ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ"

Transkript

1 ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ TÜRK YE DE KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARININ HUKUK STATÜSÜ Berna AfiIK- Ifl l CANAZ YILMAZ Dünya dan Vergi Haberleri H. pek AYDIN English Translation Resmi Gazete den... Mustafa ÖZEN Sirküler ndeks Vergi Takvimi Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ I. Girifl Hükümete bir y ll k süre için gelirleri toplama ve harcamalar yapma yetkisi ve iznini veren hukuki metinler olan devlet bütçelerinden biri daha, Anayasa hükümlerinin de bir gere i olarak, geçti imiz Ekim ay nda, 2008 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasar s ad yla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Anayasam z n 162 nci maddesinde, devlet bütçelerinin ilgili oldu u y l n bafllang c ndan en geç (75) gün önce TBMM ye sunulmas hükme ba lan yor. Bütçenin görüflmelerine tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda baflland, burada kabul edilen metnin görüflmelerine Genel Kurul da devam edilecek. Genel Kurulda kabul edilen metin, tarihinden önce Resmi Gazete de yay mlanarak tarihinde yürürlü e girecek. fiüphesiz ki devlet bütçelerinin önemi sadece Hükümete kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amac yla harcama yapma ve bu harcamalar n finansman nda kullan lacak gelirleri toplama yetkisi ve izni vermesinden kaynaklanm yor. Bütçelerin belki de bundan çok daha önemli fonksiyonu, ekonomik ve sosyal hayat m zda etkiler yarat yor olmas. Ülkemizin milli gelirinin neredeyse üçte birine ulaflan büyüklükleri ile bütçeler, bir taraftan milli ekonomide çok büyük miktarda kaynaklar n özel kifli ve kurumlardan kamuya aktar lmas sebebiyle ekonomik sonuçlar ortaya ç kar rken; di er taraftan da, gelirlerin toplan p kamu hizmetleri için harcanmas s ras nda milli gelirin fertler aras nda yeniden da t lmas n sa l yor. Bütçelerin sahip oldu u bu güç, onu ayn zamanda Hükümetlerin politikalar n uygulamada kulland klar önemli bir araç haline getiriyor. Devlet bütçelerinin bir baflka özelli i de onu haz rlayan Hükümetin adeta bir y ll k program n gösteriyor olmas. Çünkü, Hükümetin bir y ll k süre içinde nerelerden ne miktarda kaynak sa layaca n, bu kaynaklardan ne kadar n hangi kamu hizmetleri için ay rd n, kamu hizmetlerinde önceli inin neler oldu unu bize bütçeler gösteriyor. Devlet bütçelerinin özelliklerinden bahsederken, onlar n ülke yöneticilerinin güçlerinin kayna oldu unu söylemekte de yarar bulunuyor. Daha aç k ifade ile, bütçelerle verilen harcama yetkisi, toplumdan ülkeyi yönetme yetkisi alm fl siyasetçilerin ve onlar n atad klar bürokratlar n bireysel güçlerinin de kayna n oluflturuyor. Parasal büyüklü ü milli gelirin neredeyse üçte birine ulaflan bu yetki, ülkeyi yönetme yetkisine sahip siyasetçiyi ve atad bürokrat güç oda haline getiriyor. Bu güç sebebiyledir ki yöneticilerin etraflar nda her zaman kalabal klar oluyor. Bu yetkiyi kaybetmifl olanlar n etraflar ndaki kalabal klar n birden da l vermesi de, yönetme yetkisini kaybetmifl partilerin binalar n n birden boflal vermesi de toplum ad na harcama yetkisinin verdi i gücü ortaya koyan çok önemli bir gösterge. Ançak, toplumsal hayat m z bak m ndan bu kadar önemli etkilere sahip olmalar na ra men devlet bütçeleri toplumdan gerekli ilgiyi gördü ünü söyleyebilmek pek mümkün de il. Bunda, ülkemizde vatandafll k bilincinin yeterince geliflmemifl olmas n n da, ekonomideki kay td fl l n da farkl derecelerde etkileri var. Özellikle kay td - fl l n yayg n olmas, daha aç k ifadesi ile insanlar n ödemeleri gerekti i kadar vergi ödememeleri, onlar n vergilerle sa lanan bütçe kaynaklar üzerinde sahiplik duygular n n oluflmas n ve sonuçta o kaynaklar n harcama yerleri ve biçimleri konusunda ilgi duymalar n engelliyor. Oysa Devlet bütçeleri, milli gelirin ne kadarl k k sm n n kamu taraf ndan ve nerelere kullan laca n n kararlaflt r ld metinler olarak, ülkede yaflayan herkesi flu ya da bu biçimde do rudan etkiliyor. Üstelik bu sonuçlar hem kaynaklar n toplanmas aflamas nda ve hem de kamu hizmetleri için harcanmas aflamas nda ortaya ç k yor. Ancak, yukar daki paragrafta da belirtti imiz gibi, kay td fl l k yani bütçe kaynaklar n n (vergilerin) yükünün toplumun fertleri üzerinde adil biçimde da t lamamas sebebiyle, insanlar n ilgisi, bütçe kaynaklar ve bunlar n harcama yerleri ve biçimleri üzerine çekilemiyor. Bu da, do al olarak kaynaklar n ne kadar n n gerçek kamu hizmetleri için kullan ld n n toplum taraf ndan denetlenmesini olanaks z k l yor. TBMM Baflkanl taraf ndan kamuya duyurulan görüflme takvimine göre, 2008 y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasar s, 25.Ekim - 23.Kas m tarihleri aras nda Plan ve Bütçe Komisyonunda görüflülecek. Bu görüflmelerin tamamlanmas n müteakip, Tasar, TBMM Genel Kurulunda ele al nacak. Buradaki görüflmelerin de tamamlanmas ndan ve Tasar n n kabul edilmesinden sonra 2008 y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, tarihine kadar Resmi Gazete de yay mlanarak tarihinde yürürlü e girecek. Maliye Bakan, tarihinde yapt bütçeyi sunufl konuflmas nda, mali disipline ve yap sal reformlara devam edilece ini, bu ba lamda sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilece ini, kamu borç stokundaki düflüflün sürdürülece- ini, faiz giderlerinin bütçe üzerindeki bask s n n azalt laca n, harcama kalitesinin art r laca n ifade etti. Devletin 2008 y l nda tahsil edece i gelirler ile bu gelirleri kullanarak yapaca harcamalar n bir arada gösterildi i bütçede, hedefler, enflasyonla mücadele politikas n n desteklenmesi, kamu sektörü için belirlenen faiz d fl fazla hedefine merkezi yönetim bütçesi ile katk da bulunulmas, kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli elde edilmesinin ve kullan lmas n n sa lanmas, hesap verilebilirli in ve mali saydaml n güçlendirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu mali yönetimi ile 2

3 ilgili reform çal flmalar n n sonuçland r lmas, kamu harcamalar n n kalitesinin art r lmas ve kaynaklar n öncelikli ve k sa sürede sonuç al nan projelere yönlendirilmesinin sa lanmas olarak belirlendi. II. Bütçenin haz rlanmas s ras nda gözönünde tutulan makro büyüklükler Afla daki tabloda, bütçenin haz rlanmas s ras nda göz önünde tutulan makro büyüklükler gösterilmektedir. GSMH (YTL) GSMH (USD) Büyüme h z % 5,5 Y l sonu TÜFE % 4 Y l sonu ÜFE % 3,75 thalat hracat 716,6 Milyar YTL 520,1 Milyar USD 182 Milyar USD 117 Milyar USD Kifli bafl na gelir USD III. Bütçe giderleri Toplam 222,3 Milyar YTL olarak öngörülen bütçe giderlerinin 56 Milyar YTL si faiz giderlerinden geri kalan 166,313 MilyarYTL si de faiz d fl giderlerden olufluyor. Bütçe giderleri toplam n n 1/4 ünü aflan k sm faiz giderlerinden olufluyor. Faiz d fl giderlerin de 48,6 Milyar YTL si personel giderlerine, 22,9 Milyar YTL si mal ve hizmet al mlar na, 37 Milyar YTL si sosyal güvenlik kurumlar n n aç klar na, 5,6 Milyar YTL si tar msal desteklere ve 11,7 Milyar YTL sinin de yat r m harcamalar na ayr lm fl bulunuyor. Bütçe giderlerinin GSMH ya oran % 31,02 dir. Kamuoyunun yak ndan ilgilendi i memur maafllar konusunda, Hükümet, 2008 y l nda en düflük memur maafl nda yüzde 10,5, en yüksek memur maafl nda ise yüzde 4,1 oran nda art fl yapmay planl yor. Afla daki tabloda 2008 y l bütçe giderlerinin da l m gösteriliyor bafllang ç ödene i (Milyar YTL) 2007/9 gerçekleflme (Milyar YTL) 2008 ödene i (Milyar YTL) Bir önceki y l bafllang ç ödene ine göre de iflme (%) Bütçe giderleri toplam 204,9 153,9 222,3 8,49 Personel giderleri 43,6 33,0 48,6 11,46 Sosyal güv. primleri 10,1 4,1 6,4 (36,63) Mal ve hizmet al mlar 15,5 13,6 22,9 47,74 Faiz giderleri 52,9 42,8 56,0 5,86 Cari transferler 60,8 47,7 69,2 13,81 Sosyal güv.kurumu Aç klar n n finansman 31,5 24,8 37,0 17,46 Mahalli idarelere yard. 13,6 9,6 15,0 10,29 Fonlara aktar lanlar 2,9 2,2 3,6 24,13 Tar msal destekler 5,2 5,1 5,6 7,69 Sermaye giderleri 12,1 7,5 11,7 (3,30) Sermaye transferleri 3,6 2,6 2,1 (41,66) Borç verme 3,6 2,5 3,9 8,33 Yedek ödenekler 2,3-1,3 (43,47) 2008 y l bütçesinin önceki bütçeden önemli bir fark da faiz d fl fazlan n % 6,5 dan % 5,5 e düflürülmüfl olmas d r. Bu oran de iflikli i, Hükümete 6,5 Milyar YTL lik bir ek kaynak sa layacakt r. Bütçede faiz d fl fazla 38,2 Milyar YTL olarak öngörülmektedir. Bütçe aç 17,7 Milyar YTL, bu aç n GSMH ya oran ise % 2,5 dur. IV. Bütçe gelirleri Toplam 204,5 Milyar YTL (Red ve iadelerden sonra kalan net tutar) olarak öngörülen ve 2007 y l bütçesine göre % 8,8 oran nda art fl ifade eden 2008 y l bütçe gelirlerinin 171,2 Milyar YTL si vergi gelirlerinden, 33,2 Milyar YTL si de vergi d fl gelirlerden sa lanacakt r. Bütçe gelirlerinin GSMH ya oran % 28,54 dür y l Merkezi Yönetim Bütçesinde red ve iadeler düflüldükten sonra 171,2 Milyar YTL olarak öngörülen vergi gelirlerinin da l m afla daki gibi belirlenmifltir bütçesinde öngörülen (Milyar YTL) 2007 y l sonu gerçekleflmesi beklenen (Milyar YTL) 2008 tahmini (Milyar YTL) 2007 y l sonu gerçekleflme tahminine göre de iflme (%) Bütçe gelirleri 188,1 187,9 204, Vergi d fl gelirler 30,0 36,9 33,2 (10,02) Vergi gelirleri toplam (red ve iadeler dahil) 173,9 170,2 187,8 10,34 Vergi gelirleri toplam (red ve iadeler hariç) 158,1 151,0 171,2 13,37 Gelir vergisi 33,4 34,3 38,1 11,07 Kurumlar Vergisi 11,9 13,0 14,5 11,53 Dahilde al nan KDV 20,2 16,5 17,7 7,27 Motorlu Tafl tlar Vergisi 3,6 3,4 3,9 14,70 Özel Tüketim Vergisi 41,1 38,6 44,7 15,80 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 3,1 3,2 4,0 25,00 thalde al nan KDV 29,6 26,0 30,5 17,30 Damga Vergisi 3,6 3,7 4,2 13,51 Harçlar 4,6 4,8 5,4 12,50 Di er vergiler 7,3 7,1 8,2 15,49 3

4 VERG DE GÜNDEM Tablodan da görüldü ü üzere, gelir ve kazançlar üzerinden al nan dolays z vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki pay % 30,7 olmaktad r. Dolayl vergilerin vergi gelirleri içindeki a rl (% 69,3) aynen devam etmektedir y l nda, dahilde al nan KDV tahsilat nda, 2007 y l gerçekleflmesine bak larak daha gerçekçi bir tahminde bulunuldu unu söyleyebiliriz. Tablodan görüldü ü gibi, 2007 y l için 20,2 Milyar YTL olarak tahmin edilen dahilde al nan KDV tahsilat n n y l sonunda bu tutar n % alt nda gerçekleflece i anlafl lmaktad r. Bu kapsamda, ithalde al nan Katma De er Vergisinde de, y l sonu gerçekleflme tahminine göre % 17 lik bir art fl beklenmektedir. Borçlanma faizlerinin vergi gelirlerine oran nda fazla bir de ifliklik görülmemektedir y l nda % 33,4 olan oran 2008 y l nda % 32,7 olmaktad r. Özetle, vergi gelirlerinin üçte birinin faizlere ödenmesine 2008 y l nda da devam edilecektir. Yeni bütçenin bir di er önemli özelli i de, vergi gelirlerinin GSMH içindeki pay n n % 23,4 den % 23,9 a ç k yor olmas d r. 4

5 TÜRK YE DE KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARININ HUKUK STATÜSÜ Berna AfiIK- Ifl l CANAZ YILMAZ I. Proje Finansman ve Kamu Sektör Özel Ortakl klar En genel tan m ile Proje Finansman, finansman n bir bütün olarak borçlanma yolu ile elde edildi i ve ödemelerin finansmana konu varl klardan veya bunlar n gelirlerinden sa land ; haklar n, do al kaynaklar n veya di er mal varl klar n n gelifltirilmesi veya iflletilmesine iliflkin finansman yöntemidir. Genel olarak proje finansman ifllemleri çok yönlü bir finansman modeli üzerinde temellenmektedir. Proje Finansman yönteminin en belirgin özelli i, projenin tüm faaliyetlerinin; Özel Amaçl Ortakl k (ÖAO) olarak adland r lan ve projenin yürütülmesi için özel olarak kurulan bir ortakl k taraf ndan gerçeklefltirilmesidir. Projenin tüm taraflar, projenin tamamlanmas ndan önce veya sonra ortaya ç kabilecek riskleri azaltmak ve kontrol edebilmek için, kurulacak olan ÖAO ile akdi iliflkiye girmekte ve proje bu ÖAO eksenin de gereklefltirilmektedir. Projenin finansman için, proje flirketlerinin genel malvarl klar ndan ziyade proje sermayesi ve proje kapsam nda al nan krediler kullan lmaktad r. Bu yap lar n di er bir genel özelli i ise, kredilerin geri ödemesinin projenin iflletilmesi ve performans neticesi yarat lan nakit ak m ile sa lanmas d r. 1 Finansman, genel anlamda proje varl klar, lisanslar veya do al kaynaklara iliflkin mülkiyet haklar ile teminat alt na al nmaktad r. Bunlar, proje flirketinin kredi flartlar na uymakta zorluk yaflamas halinde, projenin kontrolü için kredi verenlere sa lanan as l teminatlard r. Bu yöntem, proje flirketine, projenin eksik ifas halinde finansman sa layanlarca flirketin genel mal varl klar na ulafl lmas n engelleme imkân tan maktad r. 2 Karmafl k bir yap olarak proje finansman ço unlukla, petrokimya, elektrik, madencilik, tafl mac l k, telekomünikasyon, havac l k gibi özel yat r m metotlar ve yaklafl mlar gerektiren alanlarda kullan lmaktad r. Projelerle ilgili teknik, çevresel ve ekonomik riskleri da tabilmek amac ile bu tür projeler genellikle birbirleri ile sözleflme temelli bir iliflki a kurmufl olan uzmanlaflm fl flirketler taraf ndan üstlenilmekte ve proje sorumluluklar, risklerin da t labilmesi için birden çok taraf aras nda paylafl lmaktad r. Proje finansman genellikle projeye kredi sa layan bankan n yan nda birden fazla yat r mc y da içermektedir. Krediye konu olan proje finansman ndan dolay oluflan borç, ya her hangi bir garanti ile güvence alt nda al nmaz yahut s n rl garanti temin edilir. Bu yönüyle proje finansman yöntemleri, yat r mc lar n ve kreditörlerin alacaklar n n do rudan proje flirketlerinin mal varl klar ile teminat alt na al nd geleneksel finansman yöntemlerinden farkl olarak garantisiz proje finansman yahut s n rl garantili proje finansman olarak adland r lmaktad r. Bu yöntemler geri ödemenin ana kayna olarak projenin baflar l olmas na odaklan-maktad r. Bunun sonucu olarak proje finansman teknikleri, yüksek oranda kazanç ak fl n n tespit edilebildi i endüstri alanlar nda kullan lmakta ve göreceli olarak yüksek oranda yat r m ve uzun süreli finansman gerektiren büyük endüstriyel projelerde uygulanmaktad r. 3 Proje finansman yöntemlerinin kullan lmas n n çeflitli sebepleri ve avantajlar bulunmaktad r. En önemli özellikleri, proje finansman yöntemlerinin, belirli proje risklerinin bu risklerle en iyi bafla ç kabilecek taraflarca, özel amaçl ortakl klar oluflturulmak suretiyle üstlenilmesine imkân vermesi, finansman elverifllili ini artt rmas ve büyük proje kat l mc lar na proje risklerini mevcut iflletmelerinden ayr tutma olana sunarak riski azaltmas d r. Di er bir nokta ise, proje finansman kredilerinin genellikle kurumsal finansman kredilerinden daha uzun vadelerde ve daha büyük mebla larla al nmas d r. Bu nitelikler proje finansman n kamu hizmeti sektörleri gibi büyük yat r m ve endüstri projelerinde tercih edilir k lmaktad r. Günümüzde, birçok yükselen pazarda ve özellikle Türkiye de; altyap, elektrik, telekomünikasyon ve tafl mac l k alanlar gibi kamu sektörleri özel finansmana yönelmektedir. Yüksek teknoloji ve harcama gerektiren kamu hizmeti projeleri, idarenin omuzlar nda büyük bir yük oluflturmaktad r. Yukar da belirtilen sebeplerle proje finansman yöntemlerinin en yo un olarak uygulanmakta oldu u alan kamu özel sektör ortakl klar d r. Merkezi yönetim veya bölgesel idareler gibi kamu kurumlar ile özel sektör kurulufllar aras ndaki iflbirli i Kamu Özel Sektör Ortakl (KÖSO) olarak adland r lmaktad r. Geleneksel olarak özel sektörün kamu hizmetine kat l m kamu kurumunun belirledi i flartlar üzerinde temellenmekte ve belirli bir ücret ve hizmet temeline dayal özel bir planlama, tasar m veya inflaat sözleflmelerine dayanmaktad r. Bundan farkl olarak KÖSO lar kamu hizmeti finansman n n, kamu idareleri ve özel sektör flirketlerinin 1 Philippe Benoit, Project Finance at the World Bank An Overview of Policies and Instruments, The World Bank, Washington D.C., USA, 1996, p.7 2 E.R. Yescombe, The Principles of Project Finance, Academic Press, California, USA, 2002, p.p International Finance Corporation, Project Finance in Developing Countries, Washington D.C., 1999, p.p.4-5 5

6 VERG DE GÜNDEM oluflturdu u ortakl klar taraf ndan karfl lanmas ve iflletilmesidir. Devam etmekte olan projelerde ek finansmana ihtiyaç duyulmas, projelerin daha h zl uygulanabilmesi, yap ve iflletme giderlerinin düflürülmesi, özel sektörün yönetim becerisinin kullan lmas ve kamu yönetimi sisteminin gelifltirilmesi KÖSO lar n bafll ca ve en önemli avantajlar olarak karfl m za ç kmaktad r. Türkiye de idare, 1980 lerden sonra KÖSO lar, kamu sektörünün finansman için ana yöntem olarak kullanmaya bafllam flt r. KÖSO lar özel sektörün rolünü geniflletmekte ve kamu idarelerine ise özel sektörün teknik ve yönetimsel kaynaklar n kullanma ve uzmanl a ulaflma imkân vermektedir. Ayr ca yine kamu idarelerinin yeni yöntemlerle hizmet sa layarak yüksek öncelikli projeleri h zla uygulamas n sa lamaktad r. Özel sermaye taraf ndan gelifltirilmifl yeni teknolojilerin kullan lmas na ve özel girifliminin geliflimine katk sa lamaktad r. En önemlisi KÖSO sistemi, kamu kaynak-lar n, özel sektör kaynaklar ile ikame etmeyi ve bir taraftan kamu idaresinin boyutlar n n küçülmesine imkân verirken di er taraftan özel sektör orta n n yeni ve geliflmifl sorumluluklar ve riskler alarak ifl f rsatlar n geniflletmesine olanak tan maktad r. KÖSO lar ile taraflar, sorumluluklar n n ayr flt r labilmesi, iyi bir performans sa lanabilmesi ve arzu edilen sonuçlar n gerçeklefltirilebilmesi için rollerini, risklerini ve kazançlar n belirli sözleflme tiplerinden oluflan bir temel üzerinde belirleyebilme imkân na sahip olmaktad r. Kamu-özel sektör ortakl klar çeflitlilik gösteren farkl endüstrilerde uygulanabilmekte ve projenin yarat lmas n, içeri inin haz rlanmas n, tasar m n, inflas n, iflletilmesini, muhafazas n ve program yönetimini de içeren çeflitli fonksiyonlardan oluflmaktad r. Kamu sektörü orta genellikle hizmet veya birimlerin sahibi yahut iflletmecisi olan bir merkezi idare veya yerel idare iken özel sektör ortaklar profesyonel hizmet flirketleri, yükleniciler ve finansal kurulufllard r. Ortakl k sözleflmesine dâhil olma sürecinde kamu idarelerinin ve özel sektör ortaklar n n paylafl lm fl ve ayr hedefleri bulunmaktad r. Kamu idareleri kamu hizmeti ve iflletmelerinin standardizasyonunu sa lamak amac ile oluflturulmufltur. Kamu idareleri aç s ndan, hukuki düzenlemelere uygun flekilde, s n rl personel say s ve k s tl bütçe kaynaklar ile istikrarl ve olmas gereken düzeyde bir kamu hizmetinin sa lanabilmesi için kamu kaynaklar n n en iyi flekilde kullan m önem tafl maktad r. KÖSO lar de iflik yöntemlerle kamu idarelerine hareket olana vererek bu s n rlamalar asgari düzeye indirmelerini buna karfl l k kamunun gaye ve hedeflerine ulaflmalar n sa lamaktad r. Özel iflletmeler arzu edilen hizmetleri müflterilerine stratejik yat r m kararlar do rultusunda ulaflt rarak flirket üzerinden etkili kazanç sa lama amac ile kurulmufllard r ve bu kapsamda KÖSO lar, karl l k ve pazar pay n n artt r lmas konusunda özel iflletmelere çeflitli olanaklar sunmaktad r. KÖSO lar, geliflmifl uzmanl k ve teknolojiye ulaflmay sa lad, çal flan yükümlülüklerini azaltt, özel teflvik ve yapt r mlar n uygulanmas na olanak verdi i ve özel yat r ma ulafl lmas n kolaylaflt rd için bir projenin daha s k zaman çizelgeleri, karmafl k bir yap ve infla yöntemleri ve yenilikçi finansman imkânlar kullan larak ifas gerekti inde oldukça yararl olmaktad r. Genellikle, KÖSO lar n kapsam kamu idareleri taraf ndan ihtiyaçlar do rultusunda ve kendi politikalar na uygun olarak belirlenmektedir. Tedarik kapsam nda ele al nacak faaliyetlerin tan mlanmas da bu süreç içerisinde yer almaktad r. KÖSO lar geleneksel olarak gelifltirilmifl projelerden, özel piyasa borçlanmalar veya sermayesi ile finanse ediliyor olmalar ve geri ödemelerinin proje kapsam nda garantisiz veya s n rl garantili olacak flekilde do rudan kullan c lardan tahsil edilen proje kazançlar ndan gerçeklefltiriliyor olmas sebebiyle farkl bir yap dad r. Ancak giderek daha çok kullan lan bir yöntem haline gelen KÖSO lar birçok devlet taraf ndan, özel sektör sa lay c - lar n n çok daha yüksek de er üretiyor olmas ve daha baflar l sonuçlar getirmesi sebebiyle ilgi ile karfl lanmaktad r. Türkiye de KÖSO lar son 20 y lda çok s n rl say da projede uygulanm flt r. Uygulaman n s n rl say da olmas n n alt nda ilgili yasal çerçevenin bütünlük içermeyen ve da n k bir yap ya sahip olmas yatmaktad r. II. Türkiye deki Kamu Özel Sektör Ortakl k Modelleri Türkiye'de KÖSO'lar n genel kurallar n ve çerçeve yap s n düzenleyen toplu bir mevzuat bulunmamas na ra men 1980'lerden bugüne kamu hizmeti projelerine çeflitli KÖSO modelleri uyarlanm flt r. KÖSO modelleri bir seri kanunun yürürlü e konulmas suretiyle sisteme tan t lm flt r. Bu sebeple yürürlükte bulunan çeflitli bafll klar alt ndaki modeller aras nda uygun bir s n fland rma yap lmas zordur. Belli bir projeye uygulanacak proje seçilirken projenin yap s ve kamu idaresi ile özel yat r mc aras ndaki beklenen maliyetin, riskin ve menfaatlerin paylafl m esas al nmal d r. Baz belli bafll KÖSO modelleri 4046 say l ve tarihli Özellefltirme Uygulamalar Hakk nda Kanun'da düzenlenmektedir. KÖSO modellerini düzenleyen baflkaca mevzuatlar da bulunmaktad r. Afla da hâlihaz rda yürürlükte olan baz KÖSO modellerinin 6

7 temel özellikleri sunulmaktad r: 1. mtiyaz 4 mtiyaz sözleflmelerinin temeli 576 say l tarihli Menafi-i Umumiye Müteallik mtiyaza Hakk nda Kanun dur. mtiyaz Sözleflmeleri kamu idaresini altyap veya kamu hizmetine iliflkin yönetimi özel sektöre devretme olana tan maktad r. Özel sektör kamu hizmetini kamu idaresi ad na iflletirken riski yat r mc tafl maktad r. Kamu idaresine ödenecek olan hizmet bedeli özel yat r mc taraf ndan tahsil edilmektedir. mtiyaz n sona ermesi ile ilgili hizmete iliflkin tüm mallar do rudan kamu idaresine devredilmifl olmaktad r. mtiyaz sözleflmeleri Dan fltay taraf ndan incelemeye tabidirler y l nda Anayasa da yap lan de ifliklikle, bu inceleme sadece görüfl bildirme ile s n rland r lm flt r. Bu tip sözleflmelerden kaynaklanan ihtilaflar idare hukuku kurallar na tabi olacakt r ve taraflar n aralar nda tahkim hususunda anlaflm fl olduklar haller hariç olmak üzere ihtilaflar idare mahkemeleri nezdinde çözümlenecektir. 2. Yap- fllet-devret Yap- fllet-devret Modeli (Y D) Türk hukuk sistemine 3996 say l ve tarihli Baz Yat r m ve Hizmetlerin Yap- fllet-devret Modeli Çerçevesinde Yapt r lmas Hakk nda Kanun ile girmifltir. "Y D" üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin yat r mc taraf ndan sat lmas karfl l nda yat r m maliyetlerinin (kar dâhil olmak üzere) yat r mc ya ödendi i özel bir finansman modeli olarak tan mlanmaktad r. Y D modeli genel olarak özel bilgi ve yüksek maliyet gerektiren projelere uygulan-maktad r. Y D modelinin uygulanabilece i projeler flöyledir: köprü, tünel, baraj, sulama, içme, kullanma suyu, ar tma tesisi, kanalizasyon, haberleflme, elektrik üretim, iletim, da t m ve ticareti, maden ve iflletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirlili ini önleyici yat r mlar, otoyol, demiryolu, yeralt ve yerüstü otopark, sivil kullan m için liman ve havaalanlar yap m, iflletimi ve devri. Türk Anayasas ve 3996 say l ve tarihli kanunda yap lan de ifliklikler sonras, Y D projeleri özel hukuk hükümlerine tabi olacak olup ihtilaflar n halli için yerel ve/veya uluslararas tahkim hükümleri seçilebilmektedir. 3. Yap - fllet Yap - fllet Modeli ( Y ), tarihli ve 4283 say l, Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve flletilmesi ve Yap- fllet Modeli ile Enerji Sat fl na iliflkin Kanun ile sistemimize girmifltir. Bu model, yat r mc lara ait olan enerji üretim tesislerinin inflas ve iflletilmesine yönelik olarak inhisari flekilde düzenlenmifltir. Bu modelde, yat r mc lar yaln zca termik santrallerin infla edilmesi ve iflletilmesi yetkisine sahiptir. Hidroelektrik santraller, jeotermal ve nükleer santraller ile yenilenebilir enerji kaynaklar yla çal flan di er tüm santraller bu kanunun kapsam d fl ndad r. Bu model belirli bir konu ile s n rland r ld ndan, Türkiye de çok s n rl say da proje için uygulanm fl bulunmaktad r say l Kanuna uygun olarak, bu model kapsam nda imzalanan sözleflmeler özel hukuk kurallar ile düzenlenmektedir ve uyuflmazl klar n çözümü için uluslararas ve/veya ulusal tahkim seçilebilmektedir. 4. Yap - Kirala - Devret Yap - Kirala - Devret Modeli, Sa l k Hizmetleri Temel Kanunu nda 2005 y l nda yap lan de ifliklik neticesi sistemimize girmifl olup yaln zca sa l k hizmetleri ile ba lant l olarak uygulanmaktad r. Sa l k Bakanl, yat r mc lar n, Bakanl k taraf ndan kiralanacak sa l k tesislerini kamuya ait tafl nmazlar üzerinde infla etmesine izin vermektedir. Sa l k hizmetleri haricinde söz konusu tesislere iliflkin tüm hizmetler özel sektör taraf ndan sa lanmaktad r. Tesisin niteliklerine ba l olarak, e er yat r mc iflletme hizmetleri de sunmakta ise, bu husus kira bedelinin takdirinde dikkate al nmaktad r. Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkemeye iliflkin olarak özel bir düzenleme bulunmad ndan, bu model kapsam nda ele al nan sözleflmeler kamu hukuku sözleflmeleridir ve idare mahkemelerinin yetki ve görevi dâhilindedir. 5. flletme Haklar n n Devri Bu model kapsam nda, idare iflletme haklar n belirli bir süre için ve belirli flartlar dâhilinde özel yat r mc lara devretmektedir. Bu model, söz konusu yönteme iliflkin genel tan mlamalar içeren 4046 say l Özellefltirme Uygulamalar Hakk nda Kanun un yan s ra, 3096 Say l ve tarihli Türkiye Elektrik Kurumu D fl ndaki Teflebbüslerin Elektrik Üretme, letme, Da tma ve Ticaretini Yapmaya Yetkilendirilmesine Dair Kanun ile düzenlenmifl bulunmaktad r. Bu yöntemde, mülkiyet haklar devredilmemekte, yaln zca belirli bir hizmetin iflletme haklar özel sektöre verilmektedir say l Kanun un hükümleri gere ince, Özellefltirme daresi kamu hizmetinin özellikleri ve projenin ihtiyaçlar na uygun olarak baflka yöntemler de uygulayabilecektir. III. Hukuki Yap daki Geliflmeler KÖSO lar n Türkiye de uzun zamandan beri uygulan yor olmas na ve uygulan- 4 mtiyaz Sözleflmeleri hususunda Anayasa Mahkemesi tart flmalar na bu çal flmam z kapsam nda yer verilmeyecektir. 7

8 VERG DE GÜNDEM makta olan farkl türde modeller bulunmas na ra men, uygulanan hukuka ve düzenlemelere iliflkin tam bir s n fland rma yapabilmek halen oldukça zordur. Afla daki kronolojik listeden de kolayca anlafl ld üzere 80 lerin sonunda KÖSO modellerine iliflkin kural ve flartlar, her bir model için ayr ayr düzenlenmifl ancak 4046 say l ve tarihli Özellefltirme Uygulamalar Hakk nda Kanun un yürürlü e girifli ile çeflitli modellerin kodifikasyonuna iliflkin bir giriflim olmufltur. Ancak her ne kadar KÖSO lar kamu hizmetlerinin özel sektör kat l m ile gerçeklefltirilmesi olarak tan mlanmakta ise de KÖSO lar n tam olarak özellefltirme çerçevesi kapsam nda de erlendirilmesi mümkün de ildir. Bu sebeple KÖSO lar n Özellefltirme Hukuku Kapsam nda düzenlenmesi baz aç lardan söz konusu modellerin elveriflli bir flekilde uygulanmas n engelle-mektedir. Yürürlükte olan ilgili kanunlar afla da kronolojik olarak s ralanm flt r: 576 say l ve tarihli Menafi-i Umumiye Müteallik mtiyazat Hakk ndaki Kanun 3096 Say l ve tarihli Türkiye Elektrik Kurumu D fl ndaki Teflebbüslerin Elektrik Üretme, letme, Da tma ve Ticaretini Yapmaya Yetkilendirilmesine Dair Kanun 3465 say l ve tarihli Karayollar Genel Müdürlü ü D fl ndaki Kurulufllar n Eriflme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap m, Bak m ve iflletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakk nda Kanun 3996 say l tarihli Baz Yat r m ve Hizmetlerin Yap- fllet-devret Modeli Çerçevesinde Yapt r lmas Hakk nda Kanun 4046 say l ve tarihli Özellefltirme Uygulamalar Hakk nda Kanun tarihli ve 4283 say l, Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve flletilmesi ve Yap- fllet Modeli ile Enerji Sat fl na iliflkin Kanun KÖSO lar n gereklili i ve artan önemi sebebiyle, genel anlamda uygulanabilecek hukuki bir çerçevenin oluflturulmas konusunda artan bir talep söz konusudur. IV. Kamu Hizmeti Projelerinde Yat r mc lar n Korunmas KÖSO lar kamu idareleri ile veya devlet ile özel hukuk sözleflmesi temelinde kurulan iliflkiler olarak tan mlanabilir. Genel olarak, kamu idareleri ile kamu hizmetinin gerçeklefltirilmesine iliflkin olarak yap lan tüm sözleflmeler dari Sözleflmeler olarak adland r l r ve bu sebeple de idare mahkemelerinin yetkisi dâhilindedir y l ndan beri Türk hukuk sisteminde KÖSO lara uygulanacak hukuk ve uyuflmazl k çözüm yöntemlerine iliflkin olarak belirgin de ifliklikler getiren düzenlemeler yap lm flt r. En çok rastlanan KÖSO yöntemi olarak Y D modeli özel hukuk kurallar çerçevesinde de erlendirilmeye bafllanm flt r. Akabinde yasa koyucu, kamu hukuku kapsam nda olan ve dari Mahkemelerin yetkisi dâhilinde bulunan mtiyaz Sözleflmeleri haricinde, KÖSO lar n özel hukuk konusu olarak ele al nmas na iliflkin düzenlemeler yapm flt r. Ancak belirtmek gerekir ki, uluslararas tahkimin imtiyaz sözleflmelerine uygulanmas na iliflkin düzenleme, 4501 say l ve tarihli kanun ile yürürlü e girmifltir. Bu itibarla e er sözleflmenin bir taraf yabanc ise, taraflar uyuflmaz-l klar n çözümü için uluslararas tahkime gidilmesine karar verebilirler. Ayr ca, yat r mc lar n korunmas na iliflkin olarak Türkiye nin onaylad çok tarafl ve karfl l kl yat r m anlaflmalar bulunmakta olup bunlardan ilki 1962 tarihinde Almanya ile imzalanan iki tarafl Yat r m Anlaflmas d r. Türkiye 1965 te Yat r m Uyuflmazl klar n n Çözümlenmesi için Uluslararas Merkez (ICSID) Konvansiyonuna da kat lm flt r. Bugün Türkiye elliden fazla çok tarafl ve iki tarafl yat r m anlaflmas na taraf bulunmaktad r. Türkiye bu anlaflmalar n neredeyse tamam nda yat r m projeleri için tahkim anlaflmalar n n uygulamas n kabul etmifl bulunmaktad r. Yukar da belirtilen geliflmeler fl nda, belirli koflullar n uygulanmas flart yla ve ilgili düzenlemelerin hükümleri do rultusunda, taraflar, uygulanacak yetki hükümlerine özgürce karar verebileceklerdir. 8

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslektafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslektafllar m, Sigortac l k Kanunu ad ile haz rlanan Kanun tasar s n n Baflbakanl a sevk edilmifl oldu unu memnuniyetle ö renmifl bulunuyoruz. Y llard r kanuni dayanaktan yoksun olan

Detaylı

15.02.2013 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI TUR ZMDE REKABETÇ L N ARTIRILMASI MAL DESTEK PROGRAMI Baflvuru Rehberi Referans No: TR22/13/TRA01 Son Baflvuru Tarihi: 15 fiubat 2013 Saati: 17:00 Teklif Ça r

Detaylı

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K

ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K Makale - 2 ÖZEL EMEKL L K TÜRLER VE B REYSEL EMEKL L K 14 I. Girifl Çeyrek as rdan beri emeklilik sistemlerinde çok ayakl yap lanma yayg nl k kazanmaktad r. Do um art fl h z n n azalmas n n sonucu olarak

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

POTEKL KONUT F NANSMAN (MORTGAGE) S STEM VE DE ERLEME UZMANLI I

POTEKL KONUT F NANSMAN (MORTGAGE) S STEM VE DE ERLEME UZMANLI I mali ÇÖZÜM 71 POTEKL KONUT F NANSMAN (MORTGAGE) S STEM VE DE ERLEME UZMANLI I MORTGAGE SYSTEM AND REAL ESTATE APPRAISER Dr. Yaflar KABATAfi* ÖZ potekli konut finansman sistemi dünyada yayg n bir flekilde

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION

SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION SONUÇ B LD R S FINAL DECLARATION 5. ULUSLARARASI BATI TRAKYA TÜRKLER KURULTAYI YEREL YÖNET MLER S YASAL VE S V L ÖRGÜTLENME KOM SYONU SONUÇ B LD R S Komisyonumuz, öngörülen çal flma program çerçevesinde

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı