2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI"

Transkript

1 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 1. Aşağıdakilerden hangisi ulna nın proksimal ucunda bulunan yapılardan biri değildir? A) Caput ulna B) Olecranon C) Incisura radialis D) Crista musculi supinatorii E) Incisura trochlearis 5. Aşağıdaki kaslardan hangisinin trochanter majus a tutunması bulunmaz? A) M. gluteus maximus B) M. gluteus medius C) M. gluteus minimus D) M. obturatorius internus E) M. piriformis 2. Fossa cranii media yı orbita çukuruna bağlayan yapı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) Foramen rotundum B) Canalis pterygopalatinus C) Fissura orbitalis superior D) Fissura orbitalis inferior E) Canalis infraorbitalis 6. Aşağıdakilerden hangisi conus elasticus un serbest üst kenarı tarafından oluşturulan bir yapıdır? A) Plica aryepiglottica B) Membrana fibroelasticus laryngis C) Ligamentum vocale D) Ligamentum vestibulare E) Aditus laryngis 3. Aşağıdaki kaslardan hangisi art. temporomandibularis deki discus intervertebralis e tutunması nedeniyle çenenin açılmasında önemli fonksiyon görür? A) M. pterygoideus lateralis, pars superior B) M. pterygoideus lateralis, pars inferior C) M. pterygoideus medialis D) M. buccinator E) M. masseter 7. Ligamentum venosum aşağıdaki oluşumlardan hangisinin bir kalıntısıdır? A) Vena portae hepatis in sol dalı B) Vena portae hepatis in sağ dalı C) Vena umbilicalis D) Ductus venosus E) Arteria umbilicalis 4. Aşağıdakilerden hangisi lamina (membrana) vastoadductoria yı delerek geçen yapıdır? A) A. profunda femoris B) N. cutaneus femoris lateralis C) N. suralis D) N. saphenus E) A. tibialis anterior 8. Canalis pterygopalatinus da seyreden arteria palatina descendens aşağıdaki arterlerden hangisinin bir dalıdır? A) Arteria facialis B) Arteria carotis externa C) Arteria carotis interna D) Arteria lingualis E) Arteria maxillaris DENEME SINAVI 43 1

2 9. Sinus transversus aşağıdaki venlerden hangisi olarak devam eder? A) Sinus rectus B) Sinus sigmoideus C) Sinus occipitalis D) Sinus sagittalis superior E) Sinus petrosus superior 13. Aşağıdaki sinirlerden hangisi parotis bezine giden postgangliyonik parasempatik lifleri taşır? A) Chorda tympani B) N. petrosus major C) N. petrosus minor D) N. auricularis posterior E) N. auriculotemporalis 10. Vena brachiocephalica aşağıdaki venlerden hangi ikisinin birleşmesi ile oluşan bir vendir? A) Vena axillaris ile vena jugularis externa B) Vena jugularis externa ile vena jugularis interna C) Vena jugularis interna ile vena subclavia D) Vena subclavia ile vena jugularis interna E) Vena jugularis anterior ile vena jugularis interna 14. Aşağıdakilerden hangisi canalis spiralis cochlea da bulunan oluşumlardan biri değildir? A) Stria vascularis B) Membrana tectoria C) Membrana basilaris D) Corti organı E) Utriculus 11. Isthmus faucium un yeri için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? A) Nazofarinks ile orofarinks in birleşme yerinde B) Laringofarinks ile orofarinks in birleşme yerinde C) Cavitas nasi ile nazofarinks in birleşme yerinde D) Cavitas oris propria ile orofarinks in birleşme yerinde E) Larinks ile laringofarinks in birleşme yerinde 15. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin çekirdek zarını oluşturan temel proteindir? A) İmportin B) Eksportin C) Nükleoporin D) Konneksin E) Desmin 12. Cuneus aşağıdaki beyin loblarından hangisinde yer alır? A) Lobus limbicus B) Lobus insularis C) Lobus temporalis D) Lobus occipitalis E) Lobus parietalis 16. Epitel hücreleri arasında yer alan aşağıdaki bağlantılardan hangisi hücreler arasından madde geçişini engeller? A) Zonula okludens B) Zonula adherens C) Makula adherens D) Gap junction E) Hemidesmozom 2 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

3 17. Aşağıdaki hücrelerden hangisi metakromatik granüllerinde kemotaktik mediyatörler bulundurmasıyla karakterizedir? A) Fibroblast B) Plazmosit C) Histiyosit D) Mastosit E) Kondrosit 21. Aşağıdakilerden hangisi dalaktaki Billroth kordonlarının yapısında bulunmaz? A) Endotel hücresi B) Plazma hücresi C) Makrofaj D) Nötrofil E) Lenfosit 18. Aşağıdaki hücrelerden hangisinin oluşmasında nükleer faktör kappa B ligandı (RANKL) görev alır? A) Mikroglia B) Oligodendrosit C) Osteoblast D) Osteoklast E) Schann hücresi 22. İntrauterin dönemde aşağıdaki yapılardan hangisindeki kanın oksijen içeriği en daha fazladır? A) Umblikal arter B) Vitellin ven C) Duktus arteriosus D) Duktus venosus E) 1. Faringeal ark arteri 19. Hangi kan hücresi çok parçalı çekirdekli olup yüzeyinde IgE için reseptör içerir? A) Bazofil B) Eozinofil C) Nötrofil D) Monosit E) Trombosit 20. Aşağıdaki proteinlerden hangisi iskelet kaslarında sarkomer yapılarının sarkolemmayla bir uyum içinde fonksiyon göstermesinde görev alır? A) Desmin B) Myozin C) Distrofin D) Tropomyozin E) Tropomodulin 23. Beş yaşında erkek bir hasta, göz çevresinde şişlik ve ödem şikâyeti ile hastaneye başvuruyor. Kan albumini 1.42 g/ dl (normal= g/dl), ışık mikroskopisinde glomerüler patoloji olmaksızın elektron mikroskopisinde epitelial ayaksı çıkıntılarda yapışıklıklar görülmüştür. Bu hastadaki albümin kaybı ve ödemin en muhtemel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) Glomerüler hidrostatik basınçta artma B) Bazal membrandaki negatif yüklerin kaybı C) Glomerüler kapiller endotelde inflamasyon D) Bowman kapsülü hidrostatik basıncında artış E) Bowman kapsülü parietal yaprağında kalınlaşma DENEME SINAVI 43 3

4 24. Kız ve erkeklerde pubertenin başlangıcında gözlenen ilk bulgular aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kız Erkek A) Pubik kıllanma Pubik kıllanma B) Pubik kıllanma Testis hacminde artış C) Meme tomurcuğu Testis hacminde artış D) Meme tomurcuğu Pubik kıllanma E) Aksiller kıllanma Pubik kıllanma 27. Bir reseptörün gelen uyarıları duysal bir modalite olarak belirli bir duyuya dönüştürebilmesinde aşağıdaki özelliklerden hangisi en az belirleyici faktördür? A) Uyaranın türü B) Uyaranın yeri C) Uyaranın şiddeti D) Uyaranın süresi E) Uyaranın eşik değeri 25. Kırkbeş yaşında erkek bir hastanın hipofizinde tespit edilen adenomdan dolayı hipofiz arkalobu cerrahi olarak çıkartılıyor. Bu hastada operasyon sonrasında hormon replasman tedavisi düzenli olarak yapılmadığında aşağıdaki durumlardan hangisinin görülme ihtimali en yüksektir? A) Testesteron üretiminin son bulması B) Kanda TSH hormon düzeyinin azalması C) Su kısıtlandığında yoğunlaştırılmış idrarın oluşturulamaması D) Hipokalsemide paratiroid hormon salgısının geçekleşmemesi E) Ani strese karşı adrenal medulladan adrenalin salgılanmaması 28. Otuz beş yaşında erkek bir hasta, bir yıl önce başlayan sağ bacağındaki güçsüzlüğün sağ tarafının tamamına yayılması şikâyeti ile kliniğe başvuruyor. Nörolojik muayenesinde duyusal ve bilişsel fonksiyon testleri normal çıkan hastada; gevşek felç, kaslarda atrofi, fasikülasyonlar, hipotoni ile sağ kol ve bacaktaki kaslarda hiporefleksi saptanıyor. Buna göre bu hastadaki bulguların en muhtemel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Vestibuloserebellar dejenerasyon B) Omurilik alfa-motor nöronlarında dejenerasyon C) Korona radiata bölgesini etkileyen bir beyin kanaması D) Sol primer motor korteks piramidal nöronlarında dejenerasyon E) Korpus striatumdaki GABAerjik nöronlarda dejenerasyon 26. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan veya dolaylı olarak sodyuma bağımlı olmadan bağırsak lümeninden enterositlere taşınması gerçekleşir? A) Glikoz B) Fruktoz C) Galaktoz D) Aminoasitler E) Primer safra asitleri 29. Sarsı süresi 60 ms olan bir iskelet kasının 5 ms aralıklarla uyarılması, aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Rigor mortis B) Merdiven etkisi C) Kasılmada inhibisyon D) Kasta tetanik kasılmalar E) Motor ünitede uzaysal sumasyon 4 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

5 30. Aşağıdaki gastrointestinal hormonlardan hangisi karbonhidrat ağırlıklı bir yemek yenilmesinden sonra pankreasın beta hücrelerinden insülin salgılanmasına neden olur? A) Motilin B) Gastrin C) Kolesistokinin D) Gastrik inhibitör peptid E) Vazoaktif intestinal peptid 33. Demir metabolizması için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ferritin yapısında depolanır B) Fizyolojik koşullarda transferrin in yaklaşık 1/3 ü demirle doygundur C) Plazma demiri azaldığında ince barsaktan emilen miktar artar D) Diyet demirinin %10 u barsaklardan emilir E) Dokulara demirin girişi basit diffüzyon ile gerçekleşir 31. Akut inflamasyonda aşağıdaki stokinlerden hangisi makrofajlar tarafından salgılanarak endotelial hücreler, fibroblastlar, lenfositler ve kemik iliği üzerinde uyarıcı etkiye sahiptir? A) İnterlökin- 3 B) İnterlökin- 4 C) İnterlökin- 6 D) İnterferon gama E) Tümör nekroz faktör 34. Hem sentezi hangi enzim etkisi ile nerede gerçekleşir? A) Biliverdin redüktaz; sitozol B) Protoporfirinojen oksidaz; sitozol C) ALA dehidrataz; mitokondri D) Ferro selataz; mitokondri E) Hem oksijenaz: mitokondri 32. Frank-Starling yasasına göre kalbin kasılma gücü aşağıdakilerden hangisi tarafından en fazla etkilenir? A) Venöz dönüş B) Nabız basıncı C) Kalbin atım sayısı D) Total periferik direnç E) Ortalama arteriyal kan basıncı 35. Kalsitriol sentezinde rol alan 1-alfa hidroksilaz enzimi nerede bulunur? A) Deri B) Karaciğer C) Böbrek D) Kas E) Akciğer DENEME SINAVI 43 5

6 36. Aşağıdakileren hangisi redüktif sentezler yer alır? A) Niasin B) C vitamini C) K vitamini D) Pridoksal fosfat E) Tiamin 40. Beyin, kalp ve iskelet kasında izoenzimleri bulunan enzim aşağıdakilerden hangisidir? A) Amilaz B) Alkali fosfataz C) AST D) ALT E) Kreatin kinaz 37. Aşağıdakilerden hangisi steroid yapılı hormonların özelliği değildir? A) Plazmada transport proteinlerine bağlanarak taşınırlar B) Hücre içi depoları bulunur C) Reseptörleri sitozolde veya nükleustadır. D) Yarı ömürleri uzundur E) İkinci haberci sistemleri kullanmazlar 41. Aşağıdakilerden hangisi diamino-monokarboksilik aminoasittir? A) Glisin B) Alanin C) Lizin D) Valin E) Lösin 38. Boğmaca toksini aşağıdakilerden hangisi ile birleşir? A) Alfa-adrenerjik reseptör B) β-adrenerjik reseptör C) Gs-proteini γ alt ünitesi D) Gi-proteinin α alt ünitesi E) Gualinat siklaz 42. Aşağıdakilerden hangisi pozitif akut faz reaktanı değildir? A) C-reaktif protein B) Seruloplazmin C) Haptoglobin D) Fibrinojen E) Transferrin 39. Aşağıdakilerden hangisi kompetitif inhibisyon için doğrudur? A) Enzimin substratına ilgisi değişmez B) Vmax artar C) İnhibitörün yapısı substrata benzer D) Km azalır E) Substrat konsantrasyonu artışı inhibisyonu ortadan kaldırmaz 43. Sistationin β sentetaz eksikliğinin neden olduğu metabolik bozukluk hangi amino asit ile ilişkilidir? A) Sistin B) Sistein C) Metionin D) Sistationin E) Propionik asit 6 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

7 44. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ph artışı Hb- O 2 dissosiyasyon eğrisini sola kaydırır B) pco 2 artışı Hb-O 2 dissosiyasyon eğrisini sağa kaydırır C) Temperatür artışı Hb - O 2 dissosiyasyonunu etkiler D) 2,3 BPG artışı dissosiyasyon eğrisini sola kaydırır E) Karbonmonoksit toksikasyonunda dissosiyasyon eğrisi sola kayar 48. Enerji metabolizması açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Glikoprotein sentezinde enerji kaynağı UTP den sağlanır B) Translasyon esnasında ATP ve GTP kullanılır C) Glikolizde fosfogliserat kinaz basamağı ATP üretir. D) Pentoz fosfat yolunda ATP harcanmaz E) Glikojen sentezinde 3 ATP harcanır 45. Proteinlerin post translasyon mekanizmasında kullanılan vitamin aşağıdakilerden hangisidir? A) A vitamini B) Tiamin C) E vitamini D) K vitamini E) Folik asit 49. Aşağıdakilerden hangisinin ince barsaktan emiliminde sodyum iyonları kullanılmaz? A) Glukoz B) Galaktoz C) Fruktoz D) Alanin E) Glisin 46. Lizozom içi asit ph sağlanmasından sorumlu transport aşağıdakilerden hangisidir? A) P sınıfı primer aktif transport B) V sınıfı primer aktif transport C) F sınıfı primer aktif transport D) Kolaylaştırılmış Difüzyon E) Sekonder aktif taşıma 50. Aşağıdaki enzimlerden hangisi kolesterol sentezinde kullanılmaz? A) HMG coa sentaz B) HMG coa liyaz C) HMG coa redüktaz D) Mevalonat kinaz E) Farnezil fosfat sentaz 47. Aşağıdaki enzimlerden hangisi anaplöretik çalışır? A) Piruvat kinaz B) Piruvat dehidrogenaz C) Piruvat karboksilaz D) Piruvat dekarboksilaz E) Sitrat sentaz 51. HMG coa redüktaz aktivitesini düzenleyerek kolesterol sentezini regüle eden transkripsiyon faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Sterol Regulatory Binding Protein (SREBP) B) Farnesoid X reseptör C) ALX1 D) Geranil fosfat E) TATA box DENEME SINAVI 43 7

8 52. İnsanda üre sentezi ile pirimidin sentezindeki ortak ara madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Karbamail fosfat B) HMG coa C) Farnezil fosfat D) Dolikol fosfat E) Retinil fosfat 56. Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisinin anaerop etkinliği en azdır? A) Streptomisin B) Metonidazol C) Cloramfananikol D) Meropenem E) Ampisilin sulbaktamü 53. Nitroz oksit in DNA üzerinde neden olduğu hasar aşağıdakilerden hangisidir? A) DNA metilasyonu B) Baz eksizyonu C) Baz asetilasyonu D) Baz deaminasyonu E) Baz aminasyonu 57. Otoklavların biyolojik kontrolünde en sık hangi bakteri kullanılır? A) Sternotrophomonas B) Bacillus C) Clostridium D) Mycobacterium E) Pseudomonas 54. Aşağıdakilerden hangisi post transkripsiyonel splicing mekanizmasında yer almaz? A) 5 CAP eklenmesi B) 3 Poli A kuyruğu C) Splicing D) Alternatif splicing D) Protein splicing 58. Kırkbeş yaşında erkek hasta bilinç bulanıklığı, fışkırır tarzda kusma, baş ağrısı şikayetleri ile getirilmiştir. Hastanın anamenzide trafik kazası sonrasında dört yıldır burnundan BOS geldiği öğrenilmiştir. Alınan, BOS örneğinde hangi tip bakteri morfolojisi görülmesi en olasıdır? A) Gram (+) mum alevi şeklinde diplokok B) Gram (-) Kahve çekirdiği gibi diplokok C) Gram (+) koko basil D) Gram (-) Koko basil E) Gram (+) basil 55. Bakterinin gram boyama özelliğini belirleyen organel hangisidir? A) Hücre duvarı B) Hücre zarı C) Sitoplazma D) Kapsül E) Mesozom 8 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

9 59. Otuz dört yaşında kadın, kliniğimize baş ağrısı, bilinç bulanıklığı ve ateş yakınmalarıyla başvurdu. Hastanın 3 aydır süregelen baş ağrısı varmış. Ateşi 38.4 C ve bilinci kapalı olan ense sertliği ve Brudzinski bulgusu saptanan hastada sağ nervus facialis ve nervus abducens parezisi vardı. Lomber ponksiyon (LP) ile elde edilen beyin-omurilik sıvısı (BOS) nda 110 hücre/mm3, %100 lenfosit, protein 225 mg/dl, glikoz 20 mg/dl (eşzamanlı kan glikozu 105 mg/dl) ve klorür 114 mg/dl saptandı. Bu hastada en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Pnömokok B) H.influenza tip B C) Kriptokok menenjiti D) A grubu beta hemolitik streptekok menejiti E) Tüberküloz menenjit 62. Altmış altı yaşında erkek hasta çiftçilikle uğraşmaktadır. Son 2 ay içinde hayvanlarından bazıları düşük yapmıştır. Hastanın son 1 haftadır eklem ağrıları, gece terlemesi ve ateşi şikayeti var. Bu şikayetlerden bir hafta sonra orşit ve şiddetli bel ağrıları gelişmiştir. Hastadan istenen Rose-Bengal testi pozitif bulunmasına rağmen Wright testi negatif ise bu hastada tanı amacıyla hangi işlemin yapılması önceliklidir? A) Coombslu Wright testi B) 2-Merkaptoentanollü Wright testi C) Beyin omurilik sıvısında PCR ile B.melitensis DNA sı aranması D) İdrarda Ehlrlich Ziehl Nelson Boyama E) Rose bengal testi tekrarlanmalıdır 60. İki aylık erkek çocuk boğulurcasına öksürük nöbetleri ile getirilmiş ve alınan kan tetkikinde kanda civarında lenfositoz tespit edilmiştir. Bu tabloya neden olabilecek en olası etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Haemophilus influenza tiplendirilemeyen kökenler B) Bordetella pertussis C) Staphylococcus aureus D) Streptococcus pneumoniae E) Haemophilus influenzae 63. Granülamatöz Amatöz Amip Ensafalitine neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Balamuthia mandrillaris B) Achantomoeba coli C) Naegleria novyii D) Sarcoccystis humanis E) Cryptosorodium parvum 61. Kedi tırmığı hastalığına neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir? A) Rochiemiella quintana B) Pastorella multicida C) Afipia felis D) Eikinella korrodens E) Acinetobacter calcoaceticus 64. Aşağıdaki parazitlerden hangisinde insan hem ara hem de ana konaktır? A) Ascaris lumbricoides B) Hymenolopsis nana C) Wuscheria buncrofti D) Tenia saginata E) Echiococcus granulosis DENEME SINAVI 43 9

10 65. Doğada yarasa ve güvercin gübresi ile karışık kuru toprakta daha sık bulunan dimorfik mantar aşağıdakilerden hangisidir? A) Aspergillus fumigatus B) Histoplasma capsulatum C) Cryptococcus neoformans D) Paracoccidioides brasiliensis E) Blastomyces dermatitidis 69. HPV ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çift zincirli, çembersel DNA genomuna sahip zarfsız bir virustur. B) Serviks kanserleri ile kuvvetli ilişkisi olduğu gösterilmiştir. C) Hep-2 hücre serisinde üretilerek yüzden fazla antijenik tipe ayrılmıştır. D) Günümüzde iki ve dört valanlı aşıları geliştirilmiş ve bazı ülkelerde adölesan kız çocukları için rutinaşı programına alınmıştır. E) Tanısı için viral DNA veya mrna saptayan yöntemler kullanılmaktadır. 66. Hücre içi bakterilere karşı gelişen adaptif immün yanıtta aşağıdaki hücrelerden hangileri başlıca rol oynar? A) Makrofaj T hücresi B) Makrofaj Doğal öldürücü hücre C) Nötrofil T hücresi D) B hücresi T hücresi E) T hücresi Doğal öldürücü hücre 70. Progresif multifokal lökoensefalopatiye neden olan virus ailelerinden hangisinde yer alır? A) Papillomaviridae B) Filoviridae C) Polyomaviridae D) Parvoviridae E) Arenaviridae 67. İnfluenza A virusunda M2 kanal inhibisyonu yaparak virus soyulmasını engelleyen antiviral ajan aşağıdakilerden hangisidir? A) Rimantadin B) Oseltamivir C)Zanamivir D) Asiklovir E) Ribavirin 71. Aşağıdakilerden hangisi, makrofaj aktivasyonunda rol oynayan ve makrofaj üzerinde bulunan yapılardan biri değildir? A) Kompleman reseptörleri B) Zara bağlı CD14 C) CD28 D) Toll-benzeri reseptör-4 E) Fc reseptörü 68. Aşağıdaki etkenlerden hangisine karşı günümüzde etkili bir aşı mevcuttur? A) Hepatit C B) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi C) Rotavirus D) HHV 6 E) Parvovirus B19 10 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

11 72. Kanlı ishal yakınması ile gelen hastanın dışkısında eritrosit ve lökosit saptanmıştır. Yapılan kültürde laktoz negatif, glukozu fermente eden hareketsiz gram negatif basil üremiştir. Bu hastada ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Shigella B) Aeromonas C) Pleisomonas D) Vibrio E) Campylobacter 75. Hangisi inflamasyon sırasında azalan akut faz reaktanıdır? A) Amiloid A B) Fibronektin C) Serüloplazmin D) Fibrinojen E) Transferrin 73. Sokak köpeği tarafından ısırılan hastanın yarasından, Mac Conkey agarda üremeyen ama kanlı ve çukulata agarda üreyen Gram negatif kokobasiller belirlenmiştir. Bu bakterinin katalaz, oksidaz ve indol testleri pozitif bulunmuş, üreaz yapmadığı saptanmıştır. Bakteri penisiline duyarlı ise bu hastada etken olarak öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? A) Staphylococcus aureus C) Actinobacillus cotiocomitans C) Pasteurella multocida D) Capnocytophaga E) Streptobacillus 76. Kolon kanserli hastalarda spontan gazlı gangrene en sık neden olan bakteri hangisidir? A) C.septium B) C.perfringens C) B. Anthracis D) B. Cereus E.) S.bovis 74. Altmış yedi yaşındaki erkek yaygın üçüncü derece yanıkla başvurmuştur. Bu yanıktan 3 gün sonra ateş ve yanık yerinde mavi-yeşil renk değişimli yumuşak doku enfeksiyonu başlamıştır. Yanık yarasından yapılan Gram yaymada gram (-) negatif basiller gözlenmiştir. Bu tabloya sebep olan etken, aşağıdakilerden hangisidir? A) Escherichia coli B) Klebsiella pneumoniae C) Proteus mirabilis D) Neisseria meningitidis E) Pseudomonas aeruginosa 77. Granulasyon dokusu gelişiminde ilk üretilen kollajen tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Tip I B) Tip II C) Tip III D) Tip IV E) Tip V DENEME SINAVI 43 11

12 78. İnflamasyon seyrinde kemotaktik faktörlere en erken cevap veren hücre aşağıdakilerden hangisidir? A) Natural Killer hücreleri B) Polimorf nüveli lökositler C) T lenfositler D) B lenfositler E) Histiositler 82. Lenf nodlarında prolifere olarak foliküler hiperplazi gelişimine neden olan hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Histiosit B) Plazma hücreleri C) T Lenfositler D) B lenfositler E) Fibroblastlar 79. Kuru gangrende izlenen histopatolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir? A) Koagulasyon nekrozu B) Likefaksiyon nekrozu C) Fibrinoid nekroz D) Apoptoz E) Yağ nekrozu 83. Mikozis fungoides te epidermisi infiltre eden serebriform hücrelerinin immün fenotipi aşağıdakilerden hangisidir? A) CD4 (+) B) CD7 (+) C) CD8 (+) D) CD20 (+) E) CD30 (+) 80. Beyin parankimindeki metastatik bir akciğer karsinomu odağında izlenen nekroz tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Koagulasyon nekrozu B) Likefaksiyon nekrozu C) Fibrinoid nekroz D) Kazeifikasyon nekrozu E) Yağ nekrozu 84. Terminal deoksinüleotidil transferaz (Tdt) aşağıdaki hematolojik malignitelerin hangisinde pozitiftir? A) Burkitt lenfoma B) Foliküler lenfoma C) Büyük B hücreli lenfoma D) MALT lenfoma E) Lenfoblastik lenfoma 81. Aşağıdakilerden hangisi komplemanı alternatif yol üzerinden aktive eden faktörlerden biri değildir? A) Yılan zehiri B) Antijen-antikor kompleksleri C) Parazitler D) Endotoksinler E) Virüsler 85. İn situ karsinomu invaziv karsinomdan ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? A) Polarite kaybı B) Bazal membranın sağlam olması C) Artmış mitotik indeks D) Atipik hücreler E) Nükleer pleomorfizm 12 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13 86. EBV etkisi ile gelişen Burkitt lenfoma patogenezinde hangi onkogenin aktivasyonu önemli rol oynar? A) Ras B) C-myc C) P-16 D) P-53 E) Cyclin-D 90. PTEN genindeki mutasyon aşağıdaki gastrointestinal polip sendromlarından hangisinde görülür? A) Familyal polipozis koli B) Cowden sendromu C) Peutz Jeghers sendromu D) Cronkhite-Canada sendromu E) Turcot sendromu 87. Santral yerleşimli, hızlı büyüyen, geç uzak metastaz yapan akciğer kanseri aşağıdakilerden hangisidir? A) Skuamöz hücreli karsinom B) Küçük hücreli karsinom C) Adenokarsinom D) Bronkioalveoler karsinom E) Büyük hücreli karsinom 91. Minimal değişiklik hastalığında görülen karakteristik mikroskobik değişiklik aşağıdakilerden hangisidir? A) Endotel proliferasyonu B) Mezanjiyal fibrozis C) Podositlerin ayaksı çıkıntılarında silinme D) Bazal membranlarda kalınlaşma E) Lökositlerde artış 88.Sekonder tüberküloz akciğerin hangi bölgesinde yerleşir? A) Alt lob üst segment B) Alt lob paravertebral kısım C) Mediastinal kısım D) Üst lob alt segment E) Apikal bölge 92. Dünya çapında glomerülonefritlerin (GN) en sık görülen şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Posstreptekoksik glomerulonefrit B) Kresentik glomerulonefrit C) IgA nefropatisi D) Membranoproliferatif glomerulonefrit E) Membranöz glomerulonefrit 89. Altmış üç yaşında hayatında hiç sigara içmediğini söyleyen bir kadın hasta iki ay önce başlayan inatçı öksürük ve mukuslu balgam şikayetiyle hekime başvuruyor. Sol akciğer alt lob periferinde 2,5 cm çaplı, sınırları düzensiz, radyolojik olarak malign izlenimi veren tümöral kitle saptanıyor. Bu hastada aşağıdaki akciğer kanseri türlerinden hangisinin bulunma olasılığı en yüksektir? A) Küçük hücreli karsinom B) Adenokarsinom C) Büyük hücreli karsinom D) Yassı hücreli karsinom E) Adenoskuamöz karsinom 93. Serviks kanserlerinde en sık görülen risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Multipl partner B) Multiparite C) İnsan papilloma virusu D) Erken yaşta cinsel ilişkiye başlanması E) Sigara DENEME SINAVI 43 13

14 94. Memenin en sık görülen kanser tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnvaziv lobüler karsinom B) Duktal karsinoma insitu C) Kribriform karsinom D) Spesifik olmayan tip meme karsinomu E) Medüller karsinom 98. Aşağıdaki menenjit etkenlerinden hangisinde beyin tabanını tutulumu sıklıkla görülür? A) Streptokok menenjiti B) Stafilokok menenjiti C) Meningekok menenjiti D) Tüberküloz menenjiti E) Viral menenjiti 95. Aşağıdaki tiroid kanserlerinden hangisinde Psammom cisimleri görülür? A) Anaplastik karsinom B) Papiller karsinom C) Medüller karsinom D) Folliküler karsinom E) Metastatik karsinom 99. Aşağıdakilerden hangisi agonistin potensini belirler? A) ED50 B) PD2 C) PA2 D) LD50 E) EC Aşağıdakilerden hangisi deride en sık görülen premalign lezyondur? A) Aktinik keratoz B) Seboreik keratoz C) Keratoakantom D) Trichilemmal kist E) Sebase kist 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi kronik böbrek yetmezliği tedavisinde kullanılan polimerik fosfat bağlayıcıdır? A) Somatrem B) Pegvisomant C) Gonadorelin D) Oktreotid E) Sevelamer 97. Kemik tümörleriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Malign kemik tümörleri çocukluk çağında sıktır B) Kondrosarkomlar erişkin çağda sıktır C) Kemiğin en sık primer malign tümörü osteosarkomdur D) Kemikte en sık görülen malign tümör metastatik olanlardır E) Kemiğin en sık benign tümörü osteomdur 101. Aşağıdaki β reseptör antagonistilerinden hangisinin antioksidan özelliği vardır? A) Esmolol B) Karvedilol C) Bisoprolol D) Metoprolol E) Nebivolol 14 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

15 102. Aşağıdakilerden hangisi parasempatolitik ilaçların endikasyonlanndan biri değildir? A) Peptik ülser B) Enürezis noktüma C) Organofosfat zehirlenmesi D) Preanestezik medikasyon E) Dar açılı glokom 106. Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlardan hangisi santral antikolinerjiktir? A) Selejilin B) Bromokriptin C) L-Dopa D) Amantadin E) Biperiden 103. Esansiyel hipertansiyon tanısı konulan ve Osteoporozu olan 55 yaşındaki bayan hastada aşağıdaki diüretiklerden hangisi öncelikle tercih edilmelidir? A) Furosemid B) Spirinolakton C) Hidroklorotiyazid D) Asetazolamid E) Amilorid 107. Aşağıdakilerden hangisi FMF ve Gut hastalığı tedavisinde kullanılan mikrotübül inhibitörüdür? A) Griseofulvin B) Paklitaksel C) Kolşisin D) Vinkristin E) Mebendazol 104. Aşağıdaki antineoplastiklerden hangisinin kullanımı sırasında pankreas toksisitesine bağlı hiperglisemi gelişmesi en olasıdır? A) Siklofosfamid B) L-Asparijinaz C) Vinkristin D) Bleomisin E) Metotreksat 108. Aşağıdakilerden hangisi Potasyum perkloratın major antitiroid etki mekanizması en iyi açıklar? A) Tiroid bezinden hormon salınımını inhibe eder B) Periferal T4 ve T3 deiyodinizasyonunu inhibe eder C) Peroksidaz enzimini inhibe ederek, tiroid bezindeki iyot organifikasyonunu bloke eder D) Tiroid bezine iyot alımını kompetitif inhibe eder E) Tiroid bezinde iyodotirozinlerin bağlanmasını bloke eder 105. Aşağıdaki kolinerjik sinir ucu efektör organ sinapslarından hangisinde asetilkolinin esas etkilerinden sorumlu reseptör nikotinik reseptördür? A) Siliyerkas B) Bronş düz kası C) Sinoatrial düğüm D) Ekrin ter bezi E) Adrenal medulla 109. Astım tedavisinde kullanılan aşağıdaki ilaç ve etki mekanizması eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Teofilin - Adenozin reseptör antagoisti B) Zileuton - Lökotrien reseptör antagonisti C) Salmaterol Beta2 adrenerjik reseptör antagonisti D) Omalizumab - Ig G monoklonal antikoru E) Montelukast - Lipooksijenaz inhibitörü DENEME SINAVI 43 15

16 110. Aşağıdakilerden hangisi amiyotrofik lateral skleroz (ALS) tedavisinde kullanılan NMDA reseptör antagonistidir? A) Magnezyum B) Rizulol C) Biperiden D) Ketamin E) Memantin 114. Aşağıdakilerden hangisinin, aminoglikozidlerin nefrotoksik etkisini artırma özelliği en azdır? A) Furosemid B) Polimiksin B C) Vankomisin D) Amfoterisin B E) Penisilin 111. Klozapin için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Fenotiyazinlerin önemli bir üyesidir B) Dopamin D4 reseptörünün agonistidir C) Trombositopeniye neden olur D) Tardiv Diskinezi tedavisinde kullanılır E) Negatif semptomlara etkisi yoktur 115. Aşağıdaki monoklonal antikorlardan hangisi hiperkolesterolemi tedavisinde kullanılır? A) Absiksimab B) Transtuzumab C) Bevacizumab D) Ranibizumab E) Alirocumab Aşağıdaki ilaçlardan hangisi selektif serotonin nöradrenalin reuptake inhibitörü (SNRI) dür? A) Paroksetin B) Bupropion C) Reboksetin D) Duloksetin E) Trazodon 116. Aşağıdaki antikoagülan ilaçlardan hangisi oral kullanılır? A) Edoksaban B) Enoksaparin C) Lepirudin D) Fondaparinuks E) Heparin 113. Metformin için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) AMP kinazları uyararak etki gösterir B) Karaciğerde glukoneogenezi inhibe eder C) Hepatik eliminasyona uğrar D) Lipolizi stimüle eder E) Kas ve Adipöz dokuda insülin duyarlılığını artırır 117. Prasugrelin etki makanizmasını aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? A) Glikoprotein llb / İlla reseptörlerini inhibe eder. B) Direkt olarak trombini inhibe eder. C) Plazminojenin plazmine dönüşümünü inhibe eder. D) Tromboksan sentaz enzimini inhibe eder. E) Trombositlerde ADP reseptörlerini inhibe eder. 16 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

17 118. Kompleks parsiyel nöbetleri nedeniyle antiepileptik ilaç kullanmakta olan 45 yaşındaki bir erkek hastada aşağıdaki antitüberküloz ilaçlardan hangisi epileptik nöbet riskini artırır? A) Etambutol B) İzoniazid C) Pirazinamid D) Sikloserin E) Streptomisin 119. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi aldosteron reseptörlerini blok ederek etki gösterir? A) Aliskiren B) Kaptopril C) Losartan D) Eplerenon E) İndapamid 120. Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin primer endikasyonu glokomdur? A) Mizoprostol B) Alprostil C) Latanoprost D) Epoprostrenol E) Beraprost DENEME SINAVI 43 17

18 18 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

19 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Dahiliye Grubu, Pediatri, Cerrahi Grubu ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi soruları bulunmaktadır. 1. Akut gut atağı tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur? A) Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar B) Kolşisin C) Allopurinol D) ACTH E) Kortikosteroid 4. Altmış üç yaşında kadın hasta pigmentasyon artışı ve baş ağrısı yakınması ile başvuruyor. Hastanın özgeçmişinde cushing hastalığı nedeniyle bilateral adrenalektomi operasyonu geçirdiği öğreniliyor. Yapılan fizik muayenesinde hiperpigmentasyon ve abdominal stria saptanıyor. Bu hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Sheehan sendromu B) Akromegali C) Pituiter apopleksi D) Addison hastalığı E) Nelson sendromu 2. SLE tanısı bulunan 28 yaşında kadın hasta ilk çocuğunu doğuruyor. Yenidoğan bebekte SLE nin deri döküntüsüne benzer döküntü izleniyor. Annede izlenen hangi antikor neonatal lupus gelişimi ile ilişkilidir? A) Anti ds DNA antikoru B) Anti Ro antikoru C) Anti La antikoru D) Anti Histon antikoru E) ANA 5. Tiazolidindion grubu oral antidiyabetik ilaçların primer etki mekanizması hangisidir? A) Dipeptidil peptidaz 4 (DPP 4) enzimini aktive etme B) PPAR gamma enzimini aktive etme C) Alfa glukozidaz enzimini aktive etme D) ATP duyarlı potasyum kanallarını aktive etme E) Glukagon salınımını inhibe etme 3. Ankilozan spondilit tanılı 30 yaşında erkek hasta 6 aydır devam eden sırt ağrısı yakınmasıyla başvuruyor. Yapılan fizik muayenesinde spinal lateral fleksiyonda azalma dışında ankilozan spondilit komplikasyonlarına ait bulgu saptanmıyor. Bu hastada en uygun tedavi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Egzersiz+Etanercept B) Egzersiz+Metotreksat C) Egzersiz+ NSAİİ D) Fizyoterapi+Kolşisin E) Fizyoterapi+İnfliximab 6. Hipotiroidi nedeniyle takip edilen hasta hergün 75 pg levotiroksin kullanıyor. 3 ay önce TSH:3.2 pu/ml olan hastanın kontrolünde TSH:0,001 pu/ml ve tiroglobulin ölçülemeyecek kadar düşük saptanıyor. Yapılan tiroid muayenesinde özellik saptanmıyor. CRP ve sedimentasyon düzeyi normal saptanan hastada en olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Toksik adenomu B) Refetoff sendromu C) Toksik multinoduler guatr D) De Quervian tiroiditi E) İyatrojenik tirotoksikoz DENEME SINAVI 43 19

20 7. Aşağıdakilerden hangisi VIPoma tanısı ile uyumludur? A) Gastrin düzeyinde artış B) Hipokalemik metabolik asidoz C) Hipoglisemi D) Hiperkalemi E) Hipokloremik metabolik alkaloz 10. Hepatit B enfeksiyonunun varlığının taranması için en uygun test hangisidir? A) Anti HBs B) HBsAg C) HBV DNA D) HBeAg E) Anti HBc IgM 8. HBV kaynaklı karaciğer sirozu nedeniyle takip edilen hasta asit nedeniyle hastaneye yatırılıyor. Asit sıvısı hücre sayımında mm3 te 20 lökosit, tam kan sayımında pansitopeni ve biyokimyasal tetkiklerinde kreatinin: 0,8 mg/dl, potasyum: 3,9mEq/L saptanıyor. Bu hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangilerinin kullanımı uygundur? I Spironolakton başlanması II Sodyum alımının kısıtlanması III Furosemid başlanması IV Antibiyoterapi başlanması V Boşaltıcı parasentez yapılması 11. Altmış iki yaşında erkek hasta akciğer kanseri tanısıyla takip edilmekte olan hasta vücutta yaygın şişlik şikayeti ile başvuruyor.laboratuar incelemelerinde Kreatinin:3,9 mg/dl, Albumin:2 g/dl ve 24 saatlik idrarda 4,5 gr/gün proteinüri saptanıyor. Yapılan renal biyopside fokal subepitelyal IgG ve C3 depozitleri izleniyor. Bu hastada en olası tanınız nedir? A) Membranöz glomerülonefrit B) Fokal segmental glomerüloskleroz C) Minimal değişiklik hastalığı D) Rapidly progresif glomerülonefrit E) Membrano proliferatif glomerülonefrit A) Yalnız V B) I II III V C) I II IV D) IV V E) I II III 9. Aşağıdakilerden hangisinin Helicobacter pylori enfeksiyonu ile ilişkisi bulunmamaktadır? A) Gastroözefageal reflü B) Duodenal ülser C) Gastrik üser D) MALToma E) Non ülser dispepsi 12. Altmış yaşında erkek hasta sağ yan ağrısı ve hematüri şikayeti ile başvuruyor. Fizik muayenede sağ yanda ele gelen kitle ve laboratuar tetkiklerinde normokrom normositer anemi saptanıyor. En olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir? A) Kronik pyelonefrit B)Renal amiloidoz C) Erişkin polikistik böbrek hastalığı D) Renal karsinom E) Nefrolitiazis 20 TUS U KAZANDIRAN DOĞRU ADRES

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu

Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı mm3 Doğumda aşırı kanama oldu VAKA SUNUMLARI Dr.Vahide Zamani Düzen Laboratuvarlar Grubu Vaka 1 MT, 25 yaş, Mardin 10 Eylül 2006 Normal doğum yaptı Doğumdan 3 saat önce hematokrit %27, trombosit sayısı 46.000 mm3 Doğumda aşırı kanama

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük

KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI. Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük KLİNİKOPATOLOJİK TOPLANTI Prof. Dr. Alaattin Yıldız Doç. Dr. Halil Yazıcı Doç. Dr. Yasemin Özlük Olgu - 1 OLGU-1 F.K, 29 yaşında kadın hasta İstanbul doğumlu Şikayeti: Bulantı, kusma, ateş, halsizlik ve

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14

HEREDİTER SFEROSİTOZ. Mayıs 14 HEREDİTER SFEROSİTOZ İNT.DR.DİDAR ŞENOCAK Giriş Herediter sferositoz (HS), hücre zarı proteinlerinin kalıtsal hasarı nedeniyle, eritrositlerin morfolojik olarak bikonkav ve santral solukluğu olan disk

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR

Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması FTR Romatoid Artrit (RA)ve Ankilozan Spondilit (AS) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Araştırması RA AS FTR Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Saha Araştırması Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon saha araştırması n=250

Detaylı

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir?

100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? 100. Aşağıdaki ilaçlardan hangisi, bipolar (manik depresif) bozukluğun tedavisinde öncelikli bir seçenek değildir? A) Karbamazepin B) Lamotrijin C) Lityum karbonat D) Valproik asit E) Duloksetin Referans:

Detaylı

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu -

TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI. - Olgu Sunumu - TÜMÖR NEDENLİ NEFREKTOMİLERDE RENAL PARANKİM LEZYONLARI - Olgu Sunumu - Prof. Dr. Dilek Ertoy Baydar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Hikaye 78 yaşında kadın hasta. Halsizlik

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya

LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM. Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya LÖKOSİTOZLU ÇOCUĞA YAKLAŞIM Doç.Dr.Alphan Küpesiz Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji BD Antalya Lökositoz gerçek mi? Trombosit kümeleri Çekirdekli eritrositler (normoblast) Eritrositlerin

Detaylı

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD Yrd. Doç. Dr. İlyas Yolbaş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD KOMPLEMAN SİSTEMİ Kompleman sistem, (Compleman system) veya tamamlayıcı sistem, bir canlıdan patojenlerin temizlenmesine yardım eden biyokimyasal

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN

ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN ACS de yeni biyolojik markırlar MEHMET KOŞARGELİR HNH 2014-DEDEMAN Biyomarkırlar (Tanı) Sınıf 1: Faydalı (Kanıt seviyesi:a) Kardiak spesifik troponin (troponin I veya T hangisi kullanılıyorsa) ACS semptomları

Detaylı

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi)

OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) OTONOM SİNİR SİSTEMİ (Fonksiyonel Anatomi) Otonom sinir sitemi iki alt kısma ayrılır: 1. Sempatik sinir sistemi 2. Parasempatik sinir sistemi Sempatik ve parasempatik sistemin terminal nöronları gangliyonlarda

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1945 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TAM KAN SAYIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet ERTEM Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı Tam Kan Sayımı

Detaylı

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI

FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI FOSFOR DENGESİ ve HİPERFOSFATEMİNİN KLİNİK SONUÇLARI Dr. Dilek TORUN Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13-17 Kasım 2013 30. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon

Detaylı

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

OLGU SUNUMU. DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU SUNUMU DOÇ. DR. VUSLAT KEÇİK BOŞNAK Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. GAZİANTEP MO; 44 yaşında sağlık çalışanı erkek hasta Şikayeti: Gün içerisinde

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri

AMİLAZ (SERUM) Klinik Laboratuvar Testleri AMİLAZ (SERUM) Kullanım amacı: Klinik uygulamada, pankreas dokusu ve tükürük bezleri ile ilişkili her türlü zedelenme olasılığının değerlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulur. Akut ve kronik pankreatitler

Detaylı

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler

İntrasellüler Sıvı (Hücre İçi Sıvı) Extrasellüler Sıvı (Hücre Dışı Sıvı) Total Vücut Suyu 60 = 42 lt Vücut Sıvı Bölmelerini Etkileyen Faktörler Vücut ağırlığının yaklaşık %60 ını su oluşturur. Ölçümünde Deuterium Oksid kullanılır. Yağ dokusu ve yaş ile ters, kas dokusu ile doğru orantılıdır. Total vücut suyu, genel anlamda iki büyük kompartmanda

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

Anafilaksi olgu senaryoları

Anafilaksi olgu senaryoları Anafilaksi olgu senaryoları Sekiz aylık bebek, kahvaltıda aile için hazırlanan sahanda yumurtadan ekmeğin ucuyla verilmesinden 20 dakika sonra tüm vücunda yaygın kızarma, dudaklarda şişme ve göğsünde hırıltı

Detaylı

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin

Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu. Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Kan ve Ürünlerinin Transfüzyonu Uz.Dr. Müge Gökçe Prof.Dr. Mualla Çetin Olgu-şikayet 2 yaş, erkek hasta, Kahramanmaraş Tekrarlayan akciğer ve cilt enfeksiyonları, ağızda aftlar ve solukluk. Olgu-Öykü Anne

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Malignite ve Transplantasyon. Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Malignite ve Transplantasyon Doç. Dr. Halil Yazıcı İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Sunum Planı -Pretransplant malignitesi olan alıcı -Pretransplant malignitesi olan donör -Posttransplant de

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3

Fungal Etkenler. Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı. Ege Mikrobiyoloji Günleri-3 Toplantı sunumları Dr.AyşeKalkancı Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Tanı Fungal Etkenler Dr. Ayşe Kalkancı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı SSS enfeksiyonları Mortalite

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı