Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu"

Transkript

1

2 Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

3 Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için büyük risk olan bir yaz mevsimine daha girmiş bulunmaktayız. Orman yangınlarıyla mücadele için her bölgemizde yangın söndürme ekiplerimizle, araç ve gereçlerimizle, havadan söndürme araçlarıyla günün 24 saati tetikte beklemekteyiz. Vatandaşlarımızdan en büyük beklentimiz daha duyarlı davranmaları Zira orman yangınlarının çok büyük bölümünün insanlarımızın tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu meydana geldiği, çıkan orman yangınlarının % 97 sinin insan kaynaklı olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizin en önemli kaynaklarından olan ormanlarımızın korunması ve mevcut orman alanlarımızın artırılması konusunda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. En büyük temennimiz ormanlarımızda hiç yangın çıkmaması Ancak bununla birlikte erken uyarı sistemlerimiz ve modern ekipmanlar sayesinde çıkabilecek yangınlara erken müdahale edilerek daha büyük kayıpların önüne geçmek için tüm personelimizle canla başla çalışacağımızın da bilinmesini isterim. Bütün gayretimiz daha temiz, daha yaşanabilir bir TÜRKİYE için Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA Müsteşar T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA (Müsteşar) Yayın Koordinatörü Mustafa ARI Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Yazı İşleri Müdürü Aycan SARGIN Haber Müdürü Sinan DELİDUMAN Redaksiyon Semih ŞEYDA İ. Ethem AVŞAR T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Hazırlanmıştır. Grafik Tasarım - Baskı Başak Matbaacılık Anadolu Bulvarı Meka Plaza No:5/15 Gimat ANKARA T: (0312) F: (0312) Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. No:14/E Kat:3 Beştepe - ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Baskı Tarihi: ISSN: Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazı sahiplerine aittir.

4 içindekiler Ba bakan Erdo an Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu 5 Haziran Dünya Çevre Günü 22 May s Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü Biyolojik Çe itlilik Su Forumunun Ard ndan Uygulamal Çevre E itiminin Ard ndan Orman Te kilat 170 Ya nda Orman Yang nlar na Dikkat Çevre ve Orman Bakanl Çal malar

5 Bakanlar Toplant s Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Kamu Görevlileri Etik Davran lkeleri ve Uygulamadaki Durumu Nene Hatun Türkiye ile Avusturalya Aras ndaki Mutabakat Zapt Evde Hayvan Beslemek Gaziantep Do a Koruma Derne i Life Hawaman Projesi Çevreden... Bulmaca

6 Kayseri K ranard Kent Orman nda düzenlenen Dünya Çevre Günü Festivali ne i tirak eden Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, burada yapt konu mada, çevre kirlili ine dikkati çekti. Bugün art k tüm dünyada çevre ve iklim konusunda ciddi tehditlerin e i inde bulunuldu unu söyleyen Erdo an, Çevre konusunda eskiye dayanan hassasiyetlerimizi hat rlatmam z, hat rlatmakla kalmay p unuttu umuz bu vas flar m z yeniden hayata geçirmemiz art k kaç n lmaz bir hal ald diye konu tu. Kayseri Büyük ehir Belediyesi nin giri- imleriyle Türkiye nin ilk özel at k sterilizasyon tesisinin Kayseri ye kuruldu unu ifade eden Erdo- an, Bütün mesele bu i e inanmak. Türkiye nin ilk özel t bbi at k sterilizasyon tesisinin aç l n ve lisans verme i ini de burada gerçekle tiriyoruz. Gayretlerimizin asla bo a ç kmayaca na, ç l klar m z n yank bulaca na inan yorum diye konu tu. 4 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

7 Ba bakan Erdo an, K z lderililere ait Son a aç kesildi inde, son nehir kirlendi inde ve son bal k öldü ünde o zaman paran n yenmedi ini anlayacaks n z atasözünü hat rlatarak, buna yürekten kat ld n, çevreyi koruyarak sanayile menin mümkün oldu unu vurgulad. Çevre ve Orman Bakanl n n daha önce ayr oldu unu, bu bakanl klar kendilerinin birle tirdi ini söyleyen Erdo an, Ormans z çevre, çevresiz orman olmaz diye konu tu. Çevre ve Orman Bakan Ero lu Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu da burada yapt konu mada, Esasen çevreci olmak lafla olmuyor. Çevreci olmak icraatla oluyor dedi. Ba bakan Erdo an n talimat yla geçen y l Milli A açland rma Seferberli i ba latt klar n söyleyen Ero lu, unlar kaydetti: Seferberli i ba latt m zda, hedefimiz 1 y lda 420 bin hektarl k alan a açland rmakt. Ancak biz hedefimizi de a arak 463 bin hektarl k alan a açland rarak bu çal may tamamlad k. Çevre için 2003 ten bu yana çok eyler yap ld. Öncelikle, hava kirlili i ölçüm istasyonlar n n say s n art rd k ve ülke geneline yayd k. Daha sonra ülkemizin denizlerini temizledik ve denizlerimizin temiz oldu unu gösteren Mavi Bayrak uygulamas n ba latt k. u an mavi bayrakl 300 noktam z oldu. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an n, stanbul a Belediye Ba kan seçildi i zaman, baz gazetelerin promosyon olarak gaz maskesi da tt n, ancak yap lan çal malarla, stanbul un dünyan n say l temiz ehirlerinden birisi haline geldi ini kaydeden Ero lu, AK Parti iktidar döneminde ba lat lan çevre hareketleri sonucu, Türkiye nin her taraf ye ile boyand diye konu tu. Bir Milyon Fidan Kampanyas Konu malar n ard ndan, Ba bakan Erdo an video konferans sistemiyle Denizli, Erzurum Kocaeli, Malatya ve Samsun illerine ba lanarak 1 milyon kad n, bir milyon fidan kampanyas n ba latt. Erdo an, K ranard Kent Orman nda fidan dikti. 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 5

8 ÇEVRE VE ORMAN BAKANI PROF. DR. VEYSEL ERO LU, YAYINLADI I MESAJLA DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NÜ KUTLADI Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel ERO - LU, mesaj yay nlayarak Dünya Çevre Günü nü kutlad. Bakan Ero lu nun mesaj öyle; Çevre; insan ve tabiat varl klar n n birbirleriyle etkile im içinde bulundu u bir sistemdir. H zl nüfus art ve sanayile me, çevrenin kirlenmesini gün geçtikçe artt rmaktad r. Bu sebeple çevre ve çevre meseleleri h zla de i en dünyan n ana gündem ba l klar ndan birini olu turmaktad r. Çevrenin korunmas, geli tirilmesi ve iyile tirilmesi konular nda gösterilen çabalar n gayesi, insanlar n daha sa l kl ve güvenli bir çevrede ya amalar n n sa lanmas d r. Çevre, bir kurum ya da kurulu un de il bütün insanl n sorumlu oldu u ya am alan d r. Gelecek nesillere iyi bir çevre b rakmak için; kirlenmelerin önlenmesi, tabiat n korunarak tahribat n n engellenmesi, ye il alanlar n korunmas ve art r lmas ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Çevre ve Orman Bakanl olarak çevreyi; havas, suyu ve topra yla bir bütün olarak ele al yoruz ve çal malar m z bu bütünlük içerisinde uyumlu olarak yürütüyoruz. Maksad m z; daha ye il, daha güzel, daha temiz ve daha ya anabilir bir Türkiye hedefini gerçekle tirmektir. Bu hedefe ula mak için var gücümüzle çal yoruz. Küçük eyler, Dünyay yeniler Çevre için yapaca n z her faaliyet, gelecek nesillerin daha güzel bir ortamda ya ayaca bir dünya in a edecektir. 6 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

9 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 7

10 5 Haziran Çevre ile ilgili uluslararas politikalar n dönüm noktas olarak kabul edilen 5 Haziran 1972 tarihinde gerçekle en Stockholm Konferans 113 ülkenin çevre konusunda yayg n bir platform olu turmas n n yan nda sorunlara evrensel düzeyde sahip ç k lmas aç s ndan da son derece önemli olmu ve bu konferans sonucunda yay nlanan deklerasyonla 5 Haziran tarihi, Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmi tir. 34 y l önce bugün ilan edilen dünya çevre günü, ülkemizde ve dünyada çevre korumac l n n ve bilinçli bir kat l m n sa lanmas amac yla, küresel bilinçlendirme günü olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, 5 Haziran 2009 tarihinde Dünya Çevre Günü münasebetiyle stanbul Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen merasim, çözüm önerileri ve Türkiye de çevre konusunda yap lan çal malar n anlat ld - video gösterimiyle ba lad. Daha sonra merasim, s ras yla Çevre ve Orman Bakanl Müste ar Prof.Dr. Hasan Zuhuri SARIKA n n konu malar, stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan Kadir Topba n ve Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu nun konu malar yla devam etti. Bakan Ero lu konu mas nda: Gelecek nesillere daha iyi bir çevre b rak lmas için herkesin kendisini Haber - Foto raf: Kemal Tar k UYGUR muhasebeden geçirmesi gerekti ini anlatt. Türkiye nin son 15 y lda hava, su, toprak kirlili i ve erozyonla mücadelede çok iyi noktaya geldi inin alt n çizdi. Konu malar n ard ndan ödül merasimine geçildi, En Çevreci Televizyon Program, en Çevreci lk ö retim Oku- 8 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

11 lu, En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi, ve En Çevreci Belediye dallar nda ödüller da t ld. Bu kapsamda; Medya Alan nda Çevre Berat Ödülü ne lay k görülen HaberTürk Gazetesi Genel Yay n Yönetmen Yard mc s Do an Satm ve Türkiye Gazetesi Çevre Koordinatörü Sinema Sanatç s Ediz Hun a ödülünü Bakan Ero lu verdi. Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan ülke genelinde lkö retim okullar aras nda Uygulamal Çevre E itimi Projesi çal malar sürdürülmektedir. Proje kapsam nda okullar m z; gerçekle tirdikleri sosyal faaliyetler, çevre gezileri, at klar ve geri kazan m, haz rlanan çevre kö eleri, a açland rma ve ye illendirme çal malar, su ve enerji tasarrufu ile velilerin projeye yapt klar katk lar göz önünde bulundurularak yap lan de erlendirme sonunda dereceye giren okullar belirlenmi tir. Bu çerçevede; En Çevreci lkö retim okullar kategorisinde birinci olan Ayd n Çapahasan lkö retim Okulu, ikinci olan Afyonkarahisar Ayazini lkö retim Okulu ve üçüncü olan Burdur Suna Uzal lkö retim Okulu nun ödüllerini stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan Kadir Topba takdim etti. Çevrenin korunmas, çevre kirlili inin önlenmesi ve çevre bilincinin artt r lmas için ülke genelinde çevre konusunda organize sanayi bölgelerini te vik etmek amac yla Türkiye nin En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi yar mas düzenlenmi tir. Yar ma kapsam nda, Organize Sanayi Bölgesi dosyalar Bakanl m za gönderilmi olup, Bakanl m z n ilgili teknik birimlerinden uzmanlar ve OSBÜK yetkililerinden olu- an juri taraf ndan dosyalar üzerine yap lan de erlendirme ve yerinde inceleme sonucunda dört Organize Sanayi Bölgesi ödüle hak kazanm t r. Bu çerçevede En Çevreci Organize Sanayi Bölgeleri kategorisinde Eski ehir Organize Sanayi Bölgesi birinci oldu. Kocaeli Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Demirta Organize Sanayi Bölgesi ikincili i payla rken, Kocaeli Taysad Organize Sanayi 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 9

12 Bölgesi de üçüncü oldu. Ödüllerini stanbul Vali Yard mc s Mehmet Fahri CAN verdi. Çevrenin korunmas, çevre kirlili inin önlenmesi ve çevre bilincinin artt r lmas için ülke genelinde çevre konusunda belediyelerimizi te vik etmek amac yla, Türkiye nin En Çevreci Belediyesi yar mas düzenlenmi tir. Yar ma kapsam nda her ilde yap lan de erlendirmeler sonucunda seçilen birincilere ait dosyalar Bakanl m za gönderilmi olup, Bakanl m z n ilgili teknik birimlerinden uzmanlardan olu turulan jüri taraf ndan yap lan de erlendirme sonucunda dört belediye finale kalm, yap lan yerinde inceleme sonucunda dört belediye ödüle hak kazanm t r. Bu çerçevede En Çevreci Belediyeler kategorisinde; Denizli Belediyesi birinci, Yozgat Belediyesi ikinci olurken, Alanya ve Didim Belediyeleri üçüncülü ü payla t lar. Ödüllerini Çevre ve Orman Bakan Prof.Dr. Veysel ERO LU takdim etti. Ödül töreninin ard ndan Çevre ve Orman Bakanl, Petrol Sanayi Derne i, Türk Eczac lar Birli i, Ta nabilir Pil Üreticileri ve thalatç lar Derne i ve Lastik Sanayicileri Derne i aras nda At klar n Kayna nda Ayr Toplanmas (AKAT) Platformu ile protokol imzaland. Protokol, Türkiye genelinde bütün at klar n çevreye ve insana olas zararlar n yok etmeyi ve at klar de erlendirme yoluyla ekonomiye ve tabiata yararl olacak ekilde geri kazanmay ve geri dönü ümü sa lamay amaçl yor. Merasimin son bulmas ndan sonra Bakan Ero lu ve davetliler, eski Galata Köprüsü ndeki çevre konulu serginin aç l na i tirak etti. 10 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

13 22 May s Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü Dünya Biyoçe itlilik Günü Biyolojik Çe itlilik ve stilac Yabanc Türler Temas yla KUTLANDI Çevre ve Orman Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü Biyolojik çe itlilik, canl lar n farkl l n ve de i kenli ini, içinde bulunduklar karma- k ekolojik yap larla, birbirleriyle ve çevreleriyle kar l kl etkile imlerini ifade etmektedir. nsanlar n ba ta g da olmak üzere temel ihtiyaçlar n kar lamas nda vazgeçilmez bir yeri olan canl kaynaklar n temeli biyolojik çe itliliktir. Di er bir deyi le biyolojik çe itlilik bir ülkenin biyolojik zenginli idir. Dünyan n giderek azalan canl kaynaklar ve giderek kirlenen toprak ve su kaynaklar dikkate al nd nda, ülkelerin sahip oldu u biyolojik çe itlilik, stratejik bir güç durumuna gelmektedir. Dünyada biyolojik çe itlilik kuzeyden güneye ve bat dan do uya do ru art gösterir. Ülkemiz ise, kuzey ile güney, bat ile do u aras ndaki geçi noktas olarak, üç fark biyoco rafik alan birle tiren ve geçi formlar ile birlikte, Avrupa-Sibirya, ran-turan ve Akdeniz olmak üzere üç biyoco rafik alan kapsayan bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye hem tür, hem genetik hem de ekosistem seviyelerinde yüksek bir çe itlili e sahiptir. Birle mi Milletlere üye ülkeler taraf ndan, dünyan n kar kar ya oldu u çevresel sorunlarla ba edebilmek için uluslar aras seviyede i birli i sa lanmas gerekti i kabul edilmi ve 1992 y l nda Rio da düzenlenen Dünya Zirvesinde iklim de i ikli i, çölle me ve biyolojik çe itlili i konu alan üç temel çevre sözle mesi imzaya aç lm t r. Bu üç sözle meden biriside Biyolojik Çe itlilik Sözle mesidir. Ülkemiz Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi ni, imzaya aç ld 5 Haziran 1992 tarihinde imzalam t r. Sözle me, TBMM taraf ndan 29 A ustos 1996 tarihinde 4177 say l Kanun ile onaylanm ve onay belgesinin Birle mi Miletlere tevdisi akabinde14 May s 1997 tarihinde yürürlü e girmi tir. Sözle meye bu güne kadar 191 ülke taraf olmu tur. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi nin üç temel amac n ; Biyolojik çe itlili in korunmas Biyolojik kaynaklar n sürdürülebilir kullan m 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 11

14 Genetik kaynaklar n kullan m ndan kaynaklanan faydalar n adil ve hakkaniyete uygun payla m olu turmaktad r. Biyolojik çe itlili i en geni muhteviyatta ele alan BM Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi nin metninin kabul edildi i 22 May s tarihi BM taraf ndan Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü olarak ilan edilmi tir. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi Sekreteryas taraf ndan her y l Dünya Biyolojik Çe itlilik Gününde ele al nacak bir konu belirlenmektedir y l için Dünya Biyolojik Çe itlilik Gününün konusu biyolojik çe itlilik ve istilac yabanc türler olarak kabul edilmi tir. stilac yabanc türler, belli bir ekosistemde do al olarak bulunmayan ancak sonradan o ekosisteme sokulmu ve a r düzeyde yay larak o ekosistemdeki do al türlerin ya ama alanlar n daraltarak azalmalar na, bazen de yok olmalar na neden olan türlerdir. Sözle me kapsam nda biyolojik çe itlili in yabanc türler nedeniyle tehlikeye girmesini önlemek amac yla yabanc türlerin do al ekosistemlere yerle tirilmeden önce tâbi tutulmas gereken de erlendirmeleri ve daha önceden ekosistemlere bir ekilde girmi olan istilac yabanc türlerin kontrol alt na al nmas na yönelik tedbirleri içeren bir rehber onaylanm t r. 22 May s Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler ülkemizde ve tüm dünyada biyolojik çe itlili in önemi hakk nda toplumsal bilincin güçlenmesine katk sa layacakt r. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi Rio da imzaya aç ld tarihte Türkiye Cumhuriyeti ad na zaman n Ba bakan taraf ndan imzalanm, TBMM de onay süreci tamamlanarak 27 Aral k 1996 tarihinde Resmi Gazetede yay nlanarak, 14 May s 1997 tarihinde yürürlülü e girmi tir. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesinin amac ; Biyolojik çe itlili in korunmas, biyolojik kaynaklar n sürdürülebilir kullan m ile genetik kaynaklar n kullan m ndan do an faydalar n e it ve adil payla m n n sa lanmas d r. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi, dünyada ilk kez biyolojik çe itlili i tüm yönleriyle bu kadar kapsaml olarak irdeleyen ve genetik kaynaklar uluslararas bir antla mada ba lay c yükümlülüklerle kapsayan ve biyolojik çe itlili i insano lunun ortak endi esi olarak ele alan bir sözle medir. 12 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

15 Biyolojik Çe itlilik Sözle mesinde biyolojik çe itlili i üç katagoride ele almaktad r; türlerin sahip oldu u genetik çe itlilik, tür çe itlili i ve ekosistem çe itlili i. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi ülkelelere kendi s n rlar içindeki biyolojik çe itlilik de erlerini ve do al kaynaklar n belirleme, koruma ve sürdürülebilir bir ekilde kullanma sorumlulu unu vermektedir. Birle mi Milletler Genel Kurulu, Sözle menin dünyada yürürlülü e girme tarihi olan 29 Aral k gününü Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü olarak kabul etmi tir. Ancak tüm ülkelerde 29 Aral k günü y l sonu olmas nedeniyle etkinlik yap lamamas üzerine Sözle me Sekreteryas, Sözle me metninin kabul günü olan 22 May s gününü Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü olarak kabul edilmi tir. Bugünde; Biyolojik Çe itlilik Sözle mesinin taraf ülkelerce uygulanmas, kar la lan sorunlar n tesbiti, ortak çözümlerin bulunmas, dünyada h zla azalan biyolojik çe itlili in korunmas, geli tirilmesi ve sürdürülebilir kullan m n n sa lanmas yönünde dikkatleri bir daha çekmektir. nsanlar n ba ta g da olmak üzere temel ihtiyaçlar n kar lamas nda vazgeçilmez bir yeri olan canl kaynaklar n temeli biyolojik çe itliliktir. T pta kullan lan ilaçlar n yar s n n kökenini yabani bitki ve hayvanlar olu turmaktad r. Üretimi yap lan tüm tar m çe- itlerinin, yani kültüre al nm bitki ve hayvan türlerinin temeli do ada bulunan yabani akrabalar na dayan r. G da ve tar m için önem ta yan ve giderek azalan canl kaynaklar, bugün bir ülkenin sahip olabilece i önemli avantajlar aras nda say lmaktad r. Dünyan n tar m yap labilecek nitelikteki alanlar ve su kaynaklar h zla kirlenmekte ve yok olmaktad r. Bilim adamlar yak n gelecekte insanlar n ciddi bir g da ve su sorunu ile kar kar ya kalaca görü ündedir. Bu geli meler nda, ülkelerin sahip oldu u biyolojik çe itlilik, özellikle genetik kaynaklar anlam nda büyük bir güç durumuna gelmektedir. Dünya n n her yerinde biyolojik çe itlili i azaltan veya onu olumsuz yönde etkileyen nedenlerin hemen hepsinde do rudan veya dolayl olarak insan faktörünün etkili oldu u görülür. Biyolojik zenginli i azaltan nedenlerin kökeni ne olursa olsun; onu korumak, yönetmek ve sürdürülebilir ekilde kullanmak yine biz insanlar n sorumlulu udur. Ülkemiz insanlar n g da güvenli i için ya- amsal kaynaklar n sahibi bir ülke olarak dünyan n ansl ülkelerinden birisidir ve bu önemli zenginli i gelecek nesillerin refah için ak lc bir ekilde koruma ve kullanma sorumlulu unu ta maktad r. Bu ola anüstü ekosistem ve habitat çe itlili i beraberinde önemli bir tür çe itlili ini getirmi tir. 22 May s Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler ülkemizde ve tüm dünyada biyolojik çe itlili in önemi hakk nda toplumsal bilincin güçlenmesine katk sa layacakt r. nsanlar n ba ta g da olmak üzere temel ihtiyaçlar n kar lamas nda vazgeçilmez bir yeri olan canl kaynaklar n temeli biyolojik çe itliliktir. 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 13

16 Biyolojik Çe itlilik ve Do al Kaynak Yönetimi Projesi nin Ard ndan... Osman ÖZTÜRK Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yard mc s Erdo an ERTÜRK Biyolojik Çe itlilik ve Do al Kaynak Yönetimi Projesi Koordinatörü V. Dünya üzerindeki ilk resmî korunan alan çal malar Amerika Birle ik Devletleri taraf ndan gerçekle tirilmi ve sahip oldu- u do al güzellikler ve yaban hayat nedeniyle 1872 y l nda Yellowstone Milli Park ilan edilmi tir.1933 y l nda Londra da imzalan Baz Bölgelerdeki ve Özellikle Afrika daki Do al Flora ve Fauna n n Korunmas Sözle mesi ile milli parklar, tabiat rezervleri ve di er rezervlerin olu turulmas na karar verilmi ve ilk biyolojik çe itlilik koruma çal malar ba lat lm t r. Daha sonraki y llarda bu konularda birçok uluslar aras sözle meler yap lm t r. Özellikle biyolojik çe itlilik üzerine odaklanan en önemli sözle meler; 1971 tarihli Özellikle Su Ku lar Ya ama Ortam olan Uluslararas Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakk nda Sözle me (Ramsar Sözle mesi), 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Do al Miras n n Korunmas Sözle mesi (Dünya Miras Sözle mesi), 1975 tarihli Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararas Ticaretine li kin Sözle me (CITES Sözle mesi),1983 tarihli Yaban Hayvanlar n Göçmen Türlerinin Korunmas na li kin Sözle me (Bonn Sözle mesi) ve 1992 tarihli Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi (Rio Sözle mesi) dir. Rio Sözle mesini 1996 y l nda onaylayan Türkiye, sahip oldu u biyolojik çe itlili in önemini kavram ve son yar m as rda artan nüfusun bask s yla giderek a rla an ve ülkedeki ekosistemlerin ve do al kaynaklar n sürdürülebilir olmayan bir ekilde kullan lmas na neden olan tehditlerin fark na varm t r. Söz konusu bu tehditlerin belirlenerek ortadan kald r lmas veya azalt lmas na yönelik birçok çal ma gerçekle tiren Çevre ve Orman Bakanl, Küresel Çevre Fonu ndan (GEF) sa lad finansal destek ile biyolojik çe itlili in korunmas na yönelik ulusal düzeyde bir güçlendirme çal mas yapmak, Korunan alanlar n etkili ve sektörler aras bir yakla mla yönetimini sa lamak amac yla modeller geli tirmek ve bu çal malar ülke düzeyine yayg nla t rmak üzere Biyolojik Çe itlilik ve Do al Kaynak Yönetimi Projesi ni ba latm t r. 12 Temmuz 2000 tarihinde Hazine Müste arl ve Dünya Bankas aras nda imzalanan Hibe Anla mas uyar nca yürürlü e giren ve Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü- 14 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

17 ü taraf ndan yürütülen söz konusu proje kapsam nda a a daki ç kt lar elde edilmi tir: -Taslak Biyolojik Çe itlilik ve Do a Koruma Yasas -Ulusal Biyolojik Çe itlilik zleme Veri Taban (www.nuhungemisi.gov.tr) -Camili Sultan Sazl, Köprülü Kanyon ve neada için Korunan Alan Yönetim Planlar (Camili Bölgesi 2005 y l nda UNESCO taraf ndan Biyosfer Rezerv olarak ilan edilmi tir.) - Camili Biyosfer Rezervi, Sultan Sazl ve neada Longoz Ormanlar Milli Park dare ve Ziyaretçi Merkezleri ve Di er Alt Yap Tesisleri -Ege ve Marmara Bölgelerinde Bo luk Analizi Çal malar -Biyolojik Çe itlili i çeren Orman Amenajman Yönetmeli i -Orman Amenajman Plan Yap m Revize Teknik artnamesi - neada Bölgesi ( Bulan kdere ve neada Orman letme eflikleri) ve Camili Bölgesi Biyolojik Çe itlilik çeren Orman Amenajman Planlar -Biyolojik Çe itlik Ulusal Bilinçlendirme Stratejisi ve Eylem Plan -Sivil Toplum Kurulu lar Kapasite Art rma ve Strateji ve Eylem Plan -Proje Sahalar ve Çevresinde Ya ayan Yöre Halk Taraf ndan Gerçekle tirilen Küçük Hibe Projeleri Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü nün koordinasyonunda Orman Genel Müdürlü ü, Kültür ve Turizm Bakanl ile beraber 2000 y l ndan beri devam eden ve 2006 y l sonunda bitirilmesi planlanan proje, neada, Camili ve Sultan Sazl proje bölgelerinde yap lmas planlanan idare ve ziyaretçi merkezi in aatlar n n uzamas ndan dolay, 30 Eylül 2008 tarihinde tamamlanm t r. ÇIKARILAN DERSLER Ülkemizin biyolojik çe itlili ine ait her türlü verinin (flora, fauna, habitatlar, ekosistemler vs.) kay t alt na al nmas, biyolojik çe itlili e etki eden tehditlerin belirlenmesi ve biyolojik çe itlili in izlenmesi amac yla Bakanl m z bünyesinde Ulusal Biyolojik Çe itlilik zleme Veri Taban kurulmu tur. Proje uygulamalar sonunda yukar da belirtilen ç kt lara ula lmas sürecinde baz dersler ç kar lm t r. Bunlardan birisi, yöre halk n n korunan alan planlamas ve yönetimi konusunda kat l m n n sa lanmas olmu tur. Herne kadar dört proje sahas için haz rlanan yönetim planlar tüm ilgi gruplar n n kat l m ile meydana getirilmi ve tüm bu gruplara yönetimde söz sahibi olma hakk tan nmas dü ünülmü olsa da ülkemizdeki yasal mevzuat n bu tür bir yönetim yap s na müsaade etmemesinden dolay halk n kat l m n n oldu u bir yönetim modeli maalesef tesis edilememi tir. u bir gerçek ki; ekosistemlerin, habitatlar n ve türlerin korunmas ve sürdürülebilir yönetimi bu de erlerin çevresinde ya ayan yöre halk n n ve sivil toplum kurulu lar n n katk s ve deste i olmadan gerçekle emez. Söz konusu yöre halk ve sivil toplum kurulu lar, sosyal ve ekonomik aç dan güçlendirilmedikçe ve çevre konusunda bilinçlendirilmedikçe do a koruma konusunda ba ar ya ula lmas uzak bir ihtimaldir. Proje kapsam nda yerel düzeyde gerçekle tirilen e itim ve bilinçlendirme çal malar n n yan s ra do al kaynaklara olan bask y azaltmak amac yla yöre halk ve sivil 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 15

18 toplum kurulu lar na yönelik olarak haz rlanan Küçük Hibe Programlar ba ar l bir ekilde yürütülmü ve kurumumuz ile yöre halk aras nda bir güven köprüsü kurulmu tur. GELECEK ADIMLAR ster ülkenin mali kaynaklar kullan larak isterse d kaynak destekli olarak yürütülsün bütün projelerin ana amac ba ar l ç kt lar n ülke geneline yayg nla t r lmas ve ç kar lan derslerin iyice yorumlanarak gerekli tedbirlerin al nmas olmal d r. Proje ile Türkiye de ilk defa korunan alanlarda, ilgi gruplar n n aktif kat l m ile bir yönetim planlamas süreci ba lat lm t r. Bu sürecin di er korunan alanlarda uygulanmas için gerekli çal malar Genel Müdürlü ümüze ba l Milli Parklar Dairesi Ba kanl taraf ndan yap lmakta ve buna ili kin artnameler ve i tan mlar haz rlanmaktad r. Bu tür planlama yakla m nda önemli olan husus, ilgi gruplar n planlaman n ba lang c ndan sonuna kadar sürece dahil etmektir. Günümüzdeki kat l mc l k süreçleri çok farkl düzeylerde olmaktad r. Örne in talya da baz korunan alanlar n yönetimi sivil toplum kurulu lar na veya özel sektöre devredilebilmektedir. Ülkemizde ise böyle bir yönetim modeli yasal mevzuattan kaynaklanan nedenlerle mümkün olamamaktad r. Korunan alanlar n ve dolay s yla biyolojik çe itlili in etkin ve verimli bir ekilde yönetimi için yöre halk n n sürece kat lmas mutlaka gereklidir. Ülkemizin biyolojik çe itlili ine ait her türlü verinin (flora, fauna, habitatlar, ekosistemler vs.) kay t alt na al nmas, biyolojik çe itlili e etki eden tehditlerin belirlenmesi ve biyolojik çe itlili in izlenmesi amac yla Bakanl m z bünyesinde Ulusal Biyolojik Çe itlilik zleme Veri Taban kurulmu tur. Genel Müdürlü ümüze ba l Do a Koruma Dairesi Ba kanl içerisindeki Biyolojik Çe itlilik ve Gen Kaynaklar ube Müdürlü ünün koordinasyonunda, Türkiye nin dört bir taraf ndan elde edilen biyolojik çe itlilik verileri belli bir denetim süzgecinden geçirelerek veri taban ndaki yerini alacakt r. Bu çal ma ülkemizin do al kaynaklar n bir ölçüde izleme ve olu abilecek tehditleri yönetme f rsat do uracakt r. neada Longoz Ormanlar Milli Park, Camili Biyosfer Rezervi ve Sultan Sazl Milli Park ziyaretçi merkezleri, mimari projelerinin çiziminden malzeme seçimine kadar olan tüm süreçlerde profesyonel bir yakla mla meydana getirilmi lerdir Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü, Türkiye deki di er korunan alanlarda idare ve ziyaretçi merkezi tesisi için gerekli yat r mlar sa lamaktad r. Söz konusu proje alanlar nda yap lan bu üç ziyaretçi merkezi, yap lmas planlanan di er tesisler için önemli bir tecrübe sa layacakt r. Bilindi i üzere milli park sahalar içerisinde ya ayan köylüler s nmalar için gerekli yakacak odunu ve ya- ad klar mekan onarmak için gerekli yapacak odunu ihtiyac n milli park içerisinden sa layamamaktad r.daha önce de belirtti imiz gibi do al kaynaklar n ve biyolojik çe itlili in korunmas yörede ya ayan insanlar n sosyo-ekonomik problemlerinin çözümü sa lanmadan mümkün görünmemektedir. Proje kapsam nda bu sorunu çözmek amac yla Türkiye de ilk defa neada ve Camili bölgelerinde biyolojik çe itlili in entegre edildi i orman amenajman planlar haz rlanm t r. Söz konusu planlar n bir benzeri Genel Müdürlü ümüzün kendi imkanlar do rultusunda Köprülü Kanyon Milli Park nda da meydana getirilmi tir. Bu plan hem Genel Müdürlü ümüz ve hem de Orman Genel Müdürlü ü taraf ndan onaylanm t r. Genel Müdürlü ümüz bünyesindeki Milli Parklar Dairesi Ba kanl söz konusu bu uygulamay bütün korunan alanlara yayg nla t rarak milli park içerisinde ya ayan yöre insan n odun ihtiyac n n kar lamas n planlamaktad r. Korunan alanlar n ilgi gruplar n n deste i ve kat l m ile beraber planlanmas ve yönetimi için söz konusu bu gruplar n ekonomik ve sosyal aç dan iyile tirilmesi gerekmektedir. Projenin tasar m a amas nda bu konunun önemi fark edilmi ve yörede ya ayan insanlar n do a koruma hedefleri ile uyumlu olarak haz rlayaca küçük ölçekli projelerin desteklenmesi için 16 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

19 proje içerisinde özel bir bütçe tahsis edilmi tir. Küçük Hibe Programlar olarak isimlendirilen bu çal ma ile yörede ya ayan insanlar n proje çal malar na ve yönetim plan haz rlanmas sürecine deste i sa lanm t r. Bakanl m z bünyesinde kurulu olan Orman ve Köy li kileri Genel Müdürlü ü (ORKÖY) y llardan beri orman köylüsüne proje kar l kredi sa layan bir kurulu tur. Bundan sonraki süreçte gerekli olabilecek mali deste in bu kurum taraf ndan sa lanmas dü ünülmektedir. Bu amaçla, Genel Müdürlü ümüz ve ORKÖY Genel Müdürlü ü aras nda yakla k bir y l önce ba lat lan bir ortak çal ma ile ilk ad mlar at lm ve ba lang ç toplant lar yap lm t r. Bundan sonraki temel strateji öncelikle plan yap lmas dü ünülen korunan alanlar n tespit edilmesi ve bu alanlarda ya ayan insanlar n alternatif geçim kaynaklar üretmesi için gerekli kredi yada hibe kaynaklar n n ORKÖY den sa lanmas eklinde olacakt r. Proje kapsam nda haz rlanan Biyolojik Çe itlik Ulusal Bilinçlendirme Stratejisi ve Eylem Plan ülke düzeyinde do a koruma bilincinin art r lmas için önemli bir rehberdir. Genel Müdürlü- ümüz bünyesinde kurulu olan E itim, Tan t m ve Halkla li ikler ube Müdürlü ü nün görev ve sorumluluklar n n tekrar gözden geçirilmesi ve söz konusu strateji ve eylem plan do rultusunda yeni bir i tan m na kavu turulmas gerekmektedir. Ayr ca söz konusu ube müdürlü ünün kapasitesinin artt r lmas için yeterli say da kalifiye eleman ile takviye edilmesi ve gerekirse Daire Ba kanl yap s na dönü türülmesi ulusal ve uluslararas anlamda çok büyük görevler yüklenmi olan Genel Müdürlü ümüzün tan t m ve bilinçlendirme faaliyetleri aç s ndan çok faydal olacakt r. Do a koruma faaliyetleri, sivil toplum kurulu lar n n deste i ile çok daha verimli ve etkili yap labilecektir. Avrupa Birli i ne giri sürecinde olan ülkemizde bu konuya son y llarda çok daha önem verilmektedir. Genel Müdürlü ümüz, sivil toplum kurulu lar ile çok s k bir i birli i halinde çal maktad r.bu i birli inin sürdürülebilir olmas için çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kurulu lar n n kapasitelerinin artt r lmas ve desteklenmesi gerekmektedir. Proje kapsam nda haz rlanan Sivil Toplum Kurulu lar Kapasite Art rma ve Strateji ve Eylem Plan n n Genel Müdürlü ümüz ilgili birimleri taraf ndan çal ma konusu kapsam na al nmas, gerekli protokollerin yap lmas ve uygulamalar n ba lat lmas önemli geli me olacakt r. Çok zengin bir biyolojik çe itlili e sahip olan ülkemizin korunan alanlar n n say s n n art r lmas amac yla proje kapsam nda ba lat lan ve Türkiye deki korunmas gereken alanlar n tespit edilmesini amaçlayan Bo luk Analizi çal malar n n Milli Parklar Dairesi Ba kanl ve Do a Koruma Dairesi Ba kanl n n ortak çal mas ile sürdürülmesi önem arz etmektedir.böyle bir çal ma, korunan alanlar m z n do ru, güvenilir ve kriterlere uygun bir ekilde belirlenerek artmas na ve izlenmesine yard mc olacakt r. Proje sahalardan Camili, 2005 y l nda UNESCO nsan ve Biyosfer Program taraf ndan Uluslar aras önem ta yan karasal ve/veya k y ekosistemlerine sahip,biyolojik çe itlili in korunmas ile kalk nma ve kültürel de erlerin beraber yönetilerek çat malar n önlenmesi amac yla belirlenen alanlar kapsam nda de erlendirilerek Biyosfer Rezerv alan olarak ilan edilmi tir. Camili Biyosfer Rezervi Taslak Yönetim Plan nda belirlenen yönetim modelinin di er kurumlar aras ortak yönetim ihtiyac gerektiren korunan alanlarda yayg nla t r lmas faydal olacakt r. Bu sayede,türkiye deki korunan alanlar n ve bu alanlar n ekosistemlerini do rudan veya dolayl etkileyen tampon ve geli im bölgelerinin ortak bir yönetim çat s alt nda yönetilmesinin yolu aç lacakt r. Sonuç olarak, Bakanl m z bünyesinde ve Genel Müdürlü ümüz koordinatörlü ünde Dünya Bankas ile i birli inde yürütülen Biyolojik Çe itlilik ve Do al Kaynak Yönetimi Projesi hedeflenen sonuçlara memnun edici bir ekilde ula m ve gelecek projeler için tecrübe ve veriler sa lam t r. 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 17

20 Su Forumunun Ard ndan 5. Dünya Su Forumu Bakanlar Konferans Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, 5. Dünya Su Forumu kapsam nda düzenlenen, Bakanlar Konferans n n aç l nda yapt konu mada, konferans n devlet ba kanlar n n bir araya gelmesinin ard ndan gerçekle tirilen, üst düzey siyasilerin kat ld ikinci toplant oldu unu söyledi. Konferansa kat lan siyasetçilere seslenen Ero lu, Sizler bütün dünya ülkelerinin hayat hakk olarak de erlendirdi imiz sudan sorumlu insanlar olarak çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz dedi. Dünyan n hemen her ülkesinde sudan kaynakl sorunlar ya and na dikkati çeken Ero lu, Su ak ll d r, ya ar. E er onu korursan z o da sizi bereketli topraklar ve bol ürünle ödüllendirir. Ona hoyrat davran rsan z kurakl kla, afetlerle mücadele etmek zorunda kal rs n z. Çünkü su, insanlar n tabiata müdahalesinden en fazla etkilenen do al kaynakt r. Günümüzde birçok toplum suyun kötü yönetilmesi nedeniyle zarar görüyor diye konu tu. Türkiye nin su kaynaklar n adil bir ekilde yönetmeye çal t klar n anlatan Ero lu, öyle devam etti: Ülkemiz su zengini de il. Bu sebeple suyun iyi yönetilmesi gerekiyor. Buradan hareketle, sulama, at k suyun ar t lmas ve içme suyu tesislerine ili kin uzun vadeli planlamalar yap ld. Devlet Su leri, 2008 y l ba ndan itibaren yapt çal malarla 636 adet tesisi i letmeye ald. En fazla suyun tar ma harcand bilgisinden hareketle damla sulama gibi modern sulama tekniklerini hayata geçirerek, daha az suyla daha fazla alan suluyoruz. Orman ile su iç içedir. Bu sebeple, ormanlar n yang nlar n zararlar ndan korunmas maksad yla son teknoloji ürünleri kullanarak bir yang n erken uyar sistemi geli tirdik ve kullan yoruz. Nehir ve göllerde suyun kalitesini her dakika ölçüyoruz. Ülkemizin 271 plaj ve marinas na mavi bayrak verildi. Suyun ayn zamanda temiz enerji kayna oldu unu vurgulayan Bakan Ero lu, u anda kurulu gücü 14 bin megavat olan hidroelektrik santrallerinin bu potansiyelini 5 y l içinde 40 bin megavata ta may planlad klar n anlatt. Birçok insan için su, muslu u açt nda ak p giden bir eydir diyen Ero lu, suyun musluklara kadar getirilmesi sürecinde harcanan eme in çok büyük oldu unu söyledi. Ero lu, Türkiye nin su kültürünü en üst düzeye ula t rm bir ülke oldu- unu belirterek, Bunun en önemli göstergesi de Türk müteahhitlerinin yurt d nda bu alanda kazand klar ba ar lard r dedi. BM G da ve Tar m Organizasyonu Direktörü Jacques Diouf BM G da ve Tar m Organizasyonu Direktörü Jacques Diouf da forumun ülkelerin su konusundaki bilgi ve becerilerini payla malar ad na önemli bir çal ma oldu unu ifade etti. Diouf, gelecekte su s k nt s ya anmas n n önüne geçilmesi için ülkelerin bir an önce suya yönelik alt yap çal malar na h z vermesi gerekti ini söyledi. 18 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ĞİŞİKLİĞİ ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI İKLİM M DEĞİŞİ ĞİŞİKLİĞİ ve ENERJİ Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı 22 Ekim 2009,İzmir BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İklim Değişikli ikliği Çerçeve

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi İÇİNDEKİLER 1. bölüm Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi 1. Çevre Bozulması ve Çevre Eğitiminin Doğuşu... 1 2. Çevre Eğitiminin Anlamı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi... 3 3.

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı

TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı TEMA Vakfı, İstanbul Projeleri Raporu nu Açıkladı İstanbul un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek etkiler TEMA

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (bundan sonra Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

d) Çiftçi kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını,

d) Çiftçi kayıt sistemi: Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanını, TARIM KANUNU Kanun No. 5488 Kabul Tarihi : 18/4/2006 Amaç MADDE 1 Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İhsan ÇULHACI Giriş Siyasi tarih disiplininde Almanya nın siyasal birliğinin sağlanması ve kuruluş yılı 1871 olarak kabul edilmekle birlikte, Almanya Sayıştayı,

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI

- TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI - TARIMDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROGRAMI 2016 YILI UYGULAMA TALĠMATI Bu çalışma ile tarımın her alanında eğitim çalışmalarına önem vererek, üretici ve girişimci ruha sahip kadınları bilgilendirmek,

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE UYUM ÇABALARI

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE UYUM ÇABALARI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEDE UYUM ÇABALARI Atila Uras (CE-91) İklim Dostu ÇANKAYA, Kopenhag İklim Zirvesine Doğru 21 Kasım 2009 ODTÜMD, Vişnelik, Ankara 1 Sunuş İçeriği İklim değişikliği, kavramlar

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali

YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali YAMAÇ 5,20 MW Hidroelektrik Santrali Bu doküman, Yamaç Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı