DERSÝMDE BARAJLARA HAYIR YÜRÜYÜÞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERSÝMDE BARAJLARA HAYIR YÜRÜYÜÞÜ"

Transkript

1 DERSÝMDE KADIN FÝGÜRÜNE ÇOK BENZEYEN AÐAÇ BULUNDU Ýksor Deresi'nde serinlemek amacýyla çaya giren 5 kiþi ayaklarýna takýlan aðý fark edince çýkarmaya çalýþtýlar. Aðý çýkarmaya çalýþýrken suyun içinde aðýr sarýlý olduðu bir cismi fark eden vatandaþlar, cismi sudan çýkarýnca insana çok benzeyen bir aðaç olduðunu fark ettiler. Bir kadýna benzeyen aðaç görenleri hayretler içerisinde býrakýyor. (Fotograflar Ýçin MDA'dan Haydar ÇETÝNKAYA Hocamýza Teþekkür Ediyoruz.) YIL: 1 SAYI: 3 rd.o r g Metin GÖLÇÜR AÐUSTOS 2011 ÜCRETSÝZDÝR ak u DERSÝMDE BARAJLARA HAYIR YÜRÜYÜÞÜ.a rs iv Dersimde 11. Munzur Kültür ve Doða Festivalinin Son Günü Munzur da Barajlara Hayýr Eylemi Düzenlendi. Seyit Rýza Parkýnda Bir Araya Gelen Binlerce Kiþi Hýzýr Gölü ( Gola Çetu) Ziyaretine Kadar Yürüyerek, Munzur ve Pülümür Vadilerinde Planlanan baraj ve HES projelerini protesto etti. Kitle sýk sýk Yürüyüþ boyunca Baraj Karþýtý Sloganlar Attý. Yürüyüþ nedeni ile Tunceli- Elazýð Karayolu bir süreliðine trafiðe kapanýrken uzun araç konvoylarý oluþtu. Yürüyüþ Dersimin Kutsal Mekanlarýndan Biri olan Hýzýr Göl (Gola Çetu) da sona Erdi. Metin AYDINER SAKLI KENTÝN SAHÝBÝ ''MUNZUR'' Munzur saklý kent Dersim'in yaþam k a y n a ð ý d ý r. Dersimlilerin inancýnýn kaynaðý özgürlüðünün s i m g e s i d i r M u n z u r. Munzur olmasa Dersim olmaz der büyüklerimiz. Haklýlar aslýnda çünkü Munzur Dersim'e hayat veriyor. Dersim'in ortasýndan geçerek doðaya ve insanlara umut veriyor. Ama son iki yýldýr Dersim'in hayat kaynaðý, özgürlüðünün simgesi Munzur'un önü bentlerle kapatýlmaya baþlandý. Eskisi gibi asi ve hýrçýn akamýyor Munzur. Barajlarýn yapýldýðý bölgeye katký saðladýðýný düþünürdüm önceden taki benim Munzurumun önü kapatýlana kadar. Doðamýz, inanç yerlerimiz ve anýlarýmýz yavaþ yavaþ baraj sularý altýnda kalýyor. Barajlarla birlikte aslýnda Dersim'de bir göç hareketi de baþladý. Munzur'un hayat verdiði köylerin çoðu boþaltýldý ve baraj sularýnýn altýnda býrakýldý. Barajlarla birlikte pek çok yaþam alaný yok edildi. Munzur Vadisi Milli Parkýn da Dersime özgü binlerce bitki ve hayvan türü yok olma tehlikesi altýnda. Pek çok çevreci Dersim'de yapýlan barajlara karþý tepkilerini ortaya koydular. Biz Dersimli gençler olarak olarak Dersim'i olumsuz yönde etkileyecek doðamýzý, kültürümüzü ve inancýmýzý yok edecek mihraklara karþý duracaðýz ve yasalar çerçevesinde tepkimizi ortaya koyacaðýz... CEM TAYLAK

2 2 Aðustos 2011 DERSÝM DE GENÇLÝK ÞÖLENÝ Týram Gençlik Kültür Sanat Derneði ile Toplum Gönüllüleri Vakfý ile ortak düzenlenen gençlik festivali oldukça verimli geçti. Festivale katýlan kurumlar Toplum Gönüllüleri Vakfý, Çocuklar Ayný Çatýnýn Altýnda Derneði, KAOS/GL, Kýsa Dalga, Olof Palme Merkezi, Ýsveç Alevi Kültür Merkezi nin katýlýmýyla gerçekleþen festival kapsamýnda çocuk atölyesi, Grafiti, yan flüt, dans, ritim, ve konser gibi etkinlikler yer aldý. Dört günlük gerçekleþen atölyelere ilginin yoðun olmasý bizleri sevindirdi. Bu yýl ilk gençlik festivalini gerçekleþtirme þansýný bulduk. Bu festival sayesinde Türkiye nin birçok kesiminden katýlan arkadaþlarla tanýþma þansý bulduk. Baþkaca kurumlardan gelen arkadaþlar Dersim i çok beðendiklerini dile getirdiler ve her fýrsatta Dersim e yeniden geleceklerini belirttiler. Bir sonraki ziyaretin tarihini planlayanlar en iyi tarihin Munzur Kültür ve Doða Festivali nin gerçekleþtirildiði tarih olarak belirlediler. Dersim in yöresel yemeklerini beðendiklerini ifade eden katýlýmcýlarýn bu beðenileri bizleri mutlu etti. Týram olarak üzüldüðümüz bir konu ise; bu tür çalýþmalarda bizlere destek olmasý gereken kurumlarýn bu desteði vermemesi oldu. Destek almamamýza raðmen festivalden alnýmýzýn akýyla çýktýk. Festivale katýlan, destek veren, herkese, Týram Gençlik Kültür Sanat Derneði adýna sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. HÜSEYÝN TÜNEY Ýþte bu doða size bir fýrsat verse, elinizle þu fotoðraf karesine dokunduðunuzda içine girebilseniz bir yeryüzü parçasýndan çok Arafta bulursunuz kendinizi. Hem cennet, hem cehennem arasý. Bir öðle güneþinde Munzur'u seyretmek kadar huzurluysa soðuk bir kýþ ayazýnda uluyan kurtlarý nefesinizde hissetmek kadar ürkütücü. Çünkü Dersim yüreðinde parçalanmýþ insanlar taþýyor. Tarih onlarý sildiðini sandý, insanlar unuttu. Ama yavrusunu kaybetmek istemeyen bir anne ona nasýl sýkýca sarýlýyorsa Dersimin ruhu da ölülerine öylece sarýlmýþ... Bastýðýnýz her topraðýnýn altýnda birinin son nefesini hissetmek nasýl bir duygu. Ayný anda gökyüzüne bakýp bir kartalýn süzüldüðünü görmek ve içinizi nefes kadar umdun doldurmasý? Hiç düþündünüz mü bunu? NAZIM ENDER ARSLAN Dersim Milletvekili Hüseyin AYGÜN, Dersim ilçe ve köylerini gezmeye devam ediyor. Hüseyin AYGÜN, gezdiði yerlere iliþkin notlarýný sosyal paylaþým sitesi facebook üzerinden takipçileriyle paylaþýyor. Dersim Milletvekili Hüseyin AYGÜN, 26 Temmuz Salý günü Mercan eteklerinde yer alan Kýlýçkaya Köyü'nü ziyaret etti yýlýnda Zini Gediðinde katledilen 97 kiþi için yapýlan anma törenine katýldý. Ýþte AYGÜN' ÜN sosyal paylaþým sitesindeki yazýsý: Bütün "büyük" bir iþ yaptýk, "küçük" ama "tarihi önemde" bir adým attýk, 1938 de Erzincan Zini Gediði nde katledilen 97 kiþiyi ölüme götürüldükleri Kýlýç kaya Köyünde andýk, Fransa dan, Almanya dan gelen dostlarýmýz Erdal Kýlýç kaya ve Yaþar Kaya yaný baþýmýzdaydý, Kýlýçkaya Köyü halký da, kalabalýk bir grup toplandýk, 97 kiþinin gözaltýnda aç-susuz tutulduðu "karakolev"in önünde saatlerce "gidenlerle" konuþtuk, kurban yakýnlarý aðladýlar, sanki dün öldürülmüþler gibi, daha sonra mumlar yaktýk, Bava Þervan Kýrmancýki dualar etti, onlarýn ölüme götürüldükleri yoldan sembolik bir yürüyüþ yaptýk, onlar o yoldan dönememiþlerdi, biz o yolu adýmladýk kederle, neyse maðdurlar yarýndan itibaren dava açmaya hazýrlanýyorlar ve Zini Gediðindeki cesetlerin DNA tespiti ile kendilerine teslimini istiyorlar, bir daha hiç kimse etnik ve dinsel sebeplerle toplu olarak yok edilmesinler diye... Dostlarým; Dersim Türkiye'nin en büyük toplu mezarlýðýdýr, DNA tespiti ile ailesine teslimi beklenen çok sayýda "ölü" var toprak altýnda, Erzincan Zini Gediðinde 6 Aðustos 1938 de öldürülen 97 kiþi Dersim 1938 ile hiçbir ilgileri olmadýðý halde kurþuna dizildiler, sadece Alevi-Kýzýlbaþ olduklarý için, Onlarýn ruhu aramýzda, çiçekte, böcekte, taþta ve toprakta, hard u asmenin her yerinde, ruhlarý þad olsun... Sevgi, saygý ve iyilikle 'DE ZÝNÝ GEDÝÐÝ'NDE KATLEDÝLENLER ANILDI Dersim Milletvekili Hüseyin AYGÜN, 26 Temmuz Salý günü Mercan eteklerinde yer alan Kýlýçkaya Köyü'nü ziyaret etti yýlýnda Zini Gediði'inde katledilen 97 kiþi için yapýlan anma törenine katýldý. 1938'de Erzincan Zini Gediði'nde Katledilenleri Andýk Bir milletvekili olarak yaptýðýmýz tüm çalýþmalarý seçmenlerimize ve Dersim halkýna gün ve gün açýklamak derdindeyim, yoðun bir koþturmaca, planlý-plansýz iþler, bizim belirlediðimiz gündemler, baþkalarýnýn belirledikleri, bir ailenin yardýmýna koþma (Mutu), bir bölgenin esnaflarýnýn (Elazýð Hozat Garajý esnaflarý) derdine çare arama, bakalým neler yapabileceðiz, "tarih baba" nasýl yazacak bunlarý? Hüseyin TÜNEY Geleceðe "biz" karar veririz Siz deðil Biz gençler olarak zaman tünelinde yolculuk yapmak istemiyoruz. Türkiye'nin tek sesliliði canýmýzý sýkýyor, tek tip kýyafetleri beðenmiyoruz. Artýk 12 Eylül darbesinde olduðu gibi farklý müziklerin yasaklanmasýný istemiyoruz. Duymayanlara sesleniyoruz! Artýk dünya baþka özgürlük þarkýlarý söylüyor, siz ne söylüyorsunuz? Tekerleri ideoloji çamuruna saplanýp kalmýþ devletleri son hýzla geride býrakan 'mercedes motorlu' AB devletlerini görüp heveslenmemek elde deðil. Tamam, Türkiye kendine özgü bir ülke, ama artýk biz de ülkemizi çaðdaþ, modern dünyaya taþýyacak zihniyetler istiyoruz. Bize özgürlüðü çok gören yetiþkinlere sesleniyoruz: "Biz bu ülkenin gerçekleriyiz ve beraber özgürce yaþamak istiyoruz" "Hakimiyet Kayýtsýz Þartsýz Milletindir" sözünü aðýzlarýndan düþürmeyen sözde demokratlara artýk inanmýyoruz. Askerin emriyle "yanaþýk düzene" giren sözde demokrat, sivil siyasetçilerin duruþunu beðenmiyoruz. Biz genciz ve kendi özgürlük alanlarýmýzýn tuðlalarýný kendi ellerimizle dizmek istiyoruz. Özde millet sevgisinin ýrkçý bir yaklaþýmla saðlanamayacaðýný düþünüyoruz. Çünkü bizim arkadaþlarýmýz Kürt, Türk, Laz, Çerkez... Biz dostlarýmýzý kendimize benzetmek gibi bir kaygý içinde deðilken, aynîleþmeyen halklarý bir tehdit olarak algýlayanlarý, kusura bakmayýn anlayamýyoruz. Bir ýrktan olmayanlarýn mutsuz olacaðýný düþünmeyi bize öðretmek istemelerinin baþarýsýz kalacaðýný þimdiden söylemek istiyoruz. Çünkü mutlu olmanýn barýþ içinde insanca yaþamaktan geçtiðine inanýyoruz. Biz genciz ve taklit zihniyetler bize göre deðil. Bize ezberletilmek istenen resmî görüþleri elimizin tersiyle itiyor, tartýþmaya dayalý, ülkenin kaderine halkýn karar vereceði sivil tezler istiyoruz. Baðýmsýzlýðýn bedelini insanlarýmýz canlarýyla ödediyse býrakýn 'ülke kurma edebiyatýný', 'milletin hizmetkârlýðýna' soyunun. Ne, yoksa o hizmetkârlýk size aðýr mý geliyor? O zaman sizleri, gençler olarak 'sözünüzü ve özünüzü' bir daha düþünmeye davet ediyoruz..arsivakurd.org Biz inancýmýzla, inançsýzlýðýmýzla, renklerimizle, dillerimizle bu ülkenin halkýyýz ve bu ülkenin geleceðine biz karar vereceðiz... Kusura bakmayýn ama millete hadim olmayý içlerine sindiremeyenlere sesleniyoruz "Yeter artýk söz milletindir Metin GÖLÇÜR

3 Aðustos Anne Sevgisi Ateþe doðru yürürken arkama bakýp gözyaþýndaki sýcaklýðýný hissedebildiðim tek insan... Kelimelerinin tanýmlayamadýðý tek insan. Bu konuyu açarken bile gözyaþlarýma hakim olamadýðým insan... Her geçen gün ben bunun yokluðuna nasýl alýþacaðým ya þeklinde düþüncelere daldýðým, her gece Allahým ne olur ölmesin diye dua ettiðim kadýn, her þeyimi anlatabildiðim arkadaþým. Beni arkadaþlarýmdan kýskanan, vakit geçirmekten zevk aldýðým sarýlýp aðladýðým, güldüðüm hayatýmýn vazgeçilmez parçasý, var olduðu sürece aklýmýza gelmeyen, gecenin bir vakti seni seviyorum, iyi uykular miniðim mesajýyla insaný gözyaþlarýna boðan, sarýlmak için can attýðým insan. Dünyanýn en güzel kokan varlýðýdýr anne... Kendine has, mis bir kokusu vardýr ki odasýna da sinmiþtir, bir hafta uzak kalsanýz o odaya girdiðinizde anlarsýnýz onu ne kadar özlediðinizi. Durup durup sevgi gösterisi yapýlmasý, boynuna sarýlmasý gereken insandýr, "ay bi dur, üff" tepkisini asla vermeyecek olan, sizden daha da sýký sarýlacak olandýr. Bitane olan, eþi benzeri olmayan oluþumdur... Bir çocuk doðduðunda bir anne doðar demiþti bir zamanlar. Caným kýzýmý kucaðýma aldýðým ilk an annemin dediklerini anladým. Caným pahasýna hayatýmý adayacak ve onun mutluluðu için var olacak bir babaydým ben artýk. Annem olmasaydý anne demenin ne olduðunu asla öðrenemeyecektim. Dünya üzerinde benim için ölene dek aðlayabilecek tek insan. Kendisinden önce ölmeyi dilediðim bir kaç varlýðýn baþýnda gelen insan. Sahip olup da canýmdan çok deðer verdiðim tek þey... Uykumdan uyandýðýmda attýðým çýðlýða kýyamayan, mükemmel iki gözle bir þey beklemeden bakan, tatminini yüzündeki gülümsemeyle gösteren tek kadýn. Ona verdiðiniz en deðersiz hediyeyi bile saklamaktan asla vazgeçmeyecek kadýnlarýn en kutsalý. Hayatýnýz boyunca tereddütsüz ona hep dönebileceðinizi, üzülmenin ölmek olmadýðýný size öðreten ilk kadýn. Ýlk öðretmenim. Hiç bir zaman terk etmeyeceðim her daim yanýnda olacaðým benim için kendi hayatýný ortaya koymuþ insan. En kýzgýn olduðumda bile sarýlýp, çocukluðumdan beridir ezberlediðim o kokusunu içime çektiðimde sakinleþtiðim kiþi. En ümitsiz olduðumda bile sesini duyup rahatladýðým kiþi. En mutlu olduðumda dizinin dibine oturup mutluluðumu paylaþtýðým kiþi. Seni seviyorum anne... Bir bakýþýndan bir þeylerin ters gittiðini anlayan, en ufak bir sýkýntýnýzý tek kelimeye gerek duymadan hisseden, sizi dünyada karþýlýksýz ve en büyük sevgiyle seven tek insan... Yeri doldurulamaz dost, sýcacýk bir kucaktýr Anne. Anne Sevgisine Birde Þöyle Örnek vereyim; Amerika'nýn ünlü doða parký Yellostone National Park'da çýkan bir yangýn sonrasý görevliler hasar tespit çalýþmalarý için ormanda geziyorlardý. Görevlilerden biri bir aðacýn dibinde küller içinde neredeyse kömürden bir heykele dönüþmüþ bir kuþ gördü. Görevli elindeki çubukla hafifçe dokundu kömürleþmiþ kuþa. Dokunur dokunmaz kuþun kanatlarý altýndan üç küçük kuþ yavrusunun cývýldayarak çýktýðýný gördü. Anne kuþ gelen tehlikeyi farkederek, yavrularýný bir aðacýn arkasýna getirmiþ, kendisinin yanacaðýný bile bile onlarý kanatlarýnýn altýnda saklamýþtý. Yangýn yayýlmadan, çok rahatlýkla uçup oradan uzaklaþmasý mümkün iken, yavrularýnýn yanýnda kalmayý tercih etmiþti. Alevler bulunduðu yere varýp küçücük bedenini kavurmaya baþladýðýnda, hiç kýpýrdamadan kalmýþtý. Bedeni yanýp kavrulmuþtu ama geriye hiç ölmeyecek bir anne heykeli býrakmýþtý. Metin GÖLÇÜR MUNZUR ONURDUR, ONURUNU NEDEN KÝRLETÝYORSUN KAMPANYASI ÜNÝVERSÝTE VE ''AÞK''LARI 2008 yýlýnda açýlan Tunceli Üniversitesi ilk mezunlarýný 1 Temmuz 2010 yýlýnda verdi. Her ne kadar yurt, yemekhane, derslik ve ekipman sorunu olmasýna karþýn ilk mezunlarýný yorucu ve çileli zamanlardan sonra verebildi. Üniversitenin eksikliklerinin yanýnda verdiði güzel dostluklar ve AÞK'larý da oldu. Aþk demiþken öyle yabana atýlacak bir olgu deðildir aþk... Hele ki Dersim'de yaþanýyorsa bir baþkadýr aþk. Dersim'de aþklar Munzur Babaya duyulan sevgi Düzgün Babaya duyulan inanç ve Dersim'de sürdürülen kavga kadar hýrçýn ve saðlamdýr. Evet, üniversite açýldý, ilk öðrencileri geldi ve ilk mezunlarýný verdi üniversite. Ama býraktýðý tek þey ise geride kalan AÞK'larý... OKAN ÖLÇMEZ Munzur Doða Aktivistleri Tarafýndan Düzenlenen Munzur Onurdur, Onurunu Neden Kirletiyorsun Kampanyasý Kapsamýnda Gönüllü Aktivistler Çok Güzel Bir Çalýþmaya Ýmza Attý. Seyit Rýza Parkýnda Toplanan Gönüllüler Daha Sonra Munzur Vadisine Hareket Etti. Sýcaða Aldýrmadan Bir Kamyon Dolusu Çöpü vadide Toplayan Aktivistler Yüzerekte Stres Attý Siliç Köprüsünden Baþlayan Temizlik Yürüyüþü Anafatma Ziyaretinde son buldu. Cem TAYLAK LODÝNÝKA'NIN YÜREK ALFABESÝNDEN MEMLEKETE AKAN SÖZLER ''Gitmek gözlerinde gitmek sürgüne, Yatmak gözlerinde yatmak zindaný, Gözlerin hani '' Böyle baþladý yokluk, hasret, koca bir kaos böyle baþladý içimde. Ustanýn; Ahmed Arif'in o güzel þiiriyle baþladý büyük kayboluþ. Özlüyorum diyorum; memleketi, Dersim'in daðlarýný, deli deli akan Munzur Çay'ýný, yapraðýn yeþilini, daðýn kahvesini özlüyorum Özlüyorum; sevgiliyi, onun bahar çiçeklerinden olan ýtýr, ýhlamur, karanfil kokusunu; her içime çektiðimde içimi yakan o acý ama güzel kokusunu özlüyorum. Tenini, gül tenini koca bir ovanýn uzantýsý kadar bitmeyen, sarp kayalar gibi çetin, ve gökyüzü gibi yumuþak olan tenini. Siyah zülüflerinin alnýna düþüþünü, yorgun bir memleket gibi dalgýn bakýþlarýný özlüyorum. Özlüyorum; annemi, tencerede piþmiþ sýcak bir kap yemeðini, baþýnda ki sarý yazmasýný, gözpýnarlarýnda her an boþalmaya hazýr gözyaþlarýný ve bebek oluyorum aniden kundaklara sarýlý; ak memesinden akça sütünü özlüyorum, onun kollarýnda ki güveni özlüyorum. Özlüyorum; baba ocaðýný, babamýn sert bakýþýnýn altýnda ki o aðlamaya hazýr yumuþak ve baðýþlayan kalbini özlüyorum. Ve hiç olmayacak kadar, yerini hiç kimsenin alamayacaðý kadar derin olan, sýrdaþýmý, arkadaþýmý evladýmý, canýmýn öte caný olan kardeþi özlüyorum. Ne garip ki bitmiyor. Her defasýnda yeniden yeniden baþlýyor. Yoruyor, kýrýyor, ötekileþtiriyor bu özlem ama yine de hani diyorum, bunca zorluða raðmen gözlerin hani? Daðlarýn, ovalarýn, yollarýn, binalarýn, arabalarýn, öksüz ve yetimlerin, onca kaybolmuþlarýn, yitirilmiþ her yaný acý ve pislik olan bir kentten seslenip duruyorum. Yetiþiyor mu oralara, duyabiliyor musunuz acep beni? Bunca kaybolmuþluðun arasýnda hala çocuk seslerini, kuþ cývýltýlarýný, rüzgarýn uðultusunu, denizin dinginliðini dinlemeye, duymaya çalýþýyorum. Özlemim bir nebze dinsin diye. Diner mi hiç? Bazen acýmýn sesinde kayboluyorum. Kulaklarým duymaz oluyor ve ben boðuluyorum. Onca hasrette tek baþýna boðuluyorum. Bir dost eli saçlarýma deðip bu acýyý bölene kadar, bir ''Nazým Þiiri'' beni bana geri getirene kadar böyle devam ediyor. Bir kör kadar duyularým hassas, bir çocuk kadar narin ve acýmasýz, bir kadýn kadar asil, bir erkek kadar güçlü ama bir ölü kadar da yitik aslýnda. Belki de bu yüzden varlýk ve yokluk arasýnda bunca kayboluþ. Var elbet bir çýkar yolu olmaz mý? ''Adiloþ Bebe'nin ninnisi'' gibi aslýnda. Hayat zor ve insanlar hor görür seni. Ama biz Adiloþ Bebe gibi açlýkta, yoklukta, zorlukta ve özlem dolu bir coðrafyada doðduk. Aç doðduk, az kaldýk her þeye ama yine de güçlü büyüttü ninniler bizi. Yarým gibi görünen o açlýðýn aslýnda bir parça ekmek, buharý tüten yeni kaynamýþ bir bardak sýcak çay kadar tokluk olduðunu gördük. Kaybetmeyi öðrendik insan insan, ova ova, þehir þehir kaybetmeyi. Ama acýnýn küllerinden de yeniden doðmayý öðrendik. Daha güçlük ilmek ilmek. Ve bir þiir okuduk, bir yazý yazdýk bu hayata. Þimdi sesi yankýlanýr, özlemi yankýlanýr; anamýn, babamýn, sevdiðimin, kardeþimin, özlemini çektiðim memleketimin daðlarýnda. Kaybolmuþ bir kentten dökülüp, apartmanlarýn arasýndan sýyrýlýp, arýnmak için Munzur'da buldu bu sözler kendini. Hadi bir bardak demli çay dökte her þey yürekte bulsun yerini. Gamze il Deniz sonsuz bir dünyaydý ama küçük kara balýðýn keþfetme arzusundan daha büyük deðildi. Ve küçük kara balýk, o denizin sonsuzluðunda kaybolacak kadar cesurdu... Küçücük hayatlar içinde var olabilirsin? dediðin anda kaybýn dünden bugüne daha fazla oluyor.. Dersimin kayýp cenneti kýþla ile buluþmuþtum minik yoldaþla. Ýlk sorduðum ise zonema zonena? Küçük þalvarlý mangal yüreðin cevabý da anlamlarýn en güzeli idi 'ez zonon tu keseybýke, lakin sonra toparlanýp 'sen konuþ ben anlarým' diyecek kadarda cüretkardý. Bu ne çeliþki diyordum hep zazaca ölü diller arasýna girdiði günde ayný þeyi düþünmüþtüm. Unutuyoruz artýk kültürü xovira meke vakýlam diyen diller yok artýk.arsivakurd.org NAZIM ENDER ARSLAN

4 Aðustos 2011 SARISALTUK TÜRBESÝ Sarý Saltuk bir halk kahramaný ve Anadolu ve Rumeli'nin fethi sýrasýnda önemli rol oynayarak efsaneleþmiþ bir Türkmen, Bektaþi/Alevi inanç önderidir. Efsanevi þahsiyet kimliðini daha yaþarken elde ettiði söylenmektedir. Hayatýný anlatan Saltukname destaný, bu 13.Yüzyýl savaþlarýný ve çeþitli kerametlerini konu almaktadýr..o r g Hacý Bektaþi Velinin müridlerinden olan Sarý Saltuk'un Anadolu ve Balkanlarda da çok sayýda türbesi bulunmaktadýr. Bu türbelerin bazýlarý Müslümanlarýn yaný sýra Hristiyan ahaliler için de ziyaret yeri konumundadýr. Saltukname'de Sarý Saltuk`un on iki mezarý olduðu belirtilmektedir. Sarý Saltuk, beylerin ve krallarýn mezarýna sahip çýkmak isteyeceklerini söyleyerek her isteyene verilmek üzere birer tabut hazýrlamalarýný vasiyet etmiþtir. En ünlü Sarý Saltuk türbesi halkýnýn 13. yüzyýlda Ýslamiyet'e geçmesine önayak olduðu rivayet edilen Ýznik'te bulunmaktadýr. Saltukname'nin çeþitli yerlerinde Sarý Saltuk'un yer altýndan þifalý sular çýkardýðý anlatýlmaktadýr. Çok ilginçtir ki Bosna-Hersek Balagay Þehrinde bulunan Tekkesi Buna Irmaðýnýn çýktýðý, gözenin bulunduðu koca bir kayanýn dibindedir. rd Asýl mezarýnýn Romanya'nýn kuzeyinde Dobruca bölgesindeki Babadag kasabasýnda olduðu sanýlmaktadýr. Kendisine baðlý Bektaþikerin yaþadýðý Türkiye'de Ýznik'in yaný sýra Diyarbakýr, Tunceli, Bor (Niðde), Ýznik, Rumelifeneri (Ýstanbul), Babaeski; Makedonya'da Ohri, Arnavutluk Manisa'nýn Alaþehir ilçesinin Yeþilyurt kasabasýnda ve Bosna-Hersek'te türbeleri bulunmaktadýr. Sarý Saltuk'un hayatýný anlatan Saltukname Fatih Sultan Mehmet'in oðlu Cem'in (sonradan Cem Sultan ismiyle tarihe geçecektir) þehzadeliði esnasýnda verdiði talimat üzerine Ebu'l Hayr er-rumi tarafýndan yedi senelik bir çalýþma sonucunda Türk sözlü geleneðinden toplanarak 1480 yýlýnda tamamlanmýþ ve kitaplaþtýrýlmýþtýr. Bu eserin bir baþka ilginç noktasý da, yazýya geçirilmiþ ilk ak u Nasreddin Hoca hikâyesini içermesidir. Saltukname yeni Türk harfleriyle tam metin olarak yayýma Þükrü Halûk Akalýn tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Bu çalýþma yýllarýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan üç cilt olarak yayýmlanmýþtýr. Sarý Saltuk hakkýnda bilgi veren baþka önemli kaynak da Evliya Çelebi Seyahatname'sidir. Ayrýca, bazý tarih kitaplarýnda da Sarý Saltuk ile ilgili çeþitli bilgiler bulunmaktadýr. Bunlara örnek olarak Yazýcýoðlu Ali'nin Tevârih-i Al-i Selçuk adlý eserini sayýlabilir. rs iv Ýslami rivayetlere göre Sarý Saltuk, Peygamber ve Hacý Bektaþ neslinden gelen Türkmen bir er olarak bilinir. Bu erin þeceresi bizzat Nakib'ül Eþraflýk kayýtlarýnda geçer. Sarý Saltuk soyunun bir kolu Tunceli ilinin Hozat ilçesindedir. Burada Sarý Saltuk'un türbesi ve onun soyundan gelenler bulunmaktadýr. Bu aileler Sarýsaltýk, Akdoðan, Yurt, Yer, Kýlýçaslan, gibi temsilcilere sahiptir.(ya Ali, ya, hacý Bektaþ ya on iki imam, ya sarýsultan) Ferruh-Þad Bey Türbesi.a Çemiþgezek Ulukale Köyünde tarlalar arasýnda bulunan bu türbenin kapýsý üzerindeki Arapça kitabesinden öðrenildiðine göre Emir Ferruh Þad Bey için h. 957 ( ) yýllarýnda yaptýrýlmýþtýr. Kitabenin okunabilen bölümleri þöyledir:. Hâzâ merkad el-emir el-mükerrem, Sâhib el-tabl ve'l-âlem, el-emir Ferruh-Þâd Big Ýbn-i'l-Emir el-merhum el-magfur el-emir Hac Rüstem Big Tâbe serâ-hün ve ca'ale-lcennet misvâ-hün fi þehr Zi'lhicce. Sene 957 ( ). Türbe kesme taþtan sekizgen planlý olarak yapýlmýþ, üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüþtür. Türbenin gövde kýsmýnýn altýnda, ortasýnda ve üzerinde kýrmýzý kesme taþlardan üç sýra halinde þerit yapýlmýþ ve böylece cephe hareketli bir görünüm kazanmýþtýr. Giriþ kapýsý ile iki yandaki pencerelerin üzeri hafif sivri kemerlidir. Kemerlerin içerisindeki pencereler düz taþ hatýllýdýr. Giriþin karþýsýnda mihrap bulunmaktadýr. Ancak türbe zemini sökülmüþ, duvarlarýn sývalarý sökülmüþtür. Bu nedenle de içerisinin bezeli olup, olmadýðý anlaþýlamamýþtýr. Türbenin altýnda mumyalýk kýsmý bulunmaktadýr Seni koynumda ak köpüklerle büyütmek isterdim yavrum seni kimsenin incitmediði bir diyarda gülücüklerle büyütmek isterdim ama sen ötekileþtirilmiþ bir babanýn evladýsýn. Seni koynumda sevmeme bil e müsaade etmediler.. Dersimin hangi yaþlýsýný görsem içimde bir fýrtýna kopuyor sonra o fýrtýna Munzura karýþýp kan aðlýyor. Sonra 38 oluyorum. Dünyanýn hiç bir yerindeki yaþlýlar Dersim yaþlýlarý gibi kederli ve hüzünlü bakmýyor... Çünkü onlar ölümü gördü ve ölümün en acý olanýný. Kimi gözü önünde evladýný kaybetti, kimi gözü önünde ailesini anne babasýný kaybetti. Bütün çocuklar yetim ve öksüz büyüdü. Þimdilerde o acýklý öyküsünü anlatýyor evlatlarýna Dersimin dedeleri. Sýmsýký sarýlýyor geleceðin ýþýklarýna ben yaþadým siz yaþamayýn diyor gözleri ve giderken ayaðýnýn altýndan kayýyor sanki hayat ama o sýký sýký tutunuyor ellindeki bastonuna ama aslýnda hayata... Hasret Soylu Metin GÖLÇÜR

5 Aðustos 2011 Sülbüs Gezisi Sülbüs Daðý, Dersim, Bingöl ve Karakoçan üçgeninde bulunan bir daðdýr. Yaklaþýk olarak 2 bin 800 metre yüksekliði olan bu dað ayrýca volkanik bir dað olma özelliði taþýmaktadýr. Dað, ayný zamanda ziyaret olmasý sebebiyle her yýl binlerce kiþi tarafýndan ziyaret edilip kurban kesliyor. Sülbüs Daðý'nýn Dersim ve Bingöl tarafýndan cem evi bulunmaktadýr. Munzur Daðcýlýk ve Doða Sporlarý Topluluðu olarak Sülbüs Daðý'na ziyaret gerçekleþtirdik. Yýllardýr Dersim'den ziyaret edilmemiþ Sülbüs'e gitme þansýný bulduk. Yaklaþýk iki saat yolculuktan sonra zirveye vardýk. Elli kiþinin katýldýðý yürüyüþ oldukça heyecanlý geçti. Ýlk defa volkanik bir daðý gördüklerini ve Bingöl köylerini, Tari Daðý'ný Yayladere'yi gördüklerini söyleyen katýlýmcýlar, zirvede bir süre dinlenip niyaz daðýttýktan sonra dönüþ yoluna koyuldular. Dönüþ yolunda Nazýmiye'ye baðlý Sarýyayla Köyü'ne vardýðýmýzda köylüler bizi karþýlayýp çay ikram ettiler. Buradaki güzel sohbetin ardýndan Dersim'e geri döndük. HÜSEYÝN TÜNEY Hergün Yeni Bir yumuþakçalar, kýrk ayaklar, örümcekler, solucanlar... ise, yaðmur suyundaki de odur. Topraktaki su da Hepsini bir an için unutup yalnýz solucanlarý ele ayný sudur. Madde belki þekil deðiþtirir; katý olur, Bilgi alalým. Solucanlarýn ölü organik artýklarla sývý olur, buhar olur, ama atom dediðimiz ana ve asýl beslendiðini biliyoruz. Organik maddelerle birlikte olan unsur aynýdýr, deðiþmez. Toprakta ne varsa, mineral toprak tanelerini de yiyen solucanlarýn bütün canlýlarda ayný þeyler vardýr. O halde canlý sindirim sistemlerinden tekrar topraða geçen dýþký madde ile cansýz maddenin özü aynýdýr. Topraðýn Sýrlarý; maddesi son derecede faydalý bir gübre teþkil ediyor. Kemiklerimizdeki karbon, kanýmýzdaki su, Solucanlar üzerinde yapýlan bir araþtýrmanýn beynimizdeki fosfor maddesi aynen toprakta da BÝR GRAM toprak içerisinde milyonlarca neticeleri: mevcuttur. Hani ne demiþler: mikrobik canlý yaþamaktadýr. Bu canlýlar olmasa idi, Solucanlarýn dýþký maddesindeki faydalý maddeler, Topraktan geldik, topraða gideceðiz. organik maddeler ayrýþamayacaklarýndan, dünyanýn toprak yüzeyindeki faydalý maddelere nispetle çok Ne kadar manâlý bir söz... yüzeyi ölü artýklar ile dolacak ve yaþanamaz bir hâl zengindir. Meselâ solucanlar faydalý fosfor Bedenimizin topraktan geldiðine þüphe yoktur ve alacaktý. maddesini toprak üstündeki fosfora nispetle %40 bir gün topraða gideceðinden de... Topraðý, sadece ufalanmýþ, öðütülmüþ küçücük taþ oranýnda daha fazla üretebiliyorlar. Bu oran nitrojen Yaþayan bütün bitki ve hayvan türleri, öldüklerinde parçacýklarý olarak düþünemeyiz. Baþka bir ifadeyle için %38, karbon için %50'dir. Bu hayvanlar hiç topraða karýþýrlar ve onun bir parçasý olarak dengede iki üç taþ parçasýný alýp havanda dövsek de un hâline doymak bilmeden devamlý olarak toprak yerler, rol alýrlar. getirsek 'toprak' elde edemeyiz. Toprak bambaþka vücutlarýnda bu topraðý ayrýþtýrýrlar ve dýþký bir þey... Baksanýza, bir gram toprakta milyonlarca maddesi olarak yine topraðý beslerler. Ýdeal bir canlý kaynýyor. Çakýl taþýný istediðiniz kadar gübre cinsi üreten solucanlar üzerinde Trakya'da ufalayýn; hiç bir zaman canlý, bereketli, üretken kahverengi orman topraklarýnda yapýlan bir Sýnavdan Sýnava topraðý elde edemezsiniz. araþtýrmada (Prof.Dr.Ýlhan Akalan) bir dekar arazide O halde toprak, üniversitelerde okutulan tarifi ile tam solucan tespit edilmiþ ve ilkbahar bir 'varlýk'týr. Her çeþit bitki ve hayvanlarý mevsiminde bu solucanlarýn 176 kg'lýk dýþký Biz öðrencilerin belki de hayattaki en büyük besleyebilen ve içinde su ve hava da dahil organik, býraktýklarý görülmüþtür. zorluðu bir türlü bitmek bilmeyen þu sýnavlar. inorganik binlerce çeþit kimyevî madde barýndýran Solucanlar yalnýz gübre üretmekle kalmýyor, SBS, YGS, LYS, KPSS, ALES, TUS say say bir örtüdür. Örnek olarak bakterileri ele alalým. toprakta açtýklarý deliklerle toprak drenajýna ve bitmez. Her yerde, her zaman karþýmýza bir Bakteriler tek hücreli canlýlar olup, hayatýn en havalanmasýna da yardýmcý oluyorlar. sýnav çýkýyor nedense çok gerekli ya sanki. küçük ve en basit üyeleridir. Bir grup topraktaki Topraðýn 'cansýz' maddesi üzerinde de biraz Liseye geçersin sýnav (SBS, OKS) üniversiteye bakteri sayýsý yüz milyona eriþmekte olup, bir dekar duralým: geçersin sýnav (YGS, LYS) üniversite biter tam arazi içinde 50 kg'a kadar aðýrlýða sahip olabilirler. Toprakta her çeþit madde vardýr. Demirden kurþuna, sýnavlardan kurtulduk artýk bir iþ sahibiyiz Milyonlarca canlý bakterinin toprak içinde elbette ki bakýrdan alüminyuma kadar elementler, kömür, derken yine yine sýnav (ALES, TUS) acaba sayýsýz vazifeleri vardýr. Topraðý beslemek, toprak petrol gibi madenler, çeþitli mineraller, özetle baþka hangi ülkede var. Nedense bütün maddesini bir kimya fabrikasýndaki gibi iþleyerek yeryüzünde hangi madde varsa hepsi topraktan bitkilerin kökleri için 'yem' hazýrlamak, nihayet her çýkmýþtýr demek yanlýþ olmayacaktýr. yaþamýn boyunca sýnavlara tabi tutulmak. çeþit ölü artýklarý ayrýþtýrarak yine topraða Bunlardan sadece mineralleri ele alsak, uzun bir Geleceðini. Küçüklükten beri hayal ettiðin kazandýrmak, topraðýn 'canlýlýk' vasýflarýný korumak, tablo elde ederiz. Mineral gruplarýnýn temel türlerini günleri sadece ama sadece üç saate hangi tek hücrelilerin iþidir. Toprakta protein ve azotlu þöyle sýralayalým: ülkede hangi sýnav baðlýyor. Üç saatlik sýnavý bileþikleri ayrýþtýrarak amonyak yaparlar. Kükürt Amfiboller, piroksenler, mikolar, feldspatlar, verirsen eðer hayatýn kurtulur belki hayata oksitleyiciler, demir oksitleyiciler, hidrojen silisyum dioksitler, demir oksitler, alüminyum sýnavý dedikleri sýnavdan direkt geçersin. Ama bileþiklerine tesir ederler, küf mantarlarý, þapkalý oksitler, manganez oksitler, titan oksitler, veremezsen iþte o zaman gerçek dünyayla mantarlar, bu tür bakteriler arasýnda sayýlabilir. karbonatlar, fosfatlar... tanýþýrsýn. Latince isimlerini de sayarsak aktinomesitler ve Yalnýz bir konuya dikkat çekmek gerekirse bütün Bugüne kadar ki sýnavlardan çok farklý bir algler gibi bitki menþeli bakteriler de toprak ana canlýlarýn kimyevî maddesinin aynen toprakta sýnav çýkar. Sorusuz, þýksýz sadece bedeninde maddesini teþkil ederler. mevcut olduðunu belirtmeliyiz. Hatta isterseniz ve ruhunda hissedersin bu sýnavý süre sýkýntýsý Ya küçücük hayvanî canlýlar? Nematodlar, insan vücudunu ele alalým. protozonlar, rotiferler... Bütün bu mikroskobik Ýnsan vücudu et, kemik, sinir vs.den meydana gelir. yok ne zaman canýn isterse o zaman kaðýdýný canlýlarýn da ayrý ayrý vazifeleri ve hizmetleri var. Ve bütün bunlarýn en küçük parçasý da, bilindiði gibi, verir ve çýkarsýn. Ama kaðýdýný verdiðin gün Bunlardan rotiferlerin 50 kadar cinsi tespit hücredir. Hücre, canlý organizmanýn en küçük arkanda gözü yaþlý insanlar býrakacaðýný asla edilmiþtir. parçasýdýr. Ancak hücre de kimyevî olarak ama asla unutma. Toprakta baþka canlýlar yok mu? Hepsini mutlaka atomlardan meydana gelmektedir. O halde hücre mikroskopta mý göreceðiz? Elbette ki hayýr. Ýþte içindeki bir demir atomu ile, topraktaki demir atomu Cem TAYLAK gözle görülenleri: Böcekler, böcek yiyenler, bin arasýnda hiçbir fark yoktur. Ýnsan vücudunun dörtte ayaklýlar, tesbih böcekleri, toprakpireleri, üçü sudur. Suyun kimyevî özelliði hücre içinde ne.arsivakurd.org

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten

DELÝKANLIYI BOZDU. Delikanlý Hamlet ten 9 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 54 Kurþun adres sormaz, giþe yaptýrýr! Tetikçilik, dünyanýn en ahlaksýz mesleklerinden biri olabilir. Ama ne yazýk ki sinema sanatý buna her zaman katýlmýyor. Bu hafta bir bilgisayar

Detaylı

Zaman baþka nasýl olabilirdi?

Zaman baþka nasýl olabilirdi? 28 Þubat soruþturmasýna dair BDP de sessizliðini bozdu. Soruþturmayý deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin darbelerle hesaplaþtýðý söyleminin gerçekçi olmadýðýný belirterek, O dönem

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002

GÖKCEÖREN KÖYÜ GENÇLERÝ BÝR ARADA. 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 08. 02. 2010 Yýl : 9 Sayý : 386 Kuruluþ : 12 Mart 2002 DEHA PREFABRÝK ÝMALAT LTD.ÞT BÝRLÝK NE YAPIYOR DEDÝK!!! Üzümcüler Birliði ne Yapýyor diye geçen haftalarda sorduk. Cevabý da geç kalmadý geldi. Geldi

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

2 DE 7 DE Sevda Aydýn

2 DE 7 DE Sevda Aydýn "Saðlýkta Dönüþüm Programý" adý altýnda ülkenin saðlýk alanýnda gelmiþ geçmiþ yapýsal en ciddi dönüþümlere imza atarak saðlýðý paralý hale getiren AKP hükümeti, dün itibariyle çok daha ciddi bir adým daha

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak.

Hrant Dink'in öldürülmesinin 6. yýlýnda yine Agos önünde olunacak, ayrýca hafta boyunca çeþitli paneli film ve söyleþiler olacak. YIL:8 Metin Göktepe nin sevenleri onu yine unutmadý. 8 Ocak 1996 da polis tarafýndan katledilen Metin Göktepe nin annesi Fadime Göktepe, kardeþi Meryem Göktepe, arkadaþlarý ve sevenleri, onu Ýstanbul un

Detaylı

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ

6 DA BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ BÝLÝCÝ: BU OLAYLARIN NEDEN KRÝTÝK SÜREÇLERDE MEYDANA GELDÝÐÝNÝ ARAÞTIRACAÐIZ Ýncelemelerin ardýndan roket baþlýklarý gibi aðýr silah parçalarý ve önünde çukur oluþan bir mevzinin önünde açýklama yapan

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ...... Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý. Bu sette,

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013

Kaynak:Bianet Haber Merkezi 17 Mart 2013 8 Newroz Ýstanbul Kazlýçeþme nin yaný sýra Van, Ýzmir, Mersin, Bingöl, Mardin, Dersim, Mardin, Erzincan, Adýyalan-Kahta ve Bulam, Antep, Mardin-Midyat, Urfa-Hilvan, Þýrnak, Ceylanpýnar, Antalya, Muðla,

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı