Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim Kurulu Üyeleri / Members of Board of Directors 19 D. Denetim Kurulu / Board of Auditors 19 E. Kâr Payý Daðýtýmý / Dividend Declared 2 F. Hisse Senedi Performansýmýz / Performance of Our Stock 2 G. Tesislerimizle Ýlgili Bilgiler / Plants Information 21 H. Kimyevi Gübre Sektörü ve Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. nin Sektör Ýçindeki Yeri 2225 The Fertilizer Industry and Position of Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. in The Sector II 27 Yýlý Faaliyetleri / Activities In 27 A. Yatýrýmlar / Investments 26 B. Ýskenderun Sarýseki Tesisleri Verimlilik Artýrma Operasyonu 27 Efficiency Increasing Operation In Ýskenderun Plants C. Mal ve Hizmet Üretim ve Satýþýna Ýliþkin Faaliyetler 2731 Activities Related Good and Service Production and Sales D. Kurumsal Yönetim Ýlkeleri Uyum Raporu 3238 Corporate Governance Principles Compliance Report E. Mali Tablolar / Financial Statements 3942 III 27 Yýlý Kârýnýn Daðýtým Önerisi Proposed Distrubation of Profit of Sonuç / Conclusion 44 Denetçi Raporu / Auditors Report 4546 Baðýmsýz Denetim Raporu / Independent Audit Report 479

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 I. GÝRÝÞ I. INTRODUCTION A. RAPORUN DÖNEMÝ B. ORTAKLIÐIN ÜNVANI Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. C. YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ A. PERIOD OF THE REPORT B. NAME OF THE COMPANY Gübre Fabrikalarý T.A.S. C. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS Baþkan / Chairman : Bedrettin YILDIRIM ( tarihinden itibaren / from) Baþkan Vekili / Vice Chairman : Ýrfan GÜVENDÝ ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Necdet DÝRÝK ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Hamdi GÖNÜLLÜ ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Þahabettin ÞÝRÝN ( tarihine kadar / till) Üye / Member : Abdullah KUTLU ( tarihine kadar / till) Üye / Member : Bekir AKBEY ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Yusuf YEÞÝL ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Mehmet KOCA ( tarihinden itibaren / from) D. DENETÝM KURULU / BOARD OF AUDITORS Selahattin AYDOÐAN ( tarihinden itibaren / from) Hüseyin GENÇ ( tarihine kadar / till) Fazlý SÜMER ( tarihinden itibaren/ from) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Þirket ana sözleþmesi ve T.T.K. da belirtilen yetkilere sahiptir. Sermaye Yapýsý Þirketimizin kayýtlý sermayesi 85.. YTL, ödenmiþ sermayesi ise YTL dir. Buna göre þirketimizin ortaklýk yapýsý Tablo.1 de gösterilmiþtir. The Member of The Board and Auditors are empowered as provided in the articles of association of the company and the Turkish Commercial Code. Capital Structure Our company s registered capital is YTL 85.. and paidin capital is YTL Our shareholding structure is shown on Table 1. Ortaklarýmýz Shareholders T.T.K.K.M.B. Diðer Others Toplam Total Table / Table 1 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Sermaye Yapýsý Capital Structure (YTL) Hisse Tutarý Amount Of Share Pay Share (%) 83,85% 16,15% 1,% 19 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

20 E. KÂR PAYI DAÐITIMI Son 5 yýlýn hisse baþýna daðýtýlan kâr oranlarý aþaðýdaki gibidir: E. DIVIDEND DECLARED Dividends rates have distributed in last five years: Yýllar Years Hisse Baþýna Kar Earning Per Share ,65 1, F. HÝSSE SENEDÝ PERFORMANSIMIZ F. PERFORMANCE OF OUR STOCK Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda iþlem gören hisse senetlerimiz 27 yýlý içerisindeki 3 aylýk dönemler itibariyle kapanýþ fiyat seyri aþaðýdaki gibidir; The value of our stocks which were quoted on Istanbul Stock Exchange Market are as follows; tarihinde 3.39 YTL, tarihinde 3.56 YTL, tarihinde 6.95 YTL, tarihinde 7.65 YTL, tarihinde 8.8 YTL. olmuþtur. YTL 3,39 as of December 29, 26, YTL 3,56 as of March 3, 27, YTL 6,95 as of June 29, 27, YTL 7,65 as of September 28, 27, YTL 8,8 on December 31, 27. ÝMKB nýn tarihli Yönetim Kurulu Kararý ile hisselerimiz tarihinden itibaren Ulusal1 endeksine dahil edilmiþtir. Our stocks will be quoted on XU1 index at April 1, 28 in accordance with resolution of Board of Directors of ISE dated March13, 28. Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. hisse senedi ile ÝMKB endeksi karþýlaþtýrmalý 3 yýllýk fiyat grafiði son yýllardaki performansýmýzýn paydaþlarýmýz tarafýndan da takdir edildiðinin göstergesidir. Gübretaþ stock price and trading volume graph for 3 years are as follows. 8. XU1 GUBFB Oca 5 Þub 5 Mar 5 Nis 5 May 5 Haz 5 Tem 5 Aðu 5 Eyl 5 Eki 5 Kas 5 Ara 5 Oca 6 Þub 6 Mar 6 Nis 6 May 6 Haz 6 Tem 6 Aðu 6 Eyl 6 Eki 6 Kas 6 Ara 6 Oca 7 Þub 7 Mar 7 Nis 7 May 7 Haz 7 Tem 7 Aðu 7 Eyl 7 Eki 7 Kas 7 Ara 7 Oca 8 Þub 8 Mar 8 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 2

21 G. TESÝSLERÝMÝZ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Þirketimiz tesis, depo ve idari binalar ile geliþtirmeye müsait arazilerden oluþan, m 2 si kapalý alan olmak üzere toplamda m 2 lik bir gayrimenkul portföyüne sahiptir. Bu gayrimenkullerin yer aldýðý, arsa ve kapalý alanlarýn daðýlýmý bölgesel olarak aþaðýda listelenmiþtir. G. PLANTS INFORMATION Our company has totally m 2 real estate portfolio that consist from facilities, warehouses, managerial buildings and developable lands including m 2 covered area. Our company s land and covered area are as follows; Genel Müdürlük / Ýstanbul Head Office Ankara Bölge Satýþ Müdürlüðü Ankara Sales Office Ýskenderun Tesisleri Arsalar Toplamý Iskenderun Plants Total Land Ýskenderun Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý Ýskenderun Plants Total Covered Area Yarýmca Tesisleri Arsalar Toplamý Yarýmca Plants Total Land Yarýmca Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý Yarýmca Plants Total Covered Area Yarýmca Tesisleri Ýskele + Rýhtým Yarýmca Plants Jetty + Dock Ýskenderun Tesisleri Ýskele Ýskenderun Plants Jetty Ýskenderun Akçay Depo Arsa Ýskenderun Akcay WarehouseLand Ýskenderun Akçay Depo Kapalý Alan Ýskenderun Akçay WarehouseCovered Area Ýzmit Köseköy Depo Arsa Ýzmit Köseköy WarehouseLand Ýzmit Köseköy Depo Kapalý Alan Ýzmit Köseköy WarehouseCovered Area Ýskenderun Nafta Terminal Arsasý Ýskenderun Nafta Terminal Land Ýzmir Aliaða Helvacý Depo Arsasý Ýzmir Aliaða Helvacý Warehouse Land Ýzmir Aliaða Helvacý Depo Kapalý Alan Ýzmir Aliaða Helvacý WarehouseCovered Area Manisa Tesisleri Arsalar Toplamý Manisa Plants Total Land Manisa Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý Manisa Plants Total Covered Area Foça Manisa Tesisleri Arsalar Toplamý Foça Plants Total Land Foça Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý Foça Plants Total Covered Area Samsun Organize Sanayi Depo Arsasý Samsun Industrial Zone Warehouse Land Samsun Organize Sanayi Depo Kapalý Alan Samsun Industrial Zone Warehouse Covered Area 1.97 m 2 12 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 2 21 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

22 H. KÝMYEVÝ GÜBRE SEKTÖRÜ VE GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ.' NÝN SEKTÖR ÝÇÝNDEKÝ YERÝ Türkiye Gübre Sektörü Türkiye Gübre tüketimi Dünya ortalamalarýna göre 7,2 MT (Milyon Ton) olmasý gerekirken, son 1 yýllýk gerçekleþen tüketim yaklaþýk 5 MT seviyelerindedir. Dolayýsýyla Dünya ortamalarý dikkate alýndýðýnda Ülkemiz gübre tüketiminda %44 lük bir büyüme potansiyeli mevcuttur. Geçen yýl gübre tüketimimizde kuraklýk nedeniyle bir daralma yaþanmýþ, toplam gübre tüketimimiz 5,37 MT seviyelerinden % 4.1 lik bir gerileme ile 5,15 MT seviyelerinde gerçekleþmiþtir. Bu durum zaten dünya ve avrupa ortalamalarýnýn altýnda gübre tüketen ülkemizde sektör açýsýndan olumsuz olmuþtur. Ekli grafikten de anlaþýlacaðý üzere, geçen yýlda uluslararasý pazarda gübre fiyatlarý artmaya devam etmiþ, birçok gübre çeþidinde ve hammadde kaynaðýnda ciddi fiyat artýþlarý yaþanmýþtýr. Bu artýþ trendi 28 yýlýnda da devam etmektedir. H. THE FERTILIZER INDUSTRY & POSITION OF GUBRE FABRIKALARI T.A.S. IN THE SECTOR Fertilizer Sector in Turkey While Turkish fertilizer consumption must be 7.2 mt (million tone) according to the world average,realized consumption rate has been 5 mt levels for the last ten years. Consequently,world average is taken into consideration,our country has a potential for growth of the fertilizer consumption. Last year, because of drought, a shrinkage has been happened and total fertilizer consumption has been actualized as 5,15 mt by decreasing from the levels of 5,37 with the 4.1% decline.this is a negative situation for our country which is already below the world and European average fertilizer consumption. Comprehending with the graphics enclosed,fertilizer prices continued to increase in the international market and serious price increase has been realized in the several fertilizer sorts and raw material resources last year.this increasing trend is continuing in Yýllýk Ürün Fiyat Deðiþimleri 3 Years Product Price Change (USD/fon) Oca 5 Þub 5 Mar 5 Nis 5 May 5 Haz 5 Tem 5 Aðu 5 Eyl 5 Eki 5 Kas 5 Ara 5 Oca 6 Þub 6 Mar 6 Nis 6 May 6 Haz 6 Tem 6 Aðu 6 Eyl 6 Eki 6 Kas 6 Ara 6 Oca 7 Þub 7 Mar 7 Nis 7 May 7 Haz 7 Tem 7 Aðu 7 Eyl 7 Eki 7 Kas 7 Ara 7 Oca 8 AMONYAK DAP TSP ÜRE AS AN Ülkemiz, kimyasal gübre üretimde kullanýlan hammadde kaynaklarýna sahip deðildir. Üretimdeki girdilerin yaklaþýk % 95 dýþ pazarlardan temin edilmektedir, ve ciddi anlamda bir dýþa baðýmlýlýk sözkonusudur. Ülke tüketimimiz 5 MT seviyelerinde iken, üretimimiz 3 MT seviyelerinde gerçekleþmiþtir. Üretimin ülke tüketimini karþýlayamamasý üretimtüketim arasýndaki açýðý sürekli kýlmaktadýr. Bu da sektördeki firmalarý sürekli olarak hammadde, ara mamül ve mamülemtia ithalatýna sevketmektedir. Dolayýsýyla sektörde dýþ pazar koþullarý ve döviz kurlarý önemli bir unsur olmaktadýr. Bu durum sektörün ve pazarýn geleceði açýsýndan, sektördeki firmalarý, hammadde kaynaklarýna sahip ülkelerde yatýrým yapmaya yönlendirmektedir. Our country doesn t have raw material resources used in production of chemical fertilizer.approximately 95% of inputs has been provided from foreign markets and we are dependent to external sources dramatically. Althoug our consumption is in the 5 mt levels, our production has been just 3 mt levels. Deficit between production and consumption is continuous in Turkey because production doesn t meet consumption. This makes the companies in the sector import raw material, intermediate and commodity. Because of this reasons, foreign market conditions and exchange rates are very important factor in the fertilizer market. This gap is being balanced by increasing import of product as well raw material import. GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 22

23 Ýthalat / Import (Mton) ,41 2,71 2,48 2,66 2,38 2, ,72 1,85 1,78 1, Bu çerçevedeki çalýþmalar kapsamýnda þirketimiz, RAZÝ PETROCHEMICAL CO./ÝRAN firmasýnýn satýnalýnmasý iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. In this frame our company realized purchasing of Razi Petrochemical Co. in Ýran. 1. Üretim Kapasitesi Türkiye kimyevi gübre sektörünün üretim kapasitesi ton'dur. Sektör kapasitesinde geçen yýl üretimi durdurulan tesislerin etkisi ile % 5 lik bir daralma sözkonusu olmuþtur. 1. Production Capacity The production capacity of Turkish Fertilizer Industry is tons per year. Sector capacity is decreased 5% because of effect of fertilizer facilities which are stopped their production last year. Tablo / Table 2 Türkiye Gübre Sektörü Üretim Kapasitesi (Ton) Production Capacity Of Turkish Fertilizer Industry (Tons) Kapasite Capacity Fiziki Physical Deðiþim % (5.) Gübre Fabrikalarý T.A.Þ.'nin kimyevi gübre üretim kapasitesi 685. ton/yýl olup, sektörde % 13 paya sahiptir. Kapasitenin tesisler ve üretim türleri itibariyle daðýlýmý Tablo.3'de gösterilmektedir. Chemical fertilizer production capacity of Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. is 685. ton/year and it has 13 % share in the sector. In the Table 3 below. Tablo 3 / Table 3 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Gübre Üretim Kapasitesi (TON) Fertilizer Production Capacity of Gubre Fabrikalalarý T.A.S. (Tons) Tesisler Factories 27 YARIMCA TSP Kompoze Gübre Compound Fertilizer NPK.1 Compound Fertilizer NPK.2 ÝZMÝR Sývý Gübre Liquid Fertilizer TOPLAM TOTAL TOPLAM TOTAL GENEL TOPLAM GRAND TOTAL GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

24 2. Üretim Gerçekleþmeleri 27 yýlýnda Türkiye kimyevi gübre sektöründe ton muhtelif türde gübre üretilmiþtir. Son iki yýlýn karþýlaþtýrmalý üretim bilgileri Tablo.4'de gösterilmektedir. 2. Production Accrual The various types of fertilizer produced, by the Turkish Fertilizer Industry, was tons in 27. Comparison of the production figures for the last two years is shown in Table 4 below. Tablo / Table 4 Türkiye Kimyevi Gübre Sektörü Gübre Üretimi (Ton) Fertilizer Production of Turkish Fertilizer Industry (Tons) ÜRETÝM Production Sektör Sector Gübre Fabrikalarý T.A.Þ Deðiþim % (.6) Sektörde üretim bir önceki yýla göre %.6 azalmýþtýr. The production of Fertilizer Sector decreased,6% in comparison to last year Üretim / Production (Mton) Tüketim Ýthalat Ýhracat Türkiyenin 27 yýlý, tüketim, ithalat ve ihracat bilgileri 26 yýlýyla karþýlaþtýrmalý olarak Tablo.5'de gösterilmektedir. 3. Consumption Import Export 27 figures about Turkey s consumption, import and export are shown in Table5 below in comparison with 26 figures. Tablo / Table 5 Türkiye Gübre Tüketim, Ýthalat ve Ýhracat Bilgileri (Ton) Turkey s Fertilizer Consumption, Import and Export (Tons) Deðiþim % Tüketim Consumption (4.1) Ýthalat Import (1.7) Ýhracat Export Sektörün yýllar itibariyle tüketimi (Satýþ) ve Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. ýn geliþimi aþaðýdaki grafikte görülmektedir. Consumption (Sales) of sector and development of Gubretas are shown in graphic below by years. GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 24

25 Satýþ / Sales (Mton) SEKTÖR GÜBRETAÞ Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. 27 yýlýnda tonluk muhtelif cinste gübre satýþ gerçekleþtirerek, sektörde % 26 lýk pazar payýna ulaþýlmýþtýr. Son iki yýlýn satýþ ve tedarik miktarý ve deðiþimleri tablo 6 da gösterilmiþtir. Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. sold tons of various types of fertilizer in 27 and reached 26% share in the sector. In the Table 6 below, sales and purchase amount with changes are compared for the last two years. Tablo / Table 6 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Satýþ, Ýthalat ve Ýhracat Bilgileri (Ton) Gubre Factories T.A.S. Sales, Import and Exports (Tons) Deðiþim % Satýþlar Sales Ýç Alýmlar Internal Purchase Ýthalat Import (4.39) Ýhracat Export GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

26 II. 27 YILI FAALÝYETLERÝ A. YATIRIMLAR II. 27 ACTIVITIES A. INVESTMENTS YARIMCA TESÝSLERÝ / Yarýmca Plants Arsa alýmý Land purchase Ýskele, TSP, NPKI ve NPKII ünite revizyonlarý Jetty, TSP, NPKI and NPKII units revisions Fabrika Saha ve Binalarý Onarým ve Revizyonlarý Plant area and buildings reparation and revisions Fabrika sahasý ýsýtma buharý ve kalorifer sistemleri yapýlmasý Plant area and buildings reparation and revisions Buhar kazaný doðalgaz boru hattý montajý Natual gas pipeline montage and steam boiler Asit tanký imalat ve montajý Production and montage of acid tank Çelik konstrüksiyon imalat ve montajý Production montage of steel construction Diðer yenileme, inþaat ve montaj yatýrýmlarý Other reparation, construction and montage investments ,51 76., 51., , , , 165., , ,61 ÝSKENDERUN TESÝSLERÝ / Ýskenderun Plants Akçay Depo Restorasyonu Restoration of Akçay Warehouse Hoper Yatýrýmý Hoper Investment Ýskenderun Vinç Yatýrýmý Crane Investment , , , , ÝZMÝR ALÝAÐA HELVACI TESÝSLERÝ / Ýzmir Plants ,64 Arsa alýmlarý Land purchase Sundurma Ýnþaatý Shanty Construction Sývý gübre Üretim Hattýnýn taþýnmasý vb. Yatýrýmlar Moving Liquid Fertilizer Production Line SAMSUN TESÝSLERÝ / Samsun Plants Lojistik Merkezi Ýnþasý Construction of Logistic Centre , , , , ,9 MANÝSA TESÝSLER / Manisa Plants 3.25., Kimyagerler Ýlaç Firmasý sabit kýymetlerinin 'Varlýk Satýþý' yönemiyle satýn alýnmasý (Manisa ve Foça'da fabrika arsa) Purchasing of Fixed Assets of Kimyagerler Company by method of asset sale (Plant land, building and machinery and equipment and certificates) TOPLAM TOTAL ,34 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 2

27 B. ÝSKENDERUN SARISEKÝ TESÝSLERÝ VERÝMLÝLÝK ARTIRMA OPERASYONU Ýskenderun tesislerimizdeki limanýmýzda iskele vincimiz tamamlanarak hizmete alýnmýþtýr. Yine Ýskenderun Sarýseki Tesislerimizi daha verimli iþletmek amacýyla baþlattýðýmýz süreç baþarýyla tamamlanmýþtýr. Tesislerimizin 3 Nisan 27 tarihinde Denizciler Birliði Deniz Nakliyatý ve Ticaret A.Þ. ye 25 yýllýðýna kiralamasý iþlemi gerçekleþmiþtir. Kapsam ve avantajlarýmýz: Denizciler Birliði, tesislerimizdeki gübre elleçleme, yükleme, boþaltma, depolama ve torbalama iþlemlerini üstlenmiþ olup þirketimize yýllýk 1..$ sabit kira bedeli ve yýllýk hasýlattan %5 pay ödeyecektir. Projeden diðer bir avantajýmýz da mevcut iþlerimizi çok daha uygun bedele yaptýracak olmamýzdýr. Ayrýca Denizciler Birliði nin yatýrýmlarý: Konveyör bantlarýnýn yenilenmesi, Mevcut depolar, boru hatlarý ve tanklarýn bakým ve modernizasyonu, RoRo gemilerinin yükleme boþaltma yapabileceði RoRo rampasý, Gemi bakým ve onarýmý için hizmet verecek Yüzer veya Kuru Havuz inþasý, Yýllýk 35. TEU kapasiteli konteyner limaný oluþturulmasý. Bu yatýrýmlar neticesinde tesislerimizin önemi daha da artacaktýr. Ayrýca Denizciler Birliði sözleþme süresinin bitimini müteakip tesisleri tüm yatýrýmlarý ile birlikte þirketimize devredecektir. C. MAL VE HÝZMET ÜRETÝMÝ VE SATIÞINA ÝLÝÞKÝN FAALÝYETLER 1 Üretim Üretimimiz 27 yýlýnda geçen yýla kýyasla % 11 lik bir artýþla ton olarak gerçekleþmiþtir. Kapasite kullanýmýmýz, etkin ve verimli üretimle, geçen yýla oranla % 1 luk bir artýþ göstererek % 75 e yükselmiþtir. B. EFFICIENCY INCREASING OPERATION IN ISKENDERUN PLANTS Our jetty crane has been completed and begun to operate in Ýskenderun Plant. Efficiency increasing process has been accomplished successfully.managing of our plant has been assigned to Denizciler Birliði Deniz Nakliyatý ve Ticareti A.Þ for the 25 years. Our advantages at the end of this turnover: Denizciler Birliði has undertaken present loading,discharging,warehousing and bagging related to fertilizer handling facilities and will pay USD 1,, for annual rent and 5% share of profit from annual proceeds to our company. Our company will make our existing woks to be done for a better price. Also investments of Denizciler Birliði: Renew of conveyor bands Maintenance and modernization of existing warehouses,pipe lines and tanks Building of RoRo loading ramp in order to RoRo ships to be loaded Offshore or dry dock which will give service for maintenance and repair of vessels A modern foundation for handling of container with 35.TEU annual capacity After this investments our facilities will gain extra value. Moreover, Denizciler Birliði will transfer the facility including their all investments to our company after expiring of the agreement. C. ACTIVITIES RELATED GOOD AND SERVICE PRODUCTION AND SALES 1 Production: Production is increased by %11 compared with last year as ton. Our capacity using is increased by 1% to 75% compared to last year by effective and productive production. 27 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

28 Üretim / Production (BinTon) ve KKO (%) Üretim KKO Sývý ve toz gübre üretim hattýmýz Ýskenderun dan Ýzmir tesislerimize taþýnmýþ ve yapýlan revizyonlarla kapasiteleri arttýrýlmýþtýr. Bu grupta 27 yýlý üretimlerimiz sývý gübrede Lt., toz gübrede ise Kg olarak gerçekleþmiþtir. 2 Satýþlar Þirketimiz 27 yýlýnda ton muhtelif cins gübre satýþý gerçekleþtirerek YTL net satýþ hasýlatý elde etmiþtir. Tüm ülke genelinde, adedi T.K.Kooperatifi olmak üzere toplam adet bayimiz mevcuttur. Son iki yýlýn satýþ tonajýnýn bayi, kurum (ihale) ve ihracat olarak karþýlaþtýrmalý daðýlýmý Tablo. 7'de gösterilmiþtir Liquid and powder fertilizer production line in Iskenderun is moved to Izmir Facility and its capacity is increased by revisions lt. liquid fertilizer and kg. powder fertilizer was produced in this group. 2 Sales In 27, our Company sold tons of various types of fertilizer and obtained net sales proceed YTL 69, We have dealers including of Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði throughout the country. The comparative distribution of sales in tons is given in Table 7 below,itemized under dealer, corporation (direct) and export sales. Satýþ Grubu Sales Group Tablo / Table 7 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Satýþlarý (Ton) Sales of Gubre Fabrikalari T.A.S.(Tons) Deðiþim % Bayi Satýþlarý Dealer Sales Kurum Satýþlarý Direct Sales (12.81) Ýhracat Export TOPLAM Total GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 28

29 Gübre fabrikalarý son beþ yýlda satýþlarýný % 56 artýrarak Pazar Payý ný % 17 lerden %26 lara taþýmýþtýr. Gübre Fabrikalarý Türk A.Þ. has increased its sales 56% in five years and moved its market share from 17% to 26% % GÜBRETAÞ Satýþ (BinTon)/Pazar Payý Sales (TTon)/Market Share % % % % % 4.% 2.% % Satýþlarýmýzýn mamul gruplarý itibariyle son iki yýllýk karþýlaþtýrmalý daðýlýmý Tablo 8'de gösterilmektedir. The comparative distribution of our sales in product groups for the last two years is given below in Table 8. Tablo / Table 8 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Mamul Gruplarýna Göre Satýþlar (Ton) Sales in Product Groups of Gubre Fabrikalari T.A.S.(Tons) Katý Kimyevi Gübreler Chemical Fertiliser Deðiþim % TSP Kompoze Gübre Compound Fertilizer Zn Zn Diðer Others URE AS CAN AN DAP PS MAP DÝÐER Toz ve Sývý Gübreler Powder & Liquid Fertilizers TOPLAM TOTAL , , ,4 24,8 5,3 6,8 19,7, (34,) 232,8 95,9,, (8,7) ,6 (2,4) (22,5) (2,7) (21,8) 9,6 (53,7) (34,1) ,21 29 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

30 3 ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME FAALÝYETLERÝ; a) Türkiye Toprak Verimliliði Haritasý: Çalýþmalarýmýz 27 yýlýnda da devam etmiþtir. GPS ile konum tayini yapýlarak alýnan toplam adet toprak örneði analiz edilmiþtir. Toplam da analiz edilen toprak örneði sayýsý 2.3 e ulaþmýþtýr. b) Yeni Ürün Geliþtirmeleri : Kalite ve ArGe departmanýmýz çalýþmalarý kapsamýnda bitkiye özel gübre deseni oluþturulmasý çalýþmalarýmýz devam etmiþtir. Bu amaçla Trakya da ayçiçeði ekimi yapýlan sahalarda toprak analizi yapýlmýþtýr. Bu analiz sonuçlarýna ve ayçiçeði bitkisinin isteklerine göre Ayçiçeði Gübresi formülasyonu hazýrlanmýþ olup, saha deneme çalýþmalarý devam etmektedir. Özellikle patates, sebze, meyve, ayçiçeði, baðcýlýk gibi ekonomik deðeri yüksek ürünlerde kalite artýrýcý olarak kullanýlan Patentkali ürünü, ruhsat çalýþmalarý tamamlanmýþ ve kullanýma sunulmuþtur. Özel ürünler kapsamýnda ise: Bestcalni (Kalsiyum Nitrat), Gibbest (Bitki Geliþim Düzenleyicisi), Bestline ürünleri ruhsat çalýþmalarý tamamlanarak ürün portföyümüze dahil edilmiþtir. Son durum itibariyle; 31 i katý kompoze, 22 si sývý, 15 i toz ve/veya kristal formunda (%1 suda çözünür gübre) ve 3 de Özel Ürün olmak üzere toplam 71 ürünlük bir portföye ulaþýlmýþtýr. 3 RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES a) Turkey Soil Productivity Map: Turkey Soil Productivity Map studies are continued during 27. Macro and micro analyses of 1134 soil samples, taken by GPS receiver to determine samples geographic position, were done. By the end of 27, the number of soil samples analysed was increased to 23. b) New Product Development Studies: The studies for the development of plant special fertilizer compositions have continued by the Research and Development Department. For this purpose, soil samples belong to sunflower fields in Trakya are analyzed and evaluated. According to these soil analyses results and the nutritional demands of the sunflower crop, the composition of Special Sunflower Fertilizer is prepared and the field tests are being continued. Patentkali, the new product of the product portfolio of Gubretas, was submitted to the market after the registration process was completed. Patentkali is especially suitable for use in quality improvement of starch potatoes, potatoes for processing, vegetables, fruits, grape vine, sunflowers and other economically valuable plants. Bestcalni (Calcium Nitrate), Gibbest (Giberrellic Acid, Plant Growth Regulator) and Bestline (water soluble fertilizer) were added to our product portfolio under the group of Special Products. Finally, our product portfolio has 31 compound fertilizers, 22 liquid, 15 powder and crystal water soluble fertilizers and 3 Special Products, totally 71 products. 4 Ýnsan Kaynaðý göstergeleri ; Þirketimizin 31 Aralýk 27 tarihi itibariyle personel durumu Tablo 9'da gösterilmiþtir. 4 Human Resources Activities ; Number of personnel as of December 31,27 is shown in table 9 below. Tablo / Table 9 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Personel Durumu Personnel of Gubre Fabikalari T.A.S. YER Location Genel Müdürlük Head Office Yarýmca Tesisi Yarýmca Plant Ýskenderun Tesisi Iskenderun Plant Manisa Tesisi Manisa Plant Bölge Satýþ Müdürlükleri Region Sale Offices TOPLAM Total Deðiþim % 5% 13% % 28% GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 3

31 Yýllar itibariyle kiþi baþýna satýþ performansýmýz artmaya devam etmiþtir. Sales performance per person continues to increase by years: KÝÞÝ BAÞINA SATIÞ MÝKTARLARI (TON) SALES QUANTITIES PER PERSON Yýllar itibariyle yýllýk ortalama çalýþan sayýsýndaki deðiþimler aþaðýdadýr : Change of average number of personnel are shown as below by years. 615 PERSONEL SAYISI Number of Personnel Eðitim faaliyetlerimiz Eðitimlerimiz yönetsel, bireysel ve mesleki yetkinlikleri geliþtirmeye yönelik olmuþtur. Bu eðitimlere toplam 173 personelimiz katýlmýþ ve toplam saat eðitim gerçekleþtirilmiþtir. Þirket içi eðitimlerimiz; 144 personelimize toplam 62 saat olarak gerçekleþmiþ, Þirket dýþý eðitimlerimiz ise 59 personelimize toplam 816 saat olarak gerçekleþmiþtir. Katýlýmcý personel baþýna ortalama eðitim süresi 8 saat olmuþtur. Education Activities Our education activities are for developing personal,administrial and professional capacities of our staff. 173 personnels attended these education programs and these are realized as 1418 hours.when intracompany educations took 62 hours with 144 personnels,out of company courses took 816 hours with 59 personnels. Average education period has been 8 hours for attending personnel. 31 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

32 D KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝNE UYUM BEYANI: Þirketimiz 27 yýlý faaliyet döneminde Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde yer alan prensiplere baðlý olarak çalýþmalarýný sürdürmüþtür. BÖLÜM I PAY SAHÝPLERÝ 2. Pay Sahipleri ile Ýliþkiler Birimi Þirketimizde pay sahipleri ile iliþkiler birimi bulunmamakla beraber, ortak iliþkileri ile ilgili görevli personelimiz mevcuttur. Bu görevde bulunan personel, Sermaye Piyasasý Kurulu ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýna karþý, Þirketin sorumluluklarýný üslenmiþ olup, sermaye artýrýmlarýnda, kar payý ödemelerinde, hisse senedi deðiþimlerinde ortaklarýn iþlemlerini yapmak, aracýlýk iþlemlerini üstlenen kurumla çalýþmalarý takip etmek, ortaklarýn yazýlý veya sözlü müracaatlarýnda onlarý bilgilendirmek, ortaklarla ilgili hertürlü iþ takibini yürütmektedirler. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarýnýn Kullanýmý Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazýlý ve sözlü bilgi talebi baþvurularýnýn tamamý yanýtlanmýþtýr. Ayrýca, Þirketimiz pay sahiplerini ilgilendiren konularda internet ortamýnda duyurular yapýlmakta olup, Sermaye Piyasasý Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çercevesinde basýn ilan yolu ile yatýrýmcýlara ulaþýlmaktadýr. Ana Sözleþmemizde Özel Denetçi atanmasýna iliþkin bir madde bulunmamakta olup bu konuda yatýrýmcýlardan herhangi bir talep gelmemiþtir. 4. Genel Kurul Bilgileri Þirketimizin Genel Kurullarý, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kanunu hükümleri çerçevesinde yapýlýr. En büyük ortaðýmýz Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði nin iþtirak oraný % 83,85 olduðundan, toplantýlarýmýzda gerekli nisabýn saðlanmasýnda problem yaþanmamaktadýr. Þirketimizin ihraç ettiði hisse senetleri hamiline yazýlý olduðu için, yatýrýmcýlara Genel Kurul davetleri basýn yoluyla yapýlmaktadýr. Ancak Genel Kuruldan 15 gün evvel Faaliyet Raporu Þirket Merkezinde Pay sahiplerinin incelemesine hazýr bulundurulmaktadýr. Genel Kurullarda gündem maddeleri görüþülürken, ilgili gündem maddesi oylamaya sunulmadan önce pay sahiplerine bu madde hakkýnda söyleyecekleri birþey olup olmadýðý sorulur. Ayrýca gündemin teklif ve temmeniler maddesine geçildiðinde katýlýmcýlarýn þirket hakkýnda sorduðu sorular Þirket yetkilileri tarafýndan cevaplandýrýlýr. Gündemdeki maddeler görüþülürken pay sahipleri tarafýndan Divan Baþkanlýðýna önerge verilir. Bu önergeler oya sunulduktan sonra bu önergelerdeki talepler tutanaklara geçirilmek suretiyle iþleme alýnýr. Genel Kurul tutanaklarý Þirketimizin genel merkezinde pay sahiplerine açýk olarak tutulmaktadýr. 5. Oy Haklarý ve Azýnlýk Haklarý Þirketimizde imtiyazlý hisse senedi olmadýðýndan, imtiyazlý oy hakký bulunmamaktadýr. 6. Kar Daðýtým Politikasý ve Kar Daðýtým Zamaný Þirketimizde kar daðýtýmý konusunda imtiyaz yoktur. Þirketin kar daðýtýmý Sermaye Piyasasý Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapýlmaktadýr. 7. Paylarýn Devri Þirketimizin ana sözleþmesinde pay devrini kýsýtlayan bir hüküm bulunmamaktadýr. D CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE REPORT 1. CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE STATEMENT Our company has been carried out its activities in the period of 27 in accordance with the Corporate Governance Principles which are issued by Capital Market Board. SECTION 1 SHAREHOLDERS 2. Shareholders Relations Department Shareholders Relations Department has not been established yet, but we have personnel in charge for Shareholders Relations. These personnel have undertaken company responsibilities for Capital Market Board (SPK), Ýstanbul Stock Exchange (ÝMKB) to make shareholders transactions at capital increase, dividend disbursement, exchange of shares, to follow operations with stock broker, reply and inform shareholders written and verbal requests and following all type of business related with shareholders. 3. The Use of Shareholders Rights to Obtain Information Whole written and verbal information request applications from our shareholders have been replied. Also information related with our shareholders and investors has been announced by internet and newspaper in accordance with Turkish Trade Law and Capital Market Code. There is no clause about assigning a special auditor in the articles of association and we have not received any request from investors on this subject. 4. Information on Shareholders Meeting Meetings of our company shareholders are taken place in accordance with the Turkish Trade Law and Capital Market Code. There is no problem for attendance quorum because of our main shareholders participation rate is 83,85%. Our company s issued stocks are bearer share therefore shareholders meeting invitation has been made through press. But annual report is made available at our company head office 15 days prior to the shareholder meetings for Shareholders inspection. During the shareholders meeting, shareholders have been asked if they have a say on the article discussed before the voting takes place. At the wishes and recommendations session of the meeting, questions of the participants are answered by the company authorities on the matters discussed. During discussion of articles proposals are given to Meeting Administrator by shareholders. After voting by entering the minutes these proposals have been executed. The minutes of shareholders meetings are accessible to shareholders at head office of company. 5. Voting Rights and Minority Rights There are no privileged rights on voting because there is not any privileged share. 6. Dividend Policy and Deadline for Dividend Distribution There are no privileged rights on distribution of dividends in our company. Distribution of dividends has been made in official period in accordance with Capital Market Law and Turkish Trade Law. 7. Transfer of Shares There is no clause which restricts transfer of shares in articles of association of the company. GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 32

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

D- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:

D- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI: D- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI: Şirketimiz 2006 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Genel Tanýtým Gündem Raporun Dönemi Ortaklýðýn Ünvaný Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kurulu Kâr Payý Daðýtýmý Hisse Senedi Performansýmýz

Genel Tanýtým Gündem Raporun Dönemi Ortaklýðýn Ünvaný Yönetim Kurulu Üyeleri Denetim Kurulu Kâr Payý Daðýtýmý Hisse Senedi Performansýmýz ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER Contents GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. Genel Tanýtým / General Introduction 1-22 I. Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period Covered In The Report 23 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name Of The Company

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) :

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) : / ARCLK [] 19.02.2016 17:32:05 Esas Sözleşme Tadili 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 19.02.2016 17:28:29 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 19.02.2016 17:30:09 : (0212) 314

Detaylı

Arkasýnda dev bir teknoloji ve Ar-Ge yatýrýmý bulunduran Fýrat Çelik Kapýlarý, hayatýnýzý kolaylaþtýrmak ve yaþadýðýnýz mekanlarý daha güvenli hale getirmek için ü ret i l m e k te d i r. Amacýmýz; daha

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m

1 I S L U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 1 I S L 8 0 5 U Y G U L A M A L I İ K T İ S A T _ U Y G U L A M A ( 5 ) _ 3 0 K a s ı m 2 0 1 2 CEVAPLAR 1. Tekelci bir firmanın sabit bir ortalama ve marjinal maliyet ( = =$5) ile ürettiğini ve =53 şeklinde

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29

CONTENTS İÇİNDEKİLER. III. 2005 Proposed Profit Appropriation...29. III. 2005 Yılı Karının Dağıtım Önerisi... 29 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın mesajı... 3 Genel Müdür ün mesajı... 5 Gündem... 8 I. Giriş...9 A. Raporun Dönemi...9 B. Ortaklığın Ünvanı...9 C. Yönetim Kurulu Üyeleri...9 D. Denetleme Kurulu...9

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

HAKKIMIZDA Tatlıdiller Şekerleme ; Bir asırlık şeker markası.. Merhum Mehmet Tatlıdil ve kardeşinin 1952 yılında Konya da kurduğu firmayı, 1990 yılında Mehmet Tatlıdil in vefatının ardından, ortaklıktan

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı: Şirketimiz 2010 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı