5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme"

Transkript

1 COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü SINIF EA-SÖZEL Isınarak buharlaşan su yükselerek soğur. Soğuyan su buharı yoğunlaşarak yeryüzüne yağış olarak düşer. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda geçen olayı tanımlamak tadır? A) Fosfor döngüsü B) Su döngüsü C) Karbon döngüsü D) Azot döngüsü E) Oksijen döngüsü 2. Son yüzyılda yaşanan iklim değişiklikleri ekosistemlerde birçok olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz sonuçlardan biri değildir? A) Buzulların erimesi B) Sel ve heyelan olaylarının artması C) Bitki ve hayvan türlerinin yok olması D) Okyanuslardaki planktonların azalması E) Ayrıştırıcı mikroorganizmaların sayısının artması 3. Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar ile cansız çevrenin oluşturduğu bütün dür. Yukarıdaki paragrafta, aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır? 5. Okyanusların ekosisteme bir çok etkileri mevcuttur. Aşağıdakilerden hangisi bu etkilere örnek gösterilemez? A) Sıcak su akıntılarının iklim üzerindeki etkisi B) Tuz kristallerinin nemin yoğuşması üzerindeki etkisi C) Planktonların balıkların beslenmesi üzerindeki etkisi D) Bitki ve hayvan türleri üzerindeki etkisi E) Azotun nitrit ve nitratlara dönüşmesi üzerindeki etkisi 6. Aşağıdakilerden hangisi karbonun tekrar doğaya dönme sinde etkili değildir? A) Canlıların solunumu B) Ölen canlıların çürümesi C) Orman yangınları D) Karbonatlı kayaların ayrışması E) Suyun buharlaşması 7. Bilim adamları son yılda ekosistemde önemli değişiklikler olduğunu açıklamışlardır. Buna göre, Dünya nın akci ğerleri olarak nitelenen Amazon ve Kongo ormanlarının yok olmaya başladığı, 45 yıl sonra kutup ayılarının üçte ikisinin tükeneceği, okyanuslarda planktonların azalmasıyla bir çok canlı türünün ortadan kalkacağı söylenmektedir. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki olayın ekosistemdeki etkisini daha iyi anlatmaktadır? A) Ekosistem B) Biyom C) Habitat D) Adaptasyon E) Nitrifikasyon A) İklim değişikliklerinin ekosistemdeki etkisi B) Su buharının ekosistemdeki etkisi C) İnsan faktörünün ekosistemdeki etkisi D) Kıta oluşumunun ekosistemdeki etkisi E) Yer şekillerinin ekosistemdeki etkisi 4. Kendine özgü iklimi, bitki örtüsü ve hayvan topluluğu bulunan bölgelere... adı verilir. Yukarıda geçen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ekosistem B) Biyom C) Habitat D) Doğal çevre E) Ekosfer 8. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını et kileyen biyolojik faktörlerdendir? A) Sıcaklık B) Nem C) Yer şekilleri D) Toprak özellikleri E) Mikroorganizmalar

2 Ekosistem ve Madde Döngüsü Bitki ve hayvan çeşitliliğinde iklimin belirleyici etkisi göz önüne alındığında aşağıdaki yerlerden hangisinde bitki ve hayvan çeşitliliğinin en az olması beklenir? A) Ekvatoral bölge B) Kuzey Afrika C) Güneydoğu Asya D) Batı Avrupa kıyıları E) Akdeniz kıyıları 13. Bir ekosistemdeki canlıların tümü beslenme bakımından birbirine bağlıdır. Besin zincirinde meydana gelen doğal enerji akışına ne ad verilir? A) Nitrifikasyon B) Enerji piramidi C) Besin Seviyesi D) Beslenme E) Madde döngüsü 10. Biyomlar, karasal biyomlar ve su biyomları olarak ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi, kara biyomlarının sınıflandırılmasında daha çok etkilidir? A) Hayvanlar B) Yükselti C) Bitki örtüsü D) Su özellikleri E) Toprak 11. Aşağıdakilerden hangisi deniz biyomu içinde yer alan canlılardan biri değildir? A) Yengeç B) Balina C) Kurbağa D) Deniz yıldızı E) Kaplumbağa 12. Okyanusların yüzeyinden her an dalgaların etkisiyle sayısız hava kabarcığı patlamakta ve pek çok tuzlu su damlacığı at mosfere karışmaktadır. Aerosol adı verilen ve havada asılı halde bulunan tuz kris talleri ile ilgili, I. yağışlarla toprağa iner ve verimi arttırır, II. bulutların oluşumuna yardımcı olur, III. zararlı güneş ışınlarının yer yüzeyine ulaşmasını engeller bilgilerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III Körfez Yayınları 14. Bazı türlerin yok olmasında, bazı türlerin çevreye uyum sağlamasında veya yaşam şartlarına uygun başka alanlara göç etmesinde aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkilidir? A) İnsan faaliyetleri B) Yer şekilleri C) Toprak türleri D) Kıtaların kayması E) İklim değişiklikleri 15. Ekosistemdeki enerji akışını gösteren enerji piramidinin alt basamağında aşağıdakilerden hangisi bulunur? A) Mikroorganizmalar B) Bitkiler C) Birincil tüketiciler D) Etçiller E) İkincil tüketiciler 16. Benzer bitki ve hayvan topluluklarının bulunduğu bölgelere biyom adı verilir. Aşağıdaki biyomlardan hangisinde canlı çeşitliliği da - ha faz ladır? A) Kutup biyomu B) Tundra biyomu C) Dağ biyomu D) Savan biyomu E) Tropikal yağmur ormanları biyomu Test 01 CA Bu testin cevapları 02 numaralı testin arka sayfasındadır...

3 COĞRAFYA Ekosistem ve Madde Döngüsü SINIF EA-SÖZEL Canlıların yeryüzündeki dağılışları incelendiğinde, her canlı nın kendine özgü bir sıcaklık isteği olduğu ve aynı bölgede her türden canlının yaşayamadığı görülür. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi sıcaklık azalması so nucu ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir? A) Vücut büyüklüğü değişir. B) Canlıların yağ oranı artar. C) Renk oluşumu engellenir. D) Canlılar daha fazla çoğalır. E) Tür sayısı azalır. 2. Kendine özgü iklim, bitki örtüsü ve hayvan toplulukları olan böl gelere biyom denir. Aşağıdaki biyomlardan hangisi daha çok orta kuşakta gö rülür? A) Ilıman karışık orman B) Çöl C) Savan D) Tropikal orman E) Tundra 3. Tropikal yağmur ormanlarında ağaçların özellikle tepe kısmında daha fazla yaprak olduğu gözlenmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Canlılar tarafından alt kesimlerinin zarar görmesi B) Diğer ağaç kollarının izin vermemesi C) Işığı daha fazla görmesi D) Ağaçtaki suyun en fazla tepe kısmında olması E) Yağmurun en fazla düştüğü kesim olması 5. İklim koşullarının biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinde biyoçeşitliliğin da ha az olduğu söylenebilir? A) Ekvatoral bölge B) Kutuplar C) Ilıman otlaklar D) Çalılık alanlar E) Yağışlı dönemde yeşeren savan alanları 6. Aşağıdakilerden hangisi canlıların yeryüzüne dağılışını et kileyen faktörlerden biri değildir? A) İklim değişiklikleri B) Biyolojik faktörler C) Yer şekilleri D) Toprak özellikleri E) Depremler 7. Aşağıdakilerden hangisi, ekosistemleri oluşturan cansız fiziksel unsurlardan biri değildir? A) Güneş ışığı B) Sıcaklık C) Rüzgâr D) Bitkiler E) Yağış 4. Canlıların beslenmesine yardımcı olan bitkilerin toprağın üst katmanında bulunmasında, aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkilidir? A) Sıcaklık ve yağış koşullarının daha hızlı değişmesi B) Toprağın üst katının daha gevşek yapıda olması C) Sulamanın bu katmanda daha fazla yapılması D) Toprağın üst katında hava ile temasın fazla olması E) Bakteriler ve mikroorganizmalar fazla olduğu için bitkinin besinini daha kolay sağlaması 8. Fosil kökenli yakıtlardan olan kömür, petrol ve doğal gaz sanayileşmiş ülkelerde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu durum, aşağıda verilen madde döngülerinden hangisi üzerinde daha fazla olumsuz etki oluşturur? A) Fosfor B) Su C) Karbon D) Azot E) Oksijen

4 Ekosistem ve Madde Döngüsü Biyom ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış tır? A) Biyomlar bazı yerlerde birbirleriyle kesişir. B) Kara biyomları hakim bitki örtüsüne göre sınıflandırılır. C) Tüm biyomlarda bitki ve hayvan sayıları birbirine eşittir. D) Biyomlar iklim, bitki örtüsü ve hayvan topluluklarından olu şur. E) Su biyomları suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılır. 13. Yüksek nem ve sıcaklığa sahip bölgelerde ağaçların uzun boylu, geniş yapraklı ve gür olması aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnektir? A) Fotosentez B) Adaptasyon C) Biyom D) Yoğunlaşma E) Biyosfer 14. Aşağıdaki bölümlerin iklim özellikleri gözününde bulundurulursa hangisinde bitki ve hayvan çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir? 10. Belirli bir bölgede yaşayan hayvan topluluğuna ne ad ve rilir? A) Habitat B) Adaptasyon C) Fotoliz D) Flora E) Fauna 11. Aşağıdakilerden hangisinde, enerji piramidi seviyeleri doğ ru olarak verilmiştir? Besin seviyesi Besin seviyesi Besin seviyesi A) Bitkiler Etçiller Otçullar B) Bitkiler Otçullar Etçiller C) Etçiller Bitkiler Otçullar D) Otçullar Etçiller Bitkiler E) Etçiller Otçullar Bitkiler 12. Aşağıda besin zincirinin aşamaları gösterilmiştir. Bitki X Tilki Y Körfez Yayınları A) Yukarı Fırat Bölümü B) Adana Bölümü C) Erzurum Kars Bölümü D) Orta Kızılırmak Bölümü E) Hakkâri Bölümü 15. Aşağıdakilerden hangisi çöl biyomunun özelliklerinden bi ri değildir? A) Su tutabilen bitkilerden oluşur. B) Yüksek sıcaklığa dayanıklı bitkilere sahiptir. C) Hayvanları açık renklidir. D) Yüksek boylu otlar yaygındır. E) Bitkilerde terleme ve buharlaşmayla oluşan su kaybı azdır. 16. Aşağıdaki şekilde besin piramidi gösterilmiştir. Bakteriler Besin zinciri aşamalarında X ve Y ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi gelebilir? X Y A) Kurt Tavşan B) Tavşan Aslan C) Aslan Koyun D) Koyun Bitki E) Manda Keçi 1. dereceden Etçiller Otçullar Bitkiler Buna göre, besin piramidinde yukarıya doğru çıkıldıkça daralma olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden han gisidir? A) Besin yetersizliği B) Hayvan sayısının azalması C) Enerji kaybının artması D) Biyokütlenin azalması E) Canlıların vücut büyüklüğünün artması Test 01 CA 1.B 2.E 3.A 4.B 5.E 6.E 7.A 8.E 9.B 10.C 11.C 12.C 13.B 14.E 15.B 16.E

5 COĞRAFYA Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları SINIF EA-SÖZEL Günümüzde ülkeler aşırı nüfus artışının sorun oluşturması ve buna karşı önlem alınması gerektiğinden çeşitli nüfus politi ka ları uygulamaktadır. Buna göre, gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızının azaltılması politikasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlan maktadır? A) Üretimi artırmak B) İş gücünü artırmak C) Kalkınma hızını artırmak D) Mal ve hizmetlere talebi artırmak E) Tarımda makineleşmeyi artırmak 2. Bazı ülkeler nüfus artış hızlarını artırmaya yönelik politikalar uygularken bazıları da nüfus artış hızlarını azaltmaya yönelik politikalar uygulamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını arttırmaya yö ne lik nüfus politikası uygulayan ülkelerden biri değildir? A) Japonya B) Fransa C) Çin D) İngiltere E) Almanya 3. I. İşsizliğin artması II. İşçi ücretlerinin ucuzlaması III. Demografik yatırımların artması IV. Yeni endüstri kollarının ortaya çıkması Yukarıda verilenlerden hangileri, nüfus artış hızının fazla olmasının olumsuz sonuçlarındandır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) Yalnız IV 5. Kentlerde tarım, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, madencilik ve kül tür gibi bir çok etkinlik bir arada bulunur. Bir kentte bu etkinliklerin biri ya da bir kaçı ön plana çıkabilir. Kentlerin, etkinliklerine göre sınıflandırılmasında bu durum göz önüne alınır. Buna göre, aşağıdaki kentlerin hangisinde ticaret, sa - na yi, eğitim ve kültür gibi fonksiyonların tamamı öne çık mış tır? A) Roma B) Mekke C) Marsilya D) New York E) Şam 6. Aşağıdaki yaş piramitlerinden hangisi doğum oranı hızla azalan bir ülkeye aittir? (Grafiklerde dikey eksen yaşı gösterir) 15 E 60 A) % 15 E 60 C) % K K E % % 15 K 60 E 15 E 60 B) D) % E) K K D) I ve III E) II ve III 4. Aşağıdakilerden hangisi, nüfus artış hızını arttırmaya ça lışan ülkelerin özelliklerden birisidir? A) Milli geliri fazladır. B) İşsizlik oranı yüksektir. C) Dış ticaret açığı fazladır. D) İç ve dış göçler fazladır. E) Kalkınma hızı düşüktür. 7. Dünyadaki büyük şehirlerin dağılışı incelendiğinde içinde bu lunduğu şartlara göre bazı fonksiyonel özelliklere sahip ol dukları görülür. Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan birisi olamaz? A) Ulaşımın kolay olması B) Tarihî bir özellik taşıması C) Şehirlerin kurulduğu alanın geniş olması D) Denize yakın ve iç kısımla bağlantısının kolay olması E) Önemli maden yatakları üzerinde veya yakınında bulunması

6 Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları Aşağıdaki ülkelerden hangisi son yıllarda nüfus artış hızı azalan ülkelerden birisi değildir? A) Hindistan B) Almanya C) İngiltere D) Fransa E) Japonya 12. Dünyadaki bazı şehirler geçmişte sahip olduğu önemi gü - nü müzde de devam ettirmektedir. Aşağıdaki şehirlerden hangisi, geçmişte önemli ticaret yol ları üzerinde bulunup günümüzde de bu önemini de vam ettirmektedir? A) Tokyo B) İstanbul C) Sofya D) Moskova E) Prag 9. Aşağıdakilerden hangisi, bir şehrin dünya üzerinde etkili olmasında en fazla paya sahiptir? A) Yıllık yağış miktarı B) Ortalama yükseltisi C) Fonksiyonel özelliği D) Yüz ölçümünün büyüklüğü E) Bulunduğu enlem 10. New York Mekke Vatikan Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda verilen kentlerin ortak özellikleri arasında gösterilebilir? A) İdari şehirler olmaları B) Zengin yer altı kaynaklarına sahip olmaları C) Sanayi ve ticaret merkezi olmaları D) Yükseltilerinin fazla olması E) Küresel etkilerinin fazla olması 11. Aşağıda verilen nüfus piramitlerinden hangisinde nüfus artış hızı daha yüksektir? Körfez Yayınları 13. Aşağıda bazı şehirler ve bu şehirlerin ön plana çıkan fonksiyonları verilmiştir. I. Medine - Din II. Bağdat - Turizm III. Oxford - Eğitim IV. Tokyo - Sanayi V. Paris - Moda Buna göre, yukarıda verilen şehir - fonksiyon eşleştir - me lerinden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V 14. Dünya daki nüfus dağılışı incelendiğinde nüfusun belirli yerlerde yoğunlaştığı görülür. Aşağıdakilerden hangisi, Dünya üzerinde nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri değildir? A) Deniz kıyıları B) Orta kuşak karaları C) Ticaret yolları üzeri D) İklim çeşitliliği fazla olan yerler E) Ekvatoral Bölge de alçak alanlar A) 60 E K B) 60 E K C) 60 E K Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri akarsu vadilerinde tarımın ge lişmesiyle birlikte oluşmaya başlamıştır. D) E) E K E K Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde ilk şehir yerleşmelerine rastlanmaz? A) Mısır B) Hindistan C) Irak D) Kanada E) Çin Test 02 CA 1.D 2.A 3.C 4.E 5.B 6.E 7.D 8.C 9.C 10.E 11.B 12.B 13.B 14.B 15.D 16.C

7 COĞRAFYA Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları SINIF EA-SÖZEL İstanbul un küresel etkisinin fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin önemi yoktur? A) Ticaret B) Ulaşım C) Sanayi D) Turizm E) Tarım 5. Yirminci yüzyıla kadar nüfusun fazla olması ülkeler için önemli bir siyasi güç olarak kullanıldı. Ancak günümüzde siyasi güç için nüfusun sayısal fazlalığı değil nüfusun yapısal özellikleri daha önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yapısal özelliklerinden biri değildir? 2. Yeryüzündeki ilk şehir yerleşmeleri aşağıdakilerden han gisi ile ortaya çıkmıştır? A) Sanayinin gelişmesiyle B) Dinlerin yayılmasıyla C) Tarımsal faaliyetlerle D) Ulaşım ağının gelişmesiyle E) Eğitim için insanların göç etmesiyle 3. Çöl bölgesinde kurulmuştur. İslamiyetle önem kazanmıştır. Müslümanlar için kutsal bir şehirdir. Yukarıdaki özellikleri belirtilen şehir aşağıdakilerden han gisidir? A) Mısır B) Şam C) Fas D) Riyad E) Mekke A) Nüfusun niteliği B) Sanayide çalışan nüfus oranı C) Aktif nüfus oranı D) Şehirli nüfus oranı E) Nüfus yoğunluğu 6. Günümüzde bazı ülkelerde nüfus artışının düşük olması ülke geleceği için sorun oluşturmaktadır. Bundan dolayı nüfusu arttırmaya yönelik politikalar izlemektedir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi böyle bir nüfus politikası uy gulamaz? A) Fransa B) İtalya C) Yunanistan D) Hindistan E) Avustralya 7. Dünyada ilk şehir yerleşmeleri nerelerde kurulmuştur? A) Deniz kenarlarında B) Ticaret yolları üzerinde C) Turizme uygun yerlerde D) Dini açıdan kutsal sayılan yerlerde E) Akarsu vadilerindeki tarım alanlarında 4. Uzun yıllar başkentlik yapmaktadır. Dünyanın moda merkezi sayılmaktadır. Turizm gelirleri yüksektir. Yukarıda özellikleri verilen şehir aşağıdakilerden hangisi dir? A) İstanbul B) Moskova C) Bakü D) Tokyo E) Paris 8. Yer altı kaynakları yetersiz olmasına rağmen yüksek tek noloji sayesinde gelişmeyi başaran ülke aşağıdakilerden hangisidir? A) ABD B) İngiltere C) Çin D) Japonya E) Fransa

8 Şehirlerin Fonksiyonları Nüfus Politikaları Ülkelerin nüfus politikalarının farklı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? A) Ekonomik yapısına B) Tarım ürünü çeşidine C) Yüz ölçümlerine D) İklim özelliklerine E) Tarım alanlarına 10. Geri kalmış ülkelerde nüfus artış hızı fazla, gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. 13. I. Üretimin artması II. Kişi başına düşen ulusal gelirin azalması III. Tasarrufun azalması IV. Mal ve hizmetlere talebin artması Yukarıda verilenlerden hangileri nüfus artış hızının artma sının olumsuz sonuçlarındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) I, III ve IV Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi geri kalmış bir ül keye aittir? A) E D) 60 E 15 K B) Aşağıdakilerden hangisi, Mekke ve Roma gibi etki alanı geniş olan şehirlerin or tak özelliklerinden biridir? A) Tarihî ve dini niteliklerinin etkili olması B) Doğal güzelliklerinin fazla olması C) Tarım alanlarının verimli olması D) Sanayi faaliyetlerinin merkezi olması 15 E K E) Deniz kıyılarında olup hinterlandıyla bağlantısının gelişmiş olması 12. I. Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nü fus politikası II. Nüfus artış hızını artırmaya yönelik nüfus politikası III. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek için uygulanan nü fus politikası K E) 15 E 60 C) E 6 4 K K Körfez Yayınları 14. I. Nil Havzası II. İndus Nehri kenarları III. Amazon Havzası IV. Avustralya nın iç kısımları Yukarıda verilen yerlerden hangisinde dünyadaki ilk şe hir yerleşmeleri görülmez? A) I ve II B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) III ve IV 15. Aşağıda bazı şehirler ve bu şehirlerin ön plana çıkan fonksiyonları eşleştirilmiştir. I. Roma - İdari II. Atina - Madencilik III. Mekke - Dini IV. Paris - Turizm V. Tokyo - Sanayi Buna göre, yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V Yukarıda verilen nüfus politikaları, sırasıyla aşağıdaki ül ke lerden hangilerinde uygulanır? I II III A) Çin Hollanda Türkiye B) Bangladeş Çin Hindistan C) Japonya Fransa ABD D) Kanada Rusya İngiltere E) İtalya Hollanda İran 16. Aşağıda verilenlerden hangisi gelişmiş ülkelere ait ortak bir özellik değildir? A) Okuma yazma oranı yüksektir. B) Ortalama yaşam süresi uzundur. C) Genç nüfus oranı fazladır. D) Kişi başına düşen ulusal gelir fazladır. E) Eğitimli nüfus oranı yüksektir. Test 03 CA 1.C 2.C 3.D 4.A 5.D 6.D 7.C 8.A 9.C 10.E 11.E 12.B 13.B 14.E 15.D

9 COĞRAFYA Ekonomik Faaliyet Türleri SINIF EA-SÖZEL Ekonomik faaliyetlerin temel amacı insanların temel ihti - yaç larını karşılamaktır. Bundan dolayı üretim, tüketim ve dağıtım sektörü ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi üretim sektörüne örnek gösteri lemez? A) Buğdaydan un elde edilmesi B) Ayçiçeğinden yağ elde edilmesi C) Bakır madeninden kablo yapılması D) Pamuğun tekstil fabrikasına getirilmesi E) Ahır hayvancılığının yaygınlaşması 2. Ekonomik faaliyet türleri içerisindeki üretim sektörünün temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılamak B) Ülkenin sanayisini geliştirmek C) Tarım ürünleri çeşitliliğini artırmak D) Nüfus yoğunluğunu azaltmak E) Gelir düzeyini yükseltmek 3. Üretilen mal ve hizmet unsurlarının dağıtılması da ekonomik faaliyetler içerisindedir. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen ekonomik faaliyet içe risinde yer almaz? A) Tarlada üretilen patatesin pazara ulaştırılması B) Tekstil fabrikasında üretilen gömleğin mağazaya ulaştırılması C) İlaç fabrikasında üretilen ilaçların eczaneye ulaştırılması D) İmalathanedeki mobilyanın mağazaya ulaştırılması E) Demir madeninin çıkarılması 5. Konserve fabrikaları Şeker fabrikaları Yukarıdaki fabrikaların Türkiye nin belirli bölgelerinde yo ğunlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Bu bölgelerde üretimin az olması B) Tüketici nüfusun yoğun olması C) Ulaşım imkânlarının gelişmesi D) İklim şartlarının elverişli olması E) Ham maddenin çabuk bozulması 6. Bazı sanayi tesislerinin çevre koşullarına uygun olarak yapılması için gerekli araştırmalar yapılır ve yatırımcılar bu konuda bilgilendirilir. Bu çalışmalar aşağıdaki alanlardan hangisi tarafından ya pılır? A) Klimotoloji B) Teknocoğrafya C) Biyocoğrafya D) Teknoloji E) Sosyoloji 7. İklim, bazı sanayi kollarının üretim miktarını etkiler. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnektir? A) Demir - çelik B) Seramik C) Bisküvi D) Cam E) Lastik 8. İklim koşulları aşağıdaki faaliyetlerin hangisinde etkili de ğildir? 4. Aşağıdakilerden hangisi üretim faaliyetleri üzerinde etkili olan beşeri faktörlerden biri değildir? A) İş gücü B) Moda C) Tarım D) Sanayi E) Sermaye A) Tütün üretiminde B) Turizm sektöründe C) Ulaşım sektöründe D) Çalışanların veriminde E) Petrol üretiminde

10 Ekonomik Faaliyet Türleri Ham maddeye yakınlık İklim koşulları Yer şekilleri Yukarıda verilen faktörler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden han gisini daha çok etkiler? A) Ulaşım B) Ticaret C) Turizm D) Sanayi E) Hayvancılık 13. Bazı enerji kaynaklarının bir ülkede fazla olması o ülkede bazı sanayi dallarının gelişmesini sağlamıştır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin gelişmesinde kömür madeni etkili olmamıştır? A) İngiltere B) Çin C) İtalya D) ABD E) Fransa 10. Ülkelerin gelişmişliği ile doğal kaynakların kullanımı arasında bir paralellik vardır. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynak - la rını etkin biçimde kullanamaz? A) Rusya B) İngiltere C) ABD 11. Ulaşım yolları İletişim teknolojileri D) Nijerya E) Avustralya Modern pazarlama teknikleri Yukarıdaki faaliyetler aşağıdakilerden hangisinin gelişme sinde daha etkilidir? A) Bankacılık B) Hayvancılık C) Tarım D) Dağıtım E) Madencilik Körfez Yayınları 14. Doğal kaynaklar, tükenebilen doğal kaynaklar ve tükenmeyen doğal kaynaklar olarak sınıflandırılır. Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardan biri değildir? A) Linyit B) Doğal gaz C)Taş kömürü 15. Sermaye İş gücü D) Rüzgâr E) Petrol Teknolojik gelişmeler Yukarıda verilen faktörler aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden han gisini daha çok etkiler? A) Pazarlama B) Üretim C) Dağıtım D) Tüketim E) Kamu hizmetleri 12. Türkiye de bölgeler arasında farklı üretim, dağıtım ve tü ke tim faaliyetlerinin olması sonucunda aşağıdakilerden hangisi gelişir? A) Bölgeler arası ticari ilişkiler gelişir. B) Bölgelerin nüfus yoğunluğu azalır. C) Bölgelerin yüz ölçümü genişler. D) Bölgelerin maden çeşitliliği artar. E) Bölgelerin bitki çeşitliliği artar. 16. I. Modern pazarlama teknikleri II. İklim koşulları III. Sanayi IV. Su kaynaklarına yakınlık Yukarıdakilerden hangileri üretim, dağıtım ve tüketim faa liyetlerini etkileyen beşerî faktörlerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve IV E) III ve IV Test 04 CA 1.E 2.C 3.E 4.E 5.E 6.D 7.E 8.D 9.A 10.A 11.A 12.A 13.D 14.E 15.B 16.C

11 COĞRAFYA Ekonomik Faaliyet Türleri SINIF EA-SÖZEL Aşağıdakilerden hangisi yer şekillerinin üretim üzerindeki olumsuz etkisine bir örnektir? A) Doğu Anadolu Bölgesi nin kayak turizmine elverişli ol - ma sı B) Doğu Karadeniz kıyılarında pamuk ve buğday yetiştirilememesi C) Taşeli Platosu nda tarımsal faaliyetlerin sınırlı olması D) Marmara Bölgesi nde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi E) İç Anadolu Bölgesi ndeki tarımsal faaliyetlerde sulama so runu yaşanması 2. Aşağıda bazı doğal kaynaklar ve kullanım alanları eşleştiril miş tir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Doğal kaynak Kullanım alanı A) Taş kömürü Demir-çelik sanayi B) Toprak Enerji üretimi C) Çayır ve otlaklar Hayvancılık D) Rüzgâr Enerji üretimi E) Petrol Ulaşım araçları 3. Aşağıdakilerden hangisi tüketimin üretim üzerindeki etki sine bir örnektir? A) Kuş gribi hastalığı nedeniyle bazı tavuk çiftliklerinin ka - pan ması 4. I. Kara yolu II. Deniz yolu III. Boru hattı IV. Hava yolu Petrol ve doğal gaz yukarıda verilen dağıtım yollarından hangileriyle daha fazla taşınır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 5. Aşağıdakilerden hangisi tüketimi etkileyen beşerî faktörlerden biri değildir? A) Temel ihtiyaçlar B) Reklam ve tanıtım C) Gelir düzeyi D) Sermaye birikimi E) Teknolojik gelişmeler 6. Aşağıdaki sanayi ürünlerinden hangisinin dağıtımı diğerlerinden farklıdır? A) Petrol ve doğal gaz B) Tekstil ürünleri C) Tarım ürünleri D) Peynir ve yumurta E) Bakır cevheri B) Heyelan nedeniyle ulaşım yollarının kapanması C) Soğuk kış günlerinin ardından sebze fiyatlarının artması D) Sermaye birikiminin yetersiz olduğu yerlerde yabancı ya tı rımcının teşvik edilmesi E) Balıkçı gemilerinin yakaladığı balığı gemide işleyerek doğ rudan pazarlara sunması 7. Aşağıdaki ülkelerden hangisi geri kalmış ve doğal kaynak yönünden fakir ülkelerden biridir? A) Rusya B) Nijerya C) Kanada D) Çin E) Moğolistan

12 Ekonomik Faaliyet Türleri Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerin bütününü daha fazla etkilediği söylenebilir? A) Moda B) Gelir düzeyi C) Temel ihtiyaçlar D) Sermaye birikimi E) Teknolojik gelişmeler 12. Aşağıda verilen ekonomik faaliyetler ve onları etkileyen be şeri faktör eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Üretim Dağıtım Tüketim A) Moda Ulaşım Temel ihtiyaçlar B) Reklam İletişim Gelir düzeyi C) İş gücü Ulaşım Moda D) Gelir düzeyi İş gücü Tanıtım ve reklam E) Tarım Pazarlama Gelir düzeyi 9. Doğal kaynaklar tükenmeyen, tükenebilen ve belirli şartlar al tında kendini yenileyebilen doğal kaynaklar olarak üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardan biri değildir? A) Petrol B) Doğal gaz C) Toprak D) Kömür E) Madenler 10. Doğal kaynakların öneminin artmasında, I. nüfus artışı, II. insan ömrünün kısalması, III. sanayideki teknik gelişmeler, IV. doğal çevrenin tahrip edilmesi etmenlerinden hangilerinin daha etkili olduğu söyle - ne bi lir? A) I ve II B) I ve III C) Üretim miktarını C) II ve III D) II ve IV D) Kullanım alanını E) III ve IV E) Doğal çevreyi Körfez Yayınları 13. Sanayi faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte ilk ve en çok gelişen sa na yi kolunun gıda sanayisi olması, ekonomik faaliyetleri etkileyen faktörlerden hangisinin diğerine et ki sini göste rir? A) Üretimin dağıtıma B) Dağıtımın tüketime C) Tüketimin üretime D) Üretimin tüketime E) Dağıtımın üretime 14. Bir ürüne olan talebin artması, öncelikle aşağıdakilerden hangisini etkiler? A) Dış satımı B) Kalitesini 11. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüketimi etki le yen doğal faktörlerden biri değildir? A) Yer şekilleri B) Teknolojik gelişmeler C) İklim koşulları D) Su kaynakları E) Toprak özellikleri 15. Aşağıdaki ülkelerden hangisi doğal kaynak yönünden fa kir olduğu halde, ekonomik yönden gelişmiş ülkelere ör nek gösterilemez? A) Japonya B) Hollanda C) Danimarka D) Kanada E) Belçika Test 05 CA 1.D 2.A 3.E 4.B 5.E 6.B 7.C 8.E 9.D 10.D 11.D 12.A 13.C 14.D 15.B 16.C

13 COĞRAFYA Medeniyetler Merkezi Türkiye 11. SINIF EA-SÖZEL Aşağıdaki grafiklerde Türkiye de ulusal gelirin 1950 ve 2005 yıllarındaki sektörel dağılımı gösterilmiştir. 4. Türkiye de görülen iklim özel liklerinin, aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez? Sanayi Sanayi %13,2 Tarým %45,9 %40,9 Hizmet Bu verilenlere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ula şı lamaz? A) 2005 yılında tarım dışındaki sektörlerin payları artmıştır. B) 2005 yılında ulusal gelirde en yüksek pay hizmetler sektö rünündür. C) Sanayinin payı 1950 den 2005 e kadar iki kattan fazla art mıştır. D) Tarım sektörünün payı azalmasına karşılık üretim miktarı artış göstermiştir. E) 2005 yılında tarım ve sanayi sektörünün toplamı hiz - met ler sektöründen daha düşüktür. 2. Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine yaklaştığı yerde bulunur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun ortaya çıkardığı avantajlardan biri değildir? A) Hem Asya hem de Avrupa ülkesidir. B) Orta doğu ülkelerine yakındır. C) Ticaret yolları üzerindedir. D) Avrupa ülkelerine yakındır. E) Yer şekilleri çok engebelidir. %28,9 %11,4 Tarým 3. Türkiye nin yüksek ve dağlık bir ülke olması aşağıdaki tu rizm faaliyetlerinden hangisini olumlu yönde etkileme - miş tir? A) Kış turizmini B) Yayla turizmini C) Dağcılık turizmini D) Kıyı turizmini E) Akarsu turizmini %59,7 Hizmet A) Doğu Karadeniz de çay tarımının yaygın olmasında B) Akdeniz ve Ege kıyılarında kıyı turizminin gelişme gös - ter mesinde C) Batı Toroslar da demir yolu ulaşımının yetersiz olmasında D) Pamuk, zeytin, incir ve üzüm gibi tarım ürünlerinin yetişti ri lebilmesinde E) Tuz Gölü ve çevresinde nüfus yoğunluğunun seyrek olma sında 5. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye de uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri değildir? A) Gelir dağılımındaki dengesizliği azaltmak B) Doğal kaynakları en iyi şekilde kullanmak C) İstihdamı artırıp işsizliği azaltmak D) Yabancı mallarda vergiyi düşürerek ithalatı arttırmak E) İstikrarlı bir kalkınma ve büyüme gerçekleştirmek 6. Ova ve platolar üzerinde yapılan ekonomik faliyetler Türkiye ekonomisinin temelini oluşturur. Aşağıdaki ova ve platolardan hangisinin Türkiye eko - no misinin gelişimine katkısı daha fazladır? A) Konya Ovası B) Çukurova C) Çatalca Platosu D) Taşeli Platosu E) Bursa Ovası 7. Türkiye de çok çeşitli ekonomik faaliyetlerin yapılabilme sinde; I. Kuzey Yarım Küre de yer alması, II. orta kuşakta yer alan bir yarımada ülkesi olması, III. yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi gibi özelliklerden hangilerinin etkilerinden söz edilebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

14 Medeniyetler Merkezi Türkiye Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye nin coğrafi konumundan kaynaklanan olumsuzluklardan biri değildir? A) Deprem riski yüksektir. B) Ulaşım zordur. C) Kaplıca bakımından zengindir. D) Açık deniz balıkçılığı yapılmaz. E) Akarsular ulaşım ve taşımacılıkta kullanılmaz. 12. Türkiye de yükselti batıdan doğuya doğru artar. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu duruma bağlı ola rak ortaya çıkan bir sonuç değildir? A) İzmir in Van dan sıcak olması B) Doğu Anadolu da karlı gün sayısının fazla olması C) Aynı anda ekilen buğdayın önce Doğu Anadolu da sonra Ege de olgunlaşması D) Batı Anadolu daki akarsuların enerji potansiyellerinin da ha az olması E) Doğuya doğru tarım ürünü çeşitliliğinin azalması 9. Anadolu nun, aşağıda verilen coğrafi özelliklerinden han gisi, farklı özelliklere sahip medeniyetlerin kurulmasında ve gelişmesinde etkili olmamıştır? A) Zengin su kaynaklarına sahip olması B) Ticaret yolları üzerinde yer alması C) Dağların doğu - batı yönünde uzanması D) İklim koşullarının elverişli olması E) Verimli tarım alanlarına sahip olması 10. Aşağıda Türkiye ekonomisini oluşturan bazı sektörler veril - miştir. I. Tarım II. Sanayi III. Madencilik Yukarıda verilen sektörlerin ekonomiye katkısına göre faz ladan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A) I, II, III B) I, III, II C) II, I, III D) II, III, I E) III, II, I Körfez Yayınları 13. Türkiye ekonomisinin sektörel dağılımı dikkate alındığında aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin son yıllarda milli gelire olan katkısı en fazla artmıştır? A) Tarım B) Endüstri C) Ormancılık D) Madencilik E) Hayvancılık 14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin coğrafi konumunun ortaya çıkardığı avantajlardan biri değildir? A) Tarımsal ürün çeşidi fazladır. B) Zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. C) Hidroelektrik potonsiyeli yüksektir. D) Erozyon ve heyelan olasılığı yüksektir. E) Zengin tarihî mirasa ve doğal güzelliklere sahiptir. 11. Türkiye de yer şekillerinin dağlık ve engebeli olması aşa ğıdakilerden hangisi üzerinde olumsuz bir etkide bulunmaz? A) Tarımsal faaliyetlerde B) Sanayinin gelişmesinde C) Ulaşımın gelişmesinde D) Yer altı kaynaklarının çıkarılmasında E) Hidroelektrik potansiyelinde 15. Hayvancılık sektörünün Türkiye ekonomisine katkısının en fazla olduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A) Erzurum - Kars B) Çatalca - Kocaeli C) Doğu Karadeniz D) Kıyı Ege E) Yukarı Fırat Test 06 CA 1.C 2.B 3.A 4.C 5.D 6.A 7.E 8.E 9.C 10.B 11.B 12.C 13.C 14.C 15.D

15 COĞRAFYA Türkiye de Tarım 11. SINIF EA-SÖZEL Aşağıdakilerden hangisi, zirai mücadele sonucunda ortaya çıkan olumsuz bir sonuçtur? A) Toprak ve su kirlenmelerinin artması B) Tarımsal üretimin artması C) Ürünlerin daha erken olgunlaşması D) Ürünlerin pazar fiyatlarının yükselmesi E) Üretim kaybına neden olması 2. Pamuk daha çok Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetişen bir üründür. Karadeniz Bölgesi nin kıyı kesiminde ise yetişme mektedir. Pamuğun Karadeniz kıyı ovalarında yetiştirilememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yaz yağışlarının görülmesi B) Kış mevsiminin karlı olması C) Kışın föhn rüzgârlarının görülmesi D) Halkın başka ürünlere yönelmesi E) Balıkçılığın tercih edilmesi 4. Yukarıdaki haritada, taralı alanlarda yoğun olarak tarımı yapılan ürünler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Pirinç Fındık Yerfıstığı B) Ayçiçeği İncir Zeytin C) Nohut Tütün Üzüm D) Mercimek Çay Gül E) Buğday Tütün Mercimek 5. Farklı iklim bölgelerinde yetiştirilebilen tarım ürünleri olduğu gibi, yalnızca belirli bir iklim bölgesinde yetiştirilen tarım ürünleri de vardır. III Buna göre, aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Türkiye de farklı ik lim bölgelerinde yetiştirilebilir? A) Çay B) Zeytin C) Tütün D) Muz E) İncir I II 3. Aşağıda Türkiye de yetiştirilen bazı tarım ürünlerinin özellikleri verilmiştir. I. Türkiye üretimde dünyada ilk sırada yer alır. II. Nem ihtiyacı az olan tarım ürünlerindendir. III. Yerleşim merkezleri çevresinde tarımı yapılmaz. Yukarıda verilen özellikler sırasıyla hangi tarım ürünleri ne ait olabilir? 6. Aşağıdaki illerden hangisinde aynı anda ekilen tarım ürü nü nün daha geç olgunlaşması beklenir? A) Çanakkale B) Samsun C) Mersin D) Erzurum E) Aydın I II III A) Fındık Mercimek Pirinç B) Ayçiçeği Buğday Tütün C) Çay Mercimek Zeytin D) Kahve Mercimek Zeytin E) İncir Tütün Susam 7. Aşağıdaki illerin hangisinde yaşanan yaz kuraklığının tarımsal üretimdeki olumsuz etkisi daha fazla olur? A) Rize B) Balıkesir C) Muğla D) Antalya E) Mersin

16 Türkiye de Tarım Su la ma, güb re le me, to hum ıs la hı gi bi ve ri mi art ı rı cı yön tem - le rin etkin olarak kul la nıl dı ğı ta rım metoduna in tan sif ta - rım de nir. Aşa ğı da ki ler den han gi si in tan sif ta rım la il gi li ola rak ve - ril miş doğ ru bir bil gi de ğil dir? I A) Üre tim de yıl la ra gö re dal ga lan ma lar azdır. B) Top rak tan yıl da 2 3 kez ürün alınabilir. C) Hek tar ba şı na dü şen ve rim yük sek tir. D) Nadas yaygın olarak uygulanır. E) Üre tim mik ta rı ik lim koşul la rın a fazla bağlı değildir. II III Yukarıdaki haritalarda, yetiştiği alanlar gösterilen tarım ürünleri, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiş tir? I II III A) Buğday Çay Şeker pancarı B) Çay Mısır Arpa C) Haşhaş Üzüm Buğday D) Ayçiçeği Tütün Şeker pancarı E) İncir Çay Arpa Körfez Yayınları 11. Aşağıdakilerden hangisi, Antalya Bölümü nde seracılığın gelişmesinin en önemli nedenidir? A) Kış yağışlarının fazla olması B) Kış sıcaklığının yüksek olması C) Verimli tarım alanlarının bulunması D) Teknik işgücünün bulunması E) Endüstrinin gelişmemiş olması 12. Zeytin yazların sıcak ve kurak kışların ılık ve yağışlı geçtiği yer lerde yetişir. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde zeytin ye - tiş tirilemez? A) Muğla B) Konya C) Aydın D) Balıkesir E) Gaziantep 9. Şeker pancarı Türkiye nin hemen hemen bütün bölgelerinde doğal olarak yetiştirilebilen, ancak kıyı kesimlerinde ekonomik açıdan daha fazla değere sahip bazı tarım ürünlerine yer ve ril diği için yetiştirilmeyen bir tarım ürünüdür. Buna göre, şeker pancarı için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlış olur? A) Farklı doğal koşullara uyumludur. B) Daha çok iç bölgelerimizde üretilir. C) Kıyılarımızda fazla üretilmez. D) Yarı kurak bölgelerde de üretimi yapılabilir. E) Kuraklığa en dayanıklı tarım ürünüdür. 13. Türkiye de 500 m nin altında yüksekliğe sahip alanlarda yetişebilen bir tarım ürünü aşağıdaki ovaların hangisinde yetiştirilemez? A) Adapazarı B) Aydın C) Konya D) Balıkesir E) Bafra Test 07 CA 1.D 2.E 3.D 4.C 5.D 6.C 7.E 8.C 9.C 10.C 11.E 12.C 13.B 14.D 15.A

17 COĞRAFYA Türkiye de Tarım ve Hayvancılık SINIF EA-SÖZEL Aşa ğı da ki böl ge le rin han gi sin de na da sa bı ra kı lan ta - rım alan la rı nın kap la dı ğı alan di ğer le ri ne gö re da ha faz - la dır? 4. A) Ege Böl ge si B) Karadeniz Böl ge si C) İç Ana do lu Böl ge si D) Do ğu Ana do lu Böl ge si E) Ak de niz Böl ge si 2. Aşağıdakilerden hangisi, tarımda birim alandan alınan ve rimliliği artırmak için uygulanan yöntemlerden biri de ğil dir? A) Tarımsal nüfusun artırılması B) Yüksek verimlilikteki tohumların kullanılması C) Makine kullanımının teşvik edilmesi D) Sulamanın yaygınlaştırılması E) Zirai mücadelenin bilinçli ve yaygın bir şekilde yapılması 3. Aşağıdaki haritada bazı küçükbaş hayvanlar ile sığırın bes - lenme alanları gösterilmiştir. Tiftik Keçisi Koyun Koyun KýIkeçisi Tiftik Keçisi Koyun Koyun KýIkeçisi Koyun Sýðýr Yukarıdaki haritada, Δ, Ο işaretleriyle gösterilen yerlerde yoğun olarak yetiştirilen tarım ürünleri, aşağıdakilerden han gisidir? Δ Ο A) Zeytin Fındık Turunçgiller B) Fındık Zeytin Mısır C) Turunçgiller Zeytin Fındık D) Çay Fındık Zeytin E) Fındık Turunçgiller Zeytin 5. Son bir yıl içinde Erzurum da kesilen hayvan sayısı, Konya da kesilen hayvan sayısından daha az olduğu halde, Erzurum da üretilen et miktarının Konya dan daha fazla ol ma sı, aşa ğı dakilerden han gisinin sonucudur? D D D A) Çayır ve meraların kalitesinin B) Çiftçinin eğitim seviyesinin C) Büyükbaş hayvancılık yapılmasının D) Bitki örtüsü farklılığının OO O E) Erzurum un daha yüksek olmasının Bu dağılışın ortaya çıkmasında, I. doğal bitki örtüsünün dağılışı, II. yer şekilleri, III. nüfus yoğunluğu, IV. tarım alanlarının genişliği gibi faktörlerden hangileri etkili olmuştur? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. Türkiye de küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldı ğı bir yörede aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini ye tiş tirmek daha kolaydır? A) Arpa B) İncir C) Zeytin D) Muz E) Turunçgiller

18 Türkiye de Tarım ve Hayvancılık İklim seçiciliği az olan tarım ürünleri her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişebilmektedir. VI VII V Yukarıdaki grafikte Türkiye deki bir tarım ürününün bölgelere göre üretim miktarları (bin ton) verilmiştir. Bu tarım ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir? I IV II III 10. Arıcılık Mera hayvancılığı İpek böcekçiliği Yukarıdaki hayvancılık türlerinin dağılış alanlarını etki - leyen ortak faktör aşağıdakilerden hangisi dir? A) Volkanik arazi B) Toprak yapısı C) Bitki örtüsü D) Denize göre konum E) Karstik arazi A) Zeytin B) Buğday C) Turunçgiller D) Haşhaş E) Pamuk 8. Aşağıda bazı bölümlerde yaygın olarak yapılan hayvancılık faaliyetleri verilmiştir. I. Marmara Bölgesi nde kümes hayvancılığı II. Konya Bölümü nde küçükbaş hayvancılık III. Hakkâri Bölümü nde arıcılık IV. Doğu Karadeniz Bölümü nde balıkçılık Bu bölümlerin hangilerinde yapılan hayvancılık faaliyeti üzerinde iklimin etkisi en fazladır? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 9. Mera hayvancılığı Türkiye de çayırlarla kaplı yüksek dağlık ve platoluk alanlarda yapılır. Mera hayvan cılığının yapıldığı yerlerde et ve süt üretimi ile yö re ye düşen yağış miktarı arasında bir parelellik oluşur. Körfez Yayınları 11. Aşağıdaki tabloda beş ayrı bölgenin tarım alanlarında yetişti ri len ürünlere göre dağılış oranları verilmiştir. Bölgeler I II III IV V Tahýllar % Sebze ve meyveler% Endüstri bitkileri % Diðer ürünler % Bir bölgede yaygın olarak yetiştirilen tarım ürünleri ile o böl - ge de gelişen sanayi kolları benzerlik gösterebilir. Ege Bölgesi nde yetiştirilen tarım ürünlerinin sanayiye katkısının en fazla olduğu bilindiğine göre, yukarıdaki tab loda verilen bölgelerden hangisi Ege Bölgesi dir? A) I B) II C) III D) IV E) V Buna göre, aşağıdaki bölümlerin hangisinde et ve süt üretimi ile yörenin iklim özellikleri arasında bir parelellik ku rulamaz? A) Doğu Karadeniz B) Güney Marmara C) Orta Karadeniz D) Erzurum - Kars E) Yukarı Murat - Van 12. I. Ege II. Karadeniz III. Marmara IV. Akdeniz Yukarıdaki bölgelerden hangilerinde balıkçılık daha çok gelişmiştir? A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Test 08 CA 1.A 2.A 3.A 4.D 5.C 6.D 7.A 8.D 9.E 10.D 11.B 12.B 13.C

19 COĞRAFYA Türkiye de Madenler ve Enerji Kaynakları 11. SINIF EA-SÖZEL Türkiye deki bazı madenler ve çıkarıldıkları yerler ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A) Demir - Divriği B) Bakır - Maden C) Krom - Guleman D) Bor - Susurluk E) Alüminyum - Murgul 2. I. Malatya - Hekimhan II. Diyarbakır - Ergani III. Muğla - Dalaman Yukarıda verilen yerlerden çıkarılan madenler aşa ğıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiş - tir? I II III A) Bor Bakır Krom B) Bakır Demir Boksit C) Demir Bakır Krom D) Krom Demir Bakır E) Alüminyum Krom Demir 4. Balıkesir, Kütahya, Bursa ve Eskişehir de çıkarılır. Dünya rezevlerinin yarısından fazlası Türkiye de bulunur. Kullanım alanı geniştir. Yukarıdaki özellikleri verilen maden aşağıdakilerden han gisidir? A) Krom B) Bakır C) Demir 5. Çatalağzı Soma Sarayköy D) Bor E) Civa Yukarıdaki termik santrallerde kullanılan enerji kaynak - ları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Taş kömürü, linyit, jeotermal B) Linyit, petrol, jeotermal C) Doğal gaz, taş kömürü, hidroelektrik D) Taş kömürü, doğal gaz, linyit E) Linyit, petrol, taş kömürü 3. Türkiye nin hidroelektrik enerji potansiyelinin fazla ol - ma sında, I. yükselti farkının fazla olması, II. dağların geniş yer kaplaması, III. akarsu rejimlerinin düzensiz olması, IV. akarsu boylarının kısa olması özelliklerinden hangileri etkili olmamıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV 6. I. Rüzgâr II. Petrol III. Jeotermal IV. Uranyum Yukarıdaki enerji kaynaklarından hangisiyle çalışan san traller, kullandığı enerji kaynağından uzak bir yere kurula maz? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

20 Türkiye de Madenler ve Enerji Kaynakları Özellikle sanayi devriminden sonra atmosferdeki kirlenme kat lanarak artmıştır. Bunun sonucunda ise küresel ısınma oluşmuştur. Günümüzde küresel ısınmanın bir çok çevre sorununa yol açtığı görülmektedir. Bu sorunları en aza in - dir mek için çevreci enerji kaynaklarının kullanımı gündeme gel miştir. I. Doğal gaz II. Güneş enerjisi III. Petrol IV. Rüzgâr V. Kömür VI. Nükleer enerji 10. I. Krom II. Fosfat III. Bor IV. Taş kömürü Yukarıda verilen madenlerden hangilerinde Türkiye dün ya genelinde ön sıralarda yer alır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangileri çevreci enerji kaynaklarındandır? A) I, II ve III B) I, II ve IV C) I, III ve V D) II, IV ve VI E) IV, V ve VI 8. Son yıllarda Türkiye de enerji üretiminde ve ısınmada doğal gazın payı artış göstermiştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğal gazın taşınmasının kolay olması B) Doğal gaz kaynaklarımızın bol olması C) Doğal gazın ucuz olması ve çevreyi daha az kirletmesi D) Doğal gazın yenilenebilen bir enerji olması E) Doğal gazın diğer enerji kaynaklarına göre daha fazla enerji üretmesi Körfez Yayınları 11. I. Doğal gaz II. Linyit III. Akarsu IV. Petrol Türkiye de elektrik enerjisi üretiminde, yukarıda verilen enerji kaynaklarından hangilerinin maliyeti daha yüksektir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV 12. Fosil yakıtların kullanıldığı termik santrallerde çevre kirliliği fazla olur. Buna göre, aşağıdaki termik santrallerden hangisinin daha az çevre kirliliğine neden olduğu söylenebilir? A) Soma (Manisa) B) Oymapınar (Antalya) C) Yatağan (Muğla) D) Afşin-Elbistan (Kahramanmaraş) D) Çatalağzı (Zonguldak) 9. Bursa Eskiþehir Kütahya Bölgesi Muðla Fethiye Köyceðiz Bölgesi Elazýð Guleman Bölgesi Yukarıdaki haritada aşağıdaki madenlerden hangisinin çıkarıldığı bölgeler gösterilmiştir? A) Krom B) Demir C) Bakır D) Kurşun E) Gümüş 13. Bir ma denin eko no mik ola rak iş le ti le bil me si için aşa - ğı da ki ler den han gi si en az etkilidir? A) Ma den re zer vi nin yük sek ol ma sı B) Te nör ora nın yük sek ol ma sı C) Ula şım ko şul la rı nın el ve riş li ol ma sı D) İş gü cü nün ye ter li ol ma sı E) Re zer vin yü ze ye ya kın ol ma sı Test 09 CA 1.C 2.A 3.A 4.B 5.C 6.A 7.B 8.C 9.B 10.C 11.A 12.C

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ

4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ 4. Ünite ÜRETTİKLERİMİZ Ekonomi: İnsanların geçimlerini sürdürmek için yaptıkları her türlü üretim, dağıtım, pazarlama ve tüketim faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler

Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler Nüfusun Dağılışında Etkili Faktörler Nüfus Dağılışını Etkileyen Faktörler İkiye Ayrılır: 1-Doğal Faktörler 2-Beşeri Faktörler 1-Doğal Faktörler: 1.İklim : Çok sıcak ve çok soğuk iklimler seyrek nüfusludur.

Detaylı

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU

YAPRAK TEST-31 4. SORU KPSS 2009 GK-(31) KONU ANLATIM SAYFA 33 13. SORU KPSS 2009 GK-(31) 31. Bir Türkiye fiziki haritasında kahverengi tonlarının fazla olduğu yerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Karın yerde kalma süresinin uzun olduğu B) Yıllık sıcaklık

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir.

COĞRAFYA-2 TESTİ. eşittir. B) Gölün alanının ölçek yardımıyla hesaplanabileceğine B) Yerel saati en ileri olan merkez L dir. 2012 LYS4 / COĞ-2 COĞRAFYA-2 TESTİ 2. M 1. Yukarıdaki Dünya haritasında K, L, M ve N merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyen değerleri verilmiştir. Yukarıda volkanik bir alana ait topoğrafya haritası

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri

MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE. Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE Türkiye nin İklim Elemanları Türkiye de İklim Çeşitleri Türkiye de Sıcaklık Türkiye de Yıllık Ortalama Sıcaklık Dağılışı Türkiye haritası incelendiğinde Yükseltiye bağlı olarak

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır.

TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI VE EKONOMİK FAALİYETLER TARIM: Ülkemizde farklı iklim özellikleri görülmesi farklı tarım ürünlerinin yetişmesine sebep olmaktadır. Buğday Un,Pamuk dokuma, zeytin, ayçiçeği- yağ, şeker

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin güney doğusunda yer alan bölge nüfus ve yüzölçümü en küçük bölgemizdir. Akdeniz, Doğu Anadolu Bölgeleriyle, Suriye ve Irak Devletleriyle

Detaylı

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7

Test. Beşeri Yapı BÖLÜM 7 BÖLÜM 7 Beşeri Yapı 1. Yeryüzünde sıcaklık ve yağış gibi iklim özellikleriyle birlikte denizler, buzullar ve yüksek alanlar gibi etkenler nüfus ve yerleşmenin dağılışında önemli rol oynar. Doğal şartlar

Detaylı

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi

Fiziki Özellikleri. Coğrafi Konumu Yer Şekilleri İklimi KİMLİK KARTI Başkent: Roma Yüz Ölçümü: 301.225 km 2 Nüfusu: 60.300.000 (2010) Resmi Dili: İtalyanca Dini: Hristiyanlık Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 29.500 $ Şehir Nüfus Oranı: %79 Ekonomik Faal Nüfus

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF

YGS-LYS ALAN SIRA DERS İÇERİK SINIF MART 1. Nüfus LYS-1 Nüfus politikaları *Nüfus politikası nedir, niçin uygulanır *Nüfus politikaları LYS-2 Nüfus ve ekonomi *Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler *Yerleşme doku ve tipleri *Yapı tipleri

Detaylı

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL

COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 KPSS BAYRAM MERAL COĞRAFYANIN PUSULASI HARİTALARLA COĞRAFYA 2018 BAYRAM MERAL 1 Genel Yetenek - Cihan URAL Yazar Bayram MERAL ISBN 978-605-9459-31-0 Yayın ve Dağıtım Dizgi Tasarım Kapak Tasarımı Yayın Sertifika No. Baskı

Detaylı

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158

5. Ünite. ÇEVRE ve TOPLUM. 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154. 2. Çevre Sorunları... 156. Konu Değerlendirme Testi... 158 412 5. Ünite ÇEVRE ve TOPLUM 1. Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz?... 154 2. Çevre Sorunları... 156 Konu Değerlendirme Testi... 158 153 Doğadan Nasıl Yararlanıyoruz? 413 414 İNSANLARIN DOĞAL ÇEVREYİ KULLANMA

Detaylı

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik

Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik TARIM VE EKONOMİ Tarım, yeryüzündeki belli başlı üretim şekillerinden en gerekli ve yaygın olanıdır. Tarımın yapılış şekli ve yoğunluğu, ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Bazı ülkelerde tarım tekniği

Detaylı

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý

Doðal Unsurlar I - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar II - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS COĞRAFYA Ödev Kitapçığı 1 (TM-TS) Doðal Unsurlar - Ýklimin Etkisi Doðal Unsurlar - Yerþekillerinin Etkisi Dünya'nýn Þekli ve Sonuçlarý Adý

Detaylı

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR KARASAL BİYOMLAR SELİN HOCA EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDA İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere bağlı olarak bitki ve hayvan topluluklarını barındıran

Detaylı

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2

Konu: Bölgeler Coğrafyası Özet-2 AKDENİZ BÖLGESİ Tarımsal ürün çeşitliliği fazladır. Yüksek sıcaklık isteyen ürünler yetiştirilebilir. Yıl içinde aynı yerden birden fazla ürün alınabilir. Tarım ürünlerinin en erken olgunlaştığı Yer şekilleri:

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM

ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM ÖZEL EGE LİSESİ İKLİM Rehber Öğretmen : Şule Yıldız Hazırlayanlar : Bartu Çetin Burak Demiral Nilüfer İduğ Esra Tuncer Ege Uludağ Meriç Tekin 2000-2001 İZMİR TEŞEKKÜR Bize bu projede yardımda bulunan başta

Detaylı

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

11.SINIF TATİL ÖDEVİ. 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 11.SINIF TATİL ÖDEVİ 4.Aşağıda nüfus politikalarıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A)Nüfus politikaları ülkeden ülkeye farklılık gösterir. B)Nüfusu arttırıcı politika uygulayan ülkelerde

Detaylı

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU

KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU KONU ANLATIM SAYFA 19 / 3. SORU KPSS 2008 GK (31) G.K. SORU BANK. / 408. SAYFA / 10. SORU 31. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin Kuzey Yarım Küre de yer aldığının bir göstergesi olamaz? A) Akdeniz Bölgesi ndeki akarsuların kuzeyden

Detaylı

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701

COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 COĞRAFYA ARAZİ KULLANIMI VE ETKİLERİ ASLIHAN TORUK 11/F-1701 Türkiye de Arazi Kullanımı Türkiye yüzey şekilleri bakımından çok farklı özelliklere sahiptir. Ülkemizde oluşum özellikleri birbirinden farklı

Detaylı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı

Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı Türkiye nin Nüfus Özellikleri ve Dağılışı 1 Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Nüfus miktarı kadar önem taşıyan bir başka kriter de nüfusun yaş yapısıdır. Çünkü, yaş grupları nüfusun genel yapısı ve

Detaylı

Büyük baş hayvancılık

Büyük baş hayvancılık Büyük baş hayvancılık hayvancılık faaliyetleri özellikle dağlık bir araziye sahip kırsal kesimlerde ön plana geçerek, birinci derecede etkili ekonomik Yakın yıllara kadar bir tarım ülkesi olarak kabul

Detaylı

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA

III.BÖLÜM A - KARADENİZ BÖLGESİ HAKKINDA III.BÖLÜM Bu bölümde ağırlıklı olarak Kızılırmak deltasının batı kenarından başlayıp Adapazarı ve Bilecik'in doğusuna kadar uzanan ve Kastamonu yu içine alan Batı Karadeniz Bölümü, Kastamonu ili, Araç

Detaylı

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? KPSS Coğrafya Kısa Bilgiler 1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir? -Marmara Bölgesi 2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir? -Doğu

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS 3 COĞRAFYA 1 TESTİ 1. Bu testte 24 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Coğrafya 1 Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. Aşağıda oksijen döngüsü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ

İŞTE 2013 LYS SORUSU İŞTE 2013 AÇI SORUSU LYS SORULARIYLA AÇI SORULARI ARASINDAKİ BENZERLİKLERDEN BAZILARI SOSYAL BİLİMLER TESTİ SORULARIYLA SORULARI ARASINDAKİ İŞTE 2013 SORUSU İŞTE 2013 SORUSU Aşağıda, bir alanın coğrafi koordinatları ve bu alanla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Yanda verilen bölge ile 0 ilgili aşağıdakilerden

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 46 EKOLOJİ 8 BİYOMLAR Karasal Biyomlar EKOSİSTEM İLE BİYOM ARASINDAKİ İLİŞKİ Canlıların yeryüzünde dağılışını etkileyen abiyotik ve biyotik faktörlere olarak bitki ve hayvan topluluklarını

Detaylı

COĞRAFYA SON TEKRAR AHMET BURAK KARGI 29 NİSAN 2016

COĞRAFYA SON TEKRAR AHMET BURAK KARGI 29 NİSAN 2016 COĞRAFYA SON TEKRAR AHMET BURAK KARGI 29 NİSAN 2016 TÜRKİYE NİN COĞRAFİ KONUMU ÖZEL KONUM MATEMATİK KONUM Yükselti, Karasallık, Denizellik, Dağların uzanış doğrultusu, yer şekilleri, Kıta, Yol gibi ifadeleri

Detaylı

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler

Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler On5yirmi5.com Türkiyede Bölgelere Göre Yetişen Ürünler Ülkemizde yetişen başlıca ürünler. Yayın Tarihi : 24 Nisan 2012 Salı (oluşturma : 10/21/2015) TAHILLAR Buğday:İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış

Detaylı

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi

BÖLÜMLERİ: - 1. Adana Bölümü - 2. Antalya Bölümü YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ: AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Akdeniz Bölgesi AKDENİZ BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Bölge yurdumuzun güneyinde, Akdeniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Komşuları Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgeleri, Suriye, Kıbrıs

Detaylı

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz.

ÖSYM YGS / SOS M Diğer sayfaya geçiniz. 17. 18. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir. Biri millet kararı, diğeri en elim ve güç şartlar içinde dünyanın takdirlerine hakkıyla layık olan ordumuzun kahramanlığı; bu iki şeye güvenir.

Detaylı

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D

Coğrafya Proje Ödevi. Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri. Kaan Aydın 11/D Coğrafya Proje Ödevi Konu: Hindistan ve Nijerya nın Ekonomik Özellikleri Kaan Aydın 11/D---1553 Hindistan ın Genel Özellikleri DEVLETİN ADI: Hindistan Cumhuriyeti BAŞKENTİ: Yeni Delhi YÜZÖLÇÜMÜ: 3.287.590

Detaylı

İklim---S I C A K L I K

İklim---S I C A K L I K İklim---S I C A K L I K En önemli iklim elemanıdır. Diğer iklim olaylarının da oluşmasında sıcaklık etkilidir. Güneşten dünyamıza gelen enerji sabittir. SICAKLIK TERSELMESİ (INVERSİON) Kışın soğuk ve durgun

Detaylı

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 392 4. Ünite KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ve ÜLKELER 1. Bölge Kavramı... 146 2. Bölge Sınırları... 148 Konu Değerlendirme Testi-1... 151 145 Bölge Kavramı 393 394 BÖLGE NEDİR? Yeryüzünde doğal, beşeri ve ekonomik

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU

TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU TÜRKİYE'NİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ VE COĞRAFİ KONUMU Bölgelerimiz ve en kalabalık bölümlerinin eşleştirilmesi: İç Anadolu- Yukarı Sakarya Bölümü, Karadeniz - Doğu Karadeniz kıyıları, Ege-Kıyı ovaları, Marmara

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA

KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA GÜNÜMÜZDE ve GAP KONUYA GİRİŞ İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKLARDAN YARARLANMA Türkiye nüfusunun yaklaşık %48.4

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ÜRETTİKLERİMİZ HAYVANCILIK TİCARET 1- EKONOMİK FAALİYET SANAYİ HAYVANCILIK TİCARET - Doğu Anadolu bölgesinde çayırlık alanların bol olması halkın İle uğraşmasına neden olmuştur. - Kâr elde etmek amacıyla yapılan alışverişe Denir. - İnsanların

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır.

Büyük İklim Tipleri. Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi. Bu çalışma Bilgi ve İletişim Teknolojileri dersinde hazırlanmıştır. Büyük İklim Tipleri Ata Yavuzer 9- A Coğrafya Performans Ödevi Hisar Okulları İçindekiler Büyük İklim Tipleri... 3 Ekvatoral İklim... 3 Görüldüğü Bölgeler... 3 Endonezya:... 4 Kongo:... 4 Tropikal İklim:...

Detaylı

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014

BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 26 ŞUBAT 2014 BİNA BİLGİSİ 2 ÇEVRE TANIMI - İKLİM DOÇ. DR. YASEMEN SAY ÖZER 26 ŞUBAT 2014 1 19.02.2014 TANIŞMA, DERSLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER, DERSTEN BEKLENTİLER 2 26.02.2014 ÇEVRE TANIMI - İKLİM 3 05.03.2014 DOĞAL

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-143-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ

ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ ADI: DÜNYA ĠKLĠMLERĠ DERS : SOSYAL BĠLGĠLER SINIF : 6 YAKLAġIK SÜRE : 2 DERS SAATĠ ÖĞRENME ALANI : ĠNSANLAR YERLER VE ÇEVRELER ÜNĠTE : YERYÜZÜNDE YAġAM KAZANIMLAR : 3.Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK

TÜRKİYE DE HAYVANCILIK TÜRKİYE DE HAYVANCILIK Geniş anlamda hayvancılık tarımsal etkinlerin bir koludur. Tarımla uğraşan nüfus bir yandan toprağı işleyip çeşitli ürünler elde ederken, diğer yandan da hayvan besler. Tarımın

Detaylı

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF COĞRAFYA DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM Ay Hafta Ders Saati KONULAR KAZANIMLAR 1 3 Biyoçeşitlilik A.11.1. Bitki ve hayvan türlerindeki zenginliğin oluşumunda ve türlerin azalmasında etkili faktörleri birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım

İTALYA. Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYA FİZİKİ ÖZELLİKLERİ Coğrafi konum Yer şekilleri İklimi BEŞERİ ÖZELLİKLERİ Nüfusu Tarım ve hayvancılık Madencilik Sanayi,Turizm,Ulaşım İTALYANIN KİMLİK KARTI BAŞKENTİ:Roma DİLİ:İtalyanca DİNİ:Hıristiyanlık

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI

4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI 4.ÜNİTE ÜLKEMİZİN KAYNAKLARI A) DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ Toprak, su, orman ve madenler başlıca doğal kaynaklardır. Ülkemiz bu kaynaklar bakımından zengindir. Doğal kaynaklar sanayinin ihtiyacı olan hammadde

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI:

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: DOĞU ANADOLU BÖLGESİ KONUMU, SINIRLARI VE KOMŞULARI: Ülkemizin doğusunda yer alan bölge kabaca üçgene benzer. Marmara ve Ege Bölgeleri hariç her bölge ile komşudur. Suriye hariç bütün doğu komşularımızla

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. coğrafya 30 deneme Mesut Atalay - Önder Cengiz COĞRAFYA 30 DENEME ISBN-978-605-364-705-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ

5. SINIF FEN BİLİMLERİ YER KABUĞUNUN GİZEMİ TESTİ 1) Aşağıdaki anıtlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? A) B) C) D) 2) I Arazide daha önce olmayan, kaynak suların, suya doygun alanların ve su sızıntılarının oluşması. II Bina temelleri altında çatlama,

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

Finlandiya nın Tarihçesi

Finlandiya nın Tarihçesi Finlandiya Yüzölçümü :338.145 km 2 Nüfusu :5.175.783 İdare şekli :Cumhuriyet Başkenti :Helsinki Önemli şehirleri :Tampere, Espoo, Turku Dili :Fince Dini :Hristiyanlık Para birimi :Euro, Fin Markası Finlandiya

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20142012 YILI ALANSAL YILI YAĞIŞ YAĞIŞ DEĞERLENDİRMESİ MAYIS 2015-ANKARA T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2014

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir.

Türkiye'de Tarım. İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye de Tarım Türkiye'de Tarım İnsanların toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma

Detaylı

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur?

1. İnsan etkisi dışında, kendiliğinden oluşan her unsur doğayı oluşturmaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir doğal unsurdur? COĞRAFYA, yeryüzünü oluşturan doğal ortamların özelliklerini, Dünya üzerindeki dağılışlarını; doğal ortamla insan toplulukları ve etkinlikleri arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimi nedenleriyle birlikte

Detaylı

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri

Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Coğrafya ve Türkiye nin En'leri Enlemin etkilediği en önemli faktör iklimdir. Boylam en çok yerel saat farklılaşmasını sağlar. En büyük paralel Ekvator, en küçük paraleller kutup noktalarıdır. Meridyenlerin

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den

İKLİM TİPLERİ. Yıllık ortalama sıcaklık 25 C dolayındadır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkı 2-3 C yi geçmez. Yıllık yağış miktarı 2000 mm den İKLİM TİPLERİ Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km 2 lik sahaları etkileyen

Detaylı

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası

çöz kazan kpss ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası çöz kazan kpss 2015 ÖSYM sorularına en yakın tek kitap tamamı çözümlü coğrafya 2014 kpss de 94 soru yakaladık soru bankası Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-900-7

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara

TÜRKİYE EKONOMİSİ. Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü. Ankara TÜRKİYE EKONOMİSİ Prof.Dr. İlkay Dellal Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1 Ankara Ülke Ekonomisinde Etkili Olan Faktörler Tarih Doğal Kaynaklar Coğrafi yer Büyüklük Arazi şekilleri

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

COĞRAFYA BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ COĞRAFYA 2010 BÖLGELER COĞRAFYASI AKDENİZ BÖLGESİ AKDENİZ BÖLGESİNİN YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ Toros dağları 3.jeolojik zamanda Alp Orojenezinin etkisiyle oluşmuştur. Toros dağları kıyı boyunca denize paralel

Detaylı

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136

2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER. 1. Beşeri Yapı... 130. Konu Değerlendirme Testi-1... 136 352 2. Ünite BEŞERİ SİSTEMLER 1. Beşeri Yapı... 130 Konu Değerlendirme Testi-1... 136 129 Beşeri Yapı 353 354 Yeryüzünde yaşamın başlamasıyla birlikte insanoğlu doğadan faydalanmaya başlamış, yaşamını

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı