YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde şebeke sularında gün içinde sık sık denetimler gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların rahatlıkla 12 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25 Kr. HABERİ 17 DE ANKARA NIN SUYU TERTEMİZ Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Çevre Sağlık Daire Başkanı Hüseyin İlter, Başkent'in suyunda özellikle yaz aylarında artan su kullanımına bağlı olarak alüminyum oranlarının sınır değeri aştığı dönemler olabiliyor. Ancak insan sağlığı açısından tehlike oluşturacak düzeye çıkmıyor. Zaten biz bunu tespit edersek hemen Belediye ile birlikte hareket ederek gerekli önlemleri almasını sağlıyoruz. Şu an sıkıntı yaratacak hiçbir durum söz konusu değil, güvenle tüketilebilir." dedi. Anayasa Mahkemesi, BTK ya kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veren hükmü de iptal etti HABER 17 DE Hacettepe Teknokentinde faaliyet gösteren Türk mühendisler, kara, deniz ve hava araçlarına radara yakalanmama özelliği kazandıran özel bir teknoloji geliştirdi. Anti-radar özellikli kumaş, sabit ve hareket halindeki tankların ve zırhlı araçların radar ve termal kameralara yakalanmamasını Süper yetkiye VİZE ÇIKMADI Anayasa Mahkemesi, HSYK'nın yapısını değiştiren kanunla ilgili kısmi iptal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, kanunun Adalet Bakanına verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etti. BTK ya kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması için yetki veren kanun hükmü de iptal edildi. HABERİ 18 DE Haberi 16 da Haberi20 de Haberi 15 de

2 2 SineMagazin Y l n ilk çeyre inde, beyaz perdenin zirvesinde yerli komedi filmleri yer ald sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Y l n ilk çeyre inde, beyaz perdenin zirvesinde yerli komedi filmleri yer ald. Box Office den al nan bilgiye göre, 3 Ocak-30 Mart döneminde toplam 23 milyon 451 bin 135 sinema bileti sat ld, 242 milyon 940 bin 734 lira has lat elde edildi. Geçen y l n ilk çeyre inde ise 17 milyon civar nda gerçekleflen bilet sat fl, toplam has latta ise 173 milyon liray bulmufltu. lk üç ayda, geçen y l n ayn dönemine k yasla sineman n yaklafl k 6 milyon seyirci kazand görülürken, en çok izlenen 10 filminin 7 sini yerli yap mlar oluflturdu. Yerli yap mlar n 6 s n n komedi oldu u listede, bu filmlerin toplam seyirci say s 15 milyonu aflt. -Zirvenin sahibi komedi ler Recep vedik 4, 66 milyon 379 bin 661 lira has lat elde ederken, 6 milyon 685 bin 307 seyirci say s yla y l n ilk çeyre inde en çok izlenen film oldu. fiahan Gökbakar n sinemaya kazand rd Recep vedik tiplemesi, son filmiyle Box Office in Tüm Zamanlar Toplam Seyirci Rekoru listesinde ikinci s raya yerleflirken, serinin ilk ve ikinci yap mlar da listenin 4 ve 5 inci s ras nda yer al yor. Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay 3 milyon 404 bin 744 seyircinin izledi i Eyvah Eyvah 3, Ocak- Mart döneminin en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Yap m toplamda 34 milyon 965 bin 216 lira has lat kazand. Dü ün Dernek filmi ise ayn dönemde 3 milyon 270 bin 259 sinema severle buluflurken 27 milyon 532 bin 585 lira has lat sa lad ün son günlerinde vizyona giren film, tüm zamanlar seyirci rekorunu elinde tutuyor. Patron Mutlu Son stiyor, 1 milyon 295 bin 383 izleyeciyle en çok seyredilen dördüncü film oldu. Yar m milyonu aflan seyirci say lar yla Ç lg n Dersane 3 listede sekizinci, Sürgün nek ise onuncu Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 12 Nisan 2014 s rada yer buldu. Romantik türdeki tek Türk filmi, bi Küçük Eylül Meselesi ise 870 bin 398 seyirci say s yla listeye alt nc s radan girdi. -Listenin yabanc lar lk üç ayl k dönemde en çok izlenenler listesindeki yabanc yap mlar aras nda, animasyon filmi Karlar Ülkesi, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli ve Herkül: Efsane Bafll yor yer ald. Beflinci s radaki Karlar Ülkesi ni 1 milyon 104 bin 449 kifli izledi. Aksiyon ve kahramanl k türündeki 300: Bir mparatorlu un Yükselifli ve Herkül: Efsane Bafll yor filmlerinin ise 1 milyon 350 bin civar nda seyircisi oldu. (AA)

3 12 Nisan 2014 STANBUL - Sendika temsilcisi bir grup 1 May s kutlamalar ile ilgili toplant düzenledi. 1 May s'ta Taksim'deyiz diyen Türkiye Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Baflkan Kani Beko, Biz bu ülkenin tüm de erlerini yaratanlar, biz iflçiler, kamu emekçileri, hekimler, mimarlar, mühendisler, flehir planc lar olarak emek, eflitlik, özgürlük, bar fl adalet, ba ms zl k, ve demokrasi için 1 May s ta Taksim de olaca z. dedi. Türkiye Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu (D SK) Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i TMMOB, Türk Tabipleri Birli i (TTB) baflkanlar, 1 May s kutlamalar yla ilgili D SK Genel Merkezi nde bas n toplant s düzenledi. Toplant ya; D SK Genel Baflkan Kani Beko, KESK Genel Baflkan Lami Özgen, TMMOB Baflkan Mehmet So anc ve TTB Merkez Konseyi Baflkan Prof. Dr. A. Özdemir Aktan kat ld. Sendikalar ad na konuflan Kani Beko, 1 May s kutlamalar yap lacaksa bunun adresinin Taksim olmas gerekti ini söyledi. Beko, Polis müdahale etmezse, devlet müdahale etmezse, hükumet talimat vermezse biz önceden oldu u gibi Yaflam H CR 10 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 28 Mart 1430 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : D SK, KESK, TMMOB ve TTB 1 May s ta Taksim de Taksim e ç kar z. Birlik, dayan flma, mücadele günümüzü yan yana, omuz omuza, kardeflçesine kutlamas n biliriz. Bunda bir s k nt ç kmaz yeter ki polis müdahale etmesin, devlet müdahale etmesin, hükümet talimat vermesin biz iflçi arkadafllar m zla kardefllikten, bar fltan taraf olan bir may slar m zda yan yana, omuz omuza kardeflçe nas l 1 May s kutlamas olaca n hem tüm Türkiye ye hem de dünyaya gösterece iz. ifadelerini kulland. Valiyle ile ilgili bir görüflme talepleri olduklar n belirten Beko, flöyle devam etti: Ancak bugüne kadar herhangi bir dönüfl olmad. Umar m en k sa zamanda döner ve bu konuyla ilgili görüflmelerimizi yapar z. Daha önceki kutlamalarda Taksim e ç kt n z da Gezi Park çok kullan lmam flt. Bu 1 May s ta Gezi Park nda farkl bir anlam olacak m? sorusu üzerine Beko, flunlar kaydetti: Gezi Park süresi içerisinde oradaki arkadafllar m z n vermifl oldu u adalet, özgürlük, demokrasi mücadelesi vard. Sonuç itibariyle biz gezi direnifli içerisinde mücadele eden arkadafllar m z n biz önünde olmad k, çok fazla arkas nda da kalmad k hep yan nda olmaya çal flt k. Onlar bu süreç içerisinde birlik, beraberlik içerisinde onlarla beraber olaca z. Onlarla da görüflerek konuflarak görüfllerini alarak beraber olaca z. Bir s k nt ç kaca n sanm yorum. Binlercesi ifl bafl nda öldürülen iflçiler olduklar n ve yaflamak için ölümüne çal flt r lmak istenmediklerini aktaran Beko, Biz simit hesab yla ne kadar iyi durumda oldu u iddia edilen asgari ücretli iflçiyiz. 10 bin asgari ücretli bir ayakkab kutusuna s d ranlar taraf ndan daha fazla afla lanmak istemiyoruz. Biz bu ülkenin çocuklar y z. Roboski de devletin bombas yla, Okmeydan nda devletin gaz fifle iyle vurulup öldürülmek istemiyoruz ve biz o çocuklar n aileleriyiz, kan paras verilip susturularak ac m zla alay edilmesini de, seçim mitinglerinde yuhalatmay da istemiyoruz. Biz savafla ikna edilmek için üzerine 7-8 füze f rlat lmas planlanan bir ülkenin yurttafllar y z. Bin kere hay r. ktidardakilerin gücünü artt rmaktan baflka bir anlam olmayan savafllarda ölmek, sakat kalmak, bedel ödemek istemiyoruz. Kürt sorununun savaflla çözülemeyece ini y llarca büyük bedeller ödeyerek görenler olarak kardefllerimizle, komflular m zla savafla hay r diyoruz. diye konufltu. (CHA) 3 Türk- fl 1 May s' stanbul Kad köy Meydan 'nda kutlayacak ANKARA - Türk- fl Baflkanlar Kurulu, "1 May s Emek ve Dayan flma Günü"nün merkezi kutlamas n n stanbul Kad köy Meydan 'nda ve ayr ca tüm illerde Türk- fl öncülü ünde ve giriflimiyle yap lmas n kararlaflt rd. Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu'ndan (Türk- fl) yap lan yaz l aç klamada, "1 May s Emek ve Dayan flma Günü" dolay s yla yap lacak etkinlikleri de erlendirmek ve karar ba lamak üzere bugün düzenlenen toplant da al nan kararlara yer verildi. Türk- fl Baflkanlar Kurulu'nun, "1 May s Emek ve Dayan flma Günü"nün tüm illerde en genifl biçimiyle alanlarda bar fl içinde kutlanmas ndan yana oldu u ifade edilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Kutlamalar n merkezi düzeyde ayn yerde kutlanmas yönünde geçmifl dönemde emek örgütleri birlikte karar alm fl ve bu kararlar n en genifl kat l mla baflar l biçimde hayata geçirmifltir. Ancak bu y l, iflçi konfederasyonlar aras nda herhangi bir ön görüflme ve toplant yap lmadan baz aç klamalarda bulunuldu u ve kararlar al nd görülmüfltür. Bu geliflmeleri de erlendiren Türk- fl Baflkanlar Kurulu, 2014 y l '1 May s Emek ve Dayan flma Günü'nün merkezi kutlamas n n stanbul Kad köy Meydan 'nda ve ayr ca tüm illerde Türk- fl öncülü ünde ve giriflimiyle yap lmas n kararlaflt rm flt r. Türk- fl Baflkanlar Kurulu, 1 May s nedeniyle yap lacak kutlamalara, toplumun emek ve demokrasiden yana tüm kesimlerini davet etmekte, destek ve kat l mlar n beklemektedir." (AA)

4 4 Kültür Sanat Kürtçe uluslararas dergi yay na haz rlan yor D YARBAKIR - SEMA KAPLAN - Diyarbak r da Kürt dili ve edebiyat n n gelifltirilmesi ve var olan eserlerin bilimsel bak fl aç s yla gün fl na ç kar lmas için 4 dilde yay n yapacak dergi ve internet sitesi kuruluyor Dicle Üniversitesi nce (DÜ) haz rlanan, dünyan n dört bir yan ndan gönderilen Kürtçe ye özgü makalelerin akademik heyet gözetiminden geçerek yay nlanaca International Journal of Kurdish Studies isimli site ve derginin ngilizce, Kürtçe, Türkçe ve Rusça olarak bu y l yay na bafllamas hedefleniyor. DÜ Edebiyat Fakültesi Do u Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü Kürt Dili ve Edebiyat Anabilim Dal Baflkan Yard. Doç. Dr. Hasan Karacan, AA muhabirine, International Journal of Kurdish Studies isimli dergide 4 dilde makalelerin yer alaca n söyledi. Karacan, Amerika, Avrupa ve Rusya da bu tür çal flmalar n bir ya da iki dilde hayata geçirildi ini vurgulayarak, 4 dilde yay n yapacak dergideki tüm makalelerin Kürtçe ye çevrilece ini belirtti. Amac m z Kürt diline, tarihine ve edebiyat na bilimsel olarak hizmet etmektir Bu çal flman n co rafi olarak ana kayna ndan ç kmas n hep ümit ettiklerini ve hayalini kurduklar n ifade eden Karacan, bu hayali gerçeklefltirmenin mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Karacan, dergi için hakem heyetinin oluflturulmas na baflland n, amaçlar n n akademisyenlerin haz rlad makaleleri hem online hem de yaz l yay n fleklinde insanlara ulaflt rmak oldu unu kaydederek, Akademik aç dan böyle bilimsel bir çal flman n eksikli ini gördük. Bu aç kapatmak için uluslararas bir dergi yay nlamak için harekete geçtik. Bu yay n hem adresinden hem de dergi fleklinde okuyucuyla buluflacak. Yegane amac m z Kürt diline, tarihine ve edebiyat na hizmet etmek ve bilime katk sunmakt r dedi. çinde Kürtçe ve Kürt olan her bilimsel çal flma bu dergide yer alacak Dergide daha çok dil bilimsel, edebi, tarihi, befleri, sosyolojik ve psikolojik makalelerin yer alaca n aktaran Karaca, çinde Kürtçe ve Kürt olan her bilimsel çal flma bu dergide yer alacak. Rusya bu konuda bizden daha tecrübeli y l nda St. Petersburg Üniversitesi Kürdoloji Bölümünün haz rlad gramer kitaplar çok eskiye dayan yor. fiu anda seçmeli ders e itiminde bu kitaplardan da yararlan yoruz fleklinde konufltu. Karacan, dergide yurt içi ve yurt d fl ndan çok say da akademisyenin görev alaca n belirterek, flöyle dedi: Gelen makalelerden her biri yurt içi ve yurt d fl ndan birer hocan n süzgecinden geçerek kabul edilecek. Makale hangi dilden gelirse o dilde yay nlanacak. Sitenin ve derginin çok dilli olmas n istiyoruz. Rusça ve ngilizce gelen eserler Türkçe ve Kürtçe ye çevrilecek. Karacan, Kürt diliyle ilgili Türkiye de yaklafl k 7 üniversitede bölümler aç ld n, Mardin Artuklu ve Mufl Alparslan Üniversitesinin Kurmanci, Bingöl ve Tunceli Üniversitelerinin Zazaca lisans e itimine, DÜ nün de geçen y l tezsiz yüksek lisans e itimine bafllad n hat rlatarak, uluslararas Kürtçe derginin yay n hayat n bafllayaca n duyan akademisyenlerin büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklar n anlatt. Ö retim üyelerinin, bu çal flmaya seve seve katk sunaca n ifade etti ini dile getiren Karacan, bunun cesaretlerini art rd n söyledi. Kürtçe hayat n her alan nda yerini ald, rüya gibi Kürtçe de var olan ve edinilen bilgiler bugüne kadar kapal kap lar ard nda dile getiriliyordu. Bugün ise bu bilgilerin yaz diline dökülebilmesi demokratikleflme çabalar n n bir sonucudur diyen Karacan, demokratikleflmeye yönelik at lan ad mlar n akademisyenlerin özgürce düflünmelerine de olanak sa lad n vurgulad. Karacan, demokratikleflme ad mlar n n en önemli katk lar ndan birinin akademisyenlerin cesurca bilgilerini paylaflmalar oldu una iflaret ederek, flöyle konufltu: Eskiden insanlar ana dillerinde rahatça konuflamaz ana dillerinde kendilerini ifade edemezken bugün her yerde her kurumda ve her sektörde çok rahatl kla Kürtçe ifade edilebiliyor. Geçmiflte Kürtçe flark lar gizlice dinlenirken bugün televizyon kanallar ndan rahatl kla dinleniyor. Kürtçe hayat n her alan nda yerini ald, rüya gibi. Art k Kürtçe inkar edilen bir dil olmaktan ç km flt r. nsanlar n ana dilleri konusunda mutlaka özgür olmalar gerekir. Tüm dünyada böyledir. Geçmiflteki uygulamalar yani insanlar n ana dillerinde kendilerini ifade edememeleri ça d fl bir durumdu. Karacan, Kürtçe nin çok bakir bir konu oldu unu, Kürt yazarlar n kitaplar n n günümüze yavafl yavafl kazand r lmaya çal fl ld n kaydederek, Baz doktora tezlerinde Ahmedi Hani, Meleye C ziri gibi büyük yazarlar n eserleri yeni yeni incelenmektedir. Daha yap lacak çok ifl var. Çok eskilere dayanan Kürtçe yaz tlar n oldu unu biliyoruz. Bu yaz tlar n ortaya ç kar lmas gerekiyor. Bu kapsamda yetiflmifl ö retim üyelerinin az oldu unu da biliyoruz. Ö retim üyelerinin bir an önce yetiflmeleri ve sakl edebi eserlerin bir an önce topluma kazand r lmas na katk sunmay ümit ediyoruz diye konufltu. Karacan, hedeflerinin derginin ilk say s n bu y l n aral k ay nda yay nlamak oldu unu sözlerine ekledi. (AA) 12 Nisan 2014 El yazmalar dijital ortama tafl n yor STANBUL - Türk kültürünün en önemli zenginliklerinden biri olan, yüzy llar boyunca binbir emek ve göz nuru ile ortaya konulan el yazmas eserler art k say sal ortama tafl n yor. Topkap Saray Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi ve Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerindeki el yazmas eserler, dijital kopyalar ç kar larak araflt rmac lar n hizmetine sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan aç klamaya göre, kültür miras n n önemli ürünlerinden olan el yazmas eserlerin zamana karfl korunmas, bu sanat hazinesinin uzun zaman yaflat lmas, gelecek nesillere aktar lmas ve bilginin kullan lmas n n kolayl aç s ndan, say sal ortama aktar lmalar büyük önem tafl yor. Bu amaçla Topkap Saray Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi ve Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerindeki el yazmas eserlerin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkanl ile iflbirli i yap larak say sal ortama aktar lmas yla ilgili stanbul da, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocap nar ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkan Prof. Dr. Muhittin Dar c n n kat l m yla protokol imzaland. Yazma eserlerin dijital kopyalar n n ç kar larak say sal ortama aktar lmas yla bilimsel araflt rma yapmak isteyen akademisyenlere kolayl k sa lan rken, ayn zamanda bilgiye h zl eriflim de sa lanm fl olacak. Ayr ca el yazmas eserlerin say sal ortama aktar lmas yla eser üzerindeki bilimsel çal flmalar s ras nda meydana gelebilecek y pranma, tahrip olma riski ortadan kalkacak, detayl ve süre s n r olmadan çal flma imkan do acak. Protokol gere i, hassas çal flmalarla el yazmas eserler say sal ortama aktar lacak ve sanat hazinesi koruma alt na al narak, gelecek y llara ve kuflaklara tafl nmas sa lanacak. (AA)

5 12 Nisan 2014 Herkes Sihirbaz Olacak adl çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluflacak BURSA - Bursa Nilüfer Belediyesi, Nisan ay sanat etkinlikleri kapsam nda, dünya tiyatrolar n n repertuar na giren Herkes Sihirbaz Olacak adl çocuk oyununu tiyatroseverlerle buluflturmaya haz rlan yor. Kültür ve sanat etkinleriyle her ay birbirinden farkl etkinliklerle ilçede yaflayanlara sanat dolu bir y l yaflatmay hedefleyen Nilüfer Belediyesi, nisan ay sanat etkinlikleri kapsam nda perdeyi çocuklar için aç yor. Kubilay QB Tuncer in yaz p yönetti i ve 60 binden fazla izleyicinin seyretti i Herkes sihirbaz olacak adl oyun, 12 Nisan saat ve da çocuklar için sahnelenecek. Nilüfer Belediyesi U ur Mumcu Sahnesi'nde çocuklar n be enisine sunulacak oyun dünya tiyatrolar n n repertuvar na girerek sihir ve komediyi bir araya getiriyor. 3 yafl ndan itibaren bütün çocuk ve yetiflkinlerin ilgisini çeken oyunda Kubilay Tuncer, Ümit Olcay, Ça l Tekten, Asl han Erguvan, Baflak Ertano lu ve Gülsüm Baltac o lu performanslar yla çocuklar sihir dünyas na çekmeye haz rlan yor. Aç k tiyatro taraf ndan U ur Mumcu Sahnesi nde izleyiciyle buluflmaya haz rlanan oyunun biletleri Konak Kültürevi, U ur Mumcu Sahnesi ve Naz m Hikmet Kültürevi giflelerinden tam 10, indirimli 7,5 TL karfl l nda temin edilebilir. (CHA) Kültür Sanat ESK fieh R - Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans ve Avrasya Kütüphaneciler Birli i Derne i ortaklafla 1. Uluslararas Avrasya Türk Dünyas Çocuk Edebiyat Yay nc l Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyuma 22 ülkeden 80 akademisyen, yazar ve yay nc kat lacak. Türk Dünyas Kültür Baflkenti Eskiflehir de etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Nisan tarihlerinde Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans ve Avrasya Kütüphaneciler Birli i Derne i 1.Uluslararas Avrasya Türk Dünyas Çocuk Edebiyat Yay nc l Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyuma Türk Dünyas ndan 22 ülkeden konusunda uzman 80 akademisyen, yay nc ve yazar Merinos Tekstil Müzesi nde 'Tablo hal lar sergisi' aç ld BURSA - Türkiye nin ilk tekstil sanayi müzesi olarak Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan hizmete aç lan Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Nisan tarihleri aras nda Tekstil Tasar mc s Eyüp Büyükbostanc n n Tablo Hal lar Sergisi ne ev sahipli i yap yor. Büyükflehir Belediyesi nin Bursa ya kazand rd Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, tekstil üzerine yap lan çal flmalar ve önemli sergileri bünyesinde a rlamaya devam ediyor. Ünlü Tekstil Tasar mc s Eyüp Büyükbostanc n n dördüncü ve Anadolu daki ilk kiflisel sergisi olan Tablo Hal lar Sergisi, düzenlenen törenle Bursal lar n be enisine sunuldu. Serginin aç l fl na, Küratör Prof. Dr. Ayten Sürür, Müzeler fiube Müdürü Muhterem Çevik, Tekstil Tasar mc Eyüp Büyükbostanc ve sanatseverler kat ld. Toplam 24 eserin yer ald tablo hal lar sergisi, Nisan kat lacak. Avrasya Kütüphaneciler Birli i Derne i nden yap lan aç klamada çocuklar do ru flekilde yönlendirerek kitaplar, süreli yay nlar gibi klasik kaynaklar n yan s ra gelece in teknolojisi olan elektronik ortamdaki e-kitap, z-kitap gibi bilgi kaynaklar n n doyurucu içeri iyle buluflturmak olaca belirtildi. Türk Dünyas çocuklar n kendi kültürümüzle tan flt r laca vurgulanan aç klamada flunlar yer al yor: Onlar kendi kültürümüzle tan flt rarak, bilgi kaynaklar yla olan bir ömür boyu sürecek dostluklar na önayak olmak öncelikle biz kütüphanecilerin temel sorumluluklar ndand r. Bu nedenle Türk Dünyas Çocuk Edebiyat n n kendi temelleri üzerine infla edilmesi sa lanmal d r. tarihleri aras nda ziyaret edilebilecek. Serginin aç l fl nda konuflan Küratör Prof. Dr. Ayten Sürür, Lif-Tekstil Sanatlar Ça dafl Etkinlikler Projesi kapsam nda özgün çal flmalar Bursa ya getirmeye devam ettiklerini söyledi. Hal n n yüzy llar boyunca Türk kültürünün önemli sanat dallar ndan oldu unu söyledi. Ancak yüzlerce y ll k hal anlay fl n n zamanla yerini seri üretilen hal anlay fl na b rakt n 'Türk Dünyas Çocuk Edebiyat Yay nc l Sempozyumu' düzenlenecek 5 Sempozyum süresince Eskiflehir in çeflitli okullar nda 18 yazara imza günü düzenlenecek ve 13 bin çocuk kitab n n da t m yap lacak. Ayr ca, Gölge Oyunu, Hacivat-Karagöz gösterileri sahnelenecek, Hacivat-Karagöz oyun setinin da t m gerçeklefltirilecektir. TRT Ankara Radyosu THM Çocuk Korosu ile sempozyum kapsam nda oluflturulan Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti THM Çocuk Korosu da 15 Nisan tarihinde Eskiflehir Yunus Emre Kültür Merkezinde bir konser verecek. Bununla birlikte yine sempozyum kapsam nda Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel in haz rlad fiangrak Türk Dünyas Çocuk Edebiyat na Girifl adl kitab n bas m gerçeklefltirilecek. (CHA) belirten Sürür, "Az say da da olsa ülkemizde özgün tasar mlar ve sanatsal yaklafl mlarla hal sanat nda çal flmalar n sürdüren sanatç lar m z var. Bu küçük grup, modern hal ya özgün bir bak fl aç s getirmifltir. Çal flmalar yla uluslararas alanda baflar lar elde etmifllerdir. Bu sanatç lar m zdan biri olan Eyüp Büyükbostanc n n Tablo Hal lar sergisini de Bursal larla buluflturduk." dedi. (CHA)

6 6 Turizm Mardin'de oteller Temmuz a kadar dolu MARD N - Tarihi ve mimari dokusuyla aç k hava müzesi görünümünde olan, inanç ve kültür turizminin önemli merkezleri aras nda yer alan Mardin, baharla birlikte yerli ve yabanc turistlerin ak n na u ruyor. Özellikle hafta sonu tatilini geçirmek üzere kafileler halinde Mardin'e ak n eden yerli turistler, ildeki tarihi ve kültürel mekânlar geziyor. Birçok medeniyete befliklik eden tarihi flehre otobüslerle gezi düzenleyen seyahat acenteleri, Adana, Mersin, Antalya, Ankara ve stanbul gibi illerden günde ortalama 15 otobüs dolusu yerli turisti Mardin'e getirirken, uçak seferlerinin her gün yap ld Mardin Havaalan 'nda yolcu kalabal göze çarp yor. Mardin'deki bütün butik otellerde doluluk oran n n yüzde 80'lere ç kt belirtilirken, temmuz ay na kadar bütün rezervasyonlar n doldu u aç kland. Kenti 2013 y l nda 1 milyon yak n yerli ve yabanc turistin ziyaret etti i belirten Vali Dr. Ahmet Cengiz,, Mardin'i ziyaret etmeye gelen turist say s n n ilkbahar ve sonbahar aylar nda büyük bir art fl gösterdi ini 2014 y l n n ilk üç ay nda bu say 100' bini buldu unu kaydetti. Her gün bin 500 ile 2 bin aras nda turistin ili ziyaret etti ini aç klayan Vali Cengiz, turizmin Mardin için büyük bir potansiyel oldu una dikkat çekerek, "Turizm, ekonomiye katk s n n yan nda insanlar aras nda din, dil, ve rk ay r m gözetmeksizin bar fl, dostluk ve kardefllik duygular n pekifltiren, ulusal ve uluslararas düzeyde kazand büyük boyutlarla yat r mlar ve ifl hacmini gelifltiren, gelir oluflturan, döviz sa layan, istihdam açan sosyal kültürel hayat etkileyen ve bu yönüyle dünya bar fl na da hizmet eden bir sektör. Mardin, GAP bölgesinde yer almas, inanç ve kültür turizmi bak m ndan zengin olmas ve ayr ca sit alan kapsam na al nmas nedeniyle turizm aç s ndan büyük bir öneme sahiptir." dedi. Tarihi kenti revizyondan geçirdiklerini ifade eden Vali Cengiz, turizmin daha da geliflmesiyle çok k sa bir zamanda büyük bir de iflim yaflanacak. Kültürel yap s ve mimari dokusu ile gondollar ile meflhur talya'n n Venedik ve Kudüs'den sonra dünyan n üçüncü sit alan içinde yer al yor. Geçmiflte iflsizlik yüzünden çal flmak için bat ya giden gençler, art k kendi memleketlerine dönerek, burada çal flmaya bafllad. Art k Mardin kabu una s m yor. Mardin tarihi dokusu ile sadece turizmin de il yerli ve yabanc sinema yönetmenlerin film platosu haline geldi ini anlatan Vali Cengiz, flöyle konufltu: "Mardin e gelen turistler yüzy llard r ayr din ve rklara mensup olan, ayr dilleri konuflan Müslüman, H ristiyan, Yezidi, Süryani, Ermeni, Türk, Kürt ve Araplar' n birlikte yaflad ve kendi ibadet, örf, adet ve geleneklerini bir hoflgörü ortam nda yerine getirdi i Mardin'de bulunmaktan büyük keyif al yor. Önümüzdeki 5 y l içinde 10 bin yatak ve 5 milyon turist hedefliyoruz. Bunlar gerçeklefltirdi imiz takdirde Mardin'de iflsizlik sorununu çözeriz. lkbaharla birlikte yo unlu un bafllad n söyleyen Artuklu Kervansaray sahibi Sebahattin Evrensel de, "Özellikle hafta sonlar turistler Mardin'i tercih ediyor. Umar m, bu yo unluk devam eder. Gelen misafirlerin güzel bir tatil geçirmesi için çeflitli aktiviteler düzenliyoruz. fiu anda otellerde doluluk oran yüksek durumdad r. Temmuz ay n n sonuna kadar otellerimizde doluluk oran yüzde 80 lere ulaflm fl durumdad r. fiehre gelen yerli ve yabanc turistleri Mardin misafirperverli iyle, gelenek ve görenekler çerçevesinde a rl yoruz. fleklinde konufltu. Tarihi, mimari ve kültürel dokusuyla yerli ve yabanc turistlerin gözde mekan haline gelen Mardin'e gelen turistler, Ulu Camii, Deyrul-Zafaran Manast r, K rklar Kilisesi, Peygamberimiz'in ayak izinin içinde bulundu u Sitti Radviye Medresesi, fiehidiye Camii, Kasimiye ve Zinciriye medreseleri ile tarihi çarfl lar gezerek gümüfl ifllemecili i, Mardin leblebisi ve bak r ve cam üzerine ifllenen flahmaran motifine ilgi gösterirken, tarihi kente turla gelen turistler ise tarihi kentle birlikte Midyat ilçesi ve Batman' n antik kenti Hasankeyf'i de gezmeyi tercih ediyor. Bu arada, son y llarda tarihi kentte ard ard na çekilen film, belgesel, klip ve dizilerle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan dünya kültür miras na aday gösterilen 7 bin y ll k tarihe sahip Mardin'e gösterilen ilgi, esnaf da sevindiriyor. (CHA) 12 Nisan 2014 Çanakkale Gezici Müze TIR', Nevflehir de NEVfiEH R - Baflbakanl k Bas n Yay n Enformasyon Genel Müdürlü ü nün organizasyonu ile fiehitler Diyar ndan Anadolu'ya slogan yla yola ç kan Çanakkale mücadelesinde kullan lan savafl malzemelerinin sergilendi i Gezici Müze Nevflehir de ziyarete aç ld. Atatürk Bulvar üzerindeki Gülbahçe önüne getirilen gezici müzenin aç l fl n Vali Mehmet Ceylan, Garnizon Komutan Jandarma K demli Albay Dursun Ertu rul, Belediye Baflkan Hasan Ünver ve Baflbakanl k Bas n Yay n Enformasyon Kayseri l Müdürü Mehmet U urlu gerçeklefltirdi. Aç l fl töreninde konuflan Baflbakanl k Bas n Yay n Enformasyon Kayseri l Müdürü Mehmet U urlu, Çanakkale ruhunun nesillere aktar lmas amac yla kutlamalara destek verdiklerini belirtti. Çanakkale ruhunun millete çok daha iyi anlat lmas gerekti ini anlatan U urlu 19 ayl k bir projedir. 81 kenti birer hafta arayla gezmekteyiz. 19 ay bitti inde 81 vilayetimizin tamam nda bu gezici müze dolaflm fl olacak. Böylece gelecek nesillerimize, ö rencilerimize Çanakkale ruhunu afl lamaya, anlatmaya çal flaca z Belediye Baflkan Hasan Ünver ise Çanakkale Savafl n n dünyada bir baflka benzerinin bulunmad na dikkat çekerek Çanakkale Savafl n n emsaline rastlanmam fl bir kahramanl k destan n n yaz ld n vurgulad. Ünver Dünyada baflka hiçbir savaflta iki mermi havada hiç çarp flmad. nsanlar gözlerini k rpmadan ölüme hiç bu denli koflmad. Bu gün dahi yedi düvele örnek olacak bu zaferin 100. Y l n kutlayaca z. Bence Çanakkale Savafl n n ruhunu hepimiz anlamal y z. (CHA)

7 12 Nisan BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Yirmi birinci yüzy la verilen ad. 2. Tirsi bal. Baflar s z olmufl kimse. 3. Giyeceklerde tak m. Uyma. 4. Hattatlar n kâ t cilalamakta kulland klar niflastal özel kar fl m. Züppe. 5. Bir nota. Evin bir bölümü. Nesne, fley. 6. Ceriha. çinden ç k lmas güç ve sak ncal durum. 7. Demir atm fl bir geminin zincirinin su içindeki bölümü. Alt n. 8. Soyundan gelinen kimse. Gözleri görmeyen. Kuzu sesi. 9. Güney Afrika n n plaka iflareti. Arzu. 10. lgili. 11. Arapçada su. fiark, türkü. Asalak bir böcek, kehle. 12. Közlenmifl patl can, sar msakl yo urt ve k yma ile yap lan bir kebap. 13. skambilde birli. Norveç, skoçya ve Kuzey Amerika gibi ülkelerde, eski buzullar n deniz alt nda kalmas yla oluflan körfezler. 14. Bir haber ajans n n k saltmas. Giysi ifllemede kullan lan pul. 15. Otomobillerde fren yapmay sa layan alet. Üye. 16. Ondal k. Dudak boyas. 17.Genellikle kuzeybat dan esen so uk rüzgâr. Kiloamperin simgesi. 18. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Eskiden Karagöz oynat lan kahvelere verilen ad. 19. Tavlada bir say. fiöhret, flan. Güzel kokulu bir kahve. 20. Birbirine ba l iki tekneden oluflmufl gezinti teknesi. Yukar dan afla ya: 1. Mevki, kat. Kuzu etiyle yap lan bir tür yemek. Say boncu u. 2. Tanr bilimi. Edirne ilinin bir ilçesi. lave. 3. Tatl sularda yaflayan bir tür gelincik bal. Dökülen tohumlarla ertesi y l kendili inden ç kan tah l. Duman karas. Antalya ilinde ünlü bir plaj. 4. Notada durak iflareti. Bir tür deniz tafl mac l. Hücum. Uçaktan atlamaya yarayan kumafl. 5. Taneli bir meyve. On alt taflla oynanan bir zekâ oyunu. Hac lar n fleytan tafllamak için ç kt klar kutsal tepe. Sodyumun simgesi. 6. Bir peygamber. Diyarbak r ilinin eski ad. Birini, bir yeri görmeye gitme. 7. Endüstri, sanayi. Sinir hastal klar. lave etme, katma, ekleme. 8. Yumurta sar s, zeytinya ve limonla yap lan bir tür so uk salça. Örme iflleri. S k gözlü a. 9. A z na kadar dolu, silme. Dantel veya nak fl ipli i yuma. 10. Kabul etmeyerek geri çevirme. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. Bas nda haber kaç rma. Lahza. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

8 8 Rusya ya yönelik yapt r mlar geniflliyor MOSKOVA - K r m topraklar na katmas ve Ukrayna da yaflanan kriz nedeni ile Rusya ve Bat l ülkeler aras nda tansiyon giderek yükseliyor. Avrupa Birli i mal varl klar n dondurdu u ve seyahat yasa getirdi i Rus yetkili say s n 130 a ç kar yor. Yeni listeye çok say da milletvekili, gazeteci, güvenlik görevlisi ve ifladam ndan oluflan 107 kifli eklendi. Kommersant gazetesinin haberine göre K r m n Rusya ya ba lanmas nda aktif propaganda yapan gazeteci ve bas n kurulufllar AB yapt r m listesine girdi. Muhtemel listeye Gazprom medya grubu, Rossiya, Russia Today, Birinci Kanal ve NTV nin girmesi bekleniyor. Kommersant a göre Mihail Leontyev, rada Zeynalova ve Mihail Gusman da bireysel olarak yasakl olacak. Rossiya Sevodnaya Haber Ajans n n (Ria Novosti nin yeni ismi) Baflkan Dmitri Kiselev ilk listeye girmiflti. zvestiya gazetesine konuflan Kiselev, dünyada rollerin de iflti ini, Rusya n n demokratik prensipler ve konuflma özgürlü ünün savunucusu oldu unu, Bat n n ise bunlar yasaklayan konumunda oldu unu belirtti. AB nin yapt r m uygulayaca toplam liste ise 130 kifliye ulaflm fl olacak. Bat l ülkelerin yapt r mlar - na sert tepki gösteren Rusya parlamentosu alt kanad Duma Baflkan Yard mc s van Melnikov, kendi grubunun ve tüm di er Duma milletvekillerinin yapt r mlara haz r oldu unu söyledi. Duma vekilleri daha önce yapt klar aç klamada tüm vekillere yapt r m talebinde bulunarak ironi yapm fllard. (CHA) D fl Haberler 12 Nisan 2014 Ukrayna dan Avrupa ya do algaz sevkiyat durabilir!.. Ukrayna Enerji Bakan Yuriy Prodan, Rusya n n Ukrayna ya yönelik do algaz fiyat n iki kata yak n art rmas n n, Rus gaz n n Avrupa sevkiyat na büyük tehdit oluflturdu unu söyledi. Prodan a göre Rusya ile anlaflma sa lanamazsa vanalar kapanabilir. MOSKOVA - Brüksel de bas na konuflan Prodan, Bu durumda Ukrayna ya olan do algaz arz durabilir. Ayn flekilde Avrupa ya olan arz da durabilir. Çünkü Ukrayna n n transit geçifli destekleme kapasitesi s - n rs z de il. uyar s nda bulundu. Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in devrilmesinin ard ndan Moskova Kiev e verdi i indirimleri iptal ederek bin metreküp için do algaz fiyat n 268 dolardan 485 dolara ç kard. 1 Nisan dan itibaren uygulamaya konulan yeni fiyata Ukrayna yönetimi itiraz ediyor. Rusya n n Avrupa ya ortalama 380 dolardan do algaz verdi ini kaydeden Prodan, Ukrayna ya önerilen fiyat n adil olmad n savunuyor. Bunun serbest piyasa anlay fl ile uyumlu olmad n kaydeden Prodan, Biz bu fiyatlar tan m yoruz sonunda sa lanan anlaflma çerçevesinde do algaz fiyat 268,5 dolar. Bu fiyat de ifltirmek ve astronomik bir art fl yapmak için herhangi bir gerekçe yok elefltirisi getirdi. Ukrayna, Avrupa ya gönderilen do algaz üçüncü ülkelerden almak için de çal flma yap yor. Kiev in görüflme yapt Slovakya dan olumsuz cevap geldi. Teknik olarak mümkün olmas na ra men, Gazprom la yap lan anlaflma gere i Slovakya do algaz Ukrayna ya veremiyor. Rusya Karadeniz Filosu nun bulundu u Sivastopol un Rusya topraklar olmas nedeni ile askeri üs anlaflmas n iptal etmifl ve 100 dolarl k ek indirim de otomatik olarak geçersiz olmufltu. Devrik lider Yanukoviç in Aral k ay nda yapt anlaflma ile ald üçte bir oran ndaki indirim de Kiev in 2,2 milyar dolarl k do algaz borcunu ödememesi nedeni ile iptal edildi. (CHA) Rubin: K br s sorununda bu y l tarihi ilerleme kaydedilebilir LEFKOfiA - ABD D - fliflleri Bakanl Müsteflar Yard mc s Eric Rubin, K br s sorununda 2014 y l nda tarihi bir ilerleme kaydedilebilece ini söyledi. Rubin bu sürece ABD'nin deste ini belirtti. KKTC Cumhurbaflkan Dervifl Ero lu ile ABD D - fliflleri Bakanl Avrupa ve Avrasya liflkileri Bürosu nda Müsteflar Yard mc s görevini yürüten Eric Rubin aras ndaki görüflme bir saat sürdü. Görüflmenin ard ndan Cumhurbaflkanl Saray nda bas n n sorular n da cevaplayan Rubin, Dervifl Ero lu ile çok iyi bir görüflme gerçeklefltirdiklerini, ABD'nin müzakere sürecinin baflar ya ulaflmas için iki halk ve liderin çabalar n destekledi ini kaydetti. Sürecin baflar yla sonuçlanmas için ABD nin mümkün olan her yard - m yapmaya haz r oldu unu ifade ettim. diyen Rubin, ABD nin güven art r c önlemler veya iki toplumun yarar na olacak çal flmalara yard mc olmaya da haz r oldu unu kaydetti. Rubin, Bu y l n tarihi bir ilerleme kaydedilece i bir y l olaca ndan çok ümitliyiz ve desteklemek için üzerimize düfleni yapmaya haz r z. dedi. (CHA)

9 12 Nisan 2014 D fl Haberler 9 Tayland da eylemlere "su molas?" verilecek BANGKOK - Tayland' n baflkenti Bangkok'da hükümet karfl t eylemlere su festivali nedeniyle ara verilecek. Halk n Demokratik Reform Komitesi (PDRC) ve hükümet karfl t göstericilerin lideri Suthep Thaugsuban, Nisan 2014 tarihleri aras nda gerçeklefltirilecek olan su festivali (Songkran) nedeni ile yapt aç klamada, Nisan günleri aras nda herhangi bir gösterinin olmayaca n belirtti. Tayland'da en tehlikeli tatillerin bafl nda gelen su festivali, her y l ülke genelinde çeflitli etkinliklerle kutlan yor. Su bayram (Songkran) olarak da bilinen bu özel günde, eline su tabancalar n ve fliflelerini alan halk, çevrede gördü ü herkesi slat yor. Ülkenin en s cak günlerinin yafland bu dönemde, insanlar ferahlamak için birbirinin üzerine su at yor. Bu, ayn zamanda sayg anlam - na da geliyor. Festival ayr ca geleneksel Tayland takvimine göre yeni y la denk geliyor. Muhalefet lideri Suthep Thaugsuban, su festivali kutlamalar ndan sonra gösterilerin devam edece ini ve amaçlar na ulaflana kadar mücadele edeceklerini söyledi. Protestocular, Thaksin Shinawatra n n kardefli olan Baflbakan Yingluck Shinawatra hükümetinin istifas n talep ediyor ve hükümetin Halk Konseyi ne devredilmesini istiyor. (CHA) Putin, Ürdün Kral Abdullah la Suriye de bar flç l çözüm için anlaflt Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Ürdün Kral 2. Abdullah la Suriye krizini görüfltü ve sorunun bar flç l yollardan çözümü konusunda mutabakata vard. MOSKOVA - Putin le görüflmesinde bas na aç klamada bulunan Kral Abdullah, lk gündemimiz Suriye de bar fl süreci ile ilgili. Ülkelerimiz krizin bar flç l yollarla çözülmesini istiyor dedi. Rusya Devlet Baflkan Putin e daveti vesilesi ile teflekkür eden Ürdün Kral, Moskova y bir kez daha ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum. Iki ülke ve kiflisel güzel iliflkilerimizi bir kez daha teyit etmek benim için onur. ifadelerini kulland. Rusya n n bölgede artan rolüne dikkat çeken ve kritik konular Rusya Devlet Baflkan ile müzakere etti ini kaydeden Abdullah, Yine önemli konular görüflmek üzere Moskova ya geldim. fleklinde konufltu. Moskova ya hofl geldiniz! diyerek sözlerine bafllayan Putin de yapt - Rusya ve Ürdün aras nda uzun süreden bu yana dostluk, karfl l kl sayg ve iki ülkenin de ç kar na olacak flekilde iliflkilerin geliflti ini söyledi. Ortodo u nun kompleks sorunlar n n çözümüne katk s nedeni ile Kral Abdullah a teflekkür eden Putin, Rusya y bafltan sona motosikletle gezme plan n sordu. Kral Abdulah da geziyi birlikte yapabilecekleri önerisinde bulundu. Putin de Bunu düflünece im karfl l - n verdi. (CHA) Moskova: Rus ordusunun hareketlili i ABD ya da AG T ülkelerine tehdit de il MOSKOVA - Rusya D fliflleri Bakanl, Rus ordusunun kendi s n rlar içindeki hareketlili inin ABD ya da Avrupa Güvenlik ve flbirli i Teflkilat (AG T) ülkeleri aç - s ndan tehdit oluflturmad n aç klad. Bakanl k internet sayfas ndan yapt de erlendirmede, ABD ve Ukrayna n n endiflelenmesi için herhangi bir gerekçe yok. Rusya bir çok kez Ukrayna s n r nda normal olmayan ya da öngörülemeyen bir hareketlilik içinde olmayaca n teyit etti ifadeleri yer ald. Rus ordusunun kenti ulusal topraklar nda günlük hareketlili inin ABD ve AG T ülkelerinin güvenli ini tehdit etmedi i belirtilen aç klamada, Rusya n n askeri gücünü güçlendirdi i yönündeki suçlamalar temelsiz elefltirisi getirildi. (CHA)

10 10 Ekonomi 12 Nisan 2014 Konut kredisi faizlerindeki art fl ev alacaklar zorluyor REIDIN K demli Analisti Orhan Vatandafl, konut kredisi faiz oranlar n n mart ay nda ortalama ayl k yüzde 1,10 oldu unu belirterek, E er önümüzdeki dönemde faiz oranlar nda art fl söz konusu olursa, bu durum yeni konut kredisi kullanacaklar n geçmifl dönemlere k yasla daha fazla maliyete katlanmalar anlam na geliyor dedi. STANBUL - AA muhabirine faiz oranlar ndaki art fl n konut kredisine yans mas n de erlendiren Vatandafl, h zl nüfus art fl, bölünen aileler, kentleflme, gelir düzeylerinin yükselifli, h zla geliflen inflaat teknolojisi gibi nedenlerden dolay konut üretim ve sat fl n n sürekli art fl gösterdi ini söyledi. Vatandafl, konutlar n pahal olmas ve ülkenin sosyoekonomik flartlar ndan dolay birçok gayrimenkul yat r mc s n n alaca konutun bedelini tamamen nakit ödeyecek kayna a sahip olmad n, bu durumda, konutlar n borçlanma yoluyla sa lanan fonlarla al nabildi ini ifade ederek, Bir baflka ifadeyle konut sorunu ve buna karfl gelifltirilen çözümler ülkelerin içinde bulundu u sosyal ve ekonomik flartlarla do rudan iliflkili olmakla birlikte, bunlar n finansman - na iliflkin kaynak problemi en temel sorun olarak ortaya ç k - yor ifadesini kulland. Konut finansman n n en temel amac n n, konut sat n almak isteyen kiflilere ihtiyaç duyduklar fonlar n sa lanmas oldu una vurgu yapan Vatandafl, flöyle devam etti: Etkin bir konut finansman sistemi, fon fazlas olan birimlerden gerekli fonlar toplayarak, bunlar konut almak için borçlanma ihtiyac nda olan kifli ya da kurumlara aktarmak zorunda. Yine konut finansman piyasas n n etkinli i, o piyasada arz edilebilir yeterli miktarda uzun vadeli konut kredilerinin varl ile de erlendiriliyor. Piyasaya gayrimenkul sat n al nacak düzeyde kredinin arz edilmesi, ödenebilecek koflullarda bunlar n sunulmas ve geri ödeme sürelerinin uzun bir vadeye yay lmas konut finansman n n baflar s n belirleyen faktörler olarak ortaya ç k yor. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus ise kredilerin uzun vadeli olarak sa lanma zorunlulu udur. Bunun nedeni, konut fiyatlar n n kiflilerin gelirleriyle karfl - laflt r ld klar nda çok yüksek olmalar ve ancak kredilerin uzun vadeli olarak verilebilmesi durumunda kiflilerin bunlar geriye ödeyebilmelerinin mümkün olmas d r. Vatandafl, Türkiye de mevcut duruma bak ld nda konut fiyatlar n n yüksek olmas nedeniyle ailelerin konut sat n al m nda belli oranda banka kredisi kulland n belirterek, Türkiye Bankalar Birli i nin yay nlad istatistikler incelendi inde toplamda 1,7 milyon kifliye 100 milyar liray aflan konut kredisi kulland r ld n söylemek mümkündür. Öte yandan, faiz oranlar ile konut kredilerinin geliflimini irdeledi imizde iki de iflken aras nda yüksek korelasyonun varl herkesçe kabul edilen bir gerçek diye konufltu. Konut kredisi faiz oranlar n n mart ay nda ortalama ayl k yüzde 1,10 oldu unu anlatan Vatandafl, E er önümüzdeki dönemde faiz oranlar nda art fl söz konusu olursa, bu durum yeni konut kredisi kullanacaklar n geçmifl dönemlere k yasla daha fazla maliyete katlanmalar anlam na da geliyor. Di er taraftan kredi maliyetlerindeki azal fl ise kredi kullananlar n daha az fona ihtiyaç duymas n sa l yor. O halde kredi kullan m s ras nda hane halk n n ödeme gücü çerçevesinde do ru miktarda kredinin kullan m son derece önemli de erlendirmesinde bulundu. Vatandafl, REIDIN Konut Sat n Alma Gücü Endeks hesaplamalar na bak ld nda konut kredisi ayl k faizlerindeki 0,10 luk azal fl n endeks de erini 5 puan art rd n dille getirerek, flunlar ifade etti: Faizlerdeki 0,10 luk art fl ise endeks de erini 4 puan azalt - yor. Bunun anlam nisan ay nda Befliktafl ta ev almak isteyen bir aile yüzde 1,00 kredi faiz oran ile borçlan rsa, kredi vadesi olan 120 ay boyunca ayl k 1000 liral k fon fazlas olufluyor. Nisan ay nda yüzde 1,20 kredi faiz üzerinden borçlan r ise fazladan 1000 liral k fon ihtiyac söz konusu oluyor. Ev fiyatlar n n göreli olarak daha düflük oldu u Beylikdüzü nde ise ayl k fon fazlas ve ihtiyac faiz oranlar ndaki yüzde 0,1 lik de iflime ba l olarak -250 lira ile +300 lira aras nda de ifliyor. (AA) Sesli reklam faturas n aboneye yükleyen GSM firmas cezas z kalmad BURSA - Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 8-22 Ekim 2013 tarihleri aras nda kampanya ve tan t m içeren sesli mesaj b rak lan 303 bin 779 aboneden 210 bin 366,31 lira fatura ç kartan bir GSM firmas na 2012 y l net sat fl rakam n n yüz binde 3 oran nda ceza kesilmesini kararlaflt rd. BTK Sektörel Denetim Dairesi Baflkanl taraf ndan yap lan de erlendirmede, reklam içerikli sesli mesaj n faturas n aboneye ç kartt ileri sürülen Turkcell'e ceza geldi. BTK'dan yap lan aç klamada, idari ceza hukukunda geçerli olan, gerçekleflti i s rada hukuka ayk r olmayan bir fiil ve sonradan yürürlü e giren a rlaflt r c hüküm nedeniyle idari yapt r m uygulanmamas ve fiil gerçeklefltikten sonra yürürlü e giren lehe hükmün geçmifle yürümesi ilkeleri çerçevesinde flletmecilere Uygulanacak dari Para Cezalar ile Di er Müeyyide ve Tedbirler Hakk nda Yönetmelik kapsam nda Turkcell e ceza kesildi i belirtildi. Aç klamada flu ifadelere yer verildi: "15 fiubat 2014 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu dari Yapt r mlar Yönetmeli i dikkate al narak iflletmeci lehine olan ilgili hükmün uygulanmas gerekti i de erlendirilmifltir say l Elektronik Haberleflme Kanunu kapsam nda Tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi hükmüne ayk r olarak, 8-22 Ekim 2013 tarihleri aras nda Turkcell taraf ndan kendilerine reklam, kampanya veya tan t m içeren sesli mesaj b rak lan 303 bin 779 aboneyi bu mesajlar dinlemeleri nedeniyle vergiler dahil 210 bin 366,31 lira ücretlendirme yap lm flt r. (CHA)

11 12 Nisan 2014 AT NA - Sembolik önemi büyük geliflmeye iliflkin Maliye Bakanl ndan yap lan aç klamada, Yunanistan n yabanc bankalara 2,5 milyar Euro luk 5 y l süreli tahvil sat fl gerçeklefltirmeleri için talimat verdi i duyuruldu. Yunanistan, 2009 dan bu yana süren ekonomik krizi geride b rakmaya haz rland n n iflaretini bugün verdi dan bu yana Avrupa Birli i (AB), Uluslar aras Para Fonu (IMF) ve Avrupa Merkez Bankas ndan (AMB) ald kredilerle ayakta durabilen ülke, yeniden finans piyasalar ndan borçlanmak için ilk s nav n yar n verecek. Almanya Baflbakan Angela Merkel'in Cuma günü yapaca Atina ziyareti öncesi bugün bir aç klama yapan Maliye Bakanl, yar n 5 y ll k tahvil ihrac için yabanc bankalara talimat verildi ini duyurdu. Atina, yar n sonuçlanacak tahvil ihrac için yat r mc dan teklifleri flimdiden almaya bafllad. 5 y ll k tahviller, ngiliz hukukuna göre yat r mc ya sat lacak. Yunanistan, Ekonomi Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan ve Morgan Stanley vas tas yla sat fl gerçeklefltirecek. Hükümet kaynaklar na göre finans piyasalar ndan 2,5 milyar Euro sa lanmas beklenirken, fazi oran n ise yüzde 5 ya da biraz alt nda gerçekleflmesi bekleniyor. Maliye Bakanl, faiz oran n n yüzde 5,3 ün alt nda kalmas durumunda bunun kayda de er bir geliflme olaca n belirtiyor. Yunanistan, AB ve IMF den ald krediler için yüzde 2-2,5 civar nda faiz ödemesi gerçeklefltiriyor. Yunanistan n serbest piyasadan yapaca 5 y ll k borçlanma için ilave yüzde 3 lük faiz ödemesi yapaca, bunun da ülkeye 75 milyon Euro ya mal olmas bekleniyor. Yunanistan, AB ve IMF ile geçti imiz y llarda yapt 2 farkl kredi anlaflmas ndan toplam 250 milyar Euro borç alm flt.(cha) Yunanistan, 5 y ll k tahvil ihrac heyecan yafl yor Yunanistan, yeniden finans piyasalar ndan borçlanabilme ilan n n verilmesinin heyecan n yafl yor. KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ M L E N Y U M R 2 A L O S A R A T E 3 K A T R A Y E T 4 A H A R S N O P 5 M O D A N E N 6 Y A R A B E L A 7 K A L O M A Z E R 8 A T A A M A M E 9 P Z A S T E K 10 A L A K A D A R E 11 M A I R B T 12 A L N A Z K A 13 A S F Y O R T 14 A P P A Y E T L 15 B A L A T A A Z A 16 A A R R U J M 17 K A R A Y E L K A 18 Ü A T A T U 19 S E Ü N M O K A 20 K A T A M A R A N

12 12 Ekonomi Zeytinya n n rekor keyfini yok y l bozdu Zeytinya nda geçen y l ihracat rekoru k ran Türkiye de, bu sezon yok y - l olmas, geçen y ldan yeteri kadar stok devredilememesi ve iç tüketimin kifli bafl na 2 kilograma ulaflmas yla fiyatlar t rman fla geçti. Geçen sezon 4-5 lira aral ndaki zeytinya n n toptan fiyat, bu y l 7-8 lira band na ulaflt. STUTTGART - Almanya'n n Baden-WürttembergEyaleti Uyum Bakanl, Paritätischer Baden- Württemberg ve Werkstatt Parität in de aralar nda bulundu u kurumlarla uyum konusunda en ZM R - Zeytin a ac dikimine sa lanan devlet deste iyle a aç say - s n h zla artan ve yaklafl k 170 milyon zeytin a ac na sahip olan Türkiye, geçen y l 201 bin tonla ortalamalar n çok üzerinde bir üretime ulaflt. En büyük üretici ülke olan spanya da kurakl k nedeniyle üretimin düflmesiyle geçen sezon 93 bin tonluk rekor ihracat yapan sektör, 292 milyon dolarl k gelir elde etmeyi baflarm flt. Bu y la ise olumsuz koflullarla bafllanan zeytinya üretiminde, yok y l olmas, kurakl k ve zirai hastal klar nedeniyle bin ton civar nda rekolte bekleniyor. hracatta sezonun bafllad 1 Kas m dan bu yana önemli düflüfller görülüyor. Ege Zeytin ve Zeytinya hracatç Birlikleri verilerine göre spanya gibi piyasa belirleyici ülkelerde rekoltede sorun yaflanmamas nedeniyle özellikle dökme ihracat önemli ölçüde geriledi. Geçen sezon 1 Kas m - 28 fiubat aras dönemde 143 milyon dolar karfl l 46 bin ton ihracat yap l rken bu y l ayn dönemde de er baz nda yüzde 60, miktar baz nda yüzde 66 gerilemeyle 56 milyon dolar karfl l 15 bin 400 ton ihracat yap labildi. Dökme ve varil olarak gönderilen markas z ihracat n 33 bin tondan 3 bin tona geriledi i dikkati çekerken ambalajl ihracat geçen y la göre yüzde 3 art flla 12 bin 564 tona ulaflt. Ulusal Zeytin ve Zeytinya Komitesi ne (UZZK) göre 130 bin ton, zmir Ticaret Borsas koordinasyonunda yap lan tahmine göre ise 140 bin ton rekoltenin beklendi i yeni sezonda stok miktar n n bilinmemesi ve iç piyasa tüketiminin artmas nedeniyle arz yönlü s k nt yaflanabilece i belirtiliyor. Zeytin ve Zeytinya Tan t m Komitesi Baflkan Metin Ölken, son y llarda zeytinya n n daha fazla tüketilmesi amac yla Anadolu genelinde kampanyalar düzenlediklerini, sa l kl yaflam bilincinin geliflmesiyle özellikle büyükflehirlerde zeytinya tüketiminin gözle görülür oranda artt na dikkati baflar l kurumsal stratejiyi uygulamaya koyan ve bu alanda uyuma katk da bulunacak olan tüm flirketleri ödüllendirmek amaç yla bir yar flma düzenleyecek. Bu yar flmaya BW'de faaliyet gösteren özel ve çekti. Geçen y l üretimin çok yüksek olmas yla iç piyasada faaliyet gösteren markalar n fiyat kampanyalar yla indirimler sa lad n, m s r ve ayçiçek ya nda fiyatlar n artmas yla zeytinya ile fiyat makas n n darald n söyleyen Ölken, flöyle konufltu: Fiyat, neredeyse ayçiçek ya yla ayn seviyeye gelen zeytinya nda tüketim geçen y l kifli bafl na 2 kilogram seviyelerine ulaflt. Özellikle büyük markalar n sektöre girmesi tüketimde etkili oldu. Son 3 y lda tüketim neredeyse ikiye katland. Bu y l ise üretimde önemli oranda azalma var. hracat ve iç tüketime yetecek kadar ürün olup olmayaca bilinmiyor. Çünkü geçen y ldan ne kadar stok devretti i konusunda tahminlerin ötesinde bir bilgi yok. Bu tablo nedeniyle fiyatlar h zla t rman yor. Toptan fiyatlar 4-5 liralardan 7-8 lira band na geldi. Bu da raf fiyatlar - n etkiliyor. Bu nedenle iç tüketimde bir miktar gerileme beklenebilir. Özellikle zeytinya fiyat geriledi diyerek tüketen insanlar n tercihini yeniden farkl ya lara yönlendirmesi beklenebilir. Fiyatlar n önümüzdeki dönemde hangi seyirde ilerleyece ini belirlemek zor. Kurakl k riski de fiyat art fllar n tetikliyor. UZZK Baflkan Mustafa Tan ise piyasada ürün s k nt s olmad n ancak geçen y l yüksek miktarda dökme ya ihraç edilmesinin bu y la devredilen stoklar etkiledi ini ifade etti. Dökme olarak yap lan ihracat n katma de erinin çok düflük oldu unu ifade eden Tan, Geçen y l litresi 5 liraya ucuza dökme ya sat lmas stoklar etkiledi. Biz de buna ihracat rekoru diye sevindik. Bu ya iç piyasada tüketilse daha iyiydi. Bugün fiyat n artmas - n n bir nedeni de geçen y l dökme ihracat rekorudur. Bu y la 40 bin ton stok devredilebilseydi fiyatlar bu denli t rman fla geçmeyecekti diye konufltu. Tan, spanya da fiyatlar n bu y l Türkiye fiyatlar n n gerisinde olmas nedeniyle dökme ya ihracat n n artmayaca n, mevcut ya miktar - n n ambalajl ihracat ve iç tüketime yetece ini ifade etti.(cha) flletmeler uyuma katk konusunda teflvik edilecek kamu alan nda çal flan tüm flirketler kat labilecek. Ödülün, çeflitlili i ve çok kültürlülü ü gözeterek bu yönde kurumsal strateji gelifltirmifl flirketlere verilmesi planlan - yor.(cha) 12 Nisan 2014 SunExpress 9 yeni uçufl noktas n daha a na kat yor BERL N - Türk Havayollar ile Lufthansa n n ortak kuruluflu SunExpress, bu yaz sezonuyla birlikte zmir den d fl hatlarda Lyon, Nantes, Paris, Kopenhag ve Helsinki ye, iç hatlarda ise Konya ya, Gazipafla Havaliman ndan ise Köln, Münih ve Stuttgart a uçmaya bafll yor. SunExpress Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yard mc s Server Ayd n, SunExpress in 2013 ü baflar l bir flekilde tamamlad n ve 2014 te de 1 milyar Euro nun üzerinde bir ciro hedeflediklerini belirterek, Bu hedef do rultusunda, bu yaz sezonuna uçak içi e lenceden yeni fiyat s n flar na kadar birçok alanda yeniliklerle girece- iz. zmir den befli d fl hat olmak üzere toplam alt yeni uçufl noktas, Gazipafla dan ise üç yeni uçufl noktas na uçmaya bafllayaca z. dedi. SunExpress in tarifeli seferleriyle Ege ve Akdeniz bölgelerine en fazla turisti getiren havayolu flirketi oldu unu belirten Ayd n, zmir ve Antalya üzerinde Anadolu yu Avrupa ya ba lamaya devam edece iz. Yaz tarifemizde yeni uçufl a m zla haftada 600 ün üzerinde ba lant verece iz. Yeni hatlar m zla, zmir üzerinden ba lant lar - m z daha fazla güçlendiriyoruz. ç hatlarda 15 noktadan d fl hatlarda 25 noktaya ba lant veriyoruz. dedi. (CHA)

13 12 Nisan 2014 Ekonomi 13 Sanayide çarklar dönüyor, büyüme tahminleri yukar revize ediliyor Sanayide çarklar n beklentilerden h zl dönmesiyle, ekonomistler 2014 y l büyüme tahminlerini yukar yönlü revize etmeye bafllad. STANBUL - AA muhabirinin Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) flubat ay sanayi üretim verilerinden derledi i bilgiye göre, takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi endeksi flubat ay nda geçen y l n ayn ay na göre yüzde 4,9 yükseliflle 14 ayd r aral ks z art fl n sürdürdü. Sanayi üretimi flubat ay nda geçen y l n ayn ay - na göre ar nd r lmam fl verilere göre de beklentilerin üzerinde yüzde 4,9 oran nda artt. Sanayi üretiminin flubat ay nda beklentilerin üzerinde artmas nda esas olarak baz etkisi belirleyici oldu. Piyasa faizleri ve döviz kurundaki h zl yükseliflin ithal girdi maliyetlerini art rmas yla girdi üretiminin yurt içine kayd r lmas flubat ay nda da sanayi üretimi performans n n artmas nda önemli ölçüde etkili oldu. fiubat ay sanayi üretimi verilerinin 17 Aral k tan sonraki ikinci reel sektör vaziyet güncellemesi olmas aç - s ndan önemli oldu unu belirten analistler, sanayi üretiminin beklentilerin üzerinde artmas yla daha önce afla yönlü revize edilen y l sonu büyüme tahminlerinin tekrar yukar yönlü revize edilmesini sa lad. Analistler, ocak ve flubat ay sanayi üretiminde beklenenin üzerinde art fl yaflanmas, 2014 y l ilk çeyre ine ve y l n geneline iliflkin GSYH büyümesinin beklentilerin üzerine ç kma ihtimalini ve yüzde 4 seviyesindeki 2014 y l OVP büyüme hedefine yak n bir büyüme oran gerçekleflmesi olas l n art rm fl oldu unu ifade ediyor. Konuyla ilgili de erlendirmelerde bulunan fl Yat r m Menkul De erler Ekonomisti Dr. U ur Küçük, flubat ay sanayi üretim verilerinin piyasa tahminlerinin üzerinde geldi ini belirtti. BURSA - Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 8-22 Ekim 2013 tarihleri aras nda kampanya ve tan t m içeren sesli mesaj b rak lan 303 bin 779 aboneden 210 bin 366,31 lira fatura ç kartan bir GSM firmas na 2012 y l net sat fl Detaylar incelendi inde ara mal imalat ndaki yükseliflin ifl dünyas nda iyimser havan n flubat ay nda da korundu unu gösterdi ini ifade eden Küçük, ara mal imalat ndaki iyimser seyrin büyük oranda Avrupa dan gelen güçlü ihracat talebinden kaynakland n düflündüklerini kaydetti. Avrupa baflta olmak üzere ihracat pazarlar ndaki canlanma ve zay f kurun etkisiyle beklentilerden iyi gerçekleflen ihracat büyümesinin iç piyasadaki yavafllamay telafi etmifl göründü ünü dile getiren Küçük, flunlar ifade etti: fiubat ay sanayi üretimi verileri 17 Aral k tan sonraki ikinci reel sektör vaziyet güncellemesi olmas aç - s ndan önemli. Alt sanayi endekslerinin y ldan y la büyüme oranlar ndaki düflüfl ekonomide bir yavafllama iflareti gösteriyor. Ancak, kur, faiz ve politik cepheden gelen floklara ra men bahsedilen yavafllaman n sene bafl ndaki beklentilerimizden l ml oldu unu belirtmemiz gerekiyor. fiubat ay sanayi üretim verisini de hesaba katarak 2014 için yüzde 1,5 olan GSYH büyüme tahminimizi yüzde 2,5 e yükseltiyoruz. Büyüme tahminimizi yukar çekmemizde iki temel gerekçe oldu; ilki Avrupa ekonomisinde öngörülenden kuvvetli toparlanma ve zay f kur sayesinde ihracat kaleminin toplam üretimi ve büyümeyi destekleyecek olmas, ikincisi ise geliflen piyasalara olan küresel risk ifltah n n düzelmesiyle toparlanan Türk Liras n n ufukta daha gevflek bir para politikas fl klar yakmas. Burgan Yat r m Baflekonomisti Haluk Bürümcekçi de Türkiye de sanayi üretimi ile milli gelir verileri aras ndaki yak n iliflki dikkate al nd nda, sanayi üretim verilerinin piyasa beklentilerinin üzerinde gelmesinin, rakam n n yüz binde 3 oran nda ceza kesilmesini kararlaflt rd. BTK Sektörel Denetim Dairesi Baflkanl - taraf ndan yap lan de erlendirmede, reklam içerikli sesli mesaj n faturas n aboneye ç kartt ileri sürülen Turkcell'e ceza geldi. ilk çeyrek GSYH gerçekleflmesi için beklentileri yukar da tutacak bir geliflme oldu unu ifade etti. Bu y l için yüzde 2,5 düzeyinde olan GSYH büyüme beklentilerini oluflturan senaryoda ilk çeyre in en zay f çeyrek olarak göründü ünü ve yüzde 1,5 art fl öngördüklerini an msatan Bürümcekçi, flunlar kaydetti: Ocak gerçekleflmesi sonras bu tahmin üzerindeki risklerin yukar yöne döndü ünü söylemifltik. fiubat gerçekleflmesi de bu durumu teyid ederken, ilk çeyrekte GSYH büyümesinin yine yüzde 4 civar nda gerçekleflebilece ini düflündürdü. Bu durum söz konusu çeyre e iliflkin olarak aç klanan öncü göstergelerin bir miktar zay flamaya iflaret etmesiyle çeliflkili gibi görünüyor ama bize göre y la güçlü bir momentumla (ar nd r lm fl sanayi üretiminin yüksek seviyesi) bafllanmas ndan kaynaklan yor. Türkiye PMI endeksi ve Merkez Bankas Reel Kesim Güven Endeksi Ocak- Mart ortalamalar (mevsimsel düzeltilmifl, 52.6 ve 104.8) bir önceki çeyre- e göre (53.9 ve 110.9) daha düflük gerçekleflirken, benzer flekilde kapasite kullan m ve tüketici güven endeksi Ocak-Mart ortalamalar da önceki çeyre in belirgin alt nda kalm flt. Bürümcekçi, bugün aç klanan üretim verisinin, ilk çeyre e ait di er göstergelerle birlikte ele al nd nda finansal koflullarda gerçekleflen belirgin s k laflman n, BDDK tedbirlerinin ve siyasi belirsizliklerin ekonomik aktiviteye etkisinin s n rl kald n söyledi. Küresel para politikalar na iliflkin devam eden belirsizlikler ve 2014 y - l n n yo un seçim takviminin getirece i siyasi belirsizliklerin ekonomik aktivitedeki e ilimin yavafllama yönüne dönmesine neden oldu unu dile getiren Bürümcekçi, flunlar ifade etti: TCMB faiz oranlar ndaki yukar yönlü ayarlama ile finansal koflullarda gerçekleflen ek s k laflma ve ocak sonunda yürürlü e giren BDDK taraf ndan al nan yeni makro ihtiyati tedbirlerin de denkleme kat lmas yla, iç talep üzerindeki olumsuz etkilerinin daha belirgin olarak gözlenece inden endifle edilmeye bafllanm flt. Nitekim, öncü göstergelerden ocak-mart dönemi için gelen sinyaller, iç talepte belirgin gerilemeye ve buna karfl l k d fl talepte güçlenmeye iflaret etmeye devam ediyordu. D fl talep art fl n n iç talepteki zay fl ilk çeyrekte önemli ölçüde telafi etti i anlafl lmaktad r. (AA) Sesli reklam faturas n aboneye yükleyen GSM firmas cezas z kalmad BTK'dan yap lan aç klamada, idari ceza hukukunda geçerli olan, gerçekleflti i s rada hukuka ayk r olmayan bir fiil ve sonradan yürürlü- e giren a rlaflt r c hüküm nedeniyle idari yapt r m uygulanmamas ve fiil gerçeklefltikten sonra yürürlü e giren lehe hükmün geçmifle yürümesi ilkeleri çerçevesinde flletmecilere Uygulanacak dari Para Cezalar ile Di er Müeyyide ve Tedbirler Hakk nda Yönetmelik kapsam nda Turkcell e ceza kesildi- i belirtildi. (CHA)

14 14 Ekonomi ZTO: Kruvaziyer gemileri tedariklerini de zmir'den yaps n zmir Ticaret Odas ( ZTO) Yönetim Kurulu Baflkan Ekrem Demirtafl, kruvaziyer gemilerinin tedariklerini zmir den yapmas n istediklerini belirterek, Tedarikçilerimiz, her türlü hizmeti Avrupa standartlar nda verebilir. dedi. ZM R - Yaz sezonu boyunca her hafta stanbul ve zmir'den Ege-Adriyatik turuna ç kacak olan Avrupa n n en büyük kruvaziyer gemisi MSC Preziosa n n tan t m toplant s düzenlendi. Toplant da konuflan ZTO Baflkan Demirtafl, MSC Preziosa da Türklere özel verilen hizmetlerin, zmir in kruvaziyer turizminden ald pay n artmas na katk sa layaca na inand klar n söyledi. Geminin ilk olarak 2006 y l nda zmir e geldi ini hat rlatan Demirtafl, ayakbast paralar n ZTO olarak ödediklerini aktard. Her türlü liman ücreti ve di er ücretlerin al nmamas konusunda da çaba gösterdiklerini ifade ederek, Bizim iste imiz, kruvaziyer gemilerinin daha çok yolcuyla zmir e gelmeleriydi. Ayr ca gemilerde Türkçe bilen personelin istihdam edilmesini istiyorduk, çünkü lisan nedeniyle Türk yolcular sorun yafl yorlard. fiimdi görüyoruz ki Türk personel var ve Türklere özel hizmetler veriliyor. Ayr ca Türk geceleri düzenleniyor ve Türk menüleri haz rlan yor ama Türk yemekleri, talyan domatesi ve talyan kuzusuyla haz rlanmamal. fievketibostan m z, rokam z zaten talya da bulamazlar. Bu nedenle yemek baflta olmak üzere her konudaki tedariklerini zmir den yapmalar n istiyoruz. Umar z bir gün bu da gerçekleflir. diye konufltu. Hem kruvaziyer turizminde hem de konteyner tafl mac l nda MSC nin hakk n n ödenemeyece- ini söyleyen Ekrem Demirtafl, flöyle devam etti: Türk gecesi, LEFKOfiA - Uluslararas Para Fonu nun (IMF) Dünya Ekonomik Görünümü (World Economic Outlook- WEO) raporunun Nisan 2014 say s nda, ekonomik krizden sonra K br s ekonomisinin 2015 y l nda büyümeye bafllayaca belirtildi. IMF'nin y lda iki defa yay nlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporunun Nisan 2014 say s Washington'da yap lan bas n toplant s nda kamuoyuyla paylafl ld. IMF, 2013 y l n n son aylar nda iflsizlik oran nda düflüfl sa land n da belirtti. K br s ekonomisinin 2014 y l nda yüzde 4,8 oran nda küçülece inin belirtildi i raporda, Güney K br s'ta 2015 y l nda ise Gayri Safi Yurtiçi Hâs la'n n da yüzde 0.9 büyüme sa lanaca ön görüsünde bulunuldu. K br s Rum Kesimin'ndeki enflasyon oranlar ile ilgili olarak da tahminde bulunan IMF, enflasyonun 2014 y - l nda, bir önceki y l n düzeyinde olan 0.4 oran nda kalaca n 2015 y l nda ise yüzde 1.4'e yükselmesinin beklendi ini bildirdi.(cha) Türk yemekleri ve Türk personeli için MSC ye teflekkür ederiz. Kruvaziyer gemilerinin Türk personel çal flt rmas, hem yolcu say s n artt r r hem de ülkemize ve kentimize istihdam sa lar. Türk halk da kruvaziyer turizminin tad n ald. fiimdiye kadar 30 bin Türk, kruvaziyer gemileriyle yolculuk yapt. MSC nin gemilerinde Türklere özel hizmet verilmesi, bu say - y 100 binlere kadar yükseltebilir. Gemi hakk nda bilgi veren Kaptan Giuliano Bossi ise, sim annesi Sophia Loren olan MSC Preziosa, filomuzun en yenisi y - l nda suya indirildi. 18 katl geminin uzunlu u 330 metre, geniflli i 38 metre. MSC nin en büyük gemisi. Kesinlikle zmir ile MSC aras nda derin ve güzel bir ba lant var. zmir e geldi imizde, denizde hep MSC gemileri var. Buras bizim için önemli. dedi. Gemide Türklere özel hizmetlerin yer alaca n belirten operasyon departman ndan Maria Anna Gargiulo da Türk yolculara Türkçe hizmetler verilmeye baflland n kaydetti. Özelikle resepsiyon ve e lence departman nda, restoranda ve ma azalarda Türk personelin yer alaca n aktaran Gargiulo, Günlük programlar, Türk yolcumuz için tamamen Türkçe oluyor. Türk tur liderleriyle gemide yard mc olabilmek için çal flmalar bafllad. Türk yemekleri ise bundan sonra aç k büfede iki çeflit olarak yer al rken Türk geceleri de e lenceye renk katacak. fleklinde konufltu.(cha) IMF: K br s ekonomisi 2015 y l nda büyümeye bafllayacak

15 12 Nisan 2014 Ankara Ankara Genç fladamlar Derne i (ANG AD) Baflkan Fatma Semiz, Avrupa Merkez Bankas n n 1 trilyon Euro luk parasal geniflleme plan n n, ihracata dayal büyüme stratejisini benimseyen Türkiye ekonomisi için büyük önem tafl d n söyledi. HABER MERKEZ -Fatma Semiz, ekonomik darbo azdaki Avrupa n n, parasal geniflleme plan - n n yaflama geçirilmesi halinde ciddi bir rahatlama yaflayaca n kaydetti. Bu parasal genifllemenin yaln zca Avrupa da de il, Türkiye de de hissedilece ini vurgulayan Semiz, flunlar söyledi: "Türkiye, ihracata dayal büyüme stratejisini benimseyen bir ülkedir. Türk ihracatç s n n neredeyse yar s Avrupa ya mal ve hizmet satmaktad r. AB pazar nda son birkaç y ld r yaflanan krizden olumsuz etkilenen Türk ihracatç s bu plan n uygulanmas halinde rahatlama yaflayacakt r. Türkiye nin ihracattaki en büyük pazar olan Avrupa da yaflanacak parasal geniflleme, bizim de elimizi güçlendirecektir. Parasal genifllemeye paralel olarak ihracat n artt racak olan Türkiye, bu sayede önümüzdeki süreçte yeni yat r mlara, üretim ve istihdam art fl na da kap aralayacakt r. En çok ihtiyaç duydu umuz cari aç k yaratmayan ihracat art fl na dayal büyüme belki bu sayede gerçekleflecektir." ANG AD Baflkan Türkiye ekonomisini de erlendirdi 15 Ankara Genç fladamlar Derne i (ANG AD) Baflkan Fatma Semiz Pursaklar çiçek açt HABER MERKEZ - FPursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü yeflil alan çal flmalar kapsam nda ilçeye çok say da çiçek ekti. Fidan dikimine a rl k veren ekipler, ilçeyi yeflile büründürdü. Bahar n gelmesiyle birlikte Pursaklar da yeflil alan çal flmalar na h z verildi. Park ve Bahçeler Müdürlü ü ekipleri yapt klar çal flmalarda çok say da fidan toprakla buluflturdu. lçe geneline lale diken ekipler Pursaklar da kifli bafl na düflen yeflil alan oran n 8,2 metre kareye yükseltti. Mart ve Nisan ay ndan bu yana Pursaklar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlü ü taraf ndan yürütülen yeflillendirme ve a açland rma çal flmalar kapsam nda birçok bölgeye yeni fidan dikildi, çiçekler ekildi. Mevcut a aç ve bitkilerin bak m da yap ld.

16 16 Ankara Geleneksel çocuk oyunlar, Elmada da hayat buluyor Elmada lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunlar yar flmalar nda ö renciler k yas ya yar fl yorlar. HABER MERKEZ - lk ve Orta okullar aras bafllat lan yar flmalar, Elmada Belediyesi Ertu rul Gazi Spor kompleksinde yap l yor. Teknolojinin bu kadar yayg n olmad ve insanlar n iletiflimin birebir yap ld zamanlarda büyük bir keyifle oynanan ve toplumu kaynaflt ran; Ya satar m- bal satar m, mendil kapmaca, dalya tombik vb. e lenceli yar flmalar büyük bir be eni ile oynan yor ve çocuklar doya s ya e leniyorlar. Geleneksel oyunlar m z ö retirken, tak m ruhunu da oluflturuyoruz. Bu yar flman n, çocuklara; babalar - n n ve annelerinin çocukken oynad klar oyunlar bilmeleri ve bu e lenceli yar flmalar gelecek nesillere tafl malar n sa lamak için düzenlediklerini belirten HABER MERKEZ - Mesleki e itimin sahada daha fazla fayda sa lamas n hedefleyen Baflkentli sanayiciler, gelifltirdikleri proje ile Orta Anadolu Bölgesi nde yer alan meslek lisesi mezunu ö rencilerin maliyetlerini karfl lamak koflulu ile kendi iflletmelerinde staj ve istihdam sa layacak. Projeye fikur da destek verecek. OST M OSB merkezli Aktif Sanayici ve fladamlar Derne i, bafllatt e itim çal flmas yla mesleki e itimin sanayici ve istihdam için daha verimli olmas n hedefliyor. fikur Genel Müdürü Nusret Yaz c ile de projeyi paylaflan Aktif Yönetim Kurulu Baflkan Ufuk Bayraktar, öncelikle Orta Anadolu da bulunan meslek lisesi mezunlar ile projeyi bafllatacaklar n söyledi. Genel Müdür Yaz c y ziyaret ederek proje hakk nda bilgi veren Bayraktar, Aktif in fark ndal k yaratmak hedefiyle kuruldu unu, yüzde 70 sanayici profilleri ile ihracat ve istihdam öncelik olarak belirlediklerini kaydetti. Türkiye de Üretilen Mal Kullan yorum kampanyas konusunda da Genel Müdür e bilgi veren lçe Milli E itim Müdürü Hüseyin Omaç; Çocuklar m za, eski geleneksel oyunlar m z ö retirken, tak m ruhunun ve beraberlik duygusunun en üst seviyelere ç kmalar n sa lamak için güzel bir çal flmaya imza att m z düflünüyorum dedi. K yas ya geçen yar flmalar büyük bir keyif ile izleyen Elmada Belediye Baflkan Gazi fiahin; Bizlerde bu e lenceli oyunlar oynayarak büyüdük. Kardeflli- i, arkadafll bu tür oyunlar ile pekifltirdik dedi. Baflkan fiahin; Çocuklar n sosyal ve ruhsal aç dan e itimine destek olan geleneksel çocuk oyunlar müsabakalar n n güzel bir uygulama oldu unu belirterek, lçe Milli E itim Müdürlü ünü bu güzel etkinliklerinden ötürü tebrik etti. Baflkentli sanayicilerden mesleki e itim hamlesi Bayraktar, kamu al mlar nda daha fazla yerli al ma a rl k verilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti. Bayraktar, Aktif in mesleki e itime yönelik çal flmalar konusunda ise flunlar paylaflt : Sanayici olarak nitelikli elemana ihtiyac m z var. Türkiye nin de her taraf nda endüstri meslek lisesi oluflumu söz konusu. Ankara dakilerden istedi imiz verimi alam yoruz. Taflradakiler de bize ulaflam yor. Özellikle Orta Anadolu da bize yak n olan illerden endüstri meslek liseleri müdürleri ile irtibata geçtik. Bölümlerinden mezun ö rencilerin isimlerini bize bildirmelerini istiyoruz. Bu ö rencileri gruplar halinde Ankara ya getirip, ikamet etmelerini ve iflletmelerimizde çal flmalar n sa lamay hedefliyoruz. Di er taraftan Çankaya Üniversitesi Rektörü Ziya Burhanettin Güvenç projemize destek sözü verdi. Çocuklar n branfllar n tamamlamalar noktas nda katk lar söz konusu. Çocuklar n bir k sm na da giriflimcili i ö retmek istiyoruz. Sonras nda gidip memleketlerinde giriflimci olsunlar ve onlar da baflka çocuklara fayda sa las nlar istiyoruz. OST M KOS- GEB ile projemizi paylaflt k. Bu projenin en önemli sahiplerinden birisinin de fikur oldu unu düflünüyoruz. fikur ne yapabilir, bunu sizinle görüflmek istedik. Genel Müdür Yaz c ise benzer bir projenin yürürlükte oldu unu, ek bir protokol olmadan Aktif projesine destek verebileceklerini kaydetti. Yaz c, flunlar söyledi: Devam eden projemizde öncelikli olarak sanayiden talepleri al yoruz. Sonra çocuklara endüstri meslek liselerinde e itim veriyoruz. Devam nda mezun olanlar sanayide ifle yerlefltiriyoruz. E er bir s n f oluflturabilirseniz projeniz ile ilgili e itimleri fikur olarak finanse edebiliriz. Yeni bir protokol ya da projeye gerek yok. Çal flan mekanizmam z içerisinde bunu yapabiliriz. Çocuklara sigorta, cep harçl veriyoruz. Kurs sürecinde e itim maliyetlerini karfl l yoruz. Önce teori, sonra pratik e itim al yorlar. flveren daha çok prati e önem veriyor. Tavsiyem 2009 dan bu yana var olan projemiz kapsam nda Aktif in projesini de de erlendirmek. Sizin belirledi iniz çocuklar getirip UMEM projesine dahil edelim.

17 12 Nisan 2014 ANKARA- Anti-radar özellikli kumafl, sabit ve hareket halindeki tanklar n ve z rhl araçlar n radar ve termal kameralara yakalanmamas n sa l yor. Mühendislerin gelifltirdi i insans z hava araçlar n n gövdelerine uyguland - nda anti-radar özelli i kazand ran kompozit malzeme de dünyada ilk olma özelli i tafl yor. Hacettepe Teknokentinde faaliyet gösteren Türk savunma sanayi flirketlerinden TDU Teknoloji Genel Müdürü Ümit Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, 10 y ld r radarda görünmezlik teknolojileri üzerine çal flt klar n belirterek, son iki y lda da KOSGEB deste iyle anti-radar özellikli gizleme a prototiplerini baflar yla gelifltirdiklerini bildirdi. Gelifltirdikleri teknolojinin iki ayr ürün fleklinde ortaya ç kt n ifade eden Öztürk, bunlardan birinin radarda görünmezlik sa layan kumafl yap lar, di- erinin ise radara yakalanmayan kompozit malzeme oldu unu belirtti. Kumafl yap lar n anti-radar özellikli gizleme a olarak bilinen bir yap oldu unu anlatan Öztürk, ürünün görsel, ayar, termal ve anti-radar özelliklerine sahip oldu unu kaydetti. Dünyada bu kumafllar n anti-radar özelli ini sa layabilen ülkelerin srail ve ABD oldu una iflaret eden Öztürk, Ankara ANKARA - Sa l k Bakanl, Türkiye genelinde flebeke sular nda gün içinde s k s k denetimler gerçeklefltirildi ini belirterek, vatandafllar n rahatl kla içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sa l k Bakanl Türkiye Halk Sa l Kurumu Baflkanl Çevre Sa l k Daire Baflkan Hüseyin lter, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye de yeralt suyunun birçok ülkeden çok daha kaliteli oldu unu belirtti. Dünya pazar n ellerinde bulunduran bu ülkelerin ard ndan Türkiye de antiradar özellikli kumafllar yapabilen üçüncü ülke oldu dedi. Öztürk, anti-radar özellikli kumafllar n özel gemoteriye sahip iplikler kullan larak yap lan örgü desenlerinin nanoteknoloji temelli oldu unu belirterek, flöyle devam etti: Ürünümüzü farkl renk ve desenlerde basabiliyoruz. Çöl rengi, orman yeflili ve bozk r iklimi için özel renklerde üretebiliyoruz. Ürün dayan kl malzemeden üretildi. Kumafl, sabit duran tanklar n ve z rhl araçlar n üzerine örtüldü- ünde anti-radar ve anti-termal özellik kazand r yor. Ayr ca mobil kamuflaj sistemini de gelifltirerek, tank ve di er z rhl araçlar n hareket halindeyken de radar ve termal kameralara yakalanmamas n sa lad k. TÜB TAK ta yapt r lan testlerde özellikle anti-radar özellik için gerekli de erlerin çok üzerinde radar so urma de erlerinin elde edilmesi baflar m z pekifltirdi. Ürün yüzde yüz yerli imkanlar ve yerli mühendisler taraf ndan gelifltirildi. Ümit Öztürk, ikinci ürünleri olan anti-radar özellikli kompozit malzemenin ise dünyada bir ilk oldu unu belirtti. Bu malzemenin mevcut kullan mdaki anti-radar özellikteki boyalara karfl üstün özelliklerinin bulundu una iflaret eden Öztürk, flöyle konufltu: Askeri araçlar, anti-radar özellik boya kullan lmadan bu malzemeyle yap ld nda büyük avantaj kat yor. nsans z hava araçlar n n gövdelerinin normal kompozit malzeme ile yap l p üzerine fiebeke sular m z TERTEM Z Türk mühendislerin Antiradar baflar s Hacettepe Teknokentinde faaliyet gösteren Türk mühendisler, kara, deniz ve hava araçlar na radara yakalanmama özelli i kazand ran özel bir teknoloji gelifltirdi. Ambalajl sularda çok yayg n bir salg n hastal k durumunun söz konusu olmad n, daha çok kar n a r s ile bafllayan ishalin söz konusu olabildi ini ifade eden lter, damacanalar n temizlenmesinde kullan lan baz kimyasallar n suya kar flmas n n görülebildi ini, bunlar n da organlarda hasara yol açt n söyledi. Hastal klar n görülme s kl n n daha çok flebeke sular nda görüldü ünü dile getiren lter, flebeke sular nda herhangi bir uygunsuzluk durumunda salg nlar n olabilece ini bildirdi. lter, Türkiye de son y llarda sudan kaynakl salg nlar n yok denecek kadar az görüldü ünün alt - n çizerek, bu konuda hem belediyelerin duyarl oldu unu hem takiplerin artt n söyledi. fiu anda flebeke sular nda 140 bine yak n denetim yap ld n anlatan lter, flunlar kaydetti: Ankara n n suyu tertemiz, ben kendi evimde flebeke suyunu 17 anti-radar boya uygulamas dünyada kullan lan geçerli yöntem iken, gelifltirdi imiz kompozitin kullan lmas halinde boya uygulamas n n arac n a rl n art rmas ve atmosferik flartlarda özelli ini kaybetmesi gibi dezavantajlar da ortadan kalkacak. Prototiplerini ürettikleri bu malzemelerin yerli savunma sanayine ciddi katk sa layaca n vurgulayan Öztürk, yerli üretimle birlikte kara, hava ve deniz platformlar n n dünya pazar ndaki rekabet gücünün de artaca n söyledi. Bu malzemelerin yerli ürünlere uygulanmas için SSM ve TUSAfi yan nda di er büyük savunma sanayi firmalar ile görüflmelerin devam etti ini ifade eden Öztürk, flunlar kaydetti: Türk Silahl Kuvvetlerinin sadece multispektral gizleme a ihtiyac n n yerli olarak giderilmesi halinde yüz milyon Dolardan fazla bir bedelin yurt d fl - na ç kmas n n engellenecek. Tamamen yerli imkanlarla üretilen anti-radar özellikli kompozit malzemenin TAI yap m ANKA insans z Hava arac nda kullan - m n n gerçekleflmesi durumunda AN- KA rakipleri karfl s nda öne ç kacakt r. Prototiplerini baflar yla haz rlad m z ürünlerimizin üretim iznini ald ktan sonra yat r mc larla birlikte seri üretime bafllayaca z. (AA) kullan yorum ve içme suyu olarak da bunu tüketiyoruz. Baflkent in suyunda özellikle yaz aylar nda artan su kullan m - na ba l olarak alüminyum oranlar n n s n r de eri aflt dönemler olabiliyor. Ancak insan sa l aç s ndan tehlike oluflturacak düzeye ç km yor. Zaten biz bunu tespit edersek hemen Belediye ile birlikte hareket ederek gerekli önlemleri almas n sa l yoruz. dedi. (AA)

18 18 Genel 12 Nisan 2014 Anayasa Mahkemesi, BTK ya kiflisel verilerin ifllenmesi ve gizlili inin korunmas na iliflkin usul ve esaslar belirleme yetkisi veren hükmü de iptal etti SÜPER YETK YE V ZE ÇIKMADI Anayasa Mahkemesi, HSYK'n n yap s n de ifltiren kanunla ilgili k smi iptal karar verdi. Yüksek Mahkeme, kanunun Adalet Bakan na verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etti. BTK ya kiflisel verilerin ifllenmesi ve gizlili inin korunmas için yetki veren kanun hükmü de iptal edildi. HABER MERKEZ - Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulu nun (HSYK) yap s n de ifltiren kanunla ilgili baflvuruyu de erlendirdi. Mahkeme, kanunun baz hükümlerinin iptal edilmesinine karar verdi. Mahkeme, HSYK'n n yap s n de ifltiren kanunun, Adalet Bakan na verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etti. Yüksek Mahkeme, Adalet Akademesi ile ilgili bölümlerinin iptal istemini ise reddetti. CHP, 6524 say l Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un baz hükümlerinin iptali ve yürürlü ünün durdurulmas istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açm flt. Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu'na (BTK) elektronik haberleflme sektörüyle ilgili kiflisel verilerin ifllenmesi ve gizlili inin korunmas na iliflkin usul ve esaslar belirleme yetkisi veren kanun hükmüyle ilgili baflvruyu da karara ba lad. Dan fltay dari Dava Daireleri Kurulu, 5809 say l Elektronik Haberleflme Kanunu'nun söz konusu düzenlemeyi içeren 51. maddesinin iptali ve yürürlü- ünün durdurulmas istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne baflvurmufltu. Baflvuruyu esastan inceleyen Yüksek Mahkeme, kanunun bu maddesinin Anayasa'ya ayk r oldu una ve iptaline hükmetti. ptal hükmü, karar n Resmi Gazete'de yay mlanmas ndan 6 ay sonra yürürlü e girecek. Somali deki sald r da yaralanan Türkler Ankara ya getirildi ANKARA - Somali deki Türk Büyükelçili i inflaat na yap lan roketli sald r da yaralanan 2 Türk iflçisi ile kalp krizi geçiren bir Türk vatandafl, ambulans uçakla Ankara ya getirildi. Somali nin baflkenti Mogadiflu da Türk Büyükelçili i'nin yeni binas n n inflaat na yap lan roketli sald r da 2 Türk iflçisi yaralanm flt. Yaral iflçiler Recep Keskin (51), Muhammed Yakup Saraç (25) ile kalp krizi geçiren Necdet Ads z (52) isimli bir Türk vatandafl için Sa l k Bakanl ambulans uçak gönderdi. 3 Türk vatandafl, saat s ralar nda Sa l k Bakanl 'na ait TC-GVS ça r kodlu ambulans uçakla Ankara Esenbo a Havaliman na getirildi. Yaral lar, havaliman nda kendileri için haz r bekletilen ambulansla Ankara Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi'ne götürüldü. Bu arada, hastaneye gelen yaral Muhammed Yakup Saraç n babas, o lunun ambulanstan indirildi ini görünce gözyafllar na hakim olamad. Ac l baba, çocu unu iyi gördü ünü söyledi. (CHA) Orta Anadolu Toplum ve Aile Çal fltay sona erdi KIRfiEH R - K rflehir Valili i nin himayesinde ve K rflehir Belediyesi nin deste iyle Ahi Evran Üniversitesi ev sahipli inde gerçeklefltirilen II. Orta Anadolu Toplum ve Aile Çal fltay sona erdi. 8-9 Nisan 2014 tarihlerinde Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleflen çal fltay, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ö retim üyesi Prof. Dr. Fatma Beylü Dikeçligil in Aile ve De iflim konulu aç l fl konferans ile bafllad. Dikeçligil, konuflmas nda aile ve modernite iliflkisi üzerine aç klamalarda bulundu. Çal fltay, 6 farkl oturumda gerçeklefltirilen sunumlar n ard ndan kapan fl oturumuyla sona ererken program n sonunda çal fltay kat l mc lar na kat l m belgeleri verildi. Çal fltay n ilk gününde 'Aile Oturumu' gerçeklefltirildi. Prof. Dr. Süleyman Y lmaz n moderatörlü- ünü yapt Aile Oturumu'nun ilkinde söz alan stanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Zeki Ayd n, aile de erleri konusunu iflleyerek, "De erler do ufltan gelmez ö retilebilir. (CHA)

19 12 Nisan 2014 Ankara Çankaya Belediye Baflkan Tafldelen, TBMM Baflkan Çiçek i ziyaret etti Çankaya Belediye Baflkan Alper Tafldelen, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkan Cemil Çiçek i makam nda ziyaret etti. Çankaya Belediye Baflkanl görevine gelmesiyle birlikte gerçeklefltirdi i nezaket ziyaretinde Tafldelen e Çankaya Belediyesi Baflkanvekili Selçuk Dereli ve Meclis Üyeleri efllik etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi ndeki makam nda gerçekleflen ziyaretten duydu u memnuniyeti dile getiren Cemil Çiçek, Baflkan Tafldelen ve ekibine baflar - lar diledi. Genç ve dinamik bir ekiple görevi devrald klar n vurgulayan Tafldelen, belediyecili in kamu görevi oldu unu ve bu yüzden de oy versin vermesin herkese eflit hizmet götüreceklerini kaydetti. (CHA) K z lcahamam da HOB ATÖLYES projesi sona erdi HABER MERKEZ - K z lcahamam Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinin Ankara Kalk nma Ajans ile ortaklafla yürüttü ü HOB ATÖLYES projesinin kapan fl toplant s yap ld. Ankara Kalk nma Ajans n n Sosyal Kalk nma Mali Destek Program 2012 teklif ça r s kapsam nda Ankara genelinde 113 proje içerisinden desteklenmeye hak kazanan HOB ATÖLYES projesinin kapan fl toplant s na ilçe protokolü, okullardan temsilciler, ö renci ve veliler kat ld. Proje koordinatörlü ünü Md. Bflyrd. Gürkan Hazar n yapt proje kapsam nda; Kendisini ifade etme güçlü ü yaflayan, Özgüven problemi olan, Ders baflar s düflük, Okula devam sorunu yaflayan, Madde ba ml l e ilimi bulunan, Anne babas ayr olan ö renciler ve ailelerine atölye ortam nda e itimler verildi. Ö rencilerin yetenekleri do rultusunda ebeveynleriyle birlikte, haz rlanan 19 dört farkl atölyede kaliteli zaman geçirmeleri sa land. Atölyelerde uzaktan kumandal araba, bot, uçak ve robot yap ld. Bu atölyelerde ö renciler kreatif yeteneklerini sergileme imkan bularak özgüven kazand lar, yeni arkadafll klar edinerek, ailesiyle birlikte kaliteli zaman geçirdiler. Yine proje kapsam nda ergen psikolojisi, etkili iletiflim konular nda seminerler verildi. Kapan fl toplant s nda konuflan Okul Müdürü Kadir Yaman okul hakk nda genel bilgiler verdi. Okulda uygulanan projelere de inen Kadir Yaman proje faaliyetlerinin ö rencilere ve okula kazand rd ivmeye dikkat çekti. Kapan fl sunusunu Hamit Semizin yapt toplant da ö rencilerin haz rlad ürünler büyük ilgi gördü. Litvanya dan ülkemize Mesleki ve Teknik E itimi incelemek üzere gelen 14 kiflilik e itimci ekibinde kat ld toplant yap lan ikramla son buldu.

20 20 Ankara 12 Nisan 2014 Huzurlu al flveriflin adresi Keçiören semt pazarlar Keçiören de farkl semtlerinde haftan n her günü kurulan 39 pazar yeri, Keçiören Belediyesi zab ta ekiplerinin denetimiyle huzurlu al flveriflin adresi haline geliyor. HABER MERKEZ - K fl mevsiminin zorlu flartlar na ra men Keçiören semt pazar yerlerinde al flverifl yo unlu u yaflan yor. Zab ta ekipleri de bu yo unlu a paralel olarak pazar yeri denetimlerini art rarak sürdürüyor. Pazar yerlerine gelen vatandafllar n al flverifl keyfini yaflamalar için çal - flan zab ta ekipleri, ilçede haftan n her günü de iflik semtlerde kurulan 39 semt pazar n denetimden geçiriyor. Zab ta ekipleri tüm pazar yerlerini sabah kurulumundan akflam kald r lmas na kadar, genel düzen ve temizlik, pazarc esnaf - n n k l k-k yafeti, yaka kimlik kartlar, fiyat etiketleri, ölçü - tart aletleri vb. aç lardan kontrole tabi tutuyor. Pazar denetimlerine zab ta ekipleri ile birlikte kat lan Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, göreve geldi i 2009 y l nda Zab ta Müdürlü ü bünyesinde Pazar Büro Amirli i ad alt nda bir birim oluflturarak tüm pazarc esnaf n kay t alt na ald n ve her esnafa bir sicil numaras verdi ini ifade etti. Asfalt çizim makinesiyle yeniden çizilen pazar yerlerinde esnaflar n çal flma alanlar n n belirlendi ini belirten Baflkan Ak, Her esnaf n tezgâh numaras n tezgâh alanlar - n n önüne okunur flekilde yazarak, pazar yerinde al flverifl yapan vatandafllar n kimden ve kaç numaral tezgâhtan al flverifl yapt - n bilir hale gelmesini sa lad k. Ayr ca semt pazarlar nda al flverifl yapan ve ald ürünün a rl ndan flüphelenen vatandafllar m z n bu flüphelerini gidermek amac yla istisnas z tüm semt pazar yerlerimizin de iflik noktalar na elektronik teraziler yerlefltirdik. Tüm pazarc esnaf m z n elektronik terazi kullanmas n sa lad k, bu terazilerin kontrol ve muayenelerini bulunduklar yerde yapt k. Kontrol ve muayenesi yap lan terazilere güvenilirli ini belgeleyen bandrol uygulamas n bafllatt k dedi. Pazar yerlerinin temizli ine de önem verdiklerine dikkat çeken Baflkan Ak, pazarc esnaf na akflam tezgâhlar n toplad ktan sonra çöp at klar n koymalar için Keçiören Belediyesi nce yapt r lan çöp pofletlerini da tt klar n kaydetti. Baflkan Ak, pazar yerlerinde genel huzuru bozan, kurallara uymamakta srarc davran fl sergileyen, vatandafllar m za kötü muamelede bulunan, ba rarak sat fl yapan, argo kelimeler kullanan pazarc esnaflar na göz yummad klar n ve bu tür davran fllarda bulunan esnaflar n yerlerini iptal ederek tezgahlar n kapatt klar n söyledi. Üzeri kapal pazar yerlerini ise ses ve ayd nlatma sisteminin yan s ra güvenlik kameralar ile donatt klar n dile getiren Baflkan Ak, Yapt m z daha birçok yeniliklerle tüm Türkiye ye model oldu umuz gibi yurtd fl ndan da bir çok ülkeden ziyaretçi ak n na u rad k. Keçiören için ne yapsak azd r. Çünkü Keçiörenli vatandafllar m z hizmetlerin en iyisine lay kt r diye konufltu. Tafldelen ilk meclis toplant s n yapt HABER MERKEZ - 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Baflkan olan Alper Tafldelen ilk Belediye Meclisi Toplant - s n gerçeklefltirdi. Meclis in birinci dönem, birinci birleflim ola an toplant s nda, Meclis Baflkan Vekilli ine Mustafa Selçuk Dereli seçilirken kinci Meclis Baflkan Vekili ise Ertu rul fieno lu oldu. 30 Mart 2014 yerel seçimleri sonucu Çankaya Belediye Baflkan olan Alper Tafldelen ilk Belediye Meclisi Toplant s n gerçeklefltirdi. Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadafllar için bir dakikal k sayg duruflu ile bafllayan toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Baflkan Tafldelen, meclisin Çankaya için önemli hizmetlere imza ataca ndan emin oldu unu belirtti. AKP li ve CHP li Meclis Üyelerinin haz r bulundu u toplant da yap lan oylamada, Meclis Baflkan Vekilli ine Mustafa Selçuk Dereli, kinci Baflkan Vekilli ine ise Ertu rul fieno lu seçildi. Meclis üyeleriyle birlikte Çankaya ya ve Ankara ya hizmet etmekten mutluluk duyacaklar n belirten Selçuk Dereli, ilçeye ve kente büyük katk lar sunmaya haz r olduklar n ifade etti. Toplant da söz alan AKP li Meclis Üyesi Ali hsan Ölmez de, meclisin yeni dönemde de uyum içinde çal flacaklar n belirterek, Çankaya n n ve Çankayal n n yan nda olacaklar n ifade etti. Toplant da, belediye encümen üyelerinin yan s ra, Bütçe Plan ve Program, simlendirme, mar, Hukuk, Sa l k, E itim, Çevre, Emlak, nsan Haklar AB ve D fl liflkiler, Tarifeler, Kültür, Esnaf ve Tüketici Haklar, Gençlik ve Spor, Turizm, Sosyal fller, Yafll lar ve Engelliler, Toplumsal Cinsiyet Eflitli i Komisyonlar nda görev alacak üyeler de belirlendi. CHP lçe Baflkan Mehmet Perçin, AKP lçe Baflkan Süleyman Y lmaz ve beraberlerindeki heyet, meclis toplant s na k sa bir süre kat larak, yeni çal flma dönemine iliflkin baflar dileklerini iletti. Baflkan Tafldelen de Meclis AKP Grubu nu ziyaret ederek, birlikte Çankaya için çal flacaklar n ifade etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı