PHİLADELPHİA KROMOZOM - POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ. Prof Dr Ali Ünal, Uz Dr Serdar Şıvgın ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHİLADELPHİA KROMOZOM - POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ. Prof Dr Ali Ünal, Uz Dr Serdar Şıvgın ÖZET"

Transkript

1 PHİLADELPHİA KROMOZOM - POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİSİ Prof Dr Ali Ünal, Uz Dr Serdar Şıvgın ÖZET Philadelphia kromozom pozitif akut lenfoblastik lösemi ( Ph + ALL), erişkin ALL nin genetik olarak tanımlanmış en geniş alt grubudur. Son yıllara kadar, ALL li hastalar içerisinde en kötü prognozlu grup olarak kabül edilmiştir. Kombinasyon kemoterapisinde, tirozin kinaz inhibitörü (TKİ) olan imatinib in kullanılmaya başlanması, bu lösemi türünün tedavi sonuçlarında, yaşam süresi açısından 40 oranına varan iyileşmeler sağlamıştır. TKİ nin tedaviye eklenmesi ile, Ph + ALL li hastalar, bcr-abl negatif olan yüksek-riskli B-öncül ALL hastalarına göre daha iyi prognoza sahip olmuşlardır. Son yıllarda Ph (+) ALL tedavisinde görülen bu ilerlemeler, sadece TKİ ye bağlanamaz. Kombine kemoterapi rejimlerindeki gelişmeler, Allojenik kök hücre nakli (KHN), ikinci kuşak TKİ leri ve tedavi seçimleri için belirlenmiş moleküler takip de, bu sonuçlarda etkili olmuştur. Bu gelişmelere rağmen, yine de hastalığın seyri yönünden ciddi problemler vardır. Ph (+) ALL; TKİ lere en hızlı direnç geliştiren gruptur. Bu durumdan büyük oranda bcr-abl tirozin kinaz bölgesi sorumludur. Yaşam süresini belirleyen en önemli özelliklerin birisi de yaştır. Ph + ALL insidansı yaşla artmaktadır. Bu nedenle de, hastaların önemli bir bölümünde Allojenik KHN şansı azalmaktadır. Ph (+) ALL DE REMİSYON İNDÜKSİYON TEDAVİSİ Ph + ALL de, Remisyon indüksiyon tedavisi olarak; Kemoterapi ile İmatinib kombinasyon tedavileri, Imatinib ve kemoterapi sikluslarının dönüşümü şeklinde uygulanmıştır. Daha sonraki çalışmalarda ise; kemoterapi ile imatinib in ardışık verilmesi şeklinde olmuştur (tablo 1). İmatinib in daha hafif kemoterapi rejimleri ile kombine edilerek verilmesi veya tek başına uygulanması ile tedaviye bağlı toksisitenin azaltılabilceği gösterilmiştir. Kombine tedavi araştırmalarının sonuçlarına göre, değişik tedavi seçeneklerinin uygulandığı indüksiyon tedaviler ile 90 a varan Tam Remisyon oranlarına ulaşılmıştır.

2 Referans N (sayı) İmatinib Mg/gün Wassmann B (47+45) Kemoterapi rejimi 400/600 GMALL 06/99 ve 07/03 AKHN (77) Thomas, DA HyperCVAD AKHN (33) TR PCR negatifliği vs Chalandon, 800 VCR+DEX (42+41) karşılık vs HyperCVAD; 95 AKHN(n=41) Ottmann OG 600 IM (indüksiyon) (28+27) GMALL-erişkin 50 Tablo 1.Ph + ALL tedavisinde, İmatinib ile kombine kemoterapi sonuçları Sonuç TYS (2y): 36 (ardışık) 43 (eşzamanlı) HYS(2y): 52 ( ardışık) 61(eşzamanlı) TYS (3y): 66 KHN ile beraber 49 KHN olmadan 48 vs 72 TYS (2y): 62 HYS (2y):43 GENÇ HASTALARDA İMATİNİB İLE KOMBİNE KEMOTERAPİ SONUÇLARI Genç hastalarda kombine tedavi yaklaşımı; ALL de kullanılan sitotoksik ajanların, 400 mg ile 800 mg arasında değişen dozlarda imatinib ile kombinasyonu şeklindedir (Tablo 1). Bu çalışmalarda, Tam Remisyon oranları 90 civarındadır. Bu tedavilerin toksisite profili ve şiddeti, tek başına kemoterapi verilen rejimlerden farklı değildir. Değişik çalışmalarda, beklenen toplam yaşam süreleri 36 ile 76 arasında değişmektedir. Konvansiyonel kemoterapiye imatinib eklenmesinin üstünlüğü, imatinib eklenen ve imatinib eklenmeyen kemoterapi rejimleri uygulanan hastalar arasındaki sonuçlara bakarak gösterilmiştir. Ancak, İmatinib tabanlı tedavi alan hastaların çoğuna Allojenik KHN yapıldığı için, erken dönemde relaps oranı daha az bulunmuştur. Bu nedenle, bu hastalarda tedavinin uzun dönem sonuçlarını görmek ve değerlendirmek mümkün olmamaktadır. ERİŞKİNLERDE İMATİNİB İLE KOMBİNE KEMOTERAPİ SONUÇLARI Ph+ ALL li erişkin hastalarda (60 yaş üstü), yoğun kemoterapi toksisitesini engellemek amacıyla,, imatinib (800mg/gün) ile prednizon kombinasyonundan oluşan 45 günlük bir indüksiyon tedavisi uygulanmıştır. İndüksiyon tedavisini takiben, relapsa veya toksisite gelişene kadar sadece imatinib tedavisinin uygulandığı bir çalışma yapılmıştır. Bu hastaların tamamında remisyon sağlanmıştır. Bununla birlikte, ortalama remisyon süresi 8 ay, tanıdan itibaren ortalama yaşam süresi 20 ay bulunmuştur. İmatinibin değişik yoğunluktaki kemoterapi rejimleriyle olan kombinasyonu, başka çalışmalarda da denenmiştir. Düşük yoğunluklu vincristin ve deksametasonun ile yüksek doz imatinib (800mg/gün) kombinasyonunun (DIV rejimi) uygulandığı çalışmalar hala devam etmektedir. Bu çalışmalarda, 90 hastada tam cevap elde edilmiştir. Relaps ve refrakter Ph+ ALL li hastaların alındığı çalışmalarda da ümit verici sonuçlar bildirilmiştir. (Tablo 1). Bir başka çalışmada; Yeni tanı almış Ph+ ALL li erişkin hastalarda, indüksiyon tedavisi olarak çok ajanlı kemoterapiye ilaveten imatinib verilen ve takibinde yoğun konsolidasyon kemoterapisi uygulanan vakalar ile sadece imatinib in verildiği vakalar karşılaştırılmıştır. İmatinib ile indüksiyonda TR oranı 96 bulunmuş ve hiç ölüm olmamıştır. Ayrıca ciddi yan etkiler kemoterapi koluna göre anlamlı derecede daha az görülmüştür. Her iki grupta da beklenen 24 aylık toplam yaşam oranı 40 dolayında idi. İmatinib in İndüksiyon süresince verilmeyip, konsolidasyon tedavisine ilave olarak geç dönemde verilmesi ile de umut verici sonuçlar alınmıştır. İmatinib ile konsolidasyon sonrası az sayıda hastanın remisyona girmiş olmasına rağmen, kombine tedavi sonuçları daha iyi bulunmuştur. Sonuç olarak; Ph+ ALL li erişkin hastalarda birinci sıra tedavilere ilave olarak imatinib verilmesi, etkinliği ve iyi tolere edilebilirliliği nedeniyle, indüksiyon tedavisinin temeli olarak kabul edilmektedir. DASATİNİB İLE KOMBİNE KEMOTERAPİ SONUÇLARI Son yıllarda yapılan Faz II çalışmalarda; Yeni tanı almış Ph+ ALL li genç ve erişkin hastalarda, çeşitli kemoterapi rejimleri ile birlikte dasatinib verilmiş ve kombine tedavinin etkinliği bu çalışmalarda gösterilmiştir (Tablo2). Tam Remisyon oranı, kullanılan rejimden bağımsız olarak 90 ın üzerindedir ve moleküler remisyon oranı 28 ile 72 arasında değişmektedir. Tedavi toksisitelerini karşılaştıran çalışmalar yoktur. Ancak, indüksiyon tedavisi süresince, hem gençlerde hem de erişkinlerde, ciddi yan etkiler görülmüştür. Dasatinib ile

3 kombine kemoterapi sonuçları; Cevap oranları ve yaşam süresi yönünden ümit verici bulunmuştur. Ancak bu kombinasyonun uzun dönem sonuçları hala bilinmemektedir. Referans N (sayı) Dasatinib Mg/gün Kemoterapi rejimi TR PCR negatifliği Sonuç Davande F HyperCVAD TR(10ay):18(64) TYS(10ay):21(75) Rousselo F EWALL Na? erişkin Foa R (34) 70 Steroid sonrası 12 haftalık dasatinib 100 Na? TYS(10mo):81 Tablo 2..Ph + ALL tedavisinde, Dasatinib ile kombine kemoterapi sonuçları Ph (+) ALL DE İDAME TEDAVİSİ Bugüne kadar, Allojenik KHN yapılamayan hastaların idame tedavisi konusunda, tam bir fikir birliğine varılamamıştır. ALL idame tedavisi olarak, imatinib ya tek başına, veya düşük doz metatoreksat ve 6- merkaptopürin ile kombine olarak verilmektedir. Ancak bu tedavi rejimlerinin etkinliği hakkında yayınlanmış çok az çalışma vardır. Tam remisyon elde edilen ve sadece imatinib ile idame tedavisi verilen hastalarda, iki yıllık hastalıksız yaşam 75 dolayında bulunmuştur. Bununla birlikte, geniş çaplı araştırmaların bazılarında, imatinib-tabanlı tedavide beklenen hastalıksız yaşam elde edilememiştir. Bu hastalarda, moleküler cevap oranları, kantitatif PCR ile takip edilebilmektedir. Tedavi sonrası BCR- ABL negatif bulunan hastalardaki tam remisyon süresi daha uzun bulunmuştur. Ancak, moleküler relaps gözlenen her hastada, lösemik relaps görülmemiştir. Bu durum, BCR-ABL değer artışının, hematolojik relapstan çok daha hızlı ve daha önce ortaya konması nedeniyledir. Ph (+) ALL de önerilen yoğun idame tedavi protokolü; İmatinib 800 mg/gün, 24 ay süreyle ve aylık vincristin ve prednison uygulaması, iki kür hyper-cvad tedavisi şeklindedir. İmatinib ve interferon tedavisinin birlikte uygulanması, henüz deneysel bir tedavidir. KHN uygun olmayan hastalarda, imatinib ile düşük doz IFN (Pegasys) verilen Ph (+) ALL li hastalarda iyi sonuçlar bildirilmiştir. Ancak bu yöntemin daha uzun süreli hastalıksız yaşam sağlayabileceğini göstermek için, uzun süreli takipler gereklidir. Sonuçta kabul edilen görüş, imatinib in anti-lösemik aktivitesininin IFN tarafından güçlendirilebileceği düşüncesidir. SSS-HEDEFLİ TEDAVİ Ph (+) ALL li hastalarda, başlangıçta santral sinir sistemi (SSS) tutulum oranı 5 kadardır. Ancak tedavi süresince meningeal lösemi gelişme riski yüksektir. Bu nedenle, Ph (+) ALL li hastalarda SSS ne yönelik profilaktik tedavi yapılması gereklidir. BOS taki imatinib seviyesinin, serum düzeyinin sadece 1-2 si kadar olduğu göz önüne alınığında, bu hastalarda imatinib tedavisinin yeterli olamayacağı ortadadır. Bu hastalarda da, intratekal metotreksat, sitarabin ve kortikosteroid uygulamaları ile birlikte, profilaktik kranial irradyasyon yapılmalıdır. Dasatinib BOS a daha iyi geçmekte ve etkin konsantrasyonlara ulaşabilmektedir. Bu etki, SSS hastalığı olan ve Dasatinib ile tedavi edilen hastalarda gösterilmiştir. Ph (+) ve SSS tutulumu olan hastalarda; Tedaviye Dasatinib ile devam edilmesi ve SSS hedefli profilaktik tedavinin, dasatinib-tabanlı tedavi şeklinde modifiye edilmesi daha uygun görülmektedir. KÖK HÜCRE NAKLİ

4 Ph (+) ALL tedavisinde, imatinib in kullanılmaya başlanması ile; Tam Remisyon elde edilen ve Kök Hücre Nakli yapılan hasta oranları artmıştır. Bu hastalarda, akraba veya tam uyumlu akraba dışı donörler ile yapılan nakillerdeki hastalıksız yaşam ve toplam yaşam sürelerinin uzunluğu, ümit verici olmuştur. Kontrol gruplarıyla karşılaştırıldığında, imatinib-tabanlı tedavi alan hastaların, post-transplant sonuçları, kontrol gruplarına göre daha iyi bulunmuştur. Ayrıca, İmatinib in transplant-ilişkili mortalite ve morbiditeyi artırdığına dair bir kanıt ta yoktur. Sonuç olarak, İmatinib-tabanlı tedaviyi takiben tam remisyon elde edilen Ph (+) ALL li hastalarda; Uyumlu akraba veya akraba dışı donörlerden allojenik KHN yapılması, ilk-sıra tedavide altın standart olarak kabul edilmektedir. Erişkin Ph (+) ALL li hastalarda, tek küratif tedavi seçeneğidir. Diğer taraftan, bir başka çalışmada; imatinib-tabanlı tedaviyi takiben KHN yapılmayan gruplarda da, tek başına KHN yapılan gruplardakine benzer toplam yaşam ve hastalıksız yaşam elde edildiği gösterilmiştir. İleri çalışmalar; Transplant-ilişkili mortalite açısından yüksek riskli hastalarda, ikinci kuşak TKİ leri ile Allojenik Kök Hücre Naklini karşılaştırmaya yönelik olacaktır. ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ Ph (+) ALL de daha başarılı sonuçların alınabilmesi için, yoğunlaştırılmış hazırlama rejimleri (fraksiyone TBI ve endoksan) ile kök hücre nakli önerilmektedir. Nakil-ilişkili mortalitenin (NİM) çoğunluğunu, infeksiyon ve GVHD oluşturmaktadır ve ileri hastalığı olanlarda daha fazla görülmektedir. Hastalıksız-yaşam ve toplam yaşamı etkileyen en önemli faktörler, hastalık evresi ile hastanın yaşı olmuştur. Ph (+) ALL li hastalarda, yoğun hazırlama rejimleri yapılan kök hücre nakilleri ile uzun süreli yaşam elde edilmektedir. Özellikle ileri evre hastalarda relaps ve NİM, tedavi başarısızlığının en önemli sebepleridir. Beklenmedik şekilde; Ph (+) ALL li hastalardaki yaşam süresi, Ph (-) ALL li hastalara göre daha iyi bulunmuştur. Beş yıllık hastalıksız yaşam oranı ilk remisyondan sonra 43 civarındaydı. Kronik GVHD, NİM oranını artırmaksızın relaps oranını azaltırken, ciddi akut GVHD, relaps oranını azaltmadan NİM oranlarını artırmıştır. Sonuç olarak; Kronik GVHD gelişen hastalarda yaşam süreleri daha uzun iken, Grade 3-4 akut GVHD gelişen hastalarda yaşam süreleri daha kısa bulunmuştur. DLI ile birlikte imatinib tedavisi, iyi tolere edilmekle birlikte, etkinlikleri genelde kısa süreli olmuştur. DLI ve nilotinib gibi 2. kuşak TKİ kombinasyonunun sonuçları ise daha iyi bulunmuştur. Ancak bu konuda geniş serileri içeren prospektif çalışmalar henüz yayınlanmamıştır. AZALTILMIŞ YOĞUNLUKLU REJİMLE ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ Myeloablatif Allojenik KHN ile ilişkili mortalite oranını azaltmak ve aynı zamanda graft-versuslösemi etkisini ortaya çıkarmak için azaltılmış-yoğunluklu hazırlama rejimleri geliştirilmiştir. Bu rejim; yoğun hazırlama rejimindeki toksisiteyi tolere edemeyecek hastalar için düşünülmüştür. Yüksek riskli ALL hastalarında, azaltılmış yoğunluklu rejimle yapılan Allojenik KHN nin de etkin olduğunu gösteren retrospektif çalışmalar vardır. Ancak, bu çalışmalarda transplant ilişkili mortalite ve transplant sonrası nüks oranı yüksek bulunmuştur. Akut GVHD (grade II-IV) ve kronik GVHD oranları 40 ile 60 arasında bulunmuştur. Ancak kronik GVHD gelişen hastalardaki nüks oranlarının düşük olması, GVHD ile birlikte görülen Graft-versuslösemi etkisi ile açıklanmaktadır. OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ (OKHN) Ph (+) ALL hastalarında, OKHN ve AKHN ni karşılaştıran prospektif randomize çalışmalar yoktur. İmatinib öncesi dönemde, OKHN nin rolü araştırılmış ve yüksek relaps oranları nedeniyle OKHN sonuçları, AKHN sonuçlarının gerisinde kalmıştır. Ph+ ALL hastalarında, OKHN ile birlikte İmatinib verilerek uygulanan rejimlerde; İmatinib in kemoterapi siklusları arasında aralıklı olarak, OKHN öncesinde veya OKHN sonrası idame tedavisi olarak verilmesinin yararları gösterilmiştir. OKHN yapılan Ph + ALL li hastalarda, daha etkili olan 2. kuşak TKİ nin sonuçlarının daha iyi olması beklenmektedir. MİNİMAL REZİDÜEL HASTALIK (MRH) Ph (+) ALL li hastalarda, tedavi sırasında ve sonrasındaki yüksek bcr-abl düzeyleri, kemoterapi ve TKİ lere cevabın yeterli olmadığının ve hastalığın nüks edeceğinin göstergesidir. AKHN öncesi MRH varlığı, bir prognostik göstergedir. BCR - abl düzeylerindeki azalma ise, düşük relaps göstergesidir. Bu hastalarda, hastalıksız yaşam süresi daha uzun bulunmuştur. Bununla birlikte; Ph+ ALL tanısı alan ve imatinib ile kombine kemoterapi verilen hastalarda, indüksiyon tedavisi sonrasında elde edilen PCR negatifliği ile relaps oranı veya

5 hastalıksız yaşam oranları arasında bir ilişki gösterilememiştir. Ancak, hematolojik remisyon sırasında bcr-abl pozitifliğinin ortaya çıkması, transplant olmayan hastalarda relaps göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu farklı çalışmalar göstermiştir ki; MRH nin prospektif olarak takip edilmesi, relaps riski olan hastaları belirlemede yararlı bir yöntem olarak kabul edilmektedir. KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI İMATİB KULLANIMI KHN sonrası MRD tespit edilen hastalara, yüksek relaps riski nedeniyle, İmatinib verilmesi gereklidir. Bu tedavi ile relapsı önlemek ve moleküler negatifliği tekrar elde etmek mümkündür. Ph (+) ALL li ve yüksek riskli KML li hastalarda, KHN sonrası imatinib kullanılmasının sonuçları araştırılmıştır. Prospektif, multicenter bir çalışmada; Ph+ ALL li hastalara KHN sonrası bcr-abl pozitifliği ortaya çıktığında, imatinib başlanmış, bu hastaların 52 sinde BCR-abl negatif hale gelmiştir. Erken moleküler cevap alınan hastalar imatinib tedavisi boyunca remisyonda kalmışlar, sadece imatinib tedavisi kesilen hastalarda relaps gözlenmiştir. Buna karşılık, imatinib tedavisi sonrası PCR negatifliği elde edilemeyen hastalarda relaps oranı çok yüksek (92) bulunmuştur. Post-transplant imatinib tedavisi verilen ve moleküler cevap alınan hastalardaki sonuçlar, relaps gelişen ve anti lösemik tedavi alan hastalardan daha iyi olmuştur. TİROZİN KİNAZ İNHİBİTÖRLERİNE DİRENÇ Ph+ ALL li hastaların 40 kadarında, tedavi öncesi örneklerde düşük seviyeli TK Direnç mutasyonları tespit edilmiştir. İmatinib tedavisi altındayken relaps olan Ph + ALL hastalarının ise 80 kadarında bcr-abl mutasyonu tespit edilmiştir. Dasatinib tedavisi altında relaps olan hastalarda görülen mutasyonların başında ise T315I mutasyonu yer almaktadır. Bu hastalarda, TKİ tedavisine direnç konusunda bilinmeyen mekanizmalar da vardır. RELAPS Ph + ALL de TEDAVİ İkinci kuşak TKİ ler imatinib-dirençli bcr-abl mutasyonu gelişen hastalarda etkilidirler. Bunlardan dasatinib Ph+ ALL de en çok çalışılan ajandır ve Ph + lösemilerde 2. sıra tedavi olarak onaylanmıştır. Dasatinib ile yapılan Faz II çalışmalarda; Ph+ ALL tanısı alan ve imatinibe dirençli ya da intoleran olan hastalarda hızlı hematolojik ve sitogenetik cevaplar elde edilmiştir. Ancak, bununla birlikte, remisyon süresi kısa olmuştur. Bu durum T315I mutasyonuna bağlı dirençle ilişkili bulunmuştur. Relaps Ph + ALL hastalarında; dasatinib hyper- CVAD ile kombine kullanılmış ve 70 oranında tam remisyon elde edilmiştir. Bunların 64 ü major moleküler yanıttır. Tam remisyon elde etmek için, kemoterapi öncesi mutasyon analizi yapılmalıdır. T315I mutasyonu tesbit edilen vakalar tüm 2. kuşak ABL TKİ lere direnç gösterdiğinden bu hastalarda deneysel tedavi metotları denenmeli ve uygun donörü olan hastalarda, mutlaka AKİT düşünülmelidir. Mitoz sırasında, kromozomların birleşimi ve ayrılmasından sorumlu serin-treonin kinaz ailesi olan Aurora kinazlarını (AK) hedef alan geliştirilmiş küçük-molekül inhibitörlerinin, T315I mutasyonlarında da etkin olduğu gösterilmiştir. Devam eden çalışmalar; dasatinib, nilotinib, bosutinib ve Inno-406 gibi 2. kuşak ABL kinaz inhibitörlerinin imatinibe üstün olup olmadığını ortaya koyacaktır. Sonuç olarak, Ph + ALL tedavisinde umut verici çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar daha çok kombine tedavi üzerine yoğunlaşmıştır. Yapılan çalışmalarda; Tedavi rejimleri, daha çok hastalığın moleküler özelliğine, mutasyonların tespitine ve MRD nin kantitatif ölçümüne yönelik olacaktır.

6 KAYNAKLAR 1.Gökbuget N, Hoelzer D. Treatment of adult acute lymphoblastic leukemia. Semin Hematol. 2009;46: Ottmann OG, Pfeifer H. First-line Treatment of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia in adults. Curr Opin Oncol. 2009;21: Soverini S, Colarossi S, Gnani A, et al. Contribution of ABL kinase domain mutations to imatinib resistance in different subsets of Philadelphia-positive patients: by the GIMEMA Working Party on Chronic Myeloid Leukemia. Clin Cancer Res. 2006;12: Pfeifer H, Wassmann B, Pavlova A, et al. Kinase domain mutations of BCR-ABL frequently precede imatinib-based therapy and give rise to relapse in patients with de novo Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL). Blood. 2007;110: Yanada M, Takeuchi J, Sugiura I, et al. High complete remission rate and promising outcome by combination of imatinib and chemotherapy for newly diagnosed BCR-ABL-positive acute lymphoblastic leukemia: a phase II study by the Japan Adult Leukemia Study Group. J Clin Oncol. 2006;24: Wassmann B, Pfeifer H, Goekbuget N, et al. Alternating versus concurrent schedules of imatinib and chemotherapy as front-line therapy for Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL). Blood. 2006;108: de Labarthe A, Rousselot P, Huguet-Rigal F, et al. Group for Research on Adult Acute Lymphoblastic Leukemia (GRAALL). Imatinib combined with induction or consolidation chemotherapy in patients with de novo Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia: results of the GRAAPH-2003 study. Blood. 2007;109: Thomas DA, Kantarjian HM, Cortes J, et al. Outcome after frontline therapy with the Hyper-CVAD and imatinib mesylate regimen for adults with de novo or minimally treated Philadelphia chromosome (Ph) positive acute lymphoblastic leukemia (ALL) [Abstract]. Blood. 2008;112: Vignetti M, Fazi P, Cimino G, et al. Imatinib plus steroids induces complete remissions and prolonged survival in elderly Philadelphia chromosome-positive patients with acute lymphoblastic leukemia without additional chemotherapy: results of the Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell Adulto (GIMEMA) LAL0201-B protocol. Blood. 2007;109: Ottmann OG, Wassmann B, Pfeifer H, et al. Imatinib compared with chemotherapy as front-line treatment of elderly patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ALL). Cancer. 2007;109: Rousselot P, Cayuela JM, Recher C, et al. Dasatinib (Sprycel ) and chemotherapy for first-line treatment in elderly patients with de novo Philadelphia positive ALL: results of the first 22 patients included in the EWALL-Ph-01 trial (on Behalf of the European Working Group on Adult ALL (EWALL)) [abstract]. Blood. 2008;112: Potenza L, Luppi M, Riva G, et al. Efficacy of imatinib mesylate as maintenance therapy in adults with acute lymphoblastic leukemia in first complete remission. Haematologica. 2005;90: Rousselot P, Huguet F, Vey N, et al. Maintenance therapy by Glivec and Pegasys in patients with Philadelphia positive acute lymphocytic leukemia not eligible for hematopoietic stem cell transplantation [Abstract]. Blood. 2007;110: Lazarus HM, Richards SM, Chopra R, et al. Medical Research Council (MRC)/National Cancer Research Institute (NCRI) Adult Leukaemia Working Party of the United Kingdom and the Eastern Cooperative

7 Oncology Group. Central nervous system involvement in adult acute lymphoblastic leukemia at diagnosis: results from the international ALL trial MRC UKALL XII/ECOG E2993. Blood. 2006;108: Bujassoum S, Rifkind J, Lipton JH. Isolated central nervous system relapse in lymphoid blast crisis chronic myeloid leukemia and acute lymphoblastic leukemia in patients on imatinib therapy. Leuk Lymphoma. 2004;45: Porkka K, Koskenvesa P, Lundán T, et al. Dasatinib crosses the blood-brain barrier and is an efficient therapy for central nervous system Philadelphia chromosome-positive leukemia. Blood. 2008;112: Fielding AK, Rowe JM, Richards SM, et al. Prospective outcome data on 267 unselected adult patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia confirms superiority of allogeneic transplantation over chemotherapy in the pre-imatinib era: results from the International ALL Trial MRC UKALLXII/ECOG2993. Blood. 2009;113: Laport GG, Alvarnas JC, Palmer JM, et al. Long-term remission of Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia after allogeneic hematopoietic cell transplantation from matched sibling donors: a 20-year experience with the fractionated total body irradiation-etoposide regimen. Blood. 2008;112: Tiribelli M, Sperotto A, Candoni A, et al. Nilotinib and donor lymphocyte infusion in the treatment of Philadelphia-positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL) relapsing after allogeneic stem cell transplantation and resistant to imatinib. Leuk Res. 2009;33: Schultz KR, Bowman WP, Slayton W, et al. Improved early event free survival (EFS) in children with Philadelphia chromosome-positive (Ph+) acute lymphoblastic leukemia (ALL) with intensive imatinib in combination with high dose chemotherapy: Children s Oncology Group (COG) study AALL0031 [abstract]. Blood. 2007;110:4

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof Dr Ali Ünal Dr Leylagül Kaynar Akut Lenfoblastik Lösemi tedavisinde en önemli hedef; - Başlangıçta uygulanan remisyon indüksiyon tedavisi ile

Detaylı

FİLADELFİYA KROMOZOMU POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİADA TEDAVİ

FİLADELFİYA KROMOZOMU POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİADA TEDAVİ FİLADELFİYA KROMOZOMU POZİTİF AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİADA TEDAVİ Zahit Bolaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi AYDIN Filadelfiya kromozomu pozitif akut lenfoblastik leukemia da klinik özellikler

Detaylı

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD)

Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Minimal Kalıntı Hastalık (MRD) Doç. Dr. Müge GÖKÇE İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematoloji & Onkoloji Bilim Dalı Sitomorfolojik Remisyon Kemik iliğinde %5 in altında

Detaylı

Öykü FM. CBC, PY, biokimya DIK paneli TLS paneli Beyin BT/MRI (nöro+) KİA ve biyopsisi KİA/PK: akım sitometri. KİA: karyotip analizi

Öykü FM. CBC, PY, biokimya DIK paneli TLS paneli Beyin BT/MRI (nöro+) KİA ve biyopsisi KİA/PK: akım sitometri. KİA: karyotip analizi Ph (+) ALL: Öykü FM Testis muayenesi (T ALL) CBC, PY, biokimya DIK paneli TLS paneli Beyin BT/MRI (nöro+) Göğüs BT (T ALL) KİA ve biyopsisi KİA/PK: akım sitometri KİA: sitokimya (PAS; MPO; SBB) KİA: karyotip

Detaylı

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI

KRON K FAZ KRON K M YELO D LÖSEM DE K NC NES L T ROZ N K NAZ NH B TÖRÜ KULLANIMI TÜRK HEMATOLOJ DERNE 2012: 2 1 Dr. brahim C. Haznedaro lu Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Ünitesi, Ankara e-posta: haznedar@yahoo.com Tel: 0312 305 15 42

Detaylı

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK

Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler. Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multipl Myelomda otolog kök hücre nakli sonrası tedaviler Dr. Gülsan Türköz SUCAK Multiple Myelomda etkili ajanlar 1. Alkilleyiciler 2. Kortikosteroidler (Prednizolon, Dexamethazon) 3. Antrasiklinler (Doxorubisin,

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ III. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ III. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİ KILAVUZU III. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİ KILAVUZU Giriş Akut lenfoblastik

Detaylı

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli

Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Akut Miyeloid Lösemide Hematopoietik Kök Hücre Nakli Dr. Günhan Gürman Hematopoietik hücre nakli (HHN) işleminin tüm gelişmelere rağmen yüksek sayılabilecek oranda mortaliteye sebep olması, günümüzdeki

Detaylı

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi

Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Akut Myeloid Lösemide Prognostik Faktörler ve Tedavi Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı

Detaylı

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan

BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan BFM Protokolü ve Türkiye Deneyimi Dr. Gönül Aydoğan Yoğun kemoterapi protokolleri ve kan ürünleri transfüzyonları, antibiyotik tedavisi gibi destek tedavilerinin artışı ile akut lenfoblastik lösemili (ALL)

Detaylı

[MEHMET ERTEM] BEYANI

[MEHMET ERTEM] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [MEHMET ERTEM] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak

Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli. Dr. Gülsan Türköz Sucak Hodgkin lenfomada alojeneik kök hücre nakli Dr. Gülsan Türköz Sucak 1 Hodgkin Lenfoma Çoklu kemoterapi ve/veya radyoterapi ile erken evre hastaların % 90 ı, ileri evre hastaların ise % 70 inde şifa sağlanabiliyor

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi

Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1945 Akut Myeloid Lösemi Relaps ve Tedavisi Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD Akut Lösemide Tedavi

Detaylı

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri

Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Kronik Lenfositik Lösemi- Allojeneik Kök Hücre Naklinin Yeri Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloi B.D. Allojeneik kök hücre nakli kür şansı veren tedavi seçeneği Dirençli hastalık/yüksek

Detaylı

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar

Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar Kronik lenfositik lösemi tedavisi güç olan hastalar KLL de tanı sırasında ortanca yaş 65 dir. %40 < 60 yaş %12

Detaylı

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi

Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Adölesanda Lösemi & İnfant Lösemi Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi TPHD OKULU 18 20 Kasım 2016 Ankara 1 Adölesanda Lösemi Dünya Sağlık Örgütü 10 19 yaşlarını Adölesan Dönemi olarak

Detaylı

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri

Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Relaps/Refrakter Hodgkin Lenfomada Transplant Dışı Tedavi Seçenekleri Dr. Fikret ARPACI Liv Hospital ANKARA 6. Ulusal Lenfoma/Myeloma Kongresi 9-12 Nisan 2015 ANTALYA 1. Primer Refrakter veya Progressif

Detaylı

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mantle Hücreli Lenfoma. Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfoma Dr. Coşkun Tecimer İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Mantle Hücreli Lenfomada Epidemiyoloji Olgun B hücreli Hodgkin dışı lenfomadır Tüm Hodgkin dışı lenfomaların % 6-7 sini

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013

Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi. Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 Santral Sinir Sistemi Rabdoid Teratoid Tümörü Radyoterapisi Dr. Ayşe Hiçsönmez AÜTF Radyasyon Onkolojisi Nisan 2013 RT nin yeri varmı? RT endike ise doz ve volüm? Hangi teknik? Kurtarma tedavisinde RT?

Detaylı

I. BÖLÜM KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013

I. BÖLÜM KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2013 KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ (KML) I. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2 ULUSAL TANI VE TEDAVİ KILAVUZU 2012 KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK MİYELOİD

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar

Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Kronik Myeloid Lösemi ve Diğer Myeloproliferatif Hastalıklar Dr. Talia İleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji

Detaylı

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ

Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları. Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık Rejimi GVHD Profilaksisi Kök Hücre Kaynakları Doç. Dr. Barış Kuşkonmaz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik KİTÜ Hazırlık rejimi Hastayı transplanta hazırlamak için veriliyor Donör HKH

Detaylı

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR

LİSTEYE EKLENENLER DEĞİŞİKLİK YAPILANLAR 01.05.2013-14.11.2013 TARİHLERİ ARASINDA SAĞLIK BAKANLIĞI EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ İLAÇLARI LİSTESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER LİSTEYE EKLENENLER SIRA NO İLAÇLAR

Detaylı

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR

ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR ALLOJENİK KORDON KANI BANKACILIĞINDA UMUTLAR Prof. Dr. İhsan Karadoğan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Kök Hücre Nedir? Kendileri için uygun olan bir çevre içinde

Detaylı

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm

TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ. bölüm Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011 erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. bölüm Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu erişkin AKUT MİYELOİD LÖSEMİ (APL DIŞI AML) TANI VE TEDAVİ

Detaylı

Kronik Miyelositer Lösemi

Kronik Miyelositer Lösemi Kronik Miyelositer Lösemi Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dr Adalet Meral Güneş Uludağ Üniv.TıpFak. Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Görülme Sıklığı Yıllık insidans ;

Detaylı

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD

Kemik tümörleri. Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD Kemik tümörleri Dr Canfeza Sezgin EÜTF Tıbbi Onkoloji BD OSTEOSARKOM TEDAVİSİNDE KEMOTERAPİ Sarkomlu çocukların 5 yıllık sağkalım sonuçlarında zamanla belirgin iyileşme elde edilmiştir From: Arndt C and

Detaylı

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK

Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif. Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK Otolog kök hücre nakli sonrası nüks etmiş Hodgkin lenfoma olgularında nonmiyeloablatif allogeneik nakil Doç.Dr. Mustafa ÖZTÜRK GİRİŞ Hodgkin lenfoma iyi prognostik özellikteki vakaların %90 ı ileri evre

Detaylı

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF )

Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Nazofarenks Kanseri Tedavisinde Üç Farklı İndüksiyon Rejiminin Retrospektif Değerlendirilmesi (CF vs DC vs DCF ) Neyran Kertmen, Sercan Aksoy, Mustafa Cengiz, Gözde Yazıcı, Özge Keskin, Taner Babacan,

Detaylı

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU

ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU ERKEN EVRE SEMİNOM OLGUSU Dr. Mustafa ERMAN Hacettepe Kanser Enstitüsü İzmir, Kasım 2014 36 y, E Aralık 2009 da sol orşiektomi Markerlar ve CT normal Patoloji: Klasik seminom, tm 2,5 cm. Tm testis içine

Detaylı

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar

Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Hodgkin Hastalığı Tedavisinde Yeni Ajanlar Dr. Mert Başaran İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü Mayıs 2013, Antalya, Side GELİŞMELER TEDAVİ SEÇİMİ MOPP ABVD BEACOPP GEÇ TOKSİSİTENİN AZALTILMASI RT alan ve dozunun

Detaylı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı

Plazma Hücreli Lösemi. Prof.Dr.Ercüment Ovalı Plazma Hücreli Lösemi Prof.Dr.Ercüment Ovalı Wladyslaw Antoni Gluzinski 1906 da 47 yaşında kemik ağrısı, kosta kırığı, idarda porteinöz birikim ve lokositoz ile başvuran bir hastada mevcut lokositozda

Detaylı

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN

OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ Dr. Mustafa ÇETİN Otolog kök hücre ile yüksek doz kemoterapi malign hastalıkların büyük bir bölümüne karşı etkilidir. İlk başarılı otolog hematopoetik

Detaylı

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ

Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Multipl Myeloma: ALLOJENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ Prof. Dr. Fevzi ALTUNTAŞ Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD/Hematoloji BD Öğretim Üyesi Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

KML Hastaları için Tedavi Tavsiyeleri

KML Hastaları için Tedavi Tavsiyeleri KML Hastaları için Tedavi Tavsiyeleri Kronik Miyeloid Lösemi (KML) yönetimine yönelik European LeukemiaNet tavsiyelerinin (2013) hasta dostu bir özeti Yayınlayan: İçindekiler Çalışma grubundan önsöz...

Detaylı

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi

Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi. Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Graft Yetersizliğinin Tanı ve Tedavisi Dr Şahika Zeynep Akı Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Bahçelievler Medical Park Hastanesi Engrafman- Tanım Mutlak nötrofil sayısının > 0.5 x 10 9 /L olduğu ardışık

Detaylı

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI

AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI AML PROTOKOLLERİNDE KHT İNDİKASYONLARI Prof. Dr. S. Sema Anak İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı, Kök Hücre Nakli Ünitesi, Çapa, İSTANBUL Giriş Son

Detaylı

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi

Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Evre I Seminom Dışı Testis Tümörlerinde (NSGHT) Tedavi Prof. Dr. Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı III. Tıbbi Onkoloji Kongresi / 25 Mart 2010 / ANTALYA Testisin

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

İLERİ YAŞ HASTALARDAKİ AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİA TEDAVİSİ

İLERİ YAŞ HASTALARDAKİ AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİA TEDAVİSİ İLERİ YAŞ HASTALARDAKİ AKUT LENFOBLASTİK LEUKEMİA TEDAVİSİ Prof Dr Zahit Bolaman Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi AYDIN Akut lenfoblastik leukemia (ALL) çocukluk çağı malign hastalıklarının %25

Detaylı

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR

3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR YOKTUR Sunumumda aşağıda yer alan ruhsat dışı ilaç ve tıbbi cihazlar ile ilgili bilgi yer almaktadır: VARDIR : BORTEZOMİB, THALİDOMİD, LENALİDOMİD 3.Lenfoma Myeloma Kongresi Antalya, 10 13 Mayıs 2012 Araştırma

Detaylı

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre

Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre Konuşma Metinleri Multiple Miyelomda Allojeneik Kök Hücre Transplantasyonu Levent Ündar Akdeniz Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, Antalya Multipl miyelomda ilk allojeneik kök hücre transplantasyonu

Detaylı

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum

OLGU-2. Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum OLGU-2 Dr. Mustafa Büyükavcı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Ünitesi Erzurum 9 yaş Erkek Şikayeti Halsizlik İştahsızlık Öksürük Kilo kaybı Ateş Göğüs ağrısı Hikayesi Bir aydır

Detaylı

GEBELİK VE MEME KANSERİ

GEBELİK VE MEME KANSERİ GEBELİK VE MEME KANSERİ Doç. Dr. Ramazan YILDIZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, 27 Kasım 2014, Ankara Gebelikte Kanser Gebelikte kanser insidansı % 0.07-0.1 arasında Gebelik

Detaylı

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [NAZAN SARPER] BEYANI

10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [NAZAN SARPER] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [NAZAN SARPER] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman Olduğu

Detaylı

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 2, (MAYIS) 2011, S: 93-98

Araştırma 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 2, (MAYIS) 2011, S: 93-98 93 Araştırma Tek Merkez Deneyimi: Relaps / Refrakter Akut Lösemi ve Lenfoblastik Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi SINGLE CENTER EXPERIENCE: IDA-FLAG TREATMENT IN PATIENTS WITH RELAPS / REFRACTORY

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KURULUŞ 1968 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ 1988 MK DEDEMAN HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ KURULUŞ : 1998 HASTANESİ KURU KURULUŞ 1998 OTOLOG KÖK HÜCRE NAKİLLERİ

Detaylı

LOKOREJYONAL REKÜREN ve UZAK METASTAZ SONRASI SİSTEMİK TEDAVİ Dr.Mehmet Aliustaoğlu Lokal nüks: Aynı taraf göğüs duvarında hastalığın görülmesi Bölgesel nüks: Genellikle aksiler veya supraklivikular ve

Detaylı

Kronik Miyeloid Lösemide İmatinib Tedavisi

Kronik Miyeloid Lösemide İmatinib Tedavisi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 63-66, 2004 ORİJİNAL YAZI Kronik Miyeloid Lösemide İmatinib Tedavisi Tülay ÖZÇELİK Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

İÇİNDEKİLER. Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 0 İÇİNDEKİLER Kronik Miyelojenöz Lösemi Nedir?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bcr-abl geni nasıl oluşur?... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sebepler ve Risk Faktörleri... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU

Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU P1 Ümmügül Üyetürk Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi,İç Hastalıkları AD, Tıbbi Onkoloji BD, BOLU Slayt 1 P1 PackardBell; 01.11.2013 Pankreas kanseri tanısı konulduğu zaman, hastaların sadece

Detaylı

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları

Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Uydu Sempozyumu Pediatrik Hastalarda Antifungal Tedavi Yaklaşımları Moderatör: Prof.Dr.Volkan Hazar Konuşmacı: Prof.Dr.Ali Bülent Antmen 5. Ulusal Pediatrik Hematoloji Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2016 Denizli

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım. Adjuvan Kemoterapi. Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Adjuvan Kemoterapi Prof. Dr. N. Faruk AYKAN İstanbul 2004 Rudolph Carl Virchow 13/10/1821-5/9/1902 Adjuvan Tedaviye İhtiyacı Olan Mide Kanserleri D1 veya D2, ama mutlaka

Detaylı

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri

HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri HBV Reaktivasyonunda Rehber Önerileri Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. e-mail: oyildiz@erciyes.edu.tr Lok AS, et al. Hepatology.

Detaylı

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ KARARI ÖNCESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ Dr. Görgün Akpek University of Maryland School of Medicine, Marlene and Stewart Greenebaum Cancer Center Blood and Marrow Transplant Program Baltimore e-mail: gakpek@umm.edu ALLOJENİK

Detaylı

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi

Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Relaps ve Refrakter Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma Hastalarında Transplant Dışı Tedavi Dr. Burhan Ferhanoğlu Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi 5.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi 24-27 Nisan 2014 Belek/Antalya

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal. Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Solid Tümörlerde Hematopoetik Kök Hücre Nakli Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Solid Tumors Serhan Küpeli 1 1 Çukurova Üniv. Tıp Fakültesi,

Detaylı

Akut myeloid lösemi non-lenfoid hematopoetik

Akut myeloid lösemi non-lenfoid hematopoetik AKUT PROMYELOSİTER LÖSEMİ-APL DE GÜNCEL DURUM Ülkü Ergene Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD, Manisa Akut myeloid lösemi non-lenfoid hematopoetik prekürsör hücrelerin malign tümörüdür.

Detaylı

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012

Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım. Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Hematolog Gözüyle Fungal İnfeksiyonlara Yaklaşım Dr Mehmet Ali Özcan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı İzmir-2012 Nötropenik hastalarda fungal infeksiyonlar Nötropeni invaziv

Detaylı

Kronik Myeloid Lösemi Tanılı Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

Kronik Myeloid Lösemi Tanılı Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi Araştırma Kronik Myeloid Lösemi Tanılı Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi RETROSPECTIVE EVALUATION OF OUR PATIENTS DIAGNOSED CHRONIC MYELOID LEUKEMIA Ayşegül KARAMAN 1, Şerife SOLMAZ MEDENİ

Detaylı

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) DE STANDART TEDAVİ

AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) DE STANDART TEDAVİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) DE STANDART TEDAVİ Dr.Burhan Ferhanoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ALL, çocukluk yaşlarında en sık görülen

Detaylı

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA

Hodgkin Lenfoma. Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Hodgkin Lenfoma Prof. Dr. Ali ÜNAL Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı ve KİT Merkezi 1. LM KONGRESİ 2010 ANTALYA Thomas Hodgkin (1798-1866) Hodgkin lenfoma (HL); 1832 yılında Sir

Detaylı

[RABİA EMEL ŞENAY] BEYANI

[RABİA EMEL ŞENAY] BEYANI Araştırma Destekleri/ Baş Araştırıcı 10. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi 3 6 Haziran 2015, Ankara [RABİA EMEL ŞENAY] BEYANI Sunumum ile ilgili çıkar çatışmam yoktur. Çalıştığı Firma (lar) Danışman

Detaylı

RELAPS AML TEDAVİSİ 2.

RELAPS AML TEDAVİSİ 2. RELAPS AML TEDAVİSİ Genç AML li hastaların %70-80 inde tedavi ile remisyon elde edilmesine ve uygun pekiştirme tedavileri yapılmasına rağmen hastaların %50 sinde nüks görülür. Nüskler çoğunlukla ilk 2

Detaylı

2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 22.475 kişide KML vardır.

2009 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde yaklaşık 22.475 kişide KML vardır. 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 18.10.2010 tarihinde çevirisi yapılan Kronik Miyelojenöz Lösemi (KML) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Dr. Mustafa ERTEK VİRAL HEPATİTLERİN EPİDEMİYOLOJİSİ HAV enfeksiyonu HBV enfeksiyonu İMMUNSUPRESİF HASTALARDA TARAMA TESTLERİ VİRAL REAKTİVASYON İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ PROFLAKSİ VE TEDAVİ HCV enfeksiyonu

Detaylı

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D.

MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM. Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. MESANE KORUYUCU YAKLAŞIM Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. Kanser tedavisinde multidisipliner organ koruyucu yaklaşım: Meme kanseri Anal kanal kanseri Larinks kanseri Prostat kanseri

Detaylı

ÇOCUK VE ERGENLİKTE KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ

ÇOCUK VE ERGENLİKTE KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ ÇOCUK VE ERGENLİKTE KRONİK MİYELOİD LÖSEMİ Emel Özyürek Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı, Samsun Tirozin kinaz inhibitörlerinin geliştirilmesiyle, kronik myeloid

Detaylı

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI

TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI TRANSPLANT ÖNCESİ HASTA DEĞERLENDİRME VE HAZIRLIK AŞAMASI Prof. Dr. Mualla Çetin Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji YAPILACAKLAR KİT kararının verilmesi Donör seçimi Transplant öncesi

Detaylı

OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD

OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD OLGU E.E., 14 YAŞINDA, ERKEK, KONYA DOÇ. DR. HANDAN DİNÇASLAN AÜTF PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ BD Aralık 2007 de 10 yaşında sol diz ağrısı yakınması Sol diz MRI da sol femur distalinde kitle Trucut biyopsi

Detaylı

Akut lenfositik lösemi (ALL) bir tür kan kanseridir. ALL nin diğer adları akut lenfoblastik lösemi ve akut lenfoid lösemidir.

Akut lenfositik lösemi (ALL) bir tür kan kanseridir. ALL nin diğer adları akut lenfoblastik lösemi ve akut lenfoid lösemidir. 1 GİRİŞ Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 30.09.2010 tarihinde çevirisi yapılan Akut lenfositik lösemi (ALL) kitapçığına yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür

Detaylı

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011

J Popul Ther Clin Pharmacol 8:e257-e260;2011 SİTOMEGALOVİRUS (CMV) Prof. Dr. Seyyâl ROTA Gazi Ü.Tıp Fakültesi LOW SYSTEMIC GANCICLOVIR EXPOSURE AND PREEMPTIVE TREATMENT FAILURE OF CYTOMEGALOVIRUS REACTIVATION IN A TRANSPLANTED CHILD J Popul Ther

Detaylı

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI

OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI P8 OTOLOG HEMATOPOIETIK KÖK HÜCRE NAKLI YAPILAN (OHKHN) HASTALARDA, SERUM ALBUMIN DÜZEYLERININ ÖNEMI Neslihan Mandacı Şanlı 1, Esen Karakuş 1, Gökmen Zararsız 2, Leylagül Kaynar 1, Bülent Eser, 1 Mustafa

Detaylı

Transfüzyonel demir birikimi ve yönetimi

Transfüzyonel demir birikimi ve yönetimi Transfüzyonel demir birikimi ve yönetimi Doç. Dr. Serdar ŞIVGIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı ThREG Eğitim Seminerleri Ocak 2017 1 Demir birikimi!. Demir metabolizması

Detaylı

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin

Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi. Dr. Meltem Serin Küçük Hücreli Akciğer Kanserlerinde Radyoterapi Dr. Meltem Serin Sınırlı hastalıkta radyoterapi Yaygın hastalıkta radyoterapi Sınırlı hastalıkta radyoterapi Torakal radyoterapide tartışmalı konular Proflaktik

Detaylı

Evre III KHDAK nde Radyoterapi

Evre III KHDAK nde Radyoterapi Evre III KHDAK nde Radyoterapi Dr. Deniz Yalman Ege Ü.T.F. Radyasyon Onkolojisi A.D. 20. UKK, 2013, Antalya Evre III Alt Grupları IIIA 0 : N2 tutulumu yok (T3N1, T4N0-1) IIIA 1 : Rezeksiyon spesimeninde

Detaylı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi. Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik böbrek tümörlerinde Nefrektomi ve metastazektomi Prof.Dr.Faruk Özcan İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Metastatik Böbrek Tümörü Böbrek tümörlerinin % 20-30 kadarı müracaat esnasında

Detaylı

MİYELODİSPLASTİK SENDROM

MİYELODİSPLASTİK SENDROM MİYELODİSPLASTİK SENDROM Türk Hematoloji Derneği Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2013 30.01.2014 İnt. Dr. Ertunç ÖKSÜZOĞLU Miyelodisplastik sendrom (MDS) yetersiz eritropoez ve sitopenilerin varlığı ile ortaya

Detaylı

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık

YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık YENİ TANI ALMIŞ TRANSPLANTASYONA UYGUN OLMAYAN MULTİPL MİYELOM HASTALARINDA YAKLAŞIM Dr. Yahya Büyükaşık 3. Ulusal Lenfoma Myeloma Kongresi. 11 Mayıs 2012 BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ KLİNİK TIP NE İŞE YARAR? HASTALIKTAN

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları

İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları İnvaziv Aspergilloz da Tedavi Yaklaşımları Dr. Murat Akova Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara 1 2 3 İnvaziv aspergillozda mortalite

Detaylı

KLL Tedavisi: Genç ve Refrakter Hastalar

KLL Tedavisi: Genç ve Refrakter Hastalar KLL Tedavisi: Genç ve Refrakter Hastalar Dr. Melih AKTAN İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Giriş Kronik lenfositik lösemi (KLL) batı yarımküresinde

Detaylı

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi

ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal. ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi ALL IC-BFM Study Group relapse treatment proposal ALL IC-BFM RezALL protokol önerisi Results of best international trials Relaps ALL de 2 farklı yaklaşım Multi drug, intensive, short courses AIEOP, BFM,

Detaylı

Lösemilerde t(9;22) BCR-ABL Translokasyonunun Real-Time RT-PCR ile 10 Yıllık Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi

Lösemilerde t(9;22) BCR-ABL Translokasyonunun Real-Time RT-PCR ile 10 Yıllık Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi Araştırma Lösemilerde t(9;22) BCR-ABL Translokasyonunun Real-Time RT-PCR ile 10 Yıllık Sonuçlarının Retrospektif Değerlendirilmesi RETROSPECTIVE EVALUATION OF 10-YEAR RESULTS OF T (9; 22) BCR-ABL TRANSLOCATION

Detaylı

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22

«BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 2014 «BEST OF ASBMT TANDEM MEETINGS» ULUSLARARASI SEMPOZYUM Mart 21-22 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Konferans Salonu Sıhhıye, Ankara KONUŞMACILAR Sergio A. Giralt, MD Memorial Sloan-Kettering

Detaylı

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1

HematoLog TÜRK HEMATOLOJ DERNE ÖZET 2012: 2 1 TÜRK HEMATOLOJ DERNE HematoLog 2012: 2 1 Dr. Teoman Soysal 1 - Dr. Ahmet Emre E kazan 2 1 İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi

PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi PEDİATRİK TÜMÖRLERDE İKİNCİ SERİ IŞINLAMA Dr. Ahmet Dirier Gaziantep Üniversitesi Başlıca Çocukluk Çağı Tümörleri Lenfoma Ewing's ve diğer sarkomlar Wilms Tümörü Baş-Boyun Kanserleri Nöroblastom SSS Tümörleri

Detaylı

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek

Prognozu Etkileyen. Prof.Dr.M.Akif. Yeşilipek Kemik İliği i Naklinde Prognozu Etkileyen Faktörler Prof.Dr.M.Akif Yeşilipek * 709 RIC + Hematolojik malignensi,hla,hla-a,b,c,dr A,B,C,DR allel düzeyinde, * Tx sonucu ile ilişkili tek donör özelliği

Detaylı

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi

Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Kronik Hepatit B li Hastanın Güncel Tedavisi Prof. Dr. Reşat Özaras İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon AD. rozaras@yahoo.com Genel Bakış HBV Enfeksiyonunda Neredeyiz? Eradikasyon

Detaylı

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI MATÜR T HÜCRELİ LENFOMALARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Sinan Yavuz Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Acıbadem Adana Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Peripheral T Cell Lymphoma

Detaylı

Tanı ve Tedavi. Kılavuzu

Tanı ve Tedavi. Kılavuzu ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu (Sürüm 1.01-Mart 2011) Akut Lösemiler Tanı ve Tedavi Kılavuzu ISBN: 978-605-4334-58-2 2. Basım, Mart 2011 EFLATUN Basım Dağıtım Yayıncılık

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya

Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri. 5. TTOK-2014 Antalya Dr. Metin ÖZKAN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Kayseri 5. TTOK-2014 Antalya Neoadjuvan Kemoterapi (KT) nin Rasyoneli Adjuvan tedavi olarak KT (5-FU veya Gemsitabin) veya KRT hastalıksız

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile)

TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) TTOD MEME KANSERİ GÜNCELLEME KURSU 13-14 HAZİRAN 2015 İSTANBUL 08:25-08:30 Açılış 08:00-08:30 Pratiği değiştiren çalışmalar. (salonda kahvaltı ile) 1. Gün 1. Oturum: Meme kanserine giriş, Patoloji ve Alt

Detaylı

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya

Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı. Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Flow Sitometrinin Malign Hematolojide Kullanımı Dr. Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji BD Antalya Neyi ölçer? Hücre çapı, hacmi, yüzey alanı ve granülaritesini

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler

Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde 1., 2., 3. basamak tedaviler Dr. Mustafa Erman Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Nisan 2007, Antalya Soru: 1>0? MRC-IGR meta-analizi Sisplatin içeren rejimler

Detaylı

Akut Myeloid Lösemi Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi

Akut Myeloid Lösemi Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi Araştırma Akut Myeloid Lösemi Hastalarımızın Retrospektif Değerlendirilmesi RETROSPECTIVE EVALUATION OF PATIENTS WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA Şerife Solmaz MEDENİ 1, Ömür Gökmen SEVİNDİK 2, Celal ACAR 2,

Detaylı