Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students"

Transkript

1 Ýlköðretim Okulu Kýz Öðrencilerinde Menstrüasyon Dönemi Hijyeni* Menstruation Hygiene in Female Primary School Students Dr. Güngör Güler**, Dr. Mine Bekar**, Dr. Nuran Güler**, Dr. Semra Kocataþ*** Özet Araþtýrma Alibaba Saðlýk Ocaðý Bölgesi'ndeki üç ilköðretim okulunda öðrenim gören öðrencilerinin menstrüasyon ve perine hijyeni konusundaki uygulamalarýný belirlemek amacýyla tanýmlayýcý olarak yapýlmýþtýr. Araþtýrmanýn evrenini, üç okulda öðrenim gören ve menstrüasyon olan 139 kýz öðrenci oluþturmaktadýr. Evrenin tamamý araþtýrma kapsamýna alýnmýþtýr. Öðrencilerin yaþlarý 9-17 yýl arasýnda deðiþmektedir. Veriler Nisan- Mayýs 2004 tarihleri arasýnda araþtýrmacýlar tarafýndan geliþtirilen soru formu aracýlýðý ile toplanmýþtýr. Veriler SPSS 10.0 yazýlým programýnda veri tabaný oluþturularak deðerlendirilmiþtir. Anne ve babalarýnýn eðitim düzeyi çoðunlukla ilkokul olup (sýrasýyla %43.9, %41.0), %74.1'inin ailesi çekirdek tipte, %37.4'ünün saðlýk güvencesi SSK dýr. Araþtýrma sonucunda; öðrencilerin %15.1'inin menstrüasyon sýrasýnda banyo yapmadýðý, %23.7'sinin tuvaletten sonra perine bölgesini arkadan öne doðru temizlediði, % 15.1'inin yýkanabilen bez kullandýðý, yaklaþýk üçte birinin (%28.0) pedini günde bir ya da iki kez deðiþtirdiði, beþte birden fazlasýnýn (%22.3) külotunu haftada bir kez deðiþtirdiði ve yalnýzca %12.9'unun külotunu her gün deðiþtirdiði belirlenmiþtir. Bu sonuçlara göre, öðrencilerin perine ve menstrüasyon hijyenine iliþkin uygulamalarýnýn yetersiz olduðu ve bu durumun enfeksiyon açýsýndan risk oluþturduðu söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Menstrüasyon hijyeni, perine hijyeni, adölesan saðlýðý, üreme saðlýðý Giriþ Önemli geliþimsel dönemlerden birisi olan ergenlik, biyo-psiko-sosyal açýdan geliþme ve olgunlaþmanýn gerçekleþtiði, çocukluktan eriþkinliðe geçiþ dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu dönem ayný zamanda hijyenik alýþkanlýklarýn kazanýldýðý ve yerleþtiði bir dönemdir (1,2,3,4,5,6). Ayrýca bu dönem, olumlu saðlýk davranýþlarýnýn kazandýrýlmasý amacýyla eðitim programlarý uygulamak için en uygun dönemdir. Ergenlik dönemindeki kýzlar, anatomik özellikleri, menstrüasyonun baþlamasý, bu konuda bilgi eksikliði gibi çeþitli nedenlerle genito-üriner enfeksiyonlar yönünden risk Abstract This descriptive study was performed to defermine the behaviour on menstrual and perineal hygiene of students in three primary schools of Alibaba health center district in Sývas. The universe of the study was made up of a total of 139 female students from the three schools, who had menstruation. The universe of the study was included in the study totally. The age of the students varied between 9 and 17. Data was collected in April-May 2004 through a questionnaire developed by the researchers and evaluated by creating a data base using SPSS software program. Parents of most of the students had graduated from primary school (43.9 % of mothers and 41.0 % of fathers) % of students lived in nuclear families, and insurance of 37.4 % of them vas Social Insurance Institution. The study revealed that 15.1 % of the students did not take a bath during menstruation. The study also revealed that 23.7 % washed the perineal area from behind to front, 15.1 used washed cotton material, about one third of them (28.0) changed their ped one or two times in a day, one fifth (22.3 %) of students changed their underpants once a week, and only 12.9 % changed their underpants every day. It can be concluded from these results that the hygienic behaviour of students relating to perineal and menstruation hygiene is not sufficient, causing a risk for infection. Key Words: Menstruation hygiene, perineal hygiene, adolescent health, reproductive health altýndadýrlar (6,8,9). Bunlarýn yanýnda menstrüasyon ve perine hijyeninin yeterli ve doðru biçimde uygulanmamasý, bu enfeksiyonlarýn oluþumunu kolaylaþtýrmaktadýr. Bu tür enfeksiyonlar erken dönemde saptanýp gerekli önlemler alýnmadýðýnda daha da ilerleyerek infertilite ve kanser gibi ciddi saðlýk sorunlarýna yol açabilir. Ergenlik dönemindeki kýzlar arasýnda yapýlan araþtýrmalarda, hijyenik uygulamalarla yakýndan ilgili olan vajinal akýntý, genito-üriner enfeksiyon ve ayrýca dismenore, menstrüal period düzensizliði gibi üreme saðlýðý sorunlarýnýn önemli bir yer tuttuðu saptanmýþtýr (3,4,6,7,8,9,). * Kasým 2004 tarihleri arasýnda Ankara da düzenlenen "I.Ulusal Saðlýðý Geliþtirme ve Saðlýk Eðitimi Sempozyumu"nda sözel bildiri olarak sunulmuþtur. **Yrd. Doç.; Cumhuriyet Ü. Hemþ. YO Halk Sað. Hemþireliði, Sývas ***Arþ. Gör.; Cumhuriyet Ü. Hemþ. YO Halk Sað. Hemþireliði, Sývas 2005 cilt 14 sayý 6 135

2 Ergenlik dönemindeki bireylerde menstrüasyon ve perine hijyeni konusundaki bilgi eksikliklerinin ve bu konudaki yanlýþ uygulamalarýn zamanýnda belirlenip buna yönelik önlemlerin alýnmasý ile, onlarýn saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesinde önemli katkýlar saðlanabilir. Amaç Bu araþtýrma Alibaba Saðlýk Ocaðý Bölgesi'ndeki üç ilköðretim okulunda öðrenim gören öðrencilerin menstrüasyon ve perine hijyeni konusundaki uygulamalarýný belirlemek amacýyla tanýmlayýcý olarak yapýlmýþtýr. Gereç ve Yöntem Araþtýrmanýn evrenini Öðretmenler ÝÖ Okulu, Nizamettin Sungur ÝÖ Okulu ve ÝMKB 75. Yýl ÝÖ Okulu'nda öðrenim gören ve Tablo 1. Araþtýrmaya alýnan öðrencilerin yaþ daðýlýmlarý Yaþ Sayý % 12 yaþ ve altý yaþ yaþ ve üzeri Tablo 2. Araþtýrmaya alýnan öðrencilerin ailelerini tanýtýcý özellikler Tanýtýcý Özellikler Sayý % Anne Eðitimi Formal eðitimi olmayan Ýlkokul Ortaokul ve üzeri Anne Mesleði Ýþi yok Ýþçi Memur Serbest meslek Baba Eðitimi* Formal eðitimi olmayan Ýlkokul Ortaokul ve üzeri Baba Mesleði* Ýþi yok Ýþçi Memur Çiftçi Serbest meslek Emekli Aile Tipi Çekirdek Geniþ Parçalanmýþ Sosyal Güvence Türü Yok Yeþil Kart Emekli Sandýðý SSK Bað-Kur *Babasý ölen bir öðrenci tabloya alýnmamýþtýr. menstrüasyon olan 139 kýz öðrenci oluþturmaktadýr. Bu öðrencilerin yaþlarý 9-17 arasýndadýr. Araþtýrmada örneklem seçilmemiþ, evrenin tamamý araþtýrma kapsamýna alýnmýþtýr. Veriler Nisan- Mayýs 2004 tarihleri arasýnda araþtýrmacýlar tarafýndan geliþtirilen soru formu aracýlýðý ile toplanmýþtýr. Bu formda yaþ, eðitim durumu, meslek, sosyal güvence, aile tipi gibi öðrencileri ve ailelerini tanýmaya yönelik sorular ve banyo yapma sýklýðý, adet sýrasýnda banyo yapma durumu, perine temizliðine ait uygulamalar, menstrüasyon sýrasýnda yapýlan uygulamalar gibi öðrencilerin perine ve menstrüasyon hijyeni davranýþlarýna iliþkin sorular yer almaktadýr. Soru formu uygulanmadan önce kýz öðrencilere araþtýrmanýn amacý açýklanmýþ ve araþtýrmaya katýlmalarý için sözel olarak izinleri alýnmýþtýr. Veriler SPSS 10.0 yazýlým programýnda veri tabaný oluþturularak yüzdelikle deðerlendirilmiþtir. Bulgular Alibaba Saðlýk Ocaðý Bölgesi'ndeki üç ilköðretim okulunda öðrenim gören öðrencilerin menstrüasyon ve perine hijyeni konusundaki uygulamalarýný belirlemek amacýyla yapýlan bu araþtýrmanýn bulgularý aþaðýda verilmiþtir. Öðrencilerin yaþ daðýlýmlarýna bakýldýðýnda, çoðunluðunun (%75.5) yaþ grubunda, %10.8'inin 12 yaþ ve altýnda, %13.7'sinin ise 15 yaþ ve üzerinde olduðu görülmektedir (Tablo 1). Öðrencilerin ailelerini tanýtan özelliklere bakýldýðýnda, annelerinin %43.9'unun ilkokul mezunu olduðu, %40.3'ünün ise formal bir eðitim almadýklarý görülmektedir. Annelerden %3.6'sý gelir getiren bir iþle uðraþmaktadýr. Babalarýn %14.5'i formal bir eðitim almamýþ, %44.2'si ise ortaokul ve üzerinde eðitim almýþtýr. Babalarýn çoðunluðunun sürekli gelir getiren bir iþi olup, iþsiz babalarýn oraný %6.5'tir. Öðrencilerin yaklaþýk dörtte üçünün aile tipi çekirdektir. Ailelerin %91.4'ünün bir saðlýk güvencesi vardýr (Tablo 2). Tablo 3'te öðrencilerin banyo yapma sýklýðý görülmektedir. Öðrenciler arasýnda iki-üç gün arayla banyodan daha sýk banyo yapan Tablo 3. Öðrencilerin banyo yapma sýklýklarý Banyo yapma sýklýðý Sayý % Ýki-üç günde bir Haftada bir cilt 14 sayý 6 136

3 Tablo 4. Öðrencilerin adetleri sýrasýnda banyo yapmaya iliþkin uygulamalarý Uygulamalar Sayý % Yapma Durumu (n=139) Banyo yapan Banyo yapmayan Yapma Þekli (n=118) Ayakta duþ biçiminde Taburede oturarak Yapmama Nedeni (n=21) Adet bitiminde yapýyor Aðrý olur Kanama artar Günah Tablo 5. Öðrencilerin perine ve menstrüasyon hijyenlerine iliþkin davranýþlarý Uygulamalar Sayý % Perine Temizliðinin Yönü Önden arkaya doðru Arkadan öne doðru Dikkat etmeyen Kullandýklarý Pedin Cinsi Atýlabilir hazýr ped Yýkanabilen bez Pamuk Ped Deðiþtirme Sýklýðý Ýki-üç saatte bir Gönde iki kez Günde bir kez Günde üç-dört kez Külot Deðiþtirme Sýklýðý Her gün Haftada iki-üç kez Haftada bir kez Kirlendikçe Kullandýklarý Külotun Cinsi Pamuklu Naylon öðrenci olmadýðý belirlenmiþtir. Öðrencilerin %48.9'unun iki-üç günde bir, %51.1'inin ise haftada bir kez banyo yaptýðý saptanmýþtýr. Tablo 4 incelendiðinde, öðrencilerin çoðunluðunun adet sýrasýnda banyo yaptýðý, %15.1'inin banyo yapmadýðý görülmektedir. Banyo yapanlarýn yarýsýna yakýný taburede oturarak banyo yaptýðýný ifade etmiþtir. Adet sýrasýnda banyo yapmayan öðrencilere banyo yapmama nedenleri sorulduðunda %71.4'ü herhangi bir neden göstermeden adet bitiminde banyo yaptýðýný belirtmiþtir. Öðrencilerin %23.8'i ise banyonun kanama miktarýný ve aðrýyý artýrdýðý, bu nedenle adet sýrasýnda banyo yapmadýðýný açýklamýþtýr. Öðrencilerden birisi adet sýrasýnda banyo yapmanýn günah olduðu doðrultusunda bir açýklamada bulunmuþtur (Tablo 4). Tablo 5'te araþtýrmaya alýnan öðrencilerin perine ve menstrüasyon hijyenine iliþkin davranýþlarý görülmektedir. Tabloda öðrencilerin %23.7'sinin perine bölgesini arkadan öne doðru temizlediði, %15.1'inin menstrüasyon sýrasýnda yýkanabilen bez kullandýðý görülmektedir. Ayrýca öðrencilerden %28'inin adet sýrasýnda pedini günde bir ya da iki kez deðiþtirmesi, %22.3'ünün külotunu haftada bir kez deðiþtirmesi ve %6.5'inin naylon külot kullanmasý dikkati çeken bulgulardýr. Tartýþma Bu araþtýrmada üç ilköðretim okulunda öðrenimde olan ve menstruasyon gören 139 öðrenci incelenmiþtir. Öðrencilerin yaþ aralýðý 9-17 arasýndadýr (Tablo 1). Öðrencilerin ailelerini tanýtan özellikler incelendiðinde (Tablo 2), annelerinin yarýya yakýnýnýn (%43.9) ilkokul mezunu olduðu, %40.3'ünün ise formal bir eðitim almadýklarý dikkati çekmektedir. Annelerden yalnýzca %3.6'sýnýn gelir getiren bir iþle uðraþtýklarý belirlenmiþtir. Babalarýn eðitim durumu gözden geçirildiðinde, annelere göre eðitim düzeylerinin daha iyi durumda olduðu görülmektedir. Annelerin aksine, babalarýn yalnýzca %14.5'i formal bir eðitim almamýþ, yarýya yakýný ise ortaokul ve üzerinde eðitim almýþtýr. Babalarýn çoðunluðunun herhangi bir gelirlerinin olduðu, iþsiz baba oranýnýn %6.5 olduðu belirlenmiþtir. Öðrencilerin yaklaþýk dörtte üçü çekirdek tipi ailelerde yaþamakta olup, %91.4'ü herhangi bir saðlýk güvencesine sahiptir (Tablo 2). Araþtýrma sonunda öðrencilerin %51.1'inin haftada bir kez banyo yaptýðý (Tablo 3), çoðunluðunun (%84.9) adet sýrasýnda banyo yaptýðý belirlenmiþtir (Tablo 4). Üniversite öðrencileri arasýnda bu konuda yapýlan bir araþtýrmada, adet sýrasýnda banyo yapma sýklýðý %79.3 olarak saptanmýþtý (10). Öðrencilerin %15.1'inin adetli iken banyo yapmadýðý belirlenmiþtir (Tablo 4). Bu konuda yapýlan bir araþtýrmada, yaþ arasý kýz öðrencilerde adetli iken banyo yapmayanlarýn oranýnýn bizim araþtýrmamýzdan daha fazla olduðu (%65) saptanmýþtýr (11). Oysa bireysel hijyen insan yaþamýnda ne kadar erken dönemde öðrenilmeye ve uygulanmaya baþlanýrsa o kadar etkin olmaktadýr (12). Önemli bir hijyenik uygulama olan banyo, 2005 cilt 14 sayý 6 137

4 vücuttan salgýlanan ter, sebum, ve ölü deri hücrelerini uzaklaþtýrarak, vücut kokusunu ve derinin tahriþ olmasýný engellemektedir (13). Banyo yapma adet sýrasýnda daha da önem kazanmaktadýr. Çünkü menstrüasyon sýrasýnda enfeksiyon riski artmakta ve perine bölgesinde istenmeyen kokular oluþabilmektedir. Bu nedenle, özellikle menstrüasyon sýrasýnda olmak üzere sýk banyo yapýlmalýdýr. Taburede oturarak banyo yapanlarda enfeksiyon olasýlýðýnýn daha fazla olduðu bildirilmekte, bu nedenle banyonun ayakta duþ biçiminde yapýlmasý önerilmektedir (14,15). Oysa bizim araþtýrmamýzda öðrencilerden yarýya yakýný (%43.2) adet sýrasýnda taburede oturarak banyo yaptýðýný ifade etmiþtir (Tablo 4). Bu uygulama genital ve üriner sistem enfeksiyonlarýnýn oluþumunu kolaylaþtýrmaktadýr. Araþtýrmaya alýnan öðrencilerden %71.4'ü herhangi bir neden göstermeden adet sýrasýnda banyo yapmadýðýný belirtmiþtir. Öðrencilerden %28.6'sýnýn ise, aðrý olur, kanama artar, günah olur gibi yanlýþ inanýþlara sahip olmalarý nedeniyle adet sýrasýnda banyo yapmadýklarý dikkati çekmektedir (Tablo 4). Öðrencilerin perine ve menstrüasyon hijyenine Ýliþkin uygulamalarý incelendiðinde, %23.7'sinin perine bölgesini yanlýþ yönde temizlediði (arkadan öne doðru), %15.1'inin menstrüasyon sýrasýnda yýkanabilen bez kullandýðý belirlenmiþtir. Ayrýca, öðrencilerin %28'inin adet sýrasýnda pedini çok geç deðiþtirdiði (günde bir ya da iki kez), %22.3'ünün külotunu çok geç deðiþtirdiði (haftada bir kez), %6.5'inin ise enfeksiyon açýsýndan risk oluþturan naylon külot kullandýðý görülmektedir (Tablo 5). Yanlýþ yönde taharetlenme kadýnlarda idrar yolu enfeksiyonlarýnýn önemli bir nedenidir. Demirbað (15) bu konuda yaptýðý araþtýrmada, arkadan öne doðru taharetlenen kadýnlarda idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma riskinin 2.56 kat daha fazla olduðunu saptamýþtýr. Kadýnlarýn anatomik özellikleri idrar yolu enfeksiyonlarýna yatkýnlýðý artýrmaktadýr. Kadýnlarda üretranýn kýsa, üretral meatus, vajina ve anüsün birbirine yakýn olmasý mikroorganizmalarýn meatus ve vajinaya kolayca taþýnmasýna yol açar. Bu nedenle perine temizliðinde temizlik iþleminin yönü simfisis pubisten anüse doðru olmalýdýr. Aksi yönde temizlik yapýlýrsa, feçes ile kirlenmiþ olan anüsteki bakteriler üretral meatus ve vajinaya taþýnarak enfeksiyonlara neden olabilir (13,16). Enfeksiyonlarý önlemek ve perine hijyenini saðlamak için iç çamaþýrlarýn her gün deðiþtirilmesi ve pamuklu çamaþýr giyilmesi gerekir (2). Özkan ve Demir (14) yaptýklarý araþtýrmada iç çamaþýrýný her gün deðiþtiren kadýnlarda enfeksiyon oranýnýn daha az olduðunu belirlemiþlerdir. Sonuç ve Öneriler Alibaba Saðlýk Ocaðý Bölgesi'ndeki üç ilköðretim okulunda öðrenim gören öðrencilerin menstrüasyon ve perine hijyeni konusundaki davranýþlarýný belirlemek amacýyla yapýlan bu araþtýrmada aþaðýdaki sonuçlar elde edilmiþtir: Araþtýrma sonucunda öðrencilerin %51.1'inin haftada bir kez banyo yaptýðý, %15.1'inin menstrüasyon sýrasýnda banyo yapmadýðý, %23.7'sinin tuvaletten sonra perine bölgesini arkadan öne doðru temizlediði bulunmuþtur. Menstrüasyon sýrasýnda öðrencilerin %15.1'inin yýkanabilen bez kullandýðý, %28'inin pedini günde bir ya da iki kez deðiþtirdiði ortaya çýkmýþ, %22.3'ünün külotunu haftada bir kez ve yalnýzca %12.9'unun her gün deðiþtirdiði belirlenmiþtir. Araþtýrmadan elde edilen bulgular sonucunda, öðrencilerin perine ve menstrüasyon hijyenine iliþkin uygulamalarýnýn yeterli olmadýðý, bazý uygulamalarýnýn ise yanlýþ olduðu ortaya çýkmýþtýr. Öðrencilerdeki bu tür yanlýþ ve yetersiz hijyenik uygulamalarýn erken dönemde belirlenmesi, bunlara yönelik önlemlerin alýnmasýnda büyük önem taþýmaktadýr. Burada saðlýk çalýþanlarýna, özellikle birinci basamak saðlýk hizmetlerinde çalýþan ebe ve hemþirelere önemli roller düþmektedir. Ebe ve hemþireler tarafýndan menstrüasyon ve perine hijyenine yönelik verilen bilgiler ile hijyen konusuna gereken önemin verilmesi saðlanarak, ileride üreme saðlýðý sorunlarýnýn büyük bir bölümünün geliþme olasýlýðý önlenebilir. Araþtýrmada elde edilen sonuçlar doðrultusunda, öðrencilerin perine ve menstrüasyon hijyenine ait uygulamalarý konusunda daha büyük gruplar ile analitik araþtýrmalarýn yapýlmasýna gerek vardýr. Bölgedeki saðlýk ocaklarýnda çalýþan ebe ve hemþireler tarafýndan ailelere, öðretmenlere ve öðrencilere bu konularda sürekli öðretim yapýlmasý önerilmiþtir cilt 14 sayý 6 138

5 Ýletiþim: Dr. Güngör Güler E-posta: Kaynaklar 1- Öncel S, Yýlmaz M, Ak G Yaþ Grubu Öðrencilerin Ergenliðe Bakýþý, Saðlýk ve Toplum 2004; Nisan- Haziran (2): Taþkýn L. Doðum Kadýn Saðlýðý Hemþireliði. Sistem Ofset Matbaacýlýk, Ankara, Özvarýþ ÞB, Akýn A. Üreme Saðlýðý. Saðlýk ve Toplum 1998; 8 (3-4): Akýn A. Uluslar arasý Kararlar Paralelinde Üreme Saðlýðý Konusunda Türkiye'deki Uygulamalar. Saðlýk ve Toplum 1998; 8(3-4): TC. Baþbakanlýk Aile Araþtýrma Kurumu, Türk Ailesinde Adölesanlarýn Sorunlarý. Ankara, Çýtak N, Terzioðlu F, Abant Ýzzet Baysal Üniversitesinde Öðrenim Gören Kýz Öðrencilerin Primer Dismenoreye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý. Saðlýk ve Toplum 2002;12(3): Lowdermilk DL, Perry S, Ebobak IM. Maternity and Women's Health Care. 2002, Mosby Inc. 8- Sezgin B, Akýn A. Adölesan Dönemi Üreme Saðlýðý. Saðlýk ve Toplum 1998; 8(3-4): Milli Eðitim Bakanlýðý, Öðretmen ve Öðretmen Adaylarý Ýçin Cinsel Saðlýk Eðitimi 2003; Ceren Yayýn- Daðýtým. 10- Yazýcý S, Kobya H. Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Öðrenci Yurtlarýnda Kalan Kýz Öðrencilerin Menstruasyonu Algýlayýþlarý ve Menstrual Hijyene Ýliþkin Tutumlarý. Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu VII. Ulusal Hemþirelik Kongresi Bildiri Özet Kitabý, Erzurum, Poureslami M, Ashtiani FÖ. Assessing Knowledge, Attitudes, and Behaviour of Adölescent Girls in Suburban District of Tehran about Dysmenorrhea and Menstrual Hygiene. Journal of International Women's Studies 2002; 3(2): May H. Now wash your hands. Nursing Times 1998; 94: Ulusoy MF, Görgülü RS. Hemþirelik Esaslarý. Ankara, Özkan S, Demir Ü Yaþ Doðurganlýk Çaðý Kadýnlarda Vajinitisin Tanýlanmasýnda Hemþirenin Etkinliðinin Belirlenmesi ve Vajinitisin Oluþumuna Neden Olan Etmenlerin Ýncelenmesi. Saðlýk ve Toplum 2002; (4): Demirbað C. Kadýnlarda Ýdrar Yolu Enfeksiyonlarýnda Hijyenik Alýþkanlýklarla Ýlgili Risk Faktörleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 2000; 4(2): Gönen Ý, Akçam Z, Yaylý G. Kadýnlarda Sýk Görülen Üriner Enfeksiyonlara Yaklaþým. Sürekli Týp Eðitimi Dergisi 2004; 13(4): 128. TTB-STED Fotoðraf Yarýþmasý 2005 Dört yýldýr fotoðrafa meraklý okurlarýmýzýn ilgisi ve katkýlarýyla sürmekte olan TTB-STED Fotoðraf Yarýþmasý nda dereceye giren ve giremeyen fotoðraflar dergimizin görsel zenginliðini oluþturuyor. Bu yýl da sizlerin deðerli çalýþmalarýnýzýn ürünü eserlerinizi bekliyoruz. Yarýþmaya; tüm saðlýk çalýþanlarý ve týp öðrencileri, daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ en fazla beþ adet, genel konulu renkli fotoðrafla katýlabilir. Fotoðraflar en az en çok (20x30) cm boyutunda olmalýdýr. Fotoðraflarýn arkasýna yapýþtýrýlacak etikete bir rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. Hazýrlanacak bir katýlým formuna; rumuz, yarýþmacýnýn adý soyadý, mesleði, çalýþtýðý yer, adresi, telefonu, e-posta adresi, fotoðraf(lar)ýn sýra numarasý, ad(lar)ý, çekildiði yer ve içeriðiyle ilgili açýklama yazýlacaktýr. Bu form bir zarfa konularak kapatýlacak ve zarfýn üzerine yalnýzca rumuz yazacaktýr. Bu zarf ve fotoðraflar posta ve ulaþým sýrasýnda hasar görmeyecek biçimde paketlenip, "STED Fotoðraf Yarýþmasý, TTB, GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil Sok. No:2 Kat:4 Maltepe Ankara adresine en geç 30 Eylül 2005 tarihine kadar gönderilmelidir. Seçici kurul tarafýndan yapýlacak deðerlendirme sonunda büyük ödül olarak Canon EOS 300 marka bir fotoðraf makinesi verilecektir. Ayrýca üç kiþiye baþarý ödülü olarak tanýnmýþ fotoðraf sanatçýlarýnýn albümleri, TTB yayýnlarýndan oluþan birer armaðan paketi ve plaket sunulacaktýr. Yarýþmada ödül alan ve seçici kurul tarafýndan uygun bulunan diðer yapýtlar 10. Pratisyen Hekimlik Kongresi sýrasýnda sergilenebilecek, dereceye girenlerin ödülleri Kasým ayýnda Nusret Fiþek Ödül Töreni nde verilecektir. Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar, TTB yayýnlarýnda ve saðlýkla ilgili eðitim, sanat vb. etkinliklerde isim belirtilerek kullanýlabilecektir cilt 14 sayý 6 139

2006 cilt 15 sayý 10 179

2006 cilt 15 sayý 10 179 Ankara'da Bir Lisenin 9 ve 10. Sýnýf Öðrencilerinin Kiþisel Hijyen Konusunda Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination of the Behaviours of Ninth and Tenth Grade High School Students About Personal Hygiene

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding

Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Annelerin Bebek Beslenmesi ve Emzirmeye Ýliþkin Bilgi ve Uygulamalarý The Knowledge and Practices Mothers to Related of Baby Feeding and Breastfeeding Aslý Eker*, Mine Yurdakul* Öz Bu çalýþma hastanede

Detaylı

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir

Dr. Emel Ege**, Msc. Sermin Timur***, Msc. Handan Zincir**** yeterince hizmet götürülemeyen kesimdir Ebelik Son Sýnýf Öðrencilerinin Aile Planlamasý Eðitimi Etkinliðinin Deðerlendirilmesi* The Evaluation of the Educational Activitres of Pregraduate Midwifery Students on Family Planning Methods Dr. Emel

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence

Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Adölesan Çaðý Öðrencilerde Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi Evaluating Dietary Pattern in Adolescence Dr. Esma Demirezen*, Dr. Gülhan Coþansu* Öz Günümüzde gençler biyolojik ve psikososyal

Detaylı

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz****

Dr. Sevim Buzlu*, Nihal Bostancý**, Derya Özbaþ***, Sevil Yýlmaz**** Ýstanbul'da Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Kadýnlarýn Genel Saðlýk Anketine Göre Ruhsal Durumlarýnýn Deðerlendirilmesi Assessment of the Psychological Status of Women Who Applied to a Primary Care Unit in

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ARAÞTIRMALAR (Research Reports) TEMÝZLÝK ÝÞÝNDE ÇALIÞAN KÝÞÝLERÝN TEMÝZLÝK VE SAÐLIK DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ The evaluation of hygiene and health attitudes of cleaning workers Elçin Balcý 1,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi

Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi Hemþirelerin Genel Ruhsal Durumlarýnýn Ýncelenmesi The Analysis of the General Psychological Conditions of Nurses Dr. Serpil Yýlmaz*, Rabia Hacýhasanoðlu**, Zeynep Çiçek** Öz Hemþirelik, insanlarla iliþkiye

Detaylı

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler

Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 63-69 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Türkiye'de evli erkeklerin aile planlamasý yöntemlerini kullanmalarýný etkileyen faktörler Levent Akýn (*), Nilüfer Özaydýn

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*)

Özay Çelen (*), Turgut Karaalp (*), Sýdýka Kaya (**), Cesim Demir (*), Abdulkadir Teke (*), Ali Akdeniz (*) Gülhane Týp Dergisi 2007; 49: 25-31 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2007 ARAÞTIRMA Gülhane Askeri Týp Fakültesi Eðitim Hastanesi Yoðun Bakým Ünitelerinde görev yapan hemþirelerin uygulanan hizmet içi eðitim

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned

KKMM, maliyetsiz, her zaman uygulanabilen ve kadýnlarýn mahremiyetinin korunduðu, evinde tek baþýna rahatlýkla uygulayabileceði bir muayenedir. Bu ned DERLEME Kadýnlarýn Kendi Kendine Meme Muayenesi (KKMM) Ýle Ýlgili Bilgi, Tutum ve Davranýþlarýnýn Belirlenmesi Determination Of Women s Knowledge, Attitude And Behaviours About The Self Examination Of

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý*

Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Edirne Merkezinde 15-49 Yaþ Evli Kadýnlarýn Aile Planlamasý Yöntemleri Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Yöntem Kullaným Oranlarý* Dr. Burcu Tokuç**, Dr. Muzaffer Eskiocak***, Dr. Galip Ekuklu***,Dr. Ahmet

Detaylı

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN

GEMLÝK ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝNDE OKUYAN ÇIRAKLARIN Dr. Nalan AKIÞ Uzm.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Emel ÝRGÝL Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD. Dr. Kayýhan PALA Yrd. Doç.,Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr

Giriþ Yaþlanma kaçýnýlmaz sosyal, biyolojik, bir yaþam sürecidir. Altmýþ beþ yaþ üzeri kiþiler geriatrik yaþ grubu olarak tanýmlanmaktadýr Karamürsel Ýlçesi nde Yaþayan Yaþlýlarýn Sosyal Yaþama Ýliþkin Özellikleri Characteristics of the Elderly People Residing in Karamursel District, Regarding Social Life Dr. M. Eþber Özkömür*, Dr. Nüket

Detaylı

HEMAR-G. Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ.

HEMAR-G. Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ. HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Tekrarlayan Ýdrar Yolu Enfeksiyonu Deneyimleyen Çocuklarda Hijyen Uygulamalarý Birsel Canan DEMÝRBAÐ* Meltem Kürtüncü TANIR** Sema KUÐUOÐLU*** Özgün Araþtýrma

Detaylı

PAZARDA ÇALIÞAN ÇOCUKLARIN ÇALIÞMA KOÞULLARI VE SAÐLIK DURUMLARI *

PAZARDA ÇALIÞAN ÇOCUKLARIN ÇALIÞMA KOÞULLARI VE SAÐLIK DURUMLARI * PAZARDA ÇALIÞAN ÇOCUKLARIN ÇALIÞMA KOÞULLARI VE SAÐLIK DURUMLARI * Nurcan KOLAÇ Öðr. Gör. (Msc), Marmara Üniv. Hemþirelik Y.O. Halk Saðlýðý AD. Ayþe ERGÜN Yrd. Doç., Marmara Üniv. Hemþirelik Y.O. Halk

Detaylı

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý

Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý ARAÞTIRMA 19 Ýstanbul ilindeki hemþirelik yüksekokulu öðrencilerinin saðlýklý yaþam biçimi davranýþlarý Merve Kocaakman*, Güler Aksoy**, Hasan Hüseyin Eker* *Ýstanbul Ýl Özel Ýdaresi, Ýstanbul **Florence

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç***

ARAÞTIRMA 1. Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**, Gürsel Kýlýnç*** ARAÞTIRMA 1 Burdur Devlet Hastanesi nde çalýþan hemþirelerin, öðrenci hemþirelerinin klinik uygulamalarýna ve öðretim elemanlarýyla iþbirliði yapmaya iliþkin görüþleri Þevkinaz Doðan Konak*, Ayþe Dericioðullarý**,

Detaylı

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý

Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Türk Tabipleri Birliði Yöneticilerinde Sigara Ýçme Alýþkanlýðý Tobacco Smoking Among the Executives of the Turkish Medical Association Dr. Özen Aþut*, Dr. Sibel Kalaça** Özet Sigara içme alýþkanlýðý; yaygýnlýðý

Detaylı

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ*

SAMSUN ÇIRAKLIK EÐÝTÝM MERKEZÝ NE DEVAM EDEN ÇIRAKLARIN DURUMLUK-SÜREKLÝ KAYGI DÜZEYLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ* Dr. Sevgi CANBAZ Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Tevfik SÜNTER Yrd. Doç., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Yýldýz PEKÞEN Prof., Ondokuz Mayýs Üniv. Týp Fak.

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Bakım Sorunlarının Belirlenmesi

Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Bakım Sorunlarının Belirlenmesi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Bir İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Bakım Sorunlarının Belirlenmesi Determination of the Physical Care Problems of Students in A Primary School Güngör GÜLER

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði

Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelik Hizmetlerinden Memnuniyetin Deðerlendirilmesi; Jinekoloji Servisi Örneði The Evaluation of Satisfaction With Nursing Care; an Example of Gynaecology Service Tuðba

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi ARAÞTIRMA 1 Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde yatan hastalarýn bakým veren intörn hemþireler hakkýnda memnuniyetlerinin incelenmesi Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Burcu Özgürce***, Özlem Aðýrman***

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi

Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Türkiye de Özel Hastanelerin Web Sitelerinin Deðerlendirilmesi Meriç ÇOLAK a, Beyza KAYMAKOÐLU a, Korkut ERSOY a a Baþkent Üniversitesi, Ankara An evaluation of Web Sites of Private Hospitals in Turkey

Detaylı

Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr. Fýrat Ekin***, Dr. S. Cem Ersin***, Dr. Erhan Eser****

Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr. Fýrat Ekin***, Dr. S. Cem Ersin***, Dr. Erhan Eser**** Manisa Ýli nde Bir Saðlýk Ocaðý Bölgesi nde Saðlýkta Eþitsizlikler* The Inequalities In Health In Manisa In A Health Center District Dr. Nasýr Nesanýr**, Dr. Haluk Düzkalýr***, Dr. Gökay Göktolga***, Dr.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy****

Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar Yenilmez***, Fatma Aksoy**** Eskiþehir'de Yaþlýlarýn Sosyoekonomik Özellikleri ve Saðlýk Durumlarý Socio-economical Characteristics and Health Status of Elderly People in Eski ehir Dr. Ünal Ayrancý*, Dr. Nedime Köþgeroðlu**, Dr. Çýnar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek****

Yasemin Taþ**, Dr. Dilek Aslan***, Dr. Ýskender Sayek**** Doktorluk Mesleðini Çocuklar Resimlerine Nasýl Yansýtýyorlar? 7-12 Yaþ Grubu Çocuklar Arasýnda Yapýlmýþ Bir Örnek* How Do Children Reflect the "Physician" Profession to Their Drawings? An Example Conducted

Detaylı

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi

Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Sivas Numune Hastanesi Acil Servisine Baþvuran Ýntihar Giriþimlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Suicide Attempts Referring to Sivas Numune Hospital Emergency Department Etem Erdal Erþan

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır.

PERİNE BAKIMI. Perine bakımında amaç; Hastayı gelişebilecek enfeksiyonlardan korumak, hastanın rahatlığını, konforunu, temizliğini sağlamaktır. PERİNE BAKIMI Perine bakımına hoş geldiniz Perine önde simfibis pubis, yanlarda iskial tübositler, arkada koksiks kemik yapıları tarafından sınırlandırılan ve dış genital organları kaplayan alandır. Ter,

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 1 1 Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk

4 trilyon 565 milyarý tedavi gideri olmak üzere toplam 99 trilyon 689 milyar TL (8), yaklaþýk Uzm. Dr. Erol ARMAÐAN Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Acil Yardým AD. Yrd. Doç. Dr. Kayýhan PALA Arþ. Gör. Dr. Neriman AYDIN Doktora Öðr. Alpaslan TÜRKKAN Prof. Dr. Hamdi AYTEKÝN Uludað Üniversitesi

Detaylı

HEMAR-G. Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Saðlýk Personelinin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Konusundaki Görüþ ve Uygulamalarý

HEMAR-G. Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Saðlýk Personelinin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Konusundaki Görüþ ve Uygulamalarý HEMAR-G HEMÞÝRELÝKTE ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME DERGÝSÝ Birinci Basamak Saðlýk Kurumlarýnda Çalýþan Saðlýk Personelinin Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Konusundaki Görüþ ve Uygulamalarý Arife Serap ORHAN* Zehra

Detaylı

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ

ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 ÖÐRETMENLERÝN YENÝ ÝLKÖÐRETÝM MATEMATÝK PROGRAMINA ÝLÝÞKÝN GÖRÜÞLERÝ Hasan Hüseyin AKSU * ÖZET Bu araþtýrma,

Detaylı

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma

Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma Ýzmir Ýlinde Çeþitli Kurumlarda Görev Yapan Öðretmenler ile Öðretmen Adaylarýnýn Demokratik Tutumlarý Üzerine Karþýlaþtýrmalý Bir Araþtýrma A. Seda SARACALOÐLU *, Ýlke EVÝN **, S. Rana VAROL *** Özet Bu

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi

Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Görev Yapan Öðretmenlerin Aldýklarý Saðlýk Hizmetlerinden Memnuniyetlerinin Deðerlendirilmesi Evaluation of Teacher Satisfaction on Delivery of Health

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler

Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Ýl Merkezinde Bir Saðlýk Ocaðýna Baþvuran Diyabetik Hastalarda Metabolik Kontrol Durumu ve Eþlik Eden Faktörler Metabolic Regulation and Related Factors in Diabetic

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI *

ÝÞ KAZASI NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRAFÝK KAZALARI * Dr. Mine SOLAKOÐLU UÇAR Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Nadi BAKIRCI Yrd. Doç., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Hande HARMANCI Prof., Marmara Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. ÝSTANBUL'DAKÝ

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce***

Sýtký Orak*, Hikmet Orhan**, Özlem Aðýrman***, Burcu Özgürce*** ARAÞTIRMA 11 Hemþirelik - ebelik eðitiminde Süleyman Demirel Üniversitesi örneði: Isparta Saðlýk Yüksekokulu intörn öðrencilerinin klinik sahada entegre uygulamasý ile ilgili bilgi ve tutumlarý Sýtký Orak*,

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi

Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi ARAÞTIRMA Huzurevinde Yaþayan Bireylerde Depresyon Düzeyi, Ölüm Kaygýsý ve Günlük Yaþam Ýþlevlerinin Belirlenmesi Depression, Death Anxiety and Daily Life Functioning in the Elderly Living in Nursing Home

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi

Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Genelevde Çalýþan Kadýnlarýn ve Ev Kadýnlarýnýn Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Anksiyete ile Ýliþkisi The Relation Between Anxiety

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ *

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ KONUSUNDA BÝLGÝ-TUTUM VE DAVRANIÞLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ * Dr. Elçin BALCI Uzm., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Ýskender GÜN Yrd. Doç., Erciyes Üniv. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD. Dr. Alper KAYA Kayseri H.M. Güldüoðlu Saðlýk Ocaðý Baþ Tbb. KTO-Ýþçi Saðlýðý

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler

Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Jinekoloji Polikliniðine Baþvuran Kadýnlarda Üriner Ýnkontinans Sýklýðý ve Etkileyen Faktörler Prevalence of Urinary Incontinence and

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Gülhane Týp Dergisi 2006; 48: 25-29 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2006 ARAÞTIRMA Kadýnlarýn Pap smear yaptýrma durumlarý ile bunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi Aygül Akyüz (*), Gülten Güvenç (*), Tülay

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı