T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ 2010-2011 AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 1

2 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YILI FAALĠYET RAPORU Rektör Prof. Dr. Peyami BATTAL Mart

3 Depremde Hayatını Kaybeden Öğrenci ve Personelimizin Anısına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Yrd. Doç. Dr. H.Eray ÇELĠK Yrd. Doç. Dr. Tahir Zorkul Salih YURTKURAN Ġsrafil ÇELĠK 3

4 İÇİNDEKİLER SUNUġ 1-1 GENEL BĠLGĠLER 2-5 YÖNETĠM 6-9 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM Öğrenci Sayıları BaĢarı- Disiplin Oranları Mezunlar FAKÜLTELER DiĢ Hekimliği Fakültesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi ErciĢ ĠĢletme Fakültesi Fen Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi ENSTĠTÜLER Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEKOKULLAR BaĢkale Meslek Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ErciĢ Meslek Yüksekokulu GevaĢ Meslek Yüksekokulu Ġlahiyat Meslek Yüksekokulu Özalp Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Van Sağlık Yüksekokulu Van Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu

5 ARAġTIRMA VE UYGULAMA BĠRĠMLERĠ Aile AraĢtırmaları ve Eğitim Merkezi Anadolu ve Avrasya AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi AraĢtırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü Atatürk Ġlkeleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Bilgisayar Bilimleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Sert Kabuklu Meyve Türleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Türk El Sanatları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Türk Kültürü AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Van Kedisi AraĢtırma Merkezi ĠDARĠ BĠRĠLMLER ArĢiv Müdürlüğü Basımevi Müdürlüğü Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü Genel Sekreterlik Hukuk MüĢavirliği Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Personel Daire BaĢkanlığı Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Sivil Savunma Uzmanlığı Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı YeĢil Alan Müdürlüğü

6 SUNUġ Üniversiteler çağdaģ bilime ve teknolojik geliģmelere katkıda bulunan, bu geliģmeleri yakından takip ederek ülke ve dünya geleceğine ıģık tutan, bireylerin yaģamlarında ve kiģisel geliģimlerinde önemli rolü olan evrensel kurumlardır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, ulusal ve evrensel değerlere sahip, bilim ıģığında araģtırma-geliģtirme yapabilen, giriģimci, katılımcı, paylaģımcı, bilim ve teknoloji üreterek, bir çok alanda topluma katkı sağlayan mezunlar ve bilim insanları yetiģtiren, çağdaģ hizmetler sunan, çalıģanlarının haklarını koruyan ve onlara saygılı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan, alanında öncülük eden ve çalıģmaları örnek alınan bir üniversite olmak için dünden bugüne çalıģmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz, kurulu olduğu güneģin ve medeniyetlerin baģkenti Van da meydana gelen depremler sonucunda depremler karģı yenik düģmeyip aksine daha da ivme kazanarak ve buna uygun olarak revize ettiği stratejisi ile daha modern ve çağdaģ bir üniversite için kollarını sıvamıģtır. YaĢanan depremler kuruluģunun 30.yılını kutlayan üniversitemizde aynı bilinç, heyecan ve sorumlulukla yeni kuģaklar yetiģtirecek, öğrenciler için tercih edilebilir özgür ve Avrupa standartlarında bir üniversiteyi yeniden inģa etmemize olanak sağlayacaktır. Her alanda benimsediğimiz kalite politikalarımızla uluslararası etkileģime açık öğretim anlayıģımız ile üniversitemiz atmakta olduğu adımlarla gerek ülkemiz gerekse komģu ülkelerdeki öğretim üyesi ve öğrenciler için bir akademik cazibe merkezi haline gelecektir. Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve bedensel geliģim ihtiyaçlarını karģılayacak imkânlar sağlamayı amaç edinen üniversitemiz, Van Gölü nün kıyısında kurulu yerleģkesinde yeni inģa edilecek kütüphanesi, öğrenci kulüpleri, seminer ve konferans salonları, spor kompleksleri, modern öğrenci yemekhanesi, inģa edilecek olan ülkemizin en büyük su sporları merkezi ve merkezi kafeteryalarıyla çağdaģ eğitimin bütün gereklerinin yerine getirildiği bir öğretim ortamını ivedilikle sağlamak amacıyla çalıģmaktadır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin her zaman var olan yüksek hedeflerine kararlılıkla ulaģacağından, çağdaģ uygarlık yolunda yorulmadan ilerleyeceğinden kuģku duymuyorum yılına ait üniversite faaliyet raporunu sizlerle paylaģırken yaģanan depreme rağmen üniversitemizin bir yıllık performansının ve bilimsel atılımımızın objektif olarak değerlendirileceğini inanıyorum. Bundan sonraki yıllarda da üniversitemin daha büyük baģarılara ulaģacağına olan inancım tamdır. Bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalıģma arkadaģlarıma teģekkür ederim. Prof. Dr. Peyami BATTAL Rektör GENEL BĠLGĠLER 6

7 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuģsa da, Türkiye nin doğusunda bir üniversite kurulması fikri daha eski tarihlere dayanmaktadır. KurtuluĢ SavaĢı nın hemen sonrasında Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye nin bu bölgesinde de bir üniversite kurulmasına ihtiyaç olduğunu ifade etmiģ ve 1927 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey i bu yönde incelemeler yapmak üzere Van a göndermiģtir. Mustafa Necati Bey hazırladığı raporda, söz konusu üniversitenin Van da kurulmasının uygun olacağını belirtmiģ, bunun üzerine 1928 yılında Öğretmen Ferit Nur Bey Van a gönderilerek, alt yapı konusunda çalıģmalar yapması istenmiģtir. Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1937 de TBMM nin açıģ konuģmasında, Doğu Bölgesi için Van Gölü sahillerinin güzel bir yerinde ilkokulu ve nihayet üniversitesi ile modern bir kültür Ģehri tesis etme yolunda Ģimdiden faaliyete geçilmelidir. demiģ ve Milli Eğitim Bakanı Saffet Arıkan ı arazi tespiti için Van a göndermiģtir. Mustafa Kemal Atatürk, 1938 yılı TBMM açılıģındaki konuģmasında yine, Ġstanbul Üniversitesi nin geliģtirilmesi, Ankara Üniversitesi nin tamamlanması ve bu arada da ġark Üniversitesi nin yapılan etütlerle tespit olunan esaslar dahilinde Van Gölü civarında kurulması çalıģmaları hızla ve önemle devam etmektedir. demiģtir. Mustafa Kemal Atatürk ün ölümünden sonra ġark Üniversitesi fikri ve çalıģmaları uzun süre ertelenmiģ, 11 Haziran 1951 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı nca oluģturulan ve içlerinde Afet Ġnan ın da bulunduğu 15 kiģilik heyet yaptığı çalıģmalar sonrasında, merkezi Van olacak bir Doğu Üniversitesi kurulması fikrini uygun bulmuģtur. Bu üniversitenin bazı fakülte ve enstitülerinin ise Elazığ ve Diyarbakır da oluģturulması da hazırlanan raporda önerilmiģtir. Ancak; bu süreçte Ġzmir, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır ın da aralarında bulunduğu birçok ilde üniversiteler açılmıģsa da Van bunların içine girememiģtir. Van da 1968 yılında ve 1982 yılında da Yüzüncü Yıl Üniversitesi kurulmuģtur. Üniversitemizin Kurucu Rektörlüğüne Prof. Dr. Hakkı Atun getirilmiģ, daha sonra sırasıyla Prof. Dr. Nihat BayĢu, Prof. Dr. Seyyit Mehmet ġen, Prof. Dr. Cengiz Andiç, Prof. Dr. Yücel AĢkın ve Prof. Dr. Hasan Ceylan bu görevi yürütmüģlerdir. Üniversitemizin halihazırdaki Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal dır. BaĢlangıçta son derece yetersiz bir altyapı ile çalıģmalarına baģlayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, zaman içinde Türkiye nin Doğu-Güneydoğu eksenine yerleģmiģ, birimlerini Van, Hakkari, Bitlis, MuĢ ve Ağrı illerine yaygınlaģtırmıģtır. Bu bakımdan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, adı geçen illerdeki en büyük araģtırma ve eğitim kurumu olmasının yanı sıra, yarattığı istihdam olanakları ve altyapı yatırımlarına harcadığı yıllık yaklaģık milyon TL ile bölgenin en büyük ekonomik güçlerinden de biridir. Yine Üniversitemiz yarattığı kapasite ile bulunduğu yörede küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluģlarının, ticaretin, hizmet sektörünün geliģmesine olan katkılarına paralel olarak, toplam yaģam kalitesinin yükseltilmesinde de etkili kurumların baģında gelmektedir. Ancak Üniversitemiz, yakın bir zamana kadar adı geçen illerde 3 Enstitü, 12 Fakülte, 16 Meslek Yüksekokulu, 3 Sağlık Yüksekokulu, 19 AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ile sayısı e yaklaģan öğrenciye ve bölgemize hizmet vermekte iken; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 Sayılı Kanun uyarınca, MuĢ Sağlık Yüksekokulu nun MuĢ Alparslan Üniversitesi ne; Bitlis Fen-Edebiyat Fakültesi ile Adilcevaz, Tatvan, Bitlis, Ahlat, Hizan Meslek Yüksekokulları ile Bitlis Sağlık Yüksekokulu ve Kanık Otel ĠĢletmeciliği ve Turizm Yüksekokulu nun Bitlis Eren Üniversitesi ne; tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5765 Sayılı Kanun uyarınca da, Hakkari Eğitim Fakültesi, Hakkari Meslek Yüksekokulu ve Yüksekova Meslek Yüksekokulu nun Hakkari Üniversitesi ne bağlanması; diğer yandan, 8 Ekim 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine uygun olarak, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2008/14120 sayılı kararı üzerine Üniversitemize bağlı olarak kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ve DiĢ Hekimliği Fakültesi; 14 Mart 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine uygun olarak, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2009/14694 sayılı kararı üzerine Üniversitemize bağlı olarak kurulan Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu; Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2010/594 sayılı kararıyla, Fen Edebiyat Fakültesi nin adının Fen Fakültesi olarak değiģtirilmesi ve Üniversitemize bağlı olarak Edebiyat Fakültesi nin kurulması; 26 ġubat 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine uygun olarak, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 7

8 2010/103 sayılı kararı üzerine kurulan Eğitim Bilimleri Enstitüsü; Milli Eğitim Bakanlığı nın tarih ve 7935 sayılı yazısı üzerine, tarih ve 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2010/537 sayılı kararı ile kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile beraber enstitülerimizin sayısı 4 e, fakültelerimizin sayısı 13 e, yüksekokullarımızın sayısı 4 e, meslek yüksekokullarımızın sayısı ise 7 ye ulaģmıģtır. Fakültelerde 4375 kız, 7301 erkek, Yüksekokullarda 2573 kız, 4361 erkek, Enstitülerde 4292 kız ve 1260 erkek öğrenci olmak üzere toplam kayıtlı öğrencimiz mevcuttur. Kayıtlı kız öğrencilerimiz toplam öğrenci sayımızın %37 sini (7390), erkek öğrencilerimiz ise %63 ünü (12822) oluģturmaktadır. Üniversitelerin temel iģlevi bilgi üretimidir ve eğitim bu bilginin bir fonksiyonu olarak ortaya çıkar. Ne yazık ki, uzun yıllardır üniversiteler yalnızca bir eğitim kurumu olarak algılanmıģ, temel bilgi üretimi, uygulamalı alanlar yanında bir fantazi gibi düģünülmüģtür. KuĢkusuz toplum yaģamında bu alanların tümünün de bir yeri vardır. Ancak; temel bilgiyi üretemeyen, yani teoriden uzak bir toplum ne zamanında sosyal olguları kavrayabilir, ne de yeni bir teknoloji üretebilir, olsa olsa ancak satın alabilir. Bu bakımdan ülkemizin bilim politikalarını Ģekillendirenlerin, sadece gündelik ve faydacı politikalarla bugünü değil, önümüzdeki üçüncü binli yılları da göz önüne almaları gerekmektedir. Kaldı ki, bilimsel bilgi üretimi anlamında bizden çok ileride olan ABD ve Batı Avrupa ülkeleri dahi yeni yüzyılda toplumlarının ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek bilim politikalarını yeniden üretmekte ve bu politikalarını yenilemektedirler. Bu genel çerçeve tüm ülkemizi ilgilendirmekle birlikte, çalıģmalarımız, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile sınırlandırılmamıģ, ekseninde temel sosyal ve fen bilimleri ile güzel sanatların bulunduğu ve buradan uygulamalı tüm dalların desteklendiği bir anlayıģ esas alınmıģ ve bu süreç devam ettirilmeye çalıģılmıģtır. Buradan hareketle, Fen Fakültesi (2010 yılına kadar Fen-Edebiyat Fakültesi olarak faaliyet göstermiģtir) ve Güzel Sanatlar Fakültesi ne altyapılarını tamamlama ve mevcut altyapılarını yenilemeye yönelik olarak ciddi kaynaklar ayrılmıģ, Fen Fakültesi nin Biyoloji ve Kimya Bölümlerinin yeni bina ve laboratuvarları tamamlanmıģtır. Bu dönem içinde Fakültede (2010 yılı öncesi Fen-Edebiyat Fakültesi), ihtiyacı hissedilen Antropoloji, Psikoloji ve Felsefe Bölümleri de açılmıģ olup, Halk Bilimi, Antik Anadolu ve Ortadoğu Dilleri gibi Bölümlerin açılması da planlanmıģtır. Fen-Edebiyat Fakültesi, çalıģmalarına destek verecek Doğu Anadolu Flora ve Doğu Anadolu Fauna AraĢtırma Merkezlerinin hazırlıkları ile kurulması düģünülen Doğa Tarihi Müzesi için proje hazırlıklarını da devam ettirmektedir. Fen Fakültesi nin Ziraat, Mühendislik ve Mimarlık gibi uygulamalı alanlarla yürüteceği disiplinler arası projelerde ciddi ilerlemeler sağlanmıģ ve ortak bir çalıģma alanı olarak Merkezi Laboratuvar baģtan aģağı yenilenmiģ ve güncelleģtirilmiģtir. Güzel Sanatlar Fakültesi faaliyete geçeli yaklaģık dokuz yıl olmasına rağmen bina altyapısını büyük ölçüde tamamlamıģtır. Bu Fakültenin Sahne Sanatları ve Müzik Bölümüne tahsis edilecek 450 kiģilik konser salonu da çevre düzenlemesi ile beraber hizmete sunulmuģtur. Fakültenin eleman ihtiyacı konusunda da ciddi adımlar atılmıģtır. Üniversitelerin, araģtırma ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, uygulama alanına katkıları da giderek büyük önem kazanmaktadır. Üniversiteler, bütün dünyada artan bir düzeyde sanayi ile iģbirliği yapmakta, üniversitelerin bünyesinde Teknokent ler kurulmaktadır. Ülkemizin ve bölgemizin tüm bu geliģmelerin dıģında kalması kuģkusuz düģünülemez. Bu nedenle Yüzüncü Yıl Üniversitesi, çalıģma alanına giren illerde tüm kamu kurum ve kuruluģları, belediyeler ve özel sektörle proje temeline dayalı bir iģbirliğini sağlamak için çok özel gayret göstermiģ, Veteriner, Ziraat, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinden baģlayarak, daha sonra da Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Van Meslek Yüksekokulu nun katılımı ile bu alanda epeyce mesafe katetmiģtir. Bu ifadelere paralel olarak Üniversitemiz, teknolojideki yenilikleri üretime egemen kılmak, üniversite-sanayi iģbirliğini güçlendirerek verimliliği artırmak, sanayicilerimize üretimpazarlama-planlama gibi çeģitli konularda bilgi aktarımı sağlamak, araģtırmalarla ortaya çıkan bilgileri uygulamaya dönüģtürmek için elinden gelen çabayı göstermektedir. Bu doğrultuda önemli adımlar da atılmıģtır. Üniversitemizde görev yapan bilim adamlarının, bilgi ve deneyimlerini sanayicilerimize ve tüm paydaģlarımıza aktarmaları amacıyla 12 farklı çalıģma komisyonu oluģturulmuģ, bu komisyonlarda 100 ü aģkın öğretim üyesi görevlendirilmiģtir. Bu 8

9 arada yapılan çalıģmalar sonrasında ortaya çıkan sonuçlara iliģkin kanaat ve öneriler rapor halinde Van Valiliği ne sunulmuģtur. Diğer yandan Teknokent kuruluģ çalıģmaları son aģamaya gelmiģ; yapılacak baģlıca çalıģmalar, 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri Kanunu nun ilgili hükümlerine göre hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunca kabul edilerek yürürlüğe konulan yönerge ile ifade edilmiģtir. Bu kapsamda yapılacak çalıģmalarla Üniversitemizin, üretim sektörleri ile iģbirliğini sağlaması amaçlanmıģtır. Böylece Üniversitemiz öğretim üyelerinin bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasıyla, bölgemizdeki sanayinin rekabet edebilir bir niteliğe kavuģturulabilmesi için gerekli olan yeni teknolojik bilgilerin hizmete sunulması, üründe ve üretim yöntemlerinde yeniliklerin geliģtirilmesi, ürün kalitesinin ve standartların yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düģürülmesi, teknolojik bilginin ticarileģtirilmesi, üretim ve giriģimciliğin desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluģlarının yeni ve ileri teknolojilere uyumunun sağlanması, istihdam olanaklarının geliģtirilmesi mümkün olabilecektir. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yeni olmasına rağmen hızlı bir geliģme göstermiģtir. Öğrencili ilk bölümü olan Jeoloji Mühendisliği benzer bölümler arasında hızla üst sıralara yükselmiģ, laboratuvarlarını büyük ölçüde tamamlamıģ ve nihayet ilk öğrencilerini mezun etmiģtir yılı içinde baģlatılan Mimarlık, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Kimya Mühendisliği gibi Bölümlere kadro tahsis edilmesi çalıģmalarına 2010 yılı içinde de devam edilmiģtir. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi yeni fakültelerimizden biri olupyapılmakta olan yeni binasının 2012 tılında tamamlanması hedeflenmiģtir. Bölgenin geliģen ve bu alanda da sorunları artan sanayi ve ticaretinde bir rehber olarak bu Fakültenin büyük rolünün olacağı düģünülmektedir. Eğitim Fakültesi Üniversitemizin en çok öğrenciye sahip fakültesidir. Burada ülkemizin geleceği bakımından çok önemli saydığımız öğretmen adayları yetiģtirilmekte olup 2011 yılında ek binası tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. 550 yataklı Üniversitemiz Sağlık AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi bir bölge sağlık kurumu niteliğinde olup, geniģ kadrosu ve altyapısı ile bölgemize çok ciddi sağlık hizmetleri sunmaktadır. Ancak fiziki altyapı eksikliği hizmetlerin istenen boyutlarda verilmesine engel olmaktadır. Bu nedenle yerleģke sınırları içerisinde 500 yataklı yeni bir hastane yapımına baģlanmıģ, 2011 yılı sonunda ve 2012 yılı baģında taģınma iģleminin tamamlanması planlanmıģtır. Daha önce Üniversitemiz yerleģkesinde temeli atılan yeni Tıp Fakültesi binası hızlı bir çalıģma ile büyük ölçüde tamamlanmıģ, 2012 yılı itibarı ile hizmete girmesi hedeflenmiģtir. Öte yandan Meslek Yüksekokulları da büyük geliģme göstermiģlerdir. Özalp ve ErciĢ Meslek Yüksekokullarının binaları tamamlanmıģ, laboratuvar, kütüphane ve internet alt yapılarındaki eksiklikler önemli ölçüde giderilmiģtir yılı yatırım programında yer alan GevaĢ Meslek Yüksekokulu inģaatının temeli atılmıģ ve aynı yıl içinde bitirilmiģtir. Yeni kurulan BaĢkale Meslek Yüksekokulu na da öğrenci alınmıģtır. Bu arada Van Meslek Yüksekokulu nun Turizm ve Otomotiv Bölümlerinde kullanılmak üzere AB Fonlarından 500 bin AVRO hibe kaynak sağlanmıģtır. DiĢ Hekimliği Fakültesi henüz yeni kurulmuģ olmasına rağmen kadro sorununu büyük ölçüde çözmüģtür. Dekanlığın olağanüstü gayretleriyle Fakülte Hastanesi kurulmuģ ve daha önce bölgemizde sunulamayan çeģitli alanlardaki tedavi hizmetleri de dahil olmak üzere hizmet sunumuna baģlanmıģtır. Bu süreç içinde Üniversitemizin temel tesisat altyapısı da yeniden onarılmıģ, yeni birimler eklenmiģ, sosyal ve kültürel etkinlik alanlarında artıģ gerçekleģtirilmiģtir. Hiç kuģku yok ki, bir üniversitenin geliģmiģlik düzeyinin en iyi göstergesi kadroları ve yayınlarıdır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, diğer birçok üniversite ile aynı kaderi paylaģarak eleman temininde hep zorluklarla karģılaģmıģtır. ÜniversiteleĢmenin yurt sathında hızlandığı 1980 li yıllardan baģlayarak bilim adamı kadroları genellikle hep metropollerde yoğunlaģmıģ, bu durum ise, diğer üniversitelerin araģtırma ve eğitim kalitesini olumsuz yönde etkilemiģtir. Üniversitemize olan bu yöndeki talep 2001 yılına kadar sadece yerel ölçüde kalmıģ, bu durum Üniversitenin araģtırma etkinliklerine de yansımıģ ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Science Citation Index e giren yayın sayısı bakımından tüm üniversitelerin en gerilerinde yer almıģtır. Ancak; 2001 yılından baģlayarak her kademedeki öğretim elemanları gerek yöremizden gerekse metropollerden 9

10 Üniversitemize yönelmeye baģlamıģlar, 2002 yılında bu durum bir patlamaya dönüģmüģtür. Örneğin; yılları arasında, Üniversitemizin geriye dönük 17 yıllık geçmiģine oranla öğretim elemanı sayısında % 24 lük bir artıģ sağlanırken, Profesör sayısında % 95, Doçent ve Yardımcı Doçent sayısında % 19, Öğretim Görevlisi sayısında % 44, AraĢtırma Görevlisi sayısında ise % 24 düzeyinde artıģ sağlanmıģtır. Üniversitemize öğretim elemanı akıģındaki önemli etmenlerden biri de araģtırma alt yapısının güçlendirilmesidir. Aynı dönem içinde makine-teçhizat, özel ödenek ve ikinci öğretim harcama kalemlerinden 10 milyon TL, laboratuvar malzemesi, internet ve bilgi-iģlem alt yapısı için harcanmıģtır. Ayrıca, bu süre içinde yaklaģık 15 milyon TL bilimsel araģtırma projelerinin desteklenmesinde kullanılmıģtır. Diğer yandan, Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi baģtan aģağı tefriģ edilmiģ, okuma ve çalıģma salonları sayısı artırılmıģ ve elektronik kütüphaneciliğe geçilerek binlerce süreli yayın ve doküman araģtırmacıların ve öğrencilerin hizmetine sunulmuģtur. Tüm bu geliģmelere paralel olarak, artık Yüzüncü Yıl Üniversitesi hem kendi kadrolarını yetiģtirmekte, hem de yurtdıģından ve diğer üniversitelerden nitelikli elemanları bünyesine çekebilmektedir. Bu eğilim devam ederse Üniversitemiz, önümüzdeki birkaç yıl içinde kadrosunu Türkiye standartlarının üst dilimine yükseltmiģ olacaktır. Bu durumu, Üniversitemizin geliģen ulusal ve uluslararası iliģkileri de teyit etmektedir li yıllara kadar istenen ölçülerde olmayan ulusal ve özellikle uluslararası iliģkiler, değiģen politikalarla birlikte büyük bir canlanma göstermiģtir. Bu anlamda Üniversitemiz, hem bulunduğu coğrafyadaki ülkelerle hem de uzak ve geliģmiģ ülkelerle bilimsel iģbirliğini geliģtirmeye baģlamıģtır. Üniversitemiz, bir yandan Ortadoğu, Ġran, Kafkasya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ni kapsayan alanda daha aktif bir bilimsel iģbirliği programını yürürlüğe koyacak, diğer yandan da geliģmiģ ülkelerle Türkiye nin öncelik ve duyarlılıklarını da dikkate alarak, kendi öngördüğü alanlarda eğitim ve araģtırma faaliyetlerini ortak olarak sürdürme niyeti içindedir. Bu iliģkilerin geliģtirilmesi Üniversitemizin geleceği açısından da hayati önem taģımaktadır yılından baģlamak üzere sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler daha da yoğunlaģmıģ, öğrenci toplulukları çok kaliteli etkinlikler düzenlemiģlerdir. Halen Üniversitemizde çalıģmalarını sürdüren 40 ın üzerinde öğrenci topluluğu bulunmakta olup, Felsefe Topluluğu nun 700, Matematik Topluluğu nun ise 500 civarında kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Diğer eğitim-öğretim kurumları gibi Üniversitemizin de amacı, yurttaģlık bilincine sahip, Cumhuriyetin anlam ve değerini iyi kavramıģ, bunları yaģayan ve sorumluluklarını yerine getiren, çağdaģ, uzmanlık alanının gerektirdiği bilgiye ve donanıma sahip, analitik düģünebilen ve birey olabilmiģ insanları yetiģtirmektir. Bu süreç, bilerek veya bilmeyerek çoğu zaman ileri sürüldüğü gibi edilgen bir süreç değildir. Aksine aktif katılımı gerektiren ve karģılıklı etkileģilen bir süreçtir. Bu bakımdan öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın, toplumumuza karģı sorumluluklarını unutmadan, olağanüstü bir çalıģma ve gayretle, ülkemizin geliģmiģ bir ülke olması yolundaki çabalara katkı sağlamaları bir zorunluluktur. Lima Bildirgesi nde ifade edilen ilkeleri tümüyle benimsemiģ olan Üniversitemiz, Mustafa Kemal Atatürk ün 1 Kasım 1937 de, Doğu Bölgesi için Van Gölü sahillerinin güzel bir yerinde ilkokulu ve üniversitesi ile modern bir kültür Ģehri tesis etme... yönündeki sözlerinin takipçisi olmak durumundadır. YÖNETĠM 10

11 Rektör Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör DanıĢmanı Rektör DanıĢmanı Rektör DanıĢmanı Rektör DanıĢmanı Rektör DanıĢmanı Prof. Dr. Peyami BATTAL Prof. Dr. Kenan DEMĠREL Prof. Dr. Ramazan ġekeroğlu Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Doç. Dr. Erdal BAYKAN Yrd. Doç. Dr. H. Eray ÇELĠK Yrd. Doç. Dr. H. Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Atilla TEMUR Yrd. Doç. Dr. Ferit ĠZCĠ Y önetim Kurul u Üyeleri Prof. Dr. Peyami BATTAL Rektör Prof. Dr. Ġsmail ÇELĠK Eğitim Fak.Dek.V. Prof. Dr. Gürcan ESKĠTAġCIOĞLU DiĢ Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA Edebiyat Fak.Dekan V. Prof. Dr. Tunay BĠLGĠN ErciĢ ĠĢletme Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Recai KARAHAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel AKKAYA Ġktisadi ve Ġdari Bil.Fak.Dekanı Prof. Dr. Abdulbaki GÜNEġ Ġlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ġsmail Sait DOĞAN Mühendislik Mim.Fak.Dekan V. Prof. Dr. Mustafa SARI Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faik ÖNER Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER Veteriner Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. ġefik TÜFENKÇĠ Ziraat Fak.Dekanı Prof. Dr. Cemil TUNÇ Fen Fak.Dek. V. Y önetim Kurul u Temsilcilikl eri Prof. Dr. Duran BOLAT Prof. Dr. Hasan YILMAZ Veteriner Fak. Tıp Fakültesi S enato Üyeleri Prof. Dr. Kenan DEMĠREL Prof. Dr. Ramazan ġekeroğlu Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Prof. Dr. Hanım Güler ġahġn Prof. Dr. Hasan BOYNUKARA Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇĠOĞLU Prof. Dr. Hasan YILMAZ Doç. Dr. Cabir TEMĠRCĠ Doç. Dr. Süleyman KOZAT Prof. Dr. Murat DEMĠREL Doç. Dr. Ömer TERZĠOĞLU Doç. Dr. Zeki TAġTAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri ALMALI Yrd. Doç. Dr. Necat GÖRENTAġ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer SELÇUK Yrd. Doç. Dr. Menderes KOYUNCU Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza KUL Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Rektör Yardımcısı Van SYO Müd. Yabancı Diller YO Müd. Ġlahiyat MYO Müd. Sağlık Bil.Ens.Müd. Fen-Bil.Ens.Müd. Özalp MYO Müd. Turizm ve Otel ĠĢl. Y.O.Müd. ErciĢ MYO Müd. Sosyal Bil.Ens.Müd. BaĢkale MYO Müd. GevaĢ MYO Müd. Beden Eğt.ve Spor Y.O.Müd Van MYO Müd. Van Sağ.Hiz.MYO Müd. 11

12 Yrd. Doç. Dr. Fuat TANHAN Eğitim Bilimleri Ens.Müd. S enato Temsil cili kleri Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR Prof. Dr. ġefik TÜFENKÇĠ Prof. Dr. YaĢar CESUR Doç. Dr. Hasan KIRAN Doç. Dr. Erdal BAYKAN Fen Fakültesi Ziraat Fakültesi Tıp Fakültesi Güzel Sanatlar Fak. Ġlahiyat Fak. AraĢtırma ve Uyg ulama Merkezleri Aile ArĢ. ve Uyg. Merkez Müd. Anadolu ve Avrasya ArĢ. Uyg. ve Mrk. Müd. Bilgisayar Bilimleri Uyg. ve ArĢ. Merkez Müd. Bilimsel ArĢ. ve Uyg. Merkez Müd. Çevre Sorunları ArĢ. ve Uyg. Merkez Müd. Kadın Sorunları ArĢ. ve Uyg. Merkez Müd. Sağlık ArĢ. ve Uyg. Merkez Müd. Sert Kabuklu Meyveleri ArĢ.ve Uyg.Mrk. Müd. Strateji AraĢtırma Merkez. Müd. Sürekli Eğitim Merkez Müd. Türk Kültürü ArĢ. ve Uyg. Merkez Müd. Türk El Sanatları ArĢ. ve Uyg. Merkez Müd. Uzaktan Algılama Merkez Müd. Van G. Çev Tar. ve Kült Değ. ArĢ. ve Uyg. Merkez Müd. Van G.Hav.Doğal Kay.ArĢ. ve Uyg. Mrk. Müd. Van Kedisi ArĢ. ve Uyg. Merkez Müd. Yrd. Doç. Dr. GülĢen BAġ Yrd. Doç. Dr. Muhabbet Kemal KOÇ Yrd. Doç. Dr. H. Eray ÇELĠK Prof. Dr. Nahit AKTAġ Yrd. Doç. Dr. Sevda OCAK Uzman Sema SANCAK Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan DOĞAN Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖĞÜN Yrd. Doç.Dr. Eylem KILIÇ Doç. Dr. YaĢar ġenler Yrd. Doç. Dr. Mehmet KULAZ Prof. Dr. Mustafa SARI Ögr. Gör. Murat OTO Yrd. Doç. Dr. Tolga DEPÇĠ Prof. Dr. Fetih GÜLYÜZ Bölüm BaĢkanlıkları Atatürk Ġlkeleri ve Ġnk. Tarihi Bölüm BaĢkanlığı Türk Dili Bölüm BaĢkanlığı Yabancı Dilller Bölüm BaĢkanlığı Enformatik Bölüm BaĢkanlığı Yrd. Doç. Dr. Salih Mercan Doç. Dr. Alattin KARACA Yrd. Doç. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR Doç. Dr. Hasan ÜLKER ÜNĠVERSĠTEYE AĠT PERSONEL KADROLARI MERKEZĠ BÜTÇE KADROLARI ÜNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAM Profesör Doktor AKD Doçent Doktor AKD Yardımcı Doçent Doktor AKD Öğretim Görevlisi AKD Okutman AKD AraĢtırma Gör. AKD AraĢtırma Gör. (ÖYP) AKD Uzman AKD Toplam

13 ÜNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAM Genel Sekreter GĠH Genel Sekreter Yrd. GĠH 1-1 Hukuk MüĢaviri GĠH Daire BaĢkanı GĠH Ġç Denetçi GĠH Üniv. Has. BaĢ Müd. GĠH Hastane Müdürü GĠH Yurt Müdürü GĠH Hastane Müdür Yrd. GĠH Fakülte Sekreteri GĠH Yüksekokul Sekreteri GĠH Enstitü Sekreteri GĠH ġube Müdürü GĠH Sivil Savunma Uzmanı GĠH Kütüphaneci GĠH Çözümleyici GĠH Programcı GĠH Psikolog SH Antrenör GĠH Koruma Güvenlik ġefi GĠH ġef GĠH Ayniyat Saymanı GĠH Memur GĠH Ambar Memuru GĠH Kor. ve Güv. Gör. GĠH Santral Memuru GĠH Daktilograf GĠH Sekreter GĠH Veznedar GĠH Bilgisayar ĠĢletmeni GĠH ġoför GĠH Avukat AH Ġmam DH Sosyal ÇalıĢmacı SH Kimyager TH DiĢ Tabibi SH Biyolog SH Mali Hizmetler Uzm. GĠH Mali Hizmetler Uzm. Yrd. GĠH Tabip SH Diyetisyen SH Odyolog SH BaĢ HemĢire SH HemĢire SH Ebe SH Sağlık Memuru SH Sağlık Teknisyeni SH Laborant SH Mühendis TH Mimar TH

14 UNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAM Tekniker TH Teknisyen TH Teknisyen Yardımcısı YH Sağlık Teknisyen Yrd. YH Hizmetli YH Hastabakıcı YH AĢçı YH Terzi YH Kaloriferci YH Bekçi YH Gassal YH TOPLAM GENEL TOPLAM DÖNERSERMAYE KADROLARI ÜNVANI SINIFI DOLU BOġ TOPLAM ĠĢletme Müdürü GĠH Bilgisayar ĠĢletmeni GĠH ġef GĠH V.H.K.Ġ. GĠH Memur GĠH Daktilograf GĠH Sekreter GĠH Veznedar GĠH ġoför GĠH Eczacı SH HemĢire SH Ebe SH Diyetisyen SH Odyolog SH Sağlık Memuru SH Sağlık Teknisyeni SH Teknisyen TH Hizmetli YH Toplam

15 Fakültelere Ait Öğrenci Sayıları : EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF 6. SINIF TOPLAM Fakülte Adı K E K E K E K E K E K E K E Müh.-Mim. Fak Veteriner Fak Ziraat Fak Eğitim Fak Edebiyat Fak Fen Fak Tıp Fak Ġkt. ve Ġd. Bil. Fak Ġlahiyat Fak ErciĢ ĠĢletme Fak Güzel Sanatlar Fak DiĢ Hekimliği Fak Toplam Enstitülere Ait Mevcut Öğrenci Sayıları : YÜKSEK LĠSANS DOKTORA TOPLAM Enstitü Adı K E T K E T K E Sağlık Bil. Ens Sosyal Bil. Ens Fen Bil. Ens Toplam

16 Yüksekokullara Ait Mevcut Öğrenci Sayıları : 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF TOPLAM Yüksekokul Adı K E T K E T K E T K E T K E GevaĢ MYO ErciĢ MYO Özalp MYO VSHMYO Van SYO Van MYO BaĢkale MYO Toplam Öğretim Yılı BaĢında Üniversiteye Yeni Kaydolan Öğrencilerin Bölgelere Göre Dağılımı : BÖLGE ADI ÖĞRENCĠ ÜLKE GENELĠNE SAYISI ORANI Marmara Bölgesi ,7 Ege Bölgesi 625 3,3 Akdeniz Bölgesi ,4 Karadeniz Bölgesi 413 2,2 Ġç Anadolu Bölgesi 726 3,8 Doğu Anadolu Bölgesi ,5 Güneydoğu Anadolu Bölgesi ,1 Toplam ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN GENEL BAġARI ORANLARI Fakülte Öğrencilerine Ait Genel BaĢarı Oranları : Fakülte Adı BAġARI ORANI % Veteriner Fak. 0,68 Eğitim Fak. 0,81 Ziraat Fak. 0,81 Ġkt. ve Ġd. Bil. Fak. 0,8 Edebiyat Fak. 0,82 Fen Fak. 0,62 Tıp Fak. - Müh.-Mim. Fak. 0,72 Üniversitenin Tüm Fakültelerine Ait Genel BaĢarı Oranı 0,79 16

17 Enstitü Öğrencilerine Ait Genel BaĢarı Oranları : Enstitü Adı BAġARI ORANI (%) Sosyal Bil. Ens. 84,6 Fen Bil. Ens. 82,6 Sağlık Bil. Ens. 89,1 Üniversitenin Tüm Enstitülerine Ait Genel BaĢarı Oranı 85,43 Yüksekokul Öğrencilerine Ait Genel BaĢarı Oranları : Yüksekokul Adı BAġARI ORANI VSHMYO 0,69 Özalp MYO 0,83 GevaĢ MYO 0,91 Van MYO 0,77 ErciĢ MYO 0,86 BaĢkale MYO 0,88 Van SYO 0,81 Yüksekokul Öğrencilerine ait Genel BaĢarı Oranı 0,81 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN DĠSĠPLĠN DURUMU Fakülte Öğrencilerinin Disiplin Durumu : Fakülte Adı UYARMA KINAMA KISA SÜRELĠ UZAKLAġ. UZ. SÜRELĠ ÜNĠVER. ÇIKARMA UZAKLAġ. Ziraat Fak Eğitim Fak Edebiyat Fak Fen Fak Müh.-Mim. Fak Veteriner Fak Toplam Enstitü Öğrencilerinin Disiplin Durumu : TOPLAM UYARMA KINAMA KISA SÜRELĠ UZ. SÜRELĠ ÜNĠVER. ÇIKARMA Enstitü Adı UZAKLAġ. UZAKLAġ. Sosyal Bil. Ens Sağlık Bil. Ens Fen Bil. Ens Toplam TOPLAM 17

18 Yüksekokul Öğrencilerinin Disiplin Durumu : Yüksekokul Adı UYARMA KINAMA KISA SÜRELĠ UZAKLAġ. UZ. SÜRELĠ ÜNĠVER. ÇIKARMA UZAKLAġ. Van MYO Van SYO ErciĢ MYO TOPLAM Toplam ÜNĠVERSĠTEDEN MEZUN OLAN ÖĞRENCĠ SAYISI Fakültelerden Mezun Olan Öğrenci Sayısı : Fakülte Adı Kız Erkek Toplam Veteriner Fak Ziraat Fak Eğitim Fak Edebiyat Fak Fen Fak Tıp Fak Müh.-Mim. Fak Ġkt. ve Ġd. Bil. Fak Toplam Enstitülerden Mezun Olan Öğrenci Sayısı : YÜKSEK LĠSANS DOKTORA Enstitü Adı KIZ ERKEK TOPLAM KIZ ERKEK TOPLAM Sosyal Bil. Ens Sağlık Bil. Ens Fen Bil. Ens Toplam Yüksekokullardan Mezun Olan Öğrenci Sayısı : Yüksekokul Adı Kız Erkek Toplam GevaĢ MYO ErciĢ MYO Özalp MYO VSHMYO Van SYO Van MYO BaĢkale MYO Toplam

19 ÜNĠVERSĠTEDEN KAYDI SĠLĠNEN ÖĞRENCĠ SAYISI Fakültelerden Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı : KAYIT SĠLĠNME SEBEBĠ KENDĠ ĠSTEĞĠ ĠLE DEVAMSIZLIKTAN BAġARISIZLIKTAN TOPLAM Fakülte Adı K E T K E T K E T K E T Veteriner Fak Ziraat Fak Eğitim Fak Edebiyat Fak Fen Fak Tıp Fak Müh.-Mim. Fak Ġkt. ve Ġd. Bil Fak. Toplam Enstitülerden Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı : Enstitü Adı KAYIT SĠLĠNME SEBEBĠ KENDĠ ĠSTEĞĠ ĠLE DEVAMSIZLIKTAN BAġARISIZLIKTAN TOPLAM K E T K E T K E T K E T Sosyal Bil. Ens Sağlık Bil. Ens Fen Bil. Ens Toplam Yüksekokullardan Kaydı Silinen Öğrenci Sayısı : KAYIT SĠLĠNME SEBEBĠ Yüksekokul Adı KENDĠ ĠSTEĞĠ ĠLE DEVAMSIZLIKTAN BAġARISIZLIKTAN TOPLAM K E T K E T K E T K E T GevaĢ MYO Özalp MYO VSHMYO Van SYO Van MYO ErciĢ MYO BaĢkale MYO Toplam

20 FAKÜLTELER DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLESĠ Yüzüncü Yıl Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi, 8 Ekim 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2809 sayılı Kanun un ek 10. Maddesine uygun olarak Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2008/14120 sayılı kararı üzerine kurulmuģtur. (Fakültenin kuruluģuna iliģkin teklif Milli Eğitim Bakanlığının tarih ve sayılı yazısı ile yapılmıģtır.) Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları : Klinik Bilimleri Bölümü 1.Ağız, DiĢ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı 2.Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı 3.Ortodonti Anabilim Dalı 4.Çocuk DiĢ Hekimliği Anabilim Dalı 5.Periodontoloji Anabilim Dalı 6.Endodonti Anabilim Dalı 7.Ağız, DiĢ ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı 8.Restoratif Tedavisi Anabilim Dalı Yüzüncü Yıl Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi, öğretim faaliyetlerine lisans düzeyinde Eğitim Öğretim Yılı itibariyle 32 adet 1. Sınıf öğrencisi ile baģlamıģtır Eğitim Öğretim dönemi için Öğrenci YerleĢtirme Sınavı neticesi 36 kiģilik açılan kontenjan tamamlanmıģ ve YurtdıĢından 3 adet öğrenci Fakültemizde eğitim görmek üzere kabul edilmiģtir. Yüksek Öğretim Kurulu nun gerekli gördüğü kriterleri yerine getiren Fakültemiz Güz Dönemi nde Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı nda Doktora eğitimine 5 adet Doktora Öğrencisi ile baģlamıģtır. ġubat 2011 tarihinde Gazi Üniversitesi ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörleri nin onayı ile iki üniversite arasında Ağız, DiĢ ve Çene Cerrahisi, Ortodonti, Periodontoloji,Çocuk DiĢ Hekimliği, Endodonti, Ağız, DiĢ ve Çene Radyolojisi, Restoratif Tedavisi Anabilim Dalları nda ortak doktora çalıģmaları için protokol imzalanmıģtır. Yüksek Öğretim Kurulu nun Mayıs 2011 tarihinde ilgili protokol uyarınca doktora faaliyetlerinin baģlaması kararı verilmiģtir. Haziran 2011 tarihinde yapılan sınav neticesi ilgili Anabilim Dalları Eğitim-Öğretim döneminde 30 adet doktora öğrencisi ile eğitim faaliyetlerine baģlamıģtır. FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Belli S, Eraslan O, Eskitascioglu G, Karbhari V. Monoblocks in root canals: a finite elemental stress analysis study. Int Endod J Apr 20. doi: /j x. [Epub ahead of print] Akman S, Akman M, Eskitascioglu G, Belli S. Influence of several fibre-reinforced composite restoration techniques on cusp movement and fracture strength of molar teeth. Int Endod J Jan 10. doi: /j x. [Epub ahead of print] Ġnanç B, Elçin YM. Stem Cells in Tooth Tissue Regeneration- Challenges and Limitations. Stem Cell Rev Feb. 18, [E-pub ahead of print]. PMID: Alkan EA, Parlar A, EMD or subepithelial connective tissue graft for the treatment of single gingival recessions: a pilot study., Journal of Periodontal Research 2011; doi: 1111/j x Bavbek AB, Doğan A, Cehreli MC, Biomechanics of implanttooth supported prostheses: effects of mesiodistal implant angulation and mode of prosthesis connection Journal of Applied Biomaterials & Biomechanics, 2011; 9: Kazanci F, Celikoglu M, Miloglu O, Yildirim H, Ceylan I. The frequency and characteristics of mesiodens in a Turkish patient population. Eur J Dent Jul; 5(3):

21 Özgür Genç, Tayfun Alaçam, Güven Kayaoğlu Apical stop preparation in teeth with disrupted apices using different rotary apical files approximation to a predetermined level and leakage (Journal of Applied Oral Sciences) Accepted Besharatizadeh R, Ozkan BT, Tabrizi R. Complete or a partial sheet of deep temporal fascial graft as a radix graft for radix augmentation. Eur Arch Otorhinolaryngol Apr 8. Dolanmaz D, Karaman AĠ, Ozkan BT. A Correction of anterior open bite and sagittal deficiency with simultaneously performed anterior segmental osteotomy and genioplasty. Int J Dent Case Reports 2011; 1(1): Oral B., Oral F., Piskin B., Ozkan BT.Traumatic bone cys of the antieror maxilla. Int J Dent Case Reports 2011; 1(1): Oral B., Oral F., Piskin B., Ozkan BT. Early cervical necrotizing fasciitis of dental origin. Int J Dent Case Reports 2011; 1(1): Tabrizi R, Ozkan BT, Amid R, Ahangari AH. The effects of exposing dental implant to the maxillary sinus cavity: a retrospective study. Journal of Craniofacial Surgery (Accepted) Ozkan BT, Tabrizi R, Cigerim L. Management of bilateral masseter muscle hypertorophy. Journal of Craniofacial Surgery SCS (Accepted) Yıldırım G, Akca NC, Caliskan U, Dolanmaz D: Melanotic Neuroectodermal Tumor of Infancy In TheMaxilla: A Case Report; IJPORL, 2011 (Doi: /jpedex ) Tabrizi R, Nejhad ST, Ozkan BT. Nonossifying Fibroma Secondary to Aneurysmal Bone Cyst in the Mandibular Condyle. Journal of Craniofacial Surgery 2011: 22 (3); Eliguzeloglu E., Eraslan O., Omurlu H., Eskitascıoglu G., Belli S., Effect of cavity shape and hybrid layer on stress distribution of cervical composite restorations, Eur. J. Dent., 5, (2011). Arısu HD., Dalkılıc E., Uctaslı MB., Effect of desensitizing agents on the microtensile bond strength of a two step self-etch adhesive to dentin, Oper. Dent., 36, (2011). Belli S., Cobankara FK., Ozcopur B., Eliguzeloglu E., Eskitascioglu G., An alternative adhesive strategy to optimize bonding to root dentin, J. Endod., 37, (2011) Dalkilic EE., Arisu HD., Kıvanc HB., Uctasli MB., Omurlu H., Effect of different disinfectant methods on the initial microtensile bond strength of self-etch adhesive to dentin, Lasers. Med. Sci., Sep 14, [Epub ahead of print], (2011), DOI: /s x. Eligüzeloğlu E, Omürlü H. Two year clinical evaluation of three adhesive systems in non-carious cervical lesions. Journal of Applied Oral Sciences. (Accepted) Ozkan BT, Tabrizi R, Cigerim L. Management of bilateral masseter muscle hypertorophy. Journal of Craniofacial Surgery SCS (Accepted) Abdullah Seckin Ertugrul, Ahu Dikilitas, Hacer Sahin, Eylem Ayhan Alkan, Alihan Bozoglan, Nazli Alpaslan human β-defensin-1, human β-defensin-2, and human β- defensin-3 levels in individuals with different periodontal prognoses Journal of periodontal research (accepted) Ulusal Makaleler Yıldırım G, Akca NC, Özkan BT, Dolanmaz D: Malign Olarak DüĢünülen Anormal Pıhtı OluĢumu: Türkiye Klinikleri Dergisi,2011; 17;1; Bal BT, Sönmez N, Bavbek B, Akçaboy C. Cytotoxicity of Composite Resins Before and After Expiration Date: Preliminary Report, N Y State Dent J Apr;77(3):31-5 Bavbek AB, Belli S, EskitaĢçıoğlu G. Endodontik Tedavili DiĢlerin Estetik Restorasynu: Post-Korlar, Turkiye Klinikleri J Dental Sci-Special Topics 2011;2(1):29-36 Uluslararası Bildiriler ġahinbaģ A., GöktaĢ B., Bavbek A.B. ; Pre-fabricated Core Aid Rehabilitations of Excessive Coronal Destructions: Case Reports; 35th Annual Congress of European prosthodontics association, 29 September 1 October 2011 Bern, SWĠTZERLAND Bavbek AB, Özcan M, EskitaĢçıoğlu G. Radioactive Potential of Zirconium-dioxide Used for Dental Applications. IADR General Sension San Diego, California March Bavbek A.B., Doğan A., Çehreli M.C. Biomechanics of implant-tooth supported prostheses: effects of mesiodistal implant angulation and mode of prosthesis connection; 35th Annual Congress of European prosthodontics association, 29 September 1 October 2011 Bern, Switzerland GöktaĢ B., Bavbek A.B., Karaduman B., EskitaĢçioğlu G. ; Two Year Follow-up Study of Modified All-Ceramic Crowns on Periodontally Compromised Abutments: A Case Report; 35th Annual Congress of European prosthodontics association, 29 September 1 October 2011 Bern, Switzerland DEMĠR E., Bavbek A.B., Ġnanç B.; Alternative rehabilitation of cross-bite malposition by polyethylene fiber composite laminate and zro2 fpd s; 35th Annual Congress of European prosthodontics association, 29 September 1 October 2011 Bern, Switzerland Genç Ö, Dalkılıç E. Apikal periodontitisli alt kesici diģlerin endodontik tedavisi 15. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye Genç Ö, Dalkılıç E. Güzeldemir. Travmatize santral kesici diģlerin endodontik ve periodontal tedavisi, 15. Ege Bölgesi DiĢhekimleri Odaları Uluslar arası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Fethiye Genç Ö, Kaya S, Er Ö. Cleaning ability of the SAF system with MTAD or Citric-acid The 15 biennial congress of the European Society of Endodontology, Rome, Italy 21

22 Ulusal Bildiriler Akça NC, Kayasan MS, Keskin S: Temporomandibuler Eklem Tedavisinde Splinte Bağlı GeliĢen Oklüzyon Kaybı: Vaka Raporu; Ege Bölgesi DiĢ Hekimleri Odaları 15. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Nisan-1 Mayıs 2011, Fethiye Akça NC, Kayasan MS, Bozoğlan A: Herediter Gingival Fibromatozis: Vaka Raporu; Ege Bölgesi DiĢ Hekimleri Odaları 15. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Nisan-1 Mayıs 2011, Fethiye Genç Ö, Akça NC, Ciğerim L, Akyol D: Bir Alt Molar DiĢin Cerrahi ve Endodontik Tedavisi; Ege Bölgesi DiĢ Hekimleri Odaları 15. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, Nisan-1 Mayıs 2011, Fethiye Ozkan BT, Akca NC, Ciğerim L, Gunhan O: Epiteloid Hemajioma: Vaka Raporu; TAOMS 18. Uluslararası Kongresi, Ekim 2011, Antalya Akca NC, Kayasan MS, Kaplan V: Fokal Sementoosseöz Displazi: Vaka Raporu; TAOMS 18. Uluslararası Kongresi, Ekim 2011, Antalya Kazanci F, Ceylan I. A comparison of normative and selfperceived treatment need. 87th Congress of the European Orthodontic Society. Istanbul, Turkey June B Oktay Coven, O Alkan, C Aydogan, Y Alpagan, B Yuzbasioglu.Reliability of Arch Length Discrepancy Measurements and Bolton Standards. 87th Congress of the European Orthodontic Society. Istanbul, Turkey June Ozkan BT, Cigerim L, Ozturk C, Ozcopur B, Behram B. Replantation of maxillary lateral incisor tooth associated with dentigeroud cyst followed by enucleation of the lesion. 2nd BAMFS congress and 5th ACBID International Conference, Belek, Antalya, Turkiye, 2011 Ozkan BT, Cigerim L, Behram B. Unexpected healing of damaged mental nerve during enucleation of dentigerous cyst. 2nd BAMFS congress and 5th ACBID International Conference, Belek, Antalya, Turkiye, 2011 Ozkan BT, Cigerim L. Management of bilateral masseter muscle hypertrophy. 2nd BAMFS congress and 5th ACBID International Conference, Belek, Antalya, Turkiye, 2011 Ozkan BT, Cigerim L. Extensive localization of fibrous dysplasia of mandible. 2nd BAMFS congress and 5th ACBID International Conference, Belek, Antalya, Turkiye, 2011 Ozkan BT, Akca CN, Cigerim L, Gunhan O. Epiteloid Hemanjioma: Vaka raporu Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkiye, Ozkan BT, Kaplan V, Kıroglu AF, Zengingül AĠ, Alkan EA, Cigerim L. Ġskeletsel Ön ve arka açık kapanıģ Vaka tedavisi: Protetik rehabilitasyon ile birlikte Cerrahi yaklaģım. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkiye, Ozkan BT, Cigerim L, Genc O, Behram B. Alta daimi santral keser diģlerin füzyonunun tedavisi: planlanmıģ replantasyon. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkiye, Dalkılıç E., Genç Ö., Özçopur B., Belli S., Özcan M., EskitaĢçıoğlu G., The influence of dentin pieces on the shear bond strength of different dentin bonding systems, Cons Euro Ġstanbul, October, 2011.p: 820 Dalkılıç E., Genç Ö.,IĢıl Türk. Treatment of discolorization ın the adult dentıtıon report of four cases. Cons Euro Ġstanbul, October, 2011.p: 786. Genç O, Ozkan BT, Akyol D, Kaplan V. Endodontic and surgical treatment of a maxillary central teeth with expansive internal resorption The 15 biennial congress of the European Society of Endodontology, 2011 Alkan EA, ġahin h, Ertuğrul S. Aynı hastanın dört kanin diģinde bulunan diģeti çekilmelerinin üç farklı periodontal cerrahi teknik ile tedavisi: vaka raporu. Türk Periodontoloji Derneği 41.Bilimsel Kongresi Alkan EA, Ertuğrul S, Bozoğlan A, Alpaslan NZ, Yıldız C, Parlar A. Plağa bağlı gingivitis hastalarında ozon destekli baģlangıç periodontal tedavinin klinik parametreler üzerindeki etkisi.. Türk Periodontoloji Derneği 41.Bilimsel Kongresi Alkan EA, Ertuğrul S, DikilitaĢ A, ġahin H, Yıldız C, Özmeriç N, Parlar A. Kronik periodontitisli hastalarda ozon uygulamasının klinik parametreler üzerindeki etkisi. Türk Periodontoloji Derneği 41.Bilimsel Kongresi 22

23 EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ Edebiyat Fakültesi, Van Fen-Edebiyat Fakültesi adıyla 1979 yılında Atatürk Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuģtur. 1981/1982 Eğitim-Öğretim Yılı nda 35 öğrenci ile eğitime baģlayan fakülte, 2 Nisan 1983 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlanmıģtır. 01 Mart 2011 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi nin Fen Fakültesi ile Edebiyat Fakültesi olarak ayrılmasıyla fakültemiz Edebiyat Fakültesi olarak yeniden yapılandırılmıģtır. ġu anda fakülte bünyesinde 15 bölüm vardır. Fakülteye Ait Bölüm ve Ana Bilim Dalları : Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü o Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı o Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı o Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı o Eski Türk Dili Anabilim Dalı o Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü o Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü : o Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Sanat Tarihi Bölümü : o Türk ve Ġslam Sanatları Anabilim Dalı o Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı o Sanat Tarihi Anabilim Dalı Tarih Bölümü : o T.C. Tarihi Anabilim Dalı o Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı o Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı o Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı o Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Sosyoloji Bölümü : o Sosyoloji Anabilim Dalı Coğrafya Bölümü : o Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı o BeĢeri ve Ekonomi Coğrafya Anabilim Dalı o Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı o Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı Arkeoloji Bölümü : o Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Psikoloji Bölümü o Psikoloji Anabilim Dalı Felsefe Bölümü o Felsefe Anabilim Dalı o Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Antropoloji Bölümü o Antropoloji Anabilim Dalı Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Bölümü o Halk Bilimi Anabilim Dalı Dil Bilimi Bölümü o Dil Bilimi Anabilim Dalı Eski Çağ Dilleri ve Edb. Bölümü Fakültemizin toplam m2 kapalı alanı olan 1 hizmet binası vardır. Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Üniversitemiz Rektörlüğüne ait olup, Fakültemiz ihtiyacı oranında bu tesislerde yaralanmaktadır. Fakültemizin 60 araçlık araç parkı mevcuttur ve ayrıca Fakültemizin tam teçhizatlı 1 adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. 23

24 FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslarası Makaleler Açıkalın Rashem, O. (2011). Reflexivity, Integration and Autonomy in Regional Development: Turkey-EU Partnership, Environment and Planning C: Government and Policy, 29 (1): Akça, E., J. Arocena, S.Kılıç, S. Kapur, (2010). Preliminary Chemical and Micromorphological Observations on Urartu ( B.C.) Ceramics, Eastern Turkey. Geoarchaeology, 25/2: Alaeddinoğlu, F., A. S. Can., (2010). Destination Image from the Perspective of Travel Intermediaries. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 21(2): Alaeddinoğlu, F., A. S. Can., (2011). Identıfıcatıon And Classıfıcatıon Of Nature Based-Tourısm Resources: Western Lake Van Basın, Turkey. Elsevier ScienceDirect, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 19: BaĢ, S. (2010). Batıya Hayran Bir Neslin Romanı: Servet-i Fünûn Romanı. Turkish Studies, 5(2): Baykara, Ġ., H. Yılmaz, T. Gültekin, E. Güleç (2010). Squatting Facet, A Case Study Dilkaya and Van- Kalesi Population in Eastern Turkey. Collegium Antropologicum. 34(4): , (SSCI, B: ). Canatak, M. (2011) Ġbrahim Alâettin in (Gövsa) Çocuk ġiirleri Adlı Eserinin Çocuk Edebiyatındaki Yeri, May Turkish Studies, Duman, M. Z. (2010). Türkiye de Laiklik Sorununun Siyasal Temelleri, Uluslararası Ġnsan Bilimleri Dergisi, 7-2: Duman, M. Z. (2011). Neo-liberal KüreselleĢmenin Zaferi, Uluslararası Ġnsan Bilimleri Dergisi, 8-1: Duman, M. Z. (2011). Heterodoksi Bir Ġnanç Olarak Alevilik, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 3-1. Eratalay, S. (2011). Kınık Boyunun AlaĢehir Ağızlarına Etkileri, Turkish Studies, Volume 6(1): Erol, E., G. Ersoy, A. Pulur, G. Özdemir, Y. BektaĢ, (2010). Evaluation of the Mediterranean Diet Quality Index (KIDMED) in adolescents in Turkey. International Journal of Human Sciences, 7(1): GüneĢ, H. (2011) The Negative Turkish Identity in the Münchhausen Stories and the Resulting Hazards Concerning Child Literature. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8): GüneĢ, H., N. GüneĢ (2011). Aspects that should be Taken Care of in making Children Gain a Reading Habit and Features that Child Books Should Possess. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(8): Mercan, S. (2010). Nuri PaĢa Gence de. Gence Tarihinin Aktual Problemleri Dergisi, Gence/Bakü, s Mouralis, D., C. Kuzucuoğlu, E. Akköprü, A. Doğu, A. Christol, H. Zorer, et al. (2010). Les pyroclastites du sud-ouest du lac de Van (Anatolie orientale, Turquie): implications sur la paléo-hydrographie régionale. La revue Quaternaire-France21/4 Saeidlou S.N., T. Merdol Kutluay, P. Mikaili, Y. BektaĢ (2011). Assessment of the nutritional status and affecting factors of elderly people living at six nursing home in Urmia, Iran. IJAR. 3(1): Saeidlou S.N., T. Merdol Kutluay, P. Mikaili, Y. BektaĢ (2011). Assessment of the nutritional status of elderly people living at nursing homes in Northwest Iran. IJAR. 3(1): Suvari, Ç. Ceyhan (2010). A Brief Review of Ethnicity Studies in Turkey. Iran and the Caucasus, Brill, 14(2): (AHCI, SOC, A: ). ġeker, E., Ġ. Aydın (2011). Communicative Approach as an English Language Teaching Method: Van Atatürk Anatolian High School Sample. Pegem Journal of Education and Instruction, Vol:2011, No.1, pp Tanrıtanır, B. C. (2011). Meena Alexander in Fault Lines ı ile Bharati Mukherjee nin Desirable Daughters inda Kadına Dair Kültürel Kodlar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1): Tanrıtanır, B. C., F. Yıldız (2011). The Way to Freedom in Harriet Ann Jacobs s Incidents in The Life of A Slave Girl. Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, 4(17): Türkmenoğlu S. (2011). Ġlhan Berk in Ġstanbul Kitabında Flaneur. Turkish Studies Uğurlu, S. B., M. DemirtaĢ (2010). Sadık Rifat PaĢa ve Tanzimat. Historystudies. 2(1): Uğurlu S. B. (2010). Çocuk Edebiyatı EleĢtirisi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. 5(3): Uğurlu S.B. (2010). Eklektik Bir Tanzimat Aydını Ali Suavî Efendi ( ). Historystudies. 2(2): Yıldız, M. Z. (2011). DeğiĢen-DönüĢen Toplum ve Mekân bağlamında Küresel Terörizmi Yeniden DüĢünmek, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi, 1(2):1-24. Yıldız, M. Z., F. Alaeddinoğlu (2011). Göç ve Yoksulluk: Hakkâri Örneği, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1): Yılmaz, H. (2011). Van Kalecik (Urartu) Toplumunun EriĢkin Bireylerinin Paleopatolojik Analizi. Belleten. 75(272):1 21 (SSCI, A). Ulusal Makaleler Açıkalın Rashem, O., (2011). Gender Approaches in Development Projects: Lessons from Eastern Turkey, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(1): Açıkalın Rashem, O., (2011). Bölgesel Kalkınmada Sosyal Boyut: Yazında Var Olan Durum ve Öneriler, Mülkiye, 34(269): Alaeddinoğlu, F. (2010). Batman ġehri, Fonksiyonel Özellikleri ve BaĢlıca Sorunları, Doğu Coğrafya Dergisi, 15(24): Alaeddinoğlu, F. (2010). 85. Yılında Tarih, Edebiyat, Coğrafya ve Turizm Açılarından Kocatepe-Büyük Taarruz Ġsimli Kitapta Bölüm, Kocatepe nin Türk Kültür Turizmi Açısından Önemi, Kocatepe Üniversitesi Yay. Afyonkarahisar, 2010, Alaeddinoğlu, F. (2011). Hakkari de Nüfus ve YarleĢme, Hakkari Valiliği Yayın No. 6, Anıt Matbaa, Ankara, Alaeddinoğlu, F. (2011). Hakkari nin Coğrafi Özellikleri, Hakkari Valiliği Yayın No. 6, Anıt Matbaa, Ankara, Alaeddinoğlu, F. (2011). Hakkari de Turizm, Hakkari Valiliği Yayın No. 6, Anıt Matbaa, Ankara, Alaeddinoğlu, F. (2011). Hakkari Ġli Ekonomisi, Hakkari Valiliği Yayın No. 6, Anıt Matbaa, Ankara, Aydın, Ġ. (2010). Dilbilgisi Öğretimi Çerçevesinde Türkçe Ders ve Öğrenci ÇalıĢma Kitapları, Türkçe Öğretiminde Güncel TartıĢmalar, Ankara: TÖMER,

25 BaĢ, S., (2011). Ne Felsefesiz Ne Denemesiz, Bizim Külliye,.47: Biber, H. (2011). Urartu Silahları/Urartian Weapons. Urartu, Doğu da DeğiĢim/Urartu, Transformation in the East, (Ed. K. Köroğlu-E. Konyar), Ġstanbul, Boynukara, H., B. Tanrıtanır (2011). Letter-Writing as Voice of Women in Doris Lessing's the Golden Notebook and Alice Walker's the Color Purple Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1): Boynukara, H., (2011). Böyle BaĢa, Böyle Edebiyat, Berceste, Aylık Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, ÇavuĢoğlu R., B. Gökce, K. IĢık (2010). Urartu Krallığı'nda Harem. Colloquium Anatolicum, IX: ÇavuĢoğlu, R. (2011). Urartu Takıları/Urartian Jewelry. Urartu, Doğu da DeğiĢim/Urartu, Transformation in the East, (Ed.K. Köroğlu-E. Konyar), Ġstanbul, Duman, A., (2010). Bîrunî: Ġlmî KiĢiliği Tarih AnlayıĢı ve Yöntemi. Türk Dünyası Ġncelemeleri Dergisi, 10(2) Duman, M. Z., (2011). Türk ModernleĢmesinde Pozitivist Yönetim Ġdeolojisinin Yeri, Akademik AraĢtırmalar Dergisi, 47 Duman, M. Z., (2011). Turgut Özal ın Politikalarında Ekonomik Rasyonalizasyon, Sosyoloji Dergisi, Erdoğan, R. (2011). Nizip Ġlçesi nde Zeytincilik ve Zeytinyağı Üretimi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 : Gencer, F., (2011). MerkezileĢme Politikaları Sürecinde Yurtluk-Ocaklık Sisteminin DeğiĢimi. Tarih AraĢtırmaları Dergisi, 30(49): Koçlar, B., (2011). Osmanlı Ġmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine Dersim de Yönetim Sorunu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Güz Sayısı Kılıç, S. (2010). Karadeniz ve Urartular. Sırtçantam Gezi Kültür Dergisi, 35: Kılıç, S. (2010). Van'da Yeni Bir Ağustos Böceği Türü KeĢfedildi. Sırtçantam Gezi Kültür Dergisi, 36: Kılıç, S. (2010). Van Gölü'nden Dicle'ye. Sırtçantam Gezi Kültür Dergisi, 38: Kılıç, S. (2011). Ġstanbul Küçükyalı'da Bir Arkeopark. Sırtçantam Gezi Kültür Dergisi, 40: 10. Kılıç, S. (2011). Çınarların Gölgesinde Akçaabat. Sırtçantam Gezi Kültür Dergisi, 40: Köse CoĢkun N., (2010) (Kitap Tanıtma), Uluburun Gemisi 3000 yıl Önce Dünya Ticareti (Ed.: Ü. Yalçın, C. Pulak, R. Slotta), Höyük 2, Ankara, Köse, R., (2011). Türkiye de Eğitim: Bir EĢitsizlikler HiyararĢisi. Sosyal Ekonomik ve Toplumlar AraĢtırma Merkezi SETA Dergisi, Mercan, S., (2010). Türkiye Cumhuriyetinin 1959 Yılı Münakalat (UlaĢım) Durumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18: Öğretmen,S., (2011). Belki de onun pembe bir gömleği vardır(çeviri). Beyaz Gemi Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, 26:29-30 PiĢkin-Ioannidou E., D. Baykara (2011). Zooarchaeoogical Studies At Burgaz: A Preliminary Report, 27. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, (). Suvari, Ç. C. (2010). Yezidi ve Alevi Ortak Mitosları. Folklor/Edebiyat, 61(16): ġeker, B.D., A. Ġ. Tunç, E. ġahin (2010). Van Ġli Örneğinde Terör Suçlarına KarıĢan KiĢilerin Ġç Göç, Sosyal Psikoloji ve Eğitim Açılarından Değerlendirilmesi, Terörün Sosyal Psikolojisi, (Ed. Murat SEVER, Hüseyin CĠNOĞLU, Oğuzhan BAġIBÜYÜK), Ankara:Polis Akademisi Yayınları, s ġeker, B.D., (2010). Geçici Sığınmacılar/Mültecilerin Kültürlenmesi, Ġltica, uluslararası Göç ve Vatansızlık:Kuram, Gözlem ve Politika, (Ed. Saime Özçürümez, Özlen Çelebi, ġirin Türkay), Ankara: BMMYK Yayınları, s Tanrıtanır, B. C., H. Boynukara (2011). Dorris Lessing in The Golden Notebook ve Alice Walker ın The Color Purple Adlı Romanlarında Kadının Sesinin Mektup Formuyla Aktarılması. Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1): Tanrıtanır, B. C. (2010). The Woman Warrior da Yemek Kültürü ve Kadın. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7: TaĢdelen, V. (2011). Rasim Özdenören'in DüĢünce Yönelimleri. Hece Edebiyat Dergisi, 169: TaĢdelen, V. (2011). Felsefi Metin - Edebi Metin. Beyaz Gemi Kültür ve Sanat Dergisi, 25: TaĢdelen, V. (2011). Edebiyattaki Felsefe Felsefedeki Edebiyat. Bizim Külliye Dergisi, 47: TaĢdelen, V. (2011). EleĢtiri Biçimleri. Berceste Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, 107:2-5. TaĢdelen, V. (2011). Yunus Emre'nin ġiirlerinde Sevgi. Eski Yeni, ġehir Kültürü Dergisi, 27: TaĢdelen, V. (2011). "Sağduyunun Temsilcisi Olarak Entelektüelin Portresi", Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı, (E.d. Vefa TaĢdelen, Ahmet Yayla, Alaattin Karaca) TaĢdelen, V. (2011). Felsefe: Döne DolaĢa. Hece Dergisi, : TaĢdelen, V. (2011). Türkü ve Yol: Ġlk Elden Dil, Ġlk Elden YaĢantı. Hece Dergisi, : TaĢdelen, V. (2011). Eğitim Tarihi Üzerine Felsefi Bir Deneme. Prof. Dr. Yahya Akyüze Armağan, (Ed. Cemil Öztürk - Ġlhami Fındıkı), Pegem Yayınları, Ankara, s TaĢdelen, V. (2011). Bir Felsefe Dili Olarak Türkçenin Ġmkanları Üzerine. Temrin Dergisi, 40: TaĢdelen, V. (2011). "VaroluĢ Felsefelerinde VaroluĢun Özden Önceliği Sorunu", Beytülhikme Dergisi, 1:26-54 TaĢtan, Z. (2011). Türk Edebiyatında Tarihi Romanın Yüz Yıllık Serüveni Beyaz Gemi , Ocak-ġubat, Temmuz, Ağustos, Eylül. Türkmenoğlu S. (2011). Nurettin Topçuda Ġdeal Gençlik Kavramı ve Yarınki Türkiye Tasavvuru, Türkiye Günlüğü, 105: Uzağan, A., (2010). Malay Dili ve Yapısı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 17: Yılmaz, H. (2011). Elazığ Tepecik (Ortaçağ) Toplumunun EriĢkin Bireylerinde Topuk Dikeni Rahatsızlığının Paleopatolojik Analizi. Höyük Dergisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları. () Uluslararası Bildiriler Alaeddinoğlu, F., R. Erdoğan (2011). Siirt te Ġnanç Turizmi ve Turistler Tarafından AlgılanıĢı. Uluslararası Veysel Karani ve Manevi Kültür Mirasımız Sempozyumu, Mayıs 2011, Baykan/Siirt Türkiye. Arıhan, S., A. Çırak, AC. Erkman, Y. BektaĢ, (2010): Sacralization of fifth lumbar vertebra in skeletal remains from Datca-Burgaz Anatolia. IUAES Inter- Congress, October 3-6, Antalya-Turkey. Aydın, Ġ. (2010). Rol ve Gönderim Dilbilgisi ve Türkçenin Katmanlı Yapısı, 15th International Conference on Turkish Linguistics, August 20-22, 2010 Szeged, Hungary. BektaĢ, Y., G. BaĢıbüyük Özgün, (2010): Prevalence of overweight and obesity among children in Sivas province (Turkey). 17th Congress of the European Anthropological Association, August 29-September 2, Poznan-Poland. 25

26 Çiçek H. (2011). Mevlana DüĢüncesinde Açıkyüreklilik ve Birlikte YaĢam. 1. Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, Urumiye, Ġran. Deniz, O., (2011). Türkiye-Ġran Sınırında Akaryakıt Kaçakçılığı Ve Etkileri. II. Uluslararası Terörizm ve SınıraĢan Suçlar Sempozyumu, 7-9 Aralık 2010, Antalya- Türkiye Erkman, A.C., Y.BektaĢ, S. Arıhan Karaöz, A. Çırak, (2010): Mandibular permanent second molar with four roots in an ancient Anatolian population. 17th Congress of the European Anthropological Association, August 29-September 2, Poznan-Poland. Güleç, E., Ġ. Baykara, Ġ. Özer M. Sağır H. Yılmaz, A.C. Erkman, (2010). Human Teeth Remains of the Early Upper Paleolithic in the Üçağızlı Cave (Hatay, Turkey), 17th Congress of the European Anthropological Association, 29 August-2 september, Poznan, Poland. Güleç E., Ġ. Özer, M. Sağır. A. Açıkkol, A.C. Erkman, Ġ. Baykara, H.Yılmaz, (2010) Yılı Üçağızlı Mağarası Kazısı, 32. Kazı Sonuçları Toplantısı,42-47, Ġstanbul. Güleç E., Ġ. Baykara, Ġ. Özer, M. Sağır, C. Erkman, (2011). Initial Upper Paleolithic Human Dental Remains From Ucagizli Cave (Hatay, Turkey), European Society for the study of Human Evolution, Leipzig, Germany. Kanca, E., Ç. C. Suvari, (2010). Sıradan Bir Meta ve Ritüel Nesnesi: Tuz. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu, Kasım 2010, Van-Türkiye. Kanca, E., Ç. C. Suvari, (2010). Kutsal Kalıtların PeĢindeki Bilim: Nuh'un Gemisi Arama ÇalıĢmaları Örneği. III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ekim 2010, Ağrı- Türkiye. Koca Özer, B., G. Akın, T. Gültekin, M. Sağır, Y. BektaĢ, E. Güleç, (2010): Evaluation of arm anthropometry in Turkish adults. 17th Congress of the European Anthropological Association,August 29-September 2, Poznan-Poland. Levendoğlu, M. F., U. Akgül, B. D. ġeker (2010). Hakkari Kırsalında Terör Gerçeğine Antropolojik Bir YaklaĢım. II.Uluslararası Terörizm ve SınıraĢan Suçlar Sempozyumu, Aralık, Antalya. Mercan, S., (2011). 19. Yüzyılda Van ın Nüfus Ġstatistikleri Ve Ġdari, Ġitksadi, Sosyal Yapısı. VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ġstanbul, s Mercan, S., (2011). Osmanlı Devleti Ermenileri nin Nüfus Durumu ve Patrikhanenin Nüfus Oyunu. VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ġstanbul, s Mercan, S., (2011). Bitlis Olayları. Uluslararası VII. Van Gölü Havzası Sempozyumu, 7-10 Ekim 2011 Mercan, S., (2011). Ġmparatorluk Yemek Kültüründen Kesitler. Uluslararası VII. Yemek Sempozyumu, Ekim Nakiboğlu, M., (2010). Alman Çocuk ġarkılarında Hz.Nuh. III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ekim 2010, Ağrı-Türkiye. Nakiboğlu, M., (2010). Afyon Bölgesinde Yöresel Deyimler Ve Atasözleri. Uluslararası Dil-Yazın-DeyiĢbilim Sempozyumu, Kasım Ankara-Türkiye. Nakiboğlu, M., (2010). Ekmeğin Deyim ve Atasözlerimizdeki Yeri. II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Van Yemekleri Sempozyumu, Kasım 2010 Van-Türkiye. Nakiboğlu, M., (2011). Kültürümüzde Unutulmakta Olan Geleneksel Ġçeceğimiz ġerbet. III. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Erzurum Yemekleri Sempozyumu, Ekim 2011, Erzurum-Türkiye. Özer, Ġ., M. Sağır, Z. Satar, Güleç, (2010). Paleopathological anlysis of Classic-Hellenistic Period graves from GümüĢlük-Milas, Turkey. 17th Congress of the European Anthropological Association, 29 August-2 Septamber, Ponzan-Poloand. Sevimli ġ., B. D. ġeker (2010). Bireysel ġiddetin Kollektif ġiddete (Teröre) DönüĢmesinde Törenin Rolü. II.Uluslararası Terörizm ve SınıraĢan Suçlar Sempozyumu, Aralık, Antalya. Sevimli ġ., B. D. ġeker (2011). Fiziksel ve Sosyal Sağlık Çerçevesinde Sığınmacı ve Mülteciler Van Ġli Örnekleri. Akademik ĠĢbirliği Semineri, BMMYK Türkiye Temsilciliği, Türkiye nin Tarihi Ġltica Geleneği: Yasal Çerçevelerin OluĢturulması Bağlamında GeçmiĢteki ve Gelecekteki Uygulamalar, Ankara Hilton Oteli, 6-7 Ocak. Satar, Z. (2011). Pedasa Antik Kenti Kazısı ndan Ele Geçen Hayvan Kemik Kalıntılarının Ġncelenmesi. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 32. Uluslar arası Kazı, AraĢtırma ve Arkeometri Sempozyumu, Mayıs 2011, Malatya-Türkiye. Suvari, Ç. C., E. Kanca (2010). Yezidis: The People Sanctified By The Sun. International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) Inter-Congress, 3-6 Ekim 2010, Antalya-Türkiye. Suvari, Ç. C. (2011). Yezidilikte Kötülük Kavramı. Uluslararası GeçmiĢten Günümüze Ġdil Sempozyumu, Mart 2011, Ġdil-Türkiye. ġeker, B.D., ġ. Sevimli, A. Acar (2010). Doğu ve Güney Doğu Anadolu da Terör Suçuna KarıĢan Bireyler ve Arka Planlarının Değerlendirilmesi. II.Uluslararası Terörizm ve SınıraĢan Suçlar Sempozyumu, Aralık, Antalya. ġeker, B.D., ġ. Sevimli (2011). Psiko-sosyal Açıdan Van Ġlinde Geçici Sığınmacı Olarak YaĢayan Ġranlılar, Akademik ĠĢbirliği Semineri, BMMYK Türkiye Temsilciliği, Türkiye nin Tarihi Ġltica Geleneği: Yasal Çerçevelerin OluĢturulması Bağlamında GeçmiĢteki ve Gelecekteki Uygulamalar, Ankara Hilton Oteli, 6-7 Ocak. Tanrıtanır, B., H. Boynukara (2011). Self-Discovery Journey of Women Richard Wright s Black Boy, Richard Wright at 100, International Conference, Nov., Universitade da Beira Interior, Portugal TaĢdelen, V. (2011). Mevlana ve Kierkegaard'da Birey Tanrı ĠliĢkisi. 1. Uluslararası Çelebi Hüsameddin-i Urmevi ve Mesnevi-i Manevi Sempozyumu, Urumiye, Ġran. Uğurlu, S. B. (2010). Gelenek ve Yeniden Üretim: Murathan Mungan ın ġahmeran ın Bacakları Öyküsü. X. Uluslarası Dil, Yazın ve DeyiĢbilim Sempozyumu. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 3-5 Kasım Ankara. Uğurlu, S. B. (2011). Mesnevî deki Hayvan Hikâyelerinde Ġnsanbiçimcilik: Çocuk Edebiyatı Açısından Bir YaklaĢım. I. Uluslararası Çelebi Hüsameddin ve Mesnevî-i Manevi Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2011, Urumiye Üniversitesi, Urumiye-Ġran. Uzağan, A., (2010). YidiĢ Dili ve Yapısı. 10 Uluslararası Dil, Yazın ve DeyiĢbilim Sempozyumu, Kasım 2010, Ankara-Türkiye. 26

27 Ulusal Bildiriler BaĢ, S., (2011). Bir Merhamet ġairi Olarak Mehmet Akif Ersoy. Ġstiklal MarĢının Kabulünün 90. Yılında Mehmet Akif ve Ġstiklal MarĢı'na Genç BakıĢlar Sempozyumu, Mart, Bartın. BektaĢ Y., B. Koca Özer, M. Sağır, T. Gültekin, G. Akın, E. Güleç (2010). YaĢ ve cinsiyet farklılıklarının vücut boyutu ve kompozisyonuna etkisi. IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010 Ankara. Biber, H., R. ÇavuĢoğlu, (2010). MuĢ Ġli ve Ġlçeleri 2009 Yılı Arkeolojik Yüzey AraĢtırması (Demir Çağları). 28. AraĢtırma Sonuçları Toplantısı/2: , Ġstanbul. ÇavuĢoğlu, R. (2010). Van Müzesi nde Urartu TaĢıt Aksamları. 28. AraĢtırma Sonuçları Toplantısı/2: , Ġstanbul. Deniz, O., (2011) sonrasında Türkiye ye Yönelen Sığınma Hareketleri ve Etkileri. TÜCAUM VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara. Güleç E.S., Ġ. Baykara, Ġ. Özer, M. Sağır, A. Açıkkol, H. Yılmaz, A.C. Erkman (2010). Modern Ġnsanın Evriminde Üçağızlı Mağarasının Önemi, IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010 Ankara. Kalay, F., B. C. Tanrıtanır (2011). Adaptation or Assimilation: Orientation Issues in Bharati Mukherjee s Jasmine. ''The Intellectual Silk Road: Cross-Media and Cross- Cultural Adaptations Konferansı,, Eylül 2011 Büyükada, Ġstanbul. Kuzucuoğlu, C., D. Mouralis, A.F. Doğu, E. Akköprü, M. Fort, D. Brunstein, H. Zorer, H. Guillou, S. Scaillet, A. Christol (2011). GeçmiĢte Van Gölü Su Seviyesi DeğiĢmeleri: Jeolojik ArĢiv, Jeomorfolojik Evrim ve Paleocoğrafya Rekonstrüksiyonu. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25 Nisan 2011, Ankara Mercan, S., (2011). 15. Kolordunun Yetim Çocuklarla Ġlgili Kayıt Defteri. III. Ağrı Dağı Ve Nuh un Gemisi Sempozyumu, Ġstanbul, s Mercan, S., (2011). Akdamar Manastırı Seyyar Mektep MüfettiĢi Rafael in Öldürülmesi Olayı. VI. Van Gölü Havzası Sempozyumu, Ġstanbul, s Omar, L., Z. Satar (2010). The Assessment of Cattle s Size Ratios from Bronze Age Levels at Boyalı Höyük Site. IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Ankara-Türkiye. Özer, Ġ., T. Gültekin, B. Koca Özer, Y. BektaĢ, Z. Satar, E. Güleç, (2010). Türkiye de Ġlköğretim Öğrencilerine Yönelik Biyolojik Antropoloji Eğitimi: Ankara Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi, YaĢambilimleri Okulu Örneği. IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Ankara-Türkiye. Özer, Ġ., T. Gültekin, B. Koca Özer, Y. BektaĢ, Z. Satar (2010). Türkiye de ilköğretim öğrencilerine yönelik biyolojik antropoloji eğitimi: A.Ü. Çocuk Üniversitesi YaĢam Bilimleri Okulu Örneği. IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010 Ankara. Pehlevan C. (2010) Paleontolojik Materyallerde 3D Uygulamaları ile Kalıp Alma Teknikleri. IV. Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu, 4-6 Kasım 2010, Ankara. PektaĢ K., G. BaĢ, H. Özdemir, S. Erdoğan (2010). Bitlis ve Çevresi 2009 Yılı Yüzey AraĢtırması. AraĢtırma Sonuçları Toplantısı XXVIII-2, Ankara, Tanrıtanır, B. C. (2011). Marge Piercy nin Zamanın Kıyısındaki Kadın Adlı Romanında Ataerkil Distopyan Dünyadan Toplumsal Cinsiyet Baskısından Uzak EĢitlikçi Ütopik Dünyaya KaçıĢ. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Malatya Ġnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Cilt: 2, Sayfa: 808. TaĢdelen, V. (2011). Nuri Pakdil'in Korku ve Samuel Beckett'in Godot'yu Beklerken Adlı Eserlerinde VaroluĢun Anlamı Sorunu", Ankara. () TaĢdelen, V. (2011). "Bir ĠnĢa Biçimi Olarak ġiir: Rainer Maria Rilke ve Hilmi Yavuz Örneği", Atatürk Üniversitesi Hilmi Yavuz Sempozyumu, Bildiri Metni: Temrin Dergisi, sayı: 41, s. TaĢtan, Z. (2010). Devlet Ana Hakkında Yapılan Bir SoruĢturma Çerçevesinde Devlet Ana ya BakıĢlar. Tarihi Roman Yazarı Olarak Kemal Tahir Sempozyumu, Kasım 2010, Ġstanbul. TaĢtan, Z. (2010). Namık Kemal in Tiyatro Yazarlığı Ve Vatan Yahut Silistre. Namık Kemal Sempozyumu, Aralık 2010, Tekirdağ. AraĢtırma Faaliyetleri Van-Kalecik Kazı ve AraĢtırma ÇalıĢmaları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırmalar Proje BaĢkanlığı, (BAP-2007-FED-B113) Proje Yürütücüsü: Rafet ÇavuĢoğlu Ġlk Çağdan Orta Çağa Kadar MuĢ Yüzey AraĢtırması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırmalar Proje BaĢkanlığı, devam ediyor. (BAP-2009-FED-B035) Proje Yürütücüsü: Hanifi Biber Van Merkez Ġlçede Doğurganlık Analizi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, 2010-SOB-YL001 Proje Yürütücüsü: Orhan DENĠZ Toplu Konut Uygulamalarının Kentsel GeliĢmeye Etkisi ve Kullanıcı Memnuniyetinin AraĢtırılması (Diyarbakır Örneği) (2010-SOB-YL167) Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Mehmet Zeydin YILDIZ Hakkâri ve ġırnak Ġlleri ve Ġlçeleri Yüzey AraĢtırması 2008 (Kültür Turizm Bakanlığı) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Mehmet TOP GevaĢ MezartaĢları (YYÜ Bilimsel Projeler AraĢtırma BaĢkanlığı) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Mehmet TOP 2010-SOB-YL 119 Nolu Çatak taki Mimari Eserler , (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı), Proje Yöneticisi. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Yalçın KARACA 27

28 Kitap ve Ders Notları Alaeddinoğlu, F., A.S. Can, E. Yılmaz. (2011). Van Gölü Havzası Batı Kesiminde Ekoturizm Potansiyel Kaynakların Derecelendirilmesi ve Turist Profilinin Belirlenmesi, Elvan Yayınları, (Anıt Matbaa), Ankara. Alaeddinoğlu, F., A.S. Can. (2011). Nature-Based Tourism: Attractiveness And Tourists Profiles, Elvan Yayınları, (Anıt Matbaa), Ankara. Canatak, M. (2011). Selçuk Baran ın Öyküleri, BirleĢik Yayınları, Çiçek, H. (2010). Hanah Arent: ġiddet KarĢıtı Söylem. Bilge Adam Yayınları, Van. Deniz, O. (2011). Türkiye nin Doğu Sınırında YasadıĢı GeçiĢler. Ġltica, Uluslar arası Göç ve Vatansızlık. Kuram, Gözlem ve Politika, BirleĢmiĢ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği- UNHCR Yayını, Ankara. Duman, M.Z., (2010). Türkiye de Liberal-Muhafazakâr Siyaset ve Turgut Özal, Kadim Yayınları, Ankara. GüneĢ, H., (2010). ġimdi Oyun Zamanı, Eğlendirici ve Eğitici Çocuk Oyunları, Kök Yayıncılık, Ankara. GüneĢ, H., (2011). Ġstanbul. Çocuğun Dünyası, Hayat yayınları, Köse, R., A. Açıkgenç, B. Demirkol (2011). MEB 21.Yüzyıl Öğrenci Profili. MEB, Eğitim AraĢtırma ve GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Yayınları Nakiboğlu, M., (2011). Türk Kahvesinin Avrupa Kültürüne Etkisi. Türk Kahvesi Kitabı, Makale Kitapevi Yayınları.I.Basım: sayfa aralığı. Öğün, T., (2011). Cizreli Ġzzeddin ġir bey ve Ġsyanı, Yeditepe Yayınları, Ġstanbul. Özkan, M., V. Sevinçli (2011). Söz Dizimi (Kelime Çözümlü). Akademik Kitaplar, Ġstanbul. TaĢdelen, V., A. Yayla, A. Karaca (2011). Eğitimden Felsefeye: Necmettin Tozlu Armağanı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, Van. Uğurlu, S. B. (2010). Adalet Ağaoğlu'nun Hayatı, Roman ve Öyküleri Üzerine Bir AraĢtırma. Millî Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara. Uzağan, A., (2010). Türkçe-Malayca KonuĢma Kılavuzu, Önder Ofset, Van. 28

29 EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 1974 yılı öncesinde Yatılı Öğretmen Okulu olarak hizmet vermekte olan bugünkü Fakülte, yılları arasında 2 yıllık Eğitim Enstitüsü olarak ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmüģ, yılları arasında ise, 2 yıllık Eğitim Yüksekokulu olarak eğitimöğretim hizmetlerine devam etmiģtir. Daha sonra, tarih ve 2809 sayılı yükseköğretim kurumları teģkilatı hakkında kanun ile 41 sayılı kanun hükmünde kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair kanun a bazı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun gereğince, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı Van Eğitim Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi ne dönüģtürülmüģtür. Bu arada YÖK Yürütme Kurulu nun tarih ve sayılı Kararıyla Eğitim Fakültelerinde yeni bir yapılanmaya gidilmiģtir. Böylece ülkemizin gereksinim duyduğu öğretmenleri yetiģtirmek üzere Eğitim Fakültelerinde öğretmen yetiģtirme programlarının yeniden düzenlenmesi gerçekleģtirilmiģtir. Eğitim Fakültelerinde yapılan bu yeni düzenleme ile öncelikle, tarih ve 4306 Sayılı Kanun la yürürlüğe giren ve Eğitim-Öğretim Yılı nda uygulanmaya baģlanan sekiz yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretim uygulamaları için sınıf öğretmeni ve branģ öğretmeni gereksiniminin karģılanması amaçlanmıģtır. Bunun yanında ortaöğretim için, lisansüstü düzeyde öğretmen yetiģtirme programlarında yer alan derslerin yeniden düzenlenmesi ile daha nitelikli öğretmen yetiģtirme yönünde önemli bir adım atılmıģtır. Diğer yandan, tüm öğretmen yetiģtirme programlarına, olabildiğince erken bir dönemde zorunlu bilgisayar dersi konularak, öğretmen adaylarının temel bilgisayar kullanma becerilerini kazanmaları ve bilgi teknolojilerini yakından tanımaları amaçlanmıģtır. Bunun yanında, geliģen bilgi teknolojilerinin okulda kullanımı, öğretimde gerekli olan çeģitli materyallerin geliģtirilmesi; alan derslerinde öğretmen adaylarının bilgisayar, internet, çoklu ortam, televizyon, video, projektör, tepegöz gibi çeģitli teknolojileri tanımaları ve öğretimde kullanmaları sağlanmıģtır. Ayrıca, yeni programlarda zorunlu dersler yanında seçmeli derslere yer verilerek, öğretmen adaylarının ilgi duydukları alanlarda bilgi ve beceri kazanmaları sağlanmıģtır. Yeni programlarla, uygulamalı olarak öğretmen adaylarının konu alanına özgü çeģitli öğretim yöntem ve stratejilerini, öğrenme-öğretme süreçlerini, materyallerini, planlama ve değerlendirme etkinliklerini öğrenmeleri ve denemeleri sağlanmıģtır. Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları : Ġlköğretim Bölümü : o Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı o Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı o Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı o Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı o Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü : o Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı o Kimya Öğretmenliği Anabilim Dalı o Biyoloji Öğretmenliği Anabilim Dalı o Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü : o Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı o Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü : o Resim-ĠĢ Öğretmenliği Anabilim Dalı o Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Türkçe Eğitimi Bölümü : o Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı 25

30 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü : o Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü : o Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Tanhan, F. (2010). Ölüm Eğitiminin Ölüm Kaygısı ve Psikolojik Ġyi Olma Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ankara (Değerlendirme Sürecinde). Tanhan, F. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretim Üyelerine Yönelik Algılarını Etkileyen Faktörlerin Chaid Analizi ile Ġncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi, Ġstanbul (Değerlendirme Sürecinde). Zırhlıoğlu, G., M. Atlı (2010). Özel Yetenek Sınavında Kullanılan Puanlar ile Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik BaĢarısının AĢamalı Regresyon Yöntemi ile Yordanması. Eğitim ve Bilim, Erdem, M., Ġ. Aydın, M. TaĢdan, U. Akın (2010). Opinions District Governors as Public Administrators in Turkey Concerning Local Educational Problems and Solutions. Educational Management Administration and Leadersihip. Kayrı, M., S. Günüç (2010). Türkiye deki Ortaöğretim Öğrencilerinin Ġnternet Bağımlılık Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörlerin Karar Ağaçları Yöntemleri ile Ġncelenmesi (An Analysis of Some Variables Affecting the Internet Dependency Level of Turkish Adolescents by Using Decision Tree Methods). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi, Educational Sciences: Theory & Practise. Kayrı, M., Ö. Çokluk (2010). Data Optimization with Multilayer Perceptron Neural Network and Using New Pattern in Decision Tree Comparatively. Journal of Computer Science, 6 (5), Kayrı, M., Ġ. Kayrı (2010). A Proposed OSI Based Network Troubles Identification Model. International Journal of Next-Generation Networks, 2(3),12-18, DOI: /Ġjngn Kayrı, M., Ö. Çakır (2010). An Applied Study on Educational Use of Facebook as a Web 2.0 Tool: The Sample Lesson of Computer Networks and Communication. International Journal of Computer Science & Information Technology, 2(4), 48-58, DOI: / Ġjcsit Kayrı, M., Ö. Çokluk (2010). Using Multinomial Logistic Regression Analysis in Artificial Neural Network: An Application. Ozean Journal of Applied Science, 3(2), Çokluk, Ö., ġ. Büyüköztürk, M. Kayrı (2010). Analyzing Factor Structure of the Scales by Hierarchical Clustering Analysis: An Alternative Approach. Austrilian Journal of Basic and Applied Science, Kayrı, M. (2010). Using Multivariate Adaptive Regression Splines Method in Epidemiologic Researches: Concept & Application. Journal of Public Health, Çokluk, Ö., M. Kayrı (2010). Kayıp Değerlere YaklaĢık Değer Atama Yöntemlerinin Ölçme Araçlarının Geçerlik ve Güvenirliği Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi: Yapı Geçerliği ve Güvenirlik Kapsamında Kayıp Değer Sorununa Bir BakıĢ. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi (Educational Sciences: Theory & Practise), Baran, B., E. Kılıç, A. Ç. Bakar, K. Çağıltay (2010). Turkish University Students Technology Use Profiles and Their Thoughts About Distance Education. Turkish Online Journal of Educational Technology, 9, Kılıç, E., Z. Yıldırım (2010). Evaluating Working Memory Capacity and Cognitive Load in Learning from Goal Based Scenario Centered 3D Multimedia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2 (2), Kılıç, E., Z. Yıldırım (2010). Exploring Students Perception of Goal Based Scenario Centered Three Dimensional (3D) Multimedia Learning Environments. International Journal of Internet Education,. Zırhlıoğlu, G., M. Atlı (2010). Özel Yetenek Sınavında Kullanılan Puanlar ile Beden Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik BaĢarısının AĢamalı Regresyon Yöntemi ile Yordanması. Eğitim ve Bilim,. Koç, R. (2010). Fâik Ali Ozansoy un ġiirlerinin Tematik Olarak Ġncelenmesi. Turkish Studies Studies. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 5/2, Spring Gür, A., F. Cağlayan, A. Yıldız, A. Selçuk (2010). Disolution Kinetics and Mechanism of Pandermite in Acetic Acid Solutions. African Journal of Biotechnology, Vol. 9 (23), Pp , 7 June. Topçu, M. S. (2010). Development of Attitudes Towards Socioscientific Issues Scale for Undergraduate Students. Evaluation & Research in Education, 23(1), Yılmaz, T. Ö., M. S. Topçu (2010). Investigating the Relationships Among Elementary School Students Epistemological Beliefs, Metacognition, and Constructivist Science Learning Environment. Journal of Science Teacher Education, 21 (2), Topçu, M. S., T. D. Sadler, Ö. T. Yılmaz (2010). Preservice Science Teachers Informal Reasoning About Socioscientific Issues: The Ġnfluence of Issue Context. International Journal of Science Education (In Press; DOI: / ). Cesur, S., M. S. Topçu (2010). A Reliability and Validation Study of the Defining Issues Test: The Relationship of Age, Education, Gender and Parental Education with Moral Development. Educational Sciences: Theory&Practice, 10 (3), Topçu, M. S., Ö. T. Yılmaz, T. D. Sadler (2010). Turkish Preservice Science Teachers Informal Reasoning Regarding Socioscientific Issues and the Factors Influencing Their Informal Reasoning. Journal of Science Teacher Education (In Press). Erdemir, N. (2010). Determining Students Attitude Towards Physics Through Problem-Solving Strategy. Asia- Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Cilt: 10 (2),

31 Cengiz, N., G. Öztürk, E. Erdoğan, A. Him, E. Oğuz (2010). Consequences of Neurite Transection In Vitro. Journal of Neurotrauma, 27: 1 11, 2010, DOI: /Neu Dülger, H., T. Gür, H. Sayarlıoğlu (2010). Homocysteine Levels and Lipid Profile in Hemodialysis Patients Source. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Volume: 27, Issue: 4, Pages: Doğan, B., M. Ünal, F. Özgökçe, E. Martin, A. Kaya (2010). Phylogenetic Relationships of Malcolmia W.T.Aiton, Strigosella Boiss, Zuvanda (Dvorak) Askerova and Some Closely Related Genera (Brassicaceae) from Turkey Using Revealed by Inter-Simple Sequence Repeat Amplification. Turk J Botany, in Pres. KeleĢ, A., K. Demirel (2010). Macrofungal Diversity of Erzincan Province (Turkey). International Journal of Botany, 6 (4): Kaya, A., Y. Uzun, A. KeleĢ, K. Demirel (2010). Three Coprinoid Macrofungi Taxa, New to Turkey. Turk J Bot, 34: Uzun, Y., M. Türker, A. Kaya, K. Demirel, S. ĠĢler, A. KeleĢ (2010). Allelopathic Potential of Macrofungi on Germinating Maize (Zea Mays L.) Grain. African Journal of Biotechnology, Vol. 9 (7), Pp Uğur, ġ., N. Arıkan, F. Soyalp, G. Uğur (2010). Structural, Electronic and Phonon Properties Investigation of YP and Yas Compounds. Computational Materials Science, Volume 48:4. Soyalp, F., G. Uğur (2010). Ground State and Phonon Spectrum of Nisi 2. Philosophical Magazine,. YeĢilyurt, M. (2010). Meta Analysis of the Computer Assisted Studies in Science and Mathematics: A Sample of Turkey. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (1) , tojet.net/articles/9115. Pdf. Ulusal Makaleler Erdemir, N., H. Bakırcı, E. Eyduran (2010). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti. Türk Fen Eğitim Dergisi, 6(3), Erdemir, N., H. Bakırcı (2010). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen BranĢlarına KarĢı Tutumlarının GeliĢim ve DeğiĢimi. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), Görmez, A., E. DurmuĢ (2010). The Oppositions in Edward Albee s the Zoo Story. Sosyal Bilimler Dergisi, Yakın Doğu Üniversitesi, Cilt: III, Sayı: 1, s Ġlhan, T. A. (2010). Eğitim ve Etik. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Ġlhan, T. A. (2010). Tozlu da Kadın ve Aile Eğitimi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Anı Kitabı, Ġlhan, T. A. (2010). Çok Kültürlü Eğitim. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Anı Kitabı, Kaya, K. (2010). Avrupa'nın XIX. Yüzyıldaki Dünya Politikaları ve Van'ın Buna Eklemlenme Sürecine Bir BakıĢ. CIEPO_19, Eylül 2010, Van. Koç, R., N. Erman (2010). Türk Dili. Dil ve Edebiyat Dergisi Özel Sayısı (700. Sayı), Nisan 2010, s Okçu, D. (2010). Temel Ġnsan Hakları ve Derin Tahammülsüzlük (II). Eğitimde Yeni Ufuk Dergisi, Sayı: 18. Okçu, D. (2010). BeĢik Uleması ndan YÖK e Akademik Seçkincilik. Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi Üniversite Bülteni, Sayı: 2. Orak, S., F. ErmiĢ, M. YeĢilyurt, Ö. F. Keser (2010). Kavram Çarkı Diyagramının Öğrenme BaĢarısına Etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (31) e-sosder. com/dergi/ Pdf. Tanhan, F., E. ġentürk (2010). Sınıf Ġçi Ġstenmeyen DavranıĢlara KarĢı Öğretmen Tutumları Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması. Türk Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Dergisi, Ankara (Değerlendirme Sürecinde). Tanhan, F., E. ġentürk (2010). Sınıf Ġçi Ġstenmeyen DavranıĢlara KarĢı Öğretmen Tutumlarının Bazı DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara (Değerlendirme Sürecinde). Tanhan, F., Y. Ġpek (2010). Denetim Sürecinin Transaksiyonel Analiz Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi Kitabı, Haziran 2010, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. Zırhlıoğlu, G. (2010). Ġç Göçün Van ın Tarımı Üzerindeki Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20 (3): Uluslararası Bildiriler Akbaba, A. (2010). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Mesleki ve Yaygın Eğitim. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan. Akbaba, A., B. Arabacı (2010). Toplum Gözüyle Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulları. 8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan. Arabacı, B., A. Akbaba (2010). AB Ülkeleri ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Sisteminin KarĢılaĢtırılması. Eğitim Konseyi Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul. Akbaba, A., B. Arabacı (2010). Eğitim Yöneticisi YetiĢtirme Olgusu. Eğitim Konseyi Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul. Akbaba, A., D. Kurtbeyoğlu (2010). Ġlköğretim MüfettiĢlerinin Örgüt Kültürü Algıları: Van Örneği. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 23 Haziran 25 Haziran 2010, Kütahya. Tanhan, F., R. Koç (2010). Yunus Emre ġiirlerinin Transaksiyonel Analiz Açısından Ġncelenmesi. X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi-Bilgi ġöleni, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu, Mayıs 2010, EskiĢehir. Koç, R., F. Tanhan (2010). Yunus Emre ġiirlerinde Değerler Eğitimi. X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi-Bilgi ġöleni, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu, Mayıs 2010, EskiĢehir. Zırhlıoğlu, G., M. Kayrı, M. Atlı (2010). Ranking of Score Teams Attended to the BEKO Basketball League in Seasons. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım 2010, Antalya. Zırhlıoğlu, G., M. C. Hamzaoğlu, S. Karaca (2010). The Effects of the Reaction Quickness on the Performance in Badminton Sport. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım 2010, Antalya. Atlı, M., G. Zırhlıoğlu, M. Batuk (2010). The Effects of Menstruation Period on Some Variables in Training Process. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım 2010, Antalya. Atlı, M., G. Zırhlıoğlu, F. AkmeĢe (2010). Üniversiteli Tenisçilerin Vücut Yağ Yüzdeleri ile Motorsal Özellikleri Arasındaki ĠliĢki. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım 2010, Antalya. 27

32 ÇavuĢ, H., E. Çınar (2010). Türkiye de Matematik Öğretmenlerinin Eğitim Ortamlarında Bilgisayar ve Matematik Programlarından Yararlanma Düzeyleri. 9. Matematik Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon / Türkiye. Kılıç, E., Z. Yıldırım (2010). Exploring Students Perception of Goal Based Scenario Centered Three Dimensional (3D) Multimedia Learning Environments. 9th International Internet Education Conference Exhibition, Cairo Egypt, Kılıç, E., Z. Yıldırım (2010). Information Technology Teachers Online Community of Practice: Professional Practice, Trust and Sense of Belongings. European Conference on Educational Research, Helsinki / Finland, August, European Educational Research Association, Glasgow, UK, Yıldırım, Z., S. Yalçınalp, E. Kılıç (2010). Perception of School Administrators Towards Computer Teachers Role. International Educational Technology Conference, April, Turkey. Kılıç, E., Z. Yıldırım (2010). Evaluating Working Memory Capacity and Cognitive Load in Learning from Goal Based Scenario Centered 3D Multimedia. World Conference on Educational Sciences, 4-8th February, Turkey. Kılıç, E., Z. Yıldırım (2010). The Effects of Cognitive Load in Learning from Goal Based Scenario Centered 3D Multimedia Learning Environment, Annual Meeting of the American. Educational Research Association, April 30 May 4, USA. Kılıç, E., Z. Yıldırım (2010). Evaluation of Goal Based Scenario Centered Constructivist Multimedia Regarding Negotiation, Inquiry Learning, Reflective Thinking, Authenticity, Complexity and Challenge. American Educational Research Association (AERA) Annual Meeting, 13-17th April, USA, Kılıç, E., Z. Yıldırım (2010). Cognitive Load & Goal Based Scenario Centered 3D Multimedia Learning Environment: Learners Satisfaction, Motivation and Mental Effort. 3th International Cognitive Load Theory Conference, 1-4th May, Netherlands, Yıldırım, Z., S. Yalçınalp, E. Kılıç (2009). Computer Teachers Other Subject Area Teachers and Administrators Perceptions of Computer Teachers and Their Teaching Profession. European Conference on Educational Research, Vienna / Australia, September, European Educational Research Association, Glasgow, UK, Zırhlıoğlu, G., M. Kayrı, M. Atlı (2010). Ranking of Score Teams Attended to the BEKO Basketball League in Seasons. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım 2010, Antalya. Atlı, M., G. Zırhlıoğlu, M. Batuk (2010). The Effects of Menstruation Period on Some Variables in Training Process. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım 2010, Antalya. Atlı, M., G. Zırhlıoğlu, F. AkmeĢe (2010). Üniversiteli Tenisçilerin Vücut Yağ Yüzdeleri ile Motorsal Özellikleri Arasındaki ĠliĢki. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım 2010, Antalya. Atlı, M., M. Avcı, T. B. Temur (2010). Van Gölü Havzası nda Spor ve Geleneksel Oyunlar. VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu, Haziran 2010, ErciĢ / Van. Zırhlıoğlu, G., M. Atlı, M. C. Hamzaoğlu, K. Karaca (2010). Badminton da Reaksiyon Çabukluğunun Performans Üzerindeki Etkileri. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Kasım 2010, Antalya. Altınay, R. (2010). Tarih Öğretimi Açısından Van Gölü Havzası ndaki Müzelerin Eğitimsel Potansiyeli: Van Müzesi Örneği. V. Uluslararası Van Gölü Sempozyumu, Ġstanbul. Arıkoğlu, Ġ. (2010). Klasik Dönem Osmanlı Tarihlerinde Dil ve Üslup Özellikleri. CIEPO-19 Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı AraĢtırmaları, Temmuz 2010, Van / Türkiye. Koç, R., F. Tanhan (2010). Yunus Emre nin ġiirlerinde Değerler Sistemi. X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi- Bilgi ġöleni, Mayıs 2010, EskiĢehir. Tanhan, F., R. Koç (2010). Yunus Emre ġiirlerinin Transaksiyonel Analiz Açısından Ġncelenmesi. X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi-Bilgi ġöleni, Mayıs 2010, EskiĢehir. Bulut, K., Ö. Çiftçi (2010). Ġlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin, Türkçe ÇalıĢma Kitaplarındaki Tema Öz Değerlendirme Formlarında Yer Alan Anlama Tekniklerine Ait Kazanımlarının Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi III. Uluslararası Türkçe nin Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı, 1-3 Temmuz 2010, Ġzmir. Kara, Y., M. S. Topçu (2010). Turkish Preservice Science Teachers Perceptions and Adaptation of Socio- Scientific. Issues Into the Science Curriculum, Philadelphia, USA, March Topçu, M. S., Y. Kara (2010). Preservice Science Teachers (PST) Argumentation Skills: Impact of Socioscientific- Based Instruction. Philadelphia, USA, March Topçu, M. S. (2010). Development of Attitudes Toward Socioscientific Issues Scale National Association of Research in Science Teaching. Philadelphia, USA, March Okçu, D. (2010). ġırnak Ġli nin Kaybolan Zenginliklerinden Yezidilik. Uluslararası ġırnak ve Çevresi Sempozyumu, ġırnak Üniversitesi, s Topsakal, C., D. Okçu (2010). ġırnak ın Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Uluslararası ġırnak ve Çevresi Sempozyumu, ġırnak Üniversitesi, s Sonibare, M. A., M. Armağan, D. C. Albach (2010). Polyphyly of Veronica Orientalis Using Nuclear and Plastid DNA and Morphological Data. XIII. OPTIMA Meeting, Mart, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. Ünal, M., F. Özgökçe (2010). Species Imperfectly Known in Flora of Turkey: Parnassia Vanensis Azn. XIII. OPTIMA Meeting, March , Antalya / Türkiye, Proceedings, Page Ünal, M., O. Karabacak, ġ. Alp (2010).Contributions Towards Biological Protection of Gypsophila Graminifolia Bar. BIORARE-2010-International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plants, May 26-29, 2010, Fethiye / Turkey. Proceedings, Page. 61. Ulusal Bildiriler Tanhan, F., Y. Ġpek (2010). Denetim Sürecinin Transaksiyonel Analiz Açısından Değerlendirilmesi. II. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Haziran 2010, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya. Zırhlıoğlu, G., M. Kayrı, H. Mirtagioğlu, S. Keskin (2010). Doğum Anında Beklenen YaĢam Uzunluğuna Etki Eden Faktörler: Path Analizi YaklaĢımı. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Van. Kayrı, M., G. Zırhlıoğlu, M. Atlı, H. Mirtagioğlu, S. Keskin (2010). Yapı Geçerliğinde Dik ve Eğik Döndürme Yöntemlerinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Van. 28

33 Keskin, S., N. Keskin, G. Zırhlıoğlu, M. Kayrı, H. Mirtagioğlu (2010). Procrustes Analizi ve Bir Uygulama. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Van. TaĢdan, M., M. Erdem (2010). Ġlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Değer Uyum Düzeyleri ile ĠĢ YaĢam Kalitesi Arasındaki ĠliĢki. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kütahya. Ġlgan, A., M. Erdem (2010). MeslektaĢ Koçluğu. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, Kütahya. Kayrı, M., Ö. Çokluk (2010). Yapay Sinir Ağlarının Parametre Kestirimi Amacıyla Kullanımı: Kavram ve Uygulama. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme- Değerlendirme Kongresi, Mersin. Kayrı, M., D. Sümbül (2010). Tamamlayıcı Değerlendirme YaklaĢımla-rından Portfolyo Uygulamalarına ĠliĢkin Veli GörüĢlerinin Ġncelenmesi. II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme-Değerlendirme Kongresi, Mersin. Keskin, S., N. Keskin, G. Zırhlıoğlu, M. Kayrı, H. Mirtagioğlu (2010). Procrustes Analizi ve Bir Uygulama. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van / Türkiye. KarıĢan, D., M. S. Topçu (2010). Fen Öğretmen Adaylarının, Ġklim DeğiĢikliği ve Dünyamıza Etkileri Hakkındaki Yazılı Argümanlarının Ġncelenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ġzmir / Türkiye, Kaval, O. E., E. Y. Yenidünya, M. Talay, N. Cengiz, A. Çelik, G. Öztürk (2010). Arka Kök Ganglionu Nöronlarında Hasar Sonrası Lösemi Ġnhibe Edici Faktör ArtıĢının AraĢtırılması. 9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Nisan 2010, Ġstanbul (Sözlü Bildiri). Erdoğan, E., G. Öztürk, A. Him, N. Cengiz, E. Y. Yenidünya, E. O. Kaval (2010). Bir Nöron Yaralandığında: Aksotomi Sonrası Dönem. 9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Nisan 2010, Ġstanbul (Sözlü Bildiri). Him, A., G. Öztürk, N. Cengiz, E. Erdoğan, E. Y. Yenidünya, E. O. Kaval (2010). Ölürken Öldürmek: Kültürde Transnöronal Dejenerasyon. 9. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Nisan 2010, Ġstanbul (Sözlü Bildiri). Kaval, O. E., E. Y. Yardım, G. Öztürk (2010). JC1 Boyası ile Canlı Hücrelerde Apoptoz Sürecinin Gözlenmesi. 20. Kayrı, M., G. Zırhlıoğlu, M. Atlı, H. Mirtagioğlu, S. Keskin (2010). Yapı Geçerliğinde Dik ve Eğik Döndürme Yöntemlerinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van / Türkiye. Zırhlıoğlu, G., M. Kayrı, H. Mirtagioğlu, S. Keskin (2010). Doğum Anında Beklenen YaĢam Uzunluğuna Etki Eden Faktörler: Path Analizi YaklaĢımı. XIII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van / Türkiye. Günbatar, M. S., H. ÇavuĢ (2010). Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenmeye ĠliĢkin Öğrenci Tutumları. 10. International Educational Technology Conference & Exhibition, April Ergin, C., H. ÇavuĢ, M. S. Günbatar (2010). Ġlköğretim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime BakıĢ Açıları. 10. International Educational Technology Conference & Exhibition, April Kayrı, M., G. Zırhlıoğlu, M. Atlı, H. Mirtagioğlu, S. Keskin (2010). Yapı Geçerliğinde Dik ve Eğik Döndürme Yöntemlerinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi. XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Van. Koç, R. (2010). Selim Sabit Efendi nin Eğitim Yöntemleri ve Türkçe Okuma-Yazma Öğretimiyle Ġlgili GörüĢleri Biyoloji Kongresi, Haziran 2010, Denizli (Poster Bildiri). Yenidünya, Y. E., E. O. Kaval, G. Öztürk (2010). Bir Nöron Hasar Modeli Olarak Laser Mikrodiseksiyon. 20. Biyoloji Kongresi, Haziran 2010, Denizli (Poster Bildiri). KarıĢan, D., M. S. Topçu (2010). Fen Öğretmen Adaylarının, Ġklim DeğiĢikliği ve Dünyamıza Etkileri Hakkındaki Yazılı Argümanlarının Ġncelenmesi. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ġzmir / Türkiye, Eylül Bilgin, T., M. KarakuĢ (2010). Bazı Yeni FK Uzayları ve Sualleri Üzerine. XXIII. Ulusal Matematik Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Ağustos KeleĢ, B. A., K. Demirel (2010). Erzincan Yöresinde YetiĢen Yenen ve Zehirli Mantarlar. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Haziran 2010, Denizli. Poster Bildiri Özetleri, s Kitap ve Ders Notları Akbaba, A. (2010). Eğitim Bilimlerine GiriĢ: Öğretmenlik Mesleği ve Etkili Öğretmenlik (Bölüm). Ġdeal Yayıncılık, Ġstanbul. Tanhan, F. (2010). YaĢlılık, Ölüm ve Yas. Eğitim Bilimine GiriĢ. Editörler: Bacanlı, H., Terzi, ġ., Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara (Basım Sürecinde). Erdem, M., A. Ġlgan (2010). Kendini ve Kariyerini Nasıl Yönetirsin? Editör: Turgut Karaköse, Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Kılavuzu, Ankara, Nobel Yayınları. Erol, K. (2010). Modern Türk ġiirinde AĢk, Ölüm ve Ġntihar. Akçağ Yayınları, s. 383, Ankara. Sadler, T. D., M. L. Klosterman & M. S. Topçu (2010). Learning Science Content and Socio-Scientific Reasoning Through Classroom Explorations of Global Climate Change. In Sadler, T. D. Socio-Scientific Issues In Science Classroom: Teaching, Learning and Research, Springer. 29

34 AraĢtırma Faaliyetleri Yılları Arasında Van Ġl Sınırları Ġçerisindeki Ġntihar Vakalarının Değerlendirilmesi: Sosyo-Psikolojik ve Kültürel Bir Çözümleme (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Projesi). Proje Yürütücüleri: M. Ruhi Köse, Fuat Tanhan Liselerde ÇağdaĢ Bir Yönetim AnlayıĢı Olarak Farklılıkların Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi (TÜBĠTAK Projesi, Ulusal-106K009). Proje Yürütücüleri: Hasan Basri Memduhoğlu, Fuat Tanhan Ġnsan Kaynaklarını Mesleki Eğitim Yoluyla GeliĢtirme Projesi (ĠKMEP), Human Desaurces Development Through Vocational Education and Training Project (HRD- VET). Proje Yürütücüsü: Fuat Tanhan PDR Öğretmenlerine Kayıp ve Yas DanıĢmanlık Becerilerinin Kazandırılması Projesi (TÜBĠTAK, Değerlendirme Sürecinde). Proje Yürütücüsü: Fuat Tanhan 2023 Dünya ġehri Van (Van Valiliği Projesi). Proje Yürütücüsü: Gürol Zırhlıoğlu ÇağdaĢ Yönetim AnlayıĢı Olarak Liselerde Farklılıkların Yönetim AnlayıĢının Değerlendirmesi (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Projesi). Proje Yürütücüleri: Hasan Basri Memduhoğlu, Gürol Zırhlıoğlu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencilerine Ait Ġnternet Bağımlılık Profili ve Bir Modelleme ÇalıĢması (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Projesi). Yardımcı AraĢtırmacı: Murat Kayrı Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin Uzaktan Eğitim Potansiyeli (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Projesi). Yardımcı AraĢtırmacı: Murat Kayrı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Külliyatı: Halk Oyunları Giysi ve Oyunları ÇalıĢması (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Projesi). Proje Yürütücüsü: Cem Hamzaoğlu Van Külliyatı: Van Masalları (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Projesi). Alan Sorumlusu: Yılmaz Önay Van Külliyatı: Van Efsaneleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Projesi). Alan Sorumlusu: Yılmaz Önay Van Külliyatı: Van Folkloru (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Projesi). Alan Sorumlusu: Yılmaz Önay 30

35 ERCĠġ ĠġLETME FAKÜLTESĠ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi, 26 Mayıs 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine uygun olarak, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2006/10428 sayılı kararı üzerine kurulmuştur (Fakültenin kuruluşuna ilişkin teklif, Milli Eğitim Bakanlığı nın tarih ve 8237 sayılı yazısı ile yapılmıştır). Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları : İşletme Bölümü : o Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı o Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı o Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı o Ticaret Hukuku Anabilim Dalı o Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı İktisat Bölümü : o İktisat Politikası Anabilim Dalı o İktisatı Geliştirme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı o İktisat Teorisi Anabilim Dalı o İktisat Tarihi Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bölümü : o Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı o Siyasi Tarih Anabilim Dalı o Devletler Hukuku Anabilim Dalı 31

36 FEN FAKÜLTESĠ Fen-Edebiyat Fakültesi, Van Fen-Edebiyat Fakültesi adıyla 1979 yılında Atatürk Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuģtur. 1981/1982 Eğitim-Öğretim Yılı nda 35 öğrenci ile eğitime baģlayan fakülte, 2 Nisan 1983 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlanmıģtır tarih ve sayılı Remi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tarih ve 2010/594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Fen Edebiyat Fakültesi adının Fen Fakültesi olarak değiģtirilmiģtir. ġu anda Fakülte bünyesinde 5 (beģ) bölüm vardır. Fakültemizin toplam m2 kapalı alanı olan 2 hizmet binası vardır. Lojman,Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Üniversitemiz Rektörlüğüne ait olup,fakültemiz ihtiyacı oranında bu tesislerde yaralanmaktadır. Araç ve Makine Parkı : 60 araçlık araç parkı mevcuttur. Teçhizat Durumu : Fakültemizin tam teçhizli 9 adet araģtırma ve uygulama laboratuvarı mevcuttur. 1. Mekanik Optik Lab.(Fizik) 2. Elektirik Elektoronik Lab.(Fizik) 3. Organik ve Anorganik Kimya Lab.(Kimya) 4. Analitik Kimya AraĢtırma Lab.(Kimya) 5. Fizikokimya AraĢtırma Lab.(Kimya) 6. Öğrenci Uygulama Lab. (kimya) 7. Mikroskop Lab. (Biyoloji) 8. AraĢtırma Lab.(Biyoloji) 9. Sistematik Lab.(biyoloji) Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları : Kimya Bölümü o Fizikokimya Anabilim Dalı o Analitik Kimya Anabilim Dalı o Organik Kimya Anabilim Dalı o Biyokimya Anabilim Dalı o Anorganik Kimya Anabilim Dalı Biyoloji Bölümü o Zooloji Anabilim Dalı o Genel Biyoloji Anabilim Dalı o Botanik Anabilim Dalı o Hidrobiyoloji Anabilim Dalı o Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı Ġstatistik Bölümü o Ġstatistik Anabilim Dalı Fizik Bölümü o Yoğun Madde Fiziği Anabilim Dalı o Nükleer Fizik Anabilim Dalı o Genel Fizik Anabilim Dalı o Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı o Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Matematik Bölümü o Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı o Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı o Geometri Anabilim Dalı o Analiz ve Fonk.Teorisi Anabilim Dalı o Matematiğin Temelleri ve Lojik Anabilim Dalı o Topoloji Anabilim Dalı 32

37 FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Tunç, C., On the qualitative behaviors of some delay differential equations of higher order. J. Franklin Inst. 348 (2011) Tunç, C., On the instability of solutions of seventh order nonlinear delay differential equations. Bul. Acad. ġtiinţe Repub. Mold. Mat. 1(65),(2011), Tunç, C., An instability theorem for solutions of a kind of eighth order nonlinear delay differential equations. World Applied Sciences Journal12(5): ,2011. Tunç, C., On the instability of solutions of an eighth order nonlinear differential equation of retarded type. Proyecciones. Journal of Mathematics. Vol. 30, No 1, (2011), Tunç, C., An instability theorem for a certain fifth-order delay differential equation, Filomat 25:3 (2011), Tunç, C., On the instability of solutions of some fifth order nonlinear delay differential equations. Appl. Math. Inf. Sci. (AMIS), 5, 112 (2011). Tunç, C.; Karakas, B., On boundedness of solutions to nonlinear vector differential equations of third-order. Nonlinear Stud. 18 (2011), no. 1, Mustafayev, H. and Temel, C., Compact homomorphisms of regular Banach algebras, Math. Nachr. 284, No. 4, (2011) / DO1002/mana Temel, C., Homomorphism of C -Algebras, Applied Mathematics & Information Sciences, 2011[ in press] Çınar, Ġ. Duru H. On Differentiability of λ-riesz Potentials and Their Applications, (AMC sunuldu), Denizler, Ġsmail Hakki A generalization of Robert's result on dimension for Artinian modules. Arab. J. Sci. Eng. ASJE. Math. 35 (2010), no. 1D, 37 44, 13E10 I.G. Amiraliyeva, F. Erdogan, G.M. Amiraliyev, A uniform numerical method for dealing with a singularly perturbed delay initial value problem, Computers & Mathematics with Applications, Fevzi Erdogan, A parameter robust method for singularly perturbed delay differential equations, Journal of Inequalities and ApplicationsVolume 2010 (2010), Article ID , 14 pages. Fevzi Erdogan, G.M.Amiraliyev, Fitted finite difference method for singularly perturbed delay differential equations, Numerical Algrithms, ġenay BaydaĢ, Bülent KarakaĢ, Relation between Press Intensity and Angular Velocity at a RPPP Mechanism, Mathematical Problems in Engineering, DOI: /2011/638565, 2011 (SCI-Exp) ġenay BaydaĢ, Bülent KarakaĢ, A Group Structure on S 2+, Groups, Algebras and Geometries, Kabul tarihi: 6 Eylül 2011 ġenay BaydaĢ, Bülent KarakaĢ, "Kinematics of 2x3R Robotics Modelling: Climbing The Stairs Form", Hadronic Journal, pp , 2010 Bulent Karakas, Senay Baydas, 2011, An Action of a Regular Curve on R 3 And Matlab Applications, Geometria Dedicata (Ġncelemede) (SCI-Exp) Senay Baydas, Bulent Karakas, Mehmet Nuri Almali, 2011, The Motion As The Boomerang Along A Curve, Balkan Journal of Geometry and its Applications,) (SCI-Exp) Senay Baydas, Bulent Karakas, 2011 Modelling of the 3R Motion at Non-parallel Planes, Journal of Informatics and Mathematical Sciences Temirci C, Gulcan M, Goksen K, Sönmez, M., Metal/semiconductor contact properties of Al/Co(II)complex compounds, Microelectronic Engineering, Volume: 88 Issue:1, Pages: 41-45, Published: JAN C. Temirci, B. Bati, Effect of surface passivation on capacitance-voltage characteristics of Sn/p-Si Schottky contacts, International Journal of Modern Physics B, Volume: 25, Issue: 4, Pages: Published: FEB Bahattin Erdinc, Fethi Soyalp, and Harun Akkus, Firstprinciples investigation of structural, electronic, optical and dynamical properties in CsAu, Central European Journal of Physics, DOI: /s , Hamit Yurtseven, Emel Kilit, Critical Behaviour of The Dielectric Susceptibility For The Ferroelectric Liquid A7, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, Volume: 32 Issue:2 pp , APR 2011, Kurochkin, H. Atkuri, O. Buchnev, A. Glushchenko, O. Grabar, R. Karapinar, V. Reshetnyak, J. West, Yu. Reznikov, Nano-colloids of Sn2P2S6 in Nematic Liquid Crystal Pentyl-cianobiphenile, Condensed Matter Physics, 13, , Karaca, T., Yörük, M., Yörük, Ġ. H. and Uslu, S. (2010). Effects of Extract of Green Tea and Ginseng on Pancreatic Beta Cells and Levels of Serum Glucose, Insulin, Cholesterol and Triglycerides in Rats with Experimentally Streptozotocin-Induced Diabetes: A Histochemical and Immunohistochemical Study. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9 (1), Cebi, A., Kaya Y., Gungor H., Demir H., Yoruk I. H., Soylemez, N., Gunes, Y and Tuncer, M., (2011). Trace Elements, Heavy Metals and Vitamin Levels in Patients with Coronary Artery Disease. International Journal of Medical Sciences. 8: AğırtaĢ, M.S.,Altındal A.,Salih,B., Saydam,S., Bekaroğlu, Ö., (2011). Synthesis, characterization, and electrochemical and electrical properties of novel mono and ball-type metallophthalocyanines with four 9,9-bis(4-hydroxyphenyl)fluorene. Dalton Transactions, 40: Kaya, Y., Ari, E., Demir, H., Soylemez, N., Cebi, Alp,H. H., Bakan, E., Gecit,G., Asicioglu, E and Beytur, A., (2011). Oxidative DNA damage correlates with carotid artery atherosclerosis in hemodialysis patients, Hemodialysis International, (2011, yayına kabul edildi). Kaya, Y., Ari, E., Demir, H., Gecit, I., Beytur, A., and Kaspar, C., (2011). Serum cadmium levels are independently associated with endothelial function in hemodialysis patients. Int Urol Nephrol., (2011, yayına kabul edildi). Ari, E., Kaya, Y., Demir, H., Asicioglu, E., and Keskin, S., (2011). The Correlation of Serum Trace Elements and Heavy Metals with Carotid Artery Atherosclerosis in Maintenance Hemodialysis Patients. Biol Trace Elem Res, (2011, yayına kabul edildi). Kaya, Y., Ari, E., Demir, H., Soylemez, N., Cebi, A., Alp, H., Bakan, E., Gecit, I., Asicioglu, E., and Beytur, A., (2011). Accelerated atherosclerosis in haemodialysis patients; correlation of endothelial function with oxidative DNA damage. Nephrol Dial Transplant, (2011, yayına kabul edildi). 33

38 Cobanoglu, U., Demir, H., Cebi, A., Sayir,F., Alp, H H., Akan, Z., and Bakan, E., (2011). Lung cancer risk assessment: Lipid peroxidation, DNA damage and CoenzymeQ10 in the lung cancer patients. Asian Pac J Cancer Prev,. (2011, yayına kabul edildi). Kurdoglu, Z., Mertihan Kurdoglu, M., Demir, H., Sahin, H G., (2011). Serum trace elements and heavy metals in polycystic ovary syndrome. Human and Experimental Toxicology., (2011, yayına kabul edildi). Yusuf Uzun, Musa Türker, Abdullah Kaya, Kenan Demirel, Sinan IĢler and Ali KeleĢ. Allelopathic potential of macrofungi on germinating maize (Zea mays L.) grain, African Journal of Biotechnology, 9(7): (2010). Alkıs, I., Kavak, Meral, I., S., Oto, G., and Demir, H.,(2011). The effect of drospirenone/estradiol (angeliq ) on catalase and carbonic anhydrase enzyme activities with some biochemical element concentrations in ovariectomized rat model. Fresenius Environmental Bulletin, (2011, yayına kabul edildi). Cebi, A., Kaya, Y., Gugor, H., Demir, H, Yoruk, IH., Gunes,Y., Tuncer, M., (2011). Some Trace Elements and Heavy Metals, and vitamin A, D and E levels in Patients with Coronary Heart Disease. Int J Med Sci. 8(6): Sayır F, Kavak S, Meral I, Demir H, Cengiz N, and Cobanoglu, U., (2011). Effect of crush and axotomy of phrenic nerves on oxidative stress in diaphragm muscle of rats, muscle & nerve. epup of print (2011, yayına kabul edildi). Kızıl, G., Kızıl, M., Çeken, B., Yavuz, M. ve Demir, H., (2011). Protectıve Abılıty Of Ethanol Extracts of Hyperıcum 2 Scabrum L. And Hyperıcum Retusum Aucher Agaınst The Proteın Oxıdatıon And DNA Damage. International Journal of Food Properties, 14(6). Sayır F, Kavak S, Meral I, Demir H, Cengiz N, and Cobanoglu,U.,(2011). Effects of crush and axotomy on oxidative stress and some trace element levels in phrenic nerve of rats. Brain Res Bull Gecit I, Kavak S, Meral I, Pirinçci N, GüneĢ M, Demir H, Cengiz N, and Ceylan, K., (2011). Effects of Shock Waves on Oxidative Stress, Antioxidant Enzyme and Element Levels in Kidney of Rats. Biol Trace Elem Res. 110: Sehitogullari A, Cikman O, Sayir F, Cobanoglu U, Demir C, and Demir, H., (2011). Impact of lymph node metastases in esophageal carcinoma patients is independent of patient age. Asian Pac J Cancer Prev., 12(3): Ari E, Kaya Y, Demir H, Asicioglu E, and Keskin, S., (2011). The Correlation of Serum Trace Elements and Heavy Metals with Carotid Artery Atherosclerosis in Maintenance Hemodialysis Patients. Biol Trace Elem Res., 11: Oto G, Ekin S, Ozdemir H, Demir H, Yasar S, Levent A, Berber I, and Kaki, B., (2011). Plantago major protective effects on antioxidant status after administration of 7,12-Dimethylbenz(a)anthracene in rats. Asian Pac J Cancer Prev. 12(2): Arslan M, Demir H, Arslan H, Gokalp AS, and Demir, C., (2011). Trace elements, heavy metals and other biochemical parameters in malignant glioma patients. Asian Pac J Cancer Prev., 12(2): Sayir F, Cobanoglu U, Mergan D, and Demir, H., (2011). Video-assisted thoracoscopic surgery for malignant pleural effusions. Asian Pac J Cancer Prev,. 12(2): Demir, C., Demir, H and Esen, R., Atmaca, M., and Tasdemir, E., (2010).Erythrocyte Catalase and carbonic anhydrase Activities in Acute Leukemias. A. Pacific Journal of Cancer Prevention, 11: Cobanoglu, U., Demir, H., Sayir, F., Duran, M. ve Meran, D., (2010). Some mineral, trace element and heavy metal concentrations in Lung Cancer. A. Pacific Journal of Cancer Prevention, 11: Dogan, E., Mavis, O., Turan, N., Demir, H., and Ġlhan, M., (2010). The Relationship Between Lipoprotein (a) Levels and Microvascular Complications in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. Oriental Journal of Chemistry, 26(2): Çobanoğlu, U., Demir, H., Duran, M., ġahitoğuları, A, Merdan, D ve Demir,C., (2010). Erythrocyte Catalase And Carbonic Anhydrase Activities In Lung Cancer. A. Pacific Journal of Cancer Prevention, 11:, Demir, H, Akkusu, ZA., Çebi, A., Cakir, T., and Izmirli, M., (2010). Catalase, Carbonic Anhydrase and Other Biochemical Parameters in Esophageal Cancers in Turkey. A. Pacific Journal of Cancer Prevention, 11: Melek, M., Edirne, Y., Edirne, T., Etensel, B., Karaca, I., Aktas, S., Kirkali, G And Demir, H., (2010). Parameters of Some of Biochemistry on Ischemia- Reperfusion Injury in Newborn Rat Intestine. A. Journal of Chemistry, 22(2): Yardım, Y., Keskin, E., Levent, A., Özsöz, M., ġentürk, Z., (2010).Voltammetric studies on the potent carcinogen, 7,12-dimethylbenz[a]anthracene: Adsorptive stripping voltammetric determination in bulk aqueous forms and human urine samples and detection of DNA interaction on pencil graphite electrode. Talanta, 80, Sönmez, M., Çelebi, M., Levent, A., Berber, Ġ., ġentürk, Z.(2010). A new pyrimidine-derived ligand, N- pyrimidine oxalamic acid and its Cu(II), Co(II), Mn(II), Ni(II), Zn(II), Cd(II) and Pd(II) complexes: synthesis, characterization, electrochemical properties and biological activity. J. Coord. Chem. 63 (5) Keskin, E., Yardım, Y., ġentürk, Z. (2010). Voltammetry of benzo[a]pyrene in aqueous and non-aqueous media: Adsorptive stripping voltammetric determination at pencil graphite electrode. Electroanalysis 22 (11), Levent, A., ġentürk, Z., (2010). Colorimetric and atomic absorption spectometric determination of mucolytic drug ambroxol through ion-pair complex formation with iron and thiocyanate. Com. Chem. High Throughput Screen. (CC&HTS) 13 (8), Levent, A., ġentürk, Z., (2010). Development of an ion-pair HPLC method for determination of acebutolol in pharmaceuticals. Anal. Lettr. 43 (9), Sönmez, M., Çelebi, M., Levent, A., Berber, Ġ., ġentürk, Z. (2010). Synthesis, characterization, cyclic voltammetry and antimicrobial properties of N-(5- benzoyl-2-oxo-4-phenyl- 2H-pyrimidine-1-yl)- malonamic acid and its metal complexes. J. Coord. Chem., 63 (11), Sönmez, M., Çelebi, M., Yardım, Y., ġentürk, Z. (2010). Palladium(II) and platinum(ii) complexes of a symmetric Schiff base derived from 2,6,diformyl-4- methylphenol with N-aminopyrimidine: Synthesis, characterization and detection of DNA interaction by voltammetry. Eur. J. Med. Chem., 45(9), Levent, A., Keskin, E., Yardım, Y., ġentürk, Z. (2010). Electrooxidation of thiourea and its square-wave voltammetric determination using pencil graphite electrode. Rew. Anal. Chem., in press. Levent, A., Keskin, E., Yardım, Y., ġentürk, Z., (2011). Electrooxidation of thiourea and its square-wave voltammetric determination using pencil graphite electrode. Rew. Anal. Chem. 30 (1): Yardım Y., ġentürk, Z., (2011). Voltammetric behavior of indole-3-acetic acid and kinetin at pencil-lead graphite electrode and their simultaneous determination in the presence of anionic surfactant. Turk. J. Chem., 35:

39 ġentürk, Z., Saka C., Teğin, Ġ., (2011). Analytical methods for determination of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants. Rev. Anal. Chem., 30: Yardım, Y., Levent A., Keskin, E., ġentürk, Z. (2011). Voltammetric behavior of benzo[a]pyrene at borondoped diamond electrode: A study of its determination by adsorptive transfer stripping voltammetry based on the enhancement effect of anionic surfactant, sodium dodecylsulfate, Talanta, 85: Yardım, Y., (2011). Cathodic Adsorptive Stripping Voltammetry of Abscisic Acid Using Pencil-Lead Bismuth-Film Electrode. Rewiev in Analytical Chemistry, 30: Yardım, Y., Erez, M.E., (2011). Electrochemical behavior and electroanalytical determination of indole-3-acetic acid phytohormone on a boron-doped diamond electrode. Electoanalysis, 23: O. SÖĞÜT, M. F. AYDIN, E. KÜÇÜKÖNDER, O. SELCUK ZORER, M. DOĞRU, (2010). Measurement of gross alpha and gross beta activity concentrations in human tooth. Journal of Environmental Radioactivity, 101: Kızıl, G., Kızıl, M., Çeken, B., Yavuz, M. ve H. Demir, (2010). Protectıve Abılıty Of Ethanol Extracts of Hyperıcum 2 Scabrum L. And Hyperıcum Retusum Aucher Agaınst The Proteın Oxıdatıon And DNA Damage. International Journal of Food Properties, (2010, yayına kabul edildi). SELÇUK ZORER, Ö., ġahan, T., (2011). The concentration of 238U and the levels of gross radioactivity in surface waters of the Van Lake (Turkey). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 288: SELÇUK ZORER, Ö., ġahan,t., CEYLAN, H., DOĞRU, M., ġahġn, S., (2011). Radioactivity Monitoring in Lake Waters around Van, Turkey. Radiation Measurements, (Submitted to journal). Imamoglu, N., AlkıĢ, I., Tuna, V., Saylık, S.A., Bayram, N., Gulkılık, A., And H. Demir, (2010). Relation of Maternal Blood Iron, Total Iron Binding Capacity And Ferritin Levels With Fetal Values, A. Journal of Chemistry, Vol. 22, No. 2: Gülcan, M.(2010). Synthesis, characterisation and antimicrobial activity 1-aminopyrimidine- 2(1H)-thione and its Co(II), Ni(II), Pd(II) and Pt(II) complexes. JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, May Gülcan, M., (2010). Ohmic and rectifier properties of Al/Ligand(N-APTH) and Al/Cu(II)Complex contacts. Microelectronic Engineering, 87, Gülcan, M.,(2010). Metal/Semiconductor Contact Properties of Al/Co(II)Complex Compounds. Microelectronic Engineering, in press. Mehmet Sönmez, Metin Çelebi ve Ġsmet Berber.(2010). Synthesis, spectroscopic and biological studies on the new symmetric Schiff base derived from 2,6- diformyl-4-methylphenol with N-aminopyrimidine. European Journal of Medicinal Chemistry., Vol. 45, No. 5, May Tanyeli, C., GümüĢ, A., (2010). Enzyme Catalyzed stereoselective synthesis of two novel carbasugar derivates, Helvetica Chimica Acta, 93:1882. Glück, S.M., GümüĢ, S., Fabian, W.M.F., Faber, K.(2010). Biocatalytic carboxylation, Chemical Society Reviews, Cilt. 39, s , Türker, L., GümüĢ, S., Atalar, T., (2010). A DFT Study on Nitro Derivatives of Pyridine. Journal of Energetic Materials, 28: Türker, L., GümüĢ, S. (2010). Structural and Molecular Orbital Studies of Si-Phenyl Silaanthracenes, Polycyclic Aromatic Compounds. 30: Genç, H., Tan, M., GümüĢ, S., MengeĢ, N., Bildirici, Ġ., ġener, A. (2010). Studies on the Different Reaction Pathways between 3-Acetyl-5-benzoyl-6-methyl-2- phenyl-4h-pyran-4-one and Alkylamines, Bulletin of the Korean Chemical Society, 31: AkbaĢ, E., Levent, A., GümüĢ, S., Sümer, M.R., Akyazı, Ġ. (2010). Synthesis of Some Novel Pyrimidine Derivatives and Investigation of their Electrochemical Behavior. Bulletin of the Korean Chemical Society, 31: Ulusal makaleler UZUN, Y., KAYA, A., AKÇAY, M.E., DEMĠREL, K., New Additions to Turkish Macromycota from Bingöl province (Turkey), Turk j Bot.34(2010) H. BektaĢ, B. Guliyev, Manyetik Yarıiletkenlerde Elektron Spin Saçılmasının Termoelektromotor Kuvveti ve Nernst Ettingsganzen olayının etkisi, YYÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Syf , Küçükaydın, Z., Kurdoğlu, M., Kurdoğlu, Z., Demir, H. ve Yörük Ġ. (2010). Preterm Prematür Membran Rüptürü Ġle Komplike Olan Ve Olmayan Preterm Doğumlarda Maternal, Fetal Ve Plasental Eser Element, Ağır Metal Ve Maternal Vitamin Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması, Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, Cilt 7, sayfa 7, Antalya. Bilici, M., Atasoy, N., H.Demir, (2010). Van Yöresi Sanayi Sitesinde ÇalıĢan ĠĢçilerin Kan Serumlarında Bazı Elementler (Çinko, Krom, KurĢun Ve Kadmiyum) Ġle Bazı Karaciğer Enzimleri (ALT ve AST) Seviyesinin Tayini, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2010, yayına kabul edildi). Melek, M., Demir, H., Kırımi, E., Meral, I., And Keskin, S., (2011). Catalase and carbonic anhydrase enzyme activities, and some mineral-heavy metal concentrations in newborns with congenital anomalies. Turkish Journal of Clinics-Journal of Medical Sciences,(Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi), Ekici, K., Sağun, E., Sancak, Y.C., Sancak, H., Yörük, Ġ. H. ve ĠĢleyici, Ö., (2011). DondurulmuĢ Olarak Muhafaza Edilen Ġnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Biyojen Amin OluĢumu ve Mikrobiyolojik DeğiĢimlerin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 22 (2), Uzun, Y., Kaya, A., Akçay, ME, Demirel, K., New Additions to Turkish Macromycota from Bingöl province (Turkey), Turk J Bot 34: Pınar, S.M., Behçet, L., Anatomical, Morphological and Palynological Study on Turkish Endemic Fritillaria baskilensis Behçet (Liliaceae). XII OPTIMA Meeting, March 2010, Antalya, Türkiye. 35

40 Uluslararası Bildiriler Tunc, C., Recent Advances on Qualitative Behaviours of Solutions of Some Differential Equations of Higher Order with Multiple Deviating Arguments, September 10-13, 2011, Sohag University, Sohag, Egypt. Tunc,C.,On the boundedness and integrability of nonautonomous differential equations of second order with variable deviating arguments. 9th Colloquium on the Qualitative Theory of Differential Equations, June 28 - July 1, 2011, Szeged, Hungary. University of Szeged, Bolyai Institute Tunc,C.,On the asymptotic stability of solutions of a class of neutral differential equations with deviating argument, Workshop on Nonlinear Analysis and Applications, December 16-19, 2010, Monastir-Tunis. M. G. Sakar, F. Erdoğan, An Approximate Analytical Solution Of Fractional Modified Camassa-Holm And Degasperis-Procesi Equations, International Conference on Applied Analysis and Algebra, Yıldız Teknik University, June, 1-2 July 2011, Ġstanbul, Turkey. H. Ergören, International Conference on Applied Analysis and Algebra (ICAAA2011), 29 June-2 July 2011, Istanbul. Bulent Karakas, Senay Baydas, Deformation Product of R n and Matlab Applications, The V-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems, 6-9 October, 2011, University Politehnica of Bucharest, Romania Senay Baydas, Bulent Karakas, Matlab Applications of Cone Surfaces of 1-parameter Motion, The V-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems, 6-9 October, 2011, University Politehnica of Bucharest, Romania B. Oto, A. Gür, T. Çakır, Shielding Properties of Concrete Samplescontaining MagnetiteandBarite Aggregates, Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-9 Eylül 2011, Bodrum - Türkiye. B. Oto, A. Gür, A. Arasoğlu, Tinkal Katkılı Beton Numunelerinin Gama IĢını Absorblama Kapasiteleri, Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi, 5-9 eylül 2011, Bodrum Türkiye. Hamit Yurtseven, Bahri RaĢitoğlu ve Emel Kilit, Vibrational frequencies studied as a function of pressure in phase II of solid benzene ILCC 2010, Journal of Molecular Structure, Volume: 993 Issue: 1-3 Special Issue: SI Pages: , Published: MAY Emel Kilit ve Hamit Yurtseven, Analysis of the specific heat in the supercooled solid phase of liquid crystals, Molecular Crystals and Liquid Crystals, Volume: 540 Special Issue: SI Pages: Published: 2011 Ali Ihsan Demirel,Eldar Rasuloglu Hasnov,Pasoul Nezhad Hosseyn, Akber Zeynalabdinoglu Panahov, Accruing Recombination Waves in Semiconductors with Deep Traps, International Journal of Pure and Applied Physics, Volume 7, No. 1 (2011), pp Eldar Rasuloglu Hasanov, Pasoul Nezhad Hosseyn, Akber Zeynelabidioglu Panahov, Ali Ihsan Demirel, Instability in Semiconducting with Deep Traps in the Presence of Strong External Magnetic Field, Adv. Studies Teor. Phys., Vol , No. 1, pp.25,- 30 R. Karapinar, O. Kurochkin, E. Ouskova,Y. Reznikov, Order parameter of pure and nanoparticles doped liquid crystal Turkish Physical Society 27th International Congress, Istanbul University, Istanbul, September, S. Ozev, H. Bektas, R. Karapinar, Light Reflection from a cholesteric liquid crystal film NanoTR VII 2011, Sabancı University, Istanbul Turkey, June 27 - July 1, ÇarbaĢ, B. B., Kıvrak, A., Önal, M. A., (2011). Electrochromic donor acceptor type fluorene derivatives. 9 th International Electrochemistry Meeting in Turkey, pp 28, September, 2011 Çesme, Izmir. Kıvrak, A.,ÇarbaĢ, B. B., Zora, M., Önal, M. A., (2011). Synthesis of a novel fluorescent and ion sensitive monomer bearing quinoxaline moieties and its electropolymerization. 9 th International Electrochemistry Meeting in Turkey, pp 25, September, 2011 Çesme, Izmir. Ragbetli, C., Tanritanir, P., Yoruk, I., and Çay, M. (2010).Tulathromycin Tedavisinin Pnömonili Montofon Buzağılarda Antioksidan Vitaminlere Etkisinin AraĢtırılması. 1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi Expo Vet. Cilt I, 139, Ġstanbul. Tanrıtanır, P., Ozdal, N., Ragbetli, C., Yoruk, I., Ceylan, E and S, Deger, S.(2010). Ekto ve Endoparazitli Keçilerde Bazı Biyokimyasal Parametreler. 1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi Expo Vet. Cilt I, 141, Ġstanbul. GümüĢ, S. (2010). The Aromaticity of Diamino-Dinitro-Diaza- Benzenes. The 14th International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry, Poster. Pınar Talay, P., ġentürk, Z. (2011). Electrooxidation of antiviral drug valacyclovir at a boron-doped diamond electrode: Its determination by differential pulse voltammetry in bulk form and pharmaceutical formulation. 9 th International Electrochemistry Meeting in Turkey (ECM9), September, 25-29, 2011, Abstract Book, p. 93, ÇeĢme, Ġzmir, Turkey. Yardım Y., ġentürk, Z. (2011). Voltammetric behavior of indole-3-acetic acid and kinetin at pencil-lead graphite electrode and their simultaneous determination in the presence of anionic surfactant. 9 th International Electrochemistry Meeting in Turkey (ECM9), September, 25-29, 2011, Abstract Book, p. 119, ÇeĢme, Ġzmir, Turkey. Yardım Y., ġentürk, Z. (2011). Electrochemical behavior of folic acid at a boron-doped diamond electrode and its determination by square-wave adsorptive stripping voltammetry in bulk form and pharmaceutical formulation. 9 th International Electrochemistry Meeting in Turkey (ECM9), September, 25-29, 2011, Abstract Book, p. 120, ÇeĢme, Ġzmir, Turkey. Yardım Y., Gülcan, M., ġentürk, Z. (2011). Determination of vanillin in commercial food product by adsorptive stripping voltammetry using a boron-doped diamond electrode. 9 th International Electrochemistry Meeting in Turkey (ECM9), September, 25-29, 2011, Abstract Book, p. 121, ÇeĢme, Ġzmir, Turkey. Levent, A., Yardım Y., ġentürk, Z. (2011). Electrochemical evaluation of mucolytic drug ambroxol at a borondoped diamond electrode: its adsorptive stripping voltammetric determination enhanced by anionic surfactant in pharmaceuticals and human urine samples. 9 th International Electrochemistry Meeting in Turkey (ECM9), September, 25-29, 2011, Abstract Book, p. 96, ÇeĢme, Ġzmir, Turkey. Güler,M.,Kıvaç,MR.,Türkoğlu.V.,Bası.Z.,(2011).Theeffectsof some water-soluble pesticides on 6- phosphogluconate dehydrogenase enzyme activity purified from Lake Van fish (Chalcalburnus tarichii Pallas, 1811) liver. 1st International Symposium on secondary metabolites chemical, biyological and biyotechnological properties, Poster No: P-57., September, Denizli, Turkey. 36

41 Ulusal Bildiriler ġenay BaydaĢ, Bülent KarakaĢ, A Group Structure on S 2+, IX. Geometri Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 7-10 Haziran Bülent KarakaĢ, ġenay BaydaĢ, An Action of a Regular Curve on R 3 And Matlab Applications, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 7-10 Eylül M. G. Sakar, A comparison between Differential transform method and Adomian decomposition method for Helmholtz model equation, Ulusal matematik sempozyumu, Ağustos 2010, Kayseri. M. G. Sakar, Approximate Analytical Solution of Fractional Fornberg-Whitham Equation by Homotopy Analysis Method and Adomian's Decomposition Method, Ulusal matematik sempozyumu, Eylül 2011, Bursa. H. Ergören, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Eylül 2011, Bursa. Kıvrak, A., Zora, M., (2011). Synthesis of Pyrrolo[1,2- a]quinoxaline ve 4,5-Dihydropyrrole[1,2- a]quinoxaline derivatives. 25. National Chemitry Congress with International Participation, Ataturk University, pp 24, 26 June-2 July 2011, Erzurum. Türker, L., GümüĢ, S., (2010). Yeni Topolojik Ġndekslerin AraĢtırılması ve Organik Kimyadaki Uygulamaları. 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak. Kıvrak, A., Çetin, A., Yazıcı, E., Zora, M., (2011). Synthesis of Ferrocenyllpyrrolo[1,2-a]quinoxaline ve 4- ferrocenyl-4,5 dihydropyrrolo [1,2-a]quinoxaline derivatives. 25. National Chemitry Congress with International Participation, Ataturk University,pp 25, 26 June-2 July 2011, Erzurum. Acar, F.A., Kıuvrak, A., Zora, M., (2011). Synthesis of 1,1 - Bis(pyrrolo[1,2-a]quinoxaline-4-il)ferrocene derivatives. 25. National Chemitry Congress with International Participation, Ataturk University, pp 119, 26 June-2 July 2011, Erzurum. ÇarbaĢ, B. B., Kıvrak, A., Zora, M., Önal, M. A., (2011). Synthesis of a series of novel fluorescent and ion sensitive monomers based on electron deficient fluorene derivatives bearing quinoxaline moieties and their electropolymerization. 25. National Chemitry Congress with International Participation, Ataturk University, pp 34, 26 June-2 July 2011, Erzurum. Yardım Y., Levent, A., ġentürk, Z., (2011). Van yöresinde yetiģen ıģgın (Rheum ribes L.) bitkisindeki bazı ağır metal ve mineral düzeylerinin AAS ile belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs 2011, Özet Kitabı, s. 108, Antalya. Yardım, Y., Levent, A., Ekin, S., Keskin, E., Oto, G., ġentürk, Z., (2010).Hypericum Perforatum L. (Kantaron Otu) ve DMBA UygulanmıĢ Ratların Dokularındaki DMBA Düzeyinin HPLC ve Voltametrik Yöntemleri ile Belirlenmesi. 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Haziran 2010, Erzurum. Bildiri Özetleri Kitapçığı, s, 28 (Sözlü bildiri). Pınar Talay, P., Saka, C., ġentürk, Z.,(2010). Migren Tedavisinde Kullanılan Ġndol Türevi BileĢiklerden Naratriptan ın Redoks Özelliklerinin Ġncelenmesi ve Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Tayini. 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Haziran 2010, Erzurum. Bildiri Özetleri Kitapçığı, s, 92 (Poster bildiri). Yardım, Y., Levent, A., Keskin, E., ġentürk, Z., (2010). Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlardan Benzo[a]piren in Bor ile Dope EdilmiĢ Elmas Elektrot Kullanarak Yüzey Aktif Madde Varlığında Kare-dalga Sıyırma Voltametrisi ile Analizi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-02 Temmuz 2010, Zonguldak. Bildiri Özetleri, AP078 (Poster bildiri). Yardım, Y., (2010). Bitki Hormonlarından Absisik Asidin Katodik Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kalem Grafit-Bizmut Film Elektrot Yüzeyinde Tayini, 5. Ulusal analitik kimya kongresi, 2010, Erzurum, sözlü bildiri, s,53. O. SELÇUK ZORER, (2010). Van Gölü ne Dökülen Nehirlerin Su ve Sediment Örnekleri ile Domates Örneklerinde Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi. 24. Ulusal Kimya Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010 Zonguldak, Türkiye. Levent,A.,Yardım, Y., (2011).Van Yöresinde YetiĢen Sinir Otu (Plantago Major) undaki Bazı Ağır Metal ve Mineral Düzeylerinin AAS Ġle Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs 2011, Side-Antalya (Ankara Ünv.), Türkiye. A. F. KOCAER, H.ERDOĞAN, Ö.SÖĞÜT, O.S.ZORER, S.URUġ, (2010.) MaraĢ Otu Ve Bazı Tütün Ürünlerinde Ağır Metal Analizi Ve Doğal Radyoaktivite Tayini. Türk Fizik Derneği 27. Uluslararası Fizik Kongresi, Eylül 2010, Ġstanbul-Türkiye.O. SELÇUK ZORER, T. ġahan, (2010). Van Gölü Yüzey Sularında Doğal Radyoaktivite Seviyeleri. 24. Ulusal Kimya Kongresi. 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak- Türkiye. Yardım, Y., Levent, A., Demir, C., (2011). Türkiyenin Doğu ve Güneydoğu Yörelerinde Tüketilen Tütün ve Sigaralardaki Bazı Ağır Metal ve Mineral Düzeylerinin AAS Ġle Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs 2011, Side- Antalya (Ankara Ünv.),Türkiye. (Poster). Arslan M, Demir H, Arslan H, Gokalp AS, and Demir, C., (2011). Malign Gliomali Hastalarda Biyokiyasal Parametrelerin AraĢtırılması. 25. Ulusal NöroĢirürji Kongresi, Antalya. Ari, E., Kaya, Y., Demir, H.,and Keskin, S., (2011) Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Sinakalset Tedavisi Sistemik Oksidatif Stresi Azaltmaktadır. 13. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi. Antalya. Ari, E., Kaya, Y., Demir, H.,and Keskin, S., (2011). Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Oksidatif Dna Hasarı Karotid Arter Aterosklerozu Ġle Koreledir. 13. Ulusal Hipertansiyon Ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya. Sayir, F., Çobanoğlu, U., Kavak, S., Demir, H.,and Cengiz, N., (2011). Frenik Sinire KraĢ ve Aksotomi Uygulaması Sonucu Diyafragm Kasında Oksidatif Stres ve Eser Element Düzeylerinin AraĢtırılması, 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya. Çobanoğlu, U., Demir, H., Çebi, A., Sayır, F., Alp,HH., Akan, Z., Bakan, E., (2011). Lipid Peroxidation, DNA Damage And Coenzymeq10 In The Lung Cancer Patients. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya. Cobanoglu, U., Demir, H., Sayir, F., Duran, M. ve Meran, D., (2010). Akciğer Kanserinde Eritrosit Katalaz ve Karbonik Anhidraz Aktivitesi. 32.Ulusal Solunum Kongresi, Antalya. Demir, C., Demir, H., Esen, R., Atmaca, M., and Alay, M., (2010). Akut Lösemide Bazı Elementlerin Serum Düzeyleri. XXXVI.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya. Demir, C., Demir, H and Esen, R., Atmaca, M., Tasdemir, E., (2010). Akut Lösemide Eritrosit Katalaz ve Karbonik Anhidraz Aktiviteleri. XXXVI.Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya. Kaya, Y.,Cebi, A., Demir, H., Alp, HH., Soylemez, N., Bakan, E. Ve Akpınar, A., (2010). Kroner Kalp Hastalarında DNA Hasarı ve Lipid Peroksidasyonu. Ulusal Biyokimya Kongresi, EskiĢehir. 37

42 Küçükaydın, Z., Kurdoğlu, M., Kurdoğlu, Z., Demir, H. ve Ġ. Yörük. (2010). Preterm Prematür Membran Rüptürü Ġle Komplike Olan Ve Olmayan Preterm Doğumlarda Maternal, Fetal Ve Plasental Eser Element, Ağır Metal Ve Maternal Vitamin Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya. Kurdoğlu, M., Kurdoğlu, Z., Demir, H. ve H G. ġahin.(2010). Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Serum Ağır Metal, Eser Element Düzeyleri Ġle Vücut Demir Depolarının Tespiti. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya. Kurdoğlu, Z., Kurdoğlu, M., Demir, H. ve H. G. ġahin.(2010). Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Serum Ağır Metal, Eser Element Düzeyleri Ġle Vücut Demir Depolarının Tespiti, 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Ġnfertilite Kongresi, Antalya. Melek, M., Demir, H., Beger, B.ve S. Bilici.(2010). Özefagus atrezili yeni doğanlarda oksidatif stress, antioksidan durum, ve bazı enzim aktivitelerinin anomali geliģimindeki etkileri, 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya. Saydan, K.G., (2010). Ġyon Kromatografi-Potansiyometrik Deteksiyon Hibrit Sisteminde Biyojen Aminlerin EĢ zamanlı Tayini, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Saydan, K.G., (2010). Yaygın Katyonların Kapiler Kolon Ġyon Kromatografi ve Potansiyometrik Deteksiyon Sistemi ile Hızlı ve Hassas Analizi, 5. Ulusal Analitik Kimya Kongresi,. GümüĢ, A., Tanyeli, (2010). Siklopentanoid ve siklitol türevlerinin poliklorlu norbormen sistemlerinden stereo-seçici sentezi, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak. (Sözlü Bildiri). GümüĢ, S., Türker, L. (2010). Investigation of Novel Topological Indices and Their Applications in Organic Chemistry, 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak, Türkiye, 2010 (Sözlü bildiri). AğırtaĢ, M.S., (2011). Oktakis fenoksiasetamid sübstitüentli metaloftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P178, Çanakkale. AğırtaĢ, M.S., ve GümüĢ,Ġ., (2011). 4-(2-Fenoksi-1,3-diokso- 2,3-dihidro-1H-inden-2-iloksi)ftalonitril substitüentli ftalosiyaninlerin sentezi. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P165, Çanakkale. Çelebi, M., Gülcan, M., AğırtaĢ, M.S., Sönmez, M., (2011). 2,6-Diformil-4-metil fenol ile naftilamin den türeyen schiff bazlarının ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. 3. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P183, Çanakkale. Altuğ, N., Yüksek, N., KeleĢ, Ġ., Özkan, C., Yörük, Ġ.H., (2011). Theileriozisli Sığırlarda Aneminin Tedavisinde Farklı Destekleyici Tedavilerin Etkinliği. IX. Ulusal Veteriner Ġç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cilt I, sayfa Side/Antalya. Ekici, K., Sağun, E., Sancak, Y.C., Sancak, H., Yörük, Ġ.H., ĠĢleyici, Ö. (2010). DondurulmuĢ Olarak Muhafaza Edilen Ġnci Kefalinde Biyojen Amin (Chalcalburnus Tarichi, Pallas 1811) OluĢumu ve Mikrobiyolojik DeğiĢimlerin Belirlenmesi. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Cilt I, sayfa 274 LevkoĢa / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ragbetli, C., Tanritanir, P., Yoruk, Ġ.H., and Çay, M. (2010). Tulathromycin Tedavisinin Pnömonili Montofon Buzağılarda Antioksidan Vitaminlere Etkisinin AraĢtırılması. 1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi Expo Vet. Cilt I, 139, Ġstanbul. Tanrıtanır, P., Ozdal, N., Ragbetli, C., Yoruk, Ġ.H., Ceylan, E and S, Deger, S. (2010). Ekto ve Endoparazitli Keçilerde Bazı Biyokimyasal Parametreler. 1. Uluslararası Katılımlı Veteriner Hekimliği Kongresi Expo Vet., Cilt I, 141, Ġstanbul. SELÇUK ZORER, Ö., ÖTER, Ç., CEYLAN, H., DOĞRU, M., ġahġn, S., (2011). Bazı Çevresel Örneklerde Radon Analizleri. Uluslar arası katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran- 2 Temmuz 2011, Erzurum, Türkiye. ÖTER, Ç., SELÇUK ZORER, Ö., CEYLAN, H., DOĞRU, M., (2011). Van Gölü Havzasındaki Göllerde Doğal Radyoaktivite ve 238U Seviyeleri. Uluslar arası katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran- 2 Temmuz 2011, Erzurum, Türkiye. LEVENT, A., YARDIM, Y., SELÇUK ZORER, Ö., (2011). Van Ġli Çevresinde YetiĢtirilen Domateslerdeki Bazı Ağır Metal ve Mineral Düzeylerinin AAS ve ICP-MS Ġle Belirlenmesi. Uluslar arası katılımlı 12. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs 2011, Antalya, Türkiye. Güler, M., Türkoğlu V., Kıvanç, MR., (2011). Van Gölü Balığı (Calcalburnus tarichii Pallas, 1811) Karaciğerinden SaflaĢtırılan 6-Fosfoglukonat Dehidrogenaz Üzerine Bazı Ġlaçların Etkisi: Bir in vitro ÇalıĢma. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül 2011, Diyarbakır. Kıvanç, MR., Türkoğlu V., Güler M., (2011). Ġnsan Plazma ve Eritrosit Hemolizatı Asetilkolinesteraz (AChE, EC ) Enzimi Üzerine Bazı Antibiyotik ve Ağrı Kesici Ġlaçların in vitro Etkilerinin AraĢtırılması. Kromatografi 2011, Poster No: Eylül 2011, Diyarbakır. Bası Z., Türkoğlu V., Güler, M.,(2011). Van Gölü balığının (Chalcalburnus tarichii Pallas, 1811) karaciğer ve beyin homojenatındaki asetilkolinesteraz (EC ) enzimi üzerine bazı bitki extraktlarının in vitro etkilerinin araģtırılması. 5. Ulusal veteriner biyokimya ve klinik biyokimya kongresi, Poster No: P8,6-8 Eylül, Aydın. 38

43 AraĢtırma Faaliyetleri Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Bülent KARAKAġ, Yardımcı AraĢtırmacı: Yrd. Doç. Dr. ġenay BAYDAġ, 01 Temmuz 2011, A Non-Rigid Symmetric Motion With One Center: NRS Motion, Proje No: 2011-ĠĠB-B029, Kabul tarihi , Devam ediyor Van Ġli Çatak Ġlçesinde YetiĢtirilen Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) Bazı Antioksidanlar ve Yağ Asitleri Düzeylerinin Mevsimsel DeğiĢiminin Ġncelenmesi. Yardımcı Yürütücü: Aslı Çilingir Yeltekin 2,6-diformil-4-metilfenol ve çeģitli aromatik aminler (naftilamin, p-fenilendiamin, 2-amino-4-metilpiridin gibi) den Türeyen Asiklik Schiff Bazı ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (YYÜ BAPB 2011). Proje Yürütücüsü: Mehmet Gülcan GökkuĢağı Alabalıklarının Yemlenmesinde Alabalık Ġç Organları ve Ġnci Kefali Kullanılmasının Performans ve Yem Maliyeti Üzerine Etkisi. Yardımcı Yürütücü: Aslı Çilingir Yeltekin 2,6-diformil-4-metil fenol ile çeģitli aromatik aminlerden türeyen Schiff bazları ve metal komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu. (YYÜ BAP Projesi) Yardımcı Yürütücü: Metin Çelebi Yeni Suda çözünen Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu. (YYÜ BAP Projesi) Yardımcı Yürütücü: Metin Çelebi Van Gölü ne Dökülen Tüm Akıntılardan Alınan Su, Toprak ve Çamur Örneklerinde ve Tarımsal Ürünlerde Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin AraĢtırılması / TL- Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı (BAPB)(2009- FED-B011), Proje Yürütücüsü: Özlem Selçuk Zorer Güler, M., (2011) Haziran 2011 tarihleri arasında düzenlenen Metabolizma Mühendisliği Lisansüstü Yaz Okulu. Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü, Bodrum, Türkiye. Öztürk G., AyĢit N., Yardım, Y.E., Üç Boyutlu Primer Duyu Nöron-Deri Ko-Kültürü, Nisan Bolu Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeler Proje Adı: Mekanik Hasarın Aksonal TaĢımaya Etkisi ve Hasar Sinyal Mekanizmaları, (Halen devam etmekte) -Yardımcı AraĢtırmacı 39

44 GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Güzel Sanatlar Fakültesi, tarih ve 97/9535 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın Resmi Gazete de yayımlanması ile kurulmuģ ve tarihine kadar etkinliklerini Fen Edebiyat Fakültesi A Blokta sürdürmüģtür. Daha sonra Ġlahiyat Fakültesi 1. Blok olarak inģa edilen ve Güzel Sanatlar Fakültesi ne ayrılan binaya taģınmıģ olup, halen bu binayı DiĢ Hekimliği Fakültesi ve Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı ile paylaģmaktadır. Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları Fotoğraf Bölümü Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü Grafik Bölümü Heykel Bölümü Müzik Bölümü Resim Bölümü Sahne Sanatları ve Kostüm Bölümü Seramik Bölümü Sinema Televizyon Bölümü Tekstil Bölümü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Ocak 2002 tarihinde kuruluģ faaliyetlerine baģlamıģtır. Sanat ve Bilim, Sanat ve Teknoloji, Sanat ve Kültür, Sanat ve Ekonomi, Sanat ve Ekoloji, Sanat ve Etik bağlamlarında sanatı yeniden sorgulayan program yapısının oluģturulmasına öncelik veren, disiplinler-arasındalık ve sanatlar-arasındalık anlamında sürekli kendini yenileyebilen, kontrol edebilen, sonuçları yorumlayarak yeni hedeflerin belirlenebildiği etkin bir yapılanma iģleyiģi programlanmıģtır. Bölge koģulları ve gereksinmelerini dikkate alan program çalıģmalarında, öğrenciyi alıģtırma içine sokacak temel zorunlu dersler dıģında, mevcut öğretim üyesi kadrolarının elverdiği ölçüde, seçmeli ve sanat alanları içinde serbestçe yayılabilen ve bir senteze gidilebilen eğitim anlayıģı öncelenmektedir. Böyle bir programın taģıyıcısı olacak eğitim kadrosu yanında, konuk öğretim elemanları, konferansçılar ve seminercilerin katılımı ile oluģturulacak dinamik öğretim sistemleri ve çağdaģ iletiģim teknolojisinin kullanıldığı eğitim yöntemleri tasarlanmaktadır. Çağın dinamikleri karģısında ayakta durabilecek, bilinçli ve duyarlı bireyleri yetiģtirmekle sorumlu olan üniversitelerin ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin hızlı toplumsal ve kültürel değiģimlerle baģ edebilmeleri, ancak bireylerin bağımsız öğrenme becerilerini, kendi kendilerine öğrenme yeteneklerini geliģtirmekte yeni etkili eğitim yöntemlerini uygulamalarına bağlıdır. Bilimde olduğu gibi sanatsal alanda da yeni buluģlar, alternatif yaklaģımlar, yeni değerlendirmeler yapılabilmeli, demokratik bir tartıģma ortamı yaratılabilmelidir. Sanat eğitimi, bireyin içinde yaģadığı dünyayı algılamasında, topluma ve olaylara duyarlı olmasında son derece önemli bir rol üstlenmektedir. Sanatın, toplumsal ve kültürel yaģamda kendine güvenen, katılımcı, sorumluluk sahibi, üretken kiģiliklerin oluģumuna katkı sağladığına olan inancı haklı çıkaracak sanat eğitimi; bilgi teknolojilerini kullanan, çağın değiģen koģullarına ayak uydurmasını bilen, ulusal ve evrensel yaģamda etkin katılımın nasıl sağlanacağını çözebilme yetisine sahip sanatçı ve sanat bilimcilerinin yetiģtirilmesiyle olasıdır. Sanat eğitiminin kazanımı, sadece estetik kaygılar taģıyan, görselliğe ve biçimselliğe öncelik tanıyan yapıtlar üretilmesini sağlamak değil, çok anlamlı okumaları gerektiren, algılama sınırlarını zorlayan yapıtlar ortaya koyulabilmesi için gerekli koģulları sağlayabilmek olmalıdır. Sınırsız- sonsuz sayıda üretilebilir, geniģletilebilir kavramların biçimlendirilmesinde yeni ifade olanakları kullanılmasına zemin hazırlayabilmelidir. Herhangi bir madde ya da alanla sınırlandırılmaksızın kendini ifade edebilen birey, sanatsal üretim isteklerine cevap verebilecek alanı, disiplini, madde ya da biçimi kendisi belirleyebilmelidir. DüĢüncelerin gerçekleģtirilmesinde herhangi bir sınırlama getirilmemelidir. 35. madde ile baģka üniversitelere lisansüstü eğitim için gönderilen öğretim elemanlarımız, 2007 tarihinden itibaren doktoralarını tamamlayarak, fakültemize geri dönmeye baģlamıģlardır. Resim Bölümü eğitim öğretim döneminde öğrenci almıģtır. Sinema-TV bölümü de eğitim öğretim döneminde öğrenci almıģtır. 40

45 FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Yaren, Ö, (2011), Book Review, Daniela Berghahn, Claudia Sternberg (eds.), European Cinema in Motion: Migrant and Diasporic Film in Contemporary Europe, New York and London: Palgrave Macmillan, 2010, Transit, A Journal of Travel, Migration and Multiculturalism in the German-speaking World Published by the Department of German, University of California, Berkeley Yaren, Ö. (2011), Die Fremde Det europæiske rum og indvandrerkvinder som ofre (Die Fremde: European Space and Women Victims in Migrant Films), Kosmorama Tidsskrift for filmkunst og filmkultur, 247: (AHCI) Yaren, Ö. (2010), Global Fears, Local Dressing: New Turkish Horrors, Hrvatski Filmski Ljetopis 63: (AHCI) Ulusal Makaleler Cihaner, Keser S.; Keser N. (2011), " Feminist Sanata Genel Bir BakıĢ ", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:2011 Sayı:20, syf: Yaren, Ö. (2010), "Marksist Estetik ve Sinema: Erken TartıĢmalar", Alternatif Politika, 2(2): Uluslarası Bildiriler Keser, N.; Cihaner, Keser S. (2011) "Sanatın Kadın Kahramanları" Ġnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak "Kadın" Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat ÇalıĢmalarında Kadın Sempozyumu (04-06 Mayıs 2011),Ġnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Özel Sayısı Bildiriler Kitabı Cilt 1,syf:99-108, Malatya Cihaner, Keser S. (2011), "Kültürel Mekân Olarak Akdamar Kilisesi ve Mimari Süslemeleri" Kadir Has Üniversitesi ve Kültür AraĢtırmaları Derneği, 6.Uluslararası Kültür AraĢtırmaları "Mekân ve Kültür 2011" Sempozyumu (08-10 Eylül 2011),Kadir Has Üniversitesi Bildiri Özetleri Kitabı, syf: ,ġstanbul Cihaner, Keser S. (2011), Kadir Has Üniversitesi ve Kültür AraĢtırmaları Derneği, 6.Uluslararası Kültür AraĢtırmaları "Mekan ve Kültür 2011" Sempozyumu "Zaman- Mekansal Melezlemeler ÇalıĢtayı", Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü(08-10 Eylül 2011),Ġstanbul - TÜRKĠYE Akgül, R. (2011), Yüksek Topuklu Tasarım (Basılı Reklam, Kültür ve Toplumsal Cinsiyet ĠliĢkisi, Ġnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 4. Uluslar arası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın' Sempozyumu, Cilt:2, Malatya : Özel Sayı, ( ) Kıran, H. (2011), New Solutions fort he Art of Traditional Woodblock Prints, The 1st International Mokuhanga Conference, Kyoto &Awaji Bildiri Kitabı, (48-49) Ertaylan, A.(2011) "Ataerkil Sisteme Yeniden Üreten Medya Analizlerine EleĢtirel Bir BakıĢ" Ġnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 4.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak "Kadın" Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat ÇalıĢmalarında Kadın Sempozyumu (04-06 Mayıs 2011),Ġnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Özel Sayısı Bildiriler Kitabı Cilt 1,syf: , Malatya Cihaner, Keser S. (2011), Hojer 19. International Wood Sculpture Symposium, Hojer - Denmark Cihaner, Keser S. (2011), Patras University and Zervast Art Gallery, 3. International Art & Science Festival, " The Feats of Hercules ", Patras Greece Cihaner, Keser S. (2011), 10. Ehden's 2011 International Symposium of Painting,Sculpture and Mixed Media (11-18 September 2011), Ehden Lebanon KaradaĢ N.,Ġnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak 'Kadın': Edebiyat, Dil, Kültür, Sanat, Peyzaj ve Tasarım ÇalıĢmalarında Kadın Sempozyumu nda Türk Sinemasında Kadına Yüklenen Sosyal Roller: Türkan ġoray Örneği adlı bildirinin sunumu Yaren, Ö. (2011), Wedding Scenes as Metaphors for Homeland, Topographies of Turkish Cinema, International Conference Izmir University of Economics, Department of Media and Communication, Izmir / Turkey April Ulusal Bildiriler Cihaner, Keser S. (2011), III. Uluslar arası Kervansaray "Melita dan Battalgazi ye Tarih- Arkeoloji-Kültür- Sanat Günleri" BuluĢması, "Heykel ÇalıĢtayı (Workshop)" Davetli Öğretim Üyesi, Battalgazi Tarihi Silahtar Mustafa PaĢa Kervansarayı, Malatya- TÜRKĠYE Cihaner, Keser S. (2011), TMMOB ĠnĢaat Mühendisleri Odası Van ġubesi "Kültürel Mirasın Depreme KarĢı Korunması ÇalıĢtayı", Davetli Öğretim Üyesi, VATSO Konferans Salonu, (14-15Mayıs2011),Van-TÜRKĠYE Yaren, Ö. (2010), Kılık DeğiĢtirmenin Farklı Halleri: Sinemada Cross-Dressing, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Günleri , ġen SavaĢ O. Nouruz, Gamarjoba, Belgesel Fotoğraf Sunumu, söyleģi, Kapadokya Meslek Yüksek Okulu ġen SavaĢ O. Van Halk Eğitim Müdürlüğü Bünyesinde düzenlenen, yerel basına yönelik, Fotoğraf ve Grafik seminerleri, eğitmen ġen SavaĢ O. BahçeĢehir Üniversitesi, TÜBĠTAK ve Hollanda Konsolosluğu Matracap destekli olarak düzenlediği, Gezici ĠletiĢim Atölyeleri ve Belirsiz YaĢanan Hayatlar Film Atölyesi eğitmen

46 Masdar, F. Ekim 2011, 47. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen, Sinema Filmleri ve Film Festivallerinin Ülke/Kent Ġmajına Etkisi konulu panelde Cannes- Antalya Örneklerinde Filmlerin ve Festivallerin Kent ve Ülke Ġmajına Etkisi baģlıklı bildiri sunumu, 11 Ekim 2011, Ramada Otel, ANTALYA. Masdar, F. Mayıs 2011, 4. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın sempozyumunda Atıf Yılmaz Sinemasında ÖzneleĢen Kadın baģlıklı tam metni basılmıģ bildiri sunumu, 5 Mayıs 2011, Ġnönü Üniversitesi, MALATYA. Baykal, Z Bilim Sanat Merkezi, Zafudu Perküsyon Serisi Konferans Workshop, Van AraĢtırma Faaliyetleri Yaren, Ö. Misafir Akademisyen, University of California, Berkeley, Rhetoric Dept Güz Dönemi Masdar, F. Eylül 2011, Türk Sinemasında Orhan Kemal Uyarlamaları: Yedi Örnek baģlıklı doktora tez çalıģması tamamlanmıģ 21 Ekim 2011 savunma tarihi olarak belirlenmiģtir. Kitap Dergi ve Ders Notları Yaren, Ö. (2011), Türkiye de EleĢtirel Teori - Nietzsche Bağlantısının AlımlanıĢı ya da Prologlara SıkıĢmıĢ Tatlı BetüĢ ün Trajedisi, Zamanın Tozu: Frankfurt Okulu nun Türkiye de AlımlanıĢı, (ed.) Beybin Kejanlıoğlu, Ankara:De Ki ( ). Yaren, Ö & Yergebekov, M. (2011), Besim Dellaloğlu: GörüĢme, Zamanın Tozu: Frankfurt Okulu nun Türkiye de AlımlanıĢı, (ed.) Beybin Kejanlıoğlu, Ankara:De Ki ( ). Yaren, Ö. (2010), Kılık DeğiĢtirmenin Üç Hali: Dikenli Yol, Örtüsüz, Ofsayt Filmlerinde Cross-dressing, Medyadan Söylemler, (Ed.) Tezcan Durna, Ġstanbul:Libra ( ). Akgül, RahĢan F.,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Haber Dergisi Tasarımı. KaradaĢ N.,Ala Sivas (2011) tarafından hazırlanan ve Kırmızı Kedi yayınevi tarafından basılan Yavuz Turgul Sinemasını KeĢfetmek adlı kitapta Yavuz Turgul Sinemasında Karakter Analizi ve Oyunculuk Yönetimi adlı bölüm. Masdar, F. Ocak 2011, Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler (ParĢömen Yayıncılık, Ġstanbul) adlı kitapta Türk Sinemasında Kadın Tiplemesi Üzerine Sosyolojik Bir Çözümleme: Sevmek Zamanı baģlıklı yayınlanmıģ bildiri. Uluslararası Sergiler Konserler Kıran, H Uluslararası KIWA Ağaç Baskı Trienali, Kyoto, JAPONYA Kıran, H Uluslararası R.O.C. Baskı Bienali, Taichung, TAĠVAN Cihaner, Keser S. (2010), III. Uluslar arası Kervansaray " Melita dan Battalgazi'ye Tarih- Arkeoloji-Kültür- Sanat Günleri" BuluĢması, "200 Sanatçı 200 Eser" Karma Plastik Sanatlar Sergisi, Battalgazi Tarihi Silahtar Mustafa PaĢa Kervansarayı, Malatya- TÜRKĠYE Cihaner, Keser S. (2010), 5. International Exhibition of Small Forms Porcelain, Riga Porcelain Museum (8 Oktober - 21 November 2010 ), Riga LETONYA Cihaner, Keser S. (2011), "I. Uluslararası DüĢler & DüĢünceler Karma Resim- Seramik- Heykel- Gravür- Fotoğraf Sergisi", ANKÜSEV - Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi, (06-16 Eylül 2011), Ankara TÜRKĠYE Baykal, Z DüĢler/DüĢünceler I.Uluslarası Katılımlı Resim-Seramik-Heykel-Gravür-Fotoğraf Karma Sergisi, Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanatevi, (06-16 Eylül 2011), Ankara TÜRKĠYE Ankara Baykal, Z. (2010), III. Uluslararası Kervansaray " Melita dan Battalgazi'ye Tarih- Arkeoloji-Kültür-Sanat Günleri" BuluĢması, "200 Sanatçı 200 Eser" Karma Plastik Sanatlar Sergisi, Battalgazi Tarihi Silahtar Mustafa PaĢa Kervansarayı, Malatya- TÜRKĠYE Ulusal Sergiler Konserler Cihaner, Keser S. (2010), "Bu Topraklarda Üretiliyor" Karma Plastik Sanatlar Sergisi, Merit Otel-YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi Fuaye Salonu? VAN Cihaner, Keser S. (2010), YYÜ Akademik Yıl AçılıĢ Etkinlikleri Öğretim Elemanları Karma Sergisi, (18-22 Ekim 2010)Cengiz Andiç Kültür Merkezi Fuaye Salonu-VAN Cihaner, Keser S. (2010), "Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti, Sanatın Anadolu Aydınlanması Final Sergisi" IĢık Üniversitesi Sanat Galerisi-ĠSTANBUL Cihaner, Keser S. (2010), "ÜAK Büyük BuluĢma 2010 Sergisi" Gazi Üniversitesi Resim Heykel Müzesi- ANKARA Cihaner, Keser S. (2011), "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi"(8-18 Mart 2011) Van Kültür Sarayı Galerisi-VAN Cihaner, Keser S. (2011), " Ucube- Ebucu Karma Sergisi" (9-22 Nisan 2011) EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonu - ESKĠġEHĠR Cihaner, Keser S. (2011), "Heykel ve Özgürlük Sergisi" (6-13 Mayıs 2011), BeĢiktaĢ Belediyesi Mustafa Kemal Kültür Merkezi Sergi Salonu - ĠSTANBUL Cihaner, Keser S. (2011), "Sanat Boyun Eğmiyor Sergisi" (28 Mayıs-17 Haziran 2011), Nazım Hikmet Kültür Merkezi Ġlkaz Rezan Salaz Sergi Salonu - ANKARA 42

47 Cihaner, Keser S. (2011), "Diyarbakır Hapishanesi Ne Yana DüĢer Karma Plastik Sanatlar Sergisi" (2 Eylül -19 Ekim 2011), KarĢı Sanat ÇalıĢmaları Sergi Salonu ĠSTANBUL Akgül, RahĢan F.,Sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü Karma Sergisi, Kültür Sarayı Galeri Salonu. Kıran, H Bizden-Onlardan, Tem Sanat Galerisi, Ġstanbul Kıran, H ODTÜ Sanat Festivali, Ankara Kıran, H Büyük BuluĢma, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fak.Sergisi,GaziÜni. Ankara Kıran, H DYO Resim YarıĢması, Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Adana, Malatya Sönmez, A Yüzüncü Yıl Üniversitesi AçılıĢı-- Öğretim elemanları sergisi--cengiz Andiç Sergi Salonu-Van Sönmez, A Büyük BuluĢma "Güzel sanatlar fakülteleri öğretim elemanları sergisi" Ankara Sönmez, A Sanatın Anadolu Aydınlanması- IĢık Üniversitesi Galerisi--Ġstanbul Sönmez, A Öğretim elemanları sergisi-- Devlet Güzel Sanatlar Galerisi--Van Sönmez, A Van ın kurtuluģu etkinlikleri, karma resim sergisi, Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Van Baykal, Z Ġstanbul Kültür BaĢkenti Sanatın Anadolu Aydınlanması Final Sergisi, IĢık Üniversitesi, Ġstanbul Baykal, Z Akademik Yılı AçılıĢ Etkinlikleri, Öğretim Elemanları Karma Sergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi, Van 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Karma Sergisi, Devlet Tiyatrosu Kültür Merkezi Sergi Salonu, Van Baykal, Z Türkiye Kanser Ġçin Aynı Gün Aynı Saatte Resim Yapıyor Van Belediyesi-RISUS Onkoloji Derneği, Atatürk ġehir Stadı, Van Kıran, H Marmara Üniversitesi GSF Sergi Salonu, Ġstanbul Kıran, H Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sanat Galerisi, EskiĢehir Baykal, Z Mühendislik Dekanları Konseyi, AçılıĢ Resitali, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andiç Kültür Merkezi,Van Ödüller Yaren, Ö. 2011, TÜBĠTAK-ULAKBĠM Uluslararası Bilimsel Yayınları TeĢvik Programı TeĢvik Ödülü, Ödüle konu olan yayın: Global Fears, Local Dressing: New Turkish Horrors, Hrvatski Filmski Ljetopis 63:38-45 (2010). Kıran, H Devlet Resim-Heykel Sergisi, BaĢarı Ödülü, Ankara 43

48 ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Bakanlar Kurulu nun tarih ve 97/9535 sayılı kararı ile kurulan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, tarihinde fakülteye dekan atanması ile birlikte akademik düzeydeki çalıģmalarına baģlamıģtır. Yükseköğretim Kurulu, tarihli toplantısında, Üniversitemizin tarih ve sayılı yazısına istinaden fakülte bünyesinde bölüm ve anabilim dallarının kurulmasını aģağıdaki Ģekliyle uygun görmüģtür. ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bölümü : o ÇalıĢma Ekonomisi Anabilim Dalı o ĠĢ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı o Yönetim ve ÇalıĢma Psikolojisi Anabilim Dalı o Yönetim ve ÇalıĢma Sosyolojisi Anabilim Dalı Ekonometri Bölümü : o Ekonometri Anabilim Dalı o Ġstatistik Anabilim Dalı o Yöneylem Anabilim Dalı Ġktisat Bölümü : o Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat Anabilim Dalı o Ġktisat Politikası Anabilim Dalı o Ġktisat Tarihi Anabilim Dalı o Ġktisat Teorisi Anabilim Dalı ĠĢletme Bölümü : o Kooperatifçilik Anabilim Dalı o Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı o Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı o Ticaret Hukuku Anabilim Dalı o Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı o Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü : o Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı o KentleĢme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı o Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı o Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Maliye Bölümü : o Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı o Mali Hukuk Anabilim Dalı o Mali Ġktisat Anabilim Dalı o Maliye Teorisi Anabilim Dalı Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı o Devletler Hukuku Anabilim Dalı o Siyasi Tarih Anabilim Dalı o Uluslararası ĠliĢkiler Anabilim Dalı Fakültemizin Hedefleri arasında eğitim ve öğretim faaliyetlerinde evrensel düzeydeki akademik normları yaģamsal hale getirmek için her defasında bu normların uygulanmasına titizlikle özen gösterme ve bu konuda duyarlılıkları geliģtirme çabası içerisindeyiz. Yeni kurulan bir bölüm olmamıza karģın bu ilkelerin gerek öğrencilerde gerek akademik personel arasında içselleģtirilmesi konusunda ortak bir duyarlılık geliģme yolundadır. Akademik normların uygulana uygulana en sonunda kurumsal alıģkanlıklara ve toplumsal vicdana dönüģme olgusu kurumsal hedeflerimizden birini oluģturmaktadır. Öğretim faaliyeti konusunda öğrencilerimize sosyal çözümleme yapabilme yeteneklerini kazandırmak için Fakültemizde okutulan derslerin birbirlerini bütünleyen bir perspektif ve metodolojiyle verilmesi sağlanmıģtır. 44

49 FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Ak, R., E. Kara, The Relationship Between financial development and economic growth: Econometric Model, European journal of scientific research, volume 54, issue 4, , june ( 2011 ) Mıhçı, H., Mollavelioğlu, ġ. (2011), An Assessment of Sustainable Agriculture in the OECD Countries with Special Reference to Turkey, New Medit, Vol.Xn.2/2011. (SSCI-expanded) Mollavelioğlu, ġ., Mıhcı, H., Çağatay, S. and Ulucan, A. (2010), Efficiency Assessment of the European Union and Turkish Agricultural Sectors from the Sustainability Perspective, New Medit,Vol.IXn.3/2010. (SSCI-expanded) SamırkaĢ, M. ve Bahar O. (2011), Turizm Sektörünün Bölgelerarası GeliĢmiĢlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Yakınsama Modeli Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi. (Uluslararası Hakemli Dergi, TÜBĠTAKULAKBĠM (SBVT), Akadamia Sosyal Bilimler Ġndeksi (ASOS Index), Index Copernicus (IC Journals) ġenay BaydaĢ, Bülent KarakaĢ, Relation Between Press Intensity and Angular Velocity at a RPPP Mechanism, Mathematical Problems in Engineering, DOI: /2011/638565, 2011 (SCI-Exp) ġenay BaydaĢ, Bülent KarakaĢ, A Group Structure on S2+/~, Groups, Algebras and Geometries, Kabul tarihi: 6 Eylül 2011, () ġenay BaydaĢ, Bülent KarakaĢ, "Kinematics of 2x3R Robotics Modelling: Climbing The Stairs Form", Hadronic Journal, pp , 2010 Tunç, C.; Karakas, B., On boundedness of solutions to nonlinear vector differential equations of third-order. Nonlinear Stud. 18 (2011), no. 1, Bulent Karakas, Senay Baydas, 2011, An Action of a Regular Curve on R3 And Matlab Applications, Geometria Dedicata (Ġncelemede) (SCI-Exp) Senay Baydas, Bulent Karakas, Mehmet Nuri Almali, 2011, The Motion As The Boomerang Along A Curve, Balkan Journal of Geometry and its Applications, (Ġncelemede) (SCI-Exp) Senay Baydas, Bulent Karakas, 2011 Modelling of the 3R Motion at Non-parallel Planes, Journal of Informatics and Mathematical Sciences, (Ġncelemede) Aygün, Mehmet, Aslıhan TaĢdemir and Ertuğrul Çavdar (2010) The Effect of Board of Directors on Bank Performance Journal of Economics and Administrative Science, Vol: 24, Issue: 3, Aygün, Mehmet and Süleyman Ġç (2010) Does CEO Duality Really Firm Performance? The Journal of Accounting and Finance,Vol: 47, Karacaer, Semra, Mehmet Aygün and Süleyman Ġç (2010) The Relationship Between Executive Compensation and Firm Performance, The World of Accounting Science, Vol 12, Issue 2, Aygün, Mehmet, Süleyman Ġç and M.Akif Arvas (2010) "Corporate Governance and Earning Management: An Investigation on Turkish capital Market" 2nd International Symposium on Sustainable Development, June Sarajevo, Bosnia A.Y. ATA and M. A. ARVAS (2011), Determinants of Economic Corruption: A Cross-Country Data Analysis, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No:12. Ulusal Makaleler Avaner, Tekin (Eylül 2010). Antik Reformlar: Sümerlerden Romalılara Bilinçli DeğiĢiklikler, Prof.Dr. Kurthan FiĢek Ġçin Yönetim Üzerine, (yay. haz.) Ġpek Özkal Sayan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, KAYAUM Yayın no 7, Ankara, s Turan, M., Bayram, M. (2010). Toprağın MenkulleĢtirilmesi, Memleket Siyaset ve Yönetim, Sayı 12, 2010/12, s Turan, M. (2010). Ġpotekli Dünya: Mali Sermaye ve Konut, Kent ve Konut, Dosya 20,TMMOB Mimarlar Odası Ankara ġubesi, Eylül. Turan, M. (2011). SSCB de Toprak Mülkiyeti, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 66, Sayı, 3, s Ebinç, S., (2011), Kent ve Siyaset Bağlamında Van, Planlama Dergisi 3(2)-27-28, Van. Ebinç, S., (2011), Eski Van Kenti Üzerine, YYÜ Haber Dergisi, s.14, Haziran 2011, Van. KayabaĢı A., H. Kiracı, Z. Kanberoğlu, A. Oğuz, ( 2010 ). Kobi lerde ihracat performansını belirleyen unsurların incelenmesi: Ġnegöl de faaliyette bulunan iģletmeler üzerine bir alan araģtırması. Dumlupınar S.B.E Dergisi 28 : Güven, A., Mollavelioğlu, ġ. ve Çakar-Dalgıç, B. (2011), Asgari Ücret Ġstihdamı Arttırır mı? Türkiye Örneği, Metu Studies in Development, 38(2): Mollavelioğlu, ġ., Ceylan, R. (2010), Türkiye ve AB Ülkelerinde Tarımsal Toplam Faktör Verimliliği ve Yakınsama Analizi, Akdeniz Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F. Dergisi,10(20): SamırkaĢ, M. (2011), Turizm Sektörünün Bölgelerarası GeliĢmiĢlik Farklılıklarını Gidermedeki Etkisi: Türkiye Örneği Anatolia, Haziran 2011, Yıl 12, Sayı 16 (Özet yayın) SamırkaĢ, M. ve ÇalıĢkan O. (2011), Örgütlerde ĠĢ Yeri Terörü: Yıldırma Kavramı ve Önleme Çabaları, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Aralık-2011, Yıl 4, Sayı 7. ĠĢleyen, ġ., (2011). A Normed Projection Mathpink on Unit Sphere, Eylül 2011 Çavdar, E., (2010). Kalite Fonksiyonu Yayılımında Bulanık Mantık Tabanlı Değerlendirme: Eğitimde Bir Uygulama, YYU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,

50 Uluslararası Bildiriler Ġlhan, Ġ.Ö., Yıldırım, F. Dertli, N., Turan, M., Tarihçi, S. (2010). A Destructive Urban Transformation Project Resulting With a Social Transformation Process in Ankara- Turkey, EPA (European Psyciatric Association) Viyana. Ebinç, S., (2011). Tarihsel Açıdan Van da Siyasal Kültür ve Kentlilik Bilinci, Kent,Kültür,Demokrasi Formu, Haziran 2011, Türkiye Mimarlar Odası, Van. KayabaĢı A., C. Duran, Z. Kanberoğlu (2010). The Examination of organizational and individual features for intrapreneurship and innovation: case of Van orginezed industrial zone. Ġnternational sympozium of regional development. 7-9 october 2010, Yozgat- Turkey Ak, R., B.B. Ak, eğitim-büyüme iliģkisi yazını üzere bir değerlendirme, uluslar arası 8.inci Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ekim, Ġstanbul 2010 Ak, R., B.B. Ak, An Economic Application To The Education- Economic Growth Relationship in Turkey, IX International Congress On Knowledge, Economy & Managament, June 23-25, 2011 Sarajevo- Bosnia&Herzegovina. Ak, R., B.B. Ak., Labor Force and Poverty During The Time of Economic Crises, Econ 2011:2. Anadolu Uluslar arası Ġktisat Kongresi, Haziran, EskiĢehir, ( 2011 ) Ak, B.B., Ak, R., Factors Affecting Labor-Force Partipication Rate of Woman in Turkey ( GNP, CPI, Education, Age ), 3. International Conference of Political Economy, September 15-17, ICOPEC 2011, Kocaeli, ( 2011 ) Mihçi H., S. Mollavelioglu, Measuring Sustainable Agriculture in OECD Countries with Special Reference to Turkey: A DEA, 8.International Conference on Data Envelopment Analysis (DEA 2010), June, 10-12, 2010, Lebanon, AUB. Bulent Karakas, Senay Baydas, Deformation Product of Rn and Matlab Applications, The V-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems, 6-9 October, 2011, University Politehnica of Bucharest, Romania Senay Baydas, Bulent Karakas, Matlab Applications of Cone Surfaces of 1-parameter Motion, The V-th International Conference of Differential Geometry and Dynamical Systems, 6-9 October, 2011, University Politehnica of Bucharest, Romania Aygün, Mehmet, Süleyman Ġç and M.Akif Arvas (2010) "Corporate Governance and Earning Management: An Investigation on Turkish capital Market" 2nd International Symposium on Sustainable Development, June Sarajevo, Bosnia ARVAS, M. A., ĠÇ, S. and AYGÜN, M. (2010) The Importance of Numerical Flexibility in Turkish Labor Market and Competition Policy, Second International Symposium on Sustainable Development, ISSD 2010, Burch University, 8-9 June, Saraybosna / BosnaHersek AYGÜN, M., ĠÇ, S. and ARVAS, M. A.(2010) Corporate Governance and Earning Management: An Investigation on Turkish Capital Market, Second International Symposium on Sustainable Development, ISSD 2010, Burch University, 8-9 Haziran, Saraybosna /BosnaHersek A. S. Bozkir and M. A. Arvas (2011) Profiling of Sunk Cost Ġndustries by Various Clustering Techniques: Turkey Case, Second International Fuzzy Systems Symposium-FUZZYSS 11, Hacettepe University, Accepted to be presented on November 17-18, Ulusal Bildiriler Duru, B., Turan, M., (2011). Korumanın Yasal ve Yönetsel Boyutları: Bereketli Topraklardan Beton Bloklara, Koruma ve Peyzaj Mimarlığı Sempozyumu, Mayıs 2011, Ankara. SamırkaĢ, M ( 2010 ). Türkiye de ve Dünya da Serbest Bölge Gerçeği,Mersin Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F, Kamu Yönetimi Bölümü Sempozyumu, 28 Kasım 2010, Mersin (Katılım) Gürbüz R. ve SamırkaĢ M. (2011), Toplumsal Cinsiyetçi Ayrımcılığın Van Emek Piyasasındaki Görünümü, TSBD, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık 2011, ODTÜ (Bildiri Metni Kabul edildi. Gürbüz R. ve SamırkaĢ M. (2011), Toplumsal Cinsiyetçi Ayrımcılığın Van Emek Piyasasındaki Görünümü, TSBD, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık 2011, ODTÜ (Bildiri Metni Kabul edildi) ZORLU M. (2011) Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele de AB Örneği Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele KAYDĠM Bilgilendirme Toplantısı, 11 Mayıs 2011 MUġ ZORLU M. (2011) Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele de AB Örneği Kayıt DıĢı Ġstihdamla Mücadele KAYDĠM Bilgilendirme Toplantısı, 12 Mayıs 2011 BĠTLĠS ZORLU M. (2011) Kaçak Bir Ekonominin Ġstihdam Boyutu : Van Akaryakıt Kaçakçılığı Örneği 12.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Aralık ODTÜ Bülent KarakaĢ, Matematik KavĢaklarından 19.yy KavĢağı, 9. Matematik Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Ekim 2010 ġenay BaydaĢ, Bülent KarakaĢ, A Group Structure on S2+, IX. Geometri Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 7-10 Haziran 2011 Bülent KarakaĢ, Senay BaydaĢ, An Action of a Regular Curve on R3 And Matlab Applications, XXIV. Ulusal Matematik Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa, 7-10 Eylül

51 AraĢtırma Faaliyetleri Ebinç, S., Turan, M. Van da Kentsel ve Ġdari Yapı, Bilimsel AraĢtırma Projeleri Merkezi Karaburun Bilim Kongresi, Dünyanın Dört Bucağı: Kapitalizm ve Mücadele, 8-11 Eylül 2011, Karaburun- Mordoğan/Ġzmir (Gözlemci) AraĢtırmacı/Mülakatçı/Uzman, Kayıt dıģı Ġstihdamla Mücadele Projesi- KAYDĠM (Van Hakkâri Bitlis ve MuĢ Ġlleri) (BĠTAV-VATSO-VANFOLKDER Proje Yürütücüsü: ReĢat Kadayifçiler Karaburun Ekonomi Politik Atölyesi, 3-7 Eylül 2011 Alınan Dersler : (1) Türkiye ve Dünyada ĠĢçi Sınıfı ve Sendikalar (2) Kapitalizm ve Kadın (3) Kapitalizmin Bugünü: Neoliberal Yeniden Yapılanma (4) Kavram ve Gerçeklik Arasında Türkiye ERDENK E. (2011) ĠĢ Hukukunda ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Sanatçılar (Doçentlik Tez ÇalıĢması Halen devam etmektedir) ÇALLI M. (2011) 5510 Sayılı Kanununa göre Genel Sağlık Sigortası kapsamında olup Genel Sağlık Sigortasından Yararlanamayanlar: Denizli Örneği (Yüksek Lisans Tezi Devam ediyor) Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce Bilimsel AraĢtırma Projesi olarak desteklenmektedir. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Bülent KARAKAġ, Yardımcı AraĢtırmacı: Yrd. Doç. Dr. ġenay BAYDAġ, 01 Temmuz 2011, A Non-Rigid Symmetric Motion With One Center: NRS Motion, Proje No:2011-ĠĠB-B029 (Kabul tarihi: , devam ediyor) Asya Meyve Suları Aġ. Ġçin Meyve Suyu Fiyat Tahmini yapılması Proje Yürütücüleri Doç.Dr.Sevinç MIHÇI, Yrd.Doç.Dr.M.Akif ARVAS ArĢ.Gör.Osman KÜÇÜKÇEN Kitap ve Ders Notları SamırkaĢ M. (2010), Oligopol Piyasası, Genel Ġktisat I-II, F. Çelik. (Ed.), Ġstanbul: Lisans Yayıncılık. 47

52 ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, 3837 Sayılı Kanun'la değiģik 2809 Sayılı Kanunu'nun 24. Maddesi uyarınca, 1992 yılında kurulmuģ, aynı yıldan itibaren Eğitim-Öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır da Fakültemiz için yeni bir bina inģaatına baģlanmıģ ve Eğitim-Öğretim yılına hizmete sunulmuģtur. Fakültemiz, lisans düzeyinde ilk mezunlarını Eğitim-Öğretim yılında vermiģtir. Ancak Eğitim-Öğretim yılından itibaren Fakültemizin öğrenci kontenjanı kesilmiģ, bu durum Eğitim-Öğretim yılına kadar devam etmiģtir Eğitim-Öğretim yılında 41 öğrenci kontenjanıyla lisans eğitimine yeniden baģlayan Fakültemiz eğitim-öğretim yılından itibaren normal eğitim ile birlikte ikinci öğretim ve zorunlu arapça hazırlık programına da baģlamıģtır. Böylece 651 öğrencisi ve güçlü eğitim kadrosuyla alanına katkı sunmaktadır. Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları : Temel Ġslâm Bilimleri Bölümü : o Tefsir anabilim dalı o Hadis anabilim dalı o Ġslâm Hukuku anabilim dalı o Tasavvuf anabilim dalı o Kelâm anabilim dalı o Ġslâm Mezhepleri Tarihi ve Arap Dili ve Belâğatı anabilim dalı Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü : o Din Eğitimi anabilim dalı o Dinler Tarihi anabilim dalı o Felsefe Tarihi anabilim dalı o Ġslâm Felsefesi anabilim dalı o Din Felsefesi anabilim dalı o Mantık anabilim dalı o Din Sosyolojisi anabilim dalı o Din Psikolojisi anabilim dalı Ġslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü : o Ġslâm Tarihi anabilim dalı o Türk Ġslâm Sanatları Tarihi anabilim dalı o Türk Ġslâm Edebiyatı anabilim dalı o Türk Din Mûsikîsi anabilim dalı 48

53 FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Aydın, H. (2010). Concepts of the Self in Islamic Traditıon and Western Psychology, Journal: Studies in Islam and the Middle East vol. 7, no. 1. Ünalan A. (2010), Sahabenin Hz. Peygamber (s) e Muhalefeti, AraĢan Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġlmî Dergisi, 9-10, БИШКЕК/BĠġKEK PakiĢ, Ö. (2010). Kur ân ve Tevrat ta Yusuf. AraĢan Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġlmi Dergisi, 9-10(5): PakiĢ, Ö. (2010) Mu tezile ve Dil. AraĢan Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġlmi Dergisi, 9-10(5): (ortak çeviri) PakiĢ, Ö. (2011) Kadı Abdülcebbar ın Al-i Ġmrân Suresindeki Bazı Ayetleri Yorumu. AraĢan Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġlmi Dergisi, 11-12(6): Ulusal Makaleler Arı, M. S. (2010). Ġz Bırakan Bir Mütefekkir: Vanî Mehmed Efendi, Eğitimde Yeni Ufuk Dergisi, 8(18): Aydın, H. (2010). ġifa Kaynağı Olarak Kur an ı Kerim, Ekev Akademi Dergisi (ISBN / EBSCO Host), 42 Gezer, A. PakiĢ, Ö. (2010). Kur'an ve Üst Tanrı Ġnancı, William Montgomery Watt (Edinburg). e-ġarkiyat Ġlmi AraĢtırmalar Dergisi (e-sarkiyat.com). Yıl: 2, Sayı: 3, Nisan Gönenç, Ġ., (2011). Yedinci ve Sekizinci Yüzyıllarda Hıristiyanların Ġslamiyet e KarĢı Tutumu, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 36(10): Gönenç, Ġ., (2011). Yusuf El-Kardavi ve Tarık Ramazan ın SekülerleĢme AnlayıĢı: Farklılıklar ve Benzerlikler, (Göran Larsson dan çeviri), Bilge Adamlar, Yıl: 9, Sayı: 26, Gözütok, ġakir, (2010). Ġslam Medeniyetinin Öncü Eğitim Kurumları: NiĢabur Medreseleri, Türk Dünyası AraĢtırmaları Dergisi, 93(185): Kara, Ö., (2011). "Belağat Sırlarında Abdülkahir'in Teorisi: Psikolojik Bir YaklaĢım", (Muhammad Khalafallah tan çeviri), Uluslararası Sosyal AraĢtırmalar Dergisi, 4:17, Kara, Ö., "Arap ġiirinde Asli Günah(:el-Ġqwa)", (Amidu Sanni den çeviri), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, Kara, Ö., "Batılı Arapça Gramer Eserlerinin GeliĢimi", (Caroly G. Killean den çeviri), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, gerisi yok. Ünalan A., (2010). Sa lebe Hadisesine Tahlili Bir YaklaĢım, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011, ISSN: , 20: Kara, Ö., (2011). "SusamıĢ Bir BaykuĢun Yankıları: Ġslam Öncesi Arap ġiirinde Ölüm ve Öte-Dünya", (Thomas Emil Homerin den çeviri), Bilge Adamlar, Yıl: 9, sayı: 26, s PakiĢ, Ö., (2010). Meçittin Ruhaniy CaĢoobuzdagı Ordu (Mescidin Ruhani Hayatımızdaki Rolü). Ak BaĢat, 28(5): 7-9. PakiĢ, Ö., (2010). CaĢo cana Ölüm (Hayat ve Ölüm). Ak BaĢat, 29(6): 3-4. PakiĢ, Ö., (2011). Ġslamda Adamdın KalıptanıĢı cana Anın Ceke Ukugu (Dinde KiĢilik GeliĢimi ve KiĢi Hakları). Ak BaĢat, 32(3): 7-9. Yılmaz, M. F., (2010). Aksamu'l-Kur'an Bağlamında "Allah Nelere, Niçin ve Neden yemin Eder?" Sorularını Yeniden DüĢünmek, Ġslami Ġlimler Dergisi, 5(1): Yüce, A., (2010). Efendimiz ve Dünya, Yeni Ümit Dini Ġlimler ve Kültür Dergisi, 24(91): Uluslararası Bildiriler Arı, M. S. (2010). Halid-i Bağdadî de Hz. Peygamber (s.a.s.) ve Ashab Sevgisi. Uluslararası Mevlânâ Halid-i Bağdâdî Sempozyumu, Haziran 2010, Van Türkiye. Aydın, H., (2010). Self (Ego) Consciousness in Muslim Scholar Notably in Bediuzzaman Said Nursi s Writtings (Ġngilizce), International Bediuzzaman Symposium, Knowledge, Faith, Morality and the Future of Humanity, The Istanbul Fondation for Science and Culture, 3-5 October (2010), Ġstanbul- Tükiye. Dartma, B., (2011). Tevrat ın Nuh Tufanına Dair Verilerinim Bilimsel Değeri Üzerine. III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ekim 2010, Ağrı-Türkiye. Gezer, Arif (2010), Hadis Edebiyatında Nuh ve Tufan, III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ekim 2010, Ağrı-Türkiye. Gezer, Arif (2010), Yemek Duasının Sünnetteki Yeri, II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü Ve Van Yemekleri Sempozyumu, Kasım 2010, Van-Türkiye. Tartı, N., (2011). Hz. Nûh ile Hz. Ömer Arasında Benzerlik Kuran Bir Hadis in Tahlili. III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ekim 2010, Ağrı- Türkiye. TimurtaĢ, A., Çıkar, M. ġ., Bir ġiir Göstergesi Olarak Göz YaĢı, -Muhammed Sabır Ubeyd Örneği- Musul Sempozyumu, Mart 2011, Musul-Irak. TimurtaĢ, A., Çıkar, M. ġ., Mardin- Ömerli'de Kullanılan Arap Lehçesi Üzerine Dilsel Bir Tahlil, Uluslararası Ömerli Sempozyumu, Mayıs 2011, Mardin-Türkiye. Yüce, A (2010). Peygamber Yolu nun Ruh Ve Mana Boyutu, Peygamber Yolu Sempozyumu, Ekim 2010, Ġstanbul-Türkiye. Yüce, A (2011). Halin Beyana Galebesi: ġatahât, Ġslamî Türk Edebiyatı Sempozyumu, Nisan, Ġstanbul- Türkiye. Ulusal Bildiriler Gözütok, ġ. (2010). Öğrenme Ortamları Açısından Yaz Kur an Kurslarının Değerlendirilmesi, Yaygın Din Öğretimi Bağlamında Yaz Kur an Kursları Sempozyumu, Erzurum Temmuz,

54 Kitap ve Ders Notları Arı, M. S. (2011), Ġmamiye ġiasına Göre Ġlk Üç Halife, DüĢün Yayıncılık, Ġstanbul. Aydın, H. (2010). The Self of Muslim and Its Innerpeace, Fecr, Ankara. Bircan, H.H. (2010), Ġbn Sina da Tanrı Evren ĠliĢkisi -ve ġehristani nin Ona Yönelttiği EleĢtirileri, Bilge Adamlar Yayınları, Van. Bircan, H.H. (2010), Ġslam Felsefesi Üzerine Makaleler, Bilge Adamlar Yayınları, Van. Dartma B., Komisyon (2010). Tefsir Tarihi ve Usulü, Anadolu Üniversitesi EskiĢehir, Dartma, B. (2010). Yeni geliģmelere Göre Kur an ı Kerimin EĢsizliği, Adil Abdullah Kelkili, (Çev. Dartma), Rağbet Yayınları, Ġstanbul. Dartma, B. (2011). ġihabuddin es-sivasi ve Kur ân Yorumu, Sivas Kemal Ġbn-i Hümam Vakfı Yayınları, Ankara. Erdemci, C.,(2010) Kelam a GiriĢ, (5. ve 6 Üniteler s ). Anadolu Üniversitesi, EskiĢehir. Gezer, Arif (2010), Ġslam Ailesinin KuruluĢunda MEHĠR Tarihteki ve Günümüzdeki Uygulamalar, Gonca Yayınları, Ġstanbul. Gezer, Arif (2010), Kurtubî'nin Hadis Ġlmindeki Yeri, Gonca Yayınları, Ġstanbul. Ünalan, A. (2010). KurtuluĢ Vesilesi (Çev.), Ġhsan Yayınları, Ġstanbul. AraĢtırma Faaliyetleri Research on the effect of celestıal faıth and ıts vırtues on the ınner peace of belıevers and ıts psychologıcal base, Bu proje 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince YÖK tarafından 3 ay desteklenerek Amerika Chicago / Loyola Üniversitesinde yapılmıģtır. 01. Haziran ( 2011) Proje Yürütücüsü: Hayati Aydın Kitâbu t-tahriģ Adlı El Yazması Eserin Edisyon Kritiği, (YYÜ-2009-ĠLH-B027) ( de Tamamlandı.)Proje Yürütücüsü: Mehmet KESKĠN 50

55 MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bakanlar Kurulu'nun 30/05/1997 tarih ve 97/9535 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nun 13/08/1997 tarihli toplantısında alınan karar ile, 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değiģik 7/d-2 ve 2809 sayılı kanunun 3. maddeleri uyarınca bünyesinde 12 (on iki) farklı mühendislik bölümüne iģlerlik kazandırılması amacıyla fiilen kurulmuģtur. Fakülte, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın 23/10/1998 tarih ve sayılı yazıları ile 24/11/1998 tarihinde Prof. Dr. Mehmet BAYRAK'ın kurucu dekan olarak atanması ile idari olarak faaliyete geçmiģtir eğitim-öğretim yılında Elektrik-Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümleri ne Yüksek Lisans, eğitim-öğretim yılında ise Jeoloji Mühendisliği Bölümüne Yüksek Lisans öğrencileri alınmıģtır eğitim-öğretim yılında merkezi sistemle Jeoloji Mühendisliği Bölümüne lisans düzeyinde 32 öğrenci alınmıģ ve lisans eğitimine fiilen baģlanmıģtır Eğitim-Öğretim yılından itibaren Elektrik-Elektronik Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Mimarlık Bölümleri lisans düzeyinde öğrenci almaya baģlamıģtır. Bununla birlikte, yine aynı dönemde; 1995 yılından beri lisans öğrencisi almakta olan Gıda Mühendisliği Bölümünün, Mühendislik-Mimarlık Fakültesine bağlanmasıyla, lisans düzeyinde aktif olan bölüm sayısı 6 olmuģtur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Van'a 14 kilometre uzaklıkta ErciĢ yolu üzerindeki Zeve YerleĢkesinde iki farklı binada yapılanmıģ olup, ana binada Dekanlık, Makine Mühendisliği Bölümü ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümleri, ek binada ise Jeoloji Mühendisliği Bölümü yer almaktadır. Fakültede Bulunan Bölümler ve Anabilim Dalları Çevre Mühendisliği Bölümü o Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı o Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü o Elektronik Anabilim Dalı o Telekomünikasyon Anabilim Dalı o Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı o Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı o Elektrik Anabilim Dalı o Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı o Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı o Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı Endüstri Mühendisliği Bölümü Gıda Mühendisliği Bölümü o Gıda Mühendisliği ABD o Süt Teknolojisi ABD ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü o Yapı Anabilim Dalı o Mekanik Anabilim Dalı o Hidrolik Anabilim Dalı o Geoteknik Anabilim Dalı o UlaĢtırma Anabilim Dalı Jeofizik Mühendisliği Bölümü Jeoloji Mühendisliği Bölümü o Genel Jeoloji Anabilim Dalı o Maden Yatakları Jeokimya Anabilim Dalı o Mineraloji Petrografi Anabilim Dalı o Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Bölümü o Kimya Teknolojileri Anabilim Dalı o Temel ĠĢlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı Maden Mühendisliği Bölümü o Cevher Hazırlama Anabilim Dalı o Maden ĠĢletme Anabilim Dalı 51

56 Makine Mühendisliği Bölümü o Makina Teorisi ve Dinamiği Anabilim Dalı o Konstrüksiyon ve Ġmalat Anabilim Dalı o Termodinamik Anabilim Dalı o Enerji Anabilim Dalı Mimarlık Bölümü o Bina Bilgisi Anabilim Dalı o Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı o Restorasyon Anabilim Dalı o Yapı Bilgisi Anabilim Dalı ġehir ve Bölge Planlama Bölümü Tekstil Mühendisliği Bölümü FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Aksakal, B., Gavgali, M., Dikici, B. (2010).The effect of coating thickness on corrosion resistance of hydroxyapatite coated Ti6Al4V and 316L SS implants, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, 19(6), Arıcan, A., S. Andiç (2011). Survival of E. coli O157:H7 in Yogurt Incubated until Two Different ph Values and Stored at 4C. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 17(4): Altun, Ġ., S. Andiç, Y. Tunçtürk, A. Çeçen, O. Fındık, (2011). Some Chemical Characteristics of Butters Obtained from Van Market. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg. 17(4): Andiç, S., H. Gençcelep, ġ. Köse (2010). Determination of Biogenic Amines in Herby Cheese. International Journal of Food Properties, 13(6): Andiç, S., Ö. Zorba, Y. Tunçtürk, (2010). Effect of Whey Powder, Skim Milk Powder and Their Combination on Yield and Textural Properties of Meat Patties. International Journal of Agriculture & Biology, 12(6): Andiç, S., Y. Tunçtürk, H. Gençcelep (2011). The Effect of Different Packaging Methods on The Formation of Biogenic Amines and Organic Acids in Kashar Cheese. Journal of Dairy Science, 94: Andiç, S., Y. Tunçtürk, I. Javidipour (2011). Effects of Frozen Storage and Vacuum Packaging on Free Fatty Acid and Volatile Composition of Turkish Motal Cheese. Food Science and Technology International, 17: Bayar, N., E. Özrenk (2011). The Effect of Quality Properties of Tulum Cheese Using Different Package Materials. African Journal of Biotechnology, 10(8): Bayram A. and Özgören M. K., 2010, The conceptual design of a spatial binary hyper redundant manipulator and its forward kinematics. The Journal of Mechanical Engineering Science, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part C, DOI: / Boran, G., H. Karacam (2011). Seasonal Changes in Proximate Composition of Some Fish Species from the Eastern Black Sea. Turk J Fish Aquat Sci, 11(1): 1-5. Boran, G., H. T. Lawless, J. M. Regenstein (2010). The Effect of Extraction Conditions on the Sensory and Instrumental Characteristics of Fish Gelatin Gels. J Food Sci, 75(9): S469-S476. Boran, G., S. J. Mulvaney, J. M. Regenstein (2010). Rheological Properties of Gelatin from Silver Carp Skin Compared to Commercially Available Gelatins from Different Sources. J Food Sci, 75(8): E565- E571. B. ġahġn, S. YAYLA, Ç. CANPOLAT ve H. AKILLI, Flow Structure over the Yawed Nonslender Diamond Wing, Aerospace Science and Technology (DOI information: /j.ast ). C. CANPOLAT, S. YAYLA, B. SAHIN; H. AKILLI, Observation of The Vortical Flow over a Yawed Delta Wing, Journal of Aerospace Engineering, DOI information: /(asce)as Çelik, F., F. Balta, A. Dogan, I. Javidipour, A. Kazankaya, (2010). Distribution of Fatty Acids in A Seedling Almond Population and Their Mutual Relationships. Asian Journal of Chemistry, 22(1): Çelik, F., F. Balta, S. ErciĢli, A. Kazankaya, I. Javidipour (2010). Seed Oil Profiles of Five Rose Hip Species (Rosa spp.) from Hakkâri, Turkey. Journal of Food, Agriculture and Environment, 8(2): Çelik, F., M.F. Balta, I. Javidipour, A. Dogan (2010). Analysis of Oil Composition of Native Almonds from Turkey. Asian Journal of Chemistry, 22(1): Dikici, B., Gavgali, M., Bedir, F. (2011). Synthesis of in-situ TiC nanoparticles in liquid aluminum: the effect of sintering temperature, JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS, 45(8), Dikici, B., Tekmen, C., Gavgali, M., Cocen, U. (2011). The effect of electroless Ni coating of SiC particles on the corrosion behavior of A356 based squeeze cast composite, STROJNIŠKI VESTNIK JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING,57(1), Dinç, S., I. Javidipour, Ö.Ö. ÖzbaĢ, A. Tekin (2011). Utilization of Zero-trans Non-interesterified and Interesterified Shortenings in Cookie Production. Journal of Food Science and Technology, DOI: /s x (online). Dogan, A., F. Çelik, F. Balta, I. Javidipour, A. Yavic (2010). Analysis of Fatty Acid Profiles of Pistachios (Pistacia vera L.) and Native Walnuts (Juglans regia L.) from Turkey. Asian Journal of Chemistry, 22 (1): Doğan, Ġ.S. Ö.Yıldız. E. Eyduran. ġ. Köse (2011). A study on Determination of Functional Food Consumption Habits and Awareness of Consumers in Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science 17(2): Köse, ġ., E. Ocak (2011). Changes Occurring in Plain, Straining and Winter Yoghurt during The Storage Periods. African Journal of Biotechnology, 10 (9): Ocak, E. (2010). Distribution of Contaminated Some Heavy Metals In Milk. Asian Journal of Chemistry, 22:

57 Ocak, E., ġ. Köse (2010). The Effects of Fortifying Milk with Cu, Fe and Zn Minerals on the Production and Texture of Yoghurt. Journal of Food and Agriculture & Environment, 8(2): Rüstemli, S., F. Dinçadam, M. DemirtaĢ (2010). Performance Comparison Of The Sun Tracking System And Fixed System In The Aplication Of Heating And Lighting, "Arabian Journal For Science And Engineering", Volume: 35, Number: 2B, pp: , October Rustemli S., M. Yilmaz, M. Demirtas (2010). Vibration Reduction at Speed and Moment of Stepper Motors Used on a Two Axis Robot Arm, "Robotics and Computer Integrated Manufacturing", Volume: 26, Issue: 6, pp: , December Rustemli S., F. Dinçer (2011). Modeling of Photovoltaic Panel and Examining Effects of Temperature in Matlab/Simulink, "ELEKTRONIKA IR ELEKTROTECHNIKA" (ELECTRONICS AND ELECTRICAL ENGINEERING), No:3 (109), pp: Rustemli S., F. Dinçer (2011). Economic Analysis and Modeling Process of Photovoltaic Power Systems, "Przeglad Elektrotechniczny" (Electrical Review), R. 87 NR 9a/2011, pp: Genc N., Iskender I. (2011) An Improved Soft Switched PWM Interleaved Boost AC-DC Converter, Energy Conversion and Management, Vol. 52, No. 1, Iskender, I., Genc, N. (2010) Design and Analysis of a Novel ZVT Interleaved Boost Converter for Renewable Power Applications, International Journal of Electronics, Vol. 97, No. 9, Genc, N., I. Iskender (2010) Evaluation of Control Methods for Interleaved CRM Boost PFC Converters, The Mediterranean Journal of Electronics and Communications, Vol. 6, No. 3, pp Teke, A, Meral, M.E., Sarıbulut, L., Tumay, M. (2011) Implementation of Fuzzy Logic Controller Using Fortran Language In PSCAD/EMTDC, International Journal of Electrical Engineering Education, Vol. 48, No. 4. Meral, M.E., Dinçer, F. (2011) A Review of the Factors Affecting Operation and Efficiency of Photovoltaic Based Electricity Generation Systems, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 15, Issue 5, pp Sarıbulut, L., Teke, A, Meral, M.E., Tümay, M. (2011) Active Power Filter: Review of Converter Topologies and Control Strategies, Gazi University Journal of Science, Vol 24, No. 12, pp YeĢilova, A., Kaya, Y., Almalı, M. N., 2011.A Comparison of Hot Deck Inputation and Substitution Methods in The Estimation of Missing Data. Gazi Üniversity Journal of Science. Vol:24(1), 69-75, Kaya, Y., YeĢilova, A., Almalı, M. N., An Application of Expectation and Maximization, Multiple Imputation and Neural Network Methods for Missing Value. World Applied Sciences Journal.Vol.9(5), pp , 2010 (ISI) Tapan M., Aboutaha R. S. Effect of Steel Corrosion and Loss of Concrete Cover on Strength of Deteriorated RC Columns, Construction and Building Materials, Vol. 25, No: 5, May 2011, pp Çolakoğlu, A.R., M. Oruç, B.G. Arehart, S. Poulson (2011). Geology and isotope geochemistry (C O S) of the Diyadin gold deposit, Eastern Turkey: A newlydiscovered Carlin-like deposit, Ore Geology Review, 40, Çolakoğlu, A.R., N. Hanilçi, K. Günay (2011). Cenozoic collisional tectonics and origin of Pb-Zn-F mineralization in the Bitlis Massif, SE-Turkey. International Geology Review, Vol. 53, 14, Özvan,A., Ġ. Dinçer, A. Acar (2011). Quality assessment of Geo-Material for coastal structures (Yumurtalık- Turkey). Marine Georesources and Geotechnology, 29:4, Depci, T., T. Efe, M. Tapan, A. Özvan, M. Aclan, T. Üner (2011). Chemical Characterization of Patnos Scoria (Ağrı, Turkey) and Its Usability for Production of Blended Cement. Physicochemical Problems of Mineral Processing, 48:1, Selçuk, L., A. Selçuk, T. Beyaz (2010). Probabilistic seismic hazard assessment for Lake Van basin, Turkey. Natural Hazard, 54, Akın, K. M., S.L. Kramer, T. Topal (2011). Empirical correlations of shear wave velocity (Vs) and penetration resistance (SPT-N) for different soils in an earthquake-prone area (Erbaa-Turkey). Engineering Geology, 119(1-2), Topal, T., K. M. Akın, M. AKIN, (2011). Rockfall hazard analysis for an historical Castle in Kastamonu (Turkey). Natural Hazards (kabul edildi) Akın, K. M., T. Topal, S.L. Kramer (2011). Seismic Microzonation of Erbaa, Tokat, Turkey based on Analytical Hierarchical Process (AHP). Environmental and Engineering Geoscience (kabul edildi). Akkiraz, M.S., F. Akgün, S. Örçen (2011). Stratigraphy and palaeoenvironment of the Lower- middle Oligocene units in the northern part of the Western Taurides (Ġncesu area, Isparta, Turkey). Journal of Asian Earth Sciences, 40, Özdemir, Y., J.D. Blundy, N. Güleç (2011). The importance of fractional crystallization and magma mixing in controlling chemical differentiation at Süphan stratovolcano, eastern Anatolia, Turkey. Contributions to Mineralogy and Petrology, 162, Sorenson, S.G., E.A. Payzant, W.T. Gibbons, B. SoydaĢ, H. Kita, R.D. Noble and J.L. Falconer (2011). Influence of zeolite crystal expansion/contraction on NaA zeolite membrane separations. Journal of Membrane Science, 366 (1-2), Zorer, S., Ö., T. ġahan (2011). The concentration of 238U and the levels of gross radioactivity in surface waters of the Van Lake (Turkey). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 288(2), Sahiner, N., O. Ozay and N. Aktas (2011). 4 Vinylpyridine- Based Smart Nanoparticles with N- Isopropylacrylamide, 2-Hydroxyethyl Methacrylate, Acrylic acid, and Methacrylic Acid for Potential Biomedical Applications. Current Nanoscience,7 (3) Ozay, O., E. Inger, N. Aktas, N. Sahiner (2011). Hydrogen production from ammonia borane via hydrogel template synthesized Cu, Ni, Co composites. International Journal of Hydrogen Energy, 36, Sahiner, N., O. Ozay, E. Inger, N. Aktas (2011). Superabsorbent hydrogels for cobalt nanoparticle synthesis and hydrogen production from hydrolysis of sodium boron hydride. Applied Catalysis B: Environmental, 102, Ozay, O., N. Aktas and N. Sahiner (2011). Hydrogels as a Potential Chromatographic System: Absorption, Speciation, and Separation of Chromium Species from Aqueous Media. Separation Science and Technology, 46, Ozay, O., N. Aktas, E. Inger, N. Sahiner (2011). Hydrogel assisted nickel nanoparticle synthesis and their use in hydrogen production from sodium boron hydride. International Hydrogen Energy, 36, , Ekici, S., P. Ilgin, S. Yılmaz, N. Aktas, N. Sahiner (2011). Temperature and magnetic field responsive hyaluronic acid particles with tunable physical and chemical properties. Applied Surface Science, 257,

58 Ozay, H., S. Kubilay, N. Aktas and N. Sahiner (2011). Utilization of environmentally benign hydrogels and their networks as reactor media in the catalytic reduction of nitrophenols. International Journal of Polymeric Materials, 60, Sahiner, N., H. Ozay, O. Ozay, N. Aktas (2010). A soft hydrogel reactor for cobalt nanoparticle preparation and use in the reduction of nitrophenols, Applied Catalysis B: Environmental, 101, Ozay, O., A. Akcali, M.T. Otkun, C. Silan, N. Aktas and N. Sahiner (2010). P(4-VP) based nanoparticles and composites with dual action as antimicrobial materials. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 79, Ozay, O., S. Ekici, Y. Baran, S. Kubilay, N. Aktas and N. Sahiner (2010). Utilization of magnetic hydrogels in the separation of toxic metal ions from aqueous environments, Desalination, 260, Ilgin,P., G. Avci, C. Silan, S. Ekici, N. Aktas, R.S. Ayyala, V.T. John and N. Sahiner (2010). Colloidal drug carries from (sub)micron hyaluronic acid hydrogel particles with tunable properties for biomedical applications. Carbohydrate Polymers, 82, Sahiner, N., O. Ozay, H. Ozay, N. Aktas (2010). New catalytic route: Hydrogels as templates and reactors for in situ Ni nanoparticle synthesis and usage in the reduction of 2-and 4-nitrophenols. Applied Catalysis A: General, 385, ġahan, T., H. Ceylan, N. Sahiner, N. AktaĢ (2010). Optimization of removal conditions of copper ions from aqueous solutions by Trametes versicolor. Bioresource Technology, 101, 12, ġengör, M., N. AktaĢ (2010). A Kinetic Model Development for Phenol Removal via Enzymatic Polymerization. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, 37, (4) SoydaĢ, B., A. Çulfaz, H. Kalıpçılar (2010). Effect of mid synthesis addition of silica to the synthesis medium on the properties of MFI type zeolite membranes. Industrial and Engineering Chemistry Research, 49(11), ġahabettin Öztürk, Basic elements of the traditional garden identity in thecity of Van African Journal of Agricultural Research Vol. 5(11), pp , 4 June, S. YAYLA, Ç. CANPOLAT, B. ġahġn ve H. AKILLI, Elmas Kanat Modelinde OluĢan Girdap Çökmesine Sapma Açısının Etkisi, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Vol. 30, No. 1, Pp , S. YAYLA, Ç. CANPOLAT, B. ġahġn ve H. AKILLI, Yaw Angle Effect on Flow Structure over the Nonslender Diamond Wing, AIAA, Vol. 48, No. 10, October Ulusal Makaleler Andiç, S., Y. Tunçtürk, H. Gençcelep, (2010). Dondurarak Depolama ve Vakum Ambalajlamanın Motal Peynirinde Lipoliz ve Organik Asit DeğiĢimi Üzerine Etkisi. Gıda, 35(6): Bayram, A. ve Ġnanç, N., 2010, Bir Servovalfın Tasarlanıp Kararlılığının Ġncelenmesi ve Örnek Bir Ekstrüzyon Tezgah Modelinde Kullanılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1, Sayfa: Bayram, A., 2010, Bir Artıksıl Uzaysal Manipülatörün Modellenmesi ve Kinematik Analizinin Ġncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, Sayı 1. Boran, G. (2011). Bir Gıda Katkısı Olarak Jelatin: Yapısı, Özellikleri, Üretimi, Kullanımı ve Kalitesi. Gıda, 36(2): Doğan, Ġ.S. (2010). Gıdalarda Monosodyum Glutamat ve EndiĢeler. Ekoloji Magazin, 26: Köse, ġ., E. Ocak (2010). Süt ve Süt Ürünlerinde Pestisit Kalıntıları. Hasad Gıda Dergisi, 25(298): Meral, R., Ö. Yıldız, Ġ.S. Doğan (2010). Unların Reolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Tekstür Analiz Cihazının Kullanımı ve Sonuçların Ekstensograf Değerleri ile KarĢılaĢtırılması. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi,5(3): Tunçtürk, Y., S. Andiç, E. Ocak, (2010). Homojenizasyon ve Pastörizasyonun Beyaz Peynir ve Peyniraltı Suyu BileĢimine Etkisi. Gıda, 35(5): Rüstemli S., A. Kuyugöz, M. AteĢ (2010). Orta Gerilim Tesislerinde Güç Katsayısının Düzeltilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, Sayı:2, s Rüstemli S., M. S. Cengiz, F. Dinçer (2011). Van Ġli Elektrik Enerjisinin Dünü, Bugünü ve Yarını. Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, Sayı:260, s Rüstemli S., F. Dinçer, F. Dinçadam (2011) Elektrik Enerjisi Üretiminde GüneĢ Enerjisinin Dünü, Bugünü ve Yarını. Kaynak Elektrik Enerji, Elektrik, Aydınlatma, Elektronik ve Otomasyon Mühendisliği Dergisi, Sayı:261, s Kaya, Y., YeĢilova, A., Almalı, M. N., Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemi Kullanılarak Farklı Uzaklık Ölçütlerinin KarĢılaĢtırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Sayı:15(1),40-45, ġengül M.A., Poyraz S., ÖZVAN A., Tapan M., Kalafat, D., Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce Depremi Fay Mekanizması Çözümleri ve Yer-Yapı ĠliĢkisi Özellikleri, Ġstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1, s:9-18. Dilbas, H., Erkılıç, H., Saraylı, S., Haktanır, H. Beton Mukavemet Deneyleri Değerlendirmesi için Bir Ġstatistiksel ÇalıĢma, Yapı Dünyası Dergisi, Ocak Bettemir Ö. H., (2010), Error estimation of orthorectification of small satellite images by differential sensitivity analysis, Journal of Aeronautics and Space Technologies, Vol: 4(4), pp Kaplan, G., G. Heumann (2010). Van Gölü Kuzey Havzası nın Son 1000 Yıllık Polen Profili: Ġlk Bulgular. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 15, 2 (). Kaplan, G., Örçen, S. (2011). Van Gölü Kuzey Havzasının Geç Holosen Paleoflorası. Yerbilimleri (Bulletin of Earth Science), Cilt 32, 2. Özvan, A., Ġ. Dinçer, A. Gökoğlu, U.Ġ. Sevimli (2010). Kaya Kütle Özelliklerinin ġev Tasarımına Etkisi (KahramanmaraĢ-Gaziantep Devlet Yolu). Ġstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1, s:1-8. ġengül, M.A., S. Poyraz, A. Özvan, M. Tapan, D. Kalafat (2010). 25 Ocak 2005 Hakkari-Sütlüce Depremi Fay Mekanizması Çözümleri ve Yer-Yapı ĠliĢkisi Özellikleri. Ġstanbul Yerbilimleri Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1, s:9-18. Üner, S., K. Dirik, A. Çiner (2011). Kargı Yelpaze Deltası nın (Aksu Havzası, Antalya) Geç Miyosen Evrimi. Yerbilimleri, 32 (2), Akkiraz, M.S., F. Akgün, S. Örçen (2010). Çivril doğusu nda (Denizli) yüzlek veren Rupeliyen erken ġattiyen (Oligosen) yaģlı Tokça Formasyonu nun Paleoekolojisi. Türkiye Jeoloji Bülteni, 53, 1,

59 S. YAYLA, H. YUMAK, T. UÇAR, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs Alanının Rüzgâr Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi, Y. Y. Ü. Fen Bilimleri Enstiüsü Dergisi, Cilt : 15, Sayı : 1, Sayfa :17-23, YaĢar SUBAġI DĠREK, Nano Teknolojinin Yapı Malzemelerinde Kullanımı TMMOB Mimarlar Odası Van ġubesi Dergisi, Nisan 2011, Van Uluslararası Bildiriler Altun, Ġ., S. Andiç (2010). Biogenic Amines in Cheese. 1st International Congress on Food Technology. 3-6 Kasım 2010, Antalya-Türkiye. Doğan, Ġ.S., Ö.Yıldız, I. Javidipour (2011). Effects of Microwave and Hot-Air Popper Methods on Some Characteristics of Popcorn. Euro Food Chem XVI (Translating food chemistry into health benefits). 6-8 July 2011, Gdansk-Poland. Meral, R., Ġ.S. Doğan (2011). The Effects of Flaxseed on Quality and Antioxidant Activity of Bread. Novel Approaches in Food Industry May 2011, Ġzmir-Turkey. Ondul, E., N. Dizge, B. Keskinler (2010). The Importance as Environmental Waste Used Water in Production of Biodiesel. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium October 2010, Konya-Turkey. Öndül, E., R. Meral, Yıldız, Ö., Ġ.S. Doğan (2011). Carob As a Feedstock for the Production of Several Products. Novel Approaches in Food Industry May 2011, Ġzmir-Turkey. ġenol,b., N. D. IĢıklı, N. Çoksöyler (2011). Some Physical and Mechanical Properties of Roasted Zerun Wheat (Kavurga). First International Congress of Food Technology, Catching the Innovations in Food Science and Technology in the Evolving World. 3-6 November 2010, Antalya -Turkey Yıldız, Ö., Ġ.S. Doğan (2011). Determination of Partial Baking Time For Cake. Euro Food Chem XVI (Translating food chemistry into health benefits). 6-8 July 2011, Gdansk-Poland. Yılmaz, M.Ö., E. BakkalbaĢı, R. Ercan (2011). Effects of Pomegranate Husk Extract on The Antioxidant Activity and Quality of Bread. 7th International Congress Of Food Technologists, Biotechnologists And Nutritionists September 2011, Opatija- Croatia. Genc, N., Ires Iskender, Comparison active and passive power factor correction methods, TPE-2011, 7th International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, July 7-9, pp. 1-6, 2011, Lefkosa/TR Northern Cyprus. Kaya, Y., YeĢilova, A., Almalı, M. N., Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yöntemi Kullanılarak Farklı Uzaklık Ölçütlerinin KarĢılaĢtırılması.19. Ġstatistik AraĢtırma Sempozyumu. 6-7 Mayıs 2010, TUIK (Online SunulmuĢtur). Bettemir Ö. H., (2010), Development of Mini Scale Autonomous Robot Grader for Road Constructions, International Unmanned Vehicles Workshop- UVW2010, June 10 12, Istanbul. Aras, A. (2011). Assessment of technological and mineralogical properties of Khytrea Flych rocks for brick-making (Northern Cyprus). Euroclay 2011 Conference. June 26-July 1, 2011, Antalya /Turkey. Aras, A.(2011). Effect of K2CO3, Na2CO3 and CaCO3 on cristobalite and mullite formations in the Al oxidekaolinite and Al oxide-illite ceramic bodies Euroclay 2011 Conference. June 26-July 1, 2011, Antalya /Turkey. Çolakoğlu, A.R., K. Günay (2010). Geological and Geochemical Investigation of Van Area Chromitites. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, October, Adana. Çolakoğlu, A.R, K. Günay, H.M. Prichard (2011). PGE contents and spinel compositions of different podiform chromitites in the East of Turkey. Goldschmidt Conference, August 14-19, Prague, Czech Republic.. Dinçer, Ġ., A. Acar, A. Özvan (2010). Compaction Characteristics of Caliched Soils in Adana Region, 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, p:95, October 2010, Adana, Turkey. Keskin, M., V, Lebedev., E, Sharkov., V, Oyan., E, Ünal (2010). A new look at the collision-related volcanism in Eastern Anatolia, Turkey: Volcanic history of the Northern-Van neovolcanic province EGU 2010, May 2-7, Wien-AUSTRIA. Selçuk, L., K. Kayabalı (2010). Mitigation of liquefaction in sandy soil using stone columns. European Geoscience Union, May, 2010, Wienna, Austria. Dirik, K., B. Kahraman, E. Özsayın, S. Üner, A. Kutluay (2010). Çamlıca High (South of Soma, Manisa): An important structure to understand the Neogene- Quaternary tectonics of the Central Western Anatolia. XIX Congress Of The Carpathian-Balkan Geological Association, September 2010, Thessaloniki, Greece. Dikici, B., Bedir, F., Gavgali, M., (2010). Effect of Reinforcement Content on Corrosion Behaviors of Al- Cu/TiCp MMCs Fabricated by Hot Pressıng, MALAYSIAN METALLURGY CONFERENCE 2010 & 4th MALAYSIAN POWDER METALLURGY SYMPOSIUM, 15-16, Penang/Malaysia. Kalayci, F., Dikici, B., Duygulu, O., Gavgali, M., (2010). Determination of corrosion behaviors of AZXX series magnesium alloy sheets manufactured by two-roll strip casting method, XII. INTERNATIONAL CORROSION SYMPOSIUM, Eskisehir, Turkey. C. CANPOLAT, S. YAYLA, B. SAHĠN, H. AKILLI, Investigation Of The Flow Structure Over A Nonslender Delta Wing: Effect Of Yaw Angle, 7th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2010), Antalya, July Yakupoğlu, T., A., Kılıçer (2011). Clay Mineralogy of the core samples from Yuzuncu Yil University Campus, Van, Turkey, Abstract book of Euroclay 2011, 26 June-01 July 2011, 285, Antalya, Turkey. Oyan, V., M. Keskin, V.A. Lebedev, A. Chugaev, E.V. Sharkov (2011). Pliyosen yaģlı Etrüsk Strato-Volkanının Magmatik Evriminde Kabuksal Kirlenme-AyrımlaĢma (AFC) ve Magma karıģımı ĠĢlemlerinin Önemi, Van Gölü Kuzeydoğusu. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2011, Ankara. Akın, M., T. Topal (2010). GIS-based seismic microzonation of urban areas: A case study from Erbaa (Tokat Turkey), Geologically Active. 11th IAEG Congress, 5-10 September 2010, Auckland, Yeni Zelanda. Akın, M., T. Topal, M. Akın (2011). Evaluation of the rockfall potential of Kastamonu Castle using 3-D Analysis. Second World Landslide Forum, 3-7 October 2011, Rome, Italy. ġeyda, T., T. ErĢen, N. Duranay, M. Yılgın (2011). Farklı Odun Türlerinin Ġzotermal Olmayan ġartlarda Piroliz Kinetiğinin Ġncelenmesi. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), May 2011, Elazıg- Turkey. 55

60 Ozay,O., A.Ozturk, V. Yonten, N. Aktas, N. Sahiner (2010). P(4-VP) nanoparticals for medical purposes, 5-10 September 2010, Prag, Czech Republic. YaĢar SUBAġI DĠREK, Tarihi Konaklama Yapıları Olan Han ve Kervansaraylarda Yemek Mekanları II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü, Kasım 2010, Van III. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh un Gemisi Sempozyumu Ġshak PaĢa Sarayı nın Çevre Düzenlenmesi Ġstanbul, ġahabettin Öztürk, II. Uluslararası Doğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Mutfak Kültürü ve Yemek Sempozyumu Van Geleneksel Konutlarında Mutfak ve Tandır Evi, Ġstanbul, 2011 ġahabettin Öztürk, VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu Haziran 2010-ErciĢ, Van Muradiye Köprüsü Restorasyon ÇalıĢmaları. Ġstanbul,2011. ġahabettin Öztürk, VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu Haziran 2010-ErciĢ, Geleneksel Van Evlerinden Öğretmen Hilmi Gürkan Evi nin Van Kalesi nde Yansıması. Ġstanbul,2011. ġahabettin Öztürk, VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyumu Haziran 2010-ErciĢ, Van Tekel Binasının Van Mimarisindeki Yeri. Ġstanbul,2011. Ulusal Bildiriler Boran, G. (2010). Jelatinin Gıdalarda Kullanımı ve Gıda Güvenliği Açısından Durumu, II. Gıda Güvenliği Kongresi, 9-10 Aralık 2010, Ġstanbul. Boran, G. (2010). Sucuk Üretiminde Jelatin Kullanımı ve Ürün Güvenliği Yönünden Jelatinin Durumu. 1. Et Ürünleri Sucuk ÇalıĢtayı. 2-3 Aralık 2010, KuĢadası. Doğan, Ġ.S., R. Meral (2011). Arpa Ununun Fonksiyonel Tahıl Ürünlerinde Kullanımı. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kasım 2011, Ankara. Ç. CANPOLAT, B. ġahġn, S. YAYLA, H. AKILLI, Sapma Açısının Delta Kanat Üzerindeki Girdap Yapısına Etkileri, III. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, EskiĢehir, Eylül, Meral, R., Ġ.S. Doğan (2011). Sarımsak Tozunun Hamur ve Ekmek Özellikleri Üzerine Etkisi. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kasım 2011, Ankara. Meral, R., M.E. Meral, E. Öndül (2011). Gıda Endüstrisinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi, Kasım 2011, Ankara. Ocak, E., S. Demir (2011). Toprak Verimliliği ve Bitki GeliĢiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) un Önemi. Uluslar arası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 2011, EskiĢehir. Yıldız, Ö., Ġ.S. Doğan (2010). Gıda Güvenliği Açısından Bazı Besinlerin PiĢirilmesinde Yüksek Rakım ve Farklı Basıncı Etkisi. 2. Gıda Güvenliği Kongresi, Aralık 2010, Ġstanbul. Yıldız, Ö., Ġ.S. Doğan (2010). Unlu Mamullerinin Üretiminde Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları. 2. Gıda Güvenliği Kongresi, Aralık 2010, Ġstanbul. Yayla, S., Yumak, H., Almalı, M. N., Bayram, A., Meral, M. E Vangölü Kıyısı Üserinde Bir Bölgenin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi.VIII Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu. 1-5 Aralık Bursa. Bettemir Ö. H. ve Sönmez R., Modern Sezgisel Yöntemlerle Zaman Maliyet ÖdünleĢim Probleminin Çözümü, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 29 Eylül 1 Ekim 2010, Ankara. Bettemir Ö. H., ĠĢ Makineleri Otomasyonunun Yapım Yönetimi BakıĢ Açısı ile Ġrdelenmesi, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 29 Eylül 1 Ekim 2010, Ankara. Bettemir Ö. H., Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Yapım Yönetimi Dalında Uygulama Alanları, 1. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi 29 Eylül 1 Ekim 2010, Ankara Aras, A., (2010). Hateg Dinazor Parkı. ÖnbellekBunu genel olarak +1'lediniz. Geri al Paleontoloji Stratigrafi ÇalıĢtayı. 29 Mart 2011, TMMOB Jeoloji Müh. Odası. Adıyaman. Aras, A. (2011). Avrupa Akridite Jeoloji Eğitim Programları Projesi sonuçları 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı Nisan 2011, Ankara Günay, K., A.R. Çolakoğlu, U. Çakır (2010). Doğu Anadolu YığıĢım KarmaĢığındaki Mafik Daykların Yay Gerisi Havza Karakteristiklerinin Jeokimyasal Bulguları Mollatopuz Ofiyoliti (Van-Özalp). 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, 4-7 Ekim 2010, Konya. Günay, K., A.R. Çolakoğlu, U. Çakır (2011). RodenjitleĢmiĢ izole diyabaz daykların (Van-Özalp) Jeokimyasal Karakteristikleri. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan, Ankara. Tapan, M., M. Muvafık, A. Özvan, M.A. ġengül (2010). Van daki Zeminlerin Dinamik Özellikleri ve Bu Özelliklerin Betonarme Yapılar Üzerindeki Etkileri, 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2010, Ankara. YeĢilova, Ç., P. Yesilova, C. Helvacı (2011). Baykan- Kurtalan-ġirvan (Siirt) Bölgesinin Jeolojisi ve Bölgedeki Tuzlu Birimlerin Ġncelenmesi. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2011, Ankara. Ünal E., M, Keskin., V, Lebedev., E, Sharkov., M, Lustrino., M, Mattioli. (2010). Kuaterner yaģlı Tendürek Volkanının Volkanostratigrafisi ve Petrografisi, Doğu Anadolu. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan, Ankara. Keskin, M., V, Lebedev., E, Sharkov., V, Oyan., E, Ünal (2010). Van Gölü nün kuzeyindeki neovolkanik provensin magmatik evrimi, Doğu Anadolu. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan, Ankara. Üner, T., Ü. Çakır (2011). Eldivan Ofiyoliti Kümülat Gabrolarının Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Karakteristikleri. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2011, Ankara. Üner, S., K. Dirik, A. Çiner (2011). Aksu Havzası (Antalya) Çökel Dolgusunda Belirlenen Mesiniyen Tuzluluk Krizine Ait Kayıtlar. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2011, Ankara. Keskin, M., V.A. Lebedev, E. Sharkov, A.V. Chugaev, V. Oyan, E. Ünal, ġ. C. Genç, N. Aysal, Y. Özdemir, Ö. Karaoğlu, S. Özeren (2011). Kafkasya dan Arap Ön-Ülkesine Uzanan Bir Jeotravers Boyunca ÇarpıĢma Kökenli Senozoik Volkanitlerinin Jeolojik, Petrolojik, Jeokimyasal ve Jeokronolojik Ġncelemesine Ait Ġlk Bulgular. 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Nisan 2011, Ankara. Ersen, T., D. Pehlivan (2011). Yüksek Yoğunluklu Polietilen Ġle Odun Pelletlerinin Yanma Ve Piroliz DavranıĢlarının Ġncelenmesi. Anadolu Enerji Sempozyumu, Haziran 2011, Elazığ-Türkiye. Öztürk, D., E. DiĢli, A. Yiğit, E. Öztürk, T. ġahan, N. AktaĢ (2011). Pomza ile Sulu Ortamlardan Cd(II) Adsorpsiyonu ve Ortam KoĢullarının Cevap Yüzey Yöntemi ile Optimizasyonu. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum- Türkiye. 56

61 Öztürk, E., H. Ceylan, T. ġahan, Z. Yalçınkaya, N. AktaĢ (2011). Polibisfenol A(PoliBPA) nın Karakterizasyonu ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Ġncelenmesi. 25. Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran- 2 Temmuz 2011, Erzurum- Türkiye. Öztürk, ġ. Kent Kültür Ve Demokrasi Forumu Van BuluĢması Van kentinin Dünü Ve Bugünü Haziran 2011 VAN Yiğit, A., Z. Turhan Irak, D. Öztürk, E. Öztürk, D. Alpaslan, T. ġahan, N. AktaĢ (2011). Van Gölü Suyunun Ġyon Kromatografisi Kullanılarak Yapılan Analizi. Kromatografi 2011, 7-10 Eylül Diyarbakır-Türkiye. YaĢar SUBAġI DĠREK, Diyarbakır da Temizlik Kültürü ve Hamamlar II. Tüm Yönleriyle Diyarbakır Sempozyumu, Aralık 2010, Ankara YaĢar SUBAġI DĠREK, Yeni Kurulan Mimarlık Bölümlerinin Sorunları ve Bologna Süreci MOBBĠG 32, Mayıs 2011, Kayseri. YaĢar SUBAġI DĠREK, Doğu Anadolu Bölgesi Mimarisi Kent, Kültür ve Demokrasi Platformu, Haziran 2011, Van YaĢar SUBAġI DĠREK, Van Ġçin Slow City Tazında Bir Köy Önerisi: Eko Van Van Valiliği 2023 ÇalıĢmaları, Nisan 2011, Van Yayla, S., Yumak, H., Almalı, M.N., Bayram, A. ve Meral, M.E., 2010, Vangölü Kıyısı Üzerinde Bir Bölgenin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi, VIII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bursa, 1-5 Aralık. S. YAYLA, H.YUMAK, M. N. ALMALI, A. BAYRAM, M.E. MERAL, Vangölü Kıyısı Üzerinde Bir Bölgenin Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi, 8. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bursa, 1-5 Aralık, AraĢtırma Faaliyetleri Van Piyasasından Temin Edilen Tereyağı ve Sadeyağların Bazı Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması (BAP-2010-FBE- YL023). Proje Yürütücüsü: Seval Andiç Peyniraltı suyunda üretilen eksopolisakkaritlerin stabilizatör olarak kullanımının dondurmanın bazı özelliklerine etkileri (YYÜ-BAPB-2010-FBE-D031) Proje Yürütücüsü: Yusuf Tunçtürk Ortalama Akım Kontrollü Yükselten Güç Katsayısı Düzelten DönüĢtürücü Tasarımı ve Uygulaması YYÜ BAP Projesi, Proje kodu: 2011-MĠM-B025. Proje Yürütücüsü: Naci GENÇ, (Devam ediyor). Ortalama Akım Kontrollü Yükselten Güç Katsayısı Düzelten DönüĢtürücü Tasarımı ve Uygulaması YYÜ BAP Projesi, Proje kodu: 2011-MĠM-B025. Almalı, M. N (AraĢtırmacı-Devam ediyor). Depreme Dayanıklı Endüstriyel Prekast Çift Duvar ve Prekast DöĢeme Üretimi Projesi, DAKA Kobi Mali Destek Projesi, Proje No: DAKA/09/KOBĠ001/220 (Proje Koordinatörü: Mücip TAPAN ). Van Gölü Kuzeyindeki Asidik ve Bazik Pomzaların Betonda Katkı Olarak Kullanılabilirlikleri (Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZVAN, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Yüksek Lisans Tez Projesi No: 2010-FBE-YL146) (Yardımcı AraĢtırmacı). (Devam ediyor). Kazı ve hafriyat iģlerinin maliyet ve süresinin coğrafi bilgi system tabanlı yazılımla tahmin edilmesi, 2010 MĠM B023 nolu Bilimsel AraĢtırma Projesi, BaĢlama Tarihi , Süresi 1 yıl. (Proje Yürütücüsü: Önder Halis BETTEMĠR). Kürüme iģleminde küçük ölçekli otonom greyder için yazılım ve donanım geliģtirimi, 110M396 nolu Tübitak Hızlı Destek Projesi. BaĢlama tarihi 15 Eylül 2010, Süresi 1 yıl. (Proje Yürütücüsü: Önder Halis BETTEMĠR). Çelebibağ (ErciĢ/Van) Bölgesinde Yer Alan Kuvaterner Çökellerin Stratigrafik, Palinolojik ve Paleoklimatolojik Açıdan Ġncelenmesi. (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı). (Devam ediyor). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN Van Gölü nde Güncel Fluviyal Çökel Girdisi ve Gölsel Sedimantasyon ĠliĢkisi. (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı FBE- D012) (Devam ediyor). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN Van ve çevre illeri kil tabanlı seramik hammaddeleri ve piģme davranıģları. (YYÜ Bilimsel Projeler Daire BaĢkanlığı). (Devam ediyor).proje Yürütücüsü: Doç Dr. Aydın Aras Van Ġlinin Jeolojik Miras Envanteri ve Jeoturizm Potansiyelinin AraĢtırılması. (Yüzüncü Yıl Üniversitesi AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Lisansüstü Tez Projesi 2010-FBE-YL103) (Devam ediyor). Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Türker YAKUPOĞLU Van Özalp bölgesi Krom yataklarının jeolojik özellikleri ve platin element içeriklerinin araģtırılması (Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP 2010-FBE-D052) (Tamamlandı). Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Çolakoğlu Diyadin (Ağrı) Altın cevherleģmesinin Jeolojisi ve Jeokimyasal Ġncelemesi (Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP 2010-FBE- YL133) (Tamamlandı) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Çolakoğlu Doğu Anadolu Neojen Havzalarında (Van Gölü Havzası) Ġnsan Sağlığına Zararlı Minerallerin Ġncelenmesi ve Potansiyel Borat Yataklarının AraĢtırılması.(Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, Proje No:2006-MĠM-YTR.16) (Devam ediyor) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa AÇLAN Van Gölü Havzasında Açılma Çatlakları Boyunca GeliĢen Volkanizmanın Petrolojisi ve Petrografisi (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı 2007-MĠM-B58) (Devam ediyor) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa AÇLAN Oğlaklı-Gözucu (TaĢlıçay-Ağrı) Dolaylarında Yüzeyleyen Kayaçların Mineralojik-Petrografik Ġncelenmesi (Yüzüncü Yıl Üniversitesi AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Projesi Proje No:2010-FBE-YL 145) (Devam ediyor) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mustafa AÇLAN Van Gölü Kuzeyindeki Asidik ve Bazik Pomzaların Betonda Katkı Olarak Kullanılabilirlikleri (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Yüksek Lisans Tez Projesi No: 2010-FBE-YL146), (Devam ediyor) Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ali ÖZVAN Çift Merdaneli Sürekli Döküm Tekniği ile ÜretilmiĢ AM50 ve AM60 Magnezyum AlaĢımı Levhaların Korozyon Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP 2010-FBE/YL105, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, Yönetici, , Tamamlandı. Proje Yöneticisi: Burak Dikici. Burak Dikici, Ġçten yanmalı motorlarda antifrizin sindir kapağı korozyonuna etkisi, BAP 2010-FBE/YL099, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, AraĢtırmacı, 2010-Devam ediyor. 57

62 Burak Dikici, Al-SiC Metal Matriksli Kompozitlerde Seramik Kaplamaların Korozyona Etkisi, BAP 2009-MYO/B031, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, , Tamamlandı. Proje Yöneticisi: Burak Dikici. Zeminlerin Statik ve Dinamik KoĢullardaki Jeo-Mühendislik Özelliklerinin AraĢtırılması ve Mikrobölgeleme Haritalarının Hazırlanması (Yüzüncü Yıl Universitesi BAP AraĢtırma Projesi) Proje Yürütücüsü: AraĢ.Gör.Dr. Müge AKIN Proje PALEOVAN, Van Gölü Pliyo-Kuvaterner Çökellerinin Varv Sedimantolojisi ve Paleoklimatolojisi, Göl ve Arazi ÇalıĢmaları. (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ġ.T.Ü., Bonn Üniversitesi, Bremen Üniversitesi, AIEWAG ortak projesi) (Devam ediyor). YYÜ Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN Surveillance Interférometrique de l'activité Volcanique et Tectonique en Anatolie Orientale (European Space Agency-ESA-AOTR-2446) Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Onur Köse Van Kadınları Balık köfte yaparak istihdama katılıyor (Destekleyen Kurum: Avrupa Birliği Proje Kodu: Avrupa Birliği-Katılım Öncesi Yardım Aracı (AB-IPA) Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı CFCU/2007 TR 05 IPO 001/PWE ( ), tamamlandı). Projedeki Görevi: Proje Teknik Koordinatörü: Belma SoydaĢ Sözer Uranyumun Sulu Ortamlardan Seçimli Olarak Kazanımı için Polimerik Hidrojeller (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, SANTEZ, Proje no: 00.STZ.2010). Yürütücü: Doç. Dr. Nurettin ġahiner; Belma SoydaĢ Sözer Karbondioksitin Farklı Adsorbentler Kullanılarak Tutulması (Destekleyen Kurum: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Projeler AraĢtırma BaĢkanlığı Proje Kodu: YYU-BAP-2010-MĠM-B025 (2010-Devam ediyor)). Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi Belma SoydaĢ Sözer Değerli metallerin sulu ortamlardan seçimli olarak kazanımı için polimerik hidrojeller (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, SANTEZ, Project no: 415.STZ ). Projedeki Görevi: Yürütücü Devam Ediyor. Belma SoydaĢ Sözer Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Sınıflarında, GüneĢ Enerjili Akıllı Sınıfların Tasarlanması, Ocak 2011 Tarihli, Yüzüncü Yıl Üniversitesi BAP (Bilimsel AraĢtırma Projeleri) Destekli Proje. Van Tamamlanmadı.Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Recai KARAHAN Ar. Gör. Muhammet KURUCU Diyarbakır Ġli ve Ġlçelerinde (Ortaçağ ve Sonrası Mimari ve Sanat Eserlerinin Tespiti) Kültür ve Turizm Bakanlığı Ġzniyle Sürdürülen Yüzey AraĢtırmaları ÇalıĢması, Ekip Üyesi ve AraĢ. Gör. Mimar olarak, (KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI- Y.Y.Ü.-BAP Destekli Proje.) 10 Eylül-23 Eylül 2011, Tamamlandı. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ġrfan YILDIZ Ar. Gör. Muhammet KURUCU Hakkari ve ġırnak Ġlleri ve Ġlçelerinde (Ortaçağ ve Sonrası Mimari ve Sanat Eserlerinin Tespiti) Kültür ve Turizm Bakanlığı Ġzniyle Sürdürülen Yüzey AraĢtırmaları ÇalıĢması, Ekip Üyesi ve AraĢ. Gör. Mimar olarak, (KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI- Y.Y.Ü.-BAP Destekli Proje.) 10 Eylül 2011, Tamamlanmadı.Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP Ar. Gör. Muhammet KURUCU Van Ġli, Gürpınar Ġlçesi, HoĢap Kalesi nde Sürdürülen Kazı ÇalıĢmaları., Ekip Üyesi ve Yrd. AraĢtırmacı, AraĢ. Gör. Mimar olarak, (KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI-VAN ĠL ÖZEL ĠDARESĠ-Y.Y.Ü DESTEKLĠ PROJE.) Temmuz Tamamlanmadı.Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP Ar. Gör. Muhammet KURUCU Bitlis Ġli, Ahlat Ġlçesi, Ahlat Selçuklu Mezarlığı nda Sürdürülen Kazı ÇalıĢmaları., Ekip Üyesi ve Yardımcı araģtırmacı, AraĢ. Gör. Mimar olarak, (CumhurbaĢkanlığı Himayesinde, KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI -Y.Y.Ü DESTEKLĠ PROJE.) Temmuz 2011.Tamamlanmadı.Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP Ar. Gör. Muhammet KURUCU Van Ġli, Merkez, Eski Van ġehrinde, Van Müzesi ve Van Valiliği Destekli Proje, ġapel Kazısı, Ekip Üyesi ve Yardımcı araģtırmacı, AraĢ. Gör. Mimar olarak, Ağustos Tamamlandı.Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP Ar. Gör. Muhammet KURUCU Yapı Fiziği Açısından Van Geleneksel Ve Günümüz Konutlarının Kıyaslanması, , (YYÜ BAP, Proje Yürütücüsü) Yrd. Doç. Dr. YaĢar SUBAġI DĠREK Van Yöresinde Beton Üretiminde Kullanilan Agregalarin Alkali-Silika Reaktivitelerinin Belirlenmesi , (YYÜ BAP, Yardımcı AraĢtırmacı) Yrd. Doç. Dr. YaĢar SUBAġI DĠREK Çevresel Ve Ekolojik Yapı Malzemeleri AraĢtırması, Van ın Ekoturizm Açısından GeliĢtirilmesi, Mart-Nisan 2011 Van (Van Valiliği 2023 Projesi Kapsamındaki ÇalıĢmalar, Yardımcı AraĢtırmacı) Yrd. Doç. Dr. YaĢar SUBAġI DĠREK Kitap ve Ders Notları Boran, G. J. M. Regenstein (2010). Fish Gelatin, In: Steve L. Taylor editor: Advances in Food and Nutrition Research, Vol. 60. Academic Press, Burlington. Güllü, K., E. Ocak, S. Eke, G. Boran (2011). Van Gölü Ġncisi: Ġnci Kefali - Endüstriyel Olarak ĠĢlenme Olanakları. SAS Ajans - Ermat Matbaacılık, Ġzmir. Regenstein, J.M., P. Zhou, Y. Wang, Boran, G. (2010). Fish Gelatin: An Unmet Opportunity, In: Bechtel P.J. and Smiley S. (Eds.), A Sustainable Future: Fish Processing Byproducts. Alaska Sea Grant, University of Alaska Fairbanks. Ires ISKENDER, Genç, N., Chapter 13: Power Quality Improvement using Active AC-DC PFC Converters, Book: Advances in Energy Research: Distributed Generations Systems Integrating Renewable Energy Resources, Nova Publishers, ISBN: , Editor: Nicu Bizon,

63 SU ÜRÜNLERĠ FAKÜLTESĠ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı nın tarih ve 8872 sayılı yazısı üzerine, tarih ve 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2010/562 sayılı kararı ile kurulmuģtur. Fakültenin kuruluģuna iliģkin karar metni tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. Fakültemiz öğretim üyeleri tarafından fakülte öğrencilerine Balık Sistematiği, Su Kalitesi, Mikrobiyoloji, Deniz Meteorolojisi, Ġstatistik, Biyokimya, Plankton Bilgisi, Ġç Su Balıkları, Balık Yemleri ve Teknolojisi, Ġç Su Balıkları YetiĢtiriciliği, Deniz Biyolojisi, Balık DavranıĢları, Balıkçılık I, Deniz Ekolojisi, Su Ürünlerinde Mekanizasyon, Limnoloji, Balıkçılık Biyolojisi, Su Ürünlerinde Hijyen ve HACCP, Plankton Bilgisi, Plankton Kültürü, Populasyon Dinamiği, Balık ĠĢleme ve Muhafaza Teknikleri, Ġçsu Balıkları ve YetiĢtiriciliği, Av Araçları ve Avcılık Yöntemleri, Balık Sağlığı ve Hastalıkları, Balık Fizyolojisi, Akvaryum Balıkları ve OĢinoloji dersleri verilmiģtir. Ayrıca Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi öğrencilerine de bölüm öğretim üyelerimiz tarafından Su Ürünlerine GiriĢ, Balık Üretimi, Su Ürünleri ve Hastalıkları, Tarımsal Meteoroloji, Ġklim bilgisi dersleri verilmiģtir. Bu derslerin öğrenciler tarafından daha iyi anlaģılması ve verimli geçmesi için fakültedeki laboratuarlardan, uygulama ve araģtırma tesisinde mevcut materyal ve ekipmanlardan da faydalanılmıģtır. Su Ürünleri Fakültesi, su ürünleri alanında, topluma yön verecek, yeniliklere açık, kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak, uluslararası standartta mühendis ve akademisyenleri yetiģtirmeyi kendisine vizyon olarak belirlemiģtir. Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları: Avlama ĠĢleme Teknolojisi Bölümü o Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Su Ürünleri YetiĢtiriciliği Bölümü o YetiĢtiricilik Anabilim Dalı Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü o Ġçsular Biyolojisi Anabilim Dalı 59

64 TIP FAKÜLTESĠ 3 Temmuz 1992 Tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmasına karar verilen Tıp Fakültesine ilk olarak 15 ġubat 1993 tarihinde yapılan ilan ile akademik kadro alımı yapılmıģtır tarihinde Tıpta Umanlık Sınavı (TUS) ile araģtırma görevlisi verilmiģ Eğitim ve Öğretim Yılında da Fakültemizde 1. sınıfta 21 öğrenci ile lisans eğitimine baģlanılmıģtır. Akademik Hizmetler: 2011 yılı içinde Rektörlüğümüzce Fakültemizin bir çok anabilim dalı için Akademik kadro ilanı yapılmıģ, ilan edilen kadroların hemen hepsine müracaatlar olmuģ ve atamaları yapılmıģtır yılında bilimsel geliģmeleri yakından talep etmek amacıyla bir çok öğretim üyemize ülkemizin geliģmiģ üniversitelerinde geçici sürelerle görevlendirme imkanı sağlanmıģtır Ġdari Hizmetler: Sağlık Sisteminde sistemin en üst halkasını III. Basamağı teģkil eden Tıp Fakültesi, ülkemizin Van Gölü havzasında eksik bulunan ve eksikliği çok canlı bir Ģekilde hissedilen sağlık hizmetini modern teknoloji eģliğinde halka sunmaya çalıģmaktadır. Bu meyanda sahip olduğu öğretim üyesi kadrosuyla, laboratuarlarıyla, teknik donanımıyla geleceğimizin hekimleri Tıp Fakültesi Lisans öğrencilerini yetiģtirmektedir FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler A Kılıc, A Cinal, Tekin YaĢar,A Demirok Persistant Pupillary Membrane surgery Ophthalmic Surgery Laser and Imaging, 9,1-2.doi: / (2010) A Kılıc, Avcu S, tekin S, Gül A,A Cinal, Tekin YaĢar MR induced migration of retained metallic foreign body in the eye Ophthalmic Surgery Laser and Imaging, 9,1-3.doi: / (2010) A. Sehitogullari, O. Cıkman, F. Sayir, U. Cobanoglu, C. Demir, H. Demir (2011)."Analysis of lymph node metastases and in patients 50 years of age and below of 128 cases of esophageal carcinoma and their impact on prognosis", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (ISI),12(3): Adalı E, M. Kurdoğlu, S. Avcu, R. Yıldızhan, F. Adalı, A. Kolusarı (2011). Reversible acute cortical blindness associated with eclampsia in complete hydatidiform mole. Irish Journal of Medical Sciences, 180(1): Adalı, E., M. Kurdoğlu, F. Adalı, N. Çim, R. Yıldızhan ve A. Kolusarı, "The Relationship between Flow-Mediated Dilatation, High Sensitivity C-Reactive Protein, and Uterine Artery Doppler Velocimetry in Women with Pre-Eclampsia," J Clin Ultrasound, 39, (2011). Adali, E., M. Kurdoglu, F. Adali, N. Cim, R. Yildizhan, A. Kolusari, The Relationship Between Brachial Artery Flow-Mediated Dilatation, High Sensitivity C-Reactive Protein, and Uterine Artery Doppler Velocimetry in Women with Pre-eclampsia, J Clin Ultrasound, Dec 28, (2010) (Epub Ahead of Print). Adalı, E., M. Kurdoğlu, S. Avcu, R. Yıldızhan, F. Adalı ve A. Kolusarı, "Reversible Acute Cortical Blindness Associated with Eclampsia in Complete Hydatidiform Mole," Ir J Med Sci, 180, (2011). Adali, E., Z. Kucukaydin, F. Adali ve R. Yildizhan, Isolated Impairment of Posterior Pituitary Function Secondary to severe Postpartum Haemorrhage Due to Uterine Rupture, Gynecol Endocrinol, (27), 1-2 (2011). Akbayram S, Dogan M, Ustyol L, Akgun C, Peker E, Bilici S, Caksen H, Oner AF. (2010). The Clinical Outcome of 260 Pediatric ITP Patients in One Center. Clin Appl Thromb Hemost. Aug 16. [Epub ahead of print] Akbayram S, Dogan M, Ustyol L, Akgun C, Peker E, Bilici S, Caksen H, Oner AF.. The Clinical Outcome of 260 Pediatric ITP Patients in One Center.. Clin Appl Thromb Hemost Aug 16. [Epub ahead of print] Ari E., Y. Kaya, H. Demir, A. Cebi, HH. Alp, E. Bakan, D. Odabasi ve S. Keskin (2011). Oxidative DNA Damage Correlates With Carotid Artery Atherosclerosis in Hemodialysis Patients. Hemodialysis International, DOI: /j x. Ari, E., Y. Kaya, H. Demir, E. Asıcıoglu ve S. Keskin (2011). The Correlation of Serum Trace Elements and Heavy Metals with Carotid Artery Atherosclerosis in Maintenance Hemodialysis Patients, Biological Trace Element Research. DOI: /s Arslan, M., A. Cömert, H.Ġ. Açar, M.Özdemir, A. Elhan, Ġ.Tekdemir, R.S.Tubbs, H.Ç. Uğur (2011).Surgical view of the lumbar arteries and their branches: An anatomical study.neurosurgery (Operative Neurosurgery Supplement 1) 68:ons16-ons22 pp. Arslan, M., A.Cömert, H.Ġ.Açar, M.Özdemir, A.Elhan, Ġ.Tekdemir, R.S.Tubbs, A.Attar, H.Ç.Uğur (2011). Neurovascular structures adjacent to the lumbar intervertebral discs: An anatomical study of their morphometry and relationships.journal of Neurosurgery-Spine, 14(5): Arslan, M., A.Cömert, H.Ġ.Açar, M.Özdemir, A.Elhan, Ġ.Tekdemir, R.S.Tubbs, A.Attar, H.C.Ugur (2011). Lumbosacral intrathecal nerve roots: An anatomical study.acta Neurochirurgica (wien), 153(7): Arslan, M., ACömert, HI Açar, M Ozdemı r, A Elhan, I Tekdemı r, RS Tubbs, HC Uğur (2011). Nerve root to lumbar disc relationships at the intervertebral foramen from a surgical viewpoint: An anatomical study. Clin Anat., doi: /ca Arslan, M., H.Demir, H.Arslan, A.S.Gökalp, C.Demir (2011). Trace elements, heavy metals and other biochemical parameters in malignant glioma patients", Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(2): Arslan, M., M.Eseoğlu, B.O.Güdü, Ġ.Demir, A.Kozan, A.Gökalp, E.Sosuncu, N.Kıymaz (2011). Comparison of simultaneous shunting to delayed shunting in infants with myelomeningocele in terms of shunt infection rate. Turk Neurosurg., 21(3):

65 Aslan M, Cosar N, Celik H, Aksoy N, Dulger AC, Begenik H,Usul Soyoral Y, Kucukoglu ME, Selek S, Evaluation of oxidative status in patients with hyperthyroidism. Endocr. (). Ataseven, V. S., S. Bilge-Dağalp, Z. BaĢaran, S. Keskin (2010). Seroepidemiological Studies of Equine Herpesviruses 1 (EHV-1) and 4 (EHV-4) Infections in Working Horses from the Eastern Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57: Avcu S, Arslan H, Göktas U, Bulut MD, Ünal Ö. Acute mountain sickness occurring with corpus callosum, globus pallidus and cerebellar peduncle involvement: MRI findings. Eur J Radiol Extra (2010), doi: /j.ejrex Avcu S, E. Altun, Ġ. Akpinar, M.D. Bulut, K. Eresov, T. Biren (2010). Knee joint examinations by magnetic resonance imaging: The correlation of pathology, age, and sex. North American Journal of Medical Sciences, 2: Avcu S, F. Çetin, O. Unal (2011). A case of enchondromatosis concomitant with cerebral hamartomas: radiological findings. Fetal and Pediatric Pathology, 30(2): Avcu S, H. Akdeniz, Ö. Ünal, M. Kurdoğlu (2010). Goldston syndrome in a fetus: case report and literature review. Fetal and Pediatric Pathology, 29: Avcu S, H. Arslan, Ö. Ünal (2010). Polispleni sendromu: bilgisayarlı tomografi bulguları eģliğinde nadir bir olgu sunumu. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(3): Avcu S, H. Arslan, U. GöktaĢ, M.D. Bulut, Ö. Ünal (2010). Acute mountain sickness occuring with corpus callosum, globus pallidus and cerebellar peduncle involvement. MRI findings. European Journal of Radiology Extra, e7-e10 Avcu S, Ġ. Akpınar, T. Biren (2010). The evaluation of renal resistivity index before and after voiding cystoureterography examination in patients with vesicoureteral reflux. Journal of Diagnostic Medical Sonography, 26(1):14-8. Avcu S, M.N. Koseoglu, K. Ceylan, M.D. Bulut, O. Unal (2011). The value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in the diagnosis of malignant and benign urinary bladder lesions. British Journal of Radiology, 84(1006): Avcu S, M.N. Köseoğlu, M.D. Bulut, O. Ozen, O. Unal (2010). The association of tethered cord, syringomyelia, diastometamyelia, spinal epidermoid, spinal lipoma and dermal sinus tract in a child. JBR-BTR, 93(6): Avcu S, O. MenteĢ, M.D. Bulut, M. Sünnetçioğlu, M.K. Karahocagil (2010). Sacroiliitis due to Salmonella Typhi: A case report. North American Journal of Medical Sciences, 2: Avcu S, Ö. Ünal, A. Turan, M. KırıĢ, K. Yuca (2010). Retropharyngeal abscess presenting with acute respiratory distress in a case of cervical spondylodiscitis. B-ENT, 6:63-5. Avcu S, Ö. Ünal, Ç. Kotan, M. Öztürk, Ö. Özen (2010). Submandibular and thyroid gland involvement of hydatid cysts: a very rare association with percutaneous treatment. Diagnostic and Interventional Radiology, 16: Avcu S, R. Sayın, Ö. Ünal, E.E. Çöğen, T. Tombul (2010). Atypical Virchow-Robin spaces: report of seven cases. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 30(6): Bakir, G. S., Keskin, H. Mirtagioglu, (2010). Determination of the Effective Factors for 305 Days Milk Yield by Regression Tree (RT) Method., Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(1): Basel H, Ekim H, Aydın C, Goya C. Our experience of infrapopliteal revascularization of lower extremity in ten years. Pak J Med Sci 2011;27: Basel H, Ekim H, OdabaĢı D, Kıymaz A, Aydın C, Dostbil A. Basilic vein transposition fistulas versus prosthetic bridge grafts in patients with end-stage renal failure. Annals of Vascular Surgery; Bayram Y, H, Güdücüoğlu Otlu B., Aypak C., Gürsoy NC, Uluç H., BerktaĢ M.. "Epidemiological characteristics and molecular typing of Salmonella enterica serovar Typhi during a waterborne outbreak in Eastern Anatolia.", Ann Trop Med Parasitol, , Bayram Y, Körkoca H, Aypak C, Parlak M, Çıkman A, Kılıç S, BerktaĢ M. Antimicrobial Susceptibilities of Brucella Isolates from Various Clinical Speciemens.Int. J. Med. Sci.2011; 8(3): BerktaĢ M., A. Çıkman, G. Yaman, H. Güdücüoğlu (2011). "Pandemik Ġnfluenza A (H1N1) tanısında Directigen TM EZ Flu A+B Hızlı Antijen Tanı testinin Değerlendirilmesi", Türkiye Klinikleri J Med Sci, 31(3): pp.,, DOI: /medsci Besiroglu L, Akman N, Selvi Y, Aydin A, Boysan M, Ozbebit O. Mental Health Literacy Concerning Categories of Obsessive-Compulsive Symptoms. Archives of Neuropsychiatry (NöroPsikiyatri ArĢivi) 2010; 47(2): Besiroglu L, Cetinkaya N, Selvi Y, Atli A. Effects of selective serotonin reuptake inhibitors on thought-action fusion, metacognitions, and thought suppression in obsessive-compulsive disorder. Comprehensive Psychiatry 2010; doi: /j.comppsych Besiroglu L, M. Sozen, O. Ozbebit, S. Avcu, Y. Selvi, A. Bora, A. Atli, O. Unal, M.D. Bulut (2011). The involvement of distinct neural systems in patients with obsessivecompulsive disorder with autogenous and reactive obsessions. Acta Psychiatr Scand, 124(2): Besiroglu L, Sozen M, Ozbebit O, Avcu S, Selvi Y, Bora A, Atli A, Unal O, Bulut MD. The involvement of distinct neural systems in patients with obsessive-compulsive disorder with autogenous and reactive obsessions. Acta Psychiatr Scand Aug;124(2): doi: /j x. Epub 2011 Jun 1. Bilici S, Sekmenli T, Gunes M, Gecit I, Bakan V, Isik D. (2011). Comparison of dartos flap and dartos flap plus spongioplasty to prevent the formation of fistulae in the snodgrass technique. Int Urol Nephrol. Mar 27. [Epub ahead of print] Buzgan, T., M.K. Karahocagil, H. Irmak, Ġ. Binici, H. Karsen, H. Akdeniz (2010). Ġki Yüz Dört Bakteriyel Menenjit Olgusunun Retrospektif Ġncelenmesi. Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi-Turkish Journal of Medical Science, 30(5): Çaksen H, A.S. Güven, C. Yılmaz, Ö. Ünal, M. BaĢaranoğlu, E. Sal, A. Kaya (2011). Clinical outcome and magnetic resonance imaging findings in infants with hypoglycemia. J Child Neurol, 26(1): Çalka, Ö., A.S. Karadag, N. Akdeniz, S. GüneĢ Bilgili, (2011). Türkiye nin doğusunda kontakt dermatitli hastalarda deri yama testi, Türkderm,45: 19-23).). Çalka, Ö., GüneĢ Bilgili, S., Akdeniz, N., Bayram, Ġ. (2010). Early Development of Squamous Cell Carsinoma in Two Sister Cases with epidermodysplasia Verruciformis Türkderm, 44(2): 92-5 Calka, O., N. Akdeniz, H. Uce Ozkul, A.S. Karadag, L. Behcet, (2011). Irritant Contact Dermatitis From Ranunculus kotcshyi BOISS in Six Cases, Contact Dermatitis. Mar;64(3): Çankaya H, S. Avcu, A. Budak, K. Yuca, A.F. Kıroğlu (2010). A case of unilateral mydriasis secondary to septoplasty under local anesthesia. B-ENT, 6:55-8. Ceğin MB, GöktaĢ U, Katı Ġ, Güzel A, Binici O. Levobupivakaine ilave edilen fentanilin kognitif fonksiyonlar ve serebral oksijenasyon üzerine etkilerinin araģtırılması. Eur J Gen Med 2010 (kabul) 61

66 Ceylan K, Taken K, Gecit I, Pirincci N, Gunes M, Tanik S, Karaman I Comparison of cystoscopy with diffusionweighted magnetic resonance images used in the diagnosis and follow-up of patients with bladder tumors. Asian Pac J Cancer Prev. 2010;11(4): Ceylan K, Taken K, Gecit I, Pirincci N, Gunes M, Tanik S, Karaman I Comparison of cystoscopy with diffusionweighted magnetic resonance images used in the diagnosis and follow-up of patients with bladder tumors. Asian Pac J Cancer Prev. 2010;11(4): Çobanoğlu U, Hız Ö, Melek M, Edirne Y. Is muscle-sparing thoracotomy advantageous? Kas koruyucu torakotomi avantajlı mı? Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19(1):43-48 Çobanoğlu U, Melek M.Çocukluk Çağında DüĢmeye Bağlı Toraks Travmaları ( Chest Traumas due to Fall in Childhood) Journal of Clinical and Analytical MedicineJ Clin Anal Med 2011;2(3):11-5. Demirci S, Sekeroğlu MR, Noyan T, Köçeroğlu R, Soyoral YU, Dülger H, Erkoç R. The importance of oxidative stress in patients with chronic renal failure whose hypertension is treated with peritoneal dialysis. Cell Biochem Funct Apr;29(3): doi: /cbf Epub 2011 Feb 24. Demirci ġ, ġekeroğlu MR, Noyan T, Köçeroğlu R, Soyoral YU, Dülger H, Erkoç R. The importance of oxidative stress in patients with chronic renal failure whose hypertension is treated with peritoneal dialysis. Cell Biochem Funct. 2011; 29(3): Demirkazik, A., Yucebilgic, G., Emre, M., Pelit, A., Cetin, A., Gulturk, S., Kavak, S. Effect of Magnetic Field on Plasma Zn, Cu and Malondialdehyde Levels and Na(+)-K(+) Atpase Activity of Isolated Diaphragmatic Muscle in a Diabetic Rat Model Source: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 22 Issue: 1 Pages: Dogan E, Erkoc R, Sayarlioglu H, Soyoral Y, Dulger H. Effect of Depot Oral Cholecalciferol Treatment on Secondary Hyperparathyroidism in Stage 3 and Stage 4 Chronic Kidney Diseases Patients. Renal Failure. 30: , Dulger C, E. Adali, S. Avcu, Z. Kurdoglu (2010). Large mesenteric cyst mimicking tuberculous ascites. Case Reports in Medicine, 2010: Dülger H, Dönder A, Sekeroğlu MR, Erkoç R, Ozbay B. Investigation of the relationship between serum levels of cotinine and the renal function in active and passive smokers. Ren Fail. 2011;33(5): Edirne, T., M. Can, A. Kolusari, R. Yildizhan, E. Adali ve B. Akdağ, Trends, Characteristics, and Outcomes of Adolescent Pregnancy in Eastern Turkey, Int J Gynaecol Obstet, 110, (2010). Edirne, T., SG. Arica, S. Gucuk, R. Yildizhan, A. Kolusari, E. Adali ve M. Can, Use of Complementary and Alternative Medicines by a Sample of Turkish Women for Infertility Enhancement: A Descriptive Study, BMC Complement Altern Med, 22, 11 (2010). Ediz L, Dülger AC, Toprak M, Ceylan MF, Kemik O.The prevalence and risk factors of decreased bone mineral density in firstly diagnosed ulcerative colitis patients in the eastern region of Turkey. Int J Clin Exp Med 2011;4: Ediz L, I. Tekeoglu, M.F. Ceylan, S. Avcu, O. Hiz (2011). Paraplegia due to extradural spinal hydatidosis, syringomyelia after surgical intervention: a case report. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 57: Ediz L, Tekeoglu I, Ceylan MF, Avcu S, Hiz O. Paraplegia due to Spinal Extradural Hydatid Disease and Syringomyelia After Surgical Intervention: A Case Report. Turk J Phys Med Rehab 2011; DOI /tftr Ediz, L., H. Ozkol, E., Tekeoglu, I. Tuluce, I., Gulcu, Y. Koyuncu (2011) Increased oxidative stress in patients with familial Mediterranean fever during attack period. African Health Sciences, 11: Ediz, L., Hız, O., Ozkol, H., Gulcu, E., Ceylan, F., M. Toprak (2011). Relationship between anti-ccp antibodies and synovial fluid oxidant and antioxidant activity in patients with Rheumatoid Arthritis. Int J Med Sci, 8(2): Ediz, L., Ozkol, H., Tekeoglu, Ġ., Tuluce, Y., Gulcu, E., Ġ. Koyuncu (2011) Increased oxidative stress in patients with familial Mediterranean fever during attack period. African Health Sciences, 11: Ekim H, Basel H, OdabaĢı D, Tuncer M. Management of constrictive pericarditis: a comparative study between median sternotomy and left thoracotomy. Pak J Med Sci 2010;26: Ekim H, OdabaĢı D, Gumrukcuoglu HA, Aydın C. Surgical menagement of atrial septal defect in patients over 40 years of age. Pak J Med Sci 2011;27(3): Ekim H, OdabaĢı D, GüneĢ Y, Basel H. Surgical repair of delayed chronic type A dissection after previous coronary artery bypass grafting.pak J Med Sci 2011;27: Emre M, Kavak S, Unlugenc H. The effects of telmisartan on mechanical responses of left ventricular papillary muscle in rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus. Acta Diabetol Dec;47(Suppl 1): Erdal N, Gürgül S, Kavak S, Yildiz A, Emre M. Deterioration of bone quality by streptozotocin (STZ)-induced type 2 diabetes mellitus in rats. Biol Trace Elem Res Jun;140(3): ErdurmuĢ M, R Yağcı, Ö AtıĢ, R Karadağ, A AkbaĢ, ĠF HepĢen (2011). Antioxidant status and oxidative stress in primary open angle glaucoma and pseudoexfoliative glaucoma. Current Eye Research, 36(8): F. Sayir, U. Cobanoglu, D. Mergan, H. Demir (2011). "Video- Assisted Thoracoscopic Surgery for Malignant Pleural Effusions", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (ISI),12:1-6. Fuat Sayır, Servet Kavak, Ġsmail Meral, Halit Demir, Nurettin Cengiz and Ufuk obanoğlu Effect of crush and axotomy of phrenic nerves on oxidative stress in diaphragm muscle of rats. Muscle and Nerve. Accepted manuscript online: 3 OCT :33AM EST DOI: /mus Garça MF, Yelken MK, Okur MH, Yuca SA. Leech Infestation of the Nasopharynx; A Rare Cause of Epistaxis and Hemorrhage. Eur J Gen Med 2011;8(2):141-3Gültekin E, Yelken K, Garça MF, Develioglu ON, Külekçi M. Effects of neck dissection and radiotherapy on short-term speech success in voice prosthesis restoration patients. J Voice Mar;25(2): Epub 2010 Feb 26. PubMed PMID: Garça MF, Yuca SA, Yuca K. Juvenile Nasopharyngeal Angiofibroma:Review Article.Eur J Gen Med 2010;7(4): Gecit I, Kavak S, Meral I, Pirinçci N, GüneĢ M, Demir H, Cengiz N, Ceylan K.Effects of Shock Waves on Oxidative Stress, Antioxidant Enzyme and Element Levels in Kidney of Rats. Biol Trace Elem Res Jun 24. [Epub ahead of print Gecit I, Kavak S, Meral I, Pirinçci N, GüneĢ M, Demir H, Cengiz N, Ceylan K. Effects of Shock Waves on Oxidative Stress, Antioxidant Enzyme and Element Levels in Kidney of Rats. Biol Trace Elem Res Jun 24. Gulec M, Selvi Y, Boysan M, Aydin A, Besiroglu L, Agargun MY. Ongoing or re-emerging subjective insomnia symptoms after full/partial remission or recovery of major depressive disorder mainly with the selective serotonin reuptake inhibitors and risk of relapse or recurrence: A 52-week follow-up study. Journal of Affective Disorders 2011;134(1-3):

67 Gümrükçüoğlu HA, Akyol A, Tuncer M, GüneĢ Y, Beğenik H, Akdağ S, Sahin M, SimĢek H, AğırbaĢlı M. Clinical and laboratory features of patients with pericardial effusion. Turk Kardiyol Dern Ars Oct;38(7): Gumrukcuoglu HA, Odabasi D, Akdag S, Ekim H. Management of Cardiac Tamponade: A Comperative Study between Echo-Guided Pericardiocentesis and Surgery-A Report of 100 Patients. Cardiol Res Pract. 2011;(19) Gümrükçüoğlu HA, OdabaĢı D, Akdağ S, Ekim H. Management of cardiac tampon: A comparative study between echoguided pericardiocentesis and surgery. Cardiology Research and Practice 2011; Epub 2011 Sep 20. Gün, Ġ., E. Müngen, M. Kurdoğlu, A. Babacan, M. Muhcu ve V. Atay, "Is Prenatal Volumetric Evaluation of Aneurysm of the Vein of Galen Important in the Prediction of Adverse Fetal Outcome?," J Clin Ultrasound, 38, (2010). Gün, Ġ., M. Kurdoğlu, E. Müngen, M. Muhcu, A. Babacan ve V. Atay, "Prenatal Diagnosis of Vertebral Deformities Associated with Pentalogy of Cantrell: The Role of Three-Dimensional Sonography?," J Clin Ultrasound, 38, (2010). GüneĢ Y, Gümrükçüoğlu HA, Kaya Y, Tuncer M. Incremental diagnostic value of color M-mode propagation velocity of the descending thoracic aorta to exercise electrocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars Dec;38(8): Hiz O, Ediz L, Ceylan MF, Gezici E, Gulcu E, Erden M. Prevalence of the absence of palmaris longus muscle assessed by a new examination test (Hiz-Ediz Test) in the population residing in the area of Van, Turkey. J Clin Exp Invest 2011;2: Hosoglu S, Celen MK, Akalın S,Geyik MF, Soyoral Y, Kara ĠH. Transmission of Hepatitis C by Blood Splash into Conjuctiva in a Nurse. Am J lnfect Control 2003,31: Ġ. Tekeoğlu, Ö. Hız, B. Özbay, M. Toprak, S. Avcu., "Sistemik romatizmal hastalıklarda akciğer tutulumu: HRCT bulguları", Clinical and Analytical Medicine, 2010, DOI: /JCAM.276 Ġlhan Gecit, Servet Kavak, Ismail Meral, Mustafa GüneĢ, Necip Pirinççi, Fuat Sayır, Halit Demir, Kadir Ceylan Effects of shock waves on oxidative stres and some trace element levels of rat liver and diaphragm muscles. Fresenius Environmental Bulletin [Epub ahead of print]. Ġnan, B., Ü. Aydın, H. BaĢel, K. Erkalp, T. YaĢar, S. Keskin (2011). Arteriovenöz Fistül OluĢturulmasında Prostetik Greftten Önce Son Seçenek: Brakiobazilik Ven YüzeyelleĢtirilmesi. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 31(2): Isik D, Atik B, Tan O, Aktar S, Dogan M, Goktas U. Primary repair of the alveolar cleft. The Journal of Craniofacial Surgery. (2010 kabul) Isik D, Guner S, Avcu S, Goktas U, Atik B. A Case Report of a Patient with Cleft Palate Carrying the Risk of Tetraplegia. Cleft Palate Craniofac J Sep 8. Isik D, Tekes L, Eseoglu M, Isik Y, Bilici S, Atik B. (2011).Closure of large myelomeningocele defects using dorsal intercostal artery perforator flap.ann Plast SurgAug;67(2): Isik D, Tekes L, Eseoglu M, Isik Y, Bilici S, Atik B. Closure of Large Myelomeningocele Defects Using Dorsal Intercostal Artery Perforator Flap. Ann Plast Surg Feb 4. [Epub ahead of print Isik Y, Goktas U, Yuzkat N, Kati I.Hungry bone syndrome as a cause of recurrent laryngospasm after parathyroidectomy. Eur J Anaesthesiol Dec 9. [Epub ahead of print]. PMID: IĢık, D., Z. Kurdoğlu, S. Özen, L. TekeĢ, S. Aktar ve B. Atik, Giant peripheral primitive neuroectodermal tumor of the mons pubis: a case report, Arch Gynecol Obstet, 283, (2011). Ismet Alkis;Servet Kavak;Ismail Meral;Gökhan Oto*;Halit Demir The effect of drospirenone/estradiol treatment on catalase and carbonic anhydrase enzyme activities, and some mineral concentrations in ovariectomized rats Volume 20 No Fresenius Environmental Bulletin page Itik V, Kemik O, Kemik A, Dulger AC, Sümer A, Usul Soyoral Y, Begenik H, Purisa S,Kotan C. Serum YKL-40 Levels in Patients with Gastric Cancer. Biomarkers in Cancer (). Karadağ AS, Gümrükçüoğlu HA, Gunes Bilgili S, Uce Ozkol H, Ertugrul DT, Simsek H, Sahin M, Calka O. J Dermatolog Treat Jan 22. Karadağ R, N Bayraktar, Ġ Kirbas, M DurmuĢ (2011). Unilateral, indirect spontaneous caroticocavernous fistula with bilateral abduction palsy. Indian Journal of Ophthalmology, 59(4): Karadağ R, UC Keskin, A Köktener, Y Selçoki, ĠF HepĢen, M Kanbay (2011). Ocular pulse amplitude and retrobulbar blood flow change in dipper and nondipper individuals. Eye (Lond), 25(6): Karadag, A.S., Ö. Çalka, N. Akdeniz, (2011). Ġzotretinoin kullanan 150 akne vulgaris hastasında yan etkilerin değerlendirilmesi, Türkderm, 45: Karadag, A.S., O. Calka, N. Akdeniz, I. Cecen. A case of irritant contact dermatitis with leech. (2010).Cutan Ocul Toxicol. Sep;30(3): Karapınar H, Gümrükçüoğlu HA, AĢker M, Göktekin O. Case images: left circumflex artery originating from the pulmonary artery in an adult. Turk Kardiyol Dern Ars Mar;39(2):176. Karapınar H, Küçükdurmaz Z, Sezer S, Gül I, Gümrükçüoğlu HA, Kayançiçek H, AĢker M, Baykan A, Yılmaz A, Kaya MG, Narin N. [Procedural success and shortand mid-term results of percutaneous closure of persistent arterial duct with the Amplatzer Duct Occluder II]. Turk Kardiyol Dern Ars Apr;39(3): Karsen, H., M.K. Karahocagil, H. Akdeniz, M.R. Ceylan, Ġ. Binici, S. Selek, H. Çelik (2011). Serum paraoxonase and arylesterase activities and oxidant status in patients with brucellosis. African Journal of Microbiology Research, 5(13): Karsen, H., M.K. Karahocagil, H. Akdeniz, M.R. Ceylan, Ġ. Binici, S. Selek, H. Çelik (2011). Serum paraoxonase and arylesterase activities and oxidant status in patients with brucellosis. African Journal of Microbiology Research, 5(13): Karsen, H., ġ Selek, M.K. Karahocagil, H. Akdeniz, M. Sünnetcioğlu, S. Ekin, F. Gunak, H. Çelik (2011).Association of Paraoxonase Activity and Atherosclerosis in Patients with Fasciola hepatica infection. The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases, June 2011, Sarajevo- Bosnia&Herzogvina. Karsen, H., ST. Koruk, M.K. Karahocagil, C. Çalisir, F. Corcu Baran (2011). Comparative analysis of cerebrospinal fluid adenosine deaminase activity in meningitis. Swiss Medical Weekly, 141:w Katı Ġ, Kurdoğlu Z, GöktaĢ U, Aytekin OC, Avcu S. Anesthesia Mumps After The Caesarian Sectio In Pregnant Woman. Eur J Gen Med 2010(kabul) Kavak S.; Dulger H.; Tulgar M.; et al.effects of High-Rate Frequency Modulation Treatment on Malondialdehyde in Diabetic Polyneuropathy ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 22 Issue: 1 Pages: Published: JAN

68 Kavak, S., Tulgar, M., Anlar, Ö. Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation on motor and sensorial nerves for diabetic polyneuropathy patients by use of electromyography Cell Membranes and Free Radical Research 2 (3), pp Kaya A, M. Acikgoz, L. Üstyol, S. Avcu, E. Sal, M. Okur, H. Caksen (2010). A case of acute disseminated encephalomyelitis mimicking luekodystrophy. Kurume Med J, 57:85-9. Keskin U, Y Totan, R Karadağ, M ErdurmuĢ, B Aydın (2011). Inhibitory Effects of SU5416, a Selective Vascular Endothelial Growth Factor Receptor Tyrosine Kinase Inhibitor, on Experimental Corneal Neovascularization. Ophthalmic Research, 47(1): Kılıç A, S. Avcu, S. Tekin, A. Gül, A. Çinal, T. YaĢar (2010). MR-induced migration of retained metallic foreign body in the eye. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging, 41:e1-3. Kiymaz, N., N. Yilmaz, Ġ. Demir, S. Keskin (2010). Prognostic Factors in Patients with Occipital Encephalocele. Pediatric neurosurgery, 46 (1): KOLUSARI A., YĠLDĠZHAN R., ADALĠ E., KURDOGLU M., SAHĠN H.G., KAMACĠ M., SĠVASLĠOGLU A. Shortterm results of posterior intravaginal slingplasty in grade 4 uterine prolapse Arch Gynecol Obstet 2010;281:55 58 Kor, A. ve S. Keskin (2011). Quality and Sensory Evaluation for Goat Meat Using Generalized Procrustes Analysis. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10 (10): Korkmaz, M., M. Yenigün, S. Bakırdere, O. Y Ataman, S. Keskin, T Müezzinoğlu, M. Lekili. (2010). Effect of Cronic Boron Exposure on Semen Profil. Biol Trac Elem Res. DOI /s Koyun, N., A. Aydınlıoğlu, FN. Gümrukcüoğlu. (2011). Aperture in coronoid-olecranon septum: A radiological evaluation. Indian J Orthop Sep;45(5): Koyun, N., A. Aydınlıoğlu, K. Aslan (2011). A morphometric study on dog cerebellum. Neurol Res Mar;33(2): KURDOGLU M, KURDOGLU Z., OZEN S., KUCUKAYDIN Z, BULUT G., ERTEN R., KAMACI M. Expression of laminin receptor 1 in human placentas from normal and preeclamptic preganacies and its relanship with the severitiy of preeclampsia. J Perinatal Med.2011;39 (4): KURDOGLU M., ADALĠ E., KURDOGLU Z., KARAHOCAGĠL M.K., KOLUSARI A., YĠLDĠZHAN R., KUCUKAYDIN Z., SAHĠN H.G., KAMACĠ M., AKDENĠZ H. Brucellosis in pregnancy. A 6 year clinical analysis Arch Gynecol Obstet 2010; 281(2): KURDOGLU M., KOLUSARI A., ADLĠ E., YĠLDĠZHAN R., KURDOGLU Z., KUCUKAYDIN Z., KAYA A., KĠRĠMĠ E., SAHĠN H.G., KAMACĠ M. Does residual amniotic fluide after preterm premature rupture of membranes have effect on perinatal outcomes? 12 years experience of tertiary care center Arch Gynecol Obstet 2010; 281(4): Kurdoğlu M., Z. Kurdoğlu, S. Özen, Z. Küçükaydın, G. Bulut, R. Erten ve M. Kamacı, "Expression of laminin receptor 1 in human placentas from normal and preeclamptic pregnancies and its relationship with the severity of preeclampsia," J Perinat Med, 39, (2011). Kurdoğlu M., Z. Kurdoğlu, S. Özen, Z. Küçükaydın, G. Bulut, R. Erten ve M. Kamacı, "Expression of laminin receptor 1 in human placentas from normal and preeclamptic pregnancies and its relationship with the severity of preeclampsia," J Perinat Med, 39, (2011). Kurdoglu Z, Ozkol H, Tuluce Y., I. Koyuncu (2011) Oxidative status and its relation with insulin resistance in young nonobese women with polycystic ovary syndrome. Journal of Endocrinol Investigation, (in press) doi: / ). Kurdoglu Z, Ozkol H., M. Kurdoglu (2011). Increased myeloperoxidase and adenosine deaminase activities in women with polycystic ovary syndrome. Gynecological endocrinology (in press) doi: / ) Kurdoğlu, M., M. Yıldırım, Z. Kurdoğlu, A. Erdem, M. Erdem, A. Bilgihan ve B. GöktaĢ, "Cardiovascular Risk Assessment with Oxidised Ldl Measurement in Postmenopausal Women Receiving Intranasal Estrogen Replacement Therapy," Gynecol Endocrinol, 27, (2011). Kurdoğlu, M., Z. Kurdoğlu ve S. Özen, "Giant Pedunculated Leiomyoma of the Vulva in Full-Term Pregnancy: Is Spontaneous Vaginal Delivery Possible?," Arch Gynecol Obstet, 283, (2011). Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu ve Z. Küçükaydın, "Spontaneous Rupture of the Imperforate Hymen in an Adolescent Girl with Hematocolpometra," ISRN Obstetrics and Gynecology, 2011, Article ID , 2 pages (2011). Kurtoğlu M, Köksoy C, Ekim H, Akçalı Y, Karabay O, Filizcan U; TROMBOTEK Study Group. Long-term efficacy and safety of once-daily enoxaparine plus warfarin for the outpatient ambulatory treatment of lower-limb deep venous thrombosis in the TROMBOTEK Trial. J Vasc Surg 2010;52: L. Ediz, B. Al, Ö. Hız., "Rehabilitasyon tıbbında acil bir durum:otonomik disrefleksi", Akademik Acil Tıp Dergisi, 9: pp., 2010, DOI: false L. Ediz, O. Hiz, H. Ozkol, E. Gulcu, M. Toprak, M. F. Ceylan, "Relationship between Anti-CCP antibodies and oxidant and anti-oxidant activity in patients with rheumatoid arthritis", International Journal of Medical Sciences (ISI), 8(2): pp., 2011 L. Ediz, O. Hiz, I. Meral, M. Alpayci, "Complex regional pain syndrome: A vitamin K dependent entity?", Medical Hyphotheses (ISI), 75: pp., 2010, DOI: /j.mehy L. Ediz, Ö. Hız, M. F. Ceylan, M. Toprak, "Shoulder subluxation and shoulder-hand syndrome after stroke; effect of brain lesion location and side", Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, DOI: /JCAM.258 L. Ediz, O. Hiz, M. F. Ceylan, M. Toprak, Y. Ozkan, "Pes cavus and Charcot Marie Tooth disease: a case report and review of the literature", Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, DOI: /JCAM.293 L. Ediz, O. Hız, M. Toprak, I. Tekeoğlu, S. Ercan, "The validity and reliability of the Turkish version of the Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire", Clinical Rheumatology (ISI), 30: pp., 2011, DOI: DOI /s L. Ediz, O. Hiz, M. Toprak, MF. Ceylan, L. Yazmalar, E. Gulcu. Restless legs syndrome in Behçet s Disease. The Journal of International Medical Research (ISI), 39(3): pp., 2011 Levent Ediz, Özcan Hız. Physical therapy in treating fibromyalgia syndrome: a brief review. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2011;14:28-32 M. Ġzmirli, G. Yılmazer, T. Çakır, Z. A. Palabıyık. The Comparison of Dose Distribution of Different 3D Conformal Radiotherapy Plans of Stomach Cancer International Journal of Hematology and Oncology, (Kabul yazısı-2011) Mehmet Melek, Burhan Beger, Metin ġimģek, Serdar Epçaçan, Mustafa Kösem, YeĢim Edirne. "Polyarteritis nodosa with perforation of the cecum" (Letter to the Editor)The Turkish Journal of Gastroenterology. (Yayına kabul edildi ) 64

69 Mehmet Melek, Halit Demir, Salim Bilici, Burhan Beger, U Çobanoğlu, Ismail Meral, Sıddık Keskin, Erdal Ozmen.Oxidative stress and some antioxidant enzyme activities in newborns with esophageal atresia and their mothers. Journal of Ġnternatonal Medical Research (Yayına kabul edildi 18 Eylül 2011) Mehmet Melek, Ufuk Cobanoglu, Salim Bilici, Burhan Beger, Baran Serdar Kizilyidiz, Yasin Melek. Managment and treatment of foreign bodies ingestion in childhood. Eastern Journal of Medicine ((Yayına Kabul edildi. 28 ġubat 2011) Melek M, Cobanoglu U. A New Technique in Primary Repair of Congenital Esophageal Atresia PreventingAnastomotic Stricture Formation and Describing the Opening Condition of Blind Pouch: Plus ( + ) Incision. Gastroenterology Research and Practice Volume 2011, Article ID , 4 pages doi: /2011/ Melek M, Demir H, Kırımi E, Meral I, Keskin S. Catalase and Carbonic Anhydrase Enzyme Activities, and Some Mineral-Heavy Metal Concentrations in Newborns with Congenital Malformations. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(2): Melek, M., H. Demir, E. Kırımi, Ġ. Meral, S. Keskin (2011). Catalase and Carbonic Anhydrase Enzyme Activities, and Some Mineral-Heavy Metal Concentrations in Newborns with Congenital Malformations. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 31 (2): O. Hız, L. Ediz, E. Gülcü, Ġ. Tekeoglu, "Effects of behçet disease on sexual function and psychological status of male patients", Journal of Sexual Medicine (ISI), 2011;8: O. Hiz, L. Ediz, I. Tekeoglu, "Effect of number of pregnancies on bone mineral density", The Journal of International Medical Research (ISI), 38: pp., 2010, DOI: false Ö. Hız, L. Ediz, M. Toprak, Ġ. Tekeoğlu, "Bir üniversite hastanesinde yatan hastalarda fiziksel tıp ve rehabilitasyon konsültasyonları", Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010, DOI: /JCAM.275 Odabasi D, Basel H, Ekim H. Surgical treatment of arteriovenous fistula aneurysms seen in end stage renal failure patients by aneurysmorrhaphy method. Tütk Göğüs Kalp Damar Cer Derg 2011;19: OdabaĢı D, Ekim H, Kıymaz A. A comparison between minilaparotomy and conventional approach for the surgical therapy of aortoiliac occlusive disease. Pak J Med Sci 2010;26: Odabasi D, Kıymaz A, Ekim H, Basel H. Surgical repair of delayed chronic type A dissection after previous coronary artery bypass grafting. Pak J Med Sci 2011;27: Onat A, Murat SN, Ciçek G, Ayhan E, Ornek E, Kaya H, Gümrükçüoğlu HA, Doğan Y, Can G. [Regional distribution of all-cause mortality and coronary disease incidence in Turkey: findings of Turkish Adult Risk Factor survey 2010]. Turk Kardiyol Dern Ars Jun;39(4):263-8 Ozdemir O, Polat FH, BeĢiroğlu L, Selvi Y, Ozdemir F, Atli A, Akbayram S. Suça yönelen erkek ergenlerde travmatik yaģantılar, dissosiyasyon ve suça karģı tutumlar. Anatolian Journal of Psychiatry (Anadolu Psikiyatri Dergisi) 2011;12(1): Özkol H, Tuluce Y, Koyuncu Ġ, Balahoroğlu R. A Biochemical Study on the Protective Potential of Centarium Eryytrea L. Ġn Rats at Acute Aspirin Exposure. Fresenius Enviromental Bulletin.Volum (2011). 20 No.10a, Ozkol, H., D. Musa, Y. Tuluce, I. Koyuncu (2011) Ameliorative influence of Urtica dioica L against cisplatin-induced toxicity in mice bearing Ehrlich ascites carcinoma. Drug and Chemical Toxicology, (in press). doi: / Özkol, H., Ediz, L., ġekeroğlu, MR., Tekeoğlu, I., S. Keskin (2011). Activities of cholineesterases, adenosine deaminase and myeloperoxidase in patients with familial mediterranean fever. Turkish Journal of Physical Me dicine and Rehabilitation (in press) Ozkol, H., I. Koyuncu, Y. Tuluce (2011) Some medicinal plants counteract alterations of neuroendocrine stress response system, oxidative and nitrosative stress caused by repeated restraint in rats. Journal of Medicinal Plants Research, 5(17): Ozkol, H., Musa, D., Tuluce, Y., I. Koyuncu (2011) Ameliorative influence of Urtica dioica L against cisplatin-induced toxicity in mice bearing Ehrlich ascites carcinoma. Drug and Chemical Toxicology, (in press). doi: / Ozkol, H., Tuluce, Y., Celik, I., I. IĢık (2011) Omethoate modulates some oxidant/antioxidant parameters in frogs (Rana ridibunda Pallas). Toxicology & Industrial Health, (in press) doi: / Ozkol, H., Tuluce, Y., I. Koyuncu (2011) Attenuation of UVC- Induced Toxicity by Linum usitatissimum L. Oil in Rats: Monitoring of Some Hematological and Biochemical Constituents. Fresenius Environmental Bulletin, 20(8): Ozkol, H., Tuluce, Y., I. Koyuncu (2011) Calendula officinalis L. ameliorates levels of some blood constituents and body weight loss in passive cigarette smoke exposure of rats. Fresenius Environmental Bulletin, 20(6): Ozkol, H., Tuluce, Y., I. Koyuncu (2011) Subacute effect of cigarette smoke exposure in rats: Protection by pot marigold (Calendula officinalis L.) extract. Toxicology & Industrial Health, doi: / Ozkol, H., Tuluce, Y., Koyuncu, I., R. Balahoroglu (2011) A biochemical study on the protective potential of Centaurium erythraea L. in rats at acute aspirin exposure. Fresenius Environmental Bulletin, 20(10): Ozkol, H., Y. Tuluce, I. Celik, I. IĢık (2011) Omethoate modulates some oxidant/antioxidant parameters in frogs (Rana ridibunda Pallas). Toxicology & Industrial Health, (in press) doi: / Ozkol, H., Y. Tuluce, I. Koyuncu (2011) Attenuation of UVC- Induced Toxicity by Linum usitatissimum L. Oil in Rats: Monitoring of Some Hematological and Biochemical Constituents. Fresenius Environmental Bulletin, 20(8): Ozkol, H., Y. Tuluce, I. Koyuncu (2011) Calendula officinalis L. ameliorates levels of some blood constituents and body weight loss in passive cigarette smoke exposure of rats. Fresenius Environmental Bulletin, 20(6): Ozkol, H., Y. Tuluce, I. Koyuncu (2011) Subacute effect of cigarette smoke exposure in rats: Protection by pot marigold (Calendula officinalis L.) extract. Toxicology & Industrial Health, doi: / Ozkol, H., Y. Tuluce, I. Koyuncu, R. Balahoroglu (2011) A biochemical study on the protective potential of Centaurium erythraea L. in rats at acute aspirin exposure. Fresenius Environmental Bulletin, 20(10): Ozkol, HU, Akdeniz, N., Ozkol, H., Bilgili SG., O. Calka (2011). Development of Phytophotodermatitis in two cases related to Plantago lanceolata. Cutan Ocul Toxicol (in press) doi: / ) Ozyurt B, Kesici H, Alıcı SK, Yılmaz S, Odacı E, Aslan H, Rağbetli MÇ, Kaplan S. (2011). Prenatal exposure to diclofenac sodium changes the morphology of the male rat cervical spinal cord: a stereological and histopathological study. Neurotoxicol Teratol. Mar- Apr;33(2): Epub 2011 Jan

70 Peker E, O. Tuncer, E. Cagan, M. Dogan, A. Kaya, S. Avcu, E. Kirimi (2010). Esophageal atresia concomitant with congenital hypothyroidism and phenylketonuria in a newborn. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 23: SAHĠN H.G., KOLUSARI A., KAMACI M., KAYNAK C., TUNCEL H. The effect of oxytocin and misoprostol on neonatol bilirubin levels Arch Gynecol Obstet 2010; 281(1): Sakar, E., S. Keskin, H. Ünver (2011). Using of Factor Analysis Scores in Multiple Linear Regression Model for Prediction of Kernel Weight in Ankara Walnuts. The Journal of Animal & Plant Sciences, 21(2): Sayarlıoglu H, Erkoc R, Sayarlıoglu M, Dogan E, Soyoral Y. Successful Treatment of Nephrotic Syndrome due to FMF Amyloidosis with Azathioprine: Report of Three Turkish Cases. Rheumatol 2006, DOI 10,l007/S 296, Sayarlıoglu H, Erkoc R, Soyoral Y, Etlik O, Dogan E, Kotan C. Peritoneal Hydatid: an Unusual Cause of Abdominal Pain in a Hemodialysis Patient. Nephrol. Dial Transplant. 2006: 21: Sayarlıoglu H, Erkoc R, Tuncer M, Soyoral Y, Esen R, Gumrukçuoglu HA, Dogan E, Sayarlıoglu M. Effects of Low Sodium Dialysate in Chronic Hemodialysis Patients: An Echocardiographic Study. Renal Failure. 2007:29: Sayarlioglu, M., Calka, O., Cınal, A., Sayarlioglu, H., Akdeniz, N., Topcu, N., Cevik Durmus, A., Demirok, A., Ilhan, B., Gul, A. (2010). Comparison of argon laser photocoagulation-induced cutaneus inflammation and skin pathergy test in Behçet s disease. Clin Rheumatol, 29, Sayin R, Usul Soyoral Y, Erkoc R. Polyneuropathy Due to Cyclosporine A in Patients with Renal Transplantation: A Case Report. Renal Failure (). Prevalence and risk factors of restless leg syndrome in a single hemodialysis unit. Soyoral Y, Sayarlıoğlu H, Tuncel D, ġahin M, Doğan E, Erkoç R. Turk J Med Sci 2010; 40(3): Sayır F, Kavak S, Meral I, Demir H, Cengiz N, Cobanoğlu U (2011). Effects of crush and axotomy on oxidative stress and some trace element levels in phrenic nerve of rats. Brain Res Bull Jul 23 Sayır F, Kavak S, Meral I, Demir H, Cengiz N, Cobanoğlu U (2011).Effects of crushandaxotomy on oxidativestressandsometrace element levels in phrenicnerve of rats. Brain ResBull Jul 23 Sayır F, Kavak S, Meral I, Demir H, Cengiz N, Cobanoğlu U.Effects of crush and axotomy on oxidative stress and some trace element levels in phrenic nerve of rats. Brain Res Bull Jul 23. Sehitogullari, O. Cıkman, F. Sayir, U. Cobanoglu, C. Demir, H. Demir (2011). "Analysis of lymphnodemetastasesand in patients 50 years of ageandbelow of 128 cases of esophagealcarcinomaandtheirimpact on prognosis", Asian Pacific Journal of CancerPrevention (ISI),12(3): Selvi Y, Atli A, Aydin A, Besiroglu L, Ozdemir P, Ozdemir O. The comparison of aripiprazole and risperidone augmentation in selective serotonin reuptake inhibitor-refractory obsessive-compulsive disorder: a single-blind, randomised study. Human Psychopharmacology Clinical and Experimental 2011; 26;1: doi: /hup.1169 Selvi Y, Atli A, Aydin A, Yener HI. Aripiprazole-related acute transient myopia and diplopia: a case report. Journal of Clinical Psychopharmacology 2011 Apr;31(2): Selvi Y, Atli A, Besiroglu L, Aydin A, Gulec M. The impact of obsessive beliefs on pharmacological treatment response in patients with obsessive-compulsive disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice 2011; 1 5. doi: / Selvi Y, Aydin A, Atli A, Boysan M, Selvi F, Besiroglu L. Chronotype differences in suicidal behavior and impulsivity among suicide attempters. Chronobiology International 2011 Mar;28(2): Selvi Y, Aydın A, BeĢiroğlu L. Atypical psychiatric symptoms associated with left temporal lesion: two cases. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2010; 20(4): Selvi Y, Aydin A, Boysan M, Atli A, Agargun MY, Besiroglu L. Associations. between chronotype, sleep quality, suicidality, and depressive symptoms in patients with major depression and healthy controls. Chronobiology International 2010; 27(9-10): Selvi Y, Aydin A, Gulec M, Boysan M, Besiroglu L, Ozdemir PG, Kilic S. Comparison of dream anxiety and subjective sleep quality between chronotypes. Sleep and Biological Rhythms 2011; doi: /j x Selvi Y, Aydin A, Gumrukcuoglu HA, Gulec M, BeĢiroğlu L, Ozdemir PG, Kilic S. Dream Anxiety is an Emotional Trigger for Acute Myocardial Infarction. Psychosomatics 2011; doi: /j.psym Selvi Y, Besiroglu L, Aydin A, Gulec M, Atli A, Boysan M, Celik C. Relations between childhood traumatic experiences, dissociation, and cognitive models in obsessive compulsive disorder. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice In press. Selvi Y, Özdemir PG, Atli A, BeĢiroğlu L. Nöropsikiyatrik belirtilerle iliģkili tüberküloz lenfadenit: bir katatoni olgusu. Catatonic symptoms associated with tuberculous lymphadenitis: a case of catatonia. Archives of Neuropsychiatry (Nöropsikiyatri ArĢivi) 2011; doi: /npa.y5768. Selvi Y, Ozturk RĠ, Ağargün MY, BeĢiroğlu L, Çilli AS. Temel Yas Unsurları Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması. A study of the validity and reliability of Turkish adaptation of core bereavement items. Archives of Neuropsychiatry (Nöropsikiyatri ArĢivi) 2011; 2011; 48(2): Selvi Y, Smolensky MH, Boysan M, Aydin A, Besiroglu L, Atli A, Gumrukcuoglu HA. Role of Patient Chronotype on Circadian Pattern of Myocardial Infarction: A Pilot Study. Chronobiology International 2011; 28(4): doi: / Selvi Y, Smolensky MH, Boysan M, Aydin A, Besiroglu L, Atli A, Gumrukcuoglu HA. Role of patient chronotype on circadian pattern of myocardial infarction: a pilot study. Chronobiol Int May;28(4): Selvi Y, Ozkol H, Tuluce Y, Besiroglu L, Ozdemir PG. Chronotypes and oxidative stress: is there an association? Biological Rhythm Research 2011; doi: / Selvi, Y., H. Ozkol, Y. Tuluce, L. Besiroglu, P. Ozdemir (2011) Chronotypes and Oxidative Stress: Is there an association? Journal of Biological Rhythms, doi: / Selvi, Y., Ozkol, H., Tuluce, Y., Besiroglu, L., P. Ozdemir (2011) Chronotypes and Oxidative Stress: Is there an association? Journal of Biological Rhythms, doi: / ġengül I, D. ġengül, S. Avcu, Ö. Parlak (2010). Gangrenous Meckel's diverticulum in a strangulated umbilical hernia in a 42-year-old woman: a case report Cases Journal, 3:10 66

71 Servet Kavak, M. Fatih Garca, Ilhan Gecit, Ġsmail Meral, Nurettin Cengiz, Halit Demir. Effects of ESWL directed to parotid gland on oxidative stress parameters and some trace element levels in facial nerve of rats. Muscle and Nerve DOI: /mus [Epub ahead of print]. ġimģek H, GuneĢ Y, Demir C, Ģahin M, Gümrükçüoğlu HA, Tuncer M. The effects of iron deficiency anemia on p wave duration and dispersion. Clinics (Sao Paulo). 2010;65(11): Soyoral Y, Dogan E, Sayarlıoglu H, Erkoc R, Begenik H. Burkitt Lymphoma in Renal Transplant Recipient. Renal Failure January 2007, 29,1. Soyoral Y, Süner A, Kıdır V, Arıtürk Z, Balakan O, Degertekin H. The Effect of Viral Cirrhosis on Cardiac Ventriculer Function. Eur J Gen Med 2004,1(2), Topal C, Algun E, Sayarlioglu H, Erkoc R, Soyoral Y, Dogan E, Sekeroglu R, Cekici S. Diurnal Rhythm of Urinary Calcium Excretion in Adults. Renal Failure. 30: , Topal C, Sayarlıoglu H, Dogan E, Erkoc R, Soyoral Y. Cloudy Dialysate due to Lercanidipine. Nephrol Dial Transplant Tuluce, Y., H. Ozkol, I. Koyuncu (2011) Photoprotective effect of flax seed oil (Linum usitatissimum L.) against ultraviolet C induced apoptosis and oxidative stress in rats. Toxicology & Industrial Health, (in press). doi: / Tuluce, Y., H. Ozkol, I. Koyuncu, H. Ine (2011) Increased occupational coal dust toxicity in blood of central heating system workers. Toxicology & Industrial Health, 27(1): Tuluce, Y., Ozkol, H., Koyuncu., I., H. Ine (2011) Gastroprotective effect of small centaury (Centaurium erythraea) on aspirin induced gastric damage in rats. Toxicology & Industrial Health, 27(8) U. Çobanoğlu, D. Mergan (2011). "Okul Çağı Çocuklarında Kalem Kapağı Aspirasyonları: Eğitmen ve Ailelerin Dikkat Etmesi Gereken Bir Konu", J Clin Anal Med, 2(3):21-3 U. Çobanoğlu, F. Sayır, B. Sertoğullarından, D. Mergan, Ġ. Aydın (2011). "EĢ zamanlı Bilateral Spontan Pnömotoraks: 11 Olgunun Retrospektif Analizi, J Clin Anal Med 2(3): U. Cobanoglu, F. Sayır, D. Mergan (2010). "Reactive oxygen metabolites can be used to differentiate malignant and non-malignant pleural efffusions", Annals of Thoracic Medicine (ISI),5(3): U. Çobanoğlu, F. Sayır, D. Mergan (2011). "Ġzole travmatik hemotoraksın tedavisinde videotorakoskopik cerrahi ilk tercih olmalı mı? Prospektif randomize kontrollü çalıģma", Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisi,17(2): U. Çobanoğlu, F. Sayır, D. Mergan, O. Toktas (2011). "Diyafragma Plikasyonunun Solunum Fonksiyon Testi, Dispne Skoru ve Arteriyal Kan Gazı Üzerine Olan Etkileri: Diyafragma Elevasyonlu 11 Olgunun Analizi. J Clin Anal Med, 2(2):7-10 U. Çobanoğlu, F. Sayır, D. Mergan, O. Toktas (2011). "Diyafragma Plikasyonunun Solunum Fonksiyon Testi, Dispne Skoru ve Arteriyal Kan Gazı Üzerine Olan Etkileri: DiyafragmaElevasyonlu 11 Olgunun Analizi. J Clin Anal Med,2(2):7-10 U. Çobanoğlu, F. Sayır, M. Melek, D. Mergan, F. Selvi (2011). "Yüzyedi Spontan Pnömotoraks Olgusunda Klinik Deneyimimiz".J Clin Anal Med,2(3):54-8 U. Çobanoğlu, H. Demir, F. Sayır, M. Duran, D. Mergan (2010). "Some Mineral, trace Element and Heavy Metal Concentrations in Lung Cancer", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (ISI),11: U. Cobanoglu, H. Demir, M. Duran, A. ġehitoğulları, D. Mergan, C. Demir (2010). "Erythrocyte Catalase and Carbonic Anhydrase Activities in Lung Cancer", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention (ISI,11: U. Cobanoglu, I. Yalcinkaya, M. Er, A. F. Isik, F. Sayır, D. Mergan (2011). "Surgery for bronchiectasis: The effect of morphological types to prognosis", Annals of Thoracic Medicine (ISI),6 (1): U. Çobanoğlu, M. K. Bartın, D. Mergan, Ö. Yılmaz, A. Demir, O. ToktaĢ (2010). "Yukarı Batın Ameliyatlarından Sonra Plevral Efüzyonlar: 47 Olgunun Analizi J Clin Anal Med,2(3): U. Çobanoğlu, M. Melek (2011). "Çocukluk Çağında DüĢmeye Bağlı Toraks Travmaları", J Clin Anal Med, 2(3):11-5 U. Çobanoğlu, M. Melek, F. Sayır, D. Mergan (2011). "Çocukluk Çağında Bisiklet Kazalarına Bağlı Toraks Travmaları", J Clin Anal Med,2(3):34-8. U. Çobanoğlu, Ö. Hız, M. Melek, Y. Edirne (2011). "Is muscle-sparing thoracotomy advantageous?", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (ISI),19(1): U. Çobanoğlu, Ö. Hız, M. Melek, Y. Edirne, "Is musclesparing thoracotomy advantageous?", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi (ISI), 19(1):43-48 pp., 2011 Ufuk Cobanoglu, Fuat Sayır, Abidin ġehitoğlu, Salim Bilici, Mehmet Melek. Therapeutic strategies for complications secondary to hydatid cyst rupture. Int J Clin Exp Med 2011;4(3): Ufuk Çobanoğlu, Muhammed Can, Ġsmail Birincioğlu, YeĢim Edirne, Mehmet Melek (2011). Late Recognized Nail Aspiration in a Child: Case Report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg,17(5): Ugur Goktas, Daghan Isik, Ismail Kati, Bekir Atik, Lokman Soyoral.The Effects of Lidocaine Infiltration on Cost of Rhinoplasty Made Under General Anesthesia. The Journal of Craniofacial Surgery 2011; 22(6), doi: /scs.0b013e c Ünal Ö, H. Arslan, E. Adalı, A. Bora, R. Yıldızhan, S. Avcu (2010). MRI of omphalopagus conjoined twins with a Dandy-Walker malformation: prenatal True FISP & HASTE sequences. Diagnostic and Interventional Radiology, 16:66-9. Ünal Ö, H.Ġ. Koparan, S. Avcu, A.M. Kalender, E. Kilsi (2011). The diagnostic value of diffusion-weighted magnetic resonance imaging in soft tissue abscesses. European Journal of Radiology, 77: Ünal Ö, M. Beyazal, S. Avcu, S. Akbayram, C. Akgün (2011). Metastasis of testicular yolk sac tumor to cauda equina. Fetal and Pediatric Pathology, 30(3): Usul Soyoral Y, Begenik H, Aldemir MN, Baran AI, Emre H, Karahocagil MK, Erkoc R. Comparison of the Automated Cell Counter and Manual Method for the Assessment of Dialysis Fluids in Peritoneal Dialysis Patients. Health med (). Usul Soyoral Y, Begenik H, Emre H, Aytemiz E, Ozturk M, Erkoc R.Dialysis therapy for lactic acidosis caused by metformin intoxication: presentation of two cases. Hum Exp Toxicol Mar 25. Uzar E, R Karadağ, B Çakır, A Ersoy, AZ Burakgazi, A Ġlhan (2010). A patient with progressive headache and partial optic chiasm involvement. Reviews in Neurological Diseases, 7(4): ; discussion Yildizhan, R., GA. Ilhan, B. Yildizhan, A. Kolusari, E. Adali, G. Bugdayci, Serum Retinol-Binding Protein 4, Leptin, and Plasma Asymmetric Dimethylarginine Levels in Obese and Nonobese Young Women with Polycystic Ovary Syndrome, Fertil Steril, 96, , (2011). Yuca K, S. Avcu, A.F. Kiroglu, O. Etlik, H. Cankaya, M. Kiris (2010). The detection of Eagle s syndrome with three-dimensional multidetector computerized tomography (CT). Pakistan Journal of Medical Science, 26(3):

72 Ulusal Makaleler A Gül, Tekin YaĢar, Ç Çağlar, O Esmer Van ve yöresinde delici göz yaralanmaları sonrası endoftalmi görülme sıklığı Türk Oftalmoloji Dergisi, 40: , Abdulmenap GÜZEL, Hasan Hüsnü YÜCE, Uğur GÖKTAġ, Yasemin IġIK, Osman Çağatay AYTEKĠN Zor Hava Yolu Beklenen Bir Olguda Hava Yolu Yönetimi. Van Tıp Dergisi (2010 kabul). ADALI E., KURDOĞLU M., KOLUSARI A.,YILDIZHAN R., ÇĠM N., ġahġn H.G., KAMACI M. Kliniğimizdeki Ektopik Gebelik Olgularının BeĢ Yıllık Analizi Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi 7(2): ; ( 2010) Ahmet KAZEZ, Nusret AKPOLAT, Mehmet GÖKSU. Geç dönem over torsiyonlarında konservatif tedavi; ikinci basamak deneysel immünohistokimyasal çalıģma. Çocuk Cerrahisi Dergisi 24(1): Akbayram S, S. Avcu, B.S. Kızılyıldız, G. TaĢkın, ġ. Sarı, A.F. Öner (2011). Neutropenic enterocolitis in a child with acute myelogenous leukemia. European Journal of General Medicine, 8(1): Akdeniz N, AS Karadağ, Ö Çalka, L Ediz, R Karadağ, Ġ Çeçen (2011). A Case Report of Ichthyosis Vulgaris with Arthropathy and Ophthalmic Findings. Journal of Turkish Academy of Dermatology, 5 (3): 1153c3 Akdeniz, N., A.S. Karadağ, O.Çalka, Ġ. Çeçen, S. Ertuğrul. (2010). Bir Papillon Le Fevre Olgusu. Dermatoz; 1 (3): Arslan, M., Ö.Hız, T.Yazıcı, Ç.Kotan, B.O.Güdü (2010). Vomiting and dysphagia due to fractured of allograft after anterior cervical discectomy and fusion. Journal of Clinical and Analytical Medicine,DOI: /JCAM.395 (Published online: ) Arslan, M., ġ.çağlar, H.Ç.Uğur, A.Attar (2010). Surgical approaches to the lesions of the cervicothoracic junction with spinal canal compromise.journal of Clinical and Analytical Medicine, DOI: /JCAM.435 (Published online: ) Arslan, M., T.Yazıcı, B.O.Güdü, Ġ.Demir(2010). Bowel perforation at the delayed stage after shunt surgery.journal of Clinical and Analytical Medicine, 2010,DOI: /JCAM.421 (Published online: ) Atmaca M, Ozturk M, Tasdemir E, Ozbay M. Correlation of Parathyroid Hormone and Hemoglobin Levels in Normal Renal Function. Acta Endocrinologica (Buc) 2011, 7 (3): Avcu S, Bulut MD, GöktaĢ U, GüneĢ Y. Warfarin kullanımına bağlı geliģen ölümcül kardiyak tamponad: Olgu sunumu. Van Tıp Dergisi 2010; 17: Avcu S, F.A. Çetin, N. Toprak (2010). Medüller sünger böbrek görüntülemesinde manyetik rezonans ürografi. Tıp AraĢtırmaları Dergisi, 8(3): Avcu S, H. Akdeniz, A. Bora, H. Arslan, Ö. Ünal (2010). Primary extraskeletal Ewing sarcoma originating from chest wall in a child. European Journal of General Medicine, 7(1): Avcu S, H. Akdeniz, A. Bora, H. Arslan, Ö. Ünal (2010). Primary extraskeletal Ewing sarcoma originating from chest wall in a child. European Journal of General Medicine, 7(1): Avcu S, M.D. Bulut, U. GöktaĢ, Y. GüneĢ (2010). Warfarin kullanımına bağlı geliģen ölümcül kardiyak tamponad: olgu sunumu. Van Tıp Dergisi, 17(4): Avcu S, Unal O, Kotan C, Oztürk M, Ozen O. Submandibular and thyroid gland involvement of hydatid cysts: a very rare association with percutaneous treatment. Diagn Interv Radiol Sep;16(3): Baran, A.Ġ., Ġ. Binici, C. Demir, K. Yapıcı, M.K. Karahocagil (2011). Tifo: 21 Olgunun Değerlendirilmesi. Van Tıp Dergisi, 2011; 18: Beğenik, H., Y.U. Soyoral, A.Ġ. Baran, M.K. Karahocagil, R. Erkoç (2011). Weil Hastalığı: Bir Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi, 18: BerktaĢ M, A. Çıkman, M. Parlak, G. Yaman, H. Güdücüoğlu, "Nozokomiyal kökenli Pseudomonas aeruginosa izolatlarında antibiyotiklere direnç", Van Tıp Dergisi, 18(4): (2011). BerktaĢ M, Ceylan E, Yaman G, Çiftci Ġh. Seroprevalence of Coxiella burnetii Antibodies in High Risk Groups in Eastern Turkey Türkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(1): BerktaĢ M, Çıkman A, Yaman G, Güdücüoğlu H. Assessment of DirectigenTM EZ Flu A+B Rapid Antigen Diagnostic Test for Pandemic Influenza A (H1N1) Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(3): BerktaĢ M, Güdücüoğlu H, Çıkman A, Parlak M, Yaman G. Nozokomiyal Pseudomonas aeruginosa suģlarında indüklenebilir beta-laktamaz aktivitesi Fırat Tıp Dergisi 2011; 16(3): Buzgan, T., M.K. Karahocagil, H. Irmak, Ġ. Binici, H. Karsen, H. Akdeniz (2010). Ġki Yüz Dört Bakteriyel Menenjit Olgusunun Retrospektif Ġncelenmesi. Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi-Turkish Journal of Medical Science, 30(5): Ç Çağlar, HĠ Yener, A Gül, Tekin YaĢar Penetran korneal travma sonrası korneası sütüre edilmeden iyileģmiģ olgularda travmatik katarakt cerrahisi sonuçları Türk Oftalmoloji Dergisi, 40: , 2010 Ç Çağlar, M Batur, Tekin YaĢar, A Çinal Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığında erken ve geç yaģlarda uygulanan lakrimal kanal masaj ve sondalama tedavisinin sonuçları Türk Pediatri ArĢivi Dergisi, 45: , 2010 Çalka, Ö., Akdeniz N., GüneĢ Bilgili, S., Özen, S. (2010). Telenjiyektazya Makülaris Eruptiva Perstans Olgusu. Dermatoz, 1(4) : Çalka, Ö., Akdeniz, N. (2010). Duyu Kayıplarında derinin Korunması Türkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics, 3(2): Cengiz Demir, Murat Atmaca, Eyüp TaĢdemir, Mustafa GüneĢ, Gülay Bulut., Primer testis lenfoması: Olgu sunumu Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal Cilt / Vol 37, No 2, Ceyhan D, Batur M, Tekin S, YaĢar T. (2011) Ġki Olgu Nedeniyle Orbita Ġçi Yabancı Cisimler: Tanı ve Tedavi YaklaĢımı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 20(2): Ceyhan D, YaĢar T. (2011). Renk Görme Ve Sağlık Kurulu ĠĢlemleri. Türk Oftalmoloji Dergisi, 41(1): Ceyhan, D., T. Bozca, R. Konca, S. Keskin (2011). Farklı Yöntemlerle Kırma Kusuru Ölçüm Sonuçları. Türk Oftalmoloji Dergisi, 41(2): Çıkman A, BerktaĢ M, BektaĢ A, Özkaçmaz A, Yaman G. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii izolatlarında metallo-beta-laktamaz üretiminin fenotipik yöntemlerle araģtırılması Van Tıp Dergisi: 18 (3): , Çıkman A, Parlak M, Gültepe B, Güdücüoğlu H, BerktaĢ M. Hastane kökenli Acınetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin duyarlılığının e-test yöntemiyle araģtırılması ANKEM Derg 2011;25(2): Dülger AC, M. Atmaca, Ö. Kemik, M.E. Küçükoğlu, S. Avcu (2010). Epidemiologic and clinical aspects of Delta hepatitis in the Van region. Van Tıp Dergisi, 17(2): Dülger AC, M.E. Küçükoğlu, H. Akdeniz, S. Avcu, Ö. Kemik (2010). Case report: Budd-Chiari syndrome and esophageal variceal bleeding due to alveolar echinococcosis. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34(3):

73 Dülger AC, M.E. Küçükoğlu, H. Yılmaz, S. Avcu, Ö. Kemik, M.K. Bartın (2010). Acut cholangitis and hepatitis caused by Fasciola Hepatica: a case report. Van Tıp Dergisi, 17(2): Dülger H, Kelemençe H, GöktaĢ U, ġekeroğlu MR, Katı Ġ, Özcan S, Baran FÇ.Deksmedetomidin ve Propofol ün oksidan ve antioksidan sistem üzerine olan etkileri. Eur J Basic Med Sci 2011;1(1): E Seven, Ç Çağlar, Tekin YaĢar Hastalığının farkında olmayan, terminal evre steroide bağlı glokom olgusu Glokom- Katarakt, 5: , 2010 Emre H, Demirkıran D, Beğenik H, Usul Soyoral Y, Baran AĠ, Erkoç R. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinde Nadir Görülen Peritonit Olgusu: Stenotrophomonas Maltophilia Peritoniti. Van Tıp Dergisi Emre H, Usul Soyoral Y, Aldemir MN, Beğenik H, Kemik O, Erkoç R. KolĢisin Ġntoksikasyonuna Bağlı Ġleus: Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi: 18 (2): , Emre H, Usul Soyoral Y, Beğenik H, Demirkıran D, Erdur FM, Aldemir MN, Erkoç R. Kateter Malpozisyonları: Yedi Olgu Sunumu. Sakarya Tıp dergisi Emre H, Usul Soyoral Y, Beğenik H, Demirkıran D, Erdur FM, Gümrükçüoğlu HA, Erkoç R. Azigos Ven: Malpozisyon mu? Alternatif mi? Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Emre H, Usul Soyoral Y, Beğenik H, Erdur FM, Demirkıran D, Erkoç R. Analysis of Patients With Lupus Nephritis: A Single Center s Experience. Van Tıp Dergisi: 18 (2): , Enes Küçükkesim, Uğur GöktaĢ, Ġsmail Katı, Hasan Hüsnü Yüce, Muhammet Bilal Çeğin. Alt Ekstremite Cerrahilerinde Kombine Siyatik Femoral Sinir Bloğunda Levobupivakin Ġle Levobupivakain ve Ketaminin KarĢılaĢtırılması. Van Tıp Dergisi Esen R, Soyoral Y, Bora A, Yılmaz N, Erkoç R, Beğenik H. Fahr Sendromu; Ġki Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi: 17 (3): 96-99, F. Sayır, U. Çobanoğlu, D. Mergan (2011). "Ġlginç Bir BronĢektazi Olgusu", Van Tıp Dergisi, 18(1): F. Sayır, U. Çobanoğlu, D. Mergan (2011). "Ġlginç Bir BronĢektazi Olgusu", Van Tıp Dergisi, 18(1): Fesih Aktar, Avni Kaya, Mehmet Açıkgöz, Mesut Okur, Mehmet Selçuk BektaĢ, Burhan Beğer, Mehmet Melek Karın Ağrısı Ġle Gelen Duodenum Duplikasyon Kisti: Bir Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi (Yayına kabul edildi ) Garça MF, Cankaya H, Kıroğlu AF, Tuna B, Sünnetçioğlu M, Ozkal A. Oropharyngeal tularemia in beta lactamresistant cervical lymphadenitis. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg Sep-Oct;21(5): doi: /kbbihtisas Turkish. PubMed PMID: Garça MF, Çelik Ö, Gültekin E, Külekçi M. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi sonuçlarımız. Tıp AraĢtırmaları Dergisi: 2010: 8 (2) :89-93 Garça MF, Yelken K, Gültekin E, Külekçi M. Primer provox ses protezinin uygulanmasındaki baģarı oranları, komplikasyonlar ve değiģtirme nedenleri. Tıp AraĢtırmaları Dergisi: 2011: 9 (1) GöktaĢ U, Katı Ġ, Çeğin MB, Korkut M. Fallot Pentalojili Olguda Nonkardiyak Cerrahi Anestezisi (Olgu Sunumu). Selçuk Tıp Dergisi 2010 (kabul). GöktaĢ, U., G. Yaman, M.K. Karahocagil, A. Bilici, Ġ. Katı, M. BerktaĢ, H. Akdeniz (2010). Anestezi Yoğun bakım Ünitesinde Nozokomial Ġnfeksiyon Etkenleri ve Direnç Profilleri Surveyans analizi. Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 8: Güdücüoğlu H., A. Çıkman, B. Gültepe, G. Yaman, O. Tuncer, M. BerktaĢ, "Çocuk ve Yenidoğan Servislerinde Yatan Hastaların Boğaz Kültürlerinin Değerlendirilmesi", Türk Klinik Laboratuvar Dergisi 2(2):53-58 (2011). Güdücüoğlu H., G. Yaman, A. Çıkman, U. ÇalıĢır, M. BerktaĢ (2011). "Antinükleer Antikor Pozitif Hastalarda Ġmmunoblotting (IB) Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi", Türk Klinik Laboratuvar Dergisi, 2(2): Güdücüoğlu H., M. BerktaĢ, G. Yaman, "Tiomersal ve Otizm", Ankem Derg, 25(1): (2011), DOI: /ankem Güler A., S. KaradaĢ, Z. Kurdoğlu,Gebelikte Akrep Sokmalarina Yaklasim-Iki Olgu Sunumu - Approach to Scorpion Stings During Pregnancy-Two Cases. Turk Jinekoloji ve Obstetrik Dernegi Dergisi, 2011; Vol: 8 Issue:3Pages: Güler A., Z. Kurdoğlu, M. Tuncer, H.G. ġahin, Y. GüneĢ, Yapay Mitral Valvinde Trombüs Saptanan Gebede Sezaryen ve Postoperatif Trombolitik Tedavi Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derne i Dergisi, (J Turk Soc Obstet Gynecol), 2011; Cilt: 8 Sayı: 4 Sayfa: Güler, A., S. KaradaĢ ve Z. Kurdoğlu, Gebelikte Akrep Sokmalarına YaklaĢım: Ġki Olgu Sunumu, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 8, (2011). Güler, A., Z. Kurdoğlu, M. Tuncer, H.G. ġahin ve Y. GüneĢ, Yapay Mitral Valvinde Trombüs Saptanan Gebede Sezaryen ve Postoperatif Trombolitik Tedavi, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 8, (2011). Gülmemmed, F., A.Ceylan,O.Tuncer., M.Doğan, M.N.Acar, M.Selçuk BektaĢ(2010).Bağırsak Enfeksiyonu Geçiren Malnutrisyonlu Süt Çocuklarında Ġmmunitenin Değerlendirimesi.Van Tıp Dergisi, 17(4): Gündüz AM, H. Arslan, S. Avcu, Ö. Etlik, A. Doğan, Ö. Ünal (2010). The value of flexion MRI acquisition in detection of meniscal tears. European Journal of General Medicine, 7(2): GüneĢ M., Geçit Ġ., Bilici S., Demir C., Özkal A., Ceylan K., Karahocagil M.K(2010). Brucellar Epididymo-orchitis: Report of Fifteen Cases. Van Tıp Dergisi: 17 (4): , GüneĢ M., Geçit Ġ., Pirinççi N., Ceylan K.,Bilici S., Göksu M (2011). Kronik böbrek yetmezliği olan bir çocukta hemodializ sonrası priapizm. Tıp AraĢtırmaları Dergisi: 2011 : 9 (1) : GüneĢ M., Pirinççi N., Geçit Ġ., Kerem T., Ceylan K.,Bilici S., Göksu M. (2011). Üriner Sistem TaĢlarının ESWL ile Tedavisinde TaĢın Boyut ve Lokalizasyonunun TaĢtan Temizlenme Oranına Etkisi. Van Tıp Dergisi: 18 (3): GüneĢ, M., Ġ. Geçit, S. Bilici, C. Demir, A. Özkal, K. Ceylan, M.K. Karahocagil. Brusellar Epididimi-orĢit: OnbeĢ Olgu Sunumu (Brucellar Epididymo-orchitis: Report of Fifteen Cases). Van Tıp Dergisi, 17(4); Ġ. Tekeoğlu, Ö. Hız, "Elektroakupunktur uygulamaları", Türkiye Klinikleri JPM&R-Special Topics, 3(1):63-70 pp., 2010, DOI: false Ġnci F, Usul Soyoral Y, Dülger AC, Öztürk Ü, Beğenik H, Erkoç R. Allopürinolün Rabdomiyolize katkısı var mı? Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi (). IĢık, D., Z. Kurdoğlu, Y. Canbaz, H. Tekin ve B. Atik, Meme Küçültme Ameliyatı Sonrası GeliĢen Gestasyonel Gigantomasti: Olgu Sunumu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 19, (2011). Ġzmirli M, G. Uğurluer, G. Bulut, Z.A. Palabıyık, S. Avcu (2010). EĢ zamanlı invaziv lobüler ve invaziv duktal karsinom tanılı bilateral meme kanseri: olgu sunumu. Tıp AraĢtırmaları Dergisi, 8(1): Karadağ AS, Akdeniz N, Çalka Ö, Çeçen Ġ, Bayram Ġ, Ceylan F. (2010). Plantar Ülser Zemininde Skuamöz Hücreli Karsinom Gelisen Bir Lepra Olgusu. Dermatoz ; 1(4) : KaradaĢ S, Selvi Y, ġahin M, Selvi F, Öncü R, Özgökçe F. Datura stramonium zehirlenmesi: psikiyatrik belirtilerle baģvuran olgu. DüĢünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011; 24(2):

74 Karahocagil, M.K., G. Yaman, U. GöktaĢ, M. Sünnetçioğlu, A. Çıkman, A. Bilici, K. Yapıcı, A.Ġ. Baran, Ġ Binici, H. Akdeniz (2011). Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi. Van Tıp Dergisi, 18(1): Karahocagil, M.K., G. Yaman, U. GöktaĢ, M. Sünnetçioğlu, A. Çıkman, A. Bilici, K. Yapıcı, A.Ġ. Baran, Ġ Binici, H. Akdeniz (2011). Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi. Van Tıp Dergisi, 18: Karsen, H., H. Irmak, M.K. Karahocagil, S. Cesur, Y. Fidan,E. ÖğüĢ, M. ġeneģ, D. Yücel (2011). Brusellozlu Hastalarda Serum Sitokin Düzeylerinin (Neopterin, interlökin-6, interlökin-12, ve interferon-gama) Tanısal Değeri. Van Tıp Dergisi, 18 (2): Koç M, A. Bora, E. Benli, H. Beğenik (2011). EriĢkin Primer Obstruktif Megaureter:Ultrasonografi ve Ġntravenoz Ürografi Bulguları. Van Tıp Dergisi: 18 (3): KOLUSARI A., KAMACI M., ZETEROĞLU ġ., ALTUNAY H., ġahġn H.G., Rat overinde iskemi perfüzyon modeline eritropoetinin koruyucu etkisi Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 30(4): ; (2010) KURDOĞLU Z,KAMACI M., ÖZMEN E., ADALI E., KOLUSARI A., YILDIZHAN R., ġahġn. Tek embiryo transferiyle sağlanan IVF gebeliğinde Ģiddetli ovaryan hiperstimulasyon sendromu: olgu sunumu Tıp AraĢtırmaları Dergisi:8 (1):51-54; (2010) Kurdoğlu, M., M. Melek, Y. Elcüman Edirne, Z. Küçükaydın, R. Yıldızhan, E. Adalı, A. Kolusarı ve M. Kamacı, Duodenal Atrezi Prenatal Ultrasonografik Tanısı, Van Tıp Dergisi 17, (2010) Kurdoğlu, M., Z. Kurdoğlu, A. Güler ve Ç. Özgökçe, "Türkiye'nin Doğusunda Çocukluk Çağındaki Cinsel Istismar Olgularının Değerlendirilmesi," Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7, (2010). Kurdoğlu, M., Z. Kurdoğlu, N. Çim ve M. Yıldız, "Anne Hayatını Tehdit Eden Obstetrik Acillerden Puerperal Vulvar Hematom: Olgu Sunumu," Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 7, (2010). Kurdoğlu, M., Z. Kurdoğlu, R. Sayın ve H.G. ġahin, "Multipl Skleroz un EĢlik Ettiği Miad Gebe Olgunun Yönetimi," Tıp AraĢtırmaları Dergisi, 9, (2011). Kurdoğlu, M., Z. Kurdoğlu, Z. Küçükaydın, H.G. ġahin ve M. Kamacı, "Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar: Kliniğimizin 14 Yıllık Deneyimi," Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Dergisi, 8, (2011). Kurdoğlu, Z., M. Kamacı, E. Özmen, E. Adalı, A. Kolusarı, R. Yıldızhan, H.G. ġahin, Tek Embryo Transferiyle Sağlanan IVF Gebeliğinde ġiddetli Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu:Olgu Sunumu, Tıp AraĢtırmaları Dergisi 8, (2010) Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu ve E. Elçi, "Roberts Sendromuna Benzerlik Gösteren Tetrafokomeli Olgusunun Sunumu," Van Tıp Dergisi, 18, (2011) Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu, E.G. Ay ve M. Kamacı, "Kliniğimizde Adneksiyel Kitle Nedeniyle Opere EdilmiĢ Adolesan YaĢ Grubuna Ait Verilerin Analizi," Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 41, (2010). L. Ediz, O. Hız, M. Toprak, Ġ. Tekeoğlu, L. Yazmalar. Comparison of the efficacies of two different physical therapy treatment programs in patients with lumbar spinal stenosis. Sakaryamj 2011:2;59-63 L. Yazmalar, Ö. Hız, L. Ediz, Ġ. Tekeoğlu. Romatoid artritte asimetrik eklem tutulumu; Üç olgu sunumu. Sakaryamj 2011:2;67-70 M. Melek, Y. Edirne, U. Çobanoğlu, B. Beger, A. Kaya, M. Çetin, M. Gündoğdu (2011). Yenidoğanda Mekanik Ventilasyona Bağlı Ġyatrojenik Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu, Van Tıp Dergisi, 18 (2): Mehmet Melek, YeĢim Edirne, Ufuk Çobanoğlu, Burhan Beger, Avni Kaya, Mecnun Çetin, Mustafa Gündoğdu. Yenidoğanda Mekanik Ventilasyona Bağlı Ġyatrojenik Mide Perforasyonu: Olgu Sunumu Van Tıp Dergisi: 18 (2): , 2011 Mehtap Tunç, Fatma Ulus, Uğur GöktaĢ, Akif Çamdal, Tuğrul ġipit, Eser ġavkılıoğlu. Akut Solunum Yetmezliği GeliĢen Kartagener Sendromlu Olguda Masif Hemoptizi. Solunum Hastalıkları 2010; 21: Mustafa Kasım Karahocagil, Görkem Yaman, Uğur GöktaĢ, Mahmut Sünnetçioğlu, Aytekin Çıkman, Adnan Bilici, Kubilay Yapıcı, Ali Ġrfan Baran, Ġrfan Binici, Hayrettin Akdeniz. Hastane Enfeksiyon Etkenlerinin ve Direnç Profillerinin Belirlenmesi. Van Tıp Dergisi 2011; 18: Ö. Hız, B. Çelik, "Lokomotor sistem hastalıklarında akupunktur", Türkiye Klinikleri JPM&R-Special Topics, 3(1):49-54 pp., 2010, DOI: false OdabaĢı D, Arı E, Ekim H. Son dönem böbrek yetmezliği hastalarında görülen arteriyovenöz fistül anevrizmaları brakiyal bölgede daha sık gözlenir. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2011; 23: OdabaĢı D, Ekim H, Arı E.Hemodiyaliz bağımlı son dönem böbrek yetmezliği hastalarında sekonder arteriyovenöz fistül oluģturmak için prostetik greft yerine basilik ven transpozisyonu kullanalım mı? Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2011;23: OdabaĢı D, Özcan S, BaĢel H, Ekim H, Aydın C. The efficiency of radiofrequency ablation therapy fort he treatment of atrial fibrillation during concomitant mitral valve surgery; short and midterm results. Cumhuriyet Tıp Dergisi 2010; 32; OdabaĢı D,Basel H, Ekim H. Parmakta arteriyovenöz malfarmasyon un cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. Van Tıp Dergisi. 18; , OdabaĢı D,Basel H, Kıymaz A, Ekim H. Ekstrakraniyal internal karotis arter anevrizması (olgu sunumu). Van Tıp Dergisi. 18; , Ozdemir I, Calka O, Karadag A, Akdeniz N, Ozturk M. Thyroid autoimmunity associated with recurrent aphthous stomatitis. J Eur Acad Dermatol Venereol Mar 24. doi: /j x. Özen S, Usul Soyoral Y, Bulut G, Dülger AC, Erkoç R. FSGS ile presente olan mide karsinomu olgusu. Tıp AraĢtırmaları Dergisi: 2010: 8 (3) : Öztürk M, Atmaca M. Remission of Cushing's disease with growth hormone replacement. Growth Horm IGF Res Aug;21(4): Sayarlıoğlu H, Erkoç R, Soyoral Y. Kronik Tubulo-interstisyel Nefritler. Türkiye Klinikleri 2007;3 (21): Sayarlıoğlu H, Soyoral Y, Doğan E, Kotan Ç, Aslan M, BaĢel M,Erkoç R. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizinin Nadir Bir Komplikasyonu, Safra Kesesi Perforasyonu: Olgu sunumu. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 2007;16:29-30 Selcoki Y, O Tekin, R Karadag, B Eryonucu (2011). Association between retinopathy and QT and P wave dispersion prolongation in hypertensive subjects. Tıp AraĢtırmaları Dergisi, 9 (1) : Selvi Y, Akbaba AT, BeĢiroğlu L, Aydın A, Özbebit Ö, Atli A, Özdemir O. Van Ġl Merkezi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı. Klinik Psikiyatri Dergisi 2010; 13(1):5-13. Selvi Y, Aydin A, Kilic S, Ozdemir PG. Çocuk Suçluluğu'nda Sosyal ve Coğrafi Bölge'nin Belirleyici Rolü. DüĢünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2011; 24(2): Selvi Y, Besiroglu L, Aydin A. Kronobiyoloji Temelinde Duygu Durum Bozuklukları. Psikiyatride Güncel YaklaĢımlar 2011; 3(3):

75 Selvi Y, Özdemir PG, Atli A, Kıran S. Aile içi cinsel istismar sonrası zedelenmiģ cinsellik: Kompulsif cinsel davranıģları olan bir olgu sunumu. DüĢünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011; 24(1): Selvi Y, Özdemir PG, Özdemir O, Aydın A, BeĢiroğlu L. Sağlık çalıģanlarında vardiyalı çalıģma sisteminin sebep olduğu genel ruhsal belirtiler ve yaģam kalitesi üzerine etkisi. DüĢünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2010; 23(4): ġimģek H, ġahin M, Akdağ S, Gümrükçüoğlu H.A, Tuncer M. Akut myokard Ġnfarktüsü Sonrası GeliĢen Subakut Serbest Duvar Rüptürü. Van Tıp Dergisi 18 (2): ġimģek H, ġahin M, ĠĢlek M, Paker S, Gümrükçüoğlu H.A. Sağ Sinüs Valsalvadan Çıkan Sol Ana Koroner Arter Anomalisi. Klinik ve deneysel AraĢtırmalar Dergisi 2 (2): Soyoral Y, Beğenik H, Akoğlu AB, Kara PS, Öztürk Ü, Erkoç R. Bir Hemodiyaliz Hastasında Fistül Veninde Kısmi Tromboza Bağlı Pulmoner Tromboemboli. Tıp AraĢtırmaları Dergisi: 2010: 8 (2) : Soyoral Y, Beğenik H, Sayarlıoğlu H, Erkoç R. Periton Diyalizi Hastasında Kateterden Cilt Altına Sıvı Kaçağı: Demonstratif BT Bulguları. Van Tıp Dergisi: 17 (3): , Soyoral Y, Beğenik Hüseyin, Baran Ali Ġrfan, Karahocagil Mustafa Kasım, Erkoç Reha. Weil Hastalığı; Bir Olgu Sunumu. Van Tıp Dergisi: 18 (1):33-35, 2011 Tekin YaĢar, A Gül, E Seven, MS Yiğit, M Batur, Ç Çağlar Katarakt cerrahisi geçiren gözlerde retina dekolmanı sıklığı Medical Network Oftalmoloji, 17: ,2010 Topal, M., E. Eyduran, A. M. Yağanoğlu, A.Y. Sönmez, S. Keskin (2010). Çoklu Doğrusal Bağlantı Durumunda Ridge ve Temel BileĢenler Regresyon Analiz Yöntemlerinin Kullanımı. Atatatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 41(1): U. Çobanoğlu, M. Kösem, E. Altındal, H. Arslan (2010). "Kosta Orijinli Dev Anevrizmal Kemik Kisti", Erciyes Tıp Dergisi,32(4): Uğur GöktaĢ, Hacı Yusuf GüneĢ, Ġsmail Katı, Lokman Soyoral, Hasan Hüsnü Yüce, Abdulmenap Güzel Artrogripozis Multipleks Konjenita lı Bir Olguda Anestezi Yönetimi. Selçuk Tıp Dergisi (2011 kabul). Uğur GöktaĢ, Yasemin IĢık, M. Bilal Çeğin, Lokman Soyoral, Ġsmail Katı. Yoğun Bakım Ünitemizde Takip Edilen Zehirlenme Olgularının Retrospektif Analizi. ARUD Dergisi 2011 Usul Soyoral Y, Beğenik H, Bulut G, Özen S, Erkoç R. Van Yöresinde Glomerulonefritlerin Epidemiyolojisi; 2009 Güncellemesi. Van Tıp Dergisi: 17 (1): 12-15, Usul Soyoral Y, Begenik H, Emre H, Aytemiz E, Ozturk M, Erkoc R. Dialysis therapy for lactic acidosis caused by metformin intoxication: presentation of two cases. Hum Exp Toxicol Mar 25. [Epub ahead of print] Usul Soyoral Y, Beğenik H, Emre H, TaĢdemir M, Özen S, Erkoç R. Nefritle Presente Olan Geç BaĢlangıçlı Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu. Van Tıp Dergisi: 18 (2): , Yaman G., A. Çıkman, M. BerktaĢ, M. Parlak, H. Güdücüoğlu (2010). M.K. Karahocagil. Hastane Kökenli Staphylococcus aureus Ġzolatlarında MLS Fusidik Asit ve Diğer Antibiyotiklere Direnç.ANKEM Dergisi, 24(3): Yuca SA, K. Yuca, B. Özgökçe, C. Yılmaz, S. Avcu (2011). Kartagener sendromu. Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, 27(1): Uluslararası Bildiriler Avcu S, F.A. Çetin, H. Arslan, O. Kemik, A.C. Dulger (2010). The value of diffusion-weighted imaging and apparent diffusion coefficient quantification in the diagnosis of acute appendicitis. RSNA 2010, 28 Kasım-3 Aralık 2010, Chicago, Illinois, USA. Avcu S, H. Akdeniz, O. Unal, A. Bora, M.K. Karahocagil (2011). The value of diffusion-weighted imaging and apparent diffusion coefficient quantification in the diagnosis of active sacroiliitis. ECR (European Congress of Radiology), March 3-7, 2011, Vienna, Austria. Avcu S, O. Ozen, O. Unal, M.D. Bulut, H. Arslan (2010). Spectral Doppler sonographic calculation of total flow volume in internal jugular veins: a new challenge in the diagnosis of cerebral venous sinus thrombosis?rsna 2010, 28 Kasım-3 Aralık 2010, Chicago, Illinois, USA. Baran, A.Ġ., M.K. Karahocagil, Y. Soyural, F. Çorcu Baran, H. Akdeniz (2011). Evaluation of Peritonitis Attacks Developed in CAPD Patients and Risk Factors. The 4 th Eurasia Congress of Infectious Diseases, June 2011, Sarajevo-Bosnia&Herzogvina, Baran, A.Ġ., M.K. Karahocagil, Y. Soyural, F. Çorcu Baran, H. Akdeniz. Evaluation of Peritonitis Attacks Developed in CAPD Patients and Risk Factors. The 4 th Eurasia Congress of Infectious Diseases, June 2011, Sarajevo-Bosnia&Herzogvina, Basel H, Ekim H, OdabaĢı D, Aydın C. A comparison of basilic vein transposition fistulas versus and prosthetic bridge grafts in end stage renal failure patients (sözel bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim Basel H, Ekim H, OdabaĢı D, Aydın C. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda görülen arteriovenöz fistül anevrizmalarının anevrizmorafi yöntemiye cerrahi tedavisi (poster bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim Basel H, Ekim H, OdabaĢı D, Aydın C. Our experience of infrapopliteal revascularization of lower extremity in ten years (poster bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim Basel H, Ekim H, OdabaĢı D, Kavak S, Aydın C.Effects of insulin on alteed electrical papillary muscle activities of diabetic rat (sözel bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim Begenik H, Soyoral Y, Erkoc R, Sayarlioglu H, Dogan E,Ceylan K.Calciuria and Calcium and Vitamin D Supplementation in Nephrotic Syndrome Patients on Steroid Treatment. World Congress of Nephrology,21-25 April 2007 Rio De Janeiro, Brazil M-PO Berköz, M., Özkol, H., E. Gülcü (2011). Investigation of paraoxonase and arylesterase activities in familial mediterranean fever. International students Conference of Medical Sciences. Przeglad Lekarski, suppl 1, volume 68, page 20. Ceyhan D, YaĢar T.(2011) Difficulties and Intraoperative Complications of Intraocular Lens Implantation in Residency Training Setting. 15th ESCRS Winter Meeting February 2011, Ġstanbul. 71

76 Ceylan K, Karahocagil M, Soyoral Y, Sayarlıoglu H, Karsen H, Dogan E, Akdeniz H, Bayram Ġ, Kosem M, Erkoc R. Renal Ġnvolvement in Brucella Ġnfection. European Urology Meetings October 2008, Tirana/Albenia. Ceylan K, Taken K, Gecit I, Pirincci N, Gunes M, Tanik S, Karaman I.Comparison of cystoscopy with diffusionweighted magnetic resonance images used in the diagnosis and follow-up of patients with bladder tumors( S 156 ) EAU 6. South Eastern European Meeting ( SEEM )1-2 October 2010 Ġstanbul DALBUDAK T., KOLUSARI A., KAMACI M. Uterine Prolapse, In Virgin Antalya da 4-8 Mayıs 2011tarihlerinde düzenlenen IX.ncu Türk-Alman Jinekoloji ve Obstetrik Kongresinde poster (0284) olarak sunuldu. Dogan E, Erkoc R, Sayarlıoglu H, Soyoral Y, Sayarlıoglu M. Cholecalciferol Treatment in Chronic Kidney Disease. XL III. Congress of the Europan Renal Assosciation Europan Dialysis and Transplant Association July,15-18, 2006 Glasgow DK. Dogan E, Sayarlioglu H, Sit D, Turut H, Soyoral Y, Etlik Ö, Erkoc R, Uzun K. Thoracic MDCT Findings In Hemodialysis Patients.World Congress of Nephrology April 2007 Rio De Janeiro, Brazil S-PO294. Dülger C, Ceylan K, Soyoral Y, Tanık S, Kosem M. Alphafetoprotein Producing Renal Cell Cancer Accompanied with Severe Delta Hepatitis: A case report. European Urology Meetings October 2008, Tirana/Albenia. Duzen O, Erkoc R, Begenik H, Soyoral Y, Aldemir MN. Steroıd Induced Hypercalcıurıa; Incıdence, Course And Assocıated Factors. XLVII ERA-EDTA Congress-II DGfN Congress June 25-28, 2010 Munich, Germany. Ediz, L., Y., Tuluce, H., Ozkol, O., Hiz, E.,Gulcu, M., Toprak (2011) The Effect of Anti-CCP Antibodies on Synovial Fluid Oxidant and Anti-Oxidant Activities in Patients With Rheumatoid Arthritis. Excellence in Rheumatology Abstracts, February. Istanbul. Ediz, L., Y., Tuluce, H., Ozkol, O., Hiz, E.,Gulcu, M., Toprak (2011) The Effect of Anti-CCP Antibodies on Synovial Fluid Oxidant and Anti-Oxidant Activities in Patients With Rheumatoid Arthritis. Excellence in Rheumatology Abstracts, February. Istanbul. Erdem, H., A. Ulu Kilic, S. Kilic, M. Karahocagil, G. Shehata, N. Eren-Tülek, F. Yetkin, The Neurobrucellosis Study Group (2011). The efficacy and tolerability of antibiotic combinations in neurobrucellosis: results of the Ġstanbul study. Poster No: L1-1924a. Latebreaker Abstract, pp st Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC). September 17-20, Chicago, Illinois, USA. Esen R, Erkoc R, Sayarlıoglu H, Soyoral Y, Dogan E, Sekeroğlu R, Öztürk U, Demirtas L, Begenik H. Effects of Low Sodium Dialysate in Chronic Hemodialysis Patients with Hypertension. ERA-EDTA Annual Congress FP326 Barcelona Geçit Ġlhan, Pirinççi Necip, Taken Kerem, Bilici Salim, GöktaĢ Uğur, Tanık Serhat, Ceylan KadirURETHERORENOSCOPIC STONE THERAPY IN CHILDREN: OUR 5 YEARS OF EXPERIENCE(S 94) EAU 6. South Eastern European Meeting ( SEEM )1-2 October 2010Ġstanbul Geçit Ġlhan, Pirinççi Necip, Taken Kerem, Benli Erdal, YamiĢ Sait, Tanık Serhat, Ceylan KadirUretheroscopy pneumatic lithotripsy approach in ureter stones and its results: Our 5 years of experiences(s 93)EAU 6. South Eastern European Meeting ( SEEM )1-2 October 2010Ġstanbul Gumrukcuoglu HA, Akyol A, Tuncer M, GüneĢ Y, Akdağ S, Beğenik H, Sahin M, ġimģek H. Clinical and Laboratory Aspects of Our Patients Have Pericardial Effusion. Sixthy annual Congress of in Cardiology and Cardiovascular Surgery April 2010 Ġzmir/ TURKEY Gümrükçüoğlu HA, OdabaĢı D, Ekim H, Akdağ S. Movable thrombus attached on mitral anterior leaflet. International Journal of Cardiology. 7 th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean. Antalya, Turkey, March, Gumrukcuoglu HA, Tuncer M, Akdağ S, Akyol A, GüneĢ Y. Hemopericardium and Cardiac Tamponade in Patient with an Elevated International Ratio: Two Case Report. Sixthy annual Congress of in Cardiology and Cardiovascular Surgery April 2010 Ġzmir/ TURKEY Guner, R., M. Karahocagil, M. Buyukberber, Ö. Kandemir, O. Ural, G. Usluer, D. Inan, I. Koksal, N. Baykam, K. Hizel, T. Yamazhan, ġ. Esen, M. Tasyaran (2011). Correlation Between Intrahepatic Hepatitis B Virus cccdna Levels and Other Activity Markers in Patients with HBeAg-Negative Chronic Hepatitis B Infection. 21st Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, APASL 2011, February, Bangkok, Thailand. IĢık D, Garça F, Duruku C, GöktaĢ U, Atik B. Reconstruction of lower lip with myo-mucosal advancement flap. 12 th Conference of Pan Arab Association of Plastic, Reconstructive, Aesthetic and Burn Surgery, December 2010, Qacar KAMACI M., ġahġn H.G.,KOLUSARI A., ADALI E., KURDOĞLU M., ELÇĠ E., ADLI F. Gebelikte Hypofarenks Kanseri: Olgu Sunumu.Antalya da 4-8 Mayıs 2011 tarihlerinde düzenlenen IX.ncu Türk-Alman Jinekoloji ve Obstetrik Kongresinde poster(0274), Kamacı, M., H.G. ġahin, A. Kolusarı, E. Adalı, Z. Kurdoğlu, F. Adalı, E. Elçi ve M. Kurdoğlu, "Gebelikte Hypofarenks Kanseri: Olgu sunumu," Proc. IX. Turkish-German Gynecology Congress, Antalya, 324, Karahocagil MK, Soyoral Y, Karsen H, Bayram Ġ, Öztürk Ü, Erkoc R, Akdeniz H. Brucellosis Associated Renal Failure: Report of Six cases. The First Ġnternational Congress of Central Asıa Infectious Disease October 30-November 12,2006 Bıshkek- Kyrgyzstan Karapınar H, Gumrukcuoglu HA, Asker M, Akyol A, ġahin M. Sirkumfleks Arter Ġleri Açılı Olguya GiriĢimsel Tedavide Koroner Çapalama Tekniği uygulaması. 17. Uygulamalı GiriĢimsel Kardiyoloji Toplantısı Nisan 2010 Ġstanbul/Türkiye Karsen, H., M.K. Karahocagil, M.R. Ceylan, Ġ. Binici, S. Selek, H. Çelik. Serum paraoxonase and arylesterase activities and oxidant status in patients with brucellosis. The 4 th Eurasia Congress of Infectious Diseases, June 2011, Sarajevo- Bosnia&Herzogvina, Karsen, H., ġ Selek, M.K. Karahocagil, H. Akdeniz, M. Sünnetcioğlu, S. Ekin, F. Gunak, H. Çelik.Association of Paraoxonase Activity and Atherosclerosis in Patients with Fasciola hepatica infection. The 4 th Eurasia Congress of Infectious Diseases, June 2011, Sarajevo-Bosnia&Herzogvina, Karsen, H., ġ Selek, M.K. Karahocagil, H. Akdeniz, M. Sünnetcioğlu, S. Ekin, F. Gunak, H. Çelik.Association of Paraoxonase Activity and Atherosclerosis in Patients with Fasciola hepatica infection. The 4 th Eurasia Congress of Infectious Diseases, June 2011, Sarajevo-Bosnia&Herzogvina, Karsen, H., S.T. Koruk, M.K. Karahocagil, C. ÇalıĢır, F. Çorcu Baran. Comparative Analysis of Cerebrospinal Fluid Adenosine Deaminase Activity in Meningitis. The 4 th Eurasia Congress of Infectious Diseases, June 2011, Sarajevo-Bosnia&Herzogvina, Köçeroğlu R, ġekeroğlu MR, Balahoroğlu R, Çokluk E,Dülger H. Incidance of familial mediterranean fever gene mutations in children in Van region and its relationship with cytokines. AACC Annual Meeting, July , Atlanta, Georgia USA. 72

77 Köstü, M., Aktar, F., Kırımi, E., Ozkol, H., Tuluce, Y., N. Akdeniz (2010) Fairly successful treatment of a patient with sulfur metabolism disorder and a new look to molybdenum metabolism. 2nd UENPS Congress Academic Olympics, November. Istanbul. L. Ediz, MF Ceylan, M Toprak, Ö. Hız. 9th International Turkish Spine Congress konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki Comparison of the efficacies of two different physical therapy treatment programs in patients with degenerative lumbar spinal stenosis,103 pp., Istanbul, Turkey,2011 L. Ediz, Ö. Hiz, M. F. Ceylan, M. Toprak, Ġ. Tekeoğlu, Excellence In Rheumatology konferansı dahilinde "Abstracts Excellence In Rheumatology" bildiri kitapçığındaki "The prevelance of restless legs syndome in Turkish patients with rheumatoid arthritis", ii26 pp., Istanbul, Turkey, 2011 L. Ediz, Y. Tülüce, H. Ozkol, Ö. Hiz, E. Gulcu, M. Toprak, Excellence In Rheumatology konferansı dahilinde "Abstracts Excellence In Rheumatology" bildiri kitapçığındaki "Relationship between Anti-CCP antibodies and oxidant and anti-oxidant activity in patients with rheumatoid arthritis", ii9 pp., Istanbul, Turkey, 2011 Özcan S, ġekeroğlu MR, Öztürk M, Meral A, Çokluk E, Dülger H. The Effect of Glitazones on Levels of Asymmetric Dimethylarginine in Type 2 Diabetes. AACC Annual Meeting, July , Atlanta, Georgia USA. ġahin M, ġimģek H, Gumrukcuoglu HA, Akdağ S, Akyol A, GüneĢ Y, Tuncer M. The Rupture of Chordae Not Leading to Mitral Regurgitation. Sixthy annual Congress of in Cardiology and Cardiovascular Surgery April 2010 Ġzmir/ TURKEY ġahin M, Tuncer M, Akdağ S, Gumrukcuoglu HA, ġimģek H. Comparison of Two Patient with Mitral Stenosis which do not Have Diagnosis up to Advanged Age. Sixthy annual Congress of in Cardiology and Cardiovascular Surgery April 2010 Ġzmir/ TURKEY Sayarlıoglu H, Dogan E, Erkoc R, Soyoral Y, Kara PS, The effect of Zofenopril on the peritoneal Membrane in CAPD Patients. XL III. Congress of the Europan Renal Assosciation Europan Dialysis and Transplant Association,July 15-18,2006 Glasgow DK. Sayarlıoglu H, Erkoc R, Dogan E, Soyoral Y, Oner A.F. The effect of HCV Ġnfection on the Ġmmune Status in Hemodialysis Patients. The Second Ġnternational Congress of Central Asıa Infectious Disease March 2008 Almaty- Kyrgyzstan. Sayarlıoglu H, Erkoc R, Tuncer M, Soyoral Y, Esen R, Gumrukçuoğlu HA, Dogan E,Sayarlıoglu M. Effects of Low Sodium Dialysate in Chronic Hemodialysis patients: An echocardiographic Study. World Congress of Nephrology April 2007 Rio De Janeiro, Brazil S-PO 179 Sayarlioglu H, Soyoral Y, Dogan E, Citirik C, Gunduz M, Erkoc R, Sekeroglu R. Comparison of Different Methods in Peritoneal Dialysate Cell Count. World Congress of Nephrology April 2007 Rio De Janeiro, Brazil S-PO 283. Soyoral Y, Sayarlıoglu H, Erkoc R, Esen R, Aslan H, Ozturk D, Dulgeroglu H, Begenik H. Tuberculosis; Presentation with Respiratory Difficu1ty in Five Hemodialysis Patient. The First Ġnternational Congress of Central Asıa Infectious Disease. October 30- November 12,2006 Bıshkek- Kyrgyzstan. ġükran Sevimli (2011) VI. Uluslararsı Van Gölü Havzası Sempozyumu, (editör: Oktay Belli) ġükran Sevimli (2011), Child clinic and informed consent issue, European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th Annual Conference"Bioethics from a Cross-Cultural Perspective" in collaboration with the Turkish Bioethics Association September 15-17, 2011, Istanbul-Turkey ġükran SEVĠMLĠ, (2010) Doğu ve Güney Doğu Anadolu da Terör Suçuna KarıĢan Bireyler ve Arka Planlarının Değerlendirilmesi, 2 nd International Symposium on Terrorism and Transnational Crime 7-9 December 2010 Antalya ġükran Sevimli, (2011) Bioethical concepts and applications of the concepts and practices contribute to peace. Concept European Association of Centres of Medical Ethics (EACME) 25th Annual Conference"Bioethics from a Cross-Cultural Perspective" in collaboration with the Turkish Bioethics Association September 15-17, 2011, Istanbul-Turkey ġükran SEVĠMLĠ, Bireysel Ģiddetin /teröre) Kolektif ġiddete DönüĢmesinde Törenin Rolü,,( The Role of Mores in Evolution of Individual Violence to. Collective Violence (Terrorism)) 2 nd International Symposium on Terrorism and Transnational Crime 7-9 December 2010 Antalya Tuncer M, Akdağ S, Gumrukcuoglu HA, Akyol A, GüneĢ Y.Bicuspti Aorta, Aneurysm of Ascendan Aorta, Significant Aort and Mitral Insufficiency with Marfan Syndrome. Sixthy annual Congress of in Cardiology and Cardiovascular Surgery April 2010 Ġzmir/ TURKEY U.Cobanoglu, H. V. Kara, M. Melek, D. M. Iliklerden (2010). Isolated hemothorax following thoracic trauma: Analysis of 57 cases., 20th ERS ANNUAL CONGRESS, September, Barcelona, Spain Yavuz Selvi, Lütfullah Besiroglu, Adem Aydin, Abdullah Atli, Mustafa Gulec. Influence of Pharmacological Treatment on Obsessive Beliefs in the patients with obsessive compulsive disorder. 19th European Congress of Psychiatry-2011, March Vienna, Austria. Ulusal Bildiriler A Gül, S Tekin, E Seven, Tekin YaĢar. Oküler Motor Paralizili Bir Herpes Zoster Oftalmikus Olgusu. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. A Gül, Tekin YaĢar, A Sulhan, M Batur Ġris Kisti olan Bir Olguda non-ġnvaziv Bir Tedavi Yöntemi Olarak Nd:YAG Lazer ile Kistotomi.Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. A Sulhan, D Ceyhan, Tekin YaĢar Katarakt Setinde Bulunması Gereken Bir Alet: Sımcoe Kanül. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. A Sulhan, D Ceyhan, M Batur, MN Karpuzoğlu, Tekin YaĢar Preseptal Sellülitli Olgularımızın Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. A Yıldız, Ç Çağlar, N Karpuzoğlu, M Batur, Tekin YaĢar Tığ Ġğnesi ile OluĢan Penetran Orbital Travma: Olgu Sunumu. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Abdullah ATLI, Yavuz SELVĠ, Sultan KILIÇ. Aripiprazol Kullanımına Bağlı Miyopi ve Çift Görme: Olgu Sunumu. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri , Ekim, EskiĢehir. 73

78 Abdülmenap Güzel, Ġsmail Katı, Uğur GöktaĢ, Lokman Soyoral, Nureddin Yüzkat. 44. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Ekim 2010 Antalya, Turkey. Acil Olgularda Anestezi Uygulamalarımız. 44. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Ekim 2010 Antalya, Turkey. ADALI E., ÇĠM N., DALBUDAK T., ġahġn H.G., KAMACI M. Erken BaĢlangıçlı HELLP S endromu: Ġki Olgu sunumu baģlıklı poster (Ref.No.43 e-adres: http//www.perinatolojidergi.com/ ) Ġstanbul da Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen XIII. UlusalPerinatoloji Kongresi & +43. Uluslararası Gestoz Örgütü Toplantısı-6.Türk-Gürcü Ortak Toplantısı Sorunsuz Gebelik, Sorunsuz Bebek te, Adalı, E., M. Kurdoğlu, F. Adalı, N. Çim, R. Yıldızhan ve A. Kolusarı, "Preeklampsili Hastalarda Endotelial Fonksiyon ve Yüksek Sensitiviteli C-reaktif Proteinin Hastalığın ġiddeti ve Uterin Arter Doppleri ile ĠliĢkisinin Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 142, Antalya, Adalı, E., M. Kurdoğlu, F. Adalı, N. Çim, R. Yıldızhan ve A. Kolusarı, Preeklampsili Hastalarda Endotelial Fonksiyon ve Yüksek Sensitiviteli C-Reaktif Proteinin Hastalığın ġiddeti ve Uterin Arter Doppleri ile ĠliĢkisinin Değerlendirilmesi, 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2011, Antalya. Adalı, E., Z. Kurdoğlu, A. Kolusarı, M. Kurdoğlu ve M. Kamacı, "Preeklampsili Hastalarda Plazma Metastin Düzeyleri ve Metastinin Hastalığın ġiddeti ile ĠliĢkisi, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 141, Antalya, Adali, E., M. Kurdoglu, F. Adali, N. Cim, R. Yildizhan, A. Kolusari, The Relationship Between Brachial Artery Flow-Mediated Dilatation, High Sensitivity C-Reactive Protein, and Uterine Artery Doppler Velocimetry in Women with Pre-eclampsia, XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Nisan 2011, Ġstanbul. Adem Aydın, Yavuz Selvi, Murat Boysan, Lütfullah BeĢiroğlu, Fatih Selvi, Mehmet R. Öncü. TamamlanmıĢ intiharlar ve intihar giriģimlerinin karģılaģtırılması: Van ili 3 yıllık intihar raporu. 15. Bahar Sempozyumu, Nisan 2011, Antalya. Akdeniz, N., A.S. Karadağ, Ö. Çalka, Ġ. Çeçen, S. Ertuğrul, (2010). Bir Papillon Lefevre Sendromu Olgusu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 195-P-290, Ekim 2010, Antalya. Akdeniz, N., A.S. Karadağ, Ö. Çalka, L. Ediz, R. Karadağ, Ġ. Çeçen (2010). Artropati ve göz bulgularıyla seyreden iktitiyozisvulgaris olgusu. XXXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve Özet Kitabı, 139-P-179, Ekim 2010, Antalya. Akdeniz, N., Ö. Çalka, A.S. Karadağ, Ġ. Yorgun Özdemir, M. Kösem, (2010). Buschke-Löwenstein Tümörü: Olgu sunumu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 81-P-60, Ekim 2010, Antalya. Akdeniz, N., Ö. Çalka, A.S. Karadağ, S. Aktar, M. Kösem, (2010). Kandidal olmayan granüloma gluteale infantum olgusu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 194-P-289, Ekim 2010, Antalya. Akdeniz, N., S. GüneĢ Bilgili, Ö. Çalka, A.S. Karadağ, (2010). Kseroderma pigmentozumlu olgu serisi: 15 olgu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 146-P-193, Ekim 2010, Antalya. Aktar, S., N. Akdeniz, Ö. Çalka, A.S. Karadağ, (2010). Kronik ürtikerli hastalarda otolog serum ve plazma testlerinin karģılaģtırılması, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 59-P-13, Ekim 2010, Antalya. Alp, ġ., S. Keskin ve S. Keskin (2010). Bazı Ġklim Verileri Kullanılarak Soğanlı Bitki YetiĢtiriciliği Açısından Uygun Bölgenin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. IV. Süs Bitkileri Kongresi, Ekim 2010 Erdemli Mersin. Alp, ġ., S. Keskin, M. Koyuncu (2010). Narcissus poeticus L. subsp. poeticus'un (Nergis, Zerrinkadeh) Edremit/Van Bölgesindeki Populasyonlarındaki Fenotipik Varyasyonun Belirlenmesi. IV. Süs Bitkileri Kongresi, Ekim 2010 Erdemli Mersin. Arslan, M., A.Ceylan, B.O.Güdü, Ġ.Demir, A.B.Kozan (2010). Temporal ensefalosel.sinir Sistemi Cerrahisi Derneği,6. Bilimsel Kongresi,28-31 Ekim 2010,Marmaris. Arslan, M., A.Cömert, H.Ġ.Açar (2011).Lumbosakral intradural sinir kökü anomalileri: Anatomik çalıģma. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, VII. Bilimsel kongresi, eylül 2011, ÇeĢme, Marmaris. Arslan, M., A.Cömert, H.Ġ.Açar, M.Özdemir, A.Elhan, Ġ.Tekdemir, R.S.Tubbs, A.Attar, H.Ç.Uğur (2011). Lumbar sinir kökünün lateral resesle iliģkisi:anatomik çalıģma. Türk NöroĢirürji Derneği, 25.Bilimsel kongresi,22-26 Nisan 2011, Belek/Antalya, Arslan, M., A.Cömert, H.Ġ.Açar, M.Özdemir, A.Elhan, Ġ.Tekdemir, R.S.Tubbs, A.Attar, H.Ç.Uğur (2011). Lumbar intradural çıkan sinir kökünün karģılık gelen lumbar faset ile iliģkisi. Türk NöroĢirürji Derneği, 25.Bilimsel Kongresi, Nisan 2011 Belek/Antalya Arslan, M., A.Cömert, H.Ġ.Açar, M.Özdemir, A.Elhan, Ġ.Tekdemir, S.Tubbs, H.Ç.Uğur (2010). Lumbar intervertebral foramende sinir kökünün disk mesafesi ile iliģkisi:anatomik çalıģma. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, 6. Bilimsel Kongresi,28-31 Ekim 2010, Marmaris. Arslan, M., B.O.Güdü, Ġ. Demir, N.Kıymaz, N.Yılmaz (2011). Çocuklarda Ģant infeksiyonunun hidrosefali etiyolojisi ile iliģkisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, VII. Bilimsel kongresi, Eylül 2011, ÇeĢme, Marmaris. Arslan, M., M. Melek, H.Demir, M. Eseoglu, B O. Gudu, Ġ. Demir, Ç. Cetin (2011). Antioksidan enzimlerin myelomeningoselle iliģkisi. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, VII. Bilimsel kongresi, Eylül 2011, ÇeĢme, Marmaris. Arslan, M., M.Eseoğlu, B.O.Güdü, Ġ.Demir, A.B.Kozan, A.S.Gökalp, E.Suncu, N.Kıymaz, N.Yılmaz (2011). Myelomeningoselli infantlarda Ģant infeksiyonu açısından erken dönemde ve geç dönemde Ģantlamanın karģılaģtırılması. Türk NöroĢirürji Derneği, 25. Bilimsel Kongresi, Nisan 2011, Belek/Antalya, Arslan, M.,H.Demir, H.Arslan, C.Demir (2011). Malign gliomalı hastalarda biyokimyasal parametrelerin araģtırılması. Türk NöroĢirürji Derneği, 25.Bilimsel Kongresi, Nisan 2011, Belek/Antalya Avcu S, Arslan H, Göktas U, Bulut MD, Ünal Ö. Korpus Kallozum, Globus Pallidus ve Serebellar Pedinkül tutulumu ile prezente olan akut dağ hastalığı: MRG bulguları ile bir olgu. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi Kasım 2010 Antalya, Turkey. Avcu S, Bulut MD, Göktas U, GüneĢ Y.Warfarin kullanımına bağlı geliģen ölümcül kardiyak tamponad: Olgu Sunumu. 31. Ulusal Radyoloji Kongresi Kasım 2010 Antalya, Turkey. Avcu S, H. Arslan, U. GöktaĢ, M. Bulut, Ö. Ünal (2010). Korpus kallozum, globus pallidus ve serebellar pedinkül tutulumu ile prezente olan akut dağ hastalığı: MRG bulguları ile bir olgu. TÜRKRAD 2010, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010, Antalya. Avcu S, M. Bulut, N. Toprak, H. Günbatar, A. Bora (2010). Trombozlu bilateral pulmoner arter anevrizması: Hughes-Stovin sendromu. TÜRKRAD 2010, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010, Antalya. 74

79 Avcu S, M. Bulut, U. GöktaĢ, Y. GüneĢ (2010). Warfarin kullanımına bağlı geliģen ölümcül kardiyak tamponad: olgu sunumu. TÜRKRAD 2010, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, 7-12 Kasım 2010, Antalya. AyĢe Güler, Nermin KöĢüĢ, Arzu Turan. Antenatal Diagnosis of Placenta Increta and Its Successful Conservative Management with Methotrexate. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri KıĢ Kongresi 3-6 Mart B Beger, M Melek, BS Kızılyıldız, S Bilici, H Akdeniz. Ekstraosseöz Ewing sarkomu / Meme yumuģak dokusunun primitif periferal nöroektodermal tümörü: Bir olgu sunumu. 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2010 Antalya (poster) Basel H, Ekim H, OdabaĢı D, Aydın C. A comparison of basilic vein transposition fistulas versus and prosthetic bridge grafts in end stage renal failure patients (sözel bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim Basel H, Ekim H, OdabaĢı D, Aydın C. Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda görülen arteriovenöz fistül anevrizmalarının anevrizmorafi yöntemiye cerrahi tedavisi (poster bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim Basel H, Ekim H, OdabaĢı D, Aydın C. Our experience of infrapopliteal revascularization of lower extremity in ten years (poster bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim Basel H, Ekim H, OdabaĢı D, Kavak S, Aydın C.Effects of insulin on alteed electrical papillary muscle activities of diabetic rat (sözel bildiri). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 11. Ulusal Kongresi, Antalya, Ekim Bayraktar, N., R. Yağcı, R. Karadağ ve Ġ. F. HepĢen (2010). Topiramatın Neden Olduğu Akut Miyopi ve Açı Kapanması Glokomu: Galilei Scheimpflug ile Görüntüleme. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 317, 29 Eylül-3 Ekim 2010, Antalya. Beger B, Melek M, Kızılyıldız BS, Bilici S, Akdeniz H. (2010) Ekstraosseöz Ewing sarkomu / Meme yumuģak dokusunun primitif periferal nöroektodermal tümörü: bir olgu sunumu. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya- Türkiye, Eylül 2010 (TartıĢmalı Poster Bildirisi) Beğenik H, Soyoral Y, Öztürk Ü, Ġnci F, Dülger A, Erkoç R. Tüberküloz ve Vaskülit Birlikteliği: Olgu Sunumu. 24. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Kasım 2007 Antalya/Türkiye BerktaĢ M, Çıkman A, Parlak M, Güdücüoğlu H,Özkaçmaz A. Kan kültürlerinden izole edilen enterokok suģlarının antibiyotik direnci 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P32 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) BerktaĢ M, Çıkman A, Parlak M, Güdücüoğlu H,Özkaçmaz A. Kan kültürlerinden izole edilen enterokok suģlarının antibiyotik direnci 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P32 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) BerktaĢ M, Parlak M, Çıkman A, Güdücüoğlu H. Klinik örneklerden izole edilen Streptococcus pneumonıae suģlarında antibiyotiklere direnç 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P35 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) Bilgili, S.G., Z. Kurdoğlu, A.S. Karadağ ve G. Bulut, GecikmiĢ Bir Tanı: Genital Mukoza YerleĢimli Pemfigus, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 55, Antalya, Bilici S, Göksu M, Acar M.N., Tuncer O., Beger B (2011)., Ġkiz Yenidoğanlarda Ġzole Ġmperfore Anüs: Nadir Olgu Sunumu. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Mayıs 2011, Ġstanbul Bilici S. Spigelian Herni ile ĠnmemiĢ Testis Birlikteliği: Sebep mi? Sonuç mu? Tanımlanmayan Sendrom mu? 4 Olgu ile Birlikte Literatürün Gözden Geçirilmesi.(2011). 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Mayıs 2011, Ġstanbul (Sözlü Sunum) Bilici S., Akgün C, Melek M, Peker E., Akbayram S., Bulut G., Doğan M. (2011). Henoch-Schönleın Purpuralı Ġki Çocukta Akut Apandisit. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Mayıs 2011, Ġstanbul Bilici S., Göksu M., Melek M., Ceylan N., ġimģek M.(2011). Çocuklarda Nadir Bir Akut Batın Nedeni: Meckel Divertikülün Aksiyal Torsiyonu Ve Fibröz Banda Bağlı Ġnternal Herni. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Mayıs 2011, Ġstanbul Bilici S., Göksu M., Melek M., Sayır F.,ġimĢek M (2011). Borchardt Triadı: Akut Gastrik Volvulusun Belirtisi Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve Mısır Çocuk Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi, Mayıs 2011, Ġstanbul Ceyhan D. Kırma kusurları ve objektif ölçümünde skiaskopi (2011). TOD Esat IĢık Uygulamalı Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Kursu, 8-10 Temmuz 2011, Ege Ü. Tıp Fak. Ġzmir Ceyhan D. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma için bilinmesi gerekenler (2011). TOD Çukurova ġubesi Aylık Bilimsel Etkinlik. 16 Nisan Ceyhan D. Objektif muayene yöntemleri nelerdir? / Temel retinoskopi uygulamaları (2011) Numune Günleri, 28 Mayıs 2011, Ankara Ceyhan, Tekin YaĢar, O Esmer, M Batur Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Özürlülük Nedenleri. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Ç Çağlar, M Batur, Tekin YaĢar Fakoemülsifikasyon Cerrahisi Esnasında Arka Kapsül Rüptürü Olan Olguların Ġncelenmesi.Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Ç Çağlar, M Batur, Tekin YaĢar Tip 1 Diabetes Mellitusa Bağlı GeliĢen Kataraktların Özellikleri ve Cerrahi Sonuçlar. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Çalka Ö, Soyoral Y, Kösem M, Akdeniz N, Yavuz Ġ.H. Ciddi Böbrek Tutulumlu Lepra Olgusu. 22.Ulusal Dermatoloji Kongresi Ekim 2008 Konya/ Türkiye Çalka, Ö., A.S. Karadağ, N. Akdeniz, S. Göçer Önder, (2010). Ġdyopatik gomlarla seyreden bir olgu sunumu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 127-P-154, Ekim 2010, Antalya. Çalka, Ö., A.S. Karadağ, N. Akdeniz, S.G. Bilgili, (2010). Türkiye nin Doğusunda Kontakt Dermatitli hastalarda Deri yama testi, 3.Güz Okulu, Dermatoimmünoloji Kursu, SB-4 (Sözel bildiri), (22-26 Eylül 2010) Bodrum. Çalka, Ö., N. Akdeniz, A.S. Karadağ, M. Kösem, S. Özdemir, (2010). Jeneralize hipertrofik liken planuslu bir infant, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 180-P-260, Ekim 2010, Antalya. Çalka, Ö., N. Akdeniz, A.S. Karadağ, S. Özen, S. Aktar, H. Uce Özkul, (2010). Tırnak liken planuslu bir olgu sunumu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 185-P-271, Ekim 2010, Antalya. Çankaya H, Budak A, Garça MF, Kıroğlu AF, Yuca K, Budak R, BozkuĢ F. Çocuklarda ağırlık persantiline göre boyun apsesinin özellikleri ve tedavisi. 7. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs 2011, Antalya. (poster) 75

80 Çıkman A, Parlak M, Ceylan MR, Güdücüoğlu H, BerktaĢ M. ÇeĢitli klinik örneklerden soyutlanan kandidaların tür dağılımı ve antifungal direnci 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P34 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) Çıkman A, Parlak M, Güdücüoğlu H, BerktaĢ M. ÇeĢitli klinik örneklerden izole edilen Stenotrophomonas maltophilia suģlarında antibiyotiklere direnç 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P29 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) Çıkman A, Parlak M, Güdücüoğlu H, BerktaĢ M. Van yöresinde Helicobacter pylori prevalansının yaģ gruplarına göre dağılımı 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P82 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) Çim, N., M. Kurdoğlu, Ġ.H. Yörük ve G. Yaman, "Anjiogenezle Ġlgili Faktörlerden Vitamin D, Soluble Endoglin (seng), Soluble Fms-like Tyrosine Kinase 1 (sflt-1) ve Vasküler Endotelyal Growth Faktör (VEGF) ün Geç BaĢlangıçlı Preeklampsi Tanısında ve Hastalık ġiddetinin Değerlendirilmesindeki Rollerinin AraĢtırılması," XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 88, Ġstanbul, Çim, N., R. Yıldızhan, S. Ege, Ç. Özgökçe ve E. Adalı, Fetal Orbital Kitle: Olgu Sunumu, 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2011, Antalya. Çobanoğlu U, Kara HV, Melek M, Mergan Ġliklerden D. Isolated hemothorax following thoracic trauma. Analysis of 57 cases. European Respiratory Journal. 20 th ERS Annual Congress, Barcelona, SPAIN, September Çokluk E, Dönder A ġekeroğlu MR. Van Yöresinde Hastanemize Müracaat Eden Hastalarda Mutasyon Ve Risk Analizi Ön ÇalıĢma Sonuçları Klinik Biyokimya Uzmanlari Derneği 6. Ulusal Kongresi, P13, Eylül 2010, ÇeĢme. D Ceyhan, M Batur, S Tekin, Tekin YaĢar Orbitada Yabancı Cisim Bulunan Ġki Olgunun Klinik Bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Dağhan I, H. Tekin, R. Karadağ, SG. Bilgili, B. Atik (2011). Frontal kasa askı tekniği uygulanmıģ bleferopitozlu hastalarda botulinum A toksini ile kaģ kaldırmanın üst göz kapağı yüksekliğine etkisi. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, OP-005, Eylül 2011, Ġzmir. DALBUDAK T., ġahġn H.G., ADALI E., KAMACI M., KOLUSARI A., KURDOĞLU M., YILDIZHAN R.,KURDOĞLU Z Yılları Arasında Sezaryen Operasyonu Endikasyonları ve Oranları baģlıklı poster (Ref.No.99 e-adres: http//www.perinatolojidergi.com/ ) Ġstanbul da Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen XIII. UlusalPerinatoloji Kongresi & +43. Uluslar arası Gestoz Örgütü Toplantısı-6.Türk-Gürcü Ortak Toplantısı Sorunsuz Gebelik, Sorunsuz Bebek te, Dalbudak, T., H.G. ġahin, E. Adalı, M. Kamacı, A. Kolusarı, M. Kurdoğlu, R. Yıldızhan ve Z. Kurdoğlu, " yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları, XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 110, Ġstanbul, Dalbudak, T., HG. ġahin, E. Adalı, M. Kamacı, A. Kolusarı, M. Kurdoğlu, R. Yıldızhan ve Z. Kurdoğlu, yılları arasında sezaryen operasyonu endikasyonları ve oranları, XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Nisan 2011, Ġstanbul. DemirtaĢ Ġ.,Bakan V., Köseoğlu B., Önem Ö., Bilici S., Çocukluk Çağı Akciğer Kist Hidatik HastalığınınKonservatif Cerrahi Tedavisi : 28 Olgunun Analizi. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya ( Poster) DemirtaĢ Ġ.,Bakan V., Köseoğlu B., Önem Ö., Bilici S., Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinde Tedavi YaklaĢımları. 18. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2000 Antalya ( Poster) E Seven, Tekin YaĢar, A Gül, D Ceyhan Behçet Üveiti Olan Hastalarda Biyometrik Ve Pakimetrik Değerler. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. E Seven, A Gül, MS Yiğit, Tekin YaĢar. Bir Gözde Aktif Diğer Gözde Ġnaktif Lezyonu Olan Sitomegalovirus (CMV) Retinitli Bir Olgu. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Erden, M., Hız, O., Ediz, L., Ozkol, H., Y. Tülüce (2011). Diz Osteoartritinde KolĢisin tedavisinin Malonildialdehit, Antioksidan kapasite ve hastalık aktivitesi Üzerine Etkisi; Prospektif Randomize Kontrollü Klinik ÇalıĢma. 23.Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Mayıs 2011, Antalya, Türkiye (Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi Özel sayı Nisan 2011, supplement 1, 57.cilt 302.sayfa) Erden, M., Ö. Hız, L. Ediz, H. Özkol, Y. Tülüce (2011) Diz Osteoartritinde KolĢisin Tedavisinin Malonildialdehid, Antioksidan Kapasite ve Hastalık Aktivitesi Üzerine Etkisi: Prospektif Randomize Kontrollü Klinik ÇalıĢma. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Mayıs 2011, Antalya. Erkoç R, Begenik H, Soyoral Y, Güler N, Sayarlıoğlu H, Eryonucu B. Dirençli Hipertansiyonu Olan Kronik Böbrek Hastalarında Reserpin Tedavisinin Etkisi. 8. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Mayıs 2006 Antalya/Turkey Erkoç R. Esen R, Soyoral Y, Dülger A, Öztürk Ü, Dilek Ġ. Paratroid operasyonu sonrası ciddi hipofosfatemi olan bir hemodiyaliz hastasında diyalizat ile fosfor replasmanı. 9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 30 Mayıs- 3 Haziran 2007 Antalya/Turkey Esen R, Soyoral Y, Bora A, Yılmaz N, Erkoç R, Beğenik H. Fahr sendromu: 2 olgu. 9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 30 Mayıs- 3 Haziran 2007 Antalya/Turkey Esmer, Tekin YaĢar, M Batur, D Ceyhan, S Tekin Yüksek Miyopide Saydam Lens Çıkarılması ve Katlanabilir Göz Ġçi Lens Ġmplantasyonu Sonuçlarımız. Esmer, D Ceyhan, Tekin YaĢar, M Batur, MN Karpuzoğlu Tek Gözlü Olup Katarakt Cerrahisi Geçiren Olgularda Sonuçlarımız ve Epidemiyolojik F. Sayır, U. Çobanoğlu, D. Mergan (2010). Geç Dönem Tanı Alan DĠyafragma Hernileri:8 Olgunun Analizi. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. F. Sayır, U. Çobanoğlu, D. Mergan (2010). Ġlginç Bir BronĢektazi Olgusu. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. F. Sayır, U. Çobanoğlu, D. Mergan (2010). Malign Plevral Efüzyonlarda Videotorakoskopik Cerrahi Deneyimimiz. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. F. Sayır, U. Çobanoğlu, D. Mergan (2010). Migrasyon ve Penetrasyon Gösteren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: Hordeum Murinum. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. F. Sayır, U. Çobanoğlu, D. Mergan (2010).Geç Dönem Tanı Alan DĠyafragma Hernileri:8 Olgunun Analizi. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. F. Sayır, U. Çobanoğlu, D. Mergan (2010).Ġlginç Bir BronĢektazi Olgusu. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. F. Sayır, U. Çobanoğlu, D. Mergan (2010).Migrasyon ve Penetrasyon Gösteren Bir Yabancı Cisim Aspirasyonu: HordeumMurinum.Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. 76

81 G. Yılmazer, T. Çakır, Z. A. Palabıyık, K. Kılıç, M. Nart, M. Ġzmirli. Beyin Metastazlı Hastaların Palyatif Radyoterapi Sonuçlarının Ġncelenmesi 19. Ulusal Kanser Kongresi Poster Bildirisi 401, Antalya. Nisan G. Yılmazer, T. Çakır, Z. A. Palabıyık, M. Nart, K. Kılıç, M. Ġzmirli. Kemik Metastazı Nedeniyle Palyatif Radyoterapi UygulanmıĢ Hastaların Radyoterapi Sonuçları 19. Ulusal Kanser Kongresi Poster Bildirisi 400, Antalya. Nisan Garça MF, Bozan N, Kıroğlu AF, Bulut G, Çankaya H. Etmoid sinüs yerleģimli Swannom: Olgu sunumu. 7. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs 2011, Antalya. (poster) Garça MF, Budak A, Altındal E, Çankaya H. Akut enfeksiyöz parotiti taklit eden primer sjögern sendromu: Olgu sunumu.7. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs 2011, Antalya. (poster) Garça MF, GöktaĢ U, IĢık Y, IĢık D. Ġntraoral sineģi ile yarık damak anomalisinin beraber olması sekans mıdır? 7. Türk Rinoloji Kongresi Mayıs 2011 Antalya, Turkey. Garça MF, GöktaĢ U, IĢık Y, IĢık D. Ġntraoral sineģi ile yarık damak anomalisinin beraber olması sekans mıdır? 7. Türk Rinoloji Kongresi, Mayıs 2011, Antalya. (poster) Gecit I, Pirincci N, Taken K, Bilici S, GöktaĢ U, Tanık S, Ceylan K. Uretherorenoscopic stone therapi in children: our 5 years of experince. EAU 4 TH North Eastern Earupan Meeting sept 2010, Riga, latvia (sözlu sunum) Geçit Ġ., Pirinççi N., Bilici S., Taken K., Tanık S., Ceylan K. (2010) Çocuklarda üreterorenoskopik taģ tedavisi: 5 yıllık deneyimimiz. 21. Ulusal Üroloji kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2010 istanbul Göksu M, Bilici S, ĠĢleyen M. (2011). Kistik Fibrozis Saptanmayan Olguda Vas Deferens Agenezisi ve Ġpsilateral Renal Agenezi Birlikteliği. 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Mayıs 2011, Ġstanbul Gültepe B, Parlak M, Çıkman A, Güdücüoğlu H, BerktaĢ M. Van ve yöresinde Wright testi pozitifliği ile aylara göre dağılımı 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P81 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) GüneĢ Bilgili, S., A.S. Karadağ, N. Akdeniz, Ö. Çalka, S. Özen, (2010). Benign sefalik histiyositoz: Olgu sunumu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı,199-p-299, Ekim 2010, Antalya. GüneĢ Bilgili, S., Akdeniz N, Yavuz HĠ, Çeçen Ġ, Çalka Ö. (2010). H1N1 aģısı sonrası ortaya çıkan Behçet olgusu. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 146-P-192, Ekim 2010, Antalya. GüneĢ Bilgili, S., N. Akdeniz, Ö. Çalka, A.S. Karadağ, M. Kösem, (2010). Generalize fiks ilaç erupsiyonlu iki olgu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 145-P-191, Ekim 2010, Antalya. GüneĢ Bilgili, S., N. Akdeniz, S. Akbayram, A.S. Karadağ, Ö. Çalka, (2010). Down sendromunun dermatolojik bulguları, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 195-P-291, Ekim 2010, Antalya. GüneĢ Bilgili, S., Ö. Çalka, A.S. Karadağ, N. Akdeniz, (2010). EriĢkin yaģa kadar devam eden tinea kapitis, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 166-P-232, Ekim 2010, Antalya. GüneĢ M., Geçit Ġ., Pirinçci N., Ceylan K. Bilici S (2011). Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bir Çocukta Hemodiyaliz Sonrası Priapizm. 9. Ulusal Androloji Kongresi. 1-4 Haziran Mersin GüneĢ M., Pirinçci N.,Geçit Ġ.,Taken K,Ceylan K. (2011). Penil fraktürde 8 yıllık deneyimimiz. 9. Ulusal Androloji Kongresi. 1-4 Haziran Mersin Habib Emre, M. Naci Aldemir, Yasemin Usul Soyoral, Hüseyin Beğenik, Özgür Kemik, Reha Erkoç. KolĢisin Ġntoksikasyonuna Bağlı Ġleus: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Eylül 2010, Antalya. Habib Emre, Yasemin Usul Soyoral, Ahmet Cumhur Dülger, Hüseyin Beğenik, Mehmet Naci Aldemir, Reha Erkoç. ġiddetli Hiperkalsemi Ve Akut Böbrek Yetmezliği: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Eylül 2010, Antalya. Habib Emre, Yasemin Usul Soyoral, Serhat Tanık, Ġlhan Geçit, Hüseyin Beğenik, Necip Pirinççi, Reha ErkoçRenal Enfarktüs: Olgu Sunumu [P-312] 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi ĠSTANBUL Habib Emre, Yasemin Usul Soyoral, Serhat Tanık, Ġlhan Geçit, Hüseyin Beğenik, Necip Pirinçci, Reha Erkoç. Renal Enfarktüs: Olgu Sunumu. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Eylül 2010, Antalya. Hüseyin Beğenik, Yasemin Soyoral, Ali Ġrfan Baran, Mustafa Kasım Karahocagil, Reha Erkoç. Weil Hastalığı; Bir olgu Sunumu. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Mayıs 2010, Antalya IĢık D., Bilici S., Canbaz Y., Geçit Ġ., Ceylan K., Atik B. (2011) Ciddi Hipospadias Komplikasyonlarında Yeni Flep Alternatifleri. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı Eylül ÇeĢme. Ġzmir Ġ. Tekeoğlu, Ö. Hız, L. Ediz, G. Karaaslan. Omuz sıkıģma sendromu ve uyku kalitesi arasındaki iliģki. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;195 Ġ. Tekeoğlu, Ö. Hız, L. Yazmalar, M. Erden, R. Özçelik, E. Gülcü., Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artrit ve asimetrik eklem tutulumu: Üç olgu", 339 pp., Antalya, Türkiye, 2010 Ġlhan Geçit, Necip Pirinççi, Kerem Taken, Recep Eryılmaz, Hüseyin Özveren, Serkan DeveciGebelik ve renal kist hidatik: olgu sunumu [P-297] 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi ĠSTANBUL Ġnci F, Soyoral Y, Dülger A, Öztürk Ü, Beğenik H, Erkoç R. Allopürinolun Rabdomiyolize Katkısı Var mı? Bir Olgu Sunumu. 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kasım 2007 Antalya/ Türkiye Kadir Ceylan, Turab UlaĢoğlu, Ġlhan Geçit, Necip Pirinççi, Kerem Taken, Yasemin Usul Soyoral 2, Reha Erkoç ESWL uygulanan hastalarda böbrek fonksiyonlarının biyokimyasal parametrelerle değerlendirilmesi [P- 379] 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi ĠSTANBUL KAMACI M., AKSĠN ġ., KOLUSARI A.,KURDOĞLU M.,ÇOġKUN-EROL Ü., ADALI E. Glob Vezikal Ve Uterus Torsiyonu Saptanan Grandmultipar Olgunun Acil Sezaryenle Doğumu baģlıklı poster (Ref.No.53e- Adres: http//www.perinatolojidergi.com/ )ġsta nbul da Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen XIII. UlusalPerinatoloji Kongresi & +43. Uluslar arası Gestoz Örgütü Toplantısı-6.Türk-Gürcü Ortak Toplantısı Sorunsuz Gebelik, Sorunsuz Bebek te, Kamacı, M., H.G. ġahin, A. Kolusarı, E. Adalı, M. Yıldız, R. Yıldızhan, M. Kurdoğlu, Z. Kurdoğlu ve A. Güler, "Son 7 Yıldaki Jinekolojik ve Obstetrik Torsiyone Adneksiyel Kitlelerin Literatür EĢliğinde Retrospektif Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 43, Antalya,

82 Kamacı, M., HG. ġahin, A. Kolusarı, E. Adalı, M. Yıldız, R. Yıldızhan, M. Kurdoğlu, Z. Kurdoğlu ve A. Güler, Son 7 Yıldaki Jinekolojik ve Obstetrik Torsiyone Adneksiyel Kitlelerin Literatür EĢliğinde Retrospektif Değerlendirilmesi, 9.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Mayıs 2011, Antalya. Kamacı, M., ġ. Aksin, A. Kolusarı, M. Kurdoğlu, Ü.C. Erol ve E. Adalı, "Glob Vezikal ve Uterus Tosiyonu Saptanan Grandmultipar Olgunun Acil Sezaryenle Doğumu," XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 91-92, Ġstanbul, Karadağ AS, Ö Çalka, SG Bilgili, R Karadağ, G Bulut (2011). GAPO Sendromu ve Piyoderma Vejetans Birlikteliği. 6. Ege Dermatoloji Günleri, 45, 4-8 Mayıs 2011, Muğla. Karadağ AS, R Karadağ, SG Bilgili, Ö Çalka, Y TaĢ Demircan (2011). Dev Molluskum Kontagiozum Olgusu. 6. Ege Dermatoloji Günleri, 44, 4-8 Mayıs 2011, Muğla. Karadağ, A.S., N. Akdeniz, Ö. Çalka, F. Altun, (2010). Hiperimmünglobulin E Sendromlu bir olgu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 57-P-10, Ekim 2010, Antalya. Karadağ, A.S., N. Akdeniz, Ö. Çalka, S. GüneĢ Bilgili, (2010). Dermatoloji servisinde yatarak takip ettiğimiz deri hastalıklarında dermatoloji yaģam kalite indeksi, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 139-P-178, Ekim 2010, Antalya. Karadağ, A.S., N. Akdeniz, Ö. Çalka, Y.T. Demircan, (2010). Bir Bebekte Genital Molluskum Kontagiozum, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 160-P-220,19-23 Ekim 2010, Antalya. Karadağ, A.S., Ö. Çalka, N. Akdeniz, (2010). Ġzotretinoin kullanan 150 akne vulgaris hastasında yan etkilerin değerlendirilmesi, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 96-P-90, Ekim 2010, Antalya. Karadağ, A.S., Ö. Çalka, N. Akdeniz, Ġ. Çeçen, (2010). Sülüğe bağlı kontakt dermatit olgusu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 58-P-11, Ekim 2010, Antalya. KOLUSARI A., KURDOĞLU M., ELÇĠ E., KAMACI M. Plasenta Perkreata Tespit Edilen Bir olgunun Sunumu baģlıklı poster (Ref.No.79 e-adres: http//www.perinatolojidergi.com/ ) Ġstanbul da Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen XIII. UlusalPerinatoloji Kongresi & +43. Uluslararası Gestoz Örgütü Toplantısı-6.Türk-Gürcü Ortak Toplantısı Sorunsuz Gebelik, Sorunsuz Bebek te, Kolusarı, A., M. Kurdoğlu, E. Elçi ve M. Kamacı, "Plasenta Perkreta Tesbit Edilen Bir Olgunun Sunumu," XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 102, Ġstanbul, Koyuncu, I., E. Sütpak, Tülüce, Y., Özkol, H., A. TaĢkın (2011) ÇeĢitli Bitki Ekstrelerinin Diyabetik Rat Lökositleri Üzerindeki Koruyucu Etkisi. 11. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya. Koyuncu, I., Y. Tülüce, A. Koçyiğit, H. Özkol, A. TaĢkın, S. Selek, H. Bilgiç (2011) Bazı Bitki Ekstrelerinin Ġmmobilize Stres UygulanmıĢ Ratların Oksidan- Antioksidan ve Hormon Seviyeleri Üzerindeki Etkisi. 11. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs 2011, Antalya. Köseoğlu B., Bakan V.,Demirel B., Katı Ġ., Bilici S. Önem Ö.,, DemirtaĢ Ġ Tandır Yanıkları 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2001 Alanya ( Poster) Köstü,M., E.Peker, E.Kırımi,O.Tuncer, M.Akıl, F.Gülmemmed, A.Ceylan(2010). Prüne Belly Sendromu:Vaka takdimi ve Litertür Taraması.Türkiye Ulusal Ġpekyolu Pediatri Kongresi, 4-6 Haziran 2010 VAN. KURDOĞLU Z., KURDOĞLU M., ADALI E., KAMACI M. CA 125YÜKSEKLĠĞĠ ĠLE BĠRLĠKTELĠK GÖSTEREN SPONTAN OVARĠAN HĠPERSTĠMULASYON SENDROMLU OLGULARI 4.ULUSAL ÜREME ENDOKRĠNOLOJĠSĠ VE ĠNFERTĠLĠTE KONGRESĠ (PB- 22) Antalya da poster olarak sunuldu. Kurdoğlu, M., Ġ. Gün, ve E. Müngen, "Fetal Over Kisti: Prenatal Tanı ve Yönetim," 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 110, Ġstanbul, Kurdoğlu, M., Z. Kurdoğlu ve A. Kaya, "Van Yöresinde Erken Membran Rüptürü Olgularının Klinik Analizi " 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, 163, Ġstanbul, Kurdoğlu, M., Z. Kurdoğlu, Ö. Kemik, D. Yılmaz, N. Pirinççi ve A. Kolusarı, "Retroperitoneal Tümörü Taklit eden Serviksin Dev Dejenere Vasküler Leiomyomu," 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik KıĢ Kongresi, S28, Bursa, (Sözel bildiri) Kurdoğlu, M., Z. Kurdoğlu, R. Sayın ve H.G. ġahin, "Multiple Sklerozlu Gebeye YaklaĢım: Olgu Sunumu," 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, 164, Ġstanbul, Kurdoğlu, Z., A. Kolusarı, E. Elçi ve G. Bulut, Gebelik ve Genital Rhabdomyosarkom: Olgu Sunumu, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, , Antalya, Kurdoğlu, Z., E. Adalı ve G. Ay, Postoperatif Metotreksat ile Kür Sağlanan Plasenta Previa Perkretalı Ġki Olgunun Sunumu, XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 100, Ġstanbul, Kurdoğlu, Z., G. Ay, R. Sayın, M. Kurdoğlu ve E. Elçi, "Eklamptik 88 gebenin Nörolojik Bulgularının Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17, Antalya, (Sözel bildiri) Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu ve E. Elçi, "Tetrafokomeli Tespit Edilen Bir Olgunun Sunumu," 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik KıĢ Kongresi, P69, Bursa, 2011 Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu ve E.G. Ay, "Antenatal Dönemde Tanı Konan ve Nadir Görülen Bir Olgu: Fetal Serebellar Hemoraji," XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 87, Ġstanbul, Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu ve K. Ceylan, "Beklenmedik Bir Distosi Nedeni: Dev Mesane TaĢı," 7. Türkiye Maternal Fetal Tıp & Perinatoloji Derneği Ulusal Kongresi, 165, Antalya, Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu, E. Adalı ve M. Kamacı, "Ca125 Yüksekliği ile Birliktelik Gösteren Spontan Ovarian Hiperstimulasyon Sendromlu Olgularımız," 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Ġnfertilite Kongresi, 119, Antalya, Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu, E.G. Ay ve T. YaĢar, "Kliniğimizdeki Preeklampsi Olgularına Ait Göz Dibi Bulguları ve Retina Dekolmanı," XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 87-88, Ġstanbul, Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu, G. AkbaĢ ve G. Bulut, "Postmenopozal Adneksiyel Kitleyi Taklit Eden Pelvik Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu Sunumu," 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik KıĢ Kongresi, P68, Bursa, Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu, G. Ay ve M. Kamacı, " Kliniğimizde Adneksiyel Kitle Nedeniyle Opere EdilmiĢ Adölesan YaĢ Grubuna Ait Verilerin Analizi," 7. Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kongresi, 115, Ġstanbul, Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu, H. Demir ve H.G. ġahin, "Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Serum Ağır Metal, Eser Element Düzeyleri ile Vücut Demir Depolarının Tespiti," 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Ġnfertilite Kongresi, 98, Antalya, Kurdoğlu, Z., M. Kurdoğlu, S. Özen ve G. Bulut, "Endometrial Hiperplazilerde ve Endometrium Kanserinde Laminin Reseptör 1 Ekspresyonu ve Hastalık Progresyonuyla ĠliĢkisi, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 91, Antalya, Kurdoğlu, Z., ġ. AkĢin ve A. Kolusarı, Abdominal Histerektomi Sonrası Ġnsizyon Bölgesinde Nekrotizan Fasiit GeliĢen Bir Olgunun Sunumu, 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 54-55, Antalya,

83 Kurdoğlu, Z., Y.U. Soyoral, M. TaĢdemir ve M. Kurdoğlu, Kadın Prediyaliz ve Hemodiyaliz Hastalarında Seksüel Disfonksiyon ve Depresyon, 7. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, S18, Ankara, (Sözel bildiri) L. Yazmalar, Ö. Hız, L. Ediz, Ġ. Tekeoğlu, XI. Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "RAED Dergisi" bildiri kitapçığındaki "Romatoid artrit, ankilozan spondilit, osteoartrit hastalarında ve kontrollerde mevsimsel serum 25 hidroksivitamin D düzeyleri ile hastalık aktivitesi", 153 pp., Antalya, Türkiye, 2010 Lokman Soyoral, Uğur GöktaĢ, Yasemin IĢık, Nureddin Yüzkat, Ġsmail Katı Lütfullah BeĢiroğlu, Mehmet Sözen, Özgür Özbebit, Serhat Avcu, Yavuz Selvi, Aydın Bora, Özkan ÜnaL. BiliĢsel Açıdan Farklı Obsesyonlara Sahip Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarında Fluoksetin Tedavisi Öncesi ve Sonrası Magnetik Rezonans Spektroskopi Bulguları. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri , Ekim, EskiĢehir. Lütfullah BeĢiroğlu. Panel KonuĢması. Özel Gruplarda Antidepresan Kullanımı. 10. Ulusal Konsültasyon- Liyezon Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, Erzurum. M Batur, Tekin YaĢar, D Ceyhan, A Gül, ĠÇ Çağlar Konjenital Glokom Olgularımızın Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. M Batur, Tekin YaĢar, ĠÇ Çağlar, S Tekin ġaģılık Cerrahisi Sonrası Sub-Tenon Aralıkta Apse GeliĢen Ġlginç Bir Olgu.Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. M Melek, B Beger, H Demir, S Bilici. Özefagus atrezili yenidoğanlarda oksidatif stres, antioksidan durum ve bazı enzim aktivitelerinin anomali geliģimindeki etkileri 28.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2010 Antalya (sözlü sunum) M. Ġzmirli, G. Yılmazer, K. Kılıç, M. Nart, Z. A. Palabıyık. Mide Kanserlerinde Kemoradyoterapi Sonuçları 19. Ulusal Kanser Kongresi Poster Bildirisi 123, Antalya. Nisan M. Ġzmirli, G. Yılmazer, M. Nart, K. Kılıç, Z. A. Palabıyık. Özofagus Kanserlerinde Kemoradyoterapi Sonuçları 19. Ulusal Kanser Kongresi Poster Bildirisi 122, Antalya. Nisan M. Melek, U. Çobanoğlu (2010). Özefagus atrezisi primer onarımında kör poģun açılma Ģeklini tarifleyen bir teknik: Artı ( + ) insizyon. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eylül 2010, Antalya. M. Nart, K. Kılıç, G. Yılmazer, Z. A. Palabıyık, M. Ġzmirli. Senkron Mide Ve Özefagus Karsinomu: Ġki Olgu Sunumu 19. Ulusal Kanser Kongresi Poster Bildirisi 421, Antalya. Nisan Mahmut Alpaycı, Özcan Hız, Levent Ediz, Yasemin Özkan. Diz Osteoartritinde Traksiyon Tedavisinin Etkisi: Prospektif Randomize Kontrollü ÇalıĢma. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334 Melek M, Beger B, Demir H, Bilici S. (2010) Özefagus atrezili yenidoğanlarda oksidatif stres, antioksidan durum ve bazı enzim aktivitelerinin anomali geliģimindeki etkileri. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya Türkiye, Eylül 2010 (Sözlü Bildiri) Melek M, Beger B, Edirne Y, ġimģek M, Kösem M. (2010) Çekum perforasyonu ile seyreden poliarteritis nodosa olgusu: Olgu sunumu. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya Türkiye, Eylül 2010 (Poster Bildirisi) Melek M, Cobanoglu U. (2010) Konjenital özofagus atrezisi primer onarımında kör poģun açılma Ģeklini tarifleyen bir teknik: Artı ( + ) insizyon. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya Türkiye, Eylül 2010 (Sözlü Bildiri) Mergan, U. Çobanoğlu, F. Sayır (2010). Okul Çağı Çocuklarında Kalem Kapağı Aspirasyonları: Eğitmen ve Ailelerin Dikkat Etmesi Gereken Bir Konu! Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. Metin Erden, Özcan Hız, Levent Ediz, Halil Özkol, Yasin Tülüce. Diz osteoartritinde KolĢisin Tedavisinin Malonildialdehid, Antioksidan Kapasite ve hastalık Aktivitesi Üzerine Etkisi:Prospektif Randomize Kontrollü Klinik ÇalıĢma. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334 MN Karpuzoğlu, Tekin YaĢar, K Sulhan, D Ceyhan Psödoeksfoliasyon Sendromunda Katarakt Cerrahisi Komplikasyonları. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. MN Karpuzoğlu, D Ceyhan, Tekin YaĢar, M Batur Limbal Dermoid Olgusunda Klinik ve Konfokal Mikroskopi Bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. MS Yiğit, A Gül, Tekin YaĢar, E Seven Mukopolisakkaridozlu Bir Olguda Göz Bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. MS Yiğit, D Ceyhan, A Gül, O Esmer, Tekin YaĢar Ambliyopi Hastalarında Cam Tedavisi Sonuçları. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Mustafa GüneĢ, Necip Pirinççi, Ġlhan Geçit, Kerem Taken, Kadir CeylanÜriner sistem taģlarının ESWL ile tedavisinde taģın boyutu ve taģ lokalizasyonun taģtan temizlenme oranına etkisi [P-391] 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi ĠSTANBUL Necip Pirinççi, Ġlhan Geçit, Kerem Taken, Serhat Tanık, Kadir Ceylan Robotik radikal sistoprostatektomi + ortotopik mesane sonrası çıkan kolona fistül: vakasunumu(p ). 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi ĠSTANBUL Necip Pirinççi, Ġlhan Geçit, Kerem Taken, Tacettin Yekta Kaya, Özcan Canbey, Kadir CeylanRetroperitoneal leiomyosarkom: vaka sunumu[p-413] 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi ĠSTANBUL Necip Pirinççi, Ġlhan Geçit, Salim Bilici, Kerem Taken, Serhat Tanık, Kadir Ceylan Çocuklarda üreter taģlarının tedavisinde ESWL nin etkinliği [P-369]21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi ĠSTANBUL Necip Pirinççi, Serhat Tanık, Ġlhan Geçit, Kerem Taken, Kadir Ceylan Noninvaziv mesane transizyonel hücreli karsinomlarında ikincil transüretral rezeksiyonun klinik değeri[p-407] 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi ĠSTANBUL Orhan Binici, Ġsmail Katı, Uğur GöktaĢ, Lokman Soyoral, O.Çağatay Aytekin DüĢük akımlı ve yüksek akımlı anestezinin hemoreoloji ve koagülasyon faktörleri üzerine olan etkilerinin karģılaģtırılması. 44. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Ekim 2010 Antalya, Turkey. Ö. Hız, E. Gülcü, Y. Özkan, Y. GüneĢ, Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Pleuropericarditis in a case associated to sulphasalazine: Drug induced lupus like syndrome", 336 pp., Antalya, Türkiye, 2010 Ö. Hız, L. Ediz, E. Gülcü, Ġ. Tekeoğlu., Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi konferansı dahilinde "Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi Bildiri Kitapçığı" bildiri kitapçığındaki "Behçet hastalığının erkek hastalarda cinsel fonksiyon ve psikolojik durum üzerine etkisi", 198 pp., Antalya, Türkiye,

84 Özaydın Yavuz G, Akdeniz N, Yavuz HĠ, Çalka Ö, GüneĢ Bilgili S. (2010). Akkiz melanositik nevüslerde melanom riskinin dijital dermatoskobik 3 puanlı kontrol listesine göre değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, s84-p67, Ekim 2010, Antalya. Özcan Hız, Levent Ediz, Mehmet Fethi Ceylan, Elif Gülcü, Songül Ercan. Hemofili A Hastasında Sakroiliak Eklem Tutulumu: Olgu Sunumu. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334 Özcan Hız, Levent Ediz, Mehmet Fethi ceylan, emrullah Gezici, Elif Gülcü, Metin Erden. Türkiyede Van Bölgesinde YaĢayan Popülasyonda Palmaris Longus Kası Yokluğunun Prevelansı ve Yeni Bir Muayene Testi (Hiz-Edzi Testi). 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334 Özcan Hız, Levent Ediz, Songül Ercan, Mehmet Aslan, Serhat Avcu, Ġbrahim Tekeoğlu. Genç ve Orta YaĢ Erkeklerde Kronik Bel Ağrısı ve Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki ĠliĢki. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334 Özcan Hız. Çocuk Engellilerde Spor. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334 Özellikleri. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Özen S, Soyoral Y, Bulut G, Dülger A.C, Erkoç R. FSGS Ġle Presente Olan Mide Karsinomu Olgusu. 18.Ulusal Patoloji Kongresi Ekim 2008 Antalya/ Turkey Parlak M, Çıkman A, Güdücüoğlu H, BerktaĢ M, BektaĢ A. Yoğun bakım ünitesinden izole edilen Burkholderıa cepacıa suģlarının çeģitli antibiyotiklere direnci 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P51 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) Parlak M, Çıkman A, Güdücüoğlu H, BerktaĢ M, BektaĢ A. Yoğun bakım ünitesinden izole edilen Burkholderıa cepacıa suģlarının çeģitli antibiyotiklere direnci 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P51 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) Parlak M, Çıkman A, Güdücüoğlu H, BerktaĢ M. Kan kültürlerinden izole edilen Staphylococcus aureus suģlarında metisilin ve diğer antibiyotiklere direnç 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P33 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) Parlak M, Çıkman A, Güdücüoğlu H, BerktaĢ M. Van yöresinde Anti-HAV IgM pozitifliği, yaģ ve aylara göre dağılımı 26.ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, Poster No. P70 (18-22 Mayıs 2011, Kızılağaç/Manavgat) Pınar Güzel ÖZDEMĠR, Yavuz SELVĠ, Abdullah ATLI, Songül Gündoğdu KIRAN. Ensest Sonrası ZedelenmiĢ Cinsellik. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri , Ekim, EskiĢehir. Pınar sonat Kara, Reha Erkoç, Yasemin Soyoral, Hüseyin Beğenik, Mehmet Naci Aldemir. 24 Saatlik Ġdrarda Sodyum, Potasyum ve Kalsiyum Ölçümü ve Bunların Spot Ġdrarla Korelasyonu. 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Mayıs 2010, Antalya Pirinççi N., Geçit Ġ, Bilici S., Taken K., Tanık S., Ceylan K. (2010) çocuklarda üreter taģlarının tedavisinde ESWL nin etkinliği 21. Ulusal Üroloji kongresi, 30 Ekim-3 Kasım, 2010, istanbul S Tekin, Tekin YaĢar, A Gül, M BaturFakomorfik Glokomlu Olgularda Katarakt Cerrahisi Sonrası Göziçi Basıncı ve Görme Keskinliğinin Değerlendirilmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. S Tekin, Tekin YaĢar, O Esmer Stereofotometrik Görüntüleme Yöntemiyle Elde Edilen Optik Disk Görüntülerinde Cup/Disk (C/D) Oranları Arasındaki Uyumun AraĢtırılması.Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Sait YamiĢ, Murat Tüken, Kerem Taken, Ġlhan Geçit, Necip Pirinççi Perkütan Nefrolitotomi: Ġlk 104 Renal Ünitedeki SonuçlarP-381] 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim- 3 Kasım 2010Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Kültür Merkezi ĠSTANBUL Salim Bilici, Mehmet Göksu, Mehmet Melek, C Akgün, Burhan Beger. Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Ġzole fallopian tüp torsiyonu.29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD ortak kongresi) Mayıs 2011, Harbiye- Ġstanbul/TÜRKĠYE (Poster Sayfa no: 379) Salim Bilici, Mehmet Göksu, Mehmet Melek, Fuat Sayır, Metin ġimģek. Borchardt triadı: Akut gastrik volvulusun belirtisi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD ortak kongresi) Mayıs 2011, Harbiye-Ġstanbul/TÜRKĠYE (Poster Sayfa no: 399) Salim Bilici, Mehmet Melek,Mehmet Göksu, N Ceylan, Metin ġimģek. Çocuklarda nadir bir akut batın nedeni: Meckel divertikülünün aksiyal torsiyonu ve fibröz banda bağlı internal herni. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD ortak kongresi) Mayıs 2011, Harbiye- Ġstanbul/TÜRKĠYE (Poster Sayfa no: 379) Salim Bilici, T Sekmenli, Mehmet Göksu, Mehmet Melek, Veli Avci. Çocuklarda akut apandisit tanısında ortalama trombosit hacmi. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (TÇCD & EPSA & PEDURO & ÇCHD ortak kongresi) Mayıs 2011, Harbiye-Ġstanbul/TÜRKĠYE (Poster Sayfa no: 361) Sayarlıoğlu H, Doğan E, Erkoç R, Soyoral Y, Kara PS, Baykal S, Güdücüoğlu H. Periton Diyalizi Hastalarında Zofenoprilin Periton Zarına Olan Etkisi. 8. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Mayıs 2006 Antalya/Turkey Sayarlıoğlu H, Erkoç R, Doğan E, Soyoral Y, Kara PS, Esen R. Diyaliz Hastalarında Aralıklı Tüberküloz Tedavisi. 8. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Mayıs 2006 Antalya/Turkey Sayarlıoğlu H, Erkoç R, Doğan E, Soyoral Y, Öner AF. Hemodiyaliz Hastalarında HCV nin Ġmmün Durum Üzerine Etkisi. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 28 Ekim - 1 Kasım 2006 Antalya/Türkiye Sayarlıoğlu H, Soyoral Y, Doğan E, ÇıtırıkÇ, Gündüz M, Erkoç R, ġekeroğlu R. Peritoneal Diyalizatta Hücre Sayımının Farklı Metotlarla KarĢılaĢtırılması. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 28 Ekim - 1 Kasım 2006 Antalya/Türkiye SAYIN R., KAMACI M., ġahġn H.G., AKSĠN ġ., KURDOĞLU Z., Postpartum Serebellar Ġnfarkt Tanılı Olgunun Nörolojik Ġzlem ve Tedavisi baģlıklı poster (Ref.No.49e-Adres: vhttp//www.perinatolojidergi.com/ )Ġstanbul da Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen XIII. UlusalPerinatoloji Kongresi & +43. Uluslar arası Gestoz Örgütü Toplantısı-6.Türk-Gürcü Ortak Toplantısı Sorunsuz Gebelik, Sorunsuz Bebek te, SAYIN R., KURDOĞLU Z., KAMACI M. Anne Hayatını Tehdit Eden Nöromüsküler Bir Hastalık: Myastenia Gravis baģlıklı poster (Ref.No.93 e-adres: http//www.perinatolojidergi.com/ )ġstan bul da Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen XIII. UlusalPerinatoloji Kongresi & +43. Uluslar arası Gestoz Örgütü Toplantısı-6.Türk-Gürcü Ortak Toplantısı Sorunsuz Gebelik, Sorunsuz Bebek te, 80

85 Sayın, R., M. Kamacı, H.G. ġahin, Z. Kurdoğlu ve ġ. AkĢin, Postpartum Serebellar Ġnfarkt Tanılı Olgunun Nörolojik Ġzlem ve Tedavisi, XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 89-90, Ġstanbul, Sayın, R., Z. Kurdoğlu ve M. Kamacı, Anne Hayatını Tehdit Eden Nöromüsküler Bir Hastalık: Myastenia Gravis, XIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, 107, Ġstanbul, Sekmenli T., Sırça N.,Bilici S., Alabalık U., prepubertal dönemde skrotal ĢiĢliğin nadir nedeni:, Matür Kistik Teratom 26.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2008 Ġstanbul (poster) Selvi, Y., H. Ozkol, Y. Tuluce, L. Besiroglu, P. Ozdemir (2011) Uyku-uyanıklık Döngüsü Farklı Bireylerde Oksidatif Stres Düzeyleri Farklı mıdır? 15. Bahar Sempozyumu Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, Nisan 2011, Antalya. Serap Bartın, Uğur GöktaĢ, Yasemin IĢık, Ġsmail Katı, O. Çağatay Aytekin Genel Anestezi Altında Tiroidektomilerde Preinsizyonel Bilateral Yüzeyel Servikal Pleksus Blokajında % 5 Levobupivakain in Ġntraoperatif Ve Postoperatif Ağrı Üzerine Etkileri. 44. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Ekim 2010 Antalya, Turkey. Songül Ercan, Özcan Hız, Levent Ediz, Ġrfan Bayram. Steroid Kaynaklı Osteonekroza Vitamin K nın Etkisi: Rat ÇalıĢması. 23. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi dahilinde. Türk Fiz Rehab Derg 2011:57 Özel Sayı;1-334 Soyoral Y, Begenik H, Sayarlıoğlu H, Erkoç R. Periton Diyalizi Hastasında Kateterden CĠlt Altına Sıvı Kaçağı: Demonstratif BT Bulguları. 8. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Mayıs 2006 Antalya/Turkey Soyoral Y, Beğenik H, Esen R, Dilek Ġ, Dülger A, TaĢdemir L, Erkoç R. Peritonit Kliniği ile Prezente Olan Akut Myeloblastik Lösemi: 1 olgu. 9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 30 Mayıs- 3 Haziran 2007 Antalya/Turkey Soyoral Y, Bulut G, Erkoç R. Öztürk Ü, Beğenik H, Doğan E, Topal C. Van Yöresinde Glomerülonefritlerin Epidemiyolojisi; 2007 Güncellemesi. 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kasım 2007 Antalya/ Türkiye Soyoral Y, Doğan E, Erkoç R, Sayarlıoğlu H, Begenik H. Renal transplant Yapılan Hastada GeliĢen Burkitt Lenfoması. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 28 Ekim-1 Kasım 2006 Antalya/ Türkiye Soyoral Y, Erkoç R, Aloğlu AB, Kara PS, Beğenik H, Öztürk Ü. Bir Hemodiyaliz Hastasında Fistül Yerinde Kısmi Tromboza Bağlı Pulmoner Tromboemboli. 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kasım 2007 Antalya/ Türkiye Soyoral Y, Erkoç R, Esen R, Öztürk Ü,Yılmaz M, Bayram Ġ, Sayın R. Rabdomiyolize Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği ile Prezente olan Polimiyozit Olgusu. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 28 Ekim - 1 Kasım 2006 Antalya/Turkiye Soyoral Y, Erkoç R, Öztürk Ü, Esen R, Begenik H. Ġnflamasyonun Hemodiyaliz Hastalarındaki Etkileri. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 28 Ekim - 1 Kasım 2006 Antalya/Türkiye Soyoral Y, Erkoç R. Beğenik H, Öztürk Ü, Öztürk M. Diyaliz hastalarında PTH Düzeylerinde Mevsimsel DeğiĢiklikler. 24. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Kasım 2007 Antalya/ Türkiye Soyoral Y, Özbay B, Beğenik H, Aldemir M.N, Erkoç R, Retroperitoneal Fibrozise Bağlı Obstrüktif Üropati; Olgu Sunumu. 10.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Mayıs 2008 Antalya/ Turkey Soyoral Y, Sayarlıoğlu H, Beğenik H, Doğan E, Erkoç R, Öztürk Ü. Ġdiopatik MPGN Tanısı Alan Hastalarda Daha Sonra GeliĢen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) Tablosu; 5 olgu bildirimi, 10.Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi Mayıs 2008 Antalya/ Turkey Soyoral Y, Sayarlıoğlu H, Tuncel D, Doğan E, Erkoç R. Hemodiyaliz Hastalarında Rahatsız Bacak Sendromu Sıklığı. 9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 30 Mayıs- 3 Haziran 2007 Antalya/Turkey Soyoral Y., Beğenik H. Emre H., Aytemiz E., Öztürk M. ve Erkoç R. Metformin Ġntoksikasyonuna Bağlı GeliĢen Laktik Asidozda Diyaliz Tedavisinin Yararı Var Mı? Ġki Olgu Sunumu. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Eylül 2010, Antalya. Soyoral Y., Beğenik H., Aldemir MN., Baran AĠ., Emre H., Karahocagil MK. ve Erkoc R. Peritonitli SAPD Hastalarında Manuel Ve Otomatik Hücre Sayımının KarĢılaĢtırılması. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Eylül 2010, Antalya. ġahġn H. G., DALBUDAK T., ADALI E., ÇĠM N., KAMACI M. Ġzole Levokardi. Prenatal Tanı, Tedavi ve Yönetim baģlıklı poster (Ref.No.42 e-adres: http//www.perinatolojidergi.com/ ) Ġstanbul da Nisan 2011 tarihlerinde düzenlenen XIII. UlusalPerinatoloji Kongresi & +43. Uluslararası Gestoz Örgütü Toplantısı-6.Türk-Gürcü Ortak Toplantısı Sorunsuz Gebelik, Sorunsuz Bebek te, ġehitoğulları A., Sayır F., Bilici S., Akciğer Kist Hidatiklerinde Cerrahi Sonuçlarımız Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 2005, Antalya (Sözlü Sunum) ġehitoğulları A., Sayır F., Bilici S., Çocuk ampiyemlerinde dekortikasyon gereklimidir? Toraks derneği 8. Yıllık kongresi 2005, Antalya (poster) ġehitoğulları A., Sayır F., Bilici S., Ġki EndobronĢial Lipom Olgusu Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi 2005 Antalya (poster) ġehitoğulları, F. Sayır, A. Kahraman, U. Çobanoğlu, G. Sevilgen (2011). Toraks travmalarında tedavi yaklaģımı ve prognozu etkileyen faktörler. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Nisan 2011, Antalya. ġehitoğulları, F. Sayır, U. Çobanoğlu, A. Kahraman, O. Akın (2011). Çocuklarda Sağ Orta Lob Sendromunun Cerrahi Tedavisi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Nisan 2011, Antalya. ġehitoğulları, F. Sayır, U. Çobanoğlu, A. Kahraman, O. Akın (2011).Çocuklarda Sağ Orta Lob Sendromunun Cerrahi Tedavisi.Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Nisan 2011, Antalya. ġekeroğlu MR, Bati B, Öztürk M, Köçeroğlu R. Tiroglobulin Ölçümlerinin DüĢük Titrelerdeki Anti-Tiroglobulinle Ġnterferansının AraĢtırılması. Klinik Biyokimya Uzmanlari Derneği 6. Ulusal Kongresi, S02, Eylül 2010, ÇeĢme. ġükran SEVĠMLĠ:"Bilinci Kapalı Hastanın Yakınlarının Karar Verme Süreci: Bir Olgu Sunumu" Türkiye Biyoetik Derneği Vı. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar Ġstanbul, Kasım 2010 ġükran SEVĠMLĠ;"HemĢire ve Sağlık Memurlarının Hastalarla- Hasta Yakınlarıyla ĠletiĢim Sürecinde KarĢılaĢtıkları Durumlar" Türkiye Biyoetik Derneği Vı. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar Ġstanbul, Kasım 2010 ġükran SEVĠMLĠ;"Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Hastanesi Halkla ĠliĢkiler Birimine Yapılan Hasta ġikâyetlerinin (etik-sosyal-teknik) Değerlendirilmesi "Türkiye Biyoetik Derneği Vı. Tıp Etiği Kongresi: Biyoetikte Yeni Ufuklar Ġstanbul, Kasım 2010 TaĢkın G.A, Tuncer O., Bilici S.,Akbayram S., Peker E., Aktar F., Down sendromu ve morgagni herni birlikteliği 1. Ulusal Ġpekyolu Pediatri Kongresi,2010, Van (poster) 81

86 Tekin YaĢar, M Batur, A Sulhan, MS Yiğit Göz Hastalıkları AraĢtırma Görevlilerinin Palpasyonla Göziçi Basınç Değerlendirmesinin Goldmann Applanasyon Tonometrisi Ölçümü ile KarĢılaĢtırılması. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Tekin YaĢar, MN Karpuzoğlu, D Ceyhan Keratokonusta Konfokal Mikroskopi: Ön Bulgular. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. Topal C, Sayarlıoğlu H, Doğan E, Erkoç R, Soyoral Y. Lercanidipine Bağlı Diyalizatta Bulanıklık GeliĢmesi. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi. 28 Ekim - 1 Kasım 2006 Antalya/Türkiye Tuncer,O., Z.Doğan, C.Akgün, M.Akıl, F.Aktar, F.Gülmemmed (2010).Kavasaki Hastalığı: Bir Olgu Sunumu.Türkiye Ulusal Ġpekyolu Pediatri Kongresi, 4-6 Haziran 2010 VAN. Türk Oftalmoloji Derneği 44. Ulusal Kongresi. 29 Eylül- 3 Ekim 2010, Antalya Türkiye. U. Çobanoğlu (2011). Travmatik Hemotorakslı Hastada Videotorakoskopi. 8. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi, EYLÜL 2011 U. Çobanoğlu, F. Sayır, B. Sertoğullarından, D. Mergan (2011). Bildiri Özetleri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Spontan hemopnömotoraks: 8 olgunun analizi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Nisan 2011, Antalya. U. Çobanoğlu, F. Sayır, D. Mergan (2010).Ġzole TravmatikHemotoraksın Tedavisinde Videotorakoskopik Cerrahi Ġlk Tercih Olmalı mı? Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. U. Çobanoğlu, F. Sayır, D. Mergan (2011). Ġnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanısında Ġdeal Bir Tercih: Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Nisan 2011, Antalya. U. Çobanoğlu, H. Demir, M. Duran, F. Sayır, D. Mergan (2010).Akciğer Kanserinde Eritrosit Katalaz ve Karbonik Anhidraz Aktivitesi. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. U. Çobanoğlu, Ö. Hız, F. Sayır, L. Ediz, A. ġehitoğulları (2011). Travmatik ve Atravmatik Sternum Fraktürleri: 13 olgunun analizi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Nisan 2011, Antalya. U. Çobanoğlu, Ö. Hız, F. Sayır, L. Ediz, A. ġehitoğulları (2011).Travmatik ve AtravmatikSternumFraktürleri: 13 olgunun analizi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi, Nisan 2011, Antalya. U. Çobanoğlu, U. Karasu, F. Sayır, D. Mergan (2010). Semptomatik BronĢektazili Erkek Hastaların Premenapozal EĢlerinde Cinsel Fonksiyon ve Psikolojik Durum. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. U. Çobanoğlu, U. Karasu, F. Sayır, D. Mergan (2010).SemptomatikBronĢektazili Erkek Hastaların Premenapozal EĢlerinde Cinsel Fonksiyon ve Psikolojik Durum. Türkiye Solunum AraĢtırmaları Derneği 32.Ulusal Kongresi, Ekim 2010, Antalya. Uce Özkol, H., Çalka, Ö., Akdeniz, N. (2010). Diffüz saç dökülmesi olan bayanlarda Trichoscan sonuöları ve demir eksikliği anemisi ile iliģkisinin değerlendirilmesi. Poster TartıĢması 10, sayfa 43, Belek, Antalya, Ekim Uce Özkul, H., A.S. Karadağ, Ö. Çalka, N. Akdeniz, (2010). Lenfödemin eģlik ettiği sarı tırnak sendromu, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 75-P-48, Ekim 2010, Antalya. Uğur GöktaĢ, Yasemin IĢık, Ġsmail Katı, O. Çağatay Aytekin, Serap Bartın Tiroidektomi Yapılacak Yüksek Riskli Hastada Bilateral Servikal Pleksus Bloğu Uygulaması (Olgu Sunumu). 44. Ulusal Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Kongresi Ekim 2010 Antalya, Turkey. ÜN K, KARA M. Diplejik serebral paralizili hastalarınkalça addüktör spastisitesinde nöromüsküler elektriksel stimülasyonun etkinliği. Yasemin IĢık, Uğur GöktaĢ, AyĢe AvĢar, Dilara Sözen, Ġsmail Katı Yasemin Usul Soyoral, Habib Emre, Davut Demirkıran, Hüseyin Beğenik, Mehmet Emin Küçükoğlu, Reha Erkoç. Diyaliz Hastalarında PTH Ve Ġlgili Parametrelerin Düzeylerinde Mevsimsel DeğiĢiklikler. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Eylül 2010, Antalya. Yasemin Usul Soyoral, Habib Emre, Mehmet Naci Aldemir, Mehmet TaĢdemir, Hüseyin Beğenik, Reha Erkoç. Hemodiyaliz Hastalarında Hemoglobin Variabilitesi Ġle Bazı Klinik Ve Laboratuar Parametrelerinin ĠliĢkisi. 27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Eylül 2010, Antalya. Yavuz SELVĠ, Abdullah ATLI, Adem AYDIN, Lütfullah BEġĠROĞLU, Pınar Güzel ÖZDEMĠR, Osman ÖZDEMĠR. Tedaviye Dirençli OKB Hastalarında Aripiprazol ün Etkinliğinin Risperidon la KarĢılaĢtırılması: Dopamin Hipotezini Dolaylı Olarak Test Eden Bir ÇalıĢma. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri , Ekim, EskiĢehir. Yavuz Selvi, Adem Aydın, Sultan Kılıç, Pınar G. Özdemir. Bir Üniversite Hastanesine Yılları Arasında BaĢvuran Adli Olgularda Çocuk Suçluluğu nun Değerlendirilmesi: Sosyal Bölge nin Belirleyici Rolü. 15. Bahar Sempozyumu, Nisan 2011, Antalya. (Yayın haline getirilerek yayımlanmıģtır). Yavuz Selvi, Adem Aydin, Abdullah Atli, Murat Boysan, Fatih Selvi, Lütfullah BeĢiroğlu. Kronotip Özelliklerinin Suisit GiriĢimleri ve Ġmpulsivite Üzerine Etkisi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi , 5-9 Ekim, Ġzmir. (Yayın haline getirilerek yayımlanmıģtır) Yavuz Selvi, Halil Özkol, Yasin Tülüce, Lütfullah BeĢiroğlu, Pınar G.Özdemir. Uyku-Uyanıklık Döngüsü Farklı Bireylerde Oksidatif Stres Düzeyleri Farklı mıdır? 15. Bahar Sempozyumu, Nisan 2011, Antalya. (Yayın haline getirilerek yayımlanmıģtır) Yavuz Selvi, Pınar G. Özdemir, Osman Özdemir, Adem Aydın, Lütfullah BeĢiroğlu. Sağlık çalıģanlarında vardiyalı çalıģma sisteminin sebep olduğu genel ruhsal belirtiler ve yaģam kalitesi üzerine etkisi. 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi-2010, 5-9 Ekim, Ġzmir. (Yayın haline getirilerek yayımlanmıģtır) Yavuz Selvi. Panel KonuĢması. MI geçirenlerde uyku. 10. Ulusal Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Kongresi, Ekim 2010, Erzurum. Yılmaz Y., Köseoğlu B., Aydın S., DemirtaĢ Ġ., ġengül E., Bilici S., Posterior Üretral Valv Ablasyonu Sonrası Üst Üriner Sistemin Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi 2001 Alanya ( Poster) Yorgun Özdemir, Ġ., Ö. Çalka, N. Akdeniz, A.S. Karadağ, (2010). Rekürren aftöz stomatitli hastalarda tiroid fonksiyon testleri ve tiroid otoantikor düzeylerinin değerlendirilmesi, XXIII. Ulusal Dermatoloji Kongresi, Program ve özet kitabı, 42-PT-7, Ekim 2010, Antalya. 82

87 Kitap ve Ders Notları Akdeniz N, Çalka Ç, Bilgili SG. Biyolojik Ajanlar. Dermatolojide Tedavi de. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Ġstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 2010; Barrett K.E., Barman S.M., Boitano S., Brooks H. Ganong s Review of Medical Physiology, 23e (2010); Çeviri:Nobel Tıp Kitapevleri, Çeviri Editörü: Prof.Dr.Hakkı GÖKBEL, 18.Bölüm Tercümesi (2011): Prof.Dr.Mehmet KARA Tedavi de. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Ġstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 2010; Çalka Ö, Özkol HU. Eritropoietik Protoporfirya. Dermatolojide Tedavi de. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Ġstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 2010; Karadag AS, Akdeniz N. Graft versus host hastalığı.dermatolojide Tedavi de. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Ġstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 2010; Karadag AS. Poliarteritis nodoza. Dermatolojide Tedavi de. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Ġstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 2010; Kurdoğlu, M., Kadınlarda ve Kızlarda Anormal Genital Kanama, Taylor s Manuel of Family Medicine, 3. Baskı, ed. P.M. Paulman, A.A. Paulman and J.D. Harrison, (çev. ed. O. Basak, S. Demirağ), Vol. 13.3, , GüneĢ Kitabevi, Ankara, (Kitap bölümü çevirisi) Kurdoğlu, Z., Dismenore ve Premenstruel Sendrom, Taylor s Manuel of Family Medicine, 3. Baskı, ed. P.M. Paulman, A.A. Paulman and J.D. Harrison, (çev. ed. O. Basak, S. Demirağ), Vol. 13.2, , GüneĢ Kitabevi, Ankara, (Kitap bölümü çevirisi) Kurdoğlu, Z., Komplikasyonlara Genel BakıĢ, Nezhat s Operative Gynecologic Laparoscopy and Hysteroscopy, 3. Baskı, ed. C. Nezhat, F. Nezhat and C. Nezhat, (çev. ed. B. TıraĢ), Bölüm. 25, , GüneĢ Kitabevi, Ankara, (Kitap bölümü çevirisi) Metin A, ÇalkaÖ. Balanitis. Dermatolojide Tedavi de. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S.Ġstanbul,NobelTıpKitabevi2010; Metin A, GüneĢ Bilgili S. Basiller Anjiomatosis. Dermatolojide Tedavi de. Tüzün Y, Serdaroğlu S, Erdem C, Özpoyraz M, Önder M, Öztürkcan S. Ġstanbul, Nobel Tıp Kitabevi 2010; ġükran Sevimli (2010) The Double-Sided Effect of The Globalizationn on the Medical Services and the medical ethics Proceedings of International Workshop on Adavanced Clinical Research Ethics (Eds: Hanzade Doğan, Reidar Lie) Ġstanbul University, Türkiye and National Institue of Health, USA: p. Precision Printing UK March, 2010 ġükran Sevimli (2011), Mültecilere Sosyal ve Tıbbi Hizmetlerin Sunumunda Etik YaklaĢımın Yeri ve Önemi, Ġltica, Uluslar arası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politik (Ed: Özlem Çelebi, Saime Özçürümez, ġirin Türkay) UNHCR, Ankara Yildizhan, R., B. Yildizhan, G. Anik, G. Yildizhan, Insulin resistance and polycystic ovary syndrome, Insulin Resistance: New Research, Eds, Léon Aucoin and Tristan Prideux, Nova Science Publisher, NY, USA, pp , 2010 (ISBN: ). Yildizhan, R., B. Yildizhan, G. Anik, G. Yildizhan, The role of lipoproteins in stages of women life, Handbook of Lipoprotein Research, Eds, Jackson E. Rathbond, Nova Science Publisher, NY, USA, pp , 2010 (ISBN: ). AraĢtırma Faaliyetleri Bölgemizde izole edilen Brucella suģlarının konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılığının belirlenmesi, 2010-TF-U085, Proje yürütücüsü:yrd. Doç Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, 2011 Ceyhan D. Az Gören Çocuk ve EriĢkinlerde Görme Rehabilitasyonu. YYÜ BAPB 2011.TF.B022 Derin Ven Trombozunda Asimetrik Dimetil Arjinin ve Oksidatif Stresin Önemi (2010-SBE-YL114) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Ramazan ġekeroğlu Dr. Nureddin YÜZKAT. Teofilin ve Metilprednisolon un Diyafragma Kasının Biyomekaniği ve Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması (tez çalıģması) Proje No:2011-TF-U025 Proje Yürütücüsü: Ġsmail KATI Dr. Onur PALABIYIK ın tez konusu Genel anestezi hastalarda Sugammadeks ve neostigmin kullanımının böbrek fonksiyonlarına etkilerinin karģılaģtırılması Proje No:2010-TF-U 123 Proje Yürütücüsü. Yasemin IġIK Kronik venöz yetmezlik tedavisinde endovenöz lazer uygulamasının etkinliği Proje no: 2010-TF-U 088 Proje yöneticisi Tip 2 Diabette Glitazonların Asimetrik Dimetilarginin Seviyelerine Etkileri (2010-TF-U078) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Ramazan ġekeroğlu Türkiye de Ģarbon yönünden hiperendemik bölgelerde bacillus anthracis infeksiyonunun moleküler epidemiyolojisi ve izolatların antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu, TUBĠTAK Proje No:108S164, Proje Yürütücü: Prof. Dr. Rıza Durmaz. Türkiye nin Doğusunda Büyüme Differansiasyon Faktör 5 (GDF5) Gen Promotor Polimorfizmi Osteoartritle ile ĠliĢkili midir? (YYU-BAP TFB-019). Proje Yürütücüsü: Yasin TÜLÜCE Türkiye nin Doğusundisia Büyüme Differansiasyon Faktör 5 (GDF5) Gen Promotor Polimorfizmi Osteoartritle ile ĠliĢkili midir? (YYU-BAP TFB-019). Proje Yardımcı AraĢtırmacı: Halil ÖZKOL Van Bölgesinde Kırım-Kongo Kanamalı AteĢ Seroprevalansı. Proje Yürütücüsü, Prof. Dr. Mustafa BERKTAġ (Devam etmekte) Van Gölü Havzasında Kalça Çıkığı Konusunun Taranması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırmalar Proje BaĢkanlığı tarafından desteklenen proje,2009-ynl- TF04, Proje Katılımcısı, Van Ġli ve Çevresinde YaĢayan Romatoid Artrit Hastalarında MEFV Gen Mutasyonlarının Prevalansı. (YYU-BAP TFB-020). Proje Yardımcı AraĢtırmacı: Yasin TÜLÜCE Van Ġli ve Çevresinde YaĢayan Romatoid Artrit Hastalarında MEFV Gen Mutasyonlarının Prevalansı. (YYU-BAP TFB-020). Proje Yürütücüsü: Halil ÖZKOL Van ve çevresindeki çocuklarda ailesel akdeniz ateģi (FMF) gen mutasyonlarının sıklığı ve proinflamatuar sitokinlerle iliģkisi (2010-TF-U079) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. M. Ramazan ġekeroğlu Van Yöresinde Riskli Gruplarda Hanta virus ve Batı Nil virus Seroprevalansı, Proje yürütücüsü: Yrd. Doç Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, 2011 (Devam etmekte). Yoğunbakım Ünitelerinde Metisiline Dirençli Stafilococcus aureus Kolonizasyonu ve Enfeksiyonu Ġçin Risk Faktörleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Proje No: 2010-TF-U082, Proje Yürütücü: Doç. Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGĠL. 83

88 VETERĠNER FAKÜLTESĠ Fakültemiz 20 Temmuz 1982 tarihinde 41. Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretime baģlamıģtır Fakülteye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları: Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü o Anatomi Anabilim Dalı o Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı o Biyokimya Anabilim Dalı o Fizyoloji Anabilim Dalı o Veteriner Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dalı Hastalıklar ve Klinik Bilimleri Bölümü o Mikrobiyoloji Anabilim Dalı o Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı o Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı o Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı o Dölerme ve Sun i Tohumlama Anabilim Dalı o Parazitoloji Anabilim Dalı o Patoloji Anabilim Dalı o Cerrahi Anabilim Dalı o Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı o Viroloji Anabilim Dalı Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü o Zootekni Anabilim Dalı o Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı o Hayvancılık ĠĢletme Ekonomisi Anabilim Dalı o Genetik Anabilim Dalı Öğretim Faaliyetlerine ĠliĢkin Değerlendirme ve Hedefler : Fakültemizde Eğitim-Öğretim faaliyetleri normal ve ikinci öğretim Ģeklinde devam etmektedir. Fakülte müfredat çerçeve ders programı ve yönetmelik AB standartlarına yükseltilmiģtir. Klinik uygulama ders saatleri arttırılmıģ, acil klinik, gezici klinik uygulamaları baģlayacaktır. Bu sene AB ile Socrates programı çerçevesinde öğrenci akademisyen değiģimi hedeflenmektedir. Gence (Azerbaycan) Veteriner Fakültesi ile öğrenci değiģimi (yaz stajı), iģbirliği hastanesi hizmete girmiģtir. AB akreditasyon çerçevesinde fakültemizde yeni hayvan hastanesi ve poliklinikleri inģaatının temeli atılmıģ ve inģaat devam etmektedir. Eğitimin çağdaģ düzeye ulaģtırılması için kliniklerde kapalı devre audio-visual sistem ile tüm sınıflara datashowlar yerleģtirilmiģ internet odası faal hale getirilmiģtir. 84

89 FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Aksakal, A (2010). Analysis of Whole Cell Protein Profiles of Salmonella Serovars Isolated from Chicken, Turkey and Sheep Feces by SDS-PAGE. Vet Med (Praha), 55 (6), Alan M., Cetin Y., Sendag S., Karaca M., Akkan HA (2011), Seroprevalence of Antibodies Against Neospora caninum in Cows in Van Province. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (5), Alkis I., Cetin Y., Sendag S., Wehrend A (2011). Long term suppression of oestrus and prevention of pregnancy by deslorelin implant in rats. Bull Vet Inst Pulawy 55, Altug, N. N. Yuksek ve Z. Agaoglu (2010). Immunostimulatory Effects of Aloe vera and β- Glucan on Cellular and Humoral Immune Responses Following Vaccination with Polyvalent Vaccines in Dogs Kafkas Univ Vet Fak Derg (In peess). Apaydin B, Dede S (2010). Electrophoretic profile of serum protein fractions from sheep naturally infected with Babesia Ovis. Rev Méd Vét, 161 (2), Ari HH, Cinaroglu S (2011). A New Approach to Preservation of Some Organs Using Alkyd Resin. Res Vet Sci, 90, (1), Ari HH, Soyguder Z, Cinaroglu S, Sefergil S (2011). A Macroanatomical study on the facial vein and its branches in the Van cat. Vet Med-Czech, 56 (8), Boynukara, B., T. Gulhan, O. Adizel, Z. Ilhan, A. Aksakal, A. Durmus, I. H. Ekin, E. Ogun, F. Coven, H. Solmaz (2011). Determination of Avian Influenza A Viruses in Some Avian Species in Van Lake Basin by Real Time- PCR, Isolation and Subtyping. J Anim Vet Adv, 10 (4), Budag, C., Bolat D. (2010). Effect of Different Protein Sources on Microbial Protein Synthesis in Sheep Feed Maize Based Diets. J Anim Vet Adv 9 (3), Celikezen, F.C., Ertekin, A., Turel, I., Oto, G. (2011). Effect of nettle herb on the levels of trace elements in rabbits induced with dimethylbenzanthracene, Asian J Chem, 23 (7), Ekici, K., Sancak, Y.C. (2011). A perspective on genetically modified food crops, Afr J Agric Res, 6, Ekici, K., Tarakci, Z., Alemdar, S., Alisarli, M. (2010). Influence of Starter Cultures on the Accumulation of Histamine and Tyramine in Vacuum-Packaged Otlu (Herby) Cheese During Ripening, Asian J Chem, 22, Genccelep M, Karasu A, Alpdogan O. (2011). The Determination of Radius-Ulna Closure Time of Growth Plates in Mohair Goat Kids by Radiography Small Rum Res. (In press). Ilhan, F., Y Ulusoy, Haligur, M. (2011). Matrix metalloproteinase expression in sheep with listerial meningoencephalitis. Res Vet Sci. (In press) Kahraman, T., S. Alemdar, M. Alisarli, S. Agaoglu (2011). Fluoride Levels of Drinking Water in Bitlis Province (Turkey). Kafkas Univ Vet Fak Derg, 17 (5), Kaplan O., S. Deniz, M. A. Karsli, H. Nursoy, M. Avci (2010). Effects of Sodium Magnesium Oxide and Dried Sugar Beet Pulp in Diets of Dairy Cows on Milk Yield, Milk Composition and Rumen Fluid and Some Blood Parameters. J Anim Vet Adv, 9 (11), Kaplan, O., S., Deniz, M. A., Karsli, H., Nursoy, and M., Avci (2010). Effects of Sodium Bicarbonade, Magnesium Oxide and Dred Sugar Beet Pulp in Diets of Dairy Cows on Milk Yield, Milk Composition and Rumen Fluid and Some Blood Parameters. J Anim. Vet. Adv, 9 (11), Karaca T, Bayiroglu F, Yoruk M, Kaya S, Uslu S, Comba B, Mis L (2010). Effect of royal jelly on experimental colitis induced by acetic acid and alteration of mast cell distrubition in the colon of rats. Eur J Histochem 54 (4), e35, Karaca, T., N. Simsek, S. Uslu, I. Can, A. Kara, Y. Kalkan, M.Yoruk. (2011). The Effect of Royal Jelly on CD3+, CD5+, CD45+ T-cell and CD68+ Cell Distribution in the Colon of Rats with Acetic Acid Induced Colitis. Allergol Immunopath, (In press). Karaca, T., S. Uslu, M. Yoruk. (2011). Effects of green tea and ginseng on villus length and crypt depth and on the distribution of mast and goblet cells in small intestine of rats with streptozotocin (STZ)-induced diabetes Philip J Vet Med (In press). Kozat S., Altug N., Yuksek N., Ozkan C. (2011). Evaluation of the Levels of Homocysteine, Troponin I, and Nitric Oxide in Lambs with Subclinical White Muscle Disease. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 17 (3), Ozdal, N., Gul, A., Ilhan, F., Deger, S. (2010). Prevalence of Paramphistomum infection in cattle and sheep in Van Province, Turkey. Helminthologia, 47 (1), Ozkan C., Altug N., Yuksek N., Kaya A., Akgul Y. (2011). Assessment of electrocardiographic findings, serum nitric oxide, cardiac troponins and some enzymes in calves with hyperkaliemia related to neonatal diarrhoea. Revue Méd Vét., 162 (4), Ozkan C., Yildirim S., Kaya A. (2011). Clinical Coenurosis (Coenurus cerebralis) and Associated Pathological Findings in a Calf. Pak Vet J, 31 (3), Ozmutlu S, Dede S, Ceylan E (2011). The effect of lycopene treatment on ACE activities in experimental diabetic rats. J Renin-Angio-Aldo S (In press). Ozturk, Y., M. A., Karsli, R., Aldemir, D., Bolat (2011). Effects of Substituting Barley with Wet Sugar Beet Pulp Silage Prepared with Wheat Bran on Fattening Performance, Carcass Quality of Lambs and Cost. Kafkas Univ Vet Fak Derg., 17 (3), Ragbetli, C., F. Ilhan, A. Aydinlioglu, M. Kara, M. C. Ragbetli (2010). A histological investigation concerning the effects of diclofenac sodium to the lung in 4- and 20- week-old rats treated prenatally. J Matern Fetal Neonatal Med, 24 (2), Tanritanir P., Ragbetli C., Deger Y., Ceylan E (2010). The Efffect of Draxxin Treatment on Blood Gases Levels of Monotofon Calves with Pneumonia. Asian J Anim Vet Adv, 5 (1), Tas A, Karasu A, Comba B, Aksu DS, Duz E, Tanritanir P (2011).Effects Of Sildenafil Citrate On The Hematological Parameters In The Early Phase of Wound Healing In Diabetic Rats, Asian J Anim Vet Adv, 6 (3), Tasal I., Sendag S., Karsli M.A., Uslu B.A., Wehrend A. (2011). Concentrations of NEFA, BHBA, triglyceride and some other blood metabolites in Colored Mohair goats in the peripartal period. Small Rum Res (In press). Tutuncu M, Ozbek H, Karaca M, Akkan HA, Bayram I, Cengiz N, Ozgokce F, Him A (2010) The Effects of Diethyl- Ether Extract of Helichrysum plicatum DC. subsp. plicatum and Tanacetum balsamita L. subsp. balsamitoides (Sch. Bip.) Grierson (Asteraceae) on the Acute Liver Toxicity in Rats. Asian J Anim Vet Adv, 5 (7),

90 Tutuncu, M., Duz, E., Karaca, M., Akkan, H.A., Keles,I., Bakir, B. and Tasal, I. (2011). A serological investigation of pestiviruses in sheep in eastern border of Turkey. Trop Anim Health Prod. 43 (8), U. Ozbey, H. Yuce, M. Namli, T. Elkiran (2011). Investigation of Differences in P53 Gene Polymorphisms between Schizophrenia and Lung Cancer Patients in the Turkish Population. Genet Res Inter, Article ID , 9 pages, doi: /2011/ U. Ozbey, E. Etem, S. Ozel, M.S. Berilgen (2010).. Is there a Relation between Insertion/Deletion Polymorphism of the Angiotensin Converting Enzyme Gene in Patients of Migraine with Aura and Migraine without Aura in Region of Eastern Turkey? J Med Sci, 30 (2), U. Ozbey, S. Ozel, M.S. Berilgen, A. Seyran, M. Erisir (2011). Relationship between Blood Antioxidant Enzyme Levels and Genotype During Migraine Attack And Initial Periods in Migraine Patients. Turk J Bioch, (In press) Uslu BA, Ilhan F, Gulyuz F, Karasu A, Tas A, Sendag S, Wehrend A. (2011). The effects of Sildenafil Citrate and Vitamins A, C and E on Testicular Damage in Alloxan-Diabetic Rats. J Anim. Vet. Adv. (In press). Yalcin, S., O., Eltan, M. A., Karsli, and S., Yalcin (2010). The Nutritive Value of Modified Dried Vinasse (ProMass) and its Effects on Growth Performance, Carcass Characteristics and Some Blood Biochemical Parameters in Steers, Revue Med Vet, 161 (5), Yilmaz O., B. Cak, M. Bolacali (2011). Effects of lactation Stage, Age, Birth Type and Body Weight on Chemical Composotion of Red Karaman Sheep Milk. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 17 (3), Yilmaz O., H Denk., M. Kucuk (2011). Growth Performance and Mortality in Hybrid Converter Turkeys Reared at High Altitude Region. Bulg J Agric Sci. 17 (2), Yur F., Yazar M., Deger Y., Dede S (2010). Na/K ATPase Activity in Sheep with Natrual Babesiosis. Acta Vet Brno, 79, Ulusal Malaleler Arı H.H, Çınaroğlu S, Soygüder Z, Sefergil ġ (2011). Alkyd Resin Kullanılarak Yerli Ördeklerin Cloaca sı Üzerine Makroanatomik ve Subgross Bir ÇalıĢma. Atatürk Üniv Vet Bil Derg, 6, 2011 (1), Bayrıl T., Yılmaz O. (2010). Kazova Vasfi Diren Tarım ĠĢletmesinde YetiĢtirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özellikleri. YYU Vet Fak Derg. 21 (2), Bayrıl T., Yılmaz O. (2010). Kazova Vasfi Diren Tarım ĠĢletmesinde YetiĢtirilen Siyah Alaca Buzağılarda Büyüme Performansı ve YaĢama Gücü. YYU Vet Fak Derg. 21 (3), Bayrıl T., Yılmaz O. (2010). Kazova Vasfi Diren Tarım ĠĢletmesinde YetiĢtirilen Siyah Alaca Sığırların Döl Verimi Özellikleri. YYU Vet Fak Derg. 21 (3), Bingöl N.T., Karslı M.A., Aldemir R., Yılmaz O., Türel Ġ. (2010). Etçi Piliçlerin Yemlerine Katılan Plantago Major Extraktının Performans ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi. YYU Vet Fak Derg, 2010, 21 (1), Bingöl N.T., M. A. Karslı, ve Ġ. Akça (2010). Yerelması Hasılına Katılan Melas Ve Formik Asit Katkısının Silaj Kalitesi ve Sindirilebilirliği Üzerine Etkileri. YYU Vet Fak Derg, 21 (1), Bolacalı M, M. Küçük (2011). MuĢ Bölgesinde YetiĢtirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve YaĢama Gücü, Iğdır Univ J Inst Sci & Tech. 1 (2), Boynukara, B., T. Gülhan, E. Öğün, A. DurmuĢ (2010). Yaban KuĢlarında Avian Ġnfluenza. Tabiat ve Ġnsan Derg, 44, Boynukara, B., T. Gülhan, N. G. ġenler (2011). Yabani KuĢlarla ĠliĢkilendirilen Bazı Patojenler. Tabiat ve Ġnsan Derg, 45 (2), Duyar, H.A., Ekici, K. (2011). Balık Konservelerinde Histamin ve ph Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir ÇalıĢma, YYU Vet Fak Derg, 22, Ekici, K., E. Sağun, Y.C. Sancak, H. Sancak, Ġ.H. Yörük, Ö. ĠĢleyici (2011). DondurulmuĢ Olarak Muhafaza Edilen Ġnci Kefalinde (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Biyojen Amin OluĢumu ve Mikrobiyolojik DeğiĢimlerin Belirlenmesi. YYU Vet Fak Derg, 22 (2), Ekin, I. H., K. Gurturk, Ç. Arabacı, N. Çölçimen, F. Babacan (2011). Sığır ve Ġnsan Orijinli Grup B Streptokokların Bazı Antimikrobiyel Maddelere in vitro Duyarlılıklarının AraĢtırılması, YYU Vet Fak Derg, 22 (1), 5-9. Ekin, I. H., K. Gurturk, G. Yaman, A. Yesilova (2010). Biotyping of Nontypeable Group B Streptococci. YYU Vet Fak Derg, 21 (2), Gül Y. ve F. Ġlhan, (2010). Bir Sokak Kedisinde Ġntrakraniyal Transisyonel Meningiom Olgusu, YYU Vet Fak Derg, 21 (1), Gülhan, T., A. Aksakal, Ġ. H. Ekin, B. Boynukara (2011). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarında TeĢhis Amacıyla Ġncelenen Materyallerin Retrospektif Değerlendirilmesi. YYU Vet Fak Derg, 22 (2), Ġlhan, Z., Ġ. TaĢal, S. Sağcan, H. Solmaz (2011). Subklinik Mastitisli Keçi Sütlerinden Aerobik Bakterilerin Ġzolasyonu. YYU Vet Fak Derg, 22(2), IĢleyici, Ö., Sancak Y.C., Morul, F. (2011). Divle Tulum Peynirinde Aflatoksin M1 Düzeyi Üzerine Bir AraĢtırma. YYU Vet Fak Derg, 22 (2), Ġzgür, M., M. Akan, Z. Ġlhan, H. Keçeli (2010). Studies on Vaccine Development for Ovine Caseous Lypmhadenitis. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 57, Karaca, T., M. Yörük, (2010). Ruminant Plasentalarının Yapı ve Fonksiyonu. YYU Vet Fak Derg. 21 (3), , Levendoğlu, T., M. A. Karslı (2010). YaĢ ġeker Pancarı Posasının Buğday Kepeği ile Birlikte Silolanma Olanakları ile Silaj Kalitesi ve Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi (I. Silaj Kalitesi), YYU Vet Fak Derg, 21 (3), Levendoğlu, T., M. A. Karslı (2010), YaĢ ġeker Pancarı Posasının Buğday Kepeği ile Birlikte Silolanma Olanakları ile Silaj Kalitesi ve Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi (II. Sindirilebilirlik), YYU Vet Fak Derg, 21(3), Özkan C., Y. Akgül (2010). Deneysel Nefrotoksisite OluĢturulan TavĢanlarda Nitrik Oksit Donörü (L- Arginin) ve Nitrik Oksit Sentaz Ġnhibitörlerinin (Aminoguanidin, L-NAME) Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkileri. YYU Vet Fak Derg, 21 (1), Öztürk Y, F. OdabaĢıoğlu (2011) Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin AraĢtırılması; II. Kuzularda Büyüme, YaĢama Gücü, Besi Performansı Kesim ve Karkas Özellikleri, YYU Vet Fak Derg, 22 (2),

91 Öztürk Y., F. OdabaĢıoğlu (2011) Van ve Yöresinde Hamdani Koyunlarının Verimleri ve Morfolojik Özelliklerinin AraĢtırılması; I. Koyunların ÇeĢitli Verim Özellikleri YYU Vet Fak Derg, 22 (2), Seyhan E, Mert N, Mert H (2011). KargaĢanın bastırılmasında Biber gazı(oleoresin capsicum OC) kullanım ve bazı toksikolojik özellikleri, Adli Bil Derg, 10 (1), Tanrıtanır P, Ceylan E, Dede S (2010). Sağlıklı Siirt Kıl keçilerinde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrasında Bazı Kan Parametrelerinin AraĢtırılması. YYU Vet Fak Derg, 21 (2), Tasal Ġ, (2011). Ġneklerde Repeat Breeder (Donen Ġnek) Sendromunun Klinik Yönden Ġrdelenmesi. Turk Klin J Vet Sci 2 (1), Uslu BA, Gülyüz F (2011). Kedilerde Sun i Tohumlama. YYU Vet Fak Derg.. Uluslararası Bildiriler Alkis Ġ., Cetin Y., Sendag S., Wehrend A (2011). Long term suppression of estrus and prevention of pregnancy by Deslorelin implant in rats: a preliminary report. Rep Dom Anim, 46, Supp 1, February Hannover, Germany. Alkis Ġ., Sendag S., Cetin Y., Akyol V., Ragbetli C., Wehrend A., Ragbetli, M (2011). Long-term effects of deslorelin on ovarian preantral follicle number in female rats: preliminary stereological observations. Rep Dom Anim, 46, Supp 1, February Hannover, Germany. Alkis Ġ., Sendag S., Tasal Ġ., Cetin Y., Wehrend A (2011). Effect of estrogen/drospirenon combinations and tibolone on serum Leptin levels in ovariectomized rats. Rep Dom Anim, 46, Supp 1, February Hannover, Germany. Dietz S., Müller S., Sendag S., Wehrend A (2011). Influence of different parameters on fertility disorder in dairy farms. Rep Dom Anim, 46, Supp 1, February Hannover, Germany. Gülhan, T., B. Boynukara, A. DurmuĢ (2011). Some Pathogenic Properties of Escherichia coli, Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium Strains Isolated from Wild Ducks and Gull. VI. International Symposium on Ecology and Environmental Problems, November 2011, Antalya (Kabul edilen bildiri). Kara, S., S. Deniz (2010). Küresel Isınmanın Suçlusu Ruminant Hayvanlar mı?. Intenational Veterinary Medicine Students Scitific Research Congress, 6-8 May 2010, Ġstanbul. Kozat S., Altuğ N., Yüksek N., Özkan C., Evaluation of Homocysteine, Troponin I, and Nitric Oxide in Lambs with Subclinical Nutritional Myodegeneration. XVIII International Congress of Mediterranean Federation of Health and Production of Ruminants, pp , May 2010, Durrës, Albania. Tasal Ġ., Sendag S., Karsli MA., Wehrend A (2011). Concentrations of NEFA, BHBA, triglyceride and some other blood metabolites in Colored Mohair goats in the peripartal period. Rep Dom Anim, 46, Supp 1, February Hannover, Germany. Uslu BA, Sendag S, Tasal Ġ, Cetin Y, Wehrend A. Administration of short- acting deslorelin implant (OvuplantR) in seasonally anestrous Colored Mohair goats. Rep Dom Anim, 46, Supp 1, February Hannover, Germany. Ulusal Bildiriler Aksakal, A (2010). Tavuk, Hindi ve Koyun DıĢkılarından Ġzole Edilen Salmonella Serovarlarının SDS-PAGE ile Analizi, IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim 2010, LefkoĢa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Aslan, L., Karasu, A., Özkan, C., Gençcelep, M., Adızel, Ö., Akgül, Y. (2010). Van Gölü Havzasında Yılları Arasında Yabani KuĢlarda Yaralanma ve Kırık Olgularının Tedavileri. XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Mayıs 2010, Belek-ANTALYA. Bayıroğlu, F., Günbatar, N., Kaya, S., Kahraman, T (2010). Düzenli submaksimal egzersiz programına baģlayan normal ve obezite sınırındaki bireylerde büyüme hormonu/insulin benzeri büyüme faktörü-1 sistemindeki değiģmelerin araģtırılması. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Eylül 2010, Edirne. Bayıroğlu, F., Kaya, S., Kılınç, D., Mis, L., Comba, B (2010). Deneysel obez sıçan modelinde gıda kısıtlaması probiyotik bakteri ve egzersiz uygulamalarının uzun yaģama ile ilgili bazı parametreler üzerine etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Eylül 2010, Edirne. Boynukara, B., Gülhan, T (2010). Ġnfluenza Tip A Ģüpheli Hastalara Ait Örneklerin RT-PCR ile Ġncelenmesi. IX. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim 2010, LefkoĢa-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Demir, A.Ö., Mert N. (2010). Türkiye Yerli Keçi Genetik Kaynakları ve Mevcut Durum. Ulusal Keçicilik Kongresi Haziran 2010, Çanakkale. Demir, A.Ö., Mert, N (2010). Yerli ve Yabancı Keçi Irklarında Genetik Ġlerlemeye Biyokimyasal Polimorfik Sistemlerle YaklaĢım, Ulusal Keçicilik Kongresi Haziran 2010, Çanakkale. Ekin, I.H., Gurturk, K., Yaman, G., Yesilova, A (2010). Biotyping of Nontypeable Group B Streptococci. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim 2010, LefkoĢa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ekin, I.H., Gürtürk, K., Çölçimen, N (2010). Sığır ve Ġnsanlardan Ġzole Edilen Grup B Streptokokların Virulens Faktörlerinin AraĢtırılması. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim 2010, LefkoĢa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 87

92 Gülhan, T (2010). Enterotoxin Types of Escherichia coli Strains Isolated from Different Animal Species (Farklı Hayvan Türlerinden Ġzole Edilen Escherichia coli SuĢlarının Enterotoksin Tipleri). IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim 2010, LefkoĢa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ġlhan, F., Ulusoy, Y., Haligür, M. (2010). Listerial ensefalitisli koyunlarda Matriks metalloproteinaz immunoreaktivitesi. V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eylül 2010, Bursa. Ġlhan, F., Yener, Z (2010). Doğal enfekte koyun fötüslerinde Brucella melitensis antijenlerinin immunohistokimyasal olarak saptanması. V. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Eylül 2010, Bursa. Ġlhan, Z (2010). Corynebacterium pseudotuberculosis in Koyunların Lenf Yumrularında PCR ile Saptanması. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim 2010, LefkoĢa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Mis, L., BaydaĢ, B (2010). Çinko bakımından yetersiz diyet ve çinko ilavesinin deneysel böbrek yetmezliği oluģturulan ratlarda lipid peroksidasyonu ve eritropoetin seviyelerine etkisi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 36. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Eylül 2010, Edirne. Solmaz, H., Ġlhan, Z (2010). Pnöymonili Koyun Akciğerlerinden Ġzole Edilen Mannheimia haemolytica Ġzolatlarının Bazı Antibiyotiklere Ġn Vitro Duyarlılıklarının Belirlenmesi. IX. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 5-7 Ekim 2010, LefkoĢa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Altuğ, N., Yüksek, N., KeleĢ, Ġ., Özkan, C., Yörük, Ġ.H. (2011). Theileriozisli Sığırlarda Aneminin Tedavisinde Farklı Destekleyici Tedavilerin Etkinliği. IX. Ulusal Veteriner Ġç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 5-8 Mayıs 2011, Side, Antalya. Apaydın, B., Mert, N (2011). Zorlamalı tüy dökümü uygulanan yumurtacı tavukların kan ve dokularında bazı biyokimyasal parametrelerin incelenmesi. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi,5-7 Eylül 2011, Aydın. Baytok, E., Bingöl N.T. (2011). Gıdalarımızla hayatımıza giren toksin: Dioksin. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2011, Samsun Biçek, K., Aslan, L., Özkan, C., Değer, S (2011). Erçek Gölü ve Havzasında YaĢayan Su KuĢlarında Coccidiosis. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars. Biçek, K., Değer, S., Özbay, H (2011). Kastamonu Yöresinde Koyun ve Keçilerde Kene Enfestasyonları. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars. Biçek, K., Salçuk, M.R (2011). Van ın Çatak Ġlçesinde Argasidae Kenelerinin YayılıĢı. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars. Bingöl, N.T., Karslı, M.A., Aldemir, R., Yılmaz, O., Türel, Ġ (2011). Etçi Piliçlerin Yemlerine Katılan Plantago Major Extraktının Performans ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi, VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2011, Samsun. Bingöl, N.T., Karslı, M.A., Bolat, D., Akça, Ġ (2011). DüĢük Düzeyde Kullanılabilir Fosfor Ġçeren Etçi Piliç Rasyonlarına Probiyotik (Pediococcus Acidilactici) ve Mikrobiyal Fitaz Katkısının Besi Performansı ve Bazı Minerallerin Kullanımı Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2011, Samsun. Dede, S., Aydın, N (2011). Florozisli Koyunların Bazı Dokularında Mineral Madde Profilinin Belirlenmesi. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 6-8 Eylül 2011, Aydın. Dede, S., Özmutlu, ġ (2011). Deneysel Diyabetli Ratlarda Likopen Uygulamasının ACE Aktivitesi Üzerine Etkisi. V. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, 6-8 Eylül 2011, Aydın. Değer, S., Ayhan, Çile (2011). Bandırma (Çoban Et) mezbahasında kesilen hayvanların endoparaaziter fauna tespiti. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars. Değer, S., Biçek, K (2011). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kene Popülasyonu Tespiti ile Mücadele Yöntem ve Zamanlarının Belirlenmesi. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars. Değer, S., Biçek, K., Çıtak, M.V (2011). Yalova mezbahasında kesilen hayvanlarda Sarcosporidiosis in YayılıĢı. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars. Değer, S., Yiğit, M., Özbey, Ü., Oğuz, B (2011). Van Ġlinde Sarcocystis türlerinin Morfolojik ve Moleküler Ġdentifikasyonu. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars. Demir, A.Ö., Kaynar, Ö., Mert, H., Mert, N (2011). Norduz koyun serumunda SDS-PAGE ve HPTLC ile protein ve lipid profil analizi, 25.Ulusal Kimya Kongresi, 27 haziran-2 Temmuz 2011, Palandöken Erzurum. Demir, A.Ö., Mert, N., KarakuĢ, F., Bingöl, M., Kor, A (2011). Farklı ĠĢletme KoĢullarında YetiĢtirilen Ankara Keçilerinde Tiftik Kalitesi ve Kan Serumlarındaki Bazı Mineral Madde Düzeylerinin AraĢtırılması. 7.Ulusal Zootekni Kongresi Eylül 2011, Adana. Demir, A.Ö., Mert, N (2011). Anadoluda bir gen kaynağı; Honamlı keçisi, I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı (Ulusal katılımlı), Nisan 2011, EskiĢehir. Ekinci, M., Deniz, S., Altaçlı, S (2011). Heliz ve Parzuk bitkilerinin in vivo ve in vitro sindirilebilirlikleri ile enerji içeriklerinin geleneksel kaba yemlerle karģılaģtırmalı olarak belirlenmesi. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 29 Haziran-2 Temmuz 2011, Samsun. Karaca M., Akkan, H.A., Tütüncü, M., KeleĢ, Ġ., Çetin, Y., Özkan, C., TaĢal, Ġ (2011). Van ve Yöresi Koyunlarında Q Hummasının Seroprevalansının Tespiti Üzerine ÇalıĢmalar: IX. Ulusal Veteriner Ġç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 5-8 Mayıs 2011, Side, Antalya. Özkan, C., Akgül, Y. (2011). Deneysel Nefrotoksisite OluĢturulan TavĢanlarda Nitrik Oksit Donörü (L- Arginin) ve Nitrik Oksit Sentaz Ġnhibitörlerinin (Aminoguanidin, L-NAME) Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkileri: IX. Ulusal Veteriner Ġç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 5-8 Mayıs 2011, Side, Antalya. Özkan, C., Altuğ, N., Yüksek, N., Kaya, A., Akgül, Y (2011). Neonatal Ġshale Bağlı Hiperkalemi GeliĢen Buzağılarda Elektrokardiografik Bulgular, Serum Nitrik Oksit, Kardiak Troponin ve Bazı Enzim Düzeylerinin Değerlendirilmesi. IX. Ulusal Veteriner Ġç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 5-8 Mayıs 2011, Side, Antalya. Özkan, C., Kaya, A., Akgül, Y (2011). Yeni Zelanda Beyaz TavĢanlarında Hematolojik, Serum ve Ġdrarda Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Normal Değerleri. IX. Ulusal Veteriner Ġç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 5-8 Mayıs 2011, Side, Antalya. Özkan, C., Kaya, A., Aslan, L., Akgül, Y (2011). Hindi Yavrularında Doğal Hipofosfoteminin Tanı ve Tedavisi Üzerine AraĢtırmalar. IX. Ulusal Veteriner Ġç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 5-8 Mayıs 2011, Side, Antalya. Özkan, C., Yıldırım, S., Kaya, A (2011). Bir Buzağıda Klinik Coenurosis (Coenurus cerebralis) Olgusu ve Patolojik Bulguları. IX. Ulusal Veteriner Ġç Hastalıkları Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 5-8 Mayıs 2011, Side, Antalya. Sona, A., Değer, S., Özbey, Ü (2011). Van ili'nde Hidatidozlu KoyunlardaEchinnococcus un Genetik Yapılarının PCR Yöntemi ile Belirlenmesi. 17.Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars. 88

93 AraĢtırma Faaliyetleri Aminoglikozit Uygulanan Ratlarda Lipit Peroksidasyonu Antioksidan Profili Bazı Biyokimyasal Parametreler, (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2010-SBE-YL090). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yeter DEĞER Aroclor1254 e Maruz Kalan Ratlarda Meme Kanseri Riski ve Sitokrom P-4501A1 (CYP1A1) Gene Polimorfizminin AraĢtırılması (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2011-VF-B033). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mürsel KÜÇÜK Broyler yemlerine katılan ısırgan otu tohumu (Urtica dioica L) ekstraktının aflatoksikozise karģı koruyucu etkinliğinin histopatolojik, immunohistokimyasal ve biyokimyasal olarak araģtırılması. (Y.Y.Ü. B.A.P.B., VF- B003). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zabit YENER Deneysel Diyabet OluĢturulan Ratlarda Prooksidan/Total Antioksidan Durumu ve Vitamin Düzeyleri Üzerine Likopenin Etkisi. (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2010-SBE-YL065). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yeter DEĞER Deneysel Diyabetli Ratlarda Likopen Uygulanmasının ACE Aktivitesi Üzerine Etkisi (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2010-SBE- 068). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Semiha DEDE Diyabetik Ratların Böbrek Dokusu Oksidan ve Antioksidan Durumu Üzerine Likopenin Etkisi. (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2010-SBE-YL091). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yeter DEĞER Florozisli Koyunlarda Glutatyon Peroksidaz-1, Katalaz, Süpeeroksit Dismutaz Gen Polimorfizminin ve Genotip Dağılımının AraĢtırılması, (Y.Y.Ü. B.A.P.B.,, 2010-VFB- 022). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yeter DEĞER Gıda Kısıtlaması, Probiyotik Bakteri ve Egzersiz Uygulamalarının Deneysel Obez Sıçan Modelinde Uzun YaĢama ile Ġlgili Parametreler Üzerine Etkisi (TÜBÜTAK- TOVAG 106-O-344). Proje Yürütücüsü: Fahri BAYIROĞLU Ġvermektin ve Etomidat arasında ilaç etkileģimi: Sıçanlarda etomidat anestezisi üzerine ivermektinin etkisinin araģtırılması (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2010). Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Orhan YILMAZ Kapari (Capparis spinosa) kök kabuğu ekstraktının antienflamatuvar ve analjezik aktivitesinin belirlenmesi (Y.Y.Ü. B.A.P.B., VF-B042). Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Ġdris TÜREL Kıl Keçisi, Boer x Kıl F1 ve G1 Melezi Keçilerin ÇeĢitli Verim Özelliklerinin AraĢtırılması (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2011-VF- B035). Proje Yürütücüsü: ArĢ. Gör. Dr. MemiĢ BOLACALI Pulmonar Adenomatosisli (Jaagsiekta) Koyun Akciğerlerinde p53 Gen Polimorfizmi ve Protein Ekspresyonu (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2010-VF-B002). Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Fatma ĠLHAN Ratlarda deneysel olarak oluģturulan aflatoksikozisde keten tohumu (semen lini) ekstraktının karaciğer lezyonlarını engelleyici etkisinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak araģtırılması. (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2010-SBE-YL62). Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Zabit YENER Sığır ve Ġnsan Orijinli Grup B Streptokokların Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Agar Dilüsyon Yöntemi ile AraĢtırılması (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2011-VF-B003). Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ġsmail Hakkı EKĠN Sığırlarda Hypodermosise Sebep Olan Türlerin Mitokondrial Noncoding Bölgeleri ve Sitokrom oksidaz I Gen Dizilerinin PCR-RFLP Tekniği Ġle Moleküler Karakterizasyonu (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2011) Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Serdar DEĞER Van Ġli nde SatıĢa Sunulan Hazır Köftelerde Listeria Türlerinin Varlığı (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2008-VF-B059). Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Özgür ĠġLEYĠCĠ Van da Tüketime Sunulan Sığır Etlerinde Bazı Anabolizan Kalıntılarının Belirlenmesi. (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2010). Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ufuk MERCAN YÜCEL Verminöz Pnömonili Koyunlarda inos mrna ve Protein Ekspresyonu (Y.Y.Ü. B.A.P.B., 2010-SBE-YL113). Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Fatma ĠLHAN 89

94 ZĠRAAT FAKÜLTESĠ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuģ olup, fakültede lisans düzeyinde 10 bölüm ve 1 program bulunmaktadır. Fakülteye Ait Bölüm, Anabilim Dalları ve Programlar: Bahçe Bitkileri Bölümü: o Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Bitki Koruma Bölümü: o Entomoloji Anabilim Dalı o Fitopatoloji Anabilim Dalı Biyosistem Mühendisliği Bölümü: o Tarım Makine Sistemleri Anabilim Dalı o Tarımsal Enerji Sistemleri Anabilim Dalı o Tarımsal Yapılar Anabilim Dalı o Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Peyzaj Mimarlığı Bölümü: o Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü: o Bitkisel Biyoteknoloji Anabilim Dalı o Hayvansal Biyoteknoloji Anabilim Dalı o Enzim ve Mikrobiyal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Tarım Ekonomisi Bölümü: o Tarım ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı o Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Dalı Tarla Bitkileri Bölümü: o Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü: o Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı Zootekni Bölümü: o Biyometri-Genetik Anabilim Dalı o Hayvan YetiĢtirme Anabilim Dalı o Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Fakültemiz öğretim faaliyetini 15 Profesör, 16 Doçent, 28 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi, 2 Uzman ve 32 AraĢtırma Görevlisi olmak üzere toplam 96 Öğretim elemanı ve toplam 618 öğrenciyle sürdürmektedir. Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı ve Tarımsal Biyoteknoloji ve Tarım Ekonomisi dıģındaki bölüm ve alt programlarda lisans öğretiminin yanısıra yüksek lisans öğretimi de sürdürülmektedir. Ayrıca Zootekni, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri ve Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümlerinde Doktora programı da yürütülmektedir. Lisansüstü düzeyde 163 Yüksek Lisans, 35 Doktora programında olmak üzere toplam 198 öğrenci bulunmaktadır. Fakültemizde teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim faaliyetleri yanında çeģitli bilimsel çalıģmalar ve projeler de yürütülmektedir. Eylül Eylül 2011 yılında 35 adedi ulusal makale ve 110 adedi uluslararası makale olmak üzere toplam 145 adet makale çeģitli bilimsel dergilerde yayınlanmıģtır. Yine aynı dönemde 85 tanesi ulusal, 24 tanesi uluslararası olmak üzere toplam 109 tane bildiri çeģitli sempozyum ve kongrelerde sunulmuģtur. Ayrıca çeģitli kurumlarca desteklenmiģ 47 adet araģtırma projesi de devam etmektedir. Ayrıca 1 adet kitap ve ders notu hazırlanmıģtır. Fakültemizin öncelikli hedefi bölgedeki eğitim gereksinimi de gözönünde bulundurarak, bölge için yeterli ve kaliteli bir eğitim sunabilmektir. Bu çerçevede yetiģmiģ ve deneyimli öğretim üyeleri sayılarını arttırmak ve daha kaliteli bir eğitimle bölge gereksinimine yanıt verebilmek baģlıca hedefimizdir. Bunun yanında bölge ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu göz önünde bulundurarak, gerek bölgedeki çiftçilere gerekse tarıma dayalı sanayiye yön verebilmek fakültemizin önem verdiği konulardır. Diğer yandan bu kesimlerin bilgi ve teknoloji gereksinmelerini karģılayabilecek bilimsel çalıģmalar ve araģtırmalar yaparak, bölgenin üniversiteden beklentilerini karģılamak diğer hedeflerimiz arasındadır. 90

95 FAKÜLTEYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Alp, ġ., K. Yıldız, N. Türkoğlu, A. Çığ, F. AĢur (2010). Van Ġlindeki Eski Bahçe Güllerinin DeğiĢik Çelik Tipleri Ġle Çoğaltılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20(3): Alp, ġ., ġ. Öztürk, N. Türkoğlu, M. Koyuncu (2010). Basic Elements of the Identity of Traditional Van Garden. African Journal of Agricultural Research, 5(11): Arabacı, M., Yılmaz, Y., Ceyhun, S.B., Erdoğan, O., Dorlay, H.G., Diler, Ġ., Akhan, S., KocabaĢ, M., Özdemir, K., Koyun, H., Koncagül, S A review on population characteristics of gilthead seabream (Sparus aurata). J. Anim. and Vet. Adv. 9(6) DOI: /javaa Aykut Tonk, R. Refika Akçalı Gıachıno, Çiğdem Sönmez, Süer Yüce, Emine Bayram, Ġsa Telci And M. Alp Furan. Characterization Of Various Hypericum Perforatum Clones By Hypericin And RAPD Analyses. Internatıonal Journal Of Agrıculture & Bıology. ISSN Print: ; ISSN Online: Aykut Tonk., Süer Yüce.,Emine Bayram.,R. Refika Akçali Giachino., Çigdem Sönmez., Ġsa Telci., Mehmet Alp Furan. Chemical And Genetic Variability Of Selected Turkish Oregano (Origanum Onites L.) Clones. Plant Syst Evol. Doı /S Springer- Verlag 2010 Bakır, G., Keskin, S., Mirtagioğlu, H., Determination of The Effective Factors for 305-Day Milk Yield by Regression Tree (Rt) Method. J. of Animal and Veterinary Advances. 9 (1) Bars Orak A., Demir S., Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) and Different Phosphorus Doses Against Cotton Wilt Caused Verticillium dahliae Kleb. Plant Pathology Journal (On Line ). Beyhan, B., Bozkurt, M.A., S. Canal Boysan, Determination of macro and micro nutrient contents in dried fruit ad leaves and some pomological characteries of selected feijoa genotypes from sakarya province in Turkey. The Journal of Animal and Plant Sciences. 21(2); Bilgili, B.C., A. Çığ, K. ġahin (2011). Van Kenti Kamusal YeĢil Alanlarının Yeterliliğinin UlaĢılabilirlik Yönünden Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 21(2): Bozkurt, M.A., S. Sensoy, Ġ. Çelik, Ö. Türkmen, A. BitiktaĢ (2010). Toxic Effects of Excess Cu2+ and Zn2+ on Growth and Some Antioxidant Enzymes of Tomato (Solanum lycopersicum L.). Fresenius Environmental Bulletin, 19(7): Bozkurt, M.A., T., Yarılagaç, A., Yazıcı,2010. The Use Sewagw Sludge As An Organic Matter Source Ġn Apple Trees. Polish J. Of Environ. Stud. 19(2): Cavagnaro, PF., SM. Chung, S. Manin, M. Yildiz, A. Ali, MS. Alessandro, M. Iorizzo, DA. Senalik, PW. Simon (2011). Microsatellite Isolation and Marker Development in Carrot - Genomic Distribution, Linkage Mapping, Genetic Diversity Analysis and Marker Transferability across Apiaceae, BMC Genomics, 12:386doi: / Celebi Zorer ġ, Kaya Ġ, A. Korhan S and Yergin R, Effects of the weed density on grass yield of Alfalfa (Medicago sativa L.) in different row spacing applications. African Journal of Biotechnology. 9 (41): Celebi Zorer ġ., Demir S., Celebi, R., Durak Demirer E., Yılmaz I.H., The Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) Applications on the Corn (Zea mays L.) Silage Yield in Different Irrigation Regimes. European Journal of Soil Biology, 46: Çelik., L. H.RüĢtü Kutlu., Z, ġahan., A. Bozkurt Kiraz., U, Serbester., A. Hesenov., A. Tekeli., Dietary Inclusion of Pumpkin Seed Oil for a Cholesterol Low and Oleic and Linolenic Acid Rich Egg Production in Layer Hens. Revue Méd. Véd., 2011, 162, 3, Çelik., L. H.RüĢtü Kutlu., Z, ġahan., A. Bozkurt Kiraz., U, Serbester., A. Hesenov., A. Tekeli., Effects of the Dieatary Flax or Grape Seed Oils on the Egg Yolk Fatty Acid Composition and on the n-3 / n-6 Polyunsaturated Fatty Acid Ratio in Laying Hens. Revue Méd. Véd., 2011, 162, 6, Çetin G., Denizhan E., Erenoğlu B., A New Blackberry Pest For Turkey Fauna, Acalitus essigi (Hassan, 1928) (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) Plant Protection Bulletin, 50(2): Çiftci, V., Ö. Turkmen, C. Erdinc, S. Sensoy (2010). Effects of Different Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) Species on Some Bean (Phaseolus vulgaris L.) Cultivars Grown in Salty Conditions. African Journal of Agricultural Research, 5(24): Çiftçi, M.R., A. Kor (2010). The Effects of Early Castration on Slaughter and Carcass Characteristics of Norduz Male Kids. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(18): Çiftçi, V., Ö. Türkmen, Y. Doğan, Ç. Erdinç, S. Sensoy (2011). Variation of Salinity Tolerance in Bean Genotypes. African Journal of Agricultural Research, 6(10): Çilek, S., Bakır, G., Milk Yield Traits of Brown Cows Reared at Malya State Farm and Effects of Some Environmental Factors on These Traits. Kafkas Univ Vet Fak Dergisi, 16 (2) Çilek, S., Bakır, G., Reproductive traits of Anatolian Brown Swiss cows. BulgarianJ. Anim. Sciences, 46: Çimrin, K. M., Ö. Türkmen, M. Turan, B. Tuncer (2010). Phosphorus and Humic Acid Application Alleviate Salinity Stress of Pepper Seedling. African Journal of Biotechnology, 9(36): Daskıran, I., M. Bingöl, S. Karaca, A. Yılmaz, A.O.Çetin, A. Kor (2010). The Effect of Feding System on Fattening Performance, Slaughter, and Carcass Characteristics of Norduz Male Kids. Trop Anim Health Prod, 42: Demir S., Celebi Zorer S., Kaya I., Sahar K., The Applications of Arbuscular Mycorrhizal Fungus (AMF) and Atrazine on Silage Maize (Zea mays L.) at Different Irrigation Regimes. Journal of Food, Agriculture&Environment-JFAE, 9(1): Demir S., H.M. Sipahioglu, I. Kaya, M. Usta, O.B. Savur, Detection of arbuscular mycorrhizal fungi within colonised roots of the Gramineae family members by nested-polymerase chain reaction, Archives of Phytopathology and Plant Protection 44: Denizhan, E and Çobanoglu, Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) in Van lake Basin from Turkey, International Journal of Acarology, , volume 36, ıssue 6, 01 December 2010, Pages

96 Ekbic, E., M. Yildiz, G. Baktemur, S. Buyukalaca, K. Abak (2010). Melon Breding for Resistance to Fusarium Wilt Using Molecular Markers and Dihaploidization. Acta Hort., 871: Erman M., Demir, S., Ocak E., Tüfenkçi, ġ., Oğuz F., Akköprü, A., Effects of Rhizobium, Arbuscular Mycorrhiza And Whey Applications On Some Properties In Chick Pea (Cicer arietinum L.) Under Irrigated And Rainfed Conditions 1 - Yield, Yield Components, Nodulation And AMF Colonization. Field Crops Research, 122: Geçer M.K., M. Gündoğdu, F. Muradoğlu, H. Yılmaz (2011). Van Ekolojik ġartlarında YetiĢtirilen Farklı Çilek ÇeĢitlerinde Frigo Fide Üretimi ve Bu Fidelerin Verim Özellikleri. YYÜ Tar. Bil. Dergisi, 21(2): Gülser, F., A. Çığ, F. Sönmez (2010). Bazı Organik Materyallerin Kadife Çiçeğinde (Tagetes Erecta F1 Antigua Orange) Bitki GeliĢimine, Çiçeklenme Kalitesine Ve Besin Elementi Ġçeriğine Etkileri, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı Eylül 2010, Ġzmir, Gülser, F., A.Çığ, F. Sönmez (2011). The Determination of Phytoremidation Levels of Ornamental Plants Used in Landscapes, International Journal of Ecosystems and Ecology Sciences, 1(1): Gülser, F., Sönmez, F., Boysan, S Effect of Calcium Nitrate and Humic Acid Applications on Growth and Yield Criteria of Pepper Seedling under Salt Stress. Journal of Environmental Biology, 31(5): Gündoğdu, M., H. Yılmaz, R. Ġ. Gazioğlu ġensoy, Ö. Gündoğdu (2010). ġirvan (Siirt) Yöresinde YetiĢtirilen Narların Pomolojik Özellikleri. YYÜ Tar. Bil. Dergisi, 20(2): Kacar G., Denizhan E., Ulusoy M.R., Aceria oleae (Nalepa, 1900) pest in the olive orchards of Eastern Mediterranean Region and a new record for Turkey: Tegolophus hassani (Keifer, 1959) (Acari: Prostigmata: Eriophyoideae), Plant Protection Bulletin, 2010, 50(3): Kapur B., Pasquale S., Tekin S., Todorovic M., Sezen S.M., Özfidaner M., GümüĢ Z Prediction of Climatic Change for the Next 100 Years in Southern Italy. Scientific Research and Essays, 5(12): Karaca, S., Ü. DalmıĢ Üzümcüoğlu, A. Kor, A. Soyer (2010). The Effect of Different Weaning Ages on Fatty Acid Composition in Rack Joint of Male Kids. Agricultural Journal, 5(3): Karaca.S, G. Cayci, A. Baran, H. Ozaytekin, C. Kutuk, N. Cicek, Morphology, Chemical Properties, And Radiocarbon Dating Of Eutrophic Peat Ġn Turkey. Catena. 85: Karadas, F., P.F. Surai, N.H.C. Sparks (2011). Changes in broiler chick tissue concentrations of lipid-soluble antioxidants immediately post-hatch.comparative Biochemistry and Physiology - Part A: Molecular & Integrative Physiology, 160(1): Kasap I, Atlıhan, R, Consumption rate and functional response of the predaceous mite Kampimodromus aberrans to two spotted spider mite Tetranychus urticae in the laboratory, Experimental and Applied Acarology, 53: Kaya Ġ, Celebi Zorer ġ,yergin R and Yılmaz Ġ.H., Effect of atrazine applications on weed growth and yield at different irrigation levels in corn (Zea mays L.) growth. African Journal of Biotechnology. 9 (40): Kaygisiz, A., Bakir, G., Yilmaz, I., Vanli, Y., Estimation of Variance Components and Genetic Parameters for Direct and Maternal Effects on Birth Weight in Brown Swiss Cattle. Pakistan Veterinay Journal, 31(1): 70 Keskin, B., Bozkurt, M.A., H. Akdeniz, the effects of sewage sludge and nitrogen fertilizer application on nutrient and heavy metal concentration of soil and smooth bromegrass (Bromıus inermis Leyss). Journal of Animal and Veterinary Advances. 9(5); Kor, A., F. KarakuĢ, S. Tuncer, A. Yılmaz, M. Bingöl, F. Cengiz (2011). Phenotypic Correlations Among Fleece Traits in Norduz and Karakas Sheep. J of Animal and Veterinary Advances, 10(5): Kor, A., S. Karaca, M. Ertuğrul (2011). Effect of Different Housing Systems on Fattening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Akkeçi (White Goat) Male Kids. Trop. Anim Health Prod, 43: Kor, A., S. Keskin (2011). Quality and Sensory Evaluation for Goat Meat Using Generalized Procrustes Analysis. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(10): Koyun, H., Koncagul, S. and Okut, H Genomic Scan to Detect QTL Using SNP Markers for Simulated Data by Regression Analysis in Half-sib Design. J. Anim. and Vet. Adv. 8(12) ISSN: DOI: /javaa Koyun, H., Koncagul, S. and Yesilova, A Exploiting of DNA Microarray Technologies in Genome Analysis. Res. J. Biol. Sci. 4 (1) ISSN: ISSN: DOI: /rjbsci Møller A.P., J. Erritzoe, F. Karadas (2010). Levels of antioxidants in rural and urban birds and their consequences. Oecologia,163 (1): Møller A.P., J. Erritzøe, F. Karadas, T.A. Mousseau (2010). Historical mutation rates predict susceptibility to radiation in Chernobyl birds. Journal of Evolutionary Biology, 23 (10): Muradoğlu, F., M. Pehluvan, M. Gündoğdu, T. Kaya (2011). Iğdır Yöresinde YetiĢtirilen Bazı Kayısı (Prunus armeniaca L.) Genotiplerin Fizikokimyasal Özellikleri ile Mineral Ġçerikleri. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, 1(1): Özrenk, K., M. Gündoğdu, T. Kan (2010). Van Gölü Havzası Yerel Armutları. YYÜ Tar. Bil. Dergisi, 20(1): Özrenk, K., M. Gündoğdu, T. Kaya, T. Kan (2011). Çatak ve Tatvan Yörelerinde YetiĢtirilen Yerel Elma ÇeĢitlerinin Pomolojik Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 21(1): Pirgozliev, V., F. Karadas, A. Pappas, T. Acamovic, M.R. Bedford (2010). The effect on performance, energy metabolism and hepatic carotenoid content when phytase supplemented diets were fed to broiler chickens. Research in Veterinary Science, 89 (2): Savur, O.B., Demir S., Detection of species diversity of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) classic and molecular methods from the melon (Cucumis Melo L.) plants in Van and it s districts. African Journal of Biotechnology, 10(34): Sensoy, S., Ö. Turkmen, Y. Gorgun (2011). Determination of Suitable Sowing Dates for Spinach Production in Van Ecological Condition. YYU J Agr Sci., 21(2): Ser, G. (2011). Evaluation of the Multiple Imputation Method Regarding the Quantitative Characters with Missing Observations and Covariance Structures. Journal of Animal and Veterinary Advances 10 (24): Sezen M.S., Yazar, A., Kapur, B., Tekin, S., 2011 Comparison of Drip and Sprinkler Irrigation Strategies on Sunflower Seed and Oil Yield and Quality under Mediterranean Climatic Conditions. Agricultural Water Management, 98(5): Sezen M.S., Yazar, A., Tekin, S., Eker, S., Kapur, B., 2011 Yield and Quality Response of drip-irrigated pepper under Mediterranean climatic conditions to various water regimes. African Journal of Biotechnology, 10(8): Sezen S. M., Çelikel G., Yazar A., Tekin S. and Kapur B Effect of irrigation management on yield and quality of tomatoes grown in different soilless media in a glasshouse. Scientific Research and Essay, 5 (1):

97 Sipahioglu, H.M., M, Usta, T. Oksuz, Partial characterisation of a cherry isolate of a newly emerging stone fruit virus: Plum bark necrosis stem pitting associated virus, Archives of Phytopathology and Plant Protection, 44: 10, Sipahioglu, H.M., Z. Tekin, and M. Usta, Detection and partial characterization of two distinct walnut isolates of Cherry leaf roll virus (CLRV) African Journal of Biotechnology, 10 (14): Tekeli, A., Kutlu, H.R., Celik, L., Effects of Z. officinale and Propolis Extracts on The Performance, Carcass and Some Blood Parameters of Broiler Chicks. Current Research in Poultry Science, 1 (1): 12-23, 2011 Tekeli, A., Kutlu, H.R., Celik, L., Doran, F Determination of The Effects of Z. officinale and Propolis Extracts on Intestinal Microbiology and Histological Characteristics in Broilers. International Journal of Poultry Science 9 (9): , 2010 Tuncer, B., R. Yanmaz (2011). Effects of Colchicine and High Temperature Treatments on Isolated Microspore Culture in Various Cabbage (Brassica oleraceae) Types. International Journal of Agriculture & Biology, 13(5): graecum L.). Turkısh Journal of Field Crops, Volume: 16, Number: 1, Pages: Tüfenkçi, ġ., Demir S., ġensoy, S., Ünsal H., Durak Demirer E., Erdinç, Ç., Biçer, ġ., Ekincialp A., Effects of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Seedling Growth of Four Cucumber (Cucumis sativus L.) Hybrid Cultivars. Turkish Journal of Agriculture and Forestry (). Türkoglu,N., M.N. Erez, P. Battal (2011). Determination of Physiological Responses on Hyacinth (Hyacinthus orientalis) Plant Exposed to Different Salt Concentrations. African Journal of Biotechnology, 10 (32): Ünlü M., Kanber R., Kapur B Comparison of soybean evapotranspirations measured by weighing lysimeter and Bowen ratio-energy balance methods. African Journal of Biotechnology, 9(30): Ünlü, M., Kanber, R., Kapur, B., Tekin, S., Koç, D.L., The Crop Water Stress Index (CWSI) for Drip Irrigated Cotton in a Semi-Arid Region of Turkey. African Journal of Biotechnology, 10(12): Ünlü, M., Kanber, R., Koç, D.L., Tekin. S., Kapur, B., Effects of deficit irrigation on the yield and yield components of drip irrigated cotton in a mediterranean environment. Agricultural. Water Management, 98(4): Yasar, F., Ö. Uzal, T. Ozpay (2010). Changes on the Lipid Peroxdation and Chylorophyll Amount on Tuncer, B., R. Yanmaz (2011). Induction of Microspore Embryogenesis in Ornamental Kale by Gamma Irradiation and High Temperature Stress. Asian Journal of Biotechnology, 3(4): Tunçtürk, M., R. Tunçtürk, B. Yıldırım, V. Çiftçi (2011). Changes of micronutrients, dry weight and plant development in canola (Brassica napus L.) cultivars under salt stres.african Journal of Biotechnology Vol. 10:(19), p: Tunçtürk, M., R. Tunçtürk, B. Yıldırım (2011). The Effects Of Varying Phosphorus Doses On Yield And Some Yield Components Of Black Cumin (Nigella sativa L.). Advances in Environmental Biology, 5 (2): Tunçtürk, M., R. Tunçtürk, B. Yıldırım, V. Çiftçi (2011). Effect of Salinity Stress on Plant Fresh Weight and Nutrient Composition of Some Canola (Brassica napus L.) Cultivars. African Journal of Biotechnology. Tunçtürk, R., (2011). Effects of Salinity Treatments on Nutrient Concentration of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.). African Journal of Agricultural Research Vol. 6(16). Tunçtürk, R., A. E. Çelen, M. Tunçtürk (2011). The Effects on Yield and Quality of Aplications Nitrogen and Sulphur Fertilizer in Fenugreek (Trigonella foenum Implemented Drought Stress of Green Bean Genotypes. African Journal of Agricultural Research, 5(19): YeĢilova, A., Özgökçe, M. S., Atlıhan R., Karaca, Ġ., Özgökçe, F., Yıldız, ġ., and Kaya, Y. (2011). Investigation of the effects of physico-chemical environmental conditions on population fluctuations of Notonecta viridis Delcourt, 1909 (Hemiptera: Notonectidae) in Van Lake by using Zero-inflated generalized Poisson regression. Turkish Journal of Entomology. 35(2) YeĢilova, A., Özgökçe,M.S., Atlıhan, R., Karaca, Ġ., Özgökçe, F., Yıldız, ġ Modeling of the Insect and Zooplankton Population Densities in the Coastal Band of Van Lake Using Mixture Poisson Regression. African Journal of Agricultural Research, () Yılmaz, A., S. Karaca, M. Bingöl, A. Kor, B. Kaki (2011). Effects of the Maternal Behaviour Score (MBS) on Weaning Weight and Litter Survival in Sheep. African Journal of Agricultural Research, 6(6): Yildiz M., E. Ekbic, D. Keles, S. Sensoy, K. Abak (2011). Use of ISSR, SRAP, and RAPD Markers to Assess Genetic Diversity in Turkish Melons. Scientia Horticulturae, 130: Yildiz, ġ., M.S. Özgökçe, F. Özgökçe, Ġ. Karaca and E. Polat, Zooplankton composition of Van Lake Coastline in Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 9(48), pp Ulusal Makaleler AktaĢ, T., Bakır, G., Konuklar Tarım ĠĢletmesinde YetiĢtirilen Esmer Sığırların Döl Verim Özellikleri.. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 42 (1): AktaĢ, T., Bakır, G., Konuklar Tarım ĠĢletmesinde YetiĢtirilen Esmer Sığırların Süt Verim Özellikleri.. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 42 (1): Alp, ġ., ġ. Öztürk, N. Türkoğlu, M. Koyuncu (2010). Basic Elements of the Identity of Traditional Van Garden. African Journal of Agricultural Research, 5(11): Atlıhan R, Kaydan, M.B., Yarımbatman, A. Okut, H., Functional response of coccinellid predator Adalia fasciatopunctata revelierei to walnut aphid (Callaphis juglandis), Phytoparasitica 38:23 29 Atlıhan, R., M.S. Özgökçe, M.B. Kaydan, Ġ. Kasap, N. Kılınçer, S. Kıyak ve E. Polat, Vangölü havzası ceviz ağaçlarındaki böcek faunası. Türk. Entomol. Derg., 2011, 35 (2): Baktemur, G., M. Yıldız, S. Büyükalaca, K. Abak (2010). Kavunda (Cucumis melo L.) UyartılmıĢ Haploid Embriyoların Ayrılmasında Kullanılabilecek Yöntemler. Alatarım, 9(1): Budağ, C., 2011 Yem Fabrikalarında Hijyen Sorunu ve Zoonoz Hastalıklar Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): , 2011 Budağ, C., Bilinç. BaĢka Psikiyatri ve DüĢünce Dergisi. Sayı 6. ISSN: Yerküre Yayınları. Ġstanbul. Çiftçi, K., ġahin, A., Deniz, A., Yıldırım, Ġ., Hakkâri Ġli Merkez Ġlçe Kentsel ve Kırsal Alanda Süt ve Ürünleri Tüketim Yapısı, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül, ġanlıurfa. Demir S., Bars Orak A., Demirer Durak E., Verticillium Solgunluğuna Farklı Reaksiyon Gösteren Bazı Pamuk ÇeĢitlerinin Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) lar a KarĢı Mikorhizal Bağımlılıkları. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 20(3):

98 Demir, A. Ö., D. Kor, A. E. Çelen (2010). Türkiye de Mera KoĢullarında Beslenen KüçükbaĢ Hayvanların KarĢılaĢması Olası Bazı Zehirli Bitkiler ve Zehirlenme Belirtileri. YYÜ. Fen Bilimleri Ens. Derg. 15 (1): 54-58, Van. Denizhan, E and Çobanoğlu,S., Van Gölü havzasında Ulmus campestris L. Ulmaceae) üzerinde tespit edilen Eriophyoid akarlar (Acari: Prostigmata:Eriophyoidea). Türkiye Entomoloji Dergisi 34(4): Denizhan, E and Çobanoğlu,S., Van Gölü havzasında Ulmus campestris L. Ulmaceae) üzerinde tespit edilen Eriophyoid akarlar (Acari: Prostigmata:Eriophyoidea). Türkiye Entomoloji Dergisi 34(4): Denizhan, E Additions to Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) in Van Lake Basin- Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 35(4). Denizhan, E.,2011.Van Gölü havzasında tespit edilen Eriophyoid akarlar (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea).Türk. Entomol. Derg., 35 (1): Erkan, S., GümüĢ, M., Paylan, Ġ.C., ve H.M. Sipahioğlu Bitki Virüslerinin Tanılanmasında Kullanılan Serolojik Yöntemler, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 09:2, Guner, U., Sipahioglu, H.M., and M. Usta, Incidence and genetic stability of Potato spindle tuber viroid (PSTVd) in potato in Turkey, Turkish Journal of Agriculture and Forestery () Gülser, F., Çığ A., Sönmez, F Bazı Organik Materyallerin Kadife Çiçeğinde (Tagetes Erecta F1 Antigua Orange) Bitki GeliĢimine, Çiçeklenme Kalitesine ve Besin Elementi Ġçeriğine Etkileri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı; p Gündoğdu, M., Ünsal, H., Tüfenkçi, ġ. ġirvan Yöresinde YetiĢtirilen Yerel Nar Genotiplerinin Meyve Sularındaki Besin Element Düzeyleri. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı Ġzmir Kaya, Ġ., M. Tunçtürk, O.U. Özkan, ve E. Anaç, Patates Üretim Alanlarında Topraktaki Yabancı Ot Tohum Populasyonu ile Yabancı Ot Florası Arasındaki ĠliĢkilerin Belirlenmesi. T. Z. F. Dergisi, 7 (2), Kor, A., S. Karaca (2011). Oğlak Eti ve Üretim Değerleri. Hasad Hayvancılık Derg., Yıl:26, sayı:311 sayfa: Ocak E., Demir S., Toprak Verimliliği ve Bitki GeliĢiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) un Önemi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi (). Ozgokce, M.S., Kaya, I, and Polat, E., Population Dynamics of Aphis tirucallis Hille Ris Lambers and Aphis vallei Hille Ris Lambers & Stroyan (Hemiptera: Aphididae) on Euphorbia spp. (Euphorbiaceae) in Van, Turkey. Türk. Entomo. Derg., 2011, 35 (1): Özrenk, K., Gündoğdu, M., Kan, T Van Gölü Havzası Armutları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. (YYU J AGR SCI) 2010, 20(1): Özrenk, K., Gündoğdu, M., Kaya T., Kan, T Çatak ve Tatvan Yörelerinde YetiĢtirilen Yerel Elma ÇeĢitlerinin Pomolojik Özellikleri. YYÜ TAR BĠL DERG. (YYU J AGR SCI). 2011, 21(1):57-63 Özrenk, K., Gündoğdu, M., Tüfenkçi, ġ., Ünsal, H., Sönmez, F. Erzincan Yöresi Munzur Dağı Alıç Türlerinin Doğal Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı Ġzmir Özrenk, K., Tüfenkçi, ġ., Sönmez, F., Gündoğdu, M Van da Kampüs KoĢullarında YetiĢtirilen Bazı Meyve Türlerinin Yapraklarındaki Besin Elementleri Ġçerikleri. Y.Y.Ü. Fen Bilimleri Dergisi. Cilt:15, Sayı:1, Sayfa: Palta ġ., Demir, S., ġengönül K., Kara, Ö., ġensoy, H., Arbusküler Mikorhizal Funguslar (AMF) bitki ve toprakla iliģkileri, mera ıslahındaki önemleri. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 18, s: Sipahioglu, H.M., Erkan, S., ve M. GümüĢ Viroidlerde Çoğalma (Replikasyon), Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, 09:2, Tepe I, Erman M, Yergin R, Bükün B, Critical period of weed control in chickpea under non-irrigated conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 35 (5): Terin, M., Yavuz, F., Yıldırım, I., Güler O.Ġ., Hayvansal Üretimin GeliĢmesinde Kooperatiflerin Rolü: Kırklareli Merkez Erikler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül, ġanlıurfa. Tunçtürk, R., (2011). Van Ekolojik KoĢullarında Ġki Farklı KiĢniĢ (Coriandrum sativum L.) ÇeĢidinde DeğiĢik Ekim Mesafelerinin Verim ve Kalite Üzerine Etkisi. Y. Y. Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: Tunçtürk, R., V. Çiftçi (2011). Van Ekolojik KoĢullarında Farklı Gübre Kaynakları, Ekim zamanı ve Bakteri AĢılamanın Çemende (Trigonella foenum-graecum L.) Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri. Y. Y. Ü. Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 2, Sayfa: Ünsal, H., Tüfenkçi, ġ. Alkalin Topraklarda Humik Asit ve Çinko Uygulamalarının Nohut Bitkisinde verim ve N- P-K Ġçeriğine Etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Özel Sayı Ġzmir YeĢilova, A. M.S. Özgökçe, R. Atlıhan, Ġ. Karaca, F. Özgökçe, ġ. Yıldız Ve Y. Kaya, Sıfır Değer Ağırlıklı GenelleĢtirilmiĢ Poisson Regresyonu Yardımıyla Van Gölünde Notonecta Viridis Delcourt, 1909 (Hemiptera: Notonectidae)Ġn Populasyon DeğiĢimi Üzerinde Fiziko-Kimyasal Çevresel KoĢulların Etkilerinin AraĢtırılması. Türk. Entomol. Derg., 2011, 35 (2): Uluslararası Bildiriler Anac E., Kaya I, Tepe I, Determination of alfalfa dodder (Cuscuta approximata Bab.) damage on alfalfa (Medicago sativa L.) grown in Van, Turkey.Joint Workshop of the EWRS Working Groups Weed Management in Arid and Semi-arid Climate and Weed Management Systems in Vegetables, September 2011, Huesca, Spain. Bakır, G., ġırnak Yöresindeki Sığırcılığın Yapısı Ve ĠĢletmelerde Uygulanabilir Barınak Projelerinin GeliĢtirilmesi. Uluslararası ġırnak ve Çevresi Sempozyumu, Mayıs, Çığ, A., H. Yılmaz (2010). Changes in Nutrient Contents of Daffodil (Narcissus tazetta L.) Grown under Salt Stress. 28th International Horticultural Congress, August, Lisboa, Abstract code number: Ornamentals: S09-294, page: 435. Çilek, S., Bakır, G., Reproductive traits of Anatolian Brown Swiss cows. Anniversary Scientific Conference 60 Years Institute of Animal Science, Kostinbrod, Bulgaria, 46:

99 Demirci, M., Kaya, I., Aykul, H., Türkseven, S. and Nemli, Y., Some Invasive Weeds: Diplachnea fusca (L.) P. Beauv., Chondrilla juncea L., Bromus spp. 2 nd International Workshop Invasive Plants in the Mediterranean Type Regions of the World, 2-6 August, Trabzon, TURKEY. Denizhan E., W. Szyd, D. Diduszko and A. Skoracka, Preliminary Study on eriophyoid mites (acari: eriophyidae) infesting grasses in Turkey. (XIII. International Congress of Acarology in Brazil). Denizhan, E.,2010. Eriophyid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyidae) from Turkey. 13th Internatıonal Congress Of Acarolgy August 23-27, 2010, Gülser, E., Tüfenkçi ġ., Demir, S., Effects of Potassium, Salicylic Acid and Humic Acid Applications on Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) and Nutrition of Tomato Seedlings (Lycorpersicum esculentum). International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality (Ondokuz Mayis University Samsun-Turkey, May 26-28, 2010) Abstract Book, p: 218. Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F The Determination of Phytoremediation Levels of Ornamental Plants Used in Landscape. International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, June 4-6. (Abstract) Gülser, F., Sömez, F Effects of Cadmium in Different Peat Ratios on Plant Growth and Potassium Contents in Pepper Seedlings. Symposium on Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, November 22-25, Antalya.(Abstract) Gülser, F., Sönmez, F Effects of Cadmium in different peat ratios on plant growth and nutrient contents in pepper seedlings. In: Abstract Book of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. R.Kizilkaya, C.Gulser, O.Dengiz (eds.), May 26-28, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey. pp. 226 (Abstract). Günalp, B., Ö. Horasan, F. Yasar, ġ Kusvuran,R. Tipirdamaz, ġ. Ellialtioglu (2011). Effects of Jasmonic Acid and Salt Applications on Antioxydative Enzyme Activities of the Eggplant Seedlings Grown in Vitro Culture. Eurobiotica. Volume 22, Supplement 1, September, European Biotechnology Congress, page: S141. Karadas F., A. Benli, D. Solyalı, (2011). Protein and Energy Levels of Partridge (Alectoris Chukar) Breeder Diets. XXXth IUGB Congress (International Union of Game Biologist) and Perdix XIII 5-9 September Barcelona-Spain. Kaya I, Tepe I, Yergin R, Some important invasive plants belonging to the Asteraceae family in Turkey. Complete Programme of the 2nd International Workshop on Invasive Plants in the Mediterranean Type Regions of the World, August 2010, Trabzon, Turkey. Kaya, I., Tuncturk, M., Yergin, R. and Ozkan, O.U., Determination of Critical Period of Weeds in Potato Areas in Van/Turkey. EWRS 9th Workshop of the EWRS Working Group: Physical and Cultural Weed Control, March, Samsun, TURKEY. Özrenk, K., Balta, F., Çelik., F Levels of fire blight (Erwinia amylovora) susceptibility of native apple, pear and quince germplasm from Lake Van Basin, Turkey. European Journal of Plant Pathology (DOI: /s ) Özrenk, K., Balta, F., Güleryüz, M., Kan, T Fire blight (Erwinia amylovora) resistant/susceptibility of native apple germplasm from eastern Turkey. Crop Protection. Volume 30, Issue 5, May 2011, pages Özrenk., K., Javidipour I., Yarılgaç, T., Balta, F., Gündoğdu, M Fatty acids, tocopherols, selenium and total carotene of pistachios (P. vera L.) from Diyarbakır (Southestern Turkey) and walnuts (J. regia L.) from Erzincan (Eastern Turkey) Food Science and Technology International. (DOI: / Özyurt, A. (2010). The Effects of Dry Period and Clinical Mastitis and Metritis that Occurred in Previous Period on Abortion in Holstein Dairy Cows. IV. Congress of Veterinary Gynecology (International Participant), November 4-7, 2010 Antalya- Türkiye. (Oral Presentation) Recife-Pe, Brazil. Tekeli, A., Yıldız, G., Drochner, W., Steingass, H., The Influence of Addition of Some Plant Extracts on TMR, Concantre and Hay on Methanogenesis and at 8 and 24. Hours Volatile Fatty Acid (VFA) Production In Vitro Gas Production Test. 9. International Symposium. Symposium Uber Wissenchaftliche Ergebnisse Deutch-Turkisher Universitaetspartnerchaften Im Agrarbereich Maerz Kurzfassungen Der Vortaraege. Antakya/Hatay/TÜRKĠYE Tunçtürk, M., N. ġekeroğlu, R. Tunçtürk, M. M. ErtuĢ, F. Özgökçe (2010). Cadmium Contents of Wild Plants Used in Van Herby Cheese. PHYTOPHARM th International Congress, 1-3 July, 2010, P: 105, Saint- Petersburg, Russia. Tunçtürk, M., N. ġekeroğlu, R. Tunçtürk, M. M. ErtuĢ, F. Özgökçe (2011). Cadmium Contents of Some Wild Plants Used in Van Herby Cheese. CIPAM 2011 International Congress On Aromatic and Medicinal Plants. Cagliari (Italy) April Tunçtürk, R., M. Tunçtürk, V. Çiftçi (2010). The Effects Of Varying Nitrogen Doses On Yield And Some Yield Components Of Black Cumin (Nigella sativa L.). The 2 nd International Symposium On Medicinal Plants. Their Cultivation and Aspects of Uses. 3-4 November, 2010, P: 118, Petra-Jordan. Tunçtürk, R., Tunçtürk, M., Yıldırım, B., The Effects of Varying Nitrogen and Phosphorus Doses on Seed Mineral Composition of Black Cumin (Nigella Sativa L.). 6th CMAPSEEC (6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries) April, 18-22, S: Antalya. 95

100 Ulusal Bildiriler Akkol, S., G. Ser, E. Gülcü, A. YeĢilova, N. Çim (2010). Gebelikte DüĢük Sayısı Üzerine Etkili Olan Faktörleri Belirlemede Zero-Ġnflated Poisson Regresyonun Kullanılması. XII. Ulusal Biyoistatiktik Kongresi, 28 Haziran -1 Temmuz Van. AktaĢ, T., Bakır, G., Konuklar Tarım ĠĢletmesinde YetiĢtirilen Esmer Sığırların Süt Ve Döl Verim Özellikleri. GAP VI. Tarım Kongresi, , 9-12 Mayıs 2011, ġanlıurfa. Alp ġ., S. Keskin, N. Türkoğlu (2010). Bazı Ġklim Verileri Kullanılarak Soğanlı Bitki YetiĢtiriciliği Açısından Ülkemizde En Uygun Bölgenin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. IV. Süs Bitkileri Kongresi, Ekim- Mersin Alp, ġ., N. Türkoğlu, A. Çığ, F. AĢur, S. Bekiroğlu (2010). Dekoratif Sebze Bahçelerinin Tasarımı ve Önemi. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, Haziran, , Van. AĢur, F., A. Çığ, ġ. Alp, N. Türkoğlu (2010). Peyzaj Düzenlemelerinde Süs Bitkisi Olarak Kullanılabilen Bazı Sebzeler. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, Haziran, , Van. Bakır, G., Ilgın yöresindeki süt sığırcılığı iģletmelerinde uygulanabilir barınak modellerinin geliģtirilmesi. 1. Ulusal Ilgın Sempozyumu, 30 Haziran-2 Temmuz, Ilgın. Bakır, G., Kaygısız, A., Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özelliklerine Sıcaklığın Etkisi. Uluslar Arası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan, 2011, EskiĢehir. Bakır, G., Konuklar Tarım ĠĢletmesinde YetiĢtirilen Esmer Sığırların Reforme Nedenleri Ve Etkileyen Faktörler. GAP VI. Tarım Kongresi, , 9-12 Mayıs 2011, ġanlıurfa. Bakır, G., Ülker, H., AĢıma Açık Günlerin Bazı Süt Ve Döl Verim Özelliklerine Etkisi. Uluslar Arası Katılımlı 1. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan, 2011, EskiĢehir. Bozkurt, M., A., Türkoğlu, A(2010).Van Ġli Saray Ġlçesinde Elma Ağaçlarının Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Eylül 2010, Ġzmir. Budağ, C., KarakuĢ, K., Tuncer S. S Süt Hayvanlarında Fizyolojik Yıl ve Buna Göre Hazırlanan Rasyonlarla Hayvanların Beslenmesi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Çukurova Üniv. Adana. Büyükfidan Çiçek, D., Bilimgut, B., Tekeli, A., Take, G., Ceyhan, S.A., Erdoğan, D., Deksketoprofen Trometamolün Ratlarda Yara Yeri ĠyileĢmesi Üzerine Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, TARK 2010 Bildiri Özetleri, Ek sayı, September-October 2010, Volume 38, Supplement 1, p 23. (Tark, 2010 sunuldu) Ceylan, M., Budağ C Yem Bezelye Tanesinin Koyunlarda Bazı Rumen ve Kan Parametreleri ile Rumen Protozoonları Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Çukurova Üniv. Adana. Çiftçi, K., ġahin, A., Deniz, A., Yıldırım, Ġ., Hakkâri Ġli Merkez Ġlçe Kentsel ve Kırsal Alanda Süt ve Ürünleri Tüketim Yapısı, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül, ġanlıurfa. Çiftçi, V., Tunçtürk, R., Tunçtürk, M., Van-GevaĢ Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Hidratasyon Kapasiteleri Ve Hidratasyon Ġndekslerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi Haziran Bildiriler Kitabı- 2, Sayfa: , Samsun. Demir S., ġensoy S., Demirer Durak E., Erdinç E., Türkmen Ö., Van Gölü Havzasından toplanan kavun genotiplerinin Fusarium solgunluğuna (Fusarium oxysporium f.sp. melonis 0, ve 1,2 no lu ırklarına) reaksiyonlarının belirlenmesi. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiri Özetleri (23-26 Haziran 2010, Van) s: 88. Demir, A. Ö., D. Kor, A. E. Çelen (2010). Türkiye de Mera KoĢullarında Beslenen KüçükbaĢ Hayvanların KarĢılaĢması Olası Bazı Zehirli Bitkiler ve Zehirlenme Belirtileri. 1. Ulusal Palandöken Toksikoloji Sempozyumu Mayıs. Erzurum. Demir, A. Ö., Ġ. DaĢkıran (2010). Organik Hayvancılıkta Keçi YetiĢtiriciliğinin Yeri ve Önemi. Ulusal Keçicilik Kongresi Haziran. Çanakkale. Demir, A. Ö., N. Mert (2010). Türkiye Yerli Keçi Genetik Kaynakları ve Mevcut Durum. Ulusal Keçicilik Kongresi Haziran. Çanakkale. Demir, A. Ö., N. Mert (2010). Yerli ve Yabancı Keçi Irklarında Genetik Ġlerlemeye Biyokimyasal Polimorfik Sistemlerle YaklaĢım. Ulusal Keçicilik Kongresi Haziran. Çanakkale. Demir, A. Ö., N. Mert (2011). Anadolu'da Bir Gen Kaynağı: Honamlı Keçisi/ Source of a Gene in Anatolia: Honamlı Goat. Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı Nisan, 2011 EskiĢehir/Türkiye. Demir, A. Ö., N. Mert, F. KarakuĢ, M. Bingöl, A. Kor (2011). Farklı ĠĢletme KoĢullarında YetiĢtirilen Ankara Keçilerinde Tiftik Kalitesi ve Kan Serumlarındaki Bazı Mineral Madde Düzeylerinin AraĢtırılması.7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Eylül. Adana. Demir, A. Ö., Ö. Kaynar, H. Mert, N. Mert (2011). Norduz koyun serumunda SDS-PAGE ve HPTLC ile protein ve lipit profil analizi. 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi. BP-015. Syf: / Erzurum/Türkiye. Demir, A.Ö., N. Mert, F. KarakuĢ, M. Bingöl, A. Kor (2011). Farklı ĠĢletme KoĢullarında YetiĢtirilen Ankara Keçilerinde Tiftik Kalitesi ve Kan Serumlarındaki Bazı Mineral Madde Düzeylerinin AraĢtırılması. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 2011, Adana. Erdoğan S., M. Demirel (2011). Farklı Hasat Dönemlerinde Biçilen Ayçiçeği Hasılına Artan Düzeylerde Enzim Ġlavesinin Silajların Enerji Ġçerikleri ile Ham Besin Maddelerinin Sindirilebilirlikleri Üzerine Etkisi. VI. Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 29-Haziran-02 Temmuz 2011, Erdoğan S., M. Demirel (2011). Farklı Hasat Dönemlerinde Biçilen Ayçiçeği Hasılının Verim Özellikleri ile Artan Düzeylerde Enzim Ġlavesinin Silaj Kalitesi Üzerine Etkisi. VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,14 Eylül- 16 Eylül 2011, 132. Erkan, C., Y. AĢkın (2011). Van Gölü Havzası Bal Arısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kafkas Arısıyla (A.m. caucasica G.) KarĢılaĢtırılması. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 2011, Adana. Erkan, C., S. Sandalcıoğlu (2011). Pestisitler ve Bal Arıları. I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 2011, EskiĢehir. Gülser F., Çiğ A., Sönmez F Bazı Organik Materyallerin Kadife Çiçeğinde (Tagetes Erecta F1 Antigua Orange) Bitki GeliĢimine, Çiçeklenme Kalitesine Ve Besin Elementi Ġçeriğine Etkileri 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi Eylül, Ġzmir (Özet Gülser, F., Çoban-AyaĢ, H Kireçli Bir Toprağa Kükürt ve Humik Asit Uygulamalarının Toprak Reaksiyonuna ve Ispanak (Spinacea oleracea var. Spinoza) Bitkisinde Mikro Besin Elementi Ġçeriğine Etkisi. VIII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Haziran, Van. (Özet) 96

101 Gündoğdu, M., H. Ünsal, ġ. Tüfenkçi (2010). ġirvan (Siirt) Yöresinde YetiĢtirilen Yerel Nar Genotiplerinin Meyve Sularındaki Besin Elementleri Düzeyleri. V. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Ege Ün. Zir.Fak.Der Eylül, , Ġzmir. Gündoğdu, M., H. Ünsal, ġ. Tüfenkçi, H. Yılmaz (2011). Siirt Yöresinde YetiĢtirilen Nar (Punica granatum L.) Tiplerine Ait Yaprak ve Çekirdeklerin Besin Elementleri Ġçeriklerinin Belirlenmesi. Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, Mayıs, , Ankara. Gündoğdu, M., M. K. Geçer, H. Ünsal, ġ. Tüfenkçi (2011). Farkılı Çilek ÇeĢitlerine Ait Meyvelerin Mineral Madde Ġçerikleri. Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, Mayıs, , Ankara. Kaki, B., Ser, G., YeĢilova, A. (2011). GGEE de farklı çalıģma yapılarının yarı olabilirlik bilgi ölçütü kullanılarak belirlenmesi. 7. Ulusal Zootekni Kongresi Eylül Adana. Karaca, S., A. Yılmaz, A. Kor, M. Bingöl, Ġ. Cavidoğlu (2011). Ekstansif ve Entansif KoĢullarda Besiye Alınan Norduz Erkek Toklularında Kesim-Karkas Özellikleri, Et Kalitesi ve Yağ Asidi Kompozisyonu. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül, Adana. KarakuĢ, F., A. Kor, M. Bingöl, S.S. Tuncer, A. Yılmaz, F. Cengiz (2010). Norduz ve Kıl Keçilerinde Kıl Verimi ve Kalitesinin Belirlenmesi. Ulusal Keçicilik Kongresi,24-26 Haziran, Çanakkale. KarakuĢ, F., M. Bingöl, A. Kor, S.S. Tuncer, A. Yılmaz, F. Cengiz (2010). Norduz ve Kıl Keçilerinden Elde Edilen Üst ve Alt Kıllarda Bazı Fiziksel Özellikler Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Ulusal Keçicilik Kongresi, Haziran, Çanakkale. KarakuĢ, F., T. Aygün (2011). Koyunlarda Ovulasyon Senkronizasyonunun Etkinliği. I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 2011, EskiĢehir. KarakuĢ, K., Tuncer, S. S., Budağ C., 2011 Van Ġli Çoban Eğitimi ve Ġstihdamı. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Çukurova Üniv. Adana. Kasap I, Atlıhan R, Avcı akar Typhlodromus athiasae nin iki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus urticae) üzerinde iģlevsel tepkisi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Haziran 2011, KahramanmaraĢ, s, 125. Kaya, Ġ., Van ve Çevresi nde Sebze ve Baharat Olarak Kullanılan Önemli Bazı Yabancı Otlar. I. Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı Nisan, EskiĢehir. Kaya, Y., A. YeĢilova, G. Ser, S. ġehribanoğlu (2010). Min- Max DönüĢümü UygulanmıĢ ve UygulanmamıĢ Veri Setindeki Eksik Gözlemlerin Tahmin Edilmesinde Hot Deck Atfı Yönteminin Kullanılması (Sözlü Bildiri). XII. Ulusal Biyoistatiktik Kongresi, 28 Haziran -1 Temmuz, Van. Kaya, Y., YeĢilova, A., Çetinkaya, Ġ. (2011). Akademik Yayın BaĢarısının Sıfır Değer Ağırlıklı Regresyon Yöntemler Kullanılarak Modellenmesi. AKADEMĠK BĠLĠġĠM ġubat 4 ġubat. Malatya. Kaydan MB, Atlıhan R, E Polat, M AtaĢ, 2011 Farklı asma çeģitleri ve farklı sıcaklıkların Planococcus ficus (Signoret) (Hemiptera:Coccoidea) un popülasyon geliģmine etkileri üzerine araģtırmalar Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Haziran 2011, KahramanmaraĢ, s, 228. Kayri M. G. Zırhlıoğlu, M. Atlı, H. Mirtagioğlu ve S. Keskin. Yapı Geçerliğinde Dik ve Eğik Döndürme Yöntemlerinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Ġncelenmesi 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. 28 Haziran - 1 Temmuz 2010 Van. Keskin, S., N. Keskin, G. Zırhlıoğlu, M. Kayri ve H. Mirtagioğlu Procrustes Analizi ve Bir Uygulama 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. 28 Haziran - 1 Temmuz Kor, D., M. Demirel (2011). Keçilerin Üreme Aktivitesinde Hormonal ve Metabolik EtkileĢimler. 7.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Eylül. Adana. Kurt G, Tepe I, Van da küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximata Bab.) nün bulaģma yolları. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran 2011, KahramanmaraĢ. Ocak E., Demir S., Toprak Verimliliği ve Bitki GeliĢiminde Peyniraltı Suyu ve Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) un Önemi. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kongresi Ve Fuarı, Nisan 2011, EskiĢehir, s:. Orak Bars A., Demir S., Pamukta Verticillium dahliae Kleb in Neden Olduğu Solgunluk Hastalığına KarĢı Arbüsküler Mikorhizal Fungus (AMF) ve Farklı Fosfor Dozlarının Etkileri. Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan KIRAÇ Tarım Kongresi Ve Fuarı, Nisan 2011, EskiĢehir s: Öngen, E., Yağmurdur, H., Tekeli, A.E., Tekeli, A., Take, G., Erdoğan, D., Dikmen, B., Tekrarlanan Ġki Farklı Dozlardaki Deksketoprofen Trometamol ün Mide Üzerine Olan Etkilerinin Ġmmünohistokimyasal ve Elektron Mikroskopik Olarak Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, TARK 2010 Bildiri Özetleri, Ek sayı, September-October 2010, Volume 38, Supplement 1, p. (Tark, 2010 sunuldu). Özdil, F., H. Meydan, C. Erkan, K. Sarıyüz, M. A. Yıldız (2011). Türkiye Bal Arısı ( Apis mellifera L. ) Populasyonlarında Genetik ÇeĢitliliğin 25 Mikrosatelit Markeri ile Ortaya Konması. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 2011, Adana. Özgökçe, M.S., Ġ. Karaca, ġ. Özger, T. Ayvaz, Aphis fabae Scopoli (Homoptera. Aphididae) nin Sabit Sıcaklıklarda Vicia faba Üstünde Sıcaklığa-Bağlı GeliĢmesi ve YaĢa-Bağlı YaĢam Çizelgesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran, KahramanmaraĢ. Özgökçe, M.S., S. Nas, T. Ayvaz, Aphis fabae Scopoli (Homoptera. Aphididae) nın Farklı Fasülye ÇeĢitleri Üstünde YaĢam Çizelgesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran, KahramanmaraĢ. Özrenk, K., M. Gündoğdu, ġ. Tüfenkçi, F. Sönmez, H. Ünsal (2010). Erzincan Yöresinde Doğal Olarak YetiĢen Alıç Türlerinin Yapraktan Besin Elementi Noksanlıkların Belirlenmesi. V. Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Ege Ün. Zir.Fak.Der Eylül, , Ġzmir. Öztürk, E., Gülser, F Farklı Dozlarda Humik Asit Ve Kadmiyum Uygulamalarının Hıyar (Cucumis Sativus L.) Bitkisinde Kadmiyum Birikimine Ve Fide GeliĢimine Etkileri. Prof.Dr. Nuri Munsuz Ulusal - Toprak ve Su Sempozyumu Mayıs, Ankara. Özyurt, A. (2011). Siyah Alaca Süt Sığırlarında Metritis Olgusu Üzerine Etki Eden Faktörler. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Eylül 2011 Adana. (Sözlü Sunum) Ser, G., YeĢilova, A., Kaki, B.(2011) Eksik Gözlemlerin Çoklu Atama Yöntemiyle Tahmini ve Hayvancılıkta Uygulanması. 7. Ulusal Zootekni Kongresi Eylül Adana. Ser, G., B. Kaki, S. Akkol, S. ġehribanoğlu (2010). Kümütif Toplam Kontrol (cusum) Grafiklerinin Sağlık Alanında Uygulanması (Sözlü Bildiri). XII. Ulusal Biyoistatiktik Kongresi, 28 Haziran -1 Temmuz, Van. Sipahioğlu, H.M Doğu Anadolu Bölgesi kültür bitkilerinin virolojik sorunları ve çözüm önerileri, Uluslararası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan 27-30, ġehribanoğlu, S., G. Ser, Y. Kaya (2010). Yapısal EĢitlik Modelleri nin Sağlık Alanında Uygulanması (Sözlü Bildiri). XII. Ulusal Biyoistatiktik Kongresi, 28 Haziran -1 Temmuz, Van. 97

102 ġensoy, S., Demir, S., Tüfenkçi, ġ., Erdinç, Ç., Demirer, E., Ünsal, H., Biçer, ġ., Turhan, P., Halifeoğlu, G., Aslanpay, B., Ekincialp, A. Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) Uygulamalarının Kabakgil Fide YetiĢtiriciliğine Etkileri. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu Özet Kitabı. S Haziran 2010.Van ġimģek, F., Durak Demirer E., Ġskenderoğlu, F., Demir, S., Tagetes (Kadife Çiçeği) Türlerinin Mikorhizal Bağımlılığı. Türkiye IV.Bitki Koruma Kongresi, Haziran 2011, KahramanmaraĢ, s: Terin, M., Yavuz, F., Yıldırım, I., Güler O.Ġ., Hayvansal Üretimin GeliĢmesinde Kooperatiflerin Rolü: Kırklareli Merkez Erikler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, Eylül, ġanlıurfa. Tuncer S.., Budağ, C., KarakuĢ K., 2011 DeğiĢen Ġhtiyaç ve Teknolojiler Ġçerisinde Yünün Geleceği. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Çukurova Üniv. Adana. Tunçtürk, R., Çiftçi, V., Tunçtürk, M., Soya ÇeĢitlerinin Hidratasyon Kapasiteleri Ve Hidratasyon Ġndekslerinin Belirlenmesi Üzerine Bir ÇalıĢma. Türkiye IV. Tohumculuk Kongresi Haziran Bildiriler Kitabı- 2, Sayfa: , Samsun. Tunçtürk, R., Tunçtürk, M., Çiftçi, V., Bazı Yazlık Kolza (Brassica napus ssp. Oleifera L.) ÇeĢitlerinde Fosforlu Gübre Uygulamalarının Tanede Besin Elementi Ġçeriğine Etkisi. Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Nisan, 2011 Tunçtürk, R., Tunçtürk, M., Kulaz, H., Arıtma Çamuru ve Bakteri AĢılama Uygulamalarının Çemende (Trigonella foenum-graecum L.) Ot Verimi ve Bazı Özellikler Üzerine Etkisi. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, Bursa. Tunçtürk, R., Tunçtürk, M., Kulaz, H., Arıtma Çamuru ve Bakteri AĢılama Uygulamalarının Çemende (Trigonella foenum-graecum L.). Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, Bursa. Tunçtürk, R., Tunçtürk, M., Kulaz, H., Bakteri AĢılaması ve Arıtma Çamuru Uygulamalarının Çemende (Trigonella foenum-graecum L.) Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, Eylül 2011, Bursa. Turhan, P., Demir, S., Çilekte Siyah Kök Çürüklüğü (Rhizoctonia solani Kühn.) Hastalığına KarĢı Bazı Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Etkileri. Türkiye IV.Bitki Koruma Kongresi, Haziran 2011, KahramanmaraĢ, s: Tüfenkci ġ., M., Gündoğdu, H., Ünsal, (2010). ġirvan (Siirt) Yöresinde YetiĢtirilen Yerel Nar Genotiplerinin Meyve Sularındaki Besin Elementleri Düzeyleri. 5. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, Eylül 2010 Tüfenkci ġ., M., Gündoğdu, H., Ünsal, K., Geçer, (2011). Farklı Çilek ÇeĢitlerine Ait Meyvelerin Mineral Madde Ġçerikleri. Prof.Dr. Nuri Munsuz Ulusal - Toprak Ve Su Sempozyumu, Mayıs 2011 Ankara Tüfenkci, ġ., M., Gündoğdu, H., Ünsal, H., Yılmaz (2011). Siirt Yöresinde YetiĢtirilen Nar (Punica Granatum L.) Tiplerine Ait Yaprak Ve Çekirdeklerin Besin Elementleri Ġçeriklerinin Belirlenmesi. Prof.Dr. Nuri Munsuz Ulusal - Toprak Ve Su Sempozyumu, Mayıs 2011 Ankara Ünsal H., Tüfenkçi ġ. Ülkemizde Yaygın Olarak YetiĢtirilen Bazı Üzüm ÇeĢitlerinin Doğal Beslenme Durumlarının Belirlenmesi. Prof. Dr. Nuri Munsuz Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu Ankara Üzal, Ö.,H. Yılmaz, Ö. Söylemez, F. YaĢar (2011). Ġnvitro KoĢullarda NaCl ve Farklı Dozlardaki Hormonların Domates Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi. Türkiye IV.Tohumculuk kongresi, Haziran,1.cilt, , Samsun. Yanmaz, R., B. Tuncer, F. Yaralı (2010). Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo L.) Melezlerinin Çerezlik Performanslarının Belirlenmesi. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, Haziran 2010, Van. Yarımbatman A, Atlıhan R, 2011 Callaphis juglandis (Goeze) (Hemiptera: Callaphididae) ile Beslenen Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) nın Sıcaklığa Bağlı Olarak GeliĢmesi ve Üremesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Haziran 2011, KahramanmaraĢ, s, 115 YaĢar, F., Ö. Üzal, Ġ. Kurt, Ö. Söylemez (2011). Ġnvitro KoĢullarda NaCl ve Farklı Dozlardaki Hormonların Patlıcan Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkisi. Türkiye IV.Tohumculuk kongresi, Haziran, 1.cilt, , Samsun. Yıldırım S, Tepe I, Van da yonca alanlarında küçük tohumlu yonca küskütü (Cuscuta approximata Bab.) nün dağılımı ve yoğunluğu. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran 2011, KahramanmaraĢ. Yıldız S., S. Erdoğan, M. Demirel (2011). ÇeĢitli ġekillerde Hazırlanan Çayır Silajlarının Aerobik ve Anaerobik Fermentasyon Özellikleri ile Yem Değeri. VII. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 14 Eylül-16 Eylül Yıldız S., S. Erdoğan, M. Demirel (2011). Silaj Mikroorganizmaları, Silaj Fermentasyon Kalitesi ve Son Ürünler Arasındaki ĠliĢki. VI. Hayvan Besleme Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 29-Haziran-02 Temmuz 2011, Zırhlıoğlu, G., M. Kayri, H. Mirtagioğlu ve S. Keskin. Doğum Anında Beklene YaĢam Uzunluğuna Etki Eden Faktörler: Path Analizi YaklaĢımı. 12. Ulusal Biyoistatistik Kongresi. 28 Haziran -1 Temmuz 2010 Van. 98

103 Uluslararası Bildiriler Anac E., Kaya I, Tepe I, Determination of alfalfa dodder (Cuscuta approximata Bab.) damage on alfalfa (Medicago sativa L.) grown in Van, Turkey.Joint Workshop of the EWRS Working Groups Weed Management in Arid and Semi-arid Climate and Weed Management Systems in Vegetables, September 2011, Huesca, Spain. Bakır, G., ġırnak Yöresindeki Sığırcılığın Yapısı Ve ĠĢletmelerde Uygulanabilir Barınak Projelerinin GeliĢtirilmesi. Uluslararası ġırnak ve Çevresi Sempozyumu, Mayıs, Çığ, A., H. Yılmaz (2010). Changes in Nutrient Contents of Daffodil (Narcissus tazetta L.) Grown under Salt Stress. 28th International Horticultural Congress, August, Lisboa, Abstract code number: Ornamentals: S09-294, page: 435. Çilek, S., Bakır, G., Reproductive traits of Anatolian Brown Swiss cows. Anniversary Scientific Conference 60 Years Institute of Animal Science, Kostinbrod, Bulgaria, 46: Demirci, M., Kaya, I., Aykul, H., Türkseven, S. and Nemli, Y., Some Invasive Weeds: Diplachnea fusca (L.) P. Beauv., Chondrilla juncea L., Bromus spp. 2 nd International Workshop Invasive Plants in the Mediterranean Type Regions of the World, 2-6 August, Trabzon, TURKEY. Denizhan E., W. Szyd, D. Diduszko and A. Skoracka, Preliminary Study on eriophyoid mites (acari: eriophyidae) infesting grasses in Turkey. (XIII. International Congress of Acarology in Brazil). Denizhan, E.,2010. Eriophyid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyidae) from Turkey. 13th Internatıonal Congress Of Acarolgy August 23-27, 2010, Gülser, E., Tüfenkçi ġ., Demir, S., Effects of Potassium, Salicylic Acid and Humic Acid Applications on Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici) and Nutrition of Tomato Seedlings (Lycorpersicum esculentum). International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality (Ondokuz Mayis University Samsun-Turkey, May 26-28, 2010) Abstract Book, p: 218. Gülser, F., Çığ, A., Sönmez, F The Determination of Phytoremediation Levels of Ornamental Plants Used in Landscape. International Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, June 4-6. (Abstract) Gülser, F., Sömez, F Effects of Cadmium in Different Peat Ratios on Plant Growth and Potassium Contents in Pepper Seedlings. Symposium on Soil Management and Potash Fertilizer Uses in West Asia and North Africa Region, November 22-25, Antalya.(Abstract) Gülser, F., Sönmez, F Effects of Cadmium in different peat ratios on plant growth and nutrient contents in pepper seedlings. In: Abstract Book of the International Soil Science Congress on Management of Natural Resources to Sustain Soil Health and Quality. R.Kizilkaya, C.Gulser, O.Dengiz (eds.), May 26-28, Ondokuz Mayis University, Samsun, Turkey. pp. 226 (Abstract). Günalp, B., Ö. Horasan, F. Yasar, ġ Kusvuran,R. Tipirdamaz, ġ. Ellialtioglu (2011). Effects of Jasmonic Acid and Salt Applications on Antioxydative Enzyme Activities of the Eggplant Seedlings Grown in Vitro Culture. Eurobiotica. Volume 22, Supplement 1, September, European Biotechnology Congress, page: S141. Karadas F., A. Benli, D. Solyalı, (2011). Protein and Energy Levels of Partridge (Alectoris Chukar) Breeder Diets. XXXth IUGB Congress (International Union of Game Biologist) and Perdix XIII 5-9 September Barcelona-Spain. Kaya I, Tepe I, Yergin R, Some important invasive plants belonging to the Asteraceae family in Turkey. Complete Programme of the 2nd International Workshop on Invasive Plants in the Mediterranean Type Regions of the World, August 2010, Trabzon, Turkey. Kaya, I., Tuncturk, M., Yergin, R. and Ozkan, O.U., Determination of Critical Period of Weeds in Potato Areas in Van/Turkey. EWRS 9th Workshop of the EWRS Working Group: Physical and Cultural Weed Control, March, Samsun, TURKEY. Özrenk, K., Balta, F., Çelik., F Levels of fire blight (Erwinia amylovora) susceptibility of native apple, pear and quince germplasm from Lake Van Basin, Turkey. European Journal of Plant Pathology (DOI: /s ) Özrenk, K., Balta, F., Güleryüz, M., Kan, T Fire blight (Erwinia amylovora) resistant/susceptibility of native apple germplasm from eastern Turkey. Crop Protection. Volume 30, Issue 5, May 2011, pages Özrenk., K., Javidipour I., Yarılgaç, T., Balta, F., Gündoğdu, M Fatty acids, tocopherols, selenium and total carotene of pistachios (P. vera L.) from Diyarbakır (Southestern Turkey) and walnuts (J. regia L.) from Erzincan (Eastern Turkey) Food Science and Technology International. (DOI: / Özyurt, A. (2010). The Effects of Dry Period and Clinical Mastitis and Metritis that Occurred in Previous Period on Abortion in Holstein Dairy Cows. IV. Congress of Veterinary Gynecology (International Participant), November 4-7, 2010 Antalya- Türkiye. (Oral Presentation) Recife-Pe, Brazil. Tekeli, A., Yıldız, G., Drochner, W., Steingass, H., The Influence of Addition of Some Plant Extracts on TMR, Concantre and Hay on Methanogenesis and at 8 and 24. Hours Volatile Fatty Acid (VFA) Production In Vitro Gas Production Test. 9. International Symposium. Symposium Uber Wissenchaftliche Ergebnisse Deutch-Turkisher Universitaetspartnerchaften Im Agrarbereich Maerz Kurzfassungen Der Vortaraege. Antakya/Hatay/TÜRKĠYE Tunçtürk, M., N. ġekeroğlu, R. Tunçtürk, M. M. ErtuĢ, F. Özgökçe (2010). Cadmium Contents of Wild Plants Used in Van Herby Cheese. PHYTOPHARM th International Congress, 1-3 July, 2010, P: 105, Saint- Petersburg, Russia. Tunçtürk, M., N. ġekeroğlu, R. Tunçtürk, M. M. ErtuĢ, F. Özgökçe (2011). Cadmium Contents of Some Wild Plants Used in Van Herby Cheese. CIPAM 2011 International Congress On Aromatic and Medicinal Plants. Cagliari (Italy) April Tunçtürk, R., M. Tunçtürk, V. Çiftçi (2010). The Effects Of Varying Nitrogen Doses On Yield And Some Yield Components Of Black Cumin (Nigella sativa L.). The 2 nd International Symposium On Medicinal Plants. Their Cultivation and Aspects of Uses. 3-4 November, 2010, P: 118, Petra-Jordan. Tunçtürk, R., Tunçtürk, M., Yıldırım, B., The Effects of Varying Nitrogen and Phosphorus Doses on Seed Mineral Composition of Black Cumin (Nigella Sativa L.). 6th CMAPSEEC (6th Conference on Aromatic and Medicinal Plants of Southeast European Countries) April, 18-22, S: Antalya. 99

104 AraĢtırma Faaliyetleri Lahana (Brassica oleracea) Türlerinde Yüksek Sıcaklık Uygulamalarının Mikrospor Embriyogenesisi Üzerine Etkisi (YYÜ BAP 2011-ZF-B005). Proje Yürütücüsü: Dr. Burcu Tuncer Ülkemizdeki Bazı Fasulye Genotipleri Arasındaki Akrabalık ĠliĢkilerinin ve Antraknoz Hastalığına Dayanıklılığın Fenotipik ve Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi (Y.Y.Ü. BAP 2008 FBE B002)Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Önder Türkmen Bazı Yerli Su Kabakları (Lagenaria siceraria) ve Çekirdek Kabaklarının (Cucurbita pepo) Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu (YYÜ BAP 2010-ZF-B012)Proje Yürütücüsü: Dr. Mehtap Yıldız Bazı Yerli Bamya Genotipleri ile Yabancı Bazı Bamya Genotiplerinin Akrabalık ĠliĢkilerinin ISSR Ve SSRs Moleküler Markır Yöntemleri ile Belirlenmesi (YYÜ BAP 2010-ZF-B013)Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Suat ġensoy Ağır metal (Cd ve Pb) Stresinin Çilek Bitkisinde (Fragaria x Ananassa Duch.) Bazı Büyüme, Kimyasal ve Ġçsel Hormon DeğiĢimi Üzerine Etkileri.(YYÜ BAP, 2010-ZF- B015. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Ferhat Muradoğlu Tuz Stresi Altındaki Biber Bitkilerine GA3 Uygulamalarının Enzim Aktiviteleri ve Bünyesel Hormonlarla Olan ĠliĢkilerinin Belirlenmesi. (YYU BAP, 2010-ZF- B014)Proje Yürütücüsü: Dr. Özlem Uzal Van da yonca (Medicago sativa L.) da yonca küskütü (Cuscuta approximata Bab.) sorununun belirlenmesi ve çözümüne yönelik çalıģmalar (Tepe I, Kaya Ġ, Çelebi Zorer ġ). Proje No: TÜBĠTAK-TOVAG/109O145 ( ). Proje Yürütücüsü:IĢık Tepe Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF), Peyniraltı Suyu ve Humik Asit Uygulamalarının Bazı Sebzelerin YetiĢtiriciliğine ve Verticillium dahliae Kleb in Neden Olduğu Solgunluk Hastalığına Etkileri. (TÜBĠTAK- TOVAG 108O862). Proje Yürütücüsü: Semra Demir Biyolojik olarak aktif rekombinant antiviral proteinlerin bakteriyel ekspresyonu, purifikasyonu ve bitki virüs replikasyonu üzerine etkilerinin araģtırılması, TÜBĠTAK-TOVAG 110 O 180 Nolu Proje, 2010(Devam ediyor). Proje yöneticisi: H. Murat Sipahioğlu, Tüketici isteklerine uygun kaliteli çerezlik kabak çeģitlerinin geliģtirilmesi, TÜBĠTAK-TOVAG 110 O 088 Nolu Proje, 2010 Yardımcı araģtırıcı :H. Murat Sipahioğlu Toprağa Arbüsküler Mikorhizal Fungus (AMF) Uygulamasının Leptinotarsa decemlineata ya Etkisi TÜBĠTAK- TOVAG 110O160 Proje Yürütücüsü: Remzi Atlıhan Toprağa Arbüsküler Mikorhizal Fungus (AMF) Uygulamasının Leptinotarsa decemlineata ya Etkisi (TÜBĠTAK-TOVAG 110O160) DanıĢman: Semra Demir Bazı Kabak ÇeĢitlerinde (Cucurbita pepo L.) Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) Uygulamasının Zucchini Yellow Mosaic Potyvirus-ZYMV ne Etkileri (YYÜ-BAPB 2010 FBE YL169) Proje Yürütücüsü: Semra Demir Bartın Ġli Uluyayla Yöresi Toprak Özellikleri ve Botanik Kompozisyonun Bugdaygillerdeki (Gramineae) Arbüsküler Mikorizal Fungusların (AMF) Kolonizasyonuna Etkilerinin Arastırılması (TÜBĠTAK- TOVAG) Yardımcı AraĢtırıcı: Semra Demir,Yardımcı araģtırıcı: H. Murat Sipahioğlu Cherry green ring mottle virus (CGRMV) ünün Doğu Anadolu Bölgesinde yetiģtirilen sert çekirdekli meyvelerdeki yaygınlığının dot blot hibridizasyon yöntemi ile araģtırılması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, Proje No: 2010-ZF- B (Devam ediyor). Proje Yürütücüsü: Murat Sipahioğlu Van da Yonca Alanlarında Küsküt (Cuscuta spp.) Sorununun Tespiti. Bilimsel AraĢtırmalar Proje BaĢkanlığı. Proje Yürütücüsü:Ġlhan Kaya Ex-Vivo Kanser Modelinde Ficus caria ve Rehum ribes'in Prevantif Etkinliğinin AraĢtırılması. Dokuz Eylül, Ege ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi ortak araģtırma projesi,2010 Yardımcı AraĢtırıcı:Ġlhan Kaya Global action plan for the conservation of the tree genus Zelkova (Ulmaceae). Conservation biology and conservation biogeography Project, Switzerland. (Proje devam etmektedir) Yardımcı AraĢtırıcı: Ġlhan Kaya Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF), Peyniraltı Suyu ve Humik Asit Uygulamalarının Bazı Sebzelerin YetiĢtiriciliğine ve Verticillium dahliae kleb'in Neden Olduğu Solgunluk Hastalığına Etkileri (TUBĠTAK- TOVAG -108O862) Proje yürütücüsü: Semra Demir Toprağa Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) Uygulamasının Leptinotarsa decemlineata'ya Etkisi ( TUBĠTAK- TOVAG- 110O160) Proje yürütücüsü: Remzi, Atlıhan Fosfat Çözücü Bakteriler ve DeğiĢik Dozlarda Organik Gübre Uygulamalarının Nohutun Verim ve Besin Elementi Ġçeriğine Etkilerinin AraĢtırılması (2010-FBE-D-110) Proje yürütücüsü: ġefik Tufenkçi Arpa ve buğday ağırlıklı bıldırcın rasyonlarında (coturnix coturnix japonica) xylanase, β-glucanase, cellulase, pectinase, protease (rovabio excel) enzim kullanılmasının yumurta verimi ve kalitesi ile bazı kan parametreleri üzerine etkileri. (trouw nutrition firmasından destek alındı) Proje yürütücüsü: Yrd.doç. Dr. Ahmet Tekeli ÇakĢır (Ferula eleaochytris) kökü tozunun bıldırcın rasyonlarında (coturnix coturnix japonica), yumurta verimi, yumurta kalitesi, sperm özellikleri, kuluçka sonuçları ve bazı kan parametreleri üzerine etkileri Proje yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Ahmet Tekeli Soğuk stresi altındaki broylerlerde oksidatif stresin kontrolü amacıyla ve normal koģullarda yetiģtirilen broylerlerde alternatif bir yem katkı maddesi olarak kuģburnu (rosa canina) meyvesinin kullanım olanakları 2011 Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç. Dr. Ahmet Tekeli Yem Bezelye Tanesinin Koyunlarda Bazı Rumen ve Kan Parametreleri ile Rumen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı. Proje yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Cemal Budağ Farklı Düzeyde Beslemenin Norduz Kuzularında Ġkincil Kıl Folekül OluĢumu Üzerine Etkisi. (Devam Ediyor) Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı. Yardımcı AraĢtırmacı: Cemal Budağ Van Gölü Havzasında Üreyen Van Gölü Martısı ile Gece Balıkçılının Yumurta ve Plazmalarında Antioksidan Seviyelerinin Farklı Dönemlerde Tespiti. (YYÜ YNL-ZF06. (Devam ediyor) Proje Yürütücüsü: Filiz KaradaĢ Van Havzasında Üretilen ÇeĢitli Karma Yemlerin Aflatoksin Ġçerikleinin AraĢtırılması. (2010-FBE- YL- 070) Proje yürütücüsü: Filiz KaradaĢ (Sonuçlandı) Damızlık Bıldırcın Yemlerinde Farklı Karotenlerin Yumurta Sarısı ve Kuluçka Performansı Üzerine Etkilerinin KarĢılaĢtırılması ( 2010-FBE-YL- 160) Proje Yürütücüsü: Filiz KaradaĢ (Devam ediyor) Eksik Gözlemli Uzun Süreli (Longitudinal) Verilerde Marjinal ve Marjinal Olmayan Çok Seviyeli GenelleĢtirilmiĢ Doğrusal KarıĢık Modellerde Model Seçimi (Bilimsel AraĢtırma Projeleri, Doktora Tez Projesi, Proje No: 2009-FBE-D079-Tamamlandı-2011). Proje Yürütücüsü: Hayrettin Okut 100

105 Genetic Markers for Paratuberculozis in North American Jersey Cattle. Wisconsin-Madison Universitesi, Hayvan Bilimleri Bol. Genetik ve Hayvan Islahi ABD. Madison. Wisconsin, A. B. D. (Yrd.AraĢtırmacı: Yrd.Doç.Dr. Hasan Koyun)Proje Yürütücüsü: Brian W. Kirkpatrick Türkiye Yerli Keçi Genetik Kaynaklarında Hemoglobin, Transferrin, Seruloplazmin, Glutatyon ve Eritrosit Potasyum Polimorfizmi. (Y.Y.Ü.SBE-057). Proje Yürütücüsü: Nihat Mert Erdoğan S., F. KaradaĢ, A. Yılmaz, S. Karaca, S. Çiftçi (2011). Gebeliğin son döneminde Norduz koyunlarının farklı düzeylerde organik selenyum ile beslenmesinin projeni selenyum transferi üzerine etkisi. YYÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Proje Yürütücüsü: Sibel Erdoğan Ahlat Ekolojik ġartlarında Gisela-6 Anacı Üzerine AĢılı Ziraat 900 Kiraz çeģidinin Performansı. Performance of Ziraat 900 Grafted on GiselA-6 in Ahlat Ecological Conditions. YYÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Proje Yürütücüsü: Koray Özrenk Projenin Uygulanacağı Yıl: (Tamamlandı) Erzincan Yöresinde YetiĢen Kızılcık (Cornus mas L.) Genotiplerinin Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi Determination Fruit Characteristics of Cornelian Cherry Genotypes Grown in Erzincan YYÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Proje Yürütücüsü: Koray Özrenk Projenin Uygulanacağı Yıl: (Tamamlandı) Proje Sunulan KuruluĢ: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığıVan Gölü Havzası YumuĢak Çekirdekli Meyve Türlerinin AteĢ Yanıklığı Hastalığına Dayanıklılıklarının Belirlenmesi. Determination of Resistance of Pome Fruits to Fire Blight in Van Lake Basin. YYÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı Proje Yürütücüsü: Koray Özrenk Proje Uygulanacağı Yıl: (Devam ediyor) Kitap ve Ders Notları Karaca, Ġ. ve M.S. Özgökçe, Entomoloji- Böcek Ekolojisi, Bölüm 7. Açık Öğretim Fakültesi, Yayınları. 101

106 ENSTĠTÜLER EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin değiģtirilerek kabulüne iliģkin tarih ve 2809 Sayılı Kanun'un 30 uncu maddesi göre Bakanlar Kurulu nca 01/02/2010 tarihinde kararlaģtırılarak 19/01/2010 tarihinden itibaren Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulmuģtur. Enstitüye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları: Eğitim Bilimleri Türkçe Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Güzel Sanatlar Eğitimi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Ġlköğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı TOPLAM: 7 Program EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ FAALĠYETLERĠ Eğitim Bilimleri Enstitüsü kuruluģundan sonra, kendisine ait çalıģma mekanları oluģturuluncaya dek, Üniversite bünyesindeki diğer Enstitülerde bulunan öğrencilerine iliģkin devir iģlemlerini gerçekleģtiremediğinden, faaliyetlerini Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte yürütmektedir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi arasında bilimsel ve akademik iģbirliği ve etkileģim yoluyla güçlü taraflarını bir araya getirerek birlikte yürütülmek üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Anabilim Dalında en üstün akademik standartlarda ortak doktora programı açılmasını baģlatmıģ ve bu çalıģma tamamlanma sürecindedir. Van da ve ErciĢ te yaģanan deprem sonrasında ortaya çıkan olumsuz koģulların bir sonucu olarak Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine psiko-sosyal destek sunmak amacıyla Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Ankara ve Hacettepe Üniversiteleriyle iģbirliğine gidilmiģ ve bu iģbirliği çerçevesinde; a. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Bölümü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Anabilim Dalı iki üniversite arasındaki iģbirliğini somutlaģtırarak ġubat tarihleri arasında Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜġ ün Üniversitemize gelerek Akademik ve Ġdari personele ve Öğrencilere dönük Deprem Sonrası Psikoloji yi konu alan iki seminer vermesi planlanmıģtır. b. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Bölümü ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Anabilim Dalı iki üniversite arasındaki iģbirliğini somutlaģtırarak Hacettepe Üniversitesinden 15 kiģilik uzman bir ekibin Mart 2012 nin son haftasında bir hafta süreyle akademik ve idari personel ile öğrencilere deprem sonrası yaģamın normalleģtirilme sürecinde psikolojik destek programı altında katkı sunmaları planlanarak takvime bağlanmıģtır 102

107 Van ve ErciĢ te yaģanan deprem sonrasında psiko-sosyal desteğin sunulmasında yaģanan organizasyon sıkıntılarının tespit edilerek Rektörlük makamının giriģimleriyle Ġl düzeyinde bir koordinasyon biriminin kurulmasının sağlanması ve bu koordinasyon biriminin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte yönetilmesi. Daha sonra bu yapının BaĢbakanlığın emriyle oluģturulan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koordine edilen ve Sağlık, Milli Eğitim, Çevre ve ġehircilik Bakanlıkları ile Sivil Toplum KuruluĢları ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinin içinde yer aldığı Deprem Sonrası Eylem Planı adıyla hayata geçirilen oluģuma devir etmiģ ve devir sürecinden sonrada oluģuma destek vermeye devam etmiģtir Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik DanıĢma Rehberlik Anabilim Dalı, ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği ve J ve J Vakfı iģbirliği ile Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Psiko-Sosyal Destek Projesi hazırlanmıģtır. Proje Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlük Makamının onayına sunulma aģamasına gelmiģtir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Anabilim Dalı ile Çocuk Vakfı birlikte çalıģarak Van ve ErciĢ depremleri sonrasındaki durumu tespit etmek amacıyla bir çalıģmayı yürütmüģ ve bu çalıģma sonucunda oluģturulan rapor Çocuk Vakfı aracılığıyla BaĢbakanlığa sunulmuģtur. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Vakfı ile Travma Derneğinin Van da baģlattıkları projenin bir parçası olarak oluģturulan ve Van ve ErciĢ te depremden olumsuz etkilenenlerin rehabilite edilecekleri Travma Merkezi kurulmuģtur. Bu projeye Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Anabilim Dalı iģbirliği kurmuģtur. Bu iģbirliği çerçevesinde Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik Bilim Dalında yüksek lisans yapan öğrenciler travmaya müdahale konusunda eğitim almaları sağlanmıģtır. Ġki yıl sürecek bu uygulamalı travma eğitiminden sonra kurulan Travma Merkezi Yüzüncü Yıl Üniversitesine devredilmesi konusunda giriģimler devam etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya baģladığı Avrupa Birliği destekli Deprem Sonrasında Rehber Öğretmenlerin Eğitilmesi içerikli projede Yüzüncü Yıl Üniversitesi adına Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik DanıĢma Rehberlik Anabilim Dalı yerel uzman kaleminde eğitim desteği sunmak üzere ilgili birimlerle iliģkiye geçmiģ ve ġubat 2012 içinde Ankara da baģlayacak eğitimlere uzman desteği sunarak eğitimlere katkı sunacaktır. 103

108 FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin değiģtirilerek kabulüne iliģkin tarih ve 2809 Sayılı Kanun un 33/c maddesi hükmüne dayanılarak kurulmuģtur. Enstitü, ilk kez Öğretim Yılı Güz Dönemi nde eğitim-öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır. ġu anda Ziraat Fakültesi ne bağlı Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Biyosistem Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni; Su Ürünleri Fakültesi ne bağlı Su Ürünleri Mühendisliği; Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ne bağlı Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Gıda Mühendisliği; Fen Fakültesi ne bağlı Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji; Eğitim Fakültesi ne bağlı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi ve Ġlköğretim Anabilim Dalları olmak üzere 18 anabilim dalında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Enstitüye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları : Ziraat Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarla Bitkileri Biyosistem Mühendisliği Tarım Ekonomisi Toprak Bilimi ve Toprak Besleme Zootekni Su Ürünleri Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Su Ürünleri Mühendisliği Fen Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Biyoloji Fizik Kimya Matematik Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Gıda Mühendisliği

109 Eğitim Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Ġlköğretim Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğt Enstitünün Yüksek Lisans Programları : Ziraat Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Bahçe Bitkileri Zootekni Tarla Bitkileri Toprak Bilimi ve Toprak Besleme Biyosistem Mühendisliği Tarım Ekonomisi Bitki Koruma Su Ürünleri Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Prof. Dr. Fırat CENGĠZ Prof. Dr. Vahdettin ÇĠFTÇĠ Prof. Dr. ġefik TÜFENKÇĠ Yrd.Doç.Dr. Burçak KAPUR Prof. Dr. Ġbrahim YILDIRIM Prof. Dr. IĢık TEPE Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Mustafa SARI Fen Fakültesi ne Bağlı Olarak : Biyoloji Fizik Kimya Matematik Anabilim Dalı Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Peyami BATTAL Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR Prof. Dr. Mehmet TUNÇ Prof. Dr. Cemil TUNÇ Mühendislik Mimarlık Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Jeoloji Mühendisliği Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Sabir RÜSTEMLĠ Yrd.Doç.Dr. Sedat YAYLA Prof. Dr. Sefer ÖRÇEN Prof. Dr. Ġ. Sait DOĞAN Eğitim Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Anabilim Dalı BaĢkanı Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Prof. Dr. Tunay BĠLGĠN Ġlköğretim Yrd. Doç. Dr. Atilla TEMUR 105

110 Enstitünün Doktora Programları : Ziraat Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Bahçe Bitkileri Zootekni Tarla Bitkileri Bitki Koruma Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Ahmet KAZANKAYA Prof. Dr. Fırat CENGĠZ Prof. Dr. Vahdettin ÇĠFTÇĠ Prof.Dr.IĢık TEPE Su Ürünleri Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Su Ürünleri Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Prof.Dr. Mustafa SARI Fen Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Kimya Matematik Biyoloji Fizik Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet TUNÇ Prof. Dr. Cemil TUNÇ Prof. Dr. A. Ömer KOÇAK Prof.Dr. Rıdvan KARAPINAR Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Ġ. Sait DOĞAN Enstitünün 18 anabilim dalının tamamında yüksek lisans programı mevcut olup, doktora programı 10 anabilim dalında uygulanmaktadır. ENSTĠTÜYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Devam Etmekte Olan Lisansüstü Tezler Adnan ÇETĠN, 2,5-Dimetil-Fenilhidrazin in Bazı 2,3- Furandionlarla Reaksiyonlarının AraĢtırılması (Kimya, Doktora) Meltem TAN, Yeni Pirazol Türevlerinin Sentez ve Reaksiyonlarının AraĢtırılması (Kimya, Doktora) Mahire BAYRAMOĞLU, Rosa Pisiformis (Chrıst) D. Sosn. Bitkisinin Antioksidan, Antiradikal Aktivitesinin ve Isoproterenol Ġle Oksidatif Stres OluĢturulan Ratlarda Antioksidan Etkisinin Belirlenmesi (Kimya, Doktora) Çiğdem ÇETĠN, Koroner Arter Ektazi Hastalarda DNA Hasarı, Lipid Peroksidasyonu ve Bazı Antioksidant Enzimler (Kimya, Yük.Lis.) Ela YILDIZ, ÇeĢitli Pirimidin Türevlerinin Sentezi (Kimya, Yük.Lis.) Ömer BOĞAÇ, Ağrı Ġli ve Ġlçelerinde Ġçme ve Kullanma Sularında Ağır Metal ve Bazı Makro Elementlerin Düzeylerinin Tespiti ve Halk Sağlığı Yönünden ĠliĢkilinderilmesi (Kimya, Yük.Lis.) Dilara ÖZTÜRK, Ağrı Dağı Eteğinden Toplanan Pomza Örnekleri Üzerine Arsenik(III) Adsorpsiyonun Ġncelenmesi ve Ortam KoĢullarının CCY (Cevap Yüzeyi Yöntemi) Ġle Optimizasyonu (Kimya, Yük.Lis.) Mehmet YILDIRAN, Migren Tedavisinde Kullanılan Ġndol Türevi BileĢiklerden Naratriptan ın Bor Katlıkılı Elmas Elektrot Üzerinde Volametrik Analizi (Kimya, Yük.Lis.) Aylin HOZATLI, Mangan Peroksidaz Enziminin Bazı Adsorbanlar (Aktif Karbon ve Kil) Üzerine Ġmmobilizasyonu (Kimya, Yük.Lis.) Veysel BENEK, Van Yöresindeki Doğal Pomza TaĢı ve Diatomitin Bazı Ağır Metallerin Adsorpsiyonunda Kullanılması (Kimya, Yük.Lis.) Ümit IġIK, Boraks Mineralinin Benzoik Asit Çözeltilerinde ÇözünürleĢtirilmesinin Kinetiği ve Mekanizması (Kimya, Yük.Lis.) 106

111 Hakan ġahġn, Testosteron Hormonu nun Elektrokimyasal Özelliklerinin Ġncelenmesi ve Miktar Tayini (Kimya, Yük.Lis.) Çiğdem ÖTER, Van Ġlinde YetiĢtirilen Bazı Yöresel Ürünlerde Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi (Kimya, Yük.Lis.) Ali LEYMUNĠ, ÇeĢitli Yöntemlerle Muamele GörmüĢ Bazı Adsorbanlarla Atık Sulardan Ağır Metal Giderimi (Kimya, Yük.Lis.) ġerafettin ALPER, Killerin, Kozmetik ve Dermatolojik Açısından Adsorpsiyon Kapasitelerinin AraĢtırılması (Kimya, Yük.Lis.) Mehmet ġirin BALA, Sağlıklı ve DelibaĢ (Coenuraiasis) Hastalıklı Koyunların Kan Plazması Asetilkolinesteraz Enzimi Aktivitelirinin KarĢılaĢtırılması ve Bu Enzim Üzerine Bazı Parazikuantal ve GeniĢ Spektrumlu Antibyotik Ġlaçların Ġnvitro Etkilerinin AraĢtırılması (Kimya, Yük.Lis.) Muzaffer MÜKEMRE, Konalga, Sırmalı, Dokuzdam (Çatak/Van) ve Çevrelerinin Etnobotanik Özellikleri (Biyoloji, Yük.Lis.) Nafiye Buket BAKAN, Van Pentatomoıdea (Hemiptera) Üstfamilyasının Ekofaunası Üzerine AraĢtırmalar (Biyoloji, Yük.Lis.) Yakup YAYLACI, Deneysel Olarak Etil Alkol ile Oksidatif Stres OluĢturulan Sıçanlarda Ihlamur Ġnfizyonunun Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Rolünün Belirlenmesi (Biyoloji, Yük.Lis.) Emrah ÇELĠK, Dönemeç (engil) Deltasının Ornitolojik Potansiyeli ve Kullanım Alanlarının Coğrafik Bilgi Sistemleri (CBS) Kullanılarak Belirlenmesi (Biyoloji, Yük.Lis.) Mehmet Ğıyas SAKAR, Kesirli Mertebeli Diferansiyel Denklemlerin Analitik ve Nümerik Çözümleri (Matematik, Doktora) M. Mihrap ÖNGEL, Periyodik Sınır Değer Sobolev Problemi Ġçin Fark ġemaları (Matematik, Yük.Lis.) Fırat ÇAKIR, Bir Operatör Cebirinin Kompakt Operatörleri Kapsaması Üzerine (Matematik, Yük.Lis.) Abdullah ÖZKARTAL, SnO2/Yarıiletken, ITO/Yarıiletken Fotovoltaiklerde Arayüzey Modifikasyonunun Verim Üzerine Etkileri (Fizik, Yük.Lis.) NurĢen AKGÜL, SSR Moleküler Belirteçlerinin Bazı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kavun Genotipleri Arasındaki Genetik ĠliĢkilerin Belirlenmesinde Fenolojik Belirteçler Ġle Birlikte Kullanımı (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) Deniz SOLMAZ, ErciĢ Üzüm ÇeĢidinin (Vitis vinifera L. Cv ErciĢ ) Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri Üzerine AraĢtırmalar (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) Mehmet SARĠ, MuĢ Çevresinde Doğal Olarak YetiĢen MuĢ Lalesinin (Tulipa sintenisii Baker) Morfolojik Karakterizasyonu (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) Sinan HAKAN, Farklı YetiĢtirici KoĢullarında KarakaĢ Koyunlarının Kırkım Sonu Canlı Ağırlığı ve Kirli Yapağı Verimi (Zootekni, Yük.Lis.) Aslı HAS, Van Piyasasında SatıĢa Sunulan Balların HMF (Hidroksimetilfurfural) Ġçeriklerinin Belirlenmesi (Zootekni, Yük.Lis.) Sanem ġehrġbanoğlu, Yapısal EĢitlik Modellerinde Bayesci YaklaĢımlar (Zootekni, Doktora) Tülay ÇĠMRĠN, Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Biberiye Uçucu Yağ Ġlavesinin Performans, Yumurta Kalite Kriterleri Ġle Bazı Kan Parametreleri ve Ġncebağırsak Mikroflorası Üzerine Etkisi (Zootekni, Doktora) Belgin ÖZTÜRK GÜNBEY, Karadeniz Bölgesindeki Özgün Bal Arısı (Apis mellifera L. ) Genotiplerinin Bazı Morfolojik Özelliklerinin Tanımlanması ve Bölge KoĢullarında Performanslarının KarĢılaĢtırılması (Zootekni, Doktora) Muhsin YEġĠLYOL, Van Ġli Merkez Ġlçede AlıĢveriĢ Merkezleri ve Süpermarketlerle Ġlgili Tüketicilerin Satın Alma DavranıĢları (Tarım Ekonomisi, Yük.Lis.) Fatih Fuat GÖKSU, Uysal Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Üye Kültür Irkı Süt Sığırcılığı Yapan ĠĢletmelerin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi (Tarım Ekonomisi, Yük.Lis.) Mustafa BEġLĠ, Kükürtlü ve Kükürtsüz KoĢullar Altında Artan Oranlarda Azot Uygulamasının Buğdayda Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Fatih ERDĠN, Van-GevaĢ Ekolojik ġartlarında Bazı Nohut ÇeĢitlerinin Ġkinci Ürün Olarak YetiĢtirilmesi (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Cemal BARLAK, BaĢeğmez Köyü Doğal Mera Vejetasyonunun Botanik Kompozisyonu ve Verim Potansiyeli Üzerinde Bir AraĢtırma (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Ümmigülsüm ATLI, Karacadağ Meralarında Egzoz Gazlarından Kirlenme Seviyelerinin Tespiti (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Emrah BUDAK, Elazığ KoĢullarında Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Aspir (Remzibey, Yenice ve Dinçer) ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Erkan IġIK, Van Gölünün Etkisinin Görüldüğü Farklı Fizyografik Ünitelerde Bulunan Toprakların OluĢumu ve Sınıflandırılması (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yük.Lis.) Mustafa USTA, Doğu Anadolu Bölgesinde Buğday Üretim Alanlarındaki Bazı Buğday Virüslerinin Multipleks RT- PCR Yöntemi Ġle AraĢtırılması ve Bazı Virüs Ġzolatlarının Moleküler Karakterizasyonlarının Yapılması (Bitki Koruma, Doktora) Evin POLAT AKKÖPRÜ, Ceviz Büyük Yapraktipi [ Panaphis juglandis (Goeze) (Hemiptera: Callaphididae)] nin Bazı Ceviz (juglans regia L.) ÇeĢitleri Üzerindeki Popülasyon Parametreleri ile Önemli Avcılarının Biyolojik Özellikleri ve Predasyon Oranlarının Belirlenmesi (Bitki Koruma, Doktora) Reyyan YERGĠN, Küçük Tohumlu Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.) nün Çimlenme Fizyolojisi ve ÇıkıĢ Özellikleri ile Bazı Bitkilerin Yonca (Medicago sativa L.) ve Küçük Tohumlu Yonca Küskütüne Allelopatik Etkilerinin Belirlenmesi (Bitki Koruma, Doktora) Halil DĠLMEN, Van Gölü Kıyı ġeridi Boyunca Notonecta viridis (Hemiptera: Notonectıdae) in Popülasyon DeğiĢimi ve Gösterge Değeri (Bitki Koruma, Yük.Lis.) Vedat SĠZER, Diyarbakır Ġli Buğday Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabani Yulaf (Avena sterilis L.) ın Bazı Herbisit Gruplarına KarĢı OluĢturduğu Dayanıklılığın Belirlenmesi (Bitki Koruma, Yük.Lis.) IĢıl BOZKURT, Aquaponik Sistemlerde Sazan (Cyprinus carpio) Balıkları ve Marul (Lactuca sativa) YetiĢtiriciliği Üzerine Bir AraĢtırma (Su Ürünleri, Yük.Lis.) Türkan KARAKAġ, Ġnce Tabaka Kromatografisinde Yeni Bir Teknikle Kırmızıbiberde Aflatoksin Tayini (Gıda Mühendisliği, Yük.Lis.) Burak DEDE, FPGA Ġle Ġki Eksenli Robot Kolu Kontrolü (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.) M. Cihat ALTIN, Mardin Bölgesi Rüzgar Hızının Yıllara Göre KarĢılaĢtırılması ve Fourier Yöntemiyle Analizi (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.) Ġlter DEMĠR, 154 Kv luk Van Trafo Merkezinde Kısa Devre Akımlarının Analizi ve Simülasyonu (Elektrik- Elektronik Müh., Yük.Lis.) Sunullah ĠLBAY, Muradiye Ovasının (Van) Neotektonik Özelliklerinin AraĢtırılması (Jeoloji Müh., Yük.Lis.) Serap DENĠZ, Ġlköğretim Ġkinci Kademe Matematik Öğretim Programında Öngörülen Ölçme ve Değerlendirme YaklaĢımlarının Öğretmenler Tarafından Uygulanabilirliği (Orta Öğretim Matematik, Yükl.Lis.) Cengiz EKEN, Van ve Ġstanbulda Bazı Sularda ve Ġstanbulda en fazla Tüketilen Gıdalarda Bulunan Ağır Metal ve Toksik Maddelirin Kantitatif Analizleri (Orta Öğretim Kimya, Yükl.Lis.) 107

112 Alev Duygu ACUN, Yoğunluk Fonksyonu Teorisi Ġle FeSi ve CoSi nin Elektronik, Elastik ve TitreĢim Özelliklerinin Teorik Olarak Ġncelenmesi (Orta Öğretim Fizik, Yükl.Lis.) Nihat KOTLUK, Orta Öğretim ve 11. Sınıf Fizik Ders Kitaplarının, GörünüĢ ve Ġçerik Açısından Ġncelenmesi, Öğretmen ve Öğrenci GörüĢlerinin Alınması (Orta Öğretim Fizik, Yükl.Lis.) Ġbrahim BENEK, Ġstasyonlarda Öğrenme Tekniğinin Ġlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersindeki BaĢarılarına Etkisi (Orta Öğretim Fizik, Yükl.Lis.) Yıl Ġçinde Sonuçlanan Lisansüstü Tezler Resul ADANAġ, Çat Dağı (Gürpınar-Van) ve Çevresinin Florası (Orta Öğretim Biyoloji, Yükl.Lis.) Orhan ĠNCE, Doğal YaĢam Döngüsü ve Temel Biyolojik Kavramların Öğretimi Üzerine Bir ÇalıĢma (Orta Öğretim Biyoloji, Yükl.Lis.) Zeliha DĠKĠCĠ, +Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Seçiminde Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) Etkisi (Ġlköğretim, Yükl.Lis.) Muhammed Ali ZERMAN, Etkin Çevre Bilincinin YerleĢtirilmesinde Aile, Okul ve Soysal YaĢam Alanının Etkisi (Ġlköğretim, Yükl.Lis.) Özlem ONAT, Kolemanit Mineralinin Benzoik Asit Çözeltilerinde ÇözünürleĢtirilmesinin Kinetiği ve Mekanizması (Kimya, Yük.Lis.) Önder TAġDEMĠR, Dibenzoilasetik Asit N-Karboksi Etilamid BileĢiğinden Türeyen Yeni N-Karboksamid Türü Ligant ve Bazı Metal Komplekslerin Sentezi (Kimya, Yük.Lis.) Ġbrahim GÖZETEN Bazı Boyar Maddelerin (Alizarin red S ve Metilen Kırmızısı) Aktif Karbon ve Silikajel Üzerindeki Çözeltiden Adsorpsiyonun ve Kinetiğinin Ġncelenmesi (Kimya, Yük.Lis.) Nihat AKA, Bazı Yeni Triazin BileĢiklerinin Sentezi ve Karakterizasyonu (Kimya, Yük.Lis.) Erhan ÖZTÜRK, Polibisfenol A nın Karakterizasyonu ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Ġncelenmesi (Kimya, Yük.Lis.) Necla SÖNMEZ, Tinkal Mineralinin Asetik Asit Çözeltilerindeki ÇözünürleĢtirme Kinetiği (Kimya, Yük.Lis.) Ġlkay GÜMÜġ, Yeni 4-(2-Fenoksi-1.3-dioxo-2.3dihidro-111- inden-2-ġloksi) Ftalonitril Substitüentli Metalli Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Karakterizasyonu (Kimya, Yük.Lis.) Hava BEKTAġ, Manyetik Yarıiletkenlerde Elektron Spin Saçılmasının Termoelektromotor Kuvveti ve Nernst Ettingsgauzen Olayına Etkisi (Fizik, Yük.Lis.) Rahmi TAġ, Atom Numarası 61 Z 71 Arasındaki Elementlerin L Tabakasına Ait Tesir Kesit ve Coster- Kronig ġiddetlendirme Faktörlerinin Hesaplanması (Fizik, Yük.Lis.) M. Nurullah SEÇUK, Au/PANI/p-Si/Al Organik/Ġnorganik Yarıiletken Diyotların Akım-Voltaj Karakteristikleri (Fizik, Yük.Lis.) Tuba ZENGĠN SARICA, Süper Ġletkenlerde Manyetik Nüfuz Derinliğinin Ġncelenmesi (Fizik, Yük.Lis.) Murat TÜZÜN, Kuantumlayıcı Manyetik Alanda Elektron Gazının Termodinamik Özelliklerinin Ġstatistik Teorisi (Fizik, Yük.Lis.) RaĢit KARAKAYA, Fuzzy Normlu Lineer Uzaylarda Ġkinci Dereceden Fonksiyonel Denklemlerin Kararlılığı (Matematik, Yük.Lis.) Ömer AÇAN, Rayleigh Denkleminin Periyodik Çözümleri Üzerine (Matematik, Yük.Lis.) Mustafa ÇETĠNKAYA, Fark Denklemlerinde Sınır Değer Problemi Ġçin Eliminasyon Metodu, Kararlılığı ve Maksimum Prensibi (Matematik, Yük.Lis.) Serdar BARAN, Ġlköğretim Ġkinci Kademe Öğrencilerinin Üçgenler ve Geometrik Cisimler Konusundaki Kavram Yanılgaları (Matematik, Yük.Lis.) Fatih KUTLU, Intuitionistic Fuzzy Topolojik Uzaylarda ĠĢlemler (Matematik, Yük.Lis.) Ġsmet ARSLAN, EĢ-Cohen Macaulay Modüller (Matematik, Yük.Lis.) Adem DUMAN, Ġkinci Mertebeden Singüler Pertürbe OlmuĢ BaĢlangıç-Değer Problemi Ġçin Fark Metodu (Matematik, Yük.Lis.) Ramazan YAZGAN, Ġkinci ve Üçüncü Mertebeden Belirli Biçimdeki Diferansiyel Denklemlerin Niteliksel DavranıĢları (Matematik, Yük.Lis.) Miktad AYDIN, ġartsız Yakınsaklık ve Sınırlı Multiplier Yakınsak Seriler (Matematik, Yük.Lis.) Ġsmail ACAR, Hani (Diyarbakır) Yöresinde YetiĢen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir AraĢtırma (Biyoloji, Yük.Lis.) Ġdris KAVAL, Geçitli (Hakkari) ve Çevresinin Etnobotanik Özellikleri (Biyoloji, Yük.Lis.) Mehmet FĠDAN, (Gypsophıla L. Caryophllaceae) Cinsine Ait Hagenıa A. Braun. Seksiyonunun Revizyonu (Biyoloji, Yük.Lis.) Abdülhamit YEġĠL, Siirt (Merkez) Yöresinde YetiĢen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir AraĢtırma (Biyoloji, Yük.Lis.) Güler ÖMEROĞLU, Lice (Diyarbakır) Yöresinde YetiĢen Makrofunguslar Üzerinde Taksonomik Bir AraĢtırma (Biyoloji, Yük.Lis.) Kemal YÜCE, ViĢne (Cerasus vulgaris Miller) Çeliklerinin Kambiyum Faaliyeti Üzerinde Çinko Stresine KarĢı Ġndol Asetik Asit ve Kinetin KarıĢımlarının Etkileri (Biyoloji, Yük.Lis.) Necati ÖZOK, Sentetik Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicilerinin Subakut ve Subkronik Uygulamalarının Sıçanlarda Karaciğer Harabiyeti, Antioksidan Savunma Sistemi ve Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması (Biyoloji, Doktora) Murat KARA, Üzerlik (Peganum harmala L.) ve Semizotu (Portulaca oleracea L.) Bitkilerinin GeliĢimi Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması (Biyoloji, Yük.Lis.) Metin ERTAġ, Van Gölü Çevresinde Toplanan Toprak Numunelerinden Micromonospora Bakterilerinin Ġzolasyonu ve Karakterizasyonu (Biyoloji, Yük.Lis.) Nilüfer ERDOĞAN, Van Ġli ve Çevresindeki Ġçme ve Kullanma Sularında Salmonella sp. Shigella sp. Varlığının Tespiti (Biyoloji, Yük.Lis.) Havva ÇINAR, Van daki Ceviz Ağacı Kabuklarında Bulunan Kolpodit Siliyat (Protista, Cili0phora, Colpodea) Faunası (Biyoloji, Yük.Lis.) Ġsmail IġIK, Bazı Bitki Büyüme Hormonlarının Subakut ve Subkronik Uygulamalarının Sıçanlarda Nörotoksik ve Ġmmünotoksik Etkilerinin AraĢtırılması (Biyoloji, Doktora) Mustafa RÜSTEMOĞLU, Mezraa Beldesi (BeytüĢĢebapġırnak) ve Çevresinin Florası (Biyoloji, Yük.Lis.) Ali Nimet KAPSAL, Ahlat Ekolojik KoĢullarında Gisel A-6 Anacı Üzerine AĢılı 0900 Ziraat Kiraz ÇeĢidinin Performansının Belirlenmesi (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) ġeyhmus BĠÇER, Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF), Peyniraltı Suyu ve Hümik Asit Uygulamalarının Kavunda Fide YetiĢtiriciliği ve Fusarium Solgunluğuna Etkileri (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) Gözde HALĠFEOĞLU, Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF), Peyniraltı Suyu ve Hümik Asit Uygulamalarının Karpuzda Fide YetiĢtiriciliği ve Fusarium Solgunluğuna Etkileri (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) ġerif KÖSE, Türkiye de YetiĢtirilen Bazı Kabak Türlerinde (Cucurbita Sp.) Kuraklık Stresine Tolerans Bakımından Genotipik Varyasyonun Belirlenmesi (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) 108

113 Müttalip GÜNDOĞDU, Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) ÇeĢitlerinde ve Belirlenen Tiplerde Meyvelerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi (Bahçe Bitkileri, Doktora) Elif CEYLAN, Farklı Wax Uygulamalarının Kavun Muhafazası Üzerine Etkisi (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) Kübra KARAMAN YAZICI, Siğilli HuĢ (Betula pendula Roth.) Ağacının Van Gölü Ekolojik KoĢullarına Adaptasyonu (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) Levent AYYILDIZ, Mevsimlik Çiçeklerde Tuzun Bitki GeliĢimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) Cafer KALAN, Bingöl Yöresinde Doğal Olarak YetiĢen Cevizlerin (Juglans regia L.) Seleksiyonu (Bahçe Bitkileri, Yük.Lis.) Fatih ÇIĞ, Mikrobiyolojik ve Ġnorganik Gübrelemenin Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Ġle Ġlgili Karakterlere Etkilerinin AraĢtırılması (Tarla Bitkileri, Doktora) NurĢen KARA, Buğdayda (Triticum aestivum L. var. Leucospermum (Körn.) Farw.) Hümik Asit Fosfor Uygulamasının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Nihat GÖK, Farklı Zamanlarda Ekilen KiĢniĢ (Coriandrum sativum L.) ÇeĢitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Çetin SAYILGAN, Hizan KoĢullarında Azotlu ve Fosforlu Gübre Uygulamalarının, Doğal Çayır Alanlarında Kuru ot YaĢ ot ve Botanik Kompozisyona Etkileri (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Yusuf DOĞAN, Van Ekolojik KoĢullarında Farklı Bitki Sıklıkların ve Ekim ġekillerinin Nohut da (Cicer aritinum L.) Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (Tarla Bitkileri, Doktora) Ġhsan TURFAND, Pirgarip Köyü (Van) Merasının Botanik Kompozisyonu ve Ot Veriminin Belirlenmesi (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Mehmet Macit ERTUġ, Kültürü Yapılan Bazı Yonca (Medicago sativa L.) Ekotiplerinde Morfolojik ve Moleküler Farklılıkların Belirlenmesi (Tarla Bitkileri, Doktora) Cüneyt CAN, Van Ekolojik KoĢullarında Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Yazlık Kanola ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Mehtap ANDIRMAN, Van Ekolojik KoĢullarında Farklı Ekim Zamanı Uygulamalarının Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Zübeyir GÜNEġ, GevaĢ ta Ümitvar Bulunan Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Hatlarının Tanımlanması, Verim ve Bazı Verim Öğelerinin Belirlenmesi (Tarla Bitkileri, Yük.Lis.) Fatma AÇAR, Yönlü Veri Analizine ĠliĢkin Bir Uygulama (Zootekni, Yük.Lis.) Burcu BABACAN, Yüksek Rakımda (1700m) Ġnkübe edilen Farklı Genotipdeki Broyler Kuluçkalık Yumurtalarında Kuluçka Makinesine Oksijen Ġlavesinin Kuluçka Sonuçlarına ve Sonrası Performansa Etkileri (Zootekni, Yük.Lis.) Hasan ÇETĠN, Fumarik Asitin Broilerlerde Sindirim Sistemi GeliĢimi ve Büyüme Performansı Üzerine Etkileri (Zootekni, Yük.Lis.) Gönül GÜRSU, Gaziantep Ġlinde Köy KoĢullarında YetiĢtirilen Ġvesi Koyunlarının Süt Verim Özellikleri ile Kan Serum Ca, K, P, ve Co Düzeyleri (Zootekni, Yük.Lis.) Dilek KOR, Teke Katım Döneminde Keçilerin Farklı Miktarlarda Protein ve Enerji Tüketmelerinin Bazı Kan Parametreleri ile Döl Verimi Üzerine etkileri (Zootekni, Doktora) Gazel SER, Eksik Gözlemli Uzun Süreli (Longitudinal) Verilerde Marjinal ve Marjinal Olmayan Çok Seviyeli GenelleĢtirilmiĢ Doğrusal KarıĢık Modellerde Optimizasyon Tekniklerinin KarĢılaĢtırılması ve Model Seçimi (Zootekni, Doktora) Seçil KARAKUġ, Çoklu Bağlantı (Multicollinearity) Sorunu ve Giderilmesine Yönelik Alternatif YaklaĢımlar (Zootekni, Yük.Lis.) Bünyamin HAKAN, Teke Katım Döneminde Rasyona Kerkol (Prangos Platiychlaena Boiss. Ex Techihat Ġlavesinin Keçilerin Bazı Döl Verim Özelliklerine Etkisi (Zootekni, Yük.Lis.) Mehmet CEYLAN, Yemlik Bezel Danesinin Kuzularda Bazı Rumen ve Kan Parametreleri Ġle Rumen Protozoonları Üzerine Etkisi (Zootekni, Yük.Lis.) Ahmet AYDIN, Etlik Piliç Karmalarına Portakal Kabuğu (Citrus sinensis L.) Uçucu Yağı Ġlavesinin Broiler Performansına Etkileri (Zootekni, Doktora) Tuba ÖKSÜZ, Apple Mosaic Virus (ApMV) ü Malatya Ġzolatının Genomundaki RNA 1, RNA 2, RNA 3 Bölgelerinin Moleküler Klonlama ile Analizi (Bitki Koruma, Yük.Lis.) Sevilay YILDIRIM, Van da Yonca Alanlarında Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.) nün Dağılımı ve Yoğunluğunun Belirlenmesi (Bitki Koruma, Yük.Lis.) Günnur KURT, Van da Yonca Küskütü (Cuscuta approximata Bab.) nün BuluĢma Yollarının Belirlenmesi (Bitki Koruma, Yük.Lis.) Bayram BALĠ, Antalya ve Çevresinde Coccinellidae (Coleoptera) Familyasına Bağlı Türler ve YayılıĢ Alanlarının Saptanması (Bitki Koruma, Yük.Lis.) Burcu ASLANPAY, Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) ve Humik Asit in Biber Bitkisinin GeliĢimi ve Phytophthora capsici Leonian ın Neden Olduğu Kök Boğazı Çürüklüğü Hastalığına Etkileri (Bitki Koruma, Yük.Lis.) Enver ANAÇ, Van da Yonca Alanlarında Küsküt (Cuscuta spp.) Sorununun Tespiti (Bitki Koruma, Yük.Lis.) Ertuğrul ÖZTÜRK, Farklı Dozlarda Humik Asit Uygulamalarının Hıyar (Cucumis sativus) Bitkisinde Kadmiyum Birikimine ve Bitki GeliĢimine Etkileri (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yük.Lis.) Bulut SARĞIN, Elma Bahçesi Topraklarına Arıtma Çamuru Uygulamasından Yedi Yıl Sonra Toprakta ve Yaprakta Ağır Metallerin Kalıntı Etkisinin Belirlenmesi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Yük.Lis.) Ġbrahim ġekercġ, Van Gölüne Dökülen Karasu (Mermit) Çayının Su Kalite Kriterlerinin Ġncelenmesi (Su Ürünleri, Yük.Lis.) Mustafa AKKUġ, Uzaktan Algılama Ġle Erçek Gölü nün TaĢıma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma (Su Ürünleri, Yük.Lis.) Mubin KOYUNCU, Farklı Muhafaza ġartlarında Tereyağının Bazı Niteliklerinde Meydana Gelen DeğiĢiklikler (Gıda Mühendisliği, Yük.Lis.) Ayhan BAġTÜRK, Ağır Metal Ġyonları, Askorbil Palmitat, Sıcaklık ve Sürenin Yağların Oksidatif Stabilitesine Etkileri (Gıda Mühendisliği, Doktora) Raciye MERAL, Fonksiyonel Öneme Sahip Doğal BileĢenlerin Hamur ve Ekmek Özellikleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi (Gıda Mühendisliği, Doktora) Osman FINDIK, Van da Piyasaya Sunulan Bazı Tereyağları ile Bu Tereyağlardan Elde Edilen Sadeyağların Bazı Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması (Gıda Mühendisliği, Yük.Lis.) AyĢe KESKĠN, Ġlköğretim Fen Öğretiminde Laboratuar Kullanımının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Beceri GeliĢimlerine Etkisi (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi, Yük.Lis.) Dilvin ALKAN, Evrimsel GeliĢimin; Doğal, Yapay, DüĢünsel Vb. Matematiksel Kümelerle Ġfade EdiliĢi ve UygulanıĢı Üzerine Bir ÇalıĢma (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi, Yük.Lis.) Tevfik AYSU, Heracleum Persicum Bitkisi Saplarının Enerji Hammaddesi Olarak Değerlendirilmesi (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi, Yük.Lis.) Mehmet TURHAN, Suyosunlarının Kimyasal Yöntemlerle Sıvı ve Gaz Yakıtlara DönüĢtürme ve Biyodizel Eldesi (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları (Kimya) Eğitimi, Yük.Lis.) 109

114 Adem Rüzgar, Normal Liselerde Okutulan Kimya II Müfredatı ve Ders Kitaplarının KarĢılaĢtırılarak Ġncelenmesi ( ) (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları Eğitimi, Yük.Lis.) Sinur ACAR, Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencinin Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Alanlarındaki Tutumlarına Olan Etkisinin Meta Analiz Yöntemi Ġncelenmesi (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları (Fizik) Eğitimi, Yük.Lis.) Elif HACIALĠOĞLU, 4-Benzoil-5-Fenil-1-(4-(triflorometil)- Fenil-1- H-Pirazol-3-Karboksilik Asit Sentezi ve Ġleri Kademe Reaksiyonlarının Ġncelenmesi (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları (Kimya) Eğitimi, Yük.Lis.) Veysel ĠÇLĠ, Ortaöğretim Öğrencilerinin Kimya Dersine ÇalıĢma Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin BaĢarılarına Etkisinin Tespiti (Orta Öğretim Fen ve Mat. Alanları (Kimya) Eğitimi, Yük.Lis.) Elif Ebru ALKAN, Ġlköğretim 2. Kademe Fen ve Teknoloji Öğretim Programında Yer Alan Deneysel Etkinliklerin Yapılma Düzeylerinin Tespiti: Van Ġli Örneği (Ġlköğretim, Yük.Lis.) ġefika Sümeyye SUBAY, Ġlköğretim Ġkinci Kademe Öğrencilerinin Günlük YaĢamda KarĢılaĢtıkları Temel Fen Kavramlarıyla Ġlgili DüĢünceleri (Ġlköğretim, Yük.Lis.) ġeyhmus YILMAZ, Yeni Ġlköğretim Ġkinci Kademe Matematik Dersi Programının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi (Ġlköğretim, Yük.Lis.) Halil Ġbrahim YÜCEL, Ġlköğretim Matematik Öğretiminde Web Destekli (Mebvitamin) Adlı Öğretim Materyaline ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri (Ġlköğretim, Yük.Lis.) Mehmet ÇAKIR, Üstün Yetenekli Öğrencilerin Ġletkenlik ve Yalıtkanlık Kavramları Hakkındaki Zihinsel Modellerinin Ġncelenmesi (Ġlköğretim, Yük.Lis.) Yusuf MUTLU, Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusundaki Kavramsal GeliĢim Süreçlerinin Ġncelenmesi (Ġlköğretim, Yük.Lis.) ġahin ĠDĠN, Ġlköğretim Okullarında Hafta Sonu Düzenlenen Kursların 7. Sınıf Öğrencilerinin, Fen ve Teknoloji Dersi Açısından Seviye Belirleme Sınav BaĢarısına Etkisi (Ġlköğretim, Yük.Lis.) Dilek KARIġAN, Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Ġklim DeğiĢiminin Dünyamıza Etkileri Konusundaki Yazılı Argümantasyon Yeteneklerinin Ġncelenmesi (Ġlköğretim, Yük.Lis.) Mehmet Ali TEMĠZ, Etil Alkol Ġle OluĢturulan Oksidatif Stresli Sıçanlarda Keçiboynuzu Çekirdeğinin (Ceratonia siliqua L.) Karaciğer Koruyucu ve Antioksidan Etkisi (Ġlköğretim, Yük.Lis.) Hüsnü ĠNCĠ, Spin Kaplama Yöntemi Ġle Cu 2 O/ZnO GüneĢ Pili Yapımı (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.) M. Sait CENGĠZ, Enerji Sistemlerinde Harmonik Etkilerinin Aktif Filtre Ġle Azaltılması ve Simülasyon (Elektrik- Elektronik Müh., Yük.Lis.) Furkan DĠNÇER, Sıcaklığın GüneĢ Paneline Etkisinin Matlab/Simulink Programında Modellenmesi ve Simülasyonu (Elektrik-Elektronik Müh., Yük.Lis.) Tuğba EFE, Edremit KireçtaĢları ve Mollakasım Puzolanlarının Van Çimento Sektöründe Kullanabilirliğinin AraĢtırılması (Jeoloji Mühendisliği, Yük.Lis.) Vural OYAN, Etrüsk Volkanı ve Çevresinin (Van Gölü Kuzeyi) Volkanostratigrafisi, Petrolojisi ve Magmatik Evrimi (Jeoloji Mühendisliği, Yük.Lis.) Sevgi BABAYĠĞĠT, Muradiye Ovasındaki Yüzey Deformasyonlarının SAR Ġnterferometrisi Yöntemiyle AraĢtırılması (Jeoloji Mühendisliği, Yük.Lis.) KurtuluĢ GÜNAY, Van-Özalp Çevresindeki Ofiyolitlerin Jeolojisi, Petrolojisi ve Krom CevherleĢmeleri (Jeoloji Mühendisliği, Doktora) Mahmut ORUÇ, Diyadin (Ağrı) Altın CevherleĢmesinin Jeolojik ve Jeokimyasal Ġncelemesi (Jeoloji Mühendisliği, Doktora) Hacer DÜZEN, Van Gölü Su Seviye DeğiĢimlerine Hidrojeolojik YaklaĢım (Jeoloji Mühendisliği, Yük.Lis.) Ġlyas RAT, Harran Ovasında YetiĢtirilen Bezelye (Pisum sativuml.) de Su Verim ĠliĢkisi (Biyosistem Mühendisliği, Yük.Lis. Ulusal Makaleler A. Altın, Inconel 718 Süper AlaĢımının Sementit Karbür Kesici Takımlar ile ĠĢlenmesinde, Kesici Takım Kimyasal Özelliklerinin Takım Performansına Etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010 A. BAYRAM, Bir Artıksıl Uzaysal Manipülatörün Modellenmesi ve Kinematik Analizinin Ġncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010 S. Rüstemli, A. Kuyugöz, M. AteĢ, Orta Gerilim Tesislerinde Güç Katsayısının Düzeltilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010 N. BeĢirov, A. R. Kul, A. BeĢirova, Bilgisayar Destekli Eğitim Kurslarının OluĢturulması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010 G. Kaplan, G. Heumann, Van Gölü Kuzey Havzasının Son 1000 Yıllık Polen Profili: Ġlk Sonuçlar. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010 H. BektaĢ, B. Guliyev, Manyetik Yarıiletkenlerde Elektron Spin Saçılmasının Termoelektromotor Kuvveti ve Nernst Ettingsgauzen Olayının Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010 Y. Toğay, N. Toğay, Van Bölgesinde Börülce (Vigna unguiculata (L.) Walp.) Ekim Zamanı Uygulamalarının Verim ve Verim Öğelerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010 N. Atasoy, Van Bölgesinde YetiĢen ve Yiyecek Olarak Tüketilen Yabani Bitkilerde Vitamin E Tayini. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010 N. Atasoy, Van Bölgesinde YetiĢen Endemik Bitkilerde Pro- Vitamin A(β-Karoten) Tayini. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl: 2010 Ö. Adızel, K. Özdemir, A. DurmuĢ, G. Akın, Genetiği DeğiĢtirilmiĢ Organizmaların (GDO) Doğa ve Ġnsana etkileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Sayı:2, Yıl:

115 SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 3837 Sayılı Kanun uyarınca; Üniversitemizin, Eğitim (Beden Eğitimi ve Spor Bölümü), Tıp ve Veteriner Hekimliği ve DiĢ Hekimliği alanlarında lisansüstü eğitim - öğretimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek amacıyla kurulmuģtur. Enstitü bünyesinde 41 Anabilim dalı lisansüstü eğitim - öğretime açık olup, bunlardan 35 Anabilim dalında lisansüstü eğitim - öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Enstitüye Ait Anabilim Dalları : Veteriner Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Anatomi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Biyokimya Cerrahi Doğum ve Jinekoloji Dölerme ve Suni Tohumlama Farmakoloji ve Toksikoloji Fizyoloji Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Histoloji ve Embriyoloji Ġç Hastalıkları Mikrobiyoloji Parazitoloji Patoloji Zootekni Hayvancılık ĠĢletme Ekonomisi Veteriner Tarihi ve Deontoloji Viroloji Genetik Tıp Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Anatomi Biyofizik Biyokimya Farmakoloji Fizyoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Halk Sağlığı Histoloji - Embriyoloji Mikrobiyoloji Parazitoloji Psikiyatri Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji

116 Eğitim Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Beden Eğitimi ve Spor Van Sağlık Yüksekokulu na Bağlı Olarak : Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi HemĢirelik Esasları DiĢ Hekimliği ne Bağlı Olarak Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Ağız, DiĢ ve Çene Cerrahisi Ağız, DiĢ ve Çene Radyolojisi Endodonti Ortodonti Periodontoloji Protetik DiĢ Tedavisi Restoratif DiĢ Tedavisi (DiĢ Hastalıkları ve Tedavisi) Enstitünün Lisansüstü Programları : Veteriner Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Anatomi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Biyokimya Cerrahi Dölerme ve Suni Tohumlama Farmakoloji ve Toksikoloji Fizyoloji Hayvan Besleme ve Beslenme Hast. Histoloji ve Embriyoloji Ġç Hastalıkları Mikrobiyoloji Parazitoloji Patoloji Zootekni Doğum ve Jinekoloji Hayvancılık ĠĢletme Ekonomisi Veteriner Tarihi ve Deontoloji Viroloji Genetik Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER Prof. Dr. Y. Can SANCAK Prof. Dr. Fatmagül YUR Prof. Dr. Ġsmail ALKAN Prof. Dr. Fetih GÜLYÜZ Prof. Dr. Ġdris TÜREL Prof. Dr. Ali ÇINAR Prof. Dr. Duran BOLAT Prof. Dr. Mecit YÖRÜK Prof. Dr. Z. Tevfik AĞAOĞLU Prof. Dr. Banur BOYNUKARA Prof. Dr. Serdar DEĞER Prof. Dr. Zabit YENER Prof. Dr. Mürsel KÜÇÜK Prof. Dr. Ġbrahim TAġAL Yrd. Doç. Dr. Yahya ÖZTÜRK Prof. Dr. Yeter DEĞER Prof. Dr. Ġhsan KELEġ Yrd. Doç. Ülkü ÖZBEY 112

117 Tıp Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Anatomi Biyofizik Biyokimya Farmakoloji Fizyoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Halk Sağlığı Histoloji - Embriyoloji Mikrobiyoloji Parazitoloji Psikiyatri Biyoistatistik Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. ġ. Atıf AYDINLIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Servet KAVAK Prof. Dr. R. ġekeroğlu Prof. Dr. Hülya ÖZDEMĠR Prof. Dr. Mehmet KARA Doç. Dr. Özcan HIZ Prof. Dr. AyĢe YÜKSEL Prof. Dr. M. Çetin RAĞBETLĠ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU Prof. Dr. Hasan YILMAZ Doç. Dr. Lütfullah BEġĠROĞLU Doç. Dr. Sıddık KESKĠN Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZKOL Eğitim Fakültesine Bağlı Olarak: Anabilim Dalı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa ATLI Van Sağlık Yüksekokulu na Bağlı Olarak : Anabilim Dalı HemĢirelik Esasları Anabilim Dalı BaĢkanı Öğr. Gör. Sibel Gökçe TURAN DiĢ Hekimliği ne Bağlı Olarak Anabilim Dalı Ağız, DiĢ ve Çene Cerrahisi Ağız, DiĢ ve Çene Radyolojisi Endodonti Ortodonti Periodontoloji Protetik DiĢ Tedavisi Restoratif DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd. Doç. Birkan Taha ÖZKAN Yrd. Doç. Sami KARA Yrd. Doç. Betül ÖZÇAPAR Yrd. Doç. Fatih KAZANCI Yrd. Doç. A. Seçkin ERTUĞRUL Doç. Dr. Ali Ġhsan ZENGĠNGÜL Yrd. Doç. Evrim DALKILIÇ Enstitünün Doktora Programları : Veteriner Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Anatomi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Biyokimya Cerrahi Farmakoloji ve Toksikoloji Fizyoloji Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. Zafer SOYGÜDER Prof. Dr. Y. Can SANCAK Prof. Dr. Fatmagül YUR Prof. Dr. Ġsmail ALKAN Prof. Dr. Ġdris TÜREL Prof. Dr. Ali ÇINAR Prof. Dr. Duran BOLAT Prof. Dr. Mecit YÖRÜK 113

118 Ġç Hastalıkları Mikrobiyoloji Parazitoloji Zootekni Hayvancılık ĠĢletme Ekonomisi Veteriner Tarihi ve Deontoloji Viroloji Doğum ve Jinekoloji Dölerme ve Suni Tohumlama Patoloji Prof. Dr. Z. Tevfik AĞAOĞLU Prof. Dr. Banur BOYNUKARA Prof. Dr. Serdar DEĞER Prof. Dr. Mürsel KÜÇÜK Yrd. Doç. Dr. Yahya ÖZTÜRK Prof. Dr. Yeter DEĞER Prof. Dr. Ġhsan KELEġ Prof. Dr. Ġbrahim TAġAL Prof. Dr. Fetih GÜLYÜZ Prof. Dr. Zabit YENER Tıp Fakültesi ne Bağlı Olarak : Anabilim Dalı Biyokimya Fizyoloji Histoloji-Embriyoloji Mikrobiyoloji Anabilim Dalı BaĢkanı Prof. Dr. R. ġekeroğlu Prof. Dr. Mehmet KARA Prof. Dr. M. Çetin RAĞBETLĠ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU DiĢ Hekimliğine Bağlı Olarak Anabilim Dalı Ağız,DiĢ ve Çene Cerrahisi Ağız,DiĢ ve Çene Radyolojisi Endodonti Ortodonti Periodontoloji Protetik DiĢ Tedavisi Restoratif DiĢ Tedavisi (DiĢ Hastalıkları Tedavisi) Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Birkan Taha ÖZKAN Yrd. Doç. Dr. Sami KARA Yrd. Doç. Dr. Betül ÇAPAR Yrd. Doç. Dr. Fatih KAZANCI Yrd. Doç. Dr. A Seçkin ERTUĞRUL Doç. Dr. Ali Ġhsan ZENGĠNGÜL Yrd. Doç. Dr. Evrim DALKILIÇ Yurdumuzun sağlık alanındaki bilim adamı ihtiyacının karşılanması ve böylece ülke sağlığına yönelik araştırma ve uygulamaları yönlendirecek üstün vasıflı insan potansiyelinin oluşturulması konusunda enstitülere büyük sorumluluklar düşmektedir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1992 yılından beri çalışmalarını bu amaca yönelik olarak sürdürmektedir. ENSTĠTÜYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Devam Eden Lisansüstü Tezler Muhammet Ömer EREN Bataman il Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyleri Farklı Olan YaĢ arası Lise Öğrencilerinin Obezite Durumlarının AraĢtırılması (Eğitim Beden Eğitimi ve Spor ) Ahmet DÖNDER Sigara Dumanı ile GeliĢen Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Sigaranın Sonlanması Ġle Düzelir mi? (Tıp Biyokimya ) Mesut YILMAZ Ratlarda Gentamisinle OluĢturulan Nefrotoksisite Üzerine Focoidan'ın Etkisi (Veteriner Biyokimya ) Tamer Aykut BIYIK Geleneksel ve Alkyd Resin Metoduyla Hazırlanan Böcek Örneklerinin Bazı Özellikleri Açısından KarĢılaĢtırılmalı Ġncelenmesi (Veteriner Fizyoloji ) Songül AKKUġ Farklı Doz Ellajik Asitin Rat Serumu Lipit Profili ve Total Antioksidan Üzerine Etkisi (Veteriner Biyokimya ) Fulya TUYGUN Bazı Glikozaminoglikan Maddelerin (Chitosan ve Hyaluronan Diyabetik Yara ĠyileĢmesi Üzerine Olan Etkilerinin KarĢılaĢtırılması (Veteriner Cerrahi ) Serkan YILDIRIM Broyler Yemlerine Katılan Isırgan Otu Tohumu (Urtica dioica L seed) Ekstraktının Aflatoksikozise KarĢı Koruyucu Etkinliğinin Histopatolojik ve Biyokimyasal Olarak AraĢtırılması (Veteriner Patoloji ) Adem DÜZGÜN Termografinin Veteriner Cerrahide Kullanımı (Veteriner Cerrahi ) Yasin ÖZMEN Mısır Silajının Yonca Kuru Otu ve Buğday Samanı Ġle Farklı Oranlarda KarıĢtırılmasının Sindirilme Derecelerine Etkilerin in Vivo,in Vitro ve INFD Yöntemlerle KarĢılaĢtırılmalı Olarak Belirlenmesi (Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ) Nur AKMAN Borik Asit Uygulanan Diyabetli Ratlarda Borun Hipoglisemik Etkisi (Tıp Farmakoloji ) 114

119 Selami TÜRE Ratlarda Deneysel,Olarak OluĢturulan Aflatokozisde Isırgan Otu (urtica dioica) Yaprağı Ekstresinin Histopatolojik ve Biyokimyasal Olarak AraĢtırılması (Veteriner Patoloji ) Fatih KARAHAN Likopen Uygulanan Deneysel Diyabetli Ratların Böbrek dokusunda 8-hidroksi- 2'deoksiguanozin (8-OHdG) DüzeylerininBelirlenmesi (Veteriner Biyokimya ) Kemal KILINÇ Van Yöresinde Mycoplasma Agalactiae'nin Keçilerde Seroprevalansının AraĢtırılması (Veteriner iç Hastalıkları ) Yasin ÖZMEN Kuru Üzüm Posasının Ruminant Hayvanlar Ġçin Besin Değerinin Kuru ġeker Posası Ġle KarĢılaĢtırmalı Olarak Belirlenmesi (Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ) Necat KINA Ġdrar Yolları Enfeksiyonlarında Staphylococcus Epidermis'in Rolu ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları (Tıp Mikrobiyoloji ) Mehmet VADĠ, Lösemilerde Granülosit Koloni Stimüle Edici Faktör(G-CSF)'ün Mineral Madde ve iz Element Profili Üzerine Etkilerin Ġncelenmesi (Veteriner Fizyoloji ) Meryem YĠĞĠT Van Ġlindeki Koyunlarda Sarcocystis Türlerinin Morfolojik Ve Moleküler Olarak Tanımlanması (Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı) Emre BĠRCAN, Yerli Ördekleri (Anas Platyrhynchas) Ağız Bölgesi Tükürük Bezlerinin Histolojik Yapısı Üzerine AraĢtırmalar (Veteriner Histoloji - Embriyoloji) Ceylan AKAYDIN MuĢ Devlet Hastanesinde Yatan Hastaların Kan Değerleri Ġle Kan Basınçları Arasındaki ĠliĢki (Tıp Fizyoloji ) Emre AKTAġ Ġnsanlarda Kan Parazitlerinin Yaygınlığı (Veteriner Parazitoloji ) Fatih MORUL Divle Tulum Peynirinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri (Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi ) Bekir OĞUZ, Sığırlarda Hypodermosise Sebep Olan Türlerin Mitokondrial Noncoid Bölgeleri ve Sitokom Oksidaz I Gen Dizilerinin PCR-RFLP Tekniği Ġle Moleküler Karakterizasyonu (Veteriner Parazitoloji ) Osman GAZĠOĞLU, Van ve Yöresindeki Demotofitozis ġüpheli Sığır, Koyun,Keçi,ve Van Kedilerinden Dermotofilerin Ġzolasyonu (Veteriner Mikrobiyoloji Emre BĠRCAN, Yerli Ördeklerde (Anas Platyrhynchas) Ağız Bölgesi Tükürük Bezlerinin Histolojik Yapısı ÜzerineAraĢtırmalar (Veteriner Histoloji - Embriyoloji) Selim ÇINAROĞLU, Norduz Koyunu Urogenital Sistemi Organlarının Makroanatomisinin Alkid Resin Metodu Kullanılarak Ġncelenmesi ve Kadavrasının Hazırlanması (Veteriner Anatomi) Yüksel ġengül, Akut Miyokard Ġnfarktüsünde (AMI) Malondialdehit (MDA) Ġleri Oksidasyon Protein Ürünleri (AOPP) Düzeyleri Ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Ġncelenmesi (Veteriner Biyokimya) Ġ. Halil ĠLERĠ, Van Ġli Merkezinde Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Farklı Olan YaĢ Arası Lise Öğrencilerinin Obezite Durumlarının AraĢtırılması (Eğitim Beden Eğitimi ve Spor) Alper IġIK, Van'da SatıĢa Sunulan Ġnci Kefali ve Deniz Balıklarında Bazı Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma (Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi ) Sabri GÜNDÜZ, Servikal Vertebral Disklerde YaĢa Bağlı DeğiĢiklikler (Tıp Anatomi) Yalçın DĠCLE, Çöliak Ön Tanılı Çocuklarda Gliadin Ve Doku Transglutaminaz Antikorlarının AraĢtırılması (Tıp Mikrobiyoloji) Fikret ALTINDAĞ, Cerrahi Yara Enfeksiyonlarından Ġzole Edilen Mikroorganizmalar Ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi (Tıp Mikrobiyoloji) Ġhsan Nuri ÇĠFTÇĠ Deneysel Diyabet OluĢturulan ve Likopen Uygulanan Ratların Karaciğer Dokusunda Paraoksonaz Aktivitesinin Ġncelenmesi (Veteriner Biyokimya ) Seda Nur ÖZTÜRK Vaccinium Myrtillus Ekstraktı Verilen Ratlarda Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametrelerin AraĢtırılması (Veteriner Fizyoloji ) Ahmet Ufuk KÖMÜROĞLU Diyabetik Ratlarda Neopterin,CRP,MPO ve GTT Üzerine Likopen Uygulamasının Etkisi.(Veteriner Biyokimya ) Veysel YÜKSEK Likopen Uygulanan Deneysel Diyabetli Ratlarda Serum Protein Fraksiyonlarının Elektoroforetik Olarak Saptanması (Veteriner Biyokimya ) Cennet AKBULUT, Van Yöresinde YaĢ Arasındaki Kadınlarda Trichomonas Vaginalis'in YayılıĢı (Tıp Parazitoloji ) Abdurrahman EKĠCĠ, Hemodiyaliz Hastalarında Saptanan Ġntestinal Parazitozlar (Tıp Parazitoloji ) Yıl Ġçinde Biten Lisansüstü Tezler Nesibe YAMAÇ, Van Ġlinde Hepatit E Virüsü Seroprevalansı (Tıp Mikrobiyoloji ) Önder AKKAġ, Iğdır Ġli Ġlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerde BaĢ Bitinin YayılıĢı (Veteriner Parazitoloji ) Eylem ALTUNÖZ, Sekiz Haftalık Step - Aerobik ÇalıĢmasının YaĢ Arası Kız Öğrencilerde Sağlıkla ĠliĢkili Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin AraĢtırılması (Eğitim Beden Eğitimi ve Spor ) Sevil ARSLAN, Yozgat Ġli Boğazlıyan Ġlçesindeki Özel Bir Tarım ĠĢletmesinde YetiĢtirilen Siyah Alaca Sığırların ÇeĢitli Verim Özellikleri (Veteriner Zootekni ) Zehra TORAMAN SELÇUK, Van ve Yöresi Ġçme Sularında Aeromonas spp., Koliform, Escherichia Coli Varlığının AraĢtırılması ve Ġzole Edilen Aeromonas Türlerinin Antimikrobiyel Maddelere Dirençliliklerinin Belirlenmesi (Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi ) Özkan YILDIZ, Serebral Palsili Çocuklarda Konvülsiyonu Etkileyen Risk Faktörlerinin Logistik Regresyon Ġle Ġncelenmesi (Tıp Biyoistaistik ) ġehri KARAKOÇ, Gebe Sıçanlara Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Tuba Uterina Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması:Stereolojik Bir ÇalıĢma (Tıp Histoloji ve Embriyoloji ) Ali KURU, Bleomisin Uygulanan Ratlarda CoQ10'in Tüylerdeki Ġz Mineral Düzeyleri Üzerine Etkisi (Veteriner Biyokimya ) Canan BAYDAR, Bekar,Evli Hiç Doğum YapmamıĢ Bayanlardan On Doğum Yapan Bayanlara Kadar Ekokardiyografik Ölçümlerle Kalp Morfometrisindeki DeğiĢikliklerin AraĢtırılması (Veteriner Anatomi ) Kübra ZENGĠN, Subklinik Mastitisli Koyunlarda MDA,AOPP Düzeyleri ve Katalaz Aktivitesi (Veteriner Biyokimya UlaĢ ÇALĠġĠR, Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Anti Nükleer Antikorların Dağılımı (Tıp Mikrobiyoloji ) Emrah DOĞAN, Parsiyel ve Jeneralize Epilepsili Kadın ve Erkek Hastalarda Bazı Serum Mineral Değerlerinin KarĢılaĢtırılmalı Analizi (Veteriner Fizyoloji ) Ergin KARACAN, Van Ġli Çaldıran Ġlçesinde Ġnsanlarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı (Veteriner Parazitoloji ) 115

120 Erdoğan ġġġman, Muğla Ġli ve Çevresinde Sığırcılık ĠĢletmelerinde Bovine Viral Diyare Virus (BVDV) Enfeksiyonunun Serolojik Olarak AraĢtırılması (Veteriner Ġç Hastalıkları ) Mahmut EKĠNCĠ, Heliz ve Parzuk Bitkilerinin Ġn Vivo ve Ġn Vitro Sindirilebilirlikleri Ġle Enerji Ġçeriklerinin Geleneksel Kaba Yemlerle KarĢılaĢtırmalı Olarak Belirlenmesi (Veteriner Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları ) Ethem YÜZTAġ, Deneysel Diyabet OluĢturulan Ratlarda Prooksidan /Total Antioksidan Durumu ve Vitamin Düzeyleri Üzerine Likopenin Etkisi (Veteriner Biyokimya ) Mehtap KIRAK, Toksoplazma IgG Ve IgM Pozitif Gebelerde IgG Avidite Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Tıp Mikrobiyoloji ) Saadet YILDIZ, Farklı Dozlarda Uygulanan Streptozotosinin Sıçan Karaciğerine Etkilerinin Stereolojik Metodlarla Ġncelenmesi (Tıp Histoloji ve Embriyoloji ) Hatice KAYMAZ, Deneysel Diyabet OluĢturulan Ratlarda Likopen Uygulamasının Paraoksonaz Aktivitesi Üzerine Etkisi (Veteriner Biyokimya AbD) Kenan ANIĞI, Ağrı Yöresinde ġap Hastalığı Tanısı Konulan Ġneklerde A Vitamini seviyelerinin araģtırılması (Veteriner Ġç Hastalıkları ) Esra KAPTAN PARILTI, Gebe Sıçanlara Uygulanan Prostaglandin Sentez Ġnhibitörü Diklofenak Sodyomun Postnatal Ovaryum Morfometrisine Etkilerinin Stereolojik Yöntemlerle AraĢtırılması (Tıp Histoloji ve Embriyoloji ) Cihan GÜL, Opstrüktif Uyku Apne Sendromunda Anteriyal Kan Gazları (Tıp Fizyoloji ) Ümmügülsün GEZMEN, Prenatal Uygulanan Diklofenak Sodyomun 20 Haftalık Sıçanlarda Leydig Hücre Sayısına Etkilerinin AraĢtırılması: Stereolojik bir ÇalıĢma (Tıp Histoloji ve Embriyoloji Emine AKIN, Ġleri YaĢ, AĢırı Vücut Ağırlığı ve Sigara Kullanımının Gebe Kadınlarda Kan Lipid Peroksidasyon, Antioksidan Vitaminler (A ve E) Ġle GH/IGF- 1 Sistemi Üzerine Etkileri (Veteriner Fizyoloji ) Deniz KÖK, Deneysel Diyabet OluĢturulan Ratların Böbrek Dokusu Oksidan ve Antioksidan Durumu Üzerine Likopenin Etkisi (Veteriner Fakültesi biyokimya ) Rezzan KARACA, Yüksek Ġrtifada Antrenman Yapan Sporcularda Antioksidan Enzim Düzeyleri ve Genotip ĠliĢkisi (Eğitim Beden Eğitimi ve Spor) Veysel AKYOL, Farklı Dozlarda Uygulanan Streptozotosinin Sıçan Optik Sinirine Etkilerinin Stereolojik Metodlarla Ġncelenmesi (Tıp Histoloji - Embriyoloji Necat KINA Ġdrar Yolları Enfeksiyonlarında Staphylococcus Epidermis'in Rolu ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları (Tıp Mikrobiyoloji ) Hatice ÖZBAY, Kastamonu Yöresinde Koyun ve Keçilerde Kene Enfektasyonları (Veteriner Parazitoloji ) Fatih ALTUN, Van ve Yöresinde Sığır Sütlerinden Ġzole Edilen Bazı Kontagiyöz ve Çevre Patojenlerinin Antibiyoteklere Duyarlılıklarının Disk Difüzyon ve Agar Dilüsyon Yöntemi Ġle Belirlenmesi (Veteriner Mikrobiyoloji ) ġahabettin GÖNGÖR, Ergani ve Çevresinde Koyun Abortlarında Bazı Mineral Madde Yetersizliklerinin Rolü Üzerine ÇalıĢmalar (Veteriner Ġç Hastalıkları ) Mücahide YÜKSEL, Pasif Sigara Ġçici Çocuklarda Serum Kotinin Düzeyleri ve Alerjik Duyarlılık Ġle ĠliĢkisinin AraĢtırılması (Tıp Biyokimya) Canan DEMĠR, Doğrusal Olmayan Temel BileĢenler Analizi ve Sağlık Alanında Uygulaması ( Tıp Biyoistatistik) Süheyla GÖNÜL, Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi ve Sağlık Alanında Uygulaması (Tıp Biyoistatistik ) Mehmet KIVRAK, Mehmet KIVRAK, Veri Madenciliği Yöntemleri ve Bir Uygulama (Tıp Biyoistatistik ) Mehmet ERENER, Mehmet ERENER, Çocuklarda DüĢük Doğum Ağırlığını Etkileyen Risk Faktörlerinin Logistik Regresyon Ġle Ġncelenmesi (Tıp Biyoistatistik ) Sadi ELASAN, Multinomiyal Logistik Regresyon Analizi Ve Uygulaması (Tıp Biyoistatistik ) Emrullah ATIġ, Farklı Dozlarda Uygulanan streptozotosinin Sıçan Pankreas Langerhans Adacık Volümüne Etkilerinin Stereolojik Metotlarla AraĢtırılması ( Tıp Histoloji ve Embriyoloji ) Mehmet Veysi ÇITAK, Yalova Mezbahasında Kesilen Hayvanlarda Sarcosporidiosis'in YayılıĢı (Veteriner Parazitoloji ) Meltem HÖL KILINÇ, Tepecik Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi EriĢkin Yoğun Bakım Ünitesinde En Sık Görülen Mikroorganizmalar ve Direnç Paternleri (Tıp Mikrobiyoloji ) Metin YÜCE, ġüpheli Bruselloz Olgularının Altı Farklı Yöntemle Değerlendirilmesi (Tıp Mikrobiyoloji ) Veysel AKYOL, Farklı Dozlarda Uygulanan Streptozotosinin Sıçan Optik Sinirine Etkilerinin Stereolojik Metodlarla Ġncelenmesi (Tıp Tıbbi Histoloji ve Embriyoloji ) Nazik ÖZTÜRK, ĠĢlevsel Asimetri ve IQ Ġle Kısa Süreli Ve Uzun Süreli Bellek Arasındaki ĠliĢki:Yakın GeçmiĢ ve Uzak GeçmiĢ Belleği (Tıp Fizyoloji ) Ümit SELÇUK, Tantuni'nin Mikrobiyolojik Kalitesi (Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi ) Biljana YAREN, Borik Asit Uygulanan Ratlarda Diyetteki Borun Öğrenme ve DavranıĢ Üzerine etkisi (Tıp Farmokoloji ) ġerif ÖZMUTLU, Deneysel Diyabetli Ratlarda Likopen Uygulamasının ACE Aktivitesinin Üzerine etkisi (Veteriner Biyokimya ) Yıl Ġçinde Sonuçlanan Doktora ÇalıĢmaları Bülent HALLAÇ, Van EBK'da Kesimi Yapılan Hayvanlarda Hidatidozis (Veteriner Parazitoloji ) Fikret GEVREK, Prenetal Uygulanan Diklofenak Sodyumun Postnatal Sıçanlarda Kalp Dokusuna Etkilerinin Histolojik ve Stereoloji k Yöntemlerle AraĢtırılması (Tıp Histoloji ve Embriyoloji ) Sema USLU, Yerli Ördek (Anas Platyrhynchase)ve Kaz'ın (Anser Anser) Alt Solunum Yolları ve Akciğerlerinde Bulunan Mast Hücrelerinin Dağılımı ve Heterojenitesi Üzerine Morfolojik ve Histometrik AraĢtırmalar (Veteriner Histoloji ve Embriyoloji ) Bahat COMBA, Kronik Florozisin Koyunlarda Bazı Mineral Maddeler Ve Hormonlar Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması (Veteriner Fizyoloji) MemiĢ BOLACALI, MuĢ Bölgesinde YetiĢtirilen Saanen Keçilerinin ÇeĢitli Verim Özelliklerinin AraĢtırılması (Veteriner Zootekni) Betül APAYDIN, Zorlamalı Tüy Dökümü Uygulanan Yumurtacı Tavukların Kan Ve Dokularında Bazı Biyokimyasal Parametrelerin Ġncelenmesi (Veteriner Biyokimya) 116

121 SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'nin değiģtirilerek kabulüne iliģkin tarih ve 2809 Sayılı Kanun'un 33/a maddesi hükmüne dayanılarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak kurulmuģtur. Enstitüye Ait Bölüm ve Anabilim Dalları: Enstitüye bağlı Lisansüstü Programlar ve açılıģ tarihleri aģağıdaki tablolarda belirtilmiģtir. Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Eğitim Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Sanat Tarihi Temel Ġslam Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Alman Dili ve Edebiyatı Tarih Sosyoloji Güzel Sanatlar Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Geleneksel Türk El Sanatları Ġktisat ĠĢletme Kamu Yönetimi Arkeoloji Coğrafya Türkçe Eğitimi Ġslam Tarihi ve Sanatları Fransız Dili ve Edebiyatı TOPLAM: 21 Program 117

122 Enstitünün Yüksek Lisans Programları : Anabilim Dalı Eğitim Bilimleri Türk Dili ve Edebiyatı Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Sanat Tarihi Temel Ġslam Bilimleri Felsefe ve Din Bilimleri Alman Dili ve Edebiyatı Tarih Sosyoloji Güzel Sanatlar Eğitimi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Geleneksel Türk El Sanatları Ġktisat ĠĢletme Kamu Yönetimi Arkeoloji Coğrafya Türkçe Eğitimi Fransız Dili ve Edebiyatı Ġslam Tarihi ve Sanatları Enstitünün Doktora Programları : TOPLAM 5 Program Anabilim Dalı AçılıĢ Tarihi Arkeoloji Sanat Tarihi Türk Dili ve Edebiyatı Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Temel Ġslam Bilimleri Lisansüstü ve Doktora Programlara ĠliĢkin Değerlendirme ve Hedefler: Sosyal alanlarda nitelikli araģtırmacılar, bilimsel, teknolojik bilgi ve beceriye lisansüstü eğitim programlarının geliģtirilmesini, değerlendirilmesini, etkin olarak yürütülmesini sağlamak, tüm programlarda eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, uluslararası geliģmeleri ve toplumsal gereksinimleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını teģvik etmek ve organizasyonunu sağlamaktır. Üstün nitelikli ve aldığı eğitimin mesleğini ve yaģam kalitesini geliģtireceğine inanan öğrenciler tarafından tercih edilen, mezunlarının aldıkları eğitimle alanlarında seçkin bir yere sahip olmasını sağlayan, yürüttüğü eğitim programlarıyla nitelikli bilim insanı yetiģtiren, ulusal ve uluslararası düzeydeki araģtırmaları artırmayı hedefleyen saygın bir kurum olmaktır. 118

123 ENSTĠTÜYE AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Lisansüstü tezler Orhan TÜRKMEN Ġskender Pala'nın Babilde Ölüm Ġstanbulda AĢk Türk Dili ve Edb.ABD Eser ÇAKIR Orhan Pamuk'un Sessiz Ev ve Kar Roman Türk Dili ve Edb.ABD Gökhan TÖMÜKKubbealtı Akademi Mecmuası'nın Sistematik Tahlili. Türk Dili ve Edb.ABD Servet ĠLÇĠN Kırsal Kalkınmada Tarıma Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri YaklaĢımı ve Kurumsal Bir Model Olarak VotaĢ Örneği. Ġktisat ABD Neriman GÜNEġ Türkiye Selçukluları Döneminde Alimler.( ) Tarih ABD Halil SÖZLÜ Halep'te 18.ve 19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Mimari Eserleri. Sanat Tarihi ABD Burcu ERTOSUN Çocuk Edebiyatında Çizgi Romanların Eğitselliği Üzerine Bir Ġnceleme Türkçe Eğitimi ABD ÖkkeĢ ÖZDEMĠR Ashab-ı Suffe'nin Hadis Ġlmindeki Yerive Önemi. Temel Ġslam ABD Mehmet Ali ÇELEBĠ ġafi Mezhebi'nin Aile Hukukuna Dair Ayetleri Yorumu. Temel Ġslam ABD Sebgetullah ARVAS ġafi Mezhebi'nin Taharete Dair Ayetleri Yorumu. Temel Ġslam ABD Feti ULUGÖL Arap Dilinde Harfler.Temel Ġslam ABD Mehmet Kadir DEMĠR Kur'an'da Ġsyan Yakınanlamlıları ve Nüansları. Temel Ġslam ABD Abdurahim AKDOĞAN Ġslam Hukukunda Mukaddesata Tem.Ġsl.Bil.ABD Ve Tezyifin Hükmü Ġlhan ABUKAN Seyyid Kutub un Eserlerinde Allah ĠnancıTem.Ġsl.Bil.ABD Nesrullah KAPLAN Ebu l Muzaffer El-Ġsferayini ve Et Tebsir Tem.Ġsl.Bil.ABD Mesut AKDOĞAN ĠĢari Tefsir ve ĠĢari Tefsire etki Eden Amiller Tem.Ġsl.Bil.ABD Mahfuz OKULEVĠ Mu tezile nin Basra ve Bağdat Ekollerine Tem.Ġsl.Bil.ABD M.Hasan BAYRAM Ġslam Hukukunda ve Modern Ekonomi DüĢüncelerinde Faiz Ġlker KAYA Varagavank Manastırı (Yedi Kilise) Sanat Tarihi ABD Muhammet YAPRAK KahramanmaraĢ El Sanatları Sanat Tarihi Rıfat KUVANÇ Urartu Mimarisinde Malzeme ve TeknikArkeoloji ABD Orhan ÇETĠNKAYA 90 lı yıllardan Günümüze Türkiye deki Kamu Yönetimi ABD Sağlık Hizmetlerinde Ġdari Teknik ve Kalite Boyutlarında Meydana Gelen DeğiĢimlerinVatandaĢ Tarafından Algısı Doğu Ġlleri Örneği Ramazan FANĠ Türkiye de Kaymakamlar Ġle BelediyeKamu Yönetimi ABD Zafer KUNAÇ Türkiye nin Ġltica Politikası ve Coğrafi Kamu Yönetimi ABD Murak UZUNPARMAK BaĢkanlık Sistemi ve Türkiye de Sistem Kamu Yönetimi ABD Emre GÜLAÇ Türkiye de Planların Uygulanabilirliği Kamu Yönetimi ABD Uygar SĠN KüreselleĢme Sürecinde Politik Aktör Kamu Yönetimi ABD Yücel AYKUT Van Ġli Proje Destekleri ve Ġstihdama Katkısı Ġktisat ABD M.Akif ERÇELĠK Kamu Kurumlarında Stratejik Plan Üzerine ĠĢletme ABD Aysel ÖZTÜRKÇÜ Sermaye Sahipliği ve Firma Performansı ĠĢletme ABD Ġbrahim AYDIN Otel ĠĢletmelerinde Ġnternet Reklamları ĠĢletme ABD Erhan EKĠNGEN Sağlık ĠĢletmelerinde Performansa Dayalı Ek ĠĢletme ABD Yılmaz ÇEKMEN Muhasebede Hatalar, Hileler ĠĢletme ABD Abdulbaki IġIKAKDOĞAN Balıkesir ÇeĢmeleri Sanat Tarihi Anabilim Dalı Abdulkerim YAġAR F.W.Niezcshe'nin Ġnsan AnlayıĢı Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Abdurrahim ASLAN"Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'ı Kerim'de Ortak Hukuki Ġlkeler"Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Abdurrahman CELLEKHadis Edebiyatında Hz.Veysel Karani Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Abdurrahman ÖZER Molla Halil Es-Siirdi'nin "Nehcü'l-Enâm " ve " Mihnâcü's- Sünneti's Seniyye Fi 'adabi Sülüki's- Süfiyye" Adlı Eserlerindeki Tasavvufi GörüĢleri Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Ahmet ALTUN "Kur'an'ın Ġ'cazı Bağlamında Tehaddi Ayetlerinin Tefsiri"Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Ahmet ERDEMCĠ "AyĢe Kulin'in Romanlarının Tematik Ġncelenmesi"Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ahmet Murat TOPRAK" NeĢe Divanı ve Tahlili" Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ali ĠPEK" Ġntihar GiriĢimleri Üzerine Sosyo- Psikolojik Bir Çözümleme"Sosyoloji Anabilim Dalı Ayla BAġ" Urartu ve Asur Krallığının Kuzey Batı Ġran Ġle Kültürel ĠliĢkileri ve Sonuçları"Arkeoloji Anabilim Dalı AyĢe DEMĠREL"Hermann Hesse'nin Eserlerinde Kutupluluk" Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Aytekin GÜNDÜVER Ġlköğretim Öğrencilerinin SBS BaĢarılarının Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Bahar EMĠROĞLU Güvenlik Stratejisi ve YönetimiKamu Yönetimi Anabilim Dalı Bayram ÇELĠKKIRAN Ġlköğretim Ġkinci Kademe Türlçe Dersi Öğretim Programlarında Belirtilen Okuduğunu Anlama Ġle Ġlgili Kazanımların Yapıalndırmacı YaklaĢım Açısından Değerlendirilmesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Buket ALTUNTAġ Subhizade Fevzi Divanının Tahlili Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Bülent ÖZ "Tarih AraĢtırmalarına Kaynak Olarak Hürriyet Gazetesinde Asala ( )"Tarih Anabilim Dalı Cevher DÖĞER " Çınaraltı'nın Türk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi" Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ceyhan TĠMUR Van'da Katılımcı Demokrasi Denemeleri: Mahalle Düzeyi Örgütlenmeler Sosyoloji Anabilim Dalı Davut TEKĠN " Hz.Ġsa'nın Nüzulu ile Ġlgili Rivayetlerin Tahric- Ve Tenkidi- Hicri 153 ve 241 Tarihleri Arası Hadis Eserleri Örneklemi"Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Dilek AVCU Ġlköğretim Öğretmenlerinin Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerine ĠliĢkin Kabul ve Kullanım Niyetleri Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Duygu Demet ALTUN "Gümrük Birliği ve Türkiye'nin Rekabet Gücü"Ġktisat Anabilim Dalı Edip GÜL "Basiret Gazetesinde Mısır Sorunu" Tarih Anabilim Dalı Engin BAYTAR Yıllarında Van ve Van Halkevi Tarih Anabilim Dalı Engin ġahġn Kur'an'da Zann Kavramı ve Zann'ın Psikolojik Arka Planı Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Ersin KUġCĠÜniversitelerde ÇalıĢan Akademik Personelin Örgütsel Adalete ĠliĢkin Algıları( YYÜ.Örneği) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Faysal GÜLER Orhan DURU nun Öykücülüğü Üzerine Bir Ġnceleme Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Ferit YÜCEBAġ " I.Umumi MüfettiĢlik'in Kurulması ve Faaliyetleri"Tarih Anabilim Dalı 119

124 Fikret TĠRENCumhuriyet Sonrası Van Ġlindeki Göçlerin Tarihsel Süreci ve 1984 Sonrası Ġç Göçün Güvenlik Sorunsalına EtkileriTarih Anabilim Dalı Halil BERK Avrupa Birliği GiriĢ Sürecinde Eğtim Politikalarında MEydana Gelen DeğiĢimler ve Bunların Uygulamaya Yansımasında Van Ġli ÖrneğiKamu Yönetimi Anabilim Dalı Harun YÜCEBAġ " 7-11.YaĢ Çocuk Resimlerinde Kompozisyon" Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Hasan TANER "Sermet Muhtar Alus'un Yazılarında Ġstanbul" Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı HaĢem ÜZER "El-Ġnsaf fi Mesaili'l-Hilaf Eseri Bağlamında Gramer TartıĢmalarında Ġçerik"Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Ġbrahim PEHLĠVANOĞLU"AlıĢveriĢte Meclis Muhayyerliği Ġle Ġlgili Hadisin Tahlili"Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Ġlter ĠGĠT Tunceli'deki Mezar TaĢları Sanat Tarihi Anabilim Dalı Ġsmail Hakkı BOLKAN Ġliç ve Çevresindeki Türk Dönemi Mimari Eserleri Sanat Tarihi Anabilim Dalı Kemal ġġmġek "Kur'an'da Olumlu Liderlerin Karakteristik Özellikleri" Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Kenan VELĠOĞLU "Hz.Peygamber'in Dualarında Ġstiâze"Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Leyla AYDIN Tasavvuf ve Sosyoloji ĠliĢkisi Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Mahmut TOPBAġ "Ġmam Maturidi ve Ġmam EĢ'ari'de Nübüvvet"Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Ramazan FANĠ Türkiye de Kaymakamlar Ġle Belediye BaĢkanları Arasındaki ĠliĢkiler Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mehmet BeĢir ĠNAN " Kur'an'ın Uzay Tasavvuru" Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Mehmet Cevat KARAOĞLU "Büyük Selçuklu Devleti Vezirleri" Tarih Anabilim Dalı Mehmet Fatih IġIK "Dostoyevski'de VaroluĢculuk" Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Mehmet Sabır ġaybak ĠSlam Felsefesinde Tanrı Kanıtlamaları ve Ġbn Teymiyye'nin Fıtrat Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Mehmet Selim BALCĠN " ġehristani'ye Göre Ġsbat-ı Vacib" Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Uygar SIN KüreselleĢme Sürecinde Politik Aktör Olarak Sivil Toplum Örgütleri Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mustafa AKDENĠZ Feva'id El-Fenariye ve kızıl Ġ'câz Adlı Mantık Eserlerinin Sistematiği, Konularının Değerlendirilmesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Zafer KUNAÇ Coğrafi Çekincenin Kaldırılmasının Van daki Sığınmacılar Üzerindeki Olası Etkileri Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Nesim AYTEPE "Peygamberlerin Tevhid'i Temellendirme içimleri" Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Nida ÇELĠK Adil Yargılanma Hakkı ve Hukuk Devleti ĠliĢkisiKamu Yönetimi Anabilim Dalı Nurdan YILMAZ "Ġlk Öğretim Öğrencilerinde Hazır BulunuĢculuk Düzeyinin DKAB Dersindeki BaĢarıya Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma - Van Örneği"Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Ersin KUġCĠ Üniversitede ÇalıĢan Akademik Personelin Örgütsel Adalete ĠliĢkin Algıları ( YYÜ. Örneği) Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Nurgül DEMĠR Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Harun YÜCEBAġ 7-11 Çocuk Resimlerinde Kompozisyon Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Özlem AYDOĞMUġ "ġanlıurfa Müzesindeki Yüzyıla Ait AhĢap Kapı ve Pencere Kanatları Ġle Dolap Kapakları" Sanat Tarihi Anabilim Dalı Said Ahmet ġġrġn Sinan-ı Ümmi ve Tasavvufi GörüĢleri Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı SavaĢ GÖNÜLDAġ Bozkurt Dergisinin Sistematik Tahlili Tarih Anabilim Dalı Selami AYDIN Taberi Tefsirinde ve Hıristiyanlıkta Hz. Meryem Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Seyfettin DEMĠR "Tarık Buğra'nın Romanlarında Anlatıcının Yapısal Unsurlara BakıĢı" Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Sibel ATLĠ II.MeĢrutiyet Dönemi Okul Öncesi Eğitim ÇalıĢmalarının Cumhuriyet Dönemi uygulamalarına Etkilerinin Değerlendirilmesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Sinan POLAT " Kur'an'a Göre Hz.Davud ve Süleyman Kıssası" Temel Ġslam Bilimleri Anabilim Dalı Suat ÇAKAN DSĠ VE Baraj KamulaĢtırmaları Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Sultan DOĞAN Karaman'daki Bizans Dini Mimarisi Üzerine Bir AraĢtırma Sanat Tarihi Anabilim Dalı ġeriban DEĞDAġ Rize Merkez ve ilçelerinde Bulunan Osmanlı Dönemi Camileri Sanat Tarihi Anabilim Dalı ġükran GÜNDOĞDU Yıllarında Bitlis ve Bitlis Halkevi Tarih Anabilim Dalı Sunullah ERCĠKTürk Eğitim Sistemi Ġçerisinde Yer Alan Yatılı Sosyoloji Ġlköğretim Bölge Okullarının Eğitimsel, Sosyal ve Kültürel ĠĢlevleriSosyoloji Anabilim Dalı Dilek TOSUN GÖÇ VE YENĠ kent YOKSULLUĞU: BOSTANĠÇĠ ÖRNEĞĠ Sosyoloji Anabilim Dalı Ahmet DEMĠR Ahlat ve Çevresinde Eyyübi Hakimiyeti" Ġslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Bilal AKKÖPRÜ Mimar Davud Ağa Eserleri ve Üslubu Sanat Tarihi Anabilim Dalı Enstitüde Düzenlenen Seminer ve Konferanslar Anadolu Mistisizmi Müziğin Gizemi Refik Halit KARAY ve Yezidiler Var OluĢsal Korkular ve Tedavisi Kılık DeğiĢtirmenin Farklı Halleri: Sinemada Cross Dressing ġırnak Yöresi Yüzey AraĢtırmasında Tespit Edilen Yeni Bulgular Evin Anlam Alanları Alman Dilinde EĢ Anlamlılık Orhan Pamuk ta Gelenek ve Modernlik ZerdüĢt Öğretisi Urartular da Ölüm ve Sonraki Hayat Oryantalizmi Anlamak Aristotales te Teori Pratik ĠliĢkisi Totaliter Rejimlerde Sanatın Yapılandırılması Alevi ve Yezidi Ortak Mitosları Aile ve Okul Ekseninde Eğitim ve Eğitimsel EĢitlik: Toplumsal Tarihsel Bir Çözümleme Türkiye de Eğitim: Bölgeler Arası EĢitsizlikler Resimde ġamanistik Ġmgeler Grafik Tasarımında Modernizmin Etkisi Alman Romantizmi 1990'LARDAN SONRA TÜRKĠYE'DE SAĞLIK ALANINDA ĠDARĠ TEKNĠK VE KALĠTE YÖNÜNDEN YAġANAN DEĞĠġĠKLĠKLER Pedagojik EleĢtiri Açısından Son AkĢam Yemeği Ontolojik Açıdan Varlık Tabakaları ve Ġzm'ler ADAY ÖĞRETMENLERĠN YETĠġTĠRĠLMESĠNDE EĞĠTĠM MÜFETTĠġLERĠNĠN ROLÜ 120

125 YÜKSEKOKULLAR BAġKALE MESLEK YÜKSEKOKULU Yüzüncü Yıl Üniversitesi BaĢkale Meslek Yüksekokulu, tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 Sayılı Kanun la değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca; Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2001/2-4 karar sayılı teklifi üzerine, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarih ve B.30.0.EÖB / sayılı uygun görüģ yazıları ile kurulmuģ olup; yine Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2002/2-5 karar sayılı teklifi üzerine, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarih ve B.30.EÖB /6661 sayılı uygun görüģ yazıları ile aģağıdaki programların açılması uygun görülmüģtür Eğitim-Öğretim Yılı nda Teknik Programlar Bölümü Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı ile Elektrik Programı na ilk öğrencilerini kabul eden Yüksekokul ilk mezunlarını Eğitim-Öğretim Yılı sonunda vermiģtir. Yüksekokula Ait Bölümler : Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümü : o Bilgisayarlı Muhasebe o Büro Yönetimi ve Sekreterlik Teknik Programlar Bölümü : o Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı o Elektrik ve Enerji Programı o Organik Tarım Programı BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Milli Eğitim Bakanlığı nın tarih ve 7935 sayılı yazısı üzerine, tarih ve 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2010/537 sayılı kararı ile kurulmuģtur. Yüksekokulun kuruluģuna iliģkin karar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır. 121

126 ERCĠġ MESLEK YÜKSEKOKULU 25/10/1993 tarih ve B.30.2.YYÜ / sayılı teklifleri ile YÖK Yürütme Kurulunun 25/02/1993 tarihli kararıyla 2547 Sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca öğretim yılında Teknik Bilimler Bölümü ĠnĢaat, Elektrik, Makine Programlarının açılmasıyla kurulmuģtur Eğitim Öğretim yılında ErciĢ e taģınmıģtır yılında ise yeni hizmet binasında Eğitim ve Öğretime devam etmektedir. YÖK Yürütme Kurulunun 25/02/1993 tarihli kararıyla 2547 Sayılı Kanunla değiģik 7/d maddesi uyarınca öğretim yılında Teknik Bilimler Bölümü ĠnĢaat, Elektrik ve Makine Programlarının açılmasıyla kurulmuģtur. YÖK Yürütme Kurulunun 14/02/1994 tarihli kararı ile 2547 Sayılı Kanunla değiģik 7/d maddesi uyarınca Sosyal Bilimler Bölümü Bankacılık Programı açılmıģ öğretim yılında ĠnĢaat, Elektrik, programlarına öğrenci alınmasına karar verilmiģtir eğitim yılında da Seracılık Programına öğrenci alınmıģtır. Gaz ve Tesisat Teknolojisi Programı ile Muhasebe Programına yılında öğrenci alınmıģtır. Çayır Mera ve Yem Bitkileri ile Çocuk GeliĢimi programlarına henüz öğrenci alınmamıģtır. Bankacılık ve Sigortacılık, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, ĠnĢaat Teknolojisi ve Elektrik Programlarının Ġkili Öğrenimleri de mevcuttur Yılında Elektrik Programı kapatılıp Elektronik HaberleĢme Programı açılmıģ ve Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmıģtır Eğitim Öğretim Yılında Makine Programının ikili öğretimine yerleģen öğrenci sayısının 10 ve 10 un altında olmasından dolayı Makine Programının ikili öğretimi kapatılmıģtır. YÜKSEKOKULA AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Dikici, B., Gavgali, M., Bedir, F. (2011). Synthesis of in-situ TiC nanoparticles in liquid aluminum: the effect of sintering temperature, Journal Of Composite Materials, 45(8), Uluslararası Makaleler Ulusal Bildiriler Dikici, B., Tekmen, C., Gavgali, M., Cocen, U. (2011). The effect of electroless Ni coating of SiC particles on the corrosion behavior of A356 based squeeze cast composite, Strojniški Vestnik Journal Of Mechanical Engineering, 57(1), Karabey A., Onal M., Cavdar Y., Makine ve Metal Teknolojileri Öğrencilerinin Bölüm Tercih Sebepleri, Mesleki Eğitime BakıĢı ve Öğrenim Sonrası Beklentilerine ErciĢ MYO Örneği. MYO-OS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Ekim 2010, Düzce. Onal M., Karabey A., Akkaya L., Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Teknikerliği Eğitiminin Amacı, Sektör Ġçin Gerekliliği ve Mevcut Piyasa Durumu. MYO-OS Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Ekim 2010, Düzce. Yakut K., Karabey A., Kabakus A., Yesildal F., Çarpan Jetle Isı Transferinde Dikdörtgen Kanatçıklı Isı Alıcı Dizayn Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu. 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Eylül 2011, Zonguldak. Yakut K., Kabakus A., Yesildal F., Karabey A., Çarpan Jetle Isı Transferinde Isı ve Akım Karakteristiklerinin Dikdörtgen Kanatçıklı Isı Alıcıda Belirlenmesi. 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Eylül 2011, Zonguldak. Atan, Ö., Türk, M. ve Tuntas, R PIλDμ ile Senkronizasyon Kontrolü ve Kaotik HaberleĢme Uygulaması TOK2011-Türk Otomatik Kontrol Kongresi, Ġzmir, Atan, Ö., Türk, M Kesir Dereceli Kaotik Duffing Osilatörünün Haar Dalgacık Yöntemiyle Analizi FEEB.2011-Fırat Üniversitesi Elektrik Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, Elazığ, Uluslararası Bildiriler Sonmez, S., Aksakal, B., Dikici, B., Gavgali, M. (2011). Biyoseramik Kaplamanın AA6061-T4 AlaĢımında Korozyon Direncine Etkisi, IATS 11: International Advanced Technologies Symposium, 8, , Elazig/Turkiye. Dikici, B., Bedir, F., Gavgali, M. (2010), Effect of Reinforcement Content on Corrosion Behaviors of Al-Cu/TiCp MMCs Fabricated by Hot Pressıng, Malaysian Metallurgy Conference 2010 & 4th Malaysian Powder Metallurgy Symposium, 15-16, Penang/Malaysia. 122

127 GEVAġ MESLEK YÜKSEKOKULU Yüzüncü Yıl Üniversitesi GevaĢ Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Makamı nın tarih ve 408/74 sayılı teklifi ve YÖK Yürütme Kurulu nun tarihli kararı ile 2547 Sayılı Kanun un 2880 Sayılı Kanun la değiģik 7/d-2/7-h maddeleri uyarınca, 1994/1995 Eğitim Öğretim Yılı nda, Teknik Programlar Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı ile Ġktisadi ve Ġdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı nın açılması ile kurulmuģtur. Bunu takiben Bilgisayar Programcılığı Programı, Muhasebe Programı, Hayvan YetiĢtiriciliği ve Sağlığı Programı, Bahçe Ziraatı Programı, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı (ikinci öğretim), Bankacılık ve Sigortacılık Programı, Kanatlı Hayvan YetiĢtiriciliği Programı, Organik Tarım Programı, Bankacılık ve Sigortacılık (Ġkinci Öğretim) Programı açılmıģtır. Yüksekokulda beklenen ara eleman ihtiyacının karģılaması amacına yönelik Öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu amacın maksimum düzeyde sağlanması için öğrencilerin iģ ortamına uyumu çalıģmaları staj uygulamaları ile sağlanmakta ve etkin sonuçlar alındığı görülmektedir. Öğretim sırasında ise uygulama çalıģmalarına daha fazla ağırlık verilerek gerek araç-gereç kullanımı ve gerekse pratik bilgi edinilmesi sağlanmaktadır. Yeni teknoloji ve uygulamalar araģtırılarak yeni bilgilerin verilmesi ve yeni teknolojilerin kullanımının sağlanması temel hedef olarak ele alınmaktadır. Bu amaçla öğretim elemanları kadrosunda görevli personelin yeni teknoloji ve bilgilere ulaģımı imkanlarının geliģtirilmesi hedeflenmektedir. YÜKSEKOKULA AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Alp ġ., Koyuncu M, Rose (Rose spp.) Germplasm Resources of Lake Van Basin, Turkey: Endangered Antic Roses of Old Van Gardens. Genetic Resources and Crop Evolution. Volume 57, Number 6, , Alp ġ., Öztürk ġ., Türkoğlu N., Koyuncu M., Basic Elements of the Identity of Traditional Van Garden African Journal of Agricultural Research Vol. 5(11), pp Ünal M., Karabacak O., Alp ġ., Contributions towards Biological Protection of Gypsophila graminifolia Bar L. Turkish Journal of Botany Ulusal Makaleler Alp ġ., Yıldız K., Türkoğlu N., Çiğ A., AĢur F., 2010 Van Ġlindeki Eski Bahçe Güllerinin DeğiĢik Çilek Tipleriyle Çoğaltılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi (J.Agric. Sci.), 20(3):189:193 Alp ġ., Bilgili B. C., Çorbacı Ö.L., Karaman K.i 2011 Siğilli HuĢ Betula Pendula Roth Ağacının Bitkisel Tasarım Ġlkeleri Doğrultusunda Fonksiyonelliğinini Ġncelenmesi, Batı Akdeniz Tarımsal AĢaĢtırma enstitüsü Derim Dergisi, 27(2):58-70 Uluslararası Bildiriler Alp ġ., Arslan H., AĢur F., Koyuncu M., Examination of the Usage Priority of Bulbous Plants in Botanic Tourism; Exemplary of Fritillaria imperialis L. International Symposium on Biology of rare and endemic Plant species may 2010, Fethiye, TURKEY Alp ġ., Adizel Ö., Ünal M., Karabacak O., DurmuĢ A., Demirci Emin Y., Erman M., Berber ġ., A Comparison of Management Planning Principles Of Wetland Ecosystem (The Delta Of Bendimahi) And Mountain Ecosystem (Mountain Of Ispiriz) In The Van Lake Basin. L. International Symposium on Biology of rare and endemic Plant species may 2010, Fethiye, TURKEY Ulusal Bildiriler AĢur F., Çığ A., Alp ġ., Türkoğlu N., Peyzaj Düzenlemelerinde Süs Bitkisi Olarak Kullanılabilen Bazı Sebzeler. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, , Van 123

128 Alp ġ., Türkoğlu N., Çığ A., AĢur F., Bekiroğlu M. S., Dekoratif Sebze Bahçelerinin Tasarımı ve Önemi. 8. Sebze Tarımı Sempozyumu, , Van Alp ġ., Keskin S., Türkoğlu N., Bazı Ġklim Verileri Kullanılarak Soğanlı Bitki YetiĢtiriciliği Açısından Ülkemizde En Uygun Bölgenin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. IV. Süs Bitkileri Kongresi Ekim- Mersin Alp ġ., Keskin S., Koyuncu M., Narcissus poeticus L. subsp. poeticus un (Nergis, Zerrinkadeh) Edremit/Van Bölgesindeki Populasyonlarındaki Fenotipik Varyasyonun Belirlenmesi. IV. Süs Bitkileri Kongresi Ekim-Mersin Alp ġ., Karanfil (Dianthus caryophyllus) Bağbahçe Dergisi Sayı 27. Ġstanbul Alp ġ., Sonbahar ve KıĢ Bahçelerinin Rengi Süs Lahanası (Brassica oleracea L. var. capitata L.) Bağbahçe 32 ALP ġ., Kaya navruzu (Iris aucheri [Baker] Sealy) Bağbahçe 37 AraĢtırma Faaliyetleri PCR-RFLP Yöntemiyle Norduz ve KarakaĢ Koyunlarında Süt Protein Polimorfizminin Belirlenmesi ve Bunun Süt Verimine Etkileri. Van Kedilerinin Genetik Yapısının Mikrosatellite Belirteçler Ġle incelenme 124

129 ĠLAHĠYAT MESLEK YÜKSEKOKULU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġlahiyat Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Makamı nın Tarih ve 408/4 sayılı teklifi ve YÖK Yürütme Kurulu nun Tarih ve sayılı kararıyla, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 Sayılı Kanun la değiģik 7/d-2/7-b maddeleri uyarınca, 1994/1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda 50 öğrenci kontenjanıyla kurulmuģ olup, öğrenim süresi 2 yıl (4 yarıyıl)dır. Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın Tarih ve 932/11486 sayılı yazısı gereğince, 1999/2000 Eğitim-Öğretim Yılı ndan itibaren Ġlahiyat Meslek Yüksekokulu na öğrenci alımı durdurulmuģtur. YÜKSEKOKULA AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Candan, A. (2011). Bidat Kavramının Analizi. Kur ani Hayat Dergisi, 16; Candan, A. (2011). Her Çocuğun Ġslam Fıtratı Üzerine Doğması. Kur ani Hayat Dergisi, 19; Candan, A. (2011). Takva: Dikenli Yol. Kur ani Hayat Dergisi, 13; Candan, A.(2011). Cahillerden Olmaktan Allah a Sığınmak. Kur ani Hayat Dergisi, 20; Saraç, A. (2010). Güzel Ġnsanın Güzelliği. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 6(67): Saraç, A. (2010). Kabileye Takılmak. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 6(68): Saraç, A. (2010). Yâsir Ailesi 1. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 6(69): Saraç, A. (2010). Yâsir Ailesi 2. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 6(70): Saraç, A. (2011). Yâsir Ailesi 3. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 6(71): Saraç, A. (2011). Yıldızların DoğuĢu. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 6(72): Saraç, A. (2011). Sa d bin Ebû VakkAs 1. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 6(73): Saraç, A. (2011). Sa d bin Ebû VakkAs 2. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 7(74): Ulusal Makaleler Uluslararası Makaleler Saraç, A. (2011). Sa d bin Ebû VakkAs 3. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 7(75): Saraç, A. (2011). Sa d bin Ebû VakkAs 4. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 7(76): Saraç, A. (2011). Sa d bin Ebû VakkAs 5. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 7(77): Saraç, A. (2011). Sa d bin Ebû VakkAs 6. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 7(78): Saraç, A. (2011). Sa d bin Ebû VakkAs 7. Yüzakı, Aylık Edebiyat, Kültür-Sanat, Tarih ve Toplum Dergisi, 7(79): Saraç, A. (2011). Medine nin Ġlk Müslümanları. Siyer-i Nebi Dergisi, 2(8): Saraç, A. (2011). Es ad ve ArkadaĢları. Siyer-i Nebi Dergisi, 2(9): Saraç, A. (2011). Birinci Akabe Biatı. Siyer-i Nebi Dergisi, 2(10): Saraç, A. (2011). YetiĢmiĢ Ġnsan; SahAbe. Siyer-i Nebi Dergisi, 2(11): Saraç, A. (2011). Örnekleri Örnek Alma Örnekliği. Altınoluk Dergisi, 25(302): Saraç, A. (2011). Gelenek Haline Gelen Bir Sünnet; MukAbele. Almanya Ramazan Dergisi, Ramazan Özel Sayısı, 1(1): Uluslararası Bildiriler TimurtaĢ, A., Çıkar, M.ġ. (2011). Bir ġiir Göstergesi Olarak Göz YaĢı-Muhammed Sabır Ubeyd Örneği, Musul Sempozyumu, Mart 2011 Musul-Irak TimurtaĢ, A., Çıkar, M.ġ. (2011). Mardin-Ömerli de Kullanılan Arap Lehçesi Üzerine Dilsel Bir Tahlil, Uluslar arası Ömerli Sempozyumu, Mayıs 2011 Mardin-Türkiye Kitap ve Ders Notları Candan, A. (2010). Bidat ve Batıl Ġnançlar Ansiklopedisi, DüĢün Yayınları, Ġstanbul. Saraç, A. (2011). Sevgi Çiçekleri. Yasin Yayınları, Ġstanbul. AraĢtırma Faaliyetleri Ġzmir ÖdemiĢ teki Türk Ġslam Devri Mezar TaĢları konulu doktora çalıģması (YYÜ. BAP BaĢkanlığınca desteklenmektedir.) Doktora Öğrencisi: Edip Yılmaz Siirt Tillo (Aydınlar) Ġlçesi Havzasındaki Orijinal Yazma Eserlerin Tespiti ve Kayda Alınması konulu araģtırma projesi (YYÜ BAP BaĢkanlığınca desteklenmektedir.) Yardımcı AraĢtırmacı: Edip Yılmaz Eski Ahlat ġehri Kazı ve Restorasyon ÇalıĢması (Proje Kültür Bakanlığınca desteklenmektedir.) Ekip Üyesi Epigraf : Edip Yılmaz Hakkari ve ġırnak Ġlleri ve Ġlçeleri Yüzey AraĢtırması 2011 (Proje Kültür Bakanlığınca desteklenmektedir.) Ekip Üyesi Epigraf: Edip Yılmaz HoĢap Kalesi Kazısı 2011 (Proje Kültür Bakanlığınca desteklenmektedir.) Ekip Üyesi Epigraf: Edip Yılmaz 125

130 ÖZALP MESLEK YÜKSEKOKULU Özalp Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Makamı nın tarih ve B.30.2.YYÜ / sayılı teklif yazısına istinaden, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarih ve sayılı yazıları ile 2547 Sayılı Kanun un 2880 Sayılı Kanun ile değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuģtur. Yüksekokul, bünyesinde bulunan programlardan Tekniker unvanında öğrenci yetiģtirmektedir. Yüksekokula Ait Bölümler : Bilgisayar Teknolojileri Bölümü : o Bilgisayar Programcılığı Programı Hayvansal ve Bitkisel Üretim Bölümü : o Bahçe Tarımı Programı o Tarla Bitkileri Programı o Büyük ve KüçükbaĢ Hayvan YetiĢtiriciliği Programı o Yem Teknolojisi ve Hayvan Besleme Programı o Hayvansal Üretim Programı Gıda ĠĢletme Bölümü : o Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı o Gıda Teknolojisi Programı o Laboratuvar Teknolojisi Programı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü : o Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı TURĠZM VE OTEL ĠġLETMECĠLĠĞĠ YÜKSEKOKULU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Yüksekokulu, 14 Mart 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine uygun olarak, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2009/14694 sayılı kararı üzerine kurulmuģtur (Yüksekokulun kuruluģuna iliģkin teklif, Milli Eğitim Bakanlığı nın tarih ve 4064 sayılı yazısı ile yapılmıģtır). 126

131 VAN SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının tarih ve B.30.0.BÖB / sayılı yazılarıyla Eğitim-Öğretim yılında HemĢirelik Programına öğrenci alınarak hizmete açılan Yüksekokulumuz bünyesinde: Eğitim - Öğretim yılında Anestezi, Tıbbi Laboratuar, Radyoloji, Teknikerliği Programları açılmıģtır Eğitim Öğretim Yılında HemĢirelik programı yasalar gereğince kapatılmıģtır Eğitim Öğretim Yılında Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programı açılmıģtır Eğitim-Öğretim Yılında Ġlk ve Acil Yardım Programı ( Ġ.Ö )açılmıģ ve ek yerleģtımeyle öğrenci almıģ Eğitim - Öğretim Yılında Ġlk ve Acil Yardım pogramı ve YaĢlı Bakımı programları açılarak ek yerleģtırmeyle öğrenci alınmıģtır. Yüksekokulumuz programlarında, Ġnsan kaynaklarının Mesleki Eğitim yılında GeliĢtırmesi projesi <ĠKMEP>kapsamına geçilmıģtır. Yüksekokulumuzun amacı ; bu bölümlerde okuyan öğrencilerimizin sağlığın geliģtirilmesi, hastalığın önlenmesi,sağlık hizmetlerinin planlanması, sunulması,koordine edilmesi ile kurumlarda eğitilmelerini sağlayarak, sağlıkla ilgili hizmetlerde çalıģan diğer meslek grupları ve iģ kollarıyla dayanıģma içerisinde çalıģmalarına yardımcı olmaktır. Bu bölümlerden mezun olanlara Ön Lisans Diploması ve Teknikerlik Unvanı verilmektedir. GeliĢmekte olan Yüksekokulumuzun, daha kaliteli Eğitim ve Öğretim verebilmesi ve baģ dündürücü hızla ilerlemekte olan teknolojik yeniliklerden faydalanabilmesi için programlarımız (bölümlerin ) kendi özeliklerine uygun malzeme, araç ve gereçlerle devam donatılaktadır. Bölümler Anestezi Programı Tıbbi Laboratuvar Programı Tıbbi Görüntüleme Programı Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı Ġlk ve Acil Yardım Programı YaĢlı Bakımı Programı Ġlk ve Acil Yardım Programı (Ġ.Ö.) YÜKSEKOKULA AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Equilibrium, Kinetik and Thermodynamic Studies Of Nickel Adsorption OntoNatural and Modified Kaolinites. KUL Ali Rıza-DEPCĠ Tolga-ALACABEY Ġhsan-ONAL Yunus. Fresenius Environmental Bulletim, Volume 20-No pp , ISSN Characteristic Properties Of Adsorbed Catalase Onto Activated Carbon Based Adıyaman Lignite. DEPCĠ Tolga- ALKAN Salih- KUL Ali Rıza- ONAL Yunus - ALACABEY Ġhsan-DISLI Erkan. Fresenius Environmental Bulletim, Volume 20-No. 9a pp , ISSN

132 VAN SAĞLIK YÜKSEKOKULU Van Sağlık Yüksekokulu, I.Ulusal Sağlık Kongresi kararları gereği, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak amacıyla, Sağlık Eğitimini Yeniden Yapılandırma Projesi kapsamında, 175, 184 ve 185. Sayılı Yüksek Sağlık ġurası kararları doğrultusunda, tarih ve 96/8655 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuģ olup, 1997/1998 Eğitim-Öğretim Yılı nda faaliyetlerine baģlamıģtır. Van Sağlık Yüksekokulunda, HemĢirelik ve Ebelik Bölümlerinde lisans eğitimi verilmekte olup, belirtilen bölümlerde 919 öğrenci eğitim görmektedir.sağlık Memurluğu bölümünün HemĢirelik bölümü ile birleģmesi nedeniyle Öğretim yılından itibaren HemĢirelik ve Ebelik olmak üzere 2 (iki) bölüme öğrenci alınmaktadır. Artık yıl öğrencileri hariç, Öğretim yılı sonu itibariyle Sağlık Memurluğu Bölümü son mezunlarını vermiģtir. YÜKSEKOKULA AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler : Guner s., CeylanM.F., Isik D.,Guner Ġ., Ediz5 L.(2011).A case of wooden foreign body retained in the calcaneus, Pak J Med 20011;27(4): Ulusal Makaleler Güner ġ. Ġ., Güner S., ġahan M.H.(2010). Çocuklarda Sosyal ve Medikal Bir Problem; AraĢtırma Faaliyetleri : Van Gölü havzasında il çevresinde GeliĢimsel Kalça Displazisili hastaların ultrasonla taranması projesi Güner ġ.ġlkay 128

133 VAN MESLEK YÜKSEKOKULU Van Meslek Yüksekokulu, Rektörlük Makamı nın tarih ve B.30.2.YYÜ / sayılı teklifi ve YÖK Yürütme Kurulu nun tarihli kararıyla, 2547 Sayılı Kanun un 2880 Sayılı Kanun la değiģik 7/d-2 ve 7/h Maddeleri uyarınca, 1992/1993 Eğitim- Öğretim Yılı nda El Sanatları Programı nın açılması ile kurulmuģ ve El Sanatları Merkez Müdürlüğü binasında eğitim-öğretim faaliyetlerine baģlamıģtır. Yüksekokulumuz değiģik bölümlerine bağlı toplam 15 programla ve ayrıca 6 Programda Ġkinci Öğretim ile Eğitim- Öğretim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Yüksekokula Ait Bölüm ve Anabilim Dalları: Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü: o Makine Programı Elektrik ve Enerji Bölümü: o Elektrik Programı Bilgisayar Teknolojileri Bölümü: o Bilgisayar Programcılığı Programı Motorlu Araçlar ve UlaĢtırma Teknolojileri Bölümü: o Otomotiv Teknolojisi Programı ĠnĢaat Bölümü: o ĠnĢaat Teknolojisi Programı Elektronik ve Otomasyon Bölümü: o Elektronik Teknolojisi Programı o Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı El Sanatları Bölümü: o Geleneksel El Sanatları Programı Mimarlık ve ġehir Planlama Bölümü: o Mimari Restorasyon Programı Malzeme ve Malzeme ĠĢleme Teknolojileri Bölümü: o Mobilya ve Dekorasyon Programı HemĢirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü: o Çocuk GeliĢimi Programı Otel Lokanta ve Ġkram Hizmetleri Bölümü: o Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Programı Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü: o Turizm Rehberliği Programı Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü: o Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Yönetim ve Organizasyon Bölümü: o ĠĢletme Yönetimi Programı Muhasebe ve Vergi Bölümü: o Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı Ġkili Öğretim Programları: o Bilgisayar Programcılığı Programı o Otomotiv Teknolojisi Programı o Elektrik Programı o Geleneksel El Sanatları Programı o Çocuk GeliĢimi Programı o Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 129

134 YÜKSEKOKULA AĠT YAYIN, BĠLĠMSEL ÇALIġMA VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Uluslararası Makaleler Koyuncu, M. (2011). Adsorption Of cr(v2) From Textile Wante Water By Using Naturel Diatomite. Journal- Institute Of Ġnteprative Omics and Applied Bio Technology, Koyuncu, M. (2011). Removel Of Tar-Chrome Red-B Dye By Adsorption on to Naturel Diatomite. Journal OF Chemical and Pharmaceutical Research, 3(1); AteĢ, M., (2010). An Ġnstability Theorem For Solutions Of a Nonlinear Vector Differential Equation Of Seventh Order. Adv. Math. Sci. Appl., 20 (1); Tunç, C., M. AteĢ (2010). Boundedness and Stability Of Solutions To a Kind Of Nonlinear Third Order Differential Equations. J.Appl.Funct.Anal., 5 (3); Ulusal Makaleler Koyuncu, M. (2010). Tekstil Sanayiinde Spektrofotometre nin Kullanımı ve Önemi. Uluslararası Tekstil Teknolojisi, 15; Altın, A. (2010). Ġnconel 718 Süper AlaĢımının Sementit Karbür Kesici Takımlar ile ĠĢlenmesinde Kesici Takım Kimyasal Özelliklerinin Takım Performansına Etkileri. YYÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2; i. S Uluslararası Bildiriler Koyuncu, M. (2011). The Impact Of Digital Compentence on Academic Performance Of Students. 11. th Disciplinary Scientific International Multi YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, 8 Ekim 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2809 sayılı Kanun un ek 30 uncu maddesine uygun olarak, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 2008/14120 sayılı kararı üzerine kurulmuģtur (Yüksekokulun kuruluģuna iliģkin teklif, Milli Eğitim Bakanlığı nın tarih ve sayılı yazısı ile yapılmıģtır). 130

135 ARAġTIRMA VE UYGULAMA BĠRĠMLERĠ AĠLE ARAġTIRMALARI VE EĞĠTĠM MERKEZĠ Aile AraĢtırmaları ve Eğitim Merkezi 1993 de Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Rektörlüğü ne bağlı bir birim olarak kurulmuģtur. Anayasanın 41. Maddesi Aileyi toplumun temeli olarak tanımlamıģ ve bu kapsamda, her tedbirin alınmasını öngörmüģtür. Aileyi, üniversitemizin de içinde yer aldığı Doğu Anadolu Bölgesi nde temel inceleme alanına alacak olan Aile AraĢtırmaları ve Eğitim Merkezi, Güney Doğu Anadolu Bölgesini de içine alacak Ģekilde, yapacağı teorik çalıģmalarıyla, ülkemizin geniģ bir bölümünün, toplumsal, kültürel, ve ekonomik haritasını çıkarma yolunda çalıģmalar yapmayı amaçlamaktadır. Merkezin amacı KuruluĢ gerekçesine uygun olarak ailenin toplumun temeli olduğu gerçeği ile toplumu, tarihsel süreci, fonksiyonları ve özellikleri bakımından incelemek, durum tespitinde bulunmak, bilimsel yöntem ve tekniklerle araģtırmalar yapmak,yapılan bu bilimsel çalıģmaların sonuçlarını, yayımlamak, aile eğitimini gerçekleģtirmek ve toplumun en küçük birimi olan aileden hareketle, sosyo- kültürel ve ekonomik alanda ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Merkezin ÇalıĢma Alanları Merkez yukarıdaki amaçlar doğrultusunda: a) Bölgede yapılacak olan sosyal yapı araģtırma ve uygulamalarını kolaylaģtırmak üzere; bilgisayar ağırlıklı; bilgi birikim, dokümantasyon ve arģiv merkezi kurar. b) Bölgesinde, toplumsal yapıya ve aileye yönelik, teorik ve uygulamalı araģtırma projeleri yapar, yaptırır, ve araģtırma sonuçlarını yayımlar. c) Faaliyet alanında ; kongreler, konferanslar, paneller, seminerler, ve her türlü bilimsel toplantılar düzenler, sergiler açar, gezi inceleme etkinliklerinde bulunur. d) Radyo ve televizyon programları hazırlar, hazırlatır, görüntülü ve sesli, aile eğitimi çalıģmaları yapar. Kitap, makale, bülten broģür, vb. yayınlar hazırlar. e) Ailelerin eğitim ve geliģimlerine destek olmak üzere, Aile DanıĢma ve Rehberlik Anne Baba Okulu ( Evlilik Okulu ) Çocuk Eğitim ve GeliĢim evi ( 6 yıl faaliyetini sürdürmüģtür.) Genç Ergen DanıĢma YaĢlılık DanıĢma ve Moral Eğitim birimlerini kurar. 131

136 ANADOLU VE AVRASYA ARAġTIRMALARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ AVAM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı bir Uygulama ve AraĢtırma Merkezi olarak, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın gün ve 3364 sayılı onay yazısıyla kurulmuģtur. Adı, Anadolu ve Avrasya AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, kısa adı ise AVAM dır. Ġki yıldır çeģitli çalıģmalar yürüten AraĢtırma Merkezi halen yapılanma aģamasındadır. Bu amaçla, Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı nın desteklediği bir proje yürütülmektedir. En çabuk ve pratik bir biçimde tamamlanacak olan bu proje sonunda, Üniversitemiz sadece tam donanımlı ve çağdaģ bir AraĢtırma Merkezi ne sahip olmakla kalmayacak, çalıģma alanı gereği ulusal ve uluslararası bilimsel aktivite ve iliģkilerde Üniversitemizi en iyi Ģekilde temsil edebilecektir. AVAM, çalıģma amacı gereği Anadolu ve Avrasya konulu bilimsel araģtırmaları planlamayı, yürütmeyi, sürdürülen çalıģmaları yönlendirerek desteklemeyi ve konuya iliģkin lisans ve lisansüstü eğitim programlarına katkı sağlamayı öngörmektedir. Merkezin bu doğrultuda çalıģabilmesi için öncelik verdiği ilk konu iyi bir altyapı oluģturmaktır. ÇalıĢmalar ilerledikçe geliģecek ulusal ve uluslararası iliģkiler sayesinde AVAM, Anadolu ve Avrasya konusundaki araģtırmalara hizmet verecek, Yüzüncü Yıl Üniversitesi bu konuda dünyanın sayılı otoritelerinden biri haline gelecektir. Asya, Avrupa ve Afrika yı tek bir büyük toprak parçası olarak kavrayan Merkez, bu toprak parçasını Amerika ve Okyanusya ile iliģkilendirmektedir. Bu nedenle, Anadolu ya bu bütün içinde özel bir yer vermektedir. BaĢlıca ilgi alanı tarih, kültür ve sanat olan AVAM, bunun sadece Yunan,Roma ve Avrupa merkezli bir anlayıģla değil, organik bir bütünlük içinde çok eksenli bir anlayıģla daha doğru olarak kavranabileceğini savunmaktadır. Bu doğrultudaki bir kavrayıģ çerçevesinde AVAM, tarih, kültür ve sanat konularındaki yazın anlayıģını yeniden inģa etmeye yönelik ulusal ve uluslararası iliģkilerle, araģtırmaları destekleme ve yaymayı kendine varlık nedeni olarak belirlemiģtir. Bu bağlamda sosyal bilimler ve sanat çalıģmaları yürüten AVAM, kendi ilgi alanı içinde fen bilimlerinde elde edilen sonuçları da değerlendirmektedir. Merkezin Değerleri Avrupa, Asya ve Afrika son derece girift organik bağlarla birbirine bağlıdır ve bu tek kara parçasının tarihi ve kültürü, sanal coğrafyalar oluģturarak ve uygarlık merkezlerini birbirinden soyutlayarak anlaģılamaz. Anadolu, Avrasya tarihi için en belirleyici coğrafyalardan biridir. Bu, ilk insanın yayılıģı bakımından olduğu kadar, daha sonraki yerleģik toplum ve uygarlıklar açısından da böyledir. Oryantalizm, sömürgeciliği rasyonalize eder ve kılık değiģtirerek sürdürülmesinin düģünsel altyapısını inģa eder. Ezilen ve sömürülen toplumlar, oryantal tarzda inģa edilmiģ ve tedavüle çıkarılmıģ sanal kavramlarla, bunları sorgulamadan ve doğruluklarına iman ederek düģünürler veya düģündüklerini zannederler. Bu bakımdan, genel kabul gören paradigmaları sorgulayarak yeniden düzenlenmiģ ve düzeltilmiģ bir Anadolu ve Avrasya tarih yazımı günümüzü ve geleceğimizi derinden etkileyecektir. Mevcut tarih yazımının önemli bir kısmı sanal ön kabullere dayalı, tahrif edilmiģ, gerçeğin çoğu kez çarpıtıldığı veya görmezlikten gelindiği bir yazımdır. Avrasya Neresi? ve Hangi Avrasya? soruları tarihsel süreçte baģtan sorgulanmaksızın ve bu tanıma zaman içinde farklı anlamlar yüklenmesinin nedenleri anlaģılmaksızın ne Avrasya tarihinin gerçek arka planı görülebilir, ne de günümüz dünyasında olup bitenler ve hedef ülkelerde yaģananlar anlamlandırılabilir. Bu nedenle geleceğin dünyasında Avrasya nın ifade edeceği anlamlar ve olası siyasal-ekonomik projelerin neler olduğu mevcut güç merkezlerine göre yeniden düģünülmek zorundadır. 132

137 BaĢlıca Faaliyetler : Dil Eğitimleri Dil Kursları : Rus Dili Eğitimi Kursu, Bakü Slavyan Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu olan Gülnare ALĠZADE nin öğretmenliğinde her hafta dört, ayda 16 saat olmak üzere, Salı ve Cuma günleri saatleri arasında yapılmıģtır. Kursların, talep olması halinde iki aylık (32 saatlik) aģamalarda toplam beģ aģama (10 ay) boyunca düzenlenmesi düģünülmektedir. I. AĢama 14 Mayıs 09 Temmuz 2010 tarihleri arasında gerçekleģtirilmiģtir. AVAM Yapılandırma Projesi : Merkez, Anadolu ve Avrasya üzerine kültürel, sosyal ve sanatsal alanlarda uluslararası düzeyde çalıģmalar yapmak istemektedir. Proje tamamlandığında, Üniversitemiz sadece tam donanımlı ve çağdaģ bir AraĢtırma Merkezi ne sahip olmakla kalmayacak, çalıģma alanı gereği ulusal ve uluslararası bilimsel aktivite ve iliģkilerin yürütüleceği mekanlarda da en iyi Ģekilde temsil edilebilecektir. Diğer yandan, AVAM ın yapılandırılma çalıģmaları kapsamında Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı na bir proje baģvurusunda bulunulmuģtur. Proje, Anadolu ve Avrasya AraĢtırmaları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ArĢiv-Yayın Altyapısı OluĢturma ve Bilimsel ĠĢbirliği Projesi adını taģımaktadır. Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı, söz konusu projenin desteklendiği kararını bildirmiģ ve destek miktarını TL olarak açıklamıģtır. Projenin temel amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü nün izniyle AVAM a tahsis edilen mekânlarda, arģiv-yayın, bilimsel etkinlik ve uluslararası iģbirliği altyapısını oluģturmaktır. Bugüne kadar AVAM arģivine birçok kiģi tarafından çeģitli kitap, dergi, harita ve belge bağıģlanmıģtır. Bu arģiv için kitaplar, dergiler, gazete kesikleri, kartpostallar, broģürler, haritalar vb. toplanmaya devam edilmektedir. Bu proje ile kitap, dergi ve belgelerin saklanması için gerekli taģınabilir bellek, klasör ve efemera ihtiyaçları da karģılanabilecektir. AVAM ile aynı ve benzer ilgi alanlarında bilimsel çalıģmalar yürüten ulusal ve uluslararası kurum, kuruluģ ve araģtırmacıların adresleri listelenmeye devam edilmektedir. Bu liste sayesinde ilgili bakanlıklar, üniversiteler, gazeteler, vakıflar, dernekler, yayınevleri, müzeler ve bireysel araģtırmacılarla internet üzerinden iletiģim sağlanmaya çalıģılmaktadır. Bu amaçla Üniversitemiz bilgisayar ağında bir web sayfası sürekli olarak güncellenmektedir. AVAM zaman içinde çeģitli araģtırmalara imza atmıģtır. Bu araģtırmalarda belgeleme yapmak ve bu belgelerin saklanmasını sağlamak için gerekli olan demirbaģ (fotoğraf makinesi ve ekipmanı, video kamera ve ekipmanı vb.) alımı yapılmak istenmektedir. Bu araģtırma faaliyetleri bazı yeni demirbaģ (GPS, slayt ve negatif tarayıcısı, PC güç kaynağı, fotoğraf makinesi objektifleri ve polarize filtreleri) alımlarının da gerekli olduğunu ortaya çıkarmıģtır. Van da Tarihi Eserler ve Arkeoloji Projesi : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültürel Değerleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi koordinatörlüğünde, YYÜ Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı nca desteklenmiģ olan 2009-YNL-MRK.01 numaralı Van Külliyatı Projesi kapsamında, Van da Tarihi Eserler ve Arkeoloji adlı kitap projesi, AVAM Yönetim Kurulu Üyeleri ve Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü AraĢtırma Görevlisi Sinan KILIÇ tarafından yürütülmektedir. Bu proje kapsamında Van Ġli sınırları içindeki taģınmaz kültür varlığı kapsamına girebilecek her türlü tarihsel ve arkeolojik değer güncellenecek, fotoğraf ve haritalama yoluyla belgelenecek, bir il kültür envanteri çıkarılacak, bugüne kadar yapılmıģ olan yayınlar bir araya getirilecek ve nihayet toplanan bilgiler bir kitap haline getirilecektir. Bu çalıģma sırasında oluģacak veri bankası ise AVAM üzerinden araģtırmacıların hizmetine sunulacaktır. 133

138 Seminer Faaliyetleri ve Saydam Gösterileri : Merkez tarafından Yitik Zamanın Ġçinde, Mısır, Ahlat TaĢı, Akdeniz Adaları, Tunus Ġzlenimleri, BeĢ Bin Yıl Önce Doğu Anadolu Kültürü, Van Gölü nden Dicle ye, Bulutundan Çiçeğine Van a Dair, Jeoloji-Arkeoloji EtkileĢimine Antalya Kumluca dan Bir Örnek, Devlet Mülkünde Rant, Fransız Devrimi ve Siyasal DüĢünce, Hristiyan Ġkonografisi, Van da Kahvaltı Kültürü, Modernizm ve DüĢünsel Temelleri I, Modernizm ve DüĢünsel Temelleri II, Modernizm ve DüĢünsel Temelleri III, Modernizm ve DüĢünsel Temelleri IV, Türkiye nin Oksijen Kaynağı: Kaz Dağları, Depremlerin ve Volkanik Patlamaların OluĢumu, Van Gölü Çevresinde Jeotermal ve Volkanizma ĠliĢkileri, Nevruz, Dinazor Ġncelemeleri: Dinazorların Ölüm Tuzağı, Arnold Schoenberg Müziğiyle Paul Klee nin Polifonik Resimleri, Yazar Ġhsan Oktay Anar Üzerine, Ağrı Dağı nın Sessiz Çığlığı, H 2 O, Munzur Festivali konularında çeģitli tarihlerde saydam gösterileri ve seminerler düzenlenmiģtir. Konferans Faaliyetleri : Konferans faaliyetleri çerçevesinde, Doğu Türkistan daki Turfan Karizleri Derneği temsilcisi Dr. Gafur Muhammed TOLMBÖK, 6 Ekim 2010 ÇarĢamba günü AVAM Seminer Odası nda bir seminer vermiģtir. Turfan Bölgesi Karizleri baģlığını taģıyan seminerde bölgedeki yeraltı su kanallarının su gereksinimi için önemi anlatılmıģ, Kariz adı verilen bu yeraltı su sistemlerinin korunması, bakımı ve Çin in bu konudaki yasal düzenlemeleri ile ilgili bilgi verilmiģtir. AVAM bu seminerden sonra Sayın TOLMBÖK e Van daki yeraltı su kanallarıyla ilgili bilgi sunmuģtur. Yayınlar Eğitim-Öğretim Yılı içinde, Uygar mı, Yoksa Ġlkel mi?, Divan ı Verne Türkçe ye Kazandırıldı, Charles Vernay ( ), Üçüncü Dünya: Portreler ve Olaylar, Osmanlı Ġmparatorluğu nda Ġngiliz Arkeologlar, Amerika yı Önce Norveçliler KeĢfetti, Van da Yeni Bir Ağustos Böceği Türü Bulundu, Toprakla Yoğrulan Kültür, Afyon da AhĢap Pers Mezarı, Altay Dağları nda Yeni Ġnsan Türü konu baģlıklarındaki yayınlar Merkezce adresinde çeģitli tarihlerde yayınlanmıģtır. Bilimsel Geziler : AVAM, Mayıs 2010 tarihleri arasında Suriye ye bir gezi düzenlemiģtir. Toplam 11 kiģinin katıldığı gezide Diyarbakır, Gaziantep, Antakya, Lazkiye ve Halep rotası izlenmiģtir. Bu geziye ait rapor <http://avam.yyu.edu.tr> adresindeki AVAM web sayfasında yayınlanmıģtır. AVAM, Eylül 2010 tarihleri arasında Gürcistan'a bir gezi düzenlemiģtir. Toplam 8 kiģinin katıldığı gezide Trabzon, Batum, Kutaysi ve Tbilisi rotası izlenmiģtir. Katılımcılar gezi sonrası kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili birer rapor hazırlamıģlar, bu raporlar <http://avam.yyu.edu.tr> adresindeki AVAM web sayfasında yayınlanmıģtır. Üçüncü Dünya: Portreler ve Olaylar : AVAM, 8 ġubat 2010 tarihinde Üçüncü Dünya: Portreler ve Olaylar adlı yeni bir çalıģmaya baģlamıģtır. Bu çalıģmayla, geçmiģte ve günümüzde Üçüncü Dünya Ülkeleri ndeki önemli sanatçı, bilim insanı, filozof ve siyasetçilerin yaģam öykülerinin, eserlerinin ve görüģlerinin tanıtılması amaçlanmıģtır. Ancak projede, Üçüncü Dünya'yı etkilemiģ, buralarda çalıģmıģ, bir anlamda Üçüncü Dünyalı gibi yaģamıģ kimi kiģilere de bu baģlık altında yer verilecektir. Ayrıca bu çalıģmada, doğrudan doğruya Üçüncü Dünya'yı etkilemiģ olan bazı uluslararası geliģmelere de yer verilecektir. Web sayfasında yer alan sunumlarda özellikle önem verilen üç husus vardır; bunlardan birincisi, çalıģmalarımız her ne kadar belirli bir coğrafyaya 134

139 odaklanmıģsa da günümüzde çok yaygınlaģmıģ ve kabul görmüģ olmasına karģın merkezci bir yaklaģıma itibar edilmemesi; ikincisi, tanıtılacak kiģilerin aynı dünya görüģünden, inançtan ve gelenekten gelmesi gibi bir standardizasyona gitmeyecek olması; sonuncusu ise, metinlerin ansiklopedik bir anlayıģla sunularak yorumların okuyuculara bırakılmasıdır. Diğer Faaliyetler : Belgesel Film Gösterimi : Cengiz Andiç Kültür Merkezi nde geniģ katılımlı bir belgesel film gösterimi ve konferans organizasyonu yapılmıģtır. Seçilen iki film de belgesel TV kanalı olan Ġz TV de gösterilmektedir. Ġlk film YeĢil Adımlar adını taģımaktadır ve Kocaeli Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüģ yollarının tanıtıldığı 35 dakikalık bir filmdir. Bu film, Ġz TV nin katkılarıyla Fotoğraf Sanatçısı ve Yayıncı Ġsmail ġahġnbaġ tarafından hazırlanmıģtır. Diğer film ise, çekimleri Van da yapılan ve AVAM ın da bilimsel katkıda bulunduğu Yukarı Denizin Adaları adlı filmdir. Yine Fotoğraf Sanatçısı ve Yayıncı Ġsmail ġahġnbaġ tarafından hazırlanan bu filmde Van Gölü adaları tanıtılmaktadır. Bitlis te Tetis Denizi Fosilleri : Daha önce basında yer alan ve milyonlarca yıl önceki Tetis Denizi nin izleri olduğu bildirilen Bitlis'teki fosil kalıntılarının, istiridye kabukları olduğu anlaģıldı. AVAM'dan bir grup genç araģtırmacının ziyaret ettiği Mermer iģletmesi nde söz konusu fosiller incelendi. Levhalar halinde kesilerek yüzeyleri parlatılmıģ taģ levhalar üzerinde görülen fosil kalıntılarının, istiridye diye bilinen iki kapaklı bir yumuģakça türü olduğu anlaģıldı. AVAM araģtırmacıları, bu tür yumuģakçaların 250 milyon yıldır bilindiğini, dolayısıyla Bitlis'te saptanan kaya katmanının fosil bilimi uzmanlarınca ele alınmaya değer olduğunu belirttiler. Akdamar Adası Açık Hava Müzesi ÇalıĢması : 24 Ocak 2010 Pazar günü Kültür Bakanlığı uzmanlarından Sıdıka Yılmaz ile Akdamar Adası nda bir çalıģma gerçekleģtirildi. Kültür Bakanlığı na sunulacak olan ve adanın bir açık hava müzesi olarak durumunun iyileģtirilmesi konulu raporun hazırlanmasına AVAM Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Kılıç katkı sağlamıģtır. Minua Kanalı BaĢvurusu : AVAM, 15 ġubat 2010 tarihli bir yazıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı na baģvurarak Van ın Yünipliği Mahallesi nde yer alan ve Ġ.Ö. 7. Yüzyıldan kalan Minua Su kanalı nın 400 m uzunluğundaki orijinal kalıntısının tahribatını haber vermiģtir. 5 Nisan 2010 gün sayılı yanıtta, konudan Van daki ilgili kurumların haberdar edildiği bildirilmiģtir. AVAM konuyu takip etmektedir. Çaldıran SavaĢı AraĢtırması : NTV Tarih Dergisi nden yapılan baģvuru üzerine; 1514 yılında yapılan Çaldıran SavaĢı konusunda, Haziran 2010 tarihleri arasında bir inceleme yapılmıģtır. Ġnceleme sonuçları derginin Temmuz 2010 tarihli 18. sayısında yayınlanmıģtır. Süphan Dağı ve Meydan Krateri Obsidyen AraĢtırması : Çatalhöyük kazı ekibinden ve Kanada McMaster Üniversitesi nden Dr. Tristan Carter in Temmuz 2010 tarihleri arasında yaptığı bilimsel geziye AVAM olarak katkı sunulmuģtur. Bu çerçevede Süphan Dağı çevresi ile Meydan Krateri ziyaret edilmiģtir. 135

140 ARAġTIRMA VE UYGULAMA ÇĠFTLĠK MÜDÜRLÜĞÜ Çiftlik Müdürlüğü nün KuruluĢu ve BaĢlıca Faaliyetleri : AraĢtırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü, Üniversitemiz Senatosu nun tarih ve 2008/15 sayılı kararı üzerine kurulmuģtur. Daha önceden Ziraat Fakültesi bünyesindeki hayvansal ve bitkisel üretim birimleri ile Veteriner Fakültesi ne ait hayvancılık ünitesi Çiftlik Müdürlüğü bünyesinde birleģtirilmiģtir. Bu çalıģma sonucunda, Kampüs arazisi içindeki bağbahçe, çayır-mera, hayvancılık ve su ürünleri ile kurulacak olan ürün iģleme ve paketleme ünitelerinin, eğitim-öğretim ve bilimsel araģtırma faaliyetleri yönünden tam bir eģgüdüm içerisinde verimli ve rasyonel olarak iģletilmesi sağlanmaktadır. AraĢtırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü yürütülecek bilimsel araģtırma faaliyetlerine öncelik vermektedir. Bu çerçevede hayvancılık ünitesinde 11 farklı proje yürütülmektedir. Yürütülen projeler içerisinde bölgemiz çiftçisine yeni alternatif üretim imkanları oluģturacak süt keçisi Saanen Irkı nın üretimi ve tanıtımı da bulunmaktadır. Diğer Yandan, Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde yürütülen derslerin öğrenci uygulamaları Çiftlik Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Ayrıca öğrenci yaz stajları da yürütülen diğer faaliyetler arasındadır. Müdürlük tarafından yürütülen 2009-YNL-MRK03 No lu Arpa Üretim Projesi kapsamında 1118 dönüm arazide 20 ton arpa tohumu ekilmiģ, bu ekim esnasında 60 ton gübre kullanılmıģtır. Bunlarla beraber, bitkisel üretim faaliyetleri kapsamında Bahçe Bitkileri Bölümü, Bitki Koruma Bölümü ve Su Ürünleri Bölümü uygulama arazilerinde bulunan yaklaģık 2000 meyve ağacının budaması yapılmıģtır. Müdürlük kontrolünde olan arazilerde yapılan tüm deneme, yüksek lisans ve doktora proje çalıģmalarının yürütülmesine makine, alet, iģçi ve teknik bilgi desteği sağlanarak katkıda bulunulmuģtur. Önceki yıl ekimi yapılan yaklaģık 200 dönüm arazide korunga hasadı yapılmıģ, elde edilen korunga bitkisinin küçükbaģ hayvanların beslenmesinde kullanılabilmesi için ürün iģlenmiģ ve çuvallanarak depolanmıģtır. YeĢil Alan Müdürlüğü nün faaliyet alanlarından ve Kampusun farklı birçok yerinden toplanan kaba otlar da aynı iģleme aģamalarından geçirilerek hayvansal üretim için değerlendirilmiģtir. Arpa hasadı tamamlanmıģ, elde edilen ürün Müdürlüğün tahıl ambarında muhafaza altına alınmıģtır. Proje kapsamında elde edilen arpanın yöremiz çiftçilerine tohumluk olarak satıģı devam etmektedir. Ayrıca arpa ekiminde kullanılan traktörlerin, alet ve makinelerin bakım, onarım gibi gerekli hazırlıkları planlanmıģ ve çalıģmalar baģlatılmıģtır. 136

141 ATATÜRK ĠLKELERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7 nci maddesinin (a) bendi 2 nci fıkrası uyarınca kurulan Merkez, 7 Ocak 1990 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmeliği uyarınca aynı tarihte faaliyetlerine baģlamıģtır. Merkezin çalıģma esasları ve amacı, Anayasal düzeni koruyucu, milli birlik ve beraberliği sağlayıcı, Türk Milleti nin Atatürkçü düģünce, ilke, ülkü ve değerleri etrafında bütünleģtirici konularında araģtırma ve incelemeler yapmak, Türklüğü, Türk Vatanını ve Devletin geleceğini ilgilendiren bütün konularda incelemeler ve araģtırmalar yapmak, konferanslar, seminerler, sempozyumlar vb. toplantılar düzenlemek, Yapılan araģtırma ve incelemelerden elde edilen sonuçları yaymak, Atatürk ve Türk Ġnkılabı ile ilgili ihtisas kitaplığı ve arģiv oluģturmak, Yukarıda belirtilen konularda yurt içinde ve yurt dıģındaki öğretim kurumları dahil olmak üzere, kamu tüzel kiģileri ile özel kuruluģlar tarafından yapılan çalıģmaları takip etmek ve teģvik etmektir. Merkezin BaĢlıca Faaliyetleri : Merkezin amaçları doğrultusunda, önceki ve geçtiğimiz dönem içinde; Öğrencilere yönelik olarak, Milli Mücadele ve Osmanlı Devleti nin PaylaĢılması, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele, Sosyal ve Ġktisadi Alanda Milli Mücadele, Mudanya dan Lozan a Kadar Siyasal GeliĢmeler, Atatürk ve Güzel Sanatlar, Atatürk ve Kadın Hakları, Atatürk ve Fikir Hayatı, Bilim ve Teknolojinin Önemi, Türk Ġnkılabı ve Laiklik, Laik Devletin Sağladığı Gerçek Hürriyet, Ġnkılap, Azınlıkların Faaliyetleri ve Ayrılıkçı Cemiyetler, Lozan BarıĢ AntlaĢması, Önemi ve Sonuçları, Siyasal Alanda Yapılan Ġnkılaplar, Yeni Türk Devleti nde Anayasal Hareketler, Hukuk Alanında Yapılan Ġnkılaplar, Çok Partili Rejim Denemeleri ve Sonuçları, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Ġnkılaplar, Atatürk Milliyetçiliği, Sosyal Alanda Yapılan Ġnkılaplar, Atatürk Ġlkeleri, Bütünleyici Ġlkeler, Cumhuriyetin Ġlk Yıllarında Van Gölü nde UlaĢım ve TaĢımacılık, Islahat Hareketleri ve Van da Ġdari Yapılanma, Van da Müslim ve Gayrı Müslim Okullar, Van Dolaylarında Nesturi Ġsyanları, Bitlis Tuzlaları, Bitlis Vakıfları: Gelir ve Giderleri konularında çeģitli tarihlerde seminerler verilmiģtir. Öğretim elemanlarınca da, Türkiye yi Cumhuriyet Ġdaresine Getiren Siyasi ve Sosyal Olaylar, Atatürk ve 10 Kasım, Atatürk ün Tarım Politikası, Cumhuriyet ve Yönetim ġekilleri konularında çeģitli tarihlerde konferanslar verilmiģtir. 137

142 BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Bilgisayar Bilimleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı bir birim olarak görev yapmak üzere, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 2880 Sayılı Kanun la değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca, YÖK Yürütme Kurulu nun tarihli toplantısında alınan karar gereğince, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarih ve 1093 sayılı yazısı üzerine kurulmuģtur. Merkezin kuruluģ amacı, Üniversitemiz bünyesindeki her türlü bilgisayar ve çevre ünitesi iģlemlerini koordine etmek, mevcut bilgisayarları Üniversitemizin bütün birimlerinin hizmetine sunmak, Üniversitemizde, bilgisayar alanındaki araģtırma ve uygulamaların daha etkili yapılmasını sağlamak ve bu amaçla akademisyenlerin ve öğrencilerin eğitimi için periyodik olarak kurs ve seminerler düzenlemek, Üniversitemize bağlı bütün birimlerin iģlevlerini etkili bir Ģekilde yapabilmelerini sağlamak için idari personele bilgisayar kullanımı konusunda kurslar düzenlemek, Üniversitemizin araģtırma ve idari faaliyetlerinde kullanılmak üzere program geliģtirmek, paket programların satın alınmasını üstlenmek, Bilgisayar Bilimleri konusundaki çalıģmaları teģvik etmek amacıyla, kamu ve özel kuruluģlar için kurslar ve seminerler düzenlemek, Yurtiçi ve yurtdıģı bağlantılar sağlayarak, değiģik konularda araģtırıcılar arasında bilgi akıģını mümkün kılacak bilgi ağlarına bağlanmak, Bilgi ĠĢlem Merkezi nin 24 saat boyunca aktif durumda kalmasını sağlayacak önlemleri almak, Merkezin kuruluģ amacına, Yükseköğretim Kanunu nun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalıģmaları yapmaktır. Merkezin Teknik Altyapısı ve Donanımı : Üniversitemizin bilgisayar teknik hizmetleri ve internet hizmeti Bilgisayar Bilimleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi tarafından sağlanmaktadır. ULAK-BĠM aracılığı ile 50 Mbps olan bant geniģliğimiz 80 Mbps ye (MetroEthernet) çıkarılmıģ, ayrıca yüksekokullara ait bağlantıların da 1024 Kbps den 5 Mbps ye dönüģtürülebilmesi için çalıģmalar sürdürülmektedir. Mevcut Sunucular : 2 adet Antikor Soft Firewall (Sunfire x 4200 FREEBSD OS), 3 adet personel ve öğrenci iģleri otomasyonu için Terminal ve Uygulama Sunucuları (Sunfire x 4200, Windows Server 2003), 1 adet Domain Sunucusu (IBM x Server 235, Linux OS), 1 adet Database Server (SUN OS), 2 adet SanallaĢtırma Sunucusu (HP DL 380 ESX VMWARE), 1 adet Web Sunucusu (Windows Server 2003 OS), 1 adet Domain Sunucusu (Windows Server 2003 OS), 1 adet Posta Sunucusu (Linux OS), 3 adet DNS Sunucusu (Local, Primary, Secondory Windows Server 2003), 1 adet Personel MaaĢ Otomasyon Sunucusu (Windows Server 2003 OS), 1 adet Sistem Odası Kamera Kayıt Sunucusu (Linux OS), 1 adet Sistem Odası Kamera Kayıt Sunucusu (Windows Server 2003), 1 adet DHCP Sunucusu (Linux OS). 138

143 Laboratuvarlar : 45 adet bilgisayardan (P. Dual Core, Windows xp ĠĢletim Sistemi) oluģan laboratuvar Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizin hizmetindedir. 45 adet bilgisayar (Pentium IV tabanlı, Windows ĠĢletim Sistemi) düzenlenecek olan kurslar için Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizin hizmetindedir. 20 adet bilgisayar (Ziraat Fakültesi) Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizin hizmetindedir. 30 adet bilgisayar (Fen-Edebiyat Fakültesi) Üniversitemiz personeli ve öğrencilerimizin hizmetindedir. Sistem Alt Yapısı : Üniversitemizi ULAK-NET omurgasına bağlayan SDH alt yapısı kaldırılmıģ olup, onun yerine metroethernet getirilerek internet için kullanılabilir bant geniģliği 50 Mbps den 80 Mbps ye çıkarılmıģtır. Ġnternet ve otomasyon hizmetlerinin kesintisiz olarak çalıģabilmesi için Rektörlük binasında bulunan Sistem Odasına gerekli yatırımın yapılması ile güç kaynağı temin edilmiģtir. ULAK-BĠM ile yapılan görüģmeler neticesinde Üniversitemize bağlı Yüksekokulların merkez omurgamıza bağlanması sağlanmıģtır. Bağlantı hızı her yüksekokul için 5 Mbps olarak belirlenmiģtir. Ayrıca bağlantı ücretlerinin ULAK-BĠM tarafından ödenmesi sağlanmıģtır. Meslek Yüksekokullarının bağlantı hızları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Meslek Yüksekokulu ErciĢ Meslek Yüksekokulu GevaĢ Meslek Yüksekokulu Özalp Meslek Yüksekokulu Bağlantı Hızı 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps Bu arada, Tıp Fakültesi otomasyon alt yapısı yeniden ele alınmıģ, tüm alt yapı yenilenerek otomasyona geçilmesi sağlanmıģtır. Web Tasarımı : Üniversitemizin web sayfası (http://www.yyu.edu.tr) oluģturulan komisyon tarafından hazırlanmaktadır. Bu iģ ile ilgili gerekli verilerin aktarılması için öğretim üyelerinden oluģan bir komisyon kurulmuģtur. Komisyonun çalıģmaları neticesinde web sitemizin geliģimi ve bilgi zenginliği sağlanmıģtır. Canlı Yayınlar : Üniversitemiz bünyesinde yapılan konferans, panel, seminer vb. faaliyetler canlı yayın ile internet üzerinden yayınlanabilmektedir. Bu sayede tüm dünyaya Üniversitemizde yapılan faaliyetler duyurulmaktadır. Hizmeti : Üniversite personeli, öğrenci ve yüksekokulların kullanımı için; e-posta hizmeti vermekte olan posta sunucusu değiģtirilerek, daha hızlı ve güvenilir olması için fiziksel dosyalama yerine VTYS kurulmuģ ve hizmete sunulmuģtur. Ayrıca, yüksek depolama birimlerine sahip sunucular alınarak e-posta hizmeti alan tüm personelin kotalarının 10 kat artırılması için gerekli altyapı çalıģmaları da hayata geçirilmiģtir. 139

144 Eğitim ve Seminer Faaliyetleri : Bilgisayar Kursları : Merkez bünyesinde 3 kategori halinde düzenlenen kurslara yenileri de eklenerek, bu kurslar aģağıdaki kategorilerde toplanmıģ bulunmaktadır. Temel Bilgisayar Donanım Linux o Office Uygulamaları Open Office o Server ve Ağ Yönetimi Windovs o Office Uygulamaları Word, Excel, Powerpoint Ġnternet Web Tasarım Programlama Dili o C++ o Vesiual Basic Cisco Network Academy Program (Uluslararası Sertifikasyon Programı. Bu program Türkiye de 7 üniversitede uygulanmaktadır.) Projeler : Üniversitemizin akademik ve idari personelinin maaģlarını hesaplamak amacı ile hazırlanan MaaĢ Bordro Programı, tüm birimlerin tek bir merkezden kolay bir Ģekilde bilgi giriģi yapmalarını ve bu bilgi giriģi sonrasında da sonucu alabilmelerine imkan sağlamaktadır. Üniversitemiz öğrencileri ile ilgili tüm bilgilerin bulunacağı, öğrencilerin ders kaydı ve protokollerini web tabanlı olarak takip edebilecekleri Öğrenci ĠĢleri Otomasyonu, Merkezin gerçekleģtirdiği bir diğer projedir. Yüksekokullarında dahil olduğu bu proje modüler yapıya sahiptir. Üniversitemiz birimlerinde bulunan bilgisayar ve yan ürünlerinin demirbaģ kayıtları esas alınarak arıza-takip programı geliģtirilmiģtir. Üniversitemizin mevcut kablosuz bağlantı hizmetini geniģleterek bütün üniversite personelinin ve öğrencilerin Kampüs içinde her noktadan internete bağlanabilmelerine olanak sağlayacak proje ile ilgili çalıģmalar devam etmektedir. Üniversitemizin web sayfasının, değiģen ve geliģen teknolojilere adapte edilerek yeniden tasarlanması ve daha sağlam, daha güçlü bir altyapı hizmeti verilebilmesine olanak sağlamaya yönelik çalıģmalar, düģünülen bir diğer projedir. 140

145 BĠLĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı bir birim olmak üzere, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarih ve sayılı kararı gereğince kurulmuģtur. Merkezin KuruluĢ Amacı Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi nin amacı, kuruluģ gerekçesine uygun olarak, bilimsel uygulama ve araģtırmalar için gereksinim duyulan ve Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi bünyesinde tesis edilmiģ olan alet ve ekipmanın rantabl kullanımını organize ederek, bilimsel uygulama ve araģtırmaların yürütülmesini sağlamak, diğer yükseköğretim kurumları da dahil olmak üzere kamu ve özel sektör kuruluģlarının, Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ile ilgili analiz ve projelerinin yürütülmesini sağlamaktır. Öngörülen BaĢlıca Hedefler Üniversitemizin çeģitli birimlerinde yapılacak çalıģmalarda ihtiyaç duyulan alet, malzeme ve ekipmanın, Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi nde konuģlandırılmasını sağlamak, Bölgemizdeki bilimsel uygulama ve araģtırmaların projelendirilmesi ve yürütülmesine iliģkin disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi imkanlarının Üniversitemiz birimleri arasında daha düzenli dağılımını ve rantabl kullanımını sağlamak, Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi bünyesinde kurulacak seksiyonların belirlenmesi, geliģtirilmesi ve rantabl kullanımı amacı ile organizasyonu sağlamak, Kamu ve özel kurum ve kuruluģlarının Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi olanaklarından yararlanmalarını sağlamak, Üniversitemiz bünyesinde yapılan bilimsel araģtırmaları desteklemek. Uygulama ve Ġlkeler Üniversitemizde, Merkez imkanlarına ihtiyaç duyulan her bilimsel projenin mevcut olanaklardan yararlanmasını sağlamak, Bu yararlanmada, Üniversitemizin resmi olarak sorumluluğunu üstlendiği (NATO, TÜBĠTAK, DPT vb.) projelere öncelik tanımak, Bilimsel olduğu herhangi bir komisyon tarafından onaylanmıģ projelerin Merkez olanaklarından faydalanmalarını sağlamak, Merkez olanaklarından yararlanan her projenin bilimsel yayına dönüģmesini teģvik etmek. Merkez Tarafından Desteklenen BaĢlıca Projeler ve Faaliyetler : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, desteklenen baģlıca projelerle ilgili olarak geçtiğimiz dönem içinde aģağıdaki faaliyetleri gerçekleģtirmiģtir. Atomik Absorpsiyon Spektrometresi ile Yapılan Analizler : Doç. Dr. AĢkın KOR a ait, Entansif ve Ekstansif KoĢullarda YetiĢtirmenin Besi Gücü, Kesim ve Karkas Özellikleri, Et Kalitesi ve Farklı Kas Grupları ile Yağ Depolarının Yağ Asidi Kompozisyonlarını Belirlemek adlı çalıģmada 485 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO ya ait, Bleomisin ile Akciğer Fibrozisi OluĢturulan Ratlarda Tere Otunun Bazı Vitamin Mineral ve Koenzim Q10 Enzim Düzeylerine Etkisi adlı çalıģmada toplam 800 analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Halit DEMĠR e ait, Preterm Membran Rüptürü ile Komplike Gebeliklerde Serum, Plasentan Kotilodan ve Kloriaminik Zarlarda Eser Element, Vitamin ve Ağır Metal Düzeylerinin AraĢtırılması adlı çalıģmada 1740 adet analiz yapılmıģtır. 141

146 Doç. Dr. K. Mesut ÇĠMRĠN e ait, Arıtma Çamuru ve Humik Asit Uygulamalarının Mısırın GeliĢimi, Besin Elementi ve Ağır Metal Ġçeriğindeki DeğiĢimleri Belirlemek adlı çalıģmada 4400 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Hüdai YILMAZ a ait, Standart Nar ÇeĢitlerinde ve Belirlenen Tiplerde Meyvelerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi adlı çalıģmada 1550 adet mineral madde analizi yapılmıģtır. Doç. Dr. Semra DEMĠR e ait, Toprak ve Bitki Örneklerinde Makro ve Mikro Elementlerinin AraĢtırılması adlı çalıģmada 700 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Halit DEMĠR e ait, Konjenital Anomilili Yeni Doğanlarda ve Akciğer Kanserli Hastalarda Ağır Metal, Ġz Element Düzeyleri ve Katalaz Enzim Aktivitesinin Saptanması adlı çalıģmada 3500 analiz yapılmıģtır. Prof. Dr. Ġsmail MERAL a ait, Uzun Süreli Sigara Kullanımının Bazı Mineral Maddeler Üzerine Etkisinin KarĢılaĢtırılması adlı çalıģmada 1215 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Nalan TÜRKOĞLU na ait, Mevsimlik Süs Bitkilerinden Gazanya, Petunya ve Kadifede Tuza Dayanıklılığının Belirlenmesi adlı çalıģmada 310 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Ali ERTEKĠN e ait, Bleomisin Uygulanan Ratlarda Kuenzim Q10 nın Tüylerdeki Ġz Mineral Düzeyleri Üzerine Etkisi adlı çalıģmada 1480 adet analiz yapılmıģtır. Prof. Dr. Ġsmail Sait DOĞAN a ait, Farklı Formülasyon, PiĢirme ve Depolama Sürelerinin Blütensis Kek Kalitesi Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması adlı çalıģmada 550 adet mineral madde analizi yapılmıģtır. Doç. Dr. Füsun GÜLSER e ait, Kadmiyum, Salisilik Asit ve Mikoriza Uygulamalarının Mısır Bitkisinde Cd Birikimine, Besin Elementi Ġçeriğine ve Bitki GeliĢimine Etkilerinin AraĢtırılması adlı çalıģmada 1420 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Suat ġensoy a ait, Kabakgil Türlerinden DeğiĢik Mikoriza Türlerinin Fidan GeliĢimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri adlı çalıģmada 2750 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Mehmet Ali BOZKURT a ait, Karayolu Yakınındaki Bitki ve Topraklarda Ağır Metal Kirliliğinin Belirlenmesi adlı çalıģmada 2140 adet analiz yapılmıģtır. Dr. Leyla MĠS e ait, Atlarda Helminat Enfeksiyonun Serum Mineral Madde Seviyeleri adlı çalıģmada 1550 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Mehmet Ali BOZKURT a ait, Arıtma Çamuru Uygulamasında Yedi Yıl Sonra Elma Bahçesinde Bitki ve Toprak Örneklerinde Ağır Metallerin Etkisi adlı çalıģmada 1700 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Füsun GÜLSER e ait, Humik Asit Uygulamalarının Hıyar Bitkisinde Cd Alımı Üzerine ve Bitki GeliĢimine Etkisi adlı çalıģmada 2900 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Murat ERMAN a ait, Mikrobiyolojik ve Ġnorganik Gübrelemenin Arpa ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi adlı çalıģmada 7550 adet analiz yapılmıģtır. Prof. Dr. Ġsmail MERAL a ait, Parsiyel ve Jeneralize Epilepsili Kadın ve Erkek Hastalarda Bazı Serum Mineral Değerlerinin KarĢılaĢtırılması adlı çalıģmada 580 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Semra DEMĠR e ait, Arbüsküler Mikorizal Fungus (AMF), Peynir Altı Suyu ve Humik Asit Uygulamasının Bazı Sebzelerin YetiĢtiriciliğine ve Vertilicillium Dallicenin Neden Olduğu Solgunluk Hastalığına Etkileri adlı çalıģmada 3900 adet mineral madde analizi yapılmıģtır. 142

147 ArĢ. Gör. AyĢe ÖZGEDEMĠR e ait, Norduz Koyununda Eristosit Ġçi Na ve K Puliforfini ile Serumdaki Mineral Madde Düzeylerinin AraĢtırılması adlı çalıģmada 1700 adet analiz yapılmıģtır. Prof. Dr. ġefik TÜFENKÇĠ ye ait, Fosfat Çözücü Bakterilerin Artan Organik Gübre Uygulamaları KarĢısında Nohutta Verim ve Besin Elementi Ġçeriğine Etkisi adlı çalıģmada 2400 adet analiz yapılmıģtır. Prof. Dr. ġefik TÜFENKÇĠ ye ait, Humik Asit, Kükürt ve Çinko Uygulamalarının Kireçli Bir Toprakta Mısır Bitkisinin GeliĢimine ve Çinko Alımına Etkisi adlı çalıģmada 2900 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Suat EKĠN e ait, Sinirotu (Plantago Major) Bitkisinin Antioksidan Kapasitesi, Bazı Ġz Elementler ve Vitamin C, Vitamin E, Retinol ve Beta-Karoten Düzeylerinin AraĢtırılması adlı çalıģmada 200 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Ferhat MURADOĞLU na ait, Van Yöresinde YetiĢtirilen Cevizlerin Besin Elementleri Ġçeriklerinin Belirlenmesi adlı çalıģmada 900 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. M. Salih ÖZGÖKÇE ye ait, Van Gölü nde Chrinomidae Türlerinin Popülasyon DeğiĢimi ve Kıyı ġeridinde Bulunan Tatlı Su-Göl Suyu KarıĢım Bölgesinde Kontrol Uygulamaları adlı çalıģmada 6500 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Halit DEMĠR e ait, Koroner YavaĢ Akım, Koroner EkteĢi Hastalarda Mineral Madde, Ġz Element ve Ağır Metal Düzeylerinin AraĢtırılması adlı çalıģmada 2250 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Halit DEMĠR e ait, Beyin Kanserlerinde Mineral Madde, Ġz Element ve Ağır Metal Düzeylerinin Saptanması adlı çalıģmada 1900 adet analiz yapılmıģtır. Likit Kromotografisi (HPLC) ile Yapılan Analizler : Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir LEVENT e ait, Ters Faz Ġyon Çifti HPLC ile Sigara ve Sigara Sakızındaki Nikotin Miktarının Belirlenmesi adlı projede 280 adet okuma yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Dide KILIÇALP a ait, YeĢil Çayın Elektromanyetik Radyasyonun Kobay Testis ve Serumlarında OluĢturduğu Oksidatif Stresi Önleyici ve Bazı Hematolojik Değerlere Etkisinin AraĢtırılması adlı projede 115 adet analiz yapılmıģtır. Dr. ġeyda CAVUġOĞLU na ait, Damla Yöntemi ile Sulanan Bazı Kavun ÇeĢitlerinde Farklı Sulama Programlarının Verim, Kalite ve Hasat Sonrası Dayanımı Üzerine Etkisi adlı projede 155 adet analiz yapılmıģtır. Prof. Dr. Peyami BATTAL a ait, Bitkilerin Allelopatik Özelliklerinin Belirlenmesi adlı projede 50 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Hüdai YILMAZ a ait, Bazı Nar ÇeĢitlerinde ve Belirlenen Tiplerde Meyvelerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi adlı projede 1483 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Ġsa CAVĠDOĞLU na (Ayhan BAġTÜRK) ait, Ağır Metal Ġyonları, Askorbil Palmitat, Sıcaklık ve Sürenin Yağların Oksidatif Stabilitesi Üzerine Etkisi adlı projede 240 adet analiz yapılmıģtır. Prof. Dr. Ġsmail Sait DOĞAN a (Raciye MERAL) ait, ÇeĢitli BileĢenler Kullanılarak Fonksiyonel Ekmek Üretilerek Hamur Reolijisi ve Ekmeğin Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri adlı projede 930 adet analiz yapılmıģtır. Doç. Dr. Ebubekir CEYLAN a ait, Ağrı Yöresinde ġap Hastalığı Tanısı Konulan Ġneklerde A Vitamini Seviyesinin AraĢtırılması adlı projede 135 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Gökhan OTO ya ait, Bleomisin ile Akciğer Fibrozisi OluĢturulan Ratlarda Tere Otunun Bazı Vitamin Mineral ve Koenzim Q10 Enzim Düzeylerine Etkisi adlı projede 110 adet analiz yapılmıģtır. 143

148 Yrd. Doç. Dr. Nurhan KESKĠN e ait, Resveratrolün ErciĢ Üzüm ÇeĢidinin DeğiĢik Dokularında Belirlenmesi adlı projede 620 adet analiz yapılmıģtır. Spektrofotometre ile Yapılan Analizler : Yrd. Doç. Dr. Ali SARVAN a ait, Bazı Boyaların (Alizarin Red ve Metil Red) Aktif Kömür ve Silikajel Üzerindeki Çözeltiden Adsorpsiyonunun ve Kinetiğinin Ġncelenmesi adlı projede 600 adet okuma yapılmıģtır. Doç. Dr. Mehmet SÖNMEZ e ait, Primidintiyonamin ve Primidintiyonaminden Türeyen Bazı Schiff ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Spektroskopik ÇalıĢmaları adlı projede 150 adet okuma yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir LEVENT e ait, Ters Faz Ġyon Çifti HPLC ile Sigara ve Sigara Sakızındaki Nikotin Miktarının Belirlenmesi adlı projede 350 adet okuma yapılmıģtır. Doç. Dr. Murat ERMAN a ait, Mikrobiyolojik ve Ġnorganik Gübrelemenin Arpa ÇeĢitlerinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi adlı çalıģmada 2500 adet analiz yapılmıģtır. FT-IR Ünitesinde Yapılan Analizler : Doç. Dr. Mehmet SÖNMEZ e ait, Pirimidintiyonamin ve Pirimidintiyonaminden Türeyen Bazı Schiff ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Spektoskopik ÇalıĢmaları adlı projede 151 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Ġshak BĠLDĠRĠCĠ ye ait, 2,3-Furandionların Bazı Heterosiklik Türevlere Transformasyonu Üzerine Denemeler adlı projede 66 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Esvet AKBAġ a ait, Kondenzasyon Reaksiyonları ile 4-Arildihidropirimidin Türevinin Sentezi ve Ġleri Kademe Reaksiyonlarının AraĢtırılması adlı projede 76 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Ali SARVAN a ait, Bazı Nitroaromatik BileĢikleri (2- Dinitro Fenol ve 1,3 Dinitrobenzen) Doğal Yüzeyi DeğiĢtirilmiĢ Sepiolit Üzerindeki Adsorpsiyonu adlı proje için 15 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Salih AĞIRTAġ a ait, A-Pridoin BaĢlangıç Maddesi Kullanarak 4-(2-Okso-1,2- Di(Pridin-2-Ġl)) Etoksiftalonitril BileĢiğinin Sentezlenmesi adlı proje için 35 adet analiz yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Hasan GENÇ e ait, 2-3, Furandionların ÇeĢitli Hidrazinlerle Bazı Yeni Reaksiyonlarının AraĢtırılması adlı proje için 69 adet analiz yapılmıģtır. 144

149 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ BAġKANLIĞI KOMĠSYONUN GÖREV, YETKĠ VE SORUMLULUKLARI Amaç ve kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının baģkanlığında YYÜ ne bağlı Enstitü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/yada yayınlarına bu endekslerde taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluģan bir komisyon kurulur. Rektör gerektiğinde bu komisyona baģkanlık eder. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne Ģekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyonun görevleri Ģunlardır ; Her yıl katma bütçeden ve diğer gelirlerden alınacak paya esas olmak üzere bütçe çalıģmasını yapar. Her yıl için projelerin önerilme ve değerlendirme takvimini belirler. PĠDG lerini belirlemek için rektöre öneride bulunur. Ġlgili birimler tarafından Rektörlüğe gönderilen BAP önerilerini ve geliģme raporlarını ön inceleme için PĠDG ye gönderir ve PĠDG önerileri doğrultusunda hakemleri belirler. Hakem raporlarını karara bağlar, bu projelerin bütçelere uygun olup olmadığını inceler ve desteklenecek projeleri belirler. Proje geliģme raporlarını izlemek için PĠDG uzmanlarını belirler. Projenin, proje süresi içinde önerilere uygunluğunu PĠDG raporları doğrultusunda izler. Öneriye uygun yürütülmeyen, baģarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerektiğinde önerilen projenin yöneticisi, araģtırmacıları, bütçesi ve sürelerinin değiģtirilmesine karar verir. SözleĢme ve yönergeye aykırı hareket edilen projelerle ilgili yaptırımları belirler. Proje kapsamında alınan demirbaģ malzemeler sözleģmenin (4.) maddesi gereğince üniversitenindir. Gerektiğinde kullanma ve denetleme yetkisi BAP Komisyonunda olmak üzere ilgili birimin demir baģına kaydedilir ve kullanımı izlenir. PROJE ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME GRUBU NUN (PĠDG) OLUġTURULMASI Tüm projeler için, Hayvansal ve Bitkisel Üretim Gurubu Veteriner Bilimleri Gurubu Gıda Bilimleri Gurubu Tıp ve Sağlık Bilimleri Gurubu Sosyal ve Ġnsani Bilimler Gurubu Fen ve Mühendislik Bilimleri Gurubu Güzel Sanatlar Gurubu Alanlarında olmak üzere PĠDG leri oluģturulur. Ayrıca, anılan bilim alanları birleģimlerinde yer bulan disiplinler arası PĠDG leri oluģturulabilir. Bu grupların her biri 3-5 üyeden oluģur ve grupların oluģumunda grup alanına iliģkin her fakültenin temsil edilmesine dikkat edilir. PĠDG üyeleri Komisyonun önerisi ile Rektör tarafından 2 yıl için görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Ġki yıllık süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. 145

150 PROJE TÜRLERĠ Bağımsız Proje: Konusu proje yöneticisi tarafından belirlenen bireysel projelerle, lisansüstü tezleri ve tıpta uzmanlık projeleri, ayrıca uluslararası iģbirliği ile yürütülen projeleri de kapsayabilen, araģtırma ya da geliģtirme projesidir. HızlandırılmıĢ Proje: Lisansüstü tezleri ve tıpta uzmanlık projeleridir. Ġlgili projelere verilecek destek miktarları her yıl projelerin kabulünden önce BAP Komisyonu tarafından belirlenir. YönlendirilmiĢ Proje: Ülkenin ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin bilim politikasına uygun olarak konusu, kapsamı ve gerektiğinde kadrosu Komisyon tarafından belirlenen araģtırma ya da geliģtirme projesidir. Kitap Basımı Destekleme Projesi: Ülkenin ve YYÜ nün bilim politikasına uygun ve katkıda bulunacak konuları içeren kitap basımı destekleme projesidir Yılında Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı nın Desteklediği Bireysel Proje Sayıları ve Destek Miktarları: Birim Adı Desteklenen Proje sayısı Destekleme Oranı (%) Toplam Destek Tutarları Tutarlarına Göre Destek Oranları (%) Ziraat Fakültesi , Tıp Fakültesi , Fen-Edebiyat , Fakültesi Veteriner Fakültesi ,00 20 Eğitim Fakültesi , Mühendislik- Mimarlık Fakültesi , Van Meslek Yüksek Okulu , Ġlahiyat Fakültesi ,00 2 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi , YönlendirilmiĢ Proje , Toplam , Yılında Bilimsel AraĢtırma Projeleri BaĢkanlığı nın Desteklediği Doktora Uzmanlık ve Yüksek Lisans Proje Sayıları ve Destek Miktarları: Birim Adı Desteklenen Proje sayısı Proje Sayısına Göre Destekleme Oranı (%) Desteklenen Projelerin Toplam Destek Tutarları Tutarlarına Göre Destek Oranları (%) Fen Bilimleri Enstitüsü , Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Tıp Fakültesi (Uzmanlık) , Toplam ,

151 ÇEVRE SORUNLARI ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı bir birim olarak görev yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi kurulmuģ ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığının tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında en son Ģekli verilerek, merkezimiz faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezin kuruluģ amacı, fiziki çevre ile tüm canlıların etkileģimlerini ve ortaya çıkan sorunları bilimsel olarak belirlemek, araģtırmalar yaparak bunlara çözüm yöntemleri geliģtirmek ve uygulamak; geliģtirilen bu yöntemleri ve araģtırma sonuçlarına dayanarak gelecekte çevre yönünden sorun olabilecek konuları yetkililere duyurmak ve uyarmak, kamu ve özel kuruluģların çevre sorunları ile ilgili baģvurularını ele almak, bunlar üzerinde araģtırma yapmak ve yaptırmak; çevre sorunları alanında araģtırmacılar yetiģtirmektedir. Merkezin çalıģma alanı; çevre kirlenmesi, çevreye uyum, çevre değiģimi, doğal çevre, özellikle Van Gölü ile diğer durgun ve akarsu kaynaklarındaki çevre sorunlarıdır. Merkez, tarım, hayvancılık, orman, sanayi, kentleģme, turizm, barınma, sağlık, hukuk ile ilgili sorunları çevre sağlığı ile toplumsal, ekonomik, yasal, idari, teknoloji kaynak kullanımı ve benzeri açılardan ele alır. Bununla ilgili olarak; a) Çevre sorunu olan yer ve kuruluģlarda araģtırma ve inceleme yapar; kamu ve özel kuruluģlar tarafından incelenmesi istenilen konularda araģtırma ve incelemelerde bulunur ve bu kurumlara danıģmanlık hizmeti verir. b) Yurtiçinde ve dıģındaki benzer kuruluģlarla iģbirliği yapar. c) Seminer, sempozyum, konferans, kongre, kurs ve diğer bilimsel faaliyetler düzenler. d) Yurtiçinde ve dıģında düzenlenen bilimsel toplantılara katılır. e) Yürütülen araģtırmalar ve faaliyetler için laboratuar, atölye ve diğer tesisleri kurar; hidrolojik çalıģmalar için ihtiyaç duyulan gemi, tekne gibi su üstü vasıtaları satın alır, yaptırır, kiralar veya kiraya verir. f) Çevre sorunları ile ilgili yayın yapar; kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurar. g) Çevre sorunlarının çözümü ile ilgili önerilerde bulunur. BĠRĠMĠN AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ Özgökçe, F., Karagöz, S., 2011, Atık Piller ve Geri DönüĢüm, Koç Ġlk Öğretim Okulu, 14 Mayıs 2011, saat : 14.00, (Görsel Sunum). Özgökçe, F., Karagöz, S., 2011, Çevre Bilinci Edindirme ve Geri DönüĢüm, Dumlupınar Ġlk Öğretim Okulu, 11 Mayıs 2011, saat : 10.00, (Görsel Sunum). Özgökçe, F., Karagöz, S., Van Gölü nün Sessiz Çığlığı, Ġnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, , AçılıĢ saati: 10.00, (Fotoğraf Sergisi). Karagöz, S., Boynukara, Z.,2011 Çevre Eğitimi, Müsli GörentaĢ Ġlköğretim Okulu, 2 Haziran 2011 tarih saat:13.00 (kitap bağıģı ) Karagöz, S., 2011, Atık Piller ve Geri DönüĢüm, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Ocak, S (2011). Variations of weekly atmospheric deposition in Erzurum, Turkey. AJAS, 11: Ocak, S., Turalıoglu, F.S (2011). The Criteria Air Pollutants Levels during Calm Atmospheric Conditions: A Case Study. International Conference on Ecosystems (ICE). June 4-6, 2011, Tirana-Albania. Ocak, S. (2011). Variations of Weekly Atmospheric Deposition in Erzurum, Turkey. International Conference on Ecosystems (ICE). June 4-6, 2011, Tirana-Albania. Ocak, S., Atik, N., Alpdagtas, S. (2011). Heavy Metals from Solid Waste and Its Bioremediation, International Conference on Ecosystems (ICE). June 4-6, 2011, Tirana-Albania. 147

152 KADIN SORUNLARI ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (YÜKAM), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunun tarih ve 97/3-1 sayılı kararı ve Yüksek Öğretim Kurulunun / tarihli kararı ile Üniversitede Akademik TeĢkilat yönetmeliğinin Ek 1 inci Maddesi uyarınca Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı olarak kurulmuģtur. MERKEZĠN ÇALIġMA ALANI Kadınla ilgili çeģitli alanlarda hukuksal, sosyolojik, ekonomik, kültürel, sağlık vb. temel ve uygulamalı araģtırmalar yapmak veya yaptırmak,türk kadının statüsünü yükseltmek amacı ile projeler hazırlamak ve yürürlüğe koymak, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalıģmaları teģvik etmek ve desteklemek, lisansüstü ve doktora öğrencilerini Kadın Sorunları ve Çözümleri üzerinde araģtırma yapmaya özendirmek ve teģvik etmek, Atatürk Ġlke ve Ġnkılapları ile kazanılmıģ olan kadın haklarının korunması, yaygınlaģtırılması ve geliģtirilmesini sağlamak, Yurt içinde kadın konusunu ele alarak çalıģmalar yapan çok çeģitli kurum ve kuruluģlarla iģbirliği iģ birliği yapmak ve bilgi alıģveriģinde bulunmak, Yurt dıģındaki benzer merkezlerle iģbirliği yapmak, uluslar arası toplantılar düzenlemek, Kadınlarla ilgili konularda bilgi ve görgü arttırmak amacı ile ve eğitim görmek üzere yurt dıģına eleman göndermek veya yurt dıģından eleman gelmesini sağlamak, Toplumun kadın konularındaki eğitimini sağlamak ve sorunlarını duyurmak amacıyla, eğitim programları hazırlamak, seminer ve toplantılar düzenlemek, beceri kursları açmak, Kadın sorunları ile ilgili eğitici film, poster ile basılı eserlere kadın ve aile ile ilgili araģtırmaları da içine alan kadın konusunda yayınlanmıģ eserlerden oluģan bir arģiv ve kitaplık oluģturmak, Kadın sağlığı, aile planlaması ve kadın hakları ile ilgili yasalarda kadının yeri konularında kamu ve özel sektöre ait iģyerinde çalıģan kadınlara konferanslar düzenleyerek onları bilgilendirmek, Kadının toplumdaki yerini yükseltmek amacı ile kadın ve aile ile ilgili çalıģmalar yapmak, Merkezin kuruluģ amacına, Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkelerine uygun diğer çalıģmaları yapmak, Kadın sorunları, özellikle kadının eğitimi konusunda diğer akademik kurumlarla ve Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, BaĢbakanlık Aile AraĢtırma Kurumu, gönüllü kuruluģlar ve uluslararası örgütlerle iģbirliği yapmak, AKADEMĠK YILI FAALĠYETLERĠ Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarihinde saat:14.00 te Vatso Binasında Uçan Süpürge Kadın ĠletiĢim ve AraĢtırma Derneği tarafından düzenlenen Çocuk Gelinler projesi toplantısına katılarak sunum yapmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarih ve saat te Koç Ġlköğretim Okulunda Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü nün talebi üzerine Van daki bütün Rehber Öğretmenlere Toplumsal Cinsiyet EĢitliğini GeliĢtirme konularında konferans vermiģtir. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarih saat de Van Kadın Meclisi Yürütme Kurulu toplantısına katılmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarih ve saat 13:30 Valilik Erek Toplantı Salonunda düzenlenen Yerel EĢitlik Eylem Planı kapsamında düzenlenen Kadın Hakları konusunda yapılan çalıģmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi toplantısına katılmıģtır. 148

153 25 Kasım Kadına Yönelik ġiddete KarĢı Uluslararası Mücadele ve DayanıĢma Günü nedeniyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ile Van Valiliği nin 22 Kasım 2010 tarihinde ortaklaģa düzenlediği panelde Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK ġiddet Nedir? ġiddeti Önlemek Ġçin Neler Yapılabilir., Van Valiliği Kadın-Erkek EĢitlik Biriminden Sosyolog Zeynep KOÇ ise 4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun konusunu anlatmıģlardır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK, Van Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine 25 Kasım 2010 PerĢembe günü saat saatleri arasında Ġkinisan Polisevi Konferans Salonunda Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesinde Polisin Rolü ve Uygulanacak Prosedürler konusunda polislere eğitim vermiģtir. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarih saat:11.00 de Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Bölümü öğrencilerine Toplumsal Cinsiyet EĢitliği semineri vermiģtir. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarih saat de Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinde 111 öğrenciye Nihat BayĢu Konferans Salonunda Toplumsal Cinsiyet EĢitliği semineri vermiģtir. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarih saat de Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğrencilerine Toplumsal Cinsiyet EĢitliği semineri vermiģtir. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK 25 Aralık 2010 tarihinde Van Kent Konseyi nin düzenlediği 3.Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK 29 Ocak 2011 Cumartesi günü saat da Lösemili Çocuklar Vakfı Van ġubesi tarafından düzenlenen Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları konulu seminere panelist olarak katılmıģtır. Merkez Müdürü Sema SANCAK 03 Ocak 2011 PerĢembe günü Valilik Makamınca düzenlenen 2023 Van Vizyonu toplantısına katılmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK 04 Ocak 2011 Cuma günü Van Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katılmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK Mart 2011 tarihinde düzenlenen 1.Çaldıran Yerel Kalkınma ÇalıĢtayı na katılmıģtır. Van Çaldıran ın kalkınmasına yönelik çeģitli öneriler sunmuģtur. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarih saat ta TRT Erzurum Radyosu Yöremiz Programında Kadına Yönelik ġiddet konusunda 15dk. konuģma yapmıģtır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla merkezimiz Kadın Ġstihdamı konusunda panel düzenlemiģtir. Panelistler : Doç. Dr. Kenan GÜLLÜ YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Vanlı Kadınlar Balık Köfte Yaparak Ġstihdama Katılıyor Proje tanıtımı Sevnur PEKBAY Kadın GiriĢimciliği Destekleme Yönetim Kurulu Üyesi Mikro Kredi Nedir? Nasıl Uygulanır? Tasia ÇAKMAK Mikro Kredi Faydalanıcısı Çiğdem ÖZMUġ Mikro Kredi Faydalanıcısı YaĢadıkları Deneyimler tarihinde saat:14.00 te Van Kent Konseyi tarafından Cevdet PaĢa Mahallesinde düzenlenen toplantıda Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK toplantıya katılan kadınlara Toplumsal Cinsiyet EĢitliği konulu seminer vermiģtir. 1 Nisan 2011 tarihinde Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK Van Kent Konseyi Kadın Meclisi Yürütme Kurulu toplantısına katılmıģtır. Kadına Yönelik ġiddeti Ġzleme Komitesi üyesi olan merkez müdürü Uzman Sema SANCAK 6 Nisan 2011 tarihinde BaĢbakanlık Kadın Statüsü Genel Müdürlüğünce, Kadından Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye Kavaf ın baģkanlığında BaĢbakanlık Meclis Salonunda düzenlenen, Kadına Yönelik ġiddeti Ġzleme Komitesinin beģinci toplantısına katılmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarihinde ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığının Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında düzenlediği Bölgesel Ġhtiyaç Analizi ÇalıĢması Ön Bilgilendirme PaydaĢ toplantısına katılmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK Van Valiliği Erek Toplantı salonunda Cuma günü saat:14 te düzenlenen 2023 Vizyonu kapsamında Ġnsan Kaynakları (kadın ve engelliler baģlıklı) toplantısına katılmıģ ve bu konuda neler yapılabileceği planlanmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarihinde saat 14:00 te Vatso toplantı salonunda Brüksel Ġnsan Hakları Derneği nin düzenlediği Kadına Yönelik ġiddet konulu toplantısına katılarak önerilerde bulunmuģtur. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarihinde Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen Kadına Yönelik ġiddet ve Erken YaĢta Evliliğin Sakıncaları konulu toplantıya katılmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK Salı günü saat:10.00 da Çaldıran Kaymakamlığı nın düzenlediği program dahilinde Çaldıran Anadolu Lisesinde 1.Çaldıran Yerel Kalkınma ÇalıĢtayı Nihai Raporunu basın yoluyla kamuoyuna açıklanması tanıtımına katılarak konu ile ilgili bir sunum yapmıģtır. Üniversitemizde Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi ile Sosyoloji Bölümünün birlikte yürüttüğü Van daki Ġntihar Vakalarının araģtırılmasına yönelik, Van merkez, ilçe ve köylerinin kapsayan anket uygulama ve derinlemesine görüģmeler Temmuz ayında alan araģtırmasını tamamlamıģtır. Proje devam etmektedir. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK tarihinde saat ta TRT Ġstanbul Radyosunda yayınlanan Gün Ötesi Programında 10 dk ġiddeti Nasıl Önleyebiliriz? konulu konuģma yapmıģtır. Merkez Müdürü Uzman Sema SANCAK TRT Gap Radyosu 10 Eylül 2011 tarihinde saat de 15 dk süren Kadına Yönelik ġiddet Önleme konusunda konuģma yapmıģtır. Türkiye de Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Operasyonu Teknik Desteği Projesinde Uzman Sema SANCAK Van Ġl Proje Sorumlusu olarak yer almıģtır. Bununla ilgili çalıģmalarını sürdürmektedir de Kadın Ġstihdamına yönelik olarak kadınların katıldığı bir çalıģtay yapılmıģtır de Van da Kadının ÇalıĢmasına Yönelik Erkek BakıĢ açısını ortaya koymak için erkeklerle bir çalıģtay yapılmıģtır.. Ağustos ayı boyunca kadınlarla birebir görüģmeler yapılarak Kadın Ġstihdamının arttırılmasına yönelik düģünceleri ortaya çıkarılmasına yönelik çalıģtaylar yapılmıģtır. Ayrıca ildeki özellikle göç alan mahallelerin çeģitli kurumlarıyla görüģmeler yapılarak toplumun Kadın ÇalıĢmasına nasıl baktığını ortaya çıkarılmaya çalıģılmıģtır. 149

154 SERT KABUKLU MEYVE TÜRLERĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Sert Kabuklu Meyve Türleri AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı bir birim olarak görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun la değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca ve Yükseköğretim Kurulu'nun 27/6/1994 tarih ve 1473 /15112 sayılı kararları gereğince kurulmuģtur. Kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, ceviz, antepfıstığı, fındık, kestane ve badem gibi sert kabuklu meyve türlerinin yetiģtiriciliğini teģvik etmek, doğal florayı canlandırmak, bu yörelerde yetiģen çeģit ve tiplerin kaybolup gitmelerini önlemek, yerli çeģit ve tiplerimizin üstün özellikleri ile yüksek verim ve kalitedeki yabancı çeģitleri birleģtirmek, yeni çoğaltma tekniklerini uygulamalı olarak yöre üreticisine öğretmek ve ilgi alanındaki bölgelere anaç kalem ve aģılı fidan temininde yardımcı olmak amaçlarına yönelik faaliyetlerde bulunan bir kuruluģtur. Merkez bu amacını gerçekleģtirmek için; ÇalıĢma alanındaki bölgelerde mevcut sert kabuklu meyve türleri envanterini çıkartır Seleksiyon çalıģmalarını, nokta seleksiyonları Ģeklinde planlar ve üstün vasıflı tiplerin seçilmesini, kontrol ve koruma altına alınmasını sağlar. Ülkemizdeki yerli ve yabancı çeģitler ile selekte edilmiģ tipleri içeren plantasyonlar tesis eder. Sert kabuklu meyve türlerinin çoğaltılması ile ilgili çalıģmaları yürütür. Anaç ve Kalem damızlıkları kurar. Vegetatif yöntemlerle çoğaltılmıģ fidan üreterek bölge üreticisinin ihtiyaçlarını karģılamaya yardımcı olur. Islah çalıģmaları baģlatır ve yürütür. Merkezin amacı doğrultusunda, geçtiğimiz dönem içinde; Seminer, ÇalıĢtay ve Staj Faaliyetleri : Üreticilere yönelik olarak: Adilcevaz Yöresinde YetiĢen Ceviz Genotiplerinin Standart ÇeĢit Haline Getirilmesi ve Tescillenmesi Projesi yönelik olarak çalıģmalar devam etmekte. Van Gölü Havzası Bahçe Bitkileri YetiĢtiriciliği konulu çalıģtaya kurum olarak destek verilerek organizasyon ve eğitim sağlandı. BaĢkale Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Bölümü öğrencilerine Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile Birlikte staj uygulamaları organize edildi. Elma YetiĢtiriciliği TeĢvik YarıĢması na kurum olarak destek verilerek organizasyon sağlandı. Kurumlara yönelik olarak: o o o Bitlis Tarım Ġl Müdürlüğü nün koordinasyonu ile ildeki ümitvar cevizlerin standartlara girmeleri için yapılacak olan çalıģmaların organizasyonu yapıldı. Adilcevaz (Bitlis) Ġlçesinde Anaç ve Kalem damızlık parsellerinin kurulumu ile ilgili çalıģmalar devam etmekte. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri çerçevesinde yapılan organizasyona destek çalıģmaları devam etmekte. 150

155 Projeler : Adilcevaz Yöresinde yetiģen genotiplerin standart çeģit haline getirilmesi ve tescillenmesi Bitlis Tarım Ġl Müd. Adilcevaz Kaymakamlığı-Adilcevaz Belediyes Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ahmet KAZANKAYA Umutlar Okulda Ceviz ile YeĢersin :Van Valiliği, Tema, YYÜ. Bazı Badem (Prunus Amygdalus L.) ve Ceviz (Juglans regia L. ) ÇeĢitlerinin Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kampüs ġartlarına Adaptasyonu YYU-BAPB Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ahmet Kazankaya. BĠRĠME AĠT BĠLĠMSEL YAYINLAR VE ARAġTIRMA FAALĠYETLERĠ Doğan, A., F. Çelik, F. Balta, I. Javidipour, A. Yaviç (2010). Analysis of Fatty Acid Profiles of Pistachios (Pistacia vera L.) and Native Walnuts (Juglans regia L.) from Turkey. Asian J Chemistry, 22(1): F.Çelık, F.Balta, A.Dogan, I. Javidipour, A.Kazankaya, Distribution of Fatty Acids in A Seedling Almond Population and Their Mutual Relationships, Asian Journal of Chemistry Vol. 22, No. 1, F. Celik, A.Kazankaya, S. Ercilsi, Fruit characteristics of some selected promising rose hip (Rosa spp.) genotypes from Van region of Turkey. African Journal of Agricultural Research, Vol. 4 (3), pp F. Çelik, F.Balta, S.ErciĢli, A.Kazankaya, I.Javidipour, Seed oil profiles of five rose hip species (Rosa spp.) from Hakkâri, Turkey. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.8 (2): Uyak, C., A., Doğan, A., Kazankaya, Siirt Ġli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri YYÜ TAR BĠL DERG (YYU J AGR SCĠ) 2011, 21(3): Uyak, C., A., Doğan, A., Kazankaya, Siirt (Pervari) Yöresinde YetiĢtirilen Üzüm ÇeĢitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma YYÜ TAR BĠL DERG (YYU J AGR SCĠ) 2011, 21(3): ÇELĠK, F., K.M.,Cimrin, A., Kazankaya Tavas (Denizli) Yöresinden Selekte Edilen Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri YYÜ TAR BĠL DERG (YYU J AGR SCI) 2011, 21(1):42-48 Ersayar, F., A., Kazankaya, A., Doğan, Uyak, C., Van Ġli Merkez Ġlçe ve Köylerinde YetiĢtirilen Bazı Üzüm ÇeĢitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 23-33, 2011 Kılıç, M.F., A., Doğan, A., Kazankaya, Uyak, C., GevaĢ (Van) da YetiĢtirilen Üzüm ÇeĢitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(1): 23-31, 2011 Uyak, C., A., Doğan, ErciĢ Üzüm ÇeĢidi Klonlarının Çok Yıllık Tanımlanması YYÜ TAR BĠL DERG(YYU J AGR SCI)2011, 21(1):49-56 Ozrenk, K., Balta, F., Çelik, F., Levels of fire blight (Erwinia amylovora) susceptibility of native apple, pear and quince germplasm from Lake Van Basin, Turkey EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY DOI: /s Tosun, M., Celik, F., Ercisli, S., Yilmaz,S.O., Bioactive Contents of Commercial Cultivars and Local Genotypes ofwalnut (Juglans regia L.) 2011 International Conference on Environmental and Agriculture Engineering IPCBEE vol.15(2011) (2011) IACSIT Press, Singapore. Celik, F., Ercisli, S., Yilmaz,S.O. and Hegedus A., Estimation of Certain Physical and Chemical Fruit Characteristics of Various Cherry Laurel (Laurocerasus officinalis Roem.) Genotypes HortScience June :

156 TÜRK EL SANATLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ Türk El Sanatları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı olarak 7 Ocak 1990 tarihinde 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değiģik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuģ olup, döner sermayeli birimlerin merkezi hale getirilmesinden buyana da Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ne bağlı olarak çalıģmalar yapmaktadır. Merkezin KuruluĢ Amacı Türk El Sanatlarını kronolojik bir sistem içinde incelemek, El Sanatlarının nitelik ve niceliklerini belirleyerek elde edilecek çeģitli bilgilerle çizim, fotoğraf, slayt ile kısa ve uzun metrajlı filmlerle dokümantasyonunu gerçekleģtirmek, Geleneksel metotlarla eser veren ve orijinal denemeler yapan sanatkarları desteklemek, El Sanatları çalıģmalarında bilim ve sanat iģ birliğini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak, Türk El Sanatları dallarında lisansüstü çalıģmaları desteklemek, Kaybolma tehlikesiyle karģı karģıya bulunan el sanatlarını yaģatmak için çalıģmalar yapmak, El sanatlarımızın ülkemiz açısından sosyal, kültürel ve ekonomik önemini vurgulayarak gelecek kuģaklara bir kültür birikimi olarak aktarılmasını sağlamak, yurt içinde ve yurt dıģında yöresel biçimleriyle tanıtımlarını yapmak, Günümüzde yaģayan yada kaybolmaya yüz tutan el sanatları dallarının son ustalarından ve bunların deneyimlerinden yararlanmak ve üretimde bulunmak, Merkezin amaçlarına uygun kongre,sempozyum,seminer,konferans vb. çalıģmalar yapmak, Kurslar düzenlemek ve bu kursları bitirenlere sertifika vermek, Merkezimizce yürütülen çalıģmalardan elde edilecek bilgi ve materyal birikimini araģtırmacıların faydalanmasına sunmak, Merkez bünyesinde konusu ile ilgili döner sermaye kurmak, iģletmek, Gereken yerlerde araģtırma ve uygulama birimleri açmak, çalıģtırmak, Amaçların gerçekleģtirilmesinde ilgili kuruluģlarla ulusal ve uluslar arası düzeyde iģbirliği yapmak, toplantı ve kongreler düzenlemek veya düzenlenen benzeri toplantılara katılmak, El sanatlarımızın korunması,bakım,onarım ve üretimi için gerekli laboratuar ve atölyeleri kurmak, El sanatları ve kültür müzeleri kurmak, El sanatları ile ilgi konularda kamu ve özel teģebbüs kesimi ile gerektiğinde iģ birliği yapmak, Merkez Tarafından Akademik Yılı Ġçinde Yapılan BaĢlıca ÇalıĢmalar: Daha önce üretimi yapılan kilimlere ilaveten yeni yöre kilimleri ve VAN-HAKKARĠ yöresine ait bazı kilimlerin arģive kazandırılması sağlanmıģ olup arģivimizdeki kilim sayısı arttırılmıģtır. Bilimsel çalıģmalara katkıda bulunmak ve Van da dokuna bilen, ip eğiren, boyama bilen geçimini bu yolla temin edenlerin tespiti için alan araģtırması yapılarak, dokümanları merkez arģivine kaydedilmiģtir. Boyalı dokuma ipini daha ucuza mal etmek ve istenilen renkleri kendi imkanlarımızla boyayabilmek amacıyla 200 litrelik iki adet buhar kazanı kurulmuģtur. Gelecek kuģaklara daha sağlıklı bilgiler aktarabilmek amacıyla dokuma, renk ve araģtırma katalogları ile CD, Film arģivinin bir kısmı tamamlanmıģtır.bu konuda çalıģmalar devam etmektedir yıllarında atölyemizde dokunmuģ ve arģive kazandırılmıģ kilimler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk El Sanatları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Kilim kataloğu 1, kilim kataloğu 2 ve kilim katoloğu 3 olarak yayınlanmıģtır. Kilimlerle birlikte Siirt yöresine ait battaniye,seccade vb. dokumaların üretimi ve tanıtımı devam etmektedir. ġu anda battaniye atölyesinde 4, kilim atölyesinde 5 öğrenci çalıģmaktadır. 152

157 TÜRK KÜLTÜRÜ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Kültürü AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (YÜTÜKAM), Akademik TeĢkilat Yönetmeliği nin Ek 1. Maddesi uyarınca Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı bir birim olarak kurulmuģtur. Merkezin Amaç ve Görevleri : Türk Cumhuriyetleri ve Türklerin yaģadığı diğer ülkeler ile ülkemiz arasında, kültürel değerler ile diğer ortak bağ ve menfaatlerin ilmi zeminlerde araģtırma ve değerlendirmelerini yapmak, Türk Dünyası ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında, sağlam temellere dayalı dostluk ve iģbirliğinin kurulmasına yardımcı olacak çalıģma ve etkinliklerde bulunmak, Türk Dünyasında ihtiyaç duyulan bilim adamlarının yetiģmesi ve teminine katkıda bulunmak, Türk Dünyası ile ilgili olarak kürsüler kurmak ve bu konuda araģtırma grupları oluģturmak, kurulacak kürsülere iliģkin araģtırmacı kadroları ihdas edilmesini sağlamak, Ulusal ve uluslararası toplantılar yaparak, Türk Dünyasını birleģtiren kültürel, sosyal ve manevi değerlerin incelenmesini, değerlendirilmesini ve Türk Dünyasının sorunlarına ilmi çözümler aranmasını sağlamak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk Dünyası arasındaki öğrenci mübadelesinde danıģma merkezi görevini yapmak, KuruluĢ amacına uygun her türlü yayın yapılmasını sağlamak, Türk Dünyası ile ilgili olarak daha önce yapılmıģ ve halen yapılmakta olan yayınların Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne akıģını sağlayacak çalıģmalarda bulunmak, Benzer faaliyetlerde bulunan diğer kuruluģlarla iģbirliği yapmak, Yükseköğretim Kanunu nun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalıģmaları yapmak. 153

158 VAN GÖLÜ ÇEVRESĠ TARĠHĠ ESERLERĠ VE KÜLTÜR DEĞERLERĠNĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7/d-2 maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı nın tarih ve EÖ/ / sayılı kararı gereğince Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı bir birim olarak kurulmuģtur. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini AraĢtırma ve Uygulama Merkezi nin amacı, Van Gölü çevresindeki yerleģim alanlarında bulunan taģınırtaģınmaz her türden tarihi eserleri ve etnoğrafik malzemeleri araģtırmak, incelemek, değerlendirmek, kazı ve restorasyonlarını gerçekleģtirmek, korunmalarını sağlamak; yapılan çalıģmaları bilimsel metotlarla yayınlamak; bölge kültürü ve turizmine yönelik bu tür çalıģmalara yardımcı olmak ve kültür mirasının gelecek nesillere ulaģmasını sağlamak üzere faaliyette bulunmaktadır. Merkez Faaliyetleri Kapsamında Bugüne Kadar GerçekleĢtirilen Bilimsel ÇalıĢmalar Uluçam, A. (2002). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Elemanlarının Ortaçağ ve Türk Dönemi Kültür Varlıklarına Yönelik ÇalıĢmaları. IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve AraĢtırmaları Sempozyumu, 8-10 Nisan 2002, Kayseri. Uluçam, A. (2002). Eski Van Hüsrev PaĢa Külliyesi Kazısı XXIII. Uluslararası Kazı, AraĢtırma ve Arkeometri Sempozyumu, 27 Nisan-3 Mayıs 2002, Ankara. Uluçam, A. (2003). Döğerlizade Hazinesi ve Mezar TaĢları. Arkeoloji Dergisi. Uluçam, A. (2002). Van Gölü Havzası ndaki Tarihi Mezarlıklar ve Mezar TaĢları. Türkler Dergisi, s Uluçam, A. (2002). Van Gölü Çevresi Mimarlığı II. Kültür Bakanlığı Yayınları. Uluçam, A. (2003). Van Gölü Çevresinin Kültür Kimliği. Tarihi Kentler Birliği Van BuluĢması, Temmuz 2003, Van. Uluçam, A. (2002). Nahçıvan-Karabağ daki Mimari Manzume ve DüĢündürdükleri. XIV. Türk Tarih Kongresi, 9-13 Eylül 2002, Ankara. Uluçam, A. (2002). Historical Cemetories and Tombstones in Van Lake Basin. The Turkish, II. Middle Ages, 2002, Ankara. Uluçam, A. (2003). ġam daki Osmanlı Eserlerinin Bugünkü Durumu. VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve AraĢtırmaları Sempozyumu, 7-9 Nisan 2003, Ġstanbul. Uluçam, A. (2003). Üsküdar da Sa deddin Cibavi nin Ġzleri. Üsküdar Sempozyumu, Mayıs 2003, Ġstanbul. Uluçam, A. (2002). Van Gölü Havzası ndaki Tarihi Mezarlıklar ve Mezar TaĢları. Türkler Dergisi, 2002, Ankara. Uluçam, A. (2002). Van Gölü Çevresi Mimarlığı II. (Bitlis). Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2002, Ankara. Merkezce Bugüne Kadar YürütülmüĢ Olan AraĢtırma Faaliyetleri 1996 yılından beri Merkez tarafından sürdürülen Eski Van Hüsrev PaĢa Külliyesi Kazı ve Restorasyon Projesi nin 2002 yılı diliminde, ödenek yetersizliği nedeniyle yalnızca genel temizlik ve küçük ölçekli onarım çalıģmaları yapılmıģ, 2003 ve 2004 diliminde de bu çalıģmalar devam ettirilmiģ ve sonuçlandırılmıģtır. Merkez tarafından Mayıs 1995 tarihleri arasında düzenlenen Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu nun bildirileri, Üniversitemizin katkılarıyla 1996 yılında kitap halinde yayınlanmıģtır Mayıs 2000 tarihleri arasında düzenlenen IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve AraĢtırmaları Sempozyumu Bildirileri yine Merkez tarafından Üniversitemiz matbaasında aynı yıl bastırılarak yayınlanmıģtır. Prof. Dr. Abdusselam ULUÇAM tarafından hazırlanan Ortaçağ ve Sonrasında Van Gölü Çevresi Mimarlığı adlı iki ciltlik çalıģmanın ikinci cildi olan Bitlis Aralık 2002 de Türk Tarih Kurumu tarafından basılarak yayınlanmıģtır. Merkezin kuruluģ amacı doğrultusunda, daha önce baģlatılmıģ olan Van Gölü çevresi ile ilgili envanter çalıģmalarına bu dönemde de devam edilmiģtir. Merkez elemanlarının da katılımıyla, DPT nin projesi olan ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaĢkanlığı nca yürütülen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Kültür 154

159 Varlıklarının Envanteri Projesi çerçevesinde, Temmuz-Ağustos 2003 aylarında ġanlıurfa da; 2002 yılı Eylül, 2003 yılı ġubat ve Eylül aylarında Suriye de envanter çalıģmaları yapılmıģtır. TBMM BaĢkanlığı nca kurulan Ahlat ve Çevresindeki Kültür Varlıklarının Korunması ve Kurtarılması AraĢtırma Komisyonu na danıģman olarak seçilen Prof. Dr. Abdusselam ULUÇAM, komisyon üyeleri ile birlikte 2002 yılı Ağustos ve Kasım aylarında Bitlis ve Van Ġlleri ile çevrelerinde yapılan inceleme ve araģtırmalara katılarak, araģtırmanın yalnız Ahlat la sınırlı kalmayıp Van Gölü Havzası nı kapsayacak Ģekilde geniģletilmesini önermiģ, bu doğrultuda tespit edilen verilerin rapor haline getirilmesinde görev almıģtır. Komisyonun yasa gereği görev süresi sona ermiģ, ancak hazırlanan rapor TBMM Genel Kurulu nda görüģülmek üzere sıraya konulmuģtur. Komisyonca teklif edilen öneriler yasalaģtığı taktirde, Ahlat mezar taģları baģta olmak üzere, acil çözüm bekleyen Van Gölü çevresindeki bazı kültür varlıklarının kurtarılması ve korunması sağlanmıģ olacaktır. Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile daha önce imzalanan protokol çerçevesinde, Türk Tarih Kurumu adına yürütülen Yurt DıĢındaki Mimari Yapıların Envanterlenmesi Projesi kapsamında, 2002 yılı içinde Nahçıvan ve Karabağ daki mimari yapılardan bir kısmının proje çalıģmaları gerçekleģtirilmiģtir. Türk Tarih Kurumu BaĢkanlığı nın talebi doğrultusunda, Mayıs 2003 tarihleri arasında Iğdır ın Tuzluca Ġlçesi Gedikli Köyü ile 30 Haziran-02 Temmuz 2003 tarihleri arasında Kars Merkez Derecik Köyü nde yapılan toplu mezar kazıları, Üniversitemizin görevlendirmesiyle Prof. Dr. Abdusselam ULUÇAM ın baģkanlığında Merkez elemanlarınca gerçekleģtirilmiģtir. Prof. Dr. Abdusselam ULUÇAM BaĢkanlığında Merkez elemanları tarafından Hasankeyf Arkeolojik Kazısı (2004) yapılmıģtır. Merkez ile Ġstanbul Üniversitesi Avrasya Arkeoloji Enstitüsü, Çekül Vakfı ve Atatürk Üniversitesi tarafından ortaklaģa düzenlenen I. Van Gölü Havzası Sempozyumu Eylül 2004 tarihleri arasında Van da gerçekleģtirilmiģtir. Merkezce yürütülen ve Van ın tarihi ile kültürel değerlerini konu alan 60 bin TL bütçe büyüklüğüne sahip 25 ciltlik Van Külliyatı Projesi çalıģmaları ise yayım aģamasına gelmiģtir. Proje tamamlandığında kendi alanında bir ilk olma özelliğine sahip olacak, böylece kaybolmaya yüz tutmuģ yöreye ait tüm kültürel değerler ortaya çıkmıģ olacaktır. 155

160 VAN KEDĠSĠ ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ Dünya kedi ırkları arasında özel bir yere sahip olan Van Kedisi, bir gözü turkuaz mavisi diğer gözü kehribar sarısı, uzun fildiģi beyaz tüyleri ve sevecen mizaçları ile insanların büyük beğenisini kazanmıģtır. Bu güzel fiziksel özelliklerinden dolayı çağlar boyunca Anadolu da ve tüm dünyada insanların dikkatini çekmektedir. Özellikle neslinin azalmasından dolayı son yıllarda yoğun bir ilgi toplamaktadır. Van Kedilerinin neslinin hızla azalmasının nedenleri arasında hızla artan ĢehirleĢme, yöre halkının sosyal ve ekonomik durumu, salgın ve bulaģıcı hastalıklar baģta gelmektedir. Bunların dıģında, mevcut kedilerin bilinçsizce çiftleģtirilmeleri nedeniyle, baģta kalıtsal özellikleri olmak üzere bu hayvanların soyları yozlaģmakta ve Van Kedisi özelliğini kaybetmektedirler. Bunun sonucu olarak Van Kedisinin değiģik varyeteleri ortaya çıkmaktadır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı Van Kedisi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Van Kedisinin gittikçe azalan neslini korumak ve ıslah etmek, sayılarını artırmak amacıyla, bilimsel araģtırmalar yapmak, saf Van Kedilerinin üretilmesini sağlamak, sağlık problemlerine çözüm bulmak, genetik özelliklerini ortaya çıkarmak, laboratuvar, barınak, kedi evi ve köyleri gibi tesisler kurmak suretiyle kaybolmaya yüz tutmuģ olan bu genetik mirasa sahip çıkarak yörenin folklorik değer zenginliklerine katkıda bulunmak amacıyla 1992 yılında kurulmuģtur. Merkezin çalıģma alanı, yukarıdaki genel hükümler ve amaçlar doğrultusunda, baģta Van Gölü Havzası olmak üzere, Türkiye ve Dünya ya yayılmıģ olan Van Kedilerinin problemleri ile ilgili çalıģmalar yapmak, genetik özelliklerini araģtırmak, kızgınlığın toplulaģtırılması, kan parametreleri ve besleme konularında araģtırmacılara yardımcı olmaktır. Bu amaçla, Van Kedisi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde Van Kedisi Ana-Yavru Sağlık Dispanseri kurulmuģtur. Dispansere müracaat eden kedi sahiplerinin kedileri için Soy Kütüğü, Kimlik Kartı ve sağlık durumlarını takip etmek için Beyaz Kart verilmektedir. Dispansere bu kartla baģvuran bütün kedi sahiplerinin kedilerinin her türlü muayene ve sağlık kontrolleri hiçbir ücret alınmadan yapılmaktadır. Bugüne kadar 400 ü aģkın kedi sahibine bu kartlardan verilmiģtir. ÇeĢitli basın ve yayın organları ile yapılan röportajlar sonucunda, il dıģında bulunan Van Kedilerinin de envanteri çıkarılmıģ olup, değiģik nedenlerle Merkeze mektup veya telefon ile ulaģan kedi sahiplerine de her türlü yardımda bulunulmaya çalıģılmıģtır. Merkez tarafından belirli dönemlerde aģı kampanyaları düzenlenmekte ve kediler için öldürücü olabilen bakteriyel ve viral hastalıklara karģı ithal aģılar (Feligen CRP, Rabisin) ücretsiz olarak yapılmaktadır. Van Kedisi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Van Valiliği ve Van Belediye BaĢkanlığı nın ortaklaģa düzenledikleri kedi güzellik yarıģmaları ile Van Kedisinin tanıtımı yapılmaya çalıģılmaktadır. Bu çalıģma aynı zamanda kedi besleyen ailelerin hem bilinçlendirilmesi hem de insanların bu kedileri bakma ve beslemesine teģvik etmeye yöneliktir. Ayrıca bu yarıģmalar, yurtiçi ve yurtdıģı basında ilgiyle takip edilmekte ve Van Kedilerinin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Merkez ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında yapılan çalıģmalar neticesinde, Van Kedileri için belli standartlar ortaya konulmuģtur. Bu çalıģma ile Van Kedilerinin göz renkleri, tüy uzunlukları ve vücut yüksekliği gibi kriterler belirli standartlara oturtulmuģtur. Yine Merkezin, Posta ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü nezdindeki giriģimleri sonucu 1997 yılında üzerinde Van Kedisinin resminin bulunduğu Anma Pulu çıkarılmıģtır. Her yıl Ankara da düzenlenmekte olan International Pet Show fuarlarına katılmak suretiyle Van Kedilerinin tanıtımı gerçekleģtirilmektedir. 156

161 Merkez tarafından Van Kedilerinin fizyolojik bir takım özellikleri ortaya çıkarılmaya çalıģılmaktadır. Ancak, bugüne kadar kesinlikle Van Kedileri üzerinde deneysel bir çalıģma Merkez tarafından yapılmamıģ ve yapılmayacaktır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Van Kedisi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi bünyesine 2000 yılı baģında 65 kedi ile devredilen Van Kedisi Evi nde bugün itibariyle 50 diģi, 20 erkek ve 10 yavru olmak üzere 80 adet kedi bulunmaktadır. Bu dönem içerisinde Kedi Evi nde barındırılan tüm kedilerin karma ve kuduz aģıları yapılmıģ olup, rutin olarak kedilerin sağlık taramaları da yapılmaktadır. Van Ġli içinden ve il dıģından değiģik gerekçelerle Kedi Evi ne bırakılmak istenen kediler, aģılı olup olmamaları dikkate alınmaksızın 15 gün süreyle karantina odalarına alınarak gözetim altında tutulmakta ve sağlıklı oldukları tespit edilen kedilerin Kedi Evi bünyesinde barındırılan diğer kedilerle beraber olmalarına izin verilmektedir. Kedi Evi ni ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistlere her türlü kolaylık gösterilerek, Van Kedilerinin ve Kedi Evi nin Türkiye ve Dünya ya tanıtılması sağlanmaktadır. Halen AraĢtırma Merkezi nde 1 profesör ve 1 doçent olmak üzere 2 öğretim üyesi ve 2 hizmetli ile Kedi Evi nin tüm ihtiyaçları özveriyle karģılanmaya çalıģılmaktadır. Ayrıca, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi nin alet, malzeme, laboratuvar ve diğer tüm imkanlarından yararlanılmaktadır ve yararlanılmaya devam edilecektir. Merkez tarafından, Van ve yöresinde merkeze baģvuran kedi sahiplerinin kedilerinin sağlık sorunlarının çözümü, hasta kedilerin tedavilerinin yapılması, Merkeze getirilen kedilerin sağlık taramalarının ücretsiz yapılması ve aģı uygulamaları, Kedilerin sayılarının artırılması ve saf Van Kedilerinin elde edilmesi için çiftleģtirilmesi, Van dıģından Merkezi arayarak problemlerini ileten kedi sahipleri için çözümler üretilmesi, Van Valiliği ile ortaklaģa düzenlenen Van Kedilerinin Neslinin Korunması Projesi kapsamında, her ay düzenli olarak Van Kedisi sahiplerine nakdi ve ayni yardım yapılması sağlanmıģtır. 157

162 ĠDARĠ BĠRĠMLER ARġĠV MÜDÜRLÜĞÜ ÇağdaĢ yönetimin vazgeçilmez unsuru olan bilgi yönetiminin temel unsurları arģivler ve arģiv belgeleridir. Bilgi ve belgeyi muhafaza eden arģivler, kurumların ve yönetimlerin sağlıklı ve verimli bir Ģekilde çalıģmalarını sağlayan önemli merkezlerdir. Yönetim açısından bu derece önemli bir rol oynayan arģivler, ülke ve dünya çapında bilimsel çalıģmaların da vazgeçilmez dayanaklarıdır. Bilimsel özerkliği ve kamu tüzel kiģiliği olan, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araģtırma, yayın ve danıģmanlık yapan, fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluģ ve birimlerden oluģan Üniversitemiz, yerine getirdiği görevler ve hizmetlerin doğal sonucu olarak belgeler üretmektedir. Üniversitemiz; bu belgeleri, kamuoyunu aydınlatmak, bilimsel veri olarak değerlendirmek, kendi uzmanlık gücünü ve maddî kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik Ģekilde kullanarak, ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda insan gücü yetiģtirmek, toplumun bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden geliģmesini sağlayacak araģtırmalara zemin teģkil etmek üzere faydalanmaya sunmak durumundadır. Bilginin, aktüalitesini kaybettikten sonra da kullanıma hazır olarak tutulma faaliyetinin baģlangıç noktası belge yönetimi sisteminin kurulmasından geçer. Bu amaçla, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Ġmhası Hakkında Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüzüncü Yıl Üniversitesi ArĢiv Hizmetleri Yönetmeliği nin ilgili maddeleri hükmü gereğince, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kurum ArĢiv Müdürlüğü kurularak çalıģmalarına baģlamıģtır. Bilgi ve belgenin sağlıklı bir Ģekilde depolanması, istenilen bilgi ve belgeye hızlı bir Ģekilde eriģiminin sağlanması amacıyla gerekli makine ve teçhizat ihtiyacı giderilmiģ, 2009 yılı itibariyle de bazı birimlerimizin elinde bulunan ve saklanma sürelerini tamamlamıģ evrakların kurum arģivine devri iģlemlerine baģlanmıģtır. Müdürlüğün yapmıģ olduğu çalıģmalar Ģu Ģekilde sıralanabilir : Yüzüncü Yıl Üniversitesi ArĢiv Hizmetleri Yönetmeliği nin yürürlüğe girmesiyle birlikte faaliyetlerine baģlayan kurum arģivimiz, aģağıda belirtilen iģlemlere öncelik vermiģtir. Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü nce, üniversitelerde hangi evrakın ne kadar süre ile saklanacağı hususunda gerekli çalıģmalar yapılmıģ, Üniversitemiz birimlerinde üretilen evraklarla ilgili bir değerlendirme yapılarak, 33 Üniversite ile birlikte bu çalıģmalara katkı sağlanmıģtır. Üniversitemize bağlı tüm akademik ve idari birimlerde, birim arģivi kurulması için gerekli yazıģmalar yapılarak birim arģivlerinin kurulması sağlanmıģtır. Tüm birimlerimizde, evrak yönetimi konusunda tecrübeli birim arģiv sorumluları tespit edilmiģtir. Kurum arģiv görevlileri, tüm birim arģivlerini gezerek, birim arģiv sorumlularına uygulamalı olarak dosya planı ve evrak düzeni hakkında bilgi sunmuģtur. Küresel ısınmayla birlikte bozulan ekolojik dengeye olumsuz yönde katkı sunmamak amacıyla, imha edilecek olan evrakların, yeniden değerlendirilip geri dönüģümünün sağlanması için Kurum ArĢivine Evrak Ġmha Makinesi alınmıģtır. 158

163 BASIMEVĠ MÜDÜRLÜĞÜ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, 1986 yılında Genel Sekreterliğe bağlı bir birim olarak hizmet vermeye baģlamıģtır. Faaliyete geçtiği tarihten 1991 yılına kadar hizmetlerini 1 personel ve 3 makine (ABDick baskı makinesi, elektrostatik master film makinesi ve giyotin kağıt kesme makinesi) ile sürdürmüģtür. Basımevi Müdürlüğü ofset baskı teknolojisine sahip olup, Üniversite Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü bünyesinde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Üniversiteye bağlı tüm birimlerin kitap, dergi, bülten, davetiye ve her türlü matbu evrakının basım ve ciltleme iģlerini yapmaktadır. Ayrıca, bazı resmi veya özel kurum ve kuruluģların iģleri de ücret karģılığı ve fatura ibraz edilerek yapılmaktadır. Yapılan iģlerde kalite, ucuzluk ve hız her zaman genel prensip olarak kabul edilmiģtir. Basımevi Müdürlüğü nün yapmıģ olduğu her türlü baskı ve ciltleme hizmetleri ücret karģılığı yapılmaktadır. Basımevi Müdürlüğü nün kendisine ait bir bütçesi bulunmadığından ve Üniversite Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü ne bağlı bir birim olarak faaliyet göstermesinden dolayı, elde edilen gelirler peģin ödemelerde bir sayman mutemedi tarafından tahsil edilmektedir. PeĢin ödeme ile yapılmayan iģlerde ise, talep formu Üniversite Döner Sermaye Saymanlığı na iletilmekte ve ilgili birime faturalama yolu ile tahsil iģlemi gerçekleģtirilmektedir. Basımevi Müdürlüğü nün Sahip Olduğu Teknik Donanım : Roland Ofset Baskı Makinesi : Renkli ve siyah-beyaz olmak üzere karton, kuģe kağıt ve her türlü kağıda kaliteli baskı yapar. Baskı ebadı 48x66 cm dir. ABDick Baskı Makinesi : Tek renk olmak üzere, I. hamur ve II. hamur kağıda baskı yapar. Baskı ebadı 30x42 cm dir. Riso Baskı Makinesi : Orijinal yazıdan otomatik kalıpla baskıya geçen sınav soruları gibi sayısı az olan matbu evrak iģlerinde kullanılır. Silver Master Film Makinesi : Kopyayı direkt kağıttan alan pozitif film çekip, negatif baskı yapar. Film ebadı 55x72 cm dir. Elektrostatik Master Film Makinesi : Kopyayı direkt kağıttan alan tek renkli baskılarda kullanılır. Kontak ġase : Roland baskı makinesinde basılacak renkli baskı, zemin ve her türlü yazıyı aydınger veya Ģeffaf filmden kalıba geçiģi yüksek ıģık gücüyle sağlayan makinedir. Kalıp Banyo Makinesi : Çinko kalıpları kimyevi ilaçlar yardımıyla banyo yapar ve baskıya hazır hale getirir. Cilt Makinesi : Otomatik olarak kitaplara kapak geçirip, 450 sayfaya kadar 175 derecelik sıcak tutkalla sağlam cilt yapar. Harman Makinesi : 15 istasyona sahip, elle beslemeli, her seferinde 30 sayfa otomatik olarak kitap ve dergi iģlerinin harmanında kullanılır. Giyotin : Kağıt kesim iģlerinde kullanılır. Numaratör Makinesi : n sonra seri numara gerektiren evraklara numara baskısı yapar. CTP Renk Ayrım Cihazı : Pozlamayı bilgisayardan ozasol kalıba doğrudan yapar ve renk ayrımını el değmeden baskı haline getirir. 159

164 BASIN-YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Halkla iliģkiler, yönetimin bilgi ihtiyacını karģılayıcı, halkın yönetimi tanımasını kolaylaģtırıcı, kuruluģlar ile halk arasındaki karģılıklı iliģkileri güvene dayalı bir Ģekilde geliģtirmeye yönelik, iletiģim üzerine kurulan, sürekli ve örgütlenmiģ bir yönetim görevidir. Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü nün temel amacı, Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetlerin geniģ halk kitlelerine tanıtılmasını sağlamak, sevdirmek; temasta bulunulan kiģilerin anlayıģ, sempati ve desteğini elde etmek, bunun yanı sıra çalıģanların üniversite yönetimi hakkında olumlu tutumlar edinmelerini sağlamaktır. Bu anlamda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, Halkla iliģkilerde gerçekleri yansıtmaya çalıģmıģtır. Halkla iliģkilerde uzman kiģilerden yararlanmıģtır. Halkla iliģkilerin sürekli bir çalıģma olduğu bilinci içinde davranıģ göstermiģtir. Halkla iliģkilerin değerinin ve öneminin tüm çalıģanlar tarafından kabul edilmesi için çaba göstermiģtir. Halkla iliģkiler çalıģmaları ile içinde bulunulan kitleyi olumlu yönde etkilemeye çalıģmıģtır. Yapılan halkla iliģkiler çalıģmalarını bilimsel temellere dayandırmıģtır. Halkla iliģkiler için ayrılan maddi olanakları, faaliyetler arasında uygun bir Ģekilde pay etmeye çalıģmıģtır. Müdürlüğün halkla iliģkiler uzmanları, Ġnsanımızın, kendisi için mümkün olan en yüksek noktaya ulaģabilmesini sağlayacak ahlaki ve kültürel ortamın oluģturulmasına ve Uluslararası Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile tanınmıģ haklardan yararlanmasına katkıda bulunmaya, Serbest bilgi akıģını sağlayacak iletiģim kanalları ve sistemleri kurarak, grubun her bir üyesine devamlı bilgi akıģı içinde olduğunu hissettirmeye ve ayrıca söz konusu üyelere kiģisel katkı ve sorumluluklarının ve dolayısıyla da bir dayanıģma içinde olduklarının bilincini aģılamaya, Her zaman ve hangi koģul altında olursa olsun, iliģki içinde olduğu kimselere güven verecek ve bu güveni koruyacak Ģekilde davranmaya, Mesleği ve halk arasındaki iliģkinin kendisine has niteliklerine bağlı olarak, davranıģlarının, bu mesleğin halk tarafından değerlendiriliģ biçimini çok etkileyeceğini hiç aklından çıkarmamaya çalıģacaktır. Mesleki çalıģma süresi içinde, Uluslararası Ġnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin ahlak ilkelerine ve kurallarına uymayı, Ġnsan onuruna hak ettiği saygıyı göstermeyi, Gerçek anlamda bir diyalogun kurulabilmesi için gereken ahlaki, psikolojik ve entelektüel ortamı hazırlamayı, Her ne koģul altında olursa olsun, gerek hizmet ettiği kurumun ve gerekse bu kurumun hizmet ettiği halk topluluklarının karģılıklı çıkarlarını gözetecek biçimde davranmayı, Herhangi bir yanlıģ anlamaya meydan bırakmayacak Ģekilde kaleme alınmıģ olan çalıģmalarını ve yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmektedir. Gerçeği önemsememekten, Doğrulanabilir ve yerleģmiģ gerçeklere dayanmayan bilgileri sirküle etmekten, Sosyal kurallara aykırı, dürüst olmayan ve insan onurunu, karakterini zedeleyecek özellikteki giriģim ve taahhütler içinde bulunmaktan, KiĢinin kendi iradesi ile kontrol edemeyeceği ve dolayısıyla da sorumlu tutulamayacağı Ģuuraltı güdüler yaratacak manipülatif metot ve teknikleri kullanmaktan kaçınacaktır. 160

165 Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü nün Kurum Ġçindeki Yeri : Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü bir Rektörlük birimi olarak çalıģmaktadır. Üniversitenin diğer birimleri ile Rektörlük aracılığıyla iliģki kurmakta ve hedef kitleye yönelik çalıģmalarını Rektörlük adına yürütmektedir. Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü nün Hedef Kitleleri : Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde hedef kitle kesin çizgilerle belirlenmiģ değildir. Konuya çok geniģ yaklaģılmakta, kurum içi ve kurum dıģı olarak bir çok alanda çalıģılmaktadır. Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü nün ÇalıĢmaları : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, çalıģmalarını ağırlıklı olarak Bilimsel, Sosyal ve Sanatsal Etkinlikler, Tanıtım, Bilgi Derleme, Hizmet Ġçi Eğitim ve Değerlendirme-Geri Besleme Ģeklinde sürdürmektedir. Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler : Yüzüncü Yıl Üniversitesi ndeki sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler ilgili birimlerce gerçekleģtirilmektedir. Ancak, Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenmeyen etkinliklere her aģamada ve her türlü yardım yapılmaktadır. Bu bağlamdaki çalıģmalar Ģöyle sıralanabilir: Hazırlık : Organizasyona göre kiģi veya kuruluģlar ile bağlantı kurmak, gerekli yer ve zamanı belirlemek, bu mekanlar için gerekli donanımı sağlamak. AfiĢ ve Davetiye : Organizasyon için uygun görülen sayıda ve Ģekilde afiģ ve davetiyenin hazırlanıp dağıtımının yapılması. UlaĢım, Konaklama ve Ağırlama : ġehir dıģından gelen misafirlerin bilet rezervasyonları, bilet masraflarının karģılanması, konaklama için gerekli çalıģmaları yapmak. Duyuru : Etkinliğin hedef kitlelere ulaģması için üniversitedeki birimlere ve dıģarıdaki kuruluģlara davetiye-afiģ ile; basına, etkinlikleri fotoğraf ve görüntü destekli detaylı basın bülteni ile duyurmak. Tanıtım ÇalıĢmaları : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü nün düzenlediği etkinlikler temelde tanıtım amaçlı olmaktadır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi bahar Ģenlikleri, salon konserleri ve diğer birçok etkinlikte temel amaç geniģ katılım sağlamaktır. Tanıtım amaçlı olarak yapılan etkinlikleri Ģu baģlıklar altında toplayabiliriz: BroĢürler : Hedef kitlelere ulaģabilmek için birçok broģür hazırlanmaktadır. Üniversitedeki eğitim olanakları, birimlerin tanıtımı, tarihçe, ulaģım, barınma, beslenme gibi birçok konunun yer aldığı broģürler genellikle üniversite adaylarına yöneliktir. CD Rom : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ġlk Adım 2000 CD sinde tanıtılmıģtır. Bu CD de Üniversitemiz, broģüründekine benzer Ģekilde tanıtılmıģtır. Hazırlanan CD Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin tanıtımı için birçok alanda kullanılmıģtır. Buna ilave olarak 2008 yılında yeni bir tanıtım CD si hazırlanmıģtır. Video Kaset : Üniversite bünyesinde kurulan Suphan Radyo Televizyon tarafından birçok tanıtım kaseti hazırlanmıģ ve bu kasetler yerel ve ulusal birçok televizyonda Üniversiteyi tanıtım amacı için kullanılmıģtır. Data-Show ve Saydam Gösterisi : Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin tanıtımı için birçok saydam gösterisi ve bilgisayar destekli gösteri yapılmaktadır. Basın Bülteni : Yüzüncü Yıl Üniversitesi ndeki tüm etkinlikler ve önemli olaylar basın bülteni ile yerel ve ulusal medyaya ulaģtırılmakta, ihtiyaç duyulduğunda ise, bu birimce hazırlanan fotoğraflar ve video kasetleri medya kuruluģlarına iletilmektedir. Diğer Kentlerdeki Tanıtım Programları : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ģehir dıģından gelen tanıtım çağrılarını değerlendirmeye özen göstermektedir. Bu tür çalıģmalara Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü veya bu birim koordinasyonunda çağrıya cevap veren birim katılmaktadır. Öğrenci Gruplarının Ziyareti : Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne kentteki ilköğretim okullarından, liselerden ve diğer üniversitelerden gelen öğrenci grupları bu birim elemanları tarafından karģılanmakta ve Üniversite tanıtılmaktadır. Eğitim Birimlerinin Katılımıyla GerçekleĢtirilen Bahar ġenliği : Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde her yıl mayıs ayı içinde tüm fakülte, yüksekokul ve öğrenci topluluklarının katılımıyla Bahar ġenliği düzenlenmektedir. Bahar Ģenliği kapsamında düzenlenen sergi, 161

166 konferans, konser, gösteri ve spor aktiviteleriyle amaçlanan tüm öğrencilerin ve halkın Üniversiteyi daha yakından tanımasıdır. BaĢarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi : Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde her yıl 1000 i aģkın baģarılı ve gelir düzeyi düģük öğrenciye karģılıksız burs ve yemek yardımı yapılmaktadır. Ayrıca Yüzüncü Yıl Vakfı, Üniversitenin lisans ve lisansüstü öğrencilerine, Vakıf Yönetmeliği nce saptanan kurallar içinde, geri ödemeli burs niteliğinde yüksek öğrenim kredisi ile araģtırma, eğitim ve özendirme ödülleri vermektedir. BaĢarılı öğrencileri, ulusal ve uluslararası kurslara da gönderen Vakıf, ihtiyacı olan öğrencilere ayni ve nakdi yardımda da bulunmaktadır. Yeni Öğrenciler Ġçin Kayıt ġenliği Etkinlikleri : Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere, ÖSYM tarafından sonuçlar açıklanır açıklanmaz bir mektup gönderilmekte, hem Üniversitemiz hakkında ve hem de kayıtlarla ilgili bilgi verilmektedir. Kayıt tarihleri süresince öğrenciler ve ailelerinin Ģehirlerarası otobüs terminalinden kayıt merkezine taģınması ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ayrıca otobüs terminali ve kayıt merkezinde oluģturulan danıģma birimleri öğrenciler ve ailelerine kayıt, barınma ve beslenme konularında bilgi vermektedir. Düzenlenen Kayıt ġenliği, AçılıĢ ġenliği gibi aktivitelerle öğrenciler ile Üniversitenin bütünleģmesi sağlanmaktadır. Diğer KuruluĢların Organizasyonlarına Destek : Yüzüncü Yıl Üniversitesi sosyal tesisleri ve konferans salonlarından yararlanmak suretiyle çok sayıda kuruluģ etkinlikler gerçekleģtirebilmektedir. Hizmet Ġçi Eğitim Programları : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde göreve baģlayan personel için hazırlanan hizmet içi eğitim programlarında aktif görev almaktadır. ÇalıĢmaların Değerlendirilmesi : Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, düzenlediği veya katkıda bulunduğu tüm etkinliklerden sonra, birim içi bir değerlendirme toplantısı ile ortaya çıkan aksaklıkları ve bunların nasıl çözümlenebileceğini tespit ederek, gelecekteki organizasyonların daha baģarılı olmasını sağlama yoluna gitmektedir. Günde 6 yerel, 5 ulusal gazete ve internet yolu ile de diğer yayınlar taranıp, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile ilgili haberler ilgililere iletildikten sonra arģivlenmektedir. Son 11 yıl içinde Üniversitemiz ile ilgili basında yer alan haber sayılarına iliģkin tablo aģağıya çıkarılmıģtır OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKĠM KASIM ARALIK TOPLAM

167 Yapılan BaĢlıca Etkinlikler : Üniversitemizin tüm birimlerince son 8 yıl içinde gerçekleģtirilen etkinliklere iliģkin tablo aģağıya çıkarılmıģtır Konferans Seminer Sergi Konser SöyleĢi Slayt/Saydam Gös Toplantı Panel Sempozyum Tiyatro YarıĢma Tören Film Gösterimi Tanıtım Gezisi Kokteyl/Yemek Ġmza Günü Dans/Spor Gös Kongre Workshop TırmanıĢ ġiir Dinletisi Kermes Gala ġenlik Disko Oturum ÇalıĢtay Spor KarĢılaĢması Kolokyum Ağaçlandırma Diğer Etkinlikler TOPLAM Bilgi Edinme Birimine ĠliĢkin Faaliyetler : tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun 31. maddesi uyarınca hazırlanan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik in 8. maddesine istinaden, Üniversitemiz Basın-Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi oluģturulmuģtur. Bu birimin faaliyetleriyle, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda yeralan istisnalar dıģındaki her türlü bilgi veya belgeyi baģvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme baģvurularını etkin, süratli ve doğru olarak sonuçlandırmak amaçlanmıģtır. 163

168 Yıllara Göre Bilgi Edinme BaĢvurularına ĠliĢkin Ġstatistik Bilgileri : Bilgi edinme baģvurusu toplamı Olumlu cevaplanarak bilgi veya belgelere eriģim sağlanan baģvurular Kısmen olumlu cevaplanarak kısmen de reddedilerek bilgi ve belgelere eriģim sağlanan baģvurula Reddedilen baģvurular toplamı Gizli ya da sır niteliğindeki bilgiler çıkarılarak veya ayrılarak bilgi ve belgelere eriģim sağlanan baģvurular Diğer kurum ve kuruluģlara yönlendirilen baģvurular BaĢvurusu reddedilenlerden yargıya itiraz edenlerin toplam sayısı YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ NÜN 2011 YILI BĠLĠMSEL, KÜLTÜREL, SPORTĠF VE SANATSAL ETKĠNLĠKLERĠ TARĠH KONU KONUġMACI / DÜZENLEYEN ETKĠNLĠK Klasik Müzik ve Türk Müziği Konserleri Muhammet Yıldırır ve New Light Konseri Konser Muhammet Yıldırır Ve New Light Grubu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Müzik Bölümünde öğrencilere yönelik sunumlar yapmıģtır. YYÜ Eğitim Fakültesi Workshop Muhammet Yıldırır Ve New Light Grubu için protokol ve Basın Toplantısı YYÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Yemek Muhammet Yıldırır Ve New Light Grubu için tanıtım Van Valiliği- YYÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Gezi Anadolu Mistizmi YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Kan BağıĢı Bilinci OluĢturma Kızılay Kan Merkez/YYÜ Rektörlüğü Toplantı Sacco and Vanizetti Sacco ve Vanzetti) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Gösterimi Müziğin Gizemi YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Refik Halit Karay ve Yezidiler YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Var OluĢsal Korkular ve Tedavisi YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Kılık DeğiĢtirmenin Farklı Halleri YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer ġırnak Yöresi Yüzey AraĢtırmasında Tespit Edilen Yeni Bulgular Ġnsanları Etkileme Sanatı Beden Dili ve Diksiyon YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü GeliĢim Akademi/YYÜ Rektörlüğü Sunum:Veyis AteĢ- ASpikerler Derneği BaĢkanı GeliĢim Akademi/YYÜ Rektörlüğü Sunum:Veyis AteĢ- ASpikerler Derneği BaĢkanı Seminer I. Oturum II. Oturum 164

169 ĠletiĢim Sırları GeliĢim Akademi/YYÜ Rektörlüğü Sunum:Veyis AteĢ- ASpikerler Derneği BaĢkanı III. Oturum GeliĢim Akademi/YYÜ Rektörlüğü Sunum:Veyis AteĢ- ASpikerler Derneği BaĢkanı Yemek GeliĢim Akademi/YYÜ Rektörlüğü Sunum:Veyis AteĢ- ASpikerler Derneği Tanıtım Gezisi BaĢkanı Büyük Diktatör YYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Film gösterimi Evin Anlam Alanları YYÜSosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Alman Dilinde EĢ Anlamlılık YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Pedagojik Formasyon -YYÜMatematik Topluluğu Toplantı BaĢarı Stratejileri ve Hızlı Okuma Teknikleri ġamanistik Söylenceler adlı Ağaç Baskı Sergisi Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Acıbadem Kampüsünde etkinlikler yapmıģtır. "ÇağdaĢ Japon Baskı Sanatı" konulu sunum Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Acıbadem Kampüsünde yapılmıģtır. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin grafik bölümü atölyesinde ağaç baskı uygulaması yapmıģtır Klasik Müzik Sunum:Yrd. Doç. Dr Ġbrahim GökdaĢ Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği 3. Sınıf Topluma Hizmet Dersi etkinliği çerçevesinde Sunum: KiĢisel GeliĢim Uzmanı Metin Doğanoğlu Doç. Dr. Hasan Kıran-YYÜ Güzel Sanatlar Doç. Dr. Hasan Kıran -YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Hasan Kıran -YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Elemamları: Yrd. Doç. Dr. Fuat Alizade-Piyano Öğretim Görevlisi Emre Yüceland- Keman Seminer Sergi Kokteyl Konferans Workshop Konser Orhan Pamuk ta Gelenek ve Modernlik YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer ZerdüĢt Öğretisi YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Urartularda Ölüm ve Sonraki Hayat YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Das Weisse Band (Beyaz Bant) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Gösterimi Oryantalizmi Anlamak YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Türkiye de Tarım Öğretiminin 165. YYÜ Ziraat Fakültesi AçılıĢ Töreni Yıldönümü Etkinlikleri Kokteyl Türkiye de Tarım Öğretiminin 165. Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında yapılan konser Sanatçılar: Burak BARAN (Piyano) Ġzzet CEBERUT (Keman) Konser Türkiye de Tarım Öğretiminin 165. Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında yapılan konferans Enstelasyon Sergisi KonuĢmacı: Prof. Dr. Cemalettin YaĢar ÇĠFTÇĠ Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim ĠĢ Eğitimi Anabilim Dalı BaĢkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sağ küratörlüğünde, Resim-ĠĢ Eğitimi Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinin eserlerinden oluģan bir sergi Konferans Sergi Kokteyl Üniversite Ziyaret Ġl Sosyal Hizmetler Müd. Çocuk ve Gençlik Merkezi Aristotales te Teori Pratik ĠliĢkisi YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ziyaret/Tanıtı m Seminer 165

170 Totaliter Rejimlerde Sanatın yapılandırılması YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrencimiz Elif AĢkın,Üniversiad A Takımı çalıģma kampında ve 27 Ocak 6 ġubatta 58 ülkenin katıldığı 25. dünya üniversiteler arası kıģ spor oyunlarında biathlon branģında Türkiye yi temsil etti. Seminer YarıĢma Bir Avuç kahkaha ErciĢ MYO Tiyatro Alevi ve Yezidi Ortak Mitosları Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer YYÜ, Erzurum da yapılan kayaklı koģu 1 etap yarıģında büyük bayanlar kategorisinde 5km klasik stilde birincilik almıģtır. YarıĢma Kadınlık Bizde Kalsın YYÜ Eğitim Fakültesi Tiyatro Aile ve Okul Ekseninde Eğitim ve Eğitimsel EĢitlik: Toplumsal Tarihsel Bir Çözümleme YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Türkiye de Eğitim: Bölgelerarası EĢitsizlikler YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Gigantic ( Devasa) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Gösterimi Resimde ġamanistik Ġmgeler YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Genç BakıĢ Programı Grafik Tasarımında Modernizmin Etkisi Genç BakıĢ Programı Toplumsal hizmet uygulamaları kapsamında 1990 lardan sonra Türkiye de sağlık alanında idari teknik ve kalıte yönünden yasanan değiģiklikler YYÜ Rektörlüğü- Kanal D Katılım:YYÜ Öğrenci Konseyi BaĢkanı: Nevzat Akman Sosyal Bilimler Enstitüsü YÖK BaĢkanlığı-YYÜ Rektörlüğü Katılım:YYÜ Öğrenci Konseyi BaĢkanı: Nevzat Akman -YYÜ Eğitim Fak Güzel Sanatlar Eğitimi Böl. -Van Feyyaz Tokar Eğitim Parkı YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü TV Programı Seminer Toplantı Konser Seminer Alman Romantizmi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer KiĢisel Minyatür Sergisi Erzurum 2011 Winter Üniversiade Yrd. Doç. Dr. Ruhi Konak- YYÜ Eğitim Sergi Kültür Sanat Faaliyetleri kapsamında Fakültesi Kokteyl Erzurum Yakutiye Müzesi nde yapıldı YYÜ den Elif AĢkın ;15 km individual, 1ġubatta yapılan 7.5 km sprint, 2 ġubatta 10 km pursuit ve 4 ġubatta yapılan 4.6km mixs bayrak yarıģlarına katıldı. YYÜ den Elif AĢkın;Erzurum da yapılan kayaklı koģu ikinci etap yarıģlarında; 5km klasik yarıģmasında birincilik, 1600m sprint yarıģmasında üçüncülük alan AĢkın 10km paten yarıģında Türkiye ikincisi oldu Suspiria YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kara Köpekler Havlarken YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Pedagojik eleģtiri açısından son akģam yemeği Ontolojik Açıdan Varlık Tabakaları ve Ġzm ler Aday Öğretmenlerin YerleĢtirilmesinde Eğitim MüfettiĢlerinin Rolü Gezici ĠletiĢim Atölyeleri YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü YYÜ Güzel Santlar Fakültesi ve BahçeĢehir Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi Ģbirliği ile düzenlenmiģtir. YarıĢma YarıĢma Film Gösterimi Film Gösterimi Seminer Seminer Seminer Etkinlik 166

171 Gezici ĠletiĢim Atölyeleri Tanıtım Toplumsal Antropoloji Seminer Tasarım Üretim Seminer Kendi Medyanı Yarat Seminer Bir fikir ve proje oluģturmak Seminer Film Tarih-Kuram Tül Akbal Süalp Seminer Medya Kyram Tarih Kuram Burçe Çelik Seminer Film tarih kuram Tül Akbal Süalp- Özgür Yaren Seminer Kyonodotas (Köpek DiĢi) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Gösterimi Film Yap Yön Erkan Büker Seminer Senaryo Fırat ErdoğmuĢ Seminer Medya kuram tarih kuram Burçe Çelik Seminer Gazetecilik Haber Mahmut Çınar Seminer Senaryo Erkan Büker-Fırat ErdoğmuĢ-Tül Akbal Süalp-Özgür Yaren Seminer Film Yap Yön Çekim Erkan Büker- Özgür Yaren-Deniz Gürgen Seminer Senaryo GeliĢtirme Fırat ErdoğmuĢ- Özgür Yaren Seminer Gazetecilik Haber Mahmut Çınar Seminer Gazetecilik Haber Mahmut Çınar Seminer Fotograf Tolga Hepdinçler Seminer Dergi Tanzer Ercan Polat Seminer Tasarım Eda Noyan Seminer Web tasarım NeĢe Seminer Kurgu Engin Öztürk Seminer A.B.D. de Eğitim ve Fulbright Bursları Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Fulbright Eğitim Komisyonu Ġstanbul Ofisi Akademik DanıĢmanı Mevlüde Bakır Dikoe Pole( VahĢi Tarla) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Akıllı Tahta uygulaması YYÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Angry Man (12 Kızgın Adam) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tuya De Hun Shi (Tuya nın Evliliği) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Mart 2011 Antalya!da yapılan Bayan Voleybol 2. Lig Grup Birinciliğine YYÜ Bayan takımı katılmıģtır. Gaziantep de yapılan Satranç. Turnuvasına Üniversitemizi temsilen Bay ve Bayan takımı katılmıģtır Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum da düzenlenen Kayaklı KoĢu Türkiye ġampiyonası nda 5 km Klasik YarıĢmasında aldığı Birincilikten sonra 10 km Serbest Sitil Paten YarıĢmasında da Birinci oldu. Erzurum da düzenlenecek olan Kayaklı KoĢu Türkiye ġampiyonasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisi Milli Kayakçı Elif AĢkın Kayaklı KoĢu Türkiye ġampiyonası nda aldığı derecelerin ardından Büyük Bayanlar Kategorisinde Genelde Türkiye ġampiyonu oldu. Toplantı Film Gösterimi Basın Toplantısı Film Gösterimi Film Gösterimi YarıĢma YarıĢma YarıĢma Vesikalı Yarim YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Gösterimi mart dünya kadınlar günü kapsamında düzenlenmiģtir. Sezer Cihaner KESER- Van Kültür Sarayı Galerisi Sergi Kokteyl mart dünya kadınlar günü Sergi kapsamında Van Kültür Sarayı Galeri Yrd. Doç. Dr. RahĢan AKGÜL Kokteyl Salonu nda yapılmıģtır mart dünya kadınlar günü Kadın sorunlarını AUM Panel 167

172 mart dünya kadınlar günü kapsamında Van Kültür Sarayı Galeri Salonu nda yapılmıģtır Yrd. Doç. Dr. RahĢan AKGÜL Sergi Kokteyl Ġstiklâl MarĢı nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy u Anma Günü Etkinlikleri Van Valiliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Panalistler:Edip ANĠK - Öğretmen"Ġstiklâl MarĢı nın Hazırlık Safhası Olarak Âkif in Gençlik Dönemi -Yrd. Doç. Dr. Rahmi TEKĠN"Ġstiklâl MarĢı Çerçevesinde Milli Mücadele ve Mehmet Âkif AçılıĢ Töreni Panel Ġstiklâl MarĢı nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy u Anma Günü Etkinlikleri -Yrd. Doç. Dr. A. Mecit CANATAK"Edebi Metin Olarak Ġstiklâl MarĢı -Türk Kültürü AUM Noi Abinoi( Buzdan Hayaller) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tıp Bayramı Tıp Fakültesi Bosch SatıĢ Programı hakkında bilgilendirme Bosch Ġnsan Kaynakları Müdürlüğü ġiir Dinletisi Film Gösterimi Tören Kokteyl Konferans Geleneksel halkoyunları yarıģması 30 kiģiden oluģan bir ekip yarıģmalara katılmıģtır. YarıĢma YYÜ Edebiyat Topluluğu ġiir dinletisi YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Blümü Yrd. Doç. Dr. Bekir Koçlar Çanakkale Zaferi ve ġehitleri Anma Yrd. Doç. Dr. M. Salih Mercan Günü Yrd. Doç. Dr. Tuncay Öğün Panel Çanakkale Zaferi ve ġehitleri Anma Günü nedeniyle Çanakkale Deniz Zaferi programı Van Gölü Ġncisi BaĢlık ĠĢleme Ünitesi Casabanca (Kasablanka) Michael Curtiz (1942) Nevruz Etkinlikleri Gizli Belgeler Yayınlanmalı m? Yayınlanmamalı mı? AnadoluJet Uçak Simülatörü Etkinliği * AnadoluJet / JetGenç Sunum Farket ve Kendi Ġmajını Yarat! ĠĢte BaĢarı Ġçin Etkin Ġmaj Yönetimi ĠletiĢim ve Ġkna Etme Sanatı Kariyerinizi Uçurmak Elinizde! Özgüven Hamuru BaĢarı için Motivasyon ĠĢ ĠĢten Geçmeden Üniversite Yıllarında Ġġ ini ġansa Bırakma! Sen Bir Ģeyleri Kıpırdat, Gerisi GELECEK tir. ODTÜ Sanat Festivali kapsamında bir sergi yapılmıģtır.yapılmıģtır. Bu etkinliğe üniversitemiz öğrencilerini temsil eden bir grup katılmıģtır Doç. Dr.Kenan Güllü(Proje Koordinatörü)-YYÜ Zıraat Fakültesi YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Konuk Sanatçılar: Hasan Cihat Örter- Serap Yenici YYÜ Kitap ve Münazara Topluluğu Anadolu Jet-GeliĢim Akademi-YYÜ Rektörlüğü Emre Urfalı-GeliĢim Akademi Koordinatörü AyĢen Laçinel-Marka ve Ġnsan Kaynakları Yönetim DanıĢmanı- GeliĢim Akademi Eğitmeni Ġsmail Karasu-YaĢam Koçu- GeliĢim Akademi Eğitmeni Doç. Dr. Hasan Kıran-YYÜ Güzel Sanatlar Umut Yılmaz Güney (1970) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Etkinlik AçılıĢ Töreni Film Gösterimi Konser Münazara Gösteri SöyleĢi Seminer Seminer Seminer Sergi Film Gösterimi 168

173 28 Mart- 3 Nisan 2011 Antalya Belek te gerçekleģtirilen Türkiye Üniversitelerarası Tenis Turnuvası nda Üniversitemizi temsil etti. Turnuvada, Tenis Kız Takımı gurubunu ikinci olarak tamamlarken, Tenis Erkek Takımı dördüncü oldu YarıĢma Mart 2 Nisan Mart -8 Nisan Tübitak Ortaöğretim Öğrencileri arası AraĢtırma Projeleri Bölge YarıĢması 5. Uluslar arası KIWA Baskı Trienali Kyoto,Japonya Üniversiteler arası Badminton 1. Lig müsabakaları Prof. Dr. Cemil Tunç-Van Bölge Sergi Koordinatörü Kokteyl Doç. Dr. Hasan KIRAN-YYÜ Güzel Sergi Sanatlar Fakültesi Üniversite Spor Federasyonu ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi iģbirliği ile düzenlenmiģtir. müsabakalara 6 üniversiteden sporcular katılmıģtır Spor bunlar:yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kafkas karģılaģmaları Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi I. Matematik ġenliği YYÜ Matematik Topluluğu ġenlik Tübitak Ortaöğretim Öğrencileri arası AraĢtırma Projeleri Bölge YarıĢması (VanAğrı, Batman,m Bitlis, Hakkari, MuĢ, Siirt) Una Giornata Particolare (Özel Bir Gün) Ettore Scola (1977) Akköprü Ġlköğretim Okulu öğrencilerine Üniversite tanıtımı 2Nisan Van ın DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢunun yıldönümüm Kutlamaları 2Nisan Van ın DüĢman ĠĢgalinden KurtuluĢunun yıldönümüm Kutlamaları kapsamında Van Devlet Güzel Sanatlar Galerisi nde yapılmıģtır. Prof. Dr. Cemil Tunç-YYÜ Fen Fakültesi Dekanı Tübitak Van Bölge Koordinatörü YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü YYÜ Van Gölü Çevresi Tarihi Kültürel Değerleri AUM A. SÖNMEZ-YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ödül Töreni Film Gösterimi Tanıtım gezisi Konser Sergi Kokteyl Flut YYÜ Eğitim fakültesi Dinleti Türkiye Kanser için Aynı Gün Aynı Saatte Resim Yapıyor. Van Ars. Gör. Zafer BAYKAL-YYÜ Güzel Belediyesi RISUS Onkoloji Derneği, Sanatlar Fakültesi Etkinlik Atatürk ġehir Stadı Nükleer Santraller Kurulmalı mı? Kurulmamalı mı? YYÜ Kitap ve Münazara Topluluğu Münazara YYÜ Doğal Hayatı Koruma Topluluğu Etkinlik Anadolu Üniversitesi Kütüphane Doç. Dr. Hasan KIRAN-YYÜ Güzel Sergi Sanat Gallerisi-EskiĢehir Sanatlar Fakültesi Kokteyl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi nce Bu etkinliğe YYÜ Tıp Fakültesini 2011 düzenlenen Semptomatolojı ÇalıĢtayı temsilen bir grup öğrenci katılmıģtır. Konser Night on Earth (Dünyada Bir Gece) Film YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Jim Jarmusch (1991) Gösterimi Ucube-Ebucu karma resim sergisi dlı sergi EskiĢehir TepebaĢı Belediyesi Hizmet Binası Sergi Salonunda yapılmıģtır Sezer Cihaner Keser-YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Kokteyl Matematik ve Dil YYÜ Matematik Topluluğu organizasyonunda Konuk Konferansçı: Prof. Dr. Hasan Hilmi Hacısalihoğlu Konferans Mimar Sinanın ebediyete intikalinin 423. Yıldönümü kapsamında Mimar Sinan ve Van daki Eserleri konulu konferans -YYÜ Müh Mim. Fakültesi ve Mimarlar Odası Sunum: Yrd. Doç. Dr. ġahabettin Öztürk Konferans 169

174 Mimar Sinanın ebediyete intikalinin 423. Yıldönümü kapsamında Öznel Bir Yorum ile Mimar Sinan konulu konferans Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü nde gerçekleģtirilen ĠletiĢim Atölyeleri konulu seminerler sonucunda sertifika töreni yapılmıģtır. Güzel Sanatlar Fakültesi nde gerçekleģtirilen ĠletiĢim Atölyeleri sertifika töreni kapsamında yapılmıģtır. YYÜ Müh Mim. Fakültesi ve Mimarlar Odası Sunum:Prof. Dr. ġengül Öymen Gür - Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve BahçeĢehir Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi iģbirliğiyle YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından çekilen ilk filmin gösterimi. Konferans Tören Sinema Gösterimi Adana Çukurova Üniversitesince düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye ġenliği Marmara Üniversitesi GSF Sergi Salonu nda yapılmıģtır. Yyü Tiyatro Topluluğu katılmıģtır. Doç. Dr. Hasan KIRAN-YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Mualla Yıldırım AhĢap Boyama Sergisi YYÜ Kadın Sorunlarını AUM Osmanlı da Huzur Dersleri Doç. Dr. Ömer Kara-YYÜ Ġlahiyat Fakültesi Ġnternet haftası etkinlikleri YYÜ Bilgisayar Bilimleri AUM Ġnternet haftası etkinlikleri kapsamında Ġnternet haftası etkinlikleri kapsamında öğrencilerin katılımıyla yapılmıģtır. Bu Projeyi En Ġyi Ben Anlatırım Ahlat Selçuklu Lisesi öğrencilerine üniversite tanıtımı Werckmeister harmóniák (Werckmesiter Ezgileri) Béla Tarr (2000) Samsun Ġlkadım Rotary Kulubü nce düzenlenen 9. Uluslar arası Yükseköğretim Tanıtım Günleri Tarihi TaĢ Köprüler Some Like it Hot (Bazıları Sıcak Sever) Billy Wilder (1959) Bilgisayar Bilimleri AUM Bilgisayar Bilimleri AUM YYÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Üniversitemizi temsilen bir grup öğrenci katılmıģtır. YYÜ Müh Mim. Fakültesi ve Mimarlar Odası iģbirliği ile düzenlenmiģtir. Panelistler: -Mimar Halide SERT (Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler ġube Müdürü) TaĢ Köprülerin Restorasyonunda Teknik AraĢtırmalar ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi; Mostar Köprüsü Örneği. -Yrd. Doç. Dr. ġahabettin ÖZTÜRK (YYÜ Mimarlık Bölümü) Van Gölü Havzası TaĢ Köprüleri -Prof. Dr. Alemdar BAYRAKTAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı) Tarihi TaĢ Köprüler Deprem Performanslarının TitreĢimlere Dayalı Hasarsız Yöntemler Ġle Belirlenmesi - Prof. Dr. Erkin ERTEN (Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölümü) Kilikya Bölgesi TaĢ Köprüleri - Yrd. Doç. Dr. Mustafa YEĞĠN (Çukurova Üniversitesi Mim. Böl.) Adana ve Çevresi TaĢ Köprüleri Restorasyonu YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Etkinlik Sergi Kokteyl Sergi Kokteyl Seminer YarıĢma Ödül Töreni Panel YarıĢma Tanıtım gezisi Film Gösterimi Etkinlik Panel Film Gösterimi 170

175 Ġnternet haftası etkinlikleri YYÜ Eğitim fakültesi-bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen programda: akademisyenler ve öğrenciler tarafından gerçekleģtirilecek bilimsel sunuların yanında çeģitli etkinliklere de yer verilecektir.. -Panel, -Müzik dinletisi, -Bilgi yarıģması, - Tiyatro Köy tavukçuluğunda para kazanabilmenin yolları YYÜ Özalp MYO Sminer Bostaniçi lisesi öğrencilerine YYÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler üniversite tanıtımı Müdürlüğü Tanıtım gezisi Almanya da Eğitim ve Burs Olanakları YYÜ Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve hakkında bilgilendirme. Edebiyatı Bölümü Toplantı KiĢisel Sergisini yaptı Yrd. Doç. Dr. Ali Düzgün-YYÜ Eğitim Resim Sergisi Fakültesi Hakkari Mustafa Kemal Lisesi YYÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler öğrencilerine üniversite tanıtımı Müdürlüğü Tanıtım gezisi Van Kız Teknik Lisesi öğrencilerine YYÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler üniversite tanıtımı Müdürlüğü Tanıtım gezisi GDO YYÜ Özalp myo Seminer Kocaeli de ytapılan Badminton Ferdi Türkiye Birinciliği YYÜ den bir öğrenci katılmıģtır. YarıĢma Uzak Film YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Nuri Bilge Ceylan Gösterimi Nisan 1 Mayıs Hz. Muhammed in.(s.a.s) siyasi ve askeri kiģiliği merhameti, güvenirliği, ibadet ve günlük hayatı Münci Ġnci Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine üniversite tanıtımı 22. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı 22. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı kapsamında açılıģ resitali Van 1. GüneĢ Enerjisi Sempozyumu Ġstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen 13. Ġnternational Veterinary Medicine Students Research Congress YYÜ Ġlahiyat Fakültesi Panelistler: Feride Toplu (öğrenci) Esma Toy(öğrenci) Ġlhan Altundağ(öğrenci) YYÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı ArĢ. Gör. Zafer BAYKAL-YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iģbirliği ile düzenlenmiģtir. Kongreye YYÜ den 13 öğrenci katılmıģtır. Panel Tanıtım Gezisi Toplantı Resital Sempozyum Etkinlik Lösemi çocuklar yararına YYÜ Öğrenci Toplulukları Dans gösterisi Yrd. Doç. Dr. Sezer Cihaner Keser-YYÜ Sergi Heykel ve Özgürlük Sergisi Güzel Sanatlar Fakültesi Kokteyl Los Lunes al Sol (GüneĢli Pazartesiler) Fernando León de Aranoa (2002) Bilimsel etkinlikler YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ GevaĢ MYO Bahar ġenliği YYÜ GevaĢ MYO Trafik Haftası nedeniyle düzenlenmiģtir. ġehiriçi UlaĢım ve Trafik Güvenliği Kalkınma Ajanslarına Genel Bir BakıĢ ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı YYÜ Matematik Topluluğu Konuk konfernsacı: Bilecik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu Van Ġl Emniyet Müdürlüğü YYÜ-Müh. Mim Fakültesi Sunum:Halil Ġbrahim Giray- DoğuAnadolu Kalkınma Ajans Ġzleme ve DeğerĢlendirme Birimi BaĢkanı Film Gösterimi Konferans ġenlik -Tören -Halkoyunları gösterisi -Konser Panel Sergi Kokteyl 171

176 Öğrenci Stajları, KarĢılaĢılan YYÜ-Müh. Mim Fakültesi Problemler ve Tecrübe PaylaĢımı Toplantı Dünya Kimya Yılı kapsamında YYÜ Fen Fakültesi Panel Konya da yapılan üniversitelerarası Teakwando Türkiye ġampiyonasına YYÜ Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler YYÜ bay ve bayan kategorilerinde.2011 Müdürlüğü katılmıģtır. YarıĢma Bu yılın dünya kimya yılı olması nedeni ile düzenlenmiģtir. Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Kimyagerler Derneği iģbirliği ile düzenlenmiģtir. Prof. Dr. Çetin Güler Levent Kahraman Ahmet AktaĢ Doç. Dr. Esvet AkbaĢ Panel Van Enfeksiyon Günleri Hastane Enfeksiyonları ve Direnç Sempozyumu YYÜ Tıp Fakültesi Persepolis (Persopolis) Marjane Satrapi (2007) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Van Enfeksiyon Günleri- Hastane YYÜ Tıp Fakültesi-Türkiye EKMUD Enfeksiyonları ve Drenç Sempozyumu Derneği Dünya HemĢireler Günü YYÜ Tıp Fakültesi Türkiye de Tarım ve Hayvancılığa Bir BakıĢ YYÜ Özalp MYO Sempozyum AçılıĢ Töreni Yemek Kokteyl Gezi Film Gösterimi Toplantı Etkinlik Yemek Seminer Ġran Ġzlenimleri Doç. Dr. M. ġirin Çıkar-Doç. Dr. SöyleĢi Cemalettin Erdemci Dia Gösterisi Mayıs Türk Dünyası Gençlik YYÜ temsilenöğrenci Konseyi BaĢkanı BuluĢması katılmıģtır Etkinlik Mayıs Atatürkü Anma Gençik ve Van Valiliği-YYÜ- Ġlgili kurumlar Tören Spor Bayramı Yıldız Teknik Üniversitesi nce YYÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Basın düzenlenen Bilgisayar ve Öğretim Eğitimi Bölümünden 28 öğrencimiz 2011 Toplantısı Teknolojileri 5. Öğrenci Kurultayı. katılmıģtır Bürokrasi nedir? YYÜ Özalp MYO Seminer Alman Dili Edebyatı, Tiyatro Topluluğu- Ebru Topluluğu Tiyatro Caz Konseri Caz Konseri L Eclisse (Tutulma) Michelangelo Antonioni(1962) Caz Konseri kapsamında Amerikalı sanatçı grubuna Ģehir gezdirilmiģtir. -Yerel ve Ulusal basın mensupları -Sivil toplum kuruluģları ile çeģitli etkinlikler yapılmıģtır. YÖK Ulusal Öğrenci Konseyince Çanakkale Gelibolu Adasına düzenlenen 57. Alay ġehitlerini Anma Etkinlikleri YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Elif Eke YYÜ Eğitim Fakültesi G.S.E. Resim ĠĢ AD. Öğrencisi YYÜ Rektörlüğü nün ABD Adana Konsolosluğu iģbirliği ile YYÜ GevaĢ MYO nda bir konser yapılmıģtır. Konuk Grup: Ari Roland Caz Dörtlüsü YYÜ Rektörlüğü nün ABD Adana Konsolosluğu iģbirliği ile YYÜ Kampüste bir konser yapılmıģtır. Konuk Grup: Ari Roland Caz Dörtlüsü YYÜ Rektörlüğü nün ABD Adana Konsolosluğu iģbirliği ile YYÜ Kampüste bir konser yapılmıģtır. Konuk Grup: Ari Roland Caz Dörtlüsü YYÜ Rektörlüğü-YeĢil Alan Müdürlüğü YYÜ den 45 öğrenci katılmıģtır. Öğr. Gör. Ali Alizade ve koro öğrencileri- YYÜ Eğitim Fakültesi Film Gösterimi Sergi Kokteyl Konser Konser Tanıtım Gezisi Ağaçlandırma çalıģmaları 15 Etkinlik Konser 172

177 Eğitimden Felsefeye YYÜ 14.Bahar ġenlikleri YYÜ Sosyal Bilimler Fak. KonuĢmacı: Prof. Dr. Necmettin Tozlu- Emekli Öğretim Üyesi YYÜ Rektörlüğü YYÜ 14.Bahar ġenlikleri kapsamında YYÜ Rektörlüğü YYÜ 14.Bahar ġenlikleri kapsamında YYÜ Halkoyunları Topluluğu Konferans ġenlik Tören Halkoyunları Gösterisi YYÜ 14.Bahar ġenlikleri kapsamında YYÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı YarıĢmalar Spor KarĢılaĢmaları YYÜ 14.Bahar ġenlikleri kapsamında Haluk Levent Konseri yapılmıģtır. YYÜ Rektörlüğü Konser YYÜ 14.Bahar ġenlikleri kapsamında Haluk Levent Konseri yapılmıģtır Latin Amerikan Yerli Hareketleri YYÜ Rektörlüğü YYÜ Antropoloji Topluluğu KonuĢmacı:Doç. Dr. Sibel Özbudun Konser Konferans bahar Ģenlikleri kapsamında Kort tenisi, masa tenisi ve satranç turnuvaları yapıldı Ankara da düzenlenen Korolar ġenliği 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi kapsamında 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi kapsamında 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi YYÜ 14.Bahar ġenlikleri kapsamında Orhan Hakalmaz Konseri yapılmıģtır. YYÜ 14.Bahar ġenlikleri kapsamında Yonca Lodi Konseri yapılmıģtır. YYÜ Eğitim Fakültesi GSE B. Müzik Öğretmenliğnden 38 öğrenci katılmıģtır. YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD YYÜ Eğitim Fakültesi YYÜ Eğitim Fakültesi-GSB Müzik Öğretmenliği AD YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD Oturum BaĢkanı : Prof. Dr. Füsun Öztürk Kuter YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD Oturum BaĢkanı : Prof. Dr. Rasim Kale YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD Oturum BaĢkanı : Prof. Dr. Yavuz TaĢkıran YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD Oturum BaĢkanı : Prof. Dr. Prof. Dr. Gıyasettin DemirtaĢ YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD Oturum BaĢkanı : Prof. Dr. Hatice Çamlıyer YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD Oturum BaĢkanı : Prof. Dr. Gazenfer Doğu YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD YYÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği AD YYÜ Rektörlüğü YYÜ Rektörlüğü YarıĢma Etkinlik Kongre AçılıĢ töreni Dinleti Plaket töreni 1.Oturum 2.Oturum 3.Oturum 4.Oturum 5.Oturum 6.Oturum Gal Yemeği 2 Tanıtım Gezisi 2 Konser Konser 173

178 Bologna Süreci nin ele alınacağı bir bilgilendirme toplantısı Sabancı Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Bologna Süreci Uzmanı Prof. Dr. Hasan Mandal baģkanlığında yapılmıģtır. Toplantı Mühendislik Fakültesi Dekanları Konseyi (MDK) olağan 22. toplantısı YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Toplantı Dinleti Gala Yemeği Gezi Les Quatre Cents Coups (Dört Yüz Darbe)François Truffaut (1959) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ġçlerinden Hangisi YYÜ Tiyatro Topluluğu Film Gösterimi Tiyatro Gösterimi VAN 1. GüneĢ enerjisi Sempozyumu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sempozyum ErciĢ MYO Öğrencileri Tiyatro Gösterimi Yılsonu Etkinliği YYÜ Ġlahiyat Fakültesi Etkinlik BeĢ Vakit Film YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Reha Erdem (2006) Gösterimi Tiyatro YYÜ ErciĢ MYO Öğrencileri Gösterimi Küresel Isınma ve Ġklim DeğiĢiklikleri YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlemiģtir. Sunum: Ġstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKĠN BaĢak Bayramı YYÜ Ziraat Fakültesi BaĢak Bayramı kapsamında Ezginin Günlüğü adlı grup bir konser yapmıģtır. 2. BaĢak Bayramı kapsamında TRT Sanatçısı Kadir Adızel bir konser yapmıģtır. Jeoloji Mühendisliği nin 11. kuruluģ Yıldönümü Bizden Onlardan adlı sergi Ġstanbul Tem Sanat Galerisinde yapılmıģtır Türk Sanat Müziği Konser YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ġef Kevrok Tavityan yönetiminde Acappella Grup 34 Korosu ve YYÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Korosu YYÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı Doç. Dr. Hasan Kıran-YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Ekrem AltıntaĢ yönetiminde Türk Müziği Konseri-YYÜ Eğitim Fakültesi YYÜ Ġlahiyat Fakültesi öğrencileri Fırsatlar Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH) Sürekli Eğitim Merkezi Sunum:Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mahmut TUNCEL seminer Senlik AçılıĢ Konser Konser Konser Tören Yemek Sergi Kokteyl Konser Tiyatro Gösterimi Akademik Yılı Mezuniyet töreni YYÜ Akademik Yılı Mezuniyet töreni GevaĢ Meslek Yüksek Okulu YYÜ Genel Mezuniyet Töreni Tören Konser ġiir Dinletisi Tören Konser Avrypa Birliği Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında YYÜ AB-IPA Koordinasyon Ofisi Sertifika Töreni 174

179 Van Halk Eğitim Merkezine bağlı Yüzüncü Yıl Üniversitesi nde faaliyet gösteren el sanatları kursunda yılsonuna kadar elde edilen ürünlerin sergileneceği AhĢap Boyama Sergisi Akademik Yılı Mezuniyet töreni Ankara Üniversitesi nce düzenlenen 25. Ulusal Kimya Kongresi Van da Sürdürülebilir Alabalık YetiĢtiriciliği Ġçin Stratejik Planlama ÇalıĢtayı YYÜ Rektörlüğü ve Van Halk Eğitim Merkezi YYÜ Tıp Fakültesi YYÜ Öğrencilerini temsilen bir grup gönderilmiģtir. YYÜ Su Ürünleri Fakültesi TV 8 Eğitim adlı program YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal Merkür TV Gündem Özel program YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal YYÜ AraĢtırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na (SHÇEK) bağlı Van Sevgi Evleri ne mini hayvanat bahçesi ve sera yaptı. YYÜ ile Urmiye Üniversitesi arasında tarihinde imzalanan Çerçeve Protokolü kapsamında Ürmiye Üniversitesinden bir heyet Van a gelerek YYU de incelemelerde bulundu. Sivil Toplum Örgütleri ve Meslek Odaları arasındaki sosyal dayanıģm ayı geliģtirmek amacıyla yapılmıģtır YYÜ Rektörlüğü ve AraĢtırma ve Uygulama Çiftlik Müdürlüğü Sergi Kokteyl Tören Kokteyl Etkinlik ÇalıĢtay 2 TV Programı 2 TV Programı AçılıĢ YYÜ ile Urmiye Üniversitesi Rektörlükleri Toplant Tanıtım Gezisi YYÜ Rektörlüğü Yemek WHO ARE THE OTHES- ÖTEKĠ KĠM adlı projede Roman halklarını ele alıyor., AB Gençlik Programı tarafından kabul edilen projeyle farklı ülkelerden katılan gençleri buluģtu. Engelleri Birlikte Kaldıralım Kampanyası atık plastik kapakların toplanarak bunların geri dönüģümünün yapıldığı firmalara tekerlekli sandalye karģılığı satılacağı bir kampanya düzenleniyor. YYÜ öğrencisi ve proje Koordinatörü Fahriye Turan YYÜ Van Sağlık Yüksekokulu YYÜ YaĢam Yolu Topluluğu Tanıtım Gezisi Kampanya Ġlk kazı çalıģmalarının 2007 yılında baģladığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi katkıları ile gerçekleģtirilen HoĢap Kalesi kazısının 5. Sezonunda önemli ziyaretçileri vardı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ġbrahim Belenli, bir toplantı için bölgede bulunan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Ġlyas DOĞAN, YÖK Üyeleri ve beraberlerindeki heyet ile baģkanlığını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top un yaptığı kazı alanında incelemelerde bulunuldu. YYÜ Rektörlük Ġnceleme Tanıtım Ġki yüzlü adam Birlik Engelliler Sanat Tiyatrosu Tiyatro Gösterimi 175

180 YYÜ AraĢtırma Uygulama Çiftlik Müdürlüğü tarafından yapılan "Arpa Üretim Projesi" 2011 hasadına YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal da katıldı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi AraĢtırma Uygulama Çiftlik Müdürlüğü Tanıtım Yüzüncü Yıl Üniversitesi için önemli kararlar alınan YYÜ Senato Toplantısı ve Yönetim Kurulu Toplantısı Sosyal Hizmetler Ġl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız YetiĢtirme Yurdu nda yapıldı. YYÜ Rektörlük ve Sosyal Hizmetler Ġl Müdürü Toplantı Diyarbakır Hapishanesi Ne Yana DüĢer adlı karma Plastik Sanatlar Segisi Ġstanbul KarĢı Sanat ÇalıĢmaları Sergi Salonu nda yapılmıģtır. Yrd. Doç. Dr. Sezer Cihaner Keser-YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Kokteyl Öğrenci Kayıt ġenliği YYÜ Rektörlük ġenlik YIL Münasebetiyle 1. Uluslar arası DüĢler-DüĢünceler Karma Resim ermik Heykel- Gravür-Fotoğraf Sergisi-Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanatevi nde yapılmıģtır. IX. Doğuve Güneydoğu Anadolu Gastroenteroloji Sepozyumu Doğu Anadolu Bölgesi Sonbahar Sempozyumu: Kronik Viral Hepatitlerde Genel Durum Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği GESAM Üyeleri ArĢ. Gör. Zafer BAYKAL-YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ Tıp Fakültesi YYÜ Tıp Fakültesi Geleneksel Sanatlar Sergisi Sergi Kokteyl Sempozyum Tören Yemek Kokteyl Gezi Sempozyum AçılıĢ Töreni Yemek Kokteyl Gezi Afyonkocatepe Üniversitesi nce YYÜ öğrencilerini temsilen bir grup düzenlenen Zafer YürüyüĢü katıldı Etkinlik One Flew Over The Cuckoo s Nest Film (Guguk KuĢu) Milos Forman YYÜGüzel Sanatlar Fakültesi Gösterimi (1975) Evliya Çelebi Yıl kapsamında YYÜ Türk Kültürü AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Panel YYÜ Rektörlüğü Üniversiteler arası protokol anlaģması Ġran Yükseköğretim Kurulu ve Toplantı gereğince yapılan toplantılar üniversitelerini temsilen oluģturulan bir Yemek kapsamında grup YYÜ Akademik Yılı AçılıĢı YYÜ Rektörlüğü Tören YYÜ Akademik Yılı AçılıĢı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay AçılıĢ YYÜ Akademik Yılı AçılıĢı YYÜ Eğitim Fakültesi Dinleti YYÜ Akademik Yılı AçılıĢı kapsamında Üniversiter Sistemde Prof. Dr. Seyit Mehmet ġen-yyü 3. TaĢra Üniversitelerinin Rolü Dönem Rektörü Bağlamında Yüzüüncü Yıl Ders Üniversitesi nin Yeri ve Önemi YYÜ Akademik Yılı AçılıĢı Sergi YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında Kokteyl YYÜ Akademik Yılı AçılıĢı YYÜ Rektörlüğü Yemek YYÜ Akademik Yılı AçılıĢı YYÜ Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Konser kapsamında Müzik Öğretmenliği AD Old Boy (Dünyada Bir Gece) Chan-Wook Park (2003) YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Film Gösterimi 176

181 Arıcılık ve Bal ġenliği Arıcılık ve Bal ġenliği kamsamında YYÜ Arıcılık Uygulama ve AraĢtırma Merkez Müdürlüğü YYÜ Arıcılık Uygulama ve AraĢtırma Merkez Müdürlüğü Arıcılık ve Bal ġenliği kamsamında YYÜ Halk Oyunları Topluluğu Arıcılık ve Bal ġenliği kamsamında En Ġyi Bal seçilmiģtir Arıcılık ve Bal ġenliği kamsamında Çıta Yapma yarıģması yapılmıģtır Arıcılık ve Bal ġenliği kamsamında Arıcılığımıza Genel Bir BakıĢü Sorunlar ve Çözüm Önerileri Arıcılık ve Bal ġenliği kamsamında Arıcılık ve Bal ġenliği kamsamında Arıcılık ve Bal ġenliği kamsamında Yerel Sanatçıların teģrifiyle Van Oturma Gecesi düzenlenmiģtir. YYÜ Arıcılık Uygulama ve AraĢtırma Merkez Müdürlüğü YYÜ Arıcılık Uygulama ve AraĢtırma Merkez Müdürlüğü YYÜ Arıcılık Uygulama ve AraĢtırma Merkez Müdürlüğü YYÜ Öğrenci Grupları YYÜ Arıcılık Uygulama ve AraĢtırma Merkez Müdürlüğü Sanatçılar:Erkan Oğur Ġsmail Hakkı Demircioğlu YYÜ Arıcılık Uygulama ve AraĢtırma Merkez Müdürlüğü ġenlik Tören Halkoyunları Gösterisi YarıĢma YarıĢma Panel Konser Konser Oturma Gecesi Galeri Soyut YYÜ ye kayıt yaptıran öğrencilere yönelik. Tanıtım ilgili birimlerce ihtiyaca cevap verilecek nitelikte iki grup halinde yapılmıģtır. (1. Grup) YYÜ ye kayıt yaptıran öğrencilere yönelik tanıtım. (2. Grup) Bitkisel ve Hayvansal Üretim yapan Çiftçilerin sorunları 1. Ulusal Veteriner Fakültesi Morte a Venezia (Venedik de Ölüm)Luchino Visconti (1971) Psycho (Sapık ) Alfred Hitchcock (1960) Show, Kanal D, NTV, CNN, Haber Türk, TV 8 gibi ulsal medya kanalları na yapılan deprem öze l programları. Takva Özer Kızıltan (2006) Protokol AnlaĢması gereğince yapılan toplantılar kapsamında Prof. Dr. Ramazan ġekeroğlu-yyü Rektör Yardımcısı -SKSD BaĢkanlığı -Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı -Kütüphane Daire BaĢkanlığı -Erasmus Ofisi YYÜ Rektörlüğü -SKSD BaĢkanlığı -Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı -Kütüphane Daire BaĢkanlığı -Erasmus Ofisi YYÜ Rektörlüğü Katılım: Van Valiliği Sivil Toplum KuruluĢları Bitkisel ve Hayvansal Üretim yapan Çiftçiler Mahalle ve Köy Muhtarları Ġlgili Kurum ve KuruluĢlar YYÜ Veteriner Fakültesi YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ Rektörlüğü ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Doç. Dr. Hasan KIRAN- YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ Rektörlüğü Ġran Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerini temsilen oluģturulan bir grup Üniversite tanıtım 4 konferans Üniversite tanıtım 4 konferans Toplantı Yemek Kongre Tören Dinleti Gala Yemeği Van Kahvaltısı Konser Oturum Film Gösterimi Film Gösterimi 75 TV Programı Film Gösterimi Sergi Kokteyl Toplantı Yemek 177

182 Abbas Güçlü ile Genç BakıĢ programında Deprem Özel Van depremi sonrasında YYÜ ye yapılan ziyaret. Le Temps du Loup (Kurdun Günü) Michael Haneke (2003) Whale Rider (Balina Süren) Niki Caro (2002) Aguirre,DerZorn Gottes (Aguirre; Tanrının Gazabı) Werner Herzog (1972) Van Depremi sonrasında ara verilen eğitim öğretim faaliyetleri ilk olarak Tıp Fakültesi öğrencilerinin gelmesiyle baģlatıldı. Tıp Fakültesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Peyami Battal ve Rektör Yardımcılarının yanı sıra Tıp Fakültesi Dekanı ile öğretim üyelerinin katılımıyla bir yemek düzenlendi YYÜ Rektörlüğü YÖK BaĢkanı Yusuf Ziya Özcan YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi YYÜ Rektörlüğü TV programı Ġnceleme gezisi Film Gösterimi Film Gösterimi Film Gösterimi AçılıĢ Yemeği Van'da ve tarihleri arasında meydana gelen depremlerde zarar gören Yüzüncü Yıl Üniversitesine bir yardım elide ODTÜ'den geldi. ODTÜ Eymir Kültür Vakfı tarafından geliģtirilen OTDÜ Van'da projesi kapsamında YYÜ'ye 500 kiģilik derslik ve 192 kiģilik yurt binasının temeli düzenlenen tören ile atıldı. ODTÜ Eymir Kültür Vakfı tarafından geliģtirilen OTDÜ Van'da projesi kapsamında düzenlenen törende OTDÜ lü öğrenciler tarafından gösteri yapıldı ODTÜ Eymir Kültür Vakfı tarafından geliģtirilen OTDÜ Van'da projesi kapsamında yapılan törende ODTÜ Eymir Kültür Vakfı tarafından geliģtirilen OTDÜ Van'da projesi kapsamında yapılan törende YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve ODTÜ Eymir Kültür Vakfı BaĢkanı Vasfiye Ġpekçi, AKP Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi, ODTÜ Mezunu ve CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, ODTÜ mezun ve öğrencileri ile çok sayıda Yüzüncü Yıl Üniversiteli katıldı. YYÜ Rektörülüğü- ODTÜ Rektörlüğü Eymir Kültür Vakfı YYÜ Rektörülüğü YYÜ -ODTÜ Temel Atma Töreni Halkoyunları Gösterisi Kokteyl -Yemek -Halkoyunları Gösterileri 178

183 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI Üniversitemiz Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı; Yüksek Öğretim Üst KuruluĢları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. Maddesi uyarınca 1991 yılında kurulmuģtur. Günümüz gereksinimleri ve geleceğe dair öngörüler ıģığında eğitim-öğretim, araģtırmageliģtirme ve idari faaliyetleri destekleyici / geliģtirici hizmetler ve yazılımlar üretmek ve bunları güncel tutmak için en geliģmiģ biliģim teknolojileri alt yapısını sağlayarak katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. TeĢkilat yapısı olarak. Ağ ve Sistem Müdürlüğü Yazılım Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Gruplar: Yazılım Grubu: o Otomasyon yazılımları o Web servisleri yazılımları o Web sayfası güncellemeleri Sistem Grubu : o Servis sunucularının kurulması ve iģletimi o Ağ projelendirme, yönetim iģletimi o Ġnternet hizmetleri (Web,dns,ftp,e-posta,webmail,e-posta duyuru listeleri) o AR-GE ve sistem yedekleme iģlemleri (BACK UP) Destek Hizmetleri Grubu : o Ġdari hizmetler o Teknik servis hizmetleri o Bilgisayar Sistemlerin Bakım onarımları o Sistem Kurulumu o Ağ (network) problem çözümü Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı (BĠDB ) görev ve sorumlulukları; YYÜ birimlerinin,çalıģanlarının ve öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye en etkin, ekonomik ve hızlı bir biçimde ulaģabilmelerini sağlamak için gerekli olan bilgi iģlem sistemini kurmak ve iģletmek; YYÜ deki tüm birimlerde otomasyona geçiģi sağlamak; Otomasyona geçmiģ olan birimlerde, geliģmeyi, sürekliliği ve yeni olanaklardan yararlanılmasını sağlamak; Bilgi-ĠĢlem alanındaki yeni teknolojileri izlemek ve mevcut sistemi bu yenilikler doğrultusunda geliģtirmek; Kurum içi iletiģimi etkinleģtirebilmek için bilgi-iģlem sistemine dayalı yeni kullanım olanakları yaratmak; Ulusal ve uluslararası bilgi ağları ile iletiģim kurmak için gerekli tüm teknik ve idari iģlemleri yapmak; YYÜ de mevcut bilgisayar, monitör klavye,yazıcı vb. bilgisayar donanımlarına teknik destek vermek, bakım-onarım hizmetlerini düzenlemek; bakım anlaģması ile garanti kapsamında bulunan donanımların onarımı ve bakımı için gerekli koordinasyonu sağlamak; YYÜ de kullanılan paket programların veya BĠDB(Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı) tarafından yazılmıģ olan programların geliģtirilmesi için gerekli çalıģmaları yapmak; 179

184 Üniversite tarafından satın alınacak donanım ve yazılım ürünlerinin teknik Ģartnamelerini hazırlamak, alınan ürünlerin muayenelerini yapmak. FAALĠYETLER : Üniversitemiz öğrenci iģleri, personel, evrak takip ve anket ile ilgili olarak temin edilecek yazılım, yazılımın ihtiyaç duyulduğu donanım, sonucu vb. ile bunların kuruluģ, adaptasyon, eğitim ve bakımı ile ilgili otomasyon programı gerçekleģtirilmiģtir. TÜBÜTAK IN bir Enstitüsü olan ULAKBĠM ile yeni ULAKNET Kullanım Politikasına uygun protokol imzalanmıģtır. Teknik Servis Faaliyetleri Üniversitemize bağlı birimlerde kullanılan bilgisayar, yazıcı tarayıcı ve projeksiyon cihazlarında meydana gelen yazılım ve donanım arızalarının kontrolleri ve bakımı yapılmaktadır. Yazılım ĠĢlemleri o ĠĢletim Sistemleri o Office Yazılımları o Antivirüs Programları o Otomasyon Programları o Sürücüleri o Diğer Programlar Donanım ĠĢlemleri o Giderilebilen Donanım arızaları servisimizde yapılmaktadır o Giderilemeyen Donanım arızaları için servisimizce tutanak hazırlanarak ilgili birime verilmektedir. o Üniversitemize alınan bilgisayar, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon cihazlarının Sistem Yöneticileri tarafından hazırlanan Teknik ġartnamelere uygunluğunun yapılan muayene ile tespit edilmesi. Network Servisinin Faaliyetleri: Van Bölge Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde kurulacak olan otomasyon sistemi teknik Ģartnamesi hazırlanmıģtır. Özalp Meslek Yüksek Okulumuza güvenlik kameraları takılabilmesi için konuyla ilgili teknik destek sunulmuģtur. Yol çalıģmasından dolayı Ġkinci Nizamiye ile Hayvan Hastanesi arasında kopmuģ olan fiber optik kablo faal duruma getirilmiģtir. ErciĢ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesine internet alt yapısının keģfi ve gerekli teknik destek verilerek faal duruma getirilmiģtir DeğiĢik tarihlerde üniversitemizde bulunan güvenlik kameralarının arızaları giderilmiģtir. Üniversitemizin Birinci Nizamiye ile Tıp Fakültesi Radyoloji bölümü arasında yol çalıģmasından kaynaklı kopan fiber optik kablo onarılmıģtır. Üniversitemiz Hayvan Hastanesi ile Ġkinci Nizamiye arasında doğal gaz çalıģmasından dolayı kopmuģ olan fiber optik kablo onarılmıģtır. Ġktisadi ve Ġdari bilimler Fakültesi Dekanlığının bazı odalarına internet çekilmiģ ve komple binanın internet kablo bakımı yapılmıģtır. Eğitim Fakültesi Dekanlığının ek binasına ( c Blok) A Bloktan ek binasına 150 metre fiber optik kablo çekimi yapılmıģtır. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı tarafından ihale edilen Stenografik doğrulamalı donanım dahil e- kampus otomasyonu muayene ve kabul iģlemleri yapılmıģtır. Üniversitemiz kampus alanında kurulu bulunan güvenlik kameralarının alt yapı için ihtiyaç duyulan malzemenin tespiti yapılmıģtır. ErciĢ Meslek Yüksek Okulunda internet eriģiminde meydana gelen arıza giderilmiģtir. Bunların dıģında üniversitemize bağlı kampus alanı yerleģkesinde günlük çıkan internet ve kablo arızalarına bakılmaktadır. 180

185 DÖNERSERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi nin tüm eğitim-öğretim, araģtırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 58. maddesi uyarınca kurulmuģ idari bir birimdir. Bu anlamda ĠĢletme Müdürlüğü nün baģlıca faaliyet alanları Ģu Ģekilde sıralanabilir: Yükseköğretim kurumları dıģındaki kuruluģlar ile gerçek ve tüzel kiģilerce talep edilecek bilimsel görüģ, proje, araģtırma, kurs, seminer, sempozyum, konferans vb. faaliyetleri düzenlemek, Tasarım, plan, proje, harita, fotoğraf, model deneyleri, bakım, onarım, röleve, restorasyon, peyzaj, deney, analiz, tetkik ve faaliyet alanları içindeki diğer mal ve hizmet üretimleri ile bunlara iliģkin tüm iģleri yürütmek, Klinik, poliklinik, ameliyathane, laboratuvar ve atölyelerde yapılacak her çeģit muayene, analiz, deney, tahlil, ameliyat, ölçme, tetkik, tedavi, hemģirelik, hastabakıcılık, bakım, üretim ile ilgili iģ ve benzeri hizmetleri yapmak, önceden kurulmuģ olan sağlık tesislerini ve uygulama eczanelerini iģletmek, Fiziksel, kimyasal, biyolojik, mikrobiyolojik, toksikolojik, çevre kirliliği ve insan sağlığı ile ilgili analiz ve danıģmanlık yapmak ve bunlarla ilgili rapor düzenlemek, Sosyal bilimlerle ilgili fizibilite etüdü, proje değerlendirme ve geliģtirme, iģ organizasyonu, danıģmanlık, hukuki görüģ, çeviri, bilgi iģlem, sosyal bilimler ve diğer eğitim programları ile ilgili iģ ve hizmetlere iliģkin basım ve yayım yapmak, Mevcut fiziki kapasite değerlendirilerek, faaliyetler ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri üretmek, önceden Rektörün izni alınmak Ģartıyla elde edilen ürünleri pazarlamak, satmak ve bunlar için satıģ yerleri açmak, ÇalıĢmaları sırasında elde edeceği bilgi ve teknoloji birikimini eğitim ve öğretim alanlarına aktarmayı ve bu konuda yapılan çalıģmalara katkıda bulunmayı ön planda tutmak. Müdürlüğün Yıllarına Ait Gelir-Gider Dağılımı : 2009 Yılı Ġçinde Elde Edilen Döner Sermaye Geliri : ,21 TL 2009 Yılı Ġçinde Yapılan Döner Sermaye Giderleri : ,81 TL Bilimsel AraĢtırma Projelerine Yapılan Destek Miktarları 2009 Ocak-Aralık Döneminde Yapılan Destek : ,10 TL 2010 Ocak-Eylül Döneminde Yapılan Destek : ,90 TL Müdürlüğün Yıllarına Ait Gelir-Gider Dağılımı : 2010 Yılı Ġçinde Elde Edilen Döner Sermaye Geliri : ,75 TL 2010 Yılı Ġçinde Yapılan Döner Sermaye Giderleri : TL Bilimsel AraĢtırma Projelerine Yapılan Destek Miktarları 2010 Ocak-Aralık Döneminde Yapılan Destek : ,43 TL 2011 Ocak-Eylül Döneminde Yapılan Destek : ,48 TL 181

186 GENEL SEKRETERLĠK Genel Sekreterliğin KuruluĢ Gerekçesi, Görevleri ve Sorumlulukları: Genel Sekreterlik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun Yönetim Örgütleri konu baģlığı altındaki 51. maddesi uyarınca, kendisine bağlı olarak çalıģan ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire baģkanları, müdürler, danıģmanlar, hukuk müģavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi memurlar ve diğer görevlilerin bulunduğu bir yönetim örgütü olup, doğrudan Rektöre karģı sorumludur tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 124 Sayılı Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Sekreterliğin görevleri Ģu Ģekilde sıralanmıģtır : Üniversite idari teģkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu Ģekilde çalıģmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek, Üniversite idari teģkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak, Basın ve halkla iliģkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak, Rektörlüğün yazıģmalarını yürütmek, Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören iģlerini düzenlemek, Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Genel Sekreterliğin Benimsediği BaĢlıca ÇalıĢma Ġlkeleri : Etkin personel politikası, Birimler arası koordinasyon, Zamanın ve malzemenin rantabl kullanımı, KurumsallaĢmanın önündeki tüm engellerin kaldırılması, Bütçe olanaklarının öncelikler ölçüsünde ve gerektiği gibi kullanımı, Tüm iģ ve iģlemlerde mevzuata uygunluk, Çağın gerektirdiği değiģim ve geliģim doğrultusunda davranıģ gösterme, Güven, istikrar ve kararlılık, Sağlıklı iletiģim, Toplam kalite anlayıģı, Kamu yararı. 182

187 HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ MüĢavirliğin Temel Amaçları, ÇalıĢma Esasları ve Ġlkeleri : Üniversitemiz Hukuk MüĢavirliği, 124 Sayılı Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumlarının Ġdari TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 35. maddesi gereğince, Üniversitenin, öğrencileri ile diğer kiģi ve kurumlarla olan anlaģmazlık ve uyuģmazlıklarında adli ve idari mercilerde Üniversitemizin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak, Verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek için kurulmuģ idari bir birimdir. Ayrıca Hukuk MüĢavirliği, Rektörlük, Genel Sekreterlik ve diğer birimler ile taģra teģkilatından intikal ettirilen ve hukuki, mali ve cezai sonuç oluģturabilecek tüm konular hakkında hukuki görüģ bildirmekle, Hukuki ihtilaflara meydan vermemek için, Üniversitemizin menfaatlerini koruyucu ve anlaģmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almakla, Üniversite adına akdedilecek sözleģme ve anlaģmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak Ģekilde ve Üniversitemizin menfaatleri doğrultusunda yapılmasına yardımcı olmakla, Üniversitemiz personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen, Rektör ve Genel Sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruģturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve iģlemleri ifa etmekle, Rektörlükçe görüģ alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüģ bildirmekle, Üniversitemiz lehindeki veya aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini merkezden veya gerektiğinde mahallinde takip etmekle, Üniversitemiz adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversitemize yapılacak tebliğlere cevap vermekle, Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluģlar nezdinde görev alanı ile ilgili olarak Rektörlük Makamı nı temsil etmekle, Rektörlük Makamı nca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmakla yükümlüdür. Hukuk MüĢavirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları : Üniversitemiz Hukuk MüĢaviri, Üniversite hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü hukuki konuda Rektöre müģavirlik yapmak, Üniversitemiz birimlerinden intikal ettirilen konularda hukuki yardım yapmak veya yaptırmakla, Hukuk MüĢavirliği nin çalıģmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemekle, Kendisine verilen konularda gerekli görüģleri saptamak ve ilgililere bildirmek, MüĢavirlik personelinin verimli bir Ģekilde çalıģmasını sağlamak, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlemekle, Avukatların çalıģmalarını denetlemekle, Kendisine havale olunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalıģmalara katılmakla, Kendisine verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmakla Rektör ve Genel Sekretere karģı sorumludur. 183

188 Üniversitemiz Avukatlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları : Üniversitemiz Avukatları, Üniversitemiz lehindeki veya aleyhindeki her çeģit dava ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve harçlara müteallik hukuki iģlemleri merkezden, bulundukları ilden veya yerinden yürütmekle, ġartnameler, anlaģmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleģmeler düzenlemek veya ilgili daire ve Ģubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaalar düzenlemekle, Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Üniversitemize yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmakla, Kanun, tüzük, yönetmelik vb. mevzuatı incelemek ve değiģiklikleri takip etmekle, Hukuk MüĢaviri tarafından kendilerine tevdi edilen dava, icra takibi ile benzeri takip ve iģlerle ilgili hukuki iģlem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk MüĢaviri nden görüģ istenilen hususlarda mütalaa hazırlamakla, Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir Ģekilde dosyalanmasını sağlamakla, Hukuk MüĢavirliği nden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara MüĢavirlik adına katılmak ve hukuki görüģ bildirmekle, Üniversitemiz personeli hakkında düzenlenen, Rektörlükçe veya Genel Sekreterlikçe havale olunan soruģturma dosya ve raporlarını incelemek ve kanuni kovuģturmalara ait iģlemleri yapmakla, Hukuk MüĢaviri nin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk MüĢaviri ne vekalet etmekle görevli ve sorumludurlar. Avukatlar, kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk MüĢaviri ile Genel Sekretere karģı sorumludurlar. MüĢavirliğe Ait Performans Sonuçları Tablosu : Dava dosyaları Toplam İdari Konulu Adli Konulu Devam Eden Sona Eren Lehe Sona Eren 2010 Yılı Yılı Aleyhe Sona Eren İcra Dosyaları Toplam Derdest Olanlar İnfaz Olanlar 2010 Yılı Yılı

189 ĠDARĠ VE MALĠ ĠġLER DAĠRE BAġKANLIĞI Ġdari ve Mali Konularda BaĢkanlığımıza üst yönetimce verilen görevlerin en iyi Ģekilde yerine getirilmesi, bütçe imkânlarıyla sağlanan ödeneklerin mal ve hizmet temininde saydamlığı, rekabeti, eģit muameleyi, güvenilirliği, Kamu Yönetimini ve ihtiyaçların uygun Ģartlarla zamanında karģılanmasıyla birlikte kaynakların verimli kullanılması amaçlanmakta olup, birimler arası koordinasyonun en iyi Ģekilde sağlanması ve personelimizin hizmet içi eğitimlerle bilgi ve becerilerini geliģtirmek baģlıca hedeflerimiz arasında olup yerine getirdiğimiz hizmetler aģağıdaki Ģubeler aracılıyla yürütülmektedir. Ġdari ĠĢler ġubesi : BaĢkanlığımızla ilgili her türlü idari yazıģmaların yapılması, çalıģanların kiģisel dosyaları ve izinlerinin tanzimi, her yıl yayınlanan Milli Emlak Genel Tebliği verilerine göre lojman kiralarının belirlenmesi, devir teslimi ile bunların ve kantin-kafeterya gibi iģletmelerin kira, ısınma, elektrik ve su sarfiyatlarının takip ve tahsili, lojman komisyonundan çıkacak kararların ilgililere tebliği, telefon santralinin iģleyiģi ve takibi, bürolar, fotokopi odası ve koridorların günlük temizlik iģlerinin kontrolünü yapmak, BaĢkanlığımız Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü'nün baģlıca görevleri arasındadır. Tahakkuk ġubesi: Özel Kalem, Genel sekreterlik, Koruma Güvenlik, Savunma Uzmanlığı ve BaĢkanlığımız bütçesinin hazırlanması ve ödeneklerin yerinde ve zamanında kullandırılmasının sağlanması memur, daimi ve vizeli iģçiler ile kısmi statüde çalıģtırılacakların maaģ ve mesai gibi özlük haklarının takibi, yıllık faaliyet raporları ve stratejik raporların hazırlanması, ödeme belgelerinin hazırlanması, Sosyal Güvenlik Kurumu, Belediye, TEDAġ, TELEKOM, VANDAġ gibi kurum ve kuruluģlar nezdinde üniversitemiz adına tahakkuk edecek faturaların takibi ve bunlarla ilgili yazıģmaları gerçekleģtirmek baģlıca görevleri arasındadır. Satın Alma ġubesi : BaĢkanlığımız bütçesi ekonomik kodunda yer alan mal ve hizmet alımları ile sermaye giderleri faslında bulunan ödeneklerin 4734 ve 4735 sayılı kanunlara uygun olarak kullanılmasının sağlanması, konularıyla ilgili tüm yazıģma ve tebligatların usulüne uygun olarak yapılması, doğrudan temin usulü ile ilgili yapılan alımlarda personelin kampus dıģına çıkmaları gerektiğinde gidiģ-geliģlerinin sağlanması ve personelin yüklenici firmalarla olan iliģkilerinin takibi baģlica görevleri arasındadır. Ayniyat Saymanlığı : TaĢınır kayıt ve kontrol yönetmeliğine göre iģlem tesis edilmesi ve S.G.D. BaĢkanlığı konsolide görevlisi ile 5018 sayılı kanunda belirtilen periyotlarda mutabakat sağlamak ambarlarımızın günübirlik tertip ve düzeni baģlıca görevleri arasındadır. Araçlar Amirliği : Araçların bakım ve onarımı, trafik tescil, zorunlu trafik sigortası ve fenni muayene gibi benzeri periyodik iģlemlerin süresi içinde yapılması, Ģehir içi veya Ģehir dıģına gidecek araçların görev kaydı ve görev belgelerinin takibi baģlıca görevleri arasındadır YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI AÇIKLAMA K.B.Ö. EKLENEN DÜġÜLEN HARCANAN KALAN 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLER MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ FAĠZ GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ TOPLAM Harcamalara ĠliĢkin Açıklamalar: Temizlik Hizmeti Alımı ihalesinin KĠK' da uzaması sonucunda ilģgili harcama kaleminde bir aylık ödeme yapılamaması ve Doğalgaz Elektrik ve Su ile alakalı 2011 Aralık ayı ödemesi, yıl sonu hesap kesimi sonucunda tahakkuku yapılamadığından bakiye kalmaktadır. 185

190 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI BaĢkanlığın Temel Amaçları, ÇalıĢma Esasları ve Ġlkeleri : Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığının amacı, üniversite bünyesinde bulunan fakülte, enstitü, yüksekokulların, araģtırma merkezlerinin öğrenci ve öğretim üyelerine, personele; öğretim, öğrenim, inceleme, araģtırma ve boģ zamanlarını değerlendirmeleri için gerekli bilgi kaynaklarını temin etmek ve hizmete sunmaktır. Kütüphanemiz, Yordam2001 Kütüphane Otomasyon Programını kullanmakta, internet ortamında da kullanıcılarına online bilgi hizmeti ve online katalog için web yayını gibi elektronik bilgi hizmetlerini sunmaktadır. Yordam2001 Kütüphane Otomasyon Programının kullanılmasıyla birlikte sağlama (satın, bağıģ ve değiģim ve devir) yoluyla kütüphanemize kazandırılan bütün materyaller (kitap, tez, süreli yayın, CD-ROM, video-audio kaset vb.) veritabanına kaydedilmektedir. Veritabanında bu kayıtlar, Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları-II ye göre kataloglanmakta ve Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre de konu numaraları verilmektedir. Bu Ģekilde veritabanına iģlenen materyallerin etiket ve barkod iģlemleri yapıldıktan sonra, salonlarda konularına göre açık raf sisteminde okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphanemiz mesleki ilkelerini, yürürlükteki mevzuat, The International Federation of Library Associations and Institutions- IFLA (Uluslar arası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu), Üniversite ve AraĢtırma Kütüphanecileri Derneği ve Türk Kütüphaneciler Derneği nin belirlemiģ olduğu evrensel ilkeler doğrultusunda uygulamaktadır. Bina Durumu 1983 yılında kurulan Merkez Kütüphanemiz, ilk olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi nin bulunduğu yerde hizmet vermeye baģladı. Üniversitenin Kampüse taģınmasıyla birlikte 1992 yılına kadar Fen-Edebiyat Fakültesi nin alt katında hizmetini sürdürdü yılından sonra da Merkez Kafeterya nın alt katında hizmetine devam etti yılında yapımı tamamlanan Ģu anki hizmet binasına taģınarak, çağdaģ ve modern bir kütüphanecilik anlayıģı doğrultusunda Van da meydana gelen iki büyük depreme kadar hizmetlerini sürdürmüģtür. Hizmet binamız hakkında, ve tarihlerinde Van da meydana gelen depremler neticesinde, T.C Van Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü teknik heyetince tarihli teknik rapor doğrultusunda ağır hasarlı olarak yıkım kararı verilmiģtir. Yıkım kararından sonra Kütüphane binasının acil olarak tahliye planı hazırlanmıģ ve uygulamaya konularak binanın tahliye iģlemleri gerçekleģmiģtir. Üniversitemiz Ferit Melen Merkez Kütüphanesi nin kullanım alanları Tablo 1 de gösterilmiģtir. Ferit Melen Merkez Kütüphanesi Kullanın Alanları Katlar Oda Sayısı Salon Sayısı Raf Uzunluğu (m) Kullanıcılara Tahsis Edilen Yer Sayısı (Sandalye, Koltuk) Okuyucu Kullanım Alanları (m 2 ) Zemin Kat 1. Kat (1 Salon) 2. Kat (2 Salon) 3. Kat (2 Salon) 4. Kat (2 Salon) Toplam (7 Salon) 186

191 Ürün ve Hizmetler Ürünler Basılı Yayınlar Kitaplar, Süreli Yayınlar (Dergiler, Gazeteler vb), Tezler, Standartlar Elektronik Yayınlar Tam Metin Kitap Veritabanları (Çevrimiçi), Tam Metin Dergi Veritabanları (Çevrimiçi), Bibliyografik Veritabanları (Çevrimiçi), Atıf Veritabanları (Çevrimiçi), CD-ROM Veritabanları (ÇevrimdıĢı) Kartografik Materyaller (Kitap DıĢı) CD-ROM, DVD-ROM, Mikrofilm, MikrofiĢ, Harita, Disket, VCD, Video Kaset, Plak, Nota, Müzik CD, AfiĢ, Atlas, Bülten, BroĢür vb.) Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlama, Kataloglama ve Tasnif, Süreli Yayınlar, Elektronik Veritabanları (Tam Metin, Bibliyografik, Atıf), Açık EriĢim Bilgi Sistemi, Bilgi ĠĢlem (OPAC, Internet EriĢimi), Cilt Atölyesi, Fotokopi Okuyucu Hizmetleri DanıĢma Kütüphaneciliği, Referans&Enformasyon, Ödünç Verme, Kütüphaneler arası Belge Sağlama, Multimedya (Görsel-ĠĢitsel Materyaller), Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi, Okuma Salonları Koleksiyon Durumu Kütüphanemiz koleksiyonuna materyaller daha çok satın, bağıģ, değiģim ve devir yoluyla kazandırılmaktadır. Kapasitesi ise yıllar itibariyle artıģ göstermekte olup, koleksiyonun kaynak türlerine göre dağılımı ayrıntılı olarak Tablo 2 de gösterilmiģtir. Koleksiyonun Kaynak Türlerine Göre Dağılımı Koleksiyon Akademik Yılı Basılı Yayınlar Kitaplar Süreli Yayınlar Tezler Elektronik Yayınlar Tam Metin Kitap Veritabanları 4 a) Elektronik Kitap (Tam Metin) Tam Metin Dergi Veritabanları 21 a) Elektronik Dergi (Tam Metin) Elektronik Tez Veritabanı 1 (1.2 Milyon Tam Metin Tez, 2.3 Milyon Özet Tez) Bibliyografik Veritabanları 2 Atıf Veritabanları 2 E-Dergi Listesi Veritabanı 1 Toplu Tarama Motoru Veritabanı 1 CD-ROM Veritabanları 2 Kartografik Materyaller CD 929 DVD 10 Disket 74 Harita 3 Ses Kaseti 17 Video Kaset - 187

192 Kullanıcı Durumu Kütüphanemizde sunulan hizmetler geliģtikçe okuyucu sayısı da artmaktadır. Özellikle kütüphane otomasyonuna dayalı olarak, web üzerinden katalog tarama, koleksiyonun açık raf sisteminde kullanıma sunulması, ödünç verme, kütüphaneler arası ödünç ve elektronik veritabanlarındaki artıģ gibi etkenler kullanıcıların kütüphaneye olan ilgisini daha da arttırmaktadır. Kayıtlı Kullanıcı ve Ödünç Verilen Materyal Sayısı ( Akademik Yılı) Akademik Ġdari Personel Personel Öğrenci Toplam Kayıtlı Kullanıcı Sayısı Ödünç 1-Kitaplar Verilen 2-Süreli yayınlar Materyal 3-Kitap dıģı materyal Kütüphaneler Arası Ödünç Ödünç Verilen Materyal Toplamı Elektronik Veritabanları Elektronik veritabanlarına, zaman ve yer sınırlaması olmaksızın ulusal ve uluslar arası global bilgi ağları aracılığıyla etkin ve hızlı bir Ģekilde eriģilebilmektedir. Kullanım Ģekli, daha çok ticari olmasından dolayı lisans anlaģmaları nedeniyle kampus içi IP Kontrollü olarak sağlanmaktadır. Yoğun istek nedeniyle elektronik veritabanlarına kampus dıģından, Proxy sunucusu kullanılarak kütüphanemiz tarafından verilen kullanıcı adı ve Ģifreyle de eriģilebilmektedir.kullanıcılar elektronik veritabanlarına, firmaların sundukları hizmetlere göre bibliyografik künye, özet ve fulltext olarak eriģebilmektedir. Ayrıca Veritabanlarının tamamı tek bir ara yüzden toplu tarama motoru aracılığı ile de taranabilmektedir. Merkez kütüphanemiz, ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) üyesi olup, elektronik veritabanları abonelik iģlemlerini bu konsorsiyum çerçevesinde yürütmektedir. Konsorsiyumla birlikte elektronik veritabanlarının maliyeti önemli ölçüde düģmüģtür. Ayrıca Üniversitemiz Ferit Melen Merkez Kütüphanesi, 8 adet elektronik veritabanını da ulusal lisans kapsamında TÜBĠTAK, ULAKBĠM aracılığıyla kullanıcılarına sunmaktadır. Veritabanlarının abonelik iģlemleri yıllık olarak yapılmakta olup Akademik yılı için toplam 28 adet veritabanı üyeliğimiz bulunmaktadır Yılında Abone Olunan Elektronik Veritabanları 1 American Chemical Society (ACS) 18 Proquest Dissertations and Thesis 2 American Institude of Physics (AIP) 19 SAGE Journals Online 3 BMJ Online Journals 20 SCOPUS 4 CAB Abstracts 21 Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) 5 Cambridge University Press (CUP) 22 Springer Link 6 Ebrary Academic Complete E-Books 23 Taylor & Francis Journals 7 EBSCOHost 24 Web of Science 8 Elsevier Science Direct 25 Wiley&Blackwell InterScience 9 Elsevier E-Books 26 JAYPEE Digital Platform 10 HiperLink E-Kitap 27 Annual Reviews (AR) Full Paket 11 IEEE Xplore (IEEE/IEE Electronic Library 28 MD Consult (Core Collection, First Consult, Clinics (IEL) Online) IV) 12 Knovel E-Books 29 The Cochrane Library 13 JSTOR 30 Reaxys 14 MathSciNet 31 HukukTürk 15 Ovid - Lippincott Williams and Wilkins 32 EbscoHOST Discovery Service (EDS+EDS OPAC+EHIS (1-25)+A to Z+Link Source 16 Oxford Journals 33 ISI Proceeding 17 ProQuest Central

193 ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BaĢkanlığın Temel Amaçları, ÇalıĢma Esasları ve Ġlkeleri : Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın temel amacı; Üniversitemiz öğrencilerinin, kayıt ve kabul iģlemlerinden mezuniyetlerine kadar geçen süre içindeki tüm özlük iģlemlerinin yürütülmesi ve bu anlamda denetim görevi yaparak, ilgili birimlerle eģgüdüm içinde çalıģıp hizmet vermekten ibarettir. BaĢkanlık, bu temel amaçlara yönelik iģlemleri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nu esas alarak sürdürmektedir. Öğrencilerin Yeni Kayıt, Kabul ve Ders Durumları : Eğitim-Öğretim Yılı nda planlanan ve Eğitim-Öğretim Yılı nda Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarına alınması öngörülen 5431 kiģilik öğrenci kontenjanına tercihte bulunan 4889 öğrencinin kaydı yapılmıģ, 542 öğrenci ise kayıt yaptırmamıģtır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde boģ kontenjanlar için tercih baģvurusunda bulunan 587 öğrenci ise ek yerleģtirme iģlemleri sonucunda Üniversitemize kayıt hakkı kazanmıģtır. Bu arada dikey geçiģ sınavıyla üniversitemize kayıt hakkı kazanan 116 öğrencimizin yanında, özel yetenek sınavıyla güzel sanatlar fakültesi resim bölümü ile eğitim fakültesi nin müzik, beden eğitimi ve resim-iģ öğretmenliği bölümlerine kayıt hakkı kazanan 167 öğrencimizin de kesin kayıtları yapılmıģtır. Üniversitemizi kazanan öğrencilerin 146 sı 1. tercih, 77 si 2. tercih ve 55 si ise 3. tercih sıralamasına göre kayıt yaptırmaya hak kazanmıģtır Eğitim-Öğretim Yılı nda, Üniversitemiz bünyesindeki 13 fakülte, 4 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrenci sayısı ( Öğretim Yılı kayıtlarıyla) a ulaģmıģ, geçtiğimiz öğretim yılı fakülte ve yüksekokullarımızdan öğrenci mezun olmuģtur. BaĢkanlık tarafından yarı merkezi sistemle iki aģamalı denetim yapılmakta, fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerin seçmiģ oldukları dersleri gösteren ders kayıt belgeleri ve sınav not icmal cetvellerinin aslı BaĢkanlıkta toplanmakta ve notları iģlenmektedir. Kampüs içindeki fakülte ve yüksekokulların öğrencileri ders kayıtlarını internet üzerinden de yapabilmektedirler. Öğrencilerin mezuniyetlerine kadar, Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi dıģındaki tüm fakülte ve yüksekokullarda Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanmaktadır. Verilen Diğer Hizmetler : Öğrenci kayıtları, Öğrenci belgesi düzenlenmesi, ÇeĢitli kurumlara ait burs belgelerinin incelenmesi ve onaylanması, Öğrenci kimliği verilmesi, Yatay ve dikey geçiģ belgelerinin hazırlanması, Transkript verilmesi, Öğrenci istatistikleri, Öğrencilerin askerlik iģlemlerinin takibi, Öğrencilerin Emekli Sandığı, Bağ-kur ve SSK ile ilgili iģlemleri, Diplomaların düzenlenmesi, Mezuniyet iģlemleri, ÖSS, ALES müracaat formlarının onaylanması, Mezuniyet ile ilgili iliģik kesme iģlemleri, Öğrencilerin disiplin ve ceza iģlemleri. 189

194 PERSONEL DAĠRE BAġKANLIĞI Ġdari ve akademik personel dolu-boģ kadro değiģikleri, iptal-ihdas-tahsis-tenkis iģlemleri, kadrolarin serbest birakilmasi, kadrolarla ilgili yaziģmalar ve açiktan atama izinleri, özel hizmet tazminatlari ve yan ödeme cetvelleri, akademik personel ilanlari, 2547 sayili kanunun 35. maddesi, birim, bölüm, anabilim dali açilmasi ile ilgili çaliģmalar, kadro aktarimlari, üniversitemiz genel kadro durumu, lisansüstü öğrenci alim ilanlari, 2547 sayili kanunun 33, 38, 39, 40/a, 40/b ve 40/d maddelerine göre yurtiçi ve yurtdiģi görevlendirmeler, pasaport iģlemleri, askerlik tehir iģlemleri, akademik ve idari personel izin ve raporlari, görev süreleri uzatma iģlemleri, aday memurlarin staj, hazirlayici ve hizmetiçi eğitimleri ile ilgili iģlemler, görevde yükselme ve ünvan değiģiklikleri ile ilgili iģlemler, 1416 sayili kanun uyarinca resmi burslu olarak yurtdiģinda lisansüstü eğitim için görevlendirilmeler, açiktan ve naklen atanacak akademik ve idari personelin atanma iģlemleri, birim, ünvan kadro derece değiģiklikleri, fakülte dekanlari, yüksekokul müdürleri ve bölüm baģkanlarinin atanmalari ile diğer tüm iģlemler, görevden çekilme ve müstafi addedilen personelin alinacak onaylari ve diğer iģlemler, profesörlüğe yükselme ve atama, doçentlik kadrosuna atanma iģlemleri, görev yeri değiģen personellerin atanma onaylarinin hazirlanmasi ve onaya sunulmasi, 2547 sayili kanun un 13/b-4 maddesine göre görevlendirilme iģlemleri, üniversite personeline kimlik belgesi tanzmim edilmesi, yabanci uyruklu sözleģmeli personellerin sözleģme iģlemleri ile ilgili bütün iģlemler, rektörlük bünyesinde ve diğer birimlerde çaliģan geçici ve kadrolu iģçilerin bütün iģlemleri, (izin, rapor, görevlendirme vb.) 657 sayil kanunun 4/b maddesine göre alinan sözleģmeli personellerle ilgili iģlemler, akademik ve idari personellerin sicil raporlari ile ilgili iģlemler, üniversitemizde göreve baģlayan akademik ve idari personellerin üniversite sicil defterine kaydedilmesi ve kurum sicil numarasi verilmesi, akademik ve idari personellerin sicil özetleri ile hizmet belgelerinin düzenlenmesi, naklen baģka kurumlara geçmek isteyen personellerin muvafakatlarinin verilmesi ile ilgili yaziģmalar, üniversitemizde göreve baģlayan (naklen veya açiktan) personellerin sicil dosyalarinin tanzim edilmesi, naklen üniversitemize geçen personellerin geldikleri kurumdan sicil dosyalarin istenip, üniversitemizde tanzim edilen sicil dosyasi ile birleģtirilmesi, yeni göreve baģlayan bütün personellerin isimlerinin emekli sandiği genel müdürlüğüne bildirilmesi ve bunlara emekli sicil numarasi istenmesi, emeklilik iģlemlerinin tümü, emekliye ayrilmak isteyen personellerimizin emeklilik iģlemlerinin yürütülmesi, evlenme ve boģanmadan ötürü veya çeģitli nedenlerle ad,soyadi değiģikliklerinin emekli sandiği genel müdürlüğüne bildirilymesi, askerlik borçlanmaliri ile ilgili iģlemler, askerlikte geçen hizmetlerinin fiili hizmete sayilmasi için emekli sandiği ile gerekli yaziģmalarin yapilmasi, akademik ve idari persoenel ve aile fertlerine sağlik karnesi düzenlemesi, görevli ve izinli olarak ilimize gelen baģka üniversitelerin personellerine sevk kağidi düzenlemek, disiplin cezalari ile ilgili bütün iģlemler, akademik ve idari personel adina gelen icralarla ilgili yaziģmalar, akademik ve idari personelin terfi iģlemleri, öğrenim değiģiklikleri ile ilgili tüm intibak iģlemleri, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik değerlendirilmeliri ile ilgi intibaklar, aday memurlarin asalet tasdikiyle ilgili iģlemler, sigorta, bağkur hizmetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili intibaklar,askerlik hizmetlerinin değerlendirilmesi ile ilgili intibaklar, ücretsiz izinler ve dönüģler sonrasi göreve baģlatmalar, sendikali personelin tüm iģlemleri birimin verdiği hizmetlerdir. Diğer Hizmetler Tahakkuk ile ilgili tüm iģlemler ArĢiv ile ilgili tüm iģlemler Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Daire BaĢkanı ġube Müdürleri o Muamelat, sicil ve tahakkuktan sorumlu Ģube müdürü o Atama ve intibaktan sorumlu Ģube müdürü o Kadro ve evrak kayıttan sorumlu Ģube müdürü 190

195 SAĞLIK ARAġTIRMA VE UYGULAMA HASTANESĠ BaĢmüdürlüğün baģlıca görevleri BaĢhekimliğe bağlı olarak Kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerini kanun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca yürütmek. Kurumun en verimli Ģekilde çalıģmasını sağlamak üzere, her türlü ihtiyaçları zamanında tespit etmek ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak, BaĢhekimin vereceği talimata göre sonuçlandırmak. Satınalma, depolama, ambar ve depodan çıkıģ hizmetlerini yakından izlemek ve gereği gibi yapılmasını sağlamak. Günlük iaģe tabelalarını kontrol etmek, buna göre ambardan çıkacak veya dıģarıdan gelecek gıda maddelerinin vaktinde mutfağa teslimini sağlamak. Cihaz, her türlü motor, eģya ve bina onarımı gibi iģlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak. Ġdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir Ģekilde yapmalarını sağlamakla beraber, genel idare hizmetleri sınıfında çalıģan kendisine bağlı personelin mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler uyarınca, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek. Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini almak, sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak kamu kuruluģları idare amirlerine yüklenmiģ görevleri titizlikle yürütmek. Kurumun, periyodik olarak istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalıģma cetvellerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleyerek merciine göndermek. Bunun yanında, sıhhi, idari, mali ve her çeģit evrak ve cetvellerinin kurumca zamanında düzenlenip ait olduğu makama gönderilmesini sağlamak. BulaĢıcı hastalıklar teģhisi vakaları ve bunlardan ölenleri Ġl Sağlık Müdürlüğü ne günü gününe ve ayrıntılı bir Ģekilde haber vermek. Ambarda bulunan ve ambardan çıkarılan her çeģit maddenin ambar kayıtlarındaki miktarlara ve günlük yiyecek, içecek ve giyeceklerin tabeladaki miktarları ile Ģartnamelerdeki niteliklere uygunluğunu kontrol etmek. Verilen BaĢlıca Sağlık Hizmetleri 1993 yılından itibaren kuruluģ çalıģmasına baģlanan hastane, Kasım 1994 te yataklı tedavi kurumu olarak hizmete girmiģ olup, 550 yataklı Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi olarak hizmete devam etmektedir. Hastane geniģ bir hizmet alanına sahiptir. Bu anlamda Van Gölü ve çevresinde yer alan Van, Bitlis, Hakkari, MuĢ, Ağrı ve Siirt illerindeki yaklaģık 3,5-4 milyon insana hizmet vermektedir. Bu hizmetlerin sunulmasında kurulan otomasyon sisteminin önemli katkıları bulunmaktadır. Bu sistemin bir boyutu idari (Yönetim Bilgi Sistemi), bir diğer boyutu ise klinik çalıģmalarına (Klinik Bilgi Sistemi) iliģkindir. Yönetim Bilgi Sistemi, finans, malzeme, personel, teknik konular, eğitim ve hastanenin genel iģlevlerini içermektedir. Klinik Bilgi Sistemi ise hasta merkezli bilgi sistemidir. Bu sistem içinde, gerek ayakta ve gerekse yatarak tedavi edilen hastalara iliģkin veriler bulunmakta ve kullanılmaktadır. Klinik Bilgi Sistemi, iç hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, çocuk hastalıkları, kadın doğum, cerrahi, psikiyatri, yoğun bakım, acil, radyasyon onkolojisi ve benzeri klinik dalları ile ilgili bilgi sistemlerini içermektedir. Hastanede eğitim ve tedavi hizmetleri 30 Profesör, 21 Doçent, 65 Yardımcı Doçent, 222 AraĢtırma Görevlisi, 1 Uzman, 146 HemĢire, 34 Sağlık Teknisyeni, 30 Sağlık Memuru, 17 Laborant, 8 Radyoloji Teknisyeni, 8 Anestezi Teknisyeni, 79 Hastabakıcı ve diğer personel tarafından yürütülmektedir. Hastanede 1 BaĢhekim, 5 BaĢhekim Yardımcısı, 1 Hastane BaĢmüdürü, 1 Hastane Müdürü, 2 Müdür Yardımcısı, 1 BaĢhemĢire, 3 BaĢhemĢire Yardımcısı, 1 ĠĢletme Müdürü, 1 ĠĢletme Müdür Yardımcısı ve 1 Döner Sermaye Saymanı idari görev yapmaktadır. Hastane, laboratuvarlar (Mikrobiyoloji, Biyokimya, Hematoloji, Patoloji), araç-gereç ve personel yönünden yeterli olup, ihtiyaç duyulan bütün tetkikleri yapabilecek kapasitededir. 191

196 Ayrıca; laboratuvar bölümü uluslararası standartlara göre kalite kontrol iģlemlerini yürütmektedir. Aynı zamanda alınan sonuçların güvenilirlikleri de son derece yüksektir. Hastanede 3 adet tomografi ve 2 adet MR cihazı bulunmakta olup, cihazlar uzman elemanlar tarafından kullanılmaktadır. Hastanede 18 adet özel oda bulunmaktadır. Hastanede 13 adet hemodiyaliz makinesi mevcut olup, 18 makinelik hemodiyaliz yeri bulunmaktadır. Ameliyathane Hizmetleri : 5 ameliyat odasında haftanın 7 günü 24 saat hizmet verilmektedir. Günlük ortalama 12 ameliyat yapılmaktadır. Acil Servis Hizmetleri : Hastanede acil servis hizmetleri acil servis bölümünde verilmekte olup, dıģarıdan sedye ile hasta giriģi oldukça kolaylaģtırılarak ambulanstan hasta nakline uygun olacak Ģekilde düzenlenmiģtir. Ayrıca, 6 yatak kapasiteli müģahade odasının kapasitesi geniģletilerek 16 hasta kapasiteli müģahade odası haline getirilmiģtir. 3 hekimin görev yaptığı acil serviste bekleme salonu, hasta kabulü, muayenesi ve küçük cerrahi müdahaleler için yeterli fiziki alan oluģturulmuģtur. Hastanenin çocuk hastalıkları servisi bünyesindeki yenidoğan ünitesi bölgede hizmet veren tek ünitedir. Bölgedeki doğurganlık oranının yüksek olmasının yanında erken doğum olayının da yüksek olması dikkate alınırsa, bu üniteye yatırılan hasta sayısının yoğun olduğu görülecektir. Hastanedeki Yatak Durumu : Toplam Kadro Yatak Sayısı : 550 Toplam Mevcut Yatak Sayısı : 550 Yatak ĠĢgal Oranı : % 70 Eczane : 1 Ġlaç ve Tıbbi Don. Ambulans : 2 Hastanede Yatan ve Ayakta Tedavi Gören Hastalara Ait Bilgiler : Poliklinik ĠĢlem Sayısı : Yatan Hasta Sayısı : Taburcu Hasta Sayısı : Ölen : 620 Yapılan Büyük Ameliyat : Yapılan Orta Ameliyat : Yapılan Küçük Ameliyat : Normal Doğum : Müdahaleli Doğum : Anne Ölümleri : 5 Bebek Ölümleri : 137 Kanserli Vakalar : 137 Sıhhi Kurul Raporu : 298 DıĢarı Sevk Sayısı : Özürlü Raporları : 878 Ehliyet Raporları : 8 Adli Vakalar :

197 SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAĠRE BAġKANLIĞI Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı; Üniversite öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalıģma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dıģı zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi alanlarının kazanılmasına iyileģtirilmesine yeteneklerinin ve kiģiliklerinin sağlıklı bir Ģekilde geliģmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiģtirilmesi, birlikte düzenli ve disiplinli bir çalıģma, dinlenme ve eğlenme alıģkanlıklarının kazandırılması amacıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, 2880 sayılı Kanunla değiģik 46. ve 47. Maddeleri uyarınca kurulmuģtur. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi, Üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir Sağlık KuruluĢu, öğrencilerin sosyal ihtiyaçları, kültürel aktiviteleri, psikolojik danıģma ve rehberlik çalıģmaları ile spor ihtiyaçlarını karģılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitimöğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araģtırmaların yapıldığı bir uygulama merkezidir. SAĞLIK HĠZMETLER: Üniversitemiz öğrencilerine sağlık hizmetleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Mediko Sosyal Merkezinde poliklinik düzeyinde ve ayakta tedavi Ģeklinde verilmektedir. Gerekli görülmesi halinde hastaların ileri tetkik ve tedavileri için Üniversitemiz öğrencileri Tıp Fakültesi ile Devlet Hastanesine sevk edilmektedirler. Sağlık Hizmetleri biriminde üç diģ ünitesi, bir laboratuvar ve bir ambulans mevcut olup DiĢ Hekimimiz bulunmamaktadır. Van merkezi dıģında bulunan Yüksekokullardaki öğrencilerin tedavi ve tetkikleri il ve ilçelerde bulunan resmi sağlık kuruluģlarınca yapılmakta ve ilaç giderleri BaĢkanlığımızca karģılanmaktadır. Polikliniklerimizde 2.600, diģ Ünitemizde 825 hasta tedavi edilmiģtir. SPOR HĠZMETLERĠ: Kapalı spor salonu, kapalı halı saha, 6 kulvarlı atletizm pisti, masa tenisi salonları, bilardo salonları, 4 adet tenis kortu, futbol sahası, kondisyon merkezi gibi tesislerimiz mevcut olup; tatil günleri dahil saatleri arasında bireysel çalıģmalar, değiģik branģlarda takım, kulüp ve öğrenci toplulukları çalıģmalarını sürdürmektedirler EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YILINDA YAPILAN SPORTĠF FAALĠYETLER 30 Ağustos 2010 tarihinde Afyon da yapılan Zafer Bayramı münasebetiyle ġuhut tan Kocatepe ye 7 öğrenci katılmıģtır Ekim 2010 tarihleri arasında 78 bay ve 35 bayanın katılımıyla gerçekleģen ve 105 maçın yapıldığı, 3.Geleneksel Cumhuriyet Tenis Turnuvası yapıldı 10 Kasım 2010 tarihinde Ankara da yapılan Atatürk ü anma koģusuna Milli Sporcumuz Süheyla ADIYAMAN katılarak Türkiye 3. oldu. 30 Kasım 04 Aralık 2010 tarihleri arasında Gaziantep te yapılan Hentbol 2.lig Grup birinciliği müsabakalarına katılmıģtır Aralık 2010 tarihleri arasında Erzincan da yapılan Basketbol 2 lig Grup Birinciliğine Üniversitemizi temsilen Bay bayan takımı katılmıģtır. 19- Ekim 2010 tarihinde Erzurum da yapılan metre Sprint fis yarıģmalarında Üniversitemiz Öğrencilerinden Milli Sporcu Elif AġKIN Türkiye 1.liği 20- Ekim 2010 tarihinde Erzurum da yapılan Metre Ġndivicil (takip) Fis yarıģmalarında Üniversitemiz Öğrencilerinden Milli Sporcu Elif AġKIN Türkiye 1.liği Aralık 2010 tarihleri arasında Erzurum da yapılan Üniversiteler arası Biathlon yarıģmalarına katılan Milli Kayakçı Elif AġKIN. Türkiye 3. olmuģtur. 18 ġubat 2011 tarihinde Erzurum da yapılan Milli takım Biathlon Seçmelerine katılan, Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerinden Milli Kayakçı Elif AġKIN Türkiye birincisi olmuģtur Mart 2011 tarihleri arasında Antalya da yapılan Bayan Voleybol 2.lig Grup Birinciliğine bayan takımımız katılmıģtır. 193

198 03-06 Mart 2011 tarihleri arasında Gaziantep te yapılan Satranç Turnuvasına Üniversitemizi temsilen Bay ve bayan takımı katılmıģtır. Bayan Takımımız Türkiye on birincisi olmuģtur. 4 Mart 2011 tarihinde Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum da yapılan metre Klasik yarıģlarında Türkiye 1.liği 10 Mart 2011 tarihinde Türkiye Kayak Federasyonunca Erzurum da yapılan metre Serbest Stil Paten YarıĢlarında Türkiye 1.liği Mart 2011 tarihleri arasında Antalya da yapılan Salon Futbol Müsabakalarına Üniversitemiz Bay ve BAYAN takımları katılmıģ olup, bayan takımımız bir üst lige terfi etmiģtir Mart 2011 tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde yapılan Futbol 1.lig Grup Müsabakalarına Üniversitemiz bay takımı katılarak bir alt gruba düģmüģtür. 28 Mart 03 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya da yapılan 2.lig Tenis Müsabakalarına Üniversitemizi Bay ve Bayan takımları katılmıģtır. Bayanlar Bayanlar Grup 2.si olarak bir üst lige terfi olunurken, erkek takımımız grup dördüncüsü olmuģlardır. 29 Mart 2011 tarihinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesinde yapılan Kros Türkiye ġampiyonasına Üniversitemiz bayan atletizm takımı katılmıģ olup, takım halinde Türkiye 4. lüğünü elde etmiģlerdir. 30 Mart 02 Nisan 2011 tarihleri arasında Üniversitemizde düzenlenen Badminton Türkiye birinciliği müsabakalarında Üniversitemiz Grup Ġkincisi olmuģtur Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya da yapılan Halkoyunları Grup Birinciliğine Üniversitemiz halkoyunları katılmıģ olup, grup birincisi olarak 09 Nisan 2011 tarihinde yapılan Türkiye finallerinde 5. olmuģtur Nisan 2011 Tarihleri arasında Tokat ta yapılan Voleybol 1.lig Grup Birinciliği müsabakalarına Üniversitemiz erkek takımı katılmıģtır. 28 Nisan 01 Mayıs tarihleri arasında Kocaali de yapılan Badminton Ferdi Türkiye Birinciliğine Üniversitemizden bir sporcu katılmıģtır Mayıs 2011 tarihleri arasında Malatya da yapılan Masa Tenisi Türkiye ġampiyonasına Üniversitemiz bay ve Bayan takımı katılmıģtır Mayıs 2011 tarihleri arasında Konya da yapılan Atletizm Türkiye ġampiyonasına Üniversitemiz bay ve bayan takımı katılmıģtır. Milli Sporcumuz Süheyla ADIYAMAN Bireyselde Türkiye 4 dördüncüsü olmuģtur, Mayıs 2011 tarihleri arasında Konya da yapılan Üniversiteler arası Taekwando Türkiye ġampiyonasına Üniversitemiz bay ve bayan kategorilerinde katılmıģtır Mayıs 2011 tarihleri arasında Üniversitemizde yapılan 14. bahar Ģenlikleri kapsamında Kort Tenisi Masa Tenisi ve Satranç Turnuvaları yapıldı. KÜLTÜR HĠZMETLERĠ : Üniversitemiz öğrencilerinin kültürel etkinliklerinin büyük bir bölümü Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığınca yürütülmektedir. Kültürel etkinliklerin amacı; öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dıģı zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanlarıyla birlikte dinlenme ve eğlenme alıģkanlığı kazanmalarını sağlamak; güzel sanatlar ve teknoloji ile ilgili yeni geliģmeleri izlemelerini isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak, doğa insan sevgisi ile sosyal iliģkilerini geliģtirmek; birlikte üretim, birlikte paylaģım ve birlikte çözüm yolları bularak, öğrencilerin kültürel açıdan geliģmelerine yardımcı olmaktır. Üniversitemize kayıtlı tüm öğrenciler kültürel etkinlikleri izleyebilir ya da katılabilirler etkinliklerimize katılmak isteyen öğrencilerden herhangi bir ücret alınmadığı gibi kendilerine etkinlikleri gerçekleģtirmede her türlü destek sağlanmaktadır. Üniversitemizin değiģik birimleri ve öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen konserler, kurslar, sergiler konferanslar, paneller, sempozyumlar, seminerler, gösteriler, Ģiir ve müzik dinletiler, geziler ve özellikle her yıl etkinliklerle öğrencilerin ders dıģı zamanlarının değerlendirilmesine yardımcı olunmaktadır. Öğrenci etkinliklerinin düzenlenmesi amacı ile oluģturulan öğrenci topluluklarımıza tüm öğrencilerimiz üye olabilmekte ve çalıģmalarına katılabilmektedirler Dünyaca ünlü Ermeni Piyanist ġahan Arzruni, Keman Sanatçısı Sevil ULUCAN ile Bariton Kevork Tavityan ın konseri 194

199 Tıp Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı Aile Planlaması ve Ana Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Derneğince ortaklaģa düzenlenen Hormonal Kontasepsiyon sempozyumu Atatürk Üniversitesince Erzurum da düzenlenen YÖK Ulusal Konseyi BaĢkanlığı Gelen Kurulu Toplantısına Üniversitemiz Öğrenci Konsey BaĢkanı katılmıģtır Fen-Edebiyat Fakültesince düzenlenen Erzincan Altın Tepe Urartu Kalesi konulu konferans Üniversitemiz Eğitim-Öğretim Akademik Yılı AçılıĢ Töreni Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Sinema Topluluğu nun ArkadaĢ isimli film gösterimi Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Öğrenci Topluluklarının düzenlediği TanıĢma kokteyli Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Tiyatro Topluluğu nun Pandomim gösterimi Üniversitemiz Mimarlık-Mühendislik Fakültesinin 13.KuruluĢ Yılı Kutlamaları programı ÜniversitemizTürk Kültürünü AraĢtırma ve Uygulama merkezince düzenlenen Mehmet Akif ERSOY u anma programı Üniversitemiz Yurtiçi ve YurtdıĢı Eğitim ofisi Koordinatörlüğünce düzenlenen Akademik Yılı Jean Monnet Bursu Bilgilendirme Toplantısı Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Öğrenci Topluluklarının düzenlediği Van Sevgi Evleri BuluĢma gecesi Sosyal sorumluluk projesi olan Nisinin Dünyası Projesi kapsamında düzenlenen Muhammed Yıldırır ve New Light Konseri Üniversitemiz ve Kızılay Kan Merkezi iģbirliği ile düzenlenen Toplumda Kan BağıĢı Bilinci OluĢturma baģlıklı bir seminer GeliĢim Akademi tarafından düzenlenen Ġnsanları Etkileme Sanatı, Beden Dili ve Diksiyon, ĠletiĢim konulu Eğitim programı Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Sinema Topluluğu nun Büyük Diktatör isimli film gösterimi Üniversitemiz Eğitim Fakültesince düzenlenen Hızlı Okuma semineri Üniversitemiz Ziraat Fakültesi Dakanlığınca düzenlenen Türkiye de Tarım Öğretiminin 165. Yıldönümü kutlama programı Üniversitemiz ErciĢ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerince düzenlenen Bir Avuç Kahkaha isimli tiyatro gösterimi Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Öğrencilerince düzenlenen Kadınlık Bizde Kalsın isimli tiyatro gösterimi Üniversitemiz Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezince, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında düzenlenen "Kadın Ġstihdamı" Paneli Üniversitemiz ile Van Valiliği nin ortaklaģa düzenlediği, Ġstiklal MarĢı nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY u Anma Günü etkinlikleri Ordu Üniversitesince düzenlenen Geleneksel Halkoyunları YarıĢmasına Üniversitemizi temsilen 30 öğrenci 1 idareci gönderilmiģtir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince düzenlenen Çanakkale Deniz Zaferi Programına Üniversitemizi temsilen 1 öğrenci gönderilmiģtir Nisi Dünyası Projesi kapsamında Van Valiliği ve Üniversitemizin desteği ile düzenlenen Virtüözü Hasan Cihat ÖRTER ile Solist Serap YENĠCĠ nin konseri Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Kitap ve Münazara Topluluğu nun Gizli Belgeler Yayınlanmalı mı Yayınlanmamalı mı? Konulu münazara programı Üniversitemiz ile Anadolujet GeliĢim Akademinin ortaklaģa düzenlediği AçılmamıĢ Kanatların Büyüklüğü Bilinmez sloganlı proje kapsamında düzenlenen Etkinlik Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Anabilim Dalınca düzenlenen Flüt Dinletisi 195

200 Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Kitap ve Münazara Topluluğu nun Nükleer Santraller Kurulmalı mı Kurulmamalı mı? Konulu münazara programı Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Doğal Hayatı Koruma Topluluğu nun düzenlediği gece Ege Üniversitesi Tıp Fakültesice düzenlenen Tıp öğrencilerine yönelik Semptomatoloji çalıģtayına Üniversitemiz Tıp Fakültesinden 2 öğrenci katılmıģtır Üniversitemiz Kadın Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünce düzenlenen Mualla YILDIRIM ın AhĢap Boyamalar Sergisi Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri AraĢtırma ve Uygulama Müdürlüğü tarafından Ġnternet Haftası Etkinlik programı kapsamında düzenlenen YarıĢma - Ödül Töreni ve konferans Çukurova Üniversitesince düzenlenen Üniversitelerarası Tiyatro ġenliğine Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Tiyatro Topluluğundan 15 öğrenci katılmıģtır Samsun Ġlkadım Rotary Kulübünce düzenlenen 9.Karaddeniz Uluslararası Yükseköğretim Tanıtım Günlerine Üniversitemizi temsilen 2 öğrenci ve Rektör Yardımcımız katılmıģlardır Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesince düzenlenen Tarihi Köprüler paneli Ġnternet Haftası nedeniyle Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünce düzenlenen etkinlik Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünce düzenlenen Almanya da Eğitim ve Burs Olanakları konulu seminer Üniversitemizin 8.Dönem Rektörlük devir Teslim Töreni TUBĠTAK tarafından düzenlenen Ortaöğretim Öğrencileri Arası AraĢtırma Projeleri Bölge YarıĢması ve Sergisi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen GüneĢ Enerjisi konulu sempozyumu Ġstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığınca düzenlenen 13.Ġnternational Veterinary Medicine Students Scientific Research Congresss e 13 öğrenci gönderilmiģtir Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Matematik Topluluğu nun düzenlediği ve Bilecik Ünversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Hilmi HACISALĠHOĞLU tarafından verilen seminer Karayolları Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle Üniversitemiz ve Ġl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaģa düzenlenen ġehir Ġçi UlaĢım ve Trafik Güvenliği konulu Panel Dünya Kimya Yılı kapsamında Üniversitemiz Fen Fakültesince düzenlenen Panel Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Türkiye EKMUD Derneği ĠĢbirliği ile düzenlenen Van Enfeksiyon Günleri-Hastane Enfeksiyonları ve Direnç Sempozyumu konulu Toplantı Türk Dünyası Öğrenci BaĢkanlığı Derneğince Kazakistan ın Türkistan ġehrinde düzenlenen 19 Mayıs Türk Dünyası Gençlik BuluĢmasına Üniversitemizi temsilen Konsey BaĢkanı gönderilmiģtir Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Alman Dili ve Edebiyatı, Tiyatro ve Ebru Topluluklarınca ortaklaģa düzenlenen Tiyatro gösterimi Yıldız Teknik Üniversitesince düzenlenen Bilgisayar ve Öğetim Teknolojileri 5.Öğrenci Kurultayı na Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eitimi Bölümünden 28 öğrenci gönderilmiģtir Üniversitemiz ile Amerika BirleĢik Devletleri Adana Konsolosluğu Kültür ve Basın AtaĢeliği iģbirliği ile düzenlenen The Ari Roland Jazz Quartet caz konseri YÖK Ulusay Öğrenci Konseyince Çanakkale-Gelibolu Adası nda düzenlenen 57.Alay ġehitlerini Anma Etkinliğine Üniversitemizi temsilen 45 öğrenci gönderilmiģtir 196

201 Yüzüncü Yıl Üniversitesi 14.Bahar ġenliği Kültür, Sanat Ve Spor Etkinlikleri Mayıs 2011 tarihleri arasında Üniversitemiz kampusünde düzenlenmiģtir. 25 MAYIS 2011 ÇARġAMBA 11.00: AçılıĢ Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı AçılıĢ KonuĢmaları Kortej YürüyüĢü (YYÜ Halkoyunları Topluluğu eģliğinde) Yer : Rektörlük Önü ġenlik Alanının AçılıĢı Yemek Ġkramı Konser Grup Ciriminal (YYÜ Rock Topluluğu)Yer : ġenlik Alanı Satranç Turnuvası Yer: YYÜ Sosyal tesisler YarıĢma (Türk Halk Müziği Ses YarıĢması) Yer: ġenlik Alanı Kort Tenisi Yer: Eğitim Fakültesi Kort Tenisi Alanı Konser Grup Doğu (YYÜ Türk Halk Müziği Topluluğu) Tiyatro Yer: ġenlik Alanı Konser Haluk LEVENT Yer: ġehir Stadyumu 26 MAYIS 2011 PERġEMBE Konser Grup Kuytu (YYÜ Rock Topluluğu) Yer : ġenlik Alanı ġiir Dinletisi (YYÜ Edebiyat Topluluğu) Yer : ġenlik Alanı Masa Tenisi Yer: Ġlyas Türetken Spor Salonu Konser Grup Deprem (YYÜ Rock Topluluğu) YarıĢma (Türk Sanat Müziği Ses YarıĢması) Yer: ġenlik Alanı Kort Tenisi Yer : Eğitim Fakültesi Kort Tenis Alanı Dans Gösterisi (YYÜ Dans Topluluğu) Yer : ġenlik Alanı Konser Sabahattin ATĠK Yer : ġehir Stadyumu Konser Orhan HAKALMAZ Yer : ġehir Stadyumu 27 MAYIS 2011 CUMA Tiyatro (YYÜ Tiyatro Topluluğu) Yer : ġenlik Alanı Konser Grup AyıĢığı Yer : ġenlik Alanı Masa Tenisi Yer : Ġlyas Türetken Spor Salonu YarıĢma (Pop Müziği Ses YarıĢması) Yer : ġenlik Alanı Konser Grup B-Biz Yer : ġenlik Alanı Kort Tenisi Yer : Eğitim Fakültesi Kort Tenisi Alanı ġiir Dinletisi (YYÜ Münazara Topluluğu) Yer : ġenlik Alanı Konser Yonca LODĠ Yer : ġehir Stadyumu Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü tarafından düzenlenen 7.Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesince düzenlenen Dekanlar Toplantısı Ankara da düzenlenen Korolar ġenliğine Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı ndan 38 öğrenci ve 1 akademik personel gönderilmiģtir Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı, Tiyatro Topluluğunca düzenlenen Ġçlerinden Hangisi isimli Tiyatro gösterimi Üniversitemiz ErciĢ Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından sahneye konulan Tiyatro gösterimi Üniversitemiz ErciĢ Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından sahneye konulan Tiyatro gösterimi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü ve Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen Acappella Grup 34 konseri Van Merkez Sevgili Öğretmenim Anaokulunun programı Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı üçüncü sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen Türk Sanat Müziği Bahar Konseri Üniversitesimiz Ġlahiyat Fakültesi Tiyatro gösterimi 197

202 Üniversitemiz ve Sürekli Eğitim Merkezi tarafından organize edilen, Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mahmut TUNCEL tarafından sunulan Fırsatlar Artırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (FATĠH) projesi bilgilendirme toplantısı ġiir Dinletisi Van Milli Piyango Anadolu Lisesi Mezuniyet gecesi Üniversitemiz AB-IPA Koordinasyon Ofisi tarafından yürütülen Avrupa Birliği-Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında verilecek sertifikalar için düzenlenen tören YÖK Üyesi DurmuĢ ÖNAY ın Felsefe konulu konferansı Halk Eğitim Merkezine bağlı El Sanatlarınca düzenlenen kurs sonucu açılan Sergi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni Tıp Fakültesince düzenlenen Kongre Atatürk Üniversitesince düzenlenen Uluslararası Katılımlı 25.Ulusal Kimya Kongresine 2 öğrenci ve 1 öğretim üyesi gönderilmiģtir Su Ürünleri Fakültesince düzenlenen Van da Sürdürülebilir Alabalık YetiĢtiriciliği Ġçin Stratejik Planlama ÇalıĢtayı Sivil Toplum KuruluĢları ile Rektör Beyin Toplantısı YÖK Yürütme Kurulu Üyelerinini Toplantısı Birlik Engelliler Sanat Tiyatrosu nun Ġki Yüzlü Adam adlı tiyatro gösterimi Afyon Kocatepe Üniversitesince düzenlenen Zafer YürüyüĢüne Üniversitemizi temsilen 12 öğrenci katılmıģtır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni atanan öğretmenler için düzenlenen Uyum Eğititmi semineri Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği, kuruluģunun 25. yıl münasebetiyle düzenlenen Gesam Üyeleri Geleneksel Sanatlar Sergisi BARINMA HĠZMETĠ : Van, merkezindeki Üniversitemiz öğrencilerinin barınmaları Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce sağlanmaktadır. BESLENME : Merkezi Öğrenci Yemekhanesi : Üniversitemiz öğrencilerine, Kampüs içindeki Merkez Öğrenci Yemekhanesinde öğle yemeği tabldot olarak verilmektedir. Yemekten faydalanmak isteyen öğrencilerimiz yemek maliyetinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek bir kısmını katılım payı olarak ödemek suretiyle yemek yiyebilmektedirler. Yemek maliyetinin geriye kalan kısmı ise; Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler Birimi Bütçesinden karģılanmaktadır. Kafeteryalar : Öğrencilerin beslenme ve ders dıģı zamanlarında dinlenme-eğlenmelerine yönelik olarak, Merkezi Kafeterya ile Fakülte-Yüksekokullarda yeteri sayıda kantin ve kafeteryalar bulunmaktadır. Mediko-Sosyal Bilardo-Kafeterya öğrenci yurtlarına yakın olması nedeniyle her gün saatleri arası hizmete açık tutulmaktadır. BURSLAR Yemek Bursu: Üniversitemizde ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan baģarılı ve yardıma muhtaç 1000 öğrencimiz ile Ayrıca 200 aktif sporcumuza Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Sosyal Hizmetler Birimi Bütçesinde karģılanmak üzere öğlen yemek yardımı bursu verilmiģtir. Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı öz gelirlerinden karģılanmak üzere 1000 Üniversitemiz öğrencisine sabah çorbası verilmiģtir. Yarı Zamanlı ÇalıĢma Olanakları : Bütçe imkanları dahilinde 2010 yılında 60 öğrenci, 2011 yılı itibariyle 90 öğrencimize Kısmi Zamanlı Öğrenci Statüsünde çalıģma imkanı sağlanmıģtır. 198

203 SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI Üniversitenin Genel Durumu ve Yapılan BaĢlıca ÇalıĢmalar : Uzmanlık tarafından yakın zamanda, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Zeve YerleĢkesi ndeki binaların ve Üniversitemize bağlı meslek yüksekokullarının yangınla mücadele konusunda, ekipmanlarını tamamlamaları amacıyla çalıģmalar baģlatılmıģ, Öncel çalıģmalar da göz önüne alınarak, tüm birimlere dağıtılmak üzere 350 adet 6 kg lık, 20 adet 50 kg lık ve 16 adet 2 kg lık ABC tipi yangın söndürme cihazı alınmıģ, Üniversitedeki mevcut tüplerin TSE standardı olmayanları ilgili atölyelerde imha edilerek, kullanılabilir olanları ise doldurularak eski yerlerine iade edilmiģ, yılları arasında, yangınla mücadele konusunda araçlar amirliği personeline, güvenlik birimine ve akademisyenlerden oluģan bir ekibe ayrı ayrı yangınla mücadele eğitimi verilmiģ, tüplerin kullanımı ile ilgili tatbikatlar yapılmıģ, Yine aynı dönem içinde, bölgenin depremselliği göz önüne alınarak, akademisyenlerden ve idari personelden oluģan fakülte ekiplerine Temel Afet Bilinci Eğitimi, Depreme KarĢı Yapısal Bilinç eğitimleri verilerek, bu eğitimler öğrencilere de yaygınlaģtırılmıģtır. Üniversitenin sabotaj planları güncelleģtirilmiģ, Sivil Savunma Ġl Müdürlüğü nün organize ettiği toplantılara katılım sağlanmıģtır. Üniversitemiz binalarındaki yapısal olan eksiklikler konusunda daha önce baģlatılan çalıģmalar geniģletilerek bu konuda ayrıntılı raporlar hazırlanmıģ, Yangın merdivenleri ve yangınla mücadelede kullanılacak ekipmanlar konusunda tüm eksiklikler belirlenmiģ, Her binanın krokisi çizilerek, uygun tahliye planları hazırlanmıģ, imkanlar doğrultusunda gerekli yapısal değiģikliklere gidilmiģ, Tüm araçların, deniz taģıtlarının ve servis otobüslerinin yangın tüpleri yenilenerek, eski ve standart dıģı olan yangın tüpleri imha edilmiģ, Özellikle yaz aylarında yerleģke içerisinde çıkan farklı boyutlardaki yangınlara itfaiye ve öncü birlik ile müdahale edilerek, büyük boyut kazanmadan tehlike ortadan kaldırılmıģtır. 199

204 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Strateji geliģtirme daire baģkanlığı, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu nun tarih ve 5436 sayılı kanun la değiģik 15 inci maddesinin (c) bendi uyarınca kurulmuģtur. Bütçe ve performans program Ģube müdürlüğü, muhasebe kesin hesap Ģube müdürlüğü, strateji planlama Ģube müdürlüğü, ve raporlama ve iç kontrol Ģube müdürlüğü olarak teģkilatlanması öngörülen baģkanlık bütçe ve performans ve muhasebe, kesin hesap Ģube müdürlüklerinden oluģmaktadır. BaĢkanlığın Temel Amaçları, ÇalıĢma Esasları ve Ġlkeleri: Stratejik yönetim ve planlama Misyon belirleme Kurumsal ve bireysel hedefler oluģturma Veri-analiz ve araģtırma-geliģtirme Performans ve kalite ölçütleri geliģtirme Yönetim bilgi sistemi Malî hizmetler Bütçe ve performans programı Muhasebe, kesin hesap ve raporlama Ġç kontrol Strateji geliģtirme birimlerinin görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluģturmak üzere gerekli çalıģmaları yapmak. Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek. Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri yerine getirmek. Ġdarede kurulmuģsa Strateji GeliĢtirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek. Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. Genel bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek. Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. 200

205 Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik iģlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu Ġdarenin stratejik planlama çalıģmalarına yönelik bir hazırlık programı oluģturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danıģmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalıģmalarını koordine etmek. Stratejik planlamaya iliģkin diğer destek hizmetlerini yürütmek. Ġdare faaliyet raporunu hazırlamak. Ġdarenin misyonunun belirlenmesi çalıģmalarını yürütmek. Ġdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dıģ faktörleri incelemek. Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak. Kurum içi kapasite araģtırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araģtırmalar yapmak. Ġdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek. Ġdarenin görev alanıyla ilgili araģtırma-geliģtirme faaliyetlerini yürütmek. Ġdare faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek. Performans ve kalite ölçütleri geliģtirme fonksiyonu Ġdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliģtirmek. Ġdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliģtirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. Ġdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak. Yönetim bilgi sistemi fonksiyonu Yönetim bilgi sistemlerine iliģkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle iģbirliği içinde yerine getirmek. Yönetim bilgi sisteminin geliģtirilmesi çalıģmalarını yürütmek. Ġstatistikî kayıt ve kalite kontrol iģlemlerini yapmak. Malî hizmetler fonksiyonu 201

206 Bütçe ve performans programı; Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, Bütçeyi hazırlamak, Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak, Bütçe iģlemlerini gerçekleģtirmek ve kayıtlarını tutmak, Ödenek gönderme belgesi düzenlemek, Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip iģlemlerini yürütmek, Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak, Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek, Ġdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Muhasebe, kesin hesap ve raporlama; Genel bütçe kapsamı dıģındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, Bütçe kesin hesabını hazırlamak, Mal yönetim dönemine iliģkin icmal cetvellerini hazırlamak, Malî istatistikleri hazırlamak. Ġç kontrol; Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak, Ġdarenin görev alanına iliģkin konularda standartlar hazırlamak, Ön malî kontrol görevini yürütmek, Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek. 202

207 203

208 204

209 205

210 YAPI ĠġLERĠ VE TEKNĠK DAĠRE BAġKANLIĞI Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığımız, Üniversitemizin, inģaat yatırımları ile bakım ve onarım hizmetlerini Bayındırlık Bakanlığı Teknik ġartnamesi ve Fen Kurallarına uygun olarak en verimli bir Ģekilde yönlendirerek uygulamayı amaçlamaktadır. BaĢkanlığımızın bu çerçevedeki baģlıca görevleri; Üniversitemizin Yıllık Yatırım Programının Hazırlanması Üniversitemizin bu konudaki önceliklerinin ve ihtiyaçlarının tespit edilerek üst makamlara bildirilmesi Ġhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarmasının yapılması Yatırım Programına alınan projelerin; inģaat, tesisat ve büyük onarım iģlerinin ihale edilmesi, devam eden inģaat iģlerinin denetlenmesi ve hakediģlerin düzenlenmesi Ġhalesi yapılacak iģlerle diğer lokal iģlerin avan projelerinin hazırlanması, yönlendirilmesi veya diğer Üniversitelerden temin edilmesi Mevcut binaların ödenek ölçüsünde bakım ve onarımlarının yaptırılması Merkezi ısıtma sistemi,doğalgaz, elektrik enerjisi, telefon arızaları, su Ģebekesi, kanalizasyon, arıtma tesisi hizmetlerinin yürütülmesi Mevcut atölyeler ile gerekli onarım, tadilat, sınıf sırası ve benzeri imalatlar ile araç bakımlarının yapılması BaĢkanlığımız, bu hizmetleri yürütürken Üniversitemiz çıkarlarını ön planda tutarak, müteahhit firmaların haklarını da korumayı, imalatlarda kalite ve tasarrufu ilke edinmiģtir. Üniversitemize Ait Bina, Derslik,ve Diğer Tesislerin Genel Durumu : Fen-Edebiyat Fakültesi: Toplam 7 blok ve m2 den oluģan binaların inģaatına 1984 yılında baģlanmıģ olup 1995 yılı sonunda tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Veteriner Fakültesi: 2 blok ve toplam 8000 m2 den oluģan binaların inģaatına 1990 yılında baģlanmıģ olup 1994 yılı sonunda tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Eğitim Fakültesi: 2 blok ve toplam m2 den oluģan fakültenin 1.blok inģaatı 1991 yılında baģlamıģ 1993 yılı sonunda tamamlanmıģtır. 2.blok inģaatına ise 1995 yılı sonunda baģlanmıģ ve 1997 yılında tamamlanmıģtır. 3.blok inģaatına ise 2009 yılı sonunda baģlanmıģ ve 2010 yılında tamamlanmıģtır. Merkezi Kütüphane: 1 blok ve 4300 m2 den oluģan binanın inģaatına 1994 yılında baģlanmıģ 1996 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Merkezi Derslik: Yapımına 1991 yılında baģlanan 2 blok ve 4680 m2 den oluģan Bina 1994 yılı sonunda tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Van Meslek Yüksekokulu: yapımına 1994 yılında baģlanan bu yüksekokulumuz 2 blok ve toplam 8000 m2 dir yılı sonunda tamamlanmıģtır. Kapalı Spor Salonu: Toplam 2500 seyirci kapasiteli ve 9600 m2 den oluģan Spor Salonu inģaatına 1992 yılında baģlanmıģ ve 1997 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Ayrıca 2000 m2 kapalı halı saha inģaatı tamamlanmıģtır. Mediko Sosyal Merkezi: 3 blok ve m2 den oluģan binaların inģaatına1991yılında baģlanmıģ, 1996 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Merkezi Kafeterya: 4 blok ve 7300 m2 den oluģan binanın inģaatına 1988 yılında baģlanmıģ 1993 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Rektörlük Ġdare Binası: Yapımına 1994 yılı sonunda baģlanan inģaat 3 blok ve toplam 7000 m2 den oluģmaktadır yılı Mart ayında yakın çevre düzenlemesi ile birlikte tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Tatvan Meslek Yüksekokulu: yapımına 1990 yılında baģlanan 3 blok ve 4900 m2 den oluģan Yüksekokulumuz 1993 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Hakkari Meslek Yüksekokulu: 2 Blok ve 4000 m2 den meydana gelen Eğitim blok u ile 18 daireden oluģan 2500 m2 lojman binasının yapımına 1993 yılında baģlanmıģ 1997 yılı sonunda tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. 206

211 Ahlat Meslek Yüksekokulu: 2 Blok ve 4000 m2 den meydana gelen bu okulumuzun inģaatına 1994 yılında baģlanmıģ ve 1998 yılında tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Özalp Meslek Yüksekokulu: Yapımına 1995 yılında baģlanan 1 blok ve 3500 m2 den oluģan Yüksekokulumuz tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Misafirhane ve sosyal tesisler: 2 Blok ve 6000 m2 den oluģan Misafirhane ile 4 blok ve 7300 m2 den oluģan sosyal tesisler binası tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Ziraat Fakültesi: Yapımına 1991 yılında baģlanan bu Fakültemizin bu güne kadar toplam 9500 m2 den oluģan 3 blok inģaatı tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. 1 blok ve 4000 m2 den oluģan inģaatı ise yıl sonunda tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Üniversite Personel Lojmanları: yapımına 1984 yılında baģlanmıģ ve bu güne kadar 164 daire toplam m2 den oluģan lojman ile Rektörlük konutu tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Merkezi Laboratuvar: Yapımına 1995 yılında baģlanan bu projemizin 3 blok ve 7000 m2 den meydana gelen kısmı tamamlanarak hizmete sunulmuģtur m2 den oluģan 1 blok da tamamlanmıģtır. Ġlahiyat Fakültesi: Yapımına 1995 yılında baģlanmıģ olan, 2 blok ve m2 den oluģan proje tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Bitlis Meslek Yüksekokulu: Yapımına 1995 yılında baģlanan Yüksekokulumuz 2 blok ve 8500 m2 den oluģan. inģaat tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Adilcevaz Meslek Yüksekokulu: Yapımına 1995 yılında baģlanan Yüksekokulumuz 2 blok ve 7000 m2 den oluģmaktadır. 1 blok ve 4000 m2 den oluģan inģaatı tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Uygulama Çiftliği ĠnĢaatı: Yapımına 1991 yılında baģlanan bu projemizden yaklaģık 7000 m2 alana sahip aģağıdaki binalar yapılarak hizmete açılmıģtır. o Tarla Bitkileri Binası o Balık Üretme Çiftliği o Veteriner Fakültesi Tavuk Çiftliği o Kesimhane o Besi Ahırı o Koyun Ahır ve Ağılı o Bahçe Bitkileri Ġdare Binası ve MüĢtemilatı (3 adet) o Hayvan Hastanesi o 600 m2 alana sahip süt fabrikası binası Tıp Fakültesi: 2011 yılında; Yatırım Programına m2 ve 4 blok olarak giren bu fakültemiz inģaatına 1995 yılında baģlanmıģ, Eylül 2011 de tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Açık Spor Tesisleri: Yapımına 1998 yılında baģlanan projemizden, halı saha içerisine sporcu soyunma ve seyirci platformu, tenis kortu, yüzme havuzu tamamlanarak hizmete sunulmuģtur yılında 3 adet açık tenis kortu inģaatına baģlanmıģ 2003 yılı sonunda tamamlanmıģtır. Bu tesislere ait duģ-soyunma binası, yol inģaatı da tamamlanarak hizmete açılmıģtır yılında; Altı Kulvarlı Atletizm pisti ve çim saha yapılmıģtır yılında;500 kiģilik antrenman salonun(3000 m2) yapımı ihale edilmiģ.2011 yılında tamamlanmıģtır. Kampüs Altyapısı ĠnĢaatı: Yapımına 1984 yılında baģlanan bu projemiz Üniversitemizin yapılaģmasına paralel olarak devam etmektedir. Bugüne kadar yapılan ve devam eden iģler Ģunlardır: o Merkezi ısıtma santralinden baģlayarak tüm binalara ulaģabilen ortalama 2,50*2,50 ebadında 2,5 km tesisat kanalı yapılmıģtır. o YaklaĢık 6 km mesafedeki 3 adet derin kuyu su pompaları, su irsale hattı, 1000 tonluk su deposu ve yüksek gerilim hattı yapılmıģtır. o 1 adet 5000 kiģi kapasiteli arıtma tesisi ve bütün binaları arıtma tesisine bağlayan kanalizasyon hattı inģaatı o 3 adet 500 tonluk yakıt tankı 207

212 o o o o o o o o o o o o o o o o o o Kampüs içinde kurulu bulunan 6 adet trafo binaları ve bunlar arasında yer altı bağlantılı yüksek gerilim hatları, trafiğe açık yolların çevre aydınlatmaları, 4 adet 250 KVA jeneratör alınması, Otobüs durakları ve buradan çeģitli fakülte ve idari birimlere kadar iki taraflı yaya kaldırımı ve otoparklar, üniversite PTT binası, 800 m uzunluğunda Van gölü kıyısı kaya dolgu sahil tahkimat iģi ile liman iģleri, 7 Bloktan ve 3000 m2 kapalı alana sahip Yapı dairesi binası, oto tamir, marangoz, tesisat, demir atölyeleri ile genel oto garajları, Hizmete sunulan tüm binaların ulaģım yolları ile bir kısmının asfaltlanma iģleri, Kanalizasyon sistemi ile bu sistemin Van belediyesi arıtma merkezine bağlayan 5,5 km kollektör hattı, Prefabrik lojmanların temel, tesisat galerisi, kanalizasyon ve çevre düzenleme iģleri, Üniversite giriģ nizamiyesi yakınında çıkarılan sondaj suyunun su deposuna bağlanması 3500 m2 alana sahip Üniversite konferans salonu inģaatı yapımı tamamlanmıģtır. Su sporları barınağı inģaatı tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Ayrıca Konferans salonu, Ġlahiyat Fakültesi çevre tanzimleri ile Radyoloji binası yolu tamamlanarak hizmete açılmıģtır yılında 3000 mt çevre ihata duvarı yapılmıģtır.su deposu ve çevresi için 100 KVA Trafo postası kurulmuģtur. Ayrıca giriģ yolunun iki taraflı yaya yürüme yolu tamamlanarak hizmete sunulmuģtur yılında kanalizasyon(2050 mt),drenaj(1700 mt.),lojman temellerinin çevre sularından korunması için izolasyon çalıģmaları(6 adet lojman için),mermit su pompaları ile ilgili tadilatlar ve yeni bina(3 adet),mermit su pompaları için 330 KVA gücünde bir adet jenaratör alımı, ısı merkezi ve eģanjörlerin doğalgaz dönüģüm iģleri tamamlanmıģtır yılında ;Kedi evi ve çevre düzenleme Ziraat Fakültesine bağlı kesimhane-havuz onarımı. Kampüs sahası içinde açık ve kapalı drenaj iģleri tamamlanmıģtır yılında: Lojman ve sahil çevre düzenleme iģi tamamlanmıģtır m3 Su deposu ve eski su deposunun onarımı tamamlanmıģtır. Kampüs 1.Nizamiye-2.Nizamiye- Rektörlük binası güzergahı(2400 mt) mevcut yola asfalt kaplama, Rektörlük binasıeski Fen Edebiyat Fakültesi -Rektörlük konutu kavģak güzergahı(550 mt) mevcut tek yönlü yolun çift yol olarak yapılması asfaltlanması iģleri yapılmıģtır yılında:kampüs genel çevre aydınlatma tadilatı kısmen kanalizasyon,drenaj ve Rektörlük konutu ile Rektörlük arası yeni yapılan yolun aydınlatması ihalesi yapılmıģtır. o 2011 yılında: Kampüs genel çevre aydınlatma tadilat iģlerin kalan kısmı tamamlanmıģtır.yüzüncü Yıl Üniversitesi Altyapı ĠnĢaatı(Ġlahiyat Fakültesi galeri-atık su drenaj-çevre düzenleme ve aydınlatma. Sulama havuzu )iģi adı altında; Ġlahiyat fakültesi galeri yapımı, çevre düzenleme ve sahil yolu parke yapımı, Eğitim Fakültesi drenaj ve izolasyon iģleri, Van MYO ve Kültür Merkezi Kanalizasyon yapımı, 20 m asansörlü projektör direği dikilmesi (15 adet), lojman ana besleme hattı yenileme, rektörlük konutu çevre aydınlatma, Sahil yolu aydınlatma, Eğitim fakültesi çevre aydınlatma iģleri ihale edilmiģ ve iģlere baģlanmıģtır. Ödenek durumu ve iģlerin öncelik sırasına göre yağım çalıģmaları baģlamıģtır.2011 yılında tamamlanacaktır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi altyapı inģaatı(su isale hattı mermit su pompaları ile kampus su deposu arası) iģi adı altında; Kanal kazısı boru kundaklanması ve kapatılması, yumuģak yol verici motor ve tesisatı, Boru döģeme iģleri ihale edilmiģtir. Muhtelif ĠĢler: o Yıllık olarak yatırım programına giren bu projemizden yaptırılan iģler aģağıda sıralanmıģtır. o o o o Toplam 800 m2 kapalı alana sahip çarģı binası Toplam 600 m2 kapalı alana sahip ziraat fakültesi uygulama fırını Toplam 140 m2 kapalı alana sahip radyo tv binası Toplam 160 m2 kapalı alana sahip Sporcu soyunma evi 208

213 o Petrol Ġstasyonu, üniversite nizamiye binası, karakol binası ve bekçi evi binası o Bazı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarının bakım ve onarımları o Bazı Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına toplam 5000 kiģilik sınıf sırası baģkanlığımız atölyelerinde yapılmıģtır. o Çitören dinlenme tesisinin bir bölümünün onarımı bitirilmiģtir. o Üniversite ısıtma sisteminin otomasyon iģi tamamlanmıģ, ayrıca bazı eģanjör dairelerinin bakım ve onarımları yaptırılmıģtır. o Su deposuyla lojmanlar arasındaki içme suyu boruları yenilenmiģtir. o 2006 yılında bazı lojman, Fen-Edebiyat fakültesi ve Hakkari meslek Yüksek okulu kanalizasyon hattı tadilat iģi yapılmıģtır. Ayrıca yine eģanjör ve tesisat galerisi tadilat iģi, Ziraat fakültesi gıda bölümü ne ait 3 adet laboratuarın tadilat ve yenileme iģi, Jeoloji Mühendisliğinin çatı tadilat iģi yapılmıģtır. o 2007 yılında;ziraat fakültesine bağlı bazı mekanlarda değiģiklik,yapı dairesi atölyeler kısmında tadilatlar, kedi evi, karakol ve tarla bitkileri bölümü binaları onarım ve tadilat iģleri yapılmıģtır.. o 2007 yılında; Özalp - GevaĢ Meslek Yüksekokulları onarım,tadilat ve çevre duvarı, Hakkari Meslek Yüksekokulu onarım ve tadilat iģleri yapılmıģtır.. o 2008 yılında; 9 adet lojmanın dıģ boya ve balkan tadilatları, Kütüphane, Van MYO Ziraat Fakültesi Veteriner fakültesi laboratuar onarımları,merkezi yemekhane eski fen edebiyat fakültesi jeoloji mühendisliği bölümü binaların iç tadilatları yapılmıģtır. o 2009 yılında; 1-Üniversitemiz GevaĢ MYO çevresi(798 mt) betonarme direkli tel çit,çevre aydınlatma tesisatı, Ziraat Fakültesi A ve B Blok merdiven giriģleri mermer kaplanmıģtır.2-ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesinin, Tarla Bitkileri bölümlerine ait hayvan Barınakları yeni kurulan çiftlik müdürlüğü olarak hzimete alınmıģ ve bunlara ait bina onarımları ve diğer tadilat iģleri yapılmıģtır.kampüs alanında Üniversitenin iģletmesinde olan bütün lojmanların çatı izolasyonları,10 ve 11 nolu lojmanların dıģ cephe boyaları ve kısmi tadilatları,11 nolu hizmet lojmanın elektrik besleme hattı iģleri yapılmıģtır.3-yapı Dairesine bağlı Isı Santralı binasında kısmi tadilatlar,isı Galerileri içinde elektrik,makine tesisatı tadilat,eģanjör dairelerinin tümünde genel tadilat yapılmıģtır.4- Üniversitenin iģletmesinde olan bütün lojmanlara Doğalgaz,veteriner Fakültesi klinik binasının eģanjör dairesi Doğalgaza uyumlu hale getirilmiģ ve doğalgaz çekim iģleri yapılmıģtır. o 2010 Yılında;1-Ziraat Fakültesi Bina, Ziraat Fakültesi Bahçe bitkileri uygulama binaları,kampüs genel çatı onarımı kısmen lojman onarımları iģleri yapılmıģtır.2-özalp ve GevaĢ MYO nin onarımları iģleri yapılmıģtır. o 2011 Yılında;1-Y.Y.Ü.(GevaĢ MYO,ErciĢ MYO,Ziraat Fak.soğuk hava odaları,eğitim Fak.Islak zeminler ve çatı onarımları adı altında; Eğitim fakültesi ıslak zeminler ve çatı onarımı, ErciĢ MYO onarımı, GevaĢ MYO - Eğitim fakültesi çatı onarımı, Eğitim mekanik islak zeminler sıhhı ve mek.tes., Ziraat fak.soğuk odalar sıhhi tesisat, GevaĢ MYO tesisat döģenmesi, ErciĢ MYO tesisat döģ., Egitim ıslak zeminler, pano değiģimi, halı saha aydınlatma iģleri ihale edilmiģtir.2- Y.Y.Ü. Muhtelif ĠĢler(Van MYO, Eğitim Fak., Sağlık YO., Kimya Müh.Lab. onarımı) iģi adı altında; Kedi evi ve Kimya Müh. Lab.onarımı,Eğitim Fakültesi giriģ merdivenleri ve doğramalarının değiģimi, MYO B Blok boya ve onarımı, Kimya laboratuarı iç tesisat ve ıslak zeminler, Kedi evi iç tesisat ve ıslak zeminler, Eğitim Fakültesi iç tesisat ve ıslak zeminler, Kedi evi sıhhi tesisat ve havalandırma tesisatı, Van MYO ve Kimya Müh. Kısmi iç tesisat yenilenmesi iģleri ihale edilmiģtir. 3- Y.Y.Ü. muhtelif ĠĢler (Güzel Sanaaltr Fak. Kedi evi. trafo binaları, ısı merkezi onarımı) iģi adı altında; Zıraat Fakültesi duvar bölme,çevre düzenleme ve otopark yapımı, Isı Merkezi onarımı, Güzel Sanatlar ıslak zeminler,drenaj,tretar,boya ve alçı iģleri, mevcut trafoların pano ve iç tesisat değiģimi, ısı merkezi iç tesisat, Güzel Sanatlar Fak. iç tesisat ve PC odası, Kedi evi çevre aydınlatma, Güzel Sanatlar ıslak zeminler tesisat iģleri ihale edilmiģtir. 4- Y.Y.Ü. Muhtelif ĠĢler(Engelli Asansörleri ve UPS Elektrik tesisatları ) iģi adı altında; Engelli asansör imalatı (5 Adet) ve UPS besleme tesisatı imalatların yapılması iģleri ihale edilmiģtir. 209

214 Üniversite AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Büyük Onarım: o ġehir Merkezindeki 9000 m2 alana sahip eski binalar tadil edilerek hastaneye dönüģtürülmüģtür. Buna ilave olarak m2 olan laboratuvar ve servis blokları, 2000m2 den oluģan ameliyathane bloğu da tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. o 2003 yılında baģlayan 600 m2 den oluģan atölye binası da aynı yıl tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. o Ayrıca 180 m2 den oluģan Kan alma Merkezi ve Aferez Ünitesi binası da tamamlanarak. hizmete açılmıģtır. GevaĢ Meslek Yüksekokulu: Yapımına 2004 yılında baģlanan 1 blok ve 4000 m2 den oluģan Yüksekokulumuz aynı yıl sonu tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Bilgi ĠĢlem Merkezi : 2 blok ve 3400 m2 den oluģan inģaatımız tamamlanarak hizmete sunulmuģtur.(2005) ErçiĢ Meslek Yüksekokulu: Yapımına 1999 yılında baģlanan Yüksekokulumuz 2 blok ve 7000m2 den oluģan inģaat tamamlanarak hizmete sunulmuģtur. Üniversite AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi (400 yataklı) ; 2007 yılında ;Temel kazı çalıģmalarına baģlanmıģtır.2010 yılı Aralık ayında tamamlanması ön görülmekteydi yılında; yer değiģikliğine gidilmiģtir yılında; Yapım devam etmektedir yılında; Yapım devam etmektedir yılında; 1-Yapım devam etmekte olan 1.kısım inģaatı tamamlandı. 2-YYÜ AraĢtırma ve uygulama hastanesi ikmal inģaatı adı altında; altyapı iģleri, çevre düzenleme iģleri, bina inģaatı iģleri, yangın merdivenleri boyanması, jeneratör besleme hattı, konferans salonu sistemleri tesisatı,orta gerilim tesisi, çevre sulama tesisatı, data aktif cihazları tesisatı, asansör tesisatı, nizamiye ve kulubeler besleme tesisatı çevre aydınlatma, sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, havalandırma tesisatı, bahçe sulama tesisatı, medikal gaz tesisatı, mutfak çamaģırhane tesisatı, otomatik kontrol tesisatı iģleri ihale edilmiģ ve yapımına baģlanmıģtır Yataklı AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinde olan muhtelif malzeme alımı kapsamında; çevre sulama tesisatı için ihtiyaç duyulan malzeme alımı ve döģenmesi iģi ihale edilmiģtir. Merkezi Laboratuar ve derslikler ; 2008 yılında ;Uygulama çiftliği sahası içinde bulunan Veteriner Fakültesi ek(b Blok-1000 mt2) bina nın kabası tamamlandı yılında; 1-Ġhalesi 2008 yılında yapılan ve yapımına baģlanan Uygulama Çiftliği Veteriner Fakültesi B Blok yapım (1000 m2)ve A Blok tadilat iģleri tamamlanmıģtır. 2-Eğitim fakültesi kantin,veteriner Fakültesi kantin,ġöför evi binaları yapıldı 3-Eğitim Fakültesi Ek Bina(2.914 m2) yapım iģi ihale edilmiģtir.%40 oranında yapılmıģtır. Kalan kısmı 2010 yılında tamamlanacaktır.4-ġlahiyat Fakültesi ek bina(8.040 m2) yapım iģi ihale edilmiģtir yılında bitirilecektir yılında;1- Eğitim fakültesi ek (D blok ) tamamlanarak hizmete açılmıģtır. 2-Ġlahiyat Fakültesi ek bina yapımı devam etmektedir. 3-Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ( m2) ihale edildi.2012 yılında tamamlanacaktır.4-sahil kayıkhane tadilat iģleri tamamlanarak hizmete açılmıģtır yılında; 1-Ġlahiyat Fakültesi ek bina yapımı devam etmektedir.yıl sonunda tamamlanacaktır. 2-Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ( m2) yapımına devam edilmekjtdir yılında tamamlanacaktır. ÇeĢitli etüt ve projeler; 2009 yılında; 1-Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi( m2), Ġktisat Fakültesi( m2), DiĢçilik Fakültesi( m2), Sağlık Yüksek Okulu ( m2), Kapalı Yüzme Havuzu( m2), Merkezi Lab(3.180 m2).binalarının projeleri ihale edildi ve tamamlandı 2010 yılında;1-400 yataklı Hastane önünde düģünülen Otel, Restoran, Cafe, Eczanelere (3000 m2) ait bina projeleri tamamlanmıģtır. 2-ÇarĢı ve ĠĢ merkezinin projeleri tamamlanmıģtır. 4-Eski Ġlahiyat Fakültesi olarak kullanılan binada güçlendirme çalıģmalarına ıģık tutacak projeler tamamlanmıģtır. 210

215 BaĢlıca Yatırım Projeleri : ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Altyapısı Merkezi Laboratuvar ve Derslikler Tıp Fakültesi Rektörlük Muhtelif ĠĢler Açık Spor Tesisleri Üniversite AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi (400 yataklı) Devam Eden BaĢlıca Projeler : ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi Kampüs Altyapısı Merkezi Laboratuvar + Derslikler Tıp Fakültesi Rektörlük Muhtelif ĠĢler Açık Spor Tesisleri Üniversite AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi (400 yataklı) Büyük Onarım Yatırımları : Rektörlük Muhtelif ĠĢler Ġhtiyaç Duyulan Yatırım Projeleri: Mühendislik Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi DiĢçilik Fakültesi Fen Fakültesi Eczacılık Fakültesi Kültür Merkezi BaĢkale Meslek Yüksek Okulu Sağlık Meslek Yüksek Okulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Lojmanlar 211

216 YEġĠL ALAN MÜDÜRLÜĞÜ YeĢil Alan Müdürlüğünün amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleģke alanının çevre koruma ve geliģtirme kapsamında, ekolojik Ģartlarına, konumuna ve doğal Ģartlarına uygun ağaçlandırma çalıģmaları yapmak, bilimsel bilgi temelli estetik ve iģlevsel dıģ mekan ortamları, bitkisel ve yapısal peyzaj çalıģmaları ve rekreasyon çalıģmaları planlayarak gerçekleģtirmektedir. Ayrıca, üniversitemizin donanımlı alet, makine ve araç destek parkıyla da ihtiyaç duyulan acil iģlere müdahale etmektedir. YeĢil Alan Müdürlüğünün amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüs alanında geliģime açık bölgelerde yöreye uygun ağaçlandırma çalıģması yapmak ve otsu ve odunsu süs bitkilerini estetik amaçlı dikmek, peyzaj çalıģması yapılı alanların devamlılığını, bakımını yürütmek, yapılaģmıģ veya gelecekte yapılaģma olacak alanlarda peyzaj planlaması yaparak, projelere uygun faaliyetleri gerçekleģtirmektir. Görevleri ve ÇalıĢma Ġlkeleri Kampüs alanında kullanım kararlarının alınması, buna uygun planların hazırlanması, ve ilgili diğer birim ve kuruluģlarla iģbirliği içinde çalıģmak. Alan kullanım kararları çerçevesinde yapısal ve bitkisel peyzaj projelerini hazırlamak, bunları uygulamak ve uygulayanları kontrol etmek. Düzenleme çalıģmalarında kullanılacak bitkisel ve yapısal materyalleri üretmek veya temin etmek. Bu amaca yönelik olarak fidanlık, sera, atölye gibi tesisler kurmak Çevre sağlığını, estetik ve doğa korumaya yönelik çalıģmalar yapmak ve bu konularda yapılan araģtırmalara katılmak. DüzenlenmiĢ alanlardaki koruma, bakım, onarım ve yenileme çalıģmalarını sürdürmektir. Yürütülen Uygulamalar Araç destek parkındaki makine ve araçların bakımları Araç planlamarı Servis ve günlük bakımlar Makinelerin ve araçların sevk idaresi Çim faaliyetleri 2011 yılı faaliyetleri kapsamında, Fen fakültesi bina çevresi, Lojmanlar, Rektörlük konutu çevresi ve rektörlük yeni yol çevresi toprak dolgusu, sulama sistemi, tesviyesi ve çim ekimi tamamlanarak yaklaģık 10 dekar alan yeni çim saha olarak yeģillendirilmiģtir. Ayrıca, Kampus alanındaki yaklaģık 200 dekardan fazla çim alanının bakımı, biçimi ve gübrelenmesi yapıldı. Çevre ve temizlik faaliyetleri Kampus alanının rutin çevre ve yerleģim alanlarına ait çöp toplama faaliyetleri yıl içersinde haftada altı gün olarak oluģturulan ekiple beraber rutin yürütülmektedir. Bunun dıģında geri dönüģüm faaliyetleri için de çalıģmalar devam etmektedir. Ġlaçlama faaliyetleri Üniversitemiz kampus alanında, yabancı otlar, hem sineklerle ve hem de böceklerle mücadele alanında kurulu ekiplerimizle özenle faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Bu bağlamda, karasinek ve sivrisineklerle mücadele kapsamında, erken evrede tüm bataklık alanlar larvasit ile 80 gün etkili olan ilaçlama yapılmıģtır. 212

217 Açık alanlarda her akģam, 4 ay boyunca havadan kanatlılarla mücadele ilacı separatörlerle vurularak etkin mücadele yapılmıģtır. EĢanjör daireleri, bodrumlar, çatılar ve zaman zaman dairelerde böcekler ve haģerelere karģı ilaçlama faaliyetleri yürütülmüģtür. Kampus yolları ve rekreasyon çevrelerinde yabancı otlara karģı ilaçlı mücadele yapılmıģtır. Ekili ve dikili alanlardaki bitkilerin zararlılardan korumak için fungusid ve insektisid kullanılarak ilaçlamalar yapıldı. Sulama ve tesisat onarım faaliyetleri Kampus alanında, yaklaģık eski ve yaklaģık den fazla yeni dikilen ve toplamda yaklaģık olarak civarında odunsu bitkinin sulaması ve bakımı gerçekleģtirilmektedir. Bu bağlamda, sulama sistemi vana, fıskiye, boruların bakım kullanım, periyodik bakımı ve tankla sulama faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca, kampusun tüm ana arterleri ve yeni dikim ve ekim yapılan alanlarına 60000m damlama sulama Ģebekesi yapılmıģtır. Ekim dikim faaliyetleri Üniversitemiz kampus alanında ana arterler ve protokol yolunun ağaç kulvarları olarak, Betula pendula (HuĢ ağacı) ve Pinus sylvestris (Sarı çam) koridoru ile kontrast bir görünüm herdem yeģil dokular oluģturulmuģtur. Bu alanların tesviyesi, bakımı, budaması ve bozulanların yenilenmesi gerçekleģtirilmiģtir. Protokol yolu iki yan ikili kulvar olarak tesviye, dolgu ve ağaç dikimi gerçekleģtirilmiģtir. Odunsu bitkiler dikili alanlar Kapalı spor salonu önleri Kampus dolmuģ durağı çevresi koruluk alan dikimi Biyoloji bölümü çevresi koruluk alan dikimi Protokol yolu (DıĢ nizamiye-rektörlük arası) Ġkinci nizamiye sonrası ilk kavģak-camii arası sağ- sol ağaç dokusu dikim Simit dünyası, biyoloji ara yol iki yanı ağaç dokusu dikim Birinci ve ikinci nizamiye arası ağaç bakım değiģim onarımları Veteriner alt ana yol ve peron çevreleri ağaç takviyesi, onarım Sahil boyu odunsu (Ilgın) dikimi Protokol yolu orta refüj odunsu süs bitkileri ile aranjman, harmoni çalıģması Bataklık alanlara Salix x sp.(kızılsöğüt hybrid ) dikimi Üniversitemiz giriģ alanında imaj çalıģması Dikili odunsu alanların sürülerek havalandırılması YeĢil Alan müdürlüğü çevresinin odunsu bitkilerle dikimi Büyük park fidan dikimi Otsu bitkiler dikili alanlar Çim ekim alanları oluģturulması Uygun alanlara korunga ekimi Refüj, yol kenarları, konutlar, lojmanlar, fakülteler ve yüksek okullara mevsimlik ekimi Üniversitemiz giriģinde sarılıcılar ve mevsimlik bitkiler ile estetik görünüm oluģturulması Peyzaj çalıģmaları Sahil yolu tesviye ve bitkisel takviye bağlamında 18 çardak sahile yerleģtirilmiģtir. Bina çevreleri ve giriģlere imaj, öncelikli olarak rektörlük, biyoloji, kütüphane, kültür merkezi binaları çevreleri Arıtma çevresi peyzaj projesi 213

218 Eski sosyal tesisler çevresi peyzaj projesi Kampus genel estetik peyzaj planlamaları için ekskürsiyonlar Üniversitemiz giriģ alanında imaj çalıģması Seralar ve otsu süs bitkileri faaliyetleri Seralarda ekilen tohumların fideleri rekreasyon alanlarına, göbek ve kavģaklara, yol kenarı refüjlere dikimi GiriĢ imaj planlaması bağlamında otsu destek dikimleri Gerekli otsu ve odunsuların seralarda çelik ve tohumla yetiģtirilmesi Budama ve bakım faaliyetleri ġekillendirme Amenajman ve silvikültür faaliyetleri Fiziki ve araç destek faaliyetleri Rutin taģıma Kanal açılması Kazı çalıģmaları Sürüm faaliyetleri Yol çalıģmaları; yaklaģık beģ kilometrelik otoyol altyapı ve serim çalıģmaları tamamlanmıģtır. Karla mücadele faaliyetleri; kampusün yol tuzlama ve kar küremesi rutin olarak gerçekleģtirilmektedir. Çayır biçme faaliyetleri Çim biçme faaliyetleri Boyama ve park düzenlemeleri Etkinlikler Ağaçlandırma faaliyetleri Törenlerdeki aktiviteleri organize etmek Ağaç bayramı ve Ģenlikleri Tema etkinlikleri ve ortak aktiviteler Güvenlik birimleri ile ortaklaģa yeģillendirme faaliyetleri ve yardımlaģma Birinler arası ortak paylaģım ve destekler Diğer kurumlar ile destek ve paylaģımlar Çöp toplama ve çevre temizlik faaliyetleri ġenliklerdeki fiziki çalıģmalara destek verildi Proje çalıģmaları Birimimizce aģağıda belirtilen proje çalıģmaları da gerçekleģtirilmiģtir. Bu çalıģmalarda estetik amaçlı çevre düzenlemelerine katkı sağlanmıģ ayrıca, kampus içi alanlardaki atık maddeler, molozlar toplanmıģtır. - ĠĢ-Kur TYÇP sertifikalı eğitim projesi - Geri dönüģüm ve atıkların değerlendirilmesi projesi gerçekleģtirilmiģtir. 214

219 215

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 VAN T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 85 Tarih : 18.03.2015 Toplantıda Bulunanlar : 1- Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, Rektör Hukuk Fakültesi Dekanı (Tedviren) Güzel Sanatlar,

Detaylı

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü.

KARAR Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın tarih ve 4027 sayılı yazısı ekindeki Eğitim Komisyonu nun 01 nolu kararı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SENATO KARARLARI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn baģkanlığında toplandı. KARAR 04.01- Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı nın 18.05.2011 tarih ve 4027

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü. Sayı : E /05/2017 Konu : Törenler

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü. Sayı : E /05/2017 Konu : Törenler Evrak Tarih ve Sayısı: 01/05/2017-30322 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü *BEL938YDH* Sayı : 75210039-880-E.30322 01/05/2017 Konu : Törenler SAĞLIK BİLİMLERİ

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : PTT ile yapılan sözleşme

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : PTT ile yapılan sözleşme Evrak Tarih ve Sayısı: 07/04/2017-24902 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BE6P36JFN* Sayı : 75548883-030.02-E.24902 07/04/2017 Konu : PTT ile yapılan sözleşme SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Mustafa AYDIN (Dekan) Prof. Dr. Rafet KOCA (Üye)-(Ġzinli) Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR (Üye) Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami (Üye)-(Ġzinli) SALĠHOĞLU Doç.

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2011 YILI BÜTÇESĠ PERFORMANS PROGRAMI Ġçindekiler I GENEL BĠLGĠLER... 1 Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 TeĢkilat Yapısı... 2 Fiziksel Kaynaklar... 4 Ġnsan Kaynakları... 10 Diğer

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖMER HALĠSDEMĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ MÜDÜR V. DOÇ. DR. RECEP ÖZKAN ÖZET SUNUM ÖZETĠ MĠSYON VĠZYON MERKEZĠN AMACI FAALĠYET ALANLARI ĠDARĠ YAPI SERTĠFĠKA PROGRAMLARI

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /05/2017 Konu : Sempozyum Duyurusu SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /05/2017 Konu : Sempozyum Duyurusu SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 18/05/2017-35198 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BEBL3ZVUB* Sayı : 75548883-051.04-E.35198 18/05/2017 Konu : Sempozyum Duyurusu SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Üniversitemiz

Detaylı

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK

ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK Ocak 2017 İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarafından Hazırlanmıştır. ATAMIZI ÖZLEM VE SAYGIYLA ANDIK 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye Cumhuriyeti'nin

Detaylı

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6

T.C. F I R A T Ü N İ V E R S İ T E S İ SENATO KARARLARI /6 Üniversitemiz Senatosu 29.01.2016 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerinin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş ve

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır.

17/03/2006 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. 17/03/2006 Tarih ve 26111 Sayılı Resmi Gazete Yayınlanmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU, YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU, TELSİZ KANUNU İLE 78 VE 190 SAYILI KANUN

Detaylı

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ

ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR. Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ ÜNĠVERSĠTEMĠZDE AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMALAR Prof. Dr. Bülend ĠNANÇ : İstanbul Üniversitesi-1997 : Gazi Üniversitesi-2006 YRD.DOÇ. ATANMA : 2010 DOÇENTLĠK : 2012 Üniversitemiz DiĢ Hekimliği Fakültesi

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111043 Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 4 - - 100111088 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ Müze Eğitimi Sosyal Çevre Bilimleri Tiyatro Ermeni Dili ve Kültürü Çalgı Anasanat Dalı Müzik Yorumculuğu Saat 13:00 11:00 Eğitim Bilimleri Fakültesi 5204 Nolu Oda (Prof.Dr. Ġnci San Dersliği) DTCF Ana

Detaylı

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU

2015 YILI. DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Program Kodu Eğitim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ

PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ PROF. DR. CENGİZ ALYILMAZ Adı ve Soyadı : Cengiz ALYILMAZ : Prof. Dr. Bölüm/ Anabilim Dalı : Türkçe Eğitimi Bölümü Doğum Tarihi : 11.4.1966 Doğum Yeri : Kars Çalışma Konusu : Eski Türk Dili, Türkçe Eğitimi,

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BELDE ARSAN İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: belde.arsan@okan.edu.tr 2.

Detaylı

CV - AKADEMİK PERSONEL

CV - AKADEMİK PERSONEL FOTOĞRAF: 1. ADI: Oğuz 2. SOYADI: Ozan 3. DOĞUM YERİ: Ankara 4. DOĞUM TARİHİ(GG.AA.YYYY): 26.07.1978 5. İLETİŞİM BİLGİLERİ: 5.1. BÖLÜM: Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı 5.2.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : Mezuniyet Töreni SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /04/2017 Konu : Mezuniyet Töreni SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 26/04/2017-29526 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BEND38RCB* Sayı : 75548883-880-E.29526 26/04/2017 Konu : Mezuniyet Töreni SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Anadolu

Detaylı

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim faaliyetlerini, beģ fakülte, iki yüksekokul,

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) EK 1 KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşları kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü nün tarih ve 644 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ġahġn BaĢkanlığında toplandı. KARAR 44.01-2547 sayılı

Detaylı

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) Kamu kurum-kuruluşlar kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARARLARI. Oturum Tarihi Oturum Saati Oturum Sayısı 29/01/ : /10 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 29/01/2016 tarihinde saat 10:00 da Rektör Prof.Dr. Kutbeddin 10.1. ÜNİVERSİTEMİZ FEN FAKÜLTESİ BÜNYESİNDE KURULAN MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK PROGRAMI NA KADRO AKTARILMASI

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KASIM 2016 AKADEMİK BİRİMLERİMİZ 13 FAKÜLTE 3 ENSTİTÜ 5 YÜKSEKOKUL 1 KONSERVATUAR FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ ( Kuruluş: 1992 ) FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ( Kuruluş: 1992 ) ZONGULDAK

Detaylı

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) 2014-DUS SONBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 64,45240 64,45240 102911074 ÇUKUROVA

Detaylı

2013-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2013-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) VE LAR () YERLEŞEN BOŞ 100311014 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ 1 1 0 63,01326 63,01326 100311023 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ

Detaylı

A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU. A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler

A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU. A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler A.12.UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU A.12.1.YERLEŞİM DURUMU A.12.1.a. Yüksekokulun Yerleşmiş Olduğu Bina ve Tesisler Kullanılan Kapalı Alan : 2,122 m 2 Açık Alan : 2,202 m 2 Derslik Adedi : 8 adet Kütüphane

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİLGİ PAKETİ 2013-2014 1 GENEL BĠLGĠLER Selçuk Üniversitesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi Konya'da 27 Haziran 1987 yılında kurulmuģtur. Eğitim süresi 5 yıldır. DiĢ Hekimliği Fakültesine

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı. Sayı : Konu : Aday Memur Eğitimi REKTÖRLÜK MAKAMINA Evrak Tarih ve Sayısı: 24/11/2017-148596 T.C. Personel Daire Başkanlığı *BEBE5LM33* Sayı : 85123808-774.06.02. Konu : REKTÖRLÜK MAKAMINA Üniversitemiz hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında, birimlerimizde

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YÖNETİM Dekan Prof. Dr. Ali Ulvi YILMAZER Dekan Yardımcısı Prof. Dr.Filiz ÖZÇELĠK Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent AKAY Fakülte Sekreteri Nezihe ER Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı.

Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Alim YILDIZ Başkanlığında toplandı. Karar No 1- Üniversitemizce ilan edilen Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı nda açık

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI Toplantı Tarihi :13/03/2014 Toplantı Sayısı :2014/9 Toplantıda Alınan Karar Sayısı :10

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI Toplantı Tarihi :13/03/2014 Toplantı Sayısı :2014/9 Toplantıda Alınan Karar Sayısı :10 Üniversite Senatosu Prof Dr Peyami BATTAL Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır Karar 2014/9-1 (Sayfa 1/6) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığının 03032014 tarih ve 146 sayılı yazısı ile ekleri

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerde Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Dallar ve Kontenjanları* Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-DUS ilkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) Üniversitelerde Diş

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK. İletisim Bilgileri. Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arif ŞAYBAK İletisim Bilgileri Adres: Toros. M. 78028 S. Özbey APT K:11 D:11 Çukurova/ ADANA(Aile) Telefon: +905368823282 Mail: arif_saybak@yahoo.com 2. Doğum Tarihi: 1984 3. Unvanı:

Detaylı

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır.

Binamızın açılışı 24 Mayıs 2011 günü Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yapılmıştır. FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 22/05/2008 tarih ve 2809 sayılı kanuna eklenen Ek-101 Maddeye göre 22/05/2008 tarih ve 5765/1 sayılı yasa ile kurulmuştur. Fakültemiz, 2009-2010

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2014-DUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 102911011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AĞIZ, DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ 1 1 0 62,91719 62,91719 102911074 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ÇOCUK

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI

BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI BOZOK ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI Toplantı Sayısı: 04 Sayfa: 1 Karar Tarihi: 14/12/2006 Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hk. 2006.004.009- Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Detaylı

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL)

2015-DUS GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR () 100111043 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi / Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 2 2 0 63,83396 65,51024 100111016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

KARAR 20.01- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın 20.05.2010 tarih ve 673 sayılı yazısı görüģüldü.

KARAR 20.01- Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı nın 20.05.2010 tarih ve 673 sayılı yazısı görüģüldü. T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ YÖNETĠM KURULU KARARLARI KARAR TARĠHĠ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Zehra SEYFĠKLĠ baģkanlığında toplandı. KARAR 20.01- Fen-Edebiyat

Detaylı

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GENEL DEĞERLENDĠRME 4 Misyon Vizyon 4 Değerlerimiz 5 Temel Amaç ve Hedefler 5 Yatırımların Finansman Kaynakları

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /03/2017 Konu : Proje Tabanlı Mevlana Programı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /03/2017 Konu : Proje Tabanlı Mevlana Programı Evrak Tarih ve Sayısı: 15/03/2017-18848 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BE843KJ60* Sayı : 75548883-100-E.18848 15/03/2017 Konu : Proje Tabanlı Mevlana Programı SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /08/2017 Konu : Uygulama Oteli SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. Sayı : E /08/2017 Konu : Uygulama Oteli SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Evrak Tarih ve Sayısı: 04/08/2017-54036 T.C. VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ *BE5U3R88D* Sayı : 75548883-800-E.54036 04/08/2017 Konu : Uygulama Oteli SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Cumhuriyet