Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orta gerilim ürünleri. UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt"

Transkript

1 Orta gerilim ürünleri UniGear ZS1 24 kv ye kadar hava izoleli ark-dayan ml, orta gerilim!alt

2 "ndeks 1. UniGear ZS1 4 Tan m 8 IEC S # fland rmas 10 Tasar m özellikleri 12 Tam tip testli 14 Güvenlik 18 Vakumlu kesici 22 Gazl kesici 24 Vakumlu kontaktör 26 Yük ay $ % & 28 Servis arabalar 30 UFES - Ultra h zl topraklama anahtar 32 Is-s # rlay % ar za ak m s # rlama 34 Enstrüman transformatörleri 36 Ölçme sensörleri 40 Kablo uçlar 42 Da ( m otomasyonu 56 Otomatik transfer sistemi 58 Tipik üniteler 60 Teknik veriler 2. UniGear ZS1 - Çift Baral Sistem 64 Tan m 66 Karakteristikler 68 Tipik üniteler 70 Teknik veriler 3. Deniz Uygulamalar 74 Tan m 76 Karakteristikler 78 Tipik üniteler 80 Teknik veriler UniGear ZS1 - Çift Seviyeli Sistem 82 Tan m 84 Karakteristikler 86 Tipik üniteler 88 Teknik veriler 3

3 1. UniGear ZS1 Tan m UniGear ZS1, 24 kv, 4000 A, 50 ka ya kadar ABB nin ana global!alt ) r ve alt * tada size yak n olarak üretilmektedir. 150,000 den fazla!alt, 100 den fazla ülkede üretilmi! ve kurulmu!tur. Her UniGear ZS1 orta gerilim!alt sistemi, bir kesici, kontaktör veya yük ay $ % & ve ayn zamanda geleneksel!alt sistemleri için kullan lan tüm aksesuarlar ile donat labilen tek bir üniteden olu!ur. 4

4 Deniz, sismik, nükleer gibi özel uygulamalarda kullan lmas onaylanm!( r ve IEC, GB/DL, GOST ve CSA standartlar için tip testi yap lm!( r. Üniteler, UniGear ailesinin di er ürünlerine do rudan ba lanabilmektedir..alt, kurulum ve bak m için arkadan eri!im gerektirmez, tüm servis i!lemleri ön taraftan gerçekle!tirilir. UniGear ZS1 in Karakteristikleri Aral k kv, 4000 A, 50 ka ya kadar 24 kv, 3150 A, 31.5 ka ya kadar IEC standard Yüksek düzeyde özelle!tirilmi! versiyonlar Güvenlik Güvenlik kilitleri ile donat lm!( r "ç ark s # fland rmas IAC AFLR + # fland $ lm! LSC-2B, PM Kap kapal iken kesicinin ç kart lmas Esneklik Geni! uygulama alan Vakum ve SF6 kesicisi Vakumlu kontaktör Yük ay $ % & Geleneksel AT/GT ve sensörler Duvara monte ve serbest çözüm Kalite ABB kalitesi Yayg n kurulu sistem Çok say da ülkede kurulmu! Tasar m içeri i Koruma ve kontrol Topraklama anahtar Ultra h zl topraklama anahtar IS S # rlay % Entegre kapasitör banklar Fider bölmesi (bay) bilgisayar Uygulamalar Da ( m!irketleri ve enerji santralleri Güç üretim istasyonlar Trafo merkezleri Ana ve yard mc,!alt Industry Selüloz ve ka t Çimento Tekstil G da Otomotiv Ta! ocaklar Petrokimya Petrol ve gaz Metalürji Haddehaneler Madenler Deniz Sondaj platformlar Off-shore petrol platformlar Yolcu gemileri Yük gemileri Tankerler Kablo gemileri Vapurlar Ta! ma Havaalanlar Limanlar Demiryollar Yeralt ta! mac - Altyap Al!veri! merkezleri Hastahaneler Büyük altyap ve in!aat i!leri 5

5 1. UniGear ZS1 Tan m UniGear ZS1, iç mekan kuruluma uygun, metal mahfazal bir orta gerilim!alt sistemidir. Metal perdeler, bölmeleri birbirinden ay rmaktad r ve enerjili parçalar hava izolelidir..alt n son derece modüler yap &, herhangi bir uygulaman n gerektirdi i bile!enlerin seçimini basitle!tirir..alt sisteminin i!levsel ünitelerinin ark dayan /, IEC standartlar, Ek AA, S # f A eri!ilebilirlik, kriterler 1-5 e uygun olarak garanti edilmektedir. Tüm i!letme, bak m ve servis i!lemleri, ünitenin ön taraf ndan gerçekle!tirilebilmektedir..alt sistemi ve topraklama anahtarlar, kap kapal iken ön taraftan i!letilir..alt sistemi duvara monte edilebilir. Cihazlar UniGear ZS1!alt için mevcut cihaz serisi, pazardaki en komple seridir ve a!0 da belirtilen cihazlar içermektedir: Mekanik veya manyetik tahrik mekanizmal çekmeceli vakumlu kesiciler, Çekmeceli gazl kesiciler, Çekmeceli sigortal vakumlu kontaktörler, Yük ay $ % lar # n sabit versiyonlar. Bu özellik, ayn servis ve bak m prosedürlerine sahip tek bir!altkullan % arayüzü teklif etmeyi mümkün k lmaktad r. Bu!alt enstrüman transformatörleri ve ak m ve gerilim ölçme için sensörler ve koruma ve kontrol ünitesi tipleri ile donat labilir..alt, bara konfigürasyonu Geleneksel fonksiyonel üniteler tek seviyeli tek bara düzeninde tamamlan rken, UniGear ZS1!alt platformu a!0 da belirtilen bile!enlerle donat - r: Çift seviyeli, Sigortal kontaktörlerle donat lm! kompakt üniteler, Çift bara sistemleri. Bu ünitelerin kullan lmas alan n son derece etkin bir!ekilde kullan lmas na imkan sa lar. Ayr ca UniGear ZS1 tek bara düzeninin, UniGear ailesinin a!0 da belirtilenler gibi di er üyeleriyle kombine edilmesi mümkündür: UniGear 550, UniGear 500R, UniGear MCC. Normal i!letme ko!ullar.alt sisteminin tan mlanan de erleri, a!0 da belirtilen ortam ko!ullar nda garanti edilir: Minimum ortam s cakl : 5 C Maksimum ortam s cakl : + 40 C Farkl s cakl k aral klar için lütfen ABB sat! temsilcisi ile temas kurunuz. Ortam nemi: - Maksimum 24 saatlik ortalama ba l nem: %95 RH - Maksimum 24 saatlik ortalama su buhar bas nc : 2.2 kpa - Maksimum ayl k ortalama ba l nem: %90 RH - Maksimum ayl k ortalama su buhar bas nc : 1.8 kpa Normal i!letme sahas rak / deniz seviyesinin 1000 m ye kadar üzerindedir. Daha yüksek uygulamalar için lütfen ABB sat! temsilcisi ile temas kurunuz. Normal, a! nd $ % olmayan ve kirlenmemi! atmosferin varl. 6

6 Standartlar Pano ve temel ekipmanlar a!0 da belirtilen standartlarla uyumludur: Genel amaçlar için IEC alt için IEC Topraklama anahtar için IEC Kesiciler için IEC "zolasyon koordinasyonu için IEC Kontaktörler için IEC Yük ay $ % lar için IEC Koruma s # 1 için IEC ! yüzeylerin rengi RAL7035 aç k gri (ön kap lar ve yan paneller). Di er renkler talep üzerine mevcuttur. Koruma s # 1.alt n koruma s # 1 IEC standard ile uyumludur. UniGear ZS1 normalde a!0 da belirtilen standart koruma & # flar yla tedarik edilir: Mahfaza için IP4X. Bölmeler aras ndaki perde için IP2X. Talep üzerine, d! mahfaza daha üst bir koruma s # 1 yla tedarik edilebilir. Böyle bir durumda lütfen ABB sat! temsilcisi ile temasa geçiniz..alt sisteminin elektriksel karakteristikleri, önceki bölümde tan mlanandan farkl ortam ko!ullar nda ve daha yüksek seviyede koruma kullan ld nda de 3!ebilir. UniGear ZS1 IEC elektriksel karakteristikleri- Tek Bara Sistemi Anma gerilimi kv Anma izolasyon gerilimi kv Anma güç frekans dayan m gerilimi kv 1 dk Anma y ld $ m darbe dayan m gerilimi kv Anma frekans Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 Anma k sa süreli dayan m ak / ka 3 sn Tepe ak / ka "ç ark dayan m ak / ka 1 sn Ana bara anma ak / A...4, , , ,150 Kesici anma ak / Zorlamal havaland rma ile kesici anma ak / 1) Di er versiyonlar için lütfen bölüm 2 (Çift Bara Sistemi) ve bölüm 3 e (Deniz Uygulamalar ) bak n. 2) GB/DL versiyonu, dielektrik karakteristiklerde (42 kv) ve k sa süreli dayan m ak / nda (4 sn) daha yüksek talepleri kar! layabilmektedir. 3) Belirtilen de erler hem vakumlu hem de SF6 kesici için geçerlidir. 4) Kontaktörlü pano için anma ak / de eri 400 A d r. 5) 27.6 kv için CSA versiyonu vard r A A ,250 1,250 1,250 1,250 1,600 1,600 1,600 1,600 2,000 2,000 2,000 2,000 2,500 2,500 2,500 2,300 3,150 3,150 3,150 2,500 3,600 3,600 3,600 2,500 4,000 4,000 4,000 3,150 7

7 1. UniGear ZS1 IEC S # fland rmas IEC standard # n yay nlanmas yla birlikte, orta gerilim!alt sistemleri ile ilgili yeni tan mlamalar ve s # fland rmalar yap lm!( r. En önemli de 3!ikliklerden biri,!alt sisteminin metal-kaplamal, bölmelendirilmi! ya da metal mahfazal hücre tipi olarak & # fland $ lmas # n kald $ lm! olmas ) r..alt sistemi s # fland rma kurallar # n revizyonu, kurulumdan demontaja, iyi yönetim için gereksinimler ve beklentilere göre, özellikle!alt n servisi ve bak / gibi hususlarda kullan % # n bak! aç & na dayand $ lm!( r. Bu ba lamda, Servis Süreklilik Kayb (Loss of Service Continuity (LSC)), kullan % için temel parametre olarak seçilmi!tir. IEC e göre UniGear ZS1!alt sistemi, a!0 da belirtildi i!ekilde tan mlanabilir. Servis süreklili inin kayb - LSC-2B De 3!ik LSC kategorileri, ana devre aç k iken di er bölmeleri ve/veya panolar enerjili tutma olana # tan mlar. Tan mlanan kategoriler!unlard r: LSC-1: Ana devre bölmesini normal i!letme ve/veya normal bak m veya herhangi bir!alt bölmesine eri!mek için açmak için komple!alt servisten al nmal ) r. LSC-2A: Bak m yap lan ana bara ve fonksiyonel üniteye kom!u olan ana baralar ve fonksiyonel ünitelerin enerji kalabilmeleri hariç, LSC-1 ile ayn ) r. LSC-2B: Kablo bölmelerinin enerji kalabilmesi hariç, LSC-2A ile ayn ) r. UniGear ZS1, LSC-2B olarak s # fland $ - r, çünkü kesici ve kablo bölmeleri fiziksel ve elektriksel olarak ayr lm!( r. Bu, baralar ve kablolar enerjili iken kesici bölmesine eri!me olana # tan mlar. Yük ay $ % & # n sabit versiyonu kullan ld nda pano LSC-2A olarak tan mlan r, çünkü kablo ve cihaz bölmeleri fiziksel olarak ayr lmam!( r. Metalik Bölme - PM Enerjili parçalar ve aç k bir bölme aras ndaki bölmelerin veya perdelerin tipine ili!kin iki bölme s # 1 aras nda ayr m yap lmaktad r: + # f PM (Metal bölme); + # f PI ("zolasyon malzemesinden yap lm! bölme). UniGear ZS1, bölmeleri birbirinden metal levha/perdelerle ay ran PM bölme s # 1 na sahiptir. Kilit kontrollü eri!ilebilir bölme UniGear ZS1 in ön yüzü kilit kontrollü olarak tasarlanm!( r çünkü yüksek gerilim parçalar içeren ve normal i!letme ve/veya normal bak m için aç lmak üzere tasarlanan bölmelere eri!im,!alt sisteminin bütünle!ik tasar / ile denetlenmektedir. Araç-tabanl eri!ilebilir bölme Yüksek gerilim parçalar içeren bölmeler, normal i!letme ve bak m için de il, fakat aç lmas olas bölmelerdir. Özel prosedürler gerektirir ve açmak için araçlara ihtiyaç duyulur, Bu nedenle UniGear ZS1 arka yüzü araç ile müdahale edilecek!ekilde tasarlanm!( r. "ç ark s # fland rmas IAC AFLR UniGear ZS1!alt sistemi, IAC AFLR!eklinde s # fland $ - r..alt sistemi tasarlan p kurulduktan sonra, baz temel hususlar dikkate al nmal ) r: Ar za ak m seviyesi ( ka). Ar za süresi ( s). Malzemelerin yanmas sonucu ortaya ç kan & ve zehirli gazlar n tahliye yollar. Yüksekli in özellikle dikkate al nd,!alt odas # n boyutlar Detayl bilgiler için lütfen ABB temsilcilerinizle irtibat kurun. 8

8 9

9 1. UniGear ZS1 Tasar m özellikleri Bölmeler Her!alt sistemi, kesici (A), bara (B) ve kablo bölmesi (C) olmak üzere üç bölmeden olu!ur: Lütfen!ekil 1 e bak # z. Her bir!alt sistemi, ilgili yard mc cihazlar n bulundu u bir alçak gerilim bölmesine (D) sahiptir. Ark dayan ml,!alt sistemi, bir ark n neden oldu u gazlar n at lmas için opsiyonel olarak bir tahliye kanal (E) ile tedarik edilir. Farkl tipte gaz tahliye kanallar mevcuttur. Duvara dayal olarak monte edilen!alt sisteminde tüm bölmelere önden eri!ilebilir ve bak m i!lemleri düzgün bir!ekilde gerçekle!tirilebilir. Bölmeler, birbirinden metal perdelerle ayr lm!( r. Ana baralar Bara bölmesi, ara ba lant larla kesicinin üst izolasyon kontaklar na ba lanan ana bara sistemini içerir. Ana baralar, elektrolitik bak rdan imal edilmi!tir A ya kadar ki de erlerde baralar düz baralard r; 3150 A ile 4000 A aras nda ak mlar için ise özel D-!eklinde baralar kullan - r. Baralar izolasyon malzemesi ile kaplan r. 31,5 ka ya kadar tüm!alt sistemi boyunca tek bir bara bölmesi mevcuttur ve bu bölme opsiyonel olarak bölmelere ayr labilir. 40/50 ka için bu bu!ingler standart bir özelliktir. Kablo ba lant lar Kablo bölmesi, güç kablolar # n kesicinin alt kontaklar na ba lanmas için ara ba lant sistemi içermektedir. Fider ba lant lar elektrolitik bak rdan yap lm!( r ve tüm ak m aral klar için düz baralard r ve 24 kv için izolasyon malzemesi ile kapl ) r. Topraklama anahtar Kablo bölmesi, kablonun topraklanmas için bir topraklama anahtar ile donat labilir. Ayn cihaz, ayr ca bara sistemini (ölçümler ve bara-ba lant,!alt sistemleri) topraklamak için de kullan labilir. Ayr ca ilgili bölmede (bara uygulamalar ) ana bara sistemi üzerine do rudan da kurulabilir. Topraklama anahtar, k sa devre yapma kapasitesine sahiptir. Topraklama anahtar, manüel operasyon ile!alt n ön taraf ndan gerçekle!tirilir ve opsiyonel olarak motorlu da olabilir. Topraklama anahtar # n pozisyonu, mekanik olarak ba - bir gösterge arac - yla!alt n ön taraf ndan görülebilir. Topraklama baras Topraklama baras, elektrolitik bak rdan imal edilmi!tir ve tüm!altta boydan boya uzan r ve böylece maksimum personel ve kurulum güvenli i sa lar. "zolasyon bu!ingleri ve perdeler Kesici bölmesindeki izolasyon bu!ingleri, kesicinin s ras yla bara bölmesi ve kablo bölmesi ile ba lant & için kontaklar içerir. "zolasyon bu!ingleri, tek kutupludur ve epoksi reçineden yap lm!( r. Perdeler metaliktir ve kesicinin d!ar çekilmi! pozisyonundan i!letme pozisyonuna hareketi esnas nda ve bunun tersi durumda otomatik olarak aç - p kapan rlar. Kablolar Anma gerilimi, ünitenin ebatlar ve kablo çapraz kesitine ba - olarak faz ba! na maksimum 12 ye kadar olmak üzere tek ve üç çekirdekli kablolar kullan labilir (lütfen bak n sayfa 40). Kablolara, ön taraftan kolayl kla eri!ilebildi i için!alt sistemi duvara monte edilebilir. 10

10 Gaz tahliye kanal Gaz tahliye kanal,!alt n üst taraf nda bulunur ve!alt sistemi boyunca uzan r. Her bir güç bölmesi, üst yüzeyinde bir klape ile donat lm!( r. Ar zan n üretti i bas nç klapenin açmas # ve gaz n buradan kanala geçmesini sa lar. "ç ark n neden oldu u s cak gazlar n ve akkor partiküllerinin normalde odadan tahliyesi gerekir. UniGear ZS1!alt sistemi tahliyenin do rudan!alt sisteminin sonunda mümkün oldu u durumda ya da arka k & mdan tahliye çözümlerinin istendi i durumlarda tüm gereksinimleri kar! layacak bütüncül bir dizi çözüm ile donat labilir. Deniz uygulamalar gibi baz kurulumlar, gazlar n odan n )! na tahliyesine izin vermez ve bu nedenle personel güvenli ini ve standartlara uyumu garanti etmek için boylamas na tahliye bacas gibi özel bir çözüm geli!tirilmi!tir. Daha fazla bilgi için lütfen ABB sat! temsilciniz ile irtibat kurun. Bara uygulamalar Her bir!alt sistemi opsiyonel olarak bir aksesuar bara uygulamas ile donat labilir: Bara ölçüleri için ak m ya da gerilim transformatörleri. Bara sistem, topraklama anahtar..alt sisteminin farkl bölümleri aras nda ara ba lant yapmak için üst giri! kanal veya kablolar. Ünite bölmeleri A Kesici bölmesi B Bara bölmesi C Kablo bölmesi D Alçak gerilim bölmesi E Kompakt gaz tahliye kanal.ekil 1: UniGear ZS1 tek seviyeli kesit görünümü 11

11 1. UniGear ZS1 Tam tip testi yap lm!( r UniGear ZS1!alt sistemi, uluslararas (IEC) standartlar ve yerel standart kurumlar # n (örne in Çin GB/DL ve Rus Ghost standartlar gibi) gerektirdi i tüm testlere tabi tutulmu!tur. Ayr ca!alt n deniz kurulumlar nda kullan / için ana denizcilik sertifikasyon (LR, DNV, RINA, BV ve GL) kurumlar # n gerektirdi i testler gerçekle!tirilmi!tir. Bu standartlarda belirtildi i!ekilde, testler, testlerin etkisine kar! en hassas oldu u dü!ünülen!alt sistemleri üzerinde gerçekle!tirilmi! ve sonuçlar komple ürün yelpazesine geni!letilmi!tir. Her bir!alt sistemi, teslimattan önce fabrikada rutin testlere tabi tutulur. Bu testler, her bir kurulumun spesifik karakteristiklerine dayal olarak i!levsel kontroller yapmak için gerçekle!tirilir. IEC tip testleri K sa süreli ve tepe dayanma ak / S cakl k art!,"ç ark kabiliyeti Dielektrik testi Kesicinin ve kontaktörün kapama ve açma kapasitesi Topraklama anahtar kapama kapasitesi Kesicinin ve topraklama anahtar # n mekanik operasyonlar IP koruma s # 1 IEC rutin fabrika testleri Gözle muayene ve kontrol Mekanik bile!en operasyonlar Kablaj kontrolü Elektriksel s ral operasyonlar Güç frekans dayanma gerilimi Ana devre direncinin ölçülmesi Sekonder izolasyon testi K sa süreli ve tepe dayanma ak / Bu test, ana güç ve topraklama devrelerinin k sa devrenin neden oldu u strese, hiçbir hasar görmeden dayan / # gösterir. Ayr ca hem çekmeceli kesicinin topraklama sisteminin hem de!alt sisteminin topraklama baras # n bu testlere tabi tutuldu u not edilmelidir. Ana bara sisteminin ve üst ve alt ara ba lant lar # n mekanik ve elektriksel nitelikleri, k sa devre durumunda dahi de 3!meden kal r. S cakl k art! + cakl k art! testi,!alt sisteminin anma ak / de erinde yap - r ve s cakl n!alt sisteminin hiçbir bölümünde a! $ düzeye 4 kmad # gösterir. Test esnas nda hem!alt sistemi hem de donat ld kesici veya kontaktör kontrol edilir. "ç ark kabiliyeti Lütfen sayfa 14 e bak # z. Dielektrik testi Bu testler,!alt sisteminin y ld $ m darbesine ve güç frekans gerilimine kar! yeterli dayan ma sahip oldu unu do rular. Güç frekans dayan m gerilim testi, bir tip testi olarak gerçekle!tirilir. Ayn zamanda üretilen her!alt sistemi üzerinde gerçekle!tirilen rutin bir testtir. Kesici kapama ve açma kapasitesi Kesici veya kontaktör, anma ak / ve k sa devre ak m kesme Deniz uygulamalar na yönelik tescil için gerekli tip testleri Yüksek ortam s cakl klar (+ 45 C) E im Titre!im IEC testlerinin tan /.ekil 2: "ç ark testi esnas nda UniGear ZS1 12

12 testlerine tabi tutulur. Ayr ca, kapasitif ve endüktif yüklerin, kapasitör banklar n ve/veya kablo hatlar # n açma ve kapama testlerine tabi tutulur. Topraklama anahtar kapama kapasitesi UniGear ZS1!alt sisteminin topraklama anahtar, * sa devre alt nda kapat labilir. Normalde topraklama anahtar, halen enerjili olan devreler üzerinde bir manevray önlemek için kilitlidir. Ancak böyle bir durumun çe!itli nedenlerden dolay gerçekle!mesi durumunda dahi personel tamamen korunur. Mekanik operasyonlar Tüm i!letme parçalar üzerinde gerçekle!tirilen mekanik dayan m testleri, aparatlar n güvenilirli ini garanti eder. Elektromekanik sektöründeki genel deneyim, mekanik ar zalar n bir tesiste ya!anan ar zalar n en yayg n nedenlerinden biri oldu unu göstermektedir. Kesici, sahada gerçekle!tirilen mekanik operasyondan daha fazla say da operasyonla teste tabi tutulur. Ayr ca,!alt sistemi bile!enleri kalite kontrol program # n bir parças ) r ve üretim hatlar ndan düzenli olarak örnekler al # r. Kalitenin, tip testine tabi tutulan bile!enlerin kalitesi ile ayn oldu unu do rulamak için mekanik ömür testine tabi tutulur. IP koruma s # 1 IP koruma s # 1, kat nesnelerin ve s 5 lar n cihaza giri!ine kar! UniGear ZS1 taraf ndan sa lanan dirençtir. Bu direnç s # 1 IP ön eki ve onu takip eden iki karakter (örn. IP4X) ile ifade edilir. Birinci rakam kat maddelerin giri!ine kar! koruma s # 1 # gösterir ikinci rakam ise s 5 larla ilgilidir. Yüksek ortam s cakl Deniz uygulamalar nda elektrikli cihazlar için servis ko!ullar genellikle normal kara uygulamalar na göre zorludur. + cakl k ana faktördür ve denizcilik sertifikasyon!artlar!alt n, IEC Standartlar nda (40 C) oldu undan daha yüksek ortam s cakl nda (45 C veya daha yüksek) çal!abilmesini gerektirmektedir. E im Bu test,!alt s ras yla her dört yan ndan 25 ye kadar e erek ve içerdi i cihazlar çal!( rarak gerçekle!tirilir. Test,!alt n bu a! $ servis ko!ullar na dayanabildi ini ve içerdi i tüm cihazlar n hiçbir sorun olmadan ve hasar görmeden çal!abildi ini do rular. Titre!im UniGear ZS1!alt n güvenilirli i ve dayan kl -, titre!ime ba - mekanik streslere dayan m test sonucu ile kesin olarak kan tlanm!( r. Deniz kurulumlar ve platformlar üzerindeki servis ko!ullar,!alt n büyük yolcu gemileri üzerindeki motorlar n ya da petrol platformlar # n sondaj tesislerinin neden oldu u titre!imler gibi titre!imlerden ciddi ölçüde etkilenen ortamlarda çal!abilmesini gerektirmektedir. 2 ile 13.2 Hz aras ndaki frekans aral nda 1mm genlik ile 100 Hz aras ndaki frekans aral nda 0.7 g h zland rma genli i (önceki sayfadaki foto rafa bak n). Denizcilik tescil kurumlar # n gerektirdi i tip testleri.ekil 3: E im testi.ekil 4: Titre!im testi/sismik test 13

13 1. UniGear ZS1 Güvenlik Modern orta gerilim!alt sistemleri geli!tirmede, personel güvenli i öncelikli olmal ) r. Bu nedenle UniGear ZS1!alt sistemi, maksimum k sa süreli dayan m seviyesi ile ayn ak m seviyesinde bir k sa devreden kaynaklanan bir iç arka dayanacak!ekilde tasarlanm! ve test edilmi!tir. Testler, UniGear ZS1!alt # n metal mahfazas # n, bir iç arka neden olan bir ar za durumunda!alt n yak # ndaki personeli koruyabildi ini göstermi!tir. Bir iç ark, teorik olarak a!0 da belirtilenler dahil, çe!itli faktörlerin neden olabildi i bir ar za olmas na ra men, büyük ölçüde benzersiz bir ar zad r: Bile!enlerde kalite bozulmas ndan kaynaklanan izolasyon hatalar. Nedenler, olumsuz hava ko!ullar ya da yüksek kirlili e sahip atmosfer olabilir. Atmosfer kaynakl gerilimler ya da bir bile!enin operasyonundan kaynaklanan gerilimler. Kurulumdan sorumlu personelin yetersiz e itimi. Güvenlik kilitlerinin k $ lmas ya da onays z de 3!iklik yap lmas. 6! nd $ % maddeler ya da ba lant lar # n yeterince & * lanmamas nedeniyle kontak alan # n a! $, & nmas. Küçük hayvanlar n!alt sisteminin içine girmesi (örne in kablo giri!inden). Bak m i!lemleri esnas nda!alt sisteminin içinde malzeme unutulmas. UniGear ZS1!alt sisteminin karakteristikleri bu tip ar za nedenlerini önemli ölçüde azalt r, ancak bir k sm tamamen önlenemeyebilir. "ç ark n üretti i enerji a!0 da listelenen sonuçlar do urur: "ç bas nçta art!. + cakl k art!. Görsel ve akustik etkiler..alt sistemi yap & üzerinde mekanik zorlamalar. Malzemelerin erimesi, dekompozisyonu ve buharla!mas. Uygun bir!ekilde korunmad taktirde bu fenomenler personel için yaralanma (!ok dalgas, uçan parçalar ve aç lan kap lar nedeniyle) ya da yan k gibi (s cak gazlar n yay lmas nedeniyle) ciddi sonuçlara yol açabilir. "ç ark testi, çok yüksek bas nca maruz kalmas halinde dahi, bölme kap lar # n kapal kalmas # ve!alt sisteminden hiçbir bile!enin d!ar at lmamas # ve alev ve akkor gazlar n içeri girmemesini sa lar ve böylece!alt sisteminin yak # ndaki personeli korur. Test ayr ca, mahfazan n harici olarak eri!ilebilir bölümlerinde delikler aç lmad # ve topraklama devresi ile tüm ba lant lar n sa lam kald # göstermi!tir. Böylelikle ar zadan sonra!alt sistemine müdahale eden personelin güvenli i garanti edilir. IEC standard, testin gerçekle!tirilmesi için kullan lacak yöntemleri ve!alt sisteminin kar! lamas gereken kriterleri tan mlamaktad r. UniGear ZS1!alt, IEC standartlar ile tan mlanan be! kriter ile tam uyumludur. IAC s # fland rmas, a!0 da belirtilen simgelere uygun olarak test ile kan tlanm!( r: Genel: s # fland rma IAC ("ç Ark S # fland rma için k saltma) Eri!ilebilirlik: A, B veya C (!alt sistemlerine yaln zca yetkili personel taraf ndan eri!ilebilir (A), herkes taraf ndan eri!ilebilir (B), kurulum nedeniyle eri!ilemez (C) F, L, R: önden eri!im (F Front), yandan eri!im (L Lateral) arkadan eri!im (R rear). Test de erleri: kiloamper cinsinden test ak / (ka), ve saniye (sn) cinsinden süre. Her bir spesifik tesisin parametreleri, personel güvenli ini sa lamak için s cak gazlar n ve akkor partiküllerin tahliyesinin çok dikkatli bir!ekilde kontrol edilmesinin zorunlu oldu unu gösterir. Ar za s # rlama sistemleri UniGear ZS1!alt sisteminin yap &, 50 ka ya kadar 1 sn boyunca bir iç arktan kaynaklanan ar zan n etkilerine kar! komple pasif tipte bir koruma sa lar. ABB ayn zamanda, çok önemli hedeflerin gerçekle!tirilmesine olanak sa layan optimal aktif koruma sistemleri geli!tirmi!tir: Ar zan n normalde 100 ms den k sa sürede tespit edilmesi ve söndürülmesi,!ebeke istikrar # art $ r. Aparatlara verilen hasar n s # rland $ lmas..alt sistemi için kesinti süresinin s # rland $ lmas. "ç arka kar! aktif koruma için, ar za olu!ur olu!maz ar zay derhal tespit eden ve kesicilerin selektif açmas # sa layan de 3!ik sensör tiplerine sahip cihazlar, çe!itli bölmelere kurulabilir. Ar za s # rlama sistemleri, ark ar zas taraf ndan üretilen bas nç ya da! ar zay kesmek için tetikleyici olarak kullanan sensörlere dayan r. 14

14 ITH ITH sensörleri, üç enerji bölmesinin (baralar, kesici ve kablolar) gaz tahliye kapa # n yak # ndaki!alt sisteminin üstünde bulunan mikro-anahtarlardan olu!ur..ok dalgas kapa n aç lmas # ve kesicinin!önt açma bobinine ba - mikroanahtarlar n i!letilmesini sa lar. Toplam açma zaman : 75 ms dir (15 ms ITH + 60 ms kesici). FRD (H zl Kurtarma Cihaz ) Bu sistem, alçak gerilim bölmesinde bulunan ve üç güç bölmesine küçük tüplerle ba - olan bas nç sensörlerinden olu!maktad r. Sensörler, ark n patlamas üzerine geli!en bas nç dalgas # n art! # tespit eder ve kesicileri açt rarak tepki verir. Sensörler d! ortama kar! korunur ve!alt i!letmede iken dahi kontrol edilebilirler. Toplam açma zaman 75 ms dir (15 ms FRD + 60 ms kesici). TVOC Bu sistem, alçak gerilim bölmesinde bulunan optik sensörlere ba - bir elektronik izleme cihaz na sahiptir. Bunlar güç bölmelerine da ( - r ve cihaza optik fiberlerle ba lan r. Önceden ayarl spesifik bir! k seviyesi a! ld nda cihaz kesiciyi açt $ r. Sistemin harici bir etken taraf ndan zaman zaman üretilen! a (bir kameran n fla!, harici! klar n yans mas, vb.) tepki vermesini önlemek için ak m transformatörleri ayn zamanda izleme cihaz na ba lanabilir. Koruma modülü yaln zca! k ve k sa devre ak m sinyalini e! zamanl ald nda açma komutunu kesiciye gönderir. Toplam açma zaman 62 ms dir. (2 ms TVOC + 60 ms kesici). REA Bu sistem, TVOC ile ayn i!levselli i sa lar. REA sistemi, ana üniteden (REA 101) ve selektif açma ile özelle!tirilmi! çözümlerin yarat lmas # mümkün k lan opsiyonel birimlerden (REA 103, 105, 107) olu!ur. Daha fazla bilgi için lütfen sayfa 50 deki ilgili bölüme bak # z. Toplam açma zaman 62,5 ms dir (2,5 ms REA + 60 ms kesici). IED de ark koruma REF615, RET615, REM615 ve REF610 IED ler (Ak ll Elektronik Cihazlar) opsiyonel olarak h zl ve selektif bir ark! k korumas ile donat labilir..alt sisteminin kesici, kablo ve bara bölmesinin ark! k izlemesi için iki ile üç kanall bir ark-ar za koruma sistemi sa lar. Toplam açma zaman 72 ms dir (12 ms IED + 60 ms kesici). UFES (ultra h zl topraklama anahtar ) UFES, bir iç ark n tespit edilmesinden sonra tüm üç faz 4 ms den daha k sa bir sürede topraklayan çok h zl hareket eden yenilikçi bir tasar md r. Daha fazla bilgi için lütfen sayfa 30 deki ilgili bölüme bak # z. ka 2 sn Çeli in erimesi Bak $ n erimesi Kablolar n erimesi ms.ekil 5: Ark süresi ve verdi i hasar 15

15 1. UniGear ZS1 Güvenlik UniGear ZS1!alt sistemi, hem tesis hem de personel için en yüksek güvenlik ve güvenilirlik seviyesini sa lamak için gerekli tüm kilit ve aksesuarlarla donat lm!( r. Kilitler Mekanik güvenlik kilitleri standartt r [1 5], Daha fazla bilgi için lütfen sayfa 17 deki tabloya bak # z. IEC standartlar nda tan mlanm!lard r ve bu nedenle do ru operasyon s ras # garanti etmek için gereklidir. ABB güvenlik kilitlerinin varl, bir hata durumunda dahi personel güvenli i için en yüksek seviyede güvenilirlik sa lar. Anahtarlar Anahtarl kilitlerin kullan lmas, ayn,!alt sistemi içindeki!alt ya da di er orta gerilim, alçak gerilim ve yüksek gerilim!altlar aras ndaki kilitleme mant # gerçekle!tirmede çok önemlidir. Kilitleme, kullan % lar arac - yla ya da anahtarlar n ay rt edici sesi ile gerçekle!tirilir. Mekanizma arabas [6] d!arda iken kilitlenebilir ve ilgili anahtar yaln zca cihaz bu pozisyonda iken 4 kart labilir. Topraklama anahtar kapama [7] ve açma [8] operasyonlar, anahtarlar arac - yla kilitlenebilir, kilit mant sayfa 15 teki tabloda aç klanm!( r. Söz konusu kilitleme ayn zamanda bara uygulamalar # n topraklama anahtar na da uygulanabilir. Kesici içerde/d!arda operasyonlar [9] ve topraklama anahtar açma/kapama [10], ilgili i!letme kolunun yerle!imini engelleyen anahtarl kilitlerle önlenebilir. Anahtarl kilitler ayn zamanda bara uygulamalar # n topraklama anahtar na da uygulanabilir. Anahtarlar her zaman ç kart labilir. Asma kilitler Kesici [11] ve kablo [12] bölmelerinin kap &, asma kilitlerle kapal pozisyonda kilitlenebilir. Bu kilitler her iki kap kilitleme versiyonu için de kullan labilir merkezi kulplu sistem (standart) veya vidal sistem (opsiyonel). Mekanizman n içeri sürülmesi ve d!lar ç kart lmas [13] ve topraklama anahtar # n açma/kapama [14] operasyonlar, ilgili i!letme kollar # n deliklerine asma kilitler tak larak engellenebilir. Asma kilitler ayn zamanda bara uygulamalar # n topraklama.ekil 6: Topraklama anahtar üzerinde çift anahtarl kilit anahtar na da uygulanabilir. Kesici, bara ve kablo bölmeleri aras ndaki perdeler [15], hem kapal hem de aç k pozisyonlarda iki adet ba ms z asma kilit arac - yla kilitlenebilir. 4-8 mm çap ndaki kilitler kullan labilir. Kilitleme bobinleri Kilitleme bobinleri, insan müdahalesi olmadan otomatik kilitleme lojiklerine olanak sa lar. Kesici içeride/d!ar da [16] ve topraklama anahtar kapama/ açma [17] operasyonlar kilitlenebilir. Bu bobin ayn zamanda bara uygulamalar # n topraklama anahtar na da uygulanabilir. Bobinler aktif lojiklerle çal! r ve yard mc gerilimin yoklu u, kilitleme sisteminin aktif (güvenlik ko!ullar nda) kalmas # sa lar. 16

16 Kilit tipleri Standart güvenlik kilitleri (zorunlu) Tip Tan m Yerine getirilecek ko!ul 1 A Mekanizma içeri/d!ar sürülebilir Mekanizma aç k pozisyonunda B Mekanizma kapat labilir Araba pozisyonu tan ml iken 2 A Mekanizma içeriye sürülebilir Mekanizma çoklu kontak fi!i tak ld nda B Mekanizma çoklu kontak fi!i ç kar labilir Araba test pozisyonunda iken 3 A Topraklama anahtar kapat labilir Araba test pozisyonunda iken B Mekanizma içeri sürülebilir Topraklama ay $ % & aç k pozisyonunda iken 4 A Mekanizma bölme kap & aç labilir Araba test pozisyonunda iken B Mekanizma içeri sürülebilir Mekanizma bölme kap & kapal iken 5 A Fider bölme kap & aç labilir Topraklama ay $ % & ON pozisyonunda iken B Topraklama ay $ % & aç labilir Kablo bölme kap & kapal iken Not: Mekanizmalar, kesiciler ve kontaktörlerdir. Anahtarlar (istek üzerine) 6 Mekanizma içeride kilidi Yaln zca araba d!ar pozisyonunda iken ç kar labilir 7 Topraklama anahtar kapama kilidi Yaln zca topraklama anahtar aç k iken ç kar labilir 8 Topraklama ay $ % & açma kilidi Yaln zca topraklama ay $ % & kapal iken ç kar labilir 9 Mekanizma içeride/d!ar da krank kolu yerle!tirilmesi Her zaman ç kar labilir 10 Topraklama anahtar i!letme kolunun yerle!imi Her zaman ç kar labilir Asma kilitler 11 Mekanizma bölmesi kap & # açma 12 Kablo bölmesi kap & # açma 13 Mekanizma içeride/d!ar da krank kolu yerle!tirilmesi 14 Topraklama anahtar i!letme kolunun yerle!imi 15 Hareketli perdeleri açma veya kapama Kilitleme bobinleri (istek üzerine) 16 Mekanizma içeride/d!ar da Bobin enerjili 17 Topraklama anahtar ON/OFF Bobin enerjili Aksesuar cihazlar 20 Ar zaya kar! emniyetli perdeler Cihaz, mekanizma bölmeden ç kart ld nda perdeleri kapal pozisyonda kilitler. Operatör perdeleri manüel olarak açamaz. Perdeler yaln zca mekanizma arabas ya da servis arabas taraf ndan i!letilebilir (lütfen sayfa 28 de ilgili bölümlere bak n). 21 Mekanizma-!alt sistemi uyumluluk matrisi Mekanizman n çoklu kontak fi!i ve ilgili!alt sistemi soketleri, mekanizman n farkl bir anma ak m seviyesine sahip bir!alt sistemine yerle!tirilmesini engelleyen bir mekanik matris ile donat lm!( r. 22 Kesici mekanik i!letme mekanizmas Mekanizma bölmesi, kesicinin bir önden i!letme mekanizmas butonlar arac - yla do rudan kapamas na ve/veya açmas na imkan sa layan ve kap 7 kapal tutan bir mekanik cihaz ile donat lm!( r. Kesicilerin kontrolü, kesiciler servis pozisyonunda ve d!ar da iken yap labilir. 17

17 1. UniGear ZS1 Vakumlu kesici UniGear ZS1!alt sistemi, günümüzde pazarda bulunan en geni! kapsaml mekanizmalarla donat labilir. Söz konusu mekanizmalardan vakumlu kesici, primer da ( / n tüm sektörlerinde ana öneme sahiptir. Vakumlu kesiciler, tüm!alt sistemi parametre aral klar # ve böylece tüm uygulama aral klar # kapsar. Vakumlu kesici teknolojisi geli!tirme ve i!letmede uzun 7 llar içinde elde edilen deneyim ve yenilikçi üretim tekni inin kullan lmas ile günümüzde s ra d! elektriksel ve mekanik karakteristikler, a! $ uzun ömür, dü!ük bak m gereksinimi ve kompaktl k ABB kesici çe!itlerinde öne ç kmaktad r. ABB, kesicilerde ve kontaktörlerde kullan lmak üzere ve tüm orta gerilim uygulamalar için komple bir kesici serisi geli!tirmekte ve üretmektedir. VD4 kesici.ekil 7: UniGear ZS1 18

18 VD4 orta gerilim kesicileri, elektrik ark # söndürmede ve izolasyon arac olarak vakumu kullan - r. Vakumun benzersiz nitelikleri ve kullan lan kesme teknikleri sayesinde ak m, ark ve a! $ gerilim olmadan kesilebilir. Ak m kesildikten sonra dielektrik niteliklerin restorasyonu çok h zl ) r. VD4 kesiciler, kablolar n, havai hatlar n, motorlar n, transformatörlerin, jeneratörlerin ve kapasitör banklar # n korumas için kullan - r. Kutuplar VD4 orta gerilim kesicileri, kutuplara gömülü vakumlu ay $ % lar kullan r (1). Ay $ % # n kutba gömülmesi, kesiciyi özellikle güçlendirir ve ay $ % # n kendini darbelere, toz birikmesine ve neme kar! korur. Vakumlu kesici, kontaklar bar nd $ r ve ay rma ortam sa lar. ABB kesicileri, orta-dü!ük kesme kapasitesine sahip kesiciler için radyal manyetik ak! ve yüksek kesme kapasitesi olan kesiciler için ise eksensel manyetik ak! vakumlu kesme tekniklerini kullan r. Her iki teknik de kontaklar n tüm yüzeyinde ark yollar # n dengeli bir!ekilde da ( lmas # garanti eder. Böylece tüm ak m de erlerinde optimum performans sa lan r. Vakumlu kesicinin yap & oldukça basittir. Mahfaza, uçlar nda paslanmaz çelik kapaklarla kapat lan bir seramik izolatörden yap lm!( r. Kontaklar ise, saf bak r ve sinterlenmi! kromdan yap lm!( r ve bak r terminallere kaynakl ) r. Metalik bir körük, hareket eden kontak- terminal grubunun hareket etmesini ve kesicideki vakumun korunmas # sa lar. Kesici bile!enleri, kesicinin içinde 10-5 Pa dan daha az vakum sa lamayan çok güçlü bir vakum alt ndaki bir ortamda bulunur. Bunun anlam, kesicinin herhangi bir iyonla!( $ labilir madde içermedi idir. Her durumda, kontaklar n ayr lmas durumunda yaln zca konta n erimi! ve buharla!/! malzemesinden olu!an bir elektrik ark üretilir. Ay rma esnas nda aç a ç kan metalik buharlar yakalamak ve ayn zamanda elektrik alan # kontrol etmek için kesicinin içinde metalik bir z rh entegre edilmi!tir. Kontaklar n spesifik!ekli, ark n dönmesine ve sabit bir konta a göre çok daha geni! bir yüzeyi kapsamas na neden olan bir manyetik alan yarat r. Bu özellik, kontaklar üzerindeki termal stresi s # rlaman n yan nda, kontak a! nmas # n göz ard edilebilir olmas # sa lar ve ay rma prosesinin çok yüksek k sa devre ak mlar nda dahi kontrol edilebilmesine imkan verir. Elektrik ark, ak m do al s 1 rdan geçinceye kadar harici enerji taraf ndan desteklenmeye devam eder. ABB vakumlu kesiciler s 1 r ak m kesicilerdir ve tüm yeniden darbe fenomenlerinden aridir. Ak m yo unlu unun h zl bir!ekilde dü!mesi ve ak / n & 1 rdan geçti i anda olu!an metalik buhar n h zl bir!ekilde yo 8!mas, kesici kontaklar aras ndaki maksimum dielektrik dayan / n birkaç milisaniye içinde yeniden kurulmas # sa lar. Vakum seviyesinin izlenmesine gerek yoktur, çünkü kesici kutuplar aç lmamak üzere mühürlenmi! sistemler olup, bak m gerektirmezler. ( 1 ) 17.5 kv A ka ya kadar kesiciler poliamit kutuplardan olu!maktad r..ekil 8: Mekanik mekanizmal VD4 kesici "!letme mekanizmas VD4 kesici, mekanik olarak depolanm! enerjiye sahip bir i!letme mekanizmas ile donat lm!( r. Açma öncelikli mekanizmas, açma ve kapama i!lemlerinin 19

19 1. UniGear ZS1 Vakumlu kesici operatörden ba ms z olarak gerçekle!tirilmesine imkan sa lar. Kesicinin açmas ya da kapamas, i!letme mekanizmas # n ön taraf ndaki butonlar ya da elektrik bobinleri (!önt kapama,!önt açma ve dü!ük gerilim) arac - yla gerçekle!tirilebilir Kesiciler, e! zamanl açma ve kapama komutlar #, yaylar bo!ald ktan sonra kapama komutlar # ya da ana kontaklar henüz çal!ma sonu pozisyonunda de ilken komut tekrarlar # önlemek için her zaman bir anti-pompaj cihaz ile donat lm!( r. Araba Kutuplar ve i!letme mekanizmas, metal bir mesnet ve araba üzerine sabitlenir. Araba, mekanizman n kap kapal iken!alt ünitesine/den yerle!tirilmesini ve ç kar lmas # mümkün k lan bir tekerlek sistemi ile donat lm!( r. Araba,!alt sisteminin metalik yap & ndan dolay kesicinin etkin bir!ekilde topraklanmas na olanak sa lar. Vakumlu kesici arabas motor-i!letmeli olabilir. Kesici çekme ve sürme operasyonlar ya lokal olarak operatör taraf ndan ya da bir uzak sistem arac - yla elektriksel olarak gerçekle!tirilebilir. evd4 kesici, güvenilirlik ve dayan kl - k karakteristikleriyle iyi bilinen VD4 serisinden geli!tirilmi!tir. evd4, ABB Relion ailesi RBX615 serisi koruma cihaz # birle!tirilmi! ak m ve gerilim sensörleriyle entegre etmektedir. Bu entegre çözüm ile evd4 taraf ndan yönetilen sistemin MTTR Ortalama Onar m Süresi geleneksel çözümlerden çok daha * sad r. Bu, VD4 ü yüksek seviyede servis süreklili inin gerekli oldu u tüm kurulumlar için ideal çözüm haline getirmektedir. evd4, UniGear ZS1!alt için sabit ve çekmeceli versiyonlarda mevcuttur ve mekanik olarak VD4 kesici ile de 3!tirilebilir. VM1 kesici VD4 kesiciler üzerinde kullan lan geleneksel mekanik olarak depolanan enerji tipi i!letme mekanizmas, manyetik tahrikli bir 3!letme mekanizmas ile de 3!tirilebilir, bu VM1 serisi kesicileri te!kil eder. Bu bölümde tan mlanan kesicilerin tüm karakteristikleri, i!letme Mekanizma-operatör arayüzü Kesicinin ön taraf nda operatöre arayüz sa lan r. Arayüz, a!0 da belirtilen bile!enlere sahiptir: ON (Açma) butonu. OFF (Kapatma) butonu. Operasyon sayac. Kesici aç k ve kapal durum göstergesi. "!letme mekanizmas yaylar # n kurulu ya da bo!alm! durum göstergeleri. "!letme mekanizmas yaylar için manüel kurma cihaz. Dü!ük gerilim bobininin bypass seçme anahtar (opsiyonel). evd4 kesici evd4 kesici, tam bir tak ve oynat orta gerilim elektrik fider koruma sistemidir. Geleneksel kesici konseptinin bir devrimidir ve tek bir cihaz ile kesme, ölçü, koruma, kontrol ve haberle!me fonksiyonlar # gerçekle!tirebilir..ekil 9: Sensörlerle, koruma ve kontrol ünitesi RBX 615 ile donat lm! evd4 kesici. 20

20 mekanizmas hariç ayn ) r. "!letme mekanizmas ciddi ölçüde azalt lm! bile!en say & na dayal ) r: Kal % bobinli tahrik mekanizmas. "!letme mekanizmas # n kalbi, kapama ve açma operasyonlar # gerçekle!tiren ve ana kontaklar operasyondan sonra ald klar pozisyonda tutan manyetik tahrik mekanizmas ndan olu!maktad r. Bobin i!letme mekanizmas # tek bir kol ile ay $ % lara aktar r. Elektronik kontrol cihaz. Tüm fonksiyonlar (açma, i!letme, enerji!arj ve watchdog), entegre elektronik kontrolör taraf ndan gerçekle!tirilir. Kesici bir çoklu-gerilim do ru ve alternatif ak m fideri ile donat lm!( r. Kapasitörler. "!letme mekanizmas # anahtarlamak için gerekli enerji, yerle!ik bir kapasitör bank arac - yla sa lanmaktad r. Depolanan enerji komple O-C-O tekrar kapama s ras # garanti etmektedir. Pozisyon sensörleri. Kesici kontaklar # n pozisyonu, elektronik yak nl k sensörleri taraf ndan tespit edilir. Standartlar Kesici için IEC ekil 10: Manyetik tahrik mekanizmal VM1 kesici 21

21 1. UniGear ZS1 Gazl kesici UniGear ZS1!alt sistemi ayr ca SF6 gazl kesicilerle de donat labilir. ABB nin vakumlu ve gazl kesici serisi mekanik olarak birbiriyle de 3!tirilebilir ve ayn,!alt sisteminde her iki tip de kullan labilir. Yaln zca ABB, tüm uygulama çe!itleri, gerilim seviyeleri ( kv ), nominal ak m ( A) ve kesme kapasitesi ( ka) için her iki tekni i de temsil eden mekanizmalar sa layabilmektedir. Bu, kurulum karakteristikleri ve anahtarlanmas ve korunmas gereken fiderler için optimum çözümün tan mlanmas na imkan sa lar. ABB nin uzun y llara dayanan uygulama deneyimi, söz konusu iki tip kesicinin e!it düzeyde geçerli ve bütünleyici oldu unu göstermektedir. HD4 kesici HD4 orta gerilim kesicileri, elektrik ark # söndürmede izolasyon ortam olarak sülfür hekzaflorid gaz # (SF6) kullan r. SF6 gaz # n mükemmel nitelikleri sayesinde ak m, ark ve a! $ gerilim olu!madan kesilebilir. Ak m kesildikten sonra yeniden darbe fenomeni (restriking) söz konusu de ildir ve dielektrik nitelikler son derece h zl bir!ekilde düzelir. Kesiciler tüm elektrik enerjisi da ( m uygulamalar nda kullan labilir. Özellikle kapasitör banklar, motorlar, ya - transformatörler ve özellikle dielektrik ve dinamik streslere kar! hassas bile!enlerin kurulu oldu u tesislerde (örne in eski kablolar veya transformatörler) kullan lmas tavsiye edilir. + *!( rma ve self-blast tekniklerinin kombinasyonu, tüm ak m de erlerinde en iyi performans n elde edilmesine imkan sa lar. Her iki teknik de her zaman kullan labilir, ancak ilk teknik dü!ük ak mlar anahtarlamada optimal çal! rken, di eri daha yüksek ak m de erlerinde çal! rken daha etkindir. Autopuffer tekni i, di er tekniklere dayal olarak çal!an kesicilere göre daha az miktarda gaz n kullan lmas na imkan sa lar. Ayn nedenden ötürü gaz bas nc da ciddi ölçüde dü!ürülür. Autopuffer tekni i, s 1 r nominal bas nç durumunda dahi izolasyon dayan m gerilimini ve nominal de erin %30 una kadar kesme kapasitesini garanti eder. HD4 kesicilerin tüm serisi tüm anma gerilimi seviyeleri için ( kv) ayn gaz bas nc # kullanmaktad r. SF6 gaz bas nç seviyesinin izlenmesine gerek yoktur çünkü kesici kutuplar ömür boyu mühürlü bas nç sistemleridir ve bak m gerektirmez. Ta! ma ya da hatal kullan m nedeniyle karakteristiklerde de 3!iklik olup olmad # kontrol etmek için bir bas nç kontrol cihaz ile donat lm!lard r. Kutuplar HD4 kesici kutuplar, s *!( rma ve self-blast tekniklerini tek çözümde birle!tiren autopuffer kesme sistemini kullan r. Autopuffer sistemi, gazl kesici alan ndaki en yenilikçi tekniktir ve temelinde yüksek gerilim aparatlar bulunur..ekil 11: HD4 kesici 22

22 "!letme mekanizmas HD4 kesici, mekanik olarak depolanm! enerjiye sahip bir 3!letme mekanizmas ile donat lm!( r. Açma önceliklidir ve bu nedenle operatörden ba ms z olarak açma ve kapamaya imkan sa lar. "!letme mekanizmas yaylar elle ya da di!li bir motor arac - yla tekrar kurulabilir. "!letme mekanizmas, tüm seri için ayn tiptir ve standardize aksesuar ve yedek parça yelpazesine sahiptir. Tüm aksesuar bile!enler fi!li soket konektörler arac - yla kolayl kla de 3!tirilebilir. Mekanizman n açmas ya da kapamas, i!letme mekanizmas # n ön taraf ndaki butonlar ya da elektrik bobinleri (!önt kapama,!önt açma ve dü!ük gerilim) arac - yla gerçekle!tirilebilir Kesiciler, e! zamanl açma ve kapama komutlar #, yaylar bo!ald ktan sonra kapama komutlar # ya da ana kontaklar henüz çal!ma sonu pozisyonunda de ilken komut tekrarlar # önlemek için her zaman bir anti-pompaj cihaz ile donat lm!( r. Araba Kutuplar ve i!letme mekanizmas, metal bir mesnet ve araba üzerine sabitlenir. Araba, mekanizman n kap kapal iken!alt ünitesine/den yerle!tirilmesini ve ç kar lmas # mümkün k lan bir tekerlek sistemi ile donat lm!( r. Araba,!alt sisteminin metalik yap & ndan dolay kesicinin etkin bir!ekilde topraklanmas na olanak sa lar. Mekanizma-operatör arayüzü Kesicinin ön panelinde operatör arayüzü sa lan r. Arayüz, 0!0 da belirtilen bile!enlere sahiptir: ON butonu. OFF butonu. Operasyon sayac Kesici aç k ve kapal durum göstergeleri "!letme mekanizmas yaylar # n kurulu ya da bo!alm! durum göstergesi "!letme mekanizmas yaylar için manüel kurma cihaz Dü!ük gerilim bobininin bypass seçme anahtar (opsiyonel). LED li gaz bas nc göstergesi (opsiyonel). Yüksek tek yönlü bile!enler için HD4-HXA kesici HD4 kesici serisi HD4- HXA versiyonu ile geni!letilmi!tir. Bu kesici serisi, bu bölümde aç klanan tüm özellikleri korumaktad r fakat güçlü tek yönlü bile!enlere sahip yükleri anahtarlama kabiliyeti öne ç kmaktad r. 40 ka veya alt ndaki kesme kapasiteleri için, HD4-HXA kesiciler tek yönlü bile!enlere IDC = %100 ve 13.8 kv ye kadar servis gerilimine sahip yükleri anahtarlama kabiliyetine sahiptir; 50 ka da tek yönlü bile!en yüzdesi IDC, %50 ye dü!mektedir. Güçlü tek yönlü bile!enlerden etkilenen tüm kurulumlarda kullan labilirler fakat do al uygulama alanlar enerji üretim santrallerindeki yard mc devrelerde transformatörlerin anahtarlanmas ve korunmas ) r. Standartlar Kesici için IEC SF6 gaz için IEC ekil 12: HD4-HXA kesici 23

23 1. UniGear ZS1 Vakumlu kontaktör V-Kontakl VSC orta gerilim kontaktörleri, AC de çal!maya uygun mekanizmalard r ve genellikle saatte yüksek say da operasyon gerektiren fiderleri kontrol etmek için kullan - r. Motorlar, transformatörleri ve güç faktörü düzeltme banklar # 3!letmek ve korumak için uygundurlar. Uygun sigortalarla donat larak, 1000 MVA ya kadarki ar za seviyeleri için kullan labilirler. V-Kontakl VSC kontaktörlerinin elektriksel ömrü, 100,000 operasyon (kapatma/açma), 400 A kesik ak m ile AC3 kategorisinde olarak tan mlanmaktad r. V-Kontakl VSC kontaktör Kontaktörler, a!0 da belirtilen bile!enleri kapsayan bir reçine monoblo undan olu!maktad r: vakumlu ay $ % lar hareketli ekipmanlar manyetik tahrik mekanizmas çoklu gerilim fider aksesuarlar ve yard mc kontaklar. V-Kontakl kontaktörler a!0 da belirtilen versiyonlarda sa lanmaktad r: 7.2 kv ye kadarki gerilimler için VSC7/P. 32 kv güç frekans dayan m gerilimi ile 7 kv ye kadarki gerilimler için VSC7/PG. 12 kv ye kadarki gerilimler için VSC12/P. 42 kv güç frekans dayan m gerilimi ile 12 kv ye kadarki gerilimler için VSC12/PG. Her iki versiyon da, elektriksel ya da mekanik kilitlemeli bir 3!letme mekanizmas ile mevcuttur. V-Kontakl VSC kontaktörleri mekanik olarak eski V-Kontakl V/P kontaktörü ile ve tüm ABB kesici serisi ile de 3!tirilebilir, dolay & yla ayn,!alt ünitesi modifikasyona gerek olmadan her iki mekanizma tipini de alabilir. V-Kontakl VSC kontaktörlerinin bir versiyonu da 400 A ya kadarki UniGear MCC kompakt!alt nda da kullan labilir. "!letme mekanizmas Manyetik tahrik mekanizmas ndan dolay V-Kontakl VSC kontaktörler, tüm konfigürasyonlarda (15W yol alma- 5W sürekli) göz ard edilebilir yard mc güce gereksinim duymaktad r. V-Kontakl VSC üç farkl konfigürasyonda mevcuttur. SCO (tek komutlu operasyon). Kontaktör, çoklu gerilim fider giri!e yard mc gerilim beslemesini kapat r, yard mc besleme kesildi inde kontaktör açar. DCO (çift komutlu operasyon). Kontaktör, çoklu gerilim fider kapatma giri!ine yard mc gerilim beslemesini kapat r ve açma giri!i beslendi inde açar; anti-pompaj fonksiyonu standart olarak sa lan r. DCO konfigürasyonu da talep üzerine geciktirilmi! bir dü!ük gerilim fonksiyonu ile mevcuttur. Bu fonksiyon, yard mc gerilim seviyesi IEC taraf ndan tan mlanan seviyelerin alt nda dü!tü ünde kontaktörün otomatik olarak açmas na imkan sa lar. Açma, 0 ile 5 saniye aras nda geciktirilebilir (dip switch ler mü!teri taraf ndan ayarlanabilir). Tüm konfigürasyonlar 1,000,000 mekanik operasyon için uygundur. Sigortalar Kontaktör, i!letilen fiderlerin korunmas için orta gerilim sigortalar ile donat lm!( r. Kontaktör, sigortalar ve koruma ünitesi aras ndaki koordinasyon, C s # 1 nda mekanizma için IEC Standartlar na göre garanti edilmektedir. Sigorta-yuvas # n çerçevesi genellikle a!0 da belirtilen standartlara göre ortalama ebatlarda ve tipte vurucu (striker) ile faz ba! na üç sigortal k bir set montaj için önceden ayarlanm!( r: DIN BS !0 da belirtilen sigortalar uygulanabilir:.ekil 13: V-kontakl VSC kontaktör 24

24 192, 292 ve 442 mm uzunlu u ile DIN tipi 235, 305, 410, 454 ve 553 mm uzunlu u ile BS tipi. Sigorta yuvas # n çerçeveleri, yaln zca tek bir sigortan n yanmas halinde dahi otomatik açma için bir cihaz ile donat lm!( r. Bu cihaz, tek bir sigorta yok olsa dahi kontaktörün kapanmas na izin vermez. Transformatör koruma için ABB serisi sigortalar CEF olarak adland $ - rken CMF, motorlar ve kapasitörler içindir. Standartlar Kontaktör için IEC Sigortalar için IEC Elektriksel özellikler VSC7/P VSC12/P Anma gerilimi kv Anma izolasyon gerilimi kv Anma güç frekans dayan m gerilimi kv 1 dk 20 (3) 28 (3) Anma y ld $ m darbe dayan m gerilimi kv Anma frekans Hz 50/60 50/60 Anma k sa süreli dayan m ak / ka (1) Tepe ak / ka "ç ark dayan m ak / (2) ka 1sn Kontaktörün maksimum anma ak / A (1) Sigortalarla s # rland $ - r. (2) Bölmelerde iç ark dayan m de erleri, sigortalar n (baralar ve cihazlar) besleme taraf nda!alt n yap & ile ve yük taraf nda (fider) sigortalar n s # rlama özellikleriyle garanti edilir. (3) 32 kv güç frekans dayan m gerilimi için VSC7/PG ve 42 kv güç frekans dayan m gerilimi için VSC12/PG talep üzerine özel bir pano için sa lanmaktad r. Sigortal kontaktörün maksimum performans 3.6 kv 7.2 kv 12 kv Motorlar kw 1,000 1,800 3,000 Transformatörler kva 2,000 2,500 2,500 Kapasitörler kvar 1,000 1,800 3,000 Sigortalar n maksimum yük ak / Fider Transformatörler Motorlar Kapasitörler Anma gerilimi Sigorta Maksimum yük Sigorta Maksimum yük Sigorta Maksimum yük 3.6 kv 200A 160A 315A 250A 450A 360A 7.2 kv 200A 160A 315A 250A 355A 285A 12 kv 200A 160A 200A 160A 200A 160A 25

25 1. UniGear ZS1 Yük ay $ % & UniGear panolar, ABB NAL tipi yük ay $ % lar yla donat labilir. Bu üniteler, trafo merkezleri ve enerji santrallerinde fiderleri ve transformatörleri veya yard mc servis transformatörlerini anahtarlamak ve korumak için kullan - r. NAL yük ay $ % lar, mesnet izolatörlerinin uyguland (üst ve alt) bir sabit destek, kontak sistemi (sabit ve hareketli) ve kilitleme kelepçelerinden (sigortalar n veya izole baralar n) olu!an orta gerilim hava-izoleli mekanizmad r. NAL-NALF yük ay $ % & Yük ay $ % &, iki hareketli kontak sistemi ile donat lm!( r, bunlar ana kontak (yük ak / # n anahtar kapal pozisyonda iken üzerinden geçti i kontak) ve ark-kesme konta ) r (ak / n açma ve kapama operasyonu esnas nda geçti i kontak). Bu çözüm, ana kontaklar n zorlanmad ve böylece mekanizman n elektriksel karakteristiklerin de 3!meden ayn kalmas # n sa land anlam na gelmektedir. Yük ay $ % & # n açmas esnas nda hava üst izolatör silindirinde yer alan pistonlar taraf ndan s *!( $ - r. Kontaklar n açmas ve ayr lmas esnas nda ark n so utulmas ve iyonsuzla!( $ lmas için s *!( $ lm! hava patlamas özel püskürtücü arac - yla püskürtülür. Bu, ark direncinde a!amal art!a neden olur ve sönmesini sa lar. Pistonlar n hareketi yük ay $ % & # n ark kesme kontaklar ile senkronizedir- bu özellik kontaklar n ayr lmas an nda en yüksek hava giri!ini sa lar ve böylece ark n güvenilir bir!ekilde söndürülmesini garanti eder. Ünite izole baralarla (NAL yük ay $ % ünitesi) veya orta gerilim sigortalarla (sigortal NALF yük ay $ % ünitesi). NALF yük ay $ % &, sigortan n açmas için otomatik bir serbest b rakma mekanizmas ile donat lm!( r ve DIN Standartlar na uygun sigortalar kullanmaktad r. Transformatör koruma için ABB sigorta serisi CEF tir. Her bir ünite, kablolar n topraklanmas için kapama kapasitesine sahip bir topraklama anahtar na sahiptir. Yük ay $ % kontrolü, topraklama anahtar # n kontrolü gibi!alt n ön panelinden manüel olarak gerçekle!tirilir. Mekanizman n her iki ö esinin pozisyonu, do rudan!alt n ön yüzünden bir kontrol penceresinden görülebilir..alt panosu, üç ak m transformatörü seti veya ölçme sensörleri ile donat labilir. Ay $ % Fider ünitesi (DF) iki güç bölmesinden olu!maktad r: baralar ve yük ay $ % & /kablolar. "kincisi hem yük ay $ % & # hem de güç kablolar # n ba lant terminalini içermektedir..ekil 15: NALF yük ay $ % & 26

26 Güç bölmelerinin birbirinden ayr lmas, topraklama anahtar # n kapamas yla otomatik olarak gerçekle!mektedir. Bir izolasyon perdesi, yük ay $ % & # n sabit kontaklar aras nda tam bir ayr m sa layarak üst k & mdakilere operatörlerin eri!imini imkans z * lar. Bu özellik,!alt n kalan bölümleri i!letmede kalarak, kablo ve sigortalar n bak / # mümkün k lar. Sabit yük ay $ % & na sahip UniGear ZS1 panosu LSC-2A olarak & # fland $ - r çünkü kablo ve cihaz bölmeleri fiziksel olarak birbirinden ayr lmam!( r. Personelin maksimum güvenli ini ve sistemin do ru i!leyi!ini garanti etmek için yük ay $ % &, topraklama anahtar ve kablo bölmesine eri!im kap & kilitlenir. Her bir!alt panosu, enstrümanlar n ve yard mc kablaj n bar nd $ ld bir yard mc bölme ile donat lm!( r. Tüm!alt panolar önden eri!imlidir ve dolay & yla!alt duvara monte olsa dahi bak m ve servis i!lemleri gerçekle!tirilebilir. Standartlar Ay $ % lar için IEC Sigortalar için IEC Elektriksel özellikler Anma gerilimi kv Anma izolasyon gerilimi kv Anma güç frekans dayan m gerilimi ( 1 ) kv 1 dk Anma y ld $ m darbe dayan m gerilimi kv Anma frekans Hz 50/60 50/60 50/60 (1) GB/DL versiyonu dielektrik karakteristiklerde daha yüksek özelliklerle mevcuttur. Sigortal NALF ay $ % & Anma k sa süreli dayan m ak / ka ( 1 ) Tepe ak / ka Sigortalar n maksimum anma ak / A "ç ark dayan m ak / ( 2 ) ka 1 sn (1) Sigortalarla s # rland $ - r. (2) Bölmede iç ark dayan m de eri, sigortalar n (baralar) besleme taraf nda!alt n yap & ile ve yük taraf nda ( kablolar) sigortalar n s # rlama özellikleriyle garanti edilir. Transformatör korumalar için sigortalar n seçimi Transformatör Anma gerilimi [kv] Transformatör anma gerilimi (kva) CEF Sigorta-link In [A] Sigorta anma gerilimi [kv] Tablo IEC ve IEC standartlar na göre hesaplanm!( r (24 kv ye kadar i!letme gerilimi için). A!0 da belirtilen transformatör çal!ma ko!ullar varsay lm!( r: Maksimum uzun süreli a! $ yük %150 M knat slama yol alma ak / 100 ms de 12 In IEC e göre transformatör k sa devre gerilimi Sigortalar için standart çal!ma ortam ko!ullar Yukar daki tabloda belli bir hat gerilimi ve transformatör de eri için spesifik bir sigorta linkinin anma ak / detayland $ lmaktad r. Farkl kriterler için sigorta seçimi tekrar hesaplanmal ) r. Sigortan n anma ak / için verilen limitlerin NALF ay $ % / sigorta açma sistemsiz NAL da kullan / zorunlu de ildir. Bu uygulamalar için kar! - k gelen sigortalar n anma ak m de erleri S"GORTALAR adl ABB katalo unda verilmi!tir. 3.6/

27 1. UniGear ZS1 Servis arabalar UniGear ZS1 serisi, servis ve bak m i!lemleri için gerekli tüm servis arabalar yla donat lm!( r. Arabalar dört ayr tipe ayr - r: Kapama kapasitesiz topraklama Kapama kapasiteli topraklama Kablo testi "zolasyon Kapama kapasitesiz topraklama arabas Bu arabalar, kapama kapasitesiz topraklama anahtarlar yla ayn fonksiyonu yerine getirir. Bu nedenle ar za ko!ullar nda enerjili devreleri topraklama kapasiteleri yoktur. Baz tesislerin servis ve bak m prosedürlerinde istenildi i gibi, ek sabit toprak ve personel için ek güvenlik garantisi sa lamak için kullan - r. Bu arabalar n kullan lmas, mekanizman n (kesici veya kontaktör)!alt sisteminden ç kart lmas ve araba ile de 3!tirilmesini öngörür. Topraklama arabalar # n kullan / için önceden ayarl,!alt panolar, aktive edildi inde söz konusu arabalar d!ar 4 kart lmalar # engelleyen bir anahtarl kilit ile birlikte sa lanmal ) r. Araba, iki versiyonda kullan labilir: Ana bara sisteminin topraklanmas. Güç kablolar # n topraklanmas. 2!ar çekme a!amas nda ana baran n topraklama arabas yaln zca üst kapa kald $ r ve!alt sistemi yap & üzerinden üst ara ba lant lara ba - (ve dolay & yla bara sitemine ba - ) kontaklar topraklar. "çeri sürme a!amas nda güç kablolar topraklama arabas, yaln zca alt kapa aktive eder ve!alt yap & üzerinden alt ara ba lant lara (ve bu nedenle güç kablolar na) ba - kontaklar topraklar. Bu arabalar ayn zamanda bara ba lant ünitesinde de kullan labilir. Bu durumda, ana bara sisteminin iki taraf ndan birini topraklarlar. Kapama kapasiteli topraklama arabas Bu arabalar, kapama kapasiteli topraklama anahtarlar ile ayn fonksiyonu yerine getirir. Bu arabalar yaln z üst (ana baralar n topraklanmas ) veya alt (güç kablolar # n topraklanmas ) terminalleri olan kesicilerden olu!maktad r. Terminalsiz kontaklar bir bak r çubuk ile k sa devre edilir ve mekanizma arabas arac - yla topra a ba lan r. Ar za durumlar nda enerjili devreler üzerinde tam kapama ve açma kapasitesi gibi kesicilerin tüm karakteristiklerini korurlar. Bir ar za ile zorlanan olan devreler üzerinde son derece etkin topraklama sa lamak için kullan - rlar. Açma ve kapama operasyonlar # n uzaktan kontrol ile h zl bir!ekilde gerçekle!tirilmesine olanak sa larlar. Arabalar n kullan lmas, mekanizman n (kesici veya kontaktör)!alttan d!ar çekilmesini ve araba ile de 3!tirilmesini gerektirir. Topraklama arabalar # n kullan / için önceden ayarl!alt panolar, aktive edildi inde söz konusu arabalar n içeri sürülmesini engelleyen bir anahtarl kilit ile birlikte sa lanmal ) r..ekil 16: HD4 servis arabas 28

28 Araba, iki versiyonda kullan labilir: Ana bara sisteminin topraklanmas. Güç kablolar # n topraklanmas. "çeri sürme a!amas nda ana baralar n topraklama arabas yaln zca üst perdeyi kald $ r ve i!letme mekanizmas arac - yla topra a kapamak için üst ara ba lant lara (ve böylece ana bara sistemine) ba - kontaklar önceden ayarlar. "çeri sürme a!amas nda güç kablolar # n topraklama arabas yaln zca alt perdeyi aktive eder ve i!letme mekanizmas arac - yla topra a kapamak için alt ara ba lant lara (ve böylece güç kablolar na) ba - kontaklar önceden ayarlar. Bu arabalar ayn zamanda bara ba lant ünitesinde de kullan labilir. Bu durumda ana bara sisteminin iki taraf ndan birini topraklarlar. Güç kablosu test arabas Bu arabalar, fider bölmesine girmeden ya da kablolar n!alt ba lant & # kesmeden güç kablolar üzerinde izolasyon testlerinin yap labilmesine olanak sa lar. Bu arabalar n kullan lmas, mekanizman n (kesici veya kontaktör)!alt sisteminden ç kart lmas ve araba ile de 3!tirilmesini öngörür. "çeri sürme a!amas nda araba, konektörleri arac - yla yaln zca alt perdeyi aktive eder ve test arabas kablolar # n ba lanmas na imkan sa lar. Bu araba yaln zca giri!/ç *! fiderlerinde kap aç k iken kullan labilir. "zolasyon arabas "zolasyon arabas, üst!alt sistemi kontaklar # n do rudan alt kontaklara ba lanmas na imkan verir. Ba lant, ba lant baralar # d! ortamdan izole etmek için kesicinin kutuplar kullan larak güvenli bir hale getirilir. Giri!/ç *! fider ünitelerinde ana bara sistemini güç kablolar na ba larken, bara ba lant & nda bara sisteminin iki taraf na ba lar. Bu araba, UniGear!alt sisteminde, kesicinin olmad radyal!ebekelerde giri!/ç *! fiderlerini açmak, birbirinin önüne yerle!tirilen iki adet!alt sistemi aras nda kablo ba lant lar # yapmak, ara ba lant ünitelerini yapmak ve çift izolasyonlu bara ba lant yükseltme konfigürasyonunu yapmak (bu durumda her iki ünite de bara ba lant lardan olu!ur, birincisi bir kesici ile donat - r, di eri ise bir izolasyon arabas ile) için kullan - r. "zolasyon arabas # kullanmak üzere önceden ayarlanan!alt panolar aktive edildi inde bu arabalar n içeri sürülmesini engellemek için anahtarl kilit ile donat lmal ) r. Kapama kapasitesiz ana bara sistemi topraklama arabas Kapama kapasitesiz güç kablosu topraklama arabas Kablo test arabas Kapama kapasiteli ana bara sistemi topraklama arabas Kapama kapasiteli güç kablosu topraklama arabas "zolasyon arabas 29

29 1. UniGear ZS1 Ultra H zl Topraklama Anahtar UFES (Ultra H zl Topraklama Anahtar ), a! $ h zl tepki veren topraklama anahtar # n yenilikçi bir tasar / ) r ve bir iç ark ar zas saptand ktan sonra tüm 3 faz da 4 ms den daha k sa sürede topraklar. Ar za ak / ve! n h zl ve güvenilir bir!ekilde tespit edilmesiyle birlikte primer anahtarlama eleman # n son derece * sa i!letme zaman bir iç ark ar zas # n olu!umundan neredeyse hemen sonra söndürülmesini sa lar. Korunan!alt sisteminin içindeki termal ve mekanik hasar böylece etkin bir!ekilde önlenir. UFES, UniGear ZS1!alt nda çe!itli uygulamalar gerçekle!tirmek için kullan - r: Üst mahfaza kutusu ile bara kurulumu Kablo bölmesi kurulumu Çekmeceli ünitede UFES ile ayr bir pano Bir ark ar zas durumunda rakipsiz avantajlar : Onar m maliyetlerinde ciddi dü!:!:!alt ekipmanlar üzerinde hasar beklenmemektedir. Ar zal panonun de 3!tirilmesine gerek yoktur. Sistem kullan labilirli inden ciddi art!: ar za nedenini kontrolü ve ortadan kald $ lmas yla!alt mümkün olan en k sa zamanda tekrar i!letmeye al nabilir. Bak m ko!ullar alt nda personelden kaynaklanan hatal uygulamaya kar! ciddi ölçüde art $ lm! personel güvenli i..ekil 17: Ölçme, lojik ve açma için elektronik cihaz, QRU1 tipi.ekil 18: Primer anahtarlama eleman, U1 tipi UniGear ZS1 elektriksel maksimum karakteristikleri 9 IEC Anma izolasyon gerilimi (rms) ( 1 ) kv Anma güç frekans dayan m gerilimi (rms) kv Anma y ld $ m darbe dayan m gerilimi (tepe) kv Anma frekans Hz 50/60 50/60 Anma k sa süreli dayan m ak / (rms) ( 1 ) ka Anma k sa devre kapama ak / ka Anma k sa devre süresi sn 3 3 ( 1 ) GB/DL versiyonu, dielektrik karakteristiklerde (42 kv) ve k sa süreli dayan m ak / nda (4 sn) daha iyi özelliklere sahiptir. 30

30 6! $ bas nç (bar) 1.6 I(t) Zaman (ms) t TC ; sa devre ak / I n DC bile!eni UFES li ark zaman Ar za ak / # n upstream kesici ile kesin giderilmesi - 80 ms + timex Açma kriterine eri!im süresi t Zaman (ms) TC + < 4 ms UFES li bas nç e risi (4 ms) UFES siz bas nç e risi t TC Açma kriterine eri!im süresi.ekil 19: Nadir durumlarda, bir ar za, istisnai bir servis ko!ulu veya personel taraf ndan hatal bir i!lemden dolay,!alt hücresi içindeki bir ar za bir iç arka neden olabilir. Ark ne kadar h zl kesilebilirse,!alt ekipmanlar üzerinde o kadar az hasar olu!ur..ekil 20: Bir iç ark ar zas # n a!0 da belirtilenler gibi ciddi etkilerinin mümkün olan en k sa sürede ark söndürerek önlenmesi - H zl s cakl k art! (20,000 C ye kadar) - H zl bas nç art! (bak n!ekil) - Malzemelerin yanmas CB CB CB CB CB CT CT CT CT CT I k I k I k I k I k UFES QRU UFES QRU UFES QRU UFES QRU UFES QRU (Opsiyonel) I(t) I(t) I(t) I(t) I(t) Zaman ms Zaman ms Zaman ms Zaman ms Time in ms.ekil 21: Olay s ras # n tan / 1. "ç ark olu!umu. 2. Elektronik cihaz (! k ve ak m) ile ark tespiti. 3. Ark tespitinden ~ 1-2 ms sonra: UFES primer anahtarlama elemanlar na açma sinyali 4. Tespitten ~ 3-4 ms sonra: UFES primer anahtarlama elemanlar # n operasyonu ile birle!ik 3-faz topraklama. Ark geriliminin kesilmesi: ark n derhal kesilmesi. UFES primer anahtarlama elemanlar arac - yla toprak gerilimine kontrollü ar za ak m ak!. 5. Upstream kesici arac - yla ar za ak / # n kesin olarak giderilmesi. 31

31 1. UniGear ZS1 I S -s # rlay % : ar za ak m s # rlama ; sa devre ak mlar çok mu yüksek? I S -s # rlay % -a! $ k sa i!letme zaman olan bir anahtarlama cihaz - bu sorunu çözer. Dünyadaki enerji talebindeki yükselen art!, daha güçlü veya ek transformatör ve jeneratörler ve bireysel besleme!ebekelerinin daha fazla ara ba lant & # gerektirmektedir. Bu, ekipmanlar için izin verilen k sa devre ak mlar # n a! lmas na ve ciddi dinamik veya termal hasara veya sistemin komple çökmesine neden olabilir. Mevcut!alt ve kablo ba lant lar # n, daha yüksek k sa devre dayan / olan yeni ekipmanlarla de 3!tirilmesi s kl kla imkans zd r ya da kullan % için ekonomik de ildir. I S -s # rlay % lar n kullan lmas k sa devre ak / # hem yeni slim sistemlerde hem de geni!lemelerde azalt r ve böylece maliyette tasarruf sa lar. Bir ç *! fiderinin kesicisinden downstream bir k sa devre varsay lmaktad r. A!0 da verilen sal # m e risi, birinci yar m dalgadaki k sa devre ak mlar # n yönünü göstermektedir ka l k bir k sa devre ak / ar za yerine her bir transformatör arac - yla akabilir. Bu,!alt kabiliyetinin iki kat kadar olan 63 ka l k bir toplam k sa devre ak / na neden olur. I S s # rlay % dan bu durumda geçen ak / n yönü a!0 da ak m i 2 olarak gösterilmektedir. I S -s # rlay % # n transformatör T2 arac - yla toplam tepe k sa devre ak / na (i 1 + i 2 ) hiçbir katk olmayacak kadar h zl çal!( görülmektedir. Bu nedenle, 31.5 ka l k bir de ere sahip bir!alt bu uygulama için uygundur. T1 l n = 31.5 ka k ln T2 l 1 l 2 = 31.5 ka k Tek hat!emas bir veri yolu için sistem ile l n = 31.5 ka k ve l S - s # rlay % ile l = l 1 + l 2 l n = 31.5 ka k perm. i 160 ka i = i 1 + i 2 I s -s # rlay % olmadan Ak m i = i 1 + i 2 ar zal bölgede 80 ka (31.5 ka x H x <2) l 1 i = i 1 + i 2 I s -s # rlay % ile l 2 t.ekil 22: I S -s # rlay % uygulama diyagram.ekil 23: I S -s # rlay % Teknik veriler Anma gerilimi kv /40.5 Anma ak / A 1250/2000/2500/ 3000/4000 1) 1250/2000/2500/ 3000/4000 1) 1250/1600/2000/ ) /3000 1) 1250/2000/2500 1) Kesme ak / ka RMS 210 a kadar 210 a kadar 140 a kadar 140 a kadar 1) so utma fanl 32

32 Potansiyel uygulamalar Bu tip bir h zl anahtarlama cihaz, geleneksel anahtarlar taraf ndan kar! lanamayan çe!itli uygulamalarda kullan labilir. Bunlardan en önemlileri a!0 da aç klanm!( r. Tüm I S -s # rlay % uygulamalar # n avantajlar ise!unlard r: Ar za noktas nda k sa devre ak mlar # n azalt lmas Mevcut!alt n yenilenmesine gerek olmamas. Opsiyon A,!ekil 24 "ki sistemin paralel çal!mas. Avantajlar : Güç kalitesinin iyile!tirilmesi Sistemin güvenilirli inin art $ lmas.ebeke empedans # n azalt lmas Optimal yük ak! Opsiyon B,!ekil 24 Yüksek gerilim sistemi korumak için I S -s # rlay % jeneratör =derinde. Avantajlar : Jeneratör, sistemin k sa devre kabiliyetinden ba ms z olarak ba lanabilir. Mevcut bara sisteminin de 3!tirilmesine gerek yoktur Pahal jeneratör kesicisine gerek yoktur Opsiyon C,!ekil 24 I S -s # rlay % ve reaktörün paralel ba lanmas. Avantajlar : Reaktörün bak r kayb önlenir Reaktör üzerinden gerilim dü!:!ü önlenir Reaktörün elektro-manyetik alan yoktur Opsiyon D,!ekil 25 "stasyon servis beslemesi ve kamusal!ebeke. Avantajlar : Özel/endüstriyel jeneratör fideri (tam yüklü)!ebekeye ba lanabilir I S s # rlay % # n (I S s # rlay % yaln zca!ebekedeki k sa devre ar zalar için çal! r) selektif açmas 31.5 MVA 12% Opsiyon B 110 kv 40 MVA 8% 10 kv/31.5 ka 10 kv/40 ka 10 kv/16 ka I = 15 ka kt Opsiyon A.ekil 24: Bir!ekilde I S -s # rlay % üç olas uygulamas (Opsiyon A, B, C) Opsiyon D 10 kv/25 ka I kg = 3 ka Opsiyon C.ekil 25: Bir kamusal!ebeke ile ba lant noktas nda I S s # rlay % (Opsiyon D) Opsiyon E,!ekil 26 Bir pano içinde iki I S s # rlay % kuruldu unda selektif açma gerekli ise, toplam ak / n ölçümü gerekli hale gelir. Avantajlar : I S s # rlay % a!0 da belirtildi i!ekilde açar: Bölüm A da k sa devre: Yaln zca I S -s # rlay % no. 1 açar. Bölüm B de k sa devre: I S -s # rlay % no. 1 ve no. 2 açar. Bölüm C deki k sa devre: Yaln z I S -s # rlay % no. 2 açar. T1 T2 T3 I T1 I T2 I S-1 I S-2 A B C I T3.ekil 26: Seçicili e sahip birden fazla I S -s # rlay % # n kullan lmas (Opsiyon E) 33

33 1. UniGear ZS1 Enstrüman transformatörleri Blok tip ak m transformatörleri Blok tipi ak m transformatörleri epoksi reçine izoledir ve ölçüm cihazlar ve koruma enstrümanlar # beslemek için kullan - r. Bu transformatörler bir bobin çekirdek ya da bir ya da daha fazla çekirdekli bir bu!ing baras na sahip olabilir. Performans ve hassasiyet s # flar izolasyon gereksinimleri için uygundur. IEC standartlar yla uyumludurlar. Boyutlar, 2500 A ya kadar Orta ve Uzun Boyut versiyonlar nda DIN Dar Tip Standard ile uyumludur ve 3150A ile 4000A (KOKS tipi) aral ndaki ak mlarda toroidal tiptedirler. Ak m transformatörleri ayn zamanda gerilim sinyalle!me cihazlar na ba lant için bir kapasitif soket ile de sa lanabilir. Ak m transformatörleri,!alt sisteminin faz ak mlar # ölçmek için normalde mekanizma bölmesinin yük taraf na monte edilir. Bara ak mlar # ölçmek ya da spesifik koruma düzenlerini gerçekle!tirmek için mekanizma bölmesinin besleme taraf na montaj da mümkündür. (bara uygulamalar ). ABB ak m transformatörleri serisi TPU olarak adland $ - r..ekil 28: TPU 1250 A Halka çekirdekli ak m transformatörü Toroidal transformatörler epoksi reçine izole tiptedir ve ölçü ve koruma cihazlar # beslemek için kullan - r. Bu transformatörler kapal ya da aç k bir çekirdek özelli ine sahip olabilir. Hem faz ak mlar # ölçmek hem de toprak ar za ak mlar # saptamak için kullan labilirler. IEC standartlar ile uyumludurlar..ekil 29: TPU 2500 A.ekil 27: Toroidal ak m transformatörü.ekil 30: KOKS 3150 A 34

34 Gerilim transformatörleri Gerilim transformatörleri epoksi reçine izole tiptedir ve ölçü ve koruma cihazlar # beslemek için kullan - r. Bu transformatörler sabit montelidir veya çekmeceli ç kar labilir arabalar üzerine montaj için uygundur. IEC standartlar yla uyumludurlar. Boyutlar DIN Dar Tip Standard ile uyumludur. Bu transformatörler bir ya da iki kutuplu olabilir ve performans ve hassasiyet s # flar, kendilerine ba - enstrümanlar n i!levsel gereksinimlerine uygundur. Bu transformatörler arabalara monte edildiklerinde, orta gerilim koruma sigortalar yla donat - rlar. Çekmeceli arabalar ayr ca,!alt sistemi serviste iken sigortalar n de 3!tirilebilmesine olanak sa lar. Araba d!ar çekildi inde,!alt sisteminin enerjili k & mlar ve enstrüman bölmesi aras ndaki metalik ay rma kapa otomatik olarak kapan r. Sabit gerilim transformatörleri do rudan ana bara sistemi (bara uygulamalar ) üzerine ilgili bölmeye monte edilebilir ABB gerilim transformatörleri TJC, TDC,TJP olarak tasarlanm!( r..ekil 32: Tek kutuplu GT TJC tipi.ekil 33: Çift kutuplu GT TDC tip.ekil 31: Sigortal GT arabas.ekil 34: Tek kutuplu sigortal GT TJP tipi 35

35 1. UniGear ZS1 Ölçme sensörleri Elektronik enstrüman transformatörleri Ak m ve gerilimleri ak ll UniGear de ölçmenin gelece i k saca sensör olarak adland $ lan dü!ük güçlü bir enstrüman transformatöründedir (mevcut IEC standartlar na göre elektronik enstrüman transformatörleri grubunda yer almaktad r). Bu ürünler, hem blok hem de halka çekirdek tipi geleneksel enstrüman transformatörlerinin yerini alabilir. Geli!mi! ABB sensörün karakteristik özelli i, gereksiz güce gereksinim duymadan yeni mikro i!lemci tabanl ekipmanlara uyacak!ekilde adapte edilen ç *! sinyal seviyesidir. Analog ç *! sinyal seviyesi, kullan lan esasa dayal ) r ve: ak m sensörü için mv aral nda olabilir (tipik de er anma primer ak mda 150 mv dir). Bölme oran # n 1:10000 oldu unda (yani primer/giri! taraf nda /<3 kv nominal sistem gerilimi için ç *! 1/<3 V) gerilim sensörleri için volt aral nda olabilir. UniGear ZS1, KEVCD blok tipi sensör ile donat labilir KEVCD, DIN boyutu standard ile uyumlu!ekle sahip blok tipi sensördür. "ki versiyon seçilebilir: Bunlardan biri gerilim gösterge kabiliyeti ile birlikte ak m ölçme sa lar veya di eri, bu özelliklere ek olarak ayr ca gerilim ölçme olana sa lar. Her bir faz için tüm ölçümler/ alg lananlar tek bir kasa içinde gerçekle!tirilir ve ek cihazlara gerek yoktur. Sensörlerin karakteristikleri Ak m ve gerilim sensörlerinin üretimi, ferro-manyetik çekirdek kullan lmadan gerçekle!tirilmektedir. Bu, kullan % ve uygulamaya çe!itli önemli avantajlar sa lar: Sensör davran! sensor histerezis e risinin do rusal olmay! ve geni!li inden etkilenmez; bu, ölçülen geni! dinamik aral ktaki de erler üzerinden do ru ve do rusal bir yan t sa lar. Tek cihaz/sensör hem koruma hem de ölçme amac yla kullan labilir (ayr bir tasar ma/ürüne gerek yoktur) Histerezis kay plar söz konusu de ildir, dolay & yla sensörlerin nominal de erden farkl frekanslarda da mükemmel frekans yan tlar vard r ve koruma fonksiyonlar na son derece hassas girdi sa lar, daha hassas ar za analizine ve etkin ar za yeri tespitine imkan sa lar. Sensörlerin i!letmede tehlikeli durumlar söz konusu de ildir (ç *! n k sa devrede ya da aç k b rak lmas sorun de ildir), ve çevre cihazlar ve personel için yüksek güvenlik sa lar. Ç *! sinyali,!ebekedeki ar za durumlar nda dahi çok dü!ük kal r. Sensörlerin kullan lmas ilgili ferro-rezonans fenomeni olas - # devre d! b rak r ve dolay & yla enerji!ebekesinin güvenlik ve güvenilirli ini daha da art $ r; ayr ca, ek koruma ekipmanlar na, özel yük veya kablaja gerek yoktur. ABB sensörleri ölçü ve koruma de erlendirme cihazlar na ekranl.ekil 35: Geli!mi! ABB sensörlerinin do rusall ve geleneksel doymu! AT ile kar! la!( $ ld nda ç *! sinyal dalga formalar örne i 36

36 kablolar ve konektörler arac - yla ba lan r ve böylece elektro manyetik bozunumlara yüksek seviyede ba! kl k sa larlar. Bu sensörlerin hassasiyeti, kablaj dahil test edilip do rulan r, dolay & yla de erlendirme cihaz na kadar do ru veri garanti edilir..ekil 36: KEVCD blok tip ak m ve gerilim sensörü Sensörlerin faydalar Do rusal yan t ve geni! dinamik çe!itlilik sayesinde sensörler, çok daha fazla standardize cihazlard r (farkl AT ve GT tasar mlar yla kar! la!( $ ld nda). Bu nedenle uygun tasar / seçmek çok daha kolayd r (mühendislik görevlerini basitle!tirir) ve ayr ca kullan % taraf ndaki yedek parçalarda da azalma söz konusu olabilir. Sensörlerden kaynaklanan göz ard edilebilir kay plardan dolay sensörlerin çal!mas esnas nda enerji tüketiminde önemli dü!:! (demir yok = histeresiz kay plar yok; daha az sarg ve göz ard edilebilir ç *! ak / = sensör sarg & nda küçük kay plar) kay p enerji için büyük tasarruf, en aza indirilmi! s cakl k art! (uygulama içinde s cakl k ko!ullar # iyile!tirir ve ya!lanmay azalt r). Ayr ca önemli ölçüde daha hafif cihazlard r ve geleneksel AT veya GT lerin yaln zca küçük bir birimini olu!turan 0 rl a sahiptir. Dolay & yla onlar ta! mak için özel makine/ araca gerek yoktur ve ta! ma maliyetleri dü!ürülebilir. Sensörlerin hiçbir araç ve materyale ihtiyaç duyulmadan IED lere ba lanmas, montaj i!lemini kolayla!( $ r ve azalt r. 37

37 1. UniGear ZS1 Ölçme sensörleri Ak m sensörü Ak m sensörü, Rogowski Bobini esas na dayanmaktad r. Rogowski Bobini, geleneksel demir-çekirdekli ak m transformatörleri (AT) ile ayn,!ekilde çal! r. Rogowski Bobini ve AT ler aras ndaki ana fark, Rogowski Bobininin sarg lar # n demir çekirdek yerine manyetik olmayan bir çekirde e sar lmas ) r. Sonuç olarak Rogowski Bobinleri do rusald r çünkü manyetik olmayan çekirdek doyamaz. Rogowski Bobinleri ölçülen primer ak / n (I P ) ölçeklendirilmi! zaman türevi olan ç *! gerilimi (U S ) üretir. > *! geriliminde primer ak m dalga formundan 90 lik faz kaymas söz konusudur. Bu nedenle ölçülen ak m sinyali hakk nda basit ve kaba bilgiler için yüksek giri! empedans na sahip voltmetre kullanmak mümkündür. Öte yandan geçici ko!ullar alt nda daha kesin ve do ru bilgiler, farkl frekans bile!enlerinin içeri i veya elektrik!ebekelerinde olu!an ak m dalga formu bozunumlar, Rogowski Bobininden gelen gerilim sinyalinin entegrasyonunu gerektirir. Bu i!levsellik ABB taraf ndan sa lanan IED lerin içinde halihaz rda mevcuttur, dolay & yla primer ak / n son derece hassas ölçüm mümkündür. di p (t) u S (t)=m dt.ekil 37: Rogowski bobininin çal!ma prensibi Rogowski Bobininin ç *! gerilimi do rusal olarak frekansa ba - ) r ve bu nedenle ç *! geriliminin anma de eri 50 Hz de 150mV ve 60 Hz de 180mV dir. Anma frekans IED de ayarland ktan sonra sensör, fakl harmonikler için dahil ölçülen primer ak m sinyali için kesin bilgiler sa lar (gecikme kayb ve doyma söz konusu de ildir) ve böylece tüm koruma fonksiyonlar için do ru performans garanti edilir. Teorik olarak Rogowski bobini ç *! # n yan (, ölçülen primer ak / n s # rs z dinamik aral nda do rusald r. Kullan / na ili!kin k & tlamalar ba!ka s # rlamalardan kaynaklanmaktad r, örn. uygulama büyüklü ü, sabitlemeler, vb. ihtiyaç duyulan komple primer ak m aral # kapsamak için yaln zca tek bobin yeterlidir, örn. KEVCD sensör tipi bir primer iletken içermektedir ve bu nedenden dolay A aral ndaki primer ak / kapsamak için yaln zca iki tip gereklidir. IEC standard ile uyumludur. Ak m sensörünün ç *! sinyalinin entegrasyonu gerçek ak m de eri hakk nda bilgileri elde etmek için ba - IED içinde gerçekle!tirilir. 6!0 da belirtildi i!ekilde tan mlanan anma frekans nda salt sinüzoidal primer ak m (I P ) durumunda: i p (t) = 2I p sin( t) Rogowski Bobininden ç *! gerilimi!öyledir: u s (t) = 2I p M cos( t) Bu örnek için ç *! sinyalinin r.m.s. de eri entegratör olmadan dahi, voltmetre veya osiloskop kullanarak primer ak m dalga formundan 90 lik bir faz kaymas gözlemleyerek kolayl kla ölçülebilir. 38

38 Gerilim sensörü Gerilim sensörü, dirençli gerilim bölücü esas na dayan r. Giri! sinyalini standart bir AG ölçü cihaz na ba laman n mümkün oldu u seviyeye bölen 2 dirençli elemandan olu!ur. Dirençli gerilim bölücü ve geleneksel gerilim transformatörü (GT) aras ndaki ana fark, çal!ma esaslar ) r. GT lerde gerilim sarg da endüklenir. Gerilim bölücüde gerilim basit bir!ekilde dirençli elemanlar n dirençlerine oranla bölünür ve dolay & yla endüksiyon gerçekle!mez. R 2 U S = U R 1 + R p 2.ekil 38: Dirençli gerilim bölücünün çal!ma esas Kullan lan dirençler, üzerinde özel endüktif olmayan düzenin uyguland dayan kl seramik materyalden imal edilmi! bir rod dan olu!maktad r. > *! sinyali, primer gerilim ile do ru orant - olan bir gerilimdir, dolay & yla herhangi bir entegrasyon ya da ekstra prosese gerek yoktur. 6!0 da belirtildi i!ekilde tan mlanan anma frekans nda salt sinüzoidal primer gerilim (Up ) durumunda: u p (t) = 2U p sin( t) Gerilim bölücüden ç *! gerilimi!öyledir: ABB sensörlerinde kullan lan standart bölme oran 10000/1 dir. Bu, ç *! sinyalinin IED içinde daha ileri proses için ç *! sinyalinin yeterli ve güvenli olmas # garanti eder. Ölçülen gerilim sinyali hakk nda bilgi için yüksek giri! empedans na sahip voltmetreler kullanmak mümkündür fakat ABB IED lerin kullan lmas önerilir çünkü bu ba lant test edilmi! ve do rulanm!( r. Dirençli gerilim bölücünün ferro-manyetik çekirde i ve sarg & yoktur. Bu nedenle GT lerde söz konusu olan ferrorezonans fenomeni riski söz konusu de ildir ve bu amaç için ek damping cihazlar na gerek yoktur. Bu tip bölücülerin kullan lmas,!ebekenin güvenli i ve güvenilirli ini ciddi ölçüde art rmaktad r ve ayr ca her ko!ul alt nda personel güvenli ini art rmaktad r. Ayr ca sekonder terminaller k sa devre oldu unda da herhangi bir sorun ya da tehlike söz konusu de ildir. Buna ek olarak sensör, güç frekans nda!alt gerilim testleri esnas nda dahi ba - kalabilir. Dirençli bölücü, DC veya ba!ka frekans bile!enlerinin mevcut oldu u ( bölücünün içinde ferro-manyetik çekirde in bulunmamas farkl frekanslarda doyma olas - # n bulunmamas anlam na gelir) geçici durumlarda dahi düzgün bir!ekilde çal! r. Bu özellik geçici durumlar n bozunum söz konusu olmadan de erlendirilmesine ve koruma fonksiyonlar # n daha do ru analizine olanak sa lar. Geçici durumlarda DC bile!enlerini ölçme olana # n d! nda dirençli gerilim bölücü ayr ca karal durumda kesin sürekli DC gerilim ölçümüne de imkan sa lar. Do rusal yan t ve doyma olas - # n olmamas nedeniyle 0 ile 24kV aras ndaki gerilim aral # kapsamak için tek bir bölücü yeterlidir. Fakat genel gerilim sensörü gövdesi durumunda farkl gerilim seviyeleri için ba!ka mekanik gereksinimler veya boyutlar mesafelerin hesaba kat lmas gerekir. Bu örnekte standart DIN boyutlar na uygun iki farkl KEVCD sensör yüksekli i mevcuttur. Seçilen sensör versiyonu maksimum anma primer gerilimden daha dü!ük gerilim seviyeleri için de kullan labilir. IEC Standartlar yla uyumludur. u s (t) = 2U p sin( t) R 2 R 1 + R 2 Bu örnek için de ç *! sinyalinin de eri bir voltmetre veya osiloskop kullan larak kolayl kla ölçülebilir. 39

39 1. UniGear ZS1 Kablo ba!- klar Polimer izoleli kablolar 1-24 kv için sonland rmalar.alt ba layan güç kablolar # n düzgün bir!ekilde sonland $ lmas çok önemlidir ve bu amaçla ABB kablolar n haz rlanmas ve sonland $ lmas için mükemmel kullan / kolay ürünler serisi geli!tirmi!tir. OG güç kablolar normalde alüminyum veya bak r iletken, polimer malzemeden izolasyon, ekstrüde edilmi! bir izolasyon ekran, metalik bir ekran, z rhl (opsiyonel) ve polimerli d! k - f ile tasarlan r. Güvenli ve güvenilir ak m ta! ma niteliklerini sa lamak için, kablo iletkeni ve bara aras nda yeterli mekanik ba lant 7 sa lamak gerekir. ABB, c vatalayarak kablo iletkenini takmak için tasarlanan mekanik kablo pabuçlar sa lamaktad r. Kablonun elektriksel alan # do ru bir!ekilde yönlendirmek de esast r ve ABB, kablo etraf nda aktif bir bas nç yaratan kauçuktan imal edilmi! So uk Uygulanan kablo uçlar sunmaktad r. Ayr ca, kablo bak r tellerden farkl bir metalik ekran tipi ile tasarlanm! ise, olas ar za ak mlar # n do ru bir!ekilde proses edilmesi için özel topraklama kit leri kullan lmal ) r. Kablonun z rh, kablo ekran ile ayn toprak gerilimine sahip olmal ) r, dolay & yla ek ba lant aksesuarlar # n kullan lmas gerekli olabilir. Kablo aksesuarlar hakk nda detayl bilgi ayr teknik veri dosyalar ndan temin edilebilir. Kablo tasar / nda ba - olarak, do ru kablo aksesuar tipini kullanmak gerekir. Tek çekirdekli kablolar yaln zca bak r tel ekran ile tasarland nda yaln zca bir kablo pabucu ve kablonun gerçek boyutuna uygun bir kablo ucu kullanmak yeterlidir. So uk Uygulanan aksesuarlar n avantaj, kurulum için & ya da aç k ate!in gerekli olmamas ) r (3-çekirdekli kablolarda ara yal ( mlar hariç). Kablo haz rland ktan sonra kablo ucu herhangi bir araç kullanmadan kolayca geçirilir. Üç çekirdekli bir kablo, bak r!erit ekranl bir kablo, alüminyum folyo ekranl bir kablo veya z rhl bir kablo kullan ld nda; ek malzeme gereklidir. Di er çok önemli bir faktör ise, kablonun do ru bir!ekilde haz rlanmas ) r, ABB mükemmel kablo haz rlama aletler sunmaktad r. Tavsiye edilen kablo sonland rma ürünleri Haz r kablo ucu tipi Kabeldon SOT tasar m veya iletken boyutundan ba ms z olarak herhangi bir polimer kablo üzerinde kullan labilir. Tip SOT 10, 7.2 kv kablolar için tasarlan rken tip SOT 24, 12, 17.5 ve 24 kv yi kapsar. Birkaç kablo ucu çe!idi çok geni! aral kta kablo ebatlar na uygundur. Topraklama kit leri, 3-çekirdekli kablolar için destek yal ( mlar ve kablo z rhlama için ekran potansiyel materyali gibi ekstra malzeme da ABB ürün serisinde yer almaktad r. Daha fazla bilgi için lütfen ABB Sat! Temsilciniz ile irtibat kurun. Uygulamalar ve özellikler 40

40 .ekil 39: Bimetalik kablo pabucu tipi SKSB ye sahip ABB Kabeldon kablo ba!- tip SOT 10.ekil 40: Bimetalik kablo pabucu tipi SKSB ye sahip ABB Kabeldon kablo ba!- tip SOT 24 Tasar m ve ölçüler Gerilim seviyesi kv Tasar m Kabeldon "zolasyon çap mm "letken kesiti mm² 7.2 kv 12 kv 17.5 kv 24 kv SOT SOT SOT SOT 241 A SOT SOT SOT 242 B (**) 630 (**) - 24 SOT 241 A SOT SOT SOT 242 B (**) (**) Üst izolasyon olarak silikon kauçuk!erit 2342 kullan larak 800 ve 1000 mm 2 lik kesitli kablolar üzerine monte edilebilir. 41

41 1. UniGear ZS1 Da ( m otomasyonu ABB Güç Koruma Felsefesi 70 ten fazla ülkeye koruma IED leri teslim eden ABB, yerel yönetmeliklere, güvenlik gereksinimlerine ve mühendislik uygulamalar na uygun, farkl koruma felsefelerine duyulan ihtiyac anlamaktad r. Bu nedenle ABB, yaln zca farkl güç sistemlerinin spesifik ihtiyaç ve gereksinimlerine hizmet eden bir güç koruma felsefesi geli!tirmekle kalmay p, ayn zamanda güç sistemi sahipleri ve kullan % lar için güven duygusu yaratmaktad r. Bir ABB IED güç koruma sisteminin ana amac, güç sistemi içindeki anormal güç sistemi!artlar # veya anormal çal!an bile!enleri tespit etmektir. IED taraf ndan toplanan bilgilere dayal olarak güç koruma sistemi güç sistemini normal i!letme durumuna geri getirmek için veya güç sisteminin hasar görmesini ve ki!ilerin yaralanmas # s # rlamak için ar zay izole etmek için düzeltici aksiyonlar ba!lat r. Bu, herkes için güvenli bir ortam sa lar. Güç koruma sistemleri, güç!ebekesi ar zalar # n olu!mas # engellemez, güç sisteminde herhangi bir anormallik olu!tu unda aktive edilir. Ancak, ABB IED ler taraf ndan sunulan mevcut koruma i!levselli ini güç sistemi ve bile!enlerinin spesifik güç koruma gereksinimleriyle dikkatli bir!ekilde e!le!tirmek, güç sistemi için en iyi korumay sa lamakla kalmaz, ayn zamanda güç koruma sisteminin performans ve güvenilirli ini de art $ r ve böylece güç!ebekesi ar zalar # n etkilerini en aza indirir ve anormallik veya ar zalar n güç!ebekesinin sa - kl k & mlar na yay lmas # önler. Komple bir güç koruma sisteminin 42

42 avantajlar "!letme h?, hassasiyet, seçicilik ve güvenilirlik, güç koruma sisteminin ve belirtilen gereksinimlerin ana elemanlar ) r. Koruma sisteminin i!letme h? ile bir!ebeke ar zas ndan kaynaklanan hasar ve tehlike aras nda güçlü bir korelasyon vard r. Trafo merkezi otomasyonu, ar zalar n yerinin tespitini ve güç beslemesinin restorasyonunu h zland ran uzaktan kontrol ve izleme kabiliyetleri sa lar. Koruma IED lerinin h zl bir!ekilde 3!letilmesi ayr ca, gerilim dü!:!leriyle birlikte ar zan n!ebekenin sa - kl bölümlerine s çrama riskini art ran ar za sonras tepe yükünü de en aza indirir. Güç sisteminin hassasiyeti, güç!ebekesinin en uzak bölümündeki oldukça yüksek dirençli toprak ar zalar # ve k sa devreleri tespit etmek için uygun olmal ) r. Güç beslemesi kesintisini mümkün olan en küçük alan ile Her iki uçtan besleme Ring ana fiderler Paralel fiderler Da lm! jenerasyonlu fiderler Tekrar kapay % - / ay $ % - radyal fiderler Yüksek gereksinim Mesafe koruma Tek hat diyagram HMI* Ar za yer gösterici Güç kalitesi izleme & # rlamak ve güç!ebekesinin anormal veya ar zal k sm # n güvenilir bir!ekilde tespitine imkan sa lamak için güvenilir seçicilik esast r. Böylece düzeltici aksiyonlar!ebekenin anormal veya ar zal bölümüne yönlendirilebilir ve besleme mümkün olan en k sa sürede yeniden sa lanabilir. Güç koruma sistemi ayn ayn zamanda yüksek güvenilirlik seviyesine sahip olmal ) r. Bu, örne in bir kesici ar zaland nda, yedek güç koruman n ar zay tespit edip tepki verece i anlam na gelir. Trafo Merkezi Otomasyonu (SA-Substation Automation) operatöre trafo merkezinin mükemmel kontrolünü sa lar. Ayr ca, Trafo Merkezi Otomasyon sistemi enerji iletim ve da ( m!ebekesinin normal çal!ma ko!ullar alt nda güç kalitesini art rman n yan nda, ar za durumunda ve trafo merkezinin bak / esans nda özellikle enerji iletim ve da ( m!ebekesinin enerji kalitesini art $ r. Bir Trafo Merkezi Otomasyon sistemi veya SCADA sistemi, dijital teknolojinin tüm faydalar # güç!ebekelerini koruma ve kontrolüne sa lar. Terminaller kolayl kla ayarlan r ve güç koruma parametreleri operatör i! istasyonu üzerinde kolay ve güvenli eri!im ile güç sisteminin spesifik gereksinimlerine uygun olarak konfigüre edilir. Tek fonksiyonlu ve çok fonksiyonlu terminaller Do ru koruma yöntemleri ve kapsaml i!levsellik, koruma sisteminin performans # art $ r. Kapsaml i!levsellik tan /, korunan!ebekenin veya sistemin gereksinimlerine göre de 3!ir. Tek fonksiyonlu koruma IED leri baz,!ebeke uygulamalar için yeterli iken, daha karma! k!ebekeler, geli!mi! çok fonksiyonlu IED ler gerektirir. Tek fonksiyonlu IED ler, spesifik bir fider uygulamas gibi bir dizi koruma fonksiyonu içerir. Bu IED lerin ana avantajlar yedeklilik ve fiyatt r. Bir ya da daha fazla tek-fonksiyonlu IED, ço u uygulama alan nda yeterli koruma sa lar. Radyal fiderler Haberle!me Tekrar kapama Tekli fonksiyon * "nsan makine arayüzü Standart gereksinim.ekil 41: Standart ve yüksek gereksinimli fiderlerin kar! la!( $ lmas 43

43 1. UniGear ZS1 Da ( m otomasyonu Fider koruma Güç koruma uygulamalar ba!- ca iki kategoriye ayr labilir, bunlar standart uygulamalar (temel ak m tabanl koruma kullanan) ve yüksek gereksinimli uygulamalar (ak m ve gerilim tabanl koruma kullanan ve bu ikisinin kombinasyonlar. Seçilen güç koruma düzeni veya sistemi, hassasiyet, seçicilik ve i!letme h? bak / ndan uygulamaya özel gereksinimleri kar! lamak durumundad r. Koruma gereksinimleri temelde!ebekenin veya sistemin fiziksel yap & taraf ndan belirlenir ve ço u durumda yukar da belirtilen gereksinimler, yönlü/yönsüz a! $ ak m IED leri ile kar! lanabilir. Daha karma! k yap -,!ebekelerde, mesafe koruma ya da hat diferansiyel koruma gibi daha geli!mi! koruma fonksiyonlar kullan labilir. 6! $ ve dü!ük gerilim koruma sistemlerinin amac,!ebekenin gerilim seviyesini izlemektir. Gerilim seviyesi, hedef de erden, belirlenen bir süre için izin verilen marjdan daha fazla sapar ise, gerilim koruma sistemi, anormal durumun süresini ve yarat lan zorlamalar s # rlar. Frekans bozulmalar nedeniyle ba!- ca kesintileri önlemek için trafo merkezleri genellikle dü!ük frekans koruma IED leri ile donat - r, bunlar ayn zamanda çe!itli yük atma düzenlerini de kontrol eder. Bunlar, fiderler için ana koruma fonksiyonlar na ili!kin yaln zca birkaç örnektir. Uygulamalar ve özellikler Gereksinimlere ba - olarak uygun bir IED tipi seçilebilir ve farkl fider tipleri için genel bir çözüm sa layacak!ekilde konfigüre edilebilir. Genelde bu fider tiplerinin gerekli güç koruma i!levselli i ba!ka etkenlerin yan nda ar za ak m kayna ve güç koruma uygulamas # n temel gereksinimlerini kar! lamak için ek olarak ihtiyaç duyulabilecek geli!mi! fonksiyonlar n tipine ba - olarak büyük farkl - k gösterir. Tavsiye edilen ürünler Fider koruma için tavsiye edilen ürünler, ABB nin Relion güç koruma IED leri ürün ailesinin bir parças ) r. IED ler global ABB mü!terilerinin geni! çapl uygulamalar ve i!levsellik gereksinimlerinden edinilen uzun y llara dayal deneyime ba - olarak geli!tirilmi!tir. Popüler RE500 serisi IED ler de ABB nin bu alandaki ba!ar & nda önemli bir rol oynam!( r. Relion ürünleri IEC standard # n ana de erlerini uygulamak için tasarlanm!( r. IEC trafo merkezi haberle!me standard # n gerçek uygulamas, IED ler aras nda hem dikey hem de yatay haberle!meyi kapsar. Fider Koruma ve KontrolREF630 enerji da ( m!ebekelerinin havai hatlar ve kablo fiderleri için ana koruma sa lar. REF630,.ekil 42: Fider koruma ve kontrol REF630 44

44 hem izole nötr!ebekeler hem de direnç veya empedans toprakl nötr güç!ebekelerine uygundur. Tipik fider koruma ve kontrol gereksinimlerine uygun dört önceden tan ml konfigürasyon mevcuttur. Önceden tan ml konfigürasyonlar oldu u gibi kullan labilir ya da IED ler kolayl kla modifiye edilebilir veya en zorlay % bireysel uygulama gereksinimlerini tam olarak kar! lamak için IED nin ince ayar # yapmada yard mc olmak için i!levsellik, serbestçe seçilebilir add-on fonksiyonlarla geni!letilebilir. Fider Koruma ve Kontrol REF615, da ( m i!letmeleri ve enerji da ( m sistemlerinin koruma, kontrol ve gözetimi için mükemmel bir!ekilde uyarlanan özel bir fider IED dir. Temelde enerji da ( m trafo merkezlerinin havai hatlar, kablo fiderleri ve bara sistemleri için koruma sa lar. Hem izole nötr!ebekeler hem de direnç veya empedans toprakl nötr güç!ebekelerine uygundur. Ayr ca, IED lerin geli!mi! istasyonlar aras haberle!me olanaklar ndan faydalanarak, REF615 ayr ca halka tipi veya mesh da ( m!ebekelerine ve ayn zamanda radyal!ebekelerin korunmas için de uygulanabilir. Mevcutta REF615, en yayg n fider koruma ve kontrol uygulamalar na ve sizin mevcut ve gelecekteki fider koruma gereksinimlerinizi kar! lamak için sekiz standart konfigürasyondan olu!maktad r. Fider Koruma REF610, temelde direnç toprakl ve do rudan toprakl güç sistemlerinin güç da ( m trafo merkezlerinde giri! ve ç *! fiderlerinin korunmas için tasarlanm!( r. REF610, deniz ve offshore ortamlarda kullan ma uygundur. Opsiyonel bir ark koruma fonksiyonu ile tedarik edilen REF610 ayn zl trafo merkezi bara ark ar za koruma sa lar. REF610 ayn zamanda kritik da ( m i!letmelerinde ve endüstriyel uygulamalarda koruma yedeklili ini art rmak için motorlar n, transformatörlerin ve jeneratörlerin yedek korumas için de kullan - r..ekil 43: Fider koruma ve kontrol REF615.ekil 44: Fider koruma REF610 45

45 1. UniGear ZS1 Da ( m otomasyonu Transformatör koruma Güç transformatörü enerji da ( m!ebekesindeki en önemli bile!enlerden biri ve en de erli ünitelerden biridir. Bu nedenle enerji da ( m sistemindeki ar zalar önlemek neredeyse tamamen i!levsel bir güç transformatörüne ba - ) r. Yüksek kaliteli güç transformatörlerinin yüksek güvenilirli e sahip olmas na ra men, zaman zaman izolasyon kaynakl ar zalar olu!ur. K sa devre ve/veya toprak ar zas olarak gerçekle!en bu ar zalar genellikle sarg lara ve transformatör çekirde ine ciddi hasar verir. Hasar, ar za giderme süresi ile orant - ) r. Bu nedenle güç transformatörünün mümkün olan en k sa sürede devre d! A rak lmas gerekir. Ar zalanan güç transformatörünün onar m için bir tesise nakli gerekir ve bu son derece zaman al % bir uygulamad r. Güç transformatörünün devre d! kald bir güç!ebekesinin i!leyi!i her zaman s * nt - ) r. Bu nedenle, bir güç transformatörü ar zas, genellikle h zl bir!ekilde düzeltilebilen bir hat ar zas na göre enerji sistemi üzerinde daha ciddi bir ar zaya neden olur. Transformatör ar zalar # saptayan ve açmay tetikleyen h zl ve güvenilir IED lerin kullan lmas büyük öneme sahiptir. Güç transformatörünün büyüklü ü, gerilim seviyesi ve önemi, olas bir ar za durumunda hasar s # rland rmak için kullan lacak izleme ve koruma cihazlar # n boyutu ve seçiminde belirleyici olur. Güç transformatörünün toplam maliyeti ile bir güç transformatörü ar zas # n do urdu u hasarlar kar! la!( $ ld nda, koruma sisteminin maliyeti göz ard edilebilir. Tavsiye edilen ürünler Transformatör koruma için tavsiye edilen ürünler, ABB nin Relion güç koruma IED leri ürün ailesinin bir parças ) r. IED ler global ABB mü!terilerinin geni! çapl uygulamalar ve i!levsellik gereksinimlerinden edinilen uzun y llara dayal deneyime ba - olarak geli!tirilmi!tir. Popüler RE500 serisi IED ler de ABB nin bu alandaki ba!ar & nda önemli bir rol oynam!( r. Relion ürünleri IEC standard # n ana de erlerini uygulamak için tasarlanm!( r. IEC trafo merkezi haberle!me standard # n gerçek uygulamas, IED ler aras nda hem dikey hem de yatay haberle!meyi kapsar..ekil 45: Transformatör koruma ve kontrol RET630 46

46 Transformatör Koruma ve Kontrolü RET630, güç transformatörlerinin, da ( m i!letmeleri ve endüstriyel enerji da ( m!ebekelerindeki güç jeneratör-transformatör bloklar dahil, ünite ve yükseltici transformatörlerin korunmas, kontrolü, ölçümü ve gözetimi için kapsaml bir transformatör yönetim IED sidir. "ki sarg - güç transformatörleri ve güç jeneratörtransformatör bloklar için ana koruma sa lar. Tipi transformatör koruma ve kontrol spesifikasyonlar # za uygun iki önceden tan ml konfigürasyon mevcuttur. Önceden tan ml konfigürasyonlar oldu u gibi kullan labilir ya da IED ler kolayl kla modifiye edilebilir veya en zorlay % bireysel uygulama gereksinimlerini tam olarak kar! lamak için IED nin ince ayar # yapmada yard mc olmak için i!levsellik, serbestçe seçilebilir add-on fonksiyonlarla geni!letilebilir. Transformatör Koruma ve Kontrolü RET615, iki sarg - güç transformatörleri, da ( m i!letmeleri ve endüstriyel enerji da ( m!ebekelerindeki güç jeneratör-transformatör bloklar dahil, ünite ve yükseltici transformatörleri için özel bir transformatör koruma ve kontrol IED sidir. RET615, yüksek empedans veya dijital dü!ük empedans k & tl toprak-ar za koruma düzenleriyle uygulanan transformatör nötr topraklama esaslar na uygun sekiz standart konfigürasyon sunmaktad r. Tüm yayg n olarak kullan lan güç transformatörü vektör gruplar # n AT oran farklar ve faz kaymalar dijital olarak kompanze edilir. RET615 ayr ca transformatör YG taraf kesicinin lokal ve uzaktan kontrolünü de sa lar..ekil 46: Transformatör koruma ve kontrol RET615 47

47 1. UniGear ZS1 Da ( m otomasyonu Motor koruma Motor koruma fonksiyonundan genellikle a! $ ak m, dengesizlik, toprak ar za ve k sa devre koruma beklenir. Ancak motorlar için temel sorun, termal korumad r, çünkü a! $, & nma motor için en büyük tehdittir. Motorlar n yaln zca elektrik ar zalar na kar! de il, ayn zamanda hatal çal!( rmaya kar! da korunmalar gerekir. ABB çözümleri, motorlar n hatal kullan / # önleyen geli!mi! termal korumaya odaklanmaktad r. Termal a! $ yük korumaya, motoru hem k sa süreli ve uzun süreli a! $ yüke kar! korumak için ihtiyaç duyulur. ; sa süreli a! $ yük durumlar genellikle motor ba!latmalar esnas nda olu!ur. Çal!makta olan motorlar n uygunsuz kullan /, mutlaka ekipmana hasar vermeyebilir ancak ömrünü k salt r. Bu nedenle, güvenilir ve çok amaçl bir motor koruma sistemi motoru korumakla kalmaz, ayn zamanda ömrünü uzat r ve böylece motorunuzun yat $ m geri dönü!ünü iyile!tirir. Tavsiye edilen ürünler Motor koruma için tavsiye edilen ürünler, ABB nin Relion güç koruma IED leri ürün ailesinin bir parças ) r. IED ler global ABB mü!terilerinin geni! çapl uygulamalar ve i!levsellik gereksinimlerinden edinilen uzun y llara dayal deneyime ba - olarak geli!tirilmi!tir. Popüler RE500 serisi IED ler de ABB nin bu alandaki ba!ar & nda önemli bir rol oynam!( r. Relion ürünleri IEC standard # n ana de erlerini uygulamak için tasarlanm!( r. IEC trafo merkezi haberle!me standard # n gerçek uygulamas, IED ler aras nda hem dikey hem de yatay haberle!meyi kapsar. Motor Koruma ve Kontrol REM630, orta gerilim endüstriyel güç sistemlerinde orta ve büyük asenkron motorlar n koruma, kontrol, ölçü ve gözetimi için kapsaml bir motor yönetim IED sidir. REM630, ABB nin Relion ürün ailesinin bir üyesidir ve fonksiyonel ölçeklendirilebilirlik ve esnek konfigüre edilebilirlik ile karakterize edilen 630 ürün serisinin bir parças ) r. Ayr ca endüstriyel motor fider bay lerin yönetimi için gerekli kontrol fonksiyonlar na da sahiptir..ekil 47: Motor koruma ve kontrol REM630.ekil 48: Motor koruma ve kontrol REM615 48

48 REM630, asenkron motorlar ve ili!kilendirilmi! sürücüler için ana koruma sa lar. Motor yönetim IED si, pompalar, fanlar, kompresörler, de irmenler, k $ % lar, vb. için motor sürücüleri gibi çok çe!itli sürücü uygulamalar nda kesici ve kontaktör kontrollü orta ölçekli ve büyük asenkron motorlar için tasarlanm!( r. Önceden tan ml konfigürasyonlar oldu u gibi kullan labilir ya da motor yönetim IED lerinin mevcut uygulamalar #? n spesifik gereksinimlerini tam olarak kar! lamak için ince ayar # n yap lmas için kolayl kla özelle!tirilebilir ya da geni!letilebilir. Motor Koruma ve kontrol REM615, üretim ve proses endüstrilerinde asenkron motorlar n koruma, kontrol, ölçü ve gözetimi için mükemmel bir!ekilde uyarlanan özel bir motor IED sidir. Tipik olarak REM615, kesici veya kontaktör kontrollü YG motorlar ve çe!itli sürücülerdeki kontaktör kontrollü orta ölçekli ve büyük AG motorlarda kullan - r. REM615 tüm temel motor koruma fonksiyonlar, gerilim koruma fonksiyonlar ve güç ve enerji ölçümleri dahil, üç standart konfigürasyonda mevcuttur. Ayr ca motorun lokal veya uzaktan ba!latma/durdurma kontrolü de sa lanmaktad r. Motor Koruma Rölesi REM610, üretim ve proses endüstrilerinde orta ölçekli ve büyük asenkron AG motorlar ve küçük ve orta ölçekli asenkron YG motorlar n koruma, ölçü ve gözetimi için bir motor IED sidir. REM610 IED, çe!itli uygulamalarda hem kesici hem de kontaktör kontrollü motor sürücüleriyle kullan labilir. RTD sensörleri veya termistör elemanlar için opsiyonel bir add-on kart ile geli!tirilen IED, yatak veya sarg gibi kritik motor elemanlar # n do rudan s cakl k ölçümü için kullan labilir. Faz a! $ ak m koruma, toprak ar za koruma ve faz dengesizli i koruman n yan nda termal a! $ yük korumadan faydalanarak kablo fiderlerinin ve da ( m transformatörlerinin korunmas için de kullan - r..ekil 49: Motor koruma REM610 49

49 1. UniGear ZS1 Da ( m otomasyonu Gerilim koruma REU615, A ve B olarak adland $ lan ve IED nin en yayg n uygulamalar için hedeflenen iki önceden tan ml haz r konfigürasyonda mevcuttur. REU615 in A konfigürasyonu, güç üretimi olan!ebekeler dahil, da ( m i!letmeleri ve endüstriyel güç sistemlerindeki gerilim ve frekans tabanl koruma uygulamalar için önceden uyarlanm!( r. REU615 in A konfigürasyonu, ayr bir gerilim ölçü hücresine sahip orta gerilim!alt sistemlerinde kullan lmak üzere tasarlanm!( r. REU615 in A konfigürasyonu, bara a! $ gerilim ve dü!ük gerilim izleme,!ebeke rezidüel gerilim ve frekans izleme fonksiyonlar # sa lar. B konfigürasyonu, otomatik gerilim regülasyonu için önceden uyarlanm!( r. Her iki konfigürasyon ayn zamanda kesici kontrolü ve ölçü ve izleme fonksiyonlar # sa lar. Gerilim regülasyon kabiliyeti sa layan REU615 in B konfigürasyonu, motor sürücülü yükte kademe de 3!tirici ile donat lm! olan güç transformatörlerinin otomatik ve manüel gerilim regülasyonu için tasarlanm!( r. REU615, ABB nin Relion koruma ve kontrol ürün ailesinin ve 615 ürün serisinin bir üyesidir. 615 serisi IED ler, kompaktl klar ve çekmeceli-ünite tasar mlar ile karakterize edilir. Temelden yeniden tasarlanan yeni 615 serisi trafo merkezi otomasyon cihazlar aras ndaki haberle!me ve birlikte çal!abilirlik için IEC standard # n tam potansiyelini aç a ç kartmak için tasarlanm!( r. Bir!alt tesisindeki elektriksel ark k sa devresi, normalde hücreye giren bir yabanc madde ya da bir bile!en ar zas ndan kaynaklan r. Ark, patlamaya benzer bir & ve bas nç etkisi yarat r ve genellikle!alt sistemine ciddi hasar vererek personelin yaralanmas na neden olur. Uygun bir ark koruma sistemi trafo merkezinizi, ark n yanma süresini en aza indirerek trafo merkezinizi ark ar zalar na kar! korur ve böylece a! $, & nma ve hasar önler. Maddi zarar en aza indirir, enerji da ( / # n sorunsuz ve güvenli bir!ekilde yeniden sa lanmas na imkan verir. Sistem ayn zamanda bir ark ar zas olu!madan önce maliyet avantajlar sa layabilir. Eski!alt sistemleri, ark ar zalar na daha meyilli iken, bir ark koruma sistemi,!alt sisteminizin ömrünü etkin bir!ekilde uzat r ve yat $ m geri dönü!ünü h zland $ r. Daha da önemlisi, bu teknoloji hayat kurtarabilir. Uygulamalar ve özellikler Ark koruma.ekil 50: Gerilim koruma REU615.ekil 51: REA 103, REA 105 ve REA 107 ek donan ml REA 101 ark koruma 50

50 Ark ar za kaynaklar ; izolasyon ar zalar, hatal çal!an cihazlar, hasarl kablo yolu ya da kablo ekleri, a! $ gerilim, korozyon, kirlilik, nem, ferro-rezonans (enstrüman transformatörleri) ve hatta elektriksel stresten kaynaklanan ya!lanma olabilir. Bu ark ar za kaynaklar # n ço u, yeterli bak m ile önlenebilir. Ancak, al nan önlemlere ra men insan hatalar ark ar zalar na neden olabilir. Bir elektrik ark # n etkilerinin saptanmas ve en aza indirilmesi bak / ndan süre çok kritiktir. 500 ms süren bir ark ar zas, tesise ciddi hasar verebilir. Ark n yanma süresi 100 ms den k sa ise, hasar genellikle daha azd r, ancak ark 35 ms den k sa sürede söndürüldü ünde, etkisi neredeyse fark edilmez düzeydedir. Genelde uygulanan koruma IED leri, ark ar zalar nda güvenli bir!ekilde ar za gidermek için yeterince h zl de ildir. Örne in giri! kesicisini kontrol eden a! $ ak m IED sinin i!letme zaman, selektivite nedenleriyle yüzlerce ms gecikebilir. Bu gecikme, bir ark koruma sistemi kurularak önlenebilir. Toplam ar za giderme süresi, maksimum 2.5 ms art kesicinin kontak hareket zaman na indirilebilir. Ayr ca, kablo bölmesi ar zalar nda otomatik tekrar kapamalar ark koruma kullan larak ortadan kald $ labilir. tasarlanm!( r. Merkezi ünite tipi REA 101 ba ms z olarak çal! r ya da REA 101 üniteleriyle birlikte çal! r. REA, pazardaki en h zl ark koruma sistemidir ve 2.5 ms ye kadar dü!ük açma zamanlar sa lar. REA, h zl entegre edilen a! $ ak m alg lama bile!eni ile donat lm!( r ve bu nedenle di er fider koruma ünitelerinden ba ms z olarak çal! r. REF615 ve REF610 fider koruma IED leri, fider hücresi için opsiyonel ark koruma fonksiyonu içerir. Tavsiye edilen ürünler REA 103, REA 105 ve REA 107 ek donan ml ark koruma sistemi REA 101, orta ve alçak gerilim hava izoleli!alt n korunmas için.ekil 52: REA 101 ve 103 alt üniteleriyle tipik bir düzen 51

51 1. UniGear ZS1 Da ( m otomasyonu "stasyon otomasyonu COM600 ABB nin istasyon otomasyon cihaz COM600, da ( m i!letmeleri ve endüstriyel da ( m trafo merkezleri için hepsi bir arada haberle!me gateway i, otomasyon platformu ve kullan % arayüzü çözümüdür. Gateway i!levselli i, trafo merkezi IED leri ve!ebeke seviyesinde kontrol ve yönetim sistemleri aras nda saydam IEC61850 ba lanabilirli i sa lar. Lojik i!lemcili otomasyon platformu COM600 u trafo merkezi seviyesinde otomasyon görevleri için esnek bir uygulama platformu haline getirmektedir. Bir kullan % arayüz çözümü olarak COM600, trafo merkezi cihazlar na ve proseslere web taray % tabanl insan makine arayüzü (HMI) arac - yla eri!im sa layan web teknolojisi tabanl i!levsellikler sa lamaktad r. Ürün "stasyon Otomasyon COM600 Serisi, lokal trafo merkezi izleme ve kontrolü için bir insan-makine arayüzü (HMI) sa layan web sunucu i!levselli i sa lar. Güvenli haberle!me, standart bir PC ve bir web taray % ile yetkili kullan % ya internet ya da LAN/WAN üzerinden trafo merkezi HMI ya eri!im sa lar. Üniteye lokal olarak bir laptop bilgisayar ba layarak, trafo merkezi seviyesinde tam izleme ve kontrol i!levselli i için bir HMI sa lan r "stasyon Otomasyon COM600 Serisi ayn zamanda trafo merkezi ve SCADA, DSC gibi daha yüksek seviyeli sistemler aras nda veri ve sinyal e!lemleme için gateway fonksiyonlar sa lar. COM600 serisi, saydam sistem entegrasyonu ve ABB IED ler için ba lanabilirlik paketleri kullanan önceden konfigüre edilen çözümlere dayal birlikte çal!abilirlik için tasarlanm!( r. Uygulama ve özellikler.ekil 53: "stasyon Otomasyonu COM600 52

52 Kompakt ve dayan kl tasar / sayesinde COM600 serisi ürünler zorlu ortamlara iyi adapte olmaktad r. Mahfazalar IP4x s # 1 koruma standard # kar! lamaktad r ve kullanmaya dayal eskiyen hareketli parçalar içermez. COM600 serisi ürünler, dayan kl - k ve maksimum kullan labilirlik için yerle!ik teknolojiye dayal ) r. COM600 serisi ürünlerin özellikleri ve boyutlar, UniGear ZS1!alt sisteminin alçak gerilim bölmelerine kolayl kla kurulmalar na olanak sa lar. COM600 serisi ürünler hem endüstriyel hem de da ( m i!letme uygulamalar için uygundur. COM600 serisi ürünler, tüm trafo merkezi bilgilerine tek eri!im noktas sa layan OPC Sunucu i!levselli ine sahiptir ve IEC deste i, uygulamaya özel ekipmanlarla ba lanabilirlik ve saydam haberle!me imkan sa lar. COM600 serisi ürünler, da ( m otomasyonu için IEC standard ile tam uyumludur. Bu ürünler, IEC uyumlu IED ler, sistem tasar m ve devreye al nmas # kolayla!( ran araçlar ve sistemler ile tam birlikte çal!abilirlik sa lar. ABB IED lerin devreye al nmas, sistem konfigürasyonunu basitle!tiren ve sistem entegrasyonundaki hata riskini azaltan, cihaz konfigürasyon ve setup sürelerini en aza indiren ABB nin benzersiz ba lanabilirlik paket konsepti deste i sayesinde basittir. COM600 için teknik ve ürün k lavuzlar # içeren daha fazla detay bilgi için a!0 daki adrese bak # z. EMS/ SCADA DABITIK KONTROL +"STEM" UZAK ER"."M MÜHEND"SL"B" OPC "stemci/sunucu WAN GPS Ethernet anahtar Seri protokoller (DNP3, IEC ) LAN1 TCP/IC protokolleri (IEC 61850, DNP3, Modbus ) Ethernet anahtar Seri protokoller (Modbus ) REF610 REF610 REF615 REF615 REF601 REF601 "kincil da ( m!alt.ekil 54: COM600 kullanan sistemin genel görünümü 53

53 1. UniGear ZS1 Da ( m otomasyonu Röle seçim tablosu Uygulama REF _ Gerilim tabanl koruma Fider uygulamas (giri! ve/veya ç *!) Yüksek gereksinimli fider uygulamas Transformatör uygulamas Yüksek gereksinimli transformatör uygulamas Motor koruma Yüksek gereksinimli motor koruma Jeneratör ve senkron motor koruma Mesafe koruma Hat diferansiyel koruma Yedek koruma Ark koruma o o RED Haberle!me protokolleri IEC o * * IEC DNP 3.0 SPA LON Modbus Profibus o * * * * Ek fonksiyonellik Ar za yer tespiti Tekrar kapama 3 giri!im 5 giri!im 2 giri!im 5 giri!im 5 giri!im o(5 giri!im) Yükte kademe de 3!tirici kontrolü Bozulma kayd Çekmeceli mekanizma Tek hat!emas HMI** Lokal kontrol Uzak kontrol Durum izleme Güç kalitesi izleme Analog giri!ler (GT/AT) -/4 9/8 -/5 Sensör giri!leri "kili giri!ler/ç *!lar 5/8 18/13 32/27 42/24**** 18/13 RTD*** / ma giri!ler 8 / - 6 ma ç *!lar o(4) o(4) * Arayüz protokol dönü!türücü ile ** HMI - "nsan makine arayüzü *** RTD - Direnç s cakl k detektörü **** 27, e er ç *!lar statik ç *!larsa 1) Gerilim ve frekans tabanl koruma için A konfigürasyonlu REU615 2) Kademe de 3!tirici kontrolü için B konfigürasyonlu REU615 o = Opsiyonel s = ikincil uygulama 54

54 REM RET REU REX REA _ _ _ ¹ s s ² o o o * * * o * * * * * o * * 5 giri!im 5 giri!im ² -/4 -/5 4/5 -/7 3/9 4/- -/3 5/8 12/10 32/27 14/13 32/27 5/8 1/3 6 / - 6/2 8 / - 6 / 2 8 / - 6 / 2² 55

55 1. UniGear ZS1 Otomatik transfer sistemi Otomatik transfer sistemleri, enerji kullan % lar # kesintisiz bir!ekilde besleyerek maksimum servis süreklili ini sa lamak için kullan - r. Bu, farkl tekniklere dayal çe!itli sistemler kullan larak yap labilir. Bunlardan en yayg n!ekilde kullan lanlar, ortalama transfer zamanlar yla birlikte a!0 da aç klanm!( r: Gecikmeli: 1500 ms Rezidüel gerilime dayal : ms Senkronize (ATS): ms Yüksek h zl (HSTS): ms "lk iki sistem en basit olanlard r ve geleneksel lojikler ve enstrümanlar ile de sa lanabilir. Ortalama transfer zamanlar # garanti ederler ve bu nedenle gerilim aral klar # n çok kritik olmad kurulumlarda kullan labilirler. Öte yandan di er iki sistem (ATS Automatic Transfer System ve HSTS High Speed Transfer System), ileri teknoloji içerikli mikro i!lemci tabanl cihazlar gerektirir. C zl transfer zamanlar # garanti ederler ve prosesin özellikle kritik oldu u tesislerde, yani a! $ h zl olmayan transferlerin ciddi ar zalara ya da prosesin kendisinin kesilmesine neden oldu u tesislerde kullan - rlar. ABB, en basitinden en karma! na tüm transfer sistemlerini sunabilir. ATS REF542plus ünitesi, farkl iki giri! fideri aras nda otomatik ve manüel transferleri yönetmek için orta gerilim!alt sisteminde kullan labilir. REF542plus ünitesi taraf ndan gerçekle!tirilen otomatik transfer için gerekli zaman, 200 ile 300 milisaniye aras ndad r (kesici 3!letme zamanlar dahil). Bu süre, yaz - m transfer lojiklerinin karma! kl na oranla belirtilen aral k içinde de 3!ebilir. Do ru bir!ekilde programlanan REF542plus ile donat lan!alt sistemleri, bir güç besleme sistemi ile alternatif ba!ka bir güç besleme sistemi aras ndaki transferi yönetebilen veya çift radyal da ( mdan basit bir sisteme geçen!ebekeyi tamamen otomatik olarak yeniden konfigüre eden tam ve etkin sistemlerdir. Ayn operasyonu bir uzaktan kontrol istasyonu arac - yla ya da kullan % gözetimi alt nda!alt sisteminin ön taraf ndan manüel olarak gerçekle!tirmek de mümkündür. Manüel transfer, geçi!in paralel yap lmas anlam na gelir: REF542plus üzerinden uygulanan senkronizasyon kontrol fonksiyonu (senkroçek kod 25) ile güç besleme hatlar, gerilim vektörlerinin senkronizasyonu ile e! zamanl olarak kapat - r ve transfer gerçekle!tikten sonra ayr lma durumuna geri döner. Tan mlanan uygulamalar ek enstrüman gerektirmez. SUE3000 Yüksek H zl Ark Cihaz.ekil 55: REF542plus mimarisinin uyguland UniGear ZS1 OG!alt sisteminin tek hat diyagram, otomatik ve manüel transferlerin (ATS) gerçekle!tirilmesi ve ayn zamanda!alt sistemi koruma ve ölçümler için uygundur 56

56 Gerilim dü!:!leri veya komple besleme kesintileri, günümüzde enerji besleme kalitesine ili!kin en önemli ve kritik sorunlardand r. SUE 3000 Yüksek H zl Transfer Cihaz, enerji beslemesinin optimum bir!ekilde sa lanmas # garanti eder. Cihaz, bir yedek fidere otomatik transfer ile tüketiciye kesintisiz beslemeyi garanti eder ve ba ml prosesin durmas # engelleyerek kayda de er bir tasarruf sa lar. Ayr ca manüel olarak ba!lat lan transfer imkanlar yla tesisin operasyonu ciddi ölçüde basitle!tirilir. Uygulama Alanlar SUE 3000 Yüksek H zl Cihaz, elektrik besleme ar zas # n üretimde kesintiye neden olaca ve i!letme maliyetlerini etkileyece i uygulamalarda kullan labilir. Olas kullan m alanlar aras nda a!0 da belirtilen alanlar yer almaktad r: Enerji santrallerine hizmet veren yard mc tesisler Çevresel teknoloji tesisleri Sürekli endüstriyel proseslere gerilim beslemesi. Sürekli bir kullan labilirli i sa lamak için yük, birbirinden ba ms z ve SUE 3000 Yüksek H zl Transfer Cihazlar yla donat lm! en az iki adet senkronize fiderden beslenir. SUE3000 Yüksek H zl Transfer Cihaz, güç beslemesi kesintisinde farkl fiziksel faktörleri dikkate alarak, yedek fidere mümkün olan en h zl transfer ile, ba - cihazlar n kesintisiz ve sürekli operasyonunu garanti etme görevini üstlenir. Çok çe!itli uygulama alanlar sayesinde SUE 3000 farkl,!alt düzenleri için ayarlanabilir. net bir!ekilde ay ran çok önemli karakteristiklerden biri, senkronize olma kriterinin sürekli sa lanmas, yani SUE 3000 taraf ndan online olarak hesaplanmas ) r. Bu nedenle, bir ba!latma durumunda uygun transfer modu halihaz rda belirlenmi!tir ve derhal ba!lat labilir. Bunun zl bir transfer olas - ciddi ölçüde iyile!tirilmi!tir..ebeke durumunun tespit i!lemini ba!latma an # bekleyen sistemlerin, fiziksel durum dikkate al nd nda minimum kesinti zl bir transfer gerçekle!tirme imkan yoktur. Transfer modlar ve zamanlar Dört farkl transfer modu vard r: H zl Transfer, 1. Faz çak!mas nda transfer, Rezidüel gerilim transferi ve Zaman- 3!letmeli transfer. H zl transfer, bir ar za durumunda gerilim beslemesinin minimum kesintisini garanti etmek için optimum transfer modudur. H zl transfer durumunda toplam transfer zaman, ana fiderdeki ar za ba!lang % ndan yedek fider devreye girinceye kadar geçen süre 100 ms den k sad r. Sürekli!ebeke kar! la!( rmalar Yüksek H zl Transfer Cihaz SUE 3000 i rakip konseptlerden.ekil 56: SUE 3000 Yüksek H zl Transfer Cihaz.ekil 57: Bir!alt örne i 57

57 1. UniGear ZS1 Tipik üniteler Tipik ünitelerin tek hat diyagram IF Giri! / Ç *! Fideri BT Bara ba lama R Bara yükseltme RM Ölçü bölmeli bara yükseltme M - Ölçümler IFD Do rudan giri!/ç *! fideri IFDM Ölçü bölmeli do rudan giri!/ç *! fideri DF Yük ay $ % & ünitesi 58

58 Bara uygulamalar # n tek hat diyagramlar Ak m transformatörleri Gerilim transformatörleri Kanal giri!i Topraklama anahtar Grafik semboller Kesici Kontaktör Yük ay $ % & Ay $ % /Anahtar "zolasyon çubu u Soket ve priz Gerilim transformatörleri Ak m transformatörleri Sigorta Toprak Kablo giri!i Bara giri!i Bile!en anahtarlar Standart bile!enler Aksesuarlar Alternatif çözümler 59

59 1. UniGear ZS1 - Tek Bara Sistemi Teknik veriler Üniteler: kv kv ka Geni!lik (mm) Yükseklik (mm) 2200/2595 (4) 2200/2595 (4) 2200/2595 (4) Gaz tahliye kanall yükseklik (mm) 2675 (5) 2675 (5) 2675 (5) Derinlik (mm) Anma ak / (A) IF Giri!/ç *! (2) (2) (2) BT Bara ba lant R Yükseltme RM M Bara yükseltme ölçü hücresi Ölçü hücresi IFD Do rudan Giri!/ç *! IFDM Ölçü hücresi do rudan giri!/ç *! DF Yük ay $ % & ünitesi (3) Üniteler: kv kv - 40 / 50 ka Geni!lik (mm) Yükseklik (mm) 2200/2595 (1) 2200/2595 (1) Gaz tahliye kanall yükseklik (mm) 2700 (4) 2700 (4) Derinlik (mm) ka ka Anma ak / (A) IF Giri!/ç *! (2) (2) BT R RM M Bara ba lant Yükseltme Bara yükseltme ölçü hücresi Ölçü hücresi IFD Do rudan Giri!/ç *! IFDM Ölçü hücresi do rudan giri!/ 4 *! IFC Kontaktör Hücresi (6) Üniteler: kv ka Geni!lik (mm) Yükseklik (mm) 2325/2720 (1) 2325/2720 (1) Gaz tahliye kanall yükseklik (mm) 2733 (4) 2733 (4) Derinlik (mm) 1700 (5) 1700 (5) Anma ak / (A) IF Giri!/ç *! BT R RM M Bara ba lant Yükseltme Bara yükseltme ölçü hücresi Ölçü hücresi IFD Do rudan Giri!/ç *! IFDM Ölçü hücresi do rudan giri!/ 4 *! (1) Ünitenin yüksekli i, 705 ve 1100 mm versiyonlar nda mevcut alçak gerilim bölmesinin yüksekli inin bir fonksiyonudur. (2) Kontaktör ile donat lm! ünitenin karakteristikleri için bak n sayfa 22. (3) Yük ay $ % & ile donat lm! ünitenin karakteristikleri için sayfa 26. (4) Ba!ka çözümler mevcuttur, lütfen ABB temsilcisi ile irtibat kurun. (5) 25 ka ya kadar k sa süreli ak m için 1560 mm derinli e sahip bir versiyon mevcuttur. (6) Anma ak /,k sa devre ve iç ark ak mlar sigorta karakteristi ne ba - olarak s # rlanm!lard r.

60 Ünite bölmeleri A Kesici bölmesi B Bara bölmesi C Kablo bölmesi D Alçak gerilim bölmesi E Gaz tahliye kanal Geni!lik Derinlik.ekil 58: Üst bacal gaz tahliye kanal olan!alt örne i D!alt n toplam yüksekli i 12-17,5 kv için ve 40 ka ya kadar 2530 mm dir).ekil 59: Ç *! a zl gaz tahliye kanal olan!alt örne i D!alt n toplam yüksekli i 12-17,5 kv için ve 40 ka ya kadar 2675 mm dir).ekil 60: Daha yüksek AG bölmesine (1100 mm) sahip UniGear ZS1 örne i 61

61 62

62 63

63 2. UniGear ZS1 - Çift Bara Sistemi Tan m ABB, UniGear ZS1 i geli!tirdi inde çift bara sistemi ba! ndan beri sisteme dahil edilmi!ti. UniGear ZS1 çift bara sisteminin kullan % lar temelde enerji da ( m i!letmeleri, ana trafo merkezleri ve a r endüstrilerdir. Servis süreklili inin art $ lmas # n talep edildi i yerlerde bu ürünün kullan lmas önemle tavsiye edilir. 6!0 daki özelliklerden baz lar gerekti inde, UniGear ZS1çift bara!alt sisteminin kullan lmas gerekebilir: Acil durum ko!ullar nda farkl önem seviyesinde ç *! fiderlerinin yük atmas ; Normal!ebekeden spesifik ç *! fiderlerinin izolasyonu; Normal servis esnas nda iki bara sistemi üzerinde dengeleyici 4 *! fiderleri; Muayene ve bak m prosedürleri esnas nda yük kesintisi olmadan esneklik;.alt sistemini kapatmadan geni!leme. Acil durumlarda iki bara sistemi aras nda h zl anahtarlamaya izin veren motor i!letmeli hat-ay $ % & (yaln zca bara ba lant & geçi!i kapal iken mümkündür). Bak m esnas nda bir bara sistemi çal! rken bak / yap lacak di er bara sistemi devre d! iken bu bara sistemine serbest eri!im. Giri! fiderleri en önemli ç *! fiderleri mekanizman n yedeklili ini sa lamak için iki adet kesici ile donat labilir. Fiderin enerjisi kesilmeden kesicinin bak / ve testi. Daha az say da bile!en ve daha az anahtarlama aparat < 2500 A < 2500 A < 4000 A < 4000 A < 4000 A < 2500 A.ekil 61: UniGear ZS1 çift bara sistemi tek hat!emas örne i 64

64 UniGear ZS1 çift bara sistemi, a!0 da aç klanan iki düzene dayal ) r: "ki bara sistemi, iki bara ay $ % & ve bir kesici (2500 A ve 2000 A-24 kv a kadar); "ki bara sistemi, bir ya da iki kesici (duplex sistem) ile iki kesici bölmesi (4000 A kv ve 2500 A-24 kv a kadar). Her iki düzende tam bara sistem yedeklili i, kesintisiz ve güvenilir servis ko!ullar na olanak sa lar. Kullan labilen çok say da standart ünite sayesinde!alt sistemi, tüm kurulum gereksinimlerini kar! lamak için uygun!ekilde konfigüre edilebilir. Her bir!alt hücresi kesici veya kontaktör ile donat labilir. Tüm önemli bile!enler ve aksesuarlar, UniGear ZS1 tek seviye ve çift seviyeli üniteler için kullan lanlar ile ayn ) r ve bu nedenle ayn i!letme ve bak m prosedürleri garanti edilir. ABB çift bara sistemi, en zorlu mü!teri taleplerini kar! lamak için tek kesitli veya iki veya daha fazla kesitli olarak sa lanabilir. Örnek olarak iki kesite bak n: Çift baran n bir kesiti (lütfen!ekil 61 e bak n). Çift baran n iki kesiti (lütfen!ekil 62 ye bak n). IEC elektriksel karakteristikler Anma gerilimi kv Test gerilimi kv 1 min 28* 38* 50 Darbe dayanma gerilimi kv Anma frekans Hz 50/60 50/60 50/60 ; sa süreli dayanma ak / ka 3 s e kadar Tepe dayanma ak / ka e kadar "ç ark dayanma ak / ka 1 s e kadar Ana baralar n anma ak / A e kadar Anma kesici termal ak / A e kadar Çift bara ay $ % fiderleri anma ak / A Duplex fider anma ak / A Zorlamal havaland rmal duplex fiderler anma ak / A ) Di er versiyonlar için lütfen bak n bölüm1 (Tek seviyeli) ve bölüm 3 (Çift seviyeli). 2) Belirtilen de erler hem vakumlu hem de SF6 kesici için geçerlidir. 3) Kontaktörlü pano için anma ak m de eri 400 A d r. * 42 kv (GB/DL) < 2500 A < 4000 A < 2500 A < 4000 A < 4000 A < 2500 A < 4000 A < 2500 A.ekil 62: UniGear ZS1 çift bara sistemi iki kesit örne i 65

65 2. UniGear ZS1 - Çift Bara Sistemi Karakteristikler Bölmeler Her bir pano dört adet ba ms z güç bölmesinden olu!maktad r: cihaz (A), bara 1 (B1), bara 2 (B2) ve kablo (C) bölmeleri, lütfen bak n sayfa 67. Tüm bölmeler için metal bir ayr m mevcuttur. Ün/üst k sm nda pano yard mc enstrümanlar (D) için bir bölme ile donat lm!( r. UniGear ZS1 çift bara sistemi arka dayan kl versiyondur ve bir ark n üretti i gazlar n tahliyesi için bir kanal (E) ile tedarik edilir. Ünitenin her bir bölmesi üst yüzeyde bir klape ile donat lm!( r. Ar za nedeniyle üretilen bas nç, aç lmas # ve gaz n kanala geçi!ine imkan sa lar. Cihaz bölmesine ön taraftan eri!ilir. Bu bölmelerin kap kapatma mekanizmalar iki versiyonda mevcuttur, vidal sistem veya merkezi kollu sistem. Mekanizman n (kesiciler ve kontaktörler)!alttan ve ilgili bölmeden ç kart lmas, tek özel araba arac - yla gerçekle!tirilir. Bara ve kablo bölmelerine ç kart labilir paneller arac - yla!alt n arka taraf ndan eri!ilebilir. Tüm normal servis operasyonlar ön taraftan gerçekle!tirilirken bak m ve ba!latma i!lemleri ayn zamanda!alt n arka taraf ndan eri!imi gerektirir. Bara ay $ % lar IF ünitesi bara ay $ % lar iki pozisyonu anahtarlar- aç k ve kapal pozisyonlar- olarak görev yapacak!ekilde tasarlanm!( r ve operasyon manüeldir (yani yay deste i olmadan). Bara ay $ % & # n açma ve kapatma operasyonlar, panonun ön taraf ndan i!letilir. Bara ay $ % & # n pozisyonu panonun ön taraf nda mekanik olarak ba - göstergeler ile gösterilir. Bara ay $ % lar kesin bir!ekilde birbirinden ayr lm!( r ve ilgili bara bölmeleri a!0 da belirtilenleri sa lamak için birbirinden ayr lm!( r: "ki bara sisteminden birini enerjili b rakarak bak / gerçekle!tirmek ve ayr ca!alt ek ünitelerle geni!letmek mümkündür. Bir bölmede olu!an bir ar za (örn. izolasyon de!arj ) di erlerinde hasara neden olmaz ya da ünitenin kapat lmas # gerektirmez. Bara ay $ % lar i!letme pozisyonlar # n tespiti için limit anahtarlar ile sa lan r ve manüel olarak ya da opsiyonel olarak motorla i!letilebilirler. Bara ay $ % lar gerekli kilitleme sistemi ile sa lan r. "ki hat ay $ % & ve kesici aras ndaki kilitleme, kilitleme bobinleri arac - yla gerçekle!tirilir..ekil 63: Bara ay $ % & # n kapal pozisyonu.ekil 64: Bara ay $ % & # n aç k pozisyonu 66

66 Bara ay $ % &, epoksi izolatör içinde bar nd $ lan ç kart labilir Bir bak r tüpten olu!ur. "ki ya da dört ba lant yay ile 7 (ay $ % # n de erine göre) elektriksel kontak garanti edilir. 7 "zolatörün her iki taraf na ek koruyucu izolasyon ba!- klar monte edilir ve cihaza yüksek seviyede güvenilirlik sa lar Mekanizma bölmesinin kap & 2 Alçak gerilim bölmesi 3 "çeri sürme/d!ar ç karma i!lemi (mekanizma) 4 Topraklama anahtar # n kumandas 5 B1 bara ay $ % & açma/kapama 6 B2 bara ay $ % & açma/kapama 7 Gaz tahliye kanal.ekil 65: Bara ay $ % & # n i!letme yuvas # gösteren ön panel.ekil 66: "ki bara ay $ % - çift bara sistemi.ekil 67: "ki bara bölmesi 67

67 2. UniGear ZS1 - Çift Bara Sistemi Tipik Üniteler Tipik ünitelerin tek hat diyagramlar IF - Giri!/ç *! IF ve IFM - Bara A Duplex IF ve IFM - Bara B Duplex BTT Geçi! Bara ba lant M Ölçü hücresi BTL Bara ba lant & RL - Boyuna bara yükseltme RLM Bara yükseltme ölçü hücresi 68

68 Bara uygulamalar Üzerinde gerilim transformatörlü Üzerinde topraklama anahtarl Üzerinde kanal giri!li Bile!en anahtar Standart bile!enler Aksesuarlar Alternatif çözümler 69

69 2. UniGear ZS1 - Çift Bara Sistemi Teknik veriler Üniteler kv ka Derinlik (mm) Yükseklik (mm) 2200/2595 (1) 2200/2595 (1) 2200/2595 (1) Gaz tahliye kanal ile birlikte yükseklik (mm) 2700 (2) 2700 (2) 2700 (2) Geni!lik (mm) Anma ak / (A) IF Giri!/ç *! IF Giri!/ç *! duplex fider IFM Ölçü giri!/ç *! duplex fider BTT Enine bara ba lant & M Ölçü BTL Boyuna bara ba lant & RL Boyuna bara yükseltme RML Bara yükseltme ölçü hücresi Üniteler kv ka Derinlik (mm) Yükseklik (mm) 2400/2720 (1) 2400/2720 (1) Gaz tahliye kanal ile birlikte yükseklik (mm) 3000 (2) 3000 (2) Geni!lik (mm) Anma ak / (A) IFM Ölçü giri!/ç *! duplex fider BTT M BTL RL RLM Enine bara ba lant & Ölçü Boyuna bara ba lant & Boyuna bara yükseltme Bara yükseltme ölçü hücresi IF ve IFM duplex fider, M, BTL, RL ve RLM, hem A hem de B bara sistem ba lant lar için mevcuttur. 1) Ünitenin yüksekli i, 705 ve 1100 mm versiyonlar nda mevcut alçak gerilim bölmesinin yüksekli inin bir fonksiyonudur. 2) Ba!ka çözümler mevcuttur, lütfen ABB temsilcisi ile irtibat kurun. 70

70 Geni!lik Derinlik Ünite bölmeleri A Cihaz bölmesi B Bara bölmesi C Kablo bölmesi D Alçak gerilim bölmesi E Gaz tahliye kanal 71

71 72

72 73

73 3. Deniz uygulamalar Tan m Deniz pazar dört farkl segmana ayr lm!( r: Yolcu gemileri (seyahat gemileri ve vapurlar). Endüstriyel gemiler (petrol tankerleri, sondaj gemileri, petrol ta! 7 % lar, yük gemiler, vb.). Platformlar (sondaj ve petrol platformlar ). Donanma. Bu tip uygulamalarda s cakl k aral, titre!imler ve de 3!ken E imler,!alt gibi gemi üzerinde kullan lan bile!enlerin fonksiyonel gereksinimlerini etkileyen ciddi ko!ullard r. ABB, tüm ba!- ca tersanelerde (Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Japonya, Kore, "talya, Norveç, Singapur, "spanya, "ngiltere ve ABD) kurulu olan deniz uygulamalar için hava izoleli!alt n önde gelen üreticisidir. Deniz uygulamalar için uygun!alt, kv ye kadar anma geriliminde (17.5 kv opsiyonu ile) birçok özel nitelik ve baz özel tipik ünite gereksinimi olan uygulamalarda tek ve çift seviyeli düzenleme içinde UniGear ZS1 dir. Dünyada 10,000 in üzerinde ABB panosu her tipte geminin üzerinde servistedir. Gemi Tescil Kurumlar ve son mü!teriler (tersaneler veya gemi sahipleri) gemi üzerindeki mekanizma için üretilen!alt n Gemi Tescil testi ile uyumlu olmas # gerektirmektedir. Bu amaç için!u ana Gemi Tescil düzenlemeleri ile uyumlu testler gerçekle!tirilmi!tir; DNV, LR, RINA, BV, GL, ABS, KR ve Rus düzenlemeleri. Gerekli kolayl k ve olanaklar sa lamak için, yüksek üretim tesisleri ve kontrol sistemleri ciddi ölçüde küçültülmü! genel ebatlarda yo unla!( $ lmak zorundad r. UniGear ZS1, çift seviye ile ba lanabilme olana ile tek seviyeli olarak sunulabilir. UniGear ZS1!alt, deniz uygulamalar için ideal teknik çözümleri sa lar: Ark-dayan ml konstrüksiyon, mekanik emniyet kilitleri, otomatik ayr ma perdeleri, ve kap kapal iken mekanizma kontrolü, kurulum, i!letme ve bak m esnas nda personel güvenli ini garanti eder; D! mekan mahfaza üzerinde yüksek seviyeli koruma (IP43 e kadar); Her bir bölme aras nda metalik ayr mlar ve personelin eri!ebildi i tüm bile!enlerin topraklanmas : mekanizma, perdeler, kap lar ve komple!alt çerçevesi; Plastik ve reçinenin minimal kullan / sayesinde yang na kar! yüksek dayan kl - k: Yard mc ekipmanlar ve kablaj kendinden sönümlüdür..ekil 68: Deniz uygulamas için UniGear ZS1 tek seviyeli 74

74 Sahil ba lant & Gemiler, limanda demir att ktan sonra gemi üzerinde elektrik üretmek için yard mc motorlar # çal!( rarak emisyon üretirler. Yo un gemi trafi inin oldu u limanlarda bu uygulama emisyona ve sa - tehdit eder ve çevredeki yerle!im yerleri üzerinde çevresel olumsuz etkileri vard r. Global ticaret 0!amal olarak artt kça, gemi emisyonlar giderek artan çevresel endi!eye neden olmaktad r. Günümüzde sürdürülebilirlik, gemi emisyonlar # ciddi ölçüde azaltmak için çe!itli alanlarda güçlü önlemlerin al nd gemicilik endüstrisinde kilit öneme sahip husustur. Söz konusu önlemlerden biri, kirlilik sorunlar # ve partikül de!arj ve ayn zamanda limandaki gemilerden kaynaklanan gürültü ve titre!imi ortadan kald ran sahildengemiye güç ba lant & ) r. UniGear ZS1 Sahil Ba lant panosu, hem güç modülü hem de kontrol modülü ile tamamlanm! bir pano çözümü olarak teslim edilir. Sistem konfigürasyonu ve gemi üzerindeki gereksinimlere ba - olarak pano, panonun ön taraf nda bulunan kablo konektörleri veya pano taban ndan kablo giri!i için aç kl klar ile tedarik edilebilir. Tüm ekipmanlar uluslararas standartlara ve s # fland rma toplulu unun kurallar na uygun olarak imal edilmi! ve fabrika testi yap lm!( r. Gemi üzerindeki mekanizman n s # fland rmas için ortam!artlar 0 C ile + 45 C aras nda ortam s cakl 25 ye kadar kal % olarak e ilme 6!0 da belirtilen hareket genli inde Hz frekans aral nda titre!im Hz frekans aral nda 1mm genlik Hz frekans aral nda 0.7g h zlanma genli i Tam tip testi yap lm!( r UniGear ZS1!alt IEC taraf ndan talep edilen tüm testlere tabi tutulmu!tur ve ayr ca ba!- ca gemi tescil kurumlar # n (LR, DNV, RINA, BV, GL, KR ve Rusya) gerektirdi i testler,!alt n deniz uygulamalar nda kullan lmas için gerçekle!tirilmi!tir. Ba!- ca Gemi Tescil Kurumlar taraf ndan talep edilen özel testler hakk nda daha fazla bilgi için lütfen bak n sayfa 13. IEC elektriksel karakteristikler Anma gerilimi kv Anma izolasyon gerilimi kv Anma güç frekans dayan m gerilimi kv 1 min Anma y ld $ m darbesi dayan m gerilimi kv Anma frekans Hz 50 / / 60 Anma k sa süreli dayan m ak / ka 3 s Tepe ak m ka "ç ark dayan m ak / ka 1 s ka 0.5 s Ana bara anma ak / A Kesici anma ak / A Zorlamal havaland rmal kesici anma ak / A ) Belirtilen de erler hem vakumlu hem de SF6 kesiciler için geçerlidir. 2) Kontaktörlü pano için anma ak m de eri 400 A d r. 75

75 3. Deniz uygulamalar Karakteristikler Deniz uygulamas için gerekli olan ve standart tasar / n bir parças olmayan özellikler a!0 da aç klanm!( r. Koruma s # 1 Talep üzerine UniGear ZS1 in d! mahfazas farkl koruma & # flar yla tedarik edilebilir, deniz uygulamas için talep edilen standart IP42 veya IP43 tür; burada: IP42: 1mm çap nda yabanc maddelere kar! ve maksimum 15 lik e imde su giri!ine kar! korumad r; IP43: 1mm çap nda yabanc maddelere kar! ve maksimum 60 lik e imde su giri!ine kar! korumad r. Sekonder kablaj için kanal.alt n üzerinde ve opsiyonel olarak alçak gerilim bölmesinin tam üzerinde kablaj kanal sa lanabilir. Bu kanala panolar aras ndaki ara ba lant ile ilgili terminal kartlar yerle!tirilir. Gaz tahliye kanal UniGear ZS1, ark dayan ml versiyondur ve ark n neden oldu u gazlar n tahliyesi için bir kanal ile donat lm!( r. Söz konusu kanal, yard mc bölmenin üzerine sabitlenir. Deniz uygulamalar nda egzoz gazlar normal bir!ekilde odadan )!ar ya tahliye edilemez ve bu nedenle gaz kanal her zaman her iki ucunda kapal olmal ve üst bacalarla donat lm! olmal ) r. + cak gazlar n odadan tahliyesinin mümkün oldu u durumlarda 4 *! delikli gaz kanal tedarik edilebilir. Kap lar Cihaz bölmesinin kap & ve arka panel her zaman korkuluklarla birlikte sa lan r. Ayr ca, tüm kap lar (alçak gerilim, mekanizma ve kablo bölmeleri) aç k pozisyonda sabitlemek için uygun bir stop ile donat lm!( r. Kablolar UniGear ZS1 tek seviyeli Tek seviyeli IF ve IFM üniteleri genellikle daha derin versiyonda teslim edilir ( mm). Bu tasar m a!0 da belirtilen hedeflerin gerçekle!tirilmesine imkan sa lar: alt ve üst kablo giri!i; uygun kablo terminal mesafesi (minimum gereksinim): - alttan giri! durumunda 700 mm; - üstten giri! durumunda 1000 mm. Alan sorunu söz konusu oldu unda standart derinlikte IF üniteleri ( mm) de alternatif olarak kullan lmaktad r. Bu fider versiyonu yaln zca alttan kablo giri!ine ve anma ak / na ba - olarak mm aral nda kablo terminal mesafesine izin verir. UniGear ZS1 çift seviyeli Tek seviyeli üniteler için tan mlanan tüm tavsiyeler çift seviyeli üniteler için de geçerli olmal ) r. IF ünitesinin kablo terminal mesafesi tüm a!0 daki konfigürasyonlar için 600 mm dir: Alttan giri! (her iki fider); Üstten giri! (her iki fider); Alttan ve üstten giri! (bir fider üstten ve bir fider alttan). 1 Gaz tahliye kanal 2 Klapeler 3 Üst bacalar.ekil 69: Üst bacal kompakt gaz kanall UniGear ZS1 76

76 Tek seviyeli, çift seviyeli ve motor kontrol merkezi ile kar! k konfigürasyon Kesicili ç *! fiderleri Ölçü ünitesi > *! fideri Giri! fideri Slim kontaktör fideri Bara ba lant & Bara Slim kontaktör fideri Giri! fideri Ölçü ünitesi > *! fideri Kesicili ç *! fiderleri Termo-grafik kontrol Termo-grafik kontrol normalde güç kablosu uçlar nda ve bazen ana bara sistemleri üzerinde gereklidir. Mü!teriler normalde ilki konusunda çok daha hassast r çünkü kablo sonland rma ar zalar!alttaki tüm ar zalar n önemli bir yüzdesini temsil ederken, ana bara sistemlerindeki ar zalar oldukça enderdir. Termo-grafik kontrol ve izleme iki!ekilde gerçekle!tirilebilir: Uygun bir gözlem penceresi arac - yla bir IR kamera ile geçici kontrol;.alt içinde bulunan IR sensörler arac - yla sürekli izleme. Birinci sistem (geçici kontrol) bir IR kamera ve izlenecek her bir bölme için bir kontrol penceresi gerektirir. "kinci sistem, (sürekli izleme) sürekli termal izlemeyi gerektirir. Bu, merkezi bir üniteye ba - IR s cakl k problar na dayal dokunmas z s cakl k izleme sistemidir. (her bir merkezi üniteye 6 e kadar sensör tak labilir)..alt n tasar m k & tlamalar ndan dolay ana bara termo- grafik kontrol yaln zca sürekli termal izleme sistemi kullan larak gerçekle!tirilebilir. Güç kablolar her iki çözümle de izlenebilir. UniGear ZS1 çift seviyede!alt n tasar m k & tlamalar ndan dolay hem ana bara hem de güç kablolar termo-grafik kontrolü yaln zca sürekli termal izleme sistemi kullan larak gerçekle!tirilebilir..ekil 70: UniGear ZS1 tek seviyeli sistemde termo-grafik sensör örne i 77

77 3. Deniz uygulamalar Tipik üniteler Deniz uygulamas nda kullan lan tipik üniteler için UniGear ZS1 tek seviyeli sistem için sayfa 58 e ve UniGear ZS1 çift seviyeli için sayfa 86/87 ye bak n. Standart tasar / n bir parças olmayan gerekli üniteler a!0 da aç klanm!( r. Topraklama transformatör üniteleri Elektrik bak! aç & yla deniz uygulamalar, izole!ebekelere (izole nötr nokta) dayal ) r. Bunun ana sonuçlar,!unlard r:!ebeke tek-faz toprak ar zas nda i!letilebilir; çok dü!ük toprak ar za ak / nedeniyle toprak ar zas # n tespiti çok zordur. Bunu art rmak ve böylece bobinlerin tek-faz toprak ar zalar nda 3!letilmesine izin vermek için iki çözüm kullan labilir: jeneratörün sekonder sarg & # n topra a bir direnç vas tas yla ba lanmas ;!ebekeye bir topraklama transformatörünün kurulmas. Bara yükseltme ölçü ünitelerinin ek özellikleri M ve R üniteleri, sigortal çekmeceli GT ler yerine sabit Gerilim Transformatörleri ile donat lmal ) r. Bu konfigürasyonda GT arabas # n bulundu u cihaz bölmesi, ek yard mc bölme olarak kullan lacakt r. Bu bölme güç bölmelerinden metal perdelerle tamamen ayr lm!( r ve güvenlik kurallar bak / ndan bir alçak gerilim bölmesi olarak tasarlanm!( r. Bölmenin iç arka ve yan duvarlar, yard mc ekipmanlar sabitlemek için çelik zgara plaka ile donat lm!( r. Bu, alttan kablaj giri!i ve üste monte alçak gerilim bölmesine 4 *! için sol tarafta ilgili kablaj kanal ile donat - r. Bu nedenle UniGear ZS1 serisinin iki ek tipik ünite ile geli!tirilmesi gerekir: ME: Topraklama transformatör fiderli bara ölçü ünitesi; RE: Topraklama transformatör fiderli yükseltme ünitesi. Tek bara kesitli bir!altta bu amaç için ME kullan labilir; iki bara kesiti ile donat lm!,!altta tüm düzenleri kapsamak için hem ME hem de RE kullan lmak zorundad r. 78

78 ME Topraklama transformatörlü ölçü hücresi RE Topraklama transformatörlü bara yükseltme ölçü hücresi 79

79 3. Deniz uygulamalar Teknik veriler kv ka Ünite geni!li i (mm) 650 Ünite derinli i (mm) 1650 Anma ak / (A) IF Giri!/ç *! duplex fider ( 1 ) ( 3 ) IFM Giri!/ç *! duplex fider ölçü hücresi ( 1 ) ( 3 ) Ünite geni!li i(mm) 650 Ünite derinli i (mm) 1340 Anma ak / (A) IF Giri!/ç *! fideri ( 2 ) ( 3 ) BT Bara ba lant & R Bara yükseltme RE Topraklama transformatörlü bara yükseltme RM Bara yükseltme ölçü hücresi M Ölçü hücresi ME Topraklama transformatörlü ölçü hücresi (1) Alt ve üst kablo giri!i (2) Alt kablo giri!i (3) Vakumlu kontaktör ile 50 ka ya kadar 80

80 kv ka Ünite geni!li i (mm) Ünite derinli i (mm) Anma ak / (A) IF Giri!/ç *! fideri ( 1 ) ( 3 ) IFM Giri!/ç *! ölçü hücresi ( 1 ) ( 3 ) Ünite geni!li i (mm) Ünite derinli i (mm) Anma ak / (A) IF Giri!/ç *! fideri ( 2 ) ( 3 ) BT R RE RM M ME Bara ba lant & Bara yükseltme Topraklama transformatörlü bara yükseltme Bara yükseltme ölçü hücresi Ölçü hücresi Topraklama transformatörlü ölçü hücresi (1) Alt ve üst kablo giri!i (2) Alt kablo giri!i (3) Vakumlu kontaktör ile 50 ka ya kadar 81

81 3. Deniz uygulamalar UniGear ZS1 Çift Seviye Tan m UniGear ZS1 ayn zamanda çift seviyeli konfigürasyonda tek bara sistemli olarak da mevcuttur. Her bir pano iki adet komple ba ms z üst üste bindirilmi! üniteden olu!maktad r ve fonksiyonel olarak yan yana yerle!tirilen iki adet tek seviyeli ünite ile ayn ) r. Mevcut çok say daki standart ünite sayesinde!alt tüm kurulum gereksinimlerini kar! lamak için uygun!ekilde konfigüre edilebilir. Her bir ünite kesiciler veya kontaktörlerle ve ayn zamanda UniGear ZS1 tek seviyeli üniteler için kullan lan tüm aksesuarlarla donat labilir. Tüm önemli bile!enler, tek seviyeli üniteler için kullan lanlarla ayn ) r ve bu nedenle ayn servis ve bak m prosedürleri garanti edilir. UniGear ZS1 çift seviyeli!alt temelde alan etkin kullanmas ile ay rt edilir. Tüm konfigürasyonlar,!alt n geni!li i dolay & yla (tipik konfigürasyonda %30...%40 daha az) kullan lan alanda ciddi azalmaya olanak sa lar. Bu!alt n kullan /, kesiciler veya kontaktörler ile donat lm! yüksek say da fideri kapsayan kurulumlarda tavsiye edilir. 12 kv ye kadarki uygulamalarda bir motor kontrol merkezi olarak kullan labilir. Çift ve tek seviyeli ünitelerin tüm elektriksel karakteristikleri ayn ) r. Bara sisteminin genel anma ak /, iki üst ve alt yar - baralardaki ak mlar n toplam olarak verilir. Çift seviyeli üniteler,!alt n her iki taraf ndan geni!leme imkan ile do rudan tek seviyeli ünitelere ba lanabilir..alt, kurulum ve bak m prosedürleri içim arka taraftan eri!im gerektirirken, tüm servis i!lemleri ön taraftan gerçekle!tirilir. UniGear ZS1 çift seviyeli!alt iki tipik konfigürasyonda kullan labilir: Komple çift seviyeli. Basit ve çift seviye birlikte..ekil 71: Komple UniGear ZS1 çift seviyeli konfigürasyon örne i 82

82 Komple çift seviyeli çözüm, tüm standart üniteleri uygulamak için yaln zca çift seviyeli panolar kullanmaktad r: giri! fiderleri, bara ba lant &, bara yükseltme, bara ölçü ve ç *! üniteleri. Öte yandan birle!tirilmi! çözüm ise hem basit hem de çift seviyeli çözümü kullan r: tek seviyeli giri! fiderleri, bara ba lant ve bara yükseltme bölmeleri için, çift seviyeli bara ölçü ve ç *! üniteleri için. Komple çift seviyeli çözüm, kurulu ebatlarda maksimum azalmay sa lama imkan verir ve nispeten s # rl anma ak mlar (giri! fiderinin 1600A maksimum ak / ) için kullan labilir. Normalde s # rl say da ç *! fideri olan yerel da ( m!alt kurmak için kullan - r. Birle!tirilmi! çözümün uygulama alan, yüksek anma ak / (giri! fiderinin 3150A maksimum ak / ) ve çok say da ç *! fiderinin bulundu u ana da ( m!altlar ) r. IEC elektriksel karakteristikler Anma gerilimi kv Anma izolasyon gerilimi kv Anma güç frekans dayan m ak / kv 1 min Anma y ld $ m darbesi dayan m gerilimi kv Anma frekans Hz 50 / / / 60 Anma k sa süreli dayan m ak / ka 3 s Tepe ak m ka "ç ark dayan m ak / ka 1 s ka 0.5 s Ana bara anma ak / A Kesici anma ak / 1) GB/DL versiyonu dielektrik karakteristiklerde (42 kv) ve k sa süreli dayan m ak / nda (4 sn ) daha yüksek özelliklere sahiptir. 2) Belirtilen de erler hem vakumlu hem de SF6 kesici için geçerlidir. 3) Kontaktörlü pano için anma ak m de eri 400 A d r ekil 72: UniGear ZS1 tek ve çift seviyeli konfigürasyon örne i 83

83 3. Deniz uygulamalar UniGear ZS1 Çift Seviye Karakteristikleri Bölmeler Her bir pano, iki adet üst üste bindirilmi! üniteden [1. seviye ve 2. seviye] olu!ur ve her bir ünite üç ba ms z güç bölmesinden olu!ur: mekanizma [A], bara [B] ve kablo [C] (lütfen bak n sayfa 89). Bölmeler aras nda metal ayr m vard r. Orta k sm nda pano, her iki ünitenin [D] yard mc enstrümanlar # bar nd rmak için ek bir bölme ile donat lm!( r. Bu çözüm, kullan % ile arayüz olu!turan mekanizman n, uygun yükseklikte oldu u anlam na gelir. Panonun üst k sm nda sa lanan ba!ka ekipmanlar bar nd rmak için ek bir bölme daha mevcuttur [d]. Arka dayan ml,!alt normalde bir ark taraf ndan üretilen gazlar n tahliyesi için bir kanal ile donat - r [E]. 2. seviyeye yerle!tirilen ünitenin her bir bölmesi üst yüzeyinde bir klape ile donat lm!( r. Ar za ile üretilen bas nç bu klapenin aç lmas # sa lar ve böylece 1. seviyeye yerle!tirilen güç bölmesinde olu!an ar zalar n üretti i gaz,!alta yanlamas na yerle!tirilen özel bir kanal [e] arac - yla ana kanala do ru tahliye edilir. 1. seviyeye yerle!tirilen!alt panosunun her bir bölmesi,!alt n yan taraf na yerle!tirilen bir klape ile donat lm!( r. Ar za nedeniyle üretilen bas nç bu klapenin aç lmas na ve gaz n kanala geçi!ine imkan sa lar. Bu çözüm, 2. Seviyeye yerle!tirilen ünitelerin bu ar zadan etkilenmemeleri anlam na gelir. Cihaz bölmelerine önden eri!ilebilir. Bu bölmelerin kap & # n kapat lmas iki versiyonda mevcuttur, vidal veya merkezi kollu. Mekanizman n iki seviyeye yerle!tirilen!alttan (kesiciler, kontaktörler ve ölçü arabas ) ve ilgili bölmelerden ç kart lmas, tek bir özel fork-lift arabas ile gerçekle!tirilir. Bu araba ayn zamanda tek seviyeli üniteler için ayn prosedürler için kullan labilir. Bara ve kablo bölmelerine!alt n arka taraf ndan ç kart labilir paneller arac - yla eri!ilebilir. Tüm normal servis operasyonlar ön taraftan gerçekle!tirilirken, bak m ve ba!latma operasyonlar ayn zamanda!alt n arka taraf ndan da eri!im gerektirir Seviye 1 Seviye Cihaz bölmesinin kap & 2 Cihaz içeri sürme/d!ar çekme operasyonu 3 Topraklama anahtar operasyonu 4 AG bölmesi 5 Ek AG bölmesi 84

84 Bara sistemi, ara ba lant lar, topraklama baras, topraklama anahtar, izolatör bu!ing leri ve perdelerin karakteristikleri, tek seviyeli ünitelerle ayn ) r. Anma gerilimi,!alt pano ebatlar ve kablolar n çapraz kesitine ba - olarak faz ba! na maksimum alt adet tek veya üç çekirdekli kablo kullan labilir. Konfigürasyonlar Mevcut tipik!alt panolar, kurulum gereksinimleri için en uygun konfigürasyonlara izin verir. Giri!/ç *! fideri panosu [IF] en yayg n kullan lan konfigürasyondur: her iki!alt seviyesi bu tip ünitelerden olu!ur ve hem giri! hem de ç *! fideri olarak kullan labilir. Bara ba lant [BT] ve bara yükseltme [R] üniteleri, komple çift seviyeli konfigürasyonu düzenlemek için kullan - r. Bu üniteler 2. seviyeye yerle!tirilirken, giri!/ç *! fideri üniteleri 1. seviyeye konumland $ - r. Bara ba lant üniteleri, bara ölçümü için kesicinin yük taraf nda ak m transformatörleri ile donat labilir. Özel koruma düzenlerini gerçekle!tirmek için besleme taraf nda ak m transformatörlerinin kurulumu da mümkündür. Bara yükseltme bölmesi ayn zamanda sigortal gerilim transformatörlü [RM] çekmeceli mekanizma arabal versiyonda da mevcuttur. Tek ve çift seviyeli kar! k konfigürasyon!alt n iki kesiti aras nda ba lant ünitesi arac - yla ba lant gerektirir. Bu ünite, iki!alt tipi ( baralar, topraklama baras, gaz tahliye kanal, yard mc devrelerin ba lant & için kanallar) aras ndaki tüm ba lant lar gerçekle!tirir ve baralar n [J] topraklama anahtar # ve ayn zamanda sigortal gerilim transformatörlü çekmeceli mekanizma arabas # [JM] entegre edebilir [JM]. Bu üniteler, 2. seviyeye yerle!tirilirken giri!/ç *! fideri üniteleri 1. seviyeye konumland $ - r..ekil 73: UniGear ZS1 tek ve çift seviyeli kar! k konfigürasyon örne i 85

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu

NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu NXAIR, NXAIR M ve NXAIR P, 24 kv a kadar Hava İzolasyonlu Orta Gerilim Dağıtım Panosu Orta Gerilim Dağıtım Panosu HA 25.71 2011 Kataloğu Answers for energy. R-HA25-338 tif Uygulama Endüstri R-HA25-340.tif

Detaylı

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 24kV a kadar ORTA GERİLİM METAL-CLAD ARABALI, VAKUM KESİCİLİ MODÜLER HÜCRE TEKNİK ÖZELLİKLERİ 1 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 2. GENEL 2.1 STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER 2.2 ÇALIŞMA ŞARTLARI 2.3 DOKÜMANTASYON 3.

Detaylı

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli

8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli www.siemens.com.tr/8bt2 8BT2 Tipi 36 kv, 31.5 ka e Kadar Arabalı, Hava İzoleli Orta Gerilim Dağıtım Panosu Katalog HA 26.41.TR - 2012 Answers for infrastructure and cities. 2 8BT2 Tipi Siemens HA 26.41.TR

Detaylı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı

Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu. PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı Orta Gerilim AC Sürücüleri Seçim Kılavuzu PowerFlex 7000 Direct-to-Drive Teknolojisi Hava soğutmalı Sıvı soğutmalı POWERFLEX 7000 ORTA GERILIM AC SÜRÜCÜLERI 200 bg'den 34.000 bg'ye (150 kw'den 25.400 kw'ye)

Detaylı

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER

CPG.0 ORTA GERİLİM SF 6 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER IG-123-TR Genel Bilgiler CPG.0 İZOLELİ MODÜLER HÜCRELER LIB Transformatör Binaları Primer Dağıtım Anahtarlama Cihazları Sekonder Dağıtım Anahtarlama Cihazları Koruma ve Otomasyon Alçak Gerilim Panoları

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi

Elektrik flebeke korumas. Sepam 10 serisi Elektrik flebeke korumas Sepam 0 serisi Sepam 0 serisi İçindekiler Introduction 3 Sepam protection relays, the product of experience 3 Selection guide for all applications 4 Panorama of Sepam applications

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü)

Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) ABB - Gülçin KOÇ (Alçak Gerilim Ürünleri Devre Kesiciler ve Yük Ayırıcılar Ürün Müdürü) A.G.-O.G. ŞALT TANITICI REKLAM AKILLI YÜK YÖNETİMİ YÜKLERİ OPTİMİZE EDEREK ENERJİ KESİNTİLERİNİ AZALTAN YENİ DEVRE

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 6 Mart 2015

Orta Gerilim. Fiyat Listesi. 6 Mart 2015 Orta Gerilim Fiyat Listesi http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneidertr Dağıtım şebekelerinde kesintisiz, güvenilir enerji çözümleri N-Serisi Tekrar Kapamalı Kesiciler Orta

Detaylı