Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý."

Transkript

1 Ümmet mazlumun yanýnda Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Çocuklar mutlu olsun diye... Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesinin faaliyetlerinden birini daha gerçekleþtirdi. * HABERÝ 9 DA Anadolu Gençlik Derneði öncülüðünde basý sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla Ümmet Yürüyüþü düzenlendi. Dün saat 18.00'de Atatürk Anadolu Lisesi önünde toplanan grup 'Vur vur Hamas vur, Ýsrail'e vur. Nato deðil, Ýslam ordusu. Avrupa deðil, Ýslam Birliði. Türkiye- Müslüman uyuma kardeþine sahip çýk. Özgür Ýstanbul, Özgür Türkistan.' Sloganlarý atarak Hürriyet Meydaný'na kadar yürüdü. * HABERÝ 7 DE Dün saat 18.00'de Atatürk Anadolu Lisesi önünde toplanan grup Hürriyet Meydaný na kadar yürüdü. ÇORUM 8 AÐUSTOS 2014 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Çorum'da 1619 sandýkta 388 bin 524 seçmen oy kullanacak Cumhurbaþkaný Seçimi için geriye sayým baþladý. Çorum il genelinde ise, 1619 sandýkta 388 bin 524 seçmen sandýða gidecek. * HABERÝ 6 DA Vazo deðil, lider seçiyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan'a destek açýklamasýnda "Çankaya'ya vazo deðil lider seçiyoruz." * HABERÝ 2 DE Saadet Partisi(SP) Çorum Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, basýn toplantýsý düzenledi. Ýþte SP nin seçim kararý Saadet Partisi(SP) Çorum Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde sandýða gideceklerini ancak, boþ oy kullanacaklarýný belirtti. * HABERÝ 4 DE Baþkan Külcü, Çankaya ya vazo deðil Türkiye nin liderini seçeceklerini belirtti. Fren kilitlendi, 7 yaralý * HABERÝ 5 DE 2 kaza, 4 yaralý * HABERÝ 7 DE Yaralama olayýna 2 tutuklama * HABERÝ 7 DE * SAYFA 12 DE Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Belediye ve üniversiteden örnek adým Çorum için güç birliði Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi arasýnda, ortak proje geliþtirmek amacýyla iþbirliði protokolü imzalandý. Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. * HABERÝ 10 DA KSS Kooperatifi nden Vali Baþköy e ziyaret Sanayinin güvenliði için destek istediler Çorum Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yapý Kooperatifi yönetimi dün Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Kooperatif Baþkaný Hýdýr Balaban, sanayinin güvenliði konusunda Baþköy den destek istedi. * HABERÝ 11 DE KSS Yapý Kooperatifi yönetimi, Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. CHP köylerde Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için vatandaþlardan destek istedi. CHP Ýhsanoðlu için çalýþýyor CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, çeþitli köylere yaptýðý ziyaretlerde Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için vatandaþlardan destek istedi. * HABERÝ 4 DE Meclis te önerge yaðmuru Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantýda, eðitim, saðlýk, kültür ve turizm konularýnda araþtýrma teklifleri verildi. * HABERÝ 10 DA

2 2 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 Vazo deðil, lider seçiyoruz Mustafa Demirer Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan'a destek açýklamasýnda "Çankaya'ya vazo deðil lider seçiyoruz." 'Erdoðan milletin tam desteðini aldý' Hürriyet Parký'nda kalabalýk bir topluluða hitap eden Külcü, Erdoðan'ýn Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý, AK Parti Genel Baþkanlýðý ve Baþbakanlýðý döneminde milletin tam desteðini arkasýna alarak Türkiye'yi þahlandýrdýðýný söyledi. Egemen güçlerin dün olduðu gibi bugün de Erdoðan'ýn önünü kesmeye çalýþtýðýný, ancak milletin buna asla müsaade etmediðini belirten Külcü, millete tepeden bakan, hor gören çevrelerin hazýrladýklarý tuzaklarýn yine millet tarafýndan bozulduðunu dile getirdi. 'Ekmeleddin Ýhsanoðlu 'çakma' aday' 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde Erdoðan'a destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Külcü, Recep Tayyip Erdoðan'a benzerliðine vurgu yapýlan MHP ve CHP'nin Çatý Adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun tamamen 'çakma' olduðunu ifade etti. 'MHP ve Sosyalist Parti ayný zeminde buluþtu' MHP'nin cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde sosyalist parti ile ayný zeminde buluþmasýnýn ülkücüleri rahatsýz ettiðini vurgulayan Külcü, Çankaya'ya vazo deðil, lider seçeceklerini kaydetti. 1994'ten 20014'e Baþkan Külcü, konuþmasýnda þöyle dedi; "Bugün esasýnda bizim konuþtuðumuz þey bir sonuç, bir netice. Buraya nasýl geldiðimizi kýsaca bir hatýrlamak hatýrlatmak istiyorum. Yýl 1994'ü gösterirken belediye seçimleri çalýþmalarý baþladýðýnda önümüzde bir Ýstanbul vardý. Bu Ýstanbul'a hizmete talip olan, Ýstanbul'a sevdalý, ülkesine sevdalý olan o günün genç bir siyasetçisi Tayyip Erdoðan vardý. Orda bu yolculuk baþladý. Çöp daðlarý, çeþmelerde fýs sesleri Ýstanbul'a talip oldu. Hizmetine talip oldu. O günlerde öðrenciydim. Toplanmayan adeta dað görüntüsüne kavuþmuþ çöp yýðýnlarýný hatýrlýyorum Evlerde açtýðýnýz zaman fýs sesinden baþka bir þey duyulmayan musluklarý hatýrlýyorum. Camilerden su alýp geldiðimiz günleri hatýrlýyorum. 4,5 yýl boyunca Ýstanbul'da çalýþtý. Ýstanbul'u susuzluktan kurtardý. Trafik sorunundan kurtardý. Ýstanbul'u çöp yýðýnlarýndan kurtardý. Sistemin egemenleri, devletin büyükleri baktýlar ki oradan bir yýldýz bir siyasetçi doðuyor. Ve Türkiye'ye umut olacak bir ýþýk doðuyor. Onu orada bitirmek lazýmdý. Orada söndürmek lazýmdý. Öyle düþündüler ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn kitaplarýnda yayýnlanmýþ bir þiir yüzünden baþbakanýmýzý siyasi yasaklý hale getirdiler. Seçimlerden hemen önce cezaevine aldýlar. Ve o gecesini gündüzüne katýp bir dünya kenti haline getirdiði Ýstanbul'da seçimi yaþatmadýlar. Eðer o dönemde seçimlere girseydi ezici bir çoðunlukla yeniden belediye baþkaný olurdu. Onlar Tayyip Erdoðan'ý bitirdik dediler. Bu, onun sonu dediler. Halbuki o gün baþbakanýmýz için, Türkiye için yeni bir kader yazýlýyordu. Bunu bilmediler. O gün orada sevgi seli dalga dalga tüm Türkiye'yi kuþattý. 'Söz de karar da milletin' Tarih 14 Aðustos 2001'i gösteriyordu. O gün Anadolu'nun yiðit evladý yeni bir yolculuk baþlattý. Yola çýkarken 'Artýk bu ülkede sözde milletin olacak, karar da milletin olacak' Ve 14 Aðustos bu ülke bir milattýr. Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacak dedik. 'Egemen güçler küçümsediler' Küçümsediler, bunlar devleti tanýmaz, devlet yönetemez dediler. Onlar ne söylediyse millet hep sandýkta tersini söyledi. Ekonomik kriz vardý. Siyasi kriz vardý. Sosyal kriz vardý. Bu ülkede umutsuzluk adýna, tükenmiþlik adýna ne arýyorsanýz vardý. Böyle bir günde Türkiye'de yeni bir yolculuk baþladý. Çok sürmeden 3 Kasým 2002 gününe geldiðimizde dünyada örneði görülmemiþ bir seçim baþarýsý ortaya çýktý. Orda da hileye baþvurdular. Düzenbazlýk yaptýlar. Genel Baþkanýmýzý seçime sokmadýlar. Bizde dekik ki, hepimiz bir Tayyibiz. Biz inandýk, bu millete güvendik yola çýktýk. Buradan geri dönmeyeceðiz dedik. Millet bizi yanýltmadý tek baþýna iktidara getirdi. Verdiði yüzde 34'lük oyla Tayyip Erdoðan'ýn önünü yasalarla kapatsalar da millet sandýkta açmýþ oldu. 12 yýldýr Türkiye'ye büyüyor. Türkiye'nin ekmeðini, umudunu, heyecanýný büyütüyoruz. Türkiye'nin özgüveni her geçen gün artýyor, geleceðe güvenle bakýyoruz. 'Ülke krizlerle boðuþuyordu' 12 yýl öncesini hatýrlayýn. Ekonominin sorumluluðu adeta gizli baþbakan olan emirle gönderilmiþ Kemal Derviþ'e emanetti. Sanayi üretimden istihdamdan baþka her þey yapan, geçimini faizciliðe baðlamýþ, devlete faizle para satmaya baðlamýþ rantiyeye teslim edilmiþ bir ülke. Güvenliðimiz Çakýcý'lara Çatlýlara emanet edilmiþ bir ülke. Terör sürekli can alýyor. Hastanelerde hastalarýmýz rehin kalýyor. Hatta hastalarýmýz deðil ölülerimizi dahi rehin aldýlar. Paralarý ödenmeden teslim etmediler. 'Milleti sýnýflara ayýrdýlar' Ýmam Hatip düþmanlýðý ile 8 yýllýk kesintisiz eðitim dediler, tüm meslek liselerinin canýna okudular. Ýnsanlarý baþörtülü baþörtüsüz diye ayýrdýlar. Birinci ve ikinci sýnýf vatandaþ diye ayýrdýlar. Devletin acziyeti Baþkan Külcü, Çankaya ya vazo deðil Türkiye nin liderini seçeceklerini belirtti. öylesine tavan yaptý ki, deprem olan kente baþbakan üç gün sonra gidebildi. Van'da deprem oldu baþbakanýmýz bakanlarýmýz iki saat sonra afet bölgesine ulaþtý. 'Sen yürü millet arkandan yürüyecek' Baþbakanýmýzýn önderliðinde, liderliðinde baþka yere geldik. Bu, durup dururken olmadý. Gece demedik, gündüz demedik çalýþtýk. Allah bunun karþýlýðýnda yeni Türkiye verdi. Bugün herkesin gýpta etitði ülke haline geldik. Bu, Tayyip Erdoðan ve onun kadrolarý ile oldu. Sen yürü, millet yürüyecek arkandan diyen milletle oldu. 'Yeni bir heyecanýn arefesindeyiz' Þimdi yeni bir heyecanýn arefesindeyiz. 10 Aðustos üç gün sonra.3 gün sonra bu ülke yeni bir bayram yaþayacak. Bizim için deðil bütün mazlum milletler için o gün bir bayram olacak. 12. cumhurbaþkanýný seçeceðiz. Bu seçim önceki seçimlerden daha farklý olacak. 11 seçimde kimi cumhurbaþkaný yapalým, bu ülkenin cumhurbaþkaný kim olsun bu devleti milleti 7 yýl süreyle kim yönetsin diye millete hiç sormadýlar. Oturdular karanlýk odalarda liderler aradýlar. Millet ne diyor soran yok, anlaþtýrabildilerse anlaþtýlar anlaþtýramadýlarsa darbe yaptýlar. Muhtýralar gönderdiler, ihtilaller yaptýlar. Tanklarla meclisin etrafýný çevirdiler. Seçimler bitsin diye beklediler. Hep böyle olsun istediler, hep böyle kalacak zannettiler. Bir gün baktýlar ki böyle tanklarla, zorlamalarla cumhurbaþkaný seçtiremeyecekleri bir kadro var karþýlarýnda. O zaman ne yaptýlar. Hani derler ya maç oynarken kural deðiþti diye, aynen öyle. 367 acayip bir kara. 367 ile seçilecek dediler. Biz ne yaptýk madem öyle emanetin sahibi kim ise millete gidiyoruz dedik yýlýnda seçimleri 3 ay önceye aldýk. Baktýk ki millet bizim gibi düþünüyor. Yüzde 34'ü yüzde 47'ye arttý. Biz doðru yolda yürüdükçe istikrarý bozmadýkça millette ardýmýzdan ayrýlmadý. Ýþte o gün anayasa deðiþikliði yaptýk. 367'yi bozamadýk. Ne oldu referanduma gittik millete soralým dedik. Ey millet cumhurbaþkanýný siz seçin dedik. Birileri hayýr millet seçmesin. CHP, MHP kendileri gibi düþünmeyenler millet seçmesin Çünkü onlar bize hep seçmeyi bilmeyen insanlar gözü ile baktýlar. Onlar gün oldu bizi Ulus'tan aþaðý geçirmediler. Onlarýn baþý kasketli dediler, onlarýn kasketi yaðlý dediler, onlarýn ayaðý lastikli dediler, onlar devlet bilmez dediler. Adam seçmeyi bilmez dediler. Göbeðini kaþýyan bidon kafalý dediler. Halbu ki millet basiret sahibidir. Milletimizin feraseti onlarýn çok çok daha öndedir. Ve o günde sandýkta gösterdi ve yüzde 58lik oranla emanetimi geri alýyorum Size emanet ettim emanetimi koruyamadýnýz Emaneti zayi ettiniz dedi, seçemediniz dedi, sermayeye, askere, korkularýnýza yenildiniz Emaneti geri alýyorum, artýk Çankaya'da kim oturacaksa, Cumhurbaþkaný kim olacaksa onu ben seçeceðim 'Milletin inancýna, deðerlerine saygý yoktu' Bir zamanlar televizyonda hatýrlarsýnýz Ramazanlarda iftar programlarý olurdu. O liderlerin anlaþtýðý, aðalarýn, beylerin, paþalarýn sermaiyelerin üzerinde anlaþtýðý adamlar iftara 5 dakika kala ellerine suyu alýrdý. Milletin gözü önünde su içerdi. Þunu söylerdi. Ben bu milletin deðerlerine, orucuna, namazýna, iftarýna saygý duymuyorum. Ýftara 5 dakika kala içilen su bunun mesajýydý. Üzerinde anlaþtýklarý cumhurbaþkanlarý böyle cumhurbaþkanýydý. Þimdi onlar aday gösterilse ya, getirip millete sorulsa ya, yiðitseler sandýða soksalar ya onlarý. 2007'de millet sandýkta onun hesabýný gördü. Onlarýn yürekleri yetmez. Girerlerse o sandýkta boðulurlar. Eðer yürekleri yetseydi; Kemal Kýlýçdaroðlu çýkardý, CHP'nin adayý olurdu. Devlet Bahçeli çýkardý, MHP'nin adayý olurdu. Hani 10 tanesi bir araya gelmiþ, o ikisini çýkarýp sekizini üst üste koysan yüzde bir yapmýyorlar, ama sekiz tane parti çatý kurmuþlar. Sevsinler sizin çatýnýzý. bu millet o çatýyý daðýtacak. 'Ülkücülerin kemikleri sýzlar' Ya MHP sosyalist parti ile nasýl bir araya geliyor? 1980'de hayatýný kaybeden ülkücülerin kemikleri sýzlar. Binmiþler bir alamete gidiyorlar kýyamete. Güya Erdoðan'a eþdeðer aday bulmuþlar. Filistin'de taraf olmayan, Ýsrail'le iliþkilerin bozulmamasýný temenni eden bir çakma aday getirdiler. Bizim inancýmýzda bütün mü'minler kardeþtir. Bir Müslümanýn caný yanýyorsa bizim yüreðimiz yanar. Eline Fatiha'yý vermiþler zorla okumaya çalýþýyor. Erdoðan yüreðiyle, hissede hissede Fatiha'yý okurken, Ekmeleddin Bey bocalýyor. Ýþte biz bunun için milletin adamý Tayyip Erdoðan diyoruz. Türkiye güçlü devlet ve köklü bir millet. Devlete, milletimize güçlü bir lider seçeceðiz. Çankaya'da oturan, hapsolmuþ bir isim seçmiyoruz. Çankaya'ya vazo deðil ülkeye, devlete ve millete baþkan, lider seçiyoruz. Yoksa Çorum'da üç noter var, göndeririz Çankaya'ya önüne geleni onaylar. 'Tayyip Erdoðan'la gurur duyuyoruz' Tayyip Erdoðan'la gurur duyuyoruz. Türkiye'nin tüm katmanlarýný bir araya getirdi, biriz, beraberiz, biz birlikte Türkiye'yiz Ýstanbul belediye baþkaný, partinin genel baþkaný ve Türkiye'nin baþbakaný oldu. Türkiye'yi þahlandýrdý, tüm dünyaya baþarýsýný gösterdi. Deðiþimin öncüsü oldu. Biz iþte böyle lider istiyoruz. Buradan haykýrýyoruz. Tayyip Erdoðan önümüzde yürü, bu millet seninle yürümeye devam ediyor. Türkiye artýk güçleniyor, yarýna güvenle bakabiliyor. Belediye baþkanlarý, teþkilatlar olarak Erdoðan'a minnettarýz." Çay molasý verdi Baþkan Külcü, konuþmasýnýn ardýndan vatandaþlarla hatýra fotoðrafý çektirdi, sevgi gösterisi eþliðinde Gazi Caddesi nde bir kafeteryada çay molasý verdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan'a destek açýklamasý yaptý. Erdoðan a mitingli destek Mustafa Demirer Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþbakan ve Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan'a destek açýklamasý yaptý. Hürriyet Parký nda dün saat de baþlayan programa AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse nin yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan ve Ahmet Yabacýoðlu, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaþlar katýldý. Baþbakan ve Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan ýn seçim þarkýlarýnýn seslendirildiði, Erdoðan logolu bayraklarýn yer aldýðý organizasyon mini mitinge dönüþtü. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yaptýðý konuþmada Baþbakan ve Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan'ýn 1994 yýlýndan baþlayan ve bugüne kadar devam eden siyasi mücadelesini özetledi. Külcü, milletin desteðiyle Erodðan ýn Çankaya ya çýkacaðýný söyledi. Külcü, konuþmasýnýn ardýndan vatandaþlarýn sevgi gösterisi eþliðinde Gazi Caddesi nde bir kafeteryada çay molasý verdi. Hürriyet Parký nda düzenlenen programa partililer katýldý. Baþkan Külcü, vatandaþlarla hatýra fotoðrafý çektirdi. Külcü, konuþmasýnýn ardýndan vatandaþlarýn sevgi gösterisi eþliðinde alandan ayrýldý.

3 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 Uðurludað a hizmet sözü Mustafa Demirer Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Ýlçe Baþkaný Yakup Torun, Meclis üyeleri ile birlikte Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Uðurludað heyeti ziyarette taleplerini Uslu'ya ileterek yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler. Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Uslu'ya teþekkür ederek, "Giriþimleriniz ve desteklerinizle bizzat Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Ýdris Güllüce ile görüþme saðlayarak 180 bin TL deðerindeki çok amaçlý yol süpürge kamyonetinin ilçemize kazandýrýlmasýndan dolayý þahsýnýza teþekkür ediyorum. Bundan sonrada desteklerinizin artarak devam edeceðine inanýyorum" Uðurludað'ýn talepleri Müsteþar'da Uðurludað heyetini Orman ve Su iþleri Müsteþarý Lütfü Akça ile görüþtüren Uslu, "Beyoðlu Mesire alanýnýn yeniden düzenlenerek Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun ile parti yöneticileri Müsteþar Lütfi Akça ile görüþtü. Uðurludað heyeti Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile görüþtü. Uðurludað heyeti Salim Uslu ya teþekkür etti. oturma banklarý, kamelyalar, oyun alanlarý yapýlmasý, su ihtiyacýnýn karþýlanmasý ve yaklaþýk 3 kilometrelik yolunun yapýlmasýný, 20 yýllýk Uðurludað Ýçme Suyu deposunun ilçenin içmesuyunu karþýlayacak olan Þendere Ýçmesuyu projesi kapsamýnda yenilenmesi, Baþkýþla Göleti talebimizin hýzlandýrýlmasý, Çorum Merkezde bulunan Uðurlu Orman Ýþletme Þefliðinin ilçede hizmete açýlmasý, Ýlçe merkezi yollarýndaki yaþlanmýþ aðaçlarýn yerine Top Akasya dikilmesi" taleplerini ilettiler. Belediye Baþkaný Torun, Orman Ýþletme Þefliði için ofis ve otopark alaný ihtiyacýný da karþýlayabileceklerini Müsteþar'a aktardý. Müsteþar Akça, talepleri dinleyerek yetkili birimlere talimat vererek, " Cuma günü talepleri yerinde incelemek üzere Uðurludað'a teknik heyet görevlendirdik. Heyet; mesire alaný, Ýþletme Þefliðinin açýlmasý, ilçe merkezindeki aðaçlarýn durumu ile ilgili incelemelerde bulunacak. Su deposu konusu ile ilgili ise Þendere Projesi için Kalkýnma Bakanlýðý'ndan onay bekliyoruz. Onay sonrasý projelendirme çalýþmasýnda yeni bir su deposunu proje kapsamýna alabiliriz" Uslu ve Uðurludað heyeti Orman ve Su Ýþleri Müsteþarý Lütfü Akça'ya destek ve katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Uslu, Uðurludað heyetini daha sonra Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile görüþtürerek, þehir stadýnýn sentetik çim ve iyileþtirilmesi taleplerini iletmelerini saðladý. Baykan, ilgililere talimat vererek teknik ekibin yerinde inceleme yapmasýný ve il müdürlüðünün de gerekli yazýþmalarý baþlatmasýný istedi. Ortaköy ün 4 ayýný deðerlendirdiler Enise Aðbal AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'le Ortaköy Belediyesi'nin 4 aylýk çalýþmalarýný deðerlendirdi. Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret eden Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Belediye'nin 4 aylýk çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. 4 aylýk görev süresinde Ortaköy'de büyük deðiþimler yaþandýðýný belirten Baþkan Ýsbir, "Bu geliþmelerde baþta sizin ve diðer vekillerimiz Salim Uslu, Murat Yýldýrým ile Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas Bey'in büyük ilgi, alâka ve desteklerini görmekteyiz. Özellikle proje bazýnda bakanlýklarla ilçemiz arasýnda köprü vazifesi görerek hizmet akýþýný canla baþla saðladýklarýndan dolayý ilçe halkým adýna kendilerine ayrý ayrý teþekkür ederim." Çalýþma ve AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir'le çalýþmalarý deðerlendirdi. deðerlendirmeler hakkýnda bilgi veren Cahit Baðcý ise, "Ortaköy ilçemiz ilk defa AK belediyelikle tanýþtý. Belediye Baþkanýmýz Taner Ýsbir belediyecilikten gelme, mesleðinin uzmaný bir baþkanýmýz. Aldýðým bilgiler ýþýðýnda çok gayretli çalýþmalarý var bizim de ona bütün hizmetler konusunda destek olacaðýmýz sözümüz var. Bu gayret, çalýþma, azim ve kararlýlýk baþkanýmýzda olduðu müddetçe kendisine hizmetler konusunda tam destek vereceðiz. Gayret ve destekle Ortaköy ilçemizde tam bir deðiþim yaþanacaktýr. Görüyoruz ki 4 aylýk kýsa süre zarfýnda yaþamaya da baþlamýþtýr. Kendisini kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum." diye konuþtu. 3 Sandýk eðitimine devam Sandýk görevlilerinin eðitimine devam eden AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, toplantýlarýný sürdürüyor. Enise Aðbal Sandýk görevlilerinin eðitimine devam eden AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý, toplantýlarýný sürdürüyor. Eðitimden önce Sandýk Kurulu baþkanlarýna hitaben bir konuþma yapan Merkez Ýlçe baþkaný Mustafa Köse, "Biz hakký hakikati savunan partiyiz. Hakkýmýzý ne yediririz ne de bir baþkasýnýn hakkýný gasp ettiririz." "Bize düþen þey milletin iradesinin net bir þekilde sandýða yansýmasýdýr" diyen Köse, þöyle devam etti; "Bu seçimin önemini hepimiz biliyoruz. Ýlk defa milletin oyu ile millet kendi baþkanýný seçecek. Daha önce millete güvenmeyenler, yani milletin oyu ile reisi cumhur seçilmesin diyenler bugün desteðinizi istiyorlar. Bu millete güveniyordunuz da 2007'de neden bin bir türlü oyun yaptýnýz? Bugün milletin adamý, Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý seçtirmemek için de türlü oyunlar oynanacak, bütün gayret gösterilecektir. Sandýktaki görevlerinizle ilgili sizlere burada bilgi aktarýyoruz. Bu millet tercihini Tayyip Erdoðan'dan yana kullanmýþtýr. Anketlerin ve ziyaret etti- Sandýk görevlileri seçimde görev alacak. ðimiz halkýmýzýn göstergeleri bu yöndedir. Bu yönde size emanet edilecek oylara da bu bilgiler eþliðinde sahip çýkacaksýnýz, bu çalýþma ile Tayyip Erdoðan'ýn Cumhurbaþkanlýðý kaçýnýlmazdýr. 'Erdoðan'a vefa borcumuz var' Hepimiz bu son dönemeçte üzerimize düþeni yapacaðýz ve bu ülkede kazanýmlardan dolayý herkesin Tayyip Erdoðan'a bir vefa borcu vardýr. Saðlýkta, ulaþýmda ve bütün hayat alanýmýzda imkânlarýmýz oluþmuþ ve kullanýyorsak herkesin vefa borcu vardýr. Asýl bunun kýymetini bilen özellikle AK Partililer olarak bizler bu seçime daha fazla sahip çýkacaðýz. Çünkü 10 Aðustos bizim için önemlidir, bu ülke için önemlidir, partimiz için önemlidir, ümmet için önemlidir, mazlum milletler için önemlidir. Sadece Türkiye için düþünmeyin, Filistin'deki, Mýsýr'daki, Suriye'deki ve dünyada mazlum olan tüm ülkelerdeki insanlarýn gözü üzerimizdedir. Onun için çok çalýþacaðýz, omuz omuza vereceðiz. Türkiye'yi daha da büyüteceðiz ve Tayyip Erdoðan'ý Cumhurbaþkaný yapacaðýz. Nefsimizi, bireysel çýkarlarýmýzý bir kenara býrakmýþýz, millet adýna, vatan adýna bir çalýþma yapýyoruz. Gözü bizde olan insanlar vardýr. Ve bu yaptýklarýmýzýn mutlaka Allah indinde de, halkýmýzýn gözünde de bir karþýlýðý vardýr. Bu çalýþmayý düzenleyen baþkan yardýmcýlarýma, mahalle teþkilatlarýma, siz deðerli arkadaþlarýma teþekkür ediyor, çalýþmamýzýn inþallah hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyorum." Sinevizyon destekli eðitim Köse'nin konuþmasýnýn ardýndan Sandýk Kurulu Eðitimden Sorumlu Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ferudun Batan tarafýndan hazýrlanan sinevizyonla desteklenen eðitime geçildi. Batan, okul sorumlularýna da ayrýca verilecek teknik eðitimle, sandýk kurullarýnýn eðitimini tamamlayacaklarýný, bu çalýþmalar ile halkýn oylarýna daha da sahip çýkacak bir kadro oluþturduklarýný söyledi. Erdoðan ý rekor oyla Köþk e çýkaracaðýz Gülesin Aðbal Demirer Çorum'un Bayat ilçesinde 10 Aðustos pazar günü yapýlacak olan Cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesinde çalýþmalarýný sürdüren AK Parti Bayat Ýlçe Teþkilatý Kadýn Kollarý Baþkaný Canan Aktaþ, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn ilk turda seçileceðine inandýklarýný söyledi. Seçim öncesinde ilçe genelinde kadýn kollarý tarafýndan çalýþmalarýný sürdürdüklerini ifade eden Aktaþ, Cumhurbaþkaný adayýnýn belirlenmesinin ardýndan Ramazan ayýnda baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda ilçe merkezi ve baðlý köylerde çalýþmalar yaptýklarýný belirterek, Ramazan Bayramý nýn ardýndan da evlere ve resmi kurumlara ziyaretlerini sürdürdüklerini söyledi. Pazar günü yapýlacak olan seçimde ilk defa Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçileceðini hatýrlatan Aktaþ, Cumhuriyet tarihinde halk tarafýndan seçilecek olan ilk Cumhurbaþkanýnýn Recep Tayyip Erdoðan olacaðýna inandýklarýný ve bu doðrultuda çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi. Erdoðan'a karþý büyük ilgi olduðunu ifade AK Parti Bayat Ýlçe Teþkilatý Kadýn Kollarý yöneticileri seçimleri deðerlendirdi. Seçim öncesinde ilçe genelinde kadýn kollarý tarafýndan ziyaretler yapýlýyor. eden Aktaþ, "Hangi eve gitsek insanlarýn Erdoðan'a karþý büyük bir sevgisi var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. AK Parti nin iktidara gelmesiyle kadýnlar her alanda söz sahibi oldu. Siyasi alanlarda daha rahat rol almaya baþladý. Ýnþallah rekor oyla Recep Tayyip Erdoðan'ý Çankaya'ya çýkartacaðýz" diye konuþtu. Çatý adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu için ise "Bir tarafta milletin adamý, diðer tarafta birileri- nin adamý. Nereden çýktý geldiyse, nasýl olduysa, daha bu memleketin Ýstiklal Marþý'ndan haberi yok. Bunu nasýl kabul edebiliriz. Ýstiklal Marþý'ný bile bilmeyen birisi bu memlekette nasýl baþkomutan olacak"

4 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 SP seçimlerde tercihini belirledi Emre Kut Saadet Partisi(SP) Çorum Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde sandýða gideceklerini ancak, boþ oy kullanacaklarýný belirtti. SP Çorum Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, 10 Aðustos tarihinde ilk tur oylamasý yapýlacak seçimlerin ülkeye, millete, Ýslam alemine ve bütün insanlýða hayýrlar getirmesini temenni etti. Saadet Partisi olarak, bu önemli seçimin öncesinde gerçekten çok titiz bir çalýþma yürüttüklerini belirten Cýdýk, "Teþkilatýmýzýn bütün kademeleriyle istiþare toplantýlarý yaptýk. Ýl teþkilatýmýz, ilçe teþkilatlarýmýz, kadýn kollarýmýz, gençlik kollarýmýz ve Milli Görüþ menþeili kuruluþlarýmýzla bir araya gelerek mensuplarýmýzýn adaylarla ilgili düþünce ve önerilerini dinledik. Bununla da yetinmedik. Tabanýmý- zýn temayülünü en saðlýklý þekilde görebilmek için, Cumhurbaþkaný adaylarýna yönelik özel anket yaptýrdýk. Tüm bu süreçte, bütün adaylarý Milli Görüþ ilkeleri açýsýndan bir kuyumcu hassasiyetiyle deðerlendirdik. Ortaya çýkan sonuca göre 10 Aðustos tarihinde yapýlacak oylamada alacaðýmýz tavýrla ilgili nihai bir karara vardýk." Dedi. Türkiye'de Cumhurbaþkanýnýn halk tarafýndan seçilmesini ilk gündeme getiren hareketin Milli Görüþ olduðunu kaydeden Cýdýk, asýl arzularýnýn kendi adaylarýný göstermek olduðunu, ancak önlerine konulan engel ve sýnýrlamalar yüzünden bunu gerçekleþtiremediklerini bildirdi. 10 Aðustos'ta sandýða gideceklerini ancak geçersiz oy kullanacaklarýný belirten sözlerine þöyle dedi; ''Oy vermek onay vermektir, sorumlu olmaktýr. Biz, Milli Görüþ'ün ilke ve prensiplerine uygun olmadýklarý için, 10 Aðustos'ta yapýlacak oylamada, hiçbir adaya oy vermeyecek ve ileride yapacaklarý muhtemel yanlýþlarýn sorumluluk ve vebaline ortak olmayacaðýz. Eðer seçim ikinci tura kalýr, adaylar da icraatlarýný aziz milletimizin temel deðerlerine, ruh köküne göre ayarlayacak olurlarsa, o zaman biz de gayet tabii olarak kararýmýzý tekrar gözden geçiririz.'' Duran Durmuþ Ahlaksýz yazý!.. Saadet Partisi(SP) Çorum Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, basýn toplantýsý düzenledi. SP, 10 Aðustos tarihinde ilk tur oylamasý yapýlacak seçimlerde tercihini belirledi. Atlas köylere destek ziyaretinde rer CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde çalýþmalarýný sürdürüyor. Öteki 4 Gülesin Aðbal Demi- CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, çeþitli köylere yaptýðý ziyaretlerde Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için vatandaþlardan destek istedi. Gittiði her yerde vatandaþlardan Cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için destek isteyen Atlas, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin Türkiye için tarihi bir öneme sahip olduðunu vurguladý. Atlas, 10 Aðustos ta kimseye ideolojik bakýþ açýsýyla yaklaþmayan, siyaset üstü, güven ve huzur yaratacak, milletin korkusuz güven içinde yaþamasýný saðlayan, farklýlýklarý bir zenginlik olarak kabul eden, baba kucaðý gibi ku- caklayan bir cumhurbaþkaný seçeceklerini kaydetti. Çorum un ilçelerini, köylerini ve beldelerini tek tek gezen Atlas ve ekibi, dün de Ýskilip te ve Çorum merkeze baðlý Hacýbey, Ferhatlý, Eskiören, Þahinkaya, Dereköy, Budoðan vekertme köylerinde vatandaþlara Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu nu tanýtýcý broþürler daðýtarak, Ýhsanoðlu için oy istediler. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ziyaretleri sýrasýnda yaptýðý konuþmada cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin Türkiye için taþýdýðý öneme dikkat çekerek, þunlarý söyledi: Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte birçok partinin uzlaþý adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu, tüm kesimlere eþit yaklaþacak, insanlara yaþam ve siyaset hakký tanýyacak, insanlarýn manevi ve milli deðerlerine saygý gösterecek ve topluma ýþýk tutacak bir isim. Ayrýca Ýç Anadolu'dan ilk defa bir Cumhurbaþkaný seçilecektir. Bölgemizin sorunlarýna vakýf bizim gibi bizden biri olan Sayýn Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna ve sessizliðine son verecek bir isimdir. Ýlk turda seçimin galibi olacaðýna inanýyoruz. Sayýn Ýhsanoðlu'nun seçilmesi ile bölgemizde ve ülkede yeni bir dönem baþlayacaktýr dedi Atlas, bu süreçte tüm partililerden ve Çorum halkýndan Ýhsanoðlu'na tam destek beklediklerini belirterek, vatandaþlardan oy istedi. Papaz iki metre ilerisinde duran Zangoça sormuþ; Gizli gizli sen mi içiyorsun kutsan içkiyi? Zangoçta derin bir sessizlik Ýyice köpürür papaz; Sana soruyorum be adam, duymuyor musun? Zangoç; Hayýr, buradan hiçbir þey duyulmuyor efendim! Papaz; Olacak þey mi? Ýki adým öteden beni duymuyorsun Zangoç býyýk altýndan gülmüþ; Ýsterseniz yer deðiþtirelim, anlarsýnýz Yer deðiþtirmiþler Bu kez Zangoç seslenmiþ; Kilise için toplanan yardýmlarý kim iç ediyor? Papaz kendi kendine söylenmiþ; Hakikaten yahu! Buradan hiçbir þey duyulmuyor. Yukarýda yazýlanlar hikâyedir Ahlaksal bir hikâye Bu hikâyenin kimlerle ilgisi vardýr bilmiyorum.. Ahlak denen þey iç sesin çarptýðý duvar, toplum sözleþmelerinin temel taþýdýr. Psikolojiyi etkileyen, etiketleyen sosyolojik olgudur Yokluðu sýnýrsýz özgürlükçülerin bile canýný sýkabilecek eþiksiz kapýdýr Ülkemizde ise ahlak sadece ortaöðretim okullarýnda okutulan ders adýndan ibarettir. Siyasi ahlak mý? O da ne? Konumuzla ilgisi yok kardeþim çýk aradan. Ahlak dedim de; evdeki hamamböceklerine biraz bizi anlattým, ertesi gün, topluca Raid içerek intihar ettiler Not: Pazar'a seçim var. Kime oy vereyim diye yazý-tura attým para dik geldi Siz düþünün artýk Dip not: Eðer kafanýzý karýþtýrýyorsam dibi tutmasýn diyedir Anadolu Öðrenci Birliði Ankara da toplandý Enise Aðbal CHP köylerde Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu için vatandaþlardan destek istedi. Büro Memur Sen kutladý Emre Kut Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri dün Defterdar Ali Sormaz'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz, Defterdar Sormaz'a yeni görevinde baþarý dileklerinde bulunarak amaçlarýnýn çalýþanlarýn hak ve menfaatlerini savunmak olduðunu Büro Memur Sen Ýl Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri Defterdar ý kutladý. söyledi. Defterdar Ali Sormaz ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, kamu çalýþanlarýnýn sýkýntýlarýn olduðunu bildiðini dile getirdi. Sormaz, çalýþanlarýn yaþam standartlarýnýn yükselmesi konusunda üzerlerine düþen ne varsa yapacaklarýný vurgulayarak, "Geliþmekte olan bir ülkeyiz ve dünyada birinci ülke olmak hepimize görevler düþüyor." þeklinde konuþtu. Anadolu Öðrenci Birliði Çorum Ýl Baþkaný Savaþ Hoþtaþ, Anadolu Öðrenci Birliði Genel Merkezi nin organize ettiði Yeni Türkiye'de Gençliðin Gelecek Tasavvuru programýna katýldý. Hoþtaþ burada Müslümanlarýn Siyasal Tecrübeleri adlý oturumda Refahyol Ýktidarý ve 28 Þubat Sýnavý baþlýklý bir sunum yaptý. 80 üniversiteden 140 öðrencinin sunum yaptýðý Yeni Türkiye'de Gençliðin Gelecek Tasavvuru programý geçtiðimiz günlerde Ankara da gerçekleþtirildi. Programda Refahyol Ýktidarý ve 28 Þubat Sýnavý baþlýklý bir sunum yapan Anadolu Öðrenci Birliði Çorum Ýl Baþkaný Savaþ Hoþtaþ, Türkiye ümmetin ayakta kalan son kalesidir. Bu kaleye, ümmetin birliðine, dirliðine, beraberliðine beddua edenleri Allah'a havale ediyorum." 1991 yýlýnda yapýlan erken genel seçimlere deðinen Hoþtaþ, Erbakan'nýn iktidara giden yolda söylemlerini ýlýmlý hale getirdiðini, geliþtirilen yeni dil ve güçlü muhalefet ile ilk önce yerel seçimlerde Ýstanbul'u Tayyip Erdoðan ile Ankara'yý Melih Gökçek ile alýp, 1995'te birinci parti olarak Meclise gittiðini söyledi. 28 Þubat sürecine gidilen yolda ise Erbakan'a ihanet edildiðini, bugün çatýyý oluþturanlarýn dün de demokrasiye verilen balans ayarýna ça- nak tuttuklarýný iddia eden Hoþtaþ, Erbakan'ýn 28 Þubat ile ilgili MGK kararlarýný bilinenin aksine imzalamadýðýný ancak iktidara da ancak 11 ay dayanabildiðini ifade edip, Refah Partisi'nin kapatýlma sürecine vurgu yaptý. 28 Þubat'ýn bugün baþarýlý bir þekilde bertaraf edildiðini söyleyen Hoþtaþ, 28 Þubat bertaraf edilmiþtir. Bunun dayanaðýný soracak olursanýz iþte o gün baþörtüsüne furüattýr diyenlere inat kardeþlerimizin baþörtülerini açmamalarýdýr." diye konuþtu. Anadolu Öðrenci Birliði Ankara da toplandý. Yeni Türkiye'de Gençliðin Gelecek Tasavvuru programý düzenlendi.

5 Çorum güzel þeyleri fazlasýyla hak ediyor Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ile meclmis üyeleri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Tüm Çorum olarak sizi ziyarete geldik. Üniversitemiz sayenizde güzel bir ivme kazandý, her kurumla iletiþim halindesiniz sizi kutluyor ve takdir ediyoruz Ýl Genel Mecli- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kampüs projesi hakkýnda bilgi verdi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ile meclmis üyeleri Hitit Üniversitesi ni ziyaret etti. Rektör Alkan, üniversiteyi hep birlikte güçlendirecekleri mesajýný verdi. si nde Mesele Çorum ise Gerisi Teferruattýr anlayýþýyla gece gündüz çalýþtýklarýný belirten Kaya, Sizinle birlikte Hitit Üniversitesi ciddi bir hamle yaptý, kampüs sorunu çözüldü, öðrenci sayýsý arttý, bizlerde sizin yanýnýzdayýz ve size her zaman desteðe hazýrýz. Yapmýþ olduðunuz deðerli çalýþmalar için teþekkür eder, bu sürecin yapacaðýnýz daha iyi çalýþmalarla devam edeceðine inancýmýz tamdýr diye konuþtu. Nezih bir grubu aðýrlamaktan büyük bir mutluluk duyduðunu belirten Rektör Alkan da, üniversitenin birkaç yýl içerisinde tüm paydaþlarýn desteði ile merkez ve ilçelerle beraber çok ciddi bir geliþme yaþadýðýný belirterek; üniversitenin kampüs meselesinin çözüldüðünü, öðrenci sayýsýnýn 15 bine ulaþtýðýný, Merkez Laboratuvar, Çorum MYO 1. ve 2. Etap, Teknokent, Sungurlu MYO ve Alaca MYO inþaatlarýnýn devam ettiðini ve bu yýl içerisinde de yapýmý tamamlanan binalarýn açýlýþlarýnýn yapýlmaya baþlanacaðýný, yakýn bir zamanda Kuzey Kampüsünde inþaatlara baþlanacaðýný ve ayný zamanda 2016 Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn üniversitede gerçekleþtirilecek olmasý nedeni ile de güzel bir spor salonunun kente kazandýrýlacaðýný kaydetti. Herkesle doðru anlatým sonunda kurduðumuz ortak sinerji sonucunda, üniversitemizin geliþimini hep beraber, omuz omuza vererek saðladýk diyen Rektör Alkan, Týp Fakültesi nde yaþanan geliþmelere de dikkat çekerek, Güney Kampüs ünbir saðlýk kampüsü olacaðýný kaydetti. Rektör, Memleketimiz güzel þeyleri hak ediyor Bu güzel geliþmelere inþallah hep birlikte devam ederiz Haber Merkezi Fren kilitlendi, 7 yaralý Çorum un Osmancýk ilçesinde frenleri kilitlenen TIR ýn karþý yönden gelen araçlara çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda seyir halinde olan Dursun Atagün (48) yönetimindeki 19 HK 388 plakalý TIR ýn ilçe giriþine geldiði sýrada frenleri kilitlendi. Frenlerinin kilitlenmesi ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkan TIR, yol çalýþmasý nedeniyle tek þeritten verilen D-100 Karayolu'nda önce karþý yönden gelen Muzaffer Öztürk (48) yönetimindeki 16 ZA 990 plakalý otomobile, ardýndan Murat Alýcý yönetimindeki Almanya plakalý MR DU 52 otomobile çarptý. TIR, orta bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araçlarda maddi hasar oluþurken, TIR sürücüsü Dursun Atagün ile Almanya plakalý otomobilde yolcu olarak bulunan Saliha Alýcý, 16 ZA 990 plakalý otomobil sürücüsü Muzaffer Öztürk, araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Akdeniz (49), Emin Koca (26), Aslýhan Koca (25) ve Furkan Öztürk (17) yaralandý. Frenleri kilitlenen TIR karþý yönden gelen araçlara çarptý. Osmancýk ta meydana gelen trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý. Yaralýlar olay yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza nedeniyle Samsun-Ýstanbul karayolu trafiðe kapatýldý. Yolun kapatýlmasý nedeniyle yolun her iki þeridinde de yaklaþýk 5 kilometrelik araç kuyruðu oluþtu. Kaza yapan araçlarýn kaldýrýlmasýnýn ardýndan yol tekrar trafiðe açýldý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) CUMA 8 AÐUSTOS Huzuru korumaya devam edeceðiz Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis Üyeleri, geçtiðimiz aylarda ilimizde göreve baþlayan Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret ederek, yeni görevinde baþarýlar dilediler. 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri sonrasýnda göreve baþlayan Çorum Ýl Genel Meclisi, aylýk olaðan toplantýlarýný gerçekleþtirirken bir yandan da merkez ve ilçelerde bir takým ziyaretler gerçekleþtiriyor. Bu kapsamda Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis Üyeleri, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'yý makamýnda ziyaret etti. Emniyet Müdürü Tarancý, bu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, baþta Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya olmak üzere tüm Ýl Genel Meclis Üyelerine teþekkür etti. Ziyarette bir konuþma yapan Emniyet Müdürü Tarancý, Çorum'un bir huzur þehri olduðunu Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, unvaný yükselen akademik personele cübbesi giydirdi. Doçent Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis Üyeleri Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý yý ziyaret etti. ifade etti ve bu huzuru korumak için çalýþmalarýný titizlikle sürdürdüklerini belirtti. Çorumlu iþ adamlarýnýn yine kendi memleketlerine yatýrým yaptýðýný ve þehrin dinamikleri arasýnda iyi bir OSB'nin olduðunu unvanýna yükselen Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Elif Dalyan a Doçent cübbesi Rektör Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi. Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Çorum un huzurunu korumaya devam edeceklerini belirtti. Tarancý, misafirlerini makam odasý giriþinde karþýladý. vurgulayan Emniyet Müdürü Tarancý, bu durumun iþsizlik oranýný düþürerek huzurlu bir ortamýn oluþturulmasýna katký verdiðini vurguladý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise, Ýl Genel Meclisi olarak göreve geldikleri günden beri 2011 yýlý itibariyle üniversitemizde görevli 16 Profesör, 20 Doçent ve 79 Yardýmcý Doçent olmak üzere toplam 115 öðretim üyesi mevcut iken; bugün birbirlerine saygý ve sevgi çerçevesinde çalýþmalarýný sürdürdüklerini aktaran Ýl Genel Meclis Baþkaný Kaya, hizmet etmek için seçildiklerini, ortak paydalarýnýn ve tüm meselelerinin Çorum olduðunu önemle belirtti. Ünvan yükselten öðretim üyesi cübbe giydi itibariyle 42 Profesör, 34 Doçent ve 116 Yardýmcý Doçent olmak üzere toplam 192 öðretim üyesi bulunuyor. Haber Merkezi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, unvaný yükselen akademik personele cübbesi giydirildi.

6 6 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 Çorum'da 1619 sandýkta 388 bin 524 seçmen oy kullanacak Mustafa Demirer Cumhurbaþkaný Seçimi için geriye sayým baþladý. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun açýkladýðý rakamlara göre, Çorum merkez ilçede 675 sandýkta toplam 193 bin 546 seçmen oy kullanacak. Çorum il genelinde ise, 1619 sandýkta 388 bin 524 seçmen sandýða gidecek. 10 Aðustos 2014 Pazar günü yapýlacak seçimde, merkez ilçeye baðlý 14 mahalle ve 200 köyde sandýk kurulacak. Seçmenlerin oy kullanacaðý sandýklardan 448'i ise þehir merkezinde yer alacak. Seçim hazýrlýklarýnýn tüm hýzýyla sürdüðünü belirtilirken il genelinde toplam 1619 sandýkta 388 bin 524 seçmen sandýða gidecek. Belediye Meclisi bugün Belediye Meclisi 8 Aðustos bugün saat de Belediye Meclis Salonu nda toplanacak. Meclis gündemi þöyle; Meslek Lisesi Kampusu Ek Tesisleri Yapým iþi için Kredi kullanýlmasýnda Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Kent Park Yapým iþi için kredi kullanýlmasýnda Belediye Baþkanýna yetki verilmesi. Belediye Meclisi nin2 Haziran tarihli kararlarýna yapýlan itirazlar. Sözleþmeli personel alýmý. Çorum il genelinde ise, 1619 sandýkta 388 bin 524 seçmen sandýða gidecek. Paralel medya tarafýný belli etti Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, "Paralel medya kronikleþen ve tedavisi imkansýz hale gelen gerçek dýþý haberlerine devam ediyor. Memurun enflasyon kaybý giderek büyüyor yalaný Zaman Gazetesi ndeki ahlâki kaybýn büyüklüðünü ortaya koyuyor. Memur-Sen'in kazanýmý olan toplu sözleþmeyi deðersizleþtirmeye çalýþanlara seslenen Saatcý, açýklamasýnda þöyle dedi; "Enflasyon rakamlarýnýn açýklandýðý günü Memur-Sen'e saldýrý günü olarak kutlayan zavallýlar, toplu sözleþmeyi deðersizleþtirme yöntemini kullanarak Memur-Sen'e dil uzatmaya, Memur-Sen'i karalamaya yelteniyorlar. Biz Gazze'nin yanýnda, Ýsrail'in karþýsýnda durdukça, millete ve seçtiklerine karþý paralel ya da dikey vesayet kurma çabalarýna giriþenlerin karþýsýna dikildikçe, enflasyon farký yalanýyla bize saldýrýyorlar. Aslýnda bu saldýrýlarý ile hangi tarafta olduklarýný da itiraf ediyorlar.. Gazze'de hayatýný kaybeden çocuklar üzerinden Ýsrail'e saldýramayanlar, enflasyon üzerinden Memur-Sen'e saldýrýyor. Kaybeden paralel gerçeðini örtmek için kaybeden memur yalanýna sarýlýyorlar. Paralel medyanýn yaptýðý Memur-Sen'in "Katil Ýsrail, Masum Gazze", "Her türlü vesayetin karþýsýnda, milletin yanýndayýz" söylemini yalan haberlerle perdeleme telaþýndan baþka bir þey deðildir. Memur-Sen kamu görevlilerine kazandýran toplu sözleþmenin mimarý, özgür Filistin mücadelesinde Gazzeli Müslümanlarýn mihmandarýdýr.maksatlý haberleriyle durduðu yer ve niyeti açýkça belli olan Zaman Gazetesinin, toplu sözleþme hakkýnda gündeme getirdiði konular, yaptýðý haberler tamamen asýlsýzdýr. Gerçek olan þudur: Memur-Sen Konfederasyonu olarak, 2. Dönem Toplu Sözleþmelerinde; kamu görevlileri arasýndaki maaþ dengesizliðinin giderilmesi, düþük maaþlý kamu görevlilerine daha yüksek oranlý maaþ artýþý, emekli maaþý ve ikramiyesinde daha yüksek tutarlý artýþ saðlanmasý hedeflerini benimsedik. Bunun bir sonucu olarak, her üç hedefe birden ulaþmak amacýyla toplu sözleþmenin ilk yýlý için taban aylýk üzerinden seyyanen zam yapýlmasý ve ikinci yýl içinse yüzdelik zam artýþý ve enflasyon farký çerçevesinde toplu sözleþmeyi mutabakatla sonuçlandýrdýk. Taban aylýða yapýlan zammýn oraný % 17 olarak gerçekleþti Toplu sözleþmeyle, taban aylýðý TL'den TL'ye yükselmiþ ve bugüne kadar taban aylýðýnda ilk defa 175 TL artýþ saðlanýrken, taban aylýktaki artýþ oraný, hem 2013 yýlsonu enflasyonunun hem de 2014 yýlý için öngörülen tahmini enflasyonun çok üzerinde olacak þekilde %17 olmuþtur. Taban aylýkta saðlanan 175 TL'lik artýþ, kamu görevlilerinin maaþlarýna 123 TL, emekli kamu görevlilerinin maaþlarýna ise 146 TL net artýþ olarak yansýmýþtýr. Bunun yanýnda, taban aylýða yapýlan bu artýþýn kamu maliyesine yansýmasý, her kamu görevlisi için aylýk 210 TL olarak gerçekleþmiþtir. En düþük emekli maaþýnda %12.46, hemþire emeklisinin maaþýnda % 9.43 artýþ 2014 yýlýnýn ilk 5 ayýnda enflasyonun beklentilerin üzerinde %5,38 oranýna ulaþmasý kapsamýnda, kamu görevlilerinin maaþlarýnýn enflasyon karþýsýnda eridiði iddiasý da gerçeði yansýtmamaktadýr. Taban aylýða yapýlan zam, emekli maaþlarýnda; en düþük emekli maaþý boyutuyla %12.46, öðretmen emeklisinde %9.15, hemþire emeklisinde % 9.43, emekli mühendis için %7.29, emekli genel müdür için ise %3.3 oranýnda artýþ saðlamýþtýr. Emekli maaþlarýndaki bu artýþlar sonucunda; en düþük emekli maaþýnýn, en yüksek emekli maaþýna oraný %22'den %24 yükselirken, en yüksek maaþ ile en düþük maaþ arasýndaki oransal tutar 4,5 kat'tan 4,1 kata gerilemiþtir. Emekli ikramiyesinde TL artýþ elde edildi Taban aylýða yapýlan artýþ, fiilen çalýþýlan dönemdeki maaþ ve emekli maaþý yanýnda emekli ikramiyesinde de son yýllarýn en büyük artýþýný getirmiþtir. 175 TL'lik taban aylýk zammýyla, 30 yýllýk hizmet süresi bulunanlarýn emekli ikramiyesi TLartmýþtýr. Bu tutar bütün kamu görevlileri için geçerlidir. Oransal bazda bakýldýðýnda hizmetlinin emekli ikramiyesi %12.2 artarken, öðretmenin %9.1, teknisyenin %11.4, mühendisin %7.2, genel müdürün %5.8, müsteþarýn %5.3 oranýnda artmýþtýr. Bunun sonucunda emekli ikramiyesi tutarlarý arasýndaki düþük maaþlý kamu görevlileri aleyhine olan makas biraz daha daralmýþtýr. Emekli kamu görevlilerinin 2014 yýlýnda yýllýk gelir artýþý TL oldu Emekli kamu görevlilerinin maaþ makasý daraltýlmýþtýr. Bu çerçevede, emekli kamu görevlilerimizin yýllýk gelir artýþý da = TL olmuþtur. Bu boyutuyla, genel müdür ve daha üst düzey gruptakiler hariç emekli kamu görevlilerinin seyyanen zam ve enflasyon farký olmamasý kaynaklý bir zararý bulunmamaktadýr. En düþük maaþlý memurun yýllýk gelir artýþý 2014 yýlý için TL oldu Fiilen çalýþmakta olan kamu görevlilerinin yaklaþýk %85'i, 1 Ocak 2014'ten önce TL'nin altýnda maaþ almaktaydý. Bunun anlamý, net 123 TL'lik seyyanen zammýn, %3+%3+enflasyon farký içeren teklife göre kamu görevlilerinin büyük çoðunluðu için daha karlý olduðudur. Seyyanen zam yapýlmasýna baðlý olarak elde edilen yýllýk gelir artýþý ve maaþ artýþýna bakýldýðýnda, kamu görevlileri yýlýn ilk ayýndan itibaren enflasyonun çok üzerinde maaþ zammý ve gelir artýþý elde etmiþtir. Bu yönüyle, toplu sözleþmeyle elde edilen taban aylýktaki %17'lik zammýn ve buna dayalý olarak oluþan maaþlarýn enflasyon karþýsýnda erimesi söz konusu deðildir. Örneðin hizmetli arkadaþýmýzýn maaþý 1.646TLiken seyyanen zam ile 1 Ocak 2014'ten itibaren TL'ye çýkmýþtýr. Bu arkadaþýmýzýn maaþý %3+%3 zam uygulanacak olsaydý; 1 Ocak'ta ancak TL'ye 1 Temmuz'da ise TL'ye çýkacaktý. Yýllýk gelir artýþýna baktýðýmýzda, taban aylýða 175 Brüt, 123 TL net zam yapýlmakla yýllýk gelir artýþý TL olan hizmetli arkadaþýmýz, %3+%3 oraný uygulandýðýnda ancak 894 TL yýllýk gelir artýþý elde edebilecekti. Bu anlamda, seyyanen zammýn lehine sonuç doðurmadýðý kamu görevlileri daire baþkaný ile baþlayýp müsteþara kadar uzanan üst düzey maaþ grubudur yýlýnýn ilk 5 ayý sonunda gerçekleþen %5,38'lik enflasyon oranýnýn, hizmetli, memur, hemþire, Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý öðretmen ve benzeri kamu görevlileri açýsýndan maaþlarýn/maaþ zammýnýn erimesi gibi bir durum oluþturmuþ deðildir. Bu noktada özellikle bir hususun altýný çizmek gerekiyor yýlý itibarýyla maaþlara yapýlan artýþ, yýllýk bazda yapýlmýþtýr. Yani maaþ artýþý yýlýn iki yarýsýna bölünmek suretiyle yapýlmadýðýndan, kamu görevlilerinin % 85'ini aþan bölümü yýlýn ilk maaþýndan itibaren yüksek oranlý maaþ/gelir artýþý elde etmiþtir. Haber baþlýðý üzerinden gidersek, yýlýn ikiye bölünmesi suretiyle Ocak ve Temmuz aylarýnda maaþ zammý ikiye bölünen kamu görevlilerinin/kamu görevlisi emeklilerinin maaþlarýna yapýlan zam ilk defa ikiye bölünmeden tek seferde alýnmýþtýr. Bu suretle, kamu görevlileri Ocak ayýndan itibaren enflasyonun çok üzerinde maaþ almýþtýr. Somut bir örnekle açýklamak gerekirse, %3+%3 teklifi kabul edilseydi 2000 TL maaþ alan kamu görevlisinin 2014 Ocak maaþý 2060 TLolacakken taban aylýk zammýyla 2014 Ocak'tan itibaren maaþý 2123 TL olmuþtur. Bunun anlamý, bu kamu görevlisinin 2014 Ocak ayýndan itibaren her ay yüzdelik zamma göre 63 TL fazla zam almasýdýr. Öðretmenlerin 2014 yýlý zam oraný %14 olarak gerçekleþti Diðer taraftan, toplu sözleþmeyle, geçmiþ yýllarda ek ödeme maðduru olan öðretmenlere 2014 yýlýnda 123 TL net tutarlý seyyanen zamma ilave olarak özel hizmet tazminatlarýna 1 Ocak'ta 75, ve 15 Temmuz'da 75 TL olmak üzere ilave 150 TL daha zam alýnmýþtýr. Bunun sonucunda öðretmenlerimizin 2014 yýlýndaki maaþ artýþlarý yýlýn bütünü itibarýyla %14 civarýnda gerçekleþmiþtir. Sayýlarý 800 bini geçen ve kamu personel sistemi içerisindeki en büyük kitleyi oluþturan öðretmenler dahil kamu görevlilerinin büyük çoðunluðunun maaþlarýnýn, %5,38'e ulaþan enflasyon karþýsýnda erimesinden deðil enflasyonu eritmesinden bahsetmek gerekir. 4/C'lilerin maaþlarýnda aile yardýmýyla birlikte %48'lere varan artýþ saðlandý Bunun yanýnda, kadroya geçirilmeleri konusunda ýsrarcý olduðumuz 4/C'li personelin maaþlarý bu toplu sözleþme ile brüt 350 net 253 TL aile yardýmýyla (eþ ve altý yaþ altý iki çocuk için) birlikte net 493 TLartmýþtýr. Bunun anlamý 4/C'li personelin maaþlarý, öðrenim durumlarýna göre aile yardýmý (eþ ve çocuk yardýmý da) dikkate alýndýðýnda %32'den %48'lere varan oranlarda artmýþtýr. Bekar veya aile yardýmýna müstehak olmayan 4/C'li personel için bu oranlar %20, %22, ve %24 oranýnda gerçekleþmiþtir. Bu rakamlara ve yüksek oranlara raðmen, kamu görevlilerinin ve özellikle de 4/C'li personelin maaþlarýnýn ve maaþ zamlarýnýn %5,38'lik enflasyon karþýsýnda eridiðini iddia etmek, ancak gerçeðe gözlerini kapatanlarýn veya gerçeðe aykýrý kanaatlerini gerçek gibi yutturmaya çalýþanlarýn tevessül edeceði bir yoldur. Üst düzey bürokratlar dýþýnda maaþlarýn enflasyon karþýsýnda erimesi söz konusu deðil Sonuç itibarýyla, 2014 yýlý için 175 TL brüt, 123 TL net (emekliler için 146 TL net) maaþ zammý saðlayan taban aylýk zammý, 2015 yýlý içinse birinci altý ay ve ikinci altý ay için ayrý ayrý %3 zam ve her iki dönem için enflasyon farký öngören toplu sözleþme; özellikle düþük ve orta maaþ grubunda yer alan kamu görevlileri açýsýndan daha yüksek oranlý zam ve daha yüksek yýllýk gelir artýþý saðlamýþtýr. Bu oran ve yýllýk gelir artýþý tutarlarý karþýsýnda, 2014 yýlýnýn ilk 5 ayý sonunda gerçekleþen %5,38'lik enflasyonun kamu görevlilerinin %85'lik bölümü açýsýndan eriyen maaþ/maaþ zammý oluþturmasý mümkün deðildir yýlýnda enflasyon farkýnýn olmayýþý, sadece üst düzey bürokratlar açýsýndan maaþ artýþlarýnýn enflasyonun altýnda kalmasýna neden olmuþtur. Taban aylýða oransal olarak %17, tutar olarak brüt 175 TL, net 123 TLzam yapýlmasýný saðlamakla; kamu görevlileri arasýndaki maaþ dengesizliðini ve gelir adaletsizliðini gidermek hedeflerimiz yanýnda, kamu görevlilerinin yýlýn ilk ayýndan itibaren enflasyonun üzerinde maaþ zammý almasý hedefimize de ulaþmamýzý da saðlamýþtýr Ocak ayýndan geçerli olmak üzere, net 123 TL, emekli kamu görevlilerinin net 146 TL maaþ zammý elde etmesine baðlý olarak; %5,38 oranýnda gerçekleþen enflasyona raðmen kamu görevlilerimizin %85'i, emekli kamu görevlilerinin ise %90'ý açýsýndan maaþlarýnýn enflasyon karþýsýnda erimesi durumu söz konusu deðildir. Ayrýca, 2014 yýlýnda kamu görevlilerinin maaþlarýna yapýlan zammýn, bütün kamu görevlileri için eþit tutarda (brüt 175 Tl, net 123 TL) olacak þekilde seyyanen belirlenmiþ olmasý karþýsýnda, enflasyon farkýnýn hesaplanmasýnda hangi oranýn esas alýnacaðýný belirlemek mümkün olmayacaðý gibi herhangi bir oranýn tercih edilmesi halinde enflasyon farký kaynaklý maaþ artýþýnýn sadece üst düzey maaþ grubundaki bürokratlarýn maaþ zammý almasýna neden olacaðýný da göz ardý etmemek gerekir. Toplu sözleþmeyle elde edilen mali kazanýmlarý taban aylýk zammýndan ibaret gösterme çabasý; bakma, görme ve anlama yoksunluðunun zirvesidir diyen SAAT- CI:" dönemini kapsayan ve 1 Ocak 2014 ila 31 Aralýk 2015 tarihleri arasýnda uygulanacak olan 2. Dönem toplu sözleþmesinin mali kazanýmlarý, taban aylýk zammýyla ve 2014 yýlýyla sýnýrlý deðildir. Öðretmenlere yönelik özel hizmet tazminatý ve öðretim yýlýna hazýrlýk ödeneði zammý, saðlýk çalýþanlarýnýn döner sermaye artýþý, orman yangýnlarýnda görev alanlara yönelik yangýn tazminatý kaynaklý fazla çalýþma ücreti artýþý, posta daðýtýcýlarýna tayýn bedeli ödenmesi, toplu sözleþme ikramiyesinin 2015 yýlýnda 20 TL'ye çýkarýlmasý, 2015 yýlýnda kamu görevlilerinin maaþlarýna birinci ve ikinci altý ay için ayrý ayrý olmak üzere %3+%3 zam ve enflasyon farký ödenmesi baþta olmak üzere daha birçok kazaným 2. Dönem toplu sözleþmesinde yer almaktadýr." (Haber Merkezi) Hayrettin Karaman Niçin Erdoðan Tarafsýz ilim ve hikmet adamlarý ile insaflý siyasetçilerin kabul ve ifade ettikleri gerçek þudur: Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðindeki iktidar Türkiye'nin maddesine ve manasýna çok önemli ve müspet katkýlarda bulunmuþ, ekonomiden imara, demokrasiden huzur ve barýþa, din ve düþünce hürriyetine kadar birçok konuda reform, hatta devrim sayýlacak deðiþim ve ýslahata imza atmýþtýr. Kul kusursuz olamaz, bu iktidarýn da eksikleri, kusurlarý olabilir, ama yýkýcý deðil, yapýcý muhalefet, iyi niyetli ve yerinde tenkitlere bu kadronun tecrübesi de eklenince kusurun asgariye inmesi hayal deðildir. Eðer bu günden tahmin edemediðimiz önemli bir iç veya dýþ deðiþim/olay olmazsa önümüzdeki yýllarda yapýlacak yerel ve genel seçimleri de bu kadronun kazanacaðý anlaþýlmaktadýr. Geçtiðimiz dönemde yýkýcý muhalefete ve ülke düþmanlarýnýn yoðun faaliyetlerine raðmen Çankaya ile iktidar arasýndaki ahenk, ülkede huzur ve istikrarýn varlýk ve devamýný saðladý. Kuvvetler ayrýlýðý ilkesinden maksat çok baþlý, birbirini engelleyen, sonuçta ülkede iþlerin sarpa sarmasýna sebep olan bir düzen/yönetim kurmak deðildir; kuvvetlerden herhangi birinin hukukun dýþýna çýkmasýný ve gücünü kötüye kullanmasýný engellemektir. Geçmiþ zamanlarda yargý ve Çankaya ile yürütme ve yasama arasýndaki çatýþmalardan ülke zarar gördü. Bu iktidar döneminde de erkler arasýnda bazen çatýþmalar oldu, fakat güçlü iktidar ile Çankaya arasýndaki uyum iþlerin daha kötüye gitmesine mani oldu. Cumhurbaþkanlýðý seçimine ve adaylara, yukarýda özetlediðim durum çerçevesinde baktýðýmda þunu görüyorum: Mevcut adaylarýn üçü de baðýmsýz deðil, bir veya daha fazla partinin adaylarýdýr. Üçüncüsüne fazla þans tanýmadýðým için diðer ikisine baktýðýmda Sayýn Erdoðan'ýn 'iktidar partisinin', Sayýn Ýhsanoðlu'nun ise yýkýcý muhalefetin adaylarý olduðunu görüyorum. Yýkýcý muhalefetin adayý cumhurbaþkaný olsa, aday gösterenlerin onu kendi haline býrakmayacaklarý, güdüme alacaklarý güneþ kadar aþikârdýr. Böyle olunca da 'al sana yeniden bir Sezer-Ecevit kavgasý!'. Huzursuzluk, istikrarsýzlýk, ülke yararýna olan faaliyetlerde duraklama, ekonominin ya çökmesi veya derin yara almasý say sayabildiðin kadar. Peki bir iktidar ve onun adayý olan bir cumhurbaþkaný olunca ülkede diðer erkler üzerinde bir baský, demokrasiden uzaklaþma, halkýn bir kesiminin ayrýmcýlýða tabi tutulmasý, haklarýn çiðnenmesi gibi sakýncalar olmaz mý? Olmaz! Nereden biliyorsun? Gözümle görüp elimle tuttuðum geçmiþ tecrübeden biliyorum. Bu ülkeyi yýllardan beri Ak Parti idare etmiyor mu? Sayýn Gül Ak Parti'nin kurucularýndan deðil miydi? Simsiyah gözlüklerini çýkaramadýklarý için her þeyi kara gören ve gösterenlerin asýlsýz ve ölçüsüz iddialarý bir yana býrakýlýrsa 2002'den bu yana ülkemizde gerçekleþen güzellikler, Erdoðan'ýn cumhurbaþkanlýðýnda da devam edecek, gittikçe tecrübesi ve ustalýðý artan iktidar ile Çankaya hatasý daha az, sevabý ve savabý daha çok bir dönemi yaþayacak ve yaþatacaklardýr (inþallah). Saðlýk Sen de görev daðýlýmý Mustafa Demirer 4. Olaðan Genel Kongresi'ni yapan Saðlýk Sen Çorum Þubesi görev daðýlýmý yaptý. Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý'nin verdiði bilgiye göre, Saðlýk Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý, Baþkan Vekili ve Þube Sekreteri Uzm. Dr. Ayhaným Tümtürk, Mali Ýþler Baþkan Yardýmcýsý Rüþta Alakuþ, Mevzuat ve Toplu Sözleþme Baþkan Yardýmcýsý Adil Algök, Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Eðitim ve Sosyal Ýþler Baþkan Yardýmcýsý ve Sekreteri Mustafa Aþýk, Teþkilatlanma Sekreteri Eray Bayrak oldu. Saatcý, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Saðlýk-Sen Çorum Þubesinin 4.Olaðan Kongresinde seçilerek göreve baþlayan yeni yönetim, denetim, disiplin kurulu asýl, yedek üyelerimi tebrik ediyor, görevlerinin hayýrlý olmasýný diliyor, bizlere bu yetkiyi layýk gören üyelerimize, delegelerimize þükranlarýmý arz ediyorum. Bir önceki dönemde görev yapýp yeni dönemde görev almayan arkadaþlarýmýza sendikamýz adýna yaptýklarý hizmetlerden, özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ediyorum. Yeni yönetim kurulu heterojen bir yapýda oluþturulmuþtur. Yönetim kurulumuz belirlenirken saðlýk camiasýnda çalýþan her kesimin en geniþ anlamda temsil edilebilmelerini saðlayacak, taleplerini aktarabilecekleri bir yapýda olmasýna azami gayret gösterilmiþtir. Her zaman ifade ettiðimiz gibi Saðlýk-Sen Çorum Þubesi ilklerin sendikasýdýr. Bugüne kadar görev yapan yönetim kurulunda maalesef saðlýk sendikasý olmamýza raðmen yönetimde bir doktor görev almamýþtýr. Aslýnda bu üzüntü verici bir durumdu. Saðlýkta yüzbinin üzerinde görev yapan doktorumuz varken sendika yönetim kurulunda temsil edilmemeleri ciddi anlamda bir eksiklikti. Dönemimizde bu eksiklik giderilerek uzman doktor ve ayrýca teknik hizmet sýnýfýndan arkadaþlarýmýz yönetim kurulumuzda ilk defa görev almýþlardýr. Yeni dönemde görev alan arkadaþlarýmýzla sendikamýzýn çýtasýný Çorum'da daha yükseklere çýkaracaðýmýzdan, kazanýmlarýmýzla çalýþanlarýmýzý memnun edeceðimizden eminim.

7 CUMA 8 AÐUSTOS Ümmet mazlumun yanýnda Erol Taþkan Anadolu Gençlik Derneði öncülüðünde basý sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla Ümmet Yürüyüþü düzenlendi. Dün saat 18.00'de Atatürk Anadolu Lisesi önünde toplanan grup 'Vur vur Hamas vur, Ýsrail'e vur. Nato deðil, Ýslam ordusu. Avrupa deðil, Ýslam Birliði. TürkiyeMüslüman uyuma kardeþine sahip çýk. Özgür Ýstanbul, Özgür Türkistan.' Sloganlarý atarak Hürriyet Meydaný'na kadar yürüdü. Ýsrail'in Gazze katliamýný protesto yürüyüþüne vatandaþlar destek verdi. Anadolu gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, baþta Gazze olmak üzere Ýslam coðrafyasýnda yaþanan zulümlere dikkat çekerek, Müslümanlarý uyanýþa davet etti. Uyanýk, açýklamasýnda þöyle dedi; "Hicri 1435 yýlýnýn Ramazan Ayýný ve Ramazan Bayramýný neredeyse tüm Ýslam coðrafyasýnda kan ve gözyaþý içinde gende býraktýk. Birleþmiþ Mýlletler'de veto gücü olan beþli çete- nin mensuplarýndan Çin, Doðu Türkistan'da her gün Müslüman kaný akýtmaya devam ediyor. Doðu Türkistan'da yaþayan 45 milyon Müslüman, sadece Müslüman olduklarý için Çin hükümeti tarafýndan tamamen yok edilmek isteniyor. Doðu Türkistan'da yapýlan katliamlarýn ve iþlenen cinayetlerin haber ve görüntülerinin dünyaya ulaþmamasý için her türlü bilgi akýþýný engellemeye çalýþýlýyor. Suriye ve Irak'ta tamamen ABD ve Ýsrail hesabýna çalýþan bir takým örgütlerin vahþeti sürüyor. Baþta Türkmenler olmak üzere bölgedeki tüm gruplar bu örgütlerin tehdidi altýnda yaþam mücadelesi veriyor. Mezhep ya da yöntem farklýlýklarýný bahane ederek Müslüman kaný dökmekten çekinmeyen bu örgütlerin Ýsrail'e karþý tek bir hamle yapmamalarý hangi güçler tarafýndan finanse edildiklerini göstermektedir. Afganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de ABD'nin insansýz Hava Araçlarý marifetiyle iþlediði cinayetler son bulmuþ deðildir. Orta Afrika Cumhuriyeti'nden Arakan'a, Libya'dan Sri Lan- ka'ya Müslümanlarýn yaþadýðý coðrafyalarda sistematik bir þekilde terör olaylarý sürmektedir. Diðer taraftan küresel terör örgütü Ýsrail, toprak iþgaline ve vahþete devam ediyor. Ýsrail'in 8 Temmuz'dan itibaren þiddetini artýrarak sürdürdüðü saldýrýlarda þehit olan Müslümanlarýn sayýsý iki bine yaklaþtý. Yaralýlarýn sayýsý ise on bin civarýnda. Þehitlerin ve yaralýlarýn çoðunu çocuklar ve kadýnlar teþkil ediyor. Öte yandan küresel terör örgütü Ýsrail, saðlýk merkezlerini, ambulanslarý, okullarý ve camileri vurmayý da sürdürüyor. Binlerce ev bombardýmanla yerle bir edilmiþken otuz binden fazla ev de hasarlý vaziyette. Film yýldýzlarýndan sivil toplum kuruluþlarýna birçok kýþý ve kurum küresel terör örgütü Ýsrail'i kýnayan ve lanetleyen açýklamalar yapýyor. Baþta Türkiye olmak üzere birçok ülkede yirmi günü aþkýn bir zamandýr yapýlan tüm gösterilere, basýn açýklamalarýna ve resmi demeçlere karþýn þýmarýk ve küstah Ýsrail, çocuk ve kadýn öldürmeye devam ediyor. Kurulduðu günden bu zamana iþgali ve vahþeti politik bir tarz haline getirmiþ olan küresel terör örgütü Ýsrail'in kýnama, lanetleme ve gösterilerden ötürü en ufak bir endiþeye kapýlmadýðý ve de en küçük bir geri adam atmadýðý açýktýr. Küresel terör örgütü Ýsrail'in bu kendinden emin oluþunda uluslararasý kuruluþlarýn tutumlarýnýn nasýl olacaðýnýn bizzat Ýsrail tarafýndan bilinmesinin payý vardýr, Ýsrail ile olan iliþkilerde, hükümetlerin ve resmi yetkilerin yapabileceklerinin sýnýrlarý daha önceden belirlenmiþ gibidir. Küresel terör örgütü Ýsrail'den ve onu himaye eden uluslararasý kuruluþlardan insanlýða dair bir duyarlýlýk beklemiyoruz. Daha açýkçasý Birleþmiþ Milletlerin, Amerika Birleþik Devletleri ve Avrupa Birliði'nin Ýsrail'e bir yaptýrým uygulayacaklarýný düþünmüyoruz. Bunu bir ihtimal olarak dahi saymýyoruz. Çünkü Ýsrail'in varlýðý, Birleþmiþ Milletler, Amerika Birleþik Devletleri ve Avrupa Birliði ile mündemiçtir. Ýslam Ülkelerinde iktidarlarýn küresel terör örgütü Ýsrail'i lanetlemeyi bir seçim stratejisine ya da halk desteðini koruma stratejisine dönüþtürmeleri ise kabul edilemez. Bu iþgal ve vahþeti onaylamanýn en kirli yoludur. Böyle bir stratejinin olmadýðýnýn ispatý ise sembolik tutum ve davranýþlardan deðil daha etkin yaptýrýmlardan geçer. Küresel terör örgütü Ýsrail'i kýsa vadede durdurmanýn yolu baþta Türkiye olmak üzere tüm Ýslam ülkelerinin uygulayacaðý yaptýrýmlardan geçmektedir. Bunun için; l-ýsrail ile olan tüm ticari anlaþmalar bitirilmelidir. Israil'e petrol ve doðal gaz sevkiyatý durdurulmalýdýr. Ýsrail ile bütün stratejik anlaþmalar sona erdirilmelidir. Israil'e güven telkin veren bütün uluslararasý asken üsler kaldýrýlmalýdýr. Ýþgal ettiði topraklarý boþaltýncaya ve vahþetini durduruncaya kadar Ýsrail'e ekonomik ambargo uygulanmalýdýr. Filistinli Müslümanlarýn olmadýðý hiçbir platformda Ýsrailli yetkililerle görüþülmemelidir. Israil'e küresel bir terör örgütüne yapýlacak muamelenin aynýsý yapýlmalýdýr. Uluslararasý platform, Ýsrail'in suç iþlediðine dair karar almaya zorlanýlmalýdýr. Gazze'ye yönelik uygulanan ambargo delinmelidir ve her türlü yardým direkt Gazze'ye ulaþtýrýlmalýdýr. Kýzýlay, Ýsrail üzerinden yardým götürmemelidir. Ýsrail'e yapýlan tüm uçuþlar durdurulmalýdýr. Ýsrail uçaklarýnýn Türkiye hava sahasýný kullanmasýna izin verilememelidir. Baþta Birleþmiþ Milletler olmak üzere uluslararasý kuruluþlarýn ve ülkelerin yapýlan katliamla ilgili olarak "Ýsrail'in savunma hakký "tabirini kullanmasýna en sert biçimde tepki gösterilmelidir. Ýsrail'in katýlacaðý her türlü uluslararasý etkinlik Türkiye tarafýndan boykot edilmelidir. Biz inanýyoruz ki Ramazan'ý ve Bayram'ý kana bulayan Ýsrail, en kýsa zamanda hem tarihten hem de haritadan sökülüp atýlacaktýr." Dün saat 18.00'de Atatürk Anadolu Lisesi önünde toplanan grup Hürriyet Meydaný na kadar yürüdü. Ýki acýyý birden yaþadý CHP Milletvekili adaylarýndan Muharrem Bozdoðan'ýn teyzesinin oðlu Alper Aydoðdu, topraða verildi. Bozdoðan ayný gün Sadýk Yýldýrým isimli bir yakýnýný da topraða vermenin acýsýný yaþadý.. Henüz 37 yaþýnda iken Fransa'da geçirdiði kalp krizi sonucu hayata veda eden Alper Aydoðdu, gözyaþlarý arasýnda topraða verildi. CHP Milletvekili adaylarýndan Muharrem Bozdoðan'ýn teyzesinin oðlu, ayný zamanda Duran Arslan'ýn yeðeni Alper Aydoðdu, Fransa'da geçirdiði kalp krizi sonucu hayatýný kaybetmiþti. Fransa'nýn Strazburg kentinde bulunan evinde aniden kalp krizi geçiren Çorumlu gurbetçi Alper Aydoðdu, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamamýþtý. Alper Aydoðdu'nun ani ölümü baþta yakýnlarý olmak üzere tüm tanýyanlarý yasa boðdu. Alper Aydoðdu'nun cenazesi, dün sabah Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý morgundan alýnýrken, vakýf bahçesinde bir tören düzenlendi. Helallik alýnmasýnýn ardýndan Çorum Merkez Mustafaçelebi Köyü'ne götürülen cenaze, köy mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze törenine; CHP Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, Þoförler Cemiyeti Baþkaný Tahsin Þahin, eski Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoðlu, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, parti yöneticileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. ÝKÝNCÝ CENAZE Öte yandan yine muharrem Bozdoðan'ýn bir yakýný daha hayatýný kaybetti. Çalýþtýðý Fransada izne gelen Sadýk Yýldýrým, aniden rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýldý. Ancak tüm müdahalelere raðmen Yýldýrým kurtarýlamadý. CHP Milletvekili adayý Muharrem Bozdoðan'ýn akrabasý olan Sadýk Yýldýrým, Alper Aydoðdu Çikhasan köyünde topraða verildi. Hakimiyet, Alper Aydoðdu ve Sadýk Yýldýrým'a Allahtan rahmet. Ailesi ve tüm sevenlerine baþsaðlýðý diler. CHP Milletvekili adaylarýndan Muharrem Bozdoðan'ýn iki yakýný kýsa aralýklarla vefat etti. 2 kaza, 4 yaralý Alaca ilçesindeki iki ayrý trafik kazasýnda, 4 kiþi yaralandý. Kamil Keleþ'in (54) kullandýðý 67 ZF 210 plakalý otomobil, Alaca-Tokat karayolunun 7'inci kilometresinde direksiyon hakimiyetinin kaybolmasý sonucu yoldan çýkarak, tarlaya düþtü. Kazada, otomobildeki Mahmut (82) ve Ömer Keleþ (59) ile Burhan Ýlhan (61) yaralandý. Ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlardan Mahmut Keleþ, ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Ýbrahim Gündoðan (22) yönetimindeki 19 LD 660 plakalý otomobil ise Zile Caddesi'nde yolun karþýsýna geçmeye çalýþan Osman Taþ'a (70) çarptý. Ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldýrýlan Taþ, buradaki ilk müdahalenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Taþ'ýn saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. (A.A.) Yaralama olayýna 2 tutuklama Kent merkezinde bir kiþi, aralarýnda husumet bulunduðunu öne sürdüðü üç kiþiyi av tüfeðiyle açtýðý ateþ sonucu çeþitli yerlerinden yaraladý. Edinilen bilgiye göre, Yavruturna Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde silah sesleri duyulduðu yönünde ihbar alan polis ekipleri kýsa sürede olay yerine ulaþtý. Bölgede yapýlan incelemede ekipler, B.K. (19), G.Þ. (21) ile S.Þ. (19) adlý kiþileri çeþitli yerlerinden yaralanmýþ vaziyette buldu. Ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edilen yaralýlar, tedavileri sýrasýnda verdikleri ifadede, kendilerine ateþ eden kiþinin M.G. (18) olduðunu iddia etmeleri üzerine ekipler, bu kiþiyi kýsa sürede yakalayarak gözaltýna aldý. Olay sýrasýnda M.H.T.. (21) adlý kiþinin de þüpheliyle olduðunu belirleyen ekipler, bu kiþiyi de gözaltýna aldý. Av tüfeðiyle açýlan ateþ sýrasýnda çýkan saçmalarýn çeþitli yerlerine isabet ettiði belirlenen yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. Öte yandan tüfekle yaralanma olayýnýn þüphelisi ile beraberindeki kiþi tutuklandý. Ýlk ifadelerinin ardýndan adliyeye sevk edilen þüphelilerden M.G. "kasten yaralama", M.H.T. ise "yardým ve yataklýk" suçundan çýkarýldýklarý mahkemece tutuklandý. (A.A.)

8 8 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 Gazze üzerinden hükümete yüklendi Erol Taþkan KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, "Tüm dünyanýn gözleri önünde, yaklaþýk bir aydýr süren Ýsrail saldýrýlarý sonucunda Gazze'de büyük bir insanlýk dramý yaþanýyor." Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, bugün saat 13.00'de düzenlediði basýn toplantýsýnda Ýsrail'in Filistin'e uyguladýðý þiddeti kýnadý. Sendika merkezinde düzenlenen toplantýya KESK'e baðlý sendika temsilcileri de katýldý. Uluslararasý Sendikalar Konfederasyonu (ITUC)'nun çaðrýsýyla Filistin için eylemde olduklarýný belirten Öztürk, "Tüm dünyanýn gözleri önünde, yaklaþýk bir aydýr süren Ýsrail saldýrýlarý sonucunda Gazze'de büyük bir insanlýk dramý yaþanýyor. Emperyalistlerin bölgeyi yeniden dizayn etme politikasýnýn bir parçasý olarak Ýsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldýrýlarý sonucunda yaklaþýk iki bin Filistinli yaþamýný kaybetti." Ýsrail devletinin tarihi boyunca yaptýðý gibi bir kez daha sivilleri hedef aldýðýna dikkat çeken Öztürk, Binlerce insanýn öldürüldüðünü, yaralandýðýný, on binlercesinin ocaklarýna ateþ düþtüðünü söyledi. Ýsrail devletinin, Birleþmiþ Milletlere ait okullarý, hastaneleri bombalayacak kadar gözü dönmüþ bir terör harekâtý ile kan dökmeye devam ettiðini belirten Öztürk, Ýsrail iþgalinin ve kuþatmasýnýn Filistin halkýna çok aðýr bedeller ödettiðini dile getirdi. Milyonlarca Filistinli'nin ülkesinden uzakta, mülteci olarak yaþadýðýný vurgulayan Öztürk, "Filistinlilerin neredeyse üçte ikisi iþsiz, yarýsýndan fazlasý günde 2 dolardan az bir gelirle yaþamýný sürdürmeye çalýþýyor. Ýsrail devletinin kontrol noktalarýnda insanlar aþaðýlanarak bekletiliyor, iþkence yapýlýyor, kurþunlanýyorlar. Ýsrail ordusu Gazze'de bölgenin çok kýsýtlý sivil altyapýsýný da yerle bir ediyor. Tüm bu insanlýk dýþý eylemler, baþta ABD olmak üzere emperyalist güçlerin desteði ile hayata geçiriliyor." diye konuþtu. Öztürk, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý söyledi: 'Onurlu Filistin halkýnýn yanýndayýz' "Geçtiðimiz günlerde Pentagon'un Ýsrail'e cephane sevkiyatý yapacaðý duyuruldu. Bu da yetmedi ABD Senatosu, Ýsrail füze savunma için 225 milyon dolar verme kararý aldý. Ýþte bu açýk iþbirliði nedeniyle, Filistin'de Ýsrail'e "dur!" demek, bölgedeki emperyalist saldýrganlýða "hayýr" demektir. Onurlu Filistin halkýnýn yanýnda olmak, emperyalizme karþý yoksul Ortadoðu halklarýnýn safýnda olmaktýr. 'Diren Gazze, Diren Þengal Yanýndayýz!' Bugün "Diren Filistin" demek ayný zamanda "Diren Rojova" demektir, "Diren Þengal" demektir. Çünkü Ortadoðu'da Ýsrail'e benzer biçimde kendinden olmayan herkesi düþman gören bir baþka güç de kendine Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) diyen çetedir. Onlar da bugün Irak'ta ve Suriye'de kendinden olmayan herkesi sivil demeden, çocuk demeden, kadýn demeden katletmektedir. 'Gözü dönmüþ IÞÝD çetesi, Ezidi Kürtler'in yaþadýðý kutsal topraklarý hedef almýþ' Ýnsanlýktan nasibini almamýþ, gözü dönmüþ IÞÝD çetesi bugün de Ezidi Kürtlerin yaþadýðý kutsal topraklarý, Þengal'i hedef almýþ bulunuyor. Týpký Suriye, Irak ve Rojava'da olduðu gibi bugün Þengal'de de emperyalizmin çetesi IÞÝD'in hedefi eþit, özgür ve kardeþçe bir geleceðin Toplantýda açýklamayý KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk yaptý. Toplantýya KESK'e baðlý sendika temsilcileri de katýldý. önüne savaþtan kalýn bir duvar örmektir. Bugün IÞÝD çetelerinin halklarýn geleceðini tehdit eden katliamlarýna karþý çýkmak, içeride ve dýþarýda hangi amaçla gündeme getirilirse getirilsin her türlü ýrkçý, mezhepçi ve ayrýmcý yaklaþýmlar karþýsýnda somut tutum almakla mümkündür. Bir süredir Irak`ýn çeþitli bölgelerinde, Suriye`de, Rojava`da ve son olarak Þengal`de Ezidiler'e yönelik olarak gerçekleþtirilen katliamlar kabul edilemez. Türkiye`nin IÞÝD`in katliamlarý karþýsýnda sessiz ve tepkisi kalmasý, bölgede halklarýn barýþ içinde bir arada yaþamasý karþýsýnda en büyük tehdit haline gelen IÞÝD`in yaptýðý katliamlarda, yýllardýr bölgede karýþýklýk yaratmak isteyen emperyalist güçlerin ve Türkiye'nin de payý olduðu gerçeðini net bir þekilde ortaya koymaktadýr. IÞÝD`in son günlerde giderek þiddetlenen saldýrýlarý ve yaptýðý katliamlar karþýsýnda sessiz kalmak, önümüzdeki süreçte, Aleviler'e, Þiiler'e, Türkmenler'e, Ezidiler'e, Hýristiyanlar'a yönelik saldýrýlarýn artacaðýnýn da bir iþaretidir. Ýsrail'e yalandan da olsa "one munite" diyenler IÞÝD'e karþý neden" one munite" diyemiyor. 'Türk halkýnýn yüreði direnen halklarýn yanýndadýr!' Ortadoðu halklarý emperyalizmin kendilerini mahkûm etmek istediði bu barbarlýða, bu karanlýða mahkûm olmayacaktýr! Türkiye halklarýnýn yüreði direnen halklarýn yanýndadýr! Türkiye Cumhuriyetini yönetenlerin Ortadoðu politikalarý ise iflas etmiþtir. Devletin en tepesindekilerin çocuklarý Ýsrail ile ticari iliþkilerini geliþtirirken, "one munite" tarzý açýklamalar yapmak sadece samimiyetsiz deðil ayný zamanda ciddiyetsizdir. Yine iktidarý döneminde Kürecik'te açýlan radar üssü ile Ýsrail'e NATO kanallarý üzerinden istihbarat desteði saðlayan AKP hükümetidir. Kendi yurttaþlarý 10 Haziran'dan beri IÞÝD adý verilen çetenin elinde rehinken, serbest býrakýlmalarýný temenni etmekle yetinen bir hükümetin, Ýsrail'e karþý hamasi sözlerinin de Ortadoðu halklarý gözünde hiçbir inandýrýcýlýðý yoktur. 'Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerini kýnýyoruz' Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin Ýsrail ile ticari, askeri ve diplomatik iliþkileri ayný biçimde sürdürmekteki ýsrarýný kýnýyoruz. 'Ýsrail ile tüm anlaþmalar iptal edilmeli' Filistin halkýna yönelik bu soykýrým boyutundaki katliamlarýn durdurulmasý için, AKP hükümeti bir an önce Ýsrail ile tüm askeri anlaþmalarý iptal etmeli, Ortadoðu halklarýna karþý kullanýlan askeri üstler kapatýlmalýdýr! Ve direnen Ortadoðu halklarýna sesleniyoruz: Diren Filistin! Diren Rojova! Diren Þengal! Yalnýz deðilsiniz. Türkiye'de iþçiler, emekçiler direnen Ortadoðu halklarýnýn yanýnda olmaya devam edecek!" Milli içkinin tüketimi yüzde 83 arttý Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn milli içki olarak tanýmladýðý ayranýn ülke genelindeki tüketimi, son 6 yýlda yüzde 83 arttý. Ambalajlý Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneði (ASÜD) verilerinden yapýlan derlemeye göre, ayran ve ayran yapýmýnda kullanýlan yoðurt tüketiminde son yýllarda önemli oranda artýþ yaþandý. YÜZDE 111 ARTIÞ YAÞANDI 2007 yýlý öncesi yoðurt ve ayran istatistikleri birlikte tutulduðu için ayran üretim miktarý ayrý olarak hesaplanmazken, Türkiye de 2007 yýlýnda 241 bin 167 ton ayran üretilirken, geçen yýl bu rakam 508 bin 444 tona yükseldi. Bu dönemde ayran üretimindeki artýþ yüzde 111 olarak gerçekleþti. "AYRAN ÞÝÞEDE DURDUÐU GÝBÝ DURUR" Aksaray Süt Birliði (AKSÜTBÝR) Yönetim Kurulu Baþkaný Esat Zengin, ayranýn Göktürkler tarafýndan bulunduðuna dikkati çekerek, bu içeceðin tamamen Türk kültürüne ait olduðunu, dünyada ayranýn içildiði her yerde Türk gelenek ve göreneklerinin yaþatýldýðýný belirtti. "Ayran þiþede durduðu gibi durur, aktýr ve saðlýklýdýr, alkol þiþede durduðu gibi durmaz" diyen Zengin, ayranýn saðlýk açýsýndan birçok yararý olduðunu vurguladý. Zengin, ayran tüketimini artýrmak için okullarda sütün yaný sýra ayran daðýtýlmasý veya süte alerjisi olan çocuklara ayran verilmesi önerisinde bulundu. Yaz günlerinde vücudun su kaybýný önlemek için de ayranýn yararlý olacaðýný vurgulayan Zengin, "Ayranýn tüketimini artýrmak için asker ve polisimize yaz günlerinde gazlý içecekler yerine ayran daðýtýlabilir" (Haber Merkezi) Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini deðerlendirdi. 10 Aðustos ta tarihe tanýklýk edeceðiz Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ 10 Aðustos'ta yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile ilgili "Türkiye tarihinde ilk defa halk kendi cumhurbaþkanýný seçecek. Böyle önemli bir seçimde herkes mutlaka sandýða gitmeli ve ilk defa Cumhurbaþkaný seçme hakkýný kullanmalýdýr. Çünkü Türkiye'ye umut baðlayan dünyanýn gözü bu seçimdedir" Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ düzenlenen basýn toplantýsýnda Cumhurbaþkaný seçimi ile ilgili açýklamalarda bulundu. Toplantýya Baþkan Karataþ'ýn yaný sýra AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Ýl Genel Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarý da katýldý. 10 Aðustos'ta yapýlacak seçimlerde ilk defa halkýn kendi cumhurbaþkanýný seçeceðini kaydeden Karataþ, böyle tarihi bir seçimde herkesin anayasal seçme hakkýný kullanmasý gerektiðini ifade etti. Ýlçe halkýna 10 Aðustos'ta mutlaka sandýða gitmeleri çaðrýsýnda bulunan Baþkan Karataþ, Türkiye tarihinde ilk defa millet kendi cumhurbaþkanýný seçecek. Bu nedenle 10 Aðustos'ta yapýlacak seçimlerde hep birlikte tarihe tanýklýk edeceðiz. Osmancýk ta din görevlileri tepkili Mustafa Demirer Osmancýk Türk Diyanet Vakýf -Sen ve Osmancýk Kent Konseyi Ýlçe Baþkaný Ayhan Yýlmaz Eravcý, 10 aðustos 2014 Pazar günü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa halkýn kendi cumhurbaþkanýný seçmek için sandýða gideceðini hatýrlatarak, Osmancýk merkez ve köylerinde hiçbir din görevlisine sandýk görevi verilmediðini bildirdi. Eravcý, yaptýðý açýklamada, þöyle dedi; " tarihli ilçe seçim kurulu baþkanlýðýnýn yazýsý üzerine Osmancýk Kaymakamlýðýnýn 02.07,2014 tarihli yazýsý Osmancýk ilçe Toplantýya AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Ýl Genel Meclis üyeleri ve Belediye Meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarlarý da katýldý. Böyle önemli bir seçimde anayasal hakkýmýz olan seçme hakkýmýzý mutlaka kullanmalýyýz. Kendi oyumuzu kullandýðýmýz gibi çevremizdekileri de sandýða gitmeleri yönünde teþvik etmeliyiz. Ýnanýyoruz ki Türkiye genelinde seçime katýlým oraný da bu tarihi seçimde tarihi bir rekora ulaþacak ve millet olarak kendi Cumhurbaþkanýný seçme gururunu hep birlikte yaþayacaðýz. Dünyanýn gözü bu seçimde Dünyada zulüm gören bütün ülkelerin 10 Aðustos'ta yapýlacak seçimlerde ilk defa halkýn kendi cumhurbaþkanýný seçeceði hatýrlatýldý. Türkiye'deki Cumhurbaþkanlýðý seçimine umut baðladýðýný ifade eden Karataþ, "Ülkemiz ne yazýk ki çok karanlýk süreçlerden geçti. Milletimiz sürekli yoksullukla, ekmek kuyruklarýyla mücadele etti. Bu gün çok þükür bu karanlýk günler geride kaldý. Artýk ülkemizde istikrar var huzur var. Bu gün nihayet milletimiz mutlu. Ancak Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, daha birçok coðrafyanýn mazlum halký huzura hasret. Onlarýn da huzur için umut baðladýðý tek bir ülke var; Türkiye, tek bir lider var; Recep müftülüðünün sandýk kurulunda görev almak isteyen kurum personel bilgileri ekte sunulmuþtur. Yazýsýna raðmen Osmancýk ilçe merkezinde ve köylerinde hiçbir müftülük personeli imam hatip ve müezzin din görevlisine görevlendirme yapýlmamýþtýr. Diðer il ve ilçelerde durum böyle deðildir. Din görevlisi arkadaþlarýmýzýn %80'i yüksekokul ve üniversite mezunu olup en uzak köylerde, uçbeyi olarak görev yapan taþýmalý sistem dolaylýsýyla tek devlet memuru durumunda olan devletimizin birlik ve beraberliðinin çimentosu olan Tayyip Erdoðan. Bu nedenle 10 Aðustos'ta yapýlacak seçim sadece bizim için deðil bütün dünya için önem taþýyor. Türkiye'ye umut baðlayanlar kadar, Türkiye'nin huzurunu istemeyenlerin de gözü bu seçimde olacak. Dolayýsý ile tüm Dünyanýn gözü bu seçimde olacak. Biz millet olarak 10 Aðustos'ta sandýða giderek tarih yazacaðýz, Türkiye'nin gücüne güç katarak dünyadaki aðýrlýðýný koruyacaðýz. Bize umut baðlayanlarýn umudunu da boþa çýkarmayacaðýz" diye konuþtu. (Haber Merkezi) din görevlisi arkadaþlarýmýz bundan büyük üzüntü duymakta ve ''biz devletin üvey evladý mýyýz'' niçin biz sandýk kurullarýnda görevlendirilmiyoruz? diye tepkilerini dile getirmektedirler. Her kurumdan görevlendirmeler yapýlýrken Osmancýk müftülük personeli ve din görevlilerine niçin görev verilmemiþtir. Din görevlilerine karþý takýnýlan bu tavrýn sebebi nedir? Osmancýk Türk Diyanet Vakýf-Sen olarak bunu manidar bulduðumuzu ve esefle karþýladýðýmýzý ifade ederek, kamuoyuna saygýyla duyuruyoruz.

9 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 Çocuklar mutlu olsun diye... 9 Enise Aðbal Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, proje çalýþmalarýný sürdürüyor. Gelecek Çocuklarla Þekillenecek Projesi faaliyeti düzenlendi. Ziyaret edilen çocuklara eðitimlerine destek saðlandý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü görevlileri, Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesinin faaliyetlerinden birini daha gerçekleþtirdi. Duyarlý Aile Mutlu Çocuk isimli faaliyet kapsamýnda merkez ve ilçelerdeki yaþ grubundaki 300 çocuk ve aileleri ziyaret edildi. Haziran ve Temmuz aylarýnda gerçekleþtirilen ziyaretlerde sokakta çalýþan/çalýþtýrýlan, suça sürüklenmiþ, suçtan zarar görmüþ ve okula devamsýzlýk yapan toplam 300 çocuða bilgilendirme ve bilinçlendirme çalýþmasý yapýldý. Öte yandan ziyaret edilen çocuklara eðitimlerine destek amacýyla defter, kalemden oluþan kýrtasiye malzemeleri; ailelerine ise çikolata, kolonya ve duvar saati hediye edildi. Günün anýsýna çocuklara ve ailelerine polis/kanka maskotlu anahtarlýk ve polis amblemli þapka verilirken, suça sürüklenen dezavantajlý 100 çocuðun da müze gezisi ve sinemaya götürüleceði belirtildi. Günün anýsýna çocuklara ve ailelerine polis/kanka maskotlu anahtarlýk ve polis amblemli þapka verildi. Pasaport sýrasý bitiyor Ýstanbul Atatürk Havalimaný nda yaþanan ve yolcularýn uçak kaçýrmasýna neden olan pasaport sýralarý bitiyor. Emniyet Müdürlüðü nün yeni baþlatacaðý sistem yüz taramasý ve parmak iziyle çalýþacak. Þu an deneme aþamasýnda olan sistem bu ay sonuna kadar Atatürk Havalimanýnda uygulamaya baþlayacak. Ýlk önce 2 gidiþ, 2 geliþ olmak üzere dört banko kurulacak. Normal pasaport kabininden bir farký olmayan yeni sistem, sadece Türk vatandaþlarý için uygulanacak. Bu sistemde yolcular çipli pasaportlarýný sisteme okutarak giriþ yapacak. Pasaportunu okutan yolcu Polnet e baðlanarak yüz ve parmak izi taramasýndan sonra geçecek. YENÝ KABÝNLER BU AY KURULACAK Türk bir firmanýn geliþtirdiði yeni sistem Emniyet Müdürlüðü nün yeni baþlatacaðý sistem yüz taramasý ve parmak iziyle çalýþacak. bir süredir yapýldýðý yerde sanal olarak test ediliyor. Testler bitince yeni kabinler Atatürk Havalimanýna yerleþtirilmeye baþlanacak. Sistemin test aþamasýnda Atatürk Havalimanýný çok kullanan yolcular arasýndan seçilen 10 bin kiþi sisteme kaydedilerek sanal olarak test edildi. YÜZ SÝSTEMÝ TANIMA E-gate cihazlarý yüz tarama ve parmak izi sistemiyle çalýþacak. Yüz tarama pasaport alýrken Emniyet Müdürlüðüne verilen biyometrik fotoðraflar üzerinden yapýlacak. Yolcu pasaport bankosuna pasaportunu okuttuktan sonra kamera sistemiyle yolcunun 360 noktadan yüzünü tarýyor. Ardýndan taranan yüzün fotoðrafýný oluþturan sis- tem Polnet e baðlanarak yolcunun sisteme kayýtlý fotoðrafýyla eþleþtiriyor. Fotoðraf ve parmak izi eþleþmesi tamamlanýnca sistem yolcunun geçiþine onay veriyor. E-gate uygulamasý sayesinde yolcular hem daha hýzlý pasaporttan geçecek hem de eski sitemden çok daha güvenli.(ýha) Çorum dan Adýyaman a yaþ erkek kafilesi gitti. Þehirler ve Kültürler Projesi baþladý Gülesin Aðbal Demirer Gençlerin ülkemizin doðal güzelliklerini görmeleri, muhteþem tarihini ve kültürel deðerlerini öðrenmeleri, Anadolu'da kök salýp büyümüþ derin ve heybetli medeniyetimizi, þehirlerimizi ve kültürümüzü tanýmalarý için baþlatýlmýþ bir hareketlilik projesi olan Þehirler ve Kültürler Projesi kapsamýnda; Çorum dan Adýyaman a yaþ erkek kafilesi gitti. Gezi kapsamýnda gençler, Adýyaman ýn hazýrladýðý program çerçevesinde; Nemrut Daðý, Karakuþ Timülüsü, Cendere Köprüsü, Arsemia, Üzeyir Peygamber Makamý, Sahabe Safvan Bin Muattal Makamý, Perre Antik Kenti, Mimar Sinan Parký, Adýyaman Kalesi, Ulu Cami, Oturakçý Pazarý, Müze gezilerinin yaný sýra; Harfane Gecesi ve çið köfte ikramý, trafik ve hayat, çevre temizliði, sportif etkinlikleri gerçekleþtirdi. Seyahatlerde gençler bakanlýða baðlý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarýnda konakladý, etkinliklerin tüm masraflarý bakanlýk tarafýndan karþýlandý. Farklý illerden gelen gençler, program boyunca ve akþam etkinliklerinde birbirlerini tanýyarak kaynaþan gençler yeni dostluklara ve kardeþliklere yelken açtý. Þehirler ve Kültürler Projesi baþladý. Gezi kapsamýnda gençler, Adýyaman ýn tarihi ve turistik mekanlarýný ziyaret etti. Gezinin masraflarýný bakanlýk karþýladý. Yatýrým yapana düþük vergi avantajý 1 milyar TL'yi aþkýn yatýrým yapan yüzde 10 vergiden düþme avantajýný kapacak. Ekonomi Bakanlýðý, teþvik sistemine öncelikli yatýrým ayarý yaptý. Buna göre, belirlenen öncelikli yatýrým alanlarýnda 1 milyar TL yi aþan tutarda yatýrým yapanlara, ilave vergi indirimi desteði verilecek. Öncelikli alanlara yatýrým yapanlar, yatýrým tutarýnýn 500 milyon TL sini vergiden indirecek. Habertürk'ün haberine göre; Bakanlýk, kullanýmý giderek yaygýnlaþan karbon elyaf üretimini de özendirmek amacýyla öncelikli yatýrýmlar kapsamýna aldý. Karbon elyaf, çelikten hafif olmasý ve dayanýklýlýk özelliði ile dikkat çekiyor. KARBON ELYAF ÜRETÝMÝ Resmi Gazete de yayýmlanan Bakanlar Kurulu kararý ile yatýrýmlara yönelik teþvik sisteminde deðiþiklik yapýldý. Düzenleme ile hükümetin stratejik gördüðü için daha fazla desteklediði öncelikli yatýrým alanlarýna 1 milyar TL ayarý çekildi. Buna göre, savunma sanayii, otomotiv, uzay, ilaç, maden, yerli kömürle elektrik üretimi gibi alanlarda yapýlan yatýrýmýn tutarý 1 milyar TL yi aþarsa, bu yatýrýmýn vergi desteði de artacak. Düzenleme ile bu yatýrýmlar için verilen vergi indirim desteði, 10 puan artarak yatýrýma katký oranýnýn yüzde 50 si olacak. 1 milyar TL lik yatýrým yapan yatýrýmcý, bunun yüzde 50 si olan 500 milyon TL kazancý için vergi indiriminden yararlanacak. Bu yatýrým OSB içinde yapýlýyorsa, yatýrýma katký oraný yüzde 50 den 60 a çýkacak. Bu düzenlemeden, 19 Haziran 2012 tarihinden beri yapýlan 1 milyar TL ve üzerindeki tüm öncelikli yatýrým sahipleri yararlanacak. Düzenleme ile karbon elfyaf ve karbon elyaftan mamul kompozit üretimi de öncelikli ve stratejik yatýrýmlar kapsamýna alýndý. Buna göre karbon elyaf üretimi, üretim yerine bakýlmaksýzýn 5. bölge teþviklerinden yararlanacak. KAMU ÝÇÝN ASGARÝ YATIRIM ÞARTI KALKTI Kamu kurumlarý adýna düzenlenen teþviklerde, asgari yatýrým tutarý ve yatýrým tamamlama vizesi þartlarý aranmayacak. Daha önce kamunun yararlanmasý için en az 500 milyon TL lik yatýrým gerekiyordu. (Haber Merkezi)

10 10 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 Belediye ve üniversiteden örnek adým Çorum için güç birliði Recep Mebet Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi arasýnda, ortak proje geliþtirmek amacýyla iþbirliði protokolü imzalandý. Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma dün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Hitit Üniversitesi Senato Salonu nda düzenlenen tanýtým programýnda iþbirliði protokolünü imzalayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundular. Toplantýda Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Baþkan Külcü ve Rektör Alkan, imza faslý öncesinde açýklamalarda bulundular. Candan ve Ahmet Yabacýoðlu ile Hitit Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Kanýk, Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden, Proje Koordinasyon Birimi Eþ Baþkaný Mehmet Aydýnkal ve Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Iþýk da hazýr bulundu. ÝLK ÇALIÞMA AKILLI DURAK Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Belediyesi ile iþbirliðinde hayata geçirecekleri ilk çalýþmanýn Akýllý Durak Projesi olacaðýný açýkladý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Reha Metin Alkan, Belediye nin katkýlarýyla Çorum halkýnýn faydalanacaðý ortak projeler hazýrlayacaklarýný söyledi. Sokak lambalarýnýn verimli kullanýmýndan kalýcý asfalt çizgilerine kadar pek çok alanda projeler geliþtirmeyi hedeflediklerini anlatan Rektör Alkan, Projelerin parasal boyutundan çok, bilgi birikimi ve paylaþýmýyla Çorum halkýna saðlayacaðý faydayý ön planda tutacaðýz Göreve geldiði dönemde Hitit Üniversitesi nin Bilimsel Araþtýrma Projeleri (BAP) ne ayýrdýðý kaynaðýn 47 bin TL olduðunu belirten Prof. Dr. Alkan, Bugün 2 milyon 500 liralýk bir BAP bütçesine sahibiz diye konuþtu. Projeciliði önemsiyoruz ve proje havuzlarý oluþturmaya çalýþýyoruz diyen Alkan, sözlerini þöyle sürdürdü: Belediyemizin hizmet alanýna giren konularda proje havuzu oluþturacaðýz. Ýþbirliði içinde Çorum halkýna yönelik projeleri hayata geçireceðiz. Sunulan hizmetlerde kurumsallýk önemli. Çorum Belediyesi ile yaptýðýmýz proje iþbirliði, yerel yönetimler alanýnda önemli avantajlar saðlayacaðý gibi pek çok ilki de bünyesinde barýndýracak. Bu çalýþma sayesinde ve Belediyemizin desteðiyle hem Çorum hem de üniversitemiz daha iyi bir konuma gelecek. Çorum Belediyesi ile her noktada iþbirliðine hazýrýz. Bu vesile ile Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ye kampüs çalýþmalarý baþta olmak üzere Hitit Üniversitesi ne verdiði destek nedeniyle teþekkür ediyorum. ÇORUM UN MARKA DEÐERÝ ARTACAK Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Hitit Üniversitesi iþbirliðinde hazýrlayacaklarý projelerle Çorum un marka deðerini artýracaklarýný söyledi. Çorum Ýçin Bir Projem Var protokol töreninde konuþan Muzaffer Külcü, ortak projeler geliþtirip halkýn istifadesine sunacaklarýný kaydetti. Birlikte çalýþmanýn meyvelerini alacaðýz diyen Külcü, þöyle konuþtu: Eðitimde iþbirliðini önemsiyoruz. O nedenle üniversitemizle ilgili hususlarda tüm imkanlarýmýzý seferber ediyoruz. Üniversitemizin kurulduðu yýllar aklýma geliyor. Altýnda imzam bulunan bir önerge hihayetinde üniversitemiz kurulmuþ oldu. Kuruluþun ardýndan 5 yýllýk dönem fetret devri oldu. Bu husus üniversitenin o dönemdeki yönetiminden kaynaklandý. Bunun üzerine üniversite ile þehri bütünleþtireceðiz dedik. Bugün geldiðimiz noktada þehrin tüm sosyal faaliyetlerinin içinde yer alan bir üniversite yönetimiyle birlikteyiz. Burada baþarý tabiki Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve yönetimine ait. Üniversite ne kadar halkla iç içe olursa baþarý o doðrultuda artýyor. Çorum da üniversite konusunda ivme yakalandý, çözülen kampüs meselesi gündemden düþtü. Bu hususta Rektör Bey takdiri hak ediyor. Üniversitemizle sürekli iliþki halindeyiz. Bu þehrin tek yöneticisi konumunda deðiliz. Sivil toplum kuruluþlarý, üniversite ve kamu kurumlarý gibi paydaþlarýmýz var. Bunlar içinde üniversitenin yeri baþka. Yarýnlara güvenle bakmak için bilgiyi üretmemiz gerek. Ar-Ge ile bilgiyi yüksek teknolojiye dönüþtürmemiz de lazým. O nedenle ülkelerin geliþmesine en yüksek katma deðeri üniversiteler saðlar. Çorum Belediyesi olarak bu yüzden üniversitemizle yol arkadaþlýðýný önemsiyoruz. Bugüne kadar üniversitemizle pek çok çalýþma yaptýk. Kültürel ve sosyal faaliyetleri artýk üniversite ve STK lara býraktýk. Hayata geçireceðimiz projelerle Çorum un marka deðerini yükselteceðiz. Birlikte proje üretip halkýn istifadesine sunacaðýz. Hem üniversitemizin hem de þehrimizin marka deðeri artacak. Ýlk projemiz olan Akýllý Durak çalýþmasý güzel bir tecrübe olacak. Birlikte çalýþmanýn meyvelerini Basýn mensuplarý, iþbirliðinin detaylarý hakkýnda bilgi aldýlar. alacaðýz. Belediye ve üniversite olarak Türkiye nin gelecek vizyonu dahilinde üzerimize düþeni en iyi þekilde yapmalýyýz. O nedenle hayata geçirdiðimiz iþbirliði, yeni Türkiye yolunda Çorum dan atýlmýþ önemli bir adým olacak. Ortaya koyduðumuz iþbirliðinden güzel proje ve sonuçlar çýkacaðýna inanýyorum ve üniversitemiz için imkanlarýmýzý sonuna kadar seferber edeceðimizin bilinmesini istiyorum. Toplantý, protokolün imzalanmasýnýn ardýndan kampüs gezisiyle sona erdi. Rektör Alkan, iþbirliði içinde hayata geçirecekleri ilk çalýþmanýn Akýllý Durak Projesi olacaðýný açýkladý. Çorum Ýçin Bir Projem Var sloganýyla hayata geçirilen ortak çalýþma, basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Meclis te önerge yaðmuru Recep Mebet Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi Aðustos Ayý Toplantýlarý dün gerçekleþen oturumla devam etti. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler Erhan Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi Üyeleri katýldý. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak özeti okundu. Bazý komisyonlar tarafýndan hazýrlanan araþtýrma raporlarý görüþülerek oylandý. 3 AYRI ARAÞTIRMA ÖNERGESÝ Meclis üyelerinin verdiði yazýlý ve sözlü önergelerin deðerlendirilmesi ile devam eden toplantýda, eðitim, saðlýk, kültür ve turizm konularýnda araþtýrma teklifleri verildi. MHP Sungurlu Ýl Genel Meclisi Üyesi Celal Güngör tarafýndan gündeme getirilen ilk önergenin konusu, gençliði tehdit eden ve sentetik uyuþturucu olarak tabir edilen Bonzai oldu. Çorum da uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda yapýlan çalýþmalarý konu alan önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonu na havale edildi. AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli imzasýyla sunulan ikinci önergede Çorum da yapýlan arkeolojik kazýlarda ele geçen eserler, sergilendikleri yerler, ziyaretçi sayýsýnýn araþtýrýlmasý talep edildi. Yazýlý önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Turizm Komisyonu na havale edildi. CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Burçin Solmaz Polat tarafýndan verilen sözlü önergede ise Çorum ve ilçelerine baðlý köylerde okur-yazarlýk oraný, cinsiyete ve yaþa göre daðýlým ve açýlan kurslar hakkýnda araþtýrma yapýlmasý gündeme geldi. Sözlü önerge teklifi yapýlan görüþmelerin ardýndan araþtýrýlmak üzere Eðitim Komisyonu na havale edildi. EÐÝTÝM DANIÞMA KURULUNA ÝKÝ ÜYE Ýl Genel Meclisi nin dünki oturumunda Ýl Milli Eðitim Danýþma Kurulu nda görev almak üzere iki üye seçildi. Yapýlan görüþmelerin ardýndan AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yurdanur Özzehinli ve Erhan Akar kurul üyeliklerine seçildi. Toplantý, Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya nýn yönetiminde gerçekleþti. Ýl Genel Meclisi Salonu nda düzenlenen toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. ÇORUM DA OKUMA ALIÞKANLIÐI YAYGINLAÞTIRILMALI Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu Baþkaný Süleyman Þener, Çorum daki kütüphanelerle ilgili hazýrlanan araþtýrma raporunu Ýl Genel Meclisi Üyeleri nin bilgisine sundu. Çorum daki halk ve çocuk kütüphanelerinin yaný sýra yazma eser kütüphanesinden de bahseden Süleyman Þener, kütüphanesi bulunmayan ilçe ve beldelerle ilgili de bilgiler verdi. Þener, Çorum da okuma alýþkanlýðýnýn yangýnlaþtýrýlmasý konusunda çalýþma yapýlmasý gerektiðine de dikkat çekti. Ýl Özel Ýdaresi nin 2014 yýlý bütçesine Afet ve Acil Durum Müdürlüðü tarafýndan kullanýlmak üzere tahsis edilen ve harcanmayan 135 bin TL lik ödeneðin ilgili müdürlük tarafýndan kullanýlabilmesi için Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü bütçesinin ekonomik koduna 22 bin 550 TL, diðer bir ekonomik koda ise 112 bin 500 TL aktarýlmasý hususu görüþüldü. Gündeme gelen konu, incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu na havale edildi. Özel Ýdare Lojmaný olarak kullanýlan, Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ne devri gündeme gelen binanýn ayný þekilde kullanýmýna devamý konusu ile ilgili madde incelenmek üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu na havale edildi. Toplantýda ayrýca Kargý ilçesine baðlý Halýlar Köyü ne ait yerleþik alan ve civarý sýnýr tespit dosyasýnýn iptali konusu da incelenmek üzere Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu na havale edildi. Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat da gerçekleþecek oturumla sona erecek.

11 CUMA 8 AÐUSTOS KSS Kooperatifi nden Vali Baþköy e ziyaret Sanayinin güvenliði için destek istediler Recep Mebet Çorum Küçük Sanayi Sitesi (KSS) Yapý Kooperatifi yönetimi dün Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Kooperatif Baþkaný Hýdýr Balaban, 2. Baþkan Turan Çalýkuþu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ýlhan Baþ katýldý. Sanayi esnafýna verdiði destek nedeniyle Sabri Baþköy e teþekkür eden Hýdýr Balaban, KSS Yapý Kooperatifi nin faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi. Küçük Sanayi Sitesi Camimizin mülkiyeti konusunda yaþadýðýmýz problem Valimizin KSS Yapý Kooperatifi yönetimi, Vali Sabri Baþköy ü makamýnda ziyaret etti. Balaban, sanayi esnafýna verdiði destek nedeniyle Sabri Baþköy e teþekkür etti. giriþimleri ile çözüme kavuþtu diyen Balaban, caminin mülkiyetinin Diyanet e devredildiðini kaydetti. Sanayinin güvenliði konusunda da Baþköy den destek isteyen Balaban, MOBESE sistemi dahil olmak üzere gerekli tedbirlerin alýnmasý hususunda yardým beklediklerini dile getirdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy ise nezaketlerinden dolayý misafirlerine teþekkür et- Etci yakýnda açýlýyor Recep Mebet Etci Et-Tavuk ve Sakatat Ürünleri, yakýnda Çorum da açýlacak. Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi Ziraat Bankasý yaný numara 3 te hizmete girecek olan iþyeri hakkýnda bilgi veren firma yetkililerinden Kenan Milað, Kýrmýzý ve beyaz et ürünlerini garanti güvencesiyle Çorum halkýnýn beðenisine sunacaðýz GARANTÝLÝ KASAP Türkiye de ilk Etci Et-Tavuk ve Sakatat Ürünleri, yakýnda hizmete açýlacak. kez Çorum da uygulanacak olan garantili et alýþveriþi uygulamasýndan bahseden Kenan Milað, Müþterilerimiz memmun kalmadýk- Ürün ve hizmet kalitesiyle iddialý olduklarýnýn altýný çizen Milað, tüm Çorum halkýný yakýnda hizmete girecek olan Etci Et-Tavuk ve Sakatat Ürünleri Maðazasý na larý ürünü ayný gün içinde fiþiyle birlikte Etci ye getirererek deðiþim talep edebilecek diye konuþtu. davet etti. Diyanet ten kurban uyarýsý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kurban tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarýný dini hükümlere, saðlýk þartlarýna ve çevre temizliðine uygun olarak hayvana en az acý verecek þekilde kesmeleri, kurban satýþ ve kesim yerlerinin belirlenmesi ile kesim yapacak kiþilerin eðitilmesine iliþkin tedbirlerin alýnmasý amacýyla bir teblið yayýmladý. Buna göre, vali veya görevlendireceði bir yardýmcýsýnýn, ilçelerde ise kaymakamýn baþkanlýðýnda çeþitli kurumlarýn temsilcisinden oluþan Kurban Hizmetleri Komisyonunu oluþturulacak. Komisyon, þehirlerde ihtiyacý karþýlayacak sayýda ve büyüklükte kurban satýþ ve kesim yerleri ile adaklýk kesim yerleri tesis edecek ve kurbanlarýn toplu kesim yerlerinde kesmeleri için tedbir alacak. Ýl ve ilçelerde hazýrlanan kurban satýþ ve kesim yerleri, 24 Eylül Çarþamba gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluþlarýn web sitelerinde yayýnlanacak. Kurban ibadetinin bir yardým toplama kampanyasý olmadýðý, kesimsiz kurbanýn veya kurban yerine yardým yapmanýn kiþiyi kurban borcundan kurtarmayacaðý hususunda bilgilendirme yapýlacak. Kurban olarak satýn alýnacak hayvanlarýn saðlýklý, besili, veteriner saðlýk raporu, nakil belgesi olan, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca belirlenen koruyucu aþýlarý yapýlmýþ ve hayvan kimlik sistemine kayýtlý olanlardan seçilmesi, gebe ve damýzlýk deðeri yüksek diþi hayvanlarýn kurbanlýk olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaþýný doldurmuþ olanlarýn tercih edilmesi gerektiði konusunda vatandaþlara bilgi verilecek. Komisyon, cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlýk hayvan kesimi yapýlmamasý, atýklarýn, kan ve diðer organlarýn herhangi bir çevre kirliliðine sebep olmamasý için de gerekli tedbirleri alacak. Tebliðde, hayvanlarýn nakline, salgýn hastalýklara ve hayvan satýþ yerlerine yönelik önlemlere iliþkin hükümlere de yer verildi.(aa) Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn kurban tebliði Resmi Gazete'de yayýmlandý. Esma-Sedat Canbolat çiftinin oðlu Serhat, Hatice-Mahmut Özarslan çiftinin kýzý Selcen ile dünyaevine girdi. Canbolat ve Özarslan Aileleri nin mutlu günü Serhat ile Selcen evlendi Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat ýn oðlu, Hattuþa Enerji Gaz A.Þ. Enerji Uzmaný Serhat Gökhan Canbolat; Çorum Devlet Hastanesi eski Müdür Yardýmcýsý Mahmut Özarslan ýn kýzý Endüstri Mühendisi ve ÇorumGaz Genel Müdür Asistaný Þükrüye Selcen Özarslan ile hayatýný birleþtirdi. Esma-Sedat Canbolat çiftinin oðlu Serhat, Hatice-Mahmut Özarslan çiftinin kýzý Selcen ile dünyaevine girdi. Önceki akþam Vadi Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ÇorumGaz Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatcý, Baþkan Yardýmcýsý Osman Müftüoðlu, ÇorumGaz Genel Müdürü Kasým Kahraman, Genel Müdür Yardýmcýsý Mehmet Galip Haboðlu, daire müdürleri, bazý siyasi parti ve sivil Cumhurbaþkaný seçiminde 52 milyon 894 bin 115 seçmen, 165 bin 108 sandýkta oy kullanacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ekmeleddin Ýhsanoðlu ve Selahattin Demirtaþ'ýn yarýþacaðý seçimde, vatandaþlar TC kimlik numarasý bulunan resmi nitelikteki belgeler ile oy kullanabilecek. BÝR ÝLK GERÇEKLEÞÝYOR Bu seçimde, ilk defa oy pusulalarýnda adaylarýn fotoðraflarý yer alacak. YSK'da çekilen kura sonucunda pusulanýn ilk sýrasýnda Erdoðan, ikinci sýrasýnda Demirtaþ, üçüncü sýrasýnda Ýhsanoðlu'nun fotoðrafý bulunuyor. Yurt dýþýndaki vatandaþlarýn kullandýðý ve uçaklarla Ankara'ya getirilen oylar, Türkiye'deki seçimin tamamlanmasýnýn ardýndan buradaki oylarla birlikte sayýlacak. Yurt dýþýndan getirilen oylarýn bulunduðu mühürlü çuvallar, 10 Aðustos akþamýna kadar ATO Congresium'da bekletilecek. Kimliði "tereddütsüz" ortaya koyan resmi belge ibrazý gerekiyor Seçmenin kimlik tespitinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasýný taþýyan nüfus cüzdaný, resmi daireler veya iktisadi devlet teþekküllerince verilen soðuk damgalý kimlik kartý, pasaport, evlenme cüzdaný, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlýk kimlik belgesi gibi kimliðini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birinin ibrazý gerekecek. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanýnda ayrýca seçmen bilgi kaðýdýný veya nüfus müdürlüklerince verilmiþ nüfus kayýt örneðini ibraz etmesi þart olacak. OY VERME SAATLERÝ YSK, bu seçimde doðu illerinde daha erken oy kullanmasýna iliþkin düzenleme öngörmedi. Bu kapsamda tüm Türkiye'de oy verme iþlemi saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Oy vermenin bitiþ saati geldiði halde sandýk baþýnda oylarýný vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandýk kurulu baþkaný bunlarý saydýktan sonra sýrayla oylarýný kullanmalarýna izin verecek. Her seçmen, hangi sandýk seçmen listesine yazýlmýþ ise ancak o sandýkta oy kullanacak. OY VERME YERLERÝ Kapalý oy verme yerleri, oylarýn gizliliðini ve seçmenlerin oylarýný tam bir serbestlik içinde vermelerini saðlayacak, dýþarýdan içerisinin gözetlenmesine imkan býrakmayacak durumda hazýrlanacak. Sandýklarýn, kapalý oy verme yerinin ve sandýk kurulunun yerleþtiði yer merkez olmak üzere yüz metre yarý çaplý alan sandýk alaný olacak. Sandýk alanýna, sandýk kurulu baþkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen seçmenler, siyasi partilerin adaylarý ve gözlemcileri, baðýmsýz adaylar ve gözlemcileri dýþýnda hiç kimse giremeyecek. Sandýk baþýnda görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müþahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir iþaret taþýmayacak. Genç çiftin nikahýný Baþkan Külcü kýyarken þahitlikleri ise Çorum un tanýnmýþ simalarý yaptý. toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý, Canbolat ve Özarslan Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Ahmet Ahlatcý, Osman Müftüoðlu, Mustafa Özarslan ve Yahya Subaþý yaptý. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni müzikli eðlencelerle devam etti. HAKÝMÝYET, Selcen-Serhat Canbolat çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Kaç kiþi oy kullanacak? Sandýk kurulu baþkan ve üyeleri, oy verme günü göreve baþlamadan önce ilk iþ olarak sandýk baþýnda bulunanlar önünde ant içecekler ve sandýðýn boþ olduðunu kontrol edecekler. Sandýk alanýnda düzeni sandýk kurulu baþkaný saðlayacak. Baþkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarýyý dinlemeyenleri sandýk alaný dýþýna çýkarabilecek. YAÞLI, HASTA VE GEBELERE ÖNCELÝK Sandýk alanýnda alýnacak tedbirler, seçmenlerin sandýk baþý iþlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Sandýk kurulu baþkanýnýn çaðýrdýðý zabýta kuvvetleri dýþýnda zabýta amir ve memurlarý ile resmi üniforma giymiþ kimseler ve silah taþýyanlar sandýk alanýna giremeyecekler. Oy verme iþlemi sýrasýnda gebeler, hastalar, engelliler ve yaþlýlara öncelik tanýnacak. Sandýk baþýnda seçmene vereceði oy hakkýnda hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarýný kullandýktan sonra sandýk baþýndan ayrýlacaklar. Okuma-yazma bilmeyen seçmene, yardým istemesi durumunda, sandýk kurulu baþkaný parti iþaretlerinin hangisinin hangi partiye ait olduðunu açýklayacak. SEÇÝM GÜNÜ YASAKLARI Üç adayýn yarýþacaðý seçimde 52 milyon 894 bin 115 seçmen oy kullanacak. 10 Aðustos Pazar sabah saat 06.00'dan gece saat 24.00'e kadar, her ne suretle olursa olsun alkollü içki satýlmasý, içkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeþit alkollü içki verilmesi, içilmesi yasak olacak. Bu saatler arasýnda emniyet ve asayiþi korumakla görevli olanlardan baþka hiçbir kimse, köy, kasaba ve þehirlerde silah taþýyamayacak. Oy verme süresince umuma açýk eðlence yeri niteliðini taþýyan lokantalarda yalnýz yemek verilebilecek. Kahvehane, kýraathane ve internet kafeler dahil bütün umumi eðlence yerleri kapalý kalacak. Oy verme günü saat 18.00'e kadar televizyon ve radyolar ile her türlü yayýn organlarý tarafýndan seçim ve seçim sonuçlarý ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapýlmasý yasak olacak. Saat ila arasýnda televizyon ve radyolar ile her türlü yayýn organlarýnda ancak YSK tarafýndan seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliðler yayýnlanabilecek. Saat 21.00'den sonra bütün yayýnlar serbest olacak ancak YSK'ca gerek görülmesi halinde, saat 21.00'den önce de yayýnlar serbest býrakýlabilecek. Yasaklar, seçimin ikinci tura kalmasý halinde 24 Aðustos Pazar günü de uygulanacak.(aa)

12 12 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 ÝKÝ YÜZLÜ DÜNYA Adamýn biri New York Central Park'ta yürüyüþ yaparken aniden kuduz bir köpeðin küçük bir kýza saldýrdýðýný görür. Koþar ve köpekle boðuþmaya baþlar. Hayli uzun bir uðraþtan sonra üzeri yara bere içinde kaldýðý halde köpeði öldürür. Ama küçük kýzýn da hayatýný kurtarmýþtýr. Son anda bu sahneyi gören polis nefes nefese olay yerine koþar ve adamýn yanýna gelir. Sarýlýp teþekkür ettikten sonra 'Sen' der, 'bir kahramansýn, yarýn bütün gazeteler seni yazacaklar. Ve göreceksin baþlýk da þöyle olacak; 'Cesur New York'lu küçük kýzýn hayatýný kurtardý.' Adam 'Ama ben New York'lu deðilim!' der. Polis 'Fark etmez, bu durumda gazeteler þunu yazacaklar; 'Cesur Amerikalý küçük kýzýn hayatýný kurtardý.' 'Ama ben Amerikalý da deðilim' der adam. Polis 'Ya, o halde nerelisin?' diye sorunca adam cevap verir; 'Ben Iraklýyým!' Polis adama baþka bir þey söylemez.. Ama adam ertesi gün gazeteleri aldýðýnda þöyle bir baþlýkla karþýlaþýr: 'Radikal Ýslamcý Iraklý, masum Amerikan köpeðini öldürdü.'

13 CUMA 8 AÐUSTOS Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:12 ÞEVVÂL: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:26 Temmuz 1430 Hýzýr: AÐUSTOS Dünyada kim kimi severse, ahirette onun yanýnda haþrolacaktýr. Hüseyin Hilmi bin Sa'îd "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT VEFAT EDENLER 1-Mustafa çelebi Köyü' nden gelme, Metin ve Elif AYDOÐDU' nun oðlu; Alper AYDOÐDU. 2-Taksici Esnafýndan Vahdettin ÖZER, Boyacý Esnafýndan Vahit ÖZER ve Mehmet ÖZER' in annesi; Hatice ÖZER. 3-Cýrfýnlý Köyü' nden gelme, Haydar, Süleyman, Muharrem ve Satýlmýþ ÝPEK' in babasý; Duran ÝPEK. 4-Çikhasan Köyü' nden gelme, Fransa' dan emekli Niyazi YILDIRIM' ýn aðabeyi, Hüseyin YILDIRIM' ýn amcasý; Sadýk YILDIRIM. 5-Hasan HADUL' un aðabeyi, Metin HADUL' un amcasý, Duran ÜN- LÜ' nün dayýsý; Nimet HODUL. 6-Akçakaya Köyü' nden gelme, Yaþar ve Abdullah EKER' in annesi, Mehmet KAYACI' nýn kayýnvalidesi; Þehriye EKER. 7-Üyük Köyü' nden, Ýsmail ve Ali YURDAKUL' un babasý, Sanayi Esnafýndan Fatih ve Þaban NAÇAR' ýn dedesi; Abdullah YURDAKUL.. 8-Emekli Öðretmen Ethem OLCA' nýn annesi; Asiye OLCA. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Zamanýn deðiþmesi ile yaþayýþta deðiþiklikler olmasý kaçýnýlmazdýr. Lakin in- GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Toplumlarýn zenginliði Ethem ERKOÇ Cumhura Baþkan Seçmek 1923 yýlýndan beri devletimizin idare þekli cumhuriyettir. Bu konuda hiçbir tartýþma yaþanmamaktadýr. Ancak cumhurbaþkaný seçimi ülkemizde hep tartýþýlmýþtýr. Ýsmet Ýnönü'nün cumhurbaþkaný seçildiði oturumda meclis binasýnýn tanklarla kuþatýldýðýný hep anlatmýþlardýr. Ýnönü'nün seçimine benzer bir seçim de Cemal Gürsel'in cumhurbaþkaný oluþunda yaþanmýþtýr. Merhum Ord. Prof. Ali Fuat Baþgil, tehditle adaylýktan uzaklaþtýrýldýðýný ben bile hatýrlýyorum. Sýrf askeri kökenli diye Cevdet Sunay ve Fahri Korutürk'ün Meclis'te seçimini 12 Eylül'ün kudretli generali Kenan Evren izledi. Turgut Özal, son dönemin ilk sivil cumhurbaþkaný idi. O öðretti bize bu makamýn önemini. O zamana kadar cumhurbaþkanlarý, iktidara karþý ana muhalefet görevi yapýyordu. Ýlk defa Özal, sivil iktidarla uyumlu çalýþarak devletteki týkanýklýðý açtý. Onu izleyen Süleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer sivil general gibi hareket ettiler. Seçilmiþ iktidarlara karþý statikoyu kolladýlar. Deðiþimin ve geliþimin önünde set olmayý sürdürdüler. Abdullah Gül döneminde devlet ile millet kaynaþabildi. Köþk ile meclis uyumlu çalýþabildi. Sayýn Gül, deðiþime takoz olmadý. Her meseleyi hükümet ve meclisle uyum içinde çözüme kavuþturma yolunu seçti. Ülkemizdeki cumhurbaþkanlýðý seçimlerindeki týkanýklýðý aþmak için ilk defa bu yýl cumhurbaþkaný halk tarafýndan seçilecek. Bunu sýradan bir olay olarak görmemek lâzým. Bu seçimde halk, adaylardan birinin kendisinin köþkteki temsilcisi olmasýna karar verecek. Adaylarýn sayýsý kaç olursa olsun, halk kendisine yakýn olaný ön plana çýkaracak. Þu andaki tabloya göre üç aday görülüyor. Birinin etnik milliyetçilikle yola çýkmýþ olmasý, þansýný san denen canlýnýn geçmiþten günümüze sýnaya yanýla ulaþtýðý bazý hayat doðrularý vardýr ki, bunlar geçmiþin mirasý olarak yaþana gün içinde de kullanýlýr. Ýnsan deneyimleri üstüne yazýlmýþ ve asýrlarýn doðruluklarýný tasdik ederek zamanýmýza kadar ulaþtýrdýðý kitaplar içinde yetiþmiþ insan ihtiyacý ve yetiþmiþ insanlara sahip olmanýn mutluluk ve huzur kaynaðý olduðu hep yazýla gelmiþtir. EÐER baþlýklý meþhur öðüdü, Rudhard Kipling in oðluna söylediði sözleri bilirsiniz. Bu öðüdün sonunda Düþtükten sonra ayaða kalkýp tekrar yoluna devam edebiliyorsan, iþte o zaman doðru yoldasýn ve insansýn der. Her insan için baþarý kapýsý da insanlýk kapýsý da daima açýktýr. Bu kapýlara ulaþmak için çalýþýr çabalar, güçlüklere direnç gösterirsiniz. Bu yolculukta düþersiniz, toparlanýrsýnýz ayaða kalkar ve doðru bildiðiniz yolda ilerlersiniz. Bu ilerleyiþ insan yanýmýzýn ortaya konmasýdýr. Milletlerin zenginliði; ipek, pamuk, altýn, petrol deðil; insandýr, insan varlýðýdýr. Bu zenginlik daha kýsa bir ifade ile: bir milletin zenginliði yetiþmiþ insan gücünün çokluðu iledir. Ýnsan sayýsýndan daha önemlidir. Bir milletin genel nüfusu içinde yetiþmiþ insan sayýsýnýn yüzdesi önemli. Yetiþmiþ insana sahip olabilmek mükemmel eðitim sistemine sahip olmaktan geçiyor. Eðitimin yüksek olduðu yerlerde mutlaka toplumun refah ve saadete eriþtiði görülüyor. O toplum toplumlar içinde önde yer alýyor. Ülkelerinde fakirlik, siyasi ortamlarýnda belirsizlik, adaletten memnuniyetsizlik, gelir daðýlýmýndan þikâyet ve yolsuzluklardan bunalým, toplumsal huzursuzluk, bölünmeparçalanma korku ve endiþeleri varsa o toplumun eðitim sisteminde noksanlýk, çarpýklýk ve felsefesizlik var demektir. Böyle bir toplumda istenilen yeterlilikte insan yetiþtirmek mümkün deðildir. Böyle memleketler üstün donanýmla yaratýlmýþ kendi öz çocuklarýný baþka ülkelere kaptýrýrlar. Bu üstün beyinler üstün kabiliyetlerini kendilerini keþfetmiþ olan ülkelere hizmet ederler. Beyin göçü sonucu ise; üstün yetenek ve donaným sahibi olup hizmet veren bir bilgi ve zekâ kesiminin elden- ilden uzaklaþmasý fakirliðe geriliðe sebep olurken, diðer tarafta ise sayýlý yetenekleri kendi memleketine davet ve celp ederek ülkelerine hizmetlerini temin edenler zenginlik, ilerilik ve üstünlüklerini her alanda sergiliyorlar. Her ülke gençliði, geleceði bilir. Lakin gençliðin eðitimine verilecek önem göz ardý edilirse ülkenin geleceði de farklý olamayacaðý gibi hatta daha kötüye gidiþle karþýlaþýlýr. Dünya devletleri dünya nimetlerinin daha çoðuna sahip olma yarýþýndadýr. Bu yarýþta geri kalan daima diðerleri tarafýndan baský altýnda tutulacak ve bir ölçüde küresel esirler (geri kalmýþ toplum) olarak kullanýlacaklardýr. Baþkalarýnýn tutsaðý olduðunun farkýna varmak ancak eðitimle- bilgi ile olur. Okumaz, düþünmez geri kalmýþ toplumlarda; kendisine doðrularý ve içinde bulunan hali göstermeyen veya gösteremeyen yöneticiler, yazarlar ve kýsaca lider insanlar ortada olmadýkça çöküþ devam ediyor demektir. HAFTALIK daraltýyor. Diðerinin ise ana muhalefet partisinin ve ittifak yaptýðý birkaç parti ile birkaç fýrkanýn adayý olmasý onu þanslý konuma getirebilirdi. Ancak adayýn Türk toplumunu yakýndan tanýyamamasý, sürekle pot kýrmasý, uluslararasý tecrübesinden söz edilmesine raðmen orada da beceriksizliðiyle tanýnmasý, hatta akademik kariyerinin bile tartýþýlýr olmasý gibi sebeplerle þansý gittikçe azaldý. Son günlerde sanki çatý çöktü, adaylarý da havlu attý gibi. Bu durumda halkýn içinden çýkan, onlarýn dilinden konuþan, hizmetleriyle rüþtünü ispatlamýþ bir adaya ihtiyaç var. Fakirin sofrasýna oturabilen, her kesimden insanla haþir neþir olabilen bir lider Çankaya'ya gitmeli. Bunda þüphe yok. Ancak vatandaþýn endiþesi, istikrarýn devam edip etmeyeceði konusunda. Cumhurbaþkaný ile uyumlu çalýþacak iktidar istiyor millet. Güçlü ve uyumlu bir baþbakan istiyor. Daha doðrusu Erdoðan'dan sonra bir boþluk ve kaos yaþanmasýn diyor. Cumhura baþkan seçtiðimiz þu günlerde iktidar partisi üzerinde birileri operasyon derdindedirler. Bunu bilmeyen ve sezmeyen yok. Umarýz ve dileriz bunun tedbirleri alýnmýþ olsun, gelecekle ilgili planlamalar da yapýlmýþ bulunsun. Art niyetli kimselere fýrsat verilmesin. Yeni cumhurbaþkanýmýz her kim olursa, dileriz milletimize ve memleketimize hayýrlý hizmetlerde bulunsun. Seçilmiþ iktidar ve meclisle uyumlu çalýþarak ülkemizi ileri hedeflere taþýsýn. Baþlanmýþ olan hamlelere yenilerini katarak ülkemizi bölgesinin lideri ve dünyanýn hatýrý sayýlýr devleti konumuna yükseltsin. Ýlkeli, sivil ve demokrat kimliðini ön plana çýkartsýn. Haydi hayýrlýsý Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: AÐUSTOS 2014 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Sözler 1 (Sürecek) "Söz var gelir geçer,söz var deler geçer" dedi atalarýmýz. Kimi bunu sazýn naðmelerine yansýttý,kimi ise þiirlerine.. Anneye söylenen tatlý sözler, Babaya dillendirilen tatlý naðmeler, Sevgiliye söylenen güzel sözler, Yavrusuna söylediði anne sözleri, Babanýn evladýna söylediði unutumaz sözleri Sözler. Þeyler kadar söylenen sözler Laedri söz üzerine söyledi: "Söz var ki yar eder,söz var ki yad eder, Sözünü bilmeyen daima feryad eder." Nazýr Hüsrev: "Güzel söyle ki aksi sedasý da güzel olsun" Çin ata sözünde ise þöyle söylendi: "gönül alýcý bir söz,yazý kýþa çevirir" Neþet Ertaþ merhum ise: "Gitme uzak,yollarýna kurban olayým, Tatlý söyle dillerine kurban olayým" Söz söylemek bir sanat sayýldý. Kimin nasýl bir karakter de olduðunu dilleri söyledi. Ýlk anda anlaþýlýr sözün sahibi. Analar söz söyler Dilleri hasbidir. Onda ilim irfan aramaz. METEOROLOJÝ 90, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÇÝ ECZANELER BÜYÜK ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI ALBAYRAK U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI , 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 8 AÐUSTOS e Erdoðan la beraber yürüyeceðiz Enise Aðbal Yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, AK Parti Ýl Genel Meclisi Belediye Meclis Üyeleri Cumhurbaþkaný adayý Erdoðan'ý desteklemek amacýyla basýn açýklamasý düzenledi. Þehit Cemal Ünlü parkýnda yapýlan basýn açýklamasýnda konuþan Baþkan Ekrem Ünlü; Türkiye'de yaþanacak deðiþim ve Bayat açýsýndan anlamý, seçimlerin iki açýdan deðerlendirilmesi gerektiði düþünmekteyim. Bildiðiniz gibi Cumhurbaþkaný seçimine birkaç gün kaldý. Bu vesileyle yaklaþan Cumhurbaþkaný seçimi ile ilgili deðerlendirmelerde bulunmak üzere sizlerle beraber olmak istedik. Bu seçimi iki açýdan deðerlendirmek gerekir. Birincisi Türkiye'de yaþanacak büyük deðiþim, ikincisi ise bu önemli seçimin Bayat açýsýndan taþýdýðý anlamdýr. Her zaman söylediðimiz gibi yapýlacak olan sadece bir Cumhurbaþkaný seçimi deðildir. Bu seçimde ilk defa milletimiz devlet baþkanýný bizzat kendi oylarýyla seçecektir.10 Aðustos'ta Baþbakanýmýz ve Cumhurbaþkaný Adayýmýz Sayýn Recep Tayip Erdoðan'ý destekliyor ve Çankaya Köþkü ne uðurlayacaðýz" Türkiye gelecek hedefleri olan büyük bir ülkedir. diyen Ünlü, devamla þunlarý söyledi; Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü ile AK Parti teþkilatlarý Erdoðan a destek verdi. Bayat ta yaklaþan Cumhurbaþkanlýðý seçimleri öncesinde çalýþmalar sürüyor. Seçimlerde her oyun altýn deðerinde olduðu belirtildi. Ülkemiz 2023 hedeflerine milletin adamý Recep Tayip Erdoðan'ýn liderliðinde emin adýmlarla yürümeye devam edecektir. Hiç þüphesiz bu büyük medeniyet yürüyüþünün sahibi milletimizden baþkasý deðildir. Çünkü biz bugüne kadar sadece milletle ve millet için siyaset yaptýk. Milletimiz de her seçimde partimize bir önceki seçimden daha fazla oy verdi ve sahip çýktý. Her oy altýn deðerinde Bu seçim muhakkak ki Bayat için de son derece önemlidir. Bizler bu seçimde, Cumhurbaþkaný adayýmýz ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a, Bayat'tan da güçlü bir destek çýkacaðýný düþünüyoruz. Bu seçimde yüzde 50'nin üzerinde bir oyla Bayat'ýn 'ben de varým' diyeceðini düþünüyoruz. Zira Cumhurbaþkanlýðý seçiminde elde edeceðimiz sonuç, Bayat'ýn elini güçlendirecektir. Son olarak aracýlýðýnýzla bir hususu daha ifade etmek istiyorum. Açýk yüreklilikle söylemem gerekirse daha önce hangi partiye oy vermiþ olursa olsun; dünya görüþü ne olursa olsun, memleketi, cinsiyeti, eðitimi, sosyal statüsü ne olursa olsun, bu þehirde yaþayan herkesten destek istiyoruz. Ulaþabildiðimiz herkese ulaþýp seçmen katýlýmýný saðlamamýz gerekiyor. Bir oy diye geçmeyelim her oyun altýn deðerinde kýymeti var bu þekilde çalýþmamýz gerekiyor. Çünkü bu seçimde Recep Tayyip Erdoðan'a oy vermek, sadece mazlum milletlerin kurtuluþuna, Türkiye'nin güçlenmesine ve milletimizin refahýna oy vermek deðildir. Ayný zamanda Bayat'ýn yarýnlarýna ve yediden yetmiþ yediye bu þehirde yaþayan herkes için daha iyi bir geleceðe oy vermek demektir." Kargý dan Uslu ya teþekkür Mayýs ayýnda yapýlan düzenlemeyle Kargý Ýlçe Emniyet Amirliðine baðlý Trafik Tescil Denetleme Bürosu kapatýlarak bir baþka ilçeye baðlanmasý öngörülmüþtü. Ýlçe halkýnýn talepleri ve ilçeye en yakýn mesafenin 60 Kilometre uzak olmasýndan dolayý AK Parti Kargý Ýlçe Baþkaný Mustafa Akpýnar ve Belediye Baþkaný Zeki Þen konuyu TBMM Ýdare Amiri ve Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ya aktararak büronun yeniden açýlmasýný talep etmiþti. Uslu nun Emniyet Genel Müdürlüðü ve Ýçiþleri Bakanlýðý müsteþarý Seyfullah Hacýmüftüoðlu ile görüþmeleri sonucunda Kargý Trafik Tescil Denetleme Bürosu nun yeniden açýldýðýný Kargý Oda Baþkaný Orhan Camcý ziyareti sýrasýnda duyurmuþtu. Kargý Trafik Tescil Denetleme Bürosu Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye baþladý. Kargý Þoförler Odasý Baþkaný Orhan Camcý yeniden hizmete açýlan Kargý Trafik Tescil Denetleme Bürosu için giriþimlerde bulunan TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu ya teþekkür etti. Oda Baþkaný Orhan Camcý, Bize büronun bir yanlýþ hesaplama yüzünden kapandýðý söylendi. Kargý ilçemizde Trafik Tesciline kayýtlý 4 bin 833 araç bulunmakta ve aylýk civarýnda aracýn tescil iþlemleri yapýlmaktadýr. Ayrýca 2 bin 354 ehliyet kaydýnýn bulunduðu ilçemizde aylýk 20 civarýnda sürücü belgesi iþlemi yürütülmektedir. Tescil bürosunun kapatýlmasýyla halkýmýz aylarca maðdur edildi ve 60 kilometre uzaklýktaki Osmancýk ilçesine gitmek zorunda kaldýlar. Sýkýntýyý siyasetçilerimize ve yetkililere aktardýk, milletvekilimiz sayýn Salim Uslu beyin giriþimleri sonucunda Kargý Tescil Büromuz Pazartesi gününden itibaren yeniden hizmet vermeye baþladý. Milletvekilimize ve siyasetçilerimize odamýz adýna teþekkür ediyorum (ÝHA) TOÇ BÝR-SEN Genel Baþkaný Günay Kaya, Memur Sen i ziyaret etti. Sendikadan bürokratlara ziyaret Gülesin Aðbal Demirer TOÇ BÝR-SEN Genel Baþkaný Günay Kaya, "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaþkanlýðý Seçimi" konulu konferans için Çorum'a geldi. Kaya, konferans sonrasý tarým-ormancýlýk hizmet koluna baðlý kurumlarý ziyaret etti. Ziyaretlerde Kaya'ya TOÇ BÝRSEN Genel Baþkan Yardýmcýsý Þahin Deðirmen, Memur Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatci, Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Çorum Bitkisel Üretim ve Saðlýðý Þube Müdürü Süleyman Toðrul, Tarýmsal Alt Yapý ve Arazi Deðerlendirme Þube Müdürü Vasfi Dolak, Toç Bir Sen Þube Baþkaný ve ayný zamanda Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Yusuf Þahinbaþ da eþlik etti. Heyet ziyaretlere Çorum Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ'i makamýnda ziyaret ederek baþladý. Daha sonra Genel Baþkan Günay Kaya, Genel Baþkan Yardýmcýsý Þahin Deðirmen, Çorum Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ ile Þube Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Orman Ýþletme Müdürü Orhan Çatalçam ve Çorum Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar'ý da makamlarýnda ziyaret edip, yeni görevlerinin hayýrlý olmasý ve baþarýlarýnýn devam etmesi temennisinde bulundular. Heyet ayrýca Memur-Sen Çorum Ýl Baþkanlýðý'ný da ziyaret etti. Bazý daire müdürlerine hayýrlý olsun ziyaretinde bulunuldu. Ziyaretlere TOÇ BÝR-SEN yöneticileri katýldý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ziyaret edildi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulunuldu. Doðu Türkistan'da bir yasak daha Çin'in kuzey batýsýndaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yönelik uygulanan yasaklara bir yenisi daha eklendi. Uygurlarýn yoðun olarak yaþadýðý Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki Karamay kentinde uzun sakallý erkeklerle, baþörtüsü ve peçe takan, burka giyen kadýnlarýn toplu taþýma araçlarýyla seyahat etmeleri yasaklandý. Yasaðý, bölgenin yerel gazetesi olan Karamay Daily gazetesi duyurdu. Daha önce de ayný bölgede Müslüman öðrencilerin ve devlet çalýþanlarýnýn oruç tutmasý yasaklanmýþ ve olay dünya kamuoyunda büyük tepki toplamýþtý. Týmetürk Çin'in kuzey batýsýndaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Müslümanlara yönelik uygulanan yasaklara bir yenisi daha eklendi.

15 YEDAÞ a abone þikayeti Hurþit Bozkurt YEDAÞ Çorum Ýl Koordinatörlüðü nün uyarý yapýlmadan elektrik kesintisi yaptýðý iddia edildi. Konuya iliþkin þikayetini dile getiren bir mesken abonesi, elektriklerinin kesilmesi üzerine elektrik tamiratçýsý çaðýrdýklarýný, sistemde herhangi bir arýzaya rastlamadýklarýný ifade etti. YEDAÞ faturasýnýn ödenmesi için bir bankaya otomatik ödeme talimatý verdiðini belirten abone, ilgili Dersaadet Derneði ne saldýrý Yüksel Basar Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu'nun Ýstanbul Kasýmpaþa'da bulunan merkezine geçtiðimiz günlerde kimliði belirsiz kiþilerce Molotoflu menfur saldýrý gerçekleþtirildi. Kasýmpaþa'da Pir Hüsamettin Sokak'ta bulunan dernek merkezine yüzleri maskeli saldýrganlarca yapýlan saldýrý, Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu tarafýndan kýnandý. Federasyon yönetimince yapýlan açýklamada þu ifadeler dile getirildi: Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu'nun Kasýmpaþa Pir Hüsamettin Sokaktaki Merkezine 3 Aðustos Pazar gecesi kimliði belirsiz, yüzü maskeli kiþilerce Molotoflu menfur saldýrý gerçekleþtirilmiþtir. Gerek Filistin'deki Ýsrail katliamýna, gerekse yurtiçindeki siyonizmin yaptýðý kumpaslara karþý mücadelemiz ve söylemlerimiz kamuoyunca bilinmektedir. Bu mücadelemiz sebebiyle yüzlerce insanýmýzýn uðrak yeri olan merkezimize bu tehlikeli saldýrýyý yapan ve yaptýranlarý telin ediyoruz. Kardeþlerimizin; bu menfur saldýrýyý yapan ve yaptýranlardan deðil boðazdaki keþhaneleri 'Gargat aðacýnýn arkasýna' saklansalar dahi hesabýnýn sorulacaðýndan kuþkularý olmasýn. Emniyet ve Terörle Mücadele güçlerimizden toplum huzuruna yönelik bu menfur saldýrýnýn faillerinin en kýsa sürede yakalanmasýný önemle rica ederiz. Baþkan Çatma hasta ziyaretinde Erol Taþkan Belediye Baþkaný Recep Çatma, Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ni ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Hastanede tedavi gören hastalarý ve hasta yakýnlarýný ziyaret eden Baþkan Çatma, Cumhurbaþkaný Adayý Recep Tayyip Erdoðan için de destek istedi. Doktorlar ve hastane çalýþanlarýyla da selamlaþan Çatma, personele iþlerinde kolaylýklar diledi. Baþkan Çatma'ya hastane ziyaretinde AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya da eþlik etti. Baþkan Çatma, "Hastalýk da saðlýk da bizim içindir, insanýn her günü bir deðildir. Gezip gören, koþup eðlenen insanlar yataða baðlanýnca her gün görüp konuþtuðu insanlarý görmek isterler, kendilerinin ziyaret edilmelerini beklerler. Belediye Baþkaný olarak hastalarýmýzý ziyaret ederek onlara geçmiþ olsun dileklerimizi sundum. Bütün hastalarýmýza Allah'tan acil þifalar diliyorum" Hasta ve yakýnlarýnýn yoðun ilgisi ile karþýlaþan Çatma, çocuklarla da yakýndan ilgilendi. Çocuk servisinde yatan hasta çocuklarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden Çatma, çocuklarla hatýra Dersaadet Tasavvuf Yolu Dernekleri Federasyonu'nun Ýstanbul Kasýmpaþa'da bulunan merkezine saldýrý düzenlendi. bankaya baþvurduklarýnda YEDAÞ ýn faturasýnýn sistemlerinde görünmediðinin ortaya çýktýðýný dile getirdi. Bunun üzerine YEDAÞ a baþvurduðunu belirten abone, elektiriðin borcundan dolayý kesildiðinin söylendiðini belirterek, Borcumuzu ödeyip elektiriðimiz açtýrdýk. Ancak YEDAÞ ýn herhangi bir tebligatý ulaþmadý. Yaz mevsimindeyiz. Ýnsanlar tatilde olabilir, evlerinde bulunmayabilirler. YEDAÞ direkt elektriði kesmek yerine bir sonraki aya yansýtabilir. Veya ikaz edebilir. Belediye Baþkaný Recep Çatma, Atýf Hoca Devlet Hastanesi ni ziyaret etti. Çatma ya AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya da eþlik etti. Baþkan Çatma, hastalarla kýsa süre sohbet etti. Gülesin Aðbal Demirer Cumhurbaþkanl ýðý seçimleri için çalýþmalarýna devam eden AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý, mahallelerde halk ile buluþmaya devam ediyor. Çalýþmalar sýrasýnda vatandaþýn daveti üzerine Ulukavak Mahallesi nde bulunan Paþa Kýraathanesi ne uðrayan Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa köse, bazý Yönetim Kurulu üyeleri ve mahalle teþkilatý seçimler ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Burada bir konuþma yapan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Cumhurbaþkanýný halkýn seçmesini isteyen tek parti AK Parti dir. Burasý önemli, çünkü bu millete güvenen tek parti AK Parti dir. Bugüne kadar Genel Baþkanýmýz, Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan millet gibi düþündü, millet gibi yaþadý ve bu millet için ne gerekiyorsa onu yaptý. Birileri gibi ona emredilenleri deðil, sadece millet adýna hizmet etmiþ ve etmeye de devam edecektir inþallah. Bu sebeple siz ona milletin adamý diyorsunuz. Bugün geldiðimiz süreçte 2007 de milletin cumhurbaþkaný seçmesini istemeyenler bugün yüzsüzlük yapýyor, o gün millete güvenmeyeneler AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý, mahallelerde halk ile buluþmaya devam ediyor. CUMA 8 AÐUSTOS Millete güvenen tek parti AK Parti bugün milletin huzuruna ortak aday diye, adýný çatý adayý koyduklarý bir aday çýkardýlar. Onu bu millet tanýyor mu? Hayýr. Milleti geçin, istiþare ettik dedikleri adayý vekilleri bile tanýmýyor, bilmiyor. Peki kiminle istiþare ettiniz? Hiç kimseyle. Onlarýn aðababalarý söyledi, bunlar da çýkarttý. Dediler ki 10 dan Traktörden düþtü Ulukavak Mahallesi Çiftlikçayýrý mevkiinde gelen kazada bir iþçi çalýþtý. Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Ulukavak Mahallesi nde bulunan Paþa Kýraathanesi ziyaret edildi. Mmahalle teþkilatý seçimler ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaþkanlýðý seçimleri deðerlendirildi. fazla parti birleþtik, o onunda yarýsý zaten tabela partisi. Millete öyle empoze ediyorlar ki tabanda birleþmiþler. Hayýr, tabanda halk sadece Tayyip Erdoðan da ittifak etmiþtir. Konuþmasýnýn sonunda kendilerine yapýlan davete teþekkür eden Köse, Geldiniz ve bizleri dinlediniz, bunu dert edindiðiniz için buradasýnýz. Sizlere teþekkür ediyorum. Bu millet ülkesi ile ilgili olan her þeyi dert edindiði için dimdik ayakta duruyor, dimdik ayakta durmaya da devam edeceðiz. Paþa Kýraathanesi sahipleri ve Ulukavak sakinleri, Mustafa Köse ve Yönetim Kurulu üyelerine teþekkür ederek çay ikram Müdürlüðü nde çalýþan S.K.isimli iþçi Fen- Edebiyat Fakültesi kaldýrýmlarýndaki aðaçlarý budamak için çýktýðý traktörden düþtü. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. Haber Merkezi

16 16 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 Demirtaþ için oy çaðrýsý Enise Aðbal 10 Aðustos Pazar günü yapýlacak Cumhurbaþkanlýðý seçimi ile ilgili basýn açýklamasý yayýmlayan Emek Partisi Ýl Örgütü, Demirtaþ için oy çaðrýsýnda bulundu. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde neden Selahattin Demirtaþ a oy verilmesi gerektiði ifade edilen açýklamada þunlar kaydedildi; Baskýnýn, sömürünün ve savaþlarýn olmadýðý bir dünya ve Türkiye için çalýþacak bir cumhurbaþkanýna ihtiyaç var. Irk, renk, dil, din, cins ayrýmý yapmayan ve insanýn insana kulluk etmediði bir yaþamý savunan bir halk temsilcisine ihtiyacýmýz var. Taþeronlaþtýrma baþta olmak üzere, kölece çalýþma koþullarýna karþý çýkan, iþ cinayetlerine bu iþin fýtratýnda var, yaþananlar kaderdir demeyen bir cumhurbaþkanýna ihtiyacýmýz var. Düþünce, inanç, basýn ve örgütlenme özgürlüðünü koþulsuz savunan, sendikal hak ve özgürlüklere sahip çýkan bir halk temsilcisine ihtiyacýmýz var. Türkler ve Kürtler baþta olmak üzere, bütün milliyetlerden Türkiye halkýnýn bu topraklarda eþit, özgür, kardeþce, bir arada yaþayacaðýna inanan, bunun için mücadele eden bir cumhurbaþkanýna ihtiyacýmýz var. Kürt sorununun barýþcýl yöntemlerle, demokratik-siyasi çözümü savunan bir halk temsilcisine ihtiyacýmýz var. Bölgesel güç, lider ülke hayalleriyle macera peþinde koþan, dinler-mezhepler, ýrklar-milliyetler arasýnda üstünlük ve ayrýþma politikasý izleyerek çatýþmalarý, savaþý körükleyen cumhurbaþkaný adaylarýna ihtiyacýmýz yok. ÝÞÝD terörist diyemeyen Ýsrail'le al-ver gülüm ticaret yapýp sonra da Filistin halkýna sahip çýkma adý altýnda timsah gözyaþý döken cumhurbaþkaný adaylarýna ihtiyacýmýz yok. Ülkede, bölgede ve dünyada halklarýn silahlardan, savaþlardan uzak, gerçek barýþ, dostluk ve kardeþlik özlemlerinin sözcüsü olan bir cumhurbaþkanýna ihtiyacýmýz var. Ýnanç ve vicdan özgürlüðünü içselleþtirmiþ, dini devletin, devleti dinin tekelinden kurtaracak, dini siyasetin aracý olmaktan çýkaracak, her yurttaþýmýzýn manevi deðerlerine saygýlý, gerçek laikliði savunan din istismarcýlýðý yapmayan, mezhepçilik yaparak halklarý birbirine düþürmeye çalýþmayan bir cumhurbaþkanýna ihtiyacýmýz var. Gençler için iþ, eðitim ve gelecekleri için çaba sarfeden bir cumhurbaþkanýna ihtiyacýmýz var. Yaþamýn her alanýnda kadýn erkek eþitliðini savunan, kadýnlarý aþaðýlayan, onlara köle muamelesi yapan bir cumhurbaþkanýna ihtiyacýmýz yok. Bir tarafta ayný kumaþtan dokunmuþ, ayný bahçenin gülleri olan, ayný gelenekten gelen kindarlýktan ve dindarlýktan baþka halka verecekleri bir þeyleri olmayan R.T. Erdogan ve Ekmelettin Ýhsanoðlu, diðer tarafta ise barýþý, kardeþliði, emeði, demokrasiyi, doðayý, çevreyi savunan Selahattin Demirtaþ var. Elektrik þirketlerine seçim uyarýsý Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu, elektrik daðýtým þirketlerini seçimlerde elektrik için tam mesai yapmalarý için uyardý. Türkiye'de 10 Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkaný seçiminde üç aday yarýþacak: Erdoðan, Demirtaþ ve Ýhsanoðlu. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu, Türkiye'deki 21 elektrik daðýtým þirketine gönderdiði yazýda, seçimlerin yapýlacaðý 10 Aðustos Pazar günü daha önceden programlanmýþ tüm elektrik kesintilerinin ertelenmesini ve oluþabilecek arýzalara karþý mümkün olan en kýsa sürede müdahale edilmesi için hazýrlýklý olunmasýný istedi. EPDK Baþkaný Mustafa Yýlmaz, "Seçim sürecinde elektrik tedariði açýsýndan sunulan hizmetin aksatýlmamasý, planlý kesintilerin seçim süresince yapýlmamasý ve olasý arýzlara mümkün olan en kýsa sürede ekiplerce müdahale edilmesi konularýnda tüm Türkiye'deki elektrik daðýtým þirketlerinin uyarýldýðýný" söyledi. Yýlmaz, "Enerji sektörü açýsýndan seçim güvenliðini saðlama noktasýnda tüm tedbirler alýnmýþtýr" 30 Mart'taki yerel seçimlerde bazý yerlerde elektrik kesintileri olmuþtu. Enerji Bakaný Taner Yýldýz, elektrik kesintilerinin arýza kaynaklý olduðunu söylerken, Trakya'da bir trafoya kedi girmesini örnek vermesi tartýþma yaratmýþtý. HDP seçim çalýþmalarýný Aþýk Mahzuni Parký nda gerçekleþtirdi. Demirtaþ'a oy istedi HDP Ýstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, "Demirtaþ'ýn konuþmalarýný dinleyen her yurttaþýmýz Demirtaþ'ýn kesinlikle ülkenin gerçeklerini dile getirdiðini, kendilerinin düþünüp söyleyemediklerini ifade ettiðini belirtiyor" Tuncel, partisince Aþýk Mahsuni Þerif Parký'nda düzenlenen halk toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, adaylardan Selahattin Demirtaþ'a destek istedi. Türkiye'nin toplumu kucaklayan bir cumhurbaþkanýna ihtiyacý bulunduðunu, bunun da Selahattin Demirtaþ olduðunu savunan Tuncel, Baþbakan ve cumhurbaþkaný adayý Recep Tayyip Erdoðan ve diðer aday Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun yüzlerinin hiç gülmediðini, buna karþýlýk Demirtaþ'ýn sürekli esprilerle halka tebessüm ettiðini dile getirdi. Seçimlere kýsa bir sürenin kaldýðýný, amaçlarýnýn adaylarý Selahattin Demirtaþ'ýn oyunu arttýrarak ikinci tura seçimlerine gidilmesinin olduðunu belirten Tuncel, "Bu amaçla Demirtaþ'a destek için il il geziyoruz. Halkýmýzýn sorunlarýný yakýndan bilen bir partiyiz. Bu sorunlarýn çözümü de bizimle olacaktýr. Demirtaþ'ýn konuþmalarýný dinleyen Sebahat Tuncel, Demirtaþ için destek istedi. her yurttaþýmýz Demirtaþ'ýn kesinlikle ülkenin gerçeklerini dile getirdiðini, kendilerinin düþünüp söyleyemediklerini ifade ettiðini belirtiyor" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan alandakiler Kürtçe þarkýlar eþliðinde halay çekti. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL YARIÞMA ÞARTLARI: Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. Ýsmail EKER : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz. KATILIM ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : ÖDÜLER TL TL TL ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : YARIÞMA ÞARTLARI: KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný 2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Naci AYGÜN : Gazeteci Ercan AYANCI : Fotoðraf Sanatçýsý Mustafa DEMÝRER : Gazeteci Ýsmail DÖLARSLAN : Grafik Tasarýmcý Salih KARSLIOÐLU : Ýletiþimci Mehtap ÖKMEN : Öðretmen - Ýletiþimci Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý :... E-Posta : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

17 Bilardo Emrah Taç ile devam Çorum Bilardo hakemleri Serdar Karadað ve Mustafa Pekel Merkez Hakem Kurulunda görev aldýlar. Bilardo Ýl Temsilciliðine Emrah Taç ikinci kez atandý. Geçiðimiz dönemde Bilardo Ýl Temsilcisi olarak görev yapan Emrah Taç 10 Mayýs ta yapýlan Federasyon Genel Kurulu sonunda oluþan Ersan Ercan baþkanlýðýndaki yeni yönetim tarafýndan da Çorum Bilardo Ýl Temsilcisi olarak atandý. MHK de iki Çorumlu hakem Bilardo Ýl Temsilciiliði görevine yeniden atanan Emrah Taç (ortada), Merkez Hakem Komitesi nde görev alan Serdar Karadað ve Mustafa Pekel ile birlikte Öte yandan Bilardo Federasyonu nun yeni yönetimi tarafýndan oluþturulan Merkez Hakem Kurulu nda iki Çorumlu hakem görev altý. Çorum Bilardo Hakemleri Serdar Karadað ve Mustafa Pekel Merkez Hakem Komitesi üyesi olarak görev yapacaklar. Bilardo Ýl Temsilcisi Emrah Taç, Bilardo sporunu aldýklarý noktadan daha yukarýlara taþýmanýn gayreti içinde olduklarýný yeniden bu göreve atanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Taç, ayrýca Çorum hakemliðinin geldiði noktayý göstermesi açýsýndan iki hakemlerinin Merkez Hakem Komitesi nde görev almalarýnýn son derece anlamlý olduðunu belirterek Karadað ve Pekel i kutladý ve yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Atalým Bilardo Turnuvasýnda þampiyon Mustafa Atsan Birinci olan Mustafa Atsan ýn kupasýný Ýl Temsilcisi Emrah Taç verdi Atalým Bilardo Salonu tarafýndan düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvasýnda birinciliði Mustafa Atsan kazandý. Özel Atýlým Bilardo Salonu nda düzenlenen özel turnuvaya otuz civaýnda bilardocu katýldý. Tek maçlý eleme sistemine göre oynanan turnuva sonunda Mustafa Atsan birinciliði kazanýrken Mesut Kuþgöz ikinciliði, Ferhat Kireç üçüncü Ýbrahim Ahýska ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Turnuva sonunda düzenlenen törenle birinci olan Mustafa Atsan ýn kupasýný Bilardo Ýl Temsilcisi Emrah Taç ikinci olan Mesut Kuþgöz ün kupasýný Merkez Hakem Komitesi üyesi serdar Karadað üçüncü olan Ferhat Kiraç in kupasýný ise MHK üyesi Mustafa Pekel verdi. Bilardo Ýl Temsilcisi Emrah Taç, özel salonlarda düzenlenen turnuvalarýn ildeki sporun geliþimine katký verdiðini belirterek Atalým Bilardo iþletmesi sahibini kutladý ve mücadele eden dereceye giren sporcularý tebrik etti. Manavgat da Nevþehir e gitti Atalým Bilardo Salonu nda düzenlenen turnuvada dereceye giren sporcular ve törene katýlanlar toplu halde görülüyor Manavgatspor takýmý Nevþehir e hareketinden önce toplu halde görülüyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Manavgatspor, 17 Temmuz da kendi tesislerinde baþladýðý yeni sezon hazýrlýklarýna Nevþehir'de devam edecek. Nevþehir'in Avanos ilçesinde bulunan Avrasya Otel'de kampa girecek olan Manavgatspor, kamp sürecinde 6 hazýrlýk maçý oynamayý planlýyor. Manavgat ta çok iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiklerini belirten Manavgatspor Baþkan Yardýmcýsý ve Teknik Sorumlu Kamil Atalay, sezonu öncesinde 3. Lig'de zirve mücadelesi yapacak bir takým oluþturmak için transferler yaptýk. Kadromuzu Cizrespor dan Manavgat ýn yetiþtirdiði yetenekli oyunculardan Adil Arýcý, Erzurum Büyükþehir Belediyesi nden Antalyaspor altyapýsýndan yetiþmiþ Fatih Arat, yine Antalyaspor altyapýsýndan yetiþmiþ son olarak Adýyamanspor formasý giyen Feyyaz gibi tecrübeli oyuncularýn yaný sýra çok sayýda genç ve yetenekli oyuncuyla güçlendirdik. Son olarak yine Erzurum Büyükþehir Belediyespor dan kaleci Hüseyin i transfer ettik. Geçen yýlki kadromuzdan kaleci Veysel, Reþit, Onur, Burak, Oðuz, Ömer Demircan, Atakan, Baran ve Anýl ýn yaný sýra genç oyuncular Halil ve Kemal ile sezonunda yola devam kararý aldýk. Manavgat kampýmýzýn son gününde Denizli Belediyespor ile oynadýðýmýz hazýrlýk karþýlaþmasýnda takýmýmýz iyi bir performans sergiledi" "YENÝ SEZONA HAZIR OLACAÐIZ" Nevþehir deki kamp sürecinde 8 Aðustos Cuma günü Kayseri Þekerspor, 10 Aðustos Pazar günü Tekirovaspor, 12 Aðustos Salý günü Etimesgut Þekerspor, 14 Aðustos Perþembe günü ise Ofspor ile hazýrlýk karþýlaþmalarý oynayacaklarýný belirten Atalay, "Bu takýmlar dýþýnda kamp sürecinde en az iki hazýrlýk karþýlaþmasý daha yapmayý planlýyoruz. Oynayacaðýmýz takýmlar Nevþehir de belli olacak. Oynayacaðýmýz hazýrlýk maçlarýnda ihtiyaç hissedilmesi durumunda takýmýmýza takviye yapacaðýz. Nevþehir kampýndan sonra sezona hazýr olacaðýz. Bu yýl hedefimiz 2. Lig'e çýkmak" diye konuþtu. Kamil Atalay baþkanlýðýndaki Manavgatspor kafilesinde antrenörler Ýsmail Kýsa, Can Göçer, Çetin Aykut, malzemeci, masör ve 28 futbolcu bulunurken, Manavgatspor da genel koordinatör olarak göreve getirilen Öner Özmen in kampa Nevþehir de katýlacaðý bildirildi. ÝRTÝBAT Yeni sezon hazýrlýklarýný kendi tesislerinde sürdüren Darýca Gençlerbirliði, günü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Özgür Vurur yönetiminde sabah yapýlan antrenman yaklaþýk olarak 1 buçuk saat sürdü. Teknik Direktör Özgür Vurur un, her zamanki gibi yine antrenman boyunca oyunu sýk sýk durdurarak oyuncularýna uyarýlarda bulunmasý dikkatlerden kaçmadý. Düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan antrenman top çalýþmasýyla devam etti. Top çalýþmasýnýn ardýndan 6 þar kiþiden oluþan 3 gruba ayrýlan futbolcular, yarý sahada çift kale maç yaptý. Gol yiyen takýmýn kenara geldiði çift kale maç, keyifli dakikalara sahne oldu. Gol yememe adýna büyük uðraþ vererek mücadele eden sarý yeþilli futbolcular, adeta kýran kýrana mücadele etti. Zaman zaman sert müdahalelerin olduðu yarý sahada yapýlan çift kale maçta atýlan güzel goller alkýþ topladý. Antrenmanýn ardýndan bir açýklama yapan Teknik Direktör Özgür Vurur, çalýþmalarýn baþladýðý ilk güne nazaran takýmýn önemli bir aþama kaydederek yükseliþe geçtiðini söyledi. Her geçen gün oyuncularýnýn form tuttuðunu belirten Vurur, sarý yeþilli futbolcularýn antrenmanlardaki ciddiyetinden ve arzusundan çok memnun kaldýklarýný söyledi. Formayý hak eden futbolcunun sýrtýna geçireceðini vurgulayan Vurur; Formayý biz vermeyeceðiz, futbolcularýmýz kendileri alacak diyerek Darýca Gençlerbirliði futbolcularýna mesaj gönderdi. 9 CUMA 8 AÐUSTOS Menþure&Günhan çiftinin düðün töreninde iki gencin ailesi hep birlikte görülüyorlar Günhan Kara muradýna erdi Badmintoncular Kamha Otel de kampa girdiler Yazýçarþý Gençlikspor Kulübü Badminton takýmý sporcularý Hamamözü Kamha Otel de kampa girdi. 5 Aðustos ta baþlayan kamp 11 Aðustos tarihine kadar devam edecek doðumlu sporc ularýn katýldýðý kampta minikler hem düzenli olarak çalýþma yapýyorlar hemde tatillerini deðerlendiriyorlar. Yazýçarþý Gençlikspor Kulübü antrenörleri Abdurrahman Uzun yönetiminde kamptaki sporcular Eda Uysal, Ýbrahim Tekmen, Ahmet Ak, Emir Eren Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ýlhan Kara nýn oðlu, Gençlerbirliði, Çorum Belediyespor ve Çorumspor ile Samsun da amatör olarak forma giyen ve BESYO yu bitiren Günhan Kara hafta sonu düzenlenen törenle hayatýný Menþure ile birleþtirdi. Meliha-Fayýk Türkmen in kýzlarý Menþure ile Nevin Ýlhan ýn oðullarý Günhan ýn düðün töreni hafta sonunda yapýldý. Genç çiftin düðün törenine aile yakýnlarý ile birlikte ASKF Yönetim Kurulu üyeleriyle spor camiasýndan çok sayýda davetli katýldý. Çorum HAKÝMÝYET Menþure-Günhan çiftini tebrik eder Allah tan saðlýklý, huzurlu mutlu evlilikler diler. Darýca pür neþe (Ç.HAK:959) Gür, Ceren Naz Balcý Rüþa Tuana Yýlmaztürk, Hatice Þevval Demir, Merve Nur Yetiþgen, Elif Öz, Aleyna Cingöz, Esma Dilekci, Elif Demirkan, Hayrunisa Kayabaþý ve Damla Keskin. Antrenör Abdurranman Uzun, yaz tatilinde sporcularýn hem çalýþtýrmak hemde eðlendirmek amacýyla düzenledikleri kampýn çok verimli geçtiðini belirterek Kamha Otel yetkililerine ilgilerinden dolayý teþekkür etti. Aðustos ta baþlayacak olan Bolu Kampý nda 3 hazýrlýk maçý oynayacak olan temsilcimiz Darýca Gençlerbirliði, ilk kez bir karþýlaþmada yeni transferleriyle birlikte görücüye çýkacak.

18 18 CUMA 8 AÐUSTOS 2014 Erka Ofis Kýrtasiye Çalýþma Arkadaþlarý Arýyor Yakýnda hizmete girecek olan Erka Ofis Kýrtasiye de çalýþmak üzere en az lise mezunu tercihen kýrtasiye tecrübesi olan Bay ve Bayan Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz. Müracaat Adresi: Erka Kaðýt Kýrtasiye Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:138 (Ç.HAK:2358) Ankara Yolu-Çorum Ýl Özel Ýdaresi Karþýsý 8 AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Meydan temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Toplantý Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Fidan alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Akþemsettin Cami dýþ cephe kaplama, tezyinat yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Okul inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Yakacak malzemesi satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ 5. KARÝKATÜR YARIÞMASI KONU: Sosyal Medya Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir. Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya, internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor. Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý. Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik. Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz. Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný * Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere açýktýr. * Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý gerekmektedir. * Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3 (29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr. * Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr. * Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad, adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler. * Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler. * Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir. * Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn e-postalarýna gönderilecektir. * Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir ÖDÜLLER: Birincilik : TL Ýkincilik : TL Üçüncülük : TL 1. Mansiyon : 500 TL 2. Mansiyon : 500 TL 3. Mansiyon : 500 TL - Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere) Plaket ve Karikatür Albüm Seti Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti, Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan verilecektir. YARIÞMA ÞARTLARI: ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 13 AÐUSTOS Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 128 adet basýlý yabancý yayýn kitap alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 580 plakalý 2010 model Temsa marka Safir tipli 5 adet tek katlý yolcu otobüsünün muhtelif deðerlerde satýþý iþi. Yer: Dalyanlar Yediemin Otoparký - Mimar Sinan Mah. Erzurum Dede Sok. No: 7 Çorum Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe Bahçelievler Mahalesi nde bulunan 2 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliðe baðlý saðlýk tesisleri için 23 kiþi il klinik SAHÝBÝNDEN KOMPLE KÝRALIK BÝNA Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde (Selimiye Cami Yaný nda) yurt, pansiyon, dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait 2000 m2 bahçesi olan 325 m2 3 adet dükkaný bulunan 8 daire merkezi ýsýtma sistemi mevcut bina sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir. * Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi açýlýþýnda verilecektir. * Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir. * Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne devreder. * Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade edilemez. * Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr. * Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr. * Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz destek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 TH 148 plakalý, 2008 model mavi renkli TT 50 tip New Holland marka zirai traktör satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe 3757 ada no, 167 parsel no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Hankozlusu köyü ada 106, parsel 24 de kayýtlý tarla niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Fatih Caddesi Adalet Sarayý Giriþ Kat Ýhale Salonu Saat: SEÇÝCÝ KURUL: KATKILARIYLA ALÝ ÞUR (Karikatürist) ALTAN ÖZESKÝCÝ (Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi) ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist) KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist) KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi) NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný) SADIK ÖRGEL (Gazeteci) YILMAZ BAÞ (Karikatürist) ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM Ýletiþim: Web: (Ç.HAK:1863) SON KATILIM TARÝHÝ: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: (Ç.HAK:2297) (Ç.HAK:2356) (Ç.HAK:1933) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Satýlýk Orta Ilýca da Bað 1080 m2 bað yol kenarý sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK TRAKTÖR 2012 New Holland T 480 4x4 temiz traktör satýlýktýr. Not: Fiyatý TL Pazarlýk payý vardýr. Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 100 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: (Ç.HAK:2360) BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde dolgun maaþ+ssk ile çalýþacak DERGÝ SATIÞI yapacak diksiyonu düzgün (Ç.HAK:2330) BAYAN eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: GAYRÝMENKUL SATIÞ ÝLANI Mülkiyeti S.S.Karadeniz Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði'ne ait olan Çorum ili, Sungurlu Ýlçesi, Kuzuluk Mahallesi, Boztepe-Deðirmenyolu Mevkii, Pafta No:44, Ada No: 6, Parsel No:l'de 8.280m2 yüzölçümlü arazi ve üzerinde kurulu bulunan depo ve kantar binasý, "Kapalý Zarf Usulü" teklif alma ve gerektiðinde "Açýk Artýrma Usulü" ihale yapýlarak peþin bedel ile satýlacaktýr. Satýþa çýkarýlan yerin ihalesi Salý günü saat ll:00'de S.S.982 Sayýlý Çorum Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi Müdürlüðünün Yeniyol Mahallesi 4.Sokak Turgut Özal Ýþ Merkezi Kat:3 No: Çorum adresinde yapýlacaktýr. Bu iþe ait geçici teminat ,00TLolup, ihale saatinden önce S.S.982 Sayýlý Çorum Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi veznesine yatýrýlacaktýr. Yeniyol Mahallesi 4.Sokak Turgut Özal Ýþ Merkezi Kat:3 No: Çorum adresinde bulunan S.S.982 Sayýlý Çorum Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifinden temin edilecek þartname ile birlikte hazýrlanacak teklif mektubu ihale saatinden önce (saat 13:30'a kadar) Kooperatif Müdürlüðü'ne teslim edilecektir. Gayrimenkul, hakkýnda verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliðinde olmayýp, genel bilgi niteliðindedir. Teklif verenlerin satýþa sunulan gayrimenkulu, önceden görmüþ ve her türlü durumunu (konumu, alt yapý durumu, imar durumu, yapý kalitesi vb.) incelemiþ olduðu kabul edilir. Satýþa sunulan Gayrimenkullerin satýþ iþlemi, 3065 Sayýlý Kanunun 17. maddesinin (4-r) bendi uyarýnca KDV'den istisnadýr. Karadenizbirlik ve S.S. 982 Sayýlý Çorum Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi Kamu Ýhale Kanunlarýna tabi olmadýðýndan ihaleyi yapýp yapmamakta, iptal etmekte, kýsmen ya da tamamen yapmakta veya dilediðine vermekte serbesttir. KARADENÝZBÝRLÝK S.S.KARADENÝZ YAÐLI TOHUMLAR TARIM SATIÞ KOOPERATÝFLERÝ BÝRLÝÐÝ S.S. 982 Sayýlý Çorum Yaðlý Tohumlar Tarým Satýþ Kooperatifi Ýrtibat Telefonu O Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 810)www.bik.gov.tr

19 CUMA 8 AÐUSTOS ELEMANLAR ARANIYOR Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR, OVERLOKCULAR, ARA ve SON ÜTÜCÜLER, KALÝTE KONTROLCULAR ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Not: Usta makinacýya ve 1100 TL arasý ücret SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mas Grup Tekstil Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: (Ç.HAK:2328) (Ç.HAK:2323) BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda (Ç.HAK:2295) ELEMANLAR ALINACAKTIR Kaynakçýlar, Tornacý, Boyacý, Makina Ressamý ve LKS programý kullanabilen ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gerekli þartlar; * En fazla 40 yaþýnda olmak. Çorum Sebat Makina Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Tel: (Ç.HAK:2313) (Ç.HAK:2319) ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere PERDE SATIÞINDA DENEYÝMLÝ BAY ELEMAN alýnacaktýr. Mür. Tel: Küçük San. Sit. 3. Cad No:16-18 Çorum çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere doðalgaz ve su tesisatý ustalarý alýnacaktýr. Öz Yýldýz Isý Mühendislik Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 119/22 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2312) ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanabilen bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Þahin Boya Ltd. Þti. (Ç.HAK:2218) ELEMANLAR ALINACAKTIR FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE ÝNTERNETTEN ONLÝNE SATIÞ SÝTEMÝZÝ TAKÝP VE YÖNETÝMÝNÝ YAPABÝLECEK. HALKLA ÝLÝÞKÝLER, SATIÞ PAZARLAMA YAPABÝLECEK VE SEKRETERYA ÝÇÝN. 4 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU BAY BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. MÜRACATLAR ÞAHSEN YAPILMALIDIR. Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cadde No: 6 Küçük Sanayi Sitesi 87. Sok. No: 1 Tel: ORTAK ARANIYOR Tavuk (yarka) üretim çiftliðimizde ortaklýk (Ç.HAK:2349) ELEMAN ARANIYOR Kargý da lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere pide ustasý alýnacaktýr. (Ç.HAK:2310) Dolgun ücret+ssk Mür. Tel: DEVREN SATILIK SPOR SALONU (Ç.HAK:2334) payý eþit olmak üzere ortak aranýyor ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2324) (Ç.HAK:2311) (Ç.HAK:2338) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Elektrikci Kalfasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hasan Demiral Elektrik San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1983) SAHÝBÝNDEN KÝRALIK ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ 3 kat toplam 840 m2 Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý) (Ç.HAK:2336) ELEMANLAR ALINACAKTIR * Makina Teknik Ressamlarý, * Elektrik Teknisyenleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. ve * Çýraklar alýnacaktýr. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. (Çýraklar velileri ile) ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM Yunus Emre Ýþ Merkezi No: 41 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2339) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Murat BAÞLI Ýbrahim oðlu 28/4/1978 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2352) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Rabia BÝÇER Hayrettin kýzý 30/9/1990 Elmalý Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2353) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Enes KELEÞ Mehmet oðlu 25/1/1998 Ovasaray Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2354) YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi MYO dan almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Murat ARSLAN Tahsin oðlu 26/2/1991 Ýstanbul Kadýköy Doðumlu (Ç.HAK:2355) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde T.C nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko 100 TR marka seri nolu yazar kasama ait ruhsatý kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsa METE Muzaffer oðlu 1983 Ankara Doðumlu (Ç.HAK:2357) (Ç.HAK:2340) (Ç.HAK:2318) Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. 1. Anýtevler No: 3 de (Ticaret Meslek Lisesi Karþýsý) hizmet veren Vip Class Oto ve Halý Yýkama yeri devren satýlýktýr. (Ç.HAK:2348) Not: Firmamýz 10 yýldýr hizmet vermektedir. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çelik konstrüksiyon ve çatý iþinden anlayan kaynakcý ve montajcý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Al-Kur Makina Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: (Ç.HAK:2341) ELEMANLAR ALINACAKTIR Fabrikamýzýn makine bölümünde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Cnc Freze Torna Operatörleri Alýnacaktýr. ALTUNAN MAKÝNA&DÖKÜM (Ç.HAK:2332) (Ç.HAK:2333) Ankara yolu 8. Km DEVREN SATILIK KASAP Þehrin iþlek caddesi Albayrak caddesinde faaliyet gösteren kasap dükkaný devren satýlýktýr (Ç.HAK:2351) (Ç.HAK:2335) (Ç.HAK:2291) Yeni açýlacak iþyerimize çalýþma arkadaþlarý arýyoruz Bay-Bayan tezgahtar, kasap ustasý, kalfa ve çýrak, çaycý ve temizlik görevlisi alýnacaktýr. Mür.: SATILIK DÜKKAN Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat 169 nolu Çayocaðý (tapudan ruhsatlýdýr) * Yatýrýma UYGUN ve * Kira Getirisi YÜKSEKTÝR Mür. Tel:

20 Fotoðrafý çektik Sezonun ilk hazýrlýk maçýnda oyuna müdahele etmediklerini sadece futbolcularýn fotoðrafýný çektiklerini belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal Futbolcularýn yeteneklerini ve oyun sistemine uygunluklarýný takip ettik. Ýlk üç maçta bu anlayýþla oynayacaðýz sonraki bölümde ise yeni sezon iskelet onbirini belirlemek için çalýþacaðýz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal ilk hazýrlýk maçýnda Bayrampaþaspor önünde ilk dakikalýk bölümdeki oyundan memnun olduðunu bu maçlarda asýl önemli olanýn futbolcularýn kapasite fotoðraflarýný çekmek ve oyun sistemini belirlemek olduðunu söyledi. Sezon baþýnda fiziksel yüklemenin önemi nedeniyle aðýr bir antrenman programý uyguladýklarýný belirten Ýncedal Aðýr çalýþma temposu içinde taktiksel olarakta takýmýn gücünü görmek için hazýrlýk maçlarý yapýyoruz. Biz ilk iki üç hazýrlýk maçýnda futbolcularýn teknik kapasitelerini görmek ve oyun taktiðini belirmek için çalýþma yapý- Çorum Belediyespor Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yalnýzca su molasý ve devre arasýnda futbolculara uyarýlarda bulundu yoruz. Bayrampaþaspor karþýsýnda da ilk dakikalýk bölümde futbolcu arkadaþlar güzel iþler yaptýlar. Biz kazanmak veya baþka amaçlý bir hamle yapmadýk. Sadece futbolcularýmýzý tanýmak için izledik. Son bölümde ise gerek oyuncu deðiþiklikleri gerekse fiziksel yorgunluklar nedeniyle oyunda düþüþler oldu. Sezonun ilk maçýna kadar 6-7 hazýrlýk maçý yapmayý planlýyoruz. Bunun içinde ilk üç dört hazýrlýk maçýnda ayný anlayýþla tüm futbolcularýmýza forma þansý vererek hepsini görmek istiyoruz. Sonraki bölümde ise lig onbirini belirlemek adýma bazý isimlerde ýsrar ederek kadromuzu þekillendireceðiz. Ýlk maçta futbolcularýmýzýn karþýlaþma tecrübelerini belli oranda gördük. Bugün ve pazar günü oynayacaðýmýz sonraki hazýrlýk maçlarýnda da ayný anlayýþla sahaya çýkacaðýz. Son bölümde ise takýmýn iskeletini oluþturmak adýna çalýþmalara geçeceðiz Ýncedal, takýma takviye konusunda ise bir forvet mutlaka alacaklarýný baþka eksikleri içinse erken olduðunu kampta oynayacaklarý hazýrlýk maçlarý sonunda bu konudaki kararlarýný vereceklerini belirtti. Sezon açýlýþý Tokatspor la Çorum Belediyespor sezon açýlýþýnda Tokatspor ile karþýlaþacak. Genel Kaptan Hamit Iþýk kampta oynayacaklarý dört hazýrlýk maçýnýn ardýndan 13 Aðustos ta kampýn sona ereceðini iki günlük iznin ardýndan takýmýn 16 Aðustos ta Çorum da toplanarak son etap çalýþmalarýna CUMA 8 AÐUSTOS 2014 baþlayacaklarýný söyledi. Iþýk, 24 Aðustos pazar günü sezon açýlýþ töreni ardýndan Tokatspor ile hazýrlýk maçýnda karþýlaþacaklarýný belirterek Teknik Heyetiimiz 27 veya 28 Aðustos a bir hazýrlýk maçý daha istiyor. Onun içinde çevre illerdeki takýmlarla görüþmelerimiz sürüyor Ulukavakspor karadeniz grubunda 14 Eylül de oynanacak maçlarla baþlayacak olan Bölgesel Amatör Lig de temsilcimiz Ulukavakspor karadeniz grubunda Samsun Çarþambaspor, Termespor, Ladik Belediyespor ve 1930 Bafraspor, Ordu Fatsa Belediyespor, Güzel Orduspor, Ünyespor, Yeni Amasyaspor, Karabük Yeþil Yeniçerispor, Kastamonuspor 1966, Sinopspor, Bartýnspor ve Tokat Turhalspor takýmlarý bulunuyor. Bölgesel Amatör Lig de gruplar açýklandý. Temsilcimiz Ulukavakspor yeni sezonda 5. grupta Karadeniz temsilcileri ile mücadele ede- cek. Dün Futbol Federasyonu Amatörlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Ali Düþmez tarafýndan açýklanan BAL da 11 grupta mücadele edecekler. Gruplardan birisi 12, üç tanesi 13, yedi tanesi ise 14 takýmlý olacak. Çorum temsilcisi Ulukavakspor 5. grupta Samsun Çarþambaspor, Termespor, Ladik Belediyespor ve 1930 Bafraspor, Ordu Fatsa Belediyespor, Güzel Orduspor, Belediyespor tek çalýþtý Çorum Belediyespor Nevþehir kampýnda dünü tek çalýþma ile geçirdi. Önceki akþam kamptaki ilk hazýrlýk maçýnda Bayrampaþaspor la karþýlaþan kýrmýzý siyahlý takým dün sabahý dinlenerek geçirdi. Sabah kaleciler ve antrenman eksiði olan futbolcular antrenörler eþliðinde özel bir çalýþma yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlý takým akþam saat de ise tam takým olarak çalýþtý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýsýnmý hareketlerinin ardýndan kanat çalýþmasý ve orta alanda topa sahip olma üzerine bir program uyguladý. Bayrampaþaspor maçýnda gördüðü eksikleri gidermeye yönelik çalýþmalar yaptýran Teknik Direktör Ýncedal sýk sýk uyarýlarda da bulundu. Çorum Belediyespor bu sabah tam takým olarak hazýrlýklarýný sürdürürken akþam ise kamptaki ikinci hazýrlýk maçýnda Aksarayspor ile karþýlaþacak. Kenan Yücel yalnýz býrakmadý Çorum Belediyespor un önceki gün Bayrampaþa ile oynadýðý maçý Kenan Yücel de izledi. Çorum amatör kulüplerinden Gençlerbirliði nin efsane kadrosunda forma giyen daha sonra Çorumspor hariç bir çok profesyonel takýmda forma giyen ancak sakatlýk nedeniyle futbola erken veda ettikten sonra Nevþehir de Turizm iþine giren Kenan Yücel kýrmýzý siyahlý takýmýn Bayrampaþaspor ile oynadýðý maçý izledi. Maç sonunda ise futbol oynadýðý dönemde hayatta olmayan bugün ise Belediyespor formasý için mücadele eden Gençlerbirliði kulübü Baþkaný Mehmet Yalçýn ýn oðlu Oðuzhan Yalçýn ile sohbet eden Kenan Yücel, futbol eleþtiilerini yaptý ve tandýðý isimlerle sohbet etti. Ünyespor, Yeni Amasyaspor, Karabük Yeþil Yeniçerispor, Kastamonuspor 1966, Sinopspor, Bartýnspor ve Tokat Turhalspor takýmlarý yer aldý. BAL da gruplarda mücadele 14 Eylül pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Futbol Federasyonu bu sezon yeniden eskiye döndü ve play-off uygulamasýný kaldýrdý. 11 grupta oynanacak grup maçlarý sonunda birinci olan 11 takým direk olarak 3. lige yükselecek. Gruplarda son iki sýrayý alan takýmlar ise direk olarak amatör lige düþecekler. Geçtiðimiz yýl Ýç Anadolu Grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Ýskilip Belediyespor özellikle deplasman maçlarýnda rahat futbol oynuyordu. Bu sezon ise Ulukavakspor un oynayacaðý deplasman maçlarý oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor. Grupta geçtiðimiz sezon 3. ligden düþen üç takýmýnda bulunmasý diðer bir zorluk. Çorum Belediyespor un grubundan düþen Ünyespor ve diðer gruptan düþen 1930 Bafraspor takýmlarý BAL da mücadele edecekler. Zeki Gül, Gençlerbirliði nin Çorum lu alt yapý sorumlularý ve yýldýz sporcularýyla birlikte Forvet transferi kamp dönüþüne kaldý Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, iþadamý Uður Barlýk ile dün Gençlerbirliði Baþkaný Ýlhan Cavcav la yapýlan görüþmede bu takýmdan istenen dört forvetten birisi için Cavcav, futbolcularýn ikna edilmesi halinde her türlü kolaylýðý göstereceðini söyledi. Baþkan Gül takýmýn kamptan döndükten sonra futbolcularla bire bir yapacaklarý görüþme sonunda birisine takýma kazandýracaklarýný söyledi Çorum Belediyespor un Gençlerbirliði nden almak istediði forvet için dün yapýlan görüþmeden sonuç çýkmadý. Baþkan Zeki Gül, kamp dönüþü futbolcularla yapacaklarý görüþmeden sonra transferin netlik kazanacaðýný söyledi. Dün Uður Barlýk ile birlikte Gençlerbirliði tesislerine giderek burada Baþkan Ýlhan Cavcav ile görüþen Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, istedikleri dört futbolcunun takýmla birlikte kampta olduðunu Cavcav ýn futbolcularýn ikna edilmesi halinde transfere onay verdiðini söyledi. Kamp dönüþünde futbolcularla görüþerek transferi neticelendirmeyi amaç- ladýklarýný belirten Baþkan Gül, ziyaret sonunda Gençlerbirliði Alt Yapý Koordinatörü Alacalý hemþehrimiz Necati Dedekargýoðlu ve Teknik Direktör Tuncay Marancý ile görüþtü. Bu görüþmede Alt Yapý Koordinatörü Necati Dedekargýoðlu, istenen dört isminde Çorum Belediyespor a büyük katký saðlayacaðýný belirterek futbolcularýn gelmeye ikna edilmesi halinde kýrmýzý siyahlý takýmýn gol sorunu yaþamayacaðýný söyledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, takýmýn kampý tamamlayarak yurda dönmesinin ardýndan futbolcularla bire bir görüþmeler yaparak transferi gerçekleþtirmeye çalýþacaklarýný söyledi. Ýkinci prova Aksarayspor la Çorum Belediyespor Nevþehir kampýndaki ikinci hazýrlýk maçýnda bugün Aksarayspor ile karþýlaþacak. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, bugün saat da Nevþehir Gençlik Hizmetleri Ýl Müdürlüðü sahasýnda baþlayacak karþýlaþmada ilk maçta olduðu gibi kadrodaki tüm futbolculara þans vermeyi planladýðýný söyledi. Ýncedal yarýn saat de BAL da þampiyonluk hedefiyle sezona hazýrlanan Nevþehir Gençlikspor ile oynayacaklarý maçta kadrolarýn- daki gençlere daha fazla süre vererek görmek istediðini söyledi. Gençler için Nevþehir le maç alýndý Kenan Yücel maç sonunda Oðuzhan Yalçýn ile sohbet ederken görülüyor Çorum Belediyespor kadrodaki gençleri görmek için yarýn ekstra bir maç programa aldý. Teknik Direktör Yavuz Çorum Belediyespor ikinci hazýrlýk maçýnda bugün Aksarayspor ile karþýlaþacak

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Onlar konuşur, AK Parti yapar

Onlar konuşur, AK Parti yapar Onlar konuşur, AK Parti yapar Nisan 21, 2015-8:15:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin vadettiği şeyleri kesinlikle yapacağının altını çizdi. Davutoğlu, Ankara Atatürk Spor

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI

MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI MHP TURGUTREİS SEÇİM İLETİŞİM MERKEZİ AÇILDI Tosun: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Yarımada nın ikinci büyük beldesi olan Turgutreis te seçim iletişim merkezini

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi.

Çorum un, Karadeniz Bölgesi nin lojistik güzergahýnda önemli bir yer teþkil ettiði belirtildi. Ekonomi telafi edilebilir fakat þehitlerin telafisi yok AK Parti ve MHP AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, A Haber'den Murat Akgün ve TvNet'ten Ahmet Rýfat Albaz'a Davutoðlu-Bahçeli

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti

Bu hafta hava nasýl olacak? * HABERÝ 7 DE. Teknoloji Geliþtirme Bölgesinin (TEKNOKENT) inþaatý hýzla devam ediyor. Teknokent in yüzde 60 ý bitti ÝHH, yaklaþýk 150 yetim çocuðun katýldýðý etkinlikte bayramlýk kýyafetler ve oyuncaklar hediye Yetimlerin yüzü güldü Çorum ÝHH Dünya Yetimler Günü'nde hem iftar programý düzenledi hem de yetimleri sevindirdi.

Detaylı

Huzur Pikniði'nde buluþtular

Huzur Pikniði'nde buluþtular Trafik tedbirleri meyvelerini veriyor Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan trafik denetimleri ve alýnan tedbirler meyvelerini veriyor. *HABERÝ 9 DA Huzur Pikniði'nde buluþtular Çorum Emniyet Müdürlüðü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN

(Ç.HAK:2879) Çorum Milletvekilleri mazbatalarýný aldý, Meclis e kayýtlarýný yaptýrdý. HAYIRLI OLSUN (Ç.HAK:2879) 2016 da 41 yatýrým 2016 yýlýnda baþlayacak yatýrýmlarla ilgili bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 400 milyon TL olarak açýkladýðý bütçe ile 2016 yýlýnda baþlatacaklarý yatýrýmlarýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı