416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi"

Transkript

1 Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný bildiren Külcü, "Esnafýmýzý Hürriyet Parký ve otobüs duraklarýnýn altýnda oluþturulacak olan yer altý çarþýsýna taþýyýp, arastayý Farabi Caddesi'ne dahil edeceðiz." dedi. * HABERÝ 7 DE Muzaffer Külcü AK Parti adaylarý Ankara'da tanýtýldý Çorum da 4-0 yapacaðýz AK Parti 550 milletvekili adayýný tanýttýðý programa Çorum'dan da çok sayýda partili katýldý. Milletvekili adaylarý, "Bu kez Çorum'da tarih yazacaðýz ve 4-0 yapacaðýz" diye konuþtular. * HABERÝ 4 DE 19 NÝSAN 2011 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti Çorum Milletvekili Adaylarý Salim Uslu ile Cahit Baðcý dün teþkilâtlarla buluþtu ihracatýmýz 114 milyon dolar Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Nisan ayý meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis toplantýsýnda TSO nun son bir aydaki etkinliklerinin anlatýldýðý sinevizyon gösterisinde Çetin Baþaranhýncal Türkiye nin ve Çorum un 2010 yýlý ekonomik deðerlendirilmesi de yapýldý. Sinevizyon gösterisinde Çorum ihracatýnýn 2009 yýlýna göre 16 milyon dolar artarak 114 milyon dolara yükseldiði bildirildi. * HABERÝ 5 DE Baþvuruda bulunan vatandaþlar kura heyecaný yaþadýlar. 416 aile ev hayaline kavuþtu TOKÝ nin yaptýðý yoksul ve alt gelir grubu evler kur a ile sahiplerini buldu TOKÝ tarafýndan yapýlan yoksul ve alt gelir grubu 416 daire, gerçekleþtirilen kur'a ile sahiplerini buldu konut için 421 kiþi ve konut için de 331 kiþi olmak üzere toplam 762 kiþi müracaatta bulundu. * HABERÝ 7 DE Tanýtýma Nevþehir örneði Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Ahmet Haluk Aþkýn, dünkü meclis toplantýsýnda Çorum un tanýtýmý için bazý önerilerde bulundu. * HABERÝ 5 DE Ahmet Haluk Aþkýn Yol inþaatýnda göçük : 1 ölü Çorum'un Ýskilip ilçesinde yol inþaatýnda meydana gelen heyelanda 1 iþçi hayatýný kaybetti. * HABERÝ 3 DE * SAYFA 9 DA Operatörlere iþ sözü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan Çorum da düzenlenen kepçe operatörlüðü kursuna katýlarak sertifika kazanan operatörlere iþ bulma konusunda yardýmcý olacaðýný söyledi. * HABERÝ 8 DE Eskice de 33 kadýna 750 þer lira kredi Yoksul ve dar gelirli kadýnlarýn, kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarýna imkan saðlamak ve aile bütçesine katkýda bulunmak, kendi ihtiyaçlarýný karþýlamak, ekonomik özgürlüklerini bir nebze olsun geliþtirmek amacýyla uygulanan Mikrokredi projesi kapsamýnda dün Çorum merkeze baðlý Eskice Köyü nde 33 kadýna 750 þer lira kredi daðýtýldý. * HABERÝ 6 DA Firdevs Pancarlý ya kredisini Vali Nurullah Çakýr verdi. Ýl Genel Meclisi nde seçimler yapýldý. Mustafa Eker güven tazeledi Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, dün gerçekleþtirilen seçim gündemli toplantýda tekrar baþkan seçildi. Tek adayýn yer aldýðý baþkanlýk seçiminde 36 meclis üyesi, Eker in baþkanlýk adaylýðý için Evet derken, bir oy da boþ çýktý. * HABERÝ 12 DE Ýskilip-Tosya Karayolu 2012 sonunda bitecek Ýskilip-Tosya Karayolu nun 2012 yýlý sonunda bitirilmesinin hedeflendiði bildirildi. * HABERÝ 3 DE

2 2 SALI 19 NÝSAN 2011 Greyder Çorum da üretecek Yerel ekonomiyi yakýndan ilgilendiren güzel bir haber aldým. Greyder markasý ile Çorum'un önemli ihracatcý firmalarý arasýnda yer alan Ýskilip merkezli Kavsan Ayakkabý, Ankara Yolu üzerinde imalata yönelik bir tesis kurmayý düþünüyormuþ. Yol üzerinde arsa satýn alan Kavsan, greyder marka üretim için uzun vadede önemli oranda personel istihdam etmeyi planlýyormuþ. Hollanda aðýrlýklý ayakkabý ihraç eden yerel firmamýzýn Ýskilip'in dýþýnda Ýzmir'de de bir fabri- kasý bulunuyor. Ankara yoluna kurulacak yeni üretim merkezi ile birlikte fabrika sayýsý 3'e çýkacak. Kavsan'ýn yönetimini merhum Ýsmail Kavlu'nun oðullarý Mustafa ve Süreyya Kavlu üstleniyor. Firma Greyder markasý ile Türkiye genelinde bayilik ataðý da baþlattý. Çorum'da geçtiðimiz günlerde Gazi Caddesi üzerinde bir satýþ maðazazý daha hizmete girdi. geldi Aklýma Cahit Baðcý Kavsan'ýn kurmayý planladýðý ayakkabý üretim tesisini öðrendiðimde aklýma AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ne AYAD (Ayakkabý Sanayicileri Derneði) ve Hangar'ýn ortaklaþa Ayakkabý Köyü kuracaðý müjdesini veren, firma yöneticilerine teþekkür eden Baðcý, söz konusu firmanýn kredilerle ilgili sorun yaþayýp yatýrýmý ertelediðini açýklamasýnýn ardýndan konuya dair tek cümle bile etmemiþti. Baðcý, Ayakkabý Köyü müjdesini verdikten sonra sessizliðe bürünürken, saðolsun memleketimizin sanayicileri doðup, büyüdükleri topraklara ellerinden geleni yapmaya çalýþýyorlar. Adaylar 9 Mayýs ta Gül de Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimlerinin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde aldýklarý oylara göre sýralanan Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar Prof. Dr. Reha Metin Alkan Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan, Prof. Dr. Osman Aydýnlý, Prof. Dr. Satýlmýþ Basan ve Prof. Dr. Ferhat Koca nýn ismi YÖK e gidecek. YÖK 6 ismi 3 e düþürüp Cumhurbaþkaný nýn onayýna sunacak. Cumhurbaþkaný üç isimden uygun gördüðü bir ismi rektör atayacak. Prof. Dr. Reha Metin Alkan Seçimin ilk etabýnýn tamamlanmasýnýn Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplan Prof. Dr. Osman Aydýnlý ardýndan sýk sýk rektör atamalarýnýn takvimi soruldu. Öðrendiðime göre, Hitit Üniversitesi ile birlikte seçim yapýlan diðer illerin üniversitelerinde ilk 6 ya giren adaylarýn isimleri dün itibarýyle YÖK e bildirildi. YÖK, adaylarla mülâkat yapacak ve en son 9 Mayýs ta belirlediði üç ismi Cumhurbaþkaný na bildirecek. Hal böyle olunca Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Kýlýçkaplanlan ýn görev süresi 8 Mayýs 2011 tarihinde mesai saati bitiminde sona ermiþ olacak. Prof. Dr. Satýlmýþ Basan Prof. Dr. Ferhat Koca Ferhat Koca istifa etti Ferhat Koca istifa mý ediyor? demiþ, rektör adaylýðý seçimlerinde 3 oyla 6. sýrada yer alan Prof. Dr. Koca nýn, hafta sonu makam odasýný taþýyarak istifa dilekçesini hazýrladýðýný yazmýþtým. Öðrendiðime göre, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Ferhat Koca dün Hitit Üniversitesi Rektörlük Makamý na istifasýný sunmuþ... ÇESOB uyardý KOSGEB kredisi alacak esnaf kaydýný yaptýrsýn memiþtir. Kredi kullanan kiþilerin yüzde 80'i bankada parasý olan, sýkýntýsý olmayan genelde þirket sahipleridir. Küçük esnafa pozitif ayrýmcýlýk yapýlmýþtýr. Bundan birkaç yýl evvel esnafý baþ tacý gören bankalar zor gününde esnafýn yanýnda yer almamakta, esnafý ertesi gün iflas edecekmiþ gibi görmektedir" diye konuþtu. KOSGEB desteklerinden, esnaf ve sanatkarlarýn daha fazla yararlanabilmeleri açýsýndan, KOSGEB veri tabanýna kayýtlý olmayanlarýný, süratle iþlemlerini tamamlayarak kayýtlarýný yaptýrmalarý gerektiðini ifade eden Yalçýn Kýlýç, "Kayýtlý olanlarýn da bilgilerini güncellemeleri, desteðe eriþim konusunda iþ ve iþlemlerinin etkinliðini artýracaktýr" ifadelerini kullandý. Anadolu Gençlik Derneði tarafýndan düzenlenen Peygamberimiz Efendimiz (S.A.V.) konulu konferans 21 Nisan 2011 tarihinde Çorum da gerçekleþecek. Çorum Anadolu Gençlik Derneði eski Þube Baþkaný Emine Aslan ýn konuþmacý olarak yer aldýðý konferans, Perþembe günü saat te Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Kültür Salonu nda düzenlenecek. Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen etkinliðin bayanlara özel olduðunu belirten Dernek yetkilileri, programda þiir dinletisi, sinevizyon gösterisi, Kuran-ý Kerim tilaveti ve oratoryonun da yer alacaðýný sözlerine eklediler. Anadolu Gençlik Derneði nden yapýlan açýklamada, konferansa tüm Çorumlu hanýmlarýn davetli olduðu kaydedildi. (Ç.HAK:1103) Anadolu Gençlik ten Kutlu Doðum konferansý Anahtar Teslim Fiyatý Anahtar Teslim Fiyatý Anahtar Teslim Fiyatý ÖNLER OTOMOTÝV Yalçýn Kýlýç (Ç.HAK:1148) Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, küçük ve orta ölçekli iþletmelere Mayýs ayýnda verilecek olan KOSGEB kredilerini alabilmek için biran önce iþletme sahiplerinin kayýt yaptýrmalarýný istedi. Kýlýç, odalara kayýtlý esnaf ve sanatkarlarýn, KOSGEB desteklerinden daha fazla yararlanabilmeleri amacýyla yapýlan çalýþmalarýn, TESK tarafýndan büyük bir hýzla sürdürüldüðünü belirtti. Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç, çalýþmalarýn özellikle ihtiyaç sahibi esnaf ve sanatkarlarca talep edilen kredi faiz desteði programlarýnýn açýlmasý yönünde yoðunlaþtýrýldýðýný kaydetti. Kýlýç, 2010 yýlý Kasým ayýnda Türkiye genelinde 100 bin iþletmeye verilen kredi faiz desteðinin, 2 gün gibi kýsa bir sürede tüketildiðini dile getirerek, "Ne yazýk ki bankalar kredileri istediði kiþiye vermiþ, istediðine ver- Küçük Sanayi Sitesi 75. Sk. No: 7 ÇORUM Tel: Gsm:

3 SALI 19 NÝSAN Ýskilip-Tosya Karayolu 2012 sonunda bitecek Ýskilip-Tosya Karayolu nun 2012 yýlý sonunda bitirilmesinin hedeflendiði bildirildi. Ýnþaat Mühendisi Mustafa Yolcu, Bili Yol inþaatýnda göçük: 1 ölü Göçük Ýskilip-Tosya karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. Çorum'un Ýskilip ilçesinde yol inþaatýnda meydana gelen heyelanda 1 iþçi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Ýskilip-Tosya karayolu 2. kilometresinde meydana geldi. ÝskilipTosya çevreyolu inþaatýnda yol çalýþmalarý sýrasýnda göçük meydana geldi. Bölgede bulunan vatandaþlar hemen Ýskilip Belediyesi ve güvenlik güçlerine haber vererek yardým istedi. Kýsa sürede olay yerine gelen Ýskilip Belediyesi Kaza Kýrým ekibi, toprak altýnda kalan iþçiyi kurtarmak için seferber oldu. Kaza kýrým ekipleri yaptýklarý arama kurtarma çalýþmalar sonucu kýsa sürede göçük altýnda kalan iþçi Murat A.'ya ulaþtý. Yapýlan incelemede iþçinin olay yerinde hayatýný kaybettiði tespit edildi. Murat A.'nýn cesedi, otopsi için Ýskilip Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Edinme Yasasý çerçevesinde Karayolarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Müdürlüðü ne Ýskilip-Tosya Karayolu nun akýbetini sordu. Bölge Müdür Yardýmcýsý Ali Kemal Kocapir imzalý cevabî yazýda yolla ilgili þu bilgiler verildi: Ýskilip- Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndebir inþaatta çalýþmaya baþladý. Cafer Atay, inþaatýn 6. katýnda olan Rýza Atay'a halatla fayans gönderdiði sýrada halatýn inþaatýn yakýnýndan geçen elektrik tellerine temas etmesi üzerine iþçiler, elektrik akýmýna kapýlarak yaralandý. Yaralýlarýn ilk müdahalesi, inþaatýn karþýsýnda bulunan saðlýk ocaðýndaki saðlýk ekipleri tarafýndan yapýldý. Durumlarý aðýr olan iþçiler, olay yerine gelen ambulansla Çorum Devlet Hastanesine kaldýrýldý. (A.A.) Otomobilin çarptýðý yaþlý adam öldü Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin çarptýðý yaþlý adam öldü. Alýnan bilgiye göre, Yýldýzhan Mahallesi Zile Caddesi'nde ikamet eden 90 yaþýndaki Ýsmail Þirin, Mehmet Akif Camisi'nde namaz kýlmak için evden çýktý. Yolun karþýsýna geçmek isteyen Ýþçiyi itfaiye ekipleri çýkardý. CHP Çorum 2. Sýra Milletvekili Adayý Sait Börekçi Þirin'e, Alaca'dan Çorum'a doðru giden A.Þ (38) yönetimdeki 06 BS 052 plakalý otomobil çarptý. Aðýr yaralanan Þirin, olay yerinde hayatýný kaybetti. Kazanýn ardýndan kaçan A.Þ, Çorum yakýnlarýnda yakalanarak gözaltýna alýndý.(a.a.) Otomobil devrildi, 4 yaralý yi kutlar, baþarýlar dilerim. Hasan Demiran Haþhaþoðullarý Ticaret (Ç.HAK:1045) tamamlanmýþtýr. Ýskilip þehir geçiþi ve tünel iþi için revize proje çalýþmalarý yapýlmaktadýr. Ýþin tamamýnýn 2012 yýlý Ýki iþçi elektrik akýmýna kapýldý Çorum'da, elektrik akýmýna kapýlan 2 inþaat iþçisi aðýr yaralandý. Edinilen bilgiye göre, fayans ustalarý Cafer Atay (53) ve amcasýnýn oðlu Rýza Atay (43), Bahçelievler KUTLAMA (Ç.HAK:768) Tosya yolu 10 kilometre ve 3 kilometre olmak üzere toplam 13 kilometre ihale edilmiþ olup, þimdiye kadar 5 kilometrelik kesim Osmancýk ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu 4 kiþi yaralandý. Olay Mehmet Akif Ersoy Caddesi nde bir inþatta yaþandý. Çorum'un Osmancýk ilçesinde otomobil devrilmesi sonucu 4 kiþi yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Giresun'dan Ýstanbul'a giden Mehmet Kýrkömeroðlu (57) yönetimindeki 34 EU 9893 plakalý otomobil, ilçeye 10 kilometre kala Kýnalýtaþ mevkisinde yoldan çýkarak devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Kýrkömeroðlu ile yanýnda bulunan eþi Ayþe (48), kýzlarý Elif (18) ve Emine Kýrkömeroðlu (28) yaralandý. Osmancýk Devlet Hastanesine kaldýrýlan yaralýlar, burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Devlet Hastanesine sevk edildi. (A.A.) Cengiz Topel Cad. No: 74 ÇORUM Tel: Fax: Akpet Benzinliði ALACA Tel: Fax: Ankara Cad. No: 12 ALACA Tel: TUZCU OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. km Tuzcu Hyundai Plaza ÇORUM Tel: (Pbx) Fax:

4 4 SALI 19 NÝSAN 2011 AK Parti adaylarý Ankara'da tanýtýldý Çorum da 4-0 yapacaðýz AK Parti Çorum Milletvekili Adaylarý Salim Uslu ile Cahit Baðcý dün teþkilâtlarla buluþtu. AK Parti Teþkilâtlarý Ankara da düzenlenen tanýtýma katýldý. ÇESÝAD, Ýskilip te kütüphane kuruyor Kýsa adý ÇESÝAD olan Çorumlu Eðitimci, Sanayici ve Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði, Ýskilip Sakarya Ýlköðretim Okulu'na kütüphane kuracak. ÇESÝAD Baþkaný Mehmet Yýldýrým yaptýðý açýklamada, dernek yönetimi ve bursiyerleri olarak Çorum'a "Sosyal Sorumluluk Projeleri" gerçekleþtirme kararý aldýklarý belirterek, "Bu baðlamda; Ýlk olarak Çorum Ýskilip Merkez Sakarya Ýlköðretim Okulu'na kütüphane kuracaðýz." dedi. Yýldýrým, Ýskilip Sakarya Ýlköðretim Okulu'na kurulacak kütüphane için, Çorumlulardan kitap, kýrtasiye malzemesi ve oyuncak desteði istedi. Ýlköðretim seviyesine uygun kitap, kýrtasiye malzemesi ve oyuncaklarýn, 30 Nisan 2011 Cumartesi günü akþam saat 17.00'ye kadar Ýstanbul Üsküdar'daki dernek merkezine ulaþtýrýlmasýný isteyen ÇESÝAD Baþkaný Mehmet yýldýrým, dileyen Çorumlular'ýn malzemeleri, 24 Nisan Pazar günü düzenlenecek kahvaltýya da getirebileceklerini söyledi. Ýstanbul'daki Çorumlular kahvaltýda buluþacak ÇESÝAD, Ýstanbul'da yaþayan Çorumlularý kahvaltýda bir araya getirecek. ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Yýldýrým, "Ýstanbul' da bulunan Çorumlu hemþehrilerimizle bir araya geleceðimiz Nisan ayý kahvaltý organizasyonumuz, Gazi Osman Paþa Belediye binasý 10.'cu katýnda düzenlenecektir." dedi. AK Parti Milletvekili Adaylarý Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, dün teþkilâtlarla birlikte aday tanýtýmýna katýldý. letvekili adaylarý, "Bu larý eþliðinde salona gipartililer ile bir araya platformda Baþbakan nýn ardýndan Çorum AK kez Çorum'da tarih yazaren AK Parti Çorum Milgeldiler. Yine sloganlar Recep Tayyip Erdoðan Parti Milletvekili Adaycaðýz ve 4-0 yapacaðýz" letvekili Adaylarý, her eþliðinde basýna fotoðraf ile fotoðraf çektirdiler. larý, tanýtým toplantýsýna dediler. veren ve TV kanallarýna katýlmak üzere Çorum ilin milletvekili adaylarýtanýtým programýaçýklamada bulunan milve ilçelerinden gelen nýn sýrasýyla çaðýrýldýðý Ýncesu da Turizm Haftasý kutlamasý Turizm Haftasý etkinlikleri çerçevesinde Ortaköy Kaymakamlýðý ve Ortaköy Belediye Baþkanlýðýnca Ýncesu Kültür Parký'nda kutlama programý düzenlendi. Çok sayýda misafir, öðretmen ve öðrencilerden oluþan kalabalýk bir topluluðun katýldýðý tören, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþladý. Ortaköy Kaymakamý Zeliha Uyan, turizmin önemi ve Ortaköy'ün turizm potansiyelini anlatan bir konuþma yaptý. Öðrencilerin þiirler okuduðu tören, gençlerin ve katýlýmcýlarýn halay gösterileri ile devam etti. Ýlçe Garnizon Komutaný Hasan Gürsoy, Ýlçe Belediye Baþkaný Ali Ergin, Ýlçe Hâkim ve Savcýlarýnýn yaný sýra Karahacip ve Aþdaðul Belediye Baþkanlarý da törene katýldý. Yaðmura raðmen aksama yaþanmayan tören sonunda misafirlere Ýncesu Muhtarlýðýnýn hazýrladýðý yanýç ve ayran ikram edildi. 13 Mayýs'ta uluslararasý katýlýmcýlarýn etkinlikleriyle tanýtýmý yapýlacak olan Hitit Yolu Trekking ve Bisiklet Yollarý güzergâhlarýndan Ýncesu-Kale 4. Parkurda protokol üyeleri, öðrenciler ve halkýn katýldýðý doða yürüyüþü gerçekleþtirildi. Yürüyüþ esnasýnda Ýncesu Kanyonu'nun doðal güzelliði herkesi büyüledi. Ýl Özel Ýdare Genel Sekreter Yardýmcýsý Ömer Arslan, zaman zaman katýlýmcýlara parkur ve bundan sonra yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Programa Çorum'dan Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Yakup Keleþ, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ömer Arslan, Ýl Kültür Müdürü Ali Özüdoðru, Anadolu Lisesi'nden öðrenci grubu, 23 Nisan Ýlköðretim'den küçük Ýzci grubu, Sosyal Hizmetler Ýzci Grubu, Hitit Üniversitesi öðrencileri ve Hitit Gençlik Derneði Ýncesu Kültür Parký'nda kutlama programý düzenlendi. Kahvaltý programý, 24 Nisan Pazar günü saat 09.30'da, Ýstanbul Gazi Osman Paþa Belediye binasý 10.'cu katýnda gerçekleþecek. 6 kaza, 13 yaralý Çorum da il genelinde geçtiðimiz Cuma ve Cumartesi günleri toplam 6 trafik kazasý meydana geldi. kazalarda toplam 6 sý aðýr 13 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kazalarýn 2 þer tanesi Çorum merkez ve Osmancýk ilçesinde ve birer tanesi de Sungurlu, Ýskilip ve Uðurludað ilçelerinde meydana geldi. Söz konusu kazalarda Ýskilip ilçesinde Tosya Caddesi nde iki aracýn çarpýþmasýyla meydana gelen Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin 550 milletvekili adayýný tanýttýðý programa Çorum'dan da çok sayýda partili katýldý. AK Parti den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, AK Parti Milletvekili Adaylarý Salim Uslu, Cahit Baðcý, Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe baþkanlarý, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye baþkanlarýnýn katýldýðý tanýtým programý Ankara Arena'da gerçekleþtirildi. Çorum Milletvekili ve 24. Çorum Milletvekili Adayý Murat Yýldýrým Parlamentolar Arasý Birlik 124. Genel Kurulu dolayýsýyla Panama'da bulunduðundan programa iþtirak edemedi. Programa katýlan partililerin 'Çorum sizinle gurur duyuyor' slogan- kazada 2 si aðýr toplam 6 kiþi yaralandý. Uðurludað ilçesindeki kazada ise, yaralýlarýn seyir halindeki traktörden düþtükleri öðrenildi. Osman Karaen yönetimmindeki 19 AR 521 plakalý traktör seyir halindeyken traktörün üzerinde bulunan Mehmet Yiðit (13), Hasan Yýldýz (14) düþerek aðýr yaralandýlar. Yaralýlar, ilçe devlet hastanesinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Çorum Devlet Hastanesi ne sevk edildi. Turizm Haftasý renkli bir etkinlikle kutlandý. Halkoyunlarý gösterileri alkýþ topladý. Foto safarili kutlama Çorum'un Ýskilip ilçesinde Turizm Haftasý kutlamalarý kapsamýnda "Foto Safari" düzenlendi. Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi ortak- laþa düzenlenen foto sarafi kapsamýnda ilçedeki fotoðraf sanatçýlarý ve tutkunlarý Ýskilip'in tarihi ve turistik mekanlarýný fotoðrafladýlar. Kral Mezarlarý, ayakkabý- cýlar, semerciler, salliciler ve sepetçiler arastalarý, tarihi cami ve çeþmeler, Temenna mahallesi ile Bedri Rahmi Eyüboðlu Kültür Sanat Evi ve Konuk Evi bölgesin- Atmaca Gýda açýlýyor Nevzat Atmaca ile Tarým Balta nýn sahibi olduðu Atmaca Gýda 22 Nisan 2011 Cuma günü hizmete açýlacak. Saat de yapýlacak açýlýþ Üçtutlar Mahallesi 5. Ýskilip Kaymakamlýðý ve Ýskilip Belediyesi ortaklaþa düzenlenen foto sarafide ilçedeki fotoðraf sanatçýlarý ve tutkunlarý yer aldý.

5 SALI 19 NÝSAN ihracatýmýz 114 milyon dolar Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Nisan ayý meclis toplantýsý dün yapýldý. Meclis toplantýsýnda TSO nun son bir aydaki etkinliklerinin anlatýldýðý sinevizyon gösterisinde Türkiye nin ve Çorum un 2010 yýlý ekonomik deðerlendirilmesi de yapýldý. Sinevizyon gösterisinde Çorum ihracatýnýn 2009 yýlýna göre 16 milyon dolar artarak 114 milyon dolara yükseldiði bildirildi. Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Ahmet Haluk Aþkýn, dünkü meclis toplantýsýnda Çorum un tanýtýmý için bazý önerilerde bulundu. Toplantýnýn dilek ve temenniler bölümünde söz alan Aþkýn, 2010 yýlýnda Nevþehir e toplam 2 milyon 183 bin turist geldiðini, ayný potansiyeldeki Çorum a ise 113 bin turis geldiðini söyledi. Çorum ile Nevþehir e gelen turis miktarý arasýnda 20 kat fark olduðunu belirten Aþkýn, ekonomik girdide de çok büyük farklarýn olduðunu aktardý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal Nevþehir in, 1990 lý yýllarýn ortalarýnda bir televizyon kanalýnda 3-4 saatlik bir canlý yayýn yaptýðýný ve ardýndan Çorum un da içinde olduðu bir destinasyon çalýþmasý yapýldýðýný belirten Aþkýn, bir süre sonra bu destinasyonun demode olduðunu ve Çorum un saf dýþý kaldýðýný aktardý. Aþkýn, Çorum da da bu þekilde bir canlý yayýn yapýlabileceðini, ardýndan Çorum-Amasya ve Tokat illerini kapsayan turizm içerikli yeni bir destinasyon çalýþmasý yapýlabileceðini sözlerine ekledi. Sinevizyon gösterisinde ayrýca Çorum da toplam bedeli 3,5 milyon lira olan 841 adet protestolu senet sayýsýnýn 2010 yýlýnda 538 adetle 2,3 milyon liraya indiði belirtildi. Sinevizyon gösterisinde, 2008 yýlýnýn son çeyreðinde meydana gelen küresel ekonomik kirizden Türkiye nin en az þekilde etkilendiði ve kýsa sürede toparlandýðý da aktarýldý. Tanýtýma Nevþehir örneði Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Üyesi Ahmet Haluk Aþkýn Akaydýn Amerika daki Çorumlular ýn konuðu oldu Antalya Büyük Þehir Belediye Baþkaný Hemþerimiz Mustafa Akaydýn, TADF`nin konuðu olarak gittiði New York'ta New York Üniversitesi Brooklyn Poly Tech yerleþkesinde bir konuþma yaptý. Çorumlular Derneði Baþkaný Üzeyir Þahin in yaptýðý açýklamaya göre Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn konferans öncesi kendisi ve dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Görüþmede Antalya, Çorum ve Amerika`daki yaþam hakkýnda bilgi alýþverisinde bulunulduðu bildirildi. Akaydýn: "Kritik bir coðrafyada yer alan demokratik bir ülkeyiz" Akaydýn, bir politikacý olarak geldiðini New York'ta ''Türkiye'de Bugünkü Demokrasi'' konulu bir konuþma yapacaðýný söyledi. Konuþmasýnda, özellikle Türkiye coðrafyasýnda ve Ortadoðu'da yaþanan politik geliþmeler hakkýndaki görüþlerini ABD'de yaþayan Türk vatandaþlarý ve Amerikalýlarla paylaþacaðýný anlatan Akaydýn, Türkiye'nin Ortadoðu gibi çok kritik bir coðrafyada yeralan demokratik bir ülke olduðunu, bunu Atatürk ilkelerine borçlu olduðunu belirtti. Akaydýn, New York'ta Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuðrul Apakan, New York Baþkonsolosu Mehmet Samsar ve New York Kültür ve Tanýtma Ataþesi Ebru Ejder ile görüþtüðünü de söyleid. Teksas eyaletinde bulunan Austin'in Antalya'nýn kardeþ kenti olduðunu söyleyen Akaydýn, New York'tan Austin'e geçeceðini, orada belediye baþkaný ve üniversite çevreleriyle görüþmeler yapacaðýný, daha sonra da Dallas'ta bir konferans vereceðini bildirdi. "Amacýmýz Antalya'yý tanýtmak" Akaydýn, ''Amacýmýz Türkiye'nin, Antalya'nýn ABD'de tanýlýrlýðýný saðlamak, paylaþýmlarda bulunmak, onun için buradayýz'' dedi. Antalya'nýn Türkiye'nin ihracat gelirlerinde çok önemli yeri olan bir kent olduðunu vurgulayan Akaydýn, ''Çünkü Türkiye'nin turizm girdilerinin aþaðý yukarý yüzde 40'ý Antalya'dan saðlanýyor, bu yüzden övünüyoruz'' dedi. Antalya'nýn özellikle Avrupalý turistler için çok önemli bir turizm merkezi olduðunu söyleyen Akaydýn, geçen yýl ekonomik krize raðmen Antalya'nýn 10 milyon turist aðýrladýðýný vurguladý. Ancak özellikle Amerikalý turistler için Antalya'da turizm olanaklarýný çeþitlendirmek istediklerini ifade eden Akaydýn, kültür turizmine daha çok öncelik vermek ve daha çok tanýtým yapmayý amaçladýklarýný belirtti. Likyalýlar'ýn baþkenti olan Patara'daki tarihi meclisin ''dünyada kabul edilen ilk demokratik meclis olarak Amerikan anayasasýna ilham kaynaðý olduðunu'' da anlatan Akaydýn, ABD'den Türkiye'ye gelen turist sayýsýnýn 679 bine ulaþmasýndan memnun olduklarýný, ancak Antalya'ya daha çok Amerikalý turist çekmek için çekicilik faktörlerini daha da artýrmalarý gerektiðini bildirdi. "Amerika'da Yaþayan Türklerle Gurur Duyuyoruz" Amerikada`da beþ yüz bine yakýn Anadolu kökenli vatandaþýn bulunmasýnýn son derece önemli olduðuna söyleyen Akaydýn, bunun Türkiye açýsýndan iyi deðerlendirilmesi gereken bir potansiyel olduðunu kaydetti. Akaydýn, ABD'deki Türkler'in büyük çoðunluðunun yüksek eðitim düzeyine sahip olduðunu ve kendileriyle büyük gurur duyduklarýný belirtti. Akaydýn, bu kapsamda ABD'deki Türk toplumu üyelerini, "Türkiye, Türk demokrasisi ve Atatürk'ün modern Türkiyesi" için daha fazla sorumluluk almaya davet ettiklerini belirtti. Akaydýn, þöyle konuþtu: "Dünyada demokrasi adýna, modernizasyon adýna övünülebilecek Ýslam aðýrlýklý nüfusu olan tek bir ülke var, bu Türkiye Cumhuriyeti. Bu Cumhuriyet kolay kurulmadý, bu Cumhuriyeti kuran Türkiye'nin babasý Atatürk. Türkiye kökenli herkesin bu Cumhuriyetin yaþatýlmasýnda, hem Türkiye Cumhuriyetinin geleceði açýsýndan hem de Ortadoðu'daki barýþýn geliþtirilmesi açýsýndan çok büyük sorumluluðu var. ABD'de yaþayan 500 bine yakýn Türk vatandaþý da bu sorumluluða istiyoruz ki bizim kadar ortak olsun." (Ç.HAK:1715) Seçim sürecinde ekonomi gözardý edilmemeli Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Türkiye nin genel seçim sürecine girdiðini belirterek seçim sürecinde ekonominin gözardý edilmemesi gerektiðini söyledi. Dün gerçekleþtirilen Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan ayný meclis toplantýsýnda bir konuþma yapan Çetin Baþaranhýncal, seçim sürecinde siyasi partilerin milletvekili adaylarýnýn netleþtiðini belirterek seçimlerde partilere ve milletvekili adaylarýna baþarýlar diledi. Baþaranhýncal konuþmasýnda ayrýca TÜRKONFED Genel Baþkanlýðý na seçilen Ýþ Adamý Erdem Çenesiz ve Ýl Genel Meclisi Baþkanlýðý na yeniden seçilen TURKUAZ HÝTÝT PETROL DEN BAHAR KAMPANYASI EURO DÝZEL FÝYATIMIZ NAKÝT VEYA VÝSA ÝLE 3,44 KRÞ 2,07 KRÞ LPG FÝYATIMIZ NAKÝT VEYA VÝSA ÝLE 2,07 ARAÇLARINIZA KÖPÜKLÜ DIÞ YIKAMA ÜCRETSÝZ AYRICA SADECE HÝTÝT CLUP KARTI OLANLARA % 2 PUAN HÝTÝT CLUP KARTINIZ YOKSA PERSONELÝMÝZDEN ÝSTEYÝN TURKUAZ HÝTÝT PETROL ÇEVRE YOLU BULVARI NO: 207 ÇORUM BIYIKOÐLU HALI SAHA YANI TEL: FAX: Mustafa Eker i tebrik ederek görevinde baþarýlar diledi.

6 6 SALI 19 NÝSAN 2011 Eskice de 33 kadýna 750 þer lira kredi Yoksul ve dar gelirli kadýnlarýn, kendi kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarýna imkan saðlamak ve aile bütçesine katkýda bulunmak, kendi ihtiyaçlarýný karþýlamak, ekonomik özgürlüklerini bir nebze olsun geliþtirmek amacýyla uygulanan Mikrokredi projesi kapsamýnda dün Çorum merkeze baðlý Eskice Köyü nde 33 kadýna 750 þer lira kredi daðýtýldý. Kredi daðýtým törenine Vali Nurullah Çakýr, Eþi Cemile Çakýr, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Yakup Keleþ, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ýþ Kur Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Türkiye Grameen Ýlke-Der Cuma seminerleri devam ediyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleþtirilen seminerlerin bu haftaki konuðu, Ankara ÝLKAV'dan (Ýlmi ve Kültürel Araþtýrmalar Vakfý) Þeyho Duman oldu. Ýlke-Der'de 'Takva Anlayýþýmýz Nasýl Olmalý?' konulu bir sunum yapan Þeyho Duman, "Mükerrem olarak yaratýldýðýný bildirdiði insana emanetini arz eden Rabbimiz, emanetin hýyanete uðratýlmadan yerine getirilmesini murat etmiþtir." dedi. 'Ey iman edenler Allah'a ve Resulüne hýyanet etmeyin ve kendi emanetinize de bile bile hýyanette bulunmayýn' Ayet-i Kerimesini hatýrlatan Duman, Allah'ýn mükellef olan kullarýna yol gösterdiðini belirtti. "Allah, bu aðýr olan emanet yükünün taþýnmasýnda bazý tavsiye ve irþatlarda bulunmaktadýr." diyen Þeyho Duman, Kur'an'da yer alan bu tavsiyeleri þöyle sýraladý: "Sýnýrlara riayet edin. Þayet sýnýrlara riayet etmezseniz sizi emin görerek tevdi ettiði emaneti yerine getirmemiþ olursunuz. Bunun akabinde de zalimler den olursunuz. Kendinize ait sýnýrlara riayet edip, istiðnaya kendinizi kaptýrmayýn. (Ýstiðna), kendi kendinize yeterli olduðunuzu sanarak yaratanýn yani Allah'ýn sýnýrlarýný aþmayýn. Kendinizi sizi zaafa düþürecek dikkatsizlikler sonucunda aþaðýlara yuvarlayacak yanlýþlardan koruyun. Akýbeti hüsran olan yanlýþlara düþmekten kendinizi koruyun. Ýttikayý kendinize yol edinin. Eskice de 33 kadýna kredi daðýtýldý. Köyde kredi daðýtým töreni düzenlendi. Ýlke-Der de Cuma seminerleri devam ediyor Mikrokredi Programý Çorum Þube Müdürü Dilek Görkem Ünlü ve kredi alan Eskiceliler katýldý. Mikrokredi nin tarihçesi ve uygulama alanlarýnýn anlatýldýðý sinevizyon gösterisi ile baþlayan programda, kurumdan kredi alan Eskiceköylüler adýna Firdevs Pancarlý bir konuþma yaptý. Firdevs Pancarlý konuþmasýnýn ardýndan, aldýðý kredi ile neler yaptýðýný katýlýmcýlara gösterdi. Törende bir konuþma yapan Vali Nurullah Çakýr da Türkiye nin her alanda büyükemte ve geliþmekte olan bir ülke olduðunu vurguladý. Konuþmalarýn ardýndan kadýnlara 750 lira tutarýndaki karedileri daðýtýldý. Kredilerin daðýtýlmasýnýn ardýndan davetlilere Duman: Allah, kullarýna Kur anla yol gösteriyor Aksi takdirde helake sürüklenmiþ olursunuz. Halbuki rahmetinin gazabýna galip geldiði Rabbimiz rahmetinin tecelliyatý akabinde temizlenmemiz için elçisini bize gönderdi ki takva yolunun idrakine varalým da merhametinin tecelliyatý zuhura gelsin. Bize merhamet ettiði için elçisini gönderen sahibimiz; 'Allah muttakileri sever', 'Þüphesiz Allah muttakiler ile beraberdir', 'eðer ittikayý gerçekleþtirirseniz size bile çýkýþ yolu nasip eder ve hiç hesap etmeyeceðiniz yerden sizi rýzýklandýrýrýz,', 'O'na dayanmak O'nun için yeterlidir' diyerek bu emanetin gereði gibi ve O'nun istediði þekilde yerine getirilmesiyle ilgili yolunu göstermiþ; eðer sýnýrlarý Ýlke-Der seminerlerini sürdürüyor. çiðnemekten korunursanýz size yol göstereceðini haber verir." Þeyho Duman, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ahseni Takvim üzere yarattýðýný söylediði bu insan türünü hem dünya hem de ahrette rýzasýný kazanmýþ olarak Allah'ýn kendisinden Þeyho Duman onunda Allah'tan razý olarak bir hayat sürmesini dilemiþtir. Bunun için Allah kullarýnýn dünyadaki yolculuðunda hangi kurallara riayet edileceðiyle ilgili hususlarý haber vermiþtir. Kaçýnýlmasý icap eden noktalara da iþaret etmiþ bunlarý çiðnemekten ittika etmelerini defalarca iþaret etmiþ, mesajýnda da bu noktalara riayet eden ve korunmaya çalýþana ancak hidayet edileceði haberi verilmektedir " Kur'an-ý Kerim'de, 'Þu kitap, onda hiçbir þüphe yoktur ve O, korunmaya (takvayý) çalýþana ancak yol gösterir' buyrulduðunu hatýrlatarak sözlerine son veren Þeyho Duman; sunumunun ardýndan, katýlýmcýlarýn sorularýný cevapladý. Resim sergisi açýlýþý ve söyleþi bugün Çorum Valiliðince baþlatýlan 'Sýlaya Bir Renk Bir Ýz' adlý resim ve seramik sergileri devam ediyor. Bu kapsamda 4. sergi bugün açýlacak. Çorumlu Sanatçýlar M. Erol Çatal, Yýlmaz Helvacý ve Neslihan Balakan'ýn eserlerinden oluþan sergi, bugün saat 16.30'da, Çorum Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açýlacak. Sergi açýlýþýna tüm Çorumlular davet edildi. 'Hititlerde Ekonomi ve Ticaret' anlatýlacak. Çorum Valiliði ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan 21 Aralýk 2010 tarihinde baþlatýlan 'Hitit Söyleþileri'nin beþinci etkinliði, 35. Turizm haftasý ile birleþtirilerek bugün yapýlacak. Ekonomist-Yazar Mahfi Eðilmez'in sunacaðý söyleþinin konusu "Hititlerde Ekonomi ve Ticaret'. Müze Konferans Salonu'nda yapýlacak olan söyleþi saati 14.00'te baþlayacak. Söyleþi de tüm Çorumlularýn katýlýmýna açýk olarak düzenlenecek. Mikrokredi Projesi nden yararlanarak Türkiye Grameen Mikrokredi Programý Çorum Þubesi nden kredi aldýlar. Önce kurs sonra kredi Mikrokredi Projesi nden yararlanarak Türkiye Grameen Mikrokredi Programý Çorum Þubesi nden kredi alan Firdevs Pancarlý, önce Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi nde dikiþ nakýþ kursu aldýðýný, daha sonra krediye baþvurduðunu söyledi. Dün Eskice Köy de düzenlenen kredi töreninde kredi alanlar adýna bir konuþma yapan Firdevs Pancarlý, Halk Eðitim Merkezi nden dikiþ nakýþ kursu aldýðýný ancak edindiði bilgileri nasýl kullanacaðýný bilmediðini söyledi. 1 çocuk annesi bir ev hanýmý olduðunu belirten Pancarlý, kurstan sonra bazý arkadaþlarýnýn vasýtasý ile Mikrokredi ile tanýþtýðýný belirterek Vali Nurullah Çakýr, dün Eskice Köy de düzenlenen kredi daðýtým töreni öncesinde köyde yaþayan kadýnlarla bir müddet sohbet etti. Törene eþi Cemile Çakýr ile birlikte katýlan Vali Nurullah Çakýr, sohbet ettiði kadýnlara çocuklarýný okutmalarý yönünde telkinde bulundu. Kredi töreni öncesi köy okulunu da ziyaret ettiðini belirten Vali Nurullah Çakýr, köydeki bazý öðrencilerin bazý sebeplerden dolayý okutulamadýðýný Vali Nurullah Çakýr, Türkiye nin hýzla geliþmekte olan bir ülke olduðunu söyledi. Dün Çorum merkeze baðlý Eskice Köyü nde gerçekleþtirilen kredi töreninde bir konuþma yapan Vali Nurullah Çakýr, Türkiye nin hýzla geliþtiðini vurguladý. Mikrokredi projesinin, Daha sonra Mikrokredi den 2010 yýlý baþlarýnda 700 TL kredi aldým. Aldýðým kredi ile bir dikiþ makinesi aldým. Kursta edindiðim bilgilerle makinemi iþlettim. Ödemelerimi düzenli yaptým ve þimdi bin TL daha kredi aldým. Bu kredi ile çocuðumun eðitim masraflarýný ve bazý Türkiye geliþiyor büyüyen Türkiye nin geliþimine katký saðlamak isteyen vatandaþlar için güzel bir hizmet oluðunu belirten Vali Nurullah Çakýr, Bu proje ile üreticilerimiz, cüzi kredilerle destekleniyor dedi. Mikrokredi den Çorum da yaklaþýk bin kiþinin yararlandýðýný anlatan Vali ev ihtiyaçlarýmý karþýlýyorum dedi. Pancarlý konuþmasýnýn ardýndan, dikiþ makinesi ile yaptýðý bazý ürünleri de törende sergiledi. Çocuklarýnýzý okutun Vali Nurullah Çakýr dün Çorum merkeze baðlý Eskice Köyü nde düzenlenen kredi daðýtým törenine katýldý. Törende Vali Nurullah Çakýr için diðer vatandaþlar için hazýrlanan sandalyelerden farklý, daha büyük bir koltuk hazýrlandý. Vali Nurullah Çakýr, törenin yapýldýðý cami bahçesinde alandaki köylülerle bir süre sohbet ettikten sonra törenin yapýlacaðý alana geçti. Törene eþi Cemile Çakýr ile birlikte katýlan Vali Nurullah Çakýr, kendisi için özel bir koltuk hazýrlandýðýný gördüðünde koltuðun duyduðunda çok üzüldüðü belirterek Çocuklarýmýzý Koltuk hassasiyeti kaldýrýlýp yerine sandalye konulmasý talimatý verdi. Vali Çakýr ýn talimatý yakýn Firdevs Pancarlý ya kredisini Vali Nurullah Çakýr verdi. Vali Nurullah Çakýr, dün Eskice Köy de hanýmlarla sohbet etti. korumasý tarafýndan yerine getirildi. Vali Nurullah Çakýr, töreni diðer Nurullah Çakýr, kredi alanlarýn tamamýnýn geri ödemelerini saðlýklý bir þekilde gerçekleþtirdiklerini aktardý. Eskice Köyü nden de 33 kadýna kredi verildiðini aktaran Vali Çakýr, Eskice Köy ün üretimi baþarabildiðini belirterek uygulamanýn il geneline yayýlmasý temennisinde bulundu. Vali Çakýr ýn talimatýyla koltuk yerine sandalye konuldu. protokol üyeleri ve vatandaþlarýn oturduðu sandalyeye oturarak izledi.

7 SALI 19 NÝSAN aile ev hayaline kavuþtu TOKÝ nin yaptýðý yoksul ve alt gelir grubu evler kur a ile sahiplerini buldu Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) tarafýndan yapýlan yoksul ve alt gelir grubu 416 daire, gerçekleþtirilen kur'a ile sahiplerini buldu konut için 421 kiþi ve konut için de 331 kiþi olmak üzere toplam 762 kiþi müracaatta bulundu. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen tur'a törenine Vali Nurullah Çakýr, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ yetkilileri, kamu kurumlarýnýn müdürleri ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý çekiliþler, heyecanlý anlara sahne olurken, ev sahibi olan aileler mutluluk gözyaþlarý döktü. Kur'a da kendisine ev çýkmayanlar ise üzüntülerini gizlemeye çalýþtý. Vali Çakýr ve Muzaffer Külcü, yaptýklarý konuþmalarýnda insanlarýn heyecanlarýna ortak olurken, yapýlan çalýþmalarýn toplumun huzuru ve mutluluðu adýna atýlmýþ önemli adýmlar olarak deðerlendirdiler. Vali Nurullah Çakýr ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ilk talihlileri belirlediði kur'a, noter huzurunda yapýlan çekiliþlerle tamamlandý. Gaziler çekiliþe katýlmadý engellilere öncelik tanýndý TOKÝ'den ev sahibi olmak için müracaat eden iki Gazi, çekiliþten muaf tutularak ev sahibi olurken, müracaatta bulunan engelliler için de öncelik tanýndý. Vali Nurullah Çakýr, ilk talihliyi belirlemek için kur'a kavanozundan isim çekerek, talihli ismi okudu. Eþi ile birlikte çekiliþe katýlmak için salona gelen Talip Eþgi, isminin okunmasýyla birlikte büyük bir heyecanla platforma geldi. Vali Çakýr ve Belediye Baþkaný Külcü tarafýndan tebrik edilen Eþgi ailesi, kendilerine uzatýlan mikrofona heyecanlarý nedeniyle konuþamadýlar. Kýsa bir teþekkürle heyecanlarýný ifade eden aile, katkýsý bulunan herkese duacý olduklarýný bildirdi. 1+1 konutlar için müracaat eden engelli sayýsýnýn 64, 2+1 için müracaat eden engelli sayýsýnýn ise 10 olduðunu bildiren yetkililer, 1+1 dairelerden 16'sýnýn, 2+1 dairelerden ise 3'ünün engelliler için tahsis edildiðini, engelli gurubundan çýkamayan ailelerin, normal çekiliþlere de katýlma hakkýnýn bulunduðu ifade edildi. Baþvuruda bulunan vatandaþlar kura heyecaný yaþadýlar. 416 konut sahiplerini buldu. Program Atatürk Spor Salonu7nda gerçekleþtirildi. Ýki gazi çekiliþten muaf tutularak ev sahibi oldu. Ev sahibi olmak için müracaatta bulunan engelliler için öncelik tanýndý. Külcü den arasta müjdesi Arasta esnafý ile prensipte anlaþtýk Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný bildiren Külcü, "Esnafýmýzý Hürriyet Parký ve otobüs duraklarýnýn altýnda oluþturulacak olan yer altý çarþýsýna taþýyýp, arastayý Farabi Caddesi'ne dahil edeceðiz." dedi. Belediye olarak hükümetin hýzýna ayak uydurmaya çalýþtýklarýný, dün yürüyen Çorum Belediyesi'nin bugün koþar adýmlarla yoluna devam ettiðini Vali Nurullah Çakýr; Sosyal devletin hizmetleri vatandaþýmýzla buluþuyor Vali Nurullah Çakýr, sosyal devlet olmanýn gereði olan tüm hizmetlerin vatandaþla buluþtuðunu söyledi. TOKÝ konutlarýnýn kur'a töreninde konuþan Vali Nurullah Çakýr, konut, evde bakým hizmetleri ve þartlý nakil transferi konularýnda gelinen noktanýn umut verici olduðunu ifade ederek, ilçeleri de kapsayacak olan yeni konut yapýmlarý için 800 adet konut tespitinde bulunulduðunu açýkladý. Ýnsanlarýn ev ÝLÇELERE 800 DAR GELÝRLÝ ÝÇÝN KONUT TESPÝTÝ Vali Çakýr, ilçelere yönelik yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Çakýr, kur'a da ev sahibi olacak ailelere, yeni evlerinde güle güle sahibi olmalarýnýn çok önemli olduðunun altýný çizen Vali Nurullah Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü oturmalarý temennisinde bulunurken, kur'a dan söyleyen Külcü, TOKÝ ile yapacaklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Devane bölgesinde gerçekleþtirilecek olan Kentsel Dönüþüm çalýþmasýnýn birinci etabýnda alýmlarýn % 96 oranýnda tamamlandýðýný, 10 milyon TL'lik ödemelerin son 1 milyon 500 bin TL'lik diliminin de hak sahiplerine teslim edildiðini anlattý. Yaz ayýnýn ortalarýnda temel çalýþmalarýnýn baþlanmasýnýn planlandýðýný da sözlerine ekleyen Külcü, yýllarýn özlemi olan Farabi'nin açýlmasý ve Devane'nin modern bir kent görünümüne kavuþmasýnýn kýsa sürede hayata geçeceðini müjdeledi. ev çýkma þansý bulamayan ailelerin umutlarýný yitirmemeleri gerektiðini, sonraki etaplarda yapýlmasý planlanan evlere müracaatta bulunmalarýný istedi. "Sosyal devlet olmanýn gereði olan hizmetler, her geçen gün daha da artarak vatandaþlarýmýzýn hizmetine sunuluyor." diyen Vali Çakýr, pozitif ayrýmcýlýðýn uygulandýðýný, özellikle engellilere yönelik ayrýcalýklarýn her alanda uygulanacaðýný söyledi. KOBÝ lere Münih te fuara katýlma imkaný ENN Turizm Dýþ Ticaret, 5-10 Haziran 2011 tarihlerinde KOSGEB desteðiyle Almanya'nýn Münih kentine gidiyor. Tüm KOBÝ'ler, bu yýl Münih'te düzenlenecek olan Intersolar 2011 fuarýna, ENN Turizm organizasyonu ve KOSGEB desteðiyle katýlýmcý olma þansý yakaladý. Konuyla ilgili bilgi veren ENN Turizm ve Dýþ Ticaret organizasyon sorumlusu Zehra Güccan, "Ziyaret etmeyi planladýðýmýz Intersolar 2011 fuarý dünyanýn seçkin ülkelerinden katýlýmcýlarýn bulunduðu oldukça kapsamlý bir fuar olacaktýr. Bu fuar esnasýnda katýlýmcýlarýmýz oldukça baþarýlý iþ görüþmeleri yapabilecekler, kurum kuruluþ toplantýlarýmýzda firmalarý ve iþ politikalarý konusunda faydalý bilgiler alýp tecrübeler edineceklerdir. Katýlýmcý olmanýn halen mümkün olduðu Almanya Münih Ýþ seyahatimizde baþlýca amaçlarýmýz arasýnda tüm KOBÝ'lerimizin enerji ihtiyaçlarýný kapsamlý bir þekilde tamamlamalarýný, enerji revizyonlarýný yerinde, laboratuarlarda ve dünyaca raðbet gören sektörel bir fuarda gidermelerini saðlamaktýr." dedi. Güccan, "Ülkemizin en büyük ihtiyacý olan enerjinin; alternatif üretimlerinin analizini yapmak ve yerinde incelemek için 5-10 Haziran 2011 tarihlerinde organize edeceðimiz 'Ýnovasyon ve ihracata dayalý Münih Intersolar 2011 fuar ziyareti ve geniþ kapsamlý ticari temaslar' içeren yurt dýþý organizasyonumuz tüm KOBÝ'leri kapsamaktadýr." diye konuþtu.

8 8 SALI 19 NÝSAN 2011 Ýl Özel Ýdare bahçesinde düzenlenen sertifika törenine Vali Nurullah Çakýr ile daire müdürleri katýldý. Programda kursiyerlere sertifikalarý teslim edildi. 20 kepçe operatörüne sertifika Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) tarafýndan Çorum da baþlatýlan kepçe operatörü yetiþtirme kursu sona erdi. 20 kursiyerin katýlýmý ile gerçekleþtirilen kursun sona ermesinin ardýndan kursiyerlere sertifikalarýný teslim etmek üzere bir sertifika töreni düzenledi. Ýl Özel Ýdare bahçesinde düzenlenen sertifika törenine Vali Nurullah Çakýr, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Yakup Keleþ, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Esen, Ýþkur Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Çevre ve Orman Ýl Müdürü Ziya Çöpür, Ticaret ve Sanayi Müdürü Erdal Ceylan, OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerler katýldý. 100 saatlik eðitim Sertifika töreninde kurs ile ilgili bilgiler veren OKA Ýl Koordinatörü Özgür Yalçýn, 20 kursiyere toplam 50 saat teorik, ve 50 saat de pratik eðitim verildiðini bildirdi. Çorum hibelerden en çok yararlanan illerden biri Sertifika töreninde konuþan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Esen de konuþmasýnda OKA nun hem uluslar arasý hibe projelerini takip edip yararlandýðýný, hem de bölge illerine hibe daðýtan Türkiye deki ilk ve tek kalkýnma ajansý olduðunu vurguladý. OKA nýn uyumlu ve iþ birliðini benimsemiþ yöneticiler sahip olduðunu dile getiren Esen, Çorum un da hibelerden en fazla yararlanan illerden bir tanesi olduðunu sözlerine ekledi. Talep analizi yapýlmalý Vali Nurullah Çakýr da törende yaptýðý konuþmada bu tür eðitim faaliyetlerinde talep analizi yapýlmasý ve ilde neye ihtiyaç duyulduðunun bilinerek eðitim çalýþmalarýnýn yapýlmasý gerektiðini vurguladý. Türkiye nin bir çok alanda büyüyen bir ülke olduðunu belirten Vali Çalýr, Bugün sabah TOKÝ nin kura çekimlerine katýldýk. Ardýndan Mikrokredi Eskice Köyümüzde 33 hanýmefendiye kredi daðýttýðý törene katýldýk. Þimdi de burada OKA tarafýndan açýlan kepçe operatörlüðü kursunun srtifika törenine katýldýk. Türkiye her yönüyle geliþen bir ülke haline geldi. þeklinde konuþtu. 20 kursiyere toplam 50 saat teorik, ve 50 saat de pratik eðitim verildiði belirtildi. Baþaranhýncal dan iþ sözü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan Çorum da düzenlenen kepçe operatörlüðü kursuna katýlarak sertifika kazanan operatörlere iþ bulma konusunda yardýmcý olacaðýný söyledi. Çorum da toplam 40 tane toprak sanayii þirketinin Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal. bulunduðunu ve her birinin en az bir tane kepçe operatörüne ihtiyaç duyduðunu belirten Baþaranhýncal, Çorum da ayrýca 74 tane hafriyat þirketinin bulunduðunu belirterek Buradaki kursiyer arkadaþlarýmýzý tebrik ediyorum. Bizimle irtibat kurmalarý halinde iþ bulmalarýna yardýmcý olabiliriz dedi. MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Hediye Çetin: Ýslam, O nun tebliðini anlamakla yaþanýr Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Hediye Çetin, "Efendimizin 1440, Yýl dönümü dünyaya geliþini Mevlit Kandilimizi en içten dileklerimizle kutlar; Cenabý Allah'tan daha nicelerine ermeyi niyaz ederiz." dedi. MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Hediye Çetin, yaptýðý açýklamayla, Kutlu Doðum Haftasý'ný kutladý. Çetin, "Rabbimizin emri ile insanlýðý kötülüklerden arýndýrmak, onlara kýlavuzluk etmek ve yollarýný aydýnlatmak üzere vazifelendirilen Efendimiz (SAV) 20 Nisan 571 yýlýnýn Pazartesi gecesi dünyaya teþrif etmiþtir. Onun doðduðu gece insanlýðýn kurtuluþu için çok mübarek ve hayýrlý bir baþlangýçtýr. Peygamberimiz gelmeden önce tevhit dininin ortadan kalktýðýný, yeryüzünün fitne fesat ve zulüm dolduðu insanlarýn zillette yaþadýðý, huzurun olmadýðý bir ortamda Allah -u Teâlâ peygamberini gönderdi. Ýman güneþinin teblið ettiði Ýslam dini ile dünya aydýnlandý, þirksiz tek Allah inancý ile kalpler nurlandý. Yüce Kitabýmýz Kuran da; 'Biz seni ancak âlemlere rahmet için gönderdik' (Enbiya 107) ve 'And olsun ki; Allah Resulünde sizin için Allah'ý ve ahreti arzu eden ve Allah'a çok inanan kimseler için en güzel örnek vardýr.' (Ashab 21) ayetleri Efendimizin geliþ sebebini açýklamaktadýr. Allah-u Teâlâ'nýn insanlara kendi içlerinden bir peygamber göndererek Hediye Çetin emirlerinin bir beþer tarafýndan yaþanýlabilirliðini ve nasýl yaþanmasý gerektiðini göstermesi insanlar için çok büyük bir ibrettir." diye konuþtu. Ali Ýmran Suresi 164. ayeti kerimede yer alan 'And olsun ki Allah; aralarýndan kendilerine Allah'ýn ayetlerini okuyan, Kitabý ve Hikmeti öðreten ve onlarý arýndýran bir resul göndermekle müminlere büyük bir lütufta bulunmuþtur. Oysa onlar bundan önce apaçýk bir sapýklýk içindeydiler' ifadesinin, insanlýðýn düþtüðü durumu çok açýk bir þekilde açýkladýðýný ifade eden Çetin, "Bu ayetlerin inmesine raðmen insanlarýn birçoðu Kuran'ý ve Peygamberimizi kabul etmemiþ; günahlarýna devam etmiþlerdir. Efendimiz ise insanlarýn hak dini yaþamasý için hiçbir fedakârlýktan kaçýnmamýþ; bir gün iman ederler umudu ile her türlü eziyet ve çileyi çekmiþtir. Efendimize uymamak ve çizdiði yoldan gitmemek cehaletin ta kendisidir. Ýslam O'nun tebliðini anlamakla yaþanýr." dedi. Hediye Çetin, açýklamasýný þöyle sonlandýrdý: "Bize düþen de; Efendimizin çok büyük sýkýntýlar yaþayarak teblið ettiði Kur'aný; 'Sizin en hayýrlýnýz Kuran'ý öðrenen ve öðreteninizdir' hadisinden yola çýkarak anlamak ve en doðru þekilde yaþamaya çalýþmaktýr. Çünkü ancak o zaman O'na ve O'nun þefaatine layýk kullardan olabiliriz. Rabbim hepimizi Peygamberimizin þefaatine layýk kullardan eylesin. Biz de Efendimizin 1440, Yýl dönümü dünyaya geliþini Mevlit Kandilimizi en içten dileklerimizle kutlar; Cenabý Allah'tan daha nicelerine ermeyi niyaz ederiz." MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Hediye Çetin, ayrýca; bugün MHP Ýl Binasýnda bayanlara özel Mevlid -i Þerif okutulacaðýný da sözlerine ekledi.

9 SALI 19 NÝSAN Her ay bir engelliye akülü araç kazandýrmaya var mýzýnýz? Hakimiyet Kýyý Köþe sayfasý olarak yeni bir sosyal sorumluluða hep birlikte imza atmaya hazýrlanýyoruz. Sayfamýz adýna facebook'ta oluþturduðumuz Kýyý Köþe grubu olarak 1500 üyeyi aþmýþ bulunuyoruz. Ýstedik ki, grup üyelerimizle birlikte, sadece bilgisayar mausunu týklamakla engelli kardeþlerimiz akülü araç sahibi olsun. Önümüzdeki hafta baþlatacaðýmýz kampanya ile, sayfamýzda yer alacak olan sponsor firmamýzýn logosunun yer aldýðý fotoðrafýn üyelerimiz tarafýndan beðen butonu aracýlýðý ile beðenilmesini isteyeceðiz. Üyelerimizin beðenileri ile oluþacak beðeni sayýsý 1500'e ulaþtýðýnda sponsor firmamýz, herhangi bir engelli kardeþimize akülü araç hediye edecek. Yani üyelerimizin beðenileri, firma tarafýndan akülü araç olarak karþýlýk bulacak. Pek çok insanýn vakit geçirmek adýna kullandýðý facebook, sizlerin katkýsýyla çok önemli bir iyilik hareketinin mecrasý olacak. Karþýlýklý faydalaþma gereðinin inancýyla ortaya attýðýmýz bu projede firmalarýmýz için de reklam imkaný saðlamýþ olacaðýz. Bugün 1500 olan üye sayýmýz, sizlerin katýlýmlarý ile artýkça, daha çok akülü araç temin etme þansýmýz da bir o kadar güçlenmiþ olacak. TEK TIK LA BÝR KARDEÞÝNÝ AKÜLÜ ARACA KAVUÞTUR BU MUTLULUÐA HEP BÝRLÝKTE ORTAK OLALIM Þu fani hayatta, birilerinin duasýný alabilmek, insana katký sunabilmek elbetteki tarif edilemeyecek kadar yüce bir deðer. Ýyiliklere vesile olma duasýyla gerçekleþtirdiðimiz gazetecilik mesleði aracýlýðý ile pek çok iyiliðe köprü olduk. Bunda marifet bizim deðil, duyarlý Çorum halkýnýndýr. facebook'ta baþlattýðýmýz kampanya, katýlýmý çok kolay ve tamamen gönüllülük esasýna dayanýyor. Eðer facebook'ta sayfanýz varsa, arama kýsmýndan Kýyý Köþe ismini arattýðýnýz zaman Kýyý Köþe gurubu karþýnýza çýkýyor. Tek yapacaðýnýz Kýyý Köþe gurubuna üye olmak. Ýkinci adým olarak da, kampanya duyurusu takip edip, kampanyaya katýlan firmamýzýn logosu ya da afiþini gösterir fotoðrafý beðen tuþu vasýtasýyla týklamak. Bu sayý 1500'ü bulduðu gün, sponsor firma hemen engelli bir kardeþimize akülü araç hediye edecek. Bu kampanyanýn daha çok insana akülü araba saðlamasý adýna lütfen Kýyý Köþe gurubuna üye olmak ve üye önermek için destek olunuz. Bu mutluluða hep birlikte ortak olalým. Bu vesile ile engellilik konusundaki farkýndalýðýmýzý da artýrmýþ olacaðýz. Eðer bu kampanya da sponsor firma olmak isteyen de olursa, lütfen bizimle irtibata geçmesini saðlayýnýz. þimdilik sponsor firma sayýmýz yeterli olsa da, akülü araca ihtiyacý olan kardeþlerimizin sayýsý malesef çok fazla. Önce Allah'a, sonra siz kýymetli okurlarýmýza güvenerek çýktýðýmýz bu iyi niyet yolunda Allah utandýrmasýn. Ýnþallah hayal kýrýklýðý yaþamadan, her ay bir kaç kardeþimizin mutluluðuna vesile olmayý Allah cümlemize nasip eder.

10 10 SALI 19 NÝSAN 2011 Makine Mühendisleri Odasý ndan seminerler Makine mühendislerinin Mesleki Ýçi Eðitim Seminerleri devam ediyor. Makine Mühendisleri Odasý Çorum Temsilciliði ndeki seminerlere ilgi büyük. Makine Mühendisleri Odasý Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Mesleki Ýçi Eðitim Seminerleri devam ediyor. Hazýrlanan program çerçevesinde düzenlenen Havalandýrma Tesisat Kursu Mühendis Yetkilendirme Kursu 8-9 Nisan 2011 tarihlerinde Çorum da gerçekleþti. Makine Mühendisi Köksal Sönmez in eðitmen olarak görev aldýðý seminere Çorum da görev yapan makine mühendisleri katýldý. Oda salonunda düzenlenen program hakkýnda bilgi veren Makine Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Serkan Yýldýrým, Köksal Sönmez in eðitmen olarak görev aldýðý Sýðýnak Havalandýrma Proje Hazýrlama Esaslarý seminerinin ise 8 Nisan 2011 tarihinde gerçekleþtiðini kaydetti. 5 Nisan 2011 tarihinde ÇorumGaz Ýþletme Müdürü Ömer Yapar ýn konuþmacý olarak yer aldýðý Doðalgazýn Dünü-Bugünü konulu seminer düzenlediklerini sözlerine ekleyen Serkan Yýldýrým,meslek içi eðitim seminerlerinin hazýrlanan plan dahilinde süreceðini kaydetti. Ömer Yapar, doðalgazýn dünü ve bugününü anlattý. Öztürk ten denetim teknikleri Araçlarda Motor-Þasi Numara Denetimleri ile Araçlarda LPG Sýzdýrmazlýk Kontrolleri ve Standartlar konulu eðitim seminerleri Çorum da gerçekleþti. Makine Mühendisleri Odasý (MMMO) Çorum Temsilciliði nin evsahipliðinde düzenlenen seminere Çorum da görev yapan makine mühendisleri katýldý. MMMO Ýl Temsilciliði Teknik Görevlisi Mehmet Öztürk ün konuþmacý olarak yer aldýðý eðitim semineri geçtiðimiz Salý günü oda salonunda düzenlendi. Meslek Ýçi Gözetim Etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Araçlarda Motor-Þasi Numara Denetimleri seminerinde araçlarýn kimlik numarasý niteliðinde olan motor ve þasi numaralarýnýn önemi ve orijinallikleri hakkýnda dikkat edilecek hususlar anlatýldý. Araçlarda LPG Sýzdýrmazlýk Kontrolleri ve Standartlar konulu seminerde ise LPG tank ve sistemlerinin kontrolünde dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarý hakkýnda bilgiler verildi. Mehmet Öztürk, araçlardaki denetim tekniklerini anlattý. Araçlarda LPG Sýzdýrmazlýk Kontrolleri ve Standartlar konulu eðitim semineri düzenlendi. Araçlarda Motor-Þasi Numara Denetimleri konulu seminerde teknik bilgiler verildi. Beytepe Camii nde düzenlenen Kutlu Doðum programýna Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk da katýldý. Beytepe Camii nde Kutlu Doðum coþkusu Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla Beytepe Camii nde özel bir program düzenlendi. Geçtiðimiz Cuma akþamý düzenlenen programa Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, bazý din görevlileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Beytepe Camii Ýmam Hatibi Abdullah Þentürk ve Müezzin Kayyým Rýfat Sert tarafýndan hazýrlanan programa cami cemaati büyük ilgi gösterdi. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) in doðum yýl dönümü nedeniyle düzenlenen program, Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen Müftü Mehmet Aþýk, Hz. Peygamber ve Merhamet Eðitimi konulu bir konuþma yaptý. Beðeniyle izlenen programda 17 hatmi þerif ve 50 bin Kelimei Tevhid in duasý Müftü Aþýk tarafýndan yapýldý. Ýlahilerin de söylendiði program, Müfta Aþýk a çiçek verimesinin ardýndan sona erindi. Çiçekler ve güzel sözlerle süslenen camide düzenlenen programa katýlan cemaate ise din görevlileri tarafýndan çeþitli hediyeler armaðan edildi. Müftü Mehmet Aþýk, Hz. Peygamber ve Merhamet Eðitimi konulu bir konuþma yaptý. Düzenlenen programa cami cemaati büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet Ýlköðretim den Ýstiklâl Marþý yarýþmasý Derman Derneði nin Kutlu Doðum programý yarýn Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu tarafýndan düzenlenen Ýstiklâl Marþý ný Güzel Okuma Yarýþmasý geçtiðimiz günlerde gerçekleþti. Okul salonunda düzenlenen yarýþmayý Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu Müdürü Elvan Dalkýran, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci izledi Mehmet Akif Yýlý etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarýþmaya katýlan ilköðretim 4,5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri, Ýstiklâl Marþý ný en güzel okumak için yarýþtýlar. Yarýþmada dereceye giren öðrenciler okul idaresi tarafýndan ödüllendirildi. Öðrencilerin büyük ilzehra Nur Topal 83 puanla ikinci olurken 5/B sýnýfý öðgi gösterdiði yarýþma sonubirinci, 4/D sýnýfýný öðrencirencisi Kübra Tangal ise 81 cunda 4/C sýnýfý öðrencisi si Buðra Yetim 82 puanla puanla üçüncü oldu. Ýlköðretim ikinci kademede ise 7/C sýnýfý öðrencisi Gözde Sepetçi 96 puanla birinci, 6/C sýnýfý öðrencisi Þüheda Özdemir 91 puanla ikinci olurken 7/D sýnýfý öðrencisi Ervanur Yýlmaz ise 90 puanla üçüncü oldu. Yarýþmada dereceye giren öðrencilere Okul Müdürü Elvan Dalkýran tarafýndan altýn, kol saati ve flash bellek hediye edildi. Ayrýca yarýþmada ilk 10 a giren öðrencilere de çeþitli hediyeler verildi. Ödül töreninde konuþan Elvan Dalkýran, yarýþmaya katýlan tüm öðrencileri kutladý. Program sonunda Müftü Aþýk a çiçek verilirken cemaate ise çeþitli hediyeler daðýtýldý. Derman Kültür ve Eðitim Derneði tarafýndan organize edilen Kutlu Doðum programý yarýn saat de Çorum da gerçekleþecek. TSO Fuar ve Sergi Merkezi nde düzenlenecek programa Hafýz-ý Kurra Ýshak Danýþ, Eðitimci-Yazar Muzaffer Yalçýn, Ýlahiyatçý Yazar Ömer Döngeloðlu ve Özgün Müzik Sanatçýsý Ömer Koçer katýlacak. Sevgi ve Ýtaat Ýstikametinde sloganýyla düzenlenen program hakkýnda bilgi veren Derman Derneði Baþkaný Mustafa Öztemiz, Kutlu Doðum programýmýza tüm Çorum halkýný bekliyoruz. dedi. Alanýnda ünlü isimlerin katýlacaðý programla ilgili hazýrlýklarýn tamamlandýðýný anlatan Mustafa Öztemiz, yoðun bir katýlým bekledikleri organizasyon için tüm ayrýntýlarý düþündüklerini ifade etti. Çorumlular a manevi açýdan unutulmaz bir gece yaþatacaðýz. diyen Öztemiz, programla ilgili detaylarýn Derman Derneði nden öðrenilebileceðini sözlerine ekledi.

11 SALI 19 NÝSAN 2011 Sabancý Vakfý ndan müzikal çocuk oyunu 11 Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu Çorum da Güneþ Herkes Ýçin Var adlý müzikal oyun Çorum da sahnelenmeye baþladý. Çorumlu çocuklar, Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu nun oyununu ücretsiz izledi. Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu tarafýndan hazýrlanan Güneþ Herkes Ýçin Var adlý müzikal oyun Çorum da sahnelenmeye baþladý. Sabancý Vakfý'nýn desteði ile Türkiye turnesine çýkan çocuk oyunu dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda sahnelendi. Samsun, Ordu, Tokat, Çorum, Amasya, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartýn ve Zonguldak'ta çocuklarý tiyatronun büyülü dünyasý ile tanýþtýrmak üzere yollara düþen Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, Tokat'ýn ardýndan Çorum'da sahne aldý. Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu'nun, sezonu için sahneye koyduðu Güneþ Herkes Ýçin Var isimli müzikal oyun, Çorumlu çocuklara ücretsiz olarak tiyatro keyfi yaþattý. Oyunda; büyüyünce ne olmak istedikleriyle ilgili farklý hayalleri olan beþ arkadaþýn, aileleriyle olan iliþkilerini sahneye taþýndý. Okul ve mahalle arkadaþlýklarýný sýký bir dostlukla pekiþtiren beþ arkadaþýn, ailesi tarafýndan okuldan alýnan arkadaþlarýna nasýl yardým ettiklerinin anlatýldýðý oyun, ailelerin çocuklarýnýn eðitimine ve meslek seçimlerine daha duyarlý olmalarýnýn önemine dair mesajlar verdi. Þarký sözlerinin Aysel Gürel ve Ayla Çelik'e ait olduðu; danslar, efektler ve ýþýk oyunlarýyla renklendirilmiþ oyun, çocuklarýn büyük ilgisini çekti. Sabancý Vakfý'nýn 2006 yýlý baþýndan bu yana, tiyatronun çocuklara ve daha geniþ kitlelere ulaþmasý amacýyla desteklediði Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, 30 bin kilometre yol katederek, Ýstanbul'un yaný sýra Anadolu'daki 35 ile giderek, 2.000'e yakýn oyun sergiledi; 400 bini aþkýn çocuða ulaþtý. Çocuklarý hayata, sanata ve insan iliþkilerine dair öðretiler sunarak tiyatroyla buluþturan Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu, engelli öðrencilerin bulunduðu merkezlerde de oyunlarýný sergiliyor. Gösterimi devam eden oyun bugün Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi Salonu nda, yarýn ise son kez Çorum Devlet Tiyatro Salonu nda çocuklarla buluþacak. Sabancý Vakfý'nýn desteði ile Türkiye turnesine çýkan çocuk oyununu izlemek isteyen öðrenciler Çorum Devlet Tiyatrosu önünde sýraya girdi. Saadet Partisi adaylarý seçim turlarýna baþladý Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Adaylarý Adnan Cýdýk ve Ýsmail Sarýoðlu seçim turlarýna ilçelerden baþladý. 12 Haziran 2011 de yapýlacak genel seçim öncesi çalýþmalara baþlayan SP li milletvekili adaylarý, Çorum u karýþ karýþ gezecek. Seçim çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren SP Çorum Milletvekili Adayý Adnan Cýdýk, önceki gün Ýskilip, Bayat, Sungurlu ve Alaca ilçeleri ile bazý beldelere ziyaretlerde bulunduklarýný söyledi. Sungurlu parti binasýnda düzenlenen toplantýya katýlan Adnan Cýdýk, Boðazkale ve Yekbas da ise kýraathanelerde halka hitap ettiklerini kaydetti. Alaca da da partililerle buluþtuklarýný belirten Cýdýk, halkýn Saadet Partisi ne gösterdiði ilgiden memnun olduklarýný dile getirdi. Açýklamasýnda, diðer partilerle ilgili deðerlendirmelerde de bulunan Cýdýk, þöyle konuþtu: Ýktidar partisi seçmenleri tedirgin. Daha önce AK Parti ye giden emanet oylarýn yuvaya döneceðine inanýyoruz. 38 adayýn yarýþtýrýlýp hiçbirinin listeye alýnmamasý AK Adnan Cýdýk Parti de aday sýralamasýnýn gayrý ciddi olduðunu ortaya koydu. MHP nin Meclis teki tutumu ve CHP yle birlikte hareket etmesini de halkýmýz kabul etmemektedir. Dolayýsýyla bu seçimde halkýmýz MHP ye de Ýsmail Sarýoðlu dersini verecektir. CHP her ne kadar can simidi olarak Sait Börekçi yi Çorum da 2. sýra adayý gösterse de oy potansiyeli ve ideolojileri bellidir. Seçimlerin en iddialý partisi konumundaki Saadet Partisi, Nisan 2011 tarihinde Ankara Büyük Otel de düzenleyeceði toplantýda milletvekili adaylarý, il baþkanlarý ve il müfettiþlerini iki günlük eðitime alacak. Saadet Partisi Çorum teþkilatý ve milletvekili adaylarý olarak bizler de bu toplantýya katýlacaðýz. Ayrýca, 22 Nisan Cuma günü Çorum a gelecek olan Genel Baþkanýmýz Prof. Dr. Mustafa Kamalak, saat de Kültür Düðün Salonu nda düzenlenecek Saadet Gecesi ne katýlacak. Saadet Partisi ne gönül veren tüm Çorum halkýný aday tanýtýmýnýn da yapýlacaðý gecemize davet ediyoruz. Þakir Doðan, satýþa sunduklarý tüm ürünlerin katkýsýz, % 100 doðal malzemelerden üretildiðini açýkladý. Hacýkamil Efendi den ORGANÝK BAKLAVA Hacýkamil Efendi Baklavalarý, organik baklava çeþitlerini müþterilerinin beðenisine sunuyor. Ýnsan saðlýðýna büyük önem verdiklerini anlatan Hacýkamil Efendi Baklava sahibi Þakir Doðan, satýþa sunduklarý tüm ürünlerin katkýsýz, % 100 doðal malzemelerden üretildiðini açýkladý. Baklava ustasý Hilmi Kaplan tarafýndan hazýrlanan ürünlerinde Niþasta Bazlý Þeker (NBÞ) ve yapay tatlandýrýcý kullanmadýklarýnýn altýný çizen Þakir Doðan, Baklavalarýmýzda GDO da yok dedi. Çorum halkýnýn damak zevkine hitap eden seçkin baklava çeþitlerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný vurgulayan Doðan, sektörde 15 yýla yakýn tecrübe ile faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti. Fýstýklý, cevizli baklava çeþitlerini sýralayan Doðan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ceviz dolma, fýstýk sarmasý, kuþgözü, kuru baklava, kaymaklý þöbiyet, fýstýklý dürüm, vezirparmaðý, dilberdudaðý, gelin bohçasý, çoban sarma, padiþah sarma, bülbül yuvasý, prenses, Antep tel kadayýf, halka tatlýsý, havuç dilimi ve muska gibi özel kesimli baklava çeþitlerini müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Düðün, niþan, sünnet ve mevlid gibi özel günler için sipariþ alýyoruz. Ayrýca Alo Baklava hattý ile tüm ev ve iþyerlerine paket servisi de yapýyoruz. Katkýsýz organik baklava çeþitlerimizin tadýna varmak ve ürünlerimiz hakkýnda Hacýkamil Efendi Baklavalarý Kulaksýz Sokak ta detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yavruturna Mahallesi Kulaksýz Sokak numara 3/C de hizmet veren Hacýkamil Efendi Baklava ya bekliyoruz. Hilmi Kaplan tarafýndan hazýrlanan organik baklava çeþitlerinin büyük ilgi gördüðü kaydedildi. Belediye den trafik gereçleri ve karo ihaleleri Çorum Belediyesi trafik gereçleri alým ve karo döküm iþçiliði ihaleleri dün gerçekleþti. Belediye hizmet binasý salonunda düzenlenen ilk oturumda 300 bin adet karo döküm iþçiliði ihalesi yapýldý. Þehir merkezindeki cadde ve sokaklardaki tretuar çalýþmalarýnda kullanýlmasý planlanan karo ihalesine Kayabalý Ýnþaat ve Celal Çiçekçi katýldý. Öðleden sonra gerçekleþen oturumda ise 4 bin 870 adet trafik levhasý, sinyalizasyon altyapý ve yedek malzemeleri, yol düzeni ve hýz kesici buton alýmý ihalesi yapýldý. Yaklaþýk maliyeti 208 bin 325 lira 66 kuruþ olarak belirlenen ihaleye Özgürler, Ermak, Samsung, Tandem, Reform, SMS Trafik ve Rota Grup firmalarýnýn temsilcileri katýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn ýn baþkanlýðýnda toplanan ihale komisyonunda Zabýta Komiser Yardýmcýsý Elvan Çiftçi, Trafik Zabýta Memuru Kenan Þahin, Elektrik Leyla Sayýn baþkanlýðýndaki ihale komisyonu teklifleri deðerlendirdi. Trafik gereçleri alým ihalesine 7 ayrý firmanýn temsilcileri katýldý. Elektronik Mühendisi Murat Þenöz, Muhasebe Memuru Ali Aybir, Teknisyen Osman Nuri Küreli ve memur Semra Tomuk görev aldý. Ýhale sonucunun, yapýlacak deðerlendirmelerin ardýndan ilgililere duyurulacaðý bildirildi.

12 12 SALI 19 NÝSAN 2011 Mustafa Eker güven tazeledi Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, dün gerçekleþtirilen seçim gündemli toplantýda tekrar baþkan seçildi. Tek adayýn yer aldýðý baþkanlýk seçiminde 36 meclis üyesi, Eker in baþkanlýk adaylýðý için Evet derken, bir oy da boþ çýktý. Gizli oy açýk tasnif usulü yapýlan seçimlerde, Baþkanlýk seçikimin ardýndan baþkanvekillikleri, katip üyelikler ve ihtisas komisyonlarý üyeleri de belirlendi. Kýsa bir teþekkür konuþmasý ile meclis üyelerine hitap eden Baþkan Mustafa Eker, seçim sonuçlarýnýn hayýrlý uðurlu olmasý temennisinde bulundu. Yapýlan seçimlerde Meclis Birinci Baþkanvekilliði ne Ýbrahim Çýrakoðlu, ikinci Baþkanvekilliði görevine ise Hamza Coþkun seçildi. Divan Katipliði görevlerine Yurdanur Özzehinli ve Recep Öztürk ün aday gösterildiði seçimlerde yeni oluþturulan Gençlik ve Spor Komisyonu, Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu, Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Komisyonu, Engelliler ve Aile Komisyonu ile Turizm Komisyonu için de yeni üyelikler belirlendi. Yapýlan seçimler sonucunda oluþan komisyonlarýn listesi þu þekilde tespit edildi; Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, tüm Çorumlular'ýn Çorum ruhu ortak paydasýnda bir araya gelerek birlik ve beraberliði saðlamasý gerektiðini, Ýl Genel Meclisi olarak Çorum ruhu çatýsý altýndaki yerlerini almaya her zaman hazýr olduklarýný ifade etti. Üzerlerindeki sorumluluðun aðýrlýðýný ve önemini iyi bildiklerini ve Çorum'un Türkiye'nin 2023 hedefindeki layýk olduðu yere taþýmak için çalýþacaklarýný dile getiren Eker, milletin kendilerine verdiði görevi en iyi þekilde yerine getirmeye devam edeceklerini aktardý. Seçim sonuçlarý için meclis üyelerine teþekkür eden Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, toplumsal birlik ve beraberliðin önemine iþaret ettiði konuþmasýnda þunlarý söyledi; "Yükümüzün aðýrlýðýný biliyorum Çýktýðýmýz bu hizmet yolculuðunda daha da çok çalýþacaðýz baþarýlý olacaðýz inþallah, çünkü bu yükü bize bu millet yükledi. Halk Günü Turhan Candan baþkanlýðýnda toplandý. Encümen: Mustafa Kellegöz, Mustafa Eker, Zerat Zeytinli, Ýsmail Keþliktepe, Ahmet Yapýcak. Bütçe Plan Komisyonu: Mehmet Özüdoðru, Selahattin Kocabaþ, Ahmet Tuna, Mehmet Ali Erdoðan, Hamza Coþkun, Çelebi Atmaca, Mahmut Topal. Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonu: Erdoðan Köroðlu, Recep Öztürk, Behlül Soysal, Hayrullah Çetin, Ahmet Pehlivan, Mesut Ocaklý, Haydar Erdem. Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Ýbrahim Çýrakoðlu, Erhan Ekmekci, Duran Çardaklý, Seyit Þahin, Hüseyin Uysal. Çevre ve Saðlýk Komisyonu: Mehmet Akkuþ, Mustafa Yýldýz, Ýbrahim Çýrakoðlu, Süleyman Ateþ, Hüseyin Uysal. Tarým ve Hayvancýlýk Komisyonu: Yurdanur Özzehinli, Sadýk Duymuþ, Ömer Karteler, Kenan Genç, Hasan Yýldýrým. Gençlik ve Spor Komisyonu: Seyit Þahin, Ramazan Kelepircioðlu, Sadýk Duymuþ, Kenan Genç, Haydar Erdem. Turizm Komisyonu: Ramazan Kelepircioðlu, Süleyman Ateþ, Erhan Ekmekci, Murat Yýldýz, Hasan Yýldýrým. Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Komisyonu: Mehmet Akkuþ, Duran Çardaklý, Ömer Karteler, Yaþar Aðzýkara, Hasan Yýldýrým. Aile ve Engelliler Derneði: Yurdanur Özzehinli, Yaþar Aðzýkara, Mehmet Topal. Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker den birlik-beraberlik vurgusu; Çorum ruhu çatýsýnda tek yürek olmalýyýz Bunu da Çorum halký yakýndan izlemektedir. Ulusal düzeyde emek, sosyal, siyasal ve ekonomi dünyasýnýn yakýndan tanýdýðý AK Parti 1. sýra milletvekili adayýmýz sayýn Salim Uslu geçtiðimiz hafta içerisinde vermiþ olduðu bir demeçte hedefimiz ortak bir Çorum ruhu oluþturmak, yeniden bir heyecan yaratmak için çaba harcamak þeklinde ifade etmiþti. Bu ifadeler esasen hepimizin ortak özlemi ve beklentisini özetlemiþtir. Bu hedefe hepinizin dikkatini çekmek isterim. Çünkü Çorum ruhu birliði, bütünlüðü beraberliði, geleceðe yönelik umutlarý, heyecanlarý ve kardeþliði içermektedir. Çorum'a ve Çorumlu'ya hizmeti ortak paydada birleþtiren bir anlayýþtýr. Hangi görüþte ya da farklýlýkta olursa olsun bu þehrin çocuklarý ve yaþayanlarý inanýyoruz ki Çorum ruhu altýnda tek yürek olacaktýr. Önümüzdeki süreçte milletvekillerimizle, Çorum bürokrasisi, sivil toplumu, yerel dinamikleri basýný ile kamuoyu ve siyaset dünyasý ile herkesin bu anlayýþýn altýnda birleþmemesi için hiçbir sebep yoktur. Çünkü biz, hepimiz bu þehri seviyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Kuruluþ yýldönümünde yani 2023 yýlýnda güçlü Türkiye güçlü Çorum'a ne katký verebileceðimizi þimdiden düþünmek planlamak mecburiyeti vardýr. Ýþte Çorum ruhu geleceðin þekillendirilmesi açýsýndan toplumsal bütün katmanlarýmýzý birleþtiren bir çimento olmalýdýr. Bizler Ýl Genel Meclisi olarak bu çatý altýnda toplanmaya hazýrýz." Ayakkabý boyacýlýðý yapan Ali Altýnbaþ, evlenmek için iþ istedi. Önce iþ sonra eþ Güreþ Aðasý Hanefi Özdemir, Namazgah Güreþ Stadý'nýn Güreþ Severler Derneði'ne devredilmesini istedi. Halk Günü Toplantýsý'na katýlan Özdemir, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Namazgah Güreþ Stadý'ný yýkmayý planladýðýný duyduklarýný, söz konusu olanýn iyi bir þekilde deðerlendirilmesiyle birlikte bölgenin ekonomik ve sosyal yapýsýna önemli katkýlar saðlayacaðýna inandýðýný bildirdi. Stadyumun Ýl Genel Meclisi nde seçimler yapýldý. Ýhtisas komisyonlarý ve encümen seçildi. Mustafa Eker Hanefi Özdemir Ali Altýnbaþ çevresinde bulunan iþyerlerinin Osmancýk, Dodurga ve çevresi köylerinin minibüs yazýhanesi olarak kullanýlabileceðini söyleyen Özdemir, küçük tadilatlarla stadýn kapasitesinin artýrýlabileceðini hatýrlattý. Belediye Halk Günü Toplantýsý'na katýlan Ali Altýnbaþ isimli genç, evlenmek için kendisine iþ bulmasý gerektiðini söyledi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'dan kendisine engelli kadrosundan bir iþ verilmesini istedi. Temizlik firmasýnda da olsa iþ bulmasý gerektiðini ifade eden engelli genç, "Önce iþ bulacaðým, sonra da evlenmek için eþ bulacaðým." dedi. Ali Altýnbaþ'ýn talebini kayýtlara aldýklarýný ifade eden Candan, belediyenin þimdilik böyle bir imkaný bulunmadýðýný, ancak deðerlendirmeye çalýþacaklarýný söyledi. Namazgah güreþ stadý derneðe devredilmeli Halk Günü'ne baþkanlýk eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, þu anda o bölgede minibüs duraðý yapýlmasýna yönelik herhangi bir planlarýnýn bulunmadýðýný, yapýlan teklifin Baþkan'a iletileceðini ifade etti. Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Türk Halk Müziði Korosu Ýzmir e hareket etti. YOLUNUZ AÇIK OLSUN ÇORUMLU ÞAMPÝYONLUK BEKLÝYOR Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Türk Halk Müziði Korosu, Ýzmir'de yapýlacak olan Halk Eðitim Merkezleri Korolarý Yarýþmasý'nda Çorum'u temsil etmek üzere yola çýktý. Baþarýlarýyla Türkiye genelinde Çorum'un ismini gururla temsil eden koronun bu yýl da Çorum'a þampiyonluklar kazandýrmasý bekleniyor. En iyi koro dalýnda kazandýklarý þampiyonluklarýný, diðer kategorilerde de kazandýklarý birincilik ödülleri ile taçlandýran koro, Ýzmir'de bugün düzenlenecek olan yarýþmada, yine Çorum rüzgarlarý estirecek. Ara vermeksizin çalýþmalarýný sürdüren koro, Çorum'un sanat hayatýnda önemli hizmetlere imza atan Arif Sadeçolak yönetiminde, tüm çalýþmalarýný konser kalitesinde sürdürdü. Her bir üyesi deðiþik meslek gurubundan oluþan koro, gönüllülük esasýna dayalý olarak bir arada Çorum'un sanat hayatýna katký sunarken, bu çalýþmalarda kendilerine verilen tüm desteklere de gönülden teþekkür ediyor. Þef Arif Sadeçolak, iddialý olduklarýný belirtti. Koro tüm hazýrlýklarýný tamamladý. Koronun bu yýl da Çorum'a þampiyonluklar kazandýrmasý bekleniyor. Halk Eðitim Merkezleri Korolarý Yarýþmasý'nda Çorum u temsil edecekler.

13 SALI 19 NÝSAN Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 16 - CEMÂZÝL-EVVEL: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 6 Nisan Kasým: 163 NÝSAN 19 SALI 2011 Dikkat ediniz! Size haber veriyorum ki; Allahýn Resûlünün haram kýldýðý þey, Allahýn haram kýldýðý C þey gibidir. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Merkezi ABD'de bulunan "Partnership for Prevention" adlý saðlýk araþtýrma kuruluþu, daha önce yapýlmýþ araþtýrmayý inceleyerek, saðlýklý bir hayat için anahtar niteliðindeki maddeleri derledi. Bunlardan bazýlarý þöyledir: Günde bir aspirin alýnmalý. (50 yaþ üstünde kalp krizi ve felç riskini azaltýyor.) Çocuklara aþýlarýný zamanýnda yaptýrmalý. Sigarayý býrakmalý. Tansiyon sýk sýk kontrol edilmeli. Her yýl grip aþýsý olmalý. Alkol almaktan kaçýnmalý. 65'in üstünde zatürree aþýsý olunmalý. 65 yaþ üzerinde, göz doktoruna görünmeli. Çocuklarý 5 yaþ altýnda göz doktoruna göstermeli. 40 yaþ üzerinde kolesterole sýk sýk baktýrmalý. Yetiþkinler, kalsiyum takviyesine baþvurmalý. 25 yaþ altýnda frengiye karþý tarama yaptýrmalý. Her yaþta yiyeceklere dikkat edilmeli. Depresyona karþý mutlu olunmalý. 65 yaþ üzerinde kulaklarý doktora göstermeli. 65 yaþ üzerinde kadýnlar, kemik erimesine dikkat etmeli. Kalp krizine karþý ara sýra test yaptýrmalý. Kolesterol ve tansiyonu olanlar þeker hastalýðýna dikkat etmeli. Yetiþkinler 10 yýlda bir tetanos aþýsý yaptýrmalý. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Milönü esnafýndan, emekli Rýza ÖZKESKÝN ve Arslan ÖZKESKÝN"in aðabeyleri, Muharrem ÖZKESKÝN. 2- Buget köyünden gelme, Sadýk ARAK. 3- Pancarlýk köyünden, Erdal, Müslüm, Sadýk, Erdoðan, Yüksel ve Gürsel HOÞGÖR"ün babalarý Süleyman HOÞGÖR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Eðitimin; insan kaynaðýnýn deðiþen koþullara uyumu ve ülke kalkýnmasýna olan etkisini araþtýran çalýþmalar 18. yüzyýlda klasik ekonomi düþüncesini ortaya koyan ilk iktisatçýlarla baþlamýþ, bu süreç diðer bilim insanlarýnýn yaptýðý çalýþmalarla geliþmiþtir li yýllara gelindiðinde ortaya konulan bulgulardan hareketle; eðitimin insan kaynaklarýnýn geliþtirilmesine ve ekonomik kalkýnmaya olan katkýsý bir bakýma onaylanmýþtýr. Özellikle ülkelerin kalkýnmasýnda insan kaynaðýnýn geliþtirilmesini saðlayan bir faktör olarak eðitimin önemi somut olarak kabul edilmeye baþlamýþtýr. Eðitimin ekonomik kalkýnma üzerindeki etkisi yanýnda, toplumun yeni koþullara uyumunda da önemli avantajlar saðladýðý ortaya konulmuþtur. Bu kapsamda 1993 yýlýndan beri Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý(UNDP) tarafýndan ülkelerin geliþmiþlikleri üzerine her yýl çalýþma yapýlmakta ve bu çalýþmalar rapor halinde getirilerek sunulmaktadýr. Raporda yer alan Ýnsani Geliþme Endeksi (ÝGE:Human Development Index) deðerleri; ülkelerin saðlýk koþullarý, eðitim düzeyi ve milli gelirlerinden hareketle hesaplanmakta ve insani geliþmiþlik düzeyleri, yani ülkelerdeki yaþam koþullarýnýn elveriþliliði üzerinde deðerlendirmeler yapmaya olanak saðlayan verileri içermektedir. Örneðin 2010 yýlý raporuna göre Dünya genelinde Norveç yaþamak için en uygun koþullarýn olduðu ülke durumunda iken, Zimbabve en olumsuz koþullarýn olduðu ülke durumundadýr. Geliþmiþliðin neresindeyiz? Ekonomik ve Ýnsani Geliþmiþlik Düzeyi Ýnsani Geliþme Raporlarýnda 2009 yýlýna kadar ülkeler yüksek, orta ve düþük geliþmiþlik grubu olmak üzere üç grupta ele alýnmakta iken, 2010 yýlýndan itibaren çok yüksek, yüksek, orta ve düþük geliþmiþlik grubu olmak üzere dört grupta ele alýnmaya baþlamýþtýr yýlý Ýnsani Geliþme Raporuna göre sýralamanýn tepesinde Norveç, Avustralya, Yeni Zelanda ve Amerika yer alýrken, en son sýrada Zimbabve bulunuyor. Bu durumda Norveç dünya üzerinde insanlar için yaþam koþullarý bakýmýndan en uygun ülke durumundadýr. Türkiye ise, toplam 169 ülke arasýnda 83 üncü sýrada yer almaktadýr. Yine 2010 Raporunda Ýnsani Geliþme Endeksine ek olarak, üç yeni endeks daha geliþtirilmiþ ve insani geliþmiþliðin farklý yönleri üzerinde de deðerlendirme yapmaya yönelik yeni olanaklar saðlanmýþtýr. Bunlar; Eþitsizliðe Uyarlanan Ýnsani Geliþme Endeksi, Cinsiyet Eþitsizliði Endeksi ve Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi olarak ifade edilmiþtir. Geliþmiþlik üzerine deðerlendirmeler yapmayý saðlamaya yönelik bu kadar çaba ve ortaya konulan veri olmasýna karþýn; ülkelerin aldýðý endeks deðerleri ülkelerin insani geliþmiþlik ve ekonomik büyüklük sýralamasýndaki yerlerini tam olarak açýklamakta yetersiz kalabilmektedir. Dolayýsýyla bu konuda bazý önemli sorularýn tam karþýlýðýný bulmak da mümkün olamamaktadýr. Örneðin; Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý(OECD) nýn 2009 yýlý verilerine göre Türkiye; cari fiyatlarla Gayrisafi yurtiçi hasýlasý (GDP) en yüksek 16 ýncý ülke durumundadýr. Eðitime ayrýlan kaynaklar bakýmýndan ise 30 OECD ülkesi arasýnda 29 uncu sýradadýr. Ekonomik büyüklük bakýmýndan 16. sýrada olan Türkiye insani geliþmiþlik bakýmýndan acaba hangi sýradadýr? Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý nýn insani geliþme endeksi deðerlendirmesine göre Türkiye 83. sýradadýr. OECD ve UNDP nin deðerlendirme sonuçlarý arasýnda 67 fark olduðu dikkate alýndýðýnda; ilk bakýþta bu deðerlendirmeler ilginç gelebilir ve yorumlama gereksinimi ortaya çýkabilir. Yine Türkiye den daha iyi endeks deðerlerine sahip olan, dolayýsýyla insani geliþmiþlik bakýmýndan daha üst sýralarda bulunan Arnavutluk, Bulgaristan, Tunus ve Ürdün gibi ülkelerin; yine çok yüksek geliþmiþler grubunda bulunan Katar, Bahreyn ile yüksek geliþmiþler grubunda bulunan Kuveyt, Libya, Suudi Arabistan, Ýran, Brezilya, Tunus gibi ülkelerin bilinen mevcut ekonomik, Prof.Dr. Orhan Özçatalbaþ sosyal, kurumsal ve siyasal koþullarý ile Türkiye nin koþullarý ve verileri karþýlaþtýrýldýðýnda, Türkiye nin insani geliþmiþlikte 83. sýrada yer almasýný açýklamak güç olabilir. Özellikle adý geçen ülkelerin kurumsal ve siyasal olarak daha geride olduðu deðerlendirildiðinde; bu ülkelerin büyük bölümünün üst sýralarda yer almalarýnda sahip olduklarý yüksek doðal kaynak zenginliðinin etkisinin varlýðýnýn dikkate alýnmasý gereklidir. Bu durumda en azýndan doðal kaynaktan gelen ekonomik zenginliðin etkisinin, diðer önemli faktörlerin etkisini tamamen azaltacak þekilde düzenlenmemesi ve bu zenginliðin adil paylaþýmý gibi konularýn da endekste etkili olmasý üzerinde de durulmasý gerekir, denilebilir. Yukarýda verilen örneklerden hareketle aþaðýdaki sonuçlara ulaþýlabilir: 1 Yalnýzca ekonomik büyüklükten hareket edilerek, geliþmiþliði tam olarak yansýtmanýn söz konusu olmadýðý, 2. Ýnsani geliþmiþlik bakýmýndan milli gelir yanýnda eðitim ve yaþam standardý gibi göstergelerin de önemli olduðu, 3. Ülkelerin geliþmiþlik durumunu ortaya koymada yalnýzca ekonomik büyüklüðün yeterli olmadýðý, bunun yanýnda insani geliþme ve yaþam standardý gibi göstergelerin önemli olduðu, hesap yöntemlerinde bu durumun gözetilmesinin gerekliliði, 4. Ekonomik büyümenin, insani geliþmeyi ayný oranda etkilemediði 5. ÝGE parametresinin de tam olarak uluslarýn insani geliþmiþlik düzeyini ve sýralamadaki yerini yansýtmamakta olduðu ortaya çýkmaktadýr. Aslýnda belirtilen nedenlerle geliþmiþlik kavramý üzerinde uluslararasý ve ulusal düzeyde tartýþmalar devam etmektedir. Ayný kapsamda ÝGE hesaplama yöntemi de geliþmiþlik göstergelerinin farklý boyutlarý dikkate alýnarak dünden bugüne süreç içinde geliþtirilmeye devam etmektedir. Tartýþma ve Sonuç Mevcut durumda yine de geliþmiþliði salt nicel verilerle, dolayýsýyla yalnýzca gelir ile açýklamayan Ýnsani Geliþme Endeksi ile; yani geliþmiþliði milli gelir yanýnda, nüfusun eðitim düzeyi ve ortalama yaþam süresi gibi insan niteliklerini ve toplumun yaþam koþullarýný da dikkate alan hesaplama yöntemleri ile açýklamaya çalýþmak daha anlamlýdýr. Bu bakýmdan son 40 yýldaki geliþmelere bakýldýðýnda yaþam koþullarýnýn Türkiye de %45, Norveç te %17, Avustralya da %21, Oman da 1,2 kat iyileþmiþken, Zimbabve de yaþam koþullarý daha da (%27) aðýrlaþmýþtýr. Sonuç olarak insani geliþme endeksinin tartýþýlacak bazý yönleri olmasýna raðmen Türkiye nin insani geliþmiþlik bakýmýndan yüksek geliþmiþlik grubunda olsa bile, bu gruptaki ülkeler listesinin son sýralarýnda yer alýyor olmasý da gösteriyor ki; ülkemiz adýna yapýlmasý gereken çok þey bulunmaktadýr. Dolayýsýyla ülkenin geliþmesini ve refahýný artýrmayý önemseyen herkese çok ama çok görev düþüyor. Bu görevin toplum tarafýndan özgörev olarak benimsenmesi ve sistemli bir þekilde gereðinin yerine getirilmesi için; ulusal eðitim politikasýnýn bu konularda duyarlý olmayý saðlayacak þekilde düzenlenmesi ve yürütülmesi gereklidir. Bunun için ise zamana ihtiyaç vardýr. Ancak bu günden itibaren bu toplumun parçasý olan herkes bu alanda katký vermek için Yaptýðý iþi doðru yaparak ve iþin hakkýný vererek yaparak iþe baþlayabilir. Bu yöndeki duyarlýlýklarýmýzý geliþtirip, bu düþünceyi çalýþtýðýmýz ve yaþadýðýmýz ortamlarda yaygýnlaþtýrma gayretinde olarak yaþamaya devam ettiðimizde bu katkýyý sürekli kýlabiliriz. Sonsöz; Türkiye nin 2023 yýlýna kadar dünya ülkeler arasýnda insani geliþmiþlikte de ilk 10 da yer almasý en büyük dileðimiz, isteðimiz olmalýdýr. Bunu gerçekleþtirmek üzere iddialý politikalar geliþtirilmeli ve hayata geçirilmelidir. Çünkü güzel ülkemizin güzel insanlarý bunu fazlasýyla hak ediyorlar. KAYNAKLAR UNDP,2010. United Nations Human Development Report 2009, htp://en.wikipedia.org/wiki/ File: UN_Human _Development_Report_2010_1.PNG UNDP, International Human Development Indicators, UN Human Development Report 2009, htp://hdr.und.org/en/statistics/ UNDP, Worldwide Trends in HDI, ÖZÇATALBAÞ, O., Y. GÜRGEN, Tarýmsal Yayým ve Haberleþme. Baki Kitabevi, Adana. OECD, 2010 Economic Situation, Analysis and Projections. htp://www.oecd.org/topic/ 0,3699,en_ 2649_ _1_1_1_1_37443,00.html Kadir Yüktaþýr com Vesvese 1 Hayatýmýz onun ile arkadaþ gibidir. Vesvese Bir adý da evham.. Halk arasýnda böylelerine "pinpirikli" de denir. Bazý insanlarýmýzýn halinden anlarsýnýz. Aþýrý hassastýr. Gölgeden korkan, Olmayacak þeylerden endiþe duyan, Yokluða vücut rengi veren niceleri vardýr. Bu bir hastalýk gibidir. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Allah korusun, bu yüzden intihar eden kimseler bile vardýr. Dini hayatý yaþasýn veya yaþamasýn.. Her insan toplumundan, Her kavimden, Her kýt'a dan insanlarýn Dünyasý böyledir. Özellikle dini hayatý kendine yaþam biçimi olarak kabullenen insanlarda da bu haller eksik olmaz. Hayat azap olmaða baþlar. Evden çýkan haným, "acaba ocaðýn altýný söndürdüm mü?" "Kýldýðým namaz acaba doðru mu oldu?" "Boy abdesti aldýðýmda kuru yer kaldý mý?" "Namaz abdestimde bir noksanlýk var mý?" "Baþýma bundan sonraki hayatýmda neler gelecek?" (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: NÝSAN 2011 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ERAY ÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E ( EMNÝYET SARAYI YANI ) Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) BOZDOÐAN M.SÝNAN MH. CEMLBEY CAD.NO:74/E METROPOL KARÞISI , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 SALI 19 NÝSAN 2011 Bu Benim Eserim de Çorum dan 3 proje Bu Benim Eserim Proje Yarýþmasýnýn finalinde 100 proje içinden seçilen 10 projeden 3'ü Çorum'dan. Ýl Milli eðitim Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, Eðitim - Öðretim yýlý Bu Benim Eserim Projesi kapsamýnda Çorum'un da dahil olduðu bölge merkezi olan Ankara'da Nisan 2011 tarihlerinde bölge sergisi düzenlendi. Çorum'dan toplam 179 proje baþvurusu yapýlmýþ, bunlardan 133'ü Ankara bölge elemesine gönderilmiþ, deðerlendirmeler sonucunda 14 proje bölge sergisine davet edilmiþti. Öðrenciler ve danýþman öðretmenler projeleriyle birlikte 1213 Nisan 2011 tarihlerinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen bölge sergisine katýldýlar. Öðrenciler burada projelerini sergilerken bir yandan da Bölge Deðerlendirme Kurulu tarafýndan kýsa mülakatlara alýndýlar. Bölge sergisine Ankara, Bartýn, Bolu, Çankýrý, Çorum, Karabük, Kýrýkkale, Zonguldak illeri toplamda 112 proje ile katýldý. 14 Nisan 2011 Perþembe günü bölge sergisine davet edilen tüm öðrenci ve öðretmenlere yönelik gezi düzenlendi ve Keçiören'de bulunan Deniz Dünyasý ve Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi ziyaret edildi. Öðrenciler 100 proje içinden seçilen 10 projeden 3'ü Çorum'dan. Okullar ve öðrenciler eserlerini sergiledi. 112 projeden toplam 10 proje seçildi. konakladýklarý Baþkent Öðretmenevi'nde öðle yemeðinin ardýndan Çankaya Üniversitesi'nde ödül törenine katýldýlar. Ankara bölgesini temsilen, sergiye katýlan 112 projeden toplam 10 proje seçildi. Bunlardan 3 tanesi Çorum'dan katýlan projeler. Bu 3 proje, mayýs ayýnda Ankara'da yapýlacak olan final sergisine katýlmaya hak kazandý. Çorum'dan, "Bu Benim Eserim" Projesi Türkiye final sergisine gitmeye hak kazanan okullar, projeleri, öðrenciler ve danýþman öðretmenleri þöyle: TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlköðretim Okulu'ndan Eren Günaydýn ve Busenur Deniz isimli öðrencilerin, öðretmenleri Ünsal Berk danýþmanlýðýnda hazýrladýklarý 'Çiftçinin Kýlavuzu Çuha Çiçeði' isimli proje; Alaca M. A.Ersoy Ýlköðretim Okulu öðrencileri Mustafa Kellegöz ve M. Burak Öztürk'ün, öðretmenleri Ahmet Öztürk danýþmanlýðýnda hazýrladýklarý 'Pascal Piramidinde Altýn Oran Spiralleri' isimli proje ve; Ýskilip Azmimilli Ýlköðretim Okulu öðrencilerinden Ýmge Sevim ve Meltem Korkmaz'ýn öðretmenleri Sebahattin Sümer danýþmanlýðýnda hazýrladýklarý "Dikdörtgenin Kalbindeki Kare" isimli proje. Ýskilip Azmimilli nin baþarýsý sergilendi Ýskilip Azmimilli Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin hazýrladýklarý matematik projesi, Bölge Finali elemelerini kazanarak, Mayýs 2011 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Türkiye Finali'ne katýlmaya hak kazandý. Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ilköðretim sýnýf öðrencilerine yönelik olarak Türkiye genelinde düzenlenen 'Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalýþmasý'na Azmimilli Ýlköðretim Okulu Matematik öðretmeni Sebahattin Sümer'in danýþmanlýðýnda katýlan 7/B sýnýfý öðrencilerinden Ýmge Sevim ve Meltem Korkmaz'ýn hazýrlamýþ olduklarý 'Dikdörtgenin Kalbindeki Kare' konulu matematik projesi, Ankara bölge finalini kazanarak, Türkiye finalinde Çorum'u temsil etmeye hak kazandý. Ýlköðretim öðrencileri tarafýndan hazýrlanan toplam 100 proje, Nisan 2011 tarihlerinde Ankara TOBB Üniversitesi'nde sergilendi. Ödül töreni ise, 14 Nisan 2011 tarihinde Ankara Çankaya Üniversitesi Konferans salonunda yapýldý. Töreninde Azmimilli Ýlköðretim Okulu'nun plaketi Milli Eðitim Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Nurettin Konaklý tarafýndan verildi. Ýskilip Azmimilli Ýlköðretim Okulu'ndan yapýlan açýklamada, Ankara bölgesinden toplam 6 bin 221 proje arasýndan önce ilk 100 proje arasýna girerek bölge finaline davet edilen projenin daha sonra yapýlan bölge finali deðerlendirmesini de geçerek Ankara bölgesini temsil edecek olan ilk 10 proje arasýna girdiði belirtilerek, "Ankara'da yapýlan ödül törenine Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Azmimilli Ýlköðretim Okul Müdürü Kadir Çelik katýlarak öðrencilerin bu baþarýsýna ve sevincine ortak olmuþlardýr. Ýlimizin ve ilçemizin adýnýn duyurulmasýnda emeði geçen öðretmen ve öðrencileri kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz." denildi. Ýskilip Azmimilli Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin hazýrladýklarý matematik projesi sergiye deðer görüldü. Kaymakamlýk tarafýndan laptop bilgisayar hediye edildi. Ayrýca Kaymakamlýk tarafýndan, Mecitözü Ýlköðretim Bölge Okulu resim öðretmeni olan G. Selviye Ergün'e takdir belgesi verildi. Edinilen bilgilere göre Tuðçe Ergen, 23 Nisan 2011 Cumartesi günü Çanakkale Kordon Öðretmenevi Lokali nde düzenlenecek törenle ödülünü alacak. Fatihan ATÝK / Mecitözü Çorum Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu'nun Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle verdiði konser izleyenler tarafýndan beðeniyle dinlendi. 17 Nisan Pazar günü Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserde ayrýca Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan "Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri II" albümünün tanýtýmýnýn yapýldý. Konsere Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, AK Parti belediye Meclis üyeleri Muharrem Uzunoðlu, Ahmet Özler, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan, Hizmet Ýþ Çorum Þubesi Baþkaný Ýbrahim Eceviþ, bazý mahalle muhtarlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Pazar akþamý Devlet Tiyatro Salonu'nu dolduran musiki severler, Dr. Ubeydullah Sezikli yönetimindeki Belediye Tasavvuf Musikisi Korosu'nun verdiði konserde zaman zaman koroya eþlik ederek gecenin keyfini yaþadýlar. Bir buçuk saat süren konser sonrasý Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, koro yöneticisi Ubeydullah Sezikli'ye plaket ve çiçek takdim etti. Zeki Gül daha sonra Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk'la birlikte korunun diðer üyelerine gül vererek bu muhteþem konser nedeniyle kendilerine teþekkür etti. Program Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Zeki Gül, koro üyelerini tebrik etti. Gül, Ubeydullah Sezikli ye teþekkür plaketi verdi. Konserde Ýlahi Anadolu CD'si daðýtýldý Ankara da ödül töreni düzenlendi. Türkiye birincisi unutulmadý Çanakkale Zaferi nin 96. yýldönümü dolayýsýyla ülke genelinde düzenlenen resim yarýþmasýnda Türkiye birincisi olan Tuðçe Ergen'e bir ödülde Mecitözü Kaymakamlýðý ndan geldi. Çanakkale savaþlarýnýn 96. yýldönümü anma törenleri kapsamýnda Türkiye genelinde düzenlenen resim yarýþmasýnda Türkiye birincisi olan Mecitözü Ýlköðretim Bölge Okulu 7-A sýnýfý öðrencisi Tuðçe Ergen'e Kutlu Doðum Haftasý konseri Çorum Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu konser verdi. Türkiye birincisi olan Tuðçe Ergen'e bir ödülde Mecitözü Kaymakamlýðý ndan geldi. Belediye Tasavvuf Musikisi Korosu'nun Kutlu Doðum Haftasý ve Çorum Belediyesi tarafýndan hazýrlanan "Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri II" albümünün tanýtýmý amacýyla verdiði konserde, vatandaþlara albümün CD'leri daðýtýldý. Konsere gelen vatandaþlara Devlet Tiyatro Salonu'nun giriþinde "Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri II" albümü takdim edildi. Konser öncesi kendilerine "Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri II" albümü hediye edilen vatandaþlar bu jest nedeniyle de Çorum Belediyesi'ne teþekkür ettiler. Kutlu Doðum Haftasý özel konseri düzenlendi. Konsere gelen dinleyicilere "Ýlahi Anadolu Çorum Ýlahileri II" albümü takdim edildi.

15 SALI 19 NÝSAN Kutlu Doðum duasý Dikici ve Kunduracýlar Odasý nýn geleneksel olarak düzenlediði Kutlu Doðum Haftasý etkinliði çerçevesinde dua ve helva ikramý yapýldý. Dün Ýkindi Namazý sonrasýnda düzenlenen Kutlu Doðum Haftasý duasýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nurettin Karakaya, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý oda baþkanlarý ile çok sayýda esnaf katýldý. Etkinliði Dikici ve Kunduracýlar Odasý düzenledi. Ulu Cami emekli imam hatibi Hasan Kestek hocanýn yaptýðý duanýn ardýndan helva ikramý yapýldý. Ayakkabýlar Arastasý esnafý duaya topyekün iþtirak etti. Ensar Vakfý fotoðrafçýlýk kursiyerleri Amasya da Kutlu Doðum Haftasý etkinliði çerçevesinde dua ve helva ikramý yapýldý. AKINSOFT 16. yaþýný kutladý 12 Nisan 1995'te Konya'da kurulan AKINSOFT, 16. yýlýný Konya Genel Merkez plazasý önünde düzenlediði Cash Flow, Cüneyt TEK, Düþ Sokaðý Sakinleri ve Ogün SANLISOY konserleriyle kutladý. Sektöründe insan hayatýný kolaylaþtýrmayý ve alternatif çözümler üretmeyi hedefleyerek, müþterilerine iþ gücü ve zaman avantajý kazandýran AKINSOFT, 16 yýldýr yürüttüðü ticari faaliyetler dýþýnda, baþta Konya olmak üzere Türkiye'nin diðer illerindeki üniversitelerde eðitim seminerleri ve sempozyumlar düzenleyerek üniversiteli gençleri iþ hayatýna hazýrlýyor. ERP sistemleri konusunda uzman kadrosuyla üniversitelerde ERP hakkýnda eðitimler düzenleyen firma, ücretsiz konserlerle vize haftasý öncesi Konya'da eðitim gören öðrencileri Düþ Sokaðý Sakinleri, Cash Flow, Cüneyt AKINSOFT, 16. yýlýný Konya Genel Merkez plazasý önünde düzenlediði etkinlikle kutladý. TEK ve Ogün SANLISOY ile doyasýya eðlendirdi. 12 Nisan akþamý AKINSOFT Genel Merkez Plaza önünde yapýlan eðlence, Dj W.O.Q ile baþladý. Dj performansýnýn ardýndan konserin sunuculuðunu yapan ve 2008 yýlýnda katýldýðý 'Var mýsýn Yok musun' yarýþmasý ile ekranlarda tanýnan ve sempatikliði ile kýsa sürede sevilen Mevlüt Acaroðlu yaptý. Sahneye ilk olarak 'Düþlerin Ressamý' Murat Yýlmazyýldýrým çýktý. Dinleyenler Murat Yýlmazyýldýrým'ýn çok özel þarkýlarýyla hoþça vakit geçirdiler. Murat Yýlmazyýldýrým'ýn ardýndan sahneye rap müziðin asi ismi Cash Flow çýktý. Çok uzun süre albüm yapmadýðý halde akýllardan silinmeyen Cash Flow, yeni þarkýlarý ile kalabalýðý coþturdu. Cash Flow, sahnede AKINSOFT'a teþekkür ettikten sonra, AKINSOFT Yönetim Kurulu Baþkaný Özgür Akýn'ý sahneye davet etti. Sahneye çýkýp katýlýmcýlara seslenen Akýn, "16. yýlýmýzý kutlamanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu güzel günümüzde soðuk havaya raðmen bizimle birlikte olduðunuz için teþekkür ederiz. Biliyorsunuz Türkiye genç nüfusu olan bir ülke ve yaþ ortalamasý 27. Genç ve dinamik bir ülke olmamýza raðmen ne yazýk ki gençlerimize yeterince imkân saðlanmýyor. Gençler temsil edilmiyor. Sorunlarýnýz var, Gündoðdu Türkiye 36.'sý; 7 sýnýflarda 37 bin 440 kiþi arasýnda; Ýlayda Özþen Türkiye 53.'sü, Bilgehan Özbilge Türkiye 78.'si, Anýlcan Özbay Türkiye 84.'sü, Onur Can Sorgeç Türkiye 96.'sý; 8 Sýnýflarda 44 bin 537 kiþi arasýnda; Duygu Þimsek Türkiye 23.'sü, H.Ýbrahim Tekeli Türkiye 50.'si, Soner ihtiyaçlarýnýz var. Ben Özgür Akýn ve kurumum AKINSOFT olarak gençlerimizin tüm faaliyetlerinde daha önce yanlarýnda olduðumuz gibi bundan sonra da yanlarýnda olmaya devam edeceðiz. Bana Özgür Akýn'a facebook'tan, Twitter'dan ve ofisimi ziyaret ederek ulaþabilirsiniz." dedi. AKINSOFT Yönetim Kurulu Baþkaný Özgür Akýn, katýlýmcýlara teþekkür ederek sahneyi yine Cash Flow'a býraktý. Konuklar, Cash Flow'un ardýndan sahne alan Cüneyt Tek'in birbirinden güzel parçalarýyla eðlenmeye devam ettiler. AKINSOFT'un 16. yýl kutlamalarýnda, gecenin finalini Rock müziðin ünlü yorumcularýndan Ogün Sanlýsoy yaptý. Birbirinden hareketli ve güzel þarkýlarýyla dinleyicilere müzik ziyafeti yaþatan Ogün Sanlýsoy'un ardýndan konser havai fiþek gösterisi ile noktalandý. Seviye Dergisi baþarý elde etti Çorum Seviye Dergisi Dershanesi, 09 Nisan 2011 tarihinde Türkiye genelinde yapýlan sýnavda aðarlýðýný hissettirdi. 4, 5, 6, 7, 8 sýnýflar arasýnda yapýlan sýnavda ülke genelinde on binlerce öðrenci katýldý. 4. sýnýflarýn 1, 2, 3 ve 5.'si Seviye Dergisi Dersanesi öðrencileri olurken, dersane baþka önemli dereceler de kazandý. Sýnavda 4 sýnýflarda, 13 bin 739 kiþi arasýnda; Selen Ünlü, Türkiye 1.'si, Simge Bulut Türkiye 2.'si, Oðulcan Sarmaþýk Türkiye 3.'sü, Ýlayda Býyýksýz Türkiye 5.'si, Eren ipek Türkiye 14.'sü, Evlin Tahtasýz Türkiye 26.'sý; 5 sýnýflarda 11 bin 616 kiþi arasýnda; Buse Seyhan Türkiye 13.'sü, Burak Can Özbolat, Türkiye 16.'sý, Emre Hayta Türkiye 20.'si, Doðukan Bal Türkiye 26.'sý; 6 sýnýflarda 32 bin 413 kiþi arasýnda; Cem Eren Savur Türkiye 20.'si, Berfin Sýla Gevþek Türkiye 24.'sü, Mert Çorum Seviye Dergisi Dershanesi önemli bir baþarý elde etti. Fotoðrafçýlýk Kursu nun kursiyerleri Amasya ya yapýlan gezide pratik yaptýlar. Özçiftçi Türkiye 62.'si, Tuðçe Yýldýz Türkiye 67.'si oldu. Sýnav sonucunu deðerlendiren Seviye Dergisi Dershanesi Müdürü Ekrem Özumar, Türkiye genelinde yapýlan sýnavda alýnan baþarýlara deðinerek, "Alýnan bu baþarýlar sayesinde Seviye Dergisi Dershanesi ailesi olarak mutluluðumuzu tüm Çorum ile paylaþmak istiyoruz. Amacýmýz ilimizin eðitim ve öðretimine katký saðlamak, istihdam yaratmak, vergi vermek ekonomik durumu iyi olmayan öðrencilere kontenjan saðlayýp seviyemizi daha da yukarý çekmektir. Ayrýca öðrenci kayýtlarýna gösterilen yoðun ilgiden dolayý hem öðrenci velilerine hem de tüm ekip arkadaþlarýmýza teþekkür ederim." dedi. Ensar Vakfý Çorum Þubesi nde düzenlenen Fotoðrafçýlýk Kursu nun kursiyerleri, Amasya ya yapýlan gezide pratik yaptýlar. Çorum Halk Eðitim Merkezi tarafýndan Ensar Vakfý bünyesinde açýlan Fotoðrafçýlýk Kursu katýlýmcýlarýndan bir grup kursiyer, öðrendikleri konularýn pratiðini yapmak amacýyla hafta sonunda Amasya'ya gitti. Konuyla ilgili olarak bir açýklama yapan Ensar Vakfý Çorum Þubesi Basýn Yayýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Ýbrahim Ethem Demirci, Çorum Ensar Vakfý olarak, din eðitim ve öðretiminin yaygýnlaþtýrýlmasý ve kalitesinin artýrýlmasý faaliyetlerimize ek olarak sanat eðitimine de ayrý bir önem veriyoruz. Bu düþünce ile Çorum Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezimizle iþbirliði içerisinde baþlatmýþ olduðumuz Fotoðrafçýlýk Kurslarýmýz devam ediyor. Fotoðraf sanatçýsý Hasan Kahraman'ýn rehberliðinde baþlattýðýmýz Fotoðrafçýlýk kursumuza ilgi beklenenin de çok üzerinde Kursiyer, öðrendikleri konularýn pratiðini yapmak amacýyla hafta sonunda Amasya'ya gitti. gerçekleþti. Ensar Vakfý Çorum Þubesi Yönetim Kurulumuz adýna, fedakarane bir þekilde bu kursumuzu sürdüren Hasan Kahraman Hocamýz baþta olmak üzere, Halk Eðitim Merkezimizin deðerli yönetici ve çalýþanlarýna çok teþekkür ediyoruz. Bundan sonra da sanatýn farklý dallarýnda bu ve benzeri kurslarýmýzla Çorum halkýnýn hizmetinde olacaðýmýzý müjdelemek istiyoruz. dedi. Fotoðrafçýlýk kursu gibi görsel sanatlar alanýndaki eðitimlerin sadece sýnýf ortamýnda teorik bilgiler verilerek baþarý yakalanabilecek kurslar olmadýðýný belirten Demirci, Bu nedenle iþin pratiði, teorik kýsmý kadar hatta bazen ondan da daha önemlidir. Bu amaçla birkaç haftadan beridir devam eden Fotoðrafçýlýk kursumuza katýlan kursiyerlerimizden bir kýsmý fotoðraf sanatý açýsýndan önemli yörelerden birisi olan Amasya'ya gittiler. Kurs Hocamýz Hasan Kahraman'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Amasya gezisine katýlan kursiyerlerimiz, Amasya'nýn doðal ve tarihi yapýsýný, fotoðrafçýlýk kursumuzda öðrendikleri teorik bilgiler çerçevesinde fotoðrafladýlar. Birbirinden güzel fotoðraflarla Çorum'a dönen kursiyerlerimiz bundan sonra da farklý foto safari gezileri ile bilgilerini pekiþtirecekler. diye konuþtu. Ensar Vakfý Çorum Þubesi nin, Gazi Caddesi nde Diyanet Kitabevi üstünde faaliyetlerini sürdürmekte olduðunu söyleyen Ýbrahim Ethem Demirci, Çorum Ensar Vakfý olarak tüm Çorum halkýmýzý bu ve benzeri kurslarýmýza katýlmaya, görüþ, tavsiye ve önerileri ile bizlere destek ve yardýmcý olamaya davet ediyoruz. dedi. Yolu, Darüþþifa, Gök Medrese Cami, Torumtay Türbesi, Beyazýt Cami ve Külliyesi, Eski Amasya Sokaðý, Ferhat ile Þirin su kanallarýnýn gezilip görüldüðü geziden öðrencilerin mutlu döndüðünü ve bu gezilerin tekrarlanacaðýný kaydetti. Deðiþim Etüt Amasya yý gezdi Deðiþim Etüt Merkezi 6. sýnýf öðrencileri, Matematik öðretmeni Afife Berker ve Sosyal Bilgiler öðretmenimiz Cemal Aygün rehberliðinde, 16 Nisan 2011 Cumartesi günü düzenlenen gezi ile Amasya'nýn tarihi ve turistik yörelerini gezdiler. Deðiþim Etüt Merkezi'nden yapýlan açýklamada, her yýl bahar aylarýnda hafta sonu etkinlikleri içerisinde farklý yörelere geziler düzenlendiðine iþaret edilerek; böylelikle öðrencilerin, yakýn çevrelerini tanýdýklarý, okul bilgilerini pekiþtirdikleri, ayný zamanda da arkadaþlarý ile birilikte unutamayacaklarý bir anýya sahip olduklarý belirtildi. Matematik öðretmeni Afife Berker; öðrencilerin ders yoðunluðu arasýnda bu tür faaliyetler yaparak daha istekli bir þekilde derslerine devam edeceklerini belirtti. 6. sýnýflarda farklý öðretmenler ve derlere geçen öðrencilerin bu yýlý baþarý ile geçirebilmeleri için hem iyi bir temel atmalarý gerektiðini söyleyen Berker, ayný zamanda da sosyal faaliyetlerle de kiþiliklerini olumlu yönde etkilemelerinin önemli oldu- ðunu vurguladý. Sosyal Bilgiler öðretmeni Cemal Aygün de, Hazeranlar Konaðý, Amasya Müzesi, Seyir Cafe, Þehzadeler Deðiþim Etüt Merkezi 6. sýnýf öðrencileri Amasya yý gezdi. Amasya nýn tarihi ve turistik mekânlarý ziyaret edildi.

16 16 SALI 19 NÝSAN 2011 ÇEKVA, öðrenci burslarýný daðýttý Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) Fen Lisesi bursiyerleriyle Çorumlu aydýnlarý buluþturmaya devam ediyor. Geçen akþam ÇEKVA'nýn Çorum'daki bürosunda yapýlan programýn açýþ konuþmasýný Çorum ÇEKVA temsilcisi Ahmet Güngör yaptý. Göngör, genel merkez yönetim kurulu üyesi Nurettin Büyükkakaç'ýn sürpriz yaptýðýný ve kendilerini onurlandýrdýðýný söyledi. Nurettin Büyükkakaç da, bursiyerlerle olmaktan çok mutlu olduðunu belirterek, genel merkez hakkýnda bilgi verip yapýlan faaliyetlerden bahsetti. Öðrencilere baþarýlar dileyen Büyükkakaç, sözü Araþtýrmacý- ÇEKVA öðrenci burslarýný daðýttý. Yazar Selahattin Aydemir'e býraktý. ÇEKVA'da gençlere hitap eden Selahattin Aydemir, ilk-orta ve lise dönemine ait karnelerini, bazý gençlik dönemine ait resimlerini makbuz, bilet gibi dokümanlarýný içeren fotokopileri öðrencilere daðýtarak; "Lütfen belgelere bakýn. Ben çok baþarýlý öðrencilerden deðildim. Fakat dersi derste dinlerdim ve oldukça saygýlýydým. Ýþ hayatýmda da çok çok baþarýlý deðildim. Bir kaç iþ deðiþtirdim fakat hiç yýlmadým. Ýþe gidip gelirken vapurda çalýþarak 40 yaþýnda Açýköðretim Fakültesini bitirdim. Çok okudum ve bu gün üç kitap yazabildim. Kendime göre çok geniþ bir arþivim var. Bunu dokümanlardan da görebilirsiniz. Bunlardan esinlenmenin, faydalanmanýn yollarý çok önemlidir. Zeki olmak her problemi çözmez. 50 yýldýr huni yapýlýr. Fakat mühendislik kafasý çalýþtýrýlmadýðý için bir çýkýntý yapýlýp havanýn çýkmasý saðlanamadýðýndan sývýya dökülür ya da kabarcýklar halinde sýçrar. Burada pratik zekayý mühendislikle birleþtirerek çok verimli iþler yapmanýz beklenmektedir. Ben otobüste, durakta, hastanede hep okurum ufkum açýlýr. Azimliyimdir. Sizlerin de ülkemizin en zekileri olarak çok okumanýz, azimli olmanýz, aileniz ve ülkenize borcunuzu huni örneðinde olduðu gibi yeni þeyler üreterek ve iyi insan olup model olarak ödemeniz gerektiðine inanýyorum." dedi. Program, öðrencilere burslarýnýn daðýtýlmasýyla sona erdi. Halkýn Sesi Partisi, 17 Nisan Pazar günü milletvekili adaylarýný tanýttý. HAS Parti de adaylar tanýtýldý Halkýn Sesi Partisi, 17 Nisan Pazar günü Ankara'da Anadolu Gösteri merkezinde yapýlan programla, milletvekili adaylarýný halka tanýttý. Toplantýya Çorum'dan da katýlým oldu. Milletvekili adaylarýnýn yaný sýra HAS Parti Ýl Baþkaný Osman Aktý ile Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Balyaz ve diðer ilçe baþkanlarý da toplantýda hazýr bulundular. HAS Parti Milletvekili adaylarýnýn tanýtýldýðý toplantýda Genel Baþkan Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ tarafýndan Parti Seçim Beyannamesi okuldu. Numan Kurtulmuþ, partililere hitap etti. Toplantýya Çorum'dan da katýlým oldu. Hayvanat bahçesi zenginleþti Merkez, Fen Lisesi bursiyerleriyle Çorumlu aydýnlarý buluþturmaya devam ediyor. Çorum'un Alaca ilçesinde belediye tarafýndan oluþturulan mini hayvanat bahçesi hayvan çeþitleriyle zenginleþtiriliyor. Ýlçe halkýndan gelen talepler üzerine harekete geçen Alaca Belediyesi, Veli Çayýrý Parký'nda bulunan mini hayvanat bahçesinin zenginleþtirilmesi için harekete geçti. Belediye Veteriner Hekimi Süheyp Yaprak, mini hayvanat bahçesine özellikle küçük çocuklar ve hayvanseverlerin yoðun ilgi gösterdiðini söyledi. Yaprak, ilçe hal- Alaca hayvanat bahçesi hayvan çeþitleriyle zenginleþtiriliyor. kýndan gelen talepler üzerine bahçenin geliþtirilmesi için çalýþma baþlattýklarýný, bu kapsamda midilli at olarak bilinen pony cinsi bir Ýlçe halkýndan gelen talepler üzerine çeþitliliðe gidildi. çift at ve bir çift de devekuþu getirdiklerini belirtti.(ýha)

17 SALI 19 NÝSAN Çocuklarda bahar hastalýklarýna dikkat Ev kazalarý: Aklýnýza gelen baþýnýza gelmesin Her zaman en güvenli yer olarak kabul ettiðimiz evimiz, bebek geldiði anda bir tuzak yuvasýna dönüþebilir. Ýþte ev güvenliði hakkýnda bilmeniz gerekenler: Bebek dergisi, çocuklarýn güvenliði için evde alýnmasý gereken önlemleri sayfalarýna taþýdý. Ev kazalarý 14 yaþ altý çocuk ölümlerinin önde gelen sebeplerinden biri. Bunun yüzde 45.4'ünü 0-6 yaþ grubu çocuklar oluþturuyor. Ama bu ölümlerin ve yaralanmalarýn çoðu, öngörülebilir ve önlenebilir. Bu nedenle evde alýnacak güvenlik önlemleri büyük önem taþýyor. Evi çocuk için güvenli hale getirmenin en uygun zamaný, bebek emeklemeye baþlamadan hemen öncesidir. Bebeðin yaþýna göre alýnacak önlemler; yaþýna göre deðiþir. Kids Safe-T Çocuk Güvenlik Sistemleri'nden Y. Ýç Mimar ve Çocuk Güvenliði Uzmaný Arzu Birinci, Bebek dergisine, çocuklarý ev kazalarýndan korumak için, belli yaþlarda alýnmasý gereken önemleri anlattý AY YÜRÜMEYE BAÞLARKEN Bebeðiniz yürümeye baþladýðýnda ellerini artýk bir þeyleri yakalamak için kullanacaktýr. Bu aþamada daha önceden ulaþamadýðý birçok þeye de ulaþabilecektir. Onun için bunlarý bir üst seviyeye kaldýrmanýn zamaný gelmiþtir. Karyolasýnýn, oyun odasýnýn yakýnýndaki perde ipleri çocuðun boynuna dolanarak boðulmasýna sebep olabilir. Perde iplerini yukarýda tutun, sýkýca bir kancaya baðlayýn. Sarkan iplerin yanýnda masa, tezgah, sandalye gibi eþyalar olmamalýdýr. HER ÞEY KÝLÝT ALTINDA Ellerini kullanmaya baþlayan çocuk ilaçlar, temizlik malzemeleri gibi zehirli maddeler içeren kutu ve tüpleri açabilir. Zehirlenmesine neden olabilecek maddeler, yüksek yerlerde ve özel güvenlik kilidi olan dolap ve çekmecelerde tutulmalýdýr. Çocuðun; býçaklar, çatallar ve makas gibi keskin, sivri eþyalarýn bulunduðu dolap ve çekmeceleri açmasýný önlemek için bunlara uygun güvenlik kilitleri kullanýlmalýdýr. Sabah Çorum Belediye Baþkanlýðý DRENAJ BORUSU ALIMI Drenaj Borusu alýmý 4734 sayýh Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2011/58124 l -Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi : c) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresi (varsa) 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Belediye Asfalt Þantiyesi Ambarý c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýný takip eden günden itibaren 20 (Yirmi) takvim gün içinde teslim edilecektir. 3- ihalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5.Kat Yeniyol Mah. Gazi Cad No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belceler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler. b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbesti bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli sayýlacaktýr. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Ýstekli adýna düzenlene Sanayi Sicil Belgesi b) Ýsteklinin Üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi ç) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler. Ýstekli, imalatçý olduðunu yukarýdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 Çorum adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5.Kat Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da teklif gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktan ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10.Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale konusu malzemelerin tamamý TSE 9128 ve DIN 1167 normuna uygun olacaktýr. (Basýn: 347) Yazýn müjdecisi bahar mevsimi, çocuklar açýsýndan hastalýk mevsimi olarak deðerlendirilebilir. Çocuklarý korumak için ailelere altýn öneriler: Bu aylarda hava deðiþimlerine, virüslere ve polenlere baðlý olarak minikleri etkileyen hastalýklar daha çok ortaya çýkýyor. Ailelerin, bahar hastalýklarýna karþý uyanýk olmalarý ve gerekli önlemleri almalarý gerekiyor: Çocuðunuzu sýcaklýða uygun olarak giydirin, terletmekten kaçýnýn. Enfeksiyonlara karþý sýk sýk ellerinizi yýkayýn. Eðer nezle gibiyseniz maske takýn. Alerjiye karþý polenlerden ve ev tozlarýndan koruyun. Dengeli beslenmesini saðlayýn; bolca yoðurt ve kefir yedirin. Günde yarým saat güneþe çýkarýp gezdirin. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Hastalýklarý Uzmaný Dr. Pýnar Balgöz Ergül; çocuklarda bahar mevsiminde sýklýðý artan hastalýklarla ve alýnabilecek önlemlerle ilgili bilgi verdi: VÝRÜSLER VE POLENLERE DÝKKAT: Yazýn müjdecisi bahar mevsimi, çocuklar açýsýndan hastalýk mevsimi olarak deðerlendirilebilir. Bu aylarda hava deðiþimlerine, virüslere ve polenlere baðlý olarak minikleri etkileyen hastalýklar daha çok ortaya çýkýyor. ALERJÝ VE NEZLE ARTIYOR: Bahar mevsiminin gelmesiyle beraber çocuklarda bazý hastalýklar daha sýk görülür. Bunlarýn içinde en önemlileri mevsimsel alerjik rinit ve astým gibi alerjik hastalýklardýr. Ayrýca krup, nezle ve farenjit, bronþiolit gibi çoðunlukla virüslerin neden olduðu üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarý, çocukluk çaðýnda görülen döküntülü hastalýklar ve yine virüslere baðlý ishallere de bahar aylarýnda hayli sýk rastlanýr. Ani hava deðiþimleri Son dönemlerde havanýn bir ýsýnýp bir soðumasý pek çok hastalýðý da beraberinde getimekle birlikte; þiddetli baþ aðrýlarýna neden oluyor. Basýnç, ýsý, nem ve rüzgar gibi tek bir hava özelliðinin ani deðiþimi veya bu özelliklerinden birkaçýnýn birlikte ani deðiþimi, aðrýyý baþlatabiliyor. Memorial Þiþli Hastanesi Nöroloji Bölümü nden Uz. Dr. Abdullah Özkardeþ, hava deðiþimlerinin baþ aðrýsýný tetikleyici etkisi hakkýnda bilgi verdi. Hava þartlarýna karþý duyarlýlýktan bahsedildiðinde, akla gelen ilk þey, baþ aðrýlarý veya migrendir. Ýki durum birbirinden temelde faklýdýr. Baþ aðrýsý, gerilim, stres, enfeksiyon, madde baðýmlýlýðý var olan bir hastalýðýn neden olduðu bir yakýnmadýr. Migrenin ise kendisi týbbi bir durumdur ve migren aðrýlarýna neden olur. Gündelik hayatýn yüksek temposu baþýnýzý aðrýtabilir Modern yaþamýn koþuþturmasý ve telaþý, tüm algýlarýmýzý son limitlerine kadar zorlar. Ýþ hayatý, her geçen gün daha yarýþmacý hale gelmektedir. Sürekli gürültü, sakin bir an kavramýný neredeyse yok etmiþtir. Bütün bunlara ek olarak; alkol, nikotin ve kafein gibi maddelerin aþýrý tüketimi de söz konusudur. Bütün bu faktörler milyonlarca kiþinin her gün baþaðrýsý çekmesine neden olmaktadýr. Bu aðrýlar, bugünün dünyasýnda, en yaygýn saðlýk problemlerinden biri haline gelmiþtir. Gerilim tipi baþ aðrýsý çeken hastalarýn yarýsýndan daha fazlasý, sosyal hayatlarýnýn ve iþlerinin belirgin olarak etkilendiðini ifade etmektedirler. Baþ aðrýsýndan yakýnan hastalarýn çoðunluðu, reçetesiz satýlabilen aðrý kesicilere kolayca ulaþmalarý nedeniyle kendi kendilerini tedavi etmektedirler. Baþ aðrýlarý genellikle önemsiz bir durum olarak algýlanýr ve ne de olsa baþaðrýsý öldürmez diye düþünülür. Bu görüþ altta önemli bir týbbi durum yoksa doðrudur. Ama baþ aðrýsý, çok ciddi bir hastalýðýn ikaz bulgusu da olabilir. Migren ataklarý yaþamýnýzý çekilmez kýlabilir Migren aðrýsýnýn bulgularý bir baþ aðrýsýndan daha fazladýr. Esas yakýnma genellikle baþýn bir yanýný etkileyen, þiddetli ve nabýz karakteri gösteren baþaðrýsýdýr. Bulantý, kusma, gürültü ve ýþýða karþý duyarlýlýk genellikle aðrýya eþlik eder. Bir migren ataðý birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. Bazý hastalarda bir migren ataðýndan once, aura diye adlandýrýlan görme bozukluklarý veya yüz, kol ve ellerde uyuþukluk hissi olabilir. Yýllarca migrenin nedeninin beyindeki kan akýmýnda deðiþiklikler olduðuna inanýlmýþtýr. Tetikleyici bir neden kan damarlarýný daraltýr ve sonuçta beyine az kan gitmesiyle beyine giden oksijen miktarý azalýr. Vücut bu tehlikeye karþý, kan damarlarýný geniþleterek cevap verir. Bunlara ek olarak, bu olaylar sýrasýnda, bazý kimyasal maddeler açýða çýkarak, beyin dokusunda inflamasyon ve þiþmeye neden olurlar ve aðrýyla ilgili sinir uçlarýnda duyarlýlýk artar. KRONÝK ÖKSÜRÜK ESÝR ALI- YOR: Yine bu dönemde astýma baðlý kronik öksürük, gece öksürüðü ve solunum sýkýntýlarý da artýþ göstermektedir. Ayrýca göz nezlesi olarak bilinen allerjik konjonktivit de bahar aylarýnda sýklýðý artan hastalýklardandýr. Genellikle alerjik rinitle birlikte görülmektedir. Gözlerde kýzarýklýk, sulanma, yanma ve ve batma hissi alerjik konjonktivitin belirtileridi. Ýltihaplý göz akýntýlarý enfeksiyon belirtisi olabilir. Mutlaka göz doktoru tarafýndan görülmelidir. SES KISIKLIÐI KRUP HABERCÝ- SÝ: Küçük çocuklarda görülen ve viral bir hastalýk olan krup da; bu dönemde görülen ve ilerlemesi durumunda aðýr solunum sýkýntýsýna neden olabilen bir üst solunum yolu enfeksiyonudur. Virüsler bu hastalýðýn etkenleridir. 2-3 günlük burun akýntýsý, ses kýsýklýðý ve hafif ateþi takiben havlar tarzda öksürükle ortaya çýkar. Nefes alma sýrasýnda hýrýltý þeklinde solunum sýkýntýsýna ilerleyebilir. Bazen alerjik bir reaksiyon olarak aniden de ortaya çýkabilir. Bu dönemde hastanelerin acil servislerine baþvurularýn sýk nedenlerinden birisi kruptur. NEZLESÝZ BAHAR OLMAZ: Bahar mevsiminde görülen alerjik hastalýklarýn baþýnda saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit gelmektedir. Alerjik rinit, bahar aylarýnýn baþlamasýyla beraber aðaç polenlerini ortaya çýkmasý sonucu görülen bir hastalýktýr. Belirtiler nezle ile karýþabilir. Ancak alerjik rinitte burunda kaþýntý, hapþýrýk, gözlerde sulanma ve kaþýntý hissi belirgindir. Çocuðun avuç içiyle burnunu yukarýya doðru kaþýdýðý (alerjik selam) gözlenir. Virüslere baðlý nezle genellikle bir haftada iyileþirken alerjik rinit bahar aylarý boyunca devam eder. ÝSHALLER YAZI BEKLEMÝYOR: Kabakulak, suçiçeði ve 5. hastalýk ile 6. Sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda kalp ve damar hastalýklarýndan sonra ikinci sýradaki kanser, öldürücülüðü yanýnda býraktýðý sakatlýklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iþ gücünde ve ülke ekonomisinde çok aðýr kayýplara neden olmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütünün son verilerine göre, tüm dünya da 12.4 milyon yeni kanser vakasý, 25 milyon kanserle yaþayan hasta sayýsý ve 7,6 milyon kansere baðlý ölüm gerçekleþmiþtir. Kanser vakalarýnýn yarýdan fazlasý ve ölümlerin %60'ý az geliþmiþ ülkelerde meydana gelmektedir. Ülkemizde son yýllarda giderek yaygýnlaþan " Kanser Kayýtçýlýk" çalýþmalarý sonucunda artýk uluslararasý kuruluþlarca kabul edilmiþ, güvenilir kanser verilerimiz bulunmaktadýr. Kanser verilerimizin kalitesindeki artýþa paralel, yýllar içerisinde ülkemizdeki kanser hýzýnda da bir artýþ görülmektedir. En son verilere göre, kanser hýzý her kiþi de 229 dur. Her yýl kiþinin 229'una yeni kanser teþhisi konulmaktadýr. Genel olarak kanser erkekler de kadýnlara göre daha sýk görülmektedir. Eðer artýþ bu hýzla devam ederse, 2030 'lu yýllarda kanser görülme sýklýðýmýz 2 misli artacak ve ' de 450'lere yaklaþacaktýr. Ülkemizde en sýk görülen kanser akciðer kanseridir ve bunun nedeni ülkemizde görülen yoðun sigara kullanýmýdýr. Türkiye'de her yýl kiþi sigaraya baðlý hastalýklar nedeni ile ölmektedir. Ülkemizde teþhis edilen yýllýk yeni kanser olgusunun en az üçte ikisi doðrudan sigara ile iliþkilidir. Kanser konusunda toplumda farkýndalýk saðlanmasý ve toplum bilincinin geliþtirilmesi kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin baþýnda gelmektedir. Özellikle bu hedefe yönelik kanser eylem planlarý yapýlmakta, tütün kontrolü, dengeli beslenme, fizik aktivite ve korunma odaklý kanser mücadele stratejileri oluþturulmaktadýr. Eðitim yoluyla halkýn bilinçlenmesi, kanserde korunma, kanserin önlenmesi ile kanser vakalarýnýn erken evrelerde yakalanmasýna yönelik tarama programlarý uygulayan KE- TEM'lerin (Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi) kanserle mücadelede katkýlarý çok önemlidir. Kanserde farkýndalýðý artýrabilmek için 2011 yýlý Kanserle Savaþ Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Kadýn Kanserleri Yýlý olarak kabul edilmiþtir. Bu yýl Meme, Rahim Aðzý(Serviks), Endometrium ve Over(Yumurtalýk) Kanserleri konusunda halkýn bilgilendirilmesi öncelik taþýyacaktýr. Ülkemizde ortaya çýkan kadýn kanserlerinin yarýsýný bu dört kanser oluþturmaktadýr. Geleceðimizin saðlýðý için en önemli güvence kadýn saðlýðýdýr, bu nedenle 2011 yýlý için bu konu seçilmiþtir. Bilindiði üzere, meme kanseri tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde hastalýk gibi çocuklarda döküntü ile kendini gösteren bazý hastalýklar da bahar mevsiminde sýklýkla karþýmýza çýkar. Ayrýca bazý virüslere baðlý (adenovirüsler) üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn yanýnda ishallere de bu mevsimde yol açabilirler. ATEÞÝ VARSA DOKTORA: Alerjik hastalýklarýn tanýsý çeþitli kan testleri, allerjik cilt testleri ve burun akýntýsýnda alerji hücrelerinin gösterlmesiyle konulabilir. Alerjinin en iyi tedavisi alerjenden kaçýnmaktýr. Ancak mümkün olmamasý halinde hafif þikayetleri olan hastalarda antihistaminikler, daha ciddi ve inatçý vakalarda burun yolundan uygulanan steroidler kullanýlmaktadýr. Astýmda ise inhalasyon yoluyla alýnan steroidler ve bronþ geniþletici ilaçlar kullanýlmaktadýr. Bu ilaçlar çeþitli yan etkileri olan ilaçlardýr ve mutlaka doktor kontrolünde kullanýlmalýdýr. Bir haftanýn sonunda devam eden balgamlý öksürük, koyu renkli burun akýntýsý ve yüksek ateþ durumlarýnda mutlaka doktora baþvurulmasý gerekir. KRONÝK SÝNÜZÝTE DÖNÜÞME- SÝN: Tedavi edilmeyen hastalarda kronik sinüzit oluþumu en önemli komplikasyonlardan biridir. Burun içinde polipler de oluþabilmektedir. Alerjik rinitli hastalarýn yüzde 40 a yakýn bir kýsmýnda astým, astýmlýlarýn da yaklaþýk yüzde 80 inde allerjik rinit de görülmektedir. Yine bu hastalarda kronik allerjik iltihabi reaksiyona baðlý olarak geniz eti (adenoid) büyümesi, buna baðlý olarak orta kulakta sývý birikmesi (seröz otit), orta kulak iltihabý (otisis media), bunlara baðlý iþitme kayýplarý gece horlamalarý ve uykuda solunum durmasý (obstrüktif apne sendromu) gibi komplikasyonlar geliþebilir. Gece uykularýnýn bozulmasý sonucu çocuðun okul baþarýsýnda düþme ve kronik yorgunluk belirtileri de gözlenir. KANSER de kadýnlarda en sýk görülen kanserdir. Ülkemizde yýlda en az kiþinin meme kanseri teþhisi aldýðý bilinmekte ve ne yazýk ki olgularýn büyük bir bölümü geç evrelerde teþhis edilmektedir. Rahim aðzý (Servikal) kanseri, tüm dünyada halen önde gelen ölüm nedenlerindendir. Geliþmekte olan ülkelerde en sýk ölüme yol açan kanserlerdendir. Ülkemizde de en sýk görülen ilk on kanser arasýnda olup, yýlda arasý yeni vaka teþhis edilmektedir. Bununla beraber mevcut sosyo-kültürel deðiþiklikler ile beraber servikal kanser yükünün her geçen gün artacaðý ve ülkemiz için gelecek yýllarda çok daha büyük bir tehdit oluþturacaðý düþünülmektedir. Yumurtalýk (over) kanseri; Genital kanserler arasýnda en ölümcül olaný yumurtalýk (over) kanseridir. Over kanserleri de kadýnlarda en sýk görülen ilk on kanser arasýnda yer almaktadýr. Yýlda yaklaþýk yeni over kanseri geliþmektedir. Tüm dünyada olduðu gibi, ülkemizde de olgularýn büyük bölümü ileri evrelerde teþhis edilmekte ve ne yazýk ki ileri evrelerdeki over kanserleri %80 ölümcül seyretmektedir. Bu kanseri tarayacak bir yöntem bulunmamaktadýr. Endometriyal kanserler; Rahim kanserleri olarakta adlandýrýlýr. Batýlý ülkelerde kadýnlarda en sýk görülen genital kanserler olup, ülkemizde yýlda 4700 civarýnda yeni vaka görülür. Genellikle de eþlik eden meme, yumurtalýk ya da kolon kanserleri de olabilir. Tarama programý olmasa da belirti vermesi nedeniyle vakalarýn çoðu erken evrede teþhis edilebilmektedir. Ülkemizde kanser konusunda yapýlan saðlýk harcamalarý da pek çok Avrupa ülkesinin önünde yer almaktadýr. ülkemizde hem kanser taramalarý hem de kanser tedavileri ücretsizdir. Kanseri önleme konusunda özellikle çevresel etkenlerin önemli nedeniyle bu konuda tedbirler alýnmýþtýr. Bu konuda yapýlan en önemli iþ tütün ve pasif içicilikle mücadeledir. Bu konuda bir yasa çýkarýlmýþ olup, Ülkemiz bu yasayý en önce çýkaran ve uygulayan ülkeler arasýna girmiþtir yýlý içerisinde, bir KETEM merkezimizde ayný zamanda ücretsiz hizmet veren bir sigara býraktýrma polikliniði baþlamýþ olup; Çarþamba ve Perþembe poliklinik hizmet vermektedir. Kanser hastalýðýnda farkýndalýk oluþturmak amaçlý; Nisan ayý boyunca Saðlýk Müdürlüðü Kanser Kontrol Birimi, Eðitim Þube Müdürlüðü ve KETEM iþbirliði içerisinde birçok faaliyet yürütmektedir. Hafta çerçevesinde merkez ve ilçelerde Hizmet Ýçi Eðitim ve Halk Eðitimi çalýþmalarý yürütülmektedir. "Farkýndayýz Kanseri Yeneceðiz" Saðlýk Müdürlüðü

18 18 SALI 19 NÝSAN 2011 Bekir Aksoy da adým adým final grubuna Bekir Aksoy küçük hentbol takýmý yarý final grubunda Isparta da dün oynadýðý maçta Ýstanbul Özel Nursel Fuat Ýlköðretim okulunu nefes kesen bir mücadele sonunda luk skorla yenerek grubunda birinci olarak bugün çapraza girmeye hak kazandý. Temsilcimiz bugün Muðla Bodrum Yalýkavak Ýlköðretim ile karþýlaþacak ve kazanmasý halinde final grubuna yükselmeyi baþaracak. Gedik ve Erdin Azerbaycan da Çorum Belediyespor un iki güreþçisi Musa Gedik ve Fatih Erdin Azerbaycan da Nisan tarihlerinde yapýlaca olan Uluslararasý COUPEF Yýldýzlar ve Gençler Güreþ turnuvasýnda Milli mayoyu giyecekler. Çorum Belediyespor, güreþçilerinden Musa Gedik ve Fatih Erdin Azerbaycan'da yapýlacak olan Uluslararasý COUPEF Yýldýzlar ve Gençler Güreþ turnuvasýnda Milli mayoyu giyecekler Nisan 2011 Spora egemen çocuklar þenliði merkez seçmesi dün baþladý 23 Nisan kutlamalarý arasýnda Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Spora Egemen Çocuklar projesi futbol turnuvasýnda merkez ilçe takýmýnda oynayacak isimler dün yapýlan seçme ile baþladý. Dün saat da Mimar Sinan sahasýnda merkez ilçe takýmý seçmelerine küçüklerde 11 ve yýldýzlarda ise 7 okuldan toplam 252 sporcu katýldý. Okul takýmlarýnýn kendi aralarýnda oynadýklarý müsabakalar bugünde devam edecek. Futbol Ýl Koordinatörü Nihat Armutçu nun organizesinde yapýlan seçmeler sonunda belirlenecek merkez ilçe takýmý ilçce takýmlarý ile yapýlacak olan þenlik Çorumspor Alt yapýsý sezonu kapattý Bu sezon Coca Cola Akademi ve Gençlik Geliþtirme Ligi nde dört ayrý takýmla mücadele eden Çorumspor geçtiðimiz hafta sonu GGL de Samsunspor ile deplasmanda oynadýðý maçla sezonu tamamladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn son maçýnda Samsunspor a 6-1 yenilerek sezonu 23 puanla ve altýncý sýrada tamamladý. Çorumspor Alt Yapýsý C oca Cola Akademi Ligi nin ardýndan Gençlik Geliþtirme Ligi nde de sezonu kapattý. Kýrmýzý Siyahlýlar ligdeki son maçlarýnda Samsunspor a deplasmanda 6-1 maðlup olarak ligi 23 puanla altýncý sýrada kapattý. Karadeniz grubunda haftalar öncesinde birinciliði garantileyen son haftayý bay geçeren sezonu namaðlup 68 puanla lider bitiren Trabzonspor finallerde mücadele edecek. Rizespor ise sahasýnda oynadýðý maçta Pazarspor u 3-0 yenerek 51 puanla sezonu tamamladý. Sivasspor ile Orduspor arasýndaki maçtan takýmlar üçer golle ve birer puanla ayrýlarak sezonu beraberlikle tamamladýlar. Ligde en altlarda bulunan Sebatspor ile Tokatspor arasýndaki maçtan ise ev sahibi takým 2-1 galip ayrýlarak sezonu yedinci sýrada tamamladý. Çorumspor bu sezon Coca Cola Akademi Liginde U 14, U 15 ve U 16 kategorilerinde mücadele etmiþ ve bu liglerde müsabakalar daha önce sona ermiþti. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan GGLU 18 maçlarý ile birlikte alt yapý liglerini tamamlarken bir tek yerel ligde mücadele edilen U 13 kategorisinde Çorumspor alt yapýsý çalýþmasýný sürdürecek. Bu durumun verdikleri emekleri boþa çýkmadýðýný açýkça gösterdiðini ifade eden Zeki Gül, Güzel þeyler yaptýk þimdide bu güzelliklerin meyvelerini alýyoruz. Çorum Belediyespor olarak mutlu ve gururluyuz elbette dedi. tarihleri arasýnda Azerbaycan'ýn baþkenti Bakü'de yapýlacak Uluslararasý turnuvada 74 kg da Musa Gedik Grekoromen Gençler Kategorisinde ülkemizi temsil edecek. Yine Çorum Belediyespor'un bir diðer baþarýlý güreþçisi Fatih Erdin'de 76 kg söyledi. Her iki güreþçinin de milli takýmda Türkiye'yi temsil etmesinin kendileri için gurur verici bir durum olduðunu belirten Zeki Gül, Fatih Erdin ve Musa Gedik'in bu turnuvadan baþarýlý sonuçlar alacaklarýna inandýðýný ifade etti. Zeki Gül Serbest Yýldýzlar kategorisinde Azerbaycan'da Milli mayo altýnda Türkiye adýna madalya için mindere çýkacak. Çorum Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, bu güreþçilerin Ankara'da yapýlan Milli takým hazýrlýk kampýna katýldýðýný ve burada baþarýlý olmalarý sonucu Türkiye'yi Azerbaycan'da temsil hakký kazandýklarýný Musa Gedik Fatih Erdin maçlarýnda mücadele edecek. Nihat Armutçu dün baþlayan ve bugün sona erecek olan merkez ilçe seçmeleri sonunda oluþturulacak takýmýn Nisan tarihlerinde yine Mimar Sinan sahasýnda merkez ve ilçe takýmlarýnýn katýlacaðý þenlikte çocuklar top sektirme ve penaltý atýþlarý gibi etkinlikler düzenleneceðini söyledi. Þenlik sonunda katýlan tüm sporculara birer katýlým belgesi ve özel ödüller verilecek. Spora egemen çocuklar projesi kapsamýnda badminton ve hentbol branþlarýnda da þenlikler düzenlenecek. 23 Nisan bayramý kutlamalarýna deðiþik bir iþlev kazandýrmaya yönelik bu programlar bayram boyunca Spora Egemen Çocuklar projesi kapsamýnda merkez ilçe seçmelerine katýlan sporcular toplu halde görülüyor U 18 Gençlik Geliþtirme Ligi Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Samsunspor - Çorumspor : 6-1 Akçaabat Sebatspor - Tokatspor : 2-1 Sivasspor - Orduspor : 3-3 Çaykur Rizespor - Pazarspor : 3-0 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Trabzonspor Rizespor Samsunspor Orduspor Sivasspor Çorumspor Sebatspor Tokatspor Pazarspor Mehmet Akif in ardýndan ikinci final grubu sevincine Bekir Aksoy küçük kýz hentbol takýmý çok yakýn. Mehmet Akif in yýldýz erkekler voleybolda final grubuna yükselmesinin ardýndan küçükler hentbol yarý final grubunda Bekir Aksoy kýz takýmýda üçüncü maçýnýda kazanarak grupta birinci oldu ve çapraza girmeye hak kazandý. Isparta da devam eden hentbol yarý final grubunda Bekir Aksoy Ýlköðretim ilk maçýnda Kýbrýs Atatürk Ýlköðretim i 21-4 le geçerek gruba iyi bir baþlangýç yapmýþtý. Ýkinci maçýnda ise grubun en güçlü takýmlarýndan birisi olarak gösterilen Bursa Cafer Yener Ýlköðretim ile nefes kesen bir mücadele sonunda rakibine lik üstünlük saðlayarak çapraza girmeyi garantilemiþti. Dün grupta kendisi gibi iki maçýnýda kazanan Ýstanbul Özel Nursel Fuat Ýlköðretim ile grup birinciliði için karþýlaþtý. Fizik olarak güçlü rakibi önünde maça iyi baþlayan Bekir Aksoy Ýlköðretim rakibi önünde ilk yarýyý 5-3 önde tamamladý. Ýkinci yarýsýda nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maçtan la galip ayrýlan temsilcimiz grup birincisi olarak diðer grubun ikincisi ile Türkiye nin en iyi sekiz takýmý 2. Amatör Küme ikinci yarýsý ilk hafta maçlarý sonunda Kýrmýzý Grupta Sungurluspor, Beyaz Grupta ise Bayatspor liderliklerini korudular. arasýna girmek için bugün karþýlaþmaya hak kazandý. Yarý final maçlarýnda bugün saat de Kýrmýzý Grupta lider Sungurluspor ligden çekilen Dodurgaspor ile maçý oynamadan üç puaný hanesine yazdýrdýðý için puanýný 16 ya çýkardý ve liderliðini devam 2. Amatör Küme Büyükler Kýrmýzý Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Mecitözüspor- Kargýserispor : 3-0 (H) Kargýgücüspor - Hitit Gençlikspor : 3-0 TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Sungurluspor Mecitözüspor Hitit Gençlik Kargýgücüspor Kargýserispor Dodurgaspor Ligden çekildi 24 Nisan Pazar : Sungurluspor - Kargýgücüspor. Hitit Gençlikspor - Mecitözüspor. Beyaz Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Osmancýk Gemici- Uðurludað Belediye : 7-3 Gençlerbirliði - Bayat Belediyespor : 1-7 TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Bayat Belediye Gençlerbirliði Osm. Gemici Düvenci Bele Uðurludað Bel Nisan Pazar : Uðurludað Belediye - Düvenci Belediyespor. Bayat Belediyespor - Osmancýk Gemicispor. Bekir Aksoy küçük kýz hentbol takýmý Isparta da grubundaki üç maçýnýda kazanarak çapraza birinci olarak çýktý ettirdi. Grupta þampiyonluk yarýþýný devam ettirmek isteyen takýmlardan Mecitözüspor, Kargýserispor gelmediði için hükmen kazanýrken Hitit Gençlikspor ise Kargýgücüspor deplasmanýndan 3-0 lýk galibiyetle dönerek yarýþa devam dediler. Bu grupta þampiyonluk yarýþýnda üç takýmýn kendi arasýnda yapacaklarý maçlar sonucu belirleyecek gibi görünüyor. Bu hafta Hitit Gençlikspor - Mecitözüspor maçýnda kaybeden takým Bekir Aksoy Ýlköðretim diðer gruptan ikinci olarak çýkan Muðla Bodrum Yalýkavak Ýlköðretim ile karþý karþýya gelecek. Diðer yarý final maçýnda ise Ýstanbul Özel Nursel Fuat Ýlköðretim ile Antalya 80. Yýl Ýlköðretim okullarý karþý karþýya gelecekler. Liderler yerlerini korudu yarýþtan kopacak gibi görünüyor. Sungurluspor ise sahasýnda Kargýgücüspor önünde puan farkýný korumak için kazanmak zorunda. Beyaz grupta ise Bayat Belediyespor yoluna emin adýmlarla devam ediyor. Mavi Beyazlýlar grupta þampiyonluk yolundaki en büyük rakipleri olarak görünen Gençlerbirliði ni ilk maçta olduðu gibi deplasmanda da 7-1 gibi farklý skorla yenerek rakibi ile arasýndaki puan Bayat Belediyespor, Gençlerbirliði karþýsýnda farklý galip geldiði maçta rakip aðlara giden bir gol pozisyonu Bu maçlarý kazanan iki okul Türkiye nin en iyi sekiz takýmý arasýna girmeye hak kazanacak. Yamaner, Çeker lehine çekildi BESYO Müdürü Faruk Yamaner Güreþ Federasyonu Baþkanlýðý adaylýðýndan diðer adaylardan Uluslararasý güreþ hakemi Bekir Çeker lehine adaylýktan çekildiðini açýkladý. 7 Mayýs ta yapýlacak olan Güreþ Federasyonu Baþkanlýðý na aday olduðunu açýklamayan Çorum Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Faruk Yamaner diðer adaylardan Bekir Çeker lehine çekildiðini açýkladý. Faruk Yamaner, hafta sonunda Çankýrý da yapýlan 2. lige terfi müsabakalarý için burada bir çok güreþ camiasýnýn ileri gelenleri ile bir araya geldiklerini ve adaylar arasýnda Türk güreþine büyük hizmetler vermiþ halende Uluslararasý güreþ hakemi olarak görev yapan Bekir Çeker e destek vermek amacýyla adaylýktan çekildiðini söyledi. Güreþ Federasyonu Genel Kurul unda beþ aday yarýþacak. Bunlar Akif Pirim, Bekir Çeker, Ercan Yýldýz, Musa Aydýn, Ýbrahim Kastan. Faruk Yamaner farkýný üçe çýkardý ve þampiyonluk yolunda yalnýz kaldý. Diðer maçta ise Osmancýk Gemicispor sahasýnda konuk ettiði Uðurludað Belediyespor u 7-3 yenerek zirve yarýþýnda bende varým dedi. Grupta bu hafta sonu Bayat Belediyespor ile Osmancýk Gemicispor arasýndaki maçta ev sahibi takýmýn kazanmasý halinde þampiyonluk yolunda büyük bir avantaj saðlayacak. Bayat Belediyespor grupta rakipleri ile arasýndaki puan farkýný açarak rahatladý

19 ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 19 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum Merkez Çoraklýk Mahallesi nde 712,35 m2 alanýnda arsa niteliðinde gayrimenkulün satýþý iþi. Müzayede salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Ýbrahimçayýrý nda bulunan 7 katlý binanýn 3. katýnda yer alan 130 m2 alanýndaki dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi nde bulunan 9 katlý binanýn 1. katýnda yer alan 85 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. YÝTÝK Hitit Meslek Yüksek Okulundan almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Halil KARAÇAM Hüseyin oðlu 1990 Ankara Altýndað Doðumlu (Ç.HAK:1150) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sim Zöhre PAÇACI Garip kýzý 1962 Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1146) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Adalet BAYRAM Alaettin kýzý 3/6/1980 Amasya Hamamözü Doðumlu (Ç.HAK:1146) YÝTÝK Çorum Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Sanayi Sicil Belgemizi kaybettik. Hükümsüzdür. Ýskilip Yumurta Üretim Pazarlama A.Þ. Ankara Yolu 300 metre Ýskilip/Çorum Ýskilip Vergi Dairesi (Ç.HAK:1144) YÝTÝK Ortaköy Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan BÜZKAYA Nedim oðlu 15/4/1949 Ortaköy Karahacip Doðumlu (Ç.HAK:1143) Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 117 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Çorum Belediye Baþkanlýðý Buhar kürsüz muayene bacasý alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Çorum Emniyet Müdürlüðü Mecitözü Ýlçe Emniyet Amirliði 20 daireli polis lojmaný onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Emniyet Müdürlüðü 2. Kat Brifing Salonu Saat: * 20 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Giriþ kapýsý ve kulübe yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý * 21 NÝSAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. Çorum * 22 NÝSAN Mecitözü Ýcra Müdürlüðü Massey Ferguson 240-S tenteli kabinsiz 2008 model kýrmýzý renkli traktörün satýþý iþi. Yer: Mecitözü Ýtfaiye Amirliði Saat: Baþbakanlýk Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüðü Çorum Ýl Sosyal Hizmeler Huzurevi, Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Yangýn ihbar sistemi tesisatý yapým iþi. Yer: Bahçelievler Mahallesi Þenyurt 2, Sokak No: 14 Çorum Saat: * 25 NÝSAN Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Servisi Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Oksijen tanký ( LT lik) yapý iþi. Yer: Çorum Devlet hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Yangýna yaklaþma elbisesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý ** 26 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Müdürlüðü Uðurludað a baðlý Yeniyapan Köyü nde bulunan deðiþim büyüklük ve vasýflardaki 17 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Müdürlüðü Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çepni Mahallesi Sebze Halinde Çalýþma Arkadaþý Arýyoruz * Ekip çalýþmasýna uygun, * Otomotiv sektöründe geliþmeye açýk, * Satýþ ve servis resepsiyonunda çalýþtýrýlmak üzere, en az 2 yýllýk Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler Bölümü mezunu, BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. Yukarýda belirtilen niteliklere sahip adaylarýn þahsen, Þahin Otomotiv San. Tic. Ltd. Þti. ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Baþvurular gizli tutulacaktýr, (Ç.HAK:1133) ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV CÝTROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ Ankara Yolu 1. Km. No: 154 ÇORUM Tel: bulunan 65 m2 alanlý 12 iþyeri ve 10 m2 alanlý bir çay ocaðýnýn 1 yýllýðýna kiraya verilmesi iþi. Yer: Çorum Belediyesi Meclis salonu Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 2006 model, MAN D 20 TGA BLS/LX marka beyaz renkli çekicinin satýþý iþi. Yer: Güleryüz Otoparký, Samsun Yolu 5. Km. Çorum Saat: NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çorum Merkez Üçtutlar Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde mesken vasfýndaki 3 taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Belediye Meclis Salonu ** 28 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait olan, Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi, Cumartesi Pazarý mevkii, Bahabey Caddesi üzerinde mesken vasfýndaki 4 taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Belediye Meclis Salonu ** 29 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Hdpe Koruge Boru alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý * 2 MAYIS Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Buharaevler Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn 4. katýndaki 135 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü 73. Þube Þefliðine baðlý , K.K. nolu Çorum- Samsun arasý Devlet Yolunda sanat yapýsý yapým iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum Samsun Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü 73. Þube Þefliðine baðlý K.K. nolu Ortaköy-Karakaya Ýl Yolu toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapým iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum Samsun Saat: * 3 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Halannesi Ýnönü Caddesi No. 179 Çorum Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2011/2012 Kampanya dönemi Kristal Þeker Ambalajlanmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. Km. Çorum ** 4 MAYIS Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü 2003 model Serin marka, beyaz renkli yarý römork çcinsinde aracýn satýýþý iþi. Yer: Ankara Yolu 7. Km. Hizmetgaz Dolum Tesisi- Çorum Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 2006 model, Scoda Octavia marka, siyah renkli aracýn satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 2008 model, Peugeot marka, beyaz renkli kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Saat: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü 71. Þube (Osmanýck) Þefliði Ambar Hizme Binasý yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Ýhale Solanu Saat: MAYIS Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü TCK 7. Bölge Müdürlüðü 73. Þube Çorum bölünmüþ yollarýna peyzaj çalýþmalarý ve bakýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Esenevler Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum Samsun * 9 MAYIS Çorum Belediye Baþkanlýðý Lastik alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. Kat Ýhale Odasý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý 20 MAYIS Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan bodrum kat dairenin satýþý iþi. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Çorum Merkeze baðlý Uðrak Köyü nde, deðiþik büyüklük ve vasýflardaki 5 parça taþýnmazýn satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan 475 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: Çorum 1. Sulh Hukku Mahkemisi Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesinde bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: * 23 MAYIS Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü Tepecik Mahallesinde bulunan 6 katlý binanýn bodrum katýndaki 100 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Et (dana karkas) alýmý iþi Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Saat: Eleman Aranýyor (Ç.HAK:1135) KÝRALIK BÜRO (Ç.HAK:1116) Çiðdem Tepe Bahçeleri Çorum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su (Ç.HAK:988) Satýlýk Ticari Arsa Ulucami civarý köþebaþý sorunsuz tek tapu tek parsel tamamý inþaat alaný ticari bölge bitiþim nizam 425 m2 kýymetli arsa sahibinden (Ç.HAK:1043) Sahibinden Satýlýk Bað Bakýmlý evi, elektriði, suyu bulunan 1250 m2 Çomar Barajý manzaralý bað satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1081) ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzýn Bilgi Ýþlem Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere, en az lise mezunu askerliðini tamamlamýþ bilgisayar tecrübesi olan Bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaat için aþaðýdaki adresimize þahsen baþvuruda bulunulmasý gerekmektedir. HÝTÝT GIDA VE DIÞ TÝC.A.Þ. Karakeçili Mah.Azap Ahmet Sok No:25 ÇORUM (Ç.HAK:1134) yaþ arasý çay ve temizlik iþlerinden anlayan Bayan eleman alýnacaktýr. Tel: SATILIK ÝÞYERÝ KSS 13. Cad. 27. Sk. No: 4 de bulunan 300 m2 kapalý 161 m2 açýk olmak üzere toplam 461 m2 alana sahip tüm dükkan satýlýktýr. (Ç.HAK:1132) Mür. Tel: Gazi Caddesi Amasyalýlar Ýþ Merkezi 5. katta Kiralýk Büro satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:973) (Ç.HAK:863) Satýlýk Bað Parselleri Merkeze 4 km. Murathan Koleji karþýsý, ormana bitiþik, elektiriði, suyu ve tel örgü ile çevrili bað, yaþal alanlarý 1000 m2 olarak satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1049) (Ç.HAK:1142) SEÇÝMLERE KÜÇÜK OTOBÜS KÝRALANIR Ýrt. Tel: (Ç.HAK:1128) (Ç.HAK:1078) Elemanlar Alýnacak Pvc imalat ve montaj iþinde çalýþtýrýlmak üzere Usta ve Kalfa alýnacaktýr. Zirvem Plastik Egepen Deceunink Tel: KÝRALIK DAÝRE Bahçelievler 1. Cadde de 2+1, 3. kat daire kiralýktýr SATILIK FORKLÝFT ORJÝNAL LPG LÝ HYSTER MARKA 1998 MODEL 3 TONLUK FORKLÝF SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. (Ç.HAK:1070) KÝRALIK BÜRO Segam Ýþ Merkezinde Kiralýk Bürolar. Adres: Ziraat Odasý Karþýsý Gazi 3. Sokak 3/ Eleman Aranýyor Firmamýzda görevlendirilmek üzere deneyimli Lastikli Eskavatör G sýnýfý ehliyetli (Ç.HAK:1129) (Ç.HAK:1149) Eleman Aranýyor Fabrikamýz ihtiyacý için gýda üretimi konusunda, kalite kontrol sorumlu yönetici, yeterlilik belgesine sahip erkek Mühendis alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen Yüksel Un A.Þ. (Ç.HAK:1121) Kaynakçý Alýnacak Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli Kaynakçý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Coþkun Metal Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM Tel: Operatör alýnacaktýr. Mür. Tel: Elemanlar Alýnacak Konfeksiyon firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Makinacýlar, Overlokcular ve Çift Ýðnede çalýþacak Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Ankara Yolu 4. Km. Çorum adresine yapýlmasý rica olunur. MÜR. TEL: (Ç.HAK:883) (Ç.HAK:1076) SALI 19 NÝSAN Kaportacý Aranýyor Ejder Otomotiv de çalýþtýrýlmak üzere Kaportacý kalfasý ya da usta aranýyor. Mür. Tel: Adres: K.S.S. 35. Sokak No: 3 (Ç.HAK:1085) Satýlýk Depo Yeni Buðday Pazarýnda 500 tonluk Satýlýk Depo Borsa cephelidir. No: Eleman Aranýyor (Ç.HAK:1126) (Ç.HAK:1124) SATILIK TOPLU BAÐ PARSELLERÝ Yukarý Ilýca Baðlarý, Mühendislik Fakültesi yanýnda þehir manzaralý 6 Adet bað parseli toplu olarak satýlýktýr. Müracat Tel: Devren Satýlýk Bay-Bayan Giyim Maðazasý Yeniyol Mah. Sel Sokakta bulunan maðaza devren satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:986) Hýzlý Büyüyen Banyo Dolabý Üretim Tesisimizde istihdam edilmek üzere * CNC ve Boya Makinasý Operatörü Boya,CNC ve diðer üretim makinalarýnda Çalýþacak, Yetiþtirilmek üzere Bilgisayar ve Teknik Bilgisi olan * Bay veya bayan Kalite Ayrým, Polisaj ve Zýmpara elemaný Prensipli ve titiz çalýþmayý seven Ekip arkadaþlarý arýyoruz. Erkek adaylarýn askerlik görevini tamamlamýþ olmalarý þarttýr. Baþvurularýn Þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: ECM Banyo Gereçleri Üretim A.Þ. Organize Sanayi Böl.4.Cad. No :10 Tel Firmamýzýn beton ekibinde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli eleman alýnacaktýr. Kakaçlar Petrol Yeni Sanayi Cad. No: 6 (Terminal Yaný) Tel: KÝRALIK DÜKKAN Bahabey Cad. Karakol Yaný Tel: Eleman Aranýyor Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere en az 2 yýllýk elektrik bölümü mezunu Auto Cad (Ç.HAK:1130) (Ç.HAK:1147) bilen bay eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Depo Amiri Alýnacak Þirketimize depo amiri alýnacaktýr yaþ arasýnda, kiþiyi sevk ve idare edebilecek yeteneðe sahip olmak, 3- Tercihen Üniversite mezunu olmak. ÇORUM YUMURTA ÜRETÝM PAZ. A.Þ. Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: (Pbx) (Ç.HAK:1131)

20 SALI 19 NÝSAN 2011 Bizler iþimizi yapmaya devam ediyoruz Çorumspor lu futbolcular Eren in ikinci golünden sonra yeniden öne geçmenin sevincini böyle yaþadýlar Ýnançlarý yüzlerinden okunuyor... Çorumspor da futbolcularýn inançlarý Ýskenderunspor maçýnda yüzlerinden okumak mümkündü. Eren in attýðý ikinci gol sonrasý sevinci Evet aylardýr tek kuruþ para alamayan futbolcular ligde son yedi haftada ortaya koyduklarý performans ve aldýklarý sonuçlarla olaya ne kadar inandýklarýný açýkca gösteriyor. Haftalardýr dile getirilmesine raðmen ne sayýn Vali, nede sayýn Belediye Baþkaný ndan tek adým yok. Kýsacasý Çorum dan tek bir adým yok. Onlar sahaya çýkýyorlar her türlü olumsuzluða raðmen kazanmak adýna ellerinden gelen çabayý gösteriyorlar ve terlerinin son damlasýna kadar mücadele ediyorlar. Buna karþýlýk onlarýn giydiði formanýn önünde yazan koskoca bir ilin bireylerinden týk yok. Sezon sonunda mutlaka alýnterlerinin karþýlýðýný geçte alacaklar. Ancak geçtiðimiz yýllarda alacaklarýný bile bile Çorum un adýný tüm Türkiye ye olumsuzlukla duyuran kadrolarda bu takýmda forma giydiler. O zaman artýk Çorumlunun uyanmasý Golü attý hocasýna koþtu gerekmiyormu. Sevgili Çorumlular ve büyüklerimiz ne dersiniz... Çorumspor un genç golcüsü Özkan Yaþar Ýskenderunspor maçýnda oyuna girdi ve uzatma dakikalarýnda attýðý golle takýmýný rahatlattý. Maçýn 87. dakikasýnda Teknik Direktör Gürses Kýlýç tan taktiðini alarak oyuna giren Özkan +4. dakikada Emrah ýn geliþtirdiði atakta vuruþunda kaleciden dönen pozisyonu iyi takip etti ve topu Ýskenderunspor aðlarýna göndererek takýmýný deplasmanda 3-1 öne geçirdi. Golü attýktan sonra Özkan Yaþar direk kulübeye koþarak Teknik Direktör Gürses Kýlýç a sarýldý ve sevincini onunla paylaþtý. Özkan Yaþar golü attýktan sonraki sevinci Emrah ýn ikinci golden sonra arkadaþýný kutlamaya giderken yüz hüli onlarýn olaya inanmasýný göstermek için yeterli olsa gerek Özkan golün sevincini Teknik Direktör Gürses Kýlýç la paylaþtý Teknik Direktör Gürses Kýlýç, ilk beþ yolundaki en kritik maçta Ýskenderun deplasmanýnda aldýklarý galibiyetin çok önemli olduðunu söyledi. Kýlýç, Tüm olumsuz þartlara raðmen bizler sahada görevimizi layýkýyla yerine getirmeye çalýþýyoruz. Bu galibiyet bizi ilk beþ yolunda avantajlý konuma getirdi. Kazanýp Çorum u mutlu ettiðimiz için bizde mutluyuz. Amacýmýz kalan üç maçtada Çorum u mutlu etmek dedi. Çorumspor Teknik Direktörü Gürses Kýlýç, Ýskenderun deplasmanýnda üç puan alarak Çorum u mutlu ettikleri için kendilerinin çok mutlu olduklarýný söyledi. Kýlýç, ligde son iki sezonda üç kez maðlup olduklarýýskenderunspor un geçen hafta dört futbolcusunu sarý kart gördürerek Bandýrma ya eksik gidip Çorumspor maçýna tam kadro çýktýðýný belirterek Onlar içinde bizim içinde ilk beþ yolunda çok kritik bir maçtý. Biz hafta boyunca galibiyet üzerine çalýþtýk ve bunun içinde çok çalýþmamýz gerekiyordu. Bunun bilincinde maça baþladýk ve ilk dakikalarda da golü bularak öne geçtik. Golden sonra farký açacak pozisyonlarda bulduk ancak bunlardar yararlanamadýk. Rakip takým bir yan topta eliyle topu aðlara göndermesine raðmen hakem büyük bir hata yaparak skoru eþitlendi. Bu golden hemen sonra yeniden galibiyet golünü bulmamýzý ise ilahi adalet olarak deðerlendiriyorum. Ýkinci yarýda üzerimize gelen rakibimiz karþýsýnda kontrataklarla maçý koparacak pozisyonlarý bulduk. Erken gol bulmuþ olsak sahadan çok daha farklý bir skorla galip ayrýlabilirdik. Son dakikada da olsa üçüncü golü bularak zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin mutluluðunu yaþýyoruz. Gerçekten çok sýkýntýlý günler geçiren futbolcularým sahada çýktýklarýnda görevlerini fazlasýyla yerine getirerek çok önemli bir galibiyet elde ettiler. Onlarýn ayaklarýna terlerine saðlýk. Her türlü övgüyü hakediyorlar. Ýlk beþ yolundaki hedefimize bir adým daha yaklaþtýk ancak iþimiz henüz bitmedi. Kalan üç maçtanda gerekli puanlarý alarak sezon baþýndaki ilk beþ hedefimize ulaþmak istiyoruz. Bugünden itibaren Ýskenderunspor maçýný unuttuk ve pazar günü sahamýzda oynayacaðýmýz Yeni Malatyaspor maçýný düþünüyoruz. Karadeniz liler hasret giderdi Ýskenderun DÇ - Çorumspor maçý öncesinde iki takýmda forma giyen eski dört Karadenizspor lu futbolcu hasret giderdiler. Bir dönem Karadenizspor da birlikte forma giyen Çorumspor lu Eren Görür ve Abdullah Karmil ile Ýskenderunspor da forma giyen Emra Kahraman ve Emre Özivgen maç öncesi sahayý gezmeye çýktýklarý ayak üstü sohbet ettiler ve hasret giderdiler. Hüseyin Yüney de izledi Çorumspor un pazar günü deplasmanda oynadýðý Ýskenderunspor maçýný eski sporcularýndan Hüseyin Yüney de izledi. Geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takýmýn kalesine koruyan Hüseyin Yüney yeni sezonda önce Körfezspor ile ardýndan da Adana Demirspor takýmýyla anlaþmýþtý. Halen boþta alan Hüseyin Yüney pazar günü oynanan Ýskenderunspor maçýnda eski takýmýný izledi. Yüney maçtan sonra birlikte oynadýðý arkadaþlarýyla görüþtü. Hüseyin Yüney Yaþar Ýskenderun dan ayrýldý Çorumlu futbolcu Yaþar Kabakçý iki sezondur formasýný giydiði Ýskenderunspor dan ayrýldý. Önceki gün oynanan Ýskenderunspor - Çorumspor maçýna ilk onbirde forma giydi. Maçýn devre arasýnda oyundan alýnan Yaþar Kabakçý, ikinci yarýyý saha kenarýndan yanda görülen þekilde izledi. Tabiki kazanmaktan baþka bir düþüncemiz yok dedi. Çorumspor pazar günü sahasýnda oynayacaðý Yeni Malatyaspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý yenileme antrenmaný ile baþladý. Ýskenderunspor deplasmanýndan üç puanla dönerek ilk beþ umutlarýný son üç haftaya taþýyan Çorumspor akþam geç saatlerde Çorum a döndü. Kýrmýzý siyahlý takýmda Teknik Direktör Gürses Kýlýç Ankara da kaldýðý için katýlmadýðý antrenmaný antrenör Elvan Milað yönetiminde yapýldý. Ýskenderun maçýnda oynamayan futbolcularýn katýldýðý antrenmanda hafif bir koþunun ardýndan yarý sahada çift kale maç yapýldý. Çorumspor, Teknik Direktör Gürses Kýlýç Kýlýç, maçýn bitiminin ardýndan tüm futbolcularla galibiyetin sevincini yaþadý Malatya hazýrlýðý baþladý Çorumspor Teknik Direktörü Ali Köse, Ýskenderunspor maçý sonrasýnda tüm futbolcularý tek tek kutladý Ali Köse yi ise özel olarak tebrik etti. Bu sezonun ilk yarýsýnda Ali Güneþ istemediði için kadroda yer almayan ikinci yarýda ise kampa katýlan ve kamp sonrasýnda da Gürses Kýlýç tarafýndan iki maçta son bölümlerde oyuna giren Ali Köse Ýskenderunspor deplasmanýnda ilk kez onbirde forma giydi. Yaklaþýk bir sezondur ilk onbirde forma giymeyen Ali Köse ilerlemiþ yaþýna ve sýcak havaya raðmen Ýskenderunspor maçýnda ortaya koyduðu performans ve Yeni mücadelesi ile büyük beðeni topladý. Maç sonunda ise Teknik Direktör Gürses Son haftalarda yaþadýðý sorunlar nedeniyle Ýskenderunspor dan ayrýlma kararý alan Yaþar Kabakçý akþam saatlerinde tüm malzemelerini toplayarak arkadaþlarýyla vedalaþtý ve Ýskenderun dan ayrýlarak Çorum a döndü. Tecrübeli futbolcu transfer döneminde yeni takýmýný gelecek tekliflere göre belirleyecek. Malatyaspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün saat de yapacaðý antrenmanla tam kadro olarak baþlayacak. Ali Köse ye özel tebrik Kýlýç ta tecrübeli futbolcunun yanýna giderek kendisine sarýlarak ortaya koyduðu performanstan dolayý kutladý. Kýlýç maç sonunda Ali Köse yi performansýndan dolayý kutladý

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye

Üniversite-sanayi iþbirliði Çorum u zirveye taþýyacak Vali Sabri Baþköy, üniversitesanayi iþbirliðinin Çorum u zirveye (Ç.HAK:3136) Genel Merkez de Külcü ismi 28 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti de hafta baþýndan itibaren belediye baþkan adaylarý açýklanmaya baþlarken, bu hafta içinde

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý.

Çorum daki mevcut kütüphanelerin, artan talebe cevap vermekte yetersiz kaldýðý vurgulandý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Kredi Yurtlar Kurumu Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Yurt sorunumuz yok AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan ve Mücahid Ahmet

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu

Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Çimento Sektörüne Emek Verenler Bilgi Bankasý Albümü Ýlgililerin Ýstifadesine Sunuldu Oyak Çimento 2003 Yýlýný Matematik ve Verimlilik Yýlý Olarak Ýlan Etti Problem Çözme Yöntem ve Teknikleri Eðitimi Gerçekleþtirildi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor (Ç.HAK:2708) Ýþte Kadýn Eli Projesi, Çorum Valiliði nde düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Yazdýðý kitapta 53 çocuk oyununu anlatýyor Hasan Ali Kalayoðlu önemli bir esere imza attý. Çorum'da yaþayan emekli öðretmen Hasan Ali Kalayoðlu'nun çocuklarýn televizyon veya cep telefonu baþýnda vakit

Detaylı

Çorum a tercüman oldu

Çorum a tercüman oldu Ceritoðlu seçilebilir kadýn adaylar arasýnda Hürriyet, AK Parti milletvekili aday listesine konulan kadýn adaylardan 55 inin seçilebilecek sýralamada yer aldýðýný belirtti. 55 kadýn aday arasýnda AK Parti

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap

Gururla dolu 92 yýl. Uslu'dan Köse'ye belgeli cevap ÇORUM Günlük Siyasi Gazete Otoparkýmýz vardýr. Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:2879) 30 EKÝM 2015 CUMA Gururla dolu 92 yýl Cumhuriyetin 92. yýlý, Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirilen törenle kutlandý. Baðýmsýzlýðýna

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN MAYIS 2016 YIL 1 SAYI 15 10.06.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:15 ERCAN İHTİYAR, ONUR ÖZÇELİKÇİ NİN İŞYERİ AÇILIŞINA KATILDI 06.05.2016

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR

2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR 2014 YILI AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU FAALİYETLERİ ELAZIĞ KADIN KONUK EVLERİ VE SEVGİ EVLERİNDE AİLE SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR Elazığ İl Müftülüğü Aile İrşat ve Dinî Rehberlik Bürosu görevlilerinden İl

Detaylı