Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim Kurulu Üyeleri / Members of Board of Directors 19 D. Denetim Kurulu / Board of Auditors 19 E. Kâr Payý Daðýtýmý / Dividend Declared 2 F. Hisse Senedi Performansýmýz / Performance of Our Stock 2 G. Tesislerimizle Ýlgili Bilgiler / Plants Information 21 H. Kimyevi Gübre Sektörü ve Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. nin Sektör Ýçindeki Yeri 2225 The Fertilizer Industry and Position of Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. in The Sector II 27 Yýlý Faaliyetleri / Activities In 27 A. Yatýrýmlar / Investments 26 B. Ýskenderun Sarýseki Tesisleri Verimlilik Artýrma Operasyonu 27 Efficiency Increasing Operation In Ýskenderun Plants C. Mal ve Hizmet Üretim ve Satýþýna Ýliþkin Faaliyetler 2731 Activities Related Good and Service Production and Sales D. Kurumsal Yönetim Ýlkeleri Uyum Raporu 3238 Corporate Governance Principles Compliance Report E. Mali Tablolar / Financial Statements 3942 III 27 Yýlý Kârýnýn Daðýtým Önerisi Proposed Distrubation of Profit of Sonuç / Conclusion 44 Denetçi Raporu / Auditors Report 4546 Baðýmsýz Denetim Raporu / Independent Audit Report 479

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 I. GÝRÝÞ I. INTRODUCTION A. RAPORUN DÖNEMÝ B. ORTAKLIÐIN ÜNVANI Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. C. YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ A. PERIOD OF THE REPORT B. NAME OF THE COMPANY Gübre Fabrikalarý T.A.S. C. MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS Baþkan / Chairman : Bedrettin YILDIRIM ( tarihinden itibaren / from) Baþkan Vekili / Vice Chairman : Ýrfan GÜVENDÝ ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Necdet DÝRÝK ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Hamdi GÖNÜLLÜ ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Þahabettin ÞÝRÝN ( tarihine kadar / till) Üye / Member : Abdullah KUTLU ( tarihine kadar / till) Üye / Member : Bekir AKBEY ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Yusuf YEÞÝL ( tarihinden itibaren / from) Üye / Member : Mehmet KOCA ( tarihinden itibaren / from) D. DENETÝM KURULU / BOARD OF AUDITORS Selahattin AYDOÐAN ( tarihinden itibaren / from) Hüseyin GENÇ ( tarihine kadar / till) Fazlý SÜMER ( tarihinden itibaren/ from) Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Þirket ana sözleþmesi ve T.T.K. da belirtilen yetkilere sahiptir. Sermaye Yapýsý Þirketimizin kayýtlý sermayesi 85.. YTL, ödenmiþ sermayesi ise YTL dir. Buna göre þirketimizin ortaklýk yapýsý Tablo.1 de gösterilmiþtir. The Member of The Board and Auditors are empowered as provided in the articles of association of the company and the Turkish Commercial Code. Capital Structure Our company s registered capital is YTL 85.. and paidin capital is YTL Our shareholding structure is shown on Table 1. Ortaklarýmýz Shareholders T.T.K.K.M.B. Diðer Others Toplam Total Table / Table 1 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Sermaye Yapýsý Capital Structure (YTL) Hisse Tutarý Amount Of Share Pay Share (%) 83,85% 16,15% 1,% 19 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

20 E. KÂR PAYI DAÐITIMI Son 5 yýlýn hisse baþýna daðýtýlan kâr oranlarý aþaðýdaki gibidir: E. DIVIDEND DECLARED Dividends rates have distributed in last five years: Yýllar Years Hisse Baþýna Kar Earning Per Share ,65 1, F. HÝSSE SENEDÝ PERFORMANSIMIZ F. PERFORMANCE OF OUR STOCK Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda iþlem gören hisse senetlerimiz 27 yýlý içerisindeki 3 aylýk dönemler itibariyle kapanýþ fiyat seyri aþaðýdaki gibidir; The value of our stocks which were quoted on Istanbul Stock Exchange Market are as follows; tarihinde 3.39 YTL, tarihinde 3.56 YTL, tarihinde 6.95 YTL, tarihinde 7.65 YTL, tarihinde 8.8 YTL. olmuþtur. YTL 3,39 as of December 29, 26, YTL 3,56 as of March 3, 27, YTL 6,95 as of June 29, 27, YTL 7,65 as of September 28, 27, YTL 8,8 on December 31, 27. ÝMKB nýn tarihli Yönetim Kurulu Kararý ile hisselerimiz tarihinden itibaren Ulusal1 endeksine dahil edilmiþtir. Our stocks will be quoted on XU1 index at April 1, 28 in accordance with resolution of Board of Directors of ISE dated March13, 28. Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. hisse senedi ile ÝMKB endeksi karþýlaþtýrmalý 3 yýllýk fiyat grafiði son yýllardaki performansýmýzýn paydaþlarýmýz tarafýndan da takdir edildiðinin göstergesidir. Gübretaþ stock price and trading volume graph for 3 years are as follows. 8. XU1 GUBFB Oca 5 Þub 5 Mar 5 Nis 5 May 5 Haz 5 Tem 5 Aðu 5 Eyl 5 Eki 5 Kas 5 Ara 5 Oca 6 Þub 6 Mar 6 Nis 6 May 6 Haz 6 Tem 6 Aðu 6 Eyl 6 Eki 6 Kas 6 Ara 6 Oca 7 Þub 7 Mar 7 Nis 7 May 7 Haz 7 Tem 7 Aðu 7 Eyl 7 Eki 7 Kas 7 Ara 7 Oca 8 Þub 8 Mar 8 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 2

21 G. TESÝSLERÝMÝZ ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER Þirketimiz tesis, depo ve idari binalar ile geliþtirmeye müsait arazilerden oluþan, m 2 si kapalý alan olmak üzere toplamda m 2 lik bir gayrimenkul portföyüne sahiptir. Bu gayrimenkullerin yer aldýðý, arsa ve kapalý alanlarýn daðýlýmý bölgesel olarak aþaðýda listelenmiþtir. G. PLANTS INFORMATION Our company has totally m 2 real estate portfolio that consist from facilities, warehouses, managerial buildings and developable lands including m 2 covered area. Our company s land and covered area are as follows; Genel Müdürlük / Ýstanbul Head Office Ankara Bölge Satýþ Müdürlüðü Ankara Sales Office Ýskenderun Tesisleri Arsalar Toplamý Iskenderun Plants Total Land Ýskenderun Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý Ýskenderun Plants Total Covered Area Yarýmca Tesisleri Arsalar Toplamý Yarýmca Plants Total Land Yarýmca Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý Yarýmca Plants Total Covered Area Yarýmca Tesisleri Ýskele + Rýhtým Yarýmca Plants Jetty + Dock Ýskenderun Tesisleri Ýskele Ýskenderun Plants Jetty Ýskenderun Akçay Depo Arsa Ýskenderun Akcay WarehouseLand Ýskenderun Akçay Depo Kapalý Alan Ýskenderun Akçay WarehouseCovered Area Ýzmit Köseköy Depo Arsa Ýzmit Köseköy WarehouseLand Ýzmit Köseköy Depo Kapalý Alan Ýzmit Köseköy WarehouseCovered Area Ýskenderun Nafta Terminal Arsasý Ýskenderun Nafta Terminal Land Ýzmir Aliaða Helvacý Depo Arsasý Ýzmir Aliaða Helvacý Warehouse Land Ýzmir Aliaða Helvacý Depo Kapalý Alan Ýzmir Aliaða Helvacý WarehouseCovered Area Manisa Tesisleri Arsalar Toplamý Manisa Plants Total Land Manisa Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý Manisa Plants Total Covered Area Foça Manisa Tesisleri Arsalar Toplamý Foça Plants Total Land Foça Tesisleri Kapalý Alanlar Toplamý Foça Plants Total Covered Area Samsun Organize Sanayi Depo Arsasý Samsun Industrial Zone Warehouse Land Samsun Organize Sanayi Depo Kapalý Alan Samsun Industrial Zone Warehouse Covered Area 1.97 m 2 12 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 2 21 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

22 H. KÝMYEVÝ GÜBRE SEKTÖRÜ VE GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ.' NÝN SEKTÖR ÝÇÝNDEKÝ YERÝ Türkiye Gübre Sektörü Türkiye Gübre tüketimi Dünya ortalamalarýna göre 7,2 MT (Milyon Ton) olmasý gerekirken, son 1 yýllýk gerçekleþen tüketim yaklaþýk 5 MT seviyelerindedir. Dolayýsýyla Dünya ortamalarý dikkate alýndýðýnda Ülkemiz gübre tüketiminda %44 lük bir büyüme potansiyeli mevcuttur. Geçen yýl gübre tüketimimizde kuraklýk nedeniyle bir daralma yaþanmýþ, toplam gübre tüketimimiz 5,37 MT seviyelerinden % 4.1 lik bir gerileme ile 5,15 MT seviyelerinde gerçekleþmiþtir. Bu durum zaten dünya ve avrupa ortalamalarýnýn altýnda gübre tüketen ülkemizde sektör açýsýndan olumsuz olmuþtur. Ekli grafikten de anlaþýlacaðý üzere, geçen yýlda uluslararasý pazarda gübre fiyatlarý artmaya devam etmiþ, birçok gübre çeþidinde ve hammadde kaynaðýnda ciddi fiyat artýþlarý yaþanmýþtýr. Bu artýþ trendi 28 yýlýnda da devam etmektedir. H. THE FERTILIZER INDUSTRY & POSITION OF GUBRE FABRIKALARI T.A.S. IN THE SECTOR Fertilizer Sector in Turkey While Turkish fertilizer consumption must be 7.2 mt (million tone) according to the world average,realized consumption rate has been 5 mt levels for the last ten years. Consequently,world average is taken into consideration,our country has a potential for growth of the fertilizer consumption. Last year, because of drought, a shrinkage has been happened and total fertilizer consumption has been actualized as 5,15 mt by decreasing from the levels of 5,37 with the 4.1% decline.this is a negative situation for our country which is already below the world and European average fertilizer consumption. Comprehending with the graphics enclosed,fertilizer prices continued to increase in the international market and serious price increase has been realized in the several fertilizer sorts and raw material resources last year.this increasing trend is continuing in Yýllýk Ürün Fiyat Deðiþimleri 3 Years Product Price Change (USD/fon) Oca 5 Þub 5 Mar 5 Nis 5 May 5 Haz 5 Tem 5 Aðu 5 Eyl 5 Eki 5 Kas 5 Ara 5 Oca 6 Þub 6 Mar 6 Nis 6 May 6 Haz 6 Tem 6 Aðu 6 Eyl 6 Eki 6 Kas 6 Ara 6 Oca 7 Þub 7 Mar 7 Nis 7 May 7 Haz 7 Tem 7 Aðu 7 Eyl 7 Eki 7 Kas 7 Ara 7 Oca 8 AMONYAK DAP TSP ÜRE AS AN Ülkemiz, kimyasal gübre üretimde kullanýlan hammadde kaynaklarýna sahip deðildir. Üretimdeki girdilerin yaklaþýk % 95 dýþ pazarlardan temin edilmektedir, ve ciddi anlamda bir dýþa baðýmlýlýk sözkonusudur. Ülke tüketimimiz 5 MT seviyelerinde iken, üretimimiz 3 MT seviyelerinde gerçekleþmiþtir. Üretimin ülke tüketimini karþýlayamamasý üretimtüketim arasýndaki açýðý sürekli kýlmaktadýr. Bu da sektördeki firmalarý sürekli olarak hammadde, ara mamül ve mamülemtia ithalatýna sevketmektedir. Dolayýsýyla sektörde dýþ pazar koþullarý ve döviz kurlarý önemli bir unsur olmaktadýr. Bu durum sektörün ve pazarýn geleceði açýsýndan, sektördeki firmalarý, hammadde kaynaklarýna sahip ülkelerde yatýrým yapmaya yönlendirmektedir. Our country doesn t have raw material resources used in production of chemical fertilizer.approximately 95% of inputs has been provided from foreign markets and we are dependent to external sources dramatically. Althoug our consumption is in the 5 mt levels, our production has been just 3 mt levels. Deficit between production and consumption is continuous in Turkey because production doesn t meet consumption. This makes the companies in the sector import raw material, intermediate and commodity. Because of this reasons, foreign market conditions and exchange rates are very important factor in the fertilizer market. This gap is being balanced by increasing import of product as well raw material import. GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 22

23 Ýthalat / Import (Mton) ,41 2,71 2,48 2,66 2,38 2, ,72 1,85 1,78 1, Bu çerçevedeki çalýþmalar kapsamýnda þirketimiz, RAZÝ PETROCHEMICAL CO./ÝRAN firmasýnýn satýnalýnmasý iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. In this frame our company realized purchasing of Razi Petrochemical Co. in Ýran. 1. Üretim Kapasitesi Türkiye kimyevi gübre sektörünün üretim kapasitesi ton'dur. Sektör kapasitesinde geçen yýl üretimi durdurulan tesislerin etkisi ile % 5 lik bir daralma sözkonusu olmuþtur. 1. Production Capacity The production capacity of Turkish Fertilizer Industry is tons per year. Sector capacity is decreased 5% because of effect of fertilizer facilities which are stopped their production last year. Tablo / Table 2 Türkiye Gübre Sektörü Üretim Kapasitesi (Ton) Production Capacity Of Turkish Fertilizer Industry (Tons) Kapasite Capacity Fiziki Physical Deðiþim % (5.) Gübre Fabrikalarý T.A.Þ.'nin kimyevi gübre üretim kapasitesi 685. ton/yýl olup, sektörde % 13 paya sahiptir. Kapasitenin tesisler ve üretim türleri itibariyle daðýlýmý Tablo.3'de gösterilmektedir. Chemical fertilizer production capacity of Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. is 685. ton/year and it has 13 % share in the sector. In the Table 3 below. Tablo 3 / Table 3 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Gübre Üretim Kapasitesi (TON) Fertilizer Production Capacity of Gubre Fabrikalalarý T.A.S. (Tons) Tesisler Factories 27 YARIMCA TSP Kompoze Gübre Compound Fertilizer NPK.1 Compound Fertilizer NPK.2 ÝZMÝR Sývý Gübre Liquid Fertilizer TOPLAM TOTAL TOPLAM TOTAL GENEL TOPLAM GRAND TOTAL GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

24 2. Üretim Gerçekleþmeleri 27 yýlýnda Türkiye kimyevi gübre sektöründe ton muhtelif türde gübre üretilmiþtir. Son iki yýlýn karþýlaþtýrmalý üretim bilgileri Tablo.4'de gösterilmektedir. 2. Production Accrual The various types of fertilizer produced, by the Turkish Fertilizer Industry, was tons in 27. Comparison of the production figures for the last two years is shown in Table 4 below. Tablo / Table 4 Türkiye Kimyevi Gübre Sektörü Gübre Üretimi (Ton) Fertilizer Production of Turkish Fertilizer Industry (Tons) ÜRETÝM Production Sektör Sector Gübre Fabrikalarý T.A.Þ Deðiþim % (.6) Sektörde üretim bir önceki yýla göre %.6 azalmýþtýr. The production of Fertilizer Sector decreased,6% in comparison to last year Üretim / Production (Mton) Tüketim Ýthalat Ýhracat Türkiyenin 27 yýlý, tüketim, ithalat ve ihracat bilgileri 26 yýlýyla karþýlaþtýrmalý olarak Tablo.5'de gösterilmektedir. 3. Consumption Import Export 27 figures about Turkey s consumption, import and export are shown in Table5 below in comparison with 26 figures. Tablo / Table 5 Türkiye Gübre Tüketim, Ýthalat ve Ýhracat Bilgileri (Ton) Turkey s Fertilizer Consumption, Import and Export (Tons) Deðiþim % Tüketim Consumption (4.1) Ýthalat Import (1.7) Ýhracat Export Sektörün yýllar itibariyle tüketimi (Satýþ) ve Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. ýn geliþimi aþaðýdaki grafikte görülmektedir. Consumption (Sales) of sector and development of Gubretas are shown in graphic below by years. GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 24

25 Satýþ / Sales (Mton) SEKTÖR GÜBRETAÞ Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. 27 yýlýnda tonluk muhtelif cinste gübre satýþ gerçekleþtirerek, sektörde % 26 lýk pazar payýna ulaþýlmýþtýr. Son iki yýlýn satýþ ve tedarik miktarý ve deðiþimleri tablo 6 da gösterilmiþtir. Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. sold tons of various types of fertilizer in 27 and reached 26% share in the sector. In the Table 6 below, sales and purchase amount with changes are compared for the last two years. Tablo / Table 6 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Satýþ, Ýthalat ve Ýhracat Bilgileri (Ton) Gubre Factories T.A.S. Sales, Import and Exports (Tons) Deðiþim % Satýþlar Sales Ýç Alýmlar Internal Purchase Ýthalat Import (4.39) Ýhracat Export GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

26 II. 27 YILI FAALÝYETLERÝ A. YATIRIMLAR II. 27 ACTIVITIES A. INVESTMENTS YARIMCA TESÝSLERÝ / Yarýmca Plants Arsa alýmý Land purchase Ýskele, TSP, NPKI ve NPKII ünite revizyonlarý Jetty, TSP, NPKI and NPKII units revisions Fabrika Saha ve Binalarý Onarým ve Revizyonlarý Plant area and buildings reparation and revisions Fabrika sahasý ýsýtma buharý ve kalorifer sistemleri yapýlmasý Plant area and buildings reparation and revisions Buhar kazaný doðalgaz boru hattý montajý Natual gas pipeline montage and steam boiler Asit tanký imalat ve montajý Production and montage of acid tank Çelik konstrüksiyon imalat ve montajý Production montage of steel construction Diðer yenileme, inþaat ve montaj yatýrýmlarý Other reparation, construction and montage investments ,51 76., 51., , , , 165., , ,61 ÝSKENDERUN TESÝSLERÝ / Ýskenderun Plants Akçay Depo Restorasyonu Restoration of Akçay Warehouse Hoper Yatýrýmý Hoper Investment Ýskenderun Vinç Yatýrýmý Crane Investment , , , , ÝZMÝR ALÝAÐA HELVACI TESÝSLERÝ / Ýzmir Plants ,64 Arsa alýmlarý Land purchase Sundurma Ýnþaatý Shanty Construction Sývý gübre Üretim Hattýnýn taþýnmasý vb. Yatýrýmlar Moving Liquid Fertilizer Production Line SAMSUN TESÝSLERÝ / Samsun Plants Lojistik Merkezi Ýnþasý Construction of Logistic Centre , , , , ,9 MANÝSA TESÝSLER / Manisa Plants 3.25., Kimyagerler Ýlaç Firmasý sabit kýymetlerinin 'Varlýk Satýþý' yönemiyle satýn alýnmasý (Manisa ve Foça'da fabrika arsa) Purchasing of Fixed Assets of Kimyagerler Company by method of asset sale (Plant land, building and machinery and equipment and certificates) TOPLAM TOTAL ,34 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 2

27 B. ÝSKENDERUN SARISEKÝ TESÝSLERÝ VERÝMLÝLÝK ARTIRMA OPERASYONU Ýskenderun tesislerimizdeki limanýmýzda iskele vincimiz tamamlanarak hizmete alýnmýþtýr. Yine Ýskenderun Sarýseki Tesislerimizi daha verimli iþletmek amacýyla baþlattýðýmýz süreç baþarýyla tamamlanmýþtýr. Tesislerimizin 3 Nisan 27 tarihinde Denizciler Birliði Deniz Nakliyatý ve Ticaret A.Þ. ye 25 yýllýðýna kiralamasý iþlemi gerçekleþmiþtir. Kapsam ve avantajlarýmýz: Denizciler Birliði, tesislerimizdeki gübre elleçleme, yükleme, boþaltma, depolama ve torbalama iþlemlerini üstlenmiþ olup þirketimize yýllýk 1..$ sabit kira bedeli ve yýllýk hasýlattan %5 pay ödeyecektir. Projeden diðer bir avantajýmýz da mevcut iþlerimizi çok daha uygun bedele yaptýracak olmamýzdýr. Ayrýca Denizciler Birliði nin yatýrýmlarý: Konveyör bantlarýnýn yenilenmesi, Mevcut depolar, boru hatlarý ve tanklarýn bakým ve modernizasyonu, RoRo gemilerinin yükleme boþaltma yapabileceði RoRo rampasý, Gemi bakým ve onarýmý için hizmet verecek Yüzer veya Kuru Havuz inþasý, Yýllýk 35. TEU kapasiteli konteyner limaný oluþturulmasý. Bu yatýrýmlar neticesinde tesislerimizin önemi daha da artacaktýr. Ayrýca Denizciler Birliði sözleþme süresinin bitimini müteakip tesisleri tüm yatýrýmlarý ile birlikte þirketimize devredecektir. C. MAL VE HÝZMET ÜRETÝMÝ VE SATIÞINA ÝLÝÞKÝN FAALÝYETLER 1 Üretim Üretimimiz 27 yýlýnda geçen yýla kýyasla % 11 lik bir artýþla ton olarak gerçekleþmiþtir. Kapasite kullanýmýmýz, etkin ve verimli üretimle, geçen yýla oranla % 1 luk bir artýþ göstererek % 75 e yükselmiþtir. B. EFFICIENCY INCREASING OPERATION IN ISKENDERUN PLANTS Our jetty crane has been completed and begun to operate in Ýskenderun Plant. Efficiency increasing process has been accomplished successfully.managing of our plant has been assigned to Denizciler Birliði Deniz Nakliyatý ve Ticareti A.Þ for the 25 years. Our advantages at the end of this turnover: Denizciler Birliði has undertaken present loading,discharging,warehousing and bagging related to fertilizer handling facilities and will pay USD 1,, for annual rent and 5% share of profit from annual proceeds to our company. Our company will make our existing woks to be done for a better price. Also investments of Denizciler Birliði: Renew of conveyor bands Maintenance and modernization of existing warehouses,pipe lines and tanks Building of RoRo loading ramp in order to RoRo ships to be loaded Offshore or dry dock which will give service for maintenance and repair of vessels A modern foundation for handling of container with 35.TEU annual capacity After this investments our facilities will gain extra value. Moreover, Denizciler Birliði will transfer the facility including their all investments to our company after expiring of the agreement. C. ACTIVITIES RELATED GOOD AND SERVICE PRODUCTION AND SALES 1 Production: Production is increased by %11 compared with last year as ton. Our capacity using is increased by 1% to 75% compared to last year by effective and productive production. 27 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

28 Üretim / Production (BinTon) ve KKO (%) Üretim KKO Sývý ve toz gübre üretim hattýmýz Ýskenderun dan Ýzmir tesislerimize taþýnmýþ ve yapýlan revizyonlarla kapasiteleri arttýrýlmýþtýr. Bu grupta 27 yýlý üretimlerimiz sývý gübrede Lt., toz gübrede ise Kg olarak gerçekleþmiþtir. 2 Satýþlar Þirketimiz 27 yýlýnda ton muhtelif cins gübre satýþý gerçekleþtirerek YTL net satýþ hasýlatý elde etmiþtir. Tüm ülke genelinde, adedi T.K.Kooperatifi olmak üzere toplam adet bayimiz mevcuttur. Son iki yýlýn satýþ tonajýnýn bayi, kurum (ihale) ve ihracat olarak karþýlaþtýrmalý daðýlýmý Tablo. 7'de gösterilmiþtir Liquid and powder fertilizer production line in Iskenderun is moved to Izmir Facility and its capacity is increased by revisions lt. liquid fertilizer and kg. powder fertilizer was produced in this group. 2 Sales In 27, our Company sold tons of various types of fertilizer and obtained net sales proceed YTL 69, We have dealers including of Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði throughout the country. The comparative distribution of sales in tons is given in Table 7 below,itemized under dealer, corporation (direct) and export sales. Satýþ Grubu Sales Group Tablo / Table 7 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Satýþlarý (Ton) Sales of Gubre Fabrikalari T.A.S.(Tons) Deðiþim % Bayi Satýþlarý Dealer Sales Kurum Satýþlarý Direct Sales (12.81) Ýhracat Export TOPLAM Total GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 28

29 Gübre fabrikalarý son beþ yýlda satýþlarýný % 56 artýrarak Pazar Payý ný % 17 lerden %26 lara taþýmýþtýr. Gübre Fabrikalarý Türk A.Þ. has increased its sales 56% in five years and moved its market share from 17% to 26% % GÜBRETAÞ Satýþ (BinTon)/Pazar Payý Sales (TTon)/Market Share % % % % % 4.% 2.% % Satýþlarýmýzýn mamul gruplarý itibariyle son iki yýllýk karþýlaþtýrmalý daðýlýmý Tablo 8'de gösterilmektedir. The comparative distribution of our sales in product groups for the last two years is given below in Table 8. Tablo / Table 8 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Mamul Gruplarýna Göre Satýþlar (Ton) Sales in Product Groups of Gubre Fabrikalari T.A.S.(Tons) Katý Kimyevi Gübreler Chemical Fertiliser Deðiþim % TSP Kompoze Gübre Compound Fertilizer Zn Zn Diðer Others URE AS CAN AN DAP PS MAP DÝÐER Toz ve Sývý Gübreler Powder & Liquid Fertilizers TOPLAM TOTAL , , ,4 24,8 5,3 6,8 19,7, (34,) 232,8 95,9,, (8,7) ,6 (2,4) (22,5) (2,7) (21,8) 9,6 (53,7) (34,1) ,21 29 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

30 3 ARAÞTIRMA GELÝÞTÝRME FAALÝYETLERÝ; a) Türkiye Toprak Verimliliði Haritasý: Çalýþmalarýmýz 27 yýlýnda da devam etmiþtir. GPS ile konum tayini yapýlarak alýnan toplam adet toprak örneði analiz edilmiþtir. Toplam da analiz edilen toprak örneði sayýsý 2.3 e ulaþmýþtýr. b) Yeni Ürün Geliþtirmeleri : Kalite ve ArGe departmanýmýz çalýþmalarý kapsamýnda bitkiye özel gübre deseni oluþturulmasý çalýþmalarýmýz devam etmiþtir. Bu amaçla Trakya da ayçiçeði ekimi yapýlan sahalarda toprak analizi yapýlmýþtýr. Bu analiz sonuçlarýna ve ayçiçeði bitkisinin isteklerine göre Ayçiçeði Gübresi formülasyonu hazýrlanmýþ olup, saha deneme çalýþmalarý devam etmektedir. Özellikle patates, sebze, meyve, ayçiçeði, baðcýlýk gibi ekonomik deðeri yüksek ürünlerde kalite artýrýcý olarak kullanýlan Patentkali ürünü, ruhsat çalýþmalarý tamamlanmýþ ve kullanýma sunulmuþtur. Özel ürünler kapsamýnda ise: Bestcalni (Kalsiyum Nitrat), Gibbest (Bitki Geliþim Düzenleyicisi), Bestline ürünleri ruhsat çalýþmalarý tamamlanarak ürün portföyümüze dahil edilmiþtir. Son durum itibariyle; 31 i katý kompoze, 22 si sývý, 15 i toz ve/veya kristal formunda (%1 suda çözünür gübre) ve 3 de Özel Ürün olmak üzere toplam 71 ürünlük bir portföye ulaþýlmýþtýr. 3 RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES a) Turkey Soil Productivity Map: Turkey Soil Productivity Map studies are continued during 27. Macro and micro analyses of 1134 soil samples, taken by GPS receiver to determine samples geographic position, were done. By the end of 27, the number of soil samples analysed was increased to 23. b) New Product Development Studies: The studies for the development of plant special fertilizer compositions have continued by the Research and Development Department. For this purpose, soil samples belong to sunflower fields in Trakya are analyzed and evaluated. According to these soil analyses results and the nutritional demands of the sunflower crop, the composition of Special Sunflower Fertilizer is prepared and the field tests are being continued. Patentkali, the new product of the product portfolio of Gubretas, was submitted to the market after the registration process was completed. Patentkali is especially suitable for use in quality improvement of starch potatoes, potatoes for processing, vegetables, fruits, grape vine, sunflowers and other economically valuable plants. Bestcalni (Calcium Nitrate), Gibbest (Giberrellic Acid, Plant Growth Regulator) and Bestline (water soluble fertilizer) were added to our product portfolio under the group of Special Products. Finally, our product portfolio has 31 compound fertilizers, 22 liquid, 15 powder and crystal water soluble fertilizers and 3 Special Products, totally 71 products. 4 Ýnsan Kaynaðý göstergeleri ; Þirketimizin 31 Aralýk 27 tarihi itibariyle personel durumu Tablo 9'da gösterilmiþtir. 4 Human Resources Activities ; Number of personnel as of December 31,27 is shown in table 9 below. Tablo / Table 9 Gübre Fabrikalarý T.A.Þ. Personel Durumu Personnel of Gubre Fabikalari T.A.S. YER Location Genel Müdürlük Head Office Yarýmca Tesisi Yarýmca Plant Ýskenderun Tesisi Iskenderun Plant Manisa Tesisi Manisa Plant Bölge Satýþ Müdürlükleri Region Sale Offices TOPLAM Total Deðiþim % 5% 13% % 28% GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 3

31 Yýllar itibariyle kiþi baþýna satýþ performansýmýz artmaya devam etmiþtir. Sales performance per person continues to increase by years: KÝÞÝ BAÞINA SATIÞ MÝKTARLARI (TON) SALES QUANTITIES PER PERSON Yýllar itibariyle yýllýk ortalama çalýþan sayýsýndaki deðiþimler aþaðýdadýr : Change of average number of personnel are shown as below by years. 615 PERSONEL SAYISI Number of Personnel Eðitim faaliyetlerimiz Eðitimlerimiz yönetsel, bireysel ve mesleki yetkinlikleri geliþtirmeye yönelik olmuþtur. Bu eðitimlere toplam 173 personelimiz katýlmýþ ve toplam saat eðitim gerçekleþtirilmiþtir. Þirket içi eðitimlerimiz; 144 personelimize toplam 62 saat olarak gerçekleþmiþ, Þirket dýþý eðitimlerimiz ise 59 personelimize toplam 816 saat olarak gerçekleþmiþtir. Katýlýmcý personel baþýna ortalama eðitim süresi 8 saat olmuþtur. Education Activities Our education activities are for developing personal,administrial and professional capacities of our staff. 173 personnels attended these education programs and these are realized as 1418 hours.when intracompany educations took 62 hours with 144 personnels,out of company courses took 816 hours with 59 personnels. Average education period has been 8 hours for attending personnel. 31 GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27

32 D KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝNE UYUM BEYANI: Þirketimiz 27 yýlý faaliyet döneminde Sermaye Piyasasý Kurulu tarafýndan yayýmlanan Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde yer alan prensiplere baðlý olarak çalýþmalarýný sürdürmüþtür. BÖLÜM I PAY SAHÝPLERÝ 2. Pay Sahipleri ile Ýliþkiler Birimi Þirketimizde pay sahipleri ile iliþkiler birimi bulunmamakla beraber, ortak iliþkileri ile ilgili görevli personelimiz mevcuttur. Bu görevde bulunan personel, Sermaye Piyasasý Kurulu ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýna karþý, Þirketin sorumluluklarýný üslenmiþ olup, sermaye artýrýmlarýnda, kar payý ödemelerinde, hisse senedi deðiþimlerinde ortaklarýn iþlemlerini yapmak, aracýlýk iþlemlerini üstlenen kurumla çalýþmalarý takip etmek, ortaklarýn yazýlý veya sözlü müracaatlarýnda onlarý bilgilendirmek, ortaklarla ilgili hertürlü iþ takibini yürütmektedirler. 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarýnýn Kullanýmý Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazýlý ve sözlü bilgi talebi baþvurularýnýn tamamý yanýtlanmýþtýr. Ayrýca, Þirketimiz pay sahiplerini ilgilendiren konularda internet ortamýnda duyurular yapýlmakta olup, Sermaye Piyasasý Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çercevesinde basýn ilan yolu ile yatýrýmcýlara ulaþýlmaktadýr. Ana Sözleþmemizde Özel Denetçi atanmasýna iliþkin bir madde bulunmamakta olup bu konuda yatýrýmcýlardan herhangi bir talep gelmemiþtir. 4. Genel Kurul Bilgileri Þirketimizin Genel Kurullarý, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kanunu hükümleri çerçevesinde yapýlýr. En büyük ortaðýmýz Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri Merkez Birliði nin iþtirak oraný % 83,85 olduðundan, toplantýlarýmýzda gerekli nisabýn saðlanmasýnda problem yaþanmamaktadýr. Þirketimizin ihraç ettiði hisse senetleri hamiline yazýlý olduðu için, yatýrýmcýlara Genel Kurul davetleri basýn yoluyla yapýlmaktadýr. Ancak Genel Kuruldan 15 gün evvel Faaliyet Raporu Þirket Merkezinde Pay sahiplerinin incelemesine hazýr bulundurulmaktadýr. Genel Kurullarda gündem maddeleri görüþülürken, ilgili gündem maddesi oylamaya sunulmadan önce pay sahiplerine bu madde hakkýnda söyleyecekleri birþey olup olmadýðý sorulur. Ayrýca gündemin teklif ve temmeniler maddesine geçildiðinde katýlýmcýlarýn þirket hakkýnda sorduðu sorular Þirket yetkilileri tarafýndan cevaplandýrýlýr. Gündemdeki maddeler görüþülürken pay sahipleri tarafýndan Divan Baþkanlýðýna önerge verilir. Bu önergeler oya sunulduktan sonra bu önergelerdeki talepler tutanaklara geçirilmek suretiyle iþleme alýnýr. Genel Kurul tutanaklarý Þirketimizin genel merkezinde pay sahiplerine açýk olarak tutulmaktadýr. 5. Oy Haklarý ve Azýnlýk Haklarý Þirketimizde imtiyazlý hisse senedi olmadýðýndan, imtiyazlý oy hakký bulunmamaktadýr. 6. Kar Daðýtým Politikasý ve Kar Daðýtým Zamaný Þirketimizde kar daðýtýmý konusunda imtiyaz yoktur. Þirketin kar daðýtýmý Sermaye Piyasasý Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapýlmaktadýr. 7. Paylarýn Devri Þirketimizin ana sözleþmesinde pay devrini kýsýtlayan bir hüküm bulunmamaktadýr. D CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE REPORT 1. CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE STATEMENT Our company has been carried out its activities in the period of 27 in accordance with the Corporate Governance Principles which are issued by Capital Market Board. SECTION 1 SHAREHOLDERS 2. Shareholders Relations Department Shareholders Relations Department has not been established yet, but we have personnel in charge for Shareholders Relations. These personnel have undertaken company responsibilities for Capital Market Board (SPK), Ýstanbul Stock Exchange (ÝMKB) to make shareholders transactions at capital increase, dividend disbursement, exchange of shares, to follow operations with stock broker, reply and inform shareholders written and verbal requests and following all type of business related with shareholders. 3. The Use of Shareholders Rights to Obtain Information Whole written and verbal information request applications from our shareholders have been replied. Also information related with our shareholders and investors has been announced by internet and newspaper in accordance with Turkish Trade Law and Capital Market Code. There is no clause about assigning a special auditor in the articles of association and we have not received any request from investors on this subject. 4. Information on Shareholders Meeting Meetings of our company shareholders are taken place in accordance with the Turkish Trade Law and Capital Market Code. There is no problem for attendance quorum because of our main shareholders participation rate is 83,85%. Our company s issued stocks are bearer share therefore shareholders meeting invitation has been made through press. But annual report is made available at our company head office 15 days prior to the shareholder meetings for Shareholders inspection. During the shareholders meeting, shareholders have been asked if they have a say on the article discussed before the voting takes place. At the wishes and recommendations session of the meeting, questions of the participants are answered by the company authorities on the matters discussed. During discussion of articles proposals are given to Meeting Administrator by shareholders. After voting by entering the minutes these proposals have been executed. The minutes of shareholders meetings are accessible to shareholders at head office of company. 5. Voting Rights and Minority Rights There are no privileged rights on voting because there is not any privileged share. 6. Dividend Policy and Deadline for Dividend Distribution There are no privileged rights on distribution of dividends in our company. Distribution of dividends has been made in official period in accordance with Capital Market Law and Turkish Trade Law. 7. Transfer of Shares There is no clause which restricts transfer of shares in articles of association of the company. GÜBRE FABRÝKALARI T.A.Þ. FAALÝYET RAPORU 27 32

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

D- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI:

D- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI: D- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI: Şirketimiz 2006 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. CORPORATE GOVERNANCE COMPLIANCE REPORT SECTION I CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES CONFORMANCE STATEMENT Compliance with the principles stated in Communique on the Determination and Practice of Corporate Governance Principles number II-17.1 of

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2009 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS 2 6 8 10 12 17 22 28 30 33 34 36 38 39 39 40 41 42 46 50 Hüseyin Avni Lifij - Biyografi Hüseyin Avni Lifij - Biography Grup Yapısı Group Structure

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ve KOBİ ler En İyi Uygulamalar CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and SMEs Best Practices İçindekiler Önsöz Teşekkür Giriş 4 6 8 1. Bölüm: Genel Bilgi Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018

SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 SAMSUN TİCARET BORSASI STRATEJİK PLANI 2014-2018 2014-2018 STRATEJİK PLAN EKİBİ Ahmet ALİYAZICI G. Şengül YILMAZ Faruk ÜNYELİ Elif MERCAN ÜNYELİ II Ticaret Borsaları rekabete dayalı güvenli bilgi dolaşımı

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ

MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS SERMAYE PİYASALARINDA GÜÇ BİRLİĞİ LAURA TUCK SANİ ŞENER INTERNATIONAL INTERVIEW / ULUSLARARASI RÖPORTAJ BORSA istanbul SPRING / İLKBAHAR 2014 ISSUE / SAYI 02 PUBLICATION OF BORSA İSTANBUL COMPLIMENTARY COPY / BORSA İSTANBUL YAYINIDIR - ÜCRETSİZDİR MAGAZINE FORCES JOIN IN THE CAPITAL MARKETS The agreement

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

1 2 3 4 12 13 14 15 Editör Editor Dünya hububat üretiminde 139 milyon tonluk artış beklentisi Değerli okurlar, Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), son raporunu 26 Eylül de açıkladı. Rapor, 2013/14

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1

NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ. November Kasım 2014 1 NEWS HABER DEĞİRMENCİ DERGİSİ November Kasım 2014 1 NEWS HABER 2 November Kasım 2014 MILLER MAGAZINE EDITOR EDİTÖR "Standards provide equal opportunities to everyone" Standartlar, herkese eşit

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

Faaliyet Raporu. Annual Report

Faaliyet Raporu. Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Faaliyet Raporu 2013 Annual Report Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Yönetim Kurulu İş Ortakları 2014 Yılına Girerken Türkiye Ekonomisi Otomotiv Sektörü

Detaylı

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions

Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kurumsal Yapı, Analitik ve Hızlı Çözümler Corporate Structure, Analytical and Quick Solutions Kalme Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Kalme Corporate Real Estate Valuation and Counseling

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z.

TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. TÜRKÝYE'NÝN AVRUPA BÝRLÝÐÝ'NE ÜYELÝK SÜRECÝNDE SAÐLIKTA ÝNOVASYON Z. Güldem Ökem Þubat 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011/02/511 Meþrutiyet Caddesi, No. 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax:

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı