Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r."

Transkript

1

2

3

4

5 NORTEL NETAfi Nortel Netafl, müflterilerine iletiflim flebekelerinin kurulumu ve iflletilmesi konusunda uçtan uca yenilikçi servisler ve çözümler sunmaktad r y l nda kurulan ArGe si ile Türkiye de pek çok ilki gerçeklefltirerek, servis sa lay c ve kurumlar n ses, veri ve görüntü iletiflimine yönelik entegre iletiflim a lar n ve altyap lar n kuran Nortel Netafl, Türk Silahl Kuvvetleri için tasarlad ve üretti i sistemlerle Türkiye nin askeri iletiflim a n n modernizasyonunda da önemli görevler üstlenmektedir. Veriden sese, optikten kablosuz teknolojiye kadar küresel boyutta çözüm üreten ve genifl bir bilgi ve tecrübeye sahip olan Teknoloji Grubu, üçüncü nesil telli flebekeler tasarlamaktad r. Yüksek deneyim ve bilgi birikimine sahip 1000 mühendisten oluflan bu grup ayr ca, Nortel in dünya genelindeki yeni nesil tafl y c telekom müflterileri için, mobil, tümleflik, Metro Ethernet ve optik a lar alan nda hizmet vermekte ve 30 dan fazla küresel operatöre yaz l m gelifltirmektedir. Nortel Netafl, Türkiye nin iletiflim gereksinimi yerli üretimle karfl lamak amac yla 1967 de PTT (Posta, Telgraf ve Telefon daresi) ve Kanada n n Northern Electric Company Limited (Nortel Networks Corporation) ortakl yla kurulmufltur. Günümüzde %31,87 oran ndaki hissesi MKB de ifllem gören flirketin bafll ca ortaklar Nortel Networks (%53,13) ve Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (%15) oluflturmaktad r. 1

6 2

7 NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi. 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 3

8 çindekiler Yönetim Kurulu Baflkan 'n n Mesaj 6 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7-16 Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Bilanço 28 Gelir Tablosu 29 Özkaynak De iflim Tablosu 30 Nakit Ak m Tablosu 31 fiirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu 32 Finansal Tablolar n Sunumuna liflkin Esaslar Bölümlere Göre Raporlama 47 4 Nakit ve Nakit Benzerleri 47 Finansal Borçlar 47 Ticari Alacaklar ve Borçlar 48 Di er Alacaklar ve Di er Borçlar 48 Stoklar 49 Devam Eden Sözleflmeler Envanteri ve Ertelenmifl Gelirler 50 Maddi Duran Varl klar Maddi Olmayan Duran Varl klar 53 Devlet Teflvik ve Yard mlar 53 Karfl l klar, Koflullu Varl k ve Yükümlülükler Taahhütler 54 Çal flanlara Sa lanan Faydalar Emeklilik Planlar 56 Di er Varl k ve Yükümlülükler 56

9 çindekiler Özkaynaklar Sat fllar ve Sat lan Mal n Maliyeti 60 Araflt rma ve Gelifltirme Giderleri, Pazarlama, Sat fl ve Da t m Giderleri, 60 Genel Yönetim Giderleri Di er Faaliyetlerden Gelir/Giderler 61 Finansal Gelirler 61 Finansal Giderler 61 Vergi Varl k ve Yükümlülükleri Hisse Bafl na Kazanç 64 liflkili Taraf Aç klamalar 65 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli i ve Düzeyi Finansal Araçlar (Gerçe e Uygun De er Aç klamalar ve Finansal Riskten 74 Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Aç klamalar) 5 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Mali Tablolar Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Mali Tablolar n Aç k, 77 Yorumlanabilir ve Anlafl labilir Olmas Aç s ndan Gerekli Olan Di er Hususlar Finansal Tablolarla lgili Ba ms z Denetim Raporu Denetim Kurulu Raporu 80

10 Say n Ortaklar m z, Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. Yönetim Kurulu, flirketin 2008 y l faaliyet raporunu bilgilerinize sunmaktan memnuniyet duymaktad r y l nda dünya ekonomisinde yaflanan finansal krizin, Amerika Birleflik Devletleri, Avrupa Birli i ve Japonya gibi ülkelerin ekonomilerinde sebep oldu u ciddi daralma ve durgunluk ve buna ba l olarak dünya borsalar nda yaratt görülmemifl düzeydeki düflük ifllem hacimleri ile son yüz y l n en vahim krizi oldu una inan lmaktad r. Geliflmifl piyasalardaki düflüfl Türkiye nin ekonomik büyümesine olumsuz etki yapm flt r. Ekonomik krizin olumsuz etkilerinin 2009 y l nda da devam edece i beklenmektedir. Ekonomik koflullar n elveriflsizli ine ra men 2008 Netafl için baflar l bir y l olmufltur. fiirket sat fllar nda bir önceki y la k yasla yüzde 19 oran nda büyüme, y l sonu itibar yla güçlü bir siparifl ve nakit mevcudu ile faaliyetlerden pozitif nakit girifli sa lam flt r y l Türkiye ve fiirket için zor bir y l olacakt r. Global finansal kriz ortam nda Türkiye cari ifllemler aç n n finansman için kaynak bulmakta zorluk çekecektir. Bu ise döviz kurlar nda yükselme, iç talep ve imalat sanayi üretiminde düflüfl, daha fazla ifl kayb, büyüme oranlar nda düflüfl ve ekonomide muhtemel bir durgunluk yaratacakt r. Netafl olarak ekonomik iklimin olumsuz etkilerini ve risklerini hafifletebilmek için 2009 y l nda güçlü nakit pozisyonunun korunmas ve maliyetlerimizin düflürülmesine odaklanaca z. 6 fiirketin 2008 y l performans ve 2009 y l na iliflkin tahminlerimizin tüm detaylar Yönetim Kurulu nun faaliyet raporunda bulunmaktad r. Y l içinde Yönetim Kurulu üyeleri Timothy I. Watkins ve Christian Waida görevlerinden istifa etmifllerdir. Bu vesile ile fiirkete yapt klar katk lar için kendilerine teflekkürlerimi sunuyor, Timothy I. Watkins in istifas ile aç lan üyeli e seçilen Sorin Lupu ya hoflgeldiniz diyorum. Rapor tarihi itibar yla Christian Waida n n istifas ile aç lan üyeli e henüz bir seçim yap lmam flt r. fiirketin üst yönetiminde dönem içinde yap lan de ifliklik, Roger Rees in baflka bir göreve atanmas ve ayr lmas üzerine Finans, Kontrol ve fl Sistemleri Genel Müdür Yard mc l na M. lker Çal flkan n atanmas ndan ibarettir. Yönetim Kurulu ad na Netafl a de erli hizmetleri ve katk lar nedeniyle Roger Rees e de teflekkür ediyorum. Faaliyet y l na iliflkin finansal tablolar m z ve Yönetim Kurulu nun kâr da t m teklifini onay n za sunar z. Sayg lar m zla, Sharon L. Rolston Yönetim Kurulu Baflkan

11 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU fiirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Nortel Networks Netafl Telekomünikasyon A.fi. ( fiirket ), haberleflme tesis ve teçhizatlar üretimi ve bunlar n sat fl amac yla stanbul da kurulmufl ve tescil edilmifl bir sermaye flirketidir. fiirket hisseleri stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem görmektedir. fiirket merkezi Alemda Caddesi No: 171, Ümraniye / stanbul adresinde bulunmaktad r. Türkiye de telekomünikasyon alan nda 40 y l n üzerinde bir deneyime sahip olan fiirket, 110 y l aflk n tecrübesiyle küresel iletiflim sektörüne yön veren Nortel Networks un yenilikçi özelliklerini Türkiye ye tafl maktad r. Servis sa lay c lara ve kurumsal müflterilerine, katma de erli IP servislerini, ço ul ortam ve ses hizmetlerini destekleyebilmeleri için Kablosuz ve Kablolu A lar, Kurumsal A lar ve Optik A larla donat lm fl iletiflim altyap s sunan fiirket, yurt içinde baflta Aselsan, Türk Telekom, Vodafone, Avea, servis sa lay c lar ile kamu ve özel kurulufllar için a ve iletiflim çözümleri ile modern iletiflim altyap lar kurmaktad r. fiirket ayr ca Nortel ve yurtiçindeki müflterilerine araflt rma ve gelifltirme hizmetleri de sunmaktad r. Buna ek olarak flirket Nortel in dünya genelindeki müflterilerine yüksek teknoloji çözümleri sunmak için Küresel Yüksek Teknoloji Merkezi kurmufltur. fiirket, 3218 say l Serbest Bölgeler Kanunu ve di er ilgili mevzuata uygun olarak stanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi nde faaliyette bulunmak üzere 9 Temmuz 1999 tarihinde bir flube ( fiube ) açm fl ve 29 Eylül 1999 tarihinde Ticaret Siciline tescil ettirmifltir. Serbest bölgedeki faaliyet izni 2009 y l sonunda dolacakt r. fiirket yönetimi serbest bölge faaliyetlerinin devam edip etmeyece i konusunda henüz bir karar vermemifltir. 7 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile fiirket Yönetimi 9 May s 2007 tarihinde yap lan Genel Kurul da üç y ll k süre için seçilen fiirket yönetim ve denetim kurulu üyeleri afla da sunulmufltur. Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Baflkan : Sharon L. Rolston Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s : Özer Karabulut Üye: Christian Waida (8 Aral k 2008 tarihine kadar)* Üye: Peter Newcombe Üye: Timothy I. Watkins (18 Aral k 2008 tarihine kadar)* Üye: Ali Tigrel (Ba ms z) Üye: Yavuz Canevi (Ba ms z) Üye: Sorin Lupu (18 Aral k 2008 tarihinden itibaren)* * Sorin Lupu Timothy I. Watkins in istifas ile aç lan Yönetim Kurulu üyeli ine üç y ll k görev süresinin kalan k sm n tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul un onay na sunulmak üzere seçilmifltir. Christian Waida n n istifas ile aç lan Yönetim Kurulu üyeli ine bu rapor tarihi itibariyle bir seçim yap lmam flt r.

12 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile fiirket Yönetimi (Devam ) Denetim Kurulu: A. Ayd n na Bilge Taflk ran M. Üntay Kozak Tuncay Ayber Gerrard J. Staunton Dönem içinde Denetim Kurulu nda bir de ifliklik olmam flt r. fiirket Yönetimi: C. Müjdat Altay Genel Müdür Roger A. Rees Genel Müdür Yard mc s Finans ve Bilgi Sistemleri (23 Eylül 2008 tarihine kadar) M. lker Çal flkan Genel Müdür Yard mc s Finans ve Bilgi Sistemleri (23 Eylül 2008 tarihinden itibaren) Ahmet Orel Genel Müdür Yard mc s ve Genel Sekreter 8 Finans ve Bilgi Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yard mc s Roger A. Rees in baflka bir göreve atanmas ve flirketimizden ayr lm fl olmas nedeniyle bu göreve 23 Eylül 2008 tarihi itibariyle M. lker Çal flkan atanm flt r. Kâr Da t m Politikas ve 2008 Y l n n Kâr Da t m fiirketin kâr da t m politikas ; Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) düzenlemeleri ve Tebli leri çerçevesinde, flirketin iflletme sermayesi ihtiyaçlar göz önüne al narak, pay sahiplerinin yat r mlar na makul bir getiri sa lanmas d r. fiirketin kâr na kat l m konusunda imtiyaz yoktur, kâr da t m usulü Ana Sözleflme nin 22. maddesinde aç klanm flt r y l na iliflkin kâr n da t m ile ilgili olarak Sermaye Piyasas Kurulu tebli leri ve kararlar do rultusunda, YTL tutar ndaki 2008 y l net dönem kâr ndan YTL tutar ndaki k sm n ortaklara da t lacak kâr olarak belirlenmesinin, bu mebla üzerinden ,80 YTL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayr lmas ndan sonra kalan ,20 YTL nin ortaklara brüt kâr pay olarak ödenmesinin, 2008 y l net dönem kâr ndan kalan miktar n ola anüstü yedek olarak flirket bünyesinde al konulmas n n ve ödeme tarihinin 25 May s 2009 olarak belirlenmesinin Genel Kurul a teklif edilmesine 5 Mart 2009 tarihli Yönetim Kurulu toplant s nda oybirli iyle karar verilmifltir Y l Kâr Da t m (YTL) Net da t lacak kâr tertip yasal yedekler 0 2. tertip yasal yedekler Ödenecek temettü Gelir vergisi stopaj Ödenecek net temettü Hisse bafl na brüt temettü 0,39

13 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 2008 Y l na Genel Bak fl 2008 y l nda dünya ekonomisinde yaflanan son 100 y l n en büyük krizi, Amerika, Avrupa ve Japonya gibi dünyan n önde gelen ekonomilerinde ciddi küçülmelere, menkul k ymet borsalar n n tarihlerinin en düflük seviyesinde ifllem görmesine neden olmufl ve dünya ekonomisi ciddi bir resesyon sürecine girmifltir. Geliflmifl pazarlarda yaflanan küçülmeler, Türkiye nin de büyüme performans n olumsuz yönde etkilemifltir. Geçmifl 5 y lda ortalama % 6,91 büyüyen Türkiye ekonomisi daralan iç ve d fl pazarlar nedeniyle 2008 y l n n birinci çeyre inden itibaren h zla küçülmüfltür y l nda üçer ayl k dönemler itibariyle büyüme göstergeleri afla da sunulmufltur: 2008 birinci çeyrek: % 6, ikinci çeyrek: % 2, üçüncü çeyrek: % 0, dördüncü çeyrek: (tahmin) -% y l ndan beri süregelen Türk Liras n n ABD Dolar karfl nda de er kazanma trendi 2008 y l n n dördüncü çeyre inden itibaren terse dönmüfltür. Bu dönem içinde YTL ABD Dolar karfl s nda %24 de er kaybetmifltir y l nda TCMB nin borç alma ve borç verme faiz oranlar düflüfl trendine girmifltir. 31 Aral k 2007 tarihi itibariyle %15,75 ve %20 olan borç alma ve borç verme faiz oranlar 31 Aral k 2008 de s ras yla % 15 ve %17,5 olmufltur y l nda 12 ayl k enflasyon oran %10,06 olarak gerçekleflmifltir. Do rudan yabanc sermaye girifli 2008 y l nda 10,7 milyar ABD Dolar olarak gerçekleflmifltir. 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren uygulanmaya bafllayan 5746 no lu ArGe Teflvik Kanunu da Türkiye de telekom sektörünün geliflmesinde önemli bir katk sa layacakt r. Dünyada ve Türkiye de Pazar E ilimleri Küresel iktisadi durgunluk ile tüketici ve kurumsal harcamalardaki sert düflüfle ra men, küresel telekom ve bilgi teknolojileri sektörlerinin yak nsamas yla oluflan Biliflim teknolojileri ( Bilgi ve iletiflim teknolojileri) pazar 2005 ten beri düzenli bir büyüme göstermektedir in sonunda, Biliflim pazar n n toplam büyüklü ü yaklafl k 3 trilyon ABD Dolar d r. Dünyadaki 4 milyar mobil abone ile kablosuz iletiflim ve mobil nternet pazarlar ciddi bir ivme kazanm flt r. Donan m gittikçe ticarileflirken, kablolu veya kablosuz altyap dan ba ms z olarak aç k IP platformlar nda koflan çok çeflitli yaz l m ve uygulamalar ön plana ç kmaktad r. Facebook, Skype, Google gibi küresel haberleflme gruplar n n artmas yla, Biliflim teknolojileri dünyadaki tüm sektörler taraf ndan kullan lan vazgeçilmez bir endüstri haline gelmifltir. Bugün dünyada toplam nüfusun çok üzerinde bulunan mikroifllemciler sayesinde gelecekte daha fazla makineden makineye haberleflmeye tan k olaca z. Bu da beraberinde hiperba lant ve kiflisellefltirilmifl web tabanl çözümler üzerinde çal flan yüksek bant geniflli i gerektiren uygulamalara olan talebi art r rken, kullan c lar n nerede olursa olsunlar, istedikleri zaman ve istedikleri cihaz üzerinden, mümkün olan en yüksek h zla ba lanmalar n sa lamaktad r.

14 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Dünyada ve Türkiye de Pazar E ilimleri (Devam ) Ba ms z araflt rma raporlar na bak ld nda, kriz sonras nda bile, geliflmekte olan ülkelerde Biliflim teknolojileri pazar n n büyümesi beklenmektedir. Türkiye de 4 y ld r %8 bileflik büyüme oran ile bu ülkelerin içinde yer almaktad r y l sonunda Biliflim teknolojileri pazar n n büyüklü ü 24,5 milyar ABD dolar na ulaflm flt r. Küresel geliflmelerin bir yans mas olarak, 2008 de en hareketli pazar 66 milyon abone ile mobil iletiflim sektörü olmufltur y l içerisinde, iki büyük geliflme göze çarpmaktad r: Mobil numara tafl nabilirli i (2,5 milyon abone operatör de ifltirdi) ve 3. Nesil Lisans halesi (mevcut 3 GSM flirketi lisanslar n ald ) y l nda, Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu, ülke içerisinde WiMAX a lar n n kurulmas na yönelik lisanslarla ilgili ihaleye ç kmay planlamaktad r. Türkiye de geniflbant ve nternete gittikçe artan bir talep gözlemlenmektedir. Türkiye, bugün dünyada nternet kullan c lar s ralamas nda 11. konumdad r y l sonunda geniflbant abone say s 5,3 milyona ç km flt r. Önümüzdeki birkaç y lda, geniflbant eriflimde serbestleflmenin artmas yla ve mobil sanal flebeke operatörlerinin sektöre girifliyle iflletmeciler aras nda fiyat rekabeti artarken yeni ses, veri ve ço ulortam servis paketleri pazara sunulacakt r. Bunun yan nda, yaz l m ve uygulama kullan m artarken, Facebook kullan m nda Türkiye 4. s rada yer almaktad r. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, yerli katma de eri artt rmak ve teknoloji ithalat n azaltmak için Biliflim teknolojilerine daha fazla yat r m yap lmas n hedeflemektedir. Bu amaçla ArGe faaliyetlerini desteklemek için yeni bir kanun ç kar lm fl, 50 ve üstü ArGe çal flan na sahip flirketlere vergi teflvi i sa lanm flt r.

15 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 31 Aral k 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi Faaliyetleri ve Finansal Performans 1 Ocak - 31 Aral k 2008 döneminde, müflterilerden (iliflkili flirketler hariç) al nan siparifllerin toplam 99 milyon ABD Dolar olmufltur. (1 Ocak - 31 Aral k 2007: 100 milyon ABD Dolar ) fiirket, gelecek dönemlerde sat fla dönüflecek kay tl siparifllerini bir y lda 26 milyon ABD Dolar artt rm fl ve 31 Aral k 2008 itibar yla toplamda 117 milyon ABD Dolara ulaflm flt r. (31 Aral k 2007: 91 milyon ABD Dolar ). Y llar itibariyle al nan ve kay tl siparifllerin de iflimi afla daki tabloda özetlenmifltir. 150 Milyon ABD Dolar Al nan siparifller Kay tl siparifller Çal flan say s 31 Aral k 2007 tarihine göre %13 artarak kifliye ulaflm flt r. Araflt rma ve Gelifltirme bölümünün faaliyetleri, savunma sanayi için ürün tasar m ve gelifltirilmesi ile Nortel Networks taraf ndan flirketimizin sorumlulu una verilen projeler artan bir yo unlukla devam etmifltir. 11 Nakit de erler 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle fiirket in nakit de erleri toplam 108 milyon YTL dir (71 Milyon ABD Dolar ). 31 Aral k 2007 tarihinde sona eren hesap döneminde flirket operasyonlar nda kullan lan nakit 12,3 milyon YTL iken 31 Aral k 2008 tarihinde sona eren hesap döneminde flirket operasyonlar ndan 3,6 milyon YTL nakit girifli sa lanm flt r. Y llar itibariyle fiirket in nakit de erleri afla daki tabloda gösterilmifltir ,3 85,1 73,3 71, Ticari alacaklar Aral k 2007 tarihine göre yaklafl k 26 milyon YTL artan ticari alacaklar 48 milyon YTL ye ulaflm flt r. 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle müflterilerle yap lan sözleflmelerdeki hükümler çerçevesinde kesilen faturalar nedeniyle ticari alacaklar dönemsel olarak art fl göstermifltir. 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle alacaklar n devir h z 52 gündür (31 Aral k 2007: 61 gün).

16 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 31 Aral k 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi Faaliyetleri ve Finansal Performans (Devam ) Stoklar Al nan ve kay tl siparifllerdeki art fla paralel olarak stoklar bir önceki y la göre 14,5 milyon YTL artarak 21,9 milyon YTL ye ulaflm flt r. 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle Stoklar n %80 i ilk madde malzeme stoklar ndan oluflmaktad r. fiirket eldeki siparifllerin teslimat program na ba l olarak stoklar n yaklafl k %75 ini 2009 y l n n ilk alt ay nda müflterilere sevk etmeyi planlamaktad r. Devam eden sözleflmelere iliflkin varl klar ve ertelenmifl gelirler fiirket bir sözleflmeden kaynaklanan tüm yükümlülükler yerine getirilene kadar sözleflme ile ilgili tüm gelir ve maliyetleri ertelemektedir. Bilanço tarihinden itibaren bir y l içinde tamamlanacak sözleflmelere iliflkin maliyet ve gelirler s ras yla dönen varl klar ve k sa vadeli yükümlülüklerde gösterilmektedir. Bir y ldan uzun süreli ertelenmifl maliyetler ve gelirler ise s ras yla duran varl klar ve uzun vadeli yükümlülükler hesap gruplar nda gösterilmektedir. 31 Aral k 2008 tarihine göre ertelenmifl gelirler ve devam eden sözleflmelere iliflkin varl klar s ras yla 51,6 milyon YTL ve 44 milyon YTL ye ç km flt r. (31 Aral k 2007: S ras yla 21 milyon YTL, 18 milyon YTL) 2009 y l nda ertelenmifl gelirlerden 32 milyon YTL nin sat fl gelirine dönmesi beklenmektedir. 12 Gelir tablosu analizi Y llar itibariyle fiirket in faaliyetleri ile ilgili veriler afla daki tabloda özetlenmifltir Sat fl gelirleri (milyon $) Brüt kâr marj %16 %8 %14 Operasyon giderleri (milyon $) Operasyon kârl l %5 -%1 %8 VÖK / Sat fl gelirleri %8 %3 %10 Katma de erli servis sat fllar ve Nortel e yap lan teknoloji ihracat ndaki art fl, sat fl gelirlerindeki büyümeyi beraberinde getirmifltir. Sat fl gelirleri 2008 y l nda 2007 y l na göre %19 art fl göstermifltir. ABD Dolar baz nda sat fl gelirlerinin y llar itibariyle geliflimi afla daki tabloda özetlenmifltir YTL nin ABD Dolar karfl nda de er kaybetmesi ve çeflitli maliyet azalt c tedbirler brüt kâr marj n n 2008 senesi itibariyle yüzdesel olarak artmas na neden olmufltur. 2008

17 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 31 Aral k 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemi Faaliyetleri ve Finansal Performans (Devam ) 2008 y l n n çeyrek baz nda özeti afla daki tabloda özetlenmifltir çeyrek 2.çeyrek 3.çeyrek 4.çeyrek Sat fl gelirleri (milyon ABD Dolar ) 28, ,4 42,4 Brüt kâr marj %13 %6 %13 %21 Operasyon giderleri (milyon ABD Dolar ) 1,7 2,0 2,2 2,1 Operasyon karl l %7 -%1 %6 %16 VÖK / Sat fl gelirleri %6 %3 %13 %16 fiirket yönetimi, 2008 senesinde operasyonel giderleri kontrol alt na almay baflarm flt r. Vergi Sonras Kâr bir önceki y la göre %39 artarak 12,2 milyon YTL olarak gerçekleflmifltir. %30 %25 %20 %15 %10 %5 %0 % Q1 Q2 Q3 Q4 21 Operasyonal Marjin VÖK/Sat fl Geliri Brüt Kar Marj Senesi Hisse Performans 1 Ocak 31 Aral k 2008 döneminde hisse bafl na kazanç 1,895 YTL olarak gerçekleflmifltir. Hisse bafl na kazanc n y llar itibariyle de iflimi afla da özetlenmifltir: Hisse Bafl na Kar YTL 2 1,5 1 0,5 1,5 1,365 1, stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ifllem gören fiirket hissesinin 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle de eri 12 YTL dir. (31 Aral k 2007: 28,25 YTL) Menkul k ymetler borsalar nda ve MKB 100 endeksinde yaflanan h zl düflüfller, hisse senedi fiyat n n bir önceki y la oranla % 58 gerilemesine neden olmufltur. Buna ba l olarak 31 Aral k 2007 tarihinde fiirket in 183 milyon YTL olan pazar de eri 78 milyon YTL ye gerilemifltir.

18 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Risk Yönetimi Kredi riski fiirket in tahsilât riski esas olarak ticari alacaklar ndan ve bankalardaki mevduatlar ndan do abilmektedir. Ticari alacaklar, fiirket yönetimince geçmifl tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al narak de erlendirilmekte ve uygun oranda flüpheli alacak karfl l ayr ld ktan sonra bilânçoda net olarak gösterilmektedir. Dolay s yla, fiirket yönetimi ayr lan karfl l klar d fl nda fiirket in ticari alacaklar ile ilgili ek risk öngörmemektedir. Her bir müflteri için kredi limiti tahsis edilmekte ve müflteriler ile yap lan ifllemler bu limitlerin içinde gerçeklefltirilmektedir. fiirket in bankalarda önemli ölçüde mevduatlar bulunmaktad r. Bu çerçevede fiirket her bir bankaya kredi limiti tahsis etmekte ve yap lan ifllemler bu limitler dahilinde olmaktad r. fiirket in Mali Kontrol ve Hazine bölümü, ifllemlerin bu limitler içinde gerçekleflip gerçekleflmedi ini kontrol etmektedir. Likidite riski fiirket, mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini zaman nda yerine getirebilmek için yeterli tutarda nakit ve benzeri kayna bulundurarak likidite riskini yönetmektedir. 31 Aral k 2008 ve 31 Aral k 2007 tarihleri itibariyle fiirket in likidite riski bulunmamaktad r. 14 Kur riski fiirket in fonksiyonel para birimi ABD Dolar oldu undan, kur riski genel olarak ABD Dolar n n YTL ve di er para birimleri karfl s ndaki de er de iflikli inden kaynaklanmaktad r. fiirket ABD Dolar n n di er para birimleri karfl s nda de er kazanmas ndan veya de er kaybetmesinden etkilenmemek için varl klar n mümkün oldu u ölçüde yükümlülükleri ile uyumlu olarak de erlendirmekte ve sözleflmeye ba l giderlerini mümkün oldu u ölçüde sözleflme para birimi cinsinden yüklenmektedir. Faiz oran riski Piyasa faiz oranlar ndaki de iflim, faize duyarl varl klar n k sa vadeli enstrümanlarda de erlendirilmesi suretiyle yönetilmektedir. Bilanço tarihleri itibariyle fiirket in faize duyarl yükümlülükleri bulunmamaktad r. Nortel Grup fiirketleri ile liflkiler fiirket in %53,13 oran nda hissesine sahip olan Nortel Networks International Finance and Holding B.V. nin do rudan veya dolayl ortakl klar ve bu flirketin sermayesine ifltirak eden di er Nortel flirketleri ile ticari faaliyetleri bulunmaktad r. fiirket Nortel e araflt rma ve gelifltirme hizmetleri sunmakta, teknoloji ve yaz l m ihracat nda bulunmaktad r. 1 Ocak 31 Aral k 2008 dönemi içinde yap lan ihracat 93 Milyon YTL dir (1 Ocak 31 Aral k 2007: 58 Milyon YTL). fiirket ayr ca Nortel den mal ve hizmet al m da yapmaktad r. Bu kapsamda yap lan al mlar n 2008 y l toplam 17 Milyon YTL dir (1 Ocak 31 Aral k 2007: 10 Milyon YTL).

19 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Nortel Grup fiirketleri ile liflkiler (Devam ) Bilanço tarihinden sonra baz Nortel flirketleri operasyonlar n sürdürdü ü ülkelerde iflastan korunma baflvurular nda bulunmufltur. Afla da bu baflvurular ile ilgili detaylar sunulmufltur. Nortel Networks International Finance and Holding B.V. nin ana orta olan Nortel Networks Corporation, kendisinin ve yine Netafl' n dolayl bir orta olan Nortel Networks Limited'in ve di er Kanada menfleli ifltiraklerinin (Nortel Networks Technology Corporation, Nortel Networks International Corporation, Nortel Networks Global Corporation) 14 Ocak 2009 tarihli baflvurular sonucunda, "fiirket Alacaklar n n Düzenlenmesi Kanunu" (Companies' Creditors Arrangement Act) uyar nca alacakl lardan korunmaya iliflkin Ontario Yüksek Adalet Mahkemesi nden ( Kanada Mahkemesi ) bir karar al nd n aç klam flt r. Kanada Mahkemesi nin karar uyar nca, Ernst & Young Inc. fiirket Alacaklar n n Düzenlenmesi Kanunu prosedürlerine uygun olarak Kanada Mahkemesi taraf ndan atanan gözlemci ( Monitor ) s fat yla hareket edecek ve Nortel Networks Corporation n yeniden yap land rma plan n n oluflturulmas nda destek olacakt r. Ayr ca, Nortel Networks Inc. ve Nortel Networks Capital Corporation' n Amerika Birleflik Devletleri flas Yasas n n 11. Bölümü (Chapter 11) uyar nca yapt baflvurular da dahil olmak üzere, Nortel Networks Corporation' n baz ifltirakleri (Alteon Websystems International Inc., XROS Inc., Sonoma Systems, CoreTek Inc.) ile Nortel Networks Inc. n baz ifltirakleri (QTERA Corporation, Nortel Networks Optical Components Inc., Nortel Networks Capital Corporation, Nortel Networks International Inc., Northern Telecom International Inc., Nortel Networks Cable Solutions, Inc.) de yukar da aç klanan baflvuruya paralel olarak baflvurularda bulunmufllard r. 15 Nortel Networks Israel 19 Ocak 2009 tarihinde yukar daki baflvurular takiben tabi olduklar hukuk uyar nca benzer baflvurularda bulunmufltur. Bahsi geçen ifltirakler aras nda yer alan ve yine Netafl' n dolayl bir orta olan Nortel Networks UK Limited ("NNUK") ve Nortel Grubunun Avrupa, Ortado u ve Afrika (Avrupa, Ortado u ve Afrika k saca "EMEA" olarak an lacakt r) bölgelerinde kurulmufl baz ifltirakleri de (k saca "EMEA fltirakleri" ve NNUK ile birlikte "EMEA fiirketleri") ngiliz Yüksek Adalet Mahkemesinden (k saca " ngiliz Mahkemesi") flas Kanunu (1986) uyar nca yönetimlerine iliflkin bir karar alm fl bulunmaktad rlar. Haklar nda bu karar al nan EMEA fltirakleri aras nda Nortel Networks International Finance and Holding B.V. flirketi de bulunmaktad r. Karar uyar nca, Ernst & Young LLP, ngiliz Mahkemesinin verdi i yetki do rultusunda ve flas Kanununun (1986) ilgili maddeleri uyar nca, EMEA fiirketlerinin her birine kayyum olarak atanm flt r ve EMEA fiirketlerini ve bunlar n faaliyetlerini yöneteceklerdir. Sözü edilen EMEA fiirketleri Nortel Networks (Austria) GmbH, Nortel Networks N.V., Nortel Networks, s.r.o., Nortel Networks AB - Denmark Branch, Nortel Networks OY, Nortel Networks S.A., Nortel Networks France S.A.S, Nortel GmbH, Nortel Networks Engineering Service Kft., Nortel Networks (Ireland) Limited, Nortel Networks S.p.A., Nortel Networks B.V., Nortel Networks Polska Sp. Z.O.O., Nortel Networks Portugal S.A., Nortel Networks Romania SRL, Nortel Networks Slovensko, s.r.o., Nortel Networks Hispania, S.A., Nortel Networks AB, Nortel Networks SA -Malta Branch d r. flastan korunma talebinde bulunan flirketlere faaliyette bulunduklar ülkelerde yetkili mahkemeler taraf ndan atanan gözlemci ve kayyumlar, atamalar n takiben çal flmalar na bafllam fl bulunmaktad r.

20 31 ARALIK 2008 TAR H NDE SONA EREN DÖNEME L fik N YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 2009 Y l na liflkin Öngörüler Ekonomik krizin etkisini 2009 y l nda da sürdürmesi beklenmektedir ilk iki ay nda TL nin ABD Dolar karfl nda de er kayb devam etmifl, iç talebi canland rmak için TCMB borç verme ve borç alma faiz oranlar n indirmifltir. Sat fl gelirlerinin bir önceki y la göre ayn kalmas beklenmekte, TL nin ABD Dolar karfl nda de er kayb ve maliyet azalt c tedbirlerle brüt kâr marj ve operasyon kârl l n n artmas beklenmektedir. fiirket, daralan siparifl miktar na ra men, VÖK/ Sat fl gelirleri oran n 2009 y l için %12 olarak tahmin etmektedir. fiirket 2009 y l ndaki operasyonlar n n sonucunda, nakit girifli beklemektedir. Nortel ile iliflkilerin 2009 y l nda kesintiye u ramadan devam etmesi beklenmektedir. Di er 16 5 Mart 2009 tarihinde yap lan Yönetim Kurulu toplant s nda, fiirketin Y ll k Ola an Genel Kurul Toplant s n n 7 May s 2009 tarihinde stanbul daki fiirket merkezinde yap lmas na karar verilmifltir y l nda fiirket in sermaye yap s nda herhangi bir de ifliklik olmam flt r. Mevcut TL ödenmifl sermaye iflletme gerekleri için yeterli bulunmufl ve y l içinde sermaye art r m yapmaya gerek duyulmaks z n iflletme sermayesi gereksinimleri karfl lanabilmifltir y l nda yap lan ba fllar bulunmamaktad r. Türkiye de araflt rma ve gelifltirme faaliyetlerini desteklemek amac yla yeni bir kanun teklifi Meclis te kabul edilerek yasalaflm flt r. 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yürürlü e giren yeni Kanun, çal flanlara gelir vergisi istisnas, sosyal sigorta iflveren pay n n yar s n n Maliye Bakanl taraf ndan karfl lanmas, kurumlar vergisi indirimleri gibi yeni teflvikler getirmektedir. Kanun un uygulamas na iliflkin yönetmelik yay mlanmas üzerine, söz konusu teflviklerden yararlan lmas için baflvuruda bulunulmufltur. Yap lan baflvuru sonucunda 27 Kas m 2008 tarihinde fiirket e gönderilen yaz ile fiirket bünyesinde bulunan Araflt rma Gelifltirme ( ArGe ) bölümünün ArGe Merkezi olarak tan mlanmas na izin verilmifltir. Yukar da belirtilen Kanun a 18 fiubat 2009 tarihinde yap lan 5838 No.lu Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas Hakk ndaki Kanun kapsam nda Gelir Vergisi ne getirilen 75 no lu geçici madde ile gelir vergisi istisnas n n muhtasar beyanname üzerinde terkin edilmek suretiyle iflverene b rak lmas sa lanm flt r. Bu kanun maddesine göre 2013 sene sonuna kadar verilecek olan bu vergi teflvi i, 5746 no lu ArGe Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakk ndaki Kanunu nda belirtildi i üzere, doktoral çal flanlar için %90, di er çal flanlar ise %80 oran ndad r.

21 2008 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve ilgili mevzuat n gereklerini yerine getirmeye azami özen göstermektedir. Bu iflleyifl içinde Kurumsal Yönetim lkelerine uyum çal flmalar da yer almaktad r. Yenilikçi ve yarat c iletiflim çözümleriyle müflterilerine, hissedarlar na, çal flanlara, ifl ortaklar na ve topluma en üst düzeyde de erler yaratmay hedefleyen fiirketimiz için fleffafl k büyük önem tafl maktad r. Bu kapsamda Sermaye Piyasas Kurulu'nun Temmuz 2003'te aç klad Kurumsal Yönetim lkeleri benimsemifl, 2004 y l ndan itibaren Faaliyet Raporlar ile birlikte Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu yay nlanmaktad r. fiirketimizin temel de erleri, ifl ahlak kurallar, vizyon, misyon ve hedefleri kurumsal yönetim anlay fl m z n ve uygulamalar m z n esas n teflkil eder. BÖLÜM I - PAY SAH PLER 2. Pay Sahipleri le liflkiler Birimi Pay sahipleri ile iliflkiler faaliyetlerini yürütmek üzere Genel Müdür Yard mc s ve Genel Sekreter Ahmet Orel (Tel: , baflkanl nda, Finans, Kontrol ve fl Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yard mc s M. lker Çal flkan (Tel: , Muhasebe ve Kontrol Direktörü fieniz Tar mcan Schmiede (Tel: , ve Finansal Raporlama Yöneticisi Ahmet Büyükcoflkun dan (Tel: , oluflan bir birim kurulmufltur. Dönem içinde mevzuat n takibi, Sermaye Piyasas Kurulu Tebli lerinin uygulanmas, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi faaliyetlerinin yan s ra, 2008 y l içinde pay sahiplerinden ve temsilcilerinden 10 yaz l ve telefon vas tas yla 100 ün üzerinde sözlü baflvuru al nm fl ve bunlar mevzuat n imkan verdi i ölçüde yan tlanm flt r Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talebi baflvurular, flirket hisse de erindeki hareketler, sermaye hareketleri, flirket yat r mlar ve kâr da t m konular nda yo unlaflm flt r. Taleplerin ço unlu u telefon ve elektronik posta arac l yla al nm fl ve mevzuat n izin verdi i ölçüde cevapland r lm flt r. Elektronik posta yoluyla al nan bilgi talepleri elektronik ortamda cevapland r lm flt r. fiirketin faaliyetleri ile ilgili pay sahiplerini ilgilendiren geliflmeler, Sermaye Piyasas Kurulu nun Özel Durumlar n Kamuya Aç klanmas na liflkin Esaslar Tebli i do rultusunda Sermaye Piyasas Kurulu ve stanbul Menkul K ymetler

NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi.

NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi. NORTEL NETWORKS NETAfi TELEKOMÜN KASYON A.fi. 2007 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU

2010 YILI KURUMSAL YÖNET M LKELER UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI fiirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu, fiirket Ana Sözleflmesi, Sermaye Piyasas Kanunu ve Sermaye Piyasas Kurulu Tebli leri nin ve

Detaylı

Ownership... As of May 5, 2010 53.13% Nortel Networks International Finance and Holding BV 15% Turkish Armed Forces Foundation 31.

Ownership... As of May 5, 2010 53.13% Nortel Networks International Finance and Holding BV 15% Turkish Armed Forces Foundation 31. Ortaklar... 5 May s 2010 itibar yla % 53,13 Nortel Networks International Finance and Holding BV % 15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf % 31,87 Halka Aç k Hisseler Ownership... As of May 5, 2010

Detaylı

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 2007 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz ticari faaliyetlerini sürdürürken Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31.

Ownership... As of April 28, 2011 53.13% OEP (One Equity Partners) Rhea Turkey Tech B.V. 15% Turkish Armed Forces Foundation 31. Ortaklar... 28 Nisan 2011 itibar yla % 53,13 OEP ("One Equity Partners") Rhea Turkey Tech B.V. %15 Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf %31,87 Hakla Aç k Hisseler Ownership... As of April 28, 2011

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Sat fllar 149.246.326 113.712.952. Brüt Kâr Marj %7,3 %16,4. Operasyon Faaliyet Kâr Marj %-2 %3. Vergi Öncesi Kâr 4.839.035 10.251.

Sat fllar 149.246.326 113.712.952. Brüt Kâr Marj %7,3 %16,4. Operasyon Faaliyet Kâr Marj %-2 %3. Vergi Öncesi Kâr 4.839.035 10.251. FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT 2007 çindekiler 2 Özet Bilgiler 4 2006 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 7 Mali Tablolar 12 Denetim Kurulu Raporu 13 Finansal Tablolarla lgili Ba ms z Denetim Raporu 14 2007

Detaylı

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 30 EYLÜL 2009 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Şirketimiz, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu fl Yat r m, baflta pay sahipleri olmak üzere, çal flanlar, müflterileri ve ilgili bütün taraflar ile aras ndaki hak ve sorumluluklar n, kurumsal yönetim anlay fl n

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun ( Fon ) 1 Ocak 31 Aralık 2008 dönemine ait ekteki

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:-

Özetlemek gerekirse, mali tablolar n enflasyona göre düzeltilmesinde uygulanmas gerekli temel usul ve esaslar afla daki flekilde özetlenebilir:- e-nflasyon e-nflasyon Türkiye ekonomisinin 1976 y l ndan beri yaflad kronik yüksek enflasyon hepimizin yak ndan bildi i ekonomik ve sosyal etkileri yan nda yöneticiler ve ticari iflletme sahipleri aç s

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sicil no:79297. Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no:79297 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 09 Mart 2015 tarih 2015/309 sayılı kararı ve şirketimiz

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) (Eski Adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken Fonu ) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 18/10/1989

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu

DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu DenizBank Kurumsal Yönetim lkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM 1: KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI 1.1. Pay Sahipleri ile liflkiler Birimi 1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar n n Kullan m 1.3. Genel

Detaylı

Denetimden Geçmiş 31.12.2007

Denetimden Geçmiş 31.12.2007 31 ARALIK 2007 VE 2006 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLARI (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2007 Bağımsız Denetimden Geçmiş

Detaylı

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

NORTEL NETWORKS NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM 1 Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. ( Şirket ), haberleşme tesis ve teçhizatları üretimi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 / ALKA [] 10.04.2015 16:56:31 Yönetim Kurulu Komiteleri Mustafa Nafiz 1 GÜRESTİ Mehmet Tekin 2 SALT MUHASEBE MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.04.2015

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 22 1. ne Uyum Beyan fiirketimiz Sermaye Piyasas Kurulu taraf ndan yay mlanan 'nde yer alan prensiplerin uygulanmas için gerekli özen ve dikkati göstermifl olup, eksikliklerin giderilmesi hususunda çal

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2010 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU 2010 HAZİRAN ARA DÖNEM FAALİYET

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı