Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması"

Transkript

1 22 Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay KARAHALİL*, Selahattin KÖSE, Durmuş Ali ÇELİK, Ali KÜÇÜMEN Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 6080 Trabzon ÖZET: Ülkemizde korunan alanlar, ivmesi zaman içerisinde değişmekle beraber sayısal ve alansal olarak gün geçtikçe büyümeye devam etmektedir. Doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü tarafından milli parklar (mp) ve tabiat parkları (tp) için koruma kullanma dengesinin tesisi amacıyla uzun devreli gelişme planları (udgp) hazırlanmaktadır. Udgp çerçevesinde veya paralelinde belirlenen hedeflere ulaşılması için yangın planı, otlatma planı, iş planı, koruma planı gibi bir dizi uygulama planının hazırlanması gerekmekte, bunların başında da orman amenajman planı gelmektedir. Günümüze dek bu alanlar için amenajman planı düzenlenmiş olsa da, klasik yaklaşımla hazırlanan bu planların sürelerinin dolmasıyla ya da uygulamadaki aksaklıklar sonucu uygulamaya konulamaması nedeniyle günümüzde neredeyse hiçbir korunan alanda amenajman planı yürürlükte değildir. Genelde herhangi bir silvikültürel müdahaleyi öngörmeyen, katı koruma anlayışının hakim olduğu halihazırdaki bu durum, mp ve tp nı olduğu gibi doğaya terk edilen alanlar olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu alanlarda temel paydaşlar (yerel halk, milli park yönetimi, ogm, turizm sektörü vb) arasında yararlanmanın bir düzene ve ortak plana bağlanamaması nedeniyle de zaman zaman çatışmalar ortaya çıkmaktadır. Bu Bildiride, Yukarıda Belirtilen Sorunlara Çözüm Getirmek Amacıyla, Uygulama Alanı Olarak Seçilen Köprülü Kanyon Mp İçin, İşletme Amaçları Doğrultusunda Koruma Hedefleri Belirlenmiş Ve Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama (ETÇAP) Karar Destek Sistemi (KDS) Yazılımı İle Alternatif Planlama Stratejileri Oluşturularak Stratejik Ve Taktiksel Düzeyde Çıktılar Elde Edilmiştir. Daha Sonra Model Çıktıları Tartışılarak Mp İçin En Uygun Olanına Karar Verilmiştir. Anahtar kelimeler: Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlama, katılımcılık, korunan alanlar, koruma hedefi, Köprülü Kanyon Milli Parkı. Designing Köprülü Canyon National Park Forest Management Plan Considering Conservation Targets Using Modeling ABSTRACT: Protected areas are increasing gradually in terms of number and area in our country. Long Term Development Plans (LTDP) or Master Plans are prepared by Directorate of Nature Conservation and National Parks to establish balance between conservation and utilization of National Parks (NP) and Nature Parks (NrP). On the other hand, some implementation plans like fire management plan, grazing plan, work plan, protection plan or forest management plan should be prepared to achieve the conservation targets. However, a forest management plan is practically not in use today due to either the expiration of the old plans or complications in implementations. Lack of any forest management plans would have the potential to leave National Parks and Nature Parks in jeopardy. Conflicts arise between local society, tourism sector, NP administration and General Directorate of Forests due to lack of any arrangement or plan of utilization. In this study, Köprülü Canyon NP was selected as the study area to implement the framework, to develop the participatory approach, importantly to perform the decision making process and, prepare a protected area forest management plan focusing on the protection and utilization equilibrium based on Ecosystem Based Multi Objective Planning (ETÇAP) approach. A strategic decision making model was developed using ETÇAP Decision Support System. Different strategies were developed to prepare strategic and tactical level forest management outputs. Finally, best of the alternatives was selected for the NP. Keywords: Ecosystem Based Multi Objective Planning, participation, protected areas, conservation target, Köprülü Canyon National Park.. GİRİŞ 872 yılında dünyanın ilk Milli Parkı (MP), Yellowstone MP nın (8670 km2) ABD de kuruluşu, modern nitelikli doğa koruma düşüncesinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde ise, 956 yılına kadar daha çok konu ile ilgili bilim adamlarının ve *Sorumlu Yazar: Uzay KARAHALİL, derneklerin çalışmaları içerisinde yer alan MP kavramı, 956 yılında yürürlüğe giren 683 sayılı orman yasasının 25. maddesi ile uygulama alanına girmiştir. Bu maddeye göre, 958 yılında ilan edilen Yozgat Çamlığı MP ilk milli parkımız olmuştur. Ancak özellikle orman rejimi dışında kalan alanların MP kapsamına alınmasında yaşanan güçlükler nedeniyle, 983 yılında 2873 sayılı Milli Parklar Yasası çıkarılmış ve ilk kez hem milli park hem de diğer üç statü (tabiatı koruma alanı, tabiat parkı ve tabiat anıtı) yasal boyut kazanmıştır.

2 23 Ülkemizde korunan alanlar, ivmesi zaman içerisinde değişmekle beraber sayısal ve alansal olarak gün geçtikçe artmaya devam etmektedir. Ülkemizde halihazırda 4 Milli Park, 4 Tabiat Parkı, 3 Tabiatı Koruma Alanı ve 06 Tabiat Anıtı ilan edilmiş olup, bu kapsamda toplam korunan alan miktarı milyon ha ı geçmiş bulunmaktadır (URL-, 20). Bunların yanında ülkemizde, sit, özel çevre koruma bölgeleri, orman içi dinlenme yerleri, gen koruma ormanları, araştırma ormanları, muhafaza ormanları, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları gibi çok sayıda koruma statüleri bulunmaktadır (Demirel 2005). Korunan alanlar ve bunlara özgü planlama şekilleri bir taraftan doğal ve kültürel kaynakları korumayı gözetirken, öte yandan topluma bilimsel, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan faydalar sağlamayı amaçlar. Milli Parklar Kanununa göre, TKA ve TA sadece koruma ve bilimsel amaçla ayrılabilirken, MP ve TP koruma öncelikli olmak üzere sınırlı kullanım olanaklarının da bulunduğu alanlardır. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Milli Parklar (MP) ve Tabiat Parkları (TP) için koruma kullanma dengesinin tesisi amacıyla Uzun Devreli Gelişme Planları (UDGP) hazırlanmaktadır. UDGP ile genel çerçevesi çizilen bu alanlarda mutlak koruma alanları, sınırlı kullanım alanları ve kontrollü kullanım alanları belirlenmekte ve bu alanlarda izin verilen etkinlikler karara bağlanmaktadır. UDGP nın hazırlanmasından sonra bu planın çizdiği sınırlar çerçevesinde veya paralelinde bir dizi uygulama planın hazırlanması gerekmektedir. Bu planlara örnek olarak; yangın planı, otlatma planı, iş planı (korunan alanın finansal olarak kendi kendine yeten bir yapıya kavuşmasını sağlamayı amaçlayan planlar), koruma planı (kültürel miras alanlarının korunmasını amaçlayan planlar) ve nihayetinde orman amenajman planı verilebilir. Günümüze dek korunan orman alanları için geçmişte orman amenajman planları düzenlenmiş olsa da, klasik yaklaşımla hazırlanan bu planlar incelendiğinde, envanter, amaçların belirlenmesi ve yararlanmanın düzenlenmesi aşamalarında klasik yaklaşımla tümüyle örtüşmekte, etanın düşük tutulması ile belirlenen hedefe ulaşılmaya çalışılmaktadır. Geçmişte hazırlanan bu planların da sürelerinin dolmasıyla veya uygulamadaki aksaklıklar sonucu uygulamaya sokulamaması nedeniyle günümüzde neredeyse hiçbir korunan alanda amenajman planı yürürlükte değildir. Genelde herhangi bir silvikültürel müdahaleyi öngörmeyen ve katı koruma anlayışının oluşturduğu bu durum, günümüzde MP ve TP nı, olduğu gibi doğaya terk edilen alanlar olarak karşımıza çıkarmaktadır. Sadece fırtına, böcek ve yangın zarar verdiğinde müdahale edilmekte ve zarar görmüş ağaçlar çıkarılmaktadır. Bazen zarar görmüş ağaçların bile çıkarılması tartışma konusu olmakta, olduğu gibi doğaya terk edilmesi gerektiği de iddia edilmektedir (Karahalil 2009). Korunan orman alanlarında belirtilen sorunların üstesinden gelinebilmesi için kullanıma açılması ve alanlardan faydalanmanın düzenlenmesi için öncelikle amenajman planlarının yapılması gerekmektedir. Ancak planlamanın nasıl olacağı konusunda uluslararası kabul görmüş standartlar bulunmamaktadır. Bu nedenle alınacak kararlar, ülke koşul ve gereksinmelerine uygun olmak ve temel bilimsel ilke ve amaçlarla da uyumlu olmak durumundadır. Belirlenen koruma hedeflerine ve toplumun beklentilerine göre yapılacak bu planlama; başta koruma olmak üzere, orman ekosistemlerin çok yönlü yararlanmaya göre belirlenmiş bir planlama sisteminin geliştirilmesi ile gerçekleşebilir. Gerçekleştirilen bildiri kapsamında, uygulama alanı olarak seçilen Köprülü Kanyon Milli Parkı için, tespit edilen işletme amaçları doğrultusunda koruma hedefleri belirlenmiş ve ETÇAP KDS kullanılarak alternatif planlama stratejileri oluşturulmuş ve çözülmüştür. Böylece stratejik ve taktiksel düzeyde çıktılar oluşturulmuştur. Daha sonra elde edilen model çıktıları tartışılarak MP için en uygun olanına karar verilmiştir. 2. MATERYAL ve YÖNTEM 2. Çalışma Alanı Akdeniz Bölgesi nin öne çıkan korunan alanlarından biri olan Köprülü Kanyon MP bu bildiri kapsamında çalışma alanı olarak seçilmiştir. Tekdüzelikten uzak, değerli ve doğal yaşlı ormanları barındırması, yaban hayatı için uygun yaşam alanları oluşturması, yöre halkı tarafından adam kayalar olarak da ifade edilen ilginç jeomorfolojik yapılar içermesi, Köprüçay Irmağı gibi çok önemli bir kaynak değerini barındırması nedeniyle Köprülü Kanyon MP, 973 yılında Türkiye nin 5. MP olarak ilan edilmiştir. Milli Park, Antalya ve Isparta illeri sınırları içinde yaklaşık ha lık bir alanı kapsamaktadır (Şekil ) Yaklaşım Tarzı Korunan alanların başta koruma olmak üzere çok yönlü işlevlerine göre oturtulmuş bir planlama sistemine sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle korunan alanlarda uygulanacak planlama sisteminin; yaklaşım tarzı, buna bağlı olarak veri kaynaklarının belirlenmesi, envanter sırasında hangi verilerin toplanacağının tespit edilmesi, bu tip alanlarda müdahale reçetelerinin neler olabileceği, özel nitelikli alanların belirlenmesinde kullanılacak ölçüt ve göstergeler konusunda yol gösterici ve yaygınlaştırılması noktasında kolaylık sağlayacak kavramsal çatıya sahip olması gerekir. Bu bağlamda, ETÇAP kavramsal çerçevesi, korunan alanlarda düzenlenecek amenajman planlarının kavramsal çerçevesi ile büyük oranda örtüşmektedir (Karahalil 2009).

3 24 ETÇAP anlayışı, toplumun katılımcı ilgisini sağlayacak birçok orman fonksiyonuna (orman değerine) sahip orman ekosistemlerini sayısal bazda tanımlayacak ve kontrol edecek planlama stratejilerinin tasarım ve uygulanmasını ifade etmektedir. Bu anlayış, biyoçeşitliliğin korunmasını ve sürdürülebilir kullanımın orman ekosisteminin üretim, yenilenme kapasitesi, canlılık ve bu ekosistemlerinin uzun vadeli dengesine zarar vermeden onların ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel fonksiyonlarından azami düzeyde sürdürülebilir yararlanmaya odaklıdır (Başkent ve ark. 2004). Bununla birlikte korunan alanlarda öne çıkan, turizm, rekreasyon, peyzaj, tarihsel ve kültürel değerler, fırtına, böcek ve yangını da içeren doğal felaket riski ve haritalanması ve otlatma gibi konuların ayrıntılı olarak ele alınmasıyla, korunan alanlardaki planlama felsefesi şekillenmektedir (Şekil 2) (Karahalil 2009). Şekil. Çalışma alanının genel görünümü Şekil 2. Korunan orman amenajman planı kavramsal çerçevesi

4 II. Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu Köprülü kanyon MP nın planlanmasında öne çıkan zonlama, koruma hedeflerinin belirlenmesi, işletme amaçlarının tespiti, müdahale seçeneklerine karar verilmesi, alternatif planlama seçeneklerinin oluşturulması gibi bazı önemli aşamalar aşağıda kısaca tanıtılmıştır Envanter Ormancılıkta planlama için gerekli verilerin çoğu (yaklaşık %80 e yakın kısmı) araziye bağlıdır ve bunun için de envanter yapılmaktadır. İleride alınacak kararlar, Çizelge. KKMP nın arazi kullanım durumu (ha) Orman Alanı OT OT-T T % 82.2 % 0.8 % 0.9 % 7.6 KSU J. Engineering Sci., Special Edition, 202 yapılacak müdahaleler için planlamaya temel oluşturmak, orman ekosistemlerinde öne çıkan orman fonksiyonlarını ortaya koymak, bu fonksiyonları sayısal olarak kavrayabilmek ve böylece modelleyebilmek gibi farklı amaçlarla, MP da gerçekleştirilecek çalışmalar, alan, servet ve artım envanterinden, yetişme ortamı envanterine, biyolojik çeşitlilik envanterinden turizm ve rekreasyon envanterine kadar farklı süreçlerini içermek durumundadır. Bildiri kapsamında kullanılan veriler Karahalil (2009) tarafından alınan 656 adet örnekleme alanına dayanmaktadır. KKMP na ilişkin arazi kullanım durumu Çizelge de verilmiştir. Ku 38.8 % Zonlama Zonlama, korunan alan içerisinde var olan orman fonksiyonlarının belirlenmesi ve haritalanması aşamasıdır. Orman fonksiyonları orman ekosistemlerinde ekosistem elamanlarının karşılıklı ilişki ve etkileşimleri sonucu kendiliğinden oluşan ve gereksinim duyulduğunda toplum yararına kullanılabilen ürün ve hizmetlerin tamamını ifade etmektedir. (Asan 999, Köse ve ark. 200, Köse ve Karahalil 2002, Başkent 2008). Zonlama planlamaya bir bilgi oluşturmakla birlikte gelecekteki kararları şekillendirmesi bakımından önemlidir. Örneğin hangi alanlar doğaya terk edilecek, hangilerinde ekolojik ya da sosyal fonksiyonlar öne çıkacak? Bununla birlikte belirlenen fonksiyonlar nihai Su 2.3 % 0.3 Z % Genel Top % 00 olmayıp amaç ya da amaçların farklı olmasına göre değişebilecektir. Orman fonksiyonlarının ortaya konmasında taslak uzun devreli gelişme planı bir anlamda amenajman planını bağladığı için temel alınmıştır. Çalışmada, Karahalil (2009) tarafından sınıflandırılan orman fonksiyonları kullanılmıştır. Burada, her bir bölmeciğin eğim, yetişme ortamı koşulları (anakaya, toprak, su ekonomisi, eğim, yükselti ve bakı), vejetasyon (tabakalılık, kapalılık, karışım ve çağ sınıfı), hassas ekosisteme dahil olup olmaması gibi çok sayıda özellikler dikkate alınmıştır. Dolayısı ile KKMP da toplam 4 adet fonksiyon belirlenmiş olup, bunların kapladıkları alan aşağıda verilmiştir (Çizelge 2). Çizelge 2. KKMP da ayrılan orman fonksiyonları ve kapladıkları alanlar (ha) Orman Fonksiyonları Verimli Bozuk OT, T ve Su Odun Üretimi Bitkisel ODOÜ Üretimi Yaban Hayatı Koruma Alpin Zon Doğal Yaşlı Ormanlar Ekolojik Etkilenme Bölgesi Yüksek Koruma Değerinde Alan Yüksek Dağ Ekosistemi Gen Koruma (Servi Tohum Meş.) Sosyal Baskılı Alanları Koruma Su Kaynaklarını Koruma Estetik Görünüm Kuş Gözlem Rekreasyon Açıklık (Z, İs, Ku) İs % Alan (%)

5 İşletme Amaçları ve Koruma Hedefleri KKMP için belirlenen amaçları şu şekilde belirlenmiştir: genel işletme Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Net karbon birikimi ve oksijen üretim miktarını en yüksek düzeyde tutmak, Toprak kaybını en az seviyede tutmak, Orman ekosisteminden elde edilecek su üretimini sürdürülebilir seviyede tutmak, Yerel halkın odun üretiminden sürdürülebilir şekilde yararlanmasını sağlamak, Gerçekleştirilecek korunan orman amenajman planı tehlike altındaki türleri, hassas ekosistemleri dikkate almak durumundadır. Örneğin Raddi ve Sümer (999) a göre, bugün sadece İran, Suriye, Ürdün, Lübnan, Libya, Ege Adaları, Girit, Türkiye ve Kıbrıs da münferit ve genellikle kalıntı popülasyonlar halinde, ülkemizde ise Kuşadası-Aydın dan başlayıp Silifke-Mersin e kadar yaklaşık km. sahil şeridinde yer alan Dallı Servi (Cupressus sempervirens var. horizontalis) ormanları hakkında plan ne karar verecektir? Veya Bozburun eteklerine doğru yayılış gösteren ve birçok anıt bireyi de barındıran karaçam meşcereleri nasıl değerlendirilecektir? İşte bu ve buna benzer alanlar için koruma hedefleri belirlenmeli ve alınacak kararlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Plan ünitesi içinde yapılan gözlemler ve envanter neticesinde ulaşılan bilgiler ışığında belirlenen ayrıntılı koruma hedefleri şu şekildedir: KKMP nda Bern Sözleşmesine göre tehlike altında bulunan habitatlardan Toros Dağları karaçam ormanları, Güney Anadolu Kızılçam Ormanları, Anadolu Servi Ormanı, Orta Toroslar Sedir Ormanı ve Yabani Zeytin orman toplulukları bulunmaktadır. Yaşlı Karaçam ve Sedir ormanları ise yaklaşık 4000 ha a ulaşmaktadır. Akdeniz saf servi ormanı ise 95 ha a düşmüş bulunmakta, aynı zamanda doğal oluşu ve bu büyüklükte olması onu eşsiz bir gen kaynağı durumuna getirmektedir. Bu nedenlerle adı geçen orman ekosistemlerini korumak, KKMP nin en önemli ekosistemlerinden birisi, park içinde bulunan bir çok bitki ve hayvan türü (benekli alabalık, yırtıcı kuşlar, yaban keçisi, su kara tavuğu, ve sürüngen-amfibi türleri) için önemli bir yaşam ortamı ve yaşam koridoru oluşturan Köprüçay ve kanyon ekosistemidir. Bu ekositemde bütünlüğü sağlamak için KKMP içinde kalan kısmı ile birlikte Köprüçayı besleyen ve diğer ekosistemlerle yaşam koridorları oluşturan yan kollar dikkate alınarak bir koruma ağı ve su kenarı ormanları oluşturmak, BÇ bakımından zengin olduğu kadar da hassas olan ve yaban keçisi için yaşam ortamları oluşturan KKMP içindeki alpin ve yüksek dağ ekosistemlerini korumak, Halkın ormana olan baskısın azaltılması ve geleneksel yaşam koşullarının sürdürülebilmesi için ODOÜ alanlarında yararlanma-koruma dengesini oluşturmak, ancak bunu yaparken odun dışı orman ürünlerinin gen kaynaklarını yerinde ve sürdürülebilir yararlanma prensipleri çerçevesinde korunmak, KKMP içinde bulunan Kızılçam ormanlarından park içinde yaşayan orman köylülerinin yakacak odun gereksinimlerini karşılamak ancak bunu gerçekleştirirken gen kaynaklarını erozyona ve kirlenmeye uğratmayacak şekilde düzenlemek, Yangına hassas olan Kızılçam ağırlıklı özellikle normal kapalı genç meşçerelerde korumayı etkinleştirmek için aralama ve bakım çalışmalarıyla hem yararlanmayı düzenlemek hem de korumayı gerçekleştirmek, Yangını azaltmak için yangın emniyet yol ve şeritleri tesis etmek, gerekli görülen yerlere yol yapmak ve bu yolla yangına müdahale için uygun yol yoğunluğu yaratmak. Yangına erken müdahale için uygun yerlere yangın gözetleme kulesi ve yangın havuzları yapmak Müdahale Seçenekleri Korunan orman alanlarının mevcut doğal özelliğinin korunması, iyileştirilmesi geliştirilmesi ve dış etkenlere karşı dirençlerinin arttırılabilmesi için belirli ölçülerde teknik müdahalelere ihtiyaç duyulmaktadır. Aksi taktirde bu orman alanlarının doğal süksesyon seyri içinde varlıklarını sürdürebilmeleri rastlantılara bağlı olacaktır. Bu rastlantılar orman açısından olumlu gelişmezse orman tamamen veya kısmen zarar görebilir hatta yok olabilir. Bu tehlikelerden mümkün olduğunca kaçınmak ancak uygun müdahale seçeneklerinin oluşturulması ve uygulanması ile sağlanabilir (Topaçoğlu 2005). Müdahale seçenekleri oluşturulurken yalnızca gençleştirme, bakım veya amaç servet gibi silvikültürel müdahaleler düşünülmemeli, otlatma baskısının azaltılması için dikenli telle çevirme, kuş popülasyonunun arttırılması için kuş yuvalarının asılması veya böceklerle savaş amacıyla feromon tuzaklarının arttırılması bu kapsamda değerlendirilmelidir (Karahalil 2009) Modelleme ve Alternatif Seçeneklerinin Oluşturulması Planlama Korunan orman alanlarında düzenlenecek amenajman planı, alınacak kararları sezgisel değil matematiksel karar verme teknikleri veya yöneylem araştırması tekniklerine dayandırmalıdır. Bu da sayısal olarak kavranan orman fonksiyonlarının dahil edildiği, belirli kısıtlar altında belirlenen amaçlara ulaşmak amacıyla seçilen yöneylem araştırma tekniğinin gerektirdiği şekilde formüle edilmiş bir planlama modelinin kurulması ile sağlanabilir. Kurulan model ile çok sayıda uygulanabilir alternatif planlama seçenekleri oluşturulmalı ve bunlar arasından en uygun olana eldeki şartlar dahilinde karar verilmelidir. Bu da ancak KDS nin etkili kullanımı ile mümkün olabilir.

6 Karar Destek Sistemleri ve Milli Parkların Planlanmasında Kullanımı Orman amenajmanında geliştirilen ve kullanılan KDS leri, karar verme aşamasında karar vericilerin en uygun kararları almasına, karar vericinin bilgi birikimi ve bilgisayarların bilgi işleme yeteneklerini bütünleştiren bir modelleme sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sistemler, orman ekosistemleri gibi gerçekte karmaşık olan sistemleri kavramayı kolaylaştırırken, onları bir bütün olarak değerlendirmeyi sağlamaktadır. Üstelik herhangi bir probleme optimal çözümler bulmakla birlikte, karar vericilerin alternatifler arasından en uygununa karar vermesine yardım ederler (Kadıoğulları 2009). Orman amenajman planlarının yapımına hizmet etmek amacıyla bugün gelişmiş ülkelerde, ormancılık alanında konumsal bilgiyi kullanarak yöneylem araştırması teknikleriyle bütünleştiren KDS leri geliştirilmekte ve orman işletmelerince kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de son dönemde ülkemizde geliştirilen ETÇAP KDS dir (Başkent 2008, Keleş 2008, Kadıoğulları 2009). ETÇAP yaklaşımına uygun geliştirilen KDS nin sistem mimarisinin genel yapısı beş önemli bileşenden oluşmaktadır. KDS nin ilk aşamasında, orman ekosisteminin yapı ve kuruluşunun ortaya konulması, ilgili verilerin (hasılat tablosu, bölmecik tablosu, ürün çeşitleri tablosu, aktüel envanter verileri gibi) elde edilmesi ve sisteme girilmesi işlemlerinden oluşan veri tabanı bileşeni yer almaktadır. İkinci aşamada ise, odun üretimi ile birlikte planlamada yer alacak diğer orman fonksiyonları ve ekonomik modellerin yer aldığı yardımcı modeller yer almaktadır. Bu yardımcı modellerin planlama sistemindeki rolü, orman fonksiyonlarının planlamaya sayısal olarak yansıtılmasıdır. Böylelikle karar vericiler, odun üretimi ile birlikte orman ekosisteminin sunduğu diğer ürün ve hizmetlerin zamana bağlı değişimlerini sayısal veya ekonomik değerler itibariyle görebilecek ve daha isabetli kararlar alabileceklerdir. Orman ekosistemini oluşturan analiz alanlarına (işletme sınıfı, orman fonksiyonu alanları, meşcereler vs) uygulanacak silvikültürel müdahale rejimlerinin (doğal veya silvikültürel müdahale dizini/seti) belirlenmesi ile birlikte, amaçların ve bu amaçları sınırlandıran kısıtlayıcı koşuların ortaya konulması, hedeflerin belirlenmesi, ürün ve hizmetlerin zamana bağlı olarak üretim politikalarının geliştirilmesi planlama stratejileri bileşenini oluşturmaktadır. Bu şekilde, hazırlanacak olan planlarda farklı stratejiler türetilmektedir. Planlama stratejileri belirlendikten sonra probleminin çözümüne ve geçerliliğin sağlanmasına yönelik alternatif modelleme tekniklerinin yer aldığı planlama teknikleri bileşeni yer almaktadır. KDS nin son bileşeni ise, alternatif planlama stratejilerinin çözüm sonuçlarının (çıktılarının) metin, harita, tablo veya grafik olarak sayısal olarak sunulması ve bu stratejilerin karşılaştırılması ile işletme amacına en uygun alternatifi seçilmesidir (Keleş 2008, Kadıoğulları 2009) Planlama Stratejilerinin Oluşturulması Ülkemizde halen uygulanmakta olan amenajman planlarının en önemli eksiklerinden birisi bu planların belirli formatta üretilmesi, alternatifler sunamaması ve buna bağlı olarak bunlar içerisinden işletme amacına, imkan ve koşullara bağlı olarak seçim yapılamamasıdır. Gerçekleştirilen çalışmada odun üretimi, karbon depolama, oksijen üretimi, toprak kaybı, su üretimi fonksiyonları ya da değerlerinin sayısal olarak ifade edilmesinde Karahalil (2003) ve Yolasığmaz (2004) tarafından ağaç sayısı, göğüs yüzeyi orta ağacının çapı ve hacim gibi farklı meşcere parametreleri ile ilişkiye getirilerek oluşturulan regresyon modellerinden yararlanılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmada örnek olması açısından farklı alternatifler oluşturup, bunlar içerisinden seçim yapma imkanı verebilmek amacıyla KKMP için 3 adet örnek strateji geliştirilmiştir (Çizelge 3). Örneğin S in amaç fonksiyonu planlama süresi sonunda toplam etanın maksimum yapılması iken, periyotlar arası gençleştirme miktarları toplamının en fazla % 0 değişim göstermesi bir kısıt olarak yer almıştır. Çizelge 3. Geliştirilen planlama stratejilerinin tanımı ve içerikleri Strateji Adı Amaç Kısıtlar STR Odun Üretim Miktarını Periyotlar arası gençleştirme alanları toplamı % 0 u Eniyilemek geçmesin STR2 Karbon Depolama Miktarını Periyotlar arası eta miktarı % 0 u geçmesin Eniyilemek STR3 Su Üretimini Eniyilemek Periyotlar arası eta miktarı % 0 u geçmesin KKMP da belirlenen amaçları gerçekleştirmek üzere kurulan planlama modelinde dikkate alınan bazı varsayımlar şu şekildedir: Tüm hesaplamalar periyot ortasına göre yapılmıştır. Planlama yörüngesi asli ağaç türü Kızılçam olduğu için 50 yıl alınmış, periyot genişliğine de 0 yıl olarak karar verilmiştir. Odun üretimine konu Kızılçam meşcerelerinde idare süresi 60 yıl alınmıştır. Yaban Hayatı Koruma, Tohum Meşceresi, Rekreasyon, Alpin Zon, Kuş Gözlem Yeri, Estetik, Yüksek Koruma Değeri Taşıyan Ormanlarda, Doğal Yaşlı Ormanlar, Ekolojik Etkilenme Bölgesi, Yüksek Dağ Orman Ekosistemi ve Su Kenarı Koruma fonksiyonlu ormanlarda gençleştirme ve ağaçlandırma öngörülmemiştir.

7 28 Odun Dışı Orman Ürünleri ve Sosyal baskılı ormanlarda sadece bakım etası öngürülmüştür. 3. BULGULAR ve TARTIŞMA Model çözümü sonucunda elde edilen bulgular Çizelge 4 de verilmiştir. Üç strateji birlikte değerlendirildiğinde; en fazla toplam etanın odun üretiminin en iyilenmesini amaçlayan STR tarafından 2. mil. m3 olarak sağlandığı görülmektedir. En az toplam eta ise m3 ile karbon depolama miktarının eniyilenmesini amaçlayan STR2 tarafından elde edilmiştir. Benzer şekilde en fazla gençleştirme alanı STR den elde edilirken en fazla toprak kaybı STR3, karbon depolama miktarı ise STR2 elde edilmiştir. eta, gençleştirme alanı, toprak kaybı ve su üretimi çıktıları dikkate alındığında; STR ve STR3 ün birbirlerine yakın bir seyir izledikleri, ancak STR2 nin diğer iki stratejinin aksine düzensiz bir seyir izlediği görülmüştür. Özellikle ilk periyotlardan itibaren gençleştirme alanları düşük tutularak karbon depolama miktarı arttırılmaya çalışılmıştır. Elde edilen eta dikkate alındığında, yerel halkın isteklerine cevap verebilir olması, son yıllarda gittikçe önemi artan bir değeri amaç edinmesi ve karbon ekonomisi gibi bir kavramın gittikçe dillendiriliyor olması, Köprülü Kanyon Milli Parkı için STR2 nin seçilmesi için çok uygun bir zemin oluşturmaktadır. Çizelge 4. Stratejilere göre planlama yörüngesi boyunca elde edilen bazı plan çıktıları Stratejiler STR STR2 STR3 STR STR2 Periyotlar Gençleştirme Etası (m3) Bakım Etası (m3) Periyotlar Toprak Kaybı (03 ton) Su Üretimi (06 m3) Periyotlar Karbon Depolama (ton) Oksijen Üretimi (ton) Periyotlar Gençleştirme Alanı (ha) SONUÇLAR ve ÖNERİLER Ülkemizde korunan orman alanları yasal, teknik ve örgütsel açıdan birçok sorunla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunların yol açtığı en büyük problem ise katı korumacı yaklaşım olarak gözükmektedir. Başlangıçta avantaj gibi görünen bu yaklaşım tarzı, MP ın ilanı ile birlikte yerel halkın orman ürünlerinden yararlanamaması, orman işlerinde çalışamaması, otlatmaya izin verilmemesi, kadastrosu STR yapılmayan yerlerde mülkiyet haklarından yararlanılamaması gibi insan odaklı veya kaynak değerini oluşturan ormanların yangın, böcek, rüzgar gibi tehlikelere karşı direncini arttıracak şekilde bakım görmemesi, ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarında bulunulamaması gibi orman ekosistemi odaklı sorunlara yol açmakta sonuçta sistem kendini adeta kilitleyerek, dış dünya ile bağlantı kesilmekte ve MP dan olan ürün ve hizmet akışı durmaktadır. Korunan orman alanlarında, ister koruma amaçlı olsun ister yerel

8 29 halkın ihtiyaçları gözetilsin, eğer yukarıda sözü edilen düğüm çözülmek isteniyorsa bu ancak korunan alanlara özgü amenajman planlarının düzenlenmesi ile gerçekleşebileceği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde korunan orman alanları için düzenlenen planlar incelendiğinde, orman fonksiyonlarının belirlenmesinden etanın saptanmasına kadar olan işlemlerin sezgisel olarak yapıldığı ve klasik yaklaşımla hazırlandığı, korunan alanların kendine özgü turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin dikkate alınmadığı görülmektedir. Bu sorunların giderilmesi amacıyla ele alınan bu çalışmada, ETÇAP KDS kullanılarak 3 adet planlama stratejisi geliştirilmiş ve çözülmüştür. Geliştirilen üç strateji birlikte değerlendirildiğinde en fazla toplam etanın 2. mil. m3 ile planlama yörüngesi sonunda odun üretiminin en iyilenmesini amaçlayan STR tarafından elde edildiği görülmüştür. Stratejiler içerisinde en az toprak kaybı miktarı toplam ton ile STR2 tarafından elde edilirken, en fazla su üretimi 5273 milyar m3 ile STR3 tarafından sağlanmıştır. Karbon depolama miktarının eniyilenmesini amaçlayan STR2, geliştirilen üç strateji içerisinde hem karbon depolama hem de oksijen üretimi miktarının sırasıyla toplamda.8 mil. ton ve 5.0 mil. ton ile en fazla elde edildiği strateji olmuştur. Bugüne kadar ülkemizde günümüze değin korunan alanlar için düzenlenmiş orman amenajman planları sadece odun üretimine yönelik tasarlandığı, planın tek bir periyotla detaylandığı, uzun vadedeki ürün ve hizmet akışının kestirilmediği, işletme amaçları ile teknik müdahale arasındaki fonksiyonel ilişkilerin kurulamadığı, eta hesabının sadece alan kontrolüne dayandığı, farklı biçim ve şiddette uygulanabilecek teknik müdahalelerin oluşturulup etkilerinin belirlenemediği ve dolayısıyla alternatif plan seçeneklerinin oluşturulamadığı planlar olmuştur. Yapılan çalışma ile yukarıda sayılan bu açmazlar ETÇAP KDS nin kullanımı ile giderilmiştir. Diğer taraftan, Türkiye de korunan alanlarda etkin şekilde amenajman planlarının düzenlenebilmesi için bir dizi gereksinimler söz konusudur. Bu bağlamda getirilecek öneriler şu şekildedir: Orman ekosisteminin sunmuş olduğu tüm fonksiyonlar için ölçüt ve göstergeler geliştirilmeli, daha sonra bu değerler meşcere yapısı veya parametreleri ile ilişkilendirerek sayısal olarak ortaya konmalıdır. Yangın, böcek, fırtına gibi zararların etkisini tahmin edebilecek modeller geliştirilmeli, bu konudaki çalışmalara hız verilmeli ve bu çalışmalar planlama aşamasında kullanılmalıdır. Bu gibi doğal olayların sayısal olarak ifade edilmesi ya da kavranması ile tehlikeler önlenebilecek, bundan kaynaklanan ekonomik kayıp azaltılabilecektir. Düzenlenecek plan bir karar seçeneğini ifade ettiğinden, bu kararın mutlaka oluşturulacak çok sayıda alternatif seçenekler arasından alınması amacıyla, korunan alanların uzun süreli ve çok amaçlı olarak planlanmasında artık sayısal verileri temel alan yöneylem araştırması yöntemleri kullanılmalıdır. Modellemede kullanılacak karar verme tekniği orman ekosistem dinamiğini uzun vadede kestirebilmeli ve planlamacıya karar vermede yardımcı bilgi sunabilmelidir. Çok sayıda üretebilen planlama senaryoları içersinden en uygun alternatif planlama stratejisinin seçiminde; yasal düzenlemeler, personel durumu, ekonomik koşullar gibi çok sayıda etmen göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak, orman ekosistemi içeren korunan alanlar için KDS yardımıyla oluşturulmuş ekosistem tabanlı ve çok amaçlı amenajman planları düzenlenmeli ve ülke sathındaki bütün MP ve TP için yaygınlaştırılmalıdır. KAYNAKLAR Asan, Ü Orman Kaynaklarının Çok Amaçlı Kullanımı ve Planlama Sistemleri. Ormanların Çok Amaçlı Planlanması Toplantısı, Bildiriler Kitabı: 3340, 5-6 Mayıs, Bolu. Başkent, E.Z., Köse, S., Kaya, Z., Altun, L., Terzioğlu, S., Başkaya, Ş., Eser, T GEF-II Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi: Türkiye de Biyolojik Çeşitliliğin Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Strateji ve Tasarımının Geliştirilmesi Sonuç Raporu, 57 s. Başkent, E.Z Yalnızçam Ormanlarının Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlanması (ETÇAP) ve Yönetimi Projesinden Arda Kalanlar. Orman Mühendisliği Dergisi, 45(7-8-9): Demirel, Ö Doğa Koruma ve Milli Parklar. KTÜ Genel Yayın No : 29, Fakülte Yayın No:37, Ders Kitabı, Mayıs, KTÜ Matbaası, ISBN: , Trabzon, 424 s. Kadıoğulları, A.İ Orman Amenajman Planlarının Hazırlanmasında Konumsal Yapının Kombine Optimizasyon Teknikleri ile Kontrolü: Konumsal Planlama. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversityesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD, Trabzon, 76 s. Karahalil, U Toprak Koruma ve Odun Üretimi Fonksiyonlarının Doğrusal Programlama İle Modellenmesi (Karanlıkdere Planlama Birimi Örneği). Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 84 s. Karahalil, U Korunan Orman Alanlarında Amenajman Planlarının Düzelenmesi:Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği. Karadeniz Teknik Üniversityesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD, Doktora Tezi, Trabzon, 72 s. Keleş, S Orman Amenajman Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Karar Destek Sisteminin Tasarımı ve Prototip Modelinin Geliştirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri

9 30 Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD, Doktora Tezi, 2 s. Köse, S., Yolasığmaz, H. A., Sivrikaya, F Ormanlarımızdaki Fonksiyonların Saptanması ve Haritalanması. I. Ulusal Ormancılık Kongresi, Bildiriler Kitabı, S , 9-20 Mart, Ankara. Köse, S., Karahalil, U Toprak ve Su Koruma Fonksiyonlu Ormanlarda Amenajman Planları. Su Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması, Geliştirilmesi ve Yönetimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s , 8-20 Eylül, Hatay. Raddi, S., Sümer, S Genetic diversity in natural Cupressus sempervirens L. Populations in Turkey. Biochemical Systematics and Ecology, 27: URL-, p. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, (Erişim tarihi: ). Yolasığmaz, H.A Orman Ekosistem Amenajmanı Kavramı ve Türkiye de Uygulaması. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği ABD, Doktora Tezi, Trabzon, 25 s.

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Uzun Devreli Gelişme Planı-Uludağ MP Uludağ, 6831 sayılı Orman Kanunu nun 25. maddesi gereğince, 20.09.1961 tarih ve 6119-5 sayılı Bakanlık

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL İşletme Amaçları Biyolojik çeşitliliği korumak, Rekreasyon ve estetik değerleri topluma sunabilmek, Yangın riskini azaltmak, Net karbon

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI III. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Köprülü Kanyon Milli Parkının Kısa Tanıtımı Gerçekleştirilen Envanter Çalışmaları Belirlenen Orman Fonksiyonları Üretim Ekolojik Sosyal

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI IV. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler Altındere Vadisi MP Uzun Devreli Gelişme Planının irdelenmesi

Detaylı

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması

Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Köprülü Kanyon Milli Parkı Orman Amenajman Planının Koruma Hedeflerine Göre Modelleme İle Hazırlanması Uzay Karahalil 1*, Selahattin Köse 2, DurmuĢ Ali Çelik 3, Ali Küçümen 4 1 Uzay Karahalil, Karadeniz

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI II. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ayrı Değerlendirme Ortak Değerlendirme Ödev Değerlendirmesi ÖDEV KONUSU: YAZILI ÖDEV İÇERİĞİ 1. Öğrenci 2. Öğrenci Sunumun Belirlenen Haftada

Detaylı

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ

KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI BALLIBUCAK SERİSİ NİN KONUMSAL ve ZAMANSAL DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE İNCELENMESİ Arş. Gör. Uzay KARAHALİL Arş. Gör. Ali İhsan KADIOĞULLARI Prof. Dr. Selahattin

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( )

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ( ) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) (19.10.2016) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi

Detaylı

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz)

ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) ORMANCILIK UYGULAMALARI I Dersi Orman Amenajmanı Uzungöl Uygulaması (2016-Güz) 1. Çaykara Orman İşletme Şefliği Orman Kaynaklarında Meydana Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İncelenmesi 2. Korunan Alanlarda

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-2 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Marjinal ekolojik şartlardaki gevşek kapalı bir Ardıç ormanı, ana amacı odun üretimi ise bu orman verimsiz kabul edilmektedir. Ancak işletme amacı

Detaylı

Orman Fonksiyonları -Zonlama Biyoçeşitlilik Koruma Alanları Estetik-Ekotuirzm İğneada: Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler Fonksiyonlar: Ölçüt, Gösterge ve Aktiviteler (Camili) Fonksiyonlar Ölçüt

Detaylı

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ ETÇAP MODELİNE GÖRE DÜZENLENMESİ: ÖRNEK SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON MODELERİ VE ÇÖZÜMLERİ ÖZET

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ ETÇAP MODELİNE GÖRE DÜZENLENMESİ: ÖRNEK SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON MODELERİ VE ÇÖZÜMLERİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 314-325 ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ ETÇAP MODELİNE GÖRE DÜZENLENMESİ: ÖRNEK SİMÜLASYON VE OPTİMİZASYON MODELERİ VE ÇÖZÜMLERİ Sedat

Detaylı

Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması

Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması 173 Denizli-Honaz Planlama Birimi Orman Amenajman Planının Etçap Karar Destek Sistemleri (Modelleme) İle Hazırlanması Ali İhsan KADIOĞULLARI1*, Özkan BİNGÖL2, Rüstem KIRIŞ3, Mehmet Ali SAYIN4, Durmuş Ali

Detaylı

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME

TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projesi MEVCUT VE POTANSİYEL YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHALARI İÇİN YÖNETİM PLAN MODELİ GELİŞTİRME Müşteri Kamu Kurumu : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Yürütücü kuruluş :

Detaylı

Orman Amenajman Planlarının Simülasyon Tabanlı Planlanması: ETÇAPSimülasyon

Orman Amenajman Planlarının Simülasyon Tabanlı Planlanması: ETÇAPSimülasyon Orman Amenajman Planlarının Simülasyon Tabanlı Planlanması: ETÇAPSimülasyon *Sedat KELEŞ 1, Emin Zeki BAŞKENT 2, Ali İhsan KADIOĞULLARI 2, Özkan BİNGÖL 3 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi,

Detaylı

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları

TÜBİTAK 107 G 029. 5.2. Proje Sonuçları 5.2. Proje Sonuçları Proje sonuçlandığında; uygulayıcının (DMP) eline sadece bir uygulama planı (Yazılıkaya YGS Yönetim Planı) değil aynı zamanda bir YGS plan/planlama modeli geçeceği için, YGS planlamasıyla

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) DERSİN AMACI Orman amenajman kavramını pratiğe yönelik uygulamaları ile öğrencilere tanıtmak, orman fonksiyonlarını ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel temalarda

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

Orman Amenajman Planlarının ETÇAPKlasik Programı İle Hazırlanması: Akseki-İbradı Planlama Birimi Örneği

Orman Amenajman Planlarının ETÇAPKlasik Programı İle Hazırlanması: Akseki-İbradı Planlama Birimi Örneği 166 Orman Amenajman Planlarının ETÇAPKlasik Programı İle Hazırlanması: Akseki-İbradı Planlama Birimi Örneği Fatih SİVRİKAYA1*, Derya M. KÜÇÜKER2, Oktay DEMİR3 1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Orman

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI I. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Sunum Akışı Tanışma Ders İçeriği Derste Uyulacak Kurallar Ödev ve Sınavlar Derse Giriş Ders Akışı Dünya da ve Türkiye de Doğa Korumanın Tarihsel

Detaylı

EKOSİSTEM TABANLI ÇOK AMAÇLI PLANLAMA (ETÇAP) MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

EKOSİSTEM TABANLI ÇOK AMAÇLI PLANLAMA (ETÇAP) MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 326-336 EKOSİSTEM TABANLI ÇOK AMAÇLI PLANLAMA (ETÇAP) MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Emin Zeki

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-4 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Helsinki Konferansının I.Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar kararı çerçevesinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi tanımı yapılmış

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA AMAÇLARI VE ANA İLKELERİ Prof. Dr. İBRAHİM TURNA Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür ABD, TRABZON MEŞCERE KURULUŞ AMACI BAKIM AMACI GENÇLEŞTİRME AMACI SİLVİKÜLTÜREL AMAÇLAR VEYA

Detaylı

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906

ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 ISBN: 978-605-4610-19-8 ORMAN KAYNAKLARININ TURİZM AMAÇLI TAHSİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ ODC: 906 The Determinition of The Problems and Solution ways, Interested in Allocated Forest Resources

Detaylı

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029

Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri TÜBİTAK 107 G 029 Projenin İşD a ğ ı l ı m A ğ a c ı ve İş Paketleri Veri Toplama 2.1 Analitik Değerlend. 2.2 YGS Genel Sörveyi ve Verilerin Değerlendir. 2 Proje Yönetimi 1 Kış Dönemi Gözlem ve Sayımlar 3.1.1 Yaz Dönemi

Detaylı

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI SEÇ 422 KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI V. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL Ödev Konuları Gelibolu Tarihi Yarımadası MP ında statü konusunda yeni gelişmeler (Emre ÖZDEMİR, Fatih AKARSU, Osman KICI) Altındere

Detaylı

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER

KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER SIRA 1 2 5 8 DAİRE BAŞKANLIĞININ ADI Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi Dairesi KAYNAĞI ÜLKE İÇİNDEN SAĞLANAN PROJELER Oduna Dayalı Orman Ürünleri Üretim Süreçleri Takip Sistemi Biyokütle

Detaylı

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde

Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde Bu sorunun doğru cevabını verebilmek için öncelikli olarak bazı kavramların iyi bilinmesi gerekir. Zira bu kavramların anlaşılabilmesi neticesinde orman mühendisinin sadece ağaç mı kesip kesmediği belli

Detaylı

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010

FERDA NUR ŞENER YÜKSEK LİSANS TEZİ. DANIŞMANLAR: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY. ISPARTA Haziran 2010 TÜRKİYE DE SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMANCILIK UYGULAMALARININ SERTİFİKASYON VE AKREDİTASYONUNDA SİVİL VE İDARİ YAPILANMA [ANDIRIN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE GÖKSUN DEVLET ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ (2003-2007)]

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik

Doğa, Çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik TEMEL KAVRAMLAR Doğa, çevre, Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitlilik Kavramları Yabanıl Alan, Yabanıllık ve Yaban Hayatı Kavramları Doğa Koruma Kavramı ve Kapsamı Doğal Kaynak Yönetiminin Genel Kapsamı Doğa,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KORUNAN ORMAN ALANLARINDA AMENAJMAN PLANLARININ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KORUNAN ORMAN ALANLARINDA AMENAJMAN PLANLARININ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KORUNAN ORMAN ALANLARINDA AMENAJMAN PLANLARININ DÜZENLENMESİ (KÖPRÜLÜ KANYON MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ) DOKTORA TEZİ Orm.

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta ORMAN AMENAJMANI Orman Envanteri 4-5. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Aktüel Kuruluşun Belirlenmesi Orman ekosistem envanteri Hiyerarşik yapı (planlama birimi, işletme sınıfı,

Detaylı

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI

KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI KORUNAN ALANLARIN PLANLANMASI VII. Hafta Yrd. Doç. Uzay KARAHALİL DKMP ve OGM Protokolü DKMP Genel Müdürlüğü ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan Milli

Detaylı

Odun Üretimi İstanbul, 2007 Aralık 2014, Bursa, EZB

Odun Üretimi İstanbul, 2007 Aralık 2014, Bursa, EZB Sağlık Ormanlar; tansiyonu düşürür, bağışıklık sistemini güçlendirir, depresyonu ve stresi azaltır, uykuyu/odaklanmayı düzenler, iyileşimi hızlandırır, hatta kanser oluşumunu engeller (yan etkisi yok!!)

Detaylı

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA OTOMASYON ÖZET

ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA OTOMASYON ÖZET III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: I Sayfa: 279-291 ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA OTOMASYON Fatih SİVRİKAYA 1, Selahattin KÖSE 2, Ali İhsan KADIOĞULLARI 2 1

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No. : 115 Envanter Serisi No.

Detaylı

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur

Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur Hanife Kutlu ERDEMLĐ Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı 10.12.2009 Burdur - Doğa Koruma Mevzuat Tarihçe - Ulusal Mevzuat - Uluslar arası Sözleşmeler - Mevcut Kurumsal Yapı - Öngörülen Kurumsal Yapı - Ulusal

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI. Optimal Kuruluş 6/7.Hafta. Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi. Şubat 2006, Trabzon, EZB

ORMAN AMENAJMANI. Optimal Kuruluş 6/7.Hafta. Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi. Şubat 2006, Trabzon, EZB ORMAN AMENAJMANI Optimal Kuruluş 6/7.Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Konu Başlıkları Optimal Kuruluşun Belirlenmesi Optimal Kuruluş Kavramı Hasılat ve Büyüme Modelleri

Detaylı

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1

Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Karpelli Sedir Ekim Ağaçlandırması Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Rehabilitasyon çalışması da denilmektedir 2 Ağaçlandırma Çalışması-Mersin Karpelli Sedir ekimi ile kazanılan sahalar

Detaylı

Yararlanılan Kaynaklar

Yararlanılan Kaynaklar DİKKAT 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu eserin bütün yayın, tercüme ve iktibas hakları Prof. Dr. Musa GENÇ e aittir. Prof. Dr. Musa GENÇ in yazılı izni olmaksızın

Detaylı

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ

ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ ORMAN KORUMA ORMAN KORUMA YA GİRİŞ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Foto: İ.BAYSAL Balıkesir, 2006 Orman Korumanın Tanımı Modern ormancılığın amacı, ormanın devamlılığını sağlayarak en uygun yararlanmayı

Detaylı

Ormancılık Sektörünün Lokomotifi; Planlama

Ormancılık Sektörünün Lokomotifi; Planlama Ormancılık Sektörünün Lokomotifi; Planlama *Emin Zeki Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Trabzon *Sorumlu yazar: baskent@ktu.edu.tr Özet Orman ekosistemlerinin etkin

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR AĞAÇLANDIRMALARDA UYGULAMA ÖNCESİ ÇALIŞMALAR Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ağaçlandırma çalışmalarında amaç tespiti ile işe başlamak ilk hedeftir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Amaç tespiti ülkemizin ormancılık

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI. Optimal Kuruluş 6/7.Hafta. Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi. Şubat 2015, Trabzon, SK/EZB

ORMAN AMENAJMANI. Optimal Kuruluş 6/7.Hafta. Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi. Şubat 2015, Trabzon, SK/EZB ORMAN AMENAJMANI Optimal Kuruluş 6/7.Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi 80 60 40 20 0 20 40 60 80 Konu Başlıkları Optimal Kuruluşun Belirlenmesi Optimal Kuruluş Kavramı Hasılat ve Büyüme Modelleri

Detaylı

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme

Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme Mevcut ve Potansiyel Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları için Yönetim Plan Modeli Geliştirme YÖNTEM YÖNTEM 1) Genel Sörvey Türkiye YGS lerinin Genel Araştırması (Örnekleme ve Tanımlama ) 1.1. Verilerin Toplanması

Detaylı

Bu Plan; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt irketi (BTC) Çevresel Yat m Program n n finansman ile Türkiye Ormanc k Kooperatifleri Merkez Birli i (OR-KOOP)

Bu Plan; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt irketi (BTC) Çevresel Yat m Program n n finansman ile Türkiye Ormanc k Kooperatifleri Merkez Birli i (OR-KOOP) Bu Plan; Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hatt irketi (BTC) Çevresel Yatm Program n n finansman ile Türkiye Ormanck Kooperatifleri Merkez Birli i (OR-KOOP) nin liderli inde yürütülen Ardahan Yaln zçam Ormanlarn

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu II 127 T.C. ORMAN BAKANLIĞI O.G.M.. Çanakkale Bölge Müdürlüğü Çalışma Programı TRAKYA ORMAN ALANLARİ İLE ORMANLARIN AĞAÇ SERVETİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELENME

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Tarım Agro silvikültürel Agro silvipastoral Ormancılık Agropastoral Silvipastoral Hayvancılık Agroforestry de ağaçların çok tabakalı kuruluşu

Detaylı

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ 3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için alt yapı tesisi olan orman yolları olmalıdır. Orman Yollarının Özelliği Orman yolu bir bilgisayar programı gibidir. Nasıl ki

Detaylı

AMENAJMAN YÖNTEMLERİ

AMENAJMAN YÖNTEMLERİ AMENAJMAN YÖNTEMLERİ AMENAJMAN YÖNTEMLERİ Aynı Yaşlı ve Maktalı Koru (AYMK) Ormanlarında 1- Hızlı Büyüyen ve Traşlama Kesimi ile İşletilen AYMK Gerçek Yıllık Alan Yöntemi Eşit Hasılatlı Yıllık Alan Yöntemi

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI

KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI KORUNAN ALANLAR ULUSAL SINIFLANDIRMASI 01a Mutlak Koruma Alanı 01a.01 Kesin Korunacak Hassas Alan Kaynak değerlerinin korunması için alan kullanımı ve alana tüm etkilerin sınırlandırıldığı, gerektiğinde

Detaylı

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu

Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Hidroloji: u Üretim/Koruma Fonksiyonu Ormanların yağışlardan yararlanmayı artırma, su ekonomisini düzenleme ve sürekliliğini sağlama, su taşkınlarını önleme, dere, nehir, bent, baraj, su kanalı ve benzeri

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması

Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Ormanların havza bazında bütünleşik yaklaşımla çok amaçlı planlanması Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, TRABZON Sunuş 1.Ormanların havza bazında ekosistem tabanlı

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI. Münferit Planlama 12.Hafta. Emin Zeki BAŞKENT Selahattin KÖSE KTÜ Orman Fakültesi. 2013, Trabzon, SK-EZB

ORMAN AMENAJMANI. Münferit Planlama 12.Hafta. Emin Zeki BAŞKENT Selahattin KÖSE KTÜ Orman Fakültesi. 2013, Trabzon, SK-EZB ORMAN AMENAJMANI Münferit Planlama12.Hafta Emin Zeki BAŞKENT Selahattin KÖSE KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Münferit Planlama Münferit planların çıkış sebepleri Temel özellikleri Geleneksel planlamadan

Detaylı

Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği

Sürdürülebilir orman yönetimi ölçüt ve göstergelerine göre değerlendirme: Saçinka Orman İşletme Şefliği Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698 Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698 Yıl: 2015, Cilt: 16, Sayı:1, Sayfa:

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN www.ogm.gov.tr AĞAÇLANDIRMA VE SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞ NÜN SİLVİKÜLTÜR, AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROL VE TOPRAK MUHAFAZA, FİDANLIK ve TOHUM İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIKLARININ TAŞRADAKİ

Detaylı

Prof. Dr. Altay Uğur Gül

Prof. Dr. Altay Uğur Gül Prof. Dr. Altay Uğur Gül 20 Ocak 2015 tarihinde oluşturuldu Öğrenim Bilgileri Ülke Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm Derece Yıl Türkiye Karadeniz Teknik Fen Bilimleri Orman Mühendisliği Doktora 1995 Türkiye

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U)

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI DERS LİSTESİ. Saat (D+U) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF ORM101 İklim Bilgisi 2+0 2 4 Zorunlu Türkçe ORM103 Genel Botanik 2+1 2,5 5 Zorunlu Türkçe ORM105 Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( )

ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA. ( Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR. 2.Hafta ( ) 2.Hafta (16-20.02.2015) ORMANCILIKTA UZAKTAN ALGILAMA (2014-2015 Bahar Yarıyılı) Prof.Dr. Mehmet MISIR Ders İçeriği Planlama Sistemleri Envanter Uzaktan Algılama (UA) Uzaktan Algılamanın Tanımı ve Tarihsel

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

Fonksiyonlara göre dağılım

Fonksiyonlara göre dağılım Fonksiyonlara göre dağılım (2004 OBM çalışmalarına göre) 2008 yılında; 1,451,047 ha alan KORUYUCU özelliği ile korumaya 0,613,626 ha alan su havzalarını korumaya 1,832,770 ha alan toprak korumaya Biyoçeşitlilik

Detaylı

Orman İşletmesi Amaçları

Orman İşletmesi Amaçları Orman İşletmesi Amaçları Ön Planda Orman Ürünleri Yetiştirme Amaçları Ana Ürün Yuvarlak Odun Yetiştirme Amaçları 1. Tomruk Üretimi Kerestelik Tomruk Kaplamalık Kontrplaklık Tomruk Kibrit Endüstrisi Tomruğu

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) II. Bölüm TÜBİTAK 107 G 029

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) II. Bölüm TÜBİTAK 107 G 029 YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) II. Bölüm Masraf nereden? Ana amacı odun yetiştirmek olan bir işletmede, ikinci amaç da yaban hayvanı üretimi olursa,

Detaylı

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI

TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI TÜRKİYE ORMANLARI VE ORMANCILIĞI 1-ORMAN KAYNAKLARI VE NİTELİKLERİ Türkiye ormanlarının tamamına yakını devletin hüküm ve tasarrufu altında olup Orman Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülebilirlik ilkesi

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SILVIKÜLTÜRÜN AMACı: Koru ormanı İşletmelerinin Silvikültürel Planlaması Tıraşlama İşletmesi: Bir alan üzerinde yaşlı ağaçların aynı zamanda kesilmesi

Detaylı

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü nde orman işletme şeflerinin orman amenajman planlarının hazırlanması ve uygulanması süreçlerine ilişkin görüşleri Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi ISSN:2146-1880, e-issn: 2146-698X Yıl: 2016, Cilt: 17, Sayı:2, Sayfa:163-176 http://edergi.artvin.edu.tr Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip

2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip 2. Karışımın Ağaç Türleri Meşcere karışımında çok değişik ağaç türleri bulunur. Önemli olan, ağaçların o yetişme ortamı özelliklerine uyum gösterip karışıma katılabilmeleridir. Karışımdaki ağaç türleri

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör - 5) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

Orman Koruma Dersi YANGIN EKOLOJİSİ

Orman Koruma Dersi YANGIN EKOLOJİSİ Orman Koruma Dersi YANGIN EKOLOJİSİ Prof. Dr. Ertuğrul BİLGİLİ Ekim 2014 Orman Yangınları Karadeniz Ege Akdeniz Yangın Ekolojisi KONULAR: Konu I: Yangın Tarihi Konu II: Konu III: Konu IV: Konu V: Konu

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİNDE YERELLİK VE EKOSİSTEM ÖZELLİKLERİNİN ÖNEMİ Yrd. Doç. Dr. Yasin KARATEPE SDÜ Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Yağış Dağılımı 1800 1600 1400 1200 1000

Detaylı

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU

ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU ÇÖLLEŞME/ARAZİ BOZULUMU İLE MÜCADELE RAPORU Çölleşme: Kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlarda iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dâhil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi bozulumu

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI)

ORMAN AMENAJMANI ( BAHAR YARIYILI) ORMAN AMENAJMANI (2016-2017 BAHAR YARIYILI) Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç Serveti ve Artım Envanteri Ağaç servetinin; a) ağaç türleri b) yaş sınıfları ya da çap sınıfları, ve c) gövde kalite sınıfları

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri,

Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, Büyükşehir Alanlarında Kırsal Arazisi Kullanımına Yönelik Plan Altlık Gereksinimleri, KIRSAL ARAZİ YÖNETİMİNDE ANALİTİK VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE SENTEZ PAFTALARININ ÜRETİLMESİ; Prof. Dr. Yusuf KURUCU

Detaylı

Karbon İzleme Sistemi ne Yönelik Ön Değerlendirme

Karbon İzleme Sistemi ne Yönelik Ön Değerlendirme Karbon İzleme Sistemi ne Yönelik Ön Değerlendirme 22 Aralık 2015 Hande BİLİR -BİLGEM-YTE Proje Yöneticisi -BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 1 Ülkemizde «Karbon İzleme Sistemi»ne Yönelik

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN AMENAJMAN PLANLARININ HAZIRLANMASINDA KONUMSAL YAPININ KOMBİNE OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ İLE KONTROLÜ: KONUMSAL

Detaylı

Farklı Aktüel Kuruluştaki Ormanların Doğrusal Programlama Tekniği ile Optimal Kuruluşa Yaklaştırılması

Farklı Aktüel Kuruluştaki Ormanların Doğrusal Programlama Tekniği ile Optimal Kuruluşa Yaklaştırılması Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 2, (2): 9-25 Farklı Aktüel Kuruluştaki Ormanların Doğrusal Programlama Tekniği ile Optimal Kuruluşa Yaklaştırılması Emin Zeki BAŞKENT, Derya MUMCU KÜÇÜKER,*Ali

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Rio Zirvesi. Bölgesel Süreçler

Rio Zirvesi. Bölgesel Süreçler Rio Zirvesi Bölgesel Süreçler PAN AVRUPA SÜRECİ (Helsinki) MONTREAL SÜRECİ (Kuzey Amerika ) TARAPATO SÜRECİ (Amazon İşbirliği) LAPERATİQUE SÜRECİ(Orta Amerika ) FAO UNEP (Kurak Afrika ) SÜRECİ FAO UNEP

Detaylı

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği,

YÖNETMELİK. ç) Araştırma ormanı mühendisliği: Araştırma ormanı ile ilgili faaliyetleri yürütmekle görevli mühendisliği, 17 Ağustos 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28387 Orman Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMANCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

orman kaynaklarının Özet Ali İhsan Kadıoğulları, 1 Emin Zeki Başkent, 2 Özkan Bingöl, 3 Mehmet Ali Sayın 1*

orman kaynaklarının Özet Ali İhsan Kadıoğulları, 1 Emin Zeki Başkent, 2 Özkan Bingöl, 3 Mehmet Ali Sayın 1* orman kaynaklarının planlanmasında KONUMSAL YAPININ KONTROLÜ: HOnaz PLANLAMA BİRİMİ Örneği 1* Ali İhsan Kadıoğulları, 1 Emin Zeki Başkent, 2 Özkan Bingöl, 3 Mehmet Ali Sayın 1* Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Ormancılıkta Kullanılabilecek Sürdürülebilir Orman İşletmeciliği Ölçüt ve Göstergeleri

İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Ormancılıkta Kullanılabilecek Sürdürülebilir Orman İşletmeciliği Ölçüt ve Göstergeleri İklim Değişikliğine Bağlı Olarak Ormancılıkta Kullanılabilecek Sürdürülebilir Orman İşletmeciliği Ölçüt ve Göstergeleri Unal ASAN-İbrahim ÖZDEMİR-Ramazan ÖZÇELİK GENEL BAKIŞ Doğal denge ve Doğal çevrenin

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

III. AŞAMA :PLANLAMA

III. AŞAMA :PLANLAMA III. AŞAMA :PLANLAMA Bu bölümde koruma-kullanma dengesi içinde Milli Park alanının da yer alabilecek aktiviteler belirlenmekte ve Uzun Devreli Gelişme Planının hedefleri, amaçları ve planlama kriterli

Detaylı

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI

TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYEDE DOĞA KORUMA UYGULAMALARI VE AB SÜRECİNE UYUM ÇALIŞMALARI ANKARA 09.11.2010 SUNUM İÇERİĞİ - Türkiye nin Biyolojik Zenginliği

Detaylı

Dolaylı Yöntem (Yaş/Üst boy-bonitet)

Dolaylı Yöntem (Yaş/Üst boy-bonitet) Dolaylı Yöntem (Yaş/Üst boy-bonitet) A: Anamorfik Aynı oran: 20/15 = 30/X X=22,5 Klavuz eğri B: Polimorfik >3 kılavuz eğri arasında standart yaştaki boy farklarından yararlanılır Sakınca tek ağaç gelişmesine

Detaylı

Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi

Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi Bölge Alt Bölge Ölçeğindeki Peyzaj Karakter Analizi Ve Değerlendirmesi Yaklaşımının Sürdürülebilir Peyzajlar ve Ekonomi Açısından İrdelenmesi Prof. Dr. Şükran ŞAHİN Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı