DERSÝMDE BARAJLARA HAYIR YÜRÜYÜÞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSÝMDE BARAJLARA HAYIR YÜRÜYÜÞÜ"

Transkript

1 DERSÝMDE KADIN FÝGÜRÜNE ÇOK BENZEYEN AÐAÇ BULUNDU Ýksor Deresi'nde serinlemek amacýyla çaya giren 5 kiþi ayaklarýna takýlan aðý fark edince çýkarmaya çalýþtýlar. Aðý çýkarmaya çalýþýrken suyun içinde aðýr sarýlý olduðu bir cismi fark eden vatandaþlar, cismi sudan çýkarýnca insana çok benzeyen bir aðaç olduðunu fark ettiler. Bir kadýna benzeyen aðaç görenleri hayretler içerisinde býrakýyor. (Fotograflar Ýçin MDA'dan Haydar ÇETÝNKAYA Hocamýza Teþekkür Ediyoruz.) YIL: 1 SAYI: 3 rd.o r g Metin GÖLÇÜR AÐUSTOS 2011 ÜCRETSÝZDÝR ak u DERSÝMDE BARAJLARA HAYIR YÜRÜYÜÞÜ.a rs iv Dersimde 11. Munzur Kültür ve Doða Festivalinin Son Günü Munzur da Barajlara Hayýr Eylemi Düzenlendi. Seyit Rýza Parkýnda Bir Araya Gelen Binlerce Kiþi Hýzýr Gölü ( Gola Çetu) Ziyaretine Kadar Yürüyerek, Munzur ve Pülümür Vadilerinde Planlanan baraj ve HES projelerini protesto etti. Kitle sýk sýk Yürüyüþ boyunca Baraj Karþýtý Sloganlar Attý. Yürüyüþ nedeni ile Tunceli- Elazýð Karayolu bir süreliðine trafiðe kapanýrken uzun araç konvoylarý oluþtu. Yürüyüþ Dersimin Kutsal Mekanlarýndan Biri olan Hýzýr Göl (Gola Çetu) da sona Erdi. Metin AYDINER SAKLI KENTÝN SAHÝBÝ ''MUNZUR'' Munzur saklý kent Dersim'in yaþam k a y n a ð ý d ý r. Dersimlilerin inancýnýn kaynaðý özgürlüðünün s i m g e s i d i r M u n z u r. Munzur olmasa Dersim olmaz der büyüklerimiz. Haklýlar aslýnda çünkü Munzur Dersim'e hayat veriyor. Dersim'in ortasýndan geçerek doðaya ve insanlara umut veriyor. Ama son iki yýldýr Dersim'in hayat kaynaðý, özgürlüðünün simgesi Munzur'un önü bentlerle kapatýlmaya baþlandý. Eskisi gibi asi ve hýrçýn akamýyor Munzur. Barajlarýn yapýldýðý bölgeye katký saðladýðýný düþünürdüm önceden taki benim Munzurumun önü kapatýlana kadar. Doðamýz, inanç yerlerimiz ve anýlarýmýz yavaþ yavaþ baraj sularý altýnda kalýyor. Barajlarla birlikte aslýnda Dersim'de bir göç hareketi de baþladý. Munzur'un hayat verdiði köylerin çoðu boþaltýldý ve baraj sularýnýn altýnda býrakýldý. Barajlarla birlikte pek çok yaþam alaný yok edildi. Munzur Vadisi Milli Parkýn da Dersime özgü binlerce bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesi altýnda. Pek çok çevreci Dersim'de yapýlan barajlara karþý tepkilerini ortaya koydular. Biz Dersimli gençler olarak olarak Dersim'i olumsuz yönde etkileyecek doðamýzý, kültürümüzü ve inancýmýzý yok edecek mihraklara karþý duracaðýz ve yasalar çerçevesinde tepkimizi ortaya koyacaðýz... CEM TAYLAK

2 2 Aðustos 2011 DERSÝM DE GENÇLÝK ÞÖLENÝ Týram Gençlik Kültür Sanat Derneði ile Toplum Gönüllüleri Vakfý ile ortak düzenlenen gençlik festivali oldukça verimli geçti. Festivale katýlan kurumlar Toplum Gönüllüleri Vakfý, Çocuklar Ayný Çatýnýn Altýnda Derneði, KAOS/GL, Kýsa Dalga, Olof Palme Merkezi, Ýsveç Alevi Kültür Merkezi nin katýlýmýyla gerçekleþen festival kapsamýnda çocuk atölyesi, Grafiti, yan flüt, dans, ritim, ve konser gibi etkinlikler yer aldý. Dört günlük gerçekleþen atölyelere ilginin yoðun olmasý bizleri sevindirdi. Bu yýl ilk gençlik festivalini gerçekleþtirme þansýný bulduk. Bu festival sayesinde Türkiye nin birçok kesiminden katýlan arkadaþlarla tanýþma þansý bulduk. Baþkaca kurumlardan gelen arkadaþlar Dersim i çok beðendiklerini dile getirdiler ve her fýrsatta Dersim e yeniden geleceklerini belirttiler. Bir sonraki ziyaretin tarihini planlayanlar en iyi tarihin Munzur Kültür ve Doða Festivali nin gerçekleþtirildiði tarih olarak belirlediler. Dersim in yöresel yemeklerini beðendiklerini ifade eden katýlýmcýlarýn bu beðenileri bizleri mutlu etti. Týram olarak üzüldüðümüz bir konu ise; bu tür çalýþmalarda bizlere destek olmasý gereken kurumlarýn bu desteði vermemesi oldu. Destek almamamýza raðmen festivalden alnýmýzýn akýyla çýktýk. Festivale katýlan, destek veren, herkese, Týram Gençlik Kültür Sanat Derneði adýna sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. HÜSEYÝN TÜNEY Ýþte bu doða size bir fýrsat verse, elinizle þu fotoðraf karesine dokunduðunuzda içine girebilseniz bir yeryüzü parçasýndan çok Arafta bulursunuz kendinizi. Hem cennet, hem cehennem arasý. Bir öðle güneþinde Munzur'u seyretmek kadar huzurluysa soðuk bir kýþ ayazýnda uluyan kurtlarý nefesinizde hissetmek kadar ürkütücü. Çünkü Dersim yüreðinde parçalanmýþ insanlar taþýyor. Tarih onlarý sildiðini sandý, insanlar unuttu. Ama yavrusunu kaybetmek istemeyen bir anne ona nasýl sýkýca sarýlýyorsa Dersimin ruhu da ölülerine öylece sarýlmýþ... Bastýðýnýz her topraðýnýn altýnda birinin son nefesini hissetmek nasýl bir duygu. Ayný anda gökyüzüne bakýp bir kartalýn süzüldüðünü görmek ve içinizi nefes kadar umdun doldurmasý? Hiç düþündünüz mü bunu? NAZIM ENDER ARSLAN Dersim Milletvekili Hüseyin AYGÜN, Dersim ilçe ve köylerini gezmeye devam ediyor. Hüseyin AYGÜN, gezdiði yerlere iliþkin notlarýný sosyal paylaþým sitesi facebook üzerinden takipçileriyle paylaþýyor. Dersim Milletvekili Hüseyin AYGÜN, 26 Temmuz Salý günü Mercan eteklerinde yer alan Kýlýçkaya Köyü'nü ziyaret etti yýlýnda Zini Gediðinde katledilen 97 kiþi için yapýlan anma törenine katýldý. Ýþte AYGÜN' ÜN sosyal paylaþým sitesindeki yazýsý: Bütün "büyük" bir iþ yaptýk, "küçük" ama "tarihi önemde" bir adým attýk, 1938 de Erzincan Zini Gediði nde katledilen 97 kiþiyi ölüme götürüldükleri Kýlýç kaya Köyünde andýk, Fransa dan, Almanya dan gelen dostlarýmýz Erdal Kýlýç kaya ve Yaþar Kaya yaný baþýmýzdaydý, Kýlýçkaya Köyü halký da, kalabalýk bir grup toplandýk, 97 kiþinin gözaltýnda aç-susuz tutulduðu "karakolev"in önünde saatlerce "gidenlerle" konuþtuk, kurban yakýnlarý aðladýlar, sanki dün öldürülmüþler gibi, daha sonra mumlar yaktýk, Bava Þervan Kýrmancýki dualar etti, onlarýn ölüme götürüldükleri yoldan sembolik bir yürüyüþ yaptýk, onlar o yoldan dönememiþlerdi, biz o yolu adýmladýk kederle, neyse maðdurlar yarýndan itibaren dava açmaya hazýrlanýyorlar ve Zini Gediðindeki cesetlerin DNA tespiti ile kendilerine teslimini istiyorlar, bir daha hiç kimse etnik ve dinsel sebeplerle toplu olarak yok edilmesinler diye... Dostlarým; Dersim Türkiye'nin en büyük toplu mezarlýðýdýr, DNA tespiti ile ailesine teslimi beklenen çok sayýda "ölü" var toprak altýnda, Erzincan Zini Gediðinde 6 Aðustos 1938 de öldürülen 97 kiþi Dersim 1938 ile hiçbir ilgileri olmadýðý halde kurþuna dizildiler, sadece Alevi-Kýzýlbaþ olduklarý için, Onlarýn ruhu aramýzda, çiçekte, böcekte, taþta ve toprakta, hard u asmenin her yerinde, ruhlarý þad olsun... Sevgi, saygý ve iyilikle 'DE ZÝNÝ GEDÝÐÝ'NDE KATLEDÝLENLER ANILDI Dersim Milletvekili Hüseyin AYGÜN, 26 Temmuz Salý günü Mercan eteklerinde yer alan Kýlýçkaya Köyü'nü ziyaret etti yýlýnda Zini Gediði'inde katledilen 97 kiþi için yapýlan anma törenine katýldý. 1938'de Erzincan Zini Gediði'nde Katledilenleri Andýk Bir milletvekili olarak yaptýðýmýz tüm çalýþmalarý seçmenlerimize ve Dersim halkýna gün ve gün açýklamak derdindeyim, yoðun bir koþturmaca, planlý-plansýz iþler, bizim belirlediðimiz gündemler, baþkalarýnýn belirledikleri, bir ailenin yardýmýna koþma (Mutu), bir bölgenin esnaflarýnýn (Elazýð Hozat Garajý esnaflarý) derdine çare arama, bakalým neler yapabileceðiz, "tarih baba" nasýl yazacak bunlarý? Hüseyin TÜNEY Geleceðe "biz" karar veririz Siz deðil Biz gençler olarak zaman tünelinde yolculuk yapmak istemiyoruz. Türkiye'nin tek sesliliði canýmýzý sýkýyor, tek tip kýyafetleri beðenmiyoruz. Artýk 12 Eylül darbesinde olduðu gibi farklý müziklerin yasaklanmasýný istemiyoruz. Duymayanlara sesleniyoruz! Artýk dünya baþka özgürlük þarkýlarý söylüyor, siz ne söylüyorsunuz? Tekerleri ideoloji çamuruna saplanýp kalmýþ devletleri son hýzla geride býrakan 'mercedes motorlu' AB devletlerini görüp heveslenmemek elde deðil. Tamam, Türkiye kendine özgü bir ülke, ama artýk biz de ülkemizi çaðdaþ, modern dünyaya taþýyacak zihniyetler istiyoruz. Bize özgürlüðü çok gören yetiþkinlere sesleniyoruz: "Biz bu ülkenin gerçekleriyiz ve beraber özgürce yaþamak istiyoruz" "Hakimiyet Kayýtsýz Þartsýz Milletindir" sözünü aðýzlarýndan düþürmeyen sözde demokratlara artýk inanmýyoruz. Askerin emriyle "yanaþýk düzene" giren sözde demokrat, sivil siyasetçilerin duruþunu beðenmiyoruz. Biz genciz ve kendi özgürlük alanlarýmýzýn tuðlalarýný kendi ellerimizle dizmek istiyoruz. Özde millet sevgisinin ýrkçý bir yaklaþýmla saðlanamayacaðýný düþünüyoruz. Çünkü bizim arkadaþlarýmýz Kürt, Türk, Laz, Çerkez... Biz dostlarýmýzý kendimize benzetmek gibi bir kaygý içinde deðilken, aynîleþmeyen halklarý bir tehdit olarak algýlayanlarý, kusura bakmayýn anlayamýyoruz. Bir ýrktan olmayanlarýn mutsuz olacaðýný düþünmeyi bize öðretmek istemelerinin baþarýsýz kalacaðýný þimdiden söylemek istiyoruz. Çünkü mutlu olmanýn barýþ içinde insanca yaþamaktan geçtiðine inanýyoruz. Biz genciz ve taklit zihniyetler bize göre deðil. Bize ezberletilmek istenen resmî görüþleri elimizin tersiyle itiyor, tartýþmaya dayalý, ülkenin kaderine halkýn karar vereceði sivil tezler istiyoruz. Baðýmsýzlýðýn bedelini insanlarýmýz canlarýyla ödediyse býrakýn 'ülke kurma edebiyatýný', 'milletin hizmetkârlýðýna' soyunun. Ne, yoksa o hizmetkârlýk size aðýr mý geliyor? O zaman sizleri, gençler olarak 'sözünüzü ve özünüzü' bir daha düþünmeye davet ediyoruz..arsivakurd.org Biz inancýmýzla, inançsýzlýðýmýzla, renklerimizle, dillerimizle bu ülkenin halkýyýz ve bu ülkenin geleceðine biz karar vereceðiz... Kusura bakmayýn ama millete hadim olmayý içlerine sindiremeyenlere sesleniyoruz "Yeter artýk söz milletindir Metin GÖLÇÜR

3 Aðustos Anne Sevgisi Ateþe doðru yürürken arkama bakýp gözyaþýndaki sýcaklýðýný hissedebildiðim tek insan... Kelimelerinin tanýmlayamadýðý tek insan. Bu konuyu açarken bile gözyaþlarýma hakim olamadýðým insan... Her geçen gün ben bunun yokluðuna nasýl alýþacaðým ya þeklinde düþüncelere daldýðým, her gece Allahým ne olur ölmesin diye dua ettiðim kadýn, her þeyimi anlatabildiðim arkadaþým. Beni arkadaþlarýmdan kýskanan, vakit geçirmekten zevk aldýðým sarýlýp aðladýðým, güldüðüm hayatýmýn vazgeçilmez parçasý, var olduðu sürece aklýmýza gelmeyen, gecenin bir vakti seni seviyorum, iyi uykular miniðim mesajýyla insaný gözyaþlarýna boðan, sarýlmak için can attýðým insan. Dünyanýn en güzel kokan varlýðýdýr anne... Kendine has, mis bir kokusu vardýr ki odasýna da sinmiþtir, bir hafta uzak kalsanýz o odaya girdiðinizde anlarsýnýz onu ne kadar özlediðinizi. Durup durup sevgi gösterisi yapýlmasý, boynuna sarýlmasý gereken insandýr, "ay bi dur, üff" tepkisini asla vermeyecek olan, sizden daha da sýký sarýlacak olandýr. Bitane olan, eþi benzeri olmayan oluþumdur... Bir çocuk doðduðunda bir anne doðar demiþti bir zamanlar. Caným kýzýmý kucaðýma aldýðým ilk an annemin dediklerini anladým. Caným pahasýna hayatýmý adayacak ve onun mutluluðu için var olacak bir babaydým ben artýk. Annem olmasaydý anne demenin ne olduðunu asla öðrenemeyecektim. Dünya üzerinde benim için ölene dek aðlayabilecek tek insan. Kendisinden önce ölmeyi dilediðim bir kaç varlýðýn baþýnda gelen insan. Sahip olup da canýmdan çok deðer verdiðim tek þey... Uykumdan uyandýðýmda attýðým çýðlýða kýyamayan, mükemmel iki gözle bir þey beklemeden bakan, tatminini yüzündeki gülümsemeyle gösteren tek kadýn. Ona verdiðiniz en deðersiz hediyeyi bile saklamaktan asla vazgeçmeyecek kadýnlarýn en kutsalý. Hayatýnýz boyunca tereddütsüz ona hep dönebileceðinizi, üzülmenin ölmek olmadýðýný size öðreten ilk kadýn. Ýlk öðretmenim. Hiç bir zaman terk etmeyeceðim her daim yanýnda olacaðým benim için kendi hayatýný ortaya koymuþ insan. En kýzgýn olduðumda bile sarýlýp, çocukluðumdan beridir ezberlediðim o kokusunu içime çektiðimde sakinleþtiðim kiþi. En ümitsiz olduðumda bile sesini duyup rahatladýðým kiþi. En mutlu olduðumda dizinin dibine oturup mutluluðumu paylaþtýðým kiþi. Seni seviyorum anne... Bir bakýþýndan bir þeylerin ters gittiðini anlayan, en ufak bir sýkýntýnýzý tek kelimeye gerek duymadan hisseden, sizi dünyada karþýlýksýz ve en büyük sevgiyle seven tek insan... Yeri doldurulamaz dost, sýcacýk bir kucaktýr Anne. Anne Sevgisine Birde Þöyle Örnek vereyim; Amerika'nýn ünlü doða parký Yellostone National Park'da çýkan bir yangýn sonrasý görevliler hasar tespit çalýþmalarý için ormanda geziyorlardý. Görevlilerden biri bir aðacýn dibinde küller içinde neredeyse kömürden bir heykele dönüþmüþ bir kuþ gördü. Görevli elindeki çubukla hafifçe dokundu kömürleþmiþ kuþa. Dokunur dokunmaz kuþun kanatlarý altýndan üç küçük kuþ yavrusunun cývýldayarak çýktýðýný gördü. Anne kuþ gelen tehlikeyi farkederek, yavrularýný bir aðacýn arkasýna getirmiþ, kendisinin yanacaðýný bile bile onlarý kanatlarýnýn altýnda saklamýþtý. Yangýn yayýlmadan, çok rahatlýkla uçup oradan uzaklaþmasý mümkün iken, yavrularýnýn yanýnda kalmayý tercih etmiþti. Alevler bulunduðu yere varýp küçücük bedenini kavurmaya baþladýðýnda, hiç kýpýrdamadan kalmýþtý. Bedeni yanýp kavrulmuþtu ama geriye hiç ölmeyecek bir anne heykeli býrakmýþtý. Metin GÖLÇÜR MUNZUR ONURDUR, ONURUNU NEDEN KÝRLETÝYORSUN KAMPANYASI ÜNÝVERSÝTE VE ''AÞK''LARI 2008 yýlýnda açýlan Tunceli Üniversitesi ilk mezunlarýný 1 Temmuz 2010 yýlýnda verdi. Her ne kadar yurt, yemekhane, derslik ve ekipman sorunu olmasýna karþýn ilk mezunlarýný yorucu ve çileli zamanlardan sonra verebildi. Üniversitenin eksikliklerinin yanýnda verdiði güzel dostluklar ve AÞK'larý da oldu. Aþk demiþken öyle yabana atýlacak bir olgu deðildir aþk... Hele ki Dersim'de yaþanýyorsa bir baþkadýr aþk. Dersim'de aþklar Munzur Babaya duyulan sevgi Düzgün Babaya duyulan inanç ve Dersim'de sürdürülen kavga kadar hýrçýn ve saðlamdýr. Evet, üniversite açýldý, ilk öðrencileri geldi ve ilk mezunlarýný verdi üniversite. Ama býraktýðý tek þey ise geride kalan AÞK'larý... OKAN ÖLÇMEZ Munzur Doða Aktivistleri Tarafýndan Düzenlenen Munzur Onurdur, Onurunu Neden Kirletiyorsun Kampanyasý Kapsamýnda Gönüllü Aktivistler Çok Güzel Bir Çalýþmaya Ýmza Attý. Seyit Rýza Parkýnda Toplanan Gönüllüler Daha Sonra Munzur Vadisine Hareket Etti. Sýcaða Aldýrmadan Bir Kamyon Dolusu Çöpü vadide Toplayan Aktivistler Yüzerekte Stres Attý Siliç Köprüsünden Baþlayan Temizlik Yürüyüþü Anafatma Ziyaretinde son buldu. Cem TAYLAK LODÝNÝKA'NIN YÜREK ALFABESÝNDEN MEMLEKETE AKAN SÖZLER ''Gitmek gözlerinde gitmek sürgüne, Yatmak gözlerinde yatmak zindaný, Gözlerin hani '' Böyle baþladý yokluk, hasret, koca bir kaos böyle baþladý içimde. Ustanýn; Ahmed Arif'in o güzel þiiriyle baþladý büyük kayboluþ. Özlüyorum diyorum; memleketi, Dersim'in daðlarýný, deli deli akan Munzur Çay'ýný, yapraðýn yeþilini, daðýn kahvesini özlüyorum Özlüyorum; sevgiliyi, onun bahar çiçeklerinden olan ýtýr, ýhlamur, karanfil kokusunu; her içime çektiðimde içimi yakan o acý ama güzel kokusunu özlüyorum. Tenini, gül tenini koca bir ovanýn uzantýsý kadar bitmeyen, sarp kayalar gibi çetin, ve gökyüzü gibi yumuþak olan tenini. Siyah zülüflerinin alnýna düþüþünü, yorgun bir memleket gibi dalgýn bakýþlarýný özlüyorum. Özlüyorum; annemi, tencerede piþmiþ sýcak bir kap yemeðini, baþýnda ki sarý yazmasýný, gözpýnarlarýnda her an boþalmaya hazýr gözyaþlarýný ve bebek oluyorum aniden kundaklara sarýlý; ak memesinden akça sütünü özlüyorum, onun kollarýnda ki güveni özlüyorum. Özlüyorum; baba ocaðýný, babamýn sert bakýþýnýn altýnda ki o aðlamaya hazýr yumuþak ve baðýþlayan kalbini özlüyorum. Ve hiç olmayacak kadar, yerini hiç kimsenin alamayacaðý kadar derin olan, sýrdaþýmý, arkadaþýmý evladýmý, canýmýn öte caný olan kardeþi özlüyorum. Ne garip ki bitmiyor. Her defasýnda yeniden yeniden baþlýyor. Yoruyor, kýrýyor, ötekileþtiriyor bu özlem ama yine de hani diyorum, bunca zorluða raðmen gözlerin hani? Daðlarýn, ovalarýn, yollarýn, binalarýn, arabalarýn, öksüz ve yetimlerin, onca kaybolmuþlarýn, yitirilmiþ her yaný acý ve pislik olan bir kentten seslenip duruyorum. Yetiþiyor mu oralara, duyabiliyor musunuz acep beni? Bunca kaybolmuþluðun arasýnda hala çocuk seslerini, kuþ cývýltýlarýný, rüzgarýn uðultusunu, denizin dinginliðini dinlemeye, duymaya çalýþýyorum. Özlemim bir nebze dinsin diye. Diner mi hiç? Bazen acýmýn sesinde kayboluyorum. Kulaklarým duymaz oluyor ve ben boðuluyorum. Onca hasrette tek baþýna boðuluyorum. Bir dost eli saçlarýma deðip bu acýyý bölene kadar, bir ''Nazým Þiiri'' beni bana geri getirene kadar böyle devam ediyor. Bir kör kadar duyularým hassas, bir çocuk kadar narin ve acýmasýz, bir kadýn kadar asil, bir erkek kadar güçlü ama bir ölü kadar da yitik aslýnda. Belki de bu yüzden varlýk ve yokluk arasýnda bunca kayboluþ. Var elbet bir çýkar yolu olmaz mý? ''Adiloþ Bebe'nin ninnisi'' gibi aslýnda. Hayat zor ve insanlar hor görür seni. Ama biz Adiloþ Bebe gibi açlýkta, yoklukta, zorlukta ve özlem dolu bir coðrafyada doðduk. Aç doðduk, az kaldýk her þeye ama yine de güçlü büyüttü ninniler bizi. Yarým gibi görünen o açlýðýn aslýnda bir parça ekmek, buharý tüten yeni kaynamýþ bir bardak sýcak çay kadar tokluk olduðunu gördük. Kaybetmeyi öðrendik insan insan, ova ova, þehir þehir kaybetmeyi. Ama acýnýn küllerinden de yeniden doðmayý öðrendik. Daha güçlük ilmek ilmek. Ve bir þiir okuduk, bir yazý yazdýk bu hayata. Þimdi sesi yankýlanýr, özlemi yankýlanýr; anamýn, babamýn, sevdiðimin, kardeþimin, özlemini çektiðim memleketimin daðlarýnda. Kaybolmuþ bir kentten dökülüp, apartmanlarýn arasýndan sýyrýlýp, arýnmak için Munzur'da buldu bu sözler kendini. Hadi bir bardak demli çay dökte her þey yürekte bulsun yerini. Gamze il Deniz sonsuz bir dünyaydý ama küçük kara balýðýn keþfetme arzusundan daha büyük deðildi. Ve küçük kara balýk, o denizin sonsuzluðunda kaybolacak kadar cesurdu... Küçücük hayatlar içinde var olabilirsin? dediðin anda kaybýn dünden bugüne daha fazla oluyor.. Dersimin kayýp cenneti kýþla ile buluþmuþtum minik yoldaþla. Ýlk sorduðum ise zonema zonena? Küçük þalvarlý mangal yüreðin cevabý da anlamlarýn en güzeli idi 'ez zonon tu keseybýke, lakin sonra toparlanýp 'sen konuþ ben anlarým' diyecek kadarda cüretkardý. Bu ne çeliþki diyordum hep zazaca ölü diller arasýna girdiði günde ayný þeyi düþünmüþtüm. Unutuyoruz artýk kültürü xovira meke vakýlam diyen diller yok artýk.arsivakurd.org NAZIM ENDER ARSLAN

4 Aðustos 2011 SARISALTUK TÜRBESÝ Sarý Saltuk bir halk kahramaný ve Anadolu ve Rumeli'nin fethi sýrasýnda önemli rol oynayarak efsaneleþmiþ bir Türkmen, Bektaþi/Alevi inanç önderidir. Efsanevi þahsiyet kimliðini daha yaþarken elde ettiði söylenmektedir. Hayatýný anlatan Saltukname destaný, bu 13.Yüzyýl savaþlarýný ve çeþitli kerametlerini konu almaktadýr..o r g Hacý Bektaþi Velinin müridlerinden olan Sarý Saltuk'un Anadolu ve Balkanlarda da çok sayýda türbesi bulunmaktadýr. Bu türbelerin bazýlarý Müslümanlarýn yaný sýra Hristiyan ahaliler için de ziyaret yeri konumundadýr. Saltukname'de Sarý Saltuk`un on iki mezarý olduðu belirtilmektedir. Sarý Saltuk, beylerin ve krallarýn mezarýna sahip çýkmak isteyeceklerini söyleyerek her isteyene verilmek üzere birer tabut hazýrlamalarýný vasiyet etmiþtir. En ünlü Sarý Saltuk türbesi halkýnýn 13. yüzyýlda Ýslamiyet'e geçmesine önayak olduðu rivayet edilen Ýznik'te bulunmaktadýr. Saltukname'nin çeþitli yerlerinde Sarý Saltuk'un yer altýndan þifalý sular çýkardýðý anlatýlmaktadýr. Çok ilginçtir ki Bosna-Hersek Balagay Þehrinde bulunan Tekkesi Buna Irmaðýnýn çýktýðý, gözenin bulunduðu koca bir kayanýn dibindedir. rd Asýl mezarýnýn Romanya'nýn kuzeyinde Dobruca bölgesindeki Babadag kasabasýnda olduðu sanýlmaktadýr. Kendisine baðlý Bektaþikerin yaþadýðý Türkiye'de Ýznik'in yaný sýra Diyarbakýr, Tunceli, Bor (Niðde), Ýznik, Rumelifeneri (Ýstanbul), Babaeski; Makedonya'da Ohri, Arnavutluk Manisa'nýn Alaþehir ilçesinin Yeþilyurt kasabasýnda ve Bosna-Hersek'te türbeleri bulunmaktadýr. Sarý Saltuk'un hayatýný anlatan Saltukname Fatih Sultan Mehmet'in oðlu Cem'in (sonradan Cem Sultan ismiyle tarihe geçecektir) þehzadeliði esnasýnda verdiði talimat üzerine Ebu'l Hayr er-rumi tarafýndan yedi senelik bir çalýþma sonucunda Türk sözlü geleneðinden toplanarak 1480 yýlýnda tamamlanmýþ ve kitaplaþtýrýlmýþtýr. Bu eserin bir baþka ilginç noktasý da, yazýya geçirilmiþ ilk ak u Nasreddin Hoca hikâyesini içermesidir. Saltukname yeni Türk harfleriyle tam metin olarak yayýma Þükrü Halûk Akalýn tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu çalýþma yýllarýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan üç cilt olarak yayýmlanmýþtýr. Sarý Saltuk hakkýnda bilgi veren baþka önemli kaynak da Evliya Çelebi Seyahatname'sidir. Ayrýca, bazý tarih kitaplarýnda da Sarý Saltuk ile ilgili çeþitli bilgiler bulunmaktadýr. Bunlara örnek olarak Yazýcýoðlu Ali'nin Tevârih-i Al-i Selçuk adlý eserini sayýlabilir. rs iv Ýslami rivayetlere göre Sarý Saltuk, Peygamber ve Hacý Bektaþ neslinden gelen Türkmen bir er olarak bilinir. Bu erin þeceresi bizzat Nakib'ül Eþraflýk kayýtlarýnda geçer. Sarý Saltuk soyunun bir kolu Tunceli ilinin Hozat ilçesindedir. Burada Sarý Saltuk'un türbesi ve onun soyundan gelenler bulunmaktadýr. Bu aileler Sarýsaltýk, Akdoðan, Yurt, Yer, Kýlýçaslan, gibi temsilcilere sahiptir.(ya Ali, ya, hacý Bektaþ ya on iki imam, ya sarýsultan) Ferruh-Þad Bey Türbesi.a Çemiþgezek Ulukale Köyünde tarlalar arasýnda bulunan bu türbenin kapýsý üzerindeki Arapça kitabesinden öðrenildiðine göre Emir Ferruh Þad Bey için h. 957 ( ) yýllarýnda yaptýrýlmýþtýr. Kitabenin okunabilen bölümleri þöyledir:. Hâzâ merkad el-emir el-mükerrem, Sâhib el-tabl ve'l-âlem, el-emir Ferruh-Þâd Big Ýbn-i'l-Emir el-merhum el-magfur el-emir Hac Rüstem Big Tâbe serâ-hün ve ca'ale-lcennet misvâ-hün fi þehr Zi'lhicce. Sene 957 ( ). Türbe kesme taþtan sekizgen planlý olarak yapýlmýþ, üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüþtür. Türbenin gövde kýsmýnýn altýnda, ortasýnda ve üzerinde kýrmýzý kesme taþlardan üç sýra halinde þerit yapýlmýþ ve böylece cephe hareketli bir görünüm kazanmýþtýr. Giriþ kapýsý ile iki yandaki pencerelerin üzeri hafif sivri kemerlidir. Kemerlerin içerisindeki pencereler düz taþ hatýllýdýr. Giriþin karþýsýnda mihrap bulunmaktadýr. Ancak türbe zemini sökülmüþ, duvarlarýn sývalarý sökülmüþtür. Bu nedenle de içerisinin bezeli olup, olmadýðý anlaþýlamamýþtýr. Türbenin altýnda mumyalýk kýsmý bulunmaktadýr Seni koynumda ak köpüklerle büyütmek isterdim yavrum seni kimsenin incitmediði bir diyarda gülücüklerle büyütmek isterdim ama sen ötekileþtirilmiþ bir babanýn evladýsýn. Seni koynumda sevmeme bil e müsaade etmediler.. Dersimin hangi yaþlýsýný görsem içimde bir fýrtýna kopuyor sonra o fýrtýna Munzura karýþýp kan aðlýyor. Sonra 38 oluyorum. Dünyanýn hiç bir yerindeki yaþlýlar Dersim yaþlýlarý gibi kederli ve hüzünlü bakmýyor... Çünkü onlar ölümü gördü ve ölümün en acý olanýný. Kimi gözü önünde evladýný kaybetti, kimi gözü önünde ailesini anne babasýný kaybetti. Bütün çocuklar yetim ve öksüz büyüdü. Þimdilerde o acýklý öyküsünü anlatýyor evlatlarýna Dersimin dedeleri. Sýmsýký sarýlýyor geleceðin ýþýklarýna ben yaþadým siz yaþamayýn diyor gözleri ve giderken ayaðýnýn altýndan kayýyor sanki hayat ama o sýký sýký tutunuyor ellindeki bastonuna ama aslýnda hayata... Hasret Soylu Metin GÖLÇÜR

5 Aðustos 2011 Sülbüs Gezisi Sülbüs Daðý, Dersim, Bingöl ve Karakoçan üçgeninde bulunan bir daðdýr. Yaklaþýk olarak 2 bin 800 metre yüksekliði olan bu dað ayrýca volkanik bir dað olma özelliði taþýmaktadýr. Dað, ayný zamanda ziyaret olmasý sebebiyle her yýl binlerce kiþi tarafýndan ziyaret edilip kurban kesliyor. Sülbüs Daðý'nýn Dersim ve Bingöl tarafýndan cem evi bulunmaktadýr. Munzur Daðcýlýk ve Doða Sporlarý Topluluðu olarak Sülbüs Daðý'na ziyaret gerçekleþtirdik. Yýllardýr Dersim'den ziyaret edilmemiþ Sülbüs'e gitme þansýný bulduk. Yaklaþýk iki saat yolculuktan sonra zirveye vardýk. Elli kiþinin katýldýðý yürüyüþ oldukça heyecanlý geçti. Ýlk defa volkanik bir daðý gördüklerini ve Bingöl köylerini, Tari Daðý'ný Yayladere'yi gördüklerini söyleyen katýlýmcýlar, zirvede bir süre dinlenip niyaz daðýttýktan sonra dönüþ yoluna koyuldular. Dönüþ yolunda Nazýmiye'ye baðlý Sarýyayla Köyü'ne vardýðýmýzda köylüler bizi karþýlayýp çay ikram ettiler. Buradaki güzel sohbetin ardýndan Dersim'e geri döndük. HÜSEYÝN TÜNEY Hergün Yeni Bir yumuþakçalar, kýrk ayaklar, örümcekler, solucanlar... ise, yaðmur suyundaki de odur. Topraktaki su da Hepsini bir an için unutup yalnýz solucanlarý ele ayný sudur. Madde belki þekil deðiþtirir; katý olur, Bilgi alalým. Solucanlarýn ölü organik artýklarla sývý olur, buhar olur, ama atom dediðimiz ana ve asýl beslendiðini biliyoruz. Organik maddelerle birlikte olan unsur aynýdýr, deðiþmez. Toprakta ne varsa, mineral toprak tanelerini de yiyen solucanlarýn bütün canlýlarda ayný þeyler vardýr. O halde canlý sindirim sistemlerinden tekrar topraða geçen dýþký madde ile cansýz maddenin özü aynýdýr. Topraðýn Sýrlarý; maddesi son derecede faydalý bir gübre teþkil ediyor. Kemiklerimizdeki karbon, kanýmýzdaki su, Solucanlar üzerinde yapýlan bir araþtýrmanýn beynimizdeki fosfor maddesi aynen toprakta da BÝR GRAM toprak içerisinde milyonlarca neticeleri: mevcuttur. Hani ne demiþler: mikrobik canlý yaþamaktadýr. Bu canlýlar olmasa idi, Solucanlarýn dýþký maddesindeki faydalý maddeler, Topraktan geldik, topraða gideceðiz. organik maddeler ayrýþamayacaklarýndan, dünyanýn toprak yüzeyindeki faydalý maddelere nispetle çok Ne kadar manâlý bir söz... yüzeyi ölü artýklar ile dolacak ve yaþanamaz bir hâl zengindir. Meselâ solucanlar faydalý fosfor Bedenimizin topraktan geldiðine þüphe yoktur ve alacaktý. maddesini toprak üstündeki fosfora nispetle %40 bir gün topraða gideceðinden de... Topraðý, sadece ufalanmýþ, öðütülmüþ küçücük taþ oranýnda daha fazla üretebiliyorlar. Bu oran nitrojen Yaþayan bütün bitki ve hayvan türleri, öldüklerinde parçacýklarý olarak düþünemeyiz. Baþka bir ifadeyle için %38, karbon için %50'dir. Bu hayvanlar hiç topraða karýþýrlar ve onun bir parçasý olarak dengede iki üç taþ parçasýný alýp havanda dövsek de un hâline doymak bilmeden devamlý olarak toprak yerler, rol alýrlar. getirsek 'toprak' elde edemeyiz. Toprak bambaþka vücutlarýnda bu topraðý ayrýþtýrýrlar ve dýþký bir þey... Baksanýza, bir gram toprakta milyonlarca maddesi olarak yine topraðý beslerler. Ýdeal bir canlý kaynýyor. Çakýl taþýný istediðiniz kadar gübre cinsi üreten solucanlar üzerinde Trakya'da ufalayýn; hiç bir zaman canlý, bereketli, üretken kahverengi orman topraklarýnda yapýlan bir Sýnavdan Sýnava topraðý elde edemezsiniz. araþtýrmada (Prof.Dr.Ýlhan Akalan) bir dekar arazide O halde toprak, üniversitelerde okutulan tarifi ile tam solucan tespit edilmiþ ve ilkbahar bir 'varlýk'týr. Her çeþit bitki ve hayvanlarý mevsiminde bu solucanlarýn 176 kg'lýk dýþký Biz öðrencilerin belki de hayattaki en büyük besleyebilen ve içinde su ve hava da dahil organik, býraktýklarý görülmüþtür. zorluðu bir türlü bitmek bilmeyen þu sýnavlar. inorganik binlerce çeþit kimyevî madde barýndýran Solucanlar yalnýz gübre üretmekle kalmýyor, SBS, YGS, LYS, KPSS, ALES, TUS say say bir örtüdür. Örnek olarak bakterileri ele alalým. toprakta açtýklarý deliklerle toprak drenajýna ve bitmez. Her yerde, her zaman karþýmýza bir Bakteriler tek hücreli canlýlar olup, hayatýn en havalanmasýna da yardýmcý oluyorlar. sýnav çýkýyor nedense çok gerekli ya sanki. küçük ve en basit üyeleridir. Bir grup topraktaki Topraðýn 'cansýz' maddesi üzerinde de biraz Liseye geçersin sýnav (SBS, OKS) üniversiteye bakteri sayýsý yüz milyona eriþmekte olup, bir dekar duralým: geçersin sýnav (YGS, LYS) üniversite biter tam arazi içinde 50 kg'a kadar aðýrlýða sahip olabilirler. Toprakta her çeþit madde vardýr. Demirden kurþuna, sýnavlardan kurtulduk artýk bir iþ sahibiyiz Milyonlarca canlý bakterinin toprak içinde elbette ki bakýrdan alüminyuma kadar elementler, kömür, derken yine yine sýnav (ALES, TUS) acaba sayýsýz vazifeleri vardýr. Topraðý beslemek, toprak petrol gibi madenler, çeþitli mineraller, özetle baþka hangi ülkede var. Nedense bütün maddesini bir kimya fabrikasýndaki gibi iþleyerek yeryüzünde hangi madde varsa hepsi topraktan bitkilerin kökleri için 'yem' hazýrlamak, nihayet her çýkmýþtýr demek yanlýþ olmayacaktýr. yaþamýn boyunca sýnavlara tabi tutulmak. çeþit ölü artýklarý ayrýþtýrarak yine topraða Bunlardan sadece mineralleri ele alsak, uzun bir Geleceðini. Küçüklükten beri hayal ettiðin kazandýrmak, topraðýn 'canlýlýk' vasýflarýný korumak, tablo elde ederiz. Mineral gruplarýnýn temel türlerini günleri sadece ama sadece üç saate hangi tek hücrelilerin iþidir. Toprakta protein ve azotlu þöyle sýralayalým: ülkede hangi sýnav baðlýyor. Üç saatlik sýnavý bileþikleri ayrýþtýrarak amonyak yaparlar. Kükürt Amfiboller, piroksenler, mikolar, feldspatlar, verirsen eðer hayatýn kurtulur belki hayata oksitleyiciler, demir oksitleyiciler, hidrojen silisyum dioksitler, demir oksitler, alüminyum sýnavý dedikleri sýnavdan direkt geçersin. Ama bileþiklerine tesir ederler, küf mantarlarý, þapkalý oksitler, manganez oksitler, titan oksitler, veremezsen iþte o zaman gerçek dünyayla mantarlar, bu tür bakteriler arasýnda sayýlabilir. karbonatlar, fosfatlar... tanýþýrsýn. Latince isimlerini de sayarsak aktinomesitler ve Yalnýz bir konuya dikkat çekmek gerekirse bütün Bugüne kadar ki sýnavlardan çok farklý bir algler gibi bitki menþeli bakteriler de toprak ana canlýlarýn kimyevî maddesinin aynen toprakta sýnav çýkar. Sorusuz, þýksýz sadece bedeninde maddesini teþkil ederler. mevcut olduðunu belirtmeliyiz. Hatta isterseniz ve ruhunda hissedersin bu sýnavý süre sýkýntýsý Ya küçücük hayvanî canlýlar? Nematodlar, insan vücudunu ele alalým. protozonlar, rotiferler... Bütün bu mikroskobik Ýnsan vücudu et, kemik, sinir vs.den meydana gelir. yok ne zaman canýn isterse o zaman kaðýdýný canlýlarýn da ayrý ayrý vazifeleri ve hizmetleri var. Ve bütün bunlarýn en küçük parçasý da, bilindiði gibi, verir ve çýkarsýn. Ama kaðýdýný verdiðin gün Bunlardan rotiferlerin 50 kadar cinsi tespit hücredir. Hücre, canlý organizmanýn en küçük arkanda gözü yaþlý insanlar býrakacaðýný asla edilmiþtir. parçasýdýr. Ancak hücre de kimyevî olarak ama asla unutma. Toprakta baþka canlýlar yok mu? Hepsini mutlaka atomlardan meydana gelmektedir. O halde hücre mikroskopta mý göreceðiz? Elbette ki hayýr. Ýþte içindeki bir demir atomu ile, topraktaki demir atomu Cem TAYLAK gözle görülenleri: Böcekler, böcek yiyenler, bin arasýnda hiçbir fark yoktur. Ýnsan vücudunun dörtte ayaklýlar, tesbih böcekleri, toprakpireleri, üçü sudur. Suyun kimyevî özelliði hücre içinde ne.arsivakurd.org

6 6 Aðustos 2011 BÝR GARÝP KEDÝ 30 Temmuz Cumartesi günü Dersim Belediyesi Karþýsýndaki Bir iþ yerinin Çatýsýnda Mahsur Kalan Kedi, Ýtfaiye Ekipleri Tarafýndan Kurtarýldý. Sabah 06:30 Saatlerinde Çatýda Mahsur Kalan Bir Kedi, Vatandaþlar Tarafýndan Fark edildikten Sonra, Ýtfaiye Ekiplerine bildirildi. Vatandaþlar Sürekli Kedinin Sesini duyduklarýný ve Çevreye Bakarken Kedinin Çatýda Olduðunu Fark ettiklerini söyledi. Daha sonra Ýtfaiye Ekipleri Aranarak Kedinin Kurtarýlma Operasyonu Baþladý. Ýlk Baþta Korkan Kedi itfaiye Ekiplerine Zor anlar yaþattý, Sonunda Kurtarýlarak Çatýdan Aþaðý Ýndirilen Kedi Tekrardan Ortamýna Salýndý. g Serkan ÇETÝN rd Kadýn olmak demek aslýnda dünyayý sýrtýnda taþýmak demek. Kadýn olmak demek acýnýn en katmerlisini yasamak demek. Kadýn olmak demek çocuklarýna bakmak büyütmek, hastalýkta baþýnda sabahlara kadar beklemek aç kalsan da onu doyurmak demek. Kadýn olmak demek ayaðýnda naylon ayakkabýyla karda yürümek demek. Kadýn olmak demek dayak yesen de gözlerin mor ve þiþ olsa da erkeðe itaat demek. Kadýn olmak sevsen de sevmediðin insana para karþýlýðýnda verilip ama içine atmak kan aðlamak demek. Kadýn olmak tacize ve tecavüze uðrasan da yasalar karþýsýnda suçlusun demek. Kadýn olmak susmak demek. Kadýn olmak var ya kadýn olmak pazarlarda meta olarak reklam ajanslarýnda sütün bacak demek. Kadýn olmak ölümü hak etmek demek vurulsa da aðýr tahrik demek. Kadýn olmak var ya sýrtýnda tüm acýlarýn izleriyle yasamak demek. Kadýn olmak var ya kadýn olmak bu hayattaki en zor þey demek... Hasret Soylu.a rs iv Anne ve babanýn boþanmasý çocuðu nasýl etkiler? Bir çocuk hiperaktif olamaz mý? Ya da fazlaca içine kapanýk? Kýyaslama yapmak doðru mudur? Sýkça sorulan bu sorularýn cevabý deðiþir de deðiþir. Hepimiz birer çocuktuk. Daha sonra büyüdük ve ebeveynlerimizden baðýmsýz bireyler haline geldik. Bu yýllar içinde anne babamýzdan sevgi, þefkat, çevremizden yardým ve destek gördük. Ne derece olduðu tartýþýlýr tabi ki... Ýdeal bir biçimde büyütülmedik belki ama büyürken anne babamýzdan gördüðümüz davranýþlar karþýsýnda ''Ben asla kendi çocuðuma böyle yapmayacaðým''gibi sözler söyledik. Þunu unutmayalým: ''Mükemmel ve kusursuz davranýþlar sergileyen çocuklar sadece kitaplarda olur'' Her çocuk; #Baþarýr #Öðrenir #Örnek alýr #Keþfedilmeyi bekler Her çocuk; #Ýlgi bekler #Sevgi bekler #Özgürlük bekler #Anlaþýlmak ister #Mutlu olmak ister #Baþarýlý olmak ister #Deðer verilmek ister Size daha 8 yaþýnda olan ama aðýr derecede anne babasýnýn istekleri altýnda sýkýþmýþ; hayatý okul ve evle sýnýrlý bir çocuðun dörtlüðünü aktarmak istiyorum: ''Ah çocukluðum, ah çocukluðum, Þimdi ben buradayým sen yoksun, Ah çocukluðum, ah çocukluðum, Seni çok özledim ah çocukluðum...'' Yaþayarak öðreniyoruz her þeyi Planla yaþanmýþ bir þey görülmüþ mü sanki? Gençlik Olaylarýn akýþýna öyle umarsýz kapýlmýþ ki býrakýn öðrenmeyi, planý Nasýl yaþadýðýndan haberi yok. Hep bir boþ vermiþlik Saatine bak! Tam þu anda evet þimdi! Baksana nasýl akýyor Her biri senin sonuna yaklaþýyor deðil mi? Sen niye zamana inat deðilsin? Ne bu olaylarý akýþýna kapýlma? Bir düþün, taþýn ben nerdeyim? Þuanda içinde bulunduðum yerden mutlu muyum? Her þeyi geçtim ben huzurlu muyum? Merak etme bunlarý düþünmek için geç deðil. Geçirdiðin boþ zamanlarý düþünürsek zaman bile kaybetmedin. Þunu unutma senin etrafýndakiler senin aynan gibidir. Onlarýn Seni Deðiþtirdiðini hissettiðin an Bir Silkelen! Unutma mutlu olmanýn anahtarý; seçtiklerin, yaþadýklarýn ve düþündüklerinden geçer. Sende bir el koy þu yaþadýklarýna. Akýþýna býrakmanýn ne kadar kötü olduðunu gördün be genç... Artýk ipleri eline alma zamaný geldi. Kendini kontrol et. Et ki düþtüðün zaman kalkabilesin. Ýnsanlarýn Seni esir almasýna izin verme. Düþüncelerine Hareket et, Piþman olsan bile düþüncelerine hareket et. Bazen bir akýla ihtiyaç duyarsýn o ayrý Ama unutma senin her zaman danýþabileceðin biri var 'Aklýn'. Mutlu ol Genç! ak u ÇOCUK PSÝKOLOJÝSÝ.o r GENÇLÝK NEREYE? Bir þey demeye gerek yok sanýrým... ''Çocuklar çiçektir'' hep böyle deriz deðil mi? O halde; Yetiþtirdiðimiz çiçeklerin kokusu ve güzelliði sizi her zaman huzurlu kýlacaktýr. Onlarýn bakýmýný yapmak bazen zor olacaktýr. Ama verdiðiniz emeklerin sonucunda gördüðünüz güzelliklere siz bile þaþýracaksýnýz. Sizi hiç býrakmayacak bu çiçekler her zaman güzel kokmaya ve güzelliklerini etrafa göstermeye devam edecektir. Çünkü siz bu çocuklarý sevgi ile büyüttünüz. Onlar sizin ''Sevgi Çiçeðiniz'' DENÝZ ATEÞ Hayat hiç de iki dað arasýnda akan bir nehir kadar sýcak deðildir. Çünkü nehrin bir geçmiþi vardýr. Su, çakýl ve bir uçtan bir uca sýnýrsýzca ulaþan balýklar getirir. Fakat Munzur, tarihinde amansýz kýþ mevsimlerinde su yerine kan getirse de masum. Çünkü sadece celladýn ortaðýydý ve son nefesi vereni koruyacak kadar cömertti. Biliyor musun iþte Dersim þu fotoðraf karesi kadar özetliyor kendini. Mevsim kýþ, karlarý üstünden silkmeye çalýþan ve baharýn geleceðine inanan daðlar kadar sabýrlý, sessiz ve yalnýz. Ve yalnýzca bir mumun ýþýðýyla ýsýnýp, baharý getirecek kadar ümitli. Evet, yalnýzca bir mum, ýþýðýnda ziyaret, niyaz, dua ve kutsal bir coðrafya ama tükeniyor Týpký bir kitabýn cümleleri gibi, Her þeyi duyuyoruz, hiçbir þeyi bilemiyoruz Olric. Bu duvarlar arasýnda kapandýk kaldýk. Savaþ diyorlar, öldüler diyorlar, halk diyorlar. Ne biçim þeyler bunlar? Mum bir gün eriyecek, yok olacak ama kar da eriyecek. Dua, niyaz ve umut kar eridiðinde topraðý çatlatýp güneþle buluþacak bir çiçekte saklý Pýnar Fidan Iþýk

7 Aðustos arsivakurd.org

8 g.o r Bu yýl ilki düzenlenen þölen, bazý aksaklýklara raðmen coþkulu geçti. Þölen kapsamýnda Dereza parkýnda çeþitli sunum, sohbet ve aktiviteler yapýldý. Tabi ki her Dersimli'nin eksikliðini hissettiði Munzur'un çaðlayan sesi yoktu. Durgun bir ýrmaðýn çaðlayan sesi olmayý amaçladýk orada. Týram gençlik kültür ve sanat derneðinin amaçlarýndan biri, gençlerimizin özgüvenlerini sergileyebilmelerine önayak olmaktý. Özellikle metropollere göçmüþ ve orada dünyaya gelmiþ olan çocuklarýn "aslen" deðil "öz" Dersimli kalabilmelerini saðlamak gerekiyor. Asimilasyonun önüne geçmenin yolu ebeveynlerin, çocuklarýna Dersim kültürünü, dilini ve Aleviliðin hoþgörülüðünü anlatmasý ve uygulatmasýndan geçiyor. Bu konudaki faaliyetlerimiz arasýna katýlan onlarca genç, artýk kendini daha iyi tanýmlayabiliyor ve çeþitli kurslardan yararlanarak topluma sunabileceði yeteneklerini keþfetme olanaðý buluyor Temmuz tarihleri arasýnda düzenlediðimiz þölen, bu çalýþmalarýmýzýn bir ürünüydü. Ýsveç Alevi Federasyonu, Olof Palme Center, TOG, Kaos GL ve ÇAÇA þölenimize renk katan kurumlar arasýndaydý. Týram gençlik þöleni, Katýlýmcýlarýn büyük beðenisiyle 16 Temmuz tarihinde ADALILAR ve ERKAN YAVUZER konseriyle son buldu. Gençlerimizin bu potansiyeli yakalamasý, yozlaþmadan uzak durmasý ve Dersimin meþru tarihini tanýmasýyla baþladý. Ümidimiz Dersim dýþýnda yaþayan gençlerimizin internet ortamýnda sayfamýza üye olmalarý, faaliyetlerimiz arasýnda yer almalarý ve görüþlerini bildirmeleridir. Çeþitliliðe önem veren derneðimiz, Dersimli olmayan birçok öðrenciye kapýlarýný açýyor ve hedeflediði alana giden yolu bir renk cümbüþüyle adýmlamaya devam ediyor... Týram, Hozat gençliðiyle buluþtu Týram Gençlik Kültür Sanat Derneði olarak Hozat Ýlçesinden gençlerle buluþtuk. Buluþmada derneðimizin amacýný ve çalýþmalarýmýzý anlattýk. Gazetemizi de daðýtma þansý bulduðumuz buluþma oldukça iyi geçti. Hozat gençleri derneðimize destek olacaklarý konusunda söz verdi. Gençlerle buluþmamýzýn ardýndan Belediye Baþkaný Cevdet Konak'ý ziyaret ettik. Baþkan Konak, çalýþmalarýmýzý takip ettiðini belirterek, baþarýlar diledi. Sanatý çok sevdiðini bildiðimiz Sayýn Cevdet Konak'ýn bu yönlü projeler planladýðýný öðrendik. Bizleri karþýlayan ve sýcak ilgi gösteren Sayýn Baþkanýmýza teþekkür ediyoruz. HÜSEYÝN TÜNEY ÖZGÜR BAÞARAN rd TIRAM GENÇLÝK ÞÖLENÝNE DAÝR... ak u Ýnsanlar koca bir Kemik yýðýný olmuþtu Aþktan uzaklaþtýkça Þehir hüzün kokuyordu Mevsimler tarumar olmuþ Hep kýþý soðuðu yaþýyordu Yaðmurlar mermi olur Yaðar Arý'nýn üstüne konacaðý Bir çiçeði bile kalmamýþtý Rüzgar ve sessizlik Saklambaç oynuyordu Pilin ömrü daha uzun olmuþ Birlikteliðin ömrü kýsalmýþtý Ne Demiþti Þair Herþey Ýnsan OðLuna Feda Ýken Ýnsan Oðlu Kendine Cefa Olmuþtur... Bilal KAPLAN.a rs iv Sokak lambalarý sönmüþ Ay ise güleç yüzünü Kaybetmiþ beyaz rengini Soldurmuþtu Týram Gençlik Kültür Sanat Derneði Moðultay Mh. Cumhuriyet Cad. Garanti BankasýÜstü Kat: 4 - TUNCELÝ / Tel.: eb: tiramyouth.ordpress.com Sorular Ýçin Gazetemiz Uluslararasý Olof Palme Merkezi ve Ýsveç Alevi Kültür Merkezi nin Desteði Ýle Çikarýlmaktadýr.

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd.

Bat Guano, Agriculture & Mining Ltd. TUKUVAZ YAASA GÜBESİ TAIM ÜÜNLEİ MADENCİLİK SANAYİ ve TİCAET LİMİTED ŞİKETİ 71 Evler Mh. Tarih Bulvarı No: 43/A Odunpazarı/ESKİŞEHİ Tel&Faks: 0 222-237 03 05 Gsm: 0 545-237 03 05-0 532-790 41 49 www.yarasagubresi.com.tr

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri

Okuma- Yazmaya Hazırlık. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim. Fen Ve Doğa Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Ve Ritim Sohbetler *Tatilde neler yaptık? *Hava nedir? Hangi duyu organımızla hissederiz? *Tatildeyken hava nasıl değişimler oldu? *Müzik dendiğinde

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Halime Aktaþ. Mehmedi Anmak. Bir çelik yürekli kartal bakýþlý. Mehmedi mehmede deneyim bakýn. Yüreði pek yufka çok çatýk kaþlý

Halime Aktaþ. Mehmedi Anmak. Bir çelik yürekli kartal bakýþlý. Mehmedi mehmede deneyim bakýn. Yüreði pek yufka çok çatýk kaþlý Halime Aktaþ Onaylayan Administrator Pazar, 24 Þubat 2008 Son Güncelleme Salý, 06 Ocak 2009 Besteciler.org Mehmedi Anmak Bir çelik yürekli kartal bakýþlý Mehmedi mehmede deneyim bakýn Yüreði pek yufka

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 86 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Ekrem KAFTAN

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI

ARALIK AYI +3 YAŞ ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ÖZEL YAKACIK BALKANLAR KOLEJİ 2016 2017 Eğitim Öğretim Yılı AYIN TEMASI ARALIK AYI +3 YAŞ Engelliler Haftası (3 Aralık ) Tutum Yatırım ve Yerli Malı Haftası (12-18 Aralık ) Kış Mevsimi Yeni Yıl ( 31 Aralık-

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Sanýrým 1968 yýlý ve Sakarya Bulvar Taksi 45.yýl yazýlý pankratlarla cumhuriyet tören geçiþinde;

Sanýrým 1968 yýlý ve Sakarya Bulvar Taksi 45.yýl yazýlý pankratlarla cumhuriyet tören geçiþinde; Nostaljik Hatýralar ve Siyah/Beyaz özlemi Gönderen : papatya54-04/01/2008 00:47 http://img12.imageshack.us/img12/1453/91927219.jpg http://img600.imageshack.us/img600/9088/60837235.jpg Sanýrým 1968 yýlý

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı