Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu"

Transkript

1

2 Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

3 Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için büyük risk olan bir yaz mevsimine daha girmiş bulunmaktayız. Orman yangınlarıyla mücadele için her bölgemizde yangın söndürme ekiplerimizle, araç ve gereçlerimizle, havadan söndürme araçlarıyla günün 24 saati tetikte beklemekteyiz. Vatandaşlarımızdan en büyük beklentimiz daha duyarlı davranmaları Zira orman yangınlarının çok büyük bölümünün insanlarımızın tedbirsizliği ve dikkatsizliği sonucu meydana geldiği, çıkan orman yangınlarının % 97 sinin insan kaynaklı olduğu unutulmamalıdır. Ülkemizin en önemli kaynaklarından olan ormanlarımızın korunması ve mevcut orman alanlarımızın artırılması konusunda herkesin gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. En büyük temennimiz ormanlarımızda hiç yangın çıkmaması Ancak bununla birlikte erken uyarı sistemlerimiz ve modern ekipmanlar sayesinde çıkabilecek yangınlara erken müdahale edilerek daha büyük kayıpların önüne geçmek için tüm personelimizle canla başla çalışacağımızın da bilinmesini isterim. Bütün gayretimiz daha temiz, daha yaşanabilir bir TÜRKİYE için Prof. Dr. Hasan Zuhuri SARIKAYA Müsteşar T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Prof. Dr. Hasan Z. SARIKAYA (Müsteşar) Yayın Koordinatörü Mustafa ARI Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Yazı İşleri Müdürü Aycan SARGIN Haber Müdürü Sinan DELİDUMAN Redaksiyon Semih ŞEYDA İ. Ethem AVŞAR T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca Hazırlanmıştır. Grafik Tasarım - Baskı Başak Matbaacılık Anadolu Bulvarı Meka Plaza No:5/15 Gimat ANKARA T: (0312) F: (0312) Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Söğütözü Cad. No:14/E Kat:3 Beştepe - ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) e-posta: Baskı Tarihi: ISSN: Dergide yer alan yazılardan doğacak her türlü sorumluluk yazı sahiplerine aittir.

4 içindekiler Ba bakan Erdo an Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu 5 Haziran Dünya Çevre Günü 22 May s Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü Biyolojik Çe itlilik Su Forumunun Ard ndan Uygulamal Çevre E itiminin Ard ndan Orman Te kilat 170 Ya nda Orman Yang nlar na Dikkat Çevre ve Orman Bakanl Çal malar

5 Bakanlar Toplant s Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Kamu Görevlileri Etik Davran lkeleri ve Uygulamadaki Durumu Nene Hatun Türkiye ile Avusturalya Aras ndaki Mutabakat Zapt Evde Hayvan Beslemek Gaziantep Do a Koruma Derne i Life Hawaman Projesi Çevreden... Bulmaca

6 Kayseri K ranard Kent Orman nda düzenlenen Dünya Çevre Günü Festivali ne i tirak eden Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, burada yapt konu mada, çevre kirlili ine dikkati çekti. Bugün art k tüm dünyada çevre ve iklim konusunda ciddi tehditlerin e i inde bulunuldu unu söyleyen Erdo an, Çevre konusunda eskiye dayanan hassasiyetlerimizi hat rlatmam z, hat rlatmakla kalmay p unuttu umuz bu vas flar m z yeniden hayata geçirmemiz art k kaç n lmaz bir hal ald diye konu tu. Kayseri Büyük ehir Belediyesi nin giri- imleriyle Türkiye nin ilk özel at k sterilizasyon tesisinin Kayseri ye kuruldu unu ifade eden Erdo- an, Bütün mesele bu i e inanmak. Türkiye nin ilk özel t bbi at k sterilizasyon tesisinin aç l n ve lisans verme i ini de burada gerçekle tiriyoruz. Gayretlerimizin asla bo a ç kmayaca na, ç l klar m z n yank bulaca na inan yorum diye konu tu. 4 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

7 Ba bakan Erdo an, K z lderililere ait Son a aç kesildi inde, son nehir kirlendi inde ve son bal k öldü ünde o zaman paran n yenmedi ini anlayacaks n z atasözünü hat rlatarak, buna yürekten kat ld n, çevreyi koruyarak sanayile menin mümkün oldu unu vurgulad. Çevre ve Orman Bakanl n n daha önce ayr oldu unu, bu bakanl klar kendilerinin birle tirdi ini söyleyen Erdo an, Ormans z çevre, çevresiz orman olmaz diye konu tu. Çevre ve Orman Bakan Ero lu Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu da burada yapt konu mada, Esasen çevreci olmak lafla olmuyor. Çevreci olmak icraatla oluyor dedi. Ba bakan Erdo an n talimat yla geçen y l Milli A açland rma Seferberli i ba latt klar n söyleyen Ero lu, unlar kaydetti: Seferberli i ba latt m zda, hedefimiz 1 y lda 420 bin hektarl k alan a açland rmakt. Ancak biz hedefimizi de a arak 463 bin hektarl k alan a açland rarak bu çal may tamamlad k. Çevre için 2003 ten bu yana çok eyler yap ld. Öncelikle, hava kirlili i ölçüm istasyonlar n n say s n art rd k ve ülke geneline yayd k. Daha sonra ülkemizin denizlerini temizledik ve denizlerimizin temiz oldu unu gösteren Mavi Bayrak uygulamas n ba latt k. u an mavi bayrakl 300 noktam z oldu. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an n, stanbul a Belediye Ba kan seçildi i zaman, baz gazetelerin promosyon olarak gaz maskesi da tt n, ancak yap lan çal malarla, stanbul un dünyan n say l temiz ehirlerinden birisi haline geldi ini kaydeden Ero lu, AK Parti iktidar döneminde ba lat lan çevre hareketleri sonucu, Türkiye nin her taraf ye ile boyand diye konu tu. Bir Milyon Fidan Kampanyas Konu malar n ard ndan, Ba bakan Erdo an video konferans sistemiyle Denizli, Erzurum Kocaeli, Malatya ve Samsun illerine ba lanarak 1 milyon kad n, bir milyon fidan kampanyas n ba latt. Erdo an, K ranard Kent Orman nda fidan dikti. 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 5

8 ÇEVRE VE ORMAN BAKANI PROF. DR. VEYSEL ERO LU, YAYINLADI I MESAJLA DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NÜ KUTLADI Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel ERO - LU, mesaj yay nlayarak Dünya Çevre Günü nü kutlad. Bakan Ero lu nun mesaj öyle; Çevre; insan ve tabiat varl klar n n birbirleriyle etkile im içinde bulundu u bir sistemdir. H zl nüfus art ve sanayile me, çevrenin kirlenmesini gün geçtikçe artt rmaktad r. Bu sebeple çevre ve çevre meseleleri h zla de i en dünyan n ana gündem ba l klar ndan birini olu turmaktad r. Çevrenin korunmas, geli tirilmesi ve iyile tirilmesi konular nda gösterilen çabalar n gayesi, insanlar n daha sa l kl ve güvenli bir çevrede ya amalar n n sa lanmas d r. Çevre, bir kurum ya da kurulu un de il bütün insanl n sorumlu oldu u ya am alan d r. Gelecek nesillere iyi bir çevre b rakmak için; kirlenmelerin önlenmesi, tabiat n korunarak tahribat n n engellenmesi, ye il alanlar n korunmas ve art r lmas ile kamuoyunun bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Çevre ve Orman Bakanl olarak çevreyi; havas, suyu ve topra yla bir bütün olarak ele al yoruz ve çal malar m z bu bütünlük içerisinde uyumlu olarak yürütüyoruz. Maksad m z; daha ye il, daha güzel, daha temiz ve daha ya anabilir bir Türkiye hedefini gerçekle tirmektir. Bu hedefe ula mak için var gücümüzle çal yoruz. Küçük eyler, Dünyay yeniler Çevre için yapaca n z her faaliyet, gelecek nesillerin daha güzel bir ortamda ya ayaca bir dünya in a edecektir. 6 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

9 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 7

10 5 Haziran Çevre ile ilgili uluslararas politikalar n dönüm noktas olarak kabul edilen 5 Haziran 1972 tarihinde gerçekle en Stockholm Konferans 113 ülkenin çevre konusunda yayg n bir platform olu turmas n n yan nda sorunlara evrensel düzeyde sahip ç k lmas aç s ndan da son derece önemli olmu ve bu konferans sonucunda yay nlanan deklerasyonla 5 Haziran tarihi, Dünya Çevre Günü olarak ilan edilmi tir. 34 y l önce bugün ilan edilen dünya çevre günü, ülkemizde ve dünyada çevre korumac l n n ve bilinçli bir kat l m n sa lanmas amac yla, küresel bilinçlendirme günü olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, 5 Haziran 2009 tarihinde Dünya Çevre Günü münasebetiyle stanbul Sütlüce Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen merasim, çözüm önerileri ve Türkiye de çevre konusunda yap lan çal malar n anlat ld - video gösterimiyle ba lad. Daha sonra merasim, s ras yla Çevre ve Orman Bakanl Müste ar Prof.Dr. Hasan Zuhuri SARIKA n n konu malar, stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan Kadir Topba n ve Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu nun konu malar yla devam etti. Bakan Ero lu konu mas nda: Gelecek nesillere daha iyi bir çevre b rak lmas için herkesin kendisini Haber - Foto raf: Kemal Tar k UYGUR muhasebeden geçirmesi gerekti ini anlatt. Türkiye nin son 15 y lda hava, su, toprak kirlili i ve erozyonla mücadelede çok iyi noktaya geldi inin alt n çizdi. Konu malar n ard ndan ödül merasimine geçildi, En Çevreci Televizyon Program, en Çevreci lk ö retim Oku- 8 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

11 lu, En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi, ve En Çevreci Belediye dallar nda ödüller da t ld. Bu kapsamda; Medya Alan nda Çevre Berat Ödülü ne lay k görülen HaberTürk Gazetesi Genel Yay n Yönetmen Yard mc s Do an Satm ve Türkiye Gazetesi Çevre Koordinatörü Sinema Sanatç s Ediz Hun a ödülünü Bakan Ero lu verdi. Çevre ve Orman Bakanl taraf ndan ülke genelinde lkö retim okullar aras nda Uygulamal Çevre E itimi Projesi çal malar sürdürülmektedir. Proje kapsam nda okullar m z; gerçekle tirdikleri sosyal faaliyetler, çevre gezileri, at klar ve geri kazan m, haz rlanan çevre kö eleri, a açland rma ve ye illendirme çal malar, su ve enerji tasarrufu ile velilerin projeye yapt klar katk lar göz önünde bulundurularak yap lan de erlendirme sonunda dereceye giren okullar belirlenmi tir. Bu çerçevede; En Çevreci lkö retim okullar kategorisinde birinci olan Ayd n Çapahasan lkö retim Okulu, ikinci olan Afyonkarahisar Ayazini lkö retim Okulu ve üçüncü olan Burdur Suna Uzal lkö retim Okulu nun ödüllerini stanbul Büyük ehir Belediye Ba kan Kadir Topba takdim etti. Çevrenin korunmas, çevre kirlili inin önlenmesi ve çevre bilincinin artt r lmas için ülke genelinde çevre konusunda organize sanayi bölgelerini te vik etmek amac yla Türkiye nin En Çevreci Organize Sanayi Bölgesi yar mas düzenlenmi tir. Yar ma kapsam nda, Organize Sanayi Bölgesi dosyalar Bakanl m za gönderilmi olup, Bakanl m z n ilgili teknik birimlerinden uzmanlar ve OSBÜK yetkililerinden olu- an juri taraf ndan dosyalar üzerine yap lan de erlendirme ve yerinde inceleme sonucunda dört Organize Sanayi Bölgesi ödüle hak kazanm t r. Bu çerçevede En Çevreci Organize Sanayi Bölgeleri kategorisinde Eski ehir Organize Sanayi Bölgesi birinci oldu. Kocaeli Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi ve Bursa Demirta Organize Sanayi Bölgesi ikincili i payla rken, Kocaeli Taysad Organize Sanayi 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 9

12 Bölgesi de üçüncü oldu. Ödüllerini stanbul Vali Yard mc s Mehmet Fahri CAN verdi. Çevrenin korunmas, çevre kirlili inin önlenmesi ve çevre bilincinin artt r lmas için ülke genelinde çevre konusunda belediyelerimizi te vik etmek amac yla, Türkiye nin En Çevreci Belediyesi yar mas düzenlenmi tir. Yar ma kapsam nda her ilde yap lan de erlendirmeler sonucunda seçilen birincilere ait dosyalar Bakanl m za gönderilmi olup, Bakanl m z n ilgili teknik birimlerinden uzmanlardan olu turulan jüri taraf ndan yap lan de erlendirme sonucunda dört belediye finale kalm, yap lan yerinde inceleme sonucunda dört belediye ödüle hak kazanm t r. Bu çerçevede En Çevreci Belediyeler kategorisinde; Denizli Belediyesi birinci, Yozgat Belediyesi ikinci olurken, Alanya ve Didim Belediyeleri üçüncülü ü payla t lar. Ödüllerini Çevre ve Orman Bakan Prof.Dr. Veysel ERO LU takdim etti. Ödül töreninin ard ndan Çevre ve Orman Bakanl, Petrol Sanayi Derne i, Türk Eczac lar Birli i, Ta nabilir Pil Üreticileri ve thalatç lar Derne i ve Lastik Sanayicileri Derne i aras nda At klar n Kayna nda Ayr Toplanmas (AKAT) Platformu ile protokol imzaland. Protokol, Türkiye genelinde bütün at klar n çevreye ve insana olas zararlar n yok etmeyi ve at klar de erlendirme yoluyla ekonomiye ve tabiata yararl olacak ekilde geri kazanmay ve geri dönü ümü sa lamay amaçl yor. Merasimin son bulmas ndan sonra Bakan Ero lu ve davetliler, eski Galata Köprüsü ndeki çevre konulu serginin aç l na i tirak etti. 10 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

13 22 May s Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü Dünya Biyoçe itlilik Günü Biyolojik Çe itlilik ve stilac Yabanc Türler Temas yla KUTLANDI Çevre ve Orman Bakanl Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü Biyolojik çe itlilik, canl lar n farkl l n ve de i kenli ini, içinde bulunduklar karma- k ekolojik yap larla, birbirleriyle ve çevreleriyle kar l kl etkile imlerini ifade etmektedir. nsanlar n ba ta g da olmak üzere temel ihtiyaçlar n kar lamas nda vazgeçilmez bir yeri olan canl kaynaklar n temeli biyolojik çe itliliktir. Di er bir deyi le biyolojik çe itlilik bir ülkenin biyolojik zenginli idir. Dünyan n giderek azalan canl kaynaklar ve giderek kirlenen toprak ve su kaynaklar dikkate al nd nda, ülkelerin sahip oldu u biyolojik çe itlilik, stratejik bir güç durumuna gelmektedir. Dünyada biyolojik çe itlilik kuzeyden güneye ve bat dan do uya do ru art gösterir. Ülkemiz ise, kuzey ile güney, bat ile do u aras ndaki geçi noktas olarak, üç fark biyoco rafik alan birle tiren ve geçi formlar ile birlikte, Avrupa-Sibirya, ran-turan ve Akdeniz olmak üzere üç biyoco rafik alan kapsayan bir ülkedir. Bu nedenle Türkiye hem tür, hem genetik hem de ekosistem seviyelerinde yüksek bir çe itlili e sahiptir. Birle mi Milletlere üye ülkeler taraf ndan, dünyan n kar kar ya oldu u çevresel sorunlarla ba edebilmek için uluslar aras seviyede i birli i sa lanmas gerekti i kabul edilmi ve 1992 y l nda Rio da düzenlenen Dünya Zirvesinde iklim de i ikli i, çölle me ve biyolojik çe itlili i konu alan üç temel çevre sözle mesi imzaya aç lm t r. Bu üç sözle meden biriside Biyolojik Çe itlilik Sözle mesidir. Ülkemiz Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi ni, imzaya aç ld 5 Haziran 1992 tarihinde imzalam t r. Sözle me, TBMM taraf ndan 29 A ustos 1996 tarihinde 4177 say l Kanun ile onaylanm ve onay belgesinin Birle mi Miletlere tevdisi akabinde14 May s 1997 tarihinde yürürlü e girmi tir. Sözle meye bu güne kadar 191 ülke taraf olmu tur. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi nin üç temel amac n ; Biyolojik çe itlili in korunmas Biyolojik kaynaklar n sürdürülebilir kullan m 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 11

14 Genetik kaynaklar n kullan m ndan kaynaklanan faydalar n adil ve hakkaniyete uygun payla m olu turmaktad r. Biyolojik çe itlili i en geni muhteviyatta ele alan BM Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi nin metninin kabul edildi i 22 May s tarihi BM taraf ndan Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü olarak ilan edilmi tir. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi Sekreteryas taraf ndan her y l Dünya Biyolojik Çe itlilik Gününde ele al nacak bir konu belirlenmektedir y l için Dünya Biyolojik Çe itlilik Gününün konusu biyolojik çe itlilik ve istilac yabanc türler olarak kabul edilmi tir. stilac yabanc türler, belli bir ekosistemde do al olarak bulunmayan ancak sonradan o ekosisteme sokulmu ve a r düzeyde yay larak o ekosistemdeki do al türlerin ya ama alanlar n daraltarak azalmalar na, bazen de yok olmalar na neden olan türlerdir. Sözle me kapsam nda biyolojik çe itlili in yabanc türler nedeniyle tehlikeye girmesini önlemek amac yla yabanc türlerin do al ekosistemlere yerle tirilmeden önce tâbi tutulmas gereken de erlendirmeleri ve daha önceden ekosistemlere bir ekilde girmi olan istilac yabanc türlerin kontrol alt na al nmas na yönelik tedbirleri içeren bir rehber onaylanm t r. 22 May s Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler ülkemizde ve tüm dünyada biyolojik çe itlili in önemi hakk nda toplumsal bilincin güçlenmesine katk sa layacakt r. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi Rio da imzaya aç ld tarihte Türkiye Cumhuriyeti ad na zaman n Ba bakan taraf ndan imzalanm, TBMM de onay süreci tamamlanarak 27 Aral k 1996 tarihinde Resmi Gazetede yay nlanarak, 14 May s 1997 tarihinde yürürlülü e girmi tir. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesinin amac ; Biyolojik çe itlili in korunmas, biyolojik kaynaklar n sürdürülebilir kullan m ile genetik kaynaklar n kullan m ndan do an faydalar n e it ve adil payla m n n sa lanmas d r. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi, dünyada ilk kez biyolojik çe itlili i tüm yönleriyle bu kadar kapsaml olarak irdeleyen ve genetik kaynaklar uluslararas bir antla mada ba lay c yükümlülüklerle kapsayan ve biyolojik çe itlili i insano lunun ortak endi esi olarak ele alan bir sözle medir. 12 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

15 Biyolojik Çe itlilik Sözle mesinde biyolojik çe itlili i üç katagoride ele almaktad r; türlerin sahip oldu u genetik çe itlilik, tür çe itlili i ve ekosistem çe itlili i. Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi ülkelelere kendi s n rlar içindeki biyolojik çe itlilik de erlerini ve do al kaynaklar n belirleme, koruma ve sürdürülebilir bir ekilde kullanma sorumlulu unu vermektedir. Birle mi Milletler Genel Kurulu, Sözle menin dünyada yürürlülü e girme tarihi olan 29 Aral k gününü Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü olarak kabul etmi tir. Ancak tüm ülkelerde 29 Aral k günü y l sonu olmas nedeniyle etkinlik yap lamamas üzerine Sözle me Sekreteryas, Sözle me metninin kabul günü olan 22 May s gününü Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü olarak kabul edilmi tir. Bugünde; Biyolojik Çe itlilik Sözle mesinin taraf ülkelerce uygulanmas, kar la lan sorunlar n tesbiti, ortak çözümlerin bulunmas, dünyada h zla azalan biyolojik çe itlili in korunmas, geli tirilmesi ve sürdürülebilir kullan m n n sa lanmas yönünde dikkatleri bir daha çekmektir. nsanlar n ba ta g da olmak üzere temel ihtiyaçlar n kar lamas nda vazgeçilmez bir yeri olan canl kaynaklar n temeli biyolojik çe itliliktir. T pta kullan lan ilaçlar n yar s n n kökenini yabani bitki ve hayvanlar olu turmaktad r. Üretimi yap lan tüm tar m çe- itlerinin, yani kültüre al nm bitki ve hayvan türlerinin temeli do ada bulunan yabani akrabalar na dayan r. G da ve tar m için önem ta yan ve giderek azalan canl kaynaklar, bugün bir ülkenin sahip olabilece i önemli avantajlar aras nda say lmaktad r. Dünyan n tar m yap labilecek nitelikteki alanlar ve su kaynaklar h zla kirlenmekte ve yok olmaktad r. Bilim adamlar yak n gelecekte insanlar n ciddi bir g da ve su sorunu ile kar kar ya kalaca görü ündedir. Bu geli meler nda, ülkelerin sahip oldu u biyolojik çe itlilik, özellikle genetik kaynaklar anlam nda büyük bir güç durumuna gelmektedir. Dünya n n her yerinde biyolojik çe itlili i azaltan veya onu olumsuz yönde etkileyen nedenlerin hemen hepsinde do rudan veya dolayl olarak insan faktörünün etkili oldu u görülür. Biyolojik zenginli i azaltan nedenlerin kökeni ne olursa olsun; onu korumak, yönetmek ve sürdürülebilir ekilde kullanmak yine biz insanlar n sorumlulu udur. Ülkemiz insanlar n g da güvenli i için ya- amsal kaynaklar n sahibi bir ülke olarak dünyan n ansl ülkelerinden birisidir ve bu önemli zenginli i gelecek nesillerin refah için ak lc bir ekilde koruma ve kullanma sorumlulu unu ta maktad r. Bu ola anüstü ekosistem ve habitat çe itlili i beraberinde önemli bir tür çe itlili ini getirmi tir. 22 May s Dünya Biyolojik Çe itlilik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinlikler ülkemizde ve tüm dünyada biyolojik çe itlili in önemi hakk nda toplumsal bilincin güçlenmesine katk sa layacakt r. nsanlar n ba ta g da olmak üzere temel ihtiyaçlar n kar lamas nda vazgeçilmez bir yeri olan canl kaynaklar n temeli biyolojik çe itliliktir. 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 13

16 Biyolojik Çe itlilik ve Do al Kaynak Yönetimi Projesi nin Ard ndan... Osman ÖZTÜRK Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yard mc s Erdo an ERTÜRK Biyolojik Çe itlilik ve Do al Kaynak Yönetimi Projesi Koordinatörü V. Dünya üzerindeki ilk resmî korunan alan çal malar Amerika Birle ik Devletleri taraf ndan gerçekle tirilmi ve sahip oldu- u do al güzellikler ve yaban hayat nedeniyle 1872 y l nda Yellowstone Milli Park ilan edilmi tir.1933 y l nda Londra da imzalan Baz Bölgelerdeki ve Özellikle Afrika daki Do al Flora ve Fauna n n Korunmas Sözle mesi ile milli parklar, tabiat rezervleri ve di er rezervlerin olu turulmas na karar verilmi ve ilk biyolojik çe itlilik koruma çal malar ba lat lm t r. Daha sonraki y llarda bu konularda birçok uluslar aras sözle meler yap lm t r. Özellikle biyolojik çe itlilik üzerine odaklanan en önemli sözle meler; 1971 tarihli Özellikle Su Ku lar Ya ama Ortam olan Uluslararas Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakk nda Sözle me (Ramsar Sözle mesi), 1972 tarihli Dünya Kültürel ve Do al Miras n n Korunmas Sözle mesi (Dünya Miras Sözle mesi), 1975 tarihli Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararas Ticaretine li kin Sözle me (CITES Sözle mesi),1983 tarihli Yaban Hayvanlar n Göçmen Türlerinin Korunmas na li kin Sözle me (Bonn Sözle mesi) ve 1992 tarihli Biyolojik Çe itlilik Sözle mesi (Rio Sözle mesi) dir. Rio Sözle mesini 1996 y l nda onaylayan Türkiye, sahip oldu u biyolojik çe itlili in önemini kavram ve son yar m as rda artan nüfusun bask s yla giderek a rla an ve ülkedeki ekosistemlerin ve do al kaynaklar n sürdürülebilir olmayan bir ekilde kullan lmas na neden olan tehditlerin fark na varm t r. Söz konusu bu tehditlerin belirlenerek ortadan kald r lmas veya azalt lmas na yönelik birçok çal ma gerçekle tiren Çevre ve Orman Bakanl, Küresel Çevre Fonu ndan (GEF) sa lad finansal destek ile biyolojik çe itlili in korunmas na yönelik ulusal düzeyde bir güçlendirme çal mas yapmak, Korunan alanlar n etkili ve sektörler aras bir yakla mla yönetimini sa lamak amac yla modeller geli tirmek ve bu çal malar ülke düzeyine yayg nla t rmak üzere Biyolojik Çe itlilik ve Do al Kaynak Yönetimi Projesi ni ba latm t r. 12 Temmuz 2000 tarihinde Hazine Müste arl ve Dünya Bankas aras nda imzalanan Hibe Anla mas uyar nca yürürlü e giren ve Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü- 14 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

17 ü taraf ndan yürütülen söz konusu proje kapsam nda a a daki ç kt lar elde edilmi tir: -Taslak Biyolojik Çe itlilik ve Do a Koruma Yasas -Ulusal Biyolojik Çe itlilik zleme Veri Taban (www.nuhungemisi.gov.tr) -Camili Sultan Sazl, Köprülü Kanyon ve neada için Korunan Alan Yönetim Planlar (Camili Bölgesi 2005 y l nda UNESCO taraf ndan Biyosfer Rezerv olarak ilan edilmi tir.) - Camili Biyosfer Rezervi, Sultan Sazl ve neada Longoz Ormanlar Milli Park dare ve Ziyaretçi Merkezleri ve Di er Alt Yap Tesisleri -Ege ve Marmara Bölgelerinde Bo luk Analizi Çal malar -Biyolojik Çe itlili i çeren Orman Amenajman Yönetmeli i -Orman Amenajman Plan Yap m Revize Teknik artnamesi - neada Bölgesi ( Bulan kdere ve neada Orman letme eflikleri) ve Camili Bölgesi Biyolojik Çe itlilik çeren Orman Amenajman Planlar -Biyolojik Çe itlik Ulusal Bilinçlendirme Stratejisi ve Eylem Plan -Sivil Toplum Kurulu lar Kapasite Art rma ve Strateji ve Eylem Plan -Proje Sahalar ve Çevresinde Ya ayan Yöre Halk Taraf ndan Gerçekle tirilen Küçük Hibe Projeleri Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü nün koordinasyonunda Orman Genel Müdürlü ü, Kültür ve Turizm Bakanl ile beraber 2000 y l ndan beri devam eden ve 2006 y l sonunda bitirilmesi planlanan proje, neada, Camili ve Sultan Sazl proje bölgelerinde yap lmas planlanan idare ve ziyaretçi merkezi in aatlar n n uzamas ndan dolay, 30 Eylül 2008 tarihinde tamamlanm t r. ÇIKARILAN DERSLER Ülkemizin biyolojik çe itlili ine ait her türlü verinin (flora, fauna, habitatlar, ekosistemler vs.) kay t alt na al nmas, biyolojik çe itlili e etki eden tehditlerin belirlenmesi ve biyolojik çe itlili in izlenmesi amac yla Bakanl m z bünyesinde Ulusal Biyolojik Çe itlilik zleme Veri Taban kurulmu tur. Proje uygulamalar sonunda yukar da belirtilen ç kt lara ula lmas sürecinde baz dersler ç kar lm t r. Bunlardan birisi, yöre halk n n korunan alan planlamas ve yönetimi konusunda kat l m n n sa lanmas olmu tur. Herne kadar dört proje sahas için haz rlanan yönetim planlar tüm ilgi gruplar n n kat l m ile meydana getirilmi ve tüm bu gruplara yönetimde söz sahibi olma hakk tan nmas dü ünülmü olsa da ülkemizdeki yasal mevzuat n bu tür bir yönetim yap s na müsaade etmemesinden dolay halk n kat l m n n oldu u bir yönetim modeli maalesef tesis edilememi tir. u bir gerçek ki; ekosistemlerin, habitatlar n ve türlerin korunmas ve sürdürülebilir yönetimi bu de erlerin çevresinde ya ayan yöre halk n n ve sivil toplum kurulu lar n n katk s ve deste i olmadan gerçekle emez. Söz konusu yöre halk ve sivil toplum kurulu lar, sosyal ve ekonomik aç dan güçlendirilmedikçe ve çevre konusunda bilinçlendirilmedikçe do a koruma konusunda ba ar ya ula lmas uzak bir ihtimaldir. Proje kapsam nda yerel düzeyde gerçekle tirilen e itim ve bilinçlendirme çal malar n n yan s ra do al kaynaklara olan bask y azaltmak amac yla yöre halk ve sivil 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 15

18 toplum kurulu lar na yönelik olarak haz rlanan Küçük Hibe Programlar ba ar l bir ekilde yürütülmü ve kurumumuz ile yöre halk aras nda bir güven köprüsü kurulmu tur. GELECEK ADIMLAR ster ülkenin mali kaynaklar kullan larak isterse d kaynak destekli olarak yürütülsün bütün projelerin ana amac ba ar l ç kt lar n ülke geneline yayg nla t r lmas ve ç kar lan derslerin iyice yorumlanarak gerekli tedbirlerin al nmas olmal d r. Proje ile Türkiye de ilk defa korunan alanlarda, ilgi gruplar n n aktif kat l m ile bir yönetim planlamas süreci ba lat lm t r. Bu sürecin di er korunan alanlarda uygulanmas için gerekli çal malar Genel Müdürlü ümüze ba l Milli Parklar Dairesi Ba kanl taraf ndan yap lmakta ve buna ili kin artnameler ve i tan mlar haz rlanmaktad r. Bu tür planlama yakla m nda önemli olan husus, ilgi gruplar n planlaman n ba lang c ndan sonuna kadar sürece dahil etmektir. Günümüzdeki kat l mc l k süreçleri çok farkl düzeylerde olmaktad r. Örne in talya da baz korunan alanlar n yönetimi sivil toplum kurulu lar na veya özel sektöre devredilebilmektedir. Ülkemizde ise böyle bir yönetim modeli yasal mevzuattan kaynaklanan nedenlerle mümkün olamamaktad r. Korunan alanlar n ve dolay s yla biyolojik çe itlili in etkin ve verimli bir ekilde yönetimi için yöre halk n n sürece kat lmas mutlaka gereklidir. Ülkemizin biyolojik çe itlili ine ait her türlü verinin (flora, fauna, habitatlar, ekosistemler vs.) kay t alt na al nmas, biyolojik çe itlili e etki eden tehditlerin belirlenmesi ve biyolojik çe itlili in izlenmesi amac yla Bakanl m z bünyesinde Ulusal Biyolojik Çe itlilik zleme Veri Taban kurulmu tur. Genel Müdürlü ümüze ba l Do a Koruma Dairesi Ba kanl içerisindeki Biyolojik Çe itlilik ve Gen Kaynaklar ube Müdürlü ünün koordinasyonunda, Türkiye nin dört bir taraf ndan elde edilen biyolojik çe itlilik verileri belli bir denetim süzgecinden geçirelerek veri taban ndaki yerini alacakt r. Bu çal ma ülkemizin do al kaynaklar n bir ölçüde izleme ve olu abilecek tehditleri yönetme f rsat do uracakt r. neada Longoz Ormanlar Milli Park, Camili Biyosfer Rezervi ve Sultan Sazl Milli Park ziyaretçi merkezleri, mimari projelerinin çiziminden malzeme seçimine kadar olan tüm süreçlerde profesyonel bir yakla mla meydana getirilmi lerdir Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü ü, Türkiye deki di er korunan alanlarda idare ve ziyaretçi merkezi tesisi için gerekli yat r mlar sa lamaktad r. Söz konusu proje alanlar nda yap lan bu üç ziyaretçi merkezi, yap lmas planlanan di er tesisler için önemli bir tecrübe sa layacakt r. Bilindi i üzere milli park sahalar içerisinde ya ayan köylüler s nmalar için gerekli yakacak odunu ve ya- ad klar mekan onarmak için gerekli yapacak odunu ihtiyac n milli park içerisinden sa layamamaktad r.daha önce de belirtti imiz gibi do al kaynaklar n ve biyolojik çe itlili in korunmas yörede ya ayan insanlar n sosyo-ekonomik problemlerinin çözümü sa lanmadan mümkün görünmemektedir. Proje kapsam nda bu sorunu çözmek amac yla Türkiye de ilk defa neada ve Camili bölgelerinde biyolojik çe itlili in entegre edildi i orman amenajman planlar haz rlanm t r. Söz konusu planlar n bir benzeri Genel Müdürlü ümüzün kendi imkanlar do rultusunda Köprülü Kanyon Milli Park nda da meydana getirilmi tir. Bu plan hem Genel Müdürlü ümüz ve hem de Orman Genel Müdürlü ü taraf ndan onaylanm t r. Genel Müdürlü ümüz bünyesindeki Milli Parklar Dairesi Ba kanl söz konusu bu uygulamay bütün korunan alanlara yayg nla t rarak milli park içerisinde ya ayan yöre insan n odun ihtiyac n n kar lamas n planlamaktad r. Korunan alanlar n ilgi gruplar n n deste i ve kat l m ile beraber planlanmas ve yönetimi için söz konusu bu gruplar n ekonomik ve sosyal aç dan iyile tirilmesi gerekmektedir. Projenin tasar m a amas nda bu konunun önemi fark edilmi ve yörede ya ayan insanlar n do a koruma hedefleri ile uyumlu olarak haz rlayaca küçük ölçekli projelerin desteklenmesi için 16 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

19 proje içerisinde özel bir bütçe tahsis edilmi tir. Küçük Hibe Programlar olarak isimlendirilen bu çal ma ile yörede ya ayan insanlar n proje çal malar na ve yönetim plan haz rlanmas sürecine deste i sa lanm t r. Bakanl m z bünyesinde kurulu olan Orman ve Köy li kileri Genel Müdürlü ü (ORKÖY) y llardan beri orman köylüsüne proje kar l kredi sa layan bir kurulu tur. Bundan sonraki süreçte gerekli olabilecek mali deste in bu kurum taraf ndan sa lanmas dü ünülmektedir. Bu amaçla, Genel Müdürlü ümüz ve ORKÖY Genel Müdürlü ü aras nda yakla k bir y l önce ba lat lan bir ortak çal ma ile ilk ad mlar at lm ve ba lang ç toplant lar yap lm t r. Bundan sonraki temel strateji öncelikle plan yap lmas dü ünülen korunan alanlar n tespit edilmesi ve bu alanlarda ya ayan insanlar n alternatif geçim kaynaklar üretmesi için gerekli kredi yada hibe kaynaklar n n ORKÖY den sa lanmas eklinde olacakt r. Proje kapsam nda haz rlanan Biyolojik Çe itlik Ulusal Bilinçlendirme Stratejisi ve Eylem Plan ülke düzeyinde do a koruma bilincinin art r lmas için önemli bir rehberdir. Genel Müdürlü- ümüz bünyesinde kurulu olan E itim, Tan t m ve Halkla li ikler ube Müdürlü ü nün görev ve sorumluluklar n n tekrar gözden geçirilmesi ve söz konusu strateji ve eylem plan do rultusunda yeni bir i tan m na kavu turulmas gerekmektedir. Ayr ca söz konusu ube müdürlü ünün kapasitesinin artt r lmas için yeterli say da kalifiye eleman ile takviye edilmesi ve gerekirse Daire Ba kanl yap s na dönü türülmesi ulusal ve uluslararas anlamda çok büyük görevler yüklenmi olan Genel Müdürlü ümüzün tan t m ve bilinçlendirme faaliyetleri aç s ndan çok faydal olacakt r. Do a koruma faaliyetleri, sivil toplum kurulu lar n n deste i ile çok daha verimli ve etkili yap labilecektir. Avrupa Birli i ne giri sürecinde olan ülkemizde bu konuya son y llarda çok daha önem verilmektedir. Genel Müdürlü ümüz, sivil toplum kurulu lar ile çok s k bir i birli i halinde çal maktad r.bu i birli inin sürdürülebilir olmas için çevre konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kurulu lar n n kapasitelerinin artt r lmas ve desteklenmesi gerekmektedir. Proje kapsam nda haz rlanan Sivil Toplum Kurulu lar Kapasite Art rma ve Strateji ve Eylem Plan n n Genel Müdürlü ümüz ilgili birimleri taraf ndan çal ma konusu kapsam na al nmas, gerekli protokollerin yap lmas ve uygulamalar n ba lat lmas önemli geli me olacakt r. Çok zengin bir biyolojik çe itlili e sahip olan ülkemizin korunan alanlar n n say s n n art r lmas amac yla proje kapsam nda ba lat lan ve Türkiye deki korunmas gereken alanlar n tespit edilmesini amaçlayan Bo luk Analizi çal malar n n Milli Parklar Dairesi Ba kanl ve Do a Koruma Dairesi Ba kanl n n ortak çal mas ile sürdürülmesi önem arz etmektedir.böyle bir çal ma, korunan alanlar m z n do ru, güvenilir ve kriterlere uygun bir ekilde belirlenerek artmas na ve izlenmesine yard mc olacakt r. Proje sahalardan Camili, 2005 y l nda UNESCO nsan ve Biyosfer Program taraf ndan Uluslar aras önem ta yan karasal ve/veya k y ekosistemlerine sahip,biyolojik çe itlili in korunmas ile kalk nma ve kültürel de erlerin beraber yönetilerek çat malar n önlenmesi amac yla belirlenen alanlar kapsam nda de erlendirilerek Biyosfer Rezerv alan olarak ilan edilmi tir. Camili Biyosfer Rezervi Taslak Yönetim Plan nda belirlenen yönetim modelinin di er kurumlar aras ortak yönetim ihtiyac gerektiren korunan alanlarda yayg nla t r lmas faydal olacakt r. Bu sayede,türkiye deki korunan alanlar n ve bu alanlar n ekosistemlerini do rudan veya dolayl etkileyen tampon ve geli im bölgelerinin ortak bir yönetim çat s alt nda yönetilmesinin yolu aç lacakt r. Sonuç olarak, Bakanl m z bünyesinde ve Genel Müdürlü ümüz koordinatörlü ünde Dünya Bankas ile i birli inde yürütülen Biyolojik Çe itlilik ve Do al Kaynak Yönetimi Projesi hedeflenen sonuçlara memnun edici bir ekilde ula m ve gelecek projeler için tecrübe ve veriler sa lam t r. 2009/1 Sayı:76 Çevre ve İnsan 17

20 Su Forumunun Ard ndan 5. Dünya Su Forumu Bakanlar Konferans Çevre ve Orman Bakan Prof. Dr. Veysel Ero lu, 5. Dünya Su Forumu kapsam nda düzenlenen, Bakanlar Konferans n n aç l nda yapt konu mada, konferans n devlet ba kanlar n n bir araya gelmesinin ard ndan gerçekle tirilen, üst düzey siyasilerin kat ld ikinci toplant oldu unu söyledi. Konferansa kat lan siyasetçilere seslenen Ero lu, Sizler bütün dünya ülkelerinin hayat hakk olarak de erlendirdi imiz sudan sorumlu insanlar olarak çok önemli bir görev ifa ediyorsunuz dedi. Dünyan n hemen her ülkesinde sudan kaynakl sorunlar ya and na dikkati çeken Ero lu, Su ak ll d r, ya ar. E er onu korursan z o da sizi bereketli topraklar ve bol ürünle ödüllendirir. Ona hoyrat davran rsan z kurakl kla, afetlerle mücadele etmek zorunda kal rs n z. Çünkü su, insanlar n tabiata müdahalesinden en fazla etkilenen do al kaynakt r. Günümüzde birçok toplum suyun kötü yönetilmesi nedeniyle zarar görüyor diye konu tu. Türkiye nin su kaynaklar n adil bir ekilde yönetmeye çal t klar n anlatan Ero lu, öyle devam etti: Ülkemiz su zengini de il. Bu sebeple suyun iyi yönetilmesi gerekiyor. Buradan hareketle, sulama, at k suyun ar t lmas ve içme suyu tesislerine ili kin uzun vadeli planlamalar yap ld. Devlet Su leri, 2008 y l ba ndan itibaren yapt çal malarla 636 adet tesisi i letmeye ald. En fazla suyun tar ma harcand bilgisinden hareketle damla sulama gibi modern sulama tekniklerini hayata geçirerek, daha az suyla daha fazla alan suluyoruz. Orman ile su iç içedir. Bu sebeple, ormanlar n yang nlar n zararlar ndan korunmas maksad yla son teknoloji ürünleri kullanarak bir yang n erken uyar sistemi geli tirdik ve kullan yoruz. Nehir ve göllerde suyun kalitesini her dakika ölçüyoruz. Ülkemizin 271 plaj ve marinas na mavi bayrak verildi. Suyun ayn zamanda temiz enerji kayna oldu unu vurgulayan Bakan Ero lu, u anda kurulu gücü 14 bin megavat olan hidroelektrik santrallerinin bu potansiyelini 5 y l içinde 40 bin megavata ta may planlad klar n anlatt. Birçok insan için su, muslu u açt nda ak p giden bir eydir diyen Ero lu, suyun musluklara kadar getirilmesi sürecinde harcanan eme in çok büyük oldu unu söyledi. Ero lu, Türkiye nin su kültürünü en üst düzeye ula t rm bir ülke oldu- unu belirterek, Bunun en önemli göstergesi de Türk müteahhitlerinin yurt d nda bu alanda kazand klar ba ar lard r dedi. BM G da ve Tar m Organizasyonu Direktörü Jacques Diouf BM G da ve Tar m Organizasyonu Direktörü Jacques Diouf da forumun ülkelerin su konusundaki bilgi ve becerilerini payla malar ad na önemli bir çal ma oldu unu ifade etti. Diouf, gelecekte su s k nt s ya anmas n n önüne geçilmesi için ülkelerin bir an önce suya yönelik alt yap çal malar na h z vermesi gerekti ini söyledi. 18 Çevre ve İnsan 2009/1 Sayı:76

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu

Önümüzdeki 20 y l içinde kamu OCAK 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 abdurrahman@ostim.com.tr AB ya da Şangay'ın yolu Karatay'dan geçiyor Önümüzdeki 20 y l içinde kamu yat r mlar 600 milyar lira olacak. Yerli katk art yla bu harcamalar

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak

Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi nin ismi Meram da ya at lacak Meram Belediye Ba kan Dr. Serdar Kalayc, geçen y l Hakk a yürüyen Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini yeni

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı