BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI"

Transkript

1 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING UNDERGRADUATE EDUCATION PROGRAM MANUAL OF EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

2 1.YARIYIL / 1 ST SEMESTER EMT-1101 FİZİK-I KREDİSİ: 3+0+0=3 AKTS:4 Vektörlerin Bileşke ve Momentleri, Denge, Moment, Doğrusal Hareket, Newton un Çekim Kanunu, Düzlemsel Hareket, İş ve Enerji, İmpuls ve Momentum, Dönme Hareketi, Esneklik, Harmonik Hareket, Dalga Hareketi, Titreşen Cisimler ve Ses, Hidrostatik, Sıcaklık ve Genleşme, İş ve Isı, Termodinamiğin Kanunları, İdeal Gazlar ve Maddenin Atomlu Görünüşü EMT-1101 PHYSICS-I CREDITS:3+0+0=3 ECTS:4 Resultants and Moments of Vectors, Equilibrium, Moment, Rectilinear Motion, Newton s Attraction Law, Plane Motion, Work and Energy, Impulse and Momentum, Rotation, Flexibility, Harmonic Motion, Wave Motion, Vibration and Sound, Hydrostatics, Heat and Expanding, Work and Heat, Laws of Thermodynamics, Ideal Gases and Atomic View of Material EMT-1103 MATEMATİK- I KREDİSİ: 3+1+0=3.5 AKTS:4 Sayılar, Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, Grafik Çizimleri EMT-1103 CALCULUS- I CREDITS:3+1+0=3.5 ECTS:4 Numbers, Functions, Limit and Continuity, Differentiation, Applications of Differentiation, Graph Sketching. EMT-1105 KİMYA KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:2 Kimyanın Temel Kavramları, Kimyasal Formüller ve Reaksiyonlar, Stokiometri-Atomik Yapı ve Periyodik Tablo, Kimyasal Bağlar, Maddenin Halleri (Gazlar, Katılar, Sıvılar ve Çözeltiler), Kimyasal Kinetik-Kimyasal Denge (Kd,Kp) Asitler, Bazlar Tuzlar (Asit Ve Baz Kuvveti, Pka, Pkb, Suyun İyonlaşması, Ksu, Ph, Poh, Hidroliz, Kh,Çözünürlük,Ksp), Elektrokimya (Redoks Potansiyeli, Galvanik Piller, Elektroliz, Metalik Ve Yakıt Pilleri, Aküler), Su Ve Çevre Kimyasında Temel Kavramlar, Nükleer Kimya. EMT-1105 GENERAL CHEMISTRY CREDITS:2+0+0=2 ECTS:2 Basic Concepts of Chemistry, Chemical Formulas and Reactions, Stoichiometry-Atomic Structure and Periodic Table, Chemical Bonding, Phases of Matter (Gases, Solids, Liquids and Solutions), Chemical Kinetics, Chemical Equilibrium (Kd,Kp)-Acids, Bases-Salts (Strength of Acids and Bases, Pka, Pkb. Ionisation of Water, Kw, Ph, Poh, Hydrolysis, Kh, Solubility, Ksp), Electrochemistry (Redox Reactions, Galvanic Cells., Electrolysis, Metalic and Fuel Cells, Accumulators), Basic Concepts of Waters and Environmental Chemistry, Nuclear Chemistry. EMM-1117 TEKNİK RESİM-I KREDİSİ: 3+1+0=3.5 AKTS:4 Teknik Resmin Tanımı, Teknik Resim Çizim Araçları, Standart Resim Kağıtları, Standart Yazı, Standart Çizgiler, Çizgi, Çizim Tekniği, Ölçekler, Geometrik Çizimler, Görünüş Çıkarma, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler, Ölçülendirme 2

3 EMM-1117 ENGINEERING DRAWINGS-I CREDITS:3+1+0=3.5 ECTS:4 Introduction to Technical Drawing, Tools Used in Technical Drawing, Standard Paper Size, Standard Writing, Standard Lines, Scales, Geometric Drawings, External Views and Appearance, Appearance of Cut Surfaces, Perspective Drawings, Scaling EME ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:3 Mühendislik ve Endüstri Mühendisliğine Genel Bir Bakış, Endüstri Mühendisliği Sistematiği Üretim Sistemleri Tasarımı, Tesis Yerleşimi, İş Etüdü ve Ergonomi Verimlilik ve Verimlilik Yönetimi, Üretim Planlaması ve Kontrolü, Stok Kontrolü, Kalite Kontrolü EME-1111 INTRODUCTION TO INDUSTRIAL ENGINEERING CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 A General View of Engineering and Industrial Engineering, Design of Production Systems, Feasibility Study, Facility Layout and Location, Work Study and Ergonomics, Control of Production Systems, Productivity and Productivity Management, Production Planning and Control, Inventory Control, Quality Control. EMT-1113 OLASILIK KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:3 Saymanın temel ilkeleri, Permutasyon, Kombinasyon, Binom Açılımı, Olasılık, Bağımsız Olay, Koşullu Olasılık, Rastlantı Değişkeni, Sürekli Rastlantı Değişkeni, Olasılık Dağılımları EMT-1113 PROBABILITY CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 General Principles of Counting, Permutation, Combination, Binomial Distribution, Probability, Independent Events, Condıtıonal Probability, Random Variables, Continuos Random Variables, Probability Distributions EMT MİKRO EKONOMİ KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:2 Ekonomi ve Temel Kavramlar, Ekonominin Temel Sorunları, Fiyat Teorisi, Arz ve Talep Kavramları, Esneklik, Fayda Kavramı, Maliyet ve Gelir Kavramları, Tam Rekabetçi Piyasa, Monopol, Monopsony, Monopolistik Rekabet, Oligopol EMT MICRO ECONOMICS CREDITS:2+0+0=2 ECTS:2 Economics and Economic Terminology, Basic Problems of Individual Economies, Price Theory, Demand and Supply Concepts, Elasticity, Utility Concept, Cost and Revenue Concepts, Perfect Competition, Monopoly, Monopsony, Monopolistic Competition, Oligopol AIT-1101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:2 Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Amacı ve İnkılap Kavramı, Osmanlı İmparatorluğu nun Yıkılışını ve Türk İnkılabını Hazırlayan Sebeplere Toplu Bakış, Osmanlı İmparatorluğu nun Parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu ve Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı, Milli-Mücadelede İlk Adım, 3

4 Kongreler Yolu ile Teşkilatlanma, Kuvayi Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması AIT-1101 ATATURK S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY S CREDITS:2+0+0=2 ECTS:2 The Turkish Condition Opposite of Occupations and Mustafa Kemal s Arrived to Samsun, The First Step of National Struggle, To Be Organised By Congress, Kuva-Yi Milliye And Misak-ı Milli, The Opening of TBMM, TBMM Had Handing Independence War, İndependence War Until Sakarya s Victory, Sakarya Victory And Big Attack, The National Struggle About Education And Culture, TDI-1101 TÜRK DİLİ KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:2 Dil Nedir?, Dil-Kültür Münasebeti, Yeryüzündeki Diller ve Türkçe, Türkçe nin Ses Yapısı ve Ses Özellikleri, İmla Kuralları ve Uygulama Çalışmaları,Türkçe nin Şekil Yapısı, Kökler ve Ekler Sistemi, Zarfların ve Edatların Kullanışı, Türkçe nin Cümle Yapısı ve Özellikleri, Paragraf Kurma ve İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikler, İyi Bir Yazıda Bulunması Gereken Özellikler, Yazma Çalışmaları, Haberleşme Yazıları (Mektup, Dilekçe, Resmi Yazılar), İlmi Yazıları Hazırlamada Uyulacak Kurallar, Edebi Eserlerin Okunup İncelenmesi, Örnekler TDI-1101 TURKISH LANGUAGE CREDITS:2+0+0=2 ECTS:2 What Is Language?, Culture-Language Interaction, World Languages and Turkish, Sound Structure and Characteristics of Turkish, Writing, Shape Structure and Origin, Adverbs, Turkish Sentence Structure, Properties of A Good Paragraph, Characteristics of A Good Writing, Articles and Formal Writing, Commercial Writing, Rules of Scientific Writing YDI-1101 İNGİLİZCE KREDİSİ: 4+0+0=4 AKTS:4 Geniş Zaman, Di li Geçmiş zaman, Geçmiş Zaman, Gelecek zaman, Yapılabilirlik, Olasılık, Zorunluluk, Akıl Yürütme, Edilgen Yapı, İsim Fiiller, Mastar, Dolaylı Anlatım, edatlar, belirteçler, Quantifiers, Sıfat, Zarf, Bağımlı Cümleler, İsim Cümleleri, Zarf Cümleleri YDI-1101 ENGLISH CREDITS:4+0+0=4 ECTS:4 Present Simple, Past Simple, Present Perfect, Future, Ability, Probability, Obligation, Deduction, Passive, Gerund, Infinitive, Reported Speech, Prepositions, Articles, Quantifiers, Adjectives, Adverbs, Relative Clauses, Noun Clauses, Adverbial Clauses. 4

5 2.YARIYIL / 2 ND SEMESTER EMT-1202 FİZİK-II KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Coulomb Kanunu, Elektrik Alanı, Potansiyel, Akım,Direnç,Özdirenç, Doğru Akım Devreleri, Kimyasal ve Termal Emk ler, Dielektriklerin Özellikleri, Kapasite ve Kondansatörler, Magnetik Alan, Galvanometre, Ampermetre, Voltmetre, Doğru Akım Motorları, Bir Akımın ve Bir Hareketli Yükün Magnetik Alanı, İndüksiyon Elektromotor Kuvveti, İndüktans, Maddenin Magnetik Özellikleri, Ferromagnetizma, Alternatif Akımlar, Elektrik Salınımları ve Elektromagnetik Dalgalar, Elektronik, Işığın Tabiatı ve Yayılması, Düzlem Yüzeylerde Yansıma ve Kırılma, Küresel Yüzeylerde Yansıma ve Kırılma, Mercekler, Merceklerde ve Aynalarda Aberasyonlar, Optik Araçları, Polarma, Girişim, Kırınım, Rezolüsyon Limiti, Çizgi Tayfları, Termal Radyasyon, Fotometri, Renk EMT-1202 PHYSICS-II CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:3 Coulomb s Law, Electric Field, Potential, Electrical Current, Resistance and Resistivity, Dc Circuits, Chemical and Thermal Emf, Properties of Dielectrics, Capacity and Condensators, Magnetic Field, Galvanometer, Ampermeter, Voltmeter, Dc Motors, Magnetic Field of A Electrical Current and A Moving Charge, Induction Emf, Inductance, Magnetic Properties of Materials, Ferromagnetism, Alternative Currents, Electrical Oscillations and Electromagnetic Waves, Electronics, Nature of The Light and Its Emission, Reflection and Refraction on Plane Surfaces, Reflection and Refraction on Spherical Surfaces, Lenses, Aberrations on Lenses and on Mirrors, Optical Apparatus, Polarization, Interference, Diffraction, Limits of Resolution, Line Spectrums, Thermal Radiation, Photometry, Colour EMT-1204 MATEMATİK -II KREDİSİ: 3+1+0=3.5 AKTS:4 Belirsiz ve Belirli İntegral, İntegral Alma Yöntemleri, Has Olmayan İntegraller, Belirli İntegralin Uygulamaları, Kutupsal Koordinatlar, Diziler, Seriler, Kuvvet Serileri ve Taylor Serileri ile Uygulamalar. EMT-1204 CALCULUS-II CREDITS:3+1+0=3.5 ECTS:4 Indefinite and Definite Integral, Techniques of Integration, Improper Integrals, Applications of Definite Integral, Polar Coordinates, Sequences, Series, Power Series and Taylor s series with applications. EMD-1206 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:2 Algoritmalar, Akış Diyagramları, Turbo Pascal Editörü, Pascal Programlama Dili Yapısı, Tanıtıcılar Ve Bildirimler, Operatörler, Giriş Çıkış Deyimleri, Kontrol Yapıları, Tekrarlama Deyimleri, Diziler, Alt Programlar, Turbo Pascal Arşivi, Dosyalar, Kayıtlar EMD-1206 COMPUTER PROGRAMMING CREDITS:2+0+0=2 ECTS:2 Algorithms, Flow Charts, Structure of Pascal Programming Language, Turbo Pascal Editor, Identifiers And Declarations, Operators, Input/Output Expression, Control Statements, 5

6 Repetition Expression, Arrays, Function And Procedure Sub Programs, Arrays, Turbo Pascal Archive, Files, Records EMM-1208 STATİK KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Mekanik, Mekanikte Kullanılan Bazı Kavramlar, Vektörler, Kuvvet Ve Kuvvetler Sistemi, Newton Mekaniğinin Temel Kanunları, Bir Maddesel Noktanın Dengesi, Bağ Kuvvetleri, Rijit Cisimlerin Dengesi, Taşıyıcı Çubukların Ve Halatların İncelenmesi, Kafes Sistemlerde Çubuk Kuvvetlerinin Bulunması, Çerçeveler, Virtuel İş Prensibi EMM-1208 STATICS CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:3 Mechanics, Some Concepts Used in Mechanics, Vectors, Force and System of Forces, Fundamental Laws of Newton s Mechanics, Equilibrium of A Particle, Bounding Forces, Equilibrium of Rigid Bodies, Beams and Cables, Calculation of Link Forces at Trusses, Frames, Virtuel Work Principle EMT-1210 İSTATİSTİK KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 İstatistiğe Giriş, Verilerin Organize Edilmesi, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Değişkenlik Ölçüleri, Çarpıklık ve Basıklık, Olasılık Dağılımları, İstatistiksel Yorumlama EMT-1210 STATISTICS CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:3 Introduction to Statistics, Organization of Data, Measures of Central Tendency, Measures of Dispersion, Skewness and Kurtosis, Probability Distributions, Statistical Inferences EMT-1212 MAKRO EKONOMİ KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:2 Ekonomi Biliminde Teori Oluşturma, Model Kurma ve Analiz Yapma, Milli Gelir, İstihdam Kavramı ve İstihdam Teorileri, Tüketim ve Tasarruf Kavramı, Yatırım Fonksiyonu, Para Teorisi, Enflasyon, Deflasyon, Stagflasyon, Devalüasyon, Büyüme Analizi EMT-1212 MACRO ECONOMICS CREDITS:2+0+0=2 ECTS:2 Theory Making for Economic Science, Model Construction and Analysing, National Income, Employment Concept and Employment Theories, Consumption and Saving Concepts, Investment Function, Money Theory, Inflation, Deflation, Stagflation, Devaluation, Growth Theory EMT-1214 İŞLETME İLKE VE UYGULAMALARI KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:2 Temel Kavramlar, İşletmeciliğin Tarihsel Gelişim Süreci, Hedefler ve Amaçlar, Ekonomik İlişki ve Sorumluluklar, Büyüklüğüne Göre İşletmeler, İşkoluna Göre İşletmeler, Üretilen Mal Cinsine Göre İşletmeler, Mülkiyete Göre İşletmeler, Yasal Yapılarına Göre İşletmeler, Sistem Yaklaşımı İçinde İşletmenin Yapısal Analizi, Fizibilite Etüdü, Kuruluş Yeri Seçiminde Rol Oynayan Etkenler, Organize Sanayi Bölgeleri, Finansal Analiz, İnsan Kaynaklarının Yönetiminin Temelleri, Pazarlamanın Temelleri ve Pazar Araştırması, AR-GE nin Önemi 6

7 EMT-1214 BUSINESS PRINCIPLES AND APPLICATION CREDITS:2+0+0=2 ECTS:2 Introduction to Business, History of Business Administration, Targets and Objectives, Economic Relations and Responsibilities, Companies by Size; Owners,; Legal Structures, System Approach to Organisations, Importance of Choosing the Facility Location, Organised Industrial Zones, Financial Analysis, Basics of Human Resources, Basics of Marketing and Market Research, Importance of Research Development EMM-1218 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM (AUTOCAD) KREDİSİ: 2+2+0=3 AKTS:3 Yüzey Durumları, Toleranslar, Şekil ve Konum Toleransları ve Uygulama Örnekleri, Vidalar, Cıvatalar ve Somunlar, Kaynaklar, Detay ve Komple (Montaj) Resimleri EMM-1218 COMPUTER AIDED DRAWING(AUTOCAD) CREDITS:2+2+0=3 ECTS:3 Start and Save a Drawing, Toolbars and Menus, Customize the Drawing environment, Drafting settings (grid, snap), Drawing Commands Line, Polyline, Arc, Circle etc.), Prepare, Drawings for Plotting and Publishing, Adding Text to drawings, Layers, Line types, Line weights, Colors, Dimensioning, Sectioning, Obtaining section views, Hatching of sectioned views, Modifying commands (Erase, Trim,Etend, Fillet, Mirror, Explode, Divide etc.), Create and Use Blocks, Insert blocks, Attach Data to blocks, Creating 2D Isometric Views, isometric grid, snap and circles. Isometric dimensioning, Calculating, Calculate an area, Calculate a distance, Obtain a Radius AIT-1201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:2 Türkiye Büyük Millet Meclisi nin İstiklal Harbi nin Yönetimini Ele Alması, Sakarya Zaferi ne kadar Milli Mücadele, Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele, Sosyal ve İktisadi Alanda Milli Mücadele, Mudanya dan Lozan a, Atatürk İnkılabı ve Hedefleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Siyaseti, Türk Ordusu ve Milli Savunma, Atatürk ve Gençlik, Türk İnkılabının Dayandığı ilkeler ve Türk İnkılabının Niteliği, Bütünleyici İlkeler, Türk İnkılabının nitelikleri, Atatürk ün Ölümünün Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Yankılan AIT-1201 ATATURK S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY S CREDITS:2+0+0=2 ECTS:2 The National Struggle About Social and Economical, From Mudanya to Lozan, Atatürk s Revolution and Targets, Turkish Outside Politics At Atatürk s Term, Turkish Army And National Defence, Atatürk and Young, The Principles That Turkish Revolution Has Depended on And Turkish Principle s Characteristics, The Completing Principles, The Turkish Principle S Characteristics, The Echo of Atatürk s Death in Our Country 7

8 TDI-1101 TÜRK DİLİ KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:2 Dil Nedir?, Dil-Kültür Münasebeti, Yeryüzündeki Diller ve Türkçe, Türkçe nin Ses Yapısı ve Ses Özellikleri, İmla Kuralları ve Uygulama Çalışmaları,Türkçe nin Şekil Yapısı, Kökler ve Ekler Sistemi, Zarfların ve Edatların Kullanışı, Türkçe nin Cümle Yapısı ve Özellikleri, Paragraf Kurma ve İyi Bir Paragrafta Bulunması Gereken Özellikler, İyi Bir Yazıda Bulunması Gereken Özellikler, Yazma Çalışmaları, Haberleşme Yazıları (Mektup, Dilekçe, Resmi Yazılar), İlmi Yazıları Hazırlamada Uyulacak Kurallar, Edebi Eserlerin Okunup İncelenmesi, Örnekler TDI-1101 TURKISH LANGUAGE CREDITS:2+0+0=2 ECTS:2 What Is Language?, Culture-Language Interaction, World Languages and Turkish, Sound Structure and Characteristics of Turkish, Writing, Shape Structure and Origin, Adverbs, Turkish Sentence Structure, Properties of A Good Paragraph, Characteristics of A Good Writing, Articles and Formal Writing, Commercial Writing, Rules of Scientific Writing YDI-1201 İNGİLİZCE KREDİSİ: 4+0+0=4 AKTS:4 Future tenses, will, be going to and pre. Cont. With future meaning, Past simple, Past continuous, when/while, Wishes,, Place and Position, Contrast, Present perfect, Pre. perfect and Simple Past, Should/must/have to/has to/had to, Conditional clauses(1st and 2nd conditionals), Noun clauses, Passives, Past perfect tense, Third conditional, Reported statements. YDI-1201 ENGLISH CREDITS:4+0+0=4 ECTS:4 Future tenses, will, be going to and pre. Cont. With future meaning, Past simple, Past continuous, when/while, Wishes,, Place and Position, Contrast, Present perfect, Pre. perfect and Simple Past, Should/must/have to/has to/had to, Conditional clauses(1st and 2nd conditionals), Noun clauses, Passives, Past perfect tense, Third conditional, Reported statements. 8

9 3.YARIYIL / 3 RD SEMESTER EMT-2101 MATEMATİK-III KREDİSİ: 2+2+0=3 AKTS:4 Uzayda Vektörler, Doğrular ve Düzlemler, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Katlı İntegraller, Eğrisel ve Yüzey İntegraller EMT-2101 CALCULUS-III CREDITS:2+2+0=3 ECTS:3 Vectors, Lines and Planes in Space, Functions of Several Variable, Multiple Integrals Line and Surface Integral EME-2103 ÜRETİM YÖNETİMİ KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:4 Sistem Kavramı, Üretim Sistemleri, Ürün Tasarımı ve Geliştirme, Yönetim ve Organizasyon, Yatırım, Fizibilite Etüdü ve Değerlendirme Teknikleri, Fabrika Yerleşim Yeri Seçimi, Kapasite Planlama, Stok Modelleri, Fabrika Yerleşim Düzeni ve Tasarımı EME-2103 PRODUCTION MANAGEMENT CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:4 System Concept, Production Systems, Product Design and Improvement, Administration and Organizations, Investment, Feasibility Analysis and Appraisal Techniques, Selection of Plant Places, Production Capacity Planning, Stock Models, Plant Layout and Design EMM-2105 DİNAMİK KREDİSİ: 2+0+0=2 AKTS:3 Maddesel Noktanın Kinematiği, Maddesel Noktanın Kinetiği, Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinematiği, Rijit Cisimlerin Düzlemsel Kinetiği, Rijit Cisimlerin Üç Boyutlu Hareketi, Titreşimler EMM-2105 DYNAMICS CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 Kinematics of Particles, Kinetics of Particle, Plane Kinematics of Rigid Bodies, Plane Kinetics of Rigid Bodies, Motion of Rigid Bodies in Three Dimension, Vibrations EMM-2107 TERMODİNAMİK KREDİSİ: 2+1+0=2.5 AKTS:3 Termodinamik, Termodinamiğin Ana Kanunları, Ölçü Sistemleri ve Birimler, Temel Kavramlar, Termodinamik Sistem, Isı, Enerji, İş ve Termodinamiğin 1. Ana Kanunu, İdeal Gazlar, Durum Değiştirmeler ve Çevrimler, Çevrimler, Tersinir ve Tersinmez Prosesler ve Termodinamiğin 2. Ana Kanunu, Entalpi, Buharlar EMM-2107 THERMODYNAMICS CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:3 Thermodynamics, The Laws of Thermodynamics, A Note on Dimensions and Units, Basic Concepts of Thermodynamics, Thermodynamic Systems, Heat, Energy, Work and The First Law of Thermodynamic, Ideal Gases, Processes and Cycles, The Standard Cycle, Reversible and Irreversible Processes and The Second Law of Thermodynamics, Enthalpy, Thermodynamic Properties of Vapor 9

10 EMM-2109 MALZEME BİLGİSİ KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:3 Malzeme Bilgisine Giriş, Malzemelerin İç Yapısı, Malzemelerin Temel Özellikleri, Katılaşma ve Tane Oluşumu, Demir Karbon Denge Diyagramı, Çeliklere Uygulanan Isıl İşlemler, Metalik Malzemelerin Çekme Deneyi, Malzemelerde Sertlik Ölçme Deneyleri, Çentik-Darbe Deneyi EMM-2109 MATERIALS SCIENCE CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 Introduction, Atomic Structure, The Properties of Materials, Phase Diagrams and Alloy Formation, The Iron Carbon Phase Diagrams, Heat Treatment of Steel, Tensile Test of Materials, Hardness Tests, Notch Impact Tests EMM-2111 İMALAT YÖNTEMLERİ-I KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:3 Döküm - Döküm Çeşitleri, Kum Kalıba Döküm, Model ve Maça, Kum Kalıplar, Kum Kalıbın Özellikleri, Kum Kalıpların Sınıflandırılmaları, Kalıp Kumu Testleri, Kum Kalıba Döküm Hataları, Yolluk Sistemi, Besleyiciler, Kaynak ve Çeşitleri-Gas Ergitme Kaynağının Tanımı, Asetilen Gazının Özellikleri, Oksijen Gazının Özellikleri, Kazanlar ve Tüpler, Asetilen Ve Oksijen in Sıvılaştırılması-Şalumo -Kaynak Alevi-Elektrik Ark Kaynağı-Elektrik Ark Kaynak Makinaları, Kaynak Elektrotları ve Çeşitleri, TS ye Göre Elektrotlar, Kaynak Hataları EMM-2111 METHODS OF MANUFACTURING-I CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 Metal Casting-Types of Metal Casting, Sand Casting, Patterns and Set Cores, Mould Sand, Properties of Mould Sand, Classifications of Mould Sand, Laboratory Tests of Sand, Failures of Mould Sand Casting, Fluid Supply System of A Mould, Feeder System, Welding and Classifications Of Welding-Introduction of Gas Welding, Properties of Acetylene Gas, Properties of Oxygen Gas, Gas Tanks, Liquid Acetylene and Liquid Oxygen, Welding Torch, Welding Flame, Electric Arc Welding, Machines of Electric Arc Welding, Welding Electrodes and Their Varieties, Electrodes in According to TS, Welding Failures EMT-2113 LİNEER CEBİR KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:4 Lineer Denklem Sistemleri ve Matrisler, Determinantlar, 2 ve 3-Boyutlu Uzayda Vektörler, Vektör Uzayları, Özdeğer ve Özvektörler EMT-2113 LINEAR ALGEBRA CREDITS:2+0+0=2 ECTS:4 Systems of Linear Equations and Matrices, Determinants, Vectors in 2-Spaces and 3-Spaces, Vector Spaces, Eigenvalues, Eigenvectors EME-2115 UYGULAMALI İSTATİSTİK KREDİSİ:3+1+0=3.5 AKTS:6 Regresyon Analizi, Varyans Analizi (ANOVA), F Testi, Çok Değişkenli, Kısmi, Çoklu-Kısmi Korelasyon, İstatistiksel Proses Kontrolü, Kalite Kontrol Diyagramları, Zaman Serileri 10

11 EME-2115 APPLIED STATISTICS CREDITS:3+1+0=3.5 ECTS:6 Regression Analysis, Analysis of Variance (ANOVA), F Test, Multiple, Partial, Partial Correlation, Statistical Process Control, Quality Control Charts, Time Series 11

12 4.YARIYIL / 4 TH SEMESTER EMT-2202 MATEMATİK-IV KREDİSİ:2+2+0=3 AKTS:4 Diferansiyel Denklemlere Giriş, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Dikey Yörüngeler, Yüksek Mertebeden Doğrusal Diferansiyel Denklemler, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklem Sistemleri, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemlerin Yaklaşık Çözümleri. EMT-2202 CALCULUS-IV CREDITS:2+2+0=3 ECTS:4 Introduction to Differential Equations, First Order Differential Equations, Orthogonal Trajectories, Higher Order Linear Differential Equations, System of First Order Differential Equations, Approximate Solutions of First Order Differential Equations. EMM-2204 TAKIM TEZGAHLARI KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:3 Kesici Takımları, Yüzey Kalitesi, Takım Geometrisi, Takım Aşınması, Kesici Takımların Ömrü EMM-2204 MACHINE TOOLS CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 Cutting Tools, Surface Quality, Tool Geometry, Forces Acting on Machine Tools, Lifetime of Cutting Tools. EMM-2206 MUKAVEMET KREDİSİ:3+0+0=3 AKTS:4 Kafes sistemler, Kesme kuvveti ve Eğilme momenti, Mukavemet genel kavramları, Gerilme Analizi, Şekil değiştirme, Eğilme Gerilmeleri, Burulma, Kolonlar Teorisi, Kirişlerin Eğilmesi EMM-2206 STRENGTH OF MATERIALS CREDITS:3+0+0=3 ECTS:4 Cage Systems, Cutting Forces and Bending Moments, Basic Concepts in Mechanics of Materials, Analysis of Stress, Shape Change, Bending Forces, Shear and Torsion, Buckling of Columns, Bending of Shafts EMM-2208 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (SOLIDWORKS) KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:4 Solidworks un Tanıtımı ve Esasları, 2 Boyutlu Çizim, Referans Geometri, 3 Boyutlu Parçaların Oluşturulması, Oluşturulan Parçaların Modifiye Edilmesi, Montaj Oluşturma, Teknik Resmin Oluşturulması, Detaylandırma, Dosyaların Başka Formatlara Dönüştürülmesi ve Başka Formattaki Dosyaların Okunması EMM-2208 COMPUTER AIDED DESIGN (SOLIDWORKS) CREDITS:2+0+0=2 ECTS:4 Solidworks Fundamentals, Sketching, Reference Geometry, Creating Features, Working with Parts, Working with Assemblies, Drawings, Detailing, Importing and Exporting Files 12

13 EMM-2210 ENERJİ KAYNAKLARININ KULLANIMI KREDİSİ:2+1+0=2.5 AKTS:4 Termodinamiğin Temel Kavramları, Saf Maddenin Özellikleri, Termodinamiğin Birinci Yasası: Kapalı Sistemler, Termodinamiğin Birinci Yasası: Kontrol Hacimleri, Termodinamiğin İkinci Yasası, Entropi, Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri, Buharlı Güç Çevrimleri, Soğutma Çevrimleri, Gaz-Buhar Karışımları Ve İklimlendirme, Isı İletimine Giriş, Sürekli Rejimde Bir-Boyutlu Isı İletimi, Zamana Bağlı Isı İletimi, Isı Taşınımı, Isı Değiştiricileri, Akışkanlar Mekaniğinin Temel Kavramları, Manometreler, Bernoulli Denklemi, Borularda Akış EMM-2210 ENERGY CONVERSION SYSTEMS CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:4 Basic Concepts of Thermodynamics, Properties of Pure Substance, The First Law of Thermodynamics: Closed Systems, The First Law of Thermodynamics: Control Volumes, The Second Law of Thermodynamics, Entropy, Gas Power Cycles, Vapour Power Cycles, Refrigeration Cycles, Gas-Vapour Mixtures and Air Conditioning, Introduction to Conduction, One-Dimensional, Steady-State Conduction, Transient Conduction, Convection, Heat Exchangers, Basic Concepts of Fluid Mechanics, Manometers, Bernoulli Equation, Flow in Pipes EMM-2212 İMALAT YÖNTEMLERİ-II KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:3 Plastik Şekil Verme-Temel Esaslar, Çekme Deneyi, Soğuk Şekil Verme, Sıcak Şekil Verme, Kayma İle Şekil Verme, İkiz İle Şekil Verme, Schmidt Kuralı Dövme Ve Çeşitleri - Dövmenin Mekaniği, Dövmede Bazı Kavramlar, Dövme Makinaları, Haddeleme, Haddelemede Bazı Kavramlar, Haddelemenin Mekaniği, Haddeleme Kusurları Extrüzyon ve Çeşitleri-Extrüzyonun Mekaniği, Extrüzyon Hataları, Tel Çekme, Tel Çekme İşlemine Hazırlık, Tel Çekmenin Mekaniği, Problemler EMM-2212 METHODS OF MANUFACTURING-II CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 Bulk Deformation Processes-The Base Principles, Tension Test, Cold Working Hot Working, Plastic Deformation By Shearing, Plasting Deformation By Twining Schmid s Law, Forging and It s Classifications-Mechanics of Forging, Some Words in Forging Processes, Rolling- Mechanics of Rolling, Failures of Rolling Extrusion and Ifs Varieties-Mechanics of Extrusion, Failures of Extrusion Drawing- Preparing of Drawing Processes, Mechanics of Drawing, Problems EMD-2214 ELEKTRİK ELEKTRONİK-I KREDİSİ:2+1+0=2.5 AKTS:4 Akım, Voltaj, Güç, Enerji ve Etkinlik, Dirençler, Kapasite, Yarı İletkenler, Dijital Elektroniğe Giriş, Güç Çeviricileri, Mikro İşlemciler 13

14 EMD-2214 ELECTRICS ELECTRONICS-I CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:4 Current, Voltage, Power, Energy and Efficiency, Resistors, Capacity, Semiconductors, Introduction to Digital Electronics, Transducers, Microprocessors EMT-2216 YÖNETİM VE ORGANİZASYON KREDİSİ:3+0+0=3 AKTS:4 Yönetim ve Organizasyona Giriş, Temel Kavramlar: Yönetim, Yönetici, Organizasyon ve Yönetimin İşlevleri, Planlama, Örgütleme, Örgüt, Yöneltme, Düzenleştirme, Denetleme, Yetiştirme, Yeniden Örgütleme, Örgütsel İletişim, Örnek Olaylar. EMT-2216 MANAGEMENT AND ORGANISATION CREDITS:3+0+0=3 ECTS:4 Introduction to Management and Organisation, Basic Concepts: Management, Manager, Organisation and Functions of Management, Planning, Organising, Organisation, Commanding, Coordinating, Controlling, Training, Reorganisation, Organisational Communication, Cases. 14

15 5.YARIYIL / 5 TH SEMESTER EMM-3101 MAKİNE TASARIMI KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:4 Makine Tasarımının Tanımı ve Aşamaları, Tasarımda Kullanılacak Malzeme Çeşitleri ve Seçimi, Boyutlandırılmasında Mukavemet Hesapları.Bağlama Elemanları ( kaynak, perçin, lehim, ve cıvata bağlantıları), Mil - Göbek Bağlantıları (pres geçme, konik geçme ve kama bağlantıları), Elastik Bağlama Elemanları, Aks ve Mil Tasarımı. Yuvarlanmalı ve Kaymalı Yataklar, Kavramalar ve Kaplinler, Güç İletim Mekanizmaları (Dişli Çark ve Kayış-Kasnak Mekanizmaları Tasarımı) EMM-3101 MACHINE DESIGN CREDITS:2+0+0=2 ECTS:4 Fundamentals of Machine Design, Kinds and Selections of Materials Used in Machine Design, Strength of Machine Elements, Joints of Machine Elements (Weld Joints, Riveted Joints, Soldering Joints, Threaded Joints) Hub and Shaft Joints (Fastening, Tapered and Key Joints), Design of Springs, Shatls and Axles, Rolling and Sliding Contact Bearings, Design of Couplings and Clutches, Mechanisms of Power Transmission (Gear and Belt Drives) EME-3103 ERGONOMİ KREDİSİ:3+0+0=3 AKTS:4 İnsan Yapısı, Ergonomik ve Psikolojik Açıdan Yetenekleri ve Sınırları, Duyu Organları, Enerji Gereksinimleri, İnsan Makine Sistemleri, İşyeri Ortamı ve İklim Etkileri, Stresler, Aydınlatma, Gürültü, Sistem Ergonomisi, Mühendislik Antropometrisi, Sistem Ergonomisi EME-3103 ERGONOMICS CREDITS:3+0+0=3 ECTS:4 Human Biological, Ergonomic, and Psychological Capabilities and Limitations; Sense Organs, Energy Requirements, Human-Machine Systems, Environment of Business and Climate Effect, Stresses, Illumination, Industrial Noise, Anthropometrics, EME-3105 SİSTEM SİMÜLASYONU KREDİSİ:3+1+0=3.5 AKTS:5 Sistem Tanımı, Simülasyon ve Tanımı, Olasılık Dağılımları ve Olasılık İle İlgili Kavramlar, Poisson ve Üstel Dağılım, Poisson Prosesi, Kuyruk Modelleri ve Çözümleri. EME-3105 SYSTEM SIMULATION CREDITS:3+1+0=3.5 ECTS:5 Defining System, Simulation and Definition, Probability Distributions and Terms Related to Probability, Poisson and Exponential Distributions, Poisson Processes, Queuing Models and Solutions. EME-3107 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I KREDİSİ:3+1+0=3.5 AKTS:5 Modeller, Doğrusal Programlamaya Giriş, Doğrusal Programlama: Simplex Yöntemi, Doğrusal Programlama: Dualite Ve Duyarlılık Analizi, Tam Sayılı Doğrusal Programlama EME-3107 OPERATIONS RESEARCH-I CREDITS:3+1+0=3.5 ECTS:5 Models, Introduction to Linear Programming, Linear Programming: Simplex Method, Linear Programming: Duality and Sensitivity Analysis, Integer Programming 15

16 EMD-3109 ELEKTRİK-ELEKTRONİK-II KREDİSİ:2+1+0=2.5 AKTS:3 Bir Fazlı Alternatif Akım Devreleri, Çok Fazlı Alternatif Akım Devreleri, Güç Katsayısının Düzeltilmesi (Kompanüzyon), Transformatörler, Elektromekanik Kumanda, Elektrik Projeleri EMD-3109 ELECTRIC ELECTRONICS-II CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:3 Single-Phase Alternating Current Circuits, A.C. Polyphase Circuits, Power Factor Improvement, Transformers, Electro Mechanic Controls, Electrical Projects EMI-3111 GENEL MUHASEBE KREDİSİ:2+1+0=2.5 AKTS:4 İşletme ve Muhasebe, Bilanço ve Gelir Tablosu, Yeni Kurulan Bir İşletmenin Kuruluş Bilançosu ve Faaliyete Geçmesi ile İlgili İşlemlerin Bilanço Üzerinde İzlenmesi, Hesaplar, Muhasebede Kayıt Belgeleri, Muhasebe Süreci, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Stokların Kapsamı Ve İlgili Hesaplar, Dönen Varlıklar, Duran Varlıklar, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar, Öz kaynaklar, Gelir Ve Giderlerin Kapsamı Ve İlgili Hesaplar, Maliyet Hesapları, Nazım Hesaplar, Envanter İşlemleri: Dönem Sonu İşlemleri. EMI-3111 GENERAL ACCOUNTING CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:4 Business and Accounting, Balance and Income Sheets, Accounts, Documents in Accounting, Accounting Process, General Principles of Accounting and Generally Accepted Accounting Principles, Inventory and Accounting, Assets Liabilities, Short Term Liabilities, Long term Liabilities, Paid in Capital, Cost accounts, Merchandise Inventor EME-3113 ÜRETİM PLANLAMA KREDİSİ:2+1+0=2.5 AKTS:5 Üretim Sistemleri, Üretim Planlama ve Kontrol Sisteminin Temel Elemanları ve Fonksiyonları, Talep Tahmin Yöntemleri, Kapasite Yöntemleri, Ana Üretim Planlaması, Statik Modeller, Dinamik Modeller, Detaylı Planlama, Stok Kontrolü, Üretim Planlama ve Kontrolü İçin Şebeke Analizi, (CPM, PERT) İş Yükleme, Diğer Üretim Planlama Yaklaşımları, (OPT, JIT, MRP, MRPII, ERP), Uygun Sistemin Seçilmesi ve Seçilen Sistemin Uygulanması EME-3113 PRODUCTION PLANNING CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:5 Production Systems, Functions of Production Planning and Control Systems, Forecasting Methods, Capacity Planning, Aggregate Planning, Static and Dynamic Models for the Production. Linear Programming for Models, Detail Planning, Inventory Control, Network Analysis for Production Planning and Control, CPM, PERT Applications, Operating Scheduling, Introduction to Integrated Production Planning and Control (OPT, JIT, MRP, MRPII, ERP), Case Studies. 16

17 6. YARIYIL / 6 TH SEMESTER EME-3202 İŞ ETÜDÜ KREDİSİ:3+0+0=3 AKTS:4 İş Etüdü, Kapsam ve Aşamaları, Metod Etüdü, Tanımı,Amaçları ve Uygulama Alanları, İş Ölçümünün Kapsamı ve Amaçları, İş Ölçümü Teknikleri, Zaman Etüdü, Sentetik Zamanlar, Önceden Tahmin Edilmiş Hareket ve Zaman Etüdü, Analitik Tahmin. EME-3202 WORK STUDY CREDITS:3+0+0=3 ECTS:4 Work Study, Scope and Sections of Work Study, Motion Study, Definition, Objectives and Application Fields of Motion Study, Work Measurement, Scope, Objectives and Measurement Methods of Work Measurement. EME-3204 TESİS PLANLAMA KREDİSİ:3+0+0=3 AKTS:4 Tesis Planlamaya Ait Genel Tanımlar ve Kavramlar, Temel Yerleştirme Problemleri, Kuruluş Yeri Seçimi, İşyeri Düzenleme, Hat Dengeleme, Malzeme Taşıma Ekipmanları ve Sistemleri, Bilgisayar Destekli Tesis Planlama Yöntemleri, İşyeri Düzenlemede Yan Kısıtlar, Örnek Çalışma EME-3204 FACILITY LAYOUT CREDITS:3+0+0=3 ECTS:4 General Defining for Facility Layout, Basic Facility Location Problems, Plant Site Selection, Office Layout, Assembly Line Balancing, Material Handling Systems, Computer Aided Facility Layout Methods, Other Restricts in Office Layout, Case Study. EME TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KREDİSİ:3+0+0=3 AKTS:3 Kalite Kavramı, Ürün Kalitesi,Toplam Kalite Yönetim Modeli,Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri, Kalite Maliyetleri, Toplam Kalite Yönetim Araçları, İstatistiksel Kalite Kontrolü, Muayene, Ölçme, Örnek Alma Metotları, Kontrol Grafikleri EME-3206 TOTAL QUALITY MANAGEMENT CREDITS:3+0+0=3 ECTS:4 Quality Concept, Product Quality, Quality Management Model, Total Quality Management Principles, Quality Costs, Total Quality Management Tools, Statistical Quality Control, Measurement, Sampling Methods, Control Charts EME-3208 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-II KREDİSİ:3+1+0=3.5 AKTS:4 Ulaştırma Modelleri, Atama Modelleri, Şebeke Analizi, Cpm-Pert Analizleri, Oyun Teorisi. EME-3208 OPERATIONS RESEARCH-II CREDITS:3+1+0=3.5 ECTS:4 Transportation Models, Assignment Models, Network Models, Cpm-Pert Analysis, Game Theory. 17

18 EME-3210 YILİÇİ PROJESİ - I KREDİSİ:0+2+0=1 AKTS:4 Konu seçimi, Veri ve kaynak araştırması, Ulaşılan/ sağlanan kaynak ve verilerin danışman ile değerlendirilmesi, Konuyla ilgili yapılacak çözüm ve/veya katkının netlik kazandırılması Tasarım ve/veya katkı aşamalarının gerçekleştirilmesi, Ulaşılan tasarım ve/veya katkıların değerlendirilmesi, Proje raporunun hazırlanması EME-3210 PROJECT - I CREDITS:0+2+0=1 ECTS:4 Decision on the project field, Data and literature search, Assessment of the collected and/or gathered data and literature, Preliminary decisions on the design or achievements on the subject, Design and achievements, Assessment of the achievements and/or design, Preparation of the project report EMD-3212 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:3 Hukukun Tanımı, Hukukun Kaynakları, Hukukun Bölümleri, Haklar, Tüzel Kişilik, Ticaret Unvanı Ve İşletme Adı, Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Kıymetli Evrak Hukuku EMD-3212 FUNDAMENTALS OF LAW CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 Definition of Law, Origins of Law, Parts of Law, Rights, - Juristic Personality-Types of Corporations and Organizations, Unfair Competition EME-3214 SİSTEM ANALİZİ KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:4 Sistem Kavramı, Sistem Tanımı, Sistem Yaklaşımı, Sistem Analizi ve Tasarımı, Sistem Yapısı, Sistem Modelleri, Dinamik ve Birleşik Sistem Modeli, Üretim Yönetiminde Sistem Yaklaşımı. EME-3214 SYSTEM ANALYSIS CREDITS:2+0+0=2 ECTS:4 System Idea, Defining System, Concept of System, System Approach, System Analysis and Design, System Models, Dynamic and United System Models, System Structure, System Approach in Production Management EMI-3216 MALİYET MUHASEBESI KREDİSİ:2+1+0=2.5 AKTS:4 Maliyet Muhasebesine Giriş, Maliyet Muhasebesinin Temel Kavramları, İlk Madde ve Malzeme Kavramı, İççilik, Amortismanlar, Genel Üretim Maliyetleri, Maliyet Sistemleri EMI-3216 COST ACCOUNTING CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:4 Introduction to Cost Accounting, Basic Concepts of Cost Accounting, Concept of Row Materials (How to Account for Row Materials, Applications), Labour, Depreciation, General Production Costs, Cost Systems 18

19 7.YARIYIL / 7 TH SEMESTER EME-4101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:3 BDT (Bilgisayar Destekli Tasarım) nin Uygulama Alanları, BDT Elemanları, Modelleme Yöntemleri (2D ve 3D Tel Kafes, Yüzey Modelleme ve Katı Model), BDT da Sonra Gelen Birimler İçin Veri Hazırlama, Ürün Bilgi Bankaları, Kullanılan Formatlar (IGES, VDAFS, SET/STEP) ve Format Dönüşümleri, Bilgisayar Destekli Mühendislik (BDM), Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM), Optimizasyon Yöntemleri, Simülasyon Yöntemleri, Dokümantasyon, Bilgisayar Destekli Proses Planlama (İş Planlama), NC Programlama CAD/NC Bağlantısı, Robot Programlama, Takım Yönetimi, CNC, DNC, İşleme Merkezleri, Esnek İmalat Sistemleri, Malzeme İletimi, İşletme Verilerini Elde Etme Yöntemleri ve Sistemleri. EME-4101 COMPUTER AIDED MANUFACTURING CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 Application Areas of CAM, Modelling Methods, Data Banks and Formats Used (IGES, VDAFS, SET/STEP), Data Preparation After CAM, Computer Aided Engineering, Finite Elements Method (FEM), Optimisation Methods, Simulation Methods, Documentation, Computer Aided Process Planning, NC-Programming CAD/NC Connection, Robot Programming, CNC, DNC, Flexible Manufacturing System, Material Handling, Data Accessing Methods and Systems EME-4103 İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET SİSTEMLERİ KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:3 Temel Kavramlar: İş, İşgören, İşlev, İşletme, İşletme İşlevleri, İşletmede İnsan Kaynakları İşlevi, İş Analizi, İş Tanımı ve İş Gerekleri, Performans Değerlemesinin Tanımı, Önemi, Amaçları ve Süreci, Performans Değerleme Yöntemleri, İş Değerlemesi ve İş Değerleme Yöntemleri, Ücret Yönetimi, Ücret Sistemleri, Örnek Olaylar. EME-4103 JOB EVALUATION AND WAGE SYSTEMS CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 Basic Concepts: Job, Employee, Function, Business, Functions of Business, Human Resources Function in Business, Job Analysis, Job Description and Job Specifications, The Definition, Importance, Objectives and Process of Performance Evaluation, Performance Evaluation Methods, Job Evaluation and Job Evaluation Methods, Wage and Salary Administration, Wage Systems, Cases. EME-4105 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ KREDİSİ:2+1+0=2.5 AKTS:4 Mühendislik Ekonomisinin İçeriği ve Temel Kavramları, Maliyet Kavramları ve Analizi, Halihazır Seçimlerde Ekonomik Davranış, Para Zaman İlişkileri ve Nakit Akımlarının Mukayesesi, Proje Tutarının Hesaplanması, Projeye Ait Nakit Girişlerinin Hesaplanması Amortismanlar ve Vergiler, Proje Değerleme Metodları, Değerleme Metodlarının Kullanımı ile İlgili Özel Durumlar, Yenileme Yatırımları, Enflasyonun Yatırım Projelerine Etkileri 19

20 EME-4105 ENGINEERING ECONOMICS CREDITS:2+1+0=2.5 ECTS:4 Introduction to Engineering Economy and Principles, Cost Terminology and Analysis, Economic Behaviour, Principles of Money-Time Relationships and Cash Flows of Comparative, Applications of Money-Time Relationships, Account of Cash Flows and Taxes- Amortizations, Evaluating Project Methods, With The Methods of Special Cases, Replace Investments, Effect of Inflation The Investment Projects EME-4107 YILİÇİ PROJESİ - II KREDİSİ:0+4+0=2 AKTS:4 Konu seçimi, Veri ve kaynak araştırması, Ulaşılan/ sağlanan kaynak ve verilerin danışman ile değerlendirilmesi, Konuyla ilgili yapılacak çözüm ve/veya katkının netlik kazandırılması Tasarım ve/veya katkı aşamalarının gerçekleştirilmesi, Ulaşılan tasarım ve/veya katkıların değerlendirilmesi, Proje raporunun hazırlanması EME-4107 PROJECT - II CREDITS:0+4+0=2 ECTS:4 Decision on the project field, Data and literature search, Assessment of the collected and/or gathered data and literature, Preliminary decisions on the design or achievements on the subject, Design and achievements, Assessment of the achievements and/or design, Preparation of the project report EMM-4109 OTOMATİK KONTROL KREDİSİ:3+0+0=3 AKTS:3 Laplace Dönüşümleri, Fiziksel Sistemlerin Matematiksel Modelleri, Kontrol Sistemlerinin Transfer Fonksiyonları, Sistemlerin Geçici Durum Davranışı, Kontrol Sistemlerinin Kalıcı- Durum Davranışı ve Hatası, Temel Kontrol Etkileri ve Endüstriyel Kontrol Organları EMM-4109 AUTOMATIC CONTROL CREDITS:3+0+0=3 ECTS:3 Laplace Transform, Mathematical Modelling of Physical Systems, Transfer Functions of Control Systems, Transient Response of Control Systems, Steady-State Response and Error of Control Systems, Basic Control Effects and Industrial Control Elements EME-4111 GİRİŞİMCİLİK KREDİSİ:2+0+0=2 AKTS:3 Girişimciliğe Giriş, Türkiye de ve Dünyada Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi, Temel kavramlar: Lider, Yönetici, Sermayedar, Patron, İşveren, Sanayici, Tüccar, vb., Girişimcide Olması Gerekli Nitelikler, Türk Girişimcisinin Genel Profili, Girişimcilik Eğitimi, İş Kurma, İş Planı Hazırlama, İşletmelerde Başarısız Olma Sebepleri, Nasıl Başarısız Olunur?, Başarılı İşletmelerin Özellikleri, KOBİ ler ve Sorunları, Türkiye de Girişimcilik Sorunları ve Çözüm Önerileri EME-4111 ENTREPRENEURSHIP CREDITS:2+0+0=2 ECTS:3 Introduction to Entrepreneurship, History of Entrepreneurship in Turkey And in The World, Leader, Manager, Employer, Owner Etc., General Characteristics of Entrepreneur, Education of An Entrepreneur, Business Plan, How Companies Become Unsuccessful, Small and Middle Size Business and Their Problems 20

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

2016 - YAZ ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU FİZ 101 Fizik I FİZ 102 Fizik II FİZ 224 Modern Fizik I MATE 111 Matematik I MATE 112 Matematik II MATE 213 Lineer Cebir MATH 111 Calculus I MATH 112 Calculus II MATH 213 Linear Algebra FEN - EDEBİYAT

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 4 6 ENM 102 Matematik II 4 0 4 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203101 Endüstri Mühendisliğine Giriş 2 0 0 2 4 1203102 Matematik-1

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PLANI 1. Yarıyıl Ders Planı 1504101 MUH 1101 MÜHENDİSLİK FİZİĞİ I Zorunlu 3 4 1504103 MAT 1141 MATEMATİK I Zorunlu 3 4 1504105 KIM 1105 KİMYA Zorunlu 1504111 MAK

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI 30 30 1. YIL GÜZ YARIYILI 1203110

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Matematiği Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 3 MM 103 LİNEER CEBİR 2 0 2

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ 1 INS1001 MATEMATİK I Zorunlu MATHEMATICS I 4 2 5 6 2 INS1003 FİZİK I Zorunlu PHYSICS I 3 1 4 5 3 INS1005 GENEL KİMYA Zorunlu GENERAL CHEMISTRY 2 1 3 4 4 INS1007 LİNEER CEBİR

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) BEYKENT UNIVERSITY (İSTANBUL) Programın Adı BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Meslek Yüksekokulu Adalet Adalet (İÖ) Ağız ve Diş Sağlığı Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) Ameliyathane Hizmetleri Anestezi Anestezi (İÖ) Aşçılık Aşçılık (İÖ) Bankacılık

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders)

PROGRAMLARI. Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) i MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI A) ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI: Makine Mühendisliği Bölümü (13 zorunlu ders ile ME kodlu olmayan 2 seçmeli ders olmak üzere toplam 15 ders) 1 ECE

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı, cisimlerin ve sistemlerin hareketlerini tahmin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMI ÖĞRETİM ELEMANI MATH511 İleri Mühendislik Advanced Engineering Mathematics -1 Doç. Dr. Fatih KOYUNCU Matematiği

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Projelerin ekonomik analizinin yapılması ile

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ VE İKİNCİ EĞİTİM PROGRAMI 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YARIYIL MM 101 GENEL MATEMATİK-I- 3 0 3 MM 103 LİNEER CEBİR

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2) BÖLÜMÜ : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (3) SINIFI : 1.

Detaylı

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir.

*) Bu dersler Güzel Sanatlar (Müzik, Resim, Görsel Sanatlar vb.) ve Spor ile ilgili olarak açılan seçimlik ders havuzundan seçilecektir. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK(N.Ö.)LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YBD101 Z Yabancı Dil-I Foreign Language-I 10+0-10 12 T103 Z Turizm Tourism

Detaylı

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014

2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba 11.06.2014 Ders Kodu ve Adı / Course Code and Name ARCH 132:Introduction to Building Materials 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ / 2013-2014 SPRING SEMESTER RETAKE EXAM SCHEDULE Wednesday / Çarşamba

Detaylı

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER

2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ Matematik-Bilgisayar 2013-2014 YAZ ÖĞRETİMİNDE AÇILABİLECEK DERSLER MCS 102 01 Mathematics for International Trade II 4 0 4 Dr. Nurgül GÖKGÖZ KÜÇÜKSAKALLI (Part-Time) MCS 108 01

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6. Asst. Prof. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Dönem Yarıyıl Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS İktisata Giriş II ECO 102 Bahar 2 3+0+0 3 6 Ön Koşul MATH103 MATH104 Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Dersin ön koşulu var mı? ***** İntibak Dersi mi? **** TOPLAM SAAT ** AKTS Kredisi ** ANKARA ÜNİVERSİTESİ A EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 2015-2016 1.SINIF /1.YARIYIL* ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLUDERSLERİ 1 BMT101

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL

OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL OKÜ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI I. SINIF I. YARIYIL ISL 101 İKTİSADA GİRİŞ 1 2 0 2 4 ISL 103 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ 1 3 0 3 4 ISL 105 GENEL MUHASEBE 1 3 0 3 5 ISL

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı