Do ay. Kurtlar. Yellowstone Ulusal Park nda. Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Do ay. Kurtlar. Yellowstone Ulusal Park nda. Dünya Döndükçe Sabriye Afl r"

Transkript

1 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Yellowstone Ulusal Park nda Do ay yilefltiren Kurtlar Dünyan n ilk ve en eski ulusal park olan ABD deki Yellowstone Ulusal Park, insanl a verilen inan lmaz bir yaflamsal denge dersine ev sahipli i yapt nsanlar tar m ve sürü hayvancıl na bafllayana dek, dünyan n en yayg n y rt c hayvan olan kurtlar, tüm Avrasya da, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika da yaflamlar n sürdürüyorlard. Ancak özellikle Bat Avrupa gibi yo un yerleflim olan geliflmifl ülkelerde, insanlar taraf ndan say lar h zla azalt ld. Amerika tarihinde, pek çok eyalet kurtlara kap lar n kapam flt. 86

2 1995 k fl ndan 2004 k fl na kadar; bozkurtlar n say s n n 21 den 106 ya ç kmas yla, elk geyiklerinin say s 16 bin 791 den 8 bin 335 e düflmüfltü. Bugün ise Yellowstone Ulusal Park ndaki kurtlar n say s, civar nda Tehlikeli bir tür olarak görüldü ü için rastland klar yerde öldürülen bozkurtlar n ABD de soyu tükenmek üzereydi. Amerika n n bir do a harikas olan Yellowstone Ulusal Park nda ise, bambaflka bir sorun vard : Amerika da yetiflen bir geyik türü olan elk geyiklerinin say s inan lmaz ölçüde art yordu. Üstelik sorun bununla da s n rl de ildi. Geyikler Ulusal Park taki tüm bitki örtüsünü yiyip bitirmek üzerelerdi. Topra n büyük k sm ç plak kalm fl, erozyonlar artm flt. Ve a açlar 50 santimetrenin üzerine ç kabilecek kadar bile boy atamadan geyiklerin midesine iniyorlard. Bölgenin bu iki önemli sorununu, Kurt Projesi ad alt nda ortak bir çözüme kavuflturmak isteyen biliminsanlar, Kanada da özel olarak yetifltirip, koruma ve gözlem alt nda tuttuklar kurtlar Yellowstone Ulusal Park na götürmeye karar verdiler ve 1996 da ABD Bal k ve Yaban Hayat Dairesi taraf ndan, Kanada dan al nan 14 kurt, Yellowstone Ulusal Park na b rak ld. Ertesi y l 1996 da da, 17 kurt daha Ulusal Park n topraklar na sal verildi. 70 y ll k devams zl klar n n ard ndan, kurtlar n Yellowstone Ulusal Park topraklar na ad m atmas ndan sonra yaflanan inan lmaz de ifliklikleri, George Monbiot anlat yor: Geçti imiz yar m yüzy l n en ilginç bilimsel bulgular ndan biri yayg n olarak görülen beslenim etkileflimi kavram d r. Beslenme Geyikler Ulusal Park taki tüm bitki örtüsünü bitirmek üzereydi. XXX 87

3 etkileflimi, besin zincirinin tepesinden bafllay p alt basamaklar na do ru devam eden ekolojik bir süreçtir. ABD deki Yellowstone Park na kurtlar n sal nd 1995 y l ndan itibaren olanlar, bunun klasik bir örne idir. Hepimiz biliyoruz ki, kurtlar baz hayvanlar öldürür, fakat baflka birço una hayat verdikleri az bilinen bir gerçektir. Kurtlar dönmeden önce -yetmifl y ld r yoktular-, onlar avlayacak bir fley olmad için insanlar n tüm çabalar na ra men geyiklerin say s artt kça artt ve otlayarak bitki örtüsünü neredeyse yok olacak derecede azaltt lar, tümünü yediler. Fakat say lar az olmas na ra men, kurtlar döner dönmez, önemli etkileri gözükmeye bafllad. Bafllang çta, geyiklerin bir k sm n öldürdüler. Fakat önemli olan fley bu de ildi. Daha da önemlisi, geyiklerin davran fllar nda de iflikli e sebep oldular. Geyikler, kurtlar taraf ndan kolayl kla tuza a düflürebilecekleri yerlerden, özellikle vadi ve bo azlardan uzak durmaya bafllad lar. Ve bu yerler, yeniden canlanmaya bafllad. Baz alanlarda, a açlar n boyu sadece alt y lda dörde katland. Daha önce sö ütlerin 50 santimetreden daha fazla büyüyemedi i ç plak vadi yamaçlar h zla kavak ve sö üt ormanlar haline geldi. Ard ndan, bu geliflen ormanlara, kufllar gelmeye bafllad. Ötücü ve göçmen kufllar n say lar çok artt. A aç yemeyi seven kunduzlar n say s da art yordu. Ve kunduzlar da, asl nda t pk kurtlar gibi, ekosistem mühendisleridir, di er türler için nifller yarat rlar. Ve infla ettikleri bentler, su samurlar, misk s çanlar, ördekler, bal klar, sürüngenler ve amfibiler için yaflam alan yarat r.

4 Kurtlar, çakallar öldürdüler ve bunun sonucunda da tavflanlar n ve farelerin say lar artt. Tavflan ve farelerin artmas ; flahinlerin, gelinciklerin, tilkilerin ve porsuklar n da say lar n n artmas n sa lad. Kurtlar n b rakt klar leflleri yemek için ise, kargalar ve kartallar geldi. Onlarla ay lar da beslendi. Ve onlar n da popülasyonu k smen artt çünkü canlanan çal l klarda daha fazla bö ürtlen vard. Ve ay lar, geyik yavrular n n baz lar n öldürerek kurtlar n yaratt etkiyi güçlendirdi. Fakat tüm bunlardan çok daha ilginç bir baflka fley daha oldu: Kurtlar, nehirlerin de davran fl n de ifltirdi. Nehirler daha az menderesler çizmeye bafllad ve dolay s yla daha az erozyon oldu. Kanallar n daralmas yla daha çok havuz ve kumul olufltu. Bunlar n her biri, habitatlar için harika geliflmelerdi. Nehirler, kurtlar n gelmesiyle de iflmiflti. Ve bunun sebebi, yeniden canlanan ormanlar n nehir k y lar n sa lamlaflt rmas, buna ba l olarak da k y lar n çöküflünün azalmas ve daha sabit hale gelmesidir. Benzer biçimde, baz bölgelerde geyiklerin uzaklara sürülmesi ve vadi yamaçlar nda bitki örtüsünün canlanmas yla erozyonlar Beslenme zinciri do an n dengesini koruyor

5 Yellowstone Ulusal Park, ABD nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinin kesiflti i noktada, 8987 km 2 lik bir alanda yer al yor. Dünyadaki s cak su kaynaklar n n yar s burada bulunur. Yellowstone da s cak su ve buhar havaya püskürten 300 den fazla gayzer, 290 dan fazla flelale bulunmaktad r. Ulusal Park, memeliler, kufllar, bal klar ve sürüngenlerin yüzlerce türüne ev sahipli i yapmakta, özellikle Kuzey Amerika boz ay s, Amerikan kara ay s, Kanada geyi i, antilop, çakal ve vaflaklar yo un olarak bulunmaktad r. Yellowstone da yaklafl k bin 100 çeflit yerli, 200 den fazla egzotik bitki yetiflmektedir. UNESCO Dünya Miras Listesi nde de yer alan Park, her y l yüzbinlerce yerli ve yabanc ziyaretçiyi a rl yor. azald, çünkü bitki örtüsünün yay lan kökleri topra n sabitleflmesini sa lad. Böylece, az say da olmalar na karfl n kurtlar, sadece Yellowstone Ulusal Park n n ekosistemini düzenlemek ve iyilefltirmekle kalmad ; bu devasa alan n fiziksel co rafyas n da de ifltirdi. Yellowstone Ulusal Park nda, 1995 ten bu yana yaflanan de iflimden yaban hayat tutkunlar ve turistler oldukça memnunlar. Yellowstone a her y l on binlerce kifli yaln zca kurtlar izlemeye gidiyor ve bölge ekonomisine yaklafl k 35 milyon dolarl k bir katk da bulunuyor. Uzmanlar da, bozkurtlar n do al döngüye kat lmas ndan sonra yaflanan ekolojik de ifliklikleri kaydetmeyi sürdürüyorlar. Tüm dünya ise, kurtlar n do al yaflamda neden olduklar hayati de iflimi ilgiyle izliyor ve do al denge için her bir canl n n nas l da ayr lmaz bir öneme sahip oldu unu, do an n kendi anlat m biçimiyle bir kez daha ö reniyor 90

Gezegenimizin Koruyucular

Gezegenimizin Koruyucular Gezegenimizin Koruyucular Foto: Aykut nce 8 Bilim Çocuk Öyle güzel bir gezegende yafl yoruz ki... Üstelik, yaln z de iliz. Bu güzel gezegeni birbirinden ilginç milyonlarca canl türüyle paylafl yoruz. Ne

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi

cm yk dipkazan kültüvatör pamuk hasat makinesi patates dikim makinesi flekerpancar hasat makinesi tar m makineleri zeytin silkme makinesi cm yk tar m makineleri traktör tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri tar m makineleri pulluk zeytin silkme makinesi kepçe

Detaylı

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k

Meyveler. Meyveler Çark felek. Meyveler. Yalanc de. F nd k cocukkarton.qxp 6/8/05 3:31 PM Page 1 Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Meyveler Çark felek Karabiber Eflekh yar Amasya Elmas F nd k Yalanc de K z lc k Feijoa Patl

Detaylı

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI

SÖYLEfi. AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes SÖYLEfi AVRUPA B RL UYUM SÜREC NDE TÜRK YE DE ENERJ ve ÇEVRE POL T KALARI Doç. Dr. TANAY SIDKI UYAR Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI

7. ÜN TE. IfiIK VE SES. 1. IfiIK LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 2. AYNALAR VE KULLANIM ALANLARI. 3. SES LE MADDEN N KARfiILAfiMASI 7. Ü TE 7. IfiIK VE SES 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI 2. AYALAR VE KULLAIM ALALARI 3. SES LE MADDE KARfiILAfiMASI 1. IfiIK LE MADDE KARfiILAfiMASI Ifl k Kaynaklar Cisimleri görmemizi sa layan; yak lan

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-

köflelik Bizim y llar Ben SBF de yat l okuyamad m. Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye- 37-51 son 8/18/07 11:58 AM Page 37 köflelik Güngör Uras Bizim y llar Bizim dönemimizde herkesi ilgilendiren en önemli olay, Harbiye-Mülkiye basket maçlar ile s k s k düzenlenen münazaralard. Münazaralarda

Detaylı

Jeanne Calment, ölümünden bir y l önce (121 yafl nda) ç kan ve an lar n anlatt rap CD siyle görülüyor.

Jeanne Calment, ölümünden bir y l önce (121 yafl nda) ç kan ve an lar n anlatt rap CD siyle görülüyor. Efsanevi sinema oyuncusu James Dean le özdeflleflmifl ve onun da üzerinde karar k ld bir yaflam ve ölüm biçiminin simgesi haline gelmifl h zl yafla genç öl! slogan n n, insan ömrünü uzatmaya adanm fl bilimadamlar

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü

Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü Dr. Yeflim Toduk Akifl Her Zaman B Z Kazan r Reklam Mühendisli i nden letiflim Dan flmanl na uzanan, çeyrek asra çok daha fazlas n s d ran bir öykü iflbir ile reklam ve iletiflim sektörünün türkiye deki

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

Mars ve Titan da Metan n Esrar

Mars ve Titan da Metan n Esrar Mars ve Titan da Metan n Esrar Günefl Sistemi nde Dünya d fl ndaki tüm gezegenler aras nda yok olmufl ya da süregelen yaflam potansiyeli en yüksek olan Mars. Birçok bak mdan Dünya y and r yor: Ortaya ç

Detaylı

YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi

YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi turkiyedepremx1.qxd 4/3/06 11:59 AM Page 108 YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi zmit Körfezi ndeki TÜPRAfi rafinerisinin 115 metre boyundaki bacas 17 A ustos depreminde devrildi ve ç kan

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI

ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI ISLAMOPHOBIA KONUfiMALARI Aral k 2007- Kas m 2008 Sunum Hans Koechler Saied Reza Ameli Shenaz Bunglawala Haz rlayan Sevinç Alkan Özcan Tercüme Melahat Yalç n Talha Üstünda Gülnur K l ço lu Seyyid Hüseyin

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi

De iflimin Liderli i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Dr. Yeflim Toduk Akifl De iflimin li i fl Orta Olarak nsan Kaynaklar Yönetimi Örgütsel de iflim için olmazsa olmaz, liderdir. ise ekibi ile var olur. Vizyonunu, ekibi ile bütünlefltirerek, onlarla ortak

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Emin Ad mlarla Yürüyor

Emin Ad mlarla Yürüyor RÖPORTAJ YALTES Gelece e Emin Ad mlarla Yürüyor Ümit BAYRAKTAR: Öncelikle YALTES ile ilgili genel bir de erlendirme yapar m s n z? Yola ç kt n z zaman koyulan hedefler nelerdi? Bu hedeflerin ne kadar na

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı