ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ"

Transkript

1 ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli stanbul Tel : (pbx) Fax : Ankara Ofis Reflit Galip Cad. No:53 D:3-4 Gaziosmanpafla Ankara Tel : Fax : zmir Ofis Akdeniz Mah. Halit Ziya Bulvar No:74 K:2 Yap Kredi Sigorta fl Merkezi Alsancak zmir Tel : Fax : Bursa Ofis Kükürtlü Cad. Tan fl Merk. No:67 B Blok D: Bursa Tel : Fax : YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ TÜRK YE DE KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARININ HUKUK STATÜSÜ Berna AfiIK- Ifl l CANAZ YILMAZ Dünya dan Vergi Haberleri H. pek AYDIN English Translation Resmi Gazete den... Mustafa ÖZEN Sirküler ndeks Vergi Takvimi Vergi Hakk nda Concerning Tax

2 VERG DE GÜNDEM 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ I. Girifl Hükümete bir y ll k süre için gelirleri toplama ve harcamalar yapma yetkisi ve iznini veren hukuki metinler olan devlet bütçelerinden biri daha, Anayasa hükümlerinin de bir gere i olarak, geçti imiz Ekim ay nda, 2008 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasar s ad yla Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. Anayasam z n 162 nci maddesinde, devlet bütçelerinin ilgili oldu u y l n bafllang c ndan en geç (75) gün önce TBMM ye sunulmas hükme ba lan yor. Bütçenin görüflmelerine tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonunda baflland, burada kabul edilen metnin görüflmelerine Genel Kurul da devam edilecek. Genel Kurulda kabul edilen metin, tarihinden önce Resmi Gazete de yay mlanarak tarihinde yürürlü e girecek. fiüphesiz ki devlet bütçelerinin önemi sadece Hükümete kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi amac yla harcama yapma ve bu harcamalar n finansman nda kullan lacak gelirleri toplama yetkisi ve izni vermesinden kaynaklanm yor. Bütçelerin belki de bundan çok daha önemli fonksiyonu, ekonomik ve sosyal hayat m zda etkiler yarat yor olmas. Ülkemizin milli gelirinin neredeyse üçte birine ulaflan büyüklükleri ile bütçeler, bir taraftan milli ekonomide çok büyük miktarda kaynaklar n özel kifli ve kurumlardan kamuya aktar lmas sebebiyle ekonomik sonuçlar ortaya ç kar rken; di er taraftan da, gelirlerin toplan p kamu hizmetleri için harcanmas s ras nda milli gelirin fertler aras nda yeniden da t lmas n sa l yor. Bütçelerin sahip oldu u bu güç, onu ayn zamanda Hükümetlerin politikalar n uygulamada kulland klar önemli bir araç haline getiriyor. Devlet bütçelerinin bir baflka özelli i de onu haz rlayan Hükümetin adeta bir y ll k program n gösteriyor olmas. Çünkü, Hükümetin bir y ll k süre içinde nerelerden ne miktarda kaynak sa layaca n, bu kaynaklardan ne kadar n hangi kamu hizmetleri için ay rd n, kamu hizmetlerinde önceli inin neler oldu unu bize bütçeler gösteriyor. Devlet bütçelerinin özelliklerinden bahsederken, onlar n ülke yöneticilerinin güçlerinin kayna oldu unu söylemekte de yarar bulunuyor. Daha aç k ifade ile, bütçelerle verilen harcama yetkisi, toplumdan ülkeyi yönetme yetkisi alm fl siyasetçilerin ve onlar n atad klar bürokratlar n bireysel güçlerinin de kayna n oluflturuyor. Parasal büyüklü ü milli gelirin neredeyse üçte birine ulaflan bu yetki, ülkeyi yönetme yetkisine sahip siyasetçiyi ve atad bürokrat güç oda haline getiriyor. Bu güç sebebiyledir ki yöneticilerin etraflar nda her zaman kalabal klar oluyor. Bu yetkiyi kaybetmifl olanlar n etraflar ndaki kalabal klar n birden da l vermesi de, yönetme yetkisini kaybetmifl partilerin binalar n n birden boflal vermesi de toplum ad na harcama yetkisinin verdi i gücü ortaya koyan çok önemli bir gösterge. Ançak, toplumsal hayat m z bak m ndan bu kadar önemli etkilere sahip olmalar na ra men devlet bütçeleri toplumdan gerekli ilgiyi gördü ünü söyleyebilmek pek mümkün de il. Bunda, ülkemizde vatandafll k bilincinin yeterince geliflmemifl olmas n n da, ekonomideki kay td fl l n da farkl derecelerde etkileri var. Özellikle kay td - fl l n yayg n olmas, daha aç k ifadesi ile insanlar n ödemeleri gerekti i kadar vergi ödememeleri, onlar n vergilerle sa lanan bütçe kaynaklar üzerinde sahiplik duygular n n oluflmas n ve sonuçta o kaynaklar n harcama yerleri ve biçimleri konusunda ilgi duymalar n engelliyor. Oysa Devlet bütçeleri, milli gelirin ne kadarl k k sm n n kamu taraf ndan ve nerelere kullan laca n n kararlaflt r ld metinler olarak, ülkede yaflayan herkesi flu ya da bu biçimde do rudan etkiliyor. Üstelik bu sonuçlar hem kaynaklar n toplanmas aflamas nda ve hem de kamu hizmetleri için harcanmas aflamas nda ortaya ç k yor. Ancak, yukar daki paragrafta da belirtti imiz gibi, kay td fl l k yani bütçe kaynaklar n n (vergilerin) yükünün toplumun fertleri üzerinde adil biçimde da t lamamas sebebiyle, insanlar n ilgisi, bütçe kaynaklar ve bunlar n harcama yerleri ve biçimleri üzerine çekilemiyor. Bu da, do al olarak kaynaklar n ne kadar n n gerçek kamu hizmetleri için kullan ld n n toplum taraf ndan denetlenmesini olanaks z k l yor. TBMM Baflkanl taraf ndan kamuya duyurulan görüflme takvimine göre, 2008 y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasar s, 25.Ekim - 23.Kas m tarihleri aras nda Plan ve Bütçe Komisyonunda görüflülecek. Bu görüflmelerin tamamlanmas n müteakip, Tasar, TBMM Genel Kurulunda ele al nacak. Buradaki görüflmelerin de tamamlanmas ndan ve Tasar n n kabul edilmesinden sonra 2008 y l Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, tarihine kadar Resmi Gazete de yay mlanarak tarihinde yürürlü e girecek. Maliye Bakan, tarihinde yapt bütçeyi sunufl konuflmas nda, mali disipline ve yap sal reformlara devam edilece ini, bu ba lamda sosyal güvenlik reformunun hayata geçirilece ini, kamu borç stokundaki düflüflün sürdürülece- ini, faiz giderlerinin bütçe üzerindeki bask s n n azalt laca n, harcama kalitesinin art r laca n ifade etti. Devletin 2008 y l nda tahsil edece i gelirler ile bu gelirleri kullanarak yapaca harcamalar n bir arada gösterildi i bütçede, hedefler, enflasyonla mücadele politikas n n desteklenmesi, kamu sektörü için belirlenen faiz d fl fazla hedefine merkezi yönetim bütçesi ile katk da bulunulmas, kamu kaynaklar n n etkili, ekonomik ve verimli elde edilmesinin ve kullan lmas n n sa lanmas, hesap verilebilirli in ve mali saydaml n güçlendirilmesi, mali disiplinin sürdürülmesi, kamu mali yönetimi ile 2

3 ilgili reform çal flmalar n n sonuçland r lmas, kamu harcamalar n n kalitesinin art r lmas ve kaynaklar n öncelikli ve k sa sürede sonuç al nan projelere yönlendirilmesinin sa lanmas olarak belirlendi. II. Bütçenin haz rlanmas s ras nda gözönünde tutulan makro büyüklükler Afla daki tabloda, bütçenin haz rlanmas s ras nda göz önünde tutulan makro büyüklükler gösterilmektedir. GSMH (YTL) GSMH (USD) Büyüme h z % 5,5 Y l sonu TÜFE % 4 Y l sonu ÜFE % 3,75 thalat hracat 716,6 Milyar YTL 520,1 Milyar USD 182 Milyar USD 117 Milyar USD Kifli bafl na gelir USD III. Bütçe giderleri Toplam 222,3 Milyar YTL olarak öngörülen bütçe giderlerinin 56 Milyar YTL si faiz giderlerinden geri kalan 166,313 MilyarYTL si de faiz d fl giderlerden olufluyor. Bütçe giderleri toplam n n 1/4 ünü aflan k sm faiz giderlerinden olufluyor. Faiz d fl giderlerin de 48,6 Milyar YTL si personel giderlerine, 22,9 Milyar YTL si mal ve hizmet al mlar na, 37 Milyar YTL si sosyal güvenlik kurumlar n n aç klar na, 5,6 Milyar YTL si tar msal desteklere ve 11,7 Milyar YTL sinin de yat r m harcamalar na ayr lm fl bulunuyor. Bütçe giderlerinin GSMH ya oran % 31,02 dir. Kamuoyunun yak ndan ilgilendi i memur maafllar konusunda, Hükümet, 2008 y l nda en düflük memur maafl nda yüzde 10,5, en yüksek memur maafl nda ise yüzde 4,1 oran nda art fl yapmay planl yor. Afla daki tabloda 2008 y l bütçe giderlerinin da l m gösteriliyor bafllang ç ödene i (Milyar YTL) 2007/9 gerçekleflme (Milyar YTL) 2008 ödene i (Milyar YTL) Bir önceki y l bafllang ç ödene ine göre de iflme (%) Bütçe giderleri toplam 204,9 153,9 222,3 8,49 Personel giderleri 43,6 33,0 48,6 11,46 Sosyal güv. primleri 10,1 4,1 6,4 (36,63) Mal ve hizmet al mlar 15,5 13,6 22,9 47,74 Faiz giderleri 52,9 42,8 56,0 5,86 Cari transferler 60,8 47,7 69,2 13,81 Sosyal güv.kurumu Aç klar n n finansman 31,5 24,8 37,0 17,46 Mahalli idarelere yard. 13,6 9,6 15,0 10,29 Fonlara aktar lanlar 2,9 2,2 3,6 24,13 Tar msal destekler 5,2 5,1 5,6 7,69 Sermaye giderleri 12,1 7,5 11,7 (3,30) Sermaye transferleri 3,6 2,6 2,1 (41,66) Borç verme 3,6 2,5 3,9 8,33 Yedek ödenekler 2,3-1,3 (43,47) 2008 y l bütçesinin önceki bütçeden önemli bir fark da faiz d fl fazlan n % 6,5 dan % 5,5 e düflürülmüfl olmas d r. Bu oran de iflikli i, Hükümete 6,5 Milyar YTL lik bir ek kaynak sa layacakt r. Bütçede faiz d fl fazla 38,2 Milyar YTL olarak öngörülmektedir. Bütçe aç 17,7 Milyar YTL, bu aç n GSMH ya oran ise % 2,5 dur. IV. Bütçe gelirleri Toplam 204,5 Milyar YTL (Red ve iadelerden sonra kalan net tutar) olarak öngörülen ve 2007 y l bütçesine göre % 8,8 oran nda art fl ifade eden 2008 y l bütçe gelirlerinin 171,2 Milyar YTL si vergi gelirlerinden, 33,2 Milyar YTL si de vergi d fl gelirlerden sa lanacakt r. Bütçe gelirlerinin GSMH ya oran % 28,54 dür y l Merkezi Yönetim Bütçesinde red ve iadeler düflüldükten sonra 171,2 Milyar YTL olarak öngörülen vergi gelirlerinin da l m afla daki gibi belirlenmifltir bütçesinde öngörülen (Milyar YTL) 2007 y l sonu gerçekleflmesi beklenen (Milyar YTL) 2008 tahmini (Milyar YTL) 2007 y l sonu gerçekleflme tahminine göre de iflme (%) Bütçe gelirleri 188,1 187,9 204, Vergi d fl gelirler 30,0 36,9 33,2 (10,02) Vergi gelirleri toplam (red ve iadeler dahil) 173,9 170,2 187,8 10,34 Vergi gelirleri toplam (red ve iadeler hariç) 158,1 151,0 171,2 13,37 Gelir vergisi 33,4 34,3 38,1 11,07 Kurumlar Vergisi 11,9 13,0 14,5 11,53 Dahilde al nan KDV 20,2 16,5 17,7 7,27 Motorlu Tafl tlar Vergisi 3,6 3,4 3,9 14,70 Özel Tüketim Vergisi 41,1 38,6 44,7 15,80 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 3,1 3,2 4,0 25,00 thalde al nan KDV 29,6 26,0 30,5 17,30 Damga Vergisi 3,6 3,7 4,2 13,51 Harçlar 4,6 4,8 5,4 12,50 Di er vergiler 7,3 7,1 8,2 15,49 3

4 VERG DE GÜNDEM Tablodan da görüldü ü üzere, gelir ve kazançlar üzerinden al nan dolays z vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki pay % 30,7 olmaktad r. Dolayl vergilerin vergi gelirleri içindeki a rl (% 69,3) aynen devam etmektedir y l nda, dahilde al nan KDV tahsilat nda, 2007 y l gerçekleflmesine bak larak daha gerçekçi bir tahminde bulunuldu unu söyleyebiliriz. Tablodan görüldü ü gibi, 2007 y l için 20,2 Milyar YTL olarak tahmin edilen dahilde al nan KDV tahsilat n n y l sonunda bu tutar n % alt nda gerçekleflece i anlafl lmaktad r. Bu kapsamda, ithalde al nan Katma De er Vergisinde de, y l sonu gerçekleflme tahminine göre % 17 lik bir art fl beklenmektedir. Borçlanma faizlerinin vergi gelirlerine oran nda fazla bir de ifliklik görülmemektedir y l nda % 33,4 olan oran 2008 y l nda % 32,7 olmaktad r. Özetle, vergi gelirlerinin üçte birinin faizlere ödenmesine 2008 y l nda da devam edilecektir. Yeni bütçenin bir di er önemli özelli i de, vergi gelirlerinin GSMH içindeki pay n n % 23,4 den % 23,9 a ç k yor olmas d r. 4

5 TÜRK YE DE KAMU ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIKLARININ HUKUK STATÜSÜ Berna AfiIK- Ifl l CANAZ YILMAZ I. Proje Finansman ve Kamu Sektör Özel Ortakl klar En genel tan m ile Proje Finansman, finansman n bir bütün olarak borçlanma yolu ile elde edildi i ve ödemelerin finansmana konu varl klardan veya bunlar n gelirlerinden sa land ; haklar n, do al kaynaklar n veya di er mal varl klar n n gelifltirilmesi veya iflletilmesine iliflkin finansman yöntemidir. Genel olarak proje finansman ifllemleri çok yönlü bir finansman modeli üzerinde temellenmektedir. Proje Finansman yönteminin en belirgin özelli i, projenin tüm faaliyetlerinin; Özel Amaçl Ortakl k (ÖAO) olarak adland r lan ve projenin yürütülmesi için özel olarak kurulan bir ortakl k taraf ndan gerçeklefltirilmesidir. Projenin tüm taraflar, projenin tamamlanmas ndan önce veya sonra ortaya ç kabilecek riskleri azaltmak ve kontrol edebilmek için, kurulacak olan ÖAO ile akdi iliflkiye girmekte ve proje bu ÖAO eksenin de gereklefltirilmektedir. Projenin finansman için, proje flirketlerinin genel malvarl klar ndan ziyade proje sermayesi ve proje kapsam nda al nan krediler kullan lmaktad r. Bu yap lar n di er bir genel özelli i ise, kredilerin geri ödemesinin projenin iflletilmesi ve performans neticesi yarat lan nakit ak m ile sa lanmas d r. 1 Finansman, genel anlamda proje varl klar, lisanslar veya do al kaynaklara iliflkin mülkiyet haklar ile teminat alt na al nmaktad r. Bunlar, proje flirketinin kredi flartlar na uymakta zorluk yaflamas halinde, projenin kontrolü için kredi verenlere sa lanan as l teminatlard r. Bu yöntem, proje flirketine, projenin eksik ifas halinde finansman sa layanlarca flirketin genel mal varl klar na ulafl lmas n engelleme imkân tan maktad r. 2 Karmafl k bir yap olarak proje finansman ço unlukla, petrokimya, elektrik, madencilik, tafl mac l k, telekomünikasyon, havac l k gibi özel yat r m metotlar ve yaklafl mlar gerektiren alanlarda kullan lmaktad r. Projelerle ilgili teknik, çevresel ve ekonomik riskleri da tabilmek amac ile bu tür projeler genellikle birbirleri ile sözleflme temelli bir iliflki a kurmufl olan uzmanlaflm fl flirketler taraf ndan üstlenilmekte ve proje sorumluluklar, risklerin da t labilmesi için birden çok taraf aras nda paylafl lmaktad r. Proje finansman genellikle projeye kredi sa layan bankan n yan nda birden fazla yat r mc y da içermektedir. Krediye konu olan proje finansman ndan dolay oluflan borç, ya her hangi bir garanti ile güvence alt nda al nmaz yahut s n rl garanti temin edilir. Bu yönüyle proje finansman yöntemleri, yat r mc lar n ve kreditörlerin alacaklar n n do rudan proje flirketlerinin mal varl klar ile teminat alt na al nd geleneksel finansman yöntemlerinden farkl olarak garantisiz proje finansman yahut s n rl garantili proje finansman olarak adland r lmaktad r. Bu yöntemler geri ödemenin ana kayna olarak projenin baflar l olmas na odaklan-maktad r. Bunun sonucu olarak proje finansman teknikleri, yüksek oranda kazanç ak fl n n tespit edilebildi i endüstri alanlar nda kullan lmakta ve göreceli olarak yüksek oranda yat r m ve uzun süreli finansman gerektiren büyük endüstriyel projelerde uygulanmaktad r. 3 Proje finansman yöntemlerinin kullan lmas n n çeflitli sebepleri ve avantajlar bulunmaktad r. En önemli özellikleri, proje finansman yöntemlerinin, belirli proje risklerinin bu risklerle en iyi bafla ç kabilecek taraflarca, özel amaçl ortakl klar oluflturulmak suretiyle üstlenilmesine imkân vermesi, finansman elverifllili ini artt rmas ve büyük proje kat l mc lar na proje risklerini mevcut iflletmelerinden ayr tutma olana sunarak riski azaltmas d r. Di er bir nokta ise, proje finansman kredilerinin genellikle kurumsal finansman kredilerinden daha uzun vadelerde ve daha büyük mebla larla al nmas d r. Bu nitelikler proje finansman n kamu hizmeti sektörleri gibi büyük yat r m ve endüstri projelerinde tercih edilir k lmaktad r. Günümüzde, birçok yükselen pazarda ve özellikle Türkiye de; altyap, elektrik, telekomünikasyon ve tafl mac l k alanlar gibi kamu sektörleri özel finansmana yönelmektedir. Yüksek teknoloji ve harcama gerektiren kamu hizmeti projeleri, idarenin omuzlar nda büyük bir yük oluflturmaktad r. Yukar da belirtilen sebeplerle proje finansman yöntemlerinin en yo un olarak uygulanmakta oldu u alan kamu özel sektör ortakl klar d r. Merkezi yönetim veya bölgesel idareler gibi kamu kurumlar ile özel sektör kurulufllar aras ndaki iflbirli i Kamu Özel Sektör Ortakl (KÖSO) olarak adland r lmaktad r. Geleneksel olarak özel sektörün kamu hizmetine kat l m kamu kurumunun belirledi i flartlar üzerinde temellenmekte ve belirli bir ücret ve hizmet temeline dayal özel bir planlama, tasar m veya inflaat sözleflmelerine dayanmaktad r. Bundan farkl olarak KÖSO lar kamu hizmeti finansman n n, kamu idareleri ve özel sektör flirketlerinin 1 Philippe Benoit, Project Finance at the World Bank An Overview of Policies and Instruments, The World Bank, Washington D.C., USA, 1996, p.7 2 E.R. Yescombe, The Principles of Project Finance, Academic Press, California, USA, 2002, p.p International Finance Corporation, Project Finance in Developing Countries, Washington D.C., 1999, p.p.4-5 5

6 VERG DE GÜNDEM oluflturdu u ortakl klar taraf ndan karfl lanmas ve iflletilmesidir. Devam etmekte olan projelerde ek finansmana ihtiyaç duyulmas, projelerin daha h zl uygulanabilmesi, yap ve iflletme giderlerinin düflürülmesi, özel sektörün yönetim becerisinin kullan lmas ve kamu yönetimi sisteminin gelifltirilmesi KÖSO lar n bafll ca ve en önemli avantajlar olarak karfl m za ç kmaktad r. Türkiye de idare, 1980 lerden sonra KÖSO lar, kamu sektörünün finansman için ana yöntem olarak kullanmaya bafllam flt r. KÖSO lar özel sektörün rolünü geniflletmekte ve kamu idarelerine ise özel sektörün teknik ve yönetimsel kaynaklar n kullanma ve uzmanl a ulaflma imkân vermektedir. Ayr ca yine kamu idarelerinin yeni yöntemlerle hizmet sa layarak yüksek öncelikli projeleri h zla uygulamas n sa lamaktad r. Özel sermaye taraf ndan gelifltirilmifl yeni teknolojilerin kullan lmas na ve özel girifliminin geliflimine katk sa lamaktad r. En önemlisi KÖSO sistemi, kamu kaynak-lar n, özel sektör kaynaklar ile ikame etmeyi ve bir taraftan kamu idaresinin boyutlar n n küçülmesine imkân verirken di er taraftan özel sektör orta n n yeni ve geliflmifl sorumluluklar ve riskler alarak ifl f rsatlar n geniflletmesine olanak tan maktad r. KÖSO lar ile taraflar, sorumluluklar n n ayr flt r labilmesi, iyi bir performans sa lanabilmesi ve arzu edilen sonuçlar n gerçeklefltirilebilmesi için rollerini, risklerini ve kazançlar n belirli sözleflme tiplerinden oluflan bir temel üzerinde belirleyebilme imkân na sahip olmaktad r. Kamu-özel sektör ortakl klar çeflitlilik gösteren farkl endüstrilerde uygulanabilmekte ve projenin yarat lmas n, içeri inin haz rlanmas n, tasar m n, inflas n, iflletilmesini, muhafazas n ve program yönetimini de içeren çeflitli fonksiyonlardan oluflmaktad r. Kamu sektörü orta genellikle hizmet veya birimlerin sahibi yahut iflletmecisi olan bir merkezi idare veya yerel idare iken özel sektör ortaklar profesyonel hizmet flirketleri, yükleniciler ve finansal kurulufllard r. Ortakl k sözleflmesine dâhil olma sürecinde kamu idarelerinin ve özel sektör ortaklar n n paylafl lm fl ve ayr hedefleri bulunmaktad r. Kamu idareleri kamu hizmeti ve iflletmelerinin standardizasyonunu sa lamak amac ile oluflturulmufltur. Kamu idareleri aç s ndan, hukuki düzenlemelere uygun flekilde, s n rl personel say s ve k s tl bütçe kaynaklar ile istikrarl ve olmas gereken düzeyde bir kamu hizmetinin sa lanabilmesi için kamu kaynaklar n n en iyi flekilde kullan m önem tafl maktad r. KÖSO lar de iflik yöntemlerle kamu idarelerine hareket olana vererek bu s n rlamalar asgari düzeye indirmelerini buna karfl l k kamunun gaye ve hedeflerine ulaflmalar n sa lamaktad r. Özel iflletmeler arzu edilen hizmetleri müflterilerine stratejik yat r m kararlar do rultusunda ulaflt rarak flirket üzerinden etkili kazanç sa lama amac ile kurulmufllard r ve bu kapsamda KÖSO lar, karl l k ve pazar pay n n artt r lmas konusunda özel iflletmelere çeflitli olanaklar sunmaktad r. KÖSO lar, geliflmifl uzmanl k ve teknolojiye ulaflmay sa lad, çal flan yükümlülüklerini azaltt, özel teflvik ve yapt r mlar n uygulanmas na olanak verdi i ve özel yat r ma ulafl lmas n kolaylaflt rd için bir projenin daha s k zaman çizelgeleri, karmafl k bir yap ve infla yöntemleri ve yenilikçi finansman imkânlar kullan larak ifas gerekti inde oldukça yararl olmaktad r. Genellikle, KÖSO lar n kapsam kamu idareleri taraf ndan ihtiyaçlar do rultusunda ve kendi politikalar na uygun olarak belirlenmektedir. Tedarik kapsam nda ele al nacak faaliyetlerin tan mlanmas da bu süreç içerisinde yer almaktad r. KÖSO lar geleneksel olarak gelifltirilmifl projelerden, özel piyasa borçlanmalar veya sermayesi ile finanse ediliyor olmalar ve geri ödemelerinin proje kapsam nda garantisiz veya s n rl garantili olacak flekilde do rudan kullan c lardan tahsil edilen proje kazançlar ndan gerçeklefltiriliyor olmas sebebiyle farkl bir yap dad r. Ancak giderek daha çok kullan lan bir yöntem haline gelen KÖSO lar birçok devlet taraf ndan, özel sektör sa lay c - lar n n çok daha yüksek de er üretiyor olmas ve daha baflar l sonuçlar getirmesi sebebiyle ilgi ile karfl lanmaktad r. Türkiye de KÖSO lar son 20 y lda çok s n rl say da projede uygulanm flt r. Uygulaman n s n rl say da olmas n n alt nda ilgili yasal çerçevenin bütünlük içermeyen ve da n k bir yap ya sahip olmas yatmaktad r. II. Türkiye deki Kamu Özel Sektör Ortakl k Modelleri Türkiye'de KÖSO'lar n genel kurallar n ve çerçeve yap s n düzenleyen toplu bir mevzuat bulunmamas na ra men 1980'lerden bugüne kamu hizmeti projelerine çeflitli KÖSO modelleri uyarlanm flt r. KÖSO modelleri bir seri kanunun yürürlü e konulmas suretiyle sisteme tan t lm flt r. Bu sebeple yürürlükte bulunan çeflitli bafll klar alt ndaki modeller aras nda uygun bir s n fland rma yap lmas zordur. Belli bir projeye uygulanacak proje seçilirken projenin yap s ve kamu idaresi ile özel yat r mc aras ndaki beklenen maliyetin, riskin ve menfaatlerin paylafl m esas al nmal d r. Baz belli bafll KÖSO modelleri 4046 say l ve tarihli Özellefltirme Uygulamalar Hakk nda Kanun'da düzenlenmektedir. KÖSO modellerini düzenleyen baflkaca mevzuatlar da bulunmaktad r. Afla da hâlihaz rda yürürlükte olan baz KÖSO modellerinin 6

7 temel özellikleri sunulmaktad r: 1. mtiyaz 4 mtiyaz sözleflmelerinin temeli 576 say l tarihli Menafi-i Umumiye Müteallik mtiyaza Hakk nda Kanun dur. mtiyaz Sözleflmeleri kamu idaresini altyap veya kamu hizmetine iliflkin yönetimi özel sektöre devretme olana tan maktad r. Özel sektör kamu hizmetini kamu idaresi ad na iflletirken riski yat r mc tafl maktad r. Kamu idaresine ödenecek olan hizmet bedeli özel yat r mc taraf ndan tahsil edilmektedir. mtiyaz n sona ermesi ile ilgili hizmete iliflkin tüm mallar do rudan kamu idaresine devredilmifl olmaktad r. mtiyaz sözleflmeleri Dan fltay taraf ndan incelemeye tabidirler y l nda Anayasa da yap lan de ifliklikle, bu inceleme sadece görüfl bildirme ile s n rland r lm flt r. Bu tip sözleflmelerden kaynaklanan ihtilaflar idare hukuku kurallar na tabi olacakt r ve taraflar n aralar nda tahkim hususunda anlaflm fl olduklar haller hariç olmak üzere ihtilaflar idare mahkemeleri nezdinde çözümlenecektir. 2. Yap- fllet-devret Yap- fllet-devret Modeli (Y D) Türk hukuk sistemine 3996 say l ve tarihli Baz Yat r m ve Hizmetlerin Yap- fllet-devret Modeli Çerçevesinde Yapt r lmas Hakk nda Kanun ile girmifltir. "Y D" üretilen ürünlerin ve sunulan hizmetlerin yat r mc taraf ndan sat lmas karfl l nda yat r m maliyetlerinin (kar dâhil olmak üzere) yat r mc ya ödendi i özel bir finansman modeli olarak tan mlanmaktad r. Y D modeli genel olarak özel bilgi ve yüksek maliyet gerektiren projelere uygulan-maktad r. Y D modelinin uygulanabilece i projeler flöyledir: köprü, tünel, baraj, sulama, içme, kullanma suyu, ar tma tesisi, kanalizasyon, haberleflme, elektrik üretim, iletim, da t m ve ticareti, maden ve iflletmeleri, fabrika ve benzeri tesisler, çevre kirlili ini önleyici yat r mlar, otoyol, demiryolu, yeralt ve yerüstü otopark, sivil kullan m için liman ve havaalanlar yap m, iflletimi ve devri. Türk Anayasas ve 3996 say l ve tarihli kanunda yap lan de ifliklikler sonras, Y D projeleri özel hukuk hükümlerine tabi olacak olup ihtilaflar n halli için yerel ve/veya uluslararas tahkim hükümleri seçilebilmektedir. 3. Yap - fllet Yap - fllet Modeli ( Y ), tarihli ve 4283 say l, Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve flletilmesi ve Yap- fllet Modeli ile Enerji Sat fl na iliflkin Kanun ile sistemimize girmifltir. Bu model, yat r mc lara ait olan enerji üretim tesislerinin inflas ve iflletilmesine yönelik olarak inhisari flekilde düzenlenmifltir. Bu modelde, yat r mc lar yaln zca termik santrallerin infla edilmesi ve iflletilmesi yetkisine sahiptir. Hidroelektrik santraller, jeotermal ve nükleer santraller ile yenilenebilir enerji kaynaklar yla çal flan di er tüm santraller bu kanunun kapsam d fl ndad r. Bu model belirli bir konu ile s n rland r ld ndan, Türkiye de çok s n rl say da proje için uygulanm fl bulunmaktad r say l Kanuna uygun olarak, bu model kapsam nda imzalanan sözleflmeler özel hukuk kurallar ile düzenlenmektedir ve uyuflmazl klar n çözümü için uluslararas ve/veya ulusal tahkim seçilebilmektedir. 4. Yap - Kirala - Devret Yap - Kirala - Devret Modeli, Sa l k Hizmetleri Temel Kanunu nda 2005 y l nda yap lan de ifliklik neticesi sistemimize girmifl olup yaln zca sa l k hizmetleri ile ba lant l olarak uygulanmaktad r. Sa l k Bakanl, yat r mc lar n, Bakanl k taraf ndan kiralanacak sa l k tesislerini kamuya ait tafl nmazlar üzerinde infla etmesine izin vermektedir. Sa l k hizmetleri haricinde söz konusu tesislere iliflkin tüm hizmetler özel sektör taraf ndan sa lanmaktad r. Tesisin niteliklerine ba l olarak, e er yat r mc iflletme hizmetleri de sunmakta ise, bu husus kira bedelinin takdirinde dikkate al nmaktad r. Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkemeye iliflkin olarak özel bir düzenleme bulunmad ndan, bu model kapsam nda ele al nan sözleflmeler kamu hukuku sözleflmeleridir ve idare mahkemelerinin yetki ve görevi dâhilindedir. 5. flletme Haklar n n Devri Bu model kapsam nda, idare iflletme haklar n belirli bir süre için ve belirli flartlar dâhilinde özel yat r mc lara devretmektedir. Bu model, söz konusu yönteme iliflkin genel tan mlamalar içeren 4046 say l Özellefltirme Uygulamalar Hakk nda Kanun un yan s ra, 3096 Say l ve tarihli Türkiye Elektrik Kurumu D fl ndaki Teflebbüslerin Elektrik Üretme, letme, Da tma ve Ticaretini Yapmaya Yetkilendirilmesine Dair Kanun ile düzenlenmifl bulunmaktad r. Bu yöntemde, mülkiyet haklar devredilmemekte, yaln zca belirli bir hizmetin iflletme haklar özel sektöre verilmektedir say l Kanun un hükümleri gere ince, Özellefltirme daresi kamu hizmetinin özellikleri ve projenin ihtiyaçlar na uygun olarak baflka yöntemler de uygulayabilecektir. III. Hukuki Yap daki Geliflmeler KÖSO lar n Türkiye de uzun zamandan beri uygulan yor olmas na ve uygulan- 4 mtiyaz Sözleflmeleri hususunda Anayasa Mahkemesi tart flmalar na bu çal flmam z kapsam nda yer verilmeyecektir. 7

8 VERG DE GÜNDEM makta olan farkl türde modeller bulunmas na ra men, uygulanan hukuka ve düzenlemelere iliflkin tam bir s n fland rma yapabilmek halen oldukça zordur. Afla daki kronolojik listeden de kolayca anlafl ld üzere 80 lerin sonunda KÖSO modellerine iliflkin kural ve flartlar, her bir model için ayr ayr düzenlenmifl ancak 4046 say l ve tarihli Özellefltirme Uygulamalar Hakk nda Kanun un yürürlü e girifli ile çeflitli modellerin kodifikasyonuna iliflkin bir giriflim olmufltur. Ancak her ne kadar KÖSO lar kamu hizmetlerinin özel sektör kat l m ile gerçeklefltirilmesi olarak tan mlanmakta ise de KÖSO lar n tam olarak özellefltirme çerçevesi kapsam nda de erlendirilmesi mümkün de ildir. Bu sebeple KÖSO lar n Özellefltirme Hukuku Kapsam nda düzenlenmesi baz aç lardan söz konusu modellerin elveriflli bir flekilde uygulanmas n engelle-mektedir. Yürürlükte olan ilgili kanunlar afla da kronolojik olarak s ralanm flt r: 576 say l ve tarihli Menafi-i Umumiye Müteallik mtiyazat Hakk ndaki Kanun 3096 Say l ve tarihli Türkiye Elektrik Kurumu D fl ndaki Teflebbüslerin Elektrik Üretme, letme, Da tma ve Ticaretini Yapmaya Yetkilendirilmesine Dair Kanun 3465 say l ve tarihli Karayollar Genel Müdürlü ü D fl ndaki Kurulufllar n Eriflme Kontrollü Karayolu (Otoyol) Yap m, Bak m ve iflletilmesi ile Görevlendirilmesi Hakk nda Kanun 3996 say l tarihli Baz Yat r m ve Hizmetlerin Yap- fllet-devret Modeli Çerçevesinde Yapt r lmas Hakk nda Kanun 4046 say l ve tarihli Özellefltirme Uygulamalar Hakk nda Kanun tarihli ve 4283 say l, Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulmas ve flletilmesi ve Yap- fllet Modeli ile Enerji Sat fl na iliflkin Kanun KÖSO lar n gereklili i ve artan önemi sebebiyle, genel anlamda uygulanabilecek hukuki bir çerçevenin oluflturulmas konusunda artan bir talep söz konusudur. IV. Kamu Hizmeti Projelerinde Yat r mc lar n Korunmas KÖSO lar kamu idareleri ile veya devlet ile özel hukuk sözleflmesi temelinde kurulan iliflkiler olarak tan mlanabilir. Genel olarak, kamu idareleri ile kamu hizmetinin gerçeklefltirilmesine iliflkin olarak yap lan tüm sözleflmeler dari Sözleflmeler olarak adland r l r ve bu sebeple de idare mahkemelerinin yetkisi dâhilindedir y l ndan beri Türk hukuk sisteminde KÖSO lara uygulanacak hukuk ve uyuflmazl k çözüm yöntemlerine iliflkin olarak belirgin de ifliklikler getiren düzenlemeler yap lm flt r. En çok rastlanan KÖSO yöntemi olarak Y D modeli özel hukuk kurallar çerçevesinde de erlendirilmeye bafllanm flt r. Akabinde yasa koyucu, kamu hukuku kapsam nda olan ve dari Mahkemelerin yetkisi dâhilinde bulunan mtiyaz Sözleflmeleri haricinde, KÖSO lar n özel hukuk konusu olarak ele al nmas na iliflkin düzenlemeler yapm flt r. Ancak belirtmek gerekir ki, uluslararas tahkimin imtiyaz sözleflmelerine uygulanmas na iliflkin düzenleme, 4501 say l ve tarihli kanun ile yürürlü e girmifltir. Bu itibarla e er sözleflmenin bir taraf yabanc ise, taraflar uyuflmaz-l klar n çözümü için uluslararas tahkime gidilmesine karar verebilirler. Ayr ca, yat r mc lar n korunmas na iliflkin olarak Türkiye nin onaylad çok tarafl ve karfl l kl yat r m anlaflmalar bulunmakta olup bunlardan ilki 1962 tarihinde Almanya ile imzalanan iki tarafl Yat r m Anlaflmas d r. Türkiye 1965 te Yat r m Uyuflmazl klar n n Çözümlenmesi için Uluslararas Merkez (ICSID) Konvansiyonuna da kat lm flt r. Bugün Türkiye elliden fazla çok tarafl ve iki tarafl yat r m anlaflmas na taraf bulunmaktad r. Türkiye bu anlaflmalar n neredeyse tamam nda yat r m projeleri için tahkim anlaflmalar n n uygulamas n kabul etmifl bulunmaktad r. Yukar da belirtilen geliflmeler fl nda, belirli koflullar n uygulanmas flart yla ve ilgili düzenlemelerin hükümleri do rultusunda, taraflar, uygulanacak yetki hükümlerine özgürce karar verebileceklerdir. 8

9 Dünya dan Vergi Haberleri H. pek AYDIN Cebelitar k Kurumlar Vergisi Oran Düflürülüyor 26 Haziran da yap lan aç klamaya göre dönemine iliflkin uygulanacak kurumlar vergisi oran n n %35 den %33 e düflürülece i belirtildi. Sonraki y llarda hedeflerin aras nda söz konusu oran n %30 a indirilmesinin de yer ald belirtildi. Vergi indirimi uygulamas, vergi muafiyet rejimini uygulayan ülkelerin etkisini hafifletmeyi hedeflemekte. Uygulama ilk y llarda bu flekilde devam ederken, 2010 y l na do ru kurumlar vergisinde sabit bir oran kullan lmaya bafllanacak. Uygulanacak oran n büyük ihtimalle %10 olaca, bütün olas l klar göz önünde bulunduruldu unda ise %12 den fazla olmayaca belirtildi. sviçre Hükümet Karbon Vergisini Tan t yor sviçre hükümeti, 01 Ocak 2008 den itibaren karbondioksit emisyonu üzerinden al nacak vergiyi halka tan tmaya bafllayacak. Söz konusu vergi ithal edilen tüm tafl l yak tlara uygulanacak y l nda emisyon azaltma hedefine ulaflamayan sviçre Hükümeti, 2008 y l n n bafllang c ndan itibaren söz konusu vergiyi zorunlu k lma karar ald y l na kadar emisyon oran nda %8 lik bir azalma amaçland. E er 2009 ve 2010 y llar na kadar beklenen azalma görülmezse uygulanacak vergi oran nda bir art fl yap laca da planlar aras nda yer almaktad r. KDV K lavuzu Güncelleniyor sviçre Federal Vergi Yönetimi (FTA) uygulanacak Katma De er Vergisi hakk nda internet sitesinde () yeni taslak k lavuz serisini yay mlad. K lavuz; Tar m ve tar mla iliflkili üretim, Bahç van ve çiçekçiler, Hava trafi i, Telekomünikasyon, Avukat ve noterler, Sübvansiyon ve di er devlet yard mlar hakk nda bilgi içermektedir. Federal Vergi Yönetiminin Katma De er Vergisi alan nda yay mlam fl oldu u resmi k lavuzlar n ço u 2000 y l na dayanmakta. sviçre, Katma De er Vergisi Kanunu nda birçok alanda büyük de ifliklikler yap lm fl oldu undan broflür ve k lavuzlar güncelleniyor. Taslak güncellemeler yay mland ve 14 gün içerisinde taslak ile ilgili tavsiye ve elefltiriler al nacak. Bu devirden sonra ise taslak üzerinden gerekli düzeltmeler yap larak k lavuz yeniden haz rlan p, sviçre nin 3 resmi dilinde (Almanca, Frans zca ve talyanca) yay mlanacak. Çin Faiz Geliri Stopaj Oran Düflürülüyor 20 Temmuz da yap lan aç klamayla birlikte faiz gelirleri üzerinden al nan %20 stopaj oran 15 A ustos tan itibaren %5 oran nda uygulanmaya baflland. Uygulamada ulafl lmak isten hedef, tasarrufu art rarak enflasyonu dengelemek Hükümet, vergi kesintisinin ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar na uygun oldu unu vurguluyor. Söz konusu rejim ile birlikte, banka mevduat getiri oran ile enflasyon oran aras ndaki fark n azalaca umut ediliyor. (Çin de banka mevduatlar üzerinden elde edilen y ll k gelir %3.06 oran nda seyretmektedir.) Geçen ay Hükümet, hisse senedi piyasas n durgunlaflt rmak ve banka tasarruf opsiyonunu daha avantajl duruma getirmek amac ile faiz geliri üzerinden al nan stopaj oran n kald rmak veya düflürmek hususunda görüflmeler yapm flt. Çin halk genellikle düflük faiz ve yüksek stopaj nedeni ile birikimlerini banka mevduat hesab na yat rmak yerine hisse senedi piyasas nda yer almay tercih etmifltir. 19 Temmuz daki istatistiklere bak larak Çin gayrisafi yurtiçi has las n n %11.9 oran nda büyüdü ü söylenebilir. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dünya Ticaret Örgütü'yle 15 y ld r sürdürdü ü üyelik müzakereleri tamamlanm fl ve hükümet, baflta ticaret rejimi olmak üzere ekonomide çeflitli yap sal de iflikliklere gidece i ve uluslararas ticaret kurallar na uyumlu hareket edece inin sözünü vermifltir. Hemen ertesinde y llard r sinyalleri verilen yüksek büyüme h z gelmifl, ticaret hacimlerinde rekorlar k r lm fl, uluslararas do rudan yat r mlar n en cazip çekim merkezi Çin Halk Cumhuriyeti olmufltur. Sat n alma paritesine göre hesapland nda dünyan n en büyük ikinci ekonomisi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin normal flartlar alt nda 20 sene içerisinde bu s ralamada birinci s raya yükselmesi öngörülmektedir. Meksika Önerilen Sabit Vergi Oran n n Anayasaya Ayk r Olmas Hakk nda Önerilen sabit vergi oran birçok sanayi dal nda, özellikle emek-yo un hizmetodakl flirketlerde anayasaya ayk r oldu u fikri ile büyük ilgi uyand rd. 9

10 VERG DE GÜNDEM 20 Haziran da Baflkan Felipe Calderon taraf ndan kabul edilen sabit vergi rejimi ile birlikte gerçek ve tüzel kiflilere net gelirleri üzerinden %19 (2008 de %16) oran nda vergi al nmas kararlaflt r lm flt r. Ancak uygulama flu flekildedir; e er sabit oran kullan lmaks z n hesaplanan vergi, sabit oran kullan larak hesaplanan vergiden az ise, sabit oran esas al nacak ve uygulanacak minimum vergi oran olarak dikkate al nacakt r. Yap lan yorumlar aras nda dikkati çeken özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren personel say s yüksek flirketler. Burada çal flan personellerin ücretleri harcamalar na oranla yüksek olup; yürürlükteki yasaya göre %16 dan az bir gelir vergisine tabi iken uygulanacak sabit vergi oran ile zarara u ramaktad rlar. Sonuç olarak, vergi rejimindeki bu de iflikli in adil ve eflit olmad vurgulanmaktad r. Meksika vergi otoriteleri ile görüflmelere baflland ve sabit vergi rejiminin baz flirketlerde adil olmad n gösterir örnekler incelemeye al nd. Ayr ca, uygulamay daha adil ve eflit hale getirmeye yönelik çal flmalar da h z kazand. Eylül ay nda öngörülen uygulama tekrar gözden geçirilecek. Sonucun ne olaca net olarak bilinemese de hükümetin alternatif bir vergi planlamas yapma olas l n n büyük oldu u söylenmektedir. Rusya Rusya ile Moldova Dolayl Vergileri Konu Alan Bir Protokol mzal yor Rusya Maliye Bakan Sergey Shatalov, ve Moldova D fl liflkiler Bakan Andrey Dodon, Rusya ve Moldova aras nda imzalanm fl ve 2003 y l ndan beri yürürlükte olan Dolayl Vergilerin Toplanmas konulu anlaflmada de ifliklik öngören protokolü 18 Temmuz da imzalad. Protokol, anlaflman n önemli bir bölümünü içermekle birlikte, dolayl vergilerin (KDV ve Tüketim Vergisi) toplanmas ile ilgili mutlak bir de ifliklik öngörmektedir. Bununla birlikte, ihracat üzerinden al nan dolayl vergiler oran n n da %0 a indirilmesi tasarlan yor. Dolayl vergiler, ithalat yapan ülkenin mevzuat kapsam nda toplanacak; ancak anlaflmada ithal edilen do al gaz ve ya için bu kural n istisna edilece i yönünde bir hüküm yer almaktad r. mzalan protokol ile birlikte söz konusu istisnalar ortadan kalkacakt r. Bulgaristan Bulgaristan Hükümeti Tüm Gelir Düzeyleri çin Tek Bir Gelir Vergisi Oran Belirlemeye Haz rlan yor Bulgaristan Hükümeti, 2008 y l nda uygulanmas düflünülen kapsaml bir vergi reformunun parças olarak gelir üzerinden al nan vergi oran n tüm gelir düzeyleri için %10 olarak belirlemeye haz rlan yor. Genifl kapsaml olarak haz rlanan vergi reform plan, ayn zamanda sosyal güvenlik primlerinin düflürülmesini ve benzin ve sigara üzerinden al nan özel tüketim vergilerinin art r lmas n hedefliyor. Uygulanmakta olan kademeli gelir vergisi sistemi yerine tek gelir vergisi oran uygulamas na iliflkin karar, Bulgaristan Hükümetinin 2008 y l bütçesinin tart fl lmas na yönelik olarak yap lan Bakanlar Kurulu nda al nd. Bulgaristan, 2006 y l n n bafl nda kurumlar vergisi oran n %15 ten %10 a düflürmüfltü. Ocak 2007 de Avrupa Birli i ne tam üye olan Bulgaristan, haz rlam fl oldu u reform plan yla vergi sistemini, önceki y llarda tek gelir vergisi oran sistemini uygulamaya bafllayan di er Avrupa Birli i ülkeleriyle paralellik tafl yacak flekilde de ifltiriyor. Nepal Haz rlanan Kanun Tasar s Kraliyet Ailesinin Vergilendirilmesini Öneriyor Nepal, y llar süren siyasi istikrars zl k ve ayaklanmalardan sonra Mao taraftar devrimcilerle imzalanan bar fl anlaflmas yla birlikte, sekiz partili bir anlaflma hükümeti önderli inde siyasi dönüflüm sürecine giriyor. Kas m ay nda, ülke 1990 y l nda kabul edilen anayasay de ifltirmek için yeni bir anayasal meclis kurmak üzere seçimlere gidecek. 238 y l süren hanedanl k sisteminden federal bir yönetim sistemine geçmeye çal flan ülkede, Kral Gyanendra ülke baflkan s fat n kurulan geçici hükümetin baflbakan na devretmifl durumda. Hükümet taraf ndan haz rlanan kanun tasar s nda yer alan en önemli madde, Nepal Gelir Vergisi Kanunu na eklenecek olan ve Kraliyet ailesi üyelerinin de gelir vergisine tabi olmas n sa layacak hüküm olarak dikkatleri çekiyor. Tasar n n üzerinde durdu u di er bir konu ise, ödenmemifl vergi borçlar n n, kurulmas planlanan Uzlaflma Komisyonu nda görüflülmesi ve ödenme imkan bulunmayan borçlar n silinmesi olarak öne ç k yor. Vergi borçlar n n toplanmas na katk da bulunmak amac yla tasarlanan yöntemlerden bir di eri de; y llar ndan önceki dönemlere ait olmak ve 15 Ocak 2008 tarihine kadar ödenmek koflullar ile ödenmemifl vergi borçlar na ait gecikme zamlar, faizleri, ve di er cezalar n affedilerek sadece esas vergi borçlar n n ödenmesi yolunun aç lmas olarak gösteriliyor. Çin ile Hindistan aras nda ba ms z bir ülke konumunda bulunan Nepal in baflkenti Katmandu dur ve dünyan n en büyük da olan Everest bu ülke s n rlar nda bulunmaktad r. Nepal'de 10

11 Maocularla hükümet aras nda geçen y l bar fl anlaflmas na var lm fl ve bu sürecin sonunda Maocular kurulan geçici parlamentoya girmifllerdir. srail srail Dondurulan Filistin Vergi Gelirlerinden Bir K sm n Serbest B rakaca n Aç klad srail, 2006 y l nda yap lan seçimlerde radikal slamc Hamas n Filistin Devlet Baflkan Mahmoud Abbas n El Fetih hareketini yenmesinden sonra el koydu u ve dondurdu u Filistin vergi gelirlerinin 120 milyon dolarl k k sm n serbest b rakt. srail Hükümeti, dondurdu u kaynaklar Abbas hükümetinin gücünü desteklemek için serbest b rakt n ve Hamas n Gazze deki kontrolü ele geçirmesinin bu karar n kuvvetlendirdi ini aç klad. Filistinli yetkililere göre, srail 700 milyon dolardan fazla Filistin gelir vergisini elinde tutuyor ancak srailli merciler, elde tutulan gelirin 500 milyon dolar dolaylar nda oldu unu ve bu tutar n 300 ila 400 milyon dolarl k k sm n n serbest b rak labilece- ini belirtiyor. Kalan tutar ise Filistin borçlar na karfl l k olarak, al nan bir mahkeme karar na istinaden dondurulmufl bulunuyor. srail yeni toplanan vergi gelirlerini her ay n bafl nda Filistin e aktarmaya devam edecek ve dondurulan vergi gelirlerinin serbest b rak lmas da 5 ya da 6 taksitle gelecek alt ay içinde tamamlanacak. Filistinli yetkililerce yap lan aç klamada srail taraf ndan aktar lacak vergi gelirlerinin kamu çal flanlar n n maafllar n n ödenmesinde kullan laca belirtiliyor. 11

12 VERG DE GÜNDEM English Translation 2008 BUDGET HAS BEEN PRESENTED TO THE TURKISH PARLIAMENT I. Introduction One of the government budgets which are legal texts granting the authority and permission to the government for collecting and expending the income was presented to the Turkish Parliament under the name of 2008 Draft Central Administration Budget Law in October as a requirement of the provisions of the Constitution. In Article 162 of the Constitution, it is stipulated that the government budgets shall be presented to the Turkish Parliament within 75 days at latest as from the beginning of the relevant year. The negotiations on the budget will begin in the Planning and Budget Commission in the early November and the discussions on the text approved will continue in the General Assembly. The text approved in the General Assembly will be promulgated in the Official Gazette before the date of and take effect at this date. Undoubtedly, the importance of the government budgets does not emerge from the sole fact that government is granted the authority and permission to make expenditures for the performance of the public services and collection of the income to be used in financing these expenditures. The more important function of the budgets is their impact on our economic and social lives. The budgets, reaching nearly one third of the national income of our country, yield economic results due to the transfer of huge amounts of resources from the persons and special corporations to the public in the national economy while ensures re-distribution of the national income among the individuals during the collection of the income and expending it to public services. This power of the budgets makes them very important instruments that the Governments use in the application of their policies. Another feature of the government budgets is that they show annual program of the government preparing it; for budgets display where the government receive resources at which amounts within one year, how much of the resources is allocated for which public services and what the priorities are with regard to public services. It is worth noting that the government budgets are the source of the powers of the administrators in the country. In more explicit words, the expenditure authorization granted to the budgets is the source of the individual powers of the politicians entitled by the society to govern the state and the bureaucrats they appoint. This authorization whose monetary size reaches nearly one third of the national income renders the politician and the appointed bureaucrats entitled to govern the state a focus of power. Due to this power, administrators are always surrounded with crowds. Sudden dispersion of the crowds around those who lose this authorization and sudden evacuation of the buildings of the parties which lose their authority to govern are significant implications proving the power of the expenditure authorization in the name of the society. Despite their important effects on our social lives, government budgets are generally disregarded. The fact that civic awareness in our country has not developed sufficiently and the informal economy have their relative shares in this condition. The widespread informal economy, in order words the fact that people do not pay tax as much as they must, prevents the formation of the ownership feelings on the budget resources obtained through taxes and the interest in the expenditure items and forms consequently. In fact, government budgets, being texts over which how much and where the national income will be allocated by the public, directly affect everyone in the state in some way. These results emerge during both the collection of the resources and their expenditure on public services. However, as noted above, due to the informal economy, in order words, since the burden of the budget resources (taxes) cannot be distributed on a fair basis among the individuals, the attention of the people cannot be drawn on the budget resources and their expenditure places and forms. Therefore, the budgets cannot create the impact which they are supposed to and is very important for the budget to be solid and realistic. According to the negotiation agenda announced to the public by the Turkish Parliament Presidency, 2008 Central Administration Draft Budget Law will be discussed in the Planning and Budget Commission between October 25, 2007 and November 23, Following the completion of these negotiations, the Draft will be discussed in the Turkish Parliament General Assembly. Upon the completion of these negotiations and approval of the Draft, 2008 Central Administration Budget Law will take effect at the date of after being promulgated in the Official Gazette until Minister of Finance declared in his speech for the introduction of the budget at the date of that fiscal discipline and structural reforms will continue, within this context social security reform will be put into application, the decrease in the public debt inventory will be sustained, the pressure of the interest expenses on the budget will be decreased and expenditure quality will be improved. II. Macro indicators taken into consideration during the preparation of the budget The macro indicators taken into consideration during the preparation of the 12

13 budget are presented in the following table. GNP (TRY)...TRY 716,6 billion GNP (USD)...USD 520,1 billion Growth rate...5,5% Year-End Consumers Price Index...4% Year-End Producers Price Index...3,75% Import...USD 182 billion Export...USD 117 billion Income per capita...usd III. Budget expenses Of the budget expenses foreseen to be as TRY 222,3 billion in total, TRY 56 billion is consisted of interest expenses and the remaining TRY 166,313 is consisted of expenses other than interest. The portion exceeding _ of the budget expenses covers interest expenses. Of the expenses other than interest, TRY 48,6 billion is allocated to personnel expenses, TRY 22,9 billion is allocated to purchases of goods and services, TRY 37 billion to the deficit of social security institutions, TRY 5,6 billion to agricultural supports and TRY 11,7 billion to investment expenses. The proportion of budget expenses to GNP is 31,02%. As for the officer wages which is a hot issue on the agenda, the government plans to make an increase at the rate of 10,5% on the lowest officer wages and 4,1% on the highest officer wages in The distribution of 2008 budget expenses is shown on the table below initial allocation (Billion TRY) 2007/9 realization (Billion TRY) 2008 allocation (Billion TRY) Change as compared to the Initial allocation of the previous year (%) Total budget expenses 204,9 153,9 222,3 8,49 Personnel expenses 43,6 33,0 48,6 11,46 Social sec. premiums 10,1 4,1 6,4 (36,63) Purchases of goods and services 15,5 13,6 22,9 47,74 Interest expenses 52,9 42,8 56,0 5,86 Current transfers Financing of Social Sec. 60,8 47,7 69,2 13,81 Institution deficits 31,5 24,8 37,0 17,46 Support to local administrations 13,6 9,6 15,0 10,29 Those transferred to Funds 2,9 2,2 3,6 24,13 Agricultural support 5,2 5,1 5,6 7,69 Capital expenses 12,1 7,5 11,7 (3,30) Capital transfers 3,6 2,6 2,1 (41,66) Granting loan 3,6 2,5 3,9 8,33 Legal reserves 2,3-1,3 (43,47) Another important difference of 2008 budget from the former is that the primary surplus is decreased to 5,5% from 6,5%. This change in rate will provide an additional resource amounting to TRY 6,5 billion to the Government. The primary surplus is shown as TRY 38,2 billion on the budget. Budget deficit is TRY 17,7 billion; the proportion of this budget to GNP is 2,5%. IV. Budget income TRY 171,8 billion of 2008 budget income which is foreseen as TRY 204,5 billion (net amount after rejected and returned amounts) in total and indicates 8,8% increase as compared to 2007 budget will be obtained from tax income whereas TRY 33,2 billion from income other than tax. The proportion of budget income to GNP is 28,54%. The distribution of the tax income which is foreseen as TRY 171,2 billion after deducting rejected and returned amounts on 2008 Central Administration Budget is determined as follows. Foreseen in 2007 budget (billion TRY) Foreseen to be realized in 2007 year-end (billion TRY) 2008 estimate (billion YTL) Change according to the estimate on 2007 year end estimate (%) Budget income 188,1 187,9 204, Income from those other than tax 30,0 36,9 33,2 (10,02) Total tax income (including rejected and refunded) 173,9 170,2 187,8 10,34 Total tax income (excluding rejected and refunded) 158,1 151,0 171,2 13,37 Income tax 33,4 34,3 38,1 11,07 Corporate tax 11,9 13,0 14,5 11,53 Domestic VAT 20,2 16,5 17,7 7,27 Motor Vehicles Tax 3,6 3,4 3,9 14,70 Special Consumption Tax 41,1 38,6 44,7 15,80 Banking and Insurance Transactions Tax 3,1 3,2 4,0 25,00 VAT Levied During Import 29,6 26,0 30,5 17,30 Stamp Duty 3,6 3,7 4,2 13,51 Fees 4,6 4,8 5,4 12,50 Other Taxes 7,3 7,1 8,2 15,49 13

14 VERG DE GÜNDEM As it is clear from the table, the share of the indirect taxes levied on income and earnings in the total tax revenues is 30,7%. The indirect taxes are still dominant in the tax revenues (69,3%). We can say that a more realistic estimate has been given relating to the collection of domestic VAT in 2008 when compared to As it is clear from the table, it is understood that the domestic VAT collection which is estimated as TRY 20,2 billion for the year 2007 will be realized below 18-19% of this amount. Within this scope, a 17% increase is expected to emerge in Value Added Tax levied during import when compared year-end estimate. There seems a meager change in the proportion of loan interests to tax income. The rate which is 33,4% in 2007 is 32,7% in In summary, one third of the tax revenues will continue to be paid in Another important feature of the new budget is that the share of the tax revenues in GNP increases from 23,4% to 23,9%. LEGAL STATUS OF PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS IN TURKEY I- What is Project Finance & Public Private Partnerships? The typical definition of project finance is the financing of the development or exploitation of a right, natural resource or other asset where the bulk of the financing is to be provided by way of debt and is to be repaid principally out of the assets being financed and their revenues. Generally project finance transactions are based upon a complicated financial structure. One of the first steps of the project finance structure is establish a new company called Special Purpose Vehicle (SPV) and all the operations of the project will be managed by this new established SPV. After establishing the SPV, all the counterparties of the project will sign agreements with the SPV to mitigate or control all the risks which may occur during both the pre-completion and the post completion phases of the project. Rather than the general assets of the project companies, the project and are used in order to finance the project. As a common feature of these structures, debt is repaid by using the cash flow generated by operation and the performance of the project. 5 The financing is typically secured by the entire project assets, licenses, or ownership of the rights related to natural resources. These are the main securities for lenders in order to assume the control of a project if the project company has difficulties complying with the loan terms. On the other hand, this structure allows the project company to avoid providing financiers with recourse to its general assets incase of poor performance of the project. 6 As a complicated structure, project finance is most commonly utilized in the industries that necessitate special investment methods and approaches such as; petrochemicals, electricity, mining, transportation, telecommunication, aviation. In order to avoid the technical, environmental, economic risks; the projects in these industries are generally completed by a number of specialist companies operating in a contractual network with each other. So as to distribute the risk associated with the projects, generally these projects are distributed among multiple parties. The project financing scheme usually involves a number of investors as well as a group of which provide to the operation. Most commonly there are no guarantees or only limited guarantees for the projects finance debt. These project finance structures respectively referred as nonrecourse project finance and limited recourse project finance and different than the traditional finance methods the investors and the creditors financing the projects do not have full direct recourse to the project companies and shall look to the success of the project as their primary source of repayment. As a result, the project finance techniques are mainly used for the industries where the revenue streams can be defined and tend to be more applicable in relatively large industries that require considerable capital equipment and long term financing. 7 There are specific reasons and advantages for using project finance structures. One of the most important points is that project finance structures allow allocation of specific project risks to those parties best able to manage them by establishing special purpose vehicle and/or joint ventures, increase the availability of finance and reduce the risk for major project participants by separating the risks of a new project from participants existing business other than the project. As another important point, the project finance loans typically have longer terms and bigger amount than the typical corporate finance loans. These two features make project finance preferable for the relatively larger industries and investments such as public utilities. In many emerging markets and especially in Turkey, the public sector i.e. infrastructure, electricity, telecommunications, transportation has started to rely on private finance. The public service projects that require high technology and cost have been commenced to consider as a high burden on the governments over the past decade. For the reasons mentioned above, public private partnerships are the most important implementation area of the project finance methods. Cooperation between public agencies such as local authorities or central government and private sector entities tend to be referred to Public-Private Partnerships (PPPs). Traditionally, private sector participation was based on the public agency s specifications and was limited to separate planning, design or construction contracts on a fee for service basis. PPP has introduced a structure whereby the public service is funded and operated through a partnership of public agencies and private sector companies. The need for additional finance under the ongoing program, faster implementation of the projects, reducing both construction and operation costs, transferring the managerial skills of the private sector and enhancing the public management system are the main and significant advantages of the PPP system. Turkish administration has 14

15 launched PPP models as the main method to finance the public sector around 1980 s. PPP expands the role of the private sector and allows the public agencies to use the technical, financial and management resources of the private sector and to reach a specialized expertise. Furthermore, it allows public agencies to accelerate the implementation of high priority projects by procuring services in new ways, to enable the delivery of new technology developed by private entities and to encourage private entrepreneurial development. Most importantly, PPP system helps to substitute private sector resources and to reduce the size of the public agency. On the other hand, it allows the private partner to modify its business opportunities by assuming the new or expanded responsibilities and risks. With PPPs, parties can have the ability to allocate the responsibilities and to specify the roles, risks and rewards on a contractual basis in order to provide incentives for maximum performance and the flexibility which are necessary to achieve the desired results. Public-private partnerships can be applied to a large range of industries so as to provide various functions that include; project conceptualization and origination, design, construction, operation, maintenance, and program management. The public partner is typically a state department, a local authority or municipal public service department that is the owner and operator of the facilities. The private partners are professional service companies, contractors, and financial entities. Public agencies and the private sector have both shared and separate goals when entering into any partnership agreement. Public agencies are established to provide standardized public services and facilities. For public agencies, it is necessary to realize the most efficient use of public resources in an equitable manner with a strong emphasis on stable baseline level of service by using a fixed number of staff and limited budgetary resources under public regulations. PPPs, in their various forms allow public agencies the flexibility to minimize these constraints while still achieving their public objectives. Private businesses are established to provide an attractive return on company resources by providing desired services to clients and by making strategic investment decisions. PPPs can offer them opportunities to improve profitability and expand market share. PPPs are beneficial when it is necessary to perform the project that requires tight schedules, complex structure, construction and innovative finance because of their ability to provide the access to specialized expertise and technology, relief from staff burdens, ability to apply special incentives and disincentives to improve project performance, and access to private investment. Generally, the scope of the PPPs is determined by the public agencies, based on their specific needs and policy objectives. The identification of the activities to be included in the procurement has been involved in this process. PPPs depart most substantially from conventionally developed projects when they are financed with private market debt or equity that is to be repaid from projectderived direct user charges on a nonrecourse or limited-recourse basis. As PPPs have become more common, many governments have become eager to capitalize on the increased efficiencies of the private sector and have found that private developers deliver greater value for money. In Turkey, PPP models have been implemented in a limited number of projects over the past 20 years. The main reason for limited implementation of PPPs bases on the non-organized and scattered regulations. II- Public Private Partnership Methods in Turkey Even though there is no umbrella law that regulates the general rules and framework of PPP in Turkey, various PPP models have been implemented to public service projects since the 1980 s. PPP models have been introduced by the entry into force of a number of laws. Therefore, it is difficult to provide an adequate classification of the various models that are in place. The method to be applied to a given project might be determined depending on the structure of the project and expected sharing of costs, risks and benefits between the public agency and the private investor. Some of the main PPP methods have been introduced by the Law on Regulation of Privatization Applications no 4046 dated It shall be noted that there are other laws regulating PPP methods as well. We set out below the main characteristics of some of the PPP structures currently in place: 1. Concession 8 The legal ground of concession agreements is regulated with the Law Concerning Concessions on Public Interest no. 576 dated Concession agreements enable the public agencies to transfer the management of infrastructure or services to the private sector. The private investor operates the public service in the name of the public agency and on the risk of the investor. The service fee to be paid by the public agency shall be collected by the private investor. For the services that are considered as natural monopoly, the only way that the private sector might be involved in the project is the concession method. The general application is to conclude concession agreements with a long duration. Upon expiry of the concession, properties regarding the subject matter service are automatically transferred to the public agency. Concession agreements are subject to review by the Administrative High Court (Danistay). With the amendments to the Constitution in 2000, the context of the review became limited with the statement of opinion. Any dispute in connection with such agreements shall be subject to the provisions of administrative law and the jurisdiction of the administrative courts. 15

16 VERG DE GÜNDEM 2. Build - Operate - Transfer Build - Operate - Transfer Model ( BOT ) has been introduced in Turkish legal system with the Law Concerning Realization of Certain Investments and Services through Build Operate Transfer Model no 3996 dated BOT is defined as a special project finance model, where investment costs (including profits) shall be remitted to the investor through the sale of the products produced and services rendered by the investor. BOT models are mostly applied to projects that require sophisticated know-how and high costs. Projects where the BOT model can be applied to are as follows: building, operating and transfer of the bridges, tunnels, dams; irrigation, fresh/potable water, waste treatment and drain facilities; telecommunication; production/transfer/distribution and trade of electricity; mines and its operations; factories and similar facilities; investments for preventing environment pollution; highways, railways, under and above car lots, harbors and airports for civil usage. Subsequent to the amendments of the Turkish Constitution and the Law no dated in 1999, BOT projects are governed by the provisions of private law and international and/or domestic arbitration may be selected for settlement of disputes. 3. Build - Operate Build - Operate Model ( BO ) has been introduced by Law Concerning Construction and Operation of Electricity Production Power Plants and Regulation of Sale of Energy through Build Operate Model no 4283 dated This model has been regulated exclusively for the construction and operation of energy production facilities, where the investor would own the energy production facility. In this model, investors are granted the right to build and operate only thermalpower plants. Hydroelectric power plants, geothermal and nuclear power plants and all other power plants that operate with renewable energy resources are excluded from the scope of the law. Due to the fact that the model is confined 16 to a specific subject, this model has been implemented in a very low number of projects in Turkey. In accordance with the Law no 4283, agreements to be concluded within the scope of the model shall be governed by the provisions of private law and international and/or domestic arbitration may be selected for settlement of disputes. 4. Build - Lease - Transfer Build - Lease - Transfer Model ( BLT ) has been introduced by amending the Health Services Fundamental Law on 2005 and applies only in relation to health services. The Ministry of Health allows investors to build health facilities on public real property, which facilities shall be in turn leased to the Ministry. All services in the subject matter facilities, with the exception of medical services, are to be provided by the private sector. Depending on the qualifications of the facility, if the investor also provides the operational services, this shall be considered in the determination of the lease amount. As there is no specific regulation regarding the applicable law and forum, the contracts to be concluded within the scope of the model are public law agreements subject to the jurisdiction of administrative courts. 5. Transfer of Operational Rights In this model, the administration transfers the operational rights to the private investor for a certain period of time and under certain conditions. Besides the Law on Regulation of Privatization Applications no 4046, which provides the general definition of this method, this is also regulated in the Law on the Authorization of Legal Entities Other than Turkish Electricity Institution for the Production, Transfer, Distribution and Trade of Electricity no dated In this method the ownership rights are not transferred, but only the operation rights of a specific service is lent to the private investor. Pursuant to the provisions of the Law no 4046, the Privatization Authority may implement other type of methods in accordance with the prospects of a public service and the necessities of the project. III- Developments in the legal framework Despite the fact that PPPs have been implemented in Turkey for a long period of time and there are different types of models applicable, it is still difficult to make an adequate classification of the applicable laws and regulations. It can be easily observed from the chronological list of the main laws provided below that in the late 80 s the rules and conditions of each administration for the PPP model was regulated separately, whereas with the introduction of the Law on Regulation of Privatization Application no 4046 dated , there was an attempt of codification of the various models. However, even though PPPs refer to the realization of a public service with private participation, PPPs cannot be adequately categorized under the scope of the privatization framework. Thus, regulating the PPPs under Privatization Law to some extent prevented the implementation of the existing models in an efficient way. The relevant laws in force are shown below in chronological order: Law Concerning Concessions on Public Interest no. 576 dated Law Concerning the Authorization of Legal Entities Other than Turkish Electricity Institution for the Production, Transfer, Distribution and Trade of Electricity no 3096 dated Law Concerning Authorization of Legal Entities Other than Highways General Directorate for the Construction, Maintenance and Operation of Highways no 3465 dated Law Concerning Realization of Certain Investments and Services through Build Operate Transfer Model no 3996 dated Law on Regulation of Privatization Applications no 4046 dated Law Concerning Construction and Operation of Electricity Production Power Plants and Regulation of Sale of Energy through Build Operate Model no 4283 dated As the importance and necessity of PPPs

17 is growing, there is an increasing demand for the adoption of a generally applicable legal framework. IV- Protection of Investor in Public Service Projects PPPs may be defined as a specialized contractual relationship with the public agencies and/or government. As a general rule any contract with the public agency regarding the realization of a public service shall be considered as an Administrative Contract and thus, shall be subject to administrative jurisdiction. Since 1999 there have been many amendments in the Turkish legal system that might be considered as a significant change in the applicable law and dispute resolution mechanisms of PPPs. BOT which is the most common PPP method has started to be evaluated under the provisions of private law. In addition the legislator introduced regulations whereby PPPs were subject to private law, with the exception of concession agreements which are public law agreements subject to the jurisdiction of Administrative Courts. However, it shall be noted that the application of international arbitration to concession agreements entered into force with Law no 4501 dated Therefore, if there is a foreign party to a concession agreement, the parties may agree on international arbitration for the settlement of disputes. In addition, Turkey has ratified a number of multilateral and bilateral investment treaties regarding protection of investors, the first of these being the bilateral Investment Treaty with Germany in In 1965, Turkey joined the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Convention. Today, Turkey is a party to over fifty Multilateral and Bilateral Investment Treaties. In almost all these treaties Turkey has accepted the application of arbitration clause in agreements for investment projects. In view of the above developments, and provided that certain conditions apply, parties may freely determine the applicable forum within the provisions of the relevant regulations. 17

18 Resmi Gazete den... Mustafa ÖZEN , Bankalar ve Di er Mali Kurulufllar n Müflterilerinin Risk fllemleri Hakk nda Yönetmelik Resmi Gazete de Yay mland. Amac, bankalar ve di er mali kurulufllar n müflterilerinin risk durumlar na iliflkin bilgilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nca toplanmas na ve paylafl lmas na iliflkin usul ve esaslar düzenlemek olan yönetmelik ile, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limiti ve riski bildirimi ile kredi geri bildirimi esaslar ve protestolu senet ifllemlerine iliflkin aç klamalarda bulunulmufltur , Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli de De ifliklik Yap lmas na liflkin Tebli Resmi Gazete de Yay mland. Tebli ile, tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bankalarca Kamuya Aç klanacak Finansal Tablolar ile Bunlara liflkin Aç klama ve Dipnotlar Hakk nda Tebli in çeflitli maddelerinde tarihinden itibaren geçerli olmak üzere de ifliklikler yap lm flt r. Bunun yan nda, an lan tebli in 8 inci maddesine Co rafi bölgeler itibar yla bilgiler tablosundan önce gelmek üzere Kredi riskinin kullan c lara ve co rafi bölgelere göre da l m tablosu eklenmifltir , 506 Say l Kanun un Ek 5 nci Maddesinin IV Numaral Bendinin Uygulanmas Hakk nda Tebli 'de De ifliklik Yap lmas na liflkin Tebli Resmi Gazete de Yay mland. Tebli ile, tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan 506 say l Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaral Bendinin Uygulanmas Hakk nda Tebli 'in, tarihi ile bu tebli in yay m tarihi aras nda Anayasa Mahkemesi karar nda öngörülen itibari hizmet süresi kapsam nda geçti i halde 1 numaral belge türü ile kuruma bildirilen sigortal lar için ka t ortam nda iptal ayl k prim ve hizmet belgesi ve 3 numaral belge türü ile as l ayl k prim ve hizmet belgesi düzenlenerek verilecektir. fleklindeki 4 üncü maddesi iptal edilmifltir. Bununla birlikte, söz konusu tebli in 5 inci maddesi ise Anayasa Mahkemesi karar gere ince itibari hizmet süresi kapsam na giren ancak tebli in yay mland 2007/A ustos ay sonuna kadar 1 No.lu belge türü ile kuruma bildirilen sigortal lar için ka t ortam nda iptal nitelikte ayl k prim ve hizmet belgesi, bunun yerine ise yine ka t ortam nda 3 numaral belge türünden as l nitelikte ayl k prim ve hizmet belgesi düzenlenerek kuruma verilecektir. Anayasa Mahkemesi karar na istinaden itibari hizmet süresi kapsam na giren çal flmalara iliflkin 2007/Mart ila 2007/Temmuz dönemi aylar na ait olmak üzere 3 numaral belge türünden düzeltme amac yla verilecek olan ayl k prim ve hizmet belgelerinin, en geç tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek fark primlerin de bu süre içinde ödenmesi halinde gecikme cezas ve gecikme zamm tahsil edilmeyecektir. An lan sürede primlerin ödenmemesi halinde ise tarihini takip eden ilk günden itibaren gecikme cezas ve gecikme zamm uygulanacakt r. fleklinde de ifltirilmifltir , Araflt rma ve Gelifltirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara liflkin 2007/42 No.lu Tebli Resmi Gazete de Yay mland. Amac Tar m ve Köy iflleri Bakanl n n ve tar m sektörünün ihtiyaç duydu u öncelikli konulara iliflkin bilgi ve teknolojilerin gelifltirilmesi ve çiftçiler ile tar msal sanayicilere aktar lmas amac yla, uygun görülen araflt rma gelifltirme projelerine do rudan destekleme ödemesi yap lmas n sa lamak olan tebli, Tar m ve Köy iflleri Bakanl ve tar m sektörünün ihtiyac olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kurulufllar, çiftçi örgütleri, özel sektör ve gerçek kifliler taraf ndan yürütülen AR-GE projelerinin desteklenmesine iliflkin usul ve esaslar kapsamaktad r , Konut Finansman Kapsam ndaki Kredilerin Yeniden Finansman na liflkin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik Resmi Gazete de Yay mland say l Sermaye Piyasas Kanunu nun 38/A maddesinde düzenlenen konut finansman kapsam ndaki kredilerin yeniden finansman na iliflkin usul ve esaslar düzenlemek amac yla yay mlanan yönetmelik ile konut finansman kapsam ndaki kredilerin yeniden finansman hakk nda aç klamalarda bulunulmufltur , Bankalar n Özkaynaklar na liflkin Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Resmi Gazete de Yay mland. Yönetmelik ile, tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bankalar n Özkaynaklar na liflkin Yönetmeli in katk sermaye, birincil sermaye benzeri borçlar, ikincil sermaye benzeri borçlar, sermaye benzeri borçlarda indirim ile konsolide özkaynak hesaplamas ve hesaplama dönemine iliflkin maddelerinde de ifliklikler yap lm flt r , Bankalara De erleme Hizmeti Verecek Kurulufllar n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na liflkin Yönetmelik Resmi Gazete de Yay mland. Yönetmelik ile, tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bankalara De erleme Hizmeti Verecek 18

19 VERG DE GÜNDEM Kurulufllar n Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakk nda Yönetmeli in çeflitli maddelerinde de ifliklikler yap lm flt r , Derecelendirme Kurulufllar n n Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine liflkin Esaslar Hakk nda Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Resmi Gazete de Yay mland. Yönetmelik ile, tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Derecelendirme Kurulufllar n n Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine liflkin Esaslar Hakk nda Yönetmeli in çeflitli maddelerinde de ifliklikler yap lm flt r. Yönetmelikte De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik Resmi Gazete de Yay mland. Yönetmelik ile, tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine liflkin Yönetmeli in çeflitli maddelerinde de ifliklikler yap lm flt r. Buna göre, an lan yönetmeli in piyasa riskine esas tutara iliflkin 6 nc maddesinde yap lan de ifliklik tarihinden itibaren, di er de ifliklikler ise ilgili yönetmeli in yay m tarihinde yürürlü e girecektir , 2007/8 No.lu hracat, hracat Say lan Sat fl ve Teslimler ile Döviz Kazand r c Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç stisnas Hakk nda Tebli de De ifliklik Yap lmas na Dair Tebli Resmi Gazete de Yay mland. Tebli ile, tarihli ve say l Resmi Gazete de yay mlanan hracat 2000/1 say l hracat, hracat Say lan Sat fl ve Teslimler ile Döviz Kazand r c Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç stisnas Hakk nda Tebli in ihracat say lan sat fl ve teslimler ile döviz kazand r c hizmet ve faaliyetlere iliflkin 6 nc maddesinin (B) bendinin (e) alt bendi Kamu kurum ve kurulufllar nca uluslararas ihaleye (sabit sermaye yat r m nitelikli olanlar) ç kar lan yat r m mal ve s nai mamullerin ihalesini kazanan imalatç firmalar n üreterek yapacaklar sat fl ve teslimleri, fleklinde de ifltirilirken, ayn tebli e 29/7/2004 tarihinden önce al nan belgesiz ihracat kredilerine iliflkin ihracat taahhütleri, krediyi kullanan firman n grup firmalar taraf ndan yap lan ihracatla da kapat labilir. fleklindeki geçici 5 inci madde eklenmifltir , Bankalar n Sermaye Yeterlili inin Ölçülmesine ve De erlendirilmesine liflkin 19

20 S RKÜLER- NDEKS* No Tarih Konu say l Kanun hükümleri kapsam nda yat r mlara sa lanan enerji deste inden yararlanman n usul ve esaslar, 5615 say l Kanunla yap lan de ifliklikler sonras nda yeniden belirlendi Gelir daresi Baflkanl, vergi ile ilgili ifllemler s ras nda mükelleflerce s kl kla kullan lan dilekçelerin örneklerini adresinde yay mlad Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin oran, Merkez Bankas nca ihraç edilen likidite senetlerinden elde edilen baz gelirler için %1 olarak belirlendi Bankalar, sigorta flirketleri ve sermaye piyasas arac kurumlar n n, Vergi Usul Kanunu ndan do an bildirim yükümlülüklerini Temmuz 2007 ay sonuna kadar yerine getirmeleri gerekiyor Dava açma süresinin son günü Adli Tatil süresi içinde kalan vergi ihtilaflar Için 11 Eylül 2007 tarihine kadar dava aç labilecek 2007 y l n n ikinci üç ayl k geçici vergilendirme dönemine iliflkin yeniden de erleme oran Maliye Bakanl nca % 1,29 olarak belirlendi Kredi borçlar dolay s yla, 5569 say l Kanun kapsam nda, bankalar ve di er mali kurumlarla Yeniden Yap land rma Sözleflmesi imzalam fl KOB lerin Sosyal Güvenlik Kurumu na olan prim borçlar da uygun koflullarla taksitlendiriliyor hraç mal tafl yan araçlara 5493 say l Kanun hükümleri kapsam nda ÖTV ve KDV den istisna motorin tesliminin yap labilece i s n r kap lar na Gürbulak s n r kap s da eklendi Maliye Bakanl, sigorta flirketlerinin karma poliçelerle ilgili olarak sigortal n n mirasç lar na ve üçüncü kiflilere yapt klar ödemelerin Veraset ve ntikal Vergisine tabi tutulmas konusunda yeni aç klamalar yapt Sigorta flirketlerinin, Veraset ve ntikal Vergisinin ödendi ine iliflkin belgeyi braz edemeyen sigortal mirasç lar na ve lehdarlar na yapt klar ödemeler üzerinden tevkifat yapma yükümlülükleri bulunuyor Devlet Tahvili ve Hazine Bonolar ndan elde edilen gelir ve kazançlarla ilgili olarak GVK nun Geçici 59 uncu maddesi hükümleri kapsam nda yedi y ld r sürdürülen istisna uygulamas bu y l sona eriyor Anayasa Mahkemesi nin Karar sonras nda itibari hizmet süresinden yararlanmas kararlaflt r lan sigortal lar için geçmifl dönemlerle ilgili olarak verilmesi gereken yeni Ayl k Prim ve Hizmet Belgeleri için son tarih, 30 Eylül 2007 Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerince g da bankac l faaliyetinde bulunan dernek ve vak flara yap lan ba fllar indirim konusu yap labiliyor Anayasa Mahkemesi nin konuyla ilgili Karar sonras nda itibari hizmet süresi uygulamas kapsam na al nan sigortal lar için geçmifl dönemlerle ilgili olarak yeni Ayl k Prim ve Hizmet Belgesi verilmesine iliflkin süre uzat ld flletmelerin aktifine kay tl tahvil ve bonolardan MKB de ifllem görenleri tarihi itibar yla de erlemesinde esas al nacak borsa rayiçleri 2007 y l n n üçüncü üç ayl k geçici vergilendirme dönemine iliflkin bilançolar üzerinde enflasyon düzeltmesi yap lmayacak y l na iliflkin y ll k ve munzam aidatlar n ikinci taksitlerinin, kay tl bulunulan Odalara 31 Ekim 2007 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Bilanço esas na gore defter tutan vergi mükelleflerine 2008 y l bafl ndan itibaren kay tlar n elektronik ortamda tutma zorunlulu u getiriliyor. Maliye Bakanl, akaryak t pompalar n henüz ödeme kaydedici cihazlara ba latmam fl olan mükelleflere tarihine kadar son bir sure daha verdi Maliye Bakanl, vergi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamas n n kapsam n geniflletiyor 2007 y l n n üçüncü üç ayl k geçici vergilendirme dönemine iliflkin yeniden de erleme oran Maliye Bakanl nca belirlendi * Yukar daki tablo, tarihleri aras nda yay mlanan Sirkülerleri içermekte olup, taraf n zca daha kolay takibi amac yla haz rlanm flt r. 20

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No:

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Mali Bülten. No: 2009/18

Mali Bülten. No: 2009/18 11 Şubat 2009 Mali Bülten No: 2009/18 VERGİ Konu : KVK nun 15 nci ve 30 ncu Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Uygulmasına Yönelik Düzenlemelerin Yapıldığı 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarına

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU

F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU F NANSAL K RALAMANIN VERG KARfiISINDAK DURUMU Mehmet ALTINDA Bafl Hesap Uzman I- G R fi flletmelerin finansman yöntemlerinden birisi olan finansal kiralama, 1985 y - l nda 3226 say l Finansal Kiralama

Detaylı

İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor

İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor İç ve Dış Borçlar Yüksek Seviyelerini Koruyor, Gelir Dağılımındaki Bozukluk ve Sosyal Bünyedeki Tahribat Devam Ediyor Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ Marmara Üniversitesi, E. Öğretim Üyesi Özet: 2005 Yılında artış

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda

Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi Amac yla Baz Kanunlarda De ifliklik Yap lmas na Dair Kanun'un Getirdi i De ifliklik ve Yenilikler Hakk nda BFS - 2016/07 stanbul, 10.08.2016 Yat r m Ortam n n yilefltirilmesi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net MERKEZ YÖNET M KAPSAMINDAK KAMU DARELER NDE DÖNEM SONU LEMLER Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman I. Geçici Mizandan Önce Yap lacak lemler a) Faiz Tahakkuklar Dönen ve duran varl klar ana hesap grubu içindeki

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı