BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 5 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM"

Transkript

1 ÜLKELER ARASI ETKİLEŞİM - KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. Dünya Kültüründe Türk İzleri B. Türk Kültürü C. Türk Kültürünün Genel Özellikleri - KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM, PAZAR. Ham madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticaretteki Yeri -DÜNYANIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM A. İnsanları Turizm Faaliyetlerine Yönelten Faktörler B. Turizmin Etkileri C. Milli Parklar D. Dünyanın Yedi Harikası BÖLÜM 5

2

3

4 KÜLTÜR BÖLGELERİNİN OLUŞUMU VE TÜRK KÜLTÜRÜ A. DÜNYA KÜLTÜRÜNDE TÜRK İZLERİ Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Bir kültürün doğduğu yere kültür ocağı yani kaynak alanı denir. Ülkelerin ve bölgelerin, alışkanlık ve geleneklerinin, yeme içme, giyim kuşam, müzik, mimari, din ve dil gibi özelliklerini inceleyen kültürel coğrafyadır. Kültürler arasındaki farklılığın en önemli nedenleri dil, din ve coğrafî bölgelerdir. Coğrafi bölgelere bağlı olarak ortaya çıkan iklim de kültür farklılığı yaratan etkenlerdendir. Kültür, bir toplumda ilerlemenin, üretimin, eğitimin, bilimin, güzel sanatların, insan ve toplum anlayışının gelişim düzeyini gösterir. İnsanlar doğayla ilişkisinde, ihtiyaçlarını gidermek için üretimde bulunurlar. Aynı zamanda yaşamlarını sürdürmek için diğer insanlarla toplumsal ilişkilere girerler. İşte bu üretim etkinliği ve toplumsal ilişkiler sonucunda kültür ortaya çıkmıştır. Kültür, toplumun doğal çevresinden yani coğrafi koşullardan etkilenir. Örneğin, dağlık bölgelerde yaşayan toplumların kültürüyle deniz kıyısındaki ovalarda yaşayan toplumların kültürü birbirinden farklıdır. KÜLTÜRÜ OLUŞTURAN UNSURLAR Coğrafi Konum Simgeler Doğal Ortam Özellikleri Maddi (Somut) Unsurlar Dil Din ve İnançlar Ahlak Kuralları Manevi (Soyut) Unsurlar İklim Özellikleri Su Özellikleri Toprak Özellikleri Örf ve Adetler Komşu Kültürler Dil, kültür unsurlarının başında gelir, kültüre ait bütün unsurları bünyesinde barındırır. Her millet yaşayışını dile yansıtır ve kültür ögeleri dil aracılığı ile yansıtılır. Dil bir milletin ses dünyasıdır. Din, inanışların milletlerin yaşamındaki etkisi açıktır. Bu sebeple din de kültürü oluşturan önemli unsurlardandır. Özellikle eski zamanlarda yüzyıllarca bu kültür unsuru ön planda bulunmuş ve öteki kültür unsurlarını gölgede bırakmıştır. Tarih, bir milletin çağlar içindeki yürüyüş ve görünüşüdür. Tarih mazidir, fakat bu mazi bugünün ve dünün fertlerini millet içerisinde birbirine bağlayarak geleceğe taşır. Fertler arasında kader birliği sağlar. Aynı millete mensup insanlar tarih sayesinde akrabalıklarının farkına varabilirler. Tarih bir milletin nereden gelip nereye gittiğini gösteren kültür unsuru olarak, o milletin hayatında önemli bir yer tutar. Dünya Görüşü Hukuk Kuralları Kültürün Özellikleri Belirli kuralları vardır Öğrenilebilir Toplumsaldır Aktarılabilir Örf ve adetler, yazılı olmayan bu kanunlar, toplumun yaşayışı üzerinde etkilidir. İnsanların davranışlarını düzenler. Her toplum kendi gelenek- göreneklerine göre bir yaşam tarzı oluşturur. Bu da kültürün bir parçası olur. Bu açıdan bakıldığında kültürün ulusal bir kimlik taşıdığı söylenebilir. İnsanın toplumda birçok sosyal ilişkileri bulunmaktadır: Özür dilemek, selamlaşmak, saygı göstermek, davetlere katılmak, konuşmak, tartışmak, yazmak gibi davranışlarda nasıl bir usulün gerektiğini kanunlar değil örf ve adetler belirler. Sanat, bir millete ait duygu, düşünce ve zevklerin yansıması olan sanat, o milletin güzeli bulma ve yaratma çabasıdır. Her milletin sanat eğilimi ayrı bir özellik taşır. Söz, ses, mekân, renk, ışık, zevk ve anlayışı farklıdır. Sanat bir milletin ortak zevkinin ifade edilişidir. Bir kültür unsuru edebiyat, resim, mimari, heykel vb. gibi kollara ayrılır. Dünya görüşü, bir milletin başka milletlerden farklı olan hayat felsefesidir. Bir milletin fertleri ortak kültür dolayısıyla tutum, zihniyet ve davranış bakımından çeşitli ortak özellikler gösterirler. Sosyal ve ruhî olaylar karşısında fertlerin bu ortak tutum ve davranışları o milletin dünya görüşünü meydana getirir. Bunun için her millette değerler ve değer yargıları farklıdır. Askerlik, kahramanlık, aşk, namus, temizlik, ahlak, ölüm, eğlence vb. 194 Değişebilir Süreklidir Bütünleştiricidir İhtiyaçları gidericidir

5 B. T Ü R K K Ü LTÜRÜ Dünya nın en eski kültürlerinden bir olan Türk kültürünün ocağı yani ilk ortaya çıktığı bölge Orta Asya dır. Bu bölge, Altay - Sayan Dağları nın kuzeybatısı, Tanrı Dağları nın kuzeyi, Hazar Denizi nin doğusu, Sibirya steplerinin güneyi olarak belirlenmiştir. Türk kültürü kaynaklandığı yerde Çin, Hint, Moğol ve Tibet kültürlerinden etkilenmiş ve onları etkilemiştir. Doğal ve beşerî nedenlerden dolayı anayurtlarını terkederek göç etmek zorunda kalan Türklerin bir kolu, Anadolu ya yerleştiğinde İran-Pers, Yunan, Roma, Bizans ve İslam kültürüyle komşu olmuş ve etkileşime girmiştir. Türk kültürünün en önemli özelliklerinden biri, yüzyıllar boyunca büyük kültürlerle komşuluk yaparken onları etkileyip etkilenirken varlığını hala en sağlam şekilde sürdürmesidir. Türklerin anayurdu olan Orta Asya da karasal iklim koşullarının hüküm sürmesi ve doğal bitki örtüsünün bozkır olması nedeniyle göçebe bir yaşam tarzı sürmüşler, tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sürmüşlerdir. Bundan dolayı Türkler in oluşturduğu kültüre bozkır kültürü ya da atlı göçebe kültürü ismi verilmiştir. Türkler gerek göçebe hayat sürdürürken gerekse yerleşik hayata geçtiklerinde yaşadıkları yerlerde çok çeşitli kültürel değerler bırakmışlardır. Göçebe hayat sürdürdükleri dönemde atı evcilleştirip çok iyi kullanmış, çadırlarda yaşamış, basit el sanatları örneği olan eşyalar yapmışlar ve kullanmışlar, askeri ve savaşçı özelliklerini geliştirmişlerdir. Yerleşik hayata geçtiklerinde ise dünyanın en eski kültürleriyle rekâbet edebilecek mimari eserler ve sanat eserleri meydana getirmişlerdir. Kervansaraylar, medreseler, camiler, çeşmeler, hanlar, hamamlar, köprüler bunun en güzel örnekleridir. Türkler bunun yanısıra hukuk ve devlet yönetiminde de önemli gelişmeler yaşamışlardır. Türklerin bıraktıkları bu eserlere Çin ve Moğolistan gibi Orta Asya ve Doğu Asya dan başlayıp batıda Bosna-Hersek ve Macaristan a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyada rastlamak mümkündür. Türk kültürünün yaşandığı bağımsız Türk devletleri; Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan dır. C. TÜRK KÜLTÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ Karasallık etkisinin fazla olduğu bir kültürdür. Çok köklü ve eski bir kültürdür. Hem göçebe hem yerleşik özellikler taşır. Ekonomik faaliyetleri tarım ve hayvancılıktır. Birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir. TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Yer şekilleri Komşu medeniyetler Ekonomik faaliyetler Coğrafi konum İnsan sevgisini ve dünya barışını temel alır. Çin, Tibet, Hint, İran-Pers, Yunan ve Arap kültürleriyle komşu olmuştur. İklim ve bitki örtüsü Karakter ve yaşam tarzı Din ve inanışlar

6 TÜRK KÜLTÜRÜNÜN SİMGELERİ 196

7 TÜRKLERİN YAPTIĞI MİMARİ ESERLER Tac Mahal (Hindistan) Şirdar Medresesi (Özbekistan) Kavalalı Mehmet Ali Paşa Camisi (Mısır) Mostar Köprüsü (Bosna Hersek) Selimiye Camisi (Türkiye) İshak Paşa Sarayı Camisi (Türkiye) Malabadi Köprüsü (Türkiye) Çifte Minerali Medrese (Türkiye) Sivas Ulu Cami (Türkiye) Mevlana Türbesi (Türkiye) Divriği Ulucami ve Darüşşifası (Türkiye) Sultanhanı Kervansarayı (Türkiye) 197

8 KÜRESEL TİCARETİN ÜÇ ELEMANI: HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZAR HAM MADDE, ÜRETİM VE PAZARIN KÜRESEL TİCARETTEKİ YERİ Malların ya da ürünlerin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen zamanda, ekonomik değer taşıyan başka nesneler ile değiştirilmesi, alışı ve satışına ticaret denir. Ticaret binlerce yıldan beri süregelen bir ekonomik faaliyettir. Ticaretin insanlık tarihindeki ilk şekli takas olmakla birlikte günümüzde para ile yapılmaktadır. Ticaret bir ülke sınırları içerisinde yapıldığı gibi ülkeler arasında da yapılmaktadır. Bir ülkenin sınırları içinde, bölge ve bölümler arasında yapılan alışverişe iç ticaret, bir başka ülkeyle yaptığı alışverişe dış ticaret denir. Uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ticaretine ise küresel (uluslararası) ticaret denir. Önceleri dünya ticaretinin cazibe merkezleri Çin ve Hindistan gibi Uzak Doğu ülkeleriydi. Haftalar, aylar süren zahmetli taşımacılık sonrası (İpek ve Baharat yolları) doğunun malları, batıdaki pazarlara ulaştırılırdı. Dolayısıyla, küresel (uluslararası) ticaretin binlerce yıl öncesinden başladığı herkes tarafından bilinmektedir. Günümüzde uluslararası ticareti yapılan ürünlerin büyük çoğunluğu gelişmiş ülke firmaları tarafından üretilmektedir. Bunun temel nedeni, gelişmiş ülkeler ve firmalarının sahip oldukları nitelikli insan gücü sayısı ve kullandıkları teknolojilerin üstünlükleridir. Ticaret faaliyetinin üç önemli unsuru bulunmaktadır. Bu unsurlar; ham madde, üretim ve pazardır. Ticaretin bu üç ana unsuru arasında sürekli olarak bir etkileşim söz konusudur. HAM MADDE Sanayi tesislerinde kullanmak üzere işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddeler ham madde denir. Ham maddeler bitkisel (buğday, pamuk, ayçiçeği vb), hayvansal (et, süt, yün vb), madenler (demir, krom, boksit, doğal gaz, petrol vb), orman, toprak ve su ürünleri kökenli olabilir. ÜRETİM Ham maddeyi işleyerek bir sanayi ürünü, bir mal üretme işlemlerinin bütününe üretim denir. Üretim faaliyeti sonunda ortaya çıkan maddelere de ürün denir. Sanayi üretimi imâlat şeklinde olurken tarım ve hayvancılığa dayalı üretim yetiştirme şeklinde yapılmaktadır. Bu nedenden dolayı tarımsal üretim bölgeleri ile sanayi üretim bölgeleri farklı coğrafyalarda gelişme gösterebilmektedir. PAZAR Mal ve hizmetlerin tüketildiği (satıldığı) yere pazar denir. Pazarlama ise, mal ve hizmetlerin üretim alanlarından tüketim alanlarına doğru hareketini sağlayan satış faaliyetine verilen isimdir. Pazar ticarette oldukça önemlidir. Üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu alanlar aynı zamanda yoğun nüfuslu alanlar oldukları için önemli pazar alanlarını oluşturur. Dünya üzerinde ham maddelerin bulunduğu bölgeler, sanayi tesisleri ve ürünlerin pazarlanacağı bölgeler farklı yerlerde bulunabilmektedir. Bu durum ham mad de, üretim ve pazar arasındaki ilişkiyi kuran küresel (uluslararası) ti careti ortaya çıkarmaktadır. Küresel ticaretin gelişmesinde; Ülkelerin ham madde bakımından farklılıklar göstermesi, Ülkeler arasında mal ve hizmet üretiminin farklılıklar göstermesi, Ülkelerin kendilerinin üretemediği ya da çok pahalıya ürettikleri malları daha ucuza elde etmek istemeleri, Ülkelerin iç talebi karşıladıktan sonra üretim fazlası ürünleri ellerinden çıkarmak istemeleri etkili olmuştur. Dünyada hiçbir ülke kendi ihtiyaçlarını üretebilecek kaynağa ve kapasiteye sahip olmadığından her ülke ihtiyaçlarını karşılamak ve üretim fazlalarını pazarlayabilmek için ticaret yapmak zorundadır. Bu bağlamda küresel ticarette gelişmiş ülkeler (Japonya, ABD, İngiltere vb) genellikle ham madde alırlarken sanayi ürünlerini satarlar. Gelişmemiş ülkeler ise (Sudan, Mozambik, Çad vb) sanayi ürünlerini alırlarken ham madde satarlar. 198

9 DÜNYADAKİ ÖNEMLİ ÜRETİM ALANLARI VE BÖLGELERİ P P H H P H H P Pazar üretim alanları Maden ve enerji kaynakları üretim alanları Orman ürünleri üretim alanları Balıkçılık üretim alanları Hayvancılık üretim alanları Tarımsal üretim alanları Sanayi üretim alanları H Hizmet üretim alanları Çizim: Kadir DOĞRUSÖZ TARIMSAL HAM MADDE ALANLARI Toprak ürünleri üretim alanları: ABD, Rusya, Çin, Hindistan Orman ürünleri üretim alanları: Amazon Havzası, Kongo Havzası, Kuzey Amerika, Kuzey Avrupa Balıkçılık ürünleri üretim alanları: Japonya ve çevresi, Peru ve çevresi, Kanada nın batısı, Amerika nın doğu kıyıları Hayvancılık ürünleri üretim alanları: Avustralya, Kuzeybatı Avrupa, Orta ve Güney Afrika SANAYİ ÜRETİM ALANLARI Kuzey Amerika Batı Avrupa Japonya Çin Güneydoğu Asya Rusya Federasyonu MADENLER VE ENERJİ KAYNALARI ÜRETİM ALANI Kuzey Amerika Orta Asya Büyük Sahra Kongo Havzası Güney Amerika Orta Kesimi Orta Avustralya (Çöl Bölgesi) Orta Doğu Avrasya Bölgesi (Orta ve Kuzey Avrupa ile Rusya nın kuzeyi) HİZMET ÜRETİM ALANLARI PAZAR ALANLARI Avrupa ABD Japonya Güneydoğu Asya Avrupa ABD Japonya Güneydoğu Asya 199

10 KÜRESEL TİCARET KUZEY AMERİKA BATI AVRUPA DOĞU AVRUPA BDT JAPONYA ORTADOĞU AFRİKA GÜNEYDOĞU ASYA GÜNEY AMERİKA AVUSTRALYA DÜNYA TİCARET AĞI Ticaret Hacmi (milyar dolar) 80 den fazla arası arası 25 den az Çizim: Kadir DOĞRUSÖZ Yukarıdaki haritada incelendiğinde küresel ticaretin büyük bir kısmının Kuzey Yarım Küre de olduğu görülür. Ticaret hacminin Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu ve Güneydoğu Asya da yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Söz konusu bu yerler aynı zamanda büyük pazar alanları oldukları gibi çeşitli yatırımların kaynağı, üretim faaliyetlerinin ve yatırımların yoğunlaştığı alanlardır. Ticaretin yoğunlaştığı bölgeler ve o bölgelerde bulunan ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre farklılık göstermektedir. Küresel ticaretin yoğunlaştığı bölgelerin en önemli özellikleri; gelişmişlik düzeyinin, pazarlama olanaklarının, tüketim miktarının fazla olmasıdır. Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaretin hızla gelişmesine olanak sağlayan faktörler şüphesiz ulaşımdaki teknolojik ve yapısal değişimlerdir. Son yıllarda dağıtımın önemi de giderek artmaktadır. Üretilen mal ve hizmetlerin istenilen yer ve zamanda tüketiciye sunumunda dağıtım olanaklarının önemli bir rolü bulunmaktadır. letişim ve ulaş m teknolojilerindeki gelişmeler, sadece ürünler, hizmetler ve sermayenin de il, bireylerin de hem daha kolay seyahat etmesine hem de bilgiye daha h zl ulaşmas na olanak sa lamıştır. Küreselleşmenin Olumlu Yanları: Dünya çapında binlerce çeşit yeni iş imkânları yaratılmıştır, Haberleşme ve iletişim imkânları daha geniş kitlelere ulaştırılmıştır, Kredi ve yatırımlarda ciddi artışlar görülmüştür, Teknoloji transferi sağlanmıştır, Enerji, haberleşme alt yapıları kurulmuştur, Eğitim verilmek suretiyle beşerî kaynaklar etkinleştirilmiştir, Çalışma koşullarında iyileşmeler sağlanmıştır, Şirketler için iyi davranış kodları belirlenmiştir, Hukuka, mülkiyete, insan haklarına saygılı yönetim tarzları yaygınlaşmıştır, Sivil toplum kuruluşları ve bunlar arasındaki ilişkiler ve dayanışma ruhu gelişmiştir. Küreselleşmenin Olumsuz Yanları: Büyük ve uluslar arası çalışan şirketler ön plana çıkmıştır, Ucuz emeği kullanan, yerel şartlardan yararlanan, çevreyi tahrip eden bir sömürü düzeni getirilmiştir, Yoksulun sermayesi olan emeği, rekabet faktörü haline getirmiştir, Geri kalmış veya gelişmekte olan ve özellikle kalifiye olmayan iş gücü için ücret sınırlamaları getirilerek sosyal dampinglere yol açılmıştır, Küresel zenginleşmeye karşılık gelirler belli kesimlerde toplanmıştır, Son 10 yılda yoksul sayısı artarak 1.3 milyara ulaşmıştır, Ticaret hacmi artarken, ticarete hep batılı zengin ülkeler yön vermiştir, Serbest sermaye hareketleri Latin Amerika, Uzak Doğu, Rusya ve en son olarak da ülkemizde krizlere neden olmuştur, Adetler, gelenekler, yerel ve ulusal algılamalar erozyona uğratılmıştır, Ulus devletin varlığı tehdit ve risklerle karşı karşıya kalmıştır, Doğal hayatın dokunulmazlığı zarar görmüş çevre kirliliği tehlikeli boyutlara ulaşmıştır, Geleneksel yapının aşınması toplumsal çöküntülere yol açmıştır. 200

11 DÜNYANIN HIZLA GELİŞEN ENDÜSTRİSİ: TURİZM Para kazanma amac olmaks z n, dinlenmek ve e lenmek için ya da kültürel, bilimsel, sportif, idari, dinî, sa l k vb. nedenlerle oturdu u yer d ş na geçici olarak ç kan, tüketici olarak belirli bir süre seyahat edip kalan ve yeniden ikametgâh na dönen kimseye turist denir. İnsanlar n para kazanma amac olmaks z n dinlenme, e lenme, merak, spor, sa l k, kültür, akraba ziyareti, kongre ve seminerlere kat lma, kutsal sayd klar yerleri ziyaret etme gibi nedenlerle, sürekli ikâmet ettikleri ve çal şt klar yerlerin d ş na seyahatleri ve buralardaki turizm işletmelerinin üretti i mal ve hizmetleri talep ederek geçici konaklamalar ndan do an olaylar ve ilişkilerin bütününe turizm denir. Kendi ülkesi içinde seyahat edenlere yerli turist, yaşad klar ülkenin d ş nda başka bir ülkeye seyahat edenlere yabanc turist denir. Turistin geldiği yer açısından turizm ikiye ayrılmaktadır: Bir ülkede yaşayan insanların, turizm amacıyla başka bir ülkeye seyahat etmesine dış turizm; bir ülkede yaşayan insanların, kendi ülkeleri içerisinde katıldıkları turizm faaliyetlerine, iç turizm denir. İç turizmin ekonomiye döviz getirici etkisi yoktur. Fakat dış turizmin en önemli ayırıcı özelliği döviz getirici etkisidir. Turizm gelir ve giderleri, görünmeyen gelir ve giderler arasında olduğu için dış turizm hareketlerinin bir ülkeye kazandırdığı gelire görünmeyen ihracat, ülkedeki bir çok ekonomik sektörde üretimi arttırdığı için de bacasız sanayi denilmektedir. Çünkü turist gittiği ülkede yeme, içme, geceleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak için para harcar ve gittiği ülkeye döviz girdisi sağlar. Bu ihracat şekli, diğer malların ihracatında olduğu gibi herhangi bir sözleşmeye bağlanmadığından görünmez niteliği taşımaktadır. Kimler turist olarak kabul edilir? Dinlenme, e lenme, ailevi, sa l k vb nedenlerle seyahat edenler, Bilimsel, idari, dini, sportif nedenlerle veya çeşitli toplant lara kat lmak amac ile seyahat edenler, Ticari nedenlerle seyahat edenler, Deniz gezileri ile gelenler turist say l rlar. Bu kişiler bir ülkeye gemi ile gelip 24 saatten az kalsalar bile turist kabul edilirler. Bunlar günübirlikçi olarak adland r l rlar. Bu gezi süresi 24 saatten az olsa bile turist say l rlar. Kimler turist olarak kabul edilmez? Ülkeye iş sözleşmesi ile veya böyle bir sözleşme olmaks z n gelip, bir iş yapmak veya bir işte çal şmak isteyenler, Bir başka ülkede kamu amaçl görevlendirilen kimseler (örne in, diplomatlar), Ülkeye yerleşmek, devaml kalmak için gelenler, Okullarda veya konaklama kurumlar ndaki üniversite ö rencileri veya di er gençler, Bir s n r bölgesinde ikâmet edenler ve başka bir ülkede yaşay p komşu ülkeye çal şmak için gelenler, Bir ülkede durmaks z n transit geçenler, seyahatleri 24 saatten fazla sürse dahi turist olarak kabul edilmezler. Turizmin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olan faktörler Bireylerin eğitim ve gelir düzeyindeki gelişmeler, Nüfus artışı, Ulaşım olanaklarının gelişmesi, Uluslar arası turizm hareketini geliştiren önemli unsurlardır. Hızlı kentleşme ve beraberinde getirdiği sorunlar, Eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesi, Tanıtım, reklâm ve iletişim teknolojindeki gelişmeler, 201

12 A. İNSANLARI TURİZM FAALİYETLERİNE YÖNELTEN FAKTÖRLER Doğal güzellikleri görme Sağlık Eğitim öğretim Aile, dost ve akraba ziyaretleri İnanç (din) İş Dinlenme eğlence Sportif aktiviteler Tarihi, kültürel değerleri görme ve tanıma Kongre ve toplantılara katılma Doğal güzellikleri görme Sağlık Eğitim öğretim Aile dost ve akraba ziyaretleri İnanç (din) İnsanlar içinde bulundukları alışılmış yaşamdan uzaklaşarak farklı kültürleri tanımak, doğal güzellikleri, yaban hayvanlarını, tarihi eserleri görmek, fuar, festival vb aktiviteleri izlemek, sportif faaliyetlere katılmak arzusu duymakta ve bu nedenle turistik hareketlere (seyahat, konaklama, yeme - içme vb) katılmaktadırlar. Sanayileşme ve aşırı kentleşme sonucu hava, su ve toprağın kirlenmesi, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu nedenle; temiz hava, deniz, şifalı su gibi doğal kaynakların dinlendirici, tedavi edici, zindelik kazandırıcı etkilerinden yararlanma ihtiyacı artmıştır. İnsanlar eğitim almak, yeni bilgiler öğrenmek ve kendilerini geliştirmek için eski çağlardan beri seyahat etmektedir. Günümüzde öğrenciler, Amerika, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerdeki eğitim kurumlarına başvurmaktadırlar. İnsanlar ailelerini, akrabalarını ve dostlarını ziyaret etmek amacıyla seyahate çıkmaktadırlar. Örneğin, ülkemizde özellikle dinî bayramlarda önemli bir turizm hareketliliği yaşanmaktadır. nsanlar, inand klar dinle ilgili kutsal yerleri ziyaret etmek, dini toplant lara kat lmak ve bu toplant lar ile dini görevlerini yerine getirmek için seyahat ederler. İş Meslek alanındaki yeni gelişmeleri izlemek veya bir işi sonuçlandırmak ya da bir ürünü pazarlamak için yapılan seyahatler sonucu insanlar turizm faaliyetlerine katılmakta, gidilen bölge ya da ülkede turizm hareketlerine katkıda bulunmaktadır. Dinlenme eğlence İnsanlar, aşırı sanayileşme ve şehirleşmeden kaynaklanan çevre kirliliğinden, gürültüden, yoğun çalışma ortamından uzaklaşmak, seyahate çıkarak eğlenmek, bedensel ve zihinsel yorgunluktan kurtulmak isterler. Bu doğrultuda insanlar yaşadıkları ortamdan çıkmak, rahatlamak isterler. Sportif aktiviteler Spor yapan, spora ilgi duyan kişilerin su kayağı, sörf, tenis, golf, bisiklet turu, jimnastik, koşu, basketbol gibi spor faaliyetlerinde bulunurlar. Ayrıca turistler sportif yarışmaları izlemek amacıyla da seyahate çıkarlar. Tarihi, kültürel değerleri görme ve tanıma Kültür; bir toplumun maddi ve manevi değerlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşam ve düşünce biçimlerini ve bu değerlerin maddî sonuçları olan sanatsal varlıkları kapsayan değerler bütünüdür. Dolayısıyla, bu değerleri tanımak öğrenmek ihtiyacı ve merakı insanları, seyahat etmeye yöneltmektedir. Kongre ve toplantılara katılma İnsanlar ülke içinde ve dışında seminer, konferans, kongre gibi çeşitli toplantılara katılmak için seyahatlere çıkmaktadır. Bu tür toplantılar; düzenlendikleri ülke ve kentler için bir turizm fırsatı oluşturmaktadır. 202

13 B. TURİZMİN ETKİLERİ Ekonomik Etkileri 1. Ekonomik Etkileri Politik Etkileri Sosyal ve Kültürel Etkileri Çevre ve Ekolojik Etkileri Turizm geliri, turizm endüstrisinin ulusal gelire olan katkısıdır, dolayısıyla ekonomik açıdan ödemeler dengesine katkıda bulunur. Yatırım olanakları sağlayan bir özelliğe sahiptir. Bu yatırımlar ithalata dayalı olmayan, istihdam olanakları yaratan, ham madde sorunu çıkarmayan yatırımlardır. Dış borçlanmayı gerektirmeyen bu yatırımlar, eldeki kaynakların verimli olarak kullanımını sağladığı gibi, üretken niteliklerden dolayı da sürekli döviz kaynağı olma durumunu sağlamaktadır. Turizm çok çeşitli olması nedeniyle turizm, ulusal ekonomi içindeki birçok sektörü etkilemektedir. Örneğin, turist harcamaları otelleri, alışveriş merkezlerini, restoranları, dinlenme ve eğlenme hizmeti veren işletmeleri, ulaşım hizmetlerini etkiler. Turizm, mevsimsel dalgalanmalar ile olumlu iç ve dış gelişmelerden yavaş etkilenir, olumsuz iç ve dış gelişmelerden ise çok çabuk etkilenen bir sektördür. Turizm sayesinde dış satımı olanaklı olmayan varlıkların ve bazı hizmetlerin ihracatı yapılmakta ve döviz girişi sağlanmaktadır. Turizm ürününün bir başka özelliği de ürün pazarlamasındaki farklılıktır. Diğer ihraç ürünleri fuarlarda somut bir ürün olarak sergilenebilirken, turizm ürünü sergilenememektedir. Acentalar aracılığı ile satılan turizm ürünü sözlü tanıtım ve poster, slayt, film, broşür vb görüntülü araçlar yardımıyla satılabilmektedir. Ödemeler dengesine etkisi, istihdam ve gelir yaratması, katma değerinin çok yüksek olması, altyapı ve üstyapıya olumlu etkileri ve diğer sektörlere (örneğin gıda, eğlence, inşaat sektörü gibi) etkisi nedeniyle özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sektör konumuna gelmektedir. 2. Politik Etkileri Turizm, halkları birbirine yakınlaştıran, kaynaştıran, onların birbirleri hakkındaki ön yargılarının değişmesine yol açan bir rol oynamaktadır. İşte çeşitli ülkelerin insanları arasında oluşan bu olumlu atmosfer devlet yönetimlerini de etkilemektedir. Günümüzde ülke yöneticileri, kamuoyunun düşüncelerine, taleplerine önem vermek zorunda olduklarından, politikalarını bu esaslara göre belirlemektedir. Seyahat etmeyi kolaylaştırıcı önlemler almaktadırlar. Bugün birçok ülke vatandas ı yalnızca kimlik kartlarıyla, bazı ülke vatandaşları ise hava alanlarında aldıkları vize ile ülkemize tatile gelebilmektedirler. 3. Sosyal ve Kültürel Etkileri Farklı toplumlardan gelen bireylerin birbirleri ile bilgi alışverişinde bulunmaları ve kültürel yapılarını daha yakından tanımaları, oluşan dostluk ve arkadaşlıklar sonucunda dünya barışının sağlanmasına katkıda bulunur. Turist kabul eden ülke halkının turistlerle daha yoğun bir iletişime girebilmek için okuma ve araştırma zorunluluğu hissetmeleri sonucunda eğitim ve kültür düzeyi yükselir. Farklı kültürleri tanımak, yeni arkadaşlıklar oluşturmak ve bölgeye gelen turistlere yardımcı olabilmek amacıyla bölge halkının yabancı dil öğrenme isteğini artırır. Turizm olgusunu korumak amacıyla kültürel değerlere sahip çıkılması ve bu değerlere gereken önemin verilmesini sağlar. Turizm kırsal bölgelerde çağdaşlaşmayı hızlandırır. Aile yapısı ve kadın hakları konusunda birtakım yenilikleri de beraberinde getirir. Ulusal değerlerin korunmasını sağlayarak halkı bilinçlendirir. Yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasını sağlar. Doğal ve tarihi kaynaklar koruma altına alınır. Kültürel olarak sanat, folklor, festival, tiyatro gibi etkinliklerin kalitesinin yükseltilmesine ve yıllarca yaşamasına yardımcı olur. Turizmin küreselleşmesi sebebiyle insanlar daha farklı yerlere gidebilmekte ve gittikleri bu yerlerde kendi ülke ahlâklarını yerel halkla tanıştırarak geleneksel ahlakın bozulmasına etki yapabilmektedirler. 4. Çevre ve Ekolojik Etkileri Turizmin kaynağını oluşturan çevrenin sürekli ve dengeli bir şekilde yönetilmesi bu kaynakların tahrip edilmesinin aksine kalitesinin arttırılmasını sağlamaktadır. Turizmin çevreye bazı zararları da vardır. Örneğin, fiziki zararlar gibi. Turizmde kitle (toplu) olarak seyahat etme durumu nedeniyle doğal ve tarihi çevre yapısının tahrip edilme riski vardır. Havaalanı, marinalar ve otellerin yapılması ile doğal alanlar bozulabilmektedir

14 C. MİLLİ (ULUSAL) PARKLAR Bir veya birden fazla ekosistemin ekolojik bütünlüğünü bugün ve gelecek nesiller için korumak, doğal çevrenin işgalini ve sömürülmesini engellemek ve çevreyle uyumlu biçimde bilim, eğitim, rekreasyon ve ziyaretçi aktivitelerinin gelişimine olanak sağlamak amaçları için ayrılmış (kara ya da deniz) doğa parçalarına milli park ya da ulusal park denir. Doğal kaynakların kullanım alanları; hızlı nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve teknoloji alanındaki gelişmelerden dolayı sürekli genişlemiş ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı da buna paralel olarak artmıştır. Özellikle geçtiğimiz ve yaşadığımız yüzyılda insanoğlunun doğal kaynakları aşırı ve plansız kullanmaya devam etmesi ile birlikte; ciddi çevre problemlerinin ortaya çıkması, canlı türlerinin yok olmaya başlaması, doğal dengenin değişmesi, başta insan olmak üzere birçok canlının yaşadığı ekosistemlerin bozulmaya başlaması, milli park kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bir alanın milli park olabilmesi için, - Alan doğal, kültürel veya rekreasyonel kaynak değerleri açısından az bulunur nitelikte olmalıdır. -Alanın korunmaya ihtiyacı olmalıdır. -Alan korunabilir (korunmaya uygun kaynak değerleri tahrip olmamış) olmalıdır. Dünya da ilk olarak ilan edilen milli park; 1872 yılında Amerika Birleşik Devletleri nde km2 büyüklüğündeki Yellowstone Milli Parkı dır. Avrupa da ise ilk milli park, daha çok bilimsel çalışma amaçlı olarak 1909 yılında İsveç de, ikincisi de 1914 yılında İsviçre de ilan edilmiştir lü yılların sonunda ABD de ortaya konulan Milli Park kavramı, Türkiye de Cumhuriyet in ilânından sonra gündeme gelmiştir. İlk kez 1956 da yürürlüğe giren 6831 Sayılı Orman Kanunu kapsamında, Türkiye de milli park alanları belirlenmeye başlanmıştır de Yozgat Çamlığı, Türkiye nin ilk milli parkı olarak ilân edilmiştir. Günümüzde milli parkların en fazla olduğu yerler ABD ve Afrika dır yılı itibariyle Türkiye deki milli park sayısı 40 adet, Dünya genelinde ise toplam adettir. 1. Amerika Birleşik Devletleri ndeki Ulusal Parklar Yellowstone Ulusal Parkı ABD nin kuzeyindeki İdaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinin kesiştiği yerde bulunan, dünyanın ilk milli parkıdır yılından beri milli park statüsünde olan park başta ayılar olmak üzere bir çok canlı için bir doğal yaşam cennetidir. Ayrıca dünyanın en büyük gayzerlerine ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın sıcak su kaynağının yarısı burada bulunur ve aynı zamanda 290 dan fazla büyüklü küçüklü şelale vardır. Milli park aynı zamanda kuşlar, memeliler ve sürüngenlerin evi konumundadır. Yüzlerce canlıya ev sahipliği yapan Yellowstone Milli Parkı içerisinde binlerce bitki türüde bulunmaktadır. Boz ayılar, bizonlar, kurtlar ve canlı volkanlara ev sahipliği yapan dünyanın ilk m i l l i parkı 204

15 2. Afrika Ulusal Parkları Serengeti Milli Parkı Vahşi yaşamın en popüler milli parklarından birisi olan Serengeti Milli Parkı Tanzanya da bulunan bir milli parktır. Serengeti Milli Parkı, 1981 yılında, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine dahil edilmiştir. Milli parkın bulunduğu yer 1 milyondan fazla yaban hayvanının göç yolu üzerinde bulunmasıyla önem kazanmaktadır. Yerli halk Masai lerin anavatanı olan bölgede gnuların yanı sıra Beş Büyükler olarak da bilinen aslan, fil, leopar, gergedan ve Afrika Bufalosu nun tamamı görülebilir. Bunun yanında zürafa, çita, babun, impala, ceylan gibi pek çok diğer vahşi hayvan da parkın sakinleri arasında yer almaktadır. Selous Ulusal Parkı Tanzanya da bulunan milli park aynı zamanda Orta Afrika nın en önemli ulusal parklarından biridir. Milyonlarca yaban hayvanının bulunduğu park tamamiyle savan bölgesidir. Arslan, zürafa, fil, gergedan, su aygırı, bizon, zebra, sırtlan, çita ve babun park sınırları içinde en fazla görülen hayvanlardır. Kruger Ulusal Parkı Güney Afrika da bulunan Kruger Milli Parkı dünyanın en iyi vahşi yaşam alanlarından biri durumundadır. 18,989 km 2 lik alan genişliği ile dünyadaki en büyük milli parklardan biri olma özelliğini taşımaktadır yılında beri koruma altında olan park 1926 yılında resmen milli parklar statüsüne alınmıştır. Safari için en iyi mekânlardan biri olarak değerlendirilen bir milli parktır. 205

16 İSKENDERİYE FENERİ Gemicilerin güvenliğini sağlamak ve yönlendirmek için, MÖ 290 lı yıllarda Büyük İskender tarafından yaptırılmış fenerdir. 166 metre yüksekliğindeki fener, Mısır ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros (Pharos) adasında beyaz mermerden yaptırılmıştır ve bugüne kadar yapılan en yüksek fenerdir. ARTEMİS TAPINAĞI Lidya kralı Croseus tarafından Efes te MÖ 550 de tanrıça Artemis adına, yunan mimar Chersiphron tarafından tasarlanmış ve dönemin en ünlü heykeltraşlarına yaptırılmıştır. Tamamen mermerden yapılmış olan bu yapı bronz heykellerle süslenmiştir. Tapınak dini mekân olarak kullanıldığı gibi ticaret merkezi olarak da kullanılmıştır. ZEUS HEYKELİ MÖ 456 da yapımı bitirilen Zeus Heykeli, adına olimpiyat oyunları düzenlenen Tanrıların Kralı Zeus adına yapılmıştır. O dönemlerde Yunanlıların en büyük eğlencesi olan bu oyunlar adını, bulunduğu Olimpos (Olympia) şehrinden almaktadır. Yunanlıların olimpiyat adını verdikleri bu oyunların öneminin artması ve yayılmasıyla Tanrıların Kralı Zeus un adına yakışır bir tapınak yapmak istemişlerdir. DÜNYANIN YEDİ HARİKASI (ESKİ) RODOS HEYKELİ MÖ 282 de Rodoslular tarafından, güneş tanrısı Helios adına yapılmıştır. 32 metre yüksekliğe sahip olan ve elinde bir meşale tutan bu heykelin yapımı tam olarak 12 yıl sürmüştür. Rodoslular için birlik ve beraberliğin simgesidir. KEOPS PİRAMİDİ CHİCHEN ITZA PİRAMİDİ MACHU PİCCHU Mısır ın başkenti Kahire deki Giza yakınlarında bulunmaktadır. Yedi harika içerisindeki en eski yapı olup günümüze kadar ulaşan tek eserdir. Piramit MÖ 2560 yılında Mısır firavunu Khufu (Keops) tarafından yaptırılmış ve yapımı yaklaşık 22 yıl sürmüştür. Piramit yapıldığından itibaren 4300 yıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olarak kayıtlara geçmiştir. KURTARICI İSA HEYKELİ BABİL İN ASMA BAHÇELERİ Irak ta MÖ 605 de Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırıldığı söylenmektedir. Çorak mezopotamya çölünün ortasında yapay dağlar, çeşitli ağaçlar, bitkiler ve akan suların bulunduğu tahmin edilen çok katlı bir bahçedir. 206 HALİK ARNAS MOZOLESİ MÖ 350 yılında Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından Pythea adlı bir mimara yaptırılan mezardır. Bodrum o zamanki adıyla Halicarnassus civarında yapılmıştır. Mozolenin tepesinde zaferi simgeleyen dört atlı bir savaş arabası ve arabanın üzerinde de Kral Mausollos ve karısının heykelleri yer almaktaydı. Mezar (16. yüzyıla kadar korunmuş) günümüze kadar korunamamıştır.

17 ÇİN SEDDİ Yapımına 2 bin 227 yıl önce başlanan ve günümüzde UNESCO tarafından koruma altına alınan dünyanın en uzun abidesi, Pasifik Okyanusu'ndan Orta Asya'ya kadar uzanıyor. Büyük Çin Seddi, mevcut surları birleştirilmiş bir savunma sistemi şeklinde birbirine bağlamak ve Çin'i Moğol ve Türk saldırılarından korumak için inşaa edilmişti. DÜNYANIN YEDİ HARİKASI (YENİ) KURTARICI İSA HEYKELİ Heykel 38 metre yüksekliğinde ve Brezilya nın Rio de Janeiro şehrine tepeden bakan Corcovado Tepesi'nin üzerine yerleştirilmiştir. Brezilyalı Heito da Silva Costa tarafından tasarlanan ve Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından gerçekleştirilen bu anıt, dünyanın en çok tanınan anıtlarından biridir. Yapımı 5 yıl süren heykel 1931'de açılmıştır. CHİCHEN ITZA PİRAMİDİ Chichen Itza Piramidi (MÖ 800 öncesi) Yucatan Yarımadası, Meksika Chichen Itza, Maya medeniyetinin ekonomik ve politik merkezi olarak hizmet vermiş en meşhur Maya tapınak sitesidir. Piramidin kendisi Maya tapınaklarının en sonuncusu ve hiç şüphesiz en büyüğüdür. ROMA COLİSEUM'U ZEUS HEYKELİ İSKENDERİYE FENERİ KEOPS PİRAMİDİ ARTEMİS TAPINAĞI PETRA ANTİK ŞEHRİ HALİKARNAS MOZOLESİ RODOS HEYKELİ BABİL İN ASMA BAHÇELERİ TAC MAHAL ÇİN SEDDİ PETRA ANTİK KENTİ Ürdün de bulunan Petra antik şehri, Kral IV. Aretas'ın (MÖ 9 - MS 40) imparatorluğu döneminde Nabataean'ın muhteşem başkenti idi. Su teknolojisi konusunda uzman olan Nabateanlılar, şehirlerini büyük su kanalları ve su hazneleriyle donatmışlardır. MACHU PİCCHU İnka İmparatoru Pachacutec MÖ 15. yüzyılda Manchu Picchu (Eski Dağ) olarak bilinen dağda bulutlar içinde bir şehir inşa ettirmiştir. Bu muhteşem yerleşim merkezi And platosundan başlayarak balta girmemiş Amazon ormanlarının Urubamba Nehrine kadar uzanmaktadır. İnkalar tarafından çiçek hastalığı salgınından dolayı terkedilmiştir. TAC MAHAL Müslüman Moğol İmparatoru, Jahan Şahın emir üzerine, vefat eden çok sevdiği karısının hatırasına ve onuruna inşa edilmiştir. Her yıl yaklaşık 3 milyon ziyaretçinin gezdiği beyaz mermerden yapılan saray, duvarlarla çevrili bahçelerin içinde yer almaktadır. Tac Mahal Hindistan'da Müslüman sanatının en mükemmel bir mücevheri olarak kabul edilmektedir. ROMA COLİSEUM' U Roma şehrinin merkezinde bulunan bu muhteşem amfi tiyatro başarılı lejyonerlerin ve Roma İmparatorluğu'nun onuruna inşa edilmiştir. Dizayn tasarımı bugün dahi geçerli olan bir anıttır ve yapılışından 2 bin yıl sonra modern stadyumlar Coliseum'un orijinal tasarımından etkilenmektedir. 207

18 TÜRKİYE DEKİ DÜNYA MİRASLARI Dünya Mirası, UNESCO ya bağlı Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenmiş ve bulundukları ülke tarafından korunması garanti edilmiş, doğal ve kültürel varlıklara denir. Dünya miraslarının korunması için 175 ten fazla ülke bir antlaşma imzaladı. Bu şekilde dünya miraslarının gelecek nesillere aktarılması planlanıyor. Ülkemizden listeye giren tarihi, arkeolojik ve coğrafi 13 nokta bulunuyor. KAPADOKYA VE GÖREME MİLLİ PARKI Kuzeyde Kızılırmak, doğuda Yeşilhisar, güneyde Hasan ve Melendiz Dağları, batıda Aksaray ve kuzeybatıda Kırşehir ile sınırlanan bölge ilk çağlardan beri devamlı yerleşim alanı olmuştur. Nevşehir deki alanın en önemli özelliği, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı tüflerinin, rüzgâr ve su aşındırması sonucunda oluşan olağanüstü peri bacası oluşumlarıdır. İSTANBUL UN TARİHİ ALANLARI İstanbul, 1985 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi ne 4 ana bölüm olarak dahil edilmiştir. Hipodrom, Ayasofya, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi ve Topkapı Sarayı nı içine alan Arkeolojik Park; Süleymaniye Camisi ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı; Zeyrek Camisi ve çevresini içine alan Zeyrek Koruma Alanı ve Tarihi Surlar koruma alanını içermektedir. DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI Divriği yöresi, Mengücekoğullarının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafından camii ile birlikte yıllarında yaptırılmıştır. İslam mimarisinin bu başyapıtı iki kubbeli türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. Yapılar, mimari özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği örnekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. DİVRİĞİ ULU CAMİİ VE DARÜŞŞİFASI KAPADOKYA VE GÖREME MİLLİ PARKI HATTUŞA (BOĞAZKÖY) MİLLİ PARKI Çorum ili sınırları içinde yer alır. Hitit Devleti'nin başkenti olan Hattuşa sanat ve mimarlık alanında gelişmeler göstermiştir. Hattuşa sözcüğü Hattuş sözcüğünden yani Hatti insanlarının verdiği orijinal addan gelir. Hattuşa çok geniş bir alana yayılmıştır. Yapılan kazılarda 5 kültür katı ortaya çıkmıştır. Bu katlarda Hatti, Asur, Hitit, Frig, Galat, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma kalıntılar bulunmuştur. HATTUŞA (BOĞAZKÖY) MİLLİ PARKI NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI Adıyaman ın Kahta İlçesi nde 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. Antiochos un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için yaptırdığı mezarı, anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarası ile Helenistik Dönemin en görkemli kalıntılarından biridir. XANTHOS - LETOON Xsantos, Fethiye yakınlarındaki antik kenttir. Antik Çağda Likya'ya başkentlik yapmıştır. Xanthos a 4 km. uzaklıkta bulunan Letoon, Antik Çağda Likya nın dini merkezi konumundaydı. Bu kutsal alanda Leto, Apollon ve Artemis tapınakları ile birlikte, bir manastır, bir çeşme ve Roma Tiyatrosu kalıntıları bulunmaktadır. XANTHOS - LETOON 208

19 PAMUKKALE-HİERAPOLİS Eski kaynaklara göre metal ve taş işlemeciliği, dokuma kumaşları ile ünlü olan kent, Büyük Konstantin döneminde Frigya bölgesinin başkentliğini yapmış, Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuştur. Kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu görkemli beyaz travertenler ve geç Helenistik ve erken Hıristiyanlık dönemlerine ait kalıntılar içeren Hierapolis arkeolojik kenti, antik çağlardan bugüne kadar ulaşan en çarpıcı merkezlerden biridir. SAFRANBOLU ŞEHRİ Safranbolu UNESCO tarafından 1994 tarihinde Dünya Miras Listesi'ne alınarak "Dünya Kenti" unvanını almıştır. Türk kentsel tarihinin bozulmamış bir örneği olan bu şehir, geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve anıtsal yapılarıyla bütünü sit alanı ilan edilmiş ender kentlerden biridir. TRUVA ANTİK KENTİ Çanakkale de bulunan Truva antik şehri, dünyadaki en ünlü antik kentlerden birisidir. Truva da görülen 9 katman, kesintisiz olarak 3000 yıldan fazla bir zamanı göstermekte ve Anadolu, Ege ve Balkanların buluştuğu bu benzersiz coğrafyada yerleşmiş olan uygarlıkları izlememizi sağlamaktadır. Homeros tarafından yazıldığı sanılan iki manzum destandan biri olan İlyada'da bahsi geçen Truva Savaşı'nın gerçekleştiği antik kenttir. PAMUKKALE-HİERAPOLİS TRUVA ANTİK KENTİ EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE KÜLLİYESİ Edirne nin en önemli anıtsal eseri olan Selimiye Camii ve Külliyesi, 16. yüzyılda Sultan II. Selim adına yaptırılmıştır. Teknik mükemmelliği, boyutları ve estetik değerleriyle döneminin ve sonraki zamanların en muhteşem eseri olan cami ve külliye, Osmanlı mimarlarından en önemlisi Sinan ın ustalık dönemi eseri, mimarlık sanatının en görkemli örneklerinden biri ve insanın yaratıcı dehasının bir başyapıtı olarak kabul edilmektedir. SAFRANBOLU ŞEHRİ BERGAMA ÇOK KATMANLI KÜLTÜREL PEYZAJ ALANI ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENTİ Çatalhöyük teki (Konya) içlerine çatılardan girilen birbirine bitişik evler ile sokağı olmayan yerleşim özelliği sergilemektedir. Ortadoğu ve Anadolu da diğer Neolitik alanlar bulunmuş olmasına rağmen, Çatalhöyük Neolitik Kenti, kalıntıların boyutu, yaşayan toplumun yoğunluğu, güçlü sanatsal ve kültürel gelenekler ve zaman içindeki sürekliliğin benzersiz bileşimi ile olağanüstü evrensel değer taşımaktadır. ÇATALHÖYÜK NEOLİTİK KENTİ BURSA VE CUMALIKIZIK: OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DOĞUŞU Osmanlı İmparatorluğu nun ilk başkenti olarak kurulan ve külliyelerle şekillenen Bursa nın tarih boyunca sahip olduğu önemli ticari rolü, kentteki büyük hanlar, bedesten ve çarşılarla ortaya konulmaktadır. Hanlar Bölgesi 14. yüzyıldan bu yana kent ekonomisinin kalbi olmuştur. BERGAMA ÇOK KATMANLI KÜLTÜREL PEYZAJ ALANI (İZMİR) Kale Dağı nın tepesindeki antik Pergamon yerleşimi anıtsal mimarisiyle Helenistik dönem şehir planlamacılığının en iyi örneğini temsil etmektedir. Athena Tapınağı, Trajan Tapınağı, Helenistik dönemin en dik tiyatro yapısı, kütüphane, Heroon, Zeus Sunağı, Dionysos Tapınağı, agora ve gymnasion yapıları bu planlama sisteminin ve dönem mimarisinin en seçkin örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 209

20 BÖLÜM - 5 COĞRAFYA Ülkeler Arası Etkileşim ETKiNLiK 1 Aşağıda kültürü oluşturan unsurlar verilmiştir. Bunların hangilerinin maddi unsur ya da manevi unsur olduklarını belirtiniz. (Örnek, 1 - Maddi Unsur) 1 Coğrafi Konum Maddi Unsur Manevi Unsur ETKiNLiK 2 ETKİNLİKLER Aşağıda kültürü oluşturan bazı simgeler verilmiştir. Türk kültürüne ait olmayan simgeleri işaretleyiniz. 2 Hukuk Kuralları Maddi Unsur Manevi Unsur 3 Dünya Görüşü Maddi Unsur Manevi Unsur 4 Simgeler Maddi Unsur Manevi Unsur 5 Komşu Kültürler Maddi Unsur Manevi Unsur 6 Doğal Ortam Özellikleri Maddi Unsur Manevi Unsur Palme Yayıncılık 7 İklim Özellikleri Maddi Unsur Manevi Unsur 8 Örf ve Adetler Maddi Unsur Manevi Unsur 9 Su Özellikleri Maddi Unsur Manevi Unsur 10 Ahlâk Kuralları Maddi Unsur Manevi Unsur 11 Din ve İnançlar Maddi Unsur Manevi Unsur 12 Toprak Özellikleri Maddi Unsur Manevi Unsur 13 Dil Maddi Unsur Manevi Unsur 210

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Dünya Mirası nda Türkiye

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Dünya Mirası nda Türkiye UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi ve Dünya Mirası nda Türkiye UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi nedir? İnsanoğlu tarih sahnesine çıktığından bu yana yaşadığı alanları değerli kılmış ve kültürünü gelecek

Detaylı

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE

UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE UNESCO DÜNYA MİRAS ALANLARI - TÜRKİYE İÇERİK Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme Dünya Miras Listesi Türkiye nin Dünya Miras Listesi ndeki Yeri Geçici Liste Dünya Miras Listesine

Detaylı

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI ESERLERİ

DÜNYANIN YEDİ HARİKASI ESERLERİ DÜNYANIN YEDİ HARİKASI ESERLERİ DÜNYANIN YEDİ HARİKASI İnsanoğlu çağlar boyunca, uzun süre kendinden söz ettirecek, geleceğin hayran kalacağı ve hatta tarih kitaplarında yerini alabilecek eserler vermeye

Detaylı

s12 s14 s16 s18 s20 s26 s28 s36 s38

s12 s14 s16 s18 s20 s26 s28 s36 s38 1 2 içindekiler s4 UNESCO nedir? s8 Miras nedir? s12 Dünya Mirası fikri nasıl doğdu? s14 UNESCO Dünya Miras Liste uygulaması nedir? s16 Dünya Mirası Amblemi ve PATRİMONİTO ilişkisi nedir? s18 Dünya Miraslarına

Detaylı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı

TÜRK TURİZMİ. Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı TÜRK TURİZMİ Necip Boz TOBB Turizm Meclisi Danışmanı 2 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Turizm Gelirleri ve Turist

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon.

GAMBİYA ÜLKE RAPORU. Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Afrika Koordinatörlüğü http://www.tuskon.org africa@tuskon. GAMBİYA ÜLKE RAPORU 1. Nüfus: 1.797.860 (Dünyada 149.) 2. Nüfus artış oranı: % 2,4 (Dünyada 32.) 3. Yaş yapısı: 0-14yaş: % 40 15 64 yaş: % 57 65 yaş ve üstü: % 3 4. Şehirleşme: % 58 5. En büyük şehir:

Detaylı

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir.

Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Makedonya Cumhuriyeti ; 1991 yılında Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti nin iç savaşlara girdiği dönemde bağımsızlığını ilan etmiştir. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

ALTIN MÜCEVHERAT. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ALTIN MÜCEVHERAT Türk altın mücevherat üretim geleneği çok eskilere dayanmaktadır.

Detaylı

BUNLARI BiLiYOR MUYDUNUZ

BUNLARI BiLiYOR MUYDUNUZ MİTOLOJİ'DE TANRILARIN VE TANRIÇALARIN KENTİ LETOON Fethiye - Kaş karayolunun 65 km. güneye sapılan yoldan takriben 3 km. gidildiğinde Letoon Antik Kenti'ne ulaşılır. Şair Ovidius un anlattığına göre,

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ SUNUM PLANI Hizmet Sektörünün Desteklenmesi Vizyonu Dünya da ve Türkiye de Sağlık Turizmi Film, Bilişim ve Eğitim Sektörlerine

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı. 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Eskişehir Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 10.04.2013 Anadolu Üniversitesi Küresel Turizm Sektörü Dünya daki turist sayısı 2011 yılında bir önceki yıla göre % 4,6 ve 2012

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DIŞ PİYASALARDAKİ DURUMU Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri, doğrudan hizmet ihracatını gerçekleştirmenin yanısıra, mal ve servis ihraç eden birçok sektörün yeni pazarlar bulmasına

Detaylı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı

YAZ 2015 SAYI: 305. şehir tanıtımı YAZ 2015 SAYI: 305 58 59 şehir tanıtımı Çin in fuar şehri: Guangzhou GUANGZHOU, ZİYARETÇİLERİNE HEM TİCARET HEM ZİYARET İMKANLARINI BİR ARADA SUNUYOR. BAŞAR KURTBAYRAM TUR REHBERİ şehir tanıtımı 60 61

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur.

(1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda bulunur. ÜNİTE: ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖĞRENME ALANI: Küresel Bağlantılar Kazanımlar: (1. Görsel materyalleri ve verileri kullanarak dünyada nüfus ve ekonomik faaliyetlerin dağılışının nedenleri hakkında çıkarımlarda

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır.

2004 yılında 929 milyon Dolar olan değerli maden ve mücevherat ihracatımız, %62 artışla 2008 yılı sonunda 1.5 milyar Dolara ulaşmıştır. AFRİKA ÜLKELERİNDE MÜCEVHER SEKTÖRÜ İstikrarlı ve sürekli gelişimiyle büyümeye devam eden Türk Mücevherat Sektörü, son yıllarda gösterdiği ivmeyle altın ve mücevher sektörünün dünya genelinde önde gelen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ..

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ.. İÇİNDEKİLER. ŞEKİLLER VE TABLOLAR LİSTESİ. GİRİŞ.. Birinci Bölüm TURİZME GİRİŞ 1.1. TURİZM KAVRAMI VE TANIMI 1.2. TURİZMİN ÖZELLİKLERİ 1.3. TURİSTİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor.

Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Sağlık Turizmi GENEL BİLGİ Dünyada yılda bir milyar kişi ülke değiştiriyor ve bu sayı her yıl %7 artıyor. Türkiye 2002 de 17. Sıradan 2012 de 7 sıraya yükseldi. (Fransa, ABD, Çin, İspanya, İtalya, İngiltere,

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin

Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin Türkiye nin Dünyaya Açılan Kapısı: Yeryüzü Cenneti Mersin 80 81 de taçlandırmaktadır. Nitekim Mersin Serbest Bölgesi; 9 bine yakın istihdamı ve Türkiye de faaliyet gösteren 19 Serbest Bölge içerisinde

Detaylı

türkiye talep profili 2014

türkiye talep profili 2014 1 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLERİ VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ türkiye talep profili 2014 ilk yarı Sonuçları (özet değerlendirme) 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT GECELEMELER % 10, GELİR % 6 ARTTI

Detaylı

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI

TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI TR 71 BÖLGESİ 2013 YILI İHRACAT RAPORU AHİLER KALKINMA AJANSI NİSAN 2014 İçindekiler 2013 YILI İHRACAT RAKAMLARI HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME... 3 2013 YILI TR 71 BÖLGESİ İHRACAT PERFORMANSI... 4 AKSARAY...

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISIM 1 GASTRONOMİ: KAVRAMSAL YAKLAŞIM VE TRENDLER Bölüm 1: Gastronomi Kavramı: Tanımı ve Gelişimi... 3 1.1. Gastronomi Kavramı... 5 1.2. Gastronominin Tarihsel Gelişimi... 8 1.3.

Detaylı

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve

demir ve bronz çağlarının kalıntılarına ulaşılmış, medeniyetlerin doğup yıkıldığı Mezopotamya toprakları üzerindeki Ürdün de, özellikle Roma ve İsrail - Ürdün Turu Büyük manzaraları görmek için plan yapın, ancak, sokaklarda dolaşmak ve böylesine eski ve kutsal bir yerin gündelik hayatına kendinizi kaptırmak için biraz zaman ayırın. Tarih : 12-09-2016-16-09-2016

Detaylı

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur.

Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Çekerek ırmağı üzerinde Roma dönemine ait köprüde şehrin bu adı ile ilgili kitabe bulunmaktadır. Tokat ın 68 km güneybatısında yer alan Sulusaray, Sabastopolis antik kenti üzerinde kurulmuştur. Antik Sebastopolis

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş.

SONUÇ RAPORU. CYF Fuarcılık A.Ş. SONUÇ RAPORU Bitki sektörünün dev buluşması bu yılda 28 Kasım - 01 Aralık 2013 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşti. Kıtaların buluşma noktası İstanbul da 21 farklı ülkeden gelen 286

Detaylı

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı.

Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak bulunurdu. Yönetim binası, resmî yapılar ve pazar meydanları tapınağın etrafında yer alırdı. M.Ö 2000 den itibaren Eski Yunan da ve Ege de polis adı verilen şehir devletleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan en önemlileri Atina,Sparta,Korint,Larissa ve Megara dır. Şehir devletlerinin merkezlerinde tapınak

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU

KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU KANATLI ET SEKTÖRÜ RAPORU TÜRKİYE DE ÜRETİM VE TÜKETİM Sağlıklı beslenme konusunda her geçen gün daha da duyarlı davranmaya başlayan tüketiciler kırmızı ete alternatif olarak, daha az yağlı ve daha ucuz

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale

Murat TÜRKEŞ ve Telat KOÇ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Çanakkale (*)Türkeş, M. ve Koç, T. 2007. Kazdağı Yöresi ve dağlık alan (dağ sistemi) kavramları üzerine düşünceler. Troy Çanakkale 29:18-19. KAZ DAĞI YÖRESİ VE DAĞLIK ALAN (DAĞ SİSTEMİ) KAVRAMLARI ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

Yeni Yerler keşfetmek lazım

Yeni Yerler keşfetmek lazım Yeni Yerler keşfetmek lazım Dans, Eğlence Diyorsanız! Rio Sizi Bekliyor Rio Hakkında Rio de Janeiro, Brezilya'nın 26 eyaletinden birisinin başkenti ve Brezilya'nın en büyük ikinci kentidir. Ekvatoral iklimin

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi

Nüfusu. Tarım ve Hayvancılık Sanayi. Coğrafi Konumu. Turizm Ulaşım. Yer Şekilleri. İklimi KİMLİK KARTI Başkent : Seul Yönetim biçimi: Cumhuriyet Nüfus : 50,062,000 Yüzölçüm : 99.480 km² Dili: Korece Dini : Hıristiyan, Budist,Şamanist Kişi başına düşen milli gelir: 27,978 dolar Para birimi:

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME TEKSTİL VE HAMMADDELERİ SEKTÖRÜ 2014 MART AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİ NİSAN 2014 TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN 2014 YILI MART AYI İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI

TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI TÜRKİYE NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU FUAR 3.ELECTRONIST FUARI Sektörlerindeki ürünlerin, en son teknolojik gelişmelerin, dünyadaki trendlerin ve son uygulamaların sergilendiği, 25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor?

Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? ADIYAMAN Adıyaman'ın İsmi Nereden Geliyor? Rivayete göre; Adıyaman şehrini doğu, batı ve güney yönlerinde derin vadiler çevirmiştir. Bu vadilerin yamaçları zengin meyve ağaçları ile kaplı olduğu gibi,

Detaylı

İzmir den İstanbul a akşamüstü uçağı.

İzmir den İstanbul a akşamüstü uçağı. TUR 10 - TRUVA ve GELĠBOLU (Anzaklar) Sabah erken saatlerde Isparta Kraliçesi güzel Helen ve Truva Prensi Paris zamanından kalan efsanevi Truva Atı ile ünlü Truva Antik Kenti ni ziyaret için yola çıkış.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 21 24 Nisan 2012 29. Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarı 4. İstanbul Teknik Tekstiller ve Nonwoven Fuarı 9. Uluslararası İstanbul İplik Fuarı Hazırlayan TEKNİK Fuarcılık

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

Sanat, güzeli sevmek ve ondan zevk almak duygusundan doğmuştur. Sanatlar, genel olarak iki ana sınıfta incelenebilir:

Sanat, güzeli sevmek ve ondan zevk almak duygusundan doğmuştur. Sanatlar, genel olarak iki ana sınıfta incelenebilir: TURİZM ve SANAT Sanat; düşünülen bir şeyi meydana getirmek özelliğindeki bilgilerin uygulanmasına ve o işi meydana getirmek için bilgi ve zekânın kullanılmasına denir. Sanat, güzeli sevmek ve ondan zevk

Detaylı

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar

MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar MERAKLI KİTAPLAR Kavramlar Bu kitabın sahibi:... Tüm zamanların insanları, bütün dünyada, her zaman içinde yaşadıkları ve barındıkları bir yaşam alanına, bir eve ihtiyaç duymuşlardır. Öncelikle, mimari,

Detaylı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı

Neden Malatya ya yatırım yapmalı Neden Malatya ya yatırım yapmalı 11 2011 Temel Bilgiler Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, merkez nüfusu 500 bin civarında,

Detaylı

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI

YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YERYÜZÜNDE YAŞAM ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI YUNAN ANADOLU MEZAPOTAMYA İRAN MISIR HİNT ANADOLU VE MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI GENEL ÖZELLİKLERİ: 1- Genellikle iklim

Detaylı

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları

Serbest zaman etkinlikleri. Alternatif serbest zaman etkinlikleri. Alternatif Sporlar. Alternatif Turizm... Ekstrem sporlar Yaşam tarzı sporları Serbest zaman etkinlikleri Alternatif serbest zaman etkinlikleri 1 2 Alternatif Sporlar Geleneksel sporlardan farklı olma, onları farklılaştırma Futbol, basketbol, voleybol. Geleneksel sporlara meydan

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69.

Kalem İşleri 60. Ağaç İşleri 61. Hünkar Kasrı 65. Medrese (Darülhadis Medresesi) 66. Sıbyan Mektebi 67. Sultan I. Ahmet Türbesi 69. İÇİNDEKİLER TARİHÇE 5 SULTANAHMET CAMİ YAPI TOPLULUĞU 8 SULTAN I. AHMET 12 SULTAN I. AHMET İN CAMİYİ YAPTIRMAYA KARAR VERMESİ 15 SEDEFKAR MEHMET AĞA 20 SULTANAHMET CAMİİ NİN YAPILMAYA BAŞLANMASI 24 SULTANAHMET

Detaylı

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR

ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR ÜLKELER NEDEN FARKLI GELİŞMİŞLERDİR Ülkelerin Gelişmişliğini Belirleyen Faktörler Coğrafya Öğretmeni Gelişmeyi tek bir ölçütle ifade etmek, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarındaki farklılık

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 9 12 Ocak 2013 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMA KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

HALI SANAYİ. Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ Hazırlayan Tuğrul SOMUNCUOĞLU 2010 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi HALI SANAYİ ÜRÜNÜN TANIMI Armonize Sistem sınıflandırmasına göre halılar 4 ana

Detaylı

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ

NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 1 NÜFUSUN GELİŞİMİ, DAĞILIŞI VE NİTELİKLERİ 2 NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR? DÜNYA NÜFUSUNUN TARİHSEL ARTIŞI VE DEĞİŞİMİ DÜNYA NÜFUSU

Detaylı

Kaynak : CIA World Factbook

Kaynak : CIA World Factbook Türk Plastik ve Mamulleri, Ambalaj Sektörü ve Plastik İşleme Makine Üreticileri İçin SIRBİSTAN Pazarının Değerlendirmesi GENEL BİLGİLER : Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV EIU tahminine göre Sırbistan

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ)

2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) 2012/4 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜ) DÜNYADA HİZMET TİCARETİ SAĞLIK TURİZMİ Dünya ticaret hacmi yaklaşık 100 milyar ABD Doları Her yıl

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER

21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER 21. YÜZYILDA TEMEL RİSKLER KÜRESEL EKONOMİYİ ROTASINDAN ÇIKARABİLECEK 10 BÜYÜK TEHLİKE DÜNYA EKONOMİSİ VE ABD EKONOMİSİNDE OLASI MAKRO DENGESİZLİKLER (BÜTÇE VE CARİ İ LEMLER AÇIĞI) (TWIN TOWERS) İSTİKRARSIZ

Detaylı

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz

Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün, Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Alternatif Turizm 1.Hafta Öğr. Gör. Özer Yılmaz Turistik Ürün; turistin seyahati boyunca yararlandığı konaklama, yeme-içme, ulaştırma, eğlence ve diğer birçok

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi

TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi. Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi TR33 Bölgesi nin Üretim Yapısının ve Düzeyinin Tespiti ve Analizi Ek 5: Uluslararası Koşulların Analizi Sektörün genel özellikleri Kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı Ürünler dünyada ortalama

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ 2023 VE MALATYA İLİ TURİZMİ Dr. ADNAN ASLAN 27 MART 2013 ANKARA KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM ve İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇERİK 1.Dünyada ve Türkiye de Turizm 2. Türkiye

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ

TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ TUR 1 - ĠSTANBUL KLASĠKLERĠ Yarım Gün Yemeksiz Sabah Turu Bizans ve Osmanlı İmparatorlukları nın yönetildiği, Tarihi Yarımada nın kalbi olan Sultanahmet Meydanı. İmparator Justinian tarafından 6. yüzyılda

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ

ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ĠSVĠÇRE DE DĠL EĞĠTĠMĠ ALMANCA VE FRANSIZCA DĠL KURSLARI Avrupa'nın bir çok farklı dil konuşulan ülkesi Ġsviçre'de Almanca veya Fransızca dillerinden bir tanesini öğrenmeniz mümkündür. Kış sporlarının

Detaylı

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Deri ve deri ürünleri imalatı sanayi başta eti için kesilen hayvanlardan elde edilen ham deriler olmak üzere her türlü hayvanın derileri ve kürklerinin imalatı ile bu

Detaylı

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir;

SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE. Dünyada sağlık turizminin gelişmesine sebep olan faktörler şu şekilde sıralanabilir; Yrd. Doç Dr. Gonca Güzel Şahin SAĞLIK TURİZMİNİN YENİ YILDIZI; TÜRKİYE Sağlık Turizmi; insanların tedavi olmak amacıyla yaşadıkları ülkeden, kaliteli ve görece daha ucuz hizmet alabilecekleri başka ülkelere

Detaylı

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU

2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU 2015 OCAK DIŞ TİCARET RAPORU ATSO DIŞ TİCARET SERVİSİ *Tablo ve listeler TİM ve TUİK istatistikleri ihracat ve ithalat verilerine göre ATSO- Dış Ticaret Servisi tarafından derlenmiştir. 2015 OCAK / TÜRKİYE

Detaylı

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.

Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight. BASIN BÜLTENİ Tarih: 13 Temmuz 2012 Daha fazla bilgi için Nurgül Usta Genel Md. Yardımcısı Tel: 0212 349 48 50 E mail:nurgul.usta@dorinsight.com Hitay Yatırım Holding firmalarından Türkiye nin en büyük

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ

GIDA İŞLEME MAKİNELERİ GIDA İŞLEME MAKİNELERİ 1. SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 8417.20 Ekmek, pasta, bisküvi fırınları (elektriksiz) 8419.31 Tarım ürünleri için kurutucular 8419.89 Pastörize, kondanse etme vb. işler için

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ

TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Ülke TÜRKİYE DEKİ YABANCI ÜLKE TEMSİLCİLİKLERİ Temsilcilik Türü Şehir Telefon Faks e-posta A.B.D. Başkonsolosluk Adana (0322) 346 62 62 (0322) 346 79 16 A.B.D. Büyükelçilik Ankara 455 55 55 467 00 19 A.B.D.

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. SAĞLIK TURİZMİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER II. DESTEKLEMELERDE TEMEL HUSUSLAR III.

Detaylı