Barýþa katký bildirisine imza

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Barýþa katký bildirisine imza"

Transkript

1 Barýþa katký bildirisine imza Türkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk 1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. Av. Ýbrahim Özyýlmaz * HABERÝ 3 DE Ankara nýn Dünyanýn ilk düþünce koçu orum a geliyor orumlu hesabý Din ve deðerler eðitimi alanýndaki sosyal kültürel faaliyetlerine devam eden Ensar Vakfý orum Þubesi, 19 Nisan Cuma günü iki seminere birden imza atacak. Münir Arýkan * HABERÝ 7 DE Ankara Büyükþehir Belediye Baþkan adayý olmayý düþünen Ayaþ ýn CHP li Belediye Baþkaný Ali Baþkaraaðaç, yerel seçimlerde baþkentte yaþayan orumlular ýn oylarýnýn stratejik önem taþýdýðýný vurguluyor. * HABERÝ 7 DE Ali Baþkaraaðaç Kamu Sen üyeleri beþ bin dilekçe ile taleplerini iletti. Emekliler yokluða mahkum ediliyor' * HABERÝ 8 DE Defterdar göreve baþladý 17 NÝSAN 2013 ARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Türk Büro Sen yöneticileri göreve yeni baþlayan Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'ý makamýnda ziyaret ederek hoþgeldin dedi. * HABERÝ 7 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Ýhsan Özbay Turizm panelinde dikkat çeken istatistik: Bin turistten sadece 4 ü orum a geliyor orum da Kültürel Turizmin Analizi Üzerine Öneriler konulu panel dün Büyük Otel de gerçekleþti. Panelde konuþan Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Ayhan Baþçý, Türkiye ye gelen her bin turistten sadece 4 ünün orum a geldiðini söyledi. Ayhan Baþçý 24 yaþýndaki genç Japon gazeteci Shusaku Hayashi, orum da yerel lezzetleri fotoðrafladý. Japon gazeteci yerel tatlar peþinde dünyayý dolaþýyor 24 yaþýndaki genç Japon gazeteci Shusaku Hayashi, yerel tatlý, pasta ve yemeklerin peþinde dünyayý dolaþýyor. Japonya-Fransa-Gürcistan turunu bisikletiyle tamamlayan Japon gazeteci, bisikletini Gürcistan'da býrakarak geri kalan yolunu otostopla devam ettiriyor. * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 10 DA Vali akýr elinden tutunca... Ýzzet Erdal henüz 17 yaþýnda Ýmam Hatip Lisesi 2'nci sýnýfta öðretim görüyor. Bugüne kadar 5 kitap yazdý. Ýzzet in þansý Rize Valisi Nurullah akýr ýn elinden tutmasý ile deðiþti. Süleyman Recebi, Külcü ye Makedonya ile orum Belediyesi arasýnda kültürel iþbirliði teklifinde bulun- Makedonya dan iþbirliði teklifi Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi dün orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. Balkan Ýlahileri Konseri için orum a gelen Makedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Recebi, Baþkan Külcü ye kültürel alanda iþbirliði teklifinde bulundu. * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 4 DE Ýþçi Bayramý Düzenleme Kurulu Üyeleri, Valiliðe izin dilekçesi sundular. Bahçelievler Kýz Kur an Kursu nun Kutlu Doðum Programý na yoðun ilgi Kararan kalpler O nunla aydýnlandý orum eski Valisi Rize Valisi Nurullah akýr. Ýzzet Erdal henüz 17 yaþýnda Ýmam Hatip Lisesi 2'nci sýnýfta öðretim görüy- Güvenlik tedbirleri artýrýldý Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, suç iþlenmesini önlenmesi, kamu düzen ve güvenliðinin korunmasý ile önleyici kolluk hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için orum Valiliðince bir takým kararlar alýndýðýný açýkladý. * HABERÝ 7 DE orum Müftülüðü'nün hazýrladýðý Kutlu Doðum Haftasý kutlamalarý kapsamýnda Bahçelievler Kýz Kur'an Kursu'nca düzenlenen program, yoðun bir katýlýmla Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. * HABERÝ 6 DA Ýþçiler bayrama hazýrlanýyor orum da düzenlenecek 1 Mayýs Ýþçi Bayramý hazýrlýklarý baþladý. Ýþçi Bayramý Düzenleme Kurulu Üyeleri, kutlama programý için yasal izin dilekçesini dün orum Valiliði ne sundu. * HABERÝ 10 DA Akil Kurumsal dan marka tescili uyarýsý Devlet Tiyatro Salonu'nu hýnca hýnç dolduran bayanlar için ilave koltuklar konuldu. Akkent in parklarý ilgi bekliyor Akkent Mahallesi sakinleri, TOKÝ Bloklarý çevresinde bulunan parklarýn bakýmsýzlýðýndan dert yandý. * HABERÝ 11 DE Akil Kurumsal Kurucu Ortaðý ve Yönetim Kurulu Baþkaný S. Baþdenetçi Yarday Gül, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na göre, 2014 yýlýndan itibaren vergi mükellefi olan her iþletmenin marka tescili yaptýrmasý zorunlu hale gelecek. dedi. * HABERÝ 10 DA S. Baþdenetçi Yarday Gül

2 2 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Kaldýrýmlar ah kaldýrýmlar Tuvalet hassasiyeti M K CEZAYI BAK BÝR DAHA SES VAR MI...? kaldýrým/kaldýrý mlar iþgal altýnda. Belediye'nin ve trafiðin sesi çýkmýyor. Ancak þikâyet olursa yalancýktan ilgileniyorlar. Ara sokaklarda kesinlikle kaldýrým yok. Bir kent cadde deðil, sokaklarýyla vardýr. Belediye bile orum Park'ýn arkasýný anlamsýzca kullanýyor. Belediye görevlileri hatta eþleri orayý otopark olarak kullanýyor. Kaldýrýmýn üstünden geçiyor, insanlarý rahatsýz ediyor ve oraya yerleþtiriyor arabasýný. Hadi reis arabasýný park etti oraya, diðerleri neden park ediyor. Gitsin otoparka park etsin. tkl/köylülükten kurtulmadýkça ki, üniversiteye gitmek te köylülükten kurtulmaya çare deðil, kaldýrýmlarýmýz medeniyetimizin seviyesi olarak ortada kalýr. Kaldýrýmlar ve bu þehir bizim yorumumuza okurlarýmýz da düþünceleri ile katkýda bulundu... TENEKE KAFALILIK/ÞEHÝR LER ÝNSAN ÝÝN MÝ, ARABA ÝÝN MÝ? Ticaretle uðraþanlarýn kaldýrýmlarý iþgal etmesi de bu iþin KDV'si deðil mi? Belediyemizin ilgisizliði de buna eklenince yaya yürümek için komando eri gibi çevik olacaksýn. Engellileri düþünen kalmamýþ. orum/mustaf A BEY KÝM NE DERSE DESÝN BEN KALDIRIMLARIMI ZIN ÝÞGAL EDÝLDÝÐÝNÝ DÜÞÜNÜYORUM. BU ÝÞGAL, BAÞTA SAYIN BELEDÝYE BAÞKANIMIZ OLMAK ÜZERE DÝÐER ÜST DÜZEY YÖNETÝCÝLERÝMÝZ EÞ VE OCUKLARIYLA O KALDIRIMLARDA YÜRÜMEDÝKE DEVAM EDECEKLTÝR. EÞ VE OCUKLARIYLA YÜRÜSÜNLER KÝ, VATANDAÞ NE EKÝYOR GÖRSÜNLER. Adýnýz Soyadýnýz/Vur deyince öldürme yoluna gidiliyor. Kaldýrýmlarýn geniþletilmesi ve halkýn o kaldýrýmlarý özgürce kullanabilmesini saðlamak lazým. Önce kaldýrýma park etmek zorunda kalan halkýn park sorununu menfaat beklemeden çözmek, sonra kaldýrýma parký engellememiz lazým. Kaldýrým geniþletilmesi deyince kimsenin aklýna birilerini zengin etmek için yine kaldýrým taþlarýný yeniliyorlar fikrini getirmemeli. Önce insan odaklý çalýþmamýz lazým. Milyarlýk park yapýyorsunuz, þehir kültürüne yabancý halk o parkýn oturma guruplarýna zarar veriyor, parký kirletiyor. Kaldýrýmlara rast gele arabasýný park ediyor. Arabistan'da hac sezonu cadde duvarlarýnda elini akan muslukta sabunla yýkayan adam resmi görmüþtüm. Bu derece olmasa da halka bazý kurallarý tekrar tekrar afiþ ve broþürlerle hatýrlatmak gerekiyor. TOKÝ Camii nde tuvaletlerin kýble yönünde yapýlmasýna itiraz var... KAYIKILAR YAPI PVC KAPI PENCERE SÝSTEMLERÝ, BALKON MERDÝVEN KORKULUÐU, ALÜMÝNYUM DEMÝR DOÐRAMA, PASLANMAZ MERDÝVEN KORKULUÐU, FERFORJE. (.HAK:695) aldýrýmlar ve þehir bizim demiþtik, bu görüþümüze bazý okurlarýmýz da düþünceleriyle katkýda bulunmuþ. corumhakimiyet.net'e gelen yorumlardan bazýlarý þöyle: yýlgýn türk/siz hâlâ halk ne düþünüyor acaba diye belediyenin bu yazdýklarýnýzý okuyup önemsediðinizi mi sanýyorsunuz. Boþuna kendinizi yormayýn. Hiçbir þey yapýlmayacak. Kafa ayný kafa. Nasýl olsa AKP alacak seçimi ve belediye baþkanýnýn aday olabilmesi için kendini halka deðil, partiye beðendirmesi yetecek. kaldýrým/esnaf KALDIRIMA BÝR KÝBRÝT ÖPÜ BÝLE KOYAMAMALI. UYARINCA DA KAVGA EDÝYOR. DÜKKANIMIN ÖNÜ DÝYOR. BABANIN MALI SANKÝ. GÖZ YUMAN YETKÝLÝLERDE KABAHAT. KESECEKSÝN CAYIR CAYIR ahallenin sorunlarý ile bilhassa cami iþleri ile ilgilenen bir aðabeyimiz yanýna bir de din görevlisi alarak TOKÝ Camii'ne gitmiþ. Tuvaletlerin kýble yönünde yapýldýðýnýn doðruluðunu test ettikten sonra aradý. Ýlgililere konuyu ileteceðini söyledi. Ýnþaallah bir sonuç alýnýr. Bu arada Akkent Mahallesi'nde ikamet eden baþka bir okurumuz aradý. Sadece TOKÝ Camii deðil, D8 Bloklarý'nýn tuvaletlerinin kýble yönünde yapýldýðýný ifade etti. TOKÝ Baþkanlýðý bu tür hassasiyetlere duyarlý olsa hiç fena olmaz... YETKÝLÝ BAYÝÝ PVC SÝSTEMLERÝNDE ÞOK FÝYAT Muhammed KAYIKI ( ) Yusuf ERDEM ( ) 9.40 METRESÝ Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No: 38 ORUM Tel: HAMAMLIAYKÖY Hamam ve Yüzme Havuzlarý "Ailece gelebileceðiniz güzel bir ortam" Yeni Sezonda Hizmete Baþlamýþtýr (.HAK:904) (.HAK:661) Bay ve Bayanlara Ayrý Kapalý Yüzme Havuzlarý Aile Kabinleri, Piknik Alanlarý atak Yolu Üzeri 12. Km / orum Tel:

3 ARÞAMBA 17 NÝSAN Barýþa katký bildirisine imza T ürkiye Barolar Birliðinin (TTB) seçimlerine yaklaþýk etkin kýlmasý gerekir. Ayrýca savunmanýn yargýnýn kuru1 ay kala, Orta Anadolu Bölge Barolarýnýn baþkanlarý cu, eþit ve vazgeçilmez bir unsuru olduðuna yapýlacak 'birlik' çaðrýsýnda bulundu. yeni anayasada yer verilmelidir.'' Kayseri Barosu Baþkanlýðýnýn ev sahipliðinde yapýhukuk fakültelerinin ulaþtýðý sayý ve mezunlarýnýn lan 'Orta Anadolu Bölge Barolarý Toplantýsý'nda bir araya doðrudan avukatlýk mesleðine dahil olmalarýnýn bu mesgelen 19 ilin baro baþkanlarý ortak açýklama yaptý. Baro leðin itibarýný ve kalitesini zedelediði vurgulanan açýklabaþkanlarýnýn yaptýðý açýklamada, mutabýk kalýnan konumada, ''Vatandaþlarýmýzýn hak arama özgürlüklerini kullar belirtildi. lanýrken yanýnda olan ve profesyonel hukuk hizmeti veren avukatlarýn, belli bir bilgi donanýmýna sahip olmalaaçýklamada, ''Türkiye Cumhuriyeti nin egemenlik rý ve etik kurallarýna uymalarý gerek hizmet alanlar açýalanýnda bulunan herkes, haklar ve özgürlükler konusunsýndan gerekse mesleðimizin geleceði açýsýndan son deda eþit ve kardeþtir. Ýnsanlýk onuru herkes için vazgeçilrece önemlidir. Bu nedenle avukatlýk sýnavý baþta olmak mez, üstün ve dokunulmaz bir deðerdir. Yapýlmasý düþüüzere, ihtisaslaþma, baro bünyesinde belirlenmiþ ve sýnülen yeni anayasada 'insanlýk onuru'na mutlaka vurgu Av. Ýbrahim Özyýlmaz nýrlanmýþ bir sayý ile avukatlýk hizmetinin sunulmasý yapýlmalý ve kamu otoritesinin bu deðere saygý göstermek üzerinde ciddiyetle düþünülmelidir'' denildi. ve onu korumakla yükümlü olduðu açýkça belirtilmelidir. Herkes; temel haklar baþta olmak üzere, siyasi, ekonomik, kültürel ve Açýklamada, Mayýs 2013 tarihinde yapýlacak olan Türkidiðer hak ve özgürlükleri herhangi bir dýþlanma, horlanma veya insanye Barolar Birliði (TBB) baþkan ve kurul üyelikleri seçimlerinin calýk dýþý muameleye tabi tutulmaksýzýn, evrensel hukuk kurallarý çerçemiaya hayýrlý olmasýný dileyen baro baþkanlarý, ''Seçim sürecine katývesinde özgürce kullanmalýdýr'' ifadelerine yer verildi. lan adaylarýn nezaketle mesleðimizin ve kurumlarýmýzýn vakar ve þanýna yakýþýr bir tavýr içinde hareket etmeleri en büyük beklentimizdir. ''Ülkemizin hukuk ve siyasi yapýlanma süreci; her türlü ön yarbir diðer önemli beklentimiz de seçilecek yeni yönetimin her türlü gý, tabu ve baðnazlýklardan arýnarak, evrensel deðerler ve toplumsal ideolojiden uzak, mesleki sorunlarýmýzý gidermek, demokrasi, insan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak iyi deðerlendirilmelidir'' denilen haklarý ve hukukun üstünlüðü ile hareket etme hassasiyetini göstermeaçýklamada, þunlar kaydedildi: leridir. Bu nedenle belli bir siyasi parti ile resmi ve organik baðý olan ''Toplumsal huzur ve barýþýn tesis ve idamesi için yetkili tüm kikiþiler, öncelikle bu baðlantýlarýndan kurtulmalý ve mensubu olduklaþi ve kuruluþlar sorumlu davranarak katký vermelidir. Toplumu ayrýþrý partinin gücünü kullanarak TBB seçimlerini etkileme ve yönlendirtýracak, husumet, gerginlik ve çatýþmaya neden olacak tutum ve davme çabasýndan vazgeçmelidirler. TBB nin yeni yönetiminin tüm baranýþlardan özenle kaçýnýlmalýdýr. Ýnsan hak ve özgürlüklerinin en rolarý kucaklayan bir yapýda olmasýný diliyoruz. Mesleki sorunlarýmýönemli güvencesi baðýmsýz yargý ve tarafsýz hakim anlayýþýdýr. Hak ve zýn çözümünde kutuplaþma ve çatýþma yerine diyalogla objektif çöözgürlüklerinin yargý kademesi baþta olmak üzere diðer mercilerde zümlerin üretilmesinin daha doðru olacaðýna inanýyoruz'' ifadelerini adaletle yerini bulmasý etkili, kaliteli ve baðýmsýz savunma ile mümkullandý. kün olabilir. Bu nedenle insan hak ve özgürlüklerin uygulamadaki en Açýklamada; mutabakat metnine, Kayseri, Osmaniye, Kütahya, önemli güvencesi olan savunma olgusunu temsil eden avukatlarýn yadüzce, Burdur, Manisa, Ordu, Adýyaman, Gümüþhane, Malatya, oþadýðý sorunlarýn en kýsa sürede çözüme kavuþturulmasý kaçýnýlmaz rum, Elazýð, Afyonkarahisar, Yozgat, Tokat, Kahramanmaraþ, Kýrýkbir zorunluluktur. Bunun için ise demokratik, katýlýmcý, çoðulcu yeni kale, Sivas ve Konya Baro Baþkanlarýnýn imza koyduklarý bildirilbir avukatlýk kanununa þiddetle ihtiyaç vardýr. Yeni avukatlýk kanunudi.(ýha) nun, avukatý yargý kademesi baþta olmak üzere diðer tüm mercilerde Japon gazeteci yerel tatlar peþinde dünyayý dolaþýyor 24 yaþýndaki genç Japon gazeteci Shusaku Hayashi, orum da yerel lezzetleri fotoðrafladý. Erol Taþkan 24 yaþýndaki genç Japon gazeteci Shusaku Hayashi, yerel tatlý, pasta ve yemeklerin peþinde dünyayý dolaþýyor. Japonya-FransaGürcistan turunu bisikletiyle tamamlayan Japon gazeteci, bisikletini Gürcistan'da býrakarak geri kalan yolunu otostopla devam ettiriyor. AzerbaycanErmenistan ve Türkiye gezisine orum'da devam eden Shusaku, The Phstry Times (Pasta Zamaný) adlý gazetesinde dünya lezzetlerine yer veriyor. Ýlginç bir maceranýn peþinde dünyayý dolaþan Japon gazeteci, Türkiye'nin yarýsýný dolaþtýðýný anlatarak, gördüðü ilgi ve misafirperverlik karþýsýnda çok memnun olduðunu, dünya lezzetlerini ülkesinin halkýna orumlular Gecesi nde kardeþlik mesajý verildi Ý stanbul orumlular Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Beylikdüzü Belediyesi Gürpýnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen geceye, Beylikdüzü Belediye Baþkaný Yusuf Uzun, Baþkan Yardýmcýsý Osman Dinç, orum Dernekleri Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Korkmaz, Ýstanbul orumlular Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Aydýn Kocaer ile davetliler katýldý. "Ne Olursak Olalým, Hepimiz Kardeþiz" Ýstanbul orumlular Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði gece düzenledi. Konuþmasýnda, bir araya gelmek kadar bir arada kalmanýn da çok önemli olduðunu vurgulayan Baþkan Uzun, "Dini, dili, ýrký ne olursa olsun hepimiz bu ülkenin birinci sýnýf vatandaþýyýz. Hepimiz kardeþiz" dedi. Baþkan Uzun'un konuþmasýnýn ardýndan orumlu yöresel sanatçýlar sazlarý ve sözleriyle dinleyenlere unutulmaz bir türkü ziyafeti sundu. Sanatçýlar program sonunda ayakta alkýþlandý. Derneðin faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Muzaffer Korkmaz ve Ýstanbul orumlular Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Aydýn Kocaer, desteklerinden dolayý Belediye Baþkaný Uzun'a teþekkür etti. di Baþkan Uzun 80, Yýl Cumhuriyet Parkýný Gez- orumlular gecesinin ardýndan 80. Yýl Cumhuriyet parkýnda kýsa bir gezinti yapan Baþkan Uzun'a vatandaþlar yapýlan park ile spor yapabilecekleri geniþ bir alana sahip olduklarý, çocuklarýn rahatlýkla ve güven içerisinde oyunlar oynayabildikleri için teþekkür ettiler. Japon gazeteci, bisikletini Gürcistan'da býrakarak geri kalan yolunu otostopla devam ettiriyor. Japon gazeteci ilginç bir maceranýn peþinde dünyayý dolaþýyor. (Fotoðraflar: Hurþit Bozkurt) tanýtmaktan büyük bir mutluluk duyduðunu söyledi. orum'da pastane, tatlýcý ve pide salonlarýný ziyaret eden Shusaku, fotoðrafýný çektiði tüm ürünleri de tadarak, test edip fikirlerini gazetesinde okurlarýyla paylaþýyor. Gezisini otostopla devam ettirdiðini anlatan genç gazeteci, internetten tanýþtýðý arkadaþlarýyla irtibat kurup, evlerinde misafir kalarak, yolculuðunu devam ettirdiðini, bu sayede de farklý yemek kültürleri yasýnýra, farklý kültürleri de tanýma imkaný bulduðunu anlattý. SOROBAN ýn yeni sayýsý çýktý smancýk Nenehatun Ortaokulu Matematik Kulübü tarafýndan hazýrlanan SOROBAN isimli bültenin ikinci sayýsý çýktý. Matematik Kulübü nün ilçedeki öðrencilere matematiði sevdirmeyi amaçlayan bülteni SOROBAN'ýn ikinci sayýsý sevenleriyle buluþtu. Kulübün rehber öðretmeni Eþref Vural, ilk sayýdan alýnan olumlu tepki sayesinde ikinci sayýyý daha büyük bir enerjiyle hazýrladýklarýný belirterek, SOROBAN ile matematiði eðlenceli bir þekilde sunarak aslýnda matematiðin sadece sayýlardan, kurallardan ve formüllerden oluþan bir ders olmadýðýný yani hayatýn içinde olduðunu ve korkulacak bir ders olmadýðýný göstermek istediklerini söyledi. Bu amaçla okulun Matematik Kulübü tarafýndan hazýrlanan bülten 1000 adet bastýrýlarak 950 adedi Osmancýk'taki ortaokul öðrencilerine, diðer 50 adedi ise ilçe esnafýna daðýtýldý. SOROBAN'da matematiði ezberleyerek deðil, öðrencilerin katýlýmýný saðlayan oyunlarla severek öðretmek amaçlanýyor. (.HAK:836) (.HAK:839) O KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364)

4 4 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Konak olarak kullanýlan ve daha sonra restore edilerek belediye tarafýndan aile eðitim merkezi yapýlan tarihi konakta ev hanýmlarý dertlerine derman buluyor. Hanýmlarýn ikinci evi oldu Yaðýþ devam edecek eteoroloji Genel MMüdürlüðünden aldýðý bilgiye göre, bugün Marmara'nýn doðusu, Ýç Anadolu'nun güney ve doðusu, Karadeniz ile Doðu Anadolu'da yaðmur ve saðanak, Orta ve Doðu Akdeniz, Güneydoðu Anadolu ile Doðu Karadeniz'in kýyý kesimlerinde saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþ görülecek. Yaðýþlarýn Adana, Osmaniye, Hatay, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olmasý, rüzgarýn Marmara'da kuzey ve kuzeydoðudan kuvvetlice (30-50 kilometre/saat), Ege ile Batý Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatýdan, Orta ve Doðu Karadeniz kýyýlarýnda batý ve kuzeybatýdan kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor. Yarýn ise Marmara'nýn doðusu, Ýç Anadolu'nun kuzey ve doðusu, Karadeniz ile Doðu Anadolu çevrelerinde yaðmur ve saðanak; Isparta ve Burdur dýþýnda Akdeniz Bölgesi ile orum Belediyesi tarafýndan kadýnlara yönelik kurulan ve büyük baþarý elde eden aile eðitim merkezi ev hanýmlarýnýn ikinci evi oldu. Konak olarak kullanýlan ve daha sonra restore edilerek belediye tarafýndan aile eðitim merkezi yapýlan tarihi konakta ev hanýmlarý dertlerine derman buluyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü'nün giriþimleri ile oluþturulan merkez sayesinde çok sayýda kadýn hayata yeniden tutundu. Muzaffer Külcü, asfalt yapýmý, imar, temizlik gibi alanlardan ziyade sosyal belediyeciliði daha çok önemsediklerini söyledi. Sosyal belediyeciliðin yapmýþ olduklarý belediyecilik hizmetlerinin en önemli ayaklarýndan biri olduðunu ifade eden Külcü, "Günümüzde toplumumuzun temelini oluþturan ailenin bilinçli bir þekilde deðersizleþtirilmeye çalýþýlmasý aile bireyleri arasýndaki baðlarýn zayýflatýlmasýna yönelik giriþimler herkesin malumudur. Bizler ülke kalkýnmasýnýn bireyler üzerinden gerçekleþeceðine, bireylerin refahýnýn da ailedeki huzura baðlý olarak, þekilleneceðine inanýyoruz. Bu amaçla daha mutlu maneviyatý yüksek, sevgi dolu çocuklarýn yetiþtirilmesi ve ülkemizin aydýnlýk yarýnlarýnýn teminatý gençlerin toplumumuza kazandýrýlmasý amacý ile aile eðitim merkezini kurduk. "dedi. Merkezde ücretsiz hukuki ve psikolojik danýþmanlýðýn yaný sýra anne-baba eðitim programlarý düzenlediklerini belirten Baþkan Külcü, yeni evli çiftlere yönelikte programlar yaptýklarýný kaydetti. AÝLE EÐÝTÝM MERKEZÝNÝN BA- ÞARISI BAÞBAKAN TARAFINDAN ÖDÜLLENDÝRÝLDÝ AK Parti Genel Merkezi tarafýndan düzenlenen sosyal belediyecilik projesi yarýþmasýnda aile eðitim merkezindeki baþarýsýndan dolayý Muzaffer Külcü'ye Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan ödül verildi. Merkez sosyal belediyecileðe katký saðlýyor. Ödülün kendisi için büyük mutluluk olduðunu ifade eden Külcü, "Bu ödül ve bu ödülün Baþbakanýmýz tarafýndan bizlere verilmesi bizim için gurur vesilesidir." dedi. TÜM OKUL- LARDA EÐÝTÝMLER VERÝLÝYOR Aile Eðitim Merkezi tarafýndan yine kent genelinde tüm okullarda velilere yönelik anne-baba eðitimi projesi gerçekleþtiriyor. Ýlin her mahallesinde bir aile eðitim merkezi kuracaklarýný ifade eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Kadýnlarýmýzýn ve gençlerimizin hayata doðru pencereden bakmasýna sorunlarýn çözümü için tüm vatandaþlarýmýz buradan istifade edebilir." diye konuþtu. AMA YIKIL- MAYA ALIÞILAN AÝLEYÝ AYAKTA TUTMAK Aile eðitim merkezinin en büyük hedeflerinden birinin ise yýkýlmaya çalýþýlan ailenin ayakta tutulmasý olduðu belirtiliyor. Merkez Müdiresi Zeh- Güneydoðu Anadolu'da saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþ görülecek. rüzgar, Marmara ve Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 kilometre/saat) esecek. Cuma günü Doðu Anadolu, Sivas, Gümüþhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yaðmur ve saðanak; Akdeniz, Güneydoðu Anadolu ile Muðla, Aydýn, Denizli, Afyonkarahisar, Uþak, Karaman, Niðde, Kayseri, Malatya ile Elazýð çevrelerinde saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþ etkili olacak. Cumartesi günü Ýç Anadolu'nun güney ve doðusu, Doðu Anadolu ile Gümüþhane, Bayburt, Artvin, orum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yaðmur ve saðanak; Isparta ve Burdur hariç Akdeniz Bölgesi ile Güneydoðu Anadolu'da saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþ meydana gelecek. Pazar günü, Ýç Anadolu'nun güney ve doðusu, Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu ile Adana, ra Betül Özseçer, günümüz toplumlarýnda en sýk rastlanan sorunlardan birinin iletiþim problemleri, toplumun en küçük birimi olan aileden tutun da, en karmaþýk þirketlere kadar her alanda karþýlaþýldýðýný vurguladý. Aile içi þiddet ve çatýþma, aile içi iletiþim eksikliði, toplu iliþkilerinin bozulmasýna neden olmakla beraber, kiþilerin kendilerini ve çevresini tanýmalarýna ve kiþisel geliþimlerine de engel olduðunu söyleyen Özseçer "Yanlýþ ya da eksik iletiþimden kaynaklanan tüm bu sorunlar da en baþta aile yapýsýný bozarak, toplumun temelinin çatýrdamasýna neden olmaktadýr. Bu çatýrtýyý önlemek ve kutsal aile yapýsýný daha saðlam temeller üzerine oturtmak amacýyla 2011 tarihinde kurulan orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi bugün farklý alanlarda verdiði danýþmanlýk hizmetleri, her hafta düzenlediði seminerler, uyguladýðý ve katký saðladýðý projelerle, orum'da kiþisel geliþim ve aile eðitimi adýna büyük bir açýðý kapatmaktadýr. Merkezimiz boþanma oranlarýnýn artmasý, aile içi þiddet, aile içi iletiþim eksikliði, toplum iliþkilerinin bozulmasý, aile içi çatýþmalar vb. eksikliklerin giderilmesi ve bireyin kendini tanýma, kiþisel geliþim, danýþmanlýk hizmetleri gibi durumlarda yetersiz kalmamalarý için faaliyetlerine baþlamýþtýr." ifadelerini kullandý. (Cihan) Kahramanmaraþ, Osmaniye, orum, Amasya, Tokat, Gümüþhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yaðmur ve saðanak yaðýþ görülecek. Pazartesi günü de Ýç Anadolu'nun doðusu, Doðu Anadolu, Kilis, Gaziantep, Kilis ve Þanlýurfa hariç Güneydoðu Anadolu Bölgesi ile Kahramanmaraþ, Osmaniye, Kastamonu, orum, Amasya, Tokat, Gümüþhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yaðmur ve saðanak yaðýþ olacak. Ulusal Egemenlik ve ocuk Bayramý'nýn kutlanacaðý 23 Nisan Salý günü ise Türkiye'nin doðu kesimlerinin çok bulutlu olmasý beklenirken, Ýç Anadolu'nun doðusu, Orta ve Doðu Karadeniz'in iç kesimleri, Doðu Anadolu, Güneydoðu Anadolu'nun kuzey ve doðusu ile Kahramanmaraþ, Osmaniye ve Kastamonu çevrelerinde yaðmur ve saðanak yaðýþlý, diðer yerlerde parçalý ve az bulutlu hava hâkim olacak. Vali akýr elinden tutunca... zzet Erdal henüz 17 Ýyaþýnda Ýmam Hatip Lisesi 2'nci sýnýfta öðretim görüyor. Erdal, ilkokul sýralarýnda eserleriyle tanýþtýðý Mehmet Akif Ersoy, Nezip Fazýl Kýsakürek, Abdurrahim Karakoç gibi þairlere hayranlýk duymaya baþlar. Gün geçtikçe hayranlýðý artar ve artýk kendisi de þiir yazma giriþimlerinde bulunur. Ýzzet Erdal, 10 yaþýna bastýðýnda kitap yazmaya karar verir. ve 'Ýçimdeki Duygular' isimli bir þiir kitabýný yazar. Maddi imkansýzlýklar kitabýný çýkartmasýnda engel olsa da Erdal yýlmadan yazamaya devam ederek ikinci kitabý olan 'Sevgi Tomurcuklarý' kitabýný da çýkartýr. Seneler geçtikçe yazma duygusu devam eden Ýzzet Erdal lise ikinci sýnýfa geldiðinde 3'ü þiir kitabý olmak üzere 5 kitap yazar. 'Denizden Katreler', 'Aydýnlýðýn Ýçyüzü' ve 'Hayallerle Ýnsanlar' isimli kitaplar yazan Erdal'ýn en çok hayranlýk duyduðu þair ise söz üstadý Necip Fazýl Kýsakürek tir. Erdal, yazdýðý kitaplarý çýkartmakta güçlük çekerken eski orum Valisi þimdi Rize Valisi olan Nurullah akýr, Erdal'ýn elinden tutar ve bir kitabýný çýkartmasýna yardýmcý olur. "Þiirler yazýyorum sanki beni anlayan kalemler, derdimi kimi za- Emre Kut orum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen Sanata Merhaba Konseri'nin 12.'si yoðun ilgi gördü. Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilen konsere Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, orum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu ile okul müdürleri ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda konuþan Güzel Sanatlar orum eski Valisi Rize Valisi Nurullah akýr. man mýsralarýma döküyorum, tek dostlarým onlarmýþ gibi, yerinde durdukça her kelimenin zerresi sanki destanlaþýyor içimde büyüyen kaðýtlarmýþ gibi benim vaz geçilmez dostlarýmmýþ gibi geliyor. " mýsralarý ile yazmaya olan sevgisini anlatan Ýzzet Erdal, bu süreçten en büyük destekçisinin babasý olduðunu belirtiyor. Maddi durumunun kötü olmasý nedeniyle kitaplarýný çýkartmakta zorluk çektiðini kaydeden Erdal, "Duygu ve düþüncelerimi yazarken bir kitap ortaya koyacaðým. Bunlarý yazmak yetmez insanlara da okutmak lazým diyorum. Ama süreç zor yollar çetin, kitap yazmakla yetmiyor bunu birde çýkartmasý var. Bunun için çalmadýðým kapý gitmediðim insan kalmadý ancak nafile pek de yardým göremedim. ve Spor Lisesi Müdürü Ömer Kýrdak, okulun resim, müzik, spor alanlarýnda eðitim verdiðini hatýrlattý. Kýrdak, öðrencilerini üniversiteye hazýrlarken bir yandan da çeþitli etkinliklere katýlmalarýný ve görev almalarýný saðladýklarýný belirterek sanatýn hayatýn ayrýlmaz bir parçasý olduðuna inandýklarýný kaydetti. Ömer Kýrdak'ýn konuþmasýnýn ardýndan Müzik Bölümü öðrencileri tarafýndan klasik müzik, halk müziði ve batý müziðinden seçme eserler seslendirildi. Kitaplarýmýn çýkartýlmasý için sponsor aradým ama bulamadým. Doðrusu, ilk kitabýmýn çok albenisi yok ama 3ve üçüncü kitaptan sonra bunun deðiþtiðini bende gördüm çevremdekilerde söyledi. Son 2 kitabýmdan biri roman diðeri de insan psikolojisi üzerine yazýlmýþtýr. Tabi bu zor zamanlarýmda üstatlarýmýn kitaplarýný okuyarak onlardan ilham aldým. Zorluklar sabrederek ve mücadele ederek aþýlýr düþüncesi ile bugün lise ikinci sýnýftayým ve yazmaya devam ediyorum. Hepsini çýkartamadým kitaplarýmýn ama zamanla baskýlarý yapýlýyor. Þuanda da bir kitabým baskýda yakýn zaman da çýkacak. " Yazmaya baþladýðý ilk günlerden itibaren okulda hocalarýnýn büyük desteðini gördüðünü belirten Ýzzet Erdal, Ýzzet Erdal henüz 17 yaþýnda Ýmam Hatip Lisesi 2'nci sýnýfta öðretim görüyor. amacýnýn bildiklerini insanlarla paylaþmak ve duygularýný okutmak olduðunu belirtiyor. ÖLENE KADAR YAZMAYA DEVAM EDECEÐÝM Lise çaðýnda olmasý nedeniyle insanlarýn kendisini dikkate almadýðýndan yakýnan Ýzzet Erdal ölene kadar yazmaya devam edeceðini söylüyor. Türkiye'de destanlaþmýþ hayat hikayelerinin de kendisini çok etkilediðini belirten Erdal, Hacý Kemal Erimez, Adem Tatlý gibi isimlerin bunlardan bazýlarý olduðunu dile getiriyor. Zorluk ve çileler içerisinde geçmiþ bu hayatlarýn kendisine büyük bir ders olduðunu söyleyen Erdal, "Okuduðum ve araþtýrdýðým kadarýyla Türkiye'de ne kadar büyük düþünen, vizyonu ufuklar ötesini orum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi nin Sanata Merhaba Konseri'nin 12.'si yoðun ilgi gördü. aþan insanlar varsa hep hor görülmüþ ve deðerleri sonradan anlaþýlmýþtýr. Yüz yýldan fazladýr bu hep böyle olmuþ. Tabiri caizse isimleri tarihe damga vuracak þahsiyetler hep kötü gösterilmiþ. Ben yazdýðým bir kitapta iþte buna benzer insanlarýn ne kadar önemli ve arkada býraktýklarý eserlerin dünyanýn yönünü deðiþtireceðini belirttim. Bu daha önce belki belirtilmiþ ama bende naçizane kendi hissiyatlarýmý yazdým. " diyor. Dünya hayatýný boþ iþlerle uðraþmak yerine birþeyler yazarak geçirmeyi ve gelecek nesillere eserler býrakmak için çaba göstereceðini kaydeden Erdal, çok okumanýn zamanla yazma duygusunu aþýladýðýný belirtiyor. (Cihan) Sanata Merhaba Konseri Konser Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Konserde klasik müzik, halk müziði ve batý müziðinden seçme eserler seslendirildi. (Fotoðraflar: Yüksel Basar)

5 Kahvaltý yap, baþarýný artýr H itit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Gýda Teknolojisi Programý Öðretim Görevlisi Eda Ýlhan, Denizhan YÝBO ve Sakarya Ýlköðretim Okulu'nda Okul Baþarýsýnda Kahvaltýnýn Önemi konulu konferans verdi. Eda Ýlhan konuþmasýnda; öðrencilerin okul Osmancýk da bir mabede sahip olmalý smancýk eski hükü- konaðý arsasý- Omet na bir merkez cami yapýlmasý gerektiðini belirten eðitimci yazar Sakin Karakaþ ýn açýklamalarýna destek veren Saadet Partisi eski Ýlçe Baþkaný Mehmet Derindere, Karakaþ ýn haklý gerekçeler öne sürdüðünü ve Osmancýk ta miras býrakýlacak bir eserin olmasý gerektiðini ve mimari özelliði olacak sembol bir caminin bu arsaya yapýlmasý gerektiðini savundu. Karakaþ ýn ortaya attýðý fikre bir destek de Daniþment köyü muhtarýndan geldi. Muhtar Sadýk Bayrak, Karakaþ ýn fikrini desteklediðini ve belediyenin karar vermesi halinde cami yapýmýnda aktif rol almak istediðini ifade etti. Bir grup emekli öðretmen ise söz konusu arsaya yaþlý evi yapýlmasýný savunarak böyle bir camiye ihtiyaç olmadýðýný dile getirdiler. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek ile birlikte öðretim görevlileri Zübeyd Nalçakan ve Abdullah Hacýbekiroðlu da konu ile ilgili olarak haftasonu Osmancýk ta incelemelerde bulundular. Osmancýk ýn tarihi konumu hakkýnda aldýklarý bilgileri not alarak cami yapýlacak arsa ve çevresini incelediler. baþarýsýnýn yanýnda, büyüme ve geliþmede, saðlýklý beslenmenin çok önemli olduðunu söyledi. Özellikle okul çaðý döneminde, öðrencilerin bedensel ve zihinsel geliþimlerini en iyi þekilde tamamlamalarýna ve ileriki yaþlarda saðlýklý beslenme alýþkanlýklarý kazanmalarýna destek olmak gerektiðini belirten Eda Ýlhan, Akademisyenler adýna açýklama yapan Prof. Dr. Yakup Civelek, Karakaþ ý tebrik ederek söz konusu arsaya cami yapýlmasý fikrini desteklediklerini ifade etti. Her kentin sembol bir camiye ihtiyacý olduðunu söyleyen Civelek, Nasýl ki, Ýstanbul un bir Sultan Ahmed i, Ankara nýn bir Kocatepe si, Edirne nin bir Selimiye si var, bir tarih ve kültür duraðý yetersiz ve dengesiz beslenen çocuklarýn hastalýklara karþý dirençsiz, sýk hastalanmasý ve bunlara baðlý olarak okula devamsýzlýk nedeniyle okul baþarýsýnýn düþmesi þeklinde kýsýr bir döngünün oluþacaðýný ifade etti. Kahvaltý içeriðinin kiþiden kiþiye deðiþmekte olduðunu, komundaki Osmancýk ýn da konumuna yakýþýr bir mabede sahip olmasý gerekir dedi. Osmancýk ýn Osmanlý izlerini taþýyan tarihi bir kent olduðuna dikkat çeken Civelek, ilçede merkez kabul edilecek bir camiyi bulamadýklarýný ve merkezde bulunan Beylerçelebi Camii nin ise ihtiyacý karþýlamadýðýný gözlemlediklerini belirtti. Kentin alt yapý yatýrýmlarýna büyük önem verdiðini yakinen gözlemledikleri Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý nýn kentin bu önemli konusuna da yakýn ilgi göstereceðine inandýðýný vurgulayan Civelek, Sakin Karakaþ ýn konuyla ilgili yazýlarýndan yerinde tespitler yaptýðýný ifade etti. Civelek, Osmancýk ý çok merak ediyordum. Karakaþ ýn yazýlarýný okuduktan sonra merakým daha da arttý. Gelip inceleme ihtiyacý duydum. Yaptýðým incelemelerde yazarýn son derece haklý olarak bu teklifi Osmancýk halkýna sunduðu kanaatine vardým. Osmancýk halký bölgenin kültür iþlerine kendini adamýþ teorisyenlerin fikirlerini mutlaka deðerlendirmelidir. Sayýn Karakaþ kaleme aldýðý yazýlarýnda eski hükümet konaðý arsasýna cami yapýlmasý için bütün haklý gerekçelerini sýralamýþ. Yaptýðým incelemelerde Osmanlý devletinin özellikle 15. genel olarak karbonhidrat kaynaðý olarak çavdar veya tam tahýllý ekmekler, sebze ve meyveler tüketilmesi gerektiðini söyleyen Öðr. Gör. Ýlhan, protein kaynaðý olarak; peynir, yumurta, süt ve yoðurt, yað kaynaðý olarak zeytin, ceviz, badem, fýndýk, bal, doðal reçellerle veya pekmez gibi saðlýklý besinlerle zenginleþtirilmiþ bir kahvaltý tüketilmesi gerektiðini dile getirdi. Ýlhan, sonuç olarak özellikle geliþme döneminde olan çocuklarýn düzenli kahvaltý yapmalarýnýn; öðrenme, dikkat, verimlilik, yaratýcýlýk gücünde artýþ ve fiziksel dayanýklýlýk açýsýndan son derece önemli olduðunu vurguladý. Eda Ýlhan, Denizhan YÝBO ve Sakarya Ýlköðretim Okulu'nda Okul Baþarýsýnda Kahvaltýnýn Önemi konulu konferans verdi. Prof. Dr. Yakup Civelek yüzyýlda Osmancýk a çok yatýrým yaptýðýný ve cami kente ayrý bir deðer katacak ve etrafýnda son derece mamur bir oluþturulacak kültür kent olduðunu tespit ettim. kopleksleriyle kentin Ancak kentin fay hattýnda olmasý nedeni ile bu eserlerin günümüze kadar ulaþamamýþ olduðunu tarihi kayýtlardan anlýyoruz. Bu açýdan geleceðin hesabý iyi yapýlmalý ve kente Osmanlý mimarisi tarzýnda ve Ulu Cami konumunda bir merkez cami yapýlmalýdýr. Böyle bir geçmiþiyle buluþmasýnda köprü görevi üstlenecektir. Ayrýca Ankara da Kocatepe Camii nasýl merkezde ise Osmancýk ta merkez olacak ve bin yýl ötesinde torunlarýmýza miras kalacak bir eserin yapýlmasý kentin silüetini tamamlayacak ve Osmancýk adýna yakýþacaktýr. diye konuþtu. Öðretim Görevlileri Zübeyt Nalçakan ve Abdullah Hacýbekiroðlu da, Civelek in görüþlerine katýldýklarýný ifade ederek Osmancýk ta bulunan tarihi eserlerin çok yerde bulunmadýðýný, kentte Osmanlý izlerinin hala var olduðunu, bunun turizm ve kültürel miras açýsýndan önem arz ettiðini belirterek yapýlacak merkez bir caminin kentteki güzellikleri taçlandýracaðýný Osmancýk eski hükümet konaðý arsasýna merkez cami yapýlmasý fikri var. söylediler. Almanya da staj yapacaklar orum 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi'nin koordinatörlüðünde Kütahya Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi ile ortak olarak hazýrlanan 'AB Leonardo da Vinci hareketlilik projesi' çerçevesinde 24 öðrenci Almanya'da staj yapacak. Uygulama kapsamýnda toplum saðlýðý hemþirelik uygulamalarýný yerinde görmek ve incelemek amacýyla 11. sýnýf hemþirelik bölümünden 24 öðrenci, 4 refakatçi öðretmen ile Almanya'nýn Herne kentindeki bir vakýf hastanesinde 1 ay süreyle staj yapacak ve çeþitli gezilere katýlacak. Proje sorumlusu öðretmen Mustafa Yiðit, projenin baþarýlý bulunmasýndan çok orum 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileri Almanya ya gidiyor. memnun olduðunu belirtti. Yiðit, "Hazýrlanan bu proje sayesinde katýlýmcý öðrencilerin bilgi ve becerilerinin artýrýlmasý, sosyal ve kültürel geliþimlerinin saðlanmasý amaçlanmaktadýr. Önceden belirlenen kriterlere göre öðrenci seçimleri yapýlmýþ olup seçilen öðrenci velileri ile toplantý yapýlarak proje hakkýnda bilgilendirilmiþtir. Katýlýmcý öðrenciler Almanca dil kursu sonunda sertifika almýþlardýr. Tarih ve coðrafya öðretmenlerimizce Almanya'nýn tarihi ve coðrafi özellikleri hakkýnda sunum yapýlmýþtýr." dedi. (Cihan) Madde Kullanýmý ve Baðýmlýlýðý konulu bilgilendirme toplantýsý yapýldý. itit Üniversitesi HAlaca MYO ile Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan Madde Kullanýmý ve Baðýmlýlýðý konulu bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýya Alaca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya, Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, öðretim görevlileri ve öðrenciler katýldý. Madde kullanýmý ve madde baðýmlýlýðý konusunda açýklayýcý, öðretici bilgilerin slayt gösterisi ve kýsa filmlerle salonda bulunanlara anlatýldýðý programýn sunumunu Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Narkotik Büro Amirliði'nden Polis Memuru Tekin Varýþlý yaptý. Salonda bulunanlarýn dikkatle takip ettiði programýn giriþ bölümünde madde baðýmlýlýðýnýn ne olduðu ve baðýmlýlýk yapan maddeler hakkýnda bilgi verildi. Baðýmlýlýk ve baðýmlýlýðýn ilerleme sürecinin nasýl iþlediði grafikler yardýmý ile sunuldu. Öðrencilerin merak ettikleri sorularýn cevaplanmasý ile devam eden programýn son bölümünde söz alan Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, öðrencilere yönelik yaptýðý konuþmada baðýmlýlýk ve baðýmlýlýða yol ARÞAMBA 17 NÝSAN Madde baðýmlýlýðý gençleri çürütüyor itit Üniversitesi HSürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý, Erzurum Atatürk Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Sürekli Eðitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi toplantýsýna katýldý. Devlet ve Özel Üniversitelerin Sürekli Eðitim Merkezleri nin üye olduðu bir sivil toplum kuruluþu olan TÜSEM in 88 üniversitenin katýlýmýyla Madde kullanýmý ve madde baðýmlýlýðý konusunda uyarýcý bilgiler verildi. Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürü Ahmet Oruç, bilgi verdi. KOM Þube Müdürlüðü nden Polis Memuru Tekin Varýþlý slay eþliðinde sunum yaptý. Erzurum da düzenlenen toplantýsýnda, eðitim ve sertifika programlarýnda kalite ve standartlaþmanýn saðlanmasý, ortak eðitim ve ortak davranýþ sergilenmesi, TÜSEM e tüzel kiþilik kazandýrýlmasý ve temsil edilmesi konularý görüþüldü. Ayrýca yapýlacak eðitimlerde kaliteye açan maddeler konusunda uyarýlarda bulundu. Öðrencilere geleceðin teminatý olarak baktýklarýný kaydeden Oruç, madde kullanýmýnýn gençleri çürüten ve geleceðini karartan kötü bir durum olduðunu açýkladý. HÝTÝTSEM iþbirliði yapacak Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý öncelik verilmesinin yanýnda Sürekli Eðitim Merkezlerinin ortak eðitimleri gerçekleþtirmeleri hususunda görüþmeler yapýldý. TÜSEM üyesi olan HÝTÝTSEM i tanýtmak ve iþbirliði saðlamak üzere katýlmýþ olduðu toplantýda Yrd. Doç. Dr. Baþcý, birçok üniversite ile ortak eðitim ve iþbirliði yapmak üzere görüþmeler yaparak ortak protokoller konularýndan bilgi alýþ veriþinde bulunduðunu açýkladý.

6 6 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Bahçelievler Kýz Kur an Kursu nun Kutlu Doðum Programý na yoðun ilgi Kararan kalpler O nunla aydýnlandý Bahçelievler Kýz Kur'an Kursu'nca bir program düzenlendi. orum Müftülüðü'nün hazýrladýðý Kutlu Doðum Haftasý kutlamalarý kapsamýnda Bahçelievler Kýz Kur'an Kursu'nca düzenlenen program, yoðun bir katýlýmla Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Merkez Vaizesi Selime Ergüven, Peygamber Sevgisi'ni anlattýðý konferansýnda, "Ölen ruhlarýmýzýn, kararan kalplerimizin aydýnlanmasý, Peygamber Sevgisi ile mümkündür. Kararan kalpler O'nun sevgisiyle aydýnlandý." dedi. Devlet Tiyatro Salonu'nu hýnca hýnç dolduran bayanlar için ilave koltuklar konulmasýn raðmen, davetli bayanlarýn çoðu, merdivenlerde ayakta kalmak pahasýna programý ilgiyle takip etti. Müftü Mehmet Aþýk'ýn eþi Hamiyet Aþýk ve çok sayýda müftülük görevlisi bayanýn katýldýðý program, Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Þiirlerle süslenen programda, Merkez Vaizesi Selime Ergüven'in sunduðu konferans ilgili ile takip edilirken, Kur'an Kursu öðrencilerince sahnelenen tiyatro eseri de salonda bulunan davetlilerden alkýþ aldý. Yetimler yolunuzu gözlüyor Devlet Tiyatro Salonu'nu hýnca hýnç dolduran bayanlar için ilave koltuklar konuldu. K Kutlu Doðum helvasý Ortaköy'de Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri devam ediyor. O Durdu etin rtaköy'de Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri devam ediyor. Ortaköy Ýlçesi Müftülüðü Kutlu Doðum etkinlikleri içerisinde Ortaköy Merkez Kur'an Kursu öðrencilerine, daire müdürlerine ve eðitimcilere açýk büfe yiyecek ikram edildi. Ýkrama katýlan Cengiz Demirci, Yapanlardan Allah razý olsun. Ellerine saðlýk. Geçmiþlerinin Merkez Kur'an Kursu öðrencilerine, daire müdürlerine ve eðitimcilere açýk büfe yiyecek ikram edildi. canýna deðsin. dedi. Helva daðýtýldý Ýlçe merkez camilerinde öðle namazýný müteakip Kutlu Doðum helvasý daðýtýldý. Helvalar yendikten sonra dua yapýldý. Huzurevi sakinlerine özel D Mustafa Demirer iyanet Sen tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle huzurevi sakinlerine özel program düzenlendi. Hürriyet Parký Meydaný nda düzenlenen etkinliðe Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz ýn yaný sýra huzurevi sakinleri katýldý. Ýlahilerin seslendirdiði etkinliðe vatandaþlar da ilgi gösterdi. imse Yok Mu Derneði nin Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle düzenlediði Yetim Kampanyasý ile ilgili Fem Dershanesi öðrencilerine seminer verildi. Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç, öðrencilere hitaben yaptýðý konuþmasýnda, Dünyada anne babasýný çeþitli nedenlerden kaybetmiþ milyonlarca yetim çocuk var. Þanslý olan yetimlerin bir kýsmý akrabalarýnýn yanýnda ve yetimhanelerde hayatlarýna devam ederken, diðer bir kýsmý uygunsuz koþullarda hatta sokaklarda hayat mücadelesi veriyor. Her 15 saniyede, 1 Afrikalý çocuk anne babasýný kaybederek yetim duruma düþüyor. Günde 5760 çocuk yetim kalýyor. 143 milyon yetim hayatýnýn 10 yýlýný yetimhanelerde geçirirken, yýlda 14 milyon yetim 18 yaþýný doldurduktan sonra devlet himayesinden çýkarýlýyor. Her 3 saniyede, 1 yetim büyüdüðü yetimhaneden yaþýný doldurduðu için ayrýlmak zorunda kalýyor. Kýzlarýn yüzde 60'ý fuhuþa sürüklenirken, erkeklerin yüzde yüzde 70'i cinayet, soygun gibi aðýr suçlara karýþýyor. Ýnsanca yaþamak bir çocuðun en temel hakkýyken ömrünün en güzel yýllarýný yoksulluk tehlike ve korku içinde geçiren yetimler; þimdi yolunuzu gözlüyor. dedi. Derneðin yetimlerle ilgili çalýþmalarýný da anlatan Aykaç, Dünyanýn birçok ülkesinde yetimlerin yýllýk gýda, giyim ve kýrtasiye ihtiyaçlarýný karþýlayan Kimse Yok mu, yetimlere yönelik eðitim desteði saðlamaya da devam ediyor. Verdiði öðrenim burslarýnýn yaný sýra, lise ve üniversite eðitimi alma- larýna imkân saðladýðý yetim çocuklara aydýnlýk bir geleceðin kapýsýný sonuna kadar açýyor. Tüm bunlarýn yanýnda yetimhane talebi olan ülkelere yetimhaneler inþa eden derneðimiz, koþullarý elveriþli olmayan yetimhanelerin tamirat, tadilat ve teþrifini de üstleniyor yýlý itibariyle yetimler için sürdürdüðü insani yardým faaliyetlerini kapsamýný geniþleten derneðimiz, 20 farklý ülkenin yetimlerine da- ha umut olmayý planlýyor. Siz de sadece 30 $ ile bir yetimin bir aylýk ihtiyaçlarýný karþýlayabileceðiniz gibi 360 $ ile bir yetimin bir yýllýk ihtiyaçlarýný karþýlayabilirsiniz. Aydýnlýk bir gelecek için dünya yetimleri desteðinizi bekliyor. Baðýþlarýnýzý Bank Asya orum Þubesi nolu hesabýna yatýrabilirsiniz. diye konuþtu. Aykaç, seminer sonunda kendisine bu Yetim Kampanyasý ile ilgili Fem Dershanesi öðrencilerine seminer verildi. Bin kiþiye kutlu doðum yemeði Huzurevi sakinlerine özel program düzenlendi. (Fotoðraf Hurþit Bozkurt) Erkal Aykaç fýrsatý veren Fem Dersanesi Müdürü Ýbrahim Düz e teþekkür ederken, öðrencilerin ilgisinden de çok memnun olduðunu ifade etti. orum un Kargý ilçesinde Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda yemek verildi. Kutlu doðum yemeðine Kargý Müftüsü Bayram elik, kurum amirleri, din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ýlçe Müftüsü Bayram elik, Peygamberi- Kargý dae Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda yemek verildi. mizin (S.A.V.) doðum günü etkinlikleri çerçevesinde yemek verdiklerini söyledi. Peygamber efendimizin dünyaya gelmesiyle birlikte insanlýðýn nurlandýðýný belirten elik, bu kutlu haftada insanlarla bir arada bulunmaktan mutluluk duyduðunu belirtti.(ýha)

7 ürk Büro Sen Työneticileri göreve yeni baþlayan Ýl Defterdarý Ýhsan Özbay'ý makamýnda ziyaret ederek hoþgeldin dedi. Defterdar Ýhsan Özbay, kamu yönetici ve çalýþanlarý olarak bir elmanýn iki yarýsý olduklarýný, kamu hizmetini hep birlikte verdiklerini ifade ederek devlet memurlarýnýn hak kazanma noktasýndaki çabalarýnýn kendilerine de katkýsý olduðunu söyledi. alýþma ortamýnda en önemli þeyin çalýþma barýþý ve l Emniyet Müdürü Halil ÝÝbrahim Doðan, suç iþlenmesini önlenmesi, kamu düzen ve güvenliðinin korunmasý ile önleyici kolluk hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için orum Valiliðince bir takým kararlar alýndýðýný açýkladý. Ýl sýnýrlarý içerisinde kamu güvenliði ve kamu düzeninin korunmasý amacýyla, hýrsýzlýk olaylarýndan veya aile efradýndan habersiz ev içerisinden alýnan elektronik eþyalar ile hurda malzemelerin alým ve satýmýný düzenleyen karar alýndýðýný kaydeden Doðan, bunun dýþýnda ke1ebek tabir edilen veya özel amaçlarla imal edi1en her türlü kesici ve delici aletlerin taþýnmasýnýn yasaklanmasý ve buna uymayanlara uygulanacak idari yaptýrýmlar hakkýnda karar alýndýðýný, umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerine kamera takýlmasýna dair karar alýndýðýný, ikinci el eþya ve hurda haline getirilen malzemelerin alým ve satýmýný yapan iþyerlerinin ve Defterdar a ilk ziyaret Türk Büro Sen den Defterdar göreve baþladý Türk Büro Sen yöneticileri Defterdar Ýhsan Özbay ý ziyaret etti. görev yaptýðýný dile getirerek, Bu bölge insanýnýn vergi verme bilinci ve duyarlýlýðý huzur olduðunu vurgulayan, Özbay, yýllarý arasýnda ankýrý da iþletmecilerinin satýn aldýklarý ikinci el eþya ve hurda malzemeler için gider pusulasýnýn düzenlenmemesi, satan þahsýn adres ve kimlik bilgilerinin bulunmamasý ve 18 yaþýndan küçük þahýslardan yanlarýnda veli veya vasileri bulunmadan ikinci el eþya ve hurda haline getirilen malzemelerin tespiti halinde, iþyeri sahiplerine ve iþletmelerine idari para cezasý uygulanmasýna karar verildiðini belirtti. 18 yaþýndan küçüklere kesici alet yasaðý Namlu uzunlugu 8 cm ve daha fazla olup, sabit veya sabitlenebilir namlu vasfi bulunan her türlü kesici ve delici býçaklar ile belli iþ, meslek, sanat ve sportif amaçlarla kullanýlan kasap býçaðý, tek veya iki yüzü keskin olarak özel amaçlarla imal edilen býçaklar ile þiþ ve benzeri aletlerin il sýnýrlarý içerisinde 18 yaþýndan küçüklerce satýn alýnmasý, taþýnmasý ve bunlara yetkili satýcýlar tarafýndan nkara Büyükþehir Belediye Baþkan adayý olmayý Adüþünen Ayaþ ýn CHP li Belediye Baþkaný Ali Baþkaraaðaç, yerel seçimlerde baþkentte yaþayan orumlular ýn oylarýnýn stratejik önem taþýdýðýný vurguluyor. Ýki dönemdir Ayaþ Belediye Baþkaný seçilen Baþkaraaðaç, Hürriyet ten Deniz Gürel in köþe yazýsýna konu oldu yýlýnda Ankara da doðan, ilk,orta ve lise eðitimini Ankara da tamamlayan Baþkaraaðaç,.20 yýlý aþkýn süre ticaretle uðraþmýþ sonrasý CHPGençlik Kollarý Baþkanlýðý,CHP ankaya Ýlçe Teþkilatý Yönetimi, 3 Dönem CHP Kurultay Delegeliði, 2 Dönem CHPAyaþ Ýlçe Baþkanlýðý takdir edilecek düzeydedir. Orta Anadolu ve Ýç Anadolu insaný hemen hemen Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan satýlmasýnýn yasaklandýðýný ifade eden Doðan, 18 yaþýný dolduran þahýslarýn park, meydan, cadde, sokak, okul önü, okul bahçesi ve çevresi, pazar yerleri, alýþveriþ merkezleri, umuma açýk istirahat ve eðlence yerleri, toplu taþýma araçlarý, tüzel kiþiliklere ait lokal ve benzeri yerler, açýk ve kapalý yer toplantýlarý, miting ve yürüyüþ yerleri ile benzeri yerlerde üzerlerinde veya çantalarýnda bulundurmalarý veya taþýmalarý yasak olup, býçak, alet ve her ilde ayný özveriyle devletine baðlýdýr. Bu nedenle orum da da ayný özelliklerin bulunduðuna inanýyorum. Ve iþimizin kolay olacaðýný düþünüyorum. orum a hizmet etmekten, burada bulunmaktan mutluyum. diye konuþtu. Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami am da, Defterdar Ýhsan Özbay'a orum'da yapacaðý hizmetlerde baþarýlar diledi. Güvenlik tedbirleri artýrýldý benzerlerinin her an kullanýma elveriþli olacak ve kolayca ulaþýlacak þekilde ambalajsýz veya paketlenmemiþ olarak nakledilmesi yasaklanmýþtýr. dedi. Eðlence yerlerine güvenlik tedbirleri Doðan ayrýca, umuma açýk istirahat ve eðlence yerlerinde hýrsýzlýk, yankesicilik, kapkaç olaylarýyla birlikte alkol içiminden kaynaklý kavga, kargaþa, yaralama ve ölümle sonuçlanan, bu suretle vatandaþlarýn can ve mal güvenliðinin tehlikeye düþtüðü olaylarýn önlenmesi, kamu düzeni ve güvenliðinin korunmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, huzur ve güvenlik ile kiþi dokunulmazlýðýnýn, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliðinin saðlanmasý amacýyla önleyici hizmet görevi üstlenecek olan iþyerlerine güvenlik kamera sisteminin kurulmasýna dair karar alýndýðýný da söyledi. Ankara nýn orumlu hesabý Ali Baþkaraaðaç gibi görevlerde bulunarak 2004 yýlý yerel seçimlerinde CHP den aday olarak Ayaþ Belediye Baþkanlýðýný kazanmýþ. Baþkente talip olan Baþkaraaðaç, adaylýk açýklamasýný Güvenpark ta yapmaya hazýrlanýyor. Baþkaraaðaç, Ankara da bir milyon 200 bin Ankaralý seçmen var. Kazanmak istiyorsak ilçe belediye baþkanlarý ve meclis üyeleri adaylarý belirlenirken buna muhakkak dikkat edilmeli. Bunun dýþýnda baþta orum, Yozgat, Kýrþehir, ankýrý olmak üzere çok sayýda göç aldýk. Adaylar belirlenirken buna da dikkat edilmeli. Buradan yola çýkarsak seçimi almamamýz gibi bir þey söz konusu olamaz. diyor. orum, Türkiye Þampiyonasý nda ürkiye Halk TOyunlarý Federasyonu Baþkanlýðý nýn 2013 faaliyet programýnda yer alan Geleneksel ve Düzenlemeli Dal Halk Oyunlarý Grup Yarýþmalarý, Nisan tarihleri arasýnda Kýrþehir de yapýldý. 40 üzerinde takýmýn katýldýðý yarýþmada orum u temsil eden Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunlarý ekibi, Halk Oyunlarý Federasyonunca düzenlenecek Türkiye Ýzzet Selçuk Þampiyonasýnda orum u temsil edecek. Halk Eðitimi Kültür Gençlik ve Spor Kulüp Baþkaný Hilal Kiraz, ekibin aldýðý baþarýdan dolayý yaptýðý konuþmasýnda, Þampiyonaya çok güzel ve sýký bir þekilde hazýrlandýk. Düzenli ve disiplinli çalýþmanýn karþýlýðýný en güzel þekilde aldýk. Bu güzel baþarýyý bize sunan takým oyuncularýmýzý gönülden kutluyorum. Bu çalýþmalarýmýzda bizden destek ve emeklerini esirgemeyen Milli Eðitim Grup Yarýþmalarý, Nisan tarihleri arasýnda Kýrþehir de yapýldý. Müdürü Sayýn Haþim Eðer ve Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi Müdürümüz Sayýn Aytekin Girign e, Gençlik ve Spor Ýl idareci ve çalýþanlarýna teþekkürlerimi sunarým. dedi. Aile eðitiminde 2 farklý konu ül-der ve ADEF Giþbirliði ile düzenlenen Aile Eðitimi seminerleri, Ailede Özgüven ve Ailede Nefis Muhasebesi/Özdeneti m konularý ile devam edecek. Seminer, 19 Nisan 2013 Cuma günü saat 20:30 da 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Konuþmacý, eðitimci yazar Kadir Kesici olacak. Aile Mektebi Ýl Koordinatörü Ýzzet Selçuk, Sorunlara sadece iþaret etmekle kalmayalým ve toplumsal meseleleri tribünlerden izlemekten artýk vazgeçelim diyor ve bu hedef doðrultusunda gerçekleþtirdiðimiz aile eðitimi programlarýmýza tüm halkýmýzý aile bireyleri ile birlikte bekliyoruz. dedi. ozgat ta bir mini- otomobilin Ybüsle yoðun sis sebebiyle çarpýþmasý sonucu 7 kiþi yaralandý. Kaza sabah saat sýralarýnda Yozgat E-88 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yozgat ýn Sorgun ilçesinden Yerköy ilçesine iþçi taþýyan Mustafa Þ. (45) yönetimindeki 66 LU 075 plakalý servis minibüsü, orum dan gelip Sivas yönüne dönüþ yapmakta olan Nizam B. (55) yönetimindeki 16 KHE 47 plakalý otomobille Alaca Kavþaðý'nda çarpýþtý. Yoðun sis nedeniyle meydana geldiði belirtilen kazada 5 ARÞAMBA 17 NÝSAN Varinli Caddesi'nde bulunan bir apartmanýn havalandýrma boþluðunda yangýn çýktý. (Fotoðraf: Özgür Arzoðlu) Havalandýrma boþluðunda yangýn Erol Taþkan arinli Caddesi'nde bulunan bir apartmanýn Vhavalandýrma boþluðunda çýkan yangýn, gece yarýsý bina sakinlerine korku dolu anlar yaþattý. Bir anda daireleri saran duman apartmanda paniðe neden olurken, bina sakinleri evlerini basan dumanýn hangi daireden geldiðini anlamakta zorlandý. Havalandýrma boþluðundan geldiði anlaþýlan yangýn, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Yangýnýn söndürülmesi üzerine rahat bir nefes alan bina sakinleri, itfaiye görevlilerinin havalandýrma boþluðundan çýkardýðý malzemelere kendileri de þaþýrdý. Battaniye baþta olmak üzere pek çok malzemenin çýkarýldýðý apartman boþluðundan geçen tesisat kablolarýnýn tutuþmamasý ise þans olarak deðerlendirildi. Ýtfaiyeciler, giriþi bulunmayan apartman boþluðundaki malzemeleri güçlükle çýkarýrken, gece yaþanan olay havalandýrma boþluklarýnýn zeminin de mutlaka bir giriþ kapaðý bulunmasýnýn zorunluluðunu ve boþluða malzeme atýlmasýnýn riskini bir kez daha gözler önüne serdi. Alaca kavþaðýnda kaza, 7 yaralý Yozgat ta bir minibüsle otomobilin yoðun sis sebebiyle çarpýþmasý sonucu 7 kiþi yaralandý. iþçi ve otomobilde bulunan 2 kiþi yaralandý. Yaralýlar Yozgat Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, kazayla ilgi- Dünyanýn ilk düþünce koçu orum a geliyor D in ve deðerler eðitimi alanýndaki sosyal kültürel faaliyetlerine devam eden Ensar Vakfý orum Þubesi, 19 Nisan Cuma günü iki seminere birden imza atacak. Kaliteli ve Nitelikli Ýnsan Olma Sanatý konulu birinci seminer 19 Nisan Cuma günü saat 14:00'de Ýskilip Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine yönelik olarak Ýskilip te düzenlenecek. Seminerlerden ikincisi ise Ensar Vakfý orum Þubesi ile Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu iþbirliðinde saat 20:00'de orum merkezde Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda gerçekleþtirilecek. Seminerin baþlýðý ise Aile Ýçi Ýletiþimde Muhabbet Sanatý olacak. Her iki semineri de dünyanýn ilk düþünce koçu ve Türkiye nin ilk aile koçu unvanlarýný þahsýnda birleþtiren Münir Arýkan verecek. Evlerimizi muhabbet yuvalarýna dönüþtürmeliyiz Seminerin kaçýrýlmamasý gerektiðini söyleyen Ensar Vakfý Münir Arýkan orum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Ýlimiz açýsýndan son derece önemli kazanýmlar saðlayacaðýný düþündüðümüz "Aile Ýçi Ýletiþimde Muhabbet Sanatý" seminerimize özellikle tüm öðrenci velilerini bekliyoruz. Ailelerimizi, evlerimizi muhabbet yuvalarýna dönüþtürmeliyiz. Ailemizde saçtýðýmýz sevgi tohumlarý önce kendi gönüllerimizde yeþerecek ardýndan da beldelerimizi ve tüm dünyayý sevgi çýnarlarýyla donatacaktýr. Sevgi çýnarlarýnýn gölgesinde dünyamýz bir huzur ve barýþ diyarýna dönüþecektir. Katýlýmcýlara sevgi tohumlarýnýn daðýtýlacaðý ve son derece eðlenceli olacak bu seminere muhabbet tohumlarý arayýþý içerisinde olan tüm anne ve babalarý bekliyoruz. dedi. Halil Ýbrahim Aþgýn Münir Arýkan kimdir? 3 Mart 1967'de Gaziantep'te doðdu. Ýlk, orta ve lise eðitimini Osmaniye'de tamamladý. Osmaniye Ýmam Hatip Lisesi mezunu olan Arýkan, Yüksek Öðrenimini O.D.T.Ü. Kamu Yönetimi ve Ýstanbul Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümlerinde tamamladý. Birçok akademik çalýþmada bulunmasýnýn yaný sýra öykü, makale, þiir, bilgi yarýþmasý ve münazara yarýþmalarýnda birincilikler aldý. O.D.T.Ü. Þeref Öðrenciliði ile taltif edildi. Dünyanýn ilk düþünce koçu, Türkiye'nin ilk aile koçu Seminer vermenin ruhun yaþam enerjisi olduðunu keþfeden Arýkan, 31 Mayýs 2000 tarihinde çalýþtýðý þirketten; "Ben düþünen, konuþan ve yazan bir Münir Arýkan olacaðým" diyerek istifa etti. Ve bu tarihi ikinci ve gerçek doðumgünü saydý. Ýçindeki özü keþfettiði bu günü, hayatýnýn dönüm noktasý olarak kabul etti. Uluslararasý lisanslý NLP Trainer ve Uluslararasý Lisanslý Koç olan Arýkan'ýn; Nitelikli Ýnsan, Düþünceye Yeni Bir Bakýþ, NLP Beynini Yönetme Sanatý, Aile Zekâsý ve Hayatýn Pusulasý adlý 5 kitabý bulunuyor. Uluslararasý Keynote Speaker olan Arýkan, Yýlýn Eðitimcisi ve Yýlýn Konuþmacýsý ödüllerinin de sahibidir. Kiþisel Geliþim Dergisi'nin Genel Yayýn Yönetmeni ve Kiþisel Geliþim Derneði'nin Kurucusu ve ilk baþkanlarýndan birisi olan Arýkan, hayatýnýn en zor günlerinde yüreðini ortaya koyarak kendisine destek olan Sema Hatun ile evli ve 3 çocuk babasý. Almanca, Arapça ve ileri seviyede Ýngilizce bilen Arýkan, kendisini Düþünen Konuþan ve Yazan bir garip yolcu olarak tanýmlýyor.

8 8 ARÞAMBA 17 NÝSAN bin dilekçe ile Bakan'a taleplerini ilettiler 'Emekliler yokluða mahkum ediliyor' K Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri Kutlu Doðum Haftasý etkinliði düzenledi. Toprak Sanayi'den kardeþ okulda etkinlik T Emre Kut oprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde kardeþ okul Ýstiklal Ýlkokulu'nda okulunda etkinlik düzenledi. Dün saat 14.00'de Okul konferans salonunda gerçekleþtirilen programa Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Ýbrahim Efe, Ýstiklal Ýlkokulu Okulu Müdürü Hüseyin Gülen, veliler ile öðrenciler katýldý. Ýstiklal Ýlkokulu Müdürü Hüseyin Gülen'in açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan Toprak Sanayi Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Halil Ýbrahim Efe söz alarak okulun tanýtýmýný yaptý. 4. sýnýf öðrencileri ile velilere yönelik yapýlan programda Kur'an'ý Kerim ve meali, sema gösterisi, þiirler, koro, Arapça skeçler, 40 hadis okunmasý ile slay gösterisi yer aldý U Emre Kut Program Ýstiklal Ýlkokulu nda 4. sýnýf öðrencileri ile velilere yönelik yapýldý. (Fotoðraflar: Hurþit Bozkurt) kurallarý konusunda bilinçlendirilmesi amacýyla düzenlenen eðitimi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü Baþ Polisi Hasan ay verdi. ay, çocuklara trafikte yayalarýn uymasý gereken kurallarý anlattý. Uðurcuklar Kreþ ve Gündüz Bakýmevi Sorumlu Müdürü Emi- Uðurcuklar Kreþ ve Gündüz Bakýmevi'nin minik öðrencilerine trafik dersi verildi. (Fotoðraf: Yüksel Basar) ne Sargut, amaçlarýnýn küçük yaþlardan itibaren çocuklarý trafik kurallarý konusunda bilinçlendirmek olduðunu söyledi. Sargut, "Kazalarýn büyük bölümü trafik kurallarýna uyulmamasý nedeniyle meydana geliyor. Kreþ olarak þimdiden çocuklarýmýzýn trafik kurallarý konusunda bilinçlendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Polislerden korkan çocuklarýmýz da bu korkuyu yenmeleri ve onlarýn bizim iyiliðimiz için çalýþtýklarýný anlamalarýný saðlamak istiyoruz." Dedi. Eðitimin ardýndankreþ çocuklarý trafik konulu þarkýlar ve tekerlemeler söylediler. Biyologlar üvey evlat deðil T üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Biyologlar Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda, dünya ülkelerinde biyolojinin kapsamý ve öneminin her geçen gün inanýlmaz bir hýzla arttýðýný söyledi. Dünya ülkelerinde biyolojinin hýzla geliþip öneminin arttýðýný, ülkemizde ise bunun tam tersi olduðunu, baþta TUS haklarýnýn ellerinden alýndýðýný ve geriye gidiþ söz konusu olduðunu ifade etti. Konuyla ilgili açýk- lamaya yapan Erözgün, Hiç þüphe yoktur ki ülkemizin stratejik konumu, korumamýz ve sahiplenmemiz gereken biyolojik zenginliklerimiz, susuzluk, çevre kirliliði ve küresel ýsýnmaya baðlý ekolojik sorunlarýn giderek artmasý, yakýn ve uzak geleceðimizde ulusal çýkarlarýmýzýn korunmasý açýsýndan ülkemizde de biyolojinin kapsamý ve önemi dünyadaki geliþmelere paralel olarak artmasý gerekmektedir. dedi. Bilimde geliþen ülkelerde biyologlara veri- len önem çok yüksek iken, ülkemizde uygulamadan kaynaklanan tam tersine bir durumun mevcut olduðunu iddia eden Erözgün, Ülkemizde bir biyoloðun ne iþ yapmasý gerektiði konusunda fikir birliðine varýlamamýþ olmasý nedeniyle biyologlar yaygýn olarak sadece laborantlýk ve büro görevlerinde çalýþtýrýlmaktadýrlar. Oysa bilimde geliþmiþ tüm ülkelerde ve Avrupa Birliði ülkelerinde çevre, tarým ve saðlýk sektörleri baþta olmak üzere profesyonel mes- re ödenen paranýn, emekli olduðumuzda da ödenmesini istiyoruz" dedi. Ýþçilerde ek ödemelerin emeklilik maaþlarýna yansýtýldýðýnýn altýný çizen Alparslan, memurlara da ayný haklarýn saðlanmasý gerektiðine iþaret etti. Basýn açýklamasýnýn ardýndan toplanan 5 bin dilekçe, bakanlýk yetkililerine gönderilmek üzere kargo paketlerine yerleþtirildi. Kamu Sen üyeleri beþ bin dilekçe ile taleplerini iletti. Kamu Sen e baðlý sendikalar Hürriyet Parký önünde basýn açýklamasý yaptý. (Fotoðraflar Yüksel Basar) Þoförler Cemiyeti kutladý Öðrenciler sema gösterisi yaptý. Minikler trafik dersinde ðurcuklar Kreþ ve Gündüz Bakýmevi'nin minik öðrencilerine trafik dersi verildi. ocuklarýn trafik Erol Taþkan amu Sen üyeleri, ek ödeneklerinin emeklilik maaþlarýna yansýtýlmasýný içeren taleplerini, 5 bin dilekçe ile Hükümet'e bildirdi. "Emekliler yokluða ve sefalete mahkum ediliyor." Diyen Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, iþçi ve memur arasýndaki bu eþitsizliðin giderilmesini istediklerini aktardý. Hürriyet Parký önünde düzenledikleri basýn açýklamasý ile taleplerini kamuoyuyla paylaþan Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, kamu çalýþanlarýnýn emeklilik hayatlarýný huzur ve mutluluk içinde geçirmesinin engellendiðini ifade etti. Hükümeti eleþtiren Alparslan, hükümetin yakýnlarýna peþkeþ çektiði paralarý istemediklerini, sadece alýn terlerinin karþýlýðýný istediklerini aktardýðý açýklamasýnda, "alýþýrken bizle- lekler içinde önem sýrasýna göre en ön sýralarda yer alan biyologlar, ülkemizde iþsiz ve gizli iþsiz durumuna düþmüþlerdir. Biyologlar üvey evlat deðildir ve üvey evlat muamelesi yapýlmamalýdýr. diye konuþtu. Erözgün, biyologlarýn baþta TUS haklarý olmak üzere sorunlarýnýn çözülmesini ve dünyadaki geliþmelere paralel olarak ülkemizde de gereken öneme kavuþmasýný isteyerek Biyologlar Günü nü kutladý. Emre Kut orum Þoförler Cemiyeti Baþkaný Recep Kayýkçý ile yönetim kurulu üyeleri, dün Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ý makamýnda ziyaret etti. Emniyet Teþkilâtý'nýn 168. Kuruluþ Yýldönümünü tebrik eden Þoförler Cemiyeti Baþkaný Recep Kayýkçý, ayný zamanda kýsa süre önce annesini kaybeden ÝEmniyet Müdürü Halil Ýbrahim Dýðan'aü taziye dileklerini iletti. orum Þoförler Cemiyeti Baþkaný Recep Kayýkçý ile yönetim kurulu üyeleri Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ý ziyaret etti. (Fotoðraf: Özgür Arzoðlu) Emekliler Derneði'nden ziyaret T ürkiye Emekliler Derneði orum Þube yönetimi Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a kutlama ziyaretinde bulundu. Polis Haftasý dolayýsýyla dün Dernek Yönetim Kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Baþkan Hýdýr Kýnýklý, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan nezdinde tüm polis teþkilatýnýn 10 Nisan Polis Gününü kutladý. Türk polis teþkilatýnýn mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaþlarýn huzur ve güvenliðini saðlamak adýna gerektiðinde canýný bile vermekten asla çekinmediðini vurgulayan Hýdýr Kýnýklý, bu anlamda orum polisinin de baþarýlý ve özverili çalýþmalarý neticesinde orum'un bugün Türkiye'nin en güvenli elleri arasýnda ilk sýralarda yer aldýðýný kaydetti. Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, bu nazik ziyaretlerinden dolayý Emekliler Derneði orum Þubesi yöneticilerine teþekkür etti. Türkiye Emekliler Derneði yönetimi Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'a kutlama ziyaretinde bulundu. Ek ödeme maðduriyeti artýyor üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay ErözT gün, Ek Ödeme Yönetmeliði'nde yapýlan son deðiþikliklerle meydana gelen maðduriyetlerin Yýllarca mücadele ederek ek ödemelerin maaþla birlikte yatýrýlmasýný saðladýklarýný, fakat yeni yönetmelikle bunun artýk ayýn 15 inde maaþla günden güne arttýðýný söyledi. ödeme zorunluluðunun bulunmadýðýný belirterek, Artýk saðlýk çalýþanlarýný maðdur etmeye kimseerözgün, ameliyathane, yoðun bakým, donin hakký yoktur, saðlýk çalýþanlarýnýn da baktýklaðumhane, yeni doðan, süt çocuðu, yanýk, diyaliz, rý ailesi ve ödemeleri var. dedi. Erözgün, hastaneacil servis, poliklinik, kapalý psikiyatri servisleri, lerin de bu yönetmelikten güç alarak ödemeleri AMATEM, organ ve doku nakli ve kemik iliði zamanýnda yapmamasýndan saðlýk çalýþanlarý adýnakil üniteleri gibi özellik arz eden riskli birimna Tüm Saðlýk-Sen olarak büyük rahatsýzlýk duyduklarýný ifade etti. lerde çalýþan saðlýk personelinin döner sermaye ödemelerini riskli birim katsayýsý üzerinden al Saðlýk bir ekip iþidir. diyen Erözgün, HeOkay Erözgün kim ve hekim dýþý personel ayrýmý yapýlamaz. Hiç malarýnýn engellenmesinin maðduriyetleri gidebir ayrým yapýlmadan 4/c statüsünde çalýþan perrek arttýrdýðýný ifade etti. sonele de ek ödeme verilmelidir. Ek ödemeler maaþ ile birerözgün, yeni düzenleme ile ek ödemelerinde kayda delikte düzenli þekilde ödenmelidir. Hekim dýþý personelin ek ðer bir artýþ olmadýðý gibi, bir de ek ödeme tutarýnýn döneödemelerinin emekliliðe yansýtýlmasý için sendikamýz mücamin bitiminden sonraki 20 gün içinde hak sahiplerine ödenir delesine devam edecektir. diyerek, saðlýk personelini maðhükmünden dolayý ayýn 15 inde maaþla birlikte ödeme zodur eden ek ödeme yönetmeliðinin maðduriyetleri giderecek runluluðu olmamasýnýn saðlýk personelini iyice çýkmaza þekilde yeniden düzenlenmesi için Saðlýk Bakanlýðý na çaðsoktuðunu dile getirdi. rýda bulundu.

9 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Erdoðan dan þehit yakýnlarýna müjde B aþbakan Recep Tayyip Erdoðan partisinin haftalýk olaðan grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmasýnda þehit yakýnlarýna, gazilere, terör maðdurlarýna ve askerde çocuðu olanlara müjde üstüne müjde verdi. Baþbakan Erdoðan, 'özüm Süreci'nde þehitlerin hatýrasýna gölge düþürmeyeceklerini belirterek, þehit ailelerinin kendilerine emanet olduðunu söyledi. Erdoðan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde Þehit yakýnlarý ve Gaziler dairesi kurduklarýný ve onlardan gelen talepleri dikkate alarak bir takým düzenlemeleri kanunlaþtýrarak bugünden itibaren hayata geçireceklerini söyledi. Erdoðan, þehit yakýnlarýna, gazilere, terör maðdurlarýna ve askerde çocuðu olanlar için bir dizi müjdeli uygulamayý hayata geçirdiklerini belirterek sözlerini þöyle sürdürdü: ''Þehit yakýnlarý ve gazilerimiz için bugünden itibaren yeni bir düzenleme baþlatýyoruz. Þehit yakýnlarýna verilen istihdam hakkýný 2'ye çýkardýk. Vazife malulü yakýnlarýna ise 1 istihdam hakký vereceðiz. Terör saldýrýlarýnda hayatýný kaybetmiþ veya malül olanlarýn yakýnlarýna da 1 istihdam hakký geliyor. Bu vatandaþlarýmýz sosyal güvenceleri olsun veya olmasýn maaþa da baðlanacak. Vazife malullüðü kapsamýnda eðitim yardýmý da yapacaðýz. Tüm þehit yakýnlarý ve gazilerimiz su ve elektrik indiriminden yaralanacak. Oðlu askerde olan yardýma muhtaç ailelere çocuðu askerde olduðu süre boyunca ayda 250 TL para ödenecek. Belediyelerin Recep Tayyip Erdoðan yardým yapma yolunuda açýk býrakacaðýz. Son olarak 65 yaþýný aþmýþ muhtaç vatandaþlarýmýz ve engelliler için maaþ kapsamýný da geniþletiyoruz.'' Saðlýklý iletiþim yollarýný anlattý AK Parti Ýl Teþkilatý tarafýndan düzenlenen AK Parti Siyaset Akademisi II Yerel Yönetimler kursunda bu hafta AK Parti Genel Merkezi Disiplin Kurulu Üyesi Vahdettin Bahadýr, Deneyim ve Vizyon Paylaþýmý konulu bir sunum yaptý. Sunumunda sevgi, aidiyet duygusu, anlamak, anlaþýlmak ve adanmýþlýk konularý hakkýnda bilgilendirme yapan Bahadýr, Yüksek bir tasavvur gücüne sahip olmalýyýz. Tasavvur bir düþünceyi sýfýrdan üretebilmektir ve biz AK Parti teþkilatlarýnýn bu vizyon çerçevesinde hareket ediyoruz. dedi. AK Parti nin vizyonunun adaletin, ahlakýn, hukukun üstünlüðünün ve barýþ ortamýnýn birlikte hareket etmekle gerçekleþtirileceðini söyleyen Bahadýr, Allah'ýn affetmeyeceði hiçbir günah yoktur. Biz de bu toplumun birer ferdi olarak birbirimizi baðýþlayýcý olmalýyýz. dedi. Siyasetin yapýlmasý için 3 önemli madde olduðunu, bunlarýn Komisyon, Vizyon ve Misyon baþlýðý altýnda toplandýðýný ifade eden Bahadýr, AK Parti olarak misyonumuz bal arýsý olmak, binbir çiçek ve polenden bütün bitkilerin özünü almaktýr. diye konuþtu. Deneyim ve Vizyon Paylaþýmý dersinden sonra Kiþisel Geliþim Uzmaný Melih Arat da Ýletiþim Becerileri konulu bir sunum gerçekleþtirdi. Sunumunda etkili iletiþim ve problem çözümün- de saðlýklý iletiþim kurmak, hep daha iyisini yapmak, olaylarýn tersini düþünmek, karþýlaþýlan sorunlarý fýrsata dönüþtürmenin yollarýný aramak, harekete geçmenin zamaný iyi kullanmakla olacaðýný, ilkelere tutunup dürüstlükten ödün vermemek gerektiðini, sor ve araþtýr, problemle yaþama hareket geç, cesaret gibi konularý anlatarak etkili iletiþimin nasýl olacaðý hakkýnda bilgilendirdi. Haluk Koç la ilçe turu CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Koç ve orum Milletvekili Tufan Köse, ilçe baþkanlarýyla bir araya geldi. C HP Ýl Baþkanlýðý'nýn düzenlediði açýlýþ ve dayanýþma yemeðine katýlmak üzere orum a gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Koç ve CHP orum Milletvekili Tufan Köse, ilçe baþkanlarýyla da bir araya geldiler. Parti çalýþmalarý hakkýnda ilçe baþkanlarýndan bilgi alan Koç ve Köse, önemli ülke sorunlarýnýn yaþandýðý bu günlerde bir yerel seçim sürecinin yaklaþmasýyla ilgili ilçe baþkanlarýndan gayretli çalýþma beklediklerini dile getirdiler. Genel Baþkan Yardýmcýsý Haluk Koç ve Milletvekili Tufan Köse, Bu süreçleri atlatacak güçlü Ý zmir'de 49'u muvazzaf asker, 79'u tutuklu toplam 357 sanýðýn, 'Gizli bilgi ve belge bulundurma' suçlamasýyla yargýlandýðý davanýn ilk duruþmasýna dün baþlandý. Adliye önünde bazý guruplar protesto gösterisi yaparken, duruþma salonuna giremeyen tutuksuz sanýk avukatlarýyla güvenlik güçleri arasýnda da tartýþmalar çýktý. Bu avukatlarýn da alýnmasýyla duruþma gecikmeli baþladý. Duruþmayý, CHP Ýzmir Milletvekilleri Mustafa Moroðlu, 17 kaklarda darp edildiði olaylarýn yaþanmasýna raðmen çözüm için ciddi bir adým atýlmamasýna da bu eylemimizle tepki gösteriyoruz. Yaptýðýmýz araþtýrmalara göre saðlýk çalýþanlarýnýn yüzde örgütlere ve güçlü topluma sahibiz. Yeter ki doðru zamanda doðru tercih yapmasýný bilelim. Birlik, beraberlik, kardeþlik duygularýyla samimiyetle çalýþalým. diyerekten güncel deðerlendirmelerde bulundular. Haluk Koç, parti çalýþmalarý hakkýnda ilçe baþkanlarýndan bilgi aldý. Köse, duruþmaya katýldý AK Parti Siyaset Akademisi devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi Disiplin Kurulu Üyesi Vahdettin Bahadýr, Deneyim ve Vizyon Paylaþýmý konulu bir sunum yaptý. Merzifon dan ziyarete geldiler M erzifon Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 11. sýnýfta okuyan 45 kiþilik bir öðrenci grubu, öðretmenleri Hüseyin Armaðan, Polat Kanýk, Yusuf Ay ve Þükran Ay ile birlikte Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi ni ziyaret ettiler. Gelen ziyaretçileri Dekanlýk makamýnda kabul eden Fakülte Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, öðrencilere fakülte hakkýnda tanýtýcý bilgiler verdi. Ýmam Hatip ve Ýmam Hatiplilik konusunda açýklamalarda bulunan Okumuþ, Bugün olduðu gibi yarýn da memleketin imarý siz imam hatipliler tarafýndan yapýlacaktýr. dedi. Daha sonra fakülte binalarýný gezen ve fakülte yemekhanesinde öðrencilerle birlikte öðle yemeði yiyen ziyaretçiler, Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Mustafa Býyýk refakatinde, Fen Edebiyat, Ýktisat ve Mühendislik Fakültelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Hýdýrlýk ta sahabe kabirlerini de ziyaret eden Merzifon Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrenci grubu, memnuniyetlerini belirterek orum dan ayrýldýlar. 9 Merzifonlu öðrenciler Fen Edebiyat, Ýktisat ve Mühendislik Fakültelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundular. Merzifon Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 11. sýnýfta okuyan 45 kiþilik bir öðrenci grubu Ýlahiyat Fakültesi ni ziyaret etti. Erdal Aksünger, Musa am, Alaattin Yüksel, Hülya Güven, Muðla Milletvekili Nurettin Demir, orum Milletvekili Tufan Köse, Manisa Milletvekili Özgür Özen de izledi. Ýzmir de görülen duruþmayý CHP orum Milletvekili Tufan Köse de izledi. Dr. Ersin Arslan ý anacaklar Nisan 2012 de Türk Saðlýk Sen üyesi Dr. Ersin Arslan ýn, Gaziantep te bir hasta yakýný tarafýndan gördüðü þiddet nedeniyle hayatýný kaybettiðini hatýrlatan Türk Saðlýk Sen orum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, Ölümün birinci yýlýnda saðlýk þehidimizi anmak ve saðlýkta þiddete dikkat çekmek için 17 Nisan ý Yas Günü ilan ettik. dedi. Bugün Türk Saðlýk-Senli ler olarak tüm saðlýk kurum ve kuruluþlarýnda siyah kokart veya siyah kurdele takarak saðlýk hizmetlerini yürüteceklerini ve saðlýkta þiddeti protesto edeceklerini belirten Gök, saðlýk kuruluþlarýndaki bu protestoyu toplumda farkýndalýk oluþturmak amacýyla da gerçekleþtirdiklerini söyledi. Gök, Aradan tam bir yýl geçmesine raðmen deðiþen hiçbir þeyin olmamasýný, hastanelerde hamile doktorlarýn tartaklandýðý, hemþirelerin saçýndan sürüklenip yoðun bakýmlýk olduðu, 112 çalýþanlarýnýn so- ralar sadece medyada þiddetin seyrini saðlýyor. Etkin ve caydýrýcý önlemler her nedense bir türlü alýnmýyor. Artýk saðlýk çalýþanlarý güvenli bir iþyeri, hayatýndan endiþe etmeden, þiddete uðrama korkusu yaþamadan Türk Saðlýk Sen orum Þube Baþkaný M. Fatih Gök 62'si þiddet maðduru. 6 ayda Saðlýk Bakanlýðý'na rapor edilen þiddet vakasý sayýsý 3 bin 84. Artýk buna bir dur denmesi gerekmiyor mu? Saðlýkta þiddete çözüm bulunmasý için acaba daha ne kadar çalýþanýn cinayete kurban gitmesi bekleniyor? özüm geciktikçe, þiddet artýyor. Hastaneleri donatan kame- hizmet üretmek istiyor. 17 Nisan'da Yas Günümüzde saðlýkta þiddetin önüne geçilmesi için yaptýðýmýz bu çaðrý mutlaka dikkate alýnmalýdýr. Acil olarak hayata geçirilmesi gereken caydýrýcý tedbirlerin alýnmasýdýr. Bunlar arasýnda da ilk yapýlacak düzenleme Türk Ceza Kanu- nu'nda gerekli deðiþikliklerin yapýlarak saðlýkta þiddetin cezasýný arttýrmaktýr. Saðlýkta þiddet sadece basit bir darp olmaktan çýkarýlarak, kamu hizmetini engelleme, vatandaþýn saðlýk hakkýný kullanmayý engelleme ve bunun sonucunda insan hayatýnýn riske atýlmasý gibi suçlarýn da cezasý olmalýdýr. Tutuklu yargýlama gibi caydýrýcýlýðý olan bir diðer unsur da hayata geçirilmelidir. Ayrýca saðlýk çalýþanlarýna þiddet uygulayanlarýn kamu saðlýk hizmetlerinden belli bir süre bedel ödeyerek yararlanmasý ile ilgili de bir düzenleme yapýlmalýdýr. Bu kiþiler saðlýk hizmetlerinden yararlanmak için ceplerinden para ödemelidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn þiddetin en aza indirilmesi adýna bekledikleri bu düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Bu konuda artýk ciddi adýmlar atýlmalýdýr. Sabrýmýz kalmamýþtýr. Güvenli çalýþma saðlýk çalýþanlarýnýn hakkýdýr. Türk Saðlýk-Sen olarak Dr. Ersin Arslan'ý bir kez daha rahmetle anýyor

10 10 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Turizm panelinde dikkat çeken istatistik: Bin turistten sadece 4 ü orum a geliyor Recep Mebet Panele Ayhan Baþçý ve Yusuf Ormankýran konuþmacý olarak katýldý. Turizm Haftasý nedeniyle düzenlenen panelde analiz sonuçlarý ele alýndý. orum da Kültürel Turizmin Analizi Üzerine Öneriler konulu panel dün Büyük Otel de gerçekleþti. 37. Turizm Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen panele Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlileri Ayhan Baþçý ve Yusuf Ormankýran konuþmacý olarak katýldý. orum turizmine iliþkin deðerlendirmelerin yapýldýðý paneli Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, turizm iþletmecileri ve öðrenciler izledi. Panelin ilk sunumunu yapan Öðr. Gör. Ayhan Baþçý, Türkiye ye gelen her bin turistten sadece 4 ünün orum a geldiðini söyledi. Türkiye ve dünya turizmine iliþkin istatistiki bilgiler veren Ayhan Baþçý, orum un turizm pastasýndan aldýðý payýn son derece yetersiz olduðunu vurguladý. Küreselleþme ile birlikte ülkeler arasý seyahatin daha da hýz kazandýðýný belirten Baþçý, geçmiþ yýllara göre dünya turizm faaliyetlerinde yüzde 60 lýk bir geliþme yaþandýðýný dile getirdi yýlýnda dünya genelindeki turist sayýsýnýn 1 milyar 35 milyona çýktýðýný anlatan Baþçý, küresel turizm gelirlerinin ise 928 milyar dolarý geçtiðini kaydetti. Türkiye nin turizm gelirinin 2012 yýlýnda 29 milyar dolara ulaþtýðýný hatýrlatan Baþçý, Ýnsanlar artýk daha fazla seyahat etme eðiliminde. orum da geliþen turizm pazarýndan daha fazla pay almak için üzerine düþeni yapmalý diye konuþtu. Öðr. Gör. Yusuf Ormankýran ise kültürel turizm faaliyetlerinin geliþimine yönelik önerileri içeren bir sunum yaptý. Panelistler arasýnda yer alan Öðr. Gör. Ahmet Aknar ýn rahatsýzlýðý nedeniyle katýlamadýðý program, kokteyl ile sona erdi. Ýþçi Bayramý Düzenleme Kurulu Üyeleri, Valiliðe izin dilekçesi sundular. Ýþçiler bayrama hazýrlanýyor Recep Mebet orum da düzenlenecek 1 Mayýs Ýþçi Bayramý hazýrlýklarý baþladý. Ýþçi Bayramý Düzenleme Kurulu Üyeleri, kutlama programý için yasal izin dilekçesini dün orum Valiliði ne sundu. Türk-Ýþ Ýl Temsilcisi Sefer Kahraman ýn baþkanlýðýndaki Düzenleme Kurulu dilekçesinde Belediye-Ýþ Þube Baþkaný Mehmet Þen, EðitimSen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, BES Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, Emekli Sen Þube Baþkaný Ömer Sözüdoðru ve KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet in imzalarý yer aldý. 1 Mayýs 2013 arþamba günü saatleri arasýnda Hürriyet Meydaný nda toplanarak Abide Meydaný na yürümeyi planlayan Düzenleme Kurulu Üyeleri, gerçekleþtirecekleri açýk hava toplantýsý ve gösteri yürüyüþü için Valilik e baþvurdular. Valilik Makamý na sunulan dilekçe kayýt iþlemlerinin ardýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü ne havale edildi. Mimar Sinan minikleri polislik mesleðini tanýdý Mimar Sinan Anaokulu nda Polis Bayramý nedeniyle program düzenlendi. E Kültürel Turizmin Analizi Üzerine Öneriler konulu panel dün orum Büyük Otel de gerçekleþti. Akil Kurumsal, marka adaylarýnýn hizmetinde Recep Mebet Gerek üretim gerekse hizmet iþletmeleri, ürün veya hizmetlerini ayýrt arka olmak isteyen kuruluþlarýn çöetmek için kullandýklarý markalarýný züm ortaðý Akil Kurumsal, obir baþkasý tarafýndan taklit edilmemerum da hizmete girdi. si için marka tescili ile koruma altýna Yönetim ve projelendirme alanýnda alýr. Marka tescili, kullanýlan isim logo faaliyet gösteren firma hakkýnda bilgi veveya ayýrtedici iþaretin birebir aynýsýren Akil Kurumsal Kurucu Ortaðý ve Yönýn veya benzerlerinin kullanýlmasýný netim Kurulu Baþkaný S. Baþdenetçi Yarengelleyen en önemli ve en güçlü yasal day Gül, orum ve bölgenin hizmetindebir haktýr. Ýþletmenizin marka ismini yiz dedi. Ticaret Sicili ndeki kayýt ile koruma Akil Kurumsal ýn orum ve bölgealtýna alamazsýnýz. Mutlak koruma sinde sýnai ve fikri haklar konusunda kali Marka Tescili yapýlmýþ ve marka telif te yönetim sistem belgelerini alan ilk ve hakký size ait marka tescil belgesi ile tek kuruluþ olduðunu vurgulayan Yarday koruma altýna alýnabilir. Gül, alanýnda deneyimli bir kadro ile faali 2014 TE MARKA TESCÝLÝ yet gösterdiklerini kaydetti. alýþmalarý ile ZORUNLU OLACAK ilgili yazýlý açýklama yapan Gül, þu bilgiles. Baþdenetçi Yarday Gül Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda beri verdi: lirtildiði üzere vergi mükellefi olan her Kurumsal Yönetim ve Projelendirme alanýnda hizmet vermek iþletmenin marka tescil yaptýrmasý 2014 yýlýnda zorunlu hale geleamacýyla kurduðumuz Akil Kurumsal, sýnai ve fikri haklar bilincicek. Buna paralel olarak iþletmenizin marka ismi sizden daha önce ni yaygýnlaþtýrmak ve yenilikleri destekleyerek iþletmelerin global bir baþkasý tarafýndan tescil altýna alýnmadan, hak mahrumiyeti pazarlarda rekabet gücünü artýrmak hedefiyle yola çýktý. Bilgi ve bidoðmadan marka patent tescili yaptýrmak zorundasýnýz. rikimi ile müþterilerimize hýzlý, gizlilik esaslarýna dayalý, doðru hiztbmm'de kabul edilen kanun deðiþiklikleri ile yaklaþýk 1,5 meti sunmayý amaçlýyoruz. milyon iþletmeye internet sitesi web adresi mecburiyeti getiriliyor. Sýnai ve fikri haklar konusunda kalite yönetim sistem belgeleýþletmeler.tr uzantýlý alan adý alabilmek için de marka tescili yaprini alan orum ve bölgesindeki ilk ve tek yetkili kuruluþ olarak mak zorunda kalacak. Bununla birlikte ayný yasa ve ilgili maddelbölge çapýnda eðitimli ve ruhsatlandýrýlmýþ personelimizle hizmet þerinde açýkça ifade edildiði gibi Devlet Destekleri, KOSGEB Proveriyoruz. jeleri, Avrupa Birliði Projeleri ve TSE Ürün Belgelendirme baþvuhizmetlerimizin temelini marka patent müþavirliði, finans mürularýnda da marka patent tescili zorunlu hale geldi. þavirliði, projelendirme müþavirliði ve kalite yönetim sistemleri müþavirliði oluþturuyor. Ayrýca müþterilerimizin karþýlaþtýðý hukuki Konuyla ilgili detaylý bilgi almak ve hizmetlerimizi yakýndan sorunlara çözüm noktasý olmak için sýnai ve fikri haklar konusuntanýmak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi 3. Gazi Sokak Servet Ýþ da çalýþan uzman avukatýmýz da bulunuyor. Merkezi numara 1/7 de faaliyet gösteren Akil Kurumsal a bekliyo MARKA TESCÝLÝ ÖNEMLÝ ruz. M Recep Mebet mniyet Teþkilatý nýn 168. kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Mimar Sinan Anaokulu nda program düzenlendi. Geçtiðimiz günlerde okul salonunda gerçekleþen etkinliðe Toplum Destekli Polis Memurlarý Yalçýn Bayýk ve Büþra Þahin konuþmacý olarak katýldý. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði programý Mimar Sinan Anaokulu Müdürü Ali Kabasakal, Müdür Yardýmcýsý Uður Göktaþ, Okul Öncesi Eðitim Öðretmenleri Aysun Bakbak, Zeynep Ýþler, Saliha Candemir, Selma Eker, Güllü Þahin, Esra Ayýk, Esin Kocaoðlu ve Neriman Uyan da izledi. Polislik mesleðinin tanýtýldýðý program sonunda tüm öðrencilere çeþitli hediyeler daðýtýldý. Polis Memurlarý Yalçýn Bayýk ve Büþra Þahin öðrencilere bilgiler verdi. Programa katýlan minik öðrencilere hediyeler daðýtýldý. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði programda polislik mesleði tanýtýldý.

11 ARÞAMBA 17 NÝSAN Makedonya dan iþbirliði teklifi Recep Mebet güçlü baðlarýmýz olan Türkiye ye müteþekkiakedonya Diyanet riz dedi. Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi dün o Türkiye, mevcut rum Belediye Baþkaný siyasi çizgide gittiði Muzaffer Külcü yü mamüddetçe yeni baþarýlara kamýnda ziyaret etti. imza atacaktýr diyen Recebi, Allah, BaþbaBaþkan Yardýmcýsý kan Recep Tayyip ErdoZeki Gül ve Belediye ðan baþta olmak üzere Kültür Müdürü Mustafa tüm yöneticilere güç Ercan ýn da hazýr bulunkuvvet versin. Onlar saduðu ziyarete Süleyman dece Türkiye için deðil, Recebi nin yaný sýra MaÝslam dünyasý için büyük kedonya Diyanet Ýþleri önem taþýyorlar diye Baþkanlýðý Genel SekreMakedonya Diyanet Ýþleri Baþkaný Süleyman Recebi, Külcü yü ziyaret etti. konuþtu. teri Afrim Tarihi ve Kültür Müdürü Abas Jahjai ORUM BELEDÝile Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi hemyesý NE ÝÞBÝRLÝÐÝ TEKLÝFÝ þehrimiz Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli katýldý. Balkanlar ve Makedonya da dini hayat hakkýnda da bilgiler TÜRKÝYE YE MÜTEÞEKKÝRÝZ veren Diyanet Ýþleri Baþkaný Recebi, orum Belediyesi ne kültürel alanda iþbirliði teklifinde bulundu. Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenecek Balkan Ýlahileri Konseri için orum a gelen Makedonya Diyaorum un þirin bir Anadolu kenti olduðunu belirten Recebi, net Ýþleri Baþkaný Recebi, Türkiye den övgüyle söz etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü Makedonya ya davet etti. Makedonya daki Osmanlý eserlerinin Türk Hükûmetinin Balkanlar, bizim için özel bir coðrafya diyen Muzaffer destekleriyle restore edildiðini anlatan Recebi, Pek çok alanda Külcü ise Makedonya ile Türkiye arasýnda güçlü tarihi ve kültürel baðlar bulunduðunu söyledi. Ýþbirliði teklifinden dolayý teþekkür eden Külcü, konunun yerel seçimlerin ardýndan deðerlendirilebileceðini ifade etti. Külcü, Kutlu Doðum Haftasý konseri için orum a gelen heyette yer alan Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli yi de baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý tebrik etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Külcü, misafirine iþsüleyman Recebi, Külcü ye Makedonya ile orum Belediyesi arasýnda kültürel iþbirliði teklifinde bulundu. lemeli vazo hediye etti. M Akkent in parklarý ilgi bekliyor Recep Mebet A kkent Mahallesi sakinleri, TOKÝ Bloklarý çevresinde bulunan parklarýn bakýmsýzlýðýndan dert yandý. Konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren vatandaþlar, Akkent 3. Cadde ve çevresindeki parklarýn mezbelelik bir halde olduðunu söylediler. Oyun gruplarýnýn tahrip olmasý nedeniyle Akkent teki çocuklarýn parklardan yararlanamadýðýný belirten vatandaþlar, durumu yetkililere bildirmelerine karþýn çözüm bulunamadýðýný kaydettiler. Akkentli çocuklar, tahrip olmuþ oyun gruplarýnýn yenilenmesini bekliyor. Bahar gelmesine karþýn çocuklarýn parklarý kullanamadýðýný vurgulayan vatandaþlar, yetkililere seslenerek oyun gruplarýnýn bir an önce yenilenmesini istediler. 4. SOKAK SAKÝNLERÝ DÜZENLEME ÝSTÝYOR Akkent Mahallesi 4. Sokak sakinleri ise, binalarýn alt tarafýnda kalan hafriyat atýklarýnýn kaldýrýlarak yeþil alan düzenlemesi yapýlmasýný istiyor. Konuyla ilgili olarak daha önce de taleplerini gündeme getirdiklerini anlatan mahalle sakinleri, yetkililerden ilgi bekliyor. TOKÝ Bloklarý çevresinde bulunan parklarýn bakýmsýzlýðýndan dert yanýlýyor. Ticaret Meslek Lisesi öðretmen ve öðrencileri Portekiz ve Ýspanya yý gezdi. TML den Portekiz ve Ýspanya gezisi Recep Mebet orum Ticaret Meslek Lisesi (TML) hazýrlanan Pazarlama ve Reklamcýlýkta, Ýnternetin ve Yeni Sosyal Medyanýn Rolü adlý proje kapsamýnda Portekiz ve Ýspanya ya eðitim gezisi düzenlendi. 31 Mart - 14 Nisan 2013 tarihleri arasýnda düzenlenen proje gezisine Pazarlama ve Perakende Alan Þefi Bekir Özdemir ve Biliþim Teknolojileri Öðretmeni Mehmet Bingöl ile 9 öðrenci katýldý. Hayat Boyu Öðrenme sloganýyla düzenlenen Leonarda Vinci Mesleki Eðitim Programý çervesindeki gezi hakkýnda bilgi veren Bekir Özdemir, hazýrladýklarý projenin Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý (Ulusal Ajans) tarafýndan finanse edildiðini söyledi. Proje kapsamýnda Portekiz ve Ýspanya da incelemelerde bulunduklarýný anlatan Özdemir, þöyle konuþtu: Portekiz ve Ýspanya da mesleki eðitim okullarýný ziyaret ederek bilgi alýþveriþinde bulunduk. Uçakla aktarmalý olarak 6 saatte ulaþtýðýmýz Portekiz de baþkent Lizbon, Porto, Braga, Barcelos, Portekiz Barcelos Belediyesi, orumlu öðretmen ve öðrencileri kabul etti. Pazarlama ve Reklamcýlýkta, Ýnternetin ve Yeni Sosyal Medyanýn Rolü adlý proje gezisi düzenlendi. orum heyeti, Ýspanya nýn ünlü mekanlarýný da gezdi. Viana do Castelo, Guimares, Pova de Varzim þehirlerini gezdik. Barcelos Belediyesi yetkilileri, ekibimizi kabul ederek tarihi belediye binasýný gezdirdiler ve ziyaret anýsýna çeþitli hediyeler takdim ettiler. Ýspanya da ise baþkent Madrid ve Salamanca þehirlerinde eðitim, kültür ve sosyal amaçlý ziyaretlerde bulunduk. Proje gezisinin ardýndan tüm katýlýmcýlara sertifika verildi. Kubbeli esnafýnýn Kutlu Doðum yemeði 19 Nisan da Recep Mebet M Akkent Mahallesi 4. Sokak sakinleri ise evlerinin yaný baþýndaki hafriyat atýklarýnýn temizlenerek yeþil alan düzenlemesi istiyor. üftülük ve bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn yaný sýra orum esnafý da çeþitli etkinliklerle Kutlu Doðum Haftasý ný kutluyor. 8 yýl önce baþlattýklarý organizasyonu geleneksel hale getiren Kubbeli Caddesi esnafý, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bu yýl da yemek verecek. Mülki idare amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerinin de katýlmasý beklenen Kutlu Doðum yemeði hakkýnda bilgi veren Tertip Komitesi Üyesi Hüseyin Biçer, programýn 19 Nisan 2013 tarihinde Cuma namazýný müteakiben gerçekleþeceðini açýkladý. Yunus Emre Ýþ Merkezi Otoparký yanýnda verilecek yemeðe davetlilerin katýlacaðý bildirildi. Kubbeli Caddesi esnafýnýn geleneksel Kutlu Doðum yemeði 19 Nisan da gerçekleþecek.

12 12 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Sungurlu OSB de toplantý orum un Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý. Ýlçe Kaymakamlýðýnda düzenlenen toplantýya Vali Sabri Baþköy, Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, Sungurlu OSB Yönetim Kurulu üyeleri Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti olaðan toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda toplandý. katýldý. OSB Yönetim Kurulu ve müteþebbis heyeti toplantýlarýnda, Denetim Kurulunun hazýrladýðý bölgenin 2013 yýlý Ocak-ÞubatMart dönemine ait denetim raporu, bedelsiz ve kýsmen bedelsiz tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisleri ile gündem maddeleri görüþülerek karara baðlandý.(ýha) Belediye de sorun dinledi V ali Sabri Baþköy, Sungurlu Belediyesini ziyaret etti. Vali Sabri Baþköy, Sungurlu Belediyesi tarafýndan yürütülen çalýþmalar ve Sungurlu nun sorunlarý hakkýnda Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'dan bilgi aldý. Ýlçede yapýlan çalýþmalarýn bir ilçe belediyesine göre üst düzeyde olduðunu belirten Vali Baþköy, Sungurlu sýnýrlarýna geldiðimiz andan itibaren deðiþimi hissediyoruz. alýþmalarýnýzdan dolayý sizleri ve ekibinizi kutluyorum dedi. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ilçenin sorunlarýyla yakýndan ilgilenen Vali Baþköy e teþekkürlerini etti.(ýha) Vali Sabri Baþköy, Sungurlu Belediyesini ziyaret etti. Bir Fidan, Bir Nefes orum un Sungurlu Belediyesi tarafýndan 'Bir Fidan Bir Nefes' sloganý ile baþlatýlan aðaç dikme kampanyasý devam ediyor. Kampanya kapsamýnda Sungurlu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüðü ekipleri ve Ticaret Meslek Lisesi öðrencileri TOKÝ konutlarý olduðu bölgeye fidan dikti. Fidan dikim törenine bölge sakinleri de destek verdi. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, belediye olarak görevlerinin halka en iyi hizmetleri sunmak olduðunu belirterek, vatandaþlarýn desteðini yanlarýnda hisset- Sungurlu Belediyesi tarafýndan 'Bir Fidan Bir Nefes' sloganý ile baþlatýlan aðaç dikme kampanyasý devam ediyor. tiklerinde baþarýlarýnýn zenledikleri kampanya nünde Karþýyaka Mearttýðýný söyledi. kapsamýnda aðaçlandýrzarlýðý arka kýsmýnda ma çalýþmalarýna hýz bulunan alanda aðaçbahar mevsiminin verdiklerini dile getiren landýrma çalýþmasý yapgelmesiyle hayata geuzunkaya, "8 Mart mýþtýk. Þimdi ise Ticaret çirdikleri "Bir Fidan Bir Dünya Kadýnlar GüMeslek Lisesi öðrencinefes sloganý ile dü- leri ile beraber yeni TOKÝ konutlarýnýn bulunduðu bölgeyi aðaçlandýrmak için harekete geçtik. Bu konuda her kurumla çeþitli çalýþmalar yapýldý. Bu bölgenin sadece aðaçlandýrýlmasý deðil, aðaçlandýrdýktan sonra da bakýmý yapýlarak ilçenin yeþillendirilmesi gerekiyordu dedi. TML Müdürü Bekir Aykaç ise, okul olarak kendilerinin de doðaya bir katkýlarýnýn olmasýný istediklerini ve taleplerinin geri çevrilmediðini belirterek, yeþil bir Sungurlu oluþturma çabasý içerisinde olan Selahaddin Uzunkaya ve ekibine teþekkür etti.(ýha) Alt yapý çalýþmalarý hýzlandý orum un Sungurlu ilçesinde alt yapý çalýþmalarý kapsamýnrda kilitli parke döþeme çalýþmalarýna baþladý. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, bu yýl 100 bin metrekare kilitli parke taþý döþemeyi hedeflediklerini söyledi yýlý kilitli parke döþeme çalýþmalarýna Bahçelievler mahallesinden start verdiklerini belirten Baþkan Uzunkaya, Yaz aylarýnýn gelmesi ile beraber kilitli parke döþeme çalýþmalarýna baþladýk. Bu yýl Bahçelievler mahallesi baþta olmak üzere ihtiyaç görülen tüm mahallelerimizde çalýþmalar yapacaðýz. Ýlk etapta 14 bin 203 metrekare kilit parke ve 3 bin 253 metre bordür yapacaðýz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da hedefimiz temiz ve yaþanýlýr bir kent yaratmaya devam etmek olacak. alýþmalarýmýz aralýksýz devam edecek diye konuþtu.(ýha) orum ÝHH ve Ýlke-Der, Alaca da Suriye konulu fogelerinde çalýþmalarýný tüm hýzýyla devam ettirmektedir. toðraf sergisi ve kermes açtý. orum ÝHH Alaca göallah nasip etti biz de sizlerin de desteði ile onüllüleri tarafýndan organize edilen kermesin geliri Surum'da oluþturduðumuz üç týr insani yarým malzemesiriye de açlýkla mücadele eden halka baðýþlanacak. ni Suriye halkýna ulaþtýrdýk. Ýnþallah bu kermesten gelesuriye kermesi ve fotoðraf sergisi açýlýþýna ÝHH cek geliri de dördüncü týra ekleyerek götüreceðiz. Yarorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, Alaca Belediye dýmlarý götürdüðümüzde bizzat Suriye tarafýna geçerek Baþkaný Muhammed Esad Eyvaz, Alaca Emniyet Müoradaki durumu yakýndan inceleme fýrsatýmý oldu. Suridürü Tamer Azem Aslan, Alaca Müftüsü Ýhsan Caner, ye Halkýný ve direniþçi kardeþlerimizi dinledim. BölgeAlaca Eðitim Bir Sen Þube Baþkaný Kadir Þimþek, Ýlkeyi yakýndan gördüm ve kendi kendime eðer biz bu çýðder Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Özgün, davetliler ve çok lýða kulaklarýmýzý týkarsak "Allah bu mazlumlarýn hesasayýda vatandaþ katýldý. býný bizden sorar" dedim. Ýnsanlar aç, çocuklar üþümüþ, gözleri yaþlý anneler, babalar çaresiz. Açýlýþta bi konuþma yapan ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, Müslümanlarýn bulunduðu coðrafyalaburadan Alacalý kardeþlerime sesleniyorum. Surirýn kana bulandýðýný, bu manzara karþýsýnda sorumlu olye halký bizden hayatta kalmak için ekmek istiyor. Desduðumuzun altýný çizdi. Özkabakçý, Suriye ye gereði teðinizi esirgemeyin. Hayýr çarþýsýný hazýrlayan, emekgibi yardým etmezsek Allah bunun hesabýný bizden solerini esirgemeyen Alacalý gönüllülerimizden Allah razý rar. Bize düþen, mazlumun elini tutmak ve zalimin karolsun. Rabbim emeklerinin karþýlýðýný Cennet olarak þýsýnda olmaktýr. Kardeþlerimizin kanlarýyla yücelttikleversin inþallah. dedi. ri direniþ bayraðýný daha yukarýlara taþýmak için çabalabelediye Baþkaný Muhammed Esad Eyvaz da, rýmýzý yoðunlaþtýrmalýyýz. On binlerce þehit ve yüz binsuriye'ye yardým etmenin insanlýðýn görevi olduðunu lerce tutsaða, milyonlarca muhacire raðmen direniþten vaz geçmeyen Suriye halkýyla, dayanýþmamýzý daha ve bu çalýþmalarýn Alaca'da da yapýlamasýnýn kendilerigüçlü bir hale getirmeliyiz. ni memnun ettiðini ve bu tür çalýþmalarý sonuna kadar Kuru tartýþmalarý býrakýp mazlumlara destek oladesteklediðini söyledi. caðýz. Orada ezilen, öldürülen, kadýnlarýna, kýzlarýna tealaca Müftüsü Ýhsan Caner in yaptýðý duanýn arcavüz edilen Müslüman bir halk var. Bu insanlar bizim dýndan kermesin açýlýþ yapýldý. Kermesin bir hafta bodin kardeþlerimizdir. Zulme uðrayanlar Müslüman olyunca hizmet vereceði belirtildi. masa bile, bizler yine sorumluyuz. ÝHH Suriye'de insani diplomasi yaparak Allah'ýn izni ile iki binden fazla esiri özgürlüðüne kavuþturdu. Bu sayý ikinci dünya savaþýndan sonraki en büyük esir kurtarma operasyonudur. Bu kurtarýlan esirlerin içerisinde kadýnlar, gencecik kýzlar ve çocuklarda var. Beþ yüz týrdan fazla insani yardým malzemesini Suriye'de savaþýn yoðun yaþandýðý, maðduriyetin had safhada olduðu bölgelere ulaþtýrdý. Þu anda da Alaca Müftüsü Ýhsan Caner in yaptýðý duanýn ardýndan kermesin açýlýþ yapýldý. ÝHH sizlerin desteði Kermesin bir hafta boyunca hizmet vereceði belirtildi. ile Suriye'nin iç böl- Üstün Yeteneklilerin Eðitimi alýþtayý sonuçlandý Sungurlu da alt yapý çalýþmalarý kapsamýnrda kilitli parke döþeme çalýþmalarýna baþlandý. Yeraltýlý sahnelenecek S ivas Devlet Tiyatrosu oyunu Yeraltýlý orum da sahnelenecek. Hristo Boyçev in yazdýðý Yeraltýlý, günümüzün para üzerine kurulu dünyasýný esprili bir dille sorguluyor. Oyunda iyilerin ve emeðinin karþýlýðýyla çalýþanlarýn hak ettikleri kadar para kazanýp rahat içinde yaþayamadýklarý ortaya konuyor. Konu, hem absürd hem de komik bir üslupla ele alýnýyor Alaca da ÝHH kermesi Alaca da Suriye konulu fotoðraf sergisi ve kermes açtý. ve aslýnda mutlu olmak için paranýn gerekli -en azýndan yeterli olmadýðý- ortaya çýkarýlýyor. Oyun, 19 Nisan Cuma günü 20:00 de; 20 Nisan Cumartesi günü de 14:00 ve 20:00 olmak üzere iki seans halinde orum Devlet Tiyatrosu nda perde aralayacak. Biletler, Devlet Tiyatro giþesinde ve mybilet.com /devlet tiyatrolarý/ çorum Sivas Devlet Tiyatrosu oyunu Yeraltýlý orum da sahnelenecek. adresinde satýþa sunuldu. orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk ve Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren in de katýlýmcý olduðu Üstün Yeteneklilerin Eðitimi alýþtayý sonuç bildirgesi yayýnlandý. Türkiye de üstün yeteneklilere sürdürülebilir tek eðitim veren Karabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (KUYEM) nin, 5-8 Eylül 2012 tarihlerinde Karabük, Bartýn, Zonguldak, Kastamonu, Sinop Ýl Milli Eðitim Müdürlüklerinin iþ birliði ile gerçekleþtirilen Üstün Yeteneklilerin Eðitimi alýþtayý sonuç raporu yayýnlandý. Üç gün boyunca oturumlar halinde devam eden çalýþtayda tanýmlama, eðitim programý ve üstün yetenekliler öðretmen eðitimi konularý hakkýnda çalýþma gruplarýnýn yaptýðý çalýþmalar, elde ettikleri sonuçlar tüm katýlýmcýlarla paylaþýldý ve çalýþtayýn sonunda tüm katýlýmcýlara katýlým sertifikalarý verildi. Üstün yeteneklilerin tanýlanmasý, insan kaynaklarý ve öðretim programlarý olarak 3 ana baþlýkta altýnda yapýlan çalýþtayla ilgili sonuç bildirgesi Rehberlik Araþtýrma Merkezi web sitesi adresinden forumlar bölümünden incelenebilir. Ýbrahim Eren Üstün Yeteneklilerin Eðitimi alýþtayý sonuç bildirgesi yayýnlandý. alýþtay arabük Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi nde düzenlendi.

13 ARÞAMBA 17 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 7 - Cemâzil - Âhýr: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:4 Nisan 1429 Kasým: NÝSAN Din kardeþine karþý güler yüzlü olmak, ona iyi þeyleri öðretmek, kötülük yapmasýný önlemek hep sadakadýr. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 HASTANELER orum Devlet Hastanesi orum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Nazife ARSLAN' ýn eþi, Hamdullah ve Nurten' in babalarý; Selahattin ARSLAN. 2- Hacýpaþa Köyü'nden, Talip, Nuri, Cemal ve Memduh ELÝKBAÞ'ýn anneleri; Haným Ayþe ELÝKBAÞ. 3- Sevindikalan Köyü' nden gelme, Ferit ATLAS' ýn eþi, Otoboyacý Hüsnü ATLAS, orum Belediyesi' nden emekli Selahattin AT- LAS, Hüseyin ATLAS ile Ferdane KUZU, Aysel ÜÞÜMÜÞ ve Saime AYDIN' ýn anneleri; Haným ATLAS. 4- orum Belediyesi Personellerinden Merhum Bekir ÖZÝÞÝ' nin eþi, Kabortacý Esnafýndan Mehmet ÖZÝÞÝ' nin annesi, Merhum Behçet ve Tahsin GEDÝK' in kýz kardeþi; Behice ÖZÝÞÝ. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ayet ve hadislerle Hz. Peygamberin hayatýndan örnekler 1 Ve hiç þüphesiz sen pek büyük bir ahlâk üzerindesin. (Kalem/4) istediler. Resulü Ekrem Usame'ye "Allah'ýn emrettiði peygamberimiz çok sevdiði Üsame'yi þafaatçi yapmak Yüce Allah, Yüce Resulünün ahlakýný ne güzel cezalar hususunda þefaat mi istiyorsun," diye tekdir etti. Ve minbere çýkarak þunlarý söyledi; Ey insanlar siz- ifade ediyor. Onun ahlakýnýn güzelliðini ispat için baþka delile ihtiyaç var mýdýr? den öncekiler böyle taraf tutmalarý yüzünden helak oldular eðer zengin ve nüfuzlu kiþiler þuç iþlerse onu affeder, fakir ve zayýf birisi suç iþlerse ona cezayý tatbik (Enbiya 107) (Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik, diye hitap ettiði ediyorlardý. Allaha yemin ederim ki Muhammedin kýzý Fatýma dahi hýrsýzlýk etse onun da eline keserdim" Sevgili Resulünün bizim örnek alýp tatbik etmemiz gereken en güzel örnek olduðunu þöyle belirterek, 5-Peygamberimizin tahammülü ve sebatý: (Ahzab 21) Andolsun, Allah'ýn Resülünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuþmayý uman, Allah'ý çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardýr. kat mümin insan nimetlere nail olduðu zaman böbürle- Dünyada her fert çeþitli tecellilere maruz kalýr fa- Yusuf Ýzzettin Buyuruyor. Þu halde cemiyet ve ferdin huzuru ancak nememeli, Allaha þükretmeli, bela ve musibetlere uðradýðý zaman ise bunlarýn takdiri ilahi olduðunu düþü- KARA onun ahlakýnýn tatbik edilmesiyle elde edilir. Getirdiði Ýl Müftü Yardýmcýsý emirlerde yaþayýþ tarzýnda ve ahlakýnda Rasulüllaha nüp sabýrla karþýlamalýdýr. Ama peygamberimiz bunlarýn en güzel örneðini verdi. Bir gün Hz. Ömer insanla- tabi olmanýn insaný Allah'ýn sevgisine mazhar edeceðini Allahü teala þöyle ifade idiyor; rýn dünyada elde ettikleri zenginliði zikrederek peygamberimizi bütün gün açlýktýn kývranýyor karný doyuracak hurmanýn adisini bulamaz halde gördüm demiþtir. Ýnsan geçici bazý felaket (Ali Ýmran/31) De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eðer yüz çevirirlerse þüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. lere sabretmek zor iþtir. Peygamberimiz ise hayatý boyunca de- ve darbelere tahammül edebilir fakat zincirleme gelen felaket- Demek oluyor ki bu ayeti kerimeye göre Rasulüllaha tabi vamlý olarak en zor felaket ve meþakkatlere maruz kalmýþtýr. olmak hem allah sevgisinin delili ve tezahürü hem de Allah tarafýndan sevilmenin sebebi oluyor. Bütün meziyetler en güzel lý meþakkat ve baskýlar içinde yaþadý. Hz. Ayþe anlatýyor. " pey- Bilhassa peygamberliðinin Mekke devrinde on üç sene devam- þekliyle kendinde toplamýþtýr. gamber vefat ettiðinde evimin dolabýnda bir parça arpadan baþka canlýnýn yiyeceði hiçbir þey yoktu. Arpadan uzun zaman ye- Bir insanda bir veya birkaç haslet en güzel þekliyle bulunabilir. Fakat bir kimsenin istisnasýz bütün güzel hasletleri en dim durdum. Nihayet kileye vurdum da tükendi. Doðumunda üstün derecesiyle nefsinde toplamasý Resulü Ekrem'e mahsus babasýný kaybetti, yüzünü dahi göremedi. Sonra annesini çok tur. Ayný zamanda en büyük mucizelerindendir. çünkü güzel ahlak birbirine zýt olmamakla beraber Kemal derecesinde biri galuðu ve gençliði þefkate muhtaç olarak geçti. Asýl güçlük Ýs- küçük yaþta kaybetti. Ýki yýl sonra da dedesini kaybetti, çocuklebe çalarsa öbürü zayýflar, fakat düþünülebilecek en üstün haslet ve vasýflarý Hz. Muhammed de görüyoruz. (r.a.) þöyle rivayet etmiþtir: Peygamberimiz Kâbe'nin yanýnda lam'a davete baþladýðý zaman baþ gösterdi. Abdullah b. Mesûd namaz kýlarken, Ebu Cehil bazý arkadaþlarýyla orada oturuyordu. Bir gün evvel de bir diþi deve kesilmiþti. Ebu Cehil yanýn- Peygamberimizin hayatý insan hayatýnýn her safhasý için ve her taifeden insan için örnek olabilecek mahiyettedir. ünkü o dakilere: Hanginiz gidip falancalarýn dün kestiði diþi devenin hem büyük bir devlet reisi hem insanlýðýn en mahir muallimi sargýsýný alarak, secde ettiði zaman Muhammed'in sýrtýna koyar? dedi. Oradakilerin en azgýný koþarak onu getirdi ve Pey- hem cesur bir kumandan hem bir aile reisi hem Arap yarým adasýnýn en zengini hem de ashabýnýn en fakiridir. Tam manasýyla gamberimiz secdeye vardýðýnda omuzlarý arasýna koydu. incelendiði vakit herkes aradýðýný onda bulacaktýr. Adamlar gülüþtüler ve gülmekten eðilmeye baþladýlar. Ben ise PEYGAMBERÝMÝZÝN BAZI ÖZELLÝKLERÝ dikilmiþ bakýyordum. Eðer bir gücüm olsaydý Hz. Peygamber'in sýrtýndan o sargýyý fýrlatýr atardým. Peygamber secdeden 1-Doðruluðu (Sýdk): Peygamberlerin ayrýlmaz vasfýdýr. Onun aðýzýndan bir tek baþýný kaldýrmýyordu. Nihayet birisi gidip Fatýma'ya haber verdi. Yetiþmiþ bir kýz olan Fatýma gelerek onu sýrtýndan attý. Son- yalan dahi çýkmamýþtýr. Peygamberliðinden önce kendisine elemin lakabý takýlmýþtýr ki doðru sözlü güvenilir manasýna gelir. ra da o adamlara dönüp onlara çýkýþtý. Peygamber namazýný bitirince sesini yükselterek onlara beddua etti. Peygamberimiz Düþmanlarý dahi doðruluðunu kabul ederler. Ýslam'ýn ilk gelmesi ile yüce Allah iþe nasýl baþlayacaðýný göstermek için: (Þuara/214) (Önce) en yakýn akrabaný uyar. Ayeti kerimesi nazil "Allahým! Kureyþ'i sana havale ederim!" diye üç kez beddua beddua ve hayýr dua ettiði zaman üç defa tekrar ederdi. Sonra olunca Resulü Ekrem Safa tepesine çýkýp Kureyþ'i etrafýna topladý ve "Size þu tepenin arkadasýnda düþman süvarileri var, size korktuklarý için gülmeleri kesildi. Peygamberimiz daha sonra eti. Onlar Peygamber'in sesini iþittikleri zaman bedduasýndan baskýn yapmak istiyorlar desem bana inanýr mýsýnýz" dedi. Onlar: b. Rabîa'yý, Þeybe b. Rabîa'yý, Velid b. Ukbe'yi, Umeyye b. Ha- (isim sayarak): "Allahým! Ebu Cehl'i sana havale ederim, Utbe "Biz senden ancak doðruluk gördük sen yalan söylemezsin lef'i ve Ukbe b. Ebu Muayt'ý sana havale ediyorum" dedi. Yedinci bir kiþi daha saydý ama onu hatýrlamýyorum. Muhammed'i sana inanýrýz dediler " o zaman Rasulullah (SAV) " öyleyse ben size önünüzdeki þiddetli azabý haber veriyorum, Eðer iman etmezseniz ahiretteki haliniz çok açýklý olacak dedi. Bu neticeyi hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki Hz. Peygamber'in, isimlerini saydýðý kimselerin Bedir gününde hep yerlere serildiðini gördüm. Sonra bu cesetler çukura, Bedir çukuruna sürük- beklemeyen Ebu Leheb, " Ellerin kurusun ey Muhammet bizi bunun için mi topladýn dedi." Bunun üzerine Tebbet süresi nazil oldu. Sahih-i Müslim/ 3349 lendiler. 1. Ebu Leheb'in iki eli kurusun! Kurudu da. (Zuhruf/31) "Bu Kur'an, iki þehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya!" dediler. 2. Malý ve kazandýklarý ona fayda vermedi. 3. O, alevli bir ateþte yanacak. Yine bir gün amcasý Ebu Talip Kureyþin kendisine çok 4. Odun taþýyýcý olarak karýsý da (ateþe girecek). baský yaptýðýný ifade ederek onlarýn dinlerine iliþmekten vazgeçmesini onlarla uyuþmasýný rica etti. O zaman o eþsiz bir sebat örneði olarak tarihe geçen þu sözlerle karþýlýk verdi. "Ey 5. Ve boynunda hurma lifinden bükülmüþ bir ip olduðu halde. Amcam güneþi sað elime ayý sol elime verseler yine ölünceye Bedir harbi esnasýnda müþriklerden Ahes bin Süreyk, Ebu kadar bu davadan vazgeçmem" Ýþte bu sebat ve azmin neticesini daha hayatta iken gördü. Veda haccý esnasýnda onu dinleyen Cehile ya eba hakem bizi burada iþitecek kimse yok söyle bakalým Muhammedin söyledikleri doðrumu dur diye sormuþtu. Ebu Cehil "Muhammedin söyledikleri doðrudur. O katiyen yalan söylemedi" diye cevap verdi. Bir gün Ebu Cehil, Peygam- esnasýnda bütün Arap yarým adasý Ýslam'a tabii olmuþtu. Müslümanlarýn sayýsýnýn yüz bini aþtýðý bilinmektedir. Ýrtihali berimiz (SAV)'e "biz sana yalancýsýn demiyoruz fakat bize getirdiðin þeylere inanmýyoruz" dedi. Bunun üzerine þu ayet nazil oldu. (En'am/33) Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamýyorlar; fakat o zalimler Allah'ýn ayetlerini inadýna inkâr ediyorlar. 2- Þakalarýnda bile doðruluktan ayrýlmazdý: Rasulullah (SAV) etrafýndakilerle þakalaþýrdý, çünkü þaka aþýrý olmaz onu bunu küçük düþürmekten uzak olup terbiye kurallarýný çiðnemezse çirkin sayýlmaz Ebu Hureyre "Ey Allahýn Rasulü sen bizimle þakalaþýyorsun" sorusuna "evet ama doðruyu söylüyorum." Diye cevap vermiþtir. Bir gün ihtiyar bir kadýn Rasulullaha "benim cennete girmem için dua edin" diye ricada bulundu. Rasulullah ona "ihtiyar kadýnlar cennete giremez" deyince kadýn aðlamaya baþladý. Bunun üzerine peygamberimiz sözünün manasýný izah etti. "Ben kadýnlar ihtiyar olduklarý halde cennete giremez dedim. Allahü teala onlarý gençleþtirecektir" dedi. (Vakýa/36-38) (36-38) Onlarý ahiret mutluluðuna erenler için, hep bir yaþta eþlerini çok seven gösteriþli bakireler yaptýk. 3-Ahde vefasý (sözünde durmasý): Ahde vefasýzlýk cemiyette büyük yaralar açan dostluk ve samimiyetleri yok eden bir münafýklýk alametidir. Allâh Resûlü, hayâtý boyunca iþ ortaklarýna, ticârî münâsebetlerdeki muhâtaplarýna ve diðer insanlara karþý son derece dürüst davranmýþtýr. Üstelik ahde vefâ, nübüvvetten önceki dönemde de onun en bâriz vasfý olmuþtur. Bir kimseye söz verdiðinde, onu ne pahasýna olursa olsun yerine getirmiþtir. Abdullâh bin Ebi'l-Hamsâ - radýyallâhu anh- þöyle anlatýyor; "Bi'setten önce Resûlullâh - sallallâhu aleyhi ve sellem- ile bir alýþ veriþ yapmýþtým. Kendisine borçlandým, biraz beklerse hemen getireceðimi va'd ederek gittim. Fakat verdiðim sözü unutmuþum. Üç gün sonra hatýrlayýp konuþtuðumuz yere geldiðimde, onu ayný yerde beklerken buldum. Beni görünce sâdece: "Ey delikanlý! Bana eziyet ettin, üç gündür burada seni bekliyorum." buyurdu." (Ebû Dâvûd, Edeb, 82) Habîb-i Ekrem -sallallâhu aleyhi ve sellem-'in bu bekleyiþi, borcunu alabilmek için deðil, verdiði söze sadâkatinden dolayý idi. Onun ahdine vefâ göstermesi o derece zirveleþmiþtir ki düþmanlarý bile bu rahmetten istifâde etmiþlerdir. 4-Adaleti, Eþit Severliði haklara riayeti: Onun adaleti peygamberliðinden önce dahi herkes ce kabul edilmiþti. Hayli müþkil meselelerde hakim tayin edilirdi. Kabe hakemliði gibi, mahzumilerden bir kadýn hýrsýzlýk etmiþti. Kureyþliler asýl bir aileye mensup bir kadýnýn affedilmesi için Bir Annenin Gözyaþlarý 7 Artýk evdeki tutum ve Tefekkür davranýþlar çekilmez hale gelince Seda kendi dünyasýnda Dünyamýz bir karar verdi. "Nuray bende sizin ile kalabilir miyim?" Bu söz Nuray'ý çok sevindirdi. "Tabi ne demek, çok seviniriz" Raþit Yücel "Ama baþ örtüsü?" corumhakimiyet. net "zamanla takarsýn inþallah" Seda arkadaþlarýnda izin isteyerek dershaneye yerleþti. Günden güne dershanenin sýcaklýðýna ve ahengine kendisini öyle alýþtýrdý ki herkes haline gýbta ile bakmaða baþladý. En çok bu haline annesi ve Ekrem bey sevindi. Artýk Seda mükemmel bir Nur talebesi olmuþtu. Hem derslerinde baþarýlý hem de Nur risalelerinin tamamýný birkaç defa bitirmiþti. Mimsiz medeniyetin sefahat ve rezaletini Nur risaleleri ve onu okuyanlar izale ediyordu. Seda bir çok arkadaþýnýn da dershanede kalmasýna vesile oldu. Ýman hayata hayat olmuþtu. Bir annenin gözyaþlarý o zaman sevinç gözyaþlarýna dönmüþ ve Hatice hanýmda artýk emekli olmuþ oda Nur kervanýnýn þefkat kahramaný olmuþtu. (Son) NÖBETÝ ECZANELER 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: NÝSAN 2013 ARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi SAÐLIK UÐUR MUMCU CAD. NO:114 ( ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 78,65 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SEVÝN M.AKÝF ERSOY CAD. NO:5/C ÞENYURT SAÐLIK OCAÐI YANI SATIÞ 79,64 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Babaoðlu Türbesi nin hali üzüyor erkez e baðlý MBabaoðlu Köyü ndeki türbenin hali köye dýþardan gelenleri üzüyor. Konuya iliþkin izlenimlerini Hakimiyet le paylaþan Ankara da oturan bir hemþehrimiz, Önceki gün bir cenaze için Ankara dan orum a geldim. Mezarlýk içerisinde bulunan smancýk Belediye OBaþkanlýðý ile Osmancýk Kültür Turizm ve Tanýtma Derneði nin birlikte organize ettiði Ali Aba Koyunbaba Paneli, Osmancýk Belediyesi Kültür Merkezi nde gerçekleþtirildi. Panele, Ýlçe Kaymakamý Ýbrahim Küçük, Belediye baþkaný Bekir Yazýcý, Mal Müdürü Hüseyin Zengin ile birlikte çok sayýda Sivil Toplum Kuruluþu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Panelist Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Osmancýk bölgesinin Koyunbaba Hazretleri nin duasýna nail olmuþ orum'un Osmancýk ilçesinde Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda kuran kurslarý yararýna kermes açýldý. Ýlçe Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Osmancýk Þubesi tarafýndan eski hükümet konaðý bahçesindeki kermesin açýlýþýna Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Müftüsü Süleyman oban, Ýlçe Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok ve vatandaþlar katýldý. Kermesin açýlýþýný yapan Baþkan Yazýcý, özel bir bölge olduðunu anlatarak, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Sünnet kardeþliðini tarihi kaynaklara dayanarak açýkladý. Horasan dan Anadolu ya gelen Alperenlerin iki koldan geldiklerini, Koyunbaba nýn ise Ýmam Rýza soyundan Peygamber Efendimizin torunu olduðunu söyledi. Kayunbaba Hazretleri nin Hicaz ý ziyaret ettikten sonra bir müddet Baðdat ve Þam da kaldýðýný ve daha sonra Bursa ya geçtiðini ifade eden Eðri, Koyunbaba nýn rüya ya da iþaret yolu ile Osmancýk ý tercih ederek buraya yerleþtiðini söyledi. Osmanlý devletinin fetih yollarýnda önemli konaklardan birisi olan Osmancýk ta Koyunbaba tekkesinin doðu seferlerinde ordunun konakladýðý önemli bir merkez olduðunu da söyleyen Eðri, Koyunbaba nýn Kutlu Doðum kermesi tekke içi ve dýþý beni çok üzdü. Köyün ileri gelenleri bu olya duyarsýz kalýyor ve kalmýþ. Köþelerde kartal baþlý taþlarýn olduðunu söylüyorlar. Taþlar alýnmýþ. Duvarlar da yýkýlmak üzere. Ýçinde kazý yapýlmýþ. Kazý sýrasýnda çýkanlarý bir tarafa toplayýp halýyla örtmüþler. dedi. Koyunbaba Köprüsü nün yapýmýndaki rolü konusunda da açýklamalarda bulundu. Osmancýk ve çevresindeki Alevi Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, aþýklar ve dedelerin de katýldýðý panelde Prof. Dr. Eðri, program sonunda sorulan sorularý da cevaplandýrdý. Kutlu Doðum Haftasý sloganýnýn 'Hazreti Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru' olduðunu hatýrlatarak, "Biz o nur ile onurlandýk. Bu onurumuzu ancak ve ancak O'nun sünnetine tabi olarak ve O'nun teblið ettiði Kuran'a uyarak gerçekleþtiririz" diye konuþtu. Daha sonra kermesi gezen davetliler, stantlarý ziyaret ederek alýþveriþ yaptý. Geliri kuran kurslarýna baðýþlanacak kermesin, Cumartesi gününe kadar açýk kalacaðý belirtildi. Oto tamirci esnafý fuara katýldý orum Oto Tamirci- Esnaf Odasý'na ler üye oto tamirci esnafý Ýstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleþtirilen Auto Mekanik Fuarý'na katýldý. Geçtiðimiz Pazar günü yaklaþýk 70 oto tamirci esnafýnýn katýldýðý fuar gezisinde esnafa Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Abdullah etin de eþlik etti. Oto tamirci esnafý, fuarda günümüzün gerektirdiði þartlardaki yenilenen ve otomotiv Merkez e baðlý Babaoðlu Köyü ndeki türbenin hali köye dýþardan gelenleri üzüyor. Koyunbaba paneline ilgi sanayinde kullanýlan araç ve gereçleri yerinde görürken, kimi esnaf da alýþveriþ yapmayý ihmal etmedi. Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Abdullah etin, bu tür fuarlarýn esnafýn ufkunu açtýðýný belirterek, fuarda otomotiv sanayinde gelinen son geliþmeleri yerinde görme fýrsatý bulduklarýný söyledi. Oda olarak çaðýn gerisinde kalmamak için bu tür fuarlarý kaçýrmamaya özen gösterdiklerini ifade eden Ali Aba Koyunbaba Paneli, Osmancýk Belediyesi Kültür Merkezi nde gerçekleþtirildi. Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda kuran kurslarý yararýna kermes açýldý. orum Oto Tamirciler Esnaf Odasý'na Ýstanbul TÜYAP Fuar Abdullah etin, üyelerin istek ve talepleri Merkezi'nde gerçekleþtirilen Auto Mekanik Fuarý'na katýldý. doðrultusunda bu tür fuar ve organizasyonlara katýlmaya devam edeceklerini kaydetti. World Travel Channel da orum World Travel Channel da haftalýk yayýnlanan NAOS da Hitit baþkenti Hattuþa (Boðazkale) ve Ýskilip ilçesine yer verildi. Enise Aðbal orld Travel Channel da haftalýk Wyayýnlanan NAOS da Hitit baþkenti Hattuþa (Boðazkale) ve Ýskilip ilçesine yer verildi. Aslýhan Kanmaz ýn sunduðu Nerde Akþam Orda Sabah NAOS adlý gezgin programý, orum un Boðazkale ve Ýskilip ilçelerinde çekim yaptý. Programda orum dan övgüyle söz eden Kanmaz, Ýskilip ve Boðazkale nin tarihi ve turistik yerlerini, kültürel zenginliðini ve yöreye has yemek kültürünü izleyiciyle paylaþtý. orum a hizmet etmekten mutluyum T S Amacýmýz dinine, vatanýna baðlý gençler yetiþtirmek orum Ülkü Ocaklarý Yönetimi, Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle Ýl Müftülüðü'nü ziyaret etti. Ülkü Ocaklarý Baþkan Yardýmcýsý Alper Ünal, kutlu hafta dolayýsýyla Müftülüðün yaptýðý programlar için Ýl Müftüsü Aþýk a teþekkür etti. Ziyarette konuþan Ünal, Müftülüðümüzün etkinlerinde her zaman yer alacaðýz. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý olarak amacýmýz her zaman dinine, vatanýna, bayraðýna baðlý gençler yetiþtirmektir. dedi. oç-bir-sen orum Þubesi Yönetim Kurulu, Laçin Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ne Ýlçe Müdürü olarak atanan Bayram Hamgir i ziyaret ederek hayýrlý olsun temennisinde bulundular. Ziyarete, Toç-Bir- Sen orum Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Köle, Kenan Erdem, Mücahit Akgün ve Toç-Bir-Sen Ýþyeri Temsilcisi Caner Altuntaþ katýldý. Ýlçe Müdürü Bayram Hamgir, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek daha önce Motosikletle çarpýþtý evre Yolu Bulvarý nda meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. B.M. aracýyla giderken B.Ý. nin kullandýðý plakasýz motosiklet ile çarpýþtý. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altýna alýndý. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Müftü Aþýk, Sizin yaþýnýzdaki gençlerin böylesine önemli bir günü unutmamasý bizleri mutlu etmiþtir. Müftülük olarak Kutlu Doðum Haftasý kapsamýnda birçok etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinliklerde amacýmýz insanlara Peygamber Efendimizin yaþamýný en doðru biçimde anlatmaktýr. ünkü O'nun yaþamý hepimize örnek olmalýdýr. diye konuþtu. Ziyaretin sonunda Müftü Aþýk, Ülkü Ocaklarý yönetimine Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle hazýrlanan hediyeleri takdim etti. Defterdar a hoþgeldin ziyareti orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Defterdar Ýhsan Özbay a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. orum daki görevine baþlayan Defterdar Ýhsan Özbay a kutlama ziyareti gerçekleþtiren SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Can Doðan, Oda Sekreteri Hak- orum Ülkü Ocaklarý Yönetimi Müftü Aþýk ý ziyaret etti. iftçiler Günü kutlama komitesi belirlendi arýma hizmet veren Sivil Toplum Kuruluþlarý, Torum Ziraat Odasý Baþkanlýðý nda toplandý. Toplantýda, kuruluþlarýn kendi iç sorunlarý ve 14 Mayýs Dünya iftçiler Günü nedeniyle yapýlabilecek etkinlikler görüþüldü. Kutlama programlarýný yürütmek üzere Ziraat Odasý adýna Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan, Ziraat Mühendisleri Odasý Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Hüseyin Cinbek, Pankobirlik Baþkaný Ahmet ký Koþar, Sayman Ýsmail Yurdakul ve Yönetim Kurulu Üye Mustafa Bayram Uzel, ziyarette Özbay a yeni görevinde baþarý dileklerinde bulundular. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Özbay, Pehlivan, Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Gayretli, Meyve Üreticileri Birliði Baþkaný Rýdvan Samsunlu, Ceviz Üretici Birlikleri adýna Dodurga Ceviz Üreticileri Birliði Baþkaný Ali Yarbaþý ve Þeker-Ýþ Sendikasý Baþkaný Sefer Kahraman dan oluþan bir komite seçildi. Komitenin gerekli programlarý hazýrlayýp görüþmeleri yaparak çiftçileri ve kamuoyunu bilgilendireceði belirtildi. Ortaköy de görev yaptýðýný, tekrar orum a hizmet etmekten mutlu misafirleri ile kurumlar arasý iþbirliðinin anlam ve önemi konularýnda sohbet etti. orum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý yönetimi Defterdar Ýhsan Özbay a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Toç-Bir-Sen orum Þubesi Yönetim Kurulu Bayram Hamgir i ziyaret ederek hayýrlý olsun temennisinde bulundular. olacaðýný belirterek sendika yönetimine teþekkür etti. SES basýn açýklamasý aðlýk Emekçileri Sendikasý (SES) orum Þubesi, 1 yýl önce Gaziantep te görevi baþýndayken bir hasta yakýný tarafýndan þiddet görerek hayatýný kaybeden merhum Dr. Ersin Arslan ýn ölüm yýldönümü nedeniyle basýn açýklamasý yapacak. Saðlýk Emekçileri Sendikasý (SES) orum Þubesi Baþkaný Merter Kocatüfek, tüm saðlýk çalýþanlarýný bugün saat 12:30 da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ziyaretçi giriþinde yapacaklarý basýn açýklamasýna desteðe çaðýrdý. Kocatüfek, Eðitimimiz sürecinden baþlayarak çok çalýþtýðýmýz, zor þartlarda hizmet vermeye gayret ettiðimiz hastalarýmýzdan, hasta yakýnlarýndan þiddet görmeyi kabul edemiyoruz. Bu eylem ve etkinliklerimizdeki temel amacýmýz önemli yanlýþlar olduðu ortada bulunan Türkiye saðlýk ortamýna katký saðlamaktýr. Kamu hastanelerinin yöneticileri ve özel hastane sahiplerini þiddete karþý sahici önlemler almaya ve þiddetin sebeplerini ciddiyetle gözden geçirmeye çaðýrýyoruz. Yurttaþlarýmýzý daha iyi bir saðlýk sistemi için bugün Merkezi Hastane Randevu Sistemi nden randevu almamaya, aldýklarý randevularý ertelemeye, eylem ve etkinliklerde saðlýk çalýþanlarýnýn yanýnda yer almaya çaðýrýyoruz. dedi. Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, orum merkezde enerji kesintisi yapacak. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, yarýn 08:00-12:00 saatleri arasýnda Taþhan Caddesi bir kýsmý, Farabi Caddesi bir kýsmý, Hürriyet Sokaklar, Sandýkçýlar Sokak, Hamit Dede Sokak, Dr. Pertev Bey Sokak, Merih Sokak, Hamit Cami Sokak, akýr Sokak, Tabak 1-2. Sokaklar bir bölümü ve Gazi 8, 10 ve 14. sokaklarýn bir kýsmý elektrik kesintisi yaþayacak.

15 Geçtiðimiz ay içinde Mehmet Akif Ersoy hakkýnda Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde konferans vermek üzere orum'a gelen Profesör Saim Sakaoðlu'nu dinleme ve tanýþma fýrsatý bulmuþtum. Köklü olarak Halk Bilimi -folklor- alanýnda bir bilgim olmamasýna raðmen bir hevesli olarak yaptýðým derlemeleri deðerlendirmek konusunda zorluklar yaþadýðýmý kendilerine anlatarak tavsiyelerini almak istemiþtim. Edebiyat Fakültemizde görevde bulunan Saim Hocanýn yetiþtirdiði öðrencilerinden Yard. Doç. Atiye Nazlý Hanýmefendi aracýlýðýyla saðlanan Bilimin Sönmeyen Iþýðý Saim Sakaoðlu kitabý ile ihtiyacýný duyduðum bilgilere ve daha pek çok faydalý bilgilere ulaþtým. Her bir cümlesi, her bir paragrafý ile Halkbilimi alanýnda bilimsel çalýþma yapmak isteyenlere ve bir bilim adamý olmak isteyen genç bilim yolcularýna ýþýk tutan tecrübe ve tespitler içeren sözlerin altýný çizerek derlemeyi ve bir metin haline getirmeyi zevkle kendime iþ edindim. Böylelikle öðrendiklerimi pekiþtirmek ve zaman zaman özet olarak kitabý tekrar okuma kolaylýðý da saðlamýþ oluyorum. Böyle bir eseri kaleme alan deðerli yazar Sabahattin Engin'e, kitaba deðerli bir konu ve ýþýk olan Prof. Saim Sakaoðlu'na ve bana bu kitabý temin eden saygýdeðer Atiye Nazlý'ya çok teþekkürler ediyorum. * Ýþte kitaptan seçtiðim cümleler: "Ayný ülkenin içinde olmalarýna raðmen þehirler arasýnda çok fark vardýr. Bu fark cadde ve binalardan ileri gelmez. Farklý anlayýþlarý ve dünya görüþlerindendir." "Bilim yapabilmek için her þeyden önce konusunu benimsemek ve kendini ona adamak gerekir." "Deðerlendirme kendini (o konuya) vermekle geliþir. Bu geliþme safha safhadýr. O güne kadar konu ile yazýlmýþ olan kitaplarý okumak ve bize yararlý olacak yanlarýný benimsemek. ünkü her kitapla ortaya yeni bilgiler çýkar. Bu yeni bilgiler diðerleriyle birleþir, yeni bir sentez arkasýndan tam yenisi olmayan tam da eskisine benzemeyen önce küçük sonra geliþen bir âlem doðar. Ýþte eskide yeniyi bulmak ve zenginleþmek böyle baþlar." "Bilim çok þey isteyen ve onun için kendini feda eden, sonunda küçük de olsa yeni bir þeyler bulanlarýn eseridir. Bu iþ kendimize ve konumuza saygý ile baþlar." "Kendine saygýlý olmak demek; etrafýna da saygýlý olmak demektir. Trafikte saygýlý olmak, kurallara saygý, vergi konusunda saygýlý olmak... Diline saygýlý olmak." "Dil bir varlýðýn ana kaynaðýdýr. Onu benimsemeyen, ona sadýk kalmayan, bilmeyen, fakat bizce mevcut olan deðerleri anlayýþlarý nasýl kavrayabilir?" "Folklor, yalnýz mevcut ama herkesin bilmediði bazý halk sanatý olaylarýný anlamak deðil, onlardaki ruhu birdenbire kendini ele vermeyen güzellikleri yeniden ortaya çýkarmaktýr." Ö SYM, yaptýðý sýnavlar için sorularýn hazýrlatýlmasý ve güvenliðin saðlanmasý amacýyla yeni bir yönetmelik hazýrladý. Sorular, fiziki bakýmdan güvenliði saðlanmýþ, internet baðlantýsý olmayan, dýþ dünya ile baðlantýsý kontrollü ve gerekli güvenlik önlemleri alýnmýþ bir ortamdaki soru havuzunda saklanacak. Soru hazýrlama ve ön/nihai bilimsel denetim aþamalarýnda görevlendirilen soru yazarlarýna herhangi bir dershane, etüt merkezi ve soru hazýrlayan yayýnevlerinde hiçbir görev almadýðýna iliþkin taahhütname imzalatýlacak. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý'nýn (ÖSYM) hazýrladýðý 'Sorularýn Hazýrlanmasý, Soru Havuzunun Oluþturulmasý ve Sorularýn Güvenliðinin Saðlanmasýna Ýliþkin Yönetmelik' yürürlüðe girdi. Yönetmelikle, ÖSYM'nin yapacaðý sýnavlara iliþkin sorularýn hazýrlanmasý, soru havuzunun oluþturulmasý ve þifrelenmesi, basýlý veya elektronik ortamda yapýlan sýnavlara ait sorularýn güvenliðinin saðlanmasý, sýnav türleri ile sýnavlarýn hazýrlanmasýnda görev alanlarýn uymasý gereken hususlara iliþkin usul ve esaslarý belirlendi. Uzmanlara inceleme Sýnavlarda alanýnda ihtisaslaþmýþ, soru hazýrlama ve denetleme tekniklerine vakýf öðretim elemanlarý, kamu görevlileri ve diðer kiþilerden oluþan soru yazarlarý ve denetmenlerin görev alacak. Bu kiþilerin kimlik, adres ve ihtisas Sabahattin ENGÝN'in Kaleminden "Bilimin Sönmeyen Iþýðý Saim SAKAOÐLU" "Susmayacaksýnýz... Sonuç aleyhinize de olsa doðru söylemek bir ödevdir." "Endiþem her kötü anlayýþý etrafa yaymadan benimsetmek- fark ettirmek- durumunda olan insanlarýn bu tutumlarýnýn doðru olduðunu sanmýþ olmasýndan gelmektedir. Ereðim bütün yönüyle çýrýlçýplak toplumun karþýsýna çýkmak." "Memleketimize ve yavrularýmýza karþý olan ödevlerimizi yerine getirememenin küçüklüðünü unutmuþuz. Yalnýz kendisine kötülük yapan bir insan baðýþlanabilir... Fakat topluma zararý olan bir insaný hatýr için baþarýlý göstermek en azýndan memlekete hýyanettir." "... Ufak tefek pürüzler ve kâle alýnmamasý gereken bazý anlayýþlarýn sonunda avunsam bile beni alt ettiklerini görmenin burukluðu içindeyim..." "Anladým... Bana þunu söylemek istiyorsunuz... Konu ayný olabilir ama konunun etkisi birçok nedenler yüzünden ayrý bir anlam kazanabilir. Bu yeni kazanýlmýþ anlamda, bir milleti ötekinden ayýran milli öðe vardýr. Asýl sorun bunu öðrencilere duyurabilmektir." "Asýl mesele (bu ayrý anlam ve deðerleri) ayrýlýðý yadýrgatmadan (bir çekiþme ve tartýþma ortamýna çekilmekten kurtararak) insanlýk anlayýþýmýzý zedelemeden ifade edebilmektir. Bu, ben, benim... Sen de sensin... Beni anlatýrken sendeki farký duyurabilirsen görevini yapmýþ sayýlýrsýn." "... Gereken anlayýþa sahip olduðuna inanmak demek, olduðun yerde kalmak demektir... Sahip olmadýn, fakat " Zaman, kültür ve iþ dünyalarýndaki yetilerle buna ulaþmak için didiniyorum" dediðin sürece ilerliyorsun demektir." "Gerçek bilgili adam, " Biliyorum." deðil, " Bileceðim." diyendir. Gerçek bilgili adam "Bildiðimi öðretiyorum." diyen adam deðil, öðretirken yeni bilgilere sahip olduðuna inanan adamdýr." "Buyruklarý yapmak itaat deðildir." "Ýtaatte bir bilinç vardýr. Ýtaat körü körüne bir þeyi yerine getirmek deðil, dikkatli ve hazla söyleneni yapmaktýr. Emre uymakta otomatlýk, itaatte ise bilinç vardýr." "Eski dünyanýn içinde yeni bir dünya yaratmak için öðrencilerime kendi kendilerini aþmalarýný öðretebilmek gerekiyor. Kendini aþabilmek..." "Ýnsanýn kendisine dair bir þeyler söylemesi zor, ancak bazý þeyleri de eksik býrakmamak gerekir." "Ýyi þeyler hakkýnda övmekten daha çok kötülemekten zevk duyanlar var kuþkusuz..." "Ben araþtýrmalarýmda görülenin ardýnda veya içinde bulunan gizli gerçekleri düþünmekle bilginin ilmileþeceðine inanýyorum." "Ben kendimi pek az da olsa bir þeyler bilir sanýrdým... Cahilliðimi öðrendim." ÖSYM den soru yönetmeliði alanlarýna iliþkin bilgileri içeren bir veri tabaný oluþturulacak. Oluþturulan soru yazarý ve bilimsel denetmen veri tabaný onaya sunulacak. Soru Hazýrlama ve Geliþtirme Daire Baþkanlýðý ve/veya Yabancý Dil Sýnavlarý Daire Baþkanlýðýný, veri tabaný belirli dönemlerde güncellenerek soru yazma,denetleme performanslarýnýn yeterli olmadýðý tespit edilenler belirli dönemlerde havuz dýþýna çýkarabilecek. Yeni soru yazarlarý ve denetmenler ayný usulle veri tabanýna dâhil edilecek. Soru yazarý ve bilimsel denetmen olarak görevlendirileceklerde; yurt içi ve yurt dýþý bilimsel yayýnlarý veya tezlerinin olup olmadýðý, ÖSYM'nin uyguladýðý sýnavlara yönelik herhangi bir dershane, etüt merkezi, yayýnevi ile bir iliþkisinin bulunup bulunmadýðý gibi kriterler Anonim þirketler tekrar denetime tabi 6102 Sayýlý Yeni TTK kanuna göre denetim konusunda kriterler belirlemiþti, Bu baðlamda 660 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile KAMU GÖZETÝMÝ, MUHASEBE VE DENETÝM STANDARTLARI KU- RUMU kuruldu, bu kurul denetim ve denetime tabi olacak þirket kriterlerini belirlemiþti bu kriterler "Þirketlerin denetime tabi olup olmadýðýnýn belirlenmesinde tek baþýna veya baðlý ortaklýklarý ve iþtirakleriyle birlikte aktif toplamýna, yýllýk net satýþ hasýlatýnave çalýþan sayýsýna iliþkin genel ölçütler aþaðýdaki gibi belirlenmiþtir: Aktif toplamý : 150 milyon TL ve üzeri Yýllýk net satýþ hasýlatý : 200 milyon TL ve üzeri alýþan sayýsý : 500 çalýþan ve üzeri Bakanlar Kurulu Kararýna göre þirketlerin denetime tabi olmasý için yukarýda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi saðlamasý gerekir." Denmekte bu kriterler dýþýndaki þirketler denetimsiz anlamýna gelmektedir. Bu nedenlerle 6455 sayýlý kanunla diðer þirketlere'de denetim getirilmiþ oldu Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý bir Yönetmenlik yayýmlayarak denetim ile ilgili eksikliði giderecektir. Kanun metni ve açýklamasý aþaðýda kigibidir; 6102 sayýlý Kanunun 397 nci maddesine aþaðýdaki fýkralar eklenmiþtir. "(5) Dördüncü fýkra kapsamý dýþýnda kalan anonim þirketler ile 4572 sayýlý Kanun kapsamýndaki kooperatifler ve bunlarýn baðýmsýz denetime tabi olmayan üst kuruluþlarý bu fýkra hükümlerine göre denetlenir. Denetime iliþkin usul ve esaslar ile bu fýkra uyarýnca denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacaklarý etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alýnmalarýna veya ayrýlmalarýna; denetimin ve denetim raporlarýnýn içeriðine ve raporun genel kurula sunulmasýna iliþkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnca hazýrlanan ve Bakanlar Kurulunca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenir. Kanunun denetçinin sorumluluðuna iliþkin hükümleri, bu fýkra uyarýnca denetim yapacak denetçilere de kýyasen uygulanýr. (6) Beþinci fýkra kapsamýnda denetime tabi olduðu hâlde söz Mali konular & yorumlar Lemzi ÖPLÜ gmail.com göz önünde bulundurulacak. Soru yazarý veya bilimsel denetmen olarak ilk defa görevlendirilenlere alan uzmanlarý tarafýndan soru hazýrlama ve denetleme eðitimi verilecek. Sorulara etiketleme Sorularýn hazýrlanmasýnda gizlilik esas olacak. Baþkanlýk gizliliðin saðlanmasý için gerekli tedbirleri alýp,ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla iþ birliði yapacak. Sorularýn yazýlmasý da dâhil olmak üzere, soru hazýrlama sürecinin herhangi bir aþamasýnda görev alanlar, ilgili mevzuat çerçevesinde ÖSYM tarafýndan belirlenen gizlilik ve güvenlik kurallarýna uyacak. Sorularýn yazýlmasý, düzenlenmesi, bilimsel denetimlerden geçirilmesi, sýnav sorularýnýn basýlmasý "Bir eser veya birkaçý hakkýnda bilgi sahibi olmak demek onun konusunu bilmek, yazýlma sebeplerinin farkýna varmak deðildir. Onun ruhunu anlamak dün ve bugün ne demek istediði üzerinde derin bilgiye sahip olmak ve benle o ve toplum arasýndaki iliþki ve sebepleri üzerinde gerçeðe yakýn bilgi hazinesine sahip olmakla ancak anlatýlmak istenen yeni dünyanýn bazý yönlerini tanýmak demektir. Bu da yetmez... Eserle geçmiþ toplum, eserle içinde bulunduðumuz ve kabul edilmiþ bulunan deðerlerle arasýndaki iliþkiyi bulmak gereklidir ayný zamanda." "En olmaz gibi görünen düþüncelerde bile bir gerçek payý vardýr... O payý meydana çýkarmak yeni bir dünyaya doðru yol almanýn ilk adýmýdýr." "Doðruyu bulmak için eðri gibi görüneni mihenk olarak kullanmak... Bu yola düþmüþ olanýn ilk ödevidir." "Yeni bir þey sunmak için harekete geçmek önce kendine, sonra bilime hizmet etmektir." "Kavramadýðýnýzý söylemek iyi bir þey. Ancak onlarý (kavrayamadýðýnýzý) kavramak için yeni gayretler sarf etiðinizi bilmek daha güzel bir þey olsa gerek. ünkü bir kitap binlerce kelimeden meydana gelir. Bu kelimeler her cümle içinde baþka baþka anlamlar taþýr. Kitapta bulunan yüzlerce cümle arasýndaki bu anlayýþ farký, yeni bir sentez doðurur. Ýþte gereken bu sentezin bilincine varabilmektir." "O farkýn bilincine varmak, yeni bir anlayýþýn doðmasýna yardýmcý olmaktýr." "Bize lazým olan bunun gerçek sebeplerini tarafsýz bir anlayýþ ve perspektif içinde canlandýrmaktýr." "Bilimde büyük baþarýlar, pýrýltýlardan ýþýklar yaratmakla olur. Bu da yeni bir sentezle oluþur. Bilim insaný yormaz... Yeni bir dünyaya mutluluk penceresi açar..." "Halkýn saf bilinci karþýsýnda susalým ve onun bize baðýþlamasýndan doðan mutluluðunu birlikte yaþayalým." "Her gerçek, o gerçeðe bakýþ açýsýna göre biçimlenir. Gerçek tarafsýz biçimlenmenin doðrultusundadýr." "Mevki-makam- toplumun anlayýþýna göre yükselme deðil, daha çok yararlý olma aracý (olarak görülmeli)" (Saim Sakaoðlu) "Ýlmi arttýkça, unvanlar kazandýkça daha gösteriþsiz ve alçak gönüllü olmayý tercih etti. Folkloru bir milletin kendi kendisini daha iyi ve derinden kavramasý için bir araç olarak ele aldý." "Kendinize güveniniz. Size yeni bir þeyler öðretmek isteyen insana itimadýnýz varsa ne gibi yeni anlayýþlara sahip olduðunuzu söylemekten çekinmeyiniz." "Ýlim, saklanmak (ve saklamak) için deðil, gerçekleri su yüzüne çýkarmak için çalýþmaktýr." Günlük Derleyen: Abdulkadir Ozulu konusu denetimi yaptýrmayanlarýn finansal tablolarý ve yönetim kurulu yýllýk faaliyet raporu düzenlenmemiþ hükmündedir." AIKLAMA: Baðýmsýz Denetim Kapsamý dýþýnda kalan Anonim Þirketler ile 4572 sayýlý Kanun kapsamýndaki kooperatifler ve bunlarýn baðýmsýz denetime tabi olmayan üst kuruluþlarý denetime tabi tutulacaktýr. Denetime tabi olduðu halde söz konusu denetimi yaptýrmayanlarýn finansal tablolarý ve yönetim kurulu yýllýk faaliyet raporu düzenlenmemiþ hükmünde olacaktýr.deneticiler; Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnca hazýrlanacak ve Bakanlar Kurulunca çýkarýlacak yönetmelikle belirlenen þart ve niteliklere sahip, 3568 Sayýlý Kanunu'na göre ruhsat almýþ Yeminli Mali Müþavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müþavir unvanýný taþýyan kiþilerden olacaktýr.denetime iliþkin usul ve esaslar ile denetim yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacaklarý etik ilkelere, görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alýnmalarýna veya ayrýlmalarýna; denetimin ve denetim raporlarýnýn içeriðine ve raporun genel kurula sunulmasýna iliþkin hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýnca hazýrlanan ve Bakanlar Kurulunca çýkarýlacak yönetmelikle düzenlenecektir. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fýkrasýnýn dördüncü cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir."yevmiye defterinin kapanýþ onayý, izleyen faaliyet döneminin altýncý ayýnýn sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanýþ onayý ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayýnýn sonuna kadar notere yaptýrýlýr." AIKLAMA: Yevmiye defterinin kapanýþ onayý, izleyen faaliyet döneminin altýncý ayýnýn (Normal Hesap dönemleri için 30/Haziran) sonuna kadar (2012 yýlý yevmiye defteri kapanýþ onayý 2013 Haziran ayýnýn sonuna kadar), yönetim kurulu karar defterinin kapanýþ onayý ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayýnýn (Normal Hesap dönemleri için 31/Ocak ) sonuna kadar (2013 yýlý Yönetim Kurulu Karar defterinin kapanýþ onayý 2014 Ocak ayý sonuna kadar) notere yaptýrýlacaktýr. aþamasý da dâhil olmak üzere tüm aþamalarda görev yapanlarýn kimlikleri gizli tutulacak. Görevlilerin kimlikleri, ilgili mevzuatta yer alan istisnalar hariç olmak üzere hiçbir þart ve koþulda açýklanmayacak. Soru yazarlarý, ÖSYM için yazdýklarý sorularý baþka hiçbir yerde kullanamayacak, paylaþamayacak, baþka bir kurum veya kuruluþa satamayacak. ÖSYM'deki soru yazarlýðýndan ve bilimsel denetleme görevinden ayrýldýktan sonra dahi ayný esaslar geçerli olacak. Soru yazarlarýna ve bilimsel denetmenlere bu hususlara riayet etmelerini teminen taahhütname imzalatýlacak. Soru yazarlarý tarafýndan sorularýn hazýrlanmasýnda, sorularýn kullanýlacaðý sýnavýn niteliði, kapsamý, seviyesi, aday kitlesi ve varsa kurum ve kuruluþlarla imzalanan ilgili sýnav protokolleri göz önünde bulundurulacak. Soru yazarlarý tarafýndan hazýrlanan her soruya, soru yazarýnýn T.C. kimlik numarasý ile sorunun, alaný, yazara göre zorluk derecesi, seviyesi, konusu, alt konusu ve benzeri özellikleri kapsayan etiketleme iþlemi yapýlacak. ARÞAMBA 17 NÝSAN "Geçmiþte bugünü aramak; bugünde devam eden olumlu, pek az da olsa olumsuz yönlerini kavramak demektir. Bu farkýna varýlmayan bir kazanç, bizi daha ileriye götürerek, bilinmeyenlerimizi su yüzüne çýkarmaya yaygýn bir gayrettir. Bu yüzdendir ki, büyük toplum, görünüþte günümüzü yaþarken esasta geçmiþ, hal ve geleceðin sentezini yapabilme gücüdür." "Ýþte folklor (halk bilimi) her devirde aldýðý anlayýþýn perspektifi hakkýnda bize bilgi kazandýrdýðý müddetçe gerçek bir deðer ifade eder." "Hoca yalnýz verdiði dersi deðil, ayný zamanda beni bana ve beni topluma öðreten büyük ýþýktýr." "Kuzuyu anasýndan ayýrmamalýdýr." "Büyüklük biçimde deðil içerikte aranmalýdýr." "Bilinenden daha çok bilinenin içinde bulunan ve irdelenmediði için kültürüne vakýf olamadýðýmýz sorunlar üzerinde durunuz. ünkü bilineni bilmek iyi bir þeydir. Bilinenin ifade ettiði birçok anlamlarý yeniden yaþamak baþarýdýr ve bilimdir." "Gereken, bir kitaptaki bilgilere sahip olmaktan çok, o bilgilerin yaktýklarý ýþýklarýn aydýnlýðýnda yeni bir þeylere ulaþabilmektir." "Birçok kitaplarý okuyup, bilinenin içindekini ve arkasýndakini kendine mal etmek gereklidir. Hatta bu folklorun bazý alanlarýnda ön plana geçer." "ünkü folklor demek içinde bulunduðumuz dünya ile geçmiþ ve gelecek arasýnda münasebet kurarak bilinçli olarak algýlayamadýðýmýz aydýnlýklara ulaþabilmektir. O takdirde insan daha çok kendi kendisine adam olur." "Mutluluk kiþisel olursa iyidir. Kiþileri aþarak toplumu kaplarsa kutsaldýr. Toplumu aþmaya çalýþalým." "Hakkýn olmayan bir fütfu; senin için büyük yararlar saðlýyorsa bile kabul etmeyeceksin." "Sana düþeni bir ödev anlayýþlýyla yerine getireceksin. En küçük de olsa baþkasýna yaramayan taraflarý varsa ondan hemen vazgeçeceksin." "Hayatta hem kendine, hem ailesine, hem de insanlýða yararlý olanlar cari kurallara uygun olup olmadýðýný düþündükten sonra karar verirler." "Düþünmek... Karar vermek ve ondan sonra yaptýðýmýz iþin muhasebesine göre geri dönmek veya ilerlemek." ---- *Okuduðunuz metin bir kitap içinden paragraflar seçilerek oluþturulmuþtur. Ancak genelinde bir bilim adamý Profesör Saim Sakaoðlu'nun düþünceleri, görüþleri, teklifleri, bilim ve bilim alanýna ait tespitleri bütünüdür. (Kaynak. Sabahattin Engin. Bilimin Sönmeyen Iþýðý Saim Sakaoðlu. x Kömen Yayýnlarý- 1. Baský 2006 Konya ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR

16 16 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 onut mu almak istiyorsunuz? Evle ilgili bütün kon- yaptýnýz mý? Ýþte size konut alýrken ne- Ktrollerinizi lere dikkat etmeniz gerektiðine dair özel bir rehber... Ev sahibi olmak hemen hepimizin hedeflerinden biridir. Ýster ikinci el, ister proje aþamasýnda konut alýn, mutlaka ki deðerlendirmeniz gereken bir çok konu ve dikkatli olmanýz gereken bazý unsurlar var. Ýþte konut alýmý sýrasýnda önceden düþünmeniz ve araþtýrmanýz gereken bazý öðeleri sizler için derledik. Konut seçiminde ilk düþüneceðiniz konu alacaðýnýz konutun amaca uygunluðu. Yatýrým amaçlý mý, yoksa yaþamak için mi konut alýyorsunuz. Eðer yatýrým amaçlý alýyorsanýz mutlaka ki az maliyetle yüksek getiri almak sizin için en önemli konu. Eðer amacýnýz satýn aldýðýnýz konutta yaþamak ise konutun bulunduðu çevre ve kalitesi, çocuðunuz varsa okula mesafesi, arabanýz varsa otoparkýnýn olup olmamasý gibi bir çok farklý etken seçiminize yön verecektir. Tabi bir de iþin hukuki yönleri var. Hukuki Deðerlendirme Konutun tapusu tek kiþi üzerine mi yoksa ortaklý mý? Kullaným hakký ve irtifa durumu nedir? Kat Ýrtifaký bir arsa üzerinde yapýlacak veya yapýlmakta olan bir veya birden çok yapýnýn baðýmsýz bölümleri için, o arsanýn maliki veya ortak malikleri tarafýndan, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan irtifak hakkýdýr. Dolayýsýyla kat mülkiyetinden söz ederken, tamamlanmýþ bir yapýnýn daire, büro, dükkan, depo, kat gibi bölümlerinden ayrý ayrý ve baþlý baþýna kullanýlmaya elveriþli olanlarý üzerinde, o taþýnmazýn maliki veya ortak malikleri tarafýndan Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan özel bir mülkiyet hakkýndan bahsediyoruz. Satýn alacaðýnýz veya aldýðýnýz baðýmsýz bölümün tapusunda sizin hisseniz arsa hissesi olarak gözüküyorsa, kat irtifaký veya kat mülkiyeti tesis edilmesini engelleyen bir neden olabilir. Bu nedenle, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre cins deðiþikliði yapýlmamýþ demektir. Ayrýca bu konut iskansýz da olabilir. Bu konuyu mutlaka önceden araþtýrmanýz gerekir. Ayrýca unutmamanýz gerekir ki, konutunuzu kredi ile almayý planlýyorsanýz, konut Kredisi sadece kat irtifaký / kat mülkiyeti alýnmýþ konutlara verilmektedir. Araþtýrmanýz gereken bir diðer konu da tapu kaydýnda konut üzerinde herhangi bir kýsýtlýlýk hali bulunup bulunmadýðý. Tapu dairesinden öðrenebileceðiniz bu bilgiyle almayý düþündüðünüz konut üzerinde ipotek, haciz gibi kýsýtlýlýk halleri varsa satýn alma durumunda çeþitli problemlerle karþýlaþmanýz kaçýnýlmazdýr. Ayrýca düþünmeniz gereken bir diðer konu da, varsa, konut içinde ikamet etmekte olan kiracýlarla ilgilidir. Konutu satýn almadan önce mutlaka kira sözleþmesini okumanýzý öneririz. Konum Alacaðýnýz konutun öncelikle tercihimiz olan bölge ve sosyal çevreye uygunluðu çok önemlidir. Elimizde olan paranýn tutarýna göre bazý durumlarda çeþitli feragatlerde bulunmamýz gerekebilir. Merkeze yakýn olmak çoðu zaman fiyatlarý yukarý yönde etkilerken daha düþük veya eski standartlarda evlerle yetinmemize neden olabilir. Merkezden uzaklaþtýkça genelde fiyatýn düþmesinin yanýnda çeþitli artýlara ulaþmak da mümkün. Tabi bulunduðumuz þehre göre bu beraberinde trafik gibi sorunlarý beraberinde getirebilir. Gene de þu noktalarý dikkate almakta fayda var: - Konutun iþyerimize, okulumuza, merkezlere uzaklýðý ve ulaþým durumu - Konutun çevresinde kamusal alanlar ile binaya ait alanlar birbirinden ayrýlmýþ mu - Saðlýk hizmetlerine kolay eriþilebiliyor mu? Konut alýrken nelere dikkat etmeliyiz? - Posta ve kargo gibi ulaþtýrma hizmetlerine kolayca eriþilebiliyor mu? - Yakýn çevrenizde yeþil alan var mý? - Konutun manzarasý var ise ileride kapanma olasýlýðý var mý? - Etrafýnýzda arþý, alýþveriþ merkezi en azýndan ufak tefek gündelik ihtiyaçlarýnýzý karþýlayacak market gibi yerler var mý? - Acil durumlarda ambulans, iftaiye gibi hizmetler konutunuza kolayca eriþebilir mi? - Konutunuzun bulunduðu çevre güvenli bir çevre midir? Bölgedeki suç oranlarý nedir? - Konut dýþýndaki ses düzeyi nedir? Özellikle evinizde çocuk veya hasta varsa bu düzeyin yüksekliði sizi çokça etkileyebilir. - Bina çevresinde insan saðlýðýný etkileyebilecek yüksek gerilim hattý, gürültü var mý? Atýk sularý nasýl uzaklaþtýrýlýyor? Endüstriyel üretim tesisi gibi çevreyi kirleten kaynaklar var mý? - Deprem, sel gibi doðal afetlere açýk bir bölge mi, ne gibi önlemler alýnýmýþ? Ekonomi Bunlarýn dýþýnda konutu alacaðýnýz bölgede genel bir fiyat araþtýrmasý yapmanýzý ve almayý planladýðýnýz evi semtteki diðer evlerle kýyaslamanýzý öneririz. Konutun satýþ fiyatý yanýnda kiralama fiyatlarýnýn da sizin için uygun düzeyde olup olmadýðýný araþtýrmakta fayda var. Alacaðýnýz konutun banka kredisine uygunluðu da bir diðer önemli konu. Alýrken kredi kullanmayý düþünmüyorsanýz bile ileride satmak istediðinizde karþýnýza çýkacak alýcýlarýn büyük bir kýsmý krediye uygun ev arýyor olacaklardýr. Konutun geçmiþ yýllara ait elektrik, su, çevre vergisi, emlak vergisi gibi borçlarýnýn olup olmamasý önemli bir konu. Ayrýca geçmiþ yýllara ait ödenen ýsýnma bedellerini öðrenmekte büyük fayda var. Hem bütçenizi planlamanýz, hem de binada yeterli yalýtým olup olmadýðýný öðrenmeniz için bu bilgileri varsa komþularýnýzýn geçmiþ faturalarýna bakarak araþtýrabilirsiniz. Alacaðýnýz konutun tadilat ihtiyacý da diðer bir bütçe kalemi. Keyfi yenilemelerin dýþýnda tadilat, bakým ve onarým gerektiren bölüm ve cihazlar varsa bunlar evin satýþ bedelinin üstüne eklenerek evin sizin için toplam maliyetini oluþtururlar. Özellikle kirli/temiz su Tümer AKYÜZ ve elektrik tesisatlarýnýn eski olmasý sizin için ekstra maliyet çýkarabilir ve denetlenmesinde fayda vardýr. Binanýn tadilat ihtiyaçlarý ve bunlara dair planlamalar göz önünde bulundurmanýz gereken bir diðer konu. Yenilenen ve taksitlere bölünmüþ olan asansör, boya, çatý, yalýtým gibi giderler siz evi satýn aldýktan sonra size mi, yoksa eski ev sahibine mi aittir? Bu tarz binaya ait büyük deðiþimler gerekiyorsa ödediðiniz ev taksidi yanýnda bir de bu tarz maliyetleri göz önüne almanýz gerekebilir. Ayrýca binanýn yönetim ve aidat sistemi, katýlým gibi konularda önceden araþtýrmanýz gereken diðer unsurlar. Binaya Ait Özellikler Konutla ilgili ilk bakmanýz gereken özelliklerden biri bugünkü ihtiyaçlarýnýz yanýnda gelecekteki ihtiyaçlarýnýzý da karþýlayýp karþýlamadýðý. Örneðin aileye katýlacak yeni bireyler, uzun süreli misafirler, büyüyen çocuklarýn artan alan ihtiyaçlarý gibi ileriye dönük ihtiyaçlarýnýz için modifiye edebileceðiniz bir konut aramak uzun vadede sizi çok rahatlatacaktýr. Eðer varsa özellikle engelliler ve yaþlýlar için de gözlemde bulunmanýz gereklidir. Örneðin koridorlarýn tekerlekli sandalye için uygun geniþlikte olmasý, merdiven ve sahanlýklarýn dönüþe uygun olmasý gibi. Ayný zamanda bina giriþlerinde olmasý gereken rampalar, modifiye edilebilecek olan wc ve banyolar gibi özellikler sandýðýnýzdan çok daha önemli olabilir. Ayrýca acil durumlarda sedye taþýnmabilmesi için uygun geniþlikte koridor ve asansörlere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Bebek arabalarý için de durum ayný þekilde söz konusudur. Binanýn dýþ giriþi de seçiminizi etkileyebilecek etkenlerden biridir. Giriþte rüzgar, kar, yaðmur gibi dýþ etkenlerden korunmanýz için rüzgarlýk veya saçak bulunmasý; gece yarýsý güvenli bir þekilde girebileceðiniz gibi aydýnlatýlýyor olmasý, yabancýlarýn giriþini caydýracak düzeneklerin bulunmasý bina adýna artý puan saðlar. Binada olabilecek çöp bacasý, sýðýnak gibi ekstralar da hayatýnýzý kolaylaþtýmak için size çok faydalý olacaktýr. Taþýyýcý sistem ve deprem dayanýmý: Bina ve zemin etüdü yapýlmýþ binalara yerleþmek her zaman için çok avantajlýdýr. Eðer binanýn onaylý bir taþýyýcý sistem projesi de varsa içiniz rahat olarak yerleþebilirsiniz. Fakat çoðu eski yapý yeni deprem yönetmeliklerine uygun olarak inþa edilmemiþtir. Böyle bir durumda bir uzmandan faydalanarak binanýn taþýyýcý sisteminde önceden onarým yapýlýp yapýlmadýðýnýn kontrolü, binada bulunan çýkmalar, sonradan müdahele ile açýlan boþluklar, kaldýrýlan duvarlar, bodrum katý olup olmamasý, hazýr beton kullanýmý, suya karþý alýnan önlemler, çevredeki diðer binalarýn durumu ve etkisi kontrolleri yaptýrmanýzý öneririz. Tabi elinizde binanýn yapýmý sýrasýnda çekilmiþ fotoðraf varsa özellikle temellerde su yalýtýmý olup olmadýðý konusunda kesin kanýtlarýnýz olabilir. Bu gibi kesin kanýtlarýn dýþýnda bir uzmana danýþmakta her zaman fayda vardýr. Mutfak ve Banyolar: Mutfak ve banyolar için en önemli unsur tesisatlarýn iyi bir þekilde çalýþmasý ve kullaným alanýnýn yeterliliðidir. amaþýr, bulaþýk vb makinalarýnýz için tesisat baðlantýlarý, sýcak su tesisatýnýn olup olmamasý, havalandýrma ve ýþýk kontrolü, donatýlarda (lavabo, küvet vb) çatlama, kýrýlma ve su sýzdýrma gibi unsurlar dikkat edilmesi gereken diðer konulardýr. Duvarlar, Tavanlar, Döþemeler: Duvarlarda siyah leke, küf gibi sorunlar varsa gerekli ýsý ve su yalýtýmý yapýlmamýþtýr. Özellikle sýcak ve kuru mevsimlerde yeni yapýlmýþ boya badana söz konusuysa konuyu ayrýntýlý olarak araþtýrmanýzý öneririz. Duvar, tavan ve döþemelerde çatlama, dökülme, kabarma, küflenme, solma vb problemler, balkon ve teraslarda suyun rahatça uzaklaþabilmesi, döþemelerin kolay temizlenebilir olmasý ve farklý döþeme birleþimlerinde uygun çözümlerin uygulanmýþ olmasý dikkat etmeniz gereken diðer konular. Ayrýca süpürgeliklerin döþeme ve duvarla birleþim yerleri de dikkat edilmesi gereken diðer bir konu. Kapýlar ve Pencereler: Aksamý tam ve düzgün çalýþan kapý ve pencereler, özellikle ýsý ve ses yalýtýmý da yapýlmýþsa ihtiyacýmýzý karþýlayabilir. Fakat eþya giriþ çýkýþlarý için geniþlikleri, eþik ve denizliklerde bozulmalar, kýrýlma, ayrýlma gibi problemler gene de dikkat etmemiz gereken noktalar. Ayrýca pencerelerin dýþarýdan kolay temizlenebilir olmasý önemli. atýlar ve Bodrum Katlarý: atý ve bodrum katlarýnýn performanslarýný takip etmek için özellikle yaðmurlu günleri seçmelisiniz. Bunun dýþýnda gerekli yalýtýmlarýn yapýlýp yapýlmadýðý, varsa ýsýtma sistemlerinin uygunluðu ve havalandýrmasý gibi konularda uzman yardýmý almak isteyebilirsiniz. Elektrik, Telefon ve Aydýnlatma Sistemi: Öncelikle elektrik sisteminin sahip olduðunuz cihazlarýn yükünü kaldýrabilecek seviyede olup olmadýðýnýn ve topraklama sisteminin kontrolünü yapmak gerekiyor. Ayrýca mekanlardaki priz, anahtar ve aydýnlatma elemanlarýnýn çalýþýp çalýþmadýðý, sayýca yeterliliði, uygun konumlandýrýlmasý ve ayrý sigortalardan çalýþýp çalýþmadýðýnýn kontrolü yapýlmalý. Kablo TV, anten, Digitürk gibi bina içinde ortak kullanýma uygun sistemler olup olmamasý, telefon hatlarýnýn çekilmiþ olmasý ayrýca varsa kapý zili, duafon ve videonun çalýþýr durumda olmasý dikkat edilecek diðer hususlardýr. Ayrýca bahçe, balkon ve teraslarda da elektrikli cihazlar için priz olmasýný tavsiye ederiz. Apartmanýn ortak alanlarýnda yer alan aydýnlatmalarda elektrik kesilmesi gibi normal dýþý durumlarý destekleyecek sistemler, hareket sensörleri, olabiliyorsa jenaratör konfor ve güvenliðiniz için önemlidir. Ayrýca binanýn ve dairenizin ýsýtma, soðutma ve havalandýrma sistemi, kullanýlan sýhhi tesisatlar ve yangýn güvenliði gibi konularý da kontrol etmenizi öneririz. Tabi eðer inþa haline bir konut alýyorsanýz yukarýdaki önerilerimiz dýþýnda bir de satýcýnýn güvenilirliði, mali durumu, geçmiþte sattýðý konutlar, size taahhüt ettiði süre, maliyet ve kalite koþullarýný saðlayýp saðlayamayacaðý gibi konular söz konusu. Eðer inþa halinde bir konut satýn alýyorsanýz yukarýda saydýðýmýz konular dýþýnda bu konularý da dikkatle incelemenizi öneririz. Kul olmaktan yurttaþ olmaya geçiþin adý ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý E(Eðitim-Ýþ) Ýl Temsilciliði, Köy Enstitüleri nin 73. kuruluþ yýldönümü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Emperyalizme karþý baðýmsýzlýk savaþý kazanýldýktan sonra çaðdaþlaþmanýn ve aydýnlanmanýn, silahla kazanýlan baðýmsýzlýðýn teminatý olduðunun bilincinde olan Cumhuriyet i kuranlarýn, Köy Enstitüleri modeli ile bunu uygulamaya koyduklarý belirtilen açýklamada þunlar kaydedildi; Köy Enstitüleri, ülkemize özgü bir eðitim modeli olarak dünya eðitim tarihine yazýlmýþtýr. Köy Enstitüleri, "kul" olmaktan "yurttaþ" olmaya geçiþin adýdýr. Köy Enstitüleri, yaþamdan ve üretimden kopuk eðitim sisteminden, yurttaþý yaþamla tanýþtýran ve eðitim-üretim iliþkisini kuran sistemin adýdýr. Köy Enstitüleri, yüz yýllardýr yoksulluk ve açlýðýn pençesinde kývranan Anadolu çocuklarýný temel bir insan hakký olan eðitime kavuþturmanýn adýdýr ayný zamanda. Bugün, ders araç gerecinden temizliðine, güvenliðinden sporuna kadar her þeyin parayla döndüðü ve milyonlarca yoksul çocuðumuzun tam anlamýyla ulaþamadýðý eðitim sistemimiz ile yoksul köy çocuðunu köyünden alýp velisine beþ kuruþ yük getirmeden eðiten ve toplum hizmetine sunan Köy Enstitüleri karþýlaþtýrýlýnca günümüz sosyal ve siyasal gerçekliðini daha iyi kavrayabiliriz. Mustafa Kemal, daha Ulusal Kurtuluþ Savaþý kazanýlmadan ve Cumhuriyet ilan edilmeden 1 Mart 1922 tarihinde TBMM'de yaptýðý konuþmada, toplumun büyük çoðunluðunu köylülerin oluþturduðunu ve köylülerin de bilgi ýþýðýndan yoksun olduðunu belirttikten sonra "Yurt çocuklarýný toplumsal ve ekonomik alanlarda etkin ve üretken kýlmak için gerekli olan bilgileri uygulatarak öðretme yaklaþýmý ulusal eðitimimizin temelini oluþturmalýdýr'' diyerek eðitimin bilimsel, parasýz ve ulusal olmasý gerektiðine vurgu yapýyordu. Ýþte bu temelde kurulan Köy Enstitüleri, savaþtan çýkmýþ, viraneye dönmüþ, yanmýþ, yakýlmýþ Anadolu ile yoksullukla, cehaletle boðuþan Anadolu insanýný uyandýrma, ayaða kaldýrma, uygar bir Türkiye yaratma projesiydi. Öðrenciler; öðreniyor, öðrendiklerini uyguluyor ve üretiyordu. Falih Rýfký Atay'ýn dediði gibi "Köy Enstitülü çocuklar yuvalarýný kendileri yapan kuþlar gibiydiler." Yüzyýllardýr horlanmýþ köy çocuklarýndan yazarlar, þairler, müzisyenler, bilim adamlarý çýkmaya baþlamýþtý. Anadolu uyanýyordu. Köy Enstitüleri'nden yetiþenlerin yaktýklarý çoban ateþleri Anadolu'yu aydýnlatmaya baþlamýþtý. Anadolu uyandýkça, karanlýktan, cehaletten beslenenler, yüzyýllardýr Anadolu insanýný sömürenler, bu uyanýþýn kendi saltanatlarýný yok edeceðini anlayýnca Köy Enstitüleri'ni karalama ve itibarsýzlaþtýrma giriþimlerine baþladý. Atatürk'ün ulusal eðitim anlayýþý, siyasi pazarlýklar konusu yapýldý. Önce bilinçli olarak içi boþaltýlan ve yozlaþtýrýlan Köy Enstitüleri kapatýlarak Anadolu'nun en önemli aydýnlanma projesi ortadan kaldýrýldý. Bugün milyonlarca öðrenci nitelikli eðitime ulaþamýyorsa, yüz binlerce lise mezunu üniversite kapýsýnda yýðýlmýþ ise anne ve babalarýn cebinden milyonlarca lira alýnýp dershanelere aktarýlýyorsa, sokakta mesleksiz ve iþsiz gençlerimiz dolaþýyorsa bunun sorumlularý Köy Enstitüleri'ni kapatan siyasi anlayýþlardýr. Ne yazýk ki, o siyasi anlayýþýn uzantýlarý bugün de iþbaþýndadýrlar eðitim sistemi ile Cumhuriyet'in temeli olan "Öðretim Birliði" parçalanmýþ, laik, bilimsel, parasýz ve ulusal eðitim yok edilmiþ, okullarýmýz medreseye döndürülmüþtür. Sömürü sistemlerini dikensiz gül bahçesine döndürmeye çalýþan egemenler, yoksul halk çocuklarýný medrese eðitimi ile "itaatkar", "biat eden" kullar haline getirmeye çalýþmaktadýrlar. Yurttaþlýk temeli üzerindeki uluslaþma süreci, bugün "akil insanlar" aracýlýðý ile parçalanmaya, etnik ve mezhepsel temelde bölünmeye çalýþýlmaktadýr. Eðitim-Ýþ'e, Köy Enstitüleri'nin 73. Kuruluþ yýldönümünde tarihi görev ve sorumluklar düþmektedir. Eðitim-Ýþ olarak amacýmýz; Köy Enstitülerinin felsefesi, heyecan ve ruhunu okullarýmýzda yaþatmak, tüm yurtta cumhuriyetin, aydýnlanmanýn ateþini yeniden yakmak, ülkemizin geleceðine umut ve ýþýk olabilmektir. Cumhuriyet öðretmenlerinin yegane örgütü Eðitim-Ýþ, Mustafa Necati'den, Hasan Ali Yücel'den, Fakir Baykurt'tan, hepsinden önemlisi Baþöðretmenimiz Mustafa Kemal'den devraldýðý bu görev ve sorumluluðu yerine getirme azim ve kararlýlýðýndadýr. Hýzlý Okuma ve Anlama Eðitimi A Hýzlý Okuma ve Anlama Eðitimi, orum Eðitim ve Kültür Vakfý (EKVA) nýn desteðiyle baþladý. kdeniz Üniversitesi Yayým Topluluðu Hýzlý Okuma ve Anlama Eðitimi, orum Eðitim ve Kültür Vakfý (EKVA) nýn desteðiyle baþladý. Topluluk üyesi 20 kursiyer öðrenci, 30 saatlik bir eðitimden sonra sertifika almaya hak kazanacaklar. Eðitime Antalya EXPO 2016 Yayým Topluluðu Öðrenci Gönüllüler Grubu da katýlýyor. Eðitmen Duran Durulmuþ, EKVA Antalya Baþkaný Kemal Koçak ve Akademik Danýþman Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ a katkýlarý için tesekkür eden Akdeniz Üniversitesi Yayým Topluluðu, Akdeniz Üniv. SKS Dairesi Baþkanlýðý ve Kezban Koçak a da kolaylaþtýrýcý faaliyetlerinden dolayý teþekkür etti. Barýþ ve Yeni Anayasa eþiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP), Barýþ ve YYeni Anayasa adlý bir panel düzenleyecek. Moderatörlüðünü orum aðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Bülent Diken in yapacaðý, Taraf Gazetesi Yazarý ve Ekonomist Prof. Dr. Erol Katýrcýoðlu nun, eski KESK Genel Baþkaný Sami Evren in ve Ankara Üniversitesi nden Siyaset Bilimci Doç. Dr. Alev Özkazanç ýn konuþmacý olacaðý panele tüm orum halkýný davet eden YSGP Ýl Eþsözcüleri Semiha Azapçý ve Süleyman Kamýþlý, panelle ilgili þunlarý söylediler; Yýllardýr Türkiye'nin kanayan yarasý olan Kürt Sorunu çözüm süreciyle birlikte yeni bir yola girmiþ oldu. Savaþýn kazananýnýn olmayacaðýný barýþýn da kaybedeninin olmayacaðýný çok iyi biliyoruz. Türkiye'de yaþanan savaþýn bitmesi ve Kürt Sorunu'nun demokratik zemine baðlanmasý Türkiye'yi Ortadoðu'da süper güç haline getireceði gibi ekonomik kalkýnmanýn da üst seviyeye çýkacaðý tartýþýlmaz bir gerçektir. Bunun sonucunda oluþacak olan Yeni Anayasa'da Türkiye'nin demokratikleþmesini temele oturtacak ve daha özgür, daha eþit ve daha adil bir ülkede yaþayan yurttaþlar konumuna geleceðiz. ünkü bu ülkede yaþayan herkes farklý, önemli olan bu farklýlýklarla birlikte eþit ve özgür bir biçimde yaþamak. Panel, 20 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 13:00 de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu nda yapýlacak.

17 ARÞAMBA 17 NÝSAN Yedaþ Þampiyonlar Ligi ne orum damgasý Egemenlik Kupasý Basketbol turnuvasý üç maçla baþladý Egemenlik Yýldýzlarý: 47 - Ay Yýldýzlar : 21 SALON: 44 takýmýn mücadele ettiði Yedaþ Futbol turnuvasýnda þampiyonluðu orum Körfezimspor, üçüncülüðü orum Hattuþaspor, turnuvanýn gol krallýðýný Hattuþaspor dan Fatih Kaplan, altýn eldiven ödülünü ise Körfezimspor dan Sefa Sabur kazandý. Yedaþ alýk çalýþanlarýnýn katýldýðý turnuvanýn final maçýnda Samsun Karel takýmýný yenen orum Körfezimspor þampiyonluðu kazandý. Atatürk. Ýbrahim Coþkun, HAKEMLER: Turnuvanýn Gol Kralý ödülünü Hattuþaspor dan Fatih Kaplan 18 golle almayý baþardý alýk Yedaþ Þampiyonlar Ligi Þampiyonluðunu orum Körfezimspor oldu. 44 takýmýn katýlýmý ile baþlayan önce illerde oynanan ardýndan þampiyonlar ligi olarak adlandýrýlan final müsabakalarý yapýlan ligde son etap Samsun da yapýldý. Samsun, Ordu, orum, Amasya ve Sinop illerinin þampiyon takýmlarýnýn katýldýðý müsabakalarýn final maçý 2. Özdeðerlendirme toplantýsýnýn yapýldýðý güne getirildi ve final maçýný YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ve eþi Gülay Türkoðlu ile yöneticiler izlediler. Firmalarda çalýþanlardan kurulu kadro ile Yedaþ Futbol Ligi maçlarý sonunda ilk iki sýrayý alan on takýmlar Þampiyonlar Ligi nde orum'da ilk iki sýrayý alan Körfezimspor ve Hattuþaspor'la birlikte Karel Tesis, Yýldýz Kesme, Körfezimgücü, alýk Orduspor, Sinop Ýl Koordinatörlüðü, Boyabat Ýþletme Þefliði, arþamba Zeki&Ýþ ve Yüksek Gerilimmücadele ettiler. Tüm illerde kademeli olarak oynanan maçlar sonunda final maçýnda Samsun Karel tesis taký- Furkan Alagöz. EGEMENLÝK YILDIZLARI: Damla, Naile, Ýrem, Betül, Beyza, Hümeyra, Melis, Simge, Fatma, Asra. AY YILDIZLAR: Cansu, Ayça, Zeynep, Sevcan, Buse, Selin, Medine, Buse, Ceren, Azra, Türkü, Tuðba. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 5-4 (Egemenlik Yýldýzlarý). 2. Periyot: 16-5 (Egemenlik Yýldýzlarý) 3. Periyot: 16-8 (Egemenlik Yýldýzlarý) 4. Periyot: 10-4 (Egemenlik Yýldýzlarý) Turnuvanýn Altýn Eldiven ödülünü sadece yedi gol yiyen orum Körfezimspor kalecisi Sefa Sabur aldý mýný Ceylan (4), Samet (2), Kadir ve Ekrem'in attýðý gollerle 8-1 yenen Körfezispor þampiyonluðu kazandý. Tunuvanýn üçüncülük maçýnda ise orum un diðer temsilcisi Hattuþaspor, Samsun un diðer temsilcisi Yýldýz Kesmespor önünde aldýðý 6-1 lik galibiyetle üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Ödül töreni sýrasýnda bir konuþma yapan YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, aile ortamýnda keyifli maçlar izlediklerini belirterek, Kasým ayýnda 5 ilimizde eþ zamanlý olarak baþlayan futbol ligini tüm illerde tamamladýktan sonra 10 takýmdan oluþan YEDAÞ Þampiyon Ligi ne baþladýk. ekiþmeli, heyecanlý bir o kadar da keyifli maçlara sahne olan þampiyonlarýn maçlarýnda final maçlarýný oynandý ve Þampiyonlar Ligi de tamamlandý. Bizim için iki dev organizasyon olan Futbol Ligi nin ve Þampiyonlar Ligi nin þampiyonlarý turnuvaya katýlan 44 takýmdýr. Yaklaþýk 650 çalýþanýmýzdýr. Aile ortamýnda, Fair-Play çerçevesinde bir turnuva geçti. Her maç sonunda kazanan dostluk, birlik ve beraberlik oldu. Tüm illerde YEDAÞ bünyesinde ve paydaþ firmalarda çalýþan personellerimiz birbiriyle tanýþma, kaynaþma fýrsatý buldu kiþilik dev bir aile olduðumuzu her zaman yeniliyoruz. Bu büyük ailenin bir parçasý olmak çok önemlidir. YEDAÞ ýn kalite politikasý ve sürdürülebilir baþarýsýnda çalýþanlarýmýzýn önemli noktada sorumluluklarý bulunmaktadýr. Lider bir þirketiz ve rol model olma yolunda tüm paydaþlarýmýzla birlikte büyük adýmlar atýyoruz dedi. Hattuþuli: 41 - Cumhuriyet Yýldýzlarý B: 33 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ömer Aydýn, sun Uðral. Dur- HATTUÞULÝ : Emir, Mehmet, Ahmet, Barýþ, Muhammed, Emre, Buðra, Mehmet Ziya, Efe, Ömer. CUMHURÝYET YILDIZLARI B : Emre, Emirhan, Eren, Erkin, Yiðit, Öz- gün, Hamza, Gökhan, Taha, Engin, Tolgahan, Batuhan. PERÝYOTLAR: 1. Periyot:13-8 (Hattuþuli). 2. Periyot: 7-4 (Cumhuriyet Yýldýzlarý) 3. Periyot: 12-6 (Hattuþuli) 4. Periyot: EML de Alanlar arasý futbol turnuvasý Turnuvanýn þampiyonluðunu kazanan Körfezispor takýmý kupa töreni sonrasýnda toplu halde görülüyor orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Alanlar arasý futbol turnuvasý baþladý. Mimar Sinan sahasýnda her akþam saat de oynanan maçlarla baþlayan turnuvada toplam 35 takým mücadele ediyor. Okulun Spor Kulübü Öðretmenleri Recep Yücel, Adem Karadeniz, Fatih Topuz, Metin etin ve Osman Karataþ tarafýndan organize edilen turnuvayla ilgili bilgiler veren Recep Yücel, amaçlarýnýn öðrenciler arasýndaki kaynaþmayý saðlamak, tatlý rekabet oluþturmak, enerjilerini olumlu yönde harcamalarýný saðlamak ve okul dýþý zamanlarýný birlikte deðerlendirmeyi saðlamak olduðunu söyledi. Bölümlerin öðrencileri ve rehber öðretmenleri tarafýndan oluþturulan 35 takýmýn turnuva boyunca 50 maç yapýlacaðýný belirten Yücel bu turnuvada 450 civarýnda sporcunun ter dökeceðini söyledi. Her gün iki maç oynanacaðýný belirten Yücel turnuvanýn 7 Mayýs ta oynanacak final maçý ile sona ereceðini söyledi. Turnuva sonunda Gençlik Haftasý içinde düzenleyecekleri törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verilecek. Cumhuriyet Yýldýzlarý A: 45 - orum Yýldýzlarý: 26 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ömer Aydýn, Berkay, Umut, Mustafa, Hasan, Arda, Süleyman, Hakan, Batuhan, Ali Þamil. CUMHURÝYET YILDIZLARI A : 1.Periyot:16-1 (Cumhuriyet Yýldýzlarý A). Dursun Uðral. Berkay, Gökay, Cihan, Oðuzhan, Boran, Kutay, Alper, Emre, Ali Derya, Mahmut, Berkay Yazdýran, Serkan. ORUM YILDIZLARI : Þevket, PERÝYOTLAR: 2.Periyot:7-5(Cumhuriyet Yýldýzlarý A) 3. Periyot: 10-6 (orum Yýldýzlarý) 4. Periyot: (orum Yýldýzlarý)

18 18 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Badminton da çifte heyecan Okullu Yýldýzlar Badminton grup heyecaný bugün baþlýyor. orum þampiyonu Osmancýk Ortaokulu bugün Karaman da ikincisi Atatürk Ýlkokulu ise Bolu grubunda mücadele edecek. Osmancýk Ortaokulu kýzlarý dörtlü erkekler üçlü, Atatürk Ýlkokulu ise kýzlar ve erkeklerde üçlü grupta mücadele edecek. Gruplarda ilk iki sýrayý alan okullar çeyrek final gruplarýnda Türkiye Þampiyonasý na yükselmek için karþýlaþacaklar. kullu Yýldýzlar Bad- grup birinci- Ominton liði bugün Karaman ve Bolu da baþlýyor. Ýlimizi temsil edecek olan Atatürk Ýlkokulu kýz ve erkek takýmlarý dün Bolu, Osmancýk Ortaokulu kýz ve erkek takýmlarý ise Kararaman Grubunda mücadele edecek. Antrenör Bayram Aydýn ve Beden Eðitimi Öðretmeni Alev Býyýkoð- U 13 gruplarda görünüm A grubu haftanýn maçlarý: Bugün: Mecitözüspor - imentospor. Cumartesi : Mimar Sinan Gençlikspor-Mecitözüspor Gençlikspor - HE Kültürspor. A GRUBU PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P Gençlik Alaca Belediye Mimar Sinan imentospor HE Kültürspor orumspor Mecitözüspor B GRUP PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. PTT Gençlik Gençlerbirliði Osmancýkgücü orum Belediye Sungurluspor Osm. Fener Osm. Belediye Ulukavakspor lu yönetiminde Bolu ya giden Atatürk Ýlkokulu erkek takýmýnda Gencay Kaþýk, Enes Demir, Mehmet Damar, Mert Ali Dilekçi ile Kamil Can, kýz takýmýnda ise Merve Uysal, Ezgi Tokatlý, Hatice Arslan ve Zeynep Girgin mücadele edecek. Dün akþam çekilen kura sonucunda Atatürk Ýlkokullu hem kýzlarda hemde erkeklerde üçlü Acýnýzý paylaþýyoruz ESDER futbol turnuvasýnda mücadele eden Mimar Sinan Ýlkokulu takýmý oyuncularý son on gün içinde üst üste acýlar yaþayýnca sahaya Acýnýzý paylaþýyoruz pankartý ile çýktý. On gün içinde ilk olarak oyuncu Selahattin in annesi vefa etti, ardýndan Okul Müdürü Ahmet ek in annesi vefat etti ve son olarakta müdür yardýmcýsý Ceylan Þahin in babasý vefa etti. Bunla bitmedi ve okul Müdürü Ahmet ek iki gün önce Ýstanbul da ameliyat oldu. Bunca acýyý yaþayan Mimar Sinan Ýlkokulu maça pankartla çýkarak tüm arkadaþlarýnýn acýsýna ortak oldular. U 13 de play-off un iki takýmý belli B grubundan PTT Gençlikspor ve Gençlerbirliði fenal grubuna yükseldi. A grubundan ise 1907 Gençlikspor, Alaca Belediyespor ve Mimar Sinan takýmlarý arasýndan ikisi final grubuna yükselecek. 13 liginde B grubunda mücadele sona ererken A Ugrubunda da hafta içi ve bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak. B grubunda maçlar tamamlandý. Grupta PTT Gençlikspor play-off a yükselmeyi daha önce garantilemiþti. Gruptan çýkacak ikinci takýmý belirleyecek maçta son haftada ikinci Osmancýkgücüspor ile üçüncü Gençlerbirliði arasýndaki maçý 2-0 kazanan Gençlerbirliði 16 puanla ikinci sýraya yükseldi ve gruptan final grubuna çýkmayý garantiledi. A grubunda ise üç takýmdan ikisi final grubu mücadelesi veriyor. Grupta geçtiðimiz hafta sonu oynanan Alaca Beelediyespor-Mimar Sinan maçýný Mimar Sinan takýmý 3-1 kazanýnca grupta iþler karýþtý Gençlikspor 18 puanla lider durumda bulunuyor. Dün akþam saatlerinde oynanan maçta lider 1907 Gençlikspor ile ikinci sýradaki Alaca Belediyespor arasýndaki maçýn sonucu büyük önem taþýyor. Bu maçý 1907 Gençlikspor takýmý kazanmasý halinde gruptan çýkmayý garantileyecek. Bu maçý Alaca Belediyespor kazanmasý halinde ise grupta dengeler karýþacak ve Mimar Sinan ýn alacaðý sonuçlara göre maçlar sonunda üç takým puan eþitliði olacak ve devreye averaj hesaplarý girecek. A grubunda maçlar cumartesi günü oynanacak maçlar la sona erecek ve önümüzdeki haftadan itibaren final grubu heyecaný baþlayacak. imentospor grubundaki altýncý maçýnda üçüncü galibiyetini HE Kültürspor u yenerek aldý gruba düþtü. Kýzlarda orum Atatürk Ýlkokumu ile Bartýn Kozcaðýz Ortaokulu ve Kocaeli Ýzmit Emek Dayanýþmasý ile ayný grupta yer alýrken erkeklerde ise Bursa Kestel Yeni Mahalle Ortaokulu ve Edirne Enez Atatürk Ortaokulu ile eþleþti. Bu gruplarda ilk iki sýrayý alan okullar çeyrek final gruplarýna yükselecek. Karaman da bugün baþlayacak diðer grupta ise orum birincisi olarak temsil hakkýný kazanan Osmancýk Ortaokulu mücadele edecek. Dün çekilen kura sonucunda kýzlarda Osmancýk Lisesi C grubunda yer aldý. orum Osmancýk Ortaokulu ile birlikte Antalya Gazipaþa Ýstiklal Þehit Süleyman Gür Ortaokulu ve Aksaray Hasan Daðý Ortaokulu yer aldý. Bayanlarda üç takým gelmediði için üç grubun üçlü kaldýðý gelen olmasý halinde ise B grubundan baþlayarak ekleneceði belirtildi. Erkeklerde ise Osmancýk Lisesi B grubunda Kýrýkkale Akþemsettin Ortaokulu, Konya Karatay Nakioðlu Ýlkokulu ve Niðde Özel ODTÜ Koleji takýmlarý ile yer aldý. Bugün yapýlacak grup maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan sekiz takým çeyrek final grubuna yükselecek. Bu gruplarda tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk takým çapraz olarak karþýlaþacak ve bu maçlar sonunda ilk üç sýrada yer alan kýz ve erkek takýmlarý Türkiye Finallerine yükselme hakký kazanacak. 2. Küme merkez maçlarý 1 nolu sahaya alýndý Amatör Küme de hafta sonu merkezde oynanacak maçlar Tertip Kurulu tarafýndan 1 nolu 2. sahaya alýndý. Tertip Kurulu fikstürde pazar günü saat de Mimar Sinan sahasýnda görünen orumspor - Osmancýk Fener Gençlikspor maçýný ayný saat saat de 1 nolu sahada baþlamasýna karar verdi. Yine pazar günü saat de Mimar Sinan sahasýnda görünen HE Kültürspor - Ýskilipspor maçý se ayný gün saat da 1 nolu sahada oynanacak.. Amatör Küme U 19 2 Liginde beþinci hafta maçlarý sonunda orumspor rakipleri ile arasýndaki puan farkýný açtý gidiyor. Kýrmýzý Siyahlý takým beþinci maçýnda beþinci galibiyetini en yakýn takipçisi önünde 2. Amatör Küme U 19 Ligi Haftanýn Sonuçlarý: Ýl Özel Ýdarespor - orumspor : 2-4 Ulukavakspor - Ýskilip Belediyespor : 3-4 Osmancýk Belediyespor - Ýskilipspor : 2-3 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. orumspor Ýl Özel Ýdare Ýskilip Belediye Hitit Gençlik Ýskilipspor Ulukavakspor Osm. Belediye Nisan Cumartesi : Hitit Gençlikspor - Osmancýk Belediyespor. Ýskilip Belediyespor- Ýl Özel Ýdarespor. Ýskilipspor - Ulukavakspor. Eyvaz dan Judoculara þampiyona malzemesi Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, yarýn Hatay da baþlayacak olan Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý nda mücadele edecek sporcularý makamýnda kabul etti ve onlara birer Judogi hediye etti baþarýlar dileðinde bulundu. Antrenör Cemalettin Kýyýþkan da bu destekten dolayý teþekkür etti ve yaz ayýnda Alaca da iller arasý Judo turnuvasý düzenleyeceklerini açýkladý. A laca Belediyespor Judocularý antrenör Cemalettin Kýyýþkan baþkanlýðýnda Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ý makamýnda ziyaret ettiler. Hatay'da düzenlenecek olan Yýldýzlar Judo Türkiye Þampiyonasý'na katýlacak olan öðrenciler, Alaca'dan ayrýlmadan Baþkan Eyvaz'a ziyarette bulundular. Ziyaret öncesinde konuþan Belediyespor Kulübü Judo Antrenörü Cemalettin Kýyýþkan, Alaca'yý layýkýyla Hatay'da temsil edeceklerini belirtti. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Sporcularýn Alaca'yý güzel bir þekilde Hatay'da temsil edeceklerine emin olduklarýný anlatan Baþkan Eyvaz, "Þimdi Alaca'yý temsil ediyorsunuz. Umarým ilerde de Türkiye'yi Avrupa'da ve Dünya'da temsil edersiniz. Sizleri Hatay'da gönülden destekliyoruz" diye konuþtu. Yýldýzlar Judo Türkiye Þampiyonasý'nda Alaca'yý Hatay'da 34 kg'da Niyazi Kuran, 38 kg'da Hakan Þahin, 42 kg'da Serkan Sefil, 55 kg'da Yunus Emre Þahin, 44 kg'da Elif Uðurlu temsil edecek. Baþkan Eyvaz, ziyaret sýrasýnda sporculara kýyafetlerini de teslim etti. Alaca da Judo Turnuvasý düzenlenecek Üç kural bir disiplin ihracý limiz Amatör futbolunda Ýgeçtiðimiz hafta oynanan maçlarda dört kýrmýzý kart çýktý bunlardan üçü kural gereði bir tanesi maç sonrasý hakeme küfürden. Tertip Kurulu ndan yapýlan açýklamaya göre Ýskilip Belediyespor ile orum Belediyespor arasýnda geçtiðimiz hafta içinde oynanan U 16 final grubu maçýnýn bitiminden sonra aldý ve kayýpsýz olarak yoluna devam etti. orumspor, son maçýnda en yakýn takipçisi Ýl Özel Ýdarespor önünde aldýðý 4-2 lik galibiyetle puanýný 15 e çýkardý ve liderliðini açýk ara sürdürdü. Ýl Özel Ýdarespor ise bu maðlubiyete raðmen ikinci sýradaki yerini averajla korudu. Ýskilip Belediyespor, Ulukavakspor ile deplasmanda oynadýðý maçta iki farklý maðlup duruma düþmesine raðmen rakibi ikinci yarýda bulduðu gollerle 4-3 yenerek ikinci galibiyetini Ziyaret esnasýnda Baþkan Eyvaz'a bilgiler veren Belediyespor Kulübü Judo Antrenörü Cemalettin Kýyýþkan, Ýller arasýnda Alaca'da Judo Þampiyonasý düzenleyeceklerini ifade etti. Federasyonunun aldý ve ikinci sýraya yükseldi. Haftanýn diðer kazanýnýda deplasmanda Ýskilipspor oldu. Osmancýk Belediyespor maçýndan 3-2 lik galibiyetle dönen Ýskilipspor bu sezonki ilk galibiyetini aldý. Ligde altýncý hafta maçlarý cumartesi günü programýný beklediklerini söyleyen Kýyýþkan, þampiyonanýn muhtemelen yaz ayý içerisinde yapýlacaðýný vurguladý. Kýyýþkan, þampiyonaya 5 veya 6 çevre ilden sporcunun katýlacaðýný kaydetti. hakeme küfür ettiði için rapor edilen Ýskilip Belediyespor dan Ý. Burak Erol tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi. Maçlarda kural gereði kýrmýzý kart gören HE Kültürterspor dan Gökhan Uncu, Osmancýk Fener Gençlikspor dan Ýlker Özkaner ve orumspor dan Mustafa elenk ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldýlar. 2. Amatör Küme U 19 liginde beþinci maçlar tamamlandý orumspor koptu gidiyor oynanacak. Lider orumspor un bay geçeceði haftada orum da Hitit Gençlikspor - orum Belediyespor karþýlaþacak. Ýskilip te oynanacak iki maçta ise Ýskilip Belediyespor - Ýl Özel idarespor, Ýskilipspor - Ulukavakspor maçlarý oynanacak. Ýskilipspor ligdeki ilk galibiyetini Osmancýk Belediyespor deplasmanýnda aldý.

19 ARÞAMBA 17 NÝSAN ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 17 NÝSAN T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 06 DF 3061 plakalý, 2011 model Peugeot marka Partner Tepee Primium tipli, füme renginde aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: 10:40-10:45 T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 19 AP067 plakalý, 2004 model Renault marka Kango Ezpress 1.5 DCÝ tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Ankara yolu üzeri, Sima Otomotiv / orum Saat: 10:00-10:05 19 NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý Yaðmur suyu, ýzgara ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü orum Merkez-Alaca ve Sungurlu ilçelerine baðlý 13 köyde 4. grup parke taþý döþeme yapým iþi. Yer: Mimar Sinan MAh. Ýnönü Cad. No: 179 orum Saat: 14:00 T.C. orum 1. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, epni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: 15:00-15:10 T.C. orum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C oruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 22 NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 06 YHT18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 orum Belediye Baþkanlýðý Köprübaþý ve iftlik ayýrý park yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 24 NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 DN 446 plakalý, 2004 model, Volkswagen marka Sedan tipli aracýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 orum Belediye Baþkanlýðý Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 orum Belediye Baþkanlýðý Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüð orum ili Kent Güvenlik Sistemi parçasýz bakým hizmet alýmý iþi. Yer: Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý 2. kat toplantý salonu Saat: 10:30 orum Belediye Baþkanlýðý Gülabibey Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi imar planýnýn 18.J.II.D paftasýnda bulunan ve imar planýnda Küçük Sanayi Sitesi Arsasý olarak iþaretli YÝTÝK orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 2005 model Hyundai Getz 19 DS 441 plakalý aracýma ait ruhsatýmý ve B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Satý CEBE Halil Ýbrahim kýzý 1977 orum Doðumlu (.HAK:901) olan, mülkiyeti Belediye ye ait 4280 ada, 1 nolu ,84 m2 miktarlý; 4281 ada, 1 nolu 3.898,28 m2 miktarlý ve 4282 ada, 1 nolu 6.099,51 m2 miktarlý parseller olmak üzere 3 adet parselde kayýtlý toplam ,63 m2 miktarlý sanayi arsalarýnýn toplu olarak satýlmasý iþi ,79 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 10:00 25 NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý Festival organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 orum Belediye Baþkanlýðý Mimar Sinan Mahallesi park yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 29 NÝSAN orum Belediye Baþkanlýðý Tretuar yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 30 NÝSAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Saat: 14:00-14:10 T.C. orum 4. Ýcra Dairesi 19 DN 796 plakalý, 2009 model, Volkswagen marka, Jetta tipli aracýn satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Saat: 10:00-10:05 orum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Cad. No: 179 orum Saat: 14:30 3 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 orum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü (.HAK:892) (.HAK:870) 3 köye kanalizasyon tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 orum Saat: 10:00 6 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, ABlok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,37 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 7 MAYIS T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 8 MAYIS Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü K.K. nolu orum- Ortaköy ve K.K. nolu Ortaköy-Kazankaya il yollarý muhtelif km lerde toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum-Samsun Saat: 10:00 10 MAYIS T.C. orum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 15:00-15:05 2. Taþýnmaz: orum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 15:10-15:15 T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 13 MAYIS T.C. orum 4. Ýcra Dairesi Satýlýk Kamyon (.HAK:894) Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler Buharaevler 5. cadde 2 ad. 1. kat ad. 6. kat 4+1 (.HAK:899) ELEMAN ARANIYOR Fabrikamýz laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere kimya mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: model Mitsubishi FE 859 E marka km deki kamyon satýlýktýr. Mür. Tel: m2 montalamalý sýfýr bina. Mür. Tel: KÝRALIK ÝÞYERÝ Akþemseddin Caddesinde 2 katlý 350 m2 kapalý 150 m2 açýk alaný olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: KP339 plakalý, 2006 model, Hyundai marka, Starex tipli kapalý kasa minibüsün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 10:00-10:05 20 MAYIS T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, öplü Mahallesi nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 23 MAYIS orum 4. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçesi, epni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 27 MAYIS T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 28 MAYIS T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 (.HAK:900) (.HAK:906) (.HAK:873) kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 11 HAZÝRAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 17 HAZÝRAN T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Yer: orum Adliyesi Saat: 14:00-14:10 2 EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Orta Anadolu Tarým San. Ýç. A.Þ. Firmamýz fabrika montajlama biriminde çalýþtýrmak üzere Vasýflý kaynakçýlar ve teknik elemanlar aranmaktadýr Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr Adres: Organize San. Bölgesi 5. Cadde No:3 orum Tel : SATILIK EV YEMEKLERÝ LOKANTASI Hazýr müþterileri bulunan firmamýz iþ deðiþikliði (.HAK:898) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: ÝÞ ARKADAÞLARI ARIYORUZ CNC-Freze konusunda deneyimli usta - kalfa ve yetiþtirilmek üzere çýrak olarak birlikte çalýþabileceðimiz mesai arkadaþlarý arýyoruz. (Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir) CEOS Makine KSS Sitesi 83. Sokak No:3 Tel: (.HAK:905) ELEMAN ARANIYOR Üretim yapmakta olan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: nedeniyle acil satýlýktýr. Mür. Tel: (.HAK:3429) (.HAK:903) (.HAK:849) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) EKMEKÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ. ZÝRAAT MÜHENDÝSÝ Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Ziraat Mühendisi" alýnacaktýr. Genel Nitelikler: * Üniversitelerin Ziraat Mühendisliði - Toprak bölümünden mezun * Tercihen alanýnda yüksek lisans yapmýþ ve laboratuvar tecrübesi olan * Toprak analiz sonuçlarýna göre gübreleme tavsiyesi yapabilen * Laboratuvar düzeni, dokümantasyonu ve idamesi konularýnda tecrübeli * Ms Office uygulamalarýna hakim * Analitik düþünen, çözüm odaklý, araþtýrmacý, dinamik ve geliþime açýk * Yoðun iþ temposunda çalýþabilecek * Planlama ve organizasyon becerileri kuvvetli * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (.HAK:889) Ýþ deðiþikliði nedeniyle Satýlýk Kahvehane ve Bilardo Salonu (Sigaralý bölümü mevcuttur) (.HAK:862) Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ORUM Tel : (364) Faks : (364) Otomobil ile takas olur. Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D TL TL TL BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA Pazarlýk Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ORUM DA BETONUN DEKORATÝF YÜZÜ Bað, bahçe, site, okul, bina ve çevre perde betonlarý için Coþkun Ýnþaat (.HAK:787) (.HAK:841) Sahibinden Kelepir Daire Buharaevler Huzurkent arkasý 6. kat sýfýr bina kuzey doðu cepheli (.HAK:871) 160 m2 Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere, Mekanik Ustasý ve Kalfasý Elektrik Ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: (.HAK:850) SELHAS MADEN KÝMYA orum Genel nitelikler: Grup Þirketlerimize baðlý orum, SELHAS Maden Kimya da görevlendirilmek üzere Makine Mühendisi veya Endüstri Mühendisi alýnacaktýr; Þirketimiz ziraat, tarýmsal, ve endüstriyel hammaddeler üretim sektöründedir. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, Fabrika ve yoðun çalýþma temposuna ayak uydurabilecek Tercihen Kalite ve Ürün belgelendirme sistemlerinde tecrübeli Ms Office programlarýna hakim, Analitik düþünebilen, problem çözme yeteneðine sahip, sonuç odaklý ve ekip çalýþmasýna yatkýn Ürün geliþtirme sürecine mekanik gereksinimler açýsýndan destek verilmesi Mekanik sorun analizi, teþhisi ve çözüm yollarýnýn sunulmasý Bayan /Bay adaylar (Bay adaylarýn askerlik hizmetini kesinlikle tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir) orum da Ýkamet eden veya edebilecek olan, Kalite Bölümü Sorumlusu veya Teknik Sorumlu aranýyor. Diðer bilgiler: Pozisyon Tipi: Sürekli / Tam zamanlý Eðitim Seviyesi: En az üniversite Tecrübe: Deneyim Tercihimizdir. Ehliyet: B Askerlik Durumu: Yapýldý NOT : ÝLGÝLÝLERÝN ÞÝRKETÝMÝZ MÜDÜRÜ TOYGAR PAR ÝLE DÝREKT OLARAK ÝLETÝÞÝME GEMELERÝ GEREKMEKTEDÝR. TOYGAR PAR : E-MAÝL : (.HAK:857)

20 ARÞAMBA 17 NÝSAN 2013 Belediyespor kros yaptý Hafta sonunda evinde Sancaktepe Belediyespor ile 1-1 berabere kalan rakibinin orumspor Baþkaný Rumi Ispanak, tüm ekonomik sýkýntýlara raðmen kulübü yönetim içinden bir iki kiþi ile götürmeye çalýþtýklarýný belirterek haklarýnda çýkartýlan söylemlerin kesinlikle gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. Ispanak, yönetim olarak büyük sýkýntýlar çektiklerini ve ligin sonunu getirmeye çalýþtýklarýný belirterek Ekonomik olarak güçlü bir yönetim deðiliz, dýþardan hiç bir yerden destek alamýyoruz, tamamen yönetim içinden bir iki kiþi ile götürmeye çalýþýyoruz. ok iyi niyetli çalýþmamýza raðmen dýþarda ve basýnda çýkan bazý üzücü sözler ile karþýlaþýyoruz. Þu ana kadar orumspor un tüm harcamalarýn 1. Amatör Küme Final Grubu son haftasýnda pazar günü Osmancýk ta oynanmasý g e r e k e n Osmancýkgücüspor - Ýl maðlup olmasý ile iyice rahatlayan orum Belediyespor hafta sonunda Keçiörengücü orum Belediyespor Sancaktepe Belediye beraberliðinin ardýndan hafta sonunda oynayacaðý Keçiörengücü maçýnýn hazýrlýklarýný dün Fuar Alanýnda yaptýðý koþu ve kültür fizik hareketleri ile baþladý Özel Ýdarespor maçýna Özel Ýdare takýmý gitmeyecek. Ýl Özel Ýdarespor antrenörü Þaban Ateþ in ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Halit Kýlýç yönetiminde orumspor Baþkaný Rumi Ispanak, yönetim olarak tüm imkansýzlýklara raðmen kulübü ayakta tuttuklarýný hakklarýnda çýkartýlan söylentilerin ise kesinlikle gerçeði yansýtmadýðýný söyledi. Ispanak, Mayýs ayý sonunda Genel Kurul yapýp yeni yönetim oluþturacaklarýný, kadrodaki gençlerden talibi olanlarý satýp kalanlar ve takviyelerle yola BAL da devam edeceklerini belirterek Yönetim içindin bir iki kiþinin verdiði para ile bu zorluklarý aþýyoruz dedi. Rumi Ispanak Cezalar açýklandý 2. Amatör Küme de önceki hafta sonu oynanan maçlarda kýrmýzý kart gören altý futbolcuya 13 maç ceza verildi. Ýl Disiplin Kurulu Düvenci Belediyespor dan Adem Genç ve Muttalip etin e Ýskilipspor dan Esat Koçyiðit e, Oðuzlar Belediyespor dan Emrah Kýlýç a ve Osmancýk Fener Gençlikspor dan Cengizhan Cengiz e ikiþer maç, Ýskilipspor dan Recep Ballý ya ise üç maç ceza verdi. tamamýný yönetim olarak biz yaptýk. Kendi ticari iþlerimizde kullandýðýmýz paralar ile bu takýmý çevirmeye çalýþtýk. Ýç saha, deplasman masraflarý, personel ve futbolcular, iaþe harcamalarý tamamen cebimizden çýkmaktadýr. orumspor un ne bir geliri nede kasasýnda parasý var. Aylýk masrafý bin lirayý bulan bu külübü ayakta tutmaya çalýþýyoruz. Para çekme yetkisi yönetim kurulu kararýyla iki isimde vardýr. Karar defteride ortadadýr isteyen gelip inceleyebilir. Futbolcularýn satýlmasýna gelince tabiki amacýmýz futbolcularýmýzý daha iyi yerlere göndermek. Alihan, Ali Koçak ve Tuncay ý gönderdiðimiz gibi her futbolcumuzu üst ligde göndermek öncelikli hedefimiz. Futbolcularý satýp paralarý alýp býrakmak söz konusu deðildir. Biz kadromuzdaki tüm futbolcularý üst liglere satmak için çaba göstereceðiz, kalan futbolcularýmýzla birlikte BAL da mücadelemize devam edeceðiz. Bu sene gönderemediðimiz futbolcularý önümüzdeki sezon inþallah göndeririz. Bizim sadece profesyonel takýmýnda oyuncularýmýz yok. Alt yahýda 250 ye yakýn oyuncularýmýz var. Bunlarýn geleceðini düþünmek zorundayýz. Alt yapýnýn ihtiyaçlarý gruplara gitmesi gibi ihtiyaçlarýda yönetimimiz tarafýndan karþýlanmýþtýr ve devam etmektedir. Bizler yönetim olarak her þeyi orumspor için yaptýk. Bütün zorluklara orumspor umuz için göðüs gerdik ve ayný þekilde devam edeceðiz dedi. Özel Ýdare, Osmancýkgücü maçýna gitmeyecek Tertip Kurulu na verdiði dilekçede sporcu yetersizliði nedeniyle Osmancýkgücüspor maçýna çýkmayacaðýný bildirmesi üzerine bu m a ç t a Osmancýkgücüspor 3-0 hükmen galip sayýldý. Hafta sonu 1. Küme Final Grubunda tek maç oynanacak. yapýlan çalýþmaya adalesinde aðrý olan Oðuzhan Yalçýn ile, Sancaktepe maçýnda sakatlanarak oyundan çýkan Volkan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Fuar Alanýndaki koþu pistinde yapýlan antrenman onar dakikalýk koþu ve arada açma germe hareketleri orumspor pazar þeklinde üç seri olarak günü sahasýnda oynayacaðý yapýldý. Ulukavak Kayseri Þekerspor sahasýnda ilaçlama yapýlmasý maçýnýn hazýrlýklarýna nedeniyle çalýþmayý Fuar Alanýna aldýklarýný belirten Teknik Direktör Halit Kýlýç maçý sentetik çim sahada oynayacaklarý hafta içi çalýþmalarýný dün yaptýðý çalýþma ile baþladý. Genel Kaptan Yetkin Özbey yönetiminde yapýlan çalýþmaya hafif sakatlýðý bulunan kaleci Serkan dýþýnda sentetik çim sahada tüm futbolcular katýldýlar. yapacaklarýný belirtti. Genel Kaptan o r u m Yetkin Özbey çalýþma Belediyespor, Keçiörengücü maçýnýn öncesinde saha içinde futbolcularla kýsa bir hazýrlýklarýna bugün yapacaðý çalýþma ile devam edecek. Futbol Disiplin Kurulu olaylý Osmancýkgücüspor - Ulukavakspor maçýyla ilgili kararýný verdi. Kurul, 79. dakikada hakem tarafýndan çýkan olaylar nedeniyle tatil edilen maçta Osmancýkgücüspor lu altý futbolcuya26 maç ceza verirken, Ulukavakspor lu beþ futbolcuya toplantý yaparak Bergama maçýný deðerlendirdi ve bu maçtaki Her þeyi orumspor için yaptýk ve yapmaya da devam edeceðiz artýlar ve eksiler konusunda uyarýlarda bulunarak evlerinde oynayacaklarý Kayseri Þekerspor maçýný kazanmak için kendilerini hafta boyunca iyi hazýrlamalarýný istedi. Toplu olarak yapýlan koþunun ardýndan futbolcular dar alanda pas çalýþmasý yaparken kaleciler ise Yetkin Özbey tarafýndan çalýþtýrýldý. alýþmanýn son bölümünde ise takýmý ikiye bölen Özbey iddiasýna yarý sahada çift kale maç yaptýrdý. ift kale maçta iki takým þampiyonluk maçý ile BAL a yükselme baraj maçýnda forma giyebilecekler. birer maç, bir futbolcuya cezaya gerek görmezken, görüntülerden tesbit ettiði iki futbolcudan birine bir diðerine ise üç maç ceza verdi. Önceki gün görüntülü olarak yapýlan toplantý ve savunma ile tesbitlerin ardýndan alýnan kararlar dün oyuncularýda kazanmak için büyük bir mücadele verdiler. orumspor Kayseri Þekerspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek. Ýl Disiplin Kurulu olaylý Osmancýkgücüspor - Ulukavakspor maçýnda çýkan olaylar nedeniyle rapor edilen Ulukavakspor lu futbolculardan beþine sadece birer maç verildi. Bir futbolcuya cezaya gerek görülmezken görüntülerden tesbit edilen kulübeden bir futbolcuya üç diðerine ise bir maç ceza verildi. Osmancýkgücüspor da ise yedi maç ile üç maç arasýnda deðiþen cezalar verilirken ayrýca kulüp olarakta Osmancýkgücüspor a üç maç saha kapatma cezasý verildi. Bu kararla Ulukavakspor lu futbolcular bu hafta sonu imentospor ile oynayacak Ankara dan karar beklendiði gibi geldi Ýki kulüpte hükmen maðlup Futbol Federasyonu Amatör Ýþler Kurulu Futbol Disiplin Kurumu, Osmancýkgücüspor ile Ulukavakspor arasýndaki maçta iki takýmýda hükmen maðlup saydý. 7 Nisan pazar günü Osmancýk ta oynanan Osmancýkgücüspor - Ulukavakspor maçýnýn 79. dakikasýnda iki takým oyuncularý arasýnda çýkan kavga sonucunda maçýn hakemi iki takýmdan da altýþar oyuncuyu ihraç etmiþ ve maçý tatil etmiþti. Bunun üzerine Ýl Tertip Kurulu hükmen maðlubiyet karar yetkisinin Amatör Futbol Disiplin Kurulu nda olmasý nedeniyle dosyayý Ankara ya göndermiþti. Dün toplanan Amatör Futbol Disiplin Kurulu yaptýðý inceleme sonunda iki takýmýnda sahada yedinin altýna düþmesi nedeniyle bu maçta 3-0 orumspor Þeker hazýrlýðýna baþladý Ceza Kurulu ndan çifte standart Osmancýkgücüspor - Ulukavakspor maçýnda çýkan olaylar sonucunda iki takýmdan da altýþar futbolcu ihraç edilmiþti PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. imentospor Ulukavakspor Osmancýkgücü Ýl Özel Ýdare hükmen maðlup saydý. Bu kararla 1. Küme Final Grubunda imentospor son haftaya 13 puanla lider girerken ikinci sýradaki Ulukavakspor 10 puanda bulunuyor. Son hafta maçýný Ulukavakspor kazandýðý takdirde puan eþitliði olacak ve ikili averaj üstünlüðü ile þampiyonluðu kazanacak. açýklandý. Buna göre Osmancýkgücüspor dan Mustafa Aksu ya yedi, Sedat Uslu ve Burak Akyüz e beþer, Selim Eker, Serkan Özata ve Halil Ýbrahim etin e ise üçer maç ceza verildi. Kurul ayrýca kulüp yöneticisi Ömer Farum Ýlhan a ise 15 gün hak mahrumiyeti cezasý verdi. Kulüp olarak ceza kuruluna sevk edilen Osmancýkgücüspor a ise üç maç saha kapatma cezasý verildi. Kurul, Ulukavakspor dan sevk edilen futbolculardan Serdar Bilal, Turgay Karaçam, Ayhan Uðurlu, Resul Batuhan Yýldýrým ile Fatih Bolat a birer maç ceza verdi. Ceza Kuruluna sevk edilen Taner Küçük e ise cezaya gerek görülmedi. Ceza Kurulu görüntülerden tesbit ettiði ve olaylara kulübeden karýþan Ömür Uðurlu ya üç maç, Yasin Demirkýran a ise bir maç ceza verdi. Futbol Disiplin Kurulu verdiði bu kararla Ulukavakspor u kurtardý. Pazar günü 1. Küme Final Grubu þampiyonluðu için imentospor ile karþýlaþacak olan siyah beyazlý takým bu maçý kazanmasý halinde iki hafta sonrada Bölgesel Amatör Lig deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ile oynayacaðý baraj maçýnda tüm futbolcularý forma giyebilecek. Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý Hatay da Yýldýzlar Türkiye Judo Þampiyonasý hafta sonunda Hatay da yapýlacak. Þampiyonada Hüseyin Üstündað orum dan toplam 20 sporcu madalya mücadelesi verecek. Judo Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað ýn verdiði bilgiye göre Nisan tarihleri arasýnda Hatay da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý nda antrenörler Hakan Taþtan, Celalettin Kýyýþkan ve Nadir Solak yönetiminde yirmi sporcu mücadele edecek. orum Belediyespor, Yetiþtirme Yurdu ve Alaca Belediyespor kulüplerinden olmak üzere altý bayan 14 erkek toplam 20 sporcu mücadele edecek. Ýl Temsilcisi Hüseyin Üstündað Yýldýzlar Türkiye Þampiyonasý nda hedeflerinin madalya kazanmak olduðunu söyledi.

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017

Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017 On5yirmi5.com Bugün hava nasıl olacak? 16 Şubat 2017 Hava sıcaklığının ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yayın Tarihi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR BÜLTEN 21.05.2015 SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM YARIŞI HIZ KESMİYOR 7 Haziran genel seçimine günler kala nefesler tutuldu, gözler yapılan anket çalışmalarına ve seçim vaatlerine çevrildi. Liderlerin seçim savaşının

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Tanımı. Çalışma Alanları

Tanımı. Çalışma Alanları Tanımı Türk gençliğinin fizîken ve ruhen sağlıklı bir şekilde gelişimini sağlayan, sporu kitlelere yayan ve sevdiren, Türk sporunun ve sporcusunun uluslar arası alanlarda başarılı olmasını sağlayan, aynı

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

"Down Şefler Türkiye Projesi"

Down Şefler Türkiye Projesi "Down Şefler Türkiye Projesi" Proje kapsamında 11 ilde 27 down sendromlu genç aşçılık eğitimi alacak - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Biz doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2016-ÖSYS SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI *** LÜTFEN TERCİHLERİNİZİ BELİRLEMEDEN ÖNCE BAKINIZ KOŞULLARINI OKUYUNUZ. KODU PROGRAM ADI KONTENJAN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı