YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ PROGRAMI Programın İngilizce ENGINEERING MANAGEMENT PROGRAM Program Türü Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Doktora Eğitim-Öğretim Yılı Dersin Kodu ENM 503TZ MÜHENDISLIKTE İSTATISTIKSEL ANALIZ İngilizce STATISTICAL ANALYSIS IN ENGINEERING Türkçe İçeriği: Örnekleme dağılımları, Hipotez Testleri, Nonparametrik Testler, Ki-kare Bağımsızlık Testleri,Varyans Analizi, Tek ve Çift Yönlü Varyans Analizi,Regresyon ve Korelasyon Analizi, Doğrusal Regresyon Modeli, Varsayımları, Basit Regresyon Modelleri,Çoklu Regresyon Modelleri, Regresyon Modelleri İçin Testler, Kümeleme Analizi, Faktör Analizi, Ayırma Analizi İngilizce İçeriği: Sampling Distributions, Hypothesis Testing, Non-parametric tests, chi-square tests of independence, Analysis of Variance, One and Two-Way Analysis of Variance, Regression and Correlation Analysis, Linear Regression Model, Assumptions, Simple Regression Models, Multiple Regression Models, Tests for Regression Models, Clustering analysis, Factor Analysis, Discriminant Analysis 1) Özdamar K., Paket Programlarla İstatistik Veri Analizi, Cilt I ve II, Kaan Kitabevi, ) Albayrak A, S., Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Asil yayınevi Dersin Kodu ENM 504TZ YÖNETIMDE KARAR VERME TEKNIKLERI İngilizce MANAGERIAL DECISION MAKING TECHNIQUES Türkçe İçeriği: işletmelerde problemlerin modellerinin kurulması, modelin çözüm teknikleri, Ulaştırma modelleri ve çözüm önerileri,envanter modelleri ve çeşitleri, Kuyruk modelleri ve işletmelerde uygulaması. Doğrusal Olmayan modeller ve çözüm teknikleri, üretim çizelgeleme, hat dengeleme ve yalın üretim

2 İngilizce İçeriği: The establishment of enterprises in models with the model solution techniques, models and solutions to transportation, inventory models and types of enterprises, application models, and Queue. Non-linear models and solution methods, production scheduling, line balancing and lean manufacturing. 1) Operation Research,Wayne Winston Dersin Kodu ENM 508TZ KALITE YÖNETIM SISTEMLERI İngilizce QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS Türkçe İçeriği: Giriş ve Temel Kavramlar, Kalite Sistemleri Tarihsel Gelişimi, Toplam Kalite Kontrol, Toplam Kalite Yönetimi ve Bileşenleri, Kalite Yönetimi Standartlar: ISO 9001:2008, Endüstri Standartları: QS 9000, ISO TS 16949:2002 (Otomotiv Kalite sanayi), ISM Kodları, HACCP, ISO (Gıda endüstrisi), Kuruluş Hizmet ve Üretim Sistemleri, Sürekli İyileştirme ve için Yönetim Sistemi Kalite Teknikleri, Kalite Yönetim Sistemleri Denetimi, İstatistiksel Proses Kontrol, İş Mükemmelliği Modeli. İngilizce İçeriği: Introduction and Basic Concepts, Historical Development of Quality Systems, Total Quality Control, Total Quality Management and Components, Quality Management Standards: ISO 9001:2008, Industry Standards: QS 9000, ISO TS 16949:2002 (automotive industry), ISM Codes, HACCP, ISO (food industry), Establishment of Quality Management System for Service and Production Systems, Continuous Improvement and Quality Techniques, Auditing of Quality Management Systems, Statistical Process Control,Business Excellence Model 1) JURAN S QUALTY HAND BOOK 5 TH EDITION, Mc Graw Hill 2) TOTAL QUALITY MANAGEMENT HANDBOOK, JOHN L. HRADESKY, Mc Graw Hill Dersin Kodu İngilizce ENM 509TZ STRATEJIK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETIMI STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

3 Türkçe İçeriği: İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi, Amaçları ve İlkeleri; İnsan Kaynakları Yönetiminin Kapsamı ve firma stratejileri ile ilişkileri, Stratejik yönetimde İnsan kaynakları yönetiminin rolü, Stratejik İnsan kaynaklarının planlanması, İnsan kaynaklarının bulunması ve seçilmesi, İşe alınması ve alıştırılması, Performansının değerlendirilmesi, Eğitilmesi, Geliştirilmesi, Disiplin sisteminin kurulması ve uygulanması, ücretlendirilmesi; Kariyer Yönetimi; Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi; İnsan Kaynakları Yönetiminde Teknoloji Kullanımı. İngilizce İçeriği: Development of Human Resource Management, Objectives and Principles of Human Resources, Scope of the Human Resource Management and its relationship with the company strategies, the role of human resources management in the strategic management, strategic planning of human resources, hiring and selecting of human resources, hiring and acclimatization, Performance evaluation, training,the development, establishment and implementation of the system of discipline, remuneration, career Management, International Human Resource Management, Technology Use in Human Resource Management. 1) Strategic Human Resource Management, Randall S. Schuler, Susan E. Jackson, Wiley, ) Strategic Human Resource Management: A Guide to Action.,Michael Armstrong, Kogan Page Publishers, ) İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, books.google.com.tr / books? isbn = ,Erol Eren 2005 Dersin Kodu ENM 510TZ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI İngilizce RESEARCH METHODS Türkçe İçeriği: Bilimsel yaklaşım, Varsayımların değerlendirilmesi, araştırma süreci ve uygulama örnekleri, değişkenlerin ölçülme düzeyleri, Veri toplama ve örnekleme teknikleri, kavram ölçümleri, Sorgulayıcı veri analizi araçları, parametrik ve parametrik olmayan istatistik tekniklerinin uygulanması. İngilizce İçeriği: Scientific approach to the evaluation of assumptions, the research process and application examples, variables measuring levels of data collection and sampling techniques, concepts, measurements, Exploratory data analysis tools, the implementation of parametric and non-parametric statistical techniques.

4 1) Graziano, A. M., & Raulin, M. L. (1997). Research methods: A process of inquiry. New York: Longman. Dersin Kodu ENM 513TZ YÖNETIMDE İLERI KONULAR İngilizce ADVANCED TOPICS IN MANAGEMENT Türkçe İçeriği: Yönetim Tanımı; Yönetim Sürecinin Temel Özellikleri; İşletmeler İçin Önemi; Benzer Kavramlarla Karşılaştırma; Yönetim Biliminin Gelişimi; Modern Yönetim Akımları; Yönetim Düşüncesi ve Örgüt Kuramı; Karşılaştırma ve Değerlendirme; Yönetim Sistemi; Yönetimde Karar Alma; Organizasyon Yapıları; Klasik Yaklaşımdan Günümüze Organizasyon Yapılarındaki Değişim, Yönetim bilimlerindeki gelişen yeni kavramların analizi, literatür araştırmaları ve vaka analizleri İngilizce İçeriği: Definition of Management; Management Process Basic Features; Businesses Importance Compare with Similar Concepts, Management Science Development of Modern Management Trends, Management Thought and Theory; Comparison and Evaluation; Management System, Management Decision Making, Organizational Structures; Classic Approach to Present Change in Organization Structure, Management sciences, developing new concepts, analysis, literature research and case studies 1) Richard L. Hughes, et al. Leadership:Enhancing the Lessons of Experience (6th ed) 2) John W. Gardner, On Leadership 3) Barbara Kellerman, Bad Leadership Dersin Kodu ENM 514TZ MATEMATIK PROGRAMLAMA İngilizce MATHEMATICAL PROGRAMMING Türkçe İçeriği: Doğrusal programlama ve uygulamaları, doğrusal olmayan programlama, ulaştırma modelleri gibi temel matematik programlama tekniklerinin gözden geçirilmesi, bu modellerin uygun endüstriyel problemlere uyarlanması ve bunlara ait modellerin kurulup çözülmesi, işletme problemlerine geniş bir açıdan bakılarak, en iyi matematik tekniklerin seçilmesi, uygulamalardan örnekler verilmesi.

5 İngilizce İçeriği: Linear programming and its applications, nonlinear programming, transportation models as well as reviewing the basic mathematical programming techniques, the adaptation of these models and their models are suitable for industrial set up and solve problems, business problems from a wider perspective, looking at the best selection of mathematical techniques, giving examples of applications. 1) Bazaraa M.S., Jarvis, J.J. (2010) Linear Programming and Network Flows, John Wiley and Sons, 4th edition 2) G.B. Dantzig, M.N. Thapa, (1997) Linear Programming: 2: Theory and Extensions, Springer 3) G.Hadley (1968) Linear Programming, Addison-Wesley Publishing company, 1968 Dersin Kodu ENM 515TZ RISK ANALIZI İngilizce RISK ANALYSIS Türkçe İçeriği: Çeşitli alanlarda risk tanımlamaları ve riskin nicelik betimlemesi, Risk yönetimi alanları ve özellikleri, Riziko-tehlike-hasar sistematiği ve istatistik betimleme, Risk süreçleri, sayma ve nicelik süreçleri stokastik modelleri, Hasar dağılımları, Risk ve karar kuramı, Risk değerlendirme teknikleri ve yöntemleri, Risk analizi teknikler ve yöntemleri, Risk yönetimi stratejileri, Klasik, Bayesci, bulanık ve diğer risk yönetimi karar modelleri, Riske karşı önlem stratejileri!! en iyi önlem planı belirlemesi, Hedef, zamanlama, maliyet, fırsat maliyeti riskleri bakımından karmaşık karar verme yöntemleri, Fiziki, sosyal, finansal ve benzeri alanlarda risk yönetim sistemleri, Uygulama değerlendirmeleri. İngilizce İçeriği: Several areas of risk identification and quantitative description of risk, risk management areas and features of the Risk-risk of damage to the systematic and statistical description, risk processes, counting and quantitative stochastic models Damage distributions, risk and decision theory, techniques and methods of risk assessment, risk techniques and methods of analysis, risk management strategies, Classical, Bayesian, fuzzy and other risk management decision models, strategies precaution! determine the best plan of action, target, timing, cost, opportunity cost in terms of the risks of complex decision-making methods, physical, social, financial, and other areas of risk management systems, application reviews. 1) Principles of Risk Management and Insurance (11th Ed.),Rejda, George E., Addison Wesley publishers, Boston, Mass

6 Dersin Kodu ENM 516TZ SAYISAL YÖNTEMLER İngilizce NUMERICAL METHODS Türkçe İçeriği: Lineer olmayan denklemlerin çözümü: Ardışık yerine yerleştirme, Newton- Raphson, Levenberg-Marquardt yöntemleri, Denklem takımların çözümü: LU ayrıştırılması, İnterpolasyon ve Polinomlar: Cubic Spline, Chebyshev Polinomları, Pade Yaklaşımı, Fourier Serileri, Sınır değer problemleri: Shooting metodu, sonlu fark yaklaşımı, QR faktörizasyonu, Yakınsaklık ve Stabilite, Parabolik ve hiperbolik kismi diferansiyel denklemler: Kısmi diferansiyel denklemler, ısı ve dalga denklemleri, sonlu fark yaklaşımı, explicit yöntemler, Crank-Nicholson yöntemi, Sonlu Elemanlar Yöntemi: Rayleigh-Ritz Yöntemi, Galerkin Yöntemi İngilizce İçeriği: Non-linear equations solution: instead of sequential, Newton-Raphson, Levenberg-Marquardt methods, equation solving teams: LU decomposition, and polynomial interpolation: Cubic Spline, Chebyshev polynomials, Pade Approximation, Fourier Series and Boundary Value Problems: Shooting method, finite difference approach, QR factorization, Convergence and Stability, parabolic and hyperbolic partial differential equations, partial differential equations, heat and wave equations, finite difference methods, explicit methods, Crank-Nicholson method, Finite Element Method: Rayleigh-Ritz method, Galerkin method 1). Chapra, S.C., Canale, R.P., Numerical Methods for Engineers, 4th ed., Mc Graw Hill, New York, ). Recktenwald G.W., Numerical Methods with MATLAB: Implementations and Applications, Prentice Hall, New York, ). Gerald, C.F., Wheatley, P.O., Applied Numerical Analysis, 6th ed., Addison-Wesley, New York, Dersin Kodu ENM 517TZ BILIŞIM SISTEMLERI YÖNETIMI İngilizce INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT Türkçe İçeriği: Temel Kavramlar, işletmelerin bilişim sistemlerinin analizi, tasarımı ve kurulumu, Maliyet analizleri ve performans ölçümleri, Bilişim projelerinin yönetimi, Bilişim sistemlerinin güvenliği ve kontrolü, Elektronik iş / Elektronik ticaret, Kurumsal uygulamalar (MIS, DSS, ERP, CRM, SCM, İş zekâsı,..),sanallaştırma ve şirket uygulamaları, Bilişim proje uygulama örnekleri, sosyal medya ve mobilite uygulamaları, Bilişimde süreç yeterlilik modelleri.

7 İngilizce İçeriği: Basic concepts, business information systems analysis, design and installation, cost analysis and performance measurement, IT project management, IT security and control systems, electronic business / electronic commerce, enterprise applications (MIS, DSS, ERP, CRM, SCM, BI,..), virtualization and enterprise applications, IT project application examples, social media and mobility applications in IT process capability models. 1) Laudon, Kenneth C., and Laudon, Jane P., Management Information Systems-Managing Digital Firm, Tenth Edition, Prentice Hall, ) Corporate Information Strategy and Management: Text and Cases (6th Edition) Applegate, Lynda M., et al Publication:McGraw-Hill, 2003 ISBN: Dersin Kodu ENM 518TZ MÜŞTERI İLIŞKILERI YÖNETIMI İngilizce CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT Türkçe İçeriği: Temel kavramlar, Portföy analizi, müşteri analizi, müşteri memnuniyeti, müşteri sınıflandırması, CRM yazılımlarının analizi ve değerlendirilmesi, sosyal medya ve müşteri ilişkileri, Sosyal CRM ve uygulamaları, Mobilite ve yeni müşteri kavramları. İngilizce İçeriği: Basic concepts, portfolio analysis, customer analysis, customer satisfaction, customer classification, analysis and evaluation of CRM software, social media and customer relations, Social CRM and applications, the concepts of mobility and new customers. 1) Buttle, Francis. (2009). Customer Relationship Management, (2nd Edition). Elsevier Publishing Dersin Kodu ENM 519TZ MÜHENDISLIK EKONOMISI İngilizce ENGINEERING ECONOMICS Türkçe İçeriği: Terminoloji ve nakit akış diyagramları. Faiz faktörleri ve kullanılışları. Nominal ve etkin faiz oranları ve sürekli iskontolama. Şimdiki değer ve kapitalize edilmiş maliyet analizi. Yıllık nakit akış analizi. Verim oranı (artış) analizi. Kazanç / Maliyet oranı analizi. Geri ödeme süresi analizi. Yenileme analizleri. Enflasyon-faiz ilişkileri. Amortisman.

8 Tükenme. Vergi sonrası ekonomik analiz. Başabaş analizi. Bütçe kısıtları altında sermaye bütçeleme. Duyarlılık analizi ve karar ağaçları. Risk altında yatırım analizleri. İngilizce İçeriği: Terminology and cash flow diagrams. Interest factors and their use. Nominal and effective interest rates and the continuous discounting. Analysis of the current value and the capitalized cost. Annual cash flow analysis. Efficiency ratio (increase) analysis. Benefit / cost ratio analysis. Payback period analysis. Renewal analysis. Inflation-interest relationships. Depreciation. Exhaustion. After-tax economic analysis. Break-even analysis. Capital budgeting under budget constraints. Sensitivity analysis and decision trees. Investment analysis at Risk 1) Park,C.S.,Sharp-Bette,GP., Advanced Engineering Economics, John Wiley and Sons,Inc.,1990 2) Steiner,HM., Engineering Economic Principles, McGraw Hill, ) EngineeringEconomic Analysis Eighth Edition Donald G. Newnan Jerome P. Lavelle Ted G. Eschenbach 4) Engineering Economic Analysis. Newman, Donald G., Eschenbach, Ted G., and Lavelle, Jerome P. (2012). New York: Oxford University Press. Dersin Kodu ENM 520TZ KALITE YÖNETIMINDE İSTATISTIKSEL TEKNIKLER İngilizce STATISTICAL METHODS IN QUALITY MANAGEMENT Türkçe İçeriği: Kalite yönetim sistemi, Kalite yönetiminde istatistiğin rolü, değişkenlik; nedenleri ve dağılımlar, kalite yönetiminde klasik araçlar: Çetele tablosu, histogram, Pareto Analizi, Serpilme Diyagramı; İstatistiksel Proses Kontrolu, Kalite ve Örnekleme; İstatistiksel Deney Tasarımı ve Taguchi Yaklaşımı, Kalite fonksiyon yayılımı (QFD), Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA), Güvenilirlik, Sistemlerin Güvenilirlik Analizi. İngilizce İçeriği: The quality management system, quality management, the role of statistics, variability, its causes and distribution, quality management, classical instruments: The log table, histogram, Pareto analysis, scatter diagram, Statistical Process Control, Quality and Sampling, Statistical Design of Experiments and Taguchi Approach, Quality function deployment (QFD), Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Reliability, Reliability Analysis Systems. 1) Montgomery, Douglas C. (2009). Introduction to Statistical Quality Control, Sixth Edition. John Wiley and Sons, Inc. (ISBN: ).

9 Dersin Kodu FBE500TZ DÖNEM PROJESI İngilizce Yüksek Zorunlu Türkçe İçeriği: Dönem projesi dersinin amacı tez çalışmasını sürdüren öğrencilerin konularındaki yeni gelişmeleri ve yayınları incelemesi ve tartışmasıdır. Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi bu dersin kapsamındadır. İngilizce İçeriği: 1) NO TEXT Course Reading will be posted on Blackboard

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ

BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2011 CİLT 5 SAYI 1 (97-110) BÜTÜNLEŞİK ANP-VIKOR YAKLAŞIMI İLE ERP YAZILIMI SEÇİMİ Ali Beykent Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul aligorener@beykent.edu.tr

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester.

*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING CURRICULUM OF THE M.S. PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Environmental Engineering

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 10 Ocak 2012 TOPLANTI NO : 2012/01 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ad ISSN: 1309-0712 sarder.com & sarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK Yıl / Year C lt / Volume Sayı / Issue : 2014 : 6 : 4 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Volume 5 Number 1 2014 pp 87-106 ISSN: 1309-2448 wwwberjournalcom Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Ayşe Yıldız a Doğan Yıldız b Özet: Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice

Detaylı