DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠÇĠN ĠTTĠFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS ĠLĠNĠN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASININ HARĠTALANDIRILMASI PROJESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠÇĠN ĠTTĠFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS ĠLĠNĠN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASININ HARĠTALANDIRILMASI PROJESĠ"

Transkript

1 DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠÇĠN ĠTTĠFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS ĠLĠNĠN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASININ HARĠTALANDIRILMASI PROJESĠ KARS

2 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 2 GĠRĠġ I. BM Ortak Programı ve Proje Süreci... 9 II. Konu... 9 III. AraĢtırmanın Amacı IV. Yöntem V. AraĢtırma Alanı VI. AraĢtırma Verilerinin Değerlendirilmesi BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR (Yrd. Doç. Dr. KürĢat ÖNCÜL) 1. SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR AĢıklık Geleneği Ağıt Masal Halk Hikayesi Efsane Mani Bilmece Dua-Beddua Fıkra Atasözü ve Deyimler Ninni ve Tekerleme Kaynaklar Kaynak ġahıslar

3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM GÖSTERĠ SANATLARI (ArĢ. Gör. Adem BALKAYA) 2. GÖSTERĠ SANATLARI Halk Müziği Halk Oyunları Halk Çalgıları ve Çalgı Yapımı Çocuk Oyunları Sportif Oyunlar Geleneksel Tiyatro Kaynaklar Kaynak ġahıslar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DOĞA VE EVRENLE ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR (YRD. DOÇ. DR. NESRĠN GÜLLÜDAĞ) 3.1. HALK TAKVĠMĠ VE METEOROLOJĠSĠ Halk Takvimi Günün Vakitleri Uğurlu Gün Ve Saatler Gün ve Ay Ġsimleri Sayılı veya Hesaplı Günler Mart Dokuzu April BeĢi Halk Meteorolojisi Rüzgarlar Yıldızlar KuĢlar

4 Çiçekler Ayın ġekline Göre Hava Tahmini Kocakarı Soğukları (Berdelacüz) Ülker Çarpması Cemre Yağmur Duası Mevsimlik Bayramlar Nevruz Hıdrellez Hızır Koç Katımı Halk Takvimi Kaynak ġahıslar Halk Mutfağı Yemek Yapılan Yer Yiyecek, Ġçecek ve Kapkacakların Saklandığı Yer Kapkacak Tahıl Ürünleri Meyve ve Sebzeler Hayvanlar Hayvansal Ürünler Yabani Otlar Yemekler Özel Gün Yemekleri Ekmek ÇeĢitleri Halk Mutfağı Kaynak KiĢiler

5 Kaynaklar Kutsal Mekanlar Hasan Harakani Türbesi ve Evliya Camii Ağbaba Örenyeri Diğer Önemli Kutsal Mekanlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TOPLUMSAL UYGULAMALAR, RĠTÜELLER (Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÖKġEN) 4.1. TOPLUMSAL UYGULAMALAR Doğum Adetleri Evlenme Gelenekleri Ölüm Adetleri Sünnetle Ġlgili Gelenek ve Uygulamalar Yaylacılık Kaynak ġahıslar Kaynaklar BEġĠNCĠ BÖLÜM EL SANATLARI (Okt. Alper BAHTĠYAROĞLU) 5.1. EL SANATLARI Demircilik Dokumacılık TaĢ Ustalığı Ev EĢyası Yapımı Güveç Yapımı: Tandır Yapımı: El ĠĢçiliği Obsidyen TaĢı

6 Obsidyen TaĢının Tedavi Amaçlı Kullanımı Saraçlık Geleneksel Giyim KuĢam Kaynaklar Kaynak KiĢiler

7 SUNUġ Sosyal ve toplumsal alandaki geliģmelerin, insan hayatında hemen her Ģeyi baģ döndürücü bir hızla değiģtirdiği günümüz dünyasında, somut kültür ürünlerinde olduğu gibi, sözlü aktarıma dayalı kültürel alanda da hızlı bir değiģme ve geliģme yaģanmaktadır. Bu bağlamda, yarınlara aktaracağımız kültürel mirasın tespiti ve korunarak yaģatılması konusu, bu alanda faaliyet yürüten kiģi ve kurumların ortak çalıģma mecburiyetini beraberinde getirmiģtir. Bunun doğal sonucu olarak birçok kurumda bu türden çalıģmalar zorunlu hale gelmiģtir. Halkbilimi alanında yapılan çalıģmaların kurumsal bir kimlik statüsünde sürdürüldüğü merkezlerden biri durumunda olan üniversitemiz bünyesinde sözlü kültür mirasımızın tespiti, korunması ve yaģatılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Somut olmayan kültürel miras araģtırma çalıģmalarında geleneksel kültürümüze iliģkin değerler ilk elden derlenmekte araģtırmacıların ve kamuoyunun hizmetine sunulmaktadır. Proje kapsamında Kars ın incelenmeye değer bulunmasının temelinde folklorik malzeme alanında büyük bir zenginliğe sahip olması gelmektedir. Bu bağlamda Kars bin yıllık bir süreçte Türk tarihi açısından zengin bir kültürel yapıyı bağrında saklama imkanı bulmuģtur. Bölgemizin iklim Ģartları ve coğrafi koģullarının da etkisiyle Kars kültürel 7

8 dokusunu koruyabilmiģ zamana karģı meydan okuyarak bu folklorik malzemeyi saklayabilmiģtir. Üniversitemiz, UNESCO ve Kültür Bakanlığı ile yürütülen bu çalıģma ile halk kültürü ürünlerini belgeleme, yayın ve tanıtım yoluyla kamuoyu ile paylaģma çalıģmaları yoluyla somut olmayan kültürel miras, somut örneklere dönüģmüģtür. Bu çalıģmanın ortaya konmasında emeği geçen araģtırmacılarımıza ve proje paydaģlarımıza teģekkür ediyorum. AraĢtırmanın Türk Halk kültürüne katkı sağlaması dileğiyle Prof. Dr. Sami ÖZCAN Kafkas Üniversitesi Rektörü 8

9 GĠRĠġ I. BM Ortak Programı ve Proje Süreci BirleĢmiĢ Milletler Ortak Programı kapsamında ulusal ortak Kültür ve Turizm Bakanlığı iģbirliği ile yürütülen, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine UlaĢma Fonu çerçevesinde, Doğu Anadolu da Kültür Turizmi için Ġttifaklar Projesi nin sözleģmesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı, UNDP, UNESCO, UNWTO, UNICEF tarafından tarihinde imzalanmıģtır. Projenin amacı Türkiye nin somut ve somut olmayan kültürel mirası ile kültür turizminin geliģtirilmesi, stratejik olarak yönlendirilmesi, önceliklerin belirlenmesi ve korunması için Kars ta bir model üretilmesi için kapasitenin geliģtirilmesidir. 17 Nisan 2009 tarihinde Program Yönetim Komitesi 1. toplantısında kabul edilen faaliyet planında öngörüldüğü üzere, Somut Olmayan Kültürel Miras, Korunması ve Tanıtımı / Yerel ve Ulusal Envanterlerin Hazırlanması na yönelik bölgesel çalıģtay 23 Haziran 2009 tarihinde Kars ta gerçekleģtirilmiģtir. Somut olmayan kültürel miras ulusal envanterinin hazırlanması Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda uzun bir dönemi kapsayan, dinamik bir süreçtir. Proje uygulama süresinin kısa olduğu dikkate alındığında, BirleĢmiĢ Milletler Ortak Programının somut olmayan kültürel mirasa iliģkin faaliyetlerinin; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kafkas Üniversitesi ve UNESCO ile birlikte uygulanmasına ve Kars ilinin somut olmayan kültürel miras unsurlarının öncelikle tespiti ve haritalandırılmasına iliģkin çalıģmaların yapılmasına karar verilmiģtir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kafkas Üniversitesi ve UNESCO iģbirliği ile ilki 2 gün süreli Ekim 2009 tarihleri diğeri ise 12 Aralık 2009 tarihinde olmak üzere Kars Kafkas Üniversitesi nde ve Kars Simer Otel de iki ayrı çalıģtay yapılmıģtır. II. Konu Türkiye nin somut ve somut olmayan kültürel mirası ile kültür turizminin geliģtirilmesi, stratejik olarak yönlendirilmesi, önceliklerin belirlenmesi ve korunması amacıyla Kars ta bir model üretilmesi için kapasitenin geliģtirilmesidir. BeĢ ayrı konu baģlığı seçilmiģ ve her konu baģlığı da alt baģlıklara ayrılmıģtır. Konu baģlıkları için de hem bakanlıktan hem de üniversiteden birer koordinatör atanmıģtır. 9

10 1. SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR: aģıklık geleneği, ağıt, masal, halk hikayesi, efsane, mani, bilmece, dua-beddua, kıssadan hisse, fıkra, atasözü ve deyimler, ninni ve tekerleme Bakanlık Üniversite Koordinatör Timur YILMAZ KürĢat ÖNCÜL 2. GÖSTERĠ SANATLARI: Halk müziği, halk oyunları, halk çalgıları ve çalgı yapımı, çocuk oyunları, sportif oyunlar (cirit vb.), geleneksel tiyatro (köy seyirlik oyunları, deve oyunu, köse oyunu vb.) Bakanlık Üniversite Koordinatör Nilüfer Z. ÖZÇÖREKLĠGÖL Adem BALKAYA 3. TOPLUMSAL UYGULAMALAR, RĠTÜELLER VE ġölenler: Doğum, evlenme, ölümle ilgili gelenekler, yaylacılık, inanıģlar (tekke türbe ve yatırlarla ilgili inanıģlar, yağmur duası, dini gelenekler) Bakanlık Üniversite Koordinatör AyĢe AKMAN Cengiz GÖKġEN 4. DOĞA VE EVRENLE ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR: Mevsimlik bayramlar (nevruz, hıdrellez, saya gezme, koç katımı, gündönümü, yeni yıl kutlaması), halk takvimi (eski ay ve gün hesapları), hava tahmini, halk mutfağı (yöresel yemekler, geleneksel aģçılar, tören yemekleri (düğün ve bayram), kap kacak çeģitleri Bakanlık Üniversite Koordinatör Mümtaz FIRAT Nesrin GÜLLÜDAĞ 5. EL SANATLARI: El sanatları (gümüģ iģçiliği, halı-kilim, çorap yapımı, dokumacılık, ağaç iģçiliği, keçe, bakırcılık, eyercilik, semercilik, deri iģçiliği, taģ iģçiliği, bıçak yapımı vb.), yapı ustalığı, geleneksel kıyafetler, geleneksel zanaatlar demircilik, kalaycılık, nalbantlık vb.) Bakanlık Üniversite Koordinatör Mahmut DAVULCU Alper BAHTĠYAROĞLU III. AraĢtırmanın Amacı Doğu Anadolu da Kültür Turizmi Ġçin Ġttifaklar, Kars Ġlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması Projesinin amacı öncelikle kültür turizminin geliģtirilmesi, doğru yönlendirilmesi ve korunma ihtiyacı olanların korunmaya alınması ve daha sonra yurt genelinde yapılacak olan diğer çalıģmalara da model olması amaçlanmıģtır. 10

11 IV. Yöntem AraĢtırmada kullanılan en temel yöntem soru-cevaptır. Ancak bunun yanında gözlem baģta olmak üzere diğer alan araģtırması yöntemleri de kullanılmıģtır. V. AraĢtırma Alanı Projeyi baģlattığımız dan tarihine kadar Kars/Merkez de 12, Akyaka da 8, Arpaçay da 9, Digor da 6, Kağızman da 6, SarıkamıĢ ta 10, Selim de 17, Susuz da 9, ilçe merkezleri de dahil olmak üzere toplam 79 köye gidilmiģ ve derlemeler yapılmıģtır. Gidilen yerleģim birimlerinin tam listesi aģağıdaki gibidir: YERLEġĠM YERĠ KARS MERKEZ Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Merkez- Gelirli Cumartesi N. Güllüdağ Merkez- BaĢgedikler Pazar N. Güllüdağ Merkez- Alaca Pazar N. Güllüdağ Merkez- Dikme Cuma N. Güllüdağ Merkez- Verimli Cumartesi N. Güllüdağ Merkez- Karacaören Cumartesi N. Güllüdağ Merkez- Esenkent Pazar N. Güllüdağ Merkez- Ocaklı Pazar N. Güllüdağ Merkez- Cumhuriyet Cuma N. Güllüdağ Merkez- Kümbetli Pazar N. Güllüdağ Merkez- Halefoğlu Cuma K. Öncül Merkez- Hacıhalil ÇarĢamba K. Öncül YERLEġĠM YERĠ AKYAKA 11

12 Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Akyaka- BoyuntaĢ Köyü Cuma A.Balkaya Akyaka- Ġncedere Cumartesi A.Balkaya Akyaka- Büyük Durduran Cuma A.Balkaya Akyaka- ĠbiĢ Cumartesi A.Balkaya Akyaka- Esenyayla Pazar A.Balkaya Akyaka- Kayaköprü Cumartesi A.Balkaya Akyaka- Kürekdere Pazar A.Balkaya Akyaka- Merkez Pazartesi A.Balkaya YERLEġĠM YERĠ ARPAÇAY Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Arpaçay- Telek Cumartesi C. GökĢen Arpaçay- Carcı Pazar C. GökĢen Arpaçay- Bozyiğit Cuma C. GökĢen Arpaçay- Koç Cumartesi C. GökĢen Arpaçay- Merkez Pazar C. GökĢen Arpaçay- Kuyucuk Pazar C. GökĢen Arpaçay- Tepecik Cuma C. GökĢen Arpaçay- Değirmenköprü Cumartesi C. GökĢen Arpaçay- Mescitli Cuma K. Öncül Arpaçay- Büyük Çatma Cuma K. Öncül Arpaçay- TaĢdere Cumartesi K. Öncül 12

13 YERLEġĠM YERĠ DĠGOR Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Digor- TürkmeĢen Cumartesi K. Öncül Digor- Kocaköy Pazar K. Öncül Digor- Varlı Pazar K. Öncül Digor- Celal Pazar K. Öncül Digor- HalıkıĢlak Cuma K. Öncül Digor- Merkez Cumartesi K. Öncül YERLEġĠM YERĠ KAĞIZMAN Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Kağızman- CamıĢlı Cumartesi K. Öncül Kağızman- Kötek Pazar K. Öncül Kağızman- ġaban Cuma K. Öncül Kağızman- Merkez Cumartesi K. Öncül Kağızman- Çilehane Köyü Cumartesi K. Öncül Kağızman- Paslı Pazar K. Öncül YERLEġĠM YERĠ SARIKAMIġ Gidilecek Yer Tarih Koordinatör SarıkamıĢ- Ġsisu Cumartesi A.Balkaya SarıkamıĢ- BalabantaĢ Pazar A.Balkaya SarıkamıĢ- Karaurgan ÇarĢamba A.Balkaya 13

14 SarıkamıĢ- Ġnkaya Köyü Cuma A.Balkaya SarıkamıĢ- Balıklı Cumartesi A.Balkaya SarıkamıĢ- Sallıpınar Pazar A.Balkaya SarıkamıĢ- Boyalı Pazartesi A.Balkaya SarıkamıĢ- Alisofu ÇarĢamba A.Balkaya SarıkamıĢ- Merkez PerĢembe A.Balkaya SarıkamıĢ- Kızılçubuk ve Merkez Pazar A. Balkaya YERLEġĠM YERĠ SELĠM Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Selim- Akçakale Cumartesi F. Güven Selim- Tozluca Pazar F. Güven Selim- Bayburt Pazar F. Güven Selim- Oluklu Cumartesi F. Güven Selim- Kırkpınar Pazar F. Güven Selim- Ortakale Cumartesi F. Güven Selim- Sarıgün Cumartesi F. Güven Selim- Benliahmet Pazar F. Güven Selim- Merkez PerĢembe F. Güven Selim- KamıĢlı Cumartesi F. Güven Selim- Darboğaz Köyü Pazar F. Güven Selim- Dölbentli Cumartesi F. Güven Selim- Çıplaklı Köyü Pazar F. Güven Selim- Akyar K. Öncül 14

15 Selim- BölükbaĢı Cumartesi K. Öncül Selim- Laloğlu Köyü Pazar K. Öncül Selim- ÇaybaĢı Pazar K. Öncül YERLEġĠM YERĠ SUSUZ Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Susuz- Kırçiçek Pazar C. GökĢen Susuz- Kırkpınar Cuma C. GökĢen Susuz- Kiziroğlu Cumartesi C. GökĢen Susuz- Kurugöl Pazar C. GökĢen Susuz- Kalecik Pazar C. GökĢen Susuz- Porsuklu Cuma C. GökĢen Susuz- Yolboyu Cumartesi C. GökĢen Susuz- ErmiĢler Pazar C. GökĢen Susuz- ÇamçavuĢ PerĢembe C. GökĢen VI. AraĢtırma Verilerinin Değerlendirilmesi Yapılan derlemeler sonunda bütün gruplardan toplam; Dakika ses kaydı Sayfalık bu ses kayıtlarının deģifre edilmiģ hali Adet Fotoğraf Adet Video kaydı alınmıģtır. 15

16 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR (Yrd. Doç. Dr. KürĢat ÖNCÜL) 1. SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR 1.1. AĢıklık Geleneği AĢık tarzı Ģiir geleneği köklerini ozan baksı edebiyattan alan ve binlerce yıllık bir kültürün bugün için varlığını devam ettiren en önemli sanatsal ürünlerden biridir. XVI. yüzyıldan itibaren sistem ve Ģekil değiģtiren gelenek, her dönem kendine yaģama imkanı bulmuģ ve değiģen Ģartlara uyum sağlayarak varlığını bugüne kadar sürdürmeyi baģarmıģtır. AĢıklık geleneği ülkemizde bugün için daha ziyade Kuzeydoğu Anadolu bölgesi, Orta Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında kalan bazı kesimlerinde yaģamakta ve yaģatılmaktadır. Bu bölgeler içinde Kuzeydoğu Anadolu bölgesi özellikle Azerbaycan sahası ile yakınlığın getirmiģ olduğu tür zenginliği ve bölgenin iklim yapısı dolayısıyla, geleneğin canlı bir Ģekilde yaģamasına ve diğer bölgelerden ayrı nitelikleri bağrında taģımasına olanak sağlamaktadır. Bu özelliklerin somut yönleri ve yakın geçmiģin aģıklık izlerini Boratav ve Aslan 1 çeģitli yönleriyle ele almıģ ve ayrıntılı bir Ģekilde irdelemiģlerdir. Elbette belirtilen çalıģmaların gerçekleģtirildiği dönem ile günümüz aģıklığı arasında oldukça ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bununla birlikte, bugün yalnızca Kars ilinde yaģayan aģık sayısı dahi geleneğin yaģaması ve yaģatılması adına önemli bir orandadır. Bölgedeki aģıkların usta çırak iliģkisi içerisinde yetiģmiģ olması ve geleneğin bu anlamdaki sürdürücülüğünü yapmaları ise dikkate değer bir diğer önemli husustur. Bu sürdürücülükte Kars ve çevresinde yakın tarihe kadar canlı bir Ģekilde devam eden usta çırak iliģkisi, geleneğin binlerce yıllık süreç içerisinde oturduğu edep ve erkanı göstermesi söz ve müzik özelliklerini korunması adına tarihsel sürecin yansımalarını taģımaktadır. Elektronik kültür ortamının etkileri aģık tarzı Ģiir geleneğini etkilemiģ olmakla birlikte kültürel doku, yeni yetiģen aģıkların geleneksel formu korumalarını ve aktarmalarını diğer bölgelere oranla nispeten kolaylaģtırmaktadır. 2 AĢık tarzı Ģiir geleneğindeki bu zenginlik, ilin Anadolu, Ġran ve Azerbaycan bölgeleriyle irtibat halinde olması nedeniyle müzikal zenginliğe olanak tanımaktadır. AĢıklarca, aģık havaları, aģık makamları veya aģık hacavatları (hecevat) adı verilen türün makamları birbirinden zengin kültürel izleri barındırmaktadır. Özellikle 1 ASLAN, Ensar (1975): Çıldırlı AĢık ġenlik,hayatı-ġiirleri-hikayeleri,ankara. BORATAV, Pertev Naili (1988): Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, Ġstanbul Adam Yayınları. 2 ÇOBANOĞLU, Özkul (2000): AĢık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Ankara, Akçağ Yayınları, 16

17 Azerbaycan etkisinde kalan kuzeydoğu Anadolu bölgesinde aģıkların kullandığı ezgi kalıplan için "makam" terimi kullanılmakla birlikte, bu terimin/terimlerin klasik Türk müziğindeki makamlarda görülen adlandırmalardan ziyade aģık ve dinleyici çevresi iliģkisinde adlandırmaların ortak referans noktası oluģturduğunu belirtmek gerekir: Bölgedeki aģık havalarının birkaçını divani, güzellerne, tecnis, Kerem havaları, muhammes, satranç, nasihat, yanıltma, taģlama, tekellüm, destan, deyiģ, koçaklarna, derbeder, hoģ damak, zarıncı, civan öldüren, garibi, Sümmani, cenkleme, yedekleme, Ģikeste, üç kollu, beg usulü, çakırdama, zencirleme, dudak değmez, dumalar, Köroğlu, Köroğlu güzellemesi. Köroğlu koçaklaması, yar havası, maya, sarı yıldız ve Türkmani Ģeklinde ifade etmek mümkündür. Somut Olmayan Kültürel Miras listesi içerisinde Türkiye deki önemli öğelerden biri olan aģıklık geleneğinin gelecekte de var olması, tanıtımı ve aktarılması anlamında önemli bir merkez konumunda bulunan Kars, geleneği özgün örnekleriyle gelecek nesillere aktaracak bir merkez konumundadır. Konuyla ilgili metinlerden birkaçı aģağıda verilmiģtir. Seher vakti telli turnam, Öttü benden uzaklaģtı, Karlı dağların ardına, Gitti benden uzaklaģtı. Bir seyirlik peri kızı, Ġçerime koydun sızı, Seher vaktinin yıldızı, Açtı benden uzaklaģtı. Kim demiģti bu bahar iken, Ben bülbülüm yar gül iken, 17

18 Her yanımda çakıl diken, Bitti benden uzaklaģtı. Ġhsanıyım budur halim. Behey zalim kızı zalim, Okumadan arzu halim, Yırttı benden uzaklaģtı.. (Kağızman/Kötek) AĢık ġenlik in eseri Mereke divanı Be hey Allah eziz eziz ya reb yaradan senden medet Bizi yoğdan var eyleyen ganı sübhan birdi bir Abı ateģ hacı bagdan yarana insan birdi bir Mürvetinden halk eyledi on sekiz alemi Canlı cülmü ecümlü külü cihan birdi bir Aman aman yaralı gönlü aman Canlı cülmü hara eller ay eller bizim eller ay eller Canlı cünlü ecünlü külü cihan birdi bir türlü cihan birdi bir Bir dalda beģ elma var bir Ģikestadır Sekiz derviģ dokuz hoca birisi gül destedi. Altı bin altı yüz altmıģ altı dalı var. Gece gündüz gerdüģ vur alma taban birdi bir 18

19 Aman aman yaralı gönül haman aman Gece gündüz gerdür vurar hara eller ay eller Bizim eller ay eller mahı taban birdi bir Yarda aman aman aman aman aman Aman aman aman Ya Allah Muhamed diyen Ali ġahı Merdandır Hasan Hüseyin bu dağı dalı ġahı Merdandır Aman aman aman aman aman Yüz yermi dört bin nedir mecut geldi cihana Cihanda Ģiri yezda veli ġahı Merdandır Aman aman aman aman Karahanlı Murat Yıldız imamlar ifadesi Ġki cihan serverini hoģ yaratmıģ Hüdasın Aman aman aman aman On bir evadı yanında Fatmet ü Zehrası, Sekiz cennetin bezeyi gülü ġahı Merdandır Aman aman aman aman Yaradan aman aman aman aman ġahın aman aman aman 19

20 Küçük yaģta düģtüm gurbet ellere Savruldum savruldum esen yellere esen yellere Derdimi demedim ben kimselere BaĢıma gelmeyen kalmadı benim Derdimi demedim ben kimselere BaĢıma gelmeyen kalmadı benim Derdi derdi felek derde ekledi Vefasız yar döner diye bekledim Yar yar bekledim Ne çileler gördüm ne dertler çektim BaĢıma gelmeyen kalmadı benim Ne çileler gördüm ne dertler çektim BaĢıma gelmeyen kalmadı benim Der böle göz açık dünyaya gelen bir çiçek Göz açık dünyaya gelen bir çiçek Vahtın evvel somluya keģke Evladın dağını görmesin ana Ah çekip saçını yomluya keģke Evladı dağını görmesin ana Ah çekip saçını yomluya keģke Öz gel lalasına zalim yatabilmirem 20

21 Al beni koynuna layla de layla Gözelim layla akanım layla Ben eģki baģımda ay zalım yatabilimirem Al beni koynuna layla de layla Gözelim layla akanımlayla Ben seni beklim ay zalım yolların Yüzümü soküm ay zalım hallarını üste Al beni dimcer ay zalım kollarım üste Al beni koynuna layla de layla Gel al beni koynuna layla de layla Gözelim layla akanım layla Gözelim layla akanım layla (Akyaka/ Kürekdere) 1.2.Ağıt Ölüm, her zaman insanoğluna ağır gelmiģ bu nedenle de yaģanan duygu yoğunluğu farklı Ģekillerde sese ve söze dönüģmüģtür. Sözlü kültür geleneği içinde ağıt adıyla günümüze kadar varlığını devam ettirmiģ olan ve bir tür olarak değerlendirilen ağıtlar, bir yürek yangınının hüzünlü yansımalarıdır ve bu yansımalar ölüm ve sevgi var olduğu sürece de devam edecektir. Ağıt söyleme geleneğinin ilk örneğini Türk tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Alper Tunga sagusunda Alper Tunga nın ölümüne inanamamanın getirdiği acı içerisinde söylenen sözlerde bulmak mümkündür. Tarihsel süreçte bağlam merkezli olması nedeniyle geleceğe oldukça sınırlı sayıda aktarılmıģ olan ağıtlar yazılı kültür anlamında da yakın tarihe kadar sınırlı sayıda bir oranda gelmiģtir. Ancak yakın tarihten itibaren özellikle görsel ve iģitsel teknik araçların geliģimiyle birlikte artan sayıda ağıt kayıt altına alınmıģtır. Bu kayıtlarla birlikte konuyu daha farklı açılardan değerlendirme olanağı ortaya çıkmıģtır. Bu noktada ağıtların içerik olarak ayniliği buna karģın söylemde kullanılan ifadeler sıfatlar, 21

22 benzetmeler, vb çeģitli farklılıklar taģıdığı ortaya konulmuģtur. 3 Ġnsanın var olduğu ve özellikle beklenmedik bir Ģekilde yaģamını yitirdiği her yerde söylenecek olan ağıtlardan birkaçını Ģu örneklerde görmek mümkündür: Kaderim böyleymiģ Cemal ım sana Layık mıdır felek bu ölüm bana Dört tane yavrumu bıraktım sana Layık mıdır felek bu ölüm bana Demedim mi bu ölüm bana Hele bir taģ dibinden kuzu meliyor Figanı da dağı taģı deliyor KomĢular da bulamamıģ geliyor Yitirdim yavrumu sel kenarında KomĢular da bulamamıģ geliyor Yitirdim yavrumu çöl kenarında Dağlara salmıģım seyisler gibi Oy melerim yavrum geyikler gibi Ne dereler koydum ne de taģ dibi Yitirdim yavrumu sel kenarında 3 GÖRKEM, Ġsmail (2001): Türk Edebiyatında Ağıtlar Çukurova Ağıtları, Ankara, Akçağ Yayıınları 22

23 Ne dereler koydum ne de taģ dibi Yitirdim yavrumu sel kenarında Hele yavrumun acısından nasıl durayım Oy yavrum seni nerelerde bulayım Müjdesine beģ yüz altın vereyim Yitirdim yavrumu sel kenarından Müjdesine beģ yüz altın vereyim Yitirdim yavrumu çöl kenarında AĞIT Yükledin üstüme bu gamı felek Bunu götürmeye takatim mi var Eller al giyinmiģ bağ bayram eder Benim kara giyimim hoģa mı gider Benim kara giyimim hoģa mı gider, hoģa mı gider Ey zalim felek çektiğim yeter Hele dertli olmayan yok benimki beter Bir yandan ayrılık bir yandan yokluk Bir yandan sevgilim burnumda tüter (Merkez/Alaca) 23

24 1.3. Masal Masallar insanların yaģadıkları mutsuzluktan çıkıģa imkan sağlayan ve özellikle çocuklara aktardıkları düģünce dünyasının izlerini barındıran sözel anlatılardır. Arkaik kökenleri ve çıkıģ noktaları tartıģılmakla birlikte 4 (Çobanoğlu 2002; Sakaoğlu 2003) kültürler arası geçiģin ve bağlı olarak ortaklıkların yoğun Ģekilde görüldüğü türlerden biri olan masal, yaģam Ģartlarında meydana gelen değiģime inat yaģamaya ve yaģatılmaya devam etmektedir. Bölgede bir nesil öncesine kadar yoğun bir Ģekilde anlatıldığı görülen masallar özellikle kentleģmeye bağlı olarak meydana gelen yeni Ģartlar ve televizyon gibi görsel iletiģim öğeleri nedeniyle geçmiģe oranla anlatılma noktasında bir zayıflamaya uğramıģtır. Ancak günümüzde dahi masalların temel unsurlarından olan formel öğelerin canlı bir Ģekilde korunduğu masallara ulaģmak, masal anası olarak adlandırılabilecek kiģileri görmek ve zengin bir masal dünyasına eriģmek Kars ve çevresi için mümkündür. Kars yöresinden derlenen masalların diğer bölgelere oranla daha çeģitlilik gösterdiğini ifade etmek mümkündür. Bölgenin tarihsel yapısı dolayısıyla Kafkasya da yaģayan Türk nüfusuyla yakın bağların sürdürülmesi bu zenginliğin ve çeģitliliğin korunmasına ve sürdürülmesine katkıda bulunmuģtur. MASAL VarmıĢ, yokmuģ. Bir tane dede varmıģ. Dedenin üç tane kızı varmıģ. Dedeyle kızları o kadar açlarmıģ ki hiçbir Ģeyleri yokmuģ. Bir gün davarcık varmıģ, evvel koyun derisinden yaparlarmıģ. Onu sırtına alır, gidermiģ. GitmiĢ bir gün bir taģın üstünde oturmuģ, bakmıģ ki delikte, darı var. Bu, ağzını açmıģ, dacarcığını doldurmuģ, darı, getirmiģ. Meğerse davarcığının, torbasının dibi delik. Darılar kapıya kadar dökülmüģ. Kalanları götürmüģ kızlar almıģlar, demiģler: Baba bu ne, sen nereden getirdin bunları? DemiĢ: Vallahi, buldum, durun. Bir darı kaynağı buldum. GetirmiĢ kapının önüne, onu yemiģler, içmiģler. Bir daha gitmiģ bu, epey taģımıģ buradan. Bir gün bakmıģ ki bir tane dev gelmiģ, kapının önünde oturmuģ. ÇıkmıĢ demiģ: KardeĢim, sen nesin? DemiĢ: Ne olacağım. Sen benim darımı taģımıģsın hep, ben sürdüm izini geldim senin kapına. Sen darımı vereceksin. DemiĢ: Vallahi benim bir Ģeyim yok. Üç tane kızım var. demiģ. Öyleyse büyük kızını ver 4 ÇOBANOĞLU, Özkul (2002) Halk Bilimi Kuramları ve AraĢtırma Yöntemleri Tarihine GiriĢ, Ankara, Akçağ Yayınları: SAKAOĞLU, Saim (2003) Masal AraĢtırmaları, Ankara, Akçağ Yayınları 24

25 götüreyim. Büyük kızı almıģ gitmiģ, içeri koymuģ, kendisi gitmiģ. GitmiĢ, mezarlığa girmiģ, mezarlıkta ölülerin mezarlarını eģmiģ, ciğerlerini çıkarmıģ, almıģ, gelmiģ. GelmiĢ, kadına demiģ ki: Bunları yiyeceksin, yersen ye, yemezsen seni öldürürüm. DemiĢ: Tamam. Bu çıktıktan sonra nereden yiyecek, atmıģ kuyuya. Dev içeri gelmiģ, demiģ ki: Yedin mi? DemiĢ: Yedim, efendim. DemiĢ: Sesleneyim mi? DemiĢ: Seslen. DemiĢ: Et, dert neredesin? DemiĢ ki: Soğuk soğuk kuyulardayım. Onu öldürmüģ. Sabah üzeri gelmiģ bir daha dedenin kapısına. DemiĢ: Dede, öteki kızın hasta, doğum yapacak Dedi ki: Git, bacımı getir, gelsin o da. Onu da getirmiģ. Ona da aynısını yapmıģ, gitmiģ, girmiģ mezarlığa. Et çıkartmıģ, getirmiģ. DemiĢ: Bunları ye. DemiĢ: Ben yemem. DemiĢ: Yiyeceksin. Eee peki. ÇıkmıĢ adam gitmiģ. Bu da atmıģ kuyuya. Adam gelmiģ demiģ ki: Aa yedin mi? Evet, yedim. Sesleneyim mi? DemiĢ: Seslen. Et, dert nerdesin? Soğuk soğuk kuyulardayım. Onu da öldürmüģ, götürmüģ ölü damına atmıģ. Evvel devler çoktu. Sonra hep kaf dağına gittiler. Ondan sonra bir daha sabahtan gelmiģ dedenin kapısını çalmıģ, kıza demiģ ki: Seni yine götüreceğim. demiģ. Ablalarının birisi döģeme dokuyor, birisi hasta, gebe, gel gidelim. DemiĢ ki: Baba, sen benim kedimi vereceksin, bir de bıçağımı vereceksin, bana bir bıçak al, gel. Tamam. DemiĢ: Kızım, kediyi ne yapacaksın? DemiĢ: Ben götüreceğim. Kediyi getirir neyse, kediyi bir yerde saklar, dev gelince, gelir der ki: Ben giderim, sen hazırlık yap, sen benim karımsın. Bak ablaların hani, yok, ablaların yok gittiler. Gider buna da yine et getirir, eti verir. Ama bu Ģey yapar. Eti keser küçük küçük bıçakla, kediye yedirir. DıĢarıdan geldiği gibi der: Et, dert nerdesin? Der ki: Vallahi, sıcak sıcak bağırsaklardayım. Tamam. der. Ben karımı buldum. der. Gel gidelim. der. Gider bir kapı açar. Artık altın mı, giysi mi Buna giydirir, bunu o kadar bezetir. Der ki: Daha ben karımı buldum, gel bir dizine baģımı koyayım, uyuyayım. Uyur. Kız anahtarı ondan alır açar, çıkar. Alır, çıkar, kaçar. Kaçar, bıçak da elinde. Sonra olur ki dev bunun peģine düģer. PeĢine düģtüğü gibi gider bu kuyunun baģına, bir tekme vurur deve, kuyuya düģürür. Kendisini de kurtarır. MASAL Bir tane kız, bir tane adam varmıģ. Bunun bir tane üvey annesi varmıģ. Bir kız da ondan varmıģ, bir kız da ileriki kadından varmıģ. Babası ölünce üvey annesiyle kalmıģ. KalmıĢ; ama kız çok güzelmiģ, o kadar güzelmiģ ki Bunların evinde bir düğün olur. Kızın bir ineği varmıģ. Getirir, bu o kadar güzel ki bunu çekemez üvey annesi. Der ki getirin ineği keselim. Ġneği keserler, inek onlara acı gelir, onlar hiç etini yemezler. Bir tek o yer etini. O 25

26 yer, kemikleri de götürür, ahıra koyar. Bir gün düğün olur, onlar düğüne giderler. Bu kız da bunlardan sonra bezenir gider. Gider, padiģahın oğlu bunu görür, buna vurulur, aģık olur. AĢık olduğu gibi, eve gelir. Kız yine soyunur gelir aynı kız, onlar da gelirler. Sabahtan bağırır ki padiģahın oğlu, gezecek. Bir kız var o kızı görmüģ düğünde. Ev ev dolanıp ona bakacak. Ama kız eve gelirken ayakkabısı suya düģer. Ama padiģahın oğlu ayakkabıyı bulmuģ, onu giydirecek, kimin ayağına olursa onu alacak. Bu analığı bu ayağı yoner (Ellerini birbirine sürterek) yoner yoner, kızının ayağını ki o ayakkabı olsun. Ayakları büyük hani. O kızı da getirir tandıra koyar, horoz üstüne çıkar. Gelir evleri ararlar, bulamazlar. iģte horoz orda öter, der: Kukkula guu, Fatma Bacım tandırda, ayakları küflede. ( Gukgula guu, Fatma Bacım tendirde, el ayağı kendirde. ) Artık onu açar neyse, bunu ayağına giydirirler, ona olur. Bunun düğününü yaparlar. Üvey annesiyle kız da beraber gider. Bunu yolda arabadan aģağı atarlar. Kızı atarlar, üvey annesi kendi kızını yerine koyar. Bu kız da gelir bir yerde, bir evde oturur. PadiĢahın oğlu ava gelir, bakar ki bu güzel kız burada. Benim ilk gördüğüm kız. Artık kızı alır gider, ötekini de atlara bağlar, parça parça eder. (Kağızman/Kötek) MASAL Bir köyde bir tane hacı varmıģ. Bir karısı, bir oğlu, bir kızı varmıģ. Bu hacı bir gün kalkmıģ demiģ ki karımı da alayım, ben hacca gideyim. Adamın bir oğluyla kızı varmıģ. Oğlunu da götürmüģ, kızını burada bırakmıģ köy imamıyla, köy muhtarına emanet etmiģ. DemiĢ göz kulak olun. Bunlarda gittikten sonra, önce köy muhtarı gelmiģ kıza göz koymuģ. Kız demiģ yapma, etme, tutma, babam sana tembih etti. Etme, yapma demiģ, dinlememiģ. Babasının bir acı sabunu varmıģ. Bu demiģ öyleyse gel bir banyoya gir. Ondan sonra, Banyoya girerken bunun baģına acı sabun sürmüģ gözlerim çıktı demiģ muhtar. Bu, elbiseleri bir bohça yapmıģ merdivenden aģağı yuvarlamıģ, kuyruğu çekmiģ gitmiģ. Bir zaman geçmiģ aradan, üç dört gün sonra imam gelmiģ. Ġmam da kız güzel olduğu için imam da kendisine hakim olamamıģ aynı muhtarın yaptığı hareketi o da yapmıģ. Kız onu da acı sabunlan zehirlemiģ ve onu da dıģarı atmıģ, elbisesini de vermiģ. Zaman gelmiģ hacdan dönüģünde muhtarla imam gitmiģ karģılamaya. DemiĢ ki senin kızın öyle yaptı. Yoldan çıkmıģ. Berbat peģine yirmi genç takmıģ filan. Babası oğluna demiģ ki git onu öldür ve elbisesini bana getir. Oğlu gelmiģ. Günü bacadan, suyu da mutfakta içiyor. BaĢka bir Ģey yok çıkamıyor. Bu kızla ata binmiģler. Babasını karģılamaya gitmiģler. Giderken kız yatmıģ uyumuģ çeģmenin baģında. 26

HALİL İBAN. KÖR SALİH OYA ABLA Ve BEŞİ(YEDİSİ)BİRLİKTELER [0]

HALİL İBAN. KÖR SALİH OYA ABLA Ve BEŞİ(YEDİSİ)BİRLİKTELER [0] 2010 HALİL İBAN KÖR SALİH OYA ABLA Ve BEŞİ(YEDİSİ)BİRLİKTELER [0] ISBN 978-975-01279-3-9 ĠletiĢim: Halil ĠBAN Tlf: 0535 946 38 12 e-posta: haliliban1930@hotmail.com Sayfa Düzeni: Ekrem Matbaası Baskı:

Detaylı

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ

Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Marmaris in MISTAN SOKAĞI ÖN SÖZ Çağımızda, elektronik iletiģim araç ve gereçlerinin çoğalması günlük yaģamı kolaylaģtırsa da, burada eskilerin deyiģiyle Silah icat oldu, mertlik bozuldu gibi bir atasözünü

Detaylı

ĠletiĢim Yayınları 510 ÇağdaĢ Türkçe Edebiyat 74 ISBN 975-470-71.1-1 1998 ĠletiĢim Yayıncılık A. ġ.

ĠletiĢim Yayınları 510 ÇağdaĢ Türkçe Edebiyat 74 ISBN 975-470-71.1-1 1998 ĠletiĢim Yayıncılık A. ġ. ÖN KAPAKTAKĠ at ve arka kapağın yüzeyi, Caminin Heft Evreng'inin 1556'da Sultan Ġbrahim Mirza tarafından yaptırılmıģ yazmasının, Marianna Shreve Simpson tarafından Sultan Ġbrahim Mirza's Haft Awrang adlı

Detaylı

Binbir Çevre Masalları

Binbir Çevre Masalları İzmir Eko-Okulları Binbir Çevre Masalları Daha Temiz, Yeşil ve Mavi bir Dünya için 1. ÖZEL TAKEV İ.Ö.O. 2. ÖZEL GELİŞİM İ.Ö.O. 3. FOÇA REHA NECLA MİDİLLİ İ.Ö.O. 4. ÖZEL İZMİR SEV İ.Ö.O. 5. ÖZEL TEVFİK

Detaylı

TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER

TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER TEKE YÖRESİNİN MERKEZİ BURDUR HALK KÜLTÜRÜ İLE MÜZİĞİNDEN ESİNTİLER Gökay YILDIZ Şevkiye KAZAN ÖZET Her kültürün bir kurallar ve değerler bütünü vardır. Bu ürünlerin oluşmasında ve şekillenmesinde şehrin

Detaylı

"Esther Hala, Ella sana müjdeyi verdi mi bakalım?" dedi

Esther Hala, Ella sana müjdeyi verdi mi bakalım? dedi Elif ġafak AġK Önsöz Bir taģ nehre düģmeye görsün, pek anlaģılmaz etkisi. Hafiften aralanır, dalgalanır suyun yüzeyi. Belli belirsiz bir tıp sesi çıkar; duyulmaz bile akıntının ortasında, kaybolur uğultuda.

Detaylı

AKHİSAR DAN. Güney Afrika da Safari turunda-2009 AMERİKA YA. 2012Amerika Rüyası na GüncelleĢtirilmiĢ Yeni Baskı 2014

AKHİSAR DAN. Güney Afrika da Safari turunda-2009 AMERİKA YA. 2012Amerika Rüyası na GüncelleĢtirilmiĢ Yeni Baskı 2014 AKHİSAR DAN Güney Afrika da Safari turunda-2009 AMERİKA YA 2012Amerika Rüyası na GüncelleĢtirilmiĢ Yeni Baskı 2014 Kaliforniya Cumhuriyeti bayrağının önünde San Francisco da konferans gemi turunda- 2003

Detaylı

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse

nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse nisan 2011 Konuşan bir martıdır, filozoftur, yaşam dersleri verir, gelişime inanır, özgürlüğün temsilcisidir. Tablo: Henri Matisse yasemin ne der 1 Nisan Çok mu ciddi duruyorum? Ya da asla kandırılamaz

Detaylı

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN

Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar Prof. Dr. Erman ARTUN Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar 1 Prof. Dr. Erman ARTUN Ağıt terimi ile bir törene bağlı olsun olmasın, acıklı bir olayı konu alan ve metni de bu olayı hatırlatmaya, bütün

Detaylı

AHMET BÜKE NĠN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ÖYKÜLERĠNDE KONU SEÇĠMĠ

AHMET BÜKE NĠN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ÖYKÜLERĠNDE KONU SEÇĠMĠ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 2, p. 395-405, July 2012 AHMET BÜKE NĠN ÖYKÜCÜLÜĞÜ VE ÖYKÜLERĠNDE KONU SEÇĠMĠ AHMET BÜKE S NARRATION

Detaylı

Charles Bukowski _ Büyük Zen Düğünü

Charles Bukowski _ Büyük Zen Düğünü Charles Bukowski _ Büyük Zen Düğünü Charles Bukowski BÜYÜK ZEN DÜĞÜNÜ Charles Bukowski 1920 yılında Almanya'da doğdu, iki yaģındayken ailesiyle birlikte ABD'ye, Los Angeles'a göç etti. ilk öyküsünü yirmi

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ OYUN ALBÜMÜ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR

KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR KĠM OLDUĞUNU NEFSĠNE SOR! Süleyman GÜNVER Ocak- 2011 ĠZMĠR SUNUġ 2 Bilgilerini sizlerle paylaģmak istediğim bu kitabı, esasen iç dünyamı olgunlaģtırması bakımından kendim için yazdığımı söyleyebilirim.

Detaylı

TUZ KADAR SEVGİ * * Sakaoğlu, Saim; Gümüşhane Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınevi, 2002.

TUZ KADAR SEVGİ * * Sakaoğlu, Saim; Gümüşhane Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınevi, 2002. TUZ KADAR SEVGİ * Vakti zamanında, günlerin birinde bir padişah varmış. Bu padişahın da üç tane kızı varmış. Bu kızlar yetişip kemale gelmişler, babalarının aklına bunları ere vermek gelmemiş. Bu üç kardeş

Detaylı

DOKSANLI YILLARDA TÜRK TİYATRO METİNLERİNDE KADININ VAROLUŞU * ÖZET

DOKSANLI YILLARDA TÜRK TİYATRO METİNLERİNDE KADININ VAROLUŞU * ÖZET TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 459-470, ANKARA-TURKEY DOKSANLI YILLARDA TÜRK TİYATRO METİNLERİNDE KADININ VAROLUŞU * Banu Ayten

Detaylı

ANADOLU AĞIZLARINDA KULLANILAN KALIP SÖZLER VE BU KALIP SÖZLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ

ANADOLU AĞIZLARINDA KULLANILAN KALIP SÖZLER VE BU KALIP SÖZLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1117-1155, ANKARA-TURKEY ANADOLU AĞIZLARINDA KULLANILAN KALIP SÖZLER VE BU KALIP SÖZLERİN

Detaylı

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:242-265 ISSN: 2147-8872 MUŞ-BULANIK TEREKEME AĞZI * ÖZET

TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:242-265 ISSN: 2147-8872 MUŞ-BULANIK TEREKEME AĞZI * ÖZET TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi 2014 Yıl:2, Sayı:4 Sayfa:242-265 ISSN: 2147-8872 MUŞ-BULANIK TEREKEME AĞZI * ÖZET Osman Özer ** Terekeme Türkleri halk kültürü itibariyle

Detaylı

ALEVĠ GELENEĞĠNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI TÖREN VE RĠTÜELLER * (The Death and Ceremonies and Rituals After Death In Alevi Tradition)

ALEVĠ GELENEĞĠNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI TÖREN VE RĠTÜELLER * (The Death and Ceremonies and Rituals After Death In Alevi Tradition) ALEVĠ GELENEĞĠNDE ÖLÜM VE ÖLÜM SONRASI TÖREN VE RĠTÜELLER * (The Death and Ceremonies and Rituals After Death In Alevi Tradition) Harun YILDIZ ** ÖZET Ölüm olayının Türk kültürü ve düģüncesinde önemli

Detaylı

PUNKAT. Yazan. Tansel GÜNAY

PUNKAT. Yazan. Tansel GÜNAY PUNKAT Yazan Tansel GÜNAY PUNKAT / 82 / 2 TANIŞMA Merhaba! Öncelikle burada yer alan fikirlerin, anlatılanların, anıların -kaynaklarını belirterek yaptığım bir iki alıntı dıģında- tamamen bana ait olduğunu

Detaylı

KÖROĞLU NUN DÖNE HANIM I KAÇIRMASI KOLU *

KÖROĞLU NUN DÖNE HANIM I KAÇIRMASI KOLU * KÖROĞLU NUN DÖNE HANIM I KAÇIRMASI KOLU * Dr. Doğan KAYA Özet Türk halk hikâyeleri içinde mütalaa edilen Köroğlu hikâyelerinin 70 den fazla ayrı anlatımı vardır. Bunlardan Türkiye'de anlatılanların sayısı

Detaylı

SUZAN SÖZEN ROMANLARINDA SADECE AŞK ÖYKÜLERİ Mİ ANLATTI?

SUZAN SÖZEN ROMANLARINDA SADECE AŞK ÖYKÜLERİ Mİ ANLATTI? SUZAN SÖZEN ROMANLARINDA SADECE AŞK ÖYKÜLERİ Mİ ANLATTI? Ayfer YILMAZ ÖZET Suzan Sözen, 1960 lı yılların tanınmış bir popüler roman yazarıdır. Ümitsiz aşkları anlattığı romanlarının satır aralarında pek

Detaylı

KARS BİLMECELERİNİN ŞEKİL VE YAPISI

KARS BİLMECELERİNİN ŞEKİL VE YAPISI A-PDF WORD TO PDF DEMO: Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark KARS BİLMECELERİNİN ŞEKİL VE YAPISI YAYINA HAZIRLAYAN KÜRŞAT ÖNCÜL MUTLU ÖZKAN KARS 2012 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TÜRK HALKBİLİMİ

Detaylı

AHMET EFE NİN ÇOCUK HİKÂYELERİNDE DEĞER EĞİTİMİ VE HİKÂYELERİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI *

AHMET EFE NİN ÇOCUK HİKÂYELERİNDE DEĞER EĞİTİMİ VE HİKÂYELERİN TÜRKÇE EĞİTİMİNE KATKISI * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 1031-1049, ANKARA-TURKEY AHMET EFE NİN ÇOCUK HİKÂYELERİNDE DEĞER EĞİTİMİ VE HİKÂYELERİN

Detaylı

www.edebiyol.com www.edebiyol.com Oyunun Türü: Komedi Bölüm Sayısı:11 Hedef Kitle: Liseler VİZONTELE AİLESİ

www.edebiyol.com www.edebiyol.com Oyunun Türü: Komedi Bölüm Sayısı:11 Hedef Kitle: Liseler VİZONTELE AİLESİ Oyunun Türü: Komedi Bölüm Sayısı:11 Hedef Kitle: Liseler VİZONTELE AİLESİ 1.Sahne BESNA Günaydın anne, günaydın babişko. EMİN O babişko diyen diline eşek arısı soksun. BESNA Babişko gene ne oldu? EMİN

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

Isparta'ya Ayrımlı Bir Bakış www.ispartaya.com

Isparta'ya Ayrımlı Bir Bakış www.ispartaya.com Isparta'ya Ayrımlı Bir Bakış www.ispartaya.com ISPARTA - 1998 TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR; M. K. ATATÜRK SUNUŞ Her milletin kültürü, onun şahsiyeti hükmündedir. Kültür denilince sadece dil

Detaylı

Türk Edebiyatı nın Paha Biçilemeyen Mücevheri: DEDE KORKUT

Türk Edebiyatı nın Paha Biçilemeyen Mücevheri: DEDE KORKUT 18 AYIN DOSYASI Türk dilinin en güzel ve en dikkate değer eserlerinden biri olan Dede Korkut Kitabı bir buçuk asra yakın bir zamandan beri bilinmektedir. Bilim dünyasıyla Türk dili ve edebiyatı alanında

Detaylı

KIRIM TÜRK HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ

KIRIM TÜRK HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ KIRIM TÜRK HALK ANLATILARINDA SAYI SİMGECİLİĞİ Numerical Symbolism in Crimean-Turkish Folk Narrations Öğr. Gör. Dr. Bayram DURBİLMEZ* ÖZET Mitler, efsaneler, masallar, fıkralar, halk hikâyeleri, vs. gibi

Detaylı

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA

ÂŞIK MİNHACÎ. -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ÂŞIK MİNHACÎ -İkinci Baskı- Dr. Doğan KAYA ISBN 975-95217-0-9 Baskı yeri: SİVAS Baskı yılı: 2006 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ ÂŞIK MİNHACÎ A. HAYATI B. EDEBÎ KİŞİLİĞİ C. MİNHACÎ İLE AĞGELİN HİKÂYESİ D. ŞİİRLER

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı