Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mehmet YALÇIN, Penpe TAYLAN, Mehmet AŞK, Mustafa ÇOLAK, Ali KUŞÇA, F.Serpil TOKER, Mustafa ÇIRAK"

Transkript

1 KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 01 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 03/01/2013 tarih ve 10 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Mezitli 75.Yıl Mahallesi, 29 K 4 B pafta, ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis (Cemevi) Alanı olarak işaretli 2493 m² lik taşınmazın 05/11/2012 tarih ve 75 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satışına izin verilmiştir. 75.Yıl Mahallesi, 29 K 4 B pafta, ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis (Cemevi) Alanı olarak işaretli taşınmazın 03/01/2013 tarih ve 2 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık ,00.-TL muhammen bedelle satışı işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 24/01/2013 Perşembe günü saat: da, Encümen Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının kentimizde yayınlanan gazetelerde 11/01/ /01/2013 tarihlerinde iki defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

2 KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 02 ÖZÜ : KİRA İHALESİ Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 03/01/2013 tarih ve 9 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait 4 adet işyerinin 3 yıl, 1 adet işyerinin 6 yıl süre ile Belediyemize gelir getirmesi amacıyla, 03/01/2013 tarih ve 021/04, 021/05, 021/06, 021/07, 021/08 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen muhammen kira bedelleri ile kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile; 1- Çamlıca Mahallesi, Koru Caddesi, No: 6 Kuyuluk düğün salonu altı 4 nolu 129 m² dükkanın 6 yıllığına, yıllık 5.000,00.-TL muhammen bedelle 24/01/2013 Perşembe günü saat: da, 2- Çankaya Mahallesi, Fındıkpınarı Caddesi, No: 142 C adresinde bulunan 3 nolu 20 m² dükkanın 3 yıllığına, yıllık 2.500,00.-TL muhammen bedelle 24/01/2013 Perşembe günü saat: de, 3- Atatürk Mahallesi, Hal Caddesi, No:7 C adresinde bulunan 107 nolu 21 m² dükkanın 3 yıllığına, yıllık 2.000,00.-TL muhammen bedelle 24/01/2013 Perşembe günü saat: da, 4- Atatürk Mahallesi, Hal Caddesi, No:7 H adresinde bulunan 110 nolu 9 m² dükkanın 3 yıllığına, yıllık 1.000,00.-TL muhammen bedelle 24/01/2013 Perşembe günü saat: da, 5- Atatürk Mahallesi, Hal Caddesi, No:7 K adresinde bulunan 112 nolu 32 m² dükkanın 3 yıllığına, yıllık 3.500,00.-TL muhammen bedelle 24/01/2013 Perşembe günü saat: de, Encümen Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının kentimizde yayınlanan gazetelerde 11/01/ /01/2013 tarihlerinde iki defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

3 KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 03 ÖZÜ : TERK İFRAZ VE BAĞIŞ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 02/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Belediye sınırları içerisinde Tece, 6 ( imar paftası 30.N.1.D ) pafta, 187 nolu parsel malikinin 17/12/2012 tarih ve 8925 sayılı dilekçesi ile 20/11/2012 tarih ve 244 sayılı imar durumu gereği yol ve yeşil alana giden kısımların bedelsiz terki ve 3 kısma ifrazı, ifraz sonucu oluşan konut alanı olarak işaretli ekli krokide görülen, A ada 1 nolu 257,00 m² lik parsel ile B ada 1 nolu 80,00 m² lik parsellerin Mezitli Belediyesi adına kayıtsız şartsız bağışının yapılması istemektedir. Encümenimizce yapılan değerlendirme sonucunda; ekli değişiklik beyannamesine göre Tece, 6 ( imar paftası 30.N.1.D ) pafta, 187 nolu parselin imar durumu gereği yol ve yeşil alana giden kısımların bedelsiz terki ve 3 kısma ifrazı belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Yasasının 15. ve 16. maddelerine istinaden yapılmasına; ifraz sonucu oluşan konut alanı olarak işaretli ekli krokide görülen, A ada 1 nolu 257,00 m² lik parsel ile B ada 1 nolu 80,00 m² lik parsellerin malikinin 17/12/2012 tarih ve 8925 sayılı dilekçesine istinaden 5393 Sayılı Belediye Yasasının 38.maddesinin (L) bendi gereğince, 02/01/2013 tarih ve 01 sayılı başkanlık oluru ile Mezitli Belediyesi adına kayıtsız şartsız bağışının yapılmasına; kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

4 KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 04 ÖZÜ : NUPELDA İNŞAAT Yapı Kontrol Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça encümene havaleli tarih ve sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Teknik Elemanlarınca, Belediyemiz sınırları içerisinde Merkez Mahallesi, 30 L IV A pafta, 545 ada, 6 parsel üzerinde 2010/201 ruhsat numaralı inşaatta tarihinde yapılan kontrolde; A bloğun bodrum, zemin ve 1. Kat betonu dökülmüş olup, 2 kat tabliyesinin kalıbı çakılmış durumda olup ruhsat eki olan projelere göre aşağıdaki aykırılıklar tespit edilmiştir. 1. Ruhsat eki olan projelere göre yapılan incelemeler neticesinde kat tabliyelerinde ekteki projede taralı alanlarla gösterilen kısımlar proje fazlası alan olduğu, 2. 1 katta proje fazlası alan=30.06 m² dir. Mevcut 2 kat tabliyesinin betonu dökülmüş olduğundan toplam proje fazlası alan=2x30.06=61.02 m² olduğu, 3. Hava ve tesisat bacalarının yerinde projesine uygun olarak yapılmadığı tespit edilerek yapı tatil zaptı düzenlenmiştir Sayılı İmar Yasasının 32. maddesine göre, 03/05/2011 tarihli yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, yapının ruhsatın eki olan projesine uygun hale getirilmesi, uygun hale getirilmediği takdirde, 3194 Sayılı İmar Yasasının 32. maddesinin ilgili bendince Belediyemiz Encümenince karar alınacağı bildirilmiştir Sayılı İmar Yasasının 42. maddesi 1.bendinde; Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı, ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. denilmektedir. Bu nedenle ruhsatın eki olan projesine aykırı yapı yapmaktan, Nupelda İnşaata 2.163,05.-TL, Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Gülçin BARBOROS AK a 2.163,05.-TL para ceza uygulanması, Encümence görüşülerek tarih ve 106 sayı ile karara bağlanmıştır. 03/05/2011 tarihli yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ruhsatın eki olan projesine uygun hale getirmediği teknik elemanlarımızın tarihli tespit raporundan anlaşıldığından söz konusu ruhsatsız yapının 3194 Sayılı İmar Yasasının 32. maddesine göre yıkımına ve yıkım masraflarının ilgilisinden tahsiline; Ayrıca; 3194 Sayılı İmar Yasasının 42 maddesinin 3. bendinde; 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Denildiğinden Nupelda İnşaata 2.000,00.-TL, Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Gülçin BARBOROS AK a 2.000,00.-TL para ceza uygulanması, Encümence görüşülerek tarih ve 136 sayı ile karara bağlanmıştır. 1/3

5 KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 04 Türk Ceza Kanununun 184.maddesine göre, İmar kirliliğine sebebiyet vermekten Nupelda İnşaat - Davut AKGÜN ve Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Gülçin BARBOROS AK haklarında tarih ve 43 sayılı müzekkere ile Cumhuriyet Savcılığına suç durusunda bulunulması konusunda Hukuk İşleri Müdürlüğüne Başkanlık makamınca olur verilmiştir. Belediyemiz teknik elemanlarınca tarihinde 2010/201 ruhsat nolu inşaatta yapılan incelemelerde; A bloğun bodrum, zemin ve 11. Kat betonu B bloğun bodrum, zemin ve 10. Kat betonu dökülmüş olup ruhsat eki olan projelere göre; - Her katta proje fazlası alan=alan1+alan2+alan3+alan4=1+2,35+3,1+3,9=20,7m², A ve B blok toplamda 21 kat olduğundan toplam proje fazlası alan= 20,7X21= 434,7m² olduğu, - Hava ve tesisat bacalarının yerinde projesine uygun olarak yapılmadığı tespit edilerek yapı tatil zaptı düzenlenmiştir Sayılı İmar Yasasının 32. maddesine göre, 26/11/2012 tarihli yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, yapının ruhsatın eki olan projesine uygun hale getirilmesi, uygun hale getirilmediği takdirde, 3194 Sayılı İmar Yasasının 32. maddesinin ilgili bendince Belediyemiz Encümenince karar alınacağı bildirilmiştir Sayılı İmar Yasasının 42. maddesi 1.bendinde; Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı, ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. denilmektedir Sayılı İmar Yasasının 42. maddesi 2.bendinde; Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beş yüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır. denilmektedir. Bu nedenle; 3194 Sayılı İmar Yasasının 42. maddesinin 1 ve 2. bentleri uyarınca; ruhsatın eki projelerine aykırı yapı yapmaktan Nupelda İnşaat a (T.C.NO: ) ,82.-TL (onikibinyüzotuzaltıtl, seksenikikr), Betonarme Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Gülçin BARBOROS AK a (T.C ) ,15.-TL (onbindörtyüzotuzüçtl, onbeşkr), Mimari Teknik Uygulama Sorumlusu Mimar Fidan Tuba VURAL a (T.C ) ,82.-TL (onikibinyüzotuzaltıtl, seksenikikr) para cezası uygulanması Encümence görüşülerek tarih ve 223 sayı ile karara bağlanmıştır. 26/11/2012 tarihli yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ruhsatın eki olan projesine uygun hale getirmediği teknik elemanlarımızın tarihli tespit raporundan anlaşılmaktadır. 2/3

6 KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : Sayılı İmar Yasasının 42 maddesinin 3. bendinde; 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Denildiğinden Nupelda İnşaata (T.C.NO: ) 2.000,00.-TL (ikibintl), Betonarme Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Gülçin BARBOROS AK a (T.C ) 2.000,00.-TL (ikibintl), Mimari Teknik Uygulama Sorumlusu Mimar Fidan Tuba VURAL a (T.C ) 2.000,00.-TL (ikibintl) para cezası uygulanmasına; kararın gereği için Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V. 3/3

7 KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 05 ÖZÜ : NUPELDA İNŞAAT Yapı Kontrol Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça encümene havaleli tarih ve sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Belediyemiz Yapı Kontrol Müdürlüğü Teknik Elemanlarınca, Belediyemiz sınırları içerisinde Merkez Mahallesi, 30 L IV A pafta, 545 ada, 6 parsel üzerinde 2010/201 ruhsat numaralı inşaatta tarihinde yapılan kontrolde; A bloğun bodrum, zemin ve 1. Kat betonu dökülmüş olup, 2 kat tabliyesinin kalıbı çakılmış durumda olup ruhsat eki olan projelere göre aşağıdaki aykırılıklar tespit edilmiştir. 4. Ruhsat eki olan projelere göre yapılan incelemeler neticesinde kat tabliyelerinde ekteki projede taralı alanlarla gösterilen kısımlar proje fazlası alan olduğu, 5. 1 katta proje fazlası alan=30.06 m² dir. Mevcut 2 kat tabliyesinin betonu dökülmüş olduğundan toplam proje fazlası alan=2x30.06=61.02 m² olduğu, 6. Hava ve tesisat bacalarının yerinde projesine uygun olarak yapılmadığı tespit edilerek yapı tatil zaptı düzenlenmiştir Sayılı İmar Yasasının 32. maddesine göre, 03/05/2011 tarihli yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, yapının ruhsatın eki olan projesine uygun hale getirilmesi, uygun hale getirilmediği takdirde, 3194 Sayılı İmar Yasasının 32. maddesinin ilgili bendince Belediyemiz Encümenince karar alınacağı bildirilmiştir Sayılı İmar Yasasının 42. maddesi 1.bendinde; Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı, ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. denilmektedir. Bu nedenle ruhsatın eki olan projesine aykırı yapı yapmaktan, Nupelda İnşaata 2.163,05.-TL, Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Gülçin BARBOROS AK a 2.163,05.-TL para ceza uygulanması, Encümence görüşülerek tarih ve 106 sayı ile karara bağlanmıştır. 03/05/2011 tarihli yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ruhsatın eki olan projesine uygun hale getirmediği teknik elemanlarımızın tarihli tespit raporundan anlaşıldığından söz konusu ruhsatsız yapının 3194 Sayılı İmar Yasasının 32. maddesine göre yıkımına ve yıkım masraflarının ilgilisinden tahsiline; Ayrıca; 3194 Sayılı İmar Yasasının 42 maddesinin 3. bendinde; 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Denildiğinden Nupelda İnşaata 2.000,00.-TL, Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Gülçin BARBOROS AK a 2.000,00.-TL para ceza uygulanması, Encümence görüşülerek tarih ve 136 sayı ile karara bağlanmıştır. 1/3

8 KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 05 Türk Ceza Kanununun 184.maddesine göre, İmar kirliliğine sebebiyet vermekten Nupelda İnşaat - Davut AKGÜN ve Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Gülçin BARBOROS AK haklarında tarih ve 43 sayılı müzekkere ile Cumhuriyet Savcılığına suç durusunda bulunulması konusunda Hukuk İşleri Müdürlüğüne Başkanlık makamınca olur verilmiştir. Belediyemiz teknik elemanlarınca tarihinde 2010/201 ruhsat nolu inşaatta yapılan incelemelerde; A bloğun bodrum, zemin ve 11. Kat betonu B bloğun bodrum, zemin ve 10. Kat betonu dökülmüş olup ruhsat eki olan projelere göre; - Her katta proje fazlası alan=alan1+alan2+alan3+alan4=1+2,35+3,1+3,9=20,7m², A ve B blok toplamda 21 kat olduğundan toplam proje fazlası alan= 20,7X21= 434,7m² olduğu, - Hava ve tesisat bacalarının yerinde projesine uygun olarak yapılmadığı tespit edilerek yapı tatil zaptı düzenlenmiştir Sayılı İmar Yasasının 32. maddesine göre, 26/11/2012 tarihli yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde, yapının ruhsatın eki olan projesine uygun hale getirilmesi, uygun hale getirilmediği takdirde, 3194 Sayılı İmar Yasasının 32. maddesinin ilgili bendince Belediyemiz Encümenince karar alınacağı bildirilmiştir Sayılı İmar Yasasının 42. maddesi 1.bendinde; Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı, ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. denilmektedir Sayılı İmar Yasasının 42. maddesi 2.bendinde; Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beş yüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır. denilmektedir. Bu nedenle; 3194 Sayılı İmar Yasasının 42. maddesinin 1 ve 2. bentleri uyarınca; ruhsatın eki projelerine aykırı yapı yapmaktan Nupelda İnşaat a (T.C.NO: ) ,82.-TL (onikibinyüzotuzaltıtl, seksenikikr), Betonarme Teknik Uygulama Sorumlusu İnşaat Mühendisi Gülçin BARBOROS AK a (T.C ) ,15.-TL (onbindörtyüzotuzüçtl, onbeşkr), Mimari Teknik Uygulama Sorumlusu Mimar Fidan Tuba VURAL a (T.C ) ,82.-TL (onikibinyüzotuzaltıtl, seksenikikr) para cezası uygulanması Encümence görüşülerek tarih ve 223 sayı ile karara bağlanmıştır. 2/3

9 KARAR TARİHİ : 03/01/2013 KARAR NO : 05 26/11/2012 tarihli yapı tatil zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ruhsatın eki olan projesine uygun hale getirmediği teknik elemanlarımızın tarihli tespit raporundan anlaşılmaktadır Sayılı İmar Yasasının 32.maddesine göre verilen sürede ruhsatın eki olan projesine uygun hale getirilmediğinden aykırılıkların belediyemizce yıkımına ve yıkım masraflarının Nupelda İnşaat tan (T.C.NO: ) tahsiline; kararın gereği için Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V. 3/3

10 KARAR TARİHİ : 17/01/2013 KARAR NO : 06 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 16/01/2013 tarih ve 43 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Akdeniz Mahallesi, 29 K 4 B pafta, 926 ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 2356,00 m² lik konut alanının 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satışına izin verilmiştir. Akdeniz Mahallesi, 29 K 4 B pafta, 926 ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 2356,00 m² lik konut alanının 16/01/2013 tarih ve 35 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık ,00.-TL muhammen bedelle satışı işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 07/02/2013 Perşembe günü saat: da, Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 1.fıkrası gereğince kentimizde yayınlanan gazetelerde 25/01/ /02/2013 tarihlerinde ilan edilmesine, ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 2.fıkrası gereğince de 25/01/2013 tarihinde Ulusal Gazetelerden birisinde bir defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

11 KARAR TARİHİ : 17/01/2013 KARAR NO : 07 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 16/01/2013 tarih ve 42 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 16 H III, 30 L 2D pafta, 263 ada, 4 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 1.316,00 m² lik konut alanının 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satışına izin verilmiştir. Belediye sınırlarımız içerisinde Yeni Mahalle, 16 H III, 30 L 2D pafta, 263 ada, 4 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 1.316,00 m² lik konut alanının 16/01/2013 tarih ve 34 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık ,00.-TL muhammen bedelle satışı işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 07/02/2013 Perşembe günü saat: de, Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 1.fıkrası gereğince kentimizde yayınlanan gazetelerde 25/01/ /02/2013 tarihlerinde ilan edilmesine, ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 2.fıkrası gereğince de 25/01/2013 tarihinde Ulusal Gazetelerden birisinde bir defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

12 KARAR TARİHİ : 17/01/2013 KARAR NO : 08 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 16/01/2013 tarih ve 40 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi, 30 L I D pafta, 532 ada, 9 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 743,86 m² lik konut alanının 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satışına izin verilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde Merkez Mahallesi, 30 L I D pafta, 532 ada, 9 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 743,86 m² lik konut alanının 16/01/2013 tarih ve 32 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık ,00.-TL muhammen bedelle satışı işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 07/02/2013 Perşembe günü saat: da, Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 1.fıkrası gereğince kentimizde yayınlanan gazetelerde 25/01/ /02/2013 tarihlerinde ilan edilmesine, ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 2.fıkrası gereğince de 25/01/2013 tarihinde Ulusal Gazetelerden birisinde bir defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

13 KARAR TARİHİ : 17/01/2013 KARAR NO : 09 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 16/01/2013 tarih ve 36 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Viranşehir Mahallesi, 30 L 4 B pafta, 137 ada, 14 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 849,00 m² lik konut alanının 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satışına izin verilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde Viranşehir Mahallesi, 30 L 4 B pafta, 137 ada, 14 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 849,00 m² lik konut alanının 16/01/2013 tarih ve 28 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık ,00.-TL muhammen bedelle satışı işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 07/02/2013 Perşembe günü saat: de, Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 1.fıkrası gereğince kentimizde yayınlanan gazetelerde 25/01/ /02/2013 tarihlerinde ilan edilmesine, ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 2.fıkrası gereğince de 25/01/2013 tarihinde Ulusal Gazetelerden birisinde bir defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

14 KARAR TARİHİ : 17/01/2013 KARAR NO : 10 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 16/01/2013 tarih ve 37 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 16 H IV pafta, 658 ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 536,00 m² lik konut alanının 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satışına izin verilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde Yeni Mahalle, 16 H IV pafta, 658 ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 536,00 m² lik konut alanının 16/01/2013 tarih ve 29 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık ,00.-TL muhammen bedelle satışı işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 07/02/2013 Perşembe günü saat: da, Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 1.fıkrası gereğince kentimizde yayınlanan gazetelerde 25/01/ /02/2013 tarihlerinde ilan edilmesine, ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 2.fıkrası gereğince de 25/01/2013 tarihinde Ulusal Gazetelerden birisinde bir defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

15 KARAR TARİHİ : 17/01/2013 KARAR NO : 11 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 16/01/2013 tarih ve 39 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Viranşehir Mahallesi, 30 L 4C, 30 L 3D pafta, 933 ada, 3 nolu parselde bulunan ve imar planında 3.derece sit alanı ve arsa olarak işaretli emsal 0,30 0,60 olan 560,00 m² lik konut alanının 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satışına izin verilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde Viranşehir Mahallesi, 30 L 4C, 30 L 3D pafta, 933 ada, 3 nolu parselde bulunan ve imar planında 3.derece sit alanı ve arsa olarak işaretli emsal 0,30 0,60 olan 560,00 m² lik konut alanının 16/01/2013 tarih ve 31 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık ,00.-TL muhammen bedelle satışı işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 07/02/2013 Perşembe günü saat: de, Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 1.fıkrası gereğince kentimizde yayınlanan gazetelerde 25/01/ /02/2013 tarihlerinde ilan edilmesine, ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 2.fıkrası gereğince de 25/01/2013 tarihinde Ulusal Gazetelerden birisinde bir defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

16 KARAR TARİHİ : 17/01/2013 KARAR NO : 12 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 16/01/2013 tarih ve 41 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi, 29 K 2B pafta, 605 ada, 6 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 599,00 m² lik konut alanının 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satışına izin verilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde Merkez Mahallesi, 29 K 2B pafta, 605 ada, 6 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 599,00 m² lik konut alanının 16/01/2013 tarih ve 33 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık ,00.-TL muhammen bedelle satışı işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 07/02/2013 Perşembe günü saat: da, Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 1.fıkrası gereğince kentimizde yayınlanan gazetelerde 25/01/ /02/2013 tarihlerinde ilan edilmesine, ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 2.fıkrası gereğince de 25/01/2013 tarihinde Ulusal Gazetelerden birisinde bir defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

17 KARAR TARİHİ : 17/01/2013 KARAR NO : 13 ÖZÜ : ARSA SATIŞI Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 16/01/2013 tarih ve 38 sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi, 30 K 3D pafta, 616 ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 1136,76 m² lik konut alanının 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı Belediye Meclis kararı ile 5393 Sayılı Kanunun 18/e maddesi gereğince satışına izin verilmiştir. Belediyemiz sınırları içerisinde Merkez Mahallesi, 30 K 3D pafta, 616 ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 51136,76 m² lik konut alanının 16/01/2013 tarih ve 30 sayılı Başkanlık Onayına istinaden, kurulan kıymet takdir komisyonunca belirlenen yaklaşık ,00.-TL muhammen bedelle satışı işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık artırma usulü ile 07/02/2013 Perşembe günü saat: de, Belediye Meclis Salonunda, Encümen huzurunda ihale edilmesine; ihale ilanının, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 1.fıkrası gereğince kentimizde yayınlanan gazetelerde 25/01/ /02/2013 tarihlerinde ilan edilmesine, ayrıca 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 17.maddesinin 2.fıkrası gereğince de 25/01/2013 tarihinde Ulusal Gazetelerden birisinde bir defa ilan edilmesine; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V.

18 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 14 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile yapılmasına izin verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 24/01/2013 Perşembe günü saat: da Belediye Encümen Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 03/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1 fıkrası uyarınca 11/01/ /01/2013 tarihlerinde Çukurova Gazetesinde Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: ,00.-TL Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Mezitli 75.Yıl Mahallesi, 29 K 4 B pafta, ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında Sosyal ve Kültürel Tesis (Cemevi) Alanı olarak işaretli 2493 m² lik taşınmazın satışı işi. İhaleye katılan firma sayısı : (-) İhaleye istekli çıkmadığından İdare yararı dikkate alınarak 2886 Sayılı D.İ.K. nun 49.maddesi uyarınca 15 gün içerisinde, Encümen toplantı günlerinde, şartnamedeki şartlar aynen geçerli olmak üzere pazarlık ile yapılmasının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 24/01/2013 Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V

19 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 15 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile yapılmasına izin verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 24/01/2013 Perşembe günü saat: da Belediye Encümen Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 03/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1 fıkrası uyarınca 11/01/ /01/2013 tarihlerinde Çukurova Gazetesinde Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: 5.000,00.-TL (yıllık) Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Çamlıca Mahallesi, Koru Caddesi, No: 6 Kuyuluk düğün salonu altı 4 nolu 129 m² dükkanın 6 yıl süre ile kiraya verilmesi işi. İhaleye katılan firma sayısı : ( 1 ) Dosyasında mevcut... tarihli tutanakla ihaleye girebilme şartlarını taşımayan aşağıda adları yazılı ; a). b). İhale yerinden çıkartılarak ihaleye girmeye hak kazanan aşağıdaki kişi ve firmalara dosyada mevcut ihale şartnamesi imza ettirilerek 5.000,00.-TL tahmini bedel üzerinden tekliflerini belirtmeye çağrıldılar. Sıra: Adı Soyadı: İlk teklif: imza: Son teklif: imza: 1- CAVİT ŞEMŞEK 5.100,00.-TL 5.400,00.-TL

20 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 15 Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan teklifler incelendi. Cavit ŞEMŞEK in 5.400,00.-TL (beşbindörtyüztl) teklifi Komisyonumuzca uygun görüldüğünden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesi uyarınca kararın İta Amirinin onayına sunulmasının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 24/01/2013 Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V UYGUNDUR İTA AMİRİ Uğur YILDIRIM Belediye Başkanı 24/01/2013

21 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 16 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile yapılmasına izin verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 24/01/2013 Perşembe günü saat: da Belediye Encümen Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 03/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1 fıkrası uyarınca 11/01/ /01/2013 tarihlerinde Çukurova Gazetesinde Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: 2.500,00.-TL (yıllık) Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Çankaya Mahallesi, Fındıkpınarı Caddesi, No: 142 C adresinde bulunan 3 nolu 20 m² dükkanın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi. İhaleye katılan firma sayısı : ( ) Dosyasında mevcut... tarihli tutanakla ihaleye girebilme şartlarını taşımayan aşağıda adları yazılı ; a). b). İhale yerinden çıkartılarak ihaleye girmeye hak kazanan aşağıdaki kişi ve firmalara dosyada mevcut ihale şartnamesi imza ettirilerek 2.500,00.-TL tahmini bedel üzerinden tekliflerini belirtmeye çağrıldılar. Sıra: Adı Soyadı: İlk teklif: imza: Son teklif: imza: 1- Kuyuluk Gençlik Derneği 2.510,00.-TL 2.520,00.-TL (Harun HOCAOĞLU Dernek Bşk.Yrd.) TC:

22 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 16 Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan teklifler incelendi. Kuyuluk Gençlik Derneği (Harun HOCAOĞLU Dernek Bşk.Yrd.) nin 2.520,00.-TL (ikibinbeşyüzyirmitl) teklifi Komisyonumuzca uygun görüldüğünden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesi uyarınca kararın İta Amirinin onayına sunulmasının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 24/01/2014 Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V UYGUNDUR İTA AMİRİ Uğur YILDIRIM Belediye Başkanı 24/01/2013

23 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 17 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile yapılmasına izin verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 24/01/2013 Perşembe günü saat: da Belediye Encümen Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 03/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1 fıkrası uyarınca 11/01/ /01/2013 tarihlerinde Çukurova Gazetesinde Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: 2.000,00.-TL (yıllık) Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi, Hal Caddesi, No:7 C adresinde bulunan 107 nolu 21 m² dükkanın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi. İhaleye katılan firma sayısı : ( - ) İhaleye istekli çıkmadığından İdare yararı dikkate alınarak 2886 Sayılı D.İ.K. nun 49.maddesi uyarınca 15 gün içerisinde, Encümen toplantı günlerinde, şartnamedeki şartlar aynen geçerli olmak üzere pazarlık ile yapılmasının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 24/01/2013 Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V

24 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 18 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile yapılmasına izin verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 24/01/2013 Perşembe günü saat: da Belediye Encümen Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 03/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1 fıkrası uyarınca 11/01/ /01/2013 tarihlerinde Çukurova Gazetesinde Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: 1.000,00.-TL (yıllık) Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi, Hal Caddesi, No:7 H adresinde bulunan 110 nolu 9 m² dükkanın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi. İhaleye katılan firma sayısı : ( - ) İhaleye istekli çıkmadığından İdare yararı dikkate alınarak 2886 Sayılı D.İ.K. nun 49.maddesi uyarınca 15 gün içerisinde, Encümen toplantı günlerinde, şartnamedeki şartlar aynen geçerli olmak üzere pazarlık ile yapılmasının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 24/01/2013 Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V

25 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 19 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile yapılmasına izin verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 24/01/2013 Perşembe günü saat: de Belediye Encümen Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 03/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1 fıkrası uyarınca 11/01/ /01/2013 tarihlerinde Çukurova Gazetesinde Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: 3.500,00.-TL (yıllık) Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Mahallesi, Hal Caddesi, No:7 K adresinde bulunan 112 nolu 32 m² dükkanın 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi. İhaleye katılan firma sayısı : ( ) İhaleye istekli çıkmadığından İdare yararı dikkate alınarak 2886 Sayılı D.İ.K. nun 49.maddesi uyarınca 15 gün içerisinde, Encümen toplantı günlerinde, şartnamedeki şartlar aynen geçerli olmak üzere pazarlık ile yapılmasının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 24/01/2013 Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V

26 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 20 ÖZÜ : DİLENCİLER HAKKINDA Zabıta Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 22/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; 20/02/2013 günü saat: sıralarında Belediye sınırlarımız içerisinde GMK Bulvarı, Vipol Kavşağı ve Yenişehir Kampüsü kavşağında dilencilik yapan Nuri KÜÇÜKASLAN ve Hanife ÇALGICI isimli şahısların yapılan üst aramalarında üstlerinden çıkan toplam 36,65.-TL paraya el konularak tutanak düzenlenmiştir. Dilenciler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33.maddesi gereğince yasal işlemlerin yapılarak neticeden bilgi verilmesi istenmektedir. Encümenimizce yapılan değerlendirme sonucunda; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 33.maddesinde; (1) Dilencilik yapan kişiye, seksen sekiz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, dilencilikten elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir. (2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk veya belediye zabıta görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir veya belediye encümeni karar verir. Denildiğinden şahısların yapılan üst aramalarında üstlerinden çıkan toplam 36,65.-TL paraya el konularak kamu mülkiyetine geçirilmesinin kabulüne; kararın gereği için Zabıta Müdürlüğü ne, bilgi için İlçe Emniyet Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi. Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V

27 KARAR TARİHİ : 24/01/2013 KARAR NO : 21 ÖZÜ : İFRAZ İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 22/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Belediye sınırları içerisinde Tece, 11 pafta, 622 nolu parsel malikinin 17/01/2013 tarih ve 323 sayılı dilekçesi ile 2 (iki) kısma ifrazı istenmektedir. Encümenimizce yapılan değerlendirme sonucunda; ekli tescil bildirimine göre Tece, 11 pafta, 622 nolu parselin 2 (iki) kısma ifrazı belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce uygun görülmüş olup, 3194 Sayılı İmar Yasasının 15. ve 16. maddelerine istinaden yapılmasına; kararın gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V

28 KARAR TARİHİ : 31/01/2013 KARAR NO : 22 ÇOLAK, Ali KUŞÇA, Berdan MEYDAN, Mustafa ÇIRAK ÖZÜ : SÖZLEŞME DEVRİ Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tanzimli, Başkanlıkça Encümene havaleli 31/01/2013 tarih ve sayılı müzekkere okundu, tetkik edildi. K A R A R Mülkiyeti Belediyemize ait Mezitli, Çankaya Mahallesi, Fındık Pınarı Caddesi, No: 142/C adresinde bulunan 6 nolu dükkanın kiracısı Sabahaddin ŞİMŞEK, 23/01/2013 tarih ve 470 sayılı dilekçesi ile kiracısı olduğu dükkanın sözleşmesinin aynı şartlarda oğlu Ufuk ŞİMŞEK e devretmek istediğini, Ufuk ŞİMŞEK te 23/01/2013 tarih ve 469 sayılı dilekçesi ile söz konusu dükkanı aynı şartlarda kullanmak üzere sözleşmesini devralmak istediğini belirtmiştir. Söz konusu 6 nolu dükkanın kira ihale dosyasının incelenmesinde; Çankaya Mahallesi, Fındık Pınarı Caddesi, No: 142/C adresinde bulunan 6 nolu dükkanın Sabahaddin ŞİMŞEK e 08/12/2011 tarihinde 2886 Sayılı Yasanın 45.maddesine göre yapılan ihale ile 3 yıllığına kiraya verildiği, kira süresinin 17/01/2015 tarihinde sona ereceği anlaşılmaktadır. Encümenimizce yapılan değerlendirme sonucunda; İhale şartnamesinin Sözleşmenin devri başlıklı 15.maddesinde Kiracı, Belediye Başkanının yazılı izni olmadan sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ortak alamaz, kiraya verilen yeri genişletemez, değiştiremez ve amacı dışında kullanamaz. Hükmü gereğince; Mülkiyeti Belediyemize ait Mezitli, Çankaya Mahallesi, Fındık Pınarı Caddesi, No: 142/C adresinde bulunan 6 nolu dükkanın kiracısı Sabahaddin ŞİMŞEK in 23/01/2013 tarih ve 470 sayılı dilekçesine istinaden, kiracısı olduğu dükkanın sözleşmesinin aynı şartlarda mevcut (Market) hali ile kullanılmak üzere oğlu Ufuk ŞİMŞEK e devrinin kabulüne; kararın gereği için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi Ali KUŞCA Berdan MEYDAN Mustafa ÇIRAK Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V

29 KARAR TARİHİ : 07/02/2013 KARAR NO : 23 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Belediye Meclisinin 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesi gereğince satışına izin verilen, Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile de yapılmasına karar verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 07/02/2013 Perşembe günü saat: da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 16/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1. fıkrası uyarınca 25/01/ /02/2013 tarihlerinde Haberci Gazetesinde, 2886 Sayılı Yasanın 17/1. fıkrası uyarınca da 25/01/2013 tarihinde Ulusal Sabah Gazetesinde, Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: ,00.-TL Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Akdeniz Mahallesi, 29 K 4 B pafta, 926 ada, 1 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 2356,00 m² lik konut alanının satışı işi İhaleye katılan kişi sayısı : ( ) Dosyasında mevcut... tarihli tutanakla ihaleye girebilme şartlarını taşımayan aşağıda adları yazılı ; a). b). İhale yerinden çıkartılarak ihaleye girmeye hak kazanan aşağıdaki kişi ve firmalara dosyada mevcut ihale şartnamesi imza ettirilerek ,00.-TL tahmini bedel üzerinden tekliflerini belirtmeye çağrıldılar. Sıra: Adı Soyadı: İlk teklif: imza: Son teklif: imza: 1-2-

30 KARAR TARİHİ : 07/02/2013 KARAR NO : 23 Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan teklifler incelendi. ın.-tl ( TL) teklifi Komisyonumuzca uygun görüldüğünden, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesi uyarınca kararın İta Amirinin onayına sunulmasının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 07/02/2013 Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V UYGUNDUR İTA AMİRİ /02/2013

31 KARAR TARİHİ : 07/02/2013 KARAR NO : 24 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Belediye Meclisinin 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesi gereğince satışına izin verilen, Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile de yapılmasına karar verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 07/02/2013 Perşembe günü saat: de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 16/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1. fıkrası uyarınca 25/01/ /02/2013 tarihlerinde Haberci Gazetesinde, 2886 Sayılı Yasanın 17/1. fıkrası uyarınca da 25/01/2013 tarihinde Ulusal Sabah Gazetesinde, Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: ,00.-TL Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 16 H III, 30 L 2D pafta, 263 ada, 4 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 1.316,00 m² lik konut alanının satışı işi İhaleye katılan kişi sayısı : ( ) Dosyasında mevcut... tarihli tutanakla ihaleye girebilme şartlarını taşımayan aşağıda adları yazılı ; a). b). İhale yerinden çıkartılarak ihaleye girmeye hak kazanan aşağıdaki kişi ve firmalara dosyada mevcut ihale şartnamesi imza ettirilerek ,00.-TL tahmini bedel üzerinden tekliflerini belirtmeye çağrıldılar. Sıra: Adı Soyadı: İlk teklif: imza: Son teklif: imza: 1-2-

32 KARAR TARİHİ : 07/02/2013 KARAR NO : 24 Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan teklifler incelendi. ın.-tl ( TL) teklifi Komisyonumuzca uygun görüldüğünden, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesi uyarınca kararın İta Amirinin onayına sunulmasının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 07/02/2013 Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V UYGUNDUR İTA AMİRİ /02/2013

33 KARAR TARİHİ : 07/02/2013 KARAR NO : 25 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Belediye Meclisinin 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesi gereğince satışına izin verilen, Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile de yapılmasına karar verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 07/02/2013 Perşembe günü saat: da Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 16/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1. fıkrası uyarınca 25/01/ /02/2013 tarihlerinde Haberci Gazetesinde, 2886 Sayılı Yasanın 17/1. fıkrası uyarınca da 25/01/2013 tarihinde Ulusal Sabah Gazetesinde, Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: ,00.-TL Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Merkez Mahallesi, 30 L I D pafta, 532 ada, 9 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 743,86 m² lik konut alanının satışı işi İhaleye katılan kişi sayısı : ( ) Dosyasında mevcut... tarihli tutanakla ihaleye girebilme şartlarını taşımayan aşağıda adları yazılı ; a). b). İhale yerinden çıkartılarak ihaleye girmeye hak kazanan aşağıdaki kişi ve firmalara dosyada mevcut ihale şartnamesi imza ettirilerek ,00.-TL tahmini bedel üzerinden tekliflerini belirtmeye çağrıldılar. Sıra: Adı Soyadı: İlk teklif: imza: Son teklif: imza: 1-2-

34 KARAR TARİHİ : 07/02/2013 KARAR NO : 25 Yukarıda belirtildiği şekilde yapılan teklifler incelendi. ın.-tl ( TL) teklifi Komisyonumuzca uygun görüldüğünden, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesi uyarınca kararın İta Amirinin onayına sunulmasının kabulüne Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi. 07/02/2013 Mali Hiz. Müd. Yazı İşleri Müd.V. İmar ve Şeh.Müd.V UYGUNDUR İTA AMİRİ /02/2013

35 KARAR TARİHİ : 07/02/2013 KARAR NO : 26 AÇIK TEKLİF USULÜ İHALE KARARI Belediye Meclisinin 11/01/2013 tarih ve 9 sayılı kararı ile 5393 Sayılı Belediye Yasasının 18/e maddesi gereğince satışına izin verilen, Başkanlık Makamının aşağıda belirtilen onay belgesi ile de yapılmasına karar verilen işin ihalesi için Encümenimiz, 07/02/2013 Perşembe günü saat: de Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplandı. İhale İşlem Dosyası incelenerek ihale hazırlığının aşağıda özetlendiği şekilde ve noksansız olarak yapıldığı tespit edildi. Onay belgesinin tarih ve nosu : 16/01/ İhalede uygulanan usul : 2886/45. mad. Açık Artırma Duyuruların ne şekilde, nerede, hangi tarihlerde yapıldığı: 2886 Sayılı Yasanın 17/1. fıkrası uyarınca 25/01/ /02/2013 tarihlerinde Haberci Gazetesinde, 2886 Sayılı Yasanın 17/1. fıkrası uyarınca da 25/01/2013 tarihinde Ulusal Sabah Gazetesinde, Yapılacak işin tahmin edilen bedeli: ,00.-TL Yapılacak işin niteliği, cinsi, miktarı : Mülkiyeti Belediyemize ait Viranşehir Mahallesi, 30 L 4 B pafta, 137 ada, 14 nolu parselde bulunan ve imar planında arsa olarak işaretli emsal 1,50 olan 849,00 m² lik konut alanının satışı işi İhaleye katılan kişi sayısı : ( ) Dosyasında mevcut... tarihli tutanakla ihaleye girebilme şartlarını taşımayan aşağıda adları yazılı ; a). b). İhale yerinden çıkartılarak ihaleye girmeye hak kazanan aşağıdaki kişi ve firmalara dosyada mevcut ihale şartnamesi imza ettirilerek ,00.-TL tahmini bedel üzerinden tekliflerini belirtmeye çağrıldılar. Sıra: Adı Soyadı: İlk teklif: imza: Son teklif: imza: 1-2-

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 16.04.2014 tarih ve 2886 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 147 KARAR TARİHİ : 16.04.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Örencik Köyünde bulunan 104 ada 4 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, İl Genel Meclisinin 06.01.2014 tarih ve 07 sayılı kararıyla onaylanan

Detaylı

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in

CEZA LEMLER Ruhsat alınmadan in aata lanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak in CEZA İŞLEMLERİ Ruhsat alınmadan inşaata başlanması, yapının ruhsat ve eklerine aykırı olarak inşa edilmesinin tespiti halinde ilgili idarece yapının o andaki inşaat durumu tespit edilir Yapı mühürlenir

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin tarih ve 9427 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 01 KARAR TARİHİ : 08.01.2014 ÖZÜ: İl Özel İdaresi 2014 yılı Performans Programının görüşülerek karara bağlanması. Osmaniye, İl Encümeni Vali Vekili Dr.M. H.Nail ANLAR ın başkanlığında ler, Genel

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Melek ATEŞ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar No : 118 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF

Detaylı

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü TOPLANTININ TARİHİ : 08/01/2015 TOPLANTININ SAYISI : 1 SAAT : 15:00 4-5- 6-7- İlimiz Mecitözü İlçesi sınırları içerisinde G34-c3/c4 paftalarda 1.495,52 hektar alanlı ve 015 ruhsat numaralı Jeotermal Kaynak

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.07.2017 Karar No : 321 Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Harun AKKAN ın katılımları ile toplanarak aşağıdaki karar alınmıştır. : Asker Aile Yardımı (Recep GONCA)

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçüm ve 9 malaleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes,Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi Tüzel Kişiliğini

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/ /12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU T.C. TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2007 31/12/2007 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 1.İNŞAAT RUHSATI: İlçemiz genelinde yapılacak olan 3929 adet

Detaylı

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ

EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ EK-1 FORM - 1 PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK ÖRNEĞİ Proje Müellifi : Müellifliği Üstlenilen Proje Projenin Türü : Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 06/05/2015 TOPLANTININ SAYISI : 18 SAAT : 16:00 Sıra No Geldiği Birim 4- İskilip İlçesi sınırları içerisinde, G3c2 ve G3d1 paftalarda 4.200 hektar alanlı ve 012 ruhsat numaralı jeotermal

Detaylı

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER

ENCÜMEN KARARI. Hüseyin YILMAZ. Selamet GÜNER S. KÜLTE 2010/ 684 Kararın Konusu : Hisse Satışı İptali Bugün encümenimiz, S. KÜLTE nin Başkanlığında yukarıda ad Başkanlıktan encümenimize havale olunan Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün tarih

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Sayı:102 Konu : Para İadesi Başkan: Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından gelen 21.03.2017 tarih ve 66401780-302.03-E.745 sayılı yazı ile ekleri tetkik edildi. Mali Hizmetler

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 1

Karar Tarihi : Karar No : 1 Karar Tarihi : 03.01.2017 Karar No : 1 Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli, Palandöken İlçesi,

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.11.2015 Karar No : 359 Konu: İlimiz Gölyaka ilçesi Zekeriya köyü 233 numaralı parselin ekli değişiklik tasarımının tasdik edilerek, dört kısma ifrazının görüşülüp karara bağlanması hususu.

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 YILI NİSAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 07.04.2015 2015/62 NOLU ENCÜMEN KARARI İmtaş Otomotiv İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 02.04.2015 tarihli dilekçesi ile Belediyemize bedelsiz ve şartsız olarak

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.07.2016 Karar No : 573, V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. ve 42. Maddeleri gereği yapılan

Detaylı

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR İbrahim YÜKSEL Güven SARİ Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 16 Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü adına tahsisli olan Erzurum ili Palandöken ilçesi Tuzcu Mahallesi Çat Karayolu üzerinde bulunan 1003 Parsel

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 05.03.2015 Karar No : 69 Konu: İlimiz, Çilimli İlçesi, Pırpır Köyü 101 ve 1281 nolu parsellerin tevhidi. İl Encümeni 05.03.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 03.05.2016 Karar No : 463 Başkan : Rasim YÜKSEL, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binası toplantı odasında; Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR,

Detaylı

w w w. m u s. b e l. t r

w w w. m u s. b e l. t r MUŞ BELEDİYESİ -Belediyemize Plan Tadilatı için yapılan başvurular değerlendirilmek üzere Meclise sunulmuş olup,yapılan Tadilatlar ilk etapta Meclis Komisyonuna havale edilerek.sunulan Tadilatlar Meclis

Detaylı

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ Karar Tarihi: 07.05.2015 Karar No : 139 Konu: İlimiz Kaynaşlı ilçesi, Fındıklı köyü 106 ada 5 numaralı parselin iki (2) kısma ifraz işlemi. İl Encümeni 07.05.2015 Perşembe günü saat 11:00 de İl Özel İdaresi

Detaylı

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R

SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 K A R A R SAYI : 112 KARAR TARİHİ : 03.04.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Bahçe İlçesi, Savranlı Köyü, Gökçedağ mevkiinde, Akoluk pınarı kaynağından çıkan 0,20 lt/sn.debili kaynak suyunu içme ve damacana suyu olarak dolum

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İl Encümeni T.C. Karar No : 21 Karar Tarihi : 04/02/2014 ÖZÜ: İlimiz Merkez ilçedeki 3 nolu lojman binasının blok halinde ve Bayat ilçesindeki lojman binasındaki 10 adet bağımsız bölümün, Sungurlu ilçesi işhanı binasındaki

Detaylı

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015

SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 SAYI : 199 KARAR TARİHİ : 07.08.2015 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Özel İdare İşhanında bulunan, Balkon altı 4 nolu işyerini 1.850,00 muhammen bedel üzerinden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51.maddesinin

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 31.07.2014 tarih ve 6037 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 258 KARAR TARİHİ : 06.08.2014 ÖZÜ: İlimize bağlı, Hasanbeyli ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere, İl Özel İdaresinin 2014 Mali yılı bütçesinin, yardım ödenekleri

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. Kotlu Kroki İstikamet Krokisi. 2- Yapı Aplikasyon Projesi SIRA NO: 1- HİZMETİN ADI Kotlu Kroki İstikamet Krokisi 2- Yapı Aplikasyon Projesi 3-4- Toprak, Zemin Aplikasyonu, Temel Su Basman Vizeleri Bağımsız Bölüm Planı Ve Röperli Kroki Projesi 5- Yol Proje 6-7-

Detaylı

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRCÜTLENME-CÖREV-ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRCÜTLENME-CÖREV-ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRCÜTLENME-CÖREV-ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK I. BOLUM GENEL HÜKÜMLER Madde: 1 AMAÇ -.Bornova Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün yapılanma durumunu, görev, Yetki ve sorumluluklarını,

Detaylı

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI

EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI EKİM AYI ENCÜMEN KARARLARI SAYI : 161 ÖZÜ: İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatına KARAR TARİHİ : 05.10.2011 aykırı hareket eden Fatma ERDAL a idari para cezası verilmesi. Osmaniye, İl Encümeni Genel Sekreter

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 161 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE UYGULAMARI Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yapı Denetim ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü 23.04.2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 76

Karar Tarihi : Karar No : 76 Karar Tarihi : 12.07.2016 Karar No : 76 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı.

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

Kanun No. 5940 Tarihi: 9/12/2009

Kanun No. 5940 Tarihi: 9/12/2009 İMAR KANUNU İLE BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5940 Tarihi: 9/12/2009 Kabul MADDE 1 3/5/1985 tarihli

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.02.2016 tarih ve 1234 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 14 KARAR TARİHİ : 05.02.2016 ÖZÜ: İlimize bağlı, Düziçi İlçesi, Böcekli-Celiller Mahallesinde ihale edilmiş saha dışından hammadde üretim izni olmadan 4.096 ton bazalt madeni kaçak olarak üretip

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 03.03.2014 Karar Numarası : 37 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN :Baki ERGÜL- Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Barış AYHAN-Rahmi BALFİDAN-Necla ÇELİK- Vahittin BULUT- Necati CANEL

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 04/03/2015 TOPLANTININ SAYISI : 9 SAAT : 16:00 İlimiz Sungurlu İlçesi Arabaçayı köyü kadastro sınırları içerisinde bulunan, köyiçi mevkii, 110 ada, 3 ve 4 parsel nolu taşınmazların

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 05.05.2017 Karar No : 234, Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Ulaş Hizmet Binasında; Encümen Başkanı Hülya İNCİ, Üye Ali AYDOĞDU, Üye Ekrem TUTAN, Üye ve Üye Harun AKKAN ın

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU ŞİŞLİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI NA BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Belediyemiz Meclisi nin 05 Mayıs 2014 günlü birleşiminde komisyonumuza havale edilmiş bulunan Şişli Belediye Başkanlığı nın 2013 yılı kesin

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 01.09.2016 Karar No : 108 Başkan Vekili Z.Bülent ENGİN in Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI : Mülkiyeti Belediyemize

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 04.03.2016 Karar No : 87 Başkan V. : Mülayim BEDİR, Belediye Başkan V. ve Encümen Üyesi Mülayim BEDİR, Üye Selahattin ARBAĞ, Üye Özgür SAĞLAM ve Üye un katılımları ile toplanarak aşağıdaki

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T.C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI T.C. Karar Tarihi : 01.11.2016 Karar No : 1073, Rasim YÜKSEL, Üye Mülayim BEDİR, Üye Ali AYDOĞDU, Üye ve Üye ın katılmaları ile toplanmıştır. : Kadir MUSA ya ait Ruhsatsız İşyeri. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde;

K A R A R. İl Özel İdaresinin 03.04.2013 tarih ve 2183 sayılı yazısı ve eklerinin yapılan tetkikinde; SAYI : 197 KARAR TARİHİ :03.04.2013 ÖZÜ: İlimize bağlı, Kadirli İlçesi, Tahta Köyü, 101 ada, 175, 177 ve 178 nolu parsellerde kayıtlı taşınmazların, tevhidinden sonra 2 kısma ifraz işleminin yapılması

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ DOKÜMANLARI :YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI Kodu Müdürlük/Birim Adı/Kodu Ünvanı Görev Yeri Yetki Devri :GTMD :/1014 :YAPI KONTROL MÜDÜRÜ : :MÜDÜR YARDIMCISI Görevin Gerektirdiği Nitelikler Öğrenim Düzeyi/Bölümü Hizmet Süresi Gerekli Diğer Bilgi,

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 03.04.2017 Karar No : 30 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesi uyarınca; görev süreleri tamamlanan Belediye Encümen Üyelerinin

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ : 02/04/2015 TOPLANTININ SAYISI : 13 SAAT : 16:00 Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Sungurlu İlçesi Özel İdare işhanı binasında bulunan 18 adet bağımsız bölümden oluşan işyerleri, İskilip

Detaylı

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne gönderilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Karar Tarihi: 03.09.2015 Karar No : 281 T.C. Konu: Mülkiyeti İdaremize ait, İlimiz Merkez İlçe Fevziçakmak mahallesi 111 ada 42 numaralı parsel üzerinde yer alan iş merkezi B blok birinci kat 117 kapı

Detaylı

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ OCAK 2013 TARİH BASKILI İNŞAAT VE GAYRİMENKUL MUHASEBESİ DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler koyu renkli (bold) olarak gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, Sayfa 5, İnşaat (yapı) Sahibi

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 03.06.2016 Karar No : 531 Başkan : Yüksel BAYDARLI, Harun AKKAN Belediye Encümeni yukarıda yazılı tarihte, Belediye Hizmet Binasında; Belediye Başkanı V. Yüksel BAYDARLI, Üye Mülayim BEDİR,

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği T.C KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Görev, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği Amaç MADDE 1- (1) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 22.02.2007 tarihinde yayınlanan 26442 Sayılı

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI

T. C. ERGENE BELEDİYESİ ENCÜMEN KARARI Karar Tarihi : 05.01.2016 Karar No : 01 Başkanı : Rasim YÜKSEL Belediye Başkanı Rasim YÜKSEL Üye Selahattin ARBAĞ, Üye Mülayim BEDİR, Üye Özgür SAĞLAM ve Üye un katılmaları ile toplanmıştır. : Encümen

Detaylı

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI

2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 2015 HAZİRAN AYI ENCÜMEN KARARLARI 02.06.2015 TARİHLİ 2015/118 NOLU ENCÜMEN KARARI İlçemizde Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü

T.C. ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ G Ü N D E M D E B U L U N A N E V R A K I N Ö Z Ü T.C. TOPLANTININ TARİHİ : 02/03/2016 TOPLANTININ SAYISI : 9 Kargı İlçesi, Demirören köyünde mülkiyeti Kamil SARIKAYA-Fahri SARIKAYA ya ait taşınmaz üzerine izin alınarak yapılan inşaata, onaylı projelere

Detaylı

KAMU İHALE KURUL KARARI

KAMU İHALE KURUL KARARI RESMİ GAZETE SAYISI: RESMİ GAZETE TARİHİ: KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2015/032 Gündem No : 43 Karar Tarihi : 21.05.2015 Karar No : 2015/UY.IV 1438 Şikayetçi: Pilot Ortak Kut Kon İnşaat Taahhüt

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ,

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ 01.10.2015 : 119 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Karar Tarihi: 01.10.2015 Karar No : 119 PALANDÖKEN İLÇE, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Erzurum İli,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 01.10.2012 Karar Numarası : 142 MECLİS KARAR KAĞIDI Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis I.Başkan Vekili ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN, Necla BOZKURT, Vahittin BULUT, Necati CANEL,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU

Sayı : /04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU T.C. MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 61943286-301- 10/04/2015 Konu : Meclis Karar Özetleri İlanı DUYURU Menteşe Belediye Meclisinin 07 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00 de Konakaltı

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 154 Mülkiyeti Üçüzler Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi, Ada: 5829, Parsel:1 de kayıtlı taşınmaz 17 L-II 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 26.07.2016 Kararın Nosu : 72 Meclis Üyelerinden Hüseyin ERTUĞRUL bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi' nden istifa etmiş olduğundan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi ile

Detaylı

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU

EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU EMLAK ve İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 22.04.2015-31.12.2015 TARİHLERİ ARASI FAALİYET RAPORU 2015 yılı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü kayıtlarına göre gelen ve giden evrak sayıları aşağıdaki gibidir; Evrak Türü 2015

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MAYIS 2015 MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 13. maddesi gereğince, aşağıdaki gündemi görüşmek

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2011 / 2 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Okulların İhtiyaçları. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 07/03/2011 tarihli oturumunda Komisyonlarımıza

Detaylı

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13

Dönemi : 2017 Karar Tarihi : Karar No : 13 Karar No : 13 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 07 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2015 yılı Aralık Ayı Birleşim : 13 Oturum : 1 Tarihi : 07/12/2015 Karar Sayıları : 124, 125,126,127,128,129,130,131,132,133

Detaylı

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd.

Atif GENÇ Murat BİLEN Ö.Menderes ACAR Seçilmiş Üye Mali Hizmetler Müd. Yazı İşl. Müd. Karar Tarihi : 04.04.2017 Karar No : 22 iştiraki ile toplandı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI: Palandöken Belediye Meclisinin 03.04.2017 tarihine müsadif Pazartesi günü yaptığı seçimler sonucu Encümenimizin

Detaylı

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88

Karar Tarihi : 01.06.2015 Karar Numarası : 88 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Meclis 1.Başkan Vekili. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Zeynel NALLIOĞLU

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : 14

Karar Tarihi : Karar No : 14 Karar No : 14 PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkanı Orhan BULUTLAR ın Başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanıldı. DAİRESİNİN TEKLİF YAZISI:

Detaylı

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ

T.C DURAĞAN BELEDİYESİ Karar No: 50..:5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.Maddesi gereği Belediyemiz Meclisi 05.09.2011 Pazartesi günü saat 14.00.de gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere Belediye Başkanlığında Belediye

Detaylı

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ

T.C. KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ T.C. TOPLANTI TARİHİ : 04.04.2013. KARAR NO : 16 KARAR ÖZETİ : İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesinde bulunan arsa satışı ihalesinin 15 gün müddetle PAZARLIĞA BIRAKILDIĞI. Y. : Burhan ERES ÜYE : Mecit ERDOĞAN

Detaylı

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014

SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 SAYI : 249 KARAR TARİHİ : 02.07.2014 ÖZÜ: İlimiz Merkeze bağlı, Hemite (Gökçedam) Köyü sınırları içerisinde, 1 (a) grubu Kum-Çakıl malzemesini kaçak olarak aldığı tespit edilen Erdoğan CAVLAK'a İdari para

Detaylı

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki;

K A R A R. Amaç ve Hedefler Kısmındaki; SAYI : 266 KARAR TARİHİ : 03.09.2014 ÖZÜ: 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik planı ile ilgili incelemenin görüşülerek

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ Yavuz KOCAMAN Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 114 Mülkiyeti S.S Beyaz Site Konut Yapı Kooperatifine ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Harput Mahallesi, Pafta:72, Ada:5734, Parsel:5 de kayıtlı taşınmaz 18 K-IV 1/1000 ölçekli uygulama imar

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Talas Belediyesi 31.15 km2 lik yüzölçümü ve 9 mahalleden oluşmakta iken 5747 Sayılı Yasa gereği Erciyes, Zincidere, Başakpınar, Kuruköprü ve Kepez Belediyesi tüzel kişiliğini

Detaylı