PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening"

Transkript

1 Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): Sürekli T p E itimi PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR Hüsnü Gökaslan 1, Elif Esra Uyar 2 Özet Serviks kanseri kad nlarda yayg n olarak görülen, erken tan kondu unda % 95 kür sa lanabilen ancak geç kal nd nda %50 lere varan mortalite oran na sahip bir hastal kt r. Tarama yöntemlerinin kullan m sayesinde erken yafllarda displazi henüz kansere dönüflmeden yakalanabilir ve kolayca tedavi edilebilir. Bu derlemede ülkemizde yayg nlaflmas gerekti ini düflündü ümüz servikal kanser taramas nda kullan lan PAP smearden bahsedilecektir. Anahtar sözcükler: PAP Smear, serviks kanseri, tarama Summary Cervical cancer is a common disease, can be treated with 95% cure rate at early stages but also have almost 50% mortality in late stages. Dysplasia can be detected before progression to cancer by using screening tests and treated effectively and easily. In this review, a screening test for cervical cancer PAP smear that must become widespread in our country will be discussed. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening Serviks kanseri kad nlarda 6. en s k görülen solid kanserdir ve kansere ba l ölümler içinde 10. s - radad r. Erken yaflta cinsel ilifliye bafllanmas, birden fazla seksüel partner, düflük sosyo-ekonomik düzey, HPV (Human Papilloma Virus) enfeksiyonu, sigara kullan m, A vitamini eksikli i gibi faktörler serviks kanseri riskini artt r rlar. 1,2 Amerika Birleflik Devletleri nde y lda yeni vaka tespit edilece i ve kiflinin serviks kanseri nedeniyle ölece i tahmin edilmektedir. 3 ngiltere de 1997 de 1988 e göre serviks kanseri insidans nda %42 lik bir düflüfl olmufltur. Geliflmekte olan ülkelerde hem y ll k serviks kanseri insidans daha fazlad r, hem de kansere ba l ölüm oran %50 lerdedir. Aradaki bu fark n geliflmifl ülkelerde tarama yöntemlerinin yayg n kullan m na ba l oldu u düflünülmektedir. 4 Y ll k PAP smear testi ile bir kad n n serviks kanserinden ölme riskinin 4/1000 den 5/10000 e düfltü ü tahmin edilmektedir. Dünya Sa l k Örgütünün yay nlad bir analizde 10 y lda bir yap lacak tarama ile dahi serviks kanseri insidans n n %64 azalt labilece i belirtilmektedir. 2 Geliflmifl ülkelerin büyük k sm nda serviks tarama testleri ile ilgili sa l k politikas belirlenmiflken ne yaz k ki ülkemizde bu tür bir strateji gelifltirilmemifltir. Ülkemizde PAP smear taramas büyük ölçüde kad n do um hekiminin yönlendirmesi, daha düflük oranda ve sosyokültürel düzeyine ba l olarak da hastan n iste i ile yap lmaktad r. PAP smear serviks kanserini taramaya yönelik, bir çok ülkede yayg n kullan lan, basit bir testtir (Resim 1). lk kez 1930'lu y llarda Yunan doktor George Papanicolaou taraf ndan tan mland için onun ismine ithafen PAP Smear ya da PAP test olarak da adland - r l r. PAP Smear Nas l al n r? Smear al nmas son derece basit bir yöntemdir. Jinekolojik muayene esnas nda vajinal spekulum yerlefltirildikten sonra portio ve servikal kanaldan örnekleme yap l r. Örnekleme yap lmadan önce son 48 saatte cinsel iliflki, lavaj veya intravajinal herhangi bir 1) Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, Doç. Dr. 2) Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, Kad n Hastal klar ve Do um Uzman Yay n haklar Türkiye Aile Hekimli i Uzmanl k Derne i (TAHUD)'a aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Medikal Medya taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2004 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.

2 tedavi uygulanmam fl olmal d r. Genital enfeksiyon varsa tedavi edilmeli, sonra smear al nmal, fazla miktarda mukus varsa gazbezli tamponlarla silinmelidir; siklus kanamas n izleyen günler daha uygundur. 5 ACOG (American College of Obstetricians And Gynecologists) a göre örnekleme ve yorum hatalar nedeniyle serviks kanserlerinin %30 u yakalanamamaktad r. Hatalar n azalt lmas için afla daki önerilere uyulmal d r: 6 Hücreler bimanuel muayeneden önce al nmal d r. fllem s ras nda lubrikan madde kullan lmamal d r. Servikal sitoloji için örnekleme enfeksiyon için kültür ve sitoloji al m ndan önce yap lmal d r. Örnek al n rken tüm portio görülmelidir. Al nan örnek kurumaya ba l oluflacak artefaktlar engellemek için hemen fikse edilmelidir. Örnek al m için kuru ya da serum fizyolojik ile slat lm fl pamuk tampon, spatula veya f rça kullan labilir. 5 Kavak ve ark. yapt bir çal flmada endoservikal hücre toplanmas aç s ndan Cytobrush + Ayre spatülü veya Cervex f rça kullan m n n pamuk tampon + Ayre spatülü kullan m ndan daha üstün oldu u göterilmifltir çal flman n incelendi i bir meta-analiz sonucunda yazarlar cytobrush + spatüla, Cervex f rça veya pamuk tampon + spatüla kullan lmas n önermifllerdir. 8 Ne zaman bafllamal? Servikal kanser taramas ilk cinsel iliflkiden 3 y l sonra veya 21 yafl ndan itibaren bafllamal d r. 6,9 30 yafl ndan küçük kad nlardan y lda bir kez PAP smear al nmal, 30 yafl ndan büyüklerde ise, ard fl k 3 smear sonucunun negatif oldu u durumda en az 2-3 y lda bir tekrarlanmal - d r. Ancak HIV (Human Immunodeficiency virus) pozitif olanlar, ba fl kl k yetersizli i olanlar, inutero DES (dietilstilbestrol) e maruz kalanlar, organ transplantasyonu yap lm fl olanlar, kemoterapi veya kronik kortikosteroid tedavisi alanlarda tarama s kl art r lmal d r. Servikal kanser tarama s kl ne olursa olsun her kad na y lda bir kez pelvik muayene yap lmal d r. 9,10 Ne zaman tekrarlamaya gerek yok? Afla da belirtilen durumlarda PAP testine gerek yoktur: Selim nedenlerle total histerektomi geçiren ve CIN (cervical intraepithelial neoplasia) hikayesi olmayan kad nlar, 10 CIN 2, 3 hikayesi olan ancak total histerektomi öncesinde 3 tane ard fl k negatif PAP smear i olanlar, yafl ndan büyük, son 10 y la ait en az 3 tane negatif PAP smear i olan kad nlar. 9 Ancak inutero DES e maruz kalm fl ve total histerektomi geçirmifl kad nlar ile HPV (Human Papilloma Virus) DNA pozitif, 70 yafl n aflm fl olanlara sa l k durumlar elverdikçe y ll k PAP smear tekrar yap lmal d r. 6,9 De erlendirme Smear testinin sonuçlar birkaç flekilde s n flan r. En s k Papanicolaou s n flamas kullan l r (Tablo 1). Papanicolaou s n flamas Klas 1 Klas 2 Klas 3 Klas 4 Klas 5 Tablo 1 Papanicolaou s n flamas Normal, atipik hücre yok Negatif. Selim baz hücre de ifliklikleri (örne in enfeksiyon) fiüpheli. Hafif, orta fliddette ya da fliddetli displazi Kesin olarak kanser hücresi olmayan anormal hücreler. Karsinoma in-situ. Büyük olas l kla kötü huylu hücreler Kuvvetli pozitif. Tart flmas z kanser hücreleri Son y llarda, geliflmifl ülkelerin hemen tamam nda, Papanicolaou s n flamas n n yerini çok daha ayr nt l olan Bethedsa s n flamas alm flt r (Tablo 2). 11 lk defa 1989 da gelifltirilen Bethesda sistemi en son 2001 de yeniden gözden geçirilerek baz de ifliklikler yap lm flt r, buna göre raporda flu bölümler bulunmal d r: örnek tipi, örnek yeterlili i, genel kategori, ek testler (yap ld ysa HPV DNA), yorum/sonuçlar, öneriler. Bethesda III sisteminde (Bethesda 2001) eskiden kullan lan "normal limitler içinde ve benign hücresel de ifliklikler" terimleri kald r larak "intraepitelyal lezyon veya habaset negatif" terimi getirilmifl, buna ek olarak görülen selim de iflikliklerden (enfeksiyon bulgular, mikroorganizmalar, endometrial hücre varl gibi) bahsedilmesi zorunlu k l nm flt r. En önemli de iflikliklerden biri atipik skuamöz hücre(asc, Atypical squamous cells) tan m nda yap lm fl; ASC iki alt kategoriye ayr lm flt r: ASC-US: Önemi belirlenemeyen atipik skuamöz hücreler 2. ASC-H: Yüksek dereceli intraepitelyal lezyonlar n ekarte edilemedi i atipik skuamöz hücreler. Yine Bethesda III de eskiden kullan lan "önemi belirlenemeyen atipik glandüler hücre" (AGUS, Atypical glanduler cells-undetermined significance) terimi AS- CUS ile kar flt ndan kald r larak "atipik glandüler hücre" (AGS: Atypical glanduler cells) teriminin kullan lmas na karar verilmifltir 12 ve AGC de 3 alt kategoriye ayr lm flt r: Gökaslan H, Uyar EE PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas

3 Tablo 2 Bethesda s n flamas (2001) Bethesda s n flamas Yeterlilik Yeterli S n rl Yetersiz Tan mlama Normal Selim hücresel de ifliklikler Enfeksiyon ve/veya reaktif de ifliklikler Epitel hücre anomalileri Atipik skuamöz hücreler(atypical squamous cells) ASC-US (Atypical squamous cells-undetermined significance; Atipik skuamöz hücreler-önemi belirlenememifltir.) ASC-H (Atypical squamous cells-cannot exclude high grade squamous intraepithelial lesion; Atipik skuamöz hücreleryüksek dereceli intraepitelyal lezyonlar ekarte edilememektedir.) LSIL (Low grade squamous intraepithelial lesion-) HSIL (High grade squamous intraepithelial lesion) Skuamöz hücreli karsinom Glandüler hücre anomalisi Atipik glanduler hücreler (AGC-NOS, AGC-favor neoplasia, AIN) Adenokarsinom 1. AGC-NOS (atypical glandular cells, not otherwise specified): Baflka flekilde belirtilmeyen endoservikal veya endometrial orijinli atipik glanduler hücre 2. AGC-"favor neoplasia": Neoplaziye benzeyen endoservikal veya endometrial orijinli atipik glandüler hücre 3. AIN (Adenocarcinoma in situ): Adenokarsinom in situ. Ülkemizde, laboratuvar ve sitologlar n farkl terminolojiler kullanmalar kavram kargaflas na, tan ve tedavi sorunlar na yol açabilmektedir. Bizim de tercih etti imiz Bethesda III sistemi, al nan örne in yeterli olup olmad - n e er yetersiz ise neden yetersiz oldu unu belirtmesi aç s ndan avantajl d r. Ayr ca enfeksiyon ya da benzeri nedenlere ba l iyi huylu hastal klar n tan mlanabilmesi de ek bir avantaj sa lar. Anormal ç kt nda ne yap lmal? Anormal PAP smear varl nda yaklafl m ile ilgili önerileri tam anlam ile anlayabilmek için öncelikle baz konular n iyi bilinmesi gerekir: 1. PAP smear bir tan yöntemi de ildir. 2. PAP smear sadece servikse ait lezyonlar n taranmas için geçerli olan bir tekniktir. 3. PAP smear al n rken uygun flekilde al nd ndan emin olunmas gerekir. ASC: PAP smear sonucu ASC olarak rapor edilen bir kad nda ileri tetkik ile CIN scervikal intrapitelyal neoplazi) saptama riski %5-17 dir, ASC-H rapor edilirse bu risk %24-94 lere yükselir. 13 Bu nedenle ASC alt tipine göre verilecek karar de iflir: - ASC-US: PAP smear tekrar ve takip veya hemen kolposkopi yap labilir. PAP smear ile takibe karar verilen hastalarda testin tekrar negatif gelirse, 2 y l boyunca 4-6 ay arayla PAP smear tekrarlanmal, bir kez daha ASC-US saptan rsa kolposkopi yap lmal d r ASC-H: Mutlaka hemen kolposkopi uygulanmal - d r. 13 LSIL (Low grade squamous intraepithelial lesion): Tedavi edilmedi i durumda spontan düzelebilir ve %1 invaziv kansere ilerleme riski vard r. 14 Kolposkopi uygulan r ve biyopsi al n rsa %15-30 oran nda CIN varl saptan r. 13 Baz kaynaklarda smear tekrar ile takip edilmesi önerilse 14 de hemen kolposkopi uygulanmas daha uygun bir seçenektir. HSIL (High grade squamous intraepithelial lesion): %70-75 CIN 2-3, %1-2 invaziv kanser görülür. 13 Kolposkopi ve biyopsi endikedir. 13,14 AGC: ASC ile karfl laflt r ld nda altta yatan CIN veya invaziv kanser riski çok daha fazlad r. 13,14,15 Bu nedenle bütün hastalara mutlaka kolposkopi uygulanmal d r. 35 yafl ve üzerindeki tüm kad nlarda veya düzensiz vajinal kanamas olan 35 yafl alt kad nlarda kolposkopiye endometrial örnekleme eklenmelidir. 13,14 Yeni Tan Teknikleri PAP testinin yüsek dereceli lezyonlara duyarl l %60-80 dir, düflük dereceli lezyonlara duyarl l is daha Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 8 Say

4 ASC-US ASC-H LSIL 2 y l süreyle 4-6 ayda bir PAP tekrar Kolposkopi 2 y l süreyle 4-6 ayda bir PAP tekrar Negatif ASC-US LSIL Negatif HSIL AGC fiekil 1 PAP smear sonucu anormal geldi inde uygulanmas gereken tedavi ve takip protokollerinin özeti azd r. 16 PAP smearlerde yalanc negatif tan oran %40 olup, en s k nedenleri; örnekleme hatas (%60), tarama hatas (%40) ve çok düflük oranda de erlendirme hatas - d r. 17 Tarama testinden yeterli verimi alabilmek ve yalanc negatif sonuçlar en aza indirebilmek için yeni teknoloji aray fllar devam etmektedir. S v bazl ince yaymalar bu alanda gelifltirilmifl en son yöntemdir. Thin-Prep ad verilen teknikte al nan örnek do rudan lam üzerine yay lmak yerine tamponlanm fl alkol içeren bir flifle içerisine kar flt r l r. Elde edilen bu hücre süspansiyonu özel bir filtre sisteminden geçirilerek kan, mukus ve di er ölü hücreler ayr flt r l r, geride kalan hücreler lam üzerine yay l r. Bu sayede di er hücreler taraf ndan maskelenmeyen serviks hücreleri daha kolay incelenebilir. Thin-Prep smear ideal olmamakla birlikte zorunluluk durumunda kanama varl nda da al nabilir. Glandüler lezyon saptama özgüllü ü ve intraepitelyal lezyonlara duyarl l PAP testinden daha fazlad r. 18 Smear ile ilgili bir baflka yeni teknoloji de otomasyondur. PAPNET ad verilen yöntemde haz rlanan lam mikroskop alt na konur ve bir Resim 1 Negatif PAP smear in histolojik görüntüsü 108 Gökaslan H, Uyar EE PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas

5 bilgisayar görüntüyü yorumlar. En s k karfl lafl lan 128 anomali bilgisayar taraf ndan tan n r ve örnek manuel incelemeye al n r. Thin-Prep ve PAPNET yöntemlerinin her ikisi de Amerikan laç ve G da Dairesi (FDA) taraf ndan onaylanm flt r. Maliyetinin yüksek olmas nedeni ile PAPNET'in rutin uygulanmas önerilmemektedir, ancak 2-3 y lda bir uygulan yorsa bu yöntemler tercih edilebilir. 9 HPV ve Serviks Kanseri Serviks kanserinin ve intraepitelyal lezyonlar n bafllamas nda ve/veya geliflmesinde bugün en çok kuflkulan lan ve büyük oranda birliktelik gösteren ajan HPV dir 19,20 Özçelik ve arkadafllar n n serviks kanseri aç s ndan düflük riskli kad nlarda yapt bir çal flmada servikal HPV enfeksiyon h z n n %6.1 oldu unu görülmüfltür. 21 HPV nin birçok alt tipi vard r ve serviks kanseri aç s ndan düflük riskli tipler (HPV 6, 11, 42, 43 ve 44) ve yüksek riskli tipler (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 ve 58) olarak ikiye ayr labilir. 20 Özellikle HPV 16 ve 18 pozitifli i serviks kanseri aç s ndan en yüksek riskli olanlard r. 19,20 Sitolojik tarama testlerinde anormal sitoloji tesbit edilen kad nlar n servikal neoplazi araflt rmalar, sitolojinin HPV DNA testi ile kombine edilerek yap lmas, HPV tipini tayin edece inden hastal n kesin tan s, tedavi ve prognozu hakk nda önemli bilgi verecektir. 22 HPV tiplerini tayinde yeni uygulamaya konulan Hybrid Capture System, sensitivitesi ve spesifitesi yüksek, güvenilir, enzim immunoassay ile yap lan geliflmifl bir laboratuvar yöntemidir. Hybrid Capture System basit, nonizotopik, test sonuçlar n 4-5 saat içinde veren, ayn anda fazla say da HPV tiplerini low, intermediate ve high-risk gruplar na ay rarak gösteren ve okunmas kolay bir testtir. 19,22 Amerikan Kanser Cemiyeti serviks kanseri taramas için servikal sitoloji ile birlikte HPV testinin de yap lmas n n uygun olaca n belirtmifl, ancak FDA taraf ndan rutin tarama için onaylanmas beklenmektedir. 23 Rutin PAP testi ile serviks kanseri henüz intraepitelyal lezyon düzeyindeyken yakalanabilir, hem mortalitede hem de morbiditede azalma sa lanabilir. Ayr ca serviks kanseri tedavisinin maliyetiyle karfl laflt r ld nda ortaya ç kacak fatura daha azd r. Ülkemizde bu konuda yeterli sa l k politikalar n n olmamas, sa l k bütçesinin k s tl olmas ve ülkenin her yerinde yeterli sa l k hizmeti verilememesi gibi baz k s tlay c unsurlar vard r. Ülkemizde ömrü boyunca bir kad n hastal klar ve do- um hekimine hiç baflvurmam fl kad nlar n oldu unu da düflünürsek PAP testinin 1. basamak sa l k hizmetleri içinde sunulmas ve yukar da ad geçen patolojik durumlar saptand nda takip ve tedavi planlanmas için bir kad n hastal klar ve do um hekimine yönlendirilmesi hem kad n sa l aç s ndan hem de serviks kanserinin maliyetinin azalt lmas aç s ndan iyi bir seçenek oldu u düflünülebilir. Kaynaklar 1. Türkistanl EC, So ukp nar N, Saydam BK, Aydemir G. Cervical cancer prevention and early detection the role of nurses and midwives. Acian Pac J Cancer Prev 2003; 4(1): Soler ME, Gaffikin L, Blumenthal PD. Cervical cancer screening in developing countries. Prim. Care Update Ob Gyns 2000; 7(3): American Cancer Society. Cancer facts and figures, Atlanta: American Cancer Society, National Statistics. Cancer registrations in England, Jinekolojik muayene. Propedötik Kad n Do um. Ed Ar san K. 2. bask, stanbul, Nobel T p Kitapevleri Ltd fiti. 1997; American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG practice bulletin. Cervical Cytology screening. Number 45, August Int J Gynaecol Obstet 2003; 83(2): Kavak ZN, Eren F, Pekin S, Kullu S. A randomized comparison of the 3 Papanicolaou smear collection methods. Aust N Z J Obstet Gynaecol 1995; 35(4): Buntinx F, Brouwers M. Relation between sampling device and detection of abnormality in cervical smears: a meta-analysis of randomised and quasi-randomised studies. BMJ 1996; 313: Saslow D, Runowicz CD, Solomon D, Moscicki AB, Smith RA, Eyre HJ, Cohen C. American Cancer Society guideline for the early detection of cervical neoplasia and cancer. CA Cancer J Clin 2002; 52: Ressel GW. Practice guidelines: ACOG releases guidelines on cervical cytology screening. Am Family Physician 2003; 68: Apgar BS, Zoschnick L, Wright TC Jr. The 2001 Bethesda System terminology. Am Fam Physician 2003; 68(10): Berek JS. Simplification of the new Bethesda 2001 classification system. Am J Obstet Gynecol 2003; 188(3 suppl): S Wright TC Jr, Cox JT, Massad LS, Twiggs LB, Wilkinson EJ Consensus Guidelines for the management of women with cervical cytological abnormalities. JAMA 2002; 287(16): Preinvazive disease of the cervix. Clinical Gynecologic Oncology Ed. Disaia AJ, Creasman WT. 6. bask, Mosby inc. 2002; Veljovich DS, Stoler MH, Andersen WA, Covel JL, Rice LW. Atypical glanduler cells of undetermined significance:a five year retrospective histopathologic study. Am J Obstet Gynecol 1998; 179: US Preventive Services Task Force. Recommendations and Rationale,Screening for Cervical Cancer 2003 (www.ahrq.gov/clinic/ 3rduspstf/cervcan/cervcanrr.htm den ulafl labilir.) 17. Karabacak T, Ayd n Ö, Düflmez D, Polat A, Cinel L, E ilmez R. Servikovajinal smearlerde s n rl l k/yetersizlik oranlar ve nedenleri (2832 olgu). Patoloji Bülteni 2001; 18(3): McNeeley SG. New cervical cancer screening techniques. Am J Obstet Gynecol 2003; 189(4): S Köse MF. Jinekolojide human papilloma virus enfeksiyonlar n n yeri. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002; 8(1): Nuovo J. New tests for cervical cancer screening. Am Fam Physician 2001; 64(5): Özçelik B, Serin IS, Gökahmeto lu S, Baflbu M, Erez R. Human papilloma virus frequency of women at low risk of developing cervical cancer : a preliminary study from a Turkish university hospital. Eur J Gynaecol Oncol 2003; 24(2): Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 8 Say

6 22. Pekin T. Servikal intraepitelyal lezyonlar n tan ve tedavilerinde, pap smear ile human papillomavirus (HPV) testlerinin kombinasyonunun önemi. T Klin Jinekol Obst 2002; 12(2): Smith RA, Cokkinides V, Eyre HJ. American Cancer Society. American Cancer Society guidelines for the early detection of cancer, CA Cancer J Clin 2004; 54(1): Gelifl tarihi: Kabul tarihi: letiflim adresi: Dr. Hüsnü Gökaslan Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal Altunizade STANBUL Tel: (0216) / 203 e-posta: 110 Gökaslan H, Uyar EE PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ANORMAL PAP SMEAR SONUCU YÖNET M NDE KOLPOSKOP, YÜKSEK R SKL HPV-DNA VE H STOPATOLOJ K NCELEMEN N ÖNEM Vugar BAYRAMOV 1, Yavuz Emre fiükür 2, Sevgi TEZCAN 2 1 Merkezi

Detaylı

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan

PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Konu Yazarı Doç.Dr. Hakan Ozan Yazı ma adresi Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Do um ABD,Görükle BURSA PAP SMEAR: NE ZAMAN? NASIL? K MDEN? Hakan Ozan: Pap smear ne zaman? nasıl? kimden?

Detaylı

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up

Geriatrik Yafl Grubunda Check-up DERLEME/REVIEW Akad Geriatri 2009; 1: 119-124 Gelifl Tarihi/Received: 28/07/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 03/08/2009 Geriatrik Yafl Grubunda Check-up Asl Çurgunlu, Deniz Suna Erdinçler, Tanju Be

Detaylı

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i *

Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 132-137 Editöre Mektup Bilgi Sahibi Olmadan Fikir Sahibi Olmak ve Sald r lan Aile Hekimli i * Say n Editör, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak", rahmetli U ur Mumcu

Detaylı

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care

HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE. Key words: Hypertension, hypertension management, primary care Aile Hek Derg 997; (): 48-2 B R NC BASAMAKTA H PERTANS YON YÖNET M * HYPERTENSION MANAGEMENT IN PRIMARY CARE Okay Baflak, Hulki Meltem Sönmez 2, Erdo an Payza Özet AMAÇ Birinci basamak sa l k bak m sunan

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU

ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU ANORMAL SERVİKAL SİTOLOJİ SONUCU OLAN HASTALARDA SERVİKAL BİYOPSİ VE HPV SONUÇLARININ KORELASYONU Gülben ÇALIġKAN, Osman ÇELĠK, Hande ERDOĞAN, M. Hande GÖLGELĠ, Alper KAVALCI Danışmanlar: Prof.Dr. Ali

Detaylı

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES

RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES RENAL TRANSPLANTASYON ÖNCES NDE ALICI VE VER C ADAYLARININ DE ERLEND R LMES smet NANE* Son dönem böbrek yetersizli inin (SDBY) iki temel tedavi seçene i vard r. Bunlar Diyaliz ve Transplantasyon dur. Diyaliz

Detaylı

Karaba lar Bölgesinde Yaflayan Annelerin Atefl Hakk nda Bilgi ve Davran fllar n n De erlendirilmesi

Karaba lar Bölgesinde Yaflayan Annelerin Atefl Hakk nda Bilgi ve Davran fllar n n De erlendirilmesi Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2005; 9(1): 9-14 Karaba lar Bölgesinde Yaflayan Annelerin Atefl Hakk nda Bilgi ve Davran fllar n n De erlendirilmesi MOTHERS KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 9-16 Sa lam Çocuk zlemi Doç. Dr. Emel Gür SA LAM ÇOCUK ZLEM Sa lam çocuk izlemi,

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ

Endoscopic sedation and premedication. G R fi. Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ 2009; 17(1): 52-60 Endoskopik sedasyon ve premedikasyon Endoscopic sedation and premedication Erkin ÖZTAfi, Di dem Özer ET K, Dilek O UZ Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara

Detaylı

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli

Bölüm 1. Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Bölüm 1 Asetik asit (VIA) ve Lugol solüsyonu (VILI) ile gözle muayenenin anatomik ve patolojik temeli Girifl %5 asetik asit (VIA) ve/veya Lugol solüsyonu (VILI) uygulad ktan sonra serviksin gözle muayenesi,

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi

Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi 25 Toplum Temelli Ruh Sa l Modeli ve Türkiye de Toplum Ruh Sa l Merkezleri Projesi Community-Based Psychiatry Model and Project of Community Mental Health Centers in Turkey Gazi ALATAfi, Akfer KARAO LAN*,

Detaylı

Fenilketonüri Tarama Program

Fenilketonüri Tarama Program .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 65-71 Fenilketonüri Tarama Program Uz. Dr. Çi dem Aktu lu Zeybek KALITSAL METABOL

Detaylı

Hekimli in varolufl nedeni insan sa l n korumak,

Hekimli in varolufl nedeni insan sa l n korumak, Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 91-95 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.091 Aile hekimlerine hatal t bbi uygulamalar hakk nda baz ipuçlar Some tips for family physicians about malpractice

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY. Esra Saatçi, Ersin Akp nar

Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY. Esra Saatçi, Ersin Akp nar Araflt rma Research Article Türk Aile Hek Derg 2006; 10(1): 7-13 Çukurova Üniversitesi Ö rencilerinde Psikiyatrik Belirti Taramas PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY Esra Saatçi, Ersin

Detaylı

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE

HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE ISBN 978-975-6058-64-0 T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu HASTANE ENFEKSİYONLARI İLE MÜCADELE B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara Tel: +90 312 426 47 47 Faks:

Detaylı

Sivas Verem Savafl Dispanseri tüberküloz hastalar n n baz özelliklerinin karfl laflt r lmas

Sivas Verem Savafl Dispanseri tüberküloz hastalar n n baz özelliklerinin karfl laflt r lmas Sivas Verem Savafl Dispanseri tüberküloz hastalar n n baz özelliklerinin karfl laflt r lmas Ömer Tamer DO AN, Serdar BERK, Sefa Levent ÖZfiAH N, Evrim ÇAKMAK, brahim AKKURT Cumhuriyet Üniversitesi T p

Detaylı

Ü lkemizde baflka hiçbir t p disiplini ve uzmanl k. Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri. Durum Raporu

Ü lkemizde baflka hiçbir t p disiplini ve uzmanl k. Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri. Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.018 Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):18-22 TAHUD 2012 Yar zamanl uzaktan e itim ve t p e itimindeki yeri Part-time distance training and its place in medical education Okay

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz

n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 79-85 n Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Prof. Ali Cengiz In Situ kavram malign de

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary

www.turkailehekderg.org Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 77-85 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.10.077 Birinci basamakta k rm z göze genel yaklafl m General approach to red eye in primary care Ümit Aydo an 1, Y.

Detaylı

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment.

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment. Türk Aile Hek Derg 2006; 10(3): 117-122 Derleme Review Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE smet M. Melek 1, Esra Okuyucu 1, Taflk n Duman 2 Özet Küme bafl a r s birkaç hafta boyunca; her gün ya da günde birkaç

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı