Ahmet B. ERCİLASUN. Başlangıcından Yirminci Yüzyıla TÜRK DİLİ TARİHİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ahmet B. ERCİLASUN. Başlangıcından Yirminci Yüzyıla TÜRK DİLİ TARİHİ"

Transkript

1

2 Ahmet B. ERCİLASUN Başlangıcından Yirminci Yüzyıla TÜRK DİLİ TARİHİ

3 Başlangıcından Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi Ahmet B. Ercilasun Akçağ Yayınları / 603 Araştırma - İnceleme / 50 Başlangıcından Yirminci Yüzyıla ISBN TÜRK DİLİ TARİHİ Bu kitabın bütün haklan Akçağ A.Ş.'ne aittir. Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN Kapak I Emin Bebek Sayfa Düzeni I Akçağ Dizgi Ünitesi Baskı I Başer Matbaası Baskı I Ankara 2004

4 TÜRK DİLİ TARİHİ İ Ç İ NDEKİ LER SÖZ BAŞI GİRİŞ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Altay Dilleri Teorisi Büyük Aile Teorileri l.nostratik Teorisi Avrasyatik Teorisi Dünya Dillerinin Sınıflandırılması B İ R İ NCİ BÖLÜM Türklerin Ana Yurdu Ve En Eski Komşuları...33 İ K İ NCİ BÖLÜM Sümerce - Türkçe İlişkisi ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eski Kültürler Ve Türkler Bozkır Kültürü DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Saka - Türk İlişkisi Alp Er Tonga Destanı BEŞİNCİ BÖLÜM 1.Asya Hunlan Oğuz Kağan Destanı Asya Hunları Ve Türk Dili...59 ALTINCI BÖLÜM Türkistan, Afganistan Ve Hindistan'da Türkler...65 YEDİ NCİ BÖLÜM 1. Avrupa Hunlan Avrupa Hunları Ve Türk Dili...73

5 Ahmet B. ERCİLASUN SEKİ Z İ NCİ BÖLÜM Köktürklerden Önce Kuzey Çin Ve Orta Asya...77 DOKUZUNCU BÖLÜM l.köktürkler l.batıköktürkleri Köktürklerin Tutsaklık Dönemi - Kürşad İhtilâli Bağımsızlık Ve Köktürklerin İkinci Dönemi Türgişler Köktürkler Ve Türk Dili l.Köktürk Yazılı Metinleri Köktürk Bengü Taşlan Uygur Bitigleri Yenisey Yazıtları Diğer Yazıtlar Moğolistan'daki Diğer Yazıtlar Dağlık Altay Cumhuriyetindeki Yazıtlar Kırgızistan Yazıtlan Türkistan'daki Diğer Yazıtlar Kuzey Kafkasya Yazıtları Kırım, Balkanlar Ve Macaristan'da Bulunan Yazıtlar Sekel Yazısı Köktürk Yazılı Metinlerinin Bulunuşu, Okunuşu Ve Üzerlerinde Yapılan Çalışmalar Köktürk Yazısı Köktürk Alfabesinin Kökeni Köktürk Yazısında İmlâ Köktürkçenin Dil Özellikleri Ses Özellikleri Biçim Özellikleri Yapım Yapım Ekleri Çekim İsim Fiil Sıfat-Fiiller Zarf-Fiiller Birleşik Fiil...190

6 TÜRK DİLİ TARİHİ Köktürkçede İsim Cümlesi Bengü Taşlardaki Söz Varlığı ONUNCU BÖLÜM 1. Ogur Ve Bulgar Türkleri Bulgarlar Ve Türk Dili Bulgar Türklerinden Kalan Metinler Tuna Bulgarlarından Kalan Metinler İdil (Volga) Bulgarlarından Kalan Metinler Bulgar Türkçesinin Dil Özellikleri Tuna Bulgarcasının Dil Özellikleri Ses Özellikleri Biçim Özellikleri İdil Bulgarcasımn Dil Özellikleri Ses Özellikleri Biçim Özellikleri Söz Varlığı ON Bİ R İ NCİ BÖLÜM 1.Uygur Türkleri Orhun Uygur Kağanlığı Kansu Uygur Devleti Hoço Uygur Devleti Uygurlar Ve Türk Dili Uygurlardan Kalan Eserler Manici Çevreye Ait Metinler Manici Edebiyatta Nazım Manici Edebiyatta Nesir Burkancı Çevreye Ait Metinler Burkancı Edebiyatta Nazım Burkancı Edebiyatta Nesir Vinayalar Sudurlar Çatikler Abidarmalar Diğerleri Hristiyan Çevreye Ait Metinler Müslüman Çevreye Ait Metinler

7 Ahmet B. ERCİLASUN Uygur Metinlerinin Bulunması Ve Üzerlerinde Yapılan Çalışmalar Uygur Türkçesinin Dil Özellikleri Ses Özellikleri Biçim Özellikleri Söz Varlığı ON İ K İ NCİ BÖLÜM 1.Karahanlılar Karahanhlar Ve Türk Dili Karahanhlardan Kalan Eserler Kutadgu Bilig Dîvânü Lûgati't-Türk Atebetü'l-Hakayık Kur'an Tercümeleri Dîvân-I Hikmet Karahanlı Devri Eserlerinin Keşif Ve Neşri Karahanlı Türkçesinin Dil Özellikleri Ses Özellikleri Biçim Özellikleri Yapım Çekim İsim Çekimi Fiil Çekimi Sıfat-Fiil Zarf-Fiil Söz Varlığı ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kuzey-Doğu Ve Batı Türkçelerini Hazırlayan Tarihi Zemin 359 ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 0.Kuzey-Doğu Türkçesi Harezm-Kıpçak Türkçesi Harezm-Kıpçak Türkçesine Ait Eserler Harezm Türkçesine Ait Eserler Kıpçak Türkçesine Ait Eserler Sözlük Ve Gramerler

8 TÜRK DİLİ TARİHİ Edebiyat, Din, Askerlik, Baytarlık Alanlarındaki Metinler Harezm-Kıpçak Türkçesinin Dil Özellikleri Harezm Türkçesinin Dil Özellikleri Ses Özellikleri Biçim Özellikleri Kıpçak Türkçesinin Dil Özellikleri Çağatay Türkçesi Çağatay Türkçesinin Başlıca İsimleri Klasik Öncesi Devir Klasik Devir Klasik Sonrası Devir Çağatayca Sözlükler Çağatay Türkçesinin Dil Özellikleri Ses Özellikleri Biçim Özellikleri ON BEŞİNCİ BÖLÜM 0.Batı Türkçesi Batı Türkçesinin Doğuşu Eski Oğuz Türkçesi Eski Oğuz Türkçesinin Başlıca İsimleri Eski Oğuz Türkçesinin Dil Özellikleri Ses Özellikleri Biçim Özellikleri Osmanlı Türkçesi Osmanlı Türkçesinin Dil Özellikleri Ses Özellikleri Biçim Özellikleri Dış Yapı (Yabancı Unsurlar) Birinci Ek: Türk Dilinin Tarihî Devirleri (Şema) İkinci Ek: Türklüğün Ve Türk Dilinin Kronolojisi Bibliyografya

9 SÖZ BAŞI Moğolistan ve Çin içlerinden Orta Avrupa'ya, Sibirya'dan Hindistan ve Kuzey Afrika'ya kadar geniş bir alanda varlık gösteren bir dilin tarihini yazmak kolay değildir. Binlerce eser, anıt, yazıt ve belge bırakan Türk dili bugün de Türkistan, Azerbaycan, Anadolu, Balkanlar ve Avrasya bozkırlarında kullanılmaya devam etmektedir. 20. yüzyılda ortaya çıkan ulaşım ve iletişim imkânları Türk dilini bugün ana ve ata yurtlarından da dışarıya taşırmış; Avrupa, Amerika ve Avustralya'da yaşayan Türkler vasıtasıyla dilimizin kullanım alanı dünyanın her tarafına yayılmıştır. Hazırladığımız Türk Dili Tarihi, sadece Türkiye Türklerinin değil bütün Türklerin dillerinin tarihi olduğundan sayısız malzeme ve araştırmaya ulaşmak gerekmiş; mümkün olduğu kadar, yayımlanan metinlerin ve yapılan araştırmaların hepsi görülmeye çalışılmıştır. Şüphesiz bunda muvaffak olduğumuz söylenemez. Hele araştırmaların İngilizceden Rusça ve Çinceye, Lehçeden Japoncaya kadar çok farklı dillerde yapılmış olması, herhangi bir araştırıcının bütün bu çalışmalardan yararlanmasını imkânsız kılar. Son yıllarda Türkiye'de ve dünyada Türk dili araştırmalarının büyük bir artış göstermesi de zorlukların bir başka yönüdür. Ancak alanın genişliği, malzemenin bolluğu, araştırmaların çokluğu böyle bir çalışmanın yapılmamasını gerektirmez. Vaktiyle, Türk dilinin büyük emektarı Ahmet Caferoğlu'nun cesaretle adım attığı bu sahaya ondan yıl sonra ben de adım atmaya cesaret ettim ve diyebilirim ki sadece adım attım. Tarihsiz, Türk dili tarihi düşünülemez. Hangi tarih ve coğrafyanın eserlerini araştırmaya giriştiğimizin belli olması için her dönemin tarihî ve coğrafi zemini ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun için tabiî ki araştırmalardan faydalandık; ancak özellikle atalarımızın bıraktığı eserler, tarihin ortaya konulmasında birinci derecede kaynak olarak kullanılmıştır. Bu arada destanların da tarihî bir kaynak olarak değerlendirildiğini belirtmeliyim. Tarihî zeminin ortaya konmasında daha çok başlangıç dönemleri ve kökenler üzerinde durulmuştur. Bilinmeyen dönemlerde mümkün olduğu kadar ayrıntıya gidilmiş; bilinen dönemlere yaklaştıkça ayrıntıdan kaçınılmıştır. Çünkü maksadımız bilinen dönemlerin tarihini yazmak değil daha çok karanlık dönemleri ve kökenleri aydınlatmak olmuştur. Türk dilinin tarihî dönemlerinde de aynı yol izlenmiştir. Köktürk döneminde görülen ayrıntılar, elbette Osmanlı ve Çağatay dönemlerinde yoktur.

10 Ahmet B. ERCİLASUN Bugüne yaklaşıldıkça teferruat bırakılmış, dönem kuşbakışı olarak değerlendirilmiştir. Bazı dönemlere ait metinlerin verilmeyişinde de aynı düşünce hâkim olmuştur. Elinizdeki eser, Türk dilinin sadece dış tarihi değildir. Her dönemin dil özellikleri belirtilmeye çalışılarak dilin iç tarihi de ortaya konulmak istenmiştir. Ancak her dönem için aynı şemayı kullanıp tasvirî gramerler yazmak yerine dönem farklılıklarına ağırlık verdim. Böyle bir usulün, dilin dahilî gelişmesini daha açık göstereceğini düşündüm. Tabiî ki bu bölümlerde önceki çalışmalardan yararlandım. Ancak bir yandan bütüncü, bir yandan karşılaştırmalı bir bakışla dilin tarihini kendime has bir şekilde ortaya koyduğum kanaatindeyim. 13. yüzyıl öncesi eserleriyle, Doğu Türkçesi eserleri edebiyat açısından ülkemizde çok az incelenmiştir. Bu eserler üzerindeki edebî değerlendirmeleri büyük ölçüde hâlâ Köprülü'ye borçluyuz. Son yıllarda Uygur ve Karahanlı dönemi eserleri edebî bakımdan daha fazla ele alınmaya başlanmıştır. Edebî araştırmalar konusundaki eksikliği dikkate alarak eski dönem eserlerinin biçimi, muhtevası ve üslûbu üzerinde de durmaya çalıştım. Bu bakımdan edebiyat tarihçilerinin de kitabın bazı bölümlerinden yararlanabileceğini düşünüyorum. Bilim alanlarında verilen her eser yeni görüşler, yeni yaklaşımlar ve bakış açıları getirmelidir. Bu kitabı esas itibariyle bir müracaat eseri olarak hazırlamakla beraber bazı sorunları tartışmayı ve kendi görüşlerimi ortaya koymayı da gerekli buldum. Bunu, bir müracaat ve ders kitabının niteliklerini bozmayacak ölçülerde yapmaya çalıştım. Eğer bazı görüş ve yaklaşımlarım tartışmalara yol açabilirse bunun, bilim dalımıza bir kazanç getireceğini düşünüyorum. Türk dili tarihi bir açıdan Türk dili araştırmalarının da tarihidir. Bu bakımdan özellikle eski dönemlerde keşiflerin ve araştırmaların tarihini de ayrıntılı olarak vermeye ve bütün önemli araştırmaları göstermeye çalıştım. Her dönem, isim ve eser üzerinde yapılmış olan çalışmalar, bazen yayımlanmamış tezlere kadar ilgili bölümde verilmiş; bazen de önemli çalışmalar hakkında kısa açıklamalar yapılmıştır. Bölümler içinde künyeleri verilen çalışmaların büyük bir kısmı doğrudan doğruya görülüp incelenmiş; ulaşılamayanlar hakkında ise yapılan tanıtmalardan yararlanılmıştır. Ancak bu çalışmalardan doğrudan doğruya yararlanılmadıkça bibliyografyaya alınmamıştır. Bunun hem bir tekrar olacağı, hem de bibliyografyayı şişireceği düşünülmüştür. İsteyen okuyucular ilgili bölümde, yapılan çalışmaları bulabilirler. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini daha net olarak görebilmek için, Amerika Birleşik Devletlerinde son yıllarda tekrar revaç bulan

11 TÜRK DİLİ TARİHİ monogenist teoriye ve bütün dünya dilleri için yapılan sınıflandırmalara da girişte yer verdim. Bu konudaki çalışmaların Türkiye'de henüz tanınmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla giriş bölümünde yer alan Nostratik, Avrasyatik teorileri ve dünya dillerinin sınıflandırılmasıyla ilgili kısa bahislerin ilk bilgiler olarak değerlendirilmesini diliyorum. Çok geniş kapsamlı bir kitabın pek çok eksik ve kusurunun da olacağı muhakkaktır. Kitapta görülebilecek her türlü eksik ve kusurun yazılmasından veya bana bildirilmesinden memnun olacağım. Bilimin, tenkitle, tartışmayla geliştiğini ve gelişeceğini ben hiç unutmuyorum; kitabımı okuyanların da unutmamasını dilerim. Bilim hiç şüphesiz objektif bir alandır. Ancak bilimle uğraşanların her zaman ve yüzde yüz objektif olabileceklerini sanmıyorum. Esasen insan beynindeki düşünce ve duygu merkezlerinin birbiri içine girmeden tamamen bağımsız çalışabildiklerini de zannetmiyorum. En fazla objektif olunması gereken alanda da duygular daima işe karışabilir. Bu duygular içinde adına heyecan denilen bir duygu var ki onun işe karışmasının her zaman zararlı olduğu da söylenemez. Ben heyecanı, bizi çalışmaya iten bir enerji olarak düşünüyorum. Eğer bilime ve milletime faydalı olma heyecanını taşımasaydım kendimde bu kitabı da, başka kitaplarımı da yazacak enerjiyi bulamazdım. Okuyucular zaman zaman heyecanımın kitabın bazı satırlarına da yansıdığını görürlerse bu düşüncelerimi hatırlasınlar. Kitabın yalnız Türkoloji camiasına değil, Türk dil, tarih ve kültürünü merak edenlere de hitap ettiğini sanıyorum. Yalnız meslektaşların değil konuya ilgi duyanların da görüşlerini almak beni memnun edecektir. Sözlerimi bitirirken kitabın yazılması sırasında bilgisayarda karşılaştığım her problemi çözen ve yazım tekniği hususlarında bana yardım eden oğlum Satuk Buğra Ercilasun'a teşekkür etmek istiyorum. O olmasaydı kitaıbımı bu kadar rahat bir ortamda yazamazdım. Ahmet B. ERCİLASUN

12 GİRİŞ TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. ALTAY DİLLERİ TEORİSİ Altay dilleri teorisi; Türk, Moğol, Tunguz, Kore ve Japon dillerinin ortak bir kökten çıktığını ve bunların akraba olduğunu kabul eden teorinin adıdır. Başlangıçta sadece Türk, Moğol, Tunguz dillerinin akrabalığı üzerinde durulurken 20. yüzyılın ortalarında ve ikinci yarısında Korece ve Japonca da bunlara katılmıştır. Teoriye göre bu diller ortak bir ata dilden iniyordu. Ortak ata dil, farazî bir dildi ve tabiatıyla bir adı yoktu. Akrabalık teorisine inananlar bu farazi dile Altay dili (Altayca) adını verdiler. Altay dilinden zaman içinde ayrılarak bağımsız diller hâline gelen akraba diller topluluğuna da "Altay dilleri ailesi" adı verildi. Karşılaştırmalı Altay dilleri bilim alanına Altayistik, bu bilim alanıyla uğraşanlara da Altayist denildi. Altay dilleri teorisinin başlangıcı 18. yüzyılın otuzlu yıllarına dek gider. Teori, henüz modern bir bilim disiplini hâline gelmeden önceki ilk çalışmalarda Altay dilleri Ural dilleriyle (Fin, Macar, Samoyed) ve hatta birçok farklı dille birlikte ele alınmış; fakat 19. yüzyılın sonlarından itibaren genellikle, Altay dilleriyle sınırlandırılmıştır. Ural-Altay dillerine ilk dikkat çeken İsveçli subay Johann Philipp Tabbert (von Strahlenberg) olmuştur. Poltava savaşında Ruslara esir düşünce Güney Sibirya'da Daniel Messerschimidt'in yanında araştırma ile görevlendirilen Strahlenberg Köktürk harfli Yenisey yazıtlarının bulunuşunda ve bilim dünyasına tanıtılışında da ilk önemli isimdi. Esaret hayatı bitip İsveç'e döndükten sonra 1730'da ünlü kitabı Das Nord und Östliche Teil von Europa und Asia 'yı neşretti. Bu eserde 32 dilden ve lehçeden 35 kelimenin karşılıklı bir listesi bulunmaktadır. Liste, tanrı, gök, ana gibi kelimelerden ve sayılardan oluşuyordu. Strahlenberg, Tatar adını verdiği bu 32 dil ve lehçeyi altı gruba ayırdı: 1. Fin-Uygur (Ugor yerine kullanılmıştır.): Macar, Fin, Vogul, Çeremis, Permyak, Votyak, Ostyak. 2. Türk-Tatar: Tatar, Yakut, Çuvaş. 3. Samoyed 4. Moğol-Mançu: Kalmuk, Mançur, Tangut.

13 Ahmet B. ERCİLASUN 5. Tunguz: Tungus, Kamasin, Arin, Koryak, Kuril. 6. Karadeniz'le Hazar Denizi arasındaki halklar. (Caferoğlu 1958: 10). Bugünkü sınıflandırmalara göre birçok hataları olan bu şema, şüphesiz konuya ilk dikkat çeken araştırma olarak tarihî bir değere sahiptir. Macar bilgini Gyarmathi, araştırmalarını Ural diline hasreder ve 1799'daki eseriyle Fin-Ugor (Ural) dillerinin ilişkilerini tesbit eder. 19. yüzyılın ilk yarısında araştırmalarını sürdüren Danimarkalı bilgin Rasmus Rask, söz konusu dillerin sahasını çok genişletir. İskit Dilleri adını verdiği gruba, Strahlenberg'in karşılaştırdığı dillere ek olarak Arî öncesi İspanya ve Galya, Paleoazyatik, Kuzey Kafkasya, Grönland ve bazı Kuzey Afrika dillerini de katar. Grubu geniş tutanlardan biri de Max Müller'dir. O da Siyam, Güney Hindistan ve Tibet dillerini Ural-Altay dilleri arasına katarak Turanî diller terimini kullanır (Caferoğlu 1958: 11-12). 1838'de Estonyalı bilgin F. Wiedemann, Ural - Altay dillerini, Hint - Avrupa dillerinden ayıran özellikleri 14 madde hâlinde tesbit etti. Über die früheren Sitze der tschudischen Völker und ihre Sprachvervvandtschaft mit den Völkern Mittelhochasiens (1838) adlı eserinde Çud halkları terimini kullanan Wiedemann'ın 14 maddesi şunlardır: "1. Ses uyumu, bütün Ural-Altay dillerinde müşterek bir esastır. 2. Bu dillerde gramatik cinsiyet yoktur. 3. Artikeller bulunmaz. 4. Tasrif, eklerle yapılır. 5. İsimlerin çekiminde mülkiyet eki kullanılır. 6. Fiil şekilleri zengindir. 7. Hint-Avrupa dillerindeki prepozisyon yerine postpozisyon kullanılır. 8. Sıfatlar isimlerden önce gelir. 9. Sayı sözlerinden sonra çokluk eki kullanılmaz. 10. Mukayese, ablativ (-den hâli) ile yapılır. 11. Yardımcı fiil olarak "habere" (malik olmak) yerine "esse" (olmak, imek) kullanılır. 12. Ural-Altay dillerinin birçoğunda menfî hareket için hususî fiil var dır. 13. Soru eki mevcuttur. 14. Bağlar yerine fiil şekilleri kullanılır" (Temir 2002: 5-6).

14 TÜRK DİLİ TARİHÎ 19 Altay dilleri çalışmaları, Alman bilgini W. Schott ile disipline girdi ve ilk ses denklikleri kurulmaya başlandı. Schott, Versuch über tatarischen Sprachen (Berlin 1836) adlı eserinde Tatar dilleri terimini kullandı ve Türkçe z'nin Çuvaşça r sesine, Türkçe ş'nin de Çuvaşça / sesine denk geldiğini buldu. Fin bilgini Gustaf John Ramstedt 1903'te yayımladığı Über die Konjugation des Khalkha-mongolischen adlı çalışmada aynı denkliklerin Türkçe ile Moğolca arasında da olduğunu ortaya koydu (Tuna 2002: 47). Ramstedt'ten önce 19. yüzyılın ortalarında Fin bilgini Matias Aleksanteri Castren, Über die Personalsuffixe in den altaischen Sprahen (1850) adlı doktora tezinde Fin, Türk, Moğol ve Tunguz dillerinde zamirlerin ve şahıs eklerinin benzerliğini gösterdi. Altay dilleri terimi Castren'le bilim dünyasına yerleşti; fakat bu terimi o, bugünkü Ural-Altay dilleri anlamında kullanıyordu (Eren 1998: 127). Matias Castren bu çalışmasıyla Ural -Altay teorisinin esas kurucusu sayılmıştır (Temir 2002: 4). Öte yandan 19. yüzyılın ilk yarısında Alman bilgini Klaproth, Siebold ve 19. yüzyılın ortalarında W. Schott, J. Hoffman Japoncayı da Ural-Altay grubu içinde ele aldılar (Caferoğlu 1958: 13). Matias Castren 1952'de henüz 39 yaşında iken ölmüştü. Eserleri ölümünden sonra yayımlandı. 1862'de yayımlanan Kleinere Schriften adlı eserinde Ural - Altay dilleriyle ilgili görüşleri ortaya konmuştur (Eren 1998: 127). O, Ural - Altay dillerini Altay terimi altında beşe ayırmıştı: 1. Fin - Ugor 2. Samoyed 3. Türk - Tatar 4. Moğol 5. Tunguzca ve şiveleri Görüldüğü gibi bu sınıflandırma, modern sınıflandırmanın aşağı yukarı ilk taslağıdır. Bugünkünden farkı Ural ve Altay dillerini ayırmamasıdır. Aslında Castren akrabalığa şüpheyle bakmış; Fin, Samoyed ve Türk dilleri arasındaki benzerliklere daha çok dikkat çekmişti (Caferoğlu 1958: 16). Altay dilleri teorisinin gerçek kurucusu Gustaf John Ramstedt'tir. Türkçe- Moğolca arasındaki ses denklikleri çalışmaları 1903'te onunla başlar. Ramstedt'in ortaya koyduğu Türkçe z Moğolca r, Türkçe ş Moğolca / denkliklerinden sonra Macar Zoltan Gombocz bazı ses denklikleri bulur. 1905'teki Macarca bir yazısını genişleterek 'te Keleti Szemle adlı ünlü Macar dergisinde yayımladığı Zur Lautgeschichte der altaischen

15 Ahmet B. ERCİLASUN 20 Sprachen yazısında, daha önce Schott ve Anton Boller tarafından"özlem" hâlinde ortaya konan Moğol ve Mançu dillerinde c-, d-, n- -denkliğim sistemleştirdi. Ardından Ramstedt aynı dergide aynı konulan işledi. Nihayet Nicholas Poppe Altaisch und Urtürkisch (1926) adlı yazısında Ana Altayca d-, c-, y-, n-, n- Moğolca d-, c-, y-, n- Ana Türkçe y- denkliği şeklinde, ko-nuyu, Altay dilleri kapsamında bir sistem hâline getirdi. Altay dilleri teorisinin en büyük isimleri, Fin bilgini Gustaf John Ramstedt ( ), Alman asıllı Nicholas Poppe ( ) ve yine Finlandiyalı Pentti Aalto (1917-»)'dur. Ramstedt tam bir poliglot (çok dil bilen) idi. Grekçe, Latince, Sanskritçe gibi klasik diller ve İbraniceden başka Türkçe, Moğolca, Korece ve Japonca biliyordu. Mongolist, Türkolog ve Altayist idi. Altay dillerinin konuşulduğu ülkelerin çoğunu dolaşmış ve dil malzemesi derlemişti. Seyahatleri yıllarca sürmüş, Japonya'da on iki yıl kalmıştı. Yalnız Altayistiğin değil Mongolistiğin de gerçek kurucusu odur. Kore ve Japon dillerini inceleyerek bu iki dili diğer Altay dilleriyle ilmî şekilde karşılaştıran da yine Ramstedt'tir. Onun Altay Dil Bilimine Giriş eseri ölümünden sonra yayımlanmıştır: Einföhrung in die altaische Sprachwissenschaft I. Lautlehre: 1957; //. Formenlehre: 1952; ///. Register: 1966 (Eren 1998: ). Nicolas Poppe de bir poliglottu. 1897'de Çin'de doğmuş, 1991'de ABD'de ölmüştü. Altayist, Mongolist ve Türkolog idi. Yüksek öğrenimim ve ilmî kariyerini St. Petersburg'da tamamlayan; arasında Moğo-listan Doğu Sibirya, Özbekistan, Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya'da araş-tırma'gezileri yapan Poppe 1943'te Almanya'ya kaçmış, 1949'da ABD'ye yerleşmiştir (Eren 1998: ). Moğolca üzerine birçok kitabı ve araş-tırması bulunan Poppe'nin Altayistik ile ilgili iki önemli eseri vardır. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen I. Vergleichende Lautlehre, Wiesbaden Bu eser Zeki Kaymaz tarafından Türkçeye çevrilmiştir: Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri - 1. Kısım: Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, İstanbul Introduction to Altaic Linguistics, Wiesbaden 'de Finlandiya'da doğan Pentti Aalto Helsinki Üniversitesinde klasik filoloji, karşılaştırmalı dil bilimi, Sanskritçe ve Altay filolojisi okumuştur Ramstedt'in talebesi olan Aalto, Moğolistan, Hindistan, Türkmenistan ve Kore'de ilmî araştırma gezileri yapmıştır. Ramstedt'in birçok eserim yayımlayan Aalto'nun Altayistik ile ilgili çalışmaları, 70. doğum yılı dolayısıyla şerefine çıkarılan bir armağanda toplanmıştır: Studies in Altaic and Comparative Philology, Studia Orientalia 59, 1987 (Eren 1998: ). Aalto Uralisch und Ahaisch (UAJb 41, 1969) adlı yazısında Ural-Altay teo-

16 TÜRK DİLİ TARİHİ risi üzerinde de durmuş; biçim bilgisi, söz varlığı ve cümle bilgisi benzerliklerini dile getirmiştir (Temir 2002: 6). Altay dilleri teorisine katkıları olan iki ismi daha zikretmek lâzımdır: Wladislaw Kotwicz ( ) ve Boris Yakovleviç Vladimirtsov ( ). Polonyalı Kotwicz'in Contributions aux etudes altaiques (Wilno 1932) ve Les pronoms dans les langues altaiques (Krakow 1936) adlı çalışmaları, Altayistik alanına katkılardır (Eren 1998: 195). Japoncanın Altay dili olarak işlenmesinde iki önemli isim vardır. Samuel E. Martin'in "Lexical evidence relating Korean to Japanese" adlı makalesi (Language 42, 1966), "Japoncanın bir Altay dili olarak ele alınışında dönüm noktası" teşkil eder (Tuna 2002: 47). Samuel E. Martin'in konuyla ilgili en önemli eseri 1996'da yayımlanmıştır: Consonant lenition in Korean and the Macro-Altaic Question, Honolulu İkinci isim Roy Andrew Millerdir. Konuyla ilgili kitabı 1971'de yayımlanmıştır: Japanese and the other Altaic Languages, Chicago - London Bazı Japon bilginleri Japoncayı Altay dillerine bağlarken birçok Japon bilgini de Japonca ile Astronezya dilleri arasında paralellikler bulmuş; P. Benedict ile Kavvamoto ise Japoncayı Astro - Tay dil ailesine dahil etmiştir (Starostinvd. 2003:8-9). Türkiye'de Altayistikle ilgilenen bilim adamları Ahmet Temir, Osman Nedim Tuna, Talat Tekin ve Tuncer Gülensoy'dur. Temir'in "Türkçe ile Moğolca Arasındaki İlgiler" adlı yazısı (DTCFD III, Ankara 1955) konuyu Türkiye'de ilk ele alan araştırmalardan biridir. Osman Nedim Tuna'nın Türk Dünyası El Kitabı'nda çıkan (Ankara 1992) "Altay Dilleri Teorisi" adlı uzun araştırması, Türkiye'de konuyu en kapsamlı şekilde ele alan çalışmadır. Altayistik üzerinde en fazla yayın yapan ise Talat Tekin'dir. onun bilhassa zetasizm (z'leşme) ve sigmatizm (ş'leşme) üzerine birçok yazısı ve katkısı vardır. Tekin'in bu konudaki yazıları 2003'te toplu hâlde yayımlanmıştır: Makaleler 1: Altayistik, Ankara Tuncer Gülensoy'un "Altay Dillerinde Akrabalık Adlan Üzerine Notlar" makalesi (TDAY-Belleten ) önemlidir. Altay dilleri üzerindeki son büyük çalışma Sergei Starostin, Anna Dybo ve Oleg Mudrak'a aittir: Etymological Dictionary of the Altaic Languages I-III, Brill Bu büyük eserin yazarları, yaklaşık olarak yarısı yeni olan 2800 etimoloji yapmışlar; her kelimenin beş Altay dilinde ve lehçelerinde bulunabilen bütün karşılıklarını göstermişlerdir. Altay dilleri teorisi konusunda bazı bilginler kararsız kalırken bazı bilginler de teoriye şiddetle karşı çıkmışlardır. Teorinin en şiddetli muarızları

17 Ahmet B. ERCİLASUN 22 Aorelien Sauvageot, Sir Gerard Clauson, Gerhard Doerfer ve A. M. Şerbak'tır. Sir Gerard Clauson "The relationship between Turkish and Mongolian " adlı yazısında {Turkish and Mongolian Studies, London 1962) Tunguz söz varlığının Moğolca ve Türkçeden çok farklı olduğunu ve temel kelimelerin Türkçe Moğolca ve Tunguzcada birbirini tutmadığını belirterek teoriye itiraz eder (Clauson 1962: 216). Clauson Moğolca ile Türkçede ortak olan kelimelerin Türkçeden Moğolcaya giren alıntılar olduğunu ileri sürerek bu kelimelerdeki ses değişmelerinin listesini verir ve daha sonra alıntıları tematik bir gruplandırmaya tâbi tutar (Clauson 1962: ). Clauson' un diğer bir yazısı, temel kelimelerin aynı olmaması hakkındadır. A Lexicostatistical Appraisal of the Altaic Theory (CAJ XIII 1969). Doerfer'in itirazı da temel kelimeler noktasındadır. O, itirazlarını Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen adlı büyük eserinin 4 cildinde (Wiesbaden 1975) ve "Zur Venvardschaft der altaıschen Sorachen" (1966), "Zwei wichtige Probleme der Altayistik" (1968), Temel tzcükler ve Altay Dilleri Sorunu" (TDAY-Belleten ) gibi makalelerinde kaleme almıştır. Doerfer de itiraz noktası olarak temel kelimeleri almakla birlikte Clauson'un istatistik metodunu eleştirir. Ona göre kelimelerin niteliklerine de bakmak lâzımdır. İnsan vücuduyla ilgili 11 «ana temel sözcük" (baş, göz, kulak, burun, ağız, dil, diş, saç, yürek, el, ayak) ve 5 ara temel sözcük" (dudak, parmak, diz, sakal, boyun) seçerek bunları karışık dillerde araştıran Doerfer, ana temel sözcüklerin çok az değiştiğini (odunç-lenmediğini), ara temel sözcüklerin değişme oranının da az olduğunu; takat kirvik gibi "yan temel sözcüklerin çok sık değiştiğini yani ödünçlendıgını tespit etmiş; sonunda da bunu Altay dillerine uygulayarak Türkçe, Moğolca ve Tunguzcada ana temel sözcüklerden hiçbirinin aynı olmadığını ortaya koymuştur. Aynı işlemi, akraba olduğu kesin olarak bilinen ailelerde de yapan Doerfer 16 ana ve ara temel sözcükten Samı dillerde 16 sının Hint-Avrupa dillerinde 13'ünün, Dravid dillerinde 10'unun, Ural dillerinde 8 inin aynı olduğunu; Altay dillerinde ise hiçbirinin aynı olmadığını tespit etmiş böylece "Altay dillerinin akrabalığı varsayımını", "çürütülmüş, yok edilmiş saymıştır (Doerfer 1983: 1-16).

18

19

20

21 26 Ahmet B. ERCİLASUN Aşağıda örnek Poppe'den alınmıştır (Poppe 1994: 27): Türk. t- : Yak. t- : Çuv. ç : Moğ. ç : Kor. t Türk. taş : Yak. tâs : Çuv. çul :Moğ. çilagun (taş) :Kor. tol (taş) Ünlülerle ilgili örnekler Caferoğlu'ndan alınmıştır (s ): Türk. ilk hece a :Çuv. ilk hece u : Moğ. ilk hece i Türk. sarı : Çuv. şure (beyaz) : Moğ. sira (sarı) Türk. ikinci hece ı/u :Moğ. ikinci hece a Türk. sarı : Moğ. sira (sarı) ET (Eski Türk.) altun :Moğ. altan (altın) ET taluy (deniz) : Moğ. dalay Altay dilleri akrabalığının ölçütü sadece ses denklikleri değildir. Biçim bilgisiyle ilgili pek çok ortaklıklar da vardır. "Yapılan araştırmalar değişik sıralarla, iki, üç, hatta bazen dört dilde ortak, yüze yakın ekin varlığını ortaya çıkarmışsa da, Ana Altay dilindeki şekilleri kesin olarak bilinen eklerin sayısı, bunun üçte birinden bile azdır. Birinci gruptaki ekler için: +çak, +çl, +çik, +d, +DA, +KI, +lar, +1IG, +msig, +ru; -Açl, -ç, -G, - GA, -GaçI, -GU, -I, -m, -ma, -n, -r; +d-, +DA-, +GA-, +Kır-, +A-, +1A-, +ra-, +rka- örnekleri verilebilir." "Ana Altayca için bulunanlar arasında en önemlileri düşüm (hâl) ekleridir (case suffıxes): *+n (genetive, instrumental), +I, *g (accusative), *+A, *+ga (dative), *+da *+du (locative), *+ra (directive-locative), *+ru (lative), *+H(prosecutive), *+di (instrumental), *+ç, *+ça (equative)." (Tuna 2002: 21). Söz dizimi bakımından da Altay dilleri arasında pek çok ortaklıklar vardır. Konuyu en iyi şekilde Tuna özetlemiştir: "Ana Altaycada en küçük fiil cümlesi çekimli bir fiildir. Bu, emir cümlesinde sadece (ekli) fiil kök veya tabanından ibarettir. Cümlede öznenin yeri fiilden, belirtenin yeri belirtilenden, ikinci dereceden olan üyelerin yeri birincilerden önce gelir. Fiil, sonda yer alır. Tamlamalarla isim cümleleri arasındaki fark üyelerin sırasına dayanır ve bir cümle meydana getirir (declarative sentence). Böyle bir cümlede koşaç kullanılması mecburiyeti yoktur. İsim ve sıfat arasında kesin bir sınır yoktur. Bu daha çok, bir sıra

22 TÜRK DİLİ TARİHİ 27 meselesidir. Ana altaycada cins (gender) farkı belirtilmez. Bu bakımdan cümlelerde cins farkı dolayısı ile değişiklik de yapılmaz. Tamlamalarda yalnız tamlanan çokluk eki alabilir. Bunlarda çokluk-teklik dengelemesi yapılmaz. Cümleler, içindeki üyelerin ilgisi bakımından, gelişmekte olan fikirlerin akla geliş sırasına göre ifadesi değil (cursive), tamamlanmış bir fikrin düzenli bir hierarchy halinde (complexive) sunuluşudur. Bunlardan birinci tip, bir tesbih dizisine, ikinci tip, küçükleri daha büyüklerinin içine yerleştirilmiş, birçok kuruyu içine alan büyük bir kutuya benzetilebilir. Birincisinde, eskileri çıkarmadan tesbihe yeni taneler eklenebilir. İkincisinde ise, büyük kutuyu daha büyüğü ile değiştirmek ve ilâve edilen kutuyu veya kutuları yeniden ve iç-içe koyup en büyük kutuya doldurmak gerekir. Ana Altaycada ön takı (preposition) yoktur. Buna karşı son takılar (postposition) zengindir. Bununla birlikte, olumsuz emir kipleri için Çuvaşçada, Moğol ve Tunguz dillerinde 'olumsuzluk fiilleri'nden ayrı olarak bazı 'particle'lerin kullanıldığı hatırlanmalıdır. Bunlar, eski bir düzenin izleri olabileceği gibi, Altay Dili dışında başka bir kaynaktan da gelmiş bulunabilir" (Tuna 2002: 21-22). 2. BÜYÜK AİLE TEORİLERİ 2.1. NOSTRATİK TEORİSİ Nostratik teorisi, altı dil ailesinin aynı kökten çıktığını ve dolayısıyla bir "büyük aile" (super family, macrofamily) oluşturduğunu kabul eder. Nostratik büyük ailesini oluşturan altı dil ailesi şunlardır: Samî-Hamî, Kartvel, Hint- Avrupa, Ural, Dravid, Altay (İlliç-Svitıç 1971). Çağdaş nostratik teorisinin kurucusu olan Vladislav İlliç-Svitıç ilk çalışmalarını 1960'larm başında Moskova'da ortaya koydu; fakat altı dil ailesindeki ortak kelimeleri karşılaştıran sözlüğünü yayımlayamadan 1966'da genç yaşta öldü. Onun hazırladığı sözlükler, Vladimir Dybo tarafından arasında Moskova'da üç cilt olarak yayımlandı: Opıt sravneniya nostratiçeskix yazıkov I-III, Moskva Eserde, altı dil ailesi arasındaki ilişkiler incelendikten sonra 378 kelimenin, karşılaştırılan dil ailelerinde ve bu ailelere giren dillerde ortak olduğu gösterilmiştir. Aslında Nostratik terimini ilk kullanan Holger Pedersen'dir. Pedersen bu terimi, 1903 yılında yazdığı "Türkische Lautgesetze" (ZDMG, 57) adlı makalesinde Hint-Avrupa ile bağlantılı diller için kullandı. Terim, Latince nostrates (bizim ülkenin insanları) kelimesinden geliyordu. Pedersen, Nostratik terimiyle başlangıçta Hint-Avrupa ile Fin-Ugor dillerini bir arada

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM)

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) DİL VE DİLLER (1. HAFTA) DİL: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan

Detaylı

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2 ünite DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE - 2 İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA

Detaylı

Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1

Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1 Bir Dünya Dili Olma Açısından Türkçemiz Üzerine Genel Bir Değerlendirme 1 I. Üzerinde duracağımız konuya, dünya dili ne demektir? sorusuna verilecek bir yanıtla başlamak istiyorum. Bir dile dünya dili

Detaylı

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN

TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER. Gous Mashkoor KHAN TÜRKÇE VE HİNTÇE-URDUCADA ORTAK KELİMELER Gous Mashkoor KHAN Yüksek Lisans Tezi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Prof. Dr. Avni GÖZÜTOK 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER

Detaylı

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ DURUMU ULUSAL SEMPOZYUM 01 NİSAN 2010 TÜRKÇENİN TARİHİ GELİŞİMİ VE BUGÜNKÜ

Detaylı

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ

Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar. Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Đki Türk Boyu Zaza ve Kurmanclar Hayri Başbuğ GĐRĐŞ Yaklaşık olarak bir buçuk asırdan beri, gerek Türkiye de ve gerekse Türkiye dışında, özellikle Avrupa da, Kürt türkleri hakkında çok şey söylendi, çok

Detaylı

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET

SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2057 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1091 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program SLÂM KURUMLARI VE MEDEN YET Editör Prof.Dr. Mefail HIZLI Yazarlar Prof.Dr. Mehmet

Detaylı

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...

KPSSCini.com. www.kpsscini.com İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ... KPSSCini.com www.kpsscini.com İÇİNDEKİLER GENEL TARİH İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ 1 TÜRK İSLAM TARİHİ.16 TÜRKİYE TARİHİ...34 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL ÖZELLİKLERİ...47 OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYETİ.48

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

DERGİMİZ ARIŞ YAYIN HAYATINA BAŞLAMIŞTIR

DERGİMİZ ARIŞ YAYIN HAYATINA BAŞLAMIŞTIR K I Ş 1 1 V i l! YEAR SIVI mui DERGİMİZ ARIŞ YAYIN HAYATINA BAŞLAMIŞTIR Mef)! i; М Ш 1i В i ive Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri Üç Ayda Bir Çıkar Atatürk Türk Alfabesini öğretiyor. Yönetim Yeri Gazi Mustafa

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4.

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...I İÇİNDEKİLER...II KISALTMALAR...IV 1. GİRİŞ... 1 1.1. Problem... 1 1.2. Amaç ve Kapsam... 2 1.3. Sınırlılıklar... 3 1.4. ÖNSÖZ ÖNSÖZ Türklerin İslam dinine geçme hadisesi araştırmacıların özellikle tarihçilerin her zaman dikkatini çekmiştir. Bir kişinin bile dini inancını ve bir düşüncesini değiştirmesinin çok zor olduğu

Detaylı

ALPAMIŞ TELİF HAKKI 1979, 1989 H.B.PAKSOY A AİTTİR

ALPAMIŞ TELİF HAKKI 1979, 1989 H.B.PAKSOY A AİTTİR ALPAMIŞ Rus Yönetimi Altında Orta Asya Kimliği H.B. Paksoy AACAR (Orta Asya Araştırmalarını Geliştirme Derneği) Kitap Dizisi HARTFORD; Connecticut Birinci AACAR basımı, 1989 Fihrist Tam Başlık Sayfası

Detaylı

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ

Ünite İLK TÜRK DEVLETLERİ Ünite 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ ÜNİTE 3 İLK TÜRK DEVLETLERİ Bilgi Köşesi KAVRAMLAR Balık: Eski Türklerde şehirlere verilen addır. Ordubalık, Beşbalık vb. Balbal: Türklerde bir ölünün kahramanlıklarını göstermek

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI

T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI T.C. ĐSTANBUL BĐLGĐ ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ KÜLTÜREL ĐNCELEMELER YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI TEK PARTĐ DÖNEMĐNDE YAYINLANAN IRKÇI TURANCI ĐÇERĐKLĐ DERGĐLERĐN ĐNCELEMESĐ (ORHUN, BOZKURT, ERGENEKON,GÖK-BÖRÜ)

Detaylı

Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara

Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara ... Sayı: 10 Bahar 2012 Ankara 1 ... Dil Araştırmaları/Language Studies Uluslararası Hakemli Dergi ISSN: 1307-7821 Sayı: 10 Bahar 2012 Sahibi/Owner Avrasya Yazarlar Birliği adına Yakup DELİÖMEROĞLU Yayın

Detaylı

The Journal of Marmara Social Research ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI

The Journal of Marmara Social Research ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of Marmara Social Research Sayı 3, Aralık 2012 ERKEN DEVİR TÜRK SANATININ KAYNAKLARI Yrd. Doç. Dr. Ayşegül DEMİRBULAK ÖZET Fransız Estetik tarihinin önemli

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ

AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ AK KAĞAN DESTANINDA KADIN TİPİ Özet İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze kadar toplumda cinsiyete göre iş bölümü yapılmış; kültürel değerler, sosyal kabuller ve protokoller buna göre şekillenmiştir.

Detaylı

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010)

DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) DİL BİLİMİNİ SEVDİREN ADAM: PROF. DR. DOĞAN AKSAN (1929-2010) ÖZET Ahmet Turan SİNAN * Sezgin DEMİR ** Türkiye deki dil bilim çalışmalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Doğan Aksan; Türkçeye gönül vermiş,

Detaylı

Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu Yavuz TANYERİ www.bilgicik.com Sayfa:

Göktürk Yazısını Öğrenme Kılavuzu Yavuz TANYERİ www.bilgicik.com Sayfa: Sayfa: Ö N S Ö Z Değerli Türkçe sevdalıları, Bu kılavuz, Türkçenin ilk yazılı belgelerinde kullanılan Orhun (Göktürk) yazısını, Türkiye TÜRKlerine basit düzeyde öğretebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Kılavuzdan

Detaylı

(BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TENGRĐCĐLĐK-GÖKTENGRĐ ĐNANÇ SĐSTEMĐ)

(BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TENGRĐCĐLĐK-GÖKTENGRĐ ĐNANÇ SĐSTEMĐ) ALTAYLAR DAN ANADOLU YA KAMĐZM (BAŞLANGIÇTAN GÜNÜMÜZE TENGRĐCĐLĐK-GÖKTENGRĐ ĐNANÇ SĐSTEMĐ) Dr. Yaşar KALAFAT Dr. Yaşar Kalafat Đlk ve orta tahsilini 1939 yılında dünyaya geldiği Kars'da, Yüksek tahsilini

Detaylı

TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN FELSEFESİ

TÜRK EĞİTİM TARİHİNİN FELSEFESİ Ergün, M. 2011. Türk eğitim tarihinin felsefesi, içinde Öztürk, C. ve Fındıkçı, İ. (Ed.). Prof.Dr.Yahya Akyüz e Armağan / Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları, Eğitim ve Kültür Yazıları. Ankara: Pegem Akademi

Detaylı

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YENİ TÜRK DİLİ) ANABİLİM DALI KIRGIZCA VE TÜRKÇEDE GÖZ İLE İLGİLİ DEYİMLER VE ÇAĞRIŞIM ALANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yüksek Lisans

Detaylı

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999)

RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ (TÜRKİSTAN) İLİŞKİLERİ (1991-1999) T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI RUS DIŞ POLİTİKASINI ŞEKİLLENDİREN TEMEL DİNAMİKLER ÇERÇEVESİNDE RUSYA FEDERASYONUNU- ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİ

Detaylı

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2

Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5(1): 247-262 Türk Edebiyatında Orta Asya dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım 1 Mümine ÇAKIR 2 Özet Orta Asya da kurulan Türk devletleri,

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

(İ155-1227) 1969-70. T ogan. O r d.îr o f.d r. A.Zeki Velidi. Kış Söaestresi

(İ155-1227) 1969-70. T ogan. O r d.îr o f.d r. A.Zeki Velidi. Kış Söaestresi Ç E N G İ Z (İ155-1227) H A N O r d.îr o f.d r. A.Zeki Velidi T ogan 1969-70 Kış Söaestresi GİRÎŞ 13.11.1969 Fakülteye intisabımdan beri (1927) Çengi2 Han'ın tarihini bir defa, 1962 ve Temürünkini de yine

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı