SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR"

Transkript

1 SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK FAZİLETLİ DUALAR (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytanın şerrinden, her şeyi işiten ve bilen Allah'a sığınırım. (3 defa) Bismillâhirrahmânirrahîm. "Allah'tır gerçek İlâh! O'ndan başka yoktur ilâh. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O rahmandır.; rahimdir. Allah'tır gerçek İlâh, O'ndan başka yoktur ilâh. O Melik'tir, Kuddûs'tür, Selâm'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mütekebbir'dir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir. Allah o gerçek İlâhtır ki Halık'tır, Bâri'dir, Musavvir'dir. Hâsılı, en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nu teşbih ve tenzih eder. O, azizdir, hakimdir:" (Harş, 59/22-24)

2 Allah o İlâhtır ki Kendisinden başka ilâh yoktur. Haydır.; kayyûmdur. Kendisini ne bir uyuklama, ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Yarattığı mahlûkların önünde ardında ne var, hepsini bilir. Mahlûklar ise O'nun dilediğinden başka, ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na ağır gelmez, O öyle ulu, öyle büyüktür." (Ayete-el Kürsi) "Allahım! Sen benim Rabbimsin. İbadete lâyık Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen'in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet; şüphe yok ki günahları Sen'den başka affedecek yoktur." (3 defa) "İsmi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla. O herşeyi duyar ve bilir:" (3 defa) Bunu okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [I. Mace] Akşama Kadar kimse ona zarar veremez. "Yarattıklarının şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine (âyet, sıfat ve isimlerini) sığınırım."

3 "De ki: Sabahın Rabbine sığınırım: Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden, ve hased ettiği zaman hasetçinin şerrinden." (3 defa) "De ki': insanların Rabbine, insanların yegâne Hükümdarına, insanların İlâhına sığınırım. O sinsi şeytanın şerrinden o ki insanların kalplerine vesvese verir, o şeytan, cinlerden de olur, insanlardan da." (3 defa) "Haydi siz akşama girerken, sabaha çıkarken Allah'ı takdis ve tenzih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd, güzel övgıı O'na mahsustur. İkindi vaktinde de öğleye girerken de O'nu tak dis ve tenzih edin, namaz kılın! O, ölüden diriyi çıkarır, diriden ölüyü çıkarır ve ölmüş toprağa hayat verir. İşte siz de öldükten sonra böylece diriltileceksiniz." (Rum Sûresi 17-19) âyetlerini okursa o gün kaçırdıklarını yakalar. Akşam okuyan da gece kaçırdıklarını yakalar (Yani, o günde ve gecede kaçırdığı evrad ü ezkâr ve benzeri hayırlardan hâsıl olacak sevap kendisine bağışlanır)." "Allahım! Efendimiz İbrâhim'in ailesine rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve ailesine de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye lâyık ve yücesin." (10 defa) "Allahım, Senden başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in Senin kulun ve resûlün olduğuna; Seni, arşını taşıyan melekleri, diğer meleklerini ve bütün yaratıklarını şâhit tutarak sabahladım." (3 defa)

4 "Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyen âlemleri bilen Allahım! Azamet ve kerem sahibi Allahım! Sana şu dünya hayatında söz veriyor ve Seni şâhid tutuyorum. Sen, fâhid olarak yetersin. Ben şehâdet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur; sadece Sen varsın, ortağın bulunmaz; mülk Senindir, hamd Sana mahsustur. Sen her şeye gücü yetensin. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Senin kulun ve resulündür. Vaadinin hak, Senin huzu runa çıkmanın da hak olduğuna, Kıyâmet saatinin geleceğine -bunda hiç şüphe olmadığına ve kabirdekileri dirilteceğine de şehâdet ederim. Beni nefsimle baş başa bırakırsan, (bu takdirde) beni zaafa, muhtaçlığa, günaha ve hataya itmiş olursun. Ben ancak Senin rahmetine güveniyorum; günahlarımın hepsini bağışla, zira günahları ancak Sen bağışlarsın. Tevbemi kabul et, zira Sen, tevbeleri kabul eden ve çok merhametli olansın." Zeyd b. Sabit (radiyallahu anh)'in Peygamberimizden rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah ResÛlÜ (aleyhissalâtu vesselam) Hz. Zeyd'e bu duayı öğretmiş ve ailesine de öğretip her sabah sürekli okumalarını tavsiye etmiştir." Allahım, tasadan ve hüzünden Sana sığınırım; acizlikten ve tembellikten de Sana sığınırım; korkaklıktan ve cimrilikten yine Sana sığınırım; borca mağlub olmaktan ve düşmanların kahrından da yine Sana sığınırım.' (3 defa) "Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyen âlemleri bilen Allahım! Her şeyin Rabbi ve Sahibi olan Allahım, şehâdet ederim ki, Senden başka ilâh yoktur. Nefsimin ve şeytanın şerrinden, onun ağından, nefsime bir kötülük yüklemekten veya bir müslümana kötülük dokundurmaktan Sana sığınırım.'' (4 defa)

5 "Yâ Hayy, yâ Kayyûm (gerçek hayat sahibi ve kâinatı ayakta tutan), rahmetin hürmetine Senden yardım diliyorum; her halimi ıslah et ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun beni nefsime bırakma." "Allah bana yeter, O'ndan başka ilâh yoktur. O'na tevekkül ettim; O, Arş-ı Azim'in Rabbi'dir." (Tevbe sûresi, 129) diye dua ederse, ister sadık olarak okusun, isterse kâzib olarak okusun, onu üzen dünya ve âhiret her ihtiyacında Cenab-ı Allah ona kafidir." "Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan, resul olarak da Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'den râzı olduk. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan, nebi olarak da Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) 'den râzı oldum." diyen hiçbir müslüman (veya insan veya kul) yoktur ki, kıyamet günü o kimseyi râzı (ve memnun) etmek Allah üzerine bir hak olmasın (yani Allah ona bol mükâfat vererek râzı etmeye söz vermiştir.)" "Allahım, bu sabah, benim üzerimde veya mahlûkatından herhangi biri üzerinde ne gibi bir nimet varsa, hepsi Sendendir. Senin ortağın yoktur; hamd, Sana mahsus şükür de Sana hastır derse, o günkü şükür borcunu ödemiştir. Kim de aynı şeyleri akşama erince söylerse o da o geceki şükür borcunu eda eder." "Allahım, Senden ani gelen hayrı ister, yine ani gelen şerden Sana sığınırım.'' "Allahım, bu sabaha, Senden gelen bir nimet, afiyet ile ve günahlarım örtülmüş olarak çıktım. (Öyleyse) dünyada ve Ahiret'te üzerimdeki nimetini, âfıyetini ve günahlarımı örtmeni tamamla." derse, onu tamamlamak Allah'ın üzerine hak olur. Bunu akşamlan söylerse, yine böyle olur."

6 "Rabbim Allah'dır, tevekkülüm de Allah'adır. O'ndan başka ilâh yoktur. O'na tevekkül ettim. O, Yüce Arş'ın Rabbi'dir. Yüce ve azamet sahibi Allah'tan başka ilâh yoktur. O, ne dilemişse olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır. Biliyorum ki, Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Allahım, Sen Rabbimsin, Senden başka ilâh yok; Sana tevekkül ettim; Sen, Arş-ı Azîm'in Rabbi'sin. Allah, neyi dilediyse o olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır; Günahtan kaça cak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Aziz ve Hakim olan Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Allahım, nefsimin ve Senin idarende olan bütün canlıların şerrinden Sana sığınırım. "Rabbim elbette tam istikamet üzeredir.;" (Hûd Sûresi, 56) "Sabaha erdik. Bütün mülk Allah'ındır. Hamd, Allah'a mahsustur. Başka ilâh yoktur, ancak Allah vardır. O'nun ortağı yoktur; mülk ve hamd O'na aittir. O'nun her şeye gücü yeter. Rabbim, bugün ve daha sonraki günlerin hayrını Senden ister, bugün ve daha sonraki günlerin şerrinden ise Sana sığınırım. Rabbim, tembellikten ve ihtiyarlığın dertlerinden Sana sığınırım. Rabbim, Cehennem'deki ve kabirdeki azaptan Sana sığınırım." "Allahım, bedenime afiyet ver; Allahım, kulağıma afiyet ver; Allahım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilâh yoktur. (3 defa) Allahım, kiiüirden ve fakirlikten Sana sığınırım. Allahım, kabir azabından Sana sığınırım. Senden başka ilâh yoktur." (3 defa)

7 "Allah'a hamd ederek teşbih ederim. Kuvvet ancak Allah'ındır. Allah her ne dilediyse olmuş, olmamasını dilediği şey de olmamıştır. Biliyorum ki, Allah'ın her şeye gücü yeter ve Allah, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır." "Allahım, Senden hem kendim, hem de ailem ve malım için dünyada afiyet ve ahirette af dilerim. Allahım, ayıplarımı ört ve beni korkularımdan emin kıl. Allahım, önümden-arkamdan, sağımdan-solumdan ve üstümden (gelecek tehlikelerden) beni koru. (Yere batırılarak) altımdan helâk edilmekten azametine sığınırım." "Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih eder ve O'na hamd ederim. Azîm olan Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir.'" 142 (100 defa) "Allah, her türlü eksiklikten münezzehtir; hamd, Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür." (100 defa) "Allahım, imanı bize sevdir ve onu kalplerimizde güzelleştir, gönüllerimizi onunla donat; küfre, fıska ve isyana karşı içimizde,

8 DİĞER DUALAR Sıkıntılı veya borçlu, 1000 defa, " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir. (Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül azîm-ür-raûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ülhayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî!)(22) (Lâ ilâhe illallâhül azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Ars-il azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül- Erdi Rabbül Ars-il-kerîm.) (23) Hadis-i seriflerde buyuruldu ki: Istigfara devam eden, her sikintidan, her dertten kurtulur, ummadigi yerden riziklanir Lâ ilâhe illallah demek 99 belâyi defeder, en asagisi sikintidir. Sikintili iken Hasbünallah ve ni mel-vekîl deyiniz! Sabah-aksam Ihlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâlari, afetleri, sikintilari ve istemedigin seyleri giderir. Bir kimse, sikintili zamaninda on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arsil azîm i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir. Imam-i Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa La havle vela kuvvete illa billah okur, okumaya baslarken ve okuduktan sonra yüz defa Salevat-i serife getirirdi. Yemek Duâsi Yemege baslarken besmele çekmek yani Bismillahirrahmanirrahim demek ve sonunda Elhamdülillah demek sünnettir. Hadis-i seriflerde buyuruldu ki: Yemekten sonra, "El-hamdülillahillezi etamena hazettaame ve rezekana min gayri havlin minna ve la kuvveh" duâsini okuyanin günahlari affolur. Bir kimse, yiyip içtikten sonra, "El hamdülillahillezi atameni ve esbeani ve sakani ve ervani" duâsini okursa, anasindan dogdugu günkü gibi günahsiz olur. Peygamber efendimiz yemekten sonra El-hamdü-lillahillezi etamena ve sakana ve cealena müslimin duâsini okurdu Yemeklerden sonra, yukaridaki duâlari da içine alan su duâyi okumak daha uygundur: El-hamdü-lillahillezî esbeanâ ve ervânâ min-gayri-havlin minnâ ve lâ kuvveh. Allahümme at imhüm kemâ at amûnâ. Allahümmerzuknâ kalben takiyyen, minessirki beriyyen lâ kâfiren ve sekiyyen velhamdülülillahi rabbilâlemîn Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. Hergün 100 defa, salevat getiren, münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklasir ve kiyamette sehitlerle beraber olur. Her gece yatarken 100 defa, " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmis sayilir. Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir." Günde 25 defa " Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba delmevt " okuyan sehit olarak ölür. Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur. Sabah-aksam 7 defa, " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur. Sabah-aksam 7 defa, " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir. ("Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur. Ona dayandim, o'na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir.") Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur. Istigfâra devam eden kimse, her sikintidan kurtulur, ummadigi yerden riziklanir. Istigfâr olarak " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalidir. Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasir. Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.

9 Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez. Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder. Yatarken okunacak dua Allahümme bismike emüyü ve ahyâ. ("Allah'im, senin isminle ölür ve diriliriz.") Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatilir. AFETLERDEN KORUNMAK IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî." MA'NASI: "Allah'in ismiyle, kendimi, âilemi ve malimi Allah'a havâle ediyor, O'nun yüce himâyesine birakiyorum." AGRISI OLAN BU DUAYI KENDI KENDINE OKUMALIDIR OKUNUSU: " Eûzü bi'izzetillâhi ve kudretihi min serrimâ ecidü ve ühâziru." MA'NASI: "Allâh'in ismiyle. Hissettigim (duydugum) ve korktugum bu hastaligin (agri ve sancilarin) serrinden (zarar ve tehlikesinden) Allâh'in izzet ve kudretine siginirim." AKSIRINCA YAPILACAK DUA :Sizden biriniz aksirinca " Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun). Bunu isiten "Yerhamukellah " (Allah'in rahmeti üzerine olsun). Aksiran cevaben " Yehdini ve yehdikumullah " (Allah bizi ve sizi hidayetinden ayirmasin.) AYNAYA BAKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Elhamdülillâh. Allâhümme kemâ hassente halkî fehassin hulukî. " MANASI : Hamdü sena Allah'a mahsustur. Allah'im, yaratilisimi güzellestirdigin gibi, ahlâkimi da güzellestir. BELA VE MUSIBETE UGRAMIS BIRINI GÖRÜNCE OKUNACKA DUA OKUNUSU: " Elhamdü lillâhillezi âfânî mimmebtelâke bihî ve faddalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlâ. " MANASI: Seni ugrattigi dertten beni kurtaran ve beni yarattiklarinin bir çogundan üstün kilan Allah'a hamdolun. BIR DARLIGA BIR SIKINTIYA DÜSEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU : " Bismillâhir'Rahmanir'Rahim Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'aziym." MANAS I: "Rahman (Esirgeyen) Rahim (Bagislayan) Allâh'in adiyla. Çok yüce ve çok büyük Allâh'in himayesine siginmaktan ve O'nun yüce kudretinden yardim dilemekten baska bir amacim yoktur. O'na dayandim, O'na güvendim." BIR SEYINI KAYBEDEN BIR ZARARA UGRAYAN OKUMALI OKUNUSU : " Asa Rabbüna en-yübdilenâ hayran minhâ inna ilâ Rabbinâ ragibûun " MANASI: "Umulur (ümid ederim, ümid ediyorum) ki,rabbimiz, onun yerine bize ondan daha hayirlisini (daha iyisini) verir (verecektir). Biz, Rabbimizi arzu edenlerdeniz. (O'nun rizasini istiyoruz. O'nun hükmüne raziyiz. Tek emelimiz Allahimizin rizasina ermektir). CINSI MÜNASEBETTE OKUNACAK DUA OKUNUSU: "Bismillah, Allahümme cennibne's-seytane ve cennibi's-seytane mâ razektenâ. " MANASI: "Allah'in ismiyle. Yâ Rabbi! Bizi seytandan uzaklastir; ve bizden olacak çocuklari seytandan uzak et."resül-i Kibriya Efendimiz, sizden birisi ailesi ile cinsi münasebette bulundugunda (yani bulunacagi an; bu duayi) okursa, o birlesmeden meydana gelen çocuga seytan ebediyyen zarar vermez, buyurmuslardir. EVINDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Bismillah. tevekkeltü alallâh, lâ havle velâ kuvvete illâ billâh." MANASI : Allah'in ismiyle (Allah'in ismini söyleyerek) evimden çikiyorum. Bütün islerimde Allah'a dayandim. (o'na dayaniyor, o'na güveniyorum) Güç ve kuvvet ancak ve ancak Allah'in yardimiyla olur Bu duayi evinden çikarken okuyan kimseye melekler tarafindan söyle denir: Yükâlü lehü: Hüdiytü veküfiyte ve vukiyte=hidayete erdirildin, yeterli yardima ulastirildin, tüm hacetlerin dileklerin yerine getirildi, muhafaza olundun (korundun) GAM, KEDER VE HASTALIKLARA KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Allâhü Rabbî, lâ serikeleh." MANASI: Benim Rabbim (sahibim) Allah'tir. Onun seriki yoktur. GÖZ DEGMESIN DIYE OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Mâsâ'Allâh, Bârekallâh, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh " MANASI: "Allâh'ü Teâlâ mübârek etsin. Allâhü Te'âlâ diledi de böyle iyi ve güzel oldu. Güç ve kuvvet yalniz ve yalniz Allâh'indir. Allâhü Teâlâ'dandir." HELAYA GIRERKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Bismillâh. Allahümme innî eûzü bike minelhubsi velhabâis " MANASI: "Allah'in ismiyle. Allah'im! pislikden insana eziyet veren her türlü seytanin serrinden (zararlarindan) sana siginirim." HELADAN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Gufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil'ezâ âfânî. " MANASI: Allah'im bagislamani dilerim! Bana eziyet veren (ve sikinti) veren seyleri gideren ve bana âfiyet veren yüce Allah'a hamd olsun. NAZARIN ZARAR VERMEMESI IÇIN OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu." MA'NASI : "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme." ÖFKELI KIMSENIN OKUYACAGI DUA OKUNUSU : " Allahümme inni e'üzü bike minesseytanir'raciym." MA'NASI: "Allahim! Kogulmus seytanin serrinden sana siginirim." SABAH OKUNACAK DUA OKUNUSU :" Elhamdü lillahillezi ahyâna ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnûsur " MANASI: Mülk (kainat) Allah'in olarak sabaha erdi, biz de Allah'in (kullari) olarak sabaha ulastik. Alemlerin rabbi (bütün kainatin sahibi) olan Allah'a hamd olsun! SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Subânallâhil Aziym!" MANASI: "Büyük ve yüce Allâh'i tesbih ederim!" SIKINTILI ANLARDA OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Yâ Hayyü, yâ kayyûm! Birahmetike estegiysü." MANASI: "Ey devamli var olan, ebedî ve ezelî hayat ile hayy (diri) olan ve bütün mahlukatini (yarattiklarini)

10 varlikta-hayatta tutan=el Hayy ve El Kayyûm olan Allâh'im! Rahmetinle yardimini istiyorum." SIKINTILARI GIDEREN DUA OKUNUSU : " Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üsrikü bihî sey'en " MANASI: "Benim Rabbim, Allâh'dir. Allâh. O'na hiç bir seyi ortak kosmam." demektir. Tabarani'de bu duânin üç kere okunmasi tavsiye edilmistir." SIVILCELERE KARSI OKUNACAK DUA OKUNUSU: " Allâhümme Musaggiral'kebîri ve mükebbiras'sagir.saggir mâ bî." MANASI: "Ey büyügü küçülten ve küçügü büyülten Allah'im! Bu bendekinide küçült." YATARKEN OKUNACAK DUA OKUNUSU : " Bismikellâhümme ehyâ ve emûtü." MANASI: "Allah'im! Senin isminle (senin adini anarak) uyur ve senin isminle uyanirim." YENI BIR ISE TESEBBÜS EDEN BU DUAYI OKUMALI OKUNUSU: " Allâhümme hirlî vahterlî. " MANASI: "Allahim! (Bu yapacagim isde) bana hayirlisini ver. Benim için hayirli olanini seç, en hayirlisini nasîb eyle. BU DUA KORKULARI GIDERIR OKUNUSU : " Hasbiyallahü ve ni'melvekîl." MANASI: "Allah bana kâfidir. O ne güzel vekildir." BU DUAYI OKUYANA NAZAR DEGMEZ OKUNUSU: " Bismillâhillezî lâ yadurru maasmihi sey'ün fil-ardi ve lâ fissemâî ve hüvessemî ul-alîm." MANASI: "Allâh'ü Teâla'nin ism-i serifi ile derse, O'nun ism-i serîfi hürmetine yerde ve gökte olan hiç bir sey zarar vermez (veremez). Allâh, her seyi isiten ve bilendir." BU DUAYI OKUYANA IKI MILYON SEVAP VERILIR OKUNUSU: " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikelehü ehaden sameden lem yelid, ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad." MANASI: Allah'tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tekdir, esi ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir. Dogmamis ve dogrulmamistir. Ve onun hiç bir dengi benzeri yoktur. Ve asla olamaz da... BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ OKUNUSU: " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey'ün fil'ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym. " MANASI: Yüce Allah'in ismiyle hareket ederim. O yüce Allah ki, O'nun mübârek ismiyle hareket edildigi (O'nun ismi söylendigi) vakit, yerde ve gökte hiçbir sey okuyana zarar veremez. O yüce Allah, her seyi en iyi isiten ve en mükemmel bir sekilde bilendir. BU DUAYI OKUYANIN DUASI MUHAKKAK KABUL OLUR OKUNUSU: " Lâ ilâhe illallâhü vahdehü lâ serikeleh, lehül-mûlkü velehül-hamdü ve hûve alâ külli sey'in kadir. Elhamdü lillâhi ve Subhanallâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-aziym. " Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.): "Her kim bu kelimelerle duâ eder de günahlarinin bagislanmasini diler veya dünya ve âhireti ile ilgili bir duâ ederse duâsi kabul olur ve istedigi verilir" buyurmustur. Resülullah Efendimiz, Imam Ali (Kerremallahü Vecdehü)'ye soruyor: Sizi, ömrünüzün uzun olmasi sevindirir mi? Sizi, rizkinizin bol olmasi sevindirir mi? Sizi, sohbette kalmaniz sevindirir mi? Sizi, düsmanlariniza gâlip gelmeniz sevindirir mi? Sizi, süi hâtimeden kurtulmak (son nefeste imanla gitmek) memnun eder mi? Elbette eder. Öyle ise aksam ve sabah su duayi üç defa okuyunuz: "Sübhâna'l-lâhi mil'el mizân ve müntehe'l-ilmi ve meblega'r-rizâ ve zinete'l-ars." Bu duayi her sabah ve aksam üç defa okumaya devam etmelidir. Ömrün uzun ve me'sud olmasi, imanla ölmek, kabir azabindan kurtulmak, Sirat köprüsünden geçmek ve cennete vasil olmaya vesile olur. Mânasi: Mizanin dolusu kadar, ilmin sonu kadar, Allah'in razi olacagi kadar ve arsin agirligi kadar, Allah'i (c.c.) tesbih ederim.

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER

ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER 365 Gün Duâ ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER ve SURELERİN FAZİLETLERİ -------------------------------------------------------------------------------------------------- İsteme adresi; Arı Sanat yayınevi,( 0212

Detaylı

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu:

Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Uykudan uyanıldığı zaman okunacak dua Okunuşu: Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerike leh, lehu l- mülkü ve lehü l-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Manası: Allah tan başka hiçbir ilâh yoktur. O nun hiçbir

Detaylı

HISNUL-MUSLİM. Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER. Yazan. Saîd el-kahtânî. Çeviren. İ smail Yaş a.

HISNUL-MUSLİM. Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER. Yazan. Saîd el-kahtânî. Çeviren. İ smail Yaş a. HISNUL-MUSLİM ح ص ن ا لم س ل م من ا ذكار الكتاب والسنة Kur an ve Sünnette Müslümanı n Sığınağ ı UÂ VE Zİ K İ RLER Yazan Saîd el-kahtânî Çeviren İ smail Yaş a Düzelti ve Dizgi Muhammed Ş ahin KUR'AN VE

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Mübarek Gün ve Geceler DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Mübarek Gün ve Geceler Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr

Detaylı

P E Y G A M B E R -sallallahu aleyhi ve sellem- E F E N D İ M İ Z İ N BAZI HAZİNELERİ [ Türkçe ] Derleyen: Muhammed Şahin : Tetkik: Ümmü Nebil : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 49-008 B İ R İ N C

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin

KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER. Yazan. Halid el- Cureysî. Tercüme. Muhammed Şahin KUR'AN VE SÜNNETTEN SEÇİLMİŞ DUÂ VE ZİKİRLER Yazan Halid el- Cureysî Tercüme Muhammed Şahin 2 TAKDİM Hamd, kerem ve cömertliğiyle bilinen, yalnızca kendisine ibâdet edilen, her şeyin sâhibi Allah'adır.

Detaylı

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler Halid el-cureysi

Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler Halid el-cureysi Kur'an ve Sünnetten Önemli Duâ ve Zikirler خگ خگ جو مع جو مع [تريك- Türkçe-Turkish [ Halid el-cureysi Terceme eden : Muhammed Şahin 2009-1430 2 TAKDİM Rahmetini isteyen kimseye kapısını açan, apaçık kitabında

Detaylı

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN

duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN duanız olmasa ne öneminiz var? kur an-ı kerim deki dua ayetleri EMRE DORMAN Yayın Yönetmeni: Yayın Danışmanı: Editör: Tashih:

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ

TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ TÜM DETAYLARIYLA NAMAZ Prof. Dr. Abdullah b. Muhammed et-tayyar Çeviren M. Beşir ERYARSOY GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية

ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER باللغة الرتكية ÜMMET İÇİN ÖNEMLİ DERSLER األحاكم امللمة ىلع ادلروس املهمة لعامة األمة باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Davud el-fayiz Takdim ve Dipnot: Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren İlyas Bulut İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet

NEDÂ. Kitap İsmi: Tevhid Risaleleri-2 Hazırlayan: Abdullah Yıldırım. Kapak Tasarım: Mustafa Erikçi Dizgi: Şehadet "Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Ona uyun! Ondan başka yollara uymayın! Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti." (6 En'am/153) NEDÂ Yayın No:

Detaylı

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim

NAMAZ. Bismillahirrahmanirrahim NAMAZ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbilalemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain. Namaz Allah ın emirlerinden inananlara farz kıldığı, terki mümkün olmayan,

Detaylı

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle.

Yâ Rabbi! Bütün işlerimizin sonunu hayr eyle; dünyada rezil olmaktan, Ahiret te de azabından muhafaza eyle. Hatim Duası Yâ Rabbi! Dile getirdiğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak Sana mahsusdur. Bütün salat ü selamlar; rahmet ve selametlikler, iki cihan güneşi, baslarımızın tacı Rahmeten lil âlemin, ResûI-i

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015. ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3. Sevgili KardeĢlerim!

ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015. ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3. Sevgili KardeĢlerim! ĠLĠ : MANĠSA TARĠH : 02/01/2015 ve günahlarınızı bağıģlasın. Çünkü Allah çok bağıģlayandır, çok merhamet edendir. 3 Sevgili MEVLĠD KANDĠLĠ Muhterem Müslümanlar Bu akşam mübarek gecelerden biri olan Mevlid

Detaylı

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş

Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş EDEP YA HU! Mehmed Zahid Kotku Seçme Dualar ve Sıkıntılardan Kurtuluş Vuslat: 5 Tasavvuf-Hikemiyat Serisi: 5 Isbn 978-605-61107-5-7 Basım Tarihi Şubat 2010 Baskı / Cilt Metkan Matbaası Merkezefendi Mh.

Detaylı

Sufi-Zentrum Rabbaniyya

Sufi-Zentrum Rabbaniyya Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim YA SAHİ B AL İMDAD Şeyh Nazım el-rabbani Lefke Şeyh Mohammad Nazim Al-Haqqani An-Naqshibendi el Rabbani Esselamu Aleykum eyyuhel hadirun. Esselam

Detaylı

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME

KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME KUR AN-I KERIM DE EN SIK GEÇEN 500 KELIME (Dilimizde olmayan 275 kelime) (Kuran Kelimelerininin %80 i) Konularına Göre Kelimeler Temel Dilbilgisi Notları Örnek Ayet Çözümlemeleri www.ilimtalibi.com info@ilimtalibi.com

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI

CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: BAKİ GÜNGÖR (DEDE) SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI KIRKLAR CEMEVİ KIZILPİR SEYİT HARUN NURDEDE OCAĞI CEM DOSYASI HAZIRLAYAN: (DEDE) KIRKLAR CEMEVİ 1 BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH GELDİĞİNİZ MUHAMMED ALİ YOLU, DURDUĞUNUZ MANSUR DARI, GÖRDÜĞÜNÜZ HAKK DİDARI, ALİ YYEL MURTEZA DAN HİMMET, MUHAMMED MUSTAFA DAN ŞEFAAT

Detaylı

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler

Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler Doğru İnanç ve Bu İnanca Aykırı Olan Şeyler [Türkçe] [ ] Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Terceme eden : Muhammed Şahin : Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu-Riyad 2009 1430 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Söz ve fiiller,

Detaylı