YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde şebeke sularında gün içinde sık sık denetimler gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların rahatlıkla 12 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25 Kr. HABERİ 17 DE ANKARA NIN SUYU TERTEMİZ Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Çevre Sağlık Daire Başkanı Hüseyin İlter, Başkent'in suyunda özellikle yaz aylarında artan su kullanımına bağlı olarak alüminyum oranlarının sınır değeri aştığı dönemler olabiliyor. Ancak insan sağlığı açısından tehlike oluşturacak düzeye çıkmıyor. Zaten biz bunu tespit edersek hemen Belediye ile birlikte hareket ederek gerekli önlemleri almasını sağlıyoruz. Şu an sıkıntı yaratacak hiçbir durum söz konusu değil, güvenle tüketilebilir." dedi. Anayasa Mahkemesi, BTK ya kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veren hükmü de iptal etti HABER 17 DE Hacettepe Teknokentinde faaliyet gösteren Türk mühendisler, kara, deniz ve hava araçlarına radara yakalanmama özelliği kazandıran özel bir teknoloji geliştirdi. Anti-radar özellikli kumaş, sabit ve hareket halindeki tankların ve zırhlı araçların radar ve termal kameralara yakalanmamasını Süper yetkiye VİZE ÇIKMADI Anayasa Mahkemesi, HSYK'nın yapısını değiştiren kanunla ilgili kısmi iptal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, kanunun Adalet Bakanına verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etti. BTK ya kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması için yetki veren kanun hükmü de iptal edildi. HABERİ 18 DE Haberi 16 da Haberi20 de Haberi 15 de

2 2 SineMagazin Y l n ilk çeyre inde, beyaz perdenin zirvesinde yerli komedi filmleri yer ald sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Y l n ilk çeyre inde, beyaz perdenin zirvesinde yerli komedi filmleri yer ald. Box Office den al nan bilgiye göre, 3 Ocak-30 Mart döneminde toplam 23 milyon 451 bin 135 sinema bileti sat ld, 242 milyon 940 bin 734 lira has lat elde edildi. Geçen y l n ilk çeyre inde ise 17 milyon civar nda gerçekleflen bilet sat fl, toplam has latta ise 173 milyon liray bulmufltu. lk üç ayda, geçen y l n ayn dönemine k yasla sineman n yaklafl k 6 milyon seyirci kazand görülürken, en çok izlenen 10 filminin 7 sini yerli yap mlar oluflturdu. Yerli yap mlar n 6 s n n komedi oldu u listede, bu filmlerin toplam seyirci say s 15 milyonu aflt. -Zirvenin sahibi komedi ler Recep vedik 4, 66 milyon 379 bin 661 lira has lat elde ederken, 6 milyon 685 bin 307 seyirci say s yla y l n ilk çeyre inde en çok izlenen film oldu. fiahan Gökbakar n sinemaya kazand rd Recep vedik tiplemesi, son filmiyle Box Office in Tüm Zamanlar Toplam Seyirci Rekoru listesinde ikinci s raya yerleflirken, serinin ilk ve ikinci yap mlar da listenin 4 ve 5 inci s ras nda yer al yor. Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay 3 milyon 404 bin 744 seyircinin izledi i Eyvah Eyvah 3, Ocak- Mart döneminin en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Yap m toplamda 34 milyon 965 bin 216 lira has lat kazand. Dü ün Dernek filmi ise ayn dönemde 3 milyon 270 bin 259 sinema severle buluflurken 27 milyon 532 bin 585 lira has lat sa lad ün son günlerinde vizyona giren film, tüm zamanlar seyirci rekorunu elinde tutuyor. Patron Mutlu Son stiyor, 1 milyon 295 bin 383 izleyeciyle en çok seyredilen dördüncü film oldu. Yar m milyonu aflan seyirci say lar yla Ç lg n Dersane 3 listede sekizinci, Sürgün nek ise onuncu Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 12 Nisan 2014 s rada yer buldu. Romantik türdeki tek Türk filmi, bi Küçük Eylül Meselesi ise 870 bin 398 seyirci say s yla listeye alt nc s radan girdi. -Listenin yabanc lar lk üç ayl k dönemde en çok izlenenler listesindeki yabanc yap mlar aras nda, animasyon filmi Karlar Ülkesi, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli ve Herkül: Efsane Bafll yor yer ald. Beflinci s radaki Karlar Ülkesi ni 1 milyon 104 bin 449 kifli izledi. Aksiyon ve kahramanl k türündeki 300: Bir mparatorlu un Yükselifli ve Herkül: Efsane Bafll yor filmlerinin ise 1 milyon 350 bin civar nda seyircisi oldu. (AA)

3 12 Nisan 2014 STANBUL - Sendika temsilcisi bir grup 1 May s kutlamalar ile ilgili toplant düzenledi. 1 May s'ta Taksim'deyiz diyen Türkiye Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Baflkan Kani Beko, Biz bu ülkenin tüm de erlerini yaratanlar, biz iflçiler, kamu emekçileri, hekimler, mimarlar, mühendisler, flehir planc lar olarak emek, eflitlik, özgürlük, bar fl adalet, ba ms zl k, ve demokrasi için 1 May s ta Taksim de olaca z. dedi. Türkiye Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu (D SK) Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i TMMOB, Türk Tabipleri Birli i (TTB) baflkanlar, 1 May s kutlamalar yla ilgili D SK Genel Merkezi nde bas n toplant s düzenledi. Toplant ya; D SK Genel Baflkan Kani Beko, KESK Genel Baflkan Lami Özgen, TMMOB Baflkan Mehmet So anc ve TTB Merkez Konseyi Baflkan Prof. Dr. A. Özdemir Aktan kat ld. Sendikalar ad na konuflan Kani Beko, 1 May s kutlamalar yap lacaksa bunun adresinin Taksim olmas gerekti ini söyledi. Beko, Polis müdahale etmezse, devlet müdahale etmezse, hükumet talimat vermezse biz önceden oldu u gibi Yaflam H CR 10 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 28 Mart 1430 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : D SK, KESK, TMMOB ve TTB 1 May s ta Taksim de Taksim e ç kar z. Birlik, dayan flma, mücadele günümüzü yan yana, omuz omuza, kardeflçesine kutlamas n biliriz. Bunda bir s k nt ç kmaz yeter ki polis müdahale etmesin, devlet müdahale etmesin, hükümet talimat vermesin biz iflçi arkadafllar m zla kardefllikten, bar fltan taraf olan bir may slar m zda yan yana, omuz omuza kardeflçe nas l 1 May s kutlamas olaca n hem tüm Türkiye ye hem de dünyaya gösterece iz. ifadelerini kulland. Valiyle ile ilgili bir görüflme talepleri olduklar n belirten Beko, flöyle devam etti: Ancak bugüne kadar herhangi bir dönüfl olmad. Umar m en k sa zamanda döner ve bu konuyla ilgili görüflmelerimizi yapar z. Daha önceki kutlamalarda Taksim e ç kt n z da Gezi Park çok kullan lmam flt. Bu 1 May s ta Gezi Park nda farkl bir anlam olacak m? sorusu üzerine Beko, flunlar kaydetti: Gezi Park süresi içerisinde oradaki arkadafllar m z n vermifl oldu u adalet, özgürlük, demokrasi mücadelesi vard. Sonuç itibariyle biz gezi direnifli içerisinde mücadele eden arkadafllar m z n biz önünde olmad k, çok fazla arkas nda da kalmad k hep yan nda olmaya çal flt k. Onlar bu süreç içerisinde birlik, beraberlik içerisinde onlarla beraber olaca z. Onlarla da görüflerek konuflarak görüfllerini alarak beraber olaca z. Bir s k nt ç kaca n sanm yorum. Binlercesi ifl bafl nda öldürülen iflçiler olduklar n ve yaflamak için ölümüne çal flt r lmak istenmediklerini aktaran Beko, Biz simit hesab yla ne kadar iyi durumda oldu u iddia edilen asgari ücretli iflçiyiz. 10 bin asgari ücretli bir ayakkab kutusuna s d ranlar taraf ndan daha fazla afla lanmak istemiyoruz. Biz bu ülkenin çocuklar y z. Roboski de devletin bombas yla, Okmeydan nda devletin gaz fifle iyle vurulup öldürülmek istemiyoruz ve biz o çocuklar n aileleriyiz, kan paras verilip susturularak ac m zla alay edilmesini de, seçim mitinglerinde yuhalatmay da istemiyoruz. Biz savafla ikna edilmek için üzerine 7-8 füze f rlat lmas planlanan bir ülkenin yurttafllar y z. Bin kere hay r. ktidardakilerin gücünü artt rmaktan baflka bir anlam olmayan savafllarda ölmek, sakat kalmak, bedel ödemek istemiyoruz. Kürt sorununun savaflla çözülemeyece ini y llarca büyük bedeller ödeyerek görenler olarak kardefllerimizle, komflular m zla savafla hay r diyoruz. diye konufltu. (CHA) 3 Türk- fl 1 May s' stanbul Kad köy Meydan 'nda kutlayacak ANKARA - Türk- fl Baflkanlar Kurulu, "1 May s Emek ve Dayan flma Günü"nün merkezi kutlamas n n stanbul Kad köy Meydan 'nda ve ayr ca tüm illerde Türk- fl öncülü ünde ve giriflimiyle yap lmas n kararlaflt rd. Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu'ndan (Türk- fl) yap lan yaz l aç klamada, "1 May s Emek ve Dayan flma Günü" dolay s yla yap lacak etkinlikleri de erlendirmek ve karar ba lamak üzere bugün düzenlenen toplant da al nan kararlara yer verildi. Türk- fl Baflkanlar Kurulu'nun, "1 May s Emek ve Dayan flma Günü"nün tüm illerde en genifl biçimiyle alanlarda bar fl içinde kutlanmas ndan yana oldu u ifade edilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Kutlamalar n merkezi düzeyde ayn yerde kutlanmas yönünde geçmifl dönemde emek örgütleri birlikte karar alm fl ve bu kararlar n en genifl kat l mla baflar l biçimde hayata geçirmifltir. Ancak bu y l, iflçi konfederasyonlar aras nda herhangi bir ön görüflme ve toplant yap lmadan baz aç klamalarda bulunuldu u ve kararlar al nd görülmüfltür. Bu geliflmeleri de erlendiren Türk- fl Baflkanlar Kurulu, 2014 y l '1 May s Emek ve Dayan flma Günü'nün merkezi kutlamas n n stanbul Kad köy Meydan 'nda ve ayr ca tüm illerde Türk- fl öncülü ünde ve giriflimiyle yap lmas n kararlaflt rm flt r. Türk- fl Baflkanlar Kurulu, 1 May s nedeniyle yap lacak kutlamalara, toplumun emek ve demokrasiden yana tüm kesimlerini davet etmekte, destek ve kat l mlar n beklemektedir." (AA)

4 4 Kültür Sanat Kürtçe uluslararas dergi yay na haz rlan yor D YARBAKIR - SEMA KAPLAN - Diyarbak r da Kürt dili ve edebiyat n n gelifltirilmesi ve var olan eserlerin bilimsel bak fl aç s yla gün fl na ç kar lmas için 4 dilde yay n yapacak dergi ve internet sitesi kuruluyor Dicle Üniversitesi nce (DÜ) haz rlanan, dünyan n dört bir yan ndan gönderilen Kürtçe ye özgü makalelerin akademik heyet gözetiminden geçerek yay nlanaca International Journal of Kurdish Studies isimli site ve derginin ngilizce, Kürtçe, Türkçe ve Rusça olarak bu y l yay na bafllamas hedefleniyor. DÜ Edebiyat Fakültesi Do u Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü Kürt Dili ve Edebiyat Anabilim Dal Baflkan Yard. Doç. Dr. Hasan Karacan, AA muhabirine, International Journal of Kurdish Studies isimli dergide 4 dilde makalelerin yer alaca n söyledi. Karacan, Amerika, Avrupa ve Rusya da bu tür çal flmalar n bir ya da iki dilde hayata geçirildi ini vurgulayarak, 4 dilde yay n yapacak dergideki tüm makalelerin Kürtçe ye çevrilece ini belirtti. Amac m z Kürt diline, tarihine ve edebiyat na bilimsel olarak hizmet etmektir Bu çal flman n co rafi olarak ana kayna ndan ç kmas n hep ümit ettiklerini ve hayalini kurduklar n ifade eden Karacan, bu hayali gerçeklefltirmenin mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Karacan, dergi için hakem heyetinin oluflturulmas na baflland n, amaçlar n n akademisyenlerin haz rlad makaleleri hem online hem de yaz l yay n fleklinde insanlara ulaflt rmak oldu unu kaydederek, Akademik aç dan böyle bilimsel bir çal flman n eksikli ini gördük. Bu aç kapatmak için uluslararas bir dergi yay nlamak için harekete geçtik. Bu yay n hem adresinden hem de dergi fleklinde okuyucuyla buluflacak. Yegane amac m z Kürt diline, tarihine ve edebiyat na hizmet etmek ve bilime katk sunmakt r dedi. çinde Kürtçe ve Kürt olan her bilimsel çal flma bu dergide yer alacak Dergide daha çok dil bilimsel, edebi, tarihi, befleri, sosyolojik ve psikolojik makalelerin yer alaca n aktaran Karaca, çinde Kürtçe ve Kürt olan her bilimsel çal flma bu dergide yer alacak. Rusya bu konuda bizden daha tecrübeli y l nda St. Petersburg Üniversitesi Kürdoloji Bölümünün haz rlad gramer kitaplar çok eskiye dayan yor. fiu anda seçmeli ders e itiminde bu kitaplardan da yararlan yoruz fleklinde konufltu. Karacan, dergide yurt içi ve yurt d fl ndan çok say da akademisyenin görev alaca n belirterek, flöyle dedi: Gelen makalelerden her biri yurt içi ve yurt d fl ndan birer hocan n süzgecinden geçerek kabul edilecek. Makale hangi dilden gelirse o dilde yay nlanacak. Sitenin ve derginin çok dilli olmas n istiyoruz. Rusça ve ngilizce gelen eserler Türkçe ve Kürtçe ye çevrilecek. Karacan, Kürt diliyle ilgili Türkiye de yaklafl k 7 üniversitede bölümler aç ld n, Mardin Artuklu ve Mufl Alparslan Üniversitesinin Kurmanci, Bingöl ve Tunceli Üniversitelerinin Zazaca lisans e itimine, DÜ nün de geçen y l tezsiz yüksek lisans e itimine bafllad n hat rlatarak, uluslararas Kürtçe derginin yay n hayat n bafllayaca n duyan akademisyenlerin büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklar n anlatt. Ö retim üyelerinin, bu çal flmaya seve seve katk sunaca n ifade etti ini dile getiren Karacan, bunun cesaretlerini art rd n söyledi. Kürtçe hayat n her alan nda yerini ald, rüya gibi Kürtçe de var olan ve edinilen bilgiler bugüne kadar kapal kap lar ard nda dile getiriliyordu. Bugün ise bu bilgilerin yaz diline dökülebilmesi demokratikleflme çabalar n n bir sonucudur diyen Karacan, demokratikleflmeye yönelik at lan ad mlar n akademisyenlerin özgürce düflünmelerine de olanak sa lad n vurgulad. Karacan, demokratikleflme ad mlar n n en önemli katk lar ndan birinin akademisyenlerin cesurca bilgilerini paylaflmalar oldu una iflaret ederek, flöyle konufltu: Eskiden insanlar ana dillerinde rahatça konuflamaz ana dillerinde kendilerini ifade edemezken bugün her yerde her kurumda ve her sektörde çok rahatl kla Kürtçe ifade edilebiliyor. Geçmiflte Kürtçe flark lar gizlice dinlenirken bugün televizyon kanallar ndan rahatl kla dinleniyor. Kürtçe hayat n her alan nda yerini ald, rüya gibi. Art k Kürtçe inkar edilen bir dil olmaktan ç km flt r. nsanlar n ana dilleri konusunda mutlaka özgür olmalar gerekir. Tüm dünyada böyledir. Geçmiflteki uygulamalar yani insanlar n ana dillerinde kendilerini ifade edememeleri ça d fl bir durumdu. Karacan, Kürtçe nin çok bakir bir konu oldu unu, Kürt yazarlar n kitaplar n n günümüze yavafl yavafl kazand r lmaya çal fl ld n kaydederek, Baz doktora tezlerinde Ahmedi Hani, Meleye C ziri gibi büyük yazarlar n eserleri yeni yeni incelenmektedir. Daha yap lacak çok ifl var. Çok eskilere dayanan Kürtçe yaz tlar n oldu unu biliyoruz. Bu yaz tlar n ortaya ç kar lmas gerekiyor. Bu kapsamda yetiflmifl ö retim üyelerinin az oldu unu da biliyoruz. Ö retim üyelerinin bir an önce yetiflmeleri ve sakl edebi eserlerin bir an önce topluma kazand r lmas na katk sunmay ümit ediyoruz diye konufltu. Karacan, hedeflerinin derginin ilk say s n bu y l n aral k ay nda yay nlamak oldu unu sözlerine ekledi. (AA) 12 Nisan 2014 El yazmalar dijital ortama tafl n yor STANBUL - Türk kültürünün en önemli zenginliklerinden biri olan, yüzy llar boyunca binbir emek ve göz nuru ile ortaya konulan el yazmas eserler art k say sal ortama tafl n yor. Topkap Saray Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi ve Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerindeki el yazmas eserler, dijital kopyalar ç kar larak araflt rmac lar n hizmetine sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan aç klamaya göre, kültür miras n n önemli ürünlerinden olan el yazmas eserlerin zamana karfl korunmas, bu sanat hazinesinin uzun zaman yaflat lmas, gelecek nesillere aktar lmas ve bilginin kullan lmas n n kolayl aç s ndan, say sal ortama aktar lmalar büyük önem tafl yor. Bu amaçla Topkap Saray Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi ve Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerindeki el yazmas eserlerin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkanl ile iflbirli i yap larak say sal ortama aktar lmas yla ilgili stanbul da, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocap nar ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkan Prof. Dr. Muhittin Dar c n n kat l m yla protokol imzaland. Yazma eserlerin dijital kopyalar n n ç kar larak say sal ortama aktar lmas yla bilimsel araflt rma yapmak isteyen akademisyenlere kolayl k sa lan rken, ayn zamanda bilgiye h zl eriflim de sa lanm fl olacak. Ayr ca el yazmas eserlerin say sal ortama aktar lmas yla eser üzerindeki bilimsel çal flmalar s ras nda meydana gelebilecek y pranma, tahrip olma riski ortadan kalkacak, detayl ve süre s n r olmadan çal flma imkan do acak. Protokol gere i, hassas çal flmalarla el yazmas eserler say sal ortama aktar lacak ve sanat hazinesi koruma alt na al narak, gelecek y llara ve kuflaklara tafl nmas sa lanacak. (AA)

5 12 Nisan 2014 Herkes Sihirbaz Olacak adl çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluflacak BURSA - Bursa Nilüfer Belediyesi, Nisan ay sanat etkinlikleri kapsam nda, dünya tiyatrolar n n repertuar na giren Herkes Sihirbaz Olacak adl çocuk oyununu tiyatroseverlerle buluflturmaya haz rlan yor. Kültür ve sanat etkinleriyle her ay birbirinden farkl etkinliklerle ilçede yaflayanlara sanat dolu bir y l yaflatmay hedefleyen Nilüfer Belediyesi, nisan ay sanat etkinlikleri kapsam nda perdeyi çocuklar için aç yor. Kubilay QB Tuncer in yaz p yönetti i ve 60 binden fazla izleyicinin seyretti i Herkes sihirbaz olacak adl oyun, 12 Nisan saat ve da çocuklar için sahnelenecek. Nilüfer Belediyesi U ur Mumcu Sahnesi'nde çocuklar n be enisine sunulacak oyun dünya tiyatrolar n n repertuvar na girerek sihir ve komediyi bir araya getiriyor. 3 yafl ndan itibaren bütün çocuk ve yetiflkinlerin ilgisini çeken oyunda Kubilay Tuncer, Ümit Olcay, Ça l Tekten, Asl han Erguvan, Baflak Ertano lu ve Gülsüm Baltac o lu performanslar yla çocuklar sihir dünyas na çekmeye haz rlan yor. Aç k tiyatro taraf ndan U ur Mumcu Sahnesi nde izleyiciyle buluflmaya haz rlanan oyunun biletleri Konak Kültürevi, U ur Mumcu Sahnesi ve Naz m Hikmet Kültürevi giflelerinden tam 10, indirimli 7,5 TL karfl l nda temin edilebilir. (CHA) Kültür Sanat ESK fieh R - Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans ve Avrasya Kütüphaneciler Birli i Derne i ortaklafla 1. Uluslararas Avrasya Türk Dünyas Çocuk Edebiyat Yay nc l Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyuma 22 ülkeden 80 akademisyen, yazar ve yay nc kat lacak. Türk Dünyas Kültür Baflkenti Eskiflehir de etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Nisan tarihlerinde Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans ve Avrasya Kütüphaneciler Birli i Derne i 1.Uluslararas Avrasya Türk Dünyas Çocuk Edebiyat Yay nc l Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyuma Türk Dünyas ndan 22 ülkeden konusunda uzman 80 akademisyen, yay nc ve yazar Merinos Tekstil Müzesi nde 'Tablo hal lar sergisi' aç ld BURSA - Türkiye nin ilk tekstil sanayi müzesi olarak Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan hizmete aç lan Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Nisan tarihleri aras nda Tekstil Tasar mc s Eyüp Büyükbostanc n n Tablo Hal lar Sergisi ne ev sahipli i yap yor. Büyükflehir Belediyesi nin Bursa ya kazand rd Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, tekstil üzerine yap lan çal flmalar ve önemli sergileri bünyesinde a rlamaya devam ediyor. Ünlü Tekstil Tasar mc s Eyüp Büyükbostanc n n dördüncü ve Anadolu daki ilk kiflisel sergisi olan Tablo Hal lar Sergisi, düzenlenen törenle Bursal lar n be enisine sunuldu. Serginin aç l fl na, Küratör Prof. Dr. Ayten Sürür, Müzeler fiube Müdürü Muhterem Çevik, Tekstil Tasar mc Eyüp Büyükbostanc ve sanatseverler kat ld. Toplam 24 eserin yer ald tablo hal lar sergisi, Nisan kat lacak. Avrasya Kütüphaneciler Birli i Derne i nden yap lan aç klamada çocuklar do ru flekilde yönlendirerek kitaplar, süreli yay nlar gibi klasik kaynaklar n yan s ra gelece in teknolojisi olan elektronik ortamdaki e-kitap, z-kitap gibi bilgi kaynaklar n n doyurucu içeri iyle buluflturmak olaca belirtildi. Türk Dünyas çocuklar n kendi kültürümüzle tan flt r laca vurgulanan aç klamada flunlar yer al yor: Onlar kendi kültürümüzle tan flt rarak, bilgi kaynaklar yla olan bir ömür boyu sürecek dostluklar na önayak olmak öncelikle biz kütüphanecilerin temel sorumluluklar ndand r. Bu nedenle Türk Dünyas Çocuk Edebiyat n n kendi temelleri üzerine infla edilmesi sa lanmal d r. tarihleri aras nda ziyaret edilebilecek. Serginin aç l fl nda konuflan Küratör Prof. Dr. Ayten Sürür, Lif-Tekstil Sanatlar Ça dafl Etkinlikler Projesi kapsam nda özgün çal flmalar Bursa ya getirmeye devam ettiklerini söyledi. Hal n n yüzy llar boyunca Türk kültürünün önemli sanat dallar ndan oldu unu söyledi. Ancak yüzlerce y ll k hal anlay fl n n zamanla yerini seri üretilen hal anlay fl na b rakt n 'Türk Dünyas Çocuk Edebiyat Yay nc l Sempozyumu' düzenlenecek 5 Sempozyum süresince Eskiflehir in çeflitli okullar nda 18 yazara imza günü düzenlenecek ve 13 bin çocuk kitab n n da t m yap lacak. Ayr ca, Gölge Oyunu, Hacivat-Karagöz gösterileri sahnelenecek, Hacivat-Karagöz oyun setinin da t m gerçeklefltirilecektir. TRT Ankara Radyosu THM Çocuk Korosu ile sempozyum kapsam nda oluflturulan Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti THM Çocuk Korosu da 15 Nisan tarihinde Eskiflehir Yunus Emre Kültür Merkezinde bir konser verecek. Bununla birlikte yine sempozyum kapsam nda Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel in haz rlad fiangrak Türk Dünyas Çocuk Edebiyat na Girifl adl kitab n bas m gerçeklefltirilecek. (CHA) belirten Sürür, "Az say da da olsa ülkemizde özgün tasar mlar ve sanatsal yaklafl mlarla hal sanat nda çal flmalar n sürdüren sanatç lar m z var. Bu küçük grup, modern hal ya özgün bir bak fl aç s getirmifltir. Çal flmalar yla uluslararas alanda baflar lar elde etmifllerdir. Bu sanatç lar m zdan biri olan Eyüp Büyükbostanc n n Tablo Hal lar sergisini de Bursal larla buluflturduk." dedi. (CHA)

6 6 Turizm Mardin'de oteller Temmuz a kadar dolu MARD N - Tarihi ve mimari dokusuyla aç k hava müzesi görünümünde olan, inanç ve kültür turizminin önemli merkezleri aras nda yer alan Mardin, baharla birlikte yerli ve yabanc turistlerin ak n na u ruyor. Özellikle hafta sonu tatilini geçirmek üzere kafileler halinde Mardin'e ak n eden yerli turistler, ildeki tarihi ve kültürel mekânlar geziyor. Birçok medeniyete befliklik eden tarihi flehre otobüslerle gezi düzenleyen seyahat acenteleri, Adana, Mersin, Antalya, Ankara ve stanbul gibi illerden günde ortalama 15 otobüs dolusu yerli turisti Mardin'e getirirken, uçak seferlerinin her gün yap ld Mardin Havaalan 'nda yolcu kalabal göze çarp yor. Mardin'deki bütün butik otellerde doluluk oran n n yüzde 80'lere ç kt belirtilirken, temmuz ay na kadar bütün rezervasyonlar n doldu u aç kland. Kenti 2013 y l nda 1 milyon yak n yerli ve yabanc turistin ziyaret etti i belirten Vali Dr. Ahmet Cengiz,, Mardin'i ziyaret etmeye gelen turist say s n n ilkbahar ve sonbahar aylar nda büyük bir art fl gösterdi ini 2014 y l n n ilk üç ay nda bu say 100' bini buldu unu kaydetti. Her gün bin 500 ile 2 bin aras nda turistin ili ziyaret etti ini aç klayan Vali Cengiz, turizmin Mardin için büyük bir potansiyel oldu una dikkat çekerek, "Turizm, ekonomiye katk s n n yan nda insanlar aras nda din, dil, ve rk ay r m gözetmeksizin bar fl, dostluk ve kardefllik duygular n pekifltiren, ulusal ve uluslararas düzeyde kazand büyük boyutlarla yat r mlar ve ifl hacmini gelifltiren, gelir oluflturan, döviz sa layan, istihdam açan sosyal kültürel hayat etkileyen ve bu yönüyle dünya bar fl na da hizmet eden bir sektör. Mardin, GAP bölgesinde yer almas, inanç ve kültür turizmi bak m ndan zengin olmas ve ayr ca sit alan kapsam na al nmas nedeniyle turizm aç s ndan büyük bir öneme sahiptir." dedi. Tarihi kenti revizyondan geçirdiklerini ifade eden Vali Cengiz, turizmin daha da geliflmesiyle çok k sa bir zamanda büyük bir de iflim yaflanacak. Kültürel yap s ve mimari dokusu ile gondollar ile meflhur talya'n n Venedik ve Kudüs'den sonra dünyan n üçüncü sit alan içinde yer al yor. Geçmiflte iflsizlik yüzünden çal flmak için bat ya giden gençler, art k kendi memleketlerine dönerek, burada çal flmaya bafllad. Art k Mardin kabu una s m yor. Mardin tarihi dokusu ile sadece turizmin de il yerli ve yabanc sinema yönetmenlerin film platosu haline geldi ini anlatan Vali Cengiz, flöyle konufltu: "Mardin e gelen turistler yüzy llard r ayr din ve rklara mensup olan, ayr dilleri konuflan Müslüman, H ristiyan, Yezidi, Süryani, Ermeni, Türk, Kürt ve Araplar' n birlikte yaflad ve kendi ibadet, örf, adet ve geleneklerini bir hoflgörü ortam nda yerine getirdi i Mardin'de bulunmaktan büyük keyif al yor. Önümüzdeki 5 y l içinde 10 bin yatak ve 5 milyon turist hedefliyoruz. Bunlar gerçeklefltirdi imiz takdirde Mardin'de iflsizlik sorununu çözeriz. lkbaharla birlikte yo unlu un bafllad n söyleyen Artuklu Kervansaray sahibi Sebahattin Evrensel de, "Özellikle hafta sonlar turistler Mardin'i tercih ediyor. Umar m, bu yo unluk devam eder. Gelen misafirlerin güzel bir tatil geçirmesi için çeflitli aktiviteler düzenliyoruz. fiu anda otellerde doluluk oran yüksek durumdad r. Temmuz ay n n sonuna kadar otellerimizde doluluk oran yüzde 80 lere ulaflm fl durumdad r. fiehre gelen yerli ve yabanc turistleri Mardin misafirperverli iyle, gelenek ve görenekler çerçevesinde a rl yoruz. fleklinde konufltu. Tarihi, mimari ve kültürel dokusuyla yerli ve yabanc turistlerin gözde mekan haline gelen Mardin'e gelen turistler, Ulu Camii, Deyrul-Zafaran Manast r, K rklar Kilisesi, Peygamberimiz'in ayak izinin içinde bulundu u Sitti Radviye Medresesi, fiehidiye Camii, Kasimiye ve Zinciriye medreseleri ile tarihi çarfl lar gezerek gümüfl ifllemecili i, Mardin leblebisi ve bak r ve cam üzerine ifllenen flahmaran motifine ilgi gösterirken, tarihi kente turla gelen turistler ise tarihi kentle birlikte Midyat ilçesi ve Batman' n antik kenti Hasankeyf'i de gezmeyi tercih ediyor. Bu arada, son y llarda tarihi kentte ard ard na çekilen film, belgesel, klip ve dizilerle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan dünya kültür miras na aday gösterilen 7 bin y ll k tarihe sahip Mardin'e gösterilen ilgi, esnaf da sevindiriyor. (CHA) 12 Nisan 2014 Çanakkale Gezici Müze TIR', Nevflehir de NEVfiEH R - Baflbakanl k Bas n Yay n Enformasyon Genel Müdürlü ü nün organizasyonu ile fiehitler Diyar ndan Anadolu'ya slogan yla yola ç kan Çanakkale mücadelesinde kullan lan savafl malzemelerinin sergilendi i Gezici Müze Nevflehir de ziyarete aç ld. Atatürk Bulvar üzerindeki Gülbahçe önüne getirilen gezici müzenin aç l fl n Vali Mehmet Ceylan, Garnizon Komutan Jandarma K demli Albay Dursun Ertu rul, Belediye Baflkan Hasan Ünver ve Baflbakanl k Bas n Yay n Enformasyon Kayseri l Müdürü Mehmet U urlu gerçeklefltirdi. Aç l fl töreninde konuflan Baflbakanl k Bas n Yay n Enformasyon Kayseri l Müdürü Mehmet U urlu, Çanakkale ruhunun nesillere aktar lmas amac yla kutlamalara destek verdiklerini belirtti. Çanakkale ruhunun millete çok daha iyi anlat lmas gerekti ini anlatan U urlu 19 ayl k bir projedir. 81 kenti birer hafta arayla gezmekteyiz. 19 ay bitti inde 81 vilayetimizin tamam nda bu gezici müze dolaflm fl olacak. Böylece gelecek nesillerimize, ö rencilerimize Çanakkale ruhunu afl lamaya, anlatmaya çal flaca z Belediye Baflkan Hasan Ünver ise Çanakkale Savafl n n dünyada bir baflka benzerinin bulunmad na dikkat çekerek Çanakkale Savafl n n emsaline rastlanmam fl bir kahramanl k destan n n yaz ld n vurgulad. Ünver Dünyada baflka hiçbir savaflta iki mermi havada hiç çarp flmad. nsanlar gözlerini k rpmadan ölüme hiç bu denli koflmad. Bu gün dahi yedi düvele örnek olacak bu zaferin 100. Y l n kutlayaca z. Bence Çanakkale Savafl n n ruhunu hepimiz anlamal y z. (CHA)

7 12 Nisan BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Yirmi birinci yüzy la verilen ad. 2. Tirsi bal. Baflar s z olmufl kimse. 3. Giyeceklerde tak m. Uyma. 4. Hattatlar n kâ t cilalamakta kulland klar niflastal özel kar fl m. Züppe. 5. Bir nota. Evin bir bölümü. Nesne, fley. 6. Ceriha. çinden ç k lmas güç ve sak ncal durum. 7. Demir atm fl bir geminin zincirinin su içindeki bölümü. Alt n. 8. Soyundan gelinen kimse. Gözleri görmeyen. Kuzu sesi. 9. Güney Afrika n n plaka iflareti. Arzu. 10. lgili. 11. Arapçada su. fiark, türkü. Asalak bir böcek, kehle. 12. Közlenmifl patl can, sar msakl yo urt ve k yma ile yap lan bir kebap. 13. skambilde birli. Norveç, skoçya ve Kuzey Amerika gibi ülkelerde, eski buzullar n deniz alt nda kalmas yla oluflan körfezler. 14. Bir haber ajans n n k saltmas. Giysi ifllemede kullan lan pul. 15. Otomobillerde fren yapmay sa layan alet. Üye. 16. Ondal k. Dudak boyas. 17.Genellikle kuzeybat dan esen so uk rüzgâr. Kiloamperin simgesi. 18. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Eskiden Karagöz oynat lan kahvelere verilen ad. 19. Tavlada bir say. fiöhret, flan. Güzel kokulu bir kahve. 20. Birbirine ba l iki tekneden oluflmufl gezinti teknesi. Yukar dan afla ya: 1. Mevki, kat. Kuzu etiyle yap lan bir tür yemek. Say boncu u. 2. Tanr bilimi. Edirne ilinin bir ilçesi. lave. 3. Tatl sularda yaflayan bir tür gelincik bal. Dökülen tohumlarla ertesi y l kendili inden ç kan tah l. Duman karas. Antalya ilinde ünlü bir plaj. 4. Notada durak iflareti. Bir tür deniz tafl mac l. Hücum. Uçaktan atlamaya yarayan kumafl. 5. Taneli bir meyve. On alt taflla oynanan bir zekâ oyunu. Hac lar n fleytan tafllamak için ç kt klar kutsal tepe. Sodyumun simgesi. 6. Bir peygamber. Diyarbak r ilinin eski ad. Birini, bir yeri görmeye gitme. 7. Endüstri, sanayi. Sinir hastal klar. lave etme, katma, ekleme. 8. Yumurta sar s, zeytinya ve limonla yap lan bir tür so uk salça. Örme iflleri. S k gözlü a. 9. A z na kadar dolu, silme. Dantel veya nak fl ipli i yuma. 10. Kabul etmeyerek geri çevirme. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. Bas nda haber kaç rma. Lahza. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 www.yarin.com.tr Pursaklar Belediyesinin 8'incisini düzenlediği, Türkiye'nin her yerinden katılımın olduğu "8. Dedeler ve Neneler İkinci Bahara Koşuyor" müsabakasında, dedeler ve neneler "ikinci bahara" koştu. Ayrı yaş

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık

Ankara da çocuk olmak ayrıcalık GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz AK Parti ve CHP, Büyükşehir seçimlerinde daha başarılı 30 Mart Yerel Seçiminin kesin sonuçları

Detaylı

Okullaşma oranı arttı

Okullaşma oranı arttı www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türk savunması TÜBİTAK projeleriyle güçleniyor Tamamen yerli olarak geliştirilen milli seyir füzesi,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hisarcıklıoğlu ndan zirai don mağduru üreticiye destek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad.

YSK, yerel seçimin sonuçlar n aç klad Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli dareler Genel Seçimi'ne iliflkin kesin sonuçlar aç klad. 8 MAYIS 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13955 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com 30 Mart seçimlerinde AK Parti 131, CHP 87, MHP 50, SP ise 10 itirazda bulundu ALTINDA Otizmli çocuklar

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı