DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠÇĠN ĠTTĠFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS ĠLĠNĠN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASININ HARĠTALANDIRILMASI PROJESĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠÇĠN ĠTTĠFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS ĠLĠNĠN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASININ HARĠTALANDIRILMASI PROJESĠ"

Transkript

1 DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURĠZMĠ ĠÇĠN ĠTTĠFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS ĠLĠNĠN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MĠRASININ HARĠTALANDIRILMASI PROJESĠ KARS

2 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 2 GĠRĠġ I. BM Ortak Programı ve Proje Süreci... 9 II. Konu... 9 III. AraĢtırmanın Amacı IV. Yöntem V. AraĢtırma Alanı VI. AraĢtırma Verilerinin Değerlendirilmesi BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR (Yrd. Doç. Dr. KürĢat ÖNCÜL) 1. SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR AĢıklık Geleneği Ağıt Masal Halk Hikayesi Efsane Mani Bilmece Dua-Beddua Fıkra Atasözü ve Deyimler Ninni ve Tekerleme Kaynaklar Kaynak ġahıslar

3 ĠKĠNCĠ BÖLÜM GÖSTERĠ SANATLARI (ArĢ. Gör. Adem BALKAYA) 2. GÖSTERĠ SANATLARI Halk Müziği Halk Oyunları Halk Çalgıları ve Çalgı Yapımı Çocuk Oyunları Sportif Oyunlar Geleneksel Tiyatro Kaynaklar Kaynak ġahıslar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DOĞA VE EVRENLE ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR (YRD. DOÇ. DR. NESRĠN GÜLLÜDAĞ) 3.1. HALK TAKVĠMĠ VE METEOROLOJĠSĠ Halk Takvimi Günün Vakitleri Uğurlu Gün Ve Saatler Gün ve Ay Ġsimleri Sayılı veya Hesaplı Günler Mart Dokuzu April BeĢi Halk Meteorolojisi Rüzgarlar Yıldızlar KuĢlar

4 Çiçekler Ayın ġekline Göre Hava Tahmini Kocakarı Soğukları (Berdelacüz) Ülker Çarpması Cemre Yağmur Duası Mevsimlik Bayramlar Nevruz Hıdrellez Hızır Koç Katımı Halk Takvimi Kaynak ġahıslar Halk Mutfağı Yemek Yapılan Yer Yiyecek, Ġçecek ve Kapkacakların Saklandığı Yer Kapkacak Tahıl Ürünleri Meyve ve Sebzeler Hayvanlar Hayvansal Ürünler Yabani Otlar Yemekler Özel Gün Yemekleri Ekmek ÇeĢitleri Halk Mutfağı Kaynak KiĢiler

5 Kaynaklar Kutsal Mekanlar Hasan Harakani Türbesi ve Evliya Camii Ağbaba Örenyeri Diğer Önemli Kutsal Mekanlar DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TOPLUMSAL UYGULAMALAR, RĠTÜELLER (Yrd. Doç. Dr. Cengiz GÖKġEN) 4.1. TOPLUMSAL UYGULAMALAR Doğum Adetleri Evlenme Gelenekleri Ölüm Adetleri Sünnetle Ġlgili Gelenek ve Uygulamalar Yaylacılık Kaynak ġahıslar Kaynaklar BEġĠNCĠ BÖLÜM EL SANATLARI (Okt. Alper BAHTĠYAROĞLU) 5.1. EL SANATLARI Demircilik Dokumacılık TaĢ Ustalığı Ev EĢyası Yapımı Güveç Yapımı: Tandır Yapımı: El ĠĢçiliği Obsidyen TaĢı

6 Obsidyen TaĢının Tedavi Amaçlı Kullanımı Saraçlık Geleneksel Giyim KuĢam Kaynaklar Kaynak KiĢiler

7 SUNUġ Sosyal ve toplumsal alandaki geliģmelerin, insan hayatında hemen her Ģeyi baģ döndürücü bir hızla değiģtirdiği günümüz dünyasında, somut kültür ürünlerinde olduğu gibi, sözlü aktarıma dayalı kültürel alanda da hızlı bir değiģme ve geliģme yaģanmaktadır. Bu bağlamda, yarınlara aktaracağımız kültürel mirasın tespiti ve korunarak yaģatılması konusu, bu alanda faaliyet yürüten kiģi ve kurumların ortak çalıģma mecburiyetini beraberinde getirmiģtir. Bunun doğal sonucu olarak birçok kurumda bu türden çalıģmalar zorunlu hale gelmiģtir. Halkbilimi alanında yapılan çalıģmaların kurumsal bir kimlik statüsünde sürdürüldüğü merkezlerden biri durumunda olan üniversitemiz bünyesinde sözlü kültür mirasımızın tespiti, korunması ve yaģatılmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir. Somut olmayan kültürel miras araģtırma çalıģmalarında geleneksel kültürümüze iliģkin değerler ilk elden derlenmekte araģtırmacıların ve kamuoyunun hizmetine sunulmaktadır. Proje kapsamında Kars ın incelenmeye değer bulunmasının temelinde folklorik malzeme alanında büyük bir zenginliğe sahip olması gelmektedir. Bu bağlamda Kars bin yıllık bir süreçte Türk tarihi açısından zengin bir kültürel yapıyı bağrında saklama imkanı bulmuģtur. Bölgemizin iklim Ģartları ve coğrafi koģullarının da etkisiyle Kars kültürel 7

8 dokusunu koruyabilmiģ zamana karģı meydan okuyarak bu folklorik malzemeyi saklayabilmiģtir. Üniversitemiz, UNESCO ve Kültür Bakanlığı ile yürütülen bu çalıģma ile halk kültürü ürünlerini belgeleme, yayın ve tanıtım yoluyla kamuoyu ile paylaģma çalıģmaları yoluyla somut olmayan kültürel miras, somut örneklere dönüģmüģtür. Bu çalıģmanın ortaya konmasında emeği geçen araģtırmacılarımıza ve proje paydaģlarımıza teģekkür ediyorum. AraĢtırmanın Türk Halk kültürüne katkı sağlaması dileğiyle Prof. Dr. Sami ÖZCAN Kafkas Üniversitesi Rektörü 8

9 GĠRĠġ I. BM Ortak Programı ve Proje Süreci BirleĢmiĢ Milletler Ortak Programı kapsamında ulusal ortak Kültür ve Turizm Bakanlığı iģbirliği ile yürütülen, Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine UlaĢma Fonu çerçevesinde, Doğu Anadolu da Kültür Turizmi için Ġttifaklar Projesi nin sözleģmesi T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı, UNDP, UNESCO, UNWTO, UNICEF tarafından tarihinde imzalanmıģtır. Projenin amacı Türkiye nin somut ve somut olmayan kültürel mirası ile kültür turizminin geliģtirilmesi, stratejik olarak yönlendirilmesi, önceliklerin belirlenmesi ve korunması için Kars ta bir model üretilmesi için kapasitenin geliģtirilmesidir. 17 Nisan 2009 tarihinde Program Yönetim Komitesi 1. toplantısında kabul edilen faaliyet planında öngörüldüğü üzere, Somut Olmayan Kültürel Miras, Korunması ve Tanıtımı / Yerel ve Ulusal Envanterlerin Hazırlanması na yönelik bölgesel çalıģtay 23 Haziran 2009 tarihinde Kars ta gerçekleģtirilmiģtir. Somut olmayan kültürel miras ulusal envanterinin hazırlanması Kültür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda uzun bir dönemi kapsayan, dinamik bir süreçtir. Proje uygulama süresinin kısa olduğu dikkate alındığında, BirleĢmiĢ Milletler Ortak Programının somut olmayan kültürel mirasa iliģkin faaliyetlerinin; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kafkas Üniversitesi ve UNESCO ile birlikte uygulanmasına ve Kars ilinin somut olmayan kültürel miras unsurlarının öncelikle tespiti ve haritalandırılmasına iliģkin çalıģmaların yapılmasına karar verilmiģtir. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kafkas Üniversitesi ve UNESCO iģbirliği ile ilki 2 gün süreli Ekim 2009 tarihleri diğeri ise 12 Aralık 2009 tarihinde olmak üzere Kars Kafkas Üniversitesi nde ve Kars Simer Otel de iki ayrı çalıģtay yapılmıģtır. II. Konu Türkiye nin somut ve somut olmayan kültürel mirası ile kültür turizminin geliģtirilmesi, stratejik olarak yönlendirilmesi, önceliklerin belirlenmesi ve korunması amacıyla Kars ta bir model üretilmesi için kapasitenin geliģtirilmesidir. BeĢ ayrı konu baģlığı seçilmiģ ve her konu baģlığı da alt baģlıklara ayrılmıģtır. Konu baģlıkları için de hem bakanlıktan hem de üniversiteden birer koordinatör atanmıģtır. 9

10 1. SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR: aģıklık geleneği, ağıt, masal, halk hikayesi, efsane, mani, bilmece, dua-beddua, kıssadan hisse, fıkra, atasözü ve deyimler, ninni ve tekerleme Bakanlık Üniversite Koordinatör Timur YILMAZ KürĢat ÖNCÜL 2. GÖSTERĠ SANATLARI: Halk müziği, halk oyunları, halk çalgıları ve çalgı yapımı, çocuk oyunları, sportif oyunlar (cirit vb.), geleneksel tiyatro (köy seyirlik oyunları, deve oyunu, köse oyunu vb.) Bakanlık Üniversite Koordinatör Nilüfer Z. ÖZÇÖREKLĠGÖL Adem BALKAYA 3. TOPLUMSAL UYGULAMALAR, RĠTÜELLER VE ġölenler: Doğum, evlenme, ölümle ilgili gelenekler, yaylacılık, inanıģlar (tekke türbe ve yatırlarla ilgili inanıģlar, yağmur duası, dini gelenekler) Bakanlık Üniversite Koordinatör AyĢe AKMAN Cengiz GÖKġEN 4. DOĞA VE EVRENLE ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR: Mevsimlik bayramlar (nevruz, hıdrellez, saya gezme, koç katımı, gündönümü, yeni yıl kutlaması), halk takvimi (eski ay ve gün hesapları), hava tahmini, halk mutfağı (yöresel yemekler, geleneksel aģçılar, tören yemekleri (düğün ve bayram), kap kacak çeģitleri Bakanlık Üniversite Koordinatör Mümtaz FIRAT Nesrin GÜLLÜDAĞ 5. EL SANATLARI: El sanatları (gümüģ iģçiliği, halı-kilim, çorap yapımı, dokumacılık, ağaç iģçiliği, keçe, bakırcılık, eyercilik, semercilik, deri iģçiliği, taģ iģçiliği, bıçak yapımı vb.), yapı ustalığı, geleneksel kıyafetler, geleneksel zanaatlar demircilik, kalaycılık, nalbantlık vb.) Bakanlık Üniversite Koordinatör Mahmut DAVULCU Alper BAHTĠYAROĞLU III. AraĢtırmanın Amacı Doğu Anadolu da Kültür Turizmi Ġçin Ġttifaklar, Kars Ġlinin Somut Olmayan Kültürel Mirasının Haritalandırılması Projesinin amacı öncelikle kültür turizminin geliģtirilmesi, doğru yönlendirilmesi ve korunma ihtiyacı olanların korunmaya alınması ve daha sonra yurt genelinde yapılacak olan diğer çalıģmalara da model olması amaçlanmıģtır. 10

11 IV. Yöntem AraĢtırmada kullanılan en temel yöntem soru-cevaptır. Ancak bunun yanında gözlem baģta olmak üzere diğer alan araģtırması yöntemleri de kullanılmıģtır. V. AraĢtırma Alanı Projeyi baģlattığımız dan tarihine kadar Kars/Merkez de 12, Akyaka da 8, Arpaçay da 9, Digor da 6, Kağızman da 6, SarıkamıĢ ta 10, Selim de 17, Susuz da 9, ilçe merkezleri de dahil olmak üzere toplam 79 köye gidilmiģ ve derlemeler yapılmıģtır. Gidilen yerleģim birimlerinin tam listesi aģağıdaki gibidir: YERLEġĠM YERĠ KARS MERKEZ Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Merkez- Gelirli Cumartesi N. Güllüdağ Merkez- BaĢgedikler Pazar N. Güllüdağ Merkez- Alaca Pazar N. Güllüdağ Merkez- Dikme Cuma N. Güllüdağ Merkez- Verimli Cumartesi N. Güllüdağ Merkez- Karacaören Cumartesi N. Güllüdağ Merkez- Esenkent Pazar N. Güllüdağ Merkez- Ocaklı Pazar N. Güllüdağ Merkez- Cumhuriyet Cuma N. Güllüdağ Merkez- Kümbetli Pazar N. Güllüdağ Merkez- Halefoğlu Cuma K. Öncül Merkez- Hacıhalil ÇarĢamba K. Öncül YERLEġĠM YERĠ AKYAKA 11

12 Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Akyaka- BoyuntaĢ Köyü Cuma A.Balkaya Akyaka- Ġncedere Cumartesi A.Balkaya Akyaka- Büyük Durduran Cuma A.Balkaya Akyaka- ĠbiĢ Cumartesi A.Balkaya Akyaka- Esenyayla Pazar A.Balkaya Akyaka- Kayaköprü Cumartesi A.Balkaya Akyaka- Kürekdere Pazar A.Balkaya Akyaka- Merkez Pazartesi A.Balkaya YERLEġĠM YERĠ ARPAÇAY Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Arpaçay- Telek Cumartesi C. GökĢen Arpaçay- Carcı Pazar C. GökĢen Arpaçay- Bozyiğit Cuma C. GökĢen Arpaçay- Koç Cumartesi C. GökĢen Arpaçay- Merkez Pazar C. GökĢen Arpaçay- Kuyucuk Pazar C. GökĢen Arpaçay- Tepecik Cuma C. GökĢen Arpaçay- Değirmenköprü Cumartesi C. GökĢen Arpaçay- Mescitli Cuma K. Öncül Arpaçay- Büyük Çatma Cuma K. Öncül Arpaçay- TaĢdere Cumartesi K. Öncül 12

13 YERLEġĠM YERĠ DĠGOR Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Digor- TürkmeĢen Cumartesi K. Öncül Digor- Kocaköy Pazar K. Öncül Digor- Varlı Pazar K. Öncül Digor- Celal Pazar K. Öncül Digor- HalıkıĢlak Cuma K. Öncül Digor- Merkez Cumartesi K. Öncül YERLEġĠM YERĠ KAĞIZMAN Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Kağızman- CamıĢlı Cumartesi K. Öncül Kağızman- Kötek Pazar K. Öncül Kağızman- ġaban Cuma K. Öncül Kağızman- Merkez Cumartesi K. Öncül Kağızman- Çilehane Köyü Cumartesi K. Öncül Kağızman- Paslı Pazar K. Öncül YERLEġĠM YERĠ SARIKAMIġ Gidilecek Yer Tarih Koordinatör SarıkamıĢ- Ġsisu Cumartesi A.Balkaya SarıkamıĢ- BalabantaĢ Pazar A.Balkaya SarıkamıĢ- Karaurgan ÇarĢamba A.Balkaya 13

14 SarıkamıĢ- Ġnkaya Köyü Cuma A.Balkaya SarıkamıĢ- Balıklı Cumartesi A.Balkaya SarıkamıĢ- Sallıpınar Pazar A.Balkaya SarıkamıĢ- Boyalı Pazartesi A.Balkaya SarıkamıĢ- Alisofu ÇarĢamba A.Balkaya SarıkamıĢ- Merkez PerĢembe A.Balkaya SarıkamıĢ- Kızılçubuk ve Merkez Pazar A. Balkaya YERLEġĠM YERĠ SELĠM Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Selim- Akçakale Cumartesi F. Güven Selim- Tozluca Pazar F. Güven Selim- Bayburt Pazar F. Güven Selim- Oluklu Cumartesi F. Güven Selim- Kırkpınar Pazar F. Güven Selim- Ortakale Cumartesi F. Güven Selim- Sarıgün Cumartesi F. Güven Selim- Benliahmet Pazar F. Güven Selim- Merkez PerĢembe F. Güven Selim- KamıĢlı Cumartesi F. Güven Selim- Darboğaz Köyü Pazar F. Güven Selim- Dölbentli Cumartesi F. Güven Selim- Çıplaklı Köyü Pazar F. Güven Selim- Akyar K. Öncül 14

15 Selim- BölükbaĢı Cumartesi K. Öncül Selim- Laloğlu Köyü Pazar K. Öncül Selim- ÇaybaĢı Pazar K. Öncül YERLEġĠM YERĠ SUSUZ Gidilecek Yer Tarih Koordinatör Susuz- Kırçiçek Pazar C. GökĢen Susuz- Kırkpınar Cuma C. GökĢen Susuz- Kiziroğlu Cumartesi C. GökĢen Susuz- Kurugöl Pazar C. GökĢen Susuz- Kalecik Pazar C. GökĢen Susuz- Porsuklu Cuma C. GökĢen Susuz- Yolboyu Cumartesi C. GökĢen Susuz- ErmiĢler Pazar C. GökĢen Susuz- ÇamçavuĢ PerĢembe C. GökĢen VI. AraĢtırma Verilerinin Değerlendirilmesi Yapılan derlemeler sonunda bütün gruplardan toplam; Dakika ses kaydı Sayfalık bu ses kayıtlarının deģifre edilmiģ hali Adet Fotoğraf Adet Video kaydı alınmıģtır. 15

16 BĠRĠNCĠ BÖLÜM SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR (Yrd. Doç. Dr. KürĢat ÖNCÜL) 1. SÖZLÜ GELENEKLER VE ANLATIMLAR 1.1. AĢıklık Geleneği AĢık tarzı Ģiir geleneği köklerini ozan baksı edebiyattan alan ve binlerce yıllık bir kültürün bugün için varlığını devam ettiren en önemli sanatsal ürünlerden biridir. XVI. yüzyıldan itibaren sistem ve Ģekil değiģtiren gelenek, her dönem kendine yaģama imkanı bulmuģ ve değiģen Ģartlara uyum sağlayarak varlığını bugüne kadar sürdürmeyi baģarmıģtır. AĢıklık geleneği ülkemizde bugün için daha ziyade Kuzeydoğu Anadolu bölgesi, Orta Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin batısında kalan bazı kesimlerinde yaģamakta ve yaģatılmaktadır. Bu bölgeler içinde Kuzeydoğu Anadolu bölgesi özellikle Azerbaycan sahası ile yakınlığın getirmiģ olduğu tür zenginliği ve bölgenin iklim yapısı dolayısıyla, geleneğin canlı bir Ģekilde yaģamasına ve diğer bölgelerden ayrı nitelikleri bağrında taģımasına olanak sağlamaktadır. Bu özelliklerin somut yönleri ve yakın geçmiģin aģıklık izlerini Boratav ve Aslan 1 çeģitli yönleriyle ele almıģ ve ayrıntılı bir Ģekilde irdelemiģlerdir. Elbette belirtilen çalıģmaların gerçekleģtirildiği dönem ile günümüz aģıklığı arasında oldukça ciddi farklılıklar bulunmaktadır. Bununla birlikte, bugün yalnızca Kars ilinde yaģayan aģık sayısı dahi geleneğin yaģaması ve yaģatılması adına önemli bir orandadır. Bölgedeki aģıkların usta çırak iliģkisi içerisinde yetiģmiģ olması ve geleneğin bu anlamdaki sürdürücülüğünü yapmaları ise dikkate değer bir diğer önemli husustur. Bu sürdürücülükte Kars ve çevresinde yakın tarihe kadar canlı bir Ģekilde devam eden usta çırak iliģkisi, geleneğin binlerce yıllık süreç içerisinde oturduğu edep ve erkanı göstermesi söz ve müzik özelliklerini korunması adına tarihsel sürecin yansımalarını taģımaktadır. Elektronik kültür ortamının etkileri aģık tarzı Ģiir geleneğini etkilemiģ olmakla birlikte kültürel doku, yeni yetiģen aģıkların geleneksel formu korumalarını ve aktarmalarını diğer bölgelere oranla nispeten kolaylaģtırmaktadır. 2 AĢık tarzı Ģiir geleneğindeki bu zenginlik, ilin Anadolu, Ġran ve Azerbaycan bölgeleriyle irtibat halinde olması nedeniyle müzikal zenginliğe olanak tanımaktadır. AĢıklarca, aģık havaları, aģık makamları veya aģık hacavatları (hecevat) adı verilen türün makamları birbirinden zengin kültürel izleri barındırmaktadır. Özellikle 1 ASLAN, Ensar (1975): Çıldırlı AĢık ġenlik,hayatı-ġiirleri-hikayeleri,ankara. BORATAV, Pertev Naili (1988): Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, Ġstanbul Adam Yayınları. 2 ÇOBANOĞLU, Özkul (2000): AĢık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü, Ankara, Akçağ Yayınları, 16

17 Azerbaycan etkisinde kalan kuzeydoğu Anadolu bölgesinde aģıkların kullandığı ezgi kalıplan için "makam" terimi kullanılmakla birlikte, bu terimin/terimlerin klasik Türk müziğindeki makamlarda görülen adlandırmalardan ziyade aģık ve dinleyici çevresi iliģkisinde adlandırmaların ortak referans noktası oluģturduğunu belirtmek gerekir: Bölgedeki aģık havalarının birkaçını divani, güzellerne, tecnis, Kerem havaları, muhammes, satranç, nasihat, yanıltma, taģlama, tekellüm, destan, deyiģ, koçaklarna, derbeder, hoģ damak, zarıncı, civan öldüren, garibi, Sümmani, cenkleme, yedekleme, Ģikeste, üç kollu, beg usulü, çakırdama, zencirleme, dudak değmez, dumalar, Köroğlu, Köroğlu güzellemesi. Köroğlu koçaklaması, yar havası, maya, sarı yıldız ve Türkmani Ģeklinde ifade etmek mümkündür. Somut Olmayan Kültürel Miras listesi içerisinde Türkiye deki önemli öğelerden biri olan aģıklık geleneğinin gelecekte de var olması, tanıtımı ve aktarılması anlamında önemli bir merkez konumunda bulunan Kars, geleneği özgün örnekleriyle gelecek nesillere aktaracak bir merkez konumundadır. Konuyla ilgili metinlerden birkaçı aģağıda verilmiģtir. Seher vakti telli turnam, Öttü benden uzaklaģtı, Karlı dağların ardına, Gitti benden uzaklaģtı. Bir seyirlik peri kızı, Ġçerime koydun sızı, Seher vaktinin yıldızı, Açtı benden uzaklaģtı. Kim demiģti bu bahar iken, Ben bülbülüm yar gül iken, 17

18 Her yanımda çakıl diken, Bitti benden uzaklaģtı. Ġhsanıyım budur halim. Behey zalim kızı zalim, Okumadan arzu halim, Yırttı benden uzaklaģtı.. (Kağızman/Kötek) AĢık ġenlik in eseri Mereke divanı Be hey Allah eziz eziz ya reb yaradan senden medet Bizi yoğdan var eyleyen ganı sübhan birdi bir Abı ateģ hacı bagdan yarana insan birdi bir Mürvetinden halk eyledi on sekiz alemi Canlı cülmü ecümlü külü cihan birdi bir Aman aman yaralı gönlü aman Canlı cülmü hara eller ay eller bizim eller ay eller Canlı cünlü ecünlü külü cihan birdi bir türlü cihan birdi bir Bir dalda beģ elma var bir Ģikestadır Sekiz derviģ dokuz hoca birisi gül destedi. Altı bin altı yüz altmıģ altı dalı var. Gece gündüz gerdüģ vur alma taban birdi bir 18

19 Aman aman yaralı gönül haman aman Gece gündüz gerdür vurar hara eller ay eller Bizim eller ay eller mahı taban birdi bir Yarda aman aman aman aman aman Aman aman aman Ya Allah Muhamed diyen Ali ġahı Merdandır Hasan Hüseyin bu dağı dalı ġahı Merdandır Aman aman aman aman aman Yüz yermi dört bin nedir mecut geldi cihana Cihanda Ģiri yezda veli ġahı Merdandır Aman aman aman aman Karahanlı Murat Yıldız imamlar ifadesi Ġki cihan serverini hoģ yaratmıģ Hüdasın Aman aman aman aman On bir evadı yanında Fatmet ü Zehrası, Sekiz cennetin bezeyi gülü ġahı Merdandır Aman aman aman aman Yaradan aman aman aman aman ġahın aman aman aman 19

20 Küçük yaģta düģtüm gurbet ellere Savruldum savruldum esen yellere esen yellere Derdimi demedim ben kimselere BaĢıma gelmeyen kalmadı benim Derdimi demedim ben kimselere BaĢıma gelmeyen kalmadı benim Derdi derdi felek derde ekledi Vefasız yar döner diye bekledim Yar yar bekledim Ne çileler gördüm ne dertler çektim BaĢıma gelmeyen kalmadı benim Ne çileler gördüm ne dertler çektim BaĢıma gelmeyen kalmadı benim Der böle göz açık dünyaya gelen bir çiçek Göz açık dünyaya gelen bir çiçek Vahtın evvel somluya keģke Evladın dağını görmesin ana Ah çekip saçını yomluya keģke Evladı dağını görmesin ana Ah çekip saçını yomluya keģke Öz gel lalasına zalim yatabilmirem 20

21 Al beni koynuna layla de layla Gözelim layla akanım layla Ben eģki baģımda ay zalım yatabilimirem Al beni koynuna layla de layla Gözelim layla akanımlayla Ben seni beklim ay zalım yolların Yüzümü soküm ay zalım hallarını üste Al beni dimcer ay zalım kollarım üste Al beni koynuna layla de layla Gel al beni koynuna layla de layla Gözelim layla akanım layla Gözelim layla akanım layla (Akyaka/ Kürekdere) 1.2.Ağıt Ölüm, her zaman insanoğluna ağır gelmiģ bu nedenle de yaģanan duygu yoğunluğu farklı Ģekillerde sese ve söze dönüģmüģtür. Sözlü kültür geleneği içinde ağıt adıyla günümüze kadar varlığını devam ettirmiģ olan ve bir tür olarak değerlendirilen ağıtlar, bir yürek yangınının hüzünlü yansımalarıdır ve bu yansımalar ölüm ve sevgi var olduğu sürece de devam edecektir. Ağıt söyleme geleneğinin ilk örneğini Türk tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Alper Tunga sagusunda Alper Tunga nın ölümüne inanamamanın getirdiği acı içerisinde söylenen sözlerde bulmak mümkündür. Tarihsel süreçte bağlam merkezli olması nedeniyle geleceğe oldukça sınırlı sayıda aktarılmıģ olan ağıtlar yazılı kültür anlamında da yakın tarihe kadar sınırlı sayıda bir oranda gelmiģtir. Ancak yakın tarihten itibaren özellikle görsel ve iģitsel teknik araçların geliģimiyle birlikte artan sayıda ağıt kayıt altına alınmıģtır. Bu kayıtlarla birlikte konuyu daha farklı açılardan değerlendirme olanağı ortaya çıkmıģtır. Bu noktada ağıtların içerik olarak ayniliği buna karģın söylemde kullanılan ifadeler sıfatlar, 21

22 benzetmeler, vb çeģitli farklılıklar taģıdığı ortaya konulmuģtur. 3 Ġnsanın var olduğu ve özellikle beklenmedik bir Ģekilde yaģamını yitirdiği her yerde söylenecek olan ağıtlardan birkaçını Ģu örneklerde görmek mümkündür: Kaderim böyleymiģ Cemal ım sana Layık mıdır felek bu ölüm bana Dört tane yavrumu bıraktım sana Layık mıdır felek bu ölüm bana Demedim mi bu ölüm bana Hele bir taģ dibinden kuzu meliyor Figanı da dağı taģı deliyor KomĢular da bulamamıģ geliyor Yitirdim yavrumu sel kenarında KomĢular da bulamamıģ geliyor Yitirdim yavrumu çöl kenarında Dağlara salmıģım seyisler gibi Oy melerim yavrum geyikler gibi Ne dereler koydum ne de taģ dibi Yitirdim yavrumu sel kenarında 3 GÖRKEM, Ġsmail (2001): Türk Edebiyatında Ağıtlar Çukurova Ağıtları, Ankara, Akçağ Yayıınları 22

23 Ne dereler koydum ne de taģ dibi Yitirdim yavrumu sel kenarında Hele yavrumun acısından nasıl durayım Oy yavrum seni nerelerde bulayım Müjdesine beģ yüz altın vereyim Yitirdim yavrumu sel kenarından Müjdesine beģ yüz altın vereyim Yitirdim yavrumu çöl kenarında AĞIT Yükledin üstüme bu gamı felek Bunu götürmeye takatim mi var Eller al giyinmiģ bağ bayram eder Benim kara giyimim hoģa mı gider Benim kara giyimim hoģa mı gider, hoģa mı gider Ey zalim felek çektiğim yeter Hele dertli olmayan yok benimki beter Bir yandan ayrılık bir yandan yokluk Bir yandan sevgilim burnumda tüter (Merkez/Alaca) 23

24 1.3. Masal Masallar insanların yaģadıkları mutsuzluktan çıkıģa imkan sağlayan ve özellikle çocuklara aktardıkları düģünce dünyasının izlerini barındıran sözel anlatılardır. Arkaik kökenleri ve çıkıģ noktaları tartıģılmakla birlikte 4 (Çobanoğlu 2002; Sakaoğlu 2003) kültürler arası geçiģin ve bağlı olarak ortaklıkların yoğun Ģekilde görüldüğü türlerden biri olan masal, yaģam Ģartlarında meydana gelen değiģime inat yaģamaya ve yaģatılmaya devam etmektedir. Bölgede bir nesil öncesine kadar yoğun bir Ģekilde anlatıldığı görülen masallar özellikle kentleģmeye bağlı olarak meydana gelen yeni Ģartlar ve televizyon gibi görsel iletiģim öğeleri nedeniyle geçmiģe oranla anlatılma noktasında bir zayıflamaya uğramıģtır. Ancak günümüzde dahi masalların temel unsurlarından olan formel öğelerin canlı bir Ģekilde korunduğu masallara ulaģmak, masal anası olarak adlandırılabilecek kiģileri görmek ve zengin bir masal dünyasına eriģmek Kars ve çevresi için mümkündür. Kars yöresinden derlenen masalların diğer bölgelere oranla daha çeģitlilik gösterdiğini ifade etmek mümkündür. Bölgenin tarihsel yapısı dolayısıyla Kafkasya da yaģayan Türk nüfusuyla yakın bağların sürdürülmesi bu zenginliğin ve çeģitliliğin korunmasına ve sürdürülmesine katkıda bulunmuģtur. MASAL VarmıĢ, yokmuģ. Bir tane dede varmıģ. Dedenin üç tane kızı varmıģ. Dedeyle kızları o kadar açlarmıģ ki hiçbir Ģeyleri yokmuģ. Bir gün davarcık varmıģ, evvel koyun derisinden yaparlarmıģ. Onu sırtına alır, gidermiģ. GitmiĢ bir gün bir taģın üstünde oturmuģ, bakmıģ ki delikte, darı var. Bu, ağzını açmıģ, dacarcığını doldurmuģ, darı, getirmiģ. Meğerse davarcığının, torbasının dibi delik. Darılar kapıya kadar dökülmüģ. Kalanları götürmüģ kızlar almıģlar, demiģler: Baba bu ne, sen nereden getirdin bunları? DemiĢ: Vallahi, buldum, durun. Bir darı kaynağı buldum. GetirmiĢ kapının önüne, onu yemiģler, içmiģler. Bir daha gitmiģ bu, epey taģımıģ buradan. Bir gün bakmıģ ki bir tane dev gelmiģ, kapının önünde oturmuģ. ÇıkmıĢ demiģ: KardeĢim, sen nesin? DemiĢ: Ne olacağım. Sen benim darımı taģımıģsın hep, ben sürdüm izini geldim senin kapına. Sen darımı vereceksin. DemiĢ: Vallahi benim bir Ģeyim yok. Üç tane kızım var. demiģ. Öyleyse büyük kızını ver 4 ÇOBANOĞLU, Özkul (2002) Halk Bilimi Kuramları ve AraĢtırma Yöntemleri Tarihine GiriĢ, Ankara, Akçağ Yayınları: SAKAOĞLU, Saim (2003) Masal AraĢtırmaları, Ankara, Akçağ Yayınları 24

25 götüreyim. Büyük kızı almıģ gitmiģ, içeri koymuģ, kendisi gitmiģ. GitmiĢ, mezarlığa girmiģ, mezarlıkta ölülerin mezarlarını eģmiģ, ciğerlerini çıkarmıģ, almıģ, gelmiģ. GelmiĢ, kadına demiģ ki: Bunları yiyeceksin, yersen ye, yemezsen seni öldürürüm. DemiĢ: Tamam. Bu çıktıktan sonra nereden yiyecek, atmıģ kuyuya. Dev içeri gelmiģ, demiģ ki: Yedin mi? DemiĢ: Yedim, efendim. DemiĢ: Sesleneyim mi? DemiĢ: Seslen. DemiĢ: Et, dert neredesin? DemiĢ ki: Soğuk soğuk kuyulardayım. Onu öldürmüģ. Sabah üzeri gelmiģ bir daha dedenin kapısına. DemiĢ: Dede, öteki kızın hasta, doğum yapacak Dedi ki: Git, bacımı getir, gelsin o da. Onu da getirmiģ. Ona da aynısını yapmıģ, gitmiģ, girmiģ mezarlığa. Et çıkartmıģ, getirmiģ. DemiĢ: Bunları ye. DemiĢ: Ben yemem. DemiĢ: Yiyeceksin. Eee peki. ÇıkmıĢ adam gitmiģ. Bu da atmıģ kuyuya. Adam gelmiģ demiģ ki: Aa yedin mi? Evet, yedim. Sesleneyim mi? DemiĢ: Seslen. Et, dert nerdesin? Soğuk soğuk kuyulardayım. Onu da öldürmüģ, götürmüģ ölü damına atmıģ. Evvel devler çoktu. Sonra hep kaf dağına gittiler. Ondan sonra bir daha sabahtan gelmiģ dedenin kapısını çalmıģ, kıza demiģ ki: Seni yine götüreceğim. demiģ. Ablalarının birisi döģeme dokuyor, birisi hasta, gebe, gel gidelim. DemiĢ ki: Baba, sen benim kedimi vereceksin, bir de bıçağımı vereceksin, bana bir bıçak al, gel. Tamam. DemiĢ: Kızım, kediyi ne yapacaksın? DemiĢ: Ben götüreceğim. Kediyi getirir neyse, kediyi bir yerde saklar, dev gelince, gelir der ki: Ben giderim, sen hazırlık yap, sen benim karımsın. Bak ablaların hani, yok, ablaların yok gittiler. Gider buna da yine et getirir, eti verir. Ama bu Ģey yapar. Eti keser küçük küçük bıçakla, kediye yedirir. DıĢarıdan geldiği gibi der: Et, dert nerdesin? Der ki: Vallahi, sıcak sıcak bağırsaklardayım. Tamam. der. Ben karımı buldum. der. Gel gidelim. der. Gider bir kapı açar. Artık altın mı, giysi mi Buna giydirir, bunu o kadar bezetir. Der ki: Daha ben karımı buldum, gel bir dizine baģımı koyayım, uyuyayım. Uyur. Kız anahtarı ondan alır açar, çıkar. Alır, çıkar, kaçar. Kaçar, bıçak da elinde. Sonra olur ki dev bunun peģine düģer. PeĢine düģtüğü gibi gider bu kuyunun baģına, bir tekme vurur deve, kuyuya düģürür. Kendisini de kurtarır. MASAL Bir tane kız, bir tane adam varmıģ. Bunun bir tane üvey annesi varmıģ. Bir kız da ondan varmıģ, bir kız da ileriki kadından varmıģ. Babası ölünce üvey annesiyle kalmıģ. KalmıĢ; ama kız çok güzelmiģ, o kadar güzelmiģ ki Bunların evinde bir düğün olur. Kızın bir ineği varmıģ. Getirir, bu o kadar güzel ki bunu çekemez üvey annesi. Der ki getirin ineği keselim. Ġneği keserler, inek onlara acı gelir, onlar hiç etini yemezler. Bir tek o yer etini. O 25

26 yer, kemikleri de götürür, ahıra koyar. Bir gün düğün olur, onlar düğüne giderler. Bu kız da bunlardan sonra bezenir gider. Gider, padiģahın oğlu bunu görür, buna vurulur, aģık olur. AĢık olduğu gibi, eve gelir. Kız yine soyunur gelir aynı kız, onlar da gelirler. Sabahtan bağırır ki padiģahın oğlu, gezecek. Bir kız var o kızı görmüģ düğünde. Ev ev dolanıp ona bakacak. Ama kız eve gelirken ayakkabısı suya düģer. Ama padiģahın oğlu ayakkabıyı bulmuģ, onu giydirecek, kimin ayağına olursa onu alacak. Bu analığı bu ayağı yoner (Ellerini birbirine sürterek) yoner yoner, kızının ayağını ki o ayakkabı olsun. Ayakları büyük hani. O kızı da getirir tandıra koyar, horoz üstüne çıkar. Gelir evleri ararlar, bulamazlar. iģte horoz orda öter, der: Kukkula guu, Fatma Bacım tandırda, ayakları küflede. ( Gukgula guu, Fatma Bacım tendirde, el ayağı kendirde. ) Artık onu açar neyse, bunu ayağına giydirirler, ona olur. Bunun düğününü yaparlar. Üvey annesiyle kız da beraber gider. Bunu yolda arabadan aģağı atarlar. Kızı atarlar, üvey annesi kendi kızını yerine koyar. Bu kız da gelir bir yerde, bir evde oturur. PadiĢahın oğlu ava gelir, bakar ki bu güzel kız burada. Benim ilk gördüğüm kız. Artık kızı alır gider, ötekini de atlara bağlar, parça parça eder. (Kağızman/Kötek) MASAL Bir köyde bir tane hacı varmıģ. Bir karısı, bir oğlu, bir kızı varmıģ. Bu hacı bir gün kalkmıģ demiģ ki karımı da alayım, ben hacca gideyim. Adamın bir oğluyla kızı varmıģ. Oğlunu da götürmüģ, kızını burada bırakmıģ köy imamıyla, köy muhtarına emanet etmiģ. DemiĢ göz kulak olun. Bunlarda gittikten sonra, önce köy muhtarı gelmiģ kıza göz koymuģ. Kız demiģ yapma, etme, tutma, babam sana tembih etti. Etme, yapma demiģ, dinlememiģ. Babasının bir acı sabunu varmıģ. Bu demiģ öyleyse gel bir banyoya gir. Ondan sonra, Banyoya girerken bunun baģına acı sabun sürmüģ gözlerim çıktı demiģ muhtar. Bu, elbiseleri bir bohça yapmıģ merdivenden aģağı yuvarlamıģ, kuyruğu çekmiģ gitmiģ. Bir zaman geçmiģ aradan, üç dört gün sonra imam gelmiģ. Ġmam da kız güzel olduğu için imam da kendisine hakim olamamıģ aynı muhtarın yaptığı hareketi o da yapmıģ. Kız onu da acı sabunlan zehirlemiģ ve onu da dıģarı atmıģ, elbisesini de vermiģ. Zaman gelmiģ hacdan dönüģünde muhtarla imam gitmiģ karģılamaya. DemiĢ ki senin kızın öyle yaptı. Yoldan çıkmıģ. Berbat peģine yirmi genç takmıģ filan. Babası oğluna demiģ ki git onu öldür ve elbisesini bana getir. Oğlu gelmiģ. Günü bacadan, suyu da mutfakta içiyor. BaĢka bir Ģey yok çıkamıyor. Bu kızla ata binmiģler. Babasını karģılamaya gitmiģler. Giderken kız yatmıģ uyumuģ çeģmenin baģında. 26

KARS İLİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASININ HARİTALANDIRILMASI (DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN İTTİFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS İLİNİN SOMUT

KARS İLİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASININ HARİTALANDIRILMASI (DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN İTTİFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS İLİNİN SOMUT KARS İLİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASININ HARİTALANDIRILMASI (DOĞU ANADOLU DA KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN İTTİFAKLAR BM ORTAK PROGRAMI KARS İLİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASININ HARİTALANDIRILMASI PROJESİ)

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

UÇAN BALONLAR SINIFI OCAK AYI BÜLTENĠ

UÇAN BALONLAR SINIFI OCAK AYI BÜLTENĠ UÇAN BALONLAR SINIFI OCAK AYI BÜLTENĠ KONULAR 1)ISINMA VE AYDINLANMA ARAÇLARI -IĢık nedir? Öğreniyoruz. - IĢık nerelerde kullanılır? Öğreniyoruz - Isınma araçları nelerdir? Öğreniyoruz. 2) ENERJİ TASARRUFU

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ : 2014 2015 Μάθημα : Τουρκικά Επίπεδο : Ε1 Διάρκεια : 2 ώρες

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır.

Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. Demodur Kırmızı yazılar sizin sipariş verirken yollamış olduğunuz yazılardır. / /20 YAZI ARKASINDA SİZİN FOTOĞRAFINIZ KULLANILMAKTADIR En Kıymetlim, Sonsuz AĢkım Gözlerinde sevdayı bulduğum, ellerinde

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Öğrendiklerimiz ġarkılar öğrendik Oyunlar öğrendik BĠLMECELER ÖĞRENDĠK

ĠÇĠNDEKĠLER. Öğrendiklerimiz ġarkılar öğrendik Oyunlar öğrendik BĠLMECELER ÖĞRENDĠK ĠÇĠNDEKĠLER Öğrendiklerimiz ġarkılar öğrendik Oyunlar öğrendik BĠLMECELER ÖĞRENDĠK ( ENERJĠ TASARRUFU HAFTASI) Evimizi aydınlatır, makineleri çalıģtırır, Giderse birden, karanlıkta kalırız aniden (Elektrik)

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak)

ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR. Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) ABDULLAH ALİYE CAN ANAOKULU ÇİÇEKLER SINIFI OCAK AYI BÜLTENİ BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR Yeni yıl (31 Aralık-1 Ocak) Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının ikinci haftası) GÜNE BAŞLAMA ETKİNLİKLERİ Oyun

Detaylı

27 ŞUBAT 03 MART OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR

27 ŞUBAT 03 MART OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR MART 2017 BÜLTENĠ 27 ŞUBAT 03 MART OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIŞMALAR OKULDA YAPACAĞIMIZ ÇALIġMALAR OKULA GETĠRECEKLERĠMĠZ PAZARTESĠ Sabah sporumuzu yapalım. Hikaye zamanı Puzzle tamamlıyoruz. Afiyet olsun

Detaylı

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK

Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Hafta Sonu Ev Çalışması HAYAL VE GERÇEK Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramıştı. Orta ikideyken, büyüdüğü zaman ne olmak ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yazmasını

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

SAKLAMBAÇ. Müge İplikçi

SAKLAMBAÇ. Müge İplikçi SAKLAMBAÇ Müge İplikçi ON8 roman 22 SAKLAMBAÇ Yazan: Müge İplikçi Yayın yönetmeni: Müren Beykan Yayın koordinatörü: Canan Topaloğlu Son okuma: Hande Demirtaş ON8, 2013 Tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım

Detaylı

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!.

Sultanım, müsaade buyurun, ben İstanbul'un çevresini dolaşıp, mevcut suları bir inceleyeyim!. HEY GİDİ KOCA SİNAN.. MEKANIN CENNET OLSUN!.. Kanuni Sultan Süleyman devri.. O vakitler İstanbul da su sıkıntısı var.. Problemi çözmek için Sultan Süleyman, Mimar Sinan ı makama çağırır ve Mimarbaşı, milletin

Detaylı

Doğru bildiğini her yerde haykıran, kimseye eğilip bükülmeyen birisiydi Neyzen Tevfik..

Doğru bildiğini her yerde haykıran, kimseye eğilip bükülmeyen birisiydi Neyzen Tevfik.. Ünlü hiciv ustamız Tevfik hakkında çok güzel bir yazı. Sami Özey'in kaleminden... YÜZ KARASI Doğru bildiğini her yerde haykıran, kimseye eğilip bükülmeyen birisiydi Tevfik.. Yaptığı her hareketle, yazdığı

Detaylı

TEKİR Bir iki tombul tekir Camdan bakar Başına takar Hop hop, altın top MISTIK Mustafa, Mıstık, Arabaya kıstık, Üç mum yaktık, Seyrine baktık.

TEKİR Bir iki tombul tekir Camdan bakar Başına takar Hop hop, altın top MISTIK Mustafa, Mıstık, Arabaya kıstık, Üç mum yaktık, Seyrine baktık. TEKİR Bir iki tombul tekir Camdan bakar Başına takar Hop hop, altın top MISTIK Mustafa, Mıstık, Arabaya kıstık, Üç mum yaktık, Seyrine baktık. LEYLEK Leylek leylek havada, Yumurtası tavada, Gel bizim hayata,

Detaylı

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar

Samed Behrengi. Sevgi Masalı. Çeviren: Songül Bakar Samed Behrengi Sevgi Masalı Çeviren: Songül Bakar Samed BEHRENGİ Azeri asıllı İranlı yazar Samed Behrengi, 1939 da Tebriz de doğdu. Öğretmen okullarında öğrenim gördükten sonra Tebriz Üniversitesi İngiliz

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

AYLIK BÜLTEN-MAYIS 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN-MAYIS 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN-MAYIS 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ ANAOKULU ÖĞRETMENLERİMİZ : TÜLAY DÖNMEZ : NURCAN SAYIN : FATMA ŞAHAP BRANŞ

Detaylı

Ekmek sözcüğü, sözlüklerde yukarıdaki gibi tanımlanıyor. Aşağıdaki görselin yanında yer alan tanımlar ise birbirinden farklı. Tanımları incele. 1.

Ekmek sözcüğü, sözlüklerde yukarıdaki gibi tanımlanıyor. Aşağıdaki görselin yanında yer alan tanımlar ise birbirinden farklı. Tanımları incele. 1. 1. Ekmek sözcüğü, sözlüklerde yukarıdaki gibi tanımlanıyor. Aşağıdaki görselin yanında yer alan tanımlar ise birbirinden farklı. Tanımları incele. 1. Sence, farklı insanların, farklı tanımlar yapmasına

Detaylı

ŞAHISLAR: Anne:Zişan, Baba:Orhan, Abla:Fehiman, Abla:Güzin, Abi:Osman, Küçük Kardeş:Fikret

ŞAHISLAR: Anne:Zişan, Baba:Orhan, Abla:Fehiman, Abla:Güzin, Abi:Osman, Küçük Kardeş:Fikret ŞAHISLAR: Anne:Zişan, Baba:Orhan, Abla:Fehiman, Abla:Güzin, Abi:Osman, Küçük Kardeş:Fikret (ZİL ÜSTÜSTE ÇALAR) Fehiman:Kimooo? Güzin:Benim abla. (KAPI AÇILIR) (Heyecanlı)Müjdemi ver müjdemi ver. Fehiman:(Heyecanlı)Mektup,mektup

Detaylı

gece bana gündüzleri uğramaz gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır

gece bana gündüzleri uğramaz gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır geçiş geçtim beklemekten uzun hikayedir gece uykudayken gelir şşşşşşt deyince ağzı şarap tadındadır hatıralarım karışır o hep kızar söylenir öper koklar ve hep kızar çağırır beni kollarının beşiğine yatırır

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

DDD. m . HiKAYE. KiTAPLAR! . CİN. ALİ'NİN. SERiSiNDEN BAZILARI. Öğ. Rasim KAYGUSUZ . CİN. ALİ'NİN. HiKAYE. KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

OKUMA ANLAMA ANLATMA. 1 Her yerden daha güzel olan yer neresiymiş? 2 Okulda neler varmış? 3 Siz okulda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Aşağıdaki şiiri okuyunuz. Soruları cevaplayınız. OKULUMUZ Her yerden daha güzel, Bizim için burası. Okul, sevgili okul, Neşe, bilgi yuvası. Güzel kitaplar burda, Birçok arkadaş burda, İnsan nasıl sevinmez,

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Bilmem daha önce adını duymuģ muydunuz : Dr. DerviĢ Özer, hem tıp doktoru, hem de heykeltıraģ Hikayesi de Ģöyle (Google dan alıntıdır):

Bilmem daha önce adını duymuģ muydunuz : Dr. DerviĢ Özer, hem tıp doktoru, hem de heykeltıraģ Hikayesi de Ģöyle (Google dan alıntıdır): Değerli Dostlar, Sizlere, karlı ve güzel kıģ manzaraları çekmek için yola çıkmıģtım. Mola vermek için uğradığım Kızılcahamam dan ileriye gidemedim. Nedenini bu resimlerde göreceksiniz Bir kasabanın, basit

Detaylı

UĞUR BÖCEKLERI SINIFI MART AYI AYLIK BÜLTENİ

UĞUR BÖCEKLERI SINIFI MART AYI AYLIK BÜLTENİ UĞUR BÖCEKLERI SINIFI MART AYI AYLIK BÜLTENİ TARİHLER 06-10 MART 13-17 MART 20-24MART 27-31 MART KONULAR İlkbahar Eski İstanbul- Değerler eğitimi Dürüstlük Bitkiler- Orman Haftası TiyatroGünü- Kütüphane

Detaylı

CİN ALİ İLE BERBER FİL

CİN ALİ İLE BERBER FİL ....... CiN ALl'NIN HiKAYE KiTAPLAR! SERiSiNDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin To'Ju ' 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS

I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMLİ BİR DERS I. Metni okuyunuz ve soruları cevaplayınız. ÖNEMİ BİR DERS Genç adam evlendiğinden beri evinde kalan babası yüzünden eşiyle sürekli tartışıyordu. Eşi babasını istemiyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara

Detaylı

Sözlü Halk Edebiyatı. Düğmeye tekrar basar, der ki: "En iyi kumaştan birer kat uruba." metçisine dedi ki: 'Ver, yesin şeytanlar' buna üzülüyorum.

Sözlü Halk Edebiyatı. Düğmeye tekrar basar, der ki: En iyi kumaştan birer kat uruba. metçisine dedi ki: 'Ver, yesin şeytanlar' buna üzülüyorum. Sözlü Halk Edebiyatı MASALLAR DEĞİRMENCİK (Doç.Dr. Saim Sakaoğju, Kibns Türk Masalları, Ankara, 1983, s37-41.)) Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde iki kardeş varmış.. Bunlardan biri gayet zengin,

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

Öğ. Rasim KAYGUSUZ. 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir

Öğ. Rasim KAYGUSUZ. 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN ÇOĞALTILMIŞTIR Öğ. Rasim KAYGUSUZ 19 Mart 1973 Tarihli ve 1738 sayılı Tebliğler Dergisi ile ilk okullara tavsiye edilmiştir SATILMAZ EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMAK İÇİN

Detaylı

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış

Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış Anne Ben Yapabilirim Resimleyen: Reha Barış MERAKLI KİTAPLAR 3. B A S I M Çocuklarla İlgili Her Türlü Faaliyette, Çocuğun Temel Yararı, Önceliklidir! 2 Süleyman Bulut Anne Ben Yapabilirim 4 Süleyman

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI

ÖDEV- 4. TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI ÖDEV- 4 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ TÜRK BAYRAĞI VE ĠSTĠKLAL MARġI Uluslar, bağımsızlıklarını temsil edecek millî marģ, bayrak gibi semboller yaratmıģlardır. Ġstiklal MarĢı, Türk ulusunun bağımsızlığını

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

Gülmekten Öldüren Fıkralar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Gülmekten Öldüren Fıkralar - Genç Gelişim Kişisel Gelişim AMİN Çok iyi giyimli bir iş adamı Vatikan'a gelir papayla görüşmek istediğini söyler. Kendisini bir Kardinal'e götürürler. Adam ısrar eder. - Sizinle değil, doğrudan Papa ile ve yalnız görüşmek istiyorum.

Detaylı

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele

M14 esnevi den (şirli) r H i k â y ele 14 Mesnevi den (şiirli) H i k â e y r l e ÖNSÖZ Sevgili Okur, Medeniyetimizin temeli olan değerlerimizi Hz. Mevlâna mızın Mesnevi sinden anlatmaya Adalet kavramıyla devam ediyoruz. Adalet kavramına işaret

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

ÖDEV- 6. AĢağıdaki Cümlelerde boģ bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız. 1. Reçel, bal vücuda veren besinlerdendir.

ÖDEV- 6. AĢağıdaki Cümlelerde boģ bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız. 1. Reçel, bal vücuda veren besinlerdendir. ÖDEV- 6 ADI SOYADI:.. HAYAT BĠLGĠSĠ Niçin Dengeli ve Düzenli Beslenmeliyiz? Besinler, büyüme ve güçlenmeyi sağlar, vücuda enerji verir. Yediğimiz yiyeceklerin vücudumuz için farklı önemi ve yararı vardır.

Detaylı

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları...

TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... TARSUS DA BİR GÜN...BELKİ DE İKİ... Adanalılar...Mersinliler...Gaziantep, Hatay ve Osmaniyeliler...Türkiye nin gezmeyi sever insanları... Hatta Tarsuslular. Dünyanın öbür ucundan gelen Japonlar,Koreliler,Almanlar

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

11-15 OCAK 2016 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU. 3 YAġ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN

11-15 OCAK 2016 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU. 3 YAġ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN 11-15 OCAK 2016 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAġ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN BU HAFTA NELER ÖĞRENDĠK *Bu hafta turuncu rengi öğrendik.öğrenmeyi kolaylaģtırmak pekiģtirmek ve zevkli hale getirmek için farklı etkinliklerde

Detaylı

05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN

05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN 05/09/2015 ÖZEL ASÇAY ANAOKULU 3 YAŞ GRUBU HAFTALIK BÜLTEN BU HAFTA NELER ÖĞRENDİK *Dünya Çocuk Gününü kutladık,dünyamızda bizden başka çocuklarda olduğu ve bütün çocukların birbirinden farklı ve özel

Detaylı

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ

DENEYLERLE BÜYÜYORUZ BU AY HANGİ KAVRAMLARI ÖĞRENECEĞİZ? Hızlı-Yavaş Ön-Arka Sağ- Sol BEYİN FIRTINASI YAPALIM Büyüdüğünde hangi mesleği seçeceksin ve nasıl bir yerde yaşayacaksın? Bir gemi olsaydın nerelere giderdin? Neler

Detaylı

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi

6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi 6 Çocukla Ahır'da Yaşam Mücadelesi Kahramanmaraş ın Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Köyünde 54 Yaşındaki Mehmet Göyün 6 Çocuğu ile birlikte tek göz kerpiç odanın içinde verdiği yaşam Mücadelesi yürekleri

Detaylı

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir?

3 YAŞ AYIN TEMASI. Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? 3 YAŞ AYIN TEMASI Cinsiyetim, adım, özelliklerim, görünümümdeki değişiklikler nelerdir? Vücudumuzun bölümleri ve iç organlarımız nelerdir? Ne işe yarar? İskelet sistemi nedir? Ne işe yarar? Aile ve aileyi

Detaylı

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen

Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Derleyen: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Azerbaycan Masalı Var varanın, sür sürenin, vay haline izinsiz bağa girenin... Bir

Detaylı

Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu)

Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları ( Gelin Verme Oyunu- Kimde Kabahat Oyunu) Prof. Dr. Erman Artun GELİN VERME OYUNU Gelinlerin anasının üç kızıyla oyun alanına gelmesiyle başlar. "Haydee gelin satıyorum,

Detaylı

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΙ ( 6 ) ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Τουρκικά Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Detaylı

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar

Şiir Anadan Örnekler. Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Şiir Anadan Örnekler Köyden ayrılalı nice yıl oldu Yıkıldı evimiz selinen doldu Hani bacı kardeş nerede kaldı özlüyorum ben seni güzel Alvar Akıyor ırmağı yeşildir köyü Kokuyor burnuma tekke'nin çayı Sayıyorum

Detaylı

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş?

Adı-Soyadı: Deniz kampa kimlerle birlikte gitmiş? 2- Kamp malzemelerini nerede taşımışlar? 3- Çadırı kim kurmuş? ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkokul1.com ilkok Benim adım Deniz. 7 yaşındayım. Bu hafta sonu annem ve babamla birlikte kampa gittik. Kampa

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10 Bir Gencin Eroin Kullandığı Nasıl Anlaşılır? Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri nde Şef Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Pektaş a bu soruyu sorduğumda söze şöyle başladı: Daha kırık kırık, çatallı,

Detaylı

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon

DESTANLAR VE MASALLAR. Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE. Masal. KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon DESTANLAR VE MASALLAR Masal Muhsine Helimoğlu Yavuz HILE İLE DILE KÜRT MASALLARI Resimleyen: Claude Leon Yayın Yönetmeni: Samiye

Detaylı

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN

KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN KUPA TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULUNUN 6.Spor ġenlikleri kapsamında gerçekleģtirilen Futbol Turnuvası Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun zaferi ile sona erdi. Yapılan maçlar sonucunda Ünye ĠĠBF

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Murat Çelebi 2. - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 28.5.2015 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI

AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI AYLIK BÜLTEN MAYIS 2012 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFI OKUL KURUCUMUZ : ASİYE ÖZTÜRK OKUL MÜDÜRÜMÜZ : F.BİLGE ÖZALP ANAOKULU BİRİMİ HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETMENİ : TÜLAY DÖNMEZ 5 YAŞ SINIFI ÖĞRETMENİ : GÜLAY ÇELİKOK

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ

3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM BÜLTENİ 3 YAŞ BİRİMİ EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMU SEVERİM Biz anasınıfı çocuklarıyız, Hem çalışırız,hem oynarız. Çok severiz biz okulu, Yaşasın yaşasın anaokulu. BAY MİKROP Bay mikrop

Detaylı

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ

&[1 CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR! SERIS.INDEN BAZILARI. l O - Cin Ali Kır Gezisinde. Öğ. Rasim KAYGUSUZ CİN ALİ'NİN HİKAYE KİTAPLAR!.. SERIS.INDEN BAZILARI 1 - Cin Ali'nin Atı 2 - Cin Ali'nin Topu 3 - Cin Ali'nin Topacı 4 - Cin Ali'nin Karagözlü Kuzusu 5 - Cin Ali'nin Oyuncakları 6 - Cin Ali Okula Başlıyor

Detaylı

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN

TEŞEKKÜR. Kısa Film Senaryosu. Yazan. Bülent GÖZYUMAN TEŞEKKÜR Kısa Film Senaryosu Yazan Bülent GÖZYUMAN Sahne:1 Akşam üstü/dış Issız bir sokak (4 sokak çocuğu olan Ali, Bülent, Ömer ve Muhammed kaldıkları boş inşaata doğru şakalaşarak gitmektedirler.. Aniden

Detaylı

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var)

Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Eşeğe Dönüşen Kabadayı Makedonya Masalı (Herşeyin bir bedeli var) Yazan: Yücel Feyzioğlu Resimleyen: Mert Tugen Ne varmış, ne çokmuş, gece karanlık, güneş yokmuş. Her kasabada kabadayı insanlar varmış.

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ

Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı OKUL ÖNCESİ ŞEKERLİK EĞİTİM SETİ YARIM GÜNLÜK PLAN ÇİZELGESİ GÜNLER EYLÜL-2017 EKİM-2017 KASIM-2017 ARALIK-2017 Pazartesi 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 Salı

Detaylı

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı.

OYUNCAK AYI. Aysel çok mutluydu. Çünkü bugün doğum. Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan. günüydü. Babası Aysel e hediye aldı. OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

Samed Behrengi. Püsküllü Deve. Çeviren: Songül Bakar

Samed Behrengi. Püsküllü Deve. Çeviren: Songül Bakar Samed Behrengi Püsküllü Deve Çeviren: Songül Bakar Samed BEHRENGİ Azeri asıllı İranlı yazar Samed Behrengi, 1939 da Tebriz de doğdu. Öğretmen okullarında öğrenim gördükten sonra Tebriz Üniversitesi İngiliz

Detaylı

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir.

MÜBDÎ. Allah MUHSÎ dir. MUHSÎ, her şeyin sayısını bilen demektir. Hiçbir müzisyen, bülbülün ötüşünden daha güzel bir şarkı söyleyemez. Bütün bu güzel şeyleri Allah yapar ve yaratır. Allah ın güzel isimlerinden biri de HAMÎD dir. HAMÎD, övülmeye, hamd edilmeye, şükür

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ KANAAT DÖNEMĠ RAPORU

DEĞERLER EĞĠTĠMĠ KANAAT DÖNEMĠ RAPORU DEĞERLER EĞĠTĠMĠ KANAAT DÖNEMĠ RAPORU ĠLÇESĠ :AKSU OKULUN ADI :ġeref ÜLKER ĠLKOKULU SINIF İÇİNDE UYGULANAN ETKİNLİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Tüm sınıflar kendi içinde sınıflarına ait Değerler Eğitimi ağacı

Detaylı

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı?

OYUNCAK AYI. ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya. giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı. Sorular: 1- Annesi Elvan a hangi hediyeyi aldı? OKUMA ANLAMA ÇALIŞMASI 1 OYUNCAK AYI Annesi Elvan a oyuncak bir ayı aldı. Elvan ayının adını Yumoş koydu. Halasına oturmaya giderken Yumoş uda götürdü. Halasının kızı Songül ile birlikte oynadılar. Sorular:

Detaylı

İ.Ö 100 Temel Eser. Kategori: Şiir Salı, 11 Ağustos :32 tarihinde yayınlandı. Gösterim: / 7 Phoca PDF. Çanakkale içinde aynalı çarşı

İ.Ö 100 Temel Eser. Kategori: Şiir Salı, 11 Ağustos :32 tarihinde yayınlandı. Gösterim: / 7 Phoca PDF. Çanakkale içinde aynalı çarşı TÜRKÜ: Türk e ait anlamına Türkî zamanla türkü biçiminde söylenmiştir. M.Fuad Köprülü ye göre Türklere mahsus bir beste ile söylenen halk şarkılarıdır. Anadolu da biçimce ilk türkü 16. yüzyılda Öksüz Dede

Detaylı

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer,

Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, Eskiden Amcam Başkötü ye ait olan Bizim Eski Yer, DEŞŞET ORMANI, YARATIKKÖY Anneciğim ve Babacığım, Mektubunuzda sevgili bebeğinizin nasıl olduğunu sormuşsunuz, hımm? Ben gayet iyiyim, sormadığınız için

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

WLL100. Ninnici Hav Hav KULLANIM KILAVUZU

WLL100. Ninnici Hav Hav KULLANIM KILAVUZU WLL100 Ninnici Hav Hav KULLANIM KILAVUZU TR Ambalaj İçeriği Ürün ambalajının içinden aşağıdakiler çıkmalıdır: Ninnici Hav Hav 3 adet AAA Çinko Karbon Pil Kullanım Kılavuzu Pillerin Yerleştirilmesi DİKKAT!

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları

edersin sen! diye ciyaklamış cadı. Bunun hesabını vereceksin! Kadının kocası kendisini affetmesi için yarvarmış cadıya. Karısının bahçedeki marulları RAPUNZEL Bir zamanlar bir kadınla kocasının çocukları yokmuş ve çocuk sahibi olmayı çok istiyorlarmış. Gel zaman git zaman kadın sonunda bir bebek beklediğini fark etmiş. Bir gün pncereden komşu evin bahçesindeki

Detaylı

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge 2-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakımevi

Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge 2-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakımevi Özel Gebze Eğitim Kurumları Öz-Ge 2-6 Yaş Kreş ve Gündüz Bakımevi GÜLEN YÜZLER EKĠM 2016 EĞİTİM BÜLTENİ ATATÜRK ÖLMEDI Atatürk ölmedi yüreğimde yaģıyor. Uygarlık savaģında bayrağı o taģıyor. Her gücü o

Detaylı

ÖN OYUN Yer, ağustos böceklerinin yuvası. Cici ve Mimi aynanın karşısında son hazırlıklarını yapmaktadır.

ÖN OYUN Yer, ağustos böceklerinin yuvası. Cici ve Mimi aynanın karşısında son hazırlıklarını yapmaktadır. ÖN OYUN Yer, ağustos böceklerinin yuvası. Cici ve Mimi aynanın karşısında son hazırlıklarını yapmaktadır. (Şapkasını takar.) Nasıl oldu Mimiciğim? Ay çok hoş! (Saçlarına taktığı çiçekleri gösterir.) Ne

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin.

Bilgi güçtür. Sevdiğiniz kişiyi dinleyin ve kendinizi eğitin. Bu kitapçığı, büyük olasılıkla kısa bir süre önce sevdiklerinizden biri size cinsel kimliği ile biyolojik/bedensel cinsiyetinin örtüşmediğini, uyuşmadığını açıkladığı için okumaktasınız. Bu kitapçığı edindiğiniz

Detaylı

TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK SINIFI

TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK SINIFI TÜRK MÜZİĞİ PROGRAMI TÜRK HALK MÜZİĞİ SOLFEJ VE NAZARİYATI DERS MÜFREDATI HAZIRLIK SINIFI T.H.M metrik yapısının tasnifi T.H.M de diziler T.H.M ses sistemi Dikte ve deşifre çalışmaları 2 ZAMANLI ANA USÜL

Detaylı