1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1/1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER. Sayfa"

Transkript

1 GAZLA ISITILAN KONVEKSİYONLU BUHAR FIRINLARI KULLANIM VE KURULUŞ TALİMATLARI İÇİNDEKİLER - Uygunluk beyanı Kuruluş diyagramları Cihaz tanımı...37 I. TEMEL Ö ZELLİKLER Cihazın tanımı Ana parçalar (açık diyagram) Tablo 1: teknik veriler Önlemler Ç evrenin korunması...41 II. KURULUŞ TALİMATLARI Kuruluş yeri Yerleş tirme Gaz çıkışı Gaz çıkış sistemi diyagramları Elektrik bağlantıları Su giriş bağlantısı Gaz bağlantısı Farklı tip gaza çevirme Tablo 2: Enjektö rler ve ayarlar / gaz tipleri Ç alış tırma kontrolü Servis Sorun giderme Ana parçaların tarifi...51 III. KULLANIM TALİMATLARI Fırın kapağını açmak Fırın kapağını kapatmak Kontrol panelinin tanımı Fırının kullanımı İş lem seviyesi T İş lem seviyesi T Tüm modeller KONTROL PANELİNDEKİŞEKİLLER (T4-T6) 307 Sayfa Cihaz tanımı 1/1

2 I. TEMEL Ö ZELLİKLER 1. CİHAZIN TANIMI Bu kitapçık bir dizi cihaz modelini tanımlamaktadır. Sahip olduğunuz model hakkında daha detaylı bilgi için tablo 1'deki "teknik veriler"e bakınız. Cihaz aş ağıda yazılı ö zelliklere sahiptir: Sayısal ısı gö stergesi Ü rünlerin iç ısısını ölçmek için termostatik sonda (sadece bazı modellerde) Tüm piş irme çevrimi esnasında piş irme parametrelerinin sürekli gö rüntülenmesi Boylerin periodik drenajı ve otomatik temizlenmesi (sadece bazı modellerde) Boyler kireç seviye gö stergesi (ilgili paragrafa bakınız) Kızartma için fırın içindeki fazla nemi atan nem alma cihazı (modele gö re otomatik veya elle kumandalı) Fırın içi aydınlatması Kullanıcıyı buhardan korumak için çift hareketli kapak açma mekanizması Dış arı ısı vermemek ve daha düşük fırın dış ısısı için çift camlı fırın kapağı Günlük fırın içi temizleme çevrimi (temizleme) Hata kodlarıyla arızaları gösteren kendi kendini kontrol sistemi ("alarm ve diyagnostik mesajları"na bakınız) 2. TEMEL PARÇALAR Ü zeri çizili parçalar bu modelde bulunmamaktadır: 6 GN 1/1 T4 (ISG), 20 GN 1/1. ANAHTAR: 1....buhar boyleri yakıcısı 2....hava basınç düğmeleri 3....hava püskürtme yakma fanı 4....fırın içi yakıcı (konvektö r) 5....elektronik kart desteği 6....elektronik kart 7....kontrol paneli 8....gaz supabı 9....fırın içi ısı değiş tirici tüp (konvektö r) çift camlı kapak açılma sistemi fırın içi fan buhar kazanı su enjektö rü su basıncı gö stergesi 2/2

3 3/3

4 TABLO 1: TEKNİK VERİLER ŞEKİLLER RAFLAR PNC 9731* İŞLEM SEVİYESİ BUHAR KAZANI GÜÇ KAYNAĞI VOLTAJI (VOLT) FREKANS (Hz) Elektrik güç sarfiyatı (Kw) Enerji kablosu kesiti (mm) ISO gaz giriş bağlantısı 7/1 çap Nominal ısı girişi (Kw) Buhar ü nitesi ısı derecesi (Kw) Konvektör ü nitesi ısı derecesi (Kw) Gaz kategorisi Yapım tipi Gaz çıkış sistem şekli G20 doğal gaz giriş basıncı (mbar) G25 doğal gaz giriş basıncı (mbar) LPG G30/G31 giriş basıncı (mbar) LPG G30 sarfiyat (kg/saat)** G20 doğal gaz sarfiyat (m³/saat)** G25 doğal gaz sarfiyat (m³/saat)** Gü rü ltü yayma verileri: Bu kitapçıkta tanımlanan cihazların gürültü yayma düzeyleri 70 db (A)'yı aş mamaktadır. * Sahip olduğunuz cihaz modeli, fırınınızın sol tarafının alt kısmına yapış tırılmış olan "teknik veriler" etiketinde PNC yazılı kutuda iş aretlenmiş tir. ** Toplam gaz sarfiyatı: - net kalorifik güçle hesaplanmış (Hi) 15 C ısıda ve 1013,25 mbar basınçta LPG G30 (Hi=45,65 MJoule/kg) Doğal gaz G20 (Hi=34,02 MJoule/m³) Doğal gaz G25 (Hi=29,25 MJoule/m³) 4/4

5 3. Ö NLEMLER Cihazı kurmadan veya kullanmadan ö nce bu kitapçığı dikkatle okuyunuz; kitapçık cihazın kullanımı, güvenliği ve bakımına iliş kin ö nemli bilgiler içermektedir. Daha detaylı bilgi için, "bakım ve dikkat edilecek hususlar" baş lığına bakınız. 4. ÇEVRENİN KORUNMASI 4.1. Ambalaj Bu talimat kitapçığını, cihazın satılması halinde gelecekte baş ka kullanıcılar veya alıcılar için baş vuru kaynağı olarak emniyetli bir yerde saklayınız. Ö nemli: Cihazın kuruluş ve bakımı ile baş ka bir gaz tipine çevrilmesi, sadece üretici tarafından yetki verilmiş uzman bir kiş i tarafından yapılmalıdır. Bu cihaz sadece sınai kullanım ve sadece gıda piş irmek için tasarlanmış tır. Baş ka her türlü kullanım uygunsuz sayılır. Cihaz sadece eğ itimli personel tarafından kullanılmalı ve çalış ması esnasında sü rekli gözetim altında tutulmalıdır. Cihaz arızalanırsa veya doğru çalış mazsa, kapatınız. Tamirler için sadece ü retici tarafından yetki verilen teknik servislere başvurunuz ve sadece orijinal yedek parça kullanınız. Bu koşula uyulmaması cihazın çalış ma emniyetini tehlikeye sokabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Fırın sıcak olduğu zaman, elleriniz yakmamak için kapağı dikkatle açınız. Fırın içinde bulunan bir yiyeceğe tuz serpmeyiniz, ö zellikle buharlı piş irme yapıyorsanız (bkz. "kullanım talimatları") Tuz içeriği yüksek ürünleri piş irirken (deniz ürünleri gibi), gün sonunda fırın içini iyice yıkayınız. Cihazı su püskürterek yıkamayınız. Ç elik yüzeyleri temizlemek için, sulandırılmış ta olsa, klorin içeren ürünler kullanmayınız (beyazlatıcı, hidroklorik asit, vs..). Ciahzın altında zemini temizlemek için korozif maddeler kullanmayınız (muriyatik asit gibi). Kullanılan tüm ambalaj malzemesi çevre dostudur. Risk olmadan saklanabilir veya çö p imha tesislerinde yakılabilir. Plastik malzemeler yeniden değerlendirmeye uygundur ve aşağıdaki işaretlerle belirlenmiş tir: PE Polietilen: dış kaplama filmi, talimatlar kitapçığı torbası ve gaz enjektö rleri torbası pp Polipropilen: üst ambalaj panelleri ve bağlar PS Polistiren kö pük: koruyucu çevre elemanları 4.2. Kulanım Cihaz laboratuar test koş ullarında çok yüksek performans elde etmek için tasarlanmış ve mükemmelleş tirilmiş tir. Yine de, enerji sarfiyatını en aza indirmek için, uzun süreler kullanılmayacağı zaman, cihazın kapağı açık bırakılarak kapatılmasını ö neririz. Ayrıca kullanımdan kısa süre ö nce cihazın ısıtılmasını tavsiye ederiz Temizleme Ç evreye kirletici maddelerin atılmasını en aza indirmek için, en az %90 oranında çö zünebilen maddeler kullanarak temizlik yapılmasını tavsiye ederiz (dış ve iç kısımlar için) Hizmet dışıbırakma Cihaz hizmet ö mrü sonunda uygun bir ş ekilde kaldırılmalıdır. Cihaz %90 oranında yeniden kullanılabilen malzemeden imal edilmiş tir (paslanmaz çelik, demir, alüminyum, galvanizli çelik sac, vs..). Bu malzemeler yerel yö netmeliklere uygun olarak yeniden iş leme tesislerinde değerlendirilebilir. Enerji kablosunu keserek cihazı çalış maz duruma getiriniz. Ayrıca kapak kilit mekanizmalarını, insanların içinde kalmasını ö nlemek için, sö künüz. 5/5

6 II. KURULUŞ TALİMATLARI Ö nemli : Bu baş lık altındaki işlemlerin yapılması için fırının dış panelleri sö külmelidir. Bazı ayarların yapılabilmesi için cihazın çalış tırılması gerektiğinden, cihazın çalış an parçaları üzerinde işlem yaparken son derece dikkatli olunmalıdır. 1. YERLEŞİM YERİ Cihaz sadece yeterince havalandırılan bir yere kurulmalıdır UYGULANAN STANDARTLAR Kullanılacağı ülkenin yürürlükte olan emniyet standartlarına uyulmalıdır. 2. YERLEŞTİRME Ambalajı açınız ve dış panelleri kaplayan film tabakasını herhangi bir yapış kan izi kalmayacak ş ekilde sö künüz. Yapış kan kalıntılarını uygun bir çö zücüyle temizleyiniz. Ç evrenin korunması baş lığı altında belirtildiği ş ekilde ambalajı ortadan kaldırınız. Yer gereksinimleri ve bağlantı boyutları için bu kitapçığın başındaki kuruluş diyagramlarına bakınız. Cihazın sol tarafı (LH) bakım gereksinimleri için diğer nesnelerden en az 50 cm mesafede ve sağ tarafı (RH) yanıcı ve parlayıcı maddelerden en az 10 cm mesafede olmalıdır. Cihazı istenen ş ekilde yerleş tirin ve ayarlı ayaklarla çalış ma yüzeyini istenen seviyeye ayarlayın. Cihaz gö mme tip yerleş tirmeye uygun değildir. Ö nemli : Fırın drenajından veya diğer cihazlardan akan sıcak sıvıların buharının cihaz altında bulunan ve iç sistemlerini soğutan havalandırmalara gitmemesine dikkat ediniz. 3. GAZ ÇIKIŞI 3.1. GİRİŞ Gazla ısıtılan konveksiyonlu fırınlar imalat tiplerine gö re gaz çıkış teknolojileri bazında sınıflandırılırlar. Her tip cihaz uygulanan standartlarda çıkış sistemiyle donatılmış olmalıdır. Gaz çıkış sistemini yerleş tirmeden ö nce, ş unlar yapılmalıdır: a) tablo 1 e (teknik veriler) veya cihaz tanımlama etiketine bakarak cihazın tipini belirleyiniz; b) gaz çıkış sistemini gösteren aşağıdaki çizimlerden cihaz imalat tipini seçiniz (ör.: çıkış borusu ekstraktö r kapağı altında, dış arıdan giden veya merkezi çıkış sistemi). 6/6

7 3.2. AKSAMIN YERLEŞTİRİLMESİ Aş ağıdaki ş ekilleri kullanarak aksam kolaylıkla yerleş tirilebilir. A ve F aksesuarları için sabitleme vidası deliklerinin çapı 3,5 mm dir. Bu delikler yerleş tirilecek yerde fırın üzerinde belirtilen iş aretlere gö re delinmelidir GAZ ÇIKIŞ SİSTEMİ UYARILARI Sistemin yerleş tirilmesinden ö nce, gaz çıkış sisteminin çekme kapasitesinin, standartlara uygun olarak meydana getirilen dumandan daha yüksek olduğundan emin olunuz (bkz. Madde 1.1.). Çıkış borularının kapak altına yerleş tirilmiş olduğu halde, borunun ucunun, alş ağıdaki ş ekilde gö sterildiği gibi, bacada bulunan filtrelerden 2D mesafede olmasına dikkat ediniz. D=boru çapı. Dış arıdan giden boru veya merkezi çıkış durumunda, çıkış borusu 3 m yi geçmemeli, çapı değiş memeli ve düzenli olarak kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Ö nemli : Atık gazlar çok yüksek ısılarda olabileceği için, boru, boru uzantıları ve filtrelerin yanmaz malzemeden olmasına dikkat ediniz. Filtrelerin durumunu periyodik olarak kontrol ediniz ve kirliyse temizleyiniz. Ç ok yağlanmış filtreler cihazın çalış masını olumsuz etkileyebilir ve hatta yangına yol açabilir. ANAHTAR: A. Manifold aksesuarı (ayrı paketlenmiş ) B. Boyler çıkışı C. Fırın odası konvektö r çıkışı E. Boru adaptö r contası (üreticiden sipariş edilir) F. Tek çıkış için eğik boyunlar (veriliyor) G. Sabitleme vidaları (veriliyor) H. Drenaj yö nlendirici (üreticiden sipariş edilir) Piyasa malı uzatma boruları (verilmiyor) SİLİKON : Birleş me yerlerine silikon uygulayınız Ü RETİM TİPİ Ü RETİM TİPİ Ü RETİM TİPİ KAPAK ALTINDA DİREKT Ç IKIŞ BORULARI BACA ALTINDA MANİFOLDLU Ç IKIŞ BORULARI DIŞARI Ç IKIŞLI VEYA MERKEZİ MANİFOLDLU Ç IKIŞ BORULARI 7/7

8 4. ELEKTRİK BAĞ LANTILARI Cihazın elektrik bağlantısı yerel yö netmeliklere uygun olarak yapılmalıdır. Cihazın elektrik bağlantısını yapmadan ö nce voltaj ve frekansın uygunluğunu kontrol ediniz. Cihaz bağlantı diyagramında gö sterilen ş ekle uygun olarak bağlanmalıdır. Cihaz elektriğe devamlı olarak H05 RN-F tipi bir kabloyla bağlı olmalıdır. Kablo metal veya sert plastik bir tüp içine alınarak dış etkilerden korunmalıdır. Cihaz mevcut tesisata bağlanacaksa, tesisqat tüpü cihaz içiine sokulmamalıdır. En az 3 mm açıklıklı uygun kapasitede bir akım kesme ş alteri ve 16 A kapasiteli gecikmeli T sigorta tesisata takılmalıdır. Kesme ş alteri cihaza yakın monte edilmelidir. Cihaz uygun ş ekilde topraklanmalıdır. Cihaz ayrıca gerilim eşitleme sistemine de bağlanmalıdır. Bu bağlantı cihazın dışında elektrik kablosu giriş inin yanında yer alan sabitleme vidasıyla yapılmalıdır. Bu kablo en az 10 mm²kesitli olmalıdır ELEKTRİK KABLOSU BAĞ LANMASI (Şekil 19) Kablo bağlantı terminal paneline eriş mek için: Cihazın sol ö n tarafında altta bulunan terminal paneli destek panosunu tutan V vidalarını sö künüz. Elektrik kablosunu B giriş inden geçirin. Kabloyu A terminaline bağlayın. Paneli yerine monte edin ve vidalayın. İmalatçı kaza önleyici standartlara uyulmamasından doğ an hataların sorumluluğ unu kabul etmez. 5. SU BAĞ LANTISI (kitapçığın başındaki kuruluş diyagramlarına bakınız). Cihaz iki ayrı su giriş iyle donatılmış tır (B ve N). Bu giriş lere bağlanan su hatları birer filtre ve vanayla teçhiz edilmelidir. Filtrelerin takılmasından ö nce, borularda bulunabilecek partiküllerin atılması için sisteme su basınız SU BAĞ LANTI Ö ZELLİKLERİ N su girişi Buhar kondansasyon sistemi aşağıdaki ö zelliklerde soğuk bir içme suyu kaynağına bağlanmalıdır: - toplam sertlik : 40 F'a kadar - basınç : kpa (1,5-2,5 bar); daha yüksek basınçlar yüksek su sarfiyatına yol açar B su girişi Buhar üretme sistemi aşağıdaki ö zelliklerde bir içme suyu kaynağına bağlanmalıdır: - toplam sertlik : 0,5-5 F arası, boyler içinde kireçlenmeyi ö nlemek için (otomatik modellerde fırın odasında). İstenirse fırın bir otomatik su yumuş atma sistemiyle donatılabilir. Bu cihaz ayrıca bir reçine sterilizasyon setiyle de donatılabilir. - basınç : kpa (1,5-2,5 bar); daha yüksek basınçlar yüksek su sarfiyatına yol açar. - Klorin iyon konsantrasyonu (Cl-) : fırın içi çelik elemanlarına zarar gelmesini ö nlemek için ~10 ppm'den çok değil (kabul edilebilir değer). - PH : 7'den çok. İstenirse cihaz ö zel bir filtre sistemiyle donatılabilir. Bu filtre ayrıca su sertliğini de 5 F'nin altına indirerek su yumuş atıcı gö revi de yapar. - Elektrik iletkenliği : µs/cm (20 C). Ö nemli : Sadece ü retici tarafından sağ lanan su işleme sistemlerini kullanınız. Aksi halde garantiniz iptal olur. Borularda kireç önlemeye yönelik dozlama sistemleri sistem performansını olumsuz etkileyeceğ i için kullanılmamalıdır. 8/8

9 5.2. SU BASINÇ AYARI (SADECE 6 GN 1/1 T4 (ISG) MODELİ İÇİN) Bu cihazların doğru kullanılması için, yukarıdaki 5.1 maddesinde belirtilenlere ak olarak, dahili su regülatö rü yoluyla su basıncı ayarlanmalıdır. Bunun için, ş u işlemler yapılmalıdır: 1) fırının sol yan panelini çıkartın; 2) buharlı piş irme iş lemini baş latın; 3) A kapağını çıkartın; 4) Altındaki vidayı basınç göstergesinde 120 kpa (1,2 bar) gö rünceye kadar çevirin; 5) A kapağını ve yan paneli kapatın. olduğu ve sistem içinde su birikmeyeceğinden emin olunmalıdır. Ö nemli : Drenaj sistemi açık drenajdan buharların cihaz havalandırmasına girmesine mani olacak şekilde yapılmalıdır. Model 6 GN 1/1 T4 için not: Bu model iki ayrı drenaj bağlantısına sahiptir. Bu bağlantılar dış arıdan birbirlerine bağlanarak tek bir drenaj noktasına uzanmalıdırlar SU DRENAJ SİSTEMİ C drenaj bağlantısını aynı çapta 0,5 ve 3 metre boyunda, en az 100 C ısıya dayanıklı bir boruyla yapın. Drenaj borusu açık bir drenaja 80 cm yükseklikte sifonlanmalı ve geri akış ö nlenmelidir. Hortumlar ve metal borularda dirsekler kontrol edilmeli ve drenaj hattının en az 5 eğimli 9/9

10 6. GAZ BAĞ LANTISI 6.1. UYARILAR 6) giriş basıncı ö lçüldükten sonra piş irme iş lemini durdurun ve gazı kapatın; 7) basınç gö stergesini sö küp cıvatayı takın; 8) cihazı kapatın. Cihazla gaz bağlantısının uyumluluğunu kontrol ediniz. Gerekirse farklı gaz tipine çeviriniz. Gaz bağlantısı sarıdır. Cihazı kurmadan ö nce yerel gaz idaresinden sarfiyat rakamının uygunluğunu kontrol ediniz. Gaz bağlantısını yapmadan ö nce cihaz bağlantı noktasındaki plastik kapağı çıkartınız. Gaz bağlantısı üzerinde hızlı kapanan bir gaz valfi yerleş tirilmelidir. Cihaz yerleş tirildikten sonra, sabun kö püğüyle gaz kaçakları kontrol edilmelidir. Yanma için gereken hava giriş inde değiş iklik yapmayınız. Farklı bir gaz tipine geçiş ten sonra, 8.paragraftaki iş lem kontrollerini yapınız NOMİNAL ISI GİRİŞİ Detaylar için tablo 1'e bakınız. Nominal ısı giriş i gaz giriş basıncı ve yakıcı enjektö r çaplarıyla belirlenir. Cihazın nominal ısı giriş i yetkili bir servis veya yerel gaz işletmesi tarafından kontrol edilmelidir. Bu kontrolden sonra ısı giriş i ayarlanamaz GAZ GİRİŞ BASINCI KONTROLÜ (modele gö re ş ekil 13a veya b) Giriş basıncı gaz kontrol valfinden sonra ve sistem çalışırken, 0,1 mbar hassasiyette bir basınç gö stergesiyle ö lçülür. Bu ö lçüm için: 1) gaz valflerine eriş im için sol yan paneli çıkartınız; 2) C cıvatasını sö künüz ve basınç gö stergesini bağlayınız; 3) gaz valfini açınız; 4) karışık piş irme iş lemini baş latınız; 5) okunan basınç aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır: Gaz tipi Basınç (mbar) Nom. En az En çok Doğal gaz G LPG G30/G /37 20/25 35/45 Giriş basıncı bunlara uymuyorsa, cihaz çalış mayacaktır. Bu durumda gaz ş irketiyle temas ediniz. 10/10

11 7. FARKLI GAZ TİPİNE GEÇİŞ Önemli : Cihaz etiketinde gö sterilen gaz tipine gö re ayarlanmış tır. Farklı bir gaz tipine çevirmek için aşağıdaki talimatları dikkatle takip edin ve torbayla verilen gaz memelerini kullanın PARÇALARA ERİŞİM (Aş ağıda Şekil 15c ye bakınız) Cihazın sol tarafındaki paneli çıkartın. Sonra, her enjektö rün üzerindeki koruyucu E panelini çıkartın ANA YAKICI ENJEKTÖ RLERİN DEĞİŞİMİ (Aş ağıdaki Şekiller 15a, b ve c ye bakınız) A enjektö rünü sö kün ve gaz tipine ve fırın modeline uygun olanıyla değiş tirin (aş ağıdaki tablo 2). Enjektö r çapı enjektö r gö vdesinde yüzde milimetre olarak belirtilmiş tir (ö r. 3,5 mm çaplı enjektö r 350 olarak belirtilmiş tir). Yeni enjektö rü takıp sıkış tırın. Sonra diğer enjektö rleri değiş tirin ve aş ağıdaki iş leme geçin HAVA GİRİŞİ KONTROLÜ (Aş ağıda Şekil 15c ye bakınız) D cıvatasını sökün ve C'yi H mesafesine yerleş tirin (gaz tipi ve fırın modeline göre tablo 2'deki gibi). D cıvatasını tekrar sıkın. E panelini takın. Diğer yakıcıları da kontrol ettikten sonra aş ağıdaki iş leme geçin GAZ BASINÇ ANAHTARININ KALİBRASYONU (Aş ağıda Şekil 14 e bakınız) Gaz hattı bir basınç anahtarıyla donanmış tır ve cihazın sol yan paneli çıkartılarak eriş ilebilir. Bu anahtar, gaz basıncı ayarlanan alt seviyenin altına düş tüğünde gazı kapatır. Bu basınç anahtarı kuruluş sırasında R ayar düğmesiyle gaz tipine gö re tablo 2'de belirtildiği gibi kalibre edilmelidir DÜŞÜK GÜÇTE PİŞİRME İÇİN GAZ VALFİNİN KALİBRASYONU (6 GN 1/1 hariç) Not : Aşağıda yazılı ayarlar sadece üretici tarafından yetki verilmiş kimseler tarafından yapılmalıdır. Yukarıdaki 13b ş ekline bakarak, 0,1 mbar hassasiyetinde bir basınç gö stergesi kullanarak aş ağıdaki iş lemleri yapınız: D cıvatasını sö künüz ve basınç gö stergesini takınız. Fırını kontrol panelinden düşük hız ve güçte piş irmeye ayarlayarak çalış tırınız.( kullanım talimatlarına bakınız) Ayar vidalarının ş effaf A(ş ekil 13a)T(Şekil13b) kapağını çıkartınız. Şekil 13b 10 mm anahtar kullanarak B cıvatasını A plastik vidasını kırmadan olabildiği kadar sıkınız. Basınç gö stergesinde tablo 2'ye uygun değeri okuyuncaya kadar A vidasını çeviriniz. Ayardan sonra ayar vidalarını, valf hava deliklerini tıkamadan, kırmızı boyayla mühürleyiniz. Brülö rü kapatıp, ş effaf T kapaklarını takınız. Diğer valfler için aynı iş lemi tekrarlayınız. Ö nemli : Baş ka gaz tipine geçiş ten sonra, fırının dış panellerini takınız. 11/11

12 TABLO 2: ENJEKTÖ RLER VE AYARLAR / GAZ TİPLERİ ŞEKİLLER RAFLAR PNC 9731 İŞ LEM SEVİYESİ BRÜ LÖR ENJEKTÖ R VERİLERİ Ana yakıcı enjektö rü G30/G31GPL Paragraf 7.2 G20DoğalGaz G25DoğalGaz Pilot brülö r enjektö rü Paragraf 7.6 Ana brülö r havalandırması H mm mesafesi için Paragraf 7.3 e bakınız G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz Düşük güç valf basıncı (mbar) Paragraf 7.5 Gaz giriş basıncı (mbar) Paragraf 7.4 G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz (*) hava giriş i tam açık *= konvektö r **= kazan = çap #= damga 12/12

13 TABLO 2: ENJEKTÖ RLER VE AYARLAR / GAZ TİPLERİ ŞEKİLLER RAFLAR PNC 9731 İŞ LEM SEVİYESİ BRÜ LÖR ENJEKTÖ R VERİLERİ Ana yakıcı enjektö rü G30/G31GPL Paragraf 7.2 G20DoğalGaz G25DoğalGaz Pilot brülö r enjektö rü Paragraf 7.6 Ana brülö r havalandırması H mm mesafesi için Paragraf 7.3 e bakınız G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz Düşük güç valf basıncı (mbar) Paragraf 7.5 Gaz giriş basıncı (mbar) Paragraf 7.4 G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz G30/G31GPL G20DoğalGaz G25DoğalGaz (*) hava giriş i tam açık *= konvektö r **= kazan = çap #= damga ANA BRÜ LÖ R (KONVEKTÖ R VE KAZAN) H mesafesi için tabloya bakınız 13/13

14 7.6. GAZ ÇEVRİM PLAKASI Cihaz baş ka bir gaz tipine çevrilirse, fırının gö rülür bir yerine yeni gaz tipini gösteren bir etiket yapış tırın. Bu etiketler cihazla birlikte gelenler arasından seçilebilir. 8. İŞLEM KONTROLÜ - Kullanım talimatlarına uygun olarak cihazı çalış tırın. - Gaz kaçaklarını kontrol edin. - Gaz çıkış sisteminin doğru çalış tığından emin olun. - Sol yan paneli çıkartıp yakıcının çalış masını ve alev düzgünlüğünü kontrol edin. - Kullanım talimatlarına bakarak, işlemi ve bakım talimatlarını kullanıcıya anlatın. Önemli : - fırının bazı dış kısımları kullanım esnasında ısındığından, bakımda dikkatli olunmalıdır. - Cihaz üstündeki çıkış ların üstünü kapatmayınız. 9. SERVİS Düzenli bakım gerektiren tüm parçalara kontrol paneli veya sol yan ve arka panel açılarak kolaylıkla eriş ilebilir. 10. SORUN GİDERME Yakıcı çalış mıyor. Sebepleri: - Ateş leme elektrodu yanlış yerleş tirilmiş veya yetersiz yalıtımlı. Elektrod ucunda açıklık 3 mm olmalıdır. - Ateş leme/alev kontrol cihazı hasar gö rmüş. - Elektrodların HV kablosu çıkmış veya kaçak var. - Yetersiz gaz basıncı gaz anahtarının devreyi kesmesine yol açıyor. Bu durumda fırın ışığı sö ner. - Gaz valfi hatalı. - Yakıcı fanı zarar gö rmüş, düşük hava basıncına sebep oluyor. - Hava basınç anahtarı yanlış kalibre edilmiş veya hasarlı. - Fırın elektronik kontrol paneli hasarlı. - F2 sigortası atmış. - Fırın odası ısı sensö rü hasarlı. - Isı termostatı bozuk. - Aşırı nemli ortam: havalandırın. Yakıcı devre dışı kalıyor. Sebepleri: - Fazlar yanlış bağlı. - Fırın elektrik sistemi "phase-to-phase" tipi. Bu durumda, üreticiden ayrıca sipariş edilecek olan ilgili transformatö rü takın. - Yetersiz gaz basıncı gaz anahtarının kapanmasına sebep oluyor. - Gaz valfi hatalı. - Alev deteksiyon elektrodu yanlış yerleş tirilmiş veya yerinden çıkmış. - Yakıcı fanı zarar gö rmüş. - Alev kontrol cihazı hasar gö rmüş. - Aşırı nemli ortam: havalandırın. Fırın odası ısı termostatı yanlış. Sebepleri: - Kontrol paneli arızalı, - Isı sensö rü kirlenmiş, hatalı veya yerinden çıkmış. Fırın devreye girmiyor. Sebepleri: - Kontrol paneli arızalı, - F1 sigortası atmış - motor aşırı ısınmış. - F2 sigortası atmış - ek devre parçaları arızalı. 14/14

15 11. ANA PARÇALAR (Fırın içindeki her türlü çalış ma üretici tarafından yetki verilen kimselerce yapılmalıdır) Aş ağıdaki parçalara eriş im için sol yan ve arka panelleri sö künüz: - Su elektrovalfi, buhar kondenser boruları, akış regülatö rü ve enjektö rler. - Baypas sensö rü ve tüpü. - Emniyet termostatları. - Kazan su giriş elektrovalfleri. - Kontrol devresi soğutma fan birimi. - Fırın odası fan birimi. - Buhar kazanı(eğer varsa) ve kazan su seviye ve ısı kontrol sensö rleri. - Konvektö r ve boyler hava üfleme yakıcıları. - Gaz valfleri. - Brülö r hava basınç anahtarları. - Gaz giriş basınç anahtarı. - Buhar kazanı drenaj valfi( modele bağlı olarak manüel yada motorlu iş letim) - Fırın odası ısı sensö rü. Aş ağıdaki parçalara eriş im için kumanda panelini açınız - Ana anahtar/piş irme çevrimi seçicisi ve zamanlayıcı. (sadece Fonksiyonel seviyeler T4) - Elektronik kontrol paneli. - Güvenlik termostatları bağlama düğmesi.(cihazın altından da eriş im mümkündür) - Sigortalar. - Ses filtreleri. - Kapı genlik mikro anahtarları. - Ateş leme ve alev kontrol cihazları. - Fırın ışık güç transformatö rü. - Düşük hız motor rö lesi. (sadece Fonksiyonel seviyeler T4-T6 ) - Fırın odası için diş li motor ve otomatik havalandırma.mikro düğmesi(sadece Fonksiyonel seviye T6 ) - Işıklı brülö r bağlantı butonları. 15/15

16 III. KULLANIM TALİMATLARI b) Kolu bırakın. Cihazı kullanmaya baş lamadan ö nce, cihazın doğru ve en iyi ş ekilde kullanımı ile ilgili ö nemli bilgiler içeren kullanım el kitabını dikkatle okuyun. Fırının diğer ö zellikleri yada yemek piş irme tarzı ile ilgili daha fazla bilgiye gerek duyarsanız, bö lgenizde bulunan satış temsilcisine baş vurun. Atık gaz ve buhar kanallarının kapanmaması için, tava yada diğer kap kaçağı fırının üstüne koymayın. Brülö rler, alevin düzgün dağılımı ve yanmayla ilgili diğer parçalar her altı ayda bir kalifiye bir teknisyen tarafından kontrol edilmelidir. Cihazın genel bakımı (en azından yılda bir kez) düzenli olarak yaptırılmalıdır. Bunun için bir bakım anlaş ması yapmanızı ö neririz. Bazı modellerde, gıda malzemesinin iç sıcaklığını ö lçen sıcaklık sensö rü bulunur. Bu sensö r çok hassas olduğu için, (ö zellikle tekerlekli cihazlarda) darbe ile yada aniden sö kerek yada takarak zarar vermekten mutlaka kaçının. Sıcaklık sensörü nü n kullanım hatası nedeniyle bozulması hali, garanti kapsamı dışında kalmaktadır. Cihazı karışık piş irme konumunda çalış tırırken sıcaklığı C nin üzerine çıkarmayın. Aksi takdirde kabinin sızdırmazlık sağlayan parçalarını olumsuz etkileyebilir. Fırını kullanırken, sıcak havanın kabin içinde düzgün dolaş ması için kaplar arasında en az 40 mm boş luk bırakın. Fırını özellikle buharla pişirme konumunda çalış t ır ırken yiyeceklere kabin içindeyken tuz koymayın. Yemek pişirirken yanma özelliğ i bulunan yü ksek alkollü içecekler kullanmayın. 1. FIRIN KAPAĞ ININ AÇILMASI ve 10 RAFLI MODELLER a) Kapak kolunu çekerek kaldırın. Kapak, fırının içindeki buharın boş almasını sağlayacak kadar aralanacaktır. Program henüz tamamlanmamış olsa bile durur. c) Fırın kapağını ardına kadar açmak için kolu tekrar alt kısmından tutarak çekin ve kaldırın RA FLI MODELLER Önemli : Yanma Tehlikesi. Cihaz sıcak iken kapıyı dikkatle açınız a) Kapak kolunu, yatay konuma gelene dek saat yö nünün tersine çevirin. Kapak, fırının içindeki buharın boş almasını sağlayacak kadar aralanacaktır. Program henüz tamamlanmamış olsa bile durur. b) Kolu çekin: kapağın tamamen açılması için biraz kuvvetli çekmeniz gerekir. Önemli : Yanma Tehlikesi. Cihaz sıcak iken kapıyı dikkatle açınız 2. FIR IN KAPAĞ ININ KAPATILMASI VE 10 RAFLI MODELLER Kapağın kapanması için sadece itmeniz yeterlidir RAFLI MODELLER a) Kolu yatay konumda tutarak itin. b) Kapağı fırına dayadıktan sonra, kol tekrar düş ey konuma gelene kadar saatin tersi yönü nde çevirin. 16/16

17 3. KONTROL PANOSU TANIMI 3.1 TANITIM Fırının işlevlerini kolayca anlamak için, bu kitapçığın arkasındaki katlı kağıtta bulunan ve fırınınızın modeline ait kontrol panosunu gö steren ş emaya bakın. 3.2 STANDART KONTROLLER S1 Ana şalter L1 Fırın Çalışıyor uyarıışığı T8 Dijital Termometre/Termostat: fırın sıcaklığınıkontrol eder. TM Saat: piş irme süresini ayarlar PRB Dijital Termometre/Termostat: gıda maddelerinin iç sıcaklığını kontrol eder kullanırken kapının üst kısmındaki RH kolu yardımıyla kabindeki hava menfezini elle açarak elde edilir Ö ZEL PİŞİRME PROGRAMLARI CR Isıtma programı: daha ö nce piş irilmiş olan yemeklerin kısa sürede ısıtılması için gerekli ideal sıcaklık ve nemi sağlar. (maksimum sıcaklık 250 C). Not: Altı işlev seviyesine sahip fırınlarda bu program, AUTO seçeneğinde bulunur. Daha fazla bilgi için KULLANIM TALİMATLARI: İş lev seviyesi 6 bö lümüne bakın. Pişirme programınıbaşlat/sonlandır dü ğmesi (Sadece T4 ve T6 da kullanılır) 3.3 TEMEL PİŞİRME PROGRAMLARI Dü şü k ısıda pişirme programı: düşük ısıda uzun süre piş iren bu program, büyük et parçalarının piş irilmesi için idealdir. Bu program kullanılırken ısı iletimi (C1) ve buharda (C3) kullanılır. C1 Isı iletimi ile pişirme: 300 C ye kadar fırında kızartma ve ızgara için idealdir. C2 Karışık pişirme: yiyeceklerin yumuş ak kalması için hem ısıtıcıları hem de buhar üreticisini aynı anda çalış tıran bu program, ısı iletimi ile buhar üretimini birleş tirmektedir. (maksimum sıcaklığın 250 C olması gerekir.) C3 Buharla pişirme: Haş lama için idealdir. (buhar sıcaklığı: 100 C) Sıcaklık sensörü yardımıyla pişirme: bu piş irme yö nteminde 0 C ile 99 C arasındaki yiyecek sıcaklığı (iç sıcaklık) hassas olarak kontrol edilir. Bütün piş irme programlarında kullanılabilir. İç sıcaklık istenen dereceye ulaş tığı zaman piş irme programı otomatik olarak sona erer. Dü şü k hız ve düşü k enerji programı: Hafif hamur tatlıları yada hassas piş irilmesi gereken diğer yiyecekler için idealdir. Diğer tüm piş irme programlarında kullanılabilir. C4 Düşü k sıcaklıkta buharla pişirme: vakumlanmış gıdaların piş irilmesi yada hassas piş irme için ve 30 C-90 C arasında buz çö zme iş lemi için idealdir. Not: 6 işlev seviyesine sahip fırınlarda bu seçenek, normal buhar programını (C3) 100 C nin altında çalış tırarak elde edilmektedir. Geçici Durdurma: bu işlevi kullanarak programa bir duruş eklediğiniz zaman, piş irme programını daha geç baş latabilir yada iki piş irme programı arasında (yemeği kontrol etmek için) bir duruş yaratabilirsiniz. C5 Otomatik nem alıcılı ısı iletimi programı: bu program, istendiği zaman fazla nemi alarak susuz piş irme için ideal ortam sağlar (maksimum sıcaklık 300 C). Not: T4 işlev seviyesine sahip fırınlarda bu seçenek, normal ısı iletimi programını (C1) 17/17

18 3.5 EK İŞLEVLER Fırının hızlı soğ utulması: bu işlev, bir piş irme programından daha düşük sıcaklıkta çalış an bir baş ka programa geçmek için kullanılır. Bu işlev, fanın çalış masını ve (sadece 4 ve 6 iş lev seviyeli fırınlar için) otomatik su püskürtmeyi fırın kapağı açıkken bile kontrol eder. Önemli : Yanma Tehlikesi. Cihaz sıcak iken kapıyı dikkatle açınız Programıekranı(sadece 6 işlevli fırınlarda): bu gö rüntü panosu, ilgili izleme butonlarını kullanarak istediğiniz programı bulmanızı ve seçmenizi sağlar. Program arşivinin yönetimi (sadece 6 işlevli fırınlarda): bu butonlar, piş irme programlarında değiş iklik yapmanıza, hafızaya almanıza yada hafızadan silmenize olanak sağlar. Kapının açık olduğunu bildiren uyarı ışığı. Elle kumandalısu pü skü rtme: bu iş lev, piş irme sırasında fırındaki nem seviyesini anında arttırır. Temizleme programı: bu iş lev, fırını yarı otomatik temizleyen bir programı devreye alır. (bkz. Temizlik bö lümünde paragraf 6.3). Pişirme programında ayarlanan değ erleri görmek: bu iş lev, program değerlerini bir defada kontrol etmenizi sağlar. Ardışık faz kontrolü ve uyarıışıkları: bu işlev, birden fazla aşama içeren piş irme programlarını otomatik olarak ayarlamanızı sağlar. (4 işlev seviyeli fırınlarda ardışık iki aşama, 6 işlev seviyeli fırınlarda altı aşama programlayabilirsiniz) RC ya da RB :Konvektör brü lörü (RC) ve Kazan Brü lörü (RB) için ışıklı reset butonları. Eğer brülö rlerin biri ya da her ikisi birden sö nerse ilgili buton lambası yanar.reset butonuna basmadan ö nce on saniye bekleyiniz. Brülö r otomatik olarak ateş lenecektir. Eğer yine ateş lenmiyorsa yerel teknik servisinize baş vurunuz. Not : - 20 GN 1/1 modellerinde konventö re bağlı iki kazana bağlı sadece bir brülö r bulunmaktadır. Bu modeller bu yüzden iki RC butonuna ve bir RB butonuna sahiptir GN 2/1 modellerinde, her iki konvektö r ve kazana ait iki brülö r bulunmaktadır. Bu modeller bu yüzden iki RC butonuna ve bir RB butonuna haizdir. RC1)- Ü st sıcak hava konvektö rü RC2)- Alt sıcak hava konvektö rü RB1)- Ü st buhar kazanı RB2)- Alt Buhar kazanı Elektronik nem kontrolü (sadece 6 işlevli fırınlarda): bu kontrol, ısı iletimi, karma ve ısıtma programlarını kullanırken nemi istediğiniz seviyede tutmaya yarar. Elle kumandalı yada otomatik program (sadece 6 işlevli fırınlarda): bu işlev elle kumanda yada otomatik olarak kumanda etmenize olanak verir. Otomatiği seçerseniz, cihazın hafızasında bulunan programlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. HACCP butonu (istek üzerine ilave edilir): bu buton, H.A.C.C.P (Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) standartlarına uygun piş irme programlarını kaydetmenize olanak sağlar. Piş irme parametrelerini cihaza yerleş tirilen sisteme göre ya cihaza bağlı bir yazıcıdan çıkış olarak alabilir yada doğrudan bilgisayara kaydedebilirsiniz. 18/18

19 3.7. BUHAR Ü RETİCİSİNİN YÖ NETİMİ İş lev seviyesi T6 Kazandaki suyun elle kumandalı olarak boş altılması: Kazanı boş altmanız için A butonuna basmanız gerekir. Fırını kullanmadan önce şu noktaları mutlaka kontrol edin! - dış elektrik emniyet anahtarı bağ lanmış olmalı. - Gaz kesme vanasıaçık olmalı. - Su kesme vanalarıaçık olmalı. - Kazan atık su kolu kapalı konumda olmalı (bu kural, sadece bu kolun bulunduğ u modeller için geçerlidir.) MODEL 20 GN 2/1 T4 Diğer tüm modellerde kazanı boş altmak için, kontrol panosunun altına yerleş tirilmiş olan kol kullanılır. Önemli! Kaynar su tehlikesi. Kazanı manüel olarak boş altırken dikkatli olunuz. Önemli! Kazanın içinde kireç tortusu oluş masını ö nlemek için: Tedarik Edilen suyun gerekli ö zelliklere haiz olduğundan emin olunuz. Kazanı her gün bitiminde boş altınız. Kazanın durumunu gösteren uyarıışığı: -off (Kapalı): kazan hazırdır. - on(açık) : kazan ö n ısıtma yapıyor. Işık sönene kadar bekleyin. -yanıp sönüyor: kazan boş yada kazana su doluyor. Fırına su gelip gelmediğ ini kontrol edin. Kireçlenme seviyesi uyarı ışığı: kazanda oluş an kireç temizlenmeyi gerektirecek kadar çoğaldığı zaman bu lamba yanar. Kireci temizlemek için 6. paragrafta verilen talimatları uygulayın. 19/19

20 FIRININ KULLANIMI 4. T4 İŞLEV SEVİYESİ 4.1. FIRINI AÇMAK İÇİN Fırını açmak için S1 ana ş alteri üzerindeki düğmeye basmanız yeterlidir TÜ M MODELLERDE - Yeş il sinyal ışığı L1 yanar. - Kontrol panosunun aydınlatması aktif hale geçer. - Termometre/termostat ekranı TS fırın sıcaklığını gö sterir. - Fırın lambası yanar BUHAR KAZANLI MODELLERDE - Kazan dolmaya baş lar. (Piş ir ve beklet: bu seçenek sadece Isı İletimi ve buharlı piş irme programlarında ve sadece düşük hız ve düşük enerjide vardır.) İstediğiniz piş irme programını seçtikten sonra TS termostatının, TM saatinin ve sıcaklık sensö rü PRB nin ekran ışıkları yanıp sönmeye baş layarak programlanmak için hazır hale geçer. (ekranda kesikli çizgilerin olması, boş ekran anlamına gelir.) 4.3. PİŞİRME SICAKLIĞ ININ AYARLANMASI - Termostat topuzu TS yi saat yö nünde çevirin. - Sıcaklık değerleri ekranda hemen yanıp sönmeye baş lar. (yanıp sö nen uyarı ışığı) - kazandaki su ısınmaya baş lar. (sürekli yanan uyarı ışığı) - Kazan hazır (lamba sö ner) FIRINI KAPATMAK İÇİN Fırını kapatmak için S1 ana ş alteri üzerindeki düğmeye iki saniye süreyle basmanız yeter. Düğmeye iki saniyeden daha kısa süre basarsanız fırın kapanmaz PİŞİRME ŞEKLİNİN SEÇİLMESİ Fırını çalış tırdığınız zaman, piş irme programlarına ait uyarı ışıkları yanıp sö nmeye baş lar. İlgili düğmelere basarak ihtiyacınız olan piş irme programını seçin. (ö rneğin karma C2). Diğer düğmelerin uyarı ışıkları kapalıyken, seçtiğiniz düğmenin uyarı ışığı yanar. Not: Bu aş amada: - Bir baş ka program düğmesine basarak piş irme programını değiş tirebilir; - Düşük fan hızı ve düşük enerji seçeneğini tercih edebilir; - İstediğiniz sıcaklık değerine (ö rneğin 200 C ye) ulaşınca topuzu çevirmeyi bırakın. Ekrandaki yanıp sö nme yaklaşık 5 saniye sonra sona erer ve sıcaklık değeri kaydedilmiş olur. Not: Her bir piş irme programının (ö rneğin C1, C2 vs. nin) maksimum sıcaklık sınırı vardır; TS kontrol topuzunu bu sıcaklık değerinin üzerine çıkacak ş ekilde dö ndürmeniz mümkün değildir. Buhar çevrimi programı C3 e gelince, program otomatik olarak 100 C ye ayarlandığıiçin sıcaklık ayarıyapmanız gerekmez PİŞİRME SÜ RESİNİN AYARLANMASI Saat topuzu TM i saat yö nünde çevirin. - Piş ir ve beklet seçeneğini tercih edebilirsiniz. - Saat ayar değerleri saat ve dakika olarak ekranda yanıp sö nmeye baş lar. - İstediğiniz değere ulaşınca (örneğin 20 dakika) topuzu çevirmeyi bırakın. Yaklaşık 5 saniye sonra ekrandaki yanıp sö nme sona erer. 20/20

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet!

İÇİNDEKİLER. ! Emniyet! İÇİNDEKİLER Kumanda paneli + kullanma talimatları Program 1A91 1:1 Program 1C91 2:1 Program 1M91 3:1 Program 1C01 4:1 Madeni para ö lçeri olmayan makine..5:1 Madeni para ile çalış tırılan makineler için..6:1

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bu makine sadece su ile kullanılabilir. Asla kuru temizleme maddelerini kullanmayınız.

İÇİNDEKİLER. Bu makine sadece su ile kullanılabilir. Asla kuru temizleme maddelerini kullanmayınız. İÇİNDEKİLER Kumanda paneli + kullanma talimatları Program 2A01 1:1 Program 2G01 2:1 Program 2H11 3:1 Program 2L01 4:1 Program 2M01, 2M11, 2W01..5:1 Program 2H01 6:1 Program 2H01, 2H02, 2F01, 2F02, 2M11,

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60

Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 Uzaktan Kumandalı Kablosuz Motorlu Silindir KULLANMA KILAVUZU URC 60 UZAKTAN KUMANDALI SİLİNDİR ve MONTAJI Açma Silindir Topuz Tam Tur Kilitleme Tur Kilitleme Topuz Vidası Gösterge Kapıdaki silindiri çıkartın.

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre PCE-DC 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Pens Ampermetre

Detaylı

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU

MĐCRO HERMETĐK ŞOFBEN KULLANMA KILAVUZU PINAR EMAYE ISI GEREÇLERİ MERMER MADEN İNŞAAT SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. Organize sanayi Bölgesi 8. Cadde 26110 ESKİŞEIİR / TURKEY Tel :+ Tel + 90.222.236 00 91 Fax : 0.222.236 0032 e-mail : www.pinaremaye.c

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İs letme Talimatı Bellek tus u As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kis ilere iletiniz! Bu

Detaylı

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ

Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Ç AMAŞ IR KURUTMA MAKİNESİ- T3300S,TD3030 SERİLERİ Uyarı : Emniyetiniz iç in bu kılavuzdaki bilgiler yangın veya patlama tehlikesini minimuma veya mülkiyete zarar gelmesini kiş isel yaralanmayı veya ölümü

Detaylı

TEL: 0212 2370749 0212 2370750 0212 2370751 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347. Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi.

TEL: 0212 2370749 0212 2370750 0212 2370751 0212 2370759 BELGEGEÇER: 0212 2548347. Genelağ: www.mutfakmerkezi.com E-posta: satis@mutfakmerkezi. Konveksiyonlu Yemek Pişirme Fırını Modeli : AMKF4 İşlev: Elektrikli Rezistansla Çalışan Fanla İçindeki Isıyı Dağıtan Hızlı Pastane Tipi Pişirme Fırını : 798 x 792 x 567 mm Çalışma Elektriği : 220 Volt

Detaylı

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 tr Montaj ve İşletme Talimatı Bellek Tuşları Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere iletiniz! Bu

Detaylı

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak üretilmiş olan cihazınızı güven ve maksimum verimle kullanmanıza yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Değerli Müşterimiz, Hedefimiz, modern tesislerimizde, dikkatli bir şekilde üretilen, özel olarak test edilen, beklentilerinizin de ötesinde kaliteli ürünler üretmektir. Kılavuzumuz en son teknoloji kullanılarak

Detaylı

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001

TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 TRIFAZE START-STOP KONTROL KARTI (TOUCH ARKADAN MONTAJ) KULLANIM KILAVUZU AKE-T-TSSA-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini Gaz valfi bağlı

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

1 Nem Kontrol Cihazı v3

1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM KONTROL CİHAZI v5.0 Nem Kontrol Cihazı v3.0 1 Nem Kontrol Cihazı v3 NEM Havada bulunan su buharı miktarına nem denir. Nem ölçümlerinde mutlak nem, bağıl nem ve spesifik nem hesaplanır. Mutlak nem birim

Detaylı

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. JM-110LRE SICAK VE SOĞUK ETĐKET VE BOY KESME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda yardımcı

Detaylı

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex

- GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH - GSP 3 Gaz Dedektörü - GSP3-flex Kullanıcı Kılavuzu Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası için kılavuzu muhafaza edin!

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre

Kullanım Kılavuzu Dijital Pens Ampermetre PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Dijital

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR

Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü SM10 EMS için Güneş Enerjisi Modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 7 747 006 086 05/2006 TR İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin.................................

Detaylı

HT 300 SET ODA TERMOSTATI

HT 300 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar:

Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları. 1.0 Genel Uyarılar: Vertex PolyCure 25 için Kullanım Talimatları 1.0 Genel Uyarılar: 1.1 Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 PolyCure 25 kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve

Detaylı

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001

ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 ELEKTRİKLİ KONV. FIRIN KONTROL KARTI (7 TFT TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-TT-EKF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.RÖLE KARTI VE ÖLÇÜLERİ 3.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 4.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka

Detaylı

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X

DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X DAVLUMBAZ TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HCT 60 1/X HCT 90 1/X 1 2 3 4 5-1 - 6 7 8 9 10-2 - 11 12 14 13 15-3 - 16 17 A B C D E 18 19 20 04307553/1N - KB170s.n. - 4 - KURULUM VE KULLANIM TALIMATLARI TANIMLAMA

Detaylı

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük

3. D.Ü. kontrol kartını değiştiriniz. 2.Akımdan dolayı giriş voltajı çok düşük Hisense Inverter Ticari Seri Kaset ve Kanallı Tip Split Klima Arıza Kodları 1. Dış Ünite Hata Kodu Dış Ünite veya iç ünite durduğunda, kompressör durur. Dış ünite ekranında aşağıdaki kodu belirir. Hata

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR

KULLANIM ALANLARI SERTİFİKALAR AÇIKLAMALAR MİKROİŞLEMCİLİ BRÜLÖR KONTROL RÖLESİ ESA GENIO SERİSİ ÖZELLİKLERİ Besleme gerilimi 115 / 230 Vac Frekans 45-65 Hz Güç tüketimi (Çıkışlar hariç) 10 VA, maksimum Çalışma sıcaklığı 0-60 C Stoklama sıcaklığı

Detaylı

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6303 5765 10/2004 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü SM10 EMS için Solar Modül Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz İçindekiler 1 Emniyetiniz İçin................................. 3 1.1

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

DÖNER EKMEK FIRINI KONTROL KARTI (7 SEG TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-T7-DEF-001

DÖNER EKMEK FIRINI KONTROL KARTI (7 SEG TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-T7-DEF-001 DÖNER EKMEK FIRINI KONTROL KARTI (7 SEG TOUCH) KULLANIM KILAVUZU AKE-T7-DEF-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır

Detaylı

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu

Pirinç Beyazlık Ölçer. Kullanma Kılavuzu Pirinç Beyazlık Ölçer Kullanma Kılavuzu 2 Özellikler Ölçme Metodu : Yansıtmalı ölçüm Ölçülebilen Ürünler : Glütensiz Parlatılmış Pirinç, Glütensiz Esmer Pirinç, Glütensiz Yıkanmış pirinç, Glütenli Parlatılmış

Detaylı

PROGRAMLANABİLİR TRİSTÖR KONTROLLÜ KUTUP DEĞİŞTİRİCİLİ YAĞ SOĞUTMALI REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU

PROGRAMLANABİLİR TRİSTÖR KONTROLLÜ KUTUP DEĞİŞTİRİCİLİ YAĞ SOĞUTMALI REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU PROGRAMLANABİLİR TRİSTÖR KONTROLLÜ KUTUP DEĞİŞTİRİCİLİ YAĞ SOĞUTMALI REDRESÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazı devreye almadan önce kullanma talimatını mutlaka okuyun. CİHAZIN İLK KURULUMU Cihazınızı koyacağınız

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu 6302 0489 06/97 TR Montaj ve Bakım Kılavuzu SU 160 300 serisi Boylerler Lütfen saklayınız İçindekiler 1 Genel..................................................... 3 2 Boyutlar ve Bağlantılar.......................................

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

elektrikli ısıtıcılar electric heaters KURULUM TALİMATI PLASTİK ELEKTRİKLİ ISITICI Elektrikli ısıtıcıyı resimde gösterilen şekilde, içerisinde daima su bulunmasını temin etmek üzere, yatay olarak monte

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1 D53R Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Cihazın Verileri... 3 1.1. Cihazın Genel Özellikleri... 3 1.2. Teknik Veriler... 3 2. Montaj... 3 3. Kullanım... 7 3.1. Buton ve Sesli Işıklı İkaz Fonksiyonları...

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için

Kullanma Kılavuzu. Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için 6301 0181 05/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Özel Kazan Logano GE434 / Logano plus GB434 (Atmosferik Brülörlü) Kullanmadan önce dikkatlice okuyunuz! Önsöz Sayın Müşterimiz, Buderus'un

Detaylı

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu Gaz Dedektörü GSP1 Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası

Detaylı

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı:

HASTA KILAVUZU. Hasta adı-soyadı: HASTA KILAVUZU Hasta adı-soyadı: Icare HOME (Model: TA022) HASTA KILAVUZU TA022-035 TR-3.1 3 Giriş Bu kılavuz, Icare HOME tonometrenin nasıl kullanılması gerektiği konusunda size yol gösterecektir. Tonometreyi

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız!

VIESMANN. Kullanma Kılavuzu VITOTROL 200. Sistem işleticisi için. Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda. 5580 516 TR 3/2006 Lütfen saklayınız! Kullanma Kılavuzu Sistem işleticisi için VIESMANN Bir ısıtma devresi için uzaktan kumanda VITOTROL 200 3/2006 Lütfen saklayınız! Emniyet uyarıları Emniyetiniz için Cana ve mala gelebilecek zarar ve tehlikeleri

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 BU KUMANDAYI ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KURULUMU KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA,

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı

ELITE PR DİKKAT. O ayar sıvısı seti M) Enjektör valfi için redüksiyon. Duvara Montajı ELITE PR Paket İçindekiler: A) "ELITE PR" ph ve REDOX kontrol cihazı B) PVC Crystal 4x6 ile emme cihazı (2 m) C) Polietilen hortum (3m) D) Bağlantı vidası (φ=6 mm) E) Emme çekvalfi F) FPM basma çekvalf

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı

TEKNİK ARIZA TABLOSU

TEKNİK ARIZA TABLOSU TEKNİK ARIZA TABLOSU Kombi Durumu Arıza Muhtemel nedeni Çözüm Brülör ateşlenmiyor Gaz bezlemesi arızası Gaz basıncını kontrol Gaz besleme ventilini veya gaz şebekesi emniyet valfi müdahalesini kontrol

Detaylı

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU

TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES Dijital Toprak direnci ölçer TES-1700 KULLANMA KLAVUZU TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP ı. GÜVENLİK BİLGİSİ Ölçü aleti ile servis ya da çalışma yapmadan önce aşağıdaki güvenlik bilgilerini dikkatle okuyunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzu. testo 810

Kullanım kılavuzu. testo 810 Kullanım kılavuzu testo 810 2 Ürünün kullanılması testo kısa kullanım kılavuzu 810 1. Koruma kapağı: Durma pozisyonu 2. Kızılötesi sensör 3. Hava/sıcaklık sensörü 4. Ekran 5. Kontrol tuşları 6. Batarya

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

ankastre ve setüstü ocak

ankastre ve setüstü ocak ankastre ve setüstü ocak İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri 5 Ocağınızın Kurulumu 6 Elektrik bağlantısı ve güvenlik 8 Gaz bağlantısı ve güvenlik 9 Gazlı Ocakların Gaz Tipine Göre Ayarlanması 10 Kumanda

Detaylı

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız.

1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. ÇALIŞTIRMA 1- Su ve elektrik tesisatının yukarıda anlatıldığı şekilde yapıldığını kontrol ediniz. 2- Hidroforun besleyeceği tesisattaki tüm muslukları kapatınız. 3- Hidrofor emme hattındaki vanayı tamamen

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı!

Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Avrupanıın en hızlı satan gazifikasyon kazanı! Yeni nesil Ventum gazifikasyon kazanları çok sessiz, verimli ve ekonomik bir sistem olarak tasarlanmıştır. Geniş yanma odası 7 saate kadar ısıtmaya yetecek

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır.

1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan vasıfsız bir çalışan olmamalıdır. Vertex MultiCure için Kullanım Talimatları 1.0. Genel Uyarılar: 1.1. Cihaz kullanılmadan önce bu kullanım kılavuzu dikkatle okunur. 1.2 Bu cihazı kullanan kişinin işinde profesyonel olması gerekir ve sıradan

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar

KULLANIM KILAVUZU. SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli kaset tipi Köşe modeli FXK25LVE FXKQ25MVE FXKQ25MAVE FXK32LVE FXKQ32MVE FXKQ32MAVE FXK40LVE FXKQ40MVE FXKQ40MAVE FXK63LVE FXKQ63MVE FXKQ63MAVE

Detaylı

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU

NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU NUMUNE KURUTMA FIRINI MODEL: A116115 KULLANMA KILAVUZU Fabrika Adres : İkitelli Organize San. Bölgesi İPKAS San Sitesi 10/A Blok No: 7 / 9 İkitelli / İstanbul Tel : (0212) 549 94 96 Fax : (0212) 549 94

Detaylı

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com

Soğuklarda sıcacık ve keyifle kullanmanız dileğiyle. AYIŞIĞI CONCEPT. www.ayisigiconcept.com KULLANIM KILAVUZU 1 Değerli Müşterimiz: Bu kullanım kılavuzu Ayışığı Concept in tüm ısıtıcı masa modelleri için hazırlanmıştır. Güvenlik kuralları ve standartlarına uygun imal edilen yüksek kaliteli ve

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler

İÇİNDEKİLER. Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler İÇİNDEKİLER Önlemler Önemli Bilgiler Ürün İnceleme LCD ekran Telsiz şeması açıklamaları Temel işlemler- Gelişmiş özellikler 2 3-4 5 5 6 1 Değerli Müşterimiz LUITON LT- 002 ürününü tercih ettiğiniz için

Detaylı

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU Ürünün Takılması 50 cm 50 100m = x4 50 cm Dedektörle Reflektör arasında net bir görüş hattı sağlayın 8-100 m Sert yüzeylere (strüktürel duvar veya kiriş) monte edin 18 50m = x1

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 460 ASB 860 ĠÇĠNDEKĠLER 2 I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

MRL 200 - RF Oda Termostatları

MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF Oda Termostatları MRL 200 - RF oda termostatı, kablosuz bir oda termostatıdır. Bu termostat her türlü ısıtma ve soğutma sistemlerini kontrol etmek için dizayn edilmiş ve her türlü termostatın

Detaylı

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU

SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIE KULLANMA KILAVUZU SOS BEIN-MARIEYĠ ÇALIġTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ ASB 470 ASB 870 2 ĠÇĠNDEKĠLER I Sos Bein-Marie Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik

Detaylı

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301

PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 PATATES SOYMA MAKİNASI KONTROL KARTI (2,4 TFT DOKUNMATİK DİKEY TİP) KULLANIM KILAVUZU AKE-PSM-301 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 Ölçüme hazırlık / Ölçüm... 5 4.1 AC Akım ölçümü... 5 4.2 DC

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH2006 TH2006RF RV0356 DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli durumlarda kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Sızıntı Dedektörü PCE-LD 1

Kullanım Kılavuzu Sızıntı Dedektörü PCE-LD 1 PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah Ataman Sok. No.:4/4 Türkiye Tel: 0212 471 11 47 Faks: 0212 705 53 93 info@pce-cihazlari.com.tr www.pce-instruments.com/turkish Kullanım Kılavuzu Sızıntı

Detaylı

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI

BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI BULUMOUNT-4 NUMUNE BAKALİTE ALMA CİHAZI KULLANMA KILAVUZU BMS Bulut Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dolapdere Sanayi Sitesi Ada 4 No : 7-9 Başakşehir / İSTANBUL-TURKEY

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

HT 300 ODA TERMOSTATI

HT 300 ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve ekonomik

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP KABLOSUZ ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU WT-02 HP, kablolu bağlantıya ihtiyaç duymadan, normal bir çalışma ortamında termostatla verici arasında 30 m.ye kadar radyofrekans iletişimi sağlayarak

Detaylı

TEZGAH ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI

TEZGAH ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI TEZGAH VE BAKIM TALİMATI PRES TEZGAHI 1.Malzemeye uygun olarak kurs ayarı ve koç masa arası mesafe ayarını yap. 2. Kalıpları tezgaha monte et. 3.Tezgahın şalterini aç. 4.Tezgahta çalışmaya başla. 5.Presleme

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı