BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM"

Transkript

1 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM, PAZAR. Ham madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticaretteki Yeri -DÜNYANIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM A. İnsanları Turizm Faaliyetlerine Yönelten Faktörler B. Turizmin Etkileri C. Milli Parklar D. Dünyanın Yedi Harikası BÖLÜM 5

2

3

4 KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. DÜNYA KÜLTÜRÜNDE TÜRK İZLERİ Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Bir kültürün doğduğu yere kültür ocağı yani kaynak alanı denir. Ülkelerin ve bölgelerin, alışkanlık ve geleneklerinin, yeme içme, giyim kuşam, müzik, mimari, din ve dil gibi özelliklerini inceleyen kültürel coğrafyadır. Kültürler arasındaki farklılığın en önemli nedenleri dil, din ve coğrafî bölgelerdir. Coğrafi bölgelere bağlı olarak ortaya çıkan iklim de kültür farklılığı yaratan etkenlerdendir. Kültür, bir toplumda ilerlemenin, üretimin, eğitimin, bilimin, güzel sanatların, insan ve toplum anlayışının gelişim düzeyini gösterir. İnsanlar doğayla ilişkisinde, ihtiyaçlarını gidermek için üretimde bulunurlar. Aynı zamanda yaşamlarını sürdürmek için diğer insanlarla toplumsal ilişkilere girerler. İşte bu üretim etkinliği ve toplumsal ilişkiler sonucunda kültür ortaya çıkmıştır. Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. Örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle deniz kıyısındaki ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır. KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN UNSURLAR Coğrafi Konum Simgeler Doğal Ortam Özellikleri Maddi (Somut) Unsurlar Dil Din ve İnançlar Ahlak Kuralları Manevi (Soyut) Unsurlar İklim Özellikleri Su Özellikleri Toprak Özellikleri Örf ve Adetler Komşu Kültürler Dil, kültür unsurlarının başında gelir, kültüre ait bütün unsurları bünyesinde barındırır. Her millet yaşayışını dile yansıtır ve kültür ögeleri dil aracılığı ile yansıtılır. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Din, inanışların milletlerin yaşamındaki etkisi açıktır. Bu sebeple din de kültürü oluşturan önemli unsurlardandır. Özellikle eski zamanlarda yüzyıllarca bu kültür unsuru ön planda bulunmuş ve öteki kültür unsurlarını gölgede bırakmıştır. Tarih, bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir, fakat bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği sağlar. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin nereden gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak, o milletin hayatında önemli bir yer tutar. Dünya Görüşü Hukuk Kuralları Kültürün Özellikleri Belirli kuralları vardır Öğrenilebilir Toplumsaldır Aktarılabilir Örf ve adetler, yazılı olmayan bu kanunlar, toplumun yaşayışı üzerinde etkilidir. İnsanların davranışlarını düzenler. Her toplum kendi gelenek- göreneklerine göre bir yaşam tarzı oluşturur. Bu da kültürün bir parçası olur. Bu açıdan bakıldığında kültürün ulusal bir kimlik taşıdığı söylenebilir. İnsanın toplumda birçok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: Özür dilemek, selamlaşmak, saygı göstermek, davetlere katılmak, konuşmak, tartışmak, yazmak gibi davranışlarda nasıl bir usulün gerektiğini kanunlar değil örf ve adetler belirler. Sanat, bir millete ait duygu, düşünce ve zevklerin yansıması olan sanat, o milletin güzeli bulma ve yaratma çabasıdır. Her milletin sanat eğilimi ayrı bir özellik taşır. Söz, ses, mekân, renk, ışık, zevk ve anlayışı farklıdır. Sanat bir milletin ortak zevkinin ifade edilişidir. Bir kültür unsuru edebiyat, resim, mimari, heykel vb. gibi kollara ayrılır. Dünya görüşü, bir milletin başka milletlerden farklı olan hayat felsefesidir. Bir milletin fertleri ortak kültür dolayısıyla tutum, zihniyet ve davranış bakımından çeşitli ortak özellikler gösterirler. Sosyal ve ruhî olaylar karşısında fertlerin bu ortak tutum ve davranışları o milletin dünya görüşünü meydana getirir. Bunun için her millette değerler ve değer yargıları farklıdır. Askerlik, kahramanlık, aşk, namus, temizlik, ahlak, ölüm, eğlence vb. 194 Değişebilir Süreklidir Bütünleştiricidir İhtiyaçları gidericidir

5 B. T Ü R K K Ü LTÜRÜ Dünya nın en eski kültürlerinden bir olan Türk kültürünün ocağı yani ilk ortaya çıktığı bölge Orta Asya dır. Bu bölge, Altay - Sayan Dağları nın kuzeybatısı, Tanrı Dağları nın kuzeyi, Hazar Denizi nin doğusu, Sibirya steplerinin güneyi olarak belirlenmiştir. Türk kültürü kaynaklandığı yerde Çin, Hint, Moğol ve Tibet kültürlerinden etkilenmiş ve onları etkilemiştir. Doğal ve beşerî nedenlerden dolayı anayurtlarını terkederek göç etmek zorunda kalan Türklerin bir kolu, Anadolu ya yerleştiğinde İran-Pers, Yunan, Roma, Bizans ve İslam kültürüyle komşu olmuş ve etkileşime girmiştir. Türk kültürünün en önemli özelliklerinden biri, yüzyıllar boyunca büyük kültürlerle komşuluk yaparken onları etkileyip etkilenirken varlığını hala en sağlam şekilde sürdürmesidir. Türklerin anayurdu olan Orta Asya da karasal iklim koşullarının hüküm sürmesi ve doğal bitki örtüsünün bozkır olması nedeniyle göçebe bir yaşam tarzı sürmüşler, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sürmüşlerdir. Bundan dolayı Türkler in oluşturduğu kültüre bozkır kültürü ya da atlı göçebe kültürü ismi verilmiştir. Türkler gerek göçebe hayat sürdürürken gerekse yerleşik hayata geçtiklerinde yaşadıkları yerlerde çok çeşitli kültürel değerler bırakmışlardır. Göçebe hayat sürdürdükleri dönemde atı evcilleştirip çok iyi kullanmış, çadırlarda yaşamış, basit el sanatları örneği olan eşyalar yapmışlar ve kullanmışlar, askeri ve savaşçı özelliklerini geliştirmişlerdir. Yerleşik hayata geçtiklerinde ise dünyanın en eski kültürleriyle rekâbet edebilecek mimari eserler ve sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Kervansaraylar, medreseler, camiler, çeşmeler, hanlar, hamamlar, köprüler bunun en güzel örnekleridir. Türkler bunun yanısıra hukuk ve devlet yönetiminde de önemli gelişmeler yaşamışlardır. Türklerin bıraktıkları bu eserlere Çin ve Moğolistan gibi Orta Asya ve Doğu Asya dan başlayıp batıda Bosna-Hersek ve Macaristan a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada rastlamak mümkündür. Türk kültürünün yaşandığı bağımsız Türk devletleri; Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan dır. C. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ Karasallık etkisinin fazla olduğu bir kültürdür. Çok köklü ve eski bir kültürdür. Hem göçebe hem yerleşik özellikler taşır. Ekonomik faaliyetleri tarım ve hayvancılıktır. Birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir. TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yer şekilleri Komşu medeniyetler Ekonomik faaliyetler Coğrafi konum İnsan sevgisini ve dünya barışını temel alır. Çin, Tibet, Hint, İran-Pers, Yunan ve Arap kültürleriyle komşu olmuştur. İklim ve bitki örtüsü Karakter ve yaşam tarzı Din ve inanışlar

6 TÜRK KÜLTÜRÜNÜN SİMGELERİ 196

7 TÜRKLERİN YAPTIĞI MİMARİ ESERLER Tac Mahal (Hindistan) Şirdar Medresesi (Özbekistan) Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi (Mısır) Mostar Köprüsü (Bosna Hersek) Selimiye Camisi (Türkiye) İshak Paşa Sarayı Camisi (Türkiye) Malabadi Köprüsü (Türkiye) Çifte Minerali Medrese (Türkiye) Sivas Ulu Cami (Türkiye) Mevlana Türbesi (Türkiye) Divriği Ulucami ve Darüşşifası (Türkiye) Sultanhanı Kervansarayı (Türkiye) 197

8 KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZAR HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TİCARETTEKİ YERİ Malların ya da ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışına ticaret denir. Ticaret binlerce yıldan beri süregelen bir ekonomik faaliyettir. Ticaretin insanlık tarihindeki ilk şekli takas olmakla birlikte günümüzde para ile yapılmaktadır. Ticaret bir ülke sınırları içerisinde yapıldığı gibi ülkeler arasında da yapılmaktadır. Bir ülkenin sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan alışverişe iç ticaret, bir başka ülkeyle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ticaretine ise küresel (uluslararası) ticaret denir. Önceleri dünya ticaretinin cazibe merkezleri Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkeleriydi. Haftalar, aylar süren zahmetli taşımacılık sonrası (İpek ve Baharat yolları) doğunun malları, batıdaki pazarlara ulaştırılırdı. Dolayısıyla, küresel (uluslararası) ticaretin binlerce yıl öncesinden başladığı herkes tarafından bilinmektedir. Günümüzde uluslararası ticareti yapılan ürünlerin büyük çoğunluğu gelişmiş ülke firmaları tarafından üretilmektedir. Bunun temel nedeni, gelişmiş ülkeler ve firmalarının sahip oldukları nitelikli insan gücü sayısı ve kullandıkları teknolojilerin üstünlükleridir. Ticaret faaliyetinin üç önemli unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar; ham madde, üretim ve pazardır. Ticaretin bu üç ana unsuru arasında sürekli olarak bir etkileşim söz konusudur. HAM MADDE Sanayi tesislerinde kullanmak üzere işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddeler ham madde denir. Ham maddeler bitkisel (buğday, pamuk, ayçiçeği vb), hayvansal (et, süt, yün vb), madenler (demir, krom, boksit, doğal gaz, petrol vb), orman, toprak ve su ürünleri kökenli olabilir. ÜRETİM Ham maddeyi işleyerek bir sanayi ürünü, bir mal üretme işlemlerinin bütününe üretim denir. Üretim faaliyeti sonunda ortaya çıkan maddelere de ürün denir. Sanayi üretimi imâlat şeklinde olurken tarım ve hayvancılığa dayalı üretim yetiştirme şeklinde yapılmaktadır. Bu nedenden dolayı tarımsal üretim bölgeleri ile sanayi üretim bölgeleri farklı coğrafyalarda gelişme gösterebilmektedir. PAZAR Mal ve hizmetlerin tüketildiği (satıldığı) yere pazar denir. Pazarlama ise, mal ve hizmetlerin üretim alanlarından tüketim alanlarına doğru hareketini sağlayan satış faaliyetine verilen isimdir. Pazar ticarette oldukça önemlidir. Üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlar aynı zamanda yoğun nüfuslu alanlar oldukları için önemli pazar alanlarını oluşturur. Dünya üzerinde ham maddelerin bulunduğu bölgeler, sanayi tesisleri ve ürünlerin pazarlanacağı bölgeler farklı yerlerde bulunabilmektedir. Bu durum ham mad de, üretim ve pazar arasındaki ilişkiyi kuran küresel (uluslararası) ti careti ortaya çıkarmaktadır. Küresel ticaretin gelişmesinde; Ülkelerin ham madde bakımından farklılıklar göstermesi, Ülkeler arasında mal ve hizmet üretiminin farklılıklar göstermesi, Ülkelerin kendilerinin üretemediği ya da çok pahalıya ürettikleri malları daha ucuza elde etmek istemeleri, Ülkelerin iç talebi karşıladıktan sonra üretim fazlası ürünleri ellerinden çıkarmak istemeleri etkili olmuştur. Dünyada hiçbir ülke kendi ihtiyaçlarını üretebilecek kaynağa ve kapasiteye sahip olmadığından her ülke ihtiyaçlarını karşılamak ve üretim fazlalarını pazarlayabilmek için ticaret yapmak zorundadır. Bu bağlamda küresel ticarette gelişmiş ülkeler (Japonya, ABD, İngiltere vb) genellikle ham madde alırlarken sanayi ürünlerini satarlar. Gelişmemiş ülkeler ise (Sudan, Mozambik, Çad vb) sanayi ürünlerini alırlarken ham madde satarlar. 198

9 DÜNYADAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ P P H H P H H P Pazar üretim alanları Maden ve enerji kaynakları üretim alanları Orman ürünleri üretim alanları Balıkçılık üretim alanları Hayvancılık üretim alanları Tarımsal üretim alanları Sanayi üretim alanları H Hizmet üretim alanları Çizim: Kadir DOĞRUSÖZ TARIMSAL HAM MADDE ALANLARI Toprak ürünleri üretim alanları: ABD, Rusya, Çin, Hindistan Orman ürünleri üretim alanları: Amazon Havzası, Kongo Havzası, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa Balıkçılık ürünleri üretim alanları: Japonya ve çevresi, Peru ve çevresi, Kanada nın batısı, Amerika nın doğu kıyıları Hayvancılık ürünleri üretim alanları: Avustralya, Kuzeybatı Avrupa, Orta ve Güney Afrika SANAYİ ÜRETİM ALANLARI Kuzey Amerika Batı Avrupa Japonya Çin Güneydoğu Asya Rusya Federasyonu MADENLER VE ENERJİ KAYNALARI ÜRETİM ALANI Kuzey Amerika Orta Asya Büyük Sahra Kongo Havzası Güney Amerika Orta Kesimi Orta Avustralya (Çöl Bölgesi) Orta Doğu Avrasya Bölgesi (Orta ve Kuzey Avrupa ile Rusya nın kuzeyi) HİZMET ÜRETİM ALANLARI PAZAR ALANLARI Avrupa ABD Japonya Güneydoğu Asya Avrupa ABD Japonya Güneydoğu Asya 199

10 KÜRESEL TİCARET KUZEY AMERİKA BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA BDT JAPONYA ORTADOĞU AFRİKA GÜNEYDOĞU ASYA GÜNEY AMERİKA AVUSTRALYA DÜNYA TİCARET AĞI Ticaret Hacmi (milyar dolar) 80 den fazla arası arası 25 den az Çizim: Kadir DOĞRUSÖZ Yukarıdaki haritada incelendiğinde küresel ticaretin büyük bir kısmının Kuzey Yarım Küre de olduğu görülür. Ticaret hacminin Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya da yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Söz konusu bu yerler aynı zamanda büyük pazar alanları oldukları gibi çeşitli yatırımların kaynağı, üretim faaliyetlerinin ve yatırımların yoğunlaştığı alanlardır. Ticaretin yoğunlaştığı bölgeler ve o bölgelerde bulunan ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Küresel ticaretin yoğunlaştığı bölgelerin en önemli özellikleri; gelişmişlik düzeyinin, pazarlama olanaklarının, tüketim miktarının fazla olmasıdır. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretin hızla gelişmesine olanak sağlayan faktörler şüphesiz ulaşımdaki teknolojik ve yapısal değişimlerdir. Son yıllarda dağıtımın önemi de giderek artmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlerin istenilen yer ve zamanda tüketiciye sunumunda dağıtım olanaklarının önemli bir rolü bulunmaktadır. letişim ve ulaş m teknolojilerindeki gelişmeler, sadece ürünler, hizmetler ve sermayenin de il, bireylerin de hem daha kolay seyahat etmesine hem de bilgiye daha h zl ulaşmas na olanak sa lamıştır. Küreselleşmenin Olumlu Yanları: Dünya çapında binlerce çeşit yeni iş imkânları yaratılmıştır, Haberleşme ve iletişim imkânları daha geniş kitlelere ulaştırılmıştır, Kredi ve yatırımlarda ciddi artışlar görülmüştür, Teknoloji transferi sağlanmıştır, Enerji, haberleşme alt yapıları kurulmuştur, Eğitim verilmek suretiyle beşerî kaynaklar etkinleştirilmiştir, Çalışma koşullarında iyileşmeler sağlanmıştır, Şirketler için iyi davranış kodları belirlenmiştir, Hukuka, mülkiyete, insan haklarına saygılı yönetim tarzları yaygınlaşmıştır, Sivil toplum kuruluşları ve bunlar arasındaki ilişkiler ve dayanışma ruhu gelişmiştir. Küreselleşmenin Olumsuz Yanları: Büyük ve uluslar arası çalışan şirketler ön plana çıkmıştır, Ucuz emeği kullanan, yerel şartlardan yararlanan, çevreyi tahrip eden bir sömürü düzeni getirilmiştir, Yoksulun sermayesi olan emeği, rekabet faktörü haline getirmiştir, Geri kalmış veya gelişmekte olan ve özellikle kalifiye olmayan iş gücü için ücret sınırlamaları getirilerek sosyal dampinglere yol açılmıştır, Küresel zenginleşmeye karşılık gelirler belli kesimlerde toplanmıştır, Son 10 yılda yoksul sayısı artarak 1.3 milyara ulaşmıştır, Ticaret hacmi artarken, ticarete hep batılı zengin ülkeler yön vermiştir, Serbest sermaye hareketleri Latin Amerika, Uzak Doğu, Rusya ve en son olarak da ülkemizde krizlere neden olmuştur, Adetler, gelenekler, yerel ve ulusal algılamalar erozyona uğratılmıştır, Ulus devletin varlığı tehdit ve risklerle karşı karşıya kalmıştır, Doğal hayatın dokunulmazlığı zarar görmüş çevre kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmıştır, Geleneksel yapının aşınması toplumsal çöküntülere yol açmıştır. 200

11 DÜNYANIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM Para kazanma amac olmaks z n, dinlenmek ve e lenmek için ya da kültürel, bilimsel, sportif, idari, dinî, sa l k vb. nedenlerle oturdu u yer d ş na geçici olarak ç kan, tüketici olarak belirli bir süre seyahat edip kalan ve yeniden ikametgâh na dönen kimseye turist denir. İnsanlar n para kazanma amac olmaks z n dinlenme, e lenme, merak, spor, sa l k, kültür, akraba ziyareti, kongre ve seminerlere kat lma, kutsal sayd klar yerleri ziyaret etme gibi nedenlerle, sürekli ikâmet ettikleri ve çal şt klar yerlerin d ş na seyahatleri ve buralardaki turizm işletmelerinin üretti i mal ve hizmetleri talep ederek geçici konaklamalar ndan do an olaylar ve ilişkilerin bütününe turizm denir. Kendi ülkesi içinde seyahat edenlere yerli turist, yaşad klar ülkenin d ş nda başka bir ülkeye seyahat edenlere yabanc turist denir. Turistin geldiği yer açısından turizm ikiye ayrılmaktadır: Bir ülkede yaşayan insanların, turizm amacıyla başka bir ülkeye seyahat etmesine dış turizm; bir ülkede yaşayan insanların, kendi ülkeleri içerisinde katıldıkları turizm faaliyetlerine, iç turizm denir. İç turizmin ekonomiye döviz getirici etkisi yoktur. Fakat dış turizmin en önemli ayırıcı özelliği döviz getirici etkisidir. Turizm gelir ve giderleri, görünmeyen gelir ve giderler arasında olduğu için dış turizm hareketlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire görünmeyen ihracat, ülkedeki bir çok ekonomik sektörde üretimi arttırdığı için de bacasız sanayi denilmektedir. Çünkü turist gittiği ülkede yeme, içme, geceleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için para harcar ve gittiği ülkeye döviz girdisi sağlar. Bu ihracat şekli, diğer malların ihracatında olduğu gibi herhangi bir sözleşmeye bağlanmadığından görünmez niteliği taşımaktadır. Kimler turist olarak kabul edilir? Dinlenme, e lenme, ailevi, sa l k vb nedenlerle seyahat edenler, Bilimsel, idari, dini, sportif nedenlerle veya çeşitli toplant lara kat lmak amac ile seyahat edenler, Ticari nedenlerle seyahat edenler, Deniz gezileri ile gelenler turist say l rlar. Bu kişiler bir ülkeye gemi ile gelip 24 saatten az kalsalar bile turist kabul edilirler. Bunlar günübirlikçi olarak adland r l rlar. Bu gezi süresi 24 saatten az olsa bile turist say l rlar. Kimler turist olarak kabul edilmez? Ülkeye iş sözleşmesi ile veya böyle bir sözleşme olmaks z n gelip, bir iş yapmak veya bir işte çal şmak isteyenler, Bir başka ülkede kamu amaçl görevlendirilen kimseler (örne in, diplomatlar), Ülkeye yerleşmek, devaml kalmak için gelenler, Okullarda veya konaklama kurumlar ndaki üniversite ö rencileri veya di er gençler, Bir s n r bölgesinde ikâmet edenler ve başka bir ülkede yaşay p komşu ülkeye çal şmak için gelenler, Bir ülkede durmaks z n transit geçenler, seyahatleri 24 saatten fazla sürse dahi turist olarak kabul edilmezler. Turizmin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olan faktörler Bireylerin eğitim ve gelir düzeyindeki gelişmeler, Nüfus artışı, Ulaşım olanaklarının gelişmesi, Uluslar arası turizm hareketini geliştiren önemli unsurlardır. Hızlı kentleşme ve beraberinde getirdiği sorunlar, Eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi, Tanıtım, reklâm ve iletişim teknolojindeki gelişmeler, 201

12 A. İNSANLARI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELTEN FAKTÖRLER Doğal güzellikleri görme Sağlık Eğitim öğretim Aile, dost ve akraba ziyaretleri İnanç (din) İş Dinlenme eğlence Sportif aktiviteler Tarihi, kültürel değerleri görme ve tanıma Kongre ve toplantılara katılma Doğal güzellikleri görme Sağlık Eğitim öğretim Aile dost ve akraba ziyaretleri İnanç (din) İnsanlar içinde bulundukları alışılmış yaşamdan uzaklaşarak farklı kültürleri tanımak, doğal güzellikleri, yaban hayvanlarını, tarihi eserleri görmek, fuar, festival vb aktiviteleri izlemek, sportif faaliyetlere katılmak arzusu duymakta ve bu nedenle turistik hareketlere (seyahat, konaklama, yeme - içme vb) katılmaktadırlar. Sanayileşme ve aşırı kentleşme sonucu hava, su ve toprağın kirlenmesi, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle; temiz hava, deniz, şifalı su gibi doğal kaynakların dinlendirici, tedavi edici, zindelik kazandırıcı etkilerinden yararlanma ihtiyacı artmıştır. İnsanlar eğitim almak, yeni bilgiler öğrenmek ve kendilerini geliştirmek için eski çağlardan beri seyahat etmektedir. Günümüzde öğrenciler, Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki eğitim kurumlarına başvurmaktadırlar. İnsanlar ailelerini, akrabalarını ve dostlarını ziyaret etmek amacıyla seyahate çıkmaktadırlar. Örneğin, ülkemizde özellikle dinî bayramlarda önemli bir turizm hareketliliği yaşanmaktadır. nsanlar, inand klar dinle ilgili kutsal yerleri ziyaret etmek, dini toplant lara kat lmak ve bu toplant lar ile dini görevlerini yerine getirmek için seyahat ederler. İş Meslek alanındaki yeni gelişmeleri izlemek veya bir işi sonuçlandırmak ya da bir ürünü pazarlamak için yapılan seyahatler sonucu insanlar turizm faaliyetlerine katılmakta, gidilen bölge ya da ülkede turizm hareketlerine katkıda bulunmaktadır. Dinlenme eğlence İnsanlar, aşırı sanayileşme ve şehirleşmeden kaynaklanan çevre kirliliğinden, gürültüden, yoğun çalışma ortamından uzaklaşmak, seyahate çıkarak eğlenmek, bedensel ve zihinsel yorgunluktan kurtulmak isterler. Bu doğrultuda insanlar yaşadıkları ortamdan çıkmak, rahatlamak isterler. Sportif aktiviteler Spor yapan, spora ilgi duyan kişilerin su kayağı, sörf, tenis, golf, bisiklet turu, jimnastik, koşu, basketbol gibi spor faaliyetlerinde bulunurlar. Ayrıca turistler sportif yarışmaları izlemek amacıyla da seyahate çıkarlar. Tarihi, kültürel değerleri görme ve tanıma Kültür; bir toplumun maddi ve manevi değerlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşam ve düşünce biçimlerini ve bu değerlerin maddî sonuçları olan sanatsal varlıkları kapsayan değerler bütünüdür. Dolayısıyla, bu değerleri tanımak öğrenmek ihtiyacı ve merakı insanları, seyahat etmeye yöneltmektedir. Kongre ve toplantılara katılma İnsanlar ülke içinde ve dışında seminer, konferans, kongre gibi çeşitli toplantılara katılmak için seyahatlere çıkmaktadır. Bu tür toplantılar; düzenlendikleri ülke ve kentler için bir turizm fırsatı oluşturmaktadır. 202

13 B. TURİZMİN ETKİLERİ Ekonomik Etkileri 1. Ekonomik Etkileri Politik Etkileri Sosyal ve Kültürel Etkileri Çevre ve Ekolojik Etkileri Turizm geliri, turizm endüstrisinin ulusal gelire olan katkısıdır, dolayısıyla ekonomik açıdan ödemeler dengesine katkıda bulunur. Yatırım olanakları sağlayan bir özelliğe sahiptir. Bu yatırımlar ithalata dayalı olmayan, istihdam olanakları yaratan, ham madde sorunu çıkarmayan yatırımlardır. Dış borçlanmayı gerektirmeyen bu yatırımlar, eldeki kaynakların verimli olarak kullanımını sağladığı gibi, üretken niteliklerden dolayı da sürekli döviz kaynağı olma durumunu sağlamaktadır. Turizm çok çeşitli olması nedeniyle turizm, ulusal ekonomi içindeki birçok sektörü etkilemektedir. Örneğin, turist harcamaları otelleri, alışveriş merkezlerini, restoranları, dinlenme ve eğlenme hizmeti veren işletmeleri, ulaşım hizmetlerini etkiler. Turizm, mevsimsel dalgalanmalar ile olumlu iç ve dış gelişmelerden yavaş etkilenir, olumsuz iç ve dış gelişmelerden ise çok çabuk etkilenen bir sektördür. Turizm sayesinde dış satımı olanaklı olmayan varlıkların ve bazı hizmetlerin ihracatı yapılmakta ve döviz girişi sağlanmaktadır. Turizm ürününün bir başka özelliği de ürün pazarlamasındaki farklılıktır. Diğer ihraç ürünleri fuarlarda somut bir ürün olarak sergilenebilirken, turizm ürünü sergilenememektedir. Acentalar aracılığı ile satılan turizm ürünü sözlü tanıtım ve poster, slayt, film, broşür vb görüntülü araçlar yardımıyla satılabilmektedir. Ödemeler dengesine etkisi, istihdam ve gelir yaratması, katma değerinin çok yüksek olması, altyapı ve üstyapıya olumlu etkileri ve diğer sektörlere (örneğin gıda, eğlence, inşaat sektörü gibi) etkisi nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sektör konumuna gelmektedir. 2. Politik Etkileri Turizm, halkları birbirine yakınlaştıran, kaynaştıran, onların birbirleri hakkındaki ön yargılarının değişmesine yol açan bir rol oynamaktadır. İşte çeşitli ülkelerin insanları arasında oluşan bu olumlu atmosfer devlet yönetimlerini de etkilemektedir. Günümüzde ülke yöneticileri, kamuoyunun düşüncelerine, taleplerine önem vermek zorunda olduklarından, politikalarını bu esaslara göre belirlemektedir. Seyahat etmeyi kolaylaştırıcı önlemler almaktadırlar. Bugün birçok ülke vatandas ı yalnızca kimlik kartlarıyla, bazı ülke vatandaşları ise hava alanlarında aldıkları vize ile ülkemize tatile gelebilmektedirler. 3. Sosyal ve Kültürel Etkileri Farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunmaları ve kültürel yapılarını daha yakından tanımaları, oluşan dostluk ve arkadaşlıklar sonucunda dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunur. Turist kabul eden ülke halkının turistlerle daha yoğun bir iletişime girebilmek için okuma ve araştırma zorunluluğu hissetmeleri sonucunda eğitim ve kültür düzeyi yükselir. Farklı kültürleri tanımak, yeni arkadaşlıklar oluşturmak ve bölgeye gelen turistlere yardımcı olabilmek amacıyla bölge halkının yabancı dil öğrenme isteğini artırır. Turizm olgusunu korumak amacıyla kültürel değerlere sahip çıkılması ve bu değerlere gereken önemin verilmesini sağlar. Turizm kırsal bölgelerde çağdaşlaşmayı hızlandırır. Aile yapısı ve kadın hakları konusunda birtakım yenilikleri de beraberinde getirir. Ulusal değerlerin korunmasını sağlayarak halkı bilinçlendirir. Yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasını sağlar. Doğal ve tarihi kaynaklar koruma altına alınır. Kültürel olarak sanat, folklor, festival, tiyatro gibi etkinliklerin kalitesinin yükseltilmesine ve yıllarca yaşamasına yardımcı olur. Turizmin küreselleşmesi sebebiyle insanlar daha farklı yerlere gidebilmekte ve gittikleri bu yerlerde kendi ülke ahlâklarını yerel halkla tanıştırarak geleneksel ahlakın bozulmasına etki yapabilmektedirler. 4. Çevre ve Ekolojik Etkileri Turizmin kaynağını oluşturan çevrenin sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi bu kaynakların tahrip edilmesinin aksine kalitesinin arttırılmasını sağlamaktadır. Turizmin çevreye bazı zararları da vardır. Örneğin, fiziki zararlar gibi. Turizmde kitle (toplu) olarak seyahat etme durumu nedeniyle doğal ve tarihi çevre yapısının tahrip edilme riski vardır. Havaalanı, marinalar ve otellerin yapılması ile doğal alanlar bozulabilmektedir

14 C. MİLLİ (ULUSAL) PARKLAR Bir veya birden fazla ekosistemin ekolojik bütünlüğünü bugün ve gelecek nesiller için korumak, doğal çevrenin işgalini ve sömürülmesini engellemek ve çevreyle uyumlu biçimde bilim, eğitim, rekreasyon ve ziyaretçi aktivitelerinin gelişimine olanak sağlamak amaçları için ayrılmış (kara ya da deniz) doğa parçalarına milli park ya da ulusal park denir. Doğal kaynakların kullanım alanları; hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve teknoloji alanındaki gelişmelerden dolayı sürekli genişlemiş ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı da buna paralel olarak artmıştır. Özellikle geçtiğimiz ve yaşadığımız yüzyılda insanoğlunun doğal kaynakları aşırı ve plansız kullanmaya devam etmesi ile birlikte; ciddi çevre problemlerinin ortaya çıkması, canlı türlerinin yok olmaya başlaması, doğal dengenin değişmesi, başta insan olmak üzere birçok canlının yaşadığı ekosistemlerin bozulmaya başlaması, milli park kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir alanın milli park olabilmesi için, - Alan doğal, kültürel veya rekreasyonel kaynak değerleri açısından az bulunur nitelikte olmalıdır. -Alanın korunmaya ihtiyacı olmalıdır. -Alan korunabilir (korunmaya uygun kaynak değerleri tahrip olmamış) olmalıdır. Dünya da ilk olarak ilan edilen milli park; 1872 yılında Amerika Birleşik Devletleri nde km2 büyüklüğündeki Yellowstone Milli Parkı dır. Avrupa da ise ilk milli park, daha çok bilimsel çalışma amaçlı olarak 1909 yılında İsveç de, ikincisi de 1914 yılında İsviçre de ilan edilmiştir lü yılların sonunda ABD de ortaya konulan Milli Park kavramı, Türkiye de Cumhuriyet in ilânından sonra gündeme gelmiştir. İlk kez 1956 da yürürlüğe giren 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında, Türkiye de milli park alanları belirlenmeye başlanmıştır de Yozgat Çamlığı, Türkiye nin ilk milli parkı olarak ilân edilmiştir. Günümüzde milli parkların en fazla olduğu yerler ABD ve Afrika dır yılı itibariyle Türkiye deki milli park sayısı 40 adet, Dünya genelinde ise toplam adettir. 1. Amerika Birleşik Devletleri ndeki Ulusal Parklar Yellowstone Ulusal Parkı ABD nin kuzeyindeki İdaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinin kesiştiği yerde bulunan, dünyanın ilk milli parkıdır yılından beri milli park statüsünde olan park başta ayılar olmak üzere bir çok canlı için bir doğal yaşam cennetidir. Ayrıca dünyanın en büyük gayzerlerine ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın sıcak su kaynağının yarısı burada bulunur ve aynı zamanda 290 dan fazla büyüklü küçüklü şelale vardır. Milli park aynı zamanda kuşlar, memeliler ve sürüngenlerin evi konumundadır. Yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan Yellowstone Milli Parkı içerisinde binlerce bitki türüde bulunmaktadır. Boz ayılar, bizonlar, kurtlar ve canlı volkanlara ev sahipliği yapan dünyanın ilk m i l l i parkı 204

15 2. Afrika Ulusal Parkları Serengeti Milli Parkı Vahşi yaşamın en popüler milli parklarından birisi olan Serengeti Milli Parkı Tanzanya da bulunan bir milli parktır. Serengeti Milli Parkı, 1981 yılında, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine dahil edilmiştir. Milli parkın bulunduğu yer 1 milyondan fazla yaban hayvanının göç yolu üzerinde bulunmasıyla önem kazanmaktadır. Yerli halk Masai lerin anavatanı olan bölgede gnuların yanı sıra Beş Büyükler olarak da bilinen aslan, fil, leopar, gergedan ve Afrika Bufalosu nun tamamı görülebilir. Bunun yanında zürafa, çita, babun, impala, ceylan gibi pek çok diğer vahşi hayvan da parkın sakinleri arasında yer almaktadır. Selous Ulusal Parkı Tanzanya da bulunan milli park aynı zamanda Orta Afrika nın en önemli ulusal parklarından biridir. Milyonlarca yaban hayvanının bulunduğu park tamamiyle savan bölgesidir. Arslan, zürafa, fil, gergedan, su aygırı, bizon, zebra, sırtlan, çita ve babun park sınırları içinde en fazla görülen hayvanlardır. Kruger Ulusal Parkı Güney Afrika da bulunan Kruger Milli Parkı dünyanın en iyi vahşi yaşam alanlarından biri durumundadır. 18,989 km 2 lik alan genişliği ile dünyadaki en büyük milli parklardan biri olma özelliğini taşımaktadır yılında beri koruma altında olan park 1926 yılında resmen milli parklar statüsüne alınmıştır. Safari için en iyi mekânlardan biri olarak değerlendirilen bir milli parktır. 205

16 İSKENDERİYE FENERİ Gemicilerin güvenliğini sağlamak ve yönlendirmek için, MÖ 290 lı yıllarda Büyük İskender tarafından yaptırılmış fenerdir. 166 metre yüksekliğindeki fener, Mısır ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros (Pharos) adasında beyaz mermerden yaptırılmıştır ve bugüne kadar yapılan en yüksek fenerdir. ARTEMİS TAPINAĞI Lidya kralı Croseus tarafından Efes te MÖ 550 de tanrıça Artemis adına, yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlanmış ve dönemin en ünlü heykeltraşlarına yaptırılmıştır. Tamamen mermerden yapılmış olan bu yapı bronz heykellerle süslenmiştir. Tapınak dini mekân olarak kullanıldığı gibi ticaret merkezi olarak da kullanılmıştır. ZEUS HEYKELİ MÖ 456 da yapımı bitirilen Zeus Heykeli, adına olimpiyat oyunları düzenlenen Tanrıların Kralı Zeus adına yapılmıştır. O dönemlerde Yunanlıların en büyük eğlencesi olan bu oyunlar adını, bulunduğu Olimpos (Olympia) şehrinden almaktadır. Yunanlıların olimpiyat adını verdikleri bu oyunların öneminin artması ve yayılmasıyla Tanrıların Kralı Zeus un adına yakışır bir tapınak yapmak istemişlerdir. DÜNYANIN YEDİ HARİKASI (ESKİ) RODOS HEYKELİ MÖ 282 de Rodoslular tarafından, güneş tanrısı Helios adına yapılmıştır. 32 metre yüksekliğe sahip olan ve elinde bir meşale tutan bu heykelin yapımı tam olarak 12 yıl sürmüştür. Rodoslular için birlik ve beraberliğin simgesidir. KEOPS PİRAMİDİ CHİCHEN ITZA PİRAMİDİ MACHU PİCCHU Mısır ın başkenti Kahire deki Giza yakınlarında bulunmaktadır. Yedi harika içerisindeki en eski yapı olup günümüze kadar ulaşan tek eserdir. Piramit MÖ 2560 yılında Mısır firavunu Khufu (Keops) tarafından yaptırılmış ve yapımı yaklaşık 22 yıl sürmüştür. Piramit yapıldığından itibaren 4300 yıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir. KURTARICI İSA HEYKELİ BABİL İN ASMA BAHÇELERİ Irak ta MÖ 605 de Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırıldığı söylenmektedir. Çorak mezopotamya çölünün ortasında yapay dağlar, çeşitli ağaçlar, bitkiler ve akan suların bulunduğu tahmin edilen çok katlı bir bahçedir. 206 HALİK ARNAS MOZOLESİ MÖ 350 yılında Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından Pythea adlı bir mimara yaptırılan mezardır. Bodrum o zamanki adıyla Halicarnassus civarında yapılmıştır. Mozolenin tepesinde zaferi simgeleyen dört atlı bir savaş arabası ve arabanın üzerinde de Kral Mausollos ve karısının heykelleri yer almaktaydı. Mezar (16. yüzyıla kadar korunmuş) günümüze kadar korunamamıştır.

17 ÇİN SEDDİ Yapımına 2 bin 227 yıl önce başlanan ve günümüzde UNESCO tarafından koruma altına alınan dünyanın en uzun abidesi, Pasifik Okyanusu'ndan Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Büyük Çin Seddi, mevcut surları birleştirilmiş bir savunma sistemi şeklinde birbirine bağlamak ve Çin'i Moğol ve Türk saldırılarından korumak için inşaa edilmişti. DÜNYANIN YEDİ HARİKASI (YENİ) KURTARICI İSA HEYKELİ Heykel 38 metre yüksekliğinde ve Brezilya nın Rio de Janeiro şehrine tepeden bakan Corcovado Tepesi'nin üzerine yerleştirilmiştir. Brezilyalı Heito da Silva Costa tarafından tasarlanan ve Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından gerçekleştirilen bu anıt, dünyanın en çok tanınan anıtlarından biridir. Yapımı 5 yıl süren heykel 1931'de açılmıştır. CHİCHEN ITZA PİRAMİDİ Chichen Itza Piramidi (MÖ 800 öncesi) Yucatan Yarımadası, Meksika Chichen Itza, Maya medeniyetinin ekonomik ve politik merkezi olarak hizmet vermiş en meşhur Maya tapınak sitesidir. Piramidin kendisi Maya tapınaklarının en sonuncusu ve hiç şüphesiz en büyüğüdür. ROMA COLİSEUM'U ZEUS HEYKELİ İSKENDERİYE FENERİ KEOPS PİRAMİDİ ARTEMİS TAPINAĞI PETRA ANTİK ŞEHRİ HALİKARNAS MOZOLESİ RODOS HEYKELİ BABİL İN ASMA BAHÇELERİ TAC MAHAL ÇİN SEDDİ PETRA ANTİK KENTİ Ürdün de bulunan Petra antik şehri, Kral IV. Aretas'ın (MÖ 9 - MS 40) imparatorluğu döneminde Nabataean'ın muhteşem başkenti idi. Su teknolojisi konusunda uzman olan Nabateanlılar, şehirlerini büyük su kanalları ve su hazneleriyle donatmışlardır. MACHU PİCCHU İnka İmparatoru Pachacutec MÖ 15. yüzyılda Manchu Picchu (Eski Dağ) olarak bilinen dağda bulutlar içinde bir şehir inşa ettirmiştir. Bu muhteşem yerleşim merkezi And platosundan başlayarak balta girmemiş Amazon ormanlarının Urubamba Nehrine kadar uzanmaktadır. İnkalar tarafından çiçek hastalığı salgınından dolayı terkedilmiştir. TAC MAHAL Müslüman Moğol İmparatoru, Jahan Şahın emir üzerine, vefat eden çok sevdiği karısının hatırasına ve onuruna inşa edilmiştir. Her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçinin gezdiği beyaz mermerden yapılan saray, duvarlarla çevrili bahçelerin içinde yer almaktadır. Tac Mahal Hindistan'da Müslüman sanatının en mükemmel bir mücevheri olarak kabul edilmektedir. ROMA COLİSEUM' U Roma şehrinin merkezinde bulunan bu muhteşem amfi tiyatro başarılı lejyonerlerin ve Roma İmparatorluğu'nun onuruna inşa edilmiştir. Dizayn tasarımı bugün dahi geçerli olan bir anıttır ve yapılışından 2 bin yıl sonra modern stadyumlar Coliseum'un orijinal tasarımından etkilenmektedir. 207

18 TÜRKİYE DEKİ DÜNYA MİRASLARI Dünya Mirası, UNESCO ya bağlı Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenmiş ve bulundukları ülke tarafından korunması garanti edilmiş, doğal ve kültürel varlıklara denir. Dünya miraslarının korunması için 175 ten fazla ülke bir antlaşma imzaladı. Bu şekilde dünya miraslarının gelecek nesillere aktarılması planlanıyor. Ülkemizden listeye giren tarihi, arkeolojik ve coğrafi 13 nokta bulunuyor. KAPADOKYA VE GÖREME MİLLİ PARKI Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan ve Melendiz Dağları, batıda Aksaray ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlanan bölge ilk çağlardan beri devamlı yerleşim alanı olmuştur. Nevşehir deki alanın en önemli özelliği, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin, rüzgâr ve su aşındırması sonucunda oluşan olağanüstü peri bacası oluşumlarıdır. İSTANBUL UN TARİHİ ALANLARI İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi ne 4 ana bölüm olarak dahil edilmiştir. Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı nı içine alan Arkeolojik Park; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve Tarihi Surlar koruma alanını içermektedir. DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI Divriği yöresi, Mengücekoğullarının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından camii ile birlikte yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI KAPADOKYA VE GÖREME MİLLİ PARKI HATTUŞA (BOĞAZKÖY) MİLLİ PARKI Çorum ili sınırları içinde yer alır. Hitit Devleti'nin başkenti olan Hattuşa sanat ve mimarlık alanında gelişmeler göstermiştir. Hattuşa sözcüğü Hattuş sözcüğünden yani Hatti insanlarının verdiği orijinal addan gelir. Hattuşa çok geniş bir alana yayılmıştır. Yapılan kazılarda 5 kültür katı ortaya çıkmıştır. Bu katlarda Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılar bulunmuştur. HATTUŞA (BOĞAZKÖY) MİLLİ PARKI NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI Adıyaman ın Kahta İlçesi nde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarından biridir. XANTHOS - LETOON Xsantos, Fethiye yakınlarındaki antik kenttir. Antik Çağda Likya'ya başkentlik yapmıştır. Xanthos a 4 km. uzaklıkta bulunan Letoon, Antik Çağda Likya nın dini merkezi konumundaydı. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis tapınakları ile birlikte, bir manastır, bir çeşme ve Roma Tiyatrosu kalıntıları bulunmaktadır. XANTHOS - LETOON 208

19 PAMUKKALE-HİERAPOLİS Eski kaynaklara göre metal ve taş işlemeciliği, dokuma kumaşları ile ünlü olan kent, Büyük Konstantin döneminde Frigya bölgesinin başkentliğini yapmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur. Kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis arkeolojik kenti, antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biridir. SAFRANBOLU ŞEHRİ Safranbolu UNESCO tarafından 1994 tarihinde Dünya Miras Listesi'ne alınarak "Dünya Kenti" unvanını almıştır. Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olan bu şehir, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit alanı ilan edilmiş ender kentlerden biridir. TRUVA ANTİK KENTİ Çanakkale de bulunan Truva antik şehri, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Truva da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Homeros tarafından yazıldığı sanılan iki manzum destandan biri olan İlyada'da bahsi geçen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kenttir. PAMUKKALE-HİERAPOLİS TRUVA ANTİK KENTİ EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ Edirne nin en önemli anıtsal eseri olan Selimiye Camii ve Külliyesi, 16. yüzyılda Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. Teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olan cami ve külliye, Osmanlı mimarlarından en önemlisi Sinan ın ustalık dönemi eseri, mimarlık sanatının en görkemli örneklerinden biri ve insanın yaratıcı dehasının bir başyapıtı olarak kabul edilmektedir. SAFRANBOLU ŞEHRİ BERGAMA ÇOK KATMANLI KÜLTÜREL PEYZAJ ALANI ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENTİ Çatalhöyük teki (Konya) içlerine çatılardan girilen birbirine bitişik evler ile sokağı olmayan yerleşim özelliği sergilemektedir. Ortadoğu ve Anadolu da diğer Neolitik alanlar bulunmuş olmasına rağmen, Çatalhöyük Neolitik Kenti, kalıntıların boyutu, yaşayan toplumun yoğunluğu, güçlü sanatsal ve kültürel gelenekler ve zaman içindeki sürekliliğin benzersiz bileşimi ile olağanüstü evrensel değer taşımaktadır. ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENTİ BURSA VE CUMALIKIZIK: OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DOĞUŞU Osmanlı İmparatorluğu nun ilk başkenti olarak kurulan ve külliyelerle şekillenen Bursa nın tarih boyunca sahip olduğu önemli ticari rolü, kentteki büyük hanlar, bedesten ve çarşılarla ortaya konulmaktadır. Hanlar Bölgesi 14. yüzyıldan bu yana kent ekonomisinin kalbi olmuştur. BERGAMA ÇOK KATMANLI KÜLTÜREL PEYZAJ ALANI (İZMİR) Kale Dağı nın tepesindeki antik Pergamon yerleşimi anıtsal mimarisiyle Helenistik dönem şehir planlamacılığının en iyi örneğini temsil etmektedir. Athena Tapınağı, Trajan Tapınağı, Helenistik dönemin en dik tiyatro yapısı, kütüphane, Heroon, Zeus Sunağı, Dionysos Tapınağı, agora ve gymnasion yapıları bu planlama sisteminin ve dönem mimarisinin en seçkin örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 209

20 BÖLÜM - 5 COĞRAFYA Ülkeler Arası Etkileşim ETKiNLiK 1 Aşağıda kültürü oluşturan unsurlar verilmiştir. Bunların hangilerinin maddi unsur ya da manevi unsur olduklarını belirtiniz. (Örnek, 1 - Maddi Unsur) 1 Coğrafi Konum Maddi Unsur Manevi Unsur ETKiNLiK 2 ETKİNLİKLER Aşağıda kültürü oluşturan bazı simgeler verilmiştir. Türk kültürüne ait olmayan simgeleri işaretleyiniz. 2 Hukuk Kuralları Maddi Unsur Manevi Unsur 3 Dünya Görüşü Maddi Unsur Manevi Unsur 4 Simgeler Maddi Unsur Manevi Unsur 5 Komşu Kültürler Maddi Unsur Manevi Unsur 6 Doğal Ortam Özellikleri Maddi Unsur Manevi Unsur Palme Yayıncılık 7 İklim Özellikleri Maddi Unsur Manevi Unsur 8 Örf ve Adetler Maddi Unsur Manevi Unsur 9 Su Özellikleri Maddi Unsur Manevi Unsur 10 Ahlâk Kuralları Maddi Unsur Manevi Unsur 11 Din ve İnançlar Maddi Unsur Manevi Unsur 12 Toprak Özellikleri Maddi Unsur Manevi Unsur 13 Dil Maddi Unsur Manevi Unsur 210

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KUZEY KIBRIS TAKİ KONAKLAMA TESİSLERİNİN MİMARİ TASARIM KRİTERLERİNE GÖRE KÜLTÜR TURİZMİNE UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM

Detaylı

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme

Çalışmanın birinci bölümünde turizmin tanımı, kapsamı, başlıca turizm türleriyle turizmin ekonomik boyutundan söz edilmiştir. İkinci bölümde dinlenme 1 GİRİŞ Turizm, insanların kendi yaşadıkları ve çalıştıkları yerlerden başka bir yere; tatil, eğlence, ziyaret, sağlık, spor, eğitim, toplantı, gezinti ve benzeri bir nedenle belirli bir süre için gitmeleriyle

Detaylı

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI

BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI BULDAN STRATEJİK YOL HARİTASI Mayıs, 2010 Hazırlayan: Denizli ABİGEM AB Türkiye İş Merkezlerinin Yaygınlaştırılması Projesi AB tarafından finanse edilen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu 1. BÖLÜM: YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı Bölgesi nde Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ

TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ T. C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI TANITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN TANITIMINDA İÇ TURİZME ÖNEM VERİLMESİ: YURTDIŞI ÖRNEKLERİNİN ANALİZİ UZMANLIK TEZİ Önder SİLAHŞÖR MART 2011 ANKARA T. C. KÜLTÜR ve TURİZM

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz EKOTURİZM SEKTÖR RAPORU Eylül, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR

TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf Kenan HASPOLAT Koordinatör TARİH - KÜLTÜR - İNANÇ KENTİ DİYARBAKIR Prof. Dr. Yusuf

Detaylı

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ

SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2589 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1558 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ Yazarlar Doç.Dr. Sabah BALTA (Ünite 2, 4, 5, 6, 7) Dr. Volkan ALTINTAŞ (Ünite 1,

Detaylı

KAPADOKYA DA TURİZM YATIRIMI OLANAKLARI

KAPADOKYA DA TURİZM YATIRIMI OLANAKLARI KAPADOKYA DA TURİZM YATIRIMI OLANAKLARI İçindekiler Şekiller Listesi... 2 Tablolar Listesi... 3 Kısaltmalar... 4 1. DÜNYADA TURİZM... 5 2. TÜRKİYE DE TURİZM... 10 3. KAPADOKYA DA TURİZM... 17 3.1. Kapadokya

Detaylı

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process

Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms in Historical Process Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 24, Sayı 1, Bahar: 7-22, 2013. Copyright 2013 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2013) Tarihsel Süreç İçinde Turizm Paradigması Tourism Paradigms

Detaylı

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI

BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI BOSNA HERSEK SEKTÖR RAPORLARI TURİZM SEKTÖRÜ Bu çalışma PGlobal Küresel Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri adına, Bosna Hersek te yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bilgilendirmek için hazırlanmıştır

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HER ŞEY DAHİL SİSTEMDE TÜRKİYE GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Emir

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019

ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015 2019 1 İÇİNDEKİLER 1. BAŞKANIN SUNUMU 4 2. STRATEJİK PLANLAMA 5 2.1 GİRİŞ 6 2.2 KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN HUKUKİ ÇERÇEVESİ 7 2.3 ÇUKUROVA BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA MODELİ 8 2.4 STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMA

Detaylı

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011

KUMLUCA TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK RAPOR 2011 Tüccar Milletin Emeğini ve Üretimini Kıymetlendirmek İçin Eline ve Zeka sına Emniyet Edilen ve Bu Emniyete Liyakat Göstermesi Gereken Adamdır. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ATATÜRK 3 Ö N S Ö Z Kumluca Ticaret

Detaylı

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri

Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE SAĞLIK TURĐZMĐ-2010 Durum Tespit Raporu ve Çözüm Önerileri 1. ÖNSÖZ 2. YÖNETĐCĐ ÖZETĐ (1 SAYFA) 3. GENEL ÖZET (3-4 SAYFA) ĐÇĐNDEKĐLER 4. DÜNYA DA VE TÜRKĐYE DE TURĐZM SEKTÖRÜNDEKĐ

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan

İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI. HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan İSTANBUL TİCARET ODASI TÜRKİYE'DE KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRME İMKANLARI HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr. Kahraman Arslan YAYIN NO: 2008-34 İstanbul, 2008 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü,

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA

İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA İHRACAT SEKTÖRLERİ AÇISINDAN HOLLANDA TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER GENEL VE SEKTÖREL BİLGİLER İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE ve MEVZUAT ŞUBESİ ARALIK 2009 İÇİNDEKİLER I. HOLLANDA HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17. 1.1. Amaç... 17. 1.2. İçerik... 17 1 2 İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZLER... 13 1. ÇALIŞMANIN AMACI VE İÇERİĞİ... 17 1.1. Amaç... 17 1.2. İçerik... 17 2. TURİZMİN KÜRESEL BOYUTU VE EKONOMİK KATKISI... 18 3. DOĞU MARMARA BÖLGESİ COĞRAFİ DURUMU...

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Turizm Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 1 ŞEKİLLER LİSTESİ... 2 TURİZM SEKTÖRÜ... 3 ARKA PLAN... 3 1. DÜNYADA

Detaylı