Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir."

Transkript

1 YTKLI TEDVİ KURUMLRI DİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇLIŞM ESSLRI) YSSI (34/2007 Sayılı Yasa ) Madde 20 ltında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti akanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın 20 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. u Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tefsir maç ve Kapsam İRİNİ KISIM Genel Kurallar u Tüzük te metin başka türlü gerektirmedikçe; yakta Tedavi Gören Hasta, akanlığa bağlı herhangi bir kamu sağlık kurumuna yatırılmadan, ayakta tedavi gören bir hastayı ve/veya hastaları anlatır. akan Sağlık işleriyle görevli akanı anlatır. akanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti akanlar Kurulu nu anlatır. akanlık, Sağlık işleriyle görevli akanlığı anlatır. Devlet,Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti Devletini anlatır. Geçindirmekle Yükümlü olduğu Kişi, herhangi bir Yasa da, Tüzükte veya Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti tarafından imzalanan sözleşmelerde, başka izahı yapılmadığı takdirde herhangi bir kimsenin karısını, 18 yaşından küçük evlenmemiş ve ebeveyininin birinin veya her ikisinin geçindirdiği çocuğu ve/veya yüksek tahsilde olup da bunu belge ile tevsik eden 18 yaşından büyük evlatlarını anlatır. Hastane Tedavisi,akanlığa bağlı sağlık kurumlarının herhangi birinde hastaların ayaktan ve yatılı olarak tedavi edilmesini anlatır. Hekim, Sağlık işleriyle görevli akanlığın kadrolarında görev yapan hekim ve/veya diş hekimlerinden birini anlatır. Kamu Sağlık Kurumları, hastalığın tanısı, önlenmesi ve/veya tedavisi için Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren ve alkanlığa bağlı herhangi bir sağlık birimini anlatır. Konsültasyon, herhangi bir Hekimin başka uzmanlık dalındaki bir hekim veya hekimlerle görüş alışverişinde bulunması ve hasta ile ilgili tedaviyi birlikte programlamaları, Sigortalı ve Değiştirilmiş Şekliyle 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında bulunan sigortalı kişileri anlatır. Özel Hasta Kabulü, Hastane aşhekimliğince görevlendirilecek Sekreterya tarafından akanlığın saptayacağı usul gereğince özel bir deftere kaydedilecek hastaların herhangi bir sağlık kurumunda ilgili hekim tarafından muayene ve tedavisini, anlatır. Yatılı Hasta, tanı ve tedavi amacıyla akanlığa bağlı herhangi bir kamu sağlık kurumuna yatırılan hasta ve/veya hastaları anlatır. u Tüzük, akanlığa bağlı Sağlık Kurumlarına başvuran hastalara yapılan muayene, tetkik, tedavi, ameliyat ve benzeri hizmetler karşılığında ödenecek ücretleri, ücret kategorilerini, ücret kategorilerine girecek olan hastaların nitelik kayıt ve koşullarını, sağlık kurumlarında mesai saatleri dışında gerçekleşecek konsültasyon ve özel olarak hasta muayene (ayakta tedavi) ile bu ücretleri yürütecek

2 olan hekim ve/veya hekimlere yapılacak ödenek ve/veya ücret iadelerinin miktar, kayıt ve koşullarına ilişkin esasları düzenler. Ücret Kategorileri 16/ /1979 9/ / / / / / / / /2002 9/ / /2005 8/ / / / /2009 2/2010 İKİNİ KISIM Ücret Kategorileri ve Uygulanacak Ücretler 4. Kamu sağlık kurumlarına başvuran hastalar, ücret ödeme bakımından üç kategoriye ayrılırlar: (1) Tam Ücretli Kategori: u kategori aşağıda belirtilen kişileri kapsar: () Kendi olanakları ile tam ücret ödeyenler; () 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca Sigortalı olanlari; ncak bu kapsama giren hastaların ücretleri 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasına göre ödenir.sosyal Sosyal Sigortalar Yasası gereği hastanın kendisi eş ve çocukları ayaktan tedavi için verilen ilaçların %20 sini (yüzde yirmi) öderler. Geri kalan ücretler Sosyal Sigortalar tarafından karşılanır; () Üçüncü Uyruklular ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yurttaşları; (Ç) Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti yurttaşı olmayan ve Sağlık Sigortası yaptırmayan öğrenciler hastalanıp,devletin Kamu sağlık kurumlarında tetkik, tedavi yaptırmaları halinde, bu Tüzükte düzenlenen ücret tarifelerinden yukarıdaki (a) bendinde belirtilen kendi olanakları ile tam ücret ödeyenler için öngörülen ve bu Tüzüğe ekli etvelde yer alan TL(Türk Lirası) sütunundaki ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar.

3 (2) İndirimli Ücretli Kategori: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almayan ve Sosyal Hizmetler Dairesi nden Dar Gelirlilik elgesi ne sahip olup bu belge ile hastaneye başvuranlar, her türlü muayene tetkik ücreti ile tedavi için verilen ilaç bedelinin %20 sini (yüzde yirmi) öder. (3) Ücretsiz Kategori: u kategori, her türlü muayene, tetkik ve tedavi ücretlerinden muaf olup, aşağıda belirtilen sigortasız kişileri kapsar ve bu kişilerin ilaç, tetkik ve tedavi ücretleri akanlık tarafından ücretsiz karşılanır: () Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti kamu hizmetine tayin edilen ile burs alıp da sağlık raporu için kamu sağlık kurumlarına başvuruda bulunan kişileri, () Tutuklu ve mahkumları, karantinaya tabi bulaşıcı bir hastalığa tutulmuş olanları, () skerliğe kabul için ilgili makam tarafından muayeneye sevkedilenleri, askerliğe alınmasında sağlık açısından sakınca görülen kişileri, bu durumları dolayısıyla tabi tutulacakları tedavi ve /veya ameliyat ücretlerinden muaf tutulanlar, (Ç) Sosyal yardım servisleri himayesine alınan ve çocuk yuvalarında veya Çocuk Esirgeme Kurumu kreşlerinde yaşayan çocukları, (D) Sosyal yardım alan yoksul kişileri, (E) Şehit ve kayıp eşleri, malul gazi ve malüller ile bunların eşlerini, (F) Kronik Hastalıklar Hastanesi nde bakım altında bulunan ve sosyal yardım alan yoksullar ile kronik ruh hastalarını, (G) Kıbrıs Türk arış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimlerinde askerlik ödevini(mükellef) yerine getirmekte olanları, (H) Kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanları ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları, (İ) Kıbrıs Türk arış Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Kuvvetleri layı, Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri mensupları ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları, (İ) Türkiye umhuriyeti Lefkoşa üyükelçiliği, Türkiye umhuriyeti Yardım Heyeti Mensupları ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları, (J) Emekli kamu görevlileri ile emekli kamu sağlık çalışanları ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları, (K) Kanser, aids, tüberküloz, lebra (cüzzam) hastaları, thalassemialı hastaları, hemodializ hastaları, hemofili hastaları, grawth hormon hastaları, organ nakli hastaları, multiple sklerol hastaları, LS hastalarını, Mystania Gravis hastalarını ve insulin kullanan diabetli hastalar. ncak bu hastaların hastalıkları Merkezi Sağlık Kurulu tarafından onaylanması şarttır. (L) Yukarıda belirtilen bentler dışında kalan hastalar yürürlükteki ilaç listesinde yer almayan sürekli gereksinim duyulan ilaçların İlaç Kurulu Kararı ile temin edilmesi durumunda, ilaç ücretinin %20 sini (yüzde yirmi) öderler. Ücret Tarifeleri 5. akanlığa bağlı kamu sağlık kurumlarında muayene, tetkik, tedavi, ameliyat ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler bu Tüzüğe

4 ekli etvel de ayrı ayrı gösterilmiştir. errahi Tedavi Ücretleri 6. (1) errahi tedavi ücreti, ameliyat (büyük/orta/küçük ameliyat ücreti + ameliyatta kullanılan malzemeler tutarı ile ameliyat ücretinin %25 i (yüzde yirmibeş) kadar anastezi ücreti) ücretine ilaveten, yemek, yatak, hastane bakım ve personel giderleri, alet bina amortisman ve sair giderleri ve makul bir süre zarfında olmak koşuluyla ayrıca tıbbi tedavi ücreti ödenmez. ncak, makul süre hitamında komplikasyon zuhuru halinde hastanın normal olarak taburcu edilmesi gereken günden sonra yapılan tedavi için cerrahi tedavi ücretine ek olarak ayrıca tıbbi tedavi ücreti de alınır. ynı insizyonla birden fazla ameliyat yapıldığı zaman alınacak ücret, yapılan ameliyatların en yüksek ücreti ile her ameliyat ücretinin %30 unun (yüzde otuz) toplamıdır. (2) yrı insizyonlarla, fakat aynı anestezi altında yapılan fazla ameliyatlar için alınacak ücret, en yüksek ameliyat ücreti ile diğer ameliyatlardaki ücretlerin %50 sinin (yüzde elli) toplamıdır. Hasta Odaları ve Depozit Göğüs Hastalıkları Servisinde Uygulanacak Ücretler arış Ruh ve Sinir Hastanesinde Uygulanacak Ücretler 7. (1)Kamu sağlık kurumlarında birinci sınıf odalar (özel oda), ikinci sınıf odalar ve üçüncü sınıf odaların nitelik ve şekilleri akanlıkça düzenlenir. (2)Sigortalı hastalar ile ücretsiz kategoride belirtilen hastalar, hastanelerin üçüncü sınıf odalarında yatırılarak tedavi edilirler. ncak, bu hastalar kendi rıza ve istemleri ile birinci sınıf odalarda (özel oda) tedavi olmayı kabul etmeleri halinde, sigortalı hastalar günlük özel oda farkını, ücretsiz kategorideki hastalar ise birinci sınıf oda ücretini tam olarak öderler. Özel odalarda yeterli yatak bulunmaması halinde ilgili Servis Klinik Şefi bu tür başvuruları reddetmek yetkisine sahiptir. (3)Ücretli kategori kapsamına giren hastalar ile özel odalarda tedavi olmak isteyen hastalar, Hastaneye yatırılmadan önce beş günlük yemek, yatak, hastane bakımı, ücreti ve tıbbi tedavi ücreti ve/veya cerrahi tedavi ücretinin yarısını emanet (depozit) olarak Hastane veznesine öderler. 8. Göğüs Hastalıkları Servisinde tüberküloz tanısı ile tedavi altına alınan hastalardan hiçbir ücret alınmaz. ncak, spesifik olarak tüberküloz belirtisi olmayan fakat diğer göğüs hastalığı olan hastalar ve yabancı uyruklular için bu Tüzüğe ekli etvelde belirtilen ücretler uygulanır. 9. arış, Ruh ve Sinir Hastanesine kabul edilen ve sigortalı olmayan hastalardan kronik ruh hastası kapsamına girmeyenlerden, bu Tüzükğe ekli etvel de belirtilen ücretler uygulanır. ilimsel maçlı İnceleme ve Kan Grubu Tayinleri 10. (1) Kamu sağlığı açısından ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara ilişkin olarak yapılacak bu tür incelemeler ve tedaviler de ücretsiz olacaktır. (2)Özel amaçla talep edilecek ve sağlık kurumlarında kan gurubu Rh.

5 İçin Uygulanacak Ücretler İlk Yardım Merkezi veya cil Servise aşvuran Hastalar İçin Uygulanacak Ücret tayinleri, kan alma ve kan verme işlemleri için bu Tüzükğe ekli etvel de belirtilen ücretler alınır. 11. Kamu Sağlık Kurumlarına bağlı İlk Yardım Merkezi veya cil Servise başvuran hastalardan kategorilerine göre muayene ve tedavi için bu Tüzüğe ekli Onüçüncü Kısımda belirtilen ücret alınır. ncak, bu servislere mesai saati sonrası başvuran hastalardan, kategorilerine göre bu Tüzüğe ekli etvelin Onüçüncü Kısmında belirtilen ücretin iki katı oranında ücret alınır. Trafik Kazalarında Uygulanacak Ücretler 48/ / / / / / / / Trafik kazası sonucunda acil tıbbi hizmet almak amacı ile hastaneye kaldırılan veya başvuran kazazedelerin ücret kategorilerine bakılmaksızın, tam ücretli kategorisinden tedavi bedelini talep etmek amacı ile Hastane İdaresi, on gün içerisinde motorlu araçların poliçesinin hangi sigorta şirketine ait olduğunu Polis Genel Müdürlüğünden öğrenir. Hastane İdaresi tarafından daha sonraki on gün içerisinde kazazedenin acil tedavi masrafları hesaplanarak ilgili sigorta şirketine fatura edilir. Kazazedenin özel sağlık sigortasına sahip olması halinde ise Hastane İdaresi tam ücretli kategoriden acil tedavi masraflarını özel sağlık sigortasından talep eder. racın sigorta şirketi veya sağlık sigorta şirketi fatura tarihinden itibaren otuz gün içerisinde kazazedenin acil tedavi ücretini ödemekle yükümlüdür. Fatura bedelinin ödenmemesi halinde Kamu lacakları Tahsili Usulü Yasası kuralları uygulanır. mbulans Ücretleri 13. (1) cil durumları nedeniyle hastaneye kaldırılması gereken hasta veya kazazedenin komşuları veya yakınlarının başvurusu üzerine, aşhekim veya onun yetkili kılacağı personelin ve/veya nöbetçi hekimin yönlendirmesi ile hastanın bulunduğu yere ivedilikle ambulans aracı gönderilmek sureti ile hastanın veya kazazedenin hastaneye götürülmesi veya aynı şekilde hastaneden evine götürülmesi sağlanır. (2) mbulans servisi, tam ücretli kategorideki kişilerden acil vakalar da dahil akanlar Kurulu tarafından zaman zaman saptanan yurtiçi yolluk kıstaslarının iki misli olarak uygulanır. (3) Ulusal etkinlikler dışındaki sportif etkinlikler için ambulans aracı ile yapılacak hizmetler ücrete tabi olup akanlar Kurulu tarafından zaman zaman saptanan yurtiçi yolluk kıstaslarının üç misli ücret alınır. mbulans aracında görev yapacak personelin ek mesai ücretleri de başvuruyu yapan kişi veya kuruluş tarafından karşılanır. yakta Yapılacak Özel Hasta Muayeneleri 14. (1) akanlıkça yetkili kılınan hekim, hastanelerde mesai saatleri dışında özel olarak hasta muayene (ayakta muayene) edebilir. (2) Özel olarak ayakta muayene edilmek isteyen hasta bu amaçla aşhekimlikçe görevlendirilecek olan personele müracaat edip

6 randevu alır ve muayene ücretini öder. Makbuza muayene günü, saati ve ilgili hekimin adı-soyadı eksiksiz olarak kaydedilir. (3) Muayene günü hasta ilgili hekime makbuzunu gösterir ve hekim hastaya ait detaylı bilgileri ve makbuz numarasını kayıt defterine yazar. (4) Özel hasta muayenelerinden Kıbrıs Türk Tabipleri irliğinin belirleyeceği asgari muayene ücretinin %65 i (yüzde altmışbeş) ilgi doktora, geriye kalanı %35 u (yüzde otuzbeş) ise Türk Hastaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu na yatırılır. Hekimler Tarafından Ücretli Hasta Muayenesi 15. (1) Kamu sağlık kurumlarında görevli hekimler, akanlık tarafından yetkili kılınmadıkça görevli bulundukları servislerde hiçbir suretle ücret karşılığı özel hasta muayene ve/veya tedavi edemezler. (2) akanlık tarafından mesai saati sonrasında özel hasta muayene ve/ veya tedavi etmesi veya tedavi amaçlı olarak hasta yatırması hususunda yetkili kılınan hekimler tarafında muayene ve/veya tedavi ve/veya tedavi amaçlı olarak hastaneye yatışı gerçeklerştirilen özel hastalardan Kıbrıs Türk Tabipleri irliği nin belirlemiş olduğu asgari ve/veya azami ve/veya bu ücret aralığındaki ücretlerden hangisinin alınacağına akanlık karar verir.. Makbuz Verilmesi 16. (1) Hastalar tetkik ve tedavi ücretlerini nakit ve / veya kredi kartı ile ödeyebilirler. (2) Kamu sağlık kurumlarında verilen her çeşit hizmetin ücretleri, bu Tüzük kuralları gereğince sadece Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğünce yetkili kılınacak personel tarafından ve makbuz karşılığında tahsil edilir. Konsültasyon Ücreti 17. (1) Kamu sağlık kurumuna bağlı hekimlerin özel olarak çalışan hekimlerle, hastanın teşhisi veya tedavisi hususunda görüş ve önerilerini bildirmek üzere mesai saatleri içinde veya dışında konsültasyon işleminde bulunmasına Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü ve/veya aşhekimlikçe izin verilebilir. (2) Konsültasyonun ücretlendirilmesi ise aşağıdaki gibidir. () Kamu sağlık kurumuna bağlı hekimin kamu hastanesi dışında konsültasyona gitmesi halinde ve özel olarak çalışan hekimin kamu hastanesindeki konsültasyon ücreti bu Tüzüğe ekli etvel in Üçüncü Kısmın da özel konsültasyon ücreti adı altında belirtilmiştir. ()Kamu Hastanelerinde yatan Ücretsiz Kategori lerdeki hastalar için konsültasyon ücreti alınmaz. u ücretler Devlet tarafından karşılanır. (3)lınan özel konsültasyon ücretleri hastane veznesine ödenir ve gelir kaydedilir.tümü Türk Hastaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu na yatırılır. Tıbbi Rapor Ücretleri 18. (1) Tam Ücretli kategori kapsamına giren kişiler için verilen Sağlık Kurulu Raporu ve belgelerinden bu Tüzükte belirtilen ücretler alınır. (2) Mahkemelerde hukuk davası açan kişiler veya böyle bir dava açmak amacıyla, gerek kişisel, gerekse avukat vasıtasıyla istenen tıbbi raporlar için kategorilerine bakılmaksızın bu Tüzükte belirtilen ücretler alınır. (3) İstenen rapor, vakanın tarihçesine uygulanan veya uygulanabilecek tedaviyi raporun verildiği tarihteki durumuna ve gelecekteki muhtemel gelişmeleri geçici veya daimi sakatlık durumlarını ve dava ile ilgili

7 olarak belirtilmesi gereken tüm diğer hususları da yansıtacak şekilde düzenlenmiş ise Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğün onayı ile bu Tüzükte belirtilen ücretin üç katı kadar bir ücret alınabilir. (4) Ücretsiz kategori kapsamına giren kişilerden kendi özel amaçları için isteyecekleri tıbbi rapor, sağlık belgesi ve sair raporlar için bu Tüzükte belirtilen ücretler alınır. Hekim ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mahkemelerde ilirkişi Olarak Şahadet Vermesi 7/1979 3/ / / /1983 5/ / /1984 2/ / / / / / / /1989 8/ / / / / / / /1992 3/ / / / / / / / / / / / /1998 6/ (1) Kamu Görevlileri Yasası nın 42 nci maddesinin (3) ncü fıkrası maddesi uyarınca görevlerinin ifası ile ilgili bir konuda şahadet vermeye veya muhafazasında bulunan bir resmi vesikayı Mahkemeye ibraz etmeye çağrılan bir hekim veya kamu görevlisi, celbnameyi alması üzerine derhal aşhekimliği veya direkt olarak bağlı bulunduğu Müdürlüğü durumdan haberdar eder. aşhekimlik veya ilgili Müdürlük şahadet için konuyu gerekirse akanlığa intikal ettirir veya kamu yararına aykırılık durumu söz konusu olmayan vak alarda doğrudan karar verir. (2) Savcılık veya Polis makamları tarafından gönderilen celpnameler uyarınca, Mahkemede verilen şahadet için herhangi bir ücret istenmez. ncak, celpname Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti resmi makamları tarafından değil de gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla aktarılmış ise hekimin veya kamu görevlisinin bir günlük maaşı celpnameyi çıkaran tarafından Mahkeme veznesine peşin olarak yatırılır.

8 48/1999 4/ / / / / /2002 3/ / / /2003 5/ / / / / / / /2006 3/ / / / / / / / /2010 3/2011 (3) Yukarıdaki (1) nci fıkrada belirtilen hususlara riayet etmeden, Mahkemede ispat-ı vücut eden bir hekim veya kamu görevlisi görevinden izinsiz olarak gaybubet etmiş sayılır. Özel Tarife Uygulaması ve Özel Hizmet lınması 20. (1)akan veya Müsteşar maddi yönden ücret ödeyemeyecek durumda olduğu kanaatine vardığı kişi ve/veya kişilere bu Tüzükteki ücretlerden özel bir tarife uygulamasını da emredebilir. (2)Sağlık servislerinde verilmekte olan tıbbi hizmetlerle ilgili cihaz arızaları veya birikmiş vakalara zamanında müdahale edilememesi durumunda Sağlık Kurulu Kararı ve akanlığın onayı ile özel sektörden hizmet alınabilir. ÜÇÜNÜ KISIM Son Kurallar Yürürlüğe Giriş ve Yürürlükten Kaldırma RG.164 EK. III E.561, u Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2006 Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü bugüne değin yapılmış işlem ve uygulamalara halel gelmemek koşuluyla yürürlükten kaldırılır.

9 RG.178 EK. III E.716 Yürütme Yetkisi 22. u Tüzük, Sağlık İşleriyle Görevli akanlık tarafından yürütülür. Yürürlüğe Giriş 23. u Tüzük, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

10 ETVEL (Madde 4) KMU SĞLIK KURUMLRI ÜRETLERĠ ETVELĠ ĠRĠNĠ KISIM YTILI HST TEDVĠ ÜRETLERĠ Ġkinci Sınıf Odalar (3-4 Dar Gelirlilik Hizmetin Tarifi irinci Sınıf Odalar (Özel Oda) Yataklı Oda) Üçüncü Sınıf Odalar KoğuĢ elgesi Sahipleri () Hastane-Yemek-Yatak akım 50,00 TL 20,00 TL 15,00 TL 5,00 TL Ücreti () Refakat Ücreti 15,00 TL 10,00 TL 10,00 TL 10,00 TL () Ġlaç ve Tıbbi Malzeme Ücreti (Tarifeye göre) (Tarifeye göre) (Tarifeye göre) Yapılan tedavilerde ilaç (Pansuman malzemesi de dahil) bedelinin %20 sini öder (Ç) Tıbbi Tedavi ve akım Ücreti 25,00 TL 20,00 TL 20,00 TL - (D) Doğum Ücretleri (Yemek ve Hastane 300 TL 300 TL 300 TL 100,00 TL bakımı ücretlerine ilaveten normal doğum. Doğuma Müteakip nne ve bebek bakımı ve anestezi de dahildir.) (E) errahi Ücretleri (Ġkinci Kısma göre) (F) Genel nestezi Ücreti meliyat Ücretlerinin % 25 dir. (G) yakta Tedavi, Muayene, TeĢhis ve (Üçüncü Kısma göre) Diğer Hizmetlere ĠliĢkin Ücretler (H) DiĢ Hekimliği Hizmetleri (Dördüncü Kısma göre) (I) Röntgen Ücretleri (eģinci Kısma göre) (Ġ) Tıp Laboratuvarı Ücretleri (ltıncı Kısma göre) (J) Diğer Ücretler, Ġnvasiv Kardiyoloji (Yedinci Kısma göre) (Eko-Stres-Test) (K) Patoloji Ücretleri (Sekizinci Kısma göre) (L) Ultrasound Tetkik Ücretleri (Dokuzuncu Kısma göre) (M) Radyoterapi Hizmetleri Ücreti (Onuncu Kısma göre) (N) ilgisayarlı Tomografi Ücreti (Onbirinci Kısma göre) (O) Koroner ngiografi Ücretleri (Onikinci Kısma göre) (Ö) cil Servis Ücretleri (Onüçüncü Kısma göre) (P) MR Ücreti (Ondördüncü Kısıma göre) (R) meliyatlarda Kullanılan Malzemelere (OnbeĢinci Kısma Göre) ĠliĢkin Ücretler

11

12 ĠKĠNĠ KISIM ERRHĠ ÜRETLER (ĠaĢe, Ġbate ve Hastahane akımına Ġlaveten) I. GENEL ERRHĠ (aģ, oyun, Çene, ğız ve atın meliyatları) TL () ÜYÜK MELĠYTLR Total Troidektomi (Tiroid Kanseri) Guatr ve boyundaki diğer büyük müdahaleler Subtotal Tridektomi (Toksit Guatr Kist ile Radikal oyun Disseksiyonu* Derin oyun Eksplorasyonu Envaginasyonlar Koledokotomi+nastamoz Koledokotomi+T.Drenaj ilioenterik nastamozlar Spelenektomi atın Kist Hidatiği (multiple) Hepataktomi Pankreas Rezeksiyonu Pankreatiko-Jejunostomi WirsungJejunostomi Pankreas Kistleri(Rezeksiyon,Marsupiyalizasyon, nastomoz) Piloromiytotomi Hiatus-Herni,Trans-bdominal Tamir Henler meliyatı Gastroenterostomi Mide Rezeksiyonu Redikal Gastrektomi* Vagotomi+Piloroplasti-Enterostomi Gastrik ve Duodenal Divertükül Rezeksiyonu Ġnce arsak Rezeksiyonu atında Tümör Ekstirpasyonu (Operabil atıntümörleri)* Kolon ve ince arsak Rezeksiyonu Mastektomi Sağ ve Sol Hemikolektomi Rektum mpürtarsyonu bdominoperineal Rezeksiyon+nastamoz Strangule Herni+arsak Rezeksiyonu Greft ile fıtık onarımı Sempatektomi Lomber Sfinkterotomi ve Sfenkteroplasti atın, Kist Hidatiği, Mide arsak Perforasyonu(Primersüter) Kolstomi () ORT MELĠYTLR oyun asit Kist ve Tümörünün Ekstirpasyonu Saçlı Deride Plastik meliyat Ġntra-Duktal Papillom ve Kist Ekstripasyonu mplem Drenajı pendektomi asit Laparatomi Hemoroidektomi

13 Rektum Polip ve Fistülleri nalfistul Prolapsus Rekti(Sirkulay) Sakro-Koksit Kist ve Fistüller Perianalfistül ve Fissür Kandiloma küminate Koterizasyon Kist Ekstirpasyonu Retansiyon Testis Dean Lewis+Pake Ekstirpasyonu Kist Dermoit Sakral Subfrenik bseler () KÜÇÜK MELĠYTLR Saçlı Deride Kist Sebasie Eksiyonu ilt iyopsisi Fronkül Kist Dermoit bseleri iyopsiler Yara Revisyonu Lipom ve Kist Ekstirpasyonu Meme iyopsileri Meme bse Drenajı Tırnak Sökülmesi Perianal bse Gastroskopi Kolonoskopi Lipomlar Not:* Özellikli ameliyatlar II. TORKS ERRHĠ MÜDHLELERĠ (Göğüs Ġçi br kciğer Müdahaleleri) () ÜYÜK MELĠYTLR Lobektomi kciğer Kist Hidatik meliyatları Pneumonektomi Segmentler Rezeksiyon ronģ Rüptürü (Primer Sültür) Trakad ve ronģ Plastikleri Sleeve Rezeksiyonu Meditasten Tümörleri Ekstirpasyonu Dekortikasyonu Dekortiko-Rezeksiyon Diğer Tümör Ekstirpasyonları Diyegrama Fıtıklarının Tamiri Ozayfagusun Rezeksiyon ve Plastik meliyatları Özefagus Fistül ve Divertikül meliyatları Trakeo- Özefagel Fistül ve trezilerinin Reperasyonu Torahtomi Eksploratif meliyatları Torako-Plasti Transtorasik Hiyatus Herni meliyatı Transtorasik Sub-Frenik pse Drenajı Transtorasik Sempatoktomi Transtorasik Vagotomi Vertebra Tüborklozunda Transtorazik Müdahale TL

14 Özefagus Rüpürtürlerinin Tamiri Özefagus Varislerinin ağlanması ve Katerizasyon Özefagus Divertikül ve Tamiri Kardiomiotomi (Heller meliyatı) Özefagotomi Redical Mastektomi Kosta (Kol) Kırıkları meliyatı Göğüs Fıtığı meliyatı Kot (Kosta) Rezeksiyonu () ORT MELĠYTLR Kapalı drenaj(ampiyen, Punomotoraks, hemotoraks) Trakeostomi Embolektomi asit Mastektomi Ġntraduktal Papilion ve kist Ekstirpasyonu () KÜÇÜK MELĠYTLR Özetagus Dilitasyonları ronkoskopi Özefagoskopi Meme iyopsileri Meme bse Drenajı III.GÖZ MELĠYTLRI () ÜYÜK MELĠYTLR Fako (Göz içi lens ve sarf malzemeleri hariç Dakriyosistorinostomi Ekzentrasyon Forniks Plastikleri Glokom Müdahaleleri(Ġntraoküler Müdahale ġeklinde olanlar) Her çeģit Katarak Intraoküler lens implantasyonları(ġ.o.l.) Optik Ġridektomi Keratoplastileri Orbitotomi Retina Dekolmanları ġaģılık meliyatları () ORT MELĠYTLR Derin Keornea Yabancı isimleri Ektopion, Entropion Epikantus Kapak nomalileri (asit Olanlar) Kapak Defermasyonları (Tramatik Ġltihabı) KaĢ-Kapak Kist Dermoitleri Kapak Tümör Rezeksiyonları (Ulkus Rodens v.s.) Kese plazyonu Komlike Yırtıkları (KaĢ-Kapak) Konjonktiva Örtmesi Parsentez (Ön Kamera Ponksiyonu) Semblefaron Siklo Diyatermi Tirikiziz Ġris Kistleri TL

15 Kapak nomalileri Kapak Plastikleri (Serbest Priküler, Kaydırma) Enukleasyon Evissersyon () KÜÇÜK MELĠYTLR KaĢ-Kapak meliyatları(tarsorafi Litiyaziz nevüz ġalaziyen) Ksantalazma, Kist, Milium, Paillom, Kornuktutaneaum pse ilefaro-salazion, Elektroliz Yırtıkları Konjoktiva meliyatları (Pterjiyon, Yırtıkları, Tümör,Kist) Dekriyosisti, Göz YaĢı Yolları, Lavatajı ve Sonda Tatbiki Kornea Yabancı isimleri IV.KULK-URUN-OĞZ MELĠYTLRI () ÜYÜK MELĠYTLR ğız Ġçi, Leranks, Özafagus-Maksi Tümörleri oyun Diseksiyonu urun Plastikleri ve Deformiteler urun ve Sinüslerin Malin Tümörleri Franjektör Glomus Jurgulare Tümörleri Juvenil Juvenil njio Fibrome Orta Kulak meliyatları Laryektomi Maling Kulak Tümörleri Otoskeleroz meliyatları Radikal Mastoidektomi Fasial Sinir Dekompresyon ve Plastikleri Suprahyoid diseksion Fess () ORT MELĠYTLR ntrotomi asit Mastordektomi urun Travmaları aldwell-luc (Maksiller Sinüs) Etmoidektomi Exostes (Macrade) ve Selim Tümörleri Larenks, ronģ ve Özefagus Yabancı isimleri Okston-Luc (Frontal Sinüs) Orta Kulağa GirmiĢ Yabancı isimler Sayvan Plastik ve nomalileri Selim Tümörleri Sfenroidal Sinüs Müdahaleleri Septum Müdahaleleri Traketomi Tonsillektomi Tükrük ezi Rezeksionları Kulağa Gromets denoidektomi Seroz Otitlerde Orta Kulağa Vantilasyon Tüpü Takılması Üst Çene Kırıkları Müdahaleleri lt Çene Kırıkları Müdahaleleri Kulak Sayvan ve Yüz ild Kanseri Ekstirpasyon ve Plastik meliyatları Endoskopik Muayene ve Müdahaleler Septum Plastiği Nasal Plibektomi Vazal Fraktür rekonstrüksiyonu TL

16 Posterior Nazal tampon ER Osefagoskopi Direk Laringoskopi () KÜÇÜK MELĠYTLR ğız ve Tonsil bseleri iopsiler (ğız Leranks) iopsiler (Diğer) urun Derisi Eksiyonları urun Tamponları DıĢ Kulak Yolu Müdahaleleri ve iopsileri Konka Müdahaleleri Katerizasyonlar Parasentez spirasyon Polip Sayvan Travmaları, Yırtılmaları Selim Tümörleri Sinüs Lavajı Tükrük TaĢları Yabancı isimler Travmatik Kulak Zarı Perforasyonu Kapatılması (Mikroskop ltında) Sayvan pse ve Hematomlar Uvulaya radyofrekans tatbiki Konkalora radyofrekans tatbiki nterior Nazal tampon Sebaze Kist eksizyonu Odyolojik Tetkik Kulak Lavajı Frenilüm Lirguale Plastiği Ġğne iyopsisi Konjenital oyun Kof(servikal)eksizyonları Uvullektomi Sinoskopi V.DOĞUM SERVĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MELĠYTLR () ÜYÜK MELĠYTLR dnex ve Uterus Tümörleri Extrauterin Gebelik Genital Habis Tümörleri Ġnversio Uterileri Meme Habis Tümörleri Plastik meliyatları Genital organ prolapsusları Uriner ve Rektal Fistünler Vaginal ve bdominal Hysterectomiler Laparoskopi Sezeryan () ORT MELĠYTLR Derin bseler Ekstraperitoneal Laparatomi Ligamentopegyieler Perine meliyatları Over Kist ve Torsiyonu Extirpasyonu Perine ve Kollum Yırtıkları 3 ydan 6 ya Kadar Uterus Tahliyeleri Vaginanın Selim Tümörleri ve Muadilleri Meme Selim Tümörleri Fotoskopi TL

17 () KÜÇÜK MELĠYTLR ylığa kadar Uterus Tahliyeleri Dilatasyon ve Küretaj Hyman Operasyonları Vulva Kistleri VI. ORTOPEDĠ MELĠYTLRI () ÜYÜK MELĠYTLR stroplasstiler setoblulum Rekonstrüksüyonları Hemipelvektomi Mafsal Dezertükülasyonu Kosa-Transversektomi ve Füzyon meliyatı Radikal Omuz mpütasyonu Total Kalça Protezleri rtrodezler (Omuz, Kalça, Diz, Verebralar, Tiple rtrodez ve El bileği rtrodezi) yak ileği Kırıkları, Ġnternal Fiksayonlar iyopsi (I. Derece) Diz ve Dirsek ltı ampütasyonları Eklemin Rekonstrüktifi El Yaralanmaları Elde Rekonstürisyonları Etraf Kemikleri Uzatmaları Femur ve Trokanter Kırıklarının Octeosentezi Ġnternal Fikrasyon (Uzun Kemik Kırıklarında Plaka Fiksasyon) Kalça Çivilemesi (Femur oynu ve Trokanter Kırıklarında) Kalçada Enso Protez Kanlı Kalça ÇıkıĢı Reküksiyonları Kemik Tümörlerinde Graf Rezeksiyonu Laminektomi Omuz, Kalça, Diz ve Dirseğe Kadar olan mpütasyonlar Osteotomiler Pelvik Osteotomi Psödöartrozlar ubis YaklaĢtırması Vetebra Kırıklarında çık Redüksiyon Olektranon Kırıklarının ameliyatla Tedavisi Redius aģının eksiyonu Dirsek Spino-Kondiler Kemiği meliyatla Redüksiyon ve Tesbiti Tendon Transferi (Tendon Transplantasyonu) Ulnal Sinir Transplantasyonu kromiya Klaviküler eklemin meliyatla Redüksiyonu Halluks Valgus Düzeltici ameliyatları Tarasektomi Medial Relase metage ve Prerfonaj (Kemik Kistleri) Ekstoartüküler rtrodez Menisektomi Pata Ġlektomi aaroleyin Kompresyon rtrodezi Nörektomi pifizyodeziz meliyatları Osteotomiler Kalça Fleksiyon Kontraktürü Düzeltmeleri (ompell) TL

18 Özellikli meliyatlar* 2000 TL + protez,platin () ORT MELĠYTLR çık Kırıkların Redüksiyonu ve Maniplasyon rtotomi yak ileği Sakro Ġlyak rtrodezi yak Rekonstüksiyonları iyopsi (II.Derece) Dekortikasyon ve Greftleme Femur ve Tibianın Ġntra Müdüller Çivi ile Redükasyonu Ostea Mieritis Sinoviyektomi Ulna Distal Rezeksiyonu silla Plastil Popliteal ġisteksizyonu Vulpruz meliyatı bduktortenotomi Tenoliziz Tenografi Taartikolliz Düzeltme meliyatları () KÜÇÜK MELĠYTLR bse Drenajlar Devamlı Traksiyonla Kırık Repozisyonları Kapalı Redüksiyon Kırık Kapalı Redüksiyonlar Nasır Eksizyonları Parmak mpitasyonu Yara Revisyon ve akımı Tırnak Ekstirpasyonu Mafsal Fonksiyonları VII. ÜROLOJĠ MELĠYTLRI () ÖZELLĠKLĠ MELĠYTLR Üretoneosistomi Piyeplasti Operasyonu TUR () ÜYÜK MELĠYTLR çık Tümör Rezeksiyonu Epispadias Heminefrektomi Hipospdias Sistaplasti Mesane oynu Rezeksiyonları Mesane Divertükületomileri Mesane Plastik Operasyonları Nefrektomi Parsiel Nefrektomi Total Nefrostomi Prostatektomi Piyelotomi Sistektomi Parsiel, Trigonextomi Sistektomi Total TL

19 Sürrenalc Operasyonu TUR Uretra Plastikleri Urotro Vaginal Fistüller Ureter Plastikleri Üreter-Sigmoidostom Üretero-Litotomiler Üretero-Nefrektomi Üreterotomi Vesiko-Vagnial Fistüller Vesikorektal Fistüller () ORT MELĠYTLR Herniotemi (Testis) Hidrosel Kataterli Ureterden TaĢ lma Kastrasyon Litotripsi OrĢidopeksi OrĢiektomi ĠnmemiĢ Testis Perineotomi Retrograd Piyeligrafi (Redgigradsonda) Sistestomi (Subrapubik) Sistotomi Testis Torsiyonu Uretretomi Eksterin Vazo-Epidimostomi Spermatocel Extirpasyonu Kordan Kisti Extirpasyonu (D) KÜÇÜK MELĠYTLR bse çmak Testis ve Peniste kesik ve yırtık sütürleri Penis ridektemileri Pnömö-Retro Perituan Sistoskopi Sünnet Revisyonu Testis iyopsiler Üretrada TaĢ lmak Üretrotomi Vazektomi Veziküografi Meatotomi uji Dilatasyonu Prostat iopsisi Tġ KIRM (E.S.W.L.) VIII. PLSTĠK VE REKONSTRÜKTĠF ERRHĠ MELĠYTLR DUDK VE DMK YRIĞI Tek Taraflı Dudak Yarığı Ġki Taraflı Dudak Yarığı Damak Yarığı Ġnkomplet DMK YRIĞI-FRENĠL FLEP Faringeal flep bbe flep ile dudak revisyonu Dil flepi ile damak fistül onarımı (bir seans) Kolumella uzatılması*

20 LN tamiri ORĠT KaĢ reknostrükisyonu (island) Kapak kesesi suture edilmesi komdeylik durumuna göre Tarsorafi Ptosis-Levatör prosedürleri* Ptosis-Frontal kasa asma* Göz kapağında lezyon eksizyonu rekonstrüksiyonsuz Göz kapağında lezyon eksizyonu rekonstrüksiyonsuz Orbita ekzanterasyonu Soket rekonstrüksiyonu Epikantus korreksiyonu Kantoplasti* lefaroplasti-yalnız alt veya üst* lefaroplasti-her ikisi birlikte* Ektropiyon korreksiyonu KULK Laserasyonların süturu iopsi Çok seanslı mikrotia rekonstrüksiyonu (her seans için) Tempore pariyetal fas. Flep kul.tek seans mikrotia rekons Makrotia korreksiyonu Prominent ear korreksiyon (kepçe kulak)* Parsiyal defektlerin rekonstrüksiyonu urikula tümör rezeksiyonu (basit) urikula tümör rezeksiyonu (komplike) URUN Laserasyonların Süturu urun derisi lezyonların eksizyonu urun derisi lezyonların eksizyonu ve deri grefti urun derisi lezyonların eksizyonu ve fleple onarımı Septoplasti (SMR)* Konka rezeksiyonu Estetik nazoplasti Nazoplasti komplike (greft imlantı ile)* Total burun rekonstüksiyonu (her seans için) lar defektlerin rekonstrüksiyonu ĞIZ-DUDK VE DĠL ugmentation cheiloplasty Redüksiyon cheiloplasty Komissür revisyonu* Dudakta malign tümörlerin basit rezeksiyonu Dudakta malign tümörler (rezeksiyon + rekonstrüksiyonu) Radikal boyun disseksiyonu (tek taraflı + tümör rez.) Dil frenilum plastiği Dil biopsisi Parsiyel glossektomi ğız içinde malign tümörlerin eksizyonu ğız ve çenenin kemik rezek. Gerek malign tümörleri ÇENELER VE YÜZ KEMĠKLERĠ Mandibula aiveolus lezyonu eksizyonu Mandibula gövdesindeki lezyon eksizyonu Maksilla oro-anral fistül kapatılması Maksilla mandibula kırık-arch bar ile inermak tesbit Maksilla mandibula kırıkları-interosseoz veya plaka fikasyonu urun kırıklarının redüksiyonu Zygomatikomaksiller alan kırıkları elevasyonu D D D D E

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ

SAĞLIK KURUMLARI ÜCRETLER TARİFESİ TÜZÜĞÜ SĞLIK KURUMLRI ÜRETLER TRİFESİ TÜZÜĞÜ [(17.05.2011 R.G. 78 EK III.E. 263 Sayılı Tüzüğün), (14.10.2011 R.G. 174 EK III.E. 554), (15.03.2013 R.G. 45 EK III.E. 151), (13.8.2014 R.G. 169 EK III.E. 504) ve

Detaylı

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden

NÖROġĠRÜRJĠ. TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 1 NÖROġĠRÜRJĠ TETKĠKLER Lomber ponksiyon 50 Subdural ponksiyon ve effüzyon aspirasyonufontanelden 100 Ventriküler ponksiyon-fontanelden 100 Lomber yolla lomber miyelografi (ilaç hariç) 100 Lomber yolla

Detaylı

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne,

Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, 26 ARALIK 2007 Sayı: 1880 Konu: Bütçe Uygulama Talimatı beyin ve sinir cerrahisi puanları Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne, Hekimlerin özel çalışmalarında meslekleri ile ilgili

Detaylı

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85

Tablo 1-a. Tablo 1-b %5 1,00 %3-4,99 0,95 %1-2,99 0,90 <%1 0,85 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6 Tablo 1-a

Temel Esaslar Madde 5- Diş Tabibi Birim Performans Katsayısının Hesaplanması Madde 6  Tablo 1-a TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE DİŞ HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA

EK-8 SUT ÜCRETİ İŞLEM PUANI SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA EK-8 SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA 4724 9.7.PATOLOJİ Patoloji raporu ile birlikte faturalandırılır. Aynı organın çoklu biyopsilerinde her bir lezyon için ya da her bir anatomik bölgeden olduğuna ilişkin

Detaylı

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ

PRC 29 H 2 PRC 7002 MAKALE SAATİ PRC 29 PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ Dr. İbrahim VARGEL / 1 Dr. Tarık ÇAVUŞOĞLU/2 Dr. İlker YAZICI /3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS PRC 7001 ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ TEZ DANIŞMANLIĞI Danışman

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI

E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI E.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi Klinik Muayene (Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi İSTENEN BELGELER ; 1- SSK, Emekli Sandığı ve Bağkur

Detaylı

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan

05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI

SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI SUSURLUK DEVLET HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI Sıra No Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda Ġstenen Bilgi/ Belgeler 1 Poliklinik Muayene 1. T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri için fotoğraflı) kimlik belgesi,

Detaylı

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr

Sağlıklı hayat. www.medicinehospital.com.tr Sağlıklı hayat Acil, İş kazası, yaralanma, muhtelif sağlık şikayetlerinde güvenilir çözümcü iş ortağınız Tüm personel,üye, müşteri ve aile yakınlarına indirimli sağlık hizmetleri. İş kazalarında özel ambulans

Detaylı

FARKSIZ FARK YARATIR

FARKSIZ FARK YARATIR FARKSIZ FARK YARATIR İSTANBUL ANADOLU YAKASI SANAYİ SİTELERİ İstanbul 25.01.2016 Güneşim Tamam Sağlık Sigortası Medikal Destek Sağlık Sigortası Tamamlayıcı / Destekleyici Sağlık Sigortaları Sosyal güvenlik

Detaylı

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Erzurum Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik Muayene 2 Saat 2 Telefonla Randevu Alınıp Poliklinik Muayenesi/MHRS 182 15 Dakika Biyokimya Laboratuvarı 3 Biyokimya

Detaylı

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL

EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL EK-3 DİŞ FİYAT LİSTESİ DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT TL 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 1 D300000 Diş hekimi muayenesi 22.00 TL 2 D300001 Konsültan dişhekimi muayenesi

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL)

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ ÜNİVERSİTELER İÇİN TAVAN FİYAT (TL) KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ EK-1 SIRA B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ B-DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ 1 TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 S401010 Diş hekimi muayenesi 14 21 3 S401030 Konsültan diş hekimi

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO

EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA BİRİM KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR PUAN NO EK-7 DİŞ TEDAVİLERİ FİYAT LİSTESİ SIRA 1 1. TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 12 7,00 3 401.020 Uzman diş hekimi muayenesi 15 9,00 4 401.030 Konsültan dişhekimi muayenesi 7 4,00

Detaylı

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ

LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ LARİNKS VE BOYUN CERRAHİSİ Tiroplasti 550 Laringofissür kordektomi 800 Supraglottik larenjektomi 1000 Near total larenjektomi 1100 Total larengofarenjektomi 1300 Lerinjektomi, total 1200 Krikofarengeal

Detaylı

Kendiniz için, bir güzellik yapın

Kendiniz için, bir güzellik yapın Kendiniz için, bir güzellik yapın Dünya Standartlarında Estetik Uygulamaların Adresi: Akay Hastanesi İnsanlar binlerce yıldır genç ve güzel görünmenin kendilerine verdiği güç için çaba sarfetmişler. 5000

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer

Emekli Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Sadığı GSS Diğer SN Kodu İşlem Adı Açıklamalar Bağ-Kur Yeşil Kart SSK Emekli Sadığı GSS Diğer 1 520020 Acil poliklinik Muayenesi 2 520030 Normal poliklinik Muayenesi 3 520080 1. Basamak Poliklinik Muayenesi 4 530030 Apse/Hematom

Detaylı

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN

Salı Anal fissür Yrd. Doç. Dr. Orhan ÇİMEN SABAH Servis Viziti Servis Viziti ÖĞLEDEN SONRA Beceri eğitimi Beceri Eğitimi CERRAHİ STAJ BLOĞU 1. HAFTA DERS PROGRAMI 11.12.2017 Tortikolis 12.12.2017 Anal fissür ÇİMEN 13.12.2017 Yenidoğanda intestinal

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ

DİŞ TEDAVİLERİ ÜCRET LİSTESİ 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 7,00 TL 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 4,00 TL 4 401050 (Mülga:RG-24/12/2014-29215/21-b md. 401051 (EK:RG-24/12/2014-29215/21-a md. Periapikal

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 05 Kasım 2010 tarihli ve 44100 Makam Onayı ile yürürlüğe konulan AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ ĠLE DĠġ HASTANELERĠNDE GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi BR.HLİ.019 Yeni doğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0 17 yaş), doğumsal ve daha sonra oluşan solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren

Detaylı

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr.

Dr. Mubarek LHOJĠY. Dr. Derya AYTOP SERĠN. Dr. Ġbrahim MEYZĠN. Prof.Dr.Derya ÖZÇELĠK. Dr.Sevgi KURT YAZAR. Doç.Dr.Erdem GÜVEN. Dr. 2011-2012 Cerrahi Anabilim Dalı Seminer Programı Tarih Saat Yer Konuşmacı Konu Başlığı 04.10.2011 08:00-09:00 11.10.2011 08:00-09:00 12.10.2011 08:00-09:00 18.10.2011 08:00-09:00 19.10.2011 08:00-09:00

Detaylı

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon :

Antalya Tıp Merkezi : Çaybaşı Mah. Ali Çetinkaya Cad. No:156 Kızıltoprak Antalya Telefon : Antalya Tıp Merkezi Üyelerimize ve ailelerine özel tüm sağlık hizmetleri bedelleri üzerinden Ücretli Hastalarda; *Merkezde verilen tüm poliklinik hizmetlerinde %20 *Laboratuvar tetkiklerinde %15 *Radyolojik

Detaylı

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ

ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ ASİSTAN EĞİTİM KARNESİ Bölüm I Demografik Bilgiler Adı: Soyadı: Doğum Yeri: Doğum Tarihi: Medeni Hali: Askerlik Durumu: İlkokul: Ortaokul: Lise: Üniversite öncesi eğitim boyunca gösterdiği başarılar, ödüller:

Detaylı

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FATURALAMA USUL VE ESASLARI 4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ HAST. ĠġLTM. UZM. MEHMET ZĠYA KELAT ġube MÜDÜRÜ KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

BAYAN CHECK UP PAKETİ

BAYAN CHECK UP PAKETİ BAYAN CHECK UP PAKETİ BİOKİMYA GLİKOZ AKŞ: AÇLIK KAN ŞEKERİ ÜRE: BÖBREK FONKSİYON TESTİ KALSİYUM: VÜCUTTA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ TESPİT EDER ALT: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ AST: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ

Detaylı

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde

Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde Artroskopi nedir? Artroskopi, ortopedik cerrahların eklem içini görerek tanı koydukları ve gerektiğinde çeşitli tedavileri uyguladıkları bir cerrahi prosedürdür. Artroskopi sözcüğü latince arthro (eklem)

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV PLASTİK, REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Baş koordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi

1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi. 1. Poliklinik Muayenesi 2. Hastane Bilgi Sistemi üzerinden tetkik istemi DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra Hizmetin Adı İstenen Bilgi/ Belgeler 1.T.C. Kimlik numarası olan kimlik belgesi Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayene 2 Biyokimya

Detaylı

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ

VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ VARDİYA, ROTASYON VEYA DÜZENSİZ MESAİDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR TÜZÜĞÜ (15.6.2015- R.G. 91 - EK III - A.E. 404 Sayılı Tüzük) KAMU GÖREVLİLERİ YASASI (7/1979, 3/1982, 12/1982, 44/1982, 42/1983, 5/1984,

Detaylı

CERRAHİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

CERRAHİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ CERRAHİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ ANALİZ- HİZMET ( KDV DAHİL ) TL. -köpek muayenesi At, Ruminant muayenesi 20TL Küçük kafes kusları, kanatlı muayenesi Yırtıcı kanatlı ve egzotik hayvanlar Kontrol

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler

Gerekçe. Birim. Genel İşlemler İŞLEM ADI Genel İşlemler BD/İE Birim Önerilen Birim Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 15 15 Wood ışığı muayenesi 15 15 Deri ve mukoza smearleri (giemsa, wright,

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 02.09.2013 07:00-08:00 Dr. S. Yüksekdağ Cerrahi Hastada Anestezi 06.09.2013

Detaylı

BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) VEZNE

BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) VEZNE BURSA YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) VEZNE 1 Hasta Ücret Tahsilatları Hasta kabul verilen muayene barkodu

Detaylı

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU

İNFERTİLİTE ANAMNEZ FORMU Sayfa No 1 / 6 Adı Soyadı: Tarih:.. Baba Adı: Dosya No:.. Yaşı: Telefon:.. Evli/Bekar: Eşinin Adı:.. Eşinin Yaşı:. Korunma Yöntemi:.. Korunma Süresi:. İnfertilite Süresi:. Primer: Sekonder:. Şimdiki Eşinden

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1

TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI. Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 TORAKOLOMBER VERTEBRA KIRIKLARI Prof.Dr.Nafiz BİLSEL VERTEBRA KIRIKLARI 1 Vertebral Kolon 33 omur 23 intervertebral disk 31 çift periferik sinir VERTEBRA KIRIKLARI 3 OMURGANIN EĞRİLİKLERİ Servikal bölgede

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ 1 GENEL CERRAHİ 1 GENEL İŞLEMLER ESKİ BİRİM YENİ BİRİM Lokal İnfiltrasyon Anestezisi 50 Deri ve deri altından apse/hematom drenajı, yüzeyel 50 100 BD (50 Birim düşük, 3-4 gün pansuman gerektirdiğinden) Apse ve hematom

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 5.GRUP AFYON, AKSARAY, BARTIN, BİLECİK, ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KÜTAHYA, MANİSA, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT İLLERİNİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (Bu tarife 01.01.2002-31.12.2002

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı

EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı EK-1 ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli ISLEM İşlem Puanı Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 Diş Hekimi Konsültasyonu 6 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 58 Amalgam dolgu (iki yüzlü)

Detaylı

5510 SAYILI KANUN Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi MADDE 63-

5510 SAYILI KANUN Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi MADDE 63- 5510 SAYILI KANUN Sağlık hizmetleri ve diğer haklar ile bunlardan yararlanma MADDE 62- Bu Kanun gereğince genel sağlık sigortasından sağlanacak sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanmak, genel

Detaylı

DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Diş hekimi muayenesi 11, Konsültan diş hekimi muayenesi 6,75 4

DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Diş hekimi muayenesi 11, Konsültan diş hekimi muayenesi 6,75 4 1 1. TEŞHİS VE PLANLAMASI 2 401.010 Diş hekimi muayenesi 11,80 7 3 401.030 Konsültan diş hekimi muayenesi 6,75 4 4 401050 401051 (EK:RG-24/12/2014- Periapikal film, her biri 6,75 4 Periapikal film, her

Detaylı

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ

HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN HASTANIN BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM (RIZA) BELGESİ HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:.....

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 VETERİNER HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Muayene Ve Konsültasyonlar 1.1 Muayene- Konsultasyon adet

Detaylı

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel

TTB deki. SGK daki puanı. önerdiğimiz puanlar. daki kodu. puanı. Genel İŞLEM ADI Genel EK-8 / EK-9 daki kodu SGK daki puanı TTB deki puanı Deri ve mukoza smearleri, direkt 10 10 Deri ph ölçülmesi, deri tipi tayini 700,040 15 15 15 Wood ışığı muayenesi 700,390 7 15 15 Deri

Detaylı

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık

PELVİS KIRIKLARI. Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Prof. Dr. Mehmet Aşık PELVİS KIRIKLARI Pelvis, lokomotor sistemin en fazla yük taşıyan bölümüdür. İçindeki majör damar, sinir ve organ yapıları nedeniyle pelvis travmaları kalıcı sakatlık

Detaylı

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları. Giriş. Tanım. Klinik. Giriş. Klinik Laboratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Penetran Böğür ve Kalça Yaralanmaları Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı /06/00 Giriş Tanım Klinik Laboratuvar Giriş Çok sık görülmez. Hasta yönetimi zordur. Retroperitoneal,

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI

Ek-7/B ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI İLE KURUMLA SÖZLEŞMESİ OLMAYAN RESMİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINDAKİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ UYGULAMASI 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 25/3/2010 tarihli

Detaylı

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli

SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli SUT Kodu ERÜ Diş Hekimliği Fakültesi Girişimsel İşlemler Puan Cetveli İşlem Puanı 401010 Diş Hekimi Muayenesi (Diş Tabibi) 10 401030 Diş Hekimi Konsültasyonu 3 402010 Amalgam dolgu (bir yüzlü) 60 402020

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri

Toraks Travmalarında Hasar Kontrol Cerrahisi Teknikleri Doç. Dr. Onur POLAT Toraks Travmalarında Temel kuralın tanı ve tedavinin aynı anda başlaması olduğu gerçeği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Havayolu erken entübasyon ile sağlanmalı, eğer entübasyonda zorluk

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler

HİZMET KAPSAMI. 3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER 3.1 Hastalıklar ve Prosedürler Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. Nöroşirürji Anabilim Dalı tüm yaş grubundan ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24 saat sunulur.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Genel Bilgi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, doğuştan veya sonradan olan doku kaybı ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi

Detaylı

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1

YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI 1 Personel Uzman Diş Hekimi Doktoralı Diş Hekimi Ağız Diş Hizmetlerinde Çalışan Personeller YENİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI BİLGİ FORMLARI Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Çocuk Diş Hekimliği

Detaylı

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BALIKESİR DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı İstenilen Bilgi / Belgeler Hizmetin En Geç Sunulma Süresi 1 Poliklinik muayenesi 1- T.C. kimlik numarası yazılı (15 yaş üzeri

Detaylı

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA

SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA SIRA NO BUT_KODU ADI 1 530050 BİYOPSİ, İĞNE 2 530060 BİYOPSİ, DERİN (CERRAHİ) 3 530070 BİYOPSİ, YÜZEYEL (DERİ VEYA DERİALTI) 4 530230 KİST VEYA BENİGN TÜMÖR ÇIKARILMASI 5 530270 LENF BEZİ BİYOPSİSİ VEYA

Detaylı

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI

ÜROLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI ÜROLOJİ ANABİLİM DALI MEZUNİYET SONRASI (UZMANLIK) EĞİTİMİ DERS MÜFREDATI DERS KODU URO 0001 URO 0002 URO 0003 URO 0004 URO 0005 URO 0006 URO 1000 URO 2000 URO 3000 URO 5000 KONU ADI Vaka Değerlendirme

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Poliklinik Hizmetleri 2. Adres ve Telefon Bilgileri Beyanı, 3. Ücretli Hastalar İçin Vezne Makbuzu, Hizmet Akdi İle Çalışanlar İçin Günlük Vizite Kâğıdı, 4. Banka çalışanları, asker, mahkum, sığınmacı,

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KILAVUZLUK TÜZÜĞÜ GEMİLERLE İLGİLİ HARÇLAR VE ÜCRETLER YASASI. (83/2007, 21/2010 ve 32/2012 Sayılı Yasalar)

KILAVUZLUK TÜZÜĞÜ GEMİLERLE İLGİLİ HARÇLAR VE ÜCRETLER YASASI. (83/2007, 21/2010 ve 32/2012 Sayılı Yasalar) KILAVUZLUK TÜZÜĞÜ [(7.8.2014 R.G.166 EK III A.E.495 Sayılı Tüzüğün), (18.9.2014 R.G.193 EK III A.E.568) ve (3.2.2015 R.G. 20 EK III A.E. 97) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş Şekli.] GEMİLERLE İLGİLİ HARÇLAR

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU

KARDİYOLOJİ GEÇİCİ KALP PİLİ TAKILMASI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ HASTA ONAM FORMU SAYFA NO 1/5 HASTANIN Adı Soyadı:..... Protokol Numarası:..... Doğum Tarihi:..... Telefon Numarası:.... Adresi:..... Hastaneye Kabul Tarihi:..... Servise Yatış Tarihi:..... Hastalığın Ön Tanısı/Tanısı...

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL

TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI Ocak-Haziran KDV DAHİL Temmuz-Aralık KDV DAHİL 4.GRUP ADIYAMAN, AĞRI, AMASYA, ARDAHAN, ARTVİN, BATMAN, BAYBURT, BİNGÖL, BİTLİS, DÜZCE, EDİRNE, ELAZIĞ,ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ,HATAY (İlçeleri Dahil), IĞDIR, KARS, KIRKLARELİ, KİLİS,

Detaylı

MUAYENE VE TEDAVĠ ÜCRETLERĠ REHBER TARĠFESĠ

MUAYENE VE TEDAVĠ ÜCRETLERĠ REHBER TARĠFESĠ 1 TEġHĠS VE TEDAVĠ PLANLAMASI KDV Hariç KDV Dahil (%8) 1-1 DiĢhekimi Muayenesi 25,04 27,05 1-2 Uzman DiĢhekimi Muayenesi 29,64 32,02 1-3 DiĢ Röntgen Filmi (Periapikal) 13,46 14,53 1-4 Okluzal Film 14,36

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398

YÖNETMELİK. R.G. Tarihi: 09.01.2007 R.G. Sayısı: 26398 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

RG Sayı: Aralık 1991

RG Sayı: Aralık 1991 RG Sayı: 114 5 Aralık 1991 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 26 Kasım, 1991 tarihli birleşiminde kabul olunan Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri Yasası, Anayasa nın

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 7 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 61769 HEDEF 6 6 58453 53269 5 4 3 2 1 ŞUBAT 211 OCAK 212 ŞUBAT 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı