ÖZET Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karģı duyarlı bir seyahattir. Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karģı duyarlı bir seyahattir. Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm"

Transkript

1 ÖZET Ekoturizm çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal alanlara karģı duyarlı bir seyahattir. Turizm pazarında, doğaya dayalı turizm olarak tarif edilen ekoturizm, sürdürülebilir kalkınma aracı olarak görülmektedir. Uluslararası Ekoturizm Topluluğu TIES (The International EcotourismSociety) ekoturizmi Ģöyle tarif etmektedir: "Ekoturizm genellikle küçük gruplar halinde yapılır. Konaklama ve yeme içme türü hizmetler çoğunlukla yerel düzeydeki küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından verilir." Bu çalıģmada ekoturizm tanımlaması yapılarak, Dünya da ve Türkiye de ekoturizmin geliģimi hakkında bilgiler sunulmuģtur. Ayrıca sürdürülebilir turizmin önemi üzerinde durularak, sürdürülebilir turizm planlamasından bahsedilmiģ ve Türkiye de yapılan baģlıca ekoturizm çeģitleri bölgeler dahilinde ele alınmıģtır.

2 1.GİRİŞ Dünyanın en geliģmiģ endüstrisi olan turizm endüstrisi çok etkili bir potansiyele sahiptir. Dünya genelinde 235 milyondan fazla kiģiye istihdam sağlayan (küresel istihdamın % 7,6 sı) turizm sektörü, dünyadaki en büyük sektörlerden biri olup küresel ekonomik geliģime güçlü bir ivme kazandırmaktadır. (WTTC, 2010) 150 ülkenin % 80 inde turizm en yüksek ihracat geliri sağlayan ilk 5 sektör arasındadır. 150 ülkeden 60 ında da ihracat Ģampiyonu olan sektördür. Sektörün 2010 yılında milyar ABD doları hacme ulaģtığı ve dünya GSYĠH sının % 9,2 sine tekabül ettiği tahmin edilmektedir. Ortalama her yıl % 3-4 hızında büyümesi beklenen dünya GSYĠH sına karģılık turizm sektörü yıllık ortalama % 6 ila % 7 seviyelerinde büyüme gerçekleģmektedir. Türkiye de ise yaklaģık 1,7 milyon kiģiye istihdam sağlayan sektör (toplam istihdamın % 7,2 si), 2009 yılında 95,3 milyar TL değerinde ekonomik faaliyette bulunmuģtur. Bu rakam Türkiye nin toplam GSYĠH sinin yaklaģık % 10,2 sine denk gelmektedir. Ekonomik istikrara bağlı fakat önceden görülebilir bu yoğun büyüme gelecekte de devam edecektir. (BAKA, 2012) Turizmin bu büyük potansiyelinden kaynaklanan çeģitli etkileri bazı araģtırmacıların dikkatini çekmiģtir. Son zamanlarda araģtırmacılar turizmin çevre, yerel ekonomi ve yerel kültür üzerine uzun vadeli etkilerini araģtırmaya baģlamıģlardır (Akpınar ve Bulut, 2010; Doan, 2000). Turizme yönelik bütün rekreasyonel aktivitelerde önemli olan, iyi bir eğitim, iģbirliği ve planlamadır. Bir yandan tur operatörleri, turizm acenteleri ve diğer turizm kuruluģları görevini yaparken, diğer yandan kamu kurumlarına, basın ve yayın kuruluģlarına, eğitimcilere, tarımcılara, sanayicilere, mimarlara, esnaflara, bireylere kısacası toplumun her kesimine sorumluluk düģmektedir. Ama Ģunu unutmamak gerekir ki: alt yapısı yeterli olan her yerde yerleģim alanı ve sanayi bölgesi kurmak mümkündür. Ancak her turistik bölge ya da dinlenme alanını turizm alanı yaparak, kaybolan doğal varlıkları yeniden kazandırmak ve bozulan ekolojik dengeyi yeniden düzeltmek çok zordur (Akpınar ve Bulut, 2010; Karaman, 2002). KüreselleĢme kavramıyla özdeģleģen yeni dünya düzeni; insan hakları, demokrasi ve çevre sorumluluğunun geliģmesi temeline dayalıdır. Ekolojik düģünce, çevreden ekonomiye, siyasetten kültüre kadar yaģamın her alanında egemen oluģtur ve çevre sağlığı bir lüks değil, sağlıklı bir ekonominin olmazsa olmazıdır (AkĢit, 2007). Dünya kaynaklarından alabildiğine yararlanmayı öngören tüketime dayalı Savurgan Dünya Görüşü yerini, artan nüfus ve tüketim nedeniyle bu kaynakların korunmasını öngören Sürdürülebilir Dünya Görüşü ne bırakmaktadır (AkĢit, 2007; Özbey, 2002). Sanayi devrimi ile birlikte doğal ortam içerisindeki madenler ve fosil yakıtlar baģta olmak üzere doğal kaynak tüketimi hızlanmıģtır. Dünya nüfusunun hızla artması kent ve altyapı alanlarının, tarımsal alanları kaplayacak ölçüde geliģmesi, gıda üretiminin azalmasına yol açmıģtır. Daha az alanda daha çok üretim amaçlayan yeģil devrimin bir sonucu olarak, kullanılan gübre ve tarımsal ilaçlar toprağın doğal yapısını bozmakta ve verimlilik ömrünün kısalmasına yol açmaktadır. Nüfusu hızla artan ekosistemler üzerinde birçok yöre doğal olma özelliğini kaybetmekte ve özellikle insan yerleģimlerinin ve medeniyetlerinin beģiği olan Akdeniz havzasında bu olayın ivmesi daha da hızlı olmaktadır. Havzanın kullanımında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri göz ardı edildikçe, havzanın gelecek yıllarda tamamen kirlenmesi kaçınılmaz görülmektedir (AkĢit, 2007).

3 Sürdürülebilir Turizm; Dünya Turizm Örgütü (WTO), Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) ve Dünya Konseyi tarafından aģağıdaki Ģekilde tanımlanmaktadır: Turizmde Sürdürülebilir Kalkınma; gelecekteki fırsatları koruyup geliştirmeyi gözeterek, bugünkü turistlerin ve ev sahipliği yapan bölgelerin ihtiyaçlarını karşılama ilkesini benimser. Bu Ģekilde tüm kaynakların yönetimi; kültürel bütünlüğün, zorunlu ekolojik süreçlerin, biyolojik çeģitliliğin ve yaģam destek sistemlerinin devamlılığı sağlanırken, ekonomik, sosyal ve estetik gerekler karģılanacak Ģekilde öne çıkarılır (AkĢit, 2007). 2.SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM Turizm sektörü diğer endüstri kolları ve iģletme faaliyetleriyle karģılaģtırıldığında çevre üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı düģünülerek uzun yıllar boyunca temiz endüstri ya da bacasız endüstri gibi tanımlamalarla anılmıģtır (Sunger, 2012). Turizm açısından sürdürülebilirlik kavramı turizmin kaynağı olan doğal, tarihi, kültürel, sosyal ve estetik değerlerin korunup geliģtirilerek çekiciliklerinin devamının sağlanmasını ifade etmektedir.(sungur, 2012; Oral ve ġenbük, 1996). Sürdürülebilirlik kavramı özellikle 1992 de Rio de Janerio da gerçekleģtirilen BirleĢmiĢ Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Dünya Zirvesi nden turizm tartıģmalarında hakim olmaya baģlamıģtır. Sürdürülebilir turizm tanımlarında yer alan ortak öğeler; doğal ve insan yapımı kaynakların optimum biçimde uzun süreli kullanımı, insan yerleģim dokusunun korunması, ekonomik ve sosyal eģitlik, kalite kavramına bağlılık ve sosyal katılımdır( Sungur, 2012; Demir ve Çevirgen, 2006). Bu tanımlar nasıl olursa olsun, sürdürülebilir turizm hakkında üzerinde düģünce birliği bulunan temel karakteristikler de vardır. Bu karakteristikler Ģöyle sıralanabilir (AkĢit, 2007; Yücel, 2002); Doğa temelli olması (ziyaretçiler doğal alanlardaki doğal ve geleneksel unsurlarını gözlemliyor ve anlamaya çalıģıyorlar), BiyoçeĢitliliğin korunmasına katkıda bulunması, Yerel toplumların refahını desteklemesi, Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etkilerin minimuma indirgenmesi için aktivitelerini hem turistler hem de yerel halkın sorumluluğunda düzenlenmesi, Yenilenemez kaynakların minimum kullanımın gerektirmesi, Yerel mülkiyetin ve yerel topluma dönük istihdam imkânlarının üretilmesini öngörmesi Ģeklinde sıralanabilir. Turizmde sürdürülebilir bir geliģmenin sağlanabilmesi için en az üç disiplinin uyumu gerekmektedir. Bunlar: 1. Ekonomistler, insanların refah düzeylerini en üst seviyeye ulaģtırmak için eldeki sınırlı sermaye ve teknolojiyi en iyi biçimde kullanmak amacıyla yöntemler geliģtirmektedirler. 2. Ekolojistler, ekolojik alt sistemlerin korunmasının global ekosistemin idamesi açısından çok önemli olduğunu hatırlatarak, çevrenin global ekosistemin içinde yer aldığını ifade etmektedirler. 3. Sosyologlar ise, anahtar aktörlerin insanlar olduğu ve sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi için sosyal kalıp ve ölçütlerin çözüm arayıģında mutlaka dikkate alınmasının gereği üzerinde durmaktadırlar. (Sungur, 2012; Avcıkurt, 2007; Dinçer ġen, 2010).

4 Sürdürülebilir Turizm Yönetimi (Selimoğlu, Öykü 2004) 3.EKOTURİZM Sürdürülebilir turizmin bir alt dalı olarak ekoturizm (TĠES, 1990), korunması ve yerel halkın refahını artırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan duyarlı seyahatler olarak tanımlanmaktadır. BaĢka bir tanımlamada ise doğaya duyulan özlemin

5 ortaya çıkması ve tatmin edilmesi, korumaya ve geliģtirmeye dayalı olarak turizm potansiyelinden faydalanılması ve onun ekoloji, estetik ve kültür üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ilgilidir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği ne (IUCN) göre ekoturizm, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı destekleyen, düģük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, bozulmamıģ doğal alanlara çevresel açıdan yapılan sorumlu seyahat ve ziyerettir Ģeklinde tanımlamıģtır. Küresel pazarın 77 milyar ABD dolarlık kısmını oluģturan ekoturizmin turizm sektöründeki payı özellikle küresel ısınma kaygıları yanı sıra Kyoto Protokolü ve karbon kredilerine uyum çalıģmaları ile birlikte gittikçe büyümektedir. Turizm yıllık % 6-7 seviyelerinde büyüme gösterirken ekoturizm tanım farklılıklarına bağlı olarak % oranında büyüme göstermektedir (Dünya Kaynakları Enstitüsü-WRI). Dünya Turizm Organizasyonu nun tahminlerine göre ekoturizm uluslararası pazarın % 7 sine ulaģmıģtır. Ekoturizmin Özellikleri ġöyle Sıralanabilir: 1. Turist Tipi: Doğal alanlara ve kültürel çevrelere seyahat etmeyi seven, yerel kültürleri ve bölgeleri öğrenme, değerini anlama isteğinde olan kiģilerdir. 2. Yer: Genellikle doğal, bazen koruma alanları veya kültürel çekicilikleri kapsar. 3. Faaliyetler: Çevreye en düģük etki ile kaynakların kullanılması ve çevresel eğitimin desteklenmesine dayanır. 4. Olanaklar: Çevre dostu teknolojilerin ve yerel kaynakların kullanımını gerektirir. 5. GeliĢme YaklaĢımı: Ekonomik geliģme ile koruma amaçlarının birleģtirilmesine dayanır. 6. GeliĢme Süreçleri: Toplum ve çevre üzerinde en az seviyede olumsuz etkiler oluģturmalı ve tüm yerel halkı aktif olarak kapsamalı, yerel halka ekonoik fayda sağlamalıdır (Sungur, 2012; Pratiwi, 2000; Demir ve Çevingen, 2006) Ekoturizm sürdürülebilir bir turizm türüdür. Ekoturizmin Faydaları: Yerli halk için ekonomik fayda sağlar, yaģam kalitesini yükseltir. Endüstriyel uygulamaların geliģtirilemeyeceği orman köyleri gibi bölgelerde istihdam ve ekonomik canlılık sağlayan bir sektördür. Bu sayede bu bölgelerden yaģanan göçlerin önüne geçilebilmekte hatta ters göç yaģanmaktadır. Ekoturizm konseptinde yerli halk kendilerini ve bölgelerini etkileyen kararları almada rol oynar. Ekoturizm doğal ve kültürel mirasın korunmasını ve dünya biyoçeģitliliğinin sürdürülmesini sağlar. Yerel halkla iliģkiyi ve daha önce tecrübe edilmeyen değiģik aktiviteleri sağladığı için turistler için daha hoģ deneyimler sağlar. Turizmin ekonomi, çevre ve sosyal yaģama olumsuz etkilerini en aza indirger. Ekoturizm kültürel açıdan duyarlı olup turist ve ev sahibi halk arasında saygıyı sağlar, yerel gurur ve güven oluģturur. Ekoturizmin bir diğer avantajı da yüksek maliyetli yatırımlar gerektirmemesi böylece geliģmekte olan ülkelerde hızla benimsenen bir sektör olmasıdır. 3.1.Dünya daki Ekoturizm Faaliyetleri Dünyadaki turizm faaliyetlerini yönlendiren, destekleyen ve iģbirliğini sağlayan Uluslararası Dünya Turizm Örgütü (WTO) dür yılı Dünya Turizm Örgütü (WTO) ve BirleĢmiĢ Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından ekoturizm ve dağlar yılı olarak ilan edilmiģtir. Turizmin sosyo- kültürel ve doğal olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini,

6 doğal ve kültürel kaynakların yoğunlaģtığı bölgelere ekonomik katkı sağlanarak o yörenin kalkınmasını ve bilinçlendirilmesini sağlamak gibi amaçlar güdülerek hazırlanmıģtır (Yücel, 2002) yılının Dünya Ekoturizm Yılı olarak ilan edilmesinde; ekoturizmin büyük oranda ekonomik geliģme potansiyeline sahip alanlarda giderek artan bir önem kazanması ve ayni zamanda da ekoturizmin iyi planlandığı, geliģtirildiği ve idare edildiği takdirde doğal çevrenin korunması için güçlü bir araç olma özelliği arz etmesi nedenleri önemli bir rol oynamıģtır (Akpınar ve Bulut, 2010; Erdoğan, 2003). Dünyadaki hızlı geliģmeler gösteriyor ki geleneksel destinasyonlardan (deniz-kumgüneģ) uzaklaģma görülmekte ve turist profili değiģmektedir (Akpınar ve Bulut, 2010; Avcıkurt ve Alpar, 2003). Bu yeni profilde ekoturist olarak adlandırılan kitlenin yaģ grubunda, yüksek eğitimli, ortanın üzerinde geliri olan, doğa, kültür ve gastronomiye ilgi duyan kiģiler olduğu yapılan istatistiklerde ortaya konulmuģtur. Ekoturizm pazarının giderek büyüdüğü 90 li yıllarda, 43 milyon Amerikalının ekoturizm faaliyetine katıldığı, Yunanistan a gelen 3 milyon Ġngiliz turistin %19 unun ekoturist olduğu, Fransa da yılda 15 milyon kiģinin trekking yaptığı belirlenmiģ, ayrıca Avrupa ülkelerinin pek çoğunun ülke turizmi için ayırdıkları payın önemli bir kısmının bu amaca yönelik harcandığı yapılan araģtırmalarda ortaya çıkmıģtır (Akpınar ve Bulut, 2010; Anonim, 2009a). Dünya da Ekoturizm Potansiyeli Olan Alanlar, (Dinçer ġen, 2010) Dünya çapında seyahat edenlerin % 77 si ziyaret ettikleri ülkenin yerel kültürünü öğrenmek istiyor. Turistlerin %71 i ziyaret ettikleri yerlerdeki insanlara bu ziyaretlerin iģ imkânı ve gelir sağlaması gerektiğini düģünmektedir. Ziyaretçilerin %64 ü çevrenin ve sosyal dokunun korunması için fazla harcama yapabileceklerini söylemektedir. ĠĢ için seyahat edenlerin %95 i otellerin yeģil olması gerektiğine inanıyor. Seyahat edenlerin %44 ü tatil planı yaparken çevreyi dikkate alıyor. Avrupalıların % 80 i, Amerikalıların ise %66 sı tatil tercihlerinin çevreye olan etkilerinin bilincindedir. Tatil planlayanların %56 sı tesislerin yeģil olup olmadığını detaylı olarak sorguluyor (BAKA, 2012).

7 3.2.Dünya da Ekoturimin Başarı Hikayeleri Amerika BirleĢik Devletleri ndeki Yellowstone Milli Parkı nı 2010 yılında kiģi ziyaret etmiģtir ve 2012 yılında kiģinin ziyaret etmesi beklenmektedir. Amerika daki milli parklara ziyaretler aracılığıyla turizm ile iliģkili en az iģ desteklenmiģtir. Florida Keys Bölgesi nde yapılan dalıģlar yıllık 75 Milyon ABD Doları gelir sağlamaktadır. Karayip Adaları nda büyük ölçüde ekoturizmden oluģan turizm endüstrisi 2008 yılında 27,1 Milyar ABD Doları hacme ulaģmıģtır. Karayip Adaları nda sadece resif ziyaretlerinden km2 baģına tahmini olarak ABD Doları gelir sağlanmaktadır. Ürdün 2010 yılında Wadi Rum dıģındaki bölgelerde yapılan ekoturizm faaliyetlerinden 2,1 Milyon ABD gelir elde etmiģtir. (Royal Society for the Conservation of Nature- RSCN) Örgüt ülkeye gelen ekoturist sayısı arttıkça ekoturizm faaliyetleri gerçekleģtirilen bölgelerde yerel nüfusun arttığını ve ters göçün yaģandığını da saptamıģtır. Kosta Rika ekoturizmde öncü ülkelerden biri olmasının yanı sıra ekoturizm faaliyetlerinin tanımına uygun sürdürülebilir Ģekilde uygulandığı az sayıdaki ülkelerden biridir. Kosta Rika yı ziyaret eden ekoturistlerin %46 sı Amerika ve Kanada, %16 sı AB ülkelerinden olup ortalama bir turist en az ABD Doları harcamaktadır. Ekoturizm ülke GSYĠH sında en büyük paya sahiptir. Kosta Rika da Ulusal Ekoturizm Sertifikasyon Programı uygulanmaktadır. Kamboçya 2007 yılında 1,3 milyon ekoturist ağırlamıģ ve 190 Milyon ABD Doları gelir elde etmiģtir. Ekoturizm ülke GSYĠH sında madencilikten sonra ikinci sırada gelmektedir yılında 2 milyon ziyaretçiye ve 290 Milyon ABD Doları gelire ulaģıldığı tahmin edilmektedir. GMS ülkeleri (Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland, Vietnam, Çin Halk Cumhuriyeti Yunnan Eyaleti) GMS Ekonomik Kooperasyon Programı kapsamında ekoturizm ile ilgili ortak strateji planına sahip olup 2018 yılında GMS Bölgesinin ekoturizmde birinci destinasyon olmasını hedeflemektedir. Norveç te ekoturizm sertifikasyon programı uygulayan ülkelerden biri olup proje finansmanını devlet karģılamaktadır. Ekvator daki Galapagos Adalarına ziyaret, 80 li yıllardan itibaren hızla artmıģ ve bugün yıllık ziyaretçi sayısına ulaģılmıģtır. Bu gezilerin Ekvator ekonomisine katkısı yıllık 100 milyon ABD Doları üzeri olmuģtur. Hollanda Antilleri nde skuba diving yapan turistlerden 25 ABD Doları ücret alınmaktadır. Ada sadece skuba divingden yıllık 30 Milyon ABD Doları gelir sağlamaktadır. Belize ye gelen turistlerin %49,4 ü Mayan alanlarını ziyaret ederken %12,8 i parkları ve koruma alanlarını ziyaret etmiģtir. Turistler Belize ye manzaranın güzelliğini izleme, doğal bir alanda bulunma ve vahģi hayatı gözlemlemek amacı ile geldiklerini ifade etmektedir. Cayes ve Barrier kayalıkları, ziyaretçilerin %87 si tarafından ziyaret edilmiģtir. Avustralya da bulunan, km2 lik alanı kaplayan Dünya Mirasları Listesi ndeki Great Barrier Reef Marine Park ı 1,6 milyon turist ziyaret etmekte ve sadece bu turistlerden 1 Milyar Avustralya Doları (988 Milyon ABD Doları) gelir elde edilmektedir. Peru yu ziyaret eden turistlerin tahmini olarak %10,3 ü doğal alanlarda kuģ gözlemciliğini tercih ediyorlar. Yapılan bir çalıģmaya göre turistlerin %47 si doğal alanları ziyaret etmektedir. Kenya VahĢi Hayat Servisi, Kenya turizminin % 80 inin vahģi hayat sayesinde geliģtiğini ve turizm endüstrisinin ülkenin döviz kazancının üçte birini oluģturduğunu tahmin etmektedir. Kenya ya gelen turistlerin % 85 i doğanın korunması gerektiğini düģünmektedir.

8 Annapurna alanı, Nepal deki en popüler trekking alanıdır. Her yıl den fazla ekoturist tarafından yürünmekte ve buradan elde edilen gelir yerlinin geçimini sağlamaktadır.(baka, 2012) 4.TÜRKİYE DE EKOTURİZM Dünyada artık doğayı keģfetmek amaçlı olarak yürütülen ekoturizm, son yıllarda ülkemizde de sık sık gündeme gelmektedir. Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili, yüz ölçümünün %26 sı ormanlarla kaplı olan dört mevsimin aynı anda yaģanabildiği ve nispeten bozulmamıģ doğal güzellikleri ile Akdeniz çanağında yer alan rakibi olan Avrupa ülkelerine göre bu özellikleri nedeni ile daha Ģanslı olan bir ülkedir. Bu doğal zenginliklerine kültürel ve tarihi değerler de eklendiğinde önemi daha da artmaktadır. Türkiye de ekoturizme yönelik kaynakların çoğunu milli parklar, tabiat alanları, tabiat koruma alanları, tabiat anıtları gibi bölgeler oluģturmaktadır yılı itibari ile ülkemizde 40 adet milli park vardır. Anadolu, bitki çeģitliliği yönünden dünyanın en zengin bölgelerinden biri olup, bitkisel çeģitlilik bakımından dünyada bulunan 8 coğrafik bölgenin 3 tanesinin kesiģme noktasında yer almaktadır. Bu yüzden, Türkiye de bilinen bitki tür sayısı olmasına karģın, tüm Avrupa kıtasında bu sayı yaklaģık civarındadır. Anadolu sadece bitkisel zenginlik yönüyle değil, aynı zamanda bünyesinde barındırdığı endemik bitki türü sayısı bakımından da dikkat çekmektedir. Örneğin tüm Avrupa kıtasında toplam endemik bitki tür sayısı 2400 civarında olmasına rağmen, bu sayı Türkiye de 3905 adettir. Diğer bir önemli ekoturizm kaynağı olan sulak alanlar ise hektarlık yüzölçüme sahiptir. 76 adet uluslararası öneme sahip sulak alanı ile Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu nun en zengin sulak alanlarına sahiptir. T.C. Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi 2023 te Karadeniz de yer alan Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölge, Antalya nın iç kesimlere doğru doğusu, Torosların eteklerinde Antalya ve Mersin in birleģtiği alanlar ve GAP Koridoru ile KıĢ Koridorunu birleģtiren GAP EkoTurizm Koridoru biyolojik çeģitlilik açısından ve ekoturizm potansiyeli açısından Türkiye Turizm Stratejisinde öncelikle ekoturizmin geliģtirileceği bölgeler olarak belirlenmiģtir. Planda özellikle Akdeniz kıyı Ģeridinde yığınlaģan turizm tesislerine değinilmiģ ve turistik tesislerin kıyı içi alanlarda düzenli yapılaģması için öneriler getirilmiģ, hedefler belirlenmiģtir. Hedeflerden biri de Göller Bölgesi Ekoturizm GeliĢim Bölgesidir. Türkiye de mevcut ekoturizm uygulamalarına örnek vermek gerekirse; ünlü Efes harabelerinin yakınlarında bulunan ġirince köyü, içinde ve çevresinde yapılan turizm faaliyetleri ile ekoturizme yakın bir çevreye sahiptir. ġirince de yapılan turizm faaliyetlerinden çokça köy halkının yararlanıyor olması, köy halkının el sanatları ürünlerini, el yapımı zeytinyağı, sabun gibi ürünleri turistlere sunabilmesi, turizm gelirlerinden elde edilen gelirlerin köydeki evlerin restorasyonunda kullanılması gibi unsurlar ekoturizmin temel unsurlarıdır. Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) tarafından Türkiye ye giriģ yapan turistlere uygulanan anketlerde doğa amaçlı seçeneği bulunmadığı ve bu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ġl Müdürlüklerinin herhangi bir veri toplama çalıģması olmadığı için Türkiye ekoturizm arzı ve talebi konusunda analiz yapmak ve yorumda bulunmak oldukça zordur. Ancak Türkiye ye gelen yabancı turistlerin ve yerli turistlerin büyük çoğunluğu tatillerinde doğada yürüyüģ, trekking, rafting, foto safari, kuģ gözlemciliği, yamaç paraģütü gibi doğada yapılan aktivitelere katılmayı tercih etmektedir.(baka, 2012) Turizm Bakanlığı turizm ürünlerini çeģitlendirmeyi ve kıyı alanları üzerindeki baskıları azaltacak ve turizmin sosyo-ekonomik faydalarını daha az geliģmiģ bölgelere

9 dağıtacak Ģekilde tatilleri yaymayı amaçlayan bir politika ortaya koymaktadır. Bu hedefle pek çok proje geliģtirilmiģtir. Bunlar; Mavi Bayrak Projesi (yeterli yüzme suyu kalitesi ve plaj/ marina hizmetleri açısından genel çevre standartlarının izlenmesini sağlamak amacıyla), Atak Projesi (altyapı eksikliklerini düzeltmek, daha sonra yeni kıyı yönetim yöntemlerini tanımlamak amacıyla), Belek Yönetim Planı, Dağ-Doğa YürüyüĢü Projesi (Trekking), Yayla Turizmi Projesi, Akarsu Turizmi (Kano-Rafting) Projesi, Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi-GeliĢtirilmesi Projesi, Atlı Doğa YürüyüĢü Projesi, Mağara Turizmi Projesi, Sportif Olta Balıkçılığı, KuĢ Gözlemciliği (Ornitoloji), Botanik (Bitki Ġnceleme) Projesi gibi (Akpınar ve Bulut, 2010; Anonim, 2009a; Bakırcı, 2002; Çağatay vd., 2002). 4.1.Türkiye de Ekoturizm Çeşitleri Ekoturizm çeģitli kıstaslara göre gruplandırılır. Bu kıstaslar turizm kullanılan araçlar (bisiklet, balon, raft, at), gidilen yerin doğası (dağ, yayla, mağara), yapılan etkinliğin özelliği (akarsu, av, bilim, terekking) gibi çeģitlilik gösterir. Ekoturizm kapsamında, yapılan baģlıca ekoturizm etkinlikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: Kuş Gözlemciliği: KuĢ gözlemciliği, batı dünyasında, doğaya zarar vermeyen en yaygın açık hava rekreasyon faaliyeti haline gelmiģtir lerden günümüze kadar geçen süre içinde kuģ gözlemcilerinin sayısı oldukça hızlı bir artıģ göstermiģtir (Kerlinger ve Brett 1995: 271). KuĢ gözlemciliği kuģları yaģam alanlarında gözlemleme ve tanımlama faaliyeti Ģeklinde tanımlanmaktadır (ġekercioğlu 2002: 282). KuĢ gözlemcileri ve kuģ gözlemleme ile seyahatlerin sayısının artması, kuģ gözlemciliğinin etkilerinin artmasına neden olmuģtur. Dolayısıyla, kuģ gözlemciliği, çevre örgütlerinin, yerel yöneticilerin ve ulusal basının dikkatini çekmektedir (Scott ve Thipgen 2003: ). Farklı 466 kuģ türünün bulunduğu Türkiye, üreyen kuģlar açısından Avrupa nın en zengin ülkesi konumundadır. Farklı habitatların egemen olması, konumu itibari ile kuģ göç yolları üzerinde bulunması, sulak alanların zenginliği Türkiye de kuģ çeģitliliğinin yüksek olmasının sebeplerindendir. Bu zenginlik, Türkiye de kuģ gözlemciliğinin; dolayısıyla dünyada öne çıkan alternatif turizm dallarından kuģ gözlem turizminin geliģmesine olanak sağlamaktadır (Bekir, 2008). Yapılan bu çalıģma kapsamında ülkemizin farklı bölgelerinde yer alan önemli kuģ göç yolları ve buna bağlı kuģ gözlem alanları aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Marmara Bölgesi Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesi Ġç Anadolu Bölgesi Meriç Havzası, Ġğneada Ormanları, Büyükçekmece Gölü, ġile Adaları, Ġznik Gölü, Uludağ, Ulubat Gölü, KuĢ Gölü, Kocaçay Deltası Foça Adaları, Gediz Havzası (Murat Dağı), Demirköprü barajı, Marmara Gölü, Gediz Deltası, Ġldir Körfezi Adaları, Küçük Menderes Deltası, Burdur Kapalı Havzası (Acıgöl), Karamık Sazlığı, Eber Gölü, AltıntaĢ Ovası, Türkmenbaba Dağı Çorak Gölü, KarataĢ Gölü, VarıĢlı Gölü, Burdur Gölü, Antalya Havzası (Eğridir Gölü), BeyĢehir Gölü, Göksu Deltası, Aydıncık Adaları, Aladağlar, Tuzla Gölü, Akyatan Gölü, Ağyatan Gölü, Gavur Gölü, Asi Havzaları (Nur Dağları). AkĢehir Gölü, ÇavuĢcu Gölü, Türkmenbaba Dağı, Aliken, Balıkdamı, Uyuz Gölü, Çöl gölü, Mogan Gölü, Kızılcahamam ormanları, Kavaklı Dağı, Ġnözü Vadisi, Hamam Dağı, Ilgaz Dağları,

10 Doğu Bölgesi Anadolu Güneydoğu Bölgesi Anadolu Karadeniz Bölgesi Palas Gölü, Sultansazlığı, Seyfe Gölü, Beynam Ormanı, Samsam Gölü, Kozanlı Gökgöl, Kulu Gölü, Ereğli Sazlığı, Karapınar Ovası, EĢmekaya Sazlığı, BeyĢehir Gölü, Suğla Gölü, HotamıĢ Gölü, Bolluk Gölü, Tödürge Gölü, Tuz Gölü, Aladağlar, Meke Gölü. Doğu Karadeniz Dağları, Haçlı Gölü, Erzurum Ovası, Bulanık Ovası, Ardahan Ormanı, Çıldır Gölü, Kuyucuk Gölü, Balık Gölü, Doğubayazıt Sazlığı, Nemrut Gölü, Sodalı Göl, Ercek Gölü, Van Gölü, Dicle Havzası (Yüksekova), Kuyucuk Gölü. Sarısu Ovası, Dicle Nehri (Karakızı, Dicle, Deve Geçidi, Batman ve Göksu), Fırat Nehri (Karakaya, Atatürk, Birecik ve KarkamıĢ Baraj Gölleri), Kartalkaya Baraj Gölü, Azaplı Gölü, Hazar Gölü, GölbaĢı Gölü, Keban Baraj Gölü, Ġnekli Gölü. Sapanca Gölü, Ilgaz Dağları, Sarıkum Gölü, Kızılırmak Deltası, YeĢilırmak Havzası (Yedikır Barajı), YeĢilırmak Deltası, Doğu Karadeniz ve Çoruh Havzaları (AkkuĢ Adası), Doğu Karadeniz Dağları (Akpınar ve Bulut, 2010; Anonim, 2009c; Kılıç ve Eken 2004; Anonim, 2009d; Anonim, 2009e; Anonim, 2009f) Doğa Yürüyüşü (Trekking): Trekking, kelime anlamı olarak uzun ve zorlu yolculuk demektir. Alp- Himalaya kıvrım kuģağı üzerinde yer alan ülkemizin dağ ve sıradağları, flora ve faunasıyla çok zengindir. Dolayısıyla dağ-doğa yürüyüģüne elveriģli önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin planlı bir yaklaģımla turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi, böylece turizmin tür ve aktivitelerinin zenginleģtirilerek arz kapasitesinin geliģtirilmesi, alternatif turizm alanlarının koruma-kullanma dengesi içerisinde hizmete sunulması, tanıtılması, farklı yörelerin turizmin ekonomik ve sosyal katkılarından yararlandırılması açısından önemlidir (Anonim, 2009i). Bu doğrultuda, ülkemizde dağ ve doğa yürüyüģüne elveriģli alanları, Dağcılık Federasyonu, seyahat acenteleri, yöresel dernekler, rehberler, çeģitli dergi ve bilimsel çalıģmalar ve Ġl Turizm Müdürlükleri nden alınan bilgiler ıģığında tespit edilerek aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Marmara Bölgesi Akdeniz Bölgesi Balıklayalar Kanyonu, Kılıçkaya, Erikli Yaylası ve Ģelalesi, Su DüĢen ġelalesi, Ġnceğiz Mağaraları ve Mesire Yeri, Dupnisa Mağarası, Uçmakdere, Rumeli Fener Demirciköy, Yuvacık, MaĢukiye Keltepe, Sülüklügöl, Uludağ, Gökçeada, Çiçekbaba Dağı, Çiğdem Yaylası, Ġnönü Yaylası, Tepe Manayır Köyü, Aytepe, Ġlimbey, Kıyıköy, Kerpe Köyü, Delmece Yaylası, Poyrazlar Gölü, Ġğneada, Acele Yaylası, Kirazdere (BaĢkayalar Kanyonu), Kartepe Kuzu Yayla, Kayaüstü Zirvesi, Sultanpınar Yaylası, Erikli Yaylası, Serindere Kanyonu, MenekĢe Yaylası, Yanıkdere, Karagöl Yaylası, Doğançay, Çal Deresi, Sansarak Kanyonu, Aygır Deresi, Maden Deresi, Kazankaya, Durusu (Terkos)Gölü, Belgrad Ormanları, Neandrea-KestanbolantiktaĢ Ocakları, sapanca yaylası, serinder ve Ġnönü yaylaları, Ġznik Gölü. Toros Dağları, Aladağlar (Acıman Yaylası), Lykia Yolu, Köprülü Kanyon, Boklar Dağları, KapuzbaĢı ġelalesi, Uçan 1 ve Uçan 2

11 Ege Bölgesi Ġç Bölgesi Karadeniz Bölgesi Anadolu Doğu Anadolu Bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi ġelaleleri, Pedlemissos Antik Kenti. Kazdağları (ġahindere Kanyonu), Çamlıbel Köyü, Ġscehisar, Sarıkız Tepe, Babadağ, Bafa Gölü (Bağarcık Köyü, BeĢparmak Dağları, Gölyaka Köyü, Yediler Manastırı), Phryg Vadisi. Nallıhan, Soğuksu Milli Parkı, Aladağlar, Sokulupınar, Madenboğazı, KapuzbaĢı ġelaleleri, Sarımadenlar, AkĢampınar, Emli Vadisi, Kaldı, Güzeller ve Alaca Zirveleri, Barosama Vadisi, Ġhlara Vadisi, Elmadağ (Kıbrıs Köyü), Çamlıdere Fosil Ormanları, Yenice Ormanları, Karagöl, Meke Krater Gölü, Acıgöl, ġeker Kanyonu, Binkılıç Köyü, Karabük, Phryg Vadisi, Celil Boğazı, Karapınar Kumulları, Kapodokya Parkurları, Emli Vadisi, Barosama. Erfelek ġelaleleri, Bolu (Yedigöller), Bolu Yaylaları, Kıbrısçık Yaylaları, Kaynaklar Köyü, Kaçkar Dağları (ÇamlıhemĢin, Ayder ve Ġkizdere Yaylaları, Uzungöl, Fırtına Vadisi, Borçka), Abant Gölü, Sumet Göl, Gölcük Gölü, Güzeldere ġelalesi, Sülüklü Göl, Abant-Samandere, Nasraf Ve Dilber Düzü Yaylaları, Sümela manastır, Sarıkum Gölü, Küre Dağları, Ilgarini Mağarası, Ilıca ġelalesi, Verçenik Yaylası (Tatos Gölleri, Kapılı Göller), Verçenik Kaçkar GeçiĢi, Yukarı Kavra Yaylası (Kaçkar Buzulları), BaĢyayla (Çiçekligöl), Pokut Yaylası, Beyazsu Yaylası (Yıldızlı Göl), Maçahel-Maral ġelalesi, Yaylalar Köyü (Kındevul AĢıtı, Deniz Gölü, Barhal Karagöl, Özgüven Köyü (Ciro ġelalesi), Çamlıbel Yaylası (Güngörmez Dağı Etekleri). Narman Kanyonu (Peri Bacaları), Nemrut Kanyonu, Nemrut Kalderası, Kaçkar Dağları, YeĢil Kamp (Ağrı Dağının Güney Tarafları, Süphan Dağı), Verçenik Kaçgar (Erzurum-Ġspir), Süphan Dağı. ġanlıurfa Yaylası, Karaca Dağları, Mardin Dağları, Hasankeyf, Hakkari- Cilo Dağı. (Akpınar ve Bulut, 2010; Anonim, 2009g; Anonim, 2009h; Anonim, 2009ı; Anonim, 2009i; Anonim, 2009j) Yayla Turizmi: Ekoturizm etkinlikleri arasında en fazla talep yayla turizmine olmaktadır. Yaylalar, doğal güzellikleri, etnolojik ve diğer çekicilik yaratan özellikleri ile ekoturizme yönelik kullanım ve ekonomik kar olanakları sunmaktadır. Anadolu kültüründe yaylalar yaģamın önemli bir parçası olarak yer alır. YaĢam tarzına bağlı olarak yaylaların kullanım biçimlerinde de farklılıklar gözlenmektedir (Akpınar ve Bulut, 2010; Anonim, 2009b; Anonim, 2009l). Ülkemiz bozulmamıģ doğal yapısıyla bir yayla cenneti olarak kabul edilebilir.( Akpınar ve Bulut, 2010). Türkiye nin bölgelere göre önemli yaylaları aģağıda gösterilmiģtir. Marmara Bölgesi Dokurcan, Çiğdem, Dermece, Limanköy, Demirköy, Çandır, Hisarlı, Yazır Yaylaları, Kalkanlı. Kozak Yaylası, Spildağı Yaylaları, Gölcük, Muratdağı, Frig, Domaniç, Martılı, Akdağ, Tetik, Kalecik, Çırakdede, Kocatepe, Çanacık, Mekan, Çöğürlü, PaĢadağı, Çoğu, Söğütlü, Gözelik, Emirbaba, Döneryayla, Darısekisi, Gedikyayla, Kütüklü, Karahal,

12 Ege Bölgesi Akdeniz Bölgesi Karadeniz Bölgesi Güneydoğu Bölgesi Anadolu Doğu Anadolu Bölgesi Ġç Anadolu Bölgesi Çiçekli, Kızdoğdu, Burgaz, Alıçlı, Eldiza, Bozyayla, Ağır-Asar, Akdağ, Göküz, Balaban- Dumra, Kumalar, Kavaklı, Kefe, Karcıdağı, - Babadağı, Çameli, BağbaĢı, Uzunpınar, GümüĢköy, EĢeler, Topuklu, Köyceğiz (Ağlaköyü), Dokuzgöl, Karabağlar, Gökçukuru, Yerküpe, Ötekaya, Bozdağ-Gölcük Yaylası, Subatan, Kozak, Girdev, Kavsit, Necippazar, Kahvedede, PaĢa, Bulgurlu, Sarıcaova, Ömür, Mardan, Konmaz, Eyeli Yaylaları. Elmalı, Pozantı Yaylaları, YeĢilyayla, Kozan-Horzum, ÇulluuĢağı Yayla Koyu, Armutoğlu, Aladağ Ağcakise, BaĢpınar, Bıcı, Kosurga, Karaisalı-Kızıldağ, Tufanbeyli- Kürebeli, Fındıklı Köyü Yaylaları, Saimbeyli-Çatak, Kozan, Belemedik, Asar, FinikeÖrdübek, Serik- Ovacık, Saklıkent (Saklı), Alanya Yaylaları, KaĢ, Sapadere, Tokar Ve Söğüt Yaylaları, Üçoluk, Akseki-Piser, Hasandağ eteklerinde, Ġbradı, MaĢad, Kocaoluk, Sütleğeç, Elmalı, Gebesin, Söğütbeli, Sülek Yaylaları. Kucak Dağı eteklerinde, Dereköy, Serik-BeĢkonak, Altınkaya (Zenk-Selge), Ballıbucak, Gödre ve Ġkiz Yaylaları, Ġslahiya Hızır (Huzur)Yaylaları, Küçük Sof (Gerdek Pınarı) Yaylası, Belen Güzelyayla (Soğukoluk), Nergizlik, Samandağ-Teknepınarı (Batıayaz) Yaylaları, Erzin, Kocadüz, Bağrıaçık, Karıncalı Yaylaları, Dörtyol, TopraktaĢ, Çökek, Kırıkhan Delibekirli, Çataloluk, Alan, Atık, Çamlıyayla (Namrun), Bürücek, Gömbe (Komba). Ayder, Uzungöl, BektaĢ, Kafkasör, Borçka, Kadırga, Karçal, Gölkaya, Kavran, Kusera, Kümbet, Macahel-Gorgit, Pokut, ġavģat- Karagöl, Maçka-ġolma, Topuk, Ardanuç-Babilan, Kop Dağı Yaylası, Sultan Murat, Hanalanı (Kulakkaya) Yaylası, Melikli Obası, Zigana, AltıntaĢlar (Kalis)Yaylaları, Garmik, Sinop a Bağlı, Ayancık- Akgöl, Gerze, Kozfındık, Bozarmut, Türkeli, Kurugöl Yaylaları, Ordu ya Bağlı ÇambaĢı, AkkuĢ, Argın, Aybast, PerĢembe, Mesudiye, Keyfalan, Topçam-YeĢilce, Giresun a Bağlı, Yavuzkemal ve Akçaabat Karadağ, Tonya-Erikbeli, Araklı Pazarcık, YeĢilyurt-YılantaĢ Yayları ile Anzer ve Sarıalan Yaylaları. Uluyayla, Ardıç, Gezen Yaylası, Huzur (hızır), Küçük Sof (Gerdek Pınarı), Sof, ġanlıurfa Yaylası, Meleto Yaylası, Kozluk, Negolu Yaylaları, Çemikari, Cemo, Herekol, Bacavan Yaylaları. Çermik, Süphan, Kubbe, Akdoğan, ġakģak, Ġzollu, Demirli, Adi Dede, Keklicek, Sarıçiçek, Kürecik, BaĢyurt, ġet, Ovacık, Darendere, Dumanlı, Sarıkaya, Akbudak, Karapuan, SarıtaĢ, Gökçek, Karagöl, Alacık, SağlamtaĢ, Yelekli, Dereboyu, Dağbek, Çakırkaya, Koyungölü, Eğripınari PaĢadüzü, Gözeler, Mollaaliler, Çötele (Çotlar), Hırhal, ÇavreĢ, Kiğı, Dağındüzü, Kaner, Sinek, Mirgemir, Çokmak (Kılıç), Yaylaları, Davul, Kraktin, Pani, Katavin Yaylası. Uzunyayla, Büyük Yayla, Kırkpınar (Ilgaz), Bozan, KaraĢar, Eğriova, Belenova, Kuyucak, Sarıalan, Çukurören, Benli, Yılanlı, Osmansın, Peçenek, Nallıhan-Andız, Kızılcahamam-BaĢköy, ġahin (Maden), Bozok, Ortakuyu, Boklar, Karagöl, Meydan ve Ketençimen, Hodar, Bedesten, KamıĢlı, Sarıkaya, Koçu, GümüĢpınar, Pehlivanlı, Suludere, YeĢilkaya, Azgın, Kuytuluk, Kanarya,Kaleköyü, Yağmurlu, Büyükoba, AkkıĢla, BeleĢme,

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ

RİZE İLİ TURİZM SWOT ANALİZİ RİZE İLİ TURİZM SWOT (Güçlü / Zayıf Yönler, Fırsatlar / Tehditler) ANALİZİ NURAY KANSIZ Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürü ŞEBNEM AKIN ACUNER Milli Prodüktivite Merkezi Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Detaylı

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU

MARKA KENT YOLUNDA İLK ADIM PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJESİ SONUÇ RAPORU Hümeyra SADAKLIOĞLU M. Said DÖVEN Tokat-2012 Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları

Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 611-628, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Ilgaz Dağı Milli Parkı nın Rekreasyonel Olanakları Sevgi ÖZTÜRK T. C. Kastamonu

Detaylı

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ:

BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR DE TURİZMİN BUGÜNÜ VE GELECEĞİ: BALIKESİR TURİZM ÇALIŞTAYI RAPORU 19 NİSAN 2011 (Son Güncelleme: Ağustos 2012) 1 SUNUŞ Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve yerel aktörlerin

Detaylı

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası

Fotoğraf: Ertan KUDUBAN. Gölyanı Obası Fotoğraf: Ertan KUDUBAN Gölyanı Obası İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER III Şekiller Listesi V Tablo Listesi V Grafik Listesi V KISALTMALAR VI SUNUŞ VII SUNUŞ III 1- GİRİŞ 1 1.1 DOĞAL ALANLAR, YÖRE İNSANININ GELENEKSEL

Detaylı

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER

ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA ANTALYA NIN ALTERNATİF TURİZM KAYNAKLARI, PLANLAMA YAKLAŞIMLARI VE ÖNERİLER ÖZET Antalya ilinde turizmin gelişimine destek vermek üzere özellikle son

Detaylı

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU

ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU ġubat, 2013 ĠZMĠR TURĠZM MEVCUT DURUM RAPORU Bu çalıģma 2014 2023 Ġzmir Bölge Planı ÇalıĢmaları kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından YaĢar Üniversitesi ne hazırlatılmıģtır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZONGULDAK - BARTIN - KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100 000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ZONGULDAK-BARTIN-KARABÜK PLANLAMA BÖLGESİ 1/100

Detaylı

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ

TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ TÜRKİYE VE DÜNYA DA ORGANİK TARIMIN EKONOMİK BOYUTU: ORGANİK TARIMIN ADANA İLİ EKONOMİSİNDEKİ YERİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Dursun HATUNOĞLU DURMAZ Eskişehir 2010 i TÜRKĠYE VE DÜNYA DA ORGANĠK TARIMIN EKONOMĠK

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR

EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR EK 1 ULUSAL EYLEM PROGRAMI KAPSAMINDA HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNE KADAR GERÇEKLEġTĠRĠLMĠġ FAALĠYETLER POLĠTĠK VE YASAL DÜZENLEMELER Eylem Eylemin Adı Yapılan ÇalıĢmalar Ġlgili KuruluĢ N. 1 ÇölleĢme ile Mücadelenin

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu 1. BÖLÜM: YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı Bölgesi nde Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı

Detaylı

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013

Rapor No: 12. Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 1 Rapor No: 12 Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası mı? Ağustos 2013 2 RAPOR NO: 12 Raporun Adı : Afrika'nın Suyu mu Yok, Parası Mı? Raporu Hazırlayan : Topraksuenerji Çalışma Grubu Editör :Dursun YILDIZ 1 RAPOR

Detaylı

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR) BURSA, 2015 NĠLÜFER BELEDĠYESĠ ORGANĠK ATIKLARDAN BĠYOGAZ ÜRETĠM TESĠSĠ FĠZĠBĠLĠTE ÇALIġMASI (NĠHAĠ RAPOR)

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı

BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI

BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI BURDUR İLİNDE DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013 2023 PROJE YÖNETĠCĠSĠ Adnan YILMAZTÜRK Bölge Müdürü PROJE KOORDĠNATÖRÜ Tamer YILMAZ Burdur ġube Müdürü PROJE EKĠBĠ Ersan BERBEROĞLU Selman ERTAġ Ġmtiyaz Sahibi:

Detaylı

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.

OKA HEYETİ JAPONYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU] 24 Ekim 2011 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI JAPONYA ZİYARETİ RAPORU 27.EYLÜL-03.EKİM.2011 O r t a K a r a d e n i z K a l k ı n m a A j a n s ı Sayfa 1 İ Ç İ N D E K İ L E R 1. JAPONYA ÜLKE PROFİLİ...3 1.1 Genel Bilgiler.

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023

ESKİŞEHİR İLİ DOĞA TURİZMİ MASTER PLANI 2013-2023 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENE MÜDÜRLÜĞÜ ESKİŞEHİR İLİ 2013-2023 İÇİNDEKİLER 1. Giriş.. 1 1.1.Doğal Alanlar, Yöre İnsanının Geleneksel Hayatı, Kırsal Kalkınma, Sürdürülebilir

Detaylı

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1

Dr. Tulga Albustanlıoğlu Seyahat Acenteciliği Ders Notları, Ankara 2009 1 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ BÖLÜM I Seyahatin ve Seyahat Acentalarının Tarihçesi 1- Seyahat Kavramı Seyahat ve Zevk birbirine yakın kavramlar olarak kullanılmaya baģlanılmıģtır. Önceleri seyahat

Detaylı

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21

TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU. SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 TR90 DOĞU KARADENĠZ BÖLGESĠ SU ÜRÜNLERĠ SEKTÖR RAPORU SözleĢme No: TR90/11/DFD/21 SU ÜRÜNLERĠ MERKEZ ARAġTIRMA ENSTĠTÜSÜ CENTRAL FISHERIES RESEARCH INSTITUTE TRABZON - 2012 Bu proje 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK ARAġTIRMA T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠġLETME BĠLĠM DALI OTEL ĠġLETMELERĠNDE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ KULLANIMI VE ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNE YÖNELĠK

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ)

REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (EDİRNE İLİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ P REKREASYON AMAÇLI SPOR TESİSİ OLARAK FİTNESS MERKEZLERİNDE MÜŞTERİ PROFİLİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR

Detaylı

MUHASEBE VE FĠNANSMAN

MUHASEBE VE FĠNANSMAN T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FĠNANSMAN FAALĠYET ALANI 344MV0015 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü

Dünyada ve Türkiye de Madencilik Sektörü -1- İçerik 1. Giriş 3 2. Dünyada Madencilik 4 2.1. Genel Görünüm 4 2.2. Üretim 5 2.3. Tüketim 6 2.4. Dünya Madenciliği 8 2.4.1. Gelişmiş Bazı Ülkelerde Madencilik Faaliyetleri 8 3. Türkiye de Madencilik

Detaylı