Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir."

Transkript

1 YTKLI TEDVİ KURUMLRI DİRESİ (KURULUŞ, GÖREV VE ÇLIŞM ESSLRI) YSSI (34/2007 Sayılı Yasa ) Madde 20 ltında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti akanlar Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası nın 20 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. u Tüzük, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü olarak isimlendirilir. Tefsir maç ve Kapsam İRİNİ KISIM Genel Kurallar u Tüzük te metin başka türlü gerektirmedikçe; yakta Tedavi Gören Hasta, akanlığa bağlı herhangi bir kamu sağlık kurumuna yatırılmadan, ayakta tedavi gören bir hastayı ve/veya hastaları anlatır. akan Sağlık işleriyle görevli akanı anlatır. akanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti akanlar Kurulu nu anlatır. akanlık, Sağlık işleriyle görevli akanlığı anlatır. Devlet,Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti Devletini anlatır. Geçindirmekle Yükümlü olduğu Kişi, herhangi bir Yasa da, Tüzükte veya Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti tarafından imzalanan sözleşmelerde, başka izahı yapılmadığı takdirde herhangi bir kimsenin karısını, 18 yaşından küçük evlenmemiş ve ebeveyininin birinin veya her ikisinin geçindirdiği çocuğu ve/veya yüksek tahsilde olup da bunu belge ile tevsik eden 18 yaşından büyük evlatlarını anlatır. Hastane Tedavisi,akanlığa bağlı sağlık kurumlarının herhangi birinde hastaların ayaktan ve yatılı olarak tedavi edilmesini anlatır. Hekim, Sağlık işleriyle görevli akanlığın kadrolarında görev yapan hekim ve/veya diş hekimlerinden birini anlatır. Kamu Sağlık Kurumları, hastalığın tanısı, önlenmesi ve/veya tedavisi için Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti sınırları dahilinde faaliyet gösteren ve alkanlığa bağlı herhangi bir sağlık birimini anlatır. Konsültasyon, herhangi bir Hekimin başka uzmanlık dalındaki bir hekim veya hekimlerle görüş alışverişinde bulunması ve hasta ile ilgili tedaviyi birlikte programlamaları, Sigortalı ve Değiştirilmiş Şekliyle 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında bulunan sigortalı kişileri anlatır. Özel Hasta Kabulü, Hastane aşhekimliğince görevlendirilecek Sekreterya tarafından akanlığın saptayacağı usul gereğince özel bir deftere kaydedilecek hastaların herhangi bir sağlık kurumunda ilgili hekim tarafından muayene ve tedavisini, anlatır. Yatılı Hasta, tanı ve tedavi amacıyla akanlığa bağlı herhangi bir kamu sağlık kurumuna yatırılan hasta ve/veya hastaları anlatır. u Tüzük, akanlığa bağlı Sağlık Kurumlarına başvuran hastalara yapılan muayene, tetkik, tedavi, ameliyat ve benzeri hizmetler karşılığında ödenecek ücretleri, ücret kategorilerini, ücret kategorilerine girecek olan hastaların nitelik kayıt ve koşullarını, sağlık kurumlarında mesai saatleri dışında gerçekleşecek konsültasyon ve özel olarak hasta muayene (ayakta tedavi) ile bu ücretleri yürütecek

2 olan hekim ve/veya hekimlere yapılacak ödenek ve/veya ücret iadelerinin miktar, kayıt ve koşullarına ilişkin esasları düzenler. Ücret Kategorileri 16/ /1979 9/ / / / / / / / /2002 9/ / /2005 8/ / / / /2009 2/2010 İKİNİ KISIM Ücret Kategorileri ve Uygulanacak Ücretler 4. Kamu sağlık kurumlarına başvuran hastalar, ücret ödeme bakımından üç kategoriye ayrılırlar: (1) Tam Ücretli Kategori: u kategori aşağıda belirtilen kişileri kapsar: () Kendi olanakları ile tam ücret ödeyenler; () 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası uyarınca Sigortalı olanlari; ncak bu kapsama giren hastaların ücretleri 1976 Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasına göre ödenir.sosyal Sosyal Sigortalar Yasası gereği hastanın kendisi eş ve çocukları ayaktan tedavi için verilen ilaçların %20 sini (yüzde yirmi) öderler. Geri kalan ücretler Sosyal Sigortalar tarafından karşılanır; () Üçüncü Uyruklular ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Yurttaşları; (Ç) Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti eğitim kurumlarında eğitim görmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti yurttaşı olmayan ve Sağlık Sigortası yaptırmayan öğrenciler hastalanıp,devletin Kamu sağlık kurumlarında tetkik, tedavi yaptırmaları halinde, bu Tüzükte düzenlenen ücret tarifelerinden yukarıdaki (a) bendinde belirtilen kendi olanakları ile tam ücret ödeyenler için öngörülen ve bu Tüzüğe ekli etvelde yer alan TL(Türk Lirası) sütunundaki ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar.

3 (2) İndirimli Ücretli Kategori: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almayan ve Sosyal Hizmetler Dairesi nden Dar Gelirlilik elgesi ne sahip olup bu belge ile hastaneye başvuranlar, her türlü muayene tetkik ücreti ile tedavi için verilen ilaç bedelinin %20 sini (yüzde yirmi) öder. (3) Ücretsiz Kategori: u kategori, her türlü muayene, tetkik ve tedavi ücretlerinden muaf olup, aşağıda belirtilen sigortasız kişileri kapsar ve bu kişilerin ilaç, tetkik ve tedavi ücretleri akanlık tarafından ücretsiz karşılanır: () Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti kamu hizmetine tayin edilen ile burs alıp da sağlık raporu için kamu sağlık kurumlarına başvuruda bulunan kişileri, () Tutuklu ve mahkumları, karantinaya tabi bulaşıcı bir hastalığa tutulmuş olanları, () skerliğe kabul için ilgili makam tarafından muayeneye sevkedilenleri, askerliğe alınmasında sağlık açısından sakınca görülen kişileri, bu durumları dolayısıyla tabi tutulacakları tedavi ve /veya ameliyat ücretlerinden muaf tutulanlar, (Ç) Sosyal yardım servisleri himayesine alınan ve çocuk yuvalarında veya Çocuk Esirgeme Kurumu kreşlerinde yaşayan çocukları, (D) Sosyal yardım alan yoksul kişileri, (E) Şehit ve kayıp eşleri, malul gazi ve malüller ile bunların eşlerini, (F) Kronik Hastalıklar Hastanesi nde bakım altında bulunan ve sosyal yardım alan yoksullar ile kronik ruh hastalarını, (G) Kıbrıs Türk arış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimlerinde askerlik ödevini(mükellef) yerine getirmekte olanları, (H) Kamu görevlileri ile kamu sağlık çalışanları ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları, (İ) Kıbrıs Türk arış Kuvvetleri, Kıbrıs Türk Kuvvetleri layı, Kıbrıs Türk Güvenlik Kuvvetleri mensupları ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları, (İ) Türkiye umhuriyeti Lefkoşa üyükelçiliği, Türkiye umhuriyeti Yardım Heyeti Mensupları ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları, (J) Emekli kamu görevlileri ile emekli kamu sağlık çalışanları ve bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocukları, (K) Kanser, aids, tüberküloz, lebra (cüzzam) hastaları, thalassemialı hastaları, hemodializ hastaları, hemofili hastaları, grawth hormon hastaları, organ nakli hastaları, multiple sklerol hastaları, LS hastalarını, Mystania Gravis hastalarını ve insulin kullanan diabetli hastalar. ncak bu hastaların hastalıkları Merkezi Sağlık Kurulu tarafından onaylanması şarttır. (L) Yukarıda belirtilen bentler dışında kalan hastalar yürürlükteki ilaç listesinde yer almayan sürekli gereksinim duyulan ilaçların İlaç Kurulu Kararı ile temin edilmesi durumunda, ilaç ücretinin %20 sini (yüzde yirmi) öderler. Ücret Tarifeleri 5. akanlığa bağlı kamu sağlık kurumlarında muayene, tetkik, tedavi, ameliyat ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler bu Tüzüğe

4 ekli etvel de ayrı ayrı gösterilmiştir. errahi Tedavi Ücretleri 6. (1) errahi tedavi ücreti, ameliyat (büyük/orta/küçük ameliyat ücreti + ameliyatta kullanılan malzemeler tutarı ile ameliyat ücretinin %25 i (yüzde yirmibeş) kadar anastezi ücreti) ücretine ilaveten, yemek, yatak, hastane bakım ve personel giderleri, alet bina amortisman ve sair giderleri ve makul bir süre zarfında olmak koşuluyla ayrıca tıbbi tedavi ücreti ödenmez. ncak, makul süre hitamında komplikasyon zuhuru halinde hastanın normal olarak taburcu edilmesi gereken günden sonra yapılan tedavi için cerrahi tedavi ücretine ek olarak ayrıca tıbbi tedavi ücreti de alınır. ynı insizyonla birden fazla ameliyat yapıldığı zaman alınacak ücret, yapılan ameliyatların en yüksek ücreti ile her ameliyat ücretinin %30 unun (yüzde otuz) toplamıdır. (2) yrı insizyonlarla, fakat aynı anestezi altında yapılan fazla ameliyatlar için alınacak ücret, en yüksek ameliyat ücreti ile diğer ameliyatlardaki ücretlerin %50 sinin (yüzde elli) toplamıdır. Hasta Odaları ve Depozit Göğüs Hastalıkları Servisinde Uygulanacak Ücretler arış Ruh ve Sinir Hastanesinde Uygulanacak Ücretler 7. (1)Kamu sağlık kurumlarında birinci sınıf odalar (özel oda), ikinci sınıf odalar ve üçüncü sınıf odaların nitelik ve şekilleri akanlıkça düzenlenir. (2)Sigortalı hastalar ile ücretsiz kategoride belirtilen hastalar, hastanelerin üçüncü sınıf odalarında yatırılarak tedavi edilirler. ncak, bu hastalar kendi rıza ve istemleri ile birinci sınıf odalarda (özel oda) tedavi olmayı kabul etmeleri halinde, sigortalı hastalar günlük özel oda farkını, ücretsiz kategorideki hastalar ise birinci sınıf oda ücretini tam olarak öderler. Özel odalarda yeterli yatak bulunmaması halinde ilgili Servis Klinik Şefi bu tür başvuruları reddetmek yetkisine sahiptir. (3)Ücretli kategori kapsamına giren hastalar ile özel odalarda tedavi olmak isteyen hastalar, Hastaneye yatırılmadan önce beş günlük yemek, yatak, hastane bakımı, ücreti ve tıbbi tedavi ücreti ve/veya cerrahi tedavi ücretinin yarısını emanet (depozit) olarak Hastane veznesine öderler. 8. Göğüs Hastalıkları Servisinde tüberküloz tanısı ile tedavi altına alınan hastalardan hiçbir ücret alınmaz. ncak, spesifik olarak tüberküloz belirtisi olmayan fakat diğer göğüs hastalığı olan hastalar ve yabancı uyruklular için bu Tüzüğe ekli etvelde belirtilen ücretler uygulanır. 9. arış, Ruh ve Sinir Hastanesine kabul edilen ve sigortalı olmayan hastalardan kronik ruh hastası kapsamına girmeyenlerden, bu Tüzükğe ekli etvel de belirtilen ücretler uygulanır. ilimsel maçlı İnceleme ve Kan Grubu Tayinleri 10. (1) Kamu sağlığı açısından ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara ilişkin olarak yapılacak bu tür incelemeler ve tedaviler de ücretsiz olacaktır. (2)Özel amaçla talep edilecek ve sağlık kurumlarında kan gurubu Rh.

5 İçin Uygulanacak Ücretler İlk Yardım Merkezi veya cil Servise aşvuran Hastalar İçin Uygulanacak Ücret tayinleri, kan alma ve kan verme işlemleri için bu Tüzükğe ekli etvel de belirtilen ücretler alınır. 11. Kamu Sağlık Kurumlarına bağlı İlk Yardım Merkezi veya cil Servise başvuran hastalardan kategorilerine göre muayene ve tedavi için bu Tüzüğe ekli Onüçüncü Kısımda belirtilen ücret alınır. ncak, bu servislere mesai saati sonrası başvuran hastalardan, kategorilerine göre bu Tüzüğe ekli etvelin Onüçüncü Kısmında belirtilen ücretin iki katı oranında ücret alınır. Trafik Kazalarında Uygulanacak Ücretler 48/ / / / / / / / Trafik kazası sonucunda acil tıbbi hizmet almak amacı ile hastaneye kaldırılan veya başvuran kazazedelerin ücret kategorilerine bakılmaksızın, tam ücretli kategorisinden tedavi bedelini talep etmek amacı ile Hastane İdaresi, on gün içerisinde motorlu araçların poliçesinin hangi sigorta şirketine ait olduğunu Polis Genel Müdürlüğünden öğrenir. Hastane İdaresi tarafından daha sonraki on gün içerisinde kazazedenin acil tedavi masrafları hesaplanarak ilgili sigorta şirketine fatura edilir. Kazazedenin özel sağlık sigortasına sahip olması halinde ise Hastane İdaresi tam ücretli kategoriden acil tedavi masraflarını özel sağlık sigortasından talep eder. racın sigorta şirketi veya sağlık sigorta şirketi fatura tarihinden itibaren otuz gün içerisinde kazazedenin acil tedavi ücretini ödemekle yükümlüdür. Fatura bedelinin ödenmemesi halinde Kamu lacakları Tahsili Usulü Yasası kuralları uygulanır. mbulans Ücretleri 13. (1) cil durumları nedeniyle hastaneye kaldırılması gereken hasta veya kazazedenin komşuları veya yakınlarının başvurusu üzerine, aşhekim veya onun yetkili kılacağı personelin ve/veya nöbetçi hekimin yönlendirmesi ile hastanın bulunduğu yere ivedilikle ambulans aracı gönderilmek sureti ile hastanın veya kazazedenin hastaneye götürülmesi veya aynı şekilde hastaneden evine götürülmesi sağlanır. (2) mbulans servisi, tam ücretli kategorideki kişilerden acil vakalar da dahil akanlar Kurulu tarafından zaman zaman saptanan yurtiçi yolluk kıstaslarının iki misli olarak uygulanır. (3) Ulusal etkinlikler dışındaki sportif etkinlikler için ambulans aracı ile yapılacak hizmetler ücrete tabi olup akanlar Kurulu tarafından zaman zaman saptanan yurtiçi yolluk kıstaslarının üç misli ücret alınır. mbulans aracında görev yapacak personelin ek mesai ücretleri de başvuruyu yapan kişi veya kuruluş tarafından karşılanır. yakta Yapılacak Özel Hasta Muayeneleri 14. (1) akanlıkça yetkili kılınan hekim, hastanelerde mesai saatleri dışında özel olarak hasta muayene (ayakta muayene) edebilir. (2) Özel olarak ayakta muayene edilmek isteyen hasta bu amaçla aşhekimlikçe görevlendirilecek olan personele müracaat edip

6 randevu alır ve muayene ücretini öder. Makbuza muayene günü, saati ve ilgili hekimin adı-soyadı eksiksiz olarak kaydedilir. (3) Muayene günü hasta ilgili hekime makbuzunu gösterir ve hekim hastaya ait detaylı bilgileri ve makbuz numarasını kayıt defterine yazar. (4) Özel hasta muayenelerinden Kıbrıs Türk Tabipleri irliğinin belirleyeceği asgari muayene ücretinin %65 i (yüzde altmışbeş) ilgi doktora, geriye kalanı %35 u (yüzde otuzbeş) ise Türk Hastaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu na yatırılır. Hekimler Tarafından Ücretli Hasta Muayenesi 15. (1) Kamu sağlık kurumlarında görevli hekimler, akanlık tarafından yetkili kılınmadıkça görevli bulundukları servislerde hiçbir suretle ücret karşılığı özel hasta muayene ve/veya tedavi edemezler. (2) akanlık tarafından mesai saati sonrasında özel hasta muayene ve/ veya tedavi etmesi veya tedavi amaçlı olarak hasta yatırması hususunda yetkili kılınan hekimler tarafında muayene ve/veya tedavi ve/veya tedavi amaçlı olarak hastaneye yatışı gerçeklerştirilen özel hastalardan Kıbrıs Türk Tabipleri irliği nin belirlemiş olduğu asgari ve/veya azami ve/veya bu ücret aralığındaki ücretlerden hangisinin alınacağına akanlık karar verir.. Makbuz Verilmesi 16. (1) Hastalar tetkik ve tedavi ücretlerini nakit ve / veya kredi kartı ile ödeyebilirler. (2) Kamu sağlık kurumlarında verilen her çeşit hizmetin ücretleri, bu Tüzük kuralları gereğince sadece Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğünce yetkili kılınacak personel tarafından ve makbuz karşılığında tahsil edilir. Konsültasyon Ücreti 17. (1) Kamu sağlık kurumuna bağlı hekimlerin özel olarak çalışan hekimlerle, hastanın teşhisi veya tedavisi hususunda görüş ve önerilerini bildirmek üzere mesai saatleri içinde veya dışında konsültasyon işleminde bulunmasına Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğü ve/veya aşhekimlikçe izin verilebilir. (2) Konsültasyonun ücretlendirilmesi ise aşağıdaki gibidir. () Kamu sağlık kurumuna bağlı hekimin kamu hastanesi dışında konsültasyona gitmesi halinde ve özel olarak çalışan hekimin kamu hastanesindeki konsültasyon ücreti bu Tüzüğe ekli etvel in Üçüncü Kısmın da özel konsültasyon ücreti adı altında belirtilmiştir. ()Kamu Hastanelerinde yatan Ücretsiz Kategori lerdeki hastalar için konsültasyon ücreti alınmaz. u ücretler Devlet tarafından karşılanır. (3)lınan özel konsültasyon ücretleri hastane veznesine ödenir ve gelir kaydedilir.tümü Türk Hastaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu na yatırılır. Tıbbi Rapor Ücretleri 18. (1) Tam Ücretli kategori kapsamına giren kişiler için verilen Sağlık Kurulu Raporu ve belgelerinden bu Tüzükte belirtilen ücretler alınır. (2) Mahkemelerde hukuk davası açan kişiler veya böyle bir dava açmak amacıyla, gerek kişisel, gerekse avukat vasıtasıyla istenen tıbbi raporlar için kategorilerine bakılmaksızın bu Tüzükte belirtilen ücretler alınır. (3) İstenen rapor, vakanın tarihçesine uygulanan veya uygulanabilecek tedaviyi raporun verildiği tarihteki durumuna ve gelecekteki muhtemel gelişmeleri geçici veya daimi sakatlık durumlarını ve dava ile ilgili

7 olarak belirtilmesi gereken tüm diğer hususları da yansıtacak şekilde düzenlenmiş ise Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürlüğün onayı ile bu Tüzükte belirtilen ücretin üç katı kadar bir ücret alınabilir. (4) Ücretsiz kategori kapsamına giren kişilerden kendi özel amaçları için isteyecekleri tıbbi rapor, sağlık belgesi ve sair raporlar için bu Tüzükte belirtilen ücretler alınır. Hekim ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mahkemelerde ilirkişi Olarak Şahadet Vermesi 7/1979 3/ / / /1983 5/ / /1984 2/ / / / / / / /1989 8/ / / / / / / /1992 3/ / / / / / / / / / / / /1998 6/ (1) Kamu Görevlileri Yasası nın 42 nci maddesinin (3) ncü fıkrası maddesi uyarınca görevlerinin ifası ile ilgili bir konuda şahadet vermeye veya muhafazasında bulunan bir resmi vesikayı Mahkemeye ibraz etmeye çağrılan bir hekim veya kamu görevlisi, celbnameyi alması üzerine derhal aşhekimliği veya direkt olarak bağlı bulunduğu Müdürlüğü durumdan haberdar eder. aşhekimlik veya ilgili Müdürlük şahadet için konuyu gerekirse akanlığa intikal ettirir veya kamu yararına aykırılık durumu söz konusu olmayan vak alarda doğrudan karar verir. (2) Savcılık veya Polis makamları tarafından gönderilen celpnameler uyarınca, Mahkemede verilen şahadet için herhangi bir ücret istenmez. ncak, celpname Kuzey Kıbrıs Türk umhuriyeti resmi makamları tarafından değil de gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla aktarılmış ise hekimin veya kamu görevlisinin bir günlük maaşı celpnameyi çıkaran tarafından Mahkeme veznesine peşin olarak yatırılır.

8 48/1999 4/ / / / / /2002 3/ / / /2003 5/ / / / / / / /2006 3/ / / / / / / / /2010 3/2011 (3) Yukarıdaki (1) nci fıkrada belirtilen hususlara riayet etmeden, Mahkemede ispat-ı vücut eden bir hekim veya kamu görevlisi görevinden izinsiz olarak gaybubet etmiş sayılır. Özel Tarife Uygulaması ve Özel Hizmet lınması 20. (1)akan veya Müsteşar maddi yönden ücret ödeyemeyecek durumda olduğu kanaatine vardığı kişi ve/veya kişilere bu Tüzükteki ücretlerden özel bir tarife uygulamasını da emredebilir. (2)Sağlık servislerinde verilmekte olan tıbbi hizmetlerle ilgili cihaz arızaları veya birikmiş vakalara zamanında müdahale edilememesi durumunda Sağlık Kurulu Kararı ve akanlığın onayı ile özel sektörden hizmet alınabilir. ÜÇÜNÜ KISIM Son Kurallar Yürürlüğe Giriş ve Yürürlükten Kaldırma RG.164 EK. III E.561, u Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak 2006 Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü bugüne değin yapılmış işlem ve uygulamalara halel gelmemek koşuluyla yürürlükten kaldırılır.

9 RG.178 EK. III E.716 Yürütme Yetkisi 22. u Tüzük, Sağlık İşleriyle Görevli akanlık tarafından yürütülür. Yürürlüğe Giriş 23. u Tüzük, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

10 ETVEL (Madde 4) KMU SĞLIK KURUMLRI ÜRETLERĠ ETVELĠ ĠRĠNĠ KISIM YTILI HST TEDVĠ ÜRETLERĠ Ġkinci Sınıf Odalar (3-4 Dar Gelirlilik Hizmetin Tarifi irinci Sınıf Odalar (Özel Oda) Yataklı Oda) Üçüncü Sınıf Odalar KoğuĢ elgesi Sahipleri () Hastane-Yemek-Yatak akım 50,00 TL 20,00 TL 15,00 TL 5,00 TL Ücreti () Refakat Ücreti 15,00 TL 10,00 TL 10,00 TL 10,00 TL () Ġlaç ve Tıbbi Malzeme Ücreti (Tarifeye göre) (Tarifeye göre) (Tarifeye göre) Yapılan tedavilerde ilaç (Pansuman malzemesi de dahil) bedelinin %20 sini öder (Ç) Tıbbi Tedavi ve akım Ücreti 25,00 TL 20,00 TL 20,00 TL - (D) Doğum Ücretleri (Yemek ve Hastane 300 TL 300 TL 300 TL 100,00 TL bakımı ücretlerine ilaveten normal doğum. Doğuma Müteakip nne ve bebek bakımı ve anestezi de dahildir.) (E) errahi Ücretleri (Ġkinci Kısma göre) (F) Genel nestezi Ücreti meliyat Ücretlerinin % 25 dir. (G) yakta Tedavi, Muayene, TeĢhis ve (Üçüncü Kısma göre) Diğer Hizmetlere ĠliĢkin Ücretler (H) DiĢ Hekimliği Hizmetleri (Dördüncü Kısma göre) (I) Röntgen Ücretleri (eģinci Kısma göre) (Ġ) Tıp Laboratuvarı Ücretleri (ltıncı Kısma göre) (J) Diğer Ücretler, Ġnvasiv Kardiyoloji (Yedinci Kısma göre) (Eko-Stres-Test) (K) Patoloji Ücretleri (Sekizinci Kısma göre) (L) Ultrasound Tetkik Ücretleri (Dokuzuncu Kısma göre) (M) Radyoterapi Hizmetleri Ücreti (Onuncu Kısma göre) (N) ilgisayarlı Tomografi Ücreti (Onbirinci Kısma göre) (O) Koroner ngiografi Ücretleri (Onikinci Kısma göre) (Ö) cil Servis Ücretleri (Onüçüncü Kısma göre) (P) MR Ücreti (Ondördüncü Kısıma göre) (R) meliyatlarda Kullanılan Malzemelere (OnbeĢinci Kısma Göre) ĠliĢkin Ücretler

11

12 ĠKĠNĠ KISIM ERRHĠ ÜRETLER (ĠaĢe, Ġbate ve Hastahane akımına Ġlaveten) I. GENEL ERRHĠ (aģ, oyun, Çene, ğız ve atın meliyatları) TL () ÜYÜK MELĠYTLR Total Troidektomi (Tiroid Kanseri) Guatr ve boyundaki diğer büyük müdahaleler Subtotal Tridektomi (Toksit Guatr Kist ile Radikal oyun Disseksiyonu* Derin oyun Eksplorasyonu Envaginasyonlar Koledokotomi+nastamoz Koledokotomi+T.Drenaj ilioenterik nastamozlar Spelenektomi atın Kist Hidatiği (multiple) Hepataktomi Pankreas Rezeksiyonu Pankreatiko-Jejunostomi WirsungJejunostomi Pankreas Kistleri(Rezeksiyon,Marsupiyalizasyon, nastomoz) Piloromiytotomi Hiatus-Herni,Trans-bdominal Tamir Henler meliyatı Gastroenterostomi Mide Rezeksiyonu Redikal Gastrektomi* Vagotomi+Piloroplasti-Enterostomi Gastrik ve Duodenal Divertükül Rezeksiyonu Ġnce arsak Rezeksiyonu atında Tümör Ekstirpasyonu (Operabil atıntümörleri)* Kolon ve ince arsak Rezeksiyonu Mastektomi Sağ ve Sol Hemikolektomi Rektum mpürtarsyonu bdominoperineal Rezeksiyon+nastamoz Strangule Herni+arsak Rezeksiyonu Greft ile fıtık onarımı Sempatektomi Lomber Sfinkterotomi ve Sfenkteroplasti atın, Kist Hidatiği, Mide arsak Perforasyonu(Primersüter) Kolstomi () ORT MELĠYTLR oyun asit Kist ve Tümörünün Ekstirpasyonu Saçlı Deride Plastik meliyat Ġntra-Duktal Papillom ve Kist Ekstripasyonu mplem Drenajı pendektomi asit Laparatomi Hemoroidektomi

13 Rektum Polip ve Fistülleri nalfistul Prolapsus Rekti(Sirkulay) Sakro-Koksit Kist ve Fistüller Perianalfistül ve Fissür Kandiloma küminate Koterizasyon Kist Ekstirpasyonu Retansiyon Testis Dean Lewis+Pake Ekstirpasyonu Kist Dermoit Sakral Subfrenik bseler () KÜÇÜK MELĠYTLR Saçlı Deride Kist Sebasie Eksiyonu ilt iyopsisi Fronkül Kist Dermoit bseleri iyopsiler Yara Revisyonu Lipom ve Kist Ekstirpasyonu Meme iyopsileri Meme bse Drenajı Tırnak Sökülmesi Perianal bse Gastroskopi Kolonoskopi Lipomlar Not:* Özellikli ameliyatlar II. TORKS ERRHĠ MÜDHLELERĠ (Göğüs Ġçi br kciğer Müdahaleleri) () ÜYÜK MELĠYTLR Lobektomi kciğer Kist Hidatik meliyatları Pneumonektomi Segmentler Rezeksiyon ronģ Rüptürü (Primer Sültür) Trakad ve ronģ Plastikleri Sleeve Rezeksiyonu Meditasten Tümörleri Ekstirpasyonu Dekortikasyonu Dekortiko-Rezeksiyon Diğer Tümör Ekstirpasyonları Diyegrama Fıtıklarının Tamiri Ozayfagusun Rezeksiyon ve Plastik meliyatları Özefagus Fistül ve Divertikül meliyatları Trakeo- Özefagel Fistül ve trezilerinin Reperasyonu Torahtomi Eksploratif meliyatları Torako-Plasti Transtorasik Hiyatus Herni meliyatı Transtorasik Sub-Frenik pse Drenajı Transtorasik Sempatoktomi Transtorasik Vagotomi Vertebra Tüborklozunda Transtorazik Müdahale TL

14 Özefagus Rüpürtürlerinin Tamiri Özefagus Varislerinin ağlanması ve Katerizasyon Özefagus Divertikül ve Tamiri Kardiomiotomi (Heller meliyatı) Özefagotomi Redical Mastektomi Kosta (Kol) Kırıkları meliyatı Göğüs Fıtığı meliyatı Kot (Kosta) Rezeksiyonu () ORT MELĠYTLR Kapalı drenaj(ampiyen, Punomotoraks, hemotoraks) Trakeostomi Embolektomi asit Mastektomi Ġntraduktal Papilion ve kist Ekstirpasyonu () KÜÇÜK MELĠYTLR Özetagus Dilitasyonları ronkoskopi Özefagoskopi Meme iyopsileri Meme bse Drenajı III.GÖZ MELĠYTLRI () ÜYÜK MELĠYTLR Fako (Göz içi lens ve sarf malzemeleri hariç Dakriyosistorinostomi Ekzentrasyon Forniks Plastikleri Glokom Müdahaleleri(Ġntraoküler Müdahale ġeklinde olanlar) Her çeģit Katarak Intraoküler lens implantasyonları(ġ.o.l.) Optik Ġridektomi Keratoplastileri Orbitotomi Retina Dekolmanları ġaģılık meliyatları () ORT MELĠYTLR Derin Keornea Yabancı isimleri Ektopion, Entropion Epikantus Kapak nomalileri (asit Olanlar) Kapak Defermasyonları (Tramatik Ġltihabı) KaĢ-Kapak Kist Dermoitleri Kapak Tümör Rezeksiyonları (Ulkus Rodens v.s.) Kese plazyonu Komlike Yırtıkları (KaĢ-Kapak) Konjonktiva Örtmesi Parsentez (Ön Kamera Ponksiyonu) Semblefaron Siklo Diyatermi Tirikiziz Ġris Kistleri TL

15 Kapak nomalileri Kapak Plastikleri (Serbest Priküler, Kaydırma) Enukleasyon Evissersyon () KÜÇÜK MELĠYTLR KaĢ-Kapak meliyatları(tarsorafi Litiyaziz nevüz ġalaziyen) Ksantalazma, Kist, Milium, Paillom, Kornuktutaneaum pse ilefaro-salazion, Elektroliz Yırtıkları Konjoktiva meliyatları (Pterjiyon, Yırtıkları, Tümör,Kist) Dekriyosisti, Göz YaĢı Yolları, Lavatajı ve Sonda Tatbiki Kornea Yabancı isimleri IV.KULK-URUN-OĞZ MELĠYTLRI () ÜYÜK MELĠYTLR ğız Ġçi, Leranks, Özafagus-Maksi Tümörleri oyun Diseksiyonu urun Plastikleri ve Deformiteler urun ve Sinüslerin Malin Tümörleri Franjektör Glomus Jurgulare Tümörleri Juvenil Juvenil njio Fibrome Orta Kulak meliyatları Laryektomi Maling Kulak Tümörleri Otoskeleroz meliyatları Radikal Mastoidektomi Fasial Sinir Dekompresyon ve Plastikleri Suprahyoid diseksion Fess () ORT MELĠYTLR ntrotomi asit Mastordektomi urun Travmaları aldwell-luc (Maksiller Sinüs) Etmoidektomi Exostes (Macrade) ve Selim Tümörleri Larenks, ronģ ve Özefagus Yabancı isimleri Okston-Luc (Frontal Sinüs) Orta Kulağa GirmiĢ Yabancı isimler Sayvan Plastik ve nomalileri Selim Tümörleri Sfenroidal Sinüs Müdahaleleri Septum Müdahaleleri Traketomi Tonsillektomi Tükrük ezi Rezeksionları Kulağa Gromets denoidektomi Seroz Otitlerde Orta Kulağa Vantilasyon Tüpü Takılması Üst Çene Kırıkları Müdahaleleri lt Çene Kırıkları Müdahaleleri Kulak Sayvan ve Yüz ild Kanseri Ekstirpasyon ve Plastik meliyatları Endoskopik Muayene ve Müdahaleler Septum Plastiği Nasal Plibektomi Vazal Fraktür rekonstrüksiyonu TL

16 Posterior Nazal tampon ER Osefagoskopi Direk Laringoskopi () KÜÇÜK MELĠYTLR ğız ve Tonsil bseleri iopsiler (ğız Leranks) iopsiler (Diğer) urun Derisi Eksiyonları urun Tamponları DıĢ Kulak Yolu Müdahaleleri ve iopsileri Konka Müdahaleleri Katerizasyonlar Parasentez spirasyon Polip Sayvan Travmaları, Yırtılmaları Selim Tümörleri Sinüs Lavajı Tükrük TaĢları Yabancı isimler Travmatik Kulak Zarı Perforasyonu Kapatılması (Mikroskop ltında) Sayvan pse ve Hematomlar Uvulaya radyofrekans tatbiki Konkalora radyofrekans tatbiki nterior Nazal tampon Sebaze Kist eksizyonu Odyolojik Tetkik Kulak Lavajı Frenilüm Lirguale Plastiği Ġğne iyopsisi Konjenital oyun Kof(servikal)eksizyonları Uvullektomi Sinoskopi V.DOĞUM SERVĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ MELĠYTLR () ÜYÜK MELĠYTLR dnex ve Uterus Tümörleri Extrauterin Gebelik Genital Habis Tümörleri Ġnversio Uterileri Meme Habis Tümörleri Plastik meliyatları Genital organ prolapsusları Uriner ve Rektal Fistünler Vaginal ve bdominal Hysterectomiler Laparoskopi Sezeryan () ORT MELĠYTLR Derin bseler Ekstraperitoneal Laparatomi Ligamentopegyieler Perine meliyatları Over Kist ve Torsiyonu Extirpasyonu Perine ve Kollum Yırtıkları 3 ydan 6 ya Kadar Uterus Tahliyeleri Vaginanın Selim Tümörleri ve Muadilleri Meme Selim Tümörleri Fotoskopi TL

17 () KÜÇÜK MELĠYTLR ylığa kadar Uterus Tahliyeleri Dilatasyon ve Küretaj Hyman Operasyonları Vulva Kistleri VI. ORTOPEDĠ MELĠYTLRI () ÜYÜK MELĠYTLR stroplasstiler setoblulum Rekonstrüksüyonları Hemipelvektomi Mafsal Dezertükülasyonu Kosa-Transversektomi ve Füzyon meliyatı Radikal Omuz mpütasyonu Total Kalça Protezleri rtrodezler (Omuz, Kalça, Diz, Verebralar, Tiple rtrodez ve El bileği rtrodezi) yak ileği Kırıkları, Ġnternal Fiksayonlar iyopsi (I. Derece) Diz ve Dirsek ltı ampütasyonları Eklemin Rekonstrüktifi El Yaralanmaları Elde Rekonstürisyonları Etraf Kemikleri Uzatmaları Femur ve Trokanter Kırıklarının Octeosentezi Ġnternal Fikrasyon (Uzun Kemik Kırıklarında Plaka Fiksasyon) Kalça Çivilemesi (Femur oynu ve Trokanter Kırıklarında) Kalçada Enso Protez Kanlı Kalça ÇıkıĢı Reküksiyonları Kemik Tümörlerinde Graf Rezeksiyonu Laminektomi Omuz, Kalça, Diz ve Dirseğe Kadar olan mpütasyonlar Osteotomiler Pelvik Osteotomi Psödöartrozlar ubis YaklaĢtırması Vetebra Kırıklarında çık Redüksiyon Olektranon Kırıklarının ameliyatla Tedavisi Redius aģının eksiyonu Dirsek Spino-Kondiler Kemiği meliyatla Redüksiyon ve Tesbiti Tendon Transferi (Tendon Transplantasyonu) Ulnal Sinir Transplantasyonu kromiya Klaviküler eklemin meliyatla Redüksiyonu Halluks Valgus Düzeltici ameliyatları Tarasektomi Medial Relase metage ve Prerfonaj (Kemik Kistleri) Ekstoartüküler rtrodez Menisektomi Pata Ġlektomi aaroleyin Kompresyon rtrodezi Nörektomi pifizyodeziz meliyatları Osteotomiler Kalça Fleksiyon Kontraktürü Düzeltmeleri (ompell) TL

18 Özellikli meliyatlar* 2000 TL + protez,platin () ORT MELĠYTLR çık Kırıkların Redüksiyonu ve Maniplasyon rtotomi yak ileği Sakro Ġlyak rtrodezi yak Rekonstüksiyonları iyopsi (II.Derece) Dekortikasyon ve Greftleme Femur ve Tibianın Ġntra Müdüller Çivi ile Redükasyonu Ostea Mieritis Sinoviyektomi Ulna Distal Rezeksiyonu silla Plastil Popliteal ġisteksizyonu Vulpruz meliyatı bduktortenotomi Tenoliziz Tenografi Taartikolliz Düzeltme meliyatları () KÜÇÜK MELĠYTLR bse Drenajlar Devamlı Traksiyonla Kırık Repozisyonları Kapalı Redüksiyon Kırık Kapalı Redüksiyonlar Nasır Eksizyonları Parmak mpitasyonu Yara Revisyon ve akımı Tırnak Ekstirpasyonu Mafsal Fonksiyonları VII. ÜROLOJĠ MELĠYTLRI () ÖZELLĠKLĠ MELĠYTLR Üretoneosistomi Piyeplasti Operasyonu TUR () ÜYÜK MELĠYTLR çık Tümör Rezeksiyonu Epispadias Heminefrektomi Hipospdias Sistaplasti Mesane oynu Rezeksiyonları Mesane Divertükületomileri Mesane Plastik Operasyonları Nefrektomi Parsiel Nefrektomi Total Nefrostomi Prostatektomi Piyelotomi Sistektomi Parsiel, Trigonextomi Sistektomi Total TL

19 Sürrenalc Operasyonu TUR Uretra Plastikleri Urotro Vaginal Fistüller Ureter Plastikleri Üreter-Sigmoidostom Üretero-Litotomiler Üretero-Nefrektomi Üreterotomi Vesiko-Vagnial Fistüller Vesikorektal Fistüller () ORT MELĠYTLR Herniotemi (Testis) Hidrosel Kataterli Ureterden TaĢ lma Kastrasyon Litotripsi OrĢidopeksi OrĢiektomi ĠnmemiĢ Testis Perineotomi Retrograd Piyeligrafi (Redgigradsonda) Sistestomi (Subrapubik) Sistotomi Testis Torsiyonu Uretretomi Eksterin Vazo-Epidimostomi Spermatocel Extirpasyonu Kordan Kisti Extirpasyonu (D) KÜÇÜK MELĠYTLR bse çmak Testis ve Peniste kesik ve yırtık sütürleri Penis ridektemileri Pnömö-Retro Perituan Sistoskopi Sünnet Revisyonu Testis iyopsiler Üretrada TaĢ lmak Üretrotomi Vazektomi Veziküografi Meatotomi uji Dilatasyonu Prostat iopsisi Tġ KIRM (E.S.W.L.) VIII. PLSTĠK VE REKONSTRÜKTĠF ERRHĠ MELĠYTLR DUDK VE DMK YRIĞI Tek Taraflı Dudak Yarığı Ġki Taraflı Dudak Yarığı Damak Yarığı Ġnkomplet DMK YRIĞI-FRENĠL FLEP Faringeal flep bbe flep ile dudak revisyonu Dil flepi ile damak fistül onarımı (bir seans) Kolumella uzatılması*

20 LN tamiri ORĠT KaĢ reknostrükisyonu (island) Kapak kesesi suture edilmesi komdeylik durumuna göre Tarsorafi Ptosis-Levatör prosedürleri* Ptosis-Frontal kasa asma* Göz kapağında lezyon eksizyonu rekonstrüksiyonsuz Göz kapağında lezyon eksizyonu rekonstrüksiyonsuz Orbita ekzanterasyonu Soket rekonstrüksiyonu Epikantus korreksiyonu Kantoplasti* lefaroplasti-yalnız alt veya üst* lefaroplasti-her ikisi birlikte* Ektropiyon korreksiyonu KULK Laserasyonların süturu iopsi Çok seanslı mikrotia rekonstrüksiyonu (her seans için) Tempore pariyetal fas. Flep kul.tek seans mikrotia rekons Makrotia korreksiyonu Prominent ear korreksiyon (kepçe kulak)* Parsiyal defektlerin rekonstrüksiyonu urikula tümör rezeksiyonu (basit) urikula tümör rezeksiyonu (komplike) URUN Laserasyonların Süturu urun derisi lezyonların eksizyonu urun derisi lezyonların eksizyonu ve deri grefti urun derisi lezyonların eksizyonu ve fleple onarımı Septoplasti (SMR)* Konka rezeksiyonu Estetik nazoplasti Nazoplasti komplike (greft imlantı ile)* Total burun rekonstüksiyonu (her seans için) lar defektlerin rekonstrüksiyonu ĞIZ-DUDK VE DĠL ugmentation cheiloplasty Redüksiyon cheiloplasty Komissür revisyonu* Dudakta malign tümörlerin basit rezeksiyonu Dudakta malign tümörler (rezeksiyon + rekonstrüksiyonu) Radikal boyun disseksiyonu (tek taraflı + tümör rez.) Dil frenilum plastiği Dil biopsisi Parsiyel glossektomi ğız içinde malign tümörlerin eksizyonu ğız ve çenenin kemik rezek. Gerek malign tümörleri ÇENELER VE YÜZ KEMĠKLERĠ Mandibula aiveolus lezyonu eksizyonu Mandibula gövdesindeki lezyon eksizyonu Maksilla oro-anral fistül kapatılması Maksilla mandibula kırık-arch bar ile inermak tesbit Maksilla mandibula kırıkları-interosseoz veya plaka fikasyonu urun kırıklarının redüksiyonu Zygomatikomaksiller alan kırıkları elevasyonu D D D D E

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI TANIMLAR Acil Durum: Poliçede kapsam dışı olmayan ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve geciktirilmesi mümkün olmayacak tıbbi veya cerrahi bakım gerektiren,

Detaylı

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari

SOMPO JAPAN SĠGORTA ELĠT(YABANCILAR ĠÇĠN)SAĞLIK SĠGORTASI ÖZEL ġartlari ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU

ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU ELİT(YABANCILAR İÇİN)ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI TEMİNAT TABLOSU TEMİNATLAR AYAKTA TEDAVİ ANLAŞMALI KURUM B TİPİ( EKO PLAN ) KURUMLARDA GEÇERLİDİR. A TİPİ KURUMLAR KAPSAM DIŞIDIR. Uygulama Sigortalı Katılım

Detaylı

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ

SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ ÖZEL UYGULAMALAR EKİ Bu ek, sahibi olduğunuz SAĞLIĞIM KRİSTAL EKSTRA POLİÇESİ Özel Uygulamalarını düzenler ve Sağlık Sigortası Poliçe Kitapçığı nın tamamlayıcı ekidir.

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile

600030 İntralezyonal steroid enjeksiyonu, bir seans Keloid vb oluşumlar için 15 600040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu Lokal flep ile KOD İŞLEM ADI AÇIKLAMA PUAN 510010 Standart yatak tarifesi 0 510070 Kuvöz 0 510080 Prematüre veya yenidoğan devamlı bakım 0 510090 Yoğun bakım 0 510100 Steril oda 0 510110 İzole radyoaktif tedavi odası

Detaylı

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI

FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI FATURA ĠNCELEME USUL VE ESASLARI İÇİNDEKİLER I- AÇIKLAMALAR... II-GENEL KURALLAR... III-BRANŞ KRİTERLERİ... 1-ORTAK KRİTERLER 2-DAHİLİ VE CERRAHİ BRANŞLAR ANESTEZİ VE REANİMASYON-YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI

İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI İÇİNDEKİLER EL BEBEK TÜP BEBEK FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI Madde 1-Sigorta Konusu Madde 2-Tanımlar Madde 3-Teminatlar ve Uygulama Esasları A- Gebelik Rutin Takip Teminatı B-Tüp Bebek Teminatı

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

G R MSEL LEMLER YÖNERGES

G R MSEL LEMLER YÖNERGES G R MSEL LEMLER YÖNERGES Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amac, Sa l k Bakanl na ba l sa l k kurum ve kurulu lar nda görev yapan personelin ek ödeme tutarlar n n belirleyen net performans puan n n tespiti

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI: Groupama Sigorta, poliçe ve poliçe ekinde isim ve doğum tarihi belirtilen sigortalı/sigortalıların poliçede veya eklerinde belirtilen

Detaylı

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR DİNAMİK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI YURTDIŞI EK SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, Sigortalı ve/veya Sigortalı

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013

Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Grup Özel Sağlık Sigortası Kullanım Kılavuzu 2013 Sayın Sigortalımız, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nın siz değerli üyelerine Şirketimiz işbirliğinde

Detaylı

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1

ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU 1 ÖZEL ŞART KARŞILAŞTIRMA KILAVUZU KONU: ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞUNDA KADROLU OLMAYAN DOKTORLAR ANADOLU SİGORTA: Yurt içindeki anlaşmalı sağlık kuruluşlarında sigortalıları, o tedaviyi yapabilecek kadrolu

Detaylı

Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir.

Sağlık sigortası primleri yürürlükteki vergi kanunlarına göre belirli miktara kadar vergi matrahından indirilebilir. AKSAĞLIK BĠREYSEL SAĞLIK SĠGORTALARI Aksağlık bireysel sağlık sigortası ile sizin ve yakınlarınızın bir yıl boyunca karģılaģacağı hastalıkların yurt içi ya da yurt dıģı tedavisi için gereken masraflarda

Detaylı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı

HERKES İÇİN. Dr. Mustafa Emeksiz Yönetim Kurulu Başkanı Herkes için 1 HERKES İÇİN Kitlelerin değil bireylerin ön plana çıktığı zamanın içerisindeyiz. Sağlık, insanlık tarihi boyunca her şeyin merkezi olmuş bir kavramdır. Günümüzde ise bireylerin en çok önem

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 27097 (7. Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

WIP Sağlık. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları WIP Sağlık Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD

EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD EK-1 PAKET İŞLEMLER SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMALAR FİYAT ( TL ) 6.4.KARDİYOVASKÜLER SİSTEM, KAN VE LENF SİSTEMİ CERRAHİSİ PERİKARD 1 B100000 Perikardiyosentez 1,375 2 B100001 Tüp perikardiostomi perikardial

Detaylı

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ

KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ 1/191 1 DİĞER İŞLEMLER 2 S100000 Tek Hekim Sağlık Raporu 50 75 3 S100010 Sağlık Kurulu Raporu 200 300 Şehitlere ve gazilere ait silahlar için 4 S100020 Silah Ruhsatı için

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ

EK-1 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER FİYAT LİSTESİ EK-1 KAMU HİZMETLERİ SATIŞ TARİFESİ A-ESTETİK, GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP VE DİĞER İŞLEMLER LİSTESİ 27 BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMALARI 28 Botulinum Toksin uygulamaları İlaç dahil, seans başına

Detaylı