Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle ve büyük harflerle okunaklı bir şekilde doldurunuz. GENEL AÇIKLAMALAR 1.Bu soru kitapçığında Toplam 89 soru bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 110 dakikadır. 3.Sınav başladıktan sonraki 20 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Ancak sınava geç başlayan öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınava ilk 20 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır. 4.Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 5. Test kitapçığındaki her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 6.Sınava cep telefonu ile girmek kesinlikle yasaktır. 7.Bu kitapçıktaki soruların cevapları, kitapçıkla birlikte verilen cevap kâğıdında ayrılmış olan yerlere, kurşun kalemle işaretlenecektir. Tükenmez kalem kullanılmayacaktır. Cevap kâğıdı buruşturulmayacak, üzerine gereksiz hiçbir işaret konulmayacaktır. 8.Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 9.Sınav başlangıcından sonra ilk 20 dakika ve son 10 dakika sınav salonundan çıkmaya izin verilmeyecektir. 10. Sınav sırasında tuvalete gitmek kesinlikle yasaktır Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Bu testteki sorular n her hakk Eski ehir Osmangazi niversitesi T p Fak ltesi Dekanl 'na aittir. zinsiz kopyalanamaz, o altmak amac yla bas lamaz, elektronik ortamda yay nlanamaz.

2 Genel 1. Akut karın bulgularıyla acilen ameliyata alınan gebe kadının torsiyone olmuş bir over kitlesinin bulunduğu saptanmıştır. Kistin tipi en büyük olasılıkla A) Folikül kisti B) Over apsesi C) Endometrioma D) Korpus luteum kisti E) Kistik teratom 2. Kırk altı yaşında klimakterik semptomları olan bir olguda Kemik mineral dansite(kmd) ölçümünde L5 düzeyi - vertebra için T-Değeri(skor): -2 Standart deviasyon olarak rapor edilmiştir.bu olgu için değerlendirmeniz nedir? A) Normal B) Osteopeni C) Osteoporoz D) Şiddetli Osteoporoz E) Paget hastalığı 3. Aşağıdakilerden hangisinde overlerde çukulata kisti oluşur? A) Adenomyozis B) Korpus luteum kisti C) Endometriozis D) Karsinoid tümör E) Endometroid tümör 4. Otuz altı yaşında gravid 2 para 1 olgu 28 gebelik haftasında rutin prenatal muayene için başvuruyor. Hafif bulantı dışında herhangi bir şikayet tanımlamayan olgunun bir önceki gebeliğinde gestasyonel hipertansiyon olduğu saptanıyor. Yapılan fizik muayenesinde dört saat ara ile alınan iki kan basıncı değeri 140/95 mmhg; vücut kitle indeksi (BMI) 30 kg/m2 olarak rapor ediliyor. Yapılan idrar tetkikinde 2+ protein kaçağı olması üzerine perinatoloji uzmanı ile birlikte klinik plan hakkında değerlendirme yapılıyor Bu olguda en optimal klinik yaklaşım planı A) Magnezyum sülfat ile eklampsi profilaksisi B) Yatak istirahatı önerisi ile ayaktan izlem C) Doğum indüksiyonu D) Şiddetli preeklampsi bulguları ve fetal değerlendirme açısından hastanede yakın gözlem E) Kısa etkili, akut antihipertansif tedavi 5. Hiperemezis gravidarum tedavisinde aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi kullanılmaz? A) H1 reseptör blokör ilaçlar B) Dopamin antagonistleri C) Cholinerjik ajanlar D) Steroidler E) Benzodiazepinler 6. Aşağıdakilerden hangisi Levonorgestrel salıcı Rahim içi araç için yanlıştır? A) Gebelik gerçekleşirse konjenital anomaly riskini arttırır. B) Gebelik gerçekleşirse spontan abortus riskini arttırır. C) Gebelik gerçekleşirse erken doğum riskini arttırır. D) Tüm kadınlar ile karşılaştırıldığında ektopik gebelik riskini arttırmaz. E) PID riskini arttırmaz. 7. Gün-3 :FSH, LH : < 5mIU/ml, E2 < 40pg/ml, Medroksi Progesteron Asetat 10mg/gün, 7 gün süreli kullanımı sonrası Progesteron çekilme kanaması olmamış,ultrasonografide Endometrium kalınlığı : <5mm olarak bulunmuş olan olgu için tanınız nedir? A) Hiperprolaktinemi B) Hipergonodotropik Hipogonadizm C) Hipogonodotropik Hipogonadizm D) Normogonodotropik Anovulasyon E) Progesteron rezistansı 8. Otuz iki yaşında gravida 4 para 2, 28 hafta 4 günlük gebe olgu vajenden ani bir sıvı gelişi ve kasık ağrısı nedenli doğum kliniğine başvuruyor Öyküsünde iki adet 32 hafta preterm vajinal doğum yaptığı mevcut.. Steril spekulum muayenesinde servikal açıklık yok; arka fornikste gözlenen sıvı örneğinde PAMG (Amnisure) pozitif olarak saptanıyor. Hekim koryoamniyonit şüphesi ile daha detalı klinik ve laboratuar değerlendirme yapıyor. Bu olguda koryoamniyonit şüphesi açısından yapılan değerlendirmede hangi klinik parametre en az bilgi değeri taşır? A) Annede ateş ve nabız B) Fetal taşikardi C) Pis kokulu akıntı D) Fetal pozisyon ve sevikal açıklık E) Uterin hassasiyet 2

3 9. Aşağıdakilerin hangisinde görülen kanserlerin evre tayini, tedavi amaçlı cerrahi girişim öncesi klinik yöntemlerle yapılabilir? A) Serviks B) Endometriyum C) Vulva D) Over E) Fallop tüpü 10. Eksternal ve internal pelvik organları besleyen aşağıdaki arterlerden hangisi hipogastrik arterin dalı değildir? A) İnternal pudental arter B) Vaginal arter C) Obturator arter D) Uterin arter E) Ovaryan arter 11. Otuz yaşında, 13 haftalık tekil gebelik olgusu rutin muayene amaçlı kadın-doğum kliniğine başvuruyor. Obstetrik ultrasonografi yapılan olgu bilgilendirilerek takibe alınıyor ve rutin laboratuar tetkikleri planlanıyor. Bu olguda hangi değerlendirme obstetrik ultrason muayenenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır? A) Baç çevresi ölçümü B) Karın çevresi ölçümü C) Orta serebral arter tepe sistolik kan akım hızı ölçümü D) Femur uzunluğu ölçümü E) Nukal saydamlık ölçümü 12. Hangisi endometrium karsinoması risk faktörlerinden biri değildir? A) Obesite B) İnfertilite C) Sigara kullanımı D) Granuloza hücreli tümör E) Geç menapoza girme 13. Yirmi dört yaşında, 17 haftalık tekil gebelik olgusu, üçlü test sonucu tarama testi sonucu trizomiler için <1:1000 olmasına rağmen yapılan detaylı fetal anatomık ultrason değerlendirilmesine alınıyor Ultrason incelemesi sonucunda Fallot tetralolojisi uyumlu bulgular elde ediliyor. Bunun üzerine aileye prenatal danışmanlık veriliyor. Prenatal danışmanlık sonrası yapılan prenatal tanı testi 22q11 mikrodelesyonu olarak rapor ediliyor. Sonrasında yapılan ayrıntılı prenatal danışmanlık sonrasında. aileye gebelik terminasyonu seçeneği sunuluyor Bu olguya yapılan prenatal tanı yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Koryonikvillus örneklemesi (CVS) ile konvansiyonel karyotipleme B) Amniyosentez ile konvansiyonel karyotipleme C) Kordosentez ile a-cgh (comparativegenomichybridisation) D) Amniyosentez ile a-cgh (comparativegenomichybridisation) E) Maternalkanda fetal DNA analizi 14. Endometrium adenocarsinoması olan hangi hastada tam cerrahi evreleme yapmak gerekir? A) Seröz, clearcell histoloji B) Grade 3 tümör C) Servikal tutulumu varlığı D) Derin myometrial invazyon varlığı E) Hepsi 15. Aşağıdaki testlerden hangisi hipermezis nedeniyle yatırılan bir hastada istenecek rutin testlerden değildir? A) Glukoz B) Tam idrar tahlili C) TSH D) İnsülin E) AST-ALT 16. Prenatal tanı amacıyla yapılan fetal ultrasonografide, aşağıdaki anomalilerden hangisinin varlığı durumunda aneuploidy riski en azdır? A) Gastroşizis B) Kistik higroma C) Duodenal atrezi D) Omfalosel E) Diyafragmatik herni 3

4 17. Aşağıdaki nedenlerden biri hariç diğerleri kadında osteoporoz için risk faktörüdür.hariç olarak düşündüğünüz yanıtı seçiniz? A) Hiperparatiroidi B) Cushing hastalığı C) Kortikosteroid,Heparin kullanımı D) Egzersiz E) Kr. Renal ve hepatik yetmezlik 18. Son adet tarihinden emin olan 27 yaşında gravida 2;para 1 (sezaryen ile) olgu 34 gebelik haftasında poliklinik muayenesine başvuran olgunun kan başvuru basıncı değeri 140/100 mmhg. Spot idrarda 1+ protein kaybı mevcut. Yapılan obstetrik ultrasonografik muayene sonucunda; fetal ölçümlerin 27 hafta ile uyumlu ve oligohidramniyos hali mevcut olarak rapor edilmiştir. Yapılan umbilikal arter doppler ultrasonda diyastolsonu ters akım saptanan olgu Perinatoloji uzmanlı tarafından değerlendirmeye alınıyor Bu olguda uygulanabilecek ilk basamak klinik yaklaşım ne olmalıdır? A) Acil sezaryen ile doğum B) saat yakın fetal izlem ve duktusvenosus akım bozulmasına kadar izlem C) 4-5 gün aralar ile poliklinik kontrolleri D) Akut hipertansif tedavi ve kortikosteroid tedavisi altında 48 saat izlem E) Doğum indüksiyonu 19. Yirmi dört yaşında gravida 2;para 0; vücut kitle endeksi 32 kg/m2; polikistik over sendromu öyküsü olan, 26 gebelik haftasında bol vajinal kanama ile kliniğe başvuruyor. Başvuru sırasında kan basıncı değerinin 180/110 mmhg, nabız 80/dk olduğu saptanıyor. Zamanla gözlemde olgunun soğuk terlediği ve sık nefes aldığı gözleniyor. Ayrıca, olgu aşırı derece karın ağrısı tarifliyor.ypılan ultrasonografide plasenta da kanama alanı gözlenmiyor Yirmi beş dakika alınan kan basıncı değerleri 80/50mmHg, nabız 110/dk olduğu, kanamanın pıhtılaşmadığı gözleniyor. Bu olguda en olası doğum öncesi kanama nedeni A) Plasenta previa B) Servikal bloody show (nişan atılması) C) Vazaprevia D) Servikal yırtık E) Ablasyo plasenta 20. Aşağıdaki fetal iyilik hali testlerinden yanlış negatiflik hızı en düşük olan A) Biyofizik profil skorlaması B) Kontraksiyon stres testi C) Fetal hareket sayımı D) Non-stress test E) Modifiye biyofizik profil skorlaması 21. Primer peritoneal tümörler, aşağıdaki epitelyal over tümörlerinin hangisinden histolojik olarak ayırt edilemez? A) Müsinöz B) Seröz C) Endometrioid D) Mezonefroid E) Brenner 22. Nullipar bir hastada doğumun ikinci evresi sırasında minimum servikal açılma hızı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 cm/saat B) 1.2 cm/saat C) 1.5 cm/saat D) 1.8 cm/saat E) 2 cm/saat 23. Jinekoloji pokikliniğine sağlık yakınması ile başvuran hastada yakınmaya neden olan sağlık sorununun tanısı için kullanılan yöntemler hangi sıra ile yapılmalıdır? A) Öykü, pelvik muayene, laboratuar tetkikleri, fizik muayene B) Öykü, fizik muayene, pelvik muayene, laboratuar tetkikleri C) Laboratuar tetkikleri, Öykü, pelvik muayene, fizik muayene D) Pelvik muayene, Öykü, fizik muayene, laboratuar tetkikleri E) Pelvik muayene, fizik muayene, Öykü, laboratuar tetkikleri 24. Hangi tip immünoglobulinler plasentayı geçer? A) Ig A B) Ig E C) Ig G D) Ig M E) Hiçbiri 4

5 25. Serviks kanserinin FIGO evreleme sistemine göre, evre IIa ve IIb, birbirinden aşağıdaki parametrelerden hangisiyle ayırt edilir? A) İnvazyon derinliği B) Vajina tutulumu C) Parametriyal tutulum D) Pelvik duvara yayılım E) Lezyon büyüklüğü 26. Amenoresi olan bir kadında gonadotropinler düşükse aşağıdakilerden hangisi tanı olarak düşünülmez? A) Kalmann sendromu B) Gonadal disgenezi C) Anoreksiya nervosa D) Panhipopituarizm E) Sheehan sendromu 30. Otuz dört yaşında, iki çocuklu 8 haftalık gebede, evre III serviks kanseri saptanıyor. Bu hastanın tedavisinde en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) 34. haftada sezaryen ve radyoterapi B) Termde doğum ve radyoterapi C) Hemen histerektomi ve radyoterapi D) Radikal histerektomi ve lenf nod diseksiyonu E) Hemen radyoterapi 31. Preterm eylem tedavisinde kullanılmayan hangisidir? A) McDonald sütürü (serklaj) B) Oksitosin antagonisti (Traktosil) C) Ritodrin D) Magnezyum sülfat E) Nifedipin 27. Menoraji oluşma riski hangi tip leiomyoma uteride en fazladır? A) Parazitik B) Subseröz C) İntraligamenter D) Submüköz E) Servikal 32. Aşağıdaki testlerden hangisi gebelik izlemi sırasında tüm muayenelerde yapılmalıdır? A) Karaciğer fonksiyon testleri B) Kan sayımı C) Böbrek fonksiyon testleri D) Biyofizik profil skorlaması E) Tansiyon ölçümü 28. Üç aylık gebe olup, abortus insipiens tanısı ile hastaneye yatırılmış ağrılı ve kanamalı bir hastaya, aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A) Hormon tedavisi B) Yatak istirahati C) Acil küretaj D) Histeretomi E) Serklaj operasyonu 29. Hipokrat temel felsefesini aşağıdaki cümlelerden hangisi en iyi anlatır? A) Hemen iyileştir. B) Elinden gelenin en iyisini yap. C) Düşün ve tedavi et. D) Önce zarar verme. E) Tedavi et. 33. Yirmi dört yaşında, 35 haftalık tekil gebelik olgusu, 3 hafta fetal büyüme kısıtlılığı nedenli kadın doğum kliniğinde muayene edilerek obstetrik ultrason ve doppler incelemesi ile değerlendiriliyor. Kalp ön yükünün arttığına dair bulgular tespit edilmesi üzerine olgu kliniğe yatırılıyor Bu olguda yapılan obstetrik doppler incelemesinde hangi damar fetal kalbin ön yükünü yansıtmaktadır? A) Duktus arteriosus B) Orta serebral arter C) Umbilikal arter D) Duktus venosus E) Uterin arter 34. Polikistik over sendrumunun uzun vadede etkisi olmayan hangisidir? A) Hiperinsulinemi B) Koroner arter hastalığı C) Meme Ca D) Endometrium Ca E) Osteoporoz 5

6 35. Yirmi bir yaşında gravida4;para 3 olgu 28 gebelik haftasında ağrısız aşırı miktarda ve pıhtılı vajinal kanama şikayeti ile doğum servisine başvuruyor. Yapılan ilk değerlendirmede kan basıncı 110/70 mmhg, nabız 110/dk, solunum 16/dk saptanıyor. Yapılan kardiyotokografik incelemede fetal kalp hızı 130 atım/dk olarak saptanıyor. Uterin hassasiyet veya kontraksiyon saptanmayan olgu servise takibe alınıyor. Yapılan obstetrik ultrasonografide plasentanın ön yüzde olduğu ve plasenta arkasında laküner alanlar olduğu gözleniyor. Kortikosteroid profilaksisi başlanan olgu 37 haftada acil sezaryen ile makat prezentasyonu ile doğurtuluyor. Doğum sonu dönemde uterin tonusu normal olan olgunun doğum sonu ilk 6 saatte dönemde kanaması devam eden olgu tekrar laparotomiye alınarak uterin arter ligasyonu yapılıyor Bu olguda en olası postpartum kanama nedeni tanı aağıdakilerden hangisidir? A) Uterus rüptürü B) Vazaprevia C) Plasenta perkreta D) Uterin atoni E) Ablasyo plasenta 36. Konsepsiyon materyalinde yapılan incelemede aneuploidy saptanan bir düşükte bir sonraki gebelik ile iligili olarak hangisi doğrudur? 38. Vulva kanserlerinde en önemli prognostik faktör A) Histolojik diferansiyasyon B) Lenf nodu tutulumu C) Tümör derinliği D) Stromal invazyon derinliği E) Tümör çapı 39. Üç yıllık Primer infertil olgu olarak müracaat eden olgunun HSG de anormal bulgusu yok,eşinin Semen Analiz sonucu:normozoospermi gelmiş.kendisinin Gün-3 Hormon analiz değerlerinden FSH,LH,E2 değerleri normal. Prolaktin düzeyi ise Laboratuvar normal değerleri 2 katı yükseklikte saptanılmış. Bu olgu için öncelikle hangi hormon analizlerini isterdiniz? A) TSH,Serbest-T4 B) Kortizol C) Androstenodion D) Testosteron E) Paratiroid 40. Kırk bir haftalık bir gebenin doğum eyleminde uygulanan nonstres test paterni aşağıda verilmiştir. Amniyotik sıvı endeksi normal olan hastada izlemde hangi yaklaşımın yapılması gereklidir? A) Düşük riski 100%'dür. B) Reciprokal translokasyon nedeniyle sonraki gebelikte de risk artar. C) Robertsonian translokasyon nedeniyle sonraki gebelikte de risk artar. D) Over rezervi incelenmelidir. E) Sonraki gebelikte IVF'e yönlendirmek gereklidir. 37. Yirmi iki yaşındaki kadın hastanın karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvuruyor. Hastanın anamnezinden ağrının iki gündür hafif hafif devam ederken son üç saatte şiddetlenmesi nedeniyle hastaneye başvurduğu öğreniliyor. Hastanın bir yıllık evli olduğu ve hiç çocuğunu olmadığı öğreniliyor. Hastanın jinekolojik sorgumasında son adet tarihinin yaklaşık 45 gün once olduğu ve adet düzeninin normalde 28 günde bir 3-4 gün süren kanamalardan ibaret olduğu öğreniliyor. Hastanın fizik muayesinde sağ alt kadranda defans ve rebound saptanıyor. Mevcut bilgilerle, hastaya ayırıcı tanı yapıldığında aşağıdaki parametrelerden hangisinin değerlendirimesine ilk planda gerek yoktur? A) Acil sezaryen B) Doppler ultrasonografi C) Vibroakustikstimulasyon D) Spontan izlem E) Biyofizik profilskorlaması A) Hemoglobin B) HCG (human koryonik gonadotropin) C) Pelvik ultrasonografi D) FSH (Follikül stimüle edici hormon) E) Beyaz küre 6

7 41. Fetalbiparietal çapın pelvik inlet seviyesine gelmesine ne ad verilir? A) Fleksiyon B) Eksternal rotasyon C) Angajman D) Ekstansiyon E) Eksternal rotasyon 42. Hipokrat yemini aşağıdaki unsurlardan hangisini içermez? A) Meslektaşlara saygı B) Mesleği öğreten hocalara saygı C) İnsan hayatına saygı D) Yasalara uyma E) Hekimlik sanatının inceliklerinin tüm topluma öğretilmesi 43. Hangi ikiz gebelik tipinde prognoz en kötüdür? A) Dizigotik dikoryonik diamniotik B) Monozigotik dikoryonik diamniotik C) Monozigotik monokoryonik diamniotik D) Monozigotik monokoryonik monoamniotik E) Hiçbiri 44. Aşağıdaki bağlardan hangisi ovaryumu pelvis duvarına asar? A) Ligamentum suspensorium ovarii B) Ligamentum ovarii proprium C) Mezovaryum D) Mezosalpenks E) Ligamentum latum uteri 45. Komplet molde en sık görülen karyotip A) 45 X B) 46 XX C) 46 XY D) 69 XXX E) 69 XXY 46. Total uterin prolapsusu olan bir kadında hangi durumun varlığında sadece izlem yapılmamalıdır? A) Hepatomegali B) Vaginal erozyon, C) Myoma uteri D) Hidronefroz E) Kardiomegali 47. Gebelikte kalp hastalıklarını yönetimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Kalp yetmezliğinin erken tanısı önemlidir B) Genel olarak doğum eylemin de hipotansiyondan kaçınılmalıdır C) Doğum şekli olarak sezaryen tercih edilmelidir D) Doğumda epidural analjezi önerilmelidir E) Kanama kontrolü dikkatli yapılmalıdır 48. Vajinal kanama ile başvuran 64 yaşındaki kadında, aşağıdakilerden hangisinin kanamaya neden olma olasılığı en düşüktür? A) Dışarıdan östrojen kullanımı B) Atrofik endometrit C) Endometrial kanser D) Endometrial stromal sarkom E) Endometrial polip 49. Altmış üç yaşında kadın hasta 6 haftadır süren postmenopozal kanama ile başvurmaktadır. Hastanın cinsel hikayesinden 10 yaşında menarş ve ömür boyu oligomenoresi olduğu anlaşılıyor. Ömür boyu hafif kilolu olduğunu belirtmekte ve şu anda da 85 kg ağırlığında, 155 cm boyundadır. Hasta 56 yaşında menopoza girdiğini ve hormon replasman tedavisi almadığını belirtiyor. Yüksek-normal hipertansiyonu ve erişkin yaşta başlayan diabetes mellitus dışında belirgin bir hastalığı bulunmuyor. Oral hipoglisemikler dışındı da ilaç kullanmıyor. Posmenopozal bir kadın kanamayla başvurursa ; Aşağıdaki tetkiklerden hangisi tanısının konulması için en önemlidir? A) Pap smear B) Endometrial biyopsi C) Pelvik tomografi D) Pelvik ultrason E) Histeroskopi 50. Baş geliş fetüste normal doğumun kardinal hareketlerinden olan fleksiyonun sonunda pelvik girime ilerleyen fetal başın en kısa anteroposterior çapı A) Oksipitofrontal çap B) Oksipitomental çap C) Suboksipitobregmatik çap D) Biparietal çap E) Temporooksipital çap 7

8 51. Leiomyoma uterinin 35 yaşından büyük kadın populasyonunda görülme oranı nedir? A) %3-5 B) %5-10 C) %10-15 D) %20-25 E) % Tokoliz uygulamasında hangisi diabetik gebelerde ilk seçim olarak kullanılmamalıdır? A) Ritodrin B) Kalsiyum kanal blokerleri C) Mg SO4 D) Nifedipin E) NSAID 53. Hangisi preterm eylem tanısında kriter değildir? A) Etkin uterinkontraksiyonların varlığı B) Ağrı olması C) Servikste silinmenin varlığı/ilerlemesi D) Gebelik haftası E) Servikal silinme 54. İleri derecede Pelvik Organ prolapsusu olan hasta için hangisi doğru değildir? A) Tüm fasia defektleri onarılmalıdır. B) Apikal prolapsusu olanlara kolpopeksi operasyonları yapılmalıdır. C) Vaginal histerektomi yapılması yeterlidir. D) Üretral sfinkter yetmezliği olanlara eş zamanlı anti-inkontinans op. yapılmalıdır. E) Rekürren olgularda mesh kullanılabilir. 56. Aşağıdakilerden hangisi gestasyonel diyabette kullanılan bir oral antidiyabetik olan glibürid ile ilgili olarak yanlıştır? A) Tedavi başarısızlığı %4 ile %20 arasında bildirilmiştir B) Neonatal hipoglisemi sıklığı insülinden fazladır C) Makrozomi sıklığı insülin ile benzerdir D) Plasentayı geçmez E) Glisemik kontrol insülin ile benzerdir 57. Aşağıdaki İnsan Papilloma virus tiplerinden hangisi vulvada siğil nedenidir? A) Tip 11 B) Tip 16 C) Tip 18 D) Tip 31 E) Tip Aşağıdaki prezentasyonların hangisinde vajinal doğum mümkün değildir? A) Verteks geliş oksiput anterior B) Verteks geliş oksiput posterior C) Yüz geliş mentum anterior D) Yüz geliş mentum posterior E) Makat geliş 59. Her tip stres inkontinansda başarı oranı en yüksek olan operasyon tipi hangisidir? A) Burch op. B) İğne süspansiyon op. C) Kelly Kennedy PÜP op. D) Gergisizmid-üretral sling op. E) Yapay sfinkter op. 55. Doppler ile fetal aneminin ön görülmesinde en sık olarak kullanılan fetal damar aşağıdakilerden hangisidir? A) Ductusvenozus B) Ductusarteriozus C) Orta serebral arter D) Süperiormezenterik arter E) Anterior serebral arter 60. Klinikte karşılaşılan endometriozis çeşitleri için aşağıda verilen bilgilerden biri yanlış bilgidir. Bu yanlış bilgiyi işaretleyiniz? A) Peritoneal Endometriozis B) Ovarian endometriozis C) Adenomyozis D) Rektovaginal septum (adenomyotik nodülleri) E) Ekstragenital Endometriozis 8

9 61. Otuz iki yaşında gravida 4 para 2, 33 hafta 4 günlük gebe olgu vajenden ani bir sıvı gelişi, kasık ağrısı nedenli doğum kliniğine başvuruyor Öyküsünde iki adet term vajinal doğum yaptığı mevcut. Olgunun kan basıncı değeri 110/70 mm Hg, nabız 80/dk. Muayene eden hekim tanıdan daha emin olmak amaçlı olguya daha detaylı değerlendiriyor Bu olguda hekimin yapacağı ilk basamak klinik yaklaşım A) Non-stres test B) Ultrason ile amniyon sıvı miktarının değerlendirilmesi C) Servise yatırılarak 48 saat yakın izlem D) Tokoliz ve kortikosteroid uygulaması E) Steril spekulum muayenesi ile servikal değerlendirme 62. Hangi tip Servikal lezyon varlığında tedavi etmeden sadece izlem yeterli olabilir? A) CIN I B) CIN II C) CIN III D) MikroinvazivKarsinom E) İnvazivkarsinom 63. Otuz yaşında kadında son 3 ay içinde batında hızla büyüyen kitle var. USG de 25 cmlik muhtemelen overe bağlı kistik yapı görülmüştür. En uygun yaklaşım A) 3 ay sonra kontrol B) Laparaskopi C) Laparatomi ve gerekli girişim D) En az iki siklus bekleme E) Hiçbiri 64. Tekrarlayan düşük nedeniyle konsepsiyon materyalinden yapılan incelemede en sık rastlanan otozomal kromozomal anomali hangisidir? 66. Aşağıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterus kanaması tedavisinde yararı yoktur? A) GnRH analogları B) Desmopresin C) Danazol D) Antiprostaglandinler E) Ergot alkaloitleri 67. Polikistik over sendromunda hirsutism gelişiminde rol alan en önemli faktör A) Hipertansiyon B) Hiperlipidemi C) Obesite D) Hiperandrojenemi E) Hiperglisemi 68. Pelvik muayene ile ölçülebilen pelvis çapı A) Diyagonal konjugat B) Obstetrikkonjugat C) Transvers çap D) Orta pelvis çapı E) Gerçek konjugat 69. Aşağıda over kanserleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Çölamik epitel kökenli kanser tipleri en sık görülen gruptur. B) Seröz tipler en sık görülen alt grubu oluşturur C) Tanı anında seröz tiplerde pelvis dışı yayılım musinöze göre daha fazladır D) Hob-nail cisimciği brenner tümöründe malignite tanısını koymada önemlidir. E) En büyük boyuta ulaşan tümör grubu musinöz tümörlerdir. A) Trizomi 1 B) Monozomi X C) Monozomi 21 D) Trizomi 16 E) Trizomi Aşağıdaki klinik tabloların hangisinde tekrarlayan abortus olmasını beklemeyiz? A) Uterin septum B) Sistemik lupus erititamotozis C) Mayer RokitanskyKüstner sendromu D) Myoma uteri E) Robertsonian translokasyonu 9

10 70. Otuz üç yaşında gravida 4;para 1, 31 gebelik haftasında trombofili olgusu rutin poliklinik kontrolü sırasında yapılan obstetrik ultrasonografik muayene sonucunda; fetal karın çevresinin 4 hafta geri kaldığı fakat diğer biyometrik ölçümlerin normal sınırlarda olduğu gözleniyor. Yapılan fetal iyilik hali değerlendirmesi sonucunda fetal asidemi riskinin arttığı sonucuna varılarak doğum kararı alınıyor. Bu olguda aşağıda belirtilen klinik parametrelerden hangisi fetal asidemiyi en doğru olarak yansıtmaktadır? A) Oligohidramniyos B) Umbilikal arter diyastol sonu akım kaybı C) Orta serebral arter diastol sonu akımın artması D) Duktusvenosus ters A dalgası E) Aortikistmusta ters akım oluşması 71. Jinekolojik Muayene en çok hasta hangi pozisyonda iken yapılır? A) Trandelenburg B) Ters Trandelenburg C) Diz Dirsek D) Litotomi E) Sol yan 72. Yirmi üç yaşında gravida1 para 0, 35 haftalık olgu kasık ağrısı ve vajenden ani sıvı gelme şikayeti ile kliniğe başvuruyor. Yapılan klinik değerlendirmede olgunun 4-6 saat ara ile alınan iki kan basıncı değeri: 140/100 mmhg; spot idrar tetkikinde proteine rastlanmıyor. Öyküde ara ara kan basıcı yüksekliklerini olduğu fakat doktora gitmediğini belirten olgunun vücut kitle endeksi 29 kg/m2.olarak saptanıyor.ancak yapılan değerlendirmede uterinkontrasiyonların olmadığı ve steril spekulum muayenesinde membran rüptürü olduğu tespit ediliyor.pelvik muayenesinde kemik pelvik darlık saptanmayan olguda verteks gelis, 2 cm açıklık %40 silinme tespit ediliyor. Bu olguda seçilecek optimal klinik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Magnezyum sülfat, antihipertansiftedavi ile yakın izlem B) Fetal akciğer matürasyonu açısından kortikosteroid ve 24 saat sonra doğum C) İndomezin ve antihipertansif tedavi ile serviste terme kadar izlem D) Tokoliz ile 37 haftaya kadar yakın maternal ve fetal izlem ve sonrasında doğum E) Oksitosin ile doğum indüksiyonu 73. Premenstrual sendrom ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A) Sadece afektif semptomlar vardır. B) Sadece somatik semptomlar vardır. C) Tüm menstrual siklus boyunca devam edebilir. D) Depresyon üzerine gelişebilir. E) Hem afektif hem de somatic semptomlar olmalıdır. 74. Aşırı kanamalı bir doğum sonrası laktasyonu olmayan bir kadında amenore nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Akromegali B) Cushing hastalığı C) Hiperprolaktinemi D) Sheehan sendromu E) Kallman Sendromu 75. Üçüncü kuşak oral kontraseptifleri diğerlerinden ayıran özellik nedir? A) <50 microgram estradiol içermeleri B) Progesterone olarak levonorgestrel içermeleri C) Estrojenolarakethynil estradiol ve progesterone olarak cyproteronacetat içermeleri D) >50 microgram estradiol içermeleri E) Progesterone olarak desogestrel içermeleri 76. Otuz altı yaşında G1P0 hasta 50 gr glukoz yükleme testi sonucu 168 mg/dl olması nedeniyle başvuruypr. Bu hastanın yönetiminde sonraki basamakta yapılması gereken A) Gestasyonel DM için diyet tedavisinin başlanması B) İnsülin başlanması C) Glukoz tolerans testi yapılması D) Ek yaklaşıma gerek yoktur - rutin antenatal tetkiklere devam edilmesi E) Glibürid tedavisi başlanması 77. On yedi yaşında G1P0 olan hastada aşağıdaki gebelik risklerinden hangisinin sıklığı artmamıştır? A) Preterm doğum B) Düşük doğum ağırlığı C) Gebeliğin hipertansif hastalıklar D) Fetal makrozomi E) Beslenme problemleri 10

11 78. Tip III stres inkontinansı olan bir kadına hangi operasyonun başarısı daha yüksektir? A) Burch op. B) İğne süspansiyon op. C) Kelly Kennedy PÜP op. D) Ön onarım. E) Gergisizmid-üretral sling op 79. Otuz bir yaşında, 12 haftalık tekil gebelik olgusu, kombine ilk trimester tarama testi trizomi 21 için 1:30 gelmesi üzerine prenatal tanı seçenekleri hakkında bilgilendiriliyor. Olgu bilgilendirme sonrası invazif prenatal tanı testini düşünmediğini; bunun yerine yüksek duyarlılıkta ve yanlış pozitiflik hızı çok düşük olan testi seçiyor. Hekim bu testin mozaisizm ve ikiz gebeliklerde kısıtlamaları olduğunu ve testin pahalı olduğunu vurguluyor. Bu olgu bilgilendirme sonrası hangi prenatal tanı ve/veya tarama testini seçmiştir? A) Koryonikvillüs örneklemesi (CVS) B) Kombine ilk trimester tarama testi C) Amniyosentez D) Fetal kan örneklemesi E) Maternal kanda fetal DNA analizi 80. Servik Squamöz hücreli kaserinin gelişiminden hangisi en çok sorumludur? A) HSV Tip I B) HPV Tip 16 C) HSV Tip II D) Hepatit B virüsü E) HPV Tip Premenstruel sendrom tanısında ilk seçenek tedavide hangisi kullanılır? A) Oral Eströjen B) Oral Progesteron C) Egzersiz D) Kalsiyumdan zengin diyet E) Magnezyumdan fakir diyet 83. Hangi durumda çoğul gebelik riski artar? A) Ovulasyon döneminde cinsel ilişkide bulunmak B) Sık cinsel ilişkide bulunmak C) Doğum kontrol hapı kullanırken gebe kalmak D) Ovulasyon indüksiyonu ile gebe kalmak E) Rahim içi araç varken gebe kalmak 84. Kolposkopide serviks kanserinin erken stromal invazyonunu en sık düşündüren bulgu A) Lökoplaki B) Asetobeyaz epitel C) Atipik damarlanma D) Punktuasyon E) Mozaik yapı 85. Aşağıdakilerin hangisinde gözlenen kanama disfonksiyonel uterin kanama olarak tanımlanır? A) Myoma uteri B) İdiopatik trombositopenik purpura C) Servisit D) Abortus imminens E) Polikistik over sendromu 86. Hangi korunma yöntemi ile HIV geçiş riski daha yüksektir? A) Prezervatif B) Diayafram C) Rahim içi araç D) Nonoxyl-9'lu spermicidal E) Kombine oral kontraseptifler 87. Serum hcg düzeyi hangi gebelik haftasında en yüksek (pik) seviyeye gelir? A) 6-7 hafta B) 8-10 hafta C) hafta D) hafta E) hafta 82. Ektopik gebelik en fazla hangi durumlarda ortaya çıkar? A) Geçirilmiş pelvik enflamatuvar hastalık öyküsü olanlarda B) Endometriotik implantı olanlarda C) Oral kontraseptif kullanımı olmayanlarda D) Tek tüpü kapalı, diğer taraf overinde ovülasyon olanlarda (transmigrasyon teorisi) E) Yeni evlilerde 11

12 88. Yirmi üç yaşında bekar olgu.kıllanma sorunu ile müracaatındaki tetkikleri sonucu, Adet Düzeni : Oligomenoreik,Kan düzeylerinde Androjen değerleri normal bulunmuş, klinik olarak hirsutismus bulguları saptanmış. Pelvik Ultrasonografisinde patolojik bir bulgu ya rastlanılmamış. Olgu için olası ilk tanı düşünceniz nedir? A) Ovarian Stromal Hipertekozis B) Androjen salan Over Tümörü C) Androjen salan Adrenal Tümörü D) PCO-Sendromu E) Cushing Sendromu Genel 1-e 2-b 3-c 4-d 5-c 6-a 7-c 8-d 9-a 10-e 11-e 12-c 13-d 14-e 15-d 16-a 17-d 18-a 19-e 20-b 21-b 22-b 23-b 24-c 25-c 26-b 27-d 28-c 29-d 30-e 31-a 32-e 33-d 34-e 35-c 36-d 37-d 38-b 39-a 40-d 41-c 42-e 43-d 44-a 45-b 46-d 47-c 48-e 49-b 50-c 51-d 52-a 53-d 54-c 55-c 56-b 57-a 58-d 59-d 60-c 61-e 62-a 63-c 64-d 65-c 66-e 67-d 68-a 69-d 70-d 71-d 72-e 73-e 74-d 75-e 76-c 77-d 78-e 79-a 80-b 12

13 81-c 82-a 83-d 84-c 85-e 86-d 87-b 88-d 13

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_1AS_24_04_2015 Sınavı A SORU KĠTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ

TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL SONUÇLARA ETKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Hastalıkları-Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Klinik Şefi: Doç.Dr.Ahmet Gülkılık TERMDE MAKAT PREZENTASYONLA DOĞAN BEBEKLERDE, DOĞUM ŞEKLİNİN PERİNATAL

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2012-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK CERRAHİSİ 25 KASIM 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİMDALI VAJİNAL YOL VE SEZARYENLA DOĞUM YAPAN ADÖLESAN ANNELERİN POSTPARTUM DÖNEMDE KENDİLERİNİN VE BEBEKLERİNİN BAKIMINDA YAŞADIKLARI

Detaylı

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU

ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU ORAL KONTRASEPSİYON KILAVUZU Editör Prof. Dr. İsmail Mete İtil Yazarlar Prof. Dr. Cansun Demir Prof. Dr. Bülent Tıraş Prof. Dr. Oya Gökmen Doç. Dr. Berna Dilbaz Yrd. Doç. Dr. Özgür Yeniel ORAL KONTRASEPSİYON

Detaylı

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI

HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi HASTANEMİZİN İKİNCİ TRİMESTER GENETİK AMNİYOSENTEZ SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ Dr. Gülseren Özşeker Rafioğlu

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak.

AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. RAHİM İÇİ ARAÇLAR AMAÇ: Rahim içi araç yönteme özel danışmanlığı bilgi ve becerisi kazanmak. ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Oturumun sonunda, katılımcılar, 1. RİA çeşitlerini ve özelliklerini tanımlayabilmeli, 2.

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR

DOĞUMUN RİSKLERİ NELERDİR DOĞUM ÇANTASI Gebeliğinizin son ayına girdiğinizde, artık doğum için bir takım hazırlıklar yapmanız gerekmektedir. Daha önceden hazırladığınız çantanızda sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyacağı şu malzemeler

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme

Kanser Nedir? Kanserin Nedenleri. Kanser ve Beslenme Kanser Nedir? Vücudumuzda tüm organlar hücrelerden oluşur. Hücreler vücudumuzun en küçük yapıtaşlarıdır ve ancak mikroskopla görülebilirler. Sağlıklı vücut hücreleri (kas ve sinir hücreleri hariç) bölünebilme

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

2011 Sağlık Yılınız Olsun

2011 Sağlık Yılınız Olsun Ocak / Şubat 2011 Yıl:7 / Sayı 63 Memorial Sağlık Grubu nun hasta, refakatçi ve ziyaretçileri için hazırladığı ücretsiz yayınıdır, alabilirsiniz. 2011 Sağlık Yılınız Olsun Memorial Antalya da da Vinci

Detaylı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı

DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI. Merve LAZOĞLU. Ebelik Anabilim Dalı DOĞUM KORKUSUNUN DERECESİNE GÖRE GEBELERİN ÖZ-YETERLİLİK ALGISININ KARŞILAŞTIRILMASI Merve LAZOĞLU Ebelik Anabilim Dalı Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap EJDER APAY Yüksek Lisans Tezi - 2014 T.C. ATATÜRK

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri

Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri Kanser Tedavisi ve Üremeye Etkileri İçindekiler 02 03 03 03 03 05 05 06 06 06 07 11 11 12 12 12 14 14 15 ÖNSÖZ ERKEKLER İÇİN; Risk Faktörlerinin Analizi Üreme Yeteneğini Korumak Kanser Tedavileri ve Kısırlık

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı