YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi"

Transkript

1 GAZETEMİZİ dan takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde şebeke sularında gün içinde sık sık denetimler gerçekleştirildiğini belirterek, vatandaşların rahatlıkla 12 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25 Kr. HABERİ 17 DE ANKARA NIN SUYU TERTEMİZ Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Çevre Sağlık Daire Başkanı Hüseyin İlter, Başkent'in suyunda özellikle yaz aylarında artan su kullanımına bağlı olarak alüminyum oranlarının sınır değeri aştığı dönemler olabiliyor. Ancak insan sağlığı açısından tehlike oluşturacak düzeye çıkmıyor. Zaten biz bunu tespit edersek hemen Belediye ile birlikte hareket ederek gerekli önlemleri almasını sağlıyoruz. Şu an sıkıntı yaratacak hiçbir durum söz konusu değil, güvenle tüketilebilir." dedi. Anayasa Mahkemesi, BTK ya kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi veren hükmü de iptal etti HABER 17 DE Hacettepe Teknokentinde faaliyet gösteren Türk mühendisler, kara, deniz ve hava araçlarına radara yakalanmama özelliği kazandıran özel bir teknoloji geliştirdi. Anti-radar özellikli kumaş, sabit ve hareket halindeki tankların ve zırhlı araçların radar ve termal kameralara yakalanmamasını Süper yetkiye VİZE ÇIKMADI Anayasa Mahkemesi, HSYK'nın yapısını değiştiren kanunla ilgili kısmi iptal kararı verdi. Yüksek Mahkeme, kanunun Adalet Bakanına verilen yetkilerini düzenleyen hükümlerini iptal etti. BTK ya kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması için yetki veren kanun hükmü de iptal edildi. HABERİ 18 DE Haberi 16 da Haberi20 de Haberi 15 de

2 2 SineMagazin Y l n ilk çeyre inde, beyaz perdenin zirvesinde yerli komedi filmleri yer ald sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Sadece Sen, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Non-Stop, Sadece Sen, Bay Peabody ve Merakl Sherman: 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi ANKARA - TU BA ÖZGÜR DURMAZ - Y l n ilk çeyre inde, beyaz perdenin zirvesinde yerli komedi filmleri yer ald. Box Office den al nan bilgiye göre, 3 Ocak-30 Mart döneminde toplam 23 milyon 451 bin 135 sinema bileti sat ld, 242 milyon 940 bin 734 lira has lat elde edildi. Geçen y l n ilk çeyre inde ise 17 milyon civar nda gerçekleflen bilet sat fl, toplam has latta ise 173 milyon liray bulmufltu. lk üç ayda, geçen y l n ayn dönemine k yasla sineman n yaklafl k 6 milyon seyirci kazand görülürken, en çok izlenen 10 filminin 7 sini yerli yap mlar oluflturdu. Yerli yap mlar n 6 s n n komedi oldu u listede, bu filmlerin toplam seyirci say s 15 milyonu aflt. -Zirvenin sahibi komedi ler Recep vedik 4, 66 milyon 379 bin 661 lira has lat elde ederken, 6 milyon 685 bin 307 seyirci say s yla y l n ilk çeyre inde en çok izlenen film oldu. fiahan Gökbakar n sinemaya kazand rd Recep vedik tiplemesi, son filmiyle Box Office in Tüm Zamanlar Toplam Seyirci Rekoru listesinde ikinci s raya yerleflirken, serinin ilk ve ikinci yap mlar da listenin 4 ve 5 inci s ras nda yer al yor. Ankara Büyülü Fener (K z lay) (312) Non-Stop, Hazine Avc lar, Mavi Ring, So uk, Köksüz, Zaman Makinesi 1973, Kemerlerinizi Ba lay n, Sadece Sen, Rüzgar Yükseliyor, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Ömer, Mavi Dalga, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Meydan, Kapital, fiark Söyleyen Kad nlar, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Zaman Makinesii 1973, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, Bay 3 milyon 404 bin 744 seyircinin izledi i Eyvah Eyvah 3, Ocak- Mart döneminin en çok seyredilen ikinci filmi oldu. Yap m toplamda 34 milyon 965 bin 216 lira has lat kazand. Dü ün Dernek filmi ise ayn dönemde 3 milyon 270 bin 259 sinema severle buluflurken 27 milyon 532 bin 585 lira has lat sa lad ün son günlerinde vizyona giren film, tüm zamanlar seyirci rekorunu elinde tutuyor. Patron Mutlu Son stiyor, 1 milyon 295 bin 383 izleyeciyle en çok seyredilen dördüncü film oldu. Yar m milyonu aflan seyirci say lar yla Ç lg n Dersane 3 listede sekizinci, Sürgün nek ise onuncu Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Bi Küçük Eylül Meselesi, Dü ün Dernek Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Ammar: Cin Tarikat, Non-Stop, So uk, Zaman Makinesi 1973, Sadece Sen, Need for Speed: H z Tutkusu, Recep vedik 4, Dü ün Dernek Ankara Moviecity (Keçiören) (312) : Bir mparatorlu un Yükselifli, Sürgün nek, Recep vedik 4, Eyvah Eyvah 3, Dü ün Dernek. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Ammar: Cin Tarikat, Bay Peabody ve Merakl Sherman: Zamanda Yolculuk, Sadece Sen, Bizum Hoca, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli, Recep vedik 4 12 Nisan 2014 s rada yer buldu. Romantik türdeki tek Türk filmi, bi Küçük Eylül Meselesi ise 870 bin 398 seyirci say s yla listeye alt nc s radan girdi. -Listenin yabanc lar lk üç ayl k dönemde en çok izlenenler listesindeki yabanc yap mlar aras nda, animasyon filmi Karlar Ülkesi, 300: Bir mparatorlu un Yükselifli ve Herkül: Efsane Bafll yor yer ald. Beflinci s radaki Karlar Ülkesi ni 1 milyon 104 bin 449 kifli izledi. Aksiyon ve kahramanl k türündeki 300: Bir mparatorlu un Yükselifli ve Herkül: Efsane Bafll yor filmlerinin ise 1 milyon 350 bin civar nda seyircisi oldu. (AA)

3 12 Nisan 2014 STANBUL - Sendika temsilcisi bir grup 1 May s kutlamalar ile ilgili toplant düzenledi. 1 May s'ta Taksim'deyiz diyen Türkiye Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Baflkan Kani Beko, Biz bu ülkenin tüm de erlerini yaratanlar, biz iflçiler, kamu emekçileri, hekimler, mimarlar, mühendisler, flehir planc lar olarak emek, eflitlik, özgürlük, bar fl adalet, ba ms zl k, ve demokrasi için 1 May s ta Taksim de olaca z. dedi. Türkiye Devrimci flçi Sendikalar Konfederasyonu (D SK) Kamu Emekçileri Sendikalar Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i TMMOB, Türk Tabipleri Birli i (TTB) baflkanlar, 1 May s kutlamalar yla ilgili D SK Genel Merkezi nde bas n toplant s düzenledi. Toplant ya; D SK Genel Baflkan Kani Beko, KESK Genel Baflkan Lami Özgen, TMMOB Baflkan Mehmet So anc ve TTB Merkez Konseyi Baflkan Prof. Dr. A. Özdemir Aktan kat ld. Sendikalar ad na konuflan Kani Beko, 1 May s kutlamalar yap lacaksa bunun adresinin Taksim olmas gerekti ini söyledi. Beko, Polis müdahale etmezse, devlet müdahale etmezse, hükumet talimat vermezse biz önceden oldu u gibi Yaflam H CR 10 Cemaziye l Ahir 1435 RUM 28 Mart 1430 msak : Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : D SK, KESK, TMMOB ve TTB 1 May s ta Taksim de Taksim e ç kar z. Birlik, dayan flma, mücadele günümüzü yan yana, omuz omuza, kardeflçesine kutlamas n biliriz. Bunda bir s k nt ç kmaz yeter ki polis müdahale etmesin, devlet müdahale etmesin, hükümet talimat vermesin biz iflçi arkadafllar m zla kardefllikten, bar fltan taraf olan bir may slar m zda yan yana, omuz omuza kardeflçe nas l 1 May s kutlamas olaca n hem tüm Türkiye ye hem de dünyaya gösterece iz. ifadelerini kulland. Valiyle ile ilgili bir görüflme talepleri olduklar n belirten Beko, flöyle devam etti: Ancak bugüne kadar herhangi bir dönüfl olmad. Umar m en k sa zamanda döner ve bu konuyla ilgili görüflmelerimizi yapar z. Daha önceki kutlamalarda Taksim e ç kt n z da Gezi Park çok kullan lmam flt. Bu 1 May s ta Gezi Park nda farkl bir anlam olacak m? sorusu üzerine Beko, flunlar kaydetti: Gezi Park süresi içerisinde oradaki arkadafllar m z n vermifl oldu u adalet, özgürlük, demokrasi mücadelesi vard. Sonuç itibariyle biz gezi direnifli içerisinde mücadele eden arkadafllar m z n biz önünde olmad k, çok fazla arkas nda da kalmad k hep yan nda olmaya çal flt k. Onlar bu süreç içerisinde birlik, beraberlik içerisinde onlarla beraber olaca z. Onlarla da görüflerek konuflarak görüfllerini alarak beraber olaca z. Bir s k nt ç kaca n sanm yorum. Binlercesi ifl bafl nda öldürülen iflçiler olduklar n ve yaflamak için ölümüne çal flt r lmak istenmediklerini aktaran Beko, Biz simit hesab yla ne kadar iyi durumda oldu u iddia edilen asgari ücretli iflçiyiz. 10 bin asgari ücretli bir ayakkab kutusuna s d ranlar taraf ndan daha fazla afla lanmak istemiyoruz. Biz bu ülkenin çocuklar y z. Roboski de devletin bombas yla, Okmeydan nda devletin gaz fifle iyle vurulup öldürülmek istemiyoruz ve biz o çocuklar n aileleriyiz, kan paras verilip susturularak ac m zla alay edilmesini de, seçim mitinglerinde yuhalatmay da istemiyoruz. Biz savafla ikna edilmek için üzerine 7-8 füze f rlat lmas planlanan bir ülkenin yurttafllar y z. Bin kere hay r. ktidardakilerin gücünü artt rmaktan baflka bir anlam olmayan savafllarda ölmek, sakat kalmak, bedel ödemek istemiyoruz. Kürt sorununun savaflla çözülemeyece ini y llarca büyük bedeller ödeyerek görenler olarak kardefllerimizle, komflular m zla savafla hay r diyoruz. diye konufltu. (CHA) 3 Türk- fl 1 May s' stanbul Kad köy Meydan 'nda kutlayacak ANKARA - Türk- fl Baflkanlar Kurulu, "1 May s Emek ve Dayan flma Günü"nün merkezi kutlamas n n stanbul Kad köy Meydan 'nda ve ayr ca tüm illerde Türk- fl öncülü ünde ve giriflimiyle yap lmas n kararlaflt rd. Türkiye flçi Sendikalar Konfederasyonu'ndan (Türk- fl) yap lan yaz l aç klamada, "1 May s Emek ve Dayan flma Günü" dolay s yla yap lacak etkinlikleri de erlendirmek ve karar ba lamak üzere bugün düzenlenen toplant da al nan kararlara yer verildi. Türk- fl Baflkanlar Kurulu'nun, "1 May s Emek ve Dayan flma Günü"nün tüm illerde en genifl biçimiyle alanlarda bar fl içinde kutlanmas ndan yana oldu u ifade edilen aç klamada, flunlar kaydedildi: "Kutlamalar n merkezi düzeyde ayn yerde kutlanmas yönünde geçmifl dönemde emek örgütleri birlikte karar alm fl ve bu kararlar n en genifl kat l mla baflar l biçimde hayata geçirmifltir. Ancak bu y l, iflçi konfederasyonlar aras nda herhangi bir ön görüflme ve toplant yap lmadan baz aç klamalarda bulunuldu u ve kararlar al nd görülmüfltür. Bu geliflmeleri de erlendiren Türk- fl Baflkanlar Kurulu, 2014 y l '1 May s Emek ve Dayan flma Günü'nün merkezi kutlamas n n stanbul Kad köy Meydan 'nda ve ayr ca tüm illerde Türk- fl öncülü ünde ve giriflimiyle yap lmas n kararlaflt rm flt r. Türk- fl Baflkanlar Kurulu, 1 May s nedeniyle yap lacak kutlamalara, toplumun emek ve demokrasiden yana tüm kesimlerini davet etmekte, destek ve kat l mlar n beklemektedir." (AA)

4 4 Kültür Sanat Kürtçe uluslararas dergi yay na haz rlan yor D YARBAKIR - SEMA KAPLAN - Diyarbak r da Kürt dili ve edebiyat n n gelifltirilmesi ve var olan eserlerin bilimsel bak fl aç s yla gün fl na ç kar lmas için 4 dilde yay n yapacak dergi ve internet sitesi kuruluyor Dicle Üniversitesi nce (DÜ) haz rlanan, dünyan n dört bir yan ndan gönderilen Kürtçe ye özgü makalelerin akademik heyet gözetiminden geçerek yay nlanaca International Journal of Kurdish Studies isimli site ve derginin ngilizce, Kürtçe, Türkçe ve Rusça olarak bu y l yay na bafllamas hedefleniyor. DÜ Edebiyat Fakültesi Do u Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü Kürt Dili ve Edebiyat Anabilim Dal Baflkan Yard. Doç. Dr. Hasan Karacan, AA muhabirine, International Journal of Kurdish Studies isimli dergide 4 dilde makalelerin yer alaca n söyledi. Karacan, Amerika, Avrupa ve Rusya da bu tür çal flmalar n bir ya da iki dilde hayata geçirildi ini vurgulayarak, 4 dilde yay n yapacak dergideki tüm makalelerin Kürtçe ye çevrilece ini belirtti. Amac m z Kürt diline, tarihine ve edebiyat na bilimsel olarak hizmet etmektir Bu çal flman n co rafi olarak ana kayna ndan ç kmas n hep ümit ettiklerini ve hayalini kurduklar n ifade eden Karacan, bu hayali gerçeklefltirmenin mutlulu unu yaflad klar n belirtti. Karacan, dergi için hakem heyetinin oluflturulmas na baflland n, amaçlar n n akademisyenlerin haz rlad makaleleri hem online hem de yaz l yay n fleklinde insanlara ulaflt rmak oldu unu kaydederek, Akademik aç dan böyle bilimsel bir çal flman n eksikli ini gördük. Bu aç kapatmak için uluslararas bir dergi yay nlamak için harekete geçtik. Bu yay n hem adresinden hem de dergi fleklinde okuyucuyla buluflacak. Yegane amac m z Kürt diline, tarihine ve edebiyat na hizmet etmek ve bilime katk sunmakt r dedi. çinde Kürtçe ve Kürt olan her bilimsel çal flma bu dergide yer alacak Dergide daha çok dil bilimsel, edebi, tarihi, befleri, sosyolojik ve psikolojik makalelerin yer alaca n aktaran Karaca, çinde Kürtçe ve Kürt olan her bilimsel çal flma bu dergide yer alacak. Rusya bu konuda bizden daha tecrübeli y l nda St. Petersburg Üniversitesi Kürdoloji Bölümünün haz rlad gramer kitaplar çok eskiye dayan yor. fiu anda seçmeli ders e itiminde bu kitaplardan da yararlan yoruz fleklinde konufltu. Karacan, dergide yurt içi ve yurt d fl ndan çok say da akademisyenin görev alaca n belirterek, flöyle dedi: Gelen makalelerden her biri yurt içi ve yurt d fl ndan birer hocan n süzgecinden geçerek kabul edilecek. Makale hangi dilden gelirse o dilde yay nlanacak. Sitenin ve derginin çok dilli olmas n istiyoruz. Rusça ve ngilizce gelen eserler Türkçe ve Kürtçe ye çevrilecek. Karacan, Kürt diliyle ilgili Türkiye de yaklafl k 7 üniversitede bölümler aç ld n, Mardin Artuklu ve Mufl Alparslan Üniversitesinin Kurmanci, Bingöl ve Tunceli Üniversitelerinin Zazaca lisans e itimine, DÜ nün de geçen y l tezsiz yüksek lisans e itimine bafllad n hat rlatarak, uluslararas Kürtçe derginin yay n hayat n bafllayaca n duyan akademisyenlerin büyük bir heyecan ve mutluluk duyduklar n anlatt. Ö retim üyelerinin, bu çal flmaya seve seve katk sunaca n ifade etti ini dile getiren Karacan, bunun cesaretlerini art rd n söyledi. Kürtçe hayat n her alan nda yerini ald, rüya gibi Kürtçe de var olan ve edinilen bilgiler bugüne kadar kapal kap lar ard nda dile getiriliyordu. Bugün ise bu bilgilerin yaz diline dökülebilmesi demokratikleflme çabalar n n bir sonucudur diyen Karacan, demokratikleflmeye yönelik at lan ad mlar n akademisyenlerin özgürce düflünmelerine de olanak sa lad n vurgulad. Karacan, demokratikleflme ad mlar n n en önemli katk lar ndan birinin akademisyenlerin cesurca bilgilerini paylaflmalar oldu una iflaret ederek, flöyle konufltu: Eskiden insanlar ana dillerinde rahatça konuflamaz ana dillerinde kendilerini ifade edemezken bugün her yerde her kurumda ve her sektörde çok rahatl kla Kürtçe ifade edilebiliyor. Geçmiflte Kürtçe flark lar gizlice dinlenirken bugün televizyon kanallar ndan rahatl kla dinleniyor. Kürtçe hayat n her alan nda yerini ald, rüya gibi. Art k Kürtçe inkar edilen bir dil olmaktan ç km flt r. nsanlar n ana dilleri konusunda mutlaka özgür olmalar gerekir. Tüm dünyada böyledir. Geçmiflteki uygulamalar yani insanlar n ana dillerinde kendilerini ifade edememeleri ça d fl bir durumdu. Karacan, Kürtçe nin çok bakir bir konu oldu unu, Kürt yazarlar n kitaplar n n günümüze yavafl yavafl kazand r lmaya çal fl ld n kaydederek, Baz doktora tezlerinde Ahmedi Hani, Meleye C ziri gibi büyük yazarlar n eserleri yeni yeni incelenmektedir. Daha yap lacak çok ifl var. Çok eskilere dayanan Kürtçe yaz tlar n oldu unu biliyoruz. Bu yaz tlar n ortaya ç kar lmas gerekiyor. Bu kapsamda yetiflmifl ö retim üyelerinin az oldu unu da biliyoruz. Ö retim üyelerinin bir an önce yetiflmeleri ve sakl edebi eserlerin bir an önce topluma kazand r lmas na katk sunmay ümit ediyoruz diye konufltu. Karacan, hedeflerinin derginin ilk say s n bu y l n aral k ay nda yay nlamak oldu unu sözlerine ekledi. (AA) 12 Nisan 2014 El yazmalar dijital ortama tafl n yor STANBUL - Türk kültürünün en önemli zenginliklerinden biri olan, yüzy llar boyunca binbir emek ve göz nuru ile ortaya konulan el yazmas eserler art k say sal ortama tafl n yor. Topkap Saray Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi ve Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerindeki el yazmas eserler, dijital kopyalar ç kar larak araflt rmac lar n hizmetine sunulacak. Kültür ve Turizm Bakanl ndan yap lan aç klamaya göre, kültür miras n n önemli ürünlerinden olan el yazmas eserlerin zamana karfl korunmas, bu sanat hazinesinin uzun zaman yaflat lmas, gelecek nesillere aktar lmas ve bilginin kullan lmas n n kolayl aç s ndan, say sal ortama aktar lmalar büyük önem tafl yor. Bu amaçla Topkap Saray Müzesi, Ayasofya Müzesi, Türk ve slam Eserleri Müzesi, Türbeler Müzesi ve Arkeoloji Müzeleri müdürlüklerindeki el yazmas eserlerin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkanl ile iflbirli i yap larak say sal ortama aktar lmas yla ilgili stanbul da, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürü Abdullah Kocap nar ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Baflkan Prof. Dr. Muhittin Dar c n n kat l m yla protokol imzaland. Yazma eserlerin dijital kopyalar n n ç kar larak say sal ortama aktar lmas yla bilimsel araflt rma yapmak isteyen akademisyenlere kolayl k sa lan rken, ayn zamanda bilgiye h zl eriflim de sa lanm fl olacak. Ayr ca el yazmas eserlerin say sal ortama aktar lmas yla eser üzerindeki bilimsel çal flmalar s ras nda meydana gelebilecek y pranma, tahrip olma riski ortadan kalkacak, detayl ve süre s n r olmadan çal flma imkan do acak. Protokol gere i, hassas çal flmalarla el yazmas eserler say sal ortama aktar lacak ve sanat hazinesi koruma alt na al narak, gelecek y llara ve kuflaklara tafl nmas sa lanacak. (AA)

5 12 Nisan 2014 Herkes Sihirbaz Olacak adl çocuk oyunu tiyatroseverlerle buluflacak BURSA - Bursa Nilüfer Belediyesi, Nisan ay sanat etkinlikleri kapsam nda, dünya tiyatrolar n n repertuar na giren Herkes Sihirbaz Olacak adl çocuk oyununu tiyatroseverlerle buluflturmaya haz rlan yor. Kültür ve sanat etkinleriyle her ay birbirinden farkl etkinliklerle ilçede yaflayanlara sanat dolu bir y l yaflatmay hedefleyen Nilüfer Belediyesi, nisan ay sanat etkinlikleri kapsam nda perdeyi çocuklar için aç yor. Kubilay QB Tuncer in yaz p yönetti i ve 60 binden fazla izleyicinin seyretti i Herkes sihirbaz olacak adl oyun, 12 Nisan saat ve da çocuklar için sahnelenecek. Nilüfer Belediyesi U ur Mumcu Sahnesi'nde çocuklar n be enisine sunulacak oyun dünya tiyatrolar n n repertuvar na girerek sihir ve komediyi bir araya getiriyor. 3 yafl ndan itibaren bütün çocuk ve yetiflkinlerin ilgisini çeken oyunda Kubilay Tuncer, Ümit Olcay, Ça l Tekten, Asl han Erguvan, Baflak Ertano lu ve Gülsüm Baltac o lu performanslar yla çocuklar sihir dünyas na çekmeye haz rlan yor. Aç k tiyatro taraf ndan U ur Mumcu Sahnesi nde izleyiciyle buluflmaya haz rlanan oyunun biletleri Konak Kültürevi, U ur Mumcu Sahnesi ve Naz m Hikmet Kültürevi giflelerinden tam 10, indirimli 7,5 TL karfl l nda temin edilebilir. (CHA) Kültür Sanat ESK fieh R - Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans ve Avrasya Kütüphaneciler Birli i Derne i ortaklafla 1. Uluslararas Avrasya Türk Dünyas Çocuk Edebiyat Yay nc l Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyuma 22 ülkeden 80 akademisyen, yazar ve yay nc kat lacak. Türk Dünyas Kültür Baflkenti Eskiflehir de etkinlikler devam ediyor. Bu kapsamda Nisan tarihlerinde Türk Dünyas Kültür Baflkenti Ajans ve Avrasya Kütüphaneciler Birli i Derne i 1.Uluslararas Avrasya Türk Dünyas Çocuk Edebiyat Yay nc l Sempozyumu düzenleyecek. Sempozyuma Türk Dünyas ndan 22 ülkeden konusunda uzman 80 akademisyen, yay nc ve yazar Merinos Tekstil Müzesi nde 'Tablo hal lar sergisi' aç ld BURSA - Türkiye nin ilk tekstil sanayi müzesi olarak Bursa Büyükflehir Belediyesi taraf ndan hizmete aç lan Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Nisan tarihleri aras nda Tekstil Tasar mc s Eyüp Büyükbostanc n n Tablo Hal lar Sergisi ne ev sahipli i yap yor. Büyükflehir Belediyesi nin Bursa ya kazand rd Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, tekstil üzerine yap lan çal flmalar ve önemli sergileri bünyesinde a rlamaya devam ediyor. Ünlü Tekstil Tasar mc s Eyüp Büyükbostanc n n dördüncü ve Anadolu daki ilk kiflisel sergisi olan Tablo Hal lar Sergisi, düzenlenen törenle Bursal lar n be enisine sunuldu. Serginin aç l fl na, Küratör Prof. Dr. Ayten Sürür, Müzeler fiube Müdürü Muhterem Çevik, Tekstil Tasar mc Eyüp Büyükbostanc ve sanatseverler kat ld. Toplam 24 eserin yer ald tablo hal lar sergisi, Nisan kat lacak. Avrasya Kütüphaneciler Birli i Derne i nden yap lan aç klamada çocuklar do ru flekilde yönlendirerek kitaplar, süreli yay nlar gibi klasik kaynaklar n yan s ra gelece in teknolojisi olan elektronik ortamdaki e-kitap, z-kitap gibi bilgi kaynaklar n n doyurucu içeri iyle buluflturmak olaca belirtildi. Türk Dünyas çocuklar n kendi kültürümüzle tan flt r laca vurgulanan aç klamada flunlar yer al yor: Onlar kendi kültürümüzle tan flt rarak, bilgi kaynaklar yla olan bir ömür boyu sürecek dostluklar na önayak olmak öncelikle biz kütüphanecilerin temel sorumluluklar ndand r. Bu nedenle Türk Dünyas Çocuk Edebiyat n n kendi temelleri üzerine infla edilmesi sa lanmal d r. tarihleri aras nda ziyaret edilebilecek. Serginin aç l fl nda konuflan Küratör Prof. Dr. Ayten Sürür, Lif-Tekstil Sanatlar Ça dafl Etkinlikler Projesi kapsam nda özgün çal flmalar Bursa ya getirmeye devam ettiklerini söyledi. Hal n n yüzy llar boyunca Türk kültürünün önemli sanat dallar ndan oldu unu söyledi. Ancak yüzlerce y ll k hal anlay fl n n zamanla yerini seri üretilen hal anlay fl na b rakt n 'Türk Dünyas Çocuk Edebiyat Yay nc l Sempozyumu' düzenlenecek 5 Sempozyum süresince Eskiflehir in çeflitli okullar nda 18 yazara imza günü düzenlenecek ve 13 bin çocuk kitab n n da t m yap lacak. Ayr ca, Gölge Oyunu, Hacivat-Karagöz gösterileri sahnelenecek, Hacivat-Karagöz oyun setinin da t m gerçeklefltirilecektir. TRT Ankara Radyosu THM Çocuk Korosu ile sempozyum kapsam nda oluflturulan Eskiflehir 2013 Türk Dünyas Kültür Baflkenti THM Çocuk Korosu da 15 Nisan tarihinde Eskiflehir Yunus Emre Kültür Merkezinde bir konser verecek. Bununla birlikte yine sempozyum kapsam nda Yrd. Doç. Dr. Zeki Gürel in haz rlad fiangrak Türk Dünyas Çocuk Edebiyat na Girifl adl kitab n bas m gerçeklefltirilecek. (CHA) belirten Sürür, "Az say da da olsa ülkemizde özgün tasar mlar ve sanatsal yaklafl mlarla hal sanat nda çal flmalar n sürdüren sanatç lar m z var. Bu küçük grup, modern hal ya özgün bir bak fl aç s getirmifltir. Çal flmalar yla uluslararas alanda baflar lar elde etmifllerdir. Bu sanatç lar m zdan biri olan Eyüp Büyükbostanc n n Tablo Hal lar sergisini de Bursal larla buluflturduk." dedi. (CHA)

6 6 Turizm Mardin'de oteller Temmuz a kadar dolu MARD N - Tarihi ve mimari dokusuyla aç k hava müzesi görünümünde olan, inanç ve kültür turizminin önemli merkezleri aras nda yer alan Mardin, baharla birlikte yerli ve yabanc turistlerin ak n na u ruyor. Özellikle hafta sonu tatilini geçirmek üzere kafileler halinde Mardin'e ak n eden yerli turistler, ildeki tarihi ve kültürel mekânlar geziyor. Birçok medeniyete befliklik eden tarihi flehre otobüslerle gezi düzenleyen seyahat acenteleri, Adana, Mersin, Antalya, Ankara ve stanbul gibi illerden günde ortalama 15 otobüs dolusu yerli turisti Mardin'e getirirken, uçak seferlerinin her gün yap ld Mardin Havaalan 'nda yolcu kalabal göze çarp yor. Mardin'deki bütün butik otellerde doluluk oran n n yüzde 80'lere ç kt belirtilirken, temmuz ay na kadar bütün rezervasyonlar n doldu u aç kland. Kenti 2013 y l nda 1 milyon yak n yerli ve yabanc turistin ziyaret etti i belirten Vali Dr. Ahmet Cengiz,, Mardin'i ziyaret etmeye gelen turist say s n n ilkbahar ve sonbahar aylar nda büyük bir art fl gösterdi ini 2014 y l n n ilk üç ay nda bu say 100' bini buldu unu kaydetti. Her gün bin 500 ile 2 bin aras nda turistin ili ziyaret etti ini aç klayan Vali Cengiz, turizmin Mardin için büyük bir potansiyel oldu una dikkat çekerek, "Turizm, ekonomiye katk s n n yan nda insanlar aras nda din, dil, ve rk ay r m gözetmeksizin bar fl, dostluk ve kardefllik duygular n pekifltiren, ulusal ve uluslararas düzeyde kazand büyük boyutlarla yat r mlar ve ifl hacmini gelifltiren, gelir oluflturan, döviz sa layan, istihdam açan sosyal kültürel hayat etkileyen ve bu yönüyle dünya bar fl na da hizmet eden bir sektör. Mardin, GAP bölgesinde yer almas, inanç ve kültür turizmi bak m ndan zengin olmas ve ayr ca sit alan kapsam na al nmas nedeniyle turizm aç s ndan büyük bir öneme sahiptir." dedi. Tarihi kenti revizyondan geçirdiklerini ifade eden Vali Cengiz, turizmin daha da geliflmesiyle çok k sa bir zamanda büyük bir de iflim yaflanacak. Kültürel yap s ve mimari dokusu ile gondollar ile meflhur talya'n n Venedik ve Kudüs'den sonra dünyan n üçüncü sit alan içinde yer al yor. Geçmiflte iflsizlik yüzünden çal flmak için bat ya giden gençler, art k kendi memleketlerine dönerek, burada çal flmaya bafllad. Art k Mardin kabu una s m yor. Mardin tarihi dokusu ile sadece turizmin de il yerli ve yabanc sinema yönetmenlerin film platosu haline geldi ini anlatan Vali Cengiz, flöyle konufltu: "Mardin e gelen turistler yüzy llard r ayr din ve rklara mensup olan, ayr dilleri konuflan Müslüman, H ristiyan, Yezidi, Süryani, Ermeni, Türk, Kürt ve Araplar' n birlikte yaflad ve kendi ibadet, örf, adet ve geleneklerini bir hoflgörü ortam nda yerine getirdi i Mardin'de bulunmaktan büyük keyif al yor. Önümüzdeki 5 y l içinde 10 bin yatak ve 5 milyon turist hedefliyoruz. Bunlar gerçeklefltirdi imiz takdirde Mardin'de iflsizlik sorununu çözeriz. lkbaharla birlikte yo unlu un bafllad n söyleyen Artuklu Kervansaray sahibi Sebahattin Evrensel de, "Özellikle hafta sonlar turistler Mardin'i tercih ediyor. Umar m, bu yo unluk devam eder. Gelen misafirlerin güzel bir tatil geçirmesi için çeflitli aktiviteler düzenliyoruz. fiu anda otellerde doluluk oran yüksek durumdad r. Temmuz ay n n sonuna kadar otellerimizde doluluk oran yüzde 80 lere ulaflm fl durumdad r. fiehre gelen yerli ve yabanc turistleri Mardin misafirperverli iyle, gelenek ve görenekler çerçevesinde a rl yoruz. fleklinde konufltu. Tarihi, mimari ve kültürel dokusuyla yerli ve yabanc turistlerin gözde mekan haline gelen Mardin'e gelen turistler, Ulu Camii, Deyrul-Zafaran Manast r, K rklar Kilisesi, Peygamberimiz'in ayak izinin içinde bulundu u Sitti Radviye Medresesi, fiehidiye Camii, Kasimiye ve Zinciriye medreseleri ile tarihi çarfl lar gezerek gümüfl ifllemecili i, Mardin leblebisi ve bak r ve cam üzerine ifllenen flahmaran motifine ilgi gösterirken, tarihi kente turla gelen turistler ise tarihi kentle birlikte Midyat ilçesi ve Batman' n antik kenti Hasankeyf'i de gezmeyi tercih ediyor. Bu arada, son y llarda tarihi kentte ard ard na çekilen film, belgesel, klip ve dizilerle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanl taraf ndan dünya kültür miras na aday gösterilen 7 bin y ll k tarihe sahip Mardin'e gösterilen ilgi, esnaf da sevindiriyor. (CHA) 12 Nisan 2014 Çanakkale Gezici Müze TIR', Nevflehir de NEVfiEH R - Baflbakanl k Bas n Yay n Enformasyon Genel Müdürlü ü nün organizasyonu ile fiehitler Diyar ndan Anadolu'ya slogan yla yola ç kan Çanakkale mücadelesinde kullan lan savafl malzemelerinin sergilendi i Gezici Müze Nevflehir de ziyarete aç ld. Atatürk Bulvar üzerindeki Gülbahçe önüne getirilen gezici müzenin aç l fl n Vali Mehmet Ceylan, Garnizon Komutan Jandarma K demli Albay Dursun Ertu rul, Belediye Baflkan Hasan Ünver ve Baflbakanl k Bas n Yay n Enformasyon Kayseri l Müdürü Mehmet U urlu gerçeklefltirdi. Aç l fl töreninde konuflan Baflbakanl k Bas n Yay n Enformasyon Kayseri l Müdürü Mehmet U urlu, Çanakkale ruhunun nesillere aktar lmas amac yla kutlamalara destek verdiklerini belirtti. Çanakkale ruhunun millete çok daha iyi anlat lmas gerekti ini anlatan U urlu 19 ayl k bir projedir. 81 kenti birer hafta arayla gezmekteyiz. 19 ay bitti inde 81 vilayetimizin tamam nda bu gezici müze dolaflm fl olacak. Böylece gelecek nesillerimize, ö rencilerimize Çanakkale ruhunu afl lamaya, anlatmaya çal flaca z Belediye Baflkan Hasan Ünver ise Çanakkale Savafl n n dünyada bir baflka benzerinin bulunmad na dikkat çekerek Çanakkale Savafl n n emsaline rastlanmam fl bir kahramanl k destan n n yaz ld n vurgulad. Ünver Dünyada baflka hiçbir savaflta iki mermi havada hiç çarp flmad. nsanlar gözlerini k rpmadan ölüme hiç bu denli koflmad. Bu gün dahi yedi düvele örnek olacak bu zaferin 100. Y l n kutlayaca z. Bence Çanakkale Savafl n n ruhunu hepimiz anlamal y z. (CHA)

7 12 Nisan BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1. Yirmi birinci yüzy la verilen ad. 2. Tirsi bal. Baflar s z olmufl kimse. 3. Giyeceklerde tak m. Uyma. 4. Hattatlar n kâ t cilalamakta kulland klar niflastal özel kar fl m. Züppe. 5. Bir nota. Evin bir bölümü. Nesne, fley. 6. Ceriha. çinden ç k lmas güç ve sak ncal durum. 7. Demir atm fl bir geminin zincirinin su içindeki bölümü. Alt n. 8. Soyundan gelinen kimse. Gözleri görmeyen. Kuzu sesi. 9. Güney Afrika n n plaka iflareti. Arzu. 10. lgili. 11. Arapçada su. fiark, türkü. Asalak bir böcek, kehle. 12. Közlenmifl patl can, sar msakl yo urt ve k yma ile yap lan bir kebap. 13. skambilde birli. Norveç, skoçya ve Kuzey Amerika gibi ülkelerde, eski buzullar n deniz alt nda kalmas yla oluflan körfezler. 14. Bir haber ajans n n k saltmas. Giysi ifllemede kullan lan pul. 15. Otomobillerde fren yapmay sa layan alet. Üye. 16. Ondal k. Dudak boyas. 17.Genellikle kuzeybat dan esen so uk rüzgâr. Kiloamperin simgesi. 18. Piflirilerek haz rlanm fl yemek. Eskiden Karagöz oynat lan kahvelere verilen ad. 19. Tavlada bir say. fiöhret, flan. Güzel kokulu bir kahve. 20. Birbirine ba l iki tekneden oluflmufl gezinti teknesi. Yukar dan afla ya: 1. Mevki, kat. Kuzu etiyle yap lan bir tür yemek. Say boncu u. 2. Tanr bilimi. Edirne ilinin bir ilçesi. lave. 3. Tatl sularda yaflayan bir tür gelincik bal. Dökülen tohumlarla ertesi y l kendili inden ç kan tah l. Duman karas. Antalya ilinde ünlü bir plaj. 4. Notada durak iflareti. Bir tür deniz tafl mac l. Hücum. Uçaktan atlamaya yarayan kumafl. 5. Taneli bir meyve. On alt taflla oynanan bir zekâ oyunu. Hac lar n fleytan tafllamak için ç kt klar kutsal tepe. Sodyumun simgesi. 6. Bir peygamber. Diyarbak r ilinin eski ad. Birini, bir yeri görmeye gitme. 7. Endüstri, sanayi. Sinir hastal klar. lave etme, katma, ekleme. 8. Yumurta sar s, zeytinya ve limonla yap lan bir tür so uk salça. Örme iflleri. S k gözlü a. 9. A z na kadar dolu, silme. Dantel veya nak fl ipli i yuma. 10. Kabul etmeyerek geri çevirme. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. Bas nda haber kaç rma. Lahza. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı.

Reuters haberine göre G7 ülkelerinden bakan ve merkez bankası yetkililerinin bugün içinde telefonla acil görüşmelerde bulunacakları açıklandı. Günlük Yorum Piyasalar yaşadıkları sert düşüşler ardından tepki denemelerinde bulunarak yataya yakın kapandı. İMKB ise son birkaç günkü daha olumlu performansını devam ettirebildi. Nitekim bu sabah Asya

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70

21.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0827 1,4898 122,555 2,9105 1051,20 36,79 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0875 1,4951 123,551 2,9160 1071,19 37,70 Düşük

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Mart. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 21 Mart Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Villeroy negatif faizin etkili olduğu görüşünde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi Francois Villeroy de Galhau bugünkü açıklamasında, merkez

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1

ABD de S&P Case Shiller konut fiyat endeksi %5.1 arttı, beklenti %5.1 SABAH BÜLTENİ Destek FX Piyasa Gözlemi 28 Ekim 2015 08:30 GENEL GÜN ÖZETİ ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklenenden az düştü Küresel piyasalardaki zayıflığın ABD li şirketleri de olumsuz etkilemesiyle

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar

SABAH BÜLTENİ. Piyasalar FED Öncesi Sakin. 14 Mart 2016-08:30. İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr. Piyasalar SABAH BÜLTENİ Piyasalar FED Öncesi Sakin 14 Mart 2016-08:30 İletişim Bilgisi arastirma@destekmenkul.com.tr Piyasalar *FED iyimserliği ve AMB adımlarının etkisi ile Cuma gününü yükselişle tamamlayan BİST-

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72

16.03.2016. Euro Bölgesi 0,00% Japonya -0,10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1101 1,4299 113,794 2,8687 1234,07 39,72 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1125 1,4304 114,145 2,9110 1238,15 39,72 Düşük

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10%

Gündem 05.10.2015. Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Açılış 1,1191 1,5129 119,923 3,0266 1113,65 47,94 Yüksek 1,1318 1,5237 120,406 3,0371 1141,40 48,47 Düşük 1,1151 1,5128 118,690 2,9874 1104,80 46,91 Kapanış

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı