ABOUT : Explanation under Communiqué of the Capital Market Board with Serial : VIII, No: 39. DIRECTORATE OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE ISTANBUL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABOUT : Explanation under Communiqué of the Capital Market Board with Serial : VIII, No: 39. DIRECTORATE OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE ISTANBUL"

Transkript

1 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM 23 rd January 2008 DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE Our Board of Directors resolved during the meeting today that: The real-estate of our Company specified as field with ,81m 2 in Bursa, Yenisehir, Çayır Mah. Kocaaralık Mevkii Ada 3 Parcel 3 Pafta 1 is sold to Hüseyin ĠĢsever and Mehmet ĠĢsever with the price of ,- YTL depending on the valuation report of Vakif Gayrimenkul Ekspertiz ve Degerleme A.S. Tamer SOYUPAK Çetin TÜREÇ Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance Ass. Gen. Man.-Production : :10

2 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM 24 th January 2008 DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE In addition to the material event statement form dated today regarding to the sale of our real-estate in Bursa, Yenisehir; There isn t any relationship between Mr. Hüseyin ĠĢsever and Mr.Mehmet and our Company. The sale price of ,00 YTL will be collected in advance. The book valu of real-estate is YTL and the cash will be utilized in the cash flow of the Company. Tamer SOYUPAK Çetin TÜREÇ Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance Ass. Gen. Man.-Production : :30

3 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM 07 th March 2008 DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE Our Board of Directors unanimously resolved by the resolution dated today to call for the General Assembly for Tat Konserve Sanayii A.ġ. on Thursday at at Buyukdere Cad. No: 84 Gayrettepe-Istanbul Divan City in order to negotiate the attached agenda. Tamer SOYUPAK Çetin TÜREÇ Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance Ass. Gen. Man.-Production : :30

4 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM 07 th March 2008 DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE Our Board of Directors resolved during the meeting today that, The existing machinery and equipment of Balıkesir plant which had been decided to close over its activities by the resolution dated , is sold to Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. with the price of YTL + VAT depending on the valuation report of Gayrimenkul Ekspertiz Değerleme A.ġ and the collection will be made in two installments. Tamer SOYUPAK Çetin TÜREÇ Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance Ass. Gen. Man.-Production : :30

5 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM 10 th March 2008 DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE The book value of machinery and equipment of Balıkesir plant mentioned in the material event statement form is YTL and the cash will be utilized in the Company s cash flow. As Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. which we made the sale is subject to full consolidation in our Company s financials, there will be profit/loss effect. N.ġenol TOLAN Tamer SOYUPAK Accounting Manager Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance : :10:00

6 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM 14 th March 2008 DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE Our Board of Directors resolved during the meeting dated March 13, 2008 that the net profit of the year 2007 YTL ,- will be offset from the losses of the previous years and the proposal will be given to the approval of the Ordinary General Assembly to be held on 03 rd April N.ġenol TOLAN Tamer SOYUPAK Accounting Manager Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance : :50

7 3 rd April 2008 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE The Dividend Distribution Table resolved during the General Shareholders Meeting today is attached herewith. N.ġenol TOLAN Neslihan KAZANCI Accounting Manager Finance Manager : :45 Annex : Minutes of Meeting and Annex (1 Page)

8 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM 3 rd April 2008 DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE The Minutes of Meeting regarding to the General Shareholders Meeting today is attached herewith. N.ġenol TOLAN Neslihan KAZANCI Accounting Manager Finance Manager : :45 Annex : Minutes of Meeting and Annex (9 Pages)

9 TAT KONSERVE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ NİN TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Tat Konserve Sanayii Anonim ġirketi nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 03 Nisan 2008 tarihinde saat da Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe/Ġstanbul Divan City adresinde, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ġstanbul Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü nün tarih ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün ÖRS ün gözetiminde yapılmıģtır. Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleģmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nin 12 Mart 2008 tarih ve 7018 sayılı nüshasında ve 12 Mart 2008 tarihli Milliyet ve Hürses Gazetelerinin Türkiye nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıģtır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ģirketin toplam YTL sermayesine tekabül eden adet hisseden ,82 YTL lik sermayeye karģılık adet hissenin asaleten, ,07 YTL lik sermayeye karģılık adet hissenin de vekaleten olmak üzere adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleģmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaģılması üzerine toplantı Kamil Ömer BOZER tarafından açılarak gündemin görüģülmesine geçilmiģtir. 1. Gündemin 1.maddesi gereğince, Genel Kurul un yönetimi ile görevli BaĢkanlık Divanının seçimi yapıldı. Genel Kurul BaĢkanlığı na Sayın Kamil Ömer BOZER oy toplama memurluklarına Sayın Güçlü TOKER ve Sayın Ali GÜLER Katipliğe Sayın Tamer SOYUPAK oy çokluğu ile seçildiler. BaĢkan Kamil Ömer BOZER hazirundan Tüm cep telefonlarının ve ses kayıt cihazlarının kapatılmasını rica etti. BaĢkan hazır bulunanlara teģekkür etti ve gündemin 2. maddesine geçileceğini bildirdi. 2. BaĢkanın talimatı üzerine ġirketimizin 2007 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu ile Bağımsız DıĢ Denetleme KuruluĢumuz BaĢaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (a member of Pricewaterhouse Coopers) nin rapor özetini okudu. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri XI, No.25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiģ, konsolide mali tablolar okundu ve üzerinde müzakere açıldı.100 hisseye sahip ortak Özdemir Bayur ve 100 hisseye sahip ortak Çağlar Bayur un ortak imzalı Ģerhi toplantı tutanağına eklendi. Özdemir Bayur un sorduğu sorulara BaĢkan cevap verdi, BirleĢme öncesinde Koç Holding % 6 hisse oranıyla, Tat Konserve A.ġ. ise % 18 hisse oranıyla Harranova Besi A.ġ. de hakim ortak sıfatını taģımıyorlardı. Opsiyonlar Ģirket dövi kredisinde olduğundan kur artıģlarının regüle edilmesi için opsiyonlar satın almıģtır. Opsiyon iģlemleri sonucunda geçen yıl 2,3 milyon YTL para kazanmıģtır. Ayrıca bir opsiyondan zarar etmiģ olabilir, bu opsiyonları sigorta poliçesi gibi düģünmek gerekir. Yapılan görüģmelerden sonra 2007 yılı konsolide mali tablolar oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereğince, ġirket in Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu okundu ve ortakların bilgi edinmeleri sağlandı.

10 3. BaĢkan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul un oyuna sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü ve Denetçiler oy birliği ile ibra edildiler. 4. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri gereği Şirketimizin kar payı dağıtım politikası hakkında bilgi verildi ve Şirketimizin kar dağıtım politikasının Ana Sözleşme nin Karın Tevzii ne ilişkin 28. maddesi çerçevesinde tatbik olunacağı, kar payı dağıtımında, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık durumu da dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir karın, SPK nın Seri.IV, No.27 Tebliği nde belirtilen orandan aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanacak kısmının, nakit veya belli oranda nakit belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul un olmak üzere verileceğine oy çokluğu ile karar verildi adet hisseye sahip Forward Eastern Europe Equities Fund çekimser oy kullandı yılı kazancının dağıtılması konusunda ġirket Yönetim Kurulu nun raporunda yer alan teklif görüģüldü. Neticede Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan Konsolide Gelir Tablosunda tahakkuk eden YTL karın geçmiģ yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Süreleri sona ermiģ olan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.yönetim Kurulu üye adedi dokuz olarak tesbit edildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kuruluna Koç Holding A.ġ. yi temsilen Sayın Kamil Ömer Bozer, Sayın Dr.Nüsret Arsel, Temel Ticaret ve Yatırım A.ġ. yi temsilen Sayın Nevzat Tüfekçioğlu, Sayın Ġbrahim Tamer HaĢimoğlu, Kav DanıĢmanlık Pazarlama A.ġ. yi temsilen Sayın Ahmet Fadıl Ashaboğlu, Sayın Ali Güler, Aygaz A.ġ. yi temsilen Sayın Güçlü Toker, Aygaz A.ġ. yi temsilen Sayın Ercan Bayramlı ve Kagome Co.Ltd. i temsilen Sayın Kunihiko Sato nun 2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul a kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Yönetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü. Yönetim Kurulu Üyeleri özgeçmiģleri ortakların bilgisine sunuldu. 7. Görev süreleri sona ermiģ olan denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Bay Ġnanç Kiraz ve Bay Ahmet Sönmez 2008 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul a kadar vazife yapmak üzere denetçi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Denetim Kurulu adaylık beyanlarını gördü. 8. Yönetim Kurulu BaĢkanına ve üyelerine ayda brüt 665-YTL, denetçilere ayda brüt YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi yılında sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetine haiz vakıf ve benzeri sosyal amaçlı kuruluģlara YTL bağıģta bulunulduğu hakkında bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda bağıģ ve yardımlar oy çokluğu ile kabul edildi adet hisseye sahip Forward Eastern Europe Equities Fund çekimser oy kullandı. 10.Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız DıĢ Denetleme hakkında yönetmelik gereği Yönetim Kurulumuz tarafından seçimi yapılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MuĢavirlik A.ġ ın kabulüne oy birligi ile karar verildi.

11 11.Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birligi ile karar verildi. 12.Genel Kurul BaĢkanı, tutanağın hissedarlar adına BaĢkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. BaĢkanlık Divanının toplantı tutanağını imzaya yetkili kılınmaları ve bununla yetinilmesine oy birliği ile karar verildi. 13.Gündemin dilekler maddesi münasebetiyle ġirketin baģarılı çalıģmalarının devamı temennisinde bulunuldu. Gündemde görüģülecek konu kalmadığından BaĢkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi GENEL KURUL DĠVAN BAġKANI Kamil Ömer BOZER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI KOMĠSERĠ Nurgün ÖRS OY TOPLAMA MEMURU OY TOPLAMA MEMURU KATĠP Güçlü TOKER Ali GÜLER Tamer SOYUPAK Özdemir BAYUR Çağlar BAYUR

12

13

14

15

16

17

18 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM 10 th April 2008 DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE Our Board of Directors resolved during the meeting today that; Unanimously Mr. K. Ömer Bozer is appointed as the Chairman of the Board of Directors, Mr. Nevzat Tüfekçioğlu the Deputy Chairman of the Board of Directors and Mr. Nevzat Tüfekçioğlu and Mr. Ahmet Fadıl Ashaboğlu be appointed as the Members of the Committee in charge of Audit under the communiqué of the Capital Market Board with Serial: X and No: 19. Neslihan KAZANCI Tamer SOYUPAK Finance Manager Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance : :50

19 10 th April 2008 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE Our Board of Directors resolved during the meeting today that; units of shares with the nominal value of 10 YKr for each share and indicates 10% shares of Tat Konserve Sanayii A.ġ. in Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. in which Tat Konserve has totally %68,15 shareholdership has been sold to ,- USD in advance payment to The Morning Star Company residing in California, USA. In line with this partnership, the Shareholdership Agremeent had been signed among the current shareholders of Harranova Koç Holding A.ġ., Temel Ticaret ve Yatırım A.ġ., Tat Konserve Sanayii A.ġ. and The Morning Star Company, however there isn t any change in the control of the Company. The cash generated from sales of shares would be utilized for the working capital requirements of Tat Konserve. Neslihan KAZANCI Tamer SOYUPAK Finance Manager Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance : :45

20 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM 11 th April 2008 DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE In addition to our declaration dated April 10, 2008 regarding to the sale of 10% shares of our Company in Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ. to The Morning Star Company; $ sales price is the price determined after the mutual deal of the parties and the net income obtained from this sales is YTL. The net income figure is planned to transferred to shareholders equity accounts as participation sales income. Neslihan KAZANCI Tamer SOYUPAK Finance Manager Ass. Gen. Man.-Accounting and Finance : :20

21 22 nd July 2008 MATERIAL EVENT STATEMENT FORM DIRECTORATE OF STOCK EXCHANGE The tomato paste plant investment of Harranova Besi ve Tarım Ürünleri A.ġ., which we have 58,15% shareholdership and declared the investment decision in South Eastern Anatolia Region in our declaration dated November 23, 2007, has been already completed and started to tomato paste production with the tomatoes cultivated from the region tons of tomato processing is targeted for this year. N.ġenol TOLAN Neslihan KAZANCI Accounting Manager Finance Manager : :30

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2015 [] 02.04.2015 11:18:55 Genel Kurul Kararları Tescili 1 FAİK BÜLENT ALAGÖZ SERMAYE PİYASASI MEVZUATI UYUM YÖNETİCİSİ ARÇELİK A.Ş. 02.04.2015 11:14:08 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ

Detaylı

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik.

Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) 314 34 34 - (0212) 314 34 63. : yatirimciiliskileri@arcelik. ARÇELİK A.Ş. / ARCLK [] 04.05.2015 17:24:42 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 1 DOĞAN KORKMAZ FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 04.05.2015 17:21:21 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ

Detaylı

Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi

Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi 2015 YILI PETKİM ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI/ PUBLIC DISCLOSURES Ö.D.A. NO:21 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. / PETKM [] 13.03.2015 17:47:06 Esas Sözleşme Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji Madde

Detaylı

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2 NCİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 26 MAYIS 2008) 05/05/2008 tarihinde kanuni toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen

Detaylı

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurulu 23 Mart 2011 Çarşamba günü saat 11:00 de, Divan City, Büyükdere

Detaylı

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI MĠGROS TĠCARET A.ġ. 25 EYLÜL 2013 TARĠHĠNDE YAPILACAK 2012 YILI FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2012 faaliyet

Detaylı

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU

2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2014 YILINA AĠT 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME NOTU 1. 26.03.2015 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BİLİCİ YATIRIM A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

2009 YILINA ILISKIN OLARAK 31.03.2010 TARIHINDE TOPLANACAK ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU BILGILENDIRME DOKÜMANI

2009 YILINA ILISKIN OLARAK 31.03.2010 TARIHINDE TOPLANACAK ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU BILGILENDIRME DOKÜMANI 2009 YILINA ILISKIN OLARAK 31.03.2010 TARIHINDE TOPLANACAK ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURULU BILGILENDIRME DOKÜMANI Sirketimizin 2009 yilina iliskin Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi 31 Mart 2010, Çarsamba

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [AFYON, ASYAB, EDIP, EREGL, KCHOL, ULKER, UNYEC, YKBNK] 03.11.2010 17:05:20 Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Talepleri AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. / AFYON [] 02.11.2010 11:01:55

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2013 FAALİYET RAPORU

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2013 FAALİYET RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 30 Eylül 2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN Seri II, 14.1 NO LU TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR. 1 İçerik Akfen GYO Hakkında Genel Bilgiler

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2012 31.12.2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2 İçindekiler 1. GENEL

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. 31.12.2009 Tarihi İtibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim

Detaylı

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı -

TARİH: 15/01/2007. Şirketin Artırım Sonrası Sermayesi. Bedelsiz Artırım Miktarı - TARİH: 15/01/2007 BİRİNCİL PİYASA ve HALKA ARZ ESASLARIDUYURUSU Şirketin Unvanı Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Kod Şirketin Sermaye Türü Kayıtlı Sermaye ( X ) Esas Sermaye () Şirketin Artırım Öncesi Sermayesi

Detaylı

İHLAS GAZETECILIK ANONİM ŞİRKETİ' İN 30.05.2012 GÜNÜ YAPıLA 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' A AİT ZABIT

İHLAS GAZETECILIK ANONİM ŞİRKETİ' İN 30.05.2012 GÜNÜ YAPıLA 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' A AİT ZABIT İHLAS GAZETECILIK ANONİM ŞİRKETİ' İN 30.05.2012 GÜNÜ YAPıLA 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI' A AİT ZABIT İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi 'nin 2011 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.05.2012

Detaylı

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi

ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 Hisse Alım Satım Bildirimi ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 29.12.2011 10:13:52 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 22.12.2011 10:05:25 ĐSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KAREL] 21.12.2011 10:15:50 ĐSTANBUL MENKUL

Detaylı

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011

EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 EGELĠ & CO YATIRIM HOLDĠNG A.ġ. SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU 1 Ocak 30 Haziran 2011 25 Ağustos 2011 0 ĠÇĠNDEKĠLER HAKKIMIZDA... 2 YÖNETĠM KURULU VE

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

VEKALETNAME SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI DAN Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurul unu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 28/05/2007 Pazartesi günü saat 14:00 da

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSĠYON FABRĠKALARI A.ġ. . 01 OCAK 2012 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. ġirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı nda Gündem Maddeleri nin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı nda Gündem Maddeleri nin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. ARÇELĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ YÖNETĐM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 17 MART 2010 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2009 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU

TAT KO SERVE SA AYĐĐ A.Ş. Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Đ 24.03.2009 TARĐHĐ DE TOPLA A 41. OLAĞA GE EL KURULU A SU ULA YÖ ETĐM KURULU YILLIK FAALĐYET RAPORU Sayın Ortaklarımız, Şirketimizin yılı faaliyet neticelerini incelemek ve karara bağlamak üzere toplanmış

Detaylı

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, 1 KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SAN.TİC.A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 31 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Sicil No:352307/ Mersis No: 0-5900-0627-1900010 Şirketimizin,

Detaylı

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET

İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI KOÇ HOLDİNG A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 10 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Nisan

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. PAYLARININ ĠSTEĞE BAĞLI ÇAĞRI YOLUYLA YAPI VE KREDĠ BANKASI A.ġ.TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret Unvanı:

Detaylı