Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi Özkan YETKİN, Gülseren KARABIYIKOĞLU Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda hastalığın derecesini belirleyen spirometrik testler ile pulmoner arter basıncı (PAB) arasındaki korelasyon değerlendirildi. Mikrokateterizasyon yöntemi ile ortalama PAB ı yüksek saptanan 51 KOAH lı olgu European Respiratory Society (ERS) kriterlerine göre ayrıldı. Hafif derecede obstrüktif olan 5 (FEV 1 > %70), orta derecede obstrüktif olan 10 (FEV 1 = %50-69) KOAH hastası ile ileri derecede obstrüktif ventilatuvar bozukluğu olan (FEV 1 < %50) 36 KOAH lı olguda ölçülen ortalama PAB ve akciğer radyogramında sağ inen pulmoner arter çapı ölçümleri karşılaştırıldı. Hafif obstrüktif ve orta dereceli obstrüktif olgularda PAB değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. PAB hafif ve orta dereceli obstrüktif (grup I) olgularda ileri dereceli obstrüktif gruba (grup II) göre anlamlı düşük saptandı. Grup I de FEV 1 %, FEV 1 L, FEV 1 /FVC, FVC, MMF grup II ye göre anlamlı yüksek saptandı. Yine her iki grupta spirometrik parametreler ile PAB ve SİPA arasında negatif korelasyon saptandı. KOAH lı hastalarda FEV 1 deki azalma ile ortalama PAB arasında önemli negatif korelasyon bulundu. Ortalama PAB ı tahmin etmede FEV 1 deki değişmeler önemli rol oynar. Anahtar Kelimeler: KOAH, pulmoner hipertansiyon. SUMMARY Evaluation of spirometric and pulmonary haemodynamic parameters in patients with COPD Yetkin O, Karabiyikoglu G Pulmonary Diseases, Faculty of Medicine, Ankara University, Ankara, Turkey. In this study we aimed to asses the association between the spirometric test which is known to be an indicator of severity of the disease and pulmonary artery pressure, in patient chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Study population consisted of 51 patients with COPD. Severity of the disease was graded by the criteria of Europen Respiratory Society; mildly obstructive 5 patients (FEV 1 > 70%), moderately obstructive 10 (FEV 1 = 50-69%), severely obstructive 36 patients (FEV 1 < 50%). Measurement of pulmonary artery pressure was performed bt microcatheterisation method. Statistical analys was performed between two groups; group I consisted of mildly and moderately obstructive patients, and group II severely obstructive patients. Pulmonary artery pressure of the group II patients was significantly higher than that of group I patients (27 ± 4 mmhg vs 22 ± 1.6 mmhg, respectively p< 0.001). There were also statistically significant difference between Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Özkan YETKİN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA - TURKEY 159 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52(2):

2 KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi group I and group II in respect to FEV 1 % (63 ± 7 vs 28 ± 9 respectively p< 0.001), FEV 1 L (1.84 ± 0.46 vs 0.89 ± 0.36 respectively p< 0.001), FEV 1 /FVC (71 ± 10 vs 53 ± 11 respectively p< 0.001), FVC% (73 ± 8 vs 47 ± 10 respectively p< 0.001), and MMF% (38 ± 13 vs 15 ± 6 respectively p< 0.001). Pulmonary artery pressure and diameter of right decending pulmonary artery on chest X-ray of the patients were negatively corraleted with FEV 1 %, FEV 1 L, FVC and MMF (p< for all). We have shown pulmonary artery pressure of the patients with COPD was negatively corraleted with the spirometric parameters such as FEV 1 %, FEV 1 L, FVC and MMF. So FEV 1 < 50% can be used as an indicator of increased pulmonary artery pressure in patients with COPD. Key Words: COPD, pulmonary hypertansion. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), kronik bronşit ve amfizeme bağlı, genellikle geri dönüşsüz hava akımı obstrüksiyonu ile karakterize bir hastalık durumudur. Hava akımı obstrüksiyonu çoğu olguda ilerleyicidir, toksik ve zararlı gazlara karşı anormal inflamatuvar cevap vardır. KOAH ın temel özelliği olan kronik hava akımı obstrüksiyonu akciğerlerde (hava yolları ve parankimde) bulunan inflamasyonla yakından ilişkilidir (1,2). KOAH ın en önemli kardiyovasküler komplikasyonu pulmoner arter hipertansiyonu (PAH) dur (1-3). Sonuçta kor pulmonale gelişmektedir. KOAH da PAH tanısı kesin olarak sağ kalp kateteri ile pulmoner arter basınçları (PAB) nın ölçülmesiyle konur (4). PAB ın ölçülmesinde sağ kalp mikrokateteri (Grandjean) ve Swan Ganz yöntemi kullanılır (5). KOAH lı hastalarda PAH, özellikle SaO 2 azaldığında sıkça görülür (6,7). KOAH da hastalığın derecesi, solunum fonksiyon testleri (SFT) ile belirlenir. Biz de çalışmamızda KOAH lı olgularda hastalığın derecesini belirleyen SFT de kullanılan parametreler ile ortalama PAB arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. MATERYAL ve METOD Çalışmamıza, yatarak tedavi gören stabil durumdaki PAB ı yüksek 51 KOAH lı olgu alındı. Olgular aterosklerotik kalp hastalığı (ASKH) riski (aile hikayesi, diabetes mellitus, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon, geçirilmiş miyokard infarktüsü, angina şikayeti vs.) açısından değerlendirildi, risk taşıyanlar çalışmamıza alınmadı. Grandjean yöntemine dayanan sağ kalp mikrokateterizasyon yöntemi ile ortalama PAB ı yüksek saptanan KOAH hastaları European Respiratory Society (ERS) kriterlerine göre gruplandırıldı. ERS kriterlerine göre hafif derece obstrüktif (FEV 1 > %70) olan beş ve orta dereceli (FEV 1 = %50-69) 10 KOAH olgusu (grup I) ile ileri derecede obstrüktif (FEV 1 < %50) olan 36 KOAH olgusunda (grup II) ölçülen ortalama PAB karşılaştırıldı. Olguların KOAH ile ilgili semptomlarının süresi, sigara anamnezleri de kaydedildi. Çalışmaya dahil edilen 51 olgunun yaş ortalaması 63 ± 15 (43-78) yıldı. Hastalardan 47 si erkek, dördü kadındı. Olgularımızın PA akciğer grafisi, arter kan gazları analizleri, SFT ve biyokimyasal analizleri yapıldı. KOAH lı olgularımızda sağ kalp kateterizasyonu Grandjean yüzen kateter tekniği kullanılarak yapıldı. Ortalama PAB ı istirahatte 20 mmhg ve üzerinde olan olgular çalışmaya alındı. Pulmoner hemodinamik değerlendirmeden önce SFT üç kez tekrar edildikten sonra en iyi değeri alındı. Olgulara zorlu vital kapasite [Forced Vital Capasity (FVC)], birinci saniye zorlu ekspirasyon volümü [Forced Expiratory Volume One Second (FEV 1 )], birinci saniye zorlu ekspirasyon volümünün zorlu vital kapasiteye oranı (FEV 1 /FVC), maksimal ekspirasyon ortası akım hızı [Maximum Mid Expiratory Flow Rate (MMF): FEF ], ekspire edilen vital kapasitenin %25 inde akım hızı (FEF 25 ), ekspire edilen vital kapasitenin %50 sinde akım hızı (FEF 50 ), ekspire edilen vital kapasitenin %75 inde akım hızı (FEF 75 ) yaptırıldı, litre ve beklenenin yüzde değeri olarak sonuçlar kaydedildi. Beklenenin yüzdesi için Korry Polgar ın referans değerleri kullanıldı. Bu SFT parametrelerinin en yüksek değerleri ile ortalama PAB arasındaki ilişki araştırıldı. İstatistiksel analiz için Pearson korelasyon katsayısı analizi kullanıldı. Olgular ERS kriterlerine göre gruplara ayrıldı. FEV 1 > %50 olanlar grup I, FEV 1 < %50 grup II olarak ayrıldı. Grup II ağır KOAH lı olgulardan oluşuyordu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52(2):

3 Yetkin Ö, Karabıyıkoğlu G. BULGULAR Çalışmaya kabul edilen 51 olgunun dördü kadın 47 si erkekti. Ortalama yaş 63 ± 15 yıl olup, en genci 43 en yaşlısı 78 yaşında idi. Olguların spirometrik, pulmoner hemodinamik, arter kan gazı analizi değerleri değerlendirildi (Tablo 1-3). Her iki grubun ph değeri normal sınırlardaydı, grup I de PaO 2 değeri, grup II ye göre anlamlı yüksekti, grup I de PaCO 2 değeri grup II ye göre anlamlı düşüktü (Tablo 2). Grup I ile grup II PA- AC grafide ölçülen sağ inen pulmoner arter (Sİ- PA) çapı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Yine her iki grupta PAB ile PAAC grafide, SİPA çapı arasında korelasyon saptandı (Tablo 4). Tüm olgularımızda ortalama PAB ile FEV 1 (%, L), FEV 1 /FVC, FVC, MMF arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon ve SİPA ile pozitif korelasyon saptandı (Tablo 5). TARTIŞMA Tablo 1. Grup I ve grup II deki hemodinamik değerler. Parametreler (mmhg) Grup I (n= 15) Grup II (n= 36) PAB ortalama 22 ± 1.6* 27 ± 4* PAB sistolik 29 ± 2* 39 ± 2* PAB diyastolik 16.2 ± 3* 18 ± 3* * p< 0.01 Tablo 2. Olgularımızdaki arter kan gazı analizi değerleri. Parametreler Grup I Grup II ph 7.40 ± ± 0.06 PaO 2 54 ± 9* 41 ± 10* PaCO 2 34 ± 6* 49 ± 8.0* SaO 2 88 ± 6* 84 ± 6* * p< 0.05 Tablo 3. Olgularımızdaki solunum fonksiyon testleri sonuçları. Parametreler Grup I (n= 15) Grup II (n= 36) FVC (%) 73 ± 8* 47 ± 10* FEV 1 (%) 63.6 ± 9* 28 ± 9* FEV 1 (L) 1.84 ± 0.46* 0.89 ± 0.36* FEV 1 /FVC (%) 71 ± 10* 53 ± 11* MMF (%) 38 ± 13* 15 ± 6* * p< Tablo 4. KOAH lı olgularda ortalama SİPA değerleri. Parametre Grup I Grup II SİPA (mm) 16.7 ± 1.8* 19 ± 3.8* * p< 0.05 Pulmoner sirkülasyonun değerlendirilmesi KOAH lı hastaların hem takibinde hem de tedavide oldukça önemlidir. PAB ölçümleri invaziv ve noninvaziv yöntemlerle yapılmaktadır. Sağ kalp kateterizasyonu yapılamayan olgularda pulmoner hipertansiyonun değerlendirilmesinde noninvaziv yöntemlerden elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO) ve radyonüklid tekniklerden de yararlanılmaktadır (8-12). Ancak bu tekniklerden hiçbiri pulmoner sirkülasyonu doğru değerlendirmede sağ kalp kateterizasyonu kadar yeterli olmamaktadır. KOAH da PAH sıklıkla kor pulmonale ve semptomatik sağ kalp Tablo 5. Tüm olgulardaki istatistiksel değerler. FEV 1 % FVC FEV 1 / FVC MMF PAB SİPA FEV 1 % FVC FEV 1 / FVC MMF PAB SİPA p< Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52(2):

4 KOAH lı olgularda pulmoner hemodinamik ve spirometrik parametrelerin değerlendirilmesi yetmezliğine sebep olur. Pulmoner hipertansiyon oluşumunda anatomik ve fonksiyonel nedenler rol oynar, fonksiyonel nedenlerden hipokseminin varlığı esas sebeptir. KOAH lı hastalarda hipoksi PAH ın başlıca nedenidir. Alveol PO 2 sinin mmhg nın altında olmasıyla hipoksik pulmoner vazokonstrüksiyon (HPV) oluşmaktadır, böylece PaO 2 azalmaktadır. PaO 2 ve SaO 2 azalmasıyla PAH arasındaki negatif korelasyonu belirleyen çok sayıda çalışma vardır (13-17). Ortalama PAB ile PaO 2 arasında, Keller ve arkadaşları (r= -0.60), Chetty ve arkadaşları (r= -0.56) ve Enacar-Karabıyıkoğlu ve arkadaşları (r= ) negatif korelasyon bildirmişlerdir (9,17-19). Hiperkapnide ise asidoz nedeniyle PAB etkilenmektedir. ph nın 7.2 nin altında olmasının PAH ile ilişkisi gösterilmiştir. PAH oluşumunda insanda asidoz, hipoksi ile sinerjik etki gösterir (8,9). SaO 2 ile ortalama PAB arasında negatif korelasyon olduğu da bildirilmiştir (20). SaO 2 kanda ph nın düşmesi, vücut ısısının, PaCO 2 nin, 2-3 difosfoglisaratın artması gibi nedenlerden etkilenmektedir. Bizim çalışmamızda grup I de PaO 2 grup II ye göre anlamlı yüksek, PaCO 2 ise anlamlı düşük saptandı. KOAH da PAH patogenezinde önemli bir faktör de kronik hipoksemi nedeniyle oluşan sekonder polisitemi ve kan viskozitesinin artmasıdır (20,21). Polisitemi ve kan viskozitesinin artması, akciğerlerde kan akımına karşı rezistansın artmasına neden olmakta sonuçta preload artmakta, sağ kalbin işinin artmasıyla sağ kalp yetmezliği ve kor pulmonale oluşmaktadır. Uzun süreli oksijen tedavisi ile ortalama PAB da düzelmenin yanı sıra hematokrit değerinde de düşme görülür (20,21). Tekrarlanan flebotomilerin arter kan gazlarını, kardiyak outputu ve wedge basıncını etkilemeden pulmoner vasküler rezistansı ve PAB ı azalttığı bildirilmektedir. Bizim olgularımızda hematokrit yüksek saptandı. KOAH lı hastalarda PAH ın başlıca nedeni hipoksi olmakla beraber mekanik etkenlerin rolü üzerinde de durulmuştur (22). Alveol içi basıncın artması, komşu damarlara etki ederek pulmoner vasküler rezistansta fonksiyonel bir artışa, dolayısıyla PAB da artışa yol açabilir; KOAH da PAB ın solunumla aşırı oranda oynaması bunun kanıtıdır (21). Bu olgularda solunum varyasyon amplitüdü artabilir ve bronkospazmın derecesiyle korele olabilir. KOAH lı olgularda hava yollarındaki obstrüksiyon, akciğer parankimindeki değişmelerle akciğer perfüzyonunu etkilediği yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Karabıyıkoğlu ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada KOAH lı olgularda pulmoner hemodinami ile hava yolları rezistansı ve hava yolları iletkenliği arasındaki ilişki araştırılmış, pulmoner hipertansiyon oluşumunda hava yolu rezistansı artması ve hava yolu iletkenliğinin azalmasının önemli olduğu rapor edilmiştir (23). Bizim çalışmamızda FEV 1 e göre hafif ve orta dereceli obstrüktif olgular arasında PAB yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Tüm olgularda spirometrik testler ile ortalama PAB arasında anlamlı negatif korelasyon bulundu. Akciğer radyografisinde SİPA çapı ölçümünün, pulmoner hipertansiyon tanısında değerli noninvaziv bir yöntem olduğu bilinmektedir (14,24). Matthay ve arkadaşları 61 KOAH lı olgunun SİPA çapını ölçerek 46 sında PAH saptamışlar, PAH ı olan 43 olgu ve olmayan beş olguda SİPA çapının 16 mm yi geçtiğini izlemişlerdir (24). Enacar ve Karabıyıkoğlu, sağ kalp kateterizasyonu ile PAH saptadıkları olguların SİPA çaplarının 15 mm ve üzerinde olduğunu bildirmişlerdir (14). Chetty ve arkadaşları PAH lı 20 olgunun 19 (%95) unda, PAH ı olmayan 14 olgunun ise yalnız 3 (%21) ünde SİPA çapını 20 mm ve üzerinde bulmuşlardır. Karabıyıkoğlu ve arkadaşlarının yaptığı 118 KOAH olgulu bir çalışmada; SİPA çapının 16 mm den fazla olmasının pulmoner hipertansiyon varlığını tahmin etmede önemli bir faktör olabileceği rapor edilmiştir (17). Yapılan bir başka çalışmada ise PAB ile spirometrik parametreler arasında negatif korelasyon bulunmuştur (18). Araştırmacılar KOAH da pulmoner hipertansiyon bulunuşunun SİPA ölçümü ile yapılabileceğini, ancak bunun, PAB ı tahmin etmekte kullanılamayacağını ortaya koymuşlardır (25). Bizim çalışmamızda da tüm olgularda SİPA nın 15 mm nin üzerinde bulunduğu saptandı. Ayrıca, tüm olgularımızın ortalama PAB ve SİPA çapları arasında anlamlı korelasyon tespit edildi. Yine hafif-orta dereceli (grup I) olgular ile ileri dereceli (grup II) olguların SİPA çapları karşılaş- Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52(2):

5 Yetkin Ö, Karabıyıkoğlu G. tırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. SİPA çaplarıyla ortalama PAB arasında korelasyon vardı. Sonuç olarak; çalışmamızda KOAH lı olgularda hastalığın derecesini belirleyen SFT ile pulmoner hipertansiyon arasında anlamlı negatif korelasyon vardı. Azalan FEV 1 değeri artan PAB ı tahmin etmede önemli bir parametredir. Ortalama PAB, 1 L nin altında FEV 1 i olan olgularda anlamlı yüksek değerlerdeydi. KAYNAKLAR 1. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD NHLB/WHO Workshop Report. 2. Türk Toraks Derneği KOAH Tanı ve Tedavi Rehberi Biernachi W, Flenley DC, Muir AL, Macnee W. Pulmonary hypertension and right ventricular function in patients with COPD. Chest 1988; 94: Louridas G, Kakoura M, Patokas D, et al. Pulmonary hypertension and respiratory failure in the development of right ventricular hypertrophy in patients with chronic obstructive airway disease. Respiration 1984; 46: Karabıyıkoğlu G. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında pulmoner hemodinami. Tüberküloz ve Toraks 1993; 41(Suppl): Brand PL, Postma DS, Kerstjen HA, Koeter GH. Relationship of airway hyperrespensiveness to respiratory symptoms and diurnal peak flow variation in patient with COPD. The Dutch CNLSD Study Group. Am Rev Resp Dis 1991; 143: James R, Klinger MD, Nicholas S, Hill MD, F.C.C.P. Right ventricular dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease. Evaluation and management. Chest 1991; 99: Matthay RA, Niederman MS, Wiedemann HP. Cardiovascular-pulmonary interaction in chronic obstructive pulmonary disease with special referance to the pathogenesis and management of cor pulmonale. Med Clin North Am 1990; 74: Keller CA, Shepard JW Jr, Chun DS, Vasquez P, et al. Pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease. Multivariate analysis. Chest 1986; 90: Weitzenblum E, Mamosser M, Ehrhart M. Evolution and prognosis of pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary diseases. Herz 1986; 11: Fishman AP. Pulmonary hypertension and cor pulmonale. Pulmonary Disease and Disorders. 3 rd ed. New York: McGraw-Hill Book Company, 1998: Karabıyıkoğlu G. Pulmoner hipertansiyonda patogenez. Solunum 1998; 21: Karabıyıkoğlu G, Enacar N. The changes in pulmonary hemodynamics, pulmonary function tests, arterial blood gases analysis and the pulmonary arteral prostoglandin E levels induced by bronchodilator drugs in bronchial astmatic patients. Journal of Ankara Medical School 1992; 14: Enacar N, Karabıyıkoğlu G, Bartu S. Kronik solunum yetmezliklerinde pulmoner hipertansiyon tanısında pulmoner arter çapının radyolojik değerlendirmesi (hemodinamik, ventilatuar ve radyolojik araştırma). Tüberküloz ve Toraks 1987; 35: Saryal S, Karabıyıkoğlu G, Kır M, Aras G. Pulmonary hemodynamics and radionuclide ventriculography in COPD. Journal of Ankara Medical School 1995; 17: Bush A, Gray H, Denison DM. Diagnosis of pulmonary hypertension from radiographic estimates of pulmonary arterial size. Thorax 1988; 43: Chetty KG, Brown SE, Light RW. Identification of pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease from routine chest radiograps. Am Rev Respir Dis 1982; 126: Enacar N, Karabıyıkoğlu G, Mazlum M. Kronik bronşit ve amfizemli olgularda pulmoner hemodinamik ve ventilatuvar parametrelerin karşılaştırmalı değerlendirilmesi. Ankara Tıp Bülteni 1983; 5: Enacar N, Akkaynak S, Alper D, Gözü O, Karabıyıkoğlu G ve ark. Kronik bronkopulmoner hastalıklardaki pulmoner hipertansiyonun oluşmasında mekanik etkenlerin rolü. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 1976; 29: Stark RD, Finnegan P, Bishop JM. Long-term domiciliary oxygen in chronic bronchitis with pulmonary hypertension. Br Med J 1973; 1: Stark RD, Finnegan P, Bishop JM. Daily requirement of oxygen to reverse pulmonary hypertension in patients with chronic bronchitis. Br Med J 1972; 3: Macnee W. The clinical importance of right ventricular function in pulmonary hypertension. The Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension. Chapter 2. Mount Kisco, New York: Future Publishing Inc, 1992: Karabıyıkoğlu G, Çelik G, Akkoca Ö, Saryal S. The relation between pulmonary hemodinamics and airway resistance, conductance in COPD. Solunum Hastalıkları 1997; 8: Karabıyıkoğlu G, Akkoca Ö, Saryal S, et al. Screening of right descending pulmonary artery in chronic obstructive pulmonary disease by discriminant functions. Solunum Hastalıkları 2000; 11: Matthay RA, Niederman MS, Wiedemann HP. Cardiovascular-pulmonary interaction in chronic obstructive pulmonary disease with special referance to the pathogenesis and management of cor pulmonale. Med Clin North Am 1990; 74: Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2004; 52(2):

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Akut Atağında Reversibl Hiperkapni Özkan KIZKIN*, Süleyman Savaş HACIEVLİYAGİL*, Hakan GÜNEN*, Saim YOLOĞLU** * İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi

Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Yaşlı hastalarda spinal anestezi uygulamasının solunum fonksiyon testlerine etkisi Mustafa OĞURLU 1, Selda ŞEN 1, Mehmet POLATLI 2, Emine SIRTHAN 2, Feray GÜRSOY 1, Orhan ÇİLDAĞ 2 1 Adnan Menderes Üniversitesi

Detaylı

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome

Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu nun rolü The role of the Syndrome X in the pathophysiology of sleep-apnea syndrome 358 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Z. Journal Arıtürk ve ark. Sendrom X ve uyku apne sendromu Cilt / Vol 37, No 4, 358-362 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Sendrom X fizyopatolojisinde uyku-apne sendromu

Detaylı

Koah Evrelerinde Heme Oksijenaz Enzimi Son Ürünlerinin Düzeyleri

Koah Evrelerinde Heme Oksijenaz Enzimi Son Ürünlerinin Düzeyleri Koah Evrelerinde Heme Oksijenaz Enzimi Son Ürünlerinin Düzeyleri Hülya Günbatar *, Nevra Güllü Arslan **, Bünyamin Sertoğullarından *, Selami Ekin * Özet Amaç: Heme oksijenaz 1; Tip-2 pnömosit ve alveoaler

Detaylı

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler

Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Sibel DORUK 1, Serpil BULAÇ 2, Can SEVİNÇ 2, Hakan Alp BODUR 3, Ayşe YILMAZ

Detaylı

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki

Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki Araştırma Çocukluk Çağı Astımında İnhalan Allerjenlerin Cinsi ile Astım Şiddeti ve Prognozu Arasındaki İlişki M. KILIÇ*, D.U. ALTINTAŞ**, S. GÜNEŞER KENDİRLİ**, M. YILMAZ**, G. BİNGÖL KARAKOÇ**, A. İNAL**

Detaylı

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri

Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Pulmoner Emboli Tanısında Klinik Skorlama Yöntemlerinin Yeri Haşim BOYACI*, Füsun YILDIZ*, İlknur BAŞYİĞİT*, Ayşe PALA* * Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, KOCAELİ ÖZET

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

KOAH ta Yaşamın Son Günleri

KOAH ta Yaşamın Son Günleri Derleme Review 143 KOAH ta Yaşamın Son Günleri The Last Year of Life of COPD Dr. Aslıhan YALÇIN 1, Dr. Akın KAYA 2 1 Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum 2 Ankara

Detaylı

Multipl skleroz hastalarında otonom sinir sistemi ile ilişkili sempatik cilt yanıtlarının değerlendirilmesi ve yorgunluk skorları

Multipl skleroz hastalarında otonom sinir sistemi ile ilişkili sempatik cilt yanıtlarının değerlendirilmesi ve yorgunluk skorları JCEI / Yetik ve ark. MS hastalarında sempatik cilt yanıtları ve yorgunluk skorları 2012; 3 (3): 387-391 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2012.03.0184 RESEARCH

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir?

Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri. Gerekli midir? Dicle Tıp Dergisi, 2008 Cilt: 35, Sayı: 2, (120-127) Küçük ve Orta Cerrahi Girişimlerde Preoperatif Rutin Laboratuar Testleri 120 Gerekli midir? Abit Toker*, Nermin Kelebek Girgin** Gürkan Türker**, Oya

Detaylı

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri

Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Araştırma Research Article doi: 10.15511/tahd.15.01031 Türk Aile Hek Derg 2015;19 (1): 31-36 TAHUD 2015 Koroner arter hastalarında bir risk belirleyicisi olarak hesaplanan serum osmolalite değeri Estimated

Detaylı

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1

Mehmet Zorlu 1, Ayşen Helvacı 1, Muharrem Kıskaç 1, Servet Yolbaş 1, Cüneyt Ardıç 2, Mustafa Oran 3, Mine Adaş 1 140 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M. Zorlu Journal ve ark. Tip 2 diyabet ve sessiz miyokard iskemisi Cilt / Vol 37, No 2, 140-144 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda

Detaylı

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları

S-101 S-101 S-102 S-102. Early phase outcomes of carotid artery stenting. Karotis arter stentlemesinin erken dönem sonuçları Girişimsel kardiyoloji Invasive cardiology S-0 Stent içinde ilk veya yeniden oluşmuş stent içi darlıklarda brakiterapi, çıplak metal stentleme ve ilaç salan stentlerin uzun dönemdeki klinik sonuçları:

Detaylı

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri

Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri 27 Pulmoner arteriyel hipertansiyonda ekokardiyografi ve diğer görüntüleme yöntemleri Echocardiography and other imaging modalities in pulmonary arterial hypertension Beste Özben, Yelda Başaran Marmara

Detaylı

Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki

Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2012;40(7):589-594 doi: 10.5543/tkda.2012.49696 589 Koroner arter hastalığının yaygınlığı ile serum parathormon düzeyi arasında ilişki The relationship between

Detaylı

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi

Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Akut Solunum Yetmezliğinde Kortikosteroid Tedavi Tülay YARKIN* * SSK Süreyyapaşa Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesi, İSTANBUL Corticosteroid Treatment in

Detaylı

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*]

Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(3):173-180 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Tip 3 Aortik Diseksiyonların Cerrahi ve Tıbbi Takip Sonuçları [*] Surgical and Medical Follow-Up Results of Type

Detaylı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı

Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 15 (1) 29-33 (2008) Tip 2 Diyabetli Hastalarda Metabolik Sendrom Prevalansı Serkan İpek Doğanşehir Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Malatya Amaç: Bu çalışma,

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları

Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Görülen Akciğer Komplikasyonları Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ANKARA Pulmonary

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi

Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi doi:10.5222/j.goztepetrh.2010.111 ISSN 1300-526X KLİNİK ARAŞTIRMA Dermatoloji Psoriasis vulgarisli hastalarda serum leptim düzeyleri, BMI ve hastalık şiddeti ile ilişkisi Mukaddes KAVALA (*), Yasin BAYRAKTAROĞLU

Detaylı

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç:

TORAKS DERNEĞİ 12. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 2009. Sonuç: MS002. Amaç: Bulgular: Sonuç: TORAKS DERNEĞİ. YILLIK KONGRESİ 9 NİSAN 009 MS00 TÜRK HASTA POPULASYONUNDA EORTC QLQ-LC3 AKCİĞER KANSERİNE SPESİFİK YAŞAM KALİTESİ MODÜLÜNÜN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FATMA ATAMAN,

Detaylı

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon

Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon 42 Sol kalp hastalığına bağlı pulmoner hipertansiyon Pulmonary hypertension caused by left heart disease Betül Erer, Mehmet Eren Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI

Dr. SİYAMİ ERSEK SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI T.C. Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ MERKEZİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ SAĞ VENTRİKÜL ENFARKTÜSLERDE PRİMER PERKÜTAN GİRİŞİM SONRASI TAKİP SONUÇLARI Tez Danışmanı: Doç Dr. Neşe ÇAM KARDİYOLOJİ

Detaylı

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*)

Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*) Türk Anest Rean Cem Mecmuası 2002; 30: 144-149 Tek Akciğer Ventilasyonunda İki Farklı FiO2 Oranının Oksijenlenme ve Pulmoner Şanta Etkileri (*) N. Mert ŞENTÜRK (**), Tülay ÖZKAN (**), Korkut ATALAN (***),

Detaylı

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis

Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Gaziantep Medical Journal Research Article Effect of left ventricular diastolic function of psoriasis Psöriazisin sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarına etkisi Dursun Çayan Akkoyun 1, Şeref Alpsoy 1,

Detaylı