Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN DÝZÝ YAZISI SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin REK LAM LAR, DEV A LIÞ VE RÝÞ MER KEZ LE RÝ VE BÝLÝNÇSÝZ KRE DÝ KAR TI KUL - LA NI MI, A ÞI RI TÜ KE TÝ MÝ KÖ RÜK LE YE REK A Ý LE BÜT ÇE LE RÝ NÝ ZO RA SO KU YOR. AÞIRI TÜKETÝM, LÜKS TALEPLER VE KREDÝ KARTLARI ubir a raþ týr ma da, a i le le rin e ko no mi a la nýn da en bü yük so run la rý ''a þý rý tü ke tim,'' ''lüks ta lep ler'' ve ''kre di kar tý kul la ný mý'' o la rak sý ra lan dý. Ýn san la rýn sü rek li a lýþ ve riþ yap ma e ði li min de ol ma sý ve bu nu ya par ken kre di kar tý kul lan masý, ar týk lüks i le ih ti yaç a ra sýn da ki ay rý mý ya pa maz ha le gel dik le ri ni gös te rir ken, bilinçsiz kart kullanýmý aile bütçelerini sýkýntýya sokuyor. MEHMET ALÝ ÞAHÝN: De ðiþ mez mad de ler le oy nat ma yýz utbmm Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, ana ya sanýn baþ lan gýç mad de le riy le il gi li bir ö ne ri le ri ol ma dý ðý ný be lir te rek, Bun dan son ra da böy le bir ö ne riy le TBMM nin ö nü ne ge le cek de ði liz. A na ya sanýn de ðiþ ti ril me si tek lif e di le me yen mad de le ri, cum hu ri ye tin ku ru cu ge rek le ri dir, bun lar la oy nat ma yýz de di. Ha be ri say fa 5 te DÝYARBAKIR STK'LARI O yun la rý bo za lým u Di yar ba kýr da ki ba zý si vil top lum ku ru luþ la rýn ca yapýlan or tak a çýk la mada sað du yu çað rý sýn da bu lu nul du. A çýk la ma da, Her tür lü pro vo ka tif iþ ve ey lem den sa ký nýl ma lý, kar þý lýk lý o la rak kar deþ lik hu ku ku dev re ye so kul ma lý dýr. He pi miz sað du yu lu ol ma lý, üs tü müz de oy na nan ka ran lýk o yun la rý gör me li ve bu o yun la rý bo þa çý kar ma lý yýz de nil di. Ha be ri say fa 4 te ISSN Soðuk gecelerin çadýrlarda geçirildiði çadýrkentte, dört aileye bir çadýr düþüyor. FOTOÐRAF: AA Çadýrkentte hayat zor SÝMAV DA HASAR AÐIR ukü tah ya Va li si Ke nan Çift çi, dep rem son ra sýn da Si mav ve çev re sin de ki il çe ler de ön ha sar tes bit ça lýþ ma la rý nýn bü yük bö lü mü nün ta mam lan dý ðý ný be lir te rek, Ýn ce le nen 16 bin 448 ko nut tan 2 bin 208 i ne ha sar lý, o tu ru la maz, 3 bin 373 ü ne ha sar lý, o tu ru la bi lir ra po ru ve ril di ve â cil bo þal týl ma sý ge re ken ko nut sa yý sý 277, yý kýk ko nut sa yý sý 86 dýr de di. ÝHTÝYAÇ OLMAYAN, ÝHTÝYAÇMIÞ GÝBÝ GÖSTERÝLÝYOR utü ke ti mi kö rük le yen rek lam la rýn in san la rý sü rek li ye ni ü rün ler al ma ya teþ vik et ti ði ve ih ti yaç ol ma yan þey le ri ih ti yaç mýþ gi bi gös ter di ði, özellikle büyük kentlerde yaygýnlaþan alýþveriþ merkezlerinin de insanlarý daha çok tüketime yönlendirdiði vurgulanýrken, bü tün bu et ken le rin a i le büt çe le rin de ki gelir-gider dengesini bozduðuna dikkat çekiliyor. Ha be ri say fa 11 de 7 BÝN DEPREMZEDE ÇADIRKENTTE u Si mav'da 19 Ma yýs'ta mey da na ge len dep re min ar dýn dan yak la þýk 7 bin ki þi, Türk Ký zý la yý nýn kur du ðu ça dýr kent te ha ya ta de vam e di yor. Tu va let ve iç me su yu so ru nu i le çöp top la ma ko nu sun da sý kýn tý la rýn de vam et ti ði ni be lir ten dep rem ze de ler, ay dýn lat ma prob le mi nin de çö zül me si ni ta lep et tiler. Ha be ri say fa 3 te Fe lâ ket ze de ler i çin or tak du a ua vus tral ya da üç di nin tem sil ci le ri, dün ya ge ne lin de ve A vus tral ya da ya þa nan ta biî fe lâ ket ler de mað dur o lan lar ve ö len ler i çin du â et ti. Ha be ri say fa 16 da Modern hayat güçsüzleþtirdi Ha be ri say fa 16 da Yusuf Ýslam YUSUF ÝSLÂM GELÝÞMELERÝ YORUMLADI Ýslâm dünyasý artýk uyanýyor uýngiliz Müslüman þarkýcý Yusuf Ýslâm, Tunus ve Mýsýr daki ayaklanmalardan sonra Arap-Ýslâm âleminde bir uyanýþ ve güçlü bir özgürlük talebinin olduðunu söyledi. Fas ta düzenlenen Mawazine Dünyanýn Ritmi Festivaline katýlan Ýslâm, Arap-Ýslâm âlemi uyanýyor. Bu insanlar baþkalarýnýn haklarýna dokunmadan istedikleri gibi yaþamak istiyorlar ifadesini kullandý. Ha be ri say fa 7 de FÝLÝSTÝN DEVLET BAÞKANI ABBAS: Ha mas, Fi lis tin in bir par ça sý uür dün de Baþ ba kan Ma ruf Bak hit i le gö rü þen Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bass, Ha mas, Fi lis tin top lu mu nun bir par ça sý dýr ve de mok ra tik te mel ler ü ze rin de mu ha le fet yap mak ta dýr i fa de si ni kul lan dý. Bu a ra da, Ab bas ýn söz cü sü Ne bil E bu Ru dey na da, ABD Baþ ka ný O ba ma nýn Ýs ra il i le Fi lis tin a ra sýn da ki mü za ke re le rin te me li ni 1967 sý nýr la rý na koy ma sý nýn i yi yön de a týl mýþ bir a dým ol du ðu nu söy le di. Ha be ri say fa 7 de SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Hz. Peygamber (asm) su içtiðinde þöyle duâ ederdi: Bize rahmetiyle tatlý ve lezzetli suyu içiren ve günahlarýmýz yüzünden onu tuzlu ve acý yapmayan Allah'a hamd olsun. Câmiü's-Saðîr, No: 3145 / Hadis-i Þerif Meâli Sefih medeniyet, gayr-ý zarurî ihtiyaçlarý zarurî hâle getirdi Þimdiki garp medeniyet-i zâlime-i hâzýrasý, su-i istimâlât ve israfat ve hevesâtý tehyîc ve havâic-i gayr-ý zaruriyeyi, zarurî hâcatlar hükmüne getirip görenek ve tiryakilik cihetiyle, þimdiki o medenî insanýn tam muhtaç olduðu dört hâcâtý yerine, yirmi þeye bu zamanda muhtaç oluyor. kin ci su âl: Sen es ki den þark ta ki be de vî a þâ ir de Ý se ya hat et ti ðin va kit, on la rý me de ni yet ve te rak ki ya ta çok teþ vik e di yor dun. Ne den kýrk se ne ye ya kýn dýr me de ni yet-i hâ zý ra dan mim - siz di ye rek ha yat-ý iç ti mâ i ye den çe kil din, in zi va ya so kul dun? El ce vap: Me de ni yet-i hâ zý ra-i gar bi ye, se ma vî ka nun-u e sa sî le re mu ha lif o la rak ha re ket et ti ði i çin sey yi â tý ha se na tý na; ha tâ la rý, za rar la rý, fay da la rý na râ cih gel di. Me de ni yet te ki mak sud-u ha ki kî o lan is ti ra hat-i u mu mi ye ve sa a det-i ha yat-ý dün ye vi ye bo zul du. Ýk ti sat, ka na at ye ri ne is raf ve se fa het; ve sa y ve hiz met ye ri ne tem bel lik ve is ti ra hat mey li ga le be çal dý ðýn dan, bî ça re be þe ri hem ga yet fa kir, hem ga yet tem bel ey le di. Se ma vî Kur ân ýn ka nun-u e sa sî si, Ýn san i çin an cak ça lýþ tý ðý nýn kar þý lý ðý var dýr. (Necm Sû re si: 53:39.) Yi yin, i çin, fa kat is raf et me yin. (A râf Sû re si: 7:31.) fer man-ý e sa sî siy le, be þe rin sa a det-i ha ya ti ye si, ik ti sat ve sa ye gay ret te ol du ðu nu ve o nun la be þe rin ha vas, a vâm ta ba ka sý bir bi riy le ba rý þa bi lir di ye, Ri sâ le-i Nur bu e sa sý i za ha bi na en, ký sa bir i ki nük te söy le ye ce ðim: Bi rin ci si: Be de vî lik te be þer üç dört þe ye muh taç o lu yor du. O üç dört hâ câ tý ný te da rik et me yen, on a det te an cak i ki siy di. Þim di ki garp me de ni yet-i zâ li me-i hâ zý ra sý, su-i is ti mâ lât ve is ra fat ve he ve sâ tý teh yîc ve ha vâ ic-i gayr-ý za ru ri ye yi, za ru rî hâ cat lar hük mü ne ge ti rip gö re nek ve tir ya ki lik ci he tiy le, þim di ki o me de nî in sa nýn tam muh taç ol du ðu dört hâ câ tý ye ri ne, yir mi þe ye bu za man da muh taç o lu yor. O yir mi hâ câ tý tam he lâl bir tarz da te da rik e de cek, yir mi den an cak i ki si o la bi lir; on se ki zi muh taç hük mün de ka lýr. De mek, bu me de ni yet-i hâ zý ra in sa ný çok fa kir e di yor. O ih ti yaç ci he tin de be þe ri zul me, baþ ka ha ram ka zan ma ya sevk et miþ. Bi ça re a vâm ve ha vas ta ba ka sý ný da i ma mü ba re ze ye teþ vik et miþ. Kur ân ýn ka nun-u e sa sî si o lan vü cub-u ze kât, hur met-i ri ba va sý ta sýy la a vâ mýn ha vas sa kar þý i ta a ti ni ve ha vas sýn a vâ ma kar þý þef ka ti ni te min e den o kud sî ka nu nu bý ra kýp bur ju va la rý zul me, fu ka ra la rý is ya na sevk et me ye mec bur et miþ. Ýs ti ra hat-i be þe ri ye yi zîr ü ze ber et ti. Ý kin ci nük te: Bu me de ni yet-i hâ zý ra nýn ha ri ka la rý, be þe re bi rer ni met-i Rab ba ni ye ol ma sýn dan, ha ki kî bir þü kür ve men fa at-i be þer de is ti ma li ik ti za et ti ði hal de, þim di gö rü yo ruz ki, e hem mi yet li bir ký sým in sa ný tem bel li ðe ve se fa he te ve sa yi ve ça lýþ ma yý bý ra kýp is ti ra hat i çin de he ve sa tý din le mek mey li ni ver di ði i çin, sa yin þev ki ni ký rý yor. Ve ka na at siz lik ve ik ti sat sýz lýk yo luy la se fa he te, is ra fa, zul me, ha ra ma sevk e di yor. Me se lâ, Ri sâ le-i Nur da ki Nur A nah ta rý nýn de di ði gi bi, rad yo bü yük bir ni met i ken, mas la hat-ý be þe ri ye ye sarf e dil mek le bir mâ ne vî þü kür ik ti za et ti ði hal de, beþ te dör dü he ve sa ta, lü zum suz, mâ lâ yâ ni þey le re sarf e dil di ðin den, tem bel li ðe, rad yo din le mek le he ves len me ye sevk e dip sa yin þev ki ni ký rý yor. Va zi fe-i ha ki ki ye si ni bý ra ký yor. Hat tâ çok men fa at li o lan bir ký sým ha ri ka ve sa it, sa y ve a mel ve ha ki kî mas la hat-ý ih ti yac-ý be þe ri ye ye is ti ma li lâ zým ge lir ken, ben ken dim gör düm, on dan bir i ki si za ru rî ih ti yâ câ ta sarf e dil me ye mu ka bil, on dan se ki zi ke yif, he ve sat, te nez züh, tem bel li ðe mec bur e di yor. Bu i ki cüz î mi sa le bin ler mi sal ler var. El ha sýl: Me de ni yet-i gar bi ye-i hâ zý ra, se ma vî din le ri tam din le me di ði i çin, be þe ri hem fa kir e dip ih ti ya ca tý zi ya de leþ tir miþ. Ýk ti sat ve ka na at e sa sý ný bo zup is raf ve hýrs ve ta ma hý zi ya de leþ tir me ye, zu lüm ve ha ra ma yol aç mýþ. Emirdað Lâhikasý, s. 334 Depremin hatýrlattýklarý E sir ve a tom zer re le ri i çin de ki muh te þem ha re kât tan, mil yar lar ca yýl dýr ga lak si ler de, dur mak sý zýn, de ve ran la ha re ket e den yüz mil yar lar ca yýl dý za ve ma hi ye ti ni bil me di ði miz bun lar dan da ha bü yük sis tem le re ka dar, her þey e mir tah týn da ha re ket e de rek, mih ve rin den ve ken di si i çin tes bit e di len yö rün ge sin den bir an bi le sap ma dan, tak dir e di len Ý lâ hî ma karr ve he de fe doð ru a kýp gi der ler. Yü ce Ra bbi miz bu muh te þem seyl ve a ký þýn bir mi sâ li ni Ya sin Sû re si 38. â ye tin de, Gü neþ ve a vâ ne le ri tak dir e di len ma kar ra doð ru, dur mak sý zýn, a kýp gi der ler. hi ta býy la i fa de e der. Bu nok ta dan bak tý ðý mýz da, ü ze rin de ya þa dý ðý mýz ar zý mýz, Be di üz za man ýn i fa de siy le top gül le sin den 70 de fa sü r'at le, bir a teþ to pu gi bi kar nýn da ta þý dý ðý 200 bin de re ce sý cak lýk ta ki mað ma ta ba ka sý ve bu ta ba ka nýn ne fes al dý ðý muh te þem ya nar dað pat la ma la rýy la, sa at te 107 bin km lik bir hýz la, kâ i nat i çin de ki yol cu lu ðu na, yi ne tak dir e di len za man mu va ce he sin de de vam e der gi der. As lýn da kâ i nat ta câ rî o lan bu a zim ha re kâ týn se me re ve ne ti ce si, ar zýn ha li fe si o la rak tav zif e di len in san ha ya tý dýr ve o na ba kar. Çün kü in san nev i ve o nev in me dar-ý if ti ha rý Mu ham med-i A ra bî (asm) ol ma say dý fe lek çark la rý dön me ye cek, bu de ve rân ol ma ya cak tý. Çün kü on da ki mâ nâ la rý o ku yup seyr e den ve et ti ren ye gâ ne var lýk in san nev i dir. Bü tün sevk ve de ve rân i se, Ce nâb-ý Hakk ýn Kün fe ye kûn (O, Ol der, he men o lu ve rir. / Ya sin Sû re si) em ri so nu cu, Kâf-Nun tez gâ hýn da do ku nan nesc-i Ý lâ hî nin ve Es mâ nýn te cel li le ri dir. Yi ne Kud ret ve A za met-i Ý lâ hi ye nin bir baþ ka te cel li si o lan ve in san lýk ta ri hi bo yun ca ya þa nan, ba zen ye re ba tan, ba zen su la ra gark o lan, ba zen i se vol kan lar dan a kan a teþ ne hir le rin ce yu tu lup taþ lar hâ li ne ge len ka vim le rin ya þa dýk la rý i se, ve ri len bun ca ni met-i Ý lâ hi ye ve ya pý lan va ad-i Ý lâ hi ye ye rað men lâ kayt ka lan pür þer be þe re, Ka der-i Ý lâ hî ta ra fýn dan a tý lan i kaz ok la rý ve ha ta nýn bü yük lü ðü ne nis be ten a tý lan þef kat ve zecr to kat la rý dýr. 19 Ma yýs 2011 Per þem be gü nü sa at ci va rýn da bir TV ka na lýn da iz le di ði miz a çýk o tu rum prog ra mý â nýn da, o tu rum yö ne ti ci si si ko nuþ ma sý na de vam e der ken, bir an da mey da na ge len sar sýn tý so nu cu, yut ku na rak, þaþ kýn bir hal de, Dep rem o lu yor ga li ba! di ye mu ka be le et ti. Prog ra mýn i ler le yen sa at le rin de, ek ra na sý cak ge liþ me o la rak ak se den ha ber de, mer kez üs sü Kü tah ya nýn Si mav il çe si o lan ve An ka ra ve Ýs tan bul da hil ge niþ bir çev re de his se di len 5.9 þid de tin de (Si mav da 7 þid de tin de his se dil miþ tir) bir dep re min mey da na gel di ði ni öð ren miþ ol duk. Bu ra da mey da na ge len dep re min gö rün tü le ri ve ya þa nan lar, be ni, 27 Ha zi ran 1998 sa at da A da na da ya þa dý ðý mýz 6.9 þid de tin de ki bü yük dep re me ve on da ya þa dý ðý mýz ha tý ra la ra gö tür dü. Öð ret men E vin de top lu o la rak o tur du ðu muz bir i kin di vak tin de, bir an da ta rif e de me ye ce ðim bü yük bir çýð lýk ve gü rül tü ve ça týr tý ne ti ce sin de tek bir ler ge ti re rek hýz la ken di mi zi dý þa rý at mýþ - VECÝZE Evet, þu âlemin Mutasarrýf-ý Zîþâný, her asýrda, her senede, her günde bu dar, muvakkat rûy-i zeminde haþr-i ekberin ve meydan-ý Kýyâmetin pekçok emsâlini ve numunelerini ve iþârâtýný icâd ediyor. Ezcümle; haþr-i baharîde görüyoruz ki, beþ altý gün zarfýnda küçük ve büyük hayvanât ve nebâtâttan üç yüz binden ziyâde envâý haþredip neþrediyor. Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, 10. Söz, 9. Hakikat Aslýnda, en zayýfýndan en þiddetlisine, en küçüðünden en büyüðüne, insanlýk tarihi boyunca meydana gelen ve büyük sarsýntý ve yýkýmlara sahne olan bu hadiseler, en büyük deprem olan Kýyametin öncü sarsýntýlarýndan baþka bir þey deðildir. týk. Çev re de ki yük sek bi na la rýn ba ca la rý ko pu yor, rüz gâr da zik re den u zun ka vak a ðaç la rý gi bi sal la na rak gi dip ge li yor du. Bir an da e li miz a ya ðý mýz tu tul muþ tu. Mülk-ü Ý lâ hî de ka ça cak bir yer bu la ma yýp, an ne si nin si ne si ne sý ðý nan ço cuk lar mi sâ li, yi ne O nun mer ha me ti ne sý ðýn mýþ týk. Gün ler ce de vam e den art çý sar sýn tý lar dolayýsýyla, Kay ma kam lýk ta, gün ler ce, 24 sa at nö bet le ri tut muþ tuk. Bun lar dan bi rin de, ha sar tes bit ça lýþ ma la rýy la il gi li te le fon gö rüþ me si yap tý ðým bir an da, i çin de bu lun du ðu muz tek kat lý bi na ya, a de ta dað bü yük lü ðün de bir bal yoz la vu rul muþ ca sý na mey da na ge len sar sýn tý so nu cu, e lim de ki te le fon a hi ze si fýr la ya rak, o hýz la du va ra çarp mýþ tý. Ha sar tesbi ti sý ra sýn da, ö zel lik le dep re min a na üs sü o lan Mi sis Ka sa ba sýn da ca mi ve ev ler yer le bir ol muþ, bu ra da ve çev re de bir çok ki þi vefat et miþ; bir ço ðu da ya ra lan mýþ tý. Bel ki o an da ya þa nan la rýn et ki siy le ol sa ge rek, ka sa ba hal kýn dan bir kýs mý, bü yük sar sýn tý nýn mey da na gel di ði an da, Cey han Neh ri nin mey da na ge len bü yük ya rýk ta bir an da kay bo la rak, son ra ge ri gel di ði ni söy le miþ ler di. Kü tah ya dep re min de ve mey da na ge len art çý sar sýn tý lar da, ça re siz lik i çin de ve can hav liy le sa ða so la ko þu þan in san la rý TV den iz ler ken, yi ne A da na dep re min de ki art çý sar sýn tý lar dan bi rin de ya þa dýk la rý mýz gö zü mün ö nün de can lan dý. A da na Ký zý lay Cad de si nde bu lu nan hiz met mer ke zin de, ki þi ni nin ha zýr ol du ðu Nur lu Ha ki kat le rin mü ta lâ a e dil di ði bir Cu ma soh be tin de, bir an da bü yük bir sar sýn tý mey da na gel miþ, sar sýn tý ya rað men ce ma at is ti fi ni boz ma dan, hep bir lik te bay ram teþ rik tek bir le ri gi bi tek bir ge ti re rek, sal la na rak zik re den bi na nýn â hen gi ne u ya rak zi kir ve tes bi he de vam et miþ ler di. Bu hâl a ra dan yýl lar geç me si ne rað men, lâ tif bir ha tý ra o la rak gön lü müz de ya þar. Ýn sa noð lu nun ih ti ya rý ha ri cin de, ib ret ve Ý kaz-ý Ý lâ hî mâ nâ sýn da mey da na ge len bu ha di se ler, in sa noð lu nun son suz acz ve fak rý ný, bü tün çýp lak lý ðýy la or ta ya koy mak ta dýr. Bu ha di se le rin mey da na gel me â nýn da se bep ler zin ci ri ve be þe rin sa hip ol du ðu tek no lo jik im kân lar kül li yen su sar. Bu nun en çar pý cý mi sâ li, bü tün dün ya ya ör nek o la rak gös te ri len ve 10 þid de tin de ki dep rem le re bi le da ya na ca ðý söy le nen Ja pon tek no lo ji si nin bi na ve ya pý la rý nýn, mey da na ge len bü yük dep rem ve tsu na mi kar þý sýn da, a de ta o yun cak bi na ve a ra ba lar gi bi, az gýn dal ga lar ö nün de sü rük len me si dir. As lýn da, en za yý fýn dan en þid det li si ne, en kü çü ðün den en bü yü ðü ne, in san lýk ta ri hi bo yun ca mey da na ge len ve bü yük sar sýn tý ve yý kým la ra sah ne o lan bu ha di se ler, en bü yük dep rem o lan Ký ya me tin ön cü sar sýn tý la rýn dan baþ ka bir þey de ðil dir. Bu bü yük ve a kýl la ra dur gun luk ve ren kor kunç ha di se E ze lî Hi tap Kur ân ýn Kà ri a Sû re si 1-5. â yet le rin de þöy le ce an la tý lýr: 1- Kà ri a (Çar pa cak o lan fe lâ ket / Ký ya met). 2- Ne dir o çar pa cak o lan fe lâ ket? 3- O çar pa cak fe lâ ke tin ne ol du ðu nu bi lir mi sin? 4- O gün in san lar (þaþ kýn þaþ kýn) çýr pý nýp u çu þan per va ne ler gi bi o la cak. 5- Dað lar i se a týl mýþ ren gâ renk yün gi bi o lur. (Ký ya me tin deh þe tiy le il gi li di ðer ha dis ve â yet ler de müt hiþ býr çýð lýk la, ar zýn sar sý la ca ðý, yýl dýz la rýn ko pup bir bi riy le çar pý þa ca ðý, dað la rýn yü rü tü le ce ði, de niz le rin ya na rak tu tuþ tu ru la ca ðý vb. muh te þem ve kor kunç hal ler den bah se di lir.) Her dep rem son ra sýn da, bü tün dün ya da, bi na la rýn tah kim ve güç len di ril me si baþ ta ol mak ü ze re, a lý na cak ted bir ler gün ler ce ko nu þu lur du rur. Bu ko nu da en son tek no lo ji i le do na nan Ja pon tek no lo ji si ve Ja pon hal ký nýn, son bü yük dep rem ve tsu na mi de ya þa dýk la rý ve bu ha di se ler kar þý sýn da en son tek no lo ji le rin bi le bir i þe ya ra ma dý ðý nýn gö rül me si, ka fa la rý i yi ce ka rýþ týr mý þa ben zer. Yü ce Hi tap Kur ân-ý Ha kim ve â lem le re rah met o la rak gön de ri len Hz. Re sû lul lah (asm) bü tün hi tap la rýn da bu ve ben ze ri ha di se le rin be þer i çin bi rer ib ret ve i kaz na me ol du ðu nu be yan et mek te dir. Kur ân dan ve Hz. Re sû lul lah tan al dý ðý il ham la bu gi bi ha di se le rin en gin mâ nâ la rý ný e ser le rin de i zah ve is bat e den, bu as rýn ve ge le cek a sýr la rýn Kur ân del lâ lý ve Pey gam ber vâ ri si Be di üz za man da, bu nun böy le ol du ðu nu, ha di se le rin i caz kâ râ ne an la tý mýy la i zah ve is pat e di yor. Zel ze le ve ben ze ri ha di sa týn ma hi yet ve hik met le ri nin i zah e dil di ði Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan, Söz ler i sim li e se rin 14. Sö zü nün Zey li nde bu muh te þem ha di se ler mü kem mel bir þe kil de i zah e di lir. Hat ta Hý ris ti yan lýk â le mi nin Va ti kan da ki tem sil ci si Pa pa nýn bi le, bu ha di se le ri Ý lâ hî Ý kaz o la rak dek la re et ti ði gü nü müz dün ya sýn da, ma dal yo nun e sas yü zü o lan Ý lâ hî Ý kaz ci he ti nin ön ce lik le dik ka te a lý na rak; bi na lar la bir lik te i çin de ya þa yan in san la rýn ve ge le cek ne sil le rin i man la rý nýn tah kim ve güç len di ril me si i çin ge re ken ted bir ler de a lýn ma lý dýr. Ka der-i Ý lâ hî den a tý lan þef kat ve zecr taþ la rý ve sar sýn tý la rý so nu cu, her in sa nýn ken di ne Ne yap týk da ba þý mý za bun lar gel di? su â li ni sor ma sý ve bu nun so nu cun da ha ta la rý ný an la yýp, kâ i na tý ve her þe yi taht-ý ta sar ru fun da bu lun du ran Yü ce Ya ra tý cý yý ta ný ya rak, O na duâ, is tið far ve ni yaz da bu lun ma sý ge re kir. Çün kü Sul tan-ý Kâ i nat bir dir, her þe yin diz gi ni O nun e lin de, her þe yin a nah ta rý O nun ya nýn da dýr. O 'nu bul san her mak su du nu bul dun; had siz kor ku lar dan ve e lem ler den kur tul dun. Ce nâb-ý Hak in san lý ða u yan ma ve þu ur na sip et sin, bütün in san lý ðý ve Müs lü man la rý böy le fe lâ ket ler den mu ha fa za ey le sin. Dep rem de ve fat e den le re rah met, ya ra lý la ra þi fa ih san et sin. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 21 C. Ahir 1432 Ru mî: 11 Mayýs 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Dört ailenin bir çadýrda yaþadýðý çadýr kentte tuvalet, içme suyu ve çöp toplama konusunda sýkýntýlar yaþanýyor. FOTOÐRAF: AA 7 bin depremzede HÝZMET BEKLÝYOR 19 MAYISTAKÝ SÝMAV DEPREMÝNÝN ARDINDAN BÝNLERCE DEPREMZEDE HAYATINI ÇADIR KENTTE SÜRDÜRÜYOR. KÜ TAH YA'NIN Si mav il çe sin de, 19 Ma yýs ta mey da na ge len dep re min ar dýn dan yak la þýk 7 bin ki þi, Türk Ký zý la yý nýn kur du ðu ça dýr kent te ha ya ta de vam e di yor. Ça dýr kent te ge ce ha va nýn se rin ol ma sý na al dýr ma yan dep rem ze de ler den ba zý la rý çay dem le yip kom þu la rýy la pay la þýr ken, ba zý la rý da çev re de yü rü yüþ yap ma yý ter cih e di yor. Dört a i le ye bir ça dý rýn düþ tü ðü ça dýr kent te ba zý va tan daþ lar su nu lan hiz met ler den mem nun ol duk la rý ný i fa de e der ken, ba zý la rý da ih ti yaç la rý nýn kar þý lan ma sý ný is te di. Tu va let ve iç me su yu so ru nu i le çöp top la ma ko nu sun da sý kýn tý la rýn de vam et ti ði ni be lir ten dep rem ze de ler, ay dýn lat ma prob le mi nin de çö zül me si ni ta lep et ti. Kü tah ya / a a VALÝ ÇÝFTÇÝ: SÝMAV TAÞINMAYACAK KÜTAHYA Valisi Kenan Çiftçi, Simav ve çevresindeki ilçelerde ön hasar tespit çalýþmalarýnýn büyük bölümünün tamamlandýðýný belirterek, Ýncelenen 16 bin 448 konuttan 2 bin 208 ine hasarlý, oturulamaz, 3 bin 373 üne hasarlý, oturulabilir raporu verildi ve acil boþaltýlmasý gereken konut sayýsý 277, yýkýk konut sayýsý 86 dýr dedi. Çiftçi, evi hasar gören vatandaþlarýn mutlaka bir yer tespit edilip oraya nakledileceðini söylediðini, ancak bunun bazý basýn yayýn organlarýnda Simav þehrinin tamamen nakledileceði þeklinde yanlýþ yansýtýldýðýný söyledi. ir ti ni as ya.com.tr Ufuk Turu-8 Haf ta so nun da, Kon ya STK la rý nýn A lan ya da ki Be ra O tel de or ga ni ze et ti ði U fuk Tu ru-8 bu luþ ma sýn day dýk. Bu 8 in an la mý, þim di ye ka dar ay ný çer çe ve de 7 top lan tý nýn da ha ya pýl mýþ ol du ðu nu i fa de e di yor. Ya ni, o tur muþ, ku rum sal laþ mýþ ve bu na i lâ ve ten, kap sa ma a la ný gi de rek ge niþ le mekte olan bir i nanç, fi kir ve gö nül plat for mu nun söz ko nu su ol du ðu nu. 86 STK nýn ka týl dý ðý 8. bu luþ ma nýn ko nu baþ lý ðý: De ðer le rin dö nü þü mü ve ah lâ kî çö zül me. De ðer ler ko nu su na te o rik gi riþ, de ðer le rin o luþ ma sý ve dö nü þü mün de a i le nin ro lü, ça lýþ ma ha ya týn da de ðer le rin ye ri, si ya set ve de ðer i liþ ki si gi bi alt baþ lýk lar la ter tip le nen pa nel ler ve a i le, med ya, hu kuk ko nu lu söy le þi ler den o lu þan gün dem, çok hýz lý bir de ði þim sü re cin den geç mek te o lan top lu mun du yar lý a lan lar da ya þa dý ðý san cý la rý ve tu tun ma nok ta la rý ný tes bit e dip çö züm for mül le ri ni or ta ya çý kar ma ya o dak la nan uz man lar la dik kat li din le yi ci le ri bir a ra ya ge tir di. Bu ça lýþ ma, si vil top lu mun te mel me se le le ri ni baþ ka ad res le re ha va le et me ve ya ge nel þi kâ yet ve suç la ma lar la i þi ge çiþ tir me ko lay cý lý ðý na te ves sül et me yip, her ko nu yu ti tiz lik le ma sa ya ya tý ra rak in ce den in ce ye tah lil e den, bil gi le ri süz geç ten ge çi rip a yýk la ya rak a na nok ta la rý tes bit ve çö züm yol la rý ný ta yin hu su sun da, or tak a kýl ve vic da na da ya nan kol lek tif bir þu ur ve has sa si ye tin mü þah has ör nek ve te za hür le rin den bi ri. Kon ya STK la rýn ca o luþ tu ru lan bu plat for mun, 8. yý lýn da Ýs tan bul dan Di yar ba kýr a, Ýz mir den Bat man a, Bur sa dan Er zu rum a, Is par ta dan Ga zi an tep e, Af yon dan Er zin can a, Ça nak ka le den Ma lat ya ve Mer sin e... di ðer bir çok þeh ri de ku cak la yan bir çe kim mer ke zi ha li ne gel miþ ol ma sý, son de re ce ö nem li bir di ðer nok ta. Bu ra da ü ze rin de du rul ma sý ge re ken dik ka te de ðer hu sus lar dan bi ri, Ye ni As ya nýn da da hil ol du ðu Kon ya STK la rý nýn ev ve lâ ken di iç le rin de ga yet u yum lu, a henk li ve kar de þa ne bir i liþ ki mo de li ni ba þa rýy la ha ya ta ge çi re bil miþ ol ma la rý. Be di üz za man ýn Bi rin ci Ýh lâs Lem a sý nda an lat tý ðý pren sip le re da ya nan bir mo del bu. Her ke sin ken di mes le ði nin mu hab be tiy le müs bet ha re ket çer çe ve sin de hiz met le ri ni sür dür dü ðü ve or tak me se le ler de fýt rî müþ te rek li ði, teþ rik-i me sa i yi ve da ya nýþ ma yý ba þar dý ðý ör nek bir mo del. Ay ný bah sin gi ri þin de Üs ta dýn mü ba rek Is par ta i çin yap tý ðý ký sa i zah ta On da ki ehl-i tak va ve ehl-i ta ri kat ve ehl-i il min re ka bet kâ ra ne ih ti lâf la rý gö rün mü yor de dik ten son ra Ger çi lâ zým o lan ha ki kî mu hab bet ve it ti fak yok sa da, za rar lý mu ha le fet ve re ka bet de baþ ka yer le re nis be ten yok tur (Lem a lar, s. 371) i fa de siy le çiz di ði tab lo nun lâ zým o lan ha ki kî mu hab bet ve it ti fak bo yu tu nu ba þar ma nýn da gü zel bir ör ne ði. Top lan tý nýn, bi zim de ka tý lýp Sa id Nur sî nin Ý kin ci Meþ ru ti yet dev rin de ki ga ze te ler le il gi li tes bit le ri ý þý ðýn da med ya yý de ðer len dir me ye ça lýþ tý ðý mýz kýs mýn da, ko nuþ ma lar bit tik ten son ra söz a lan A na ya sa Mah ke me si es ki ü ye si Sa cit A da lý nýn, gü nü müz med ya sýn da ki ya yýn an la yý þý ný þe kil len di ren a na um de le ri çok ve ciz bir þe kil de hid det, þid det, nef ret, deh þet ve þeh vet ke li me le riy le ö zet le ye rek, Sa id Nur sî Haz ret le ri nin yüz yýl ön ce ki ga ze te ler i çin di le ge tir di ði hu sus lar bu gün de ay nen ge çer li li ði ni ko ru yor tes bi ti ni i fa de et me si, ö nem li a nek dot lar dan bi riy di. Ne ti ce o la rak, U fuk Tu ru-8 bu luþ ma sý, hem top lu mun ö nem li ve te mel meselelerinin mer cek al tý na a lý nýp tah lil ve mü za ke re e dil di ði bir en tel lek tü el fa a li yet; hem a i le cek iþ ti rak e di lip ha ným ve ço cuk la rýn da kay naþ tý ðý ký sa sü re li bir te nez züh ve is ti ra hat ve si le si o la rak ger çek leþ ti. Her ba kým dan nü mu ne-i im ti sal teþ kil e den ve ör nek gös te ril me yi hak e den bu gü zel or ga ni zas yon da e me ði ge çen her ke se teb rik ler ve te þek kür ler. Al lah ka týn da da gay ret le ri nin mak bul ve sa yle ri nin meþ kûr ol ma sý ný ni yaz e di yo ruz. Ve or ta ya koy duk la rý bu gü zel da ya nýþ ma nýn, her a lan da ge liþ me nin te me li ni o luþ tu ran si vil top lum bi lin ci ni da ha da muh kem leþ ti re cek þe kil de ye ni ör nek ler le yay gýn laþ ma sý ný di li yo ruz. Tü tün kul la ný mý a zal dý Öð ret men lik baþ vu ru su i çin ya rýn son gün MÝL LÎ E ði tim Ba kan lý - ðý nýn (MEB) 1 Ha zi - ran da ya pa ca ðý 30 bin öð ret men a ta ma - sý i çin baþ vu ru lar, 25 Ma yýs Çar þam ba gü - nü so na e re cek. MEB, Öð ret men le rin A ta ma ve Yer De ðiþ tir me Yö - net me li ði hü küm le ri çer çe ve sin de 2009 ve 2010 KPSSP10 so nuç - la rý na gö re ilk a ta ma, hiz met sü re si ne gö re a çýk tan a ta ma, ku - rum lar a ra sý ye ni den a ta ma, a çýk tan ilk a - ta ma, ku rum lar a ra sý ilk a ta ma, ku rum i çi ilk a ta ma i le mil lî spor cu la rýn Be den E - ði ti mi a la ný na sý nav sýz a ta ma çe þit le ri ne gö - re top lam 30 bin kad - ro a ta ma sý ya pa cak. A ta ma i çin baþ vu ru lar 25 Ma yýs a ka dar sü - re cek. A ta ma i çin ge - rek li bil gi le rin yer al dý - ðý Öð ret men lik Ý çin Baþ vu ru ve A ta ma Ký - la vu zu Ba kan lý ðýn h t t p : / / p e r s o - nel.meb.gov.tr ad re - sin de ya yým lan dý. An ka ra / a a TÜR KÝ YE Ye þi lay Ce mi ye ti Ge nel Baþ ka ný Mu har rem Bal cý, Du man sýz Ha va Sa ha sý uy gu la ma sý nýn ü çün cü yý lý ný dol dur ma sýy la il gi li o la rak, Ka nu nun yü rür lü ðe gir me sin den bu ya na ge çen sü re de, tü tün kul la ný mý nýn er kek ler de yüz de 47 den 40 a, ka dýn lar da yüz de 15 den 13 e in di ði nin tes bit e dil di ði ni bil dir di. Bal cý, ka mu ve ö zel bü tün bi na la rýn ka pa lý a lan la rý baþ ta ol mak ü ze re, e ði tim, sað lýk, ti ca ret, sos yal, kül tü rel, spor ve eð len ce yer le ri nin ka pa lý a lan la rý i le top lu ta þý ma a raç la rýn da si ga ra kul la ný mý ný ya sak la yan Du man sýz Ha va Sa ha sý uy gu la ma sý nýn, ü çün cü yý lý ný dol dur du ðu nu ha týr lat tý. 19 Ma yýs 2008 ta ri hin de yü rür lü ðe gi ren, Tü tün Ü rün le ri nin Za rar la rý nýn Ön len me si ve Kon tro lü Hak kýn da Ka nun un il gi li hü küm le riy le, hal kýn da ha te miz ve da ha sað lýk lý bir or tam da ya þa ma sý yo lun da ö nem li bir a dým a týl dý ðý ný be lir ten Bal cý, Du man sýz Ha va Sa ha sý uy gu la ma sý i le ge le cek ne sil le rin si ga ra nýn za rar la rýn dan ko run ma sý nýn sað lan dý ðý ný i fa de et ti. An ka ra / a a Ye þi lay Ce mi ye ti Baþ ka ný Mu har rem Bal cý SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER STK lardan barýþ çaðrýsý: O yu nu bo za lým DÝ YAR BA KIR DA KÝ BA ZI STK TEM SÝL CÝ LE RÝN DEN SAÐ DU YU ÇAÐ RI SI: HER TÜR LÜ PRO VO KA TÝF ÝÞ VE EY LEM DEN SA KI NIL MA LI, KAR ÞI LIK LI O LA RAK KAR DEÞ LÝK HU KU KU DEV RE YE SO KUL MA LI DIR. ca ni as ya.com.tr Bü yük tu za ða bü yük teþ vik Si ya set çi ler ik ti dar mü ca de le si ni sür dü rür ken, ka pý mý za da ya nan teh li ke nin far ký na var ma dýk la rý ný da gös ter miþ o lu yor lar. Ý ki oy da ha faz la a la yým di ye ve ri len can hý raþ mü ca de le, keþ ke te mel me se le le ri hal let mek i çin ve ri le bil se! T.C. Baþ ba kan lýk A i le ve Sos yal A raþ týr ma lar Ge nel Mü dür lü ðün ce ya pý lan Tür ki ye de ki A i le le rin E ði tim Ýh ti ya cý A na li zi ko nu lu a raþ týr ma so nuç la rý na gö re, ka tý lým cý lar a i le le rin e ko no mi a la nýn da en bü yük prob le mi ni a þý rý tü ke tim, lüks ta lep ler i le kre di kar tý kul la ný mý o la rak sý ra la mýþ. (A A, 23 Ma yýs 2011) A raþ týr ma, in san la rýn sa hip ol duk la rý kre di kart la rý dolayýsýyla ge lir le ri nin çok da ha ö te sin de a lýþ ve riþ yap tý ðý ný ve bu nun so nu cun da a i le e ko no mi sin de cid dî prob lem ler ya þan dý ðý ný da or ta ya koy muþ. Ka tý lým cý la rýn gö rüþ le ri ne gö re a i le le rin e ko no mi a la nýn da en bü yük der di a þý rý tü ke tim, lüks ta lep ler ve kre di kar tý kul la ný mý o la rak sý ra lan mýþ. A raþ týr ma so nuç la rý na gö re, in san lar sa hip ol duk la rý kre di kart la rý dolayýsýyla ge lir le ri nin çok da ha ö te sin de a lýþ ve riþ ya pý yor ve bu nun ne ti ce sin de de a i le e ko no mi sin de cid dî sý kýn tý lar ya þa ný yor. Bir prob lem de rek lâm lar. Tü ke ti mi, da ha doð ru su is raf ý kö rük le yen en ö nem li se bep ler den bi ri de TV le ri iþ gal e den rek lâm lar. Bu ya yýn lar, bil has sa ço cuk la rý (ku su ra bak ma yýn a ma) tü ke tim/ is raf ca na va rý ha li ne ge ti ri yor. Öy le ki, e vi niz de tat lý ol sa, o rek lâm lar da gör dü ðü çi ko la ta yý is ti yor. Ev de ki pa ta tes ký zart ma sý ye ri ne, il la da cips di ye di re ti yor. Böy le o lun ca hem pa ra, hem de sað lýk teh li ke ye gi ri yor. A raþ týr ma, ö zel lik le bü yük þe hir ler de yay gýn la þan a lýþ ve riþ mer kez le ri nin in san la rýn tü ke tim a lýþ kan lýk la rýn da de ði þi me yol aç tý ðý ný da or ta ya koy muþ. Ya pý lan bu an ket le or ta ya ko nu lan tes bit le re kim i ti raz e de bi lir? Bu tes bit ler de gös te ri yor ki, ge nel an la mýy la mil le ti miz prob lem in far kýn da. A þý rý tü ke tim, lüks ta lep ler ve kre di kar tý kul la ný mý nýn dert o la rak sý ra lan mýþ ol ma sý bu nu gös te ri yor. O hal de ya pý la cak iþ, di le ge ti ri len bu dert ler den na sýl kur tu la bi le ce ði miz dir. Ýþ te bu nok ta da si vil top lum ku ru luþ la rý, mil le tin te vec cü hü nü ka za nan in san lar ve bel ki de ce ma at le re iþ dü þü yor. Bu be lâ la ra kar þý mü ca de le yol la rý, ör nek ya þa yýþ lar la or ta ya ko nul ma lý. Me se lâ kre di kar tý kul la ný mý ko nu sun da in san la rýn cid dî mâ nâ da i ka za ih ti ya cý var. Tür ki ye yi i da re e den ler de in san la rý öl çü süz tü ke ti me teþ vik et mek ten vaz geç me li. Ö de ye me yen kre di kar tý al ma sýn di ye rek i þin i çin den çýk mak müm kün ol sa biz de di ye lim. A ma ha yat þart la rý ma a le sef in san la rýn bu tu za ða düþ me si ne se bep o lu yor. Baþ ka ko nu lar da ol du ðu gi bi bu nok ta da da i la hi yat ca mi a sý na çok iþ dü þü yor. Ca mi ler de, hut be ler de, va az lar da en az kalp te miz li ði ka dar is raf tu za ðý na dik kat çe ken ha týr lat ma lar da ya pýl ma lý. Ö nem li bir nok ta da, bir bi ri mi zi yan lýþ ta de ðil, i yi de ve doð ru da teþ vik et me miz ge re ði dir. Gö re nek be lâ sýy la, On da var, ben de de ol sun! yak la þý mý he pi mi ze kay bet ti rir! Ýs raf ta, a þý rý tü ke tim de ve lüks ta lep ler de bir bi ri miz le ya rýþ mak ye ri ne; ta sar ruf ta ve þey ta nýn tu za ðý na düþ mek ten kaç mak ta bir bi ri miz le ya rý þa lým. Ýs ra fýn bü yük bir tu zak ol du ðu nu in san la ra an la ta bil mek lâ zým. Keþ ke bu nok ta da San ki Ye dim me to du nu uy gu la ya bil sek. San ki ye dim, san ki al dým, san ki var di ye bil sek ve nef si mi zin lüks tü ke tim ta lep le ri ni fren le ye bil sek, bel ki San ki Ye dim Ca mi i miz ol maz, a ma hiç de ðil se bi rik miþ borç la rý mýz, li mi ti ni dol dur muþ kre di kart la rý mýz ve if lâs et miþ bir a i le büt çe miz ol maz. Bü yük tu za ða kar þý, bü yük ta mir ha re ke ti ne gi riþ me miz lâ zým, ves se lâm... GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþlerimiz Said Kaya'nýn burun ameliyatý olduðunu ve Nejat Ýzgi Bey'in beyin kanamasý geçirmiþ olduðunu öðrendik. Geçmiþ olsun der. Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Eyüp / Fatih Yeni Asya Okuyucularý DÝYAR BA KIR DA KÝ ba zý si vil top lum ku ru luþ la rýn ca or tak bir a çýk la ma ya pý la rak sað du yu çað rý sýn da bu lu nul du. Di ya net Sen Di yar ba kýr Þu be si nde bir a ra ya ge len, a ra la rýn da Di ya net-sen, Maz lum-der, Can su yu, Dic le-fý rat Di ya log Gru bu nun da bu lun du ðu ba zý si vil top lum ku ru luþ la rýn ca ha zýr la nan or tak a çýk la ma yý Di ya net Sen Di yar ba kýr Þu be Baþ ka ný Ö mer Ev sen o ku du. Ev sen, 12 Ha zi ran 2011 ta ri hin de ya pý la cak o lan ge nel se çim le re az bir sü re kal dý ðý ný, bu sü re yi de ðer len dir me ye ça lý þan ba - Zeybek: Ýnanca özgürlük istiyoruz DP LÝDERÝ ZEYBEK, ÝNSANLAR ÝNANDIKLARI GÝBÝ YAÞAMALIDIR. BÜTÜN ÝNANÇ GRUPLARINA ÖZGÜRLÜK ÝSTÝYORUM DEDÝ. DE MOK RAT Par ti (DP) Ge nel Baþ kan Na mýk Ke mal Zey bek, tam öz gür lük is te dik le ri ni be li re te rek, Ýn san lar i nan dýk la rý gi bi ya þa ma lý dýr. Bü tün i nanç grup la rý na öz gür lük is ti yo rum. Ce ma at le re ta ri kat la ra hep si ne öz gür lük is ti yo rum de di. DP Li de ri Zey bek, se çim kam pan ya sý kap sa mýn da Ýs tan bul un Gün gö ren, Bah çe li ev ler, Kü çük çek me ce, E sen yurt ve Bü yük çek me ce il çe le rin de hal ký se lâm la dý. Zey bek, Bah çe li ev ler Ýl çe Teþ ki lâ týn da dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da AKP Di dim Ýl çe baþ ka ný nýn, ya rýn Yu nan lý la rýn iþ gal et ti ði ni ö ne sür dü ðü i ki a day la il gi li o la rak ka mu o yu nun dik ka ti ni çek mek ü ze re Di dim de sa at de mi ting ya pa cak la rý ný söy le di. AN KET LE RÝN BÝR ÇO ÐU GÜ DÜM LÜ Zey bek, an ket le rin bir ço ðu nun gü düm lü ol du ðu nu i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Mec lis te i ki li bir do ku o luþ tur mak i çin böy le þey ler ya pý lý yor. E ge böl ge sin de oy o ra ný mýz yüz de 13. DP ku rul du ðu gün den be ri or ta di re ðin par ti si dir. Ü re ti ci halk kit le le ri nin par ti si yiz. Or - BAÞ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Do ðu ve Gü ney do ðu da ya þa nan ke penk ka pat ma o lay la rý na i liþ kin, Bu be nim es na fý mýn ke penk ka pat ma sý o la yý de ðil dir, bu nun a dý as lýn da ke penk ka pat týr ma o la yý dýr de di. Er do ðan, Tür ki ye Es naf ve Sa nat kâr la rý Kon fe de ras yo nu Ýs ti þa re ve De ðer len dir me Top lan tý sý na ka tý la rak bir ko nuþ ma yap tý. Baþ ba kan Er do ðan, es na fýn, sa nat kâ rýn sa bah bes me ley le dük kâ ný ný aç ma sý ný, her ak þam þü kür le ka pat ma sý ný, u mu du nu her da im can lý tut ma sý ný is te dik le ri ni ve bu nun i çin mü ca de le et tik le ri ni be lir te rek, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Ta biî, bu nok ta da, Do ðu ve Gü ney do ðu nun ö nem li bir so ru nu na ö zel lik le de ðin mek is ti yo rum. Ha ni bu zý ka ran lýk güç le rin böl ge de ki si ya sî par ti ler le STK la rýn kar þý kar þý ya gel me le ri i çin el le rin den ge le ni yap týk la rý ný i le ri sür dü. Ev sen, þöy le ko nuþ tu: Tec rü be mi ze gö re ka ran lýk o dak lar se çim sü re ci bo yun ca bu tür ey lem le ri ni ar tý ra rak de vam et ti re cek ler dir. Ge rek siz ye re o pe ras yon la rýn ya pýl ma sý, po li se, as ke re, si vil top lum ku ru luþ la rý na ve se çim bü ro la rý na sal dý rýl ma sý böl ge miz a çý sýn dan sü kû net ge tir me ye ce ði gi bi, var o lan so run la rý da ha da art tý ra cak týr. Kas ta mo nu sal dý rý sý i le ta di re ðin de ðer le ri, mil lî, ma ne vî ve in sa nî de ðer le re bað lý lýk týr. Or ta di rek, çift çi ler, iþ çi ler, me mur lar, e mek li ler, es naf, kü çük sa nat kâr ve KO BÝ ler dir. Biz, ta bi o la rak or ta di re ðin mil lî, ma ne vî ve in sa nî de ðe ri o lan i de o lo ji yi tem sil e di yo ruz. Cum hu ri ye te bað lý yýz ve i le ri de mok ra si is ti yo ruz. Tür ki ye de de du ru mun, or ta di re ði yok e den bir tu tum ol du ðu nu gö rü yo ruz. Ý LE RÝ DE MOK RA SÝ YÝ HE DEF LÝ YO RUZ Zey bek, DP o la rak en i le ri de mok ra si yi he def le dik le ri ni be lir te rek, an cak mil let ve ki li do ku nul maz lý ðý nýn kalk ma sý i çin ken di si nin yýl lar dýr uð raþ tý ðý ný söy le di. Kal dý ra ca ðýz di ye prog ra mý na ko yan la rýn da bu nu u nut tu ðu nu i fa de e den Zey bek, Mil let ve ki li do ku nul maz lý ðý nýn kal dý rýl ma sý dü þün ce öz gür lü ðüy le il gi li de ðil dir. Mil let ve kil le ri nin de dü þün ce le ri ni a çýk la ma öz gür lü ðü ol ma lý dýr. A ma mil let ve kil le ri nin ça lýp çýrp ma öz gür lü ðü ol ma ma lý dýr, suç iþ le me öz gür lü ðü ol ma ma lý dýr de di. Ýs tan bul / Ye ni As ya ke penk ka pat ma di yor lar ya. Cu ma ve Cu mar te si gün le ri o böl ge de, Van, Hak kâ ri, Þan lý ur fa da par ti min mi ting le ri ni ger çek leþ tir dim. Ta biî bu ra da bir çok teh dit ler, þun lar bun lar e sip du ru yor. E ðer bu e ko no mik öz gür lük mü ca de le si ni hep be ra ber ver mez sek te mel hak ve öz gür lük ler den hiç bi ri mi zin bah set me si nin an la mý kal maz. Þu ra sý son de re ce ö nem li: Bun lar lo kal o lay lar. A de ta bü tün bir böl ge nin man za ra sý gi bi su nu lu yor. Biz med ya nýn te rör le mü ca de le ye des tek ver me me si ge re kir der ken, iþ te o la yýn bu bo yu tu na dik kat çek mek is ti yo ruz. Çün kü bu be nim es na fý mýn ke penk ka pat ma sý o la yý de ðil dir, bu nun a dý as lýn da ke penk ka pat týr ma o la yý dýr. O lay bu. Çün kü bö lü cü te rör baþ la yan sü reç ger gin o lan böl ge yi da ha da ger miþ, ol ma ma sý ge re ken o lay la ra yol aç mýþ týr. Ger gin le þen or tam da si ya sî par ti le rin bü ro la rý na mo lo tof kok tey li a týl mýþ, bü ro lar taþ lan mýþ, grup lar bir ne v'î kar þý kar þý ya ge ti ril miþ tir. Böl ge de si ya set dün de ya pýl mak tay dý, ya rýn da ya pý la cak týr. Ö nem li o lan kýr ma dan, dök me den, i le ri yi gö re rek si ya set ku ru mu nun ya pý sý na za rar ver me den, si ya se ti çö züm a ra cý o la rak gör mek ve ge le cek te bir bi ri mi zin ka pý sý ný ça la bi le cek þe kil de si ya set ka pý sý ný a çýk tut mak - BÜ TÜN Ý NANÇ GRUP LA RI NA ÖZ GÜR LÜK ÝS TÝ YO RUM ZEY BEK, DP o la rak, tam öz gür lük is te dik le ri ni be lir te rek, þun la rý kay - det ti: Ý nanç öz gür lü ðü çok ö nem - li dir. Ýn san lar i nan dýk la rý gi bi ya þa - ma lý dýr. Kim se nin bu en ge li koy ma hak ký yok tur. Tür ki ye de ki bü tün i - nanç grup la rý na da e þit öz gür lük ve ril me li dir. Tam öz gür lük is ti yo - rum. Bu öz gür lük le ri ne ka dar ký sýt - lar sa nýz o ka dar ký sýr laþ tý rýr sý nýz.. Cem Ev le ri nin i ba det ye ri o lup ol - ma dý ðý tar týþ ma la rý ný son de re ce saç ma bu lu yo rum. Bir ye rin i ba det o lup ol ma dý ðý na an cak i ba det e den ka rar ve rir. Baþ ka hiç kim se nin böy le bir ka rar ver me yet ki si yok - tur. Bir in san þu ra sý be nim i ba det ye rim di yor sa, o ra sý i ba det ye ri dir. Bü tün i nanç grup la rý na öz gür lük is ti yo rum Ce ma at le re ta ri kat la ra hep si ne öz gür lük is ti yo rum. El - bet te öz gür ol ma lý. Baþ ka la rý nýn öz gür lük le ri ne ve ya þa ma la rý na za rar ver me mek kay dýy la.. ÇOCUKLARIMIZI KORUYALIM Ýn ter ne te san sür id di a la rý ný da de ðer len di ren Zey bek, A çýk ça sý por no yu, ço cuk la ra za rar ve - re cek bir ta kým ya yýn la rý en gel le me ve bu nu sað la ma a ma cý na yö ne lik se bu nu o nay la rým. A ma dü þün ce le ri yay ma öz gür lü ðü nün ö nü ne en gel ge ti ri yor sa bu nu red de de rim. Ço cuk la rý ko ru mak lâ zým, ço cuk in ter ne te gir di ði za man dün ya sý ný ka rar ta cak re sim ler ve ya zý lar gö rür. Ge cik miþ bir ko nu dur di ye ko nuþ tu. Ke penk ka pat ma de ðil, ka pat týr ma ör gü tü nün a dý na gel di ði za man ba ký yor su nuz, ke penk ka pat tý rý yor. Bu na sýl iþ tir? Hem de mok ra si di ye cek sin, ba rýþ di ye cek sin, hem te mel hak ve öz gür lük ler di ye cek sin hem de i ki de bir ek mek tek ne si ni tek me le ye cek sin. Es na fýn ek mek tek ne si o ra sý. Sen o ra yý tek me le di ðin za man be nim o ra da ki es na fým, o ra da ki kar de þim ne ya pa cak? Ha ni sen on la rýn yar dým cý sýy dýn? Ha ni sen on la rýn tem sil ci siy din? ne dir bu hal? Bu bir kor ku top lu mu o luþ tur mak tan baþ ka bir gay ret de ðil dir. San ki böl ge nin tüm hal ký bu ey lem le re des tek ve ri yor muþ gi bi bir gö rün tü o luþ tu rul mak is te ni yor. Böy le bir þey yok. Öz gür lük di ye, ba rýþ di ye yo la çý kan la rýn han gi nok ta ya var dýk la rý ný gö rün. An ka ra / a a týr. Ka mu i ra de si nin, si vil top lu mun ve hal ký mý zýn sü kû net ve kar deþ lik a dý na bun la ra dik kat et me si son de re ce ö nem li dir. Her tür lü pro vo ka tif iþ ve ey lem den sa ký nýl ma lý, kar þý lýk lý o la rak kar deþ lik hu ku ku dev re ye so kul ma lý dýr. Böy le bir uy gu la ma ya des tek ver me yen bil me li dir ki, a ka cak her dam la kan so run la rý da ha da kat mer leþ ti re cek ve bu i þi çö züm süz lü ðe doð ru gö tü re cek tir. He pi miz sað du yu lu ol ma lý, üs tü müz de oy na nan ka ran lýk o yun la rý gör me li ve bu o yun la rý bo þa çý kar ma lý yýz. Diyarbakýr / a a Bil gin: Yap týk la rý mýz ge le cek i çin te mi nat nde MOK RAT Par ti (DP) Kü tah ya Mil let ve ki li a da yý Ser vet Bil gin, DP nin geç miþ te yap týk la rý nýn ge le cek i çin bir te mi nat ol du ðu nu be lir te rek, Biz ya pan par ti yiz. Ül ke de, Kü tah ya da han gi e se rin al týn da ki im za ya bak sa nýz Men de res, De mi rel, Ö zal, Çil ler im za sý ný gö rür sü nüz de di. DP Mil let ve ki li a da yý Bil gin, yap týðý a çýk la ma da, DP mis yo nun da ki ik ti dar lar dö nem le rin de ya pý lan la rýn ve AKP dö ne min de sa tý lan la rýn ye ri ne bir þey ko nul ma dý ðý ný söy le di. Bil gin, Kü tah ya nýn e ko no mik an lam da kü çül dü ðü nü, 6 mil let ve ki lin den 5 e düþ tü ðü nü, is tik rar sür sün, Kü tah ya bü yü sün di yen le re Kü tah ya nýn 6 mil let ve ki li ver di ði ni yüz de oy ve re rek be le di ye baþ ka ný seç ti ði ni be lir te rek, Kar þý lý ðýn da ne al dý di ye sor du. AKP ye Kü tah ya nýn çok ver di ði ni, a ma kar þý lý ðý ný a la ma dý ðý ný sa vu nan Bil gin, Bu gün Kü tah ya a yak ta i se, De mok rat Par ti mis yo nu nun yap tý ðý e ser ler le a yak ta di ye ko nuþ tu. Ser vet Bil gin, DP nin geç miþ te yap týk la rý nýn ge le cek i çin bir te mi nat ol du ðu nu be lir te rek, þun la rý kay det ti: Biz ya pan par ti yiz. Ül ke de, Kü tah ya da han gi e se rin al týn da ki im za ya bak sa nýz De mok rat Par ti, Men de res, De mi rel, Ö zal, Çil ler im za sý ný gö rür sü nüz. Bi zim za ma ný mýz da mil let bü yü dü. Kü tah ya bü yü dü. Ýn san la rýn ka zanç la rýn da be re ket var dý. De mok rat Par ti nin fi kir ve fel se fe si nin te me lin de hiz met var dýr. Mad dî ve ma ne vî kal kýn ma var dýr. Na mýk Ke mal Zey bek li der li ðin de ki De mok rat Par ti ve biz Kü tah ya yý i yi bi len, so run la rý ný i yi ta ný yan, çö züm ü re te bi len De mok rat Par ti mil let ve ki li a day la rý, ye ni den hiz met i çin e ser le re e ser kat mak i çin Kü tah ya dan des tek is ti yo ruz. Kütahya / Ye ni As ya Yaz ta ti li 1 hafta uzatýldý n12 EY LÜL 2011 de plan la nan e ði tim yý lý a çý lý þý, bay ram ta ti li, il köð re tim de ki u yum prog ra mý ve e-o kul sis te mi iþ lem le rin den do la yý 1 haf ta er te len di. Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý (MEB), da ha ön ce 12 Ey lül 2011 Pa zar te si gü nü o la rak be lir le di ði o kul la rýn a çý lýþ ta ri hi ni, Ra ma zan Bay ra mý ta ti li, o ku la ye ni ka yýt yap tý ra cak öð ren ci le rin u yum prog ram la rý ve e-o kul sis te mi ü ze rin de ye ni öð re tim yý lý na ge çiþ iþ lem le ri dolayýsýyla 19 Ey lü le er te le di. MEB, e ði tim-öð re tim yý lý ça lýþ ma tak vi mi ni ye ni den be lir le di. Mil lî E ði tim Ba ka ný Ni met Çu buk çu im za sýy la ya yým la nan ge nel ge de, Ba kan lý ða bað lý her de re ce ve tür de ki e ði tim-öð re tim ku rum la rýn da e ði tim-öð re tim yý lý nýn da ha ön ce 12 Ey lül 2011 Pa zar te si gü nü o la rak be lir len di ði ha týr la týl dý. Ge nel ge de, An cak Ra ma zan Bay ra mý ta ti li i le il köð re tim o kul la rý na ye ni ka yýt o lan öð ren ci le rin u yum prog ram la rý ve e-o kul sis te mi ü ze rin de ye ni öð re tim yý lý na ge çiþ iþ lem le ri dik ka te a lý na rak e ði tim-öð re tim yý lý nýn 19 Ey lül 2011 Pa zar te si gü nü o la rak baþ la ya ca ðý be lir til di. Ge nel ge ye gö re, e ði tim-öð re tim yý lý ça lýþ ma tak vi mi bir haf ta lýk er te le me ye gö re ye ni den dü zen len di. Bu çer çe ve de, o kul ön ce si ve il köð re tim 1. sý nýf öð ren ci le ri nin e ði tim-öð re tim ha zýr lan ma sý Ey lül 2011 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak e ði tim-öð re tim yý lý 19 Ey lül Pa zar te si gü nü baþ la ya cak ve 20 O cak 2012 Cu ma gü nü so na e re cek. Ya rý yýl ta ti li 23 O cak-3 Þu bat 2012 ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak. E ði tim-öð re tim yý lý nýn i kin ci ya rý sý 6 Þu bat Pa zar te si gü nü baþ la ya cak ve ders yý lý 8 Ha zi ran 2012 Cu ma gü nü so na e re cek. Ça lýþ ma tak vi mi, bu ta rih ler dik ka te a lý na rak va li lik ler ce dü zen le ne cek e ði tim-öð re tim yý lý 17 Ey lül 2012 de baþ la ya cak. Ankara / a a Giz li þahit, a çýk i fa de ver di n ÝR TÝCA i le Mü ca de le Ey lem Pla ný id di a la rýy la il gi li dâ vâ da, giz li ta nýk E fe nin giz li þahit o da sý ye ri ne, di rekt mah ke me he ye ti nin kar þý sýn da i fa de ver me si ü ze ri ne iz le yi ci ve ba sýn men sup la rý nýn dý þa rý çý ka rýl dý. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde ki sa lon da ya pý lan du ruþ ma da, mah ke me he ye ti, giz li þahit E fe nin, kim li ði nin de þif re e dil me me si þar týy la du ruþ ma sa lo nun da i fa de ver mek is te di ði ne i liþ kin ta le bi ni de ðer len dir di. Ve ri len a ra nýn ar dýn dan a lý nan a ra ka rar la rý o ku yan Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Kök sal Þen gün, giz li þahidin mah ke me ye sun du ðu di lek çe de, ken di si nin ad, so yad ve di ðer kim lik bil gi le ri nin kul la nýl ma sý ný ve bu bil gi le rin ba sýn da da yer al ma sý ný is te me di ði ni kay det ti ði ni an lat tý. Cum hu ri yet Sav cý sý Meh met A li Pek gü zel de, CMK ve Ta nýk Ko ru ma Ka nu nu nun il gi li mad de le ri u ya rýn ca du ruþ ma da bu lun ma hak ký o lan her ke sin, ya ni bütün sa lo nun bo þal tý la rak giz li þahidin din len me si ni ta lep et ti. Mah ke me He ye ti Baþ ka ný Þen gün, giz li þahit E fe nin, kim li ði ni a çý ða çý ka ra cak ya yýn la rýn ya sak ol du ðu na ve ya pý la cak ya yýn lar da þahidin Giz li ta nýk E fe o la rak ya zýl ma sý na ka rar ve ril di ði ni be lir te rek, Ta nýk Ko ru ma Ka nu nu ge re ðin ce, din le yi ci ve ba sýn men sup la rý nýn sa lon dan çý ka rýl ma sý na ka rar ve ril di ði ni kay det ti. Ýz le yi ci ve ba sýn men sup la rý nýn dý þa rý çý ka rýl ma sý nýn ar dýn dan, sa nýk lar ve a vu kat la rýn da bu lun du ðu du ruþ ma sa lo nun da, giz li þahidin i fa de si a lýn dý. Ýs tan bul / a a

5 5 HA BER Y As lýn da so ru yu þöy le so ra yým: Bir mi de res mî i mam ýn iz ni ol ma d di nî bir fa a li yet ya pý la bi lir mi? Ge çen se ne Ra ma zan da, bir ak þam ma zý vak ti, An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de dim. Na ma zý ký la lým son ra if tar e de li di yen kýrk-el li ki þi var dý. E zan o kun du, bit ti. Ý mam or ta lýk ta gö rü me di. Ýn san lar bir bi ri ne bak ma ya baþ la dý. Ý çi miz den bi ri le ri kal kýp þah sen na m dur ma ya ha zýr la nýr ken, bir ce sur yü kalk tý ve Ý mam lýk ya pa cak kim se yok m de di. Ce ma at ký sa bir an i çi miz den bir i m mýn çýk ma sý ný bek le di. Bir i mam a da yý ç tý. Ses siz bi at i le ce ma a tin tas vi bi ni al dý ma me te geç ti, na ma za baþ la dý. Ben de ni zin gö zü, bu sý ra da, bir sü re, r mî i ma mý, mü ez zi ni ya da di ðer bir gö re yi a ra dý. A ma ge len ol ma dý. Ya na m baþ lan dý ðý ný ar ka dan gör dü ve ya ný m gel me di ya da ha ki ka ten o sý ra da na maz la ma ya cak ka dar a cil ve ö nem li bir i þi va ve ge le me di. Böy le ce, kos ko ca Ko ca te pe ca mi in res mî gö rev li ol ma dan bir Ra ma zan na m zý e da et tik. (Ben ze ri ni yýl lar ön ce Bur sa Or han Ga zi Ca mi i'n de de ya þa mýþ tým). sun, in þal lah ka bul ol muþ tur. Ca mi ler mev zu a tý ný bil mi yo rum. B bir res mî mev zu at o lur mu ya da ol m mý, doð ru su o nu da bi le mi yo rum. A ma þu nu me rak e di yo rum: Bir ce ma at men su bu bir ca mi nin i ma m na gi dip Be nim çok sev di ðim fi lan ca ru hu i çin þu gün mev lit o ku ma ný zý ve ma a ti de duâ ya dâ vet et me ni zi ri ca e di rum de di ðin de, a ca ba, i mam e fen di nin re ce ði hay hay ce va bý dý þýn da ki ce vap ve ta lip li nin bun la ra tep ki si ne ler o la bi lir (As lýn da bu so ru, ce na ze na ma zý ve gý bî ce na ze na ma zý gi bi ba zý di nî me ra sim i çin de ge çer li o lur, ney se.) Lüt fen han gi ce vap la mu ha tap o lur sa ne ya pa ca ðý ný zý dü þü nü nüz. Muh te mel ce vap lar: -O ki þi i çin bu ca mi de ben dur duk ça la mev lit o ku tu la maz, o ku mam, o kut mam -O ki þi i çin ben mev lit o ku mam, a siz bu lun ho ca ný zý ken di niz o ku yun, o tun, ka rýþ mam. -O ki þi Bu ca mi nin ce ma a ti de ðil di, de de ðil sin, ne den bu ra da mev lit o kut m is ti yor sun, ce ma a tim ba na bu nun he sa b so rar, bu se bep le ta le bi ni ka bul e de mem -O ki þi i çin mev li de bu ca mi dar ge lir bü yük ca mi nin i ma mý na se lâ mý mý söy le y ben de ge le yim, o ra da o ku ya lým. -De di ði niz gün ca mi de baþ ka bir me prog ra mý var, ça kýþ ma i yi ol maz, o nun ri ne þu gün ya pa lým. -O ki þi yi se ven çok tur, ge len çok o l ka la ba lýk ta pro vo kas yon ris ki o lur, dev l ha ber ver mek lâ zým, ön ce ha ber ve rin, na da res mî ya zý ge ti rin. -O ki þi yi ben se ve rim de be nim a mir rim var, on lar pek sev me ye bi lir, gi din o lar dan da i zin a lýn, ba na res mî ya zý ge ti ri Bu ce vap la rý al dý ðý nýz da ne ya par sý nýz? Me se lâ, bu ce vap lar dan hiçbi ri ni ö ne say ma dý nýz. Ken di çev re ni ze da ve ti ken di niz u laþ týr dý nýz. Bir öð le na ma zýn dost la rý nýz o ca mi ye gel di, son ra sýn da si ho ca nýz baþ la dý mev li di o ku ma ya. Mev lit bit ti, bah çe de gül su yu ve lo k da ðýt týr dý nýz, ge len ler ku cak laþ tý, soh bet ti ve son ra da ðýl dý lar. Bu du ru mu sav cý duy du, si ze so ruþ tur a ça bi lir mi? Ha yýr. Zi ra Türk Ce za Ka n nun da ca mi ler le il gi li tek suç, 153. mad de ki i ba det ha ne le re za rar ver mek ve ya b ra la rý kir let mek su çu dur. Ak si ni dü þü ne lim; i mam po lis ça ðýr ho ca ný zý, dâ vet li le ri ni zi ve si zi zor la dý at tý lar. Bu ke re siz sav cý ya git ti niz. Suç var mý? E vet. Türk Ce za Ka nu nu nun 115. mad de si nî i ba det ve a yin le rin top lu o la rak ya pýl m sý nýn, ce bir ve ya teh dit kul la ný la rak ya hu ku ka ay ký rý baþ ka bir dav ra nýþ la en gel l me si suç tur di yor. Kim ya par sa yap sýn. Gör dü ðü nüz gi bi ko nu net, hiç de çet fil li bir du rum yok. Ya ni mev lit o ku ya ya da o ku ta nýn dev le tin iz ni ni al ma sý rek mez. A ma o nu din le me ye gi de cek o lan la rýn ca ba dev let ten i zin al ma sý ge re kir mi? B nu da ge le cek ya zý ya bý ra ka lým. Si ya set te ki ka set sa vaþ la rý a re na sý nýn toz du ma nýn da, AB ye va ad e di len de - mok ra tik si vil si ya sî o to ri te nin hâ ki mi - ye ti me se le si, Tür ki ye nin ö nün de du ru yor 12 Ey lül re fe ran du mu nun en baþ pro pa - gan da slo ga ný, 12 Ey lül de 12 Ey lül dar be si - ni ve dar be ci le ri ni yar gý la mak tý. Ne var ki dar be ci le rin yar gý lan ma sý sav cý nýn so ruþ tur - ma sý na ha va le e dil miþ; yýl so nu na ka dar dâ - vâ a çý lýp-a çýl ma ya ca ðý ka ra rý bek le ne cek. Dâ vâ a çýl sa bi le, Mec lis i ka pa týp meþ rû hü kû met le ri si lâh zo ruy la de vi ren, yüz ler ce va tan da þa iþ ken ce e dip zul me den, ih ti lâl kon se yi ü ye le ri nin ha yat ta ka lan la rý, yi ne re fe ran dum da ka bul e di len bir mad dey le an cak Yü ce Di van da yar gý la na bi le cek ler. Yi ne ir ti ca teh di di ba ha ne siy le bin ler ce va tan da þý fiþ le yen 28 Þu bat post mo dern dar - be si dar be ci le ri i le 27 Ni san ge ce ya rý sý e-bil - di ri si ni ya zan la rýn yar gý lan ma sý bir ya na, hâ lâ hak la rýn da hiç bir so ruþ tur ma a çýl mýþ de ðil. Son a na ya sa de ði þik lik le ri, sâ de ce de - mok ra si yi kat le den dar be le ri ve muh tý ra la - rý da ya tan la rý de ðil, Er ge ne kon dâ vâ sý nýn ö zü nü o luþ tu ran dar be gün lük le ri yle dar be ye or tam ha zýr la yan la rý ; ke za A yý - þý ðý, Ya ka moz, El di ven, Sa rý kýz gi bi dar be plân la rý ný ya pan la rýn ve te þeb bü - sün de bu lu nan la rýn ö nem li bir kýs mý ný da es ki kuv vet ko mu ta ný sý fa týy la, dar be su - çu ye ri ne gö rev su çu yla Yü ce Di van yo luy la kur ta rý yor! Ö zet le AB ye ye de ta ah hüd e di len si vil si ya sî o to ri te nin hâ ki mi ye ti ve as ke rî ve sâ - ye tin kal dý rýl ma sýn da, de mok ra tik stan - dart la ra u laþ ma da cid dî bir me sâ fe a lýn ma - mýþ YAR GI RE FOR MU STRA TE JÝ SÝ NE NE OL DU? Bu nun ba þýn da, AB ye su nu lup söz ve ri len Yar gý Re for mu Stra te ji si Ey lem Plâ ný na gö re as ke rî yar gý ya da ir u yum ya sa la rý nýn çý - ka rýl ma ma sý ge li yor. Ge nel kur may ýn bü tün de mok ra tik ül ke ler de ki gi bi Mil lî Sa vun ma Ba kan lý ðý na bað lan ma sý bir ta ra fa, hâ lâ yar - gý da ki çift baþ lý lýk de vam e di yor. Re fe ran du mun ü ze rin den se kiz ay geç ti - ði hal de, hiç bir de mok ra tik ül ke de ben ze - ri ne rast lan ma yan si vil yar gý nýn ya ný sý ra As ke rî Yar gý tay ve As ke rî Yük sek Ý dâ re Mah ke me si A na ya sa nýn 156. ve 157. mad - de le rin de ol du ðu gi bi du ru yor. Yar gý yo - lu na da ir 125. mad de ye ter siz de ðiþ ti ril di. Bu na bað lý o la rak As ke rî Mah ke me ler Ku ru lu þu ve Yar gý la ma U su lü Ka nu nun da ge rek li de mok ra tik de ði þik lik ya pýl ma dý. Me se la, di sip lin siz lik ne de niy le ih râç lar ý be lir le yen Su bay Si cil Yö net me li ði mev zu - at tan a yýk lan ma dý. Ne ti ce de Baþ ba ka na say gý sýz lýk e den o kor ge ne ral baþ ka se bep le de ol sa be del ö - de di, ö dü yor ; an cak dar be ci ge ne ral ler hâ - lâ hiç bir be del ö de miþ de ðil ler. Mil let i - râ de si ne say gý sýz lýk e dip hü kû me te muh tý - ra ve ren ler or ta lýk ta do la þý yor 27 Ni san ak þa mý ken di le ri ne a ba al týn dan so pa gös te ril di ði ni söy le yen Baþ ba kan Yar - dým cý sý A rýnç, 28 Ni san sa ba hý ders le ri ni al dý lar. Sen be nim em rim de bir me mur sun. O tur du ðun yer de o tu ra cak sýn! di yor. Lâ kin A rýnç ve ik ti dar par ti si söz cü le ri nin de - mok ra si ye ve Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ne mü da ha le o la rak yo rum la dý ðý 27 Ni san e- muh tý ra sý ný ka le me a lan or ge ne ral hak kýn da hâ lâ her han gi bir so ruþ tur ma da hi a çýl ma dý. Üs te lik ma dal ya ta kýl dý ve ö dül len di ril di Bu a ra da bü tün çað rý la ra rað men, dar be - le re ge rek çe gös te ri len TSK Ýç Hiz met Ka nu nu 35. mad de si kal dý rýl ma dý, dü zel til - me di. Da ha sý, AKP gru bu nun ö ne ri si ve oy la rýy la Sa yýþ tay Ka nu nun da as ke rî büt çe, Mec lis in kon tro lün den ka çý rýl dý. As ke rî har ca ma lar de ne tim dý þý bý ra kýl dý HER ÞEY NOR MAL LEÞ MÝÞ MÝ?! Ken di si nin TBMM Baþ ka ný o la rak, dö - ne min Cum hur baþ ka ný Se zer i e þiy le bir - lik te yurt dý þý na yol cu et tik le ri bir tö ren de tep ki gör dü ðü nü ha týr la tan A rýnç, Ha va - a la ný na git tik, ma a le sef Tür ki ye de ih ti lâl ol du. Na sýl o lur da ka mu sal a la na Mec lis Baþ ka ný nýn e þi ba þör tü sü i le ge lir di ye ya ký ný yor. A rýnç, Ha ný me fen di nin e li ni sýk mak tan kaç tý lar. Þim di a ra dan üç yýl geç ti. As ker der si ni al dý, ar týk to puk se lâ mý ve rip, Cum hur baþ ka ným di ye sö ze baþ lý yor lar. Kö þe kap ma ca oy na mak tan vaz geç ti ler. Her þey nor mal leþ ti di ye ko nu þu yor. An cak A rýnç ýn id di a et ti ði gi bi her þey nor mal leþ miþ de ðil. Tür ki ye de hâ lâ ya sa - dý þý ba þör tü sü ya sa ðý de vam e di yor. E þi Mü nev ver Ha ný mýn Bu so ru nu hâ lâ çö ze - me dik cüm le si, bu nun a çýk i ti ra fý. Köprüde faciadan dönüldü MAR DÝN ÝN Nu say bin il çe si nin 34. ki lo - met re sin de te rö rist ler ce 12 ki log ram lýk tüp le re yer leþ ti ril miþ 36 ki log ram pat la yý - cý bu lun du. E di ni len bil gi ye gö re, bir ih - ba rý de ðer len di ren Nu say bin Ýl çe Jan dar - ma Ko mu tan lý ðý e kip le rin ce, Nu say bin- Ciz re ka ra yo lu nun 34. ki lo met re sin de ki Sö ðüt lü Kö yü mev ki in de bu lu nan Sö ðüt - çay Köp rü sü al týn da a ra ma ya pýl dý. E cel ve Ha sar ad lý e ði tim li kö pek le rin de ka týl - dý ðý a ra ma da, köp rü al týn da 12 ki log ram - lýk 3 tüp i çe ri si ne yer leþ ti ril miþ 36 ki log - ram TNT pat la yý cý e le ge çi ril di. Ya pý lan in ce le me so nu cu köp rü nün al tý na yer leþ - ti ri len u zak tan ku man da lý pat la yý cý la rýn sin yal ke si ci jam mer ci haz la rýn dan et ki - len me me si i çin ku man da sý nýn kab lo u za - tý la rak me sa fe nin dý þý na çý ka rýl dý ðý be lir - len di. Çev re de a lý nan gü ven lik tedbir le - rin den son ra Mar din Ýl Jan dar ma Ko mu - tan lý ðý na bað lý bom ba im ha uz man la rý, pat la yý cý la rý kon trol lü bir þe kil de im ha et - ti. Ým ha e di len pat la yý cý lar 1,5 met re ge - niþ lik ve 2,5 met re de rin li ðin de bir çu kur o luþ tur du. Pat la yý cý la rýn im ha sý sý ra sýn da Nu say bin-ciz re ka ra yo lu bir sü re tra fi ðe ka pa týl dý. Nu say bin / a a Se çim, pro mos yon cu ya ya ra dý PRO MOS YON ü rün le ri i ma lat çý la rý ve sa - tý cý la rý, E ner ji Pi ya sa sý Dü zen le me Ku ru - mu nun a kar ya kýt sa týþ la rýn da ba yi le re ge - tir di ði pro mos yon ya sa ðý nýn ya ra la rý ný 12 Ha zi ran se çim le ri i le sar ma ya ça lý þý yor. A lý nan bil gi ye gö re, pro mos yon sek tö rün - de bin ti þört or ta la ma 4 bin li ra, 10 bin a - nah tar lýk or ta la ma 6-7 bin li ra ve yi ne 10 bin ka lem or ta la ma 3-4 bin li ra dan yap tý - rý lý yor. Bir mil let ve ki li a da yý nýn or ta la ma 10 bin li ra pro mos yon har ca ma sý yap tý ðý se çim dö ne min de pro mos yon sek tö rü ne kat ký mil yon lar ca li ra yý bu lu yor. Sa de ce 3 bü yük par ti nin Mec lis te ki 550 kol tuk i çin ya rý þan mil let ve ki li a day la rý nýn pro mos - yon i çin yap tý ðý har ca ma la rýn tu ta rý i se 15 mil yon li ra yý a þý yor. Ýs tan bul / a a 72 yýl lýk rad yo su su yor BBC Türk çe Ser vi si, 72 yýl dýr yap tý ðý rad yo ya yýn la rý na 27 Ma yýs ta son ve ri yor. Ser vis, in ter net ve te le viz yon ya yýn la rý na i se de - vam e de cek. Ýn gil te re ge ne lin de hü kü me - tin sað lýk sek tö rün den e ði ti me ka dar çe þit li a lan lar da ve ku rum lar da yap tý ðý ka mu ke - sin ti le ri, Ýn gi liz ya yýn ku ru lu þu BBC ye de yan sý dý. Türk çe da hil top lam 32 fark lý dil - de ya yýn ya pan BBC Dün ya Ser vi si nin büt - çe si i se yak la þýk yüz de 25 o ra nýn da ke sin ti - ye uð ra dý. Ke sin ti ler, beþ dil ser vi si nin ka - pa týl ma sý na ne den ol du. Bun lar a ra sýn da Ma ke don ca, Ar na vut ça, Sýrp ça, Ka ra yip ler i çin Ýn gi liz ce ve Af ri ka i çin Por te kiz ce ser - vis le ri bu lu nu yor. Ke sin ti ler BBC Türk çe ser vi si ne de rad yo ya yýn la rý nýn ka pa týl ma - sý, top lam 19 ça lý þan dan 3 ü nün gö nül lü o - la rak iþ ten ay rýl ma sý ve 2 si nin iþ ten çý ka - rýl ma sý þek lin de yan sý dý. BBC Türk çe Ser - vi si Mü dür Yar dým cý sý ve E di tö rü Mu rat Ni þan cý oð lu, ke sin ti le rin dün ya ser vi si ne yak la þýk yüz de 25 o ra nýn da yan sý dý ðý ný be - lir te rek, Türk çe ser vi si de bun dan na si bi - ni al dý. Bi zim ke sin ti miz ge nel ke sin ti nin bir par ça üs tün de, yüz de 27 ol du. BBC Türk çe Ser vi sin den rad yo ya yýn la rýn dan vaz geç me si is ten di. Rad yo nun son ya yý ný 27 Ma yýs, TSÝ de o la cak. On dan son - ra ar týk a na fa a li yet a la ný mýz in ter net say - fa mýz o la cak. Te le viz yon ya yýn la rý mýz da in ter net ya yýn la rý mý zý des tek le yen bir fa a li - yet o la rak sü re cek de di. Lon dra / a a Mevlit izinle mi okunur? Þahin: De ðiþ mez mad de ler le oy nat ma yýz TBMM BAÞ KA NI ÞA HÝN, A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ TÝ RÝL ME SÝ TEK LÝF E DÝ LE ME YEN MAD DE LE RÝN, CUM HU RÝ YE TÝN KU RU CU GE REK LE RÝ OL DU ÐU NU SA VU NA RAK, BUN LAR LA OY NAT MA YIZ DE DÝ. cev ni as ya.com.tr drbat ho o.com TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, A na - ya sa nýn baþ lan gýç mad de le riy le il gi li bir tek lif le ri ol ma dý ðý ný be lir te rek, Bun dan son ra da böy le bir ö ne riy le TBMM nin ö - nü ne ge le cek de ði liz. A na ya sa nýn de ðiþ - ti ril me si tek lif e di le me yen mad de le ri, Cum hu ri ye tin ku ru cu ge rek le ri dir, bun - lar la oy nat ma yýz de di. TV 8 de Er kan Tan i le Baþ kent ten ad lý prog ram da so ru la rý ce vap la yan Þa hin, ken - di sin den ön ce prog ra ma ka tý lan MHP Trab zon mil let ve ki li a da yý Ko ray Ay dýn ýn AK Par ti nin A na ya sa nýn de ðiþ ti ril me si tek lif da hi e di le me yen mad de le ri ne do ku - nul ma ya ca ðý, Türk lük kav ra mý nýn çý ka rýl - ma ya ca ðý na da ir ga ze te le re i lan ver me si ge - rek ti ði ne i liþ kin söz le ri nin ha týr la týl ma sý ü - ze ri ne, hu kuk çu ol du ðu nu ha týr lat tý. A na - ya sa nýn de ðiþ ti ril me si tek lif e di le me yen mad de le ri ol du ðu nu, bun la rýn Cum hu ri - ye tin ku ru cu ge rek le ri ol du ðu nu sa vu nan Þa hin, söz le ri ni þöy le sür dür dü: Bun lar la oy nat ma yýz. Bu nun i çin ga ze te i lan la rý ver - me ye ge rek yok. Bu de fa lar ca söy len miþ tir. An cak, Tür ki ye Cum hu ri ye ti va tan daþ lý ðý, bir ýr ki va tan daþ lýk de ðil dir. Ya ni, Türk ýr ký - na bað lý o lan la rýn va tan daþ o la bil di ði bir va - tan daþ lýk de ðil dir. Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti ne va tan daþ lýk ba ðýy la bað lý o lan Türk tür di yor. Bu, baþ ka bir et nik kö ke ne de bað lý o la bi lir. Bir Al man, Fran sýz da va - tan daþ o la bi lir. Kas te di len, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti va tan daþ lý ðý dýr. Dev le ti mi ze va tan - daþ lýk ba ðýy la bað lý ol ma ol gu su dur. Yok sa siz Türk ýr kýn dan ge len in san ha li ne gel di - niz de mek de ðil dir. A na di li Kürt çe o lan, ken di si ni Kürt o la rak de ðer len di ren bir va - tan da þý mý zýn da Türk va tan da þý ol ma sý, o - nun Türk o la rak ni te len di ril me si an la mýn - da kul la nýl maz. O ba kým dan bun la rý çok a - çýk ve net or ta ya koy mak ge re kir. Bi zim A - na ya sa nýn baþ lan gýç mad de le riy le il gi li bir ö ne ri miz ol ma mýþ týr, bun dan son ra da böy - le bir ö ne riy le TBMM nin ö nü ne ge le cek de ði liz. Bu ko nu, se çim ler ön ce si po le mik ko nu su ya pý la rak bir ta kým si ya si a van taj lar el de e dil mek i çin kul la ný lý yor. Biz bun la rý pek cid di ye al mý yo rum doð ru su. An ka ra / a a Dep rem ze de ler Baþ ba ka ný bek li yor KÜ TAH YA NIN Si mav il çe sin de, 19 Ma - yýs ta mey da na ge len dep re min ar dýn dan dep rem ze de ler Cum hu ri yet Mey da - ný nda top la na rak Baþ ba kan Re cep Tay - yip Er do ðan ýn böl ge ye gel me si ni is te di. Yak la þýk 7 bin ki þi, Türk Ký zý la yý nýn kur du ðu ça dýr kent te ya þa ma de vam e - di yor. El le rin de çe þit li dö viz ler ta þý yan dep rem ze de ler ön ce ki ge ce Cum hu ri yet Mey da ný nda top la na rak, Baþ ba kan Re - cep Tay yip Er do ðan ýn böl ge ye gel me si - ni is te di. Ço ðun lu ðu nu es na fýn o luþ tur - du ðu bir grup, Si mav ýn a fet böl ge si i lân e dil me si ge rek ti ði ni di le ge ti re rek, ça dýr þehir a la ný na yü rü dü. Po lis ge niþ gü ven - lik tedbir le ri a lýr ken, Kay ma kam Yük sel Ü nal ve Be le di ye Baþ ka ný Ka sým Ka ra - han da va tan daþ la rý sa kin leþ tir mek i çin ko nuþ ma lar yap tý.grup, ko nuþ ma la rýn ar dýn dan da ðýl dý. Kü tah ya / a a BDP heyeti Irak a gidecek DE MOK RA TÝK Top lum Kon gre si (DTK) Ge nel Baþ ka ný Ah met Türk, BDP Ge nel Baþ ka ný Ha mit Gey la ni, KA DEP es ki Ge nel Baþ ka ný Þe ra fet tin El çi, HAK PAR Ge nel Baþ ka ný Bay ram Boz yel in de a ra la rýn da bu lun du ðu he yet, Kürt yö ne ti mi i le gö rüþ mek i çin I rak a gi de cek. DTK Söz cü sü Ce mal Coþ kun, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Or ta do ðu da ki ge liþ me ler de gö zö nü ne a lý na rak, DTK Ge nel Baþ ka ný Türk, BDP Ge nel Baþ ka ný Gey la ni, KA DEP es ki Ge - nel Baþ ka ný El çi, HAK PAR Ge nel Baþ ka ný Boz yel in de a ra la rýn da bu lun du ðu bir he yet o luþ tu - rul du ðu nu ve he ye tin ö nü müz de ki gün ler de I rak a gi de cek le ri ni bil dir di. Coþ kun, Me sut Bar za ni, par la men to ça tý sý al týn da yer a lan par ti le rin tem sil ci le ri i le gö rü þü le cek. He ye tin gi diþ a ma cý, bil gi a lýþ ve ri þin de bu lun mak, ya pýl ma sý dü þü nü len Kürt kon fe ran sý i le il gi li ça lýþ ma lar yap mak, ya þa nan so run la rýn pay la þý mý, Kürt le rin ya þa dý ðý böl ge ler de dev let ler le ya þa dý ðý so run - lar, ken di iç le rin de ya þa dý ðý so run lar la il gi li is ti þa re ler yap mak týr di ye ko nuþ tu. Di yar ba kýr / a a DEV LET, TE RÖR ÖR GÜ TÜY LE KO NUÞ MAZ TBMM Baþ ka ný Meh met A li Þa hin, Ýs veç Mec lis Baþ ka ný Per Wes ter - berg i le gö rüþ me si nin ar dýn dan, bir ga ze te ci nin, ba zý ba sýn or gan - la rýn da Dev le tin u zun sü re dir te - rör ör gü tü PKK i le gö rüþ tü ðü yö - nün de ha ber ler yer al dý ðý ný i fa de e de rek, bu ko nu da ki gö rüþ le ri ni sor ma sý ü ze ri ne þun la rý söy le di: Tür ki ye Cum hu ri ye ti Dev le ti hiç - bir te rör ör gü tüy le o tu rup ko nuþ - maz; ne geç miþ te, ne bu gün, ne ge le cek te... Dev let va ka rý na ve dev let cid di ye ti ne ay ký rý o lan bu tür te þeb büs te bu lun maz. Se çim ler ön ce si, bir ta kým si ya si par ti le rin ik - ti da rý kö þe ye sý kýþ týr mak ve ya bun - dan si ya si bir rant el de et mek i çin be yan la rýn dan baþ ka hiç bir an lam i fa de et me mek te dir bu cüm le ler. Si vil si ya sî o to ri te bu mu? TBMM Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Ýsveç Meclis Baþkaný Per Westerberg bir araya geldi. FOTOÐRAF: AA DTK Sözcüsü Cemal Coþkun (solda) BDP, HAK- PAR ve DTK temsilcilerinden oluþan heyetin Kürt yönetimi ile görüþmek için Irak'a gideceðini söyledi. FOTOÐRAF: AA

6 6 YURT HABER Y HABERLER Ýz mir-er zin can di rekt u çuþ la rý baþ la dý SU NEX PRESS ÝN Ýz mir-er zin can di rekt u çuþ la rý na baþ la dý. Se fer le rin baþ la ma sý do la yý sýy la Er zin can Ha va a la ný nda ba sýn top lan tý sý dü zen len di. Ýz mir ve Er zin can a ra sýn da ki di rekt u çuþ la rýn 23 Ma yýs-28 Tem muz a ra sýn da Pa zar te si gün le ri, 28 Tem muz dan son ra Pa zar te si ve Per þem be gün le ri kar þý lýk lý o la rak dü zen le ne ce ði, bi let le rin 59,99 li ra dan baþ la yan fi yat lar la sa tý þa su nu la ca ðý i fa de e dil di. Su nex press Ge nel Mü dür Yar dým cý sý Ha cý Say, Ýz mir çý kýþ lý top lam da 31, iç hat ta i se 13 ün cü u çuþ nok ta sý nýn Er zin can a dü zen len di ði ni, Ýz mir den ha va u la þý mýn da 2002 ön ce si ne gö re bü yük a þa ma kay det ti ði ni be lirt ti. Sa de ce Ýs tan bul ya da An ka ra ya u çuþ sað la nan Ýz mir den bu gün bir çok nok ta ya u çuþ ya pý lýr ha le ge lin di ði ni be lirt ti. Ýz mir den mes lek ör gü tü li der le ri, tu rizm ci ler ve ga ze te ci ler le bir lik te ilk u çu þa ka tý la rak mem le ke ti o lan Er zin can a ge len Es ki U laþ týr ma Ba ka ný ve Ýz mir mil let ve ki li a da yý Bi na li Yýl dý rým, Su nex press ta ra fýn dan baþ la tý lan Ýz mir-er zin can di rekt u çuþ la rý nýn i ki þehri kay naþ tý ra ca ðý ný ve ya kýn laþ tý ra ca ðý ný söy le di. Yýl dý rým, Er zin can ve Ýz mir a ra sýn da kur ma ya ça lýþ týk la rý gö nül köp rü sü i le bir lik te ha va köp rü sü nü de o luþ tur duk la rý ný i fa de et ti. Er zin can / a a Ge mi de ki yan gýn kor kut tu ÇA NAK KA LE NÝN Boz ca a da il çe si a çýk la rýn da ki bir ge mi de çý kan yan gýn ge mi per so ne li ta ra fýn dan sön dü rül dü. A lý nan bil gi ye gö re, ma ki ne da i re sin de baþ la yan, da ha son ra di ðer ký sým la ra sýç ra yan yan gý n ge mi personelinde pa ni ðe se bep ol du. He nüz be lir le ne me yen se bep le ge mi nin ma ki ne da i re sin de baþ layan yan gýn, mü ret te ba týn mü da ha le si ne rað men bü yü dü. A lev le rin ge miyi sar ma sý ü ze ri ne ge mi de bu lu nan 73 per so ne lin, Ký yý Em ni ye ti Ge nel Mü dür lü ðü i le Sa hil Gü ven lik e kip le rin ce tah li ye e dil me si kararlaþatýrýldý. Ge miy le tel siz ir ti ba tý bir sü re li ði ne ke sil di, yan gý na mü da ha le i çin 3 a det rö mor körün hýz lý tah li yesi yle bot la r böl ge ye git ti. Rö mor kör lerin, böl ge ye u laþ ma la rý nýn ar dýn dan yan gý na mü da ha le ye baþ lan dý. Mü ret te ba týn a lev ler le mü ca de le sý ra sýn da kul lan dý ðý ok si jen tü pü ve mas ke ler, Ký yý Em ni ye ti Ge nel Mü dür lü ðü ne a it Kur tar ma-1 ad lý rö mor kör ta ra fýn dan temin edildi. Yoðun çalýþmalarla yan gý nýn sön dü rül me si ü ze ri ne mü ret te ba týn tah li ye sin den vaz ge çil di, mü ret te bat ge mi de o lu þan yo ðun du ma ný tah li ye et mek i çin u zun sü re ça lýþ tý. Yan gýn da, mü ret te bat a ra sýn dan ö len ya da ya ra la na nýn ol ma dý ðý bil di ril di. Sü veyþ Ka na lý ndan Te kir dað a 73 bin 500 a det kü çük baþ hay van ta þý yan 185 met re u zun lu ðun da, 33 bin 400 gros ton luk Ba ha ma ban dý ra lý May so ra ad lý ge mi nin ma ki ne da i re sin de, he nüz be lir le ne me yen bir sebep le yan gýn çýk mýþ tý. Ça nak ka le / a a E ge li o kuyu cu la rý mýz, Ýz mir pik ni ðin de bu luþ tu YE NÝ AS YA ÝZ MÝR O KU YU CU LA RI NIN OR GA NÝ ZE ET TÝ ÐÝ ÝZ MÝR PÝK NÝ ÐÝ, ÇEV RE ÝL VE ÝL - ÇE LER DEN O KU YU CU LA RI MI ZIN DA KA TI LIMIY LA GER ÇEK LEÞ TÝ RÝL DÝ. Ýsmir Yeni Asya okuyucularýnýn yeþillikler içindeki Payamlý Beldesi'nde düzenlediði piknik, Halil Çadýr'ýn okuduðu Kur'ân-ý Kerim ile baþladý. GA ZE TE MÝZÝN Bor no va - Ýz mir o ku yu cu la rý nýn or ga ni ze et ti ði Ýz mir pik ni ði, çev re il ve il çe ler den o ku yu cu la rý mý zýn da ka tý lýy la coþ ku i çin de ger çek leþ ti ril di. Ýz mir Mer ke ze 70 km u zak lýk ta ye þil lik le rin i çin de ki Pa yam lý bel de sin de, ger çek leþ ti ri len pik ni ðe, yak la þýk 500 ki þi iþ ti rak et ti. Ýl çe ler de be lir le nen nok ta lar da bu lu þan o ku yu cu la rý mýz, bu ra lar dan kal kan a raç lar la sa bah sa at le rin de pik nik a la ný na u laþ tý. Pik nik ye ri ne ge len o ku yu cu la rý mýz gü nü ön ce den ha zýr la nan kah val tý i le baþ la dý. Kah val tý nýn ar dýn dan bü yük ler bir bir le riy le soh bet e der ken ço cuk lar i se o yu na dal dý. Ka tý lým cý la rýn ta ma mý nýn pik nik a la ný na u laþ ma sýy la baþ la yan pik nik or ga ni zas yo nu nun su nu cu lu ðu nu E ði tim ci Meh met Ýn ce nin yap tý. Ha lil Ça dýr ýn Kur ân-ý Ke rim ti lâ ve tiy le baþ la yan prog ram da e ði tim ci Sü ley man Kös me ne, Ri sâ le-i Nur Kül li ya týn dan 1. Sö zü o ku du. Ar dýn dan mik ro fo na ge len Ö mer Ö ca lan, þi ir le riy le din le yen le ri coþ tur du. Ýz mir Ye ni As ya o ku yu cu la rý, a ðaç göl ge le ri nin se rin li ðin de ik ram e di len köf te ler le ve ma ne vî gý da lar la hem ruh la rý ný hem mi de le ri ni do yur du. Pik nik te o ku yu cu la rý mýz, a i le le ri i le bir lik te hoþ ça va kit ge çir me nin ya ný sý ra ga ze te miz yö ne tim ku ru lu ü ye si Ha san Þen le soh bet et me im kâ ný bul du. Pik nik a la nýn da ký lý nan öð le na ma - zý nýn ar dýn dan ya za rý mýz a raþ týr ma cý ya zar Ha lil Us lu, Dün ya ba rý þý ve Ýs lâm'ýn ev ren sel me saj la rý ad lý bir se mi ner ver di. Ha lil Us lu, ko nuþ ma sýn da þu gö rüþ le ri di le ge tir di: Dün ya ba rý þý nýn sað lan ma sýn da en bü yük e me ði ge çen ler den bi ri si þüp he siz Sa id Nur sî dir. Sa id Nur sî ça ðýn has ta lýk la rý ný tes bit et miþ, on la ra ge re ken çö züm yol la rý ný in san lý ða sun muþ tur. Ýs lâm dün ya sý ný ge ri de bý ra kan al tý has ta lýk bi zim i çin za hi ren kýþ ol muþ tur. A ma Be di üz za man Sa id Nur sî sun muþ ol du ðu çö züm yol la rýy la Ýs lâm dün ya sý na bir ba har müj de le mek te dir. Bi ze dü þen o ba har i çin ge re ken þart la rý ye ri ne ge tir mek tir. Ýz mir / Ab dul ba sir Þeker SAÝD NURSÎ, HAYATINI ÝSLÂM DÜNYASI ÝÇÝN VAKFETTÝ HA LÝL Us lu ko nuþ ma sý ný þöy le sür dür dü; Sa id Nur sî nin Ýs lâm dün ya sý nýn ge le ce ði i çin ha ya tý ný vak fet miþ tir. Ýs lâm dün ya sýn da hu zur ve re fa hýn sað lan ma sý i çin Hut be-i Þa - mi ye, U huv vet ve Ýh lâs Ri sâ le si ni Ýs lâm dün ya sý na sun - muþ tur. Ýs lâm dün ya sý bu e ser le ri hak kýy la an la ya bi lir ve uy gu la ma ya ge çi re bi lir se par lak bir ge le cek bi zi bek le mek - te dir. Ýs lâm dün ya sý nýn bir lik te li ði ve u huv vet i çin de ol ma sý dün ya ba rý þý i çin bü yük ö nem arz et mek te dir. Ýs lâm dün ya - sý nýn bir lik te li ði a dý na a tý lan her a dým dün ya ba rý þý na kat ký sað la ya cak týr. Ha lil Us lu dün ya ba rý þý nýn sað lan ma sýn da genç le rin de bü yük ro lü ol du ðu nu söy le ye rek þöy le de vam et ti: Dün ya ba rý þý ü ze rin de genç le rin de çok bü yük ö ne mi var. Dün ya nü fu sun da yak la þýk 2 Mil yar ki þi o ku yor. Bu çok bü yük bir ra kam, bu o ku yan genç le re sa de ce fen i lim le riy le e ði tim ve ril me me li. Çün kü vic da nýn ý þý ðý din i lim le ri dir. Genç ler fen le i ler le ye cek le ri tek no lo ji ve bi li mi din i lim le ri i le il mi doð ru yön de kul lan ma lý dýr. Genç le re ve ri len e ði tim dün ya ba rý þý na ya pý lan ö nem li ya tý rým dýr. Gü nü müz dün ya ba rý þý ný sað la ya cak genç le rin e ði ti mi ne bü yük ö nem ve ril - me li dir. SOSYAL TESÝSÝN ÝNÞAATI SÜRÜYOR PÝK NÝK ka pa nýþ ko nuþ ma sý ný i se Ye ni As ya Ga ze te si yö ne - tim ku ru lu ü ye si Ha san Þen yap tý. Ha san Þen ko nuþ ma sý ný Ü mit var o lu nuz; þu is tik bal in ký lâ bý i çin de en yük sek gür sa - da, Ýs lâ mýn sa da sý o la cak týr! ve ci ze siy le bi tir di. Da ha son ra Pa yam lý Bel de sin de in þa a tý de vam e den Ye ni As ya Sos yal Te sis le ri ge zi le rek, in þa a týn gi di þa tý hak kýn da ge nel bil gi ve ril - di. Bin met re ka re ka pa lý a lan ih ti va e den Pa yam lý Ye ni As ya Te sis le ri, bi ti ril di ðin de hem ta le be ler, hem de a i le ler prog - ram lý bir þe kil de ka tý la bi le cek ler. Pik nik i le il gi li gö rüþ le ri ni al - dý ðý mýz o ku yu cu lar, son de re ce mem nun kal dýk la rý ný ve böy - le fa a li yet le rin de vam lý ya pýl ma sý ve bu a þa ma da müf ri da ne ir ti ba týn sað lan ma sý ge rek ti ði ni be lirt ti ler. Ba zý o ku yu cu lar hem ta ný dýk la rý ar ka daþ la rý ný gör mek ten, hem de ye ni ar - ka daþ lar la ta nýþ mak tan mut lu ol duk la rý ný söy le di. Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm ve Eðitim Sektöründe çalýþacak Ýngilizce bölümünden mezun çalýþma arkadaþlarý aranýyor. Tel: 0(212) yeniasya Medya Grup Yeni Asya Medya Grup Bünyesinde Üniversite Mezunu Bayan Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Alýnacaktýr. Tel: 0(212) Dahili: yeniasya Medya Grup E LE MAN Takým arkadaþlarý arýyoruz. Pazarlama departmanýna yetiþtirilmek üzere elemanlar alýnacaktýr. 0(212) Otomativ Sektöründe Yetiþtirilmek üzere 4 yýllýk üniversite mezunu bayan sekreterler alýnacaktýr. DORA OTOMOTÝV Tel: 0(212) nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor. (0535) nkýr ta si ye sek tö rün de de ne yim li pa zar la ma e le - ma ný a raç kul la na bi len Tel : 0(212) Gsm: (0506) ngra fik ve Ta sa rým e le - ma ný a ra ný yor. Tel : 0(212) Gsm: (0506) nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke - zi ne Ý þit me En ge li ler Öð - ret me ni a lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur. (0532) (0505) An tak ya/ha tay nsul ta nah met böl ge sin - de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le - ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : 0(212) ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor. 0(212) n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkân Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkân Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL (0533) n 75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a - ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL 0(212) n 3+1, kom bi li, mas raf - sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) n 90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý ki - ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) n DÝK MEN Ö VEÇ LER Ah met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n 100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL 0(212) SA TI LIK DA Ý RE n Bursa Orhangazi'de m 2 Zeytin Bahçesi TL n 400 TL Taksitle Tamamý TL'den baþlayan fiyatlarla Samsun Panorama Evlerinde Site içerisinde % 82 yeþil alan, yarý olimpik açýk havuzu, fitness saðlýk kabini, oyun merkezi, çocuk oyun parký, 24 saat güvenlik, kamelyalar, otoparklar hayalinizdeki yaþama merhaba demek için Arsa Bizim Ýnþaat Bizim Ev Sizin Erken Gelen Kazanýyor Kampanyasýný Kaçýrmayýn. Çekiliþsiz kurasýz istediðiniz daireyi seçme imkaný Ön Kayýt Ýçin: Satýþ Ofisi: Gsm: (0532) n Sahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub - leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) SA TI LIK AR SA n Yalova'da Köy merkezine yakýn m 2 çiftlik yeri TL Yalova-Bursa asfaltýna cepheli her iþe uygun 3150m 2 sanayi yeri TL, n Orhangazi Sanayide kelepir m 2 arazi n Bilecik Gölpazarýnda 5000m TL n Arnavutköy 'de Sahibinden yerleþim içerisinde elektriði, suyu çekilebilir. 500m 2 tamamý Yarý peþin yarýsý vadeli Hemen tapulu arsa, 0(212) (0532) n Trakya'nýn muhtelif yerlerinde sanayi-tarým hayvancýlýk veya kýsa ve uzun vadeli yatýrýmlýk imarlý, imarsýz arsa ve tarlalar için arayýn. Abdullah Gürman (0532) (282) (282) Çorlu/Tekirdað n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor TL Bodrum+3 Kat imarlý (0533) n KAY SE RÝ YE 18 km U zak lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk (0532) (312) VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. 0(212) n2003 model Transit connect 160,000 km TL kapalý kasa (0532) /Ankara n2005 model Transit connect 151,000 km tl kapalý kasa (0532) /Ankara ÇE ÞÝT LÝ ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma - hal le sin de (Tren Ýs tas yo - nu Ya ný) bu lu nan "U cuz - luk Ja pon Pa za rý" Dük kâ - ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum. (0537) nacele Devren Satýlýk veya Kiralýk Pastane (0539) /Fatih NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra sý ma ran goz lu 0(212) (0532) n SEMERKAND Þehiriçi Þehirlerarasý marangozlu 0(212) (216) (0532) ZAYÝ ngazi Üniversitesi öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Erdoðan Olcay nýett Pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Ali Çakýr

7 Y DÜNYA 7 Hamas, Filistin toplumunun parçasý FÝLÝSTÝN DEVLET BAÞKANI ABBAS: HAMAS, FÝLÝSTÝN TOPLUMUNUN BÝR PARÇASIDIR. DEMOKRATÝK TEMELLER ÜZERÝNDE MUHALEFET YAPIYOR. FÝ LÝS TÝN Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, Ha mas ýn de mok ra tik te mel ler ü ze rin de mu ha le fet yap tý ðý ný söy le di. Ür dün de Baþ ba kan Ma ruf Bak hit i le gö rü þen Ab bas, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, Ha mas, Fi lis tin top lu mu nun bir par ça sý dýr ve de mok ra tik te mel ler ü ze rin de mu ha le fet yap mak ta dýr i fa de si ni kul lan dý. Bak hit i le gö rüþ me sin de Fi lis tin li mül te ci le rin dö nü þü da hil ol mak ü ze re ba rýþ mü za ke re le ri nin te mel il ke le ri ni e le al dýk la rý ný be lir ten Ab bas, Fi lis tin hü kü me ti nin Ýs ra il i le mü za ke re dos ya sýn da ta raf o la ca ðý ný da kay det ti ve Fi lis tin li ler BM de Fi lis tin Dev le ti nin ta nýn ma sý ný ta lep e de rek Ýs ra il i tec rit et me ye ça lýþ mý yor di ye vur gu la dý. Amman - Ramallah / aa A rap-ýs lâm â le mi u ya ný yor CAT Ste vens is miy le de ta ný nan Ýn gi liz þar ký cý Yu suf Ýs lam, Tu nus ve Mý sýr da ki a yak lan ma lar dan son ra A rap-ýs lâm â le min de bir u ya nýþ ve güç lü bir öz gür lük ta le bi nin ol du ðu nu söy le di. Fas ýn baþ þeh ri Ra bat ta dü zen le nen Ma wa zi ne Cat Ste vens Dün ya nýn Rit mi Fes ti va li ne ka tý lan ve bu ra da bir ba sýn top lan tý sý dü zen le yen Yu suf Ýs lam, A rap-ýs lâm â le min de o lan bi ten le re bak tý ðým da, 60 lý yýl la rý ha týr lý yo rum de di. Ýn gi liz ce ko nu þan ve a çýk la ma la rý ter cü man a ra cý lý ðýy la Fran sýz ca ya çev ri len Yu suf Ýs lam, A rap-ýs lâm â le mi u ya ný yor. Bir u ya nýþ, güç lü bir öz gür lük ta le bi var. Bu in san lar baþ ka la rý nýn hak la rý na do kun ma dan is te dik le ri gi bi ya þa mak is ti yor lar i fa de si ni kul lan dý. 60 ve 70 li yýl la rýn ta nýn mýþ pop ve folk þar ký cý sý Cat Ste vens, 1977 de Müs lü man ol muþ tu. Rabat / a a E sad, hal kýy la di ya log kur ma lý ÜR DÜN Kra lý Ab dul lah, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad a hal kýy la di ya log kur ma sý çað rý sýn da bu lun du. A me ri kan ka na lý ABC ye mü lâ kat ve ren Kral Ab dul lah, Su ri ye de is tik rar ve sü kû ne tin te si si i çin Ür dün ün Kral Abdullah na sýl yar dým e de bi le ce ði ko nu sun da bir çok kez Beþ þar E sad i le ko nuþ tum. Ko mu ta da Su ri ye Dev let Baþ ka ný var. Beþ þar ýn yü zü nü hal ka dö nüp, halk la di ya log i çin de ol ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum de di. Was hing ton / a a T. C. MERKEZ/AMASYA 2. ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) 2010/425 TLMT. Örnek No: 25* Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Bi rin ci ar týr ma nýn 02/06/2011 gü nü sa at 11:30-11:40'da To kat Yo lu Ü ze ri, Ye ni Sa na yi Si te si Ya ný, Gü ner O to par ký, A mas ya'da ya pý la ca ðý ve o gün kýy met le ri nin % 60'ý na is - tek li bu lun ma dý ðý tak tir de 07/06/2011 Sa lý gü nü ay ný yer ve sa at te 2. ar týr ma nýn ya pý la - rak sa tý la ca ðý; Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len de ðe ri nin % 40'ý ný bul ma sý nýn ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol - ma sý nýn ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay la rýn pay laþ týr ma gi der le ri ni geç me si - nin þart ol du ðu; mah cu zun sa týþ be de li ü ze rin den % 1 o ra nýn da KDV.'nin a lý cý ya a it o la - ca ðý ve sa týþ þart na me si nin ic ra dos ya sýn dan gö rü le bi le ce ði; gi de ri ve ril di ði tak dir de þart na me nin bir ör ne ði nin is te ye ne gön de ri le bi le ce ði; faz la bil gi al mak is te yen le rin yu - ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Da i re mi ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 05/05/2011 Takdir Edilen Deðeri YTL. Adedi Cinsi (Mahiyeti ve önemli nitelikleri) 5.000,00 1 Adet 36 AK 0396 Plakalý, 1995 Model, Tofaþ - Fiat Marka, Doðan SLX Tipli, 131D Motor No'lu, NM4131B Þasi No'lu, metalik yeþil renkli, ön camý otomatik, teypsiz, 4 lastiði de saðlam, km de, hususi otomobil (ÝÝKm. 114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. B: T. C. ÞUHUT KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2007/22 Esas. DAHÝLÝ DAVALI : 1- ÝBRAHÝM SÜREK- Mehmet ve Zehra oðlu, 1955 D.lu, T.C. Kimlik No: Da va cý Af yon ka ra hi sar Ý li, Þu hut Ýl çe si, Ka vak lý Kö yü Muh tar lý ðý ta ra fýn dan a ley hi ni - ze a çý lan Ka das tro (Tes pi te Ý ti ra za Ý liþ kin) da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sýn da; 01/03/1955 Ka vak lý Kö yü do ðum lu, Af yon ka ra hi sar i li, Þu hut il çe si, Ka vak lý Kö yü Cilt No: 36 Ha ne: 33, BSN: 11'de nü fu sa ka yýt lý bu lu nan Ýb ra him SÜ REK Mah ke me miz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da - ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ye ni bir ad res bý rak ma dan ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di - lek çe si, da hi li da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 25/05/2011 gü nü sa at: 10:05'de du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma - nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si, Da hi li Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 12/05/2011 B: 6777 O BA MA NIN TAV RI Ý YÝ YÖN DE BÝR A DIM AB BAS IN söz cü sü Ne bil E bu Ru dey na da, AFP ye yap tý ðý a çýk la ma da, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Ýs ra il i le Fi lis tin a ra sýn da ki mü za ke re le rin te me li ni 1967 sý nýr la rý na koy ma sý nýn i yi yön de a týl mýþ bir a dým ol du - ðu nu söy le di. Söz cü, Ab bas a gö re O ba ma nýn tav rý i yi yön de a týl mýþ bir a dým dýr i fa de si ni kul lan dý. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma O ba ma çar k et ti ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Ýs ra il in en bü yük lo bi le rin den bi ri si o lan A me ri kan- Ýs ra il Halk la Ý liþ ki ler Ko mi te si nde (A me ri can Is ra el Pub lic Af fa irs Com mit te e-a I - PAC) ko nuþ tu ve i ki ül ke a ra sýn da ki i liþ ki yi ký rýl maz di ye ta rif et ti. O ba ma, Bir kaç gün ön ce Be yaz Sa ray da i ki sa at sü rey le gö rüþ tü ðü Ýs ra il Baþ ba ka ný Ben ja min Ne tan ya hu i le Fi lis tin so ru nun da ters düþ tük le ri ni a çýk ca bel li et miþ ti. ABD Baþ ka ný, mu ha ta bý na Fi lis tin so ru nu nun çö zü mün de 1967 sý ný rý ön ce si ne dö nül me si ge rek ti ði söz le ri ni a çýk bir dil le red det miþ ti. An cak O ba ma nýn, A I PAC ýn ge le nek sel yýl lýk ku ru lun da ki ko nuþ ma sýn da Fi lis tin so ru nu çö zü mün de 3 gün ön ce ö ne sür dü ðü þart tan çark et ti ði gö rül dü. Ye ni ku ru la cak Fi lis tin dev le ti nin sý nýr la rý ný be lir le mek i çin 1967 sa va þý ön ce si sý nýr la rýn te mel a lýn ma sý ge rek ti ði ni üç gün ön ce vur gu la yan O ba ma, Pa zar gü nü yan lýþ an la þýl dý ðý ný sa vu na rak top rak de ði þi min den söz et me ye ça lýþ tý ðý ný id di a et ti. O ba ma a çýk la dý ðý pla nýn yan lýþ an la þýl dý ðý ný, ta raf la rýn sý nýr lar çi zil me den ön ce top rak de ði þi mi ko nu sun da kar þý lýk lý an laþ ma ya var ma sý nýn þart ol du ðu nu söy le di sý ný rý ön ce si ne dö nül me si ko nu sun da son de re ce a çýk ko nu þan O ba ma nýn, Cu ma gü nü a ðýr la dý ðý Ne tan ya hu i le i ki sa at sü ren gö rüþ me si de so ðuk bir ha va da geç miþ ti. Ý ki li der a ra sýn da ki so ðuk luk ba sýn top lan tý sýn da da göz len miþ ve O ba ma nýn 1967 tek li fi ni Ne tan ya hu a çýk bir di le red det miþ ti. New York / cihan HA MAS TAN KI NA MA GAZ ZE Þe ri di nde yö ne ti mi e lin de bu lun du ran Ha mas ha re ke ti, ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn Ýs ra il i ta ný ma yö nün de ki çað rý sý ný bir kez da ha red der ken, O ba ma nýn, A me ri kan Ýs ra il Halk la Ý liþ ki ler Ko mi te si nde (A I PAC) yap tý ðý ko nuþ ma yý ký na dý. Ha mas söz cü le rin den Sa mi E bu Züh ri, a çýk la ma sýn da bu ko nuþ ma nýn, ABD hü kü - me ti nin Fi lis tin hal ký nýn öz gür lü ðü pa ha sý na Ýs ra il iþ ga - li ni des tek le me ye de vam e de ce ði ni gös ter di ði ni be lirt ti. E bu Züh ri, A me ri ka nýn Ha mas ý Ýs ra il i ta ný ma ya zor la ma - sý nýn da ba þa rý sýz ka la ca ðý ný vur gu la dý. Tel Aviv / aa Gazze Limaný'nda, saldýrýnýn birinci yýlý sebebiyle Filistinli aileler ve çocuklarýnýn katýldýðý bir tören düzenlendi. Öz gür lük fi lo su na sal dý rý nýn bi rin ci yý lý GAZ ZE YE in sa nî yar dým ta þý yan öz gür lük fi lo su na Ýs ra il as ker le ri nin sal dý rý sý nýn bi rin ci yýl dö nü mü, Gaz ze de tö ren le a nýl dý. Gaz ze Li ma ný nda dü zen le nen tö re ne çok sa yý da Fi lis tin li a i le, ö zel lik le de ço cuk lar ka týl dý. Tö ren de ço cuk la rýn Türk ve Fi lis tin bay rak la rý ný u çurt ma ya pa rak gök yü zü ne bý rak ma sý, a la ný süs le di. Tö re ne ka tý lan a vu kat Mus ta fa Ýb ra him, Ma vi Mar ma ra öz gür lük fi lo su na ya pý lan sal dý rý yý u nut ma mak i çin bu mey dan da top lan dýk. Yar - dým ge mi le ri Gaz ze hal ký nýn a cý la rý ný din dir mek i çin yol al mýþ, an cak Ýs ra il sal dý rý sý na ma ruz kal mýþ tý de di. Gaz ze ye i kin ci bir fi lo nun gel me si yö nün de ça lýþ ma lar ya pýl dý ðý ný ba sýn dan duy duk la rý ný i fa de e den Ýb ra him, i kin ci fi lo nun Ýs ra il ku þat ma sý ný kýr mak i çin i yi bir a dým o la ca ðý ný be lirt ti. Ýs ra il do nan ma sý nýn 31 Ma yýs 2010 ta ri hin de Gaz ze ye yar dým gö tü ren ge mi ler den Ma vi Mar ma ra ya dü zen le di ði bas kýn da 9 Türk ha ya tý ný kay bet miþ ti. Gazze / aa GÖSTERÝCÝLERÝ ÖLDÜREN POLÝSE ÝDAM CEZASI MISIR DA Hüs nü Mü ba rek in dev ril - me siy le so nuç la nan halk a yak lan ma - sý sý ra sýn da (25 O cak-11 Þu bat) 20 gös te ri ci yi öl dür mek ten suç lu bu lu - nan bir po lis me mu ru i da ma mah kûm e dil di. Mu ham med El Son ni nin 28 O - cak ta bir ka ra ko lun gös te ri ci le rin e li ne geç me si ni en gel le mek i çin rast ge le a - teþ a ça rak 20 ki þi nin ö lü mü ne 15 ki þi - nin de ya ra lan ma sý na se bep ol du ðu be lir til di. El Son ni, halk a yak lan ma sý sý ra sýn da ki o lay lar dolayýsýyla ce za a - lan ilk po lis me mu ru ol du. Kahire / aa Ba tý nýn Lib ya he sap la rý de ði þi yor mu? Lib ya da ki du rum geç miþ te ki on yýl sü ren Ý ran-i rak sa va þý na dön dü. Bir gün is yan cý lar, in san sýz u çak lar ve NA TO bom bar dý ma ný eþ li ðin de bi raz i ler li yor. Er te si gün Kad da fi güç le ri kay bet tik le ri ni ge ri a lý yor. A ra da o lup bi ten ma sum si vil le re o lu yor. Ýs yan cý lar bütün Ba tý des te ði ne rað men ör güt le nip, cid dî bir i ler le me kay de de mi yor. A i le si kaç tý, oð lu to run la rý öl dü, ken di si nin ne re de ol du ðu bel li de ðil de ni len Kad da fi i se hâ lâ or du su na ha kim. As ke rî bir lik le ri ge le ce ði ka ran lýk o lan bir li de rin em riy le, ken di hal ký na kar þý sa va þa cak ka dar o na sa dýk. Ar týk NA TO o pe ras yon la rý nýn, Biz bu sa va þa ni ye baþ la mýþ týk? so ru la rýy la sor gu la nýr ha le gel di ði gö rü lü yor. Ýn gi liz ler 1 mil yar ster lin har ca dýk di ye ya ký ný yor. A me ri ka lý lar Ni ye hâ lâ sü rü yor bu sa vaþ? di ye so ru yor. BM Gü ven lik Kon se yi nin si vil le rin ko run ma sý mak sat lý as ke rî mü da ha le ka ra rý nýn sý nýr la rý çok tan a þýl dý. A me ri ka lý lar þim di bu sa va þa A me ri ka nýn ka tý lý mý nýn hu ku ka uy gun lu ðu nu tar tý þý yor. Zi ra 1973 ta rih li Sa vaþ Yet ki le ri Ya sa sý na gö re A me ri kan yö ne ti mi 60 gün den faz la sü re li hiç bir as ke rî o pe ras yo nu Kon gre nin o na yý ol mak sý zýn ya pa maz. A ma bu sa vaþ çok tan söz ko nu su sü re yi aþ tý ve ha len Kon gre den a lýn mýþ bir yet ki yok. An cak A me ri kan Yö ne ti mi i çin bu nun bir ö ne mi de yok. Ö bür yan dan as ke rî uz man lar NA TO nun Lib ya da ki o pe ras yo nu nun stra te ji man tý ðý na uy ma dý ðý ný, ül ke ta ma men bir a nar þi ye düþ me den ye ni den de ðer len di ril me si ge rek ti ði ni sa vu nu yor lar. Ar týk bütün dün ya þu nu bi li yor: Bu ha re kât BM Gü ven lik Kon se yi ka ra rý na uy gun o la rak si vil le rin ko run ma sý ný a maç la yan bir ha re kât de ðil, Lib ya da Kad da fi nin dev ril me si ve re ji min de ðiþ ti ril me si ni a maç la yan si ya sal he def le ri o lan bir ha re kât týr. Bu tür ha re kât la rýn or tak ka de ri, bu o pe ras yo nu da bek li yor: Git tik çe da ha de rin leþ me ve ya yýl ma. Týp ký ba tak lýk ta her ký pýr da yý þýn bi raz da ha bat ma yý so nuç ver me si gi bi. Pe ki bu du rum da bu o pe ras yon meþ rû sa yý la bi lir mi? El bet te ha yýr. E ðer de vam e de cek ler se, ni yet le ri ni a çýk ça or ta ya ko yan ye ni bir Gü ven lik Kon se yi ka ra rý na ih ti yaç la rý var. Ta bi bu du rum da dev re ye lo jis ti ði de i çe ren ka ra ha re kâ tý gi re cek. Ý þin a cý ta ra fý böy le bir du rum da da, he def Kad da fi yi de vir mek o la ca ðý i çin, son ra sýn da ne o la ca ðý i le pet rol an laþ ma la rý ha riç- pek il gi le nil me ye cek. El bet te I rak ör ne ðin de gö rül dü ðü gi bi, yo ðun bir as ke rî yý ðý nak la ve e zi ci bir güç le böy le si ne kon van si yo nel bir sa vaþ ta üs tün lü ðü e le ge çir mek müm kün. An cak Lib ya i çin ö nem li o lan ba þa rý lý ve ka lý cý bir ba rý þý ve si ya sal is tik ra rý sað la ya bil mek. E mi niz ki, Kad da fi yi bir an ön ce tah týn dan in dir me ye o dak la nan ko a lis yon güç le ri, bu a þa ma yý hiç dü þün mü yor. A ma bu o pe ras yo na sýrf çý kar la rý i çin ka tý lan lar dý þýn da ki ül ke le rin bu nu dü þün me si ge rek. O pe ras yo nu ABD-Ýn gil te re-fran sa üç lü sü nün gü dü mün den çý ka rýp, NA TO yö ne ti mi ne sok ma yý ba þa ran Tür ki ye yi þim di bu ye ni gö rev bek li yor: Ka ra ha re kâ tý na as la i zin ver me mek. Bu nun i çin çý ka rýl mak is te ne cek BM Gü ven lik Kon se yi ka rar la rý ný en gel le mek. Bu a ra da di ðer Ýs lâm ül ke le riy le bir lik te Kad da fi yi bir an ön ce yö ne ti mi terk et me ye ik na et mek. Ko lay bir mis yon mu? El bet te ha yýr. A ma yap mak yýk mak tan her za man zor dur. O yüz den de fa zi let o nu ba þar mak ta dýr. Bu nu o ra da ki ma sum la ra borç lu yuz. Ko a lis yon, Lib ya ya he li kop ter gön de ri yor n FRAN SA i le müt te fik le ri nin, Lib ya li de ri Mu am mer Kad da fi ye bað lý güç le re kar þý sa vaþ he li kop ter le ri kul lan ma ya ha zýr lan dýk la rý bil di ril di. Fran sa nýn Lib ya ya he li kop ter ler gön de re ce ði ne i liþ kin bir ga ze te ha be ri nin ar dýn dan Re u ters ha ber a jan sý na ko nu þan bir Fran sýz dip lo ma tik kay nak, "Sa de ce Fran sýz he li kop ter le ri de ðil... Bu ko a lis yon güç le ri ta ra fýn dan eþ gü düm ha lin de ya pý la cak NA TO se vi ye sin de bir ha re kât de di. Kay nak, he li kop ter ler gön de ril me si nin Lib ya ya yö ne lik bir ka ra ha re kâ tý stra te ji si nin bir par ça sý o la rak gö rü le me ye ce ði ni de söz le ri ne ek le di. Paris / aa

8 8 24 MEDYA POLÝTÝK MAYIS 2011 SALI Y Ni çin mil yon lar ca dar be ci var? TÜR KÝ YE DE a ca ba ne den kök lü bir dar be ci lik ge le ne ði var? Da ha sý, ka mu o yu a raþ týr ma la rý nýn gös ter di ði ü ze re, top lu mun ö nem li bir ke si mi ni çin ýs rar la as ker ge rek ti ðin de yö ne ti mi e le al ma lý di yor? Meh met A li Bi rand, E vet, gen le ri miz de dar be ci lik var dý baþ lýk lý ya zý sýy la bu so ru la ra bi raz ý þýk tut tu ge çen haf ta. La ik mer kez med ya nýn ya kýn za ma na ka dar ko yu as ker ci ol du ðu nu ve or du nun si ya se te mü da ha le si ni nor mal bir þey o la rak gör dü ðü nü i fa de et ti. Bu na kar þý ba zý li be ral ya zar lar dan Bi rand a i ti raz gel di. Söz ko nu su as ker ci tu tu mun i de o lo jik de ðil ta ma men duy gu sal ol du ðu nu, ya ni çý kar i liþ ki le ri ne da yan dý ðý ný sa vun du lar. Ben i se bu ko nu da Bi rand gi bi dü þü nü yor, ya ni prob le min (Al per Gör müþ ün de us ta ca gös ter di ði gi bi) bir zih ni yet prob le mi ol du ðu nu se zin li yo rum ki, se be bi ni i zah e de yim. 'TAMAMEN DUYGUSAL'MI? As lýn da, la ik mer kez med ya i le or du a ra sýn da, ö zel lik le 28 Þu bat dö ne min de zir ve ye çý kan bir çý kar i liþ ki si ol du ðu na e mi nim. A ma böy le si i liþ ki ler med ya i le si vil hü kü met ler a ra sýn da da o la bi lir. Ýl ke siz lik so ru nu, ev ren sel bir so run dur. Bi rand ýn an lat týk la rý i se, il ke siz lik le de ðil, ak si ne il ke yle il gi li. Ya ni la ik mer kez med ya nýn (ve o nun o ku ru o lan ge niþ kit le le rin) ne yi meþ ru du rum say dýk la rýy la a la ka lý. Kla sik meþ ru du rum i se, a çýk ko nu þa lým, bir tür a part he id re ji mi i di: Ge ri ci ler di ye a ný lan top lum sal ke sim, i kin ci sý nýf va tan daþ lar dý. A lay la ra ve ir ti ca ka ri ka tür le ri ne ko nu o la bi lir, ka pý cý lýk ve te miz lik çi lik ya pa bi lir, a ma ik ti da ra ge lip dev le tin ba þý na ge çe mez ler di. Böy le bir teh li ke be lir di ðin de i se, as ke rin re ji mi kur tar ma sýn dan da ha do ðal ne o la bi lir di? Bi rand ýn da de di ði gi bi, A ta mýz, bu ko ru yup kol la ma gö re vi ni or du ya ver me miþ miy di? Problem sadece ordusu deðil, yargýsý, medyasý ve kentli orta-üst sýnýflarý da bulunan Kemalist vesayet rejimi. Be nim bu ra da vur gu la mak is te di ðim nü ans i se þu: So run, sa de ce ko ru yup kol la yan or du da de ðil, ay ný za man da ko ru yup kol la nan sis tem dey di. Ya ni, prob lem sa de ce as ke ri ve sa yet de ðil di. O a ra cýn ken di si ne hiz met et ti ði, a ma sa de ce or du su de ðil, yar gý sý, med ya sý ve kent li or ta-üst sý nýf la rý da bu lu nan Ke ma list ve sa yet re ji mi ydi. Bu re jim ken di ne a çýk ça A ta türk Cum hu ri ye ti di yor du ki, bu as lýn da A ta türk çü le rin Cum hu ri ye ti de mek ti. Di ðer va tan daþ la rýn po tan si yel iç düþ man ( da hi li bed hah ) ol du ðu, on la rýn seç ti ði si ya si le rin þah sî men fa at le ri ni müs tev li le rin si ya si e mel le riy le tev hit e de ce ði (ya ni va ta ný sa ta ca ðý ) da, re ji min te mel me tin le rin de i ma e di li yor du. DARBECÝ ÝDEOLOJÝNÝN TEDAVÝSÝ Ben, me se le yi böy le gör dü ðüm i çin, Er ge ne kon tar týþ ma la rýn da, ba þýn dan be ri dar be ci or ga ni zas yon ka dar dar be ci i de o lo ji yi de ö nem se dim. Hat ta ço ðu nok ta da bü yük bir or ga ni zas yon a ve o nun ta li mat la rý na ge rek kal ma dý ðý ný, komp lo gi bi al gý la dý ðý mýz þey le rin ken di li ðin den ger çek leþ ti ði ni dü þün düm. Ba zý dost lar ca saf lýk o la rak al gý la nan ý lým lý lý ðý mýn bir se be bi bu ol sa ge rek. Bir di ðer se bep de, ay ný a na li zin bir so nu cu o la rak, çö zü mü sa de ce hu ku ki de ðil, ay ný za man da si ya si a lan da gör mem. Ya ni, de mok ra tik leþ me yi, sa de ce dar be ci le ri ya ka la ma de ðil, ay ný za man da dar be ci i de o lo ji yi za yýf lat ma i þi o la rak an la mam. Bu dar be ci i de o lo ji nin en güç lü da ma rý i se ben ce kor ku. Ay dýn lýk in san lar ýn dik ta sý ol maz sa, ül ke nin ka ran lý ða sü rük le ne ce ði kor ku su. Ve tam da bu ne den le, de mok ra si ye gi den yol, Ke ma list le ri da ha da pro vo ke e de cek, bir kar þý dev rim pa ra no ya sý ya ra ta cak sert lik ler den geç mi yor. Ak si ne, on la rý tes kin et mek, ay rý ca lýk lý ko num la rý nýn bit ti ði ni, a ma hak la rý nýn ko ru na ca ðý ný ga ran ti le mek ge re ki yor. So nuç ta ay ný ül ke de ve hep bir lik te ya þa ya ca ðýz. Mus ta fa Ak yol, Star, BÝ RAND, gen le ri miz de ki dar be ci lik ko nu sun da ken diy le yüz leþ me yi çok es ki ler de, lar da yap tý ðý ný söy le yin ce bu de ðer li ha ber ci yýl la rý ka rýþ tý rý yor muþ gi bi gel di ba na. Bu ra dan ha re ket le de 1998 de Ý le ti þim den ya yým la nan Med yak ro nik ad lý ki ta bý mý ha týr la dým. Ý le ti þim den A po nun se çip to par la dý ðý Ye ni Þa fak ya zý la rým dan o lu þan bir ki tap tý bu. Bu ya zý lar i çin de a dý geç me yen ga ze te ci ol ma dý ðý i çin (!) Ba ka lým Bi rand ýn ver di ði ta rih tu tu yor mu? di ye rek ki ta bý ka rýþ týr ma ya baþ la dým. Bi raz ka rýþ tý rýn ca kar þý ma çýk tý li Yýl lar, Ça kýl Taþ la rý, vs. baþ lýk lý bir ya zý da Bi rand ýn da a dý ge çi yor du. 90 la rýn so nun da Ge nel kur may Baþ kan lý ðý Bi rand ýn þef faf laþ ma prog ra mý çer çe ve sin de med ya ya yö ne lik il ginç bir prog ram o la rak ni te le di ði bir ye ni lik i cat et miþ. TSK nýn An ka ra ve Ýs tan bul da ki e ði tim ku rum la rý zi ya ret e di le rek, ge le ce ðin ko mu tan la rý nýn na sýl e ði tim al dýk la rý hak kýn da med ya men sup la rý na bil gi ve ri - le cek miþ. Zi ya ret ler ger çek leþ miþ ve med ya men sup la rý baþ la mýþ lar iz le nim le ri ni o kur la rýy la pay laþ ma ya. Söz ko nu su ya zý da bir çok kö þe ya za rý nýn iz le nim le ri ni göz den ge çir mi þim. Tah min et ti ði niz gi bi kar þý laþ týk la rý e ði tim dü ze yin den çok et ki len miþ ler. Et ki le nen ler a ra sýn da M. A li Bi rand da var. Ko nu ya i liþ kin i ki ya zý ya yým la mýþ. Bi rin ci si nin baþ lý ðý þöy le 2030 yý lý nýn ko mu tan la rý ye ti þi yor. Bi rand, TSK nýn e ði tim ku rum la rýn da ar týk öð ren me yi öð ren mek in söz ko nu su ol du ðu nu söy lü yor ve bu ko nu ya i liþ kin bir ge ne ra lin söz le ri ni ak ta rý yor. Bi rand ýn i kin ci ya zý sý 2000 li yýl lar da ki ko mu ta nýn ni te lik le ri ni sý ra la mýþ. Bil gi sa yar, Ýn gi liz ce, Al man ca, Türk çe öð ren miþ, e mir-ko mu ta zin ci ri ni ka týk sýz uy gu la yan ve de A ta türk il ke le ri ni bir ya þam tar zý o la rak ka bul et miþ, Tür ki ye hak kýn da ke sin fik ri o lan ve ül ke si nin ger çek sa hi bi ol du ðu na i na nan... bir ko mu tan bu. Bu son a - TAR TIÞ MA YI te tik le yen Al per Gör müþ ün Bü yük Med ya da Er ge ne kon Ha ber ci li ði ad lý ki ta bý ol du. Es ki Nok ta Der gi si Ge nel Ya yýn Yö net me ni Gör müþ, i ki cilt lik ki ta býn da gün cel ge liþ me le ri mer cek al tý na a lý yor ve so mut a na liz ler ya pý yor. Ka dim med ya nýn þu ur al tý ný doð ru o ku mak i çin bu ki ta ba bak mak þart... Meh met A li Bi rand, Al per Gör müþ ün ba zý tes pit le ri ne bir i ti raf la pa ran tez a çýn ca me se le nin bam te li ne do kun muþ ol du. Bi rand di yor ki: Gen le ri mi ze, bel ki de far ký na var ma dan dar be ci lik iþ len di. Bu ce sur i ti ra fý des tek le yen so mut ha týr lat ma lar da ya pý yor. As lýn da med ya nýn gen le rin de ki dar be ci lik ilk de fa keþ fe dil mi yor. Ö te den be ri her kes çe bi li nen a cý ger çek þu ki, bu ül ke de ger çek leþ ti ri len bü tün as ke ri dar be le rin ar ka sýn da hep med ya des te ði var dý. Üs te lik her a þa ma da! Med ya, kâh ön cü kuv vet gi bi ça lý þa rak þart la rý dar be yap ma ya ha zýr ha le ge tir di; kâh dar be son ra sý yap tý ðý þak þak çý ya yýn lar la o hu kuk suz ey le me meþ ru i yet ka zan dýr dý. Þim di du rum çok mu de ðiþ ti? Med ya nýn ka dim kýs mý ný he sa ba ka ta cak o lur sa nýz, Ha yýr de ði þen bir þey yok! de mek zo run da sý nýz. Za ten Al per Gör müþ o yüz den is yan e di yor ve Er ge ne kon med ya sý kav ra mý ný de rin leþ ti ri yor. Hak lý dýr da! Ma a le sef, Er ge ne kon med ya sý a dý ný hak e de cek ya yýn lar ya pan bir med ya tik ya pý var kar þý mýz da. On ca ha di se den son ra bu nu in kar et mek müm kün de ðil. Ve ma a le sef bu ül ke de dar be ci zih ni yet hâ lâ ya þý yor ve o zih ni ye tin de ðir me ni ne med ya nýn bir bö lü mü hâ lâ su ta þý yor. Er ge ne kon da va sý, Bal yoz mah ke me le ri, fa i li meç hul ci na yet ler so ruþ tur ma sý, Þem din li bas ký ný, Zir ve ci na ye ti, kan lý Da nýþ tay sal dý rý sý, Hrant Dink ci na ye ti... Bu kor kunç ha di se le ri mer cek al tý na a lýn; gö re cek si niz ki bir yan da ka o tik or tam o luþ tur mak i çin dev le tin e ma ne ten ver di ði gü cü hu kuk suz ve o ran tý sýz bir þe kil de kul la nan cun ta cý lar; ö bür yan da ken di le ri ni o ka ran lýk ya pý yý ko ru ma ya a da mýþ ve bu u ður da yar gý yol la rý ný ka pat mak i çin çýr pý nan med ya men sup la rý. Man za ra ga yet net. O va him tab lo yu te yit e de cek, ma a le sef, yüz ler ce va ka var. Bel ki bu sa at ten son ra ha di se le ri tek tek ma sa ya ya týr mak ye ri ne, med ya da ki dar be ci gen ler in se bep le ri ü ze rin de dur mak ge re ki yor. Çün kü bu se bep ler or ta dan kalk ma dýk ça med ya nýn dar be ci lik il le tin den kur tul ma sý müm kün de ðil. Bu ra ya bir kaç se be bi ni not et mek te fay da gö rü yo rum: 1 - SEÇ KÝN ZÜM RE LER A DI NA HAL KI HOR GÖR MEK Baþ la dý ðý gün den i ti ba ren biz de ki ba sýn, ken di ni seç kin Gen le ri miz de ki dar be ci lik Med ya nýn gen le ri na sýl de ði þir? lýn tý dik ka ti mi çek miþ o la cak ki þu so ru yu yö nelt mi þim: Ay rý ca Bi rand a þu nu da sor mak ge re kir: ko mu tan lar ni çin 2000 li yýl lar da da ül ke nin ger çek sa hi bi ol duk la rý na i nan ma yý sür dür sün ler? (Ý yi bir so ruy muþ doð ru su!) e lit ve üs tün bir züm re o la rak gör müþ, ca hil hal ký e ðit me gi bi bir mis yon üst len di ði ni veh met miþ tir. Hal ký sü rü gi bi gö ren bu zih ni yet o nun san dýk ta doð ru ka rar ve re me ye ce ði ni dü þün müþ, kur ta rý cý o la rak da bir baþ ka züm re yi va zi fe li ad det miþ tir: As ker ler. On la rý da i ma re ji min bek çi si o la rak gör dü ler. Çün kü da i ma re jim teh dit al týn da i di ve bu nun so rum lu su hal kýn biz zat ken di siy di. San dýk tan çý kan o mev hum teh dit i ya zýy la, çi ziy le dur du ra ma ya ca ðý ný dü þü nü yor, sün gü den me det u mu yor du. O ve sa ye ti hâ lâ ar zu la yan lar var; an cak gö rü nen o ki ne Tür ki ye de ne de dün ya da an ti de mok ra tik he ge mon ya nýn, si lah la rýn göl ge sin de ya þa týl ma ya de vam e dil me si as la dü þü nü le mez DÝN Ý LE KAV GA LI OL MAK, Ý NANÇ LA SA VAÞ MAK Ne a cý dýr ki ken di ne mer kez med ya a dý ný ve ren bir ya pý, ö te den be ri i nanç prob le mi ya þa mýþ týr. Di ni i nanç bir yö nüy le, ta bii ki, fer di bir ter cih tir. An cak kit le i le ti þim a raç la rý ný e lin de tu tan ve ken din de hal ký yön len dir me hak ký gö ren ler, din i le kav ga lý o lun ca prob lem sos yal Asker-sivil iliþkisi saðlam bir zemine çekilmedikçe medyanýn darbe baðýmlýlýðý asla sona erdirilemez. bir ya ra ha li ne ge li yor. Biz de med ya nýn ma lum kýs mý, di ni as li kay nak la rýn dan bil mi yor; hat ta bil me di ði ni de bil mi yor; da ha kö tü sü, ba zen de bil di ði ni sa ný yor. Hal kýn i nan cý ný ge ri kal mýþ lý ðýn ger çek se be bi sa yan; da ha kö tü sü hal kýn i nan cý ný re jim teh li ke si gi bi gö ren med ya nýn sün gü den me det um ma sý ka dar ta bii bir þey o la maz. An la ma gay re ti ol ma ya nýn da yat ma ar zu su o lur. Ýr ti ca ha ber le ri nin ya lan lar eþ li ðin de on lar ca se ne sür me si da yat ma nýn dar be ye dö nüþ me si i çin di. Bu yüz den hiç bir dar be yok tur ki u cu ir ti ca teh li ke si ne da yan dý rýl ma sýn. Med ya i nanç lar la ba rýþ ma dýk ça, en a zýn dan hal kýn ru hu na iþ le miþ kut sal kav ram la ra say gý duy ma dýk ça dar be yan daþ lý ðýn dan ya ka sý ný kur ta ra maz Ý DE O LO JÝK KA LIP LA RIN DI ÞI NA ÇI KA MA MAK Türk ba sý ný, in þa e di lir ken, mo dern leþ me ve Ba tý lý - Deng Coy Miel / Singapur BAKIN BÝRAND'IN YILLARI KARIÞTIRDIÐINI NASIL "YAKALADIM"(!) Þa ka ya pý yo rum ta bii ki; A ta türk il ke le ri ni bir ya þam tar zý o la rak ka bul et miþ, Tür ki ye hak kýn da ke sin fik ri o lan ve ül ke si nin ger çek sa hi bi ol du ðu na i na nan bir ko mu tan por tre si had din den faz la can sý ký cý ol sa da ni ye tim ha fi ye lik yap mak de ðil. Ben Bi rand ýn 90 lý yýl la rýn so nun da (ya ni yüz leþ me yi çok tan ger çek leþ tir di ði bir dö nem de) böy le bir gö rü þe sa hip ol ma sý ný da an lý yo rum as lýn da. Ne den der se niz, Tür ki ye on yýl ön ce (her tür den) ve sa yet ko nu sun da -ger çek teno ka dar tat sýz bir ül key di ki, med ya dün - ya sýn dan bu a kýn tý ya ka pýl mýþ o lan la rý da hor gör me mek ge re kir her hal de... Ý ra de yi dý þa rý da bý ra kan ve e pey ce ka der ci-be lir le nim ci bir gö rüþ o la cak a ma, bir ül ke de ki si ya sal-hu kuk sal ya ra maz sis tem -is tis na lar dý þýn da- ne ka dar i yi me zi yet le re sa hip o lur lar sa ol sun lar o sis tem al týn da ya þa yan in san la rý da so nun da þa þýr tý yor, sý rat-ý müs ta kim den a yý rý yor. Ha týr la yýn: Bir Hü se yin Ca hit Yal çýn ve Ah met E min Yal man doð ru dü rüst bir de mok ra si de ya þa sa lar çok da ha fark lý bi rer ga ze te ci ol maz lar mýy dý. Ýs tik lal Mah ke me si nde o müt hiþ sa vun ma yý ya pan Hü se yin Ca hit, 30 yýl son ra Kal kýn ey ehl-i va tan di ye rek Tan mat ba a sý ný yer le bir et mek i çin hal ký kýþ kýr týr mýy dý? Ýs tik lal Mah ke me si nde i dam dan dö nen li be ral Ah met E min Yal man ha tý ra la rýn da ay ný o la yý i ki sa týr la ge çiþ ti rir miy di? Çün kü de mok ra si ol ma dan de mok rat ye tiþ mi yor... Kür þat Bu min, Ye ni Þa fak, laþ ma sü re ci nin bir par ça sý o la rak sis te me i liþ ti ril miþ ol du. Ki mi za man bu ko nu lar da ön cü gö re vi de üst len di. En a zýn dan ken di ni öy le his set ti. Top lum ve si ya set mü hen dis li ði ne pek yat kýn o lan bu duy gu i le i de o lo jik a ra yýþ lar i çin de bu lun du. Top lu mun de ðer le ri i le ay dýn la rýn i de o lo jik ter cih le ri a ra sýn da bü yük bir u çu rum ol du her za man. Bu ça týþ ma dan ür ken ay dýn la rýn bü yük bir ye kû nu, ça re yi res mi i de o lo ji ye sa hip çýk mak ta bul du. Res mi i de o lo ji ye gö nül ve rin ce, ya da sis te me biz za ru re des tek ver mek zo run da ol du ðu nu dü þü nün ce, si lah lý kuv vet le rin göl ge si ne sý ðýn mak tan baþ ka ça re kal mý yor du ma a le sef. Mü es ses ni za ma kar þý çý kar ken bi le biz de ki ay dý nýn gö zü hep kýþ la day dý. Ý de o lo jik du ruþ ba ký mýn dan sta tü ko ya kar þý çýk mak zo run da gö zü ken ay dý ný mý zýn u lu sal cý lýk tan re çe te a ra ma sý i de o lo jik yal nýz lý ðý ve ta ban sýz lý ðýn dan do la yý dýr. Ger çe ði a ra ma ve o nu a da let le res met me ye ri ne, sis te mi ne pa ha sý na o lur sa ol sun ko ru ya rak ken di ha ki mi ye ti ni sür dür me ça ba sý med ya nýn göz le ri ni kör, ku lak la rý ný sa ðýr et ti. Türk ba sý ný ye ni bir zi hin a çýk lý ðý ya þa ma dýk ça, de mok rat gö rün tü sü nün al týn da dar be ci li ðin yat ma sý ve on da ki bu te mel iç gü dü nün ilk fýr sat ta hort la yýp yer yü zü ne çýk ma sý ka çý nýl maz GÜ CE BO YUN EÐ MEK; HAK PE REST OL MA MAK As lýn da med ya, mo dern bir hak a ra ma va sý ta sý dýr. Mað dur la rýn, maz lum la rýn, gad re uð ra yan la rýn, hak ký gasp e di len le rin sý ðý na ðý dýr. Bu ne den le si vil top lu mun ya nýn da ol mak zo run da dýr; sta tü ko nun de ðil. Dü þün ce öz gür lü ðü nün burç la rýn dan yük se le cek gür sa dâ, bi re yin öz gür lük le ri ne ter cü man o lur ve dev le tin gü cü nü kon trol al týn da tu tar. Ya ni ma ya sý si vil top lu mu i þa ret ler; dev le tin zýr hý na bü rü nen le ri de ðil. Ne var ki biz de med ya ken di ne po zis yon se çer ken hep güç lü nün ya nýn da yer al dý. En güç lü ya pý dev let; dev le tin en güç lü bi ri mi si lah lý kuv vet ler di. Ne o lur ne ol maz ba þý ma bir þey gel me sin kor ku suy la as ker kar þý sýn da ha zý rol va zi ye tin de ka le miy le nö bet tu tan lar ol du ðu gi bi, on la ra biz zat stra te jik des tek ve ren ler de ol du. Dar be le rin na sýl da ha ko lay ya pý la ca ðý ný as ke re tel kin e den ler, muh te mel dar be i çin de ik bal le ri ni de pa rýl tý lý gö rü yor du. As ker-si vil i liþ ki si sað lam bir ze mi ne çe kil me dik çe med ya nýn dar be ba ðým lý lý ðý as la so na er di ri le mez... Ek rem Du man lý, Za man, Gü zel lik bu ka dar çir kin o la maz! (...)Cin sel li ði a bar tan ve su i is ti mal e den rek lam la rýn... Ka dý na þid de ti sý ra dan ha le ge ti re cek ka dar çok gös te ren tv di zi le ri nin... Ka dýn la rý (ö zün de bir bü tün o la rak in sa ný) a þa ðý la dý ðý a çýk týr. Hem fe mi nist hem de a ka de mik li te ra tür de bu tür med ya tik yol lar la ka dýn lý ðýn kö le leþ ti ri li þi ü ze ri ne sa yý sýz ma ka le ve ki tap var dýr. «««A ma id di a e di yo rum ki... Hiç bir film, hiç bir rek lam hiç bir di zi son za man lar da bi zim tv ka nal la rý mýz da pýt rak gi bi ço ða lan ne giy sem, na sýl ye ni len sem tü rü prog ram lar ka dar a þa ðý la ya maz ka dýn la rý! Her rast la dý ðým da að zým a çýk ka lý yor. Saç ma lýk lar, çir kin lik ler, u cuz luk lar na sýl böy le per va sýz ca stil di ye yut tu rul ma ya ça lý þý lýr? Ýç gö rü yok sun lu ðu nun ay yu ka çýk mýþ ha li na sýl o lur da sa mi mi yet di ye su nu lur? Ka dýn lar bu prog ram la rýn ken di le riy le dal ga geç me si ne ve ka dýn lý ðý alt tan al ta hor la ma sý na na sýl öf ke len mez ler de... Ge çip ek ran ba þý na, eð le ne rek iz ler ler! Doð ru su, o na da ak lým er mi yor. «««Ge çen ler de bir prog ram iz le dim... Bel li ki, za ma nýn da cid di trav ma lar ge çir miþ ve ber du þa dön müþ bir ka dý nýn ký lý ðý ný, sa çý ný, mak ya jý ný de ðiþ tir di ler. E, i yi de... Hiç u ta nýp sý kýl ma dan o ka dý nýn ar týk ken di a yak la rý ü ze rin de dur du ðu nu söy le me nin; iþ te kar þý nýz da öz gü ve ni ni ka zan mýþ bir ka dýn di ye i lan et me nin an la mý ne dir? Bu ka dar ba sit mi dir? Ýþ mi bul du nuz? Ru hun da ki ya ra la rý mý o nar dý nýz? Dal ga mý ge çi yor su nuz, di ye ba ðýr dým o tur du ðum yer de! Çün kü genç ka dý nýn zo ra ki gü lüm se yi þi in sa nýn i çi ni öy le a cý tý yor du ki... «««Bir de ka dýn la rýn bin bir tür lü gör gü süz lük ser gi le me si ne ve sö züm o na þýk lýk la rýy la bir bir le ri ni ha set ten çat lat ma sý na da ya lý ya rýþ ma prog ram la rý var. Zevk siz lik zir ve ya pý yor bu ya rýþ ma lar da. He ze yan lar de se niz, ge mi a zý ya al mýþ. Ken di ni Be yon ce ye ben ze ten ler mi a rar sý nýz; Ni co le Kid man ýn týp ký sý ol du ðu na i na nan lar mý, is ter si niz! El bi se ler fe ci. Yap ma cýk lýk, iç ten siz lik diz bo yu. Ýn san bu tür den prog ram la rý iz ler ken ne o lu yo ruz? di ye dü þü nü yor; yok sa bu ka dýn la rý, baþ ka ka dýn la rýn gö zün de re zil et me pro je si mi? «««Bu iþ le rin bam te li rey ting i se ve rey ting her þe yi hak lý ký lý yor sa.. Söy le ye cek sö züm yok! Ay rý ca ka dýn iz le yi ci le rin bu tür prog ram lar da bul duk la rý de di ko du haz zý ný ha fi fe a lý yor o la bi li rim. A ma is ti yo rum ki... Hiç de ðil se bi zim i çin çok de ðer li bir ta kým kav ram la rýn ya ka sý ný ra hat bý rak sýn bu prog ram lar. Me se la ya kýþ mak/ ya kýþ týr mak de di ði miz þey o ka dar uy du ruk bir þey de ðil dir! Me se la gü zel lik as la bu ka dar çir kin de ðil dir! Haþ met Ba ba oð lu, Sa bah,

9 Y MAKALE 9 fer sa dog ni as ya.com.tr Ya ra tý lý þýn en bü yük ga ye si, Al lah a i mân ve mâ ri fe tul lah týr. Yâ ni, Al lah ý, Kur ân da ya zý lý, kâ i na ta mü ces sem o la rak te cel lî e den bü tün i sim ve sý fat la rýy la ta ný mak ve sev mek tir. Yâ ni, son suz ih san ve ik ram la rý ný an la yýp, id rak e dip sev mek tir. Böy le lik le ger çek hu zur i le mut lu lu ða da ka vu þu la cak týr. Ýþ te bu, bu za man da, bu he de fe, yâ ni Al lah a u laþ tý ra cak o lan yol, ha ki kat yo lu dur. Sa na yi dev ri miy le müt hiþ bir iv me ka za nan HAKAN GÜRSOY Gariplikler diyârý Gü zel bir tâ bi ri miz var dýr: Dost lar a lýþ ve riþ te gör sün di ye. Hi kâ ye si þöy le: Çok fa kir ya da son ra dan fa kir leþ miþ bir a i le var mýþ. A i le nin o tur du ðu mu hit te de ya kýn ak ra ba la rý o tu ru yor ve mad dî du rum la rý i yi. Fa kir o lan a i le de e vin ha ný mý pa ra sýz lýk tan çar þý ya, pa za ra çý ka mý yor. Ne yap sýn boþ pa zar çan ta sý ný a lýp çar þý da bir sü re do la nýp a lýþ ve riþ yap ma dan e ve dö nü yor. Tâ ki Dost lar a lýþ ve riþ te gör sün Bi zim bir çok i þi miz de öy le dir. Tra fik lev ha la rý gi bi. Me se lâ hiç ge re ði yok ken park ya sa ðý ol ma yan bir ye re bir za man lar bir ya sak lev ha sý koy mu þuz dur ve o o ra da hep ka lýr. O böl ge de ki ih ti yaç lar hiç na za ra a lýn maz. O ra da bir teh li ke ol ma dý ðý ný bi len ler ra hat ça park e der. A ma o mu hi te ye ni gel miþ bi ri o ra ya a ra cý ný park et mek i çin te red düt e der, gi der (bu lur sa) o to park pa ra sý ve rir ya da ya sak lev ha sý ol ma yan hal bu ki ba zen ce za ya zý lan ve ya a raç çe ki len bir ye re park e de rek be del ö der. (Ben de böy le bir ye re bir za man lar park et miþ, bu yüz den a ra cým çe kil miþ ve ce za ye miþ tim. Ký sa bir za man son ra bir bak tým ki ay ný yer de ÝS PARK üc ret li o la rak park et ti ri yor! De mek o ra da park et me nin tra fik a çý sýn dan bir mah zu ru yok muþ. Ve mi ne l-ga râ ib!) Di ðer ta raf tan so kak a ra la rýn da pek çok es naf ta ra fýn dan ko nan bir ci sim/ ku ka vs. va sý ta sýy la iþ gal e dil miþ bir ye re a ra cý ný zý koy ma ya ni yet len se niz ço ðu za man o þâ gil es naf la tar týþ ma nýz ge re kir. Ýl çe be le di ye le ri de bu iþ gal ler le he men he men hiç il gi len mez. Ýs tan bul da E5 di ye bi li nen, pek kim se nin kul lan ma dý ðý ye ni a dý D100 o lan ka ra yo lun da sýk sýk ka za lar ya þa nýr. Met ro büs yo lu i çin bir çok ye rin de em ni yet þe ri di de ip tal e di len bu a na ar te re (Ben Me ci di ye köy-av cý lar a ra sý ný bi li yo rum) ka za la rý ön le mek mak sa dýy la ol sa ge rek ge çen ler de 70 km (!) hýz tah di di i le ra dar var lev ha la rý kon du. Bu yo la çý kar sa nýz bu tu haf tah di de 10 a raç tan a za mî bir i ki si nin an cak uy du ðu nu gö rür sü nüz. He le ge cey se he men he men hiç bir a raç uy maz bu 70 km hýz ya sa ðý na. Oy sa bu yol da sla lom ya pan lar, km i le sey ren de ler hâ len de hiç ek sik de ðil dir. Siz bu yo la hiç uy ma yan sýrf dost lar a lýþ ve riþ te gör sün" di ye ko nu lan mez kûr hýz sý ný rý lev ha la rý na uy ma ya kalk sa nýz en sað þe rit te bi le ar ka dan ge le rek di bi ni ze ka dar yak la þan a raç lar ta ra fýn dan se lek tör le u ya rý lýr sý nýz. Ay lar geç se de bu ga ra be te ne Bü yük þe hir Be le di ye si, ne Ka ra yol la rý, ne de Tra fik böl ge mü dür lü ðü al dý rýþ e der. Yol a çýk ken or ta la ma km i le gi den a raç la ra (ki nor ma li bu dur) bir tek ce za kes mez ve ya ke se mez. Zi ra bu du rum da bil has sa bel li sa at ler de bü tün a raç la ra (!) ce za ke sil me si ge re kir, a dým ba þý kon muþ 70 km! hýz tah di di lev ha la rý na gö re. Bü tün bu ted bir le re rað men met ro büs le rin de ka rýþ tý ðý tra fik ka za la rý hiç bit mez bu yol da. Üs te lik ya kýn za man lar da bu ka za lar da ha da art tý uy gu la ma nýn tam ak si o la rak. Bu nun ye ri ne bu ar ter de ma kul bir hýz sý ný rý kon sa (90 km gi bi) ve ar týk her ye re ko nan ka me ra lar/ra dar lar va sý ta sýy la bu sý nýr i yi ce ta kip e dil se ne o lur? Ý þin doð ru su ya pýl mýþ o lur! Ýf rat ve tef rit ten bi ri ne dü þül mez. O za man baþ ta ki ne i lâ ve o la rak bir ta bi ri mi zi da ha ha týr la ta lým: Vur de yin ce öl dür mek Mer ke zi i da re nin pek çok i þi ni de, Ýs tan bul tra fi ðin de rast la nan yu ka rý da ki ör nek le re gö re de ðer len dir me niz ri ca sýy la ves se lâm... Hakikate kalbin kumandanlýðýnda eriþmek kit le i le ti þim va sý ta la rý ve tek no lo ji; bâ týl fel se fî dü þün ce le ri her ta ra fa ya ya rak tah ri ba tý ný çok ký sa za man da en üc ra kö þe le re ka dar u laþ týr dý; Müs lü man la rýn iç dün ya sý ný tah rip et tik ten son ra mad dî güç ve gü zel lik le ri ni de yok et me ye baþ la dý. Kü für, in kâr, din siz lik, ey yam cý lýk, ah lâk dý þý lýk ma a le sef tek nik bir güç ka zan dý. Es ki dev rin þart la rý na gö re, ha ki ka te u laþ mak, i man ha ki kat le ri ni keþ fet mek, nef si ter bi ye et mek, bü yük çap ta ta sav vuf/ta ri kat va sý ta sýy la ol muþ. An cak ta sav vuf ve ta ri kat, da ha zi ya de kalp a ya ðýy la ha re ket e der. Oy sa in san, yal nýz kalp ten i ba ret de ðil dir. A kýl, kalb, vic dan, sýr gi bi on lar ca duy gu i le yüz ler ce lâ ti fe ye sa hip tir. Ýn sa nýn ge rek bu ya pý sý, ge rek se i lim, i le ti þim de ka za ný lan i na nýl maz bo yut lar, ça ðýn in sa ný na, Ne den, ni çin, na sýl, kim? so ru la rý ný sor du ru yor. Kim ya rat tý, ni çin ya rat tý, ne re den rin söy le di ði gi bi ül ke miz de ger - Ka tý la ik lik ta raf ta rý ma lûm çev re le çek ten din dar lýk ar tý yor mu? Din dar la rýn sa yý sýn da her ge çen gün bir ar týþ mý var? Bu çev re ler bu id di a la rý ný ger çek ten i na na rak mý, yok sa mev cut ik ti da rý bu nok ta da kö þe ye sý kýþ týr mak ga ye siy le mi söy lü yor lar bi le mi yo ruz. Yok sa ö nem li mev ki ler de bu lu nan din dar gö rü nüm lü dev let yet ki li le ri nin, yi ne din dar gö rü nüm lü bü rok rat la rýn du ru mu na ba kýp da mý Tür ki ye hýz la din dar la þý yor tes bi tin de bu lu nu yor lar, o nu da bi le mi yo ruz. Ger çi bu tes bit le ri dil len di ren ler yal nýz la ik çev re ler de ðil. Din dar çev re le rin bü yük bir ke si mi de, za man za man ay ný þey le ri i fa de e di yor lar. On lar da vit ri ne ba kýp; Eþ le ri ba þý ör tü lü baþ ba ka ný mýz, cum hur baþ ka ný mýz var... Ni ce din dar ba kan la rý mýz var... Bu þe kil de da ha bir çok din dar bü rok ra tý mýz var... Bun dan i yi si can sað lý ðý... di ye rek de ðer len dir me ler de bu lu nu yor lar. Her kes, her ke sim ken di pen ce re sin den hâl-i ha zýr da ki man za ra yý de ðer len dir di ði i çin; ken din ce gö rü yor, o þe kil de bir ne ti ce ye va rý yor lar. Din dar ve din dar ol ma yan her i ki ke si min bu nok ta da ay ný tes bit ler de bu lun ma sý, ay ný þey le ri göz lem le me si doð ru ve i sa bet li o la bi lir mi? Yal nýz vit rin ler de ki gö rü nüm le re; bel li ma kam ve mev ki ler de bu lu nan, ger çek din dar lýk la rý da tar týþ ma lý o lan ze vâ týn zâ hi rî ha yat tar zý la rý na gö re Tür ki ye de ki din dar lýk de re ce si ni ölç mek ve o pa ra lel de bir de ðer len dir me de bu lun mak doð ru o lur mu? Vit rin de ki gö rü nü mün top lu mun ge ne li ne yan sý ma sý a ca ba na sýl? Din dar cum hur baþ ka ný, din dar baþ ba kan, ba kan lar ve di ðer ö nem li mev ki ler de bu lu nan mu ha fa za kâr i da re ci ler... Düz bir man týk la bak tý ðý mýz da bu nun top lu ma doð ru o ran tý lý bir yan sý ma sý nýn ol ma sý ge re kir. Öy le ya, ül ke nin i da re si ni e lin de bu lun du ran din dar i da re ci le rin bu lun du ðu bir yer de bu nun bir kar þý lý ðý nýn bu lun ma sý lâ zým. Ya ni hal kýn da din dar ol ma sý ge re kir. Za man za man he pi mi zin di le ge tir di ði, hal ký nýn yüz de dok sa ný Müs lü man o lan bir gel dik, ne re ye gi di yo ruz, bu dün ya da i þi miz ne dir? gi bi me se le le ri e ni ne bo yu na sor gu la ma dan, a kýl ve vic da ný ný tat min et me den ka bul et mi yor gü nü müz in sa ný. As lýn da bu so ru la rý dil len dir me se bi le, ça ðýn ge re ði o la rak zih nin de, ak lýn da, vic da nýn da yan ký la nýr, du rur. E ðer, in san yal nýz bir kalb den i bâ ret ol say dý, bü tün mâ si vâ yý [Al lah ýn dý þýn da ki le ri] terk, hat tâ Es mâ ve Sý fâ tý da hi bý rak mak, yal nýz Ce nâb-ý Hakk ýn zâ tý na rabt-ý kalb et mek [kal bi ni bað la mak] lâ zým ge lir di. Fa kat, in sa nýn a kýl, ruh, sýr, ne fis gi bi pek çok va zi fe dar le tâ i fi [lâ ti fe le ri/duy gu la rý] ve has se le ri [his le ri] var dýr. Ýn san-ý kâ mil o dur ki, bü tün o le tâ i fi, ken di le ri ne mah sus ay rý ay rý ta rîk-ý u bû di yet te [kul luk yo lun da], ha ki kat câ ni bi ne [yö nü ne] sevk et mek i le, Sa ha be gi bi ge niþ bir da i re de, zen gin bir sû ret te; kalp, bir ku man dan gi bi, le tâ if as - ül ke dir Tür ki ye. Bu tesbit doð ru ol mak la bir lik te, Na sýl bir Müs lü man lýk? su â li ne ce vap a ra dý ðý mýz da, i ki de bir i fa de e di len bu o ra nýn tar týþ ma lý bir o ran ol du ðu nu gö rü yo ruz. Si ga ra ya þý nýn on i ki le re; al kol ve u yuþ tu ru cu ya þý nýn on beþ le re in di ði; kýz-er kek a ka daþ lý ðý nýn nor mal gö rül dü ðü; ar da mar la rý ný çat la tan de kol te ký ya fet le rin hýz la art tý ðý; ku mar ve her tür lü þans o yun la rý nýn ar ta rak de vam et ti ði; in ti har ve ci na yet le rin yay gýn laþ tý ðý; a i le kav ga la rý ve bo þan ma la rýn nor mal leþ ti ði bir ül ke de ki din dar lý ðý, bir de bu a cý tab lo la rý gör dük ten son ra de ðer - ker le riy le kah ra ma nâ ne mak sa da yü rü sün. Yok sa kalp, yal nýz ken di ni kur tar mak i çin as ke ri ni bý ra kýp tek ba þýy la git mek, me dâr-ý if ti har de ðil, bel ki ne ti ce-i ýz tý râr dýr. 1 Ýn san duy gu la rý ný bir or du gi bi dü þü ne lim: Kalp bir ku man dan dýr. A kýl, vic dan, his ve sa yý sýz lâ ti fe ler i se as ker. Ku man dan sa va þý yal nýz ba þý na ka za na maz de ðil mi? As ker de, ku man dan sýz ta biî ki An cak, ku man da nýn em rin de, as ker ler le bir lik te ha re ket et me li dir. E vet, ha ki kat yo lu, kal bin ku man dan lý ðýn da a kýl, ruh, sýr ve sâ ir bü tün duy gu ve lâ ti fe ler le ha re ket e de rek, doð ru dan doð ru ya ger çek le re u laþ mak týr. E ser den mü es si re, sa n'at tan sa n'at kâ ra, ya ra týl mýþ lar dan Ya ra ta na Dip not : 1- Söz ler, s TÜRKÝYE GERÇEKTEN DÝNDARLAÞIYOR MU? GSM: (0505) Doðrusu; muhafazakâr, dindar bir çok ailenin debdebeli bir yaþantýya yönelmesi, malûm çevrelerce Türkiye nin hýzla dindarlaþtýðýnýn bir delili olarak algýlandý. Halbuki, dindar diye bilinen kesimlerin bu þekildeki bir hayat tarzýný tercih etmeleri, beraberinde bazý yozlaþmalarý, aþýnmalarý da getirmedi mi? len dir sek di yo rum. Ay rý ca top lum da sýk ça gö rü len hi le, al dat ma, sö zün de dur ma ma, ya lan, gýy bet, gü nah la ra ve ha ram la ra kar þý o lan du yar sýz lýk la rý he sa ba kat tý ðý mýz da ül ke miz de ki din dar lýk se vi ye si nin, söy len di ði gi bi hiç de iç a çý cý ol ma dý ðý ný gö rü yo ruz. Din dar lý ðýn öl çü sü te set tür lü ka dýn la rýn vit rin de gö rün me si ve ya res mî pro to kol de boy gös ter me le ri o la rak al gý la ný yor sa ve ya yi ne ör tü lü ka dýn la rýn faz la sýy la dý þa rý da gö rün me le ri o la rak bi li ni yor sa, bu din dar laþ ma nýn tam da ter si bir du rum ol ma lý ki, es ki den te set tür lü ka dýn lar da var o lan ba zý has sa si yet le rin ký rýl ma sý na ve si le ol du. Bir di ðer du rum da, din dar kim lik le riy le bi li nen ik ti dar i le be ra ber ba zý din dar ke sim le rin ha tý rý sa yý lýr mad dî im kân la ra ka vuþ ma sý ve bu im kân la rýn bir so nu cu o la rak bir çok ehl-i di nin dün ye vî leþ me si ger çe ði. Es ki den bir lok ma, bir hýr ka di ye i fa de e di len bir ha yat tar zý ný ter cih e den ba zý din dar lar, ar týk lüks ve þa ta fat lý bir ha yat tar zý ný ter cih e di yor lar. Doð ru su; mu ha fa za kâr, din dar bir çok a i le nin böy le deb de be li bir ya þan tý ya yö nel me si, ma lûm çev re ler ce Tür ki ye nin hýz la din dar laþ ma ya doð ru i ler le di ði nin bir de li li, bir i þa re ti o la rak al gý lan dý. Hal bu ki tam ter si o la rak, din dar di ye bi li nen ke sim le rin bu þe kil de ki bir ya þan tý yý ter cih et me le ri, be ra be rin de ba zý yoz laþ ma la rý, a þýn ma la rý da ge tir me di mi? Ne der si niz, Tür ki ye ger çek ten din dar la þý yor mu? GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan (0 505) Derin bir basiret: Ýhlâs Ý. S. Ru muz lu o ku yu cu muz: Ri sâ le-i Nûr hiz me tin de Gavs-ý A zam Ab dul kâ dir Gey lâ nî Haz ret le ri nin ve Haz ret-i A li nin (ra) ta sar ruf la rý ve ya kýn a lâ ka la rý var mý - dýr? Var sa bu han gi ö zel lik ten do la yý dýr? Ev li yâ dan ba zý la rý nýn, ma kam la rý nýn kâ bi li ye ti ne gö re ken di le ri öl müþ ol sa bi le, ký yâ me te ka dar Müs lü man la rýn muh te lif hal le ri i le, Ýs lâ mi yet in in ki þâ fý i le, Kur ân ve Î mân hiz me tiy le yer yer il gi len dik le ri, bir kýs mý nýn biz zat ta sar ruf la rý ný sür dür dük le ri yo lun da gü ve ni lir ha ber ler var. Ar týk pey gam ber ler dev ri ka pan dý ðý na gö re, son dî nin se lâ me ti ve bu na da ya lý o la rak be þe rin hu zu ru ve sa a de ti söz ko nu su o lun ca, bir ký sým mâ ne vi yât bü yük le ri nin öl dük ten son ra da ta sar ruf la rý ný sür dür me le ri, Al lah ýn bu üm me te bir þef ka tin den ve rah me tin den baþ ka bir þey de ðil dir. Haz ret-i A li ve Ab dül ka dir Gey lâ nî nin bu a sýr da ya pý lan î mân hiz met le riy le o lan ya kýn a lâ ka sý hak kýn da Haz ret-i Üs tad Ýh lâs Ri sâ le sin de þöy le der: Bi lir si niz ki, Haz ret-i A li (ra) o mu ci ze vâ rî ke râ me tiy le ve Haz ret-i Gavs-ý A zam (ks) o hâ ri ka ke râ met-i gay bi ye siy le, siz le re bu sýrr-ý ih lâ sa bi nâ en il ti fat e di yor lar. Ve hi mâ yet kâ râ ne te sel lî ve rip hiz me ti ni zi mâ nen al kýþ lý yor lar. E vet, hiç þüp he et me yi niz ki, bu te vec cüh le ri ih lâ sa bi nâ en ge lir. E ðer bi le rek bu ih lâ sý kýr sa nýz, on la rýn to ka dý ný yer si niz. O nun cu Lem a da ki þef kat to kat la rý ný ta hat tur e di niz. Böy le mâ ne vî kah ra man la rý ar ka nýz da za hîr, ba þý nýz da üs tad bul mak is ter se niz, Ken di le ri ih ti yaç i çin de ol sa lar bi le, on la rý ken di ne fis le ri ne ter cih e der ler. Kim nef si nin ih ti ras la rýn dan ko ru nur sa, iþ te on lar kur tu lu þa e ren le rin tâ ken di si dir. 1 sýr rýy la, ih lâs-ý tâm mý ka za ný nýz. Kar deþ le ri ni zin ne fis le ri ni nef si ni ze- þe ref te, ma kam da, te vec cüh te, hat tâ men fa at-i mad di ye gi bi nef sin ho þu na gi den þey ler de ter cih e di niz. Hat tâ, en la tîf ve gü zel bir ha kî kat-i î mâ ni ye yi muh taç bir mü mi ne bil dir mek ki, en mâ sû mâ ne, za rar sýz bir men fa at tir; müm kün se, nef si ni ze bir hod gâm lýk gel me mek i çin, is te me yen bir ar ka daþ i le yap týr ma sý ho þu nu za git sin. E ðer, Ben se vap ka za na yým, bu gü zel me se le yi ben söy le ye yim. ar zû nuz var sa, çen dan on da bir gü nah ve za rar yok tur, fa kat mâ bey ni niz de ki sýrr-ý ih lâ sa za rar ge le bi lir. 2 Üs tad Haz ret le ri Sü nû hat ta, Ýs lâm ýn ge çi re ce ði bâ di re ler ve ge le ce ði hak kýn da top la nan se lef-i sâ li hî nin ve her as rýn tem sil ci le ri nin i çin de bu lun du ðu bir mec lis le fe lâ ket ve he lâ ket as rý nýn a da mý sý fa týy la mâ ne vî bir gö rüþ me ya par. Bu gö rüþ me de Müs lü man la rýn mað lû bi yet le ri nin se bep le ri ve gâ li bi yet le ri nin ön þart la rý kri tik e di lir, gö rü þü lür, tar tý þý lýr. Fe lâ ket ve he lâ ket as rý nýn a da mý sý fa týy la Be dî üz za man Haz ret le ri, as rý na a it mâ ne vî buh ran ve prob lem ler ve çö züm yol la rý hak kýn da ta bir câ iz se mâ ne vî bir se mi ner ve rir. 3 Bu mâ ne vî se mi ner not la rýn dan an lý yo ruz ki, bu a sýr da Ýs lâm a a it her ha re ket, her a dým, her ay dýn lýk, her ý þýk, her mu vaf fa ki yet, her ba þa rý, her ders, her gay ret, her him met, her ne fes; se lef-i sâ li hîn â lim le ri ta ra fýn dan dik kat le iz le ni yor, il gi i le ta kip e di li yor. Kur ân hiz me ti i çin bir a dým da ol sa gay ret gös te ren her ke sin sýr tý him met du â sý i le sý vaz la ný yor. Bi ze; Üs tad Haz ret le ri nin i fâ de siy le, ih lâs-ý tâm me i çin de ha re ket et mek ka lý yor. Ya ni her a dý mý mýz da, her der si miz de, her i þi miz de, her hiz me ti miz de, her him me ti miz de, her gay re ti miz de, her ne fe si miz de tam ih lâs ý ka zan mak ve bu nu ka lý cý kýl mak zo run da yýz. Bu hiz me tin ih lâs la yü rü tül me si nin ö ne min den dir ki, Üs tad Sa îd Nur sî Haz ret le ri, ih lâ sa bü yük e hem mi yet ve rir, Ýh lâs ve U huv vet me se le le ri i çin üç müs ta kil ri sâ le te lif e der, Ýh lâs Ri sâ le si nin en az on beþ gün de bir o kun ma sý ný, ge rek le ri i le ti tiz lik le a mel e dil me si ni ve bu nun as lâ ih mal e dil me me si ni is ter. Yok sa a sýr lar ö te sin den gýp ta i le il gi gös te ri len, du â i le na zar e di len ve him met i le ba ký lan bir hiz met ol ma li yâ ka ti ni ka za na bi lir miy di? Þim di ih lâs za ma ný dýr. Biz, yap ma mýz ge re ken hiz me ti ih lâs i le ya par, at ma mýz ge re ken a dý mý ih lâs i le a tar, gös ter me miz ge re ken ça ba yý ve gay re ti ih lâs i le gös te rir, bu lun ma mýz ge re ken ders ler de- Al lah ýn iz niy le ih lâs i le bu lun ma ya mu vaf fak o lur sak; Al lah dost la rý nýn, ev li yâ nýn, mâ ne vi yât bü yük le ri nin, her as rýn me bus la rý nýn ve se lef-i sâ li hîn â lim le ri nin ta sar ruf la rý ný da, du â la rý ný da, him met le ri ni de, hoþ na zar la rý ný da, teþ vik sý vaz la ma la rý ný da, sev gi le ri ni de, þef kat le ri ni de; in þâ al lah ü ze ri miz de his se de bi li riz. DU Â Ey Rabb-i Ke rim! Dö nüþ Sa na dýr. Al lah ým! Bi zi hiz met te ih lâs-ý tâm me u laþ týr! Bi zi bu hiz met i çin de mah vi ye te, terk-i e nâ ni ye te ve te vâ zû-u mut la ka u laþ týr! Bi zi ucb dan, ri yâ dan ve ta san nû dan mu ha fa za ey le! Bi zi rý za na u laþ týr! Bi zi Cen ne ti ne u laþ týr! Bi zi Ce hen nem a za býn dan ko ru. Â mîn! Dip not lar: 1- Ha þir Sû re si, 59/9, 2- Lem a lar, s. 166, 3- Sü nû hât, s. 41.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Bir günün sabahýnda Gü neþ li bir ilk ba har gü nü nün sa ba hýn da, yir mi dört se ne lik bir hu zu re vi nin on dört se ne dir ça lý þa ný ol du ðu mu dü þü ne rek, ya - vaþ ya vaþ mer di ven ler den kat la ra çý ký yo rum. Ba - ka lým geç ti ði miz ge ce biz le re han gi sür priz le ri bý rak mýþ, han gi has ta fe na laþ mýþ, ki min a te þi, að - rý sý, sý zý sý yük sel miþ? Gör dü ðüm yaþ lý ve has ta in san la ra bir se lâm, bir te bes süm, bir es priy le ye - ni bir gü ne da ha ay dýn lýk, hu zur lu ve mut lu baþ - la ma la rý na se bep o la bi li rim; hem de mak bul du â - la rý ný al mak u mu duy la, yu ka rý la ra çý ký yo rum. Yýl lar ca hü zün lü in san la rýn gam yü kü nü çek - miþ bu mer di ven ler. Ni ce fa ni ler son yol cu luk la - rýn ön ce sin de ki ö mür se rü ve ni i çer isin de kim bi - lir kaç ke re, i nip çý ka rak can sý kýn tý la rý ný at ma ya ça lýþ mýþ lar dýr. Bu me kân dan, bu bek le me sa lo - nun dan on dört yýl da çok þey ler ak tý, geç ti. Þa i rin de di ði gi bi: Her þey a kar, su, ta rih, yýl dýz, in san ve fi kir. E vet, bu ra sý öy le bir yer ki an be an za - man ve in san a ký yor. Ya þa dý ðý ha ya týn i çin de her çe þit renk ler le ta ný þýp, var lýk â le mi nin i çin de bu - lu nan çiz gi de ö nü ne çý kan a cý tat lý, gü zel çir kin, i yi kö tü ne var sa hep siy le az çok ta nýþ mýþ o lan kim se siz in san la rýn a hi ret yol cu luk la rýn da, son is tas yon da u ður la yý cý sý ol mak, te fek kür uf ku mu za ma nýn a ký þý na bak týr dý. Ta nýþ tý ðý mýz, gö rüþ tü ðü müz, ko nuþ tu ðu muz, sa mi mi yet kur du ðu muz, sev gi ve say gý bað la rý - mýz la ah bap lýk lar ku ra rak dost ol du ðu muz in - san lar ha yat sah ne si nin son per de sin de ro lü nü ta mam la dýk tan son ra ba kýþ la rý mý zýn al týn da a kýp gi di yor. Ýn san la rýn ve fa sýz lý ðý na, ka de rin ga rip cil ve si ne, a mel le rin, ü mit le rin ve ser ma ye-i ö - mür den e din dik le ri ne bu ruk bir ve da i le el sal la - yýp kay bo lu yor lar. Ar ka sýn dan ye ni in san lar, ye ni si ma lar, ye ni yol cu lar ge li yor. Bu yer ler de yol cu - lu ðu, ö lü mü, kab ri, ahi re ti u nut mak müm kün ol - maz. Tam u nut tu ðu muz an da çok gö rü þüp, sev - di ði miz, soh be ti, mu hab be ti tat lý bir in sa nýn a ni - den gi di ver di ði ha be ri ge lir. Ýn na lil la hi ve in na i ley hi ra ci un di ye rek ar ka sýn dan ba ka ka lý rýz. A ðýr has ta la rýn bu lun du ðu bö lü me gel di ðim de tam em pa ti yap ma nýn ve te fek kür et me nin za - ma ný di ye dü þün düm. Ken dim de on lar dan bi ri o la bi lir dim. Ý çin de bu lun duk la rý ses siz, me cal siz, düþ kün ve has ta va zi yet le ri in sa nýn mer ha met duy gu la rý ný ve þef ka ti ni cel be di yor. Ça lý þan la ra sýk sýk da ha na zik ve müþ fik dav ran ma la rý ný tav - si ye e di yo rum. Pen ce re den dý þa rý ya bak tý ðým da bu lun du ðu - muz mev ki de çok mey ve bah çe le ri ol ma sý dolayýsýyla bütün a ðaç lar be yaz çi çek le re bü rün - müþ, a la bil di ði ne u za yýp gi den renk cüm bü þü nü bir sa kin i le bir lik te sey re di yo ruz. O na ne ler gör - dü ðü nü ve dü þün dü ðü nü so ru yo rum. Bek le di - ðim ce va bý a lý yo rum: Uç suz bu cak sýz çi çek ler, on lar da ki Ya ra da ný mý zýn gü zel li ði ni gö rü yor, hep si nin zi kir et ti ði ni söy lü yor du. Bir ta raf tan ak lým i çe ri de ki do la þým bo zuk lu ðu dolayýsýyla vü cu du mo rar mýþ ve ya ra ol muþ has ta in sa nýn, a ðýr laþ mýþ has ta lýk lar la çek ti ði sý kýn tý lar, bir ta - raf tan renk ler le ka na vi çe gi bi ö rül müþ, süs len miþ a ðaç la rýn ca zip gü zel lik le ri Ve ha dis-i þe ri fi ha - týr lý yo rum: Has ta la rý zi ya ret e di niz. Du â et me le - ri ni is te yi niz. Þüp he siz has ta nýn du â sý mak bul, gü nah la rý da af fe dil miþ tir. 1 Duy gu la rým dý þa rý da ki gü zel lik le rin ca zi be sin - den ve ru hum sa ran ef sun la rýn dan kur tul ma ya ça lý þý yor. Ý çe ri de ki gü zel lik ler ka lý cý, da im ve kâr lý bir ti ca ret. Ý þi min, Al lah ýn rah me ti ni ve mer ha - me ti ni cel be de cek, ho þu na gi de cek, rý za sý ný tah sil e de cek meþ gu li yet ol du ðu nu; o ya tan la rýn çek tik - le ri sý kýn tý, að rý, a cý ve has ta lýk lar gü nah la ra kef - fa ret ol ma sý he sa býy la sa býr ve þü kür et tik le ri ni, hal le rin den mem nun ol duk la rý ný gö rü yo rum. Dý þa rý da a ðaç lar da renk li çi çek ler ol mak mý? Has ta ya ra lý be re li, ýz tý rap çe ken bir has ta o la - rak yat mak mý? Dü þün ce si hâ sýl o lu yor: Öy le de, bir in san hiç lik ten vü cu da ge lip, taþ ol ma ya - rak, a ðaç ol ma yýp, hay van kal ma ya rak, in san o - lup, Müs lü man o la rak, çok za man sýh hat ve a fi - yet gö rüp yük sek bir de re ce-i ni met ka zan dý ðý hal de, ba zý a rý za lar la, sýh hat ve a fi yet 2 gi bi kay bet tik le ri nin ar ka sýn dan ah u fi gan et me si, þek va et me si, sa býr sýz lýk gös ter me si, Ru bu bi yeti Ý lâ hi yi ten kit et me si, mad dî has ta lýk tan da ha mu sî bet li ve ma ne vî bir has ta lýk týr. Bu nu bi len - ler sa býr i le, duâ i le, tes li mi yet i le o sý kýn tý lý za - man la rý ný ha yýr la ra, gü zel lik le re ve kâr lý a hi ret ti ca re ti ne çe vi ri yor lar. Bu kâr lý ti ca ret bah çe de - ki a ðaç lar da ki za hi ri, ge çi ci ba har çi çek le ri ne be del, e be dî â lem de, son suz cen net çi çek le ri ka - zan dý rý yor. Ce nâ b-ý Hak k'ýn rý za sý ný ve ce ma li - nin gü zel lik le ri ni do ya do ya sey ret me yi ka zan - dý rý yor. An la yýp, dü þü nüp, id rak e dip, tes li mi - yet le, sa býr la, þü kür e dip, i man e de bi len le re Dip not: 1. Ca mi ü s-sa ðir, No: Lem a lar, 25. Lem a. Bat man lý taþ oy ma us ta sý Ah met Me nek þe, taþ la rý dan tel gi bi iþ li yor. Gör dü ðü her þe yi ta þa iþ le ye bi len Me nek þe nin he de fi Ku r'ân-ý Ke rim in ta ma mý ný ta þa iþ le mek. FOTOÐRAF: CÝHAN Ku r ân-ý Ke rim i ta þa iþ li yor BATMANLI TAÞ USTASI, ÞU ANA KADAR 9 SAYFAYI TAÞA ÝÞLEDÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. BATMANLI taþ oy ma us ta sý Ah met Me nek þe, Kur ân-ý Ke rim i taþ lev ha la ra ya zýp bir mü ze de ser gi le me yi he def li yor. Ça lýþ - ma la rý ný e vi nin bah çe sin de sür dür dü ðü nü ve yer sý kýn tý sý çek ti ði ni be lir ten Me nek þe, bu ko nu da yet ki li le re mü ra ca at et ti ði ni an cak ge rek li des te ði bu la ma - dý ðý ný be lirt ti. Da ha ön ce an tik kent Ha san - keyf, de ði þik hay van fi gür le ri i le an tik kent ve çev re sin de ki bir çok ta ri hî e se rin min ya tü - rü nü ya pan Me nek þe, Kur ân-ý Ke rim i taþ plak la ra iþ li yor. Þu a na ka dar do kuz pla ka iþ le di ði ni be lir ten Me nek þe, pro - je yi bi ti re bil mek i çin des tek bek li yor. Bat man lý taþ oy ma us ta sý Ah met Me - nek þe, taþ la rý dan tel gi bi iþ li yor. Gör - dü ðü her þe yi ta þa iþ le ye bi len Me nek - þe nin he de fi Ku r'ân-ý Ke rim in ta ma - mý ný ta þa iþ le mek. Bu gü ne ka dar sa yý sýz ta þý iþ le di ði ni ve çe þit li e ser ler or ta ya çý kar - dý ðý ný söy le yen Me nek þe, He de fim Kur âný Ke rim i ta þa yaz mak. 600 a det tab lo taþ kul la - na ca ðým. Bu, dün ya da ilk ol muþ o la cak de di. Us ta lý ðýy la sert taþ la rý pa muk gi bi iþ le yen Me nek þe, Ý þe hay van fi gür le ri i le baþ la dým. An tik kent Ha san keyf TAZÝYE Kardeþimiz Nimetullah Akay'ýn yeðeni, Abdullah Akay'ýn amcazadesi M. Said Akay'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Batman Yeni Asya Okuyucularý FAALÝYET B U L M A C A baþ ta ol mak ü ze re bir çok e se re im za at tým. An cak Kur ân-ý Ke rim sü rek li i çim den geç ti ði i çin dün ya da bir il ke im za at mak is te dim. Ve Kur ân-ý Ke rim i ta þa iþ le me pro je si ne baþ la dým. Þu a na ka dar 9 say fa yý ta þa iþ le dim. An cak bu çok ti tiz ve zah met li bir iþ, be nim gü cü - mü a þý yor. 30 cüz Kur ân-ý Ke rim i iþ le - mek bü yük bir iþ, her bir taþ küt le si - nin a ðýr lý ðý yak la þýk 50 ki log ram ge - li yor. Bi ri le ri des tek ve rir se bi ti rip bir mü ze de ser gi le mek is ti yo - rum de di. Pro je nin ma li ye ti nin yak la þýk mil yar ol du - ðu nu be lir ten Me nek þe, des tek bul du ðu tak dir de 5 yýl da bi ti re - bi le ce ði ni i fa de et ti. Ýl ko kul me - zu nu ol ma sý na rað men ken di ni hey kel ve taþ oy ma cý lý ðý ko nu sun - da ge liþ ti ren Me nek þe, dý þa rý dan or - ta öð re tim dip lo ma sý al dý. Bir çok ya - rýþ ma ya da ka tý lan Me nek þe, Kül tür Ba kan lý ðý'ndan man si yon ö dü lü al dý. Yak la þýk 18 yýl dýr taþ o yup hey kel ya pan Me - nek þe, yak la þýk 400 e se re im za at tý. Bat man / ci han TÜRK Edebiyatý Vakfý nýn bu haftaki Çarþamba Sohbeti nde Prof. Dr. Mehmet Çelik, Tarih Þuuru ve Milletlerin Geleceði baþlýðý altýnda önemli bir konuþma yapacak. Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Ortaçað Tarihi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Çelik, ülkemizin çeþitli yerlerinde verdiði konferanslarla ve bir özel televizyonda her Cumartesi akþamý yaptýðý tarih aðýrlýklý sohbetleriyle geniþ kesimler tarafýndan tanýnýyor. Faaliyete giriþ serbest. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da Baþlama saati: Yer: Türk Edebiyatý Vakfý Tarih: Tel. (0212) YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Kö pek yav ru su. - Es ki bir ha cim öl çü sü. 2. Yüz ký - sým ka u çu ðun o tuz i ki ký sým kü kürt le iþ len me sin den el de e di len plas tik mad de. - Yað mur, yaz yað mu ru. 3. Ki mi yö re le ri miz de an ne. - Ja pon ya'da bir yer le þim ye ri. 4. Bü yük, ye tiþ kin, yaþ lý, kart. - Ya rar la ný lan uy gun þart ve ya du rum, uydurukçada im kân. 5. Tren, tram vay vb. ta þýt lar da te ker lek le rin ü ze rin de ha re ket et ti ði de mir - den yol. - Týr pa nýn sa pý. 6. Ýs tan bul Sa na yi O da sý nýn ký sa ya zý lý þý. - Ek le mek, kat - mak, i lâ ve et mek. 7. Ya ban hay van la rý nýn ken di le ri ne yu va e din dik le ri ko vuk. - Dar SOL DAN SA ÐA 1. Tar la fa re si, bü yük fa re. - Ü ze - rin de dön dü ðü ve ken di si ni ta þý yan mil den ba ðým sýz o - la rak ça lý þan me ka niz ma. 2. Kü me. - Ja pon de re be yi nin hiz me tin de ki sa vaþ çý. 3. Ký sa ka dýn ce ke ti. - Yük sek bir ma ka ma su nu lan mek tup ve ya di lek çe. 4. A rap çada ben. - Ke li me nin so nu na gel di ðin de bir lik te lik, be ra ber - lik, a raç, ne den ve ya du rum an la tan cüm le ler yap ma ya ya ra yan bir söz. - Za ma nýn bö lü ne me ye cek ka dar ký sa o lan par ça sý, lâh za. 5. Lit yum e le men ti nin sim ge si. - Ye - te nek ve ze kâ ge liþ ti ri ci, bel li ku ral la rý o lan, i yi va kit ge - çir me ye ya ra yan eð len ce. - Bir mas tar e ki. 6. Ge nel lik le kürk ten, gös te riþ li ku maþ lar dan ve ya yün ör gü den ya pýl - mýþ o muz at ký sý. - Bir þey har can dýk tan son ra ar tan bö - lü mü. 7. Ger çek te ye ri ol ma yýp zi hin de ta sar la nan, mev - hum, fa ra zi, tah mi nî. 8. Vü cu dun her han gi bir ye rin den kan ak mak, kan gel mek, kan kay bet mek. - Kö tü, çir kin, tu haf. 9. Ke sil miþ hay va nýn yü rek, ka ra ci ðer, böb rek, iþ - kem be, be yin, vb. iç or gan la rýy la baþ ve a yak la rý. - Ja pon - ya'da bir dep rem þeh ri. 10. Ba cak la rýn bi lek ten a þa ðý da bu lu nan ve ye re ba san bö lü mü. - Bir mes lek te za man ve ça lýþ may la el de e di len a þa ma, ba þa rý ve uz man lýk A P A R K A R A G O N A P A Z A R L A R A B A N E T Ý K E T Y A R A Z Ý R E M Ý L M A K A M A B E T N P S E K A B A R A C Ý M L A Þ U R E R Ý L Ý K A R U S T A T A R Ý D T H A O K I R A M A Ý A L Ý Z E A R A Ý M A L A A R I L I K R M E R A ve ka lýn ca tah ta. 8. Ýþ ler, iþ lem ler. 9. Ab dur ra him Ka ra koç'un bir þi ir ki ta bý. - An lam ba ký mýn dan bir bir le riy le il gi li cüm le le ri bir bi ri ne bað la - yan bir ek. 10. Çýp lak. - Bil gi sa yar da in ter net i þa re ti. - Bir þe yin ta ba ný i le en yük sek nok ta sý a ra sýn da ki u zak lýk. 11. Ka lýn ca ka buk lu, i ri ve u - zun ca ta ne li, þe ke ri çok bir tür ü züm. - Do ðum i þi ni yap tý ran ka dýn. 12. Bel li, a çýk. - Ý ma nýn al týn cý e sa sý o la rak ka bul e di len i nanç e sa sý Can nes da Cey lan a bü yük ö dül YÖNETMEN Nu ri Bil ge Cey lan, 64. Can - nes Film Fes ti va li nde, Bir Za man lar A - na do lu da fil miy le Bü yük Ö dül ü ka - zan dý. Ya pým cý lý ðý ný Zey nep Öz ba tur A - ta kan ýn üst len di ði, Yýl maz Er do ðan, Ta - ner Bir sel, Mu am mer U zu ner, Ah met Müm taz Tay lan ýn baþ rol ler de yer al dý ðý fil min çe kim le ri Kes kin de ya pýl dý. Bos - na Her sek ve Tür ki ye or tak ya pý mý o lan ve E u ri ma ges ta ra fýn dan des tek le nen film, bir dok tor ve bir sav cý nýn 12 sa at lik ge ri lim li hi kâ ye si ni an la tý yor. Gö rün tü yö net men li ði ni Gök han Tir ya ki nin yap - tý ðý, 2 sa at 35 da ki ka sü ren fil min se nar - yo su nu, Er can Ke sal, Nu ri Bil ge Cey lan, Eb ru Cey lan yaz dý. Can nes / a a Min ye li Ab dul lah Kürt çe ye çev ril di DE MOK RA TÝK a çý lým kap sa mýn da Kürt di li nin ö nün de ki en gel le rin kal dý rýl ma sý Kürt çe ye il giyi art týr dý. Son yýl lar da baþ - ta Kürt klâ sik le ri ol mak ü ze re Kürt çe ya yýn la nan e ser le re bü yük rað bet gös te - ri li yor. Nû bi har Ya yý ne vi nin Kürt çe ya - yýn la dý ðý Min ye li Ab dul lah, Di yar ba kýr Ki tap Fu a rý nda bü yük il gi gör dü. He ki - moð lu Ýs ma il in 1967 de ya yýn la dý ðý ve Türk e de bi ya tý nýn en çok bas ký ya pan ro ma ný Min ye li Ab dul lah ý Ciz re li ya zar Ab dul ka dir Bin göl, Eb dul la hê Mîn ye yî a dýy la Kürt çe ye çe vir di. Ki tap ta Mý - sýr ýn Min ye þeh rin de bü yü yen, dö ne - min is tib da dý na kar þý di nî bir du ruþ ser - gi le yen Ab dul lah ýn, ba þýn dan ge çen ler ko nu e di ni yor. He ki moð lu Ýs ma il, dö - ne min þart la rý ve mad dî ye ter siz lik ler - den do la yý ro ma ný, çöp ler den top la dý ðý kâ ðýt la ra yaz dý ðý ný di le ge tir miþ ti. Ay ný ya yý ne vi Hz. Mu ham med in (asm) ha - ya tý ný da Ji ya na Pê xem be rê Me Hz. Mû hem med (Pey gam be ri miz Hz. Mu - ham med in ha ya tý) a dýy la ya yýn la dý. 628 say fa o lan ki ta býn çe vi ri si ni ya zar Mu - rad Ce la lî yap tý. Di yar ba kýr / ci han BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI

11 Y EKONOMÝ 11 Ýstanbul'u yýkýp, yeniden yapalým DO LAR DÜN 1,6030 ÖN CE KÝ GÜN 1,5850 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,2480 ÖN CE KÝ GÜN 2,2450 p DÜN 77,85 ÖN CE KÝ GÜN 77,15 p DÜN 524,59 ÖN CE KÝ GÜN 519,96 p AÐAOÐLU ÞÝRKETLER GRUBU BAÞKANI ALÝ AÐAOÐLU, ÝSTANBUL'DAKÝ DEPREM RÝSKÝNÝ ÝÞARET EDEREK, "DEPREM YIKMADAN, YÜZBÝNLERCE CAN KAYBINA UÐRAMADAN BÝZÝM ÝSTANBUL'U YIKIP YENÝDEN ÝNÞA ETMEMÝZ GEREKÝYOR" DEDÝ. Þirketinizin inþaat kampanyasýnda kendiniz rol alýp, oynadýnýz. Bu satýþlara olumlu yansýdý mý? Tabiî ki yansýdý. Ben bir haftada 2 bin konut sattým. Onu býrakýn, benim sayemde insanlarýn psikolojisinde çok olumlu etki býraktý. Anadolu'dan birçok müteahhit beni aradý. Van'dan, Kars'tan, Konya'dan, Antalya'dan müteahhitler aradý. Abi senin sayende daire satýyoruz dediler. Van'daki insan gelip benden Ýstanbul'da daire almadý, ama gitti Van'daki müteahhitten daire aldý. Benim kampanyada rol almam sektöre böyle bir katkýsý oldu. TÜRKÝYE'NÝN önde gelen inþaat þirketlerinden Aðaoðlu Þirketler Grubu Baþkaný Ali Aðaoðlu, Türk inþaat sektörünün gurur verici bir noktada olduðunu, dünyada Çin'den sonra ikinci durumda bulunduðunu söyledi. Kendi þirketinin reklâm kampanyasýnda rol alýp, bir haftada 2 bin konut sattýðýný belirten Ali Aðaoðlu, "Türk insaný eskisi gibi bilinçsiz deðil. Artýk daha seçici olmaya baþladý. Marka konut almaya özen gösteriyor" dedi. Aðaoðlu, sorularýmýza þöyle cevap verdi. Türkiye'de inþaat sektörünün durumu nasýl görünüyor? Türk inþaat sektörünün bugünkü durumu dünya ikincisi. Çin'den sonra dünyada Türkiye geliyor. Baþka hiçbir sektörde Türkiye'nin dünya ikinciliði yok. Türk inþaat sektörü kendini inanýlmaz bir þekilde geliþtirdi. Avrupa'da ve dünyada yarýþamayacaðýmýz bir ülke yok. Gurur verici bir noktadayýz. Ali Aðaoðlu, "Ýnsanlar ev alýrken öncelikle lokasyonla, fiyatýna, projeyi kimin yaptýðýna, ruhsatýna, arsasýna iyice dikkat etmeli. Buzdolabý, beyaz eþya alýrken gösterdikleri hassasiyeti bir ev alýrken de göstermeleri lâzým" þeklinde uyarýlarda bulundu. Kendi kampanyamda rol aldým, bir haftada 2 bin konut sattým Aðaoðlu Þirketler Grubu Baþkaný Ali Aðaoðlu, arkadaþýmýz Erol Doyuran'a, "Ýstanbul'da bugün binalarýn yüzde 70'i deprem yönünden güvenli deðil. Kentsel dönüþüm mutlaka yapýlmalý" þeklinde konuþtu. GEMÝ ÝNÞAATI VE DENÝZCÝLÝK FAKÜLTESÝ ÝÇÝN MUHTELÝF LABORATUVAR CÝHAZI YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Gemi Ýnþaatý ve Denizcilik Fakültesi için Muhtelif Laboratuvar Cihazý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/ Ýdarenin a) Adresi : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Yýldýz Yokuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ ÝSTANBUL b) Telefon ve faks numarasý: c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Yýldýz Teknik Üniversitesi Gemi Ýnþaatý ve Denizcilik Fakültesi Laboratuvarý Yýldýz Yokuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren mal teslim edilecek/iþe baþlanacaktýr. Ýþin süresi 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden 120 gün içerisinde yüklenici Yýldýz Teknik Üniversitesi Gemi Ýnþaatý ve Denizcilik Fakültesi Laboratuvarýna malýn teslimini gerçekleþtirecektir. Ancak iþin en geç 31/12/2011 tarihinde bitirilmesi esastýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Yýldýz Yokuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr Ýnþaat sektörü küresel krizden nasýl etkilendi? Küresel krizde Türkiye ve Türk ekonomisi dinamizmi ile yara almadan atlattý. Sayýn Baþbakanýn dediði gibi teðet geçti. Çünkü Türk ekonomisinin dinamizmi, gençliði ve daha önce Türkiye'nin kendi içinde yaþamýþ olduðu krizlerden dolayý Türk iþ adamýnýn bu tür baðýþýklýðý vardýr. Çabuk karar alabiliyor, çabuk uygulayabiliyor ve bu tür etkilerden en az etkileniyor. Böyle bir özelliði var Türk ekonomisinin. Medyada son dönemde inþaat sektörü reklâmlarý diðer sektör reklâmlarýný geride býraktý. Bunda alým gücünün artmasý mý rol oynadý? Tabiî ki.. Türk insanýnýn yeni ve mülkiyetli konuta ihtiyacý var. Türk insanýnýn en önemli sorunu eriþebilme sorunu, alým gücü sorunuydu. Faizlerin uygun bir þekilde aþaðýya inmesiyle birlikte Türk insanýnýn taksit ödeyebilme imkâný arttý. Eskiden faizler çok yüksekken, yani kredi aldýðýnýz zaman ödediðiniz paranýn çoðu krediye gidiyordu, ana parayý ödeyemiyordunuz. Faizler beklediðimizden hýzlý bir þekilde aþaðýya gelmesiyle birlikte insanlarýn taksit ödeyebilme imkânlarý, daha sonrasý eriþebilecekleri arttý. Bundan dolayý talepte bir canlanma oldu. Ýstanbul'da deprem riski var. Bunun için kentsel dönüþüm projesi gündemde. Ancak evi olanlar bu projeye tereddütlü bakýyor. Bu konudaki görüþleriniz nelerdir? Ýstanbul'da yapmamýz gereken en önemli þey kentsel dönüþüm. Ýstanbul'da bugün binalarýn yüzde 70'i deprem yönünden güvenli ve saðlýklý deðil. Bugün, Allah göstermesin, bilim adamlarý Ýstanbul'da 7 veya 7'nin üzerinde bir deprem bekliyor. Böyle bir depremi ben düþünemiyorum. Böyle bir depremde ordu bile þehre giremez. Onun için deprem yýkýp, yakmadan belki yüzbinlerce, belki milyonlarca can kaybýna uðramadan bizim Ýstanbul'u yýkýp yeniden inþa etmemiz gerekiyor. Binalarýmýz hem deprem yönünden çok güvensiz, hem kalite olarak çok düþük vasýftalar. Ýstanbul dünya baþþehri olacak bir þehir. Biz Ýstanbul'u gecekondu baþþehri yapmýþýz. Onun için kentsel dönüþümü yapmamýz þart. Bunu yapmanýn en önemli adýmlarýndan bir tanesi de kat mülkiyeti yasasýnýn mutlaka deðiþtirilmesi gerekir. Türk insaný nasýl bir konut arýyor? Türk insaný artýk eskisi gibi bilinçsiz deðil. Lokasyona (bölge, yer) bakýyor, ulaþým aksýna bakýyor, inþaat kalitesine bakýyor, kimin yaptýðýna bakýyor. Artýk marka konut alýyor. Bugün konut Türk insanýnýn baþýný sokacak bir sýðýnak olmaktan çýkýp, bir yaþam biçimi olmaya baþladý. Onun için insanlar konut alýrken daha seçici olmaya baþladý. Türkiye'de inþaat maliyetleri, Türk insanýnýn geliriyle ayný oranda mý artýyor? Deðil, en büyük sorun da o. Bizim inþaat maliyetlerimiz artarken, Türk insanýnýn geliri o düzeyde artmýyor. Ýnsanlarýn alým, eriþilmez bir sýkýntýsý var. Toplum kazandýkça, Türk ekonomisi büyüdükçe bu gelir daðýlýmýnýn eþit þekilde daðýtýlmasý lâzým. Asýl potansiyel C gelir grubunda. Onlarýn þu andaki gelir düzeyleri istedikleri konuta eriþebilme imkânlarýný saðlamýyor. Onun için bizim yapmamýz gereken þey insanlarýmýzýn gelir düzeylerini daha yukarýlara taþýmak Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekliler teklif ettikleri ürünlere ait numune veya teknik bilgileri içeren orjinal katalog ya da broþürlerini teklifleri ile birlikte vermek zorundadýrlar. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ / ÝSTANBUL adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörlüðü Merkez Kampüs Rektörlük Binasý Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Satýnalma Müdürlüðü Yýldýz Yokuþu Balmumcu BEÞÝKTAÞ/ÝSTANBUL adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. B: Aþýrý tüketim aileleri zorluyor A SA GEM ÝN TÜR KÝ YE DE KÝ A Ý LE LE RÝN A NA LÝ ZÝ NÝ Ý ÇE REN A RAÞ TIR MA SO NUÇ LA RI NA GÖ RE, A ÞI RI TÜ KE TÝM, LÜKS TA LE BÝ VE KRE DÝ KAR TI A Ý LE LE RÝ ZOR LU YOR. TÜR KÝ YE DE KÝ A i le le rin E ði tim Ýh ti ya cý A na li zi ni i çe ren a raþ týr ma so nuç la rý na gö re, ka tý lým cý lar a i le le rin e ko no mi a la nýn da en bü yük so ru nu nu a þý rý tü ke tim, lüks ta lep ler i le kre di kar tý kul la ný mý o la rak sý ra lan dý. A raþ týr ma, in san la rýn sa hip ol duk la rý kre di kart la rý dolayýsýyla ge lir le ri nin çok da ha ö te sin de a lýþ ve riþ yap tý ðý ný ve bu nun so nu cun da a i le e ko no mi sin de cid dî so run lar ya þan dý ðý ný or ta ya çý kar dý. A i le ve Sos yal A raþ týr ma lar Ge nel Mü dür lü ðü, (A SA GEM) Tür ki ye de A i le le rin E ði tim Ýh ti yaç la rý A na liz Ra po ru nu so nuç lan dýr dý. TÜ - ÝK ta ra fýn dan be lir le nen ör nek lem çer çe ve sin de 7 bin ha ne de de rin le me si ne ve grup gö rüþ me siy le o luþ tu ru lan ra por kap sa mýn da ça lýþ ma lar, A da na, An ka ra, Bur sa, Er zu rum, Ga zi an tep, Ýs tan bul, Ýz mir, Kon ya, Ma lat ya, Sam sun, Te kir dað ve Trab zon un ol du ðu 12 böl ge de ger çek leþ ti ril di. A raþ týr ma da, Tür ki ye de ki bütün a i le le rin yan sý týl ma sý ko nu su na ay rý ca ö nem ve ri le rek, a raþ týr ma ya ka tý lan a i le ler e ði tim ve ge lir du rum la rý gi bi ay rý ka te go ri ler den de o luþ tu rul du. Ra por, e ko no mi, Hu kuk, Sað lýk, Ý le ti þim, Med ya ve A i le de e ði tim baþ lýk la rý al týn da a i le le rin ih ti yaç duy duk la rý ko nu la rý be lir le me a ma cýy la o luþ tu rul du. LÜKS Ý LE ÝH TÝ YAÇ AY RIMI KAL MA DI Ka tý lým cý la rýn gö rüþ le ri ne gö re a i le le rin e ko no mi a la nýn da en bü yük so ru nu a þý rý tü ke tim, lüks ta lep ler ve kre di kar tý kul la ný mý o la rak sý ra la ný yor. Gö rüþ me ye ka tý lan la rýn en çok vur gu la dýk la rý nok ta, in san la rýn sü rek li a lýþ ve riþ yap ma e ði li min de ol ma sý ve bu nu ya par ken de kre di kar tý kul lan ma la rý. Ýn san la rýn ar týk lüks i le ih ti yaç a ra sýn da ki ay rý mý ya pa maz ha le gel dik le ri be lir ti li yor. A i le e ko no mi si a çý sýn dan i kin ci bü yük so run kre di kart la rý nýn a þý rý ve bi linç siz kul la ný mý. A raþ týr ma so nuç la rý na gö re, in san lar sa hip ol duk la rý kre di kart la rý dolayýsýyla ge lir le ri nin çok da ha ö te sin de a lýþ ve riþ ya pý yor ve bu nun so nu cun da a i le e ko no mi sin de cid dî so run lar ya þa ný yor. A i le ler, e ko no mik an lam da ya þa dýk la rý so run la rýn bir sebebi ni de rek lâm lar o la rak gös te ri yor. Rek lâm lar a i le ler ta ra fýn dan tü ke ti mi kö rük le yen en ö nem li un sur lar dan bi ri o la rak gö rü lü yor. Rek lâm la rýn in san la rýn sü rek li ye ni ü rün le ri al ma ya teþ vik et ti ði ve in san la ra ih ti ya cý ol ma yan þey le ri ih ti yaç mýþ gi bi gös ter di ði ne vur gu ya pý lý yor. EV LÝ LÝK LER ER TE LE NÝ YOR Ev len me ha zýr lý ðýn da ki bi rey ler, bu sü reç te a þý rý har ca ma ya pýl ma sý ve bu har ca ma la rýn a i le le ri zor la dý ðý ko nu su na dik kat çe ki yor. Genç çift ler dü ðün har ca ma la rý yü zün den ev li lik le ri ni er te le ye bil dik le ri ni be lir ti yor. A raþ týr ma so nuç la rý, ö zel lik le ev len me ha zýr lý ðýn da ki bi rey le rin e ko no mik an lam da bir çok so run la kar þý kar þý ya kal dý ðý ný gös te ri yor. Sað lýk lý bir ev li li ðin ya pýl ma sý i çin i yi bir ge li re sa hip ol ma nýn ö ne mi ne i þa ret e di len a raþ týr ma da, ka tý lým cý par ça lan mýþ a i le fert le ri nin de ev li lik le ri nin en çok e ko no mik so run lar dan do la yý bo zul du ðu nu i fa de et tik le ri ak ta rýl dý. A i le de ki ço cuk sa yý sý dik ka te a lý na rak ya pý lan a na liz de, e ko no mi ko nu sun da en çok 2 ço cuk lu a i le le rin ken di le ri ni ye ter li gör dü ðü nü, en az ye ter li gö ren gru bun i se 4 ve da ha faz la ço cuk lu a i le ler ol du ðu nu kay de dil di. Ay rý ca bü yük þe hir ler de kö ye doð ru gi dil dik çe a i le le rin ken di le ri ni ye ter li gör me o ran la rý da dü þü yor. Par ça lan mýþ a i le le rin de bo þan ma son ra sýn da çok cid dî e ko no mik so run lar la kar þý kar þý ya kal dý ðý gö rü lü yor. Ö zel lik le bo þan ma lar dan son ra ço cuk ba ký mý üst le nen an ne le rin ol duk ça cid dî e ko no mik so run lar la a de ta bo ðuþ tu ðu be lir ti li yor. Ka tý lým cý lar, med ya nýn a i le ü ze rin de ki et ki le ri ni, ba zý prog ram la rýn þid de te yön len dir me si, top lum sal de ðer le ri a þýn dýr ma, ba ðým lý lýk, ah lak sýz lý ða a lýþ týr ma ve ö zen dir me, a i le i çi i le ti þi mi en gel le me ve yan lýþ yön len dir me o la rak sý ra lý yor. AVM LER LE BÝR LÝK TE TÜ KE TÝM DE ÐÝÞ TÝ A raþ týr ma, ö zel lik le bü yük þehir ler de yay gýn la þan a lýþ ve riþ mer kez le ri nin in san la rýn tü ke tim a lýþ kan lýk la rýn da de ði þi me yol aç tý ðý ný gös te ri yor. Ka tý lým cý lar, dev a lýþ ve riþ mer kez le ri nin in san la rý da ha çok tü ke ti me yön len dir di ði gö rü þün de. A i le le rin ge lir gi der den ge si ku ra ma ma sý nýn sa de ce ge lir ye ter siz li ðin den kay nak lan ma dý ðý ný da or ta ya ko yan a raþ týr ma ya gö re, ye ter li ge li re sa hip o lan a i le ler de ge lir gi der den ge si ku ra mý yor. Bu du rum in san la rýn hep ge lir le ri nin da ha üs tün de har ca ma e ði li min de ol duk la rýn dan kay nak la ný yor. RA POR DAN TEK LÝF LER A raþ týr ma so nuç la rý na gö re, ö ne ri le rin de yer al dý ðý a raþ týr ma da, öð re nim gör me miþ ya da öð re nim dü ze yi dü þük a i le ü ye le ri nin e ði ti me yön len di ril me si i le il gi li yön tem ler ge liþ ti ril me si ge rek ti ði be lir ti li yor. Ev len me ha zýr lý ðýn da ki bi rey le rin a i le kur ma da ya þa dýk la rý sý kýn tý la rý gi der mek i çin e ði tim prog ram la rý ge liþ ti ril me si ö ne ri li yor. A raþ týr ma da, ay rý ca par ça lan mýþ a i le ü ye le ri ne u yum e ði ti mi, kre di kar tý kul la ný mý e ði ti mi, te le viz yon ve rek lâm la rýn o lum suz et ki le ri ko nu sun da bi linç len dir me e ði tim le ri i le bi linç li a lýþ ve riþ e ði tim le ri ve a i le le rin ruh sað lý ðý ko nu sun da e ði tim ve ril me si ge rek ti ði vur gu lan dý. Hu ku kî ko nu lar da a i le ü ye le ri nin yar dým a la bi le cek le ri da nýþ ma mer kez le ri nin ku rul ma sý nýn ö ne mi ne i þa ret e di len a raþ týr ma da, ka nun me tin le ri nin her ke sin an la ya ca ðý bir dil le i fa de e dil me si nin sað lan ma sý ge rek ti ði tav si ye si ne yer ve ril di. An ka ra / a a

12 12 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu - Umut Avcý BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Y Ço cuk la rý çev ri mi çi teh li ke ler den ko ru ma nýn en et kin yo lu: Win dows Li ve A i le Ko ru ma sý 2011 ÝNTERNET ha ya tý mý zýn ay rýl maz bir par ça sý... Ço cuk lar i çin i se hem eð len dik le ri, hem de e ði tim a la bi le cek le ri en ö nem li mec ra lar dan bi ri. An cak on la rý bu çev ri mi çi or tam da kar þý la þa bi le cek le ri muhtemel teh li ke ler den de et ki li bi çim de ko ru mak ge re ki yor. Ýþ te bu nok ta da Mic ro soft e be veyn le re yar dým cý o la bil mek i çin Win dows Li ve A i le Ko ru ma sý 2011 i su nu yor. Win dows Li ve A i le Ko ru ma sý 2011 (Mic ro soft Fa mily Sa fety 2011) ço cuk la rýn kul lan dý ðý bil gi sa yar la ra yük len me si i çin bir in ter net si te si ve üc ret siz bir prog ram su nu yor. Böy le ce bir yan dan on la ra öz gür lük ta nýr ken di ðer yan dan bil gi sa yar fa a li yet le ri ü ze rin de de ne tim sað la ya bi li yor su nuz. Win dows Li ve A i le Ko ru ma sý i le ço cuk la rý ný zý zi ya ret et me le ri ni is te me di ði niz in ter net si te le rin den u zak tu tup sa de ce si zin is te di ði niz in san lar la ko nuþ ma la rý ný sað la ya bi li yor su nuz. Bun lar ço cu ðu nu zun gü ven li ði i çin si ze su nu lan bir çok fay da lý iþ lev den ba zý la rý. Ýþ te ço cuk la rý nýz on li ne du rum day ken on la rý ko ru ma ný zý sað la ya cak Win dows Li ve A i le Ko ru ma sý 2011 in ö zel lik le rin den ba zý la rý: Að fil tre le me: Ço cuk la rý ný zýn gö re bi le ce ði in ter net si te le ri ni de net le yin ve ya e ri þe bi le cek le ri si te le ri ken di niz be lir le yin. Sa fe Se arch Bing, Ya ho o! ve Go og le gi bi po pü ler a ra ma mo tor la rý i çin et kin leþ ti ri le bi lir. Ki þi yö ne ti mi: Ço cuk la rý ný zýn Win dows Li ve Mes sen ger ve Hot ma il i kul la na rak kim ler le i le ti þim ku ra bi le cek le ri ni de net le yin. Fa a li yet ra por la ma: Ço cuk la rý ný zýn bil gi sa ya rý na sýl kul lan dýk la rý ný gös te ren ra por la ra e ri þin (zi ya ret et tik le ri ve ya et mek is te dik le ri si te ler, bil gi sa yar kar þý sýn da ge çir dik le ri za man, kul lan dýk la rý prog ram lar ve oy na dýk la rý o yun lar). Za man sý nýr lan dýr ma - la rý: Ço cuk la rý ný zýn bil gi sa yar kar þý sýn da ge çir dik le ri za ma ný sý nýr lan dý rýn ve gün i çin de bil gi sa ya ra e ri þe bi le cek le ri za man di lim le ri ni be lir le yin. O yun ve prog ram sý nýr lan dýr ma la rý: Ço cuk la rý ný zýn kul lan dý ðý prog ram la rý ve oy na dýk la rý o yun la rý sý nýr lan dý rýn. Prog ra mý üc ret siz o la rak lo re.li ve.com/win dows-li ve-fa mily-sa fety?os=ot her ad re sin den in di ri le bi li yor. Prog ra mý yük le dik ten son ra ço cuk la rý ný zýn kul lan dý ðý bil gi sa yar la ra ku ra bi li yor su nuz. Ar dýn dan de net le mek is te di ði niz a i le ü ye le ri ni se çe bi li yor su nuz. A i le Ko ru ma sý bütün a i le ü ye le ri nin ken di Win dows he sap la rý (þif re li) ve gü ven lik a yar la rý ol du ðun da en ve rim li þe kil de ça lý þý yor. A i le niz de ki bütün bi rey ler ay ný Win dows he sa bý ný kul la ný yor sa, her kes i çin ay ný A i le Ko ru ma sý a yar la rý ge çer li o lur. A i le Ko ru ma sý Fil tre si ni a yar la ya rak ço cuk la rý ný zý ko ru mak a dý na i yi bir baþ lan gýç ya pa bi - lir si niz; ar dýn dan A i le Ko ru ma sý in ter net si te si ne gi dip in ce a yar la rý ya pa rak bütün ö zel lik le rin den fay da la na bi lir si niz. A i le Ko ru ma sý a yar la rý ný ilk yap tý ðý nýz da ço cuk la rý nýz te mel að fil tre le me i le ko ru nur (Fa mily Sa fety ye tiþ kin i çe ri ði ni en gel ler) ve ra por la ma et kin leþ ti ri lir. Ço cuk la rý ný zýn gör me le ri ni is te me di ði niz muhteva u laþ ma la rý ný da ha da zor laþ týr mak i çin, A i le Ko ru ma sý in ter net si te si ne gi dip að fil tre le me i le baþ la ya rak bütün a yar la rý de ðiþ ti re bi lir si niz. Kü çük ço cuk la rý nýz da var sa, að fil tre le me a yar la rý ný ka tý se vi ye si ne ge ti re rek on la rýn sa de ce ço cuk lar i çin uy gun si te le ri gö rün tü le me le ri ni sað la ya bi lir si niz. Bütün a i le ü ye le ri ni gör mek, a yar la rý ný dü zen le mek, fa a li yet ra por la rý ný al mak ve bir ta lep le ri o lup ol ma dý ðý ný öð ren mek i çin a i le ö zet say fa sý na baþ vu ra bi lir si niz. Ýþ le ri da ha da ko lay laþ týr mak i çin Mic ro soft un A i le Ko ru ma sý ta ký mý bin ler ce in ter net say fa sý ný in ce le yip bun la rý sý nýf lan dý rýr. Seç ti ði niz fil tre se vi ye si ço cuk la rý ný zýn bu ka te go ri ler den han gi le ri ni gö re bi le ce ði ni be lir ler. A i le Ko ru ma sý a yar la rý ný yap týk tan son ra ço cu ðu nuz ö de vi ni yap mak i çin Win dows he sa bý ný kul la na rak en gel len miþ bir si te ye gir mek is te di ðin de a þa ðý da ki ne ben zer bir say fa i le kar þý la þýr: Ço cu ðu nuz siz iþ tey ken en gel len miþ bir in ter net si te si ne gir mek is te di ðin de bu si te yi gör mek i çin si ze e-pos ta yo luy la bir ta lep gön de re bi lir. Ge len e-pos ta dan a nýn da A i le Ko ru ma sý si te si ne gi de rek bu ta le be o lum lu ve ya o lum suz bir ce vap la dö ne bi lir si niz. Ý þi niz bit ti ðin de ço cu ðu nu za gör mek is te di ði si te nin ar týk en gel len me di ði ni ha ber ve re bi lir si niz. Ço cu ðu nu zun ki þi le ri ni yö ne te rek Win dows Li ve Hot ma il, Win dows Li ve Mes sen ger ve Win dows Li ve a lan la rýn dan kim ler le i le ti þim ku ra bi le ce ði ni be lir le ye bi lir si niz. Böy le ce ço cu ðu nuz Win dows Li ve kul lan dý ðýn da yal nýz ca ki þi ler lis te si ne si zin ek le di ði niz in san lar la gö rü þe bi lir. Ki þi ler lis te sin de bu lun ma yan bi riy le gö rü þe mez. Win dows Li ve A i le Ko ru ma sý nýn kul la ný mý ko lay ö zel li ði i le ay ný za man da ço cuk la rý ný zýn bil gi sa yar kar þý sýn da ge çir dik le ri za ma ný da sý nýr lan dý ra bi lir ve ço cuk la rý ný zýn bil gi sa yar kul la ným sa at le ri ni dü zen le ye bi lir si niz. Ar týk in ter net ten da ha çok an la yan bir e be veyn ha li ne ge le bi lir, ko lay ve pra tik bir þe kil de ço cuk la rý ný zýn çev ri mi çi du rum day ken ne yap týk la rý ný de net le ye bi lir si niz. PROGRAM TANITIMI Telefondaki görüntülerinizi profesyonel çizimlere dönüþtürmek ister misiniz? AKILLI telefonunuz ile çektiðiniz fotoðraflarý birkaç kolay iþlemde profesyonel çizimlere dönüþtürmeye ne dersiniz? Peki, bu iþi nasýl yapacaðýz? Hemen bahsedelim. Gayet hýzlý bir ara yüze sahip olan yazýlýmýn adý ToonPAINT. Yazýlým sayesinde seçtiðiniz görseli uygulamaya aktardýðýnýzda doðrudan görselin karakalem çizimini elde etmiþ oluyorsunuz. Ýþte bu noktadan sonrasý da sizin hayal gücünüze ve resim konusundaki becerinize kalýyor. Gri ve siyah tonlarý üzerinde oynayarak veya çizgileri belirginleþtirerek resmî optimum uygunluða getirebilme þansýnýz var. Elbette ki iþimiz tam olarak burada bitmiyor. Sonrasýnda görseli renklendirme adýmýna geçiyoruz. Ýstediðiniz fýrça boyutunu kullanarak renklendirmeyi özgürce yapabilirsiniz. Hem iphone, hem de Android sürümü bulunan program ücretli olarak sunuluyor. AppStore da 0.99$ lýk ücretle yer alan yazýlýmýn ios sürümüne Link1 de yer alan adresten, Android sürümüne de Link2 de yer alan market sayfasýndan ulaþabilirsiniz. Link 1: Link 2: https://market.android.com/details?id=com.toonfx.toonpaint BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... BÝLÝÞÝM HABER... HP i le NA SA dan 2,5 mil yar do lar lýk iþ bir li ði DÜNYANIN ön de ge len u zay a raþ týr ma la rý ku ru mu NA SA, ma sa üs tü bil gi sa yar la rý nýn ye ni len me si ve son kul la ný cý tek nik des te ði nin sað lan ma sýn da HP Ku rum sal Hiz met le ri seç ti. HP Ku rum sal Hiz met ler, ABD U lu sal Ha va cý lýk ve U zay Da i re si (NA SA) i le 4 yýl sü re li, 2,5 mil yar do lar lýk bir an laþ ma im za la dý. HP, an laþ ma kap sa mýn da, NA SA ya son kul la ný cý ma sa üs tü ci haz la rý ve hiz met le ri sað la ya rak, NA SA nýn ve rim li li ði ni ar ttý ra cak ve ça lý þan la rý nýn gü ven li bir bil gi iþ lem or ta mýn da da ha ra hat iþ bir li ði yap ma la rý na imkân sað la ya cak. HP, ku ru mun bütün son kul la ný cý alt ya pý sý ný ye ni ler ken NA SA ya tam kap sam lý ki þi sel bil gi sa yar hiz met le ri ve do na ným la rý da su na cak. Bu an laþ ma dan NA SA da ki 60 bin den faz la kul la ný cý ya rar la na cak. NA SA nýn HP nin ta mam la ya ca ðý ma sa üs tü mo der ni zas yo nun dan ö nem li bir per for mans ar tý þý ve ma li yet ta sar ru fu sað la ma sý bek le ni yor. NA SA an laþ ma i le ABD sý nýr la rý i çin de ki bütün mer kez le rin de dü þük ma li yet li, gü ven li ve kul la nýþ lý bir son kul la ný cý alt ya pý sýn dan ya rar lan ma im kâ ný bu la cak. Ma sa üs tü sis tem ler le mo bil ci haz la rý bir a ra da kul la nan HP nin 360 De re ce Ýþ ye ri Hiz me ti, NA SA ça lý þan la rý nýn gü ven le bil gi pay laþ ma sý ný sað la ya cak. HP Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Ser dar Ur çar da NA SA i le im za la nan üst dü zey an laþ may la il gi li a çýk la ma sýn da; u zay a raþ týr ma la rýn da dün ya li de ri o lan NA SA nýn HP Ku rum sal Hiz met le ri seç me si nin, glo bal Ar-Ge ça lýþ ma la rýy la bil gi tek no lo ji le ri ne ön cü lük e den HP nin ne ka dar gü ve ni lir bir çö züm or ta ðý ol du ðu nu or ta ya koy du ðu nu be lirt ti. Ur çar, söz le ri ni þöy le sür dür dü: NA SA u zay a raþ týr ma la rý na li der lik e der ken HP de 70 yýl dýr sür dür dü ðü Ar-Ge ça lýþ ma la rý i le bil gi tek no lo ji le ri ne ön cü lük e di yor. Di ji tal dün ya da ki þi ler le ku rum la rý bir bi ri ne bað la yan in ter net ban ka cý lý ðý, e-ti ca ret ve edev let gi bi hiz met le rin ö nü nü a çan HP, NA SA gi bi ku rum la rýn a raþ týr ma la rý na da tek no lo ji alt ya pý sý sað lý yor ve BT sek tö rün de li der li ði ni sür dü rü yor. U YA RI - Sah te an ti vi rüs in di ril me re kor la rý ký rý yor! Win32/Fa ke PAV (Sah te Se cu rity Es sen ti als), in di ril me o ran la rýn da son za man lar da bü yük bir iv me ya ka la dý. Þu an 2. sý ra da bu lu nan Win32/Fa ke PAV nin, ya kýn da 1. sý ra ya yük sel me - si bek le ni yor. Ro gu e An ti vi rüs o la rak bi li nen bu ya zý lým lar ta ra ma ya par ken bil gi sa yar da ki dos - ya la rý baþ ka la rý na yol lu yor. An ti vi rüs is min de bah se di len sah te ya zý lým lar ma a le sef pi ya - sa da faz la sý i le mev cut, an ti vi rüs prog ra mý te min e der ken dik kat e di niz. E SET, Ni san a yý Dün ya Teh dit Ra po ru nu ya yýn la dý NÝSAN ve Ma yýs a yý ba þýn da Lib ya ve U sa me bin La din muhtevalý teh dit ler ön plan da ol du. Her 44 sa ni ye de bir ki þi kan dý rýl dý ve ha len de de vam e di yor. Dün ya nýn en bü yük an ti vi rüs ya zý lým ku ru luþ la rýn dan E SET, Ni san a yý Dün ya Teh dit Ra po ru nu a çýk la dý. Ma yýs a yý nýn ilk haf ta sý ný da de ðer len di ren ra po ra gö re bu dö ne min en po pü ler vi rüs yay ma yön te mi Lib ya yý ko nu a lan epos ta lar ve U sa me bin La din in ö lüm ha ber le ri ol du. E SET a raþ týr ma cý la rý, ö zel lik le Lib ya Dev let Fon la rý ný ko nu a lan bir e-pos ta nýn her 44 sa ni ye de, ye ni bir bil gi sa yar da a çýl dý ðý ný ve böy le ce vi rüs le rin bil gi sa ya ra bu laþ ma sý na sebep ol du ðu nu ak tar dý. Ma sa üs tü nün ye ni yü zü Ex per Tri a YENÝLÝKÇÝ ü rün gru buy la bil gi sa yar tut kun la rý na trend tek no lo ji le ri su nan Ex per, ma sa üs tün de ye ni bir dö nem baþ la tý yor. All In O ne PC ka te go ri sin de ge liþ tir di ði Tri a mo de li ni pi ya sa ya su nan Ex per, ka sa ve kab lo kar ma þa sý na son ve ri yor. Göz ka maþ tý ran ta sa rý mý ve güç lü do na ným ö zel lik le riy le dik kat çe ken mul ti med ya ca na va rý Tri a i le bil gi sa yar kul lan mak ar týk da ha ke yif li Ex per, ma sa üs tün de de trend le ri be lir li yor. Her ü rü nün de bil gi sa yar kul la ný cý la rý ný ye ni bir tek no lo jiy le bu luþ tu ran Ex per, All In O ne PC ka te go ri sin de ye ni le nen Tri a se ri si i le bil gi sa yar kul la ný cý la rý na o fis ya da ev le rin de de rin bir ne fes al dý ra cak. Bir bil gi sa yar da a ra nan bütün te mel bi le þen le ri tek ek ran da top la yan, kul la ný cý - Teknik Özellikler la rý ka sa dan ve kab lo lar dan kur ta ran Tri a, Full HD çö zü nür lü ðe sa hip, kat la na bi len ek ra ný i le muh te þem bir mul ti med ya de ne yi mi su nu yor. Ex per Tri a, güç lü do na ným ö zel lik le riy le per for mans tan da ö dün ver mi yor. KAB LO SUZ ÖZ GÜR LÜK Win dows 7 Ho me Pre mi um iþ le tim sis te mi nin kul la nýl dý ðý Ex per Tri a, zen gin bað lan tý nok ta la rýy la da kul la ný cý sý ný ya rý yol da bý rak mý yor. Ü rü nün sað bö lü mü ne ko num la nan bað lan tý gi riþ le riy le Tri a, is te ni len an da bir mul ti med ya mer ke zi ha li ne ge ti re bi li yor. Ya kýn la rý nýz la ge niþ ek ran da ke yif li soh bet ler ger çek leþ tir me ni zi sað la ya cak Tri a nýn her a ný ný zý fo toð raf la mak i çin 1.3 me ga pik sel ka me ra sý bu lu nu yor. ÜST DÜ ZEY PER FOR MANS SÝYAH ve par lak ta sa rý mýy la bu lun du ðu or tam lar da dik kat le ri ü ze rin de top la yan Tri a, In tel in ge liþ miþ iþ lem ci mi ma ri si nin ye ni ne sil ü ye si Co re i3 ü ü ze rin de ba rýn dý rý yor. Kul la ný cý sý ný ye ni ne sil iþ lem ci siy le bil gi sa yar ba þýn da mak si mum per for man sa u laþ tý ran Tri a, mü zik, fo toð raf, HD vi de o ya da o yun lar da, 21.5 inç bü yük lü ðün de ki ar ka dan ay dýn lat ma lý FULL HD TFT LED ek ra nýy la bil gi sa yar kul lan ma key fi ni i ki ye kat lý yor. Üs tün gö rün tü le me tek no lo ji si i le mü kem mel renk ler ve can lý bir gö rün tü su nan Tri a, 3 GB DDR3 bel le ði i le ay ný an da bir çok iþ le mi ger çek leþ ti re bi li yor. 320 GB SA TA sa bit sü rü cü süy le de kul la ný cý sý na ge niþ de po la ma a la ný su nan ü rün, fark lý a çý lar da a yar la na bi len ek ra ný i le ye ni bir kul la ným de ne yi mi su nu yor. Kinestetik Halüsinasyon BU HAFTA okurlarýmýza biraz farklý bir site tanýtmak istiyoruz. Bu site uygulama sitesi. Öncelikle linkini açýn. Sonra açýlan sayfanýn altýndaki click me to get trippy linkine týklayýn. Ekranýn tam ortasýna 30 saniye bakýn (hile yapmak yok). Bunu yaparken mouse tutan elinizi kýmýldatmayýn. Sonra ise mouse tutan elinize bakýn, buna Kinestetik Halüsinasyon deniyor.

13 DÝZÝ 13 Demokrasi mücadelesi kararlýlýk ister Ka bul e di len mad de ler 1 Tak dim Ye ni bir ge nel se çim at mos fe ri nin ha kim ol du ðu þu gün le rin Tür ki ye'sin de, in san la rý mý zýn dik ka ti bü yük öl çü de a na ya sa, te mel hu kuk, de mok ra si, sos yal a dâ let, in san te mel hak ve hür ri yet le ri gi bi ö nem li ko nu la ra o dak lan mýþ du rum da. Bu tür ko nu la rýn mey dan lar da ko nu þul ma sý ve ya çe þit li plat form lar da gö rü þü lüp tar tý þýl ma sý se çim za man la rýn da yo ðun luk ka zan mak la bir lik te, bun lar, yak la þýk i ki a sýr dýr (1808'den be ri) gün dem den he men hiç çýk ma yan ve çýk ma ma sý ge re ken te mel in sa nî ko nu la rýn ba þýn da ge li yor. Zi ra, me se lâ hür ri yet ve de mok ra si yi yer leþ tir mek, ge liþ tir mek ve kök leþ tir mek, hem ka rar lý, hem de u zun vâ de li bir e mek is te di ði gi bi, bu de ðer ler sis te mi nin mu ha fa za e dil me si de ay ný öl çü de bir gay ret ve ka rar lý lýk is ter. Ak si hal de, bu ni met le rin el den git me ih ti ma li, hat ta teh li ke si çý kar kar þý mý za... Ni te kim, bel li ba zý dö nem ler de bü tün bir mil let o la rak bu teh li key le yüz yü ze gel miþ iz dir. De mok ra tik ça ba lar ke sin ti ye uð ra mýþ ve da ha i le ri a dým lar at ma nok ta sýn da çok a ðýr be del ler ö de mek du ru mun da kal mý þýz dýr. Ne ti ce de, ke sin ti li ve a ðýr be del li ol sa bi le, yi ne de bir yer le re ge le bil mi þiz dir. Gel di ði miz nok ta va sat, ya ni or ta hal li sa yý lýr. Tek par ti, ya da kra li yet þek lin de ki to ta li ter re jim le rin ül ke si ol ma dý ðý mýz gi bi, mü te kâ mil hür ri yet ve i le ri de mok ra si i le i da re e di len me de nî ül ke ler se vi ye sin de de de ði liz. Ya ni, ne çok ge ri de yiz, ne de çok i le ri de... Bu nun la bir lik te, Tür ki ye'de a yak ba ðý teþ kil e den öy le si ne çe tin ba zý ta bu ve to tem ler var dýr ki, bun la ra dün ya nýn hiç bir ül ke sin de rast la mak müm kün de ðil. Öy le ki, bun la rýn ne ler ol du ðu nu ra hat ça yaz mak ve söy le mek hür ri ye ti ne da hi sa hip de ði liz. Do la yý sýy la, hem ka ram sar lý ða düþ me den, hem de ken di ken di mi zi kan dý ra cak bir saflýða ma hal ver me den, hür ri yet, de mok ra si ve kà nun ha ki mi ye ti ni sað la ma yo lun da i ler le me ye de vam et mek du ru mun da yýz. De mok ra si nin ol maz sa ol maz þart la rýn dan bi ri o lan hür se çim ler, zi hin le ri u ya nýk tut ma da ve ül ke mi zi i de al he def le re doð ru sevk et me de ö nem li za man di lim le ri teþ kil et ti ðin den, biz de bu ko nu la rý gün de me ta þý ya rak ü ze ri mi ze dü þeni yap ma gay re tin de yiz. Ken di si kü çük, et ki si bü yük bir a dým: Se ned i Ýt ti fak Tür ki ye'de top lum sal a na ya sa ve ka tý lým cý de mok ra si sa ha sýn da a tý lan ilk cid dî a dý mýn 29 Ey lül 1808'de im za la nan Se ned i Ýt ti fak i le baþ la dý ðý þek lin de yay gýn bir gö rüþ ve ka na at var. Ni te kim, a na ya sa hu kuk çu la rý i le ta rih çi le rin ço ðu da bu gö rü þü pay la þý yor. Bu gü rü þe ka týl ma yan lar da, da ha ev vel ki ta rih ler den (ö zel lik le Os man lý ta ri hin den) bu ko nu ya da ir te bâ rüz e den ve u mu mî ka bul gö ren her han gi bir de lil ge ti re mi yor. (Da ha ge niþ bil gi i çin bkz: Si na Ak þin'in "Se ned i Ýt ti fak i le Mag na Car ta'nýn Kar þý laþ tý rýl ma sý" i sim li ça lýþ ma sý i le Ý. Ha mi Dâ niþ mend'in "Ý zâh lý Os man lý Ta ri hi Kro no lo ji si" i sim li e se ri.) Bu na gö re, biz de "Tür ki ye'de se çim ler ve de mok ra si ta ri hi" sü re ci ni meþ hûr Se ned i Ýt ti fak ha di se siy le baþ lat ma yý ter cih e di yo ruz. Bu it ti fak an laþ ma sý, mer kez i le taþ ra yö ne ti mi a ra sýn da ya pýl dý. Mer ke zî o to ri te, da ha ön ce den böy le bir yo la gir miþ de ðil. Her þey mer kez de ta sar la ný yor, plân la ný yor ve tat bik sa ha sý na ko nu lu yor du. Sul tan I I. Mah mud'un tah ta geç ti ði ilk se ne, e sa sýn da on dan ön ce kat le di len Sul tan I I I. Se lim dev rin de de, taþ ra nýn yö ne ti me kat ký sý dü þün ce le ri doð muþ ve fa kat bu dü þün ce nin ye þer me si ne bi le fýr sat ve ril me den boð du rul muþ tu. Ne var ki, 1808 yý lý or ta la rý na ge lin di ðin de, ar týk ye ni bir hâ lin ka çý nýl maz ol du ðu ka na a ti ne va rýl dý; do la yý sýy la da, ye ni a ra yý þýn i çi ne gi ril miþ ol du. Ni çin ih ti yaç du yul du? Ni zâm ý Ce dit ve Sek bân ý Ce dit is mi ni a lan a ra yýþ ve te þeb büs ler, e sa sýn da "es ki hâ lin mu hal ol du ðu" ger çe ði ni yan sý tý yor du. As ke ri ye de ol du ðu gi bi, ma li ye de ve mül ki ye sis te min de de es ki hâl den ye ni hâ le doð ru bir ge çiþ ya pýl ma sý ge re ki yor du. Zi ra, dev let çar ký bü yük çap ta a ðýr laþ mýþ, han tal laþ mýþ, â henk li þe kil de a de ta ça lý þa maz bir du ru ma gel miþ ti. Lâ kin, bu ge çiþ sü re ci yak ma dan, yýk ma dan ve kar deþ ka ný dök me den ya þan ma lýy dý. Os man lý Dev le ti, ye ni ya ra lar aç ma dan mev cut ya ra sý ný sar ma lý ve ken di di na mik le ri ni ha re ke te ge çi re rek bir re or ga ni zas yo na git me liy di. A ma ne ya zýk ki böy le ol ma dý. Mer ke zin kal bi ni sý kýp mah ve den san cý lar bit mek bil mi yor du. Sa ray en tri ka la rý, hü kü met dar be le ri, is yan ve ih ti lâl ler bir bi ri ni ta kip e di yor du. Öy le ki, Sul tan I I I. Se lim gi bi hem Pa di þah, hem de Ha li fe ma ka mýn da ki bir þah si yet, ya yý nýn ki ri þiy le boð du ru la rak kat le dil di. Þa yet kar þýt gö rüþ te ki ler fýr sat bu lup Þeh za de I I. Mah mud'u da öl dü re bil sey di ler, bel ki de Os man lý Ha ne da ný nýn nes li tü ken miþ o la cak tý. Ney se ki, þan sý ya ver git ti ve hem dev let, hem de Sul tan Mah mut teh li ke nin ký yý sýn dan dön dü rül müþ ol du. Ýþ te, dev let ve hü kû met mer ke zi nin ni ce za man dan be ri dir böy le si ne san cý lar i çin de kýv ran ma sýn dan do la yý, dev le tin taþ ra teþ ki lât la rýn da da bü yük çap lý bo zul ma ve çö zül me ha re ket le ri baþ gös ter di. As ker gön der me, yar dým da bu lun ma, ver gi top la ma gi bi ö nem li a lan lar da tam bir laç ka lýk ha li gö ze çar pý yor du. Hat ta, ba zý vi la yet ve san cak lar da mer ke zi o to ri te ye ka fa tut ma ve ken di ba þý na ha re ket et me hal le ri zu hur et me ye baþ la dý. Doð ru su, yan lýþ da ol sa bu gi di þa týn ya dýr ga na cak bir ta - Sultan II. Mahmud ra fý yok tu. Çün kü, böy le si ne bir ser ger de li ðe mey dan ver me ye cek ve ba þý bo zuk lu ða ma hal bý rak ma ya cak du rum da o lan mer ke zî yö ne ti min biz zat ken di si ne re dey se fel ce uð ra mýþ du rum day dý. A ca ba, ken di ba þý nýn der di ne düþ müþ o lan bir mer ke zî i da re, taþ ra da ki ü ni te le ri ni na sýl kon trol e dip sýh hat li þe kil de yö ne te bi lir di. Gi di þa týn hiç de i yi ol ma dý ðý ný ve böy le de vam e der se, da ha fe cî bir â ký be tin ya þa na ca ðý ný fark e den Sad râ zam Mus ta fa Pa þa, taþ ra da ki teþ ki lât la rýn da kat ký sý ný, des te ði ni sað la ma ya ve bir bi ri ni hem mu ra ka be ye, hem de yar dým laþ ma ya da ya lý â dil bir sis te mi kur ma ya yö ne lik ye ni ba zý a dým la rýn a týl ma sý na ön cü lük et ti. Ýþ te bu mak sat la Se ned i Ýt ti fak'ý ta hak kuk et tir mek i çin ha zýr lýk ça lýþ ma la rý na baþ la dý. Ma sa da i ki ta raf var 29 Ey lül 1808'de (Hic rî 8 Þa ban 1223'te) ka bul e di len Se ned i Ýt ti fak i le il gi li bü tün kay nak lar, an laþ ma ma sa sýn da i ki ta ra fýn ol du ðu nu gös te ri yor. Ta raf lar dan bi ri, Os man lý hü kû me ti ni tem sil e den Sad râ zam ve sâ ir dev let er kâ nýn dan teþ kil o lu nan he yet tir. Ma sa nýn di ðer ta ra fýn da i se, taþ ra nýn u zak ya kýn muh te lif mer kez le rin den as ker le riy le bir lik te Ýs tan bul'a gel miþ o lan  yân'dan kim se ler dir.  yân, o de vir de bü yük yer le þim mer kez le rin de dev let nâ mý na i da rî va zi fe ler de üst len miþ o lan ta nýn mýþ, hat ta ha ne dan dan sa yý lan i ti bar lý kim se le re ve ri len un van dýr. Mi sâl o la rak Se ned i Ýt ti fak'a da im zâ ko yan lar dan þu i sim le ri zik ret mek müm kün: * Ma ni sa  yâ ný Ka ra os ma noð lu Ha cý Ö mer A ða * Ka ra man Va li si Ka dý Ab dur rah man Pa þa * Bo zok (Yoz gat)  yâ ný Ça pa noð lu Sü ley man * Se rez (Or ta Ma ke don ya)  yâ ný Ýs ma il Bey * Çir men (Ru me li'de ilk san cak) Mu ta sar rý fý Mus ta fa Bey * Bo lu Voy vo da sý Ha cý Ah me doð lu Sey yid Ýb ra him A ða * Bi le cik  yâ ný Kal yon cu Mus ta fa A ða Hür ri yet ve de mok ra si yi yer leþ tir mek, ge liþ tir mek ve kök leþ tir mek, hem ka rar lý, hem de u zun vâ de li bir e mek is te di ði gi bi, bu de ðer ler sis te mi nin mu ha fa za e dil me si de ay ný öl çü de bir gay ret ve ka rar lý lýk is ter. Ak si hal de, bu ni met le rin el den git me ih ti ma li, hat ta teh li ke si çý kar kar þý mý za... Bun la rýn ya ný sý ra,  yân'dan sa yý lan da ha bir çok þah si yet Ýs tan bul'a gel miþ ve Se ned i Ýt ti fak ma sa sýn da mü za ke re ye ka týl mýþ týr. Dik ka te de ðer bir nok ta da þu dur: Ya kýn u zak yer den gel miþ  yân la rýn ta ma mý, be ra be rin de bir mik tar si lâh lý as ker de ge tir miþ.  yân la ra a it Ýs tan bul'a ge len as ker mev cu du nun top lam 70 bi ne var dý ðý na da ir ka yýt lar var. Bu as ke rî kuv vet, hem re is le ri ni yal nýz ve ko ru ma sýz bý rak ma mak, hem de Pa di þah ve Sad râ za mýn em rin de ol duk la rý ný fi i len gös ter mek mak sa dýy la Sal ta nat mer ke zi ne ka dar gel miþ ler dir. * * * Hü kû met er kâ ný i le taþ ra dan ge len  yân a ra sýn da ki top lan tý, Kâ ðýt ha ne'de ki Çað la yan Köþ kün de ya pýl dý. Top lan tý nýn ilk o tu ru mun da, he nüz ye ni tah ta geç miþ o lan Sul tan I I. Mah mud da bu lun du. Ka tý lým cý lar, genç sul ta na o lan hür met ve tâ zim le ri ni der be yân et tik ten son ra, gün de me a lý nan ko nu la rýn mü za ke re le ri ne baþ lan dý. Top lan tý nýn on gün sür dü ðü an la þý lý yor. Ýs ma il Ha mi, A rap yan E fen di den yap tý ðý ik ti ba sa gö re, ye di a na baþ lýk ha lin de ya zý ya dö kü len Se ned i Ýt ti fak ka ra rý nýn ni haî bil di ri sin de þu i fa de le re yer ve ril miþ: "Bir mec lis i meþ ve ret ih das e di le rek a lý nan ka rar lar mû ci bin ce, Sa dâ ret i le  yân a ra sýn da bir Se ned i Ýt ti fak ak do lun muþ tur." (Bkz: Ý zâh lý Os man lý Ta ri hi Kro no lo ji si 4/95) Ta raf lar ca im za la nan bu an laþ ma, bel ki de ilk kez ol mak ü ze re dev let le va tan daþ (te ba a) a ra sýn da ka bul e di len bir "res mî söz leþ me" hü vi ye ti ni ta þý mak ta dýr. Ba zý ta rih çi ler, bun dan i ki yüz se ne ev vel im - za la nan Se ned i Ýt ti fak'ý, 1215'te im za la nan Ýn - gi liz bel ge si Mag na Car ta'ya ben ze ti yor. Mag na Car ta da, þüp he siz halk i le yö ne ti - ci ler a ra sýn da ka bul e di len ve hür ri yet le ri ö - ne çý ka ran bir "bü yük söz leþ me"dir. Fa kat, bu ben zer li ðe rað men, muh te va ve uy gu la ma lar i ti ba riy le bu i ki söz leþ me a ra - sýn da ö nem li öl çü de fark lar var. Ne var ki, bu ra da söz ko nu su o lan ken di ta ri hi miz ol du ðu i çin, Mag na Car ta'yý þim di - lik es geç mek du ru mun da yýz. Muh te lif kay nak lar dan der le di ði miz bil gi le - re gö re, çok u zun ve de tay lý me tin ler ha lin de ka le me a lý nan Se ned i Ýt ti fak ye di a na mad - de den mü te þek kil o lup, bu mad de le rin muh - te va sý ný gü nü müz Türk çe siy le ve ö zet ler ha - lin de a þa ðý da ki þe kil de sý ra la mak müm kün. Bir: Pa di þah "dev let i e bed müd det"in kut bu dur. He pi miz o na bað lý yýz. Bi zim bir lik ve be ra ber li ði mi zin de va mý, pa di þa ha ve sal - ta na ta bað lý ol mak lý ðý mýz la müm kün dür. Do la yý sýy la, sul ta na ve ya sal ta na ta kar þý o - cak lar dan, a þa ir den ve ya ha ne dan dan her kim ki a yak la nýr ve ya i ha net e der se, he pi mi - zi kar þý sýn da bu la cak týr. Ge rek li so ruþ tur ma - dan (tah ki kat) son ra, â si ve hâ in kim se le rin ü ze ri ne müt te fi kan gi di le cek ve hak ket ti ði ce za ya çarp tý rý la cak týr. Ý ki: Ma hal ler den top la nan as ker, hem ma - hal lî i da re nin hem de ih ti yaç za ma nýn da mer ke zî i da re nin em rin de o lan "dev let as ke - ri"dir. Do la yý sýy la, dev le tin tan zim et ti ði dü - zen i çin de ye tiþ ti ri le cek ler. Ýs ter da hil den, is ter se ha riç ten zu hur e de cek bü tün teh li ke - le re kar þý, bu as ke rî bir lik ler yek vü cut ha lin - de ve hýz la ha re ke te ge çe rek, teh li ke yi ber - ta raf e de cek ler dir. Üç: Dev le te a it ver gi ler, ma hal lî teþ ki lât lar va sý ta sýy la dü zen li þe kil de top la na cak ve mer ke zî büt çe ye ak ta rý la cak. Bu na uy ma - yan lar, ya hut kar þý ge len ler te dip e di le cek. Dört: Sa dâ ret (Baþ ba kan lýk), bir mâ nâ da "Ma kam ý Ve kâ let i Mut la ka"dýr. Taþ ra teþ - ki lât la rý o na kar þý gel me ye cek, o nun yet ki le ri - ni kul lan ma ci he ti ne git me ye cek. Hat ta, Pa - di þa hýn ken di si da hi Sad râ zam'dan ha ber siz iþ yap may acak, her ko nu da o nun bil gi si da hi - lin de ha re ket e de cek. Bu na mu ka bil, Sad râ - zam (bu ta rih te A lem dar Mus ta fa Pa þa) da, a dâ let ten sap ma ya cak, rüþ vet al ma ya cak, if - ti ra et me ye cek, a dam ka yýr ma cý lýk yap ma ya - cak ve so rum lu luk la rý ný hak kýy la ye ri ne ge ti - re cek. Ak si tak dir de, yi ne "bi lit ti fak" o ma - kam dan men'e dil me si ci he ti ne gi di le cek. Beþ: Ýn san te mel hak ve hür ri ye ti ni na - zar ý i ti ba ra a lan bu a na mad de de, ö zet o la - rak þu hu sus la ra yer ve ri li yor: Herhan gi bir ki þi ye, ge rek dev let ten, ge rek bü tün ha ne - dan dan ve ge rek se sâ ir â yân dan her han gi bir kö tü lük ya pýl ma ya cak, kim se nin ca ný na ve ma lý na za rar ve ril me ye cek. Bi ri nin di ðe ri - ne za rar ver di ði, ya hut zul met ti ði id di a o - lun du ðun da, mut la ka bir so ruþ tur ma ya pý la - cak ve Sa da re tin iz ni a lýn dýk tan son ra te dip i çin ha re ke te ge çi le cek. Fa kir fu ka ra ya kim - se zul met meye cek. Ke sin lik ka za nan suç lar o lur sa, bun lar as la ce za sýz kal ma ya cak. Dev - let i çin de de, kim se kim se nin i þi ne ka rýþ ma - ya cak, her kes yet ki ve so rum lu luk la rý çer çe - ve sin de ka la rak ha re ket e de cek. Al tý: Dev let mer ke zi o lan Ýs tan bul'da her - han gi bir o cak ta ve ya bir mes lek sý ný fýn da fit ne fe sat çý ka ran lar o lur sa, bu sý nýf ve o - cak la rýn ka pa týl ma sý ve so rum lu la rýn i da mý i - çin der hal ha re ke te ge çi le cek, ge rek ha ne - dan ve ge rek se me ma lik i da re le ri mer ke z hü kû me te des tek ver mek ten çe kin me ye cek. Ye di: Bu mad de, bir ci he tiy le yu ka rý da k al tý mad de nin hü lâ sa sý ma hi ye tin de dir. Ver - gi ve as ker top lan ma sý, fa kir ve fu ka ra nýn gö ze til me si, kà nun ve a dâ le tin dý þý na çý kýl - ma ma sý gi bi hu sus lar tek ra ren ha týr la tý lý yor, ay ký lý hal ve ha re ket le rin va ki ol ma sý ha lin de i se, bun la rýn sür'at le il gi li dev let bi rim le rine ha ber ve ril me si is te ni yor. Ze yil: Top lam ye di mad de ha lin de tan zim e di len "Se ned i Ýt ti fak"ýn so nu na ay rý ca bir "Ze yil" ek len miþ. Bu ze yil de (ek mad de) de, me se le nin uy gu - lan ma sý saf ha sý hak kýn da ö zet le þun lar i fa de e di li yor: "Bun dan böy le Sa dâ ret (Baþ ba kan - lýk) ve Me þi hat (Di ya net, Þey hü lis lâm lýk) ma - ka mý na ge len ler, ön ce lik le Se ned i Ýt ti fak'a im za a ta rak va zi fe ye baþ la ya cak lar. Ým za la - rýn ta kip ve ka yýt iþ lem le ri, Di vân ý Hü ma yun Ka le min de ki gö rev li ler ta ra fýn dan ya pý la cak. Ýþ le me ko nan dos ya lar, hi çi ge cik ti ril me den Pa di þa ha arz e di le cek, Pa di þah da bu iþ le rin ta ki bi ne her za man i çin ne zâ ret e de bi le cek.

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý 14 SPOR Y FENERBAHÇE BAYRAMI F.BAHÇE'NÝN SEZONU LÝGÝ ÞAMPÝYONLUÐU TÜRKÝYE'NÝN HER YERÝNDE BÜYÜK BÝR COÞKUYLA KUTLANDI. TARAFTARLARIN KUTLAMALARI SABAHA KADAR SÜRDÜ. BÝRÇOK ÞEHÝRDE MEÞALELER YAKIP, MARÞLAR SÖYLEYEN SARI-LACÝVERTLÝLER ANA MERKEZLERÝ KARNAVAL YERÝNE ÇEVÝRDÝLER. Fenerbahçe kafilesi Sabiha Gökçen Havaalanýnda binlerce taraftar tarafýndan karþýlanýrken, Boðaziçi Köprüsü gece sarý-lacivert renklere büründü. UÇAKTA ÞAMPÝYONLUÐU KUTLADILAR Fenerbahçeli futbolcular yöneticileri "Þampiyon Fenerbahçe" tezahüratlarý ile sevinçlerine ortak etti. SÜPER Lig'de 34. son haf ta ma çýn da Si vass - por'u dep las man da 4-3 ye ne rek se zo nu þam pi yo nu o lan Fe ner bah çe, Ýs tan - bul'da coþ ku lu bir þe kil de kar þý lan dý. Sa bi ha Gök çen Ha va li ma ný Ö zel Ge nel Ha va cý lýk Ter mi na li ne ö zel u çak la ge len Sa rý - La ci - vert li ka fi le yi, bu ra da per so nel se vinç gös te ri - le riy le kar þý la dý. Baþ kan A ziz Yýl dý rým ve yö - ne ti ci ler, fut bol cu lar ve tek nik he ye ti al kýþ lar - la ha va li ma nýn dan u ður la dý. Ter mi na lin çý ký - þýn da Fe ner bah çe li o yun cu lar, ken di le ri ni bek le yen ba sýn men sup la rý ný gö rün ce, ''Þam - pi yon Fe ner bah çe'' te za hü ra tý ya pa rak ta kým o to bü sü ne doð ru yö nel di ler. Ha va li ma nýn da gü ven lik ön le mi a lan po lis, Fe ner bah çe'nin gel di ði ter mi nal çý ký þý na ta raf tar la rý yak laþ týr - ma dý. Ter mi na lin çý ký þýn da me þa le ler ya ka - rak bek le yen ta raf tar lar, ta kým o to bü sü a lan - dan ay rý lýr ken, po lis ba ri ka tý ný a þa rak o to bü - sün ya ný na gel di. Ta raf tar lar, ''Ýþ te Þam pi yon, Ýþ te Ta raf tar'' slo gan la rý at tý. Ka fi le yi ta þý yan o tü büs, yo ðun ta raf tar gru bu a ra sýn da güç - lük le i ler le di. Fe ner bah çe o to bü sü, ha va li ma - nýn dan çok sa yý da ta raf ta rýn o luþ tur du ðu FENERBAHÇE'NÝN se - zo nu nu þam pi yon ka pat ma sý nýn ar - dýn dan Ýs tan bul dý þýn da da bü yük coþ kuy la kut lan dý.. Tür ki ye nin dört bir ya nýn da Fe ner bah çe ta raf tar la rý sa ba ha ka dar u yu ma dý. Or du dan Fet hi ye ye, Muð la dan Si irt e ge ce bo yun ca ta raf tar lar çýl gýn ca sý na þam pi yon lu ðu kut la dý. Marþ lar ve te za hü rat lar bu lun duk la rý þeh ri in le - tip me þa le ler i le de þe hir le ri ni kar - na val ye ri ne çe vir di ler. Tak sim Mey da ný'ný dol du ran Fe ner bah çe ta raf tar la rý, Tak sim Cum hu ri yet A - ný tý na çý ka rak, Fe ner bah çe ve Türk bay ra ðý as tý. Po lis, Tak sim Mey da - ný'ný a raç tra fi ði ne ka pat tý. Bir çok Fe ner bah çe li ta raf tar, Tak sim Mey - da ný'nda bay rak lar, me þa le ler le ge - ce nin geç sa at le ri ne ka dar kut la ma yap tý. Bir baþ ka Fe ner bah çe li grup da marþ lar ve slo gan lar eþ li ðin de Ga la ta sa ray Li se si ö nün de top lan dý. Grup, li se nin ö nün de ki de mir ka pý - Teknik Direktör Aykut Kocaman ve kaptan Alex de Souza uçakta þampiyonluk sevincini birlikte kutladý. kon vo yun eþ li ðin de Fe ner bah çe Can Bar tu Te sis le ri'ne doð ru ha re ket et ti. Ev le ri Sa bi ha Gök çen Ha va li ma ný na ya kýn ol du ðu bil di ri - len Fe ner bah çe'nin Se na gal li fut bol cu la rý Is - si ar Di a ve Ma ma do u Ni nang, ta kým o to bü - sü ne bin me di. Ý ki fut bol cu nun, ha va li ma nýn - dan ev le ri ne gi de cek le ri bil di ril di. Bu a ra da, ha va li ma ný na ge len çok sa yý da Fe ner bah çe ta raf ta rý, tra fi ðin sý kýþ ma sý na ne den ol du. Ö - zel lik le ha va li ma ný çý ký þý na a raç la rý ný park e - de rek, te za hü rat lar ya pan ta raf tar lar ne de - niy le ha va li ma nýn dan a raç lar güç lük le çý ka - da a sý lý bu lu nan Ga la ta sa ray fla ma - la rý ný in di re rek ye ri ne Fe ner bah çe fla ma sý as tý.ö te yan dan, Ga la ta sa ray Ne vi za de So kakt'a Trab zon i le Fe - ner bah çe ta raf tar la rý a ra sýn da çý kan tar týþ ma, kav ga ya dö nüþ tü. Kav ga yý, Be yoð lu Gü ven Tim le ri bü yü me den ön le di. Be þik taþ Bar ba ros Bul va - rý'nda da Fe ner bah çe kon vo yu na Çar þý Gru bu'ndan ol du ðu i le ri sü rü - len 15 ki þi lik grup sal dý rý da bu lun du. Çý kan ar be de yi, Be þik taþ A sa yiþ Bü - ro A mir li ði'ne bað lý e kip ler bü yü - me den ön le di. Ýs tan bul'un A na do lu ya ka sýn da kut la ma la rýn mer ke zi o - lan Bað dat Cad de si nde de þam pi - yon luk coþ kuy la kut lan dý. A ðýr lýk lý o la rak E ren köy de, Fe ne ri um TIR ý - nýn bu lun du ðu ve spon sor lar dan Türk Te le kom un çe þit li ak ti vi te ler dü zen le di ði nok ta da top la nan ta raf - tar la rý, Fe ner bah çe'nin þam pi yon lu - ðu nu marþ lar ve te za hü rat lar eþ li - ðin de geç sa at le re ka dar kut la dý. bil di. Ö te yan dan, Fe ner bah çe li fut bol cu la rýn ü zer le rin de, ö nün de ''Biz bi ze ye te riz, çün kü Fe ner bah çe li yiz'' ar ka sýn da i se ''Þam pi yon Fe - ner bah çe'' ya zý lý ti þört ler giy di ði gö rül dü. Fe - ner bah çe'nin Ýs tan bul'a dö nüþ yo lun da ya þa - dý ðý sev niç gö rün tü le ri ku lü bün in ter net si te - sin de ya yým lan dý. Ma çýn ar dýn dan Ýs tan bul'a u çak la dö nen sa rý-la ci vert li fut bol cu lar, tek - nik he yet ve yö ne tim ku ru lu ü ye le ri bü yük se vinç ya þa dý. Fe ner bah çe li fut bol cu lar ve yö - ne tim ku ru lu ü ye le ri nin dö nüþ yo lu bo yun ca Fe ner bah çe marþ la rý söy le dik le ri be lir til di. Aykut Kocaman yeni sezonda da takýmýn baþýnda FENERBAHÇE Ku lü bü Baþ kan Ve ki li Ni hat Öz de - mir, fut bol ta ký mý nýn dün ya ya ör nek o la bi le cek bir per for mans or ta ya koy du ðu nu söy le di. Ni hat Öz de - mir, NTV Spor'a yap tý ðý a çýk la ma da, ö nem li bir þam - pi yon luk el de et tik le ri ni be lir te rek, ''Ay kut Ko ca - man'ýn bu ra da gös ter di ði per for mans, o yun cu la rý - mýz, ta kým daþ lýk, hep si ni dü þün dü ðü müz za man Fe - ner bah çe Fut bol Ta ký mý ger çek ten bü tün dün ya ya ör nek o la bi le cek bir per for mans or ta ya koy du. Hep - si ni kut lu yo rum. 18 þam pi yon luk la bu gün Sü per Lig'de yer a lan e kip ler i çin de þam pi yon luk sa yý sý en faz la ta kým ol duk'' i fa de le ri ni kul lan dý. Tek nik di rek - tör Ay kut Ko ca man hak kýn da spe kü las yon lar ü re til - di ði ni an la tan Öz de mir, ''Ko ca man ge le cek se zon ta - ký mýn ba þýn da o la cak. Þam pi yon lu ðu kay bet sek da hi o la cak tý. Bi zim ka ra rý mýz oy du. Çok kö tü gün ler ge - çir dik bu se zon. Baþ ta baþ kan A ziz Yýl dý rým ve yö ne - tim, Ay kut Ko ca man'ýn ya nýn da ol duk, des tek le dik ve bu mut lu so na u laþ týk'' di ye ko nuþ tu. Özgener: Çok güzel bir rekabet yaþandý TÜRKÝYE Spor Ya zar la rý Der ne ði (TSYD), se zo nun da ki des tek ve kat ký la rýn dan do la yý Tür ki ye Fut bol Fe de ras yo nu na ö zel ö dül ver di. Ýs tin ye'de ki mer ke z de dü zen le nen tö ren de ö zel ö dül pla ke ti ni TFF Baþ ka ný Mah mut Öz ge ner, TSYD Baþ ka ný E sat Yýl ma er'den a ldý. Öz ge ner, Sü per Lig'de þam pi yon luk he ye ca ný nýn son maç, son da ki ka ya ka dar ya þan ma - sýn dan do la yý hem Fe ner bah çe'yi hem de Trab zons - por'u teb rik et ti. Öz ge ner, ''Keþ ke 2 þam pi yon o la bil - se'' de ni le cek bir se zo na ta nýk lýk e dil di ði ni belirterek, ''Hem Fe ner bah çe hem de Trab zons por mü ca de le le - riy le þam pi yon lu ðu hak et ti. U marým ö nü müz de ki se zon lar da da en az bu ka dar, hat ta da ha he ye can lý, re ka bet çi mü ca de le ler ya þa rýz'' de di. G.Saray tebrik etti GALATASARAY Ku lü bü, Spor To to Sü per Lig'de þam pi yon o lan Fe ner bah çe i le i kin ci sý ra yý el de e den Trab zons por i çin teb rik me sa jý ya yým la dý. Sa rý-kýr - mý zý lý ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma da, '' Se - zo nu Spor To to Sü per Lig þam pi yon lu ðu nu ka za - nan Fe ner bah çe Spor Ku lü bü'nü ve li gin son haf ta - sý na ka dar þam pi yon luk ya rý þý ný de vam et ti ren Trab zons por Ku lü bü'nü teb rik e de riz'' de nil di. F.Bahçe-Efes play-off serisi baþlýyor FENERBAHÇE Ül ker i le E fes Pil sen a ra sýn da ki Be ko Bas ket bol Li gi play off ya rý fi nal se ri si nin ilk ma çý bugün oy na na cak. Li gin id di a lý i ki e ki bi nin kar þý la - þa ca ðý ya rý fi nal se ri si nin ilk kar þý laþ ma sý, bugün sa at 20.00'de Si nan Er dem Spor Sa lo nu'nda ya pý la cak. Fe ner bah çe Ül ker, nor mal se zon da ki i ki ma çý da ka zan ma sý ne de niy le se ri ye 1-0 ön de baþ la ya cak. Terim ABD'ye gitti GALATASARAY'DA 3. kez gö re ve ge len Fa tih Te rim, ký zý Bu se'nin me zu ni yet tö re ni i çin ABD'ye git ti, Te - rim, ba sýn men sup la rý nýn ''ha yýr lý ol sun'' di lek le ri ü ze - ri ne te þek kür e de rek el le ri ni sýk tý. Te rim, basýn mensuplarýnýn Ga la ta sa ray i le il gi li ýs rar lý so ru la rýna ''Ýn þal - lah her þey çok gü zel o la cak. Þim di ký zý mýn me zu ni - yet tö re ni ne gi di yo rum'' diye cevap verdi. SiyahMaviKýrmýzýSarý

15 SiyahMaviKýrmýzýSarý SPOR 15 Bu defa þampiyon Dün ya da pek çok ör nek le ri o la bi lir a ma Tür ki - ye'de son haf ta ya li der gi rip de 2 de fa kay be - di len þam pi yon luk var. Bu i ki si ni de ya þa yan tek ta kým var. O da Fe ner bah çe. Bi ri ni de da ha ge - çen se ne ya þa mýþ. Se zo na tek nik di rek tör de ði þik li - ðiy le baþ la mýþ. Bü yük ta kým tec rü be si ol ma yan Ay - kut Ko ca man'a ta kým e ma net e dil miþ. Ýlk ya rý A lex de So u za oy nar mý, oy na maz mý tar týþ ma la rýy la ge - çer ken, ra kip 9 pu an fark yap mýþ. Av ru pa Ku pa la rý' na ve da et miþ. Tür ki ye Ku pa sý' nda 2. lig e kip le ri ne ye ni le rek grup so nun cu su ol muþ. Ho ca gön de ril sin mi, gön de ril me sin mi tar týþ ma la rý yük sek ses le dil - len di ril me ye baþ la dý ðýn da, im da dý na dev re a ra sý ye - tiþ miþ bir Fe ner bah çe var dý 2010 yý lýn da. Lig a ra sýn da A ziz Yýl dý rým'ýn NTV' ye çý kýp da, þim di ye ka dar yap ma dý ðý bir þe ye im za a týp ho ca - sý nýn ar ka sýn da yým me sa jý ný söy le ye rek, fut bol cu - la rý na göz da ðý ver di ðin de her kes bu nun fa so fi so ol du ðu nu dü þü nü yor du. Ku lü bü nün des te ði ni ar - ka sý na a lan Ay kut Ko ca man da, fut bol cu la rý na ön le rin de ki An tal yas por ve Trab zons por maç la - rý ný he def gös te rip, bu maç la rý ka zan dýk la rý tak - tir de li gin ye ni den þe kil le ne ce ði ni i fa de e de rek mo ti ve et me ye ça lý þý yor du. Hat ta o za man lar flaþ trans fer ler ya pan Be þik taþ'ýn 17'de 17 ya pýp ya pa - ma ya ca ðý ge yi ði her ke sin di li ne do lan mýþ tý. An tal yas por kar þý sýn da Gök han Gö nül'ün u zak tan þu tu i le zar zor a lý nan ga li bi ye tin ar dýn dan, Trab - zons por' un 2-0 i le ge çil me si sa rý la ci vert li le ri da ha da bir u mut lan dýr mýþ tý. Bu ka zan ma se ri si Ka dý köy'de ki Bur sas por ma çý na ka dar sür dü rül dü. O kar þý laþ ma - nýn gol süz bit me sin den son ra se ri ye tek rar baþ lan dý ve Si vas'a ka dar de vam e dil di. Be þik taþ i çin ko nu þu - lan 17' de 17, Fe ner bah çe i çin 17' de 16 o la rak e þi ben ze ri gö rül me yen bir tab lo o la rak ta ri he ge çi yor du. Ýlk ya rý yý 9 pu an ön de ka pa tan Trab zons por i se i - kin ci ya rý i le bir lik te peþ pe þe pu an lar kay bet miþ, Fe - ner bah çe' nin Bur sas por kar þý sýn da yi tir di ði pu an - lar la li der li ði ge ri al mýþ tý. Ta ki Es ki þe hirs por ma çý - na ka dar. O maç ta kay be di len 2 pu an hem li der li ði, hem ta ký mýn þam pi yon luk ha va sý ný, hem de Trab - zon þeh ri nin i nan cý ný a lýp gö tür müþ tü. Ger çek ten de o be ra ber lik þam pi yon lu ðu Ka ra de niz' den a lýp Ka dý köy'e gön der miþ ti. Ku zey de son da ki ka ya ka - dar þam pi yon luk ü mi di sür düy se, bun da Fe ner bah - çe' nin kö tü a lýþ kan lýk la rý nýn et ki si bü yük tü. A ma bu se fer geç miþ te o lan lar ger çek leþ me di. Son ma ça ka dar að zý o lan her kes ko nuþ tu. Bun - dan son ra da ko nu þan lar o la cak týr. Yan yol la ra sa pýp, sa ha da oy na yan la rýn e mek le ri ne ya zýk e den ler mut - la ka be de li ni za ma ný ge lin ce ö de ye cek tir. Ha kem ler her i ki ta kým i çin de ha ta yap mýþ týr a ma eð ri si doð - ru su na denk gel miþ tir ve Fe ner bah çe þam pi yon ol - muþ tur. Þim di þam pi yo nu al kýþ la ma za ma ný ÞAM PÝ YON GÝ BÝ KAR ÞI LAN DI LAR Trabzonspor, Karabükspor deplasmanýnda aldýðý 4-0'lýk galibiyetin ardýndan de döndüðü Trabzon da taraftarlar tarafýndan coþkuyla karþýlandý. KAR DE MÝR KA RA BÜKS POR MA ÇI NIN AR DIN DAN AN KA RA'DAN HA VA YO LU Ý LE TRAB ZON'A GE LEN KARADENÝZ EKÝBÝ, TA RAF TAR LAR CA COÞ KUY LA KAR ÞI LAN DI. TRABZONSPOR, se zo nu 82 pu an la i kin ci sý ra da bi tir di ði Spor To to Sü per Li gi'nin ar dýn dan Trab zon'da þam pi yon gi bi kar þý - lan dý. Kar de mir Ka ra büks por dep las ma nýn da al dý ðý 4-0'lýk ga - li bi ye tin ar dýn dan ka ra yo lu i le An ka ra'ya ge çen bor do-ma vi li ka fi le, da ha son ra E sen bo ða Ha va li ma ný'ndan THY'ye a it ö zel u çak la sa at 04.00'da Trab zon'a gel di. Yol cu luk sý ra sýn da, a ve - raj i le kay be di len þam pi yon luk son ra sý bir hay li üz gün ol duk - la rý göz le nen Trab zons por lu fut bol cu lar, Trab zon Ha va li ma - ný'nda ken di le ri ni bek le yen ta raf tar lar ca coþ kuy la kar þý lan dý. Me þa le ler eþ li ðin de te za hü rat lar da bu lu nan coþ ku lu ta raf tar gru bu, Trab zons por lu fut bol cu la rýn duy gu lu an lar ya þa ma sý - na ne den ol du. Bir sü re yo ðun luk ne de niy le ha va li ma nýn dan çý ka ma yan Trab zons por ka fi le si, da ha son ra a raç kon vo yu eþ - li ðin de Meh met A li Yýl maz Te sis le ri'ne ha re ket et ti. Bu a ra da bor do-ma vi li ta kým la Ka ra bük'e ge le rek for ma gi yen Col man i le Ja ja'nýn Trab zon'a gel me di ði göz len di. TA RAF TAR LAR BA SI NA TEPKÝ GÖSTERDÝ Ö te yan dan Trab zons por ta raf tar la rý, Si vass por-fe ner bah - çe ma çý nýn ar dýn dan Ýh las Ha ber A jan sý'nýn (Ý HA) can lý ya - yýn a ra cý na za rar ve rip, ba zý ba sýn men sup la rý na tep ki gös - ter di. Fe ner bah çe'nin Si vass por'u dep las man da mað lup et - me si son ra sý, Kar de mir Ka ra büks por dep las ma nýn da ga lip gel me si ne rað men þam pi yon o la ma yan bor do-ma vi li ta ký - Trabzonsporlu futbolcularýn bir hay li üz gün ol duk la rý göz le ndi. mýn mað lu bi ye ti ne ü zü len ta raf tar lar, Trab zon kent mer ke - zin de ki Kah ra man ma raþ Cad de si'nde top la nýp u zun sü re Trab zons por le hi ne te za hü rat ta bu lun du. Fe ner bah çe i le ku - lüp baþ ka ný A ziz Yýl dý rým a ley hi ne de te za hü rat ta bu lu nan bor do-ma vi li ta raf tar lar, maç son ra sý ge liþ me le ri ak ta ran Ý - HA'nýn can lý ya yýn a ra cý na sal dýr dý. O lay da, Ý HA e ki bi ya ra al ma dan kur tu lur ken, ta raf tar lar ca tek me le nen can lý ya yýn a ra cýn da ha sar o luþ tu. Bor do-ma vi li ta raf tar lar, Ýs tan bul'dan ge len ba zý ba sýn men sup la rý na da tep ki gös ter di. Nuri Þahin, Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuþtu. ALMANYA'NIN EN ÝYÝSÝ NURÝ ÞAHÝN SEÇÝLDÝ ALMANYA 1. Fut bol Li gi (Bun des li ga) ta kým la rýn da oy na yan fut bol cu lar, se zo nun en i yi o yun cu su o la - rak Bo rus si a Dort mund'dan Re al Mad rid'e trans fer o lan mil li fut bol cu Nu ri Þa hin'i seç ti. Spor der gi si Kic ker ta ra fýn dan her se zon so nun da fut bol cu lar a - ra sýn da ya pý lan a raþ týr ma ya gö re, Bun des li ga o yun - cu la rý yüz de 46,1 o ran la Nu ri'yi en i yi o yun cu o la - rak gös te rir ken, Nu ri'yi yüz de 18,7 o ran i le ta kým ar ka da þý Ma ri o Göt ze iz le di. Se zo nun en kö tü ha - ke mi o la rak da Türk kö ken li Bun des li ga ha ke mi De niz Ay te kin yüz de 32,9 o ran la se çi lir ken, en i yi ha kem de yüz de 34,3 o ran i le Flo ri an Me yer se çil di. EN ÝYÝ KALECÝ, EN KÖTÜ TEKNÝK ADAM En i yi ka le ci yüz de 70 gi bi bü yük bir o ran la Al - man Mil li Ta ký mý ka le ci si Ma nu el Ne u er o lur - ken, en i yi tek nik di rek tör de yüz de 40,4 o ran i le Bo rus si a Dort mund Tek nik Di rek tö rü Jür gen Klopp se çil di. Han no ver 96 ta ký mý nýn tek nik di - rek tö rü Mir ko Slom ka yüz de 26 o ran i le i kin ci ol du. En kö tü tek nik di rek tör de yüz de 34,2 o ra ný i le Wolf sburg Tek nik Di rek tö rü Fe lix Ma gath se - çi lir ken, i kin ci en kö tü tek nik di rek tör de yüz de 28,5 o ran i le, E in tracht Frank furt'u 2. Li ge düþ - mek ten kur ta ra ma yan Chris toph Da um ol du. 2012'YÝ HANGÝ ÜLKE KAZANACAK? 2012 Av ru pa Þam pi yo nu nun han gi ül ke o la ca ðý þek lin de ki bir so ru ya kar þý lýk da Bun des li ga o yun - cu la rý yüz de 49,3 o ran i le Al man ya der ken, Ýs pan - ya'nýn Av ru pa Þam pi yo nu o la ca ðý na i na nan la rýn o ra ný yüz de 39,6 ol du. O yun cu lar, Al man Fut bol Fe de ras yo nu'nun (DFB) Al man Mil li Ta ký mý Tek nik Di rek tö rü Jo ac him Löw i le o lan söz leþ me - yi da ha þim di den 2014 yý lý na ka dar u zat ma sý ný doð ru bu lup bul ma dýk la rý þek lin de ki bir so ru yu da yüz de 88,6 o ran i le "doð ru" þek lin de ce vap la dý. Avrupa'da þampiyonlar belli oldu FRAN SA: LÝL LE Fran sa Bi rin ci Fut bol Li gin de (Li gu e 1) þam pi yon luk i pi ni Lil le gö ðüs le di. Lil le, dep las man da oy na dý ðý maç ta Pa ris Sa int Ger ma in i le 2-2 be ra be re kal dý ve pu a ný ný 73'e çý kar ta rak, li gin bi ti mi ne 1 haf ta ka la þam pi yon lu ðu nu i lan et ti. Mar sil ya i se e - vin de oy na dý ðý maç ta Va len ci en nes i le 2-2 be ra be re kal dý ve i kin ci lik le ye tin di. 67 pu - a na sa hip o lan Mar sil ya, Lil le i le bir lik te ge - le cek se zon Þam pi yon lar Li gi'nde mü ca de - le et me hak ký ný ka zan dý. Li gi en alt sý ra da ta mam la yan 2 ta kým o lan Ra cing Lens i le Ar le sa vig non'un kü me düþ me si ke sin leþ ti. Son ta kým i se li gin son haf ta sýn da oy na na - cak maç lar so nu cun da be lir le ne cek. Li gin ef sa ne ta kým la rýn dan Mo na co, kü me dü - þe cek 3. ta kým ol ma ya en ya kýn e kip. ÝS PAN YA: BAR CE LO NA Ýs pan ya Bi rin ci Fut bol Li gi'nin (La Li - ga) son haf ta sýn da, þam pi yon lu ðu 2 haf ta ön ce ga ran ti le yen Bar ce lo na, Ma la ga'yý dep las man da 3-1 yen di. Bar ce lo na, bu so nuç la dep las man da 18 maç ta 14. ga li - bi ye ti ni a la rak 96 pu an la lig de ki 21. ga li - bi ye ti ni ka zan dý. Li gi 2. sý ra da ta mam la - yan Re al Mad rid i se son haf ta da e vin de ki maç ta kü me düþ me si da ha ön ce ke sin le - þen Al me ri a'ya gol yað dýrd: 8-1 Li gi 3. sý - ra da ta mam la yan ve doð ru dan þam pi - yon lar li gi bi le ti ni ka pan Va len ci a, dep - las man da De por ti vo'yu A du riz (Dk. 4) ve Ro ber to Sol da do'nun (Dk. 90 5) gol le riy le 2-0 yen di. De por ti vo, bu mað lu bi yet le lig den dü þen 3. ta kým ol du. Bu se zon La Li ga'ya yük se len Her cu les'in de ge çen haf ta lig den düþ me si ke sin leþ miþ ti. ÝN GÝL TE RE: MANC HES TER U NÝ TED Ýn gil te re Pre mi er Le a gu e'de ge çen haf - ta þam pi yon lu ðu nu i lan e den Manc hes - ter U ni ted, lig de ki son ma çýn da sa ha sýn - da Black po ol'u 4-2 yen di. Bu se zon 19. þam pi yon lu ðu nu ka za nan ve ''lig de en çok þam pi yon o lan ta kým'' un va ný ný el de e den Manc hes ter e ki bi, se zo nu 80 pu an - la ka pa dý. ''Kýr mý zý Þey tan lar'', sa ha sýn da hiç ye nil gi yü zü gör me di. Ge çen haf ta düþ me si ke sin le þen West Ham U ni ted'ýn ar dýn dan pu an cet ve lin de 18 ve 19. sý ra - lar da yer a lan Bir ming ham City ve Black po ol da Pre mi er Le a gu e'e ve da et ti. Ý TAL YA: AC MÝ LAN Ý tal ya Se ri e A'da se zo nun - da, AC Mi lan'ýn þam pi yon lu ðu nu i ki haf ta ön ce i lan et me si ve kü me dü þen ta kým la rýn da ön ce ki haf ta lar da be lir len - me siy le son haf ta da göz ler ge le cek se - zon Av ru pa ku pa la rýn da mü ca de le e de - cek ta kým la rýn maç la rý na çev ril di. Lig de 7 se zon a ra dan son ra i pi gö ðüs le yen AC Mi lan, 38. haf ta da, ge le cek se zon Av ru - pa Þam pi yon lar Li gi'ne kal ma mü ca de - le si ve ren U di ne se'ye ko nuk ol du. Kar þý - laþ ma so nu cun da i ki e kip pu an la rý pay - la þýr ken, þam pi yon kýr mý zý-si yah lý ta - kým, li gi 24 ga li bi yet, 10 be ra ber lik ve 4 ye nil giy le 82 pu an la zir ve de ta mam la dý. MÝAMÝ HEAT 2-1 ÖNE GEÇTÝ nnba Doðu Konferansý finalinin 3. maçýnda Miami Heat, Chicago Bulls'u yendi ve seride 2-1 öne geçti. Heat, evinde oynadýðý maçý, 34 sayýyla oynayan Chris Bosh'un üstün performansýyla kazandý. LeBron James ile Dwyane Wade'i kilitleyerek maçý kazanabileceðini düþünen Bulls, bu þekilde Bosh'a fazla fýrsat tanýdý. Serinin ilk 2 maçýndan farklý oynayarak topu boyalý alanda Bosh ile buluþturan Heat, sahadan galip ayrýlan taraf oldu. Miami Heat'te LeBron James 22, Dwyane Wade 17 sayý ile oynadý. Bulls'un en skorer oyuncusu ise 26 sayýyla Carlos Boozer oldu. Maçta 15 dakika süre alan Ömer Aþýk maçý sayý atamadan bir savunma ribaunduyla tamamladý. SiyahMaviKýrmýzýSarý

16 SiyahMaviKýrmýzýSarý Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Çocuklar günümüzde aðaca týrmanmak, ip atlamak, top koþturmak gibi oyunlar yerine bilgisayar ve televizyon baþýnda vakit geçiriyor. MODERN HAYAT GÜÇSÜZLEÞTÝRDÝ AR TIK SO KAK TA OY NA MA YAN ÇO CUK LA RIN KAS YA PI LA RI ZA YIF LA DI. ÝN GÝL TE RE DE ya pý lan bir a raþ týr ma da, ar týk so kak ta oy na ma yan ço cuk la rýn fi zik sel o la rak da ha za yýf ha le gel dik le ri be lir len di. Ac ta Pa e di at ri ca ad lý ço cuk sað lý ðý der gi sin de ya yým la nan a raþ týr ma, a ða ca týr man mak, ip at la mak, top koþ tur mak gi bi o yun lar ye ri ne bil gi sa yar ve te le viz yon ba þýn da za ma ný ný ge çi ren ço cuk la rýn sað lý ðý ko nu sun da ki kay gý yý di le ge tir di. Fit ness uz ma ný Dr. San der cock ve e ki bi, 2008 de 10 ya þýn da ki 315 ço cu ðun ka tý lý mýy la ger çek leþ tir dik le ri a raþ týr ma yý, 1998 yý lýn da ay ný yaþ gru bun da ki 309 ço cuk ü ze rin de ya pý lan a raþ týr may la kar þý laþ týr dýk la rýn da, gü nü müz ço cuk la rý nýn kas la rý nýn 1990 lý yýl lar da bü yü yen le re gö re da ha za yýf ol du ðu nu tes pit et ti. Ankara / aa BUL GU LAR ÞOK E DÝ CÝ A RAÞ TIR MA CI LAR, boy ve ki lo o ran la rý ay ný ol sa bi le, bu dö ne min ço cuk la rý nýn fi zi ken da ha za yýf, kas ya pý sý - nýn da ha az ol du ðu ve ön ce ki ku þak la rýn ba sit gör dü ðü fi zik sel ha re ket le ri bi le ya pa ma dýk la rý ný belirledi. A raþ - týr ma da, 10 ya þýn da ki le rin me kik çek me sa yý sý nýn 2008 de ki ço cuk lar da 1998 ler de ki ne gö re o ran la yüz - de 27,1 a zal dý ðý, kol gü cü nün yüz de 26, tu tuþ gü cü nün yüz de 7 za yýf la dý ðý, ön ce ki ku þa ðýn i ki ka tý ka dar ço cu - ðun da par mak lýk la ra a sýl dýk la rýn da ken di a ðýr lýk la rý ný çe ke me dik le ri gö rül dü. Dr. San der cock, bu bul gu la rýn þo ke e di ci ol du ðu nu söy le di. Kýr mý zý et u ya rý sý n DÜN YA Kan ser A raþ - týr ma Fo nu (DKAF), in - san la ra kýr mý zý ve iþ len - miþ et tü ke ti mi ni ký sýt - la ma la rý ko nu sun da ye ni bir u ya rý da bu lun du. DKAF, 2007 de ya yýn la - dý ðý bir ra por da, e ti fark lý kan ser tür le ri i çin risk fak tö rü o la rak or ta ya koy muþ tu. 10 ye ni a raþ - týr ma nýn bul gu la rý nýn, ge rek kýr mý zý et ge rek se sa lam, so sis gi bi iþ len - miþ et le rin ba ðýr sak kan se ri ris ki ni ar ttýr dý ðý - ný te yit et ti ði kay de dil di. DKAF ýn ra po run da, in - san la ra kýr mý zý et tü ke ti - mi ni haf ta da 500 gram - la (piþ miþ a ðýr lýk) sý nýr la - ma la rý ge rek ti ði, bu mik - ta rýn 5-6 or ta por si yo na e þit ol du ðu be lir ti lir ken, iþ len miþ et ü rün le rin den i se ka çýn ma la rý çað rý sýn - da bu lu nul du. Ayrýca, az yemek yenmesi tavsiye edildi. Ankara / aa Baþ ba kan lýk a il ginç baþ vu ru n ÝS TAN BUL Kuz gun - cuk va pur is ke le si ne yak la þan ge mi ler yü zün - den e vi nin sal lan ma sýn - dan ra hat sýz o lan va tan - daþ, Baþ ba kan lýk a baþ - vu ru da bu lun du. Baþ ba - kan lýk Ý le ti þim Mer ke - zi ne (BÝ MER) yapýlan bin ler ce baþ vu ru a ra sýn - da ba zý la rý dik kat çek ti. Ge mi ler yü zün den e vi - nin sal lan dý ðý ný þi kâ yet e den bir va tan daþ, Baþ - ba kan lýk tan yar dým is - te di. Ýs tan bul BÞB i se baþ vu ru ya Can ve mal gü ven li ði göz ö nün de bu lun du ru la rak ge mi ler ge rek ti ði þe kil de is ke le - ye ya naþ mak ta dýr. Sert ha va ko þul la rý ve de niz - de ki gel gi te bað lý o la rak ya naþ ma lar söz ko nu su o la bil mek te dir. Fa kat bun lar sü rek li lik arz et - me mek te dir ce vabý veril di. Ankara / cihan Avustralya'daki 'cami tanýtým' gününde dünya genelinde felâketlere maruz kalanlar da unutulmadý. Fe lâ ket ze de ler i çin or tak du â A VUS TRAL YA Kül tür le ra ra sý Di ya log Mer ke zi (A IS) ta ra fýn dan or ga ni ze e di len prog ra ma ka tý lan üç di nin tem sil ci le ri, dün ya ü ze rin de ve A vus tral ya da ya þa nan ta biî fe lâ ket ler de mað dur o lan ve ölenle r için du â et ti. Sun hi ne Ca miin de ger çek le þen ca mi ta ný tým gü nü yo ðun il gi gör dü. Fark lý din men sup la rýn dan tem sil ci le r ve Sun hi - ne böl ge sin de ya þa yan top lum ü ye le ri ca mi ta ný tým gü nü ne ka tý la rak me rak et tik le ri so ru la rýn ce vap la rý ný a ra dý. Ayrýca fe lâ ket ler sonucu mað dur o lan ve vefat e den le re üç di nin men sup la rý ta ra fýn dan du â lar e dil di. AIS Baþ ka ný Er gün Kýr ma cý'nýn ko nuþ ma yaptýðý prog ram da camilerle ilgili so ru la ra ce vap ve ril di. Melbourne / cihan SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR 01:01.qxd 3/11/2011 4:53 PM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý I T R A M 23 z i n i y e l k be Cumhuriyete bir de Bediüzzaman ýn penceresinden bakmanýn zamaný þimdi Teodora Doni / eni Þafak yazarý GERÇEKTEN HABER

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ENDONEZA NIN MEÞHUR ROMANCISI HABÝBURRAHMAN EL-ÞÝRAZÎ: SAÝD NURSÎ E HARANIM uendonezya da düzenlenen kitap fuarýný gezen meþhur romancý Habiburrahman el-þirazî, Risale-i Nur satýlan standý gezerken Bende

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý

ABD Müslümanlarla diyalogu arttýrmalý SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... YALOVA DA NURLU COÞKU Mehmet Çalýþkan ýn haberi sayfa 15 te ÝSTANBUL DA LÂLE ZAMANI Ha be ri sayfa 3 te GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.775 AS

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Bediüzzaman ýn ÝZÝNDE, TÝFLÝS YOLLARINDA... UMUT YAVUZ UN KALEMÝNDEN 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.081 / 75 Kr

Detaylı