5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme"

Transkript

1 COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü SINIF EA-SÖZEL Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen olayı tanımlamak tadır? A) Fosfor döngüsü B) Su döngüsü C) Karbon döngüsü D) Azot döngüsü E) Oksijen döngüsü 2. Son yüzyılda yaşanan iklim değişiklikleri ekosistemlerde birçok olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz sonuçlardan biri değildir? A) Buzulların erimesi B) Sel ve heyelan olaylarının artması C) Bitki ve hayvan türlerinin yok olması D) Okyanuslardaki planktonların azalması E) Ayrıştırıcı mikroorganizmaların sayısının artması 3. Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar ile cansız çevrenin oluşturduğu bütün dür. Yukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır? 5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bu etkilere örnek gösterilemez? A) Sıcak su akıntılarının iklim üzerindeki etkisi B) Tuz kristallerinin nemin yoğuşması üzerindeki etkisi C) Planktonların balıkların beslenmesi üzerindeki etkisi D) Bitki ve hayvan türleri üzerindeki etkisi E) Azotun nitrit ve nitratlara dönüşmesi üzerindeki etkisi 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme sinde etkili değildir? A) Canlıların solunumu B) Ölen canlıların çürümesi C) Orman yangınları D) Karbonatlı kayaların ayrışması E) Suyun buharlaşması 7. Bilim adamları son yılda ekosistemde önemli değişiklikler olduğunu açıklamışlardır. Buna göre, Dünya nın akci ğerleri olarak nitelenen Amazon ve Kongo ormanlarının yok olmaya başladığı, 45 yıl sonra kutup ayılarının üçte ikisinin tükeneceği, okyanuslarda planktonların azalmasıyla bir çok canlı türünün ortadan kalkacağı söylenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olayın ekosistemdeki etkisini daha iyi anlatmaktadır? A) Ekosistem B) Biyom C) Habitat D) Adaptasyon E) Nitrifikasyon A) İklim değişikliklerinin ekosistemdeki etkisi B) Su buharının ekosistemdeki etkisi C) İnsan faktörünün ekosistemdeki etkisi D) Kıta oluşumunun ekosistemdeki etkisi E) Yer şekillerinin ekosistemdeki etkisi 4. Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan topluluğu bulunan bölgelere... adı verilir. Yukarıda geçen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ekosistem B) Biyom C) Habitat D) Doğal çevre E) Ekosfer 8. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını et kileyen biyolojik faktörlerdendir? A) Sıcaklık B) Nem C) Yer şekilleri D) Toprak özellikleri E) Mikroorganizmalar

2 Ekosistem ve Madde Döngüsü Bitki ve hayvan çeşitliliğinde iklimin belirleyici etkisi göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerden hangisinde bitki ve hayvan çeşitliliğinin en az olması beklenir? A) Ekvatoral bölge B) Kuzey Afrika C) Güneydoğu Asya D) Batı Avrupa kıyıları E) Akdeniz kıyıları 13. Bir ekosistemdeki canlıların tümü beslenme bakımından birbirine bağlıdır. Besin zincirinde meydana gelen doğal enerji akışına ne ad verilir? A) Nitrifikasyon B) Enerji piramidi C) Besin Seviyesi D) Beslenme E) Madde döngüsü 10. Biyomlar, karasal biyomlar ve su biyomları olarak ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi, kara biyomlarının sınıflandırılmasında daha çok etkilidir? A) Hayvanlar B) Yükselti C) Bitki örtüsü D) Su özellikleri E) Toprak 11. Aşağıdakilerden hangisi deniz biyomu içinde yer alan canlılardan biri değildir? A) Yengeç B) Balina C) Kurbağa D) Deniz yıldızı E) Kaplumbağa 12. Okyanusların yüzeyinden her an dalgaların etkisiyle sayısız hava kabarcığı patlamakta ve pek çok tuzlu su damlacığı at mosfere karışmaktadır. Aerosol adı verilen ve havada asılı halde bulunan tuz kris talleri ile ilgili, I. yağışlarla toprağa iner ve verimi arttırır, II. bulutların oluşumuna yardımcı olur, III. zararlı güneş ışınlarının yer yüzeyine ulaşmasını engeller bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Körfez Yayınları 14. Bazı türlerin yok olmasında, bazı türlerin çevreye uyum sağlamasında veya yaşam şartlarına uygun başka alanlara göç etmesinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkilidir? A) İnsan faaliyetleri B) Yer şekilleri C) Toprak türleri D) Kıtaların kayması E) İklim değişiklikleri 15. Ekosistemdeki enerji akışını gösteren enerji piramidinin alt basamağında aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) Mikroorganizmalar B) Bitkiler C) Birincil tüketiciler D) Etçiller E) İkincil tüketiciler 16. Benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu bölgelere biyom adı verilir. Aşağıdaki biyomlardan hangisinde canlı çeşitliliği da - ha faz ladır? A) Kutup biyomu B) Tundra biyomu C) Dağ biyomu D) Savan biyomu E) Tropikal yağmur ormanları biyomu Test 01 CA Bu testin cevapları 02 numaralı testin arka sayfasındadır...

3 COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü SINIF EA-SÖZEL Canlıların yeryüzündeki dağılışları incelendiğinde, her canlı nın kendine özgü bir sıcaklık isteği olduğu ve aynı bölgede her türden canlının yaşayamadığı görülür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sıcaklık azalması so nucu ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir? A) Vücut büyüklüğü değişir. B) Canlıların yağ oranı artar. C) Renk oluşumu engellenir. D) Canlılar daha fazla çoğalır. E) Tür sayısı azalır. 2. Kendine özgü iklim, bitki örtüsü ve hayvan toplulukları olan böl gelere biyom denir. Aşağıdaki biyomlardan hangisi daha çok orta kuşakta gö rülür? A) Ilıman karışık orman B) Çöl C) Savan D) Tropikal orman E) Tundra 3. Tropikal yağmur ormanlarında ağaçların özellikle tepe kısmında daha fazla yaprak olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Canlılar tarafından alt kesimlerinin zarar görmesi B) Diğer ağaç kollarının izin vermemesi C) Işığı daha fazla görmesi D) Ağaçtaki suyun en fazla tepe kısmında olması E) Yağmurun en fazla düştüğü kesim olması 5. İklim koşullarının biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinde biyoçeşitliliğin da ha az olduğu söylenebilir? A) Ekvatoral bölge B) Kutuplar C) Ilıman otlaklar D) Çalılık alanlar E) Yağışlı dönemde yeşeren savan alanları 6. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını et kileyen faktörlerden biri değildir? A) İklim değişiklikleri B) Biyolojik faktörler C) Yer şekilleri D) Toprak özellikleri E) Depremler 7. Aşağıdakilerden hangisi, ekosistemleri oluşturan cansız fiziksel unsurlardan biri değildir? A) Güneş ışığı B) Sıcaklık C) Rüzgâr D) Bitkiler E) Yağış 4. Canlıların beslenmesine yardımcı olan bitkilerin toprağın üst katmanında bulunmasında, aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkilidir? A) Sıcaklık ve yağış koşullarının daha hızlı değişmesi B) Toprağın üst katının daha gevşek yapıda olması C) Sulamanın bu katmanda daha fazla yapılması D) Toprağın üst katında hava ile temasın fazla olması E) Bakteriler ve mikroorganizmalar fazla olduğu için bitkinin besinini daha kolay sağlaması 8. Fosil kökenli yakıtlardan olan kömür, petrol ve doğal gaz sanayileşmiş ülkelerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu durum, aşağıda verilen madde döngülerinden hangisi üzerinde daha fazla olumsuz etki oluşturur? A) Fosfor B) Su C) Karbon D) Azot E) Oksijen

4 Ekosistem ve Madde Döngüsü Biyom ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış tır? A) Biyomlar bazı yerlerde birbirleriyle kesişir. B) Kara biyomları hakim bitki örtüsüne göre sınıflandırılır. C) Tüm biyomlarda bitki ve hayvan sayıları birbirine eşittir. D) Biyomlar iklim, bitki örtüsü ve hayvan topluluklarından olu şur. E) Su biyomları suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılır. 13. Yüksek nem ve sıcaklığa sahip bölgelerde ağaçların uzun boylu, geniş yapraklı ve gür olması aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir? A) Fotosentez B) Adaptasyon C) Biyom D) Yoğunlaşma E) Biyosfer 14. Aşağıdaki bölümlerin iklim özellikleri gözününde bulundurulursa hangisinde bitki ve hayvan çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir? 10. Belirli bir bölgede yaşayan hayvan topluluğuna ne ad ve rilir? A) Habitat B) Adaptasyon C) Fotoliz D) Flora E) Fauna 11. Aşağıdakilerden hangisinde, enerji piramidi seviyeleri doğ ru olarak verilmiştir? Besin seviyesi Besin seviyesi Besin seviyesi A) Bitkiler Etçiller Otçullar B) Bitkiler Otçullar Etçiller C) Etçiller Bitkiler Otçullar D) Otçullar Etçiller Bitkiler E) Etçiller Otçullar Bitkiler 12. Aşağıda besin zincirinin aşamaları gösterilmiştir. Bitki X Tilki Y Körfez Yayınları A) Yukarı Fırat Bölümü B) Adana Bölümü C) Erzurum Kars Bölümü D) Orta Kızılırmak Bölümü E) Hakkâri Bölümü 15. Aşağıdakilerden hangisi çöl biyomunun özelliklerinden bi ri değildir? A) Su tutabilen bitkilerden oluşur. B) Yüksek sıcaklığa dayanıklı bitkilere sahiptir. C) Hayvanları açık renklidir. D) Yüksek boylu otlar yaygındır. E) Bitkilerde terleme ve buharlaşmayla oluşan su kaybı azdır. 16. Aşağıdaki şekilde besin piramidi gösterilmiştir. Bakteriler Besin zinciri aşamalarında X ve Y ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? X Y A) Kurt Tavşan B) Tavşan Aslan C) Aslan Koyun D) Koyun Bitki E) Manda Keçi 1. dereceden Etçiller Otçullar Bitkiler Buna göre, besin piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça daralma olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden han gisidir? A) Besin yetersizliği B) Hayvan sayısının azalması C) Enerji kaybının artması D) Biyokütlenin azalması E) Canlıların vücut büyüklüğünün artması Test 01 CA 1.B 2.E 3.A 4.B 5.E 6.E 7.A 8.E 9.B 10.C 11.C 12.C 13.B 14.E 15.B 16.E

5 COĞRAFYA Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları SINIF EA-SÖZEL Günümüzde ülkeler aşırı nüfus artışının sorun oluşturması ve buna karşı önlem alınması gerektiğinden çeşitli nüfus politi ka ları uygulamaktadır. Buna göre, gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızının azaltılması politikasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlan maktadır? A) Üretimi artırmak B) İş gücünü artırmak C) Kalkınma hızını artırmak D) Mal ve hizmetlere talebi artırmak E) Tarımda makineleşmeyi artırmak 2. Bazı ülkeler nüfus artış hızlarını artırmaya yönelik politikalar uygularken bazıları da nüfus artış hızlarını azaltmaya yönelik politikalar uygulamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını arttırmaya yö ne lik nüfus politikası uygulayan ülkelerden biri değildir? A) Japonya B) Fransa C) Çin D) İngiltere E) Almanya 3. I. İşsizliğin artması II. İşçi ücretlerinin ucuzlaması III. Demografik yatırımların artması IV. Yeni endüstri kollarının ortaya çıkması Yukarıda verilenlerden hangileri, nüfus artış hızının fazla olmasının olumsuz sonuçlarındandır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız IV 5. Kentlerde tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, madencilik ve kül tür gibi bir çok etkinlik bir arada bulunur. Bir kentte bu etkinliklerin biri ya da bir kaçı ön plana çıkabilir. Kentlerin, etkinliklerine göre sınıflandırılmasında bu durum göz önüne alınır. Buna göre, aşağıdaki kentlerin hangisinde ticaret, sa - na yi, eğitim ve kültür gibi fonksiyonların tamamı öne çık mış tır? A) Roma B) Mekke C) Marsilya D) New York E) Şam 6. Aşağıdaki yaş piramitlerinden hangisi doğum oranı hızla azalan bir ülkeye aittir? (Grafiklerde dikey eksen yaşı gösterir) 15 E 60 A) % 15 E 60 C) % K K E % % 15 K 60 E 15 E 60 B) D) % E) K K D) I ve III E) II ve III 4. Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını arttırmaya ça lışan ülkelerin özelliklerden birisidir? A) Milli geliri fazladır. B) İşsizlik oranı yüksektir. C) Dış ticaret açığı fazladır. D) İç ve dış göçler fazladır. E) Kalkınma hızı düşüktür. 7. Dünyadaki büyük şehirlerin dağılışı incelendiğinde içinde bu lunduğu şartlara göre bazı fonksiyonel özelliklere sahip ol dukları görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan birisi olamaz? A) Ulaşımın kolay olması B) Tarihî bir özellik taşıması C) Şehirlerin kurulduğu alanın geniş olması D) Denize yakın ve iç kısımla bağlantısının kolay olması E) Önemli maden yatakları üzerinde veya yakınında bulunması

6 Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları Aşağıdaki ülkelerden hangisi son yıllarda nüfus artış hızı azalan ülkelerden birisi değildir? A) Hindistan B) Almanya C) İngiltere D) Fransa E) Japonya 12. Dünyadaki bazı şehirler geçmişte sahip olduğu önemi gü - nü müzde de devam ettirmektedir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, geçmişte önemli ticaret yol ları üzerinde bulunup günümüzde de bu önemini de vam ettirmektedir? A) Tokyo B) İstanbul C) Sofya D) Moskova E) Prag 9. Aşağıdakilerden hangisi, bir şehrin dünya üzerinde etkili olmasında en fazla paya sahiptir? A) Yıllık yağış miktarı B) Ortalama yükseltisi C) Fonksiyonel özelliği D) Yüz ölçümünün büyüklüğü E) Bulunduğu enlem 10. New York Mekke Vatikan Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen kentlerin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? A) İdari şehirler olmaları B) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olmaları C) Sanayi ve ticaret merkezi olmaları D) Yükseltilerinin fazla olması E) Küresel etkilerinin fazla olması 11. Aşağıda verilen nüfus piramitlerinden hangisinde nüfus artış hızı daha yüksektir? Körfez Yayınları 13. Aşağıda bazı şehirler ve bu şehirlerin ön plana çıkan fonksiyonları verilmiştir. I. Medine - Din II. Bağdat - Turizm III. Oxford - Eğitim IV. Tokyo - Sanayi V. Paris - Moda Buna göre, yukarıda verilen şehir - fonksiyon eşleştir - me lerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 14. Dünya daki nüfus dağılışı incelendiğinde nüfusun belirli yerlerde yoğunlaştığı görülür. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya üzerinde nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri değildir? A) Deniz kıyıları B) Orta kuşak karaları C) Ticaret yolları üzeri D) İklim çeşitliliği fazla olan yerler E) Ekvatoral Bölge de alçak alanlar A) 60 E K B) 60 E K C) 60 E K Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri akarsu vadilerinde tarımın ge lişmesiyle birlikte oluşmaya başlamıştır. D) E) E K E K Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilk şehir yerleşmelerine rastlanmaz? A) Mısır B) Hindistan C) Irak D) Kanada E) Çin Test 02 CA 1.D 2.A 3.C 4.E 5.B 6.E 7.D 8.C 9.C 10.E 11.B 12.B 13.B 14.B 15.D 16.C

7 COĞRAFYA Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları SINIF EA-SÖZEL İstanbul un küresel etkisinin fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? A) Ticaret B) Ulaşım C) Sanayi D) Turizm E) Tarım 5. Yirminci yüzyıla kadar nüfusun fazla olması ülkeler için önemli bir siyasi güç olarak kullanıldı. Ancak günümüzde siyasi güç için nüfusun sayısal fazlalığı değil nüfusun yapısal özellikleri daha önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yapısal özelliklerinden biri değildir? 2. Yeryüzündeki ilk şehir yerleşmeleri aşağıdakilerden han gisi ile ortaya çıkmıştır? A) Sanayinin gelişmesiyle B) Dinlerin yayılmasıyla C) Tarımsal faaliyetlerle D) Ulaşım ağının gelişmesiyle E) Eğitim için insanların göç etmesiyle 3. Çöl bölgesinde kurulmuştur. İslamiyetle önem kazanmıştır. Müslümanlar için kutsal bir şehirdir. Yukarıdaki özellikleri belirtilen şehir aşağıdakilerden han gisidir? A) Mısır B) Şam C) Fas D) Riyad E) Mekke A) Nüfusun niteliği B) Sanayide çalışan nüfus oranı C) Aktif nüfus oranı D) Şehirli nüfus oranı E) Nüfus yoğunluğu 6. Günümüzde bazı ülkelerde nüfus artışının düşük olması ülke geleceği için sorun oluşturmaktadır. Bundan dolayı nüfusu arttırmaya yönelik politikalar izlemektedir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi böyle bir nüfus politikası uy gulamaz? A) Fransa B) İtalya C) Yunanistan D) Hindistan E) Avustralya 7. Dünyada ilk şehir yerleşmeleri nerelerde kurulmuştur? A) Deniz kenarlarında B) Ticaret yolları üzerinde C) Turizme uygun yerlerde D) Dini açıdan kutsal sayılan yerlerde E) Akarsu vadilerindeki tarım alanlarında 4. Uzun yıllar başkentlik yapmaktadır. Dünyanın moda merkezi sayılmaktadır. Turizm gelirleri yüksektir. Yukarıda özellikleri verilen şehir aşağıdakilerden hangisi dir? A) İstanbul B) Moskova C) Bakü D) Tokyo E) Paris 8. Yer altı kaynakları yetersiz olmasına rağmen yüksek tek noloji sayesinde gelişmeyi başaran ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) ABD B) İngiltere C) Çin D) Japonya E) Fransa

8 Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları Ülkelerin nüfus politikalarının farklı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Ekonomik yapısına B) Tarım ürünü çeşidine C) Yüz ölçümlerine D) İklim özelliklerine E) Tarım alanlarına 10. Geri kalmış ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. 13. I. Üretimin artması II. Kişi başına düşen ulusal gelirin azalması III. Tasarrufun azalması IV. Mal ve hizmetlere talebin artması Yukarıda verilenlerden hangileri nüfus artış hızının artma sının olumsuz sonuçlarındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) I, III ve IV Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi geri kalmış bir ül keye aittir? A) E D) 60 E 15 K B) Aşağıdakilerden hangisi, Mekke ve Roma gibi etki alanı geniş olan şehirlerin or tak özelliklerinden biridir? A) Tarihî ve dini niteliklerinin etkili olması B) Doğal güzelliklerinin fazla olması C) Tarım alanlarının verimli olması D) Sanayi faaliyetlerinin merkezi olması 15 E K E) Deniz kıyılarında olup hinterlandıyla bağlantısının gelişmiş olması 12. I. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nü fus politikası II. Nüfus artış hızını artırmaya yönelik nüfus politikası III. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek için uygulanan nü fus politikası K E) 15 E 60 C) E 6 4 K K Körfez Yayınları 14. I. Nil Havzası II. İndus Nehri kenarları III. Amazon Havzası IV. Avustralya nın iç kısımları Yukarıda verilen yerlerden hangisinde dünyadaki ilk şe hir yerleşmeleri görülmez? A) I ve II B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 15. Aşağıda bazı şehirler ve bu şehirlerin ön plana çıkan fonksiyonları eşleştirilmiştir. I. Roma - İdari II. Atina - Madencilik III. Mekke - Dini IV. Paris - Turizm V. Tokyo - Sanayi Buna göre, yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V Yukarıda verilen nüfus politikaları, sırasıyla aşağıdaki ül ke lerden hangilerinde uygulanır? I II III A) Çin Hollanda Türkiye B) Bangladeş Çin Hindistan C) Japonya Fransa ABD D) Kanada Rusya İngiltere E) İtalya Hollanda İran 16. Aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş ülkelere ait ortak bir özellik değildir? A) Okuma yazma oranı yüksektir. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Genç nüfus oranı fazladır. D) Kişi başına düşen ulusal gelir fazladır. E) Eğitimli nüfus oranı yüksektir. Test 03 CA 1.C 2.C 3.D 4.A 5.D 6.D 7.C 8.A 9.C 10.E 11.E 12.B 13.B 14.E 15.D

9 COĞRAFYA Ekonomik Faaliyet Türleri SINIF EA-SÖZEL Ekonomik faaliyetlerin temel amacı insanların temel ihti - yaç larını karşılamaktır. Bundan dolayı üretim, tüketim ve dağıtım sektörü ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi üretim sektörüne örnek gösteri lemez? A) Buğdaydan un elde edilmesi B) Ayçiçeğinden yağ elde edilmesi C) Bakır madeninden kablo yapılması D) Pamuğun tekstil fabrikasına getirilmesi E) Ahır hayvancılığının yaygınlaşması 2. Ekonomik faaliyet türleri içerisindeki üretim sektörünün temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak B) Ülkenin sanayisini geliştirmek C) Tarım ürünleri çeşitliliğini artırmak D) Nüfus yoğunluğunu azaltmak E) Gelir düzeyini yükseltmek 3. Üretilen mal ve hizmet unsurlarının dağıtılması da ekonomik faaliyetler içerisindedir. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen ekonomik faaliyet içe risinde yer almaz? A) Tarlada üretilen patatesin pazara ulaştırılması B) Tekstil fabrikasında üretilen gömleğin mağazaya ulaştırılması C) İlaç fabrikasında üretilen ilaçların eczaneye ulaştırılması D) İmalathanedeki mobilyanın mağazaya ulaştırılması E) Demir madeninin çıkarılması 5. Konserve fabrikaları Şeker fabrikaları Yukarıdaki fabrikaların Türkiye nin belirli bölgelerinde yo ğunlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bu bölgelerde üretimin az olması B) Tüketici nüfusun yoğun olması C) Ulaşım imkânlarının gelişmesi D) İklim şartlarının elverişli olması E) Ham maddenin çabuk bozulması 6. Bazı sanayi tesislerinin çevre koşullarına uygun olarak yapılması için gerekli araştırmalar yapılır ve yatırımcılar bu konuda bilgilendirilir. Bu çalışmalar aşağıdaki alanlardan hangisi tarafından ya pılır? A) Klimotoloji B) Teknocoğrafya C) Biyocoğrafya D) Teknoloji E) Sosyoloji 7. İklim, bazı sanayi kollarının üretim miktarını etkiler. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnektir? A) Demir - çelik B) Seramik C) Bisküvi D) Cam E) Lastik 8. İklim koşulları aşağıdaki faaliyetlerin hangisinde etkili de ğildir? 4. Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetleri üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biri değildir? A) İş gücü B) Moda C) Tarım D) Sanayi E) Sermaye A) Tütün üretiminde B) Turizm sektöründe C) Ulaşım sektöründe D) Çalışanların veriminde E) Petrol üretiminde

10 Ekonomik Faaliyet Türleri Ham maddeye yakınlık İklim koşulları Yer şekilleri Yukarıda verilen faktörler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden han gisini daha çok etkiler? A) Ulaşım B) Ticaret C) Turizm D) Sanayi E) Hayvancılık 13. Bazı enerji kaynaklarının bir ülkede fazla olması o ülkede bazı sanayi dallarının gelişmesini sağlamıştır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin gelişmesinde kömür madeni etkili olmamıştır? A) İngiltere B) Çin C) İtalya D) ABD E) Fransa 10. Ülkelerin gelişmişliği ile doğal kaynakların kullanımı arasında bir paralellik vardır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynak - la rını etkin biçimde kullanamaz? A) Rusya B) İngiltere C) ABD 11. Ulaşım yolları İletişim teknolojileri D) Nijerya E) Avustralya Modern pazarlama teknikleri Yukarıdaki faaliyetler aşağıdakilerden hangisinin gelişme sinde daha etkilidir? A) Bankacılık B) Hayvancılık C) Tarım D) Dağıtım E) Madencilik Körfez Yayınları 14. Doğal kaynaklar, tükenebilen doğal kaynaklar ve tükenmeyen doğal kaynaklar olarak sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardan biri değildir? A) Linyit B) Doğal gaz C)Taş kömürü 15. Sermaye İş gücü D) Rüzgâr E) Petrol Teknolojik gelişmeler Yukarıda verilen faktörler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden han gisini daha çok etkiler? A) Pazarlama B) Üretim C) Dağıtım D) Tüketim E) Kamu hizmetleri 12. Türkiye de bölgeler arasında farklı üretim, dağıtım ve tü ke tim faaliyetlerinin olması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gelişir? A) Bölgeler arası ticari ilişkiler gelişir. B) Bölgelerin nüfus yoğunluğu azalır. C) Bölgelerin yüz ölçümü genişler. D) Bölgelerin maden çeşitliliği artar. E) Bölgelerin bitki çeşitliliği artar. 16. I. Modern pazarlama teknikleri II. İklim koşulları III. Sanayi IV. Su kaynaklarına yakınlık Yukarıdakilerden hangileri üretim, dağıtım ve tüketim faa liyetlerini etkileyen beşerî faktörlerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV Test 04 CA 1.E 2.C 3.E 4.E 5.E 6.D 7.E 8.D 9.A 10.A 11.A 12.A 13.D 14.E 15.B 16.C

11 COĞRAFYA Ekonomik Faaliyet Türleri SINIF EA-SÖZEL Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin üretim üzerindeki olumsuz etkisine bir örnektir? A) Doğu Anadolu Bölgesi nin kayak turizmine elverişli ol - ma sı B) Doğu Karadeniz kıyılarında pamuk ve buğday yetiştirilememesi C) Taşeli Platosu nda tarımsal faaliyetlerin sınırlı olması D) Marmara Bölgesi nde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi E) İç Anadolu Bölgesi ndeki tarımsal faaliyetlerde sulama so runu yaşanması 2. Aşağıda bazı doğal kaynaklar ve kullanım alanları eşleştiril miş tir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Doğal kaynak Kullanım alanı A) Taş kömürü Demir-çelik sanayi B) Toprak Enerji üretimi C) Çayır ve otlaklar Hayvancılık D) Rüzgâr Enerji üretimi E) Petrol Ulaşım araçları 3. Aşağıdakilerden hangisi tüketimin üretim üzerindeki etki sine bir örnektir? A) Kuş gribi hastalığı nedeniyle bazı tavuk çiftliklerinin ka - pan ması 4. I. Kara yolu II. Deniz yolu III. Boru hattı IV. Hava yolu Petrol ve doğal gaz yukarıda verilen dağıtım yollarından hangileriyle daha fazla taşınır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 5. Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen beşerî faktörlerden biri değildir? A) Temel ihtiyaçlar B) Reklam ve tanıtım C) Gelir düzeyi D) Sermaye birikimi E) Teknolojik gelişmeler 6. Aşağıdaki sanayi ürünlerinden hangisinin dağıtımı diğerlerinden farklıdır? A) Petrol ve doğal gaz B) Tekstil ürünleri C) Tarım ürünleri D) Peynir ve yumurta E) Bakır cevheri B) Heyelan nedeniyle ulaşım yollarının kapanması C) Soğuk kış günlerinin ardından sebze fiyatlarının artması D) Sermaye birikiminin yetersiz olduğu yerlerde yabancı ya tı rımcının teşvik edilmesi E) Balıkçı gemilerinin yakaladığı balığı gemide işleyerek doğ rudan pazarlara sunması 7. Aşağıdaki ülkelerden hangisi geri kalmış ve doğal kaynak yönünden fakir ülkelerden biridir? A) Rusya B) Nijerya C) Kanada D) Çin E) Moğolistan

12 Ekonomik Faaliyet Türleri Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerin bütününü daha fazla etkilediği söylenebilir? A) Moda B) Gelir düzeyi C) Temel ihtiyaçlar D) Sermaye birikimi E) Teknolojik gelişmeler 12. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetler ve onları etkileyen be şeri faktör eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Üretim Dağıtım Tüketim A) Moda Ulaşım Temel ihtiyaçlar B) Reklam İletişim Gelir düzeyi C) İş gücü Ulaşım Moda D) Gelir düzeyi İş gücü Tanıtım ve reklam E) Tarım Pazarlama Gelir düzeyi 9. Doğal kaynaklar tükenmeyen, tükenebilen ve belirli şartlar al tında kendini yenileyebilen doğal kaynaklar olarak üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardan biri değildir? A) Petrol B) Doğal gaz C) Toprak D) Kömür E) Madenler 10. Doğal kaynakların öneminin artmasında, I. nüfus artışı, II. insan ömrünün kısalması, III. sanayideki teknik gelişmeler, IV. doğal çevrenin tahrip edilmesi etmenlerinden hangilerinin daha etkili olduğu söyle - ne bi lir? A) I ve II B) I ve III C) Üretim miktarını C) II ve III D) II ve IV D) Kullanım alanını E) III ve IV E) Doğal çevreyi Körfez Yayınları 13. Sanayi faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte ilk ve en çok gelişen sa na yi kolunun gıda sanayisi olması, ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörlerden hangisinin diğerine et ki sini göste rir? A) Üretimin dağıtıma B) Dağıtımın tüketime C) Tüketimin üretime D) Üretimin tüketime E) Dağıtımın üretime 14. Bir ürüne olan talebin artması, öncelikle aşağıdakilerden hangisini etkiler? A) Dış satımı B) Kalitesini 11. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketimi etki le yen doğal faktörlerden biri değildir? A) Yer şekilleri B) Teknolojik gelişmeler C) İklim koşulları D) Su kaynakları E) Toprak özellikleri 15. Aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynak yönünden fa kir olduğu halde, ekonomik yönden gelişmiş ülkelere ör nek gösterilemez? A) Japonya B) Hollanda C) Danimarka D) Kanada E) Belçika Test 05 CA 1.D 2.A 3.E 4.B 5.E 6.B 7.C 8.E 9.D 10.D 11.D 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C

13 COĞRAFYA Medeniyetler Merkezi Türkiye 11. SINIF EA-SÖZEL Aşağıdaki grafiklerde Türkiye de ulusal gelirin 1950 ve 2005 yıllarındaki sektörel dağılımı gösterilmiştir. 4. Türkiye de görülen iklim özel liklerinin, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? Sanayi Sanayi %13,2 Tarým %45,9 %40,9 Hizmet Bu verilenlere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ula şı lamaz? A) 2005 yılında tarım dışındaki sektörlerin payları artmıştır. B) 2005 yılında ulusal gelirde en yüksek pay hizmetler sektö rünündür. C) Sanayinin payı 1950 den 2005 e kadar iki kattan fazla art mıştır. D) Tarım sektörünün payı azalmasına karşılık üretim miktarı artış göstermiştir. E) 2005 yılında tarım ve sanayi sektörünün toplamı hiz - met ler sektöründen daha düşüktür. 2. Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yerde bulunur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı avantajlardan biri değildir? A) Hem Asya hem de Avrupa ülkesidir. B) Orta doğu ülkelerine yakındır. C) Ticaret yolları üzerindedir. D) Avrupa ülkelerine yakındır. E) Yer şekilleri çok engebelidir. %28,9 %11,4 Tarým 3. Türkiye nin yüksek ve dağlık bir ülke olması aşağıdaki tu rizm faaliyetlerinden hangisini olumlu yönde etkileme - miş tir? A) Kış turizmini B) Yayla turizmini C) Dağcılık turizmini D) Kıyı turizmini E) Akarsu turizmini %59,7 Hizmet A) Doğu Karadeniz de çay tarımının yaygın olmasında B) Akdeniz ve Ege kıyılarında kıyı turizminin gelişme gös - ter mesinde C) Batı Toroslar da demir yolu ulaşımının yetersiz olmasında D) Pamuk, zeytin, incir ve üzüm gibi tarım ürünlerinin yetişti ri lebilmesinde E) Tuz Gölü ve çevresinde nüfus yoğunluğunun seyrek olma sında 5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri değildir? A) Gelir dağılımındaki dengesizliği azaltmak B) Doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmak C) İstihdamı artırıp işsizliği azaltmak D) Yabancı mallarda vergiyi düşürerek ithalatı arttırmak E) İstikrarlı bir kalkınma ve büyüme gerçekleştirmek 6. Ova ve platolar üzerinde yapılan ekonomik faliyetler Türkiye ekonomisinin temelini oluşturur. Aşağıdaki ova ve platolardan hangisinin Türkiye eko - no misinin gelişimine katkısı daha fazladır? A) Konya Ovası B) Çukurova C) Çatalca Platosu D) Taşeli Platosu E) Bursa Ovası 7. Türkiye de çok çeşitli ekonomik faaliyetlerin yapılabilme sinde; I. Kuzey Yarım Küre de yer alması, II. orta kuşakta yer alan bir yarımada ülkesi olması, III. yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi gibi özelliklerden hangilerinin etkilerinden söz edilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

14 Medeniyetler Merkezi Türkiye Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nin coğrafi konumundan kaynaklanan olumsuzluklardan biri değildir? A) Deprem riski yüksektir. B) Ulaşım zordur. C) Kaplıca bakımından zengindir. D) Açık deniz balıkçılığı yapılmaz. E) Akarsular ulaşım ve taşımacılıkta kullanılmaz. 12. Türkiye de yükselti batıdan doğuya doğru artar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı ola rak ortaya çıkan bir sonuç değildir? A) İzmir in Van dan sıcak olması B) Doğu Anadolu da karlı gün sayısının fazla olması C) Aynı anda ekilen buğdayın önce Doğu Anadolu da sonra Ege de olgunlaşması D) Batı Anadolu daki akarsuların enerji potansiyellerinin da ha az olması E) Doğuya doğru tarım ürünü çeşitliliğinin azalması 9. Anadolu nun, aşağıda verilen coğrafi özelliklerinden han gisi, farklı özelliklere sahip medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde etkili olmamıştır? A) Zengin su kaynaklarına sahip olması B) Ticaret yolları üzerinde yer alması C) Dağların doğu - batı yönünde uzanması D) İklim koşullarının elverişli olması E) Verimli tarım alanlarına sahip olması 10. Aşağıda Türkiye ekonomisini oluşturan bazı sektörler veril - miştir. I. Tarım II. Sanayi III. Madencilik Yukarıda verilen sektörlerin ekonomiye katkısına göre faz ladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, II, I Körfez Yayınları 13. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin son yıllarda milli gelire olan katkısı en fazla artmıştır? A) Tarım B) Endüstri C) Ormancılık D) Madencilik E) Hayvancılık 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin coğrafi konumunun ortaya çıkardığı avantajlardan biri değildir? A) Tarımsal ürün çeşidi fazladır. B) Zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. C) Hidroelektrik potonsiyeli yüksektir. D) Erozyon ve heyelan olasılığı yüksektir. E) Zengin tarihî mirasa ve doğal güzelliklere sahiptir. 11. Türkiye de yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması aşa ğıdakilerden hangisi üzerinde olumsuz bir etkide bulunmaz? A) Tarımsal faaliyetlerde B) Sanayinin gelişmesinde C) Ulaşımın gelişmesinde D) Yer altı kaynaklarının çıkarılmasında E) Hidroelektrik potansiyelinde 15. Hayvancılık sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının en fazla olduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) Erzurum - Kars B) Çatalca - Kocaeli C) Doğu Karadeniz D) Kıyı Ege E) Yukarı Fırat Test 06 CA 1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.A 7.E 8.E 9.C 10.B 11.B 12.C 13.C 14.C 15.D

15 COĞRAFYA Türkiye de Tarım 11. SINIF EA-SÖZEL Aşağıdakilerden hangisi, zirai mücadele sonucunda ortaya çıkan olumsuz bir sonuçtur? A) Toprak ve su kirlenmelerinin artması B) Tarımsal üretimin artması C) Ürünlerin daha erken olgunlaşması D) Ürünlerin pazar fiyatlarının yükselmesi E) Üretim kaybına neden olması 2. Pamuk daha çok Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen bir üründür. Karadeniz Bölgesi nin kıyı kesiminde ise yetişme mektedir. Pamuğun Karadeniz kıyı ovalarında yetiştirilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaz yağışlarının görülmesi B) Kış mevsiminin karlı olması C) Kışın föhn rüzgârlarının görülmesi D) Halkın başka ürünlere yönelmesi E) Balıkçılığın tercih edilmesi 4. Yukarıdaki haritada, taralı alanlarda yoğun olarak tarımı yapılan ürünler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Pirinç Fındık Yerfıstığı B) Ayçiçeği İncir Zeytin C) Nohut Tütün Üzüm D) Mercimek Çay Gül E) Buğday Tütün Mercimek 5. Farklı iklim bölgelerinde yetiştirilebilen tarım ürünleri olduğu gibi, yalnızca belirli bir iklim bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri de vardır. III Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye de farklı ik lim bölgelerinde yetiştirilebilir? A) Çay B) Zeytin C) Tütün D) Muz E) İncir I II 3. Aşağıda Türkiye de yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin özellikleri verilmiştir. I. Türkiye üretimde dünyada ilk sırada yer alır. II. Nem ihtiyacı az olan tarım ürünlerindendir. III. Yerleşim merkezleri çevresinde tarımı yapılmaz. Yukarıda verilen özellikler sırasıyla hangi tarım ürünleri ne ait olabilir? 6. Aşağıdaki illerden hangisinde aynı anda ekilen tarım ürü nü nün daha geç olgunlaşması beklenir? A) Çanakkale B) Samsun C) Mersin D) Erzurum E) Aydın I II III A) Fındık Mercimek Pirinç B) Ayçiçeği Buğday Tütün C) Çay Mercimek Zeytin D) Kahve Mercimek Zeytin E) İncir Tütün Susam 7. Aşağıdaki illerin hangisinde yaşanan yaz kuraklığının tarımsal üretimdeki olumsuz etkisi daha fazla olur? A) Rize B) Balıkesir C) Muğla D) Antalya E) Mersin

16 Türkiye de Tarım Su la ma, güb re le me, to hum ıs la hı gi bi ve ri mi art ı rı cı yön tem - le rin etkin olarak kul la nıl dı ğı ta rım metoduna in tan sif ta - rım de nir. Aşa ğı da ki ler den han gi si in tan sif ta rım la il gi li ola rak ve - ril miş doğ ru bir bil gi de ğil dir? I A) Üre tim de yıl la ra gö re dal ga lan ma lar azdır. B) Top rak tan yıl da 2 3 kez ürün alınabilir. C) Hek tar ba şı na dü şen ve rim yük sek tir. D) Nadas yaygın olarak uygulanır. E) Üre tim mik ta rı ik lim koşul la rın a fazla bağlı değildir. II III Yukarıdaki haritalarda, yetiştiği alanlar gösterilen tarım ürünleri, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiş tir? I II III A) Buğday Çay Şeker pancarı B) Çay Mısır Arpa C) Haşhaş Üzüm Buğday D) Ayçiçeği Tütün Şeker pancarı E) İncir Çay Arpa Körfez Yayınları 11. Aşağıdakilerden hangisi, Antalya Bölümü nde seracılığın gelişmesinin en önemli nedenidir? A) Kış yağışlarının fazla olması B) Kış sıcaklığının yüksek olması C) Verimli tarım alanlarının bulunması D) Teknik işgücünün bulunması E) Endüstrinin gelişmemiş olması 12. Zeytin yazların sıcak ve kurak kışların ılık ve yağışlı geçtiği yer lerde yetişir. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde zeytin ye - tiş tirilemez? A) Muğla B) Konya C) Aydın D) Balıkesir E) Gaziantep 9. Şeker pancarı Türkiye nin hemen hemen bütün bölgelerinde doğal olarak yetiştirilebilen, ancak kıyı kesimlerinde ekonomik açıdan daha fazla değere sahip bazı tarım ürünlerine yer ve ril diği için yetiştirilmeyen bir tarım ürünüdür. Buna göre, şeker pancarı için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur? A) Farklı doğal koşullara uyumludur. B) Daha çok iç bölgelerimizde üretilir. C) Kıyılarımızda fazla üretilmez. D) Yarı kurak bölgelerde de üretimi yapılabilir. E) Kuraklığa en dayanıklı tarım ürünüdür. 13. Türkiye de 500 m nin altında yüksekliğe sahip alanlarda yetişebilen bir tarım ürünü aşağıdaki ovaların hangisinde yetiştirilemez? A) Adapazarı B) Aydın C) Konya D) Balıkesir E) Bafra Test 07 CA 1.D 2.E 3.D 4.C 5.D 6.C 7.E 8.C 9.C 10.C 11.E 12.C 13.B 14.D 15.A

17 COĞRAFYA Türkiye de Tarım ve Hayvancılık SINIF EA-SÖZEL Aşa ğı da ki böl ge le rin han gi sin de na da sa bı ra kı lan ta - rım alan la rı nın kap la dı ğı alan di ğer le ri ne gö re da ha faz - la dır? 4. A) Ege Böl ge si B) Karadeniz Böl ge si C) İç Ana do lu Böl ge si D) Do ğu Ana do lu Böl ge si E) Ak de niz Böl ge si 2. Aşağıdakilerden hangisi, tarımda birim alandan alınan ve rimliliği artırmak için uygulanan yöntemlerden biri de ğil dir? A) Tarımsal nüfusun artırılması B) Yüksek verimlilikteki tohumların kullanılması C) Makine kullanımının teşvik edilmesi D) Sulamanın yaygınlaştırılması E) Zirai mücadelenin bilinçli ve yaygın bir şekilde yapılması 3. Aşağıdaki haritada bazı küçükbaş hayvanlar ile sığırın bes - lenme alanları gösterilmiştir. Tiftik Keçisi Koyun Koyun KýIkeçisi Tiftik Keçisi Koyun Koyun KýIkeçisi Koyun Sýðýr Yukarıdaki haritada, Δ, Ο işaretleriyle gösterilen yerlerde yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünleri, aşağıdakilerden han gisidir? Δ Ο A) Zeytin Fındık Turunçgiller B) Fındık Zeytin Mısır C) Turunçgiller Zeytin Fındık D) Çay Fındık Zeytin E) Fındık Turunçgiller Zeytin 5. Son bir yıl içinde Erzurum da kesilen hayvan sayısı, Konya da kesilen hayvan sayısından daha az olduğu halde, Erzurum da üretilen et miktarının Konya dan daha fazla ol ma sı, aşa ğı dakilerden han gisinin sonucudur? D D D A) Çayır ve meraların kalitesinin B) Çiftçinin eğitim seviyesinin C) Büyükbaş hayvancılık yapılmasının D) Bitki örtüsü farklılığının OO O E) Erzurum un daha yüksek olmasının Bu dağılışın ortaya çıkmasında, I. doğal bitki örtüsünün dağılışı, II. yer şekilleri, III. nüfus yoğunluğu, IV. tarım alanlarının genişliği gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. Türkiye de küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldı ğı bir yörede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini ye tiş tirmek daha kolaydır? A) Arpa B) İncir C) Zeytin D) Muz E) Turunçgiller

18 Türkiye de Tarım ve Hayvancılık İklim seçiciliği az olan tarım ürünleri her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişebilmektedir. VI VII V Yukarıdaki grafikte Türkiye deki bir tarım ürününün bölgelere göre üretim miktarları (bin ton) verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir? I IV II III 10. Arıcılık Mera hayvancılığı İpek böcekçiliği Yukarıdaki hayvancılık türlerinin dağılış alanlarını etki - leyen ortak faktör aşağıdakilerden hangisi dir? A) Volkanik arazi B) Toprak yapısı C) Bitki örtüsü D) Denize göre konum E) Karstik arazi A) Zeytin B) Buğday C) Turunçgiller D) Haşhaş E) Pamuk 8. Aşağıda bazı bölümlerde yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyetleri verilmiştir. I. Marmara Bölgesi nde kümes hayvancılığı II. Konya Bölümü nde küçükbaş hayvancılık III. Hakkâri Bölümü nde arıcılık IV. Doğu Karadeniz Bölümü nde balıkçılık Bu bölümlerin hangilerinde yapılan hayvancılık faaliyeti üzerinde iklimin etkisi en fazladır? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 9. Mera hayvancılığı Türkiye de çayırlarla kaplı yüksek dağlık ve platoluk alanlarda yapılır. Mera hayvan cılığının yapıldığı yerlerde et ve süt üretimi ile yö re ye düşen yağış miktarı arasında bir parelellik oluşur. Körfez Yayınları 11. Aşağıdaki tabloda beş ayrı bölgenin tarım alanlarında yetişti ri len ürünlere göre dağılış oranları verilmiştir. Bölgeler I II III IV V Tahýllar % Sebze ve meyveler% Endüstri bitkileri % Diðer ürünler % Bir bölgede yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri ile o böl - ge de gelişen sanayi kolları benzerlik gösterebilir. Ege Bölgesi nde yetiştirilen tarım ürünlerinin sanayiye katkısının en fazla olduğu bilindiğine göre, yukarıdaki tab loda verilen bölgelerden hangisi Ege Bölgesi dir? A) I B) II C) III D) IV E) V Buna göre, aşağıdaki bölümlerin hangisinde et ve süt üretimi ile yörenin iklim özellikleri arasında bir parelellik ku rulamaz? A) Doğu Karadeniz B) Güney Marmara C) Orta Karadeniz D) Erzurum - Kars E) Yukarı Murat - Van 12. I. Ege II. Karadeniz III. Marmara IV. Akdeniz Yukarıdaki bölgelerden hangilerinde balıkçılık daha çok gelişmiştir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Test 08 CA 1.A 2.A 3.A 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.E 10.D 11.B 12.B 13.C

19 COĞRAFYA Türkiye de Madenler ve Enerji Kaynakları 11. SINIF EA-SÖZEL Türkiye deki bazı madenler ve çıkarıldıkları yerler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Demir - Divriği B) Bakır - Maden C) Krom - Guleman D) Bor - Susurluk E) Alüminyum - Murgul 2. I. Malatya - Hekimhan II. Diyarbakır - Ergani III. Muğla - Dalaman Yukarıda verilen yerlerden çıkarılan madenler aşa ğıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş - tir? I II III A) Bor Bakır Krom B) Bakır Demir Boksit C) Demir Bakır Krom D) Krom Demir Bakır E) Alüminyum Krom Demir 4. Balıkesir, Kütahya, Bursa ve Eskişehir de çıkarılır. Dünya rezevlerinin yarısından fazlası Türkiye de bulunur. Kullanım alanı geniştir. Yukarıdaki özellikleri verilen maden aşağıdakilerden han gisidir? A) Krom B) Bakır C) Demir 5. Çatalağzı Soma Sarayköy D) Bor E) Civa Yukarıdaki termik santrallerde kullanılan enerji kaynak - ları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Taş kömürü, linyit, jeotermal B) Linyit, petrol, jeotermal C) Doğal gaz, taş kömürü, hidroelektrik D) Taş kömürü, doğal gaz, linyit E) Linyit, petrol, taş kömürü 3. Türkiye nin hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla ol - ma sında, I. yükselti farkının fazla olması, II. dağların geniş yer kaplaması, III. akarsu rejimlerinin düzensiz olması, IV. akarsu boylarının kısa olması özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. I. Rüzgâr II. Petrol III. Jeotermal IV. Uranyum Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangisiyle çalışan san traller, kullandığı enerji kaynağından uzak bir yere kurula maz? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

20 Türkiye de Madenler ve Enerji Kaynakları Özellikle sanayi devriminden sonra atmosferdeki kirlenme kat lanarak artmıştır. Bunun sonucunda ise küresel ısınma oluşmuştur. Günümüzde küresel ısınmanın bir çok çevre sorununa yol açtığı görülmektedir. Bu sorunları en aza in - dir mek için çevreci enerji kaynaklarının kullanımı gündeme gel miştir. I. Doğal gaz II. Güneş enerjisi III. Petrol IV. Rüzgâr V. Kömür VI. Nükleer enerji 10. I. Krom II. Fosfat III. Bor IV. Taş kömürü Yukarıda verilen madenlerden hangilerinde Türkiye dün ya genelinde ön sıralarda yer alır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri çevreci enerji kaynaklarındandır? A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve V D) II, IV ve VI E) IV, V ve VI 8. Son yıllarda Türkiye de enerji üretiminde ve ısınmada doğal gazın payı artış göstermiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal gazın taşınmasının kolay olması B) Doğal gaz kaynaklarımızın bol olması C) Doğal gazın ucuz olması ve çevreyi daha az kirletmesi D) Doğal gazın yenilenebilen bir enerji olması E) Doğal gazın diğer enerji kaynaklarına göre daha fazla enerji üretmesi Körfez Yayınları 11. I. Doğal gaz II. Linyit III. Akarsu IV. Petrol Türkiye de elektrik enerjisi üretiminde, yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangilerinin maliyeti daha yüksektir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV 12. Fosil yakıtların kullanıldığı termik santrallerde çevre kirliliği fazla olur. Buna göre, aşağıdaki termik santrallerden hangisinin daha az çevre kirliliğine neden olduğu söylenebilir? A) Soma (Manisa) B) Oymapınar (Antalya) C) Yatağan (Muğla) D) Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş) D) Çatalağzı (Zonguldak) 9. Bursa Eskiþehir Kütahya Bölgesi Muðla Fethiye Köyceðiz Bölgesi Elazýð Guleman Bölgesi Yukarıdaki haritada aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarıldığı bölgeler gösterilmiştir? A) Krom B) Demir C) Bakır D) Kurşun E) Gümüş 13. Bir ma denin eko no mik ola rak iş le ti le bil me si için aşa - ğı da ki ler den han gi si en az etkilidir? A) Ma den re zer vi nin yük sek ol ma sı B) Te nör ora nın yük sek ol ma sı C) Ula şım ko şul la rı nın el ve riş li ol ma sı D) İş gü cü nün ye ter li ol ma sı E) Re zer vin yü ze ye ya kın ol ma sı Test 09 CA 1.C 2.A 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.C 11.A 12.C

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ?

NERE DE VE NASILY AŞYIORUZ? BÖLÜM 8 NE E NASL YA E Ş Y ED R Z? RU O BÖLÜM 8 COĞRAFYA BİLGİ! TÜRKİYE DE NÜFUSUN E YERLEŞMENİN DAĞLŞN ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. DOĞAL FAKTÖRLER a. İklim b. Yeryüzü Şekilleri c. Su kaynakları d. Toprak Özellikleri

Detaylı

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler

TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM. - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler TÜRKİYE DE NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ 11. BÖLÜM - Türkiye de Nüfus ve Yerleşmenin Dağılışını Etkileyen Faktörler - Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi - Türkiye de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Detaylı

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir.

Kırklareli. Bartın. Kastamonu. İstanbul. Zonguldak. Karabük. Yalova. Adapazarı Bolu. Çankırı. Bilecik. Bursa. Ankara. Kırıkkale. Balıkesir. TÜRKİYE NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ VE NÜFUS HAREKETLERİ TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ - Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı - Çalışan Nüfusun Ekonomik Faaliyet Kollarına Göre Dağılımı - Nüfusun Cinsiyete

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş

ÖRNEKTİR TARİH YGS / LYS. Tarih Bilimine Giriş TARİH Tarih Bilimine Giriş YGS / LYS TM-TS-YGS 01 1. Aşağıdakilerden hangisi medeniyetlerin yayılmasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? A) Yazının bulunması B) Takvimin kullanılmaya başlanması

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI EKİM 2008 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1. GİRİŞ... 6 2. KÜRESEL ISINMA VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ... 7 3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ... 9 3.1.

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

Türkiye'de Sanayi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN

Türkiye'de Sanayi ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN Türkiye'de Sanayi Yazar Yrd.Doç.Dr. Gaye ERTİN ÜNİTE 10 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türkiye'de sanayinin gelişimi ve bu gelişim üzerinde etkili olan faktörler hakkında fikir sahibi olacak, Türkiye'de

Detaylı

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR

GÖÇLERİN NE DENLERİV E SONUÇLAIR BÖLÜM GÖÇLERİN NEDENLERİ VE SONUÇLARI BÖLÜM Test 1 Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları 1. İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siya- 3. Aşağıdaki grafikte beş ülke nüfusunun doğum ölüm ve artış oranları verilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI

TÜRKİYE NİN 10. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI TÜRKİYE NİN 1. BÖLÜM YER ŞEKİLLERİ İKLİM, TOPRAK, SU VE BİTKİ VARLIĞI - Türkiye nin Görünen Yüzü: Yer Şekilleri - Ülkemizde Dış Kuvvetlerin Oluşturduğu Yer Şekilleri - Türkiye nin İklimi - Türkiye nin

Detaylı

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ

SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ SANAYİLEŞME VE KENTLEŞMENİN TARIM ÜZERİNE ETKİLERİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ Araş.Gör. Dr. Barış Bülent AŞIK Yrd.Doç.Dr. Gökhan ÖZSOY Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY Prof.Dr. A. Vahap KATKAT Uludağ Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları

3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI. 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Raporu Üçüncü Bölüm İstanbul İl Bütünü Araştırma Bulguları 3.5. DEMOGRAFİK YAPI 3.5.1. NÜFUS ARTIŞ HIZI İstanbul un nüfus artış hızı, ülke genelinin nüfus artış hızlarından geçmişte sürekli daha yüksek oranda gerçekleşmiş olup, ülke genelinin iki katından fazladır.

Detaylı

K VE SOSYAL DURUM PROF

K VE SOSYAL DURUM PROF TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. K A R S STRATEJİK GELİŞME RAPORU EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ Haziran 2008 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KARS STRATEJİK GELİŞME RAPORU Hazırlayanlar Orkun

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Çalıştığınız sektörün neden olduğu çevre kirliliğini önleyecek tedbirleri alabileceksiniz. ARAŞTIRMA Sektörünüzün yol açtığı çevre sorunlarını ve alınabilecek

Detaylı

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020

İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi. Proje No; TR51/12/TD/01/020 Karapınar Ziraat Odası İklim Değişikliğinin Tarımsal Ürünlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Projesi Proje No; TR51/12/TD/01/020 Hazırlayanlar Prof. Dr. Süleyman SOYLU Prof. Dr. Bayram SADE 2012-KONYA 1

Detaylı

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5.

1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. 1 1.ÖNSÖZ... 3 2.ÇALIŞMA ÖZETİ... 4 2.1. YATIRIM KONUSU... 4 2.2. ÜRETİLECEK ÜRÜN/HİZMET... 4 2.3. YATIRIM YERİ... 4 2.4. TESİS KAPASİTESİ... 4 2.5. TOPLAM YATIRIM TUTARI... 4 2.6. YATIRIM SÜRESİ... 4

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ATLASI Serik - ANTALYA (A.İnce) SUNUŞ...5 A B ÖNSÖZ...3 GENEL ORMAN DURUMU... 7 İllere Göre Orman Yoğunluğu Haritası...8 Ormanlık Alanların

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6

İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: AFETLER 6 TANIMLAR 6 AFET TÜRLERİ 7 1.1 DOĞAL AFETLER 7 1.1.1 Jeolojik Afetler 8 1.1.1.1 Yerkürenin Yapısı ve Levha hareketleri 9 1.1.1.2 Deprem 14 1.1.1.3 Göçük, Toprak Kayması 15

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 2010 ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI KALKINMA KURULU TARIM ALT KOMİSYON RAPORU 1 1 GİRİŞ TR83 Bölgesi tarımsal alan ve üretim bakımından oldukça zengindir. Bölge, birçok bitkinin yetiştirilmesine uygun

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ

ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ ULUSAL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ULUSAL SU POLİTİKASI İHTİYACIMIZ Haziran - 2007 SU RAPORU Ulusal Su Politikası İhtiyacımız 2007 USİAD Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Yüz Yıl Sonra Balkanlar

Yüz Yıl Sonra Balkanlar Y l: 21 Say : 62 Kasım 2013 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi www.e-musiad.com ISSN 1303-7501 Yüz Yıl Sonra Balkanlar SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Hüner Şencan, Hüseyin Kansu, Muzaffer Çilek

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim İKLİM Değişikliği DEĞİŞİKLİĞİ Dairesi DAİRE Başkanlığı BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM ŞUBESİ

Detaylı

ORTA DOĞU DURUM RAPORU

ORTA DOĞU DURUM RAPORU ORTA DOĞU DURUM RAPORU Ocak, 2011 ORTADOĞU HARİTASI 1 BÖLGE VİZYONUMUZ Bölgenin üretken faktörlerini ve dinamiklerini bir araya getirerek; üretim ve istihdamı artırmak, sahip olduğu kültürel miras ile

Detaylı