Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi"

Transkript

1 Ekoloji Cilt: 12 Sayý: , 2003 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Sevgi YILMAZ, Serkan ÖZER Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, ERZURUM Özet Dünya'da olduðu gibi ülkemizde de özel alanlar deðiþik statülerde korunmaktadýr. Narman Peri Bacalarý, rüzgar ve su erozyonunun milyonlarca yýl topraklarý aþýndýrmasý sonucu oluþmuþtur. El deðmemiþ peyzaj deðerleri ile rekreasyonel ve doða turizmi etkinliklerinin gerçekleþtirebileceði ayrýcalýklý potansiyel alanlardan birisidir. Bu çalýþma ile Doðu Anadolu Bölgesinin unutulan doðal güzelliklerinden biri olan Narman Peri Bacalarýnýn tabiat anýtý kriterleri yönünden incelenerek; korunmasý ve halka tanýtýlmasý amaçlanmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Narman tabiat anýtý, peri bacasý. Evaluation of Narman Earth Pillars as a Natural Monument Abstract Special areas in terms of natural potential beauty etc. in Turkey are conserved in different status as is in all around the world. Narman Earth Pillars have been formed as a consequence of severe wind and water erosion over long period. Its untouched landscape values is one of the distinguished potential areas where recreational and nature toursm activities can be carried out. Study area which is found in the NE section of Erzurum, NE part of Anatolia was investigated in regard to natural monument criteria. The objectives of this study were to evaluate Narman Earth Pillars, one of the most beautiful places of the Eastern Anatolia Region, based on the natural monument criteria, and to develop conservation plans and introduce for public consideration. Keywords: Narman natural monument, earth pillar. GÝRÝÞ Tarihte bilinen ilk koruma kavramý, MÖ. 252 yýlýnda Hindistan imparatoru Asoka'nýn; hayvanlarýn, balýklarýn, ormanlarýn korunmasý için bir ferman çýkarmasýyla baþlamýþtýr. 1084'de ise Ýngiliz Kralý William-I, koruma amacýna yönelik bir arazi etüdünün yapýlmasýný emretmiþtir. "Domesday Book" adýyla yayýnlanan bu kitap, Büyük Britanya'da; ormanlar, balýkçýlýk, tarým alanlarý, av rezervleri, verimli topraklarýn evrimini içeren, ülkenin yönetimi ve geliþmesi için gerçekçi planlar hazýrlamaya temel oluþturmuþtur. Yine bundan 2000 yýl önce Roma'da meyve aðaçlarýnýn korunmasý için önlemler alýnmýþtýr. Almanya'nýn Dortmunt kentinde 1343 tarým alanlarýnýn ve otlak-larýn aðaçlandýrýlmasý belirli yasalara baðlanmýþtýr (Ant ve Stipproweit 1985, MacKinnon 1986, Yücel 1995). Dünyada ilk olarak ABD'de, 1872 yýlýnda 8670 km 2 'lik alan Yellowstone Milli Parký ilan edilmiþtir. Bunu daha sonra diðerleri izlemiþtir. Dünyada tabiatý koruma çalýþmalarýna en fazla önemi Almanya'nýn vermiþ olduðu ve 1921 yýlýnda ilk tabiatý koruma alanýný ilan ettikleri belirtilmektedir (Çolak 2001). Rothman (2001), doðal güzellikleri vahþi yaban hayatý nedeniyle dikkat çeken ve turizm potansiyeli olan Bandelier Tabiat Anýtý'nýn mevcut durumunu deðerlendirmiþtir. 1986'da koruma altýna alýnan ha alanýn rekreasyonel açýdan en uygun kullaným olanaklarý üzerinde durmuþtur. Türkiye'de tarihinde kabul edilen 2873 sayýlý "Milli Parklar Kanunu" sayýlý Resmi Gazetede yayýnlandýktan sonra yürürlüðe girmiþtir. Bu kanuna göre; "Tabiat Anýtý, tabiat ve tabiat olaylarýnýn meydana getirdiði özelliklere ve bilimsel deðere sahip ve milli park esaslarý dahilinde korunan tabiat parçalarýdýr". Türkiye'de ilk tabiat anýtý, 10 ha'lýk bir alanda ilginç jeolojik özellikleri, anýt aðaçlarýn yer aldýðý "Samandere" (Düzce) ilan edilmiþtir (Yücel 1995). Ülkemizde ilk koruma alaný 1958 yýlýnda ilan edilen Yozgat Çamlýðý Milli Parkýdýr. Tablo1'de Türkiye'de bulunan tabiatý koruma alanlarý ve kapladýklarý alanlar verilmiþtir. Tabiat parký, tabiat anýtý ve tabiatý koruma alaný olarak tespit edilmiþ yerler için hazýrlanacak planlar; milli park planlama usul ve teknikleriyle, uygulanan statünün amaçlarý, kriterleri, genel politika ve ilkeler ile uyumlu olarak ve planlanan sahanýn kaynak deðerleri ve özellikleri göz önünde Tablo1. Türkiye'de Tabiatý Koruma Alanlarý ve kapladýklarý alanlar (Anonim 2002). 26 Temmuz - Aðustos - Eylül 2003, Sayý: 48

2 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji bulundurularak, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn görüþü alýnarak hazýrlanýr ve Orman Bakanlýðýnca onaylanarak yürürlüðe konur. Tabiat anýtý planlamasýnda yapýlacak ilk çalýþma, alanýn bütün özelliklerini bir arada toplayan ve rapor halinde hazýrlanan "Ön Etüd"dür (Karakurum 1986). Tabiat anýtlarýnýn planlanmasý doða koruma alanlarýna göre daha esnektir. Özellikle alanýn rekreasyonel kullaným potansiyeli ve alanýn yerleþim yerleri ile olan iliþkisi ve alanda bulunabilecek tesisler daha yoðun bir þekilde ele alýnmaktadýr. Bir alaný korumak için, onu koruma alaný ilan etmek yeterli deðildir. Yurt dýþý literatürlerine bakýldýðý zaman büyük bir çoðunluðunda koruma altýna alýnan alanlarýn en ideal þekilde nasýl yürütüleceði konularý üzerinde durulmaktadýr. Örneði, yapýlan bir araþtýrmada 3000 yaþýndan daha fazla Sequoia aðacýnýn bulunduðu National Park'da bu aðaçlarýn çevreden en az etkilenmesi için nelerin yapýlabileceði ve aðaçlarýn daha fazla yaþamasý için nelerin yapýlmasý gerektiði üzerinde durulmaktadýr. Milli park ve benzeri koruma alanlarýnýn ilan aþamasýndan baþlamak üzere, planlama, uygulama ve alan yönetimine mahalli halkýn katýlýmý saðlanarak, yöre halkýyla barýþýk koruma alanlarý tesisi, bu alanlarýn korunmasý, geliþtirilmesi ve devamlýlýklarýnýn saðlanmasý bakýmýndan gerekli görülmektedir (Gülez 1984, Baþara 1998). Su ve rüzgar erozyonu sonucunda oluþan (Mayer ve ark. 1987) ve yapýsýyla Ürgüp Peri Bacalarý'ný anýmsatan Narman Peri Bacalarý, sahip olduðu güzelliðe raðmen bölge insaný tarafýndan fazla bilinmemektedir. Yapýlan çalýþmada, el deðmemiþ bu alanýn tabiat anýtý olarak koruma altýna alýnmasý ve alanýn tanýtýmý yapýlarak ülke ve bölge turizmine, gerekli planlama ve alt yapý çalýþmalarýndan sonra, açýlmasý amaçlanmýþtýr. Çalýþma sonucunda elde edilen veriler ilgili kurum ve kuruluþlara verilerek, bu alan hakkýnda bilgilendirilmeleri saðlanacaktýr. MATERYAL VE YÖNTEM Materyal Narman ilçesi Erzurum'a 90 km uzaklýkta olup, ilin kuzeydoðusunda yer almaktadýr (Þekil 1). Coðrafi bakýmdan Doðu Karadeniz Bölgesinde yer alan ilçenin yüzölçümü 1275 km 2 olup, kuzeyden Oltu, kuzeydoðudan Þenkaya, doðudan Sarýkamýþ, güneydoðudan Horasan, güneyden Pasinler ve batýdan ise Tortum ilçeleri ile çevrelenmiþtir (Özav 1987). Çalýþmanýn ana materyalini oluþturan Narman Peri Bacalarý ilçenin 7 km güneydoðusunda bulunmakta ve 6300 hektarlýk bir alan kaplamaktadýr. Yanýktaþ Köyü'nün yanýnda olan çalýþma alaný, Narman-Pasinler karayolunun hemen üzerindedir. Þekil 1. Narman Ýlçesinin coðrafik konumu. Yöntem Araþtýrma üç aþamada gerçekleþtirilmiþtir. Ýlk olarak, çalýþma sahasý olan Narman ilçesi ve Peri Bacalarý üzerine daha önce yapýlmýþ olan çalýþmalar, kiþi ve kuruluþlar tespit edilip bunlardan yararlanýlmýþtýr. Ayrýca, araþtýrma alaný ile ilgili deðiþik haritalardan da yararlanýlmýþtýr. Araþtýrmada ikinci olarak, araziye gidilerek araþtýrma ve gözlemler yapýlmýþtýr. Gözlemler fotoðraf ve slaytlarla desteklenmiþtir. Üçüncü aþamasýnda ise arazi çalýþmasýndan elde edilen araþtýrma sonuçlarý, doðal, kültürel ve rekreasyonel yönden deðerlendirilmiþtir. Bu deðerlendirme sonucunda elde edilen veriler aþaðýda belirtilen tabiat anýtý kriterleri ile karþýlaþtýrýlmýþtýr (Forster 1973, Zafer 1991, Anonim 1994). BULGULAR Çalýþma Alanýnýn Sosyo-Ekonomik Yapýsý Doðu Anadolu Bölgesindeki bir çok ilçe merkezinde olduðu gibi Narman ilçesinde de köylerden ilçeye, ilçeden de Erzurum ve diðer kentlere olan göç hareketi yaþanmaktadýr sayýmýnda 5254 kiþi olan ilçe nüfusu bu yýldan sonra hýzlý bir yükseliþ göstermiþ ve 2000 yýlýndaki nüfus sayýmýnda 9025 çýkmýþtýr. Sanayi sektörünün yok denilecek kadar az olmasý nedeniyle ilçe nüfusunun büyük kýsmý tarýmla uðraþmakta, geri kalan kýsmý ise devlete baðlý kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmaktadýr. Özav (1987)'ýn yaptýðý anket çalýþmasýnýn sonucuna göre, halkýn %80,5 'i tarýmda, %17,6'sý hizmetlerde, %1,1'i sanayide Temmuz - Aðustos - Eylül 2003, Sayý: 48 27

3 Ekoloji çalýþmakta, %0,8'si ise belli bir iþi olmayan kiþilerden oluþmaktadýr. Çalýþma Alanýnýn Doðal Yapýsý Ýdari olarak Doðu Anadolu Bölgesinde olan Narman ilçesi, coðrafik açýdan ise Doðu Karadeniz Bölümü'nde bulunmakta ve bu bölümün özelliklerini kýsmen taþýmaktadýr. Karadeniz ardýndaki depresyon alanlarý, Doðu Karadeniz Bölümü'nün 1000 m'ye kadar olan kesimleri ve Aras havzasýnýn doðu bölümünü teþkil eden yer, Havza dahilinde Neojen'e ait genellikle kýrmýzýmsý yatay ve yataya yakýn tabakalaþma gösteren kumtaþý, miltaþý ve marn tabakalarý bulunmaktadýr. Havzanýn tabaný Narman doðrultusunda 1600 m civarýndan baþlayarak, güneye doðru 2000 m'ye ulaþmaktadýr. Bu havza da Narman suyu ve kollarý tarafýndan parçalanmýþtýr. Özellikle havzanýn orta bölümü, derin oyuntu ve küçük kanyon vadilerle son derece parçalanmýþ bulunmaktadýr. Bu þiddetli parçalanma sonucunda doðal dengesini kaybeden arazi üzerinde geniþ çapta heyelan baþ göstermiþtir. Fazla parçalanmýþ killi ve marnlý depolarýn yeraldýðý Yanýktaþ Köyü'nün batý kesiminde, Kamýþözü Köyü'nün bulunduðu vadi boyunca ve kuzeyde Büyükçay'ýn güney kesiminde geniþ heyelan alanlarý görülmektedir. Bu alanda Neojen arazi üzerinde tipik "yatay bünye" topoðrafyasý gelmiþtir. Marn ve killer arasýnda bulunan kumtaþý ve konglomera tabakalarý, kanyon vadiler boyunca korniþler halinde uzanmaktadýr (Atalay 1982). Çalýþma alanýnýn olgun topraklarý, m seviyeleri arasýnda uzanan Neojen killi, marnlý çökellerin düz ve düze yakýn ve hafif eðimli yüzeyleri üzerinde geliþmiþtir. Bu alanlarýn büyük bir bölümünde hububat tarýmý yapýlmakta veya mera olarak kullanýlmaktadýr. Narman Havzasý'nýn klimatik toprak tipi kestane renkli topraklardýr. Yani sisteme göre Mollisol ordosuna giren bu topraðýn A horizonu (0-30 cm), kuru iken koyu kahve, yaþ iken koyu kýrmýzýmsý kahverenginde, yaþ iken yapýþkan, kuru iken ise zor ufalanan; granüler strüktürde, killi tekstürdedir. B horizonu ( cm) kuru iken grimsi açýk kahve ve kahverengi, yaþ iken kýrmýzýmsý kahve, horizonun altýna doðru renk açýlarak açýk kahverengimsi olmaktadýr. Islak iken plastik ve aðýr bünyeli, kuru iken zor daðýlan bir yapýya sahiptir. C horizonu ( cm), pek fazla ayrýþma göstermeyen, çok plastik killi, açýk renkli Neojen deposu halindedir (Atalay ve ark. 1985). Narman'da Meteoroloji Ýstasyonunun kuruluþunun çok yeni olmasý ve sadece yaðýþ rasatlarý nedeniyle, sýnýr ilçe olan ve benzer özellikler gösteren Tortum ilçesinin verileri kullanýlmýþtýr. Bölgenin yýllýk sýcaklýk ortalamasý S. YILMAZ - S. ÖZER 8,3 o C, maksimum sýcaklýk ortalamasý 14,5 o C, minimum sýcaklýk ortalamasý 2,6 o C olarak belirlenmiþtir. En düþük sýcaklýk -20,8 o C' dir. Yýllýk ortalama sýcaklýk 22,4 o C olarak belirlenmiþtir. Bölge, ülkemizin soðuk bölgelerinin birinde yer almasý dolayýsýyla kýþ mevsiminde don olaylarý devam etmektedir (Don olayýnýn olduðu ortalama gün sayýsý 65 gündür). Ortalama olarak 435 mm yaðýþ alan ilçede, bulutlulu ortalamasý 5,1, nisbi nem ortalamasý %61 dir. Karla örtülü gün sayýsý 68 olan bölgede kar kalýnlýðý en fazla 50 olarak ölçülmüþtür. Rüzgar hýzý 1,2 m/sn ve hakim rüzgar yönü ise güneydir. 5 cm lik seviyede toprak sýcaklýðý ortalama olarak 11,7 o C iken 100 cm'lik toprak derinliðinde ortalama sýcaklýk 12,7 o C' dir (Anonim 2001). Bölge aðaç ve çalý açýsýndan oldukça fakirdir. Doðal bitki örtüsünde genel olarak Salix nigra (Kara söðüt), Populus nigra (Kara kavak) ve Hippophea rhamnoides (Yalancý iðde), Rosa canina (Kuþburnu) bulunan bölgede aðaçlýk alanlar en çok Büyükçay, Bulanýk ve Kamýþözü derelerinin kenarlarý boyunca yer almaktadýr. Araþtýrma alaný içinde meyve aðacý olarak, Prunus cerasus (Viþne), Prunus avium (Kiraz) ile Malus communis (Elma) aðaçlarýna da rastlanmaktadýr. Karasal iklim þartlarýna sahip olan bölgede tarým alanlarý dýþýnda step formasyonu oldukça yaygýndýr. Otsu bitkilerden oluþan bu formasyonda, Astragallus delbesii (Geven), Artemisia sp. (Yavaþan otu), Verbascum oriantale (Sýðýrkuyruðu), Acantholimon sp. (Kirpi dikeni), Thymus sp. (Kekik), Artemisia sp. (Kýlýçotu), Centaurea aspera (Çakýr dikeni), Papaver laevigatum (Gelincik), Salvia cryptantha (Adaçayý) bitkilerine yaygýn olarak rastlanmaktadýr (Atalay 1997). Çalýþma alanýnýn çok yakýnýnda Yanýktaþ köyü bulunmaktadýr. Nüfusu 300 (kiþi) dolayýnda olan bu köyün geçim kaynaðý tarým ve hayvancýlýða dayanmaktadýr (Anonim 2000). Narman Peri Bacalarý, Yanýktaþ köy yerleþimi ile bütünleþmiþ durumdadýr (Resim 1). Ýlçe merkezinin 7 km güneydoðusunda Narman- Pasinler ilçe karayolunun hemen yanýnda bulunan Narman Peri Bacalarýna, bu karayolu üzerinde olmasýndan dolayý oldukça kolay ulaþýlmaktadýr (Resim 2). Alana ait bazý görüntüler Resim 3'te verilmiþtir. Narman ilçesindeki "Yukarý Narman Havzasý" hidrografik alaný yaklaþýk 6300 hektarlýk alaný kaplamaktadýr. Doða harikasý bu peri bacalarý, öncelikle alandaki ana materyalin su erozyonundan dolayý aþýnmasý sonucu ortaya çýkmýþtýr. Ortaya çýkan oyuntular üzerinde rüzgar erozyonun da 28 Temmuz - Aðustos - Eylül 2003, Sayý: 48

4 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Resim 1. Yanýktaþ Köyü ile bütünleþmiþ olan Narman Peri Bacalarý. Resim 2. Narman-Pasinler yolu kenarýnda bulunan Peri Bacalarý ve aðaçlýk alan. Resim 3. Narman Peri Bacalarýndan görüntüler. Resim 4. Peri Bacalarýndan bir görünüm. etkisi ile deðiþik desenler oluþmuþtur (Resim 4). Narman'ýn güney kesiminde Narman havzasýný dolduran yatay ve yataya yakýn tabakalý Neojen (Üst Miyosen) kumtaþý, çakýltaþý ve miltaþý tabakalarý ve bu arazi üzerinde açýlmýþ kanyon vadiler mevcuttur. Kýrmýzýmsý miltaþý ve kiltaþý tabakalarý, sýcak iklim þartlarý altýnda çökelen eveporit tortullar lateritleri andýrmaktadýr. Tortullardaki kýrmýzý renk demirin Fe 2 O 3 þeklinde oksitlenmesinden ileri gelmektedir (Atalay ve ark. 1985). Çalýþma Alanýnýn Tabiat Anýtý Kriterleri Yönünden Ýncelenmesi Narman Peri Bacalarý bozulmamýþ yapýsý, doðal güzelliði ile tabiat anýtý olarak korunmaya deðer özellik taþýmaktadýr. Çalýþma alaný, tabiat anýtý kriterlerine göre þöyle deðerlendirilebilir; 1. Alanýmýz doðal olaylarýn meydana getirdiði nadir ve nadir olma özelliði yönüyle bilimsel ve estetik deðere sahip birkaç jeolojik ve jeomorfolojik özelliðe sahiptir. Yukarýda da bahsedildiði gibi çalýþma alaný, su ve rüzgar olaylarýnýn oluþturduðu ve benzer örneðine Ürgüp'te rastlanýlan alan gerek rengi gerekse þekli itibari ile estetik bir jeolojik oluþumdur. 2. Çalýþma alaný ve yakýn çevresinde doðallýðýn bozulacaðý herhangi bir faaliyettin olmamasý nedeniyle, hemen hemen hiç zarar görmemiþtir. Bu nedenle alan, kritelerde mevcut olan zarar görmemiþlik niteliðini de tam olarak taþýmaktadýr. 3. Çalýþma alaný, büyüklük olarak, 6300 hektarlýk bir alaný kaplamaktadýr. Bu alanýn en az 1500 hektarlýk bir kýsmý tabiat anýtý olarak deðerlendirilebilir hektarlýk bir alan koruma yönünden bütünlüðü saðlayacak yeterliliktedir. 4. Alanýn koruma alaný olarak düþünülen 1500 hektarlýk olan kýsmýnýn tamamý devlet mülkiyetinde olup, burada köylülere veya baþkasýna ait arazi bulunmamaktadýr. TARTIÞMA VE SONUÇ Ülkemizde doða koruma çalýþmalarý ilk olarak 1958 yýlýnda Yozgat Çamlýðý'nýn milli park olarak ilan edilmesiyle baþlamýþ ve daha sonra diðer koruma statüleri ile müstesna alanlar korunmaya baþlanmýþtýr. Ülkemizde tabiat anýtý olarak korunan alan sayýsý 90' a yakýn olmasýna raðmen, koruma altýna alýnmamýþ çok sayýda korunacak alan bulunmaktadýr. Resmi statüde korunan alanlarýn daðýlýmý incelendiðinde, Doðu Anadolu Bölgesinin bu bakýmdan çok fakir bir bölge olduðu görülmektedir. Bunun sebebi bölgede korunacak deðere sahip alanlarýn sayýsýnýn az olmasýndan kaynaklanmayýp daha çok bu alanlarýn yeterince Temmuz - Aðustos - Eylül 2003, Sayý: 48 29

5 Ekoloji araþtýrýlmayýþý ve tanýnmamasýndan kaynaklanmaktadýr. Ülkemizde hem etkin bir þekilde doða koruma planlamasýný gerçekleþtirebilmek, hem de mevcut alanlarý koruyabilmek ve gelecek nesillere saðlýklý bir miras býrakabilmek için aþaðýdaki önlemlerin dikkate alýnmasý gerekmektedir. Bu alanlara bir örnek olarak Narman Peri Bacalarý verilebilir. Narman ilçesinin 7 km güneydoðusunda, Narman-Pasinler karayolu üzerinde bulunan Narman Peri Bacalarýnýn bulunduðu alan, Neojen çökellerin su ve rüzgar erozyonun milyonlarca yýl boyunca iþlemesiyle ortaya çýkmýþ doðal güzelliklerimizden biridir (Doðanay 1999). Ülkemizde tabiat anýtlarýnýn kýrsal alan planlamasý bakýmýndan, Bölge planlarý ve fiziksel planlarda bir kabul noktasý olarak ele alýnmalý ve bu konuda Turizm, Bayýndýrlýk, Çevre Bakanlýðý ile iþbirliði saðlanmalý, ancak yetki ve sorumluluk tek bakanlýkta toplanmalýdýr. Bu alanýn resmi statüde tabiat anýtý olarak korumaya alýnýp, tanýtýmýnýn yapýlmasý bölge için öncelik taþýmaktadýr. Bu amaçla çalýþma sonucu Orman Bölge Müdürlüðüne verilecektir. Bu statüde korumaya alýnýp, ayný zamanda iyi bir tanýtýmýnýn yapýlmasý ile insanlarýn ilgisini daha fazla çekecek ve ziyaretçi sayýsýný artýracaktýr. Bunun için alandaki rekreasyonel deðerler tespit edilerek, optimal alan kullaným ilkelerine göre planlamasý yapýlmalýdýr. Çalýþma alaný ve yakýn çevresi taþýdýðý doðal kaynak deðerleri ve henüz el deðmemiþ doðal görünümü ile rekreasyonel ve turistik etkinliklerin gerçekleþtirilebileceði ayrýcalýklý potansiyel alanlardan birisidir. Avrupa Ulusal Parklar ve Tabiat Parklarý S. YILMAZ - S. ÖZER Federasyonu "FNNPE" önümüzdeki yýllarda doðayla dost turizm anlayýþýnýn geleceðini, kültür ve eðitim turizmine yönelik doða ve açýk hava etkinliklerine olan talebin artacaðýný belirtmektedir (Müderrisoðlu 2000). Bu alanýn kýrsal yapýsýný bozmadan gerçekleþtirilecek rekreasyon planlamasý hem alanýn turistik deðerini artýracak hem de saðlayacaðý ekonomik katký ile bölgenin kalkýnmasýnda önemli bir rol oynayacaktýr. Ýyi bir planlama ve denetleme mekanizmasý ile turizm ve çevre korumasý beraber yürütülebilmektedir. Böylece alan doðal özelliklerini de kaybetmeden veya bozulmadan gelecek kuþaklara aktarmak mümkün olacaktýr. Narman Peri Bacalarýnýn hemen yanýndan geçen karayolu, alana ulaþýmý kolaylaþtýrýrken gelecek ziyaretçilerin günübirlik ve uzun süreli konaklama ihtiyaçlarý için 7 km yakýnýnda bulunan Narman ilçesinden ve 90 km uzaklýkta olan Erzurum kentinden de yararlanýlabilir. Uzun süreli kalacaklar için bungalov tipi evler yapýlabilir. Ayrýca, yol kenarýndaki dere ve yakýn çevresi rekreasyonel eylemlerin çeþitlendirilmesinde kullanýlabilir. Ülkemizde, yanlýþ alan kullanýmlarýndan kaynaklanan sorunlar, doðal kaynaklarý olumsuz yönde etkilemekte veya yok etmektedir. Doðal kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý hükümet politikasý olmayýp devlet politikasý haline getirilmelidir. Milyonlarca yýlda oluþan Narman Peri Bacalarý'nýn kýsa sürede yok olabileceði düþünülerek resmi statüde korumaya alýnmasý ve gerekli planlamanýn yapýlmasý ile bu alan, hem bölge hem de ülkemiz için kazandýrýlmýþ bir deðer olacaktýr. KAYNAKLAR Anonim (1994) Guidelines for Protected Area Management Categories. CNPPA with the assistance of WCMC, IUCN (World Conservation Union), Gland. Anonim (2000) Genel Nüfus Sayýmý Sonuçlarý. T.C. Devlet Ýstatistik Enstitüsü Yayýnlarý, Yayýn No: 2514, Ankara. Anonim (2001) Uzun Yýllar Ortalamasý Rasat Verileri Raporu. Devlet Meteoroloji Ýþleri Bölge Müdürlüðü, Erzurum. Anonim (2002) Orman Bölge Müdürlüðü. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatý Müdürlüðü, Erzurum. Ant H, Stipproweit A (1985) Natur-und Umweltschunds- ein uraltes Problem. LÖFLL-Mitteilungen, 10, Heft 3, Landwirtschaftsverlag GmbH, Münster- Hiltrub, Atalay Ý (1982) Oltu Çayý Havzasýnýn Fiziki Coðrafyasý ve Amebajmaný. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Yay. No: 11, Ýzmir. Atalay Ý, Mehmet T, Yýlmaz Ö (1985) Oltu Çayý Havzasýnýn Fiziki Coðrafyasý ve Amenajmaný. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayýnlarý, Teknik Bülten Serisi No: 141, Ankara. Atalay Ý (1997) Türkiye Coðrafyasý. Ege Üniversitesi Basýmevi, Ýzmir. Baþara H (1998) Milli Parklar ve Korunan Alanlarýn Yönetimi ve Karþýlaþýlan Problemler. Tabiat ve Ýnsan 3, Çolak AH (2001) Ormanda Doða Koruma. Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatý Genel Müdürlüðü Yayýný, Ankara. Doðanay H (1999) Narman. Sosyal-Kültür Sanat Dergisi 1, 1, Forster RR (1973) Planning for Man and Nature in National Parks. IUCN, Morges, Switzerland. Gülez S (1984) Trabzon-Meryemana ve Yöresinin Ulusal ve Uluslararasý Ulusal Park Ölçütlerinde Ýncelenmesi Üzerine Araþtýrmalar. Karadeniz Teknik Üni. Peyzaj Mim. Bilim Dalý, Trabzon. Karakurum E (1986) Tabiat ve Tabiat Kaynaklarýnýn Önemi, Tabiatý Koruma Alanlarý ve Biyogenetik Rezervleri. Milli Parklar ve Yaban Hayatý Semineri, 28 Nisan - 2 Mayýs 1986, Çeliþim Matbaasý MacKinnon KJ (1986) Managing Protected Areas in the Tropics. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources and the United Nations Environment Programme, Gland, Switzerland. 30 Temmuz - Aðustos - Eylül 2003, Sayý: 48

6 Narman Peri Bacalarýnýn Tabiat Anýtý Kriterlerine Göre Deðerlendirilmesi Ekoloji Mayer AL, Shipley HT, Winter LE (1987) Orta Avustralya'da 500 Milyon Yýldan (Kambriyen) Günümüze Deðin Korunan Akarsu Þekilleri. Çeviren; F. S. Ozaner. Jeomorfoloji Dergisi 5, Müderrisoðlu H (2000) Doða-Turizm Ýliþkileri. Peyzaj Mimarlýðý Kongresi, Ekim 2000, , Ankara. Özav L (1987) Narman Ýlçe Merkezinin Geliþmesini Güçleþtiren Baþlýca Coðrafi Faktörler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum. Rothman H (2001) Bandelier National Monument: An Administiative History. National Park Service, Division of History Southwest Cultural Resources Center Santa Fe, No: 14, New Mexico. Yücel M (1995) Doða Koruma Alanlarý ve Planlamasý Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayýnlarý No: 9, Adana. Zafer B (1991) Türkiye'de Doða Koruma Alanlarý ve Doðal Sitlerin Belirleme ve Sýnýflandýrýlmasýnda Kullanýlacak Kriterlerin Saptanmasý Amacýyla Ýzmir/Kemalpaþa Örneklemesine Dayalý Yöntem Araþtýrmasý. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlýðý Anabilim Dalý, Doktora Tezi, Ýzmir. Temmuz - Aðustos - Eylül 2003, Sayý: 48 31

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Araştırma (Research) Erzurum ilindeki korunan alanların mevcut durum analizi. Serkan ÖZER 1

Araştırma (Research) Erzurum ilindeki korunan alanların mevcut durum analizi. Serkan ÖZER 1 Akademik Ziraat Dergisi 6(1):17-22 (2017) ISSN: 2147-6403 http://azd.odu.edu.tr Araştırma (Research) Erzurum ilindeki korunan alanların mevcut durum analizi Serkan ÖZER 1 1 Atatürk Üniversitesi Mimarlık

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý

Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Ekoloji 19, 77, 42-50 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.777 Ýzmir-Karaburun Yarýmadasý'nýn Biyosfer Rezerv Alaný Olarak Planlanmasý Sibel YÝÐÝTER SARIÇAM 1, Ümit ERDEM 2 1 Ýnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler

Nerelerde Yaþýyoruz? Çözüm. Örnek 16. Soruda verilen bilgide anlatýldýðý gibi bir yerde bir yýl içinde doðanlarla ölenler 39 Nerelerde Yaþýyoruz? Taným - I: Sýnýrlarý belirli bir alanda yaþayan insan sayýsýdýr. Taným - II: Bir ülkede veya bir bölgede belirli bir arada yaþayanlarýn toplam sayýsýdýr. Örneðin, ülkenin nüfusu,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý

Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Ekoloji 19, 76, 36-49 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.765 Çatalan Baraj Gölü-Deli Burun Aksýnda Seyhan Nehrinin Yeþil Koridor Sistemi Olarak Kullanýlabilirliðinin Araþtýrýlmasý Aylin SALICI 1, M. Faruk

Detaylı

Erzurum Kenti Açýk-Yeþil Alanlarýnda Kullanýlan Bitki Materyalinin Deðerlendirilmesi

Erzurum Kenti Açýk-Yeþil Alanlarýnda Kullanýlan Bitki Materyalinin Deðerlendirilmesi 13, 52, 9-16 2004 Erzurum Kenti Açýk-Yeþil Alanlarýnda Kullanýlan Bitki Materyalinin Deðerlendirilmesi Hasan YILMAZ, Mehmet Akif IRMAK Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, ERZURUM

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði

Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Tarým Arazilerinin Amaç Dýþý Kullanýmý; Erzurum Örneði Ekoloji 13, 52, 1-6 2004 Ali Kýlýç ÖZBEK Devlet Su Ýþleri 8. Bölge Müdürlüðü 25100, ERZURUM Taþkýn ÖZTAÞ Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak

Detaylı

KENT KONSEYÝ Çevre ve Saðlýk Çalýþma Grubu GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR AMBALAJ ATIKLARI RAPORU Gaziantep - 2011 GAZÝANTEP ÝLÝ HAVA KÝRLÝLÝÐÝ DEÐERLENDÝRME VE GERÝ KAZANILABÝLÝR

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz

Detaylı

IHLAMUR (Tilia sp.)'un DOÐU KARADENÝZ BÖLGESÝ AGROFORESTRY UYGULAMALARINDA KULLANILABÝLÝRLÝÐÝ : RÝZE ÝLÝ ÖRNEÐÝ

IHLAMUR (Tilia sp.)'un DOÐU KARADENÝZ BÖLGESÝ AGROFORESTRY UYGULAMALARINDA KULLANILABÝLÝRLÝÐÝ : RÝZE ÝLÝ ÖRNEÐÝ Cilt: 10 Sayý: 38 (2001), 18-22 ARAÞTIRMA MAKALESÝ IHLAMUR (Tilia sp.)'un DOÐU KARADENÝZ BÖLGESÝ AGROFORESTRY UYGULAMALARINDA KULLANILABÝLÝRLÝÐÝ : RÝZE ÝLÝ ÖRNEÐÝ Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim TURNA Karadeniz

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIÐI ÇED ve Planlama Genel Müdürlüðü Çevre Envanteri Dairesi Baþkanlýðý ÇEVRESEL GÖSTERGELER 2009 Veri Deðerlendirme Þube Müdürlüðü Ankara-2010 Hazýrlayanlar Tuncay DEMÝR Ýbrahim

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði ARAÞTIRMA NOTU 17, 67, 37-45 2008 Geliþ: 28.12.2006 Kabul: 18.01.2007 Doðal Alanlarda Festival Etkinliklerinin Koruma-Kullanma Açýsýndan Deðerlendirilmesi: Kafkasör Kültür, Sanat ve Turizm Festivali Örneði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý

Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Bartýn-Amasra Karayolu Güzergahýnýn Doðal Peyzaj Özellikleri Üzerindeki Etkilerinin Saptanmasý Ekoloji 17, 66, 23-30 2008 Metin TUNAY Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi, Orman Mühendisliði

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1

Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 GÝRݪ BAZI ÜZÜMSÜ MEYVELERÝN (Frenküzümü, Ahududu, Böðürtlen ve Nar) EKOLOJÝK YETݪTÝRÝCÝLÝÐE UYGUNLUÐU Esin ATASEVEN IªIK 1, Alpaslan ªAHÝN 1, Kezban YAZICI 1 Dünyada artan çevre kirliliði ve yarattýðý

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE

ORTAKLAR SERMAYE PAYI HÝSSE ÝZULAÞ GÖREV TANIMI 1990 yýlýnda kurulan Ýzulaþ'ýn hedefi Ýzmir kent içi ulaþým hizmetleri, otopark iþletmeciliði, araç bakým onarým üniteleri kurup iþletmek, petrol daðýtým taþýmacýlýðý, kara - deniz

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý

Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Antalya Ýli Sera Sebze Yetiºtiriciliðinde Modern ve Geleneksel Sera ݺletmelerinin Kýyaslanmasý Murad ÇANAKCI (1), Ýbrahim AKINCI (2) (1) Batý Akdeniz Tarýmsal Araºtýrma Enstitüsü Müdürlüðü, Antalya (2)

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði

Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Madde Kullanma Eðilimi Ölçeðinin Geçerlik ve Güvenilirliði Birsen CEYHUN*, Ömer OÐUZTÜRK**, Ayþe Gülsen CEYHUN*** ÖZET Alkol ve diðer maddelerin kötü kullanýmý ülkemizde yaygýn bir sosyal sorun haline

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

HHakkýmýzda. Wood-Art-Germany. Wood-Art-Germany

HHakkýmýzda. Wood-Art-Germany. Wood-Art-Germany A HHakkýmýzda Wood-Art-Germany Binlerce yýldan beri aðaç, sýhhi sahada olaðanüstü bir ambiansý temin etmekte. Aðacýn sýcak yansýmasý ile kusursuz el sanatýnýn buluºmasýný sizde yaºayýn. Wood-Art-Germany

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi

Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý Ekolojik Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi Aydýn'da Kent Parklarýnýn Bazý k Kalite Kriterleri Yönünden Ýrdelenmesi 15, 58, 42-48 2006 Hayriye EÞBAH Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlýðý Bölümü, 09100 AYDIN Özet Bu çalýþmada

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Farmasötiklerin insanlarda kullaným

Farmasötiklerin insanlarda kullaným ÝKU ICH NEDÝR VE KLÝNÝK ÇALIÞMALARIN ICH UYUMLU OLMASI NASIL SAÐLANIR? I nternational Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use Farmasötiklerin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı