1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa"

Transkript

1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı Kuruluş diyagramları Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER Cihazın tanımı Ana parçalar (açık diyagram) Tablo 1: teknik veriler Önlemler Ç evrenin korunması...41 II. KURULUŞ TALİMATLARI Kuruluş yeri Yerleş tirme Gaz çıkışı Gaz çıkış sistemi diyagramları Elektrik bağlantıları Su giriş bağlantısı Gaz bağlantısı Farklı tip gaza çevirme Tablo 2: Enjektö rler ve ayarlar / gaz tipleri Ç alış tırma kontrolü Servis Sorun giderme Ana parçaların tarifi...51 III. KULLANIM TALİMATLARI Fırın kapağını açmak Fırın kapağını kapatmak Kontrol panelinin tanımı Fırının kullanımı İş lem seviyesi T İş lem seviyesi T Tüm modeller KONTROL PANELİNDEKİŞEKİLLER (T4-T6) 307 Sayfa Cihaz tanımı 1/1

2 I. TEMEL Ö ZELLİKLER 1. CİHAZIN TANIMI Bu kitapçık bir dizi cihaz modelini tanımlamaktadır. Sahip olduğunuz model hakkında daha detaylı bilgi için tablo 1'deki "teknik veriler"e bakınız. Cihaz aş ağıda yazılı ö zelliklere sahiptir: Sayısal ısı gö stergesi Ü rünlerin iç ısısını ölçmek için termostatik sonda (sadece bazı modellerde) Tüm piş irme çevrimi esnasında piş irme parametrelerinin sürekli gö rüntülenmesi Boylerin periodik drenajı ve otomatik temizlenmesi (sadece bazı modellerde) Boyler kireç seviye gö stergesi (ilgili paragrafa bakınız) Kızartma için fırın içindeki fazla nemi atan nem alma cihazı (modele gö re otomatik veya elle kumandalı) Fırın içi aydınlatması Kullanıcıyı buhardan korumak için çift hareketli kapak açma mekanizması Dış arı ısı vermemek ve daha düşük fırın dış ısısı için çift camlı fırın kapağı Günlük fırın içi temizleme çevrimi (temizleme) Hata kodlarıyla arızaları gösteren kendi kendini kontrol sistemi ("alarm ve diyagnostik mesajları"na bakınız) 2. TEMEL PARÇALAR Ü zeri çizili parçalar bu modelde bulunmamaktadır: 6 GN 1/1 T4 (ISG), 20 GN 1/1. ANAHTAR: 1....buhar boyleri yakıcısı 2....hava basınç düğmeleri 3....hava püskürtme yakma fanı 4....fırın içi yakıcı (konvektö r) 5....elektronik kart desteği 6....elektronik kart 7....kontrol paneli 8....gaz supabı 9....fırın içi ısı değiş tirici tüp (konvektö r) çift camlı kapak açılma sistemi fırın içi fan buhar kazanı su enjektö rü su basıncı gö stergesi 2/2

3 3/3

4 TABLO 1: TEKNİK VERİLER ŞEKİLLER RAFLAR PNC 9731* İŞLEM SEVİYESİ BUHAR KAZANI GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJI (VOLT) FREKANS (Hz) Elektrik güç sarfiyatı (Kw) Enerji kablosu kesiti (mm) ISO gaz giriş bağlantısı 7/1 çap Nominal ısı girişi (Kw) Buhar ü nitesi ısı derecesi (Kw) Konvektör ü nitesi ısı derecesi (Kw) Gaz kategorisi Yapım tipi Gaz çıkış sistem şekli G20 doğal gaz giriş basıncı (mbar) G25 doğal gaz giriş basıncı (mbar) LPG G30/G31 giriş basıncı (mbar) LPG G30 sarfiyat (kg/saat)** G20 doğal gaz sarfiyat (m³/saat)** G25 doğal gaz sarfiyat (m³/saat)** Gü rü ltü yayma verileri: Bu kitapçıkta tanımlanan cihazların gürültü yayma düzeyleri 70 db (A)'yı aş mamaktadır. * Sahip olduğunuz cihaz modeli, fırınınızın sol tarafının alt kısmına yapış tırılmış olan "teknik veriler" etiketinde PNC yazılı kutuda iş aretlenmiş tir. ** Toplam gaz sarfiyatı: - net kalorifik güçle hesaplanmış (Hi) 15 C ısıda ve 1013,25 mbar basınçta LPG G30 (Hi=45,65 MJoule/kg) Doğal gaz G20 (Hi=34,02 MJoule/m³) Doğal gaz G25 (Hi=29,25 MJoule/m³) 4/4

5 3. Ö NLEMLER Cihazı kurmadan veya kullanmadan ö nce bu kitapçığı dikkatle okuyunuz; kitapçık cihazın kullanımı, güvenliği ve bakımına iliş kin ö nemli bilgiler içermektedir. Daha detaylı bilgi için, "bakım ve dikkat edilecek hususlar" baş lığına bakınız. 4. ÇEVRENİN KORUNMASI 4.1. Ambalaj Bu talimat kitapçığını, cihazın satılması halinde gelecekte baş ka kullanıcılar veya alıcılar için baş vuru kaynağı olarak emniyetli bir yerde saklayınız. Ö nemli: Cihazın kuruluş ve bakımı ile baş ka bir gaz tipine çevrilmesi, sadece üretici tarafından yetki verilmiş uzman bir kiş i tarafından yapılmalıdır. Bu cihaz sadece sınai kullanım ve sadece gıda piş irmek için tasarlanmış tır. Baş ka her türlü kullanım uygunsuz sayılır. Cihaz sadece eğ itimli personel tarafından kullanılmalı ve çalış ması esnasında sü rekli gözetim altında tutulmalıdır. Cihaz arızalanırsa veya doğru çalış mazsa, kapatınız. Tamirler için sadece ü retici tarafından yetki verilen teknik servislere başvurunuz ve sadece orijinal yedek parça kullanınız. Bu koşula uyulmaması cihazın çalış ma emniyetini tehlikeye sokabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Fırın sıcak olduğu zaman, elleriniz yakmamak için kapağı dikkatle açınız. Fırın içinde bulunan bir yiyeceğe tuz serpmeyiniz, ö zellikle buharlı piş irme yapıyorsanız (bkz. "kullanım talimatları") Tuz içeriği yüksek ürünleri piş irirken (deniz ürünleri gibi), gün sonunda fırın içini iyice yıkayınız. Cihazı su püskürterek yıkamayınız. Ç elik yüzeyleri temizlemek için, sulandırılmış ta olsa, klorin içeren ürünler kullanmayınız (beyazlatıcı, hidroklorik asit, vs..). Ciahzın altında zemini temizlemek için korozif maddeler kullanmayınız (muriyatik asit gibi). Kullanılan tüm ambalaj malzemesi çevre dostudur. Risk olmadan saklanabilir veya çö p imha tesislerinde yakılabilir. Plastik malzemeler yeniden değerlendirmeye uygundur ve aşağıdaki işaretlerle belirlenmiş tir: PE Polietilen: dış kaplama filmi, talimatlar kitapçığı torbası ve gaz enjektö rleri torbası pp Polipropilen: üst ambalaj panelleri ve bağlar PS Polistiren kö pük: koruyucu çevre elemanları 4.2. Kulanım Cihaz laboratuar test koş ullarında çok yüksek performans elde etmek için tasarlanmış ve mükemmelleş tirilmiş tir. Yine de, enerji sarfiyatını en aza indirmek için, uzun süreler kullanılmayacağı zaman, cihazın kapağı açık bırakılarak kapatılmasını ö neririz. Ayrıca kullanımdan kısa süre ö nce cihazın ısıtılmasını tavsiye ederiz Temizleme Ç evreye kirletici maddelerin atılmasını en aza indirmek için, en az %90 oranında çö zünebilen maddeler kullanarak temizlik yapılmasını tavsiye ederiz (dış ve iç kısımlar için) Hizmet dışıbırakma Cihaz hizmet ö mrü sonunda uygun bir ş ekilde kaldırılmalıdır. Cihaz %90 oranında yeniden kullanılabilen malzemeden imal edilmiş tir (paslanmaz çelik, demir, alüminyum, galvanizli çelik sac, vs..). Bu malzemeler yerel yö netmeliklere uygun olarak yeniden iş leme tesislerinde değerlendirilebilir. Enerji kablosunu keserek cihazı çalış maz duruma getiriniz. Ayrıca kapak kilit mekanizmalarını, insanların içinde kalmasını ö nlemek için, sö künüz. 5/5

6 II. KURULUŞ TALİMATLARI Ö nemli : Bu baş lık altındaki işlemlerin yapılması için fırının dış panelleri sö külmelidir. Bazı ayarların yapılabilmesi için cihazın çalış tırılması gerektiğinden, cihazın çalış an parçaları üzerinde işlem yaparken son derece dikkatli olunmalıdır. 1. YERLEŞİM YERİ Cihaz sadece yeterince havalandırılan bir yere kurulmalıdır UYGULANAN STANDARTLAR Kullanılacağı ülkenin yürürlükte olan emniyet standartlarına uyulmalıdır. 2. YERLEŞTİRME Ambalajı açınız ve dış panelleri kaplayan film tabakasını herhangi bir yapış kan izi kalmayacak ş ekilde sö künüz. Yapış kan kalıntılarını uygun bir çö zücüyle temizleyiniz. Ç evrenin korunması baş lığı altında belirtildiği ş ekilde ambalajı ortadan kaldırınız. Yer gereksinimleri ve bağlantı boyutları için bu kitapçığın başındaki kuruluş diyagramlarına bakınız. Cihazın sol tarafı (LH) bakım gereksinimleri için diğer nesnelerden en az 50 cm mesafede ve sağ tarafı (RH) yanıcı ve parlayıcı maddelerden en az 10 cm mesafede olmalıdır. Cihazı istenen ş ekilde yerleş tirin ve ayarlı ayaklarla çalış ma yüzeyini istenen seviyeye ayarlayın. Cihaz gö mme tip yerleş tirmeye uygun değildir. Ö nemli : Fırın drenajından veya diğer cihazlardan akan sıcak sıvıların buharının cihaz altında bulunan ve iç sistemlerini soğutan havalandırmalara gitmemesine dikkat ediniz. 3. GAZ ÇIKIŞI 3.1. GİRİŞ Gazla ısıtılan konveksiyonlu fırınlar imalat tiplerine gö re gaz çıkış teknolojileri bazında sınıflandırılırlar. Her tip cihaz uygulanan standartlarda çıkış sistemiyle donatılmış olmalıdır. Gaz çıkış sistemini yerleş tirmeden ö nce, ş unlar yapılmalıdır: a) tablo 1 e (teknik veriler) veya cihaz tanımlama etiketine bakarak cihazın tipini belirleyiniz; b) gaz çıkış sistemini gösteren aşağıdaki çizimlerden cihaz imalat tipini seçiniz (ör.: çıkış borusu ekstraktö r kapağı altında, dış arıdan giden veya merkezi çıkış sistemi). 6/6

7 3.2. AKSAMIN YERLEŞTİRİLMESİ Aş ağıdaki ş ekilleri kullanarak aksam kolaylıkla yerleş tirilebilir. A ve F aksesuarları için sabitleme vidası deliklerinin çapı 3,5 mm dir. Bu delikler yerleş tirilecek yerde fırın üzerinde belirtilen iş aretlere gö re delinmelidir GAZ ÇIKIŞ SİSTEMİ UYARILARI Sistemin yerleş tirilmesinden ö nce, gaz çıkış sisteminin çekme kapasitesinin, standartlara uygun olarak meydana getirilen dumandan daha yüksek olduğundan emin olunuz (bkz. Madde 1.1.). Çıkış borularının kapak altına yerleş tirilmiş olduğu halde, borunun ucunun, alş ağıdaki ş ekilde gö sterildiği gibi, bacada bulunan filtrelerden 2D mesafede olmasına dikkat ediniz. D=boru çapı. Dış arıdan giden boru veya merkezi çıkış durumunda, çıkış borusu 3 m yi geçmemeli, çapı değiş memeli ve düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Ö nemli : Atık gazlar çok yüksek ısılarda olabileceği için, boru, boru uzantıları ve filtrelerin yanmaz malzemeden olmasına dikkat ediniz. Filtrelerin durumunu periyodik olarak kontrol ediniz ve kirliyse temizleyiniz. Ç ok yağlanmış filtreler cihazın çalış masını olumsuz etkileyebilir ve hatta yangına yol açabilir. ANAHTAR: A. Manifold aksesuarı (ayrı paketlenmiş ) B. Boyler çıkışı C. Fırın odası konvektö r çıkışı E. Boru adaptö r contası (üreticiden sipariş edilir) F. Tek çıkış için eğik boyunlar (veriliyor) G. Sabitleme vidaları (veriliyor) H. Drenaj yö nlendirici (üreticiden sipariş edilir) Piyasa malı uzatma boruları (verilmiyor) SİLİKON : Birleş me yerlerine silikon uygulayınız Ü RETİM TİPİ Ü RETİM TİPİ Ü RETİM TİPİ KAPAK ALTINDA DİREKT Ç IKIŞ BORULARI BACA ALTINDA MANİFOLDLU Ç IKIŞ BORULARI DIŞARI Ç IKIŞLI VEYA MERKEZİ MANİFOLDLU Ç IKIŞ BORULARI 7/7

8 4. ELEKTRİK BAĞ LANTILARI Cihazın elektrik bağlantısı yerel yö netmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan ö nce voltaj ve frekansın uygunluğunu kontrol ediniz. Cihaz bağlantı diyagramında gö sterilen ş ekle uygun olarak bağlanmalıdır. Cihaz elektriğe devamlı olarak H05 RN-F tipi bir kabloyla bağlı olmalıdır. Kablo metal veya sert plastik bir tüp içine alınarak dış etkilerden korunmalıdır. Cihaz mevcut tesisata bağlanacaksa, tesisqat tüpü cihaz içiine sokulmamalıdır. En az 3 mm açıklıklı uygun kapasitede bir akım kesme ş alteri ve 16 A kapasiteli gecikmeli T sigorta tesisata takılmalıdır. Kesme ş alteri cihaza yakın monte edilmelidir. Cihaz uygun ş ekilde topraklanmalıdır. Cihaz ayrıca gerilim eşitleme sistemine de bağlanmalıdır. Bu bağlantı cihazın dışında elektrik kablosu giriş inin yanında yer alan sabitleme vidasıyla yapılmalıdır. Bu kablo en az 10 mm²kesitli olmalıdır ELEKTRİK KABLOSU BAĞ LANMASI (Şekil 19) Kablo bağlantı terminal paneline eriş mek için: Cihazın sol ö n tarafında altta bulunan terminal paneli destek panosunu tutan V vidalarını sö künüz. Elektrik kablosunu B giriş inden geçirin. Kabloyu A terminaline bağlayın. Paneli yerine monte edin ve vidalayın. İmalatçı kaza önleyici standartlara uyulmamasından doğ an hataların sorumluluğ unu kabul etmez. 5. SU BAĞ LANTISI (kitapçığın başındaki kuruluş diyagramlarına bakınız). Cihaz iki ayrı su giriş iyle donatılmış tır (B ve N). Bu giriş lere bağlanan su hatları birer filtre ve vanayla teçhiz edilmelidir. Filtrelerin takılmasından ö nce, borularda bulunabilecek partiküllerin atılması için sisteme su basınız SU BAĞ LANTI Ö ZELLİKLERİ N su girişi Buhar kondansasyon sistemi aşağıdaki ö zelliklerde soğuk bir içme suyu kaynağına bağlanmalıdır: - toplam sertlik : 40 F'a kadar - basınç : kpa (1,5-2,5 bar); daha yüksek basınçlar yüksek su sarfiyatına yol açar B su girişi Buhar üretme sistemi aşağıdaki ö zelliklerde bir içme suyu kaynağına bağlanmalıdır: - toplam sertlik : 0,5-5 F arası, boyler içinde kireçlenmeyi ö nlemek için (otomatik modellerde fırın odasında). İstenirse fırın bir otomatik su yumuş atma sistemiyle donatılabilir. Bu cihaz ayrıca bir reçine sterilizasyon setiyle de donatılabilir. - basınç : kpa (1,5-2,5 bar); daha yüksek basınçlar yüksek su sarfiyatına yol açar. - Klorin iyon konsantrasyonu (Cl-) : fırın içi çelik elemanlarına zarar gelmesini ö nlemek için ~10 ppm'den çok değil (kabul edilebilir değer). - PH : 7'den çok. İstenirse cihaz ö zel bir filtre sistemiyle donatılabilir. Bu filtre ayrıca su sertliğini de 5 F'nin altına indirerek su yumuş atıcı gö revi de yapar. - Elektrik iletkenliği : µs/cm (20 C). Ö nemli : Sadece ü retici tarafından sağ lanan su işleme sistemlerini kullanınız. Aksi halde garantiniz iptal olur. Borularda kireç önlemeye yönelik dozlama sistemleri sistem performansını olumsuz etkileyeceğ i için kullanılmamalıdır. 8/8

9 5.2. SU BASINÇ AYARI (SADECE 6 GN 1/1 T4 (ISG) MODELİ İÇİN) Bu cihazların doğru kullanılması için, yukarıdaki 5.1 maddesinde belirtilenlere ak olarak, dahili su regülatö rü yoluyla su basıncı ayarlanmalıdır. Bunun için, ş u işlemler yapılmalıdır: 1) fırının sol yan panelini çıkartın; 2) buharlı piş irme iş lemini baş latın; 3) A kapağını çıkartın; 4) Altındaki vidayı basınç göstergesinde 120 kpa (1,2 bar) gö rünceye kadar çevirin; 5) A kapağını ve yan paneli kapatın. olduğu ve sistem içinde su birikmeyeceğinden emin olunmalıdır. Ö nemli : Drenaj sistemi açık drenajdan buharların cihaz havalandırmasına girmesine mani olacak şekilde yapılmalıdır. Model 6 GN 1/1 T4 için not: Bu model iki ayrı drenaj bağlantısına sahiptir. Bu bağlantılar dış arıdan birbirlerine bağlanarak tek bir drenaj noktasına uzanmalıdırlar SU DRENAJ SİSTEMİ C drenaj bağlantısını aynı çapta 0,5 ve 3 metre boyunda, en az 100 C ısıya dayanıklı bir boruyla yapın. Drenaj borusu açık bir drenaja 80 cm yükseklikte sifonlanmalı ve geri akış ö nlenmelidir. Hortumlar ve metal borularda dirsekler kontrol edilmeli ve drenaj hattının en az 5 eğimli 9/9

10 6. GAZ BAĞ LANTISI 6.1. UYARILAR 6) giriş basıncı ö lçüldükten sonra piş irme iş lemini durdurun ve gazı kapatın; 7) basınç gö stergesini sö küp cıvatayı takın; 8) cihazı kapatın. Cihazla gaz bağlantısının uyumluluğunu kontrol ediniz. Gerekirse farklı gaz tipine çeviriniz. Gaz bağlantısı sarıdır. Cihazı kurmadan ö nce yerel gaz idaresinden sarfiyat rakamının uygunluğunu kontrol ediniz. Gaz bağlantısını yapmadan ö nce cihaz bağlantı noktasındaki plastik kapağı çıkartınız. Gaz bağlantısı üzerinde hızlı kapanan bir gaz valfi yerleş tirilmelidir. Cihaz yerleş tirildikten sonra, sabun kö püğüyle gaz kaçakları kontrol edilmelidir. Yanma için gereken hava giriş inde değiş iklik yapmayınız. Farklı bir gaz tipine geçiş ten sonra, 8.paragraftaki iş lem kontrollerini yapınız NOMİNAL ISI GİRİŞİ Detaylar için tablo 1'e bakınız. Nominal ısı giriş i gaz giriş basıncı ve yakıcı enjektö r çaplarıyla belirlenir. Cihazın nominal ısı giriş i yetkili bir servis veya yerel gaz işletmesi tarafından kontrol edilmelidir. Bu kontrolden sonra ısı giriş i ayarlanamaz GAZ GİRİŞ BASINCI KONTROLÜ (modele gö re ş ekil 13a veya b) Giriş basıncı gaz kontrol valfinden sonra ve sistem çalışırken, 0,1 mbar hassasiyette bir basınç gö stergesiyle ö lçülür. Bu ö lçüm için: 1) gaz valflerine eriş im için sol yan paneli çıkartınız; 2) C cıvatasını sö künüz ve basınç gö stergesini bağlayınız; 3) gaz valfini açınız; 4) karışık piş irme iş lemini baş latınız; 5) okunan basınç aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır: Gaz tipi Basınç (mbar) Nom. En az En çok Doğal gaz G LPG G30/G /37 20/25 35/45 Giriş basıncı bunlara uymuyorsa, cihaz çalış mayacaktır. Bu durumda gaz ş irketiyle temas ediniz. 10/10

11 7. FARKLI GAZ TİPİNE GEÇİŞ Önemli : Cihaz etiketinde gö sterilen gaz tipine gö re ayarlanmış tır. Farklı bir gaz tipine çevirmek için aşağıdaki talimatları dikkatle takip edin ve torbayla verilen gaz memelerini kullanın PARÇALARA ERİŞİM (Aş ağıda Şekil 15c ye bakınız) Cihazın sol tarafındaki paneli çıkartın. Sonra, her enjektö rün üzerindeki koruyucu E panelini çıkartın ANA YAKICI ENJEKTÖ RLERİN DEĞİŞİMİ (Aş ağıdaki Şekiller 15a, b ve c ye bakınız) A enjektö rünü sö kün ve gaz tipine ve fırın modeline uygun olanıyla değiş tirin (aş ağıdaki tablo 2). Enjektö r çapı enjektö r gö vdesinde yüzde milimetre olarak belirtilmiş tir (ö r. 3,5 mm çaplı enjektö r 350 olarak belirtilmiş tir). Yeni enjektö rü takıp sıkış tırın. Sonra diğer enjektö rleri değiş tirin ve aş ağıdaki iş leme geçin HAVA GİRİŞİ KONTROLÜ (Aş ağıda Şekil 15c ye bakınız) D cıvatasını sökün ve C'yi H mesafesine yerleş tirin (gaz tipi ve fırın modeline göre tablo 2'deki gibi). D cıvatasını tekrar sıkın. E panelini takın. Diğer yakıcıları da kontrol ettikten sonra aş ağıdaki iş leme geçin GAZ BASINÇ ANAHTARININ KALİBRASYONU (Aş ağıda Şekil 14 e bakınız) Gaz hattı bir basınç anahtarıyla donanmış tır ve cihazın sol yan paneli çıkartılarak eriş ilebilir. Bu anahtar, gaz basıncı ayarlanan alt seviyenin altına düş tüğünde gazı kapatır. Bu basınç anahtarı kuruluş sırasında R ayar düğmesiyle gaz tipine gö re tablo 2'de belirtildiği gibi kalibre edilmelidir DÜŞÜK GÜÇTE PİŞİRME İÇİN GAZ VALFİNİN KALİBRASYONU (6 GN 1/1 hariç) Not : Aşağıda yazılı ayarlar sadece üretici tarafından yetki verilmiş kimseler tarafından yapılmalıdır. Yukarıdaki 13b ş ekline bakarak, 0,1 mbar hassasiyetinde bir basınç gö stergesi kullanarak aş ağıdaki iş lemleri yapınız: D cıvatasını sö künüz ve basınç gö stergesini takınız. Fırını kontrol panelinden düşük hız ve güçte piş irmeye ayarlayarak çalış tırınız.( kullanım talimatlarına bakınız) Ayar vidalarının ş effaf A(ş ekil 13a)T(Şekil13b) kapağını çıkartınız. Şekil 13b 10 mm anahtar kullanarak B cıvatasını A plastik vidasını kırmadan olabildiği kadar sıkınız. Basınç gö stergesinde tablo 2'ye uygun değeri okuyuncaya kadar A vidasını çeviriniz. Ayardan sonra ayar vidalarını, valf hava deliklerini tıkamadan, kırmızı boyayla mühürleyiniz. Brülö rü kapatıp, ş effaf T kapaklarını takınız. Diğer valfler için aynı iş lemi tekrarlayınız. Ö nemli : Baş ka gaz tipine geçiş ten sonra, fırının dış panellerini takınız. 11/11

12 TABLO 2: ENJEKTÖ RLER VE AYARLAR / GAZ TİPLERİ ŞEKİLLER RAFLAR PNC 9731 İŞ LEM SEVİYESİ BRÜ LÖR ENJEKTÖ R VERİLERİ Ana yakıcı enjektö rü G30/G31GPL Paragraf 7.2 G20DoğalGaz G25DoğalGaz Pilot brülö r enjektö rü Paragraf 7.6 Ana brülö r havalandırması H mm mesafesi için Paragraf 7.3 e bakınız G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz Düşük güç valf basıncı (mbar) Paragraf 7.5 Gaz giriş basıncı (mbar) Paragraf 7.4 G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz (*) hava giriş i tam açık *= konvektö r **= kazan = çap #= damga 12/12

13 TABLO 2: ENJEKTÖ RLER VE AYARLAR / GAZ TİPLERİ ŞEKİLLER RAFLAR PNC 9731 İŞ LEM SEVİYESİ BRÜ LÖR ENJEKTÖ R VERİLERİ Ana yakıcı enjektö rü G30/G31GPL Paragraf 7.2 G20DoğalGaz G25DoğalGaz Pilot brülö r enjektö rü Paragraf 7.6 Ana brülö r havalandırması H mm mesafesi için Paragraf 7.3 e bakınız G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz Düşük güç valf basıncı (mbar) Paragraf 7.5 Gaz giriş basıncı (mbar) Paragraf 7.4 G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz (*) hava giriş i tam açık *= konvektö r **= kazan = çap #= damga ANA BRÜ LÖ R (KONVEKTÖ R VE KAZAN) H mesafesi için tabloya bakınız 13/13

14 7.6. GAZ ÇEVRİM PLAKASI Cihaz baş ka bir gaz tipine çevrilirse, fırının gö rülür bir yerine yeni gaz tipini gösteren bir etiket yapış tırın. Bu etiketler cihazla birlikte gelenler arasından seçilebilir. 8. İŞLEM KONTROLÜ - Kullanım talimatlarına uygun olarak cihazı çalış tırın. - Gaz kaçaklarını kontrol edin. - Gaz çıkış sisteminin doğru çalış tığından emin olun. - Sol yan paneli çıkartıp yakıcının çalış masını ve alev düzgünlüğünü kontrol edin. - Kullanım talimatlarına bakarak, işlemi ve bakım talimatlarını kullanıcıya anlatın. Önemli : - fırının bazı dış kısımları kullanım esnasında ısındığından, bakımda dikkatli olunmalıdır. - Cihaz üstündeki çıkış ların üstünü kapatmayınız. 9. SERVİS Düzenli bakım gerektiren tüm parçalara kontrol paneli veya sol yan ve arka panel açılarak kolaylıkla eriş ilebilir. 10. SORUN GİDERME Yakıcı çalış mıyor. Sebepleri: - Ateş leme elektrodu yanlış yerleş tirilmiş veya yetersiz yalıtımlı. Elektrod ucunda açıklık 3 mm olmalıdır. - Ateş leme/alev kontrol cihazı hasar gö rmüş. - Elektrodların HV kablosu çıkmış veya kaçak var. - Yetersiz gaz basıncı gaz anahtarının devreyi kesmesine yol açıyor. Bu durumda fırın ışığı sö ner. - Gaz valfi hatalı. - Yakıcı fanı zarar gö rmüş, düşük hava basıncına sebep oluyor. - Hava basınç anahtarı yanlış kalibre edilmiş veya hasarlı. - Fırın elektronik kontrol paneli hasarlı. - F2 sigortası atmış. - Fırın odası ısı sensö rü hasarlı. - Isı termostatı bozuk. - Aşırı nemli ortam: havalandırın. Yakıcı devre dışı kalıyor. Sebepleri: - Fazlar yanlış bağlı. - Fırın elektrik sistemi "phase-to-phase" tipi. Bu durumda, üreticiden ayrıca sipariş edilecek olan ilgili transformatö rü takın. - Yetersiz gaz basıncı gaz anahtarının kapanmasına sebep oluyor. - Gaz valfi hatalı. - Alev deteksiyon elektrodu yanlış yerleş tirilmiş veya yerinden çıkmış. - Yakıcı fanı zarar gö rmüş. - Alev kontrol cihazı hasar gö rmüş. - Aşırı nemli ortam: havalandırın. Fırın odası ısı termostatı yanlış. Sebepleri: - Kontrol paneli arızalı, - Isı sensö rü kirlenmiş, hatalı veya yerinden çıkmış. Fırın devreye girmiyor. Sebepleri: - Kontrol paneli arızalı, - F1 sigortası atmış - motor aşırı ısınmış. - F2 sigortası atmış - ek devre parçaları arızalı. 14/14

15 11. ANA PARÇALAR (Fırın içindeki her türlü çalış ma üretici tarafından yetki verilen kimselerce yapılmalıdır) Aş ağıdaki parçalara eriş im için sol yan ve arka panelleri sö künüz: - Su elektrovalfi, buhar kondenser boruları, akış regülatö rü ve enjektö rler. - Baypas sensö rü ve tüpü. - Emniyet termostatları. - Kazan su giriş elektrovalfleri. - Kontrol devresi soğutma fan birimi. - Fırın odası fan birimi. - Buhar kazanı(eğer varsa) ve kazan su seviye ve ısı kontrol sensö rleri. - Konvektö r ve boyler hava üfleme yakıcıları. - Gaz valfleri. - Brülö r hava basınç anahtarları. - Gaz giriş basınç anahtarı. - Buhar kazanı drenaj valfi( modele bağlı olarak manüel yada motorlu iş letim) - Fırın odası ısı sensö rü. Aş ağıdaki parçalara eriş im için kumanda panelini açınız - Ana anahtar/piş irme çevrimi seçicisi ve zamanlayıcı. (sadece Fonksiyonel seviyeler T4) - Elektronik kontrol paneli. - Güvenlik termostatları bağlama düğmesi.(cihazın altından da eriş im mümkündür) - Sigortalar. - Ses filtreleri. - Kapı genlik mikro anahtarları. - Ateş leme ve alev kontrol cihazları. - Fırın ışık güç transformatö rü. - Düşük hız motor rö lesi. (sadece Fonksiyonel seviyeler T4-T6 ) - Fırın odası için diş li motor ve otomatik havalandırma.mikro düğmesi(sadece Fonksiyonel seviye T6 ) - Işıklı brülö r bağlantı butonları. 15/15

16 III. KULLANIM TALİMATLARI b) Kolu bırakın. Cihazı kullanmaya baş lamadan ö nce, cihazın doğru ve en iyi ş ekilde kullanımı ile ilgili ö nemli bilgiler içeren kullanım el kitabını dikkatle okuyun. Fırının diğer ö zellikleri yada yemek piş irme tarzı ile ilgili daha fazla bilgiye gerek duyarsanız, bö lgenizde bulunan satış temsilcisine baş vurun. Atık gaz ve buhar kanallarının kapanmaması için, tava yada diğer kap kaçağı fırının üstüne koymayın. Brülö rler, alevin düzgün dağılımı ve yanmayla ilgili diğer parçalar her altı ayda bir kalifiye bir teknisyen tarafından kontrol edilmelidir. Cihazın genel bakımı (en azından yılda bir kez) düzenli olarak yaptırılmalıdır. Bunun için bir bakım anlaş ması yapmanızı ö neririz. Bazı modellerde, gıda malzemesinin iç sıcaklığını ö lçen sıcaklık sensö rü bulunur. Bu sensö r çok hassas olduğu için, (ö zellikle tekerlekli cihazlarda) darbe ile yada aniden sö kerek yada takarak zarar vermekten mutlaka kaçının. Sıcaklık sensörü nü n kullanım hatası nedeniyle bozulması hali, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Cihazı karışık piş irme konumunda çalış tırırken sıcaklığı C nin üzerine çıkarmayın. Aksi takdirde kabinin sızdırmazlık sağlayan parçalarını olumsuz etkileyebilir. Fırını kullanırken, sıcak havanın kabin içinde düzgün dolaş ması için kaplar arasında en az 40 mm boş luk bırakın. Fırını özellikle buharla pişirme konumunda çalış t ır ırken yiyeceklere kabin içindeyken tuz koymayın. Yemek pişirirken yanma özelliğ i bulunan yü ksek alkollü içecekler kullanmayın. 1. FIRIN KAPAĞ ININ AÇILMASI ve 10 RAFLI MODELLER a) Kapak kolunu çekerek kaldırın. Kapak, fırının içindeki buharın boş almasını sağlayacak kadar aralanacaktır. Program henüz tamamlanmamış olsa bile durur. c) Fırın kapağını ardına kadar açmak için kolu tekrar alt kısmından tutarak çekin ve kaldırın RA FLI MODELLER Önemli : Yanma Tehlikesi. Cihaz sıcak iken kapıyı dikkatle açınız a) Kapak kolunu, yatay konuma gelene dek saat yö nünün tersine çevirin. Kapak, fırının içindeki buharın boş almasını sağlayacak kadar aralanacaktır. Program henüz tamamlanmamış olsa bile durur. b) Kolu çekin: kapağın tamamen açılması için biraz kuvvetli çekmeniz gerekir. Önemli : Yanma Tehlikesi. Cihaz sıcak iken kapıyı dikkatle açınız 2. FIR IN KAPAĞ ININ KAPATILMASI VE 10 RAFLI MODELLER Kapağın kapanması için sadece itmeniz yeterlidir RAFLI MODELLER a) Kolu yatay konumda tutarak itin. b) Kapağı fırına dayadıktan sonra, kol tekrar düş ey konuma gelene kadar saatin tersi yönü nde çevirin. 16/16

17 3. KONTROL PANOSU TANIMI 3.1 TANITIM Fırının işlevlerini kolayca anlamak için, bu kitapçığın arkasındaki katlı kağıtta bulunan ve fırınınızın modeline ait kontrol panosunu gö steren ş emaya bakın. 3.2 STANDART KONTROLLER S1 Ana şalter L1 Fırın Çalışıyor uyarıışığı T8 Dijital Termometre/Termostat: fırın sıcaklığınıkontrol eder. TM Saat: piş irme süresini ayarlar PRB Dijital Termometre/Termostat: gıda maddelerinin iç sıcaklığını kontrol eder kullanırken kapının üst kısmındaki RH kolu yardımıyla kabindeki hava menfezini elle açarak elde edilir Ö ZEL PİŞİRME PROGRAMLARI CR Isıtma programı: daha ö nce piş irilmiş olan yemeklerin kısa sürede ısıtılması için gerekli ideal sıcaklık ve nemi sağlar. (maksimum sıcaklık 250 C). Not: Altı işlev seviyesine sahip fırınlarda bu program, AUTO seçeneğinde bulunur. Daha fazla bilgi için KULLANIM TALİMATLARI: İş lev seviyesi 6 bö lümüne bakın. Pişirme programınıbaşlat/sonlandır dü ğmesi (Sadece T4 ve T6 da kullanılır) 3.3 TEMEL PİŞİRME PROGRAMLARI Dü şü k ısıda pişirme programı: düşük ısıda uzun süre piş iren bu program, büyük et parçalarının piş irilmesi için idealdir. Bu program kullanılırken ısı iletimi (C1) ve buharda (C3) kullanılır. C1 Isı iletimi ile pişirme: 300 C ye kadar fırında kızartma ve ızgara için idealdir. C2 Karışık pişirme: yiyeceklerin yumuş ak kalması için hem ısıtıcıları hem de buhar üreticisini aynı anda çalış tıran bu program, ısı iletimi ile buhar üretimini birleş tirmektedir. (maksimum sıcaklığın 250 C olması gerekir.) C3 Buharla pişirme: Haş lama için idealdir. (buhar sıcaklığı: 100 C) Sıcaklık sensörü yardımıyla pişirme: bu piş irme yö nteminde 0 C ile 99 C arasındaki yiyecek sıcaklığı (iç sıcaklık) hassas olarak kontrol edilir. Bütün piş irme programlarında kullanılabilir. İç sıcaklık istenen dereceye ulaş tığı zaman piş irme programı otomatik olarak sona erer. Dü şü k hız ve düşü k enerji programı: Hafif hamur tatlıları yada hassas piş irilmesi gereken diğer yiyecekler için idealdir. Diğer tüm piş irme programlarında kullanılabilir. C4 Düşü k sıcaklıkta buharla pişirme: vakumlanmış gıdaların piş irilmesi yada hassas piş irme için ve 30 C-90 C arasında buz çö zme iş lemi için idealdir. Not: 6 işlev seviyesine sahip fırınlarda bu seçenek, normal buhar programını (C3) 100 C nin altında çalış tırarak elde edilmektedir. Geçici Durdurma: bu işlevi kullanarak programa bir duruş eklediğiniz zaman, piş irme programını daha geç baş latabilir yada iki piş irme programı arasında (yemeği kontrol etmek için) bir duruş yaratabilirsiniz. C5 Otomatik nem alıcılı ısı iletimi programı: bu program, istendiği zaman fazla nemi alarak susuz piş irme için ideal ortam sağlar (maksimum sıcaklık 300 C). Not: T4 işlev seviyesine sahip fırınlarda bu seçenek, normal ısı iletimi programını (C1) 17/17

18 3.5 EK İŞLEVLER Fırının hızlı soğ utulması: bu işlev, bir piş irme programından daha düşük sıcaklıkta çalış an bir baş ka programa geçmek için kullanılır. Bu işlev, fanın çalış masını ve (sadece 4 ve 6 iş lev seviyeli fırınlar için) otomatik su püskürtmeyi fırın kapağı açıkken bile kontrol eder. Önemli : Yanma Tehlikesi. Cihaz sıcak iken kapıyı dikkatle açınız Programıekranı(sadece 6 işlevli fırınlarda): bu gö rüntü panosu, ilgili izleme butonlarını kullanarak istediğiniz programı bulmanızı ve seçmenizi sağlar. Program arşivinin yönetimi (sadece 6 işlevli fırınlarda): bu butonlar, piş irme programlarında değiş iklik yapmanıza, hafızaya almanıza yada hafızadan silmenize olanak sağlar. Kapının açık olduğunu bildiren uyarı ışığı. Elle kumandalısu pü skü rtme: bu iş lev, piş irme sırasında fırındaki nem seviyesini anında arttırır. Temizleme programı: bu iş lev, fırını yarı otomatik temizleyen bir programı devreye alır. (bkz. Temizlik bö lümünde paragraf 6.3). Pişirme programında ayarlanan değ erleri görmek: bu iş lev, program değerlerini bir defada kontrol etmenizi sağlar. Ardışık faz kontrolü ve uyarıışıkları: bu işlev, birden fazla aşama içeren piş irme programlarını otomatik olarak ayarlamanızı sağlar. (4 işlev seviyeli fırınlarda ardışık iki aşama, 6 işlev seviyeli fırınlarda altı aşama programlayabilirsiniz) RC ya da RB :Konvektör brü lörü (RC) ve Kazan Brü lörü (RB) için ışıklı reset butonları. Eğer brülö rlerin biri ya da her ikisi birden sö nerse ilgili buton lambası yanar.reset butonuna basmadan ö nce on saniye bekleyiniz. Brülö r otomatik olarak ateş lenecektir. Eğer yine ateş lenmiyorsa yerel teknik servisinize baş vurunuz. Not : - 20 GN 1/1 modellerinde konventö re bağlı iki kazana bağlı sadece bir brülö r bulunmaktadır. Bu modeller bu yüzden iki RC butonuna ve bir RB butonuna sahiptir GN 2/1 modellerinde, her iki konvektö r ve kazana ait iki brülö r bulunmaktadır. Bu modeller bu yüzden iki RC butonuna ve bir RB butonuna haizdir. RC1)- Ü st sıcak hava konvektö rü RC2)- Alt sıcak hava konvektö rü RB1)- Ü st buhar kazanı RB2)- Alt Buhar kazanı Elektronik nem kontrolü (sadece 6 işlevli fırınlarda): bu kontrol, ısı iletimi, karma ve ısıtma programlarını kullanırken nemi istediğiniz seviyede tutmaya yarar. Elle kumandalı yada otomatik program (sadece 6 işlevli fırınlarda): bu işlev elle kumanda yada otomatik olarak kumanda etmenize olanak verir. Otomatiği seçerseniz, cihazın hafızasında bulunan programlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. HACCP butonu (istek üzerine ilave edilir): bu buton, H.A.C.C.P (Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) standartlarına uygun piş irme programlarını kaydetmenize olanak sağlar. Piş irme parametrelerini cihaza yerleş tirilen sisteme göre ya cihaza bağlı bir yazıcıdan çıkış olarak alabilir yada doğrudan bilgisayara kaydedebilirsiniz. 18/18

19 3.7. BUHAR Ü RETİCİSİNİN YÖ NETİMİ İş lev seviyesi T6 Kazandaki suyun elle kumandalı olarak boş altılması: Kazanı boş altmanız için A butonuna basmanız gerekir. Fırını kullanmadan önce şu noktaları mutlaka kontrol edin! - dış elektrik emniyet anahtarı bağ lanmış olmalı. - Gaz kesme vanasıaçık olmalı. - Su kesme vanalarıaçık olmalı. - Kazan atık su kolu kapalı konumda olmalı (bu kural, sadece bu kolun bulunduğ u modeller için geçerlidir.) MODEL 20 GN 2/1 T4 Diğer tüm modellerde kazanı boş altmak için, kontrol panosunun altına yerleş tirilmiş olan kol kullanılır. Önemli! Kaynar su tehlikesi. Kazanı manüel olarak boş altırken dikkatli olunuz. Önemli! Kazanın içinde kireç tortusu oluş masını ö nlemek için: Tedarik Edilen suyun gerekli ö zelliklere haiz olduğundan emin olunuz. Kazanı her gün bitiminde boş altınız. Kazanın durumunu gösteren uyarıışığı: -off (Kapalı): kazan hazırdır. - on(açık) : kazan ö n ısıtma yapıyor. Işık sönene kadar bekleyin. -yanıp sönüyor: kazan boş yada kazana su doluyor. Fırına su gelip gelmediğ ini kontrol edin. Kireçlenme seviyesi uyarı ışığı: kazanda oluş an kireç temizlenmeyi gerektirecek kadar çoğaldığı zaman bu lamba yanar. Kireci temizlemek için 6. paragrafta verilen talimatları uygulayın. 19/19

20 FIRININ KULLANIMI 4. T4 İŞLEV SEVİYESİ 4.1. FIRINI AÇMAK İÇİN Fırını açmak için S1 ana ş alteri üzerindeki düğmeye basmanız yeterlidir TÜ M MODELLERDE - Yeş il sinyal ışığı L1 yanar. - Kontrol panosunun aydınlatması aktif hale geçer. - Termometre/termostat ekranı TS fırın sıcaklığını gö sterir. - Fırın lambası yanar BUHAR KAZANLI MODELLERDE - Kazan dolmaya baş lar. (Piş ir ve beklet: bu seçenek sadece Isı İletimi ve buharlı piş irme programlarında ve sadece düşük hız ve düşük enerjide vardır.) İstediğiniz piş irme programını seçtikten sonra TS termostatının, TM saatinin ve sıcaklık sensö rü PRB nin ekran ışıkları yanıp sönmeye baş layarak programlanmak için hazır hale geçer. (ekranda kesikli çizgilerin olması, boş ekran anlamına gelir.) 4.3. PİŞİRME SICAKLIĞ ININ AYARLANMASI - Termostat topuzu TS yi saat yö nünde çevirin. - Sıcaklık değerleri ekranda hemen yanıp sönmeye baş lar. (yanıp sö nen uyarı ışığı) - kazandaki su ısınmaya baş lar. (sürekli yanan uyarı ışığı) - Kazan hazır (lamba sö ner) FIRINI KAPATMAK İÇİN Fırını kapatmak için S1 ana ş alteri üzerindeki düğmeye iki saniye süreyle basmanız yeter. Düğmeye iki saniyeden daha kısa süre basarsanız fırın kapanmaz PİŞİRME ŞEKLİNİN SEÇİLMESİ Fırını çalış tırdığınız zaman, piş irme programlarına ait uyarı ışıkları yanıp sö nmeye baş lar. İlgili düğmelere basarak ihtiyacınız olan piş irme programını seçin. (ö rneğin karma C2). Diğer düğmelerin uyarı ışıkları kapalıyken, seçtiğiniz düğmenin uyarı ışığı yanar. Not: Bu aş amada: - Bir baş ka program düğmesine basarak piş irme programını değiş tirebilir; - Düşük fan hızı ve düşük enerji seçeneğini tercih edebilir; - İstediğiniz sıcaklık değerine (ö rneğin 200 C ye) ulaşınca topuzu çevirmeyi bırakın. Ekrandaki yanıp sö nme yaklaşık 5 saniye sonra sona erer ve sıcaklık değeri kaydedilmiş olur. Not: Her bir piş irme programının (ö rneğin C1, C2 vs. nin) maksimum sıcaklık sınırı vardır; TS kontrol topuzunu bu sıcaklık değerinin üzerine çıkacak ş ekilde dö ndürmeniz mümkün değildir. Buhar çevrimi programı C3 e gelince, program otomatik olarak 100 C ye ayarlandığıiçin sıcaklık ayarıyapmanız gerekmez PİŞİRME SÜ RESİNİN AYARLANMASI Saat topuzu TM i saat yö nünde çevirin. - Piş ir ve beklet seçeneğini tercih edebilirsiniz. - Saat ayar değerleri saat ve dakika olarak ekranda yanıp sö nmeye baş lar. - İstediğiniz değere ulaşınca (örneğin 20 dakika) topuzu çevirmeyi bırakın. Yaklaşık 5 saniye sonra ekrandaki yanıp sö nme sona erer. 20/20

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA KULLANIM KILAVUZU NATURE PLUS INV 9/12/18/24 A Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Gazlı, Hermetik Kombi Logamax U062-24 K U062-28 K 6 720 649 181 (2011/07) TR İçindekiler İçindekiler 1 Sembol Aç klamalar ve Emniyetle ilgili Bilgiler.............................4

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM DİLİMLİ DOĞAL GAZLI YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DOĞAL GAZ BRÜLÖRLERİ ALG 7, 9, 16, 27, 27/2, 30, 36, 36/2 ADK-Y ALÜMİNYUM DÖKÜM KULLANIM, MONTAJ ve DİLİMLİ DOĞAL GAZLI SERVİS YOĞUŞMALI KAZANLAR MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU Kod No: A.4.1.6 Kitap Baskı

Detaylı

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

cod. - - DOMItech F 24 KULLANMA, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU cod. - - - DOMItech F 24 KULLNM, MONTJ VE KIM KILVUZU u kullanım talimatı kitapçığında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. u uyarılar, emniyetli kurulum (yerleştirme), kullanım ve bakım hakkında önemli

Detaylı

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU

MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU MONTAJ & KULLANMA KLAVUZU 24-28-32 kw Mono- Termik C Tipi Hermetik Kombiler 24kW Baykan yıldızplus 28kW Baykan yıldızplus 24kW Baykan ay 28kW Baykan ay 32kW Baykan ay 24kW Baykan güneş 28kW Baykan güneş

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu AL 161 B AL 181 B AL 181 BS AL 182 B AL 191 B Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen

Detaylı

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC

KULLANICI EL KİTABI. D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti. Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC KULLANICI EL KİTABI D5A/7A T/TAGenset motor D5A/7A T/TA Deniz Genseti Tasniflenebilir Kontrol Sistemi Kontrol Sistemi MCC İçindekiler Önsöz... 2 Güvenlik Bilgileri... 3 Giriş... 8 Aygıtlar ve Kumandalar...

Detaylı

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10

MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 2014. Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 2014/10 MIDEA HAVUZ SICAK SUYU (YALNIZ SICAK SU) ISI POMPASI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 214 Modern Klima Isı Pompası Teknik Yayınlar 214/1 Montaj ve Kullanma Kılavuzu Midea Yüzme Havuzu Su Isıtıcısı Ürünümüzü

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523049/ 02-08-12.(11:52) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B

Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B Split tipi hava/su ısı pompası 6 720 648 125-78.1I 6 720 810 499 (2014/02) Kullanma Kılavuzu Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 E/B aşağıdaki parçalardan oluşur: ODU 7,5-12t ile birlikte WPLS 7,5 veya 12IE ODU

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ. Yapı Otomotiv Endüstri

REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ. Yapı Otomotiv Endüstri REHAU VACUCLEAN MERKEZİ TOZ EMME SİSTEMİ Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Mayıs 2010 itibariyle geçerlidir www.rehau.com.tr Yapı Otomotiv Endüstri 2 VACUCLEAN İÇİNDEKİLER 1...... Bilgiler ve güvenlik

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA

6 720 613 303-00.1O. Gazlı, Yoğuşmalı Kombi. Classic Condense. Montaj ve Bakım Kılavuzu ZWB 28-3C.. (B1 RDC 28 41 H) 6 720 615 685 (2008/12 TTTR/ASA 6 720 63 303-00.O Gazlı, Yoğuşmalı Kombi Classic Condense TR Montaj ve Bakım Kılavuzu (2008/2 TTTR/ASA ZWB 28-3C.. (B RDC 28 4 H) 2 İçindekiler TR İçindekiler Emniyetle İlgili Bilgiler ve Sembol Açıklamaları

Detaylı

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD

Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Yoğuşmalı Kombi Kullanma Kılavuzu BK 20 Y LCD BK 25 Y LCD Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürünümüzün size en

Detaylı

Bu Elkitabını Okuyunuz

Bu Elkitabını Okuyunuz İÇİNDEKİLER EMNİYET ÖNLEMLERİ... 1 İŞLETİM SICAKLIĞI... 3 PARÇALARIN İSİMLERİ... 4 MANUEL İŞLETİM... 5 OPTİMAL İŞLETİM... 5 HAVA AKIŞ YÖNÜNÜN AYARLANMASI... 6 KLİMANIN ÇALIŞMA BİÇİMİ... 7 BAKIM... 8 İŞLETİM

Detaylı

DIM 5 XS - DIE 5 XS - DEO 5 XS ANKASTRE FIRIN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI

DIM 5 XS - DIE 5 XS - DEO 5 XS ANKASTRE FIRIN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI DIM 5 XS - DIE 5 XS - DEO 5 XS ANKASTRE FIRIN KULLANIM VE BAKIM TALİMATLARI İçindekiler Tablosu Teknik özellikler Kurulum talimatı Kontrol paneli Pişirme fonksiyonlarının açıklaması Izgaranın kullanılması

Detaylı

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650

HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 HT 1.450 HT 1.550 HT 1.650 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kazan Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kazan n z tüm s nma ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Kazan n

Detaylı

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

MICROMASTER. Kullanıcı Kılavuzu. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com MICROMASTER Çalıştırma Talimatları Issue Release Kullanıcı Kılavuzu Genel Özet 1 Kurulum MICROMASTER 4 Devreye Alma 3 MICROMASTER 4 nin Kullanılması 4 Çalıştırma Talimatları Kullanıcı Kılavuzu Sistem

Detaylı

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER. Kullanım kılavuzu R32 FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER Kullanım kılavuzu R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Özellik Konforunuz ve enerjiden tasarruf etmeniz

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B

Kullanım kılavuzu. sistemi klima RXYSQ4P8V1B RXYSQ5P8V1B RXYSQ6P8V1B RXYSQ4P8Y1B RXYSQ5P8Y1B RXYSQ6P8Y1B RXYSQ4PA7V1B RXYSQ5PA7V1B RXYSQ6PA7V1B ve sistemi klima RXYSQP8VB RXYSQP8VB RXYSQ6P8VB RXYSQP8YB RXYSQP8YB RXYSQ6P8YB RXYSQPA7VB RXYSQPA7VB RXYSQ6PA7VB RXYSQPA7YB RXYSQPA7YB RXYSQ6PA7YB RXYQP9WB RXYQ8P9WB RXYQ0P9WB RXYQP9WB RXYQP9WB RXYQ6P9WB

Detaylı

Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar

Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar Brülörü devreye almadan önce ve servise sokmadan önce kılavuzu dikkatle okuyun. Brülör üzerindeki ve sistem üzerindeki çalışmalar yetkili şahıslar tarafından yapılmalıdır. Brülör üzerinde çalışmadan önce,

Detaylı