ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR"

Transkript

1 ÇALDIRAN SAVAI NA KADAR OSMANLI - SAFEV LKLERNE KISA BR BAKI A BRIEF REVIEW OF THE RELATIONS BETWEEN OTTOMAN AND SAFAVI BEFORE THE CHALDIRAN WAR Dr. Bilal DEDEYEV* Özet Güçlü Türk devletleri arasında üstünlük mücadelesi, Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi çerçevesinde deerlendirildii zaman tarihin hemen her devrinde mevcut olmutur. 15. yüzyıl balarında Yıldırım Bayezid ( )-Timur ( ); 15. yüzyılın ikinci yarısında Fatih ( )- Uzun Hasan ( ) münasebetleri buna örnek olarak gösterilebilir. Bu tip ilikilerden biri de Osmanlı Devleti yle 16. yüzyılın balarında Azerbaycan da kurulmu olan Safevi Devleti arasında yaanmıtır. Öncekilerden farklı olarak Osmanlı - Safevi münasebetleri daha çok iz bırakmı görüntüsü vermektedir. Bu hegemonluk mücadelesinde bazen Avrupa ülkelerinin etkili olduu da görülmütür. Ayrıca, bu dönem Osmanlı - Safevi ilikileri uzun yıllar sadece bir yandan ele alınarak deerlendirilmeye çalıılmıtır. Bu konuda son zamanlarda yapılan aratırmalar 16. yüzyılın balarında ortaya çıkan Osmanlı - Safevi ilikilerinin çeitli sebepler açısından incelenmesini öngörmektedir. Selim. Anahtar kelimeler: Safevi Devleti, Osmanlı Devleti, Sultan II Bayezid, ah smail, Sultan Abstract The struggle for dominance among powerful Turkish States, when evaluated on the frame of Turkish World Dominance Conception, has existed in all periods of the history. As an example, the intercourse between Yildirim Bayazid ( ) and Timur ( ) in the first period of the 15 th century and the intercourse between Fatih ( ) and Uzun Hasan ( ) in the second half of the 15 th century can be shown. One of these kinds of intercourse was between the Ottoman Empire and Safavi State founded in Azerbaijan in the first period of the 16 th century. Different from the antecedents, The Ottoman and Safavi intercourse gives the vision that it left more traces. Some European countries being active in this struggle for hegemony are sometimes seen. Besides, the relations between The Ottoman and Safavi of this period have been analyzed only approaching this matter only from one side for a long time. Recent researches in this matter foresaw the relations between the Ottoman and Safavi in the first periods of 16 th century to be researched from different aspects. Key words: The Safavi Empire, The Ottoman Empire, Sultan Bayazid II, Shah Ismayil, Sultan Selim. ah smail - Sultan II. Bayezid Münasebetleri Akkoyunlu Elvend Bey üzerinde erur daki zaferinden sonra, 1501 in güzünde Tebriz e gelen smail ( ), ahlıını ilân ederek, Azerbaycan ve Orta Dou da etkili olan Safevi Devleti ni kurdu. Böylece, senelerden beri verilen mücadele sonunda, Safevî eyhlerinin düüncesi ile Türkmen airetlerinin arzuları dorultusunda hayal gibi görülen devletin kuruluu gerçekletirilmi oldu. Bu durumda alınan tüm önlemlere ramen, Osmanlı topraklarından Azerbaycan a olan göç önlenememi; smail, Tebriz i ele geçirip devletini

2 127 ilân etmiti 1. Bu sırada Venedik le ciddî bir ekilde sorun yaayan II. Bayezid ( ) 2, Safevi Devleti nin kurulmasını engellemekte biraz geç kalmıtı. Aldıı önlemler ise sınır valileri yüzünden etkisiz olmutur 3. ah smail ise, 1502 baharında Erzincan a doru harekete geçti. Bunun sebebi, erur yenilgisinden sonra Diyarbakır a kaçan Elvend Bey in Erzincan civarına gelmi olduu haberi idi. II. Bayezid, Elvend Bey Diyarbakır da iken, özel elçisi Mehmed Aa Çavubaı yla ona gönderdii mektupla, ehzadeler arasındaki mücadeleye son vererek bütün kuvvetlerinin Safevîlere karı kullanmalarını önermi ve bu konuda her türlü yardımı edeceini bildirmiti 4. Muhtemelen Elvend, II. Bayezid in mektubundan cesaretlenerek tekrar Safevîler le mücadele için harekete geçmi ve Tercan ın güneyindeki Saru Kaya ya gelmiti. Bunu haber alan ah smail, Elvend Bey üzerine yürümü; Elvend Bey ve askerleri yenilerek Tebriz yönüne çekilmi; oradan Ucan a gelmitir. ah smail in Makü den Tebriz e geri döndüünü haber alan Elvend Bey, Badat a kaçmıtır 5. Ayrıca, bu dönemde II. Bayezid in Akkoyunlu Sultan Murat la da birtakım temasları olmutur. Tayyib Gökbilgin in tespitlerine bakılırsa, Osmanlı Devleti ne sıınmı Akkoyunlu ümerasından Uzun Hasan ın amcasının torunu olan Ferruhad Bey, II. Bayezid döneminde geri dönerek iraz da Sultan Murat ın hükümdar olması için yardımda bulunmutur. Bu ahsın muhtemelen Sultan Murat ın ah smail e yenilgisinden sonra, II. Bayezid in son dönemlerinde Osmanlı Devleti ne dönmesi 6 yukardaki görüü teyid etmektedir. Safevîler, ilk dönemler Tebriz ve civarının çounlukla Sünnî olduundan dolayı bu yöre halkına güvenemiyordu. Hatta ah smail e bazı reformlarını zorla hayata geçirmesine ramen yakın adamları tarafından bu konuda dikkatli olması önerildi 7. Durum böyle olunca, Safevî Devleti nin güçlü ve büyük devlet olması için çok sayıda askerî kuvvete ihtiyaç vardı. ah smail, güvenilir askerî gücünü, aynı zamanda müritleri olan Anadolulu Türkmenler arasından salamak zorunda idi. Bu nedenle, H. 908 ( ) de ah smail, II. Bayezid e bir mektup göndererek kendisine balı sofîlerin Erdebil deki tekkeye gelmeleri için izin verilmesini rica etmiti. Onun bu istei II. Bayezid tarafından kabul edilmemitir 8. Ciddi engellemelere ramen Osmanlı Devleti de, yeni kurulmu Safevî Devleti ile ilikilerini sürdürmek zorunda idi. II. Bayezid H.908 ( ) de altı dı ülke temsilcisini aynı günde kabul etti. Bunlardan biri de Safevî Devleti nin gönderdii elçilik heyeti idi 9. Bu durum, Osmanlı Devleti nin resmen Safevî Devleti ni tanıması anlamına gelmekte idi. Böylece, Osmanlı-Safevî münasebetlerinde diplomatik ilikiler de resmen kurulmu oldu. Buna karılık II. Bayezid, H.910 ( ) kıında Mehmed Çavu Balaban bakanlıındaki elçilik heyetini Safevî Devleti ne göndermitir. Osmanlı elçisi, ah smail e II. Bayezid den iki mektup götürmütü. Mektupların birinde smail e ah yerine emir yazılmı; Akkoyunlu Murat a karı kazanılan zaferi tebrik edilmitir. Dierinde ise II. Bayezid den ah smail e öütte bulunulmutur 10. Ancak, bundan sonraki yazımalarda smail e ah diye hitap etmesi, onu devlet bakanı olarak kabul ettiini göstermektedir 11. Böylece yumuak; fakat samimi olmayan Osmanlı-Safevî ilikileri * Qafqaz Üniversitesi BF Politoloji Bölümü Öretim Üyesi, Bakü/Azerbaycan. edu. az. 1 Geni bilgi için bkz. Oktay Efendiyev, Azerbaycan Safeviler Devleti, Bakü, 1993; Tofik Necefli, ah smail in Sultan II. Bayezid le Karılıklı Münasebetlerinin Müasir Türkiye Tarihünaslıında Eksi, Haberler, Sayı 8, Bakü, 2007, ss Selahattin Tansel, Yeni Vesikalar Karısında Sultan kinci Bayezit Hakkında Bazı Mütalâalar, Belleten, C. XXVII/106, Ankara, 1963, s Bilal Dedeyev, Safevi Tarikatı ve Osmanlı Devleti ilikileri,, S.5, (Kasım 2008), (http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi5/sayi5pdf/dedeyev_bilal.pdf) ss ahin Fazil Farzalibeyli, Azerbaycan ve Osmanlı mperiyasi (XV.-XVII. Asırlar), Bakü, ss ; Oktay Efendiyev, Sultan II. Bayezid ve ah smail, XIII. Türk Tarih Kongresi Ankara, 4-8 Ekim 1999, C. III, I. kısım, Ankara, 2002, s Faruk Sümer, Safevîler Devleti nin Kuruluu ve Gelimesinde Anadolu Türkleri nin Rolü, Ankara, 1992, s Tayyip Gökbilgin, XVI. Asır Balarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Ümerası, Türkiyat Mecmuası, C. IX, (stanbul, 1951), ss Fahruddin Musevî Erdebilî Necefî, Tarihi Erdebil ve Danimendan, C. I, Tahran, 1388, s. 86; Efendiyev, a.g.y. Solak-Zâde, Tarih, C. I, (Haz. Vahit Çabuk), Ankara, 1989, s. 429; Sümer, a.g.e., s. 23; Necefli, a.g.m., s.40. erefhan Bitlisî, eref-nâme, (Rusça ya çev. E.. Vasilyev), Moskova, 1976, s Efendiyev, a.g.t., ss Feridun Bey, Müneatü s-selatin, C. I, stanbul, 1274, ss

3 128 balamıtır. Bu durum, ah smail in Maveraünnehir hükümdarı eybani Han ı malup edinceye kadar sürmütür. Bu aralar Osmanlı Devleti tarafından birtakım tedbirler alınmasına ramen Safevî ülkesine göçler devam etmekte idi. Bu da Osmanlı ekonomisini kötü bir ekilde etkilemitir. Gidenlerin yerlerinin boalması ve bu yüzden vergilerin ödenmemesi, tımar sistemine dayanan Osmanlı Devleti ni zor durumda bırakmıtır. Bunun önüne geçmek için bir müddet sonra II. Bayezid in koyduu yasakları sonucu Anadolu dan Azerbaycan a gidenlerin sayısı kısmen de olsa azalmıtı. Bunun üzerine ah smail, II. Bayezid e bir mektup göndererek yasaın kaldırılmasını rica etmitir. II. Bayezid ise, bunun bu artlarda mümkün olmadıını, devletin çok zarar çektiini ve zaten geri dönmeye söz verenlere bu yasaın uygulanılmayacaı cevabını vermitir 12. Osmanlılarla Safevîler arasında bir dier iliki, ah smail in Dulkadıroulları üzerine yaptıı sefer esnasında yaanmıtır. Bazı Osmanlı kaynakları bu seferin nedenini Alaüddevle Bey in kızını ah smail e vermemesi olarak yazmaktadır 13. Fakat asıl neden ise, Alaüddevle Bey in Safevîler e karı Akkoyunlulara siyasî destek vermi 14 ve Osmanlı Devleti yle birlikte sofîlerin Azerbaycan a gitmelerini engellemi olması gösterilebilir. Gerçekten Alaüddevle Bey, ilk balarda Mara, Elbistan, Harput ve Yozgat bölgelerinden büyük bir topluluun ah smail e gitmesinin douracaı tehlikeyi fark edememiti 15. Safevî Devleti kurulduktan sonra, özellikle 1502 den itibaren iin vahametini fark eden Alaüddevle Bey tepki göstermeye balamıtır 16. Daha sonra ah smail in Dulkadır Beylii yle akrabalık kurarak bu sorunu çözmeyi düündüü anlaılmaktadır. Dulkadırolu, ilk balarda söz verdiyse de bir müddet sonra Osmanlı Devleti nden yardım sözü aldıından 17, ah smail in iîliini bahane ederek bundan vazgeçmitir. Bununla da yetinmeyip, ah smail in dümanı Akkoyunlu Murat ı Mara ta barındırmı, kızı Benlü Hatun u onunla evlendirmiti 18. Son olarak, Safevî elçisine iyi davranmamı; onu cezalandırarak Közgölü nde hapsetmiti 19. ah smail, yukarıda söylenen nedenlerden dolayı Alaüddevle ile hesablamak için 1507 de Dulkadir Beylii üzerine yürüdü. Bu seferde, Erzincan yolunu tercih etti. Bunun sebebi, Anadolu Kızılbaları nı yanına celbetmek idi 20. Ayrıca Osmanlı nın tutumu da ah smail için önemli idi. Çünkü, Elbistan a varmak için Osmanlı topraklarından geçmesi gerektii için II. Bayezid ten geçi izni isteyen ah smail, bir müddet sınırda haberi bekledi. II. Bayezid in ricayı kabul etmesi üzerine Safevî ordusu halka zarar vermeden Elbistan a doru ilerledi 21. Buna benzer bir hadise Uzun Hasan döneminde de yaanmıtı. II. Bayezid, Amasya valisi iken, hiçbir önlem alınmadan izin verildiinden Akkoyunlular Osmanlı sınırını geçmi ve Tokat ı yamalamıtı. Tekrar böyle bir olayın yaanabilecei endiesiyle Yahya Paa komutasındaki Osmanlı ordusu Ankara ya kadar gelip, bu bölgeyi korumaya aldı 22. Bu ekilde önlem alınması, yöredeki Safevî taraftarlarının verecekleri zararları da engellemi olmalıdır. Alaüddevle Bey, Safevîler karısında dayanamayacaını anlayınca sarp Turna Daı na sıındı. ah smail, bir müddet bekledikten sonra, hırsını Elbistan ve Mara ehirlerinden aldı 23. Bu seferde, Safevîlerin tek kazancı, Diyarbakır bölgesini denetim altına almaları olmutur A.g.e., ss Hoca Sadeddin, Tâcü t-tevârih, (Haz. smet Parmaksızolu),C. III, stanbul, 1979, s. 350; Solak-Zâde, a.g.e., s Rafet Yinanç, Dulkadir Beylii, Ankara, 1989, ss Sümer, a.g.e., s. 19. Yinanç, a.g.e., s Haniwaldanus Anonimine Göre Sultan Bayezid-i Veli, (Haz. Richard F. Kreutel), (Kısaltma: Haniwaldanus Anonimi ), stanbul, 1997, s. 41. Yinanç, a.g.e., s. 91. Sümer, a.g.e., ss smail Hakkı Uzunçarılı, Osmanlı Tarihi, C. II, Ankara, 1998, s Solak-Zâde, a.g.y.; Feridun Bey, a.g.e., ss ; Yinanç, a.g.e., s. 93; Sümer, a.g.e. s. 29; Efendiyev, a.g.e., s. 93. Haniwaldanus Anonimi, ss ; Solak-Zâde, a.g.y. Solak-Zâde, a.g.y.; erefhan, a.g.e., s. 152; Uzunçarılı, a.g.e., s erefhan, a.g.y.; Gelibolulu Mustafa Âlî, Kitâbü t-tarih-i Künhü l-ahbâr, (Haz. Ahmet Uur ve dierleri), Kayseri, 1997, ss ; Lütfi Paa, Tevârih-i Âl-i Osman, (Haz. Âlî Bey), stanbul, 1990, s. 201; nanç, a.g.e., s. 94.

4 129 Bu gelimelerden sonra Osmanlı Devleti nde büyük bir deprem vuku bulmutu 25. Safevî Devleti ise, Maveraünnehr hâkimi Özbek eybani Han la mücadele etmekte idi. Bu yüzden, Osmanlı Devleti yle ilikilerini sıcak tutan ah smail, eybani Han la hesaplamak için harekete geçmi; 1510 Aralıı nda eybani Han ı aır bir yenilgiye uratmı; Herat, Merv ve Belh ehirleri dâhil tüm Horasan bölgesini Safevî sınırlarına katmıtır 26. eybani ye karı kazandıı zaferden sonra daha da güçlenen ah smail in dı politikada deiiklik yaptıı görülmektedir. Safevîlerin karısında dünya devleti olmak için tek engel olarak artık Osmanlı Devleti kalmı idi. Bu yüzden, Osmanlı ya karı baskılarını propaganda yoluyla artırmıtır. Aynı zamanda ah smail in baarıları, Anadolu da yaayan Safevî sempatizanı pek çok kiinin o taraflara göç etmesine neden olmutur. Halk arasında da ah smail yakında bir sefer düzenleyerek Osmanlı ülkesini hâkimiyeti altına alacak. diye dedikodular dolamaya balamıtır. Buna mukabil Safevî taraftarları, ah geldii zaman ona yardım için ciddî bir ekilde silahlanmaya balamılardı. Bu faaliyetleri eyh diye tanınan Safevî halifeleri yönetmilerdir 27. Bu dönemde Anadolu da ah smail taraftarları o kadar artmıtı ki, ehzade Korkut ve ehin ah, saltanat mücadelelerinde onların desteini elde etmek için Safevîlie meyilli görünmek zorunda kalmılardır 28. Dier taraftan, Osmanlı yönetimi, ülkeyi sarmı bu tehlikeyi önlemek için birtakım tedbirler almaya baladı. II. Bayezid in uygulamaya soktuu sıkı tefti sonucu kırmızı taçlı herkes Safevî müridi oldukları gerekçesiyle yakalanarak idam edilmitir. Ayrıca sofîlie meyli görünen ve Osmanlı Devleti ne karı hareket eden kiiler, aileleri ile birlikte Mora adasına sürülmütür. Ülkenin her tarafına ulaklar gönderilerek valilerden Safevî taraftarlarının denetimlerinin sıkı yapılması istenmitir 29. Bunun sonucu, Rumeli ve Anadolu da çok sayıda köy ve kasaba büyük ölçüde boalmı, devlet ciddî anlamda ekonomik buhran tehlikesiyle karı karıya kalmıtır. ah smail ise, eybani Hanlı Özbekleri malup ettikten sonra kendisini Timur kadar güçlü görmü 30, fakat Osmanlı engelini de hiçbir zaman göz ardı etmemitir. Osmanlı nın gücünü amak için, adeta bu devleti içinden çökertme yoluna gitmitir. Bunu yaparken Osmanlı Devleti yle olan ilikilerine çok dikkat etmi, hem askerî, hem de ekonomik balantısının birden bire kesilmesini istememitir 31. Ayrıca, Osmanlı Devleti nin sosyal yapılanmadaki sorunlarından ve siyasi durumundan faydalanma yönüne gitmitir. Bunun için Safevilik propagandasının Osmanlı toplumunda gizli bir ekilde yapılmasını salamıtır. ah smail, II. Bayezid in aldıı tüm önlemlere ramen faaliyetlerinde büyük ölçüde baarılı olmutu. Ayrıca, Avrupa ülkeleri de Osmanlı ya karı Safevilerle ilikiler kurmaya çalımılardır. Bunun sonucu olarak Venedikliler 1502 den itibaren Safevîlerle ilgilenmeye balamıtır. Buna karılık ah smail de 1508 de bir elçilik heyetini Venedik e göndermi; ancak Osmanlı Devleti nden çekindii için Venedik Hükümeti buna souk yaklamı 32 veyahut iki büyük devletin uzun müddetli çarpıarak yıpranmalarını düünmütür. Bu dönem Safevi-Osmanlı ilikilerindeki bir önemli olay da Nisan 1510 da balayan ve bir seneden fazla süren ah Kulu isyanı meselesidir. ah Kulu, Hamid ve Teke-ili (Isparta ve Antalya cıvarları) bölgelerinde Safevî taraftarları ve babasının etkisiyle Kızılba kültürüne çocukluktan itibaren aina olmutu. Son derece faal, cesur ve zeki olduundan kısa sürede ah smail in Anadolu da faaliyet gösteren adamlarının en seçkinlerinden biri haline gelmiti. Onun ah smail ile ilikisi Osmanlı Devleti tarafından çok geç tespit edilmitir. ah Kulu, Elmalı da züht ve takva sahibi olarak görünüp, bir maarada ikamet etmeye balamı ve 25 Yusuf Küçükda, II. Bayezid, Yavuz ve Kanunî Devirlerinde Cemali Ailesi, stanbul, 1995, s Hafız Hüseyin Kerbelayî Tebrizî, Ravzetü l-cinân ve Cennetü l-cinân, C. II, Tahran, 1349, ss ; erefhan, a.g.e., ss ; Müneccimbaı, Sahaifü l-ahbar fî Vekayii l-a sar, C. III, (Tercümü Nedim), stanbul, 1285, ss Dedeyev, a.g.m., ss Haniwaldanus Anonimi, ss ; Sümer, a.g.e., s Haniwaldanus Anonimi, s ah smail in Sultan Selim e cevabî mektubu. Feridun Bey, a.g.e., s Yusuf Küçükda, Osmanlı Devleti nin ah smail in Anadolu yu iîletirme Çalımalarını Engellemeye Yönelik Önlemleri ( Kısaltma: Anadolu yu iîletirme), Osmanlı, I, Ankara, 1999, s Selahattin Tansel, Sultan II. Bayezit in Siyasî Hayatı, stanbul, 1966, s. 245; Yakup Mahmudov, Vzaimootnoeniya Gosudarstv Akkoyunlu i Safevidov s Zapodnoyevropeyskimi Stranami, Bakü, 1991, ss

5 130 eyh unvanını almıtı. ehzade Korkud un kendisini ziyaret ettii, hatta II. Bayezid in ah Kulu nun tekkesine her sene altı-yedi bin akçe sadaka gönderdii de bilinmektedir 33. ehzade Korkut, tahta çıkma düüncesinde olup, muhtemelen onun desteini almak için böyle davranmıtır. ah Kulu isyanında Osmanlı Devleti aır siyasî ve sosyo ekonomik sorunlarla karı karıya kalmıtı. syancıların uradıı yerler yamalanıp harap edilmiti 34. Bunun yanında bir defaya mahsus 15 bin göç de buna ilâve edilince, kimsesiz bo yerlerin çoalmasıyla ekonomik denge altüst olmutu. Bunun sonucu olarak birçok kii isiz kalmı, sipahi grubu devlete karı cephe almıtır 35. Bu huzursuzluklardan dolayı halk arasında iddetli bir tedirginlik ortaya çıkmıtı. Safevîlerin Anadolu da hızla yayılmaları, Osmanlı genel toplum düzeninde sosyal yapıyı bozmu, birbirinden nefret eden katmanlardan oluan bir toplum görüntüsü almıtı. Hal böyle iken, II. Bayezid, yalılıı nedeniyle devleti yönetemez duruma gelmi, bu belirsizlik sonucunda ülkede siyasî bir kriz meydana gelmitir. Osmanlı Devleti nde iddetlenen saltanat mücadelesi (1512), Safevi-Osmanlı ilikilerini de etkilemitir. Bu taht kavgasını kazanan Sultan Selim in cülûsunu tebrik için, birçok Dou ve Batı ülkelerinden heyetlerin gelmesine ramen ah smail stanbul a elçi göndermemiti 36. Hatta Nur Ali Halife isyanını destekleyerek Sultan Selim e olan tepkisini göstermitir. Ayrıca kendilerine yakın gördükleri ehzadelere de destek vererek Osmanlı Devleti nin iç ilerine müdahale etmeye çalımı, bu da zaten gergin olan Osmanlı- Safevî ilikilerini biraz daha keskinletirmitir. Osmanlı Devleti nin Safevi Devleti ne Karı Aldıı Önlemler Sultan Selim, Osmanlı tahtına geçtikten (1512) hemen sonra, saltanatta hak iddia eden ehzadeleri bertaraf ederek devleti ve toplumu tehdit etmekte olan Safevî tehlikesine karı önlemler almaya baladı. Daha ehzadelii döneminde, Trabzon valisi iken Safevî güclerine karı birtakım baarılı çıkılar yapmıtı 37. Padiah olmadan önce babası II. Bayezid in Safevî Devleti üzerine ordunun baında gitmesine dair teklifini kabul etmeyip, bunun hükümdar olmadan gerçekleemeyeceini bildirmesi ile padiah olduunda ilk iinin Safevî problemini halletmek olduu mesajını vermi oluyordu. Böylece, Sultan Selim, Safevî yayılmacılıına karı çıkarak, bir takım önlemler almaya balamıtır. Bu yapılanları u ekilde sıralayabiliriz: a) Siyasi lk olarak, Sultan Selim kendi istedii ekilde siyasî ortamı oluturma yönüne gitmitir. Yukarıda da deinildii üzere, tahtta gözü olan ehzadelerin Safevî Devleti ve Batı ya sıınmasını önlemek için her birini deiik yollarla ortadan kaldırmıtır. Daha sonra, Avrupa ülkeleriyle tek tek görüüp, daha önce onlarla yapılan anlamaları yenilenmitir 38. Ayrıca Safevî Devleti dıında Dou Müslüman devletlerinin destei de alınmaya çalıılmıtır Anonim, Tevârih-i Âl-i Osman, F. Giese Neri, (Haz. Nihat Azamat), stanbul, 1992, s. 132; Haniwaldanus Anonimi, ss ; Solak- Zâde, a.g.e., ss. 454, 457; Uzunçarılı, a.g.e., s. 230; Yusuf Küçükda, Osmanlı Devleti nin ah smail in iî Propagandalarına Halvetîye ile Karı Koyma Politikası, XIII. Türk Tarihi Kongresi 4-8 Ekim 1999 Ankara, Ankara, 2002, s Geni bilgi için bkz., Tansel, a.g.e., ss Bilal Dedeyev, Azerbaycan ile Osmanlı Devleti Arasında olan ctimai Münasebetlerdeki Köç Hadiseleri ( ), Medeniyet Dünyası, S.12, Bakü, 2006, s Joseph Von Hammer, Devlet-i Osmaniye Tarihi, C. III, stanbul, 1329, s ükrî-i Bitlisî, Selim-Nâme, (Haz. Mustafa Argunah), Kayseri, 1997, ss ; Bu konuyla ilgili Haldun Erolu bilgi verirken, 1511 de çatıma esnasında ehzade Selim in ah smail i yakaladıını bildirmektedir (Osmanlı Devleti nde ehzadelik Kurumu, Ankara, 2004, s. 180). Bilginin alındıı Künhü l-ahbar da bu konu ele alınırken, ah smail in kardeinin esir edildii söylenmitir (Mustafa Âlî, a.g.e., ss ), Mustafa Âlî dıındaki kaynaklarda böyle bir eye raslanılmamaktadır. Ayrıca, ehzade Selim in Safevîler le olan çarpıması, 1508 de cereyan etmitir. Bu konu için bkz.. Tansel, a.g.e., s dris-i Bidlisî, Selim ah-nâme, (Haz. Hicabi Kırlangıç), Ankara, 2001 ss ahin Farzalibeyli, Resmi Belgelerde 23 Austos Çaldıran Savaı nın Nedenleri ve Sonuçları, XIII. Türk Tarih Kongresi 4-8 Ekim 1999, Ankara, 2002, s. 81.

6 131 b) Kültürel Sultan Selim in yaptıı dier bir i; Osmanlı Devleti ndeki Safevî propagandasına karı tavır almak olmutur. Anadolu da Safevîlerin youn olduu yerlerde yaklaık 40 bin ah smail taraftarını ya öldürtmü veya hapsettirmitir 40. Ayrıca Safevî yayılmacılıına karı kültürel önlemler alarak Sünnî tarikatları örgütleme yönüne gitmitir. Daha sonra Osmanlı Devleti inde tehlikeli boyuta varan Safevilie karı olmakla, bu hususta özellikle Safevî Tarikatı ile aynı kökenden gelen ve Zahidiyye de birleen Helvetiyye ile ibirliine gitmitir 41. Ayrıca mehur Osmanlı ulemasından yardım talep etmi; Kemal Paa-Zade 42, Ali b. Abdülkerim 43, Hasan b. Ömer 44, Müftü Hamza 45 ve Molla Arap tan 46 Safevîlerin katline dair fetvalar almıtır. Verilen bu fetvaların dinî yanında siyasî içerie sahip olması, hem içte hem de dıta Safevîlere karı yapılanları bir nevi merulatırmıtır. Bunun yanında Safevîlerin seyyid olmadıı yönündeki bilgiler halk arasında yaygınlatırılmıtır 47. Bu da, daha sonralar Sünnî Osmanlı Devleti ne karı, iî ran Safevî Devleti imajının ortaya çıkmasına zemin oluturmutur 48. c) Ekonomik Sultan Selim in Safevîlere karı aldıı bir dier önlemi ise, ekonomik alanda oldu. Çünkü Safevî müritlerinin büyük çounluunun Anadolu daki faaliyetlerini ticaret yoluyla gerçekletirdii bilinmektedir. Ülkelerine dönerken bunlar ticarî malın yanında sava aletleri, gümü, demir gibi maden ürünlerini de götürüyorlardı 49. Osmanlı Devleti, ilk bata sınırlardan geçi sırasında kontrolü güçlendirmi; Anadolu dan ah smail e giden maddî yardımların kısmen de olsa önü kesilmitir. Daha sonra ipek ticaretine bazı engellemeler getirilerek 50 Safevî Devleti ne bir nevi ekonomik ambargonun uygulanması yoluna gidilmitir dris-i Bidlisî, a.g.e., s. 130; Hammer, a.g.e., C. IV, s. 122; Lord Kinross, Rasçvet i Upadok Osmanskoy mperii, (Rusça ya çev. M. Palnikov), Moskova, 1999, s. 183; Sümer, a.g.e., s. 36; Tofik Necefli, Çaldıran Döyüü Arefesinde Safevi-Osmanlı Münasebetleri Müasir Türkiye tarihünaslıında, ah smail Hatai-VI. Ümumrespublika Elmi-praktiki Konferansın Materialları, Bakü, 2007, s Küçükda, Anadolu yu iîletirme, ss Kemal Paa-Zâde, Fetvay-ı Kemal Paa-Zâde Der Hakk-ı Kızılba, Süleymaniye Ktp. Esat Efendi Bölümü, No: 3548, vr. 45a- 48b. 43 Selahattin Tansel, Yavuz Sultan Selim, stanbul, 1969, ss Hasan b. Ömer, Kızılbalıa Reddiye, Süleymaniye Ktp. Düümlü Baba Bölümü, No: 00197, ss Topkapı Sarayı Müzesi arivi (TSMA), No.E. 6401; Mehmet Saray, Türk ran Münasebetlerinde iîliin Rolü, Ankara, 1990, ss ; Mustafa Ekinci, Anadolu Alevîliinin Tarihsel Arka Planı, stanbul, s. 173; Farzalibeyli, a.g.t., s. 81. Kemal Paa-Zâde, a.g.e.,, vr. 46b. Safevî Devleti kurulu döneminden itibaren yaklaık 100 sene Azerbaycan Türk Devleti olma özelliini koruyabilmitir. Safevi Devleti nin ranlılaması daha sonralar olmutur. Sultan Selim den sonra Kanunî Sultan Süleyman ın ( ) düzenledii Azerbaycan seferleri (Fahrettin Kırzıolu, Osmanlılar ın Kafkas Elleri ni Fethi ( ), Ankara, 1998, ss ) ve ardından Sultan III. Murad ( ) ın Azerbaycan ı Osmanlı topraklarına katması (Bekir Kütükolu, Osmanlı-ran Siyâsî Münasebetleri ( ), stanbul, 1993, ss ; Tahsin Yazıcı, Safevîler, A., C. X, stanbul, 1988, ss ) Safevî hanedanını daha iç taraflara, yani ran bölgelerine yerlemeye zorlamıtır. Bu yüzden, bakent 1555 te Tebriz den Kazvin e ( Efendiyev, a.k.e., s. 205), I. ah Abbas ( ) devrinde ise, sfahan a taınmıtır. I. ah Abbas ın reformlarında airetlere deil, bireye önem verilmesi sonucu devlet yönetimi tamamıyla Farsların eline geçmitir. (Oqtay Efendiyev, Azerbaycan Safeviler devletinin ran devletine çevrilmesinin balanıcı, Azerbaycan Tarihi, C.III, Bakü, 1999, ss ). Bu da, Azerbaycan Safevî Devleti nin bir ran Devleti haline gelmesini kolaylatırmıtır. Küçükda, Anadolu yu iîletirme, s Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, III, (Yavuz Sultan Selim Devri Kararnameleri), stanbul, 1991, ss Küçükda, Anadolu yu iîletirme, s. 275; Bilal Dedeyev, Azerbaycan-Osmanlı ekonomik likileri ( ), Qafqaz Universiteti Jurnalı, Sayı-18, Bakü, 2006, ss ; Dilaver Ezimli, Azerbaycanın Avropa le Ticaret Elaqelerinde Vergi Güzetlerinin Rolu ( XV. Asrın II Yarısı-XVII. Asrın I Yarısı), ah smayıl Hatai- VI Ümumrespublika elmi-praktiki konferansın materialları, Bakü, 2007, s. 118.

7 132 d) Askeri Sultan Selim, Safevîlere karı aldıı önlemleri askerî harekâtla desteklemitir. 24 Austos 1514 te yapılan Çaldıran Savaı nda 52 yenilgiye urayan ah smail, yakalanması an meselesi iken sava meydanından kaçırılarak kurtarılmıtır 53. Savatan sonra Tebriz e giren Sultan Selim in düüncesi kıı Karaba da geçirip baharda Safevî Devleti ni tamamen ortadan kaldırmak iken, yeniçerilerin baskısıyla bundan vazgeçmi; yaklaık sekiz gün sonra bu ehirden ayrılmı; Nahçıvan üzerinden Amasya ya geçmitir 54. Sava Sonrası Durum Çaldıran Savaı nın, Otlukbeli 55 muharebesiyle büyük benzerliklerinin olduu söylenebilir. Savaın gidiatı, ordu düzeni ve sayısının nispeti hemen hemen aynıdır. Hatta Uzun Hasan gibi 56 ah smail in sava alanından kaçırılma ekli de birbirinin âdeta tekrarı gibidir. Tabiî ki, her iki savata Osmanlı nın elinde bulunan ateli silahların savaın kazanılmasında oynadıı rol de unutulmamalıdır. Çaldıran Savaı, toprak konusunda Otlukbeli nden farklı olmutur. Otlukbeli malubiyetinden sonra Akkoyunlu Devleti, sadece birkaç kalesini kaybetmi olmasına karılık Safevî Devleti, güney batı topraklarının büyük bir kısmını Osmanlı ya kaptırmı; Bayburt, Erzincan ve Kiı Osmanlıların eline geçmitir de Kemah Kalesi nin alınmasından sonra Dulkadır Beylii de Osmanlı Devleti ne ilhak edilmitir 57. Sultan Selim, Amasya da iken dris-i Bitlisî yi Güney- dou Anadolu bölgesiyle ilgilenmek için görevlendirmitir. dris-i Bitlisî, özellikle Kürt airet reisleri arasındaki anlamazlıkları kısmen hallederek 1517 de bu vilâyetleri bir bir Osmanlı hâkimiyeti altına sokmutur 58. Sadece, Diyarbakır ve çevresinde Safevî Devleti yle çarpımalar bir müddet sürmütür. En son 1517 de, ah smail in Ustaclu Mehmed Han dan sonra tâyin ettii Diyarbakır Beylerbeyi Karahan, Koçhisar yakınlarındaki bir savata maktul düünce, bölgenin tamamı Osmanlı ya balanmıtır 59. Böylece, Osmanlı-Safevî sınırında Osmanlı taraftarı Kürt airetlerden oluturulmu tampon bir bölge meydana getirilmitir. Bu dönemde Kars vilâyetinin de Osmanlı nın elinde bulunduuna 60 bakılırsa, günümüz Türkiye-Azerbaycan-ran sınırının hemen hemen aynısının 1517 de belirlendii söylenebilir. SONUÇ ah smail in kurup kısa bir zamanda güçlü hale getirdii Safevî Devleti, 1510 dan sonra açıkça Osmanlı Devleti ni içten tehdit etmeye balamıtır. II. Bayezid in yalı ve hasta durumu, ah smail in Osmanlı daki faaliyetlerini bir nevi kolaylatırmıtır. Bu dönem ah smail, II. Bayezid in aldıı tüm 52 Temel kaynakların tümünde 23 Austos gösterilmesine ramen, Sultan Selim in ehzâde Süleyman a gönderdii zafernâmede savaın 3 Recep H. 920 de, yani 24 Austos 1514 te gerçekletii bildirilmektedir. Feridun Bey, a.g.e., ss ; Uzunçarılı, a.g.e., s. 268; Küçükda, a.g.y.; Dedeyev, Safevi Tarikatı- Osmanlı likileri, s Feridun Bey, a.g.y.; dris-i Bidlisi, a.g.e., ss ; Hadîdî, Tevârîh-i Âl-i Osman ( ), (Haz. Necdet Öztürk), stanbul, 1991, ss ; ükrî, a.g.e., ss ; Hoca Sadeddin, a.g.e., C. IV, s. 211; 54 Anonim, a.g.e., s.137; Hoca Sadeddin, a.g.e., C. IV, ss ; Solak-Zâde, a.g.e., C. II, ss Otlukbeli savaı Akkoyunlu Devleti ile Osmanlı Devleti arasında 11 Austos de gerçeklemitir. 56 Ebu Bekr-i Tihranî, Kitab-ı Diyarbekriyye, (Çev. Mürsel Öztürk), Ankara, 2001, s.352; Tursun Bey, Tarih-i Ebu l-feth, (Haz. Ahmed Tezbaar), (tarihi ve basım yeri yok), s ; Mustafa Âlî, a.g.e., s Solak-Zâde, a.g.e., C. II., ss ; erefhan, a.g.e., s. 164; Yınanç, a.g.e., s Bu bölgeler unlardır: Diyarbakır, Cezire, Bitlis, Suran, Hısn-Keyf, madiye, Çemikezek, Hizan, Sason, Palo, Çarpakçur, Eil, Sincar, Elok, Çermik, Hıza, Zerik, Siverek, Malatya, Urfa, Behisti, Ergani, Siirt, Harput, Divrii ve Mardin. Bkz. Solak-Zâde, a.g.e., C. II. ss Solak-Zâde, a.g.e., C. II., ss Geni bilgi için bkz. Akgündüz, Yavuz Sultan Selim Devri Kararnameleri, ss Babakanlık Osmanlı Arivi (BOA), E, ML, No:9. Bu belgede yılları arasında Kars vilâyetinin Mahsul Muhasebesi verilmektedir.

8 133 önlemlere ramen faaliyetlerinde büyük ölçüde baarılı olmutur. Ayrıca, Avrupa ülkeleri de Osmanlı ya karı Safevilerle ilikiler kurmaya çalımılardır. Osmanlı da ortaya çıkan saltanat mücadelesini Safevîlie karı olan Sultan Selim kazanmı; 1512 de devletin baına gelmitir. ahzadeliinden beri Safevîlie karı olan Sultan Selim, saltanatı döneminde de bunu devam ettirerek, ah smail in Osmanlı topraklarını ele geçirme politikasına karı ciddî önlemler almıtır. Sultan Selim, balattıı siyasî, dinî, ekonomik, millî ve askerî önlemler sayesinde gerçekleen Çaldıran Savaı nda Safevî yayılmacılıının önüne geçebilmitir. Sonuç itibariyle, iki ülke arasında bu ekilde olumu olan siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel durum daha sonraki yıllarda da Osmanlı-Safevi ilikilerinde etkisini sürdürmütür. KAYNAKÇA Yayınlanmamı Belgeler: TSMA, No.E. 6401; BOA, E, ML, No:9. Temel Kaynaklar, Kitap ve Makaleler: AKGÜNDÜZ, Ahmed, Osmanlı Kanunnameleri ve Hukuki Tahlilleri, III, (Yavuz Sultan Selim Devri Kararnameleri), stanbul, ANONM, Tevârih-i Âl-i Osman, F. Giese Neri, (Haz. Nihat Azamat), stanbul, DEDEYEV, Bilal, Azerbaycan ile Osmanlı Devleti Arasında Olan ctimai Münasebetlerdeki Hadiseleri ( ), Medeniyet Dünyası, S.12, Bakü, 2006, s , Safevi Tarikatı ve Osmanlı Devleti ilikileri, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, Cilt-1, S. 5, (Kasım 2008), ss , Azerbaycan-Osmanlı Ekonomik likileri ( ), Qafqaz Universiteti Jurnalı, Sayı-18, Bakü, 2006, ss EBU BEKR- THRAN, Kitab-ı Diyarbekriyye, Ankara, EFENDYEV, Oktay, Azerbaycan Safeviler Devleti, Bakü, 1993., Azerbaycan Safeviler Devletinin ran Devletine Çevrilmesinin Balanıcı, Azerbaycan Tarihi, C.III, Bakü, 1999, ss , Sultan II. Bayezid ve ah smail, XIII. Türk Tarih Kongresi Ankara, 4-8 Ekim 1999, C. III, I. kısım, Ankara, 2002, s EKNC, Mustafa, Anadolu Alevîliinin Tarihsel Arka Planı, stanbul, EROLU, Haldun, Osmanlı Devleti nde ehzadelik Kurumu, Ankara, EZIMLI, Dilaver, Azerbaycanın Avropa le Ticaret Elaqelerinde Vergi Güzetlerinin Rolu ( XV. Asrın II Yarısı-XVII. Asrın I Yarısı), ah smayıl Hatai- VI Ümumrespublika elmi-praktiki konferansın materialları, Bakü, 2007, ss FARZALBEYL, ahin Fazil, Azerbaycan ve Osmanlı mperiyasi (XV.-XVII. Asırlar), Bakü, Köç

9 134, Resmi Belgelerde 23 Austos Çaldıran Savaı nın Nedenleri ve Sonuçları, XIII. Türk Tarih Kongresi 4-8 Ekim 1999, Ankara, 2002, ss FERDUN BEY, Müneatü s-selatin, C. I, stanbul, GELBOLULU MUSTAFA ÂLÎ, Kitâbü t-tarih-i Künhü l-ahbâr, (Haz. Ahmet Uur ve dierleri), Kayseri, GÖKBLGN, Tayyip, XVI. Asır Balarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Ümerası, Türkiyat Mecmuası, C. IX, (stanbul, 1951), ss HADÎDÎ, Tevârîh-i Âl-i Osman ( ), (Haz. Necdet Öztürk), stanbul, HAFIZ HÜSEYN KERBELAYÎ TEBRZÎ, Ravzetü l-cinân ve Cennetü l-cinân, C. II, Tahran, HAMMER, Joseph Von, Devlet-i Osmaniye Tarihi, (Terc. Mehmet ATA), C. III, stanbul, Haniwaldanus Anonimine Göre Sultan Bayezid-i Veli, (Haz. Richard F. Kreutel), stanbul, HASAN B. ÖMER, Kızılbalıa Reddiye, Süleymaniye Ktp. Düümlü Baba Bölümü, No: HOCA SADEDDN, Tâcü t-tevârih, (Haz. smet Parmaksızolu), C. III, IV, stanbul, DRS- BDLSÎ, Selim ah-nâme, (Haz. Hicabi Kırlangıç), Ankara, KEMAL PAA-ZÂDE, Fetvay-ı Kemal Paa-Zâde Der Hakk-ı Kızılba, Süleymaniye Ktp. Esat Efendi Bölümü, No: KNROSS, Lord, Rasçvet i Upadok Osmanskoy mperii, (Rusça ya çev. M. Palnikov), Moskova, KIRZIOLU, Fahrettin, Osmanlılar ın Kafkas Elleri ni Fethi ( ), Ankara, KÜÇÜKDA, Yusuf, II. Bayezid, Yavuz ve Kanunî Devirlerinde Cemali Ailesi, stanbul, 1995., Osmanlı Devleti nin ah smail in Anadolu yu iîletirme Çalımalarını Engellemeye Yönelik Önlemleri, Osmanlı,I, Ankara, 1999, ss , Osmanlı Devleti nin ah smail in iî Propagandalarına Halvetîye ile Karı Koyma Politikası, XIII. Türk Tarihi Kongresi 4-8 Ekim 1999 Ankara, Ankara, 2002, ss KÜTÜKOLU, Bekir, Osmanlı-ran Siyâsî Münasebetleri ( ), stanbul, LÜTF PAA, Tevârih-i Âl-i Osman, (Haz. Âlî Bey), stanbul, MAHMUDOV, Yakup, Vzaimootnoeniya Gosudarstv Akkoyunlu i Safevîdov s Zapodnoyevropeyskimi Stranami, Bakü, MÜNECCMBAI, Sahaifü l-ahbar fî Vekayii l-a sar, C. III, (Terc. Nedim), stanbul, NECEFÎ, Fahruddin Musevî Erdebilî, Tarihi Erdebil ve Danimendan, C. I, Tahran, NECEFLI, Tofik, Çaldıran Döyüü Arefesinde Safevi-Osmanlı Münasebetleri Müasir Türkiye tarihünaslıında, ah smail Hatai-VI. Ümumrespublika Elmi-praktiki Konferansın Materialları, Bakü, 2007, ss , ah smail in Sultan II. Bayezid le Karılıklı Münasebetlerinin Müasir Türkiye Tarihünaslıında Eksi, Haberler, Sayı 8, Bakü, 2007, ss SARAY, Mehmet, Türk ran Münasebetlerinde iîliin Rolü, Ankara, SOLAK-ZÂDE, Tarih, C. I, II, (Haz. Vahit Çabuk), Ankara, SÜMER, Faruk, Safevîler Devleti nin Kuruluu ve Gelimesinde Anadolu Türkleri nin Rolü, Ankara, 1992.

10 135 EREFHAN BTLSÎ, eref-nâme, (Rusça ya çev. E.. Vasilyev), Moskova, ÜKRÎ- BTLSÎ, Selim-Nâme, (Haz. Mustafa Argunah), Kayseri, TANSEL, Selahattin, Sultan II. Bayezit in Siyasî Hayatı, stanbul, 1966., Yavuz Sultan Selim, stanbul, 1969., Yeni Vesikalar Karısında Sultan kinci Bayezit Hakkında Bazı Mütalâalar, Belleten, C. XXVII/106, Ankara, 1963, s TURSUN BEY, Tarih-i Ebu l-feth, (tarihi ve basım yeri yok). UZUNÇARILI, smail Hakkı, Osmanlı Tarihi, C. II, Ankara, YAZICI, Tahsin, Safevîler, slâm Ansiklopedisi, C. X, stanbul, 1988, ss YNANÇ, Rafet, Dulkadir Beylii, Ankara, 1989.

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Karakoyunlu Sultanı Cihânah ın eyh Cüneyd e Karı Aldıı Önlemler. Precations of Qara Qoyunlu Cihansah to Sheikh Cuneyd

Karakoyunlu Sultanı Cihânah ın eyh Cüneyd e Karı Aldıı Önlemler. Precations of Qara Qoyunlu Cihansah to Sheikh Cuneyd Karakoyunlu Sultanı Cihânah ın eyh Cüneyd e Karı Aldıı Önlemler Precations of Qara Qoyunlu Cihansah to Sheikh Cuneyd Aye ATICI ARAYANCAN * Özet Karakoyunlu sultanı Cihânah hâkimiyeti süresince Hurûfîlik,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

AZERBAYCAN OSMANLI EKONOMİK İLİŞKİLERİ (1450 1520)

AZERBAYCAN OSMANLI EKONOMİK İLİŞKİLERİ (1450 1520) AZERBAYCAN OSMANLI EKONOMİK İLİŞKİLERİ (1450 1520) Bilal Dedeyev Qafqaz Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Bakü / AZERBAYCAN bdedezade@yahoo.com ÖZET XV. yüzyıldan başlayarak Azerbaycan Osmanlı ilişkileri

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ...

1 KAFKASYA TARİHİNE GİRİŞ... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. ARAŞTIRMANIN METODU... 1 II. ARAŞTIRMANIN KAYNAKLARI... 3 A. Tarihler... 4 B. Vakayi-Nâmeler/Kronikler... 10 C. Sikkeler/Paralar ve Kitabeler... 13 D. Çağdaş Araştırmalar... 14

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

AHSENÜ T-TEVARİH Hasan Rumlu, Çev: Mürsel Öztürk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2006.

AHSENÜ T-TEVARİH Hasan Rumlu, Çev: Mürsel Öztürk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2006. AHSENÜ T-TEVARİH Hasan Rumlu, Çev: Mürsel Öztürk, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2006. Haz: Veysel Gürhan 1 Safevi Devleti nin kurulduğu sırada İslam aleminin merkezi olan Ortadoğu da Osmanlılarla

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR

ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR ARAYIŞ YILLARI (17.YÜZYIL) (DURAKLAMA DÖNEMİ ) ISLAHATLAR AYAKLANMALAR 1. Osmanlı Devleti nde Yeniçeri Ocağı nı kaldırmak isteyen ilk padişah II. dır. Osman 2. Genç Osman saray ile halk arasındaki kopukluğu

Detaylı

SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION

SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION SAFEVÎLERN NESEBNE FARKLI BR BAKI A DIFFERENT STANDPOINT TO SAFEVI S GENERATION Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDA* Dr. Bilal DEDEYEV** Özet Safevî tarihi ele alınırken aratırmacılar arasında en çok tartıılan konulardan

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

DURAKLAMA DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi DURAKLAMA DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi 05.08.2017 OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU XVII.YÜZYILDA OSMANLI- AVUSTRYA VE OSMANLI- İRAN İLİŞKİLERİ a-avusturya ile İlişkiler

Detaylı

K TAP TANITIMI. Bar SARIKÖSE

K TAP TANITIMI. Bar SARIKÖSE TAR H N PE NDE -ULUSLARARASI TAR H ve SOSYAL ARA TIRMALAR DERG S - Y l: 2010, Say : 4 Sayfa: 227-232 THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Year: 2010, Issue:

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NUH MEHMET YAMANER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10.SINIF OSMANLI TARİHİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI A GURUBU Ertuğrul Gazi 1) * Orhan Bey tarafından fethedilmiş olup başkent buraya taşınmıştır. * İpek sanayisinin merkezi konumundaki bu bölgenin fethiyle Osmanlı gelirleri. Yukarıdaki özellikleri verilmiş bölge

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : OSMANLI TARİHİ II Ders No : 0310440158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ZLANLI EYÜP PAA NIN TARH KL ÜZERNE BAZI NOTLAR SOME NOTES ON THE HISTORICAL CHARACTERISTICS OF EYUP PASHA

ZLANLI EYÜP PAA NIN TARH KL ÜZERNE BAZI NOTLAR SOME NOTES ON THE HISTORICAL CHARACTERISTICS OF EYUP PASHA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ZLANLI EYÜP PAA

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

ETKİNLİKLER/KONFERSANS

ETKİNLİKLER/KONFERSANS ETKİNLİKLER/KONFERSANS Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü Züriye Oruç 1 Prof. Dr. Salim Koca'nın konuk olduğu Anadolu'nun Vatanlaşmasında Selçukluların Rolü konulu Şehir Konferansı gerçekleştirildi.

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2014 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL (BOLU) Türkçe Öğretmenliği 93 93 TS-2 389,78293 19.300 460,04419 351,98063 382,48539

Detaylı

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E

GÜMÜŞHAN E GÜMÜŞHAN E Acil Yardım ve Afet Yönetimi 207610036 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (T.B.) İSTANBUL MF-3 4 303.026 108000 102710387 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE YGS-2 62 62 317.815 179000 167000 107310252 MEHMET

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014

2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI. Mart, 2014 2014 YEREL SEÇİMLERE YÖNELİK 81 İL ANALİZ SONUÇLARI Mart, 2014 İllerin Kazanacak Partilere Göre Dağılımı AK Parti CHP MHP BDP/HDP Rekabetin Olduğu İller 2 BAĞIMSIZ ZİHNİ ALDIRMAZ ADANA AK PARTİ CHP MHP

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES,

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES, 1475 SAYILI KANUNUNUN 1927 SAYILI KANUNLA DEK 14 NCÜ MADDESNN DETRLMES, 98 NC MADDESNE BR FIKRA EKLENMES; 193 SAYILI GELR VERGS KANUNUNUN 1927 SAYI- LI KANUNLA DEK 25 NC MAD- DESNN 7 NC FIKRASININ DE-

Detaylı

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman Gökbilgin, M. T. (1966). "Kanuni Sultan Süleyman'ın Son Seferleri ve Ölümü". Türk Yurdu, (329),, Razsa, G. (1976). "Mohaç Meydan Muharebesi (29 Ağustos 1526)". Askeri Tarih Bülteni,

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Ek 6. Organizasyon emaları

Ek 6. Organizasyon emaları Ek 6 Organizasyon emaları Halkbank Genel Organizasyon Yapısı Yönetim Kurulu Raportörlüü YÖNETM KURULU Risk Yönetimi ve Risk Yönetimi Hukuk Müavirlii GENEL MÜDÜR Disiplin Kurulu Tefti Kurulu Tanıtım ve

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! #$! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783)

KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) KIRIM HANLIININ KURULUU VE TÜRK-RUS LKLERNDEK YER (1441 1783) Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * I. Kırımın lk Sakinleri Karadeniz in kuzeyinde tarih boyunca, jeopolitik önemini korumu olan Kırım ın bilinen en

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

ABBASKULU AA BAKIHANOV'UN GÜLÜSTAN-I REM ESERNDE KIRIM TATARLARI VE GRAYLAR. Crimean Tartars And Girays In Abbaskulu Aga Bakihanov s Gülüstan-i rem

ABBASKULU AA BAKIHANOV'UN GÜLÜSTAN-I REM ESERNDE KIRIM TATARLARI VE GRAYLAR. Crimean Tartars And Girays In Abbaskulu Aga Bakihanov s Gülüstan-i rem ABBASKULU AA BAKIHANOV'UN GÜLÜSTAN-I REM ESERNDE KIRIM TATARLARI VE GRAYLAR Crimean Tartars And Girays In Abbaskulu Aga Bakihanov s Gülüstan-i rem Seyran GAYIBOV Özet Azerbaycan tarihi aratırmalarında

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

REVAN 1956 NUMARALI KANUNĠ DEVRĠ MUHÂBERAT MECMUASI (DEĞERLENDĠRME VE METĠN)

REVAN 1956 NUMARALI KANUNĠ DEVRĠ MUHÂBERAT MECMUASI (DEĞERLENDĠRME VE METĠN) T. C. FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TARĠH ANABĠLĠM DALI TARĠH PROGRAMI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ REVAN 1956 NUMARALI KANUNĠ DEVRĠ MUHÂBERAT MECMUASI (DEĞERLENDĠRME VE METĠN)

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

TÜRKYE, YUNANSTAN VE AVRUPA LKLERNDE KIBRIS

TÜRKYE, YUNANSTAN VE AVRUPA LKLERNDE KIBRIS TÜRKYE, YUNANSTAN VE AVRUPA LKLERNDE KIBRIS Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ 1. Türk Dı Siyasetinde Kıbrıs Meselesi Kıbrıs Meselesi Türkiye nin son yıllarda her platformda karısına çıkan dı problemlerinin baında

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 59, Kasım 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 59, Kasım 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 59, Kasım 2017, s. 457-464 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 19.10.2017 30.11.2017 Arş. Gör. Abdullah

Detaylı

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619

2015 Kontenjanı Kontenjanı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İlahiyat (İngilizce) ,67619 PROGRAM KODU 107210959 107211181 107210465 MARMARA MARMARA MARMARA ÜNİVERSİTE PROGRAM ADI 2015 2016 Okul Birinciliği 2015-ÖSYS 0,12BAŞARI SIRASI 2016 Beklenen En Düşük Sıra 2015-ÖSYS EK PUANLI B.SIRA 2015-ÖSYS

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TARİH BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2013- BAŞARI SIRASI (0,12) 2013

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01. ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.2013/364 Uygun 2 Yakup BEDER 47785803518 Fatih Dev.Hast. 31.12.2012/24483 Uygun 3 Lütfi Gürsel

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı