ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT"

Transkript

1 Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý ÞAHÝNLER DÝYARI-6 BANKALAR VE YARGI 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... Ve yine kazmaya baþladýlar... Erdoðan Baybars ZEMBEREÐÝ KURULMUÞ OYUNCAK Ali Osman 7 MART OLMASAYDI 9 MART ÞEHÝTLERÝNÝ ANMAZDIK... Dolgun Dalgýçoðlu ANNE SÜTÜNÜN KOMÜNÝST VE ATEÝSTÝ Mehmet Levent HUGO AMA 'BOSS' DEÐÝL, DEVRÝMCÝ Elvan Levent Bankalar Birliði'nin tüm gazetelerde yayýnlanan ücretli ilanýna Faiz ve Mazbata Maðdurlarý Komitesi'nden çok sert tepki geldi... Kazým And Hepimiz Spartaküs Faiz ve Mazbata Maðdurlarý Komitesi Genel Koordinatörü Kazým And dün yaptýðý yazýlý açýklamada, "Maruz býrakýldýðýmýz ekonomik soykýrýma son verebilmenin tek çýkýþ yolu, Kýbrýs Türk halkýnýn her bireyinin birer Spartaküs olmasýdýr" dedi... And: Borçlar anaparanýn birkaç yüz katýna ulaþýrken, borçluya yýl sonu itibarý ile toplamda %65 civarýnda faiz iþleten saygýdeðer kredi saðlayýcýlarýmýz böyle bir ekonomik iliþkiyi hangi ahlak, hangi ekonomik teori ve hangi ekonomik akýl ile açýklayabilirler? "Aslýnda gerçek suçlular, bu vurguna ve soyguna, bu ekonomik soykýrýma göz yuman ve 'ahlaklý kredi saðlayýcýlarý' ile tamamen duygusal iliþkiler içerisinde olan bazý siyasilerle siyasi partiler içindeki çýkar gruplarýdýr" sayfada 'Haber berdar' gaz azetesinin avuka vukatý Alpet ile ilgili yayýnlarýn yýnlarýn durdur durulmasý ulmasý ve daha ileriye e götür ötürülmemesi ülmemesi için... Altýnbaþ'tan 1 milyon sterlin istedi Vakkas Altýnbaþ Vakkas Altýnbaþ'ýn damadý Bulut Akacan ile yaptýðý pazarlýkta Avukat Enver Öztürk, þirketin gelecekteki müþaviri olarak bu paranýn kendisine ödenmesini istedi... Öztürk, gizlice kayda alýnan konuþmasýnda þöyle dedi: Benim Sofu Bey'e teklifim, 650 bin sterlin deðerinde bir villam var. Onu 1,150,000 sterline alsýnlar. Bana 500 bin sterlin müþavirlik parasý ödesinler, ön ödeme olur. Toplam 1 milyon sterline anlaþýrýz. Böylelikle hiçbir basýnda çýkmayacak... Dost olalým... Enver Öztürk'ün konuþmasýný içeren ses kaydý Kýdemli Yargýç Bertan Özerdað'a emare olarak teslim edildi ve yargýcýn makamýnda hep birlikte dinlendi... (3. sayfada "Afrika'dan Mektup"ta) DOMUZ GRÝBÝ Kemal Öner Erüreten in tahlil sonuçlarý pozitif çýktý sayfada

2 YAÐMUR BEKLENÝYOR KKTC'de Cuma ve Pazar günü yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesinden yapýlan açýklamaya göre, 7-13 Mart tarihleri arasýnda hava alçak basýnç sistemi ile genellikle ýlýk hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak. Buna göre hava, yarýn az bulutlu, zamanla parçalý ve çok bulutlu, Cuma günü parçalý ve çok bulutlu, bir ara yer yer hafif yaðmurlu, cumartesi günü parçalý ve az bulutlu, pazar günü parçalý bulutlu, sabah saatleri yer yer hafif yaðmurlu, pazartesi günü parçalý bulutlu, salý günü az bulutlu, zamanla parçalý çok bulutlu geçecek. ASKERÝ YASAK BÖLGEYÝ ÝHLAL Polis'in, Lefkoþa Yiðitler Burcu Parký'nda birici derecede askeri yasak bölgeyi ihlale ederek Güney Kýbrýs Rum Yönetimi bölgesine, yetkili makamdan izin almadan geçtiðini tespit ettiði 32 yaþýndaki AE'yi tutukladýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, olay önceki gün saat 00.30'da meydana geldi. ÇIKAN YANGINDA 60 RULO BALYA TAMAMEN YANDI Lefkoþa-Gazimaðusa anayolunun güneyindeki "King Doom" düðün salonu yanýnda muhafaza edilen Mehmet Eray'a ait 60 rulo balya, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çýkan yangýnda tamamen yandý. Polisten verilen bilgiye göre, olay önceki gün saat 19.30'da meydana geldi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði bildirildi. ELEKTRONÝK POSTA YASASI'NA AYKIRI HAREKET Polis'in yaptýðý denetimlerde, Gazimaðusa'da "Genç Ýnternet Cafe ve Moon Ýnternet Cafe" isimli iþyerlerinde izinsiz tele kulak adý verilen cihazlarýn alt kurulumu yapýlarak para karþýlýðý internet üzerinden görüþme yaptýrýldýðýný tespit ettiði bildirildi. Polis basýn bülteninde "Elektronik Posta Yasasýna Aykýrý Harekette Bulunmak" baþlýðýyla yer alan tespitin önceki gün yapýldýðý ve iþyeri iþletmecisi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý belirtildi. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. ÝÞTEN ATILDI DÝYE ÝÞYERÝNÝN CAMLARINI KIRAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Polis, iþten çýkarýlma gerekçesiyle "Hak-Met Finans" isimli iþyerinin çamlarýný taþ atarak kýran 34 yaþýndaki N.Ö. isimli erkeði tutukladý. Polis basýn bültene göre olay önceki akþam saat 20.30'da meydana geldi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði belirtildi. PAÞAKÖY'DE BÝR AÐILDAN 5 KUZU ÇALINDI Paþaköy'de Redif Dilek'e ait aðýldan 5 kuzu çalýndýðý bildirildi. Polis basýn bülteninde "Hayvan Hýrsýzlýðý" baþlýðýyla yer alan olayýn 2-3 Mart 2013 tarihlerinde saatleri arasýnda meydana geldiði ifade edildi. Olayla ilgili polis soruþturmasý devam ediyor. ÝKÝ SURÝYELÝ TUTUKLANDI Polis, Türkiye'den kime ait olduðu bilinmeyen bir tekneyle onaylanmýþ liman olmayan bir yerden Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yasadýþý giren 32 ve 33 aþýndaki AA ve SA isimli iki Suriye uyruklu erkeði tutukladý. Polis basýn bültende "Yasadýþý yollardan KKTC'yi Giriþ Yapmak" baþlýðýyla yer alan olay, önceki gün saat 04.00'de meydana geldi. Arap gemisi Maðusa Limaný'nda tehlike atlattý "Kaptan Mustafa" isimli Suriye bayraklý olduðu tahmin edilen Arap yük gemisi Gazimaðusa Limaný önlerinde tehlike atlattý. TAK Muhabirinin Gazimaðusa Liman Müdürlüðü yetkililerinden elde ettiði bilgiye göre, gemi önceki akþam muhtemelen manevra sýrasýnda su almaya baþladý. Gemiye, Gazimaðusa Limaný'ndan gönderilen motopomplarla müdahale edilerek ZEHRA CENGÝZ BES'Ý ZÝYARET ETTÝ Kýbrýs Sosyalist Partisi (KSP) Lefkoþa Belediye Baþkaný adayý Zehra Cengiz, dün, Belediye Emekçileri Sendikasý'ný (BES) ziyaret etti. KSP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre ziyarette, BES Baþkaný Savaþ Bozat baþkanlýðýndaki sendika yöneticilerinden sendikanýn sorunlara bakýþ açýsýný dinleyen Zehra Cengiz, seçilmesi halinde Lefkoþa için çözüm önerilerini anlattý. Zehra Cengiz ziyarette yaptýðý konuþmada Lefkoþa'nýn sorunlarýný sigara baðýmlýlýðýna benzeterek, "Nasýl ki baðýmlýlýk yaratan 4 bin zararlý maddeden kurtulmadan sigara gemideki suyun boþaltýlmasýna baþlandý. Liman giriþindeki mendireðin önünde demirleyen geminin batma tehlikesine karþý önlemlerin alýndýðý ve batma tehlikesi bulunmadýðý ifade edildi. Geminin herhangi bir yükü bulunmadýðý bildirildi. Suyun boþaltýlmasýnýn ardýndan gemi, hava þartlarýnýn müsait olmasýyla birlikte limandaki havuza alýnacak. baðýmlýlýðýndan kurtulamayýz, ayný þekilde belediyeyi baðýmlý kýlan zararlý baðýmlýlýklardan kurtulmadan da Lefkoþa özgür olamaz" dedi. Belediye'de çalýþmayan, avantadan maaþ çeken kiþilerin iþlerine son verileceðini söyleyen Cengiz, belediyenin gelirlerini toplamaya kararlý olduklarýný söyledi. Cengiz, Belediye gelirlerinin sadece yüzde 25'inin toplandýðýný ifade etti. Cengiz, LTB'nin borçlarýnýn Lefkoþa halkýndan kaynaklanmadýðýný, sorunlarý yaratanlarýn Sayýþtay raporlarýnda tespit edildiðini; sorumlularýn Mahkeme'ye sevk edileceðini söyledi. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý ÞAHÝNLER DÝYARI-6 BANKALAR VE YARGI Yaklaþýk 7 milyar insan yaþar bugün dünyada. Ve bu 7 milyarýn 4 milyarý açlýk sýnýrýnda. En aðýr iþlerde günde 1 dolara çalýþýrlar. Uluslararasý þirketler yolunu bulmuþlar. Fabrikalarýný emeðin sudan ucuz olduðu yerlerde kuruyorlar... Ve 5-10 dolara mal ettikleri ürünlerini fahiþ kârlarla dünyaya pazarlýyorlar. Tam bir vurgun ve soygun düzeni... Para babalarý ezilen insanlarýn omuzlarýna basarak viskilerini keyifle yudumluyorlar... Kimsenin bu dünya düzenini deðiþtirmesini istemiyorlar. Bunu deðiþtirmeye kalkanlarýn amansýz düþmaný kesiliyorlar. Fidel Castro ölsün diye dua ediyorlar. Chavez öldü diye bayram yapýyorlar. Daha cenazesi kaldýrýlmadan, Venezüella'nýn petrolüne kargalar gibi üþüþmek için fýrsat kolluyorlar. Dün ilan edildi. 7 milyar insanýn yaþadýðý bu dünyada serveti milyar dolarla ölçülen birkaç bin yaðlý para babasý var... Bizim þu küçücük toplumumuzdan da bir kiþi iyi bir yer kapmýþ bu zenginler listesinde... Suat Günsel Bey sýrada... 7 milyar insan arasýnda gelmek müthiþ bir baþarý! Hem de eli ayaðý tutmayan, sürekli batýp çýkan ve genelde dibe vuran bir ekonominin içindeki adam... Nasýl olur bu? Þaþmaz mý insan? Siz þaþmaz mýsýnýz? Herkes batýyor... Toplum batýyor... Ama Suat Bey dünya milyarderler listesinde sýrada! Dün beni arayan okurlarýmdan biri, -Neden 'Þahinler Diyarý' dedin, diye sitem etti... -Ne demeliydim, diye sordum. -Vurguncular ve soyguncular diyarý, dedi... Haksýz mý? Gelecekte "Toplum batarken yýldýzý parlayanlar" diye kitaplar yazýlacak... Ve bu nasýl oldu diye soracak çoðu... Yýldýzý parlayan yalnýz Suat Bey deðil... Bakýn çevrenize... Siz de rahatlýkla görebilirsiniz onlarý... Türkiye'den buraya çarýkla gelip þimdi paraya para demeyenler var... Ya bizim medyanýn içindekiler... Her akþam TV ekranlarýnda karþýnýza çýkýp dürüstlük ve ahlak meleði kesilenlerin kaç villasý, kaç son model arabasý olduðuna bakýn... Bunlar sizin sözcüleriniz! 'Halkçý' kahramanlar! Lüks otellerde bedava yeyip içerler ve yatýp kalkarlar... Para babalarýnýn mükellef sofralarýnda her zaman baþ köþeye oturtulurlar... Ve bunun da hakkýný verirler. Gazetelerindeki köþelerinde asla bir para babasýna dokunmazlar yýllarý arasýnda bir inþaat furyasý, bir tatil sitesi çýlgýnlýðý yaþandý burda... Daha sonra büyük felakletlerle sonuçlanacak olan bu olaya kapýyý açan Annan Planý oldu. Referandumda evet dedikten sonra açýldý bu kapý... Gerçi plan kabul edilmedi ama sanki kabul edilmiþ gibi, planýn bir maddesi kuzeydeki vurguncu takýmýn iþtahýný kabarttý. O da þuydu: Planda, üzerine inþaat yapýlan arazide kimin birinci derecede söz sahibi olmasý gerektiði belirtiliyordu... Eðer arazi baþkasýnýn ve inþaat da baþkasýnýn ise... Ve yapýlan inþaatýn deðeri arazinin deðerini geçerse, ilk söz sahibi inþaat sahibi olurdu. Ýkinci büyük toprak yaðmasý böyle oldu kuzeyde iþte... Ve Rum malý olup olmadýðýna bakmadan inþaatlar yapýldý. Kuþkusuz burada ev satýn alan yabancýlar da bakmadý Rum malý olup olmadýðýna... Yalnýz fiyatlara baktý... Ve güneyden de daha cazip bulduðu için burada ev almakta tereddüt etmedi hiç. Zaten hükümet de onlara herþeyi garanti ediyordu. Ne var ki bankalarýn ipotek tuzaðýna düþeceklerini hesaplayamadýlar yýllarýnda bizim pek çok yurttaþýmýzýn baþýna da geldi ayný þey... Müteahhitler sýnýrsýz ve astronomik faizlerle bankalardan aldýklarý borçlarý geri ödemede zorlanýnca, ipotek yüzünden, bedelini ödedikleri evleri kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya kaldý herkes... Bankalar yalnýz arazi olarak ipotek edilen malýn üzerindeki evleri de ipotek kapsamýndaymýþ gibi zaptetmeye kalktýlar... Olur þey mi? Deðil... Ama oluyor iþte... (Devamý yarýn)

3 ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE e AFRÝKA dan mektup... Elvan Levent HERÞEY SANDIÐIMIZDAN DAHA ÇOK KÝRLENDÝ Bakýn neler oluyor basýnýmýzda... Yahya Kurt'a ait günlük 'Haberdar' gazetesinde bir süreden beri Altýnbaþ'ýn Alpet þirketi ile ilgili müthiþ iddialarla dolu bir yayýn yapýlýyordu. Bu iddialara göre Alpet gümrük mühürlerini kýrýp, elinde bulundurduðu yenilerini takarak ülkeye kaçak akaryakýt sokuyor ve daha sonra fatura yerine teslim fiþi ile benzin istasyonlarýna satýyordu. Gümrük mühürleri kýrýldýktan sonra akaryakýt gerek tankerlere, gerekse de farklý tanklara aktarýlýyor ve geceyarýsýndan sonra gizlice 'anlaþmalý' istasyonlara götürülüyordu. Gazetenin bu iddialarý üzerine Altýnbaþ mahkemeye baþvurdu. Gazete aleyhine dava açtý. Ne var ki daha ilk duruþmada gazete mahkemeye belgeleri ibraz etmeye kalkýnca Altýnbaþ'ýn avukatý tarafýndan dava geri çekildi... Gazete için bu bir zaferdi... Ve sayfalarýnda da bunu böyle duyurdu. Alpet ile ilgili iddialarýný daha sonra da sürdürdü... * Bu konuda hükümetten sanki onu ilgilendirmezmiþ gibi hiçbir ses çýkmadý... Biz de dahil, geriye kalan basýn da bu olayý izlemekle yetindik ve iddialarýn kanýtlanmasýný bekledik. Derken daha da müthiþ baþka bir olayla karþýlaþtýk... 'Haberdar' gazetesinin avukatý, eski bakanlardan Enver öztürk, bu yayýnlarýn durdurulmasý ve daha ileriye taþýnmamasý için Altýnbaþ'ýn damadý Bulut Akacan ile oturup pazarlýk yapmýþ meðer. Ancak farkýnda olmadan sesi banda alýnmýþ. Sonra da bu ses kaydý davaya bakan Kýdemli Yargýç Bertan Özerdað'ýn önüne emare olarak konmuþ. Yargýcýn makamýnda oturup hep birlikte dinlemiþler konuþmalarý... Enver Öztürk bunun emare olarak mahkemeye sunulmasýna itiraz etmemiþ... * Bakýn Öztürk bu pazarlýkta ne demiþ Bulut Akacan'a: "Benim Sofu Bey'e teklifim, 650 bin sterlin deðerinde bir villam var. Onu 1 milyon 150 bin sterline alsýnlar. Bana 500 bin sterlin müþavirlik parasý ödesinler, ön ödeme olur. Toplam 1 milyon sterline anlaþýrýz. Böylelikle hiçbir basýnda çýkmayacak... Dost olalým. Ya da villayý almasýnlar. 1 milyon versinler, gelecekte de müþavirlik anlaþmasý yapacayýk, 15 yýllýk..." Enver Öztürk ayrýca bu paranýn kendine deðil, oðlu adýna ödenmesini istemiþ. * Alpet'le ilgili iddialarýn TC basýnýna da yansýyabileceði konusunda epeyi gözdaðý vermeye çalýþmýþ Öztürk. Þöyle diyor: "Þu anda bak, Kara Mehmet pusuda bekliyor, Doðan Grubu bekliyor. Hürriyet'in muhabiri canýný yiyor, bana ver haber yapalým diye... Enerji iþinde rakibimiz. Þimdi Kara Mehmet Grubu'nun elinde olduðunu düþün bu belgenin... Ne kadar güçlü bu insanlar Türkiye'de düþün... Tamam, sizin Altýnbaþlar da güçlü, ama onlarýn gücünü de düþün, Hürriyet'te yayýnlandýðýný, savcýlýðý harekete geçirdiðini düþün, neler neler olur..." * Altýnbaþ geri çektiði davayý bugün yeniden açýyor gazeteye... Bir de ara emri talep edecek, yayýnlarýn durdurulmasý için... Hükümet hiç yok iþin içinde... Çok merak ediyoruz doðrusu bu davanýn nasýl sonuçlanacaðýný... x istence HUGO AMA 'BOSS' DEÐÝL, DEVRÝMCÝ Hormona gel hormona! (Afrika Özel) - Fotoðrafýný gördüðünüz 'biber'i gazetemize bir vatandaþýmýz getirdi. Bu biber, bilindik, büyük bir süper marketten alýndý. Evine giden ve biberi kesen vatandaþýmýz, biberin içinde bir biber daha buldu. Biber biber içinde demek biberin içinde hormon var demektir. Ülkemizde doðal üretim ve geliþim aþamalarýndan koparýlarak hormonlu ve zehirli ürün üretiminin yaygýnlaþmasý, bir yandan böylesine trajikomik karelerin ortaya çýkmasýna neden olmakta diðer yandan da halk saðlýðýna yönelik tehdit oluþturmaktadýr. Pek çok hastalýðýn nedeni olan, insan saðlýðý açýsýndan ciddi bir risk oluþturan hormonlu ürünlerin, hiçbir denetim ve kontrol olmaksýzýn marketlerde satýlýyor oluþu vatandaþlar arasýnda tedirginliði de arttýrmakta. Üreticilerin 'daha iyi' ürün elde etmek için kullandýklarý zehirli kimyasallar ve hormonlar aslýnda ürünü daha iyi yapmamakta. Doðallýðýný ve beþeri karakterini yitiren ürünler, 'daha iyi' veya 'daha kaliteli' olmakta; tam tersi insanlar için göze hoþ gelen bir zehir haline gelmektedir. Öte yandan kullanýlan kimyasallar sadece ürünün doðasýný deðil ayný zamanda üretim süreçlerini, ekolojik dengeyi de olumsuz etkilemektedir. Hormonlu ürünlere karþý sadece vatandaþlarýn duyarlýlýk göstermesi deðil, ayný zamanda gerekli yasal düzenlemelerin gerçekleþtirilerek ekolojik denge ve halk saðlýðýyla uyumlu uygulamalarýn ve denetimlerin getirilmesi gerekmektedir. Þener Elcil, ders program ve kitaplarýnýn ele alýnmasý konusunda açýklama istedi... DAÜ de Ýslam propagandasýna bulaþtý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elcil, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn DAÜ ile iþbirliði içinde yürüttüðü "ders programlarý ve kitaplarýnýn ele alýnmasýyla" ilgili açýklama istedi. Þener Elcil dün yayýnladýðý açýklamada, UBP hükümetinin, eðitim sisteminin dönüþtürülmesine yönelik çok ciddi program iddialarýnda bulunduðunu ancak ders programlarý ve kitaplarýnýn tekrardan ele alýnmasýyla ilgili Doðu Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen çalýþtay konusunda sessiz kaldýðýný savundu. Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn, Doðu Akdeniz Üniversitesi ile ortak yürüttüðü projeyle ilgili olarak bilgilendirilmediklerini kaydeden Elcil, proje için ayrýlan paranýn kaynaðýnýn da açýklanmadýðýna iþaret etti. Þener Elcil, "Çalýþtay sonucunda ortaya ne gibi sonuçlar çýktýðý ve izlenecek yol neden hala bir sýr gibi saklanmaktadýr? Çalýþtayda görev alan öðretmenlerin seçimi ile ilgili izlenen adam seçmeye yönelik yöntem kitap yazým komisyonlarý için geçerli olacak mý? Komisyonlarda görev alacak olan öðretmen ve akademisyenlere yönelik ödemelerle ilgili neden hala daha net bir açýklama yapýlmamýþtýr?" dedi. DAÜ'de bilimsel deðil de, Sünni Ýslam anlayýþýna yatýrým yapýldýðýný savunan Elcil, þöyle devam etti: "Eðitimi bir rant alaný haline dönüþtüren, yarýþmacý sýnavlarla, özel okullarý teþvik eden, eðitime ayrýlan bütçenin %75'ini özel okullara aktaran okullardan çok camilere yatýrým yapan iþbirlikçi UBP hükümetinden, eðitimde dönüþümü beklemek hayaldir. Eðitim program ve müfredatlarýnýn geliþtirilmesi amacýyla baþlatýldýðý söylenen proje konusunda sorularýmýza yanýt alamadýðýmýz sürece boykotumuz devam edecektir." Son romatik devrimci öldü, dediler Chavez'in arkasýndan... Böylelikle, dünya, en sýradýþý liderlerden birini kaybetmekle kalmadý, koca bir dönem de kapanmýþ oldu Chavez'in ölümüyle. Vaktiyle Venezuelalý liderin "Þeytanýn ta kendisi", dediði Bush'un ülkesinde, bundan sonra Venezuela halkýný 'çok daha iyi' günlerin beklediðine kanaat getirmiþler bile. Ama, Venezuela'da halk sokaklara dökülmüþ, birbirine sarýlýp hüngür hüngür aðlýyor... Ýçten aðlýyor, Kuzey Kore'deki gibi aðlamazlarsa, cezalandýrýlýrlar korkusuyla deðil yani. Üstelik liderlerinin ölüm nedeninin detaylarýnýn da açýklanmasýný talep ediyorlar, bu ölümde kimsenin parmaðýnýn olmadýðýndan emin olmak istiyorlar. Belki Chavez gibi dünyanýn en tepesindekilere kafa tutan, ülkesinde kendi sosyal adalet anlayýþýna göre, yani yoksullarý koruyan bir düzen kurmayý baþaran, hatta üniversite giriþ sýnavlarýný bile iptal ettiren bir liderin ölebileceðine inanamýyordu Venezuela halký. Adý Hugo, ama 'Boss', deðil, gerçek bir devrimci... Ne diyordu Venezuelalýlar: "Comandante! Halkýn seni seviyor!" Evet, halkýn Chavez'i ne kadar sevdiði en iyi 2002 yýlýnda ortaya çýkmýþtý herhalde yýlýnda Chavez yandaþlarý ile muhalifleri arasýnda meydana gelen meydan çatýþmasý sýrasýnda 60 kiþinin ölmesinin ardýndan bir grup rütbeli asker, Chavez'i tutuklayarak ýssýz bir adaya kaçýrmýþlar... Halka, Chavez'in istifa ettiðini ve Chavez yönetiminin ülkeyi idare edemeyecek durumda olduðunu duyurmuþ, ayrýca kendisini 60 kiþinin ölümünden de sorumlu tutarak yerine geçici olarak iþadamlarý derneði baþkaný Pedro Carmona'yý getirme giriþiminde bulunmuþlardý... Carmona parlamentoyu hemen daðýtmýþ, yüksek mahkeme baþkanýnýn iþine son vermiþ ve Chavez'in ulusal hazinenin bir kýsmýnýn yoksullara ayrýlmasý ile ilgili geçirdiði yasayý iptal etmiþti... Amerika bu darbeye çok sevinmiþti ancak, boþuna... Çünkü, Venezuela'nýn devrimci liderini devirmek mümkün olmadý. Ordunun büyük bir kýsmý Chavez'e sadýk kaldý ayrýca, halk meydanlara dökülüp, sert bir protestoya baþladý. Chavez'in serbest býrakýlmasýný ve ülke yönetimine geri gelmesini talep ettiler. Halkýn isyaný o derece güçlüydü ki, Carmona o koltukta kalýp, ülkeyi yönetmeye cesaret edemedi. Böylelikle, Chavez'i devirip, ýssýz bir adaya kaçýranlar, tam iki gün sonra onu baþkanlýk sarayýna geri getirmek zorunda kaldýlar. Sonuç olarak Chavez'e karþý düzenlenen darbe giriþimi, Chavez'in büyük zaferiyle sonuçlandý yýlýnda Nikaragua'da Daniel Ortega ve Ekvador'da Rafael Correa'nýn baþa gelmesiyle birlikte, Chavez 'agresif rejimler' olarak adlandýrdýðý batýnýn 'kötülük ekseni'ne karþý, Venezuela, Küba ve Bolivya'dan oluþacak olan kendi 'iyilik eksenini'ni oluþturma fýrsatýný yakaladý. Bu üç ülkenin ortak yaný sadece emperyalizme karþý verdikleri savaþ deðil, ayný zamanda kendi aralarýndaki iþbirliðinden saðladýklarý ortak çýkarlardý. Küba Venezuela'ya sayýlarý binleri bulan doktor ve teknik uzman gönderirken, Venezüella Küba'ya çok düþük fiyatlarla petrol veriyordu. Bolivya ise, Venezuela için bulunabilecek yeni gaz kaynaklarý açýsýndan bir yatýrým alanýydý. Chavez, her ne olursa olsun emperyalist sömürü güçlerine karþý ancak birlik olduklarý takdirde güçlü bir þekilde karþý durabileceklerine inanýyordu. Bu yüzden Ýran'ý da kayýtsýz þartsýz destekliyordu. Bütün dünya globalizmle yatýp, globalizmle kalkarken Chavez globalizmin en önde gelen karþýtlarýndan oldu ve bunu her fýrsatta tekrar etmekten býkmadý. Doktorlar hastalýðýndan ötürü konuþmasýný yasakladýklarýnda da konuþtu, susmadý. Televizyonda 'Alo Baþkan!' programýnda sekiz saate yakýn neredeyse aralýksýz bir þekilde hakýn sorularýný yanýtladý. Çocukken hayallerinden biri ressam olmaktý. Annesi ise rahip olmasýný istiyordu. Ama o, baþka bir yol seçti. Adý Hugo ama 'Boss' deðil, gerçek bir devrimci...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bre aman zaman etme eyleme hocam Sütün de komünisti ateisti olur mu? Yoksa bunlarýn sütü bozuk mu Hamdi hocam? Komünist sütü içen hiç cenneti bulur mu? Kalay KKTC'NÝN MUÐLAK MUHALÝFLERÝ Güya bu rezil düzene muhalefet ediyorlar, güya bu kirli rejimin karþýsýnda duruyorlar. Kurduklarý cümlelerde kimi hedef aldýklarý bile belli deðil. "Medya para babalarýna teslim oldu" diyorlar. Hangi medyayý kastettiklerini açýkça söyleyemedikleri gibi, para babalarýna teslim olmayan "Afrika"nýn da adýný aðýzlarýna almýyorlar. Hangi para babalarýný kastettikleri de belli deðil. Üstelik, muðlak cümlelerle hava kesenlerin bu ahý gitmiþ vahý kalmýþ ülkede, milyar dolarlýk bir servet edinerek dünyanýn en zenginleri arasýna giren YDÜ kurucusu Suat Günsel ile iftihar etmeleri de cabasý Sevsinler sizin muhalefetinizi Kalaycý Ali OSMAN Periyodik ZEMBEREÐÝ KURULMUÞ OYUNCAK Maliye Bakaný Tatar, UBP'nin kurulmuþ bebecikleri gibi arada bir konuþuyor. Zembereði kurmuþlar anlaþýlan ki baþladý zýrýltýya! "Elektrik Kurumu zarar ediyor da ediyor" Ulan insaf da dinin yarýsýdýr Camilerden, mescitlerden ve viskili alemlerden zaman bulduðunda biraz düþün... Bu topluma yapýlan kötülükleri gözünün önünden geçir Bankalardaki sermayenin artmasý dar gelirli, orta sýnýf vatandaþlarýn yoksullaþmalarý demektir. Bu nerden çýktý demeyin Sýnýf savaþýnýn gereðidir Zenginlerin kasalarýndaki paralarýn artmasý, geriye kalan halk kesimlerinin ceplerindeki paranýn azalmasý demektir. Hiç çalýþmadan, alýn teri akýtmadan kazanýlan paralar, gün 24 saat durmadan çalýþanlarýn emeklerinin çalýnmasýndan baþka bir þey deðildir. Bu durum zaten bilimsel olarak açýklanmýþtýr ve tartýþýlmaz Þimdi gelelim Elektrik Kurumu'nun zarar etmesine Yüz binlerce müstehlikin olduðu bir kurum batmaz, batýrýlýr Nasýl batýrýlýr? Ankara tayinli KKTC hükümetlerinin görevlerinden bir tanesidir bu KTHY'nýn nasýl batýrýldýðý ortada Ercan, Maðusa limaný nasýl peþkeþ çekildi? Telekomünikasyon Dairesi, Elektrik Kurumu özelleþtirme denilen yabancý sermayeye peþkeþ sýrasýnda Vakflar Bankasý, yüzde elli TC Vakýflar Ýdaresi ortaklýðýnda Baþka ne kalýr topluma bilemem Varsa hayýrýn birþey o da verilir zaten Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen) bir müddet önce devlet dairelerinin elektriklerini kesmeye baþladý Maliye Bakanlýðý'na gelindiðinde Tatar hemen polis çaðýrarak önlem aldýrdý. Hatta sadece görevlilerin dokunabileceði elektrik sayaç kutusuna da yeni kilit taktýrdý. Yabancý sermayeye ait otellerin elektrik paralarýnýn ödenmemesine ses çýkarmayan UBP hükümeti, zaman zaman bazý otellerin elektrik borçlarýný da kendi üzerine aldý Maliye'den çýkarýlan çeklerle bu borçlar ödendi Kesilen elektriklerin açýlmasý için de devreye girildi ve vatandaþýn üç kuruþluk borcu karþýlýðýnda kesilen elektriðine "oh" çekerken onlarýn ödenmemiþ borçlarýna raðmen elektriklerini açtýrdý Tatar þimdi zembereði kurulmuþ bebecikler gibi zýrýltý çýkarmaya baþladý "Elektrik Kurumu zarar ediyor, özelleþtirilmeli" Tatar Accounted þirketi de zarar ettiði için vergi ödemedi bildiðim kadarýyla Zarar eden kurum ve kuruluþlar madem ki özelleþtirilmeli Tatar hemen bu þirketi özelleþtirsin Elektrik Kurumu babasýnýn malý deðildir, ne de diðer kurum ve kuruluþlar Vatandaþ adýna konuþmayý da bir kenara býraksýn Onun yapacaðý görev belli Kuruma mazot bulacak, kuruma olan borcunu da ödeyecek Yapamazsa o kapýdan çýkýp Kanal T'sine gidecek! Fazla konuþursa ne olacaðýný bilir Hüdaoðlu Haspolat Arýtma Tesisini gezdi Akýncý'dan Hüdaoðlu'na büyük destek Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkan adayý Dr. Suphi Hüdaoðlu, Haspolat Arýtma Tesislerinde incelemelerde bulunarak, yeni tesisle ilgili bilgi aldý. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamaya göre, Hüdaoðlu arýtma tesisinin yalnýzca Lefkoþa için deðil, tüm Kýbrýs için önemli olduðunu belirterek, baþkan seçilmesi halinde tesisin bakým ve idamesi için üzerlerine düþen sorumluluðu yerine getireceðini söyledi. Hüdaoðlu, LTB'nin ilk seçilmiþ Baþkaný Mustafa Akýncý, Genel Sekreter Cemal Özyiðit, Lefkoþa Ýlçe Baþkaný Memduh Çeto ve Çevre Komitesi Baþkaný Mehmet Barýþsever ile birlikte Haspolat Arýtma Tesisleri'ni ziyaret etti. Hüdaoðlu, son teknoloji ile inþa edilen yeni tesisin, Lefkoþa'nýn her iki kesimi açýsýndan son derece yararlý bir proje olduðunu vurguladý. "Ülkemizde çeþitli alanlarda tesisler yapýlýyor ancak, daha sonraki aþamalarda yeterli bakým ve idame yapýlmadýðýndan sorunlar ortaya çýkýyor" diyen Hüdaoðlu, göreve gelmesi halinde artýrma tesislerinin verimli çalýþmasý ve çevre sorunu yaratmamasý açýsýndan bakým ve idamesi konusunda gereken özeni göstereceðini kaydetti. Hüdaoðlu, arýtýlan suyun tarýmsal amaçlarla kullanýlmasý konusunun da ivedilikle ele alýnmasýnýn takipçisi olacaðýný söyledi. Ekonomik kriz güneyi fena vurdu Ýþsiz baba çocuklarýný doyurmak için çalmaya çalýþtý, süpermarket sahibini göz yaþartýcý sýkarak soymak istediler Rum Gençlik Örgütü'nün, Güney Kýbrýs'ta uygulamada bulunan 1410 numaralý danýþma hattýna yapýlan baþvurularla ilgili yýllýk raporunda, Kýbrýs Rum toplumunda ekonomik krize paralel gençlerin madde baðýmlýlýðý ve psikolojik sorunlar yaþadýðý ve intihar eðiliminde olduðu ortaya çýktý. Fileleftheros "Krizin Toplumsal Etkileri... Psikolojik Sorunu ve Ýntihar Eðilimi Olan Gençler Hattý Vakalarýnda Artýþ" baþlýklý haberinde, 2012'de danýþma hattýna yapýlan baþvurulara paralel klinik vakalarýn da artýþ gösterdiðini, vakalarýn yüzde 18'inin depresyon, þizofreni, ilaç tedavisi alma, moral bozukluðu gibi psikolojik sorunlarla alakalý olduðunu yazdý. Habere göre intihar fikri ve buna paralel olarak madde kullanýmý ve cinsel istismar vakalarý görüldü. Danýþma hattýný arayanlarýn yüzde 35,7'sini sosyal yardým alan kiþiler oluþturdu. Rapora göre en çok yardým çaðrýsý yapýlan kaza, yüzde 27,3 ile Lefkoþa (Rum kesimi) olurken, kadýnlarýn yardým/danýþmanlýk talebinin erkeklerden fazla olduðu saptandý. ÝÞSÝZ BABA Simerini'nin "Baba, Çocuklarýný Doyurmak Ýçin Ev Soymaya Çalýþtý... Bir Tabak Yemek Ýçin Hýrsýz Oldu" baþlýklý haberine göre Limasollu 38 yaþýndaki iþsiz Rum, ev açmaya çalýþýrken ev sahibi tarafýndan fark edilerek kaçtýðýný, polis tarafýndan kovalandýktan sonra yakalandýðýnda ise, çocuklarýnýn karnýný doyurmak için çalmak zorunda kaldýðýný söyledi. Gazete bu vakanýn münferit olmadýðýný, son zamanlarda sýklýkla yaþanmaya baþladýðýný vurguladý. SOYMAK ÝSTEDÝLER Fileleftheros Lefkoþa'nýn güneyinde bir süpermarket sahibinin yaklaþýk 20 bin Euro tutarýndaki parasýný yatýrmak için durduðu bir banka þubesinin önünde, arabasýnýn kapýsýný açarak yüzüne göz yaþartýcý sprey sýkan iki kiþi tarafýndan soyulmaya çalýþýldýðýný yazdý. Gazete, yüzüne sýkýlan göz yaþartýcýya karþýn süpermarket sahibinin saldýrganlarýn elinden kurtulmayý baþardýðýný belirtti. Ayný gazete Limasol'da özel þirket-kiliseokul iþbirliðiyle çeþitli ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 bin dolayýndaki fakir çocuða her sabah bedava sandviç daðýtýlacaðýný yazdý. Simerini de Limasol Metropoliti Athanasios'un, Rum Eðitim Bakanlýðý'ný, fakir çocuklara hiçbir yardýmda bulunmamakla suçladýðýný belirtti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ANNE SÜTÜNÜN KOMÜNÝST VE ATEÝSTÝ -Tüm AKP hayranlarýna- Türkiye'yi yöneten ve Kýbrýslýtürkler olarak yýllardýr bizim de baþýmýza çöreklenen AKP zihniyetinin tahminlerden ve bilinenlerden çok daha karanlýk, köhne ve örümcek kafalý olduðunu, dün "Afrika"nýn "Günlük" köþesinde okuduðum bir yazý ile bir kez daha anladým. Adamýn adý Hamdi Döndüren. Fatih Üniversitesi'nde ilâhiyat profesörü... AKP'nin, Türkiye'de kurmaya çalýþtýðý "Süt Bankasý"yla ilgili olarak neler döktürmüþ neler... Yüz yýl düþünseniz aklýnýza gelmez böylesi. Benim de kaným dondu zaten. Zavallý Türkiye halký diye geçirdim içimden. Baþýna yönetici diye nasýl bir zihniyeti oturtmuþ... Aþaðýda okuyacaðýnýz satýrlar, Kuran'dan bir ayete ait deðil. Prof. Dr. Döndüren'in akýllara durgunluk ve dehþet veren cevherleridir. Þimdi beyninize, kalbinize ve sinir sisteminize mukayyet olun. Hiç beklenmedik bir sarsýntý geçirebilirsiniz... Ýþte Prof. Dr. Döndüren'in incileri. Kaçýranlar olduysa bir de ben dökeyim dedim... "Dinimize göre bir müslüman ancak Ehl-i Kitap olan annelerin sütünü içebilir. Çocuðunuza sütü verilecek annenin neye inanýp neye inanmadýðýný nasýl tespit edeceksiniz? Ateist, komünist veya inanmayan annelerin sütünü nasýl tespit edeceksiniz? Ýslâm dini müslüman erkeðin Ehl-i Kitap bir kadýnla evlenmesine izin veriyor. Buna göre süt annenin semavi dinlere inanmasý gerekir. Süt Bankasý'nda ateist, komünist veya inanmayan annelerin sütünü nasýl tespit edecekler? Bu konu zannedildiðinden daha önemlidir." (!!!) Sizi telâþa vermek istemem. Ama bir düþünün bakalým. Bebekken içtiðiniz süt Ehl-i Kitap bir annenin sütü müydü? Deðilse yandýnýz demektir. Aðzýnýzla kuþ tutsanýz cehennemin yolunu tutmaktan kurtulamazsýnýz! Anlaþýlan TC Saðlýk Bakanlýðý süt bankasý kurmaya karar verirken þu gerçeði gözden kaçýrmýþ... Süt bankasýndan verilecek sütün komünist mi yoksa ateist mi olduðu nerden bilinecek?! Bunun tespiti nasýl yapýlacak?! Kan gruplarýný ya da hemoglobini tespit cihazý sütün grubunu da tespit edebilecek mi? Komünist mi, ateist mi, kâfir mi?! Yoksa sapýna kadar Ehl-i Kitap bir müslümana mý ait?! Döktürdüðü incilerden anladýðýmýza göre Hamdi hoca, Türkiye'de süt bankasý kurulmasýna karþý. Çünkü sütün komünist mi yoksa ateist mi olduðunu tespit edecek bir cihaz yok! Ve bu da çok önemli bir sakýnca doðuruyor hocaya göre! En azýndan süt bankasýna baðýþlanacak bir sütün komünist mi, yoksa ateist mi olduðunu tahlil edecek bir cihaz icat edilene kadar bundan sakýnmak lâzým! Aksi halde komünist ve ateistlerin, yandaþlarýný çoðaltmak için durmadan bu bankaya süt baðýþlayacaklarýný ve bu yolla, Türkiye'de komünist ve ateistlerin sayýsýnýn artacaðýný da düþünmüþ olabilir Hamdi hoca! Bu nedenle, süt baðýþlayacak birisinden Ehli Kitap olma þartýna mutlak uygunluk aranmalý! Döndüren hocaya göre bir müslüman ancak Ehl-i Kitap olan bir annenin sütünü içebilir! Bunun dýþýnda içilen süt herhalde adamý komünist de yapar ateist de!

5 5 7 Mart 2013 Perþembe Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Maðusa hisarlarýnýn çökmekte olduðundan kaç kiþinin haberi yoktur? MÝÞ-MIÞLAR * KAYAD, þiddet ve tacize karþý mücadele edeceðini açýklamýþ. - Güleeer misin, aðlaaaar mýsýn Her yýl ayný zamanda, ayný açýklama Sonuç? * Girne'de sorun olan duvar nihayet yýkýlmýþ. - Lefkoþa'daki ne zaman yýkýlýyor kýsmetse? * Býçaklý, elektrik kurumunun zararda deðil, kârda olduðunu söylemiþ. Bence de Ne toplayabiliyorlarsa kardýr. * Personel Dairesi'nde yapýlan açýklamada son zamanlarda sadece 261 istihdam yapýldýðý duyurulmuþ. - Vay be Dilin kemiði yok vallahi 1000'e kadar suçlamýþtýk Küçük'ü Madem rakam 261'dir, 7 fark normaldir. * Anastasiadis yerine baþka bir görüþmeci atayacakmýþ. - Hristofyas'ý atasýn Eroðlu da Talat'ý görevlendirsin Ýkisi hayat boyu uðraþsýn dursun. * Katar Emiri 6 Yunan adasý satýn almýþ. - Suat Günsel de diðer geriye kalan 6 tanesini alsýn, Türkiye'yi 12 adalar derdinden kurtarsýn. * UBP Gönyeli Kadýn Kollarý, Baþbakan Küçük'e pilav partisi vermiþ. - Annadýnýz ya Mesaj Eroðlu'na Bak, pilavý afiyetle yiyoruz! * Rum basýný Eroðlu'nu aceleci bulmuþ. - Sýkýlmasalar "Çabuk hýrsýz ev sahibini bastýrýr" diyecekler. Lefkoþa Belediye Baþkan adaylarýnýn hepsi, sorunlarý bildiklerini ve çözeceklerini iddia ediyor. Ne güzel Lefkoþalýlar rahatlamýþ olmalý. Çünkü kurtuluþ yok diye düþünüyorlardý... Ve yine kazmaya baþladýlar... Yine köstebek yuvasýna döndü Salamis Yolu. Yine soðan tarlasý oldu. Kanalizasyon akmýyormuþ. Ýstanbul'dan adamlar, arabalar geldi, kazýp kazýp akýtmaya çalýþýyorlar. Biz beceremedik yani! Kanalizasyonu akýtacaklar diye yollarý "be tekrar" kazýyorlar. Onlar kazdýkça trafik týkanýyor, arap saçýna dönüyor. "Bu kadarýna da pes vallahi" dedirtecek durumcuklar var! Gülsen vay, sinirlensen, öfkelensen vay!.. Belli ki sevgili yöneticilerimiz, "Bunlara ne yüklesen kaldýrýr" diye düþünmeye baþladýlar da, hiç umursamýyorlar vatandaþýn çilesini. Düþünün Geniþ bir yol. Dozer yolun ortasýnda durmuþ kazýyor. Yolun saðýnda ve solunda, geliþigüzel park etmiþ arabalar var. Trafik tek þeritten akmaya çalýþýyor. Soldan gelenler geçiyor, saðdan gelenler bekliyor. Uzun kuyruklar oluþuyor. Ne zaman ki kuyruðun en baþtaki kýzýyor, öfkeleniyor, gaza basýp sürüyor, bu defa soldan gelenler duruyor, saðdan gelenler geçmeye baþlýyor. Bekle babam bekle Ýnsan bu rezaleti yaþadýktan sonra, acizliðin bu kadarýna isyan edesi geliyor. 3-4 gündür sürüyor bu eziyet. Bir Allahýn kulu çýkýp da; "Kaldýrýn lan þurdaki arabalarý" demedi... Çözüm bu kadar basit yau! Saða sola park eden arabalar kaldýrýlacak, trafik þýkýr þýkýr akacak. Bu kadarcýk sorumluluk duygusu yok yöneticilerimizde. Polis müdürü görmüyor olabilir!.. Belediye baþkaný habersiz olabilir! Kaymakam dersen hakeza duymamýþ olabilir Yok mu yahu bunlarýn adamlarý Yok mu durumdan kendine görev çýkaracak bir ilgili, ilgisiz! Yok... Yok iþte. Farzedin ki ambulans geliyor Farzedin ki itfaiye arabasý geliyor N'olacak? "Elinin körü olacak Ýki dakika bekledin da patladýn!" Anlayýþ bu!..

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu 7 MART OLMASAYDI 9 MART ÞEHÝTLERÝNÝ ANMAZDIK... (Ýstanbul)- Jivkof dönemi Bulgaristan'dan Ýstanbul'a zorunlu göç eden arkadaþým, "Aslen nerelisin?" diye sorduðu anlarda gazetelerdeki 9 Mart Cumartesi günü Omorfo'da Baf Direniþi ve direniþte þehit düþenlerin anýlacaðý tören haberine bakýyordum. Sað elimin iþaret parmaðý ile haberi gösterdim. Baktý -Eeee, diye yeniden bir þeyleri sorar gibi baktý. -Ýþte burada, dedim. Ya anlayamadý, ya da dalga geçtiðimi sandý Anlatmak için bilgisayarýmý karýþtýrdým. Eskilere yerleþtirdiðim fotolarý açtým. Baf dosyalarýný çýkarttým Seçtim. 2010, o deðil 2011 O da deðil 2009'dakilerden birinde çýktý karþýma, hem de hepsi Sokaklar. Caddeler Evler Yokuþlar. Önce babutsalarý gösterdim. -Bunlar, dedim, doðduðumda vardýlar, son gittiðimde de vardýrlar. Hep oradaki duvarýn üstünde yaþarlar. Mevsimi geldiðinde iþte böyle açarlar Bu babutsalardan iki yaprak kopartýp kuzeyde yaþadýðým evin bahçesine ektim. Tuttu O anda gösterdiðim fotoðraftaki babutsalarda çiçekler vardý. Arkasýnda gördüðün Hacý Mehmet Baba'nýn Tekkesi Ramazan ayýnda akþamüstleri onun duvarýna çýkar, Mutallo'daki aþaðý caminin ýþýklarýna bakar, yandýðýnda, -Top atýldý, diye baðýrýrdým. O cami 1964 çarpýþmalarýnda önce bizimkiler tarafýndan havaya uçurulmuþtu. Bunu söylerken arkadaþým yüzüme, anlayamadým der gibi bakýyordu Bense anlatmaya devam ettim -Biraz ileride Osmanlý'dan kalan hamamlar var. Bu sokakta oynardýk. Bu sokakta büyüdük Ta ki olaylar baþlayana kadardý buradaki hayatým. -Yani, diye kaç yýl yaþadýðýmý sordu. -7 yaþýmdaydým o zaman. Tarih 1963'tü Aylardan Aralýk olmalýydý. Pat diye topladýlar bizleri, götürdüler Mutallo'ya. Bu bizim ilk göçümüzdü. -Sonra -Sonra kiralýk bir eve yerleþtik. Birkaç yýl sonra da prefabrik ev yapmýþlardý Göç edenler için yapýlmýþtý ve oraya yerleþtik. Bitiþikti evler. Bir tarafta bir aile, bir tarafta diðer aile vardý. Affedersin öksürsen karþý taraf duyardý. Þikâyetimiz yoktu orada. Baþýmýz kapalý, evimiz sýcaktý. Bu fotoðrafta gördüðün prefabrik göçmen evinde Eþref Amcam otururdu, yanýnda Lemanaba Onun kýzý vardý, adý Hayriye'ydi. Savaþtan sonra gittiði ülkeden uzunca süre haber alamadýk Birkaç yýl önce Facebook'ta ona rastladým. Yazýþtýk. Meðer o da yeteri kadar hasretlik çekiyormuþ. Tanýdýðý herkesle yazýþmaya baþlamýþtý. Bir gün haberi geldi Ölmüþ Giden nice yaþlý Baflýya yavaþ yavaþ alýþmaya baþlamýþtým ama bizim jenerasyona sýra geldiðini onun ölüm haberi ile anladým Üzüldüm. (Devamý var) KKTC'DE ERKEK KANSERLERÝ ARASINDA PROSTAT KANSERÝ ÝLK SIRADA Prostat kanserinin KKTC'de erkek kanserleri arasýnda ilk sýrada olduðu açýklanýrken erken teþhisin önemi vurgulandý. Kýbrýs Türk Üroloji Derneði'nden yapýlan açýklamada, Prostat kanserinin erken evrede herhangi bir saðlýk sýkýntýsýna neden olmadýðý ifade edilerek, kendisini iyi hisseden kiþilerde de bu kanserin görülebileceði belirtildi. Kýbrýs Türk Üroloji Derneði'nin, Mart'ýn "prostat kanseri farkýndalýk ayý" olmasý dolayýsýyla yayýmladýðý bildiriye göre, birinci derece akrabasýnda prostat kanseri teþhis edilen kiþilerin 45 yaþýndan sonra muhakkak yýlda bir kez PSA tahlili yaptýrmasý ve bir üroloji uzmanýna muayene olmasý gerekiyor. Bildiride, prostat kanserinin diðer kanserler gibi önce sinsice ilerlediði, belli bir süre sonra kanserin süratle tüm vücuda yayýlýp hastanýn hayatýný kaybetmesine neden olduðu belirtildi. Her kanser türünde erken teþhisin önemli olduðu vurgulanan açýklamada, erken teþhis edilen prostat kanserinin tedavisinin mümkün olduðu ifade edildi. Ailesinde prostat kanseri olmayan kiþilerin 50 yaþýndan itibaren yýlda bir kez, 60 yaþýndan sonra 6 ayda bir kez PSA tahlili yaptýrmasýnýn ve bir üroloji uzmanýna muayene olmasýnýn þart olduðu belirtildi. Bu þartlara uygun hareket edildiði taktirde prostat kanserini erken evrede teþhis etmenin ve kanserden kurtulmanýn kolaylaþtýðý ifade edildi. KAMU GÖREVLÝLERÝNE KADEME ÝLERLEMESÝ VERÝLMÝYOR Kamu Çalýþanlarý Sendikasý (Kamu-Sen), kamu görevlilerine ortaokul üstü yaptýklarý öðrenimlerine karþý kademe ilerlemesi verilmediðini iddia ederek Personel Dairesi'nden izahat istedi. Kamu-Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ Personel Dairesi'ne gönderdiði yazýda, "Ortaokul öðrenimi gerektiren hizmet sýnýflarýndan birine giren kamu görevlilerine, ortaokul öðrenimi üstünde öðrenim gördükleri takdirde, fazla her öðrenim yýlýna karþýlýk bir kademe ilerlemesi uygulanýr" maddesine atýfta bulundu. Özkardaþ, "Bu kural hiçbir yoruma açýk olmayacak þekilde nettir ve Ortaokul öðrenimi hizmet sýnýflarýndan birine giren kamu görevlilerine, ortaokul öðrenimi üstünde fazladan gördükleri her öðrenim yýlýna karþýlýk bir kademe ilerlemesi uygulanmasý gerekmektedir" dedi Hukuk Dairesi'nden konu hakkýnda yeniden görüþ alýnýp konunun yeniden deðerlendirilmesini talep eden Özkardaþ, "Yasanýn bu amir hükmüne raðmen, geçmiþteki bir savcýlýk görüþüne dayanýlarak söz konusu durumda olan kamu görevlilerine ortaokul üstü yaptýklarý öðrenimlerine kademe ilerlemeleri verilmemektedir" ifadelerine yer verdi. Ertuðrul Hasipoðlu'nu kýnadýlar n Kuzey Kýbrýs'ýn Dostlarý Derneði Hasipoðlu'nun Turgay Hilmi'ye iftiralarla saldýrdýðýný vurguladý Kuzey Kýbrýs'ýn Dostlarý Derneði, Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu'nu, Dernek Baþkaný Turgay Hilmi'ye yönelik açýklamalarý nedeniyle kýnadý. Dernekten yapýlan açýklamada, KKTC halkýna sevgi ve güzel duygulardan dolayý özverili çalýþmalar yürütüldüðü belirtilerek, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da kültürel faaliyetler, etkinlikler ve baðýþ kampanyalarý yapýlacaðý kaydedildi. "Bunlara raðmen Saðlýk Bakaný Hasipoðlu'nun, Dernek Baþkaný Turgay Hilmi'ye basýn aracýlýðýyla çirkin iftiralarda bulunup saldýrdýðý" öne sürülen açýklamada, "Bu çirkin davranýþýnýz sadece O'na deðil bize ve bütün yardýmsever Almanlara da hakaret olarak yansýdý. Bu tavrýnýzý ayýplayýp þiddetle kýnýyoruz" denildi. Saðlýk Bakanlýðý dün yaptýðý açýklamada, KKTC Almanya Fahri Kültür Ataþesi Turgay Hilmi'nin bir gazetenin okuyucu köþesinde yer alan iddialarýnýn gerçekleri yansýtmayan ve saðlýk kurumlarýný karalayýcý nitelik taþýdýðýný, kimseye bir fayda saðlamayacaðýný belirtmiþti. Bakanlýk açýklamasýnda, Turgay Hilmi'nin bir süre önce Bakanlýða baðýþlattýðý taþýtýn, ambulans veya saðlýkla ilgili kullanýlmasýnýn mümkün olmadýðý yinelenmiþti. GÜNLÜK GÜNLÜK AKP'LÝLERÝN CHAVEZ DÜÞMANLIÐI Tüm dünyanýn önünde saygýyla eðildiði Venezuela'nýn devrimci lideri Hugo Chavez'in ölümünün ardýndan AKP'liler ABD'nin önünde eðilmeyi sürdürüyor. AKP Gaziantep milletvekili Þamil Tayyar kinini gözler önüne serdi. ABD'nin talimatýyla sýnýrlarýný silahlý çetelere açarak Suriye'de büyük katliamlara neden olan bir partinin milletvekili olan Tayyar, ABD önünde eðilmeyen bir lidere karþý ölümünün ardýndan "Nasýl bir toplum olduk Cani Esad'ýn savunucusu Chavez'den bile ulusal kahraman ürettik!" ifadelerini kullandý. AKP Sözcüsü Hüseyin Çelik ise þu sözlerle tam saçmaladý: "Geçen yýl Venezuela'yý ziyaret ettim. Bu petrol zengini ülkede insanlarýn önemli bir bölümü sefalet içinde yaþýyor. Baþkent Karakas'ta bile þehrin yarýsý çok ilkel evlerde yaþýyor. Bizdeki gecekondular bunlarýn yanýnda saray kalýyor. Umarýz, bu güzel ülke, Küba modelinden yakasýný kurtararak demokrasiyle yola devam eder." SPARTAKÜS Faiz ve Mazbata Maðdurlarý Komitesi Genel Koordinatörü Kazým And, Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Hepimiz Spartaküs olmalýyýz" dedi. Sezar'ýn yediði halt mazlumun hakký mý? MUSTAFA AKINCI Gelmiþ geçmiþ belediye baþkanlarýnýn en iyisi olan Mustafa Akýncý çizmeleri giydi, sahaya indi, Suphi Hüdaoðlu'na aktif destek veriyor. Madem ki Akýncý kefil oldu, o halde korkmayýn... Hüdaoðlu'na verin oyunuzu... Bir aksilik olursa, ondan tahsil edersiniz bunu! SADECE KÜÇÜK'Ü GÖRMEK ÝSTEMÝÞ Hasan Sertoðlu Bakanlar Kurulu toplantýsýna katýldý diye kýyamet koptu dün... Kulaktan kulaða yayýlýnca, "UBP pusulayý büsbütün þaþýrdý" diye homurdanmalar baþladý. Ancak Nazým Çavuþoðlu bu haberi yalanladý... Sertoðlu toplantýya katýlmamýþ. Sadece Ýrsen Küçük'ü görmek için gitmiþ oraya! CHAVEZ Chavez öldü! Baþladýðý devrimi tamamlayamadý... Ama Latin Amerika'nýn acýlý tarihine adýný altýn harflerle kazýdý... Ne tuhaf, kýrk yýlda bir adam gibi bir adam gelir bu dünyaya, onu da Tanrý elimizden alýr! Týrnak... "Devletin görevi insanlarýn dini inançlarýný belirlemek deðildir. Devletin görevi insanlarýn inançlarýný özgürce yaþamalarýný saðlamaktýr. Hükümetler 'senin inancýn aslýnda yok' deme yetkisine sahip olmamalý." Serkan GÜZEL (Star) "Haber Afrika gazetesinde çýkmýþtý. Herhalde Sayýn Atalay Afrika gazetesine de yüklenecektir, yanýtýný verirken. Büyük bir olasýlýkla Afrika gazetesi için de 'Bu gazete zaten Kýbrýs'taki satýlmýþlarýn, dinsizlerin, vatan hainlerinin gazetesi... Böyle bir gazetenin haberini ciddiye alýp da siz beni nasýl sorgularsýnýz?' bile diyebilir." Erdinç GÜNDÜZ (Yenidüzen) "Bizler artýk buralarda talimat aþýðý hükümetlerimizle ve Türkiye'den gelecek direktiflerle nasýl bir güne baþlayacaðýmýzýn kaygýsýyla yaþýyoruz." Ayþe ÖZTABAY (Kýbrýslý) "Ama bir de 'külliye' ahkâmý keserseniz bunun üstüne, zorla Kur'an-ý Kerim mi konuþturacaksýnýz? Faiz geliri mübah mýdýr? Günah mý? Ne büyüyor? Günahlar mý?" Nazým BERATLI (Haberdar) Günün Kahramaný BARIÞ MAMALI 2. ETAP KANALÝZASYON PROJESÝNE START Girne Belediyesi, Yukarý Girne'de 2'nci Etap Kanalizasyon Projesi'ne start veriyor. Belediye, projeyi kazanan müteahhit firma Adil Construction Ltd ile dün Colony Otel'de sözleþme imzaladý. Girne Öðretmen Evi doðusu, Sosyal Konutlar bölgesi batýsý ve Zeytinlik köyü alt ve üst yollarý olan 19 Mayýs ile Salih Miroðlu Caddeleri arasýnda kalan 4 Km'lik bir bölgeyi kapsayacak olan proje, yaklaþýk 5 ay içerisinde tamamlanacak ve 500 bin TL'ye mal olacak Proje tamamlandýðýnda kentin kanalizasyon alt yapýsýnýn Beylerbeyi ve Ozanköy hariç yüzde doksaný tamamlanmýþ olacak. Bölge halký etap etap yapýlacak çalýþma hakkýnda Girne Belediyesi Kanalizayon Birimi'nden bilgi alabilecek. Toplumsal sorunlarýmýzýn her alanýnda sesini yükselten deðerli hukukçularýmýzdan Barýþ Mamalý, ayný zamanda TDP Hukuk Komitesi Baþkaný... Mamalý partisi aracýlýðýyla dün yaptýðý yazýlý açýklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun önemli bir hususa dikkatini çekti. Seçim propaganda dönemi henüz baþlamadý. Ne var ki CTP ile DP þimdiden Lefkoþa panolarýný doldurdu. Mamalý "Lefkoþa'yý zaten hukuksuzluk batýrdý, maalesef kurtarýcýlýða soyunanlar da hukuk dýþý davranmaya baþladý" dedi... Ne kadar çarpýcý bir saptama deðil mi? Herþeyi düzelteceði iddiasýyla ortaya atýlanlar da bunu yaparsa iþimiz zor. Daha koltuða oturmadan hukuksuzluk mu?

7 7 Mart 2013 Perþembe CTP ile DP'nin panolarý yasadýþý Mamalý, CTP ile DP'nin seçim propaganda döneminin henüz baþlamamasýna raðmen, Lefkoþa genelindeki panolara hukuk dýþý bir þekilde reklam astýklarýný savundu Mamalý: Lefkoþa'yý hukuksuzluk batýrdý, maalesef kurtarýcýlýða soyunanlar da hukuk dýþý davranmaya baþladý Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk Komitesi Baþkaný Avukat Barýþ Mamalý, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Demokrat Parti'nin (DP) seçim propaganda döneminin henüz baþlamamasýna raðmen, Lefkoþa genelindeki panolara hukuk dýþý bir þekilde reklam astýklarýný savunarak, bu durumu protesto ettiklerini ifade etti. Mamalý, Lefkoþa'yý kurtarmaya soyunanlarýn hukuk dýþý davrandýðýný savunarak kamuoyunu olaylarý yakýndan takip etmeye çaðýrdý. TDP Basýn Bürosu'ndan yapýlan yazýlý açýklamaya göre Mamalý, Lefkoþa Türk Belediyesi'ni (LTB) bataða sürükleyen hukuksuzluðun devam ettiðini belirtti. Barýþ Mamalý, 7 Nisan'da yapýlacak LTB baþkanlýðý ve meclis üyeliði ara seçimine katýlacak siyasi partilerin ve adaylarýn, 5/1976 Sayýlý Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'na tabi olarak siyasi faaliyette bulunma yükümlülükleri olduðunu anýmsatarak, "Seçimleri yürüten ve denetleyen TDP BÝR DÝZÝ ETKÝNLÝK DÜZENLÝYOR Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Kadýn Örgütü ile Ýlçe Örgütleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle çeþitli etkinlikler düzenliyor. TDP'den yapýlan açýklamaya göre, TDP Kadýn Örgütü Baþkaný Seval Oyaltan, diðer örgütlerle düzenleyecekleri ortak etkinliklerin yanýsýra, TDP Kadýn Örgütü olarak 7 Mart Perþembe Günü (bugün) "Kadýna Yönelik Þiddet" konulu bir basýn toplantýsý düzenleyeceklerini belirtti. Basýn toplantýsý Osman Paþa Caddesi'ndeki TDP Kadýn Örgütü Binasýnda saat 11.30'da gerçekleþtirilecek. TDP Girne Ýlçesi Yönetim Kurulu da, 8 Mart Cuma Günü sabah 07.30'dan itibaren, Girne sokaklarýnda karanfil daðýtacak, okullar ve devlet dairelerini ziyaret edecek. Karanfillerin üzerinde ise "Dünya Emekçi Kadýnlar Gününüz Kutlu Olsun. Deðerinizin Farkýndayýz" yazýlý bir de kart olacak. 8 Mart Organizasyon Komitesi'nde bulunan ve organizeye katký koyan TDP Kadýn Örgütü ayrýca, 8 Mart'ta saat 18.00'de Meclis önünde baþlayacak yürüyüþe de aktif destek verecek. Burs Tüzüðü'nde deðiþiklik Ailenin gelir tespiti yapýlýrken çocuk sayýsýna göre brüt asgari ücretin 3.2, 4.2 ve 5.2 katý esas alýnacak KKTC'ye 99 ile baþlayan kod sistemi getiriliyor Çavuþoðlu: Sertoðlu Bakanlar Kurulu toplantýsýna katýlmadý Bakanlar Kurulu Burs Tüzüðü'nde deðiþiklik yaptý. Buna göre, ailenin gelir tespiti yapýlýrken çocuk sayýsýna göre brüt asgari ücretin 3.2, 4.2 ve 5.2 katý esas alýnacak. Yaklaþýk 4 saat süren Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, alýnan kararlarý açýkladý. Toplantýda bakanlýklardan gelen önergeleri ele alarak onayladýklarýný ifade eden Çavuþoðlu, üniversite öðrencilerini ilgilendiren Burs Tüzüðü'nde, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn önerisi ile bazý deðiþiklikler yapýldýðýný kaydetti. "Bu deðiþiklikler olumlu" diyen Çavuþoðlu, "Bugün üniversiteye giden öðrencilerimiz burs alýrken 4 bin 300 TL'lik rakam gelir seviyesi olarak bilinmekte ve bu her yýl düzenlenmektedir. Tüzükte yapýlan deðiþiklikle bunun her yýl yeniden anayasal organ Yüksek Seçim Kurulu ile ilçelerde görev yapan Ýlçe Seçim Kurullarý'dýr" dedi. Mamalý açýklamasýnda þunlara yer verdi: "5/1976 Sayýlý Yasa'nýn 65. maddesinde mezkur ara seçim için partilerin siyasi propaganda yapmalarý için tayin olunan baþlangýç tarihi 12 Mart 2013 olduðunu, keza Ýlçe Seçim Kurulu bunu hazýrlayýp daðýtarak 'Takvim'de seçim propagandasýnýn baþlangýç günü olarak bu tarihi açýkça ilan etti. Bunun yanýnda tarihli ve Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu Baþkaný tarafýndan tanzim edilen yazýlarda 'Lefkoþa Ýlçesinde Afiþ Asma Yerleri' ile 'Pankart Açýlacak Noktalar' ilan edilmiþ, ancak partilerin ne zaman, hangi sýrayla afiþ asacaklarý ve pankart açacaklarý henüz tespit edilmedi." Barýþ Mamalý, CTP ve DP'nin Ara Seçim için yasal olarak propaganda baþlangýç günü gelmeden afiþ asma, pankartlý eylem yapma, siyasi parti broþürü daðýtma gibi siyasi içerikli propaganda yapýlamayacak dönemde yasaya aykýrý eylem yaptýðýný kaydetti. Mamalý, yasadýþý afiþ ve reklamlarýn Lefkoþa Ýlçe Seçim Kurulu tarafýndan kapatýldýðýný kaydederek, "DP ve CTP tarafýndan gerçekleþtirilen bu eylemlerin yasaya aykýrýlýk yanýnda, Ýlçe Seçim Kurulu tarafýndan ilan edilen Seçim Takvimine karþý da saygýsýzlýk ve açýk muhalefet içeriyor" dedi. Mamalý, LTB'de geçmiþ dönemde yapýlan hukuksuzluklarýn ve usulsüzlüklerin Sayýþtay raporlarýna yansýdýðýný, belediyeyi kurtarmaya soyunan partilerin ise daha þimdiden hukuk dýþýlýða baþvurduklarýný belirtti. Barýþ Mamalý, "Lefkoþa'yý hukuksuzluk batýrdý, maalesef kurtarýcýlýða soyunanlar da hukuk dýþý davranmaya baþladý. Kamuoyu yaþananlarý yakýndan takip etmeli" þeklinde konuþtu. DÝPKARPAZ'DA KADINLARLA BULUÞMA Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük, kadýnlarýn üreterek toplumun her alanýnda söz sahibi olmalarý için ellerinden gelen çabayý ortaya koyduklarýný vurguladý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ise, "Kadýn güçlü olursa ailede güçlü olur, geleceðimizin mimarý olan çocuklarý kadýnlar yetiþtiriyor çocuk ve gençlerin en iyi þekilde yetiþmeleri önemli" dedi. Dipkarpaz Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çok Amaçlý Toplum Merkezi (ÇATOM) ile Kýbrýs Türk Ýþlerini Araþtýrma ve Yaþatma Derneði iþbirliðini sürdürüyor. Bu kapsamda Kýbrýs Türk Ýþlerini Araþtýrma ve Yaþatma Derneði, Dipkarpaz'daki Çok Amaçlý Toplum Merkezi'ndeki kadýnlara koza, tel kýrma ve sarma, biçki dikiþ ve buna benzer el iþlerinde uygulamalý bilgiler aktardý. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla yapýlan çalýþmanýn ardýndan kadýnlar Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Ünverdi'nin de katýldýðý dayanýþma yemeðinde bir araya geldi. belirlenmesi yerine asgari ücrete baðlandý" dedi.tüzükteki deðiþikliðe göre, tek çocuklu aile için brüt asgari ücretin 3.2 katý veya aþaðýsý, iki çocuklu aile için 4.2 katý veya aþaðýsý, iki çocuktan fazla çocuk için de 5.2 katý ve aþaðýsý burs için aile gelirinde sýnýr olacak.düzenlemenin aile gelirlerini kapsadýðýna iþaret eden Çavuþoðlu, burs konusunda öðrenci kriterlerini daha da çeþitlendirmenin hedefleri olduðunu, ancak bunun daha fazla bütçe gerektirdiðini söyledi. Tüzükte yapýlan diðer bir deðiþikliðin de, "Meslek Lisesi ve Ticaret Lisesi Mezunlarýna Destek Bursu Uygulamasýnda Özel Kurallarý"nda yapýldýðýný kaydeden Nazým Çavuþoðlu, bu kapsama Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarýnýn da dahil edildiðini ifade etti. POSTA KODLARI Bakanlar Kurulu'nun ülkedeki bir baþka eksikliði de gidermek için posta kodu uygulamasýný da onayladýðýný belirten Çavuþoðlu, KKTC'ye 99 ile baþlayan kod sistemi getirildiðini kaydetti. Bu kodlardan örnekler de veren Çavuþoðlu, bunlarý þöyle sýraladý; Lefkoþa 99010, Deðirmenlik 99050, Hamitköy Çavuþoðlu, "Bütün yerleþim yerlerine verilecek kodlar ile postacýlýðýn eksik yönü tamamlanacak" dedi. "SERTOÐLU TOPLANTIYA KATILMADI" Bakanlar Kurulu Sözcüsü Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, bir soru üzerine UBP LTB Baþkan adayý Hasan Sertoðlu'nun Baþbakanlýk binasýna Bakanlar Kurulu baþlamadan önce UBP Genel Baþkaný, Baþbakan Ýrsen Küçük ile görüþmek için geldiðini belirtti. Çavuþoðlu, Sertoðlu'nun Bakanlar Kurulu toplantýsýna katýlmadýðýný vurguladý. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI ÝSTÝKRARDAN ANLAÞILAN NEDÝR? Telefonla gazetemizi arayýp þikayette bulunan bir esnaf vatandaþýmýz tükenmek üzere olduklarýný ve her gün kepenk kapattýklarýný söyledi. Vatandaþýmýz iþ bulundurma izni için hastanede yaþadýðý zorluklarý anlattý ve istikrardan bahsedenlerin istikrardan anladýklarý bizim tükenmemizse baþarýlýdýrlar dedi. "Ben esnaf bir vatandaþým. Geçenlerde belediye saðlýk ekibi gelip izin çýkarmamýzý istedi. Saðlýk kontrolü için hastaneye gönderdiler. Gittim. Görevli hastaymýþ, dönüp geri geldim. Bugün git yarýn gel hesabý Daha sonra gene gittim. 4-5 saat bekledim. Bana bir iðne salýndý. 180 TL istediler, verdim. Bir aþaðýya in bir yukarýya çýk. 'Raporu daha sonra gel al' dediler. Almak için gittim. Saatlerce bekledikten sonra görevli çýkýp bilgisayarlarýn bozuk olduðunu söyledi. Gene geri döndüm. Ya makineler randýmanlý çalýþmaz, ya bozulur. Eziliyoruz anlayacaðýnýz. Belediye de bu iþlemleri yaptýktan sonra bizden 300 TL kira tazeleme parasý istiyor. Biz esnaflar olarak yaklaþýk 15 kalem vergiydi, fondu ödemede bulunuyoruz. Harçlarýmýzý bir tamam ödüyoruz yani. Geç kalsak bunu faiziyle bizden alýyorlar. Bizim esnaflar olarak isteðimiz özel laboratuarlara da izin vermeleri ve iþlerimizin daha erken olmasýdýr. Bunu kendilerine de ilettik. Bize verdikleri cevap bazý laboratuar sahiplerinin iþlerini dikkatli yapmadýklarý þeklinde oldu. Madem ki bunu biliyorlar o laboratuar sahiplerini veya o laboratuarlarý daha dikkatli ve sýk sýk kontrol etsinler. Hiç olmazsa ve bunu yapmak istemezlerse hastanedeki durumu düzeltsinler. Paramýzla rezil oluyoruz Esnaf vatandaþlar olarak býktýk usandýk. Ne kazanýyoruz, evimize ne kadar harçlýk götürüyoruz soran yok. Ýstikrardan söz edip dururlar. Ýstikrar kazanmýþ ve istikrar daha da büyüyecekmiþ. Ýstikrar dedikleri bizi tüketmek, dükkanlarýmýzý kapatmamýz ise baþarýyorlar. Ben bunlarýn aðzýndan çýkan istikrardan bunu anlýyorum. Daha dün istikrardan bahseden Maliye Bakaný Ersin Tatar, Elektrik Kurumu'nun özelleþtirilmesi gerektiðini söyledi. Yani bir sürü iþsiz daha salýnacak toplumun içine. Bu mudur istikrar?" BÝZÝM DUVAR NE ERKEKLER GÖRDÜK YOKTULAR Bizim Mandra Mandranýn baþkenti leþkente dönedursun, Organize Sanayi Bölgesindeki çöp ve atýk yýðýnlarý da daðlar gibi büyümektedir. Çeþitli gýda üretiminin de yapýldýðý bölgenin kokuþmuþ bir mezbeleye dönmesi, insan saðlýðý açýsýndan çok önemli bir risk oluþtururken, hükümet buna karþý inanýlmaz bir vurdumduymazlýk sergileyerek, vatandaþlarýn böylesine saðlýksýz bir ortamda üretilen gýdalarla beslenmesini hiç umursamamaktadýr. Sokaktaki adam "Yýkýlsýn bu hale hükümet eden" diye tepkisini gösterir.

8 8 7 Mart 2013 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir YOLDAÞ CHAVEZ KERMES - Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, kermes düzenledi. Lefkoþa Mücahitler Parký'nda dün saat 12.00'de baþlayan kermes 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek. Kermes' de firmalar tarafýndan derneðe baðýþlanan kýyafetler ve ayakkabýlar satýþa sunuldu. Kazým And: Hepimiz Spartaküs olmalýyýz Faiz Ve Mazbata Maðdurlarý Komitesi Genel Koordinatörü Kazým And, Bankalar Birliði'nin gazetelerdeki ilanýna tepki göstererek "Kýbrýs Türk halkýnýn her bireyi Spartaküs olmalý" dedi. And'ýn dün yaptýðý yazýlý açýklama aynen þöyle: "Kuzey Kýbrýs Bankalar Birliði'nin basýn açýklamasýný büyük bir üzüntü ve hayret içerisinde okumuþ bulunuyoruz. Kuzey Kýbrýs finans dünyasýnda yaratýlmýþ olan vurgun ve soygun düzeninin baþ aktörleri olduklarýný unutarak ve yüzleri kýzarmadan, Kýbrýs Türk halkýný yanýltacaklarýný zanneden, ve bugüne kadar bu halka karþý Rum ve Ýngiliz Yönetimlerinin dahi uygulayamadýklarý ekonomik soykýrýmý reva gören Bankacýlar Birliðini yürekten kutluyoruz. Bankacýlar Birliði'nin, kamuoyuna yaptýðý açýklamanýn; yüksek faiz, bileþik faiz ve temerrüt faizlerine kýsmen de olsa çözüm getirme çabalarýmýzýn sonuçlanma evresinin hemen öncesinde, ve ne yazýk ki, liberalizm ideolojisinin tutsaðý olmuþ bir takým siyasilerin de desteði alýnarak yapýlmýþ olmasý manidardýr. Bankacýlarýn, Anayasa Mahkemesine gidecekleri tehditi ve baskýsý altýnda yapýlmýþ olan, 12/2012 Sayýlý ''Tahsili Gecikmiþ ve/veya Tahsil Edilemez Hale Gelen Borçlarýn Ekonomik Ýyileþtirme Kapsamýnda Yeniden Yapýlandýrýlmasý'' Yasasý, bugüne kadar KKTC'de yapýlmýþ olan, anlaþýlmasý en zor, en karmaþýk ve en adaletsiz Yasadýr. Bu Yasa'ya katký koyduklarý için kendilerine teþekkürü bir borç biliriz. Yüksek bileþik ve temerrüt faizleri ile, bugün enflasyon %4 civarýnda seyrederken, borçluya, yýl sonu itibarý ile toplamda %65 civarýnda faiz iþleten saygýdeðer kredi saðlayýcýlarýmýz böyle bir ekonomik iliþkiyi, hangi ahlak, hangi ekonomik teori ve hangi ekonomik akýl ile açýklayabilirler? Borçlar anaparanýn birkaç yüz katýna ulaþýrken, yüksek ahlaklý kredi saðlayýcýlarýmýz hangi insani, vicdani ve moral deðerleri ölçü alarak, bu katliamý gerçekleþtirdiklerini Kýbrýs Türk halkýna açýklamak mecburiyetindedirler. Bankacýlarýmýzýn, mevduat sahiplerine yedi sekiz puanlýk katký saðlarken, borçlulara bunun yedi sekiz katý kredi faizi uygulamayý hangi ekonomik teori ile açýklayabileceklerini merak ediyoruz. Kredi saðlayýcýlarý ile borçlular arasýndaki 40 binin üzerindeki alacak verecek davasý ile 10 binden fazla Mazbata hangi mantýkla açýklanabilir? Alacaklýnýn tahsilat hakkýna saygý duyduðumuzu, ve Ýcra müessesesinin çabuklaþtýrýlmasýna karþý olmadýðýmýzý belirtmeyi bir görev addederiz; ancak, bunun gerçekleþtirilebilmesi için finans dünyasýnda borçlarýn ödenebilecek bir yapýya kavuþturularak,her iki taraf için de adil olacak bir zeminin oluþturulmasý gerektiðine inanýyoruz. Bugün halen % faizlerle mahkeme hükümleri alanlar, kendileri deðilmiþ gibi, utanmadan açýklama yapabiliyorlar. Aslýnda gerçek suçlular, bu vurguna ve soyguna, bu ekonomik soykýrýma bugüne kadar göz yuman, ve ''ahlaklý kredi saðlayýcýlarý'' ile tamamen duygusal iliþkiler içerisinde olan bazý siyasilerle, Siyasi Partiler içerisindeki çýkar ve menfaat guruplarýdýr. Maruz býrakýldýðýmýz ekonomik soykýrýma son verebilmenin tek çýkýþ yolu, ne yazýk ki, acýnacak duruma düþürülmüþ olan Kýbrýs Türk halkýnýn her bireyinin, birer ''SPARTAKÜS'' olmasýdýr. Finans sektörü ile ilgili tüm sorunlarý tartýþmak üzere, bu açýklamalarý yapanlarý kendi belirleyecekleri herhangi bir TV kanalýnda açýk oturuma davet ediyoruz. MERAL EROÐLU PGM'NÝN 8 MART'INI KUTLADI Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu, Polis Genel Müdürlüðü'nü (PGM) ziyaret ederek, kadýn çalýþanlarýn "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü"nü kutladý. Polis Genel Müdürü 1. Yardýmcýsý Pervin Gürler, Meral Eroðlu'nu PGM binasý önünde karþýladý. Eroðlu, önce Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim ile görüþtü. Zaim, bir cumhurbaþkanýnýn eþinin çalýþanlarýn Kadýnlar Günü'nü kutlamak için ilk defa PGM'yi ziyaret ettiðini söyleyerek "Meral Eroðlu'nu böyle anlamlý bir günde aramýzda görmek bizi mutlu etti" dedi. Polis teþlikatýnýn daha iyi koþullara gelmesi için çalýþtýklarýný ifade eden Ahmet Zaim, gün anýsýna Meral Eroðlu'na el iþi tablo hediye takdim etti. PGM'yi ziyaretinde duygusal anlar yaþayan Meral Eroðlu, babasýnýn polis olduðunu söyleyerek, "Polis ekmeði ile büyüyen biri olarak kendimi her zaman bu teþkilatýn içinde gördüm. Bir ziyarette ilk defa bu kadar heyecanlandým. Gözlerimin önünden rahmetlik babam geçti..." dedi. Polisin ne anlama geldiðini yaþayarak öðrendiðini ifade eden Meral Eroðlu, "1963'lü yýllarda babamýn görev için gittiði yerden sað salim dönmesi için ne kadar heycanla beklediðimizi anlatmam mümkün deðil" diyerek geçmiþi anýmsadý. Eroðlu, polis teþkilatýnýn milli mücadele yýllarýnda unutulmaz görevler üstlendiðini de hatýrlattý. Pervin Gürler'in bir buçuk yýldan beri Cumhurbaþkanlýðý bünyesinde yürütülen çocuk istismarýyla ilgili çalýþmalara katýldýðýna iþaret eden Eroðlu, Gürler'e katkýlarýndan dolayý teþekkür etti. Eroðlu, önümüzdeki günlerde kadýna yönelik þiddet ve kadýn istismarý konularýný ele alacaklarýný belirterek, yasalarýn hazýrlanmasýnda Gürler'in de kendilerine yardýmcý olacaðýný söyledi. Meral Eroðlu, "Pervin Gürler'in yoðun çalýþmalarý arasýnda bu konulara harcadýðý zamaný, emeði ve heyecaný birebir gören bir kiþi olarak onu Kýbrýs Türk kadýný adýna kutluyorum" dedi. Devrimin iki yüzü vardýr Birincisi, ideolojik düþünce ile yapýlan devrim Yani Lenin ve arkadaþlarýnýn gerçekleþtirdiði devrimden bahsediyorum Diðeri ise, aþk ile yapýlan devrim Che, Fidel ve silah arkadaþlarýnýn gerçekleþtirdiði devrim Her ikisinin de temel noktasý ayný fakat öncelikleri farklý Lenin, Stalin ve yoldaþlarýnýn önceliði insan deðil, inandýklarý ideolojileriydi Kendileri adýna en doðru olan komünizmi uygularken, birçok insaný ezmek, hatta hayatýný kaybetmesine sebep olmak zorunda kaldýlar Bu uygulamalarýn üstüne bir de Stalin'in yoldaþlarýný infaz edecek kadar kendini kaybetmesi eklenince, kurduklarý komünist sistem de çökmüþ oldu Bir anlamda kurduklarý yapý baþarýsýzlýkla sonuçlandý Che, Fidel ve yoldaþlarýnýn aþk ile yaptýklarý devrim ise sapasaðlam ayakta duruyor Onlar Küba halkýnýn baðýmsýzlýðý için mücadele veren kahramanlardý Öncelikleri hep insan olmuþtur Tüm dünyanýn sevgisini ve saygýsýný kazanýrken, birçok kiþi için de örnek alýnacak kiþiler olmuþlardýr. Dünyanýn dört bir yanýnda, ister kapitalist sistem ile yönetilen, isterse dini rejim ile yönetilen ülkelerde olsun, onlara ait bir simge bulabilirsiniz Rusya'da gerçekleþen devrimi dünya genelinin çoðu benimsemezken, Küba'da gerçekleþen devrimi ise benimsiyorlar Bunun temel sebeplerinden birisi, yukarýda yazdýklarýmdýr Kendi adýma söylemem gerekirse, ben her ikisini de benimsiyorum Özellikle, Che ve Stalin'in güçlü duruþlarýna ve saðlam karakterlerine hayran olan bir kiþiyim Ama iþ önceliðe gelince, orada ben de rahatsýzlýk duyuyorum Günümüze gelirsek, "21. Yüzyýl için Sosyalizm" ideolojisi ile baþta Amerika olmak üzere birçok kapitalist güce karþý dik duran Hugo Rafael Chavez Frias Ýþçi sýnýfýndan gelen bir ailenin çocuðu Marjinal gruplarýn haklarýný deðiþtiren yeni bir anayasa yapabilen bir devlet baþkaný Komünal konseyler ve iþçilerce yönetilen kooperatifler kurarak bir dizi toprak reformunu hayata geçiren ve çeþitli kilit sanayileri kamulaþtýran bir sosyalist Günümüzün devrimcisi Bunlar ve fazlasýný baþarabilecek yüreðe sahip olan Chavez, geçtiðimiz gün kansere yenik düþtü Onun için devrim bir aþktý, Amerika ise bir þeytan Che, Stalin, Lenin ve yoldaþlarýnýn tümü seni bekliyor Belki de onlarýn þu sýralar gerçekleþtirmeye çalýþtýklarý devrime katký koymaya gidiyorsun yoldaþ Chavez Hep hatýrlanacaksýn

9 9 7 Mart 2013 Perþembe Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketimden manzaralar ARÞÝV HASAN CEMAL Hasan Cemal'in ayrýlmak zorunda býrakýlmasýnýn Milliyet'i geri dönemeyeceði bir yola sokacaðýný söylemeye gerek yok. Erdoðan'ýn Balýkesir konuþmasýna cevap veren Can Dündar'ýn kellesinin de istendiði konuþuluyor. Milliyet, Demirören ailesine satýldýktan sonra önce AKP'yi rahatsýz ettiði bilinen Nuray Mert'in yazýlarýna son verilmiþti. Demirören'in, bazý yazarlara "Hükümeti rahatsýz edecek yazý yazmayýn" dediðini, birinci aðýzdan duyduðumu da söylemeliyim. Hasan Cemal; gazeteciliði, kitaplarý, çok doðurgan sonuçlar veren yayýn yönetmenliði, kalemini kendi hatalarýna da doðrultabilen cesareti ve demokrasiden yana tavrýyla Türk basýn tarihine geçti. Görünüþe bakýlýrsa, Demirören ailesi de geçiyor! Gazeteciliði, iktidar sahiplerinden önce grup medyalarýna, haberciliði sindiren grup çýkarlarýna karþý savunmalýyýz. Hep söylediðimizi Milliyet'in patronlarý için de tekrarlayalým. Ellerimizde kovalar, berbat ettiðiniz bu mesleði temizlemek için buradayýz... Doðan AKIN (T24) TARÝH 5 ÞUBAT 2012 Yuvadan kaçan kýzlarýn hikayesi çok hazin... Herkes þok içinde... Lefkoþa'daki Çocuk Yuvasý'ndan kaçtýktan 7 gün sonra, bir evde polis baskýný ile bulunan yaþlarýndaki kýz çocuklarýna tecavüz ettikleri iddiasýyla 3 kiþi tutuklandý... Gözden kaçmayanlar... KAHRAMAN GAZETECÝLER Mustafa Balbay'ý, Tuncay Özkan'ý cezaevine týktýlar, sesinizi çýkarmadýnýz. Kürt gazetecileri cezaevlerine doldurdular yine sesinizi çýkarmadýnýz. Televizyonlarda AKP Hükümetini eleþtiren gazeteci kalmadý. Cemaate dokunan gazeteciler de yandý, Tayyip Erdoðan'a dokunanlar da Tayyip Erdoðan Milliyet gazetesine "batsýn sizin gazeteciliðiniz" diyecek kadar haddini aþtý. Yýllarýn gazetecisi Hasan Cemal Tayyip bey buyurunca Milliyet'ten kovuldu. Türkiye'de bütün bunlar olurken KKTC'nin þanlý gazetecileri Tayyip Erdoðan'a övgüler düzüyordu. Bravo be, hepiniz de kahramansýnýz DÝPNOT Müslüm Gürses'in son albümü "Veda"nýn yapýmcýsý Medeni Uçar, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn Müslüm Gürses'in hastaneye olan 600 bin TL'lik borcunu sildirdiðini açýkladý "En çok da belki bir gün bu ülkede yaþayamam diye korkuyorum" Sýkýlýyorum. Ýçim sýkýlýyor. "Arkadaþ" diyorum, "Benim gibi insanlarý bu memlekette yaþatmayacaklar mý ne?!" Hatta bazen o kadar bastýrýyor ki hadiseler, hangi meseleye sýkýldýðýmý unutuyorum. Tecavüz ürünü bebeði doðurmak istemeyen kadýnýn böyle bir hakký olmadýðýna gönülden inananlara mý, Irak iþgal edilirken "real politik" alimi kesilenlerin sýra Suriye'ye gelince "vîjdaan" çelebisine dönüþüvermesine mi, kendi gibi düþünene vatandaþ hukuku, o sofraya oturmayana "düþman hukuku" uygulayan sisteme mi, acý çeken, aç kalan insanlarla kürsülerden maytap geçene mi? Ama en çok hapishanedeki öðrencilere kitap imzalayýp gönderirken içim aðrýyor. Ne yazayým þimdi ben o çocuklara?! Korkuyorum. Ödüm kopuyor baþýma bir þey gelecek diye. Mesajlar gönderdiler, tehditler savurdular, beni Londra'larda filan bulup parmaklarýný yüzüme sallayýp "Ayaðýný denk al" dediler. Kimim ki ben? Kaþýk kadar kadýným. Bakmayýn televizyonda daha geniþ çýkýyorum, ama aslýnda ufak tefeðim yani. Ne abim var, ne ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Ülkemize ait deðerleri haraç mezat satan UBP, bu çabalarýnýn kendi sonunu her gün biraz daha yaklaþtýrdýðýný anlayacak." Özkan YORGANCIOÐLU (CTP Genel Baþkaný) VÝRGÜL... ÇOKBÝLMÝÞ MÝLLÝYETÇÝLÝK UZMANLARI Milliyetçilik kendi milletini yüceltirken baþka milletleri aþaðýlar. Türkler "Biz Kürtlerden üstünüz" dediðinde, bu milliyetçiliktir. Kürtler "Biz kendi dilimizi, eðitimimizi istiyoruz, kendimizi yönetmek istiyoruz" dediðinde, bu milliyetçilik deðildir. Ülkemizde son zamanlarda türeyen bazý çokbilmiþler yükselen Kýbrýslýtürk milliyetçiliðinin tehlikelerinden söz edip duruyorlar. TC yetkililerinin Kýbrýslýtürkleri aþaðýlamasýndan hiç gocunmayan bu aklýevveller, Kýbrýslýtürklerin "Biz kendi ülkemizde kendi kendimizi yönetmek istiyoruz" demesinde tehlikeli bir milliyetçilik buluyorlar, pes yani HERKES SUSSUN TAYYÝP KONUÞACAK "Köþelerinden o bildik yazarlar bize basýn özgürlüðü dersi vermeye çalýþýyorlar, önüne gelen konuþursa bu iþte baltayý taþa vururuz." Recep Tayyip ERDOÐAN (TC Baþbakaný) KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu amcam. Böyle tek tabanca takýlýyorum. Yazý yazmaya oturunca sanýrsýn ki týð-ý teber þah-ý merdaným, ama aslýnda bendeki efelik mesnetsiz. Cesur filan deðilim yani, çok korkak biriyim ben. En çok da belki bir gün bu ülkede yaþayamam diye korkuyorum.( ) Ýktidardakilerden biraz farklý düþünen herkesin ajandasýnda en az bir davanýn duruþma günleri kayýtlý. Gazeteciler haber yapamadýklarý için antin kuntin "life style" yazýlarýyla oyalanýyorlar. Benim tanýdýðým hemen herkes antidepresan kullanýyor. Ama en fenasý herkes kendinden farklý olanýn ölmesini istiyor artýk. Ben böyle öfke, böyle nefret görmedim bu ülkede. Sinirleniyorum. Haftada on dakika televizyon izliyorum ve bu süre bile normal bir insanýn ruh saðlýðý için yeterince tehlikeli. Ýzmirliyim ya ben, asfalyalarým atýyor sýk sýk. Kimse cahilliðinden utanmýyor ya artýk, tepem atýyor. Vasatýn hegemonyasý hayatýmýzýn en kýlcal damarýna kadar sýzdý ya... Öteki olan her þey müstehcenleþtiriliyor ya... Hasýlý sinirleniyorum. Ve en önemlisi, yalnýz hissediyorum. Bazen "Tamam" diyorum, "Millet komple delirdi". Tehlikeli akýl hastalarýyla birlikte yaþayanlar ne yapýyorsa öyle yapmam gerektiðini düþünüyorum. "Nasýlsa" diyorum, "Yani herhalde herkes bu yeni kurulan sofrada kendine bir yer buldu. Ben düzenlerini bozmayayým en iyisi. Kenardan kenardan sývýþayým." Fakat bakýyorum sonra. Dostlar var. Dostlar varsa fukaralýk yok. Dostlar varsa korku, yalnýzlýk, çaresizlik yok. Ben bu yüzden þimdi Birgün'de yazýyorum. Battý balýk yan gider. Ya batarýz diyorum kendime, ya çýkarýz... Ama hep birlikte. Mühim bu. Hep. Birlikte. (Bu yazý ECE TEMELKURAN'ýn "Birgün"de yayýmlanan "Ölelim mi yani?" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 7 Mart 2013 Perþembe GÜNEYDEN... ARABACIOÐLU LTB SANAYÝ ÞUBESÝ ÝLE TERMÝNAL'Ý ZÝYARET ETTÝ Demokrat Parti (DP) Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkan adayý Mustafa Arabacýoðlu ve meclis üyesi adaylarý, LTB Sanayi Þubesi'ni ziyaret ederek, çalýþanlarla bir araya geldi. DP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, Arabacýoðlu ve ekibi ziyaret sýrasýnda, çalýþanlarýn sorunlarýný dinleyerek, görüþ alýþveriþinde bulundu, projelerini paylaþtý. Arabacýoðlu, çalýþanlarla sohbetlerinde DP'nin muhalefette olmasýna raðmen her zaman belediye çalýþanlarýnýn yanýnda olduðunu belirterek, bundan sonra da belediye çalýþanlarýnýn yanýnda olmaya devam edeceðini kaydetti. LTB çalýþanlarý ve Lefkoþa halký ile el ele vererek sorunlarýn çözümü için hep birlikte hareket edeceklerini, sorunlarý birlikte çözeceklerini söyleyen Mustafa Arabacýoðlu, "Tek amacýmýz bir yýl içinde LTB'nin sürdürülebilir bir noktaya geldiðini göstermek, KKTC ve Kýbrýs Türk halkýný hak ettiði baþkente kavuþturmak. Þu anda maaþýnýzý alamýyorsunuz. Borcundan dolayý þu anda elektriðiniz de yok. Çalýþma þartlarýnýzý da el birliði ile iyileþtireceðiz " dedi. Arabacýoðlu ve ekibi daha sonra Otobüs Terminali'ni ziyaret ederek, þoförlerle görüþtü. Görüþmede, Terminal'in ve þoförlerin sýkýntýlarý hakkýnda detaylý bilgi alan heyet, Terminal'in çaðdaþ bir yapýya kavuþmasýný saðlayacak yöntem ve projelerle ilgili þoförlerle görüþ alýþveriþinde bulundu. Arabacýoðlu görüþmede yaptýðý konuþmada, 14 aylýk dönemde tüm imkanlarý kullanarak, þoförlerin sorunlarýný aþmak için çalýþacaklarýnýn sözünü verdi. Fellahoðlu KTÖS'ten destek istedi "Belediyenin bu hale gelmesinden UBP ve DP sorumlu" Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG) Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Baþkan adayý Kadri Fellahoðlu ile Belediye Meclis üyesi adaylarý sivil toplum örgütleri ziyaretleri kapsamýnda dün Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS)'ü ziyaret etti. CTP-BG'den yapýlan açýklamaya göre, Fellahoðlu ve Belediye Meclis üyesi adaylar, KTÖS Genel Baþkaný Güven Varoðlu, Genel Sekreter Þener Elcil ile bazý yönetim kurulu üyeleriyle görüþtü. Fellahoðlu ziyarette yaptýðý Kýrdað: Önce batýrdýlar, sonra da istifa edip gittiler LTB Baðýmsýz Baþkan Adayý Arif Salih Kýrdað, seçmenin oy kullanmadan önce bunun normal bir seçim olmadýðýný bilmesi gerektiðini kaydetti. Kýrdað yaptýðý yazýlý açýklamada, belediye için aday gösteren partilerin "Lefkoþa'yý biz kurtaracaðýz" diye söylemde bulunduklarýna iþaret ederek "O zaman niye batýrdýlar, niye görevlerini býrakýp istifa ettiler" diye sordu. Kýrdað "yaðlý-ballý" propagandalara kanarak oy verildiði takdirde LTB'nin felaketiyle sonuçlanacak bir sürece daha girileceðini savundu. Kýrdað, büyük düþünerek uygulanabilir 9 projesiyle aday olduðunu kaydederek, bu projeleri merak eden ve daha doyurucu bilgi almak isteyenlerin kendisine ulaþmasýný da istedi. konuþmada, son iki dönemdir LTB'de sýkýntýlar yaþandýðýna iþaret ederek, Lefkoþa'nýn içinde bulunduðu durumun ülkenin durumuyla benzerlik gösterdiðini ifade etti. Kadri Fellahoðlu, Lefkoþa Belediyesi'ni batýrýp iflasa sürükleyen siyasi zihniyetin ülkeyi de batýrarak kaosa sürüklediðini ileri sürerek, bu zihniyetin halkýn ve kurumlarýn çýkarlarý yerine kýsa vadeli kiþisel çýkarlarý düþünerek hareket ettiðini söyledi. Tüm yaþananlardan sonra hesapsýz, kitapsýz yönetimin belediyeyi getirdiði durumun ortada olduðuna iþaret eden Fellahoðlu, "7 Nisan'da yapýlacak olan seçim ülke siyasi tarihi açýsýndan çok önemli bir seçimdir. Bu seçim ülkeyi ve belediyeyi bu hale getirenler ile bunlarýn karþýsýnda duran siyasi güçler arasýnda gerçekleþecektir" dedi. Fellahoðlu, ülke ve belediyeyi bu hale getiren siyasi güçlerin, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) olduðunu iddia ederek, her iki partinin LTB seçimine katýlmayarak halktan özür dilemesi gerektiðini kaydetti. Askeri bölgelerde kazýya izin isteniyor Rum kaybýn ailesinden Avrupa Konseyi'ne KKTC'deki askeri bölgelerde kazý izni verilmesi için çaðrý Rum kayýplardan Nikos Kulumas'ýn iki oðlu Kipros ve Marios Kulumas'ýn, Avrupa Konseyi'ne bir mektup göndererek, Avrupa Konseyi'nden Türkiye'yi, KKTC'deki askeri bölgelerde kayýp kazýsý yapýlmasý için izin vermesi yönünde ikna etmesini istediði bildirildi. Politis gazetesi, iki kardeþin mektubunda, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin "Voni" (Gökhan) köyünde yaptýðý kazýlarda, bir kuyu içerisinde, DNA testinde babalarýna ait olduðu tespit edilen kafatasýndan bir parça bulduklarýný, fakat geriye kalan kemiklerin bölgede bulunmadýðýný belirttiklerini yazdý. Ýki kardeþ, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin kendilerini, söz konusu kuyunun kemik kalýntýlarýnýn gömülü olduðu yerlerin baþlangýç noktasý olmadýðý konusunda bilgilendirdiklerini, ancak diðer bilgilere göre de, babalarýnýn 1974'te Türk askerine ait birliðin çevresindeki bir bölgeye gömüldüðünü kaydetti. Kipros ve Marios Kulumas'ýn bu çerçevede, Avrupa Konseyi'nden Türkiye'yi, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin söz konusu bölgede kazý yapmasýna izin vermesi için ikna etmesini talep ettiðini yazan gazete, özetle þöyle devam etti: "Deðirmenlik köyü sakini Nikos Kulumas, Türk askeri tarafýndan iþgalin ikinci aþamasýnda esir düþürüldü. Ýki çocuðuyla birlikte Balýkesir köyüne götürüldüler ve baba, daha sonra evlatlarýndan ayrýlarak Gökhan köyündeki kilisede diðer Rumlarla birlikte tutuldu. 21 Aðustos akþamý Türk askerler, diðer Kýbrýslý Türk paramiliterlerle birlikte, Kulumas'ý ve baþka 5 Rum'u daha aldýlar ve bu kiþiler o zamandan 2011 yýlýna kadar kayýptýlar. Mektupta bahsedildiði üzere, kafatasý parçasý kiliseden 500 metre uzaklýkta tespit edildi. Güvenilir bilgiler de gömülme iþleminin yapýldýðý ilk noktanýn, bugün Gökhan'daki askeri bölgenin içinde kalan kilisenin dibinde, bir incir aðacýnýn altý olduðunu gösteriyor." Gazeteye göre Kulumas kardeþler mektuplarýnda, Otonom Kayýp Þahýslar Komitesi'nin Kuzey'deki askeri otoritelerden kazý izni istediðini ancak olumsuz yanýt aldýðýný belirterek, Gökhan köyünde kazý yapýlmasý izni verilmesini istediklerini kaydettiler. Mektubun Avrupa Konseyi Daimi Temsilcilikleri'ne daðýtýldýðýný yazan gazete, önceki gün de basýna verildiðini bildirdi. ÇEVRECÝLER, ÝNGÝLÝZ ÜSLERÝNDEKÝ TATBÝKATLARI AP'A GÖTÜRÜYOR Rum Çevreciler ve Ekologlar Hareketi'nin, Ýngiliz Üslerindeki tatbikatlarý Avrupa Parlamentosu'nun (AP) gündemine taþýyacaðý haber verildi. Politis gazetesi "Üslerdeki Tatbikatlar... Konu Avrupa'ya" baþlýklarýyla verdiði haberinde, Çevrecilerin, Yunan Yeþillerin Avrupa Milletvekili Nikos Hrisoyelos aracýlýðýyla Episkopu-Aðrotur Ýngiliz Üslerindeki askeri tatbikatlara son verilmesi konusunu AP'a götüreceðini yazdý. Gazete ay sonuna kadar devam edecek olan yeni bir tatbikatýn gerçekleþtirilmekte olduðunu belirterek, Çevrecilerin, bunun hemen sonlanmasýný istediklerini de aktardý. "Ýngiliz Üsleri'nin varlýðýnýn, bugün, doðal çevre ve bölge sakinlerinin yaþam kalitesine iliþkin bu tür yýkýcý faaliyetlerin kabulünü gerektirmediðini" savunan Çevreciler, Ýngiliz askeri tatbikatlarýnýn Limasol bölgesi sakinlerinde neden olacak rahatsýzlýklar ve sýkýntýlara iliþkin endiþelerini dile getirerek, geçmiþte, Ýngiliz askeri tatbikatlarýnýn, çevre ve bölge halký mülklerinde ciddi zararlara neden olduðuna dikkat çekti. ÝÞSÝZ SAYISINDA REKOR Güney Kýbrýs ta Þubat ayýnda kayýtlý iþsiz sayýsýnýn 46 bin 109 kiþiyle yeni bir rekor teþkil ettiði bildirildi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, geçen yýlýn ayný ayýnda kayýtlý iþsiz sayýsýnýn 37 bin 874 olduðunu, bunun da bir yýl içerisinde 8 bin 235 kiþinin daha iþsizler kervanýna katýldýðý anlamýna geldiðini yazdýlar. Gazete, iþsiz bu kiþilerin 32 bin 980 inin Kýbrýslý Rum, 10 bin 607 sinin AB vatandaþý ve 501 inin ise Kýbrýslý Türk olduklarýný belirtti. KÜLTÜREL MÝRAS TEKNÝK KOMÝTESÝNDEKÝ RUM ÜYELER DEÐÝÞÝYOR Kültürel Miras Teknik Komitesi ndeki Rum üyelerin deðiþeceði ve yeni üyelerin, Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis tarafýndan atanacaðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi Kültürel Miras El Deðiþtiriyor baþlýðýyla aktardýðý haberinde, komitenin þu anda yürütülmekte olan yapýmonarým çalýþmalarýyla ilgili bir rapor yayýmladýðýný ve raporda, üzerinde çalýþýlan ve son safhada bulunan çalýþmalarla ilgili detaylý bilgi verdiðini yazdý. Haberde, raporun ne zaman yazýlýp yayýmlandýðýna iliþkin herhangi bir detay verilmedi. Gazete, Kültürel Miras Teknik Komitesi nin, AB nin KKTC deki en deðerli tarihi eserler listesinin hazýrlanmasý sürecine de katýldýðýný ve bu eserlerle ilgili Avrupalý uzmanlar tarafýndan daha ileri teknik ve ekonomik çalýþmalar yapýldýðýný yazdý. Gazeteye göre Kültürel Miras Teknik Komitesi, Beþparmak Daðlarý ndaki Surp Magar Ermeni Kilisesi ve Gürpýnar daki Profiti Ýlia Manastýrý nýn askýda olduðunu ve Kýbrýs Türk tarafýnýn, henüz bu iki eserle ilgili herhangi bir niyet belirtmediðini açýkladý. 88 MAHKUMA ÖZGÜRLÜK HAVASI Nikos Anastasiadis in Rum Yönetimi Baþkaný seçilmesinin ardýndan baþkanlýk affý çýkarýldýðý; 38 i Kýbrýslý, 50 si yabancý uyruklu olmak üzere toplam 88 mahkumun serbest býrakýlmasý kararýnýn alýndýðý haber verildi. Alithia gazetesi baþkanlýk affý çerçevesinde 38 Kýbrýslý mahkumun dünden itibaren tahliye edildiðini; öte yandan baþkanlýk affý alan 50 yabancý uyruklu mahkumun gerekli prosedürler tamamlanana kadar bir müddet daha cezaevinde kalacaðýný yazdý. Ayný zamanda, tahliyeler dýþýnda, 325 mahkumun, cezalarýnýn1/4 inin azaltýlmasýyla af aldýðýný kaydeden gazete, bu ayrýcalýklara tabi olanlarýn, belirli kriterlerdeki kiþiler olduðunu belirterek, cezaevi müdürlüðünün, Baþsavcýnýn kararý üzerine, uyuþturucu ticareti, cinsel suçlar, cinayet ve internet üzerinden çocuk pornografisinden yargýlanan mahkumlara af ve tahliye verilmesini teklif etmediðini aktardý. Haberde ayrýca 38 Kýbrýslý mahkumun tahliye edilmesiyle cezaevinin kalabalýk nüfusunda az da olsa rahatlama olduðu belirtildi.

11 7 Mart 2013 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Eroðlu'nun Anastasiadis'e mektubu... Eroðlu "çok aceleci" Derviþ Eroðlu'nun Nikos Anastasiadis'e gönderdiði, daðýtýmýný da BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'a yaptýðý mektubun içeriði bugünkü Rum gazetelerinde yer buldu. Okurlarýna mektubun içeriðini aktaran gazeteler "Eroðlu çok acele ediyor" yorumunu yaptý. Politis detaylarýný "Eroðlu Çok Aceleci... Nikos Anastasiadis'e Mektubunun Ýçeriði" baþlýklý altýnda iþlediði mektubu; Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun Anastasiadis'le, yeni ve öncekinden farklý müzakere prosedürü konusunda acilen anlaþmak istediði þeklinde özetledi. Gazete BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Aleksander Downer'ýn hem Cumhurbaþkaný Eroðlu, hem de Rum Yönetimi Baþkaný Anastasiadis'le görüþmek için önümüzdeki pazartesi günü Ada'da olmayý planladýðýný haberine ekledi. Fileleftheros "En Kýsa Zamanda Görüþme Ýstiyor... Eroðlu'ndan Baþkan Anastasiadis'e Kýbrýs Sorunuyla Ýlgili mektup... Hristofyas'a Eleþtirilerde Bulundu" baþlýðýyla aktardý. Rum Yönetimi Baþkaný'nýn Cumhurbaþkaný'nýn mektubuna cevap vermesinin beklendiðini belirten gazete þunlarý yazdý: "Türklerin, ekonomi ve yönetimle aþmasý gereken sorunlardan dolayý Baþkan Anastasiadis'in içerisinde olduðu zorluklarýn bilinciyle Kýbrýs sorununda baský yapmaya çalýþtýklarý açýkça ortadadýr. Gazetemizin daha önce de yazdýðý gibi BM Kýbrýs sorununda ciddi inisiyatifleri Eylül ayýna planlýyor." Obama Manning'i müebbetle tehdit ediyor Yüz binlerce gizli Amerikan belgesini WikiLeaks'e sýzdýran Amerikalý er Bradley Manning, 1000 küsur günlük gözaltýdan sonra çýkarýldýðý mahkemede, bunu kamu yararýna, toplumu bilinçlendirmek için yaptýðýný açýklamasýna raðmen, ABD yönetiminin gazabýndan kurtulamýyor. Askeri savcýlar, hakkýndaki 22 suçlamadan 10'unu kabul eden Manning'in, Casusluk Yasasý uyarýnca 'düþmana (Kaide) yardým' gibi aðýr suçlamalardan da yargýlanmasýnda kararlý. Savcýlar, diðer 12 suçlamayý geri çekmeyeceklerini duyurdu. Kabul ettiði suçlamalardan 20 yýl hapis cezasý alacak olan Manning, diðerlerinden de mahkum edilirse, af kapsamýna girmeyen þekilde askeri hapishanede ömür boyu hapis cezasý çekecek. Washington Askeri Bölgesi, "ABD, Manning'in kabul ettiði hafif suçlarýn ötesinde suçlar iþlediðini kanýtlamaya kararlýdýr" açýklamasýný yaptý. 3 Haziran'da baþlayacak divaný harp için savcýlýðýn 141 tanýðý ifade verecek ki, bu, askeri yargýda benzeri olmayan rekor bir sayý. Tanýklara Mayýs 2011'de Pakistan'da Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldüren SEAL özel timinden askerler de dahil. "ÝBRET ÝÇÝN SÝYASÝ MESAJ" ABD hükümeti ve ordusuna karþý 25 yaþýndaki istihbarat analistini korumak için örgütlenen Bradley Manning Destek Aðý, bugüne dek, savunma masraflarý için 900 bin dolardan fazla baðýþ topladý. Manning, 10 suçlamayý, savcýlýk ile pazarlýk yapmadan, gönüllü olarak üstlendi, yani anlaþmalý deðil, çýplak itirafta bulundu. Destekçileri, Manning'in divaný harpte yargýlanacak olmasýnýn siyasi bir karar olduðunu savunuyor. Destek Aðý'ndan Jeff Patterson, ''Casusluk Yasasý üzerinden giderlerse, bu, herkese ibret olacak bir emsal oluþturmasý yönünde siyasi mesaj vermek istediklerindendir'' dedi. OBAMA'NIN REKORU Manning'in divaný harp akýbetinin, ABD demokrasisinin yasadýþý icraatlarýn ifþaatla ortaya çýkarýlmasý geleneðine, basýn özgürlüðüne en büyük darbeyi indirdiði belirtiliyor. Obama, iktidara geldiðinden beri, resmi belge-bilgi sýzdýranlara karþý 6 kez Casusluk Yasasý'ný kullandý. Yasa, yürürlüðe girdiði 1917'den Obama yönetimine kadar toplamda bu kadar çok kullanýlmamýþtý. (T24) Kim Jong-un, Obama'dan telefon bekliyor Belgesel çekimi için kýsa bir süre önce Kuzey Kore'yi ziyaret eden NBA'in eski oyuncularýndan Dennis Rodman, 'Devlet Baþkaný Kim Jong-un'un ABD Baþkaný Barack Obama'dan telefon beklediðini' söyledi. Rodman, Kuzey Kore'nin genç liderinin, Obama ile 'basketbol hakkýnda konuþmak istediðini' belirtti. Belgesel çekimi için Kuzey Kore'ye giden ve burada düzenlenen dostluk maçýnda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yan yana pozlar veren Dennis Rodman, "Kim basketbolu seviyor. Ben de ona Obama'nýn da basketbolu sevdiðini söyledim. Bu fýrsatý ABD ile Kuzey Kore arasýndaki iliþkileri geliþtirmek için kullanabileceðimizi belirttim" dedi. Rodman, "Kim, Obama'dan, kendisine telefon açmasýný istiyor" ifadesini kullandý. Rodman, Kim Jong-un'un sarayýndaki davete de katýlmýþ ve burada yaptýðý konuþmada genç lider için 'hayat boyu arkadaþým' ifadesini kullanmýþtý. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rodman'ý misafir etmesini eleþtirdi. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, 'Kendi halký açlýkla boðuþurken Rodman'la yemek yemesi doðru deðil' denildi. Rodman ise yaptýðý açýklamada, "Kim, savaþmak istemediðini bana defalarca söyledi. Kim iyi bir insan. Ayrýca arkadaþým" dedi. Ünlü yýldýz, "Kuzey Kore'ye bir kez daha giderek gerçekten neler olup bittiðine de bakmak istediðini" söyledi. Uluslararasý kamuoyunun uyarýlarýna raðmen nükleer silah denemeleri gerçekleþtiren Kuzey Kore, diðer yandan misafir ettiði ABD kamuoyunun ünlü isimleriyle farklý bir görünüm sergiliyor. Dennis Rodman Kuzey Kore lideriyle bir araya gelen en ünlü kiþi oldu. (T24) Dolandýrýldýðýný söyleyen Kýbrýslý Türk olayý giderek karýþýyor "Kýbrýslý Türk teknik komiteden uzaklaþtýrýldý" Ýngiltere'de yaþayan Kýbrýslý Türk kadýna "Polemidia"daki (Binatlý) istimlak edilen malý için verilen tazminat konusunda yeni verilerin gün ýþýðýna çýkmasýyla olayýn giderek karmaþýk bir hal aldýðý haber verildi. Fileleftheros gazetesi, biri avukat olan toplam üç kiþinin tutuklanmasýnýn ardýndan sorgu memurlarýna bazý belgeler verildiðini kaydetti. Bu belgelerde, tutuklananlardan birinin þikayetçi (Kýbrýslý Türk) kadýndan malý satýn almýþ olduðunu ve ona anlaþtýklarý miktarý verdiðini gösterdiðini yazan gazete, þikayetçi kadýnýn, taþýnmaz malýn istimlak edildiðinin ve 6,6 milyon Euro tazminat verildiðinin farkýna vardýðýnda þikayetçi olduðunu aktardý. Gazete, polisin, olayla ilgili olarak þimdiye kadar üç þüphelinin ifadelerini almadýðýný, zira öncelikle izlenen süreçle ilgili veriler toplamaya çalýþtýðýný belirtti. KIBRISLI TÜRK Gazete ayrýca haberinde, KKTC'den aktarýlan bilgilere yer vererek, Suç ve Suçlara Ýliþkin Konular Teknik Komite Üyesi olan þahsýn, olaya karýþtýðýna dair önceki gün Rum basýnýnda çýkan haber üzerine Komite'den uzaklaþtýrýldýðýný duyurarak, konuyla ilgili Teknik Komite'nin Kýbrýs Rum üyelerinin bilgilendirildiðini yazdý. Erdoðan ve Davutoðlu'nun açýklamalarýna tepki... "Türkiye'nin AB üyeliði Lefkoþa'dan geçer" TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn Yunanistan Baþbakaný Samaras'la Ýstanbul'da görüþmesinin ardýndan yaptýðý açýklamalar ile Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun, Yunan hükümetinin Türkiye ve Yunanistan'ýn Kýbrýs sorununda birlikte çalýþmasý konusunda irade sahibi olduðu açýklamasý Rum basýnýnda geniþ yer buldu. Davutoðlu'nun NTV'ye yaptýðý açýklamanýn, Yunanistan Baþbakaný Andonis Samaras'ýn Türkiye'ye gerçekleþtirdiði ziyaret ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile görüþmesinden iki gün sonra geldiðine iþaret edilen haberlerde Rum yönetiminin Davutoðlu'na verdiði cevap da aktarýldý. Alithia Davutoðlu'nun açýklamasýný; "Türkiye Niko'nun Adýmlarýný Takip Ediyor... Davutoðlu Kýbrýs Sorununda 'Yol Kesmek' Ýstiyor ve Ülkesinin Durumu, Baþkan Anastasiadis'in Adýmlarýna Göre Deðerlendireceðini Söyledi" baþlýðýyla okurlarýna aktardý. Gazete Rum Yönetimi Sözcüsü Hristos Stilianidis'in TC Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun açýklamalarýný, Anastasiadis hükümetinin çok yakýndan takip ettiðini söylediðini yazdý. Habere göre Kýbrýs sorununun çözümünün Türkiye'nin Avrupa sürecine ivme kazandýracaðý görüþünü belirten Stilianidis; "Bu AB'nin veya Kýbrýs'ýn þantajý deðildir, üyesi olmak istediði AB'ye üye bir ülkenin topraðýný iþgal etmekte olan bir ülke için asgari ön þarttýr" ifadesini kullandý. Türkiye'ye "Kýbrýs sorununun çözümü için gerçek irade gösterme" çaðrýsýnda da bulunan Stilianidis "Güney Kýbrýs'ýn içerisinde bulunduðu ekonomik krizin Kýbrýs sorununda karar almak için bir ön þart da olmadýðý" mesajýný verdi. Ýktidar partisi DÝSÝ, Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ýn Güney Kýbrýs'ýn "münhasýr ekonomik bölgesi" ilan ettiði Doðu Akdeniz'deki deniz bölgesinin Kýbrýs'ýn Kuzey'i ile Güney'i arasýnda bölüþülmesiyle ilgili açýklamasýnýn; "Türkiye'nin Kýbrýs sorununun çözümüyle ilgili iradesini teyit etmediði" iddiasýnda bulundu. Ýktidar ortaklarýndan Ekologlar ve Çevreciler Hareketi de, Erdoðan'ýn sözlerine "derhal cevap verilmesi gerektiði" görüþünü ortaya koydu. Politis, "Ahmet Anastasiadis'i Takip Ediyor... Hükümet Türk Dýþiþleri Bakaný'na 'Uluslararasý Hukuk' Ýle Cevap Verdi" baþlýklý haberinde TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'in 2004'te Annan planýna verdiði "evet" yanýtýnýn çözüm için psikolojik bir avantaj olduðunu söylerken, Kýbrýs sorununun çözümünde Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu kadar aceleci davrandýðýný savundu. Gazete Rum Yönetimi Sözcüsü Hristos Stilianidis'in Davutoðlu'nun açýklamasýna iliþkin dünkü yorumunu ise þu cümlelerle aktardý: "Kýbrýs sorununda stratejik, ahlaki ve realist kararlar alýnmasý gerektiði konusunda Türk Dýþiþleri Bakaný'na katýlýyorum ancak bu Kýbrýs Rum tarafýyla alakalý deðildir. Hükümet Türk liderliðinin açýklamalarýný özel bir ilgiyle izliyor. Bizi ayýran sorunlarýn çözümü yaklaþýmý hiçbir þekilde uluslararasý hukuka karþýlýklý saygýyý ve kurallarýna uymayý ortadan kaldýrmaz. Hükümetimiz Türkiye'den, garantör ülke olarak üzerine düþen sorumluluðu üstlenmesini bekliyor." "TÜRKÝYE'NÝN AB ÜYELÝÐÝ LEFKOÞA'DAN GEÇER" Fileleftheros "Hükümet Erdoðan'ýn Samaras ile Görüþmesinden Sonra Yaptýðý Açýklamalarý Deðerlendiriyor... Türkiye'nin AB Üyeliði Lefkoþa'dan Geçer" baþlýklý haberinde Rum Sözcü Stilianidis'in dünkü açýklamasýna yer verdi ve Rum siyasi partilerin de Erdoðan'ýn açýklamasýný "kýnayan" açýklamalar yaptýklarýný yazdý, detay vermedi. Simerini haberi; "Jestler Bekliyorlar... Davutoðlu Anastasiadis'in 2004'teki 'Evet'inin Psikolojik Avantaj Olduðunu Söylüyor... Hükümet, Kýbrýs Sorunu Türkiye Ýçin Asgari Yükümlülüktür Cevabýný Veriyor... Ekologlar Þamar-Cevap Ýstiyor" baþlýklarýyla aktardý.

12 12 Günün Manisi Mesarya'nýn gýracý Güneþi çok yakýcý Ýsdedig vermediler Goylummuþuk aracý KÜLTÜR - SANAT Kitap Dünyasý Gençlerle Baþbaþa Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Baþgil KUBBEALTI NEÞRÝYAT 64 sayfa 7 Mart 2013 Perþembe ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Filozoflar 'Ýnsanlarý seviniz' dediler ama, 'Hepsini ayný derecede seviniz' demediler." (Anonim) solgun ve ürkek yaþadý seslerde yalnýzdý bakýþlarda yalnýzdý, duruþlarýnda anýlarýnda yalnýzdý/ þarkýlarý yoktu akþamüstlerinde en çok yalnýzdý... Leyla Þahin "Rüzgâr Vurgunu" adlý þiirinden 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kapsamýnda Maðusa Bandabulya'da "Emekçi Kadýnlar Festivali" düzenlendi "Kadýn yaþamdýr, yaþamý destekle " Gamze BAYKUR Maðusa Belediyesi'nin, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kapsamýnda düzenlediði etkinliklerin ikincisi dün Bandabulya'da gerçekleþtirildi. "Kadýn yaþamdýr, yaþamý destekle" sloganý altýnda gerçekleþtirilen "Emekçi Kadýnlar Festivali'nde" Maðusa Sivil Toplum Örgütleri, Kadýn Sivil Toplum Örgütleri ve civar köy kadýn kurslarýnýn yaptýklarý el iþleri ve yiyecekler satýþa sunuldu. Amaç, kadýnlarýn el emeklerinin deðerlendirilip ekonomilerine katký saðlamak "Kadýn yaþamdýr, yaþamý destekle" sloganý altýnda düzenlenen "Emekçi Kadýnlar Festivali", kadýnlarýn el emeklerinin deðerlendirilip ekonomilerine katkýda bulunmak amacýyla gerçekleþtirildi. Maðusa Belediyesi tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Dünya Bankasý ve Birleþmiþ Milletler tarafýndan, ülkelerin geliþmiþliðini ve demokratik yapýlarýný ölçmek için kullanýlan ölçütlerin baþýnda gelen kadýn-erkek eþitliðinin, ülkemizin üzerinde durmasý gereken en önemli dinamik olduðu belirtildi. Maðusa Belediyesi, yaþadýðýmýz toplumun ve þehrin refah seviyesini yükseltebilmek için kadýnlarýn sosyo-ekonomik durumunun iyileþtirilmesi ve farkýndalýðýnýn artmasýnýn önemli olduðunu belirtti. ''Mahmut ile Meryem'' Mart'ta vizyona giriyor "Kýsýr Kadýn" rolüyle Tomris Ýncer 2013 yýlýnýn iddialý filmleri arasýnda gösterilen ''Mahmut ile Meryem'' muhteþem oyuncu kadrosu ve unutulmaz sahneleriyle vizyon için gün sayýyor. Filmde tiyatronun önde gelen oyuncularýndan Tomris Ýncer' de rol alýyor. "Kýsýr Kadýn" rolüyle Tomris Ýncer Daha önce Çamur ve Gönlümdeki Köþk Olmasa gibi önemli filmlerde oynayan Ýncer, ' Afife Jale Ödülleri'nden ' Altýn Koza'ya pek çok ödüle sahip oldu. 2003'te Bir Ýstanbul Masalý ile Tv seyircisinin dikkatini çeken Tomris Ýncer, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliðini yaptýðý "Mahmut ile Meryem" filmi ile izleyicisinin karþýsýna Kýsýr Kadýn rolü ile çýkýyor. Herkesi Büyülemeye Hazýrlanýyor Farklý dinlere mensup iki gencin imkansýzlýklarla dolu aþkýný mistik bir kurguyla beyaz perdeye yansýtan Mahmut ile Meryem'de Kýsýr Kadýn rolüyle ünlü oyuncu harikalar yaratacak. Kýsýr rolünde Gence'de fakir bir ailede doðan herkesin korktuðu ve çekindiði, gizli güçleri olan bir kadýndýr. Bir gün uçup gökyüzüne varma ümidiyle yaþayan Kýsýr Kadýn (Tomris Ýncer) herkesi büyülemeye hazýrlanýyor. Mahmut ile Meryem... Azerbaycan Edebiyatýnýn önemli isimlerinden ayrýca Azerbaycan devlet baþkan yardýmcýsý olan Elçin Efendiyev' in ayný adlý kitabýndan sinemaya uyarlandý. Öyle Bir Geçer Zaman ki' nin Mete'si Aras Bulut Ýynemli ve Eva Dedova nýn baþrollerini paylaþtýðý, Tomris Ýncer'in de rol aldýðý film 22 Mart'ta vizyona giriyor.

13 7 Mart 2013 Perþembe 13 MARJÝN Hasan YIKICI Baraka Aktivisti Kalem Yalçýn Okut MÜHÜRÜ KIRMAK BÝR ADIM DAHA ATMAKTIR Yýllardýr Kýbrýslý Türkler olarak irademize sahip çýkma ve varoluþ mücadelesi veriyoruz. Gün oldu Ankara'nýn dayatma paketlerine ve asimilasyon politikalarýna karþý; gün oldu taþeron hükümetlerin iþbirlikçi ve halk düþmaný politikalarýna karþý meydanlarda, sokaklarda haykýrdýk. Kýbrýslý Türkler olarak bir yandan geleceksizleþtirmeye ve iradesizleþtirilmeye karþý baþkaldýrýrken; diðer yandan da karþýlaþtýðýmýz saldýrýlar karþýsýnda alternatifimizi yaratma konusunda aciz kaldýk. Bir akvaryumun içinde kýsýlmýþ bir süs balýðý gibi bize sunulan alan içerisinde döndük dolaþtýk, hep ayný iþbirlikçi güçleri iktidara getirdik. Fakat akvaryumun dýþýna çýkmayý, bize sunulan alan dýþýnda da bir alan, varoluþ sahasý yaratmayý beceremedik. Tam da bu noktada Kýbrýslý Türklerin temelde ihtiyacý olan þey yeni, alternatif ve baðýmsýzlýkçý -devrimci bir kurucu siyasi iradedir. Öyle ki þu anda da tüm egemen siyaset o ihtiyacýn karþýlanamamasýnýn yarattýðý boþluktan beslenmektedir. Baraka Kültür Merkezi olarak uzun süreden beridir Ankara'ya ve emperyal güçlere karþý, onun yereldeki taþeronlarýna karþý anti-kapitalist ve baðýmsýzlýkçý bir devrimci siyasi iradenin inþasýnýn gerekliliðini vurgulamaktayýz. Bu kuþkusuz sadece Baraka'nýn üstesinden gelebileceði bir süreç deðildir. Solun, en azýndan devrimci solun birlikteliði ve ortaklaþmasý bu kurucu politikanýn zeminini oluþturacaktýr. Devrimciler açýsýndan seçim birliktelikleri basit iþ ve güç birliktelikleri olmasý gerekmesine raðmen, sol örgüt ve partiler LTB seçimleri noktasýnda dahi bir araya gelemediler. Birleþemeyen sol ise günün sonunda parçalar halinde LTB seçimleri için kollarý sývadý. Fakat buna raðmen alternatif bir siyaset boþluðunu doldurma mücadelesi devam etmektedir. Baraka olarak bu yolda bir adým daha ileriye gidebilmek ve çitayý biraz daha yükseltmek amacýyla LTB meclisine aday Merter Refikoðlu'nu aday çýkarttýk ve 'bugün mühürleri yarýn zincirleri kýracaðýz' dedik... Akvaryumun dýþýna çýkmak isteyenler, hatta akvaryumu kýrmak isteyenler mühürlerini kýrsýn ve Merter Refikoðlu desinler diye... Merter Refikoðlu'na bir tik atmak ne anlama gelecek? Ankara deðil Lefkoþa'ya Ankara elini yakamýzdan çek'e Vardýk varýz varolacaðýz'a Baðýmsýz bir Kýbrýs'a tik atmak anlamýna gelecektir. LTB emekçisinin mücadelesinin tüm Lefkoþalýlarýn mücadelesi olduðunun haykýrýlmasý anlamýna gelir mührün kýrýlmasý... Asimilasyona; Ankara'nýn yoksulluk ve yoksunluk paketlerine karþý olmaya tik atmaktýr Refikoðlu'nu desteklemek... AKP'ye ve AKP'nin hükümetlerine karþý Kýbrýslý Türkler'in 'bu memleket bizim biz yöneteceðiz' sesini yeniden yükseltmektir 7 Nisan'da Refikoðlu demek... Mühürün kýrýlmasý ve Baraka'nýn adayýnýn desteklenesi demek, muktedire, bizleri 1974'den beridir koca bir yalana baðlayan zincirlerin de kýrýlacaðý günün geleceðinin mesajýnýn verilmesidir ayný zamanda. 7 Nisan günü bir seçim olacak. Kimileri yýllardýr yaptýðý gibi gidip oyunu kullanacak. Umarýz Lefkoþa halký baþkanlýk seçimlerinde sol adaylardan taraf olur. Kimileri ise yýllardýr yaptýðýndan farklý olarak gidecek ve mührünü kýracak, Refikoðlu diyecek. Ve bu farklýlýk AKP'nin ve iktidarlarýn kabuslarýný süsleyen bir uðultuya dönüþecek. Sosyalist dünyanýn büyük kaybý Chavez'in ölümü dünyayý sarstý Caracas/Ankara, Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'da 1999'dan bu yana devlet baþkanlýðý yapan Hugo Rafael Chavez Frias, 59 yaþýnda hayatýný kaybetti. Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez'in ölümünün ardýndan, Devlet Baþkaný Yardýmcýsý Nicolas Maduro, geçici devlet baþkaný oldu. Venezuela Dýþiþleri Bakaný Elias Jaua, Maduro'nun Chavez'in boþluðunu dolduracaðýný belirterek, 30 gün içinde devlet baþkanlýðý seçiminin yapýlacaðýný belirtti. Jaua, Telesur televizyonuna yaptýðý açýklamada, bu kararlarýn, Chavez'in daha önce verdiði talimatlar doðrultusunda alýndýðýný vurguladý. CHAVEZ'ÝN ÖZGEÇMÝÞÝ Chavez, 28 Temmuz 1954'te Venezuela'nýn Barinas bölgesindeki Sabaneta'da dünyaya geldi. Öðretmen anne ve babanýn 6 erkek çocuðundan biri olan Chavez, 16 yaþýnda okumaya hak kazandýðý askeri akademide asi bir öðrenci olarak nam saldý ve buradan 1975 yýlýnda mezun oldu. Genç Chavez, 1976'da orduya katýldý ve yarbaylýða kadar yükseldi. 1980'lerin baþýnda, gizli bir yapýlanma olarak bilinen Bolivarcý Devrimci Hareket'i kurdu. Þubat 1992'de dönemin Devlet Baþkaný Carlos Andres Perez'in ekonomi politikalarýna karþý büyüyen öfkeyi de arkasýna alarak baþarýsýz bir darbe giriþimine öncülük eden Chavez, cezaevinde 2 yýl geçirdikten sonra afla salýverildi ve Beþinci Cumhuriyet Hareketi partisini kurdu. Ülke sorunlarýna farklý çözüm önerileriyle aktif politikaya hýzlý bir giriþ yapan Chavez, 1998'deki devlet baþkaný seçimini yüzde 56 oy oranýyla kazandý ve Þubat 1999'da görevi devraldý. Hazýrlanan yeni yasa uyarýnca seçim 2000'de yinelendi ve Chavez zaferini tescilledi. Yeni yönetimin "radikal" politikalarýnýn halkýn belli bir kesiminde yarattýðý hoþnutsuzluk, 2002'de Chavez yönetimine karþý planlanan baþarýsýz bir darbe giriþimine ortam hazýrladý. Askerler tarafýndan alýkonulan Chavez 2 gün sonra görevine döndü. Kamulaþtýrýlan petrol þirketlerinin fonlarý sayesinde sosyal programlara aðýrlýk veren Chavez, 2004'te devlet baþkanlýðýna uygun olmadýðýný öne süren muhalefetin çaðrýsýyla yapýlan referandumdan zaferle çýktý. Chavez, Aralýk 2006'da yüzde 63 oy oranýyla üçüncü kez devlet baþkaný seçildi ve Þubat 2009'da seçilmiþlerin görev süresine getirilen kýsýtlamanýn kaldýrýlmasýna iliþkin referandumdan evet sonucu çýktý. KANSERLE MÜCADELE Haziran 2011'de kanser tedavisi gördüðünü açýklayan ve Þubat 2012'de Küba'da geçirdiði ameliyatýn ardýndan hastalýðýný yendiðini açýklayan Chavez, Ekim 2012'de düzenlenen devlet baþkaný seçiminde oylarýn yüzde 54'ünü alarak muhalefet lideri Henrique Capriles'i geride býraktý. Dördüncü kez Devlet Baþkaný seçilen Chavez, 8 Aralýk'ta hastalýðýn nüksettiðini ve yeni bir ameliyata ihtiyaç olduðunu bildirdi. Kendisine bir þey olmasý durumunda, yerine Devlet Baþkan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri Bakaný Nicolas Maduro'nun geçmesini isteyen Chavez, 11 Aralýk 2012'de Küba'da bir kez daha ameliyat oldu ve 18 Þubat 2013'te Venezuela'ya döndü. "ALO BAÞKAN" Latin Amerika'nýn en göz önünde ve muhalif liderlerinden biri olarak bilinen Hugo Chavez, daha adil, barýþçý, eþit ve özgür bir dünyanýn ancak sosyalizmle mümkün olacaðýný savundu ve ABD karþýtlýðýný her fýrsatta dile getirdi. 2007'den bu yana Venezuela Birleþik Sosyalist Partisi'nin (PSUV) liderliðini yapan Chavez, yoksullarý görmezden geldikleri gerekçesiyle kilise liderleriyle de çatýþtý. Ücretsiz saðlýk hizmetleri, konut ve eðitim olanaklarýyla yoksul halkýn sevgisini kazanan Hugo Chavez, her hafta yayýnlanan "Alo Baþkan" adlý televizyon programýyla siyasete ve hayata dair görüþlerini halkla paylaþýyordu. 7 GÜNLÜK ULUSAL YAS ÝLAN EDÝLDÝ Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez'in ölümünün ardýndan 7 günlük ulusal yas ilan edildi. Venezuela Dýþiþleri Bakaný Elias Jaua, ülkede 7 günlük yas ilan edildiðini, Chavez'in cenazesinin baþkent Caracas'taki Askeri Akademi'nin salonunda bulundurulacaðýný belirtti. Cuma günü yapýlmasý planlanan cenaze törenlerine çok sayýda devlet baþkanýnýn katýlmasýnýn beklendiðini ifade eden Jaua, Chavez'in nereye defnedileceði konusunda bilgi vermedi. BANKALAR BUNU HEP YAPARLAR... KKTC Merkez Bankasý 2012'nin son üç aylýk raporunu açýkladý. Birçok olumsuz veriyi teðet geçerek bankalarýn kârlýlýklarýný ve bilanço büyüklüklerini artýrdýklarýný öne çýkardý. Bankalar bunu hep yaparlar; 'o yarimin eski huyudur!..' Her zaman kârlýlýklarýný ve bilanço büyüklüklerini artýrýrlar; aksi taktirde hem bankalar, hem de tüm sistem çöker... Güzide KKTC Merkez Bankasý'nýn baþarý diye sunduðu, bankalarýn 'bilanço büyüklüklerini artýrmalarý' hikayesi nedir?.. Kýsaca: daha çok sömürü, daha çok kâr ve daha çok zulümdür... Güzide Merkez Bankasý, 2012 dýþsatýmýnýn 2011 dýþsatýmýna göre düþtüðünü birkaç satýrla geçmekte, bütçe açýðýnýn da Türkiye'nin 'yardýmlarý' ile kapatýldýðýný vurgulayarak 'þükran ayinlerinin' daha da artýrýlmasý gerekliliðini ima etmektedir. KKTC güzide Merkez Bankasý'nýn bu son raporundan birkaç gün önce de Yüksek Mahkeme Baþkaný Yüksek Yargýç Sayýn Nevvar Nolan açýklamýþtý: "Mahkemelerde sürmekte olan davalarýn ezici çoðunluðu banka-vatandaþ davalarýdýr" demiþti. Kime inanmalý?.. Güzide Merkez Bankasý'na mý, yoksa güzide Yüksek Maheme'nin Yüksek Yargýcý Nevvar Nolan'a mý?.. Güzide Merkez Bankasý, her zaman olduðu gibi, duruma ve meselelere kendi penceresinden bakmaya devam etti; baþka türlüsü de beklenemezdi zaten. Yürksek Yargýç Nevvar Nolan ise yýllýk raporunda halka daha yakýn durmayý yeðledi... Merkez Bankasý, meslelere kendi penceresinden bakarak bankalarýn kârlýlýklarýný ve bilanço büyüklüklerini artýrmalarýný çok hayýrlý bir baþarý diye sundu; ve KaKaTeCe ahalisinin gelir ve refahýnýn arttýðýný ima etti... Yüksek Yargýç Nevvar Nolan ise, verdiði rakamlarla vatandaþýn bankalar diktatörlüðü ve fahiþ faiz altýnda nasýl zulüm çektiðini ima etti. 'Cennet KaKaTeCe'nin iki güzide kurumu olan Merkez Bankasý ile Yüksek Mahkeme'sinin son raporlarý birbirleyle çeliþiyor. Antik Atina'daki gibi doðrudan demokrasi olsaydý ve halk oyuna baþvurulsaydý, benim oyum kesin ki Sayýn Nevvar Nolan'dan yana olurdu; her nekadar ahalinin bankalar zulmünden kurtarýlmasý için atmasý gereken birçok adým varsa da, ve maalesef o adýmlarý halen atmýyorsa da... Merkez Bankasý, bankalarýn kârlýlýk oraný ve bilanço büyüklükleri arttý derken o kârlýlýðýn ve bilanço büyüklüklerinin nasýl arttýðýný açýklamýyor. Örneðin, kaç esnaf ve diðer küçük ve orta büyüklükteki iþyerinin kapandýðý MB'sýnýn umurunda deðildir. Zaten merkez bankalarýnýn fonksiyonlarýndan biri de budur: Bankalarýn kârlýlýklarýný ve bilanço büyüklüklerini artýrmalarýnýn gerekli þartlarýný ayarlamak; daha doðrusu hazýrlamak... Türkiye'deki rezaletler bir yana, küçücük ülkemizde bile yýllarca "anavatan"dan gelen yüzde faiz oranlarý zulmünü de yaþadý bu toplum. Ayný adada yaþadýðýmýz "Kahpe Gâvurlar"ýn merkez bankasý, enflasyon oraný yüzde 2-3 iken faiz oranlarýný da yüzde 4-5 düzeyinde tutuyor, yatýrýmcýlara düþük faizli, 25 yýl vadeli, üstelik ilk beþ yýlý da geri ödemesiz olmak üzere kredi verilmesinin þartlarýný ayarlýyordu. Ayný yýllarda, bizde ise enflasyon ve faizler yüzde 300'lerde geziniyordu... Kendilerini 'anaakým iktisat' diye adlandýrmayý çok seven burjuva iktisatçýlarý için tek hedef: kâr, daha çok kâr ve daha da çok kârdýr. Oysa, gerçek hayatta ve gerçek iktisat biliminde temel teþhis çok açýktýr: Birilerinin kârý, baþka birilerinin kaybýdýr... O kaybeden baþka birileri ise, her zaman küçük ve orta büyüklükteki iþletmeler ile esnaf ve zanaatkârlardýr... Merkez Banka"mýz" halkýn çoðunluðunun deðil, bir avuç hakyiyicinin hizmetinde bildik borazanlýðýný yapmýþtýr ve yapmaya devam edecektir... Bu konuda yazacak daha çok çey vardýr, ama yerimiz dolmuþtur NOT: Hepimizin baþý saðolsun... Haberi sabah sabah Internet'ten aldýk. Amerikan emperyalizminin dafalarca hayatýna kastetmesine raðmen öldüremediði Güney Amerika'nýn Asi Lideri Venezuella Cumhurbaþkaný Hugo Chavez'i kanser illeti aramýzdan aldý. Fakat, diðer yoldaþýmýz Morales'in de söylediði gibi, O asýl bundan sonra yaþayacak...

14 14 7 Mart 2013 Perþembe Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Gönül Eczanesi: Þht. Gazeteci Hasan Tahsin Cad. No:13 Lemar Yolu Kermiya Tel: Maðusa Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Girne Eczanesi: Bedreddin Demirel Cad. Bekiroðlu Maðazalarý 12/A TEB Bankasý Yaný Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Ýslam hukukuna göre, kocanýn üçerli 1 2 aralýklarla üç kez "boþ ol" sözünü 1 tekrarlayarak karýsýný boþamasý (iki kelime). 2 2-Bir gösteri veya toplantý binasýnda, 3 temsil veya toplantý arasýnda kullanýlan dinlenme yeri. Ters 4 okunuþu "Yiyecek, içecek ve erzakýn 5 saklandýðý oda, ambar veya dolap". 3-Sindirim 6 organlarýnda ve özellikle mide ile oniki 7 parmak barsaðýnda görülen yara. Aðaç veya metal eþyaya yuvarlak 8 bir biçim vermek için kullanýlan çarklý tezgâh. 9 4-Sütün yüzünden toplanan yaðlý katman. 10 Ters okunuþu "Altýn'ýn kýsaltmasý". 5-Ters 11 okunuþu "Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve istenildiðinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz". Fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. 6Onsuz düðün olmazmýþ! Belirli bir süre etkin olan toplumsal beðeni, bir þeye karþý gösterilen aþýrý düþkünlük. 7-Alfabenin 4 ve 28. harfleri. Gelenek. En kýsa zaman. 8-Bir erkek adý. Baþýn her iki yanýnda bulunan iþitme organý. 9-Bir dileðin gerçekleþmesi amacýyla kurban kesip yoksullara daðýtma veya kutsal bir güce yönelik bir niyette bulunma. Taban, döþeme, yer. 10Ýyiden iyiye, iyice (iki kelime). Büyük kardeþ, aðabey. 11-Sözleþme yapýlýrken taraflarýn baðlandýklarýný göstermek amacýyla birinin diðerine verdiði para. Anahtar. Dünkü bulmacanýn çözümü TV'DE BU AKÞAM CINE5 Çorap Söküðü Saat : 19:40-21:30 (110 dakika) Tür : Sinema (Komedi) Oyuncular : Antonio Banderas, Ellen Barkin, Bob Hoskins, Wes Bentley Yönetmen : Arne Glimcher Brother Edgar adlý küçük çaplý bir dolandýrýcý ve Meksikalý arkadaþý Morales Pitman birlikte iþ yapmaya karar verir. Ýki kafadar iþe rahip kýlýðýna girerek baþlangýç yapar. Kendi ürettikleri kötü kaliteli çoraplarý, sözde bir manastýrda barýnan görme özürlü çocuklarýn yaptýðýný söyleyerek, Arkansas eyaletini baþtan baþa dolaþarak satarlar. O ana kadar baþarýyla uyguladýklarý planlarý, 20 yaþýndaki genç bir kýz ve onun niþanlýsýyla tanýþmalarýndan sonra tersine döner. Aralarýnda bir tartýþma yaþanýr ve iki kafadar gençleri rehin almak zorunda kalýr. Üstelik bütün eyaleti baþtan baþa dolaþýrlar. CNBC-E Yýldýrým Günleri Saat : 22:00-00:00 (120 dakika) Tür : Sinema (Romantik, Aksiyon) Oyuncular : Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall Yönetmen : Tony Scott Cole Trickle, genç ve tecrübesiz olmasýna raðmen yetenekli bir yarýþ pilotudur. Herkesin dikkatini çekmeye baþladýðý günlerde Tim Daland'ýn desteðini kazanýr. Daland, eski bir Nascar þampiyonu olan Harry Hogge u Tricke ile tanýþtýrýr. Onu, kullanmasý için özel bir araba üretmeye ikna etmeye çalýþýr. Hogge, yetenekli gence kendi yarýþ tecrübelerini aktaracak ve yeteneðini nasýl kullanmasý gerektiðini öðretecektir. Fakat Trickle ýn Nascar da tutunmanýn sadece baþarýlý olmakla mümkün olmadýðýný anlamasý uzun sürmez. Þampiyonanýn en baþarýlý pilotu Rowdy Burns ile kural dýþý bir kapýþmaya giriþir. Yarýþýn sonucu herkesin hayatýný etkileyecektir. CINE5 Ýyi, Kötü, Tuhaf Yukarýdan Aþaðýya: 1-Okuyup üfleyerek hastalýklarý savdýðýný ileri süren ve böylece bilgisiz kimseleri dolandýran düzenbaz kimse. Ýlave. 2-Genellikle kýldan yapýlmýþ kaba dokuma. Kadýna göre kocasýnýn, kocaya göre karýsýnýn annesi. 3-Ters okunuþu "Gaye". Edebiyatla uðraþan, edebi eser veren kimse, yazar. 4-Binek hayvanlarýnýn sýrtýna konulan oturmaya yarayan nesne. Tahta, çinko gibi hafif þeylerden yapýlmýþ, temelsiz eðreti yapý. 5-"Hangi yerden" anlamýnda kullanýlýr. Ýyice yanarak ateþ durumuna gelmiþ kömür veya odun parçasý. 6-Bir þeyi anlamak veya öðrenmek için duyulan istek. Nobelyum'un kýsaltmasý. 7-Birlikte iþ yapan kimselerden her biri. Ters okunuþu "Kýsa olmayan". 8-Güney Kýbrýs'ýn ünlü birasý. Ýþçi. 9-Ters okunuþu "Þerefli, gururlu". Eriþilmek istenilen sonuç, maksat, gaye. 10Aralarýnda evlilik baðý olmayan kiþiler arasýndaki cinsel iliþki. Bir saatlik zaman diliminin altmýþta biri. 11-Büyük kardeþ, aðabey. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. Çok taneli bir sonbahar meyvesi. Saat : 21:30-23:45 (135 dakika) Tür : Sinema (Western, Macera) Oyuncular : Woo-sung Jung, Byung-hun Lee, Kang-ho Song, Ji-won Uhm, Cheong-a Lee Yönetmen : Ji-woon Kim 1930 larýn Mançurya sý... Do-won, para için her þeyi ve herkesi yakalayabilen bir avcý, Chang-yi ise bir haydut çetesinin lideridir. Tae-goo da dokuz canlý bir tren hýrsýzýdýr. Tarihi bir hazine haritasýný ele geçirmek isteyen bu üç kanun kaçaðý adam, hedeflerine ulaþmak için tüm tehlikeleri göze alarak rakiplerine meydan okuyacaktýr. TV8 Korkusuz (Fearless) Saat : 02:30-04:30 (120 dakika) Tür : Sinema (Dram) Oyuncular : Jeff Bridges, Isabella Rossellini, Rosie Perez, Tom Hulce Yönetmen : Peter Weir Ortaðýyla birlikte iþ yolculuðuna çýkan Max Klein'ýn bindiði uçak acil iniþ yapar. Max kurtulur ancak yaþadýklarýnýn üzerinde yarattýðý etki garip davranýþlar sergilemesine neden olur. Geçmiþteki yaþamýndan kopan ve karýsý Laura'yla hiçbir iletiþim kuramayan Max'a, psikoloðu da yardým edemez. Kendini tanrýsal ve eriþilmez hissetmektedir. Ayný kazada bebeðini kaybeden ve hayatta kalan Carla ile tanýþýnca, Max için oldukça karmaþýk bir süreç baþlar. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ ÇEK CUMHURÝYETÝ'NDEKÝ BANKALARA SÝBER SALDIRI Çek Cumhuriyeti'ndeki büyük bankalar siber saldýrýlarýn hedefi oldu. Belçika'nýn KBC bankasýna baðlý CSOB bankasý ile Avusturya'nýn Erste ve Fransa'nýn Societe Generale bankalarýnýn Çek Cumhuriyeti'ndeki þubelerine ait internet sitelerinin "hack"lendiði bildirildi. Ýnternet sitelerine ulaþýlamayan kuruluþlar arasýnda merkez bankasý ile Prag borsasýnýn da bulunduðu ifade edildi. ENDONEZYA'DA SALDIRIYA UÐRAYAN HAMÝLE GAZETECÝ DÜÞÜK YAPTI Endonezya'da saldýrýya uðrayan hamile gazetecinin, aldýðý aðýr darbeler sonucu düþük yaptýðý bildirildi. Endonezya polisi, Paser TV için çalýþan 23 yaþýndaki Nurmila Sari Wahyuni'nin, Borneo adasýnda motosikletli kiþilerin saldýrýsýna uðradýðýný belirtti. Rantau Panjang köyüne çekim yapmaya gelen gazetecinin, baþýna, karnýna ve bacaklarýna aldýðý darbeler sonucu aðýr yaralandýðý ve düþük yaptýðý belirtildi. Olayla ilgili gözaltýna alýnan 2 kiþinin sorgusu sürerken, bölgedeki aktivistler ve gazetecilik örgütleri saldýrýya büyük tepki gösterdi. MURSÝ'NÝN SEÇÝM KARARI ÝPTAL EDÝLDÝ Mýsýr Ýdari Mahkemesi, Cumhurbaþkaný Mursi'nin seçim kararýný iptal etti. Mýsýr Ýdari Mahkemesi'nin, Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'nin milletvekili seçimlerinin dört aþamalý olarak 21 Nisan'da gerçekleþtirilmesi kararýný, anayasaya uygunluðu yönünden incelenmediði gerekçesiyle iptal ettiði bildirildi. Mahkemenin, seçim kanununu, "anayasaya uygunluðu" yönünden incelenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiði kaydedildi. AB KOMÝSYONU'NDAN MÝCROSOFT'A 561 MÝLYON EURO CEZA Avrupa Birliði (AB) Komisyonu, taahhütte bulunmasýna raðmen internet tarayýcýlarýna adil rekabet þansý tanýmadýðý gerekçesiyle Microsoft'a 561 milyon avro para cezasý verdi. Komisyon'dan yapýlan açýklamada, Microsoft'un "Windows 7 Service Pack 1" iþletim sistemiyle Mayýs 2011 ve Temmuz 2012 tarihleri arasýnda Avrupalý 15 milyon kullanýcýya internet tarayýcýlarýný seçme hakký tanýmadýðý ve bu gerçeðin þirket tarafýndan da kabul edildiði hatýrlatýldý. Rekabetten sorumlu AB Komisyonu Baþkan Yardýmcýsý Joaquin Almunia, Microsoft'un daha önceki bir soruþturmada verdiði taahhüde raðmen yaptýðý bu ciddi ihlali cezalandýrmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Microsoft'tan yapýlan açýklamada ise teknik sorunlardan kaynaklanan ihlal kabullenilerek, "Bu soruna neden olan teknik hatayla ilgili tüm sorumluluðu aldýk ve özür diledik" denildi.

15 15 7 Mart 2013 Perþembe BANDABULÝYADA ETKÝNLÝK Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) Dünya Kadýnlar günü nedeniyle, 8 Mart Cuma günü "Bandabuliya"da etkinlik düzenliyor. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, kadýn olgusuna dikkat çekmek amacýyla düzenlenen etkinlik sabah saat 10:00 da baþlayacak ve 16:00'ya kadar devam edecek. Etkinlikte, köy kadýnlarýnýn ürettikleri el iþlerinin yanýsýra yerli ürünlerin de satýþý yapýlacak. Lefkoþa Belediye Orkestrasý'nýn da konser vereceði etkinlikte, vatandaþlar ücretsiz park yeri ile ücretsiz internetten de faydalanabilecek. USTALIK VE KALFALIK BELGESÝ ÝÇÝN YAZILI SINAVLAR YAPILACAK FEMA'dan 8 Mart etkinliði Erkeklik halleri konuþuldu n FEMA'nýn organize ettiði "Ucundan Kýyýsýndan Erkekliklere Dair" baþlýðý altýnda bir panel gerçekleþtirdi. (Hasan YIKICI) Feminist Atölye (FEMA) önceki akþam 8 Mart etkinlikleri kapsamýnda "Ucundan Kýyýsýndan Erkekliklere Dair" baþlýðý altýnda bir panel gerçekleþtirdi. Naci Talat Barýþ ve Dostluk Evi'nde gerçekleþtirilen etkinliðe konuþmacý olarak FEMA'dan Doðuþ Derya, yazar Tufan Erhürman ve akademisyen Niyazi Kýzýlyürek katýldý. Kýbrýs'ýn kuzeyinde ilk kez erkeklik olgusunun ele alýndýðý panelde, Doðuþ Derya'nýn 'Modern Erkekliðin Adab-ý Muaþeret Kanunlarý', Niyazi Kýzýlyürek'in 'Kýbrýs Rum ve Türk Toplumlarýnda Milliyetçilik ve Ýdeal Erkek Tipleri' ve Tufan Erhürman'ýn 'Kýbrýslý Türk Entelektüel Erkeðin Halleri' temalarýnda gerçekleþtirdikleri konuþmalarda erkeklik olgusu kapsamlý bir þekilde irdelendi. Doðuþ Derya: "Erkeklik her kimlik gibi toplumsal olarak inþa edilmiþtir." FEMA'dan Doðuþ Derya konuþmasýnda erkeklik olgusunun gündelik hayatýmýzýn damarlarýna iþlediðini ve yaþamýn içinde yeniden üretiliyor olduðunu belirtti. Erkek denildiðinde biyolojik olarak deðil toplumsal olarak erkeði kastettiklerini ifade eden Derya þöyle konuþtu: "Her kimlik gibi erkeklik de toplumsal olarak inþa edilmiþtir. Bu inþayý da içinde yaþanýlan sosyal, ekonomik ve kültürel koþullar þekillendirir. Modern erkekliðin adab-ý muaþeret yasalarý gereði erkek duygusal deðildir, cesurdur, erdemlidir, sözünün eridir, rasyoneldir, koruyucudur ve heteroseksüeldir." Erkekliðin sadece kadýn üzerinde deðil, kendi içinde de hiyerarþi kurduðunu sözlerine ekleyen Derya, erkekliðin hegemonik erkek, dýþlanmýþ erkek gibi kendi içinde de konumlar yarattýðýný söyledi. Erkekliðin bir diðer vazgeçilmezinin iktidar arzusu olduðunu da söylen Derya þöyle konuþtu: "Ýktidar arzusu erkeklerde birlikte hareket etme arzusunu doðurur. Bazen siyasi görüþe bakmaksýzýn erkek iktidarý noktasýnda birleþebiliniyor." Erkeklerin 'güzelliklerini' kendi aralarýnda yarýþtýrdýklarýný da ifade eden Derya "Her ne kadar kadýnlarýn gözüne yapýlýrmýþ gibi gözükse de erkekler esasta güzelliklerini kendi aralarýnda, kendi içlerinde beðenilmek için yarýþtýrýr" þeklide konuþtu. Niyazi Kýzýlyürek: "Ýdeal erkeklik tipi potansiyel olarak hegemonik erkeklik üretir" Ýdeal erkeklik tipinin potansiyel olarak hegemonik erkeklik ürettiðini belirterek konuþmasýna baþlayan Niyazi Kýzýlyürek, Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Elen halklarý içindeki ideal erkeklik olgusunu tarihsel bir aþamalandýrma ile sundu. Erkekliðin zamana, mekana ve topluma göre deðiþtiðini ifade eden Kýzýlyürek, "Nasýl toplumsal hegemonyanýn bir özelliði varsa, erkek hegemonyasýnýn da vardýr. Bu da doðallaþtýrmadýr. En olaðan üstü kadýn-erkek adaletsizliðini size olaðan göstermesidir" þeklide konuþtu. Kýzýlyürek, erkekliðin erkekler için yarattýðý en büyük korkunun baþka erkekler tarafýndan yeterince erkek görünmeme korkusu olduðunu vurgularý. Kýbrýslý Türk erkekliðinin üç dönemi Akademisyen ve tarihçi Kýzýlyürek, Kýbrýslý Türk ideal erkek tipinin üç tarihsel dönemden geçtiðini ve farklýlaþtýðýný belirterek, bu dönemleri sýraladý. Kýzýlyürek'e göre Kýbrýslý Türk ideal erkeklik tipi 'modernleþme baþýndaki ideal erkeklik', 'mücahit dönemi kahraman ideal erkeklik tipi' ve '74 sonrasý þekillenen ideal erkeklik' olarak geliþti. Modernleþmeyle, Kýbrýslý Türk kimliði gibi erkeklik kimliðinin de þekillenmeye baþladýðýný ifade eden Kýzýlyürek bu döneme hakim olan algý ve anlayýþlarý örnekler vererek açýkladý. Kýzýlyürek'e göre modernleþme döneminde Kýbrýslý Türk 'ideal erkeklik kimliði' Rumlara bakarak ve onlarýn baþarýlarýna imrenerek þekillendi. Ayný zamanda ikinci dönem de olan 'milli mücadele dönemi erkeklik kimliði' ile ilgili olarak Kýzýlyürek bu dönemde ideal olan erkeklik motifinin "savaþçý, kahraman, asker ve cesur" erkek olduðunu belirtti. Bu dönemin çok önemli bir de sorunu olduðunu vurgulayan Kýzýlyürek þöyle konuþtu: "Kýbrýslý Türk hegemonik erkekliðinin çok ciddi bir sorunu vardýr. Kendi içinde yönetebilir olmasýna raðmen ayný zamanda da dýþarýdan yönlendirilmekteydi. Bu da sýkýntý yaratmaktaydý." Son aþamanýn ise 74 sonrasý dönem olduðunu ifade eden Kýzýlyürek bu dönemde 'idael erkek kimliðinin' köþeyi dönemeye çalýþan, zengin olmak isteyen ve pahalý arabalar kullanan erkek motifi olduðunu vurguladý. Kýzýlyürek 1974 sonrasýnda hem Kýbrýslý Türk hem de Kýbrýslý Elen toplumunda farklý nedenlerle de olsa erkekliðin melankolik bir tarafý da olduðunu ifade etti. Tufan Erhürman: "Kýbrýslý Türk 'entelektüeli' kafasýndaki ile pratiði arasýnda yarýlmýþ durumdadýr" Yazar Tufan Erhürman ise 'entelektüeller' ve Kýbrýslý Türk solcular içindeki erkeklik hallerine deðindi. Erhürman konuþmasýnda Kýbrýslý Türk 'entelektüellerin' bildikleri, farkýnda olduklarý hassasiyetler ile pratikteki yaþamlarý arasýnda tezatlýk olduðunu ve bunun da bir yarýlmaya neden olduðunu ifade etti: "Kýbrýslý Türk 'entelektüel' kafasýnda bildikleri, öðrendikleri ile yaþam pratiði arasýnda kalmýþtýr. Bu bölünmenin tam ortasýndadýr. Meyhanede kadýn fýkralarý anlatan Kýbrýslý Türk 'entelektüel', burada konferansta toplumsal cinsiyet eþitliðinden bahsedebiliyor. Yarýlma tam da burada baþlýyor." Erkek egemen toplumda kadýnýn dilsizleþtiðini ifade eden Erhürman; "Erkekler kadýnlar adýna konuþmamalý. Erkeðin feminist harekette olmasý sakýncalýdýr. Aksi taktirde toplantýlarda en yüksek sesle o konuþacak, o yönlendirecek. Erkek feminist olsun ama feminist hareketin içinde olmasýn. Eylemlere katýlsýn ama yönlendirici olmasýn" þeklinde konuþtu. Dinleyicilerin soru, cevap ve katkýlarýnýn ardýndan etkinlik sona erdi. Mesleki Teknik Öðretim Dairesi, Çýraklýk ve Meslek Eðitimi Yasasý uyarýnca çeþitli meslek dallarýnda "Ustalýk ve Kalfalýk Belgesi" verilmesi için yazýlý sýnavlar yapacaðýný açýkladý. Mesleki Teknik Öðretim Dairesi Müdürü Metin Gültekin yaptýðý açýklamada, Ustalýk ve Kalfalýk Belgesi yazýlý sýnavlarýnýn bugün saat 14.00'de Müdürlüðe baðlý Atatürk Meslek Lisesi'nde gerçekleþtirileceðini belirtti. Sýnava 218 usta ve 22 kalfa adayýnýn gireceðini kaydeden Gültekin, yazýlý sýnavda baþarýlý olanlarýn uygulama sýnavlarýna girmeye hak kazanacaðýný ifade etti. Gültekin, sonuçlarýn 8 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar Bakanlýðýn web sitesinden veya Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'nden öðrenilebileceðini belirtti. FÝLARMONÝ DERNEÐÝ ÇOK SESLÝ KOROSU FESTÝVALE KATILACAK Kýbrýs Türk Filarmoni Derneði Çok Sesli Korosu, Ankara Çok Sesli Müzik Derneði'nin daveti üzerine 5.nci Uluslararasý Çok Sesli Korolar Festivali'ne katýlacak. Kýbrýs Türk Filarmoni Derneði Çok Sesli Korosu bu yýl Ankara'da düzenlenecek olan festivale 42 kiþilik bir grupla katýlacak. Dernek'ten yapýlan açýklamaya göre KKTC'nin yaný sýra festivale Bulgaristan, Sýrbistan ve Ankara'dan da katýlým olacak. MART 9'U ÞENLÝKLERÝ Geçitkale Belediyesi'nin organizasyonunda her yýl düzenlenen Geleneksel Mart 9'u Þenlikleri bu yýl da Mersinlik Piknik Alaný'nda yapýlacak. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre, 10 Mart, Pazar günü açýlýþý gerçekleþtirilecek þenliklerde, halk danslarý etkinlikleri, konserler, yarýþmalar ve farklý piyango çekiliþleri gerçekleþtirilecek. Saat 10:00'da yapýlacak açýlýþa devlet ve hükümet yetkilileri de katýlacak. Etkinlikler kapsamýnda þenlik pazar yerinde vatandaþlar alýþveriþ yapma þansý da bulacak. Belediye tarafýndan düzenlenen ve Mallýdað mevkide bulunan Mersinlik Piknik Alaný, bu yýlda hem aileler hem de çocuklar için çok farklý aktivitelere ev sahipliði yapacak. Mini futbol sahasý, voleybol sahasý, at çiftliði, çocuk parký ve spor alanlarý ile de piknik alaný hizmet verecek. KADIN ÇALIÞMALARI DAÝRESÝ "KADINLAR GÜNÜ" NEDENÝYLE ETKÝNLÝK DÜZENLÝYOR Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Kadýn Çalýþmalarý Dairesi, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü" nedeniyle etkinlik düzenliyor. Kadýn Çalýþmalarý Dairesi'nden verilen bilgiye göre, Baþbakan Ýrsen Küçük'ün katýlýmýyla gerçekleþmesi beklenen etkinlik, 7 Mart Perþembe (bugün) günü Saat 11.00'de Lefkoþa Hidden Garden'da olacak. GÖNYELÝ BELEDÝYESÝ'NDE KANALÝZASYON ÇALIÞMALARI NAZLI ÇÝÇEK'TEN TÜRK SANAT MÜZÝÐÝ KONSERÝ Kýbrýs Türk Sanat Müziði Derneði, Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde "Nazlý Çiçek" adý altýnda konser verdi. Dernekten yapýlan açýklamaya göre, Þef Gülüþan Gazanfer yönetiminde dinleyicilere keyifli bir akþam yaþatan Kýbrýs Türk Sanat Müziði Derneði, konserde dokuzu Kýbrýslý Türk bestecilere ait, yirmi eser icra etti. Ýki bölümden oluþan ve yaklaþýk iki saat süren konserde dinleyicilere ilk bölümde koro olarak 11 eser sunulurken, ikinci kýsýmda bayan solistler Rahime Mutlu, Güler Soybir ve Gülüþan Gazanfer 7 eser seslendirdi. Gönyeli Belediyesi, iki bin metrelik yeni kanalizasyon ihalesine baþladý. Ýhale çerçevesinde Narin Sokak, Derin Sokak, 19 Mayýs Sokak, Baðdagül Sokak, Evlen Tepe Sokak, Ýpekyol Sokak, Petek Sokak, Esengül Sokak ve Ýlgili Sokak'ta 124 evin kanalizasyona baðlanmasý planlanýyor. Gönyeli Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Yardým Heyeti iþbirliði ile gerçekleþecek olan ihale 300 bin TL'ye mal olacak. Ýhaleyi, Baþtaþlar Ýnþaat yürütecek.

16 16 7 Mart 2013 Perþembe

17 7 Mart 2013 Perþembe 17

18 18 7 Mart 2013 Perþembe

19 19 7 Mart 2013 Perþembe Domuz gribi þüphesi Erüreten'in tahlil sonuçlarý pozitif çýktý BARÝKAT'TAN FÝLM GÖSTERÝMÝ Barikat, "8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü" dolayýsý ile etkinlikler düzenliyor. Yapýlan açýklamaya göre, Barikat Çalýþma Binasý'nda bugün saat 20.00'de "Demir Çeneli Kadýnlar - Iron Jawed Angels" isimli film gösterimi yer alacak. "Demir Çeneli Melekler" filmi, bir hak arama mücadelesinin nasýl yapýlmasý gerektiðini anlatýyor ve kadýn hakký mücadelesinin, "erkeklere karþý savaþ" olmadýðýný, "erkek egemen sisteme karþý savaþ" olduðunu ifade ediyor. "KADINCA ESÝNTÝLER V" "Kadýnca Esintiler V" karma resim sergisi bugün saat 17.00'de Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açýlacak. Girne Akdeniz Linos Kulübü tarafýndan düzenlenen ve açýlýþý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi tarafýndan yapýlacak sergi 9 Mart Cumartesi saat 11.00'e kadar ziyaret edilebilecek. Saðlýk Bakanlýðý, hafta sonu vefat eden Kemal Öner Erüreten (57) isimli yurttaþýn, ileri tetkik için Türkiye'ye gönderilen kan numunelerine yapýlan tetkikin sonucunu açýkladý. Bakanlýk basýn bürosu aracýlýðýyla yapýlan açýklamada, Erüreten'in H1N1 tahlil sonuçlarýnýn pozitif olduðu belirtildi. Vefat eden Erüreten'de, hýzla yayýlan Pnömoni geliþtiðinin de altý çizilen açýklamada, Saðlýk Bakanlýðý'nýn Kemal Öner Erüreten'in tedavisini yapan tüm hekimlerden, Cuma gününe kadar ayrýntýlý rapor istediði de vurgulandý. Vefat eden Kemal Öner Erüreten'in diyabet ve kronik bronþit hastasý olduðu, ayrýca safra kesesinde de iltihap bulunduðunun kaydedildiði açýklamada, Erüreten'in vefatýnda bu unsurlarýn etken olabileceðinin düþünüldüðüne dikkat çekildi. DÖRT YIL ÖNCEKÝ SALGIN YOK "Dört yýl önce tüm Dünya'da baþ gösteren ilk Domuz Gribi vakalarýndaki gibi salgýn söz konusu deðildir" denilen Bakanlýk açýklamasýnda, geçen 4 yýllýk süreçte, halkýn çok büyük bir kýsmýnýn domuz gribi virüsüne karþý baðýþýklýk kazandýðý da ifade edildi. Ülke'de domuz gribine maruz kalan kiþilerin tedavisinde kullanýlacak her türlü ilaç stokunun bulunduðu da belirtildi. Açýklamada, Domuz Gribi vakalarýndan sonra þu anda Dünya'da piyasaya sürülen tüm grip aþýlarýnýn Domuz Gribi'ni içerdiði de kaydedildi. RÝSK GRUPLARI Risk gurubunda olan hamilelerin, 5 yaþ altý çocuklarýn, 60 yaþ üstü kiþilerin ve kronik hastalýðý bulunanlarýn dolayýsýyla, baðýþýklýk düzeyi düþük kiþilerin daha dikkatli olmalarý gerektiði kaydedilen açýklamada, yüksek ateþi ve gribal enfeksiyonu olan kiþilerin de gerek kamuya gerekse özele ait saðlýk kuruluþlarýna gecikmeden müracaat etmeleri istendi. DÝÐER 4 SONUÇ NEGATÝF Vefat eden Kemal Öner Erüreten'in kan tahlilleriyle beraber, Domuz Gribi þüphesi bulunan 4 farklý kiþiye ait kan tahlillerini de ileri tetkik için Türkiye'ye gönderdiklerini açýklayan Saðlýk Bakanlýðý, bu sonuçlarýn negatif çýktýðýný açýkladý. DÜNYA SAÐLIK ÖRGÜTÜNE BÝLDÝRÝM Bakanlýk, açýklamasýnýn sonunda bulaþýcý hastalýklar konusunda iþbirliði yaptýðý Dünya Saðlýk Örgütü'ne de bildirimde bulunulduðunu kaydetti. ÞUBAT'TA TÜKETÝCÝ FÝYATLARI ENDEKSÝ YÜZDE 0.54 DÜÞTÜ Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), þubat ayýnda tüketici fiyatlarý genel endeksinin ocak ayýna göre yüzde 0.54 düþtüðünü açýkladý. Þubat ayýnda taze fasulye fiyatý en çok artan ürün olurken, domates de en yüksek fiyat düþüþüyle kayýtlara geçti. DPÖ Müsteþarý Ali Korhan'ýn açýklamasýna göre, tüketici fiyatlarýndaki geliþmeleri izlemek amacýyla beþ ilçede, önceden seçilmiþ perakende satýþ yerlerinden derlenen fiyatlarla yayýmlanan endekse göre, þubat ayýnda ocaða göre yüzde -0.54, Aralýk 2012'ye göre yüzde 0.46 ve Þubat 2012'ye göre de yüzde 5.08 deðiþim gerçekleþti. Þubat ayýnda, DPÖ'nün endeksinde yer alan toplam 146 maddenin ortalama fiyatýnda artýþ; yine 146 maddenin ortalama fiyatýnda ise düþüþ oldu. Þubat ayýnda en yüksek artýþ yüzde 2.56 ile ulaþtýrma grubunda olurken, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.39; çeþitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.39; eðlence ve kültürde yüzde 0.38; konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlarda yüzde 0.36; eðitimde yüzde 0.34; lokanta ve otellerde yüzde 0.20; mobilya, ev aletleri ve ev bakým hizmetlerinde yüzde 0.09 artýþ kaydedildi. Giyim ve ayakkabýda yüzde 14.07, gýda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2.63 ve haberleþmede ise yüzde 0.02 düþüþ oldu. REKOR ARTIÞ TAZE FASULYEDE; DÜÞÜÞ ÝSE DOMATESTE DPÖ verilerine göre, en yüksek fiyat artýþý gösteren ilk üç mal yüzde 58 ile taze fasulye, yüzde ile gazete ve yüzde ile uçak biletinde görüldü. Þubat ayýnda fiyatý en çok düþen mal ise yüzde ile domates oldu. Bunu yüzde ile çiçek lahanasý ve yüzde ile kabak izledi. DUYURU BOSTANCI TÝMSAHLAR AVCILIK ATICILIK BÝRLÝÐÝ OLAÐANÜSTÜ GENEL KURULU Tarih:24 Mart 2013 Saat:15:00 Yer:Bostancý Avcýlýk Atýcýlýk Birliði Lokali Gündem: 1.Açýlýþ ve Saygý duruþu 2.Divan ýn oluþumu 3.Mali raporun okunup onaya sunulmasý 4.Faaliyet raporunun okunup onaya sunulmasý 5.Tüzük deðiþikliði önerilerinin görüþülüp karara baðlanmasý 6.Birlik organlarýnýn seçimi 7.Dilek ve Temenniler NOT:Baþkan adaylýðý için müracaatlarýn yazýlý olarak 17/03/2013 tarihi saat 17:00 ye kadar Baþkan(v)ne iletilmesi gerekmektedir.birlik üyelerimizin seçme ve seçilme hakkýna sahip olabilmeleri için 17/03/2013 tarihine kadar aidatlarýnýn tam olarak ödemeleri gerekmektedir. Üyelerimizin katýlýmlarýný bekleriz. Yönetim Kurulu Süleyman Abakan Baþkan(v) MELÝ EMLAK AYZER EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg. Kiralýk Ortaköy'de 3+1 full eþyalý 2. kat daire * K. Kaymaklý'da kat beyaz eþyalý daire * Terminal bölgesinde 1+1 eþyalý daire * Yeniþehir'de 2+1 full eþyalý daire * Fuar alanýnda kiralýk büfe Satýlýk Yenikent'te 1 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * Göçmenköy'de 3+1 full tadilatlý göçmen evi Stg. * Alayköy de 1 evlek 1400 ayakkare eþdeðer arsa * Taþkent te 3 evlek 1475 ayakkare eþdeðer arsa * K. Kaymaklý da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu. ÇALISMA BAKANLIÐI ÝLE TELSÝM ARASINDA PROTOKOL Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Telsim Vodafone arasýnda dün sabah protokol imzalandý. Protokol uyarýnca Telsim Vodafone, Bakanlýða baðlý Kadýn Çalýþmalarý Dairesi tarafýndan yürütülecek, maðdur durumdaki kadýnlara ve ailelere maddi, manevi yardým saðlamaya yönelik proje ve faaliyetlere destek saðlayacak. Protokole, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi ile KKTC Telsim Genel Müdürü Rasim Karas imza koydu. KKTC Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, imza öncesinde yaptýðý konuþmada, Vodafone Grup'un parçasý olan Telsim'in sosyal sorumluluk projelerine önem verdiðini belirterek, özellikle kadýn ve çocuklarla ilgili projelere destek vermeye çalýþtýklarýný ifade etti. Karas, kadýnlarýn istismara ve þiddete maruz kaldýðýný, bu durumu en aza indirebilmek için çabalayan kurumlara ve projelere destek vermeye çalýþtýklarýný kaydetti. EMÝLÝ OTOBÜS TURU 30 TL ye Baf turu 17 Mart Pazar Limasol Hayvanat Bahçesi nde kahve molasý, Fasur Çiftliði, Koloþ Kalesi, Baf Limaný nda yemek ve Mutallo Türk Mahallesi Satýlýk daire Çaðlayan'da 4. kat 3+1 Türk koçanlý daire. Tel:

20 Cantürk'e 1 maç ceza Lapta Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk bir maç ceza aldý. KTFF Disiplin Kurulu yaptýðý açýklamada KaymaklýLapta maçýnda hakem tarafýndan sahadan atýlan Hüseyin Cantürk'e bir maç ceza verdiðini açýkladý. Lapta takýkmý bu haftaki maça Hüseyin Cantürk'den yoksun çýkacak. Atatürk Stadý sorma gir haný n Atatürk Stadý nda gerek futbol gerekse atletizm yarýþlarý gerçekleþirken bakýmsýzlýk tehlike saçýyor. Tribün altlarýndaki kapýlarýn çoðu kýrýk ve kapýlar açýk n Spor Dairesi nin ihale kararý ile verdiðini iddia ettiði kantin ise açýk havada satýþ yapýyor. Dýþ kapý açýk ve maç günleri biletsiz seyirciler sahaya giriyor. KTSYD kapýsýna kilit vuran Spor Dairesi buna göz yumuyor Baþkent in merkezideki Atatürk Stadý bakýmsýzlýktan dökülüyor. Gerek çevre temizliðinin düzensizliði, gerekse tribünlerin yer yer tehlike saçtýðý Atatürk Stadý ilgisizlikten verana döndü. Stad duvarlarý gerek dýþta gerekse içerde yer yer dökülüyor. Tribün altlarýndaki kapýlarýn birçoðu aylardýr kýrýk durumda atýlý kaldý. Maç günleri bile bu Karavezirler: Hakemlerimize güveniyorum Futbolcularýn olduðu gibi hakemlerin de hata yapabileceðini belirten Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkan Vekili Ali Karavezirler, "Bir veya iki maçta hakem hatasý olabilir. Dünyanýn her yerinde böyledir. Normal karþýlaþmalýyýz" dedi... Son haftalarda birkaç kulüp yöneticisinin, basýn yolu ile futbol hakemlerinden þikayetçi olmalarýný deðerlendiren Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu Baþkan Vekili Ali Karavezirler, "Hakemlerimize güveniyorum" dedi. "Birçok karþýlaþmada futbolcunun kaçýrdýðý gole þaþarsýnýz. Topa vuramamýþtýr. Heyecanlanmýþtýr. Hatalý vuruþ yapmýþtýr" diyen KTFF Baþkan Vekili Ali Karavezirler, "Futbolcularýn olduðu gibi hakemler de hata yapabilir. Dünyanýn her yerinde hakem hatalarý vardýr. Son haftalarda bir veya iki maçta hakem hatasý olabilir. Bu normaldir" þeklinde konuþtu. Futbol hakemlerimizin her fýrsatta bilgi tazelediklerini anýmsatan Karavizirler, "Hakemlerimiz iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdiler. Hakemlerimize güvenim tamdýr" dedi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE kapýlar açýk ve stad sorma gir hanýna çevrildi. Spor Dairesi, Atatürk Stadý ile ilgili yapmýþ olduðumuz tüm yayýnlara raðmen vurdumduymazlýðýný sürdürüyor. Ýhale ile verdiklerini iddia ettikleri kantin içler acýsý bir yerde satýþ yapýyor. Ýhale ile verilen bir kantin Atatürk Stadý gibi yerde neden açýk havada satýþ yapýyor. Ýhalenin þartnamesinde saðlýk kurallarý ile ilgili madee yokmuzdu. Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði kapýsýnýn stada giriþ kapýsý çirkin bir þekilde dýþtan demir korkuluklarla kaynaklandý. Ancak ihale ile verdiklerini iddia ettikleri kantinin kapýlarý her yöne açýk. Maç günleri futbolseverler kantinden sahaya giriyor. Denetleyen yok. Spor Dairesi kulüplerin itirazlarý nedeni ile KTSYD kapýsýnýn kapatýldýðýný söylüyordu. Ýlk kez Squash turnuvasý düzenleniyor n Anýl Spor sponsorluðunda Kuzey Kýbrýs'ta ilk kez düzenlenecek olan Dunlop Squash Turnuvasý 16 Mart'ta gerçekleþtirilecek. Kýbrýs Türk Badminton Federasyonu'nun Kuzey Kýbrýs'ta Squash sporunu yaygýnlaþtýrmak amacý ile organize ettiði, Anýl Spor'un sponsorluðunda ve ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü iþbirliði ile ilk kez düzenlenecek olan Dunlop Squash Turnuvasý 16 Mart'ta gerçekleþtirilecek. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü kortlarýnda gerçekleþtirilecek olan Dunlop Squash Turnuvasý saat 09:00'da baþlayacak ve gün boyunca devam edecek. Turnuvanýn sponsorluðunu üstlenen Anýl Spor Direktörü Engin Anýl, Kuzey Kýbrýs'ta ilk kez resmi olarak bir squash turnuvasýnýn düzenlenmesine öncülük ettiklerini belirterek, dünyada popüler spor dallarý arasýnda yer alan squash sporuna ülkemizde de ilgi duyan birçok insan bulunmasýna raðmen Squash Court'larýn sýnýrlý sayýda olduðunu söyledi. Engin Anýl, "Bu vesile ile ülkemizde ilk kez resmi olarak düzenlenecek olan Dunlop Squash Turnuvasý'na sponsor olarak Squash sporunun yaygýnlaþmasýna katký koymaktan memnuniyet duyuyorum" þeklinde konuþtu. Squash Court'larýnýn genelde üniversitelerin bünyesinde, bazý otellerde ve birkaç özel kulüpte bulunmasý nedeniyle bu spora ilgi duyan kiþilerin courtlara ulaþýp bu sporu yapmalarýnýn zorlaþtýðýný belirten Kýbrýs Türk Badminton Federasyonu Baþkaný Hüseyin Özün Yamaç, "Squash sporu þu anda Badminton Federasyonu bünyesinde yer almakta ve federasyon yöneticileri olarak Squash sporunu Kuzey Kýbrýs'ta yaygýnlaþtýrmak için çalýþmalarýmýzý sürdürmekteyiz. Bu amaçla, Anýl Spor'un sponsorluðunda, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü'nün desteði ile ilk turnuvamýzý gerçekleþtireceðiz. Squash sporunda belirli bir örgütlülüðü saðlamak, etkinlikleri çoðaltmak ve yaygýnlaþtýrmak amacýyla çalýþmalarýmýz devam edecektir". ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü kortlarýnda gerçekleþtirilecek olan Dunlop Squash Turnuvasý'na katýlmak isteyenlerin Badminton Federasyonu'ndan Çaðatay Darbaz ( ) veya Hüseyin Özün Yamaç'a ( ) ulaþabilecekleri belirtildi. Turnuva ile ilgili detaylý bilgi almak isteyenler ayrýca Kuzey Kýbrýs Badminton Federasyonu Facebook sayfasýný ziyaret edebilecekler. Hentbolda YDÜ ve UKÜ galip YDÜ:30 - GAÜ:2 ve UKÜ:28 - YÜKSELÝÞ:26... Ligin güçlü iki takýmý YDÜ(Yakýn Doðu Üniversitesi) ile GAÜ(Girne Amerikan Üniversitesi) Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda karþýlaþtý. Baþtan sona çekiþmeli ve zevkli geçen karþýlaþmayý YDÜ kazanarak ligdeki ikinci galibiyetini aldý. Müsabakayý izleyen çok sayýdaki hentbolsever oyun kalitesinden oldukca memnun kaldý. Büyük erkekler liginin diðer iki güçlü takýmý olan UKÜ(Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi) ile Yükseliþ Hentbol Ýhtisas Spor Kulübü UKÜ Arena'da karþýlaþtý. Kýran kýrana geçen ve müsabakanýn son dakikalarýna kadar kazananýn belli olmadýðý karþýlaþmayý UKÜ kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldý. Yýldýz erkeklerde Playoff gecesi. Yýldýz erkekler ligi klasmanm maçlarý sonunda ilk dörde giren takýmlarýn mücadele edeceði playoff yarý final ilk karþýlaþmalarý bu akþam oynanýyor. Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Neden bu kantine göz yumuluyor? Sporun baþýndaki kiþiler Atatürk Stadý gibi önemli bir yeri neden ihmal edip ahbap çavuþ iliþkileri ile kullanýyor? Çok yakýnda Atatürk Stadýnda þimdi Hasan Ruso atletizm elemeleri var. Tüm okullar gelecek ilkokul ortaokul lise. Ýki gün sürecek bu yarýþlarda sporcular bir çok tehlike ile karþý karþýya. Atatürk Spor Salonu'nda Þölen þahane, spor bahane Voleybolda Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda akþam oynanmasý gereken play off yarý final ikinci karþýlaþmalarý Atatürk Spor Salonu'nun hafta sonuna kadar kapalý olmasý nediyle oynanamadý. Müsabakalar bu akþam Necati Taþkýn Spor Salonu'nda oynanacak. Bayan ve erkeklerde VakýflarMagem karþýlaþmalarýnýn, Atatürk Spor Salonunun Cuma akþamý düzenlenecek olan müzik þöleni nedeniyle Çarþamba gününden kapatýlmasý, Kulübler ve Federasyonyon tarafýndan tepki ile karþýlandý. Atatürk Spor Salonu'nun düzenlenen program doðrultusunda iþleyiþ göstermemesi ve faaliyetlerini 4 ay öncesinden düzenleyen Federasyonlar için büyük bir handikap yaþatmasý federasyonlar, kulüp yönetimleri, sporcular,bantrenörlerin büyük tepkisine neden oldu. Bu gibi düzensiz günü birlik uygulamalarýn yýllardýr devam ettiðini ve ülke sporuna verilen deðerin bir gçstergesi olduðunu belirttiler. Maçlar bu gece oynanacak Voleybol da Vakýflar -Magem bayan-erkek Play off yarý final ikinci karþýlaþmalarý bu gece Neceti Taþkýn Spor Salonu'nda oynanacak. Vakýflar-Magem Bayan karþýlaþmasý saat da,vakýflar -Magem erkek karþýlaþmasý saat da baþlayacak.bu müsabakalardan Magem galip ayrýlmasý durumunda paly off finaline yükselen takým olacak. Vakýflar kazanamasý halinde seride 3. karþýlaþmalar oaynanacak.seri de Magem bayanlar ve erkeklerde 2-0 üstün durumda bulunuyor. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı