2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI"

Transkript

1 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 1. Aşağıdakilerden hangisi ulna nın proksimal ucunda bulunan yapılardan biri değildir? A) Caput ulna B) Olecranon C) Incisura radialis D) Crista musculi supinatorii E) Incisura trochlearis 5. Aşağıdaki kaslardan hangisinin trochanter majus a tutunması bulunmaz? A) M. gluteus maximus B) M. gluteus medius C) M. gluteus minimus D) M. obturatorius internus E) M. piriformis 2. Fossa cranii media yı orbita çukuruna bağlayan yapı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) Foramen rotundum B) Canalis pterygopalatinus C) Fissura orbitalis superior D) Fissura orbitalis inferior E) Canalis infraorbitalis 6. Aşağıdakilerden hangisi conus elasticus un serbest üst kenarı tarafından oluşturulan bir yapıdır? A) Plica aryepiglottica B) Membrana fibroelasticus laryngis C) Ligamentum vocale D) Ligamentum vestibulare E) Aditus laryngis 3. Aşağıdaki kaslardan hangisi art. temporomandibularis deki discus intervertebralis e tutunması nedeniyle çenenin açılmasında önemli fonksiyon görür? A) M. pterygoideus lateralis, pars superior B) M. pterygoideus lateralis, pars inferior C) M. pterygoideus medialis D) M. buccinator E) M. masseter 7. Ligamentum venosum aşağıdaki oluşumlardan hangisinin bir kalıntısıdır? A) Vena portae hepatis in sol dalı B) Vena portae hepatis in sağ dalı C) Vena umbilicalis D) Ductus venosus E) Arteria umbilicalis 4. Aşağıdakilerden hangisi lamina (membrana) vastoadductoria yı delerek geçen yapıdır? A) A. profunda femoris B) N. cutaneus femoris lateralis C) N. suralis D) N. saphenus E) A. tibialis anterior 8. Canalis pterygopalatinus da seyreden arteria palatina descendens aşağıdaki arterlerden hangisinin bir dalıdır? A) Arteria facialis B) Arteria carotis externa C) Arteria carotis interna D) Arteria lingualis E) Arteria maxillaris DENEME SINAVI 43 1

2 9. Sinus transversus aşağıdaki venlerden hangisi olarak devam eder? A) Sinus rectus B) Sinus sigmoideus C) Sinus occipitalis D) Sinus sagittalis superior E) Sinus petrosus superior 13. Aşağıdaki sinirlerden hangisi parotis bezine giden postgangliyonik parasempatik lifleri taşır? A) Chorda tympani B) N. petrosus major C) N. petrosus minor D) N. auricularis posterior E) N. auriculotemporalis 10. Vena brachiocephalica aşağıdaki venlerden hangi ikisinin birleşmesi ile oluşan bir vendir? A) Vena axillaris ile vena jugularis externa B) Vena jugularis externa ile vena jugularis interna C) Vena jugularis interna ile vena subclavia D) Vena subclavia ile vena jugularis interna E) Vena jugularis anterior ile vena jugularis interna 14. Aşağıdakilerden hangisi canalis spiralis cochlea da bulunan oluşumlardan biri değildir? A) Stria vascularis B) Membrana tectoria C) Membrana basilaris D) Corti organı E) Utriculus 11. Isthmus faucium un yeri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Nazofarinks ile orofarinks in birleşme yerinde B) Laringofarinks ile orofarinks in birleşme yerinde C) Cavitas nasi ile nazofarinks in birleşme yerinde D) Cavitas oris propria ile orofarinks in birleşme yerinde E) Larinks ile laringofarinks in birleşme yerinde 15. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin çekirdek zarını oluşturan temel proteindir? A) İmportin B) Eksportin C) Nükleoporin D) Konneksin E) Desmin 12. Cuneus aşağıdaki beyin loblarından hangisinde yer alır? A) Lobus limbicus B) Lobus insularis C) Lobus temporalis D) Lobus occipitalis E) Lobus parietalis 16. Epitel hücreleri arasında yer alan aşağıdaki bağlantılardan hangisi hücreler arasından madde geçişini engeller? A) Zonula okludens B) Zonula adherens C) Makula adherens D) Gap junction E) Hemidesmozom 2 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

3 17. Aşağıdaki hücrelerden hangisi metakromatik granüllerinde kemotaktik mediyatörler bulundurmasıyla karakterizedir? A) Fibroblast B) Plazmosit C) Histiyosit D) Mastosit E) Kondrosit 21. Aşağıdakilerden hangisi dalaktaki Billroth kordonlarının yapısında bulunmaz? A) Endotel hücresi B) Plazma hücresi C) Makrofaj D) Nötrofil E) Lenfosit 18. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin oluşmasında nükleer faktör kappa B ligandı (RANKL) görev alır? A) Mikroglia B) Oligodendrosit C) Osteoblast D) Osteoklast E) Schann hücresi 22. İntrauterin dönemde aşağıdaki yapılardan hangisindeki kanın oksijen içeriği en daha fazladır? A) Umblikal arter B) Vitellin ven C) Duktus arteriosus D) Duktus venosus E) 1. Faringeal ark arteri 19. Hangi kan hücresi çok parçalı çekirdekli olup yüzeyinde IgE için reseptör içerir? A) Bazofil B) Eozinofil C) Nötrofil D) Monosit E) Trombosit 20. Aşağıdaki proteinlerden hangisi iskelet kaslarında sarkomer yapılarının sarkolemmayla bir uyum içinde fonksiyon göstermesinde görev alır? A) Desmin B) Myozin C) Distrofin D) Tropomyozin E) Tropomodulin 23. Beş yaşında erkek bir hasta, göz çevresinde şişlik ve ödem şikâyeti ile hastaneye başvuruyor. Kan albumini 1.42 g/ dl (normal= g/dl), ışık mikroskopisinde glomerüler patoloji olmaksızın elektron mikroskopisinde epitelial ayaksı çıkıntılarda yapışıklıklar görülmüştür. Bu hastadaki albümin kaybı ve ödemin en muhtemel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Glomerüler hidrostatik basınçta artma B) Bazal membrandaki negatif yüklerin kaybı C) Glomerüler kapiller endotelde inflamasyon D) Bowman kapsülü hidrostatik basıncında artış E) Bowman kapsülü parietal yaprağında kalınlaşma DENEME SINAVI 43 3

4 24. Kız ve erkeklerde pubertenin başlangıcında gözlenen ilk bulgular aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kız Erkek A) Pubik kıllanma Pubik kıllanma B) Pubik kıllanma Testis hacminde artış C) Meme tomurcuğu Testis hacminde artış D) Meme tomurcuğu Pubik kıllanma E) Aksiller kıllanma Pubik kıllanma 27. Bir reseptörün gelen uyarıları duysal bir modalite olarak belirli bir duyuya dönüştürebilmesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi en az belirleyici faktördür? A) Uyaranın türü B) Uyaranın yeri C) Uyaranın şiddeti D) Uyaranın süresi E) Uyaranın eşik değeri 25. Kırkbeş yaşında erkek bir hastanın hipofizinde tespit edilen adenomdan dolayı hipofiz arkalobu cerrahi olarak çıkartılıyor. Bu hastada operasyon sonrasında hormon replasman tedavisi düzenli olarak yapılmadığında aşağıdaki durumlardan hangisinin görülme ihtimali en yüksektir? A) Testesteron üretiminin son bulması B) Kanda TSH hormon düzeyinin azalması C) Su kısıtlandığında yoğunlaştırılmış idrarın oluşturulamaması D) Hipokalsemide paratiroid hormon salgısının geçekleşmemesi E) Ani strese karşı adrenal medulladan adrenalin salgılanmaması 28. Otuz beş yaşında erkek bir hasta, bir yıl önce başlayan sağ bacağındaki güçsüzlüğün sağ tarafının tamamına yayılması şikâyeti ile kliniğe başvuruyor. Nörolojik muayenesinde duyusal ve bilişsel fonksiyon testleri normal çıkan hastada; gevşek felç, kaslarda atrofi, fasikülasyonlar, hipotoni ile sağ kol ve bacaktaki kaslarda hiporefleksi saptanıyor. Buna göre bu hastadaki bulguların en muhtemel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Vestibuloserebellar dejenerasyon B) Omurilik alfa-motor nöronlarında dejenerasyon C) Korona radiata bölgesini etkileyen bir beyin kanaması D) Sol primer motor korteks piramidal nöronlarında dejenerasyon E) Korpus striatumdaki GABAerjik nöronlarda dejenerasyon 26. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan veya dolaylı olarak sodyuma bağımlı olmadan bağırsak lümeninden enterositlere taşınması gerçekleşir? A) Glikoz B) Fruktoz C) Galaktoz D) Aminoasitler E) Primer safra asitleri 29. Sarsı süresi 60 ms olan bir iskelet kasının 5 ms aralıklarla uyarılması, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Rigor mortis B) Merdiven etkisi C) Kasılmada inhibisyon D) Kasta tetanik kasılmalar E) Motor ünitede uzaysal sumasyon 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 30. Aşağıdaki gastrointestinal hormonlardan hangisi karbonhidrat ağırlıklı bir yemek yenilmesinden sonra pankreasın beta hücrelerinden insülin salgılanmasına neden olur? A) Motilin B) Gastrin C) Kolesistokinin D) Gastrik inhibitör peptid E) Vazoaktif intestinal peptid 33. Demir metabolizması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ferritin yapısında depolanır B) Fizyolojik koşullarda transferrin in yaklaşık 1/3 ü demirle doygundur C) Plazma demiri azaldığında ince barsaktan emilen miktar artar D) Diyet demirinin %10 u barsaklardan emilir E) Dokulara demirin girişi basit diffüzyon ile gerçekleşir 31. Akut inflamasyonda aşağıdaki stokinlerden hangisi makrofajlar tarafından salgılanarak endotelial hücreler, fibroblastlar, lenfositler ve kemik iliği üzerinde uyarıcı etkiye sahiptir? A) İnterlökin- 3 B) İnterlökin- 4 C) İnterlökin- 6 D) İnterferon gama E) Tümör nekroz faktör 34. Hem sentezi hangi enzim etkisi ile nerede gerçekleşir? A) Biliverdin redüktaz; sitozol B) Protoporfirinojen oksidaz; sitozol C) ALA dehidrataz; mitokondri D) Ferro selataz; mitokondri E) Hem oksijenaz: mitokondri 32. Frank-Starling yasasına göre kalbin kasılma gücü aşağıdakilerden hangisi tarafından en fazla etkilenir? A) Venöz dönüş B) Nabız basıncı C) Kalbin atım sayısı D) Total periferik direnç E) Ortalama arteriyal kan basıncı 35. Kalsitriol sentezinde rol alan 1-alfa hidroksilaz enzimi nerede bulunur? A) Deri B) Karaciğer C) Böbrek D) Kas E) Akciğer DENEME SINAVI 43 5

6 36. Aşağıdakileren hangisi redüktif sentezler yer alır? A) Niasin B) C vitamini C) K vitamini D) Pridoksal fosfat E) Tiamin 40. Beyin, kalp ve iskelet kasında izoenzimleri bulunan enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Amilaz B) Alkali fosfataz C) AST D) ALT E) Kreatin kinaz 37. Aşağıdakilerden hangisi steroid yapılı hormonların özelliği değildir? A) Plazmada transport proteinlerine bağlanarak taşınırlar B) Hücre içi depoları bulunur C) Reseptörleri sitozolde veya nükleustadır. D) Yarı ömürleri uzundur E) İkinci haberci sistemleri kullanmazlar 41. Aşağıdakilerden hangisi diamino-monokarboksilik aminoasittir? A) Glisin B) Alanin C) Lizin D) Valin E) Lösin 38. Boğmaca toksini aşağıdakilerden hangisi ile birleşir? A) Alfa-adrenerjik reseptör B) β-adrenerjik reseptör C) Gs-proteini γ alt ünitesi D) Gi-proteinin α alt ünitesi E) Gualinat siklaz 42. Aşağıdakilerden hangisi pozitif akut faz reaktanı değildir? A) C-reaktif protein B) Seruloplazmin C) Haptoglobin D) Fibrinojen E) Transferrin 39. Aşağıdakilerden hangisi kompetitif inhibisyon için doğrudur? A) Enzimin substratına ilgisi değişmez B) Vmax artar C) İnhibitörün yapısı substrata benzer D) Km azalır E) Substrat konsantrasyonu artışı inhibisyonu ortadan kaldırmaz 43. Sistationin β sentetaz eksikliğinin neden olduğu metabolik bozukluk hangi amino asit ile ilişkilidir? A) Sistin B) Sistein C) Metionin D) Sistationin E) Propionik asit 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 44. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ph artışı Hb- O 2 dissosiyasyon eğrisini sola kaydırır B) pco 2 artışı Hb-O 2 dissosiyasyon eğrisini sağa kaydırır C) Temperatür artışı Hb - O 2 dissosiyasyonunu etkiler D) 2,3 BPG artışı dissosiyasyon eğrisini sola kaydırır E) Karbonmonoksit toksikasyonunda dissosiyasyon eğrisi sola kayar 48. Enerji metabolizması açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Glikoprotein sentezinde enerji kaynağı UTP den sağlanır B) Translasyon esnasında ATP ve GTP kullanılır C) Glikolizde fosfogliserat kinaz basamağı ATP üretir. D) Pentoz fosfat yolunda ATP harcanmaz E) Glikojen sentezinde 3 ATP harcanır 45. Proteinlerin post translasyon mekanizmasında kullanılan vitamin aşağıdakilerden hangisidir? A) A vitamini B) Tiamin C) E vitamini D) K vitamini E) Folik asit 49. Aşağıdakilerden hangisinin ince barsaktan emiliminde sodyum iyonları kullanılmaz? A) Glukoz B) Galaktoz C) Fruktoz D) Alanin E) Glisin 46. Lizozom içi asit ph sağlanmasından sorumlu transport aşağıdakilerden hangisidir? A) P sınıfı primer aktif transport B) V sınıfı primer aktif transport C) F sınıfı primer aktif transport D) Kolaylaştırılmış Difüzyon E) Sekonder aktif taşıma 50. Aşağıdaki enzimlerden hangisi kolesterol sentezinde kullanılmaz? A) HMG coa sentaz B) HMG coa liyaz C) HMG coa redüktaz D) Mevalonat kinaz E) Farnezil fosfat sentaz 47. Aşağıdaki enzimlerden hangisi anaplöretik çalışır? A) Piruvat kinaz B) Piruvat dehidrogenaz C) Piruvat karboksilaz D) Piruvat dekarboksilaz E) Sitrat sentaz 51. HMG coa redüktaz aktivitesini düzenleyerek kolesterol sentezini regüle eden transkripsiyon faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sterol Regulatory Binding Protein (SREBP) B) Farnesoid X reseptör C) ALX1 D) Geranil fosfat E) TATA box DENEME SINAVI 43 7

8 52. İnsanda üre sentezi ile pirimidin sentezindeki ortak ara madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbamail fosfat B) HMG coa C) Farnezil fosfat D) Dolikol fosfat E) Retinil fosfat 56. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin anaerop etkinliği en azdır? A) Streptomisin B) Metonidazol C) Cloramfananikol D) Meropenem E) Ampisilin sulbaktamü 53. Nitroz oksit in DNA üzerinde neden olduğu hasar aşağıdakilerden hangisidir? A) DNA metilasyonu B) Baz eksizyonu C) Baz asetilasyonu D) Baz deaminasyonu E) Baz aminasyonu 57. Otoklavların biyolojik kontrolünde en sık hangi bakteri kullanılır? A) Sternotrophomonas B) Bacillus C) Clostridium D) Mycobacterium E) Pseudomonas 54. Aşağıdakilerden hangisi post transkripsiyonel splicing mekanizmasında yer almaz? A) 5 CAP eklenmesi B) 3 Poli A kuyruğu C) Splicing D) Alternatif splicing D) Protein splicing 58. Kırkbeş yaşında erkek hasta bilinç bulanıklığı, fışkırır tarzda kusma, baş ağrısı şikayetleri ile getirilmiştir. Hastanın anamenzide trafik kazası sonrasında dört yıldır burnundan BOS geldiği öğrenilmiştir. Alınan, BOS örneğinde hangi tip bakteri morfolojisi görülmesi en olasıdır? A) Gram (+) mum alevi şeklinde diplokok B) Gram (-) Kahve çekirdiği gibi diplokok C) Gram (+) koko basil D) Gram (-) Koko basil E) Gram (+) basil 55. Bakterinin gram boyama özelliğini belirleyen organel hangisidir? A) Hücre duvarı B) Hücre zarı C) Sitoplazma D) Kapsül E) Mesozom 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 59. Otuz dört yaşında kadın, kliniğimize baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve ateş yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın 3 aydır süregelen baş ağrısı varmış. Ateşi 38.4 C ve bilinci kapalı olan ense sertliği ve Brudzinski bulgusu saptanan hastada sağ nervus facialis ve nervus abducens parezisi vardı. Lomber ponksiyon (LP) ile elde edilen beyin-omurilik sıvısı (BOS) nda 110 hücre/mm3, %100 lenfosit, protein 225 mg/dl, glikoz 20 mg/dl (eşzamanlı kan glikozu 105 mg/dl) ve klorür 114 mg/dl saptandı. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Pnömokok B) H.influenza tip B C) Kriptokok menenjiti D) A grubu beta hemolitik streptekok menejiti E) Tüberküloz menenjit 62. Altmış altı yaşında erkek hasta çiftçilikle uğraşmaktadır. Son 2 ay içinde hayvanlarından bazıları düşük yapmıştır. Hastanın son 1 haftadır eklem ağrıları, gece terlemesi ve ateşi şikayeti var. Bu şikayetlerden bir hafta sonra orşit ve şiddetli bel ağrıları gelişmiştir. Hastadan istenen Rose-Bengal testi pozitif bulunmasına rağmen Wright testi negatif ise bu hastada tanı amacıyla hangi işlemin yapılması önceliklidir? A) Coombslu Wright testi B) 2-Merkaptoentanollü Wright testi C) Beyin omurilik sıvısında PCR ile B.melitensis DNA sı aranması D) İdrarda Ehlrlich Ziehl Nelson Boyama E) Rose bengal testi tekrarlanmalıdır 60. İki aylık erkek çocuk boğulurcasına öksürük nöbetleri ile getirilmiş ve alınan kan tetkikinde kanda civarında lenfositoz tespit edilmiştir. Bu tabloya neden olabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Haemophilus influenza tiplendirilemeyen kökenler B) Bordetella pertussis C) Staphylococcus aureus D) Streptococcus pneumoniae E) Haemophilus influenzae 63. Granülamatöz Amatöz Amip Ensafalitine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Balamuthia mandrillaris B) Achantomoeba coli C) Naegleria novyii D) Sarcoccystis humanis E) Cryptosorodium parvum 61. Kedi tırmığı hastalığına neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Rochiemiella quintana B) Pastorella multicida C) Afipia felis D) Eikinella korrodens E) Acinetobacter calcoaceticus 64. Aşağıdaki parazitlerden hangisinde insan hem ara hem de ana konaktır? A) Ascaris lumbricoides B) Hymenolopsis nana C) Wuscheria buncrofti D) Tenia saginata E) Echiococcus granulosis DENEME SINAVI 43 9

10 65. Doğada yarasa ve güvercin gübresi ile karışık kuru toprakta daha sık bulunan dimorfik mantar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aspergillus fumigatus B) Histoplasma capsulatum C) Cryptococcus neoformans D) Paracoccidioides brasiliensis E) Blastomyces dermatitidis 69. HPV ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çift zincirli, çembersel DNA genomuna sahip zarfsız bir virustur. B) Serviks kanserleri ile kuvvetli ilişkisi olduğu gösterilmiştir. C) Hep-2 hücre serisinde üretilerek yüzden fazla antijenik tipe ayrılmıştır. D) Günümüzde iki ve dört valanlı aşıları geliştirilmiş ve bazı ülkelerde adölesan kız çocukları için rutinaşı programına alınmıştır. E) Tanısı için viral DNA veya mrna saptayan yöntemler kullanılmaktadır. 66. Hücre içi bakterilere karşı gelişen adaptif immün yanıtta aşağıdaki hücrelerden hangileri başlıca rol oynar? A) Makrofaj T hücresi B) Makrofaj Doğal öldürücü hücre C) Nötrofil T hücresi D) B hücresi T hücresi E) T hücresi Doğal öldürücü hücre 70. Progresif multifokal lökoensefalopatiye neden olan virus ailelerinden hangisinde yer alır? A) Papillomaviridae B) Filoviridae C) Polyomaviridae D) Parvoviridae E) Arenaviridae 67. İnfluenza A virusunda M2 kanal inhibisyonu yaparak virus soyulmasını engelleyen antiviral ajan aşağıdakilerden hangisidir? A) Rimantadin B) Oseltamivir C)Zanamivir D) Asiklovir E) Ribavirin 71. Aşağıdakilerden hangisi, makrofaj aktivasyonunda rol oynayan ve makrofaj üzerinde bulunan yapılardan biri değildir? A) Kompleman reseptörleri B) Zara bağlı CD14 C) CD28 D) Toll-benzeri reseptör-4 E) Fc reseptörü 68. Aşağıdaki etkenlerden hangisine karşı günümüzde etkili bir aşı mevcuttur? A) Hepatit C B) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi C) Rotavirus D) HHV 6 E) Parvovirus B19 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 72. Kanlı ishal yakınması ile gelen hastanın dışkısında eritrosit ve lökosit saptanmıştır. Yapılan kültürde laktoz negatif, glukozu fermente eden hareketsiz gram negatif basil üremiştir. Bu hastada ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Shigella B) Aeromonas C) Pleisomonas D) Vibrio E) Campylobacter 75. Hangisi inflamasyon sırasında azalan akut faz reaktanıdır? A) Amiloid A B) Fibronektin C) Serüloplazmin D) Fibrinojen E) Transferrin 73. Sokak köpeği tarafından ısırılan hastanın yarasından, Mac Conkey agarda üremeyen ama kanlı ve çukulata agarda üreyen Gram negatif kokobasiller belirlenmiştir. Bu bakterinin katalaz, oksidaz ve indol testleri pozitif bulunmuş, üreaz yapmadığı saptanmıştır. Bakteri penisiline duyarlı ise bu hastada etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Staphylococcus aureus C) Actinobacillus cotiocomitans C) Pasteurella multocida D) Capnocytophaga E) Streptobacillus 76. Kolon kanserli hastalarda spontan gazlı gangrene en sık neden olan bakteri hangisidir? A) C.septium B) C.perfringens C) B. Anthracis D) B. Cereus E.) S.bovis 74. Altmış yedi yaşındaki erkek yaygın üçüncü derece yanıkla başvurmuştur. Bu yanıktan 3 gün sonra ateş ve yanık yerinde mavi-yeşil renk değişimli yumuşak doku enfeksiyonu başlamıştır. Yanık yarasından yapılan Gram yaymada gram (-) negatif basiller gözlenmiştir. Bu tabloya sebep olan etken, aşağıdakilerden hangisidir? A) Escherichia coli B) Klebsiella pneumoniae C) Proteus mirabilis D) Neisseria meningitidis E) Pseudomonas aeruginosa 77. Granulasyon dokusu gelişiminde ilk üretilen kollajen tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tip I B) Tip II C) Tip III D) Tip IV E) Tip V DENEME SINAVI 43 11

12 78. İnflamasyon seyrinde kemotaktik faktörlere en erken cevap veren hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Natural Killer hücreleri B) Polimorf nüveli lökositler C) T lenfositler D) B lenfositler E) Histiositler 82. Lenf nodlarında prolifere olarak foliküler hiperplazi gelişimine neden olan hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Histiosit B) Plazma hücreleri C) T Lenfositler D) B lenfositler E) Fibroblastlar 79. Kuru gangrende izlenen histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Koagulasyon nekrozu B) Likefaksiyon nekrozu C) Fibrinoid nekroz D) Apoptoz E) Yağ nekrozu 83. Mikozis fungoides te epidermisi infiltre eden serebriform hücrelerinin immün fenotipi aşağıdakilerden hangisidir? A) CD4 (+) B) CD7 (+) C) CD8 (+) D) CD20 (+) E) CD30 (+) 80. Beyin parankimindeki metastatik bir akciğer karsinomu odağında izlenen nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Koagulasyon nekrozu B) Likefaksiyon nekrozu C) Fibrinoid nekroz D) Kazeifikasyon nekrozu E) Yağ nekrozu 84. Terminal deoksinüleotidil transferaz (Tdt) aşağıdaki hematolojik malignitelerin hangisinde pozitiftir? A) Burkitt lenfoma B) Foliküler lenfoma C) Büyük B hücreli lenfoma D) MALT lenfoma E) Lenfoblastik lenfoma 81. Aşağıdakilerden hangisi komplemanı alternatif yol üzerinden aktive eden faktörlerden biri değildir? A) Yılan zehiri B) Antijen-antikor kompleksleri C) Parazitler D) Endotoksinler E) Virüsler 85. İn situ karsinomu invaziv karsinomdan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Polarite kaybı B) Bazal membranın sağlam olması C) Artmış mitotik indeks D) Atipik hücreler E) Nükleer pleomorfizm 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 86. EBV etkisi ile gelişen Burkitt lenfoma patogenezinde hangi onkogenin aktivasyonu önemli rol oynar? A) Ras B) C-myc C) P-16 D) P-53 E) Cyclin-D 90. PTEN genindeki mutasyon aşağıdaki gastrointestinal polip sendromlarından hangisinde görülür? A) Familyal polipozis koli B) Cowden sendromu C) Peutz Jeghers sendromu D) Cronkhite-Canada sendromu E) Turcot sendromu 87. Santral yerleşimli, hızlı büyüyen, geç uzak metastaz yapan akciğer kanseri aşağıdakilerden hangisidir? A) Skuamöz hücreli karsinom B) Küçük hücreli karsinom C) Adenokarsinom D) Bronkioalveoler karsinom E) Büyük hücreli karsinom 91. Minimal değişiklik hastalığında görülen karakteristik mikroskobik değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A) Endotel proliferasyonu B) Mezanjiyal fibrozis C) Podositlerin ayaksı çıkıntılarında silinme D) Bazal membranlarda kalınlaşma E) Lökositlerde artış 88.Sekonder tüberküloz akciğerin hangi bölgesinde yerleşir? A) Alt lob üst segment B) Alt lob paravertebral kısım C) Mediastinal kısım D) Üst lob alt segment E) Apikal bölge 92. Dünya çapında glomerülonefritlerin (GN) en sık görülen şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Posstreptekoksik glomerulonefrit B) Kresentik glomerulonefrit C) IgA nefropatisi D) Membranoproliferatif glomerulonefrit E) Membranöz glomerulonefrit 89. Altmış üç yaşında hayatında hiç sigara içmediğini söyleyen bir kadın hasta iki ay önce başlayan inatçı öksürük ve mukuslu balgam şikayetiyle hekime başvuruyor. Sol akciğer alt lob periferinde 2,5 cm çaplı, sınırları düzensiz, radyolojik olarak malign izlenimi veren tümöral kitle saptanıyor. Bu hastada aşağıdaki akciğer kanseri türlerinden hangisinin bulunma olasılığı en yüksektir? A) Küçük hücreli karsinom B) Adenokarsinom C) Büyük hücreli karsinom D) Yassı hücreli karsinom E) Adenoskuamöz karsinom 93. Serviks kanserlerinde en sık görülen risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Multipl partner B) Multiparite C) İnsan papilloma virusu D) Erken yaşta cinsel ilişkiye başlanması E) Sigara DENEME SINAVI 43 13

14 94. Memenin en sık görülen kanser tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnvaziv lobüler karsinom B) Duktal karsinoma insitu C) Kribriform karsinom D) Spesifik olmayan tip meme karsinomu E) Medüller karsinom 98. Aşağıdaki menenjit etkenlerinden hangisinde beyin tabanını tutulumu sıklıkla görülür? A) Streptokok menenjiti B) Stafilokok menenjiti C) Meningekok menenjiti D) Tüberküloz menenjiti E) Viral menenjiti 95. Aşağıdaki tiroid kanserlerinden hangisinde Psammom cisimleri görülür? A) Anaplastik karsinom B) Papiller karsinom C) Medüller karsinom D) Folliküler karsinom E) Metastatik karsinom 99. Aşağıdakilerden hangisi agonistin potensini belirler? A) ED50 B) PD2 C) PA2 D) LD50 E) EC Aşağıdakilerden hangisi deride en sık görülen premalign lezyondur? A) Aktinik keratoz B) Seboreik keratoz C) Keratoakantom D) Trichilemmal kist E) Sebase kist 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kronik böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan polimerik fosfat bağlayıcıdır? A) Somatrem B) Pegvisomant C) Gonadorelin D) Oktreotid E) Sevelamer 97. Kemik tümörleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Malign kemik tümörleri çocukluk çağında sıktır B) Kondrosarkomlar erişkin çağda sıktır C) Kemiğin en sık primer malign tümörü osteosarkomdur D) Kemikte en sık görülen malign tümör metastatik olanlardır E) Kemiğin en sık benign tümörü osteomdur 101. Aşağıdaki β reseptör antagonistilerinden hangisinin antioksidan özelliği vardır? A) Esmolol B) Karvedilol C) Bisoprolol D) Metoprolol E) Nebivolol 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 102. Aşağıdakilerden hangisi parasempatolitik ilaçların endikasyonlanndan biri değildir? A) Peptik ülser B) Enürezis noktüma C) Organofosfat zehirlenmesi D) Preanestezik medikasyon E) Dar açılı glokom 106. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi santral antikolinerjiktir? A) Selejilin B) Bromokriptin C) L-Dopa D) Amantadin E) Biperiden 103. Esansiyel hipertansiyon tanısı konulan ve Osteoporozu olan 55 yaşındaki bayan hastada aşağıdaki diüretiklerden hangisi öncelikle tercih edilmelidir? A) Furosemid B) Spirinolakton C) Hidroklorotiyazid D) Asetazolamid E) Amilorid 107. Aşağıdakilerden hangisi FMF ve Gut hastalığı tedavisinde kullanılan mikrotübül inhibitörüdür? A) Griseofulvin B) Paklitaksel C) Kolşisin D) Vinkristin E) Mebendazol 104. Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisinin kullanımı sırasında pankreas toksisitesine bağlı hiperglisemi gelişmesi en olasıdır? A) Siklofosfamid B) L-Asparijinaz C) Vinkristin D) Bleomisin E) Metotreksat 108. Aşağıdakilerden hangisi Potasyum perkloratın major antitiroid etki mekanizması en iyi açıklar? A) Tiroid bezinden hormon salınımını inhibe eder B) Periferal T4 ve T3 deiyodinizasyonunu inhibe eder C) Peroksidaz enzimini inhibe ederek, tiroid bezindeki iyot organifikasyonunu bloke eder D) Tiroid bezine iyot alımını kompetitif inhibe eder E) Tiroid bezinde iyodotirozinlerin bağlanmasını bloke eder 105. Aşağıdaki kolinerjik sinir ucu efektör organ sinapslarından hangisinde asetilkolinin esas etkilerinden sorumlu reseptör nikotinik reseptördür? A) Siliyerkas B) Bronş düz kası C) Sinoatrial düğüm D) Ekrin ter bezi E) Adrenal medulla 109. Astım tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaç ve etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Teofilin - Adenozin reseptör antagoisti B) Zileuton - Lökotrien reseptör antagonisti C) Salmaterol Beta2 adrenerjik reseptör antagonisti D) Omalizumab - Ig G monoklonal antikoru E) Montelukast - Lipooksijenaz inhibitörü DENEME SINAVI 43 15

16 110. Aşağıdakilerden hangisi amiyotrofik lateral skleroz (ALS) tedavisinde kullanılan NMDA reseptör antagonistidir? A) Magnezyum B) Rizulol C) Biperiden D) Ketamin E) Memantin 114. Aşağıdakilerden hangisinin, aminoglikozidlerin nefrotoksik etkisini artırma özelliği en azdır? A) Furosemid B) Polimiksin B C) Vankomisin D) Amfoterisin B E) Penisilin 111. Klozapin için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Fenotiyazinlerin önemli bir üyesidir B) Dopamin D4 reseptörünün agonistidir C) Trombositopeniye neden olur D) Tardiv Diskinezi tedavisinde kullanılır E) Negatif semptomlara etkisi yoktur 115. Aşağıdaki monoklonal antikorlardan hangisi hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılır? A) Absiksimab B) Transtuzumab C) Bevacizumab D) Ranibizumab E) Alirocumab Aşağıdaki ilaçlardan hangisi selektif serotonin nöradrenalin reuptake inhibitörü (SNRI) dür? A) Paroksetin B) Bupropion C) Reboksetin D) Duloksetin E) Trazodon 116. Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi oral kullanılır? A) Edoksaban B) Enoksaparin C) Lepirudin D) Fondaparinuks E) Heparin 113. Metformin için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) AMP kinazları uyararak etki gösterir B) Karaciğerde glukoneogenezi inhibe eder C) Hepatik eliminasyona uğrar D) Lipolizi stimüle eder E) Kas ve Adipöz dokuda insülin duyarlılığını artırır 117. Prasugrelin etki makanizmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? A) Glikoprotein llb / İlla reseptörlerini inhibe eder. B) Direkt olarak trombini inhibe eder. C) Plazminojenin plazmine dönüşümünü inhibe eder. D) Tromboksan sentaz enzimini inhibe eder. E) Trombositlerde ADP reseptörlerini inhibe eder. 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 118. Kompleks parsiyel nöbetleri nedeniyle antiepileptik ilaç kullanmakta olan 45 yaşındaki bir erkek hastada aşağıdaki antitüberküloz ilaçlardan hangisi epileptik nöbet riskini artırır? A) Etambutol B) İzoniazid C) Pirazinamid D) Sikloserin E) Streptomisin 119. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi aldosteron reseptörlerini blok ederek etki gösterir? A) Aliskiren B) Kaptopril C) Losartan D) Eplerenon E) İndapamid 120. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin primer endikasyonu glokomdur? A) Mizoprostol B) Alprostil C) Latanoprost D) Epoprostrenol E) Beraprost DENEME SINAVI 43 17

18 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Dahiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi soruları bulunmaktadır. 1. Akut gut atağı tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? A) Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar B) Kolşisin C) Allopurinol D) ACTH E) Kortikosteroid 4. Altmış üç yaşında kadın hasta pigmentasyon artışı ve baş ağrısı yakınması ile başvuruyor. Hastanın özgeçmişinde cushing hastalığı nedeniyle bilateral adrenalektomi operasyonu geçirdiği öğreniliyor. Yapılan fizik muayenesinde hiperpigmentasyon ve abdominal stria saptanıyor. Bu hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Sheehan sendromu B) Akromegali C) Pituiter apopleksi D) Addison hastalığı E) Nelson sendromu 2. SLE tanısı bulunan 28 yaşında kadın hasta ilk çocuğunu doğuruyor. Yenidoğan bebekte SLE nin deri döküntüsüne benzer döküntü izleniyor. Annede izlenen hangi antikor neonatal lupus gelişimi ile ilişkilidir? A) Anti ds DNA antikoru B) Anti Ro antikoru C) Anti La antikoru D) Anti Histon antikoru E) ANA 5. Tiazolidindion grubu oral antidiyabetik ilaçların primer etki mekanizması hangisidir? A) Dipeptidil peptidaz 4 (DPP 4) enzimini aktive etme B) PPAR gamma enzimini aktive etme C) Alfa glukozidaz enzimini aktive etme D) ATP duyarlı potasyum kanallarını aktive etme E) Glukagon salınımını inhibe etme 3. Ankilozan spondilit tanılı 30 yaşında erkek hasta 6 aydır devam eden sırt ağrısı yakınmasıyla başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde spinal lateral fleksiyonda azalma dışında ankilozan spondilit komplikasyonlarına ait bulgu saptanmıyor. Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Egzersiz+Etanercept B) Egzersiz+Metotreksat C) Egzersiz+ NSAİİ D) Fizyoterapi+Kolşisin E) Fizyoterapi+İnfliximab 6. Hipotiroidi nedeniyle takip edilen hasta hergün 75 pg levotiroksin kullanıyor. 3 ay önce TSH:3.2 pu/ml olan hastanın kontrolünde TSH:0,001 pu/ml ve tiroglobulin ölçülemeyecek kadar düşük saptanıyor. Yapılan tiroid muayenesinde özellik saptanmıyor. CRP ve sedimentasyon düzeyi normal saptanan hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Toksik adenomu B) Refetoff sendromu C) Toksik multinoduler guatr D) De Quervian tiroiditi E) İyatrojenik tirotoksikoz DENEME SINAVI 43 19

20 7. Aşağıdakilerden hangisi VIPoma tanısı ile uyumludur? A) Gastrin düzeyinde artış B) Hipokalemik metabolik asidoz C) Hipoglisemi D) Hiperkalemi E) Hipokloremik metabolik alkaloz 10. Hepatit B enfeksiyonunun varlığının taranması için en uygun test hangisidir? A) Anti HBs B) HBsAg C) HBV DNA D) HBeAg E) Anti HBc IgM 8. HBV kaynaklı karaciğer sirozu nedeniyle takip edilen hasta asit nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Asit sıvısı hücre sayımında mm3 te 20 lökosit, tam kan sayımında pansitopeni ve biyokimyasal tetkiklerinde kreatinin: 0,8 mg/dl, potasyum: 3,9mEq/L saptanıyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangilerinin kullanımı uygundur? I Spironolakton başlanması II Sodyum alımının kısıtlanması III Furosemid başlanması IV Antibiyoterapi başlanması V Boşaltıcı parasentez yapılması 11. Altmış iki yaşında erkek hasta akciğer kanseri tanısıyla takip edilmekte olan hasta vücutta yaygın şişlik şikayeti ile başvuruyor.laboratuar incelemelerinde Kreatinin:3,9 mg/dl, Albumin:2 g/dl ve 24 saatlik idrarda 4,5 gr/gün proteinüri saptanıyor. Yapılan renal biyopside fokal subepitelyal IgG ve C3 depozitleri izleniyor. Bu hastada en olası tanınız nedir? A) Membranöz glomerülonefrit B) Fokal segmental glomerüloskleroz C) Minimal değişiklik hastalığı D) Rapidly progresif glomerülonefrit E) Membrano proliferatif glomerülonefrit A) Yalnız V B) I II III V C) I II IV D) IV V E) I II III 9. Aşağıdakilerden hangisinin Helicobacter pylori enfeksiyonu ile ilişkisi bulunmamaktadır? A) Gastroözefageal reflü B) Duodenal ülser C) Gastrik üser D) MALToma E) Non ülser dispepsi 12. Altmış yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı ve hematüri şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede sağ yanda ele gelen kitle ve laboratuar tetkiklerinde normokrom normositer anemi saptanıyor. En olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Kronik pyelonefrit B)Renal amiloidoz C) Erişkin polikistik böbrek hastalığı D) Renal karsinom E) Nefrolitiazis 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI

KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ SONUÇLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI KLİNİĞİ DOÇ. DR. BENAN ÇAĞLAYAN KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ ÖNCESİ PROGNOSTİK FAKTÖRLER VE TEDAVİ

Detaylı

KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR?

KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR? 112 BÖLÜM 10 VAKA SORULARI 10 KONULARINA GÖRE HANGİ HASTALIK VAKA OLARAK NASIL SORULUR? ì KARDİYOLOJİ 1. MI ýn mekanik komplikasyonlarý MI geçiren bir hasta beþ hafta sonra ateþ, göðüs aðrýsý ortaya çýkýyor.

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Laboratuvar Kullanımı

Laboratuvar Kullanımı Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı *Dr. Kurtuluş ÖNGEL **Dr. Yasemin TÜRKER *Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültes, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Isparta *Arş. Gör. Dr., Süleyman

Detaylı