Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r."

Transkript

1

2

3

4

5 NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de pek çok ilki gerçeklefltirerek, servis sa lay c ve kurumlar n ses, veri ve görüntü iletiflimine yönelik entegre iletiflim a lar n ve altyap lar n kuran Nortel Netafl, Türk Silahl Kuvvetleri için tasarlad ve üretti i sistemlerle Türkiye nin askeri iletiflim a n n modernizasyonunda da önemli görevler üstlenmektedir. Veriden sese, optikten kablosuz teknolojiye kadar küresel boyutta çözüm üreten ve genifl bir bilgi ve tecrübeye sahip olan Teknoloji Grubu, üçüncü nesil telli flebekeler tasarlamaktad r. Yüksek deneyim ve bilgi birikimine sahip 1000 mühendisten oluflan bu grup ayr ca, Nortel in dünya genelindeki yeni nesil tafl y c telekom müflterileri için, mobil, tümleflik, Metro Ethernet ve optik a lar alan nda hizmet vermekte ve 30 dan fazla küresel operatöre yaz l m gelifltirmektedir. Nortel Netafl, Türkiye nin iletiflim gereksinimi yerli üretimle karfl lamak amac yla 1967 de PTT (Posta, Telgraf ve Telefon daresi) ve Kanada n n Northern Electric Company Limited (Nortel Networks Corporation) ortakl yla kurulmufltur. Günümüzde %31,87 oran ndaki hissesi MKB de ifllem gören flirketin bafll ca ortaklar Nortel Networks (%53,13) ve Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (%15) oluflturmaktad r. 1

6 2

7 NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi. 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 3

8 çindekiler Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7-16 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Bilanço 28 Gelir Tablosu 29 Özkaynak De iflim Tablosu 30 Nakit Ak m Tablosu 31 fiirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 32 Finansal Tablolar n Sunumuna liflkin Esaslar Bölümlere Göre Raporlama 47 4 Nakit ve Nakit Benzerleri 47 Finansal Borçlar 47 Ticari Alacaklar ve Borçlar 48 Di er Alacaklar ve Di er Borçlar 48 Stoklar 49 Devam Eden Sözleflmeler Envanteri ve Ertelenmifl Gelirler 50 Maddi Duran Varl klar Maddi Olmayan Duran Varl klar 53 Devlet Teflvik ve Yard mlar 53 Karfl l klar, Koflullu Varl k ve Yükümlülükler Taahhütler 54 Çal flanlara Sa lanan Faydalar Emeklilik Planlar 56 Di er Varl k ve Yükümlülükler 56

9 çindekiler Özkaynaklar Sat fllar ve Sat lan Mal n Maliyeti 60 Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri, Pazarlama, Sat fl ve Da t m Giderleri, 60 Genel Yönetim Giderleri Di er Faaliyetlerden Gelir/Giderler 61 Finansal Gelirler 61 Finansal Giderler 61 Vergi Varl k ve Yükümlülükleri Hisse Bafl na Kazanç 64 liflkili Taraf Aç klamalar 65 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi Finansal Araçlar (Gerçe e Uygun De er Aç klamalar ve Finansal Riskten 74 Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Aç klamalar) 5 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Mali Tablolar Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Mali Tablolar n Aç k, 77 Yorumlanabilir ve Anlafl labilir Olmas Aç s ndan Gerekli Olan Di er Hususlar Finansal Tablolarla lgili Ba ms z Denetim Raporu Denetim Kurulu Raporu 80

10 Say n Ortaklar m z, Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. Yönetim Kurulu, flirketin 2008 y l faaliyet raporunu bilgilerinize sunmaktan memnuniyet duymaktad r y l nda dünya ekonomisinde yaflanan finansal krizin, Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa Birli i ve Japonya gibi ülkelerin ekonomilerinde sebep oldu u ciddi daralma ve durgunluk ve buna ba l olarak dünya borsalar nda yaratt görülmemifl düzeydeki düflük ifllem hacimleri ile son yüz y l n en vahim krizi oldu una inan lmaktad r. Geliflmifl piyasalardaki düflüfl Türkiye nin ekonomik büyümesine olumsuz etki yapm flt r. Ekonomik krizin olumsuz etkilerinin 2009 y l nda da devam edece i beklenmektedir. Ekonomik koflullar n elveriflsizli ine ra men 2008 Netafl için baflar l bir y l olmufltur. fiirket sat fllar nda bir önceki y la k yasla yüzde 19 oran nda büyüme, y l sonu itibar yla güçlü bir siparifl ve nakit mevcudu ile faaliyetlerden pozitif nakit girifli sa lam flt r y l Türkiye ve fiirket için zor bir y l olacakt r. Global finansal kriz ortam nda Türkiye cari ifllemler aç n n finansman için kaynak bulmakta zorluk çekecektir. Bu ise döviz kurlar nda yükselme, iç talep ve imalat sanayi üretiminde düflüfl, daha fazla ifl kayb, büyüme oranlar nda düflüfl ve ekonomide muhtemel bir durgunluk yaratacakt r. Netafl olarak ekonomik iklimin olumsuz etkilerini ve risklerini hafifletebilmek için 2009 y l nda güçlü nakit pozisyonunun korunmas ve maliyetlerimizin düflürülmesine odaklanaca z. 6 fiirketin 2008 y l performans ve 2009 y l na iliflkin tahminlerimizin tüm detaylar Yönetim Kurulu nun faaliyet raporunda bulunmaktad r. Y l içinde Yönetim Kurulu üyeleri Timothy I. Watkins ve Christian Waida görevlerinden istifa etmifllerdir. Bu vesile ile fiirkete yapt klar katk lar için kendilerine teflekkürlerimi sunuyor, Timothy I. Watkins in istifas ile aç lan üyeli e seçilen Sorin Lupu ya hoflgeldiniz diyorum. Rapor tarihi itibar yla Christian Waida n n istifas ile aç lan üyeli e henüz bir seçim yap lmam flt r. fiirketin üst yönetiminde dönem içinde yap lan de ifliklik, Roger Rees in baflka bir göreve atanmas ve ayr lmas üzerine Finans, Kontrol ve fl Sistemleri Genel Müdür Yard mc l na M. lker Çal flkan n atanmas ndan ibarettir. Yönetim Kurulu ad na Netafl a de erli hizmetleri ve katk lar nedeniyle Roger Rees e de teflekkür ediyorum. Faaliyet y l na iliflkin finansal tablolar m z ve Yönetim Kurulu nun kâr da t m teklifini onay n za sunar z. Sayg lar m zla, Sharon L. Rolston Yönetim Kurulu Baflkan

11 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU fiirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. ( fiirket ), haberleflme tesis ve teçhizatlar üretimi ve bunlar n sat fl amac yla stanbul da kurulmufl ve tescil edilmifl bir sermaye flirketidir. fiirket hisseleri stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmektedir. fiirket merkezi Alemda Caddesi No: 171, Ümraniye / stanbul adresinde bulunmaktad r. Türkiye de telekomünikasyon alan nda 40 y l n üzerinde bir deneyime sahip olan fiirket, 110 y l aflk n tecrübesiyle küresel iletiflim sektörüne yön veren Nortel Networks un yenilikçi özelliklerini Türkiye ye tafl maktad r. Servis sa lay c lara ve kurumsal müflterilerine, katma de erli IP servislerini, ço ul ortam ve ses hizmetlerini destekleyebilmeleri için Kablosuz ve Kablolu A lar, Kurumsal A lar ve Optik A larla donat lm fl iletiflim altyap s sunan fiirket, yurt içinde baflta Aselsan, Türk Telekom, Vodafone, Avea, servis sa lay c lar ile kamu ve özel kurulufllar için a ve iletiflim çözümleri ile modern iletiflim altyap lar kurmaktad r. fiirket ayr ca Nortel ve yurtiçindeki müflterilerine araflt rma ve gelifltirme hizmetleri de sunmaktad r. Buna ek olarak flirket Nortel in dünya genelindeki müflterilerine yüksek teknoloji çözümleri sunmak için Küresel Yüksek Teknoloji Merkezi kurmufltur. fiirket, 3218 say l Serbest Bölgeler Kanunu ve di er ilgili mevzuata uygun olarak stanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi nde faaliyette bulunmak üzere 9 Temmuz 1999 tarihinde bir flube ( fiube ) açm fl ve 29 Eylül 1999 tarihinde Ticaret Siciline tescil ettirmifltir. Serbest bölgedeki faaliyet izni 2009 y l sonunda dolacakt r. fiirket yönetimi serbest bölge faaliyetlerinin devam edip etmeyece i konusunda henüz bir karar vermemifltir. 7 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile fiirket Yönetimi 9 May s 2007 tarihinde yap lan Genel Kurul da üç y ll k süre için seçilen fiirket yönetim ve denetim kurulu üyeleri afla da sunulmufltur. Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Baflkan : Sharon L. Rolston Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s : Özer Karabulut Üye: Christian Waida (8 Aral k 2008 tarihine kadar)* Üye: Peter Newcombe Üye: Timothy I. Watkins (18 Aral k 2008 tarihine kadar)* Üye: Ali Tigrel (Ba ms z) Üye: Yavuz Canevi (Ba ms z) Üye: Sorin Lupu (18 Aral k 2008 tarihinden itibaren)* * Sorin Lupu Timothy I. Watkins in istifas ile aç lan Yönetim Kurulu üyeli ine üç y ll k görev süresinin kalan k sm n tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul un onay na sunulmak üzere seçilmifltir. Christian Waida n n istifas ile aç lan Yönetim Kurulu üyeli ine bu rapor tarihi itibariyle bir seçim yap lmam flt r.

12 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile fiirket Yönetimi (Devam ) Denetim Kurulu: A. Ayd n na Bilge Taflk ran M. Üntay Kozak Tuncay Ayber Gerrard J. Staunton Dönem içinde Denetim Kurulu nda bir de ifliklik olmam flt r. fiirket Yönetimi: C. Müjdat Altay Genel Müdür Roger A. Rees Genel Müdür Yard mc s Finans ve Bilgi Sistemleri (23 Eylül 2008 tarihine kadar) M. lker Çal flkan Genel Müdür Yard mc s Finans ve Bilgi Sistemleri (23 Eylül 2008 tarihinden itibaren) Ahmet Orel Genel Müdür Yard mc s ve Genel Sekreter 8 Finans ve Bilgi Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yard mc s Roger A. Rees in baflka bir göreve atanmas ve flirketimizden ayr lm fl olmas nedeniyle bu göreve 23 Eylül 2008 tarihi itibariyle M. lker Çal flkan atanm flt r. Kâr Da t m Politikas ve 2008 Y l n n Kâr Da t m fiirketin kâr da t m politikas ; Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) düzenlemeleri ve Tebli leri çerçevesinde, flirketin iflletme sermayesi ihtiyaçlar göz önüne al narak, pay sahiplerinin yat r mlar na makul bir getiri sa lanmas d r. fiirketin kâr na kat l m konusunda imtiyaz yoktur, kâr da t m usulü Ana Sözleflme nin 22. maddesinde aç klanm flt r y l na iliflkin kâr n da t m ile ilgili olarak Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri ve kararlar do rultusunda, YTL tutar ndaki 2008 y l net dönem kâr ndan YTL tutar ndaki k sm n ortaklara da t lacak kâr olarak belirlenmesinin, bu mebla üzerinden ,80 YTL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayr lmas ndan sonra kalan ,20 YTL nin ortaklara brüt kâr pay olarak ödenmesinin, 2008 y l net dönem kâr ndan kalan miktar n ola anüstü yedek olarak flirket bünyesinde al konulmas n n ve ödeme tarihinin 25 May s 2009 olarak belirlenmesinin Genel Kurul a teklif edilmesine 5 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplant s nda oybirli iyle karar verilmifltir Y l Kâr Da t m (YTL) Net da t lacak kâr tertip yasal yedekler 0 2. tertip yasal yedekler Ödenecek temettü Gelir vergisi stopaj Ödenecek net temettü Hisse bafl na brüt temettü 0,39

13 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 2008 Y l na Genel Bak fl 2008 y l nda dünya ekonomisinde yaflanan son 100 y l n en büyük krizi, Amerika, Avrupa ve Japonya gibi dünyan n önde gelen ekonomilerinde ciddi küçülmelere, menkul k ymet borsalar n n tarihlerinin en düflük seviyesinde ifllem görmesine neden olmufl ve dünya ekonomisi ciddi bir resesyon sürecine girmifltir. Geliflmifl pazarlarda yaflanan küçülmeler, Türkiye nin de büyüme performans n olumsuz yönde etkilemifltir. Geçmifl 5 y lda ortalama % 6,91 büyüyen Türkiye ekonomisi daralan iç ve d fl pazarlar nedeniyle 2008 y l n n birinci çeyre inden itibaren h zla küçülmüfltür y l nda üçer ayl k dönemler itibariyle büyüme göstergeleri afla da sunulmufltur: 2008 birinci çeyrek: % 6, ikinci çeyrek: % 2, üçüncü çeyrek: % 0, dördüncü çeyrek: (tahmin) -% y l ndan beri süregelen Türk Liras n n ABD Dolar karfl nda de er kazanma trendi 2008 y l n n dördüncü çeyre inden itibaren terse dönmüfltür. Bu dönem içinde YTL ABD Dolar karfl s nda %24 de er kaybetmifltir y l nda TCMB nin borç alma ve borç verme faiz oranlar düflüfl trendine girmifltir. 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle %15,75 ve %20 olan borç alma ve borç verme faiz oranlar 31 Aral k 2008 de s ras yla % 15 ve %17,5 olmufltur y l nda 12 ayl k enflasyon oran %10,06 olarak gerçekleflmifltir. Do rudan yabanc sermaye girifli 2008 y l nda 10,7 milyar ABD Dolar olarak gerçekleflmifltir. 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren uygulanmaya bafllayan 5746 no lu ArGe Teflvik Kanunu da Türkiye de telekom sektörünün geliflmesinde önemli bir katk sa layacakt r. Dünyada ve Türkiye de Pazar E ilimleri Küresel iktisadi durgunluk ile tüketici ve kurumsal harcamalardaki sert düflüfle ra men, küresel telekom ve bilgi teknolojileri sektörlerinin yak nsamas yla oluflan Biliflim teknolojileri ( Bilgi ve iletiflim teknolojileri) pazar 2005 ten beri düzenli bir büyüme göstermektedir in sonunda, Biliflim pazar n n toplam büyüklü ü yaklafl k 3 trilyon ABD Dolar d r. Dünyadaki 4 milyar mobil abone ile kablosuz iletiflim ve mobil nternet pazarlar ciddi bir ivme kazanm flt r. Donan m gittikçe ticarileflirken, kablolu veya kablosuz altyap dan ba ms z olarak aç k IP platformlar nda koflan çok çeflitli yaz l m ve uygulamalar ön plana ç kmaktad r. Facebook, Skype, Google gibi küresel haberleflme gruplar n n artmas yla, Biliflim teknolojileri dünyadaki tüm sektörler taraf ndan kullan lan vazgeçilmez bir endüstri haline gelmifltir. Bugün dünyada toplam nüfusun çok üzerinde bulunan mikroifllemciler sayesinde gelecekte daha fazla makineden makineye haberleflmeye tan k olaca z. Bu da beraberinde hiperba lant ve kiflisellefltirilmifl web tabanl çözümler üzerinde çal flan yüksek bant geniflli i gerektiren uygulamalara olan talebi art r rken, kullan c lar n nerede olursa olsunlar, istedikleri zaman ve istedikleri cihaz üzerinden, mümkün olan en yüksek h zla ba lanmalar n sa lamaktad r.

14 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Dünyada ve Türkiye de Pazar E ilimleri (Devam ) Ba ms z araflt rma raporlar na bak ld nda, kriz sonras nda bile, geliflmekte olan ülkelerde Biliflim teknolojileri pazar n n büyümesi beklenmektedir. Türkiye de 4 y ld r %8 bileflik büyüme oran ile bu ülkelerin içinde yer almaktad r y l sonunda Biliflim teknolojileri pazar n n büyüklü ü 24,5 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Küresel geliflmelerin bir yans mas olarak, 2008 de en hareketli pazar 66 milyon abone ile mobil iletiflim sektörü olmufltur y l içerisinde, iki büyük geliflme göze çarpmaktad r: Mobil numara tafl nabilirli i (2,5 milyon abone operatör de ifltirdi) ve 3. Nesil Lisans halesi (mevcut 3 GSM flirketi lisanslar n ald ) y l nda, Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu, ülke içerisinde WiMAX a lar n n kurulmas na yönelik lisanslarla ilgili ihaleye ç kmay planlamaktad r. Türkiye de geniflbant ve nternete gittikçe artan bir talep gözlemlenmektedir. Türkiye, bugün dünyada nternet kullan c lar s ralamas nda 11. konumdad r y l sonunda geniflbant abone say s 5,3 milyona ç km flt r. Önümüzdeki birkaç y lda, geniflbant eriflimde serbestleflmenin artmas yla ve mobil sanal flebeke operatörlerinin sektöre girifliyle iflletmeciler aras nda fiyat rekabeti artarken yeni ses, veri ve ço ulortam servis paketleri pazara sunulacakt r. Bunun yan nda, yaz l m ve uygulama kullan m artarken, Facebook kullan m nda Türkiye 4. s rada yer almaktad r. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yerli katma de eri artt rmak ve teknoloji ithalat n azaltmak için Biliflim teknolojilerine daha fazla yat r m yap lmas n hedeflemektedir. Bu amaçla ArGe faaliyetlerini desteklemek için yeni bir kanun ç kar lm fl, 50 ve üstü ArGe çal flan na sahip flirketlere vergi teflvi i sa lanm flt r.

15 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 31 Aral k 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi Faaliyetleri ve Finansal Performans 1 Ocak - 31 Aral k 2008 döneminde, müflterilerden (iliflkili flirketler hariç) al nan siparifllerin toplam 99 milyon ABD Dolar olmufltur. (1 Ocak - 31 Aral k 2007: 100 milyon ABD Dolar ) fiirket, gelecek dönemlerde sat fla dönüflecek kay tl siparifllerini bir y lda 26 milyon ABD Dolar artt rm fl ve 31 Aral k 2008 itibar yla toplamda 117 milyon ABD Dolara ulaflm flt r. (31 Aral k 2007: 91 milyon ABD Dolar ). Y llar itibariyle al nan ve kay tl siparifllerin de iflimi afla daki tabloda özetlenmifltir. 150 Milyon ABD Dolar Al nan siparifller Kay tl siparifller Çal flan say s 31 Aral k 2007 tarihine göre %13 artarak kifliye ulaflm flt r. Araflt rma ve Gelifltirme bölümünün faaliyetleri, savunma sanayi için ürün tasar m ve gelifltirilmesi ile Nortel Networks taraf ndan flirketimizin sorumlulu una verilen projeler artan bir yo unlukla devam etmifltir. 11 Nakit de erler 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle fiirket in nakit de erleri toplam 108 milyon YTL dir (71 Milyon ABD Dolar ). 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde flirket operasyonlar nda kullan lan nakit 12,3 milyon YTL iken 31 Aral k 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde flirket operasyonlar ndan 3,6 milyon YTL nakit girifli sa lanm flt r. Y llar itibariyle fiirket in nakit de erleri afla daki tabloda gösterilmifltir ,3 85,1 73,3 71, Ticari alacaklar Aral k 2007 tarihine göre yaklafl k 26 milyon YTL artan ticari alacaklar 48 milyon YTL ye ulaflm flt r. 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle müflterilerle yap lan sözleflmelerdeki hükümler çerçevesinde kesilen faturalar nedeniyle ticari alacaklar dönemsel olarak art fl göstermifltir. 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle alacaklar n devir h z 52 gündür (31 Aral k 2007: 61 gün).

16 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 31 Aral k 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi Faaliyetleri ve Finansal Performans (Devam ) Stoklar Al nan ve kay tl siparifllerdeki art fla paralel olarak stoklar bir önceki y la göre 14,5 milyon YTL artarak 21,9 milyon YTL ye ulaflm flt r. 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle Stoklar n %80 i ilk madde malzeme stoklar ndan oluflmaktad r. fiirket eldeki siparifllerin teslimat program na ba l olarak stoklar n yaklafl k %75 ini 2009 y l n n ilk alt ay nda müflterilere sevk etmeyi planlamaktad r. Devam eden sözleflmelere iliflkin varl klar ve ertelenmifl gelirler fiirket bir sözleflmeden kaynaklanan tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar sözleflme ile ilgili tüm gelir ve maliyetleri ertelemektedir. Bilanço tarihinden itibaren bir y l içinde tamamlanacak sözleflmelere iliflkin maliyet ve gelirler s ras yla dönen varl klar ve k sa vadeli yükümlülüklerde gösterilmektedir. Bir y ldan uzun süreli ertelenmifl maliyetler ve gelirler ise s ras yla duran varl klar ve uzun vadeli yükümlülükler hesap gruplar nda gösterilmektedir. 31 Aral k 2008 tarihine göre ertelenmifl gelirler ve devam eden sözleflmelere iliflkin varl klar s ras yla 51,6 milyon YTL ve 44 milyon YTL ye ç km flt r. (31 Aral k 2007: S ras yla 21 milyon YTL, 18 milyon YTL) 2009 y l nda ertelenmifl gelirlerden 32 milyon YTL nin sat fl gelirine dönmesi beklenmektedir. 12 Gelir tablosu analizi Y llar itibariyle fiirket in faaliyetleri ile ilgili veriler afla daki tabloda özetlenmifltir Sat fl gelirleri (milyon $) Brüt kâr marj %16 %8 %14 Operasyon giderleri (milyon $) Operasyon kârl l %5 -%1 %8 VÖK / Sat fl gelirleri %8 %3 %10 Katma de erli servis sat fllar ve Nortel e yap lan teknoloji ihracat ndaki art fl, sat fl gelirlerindeki büyümeyi beraberinde getirmifltir. Sat fl gelirleri 2008 y l nda 2007 y l na göre %19 art fl göstermifltir. ABD Dolar baz nda sat fl gelirlerinin y llar itibariyle geliflimi afla daki tabloda özetlenmifltir YTL nin ABD Dolar karfl nda de er kaybetmesi ve çeflitli maliyet azalt c tedbirler brüt kâr marj n n 2008 senesi itibariyle yüzdesel olarak artmas na neden olmufltur. 2008

17 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 31 Aral k 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi Faaliyetleri ve Finansal Performans (Devam ) 2008 y l n n çeyrek baz nda özeti afla daki tabloda özetlenmifltir çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek Sat fl gelirleri (milyon ABD Dolar ) 28, ,4 42,4 Brüt kâr marj %13 %6 %13 %21 Operasyon giderleri (milyon ABD Dolar ) 1,7 2,0 2,2 2,1 Operasyon karl l %7 -%1 %6 %16 VÖK / Sat fl gelirleri %6 %3 %13 %16 fiirket yönetimi, 2008 senesinde operasyonel giderleri kontrol alt na almay baflarm flt r. Vergi Sonras Kâr bir önceki y la göre %39 artarak 12,2 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 % Q1 Q2 Q3 Q4 21 Operasyonal Marjin VÖK/Sat fl Geliri Brüt Kar Marj Senesi Hisse Performans 1 Ocak 31 Aral k 2008 döneminde hisse bafl na kazanç 1,895 YTL olarak gerçekleflmifltir. Hisse bafl na kazanc n y llar itibariyle de iflimi afla da özetlenmifltir: Hisse Bafl na Kar YTL 2 1,5 1 0,5 1,5 1,365 1, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören fiirket hissesinin 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle de eri 12 YTL dir. (31 Aral k 2007: 28,25 YTL) Menkul k ymetler borsalar nda ve MKB 100 endeksinde yaflanan h zl düflüfller, hisse senedi fiyat n n bir önceki y la oranla % 58 gerilemesine neden olmufltur. Buna ba l olarak 31 Aral k 2007 tarihinde fiirket in 183 milyon YTL olan pazar de eri 78 milyon YTL ye gerilemifltir.

18 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Risk Yönetimi Kredi riski fiirket in tahsilât riski esas olarak ticari alacaklar ndan ve bankalardaki mevduatlar ndan do abilmektedir. Ticari alacaklar, fiirket yönetimince geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al narak de erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl l ayr ld ktan sonra bilânçoda net olarak gösterilmektedir. Dolay s yla, fiirket yönetimi ayr lan karfl l klar d fl nda fiirket in ticari alacaklar ile ilgili ek risk öngörmemektedir. Her bir müflteri için kredi limiti tahsis edilmekte ve müflteriler ile yap lan ifllemler bu limitlerin içinde gerçeklefltirilmektedir. fiirket in bankalarda önemli ölçüde mevduatlar bulunmaktad r. Bu çerçevede fiirket her bir bankaya kredi limiti tahsis etmekte ve yap lan ifllemler bu limitler dahilinde olmaktad r. fiirket in Mali Kontrol ve Hazine bölümü, ifllemlerin bu limitler içinde gerçekleflip gerçekleflmedi ini kontrol etmektedir. Likidite riski fiirket, mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini zaman nda yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kayna bulundurarak likidite riskini yönetmektedir. 31 Aral k 2008 ve 31 Aral k 2007 tarihleri itibariyle fiirket in likidite riski bulunmamaktad r. 14 Kur riski fiirket in fonksiyonel para birimi ABD Dolar oldu undan, kur riski genel olarak ABD Dolar n n YTL ve di er para birimleri karfl s ndaki de er de iflikli inden kaynaklanmaktad r. fiirket ABD Dolar n n di er para birimleri karfl s nda de er kazanmas ndan veya de er kaybetmesinden etkilenmemek için varl klar n mümkün oldu u ölçüde yükümlülükleri ile uyumlu olarak de erlendirmekte ve sözleflmeye ba l giderlerini mümkün oldu u ölçüde sözleflme para birimi cinsinden yüklenmektedir. Faiz oran riski Piyasa faiz oranlar ndaki de iflim, faize duyarl varl klar n k sa vadeli enstrümanlarda de erlendirilmesi suretiyle yönetilmektedir. Bilanço tarihleri itibariyle fiirket in faize duyarl yükümlülükleri bulunmamaktad r. Nortel Grup fiirketleri ile liflkiler fiirket in %53,13 oran nda hissesine sahip olan Nortel Networks International Finance and Holding B.V. nin do rudan veya dolayl ortakl klar ve bu flirketin sermayesine ifltirak eden di er Nortel flirketleri ile ticari faaliyetleri bulunmaktad r. fiirket Nortel e araflt rma ve gelifltirme hizmetleri sunmakta, teknoloji ve yaz l m ihracat nda bulunmaktad r. 1 Ocak 31 Aral k 2008 dönemi içinde yap lan ihracat 93 Milyon YTL dir (1 Ocak 31 Aral k 2007: 58 Milyon YTL). fiirket ayr ca Nortel den mal ve hizmet al m da yapmaktad r. Bu kapsamda yap lan al mlar n 2008 y l toplam 17 Milyon YTL dir (1 Ocak 31 Aral k 2007: 10 Milyon YTL).

19 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Nortel Grup fiirketleri ile liflkiler (Devam ) Bilanço tarihinden sonra baz Nortel flirketleri operasyonlar n sürdürdü ü ülkelerde iflastan korunma baflvurular nda bulunmufltur. Afla da bu baflvurular ile ilgili detaylar sunulmufltur. Nortel Networks International Finance and Holding B.V. nin ana orta olan Nortel Networks Corporation, kendisinin ve yine Netafl' n dolayl bir orta olan Nortel Networks Limited'in ve di er Kanada menfleli ifltiraklerinin (Nortel Networks Technology Corporation, Nortel Networks International Corporation, Nortel Networks Global Corporation) 14 Ocak 2009 tarihli baflvurular sonucunda, "fiirket Alacaklar n n Düzenlenmesi Kanunu" (Companies' Creditors Arrangement Act) uyar nca alacakl lardan korunmaya iliflkin Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi nden ( Kanada Mahkemesi ) bir karar al nd n aç klam flt r. Kanada Mahkemesi nin karar uyar nca, Ernst & Young Inc. fiirket Alacaklar n n Düzenlenmesi Kanunu prosedürlerine uygun olarak Kanada Mahkemesi taraf ndan atanan gözlemci ( Monitor ) s fat yla hareket edecek ve Nortel Networks Corporation n yeniden yap land rma plan n n oluflturulmas nda destek olacakt r. Ayr ca, Nortel Networks Inc. ve Nortel Networks Capital Corporation' n Amerika Birleflik Devletleri flas Yasas n n 11. Bölümü (Chapter 11) uyar nca yapt baflvurular da dahil olmak üzere, Nortel Networks Corporation' n baz ifltirakleri (Alteon Websystems International Inc., XROS Inc., Sonoma Systems, CoreTek Inc.) ile Nortel Networks Inc. n baz ifltirakleri (QTERA Corporation, Nortel Networks Optical Components Inc., Nortel Networks Capital Corporation, Nortel Networks International Inc., Northern Telecom International Inc., Nortel Networks Cable Solutions, Inc.) de yukar da aç klanan baflvuruya paralel olarak baflvurularda bulunmufllard r. 15 Nortel Networks Israel 19 Ocak 2009 tarihinde yukar daki baflvurular takiben tabi olduklar hukuk uyar nca benzer baflvurularda bulunmufltur. Bahsi geçen ifltirakler aras nda yer alan ve yine Netafl' n dolayl bir orta olan Nortel Networks UK Limited ("NNUK") ve Nortel Grubunun Avrupa, Ortado u ve Afrika (Avrupa, Ortado u ve Afrika k saca "EMEA" olarak an lacakt r) bölgelerinde kurulmufl baz ifltirakleri de (k saca "EMEA fltirakleri" ve NNUK ile birlikte "EMEA fiirketleri") ngiliz Yüksek Adalet Mahkemesinden (k saca " ngiliz Mahkemesi") flas Kanunu (1986) uyar nca yönetimlerine iliflkin bir karar alm fl bulunmaktad rlar. Haklar nda bu karar al nan EMEA fltirakleri aras nda Nortel Networks International Finance and Holding B.V. flirketi de bulunmaktad r. Karar uyar nca, Ernst & Young LLP, ngiliz Mahkemesinin verdi i yetki do rultusunda ve flas Kanununun (1986) ilgili maddeleri uyar nca, EMEA fiirketlerinin her birine kayyum olarak atanm flt r ve EMEA fiirketlerini ve bunlar n faaliyetlerini yöneteceklerdir. Sözü edilen EMEA fiirketleri Nortel Networks (Austria) GmbH, Nortel Networks N.V., Nortel Networks, s.r.o., Nortel Networks AB - Denmark Branch, Nortel Networks OY, Nortel Networks S.A., Nortel Networks France S.A.S, Nortel GmbH, Nortel Networks Engineering Service Kft., Nortel Networks (Ireland) Limited, Nortel Networks S.p.A., Nortel Networks B.V., Nortel Networks Polska Sp. Z.O.O., Nortel Networks Portugal S.A., Nortel Networks Romania SRL, Nortel Networks Slovensko, s.r.o., Nortel Networks Hispania, S.A., Nortel Networks AB, Nortel Networks SA -Malta Branch d r. flastan korunma talebinde bulunan flirketlere faaliyette bulunduklar ülkelerde yetkili mahkemeler taraf ndan atanan gözlemci ve kayyumlar, atamalar n takiben çal flmalar na bafllam fl bulunmaktad r.

20 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 2009 Y l na liflkin Öngörüler Ekonomik krizin etkisini 2009 y l nda da sürdürmesi beklenmektedir ilk iki ay nda TL nin ABD Dolar karfl nda de er kayb devam etmifl, iç talebi canland rmak için TCMB borç verme ve borç alma faiz oranlar n indirmifltir. Sat fl gelirlerinin bir önceki y la göre ayn kalmas beklenmekte, TL nin ABD Dolar karfl nda de er kayb ve maliyet azalt c tedbirlerle brüt kâr marj ve operasyon kârl l n n artmas beklenmektedir. fiirket, daralan siparifl miktar na ra men, VÖK/ Sat fl gelirleri oran n 2009 y l için %12 olarak tahmin etmektedir. fiirket 2009 y l ndaki operasyonlar n n sonucunda, nakit girifli beklemektedir. Nortel ile iliflkilerin 2009 y l nda kesintiye u ramadan devam etmesi beklenmektedir. Di er 16 5 Mart 2009 tarihinde yap lan Yönetim Kurulu toplant s nda, fiirketin Y ll k Ola an Genel Kurul Toplant s n n 7 May s 2009 tarihinde stanbul daki fiirket merkezinde yap lmas na karar verilmifltir y l nda fiirket in sermaye yap s nda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Mevcut TL ödenmifl sermaye iflletme gerekleri için yeterli bulunmufl ve y l içinde sermaye art r m yapmaya gerek duyulmaks z n iflletme sermayesi gereksinimleri karfl lanabilmifltir y l nda yap lan ba fllar bulunmamaktad r. Türkiye de araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini desteklemek amac yla yeni bir kanun teklifi Meclis te kabul edilerek yasalaflm flt r. 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yürürlü e giren yeni Kanun, çal flanlara gelir vergisi istisnas, sosyal sigorta iflveren pay n n yar s n n Maliye Bakanl taraf ndan karfl lanmas, kurumlar vergisi indirimleri gibi yeni teflvikler getirmektedir. Kanun un uygulamas na iliflkin yönetmelik yay mlanmas üzerine, söz konusu teflviklerden yararlan lmas için baflvuruda bulunulmufltur. Yap lan baflvuru sonucunda 27 Kas m 2008 tarihinde fiirket e gönderilen yaz ile fiirket bünyesinde bulunan Araflt rma Gelifltirme ( ArGe ) bölümünün ArGe Merkezi olarak tan mlanmas na izin verilmifltir. Yukar da belirtilen Kanun a 18 fiubat 2009 tarihinde yap lan 5838 No.lu Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk ndaki Kanun kapsam nda Gelir Vergisi ne getirilen 75 no lu geçici madde ile gelir vergisi istisnas n n muhtasar beyanname üzerinde terkin edilmek suretiyle iflverene b rak lmas sa lanm flt r. Bu kanun maddesine göre 2013 sene sonuna kadar verilecek olan bu vergi teflvi i, 5746 no lu ArGe Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk ndaki Kanunu nda belirtildi i üzere, doktoral çal flanlar için %90, di er çal flanlar ise %80 oran ndad r.

21 2008 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve ilgili mevzuat n gereklerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu iflleyifl içinde Kurumsal Yönetim lkelerine uyum çal flmalar da yer almaktad r. Yenilikçi ve yarat c iletiflim çözümleriyle müflterilerine, hissedarlar na, çal flanlara, ifl ortaklar na ve topluma en üst düzeyde de erler yaratmay hedefleyen fiirketimiz için fleffafl k büyük önem tafl maktad r. Bu kapsamda Sermaye Piyasas Kurulu'nun Temmuz 2003'te aç klad Kurumsal Yönetim lkeleri benimsemifl, 2004 y l ndan itibaren Faaliyet Raporlar ile birlikte Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu yay nlanmaktad r. fiirketimizin temel de erleri, ifl ahlak kurallar, vizyon, misyon ve hedefleri kurumsal yönetim anlay fl m z n ve uygulamalar m z n esas n teflkil eder. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Pay sahipleri ile iliflkiler faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdür Yard mc s ve Genel Sekreter Ahmet Orel (Tel: , baflkanl nda, Finans, Kontrol ve fl Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yard mc s M. lker Çal flkan (Tel: , Muhasebe ve Kontrol Direktörü fieniz Tar mcan Schmiede (Tel: , ve Finansal Raporlama Yöneticisi Ahmet Büyükcoflkun dan (Tel: , oluflan bir birim kurulmufltur. Dönem içinde mevzuat n takibi, Sermaye Piyasas Kurulu Tebli lerinin uygulanmas, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yan s ra, 2008 y l içinde pay sahiplerinden ve temsilcilerinden 10 yaz l ve telefon vas tas yla 100 ün üzerinde sözlü baflvuru al nm fl ve bunlar mevzuat n imkan verdi i ölçüde yan tlanm flt r Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi baflvurular, flirket hisse de erindeki hareketler, sermaye hareketleri, flirket yat r mlar ve kâr da t m konular nda yo unlaflm flt r. Taleplerin ço unlu u telefon ve elektronik posta arac l yla al nm fl ve mevzuat n izin verdi i ölçüde cevapland r lm flt r. Elektronik posta yoluyla al nan bilgi talepleri elektronik ortamda cevapland r lm flt r. fiirketin faaliyetleri ile ilgili pay sahiplerini ilgilendiren geliflmeler, Sermaye Piyasas Kurulu nun Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na liflkin Esaslar Tebli i do rultusunda Sermaye Piyasas Kurulu ve stanbul Menkul K ymetler

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU YAPI ve KRED BANKASI A.fi. KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Bankam z Yönetim Kurulu nun 29.07.2004 tarih, 61/32 No. lu toplant s nda; iki yönetim kurulu üyesi

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l

Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l Elektrolitik Bak r Sanayii ve Ticaret A.fi. 33. Hesap Y l C HAN BEKTAfi I Vefat n n 2. Y l nda Sayg yla And k (15.03.1928-18.09.2002) SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY ve T CARET A.fi. N N 33. Ola an

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI

II. YÖNET M VE KURUMSAL YÖNET M UYGULAMALARI çindekiler I. SUNUfi ÖZET F NANSAL B LG LER KISACA BANK ASYA TAR HÇE ANA SÖZLEfiMEDE DÖNEM Ç NDE YAPILAN DE fi KL KLER SERMAYE, ORTAKLIK YAPISI VE DÖNEM Ç NDE MEYDANA GELEN DE fi KL KLER YÖNET M KURULU

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini

Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini Galatasaray Sportif Faaliyet Raporu 2004 Galatasaray Sportif in temel stratejisi, medya, reklam ve imaj pazarlama haklar n n parasal de erini en üst düzeye ç karmakt r. fiirket, gelirlerini art rma konusunda

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı