ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ"

Transkript

1 ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN ROLÜ Şevket AKSOY Đşyeri Hekimleri Derneği ÖZET Đşyerlerinde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için aşılamanın işyeri hekimlerinin temel görevlerinden biri olduğu, mevcut riskleri değerlendirerek, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için rutin aşılara ek olarak, risklerin gerektirdiği diğer aşıların da yapılmasının yararlı olacağı vurgulanmıştır. Bildiride işyeri aşılamasında karşılaşılan sorunlar değerlendirilmiş ve erişkinler için gerekli olabilecek aşılar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Anahtar kelimeler Bulaşıcı hastalıklar Erişkin aşılaması Risk değerlendirmesi GĐRĐŞ Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kampanya tarzı aşı çalışmalarının tamamında bebekler ve çocuklar hedeflenmiştir. Yenidoğan sağlığı için hamilelere yapılan aşılamaları da bu çerçevede değerlendirmek yanlış olmayacaktır. 1 Erişkinlere yönelik sözü edilmesi gereken en önemli ve kapsamlı aşılama TSK Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Yönergesi doğrultusunda, TSK bünyesine yeni katılanlara yapılan aşılamadır. Buna göre ilk hafta içerisinde Meningokok A+C ve Kızamık aşısı, bu aşılardan 3 hafta sonra ise Td aşısı uygulanmaktadır. 2 Đşyeri Sağlık Birimleri ve Đşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte işyeri hekiminin görevleri sayılırken Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlayarak yayılmasını önleme ve aşılama çalışmaları yapar 3 denilmektedir. Çalışma ortamı ile birlikte değerlendirildiğinde, işyerlerinde sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile görevli olan işyeri hekimleri, ülkemizdeki erişkin aşılamasına önemli katkılar sunabilecek konumdadırlar. Bugünkü koşullarda erişkinlere yönelik aşılamayı programlı bir şekilde yürütmeyi hedefleyen bir başka mesleki organizasyon olmadığından, işyerlerinde yapılacak aşılamaların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması önem taşımaktadır. ĐŞYERĐNDE ERĐŞKĐN AŞILAMASININ KAPSAMI Đşyerinin faaliyet alanı, çalışma ortamı, çalışanların yaş ve sağlık durumu, bulunduğu çevre ve karşılaşmakta oldukları diğer riskler değerlendirilerek, kişilere özel bir aşı takvimi çıkarmak gerekmektedir. Yani rutin erişkin aşılarına

2 ek olarak, kişilerin özel durumlarından kaynaklanan risklerin gerektirdiği diğer aşıları da göz önünde bulunduran bir program yapılmalıdır. Pek çok işyerinde çalışanların bir bölümü kısa veya uzun süreli olarak çalışmak üzere veya turistik amaçlı olarak yurtdışına seyahat etmektedir. Seyahat edilen ülkelerdeki bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski nedeniyle de aşı yapmak gereği ortaya çıkabilir. 4 Dünya Sağlık Örgütü (WHO), seyahat edilen ülkenin ve konaklanacak yerin koşullarını, kalınacak süreyi, seyahat edenin davranışlarını ve sağlık durumunu göz önüne alarak, bir risk değerlendirmesi yapılmasını ve gerekli aşıların buna göre tespit edilmesini önermektedir. 5 Seyahat edilen ülkenin tıbbi olanakları ve sağlık/seyahat sigortasının olup olmadığı da bu değerlendirmede göz önüne alınmalıdır. ĐŞYERĐ ERĐŞKĐN AŞILAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR Ülkemizde erişkinlerin geçmiş aşı bilgilerine ulaşmak neredeyse olanaksızdır. Aşı kartı uygulaması çocukluk dönemine özgü kabul edilmekte ve genç erişkinlerin bile aşı kartlarına ulaşılamamaktadır. Ancak olanak olduğu ölçüde aşı kayıtlarının istenilerek görülmesi ve işe girişte oluşturulan veri tabanına işlenmesi yararlı olacaktır. Sağlık Bakanlığı 1980 sonrasında doğanların büyük ölçüde aşılanmış olduğunu ifade etmektedir. 1 Bu nedenle 1980 sonrası doğan genç çalışanların rutin çocukluk aşılarının yapılmış olduğu, ifadeleri doğrultusunda kabul edilebilir. Aşılama geçmişine ilişkin bir diğer sorun da askerlik döneminde yapılan aşılara ilişkindir. Yapılan aşılar sonrasında kişilere belge verilmediği, kendilerine sadece 1 veya 2 aşı yapıldığını yada hiç aşı yapılmadığını ifade edenler olabildiğinden, tüm erkeklerin askerde aşılandığını kabul etmek sakıncalıdır. Bu nedenlerle risk durumu ve verilen bilgilerin güvenilirliği göz önüne alınarak, şüphe durumunda ise aşının yapılmamış olduğu kabul edilerek, işyeri erişkin aşılaması yapılması daha doğru olacaktır. Đşyeri aşılamalarında bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlar da yaşanmaktadır. Yaygın kanı aşılamanın çocukluk dönemine özgü bir olay olduğu, işyerlerinde sadece Tetanoz aşısı yapılmasının yeterli olduğudur. Bu nedenle çalışanları aşıya ikna süreci ve aşılama uzun bir zamana yayılmaktadır. Đşyeri hekimlerince yapılan aşılamalarda ise çoğu kez işyerinin tüm çalışanları hedeflenmemiş ve aşı bulunamadığından Difteri Tetanoz aşısı (Td) yerine, Tetanoz aşısı yapıla gelmiştir. Đşyerlerinde çalışanların aşılamasında karşılaşılan önemli engellerden biri de aşı temininde yaşanan güçlüklerdir. Đşyeri hekimlerinin aşılarını temin ettiği serbest eczanelerde Td aşısı (ve Tetanoz aşısı) uzunca bir süredir bulunamamaktadır. Seyahat edenler için kullanılan tifo ve menenjit (Neisseria) aşıları da bulunamamaktadır. (Oysa bu hastalıklar ülkemizde de gözükmektedir. Sağlık Bakanlığı 2004 yılı verilerine göre sözü edilen hastalık teşhisleri ile hastanelere yatırılanlara ilişkin veriler şöyledir. Tifo: taburcu olan 4009, ölen: 6, Meningokoksik menenjit: taburcu olan 1697, ölen 81 6 ).

3 Đşyeri erişkin aşılamasında diğer sorun ise maliyettir. Genellikle işveren tarafından karşılanan Tetanos veya Td aşılamasının haricinde kalan diğer aşıların giderinin, büyük çoğunlukla çalışanlar tarafından ödenmesi gerekmekte, bu da caydırıcı olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Ocaklarına müracaat durumunda risk grupları ile sınırlı olarak erişkinlere ücretsiz Hepatit B aşılaması yapmakta ve Td aşısı uygulamaktadır. Aile hekimlerine olduğu gibi işyeri hekimlerine de bu aşıların verilmesi ülkemiz erişkin bağışıklamasına önemli katkılar sağlayacaktır. ÇALIŞANLAR ĐÇĐN GEREKLĐ OLABĐLECEK AŞILAR Ülkemizde yerleşmiş ve herkes tarafından kabul gören bir rutin erişkin aşılama şeması olmadığından, hekimler genellikle Amerikan Hastalık Kontrol merkezinin (Centers for Disease Control and Prevention - CDC ) önerilerini referans almaktadırlar. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı nın erişkinlere yönelik ulusal bir aşılama programını belirleyerek, hayata geçirmesi acil bir ihtiyaçtır. Đşyerlerinde çalışanların büyük çoğunluğunun rutin çocukluk aşılarının da eksik olabileceğini dikkate alarak, risk değerlendirmesi sonucuna göre ülkemiz erişkinler için gerekli olabilecek aşılar şöyle sıralanabilir. (Aşılar bilgi vermek amacıyla sıralanmış olup, bir erişkin aşılama program önerisi olarak değerlendirilmemelidir.) Difteri Tetanoz Aşısı Đş ortamında kirli maddelerle temas ve yaralanma riski fazladır. Yapılan uluslararası çalışmalarda erişkinlerin yaşla artan oranda Tetanoz ve Difteriye karşı bağışık olmadıkları, bu oranın %40 lara vardığı tespit edilmiştir* 7. Ülkemizde erişkin aşılama oranlarının daha düşük olması nedeni ile bağışık olmama durumunun çok daha yüksek olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle işyerinde Td aşılaması, tüm çalışanları kapsayacak şekilde ( sadece saat ücretli personeli değil ) yapılmalıdır. Đşyerindeki bütün erişkinlere her 10 yılda bir, rutin olarak tek doz Td aşısı yapılmalıdır. Ancak çocukluğunda hiç aşılanmamış olanlara veya aşılandığı konusunda şüphe duyulanlara 3 doz aşı ile primer aşılama yapılmalıdır.( Birer ay ara ile 2 doz, bundan 6-12 ay sonra ise 3. doz Td aşısı) Yaralanma durumunda ise kişinin aşı ve yara durumu değerlendirilerek ek aşı ve /veya serum yapılması kararı verilir. Hepatit B Aşısı Sağlık Bakanlığı Hepatit B aşısını ulusal bağışıklama programına eklemiş bulunmaktadır. Ancak erişkinler Hepatit B için aşılanmamış olduğundan işyerlerinde ekonomik koşullar engel değilse rutin Hepatit B aşısı yapılması önerilir. (Hepatit B hastalığından ve karaciğer kanserinden korunmak amacı ile aşılama yapılması için koşullar zorlanabilir, işverenler ikna edilebilir.) Hepatit B aşılaması için ön kan testleri zorunlu olmamakla birlikte, taşıyıcıların tespit edilmesini de sağladığından tarama testleri sonrasında aşılama yapılması önerilir. Hepatit B aşılaması birer ay ara ile 2 doz ve ikinci dozdan 6-12 ay sonra

4 ise 3. doz şeklinde uygulanmaktadır. 3 doz aşılama ile ömür boyu bağışıklık sağlanmaktadır. Özel durumlar hariç aşıdan sonra bağışıklık kontrolü için kan analizi önerilmemektedir. Hepatit A Aşısı Hepatit A ülkemizde de yaygın olarak görülen viral bir hastalıktır. Sağlık Bakanlığının ulusal bağışıklama programı içerisinde yer almamakla birlikte, çocuk hekimleri tarafından yaygın olarak yapılmaktadır. Sarılık belirtileri olmadan, soğuk algınlığı gibi basit bir viral enfeksiyon şeklinde de bu hastalık geçirilebildiğinden, erişkinlerin önemli bir bölümü Hepatit A ya karşı doğal bağışıklık kazanmış durumdadır. Đşyerlerinde risk grupları (özellikle sık seyahat edenler, gıda işlerinde çalışanlar vb) değerlendirilerek Hepatit A aşılaması yapılabilir. Đlk aşıdan 6-12 ay sonra ikinci aşı yapılır. Aşılama ile ömür boyu bağışıklık sağlanmaktadır. Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak Aşısı Đşyerlerinde zaman zaman kızamık ve kabakulak hastalıklarına rastlanılmakta ve bağışık olmayanlar arasında yayılma görülebilmektedir. Çalışanların büyük bir bölümü çocukluk döneminde aşılanmış veya bu hastalıkları geçirmiş olduklarından bağışık durumdadır. Ancak erişkinlerin bu hastalıkları ağır geçiriyor olmaları dikkate alınarak, bu üç hastalıktan herhangi birine karşı risk oluşması durumunda, Kızamık- Kızamıkçık- Kabakulak aşısı (MMR ) yapılması, CDC tarafından önerilmektedir. Ülkemizde geçmişte tek doz kızamık aşılaması yapılmış olduğunu da dikkate alarak, hastalarla temas ve salgın olan ülkelere seyahat vb risk durumunda (50 yaş altı hiç aşılanmamışlara 4 hafta ara ile 2 doz, daha önce aşılanmışlara ise tek doz) MMR aşısı yapılabilir. Su Çiçeği Aşısı Suçiçeği de erişkinlerde ağır seyreden viral hastalıklardandır. Hastalıkla temas durumunda ilk birkaç gün içerisinde aşılamanın yapılması koruma sağlayabilmekte veya hastalığın hafif seyretmesine neden olmaktadır. Suçiçeği bulaşma riski olan ve hastalığı geçirmediği bilinen erişkinler suçiçeği aşısı ile aşılanabilir. Suçiçeği aşısı 2 doz halinde 1-2 ay ara ile tıbbi kontrendikasyonu olmayan erişkinlere yapılmaktadır. Polio Aşısı Geçmişte üç ya da daha fazla dozda ağızdan çocuk felci aşısı (OPV ) alanların, hastalığın yaygın olduğu bölgelere gitmesi durumunda tek bir hatırlatma dozu ile aşılanması önerilmektedir. (CDC erişkinler için IPV enjeksiyon şeklinde olan inaktive polio aşısını önermektedir. 8 Sağlık Bakanlığı Pakistan, Hindistan, Nijerya, Cad, Sudan, Afganistan, Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Benin, Burkino Faso, Fildişi Sahili, Bostwana, Kamerun, Gana, Gine, Mali, Yemen ve Endonezya gibi ülkelere seyahat edenlere 1 doz OPV aşısı önermektedir.) Aşı yolculuktan 4 hafta önce yapılmalıdır. Polio aşısı ile sağlanan bağışıklık hayat boyu sürer.

5 Human Papilloma Virüs (HPV) Aşısı Rahim ağzı kanserinin önlenmesi için genç kızlık döneminde yapılması önerilen yeni bir aşıdır. Rahim ağzı kanserine neden olan HPV bazı tiplerine karşı geliştirilmiştir. Cinsel yaşamın başlaması ile birlikte HPV virüs enfeksiyonu hızla gerçekleşeceğinden, aşılamanın erken yaşta ve/veya cinsel yaşam başlamadan önce yapılması tavsiye edilmektedir. Cinsel yaşam başlamış ancak HPV enfeksiyonu gelişmemiş olanlarda da aşının yarar sağlayacağı bildirilmektedir. 6 Đşyerlerinde, 26 yaşından küçük kadın çalışanlara 3 doz halinde, birinci aşıdan 2 ve 6 ay sonra olmak üzere 3 aşı yapılması önerilmektedir. Pnömokok Aşısı Tıbbi gerekliliği olan çalışanlara ( kronik akciğer hastalığı, böbrek yetmezliği olanlara, dalağı alınmış veya organ nakli yapılmış olanlara ve 65 yaş üzerinde olanlara) bir veya 2 doz halinde yapılması önerilmektedir. Koruyuculuk süresi 5 yıl olarak verilmektedir. Influenza (Grip ) Aşısı Ülkemizde en yaygın olarak tanınan ve yapılan erişkin aşısıdır. Grip aşısı tıbbi gerekliliği olanlara (Kronik kalp ve akciğer hastalığı olanlara, şeker hastalarına vb) önerilmektedir. Bunun dışında toplu olarak bir arada yaşamakta olanlara ve aşılanmak isteyenlere de önerilmektedir. Grip aşısı virüsünun yapısını değiştirmesi nedeni ile her yıl tekrarlanmakta ve Ekim - Kasım ayları içerisinde yapılması önerilmektedir. Tifo Aşısı CDC tarafından hijyen koşulları yetersiz ülkelere seyahat durumunda, kalınacak süreye ve konaklama koşullarına göre önerilmektedir. Tablet (ABD) ve enjeksiyon (AB) şeklinde olmak üzere 2 ayrı tür tifo aşısı bulunmaktadır. Ty21a tablet tifo aşısı canlı aşıdır. 48 saat ara ile 4 tabletin arka arkaya alınması ile aşılanılır. Hatırlatma dozu 5 yılda bir yapılır. Diğeri ise Vi polisakkarit tifo aşısıdır. Enjeksiyon şeklinde ve kas içine yapılır. Hatırlatma dozu 2 yılda birdir. Ülkemizde tifo aşısı bulunmamaktadır. Menenjit Aşısı CDC tarafından menenjit kuşağında yer alan bazı Afrika ülkelerine seyahat durumunda önerilmektedir. Erişkinlerde menenjit salgınlarına yol açan Neisseria meningitidisin A, C, Y ve W-135 tiplerine karşı geliştirilmiştir. Yaygın olarak kullanılan bu 4 alt gruba da karşı koruyucu olan kapsüler menenjit aşısıdır. Deri altına yapılmakta ve koruyuculuk süresi 2 yıl veya daha uzun olarak verilmektedir. Aşı yolculuktan 1 hafta önce yapılmalıdır. Ülkemizde hacca gidenlere ve TSK ne katılanlara A ve C türlerine karşı etkili olan aşı yapılmaktadır. Sarı Humma Aşısı Sarı humma hastalığı riski bulunan ülkelere 9 seyahat edenlerden veya bu ülkelerden transit geçiş yapanlardan sarı humma aşısı olduklarını belgelendirmeleri istenmektedir. Sarı humma aşısı, canlı viral aşı olup, 10 yılda

6 bir yapılmaktadır. Koruyuculuğu çok yüksektir. Diğer aşılarla aynı anda, farklı yerlere uygulanabilir. Aşı sertifikası, aşıdan 10 gün sonra ve 10 yıl süre ile geçerlidir. Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün aşı merkezlerinde yapılmakta ve aşı sertifikası ile belgelendirilmektedir. SONUÇ Ülkemizde erişkin aşılaması için gerekli adımlar henüz atılmamıştır. Ulusal erişkin aşılama programının belirlenmesi ve bu doğrultuda adımlar atılması gerekmektedir. Erişkin aşılarının ulaşılabilir olmasını sağlamak kamunun temel görevlerinden biridir. Đşyeri hekimleri, eğitimlerinin güncellenmesi ve aşıların temin edilmesi koşulu ile erişkin aşılamasında önemli görevler alabilirler. Kaynaklar 1. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi TSK Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Yönergesi 3. Đşyeri Sağlık Birimleri ve Đşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik International travel and health 2008 World Health Organization 6. Sağlık Bakanlığı Hastalık Đstatistikleri 7. Aşılar ve Đmmünglobulinler. Prof. Dr. Volkan ÖZGÜVEN, Doç. Dr. Levent GÖRENEK. Gülhane Askeri Tıp Akademisi

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber

13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber [cover page] 13 aylığa kadar olan bebekler için Çocukluk dönemi aşıları ile ilgili Rehber Aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [page 2] Dünya genelinde, sağlık üzerinde en önemli etkiyi yaratan

Detaylı

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkinlere Hangi Aşıları ş Yapalım? Doç. Dr. Dilek Kılıç Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Bağışıklamanın ğ Önemi Büyük bölümü aşılanmış bir toplum Aşısız bireyler dolaylı olarak korunur Ancak Aşıların

Detaylı

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi

Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran ve düzeninin değerlendirilmesi Göztepe Tıp Dergisi 28(4):171-178, 213 doi:15222/jgoztepetrh213171 KLİNİK ARAŞTRMA SSN 13-526X Aile Hekimliği Sağlam çocuk polikliniğimize başvuran çocukların rutin aşı ve diğer aşıların uygulama oran

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI. VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA YAKINLARINI BİLGİLENDİRME REHBERİ ve VEREMLİ HASTALARIN HAK ve SORUMLULUKLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) HASTALARI ile HASTA

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

Okul öncesi aşıları Üç yaş dört aylık çocuklara yapılan aşılar için rehber

Okul öncesi aşıları Üç yaş dört aylık çocuklara yapılan aşılar için rehber [cover] Okul öncesi aşıları Üç yaş dört aylık çocuklara yapılan aşılar için rehber aşı Çocuğunuzu korumanın en güvenli yoludur [page 2] Dünya genelinde, sağlık üzerinde en önemli etkiyi yaratan iki toplumsal

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları

Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye de Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri ile Mücadele Politikaları EDİTÖRLER Dr. Yasin ERKOÇ Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ

AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ AŞI SONRASI İSTENMEYEN ETKİ İZLEM SİSTEMİ DAİMİ GENELGESİ Bu Genelge, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.11.2003 tarih ve 2003/127-16513 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları

Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 2 Türkiye de Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları 35 Bu bölümde, Türkiye de sağlık sisteminde yapılan

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA BİR RİSK GRUBU: GENÇ ÇALIŞANLAR (ÇALIŞAN GENÇLİK)

ÇALIŞMA HAYATINDA BİR RİSK GRUBU: GENÇ ÇALIŞANLAR (ÇALIŞAN GENÇLİK) ÇALIŞMA HAYATINDA BİR RİSK GRUBU: GENÇ ÇALIŞANLAR (ÇALIŞAN GENÇLİK) Giriş, genç çalışan kavramı: Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara İnsanoğlu var olduğu günden

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü KUDUZ KORUNMA ve KONTROL YÖNERGESİ ANKARA 2001 ÖNSÖZ Kuduz hastalığı, insanlığın her zaman için korkulu rüyası olmuş bir hastalıktır. Bu nedenle

Detaylı

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ

GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ GENÇLERE YÖNELİK AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: JAPONYA, KORE, ÇİN VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Sevgi Işık EROL* GİRİŞ 1 Son yıllarda genç işsizliğindeki artış, genel işsizlik oranlarının çok üzerindedir.

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

Hamburg da Koruyucu Aşılar. Anne-babalar için kılavuz Bebeklik, çocukluk ve ilkgençlik aşı takvimi. Hamburg

Hamburg da Koruyucu Aşılar. Anne-babalar için kılavuz Bebeklik, çocukluk ve ilkgençlik aşı takvimi. Hamburg Hamburg da Koruyucu Aşılar Anne-babalar için kılavuz Bebeklik, çocukluk ve ilkgençlik aşı takvimi Hamburg Fotoğraf ön kapak: Tatyana Gladskih/fotolia.com Lev Olkha/fotolia.com Ines Friedrich/pixelio.de

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında:

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: KULLANMA TALİMATI PREVENAR 13 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Pnömokokkal sakkarid konjuge aşı, adsorbe, 13 valan Kas içine uygulanır. Etkin maddeler: 2.2 mikrogram

Detaylı

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER

AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER ÖZET: AFET YÖNETİMİ AÇISINDAN VAN DEPREMİNDEN ELDE EDİLEN DERSLER O. Ergünay 1 ve B. Özmen 2 1 Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Genel Sekreteri 2 Doktor, Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI SAHA REHBERİ (1.tur 20-26 Nisan 2015 2.tur 29 Mayıs-4 Haziran 2015)

ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI SAHA REHBERİ (1.tur 20-26 Nisan 2015 2.tur 29 Mayıs-4 Haziran 2015) Ek: 5 ÇOCUK FELCİ DESTEK AŞILAMA ÇALIŞMALARI SAHA REHBERİ (1.tur 20-26 Nisan 2015 2.tur 29 Mayıs-4 Haziran 2015) Küresel Polio nun (çocuk felci) Eradikasyonu Girişimi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hastalık

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu aşıyı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PREVENAR 13 0.5 ml IM enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör Pnömokokkal sakkarid konjuge aşı, adsorbe, 13 valan Kas içine uygulanır. Etkin maddeler: 2.2 mikrogram

Detaylı

İÇİNDEKİLER 2.2.1. 2.2.3. 2.5.1. 2.5.1.1. 2.5.1.2. 2.5.1.4. 2.5.1.5.

İÇİNDEKİLER 2.2.1. 2.2.3. 2.5.1. 2.5.1.1. 2.5.1.2. 2.5.1.4. 2.5.1.5. İÇİNDEKİLER -ÖNSÖZ - GİRİŞ 1. Uluslararası Sağlık Kuruluşları ve Tarihçesi... 1 1.1.1. Dönem (1851-1900)... 1 1.2. II. Dönem (1900-1949)... 4 2. Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WH0)... 7

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı