SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES"

Transkript

1 SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies SHK101 İşletme Yönetimi Business Management SHK103 Pazarlama Yönetimi Marketing Management SHK105 Tehlikeli Maddeler Hazardous Material SHK107 Temel Uçak Bilgisi Fundamental Airplane Knowledge SHK109 Havacılık Bilgisi Aviation Knowledge Toplam Total Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS TUR106 Türk Dili Turkish Language SHK102 Davranış Bilimleri Behavioral Science SHK104 Dünya Kültürleri World Cultures SHK106 Lojistik Yönetimi Logistics Management SHK108 Normal Emniyet Kuralları ve Sorumluluklar Safety Rules and Responsibilities SHK110 Havaalanı Anatomisi Airport Anatomy Toplam Total Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Principles of Atatürk and History of Revolution I (21. Yüzyılda Türkiye) (Formation of Modern Turkey) SHK201 Fonetik ve Diksiyon Phonetics and Diction SHK203 İkram ve Servis Teknikleri Catering and Service s SHK207 İşyeri Uygulaması-I Practising at Workplace-I SHK209 Girişimcilik Entrepreneurship Toplam Total Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS YDL206 İngilizce English Language SHK202 Sosyal Sorumluluk Projesi Social Responsibility Project SHK204 İşyeri Uygulaması-II Practising at Workplace-II SHK206 Havacılık Hukuku Air Law SHK208 Havacılık Güvenliği Aviation Security SHK210 Ekip Planlaması Crew Planning Toplam Total

2 Kod Ders Couse T U K AKTS Mesleki Alan Seçmeli I Elective I SHK112 Acil Durum Operasyonları Emergency Operations SHK113 Yolcu Hizmetleri Passenger Services Mesleki Alan Seçmeli-II Elective II T U K AKTS SHK211 Kişisel Bakım ve Zerafet Personal Grooming SHK212 Ekip Kaynak Yönetimi Crew Resource Management Program Öğrenme Çıktıları Program Learning Outcomes 1) Araştırma süreçleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını ödev, araştırma ve projelerde gerçekleştirmek. To have knowledge about the research processes and apply them with homeworks, researchs and projects. 2) Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği, Kabin Hizmetleri ve diğer sosyal bilimler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri birlikte kullanma yeteneği edinmek. To have ability to use theoretical and applied knowledge together in Civil Aviation Transport Management, Cabin Services and other social sciences areas. 3) Sivil Havacılıkla ve / veya yönetimle ilgili kavramları, gelişmeleri ve bilgileri Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği bakış açısı ile yorumlayabilmek. To be able to evaluate concepts, progresses, and information about Civil Aviation and/or management with a Civil Aviation perspective. 4) Sivil Havacılıkta ve uçaklardaki gelişmeleri, havaalanı yönetimi, yer hizmetleri, bilet satış, ekip planlama, güvenlik, hava kargo yanında hava lojistiği ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve pratik bilgilere sahip olmak. To have academic and practical knowledge about progresses on civil Aviation and aircrafts, airport management, ground services, ticketing, crew planning, security, air cargo and air lojistics, and other social sciences. 5) Sorumluluğu altındaki kişilerin öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesine, karşılanmasına ve mesleki gelişimine rehberlik eder. To lead people under his/her responsiblity for determining and providing their personal learning reqirements and for their career development. 6) Havacılık Yer Hizmetlerini yapabilmek ve yönetebilmek. To have abilty to do and manage Ground Services in Aviation. 7) Kabin ve Kokpit ekiplerini planlayabilmek To be able to plan cabin and cockpit crews. 8) Bilet satış ve check-in işlemlerini yapabilmek. To be able to make ticketing and check-in processes. 9) Havacılık sektörü içerisinde uzman olan ve olmayan kişilerle etkin iletişim kurmak. To communicate with the experts and nonexperts in the Aviation Sector. 10) Hava Kargo operasyonlarını yönetebilmek. To manage Air Cargo Operations.

3 11) Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanıyla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. To act in accordance with the social, academic, cultural and ethic values in the stages of collecting information, performing and anouncing the results about Air Transport Management area. 12) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler konularında yeterli bilince sahiptir; kültürel farklılıklara saygılıdır. To have enough awareness on the subjects of universalism of social rights, social justice, and cultural values, and to respect the cultural differences. 13) Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanıyla ilgili gerekli görülen iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma, kalite ve sürekli iyileşme prosedürlerini uygular. To apply occupational health and safety, environmental protection, quality and continous improvement processes that are considered necessary for Air Transport Management. 14) Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. To evaluate baseline level of knowledge and abilities taken on the area of Air Transport Management with a critical approach. 15) Hava Ulaştırma İşletmeciliği alanıyla ilgili konularda yürütmekte olduğu çalışmaları, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilere yazılı, sözlü ve görsel iletişim araçlarını kullanarak aktarır. To convey projects, opinions and solution offers of the problems that are performed about the Air Transport Management to the experts and nonexperts by using written, verbal and visual communication instruments. 16) Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. To follow information on the area and communicate with the colleagues by using a foreign language (English) minimum on A2 level of European Language Portfolio. 17) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı nın Temel (İleri) Düzeyinde tanımlanan bilgisayar kullanma yetkinliğine sahiptir ve alanının gerektirdiği ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. To have perfection for using computer on the baseline (upper) level of european computer driving licence and to use informatic and communication technologies as required. 18) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katılır ve bunları destekler. To participate and support projects and activities for the social enviroment with the social responsibility awareness.

4 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies Dersin Kodu Course Code BLG105 Laboratuvar Laboratory Ders (saat/hafta) Lecture İstanbul Esenyurt Üniversitesi IESU Credit AKTS ECTS Credit Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type 1/1 2 2 (2 2)3 4 Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows 7) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, Excel, PowerPoint, Access) temel seviyede kullanım becerilerini vermektir. The aim of the program is to give usage abilities of operating system, internet and office programmes (MS Word, Excel and Powerpoint) by being introduced basic concepts of computer system. Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

5 Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Bilgisayar sistemine ait temel kavramları tanımlar. 2) MS Ofis programlarına ait temel kavramları tanımlar. 3) Temel veritabanı işlemlerini kavrar. 4) Windows işletim sistemini kullanır ve ayarlarında değişiklik yapar. 5) Yaygın İnternet servislerini kullanarak araştırma yapar. 6) MS word uygulama programında oluşturduğu belgenin sayfa düzenini istediği şekilde değiştirebilir, MS word de kendine özgü özelleştirmeler gerçekleştirir. 7) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yeniler. 8) Kendi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için stratejik yaklaşımlar geliştir. Learning Outcomes 1) Define definition of computer and define hardware componets. 2) Define tasks and functions of computer hardware components. 3) Comprehend the basic database operations. 4) Use Windows operating system and make audit setting. 5) Make Internet research by using internet services. 6) Create document by using MS Word application programme, make formulation and set properties of programme and documents. 7) Renew knowledge continuously by means of following developments in science and technology. 8) Develop new strategic approaches to solve the unforeseen and complex problems arising in the practical processes of the main field.

6 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Genel kavramlar 2 İşletim sistemi ve dosya yönetimi Introduction to Computer, History of Computer, Basic Properties about Computer, Software and Hardware Concepts Introduction to Windows 7, Folder index concept, Window properties, Creating new file, Cut-Copy- Paste, Shutting computer 3 Bilgi ve iletişim My Computer, Recycle Bin, Creating shortcut Google servisleri (mail, takvim, döküman, günlük) Ms Powerpoint - Temel ayarlar, sunum oluşturma, metin, görüntüler ve tablo Ms Powerpoint - grafik ve çizim nesneleri, ekran gösterisi efektleri, slayt gösterisi ve çıktı hazırlama Ms word - kelime işlemciye ilk adımlar ve temel işlemler Ms word - biçimlendirme (metin, paragraf, belge) Ms word - nesneler (tablo, resim, görüntü, grafik) ve yazdırma Ms Excel - giriş, hücreler ve çalışma sayfaları Ms Excel - biçimlendirme, formüller ve işlevler Ms Excel - grafikler, sayfa yapısı ve çıktıların hazırlanması Ms Access - Veri tabanı yönetim sistemlerine giriş ve tablo işlemleri Desktop Properties, Task Bar, Form elements, Dialog Boxes, Start menu, Accessories Basic Internet Services, Internet Browser and Settings, Search Engine MS-Word, Toolbars and properties of it, Save, Security Options, Page Layout, Writing, Font Properties MS-Word-Paragraph Properties, Tab, Border and Shading, Columns MS-Word-Adding Table and Toolbar of table, Templates MS-Word-Private Paste, Find-Replace, Small Picture and Adding Picture, Operating Toolbar of Picture MS-Excel-Introduction to Excel, Concepts of Page and Cell, Species of Cursor, Page tab, Cut-Copy-Paste, Line and Column Transactions MS-Excel-Toolbars, Folders, Work Page MS-Excel-Operators, Creating Formula MS-Excel-Cell Formalization, Creating Drawingobjects, Graphs 14 Ms Access - Tablo işlemleri MS-Powerpoint-Creating Slide, Design of Slide, Custom Animation, Adding Sound and Starting slide

7 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 DÖÇ-6 DÖÇ-7 DÖÇ-8 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P. Ö.Ç. 18

8 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English İşletme Yönetimi Business Management Dersin Kodu Course Code SHK101 Laboratuvar Laboratory Ders (saat/hafta) Lecture İstanbul Esenyurt Üniversitesi IESU Credit AKTS ECTS Credit Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu ders, işletmelerin hedeflerini ve paydaşların işletme üzerindeki etkilerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında, işletme ve işletmecilik kavramları, işletmelerin sınıflandırılması, işletme çevresi, işletmenin amaç ve sorumlulukları, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, kuruluş aşamaları ve işletme kapasitesi ile temel işletme fonksiyonları ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Ayrıca bu ders öğrencilere, ileride işlenecek derslere yönelik bir altyapı sağlamayı amaçlamaktadır. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching This lesson aims to define business goals and stakeholders' effect on the business. In the lesson content business and business concepts, types of the business, environment of the business, the goals and responsibilities of the business, finding a place for the business, capacity and the functions of the business will be examined more detailed. Also this lesson aims to give agood background for the future subjects. Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

9 Dersin Öğrenme Çıktıları 1) İşletme kavramı, özellik ve üretim faktörlerini açıklar 2) İşletmelerin içinde yer aldığı çevrenin dış ve iç unsurlarını, bunların işletmeye olan etkilerini yorumlar, işletme çeşitlerini açıklar. İşletmelerin eylemlerinde takip etmesi zorunlu ve kaçınılmaz olan işletmenin temel ilkelerini tanımlar. 3) Yönetim kavramını, fonksiyonlarını, güncel yönetim yaklaşımlarını açıklar. 4) İnsan kaynakları yönetimi sürecini ve fonksiyonlarını yerine getirecek bilgiye sahip olur. 5) Üretim yönetimi sürecini ve temel kavramlarını açıklar. Learning Outcomes 1) The students will learn the concept, features of business and they can define production factors 2) The students can explain the internal and external elements of the environment which the business is settled and they can comment about their effects on businesses, also they can explain the business types 3) The students can explain the concept of management, functions and current management approachs 4) The students will have the knowledge of human resources management 5) The students can define the production process and the basic concepts.

10 HAFTA Week HAFTALIK DERS PROGRAMI KONULAR WEEKLY LECTURE PLAN TOPICS 1 2 Tanışma, Genel bilgilendirme İşletme kavramı, Üretim faktörleri, İşletmelerin özellikleri, İşletmelerin amaçları 3 İşletmelerin dış çevresi, İşletmelerin iç çevresi, İşletme çeşitleri, İşletmelerin kuruluşu Kuruluş karar süreci Fizibilite çalışmaları İşletmelerin kuruluş yerinin seçimi Kuruluş yeri seçimini etkileyen faktörler Organize İşletmelerin i l büyümesi l i İşletme büyüklüğü kavramı Büyüklük ölçüleri İşletme büyüklüğünü etkileyen faktörler Kapasite kavramı ve çeşitleri Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler (KOBİ) Yönetim kavramı ve fonksiyonları Yönetim kademeleri ve yönetici becerileri Yönetim Fonksiyonları: Planlama ve örgütleme ARA SINAV Yönetim fonksiyonları : Yöneltme, Koordinasyon ve Denetim Yönetimle ilgili güncel yaklaşımlar Pazarlama yönetimi ve fonksiyonları Tüketici ve pazar kavramları Pazarlama stratejileri Pazarlama karmasının geliştirilmesi: Ürün, fiyat tutundurma, dağıtım 11 İnsan kaynakları yönetimi (İKY) ve fonksiyonları İKY kavramı ve gelişim süreci İK Planlanması, 12 İnsan kaynakları yönetimi seçme ve yerleştirme, eğitim ve geliştirme performans ve kariyer yönetimi, ücret yönetimi, işçi-işveren ilişkileri 13 Finans yönetimi ve fonksiyonları: Maliyet çeşitleri, nakit akış yönetimi, finans kaynakları, bütçeleme 14 Üretim yönetimi ve fonksiyonları Üretim sistemleri Stok yönetimi Üretim planlaması General informing, Business Concept, Production factors The features of the business, The goals of the business The external and internal environment of the business, The types of the business The establishment of the business The decision process of the establishment Feasibility Process Selection of the business establishment place The factors that effect the establishment place of the business Organised Industrial Areas The development of the business The concept of the business size The Size Factors The Factors that effect the business size Capacity concept and types Small and medium sized Companies (SMSC) Management concept and functions Management Levels and managerial skills Management functions: Planning and Organising MIDTERM Management Functions: Leading, Coordination and Controlling The current approachs related with management Marketing management and functions Consumer and market concepts Marketing Strategies Development of Marketing Mix : Product, price, promotion, placement Human resource management (HRM) and functions HRM concept and development process HR Planning Human reseources management selection and recruitment, training and development, career management, salary management, employeremployee relations Financial management and concepts: Cost types, cash flow management, financial resources, budgeting Production management and functions Production systems Inventory management

11 DERS & PROGRAM ÇIKTILARI MATRİSİ COURSES AND PROGRAM OUTCOMES MATRI DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18

12 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Pazarlama Yönetimi Marketing Management Dersin Kodu Course Code SHK103 Laboratuvar Laboratory Ders (saat/hafta) Lecture İstanbul Esenyurt Üniversitesi IESU Credit AKTS ECTS Credit Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must İşgören ilişkilerine genel bir giriş sunmak ve Türkiye de istihdam ilişkilerini göz önüne alarak yıllar boyunca bu konuda gerçekleşmiş değişikliklerle ilgili bilgi ve anlayışı geliştirmektir. Ders, endüstri ilişkilerinin doğasını ve iş uyuşmazlıklarının çözümlenmesi konularını ele alır. Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching To provide a general introduction to employee relations and also taking into consideration employment relations in Turkey to develop knowledge and understanding about the changes that have taken place over the years. Course takes the nature of industrial relations and labor dispute resolving issues Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

13 Dersin Öğrenme Çıktıları Learning Outcomes 1) Pazarlama çevresi kavramını öğrenir 1) Students learn marketing environment concept 2) Ürün ve marka kavramlarının pazarlamaya etkisi hakkında bilgi sahibi olur. 3) Hizmet pazarlamasının gerekliliklerini kavrar 4) Firmanın fiyat politikasının belirlenmesi faaliyetlerini öğrenir. 5) Tutundurma karması faaliyetlerinin uygulanmasında bilgi sahibi olur 2) They have knowledge about the effects of product and brand on marketing 3) They understand the necessity of services marketing 4) They learn to determine pricing policy of business 5) They have information about implementation of the promotion mix activities HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Pazarlama kavramı, Temel kavramlar Marketing concept, Basic concepts 2 Pazarlamanın mikro ve makro çevre unsurları Macro and micro environment of marketing 3 Ürün, Ürün sınıflandırmaları, Yeni ürün geliştirme süreci Product, Product classification, New product development process 4 Ürün yaşam eğrisi, Marka kavramı, Marka değeri Product life cycle, Brand concept, Brand equity Hizmet pazarlaması, Hizmetin boyutları, Hizmet kalitesi Fiyat, Fiyatlandırma stratejileri, Fiyat farklılaştırma Dağıtım, Dağıtım stratejileri, Toptancılık ve Perakendecilik İletişim süreci, Tutundurma bütçesi belirleme, Tutundurma karması Services marketing, Dimensions of services, Service quality Price, Pricing strategies, Price discrimination Place, Distribution strategies, Wholesaling and retailing Communication process, Determining promotion budget, Promotion mix 9 Kişisel satış, Halkla ilişkiler, Doğrudan pazarlama, Reklâm, Satış geliştirme 10 Tüketici pazarları Consumer markets Personal selling, Public relations, Direct marketing, Advertising, Sales promotion 11 Endüstriyel pazarlar Industrial markets 12 Pazar bölümlendirme, Pazar hedefleme, Pazar konumlandırma 13 Uluslararası pazarlama, Standardizasyon ve adaptasyon, Kültür kavramı 14 Pazar araştırma süreci, Pazar araştırma yöntemleri, Kalitatif ve Kantitatif araştırma Market segmentation, Market targeting, Market positioning International marketing, Standardization and adaptation, Culture concept Market research process, Market research methods, Qualitative and Quantitative research

14 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ-3 DÖÇ-4 DÖÇ-5 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18

15 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Tehlikeli maddeler Hazardous Materials Dersin Kodu Course Code SHK105 Laboratuvar Laboratory Ders (saat/hafta) Lecture İstanbul Esenyurt Üniversitesi IESU Credit AKTS ECTS Credit Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching Bu ders; Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi,tehlikeli madde kurallarının uygulanması,tehlikeli madde tanımı,genel taşıma gereklilikleri,tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları,göndericinin sorumlulukları,taşıyıcının sorumlulukları,tehlikeli madde limitleri,havayolu ile taşınması yasak olan tehlikeli maddeler,gizli tehlikeli maddeler,yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli maddeler,hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması,taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli maddeler,hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler,istisnai miktardaki tehlikeli maddeler,sınırlandırılmış miktarda tehlikeli maddeler,shgm Sıvı Kısıtlamaları,Tehlikeli madde sınıfları,patlayıcılar, Gazlar,Yanıcı sıvılar,yanıcı katılar,oksitleyiciler ve Organik peroksitler,zehirli ve bulaşıcı maddeler Radyoaktif maddeler,aşındırıcılar,çeşitli tehlikeli maddeler,tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi,notoc formu konularını içerir. To ensure flight safety during the transportation of dangerous goods, the cabin crew must be trained to ensure the correct application of the rules to establish flight safety correct. For this reason the students should be brought up at a desired knowledge and skills about the following topics: the overall philosophy of the rules of dangerous goods, application of the rules of dangerous goods, the definition of dangerous goods, general transport requirements, the responsibilities during the transport of dangerous goods, the responsibilities of shipper and carrier, the limits of dangerous goods, the dangerous goods which are forbidden to transport by airlines, hidden dangerous goods, the permitted dangerous goods which can be carried by passengers and crew, the transport of dangerous goods by air mail, Dangerous goods in Operator s property, the dangerous goods permitted to be carried by air cargo, exceptional amount of dangerous goods, restricted quantities of dangerous goods, liquid restrictions of DGCA, hazard classes of dangerous goods, explosives, gases, flammable liquids, flammable solids, oxidizers, organic peroxides, toxic and infectious substances, radioactive substances, abrasives, Various dangerous goods, labeling and marking of dangerous goods, Notoc form, Procedures to be applied in case of emergency involving dangerous goods. Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

16 Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Tehlikeli madde tanımını ve hava taşımacılığında uygulanan kuralları 2) Tehlikeli madde taşımacılığında sorumluluğu olan tarafları öğrenir. 3) Havayolu taşımacılığında kısıtlanan ve yasaklanan tehlikeli maddeleri öğrenir. 4) SHGM nin hava ulaşımındaki sıvı kısıtlamalarını öğrenir. 5) Tehlikeli madde sınıflarını öğrenir. 6) Tehlikeli madde etiket ve işaretlemesini öğrenir. 7) Tehlikeli maddelerle ilgili acil durumlara karşı uygulanacak usuller, konularında teorik bilgilerini ve uygulama becerilerini geliştirir. Learning Outcomes 1) Have theoretical knowledge about dangerous goods. 2) Have information about dangerous goods in operator s property 3) Hava an information about forbidden dangerous goods in air transport 4) Know the rules of liquid restriction of DGCA 5) Classify dangerous goods 6) Have an information about marking and labeling of dangerous goods 7) Have practical knowledge about dangerous goods

17 HAFTALIK DERS PROGRAMI WEEKLY LECTURE PLAN HAFTA Week KONULAR TOPICS 1 Tanışma, Tehlikeli madde kurallarının genel felsefesi,tehlikeli madde kurallarının uygulanması The overall philosophy of the rules of dangerous goods 2 Tehlikeli madde tanımı,genel taşıma gereklilikleri Application of the rules of dangerous goods, the definition of dangerous 3 Tehlikeli madde taşımacılığının sorumlulukları,göndericinin sorumlulukları,taşıyıcının sorumlulukları 4 Tehlikeli madde limitleri, Havayolu ile taşınması yasak olan tehlikeli maddeler The responsibilities of transport of dangerous goods, the responsibilities of shipper The responsibilities of carriers, the limits of dangerous goods, the dangerous goods forbidden to transport by airlines, hidden dangerous goods 5 Gizli tehlikeli maddeler,yolcu ve ekip beraberinde taşınmasına izin verilen tehlikeli maddeler,hava postasında tehlikeli maddelerin taşınması 6 Taşıyıcı mülkiyetindeki tehlikeli maddeler,hava kargosu olarak izin verilen tehlikeli maddeler,istisnai miktardaki tehlikeli maddeler,sınırlandırılmış miktarda tehlikeli maddeler Dangerous goods permitted to be carried by passenger and crew,the transport of dangerous goods by air The dangerous goods permitted to be carried by air cargo, exceptional amount of dangerous goods, restricted quantities of dangerous goods 7 SHGM Sıvı Kısıtlamaları Liquid restrictions of DGCA 8 ARA SINAV midterm exam 9 Tehlikeli madde sınıfları,patlayıcılar,gazlar Hazard classes of dangerous goods, explosives, gases, 10 Yanıcı sıvılar,yanıcı katılar,oksitleyiciler ve Organik peroksitler Flammable liquids, flammable solids,oxidizers, organic peroxides 11 Zehirli ve bulaşıcı maddeler,radyoaktif maddeler, Toxic and infectious 12 Aşındırıcılar,Çeşitli tehlikeli maddeler b R di i il Abrasives, Various dangerous goods 13 Tehlikeli maddelerin etiketlenmesi ve işaretlemesi,notoc formu Labeling and marking of dangerous goods, Notoc form 14 Kabinde tehlikeli madde olduğunda uygulanacak usul ve yöntemler Procedures to be applied in case of emergency involving dangerous goods

18 DÖÇ-1 DÖÇ-2 DÖÇ- 3 DÖÇ- 4 DÖÇ- 5 DÖÇ- 6 DÖÇ- 7 P.Ö.Ç. 1 P.Ö.Ç. 2 P.Ö.Ç. 3 P.Ö.Ç. 4 P.Ö.Ç. 5 P.Ö.Ç. 6 P.Ö.Ç. 7 P.Ö.Ç. 8 P.Ö.Ç. 9 P.Ö.Ç. 10 P.Ö.Ç. 11 P.Ö.Ç. 12 P.Ö.Ç. 13 P.Ö.Ç. 14 P.Ö.Ç. 15 P.Ö.Ç. 16 P.Ö.Ç. 17 P.Ö.Ç. 18

19 Dersin Adı Course Title Türkçe /Turkish İngilizce / English Temel Uçak Bilgisi Fundamental Airplane Knowledge Dersin Kodu Course Code SHK107 Ders (saat/hafta) Lecture Laboratuvar Laboratory İstanbul Esenyurt Üniversitesi IESU Credit AKTS ECTS Yıl/Yarıyıl Year/ Semester Eğitim Dili Instruction Language Dersin Cinsi Course Type Öğretim Elemanı Instructor(s) Dersin Amacı (Tercihen Öğrenme Edinimleri ve Yetiler Açısından) Objective of Course (Preferably expressed in terms of learning outcomes and competence) Öğretme Şekli Form of Teaching 1/ Türkçe Turkish Zorunlu Must Bu derste öğrencilerin uçaklar ve uçakların temel parçaları; gövde, kanatlar, kuyruk, iniş takımları ve motorları hakkında ayrıntılı bilgi edinmeleri amaçlanmıştır. The aim of this lecture is to teach the students about the planes and the main plane parts such as; fusulage, wings, tail, landing gear and the engines. Yüzyüze Face-to-face Homework(s) & Project Diğer Aktiviteler Other Activities Dersin Başarı Değerlendirme Yöntemi Assessment Criteria Ara Sınavlar Midterm Exam(s) Homework(s)& Projects Derse Katılım Course Participation Final Sınavı Final Examination Adedi Quantity Etki Oranı Yüzde(%) Percentage (%)

20 Ders Öğrenme Çıktıları 1) Uçaklara etki eden kuvvetleri bilir. 1) The forces which affects planes are known. 2) Uçakların üç ana eksenini ( yalpa/yatış, yunuslama, dönme/sapma ) eksenlerini bilir. 3) Uçakların ana kumanda yüzeylerini ( kanatçık, yatay dümen, dikey yön dümenini) bilir. 2) The student knows, roll axis, pitch axis and yaw axis of a plane. 3) The student knows main control surfaces of a plane ( ailerone, elevator, rudder) 4) Uçaklardaki yardımcı kumanda yüzeylerini ( 4) Student knows auxiliary control surfaces (flaps, slots, flaplar, slotlar, hız frenleri, spoiler ) bilir. spoiler, speed brakes ) of a plane. 5) uçak motorlarını ( pistonlu, turbojet, turbofan, 5) The student knows the plane engines (piston engines, turboprop, ramjet, pulsejet ) bilir. turbojet, turbofan, turboprop, ramjet, pulsejet). 6) uçak pervanelerini bilir. 6) The student knows propeller types of a plane. 7) Uçak yapı malzemelerini bilir. 7) The student knows aircraft structure materials. 8) Uçak yapılarını ve üretimini bilir 8) The student knows aircraft structure and the methods of pruduction. 9) Uçaklardaki ana uçuş göstergelerini bilir 9) The student knows the important avionic instruments of aplane. 10) Helikopterler hakkında genel bilgiye sahiptir. 10) The student knows general knowledge about helicopters/rotorcraft.

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME YÖNETİMİ (e-mba) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL710100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI

ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İlköğretim Dördüncü Sınıf ÖĞRETİM PLAN VE PROGRAMI Priştine, ocak 2006 1 Redaktör: Ramush Lekaj Nazan Safçi Lektör: Nazan Safçı İsa Sülçevsi 2 UNMIK INSTITUCIONET E

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Temel Hukuk ve İş Hukuku BYA13202 4 4 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old

Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı. In aviation trainings always higher for 30 years. Akademimiz 30 yaşında The Academy is 30 years old Üç Aylık Dergi / Quarterly Magazine Eylül / September 2012 Sayı / Issue 4 Havacılık eğitiminde 30 yıldır hep daha yukarı In aviation trainings always higher for 30 years Akademimiz 30 yaşında The Academy

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS

için- İÇİNDEKİLER CON- TENTS CONTENTS CON- CONTENTS TENTS 1. Who We Are... 03 2. What SeltAcademy Offers... 03 2.1 Educational Consultancy Services... 03 2.2 Professional Development Services... 04 2.3 Training Domains... 04 2.4 Professional

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI

T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF GÜZ YARIYILI T.C. BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME VE ĠġLETME (ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM) BÖLÜMLERĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF YARIYILI Dersin Kodu ĠġL 101 Genel Muhasebe I Muhasebenin Tanımı ve Önemi,

Detaylı