SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi: Yıldızposta Cad. Cerrahoğulları İş Merk. No:17 Kat:4 Şişli / İstanbul SIRA NO : Bundan böyle aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır. Adresi: 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu sözleşmenin konusu, borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemeleri uyarınca sahip olunmayan ve açığa satış işlemine konu olabilecek sermaye piyasası araçlarının açığa satışı esaslarının düzenlenmesidir. 3. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN KAPSAMI Taraflar, açığa satış işlemine konu olabilecek sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemelerinde belirtildiği şekilde belirleneceğini, ancak, Aracı Kurumun Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülen listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarının dilediği kısmını kredili işlem kapsamı dışında tutabileceğini, Borsa ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kredili işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinde değişiklik yapılması halinde bu değişikliğin taraflar için de geçerli olacağını, listeden çıkarılan sermaye piyasası araçları için yapılmış olan açığa satış işleminin müşterinin talebi ve Aracı Kurumun kabul etmesi şartıyla listede yer alan başka bir sermaye piyasası aracıyla değiştirilmek suretiyle devam edebileceğini kabul ederler. 4. AÇIĞA SATIŞ HESABININ ÇALIŞMA ESASLARI EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 4.1. Müşterinin açığa satış yapabilmesi için bu sözleşme kapsamında Aracı Kurum tarafından müşteriye bir açığa satış hesabı açılacaktır Müşteri tarafından verilen emrin açığa satış olduğunun emrin verilmesi esnasında Aracı Kuruma yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Satıma konu sermaye piyasası aracının emrin verildiği an itibariyle müşteri hesabında bulunmaması veya sözkonusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması suretiyle yerine getirilmesi durumunda başka herhangi bir ihbara gerek olmaksızın müşterinin verdiği satış emri açığa satış olarak kabul edilir.ancak, müşteri, satışı yapılan sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Aracı Kuruma tevdi edebileceğini yazılı veya sözlü veya faks ile beyan etmesi durumunda işlem açığa satış sayılmaz. Müşteri, bu beyanının doğruluğundan sorumlu olup, tevdi edeceğini beyan ettiği sermaye piyasası araçlarını tevdi edememesinden kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur Açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılır. Ancak, en son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden yapılabilir Müşteri tarafından aksine talep olmadıkça verilen emirler emrin verildiği ilk seans için geçerlidir Aracı Kurum, müşteriye sağlanan açığa satış limitine tek taraflı olarak kısıtlama getirebilir. Aracı Kurum, özkaynak verilmiş olsa bile açığa satış emrini yerine getirmeyebilir Aracı Kurum, müşterinin öngörülen sürede açığa satış hesabını kapatmaması halinde, müşteri tarafından özkaynak olarak tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını müşteriye yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla kısmen ya da tamamen satmak suretiyle açığa satış hesabını kapatmaya yetkilidir. 5. BİLGİ VERME ESASLARI 5.1. Müşteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri talebi halinde her zaman öğrenme hakkına sahip olup, aylık ekstre gönderimi dışında Aracı Kurumun, ayrıca bir bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır Aracı Kurum tarafından müşteriye yapılacak bildirimler, müşteriye sözlü olarak, telefonla ve/veya müşterinin Aracı Kuruma bildirdiği ve müşteri bilgi formunda yer alan faks numarasına faks cihazı ile yapılabilir. Bu durumda müşteri, faks mesajının Aracı Kurum tarafından gönderildiği gün itibariyle faks cihazıyla yapılmış bildirimi tebellüğ etmiş kabul edilecektir. Faks cihazı ile yapılan bildirimlere, bildirimin gönderildiğine ilişkin Aracı Kurumte kalan faks cihazı raporları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287. maddesince kesin delil sayılır. Müşteri faks numarası değiştiğinde yeni faks numarasını iadeli taahhütlü mektupla ya da noter aracılığı ile derhal bildireceğini, bu hususu yerine getirmediği takdirde, yukarıda yazılı faks numarasına gönderilen bildirimleri tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder Aracı Kurum, açığa satış hesabına ilişkin hesap özetlerini birer aylık dönemler itibariyle masrafı müşteriye ait olmak üzere posta, kargo, kurye, faks veya noter kanalı ile müşteriye gönderir ya da kendisine, vekiline veya temsilcisine imza karşılığı tebliğ edebilir Bu Sözleşmede ayrıca özel bir hüküm bulunmayan hallerde bildirimler tarafların yukarıda yazılı adreslerine yapılır. Müşteri, yukarıda yazılı adrese yapılacak tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını, bu adreste vuku bulacak değişiklikleri en kısa zamanda noter aracılığı ile Aracı Kuruma bildirmeyi, bildirmediği takdirde bu adrese gönderilen tebligatların tebellüğ edilmese dahi geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Aracı Kurum, sözleşmede değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikleri müşteriye iadeli taahhütlü mektupla, değişiklikle ilgili yazının bir örneğini müşteriye vermek ve yazının bir örneğiı üzerine müşteri imzasını almak suretiyle veya faksla bildirecektir. 6. ÖZKAYNAK YATIRILMASI, ÖZKAYNAK TAMAMLAMA BİLDİRİMİ VE ÖZKAYNAK FAZLASI 6.1. Sermaye piyasası araçlarının açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile Borsada işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu ve Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır Sermaye piyasası araçlarının açığa satış işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında; nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, B tipi yatırım fonu katılma belgesi ve/veya Sermaya Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının kabul edilmesi halinde bu kıymetlerin %100 ü, BİST 100 endeksine dahil pay senetleri ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgesi kabul edilmesi halinde tevdi edilen kıymetlerin %90 ı, BİST 100 endeksi dışında kalan pay senetlerinin % 75 i özkaynak olarak kabul edilir. Özkaynak olarak verilen bir Aracı Kuruma ait pay senedi tutarı özkaynak tutarının % 60 ını geçemez. Bu oranlar Aracı Kurum tarafından müşteriye yazılı olarak bildirilmek kaydıyla daha düşük belirlenebilir Aracı Kurum, açığa satış işlemi için müşterinin yatırması gereken özkaynağı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri V, No:65 sayılı tebliğinin 6. maddesinde bahsi geçen listeden re sen tespit eder Sözleşmenin 5.2. maddesinde belirtilen oranlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş azami oranlar olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu konuda yapılacak değişiklikler bu sözleşme için de geçerli olup müşterinin ayrıca muvafakatına gerek yoktur Müşteri, Aracı Kurum tarafından kabul edilmek kaydıyla özkaynak olarak verilen kıymetleri başka kıymetlerle değiştirebilir. Aracı Kurum, müşterinin mali yapısına ve açığa satılan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir özkaynak oranı uygulamakta serbesttir. Aracı Kurum, başlangıçta ve daha sonra gerçekleştirilecek sermaye piyasası araçlarının açığa satış işlemlerinde menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye yetkilidir Müşteri, açığa satış işlemi için başlangıçta %50 özkaynak yatırmak zorundadır.başlangıçtaki özkaynak, açığa satılacak menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peşin olarak yatırılmasını ifade eder. Açığa satış işleminin devamı süresince

2 özkaynak oranının en az %35 olması zorunludur. Aracı Kurum, tamamen kendi takdirine göre müşteri için daha yüksek oranlarda özkaynak yükümlülüğü belirleyebilir, daha önce belirlenen özkaynak yükümlülüğü oranlarını yükseltebilir. Açığa satılan ve özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarının değerlemesinde 6.2. madde hükümleri uygulanır Aracı Kurum, müşteri hesabındaki özkaynak oranını her işgünü itibariyle hesaplayacaktır Özkaynak oranının %35 in altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum, müşteriden özkaynak oranını başlangıç ozkaynak oranına yükseltmesi için telefon, faks, iadeli taahhütlü posta, SMS, yoluyla veya sözlü olarak teminat tamamlama çağrısı yapar. Teminat tamamlama çağrısının yapıldığı günü izleyen işgünü içerisinde müşteri özkaynak eksikliğini gidermek zorundadır. Müşterinin teminat tamamlama yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde Aracı Kurum teminat tamamlama çağrısının yapıldığı günü izleyen ikinci işgününde veya daha sonra müşteri hesabına re sen alım yaparak açığa satış hesabını kapatmaya yetkilidir. Aracı Kurum bu yetkisini kullanıp kullanmamakta tam bir serbestiye sahiptir. Müşteri, bu yetkinin kullanılmasından ya da kullanılmamasından Aracı Kurumu sorumlu tutamaz Özkaynak tamamlama çağrısı yapılan müşterinin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar süre boyunca Aracı Kurum tarafından yerine getirilmez Müşteri, hesabındaki özkaynak tutarının başlangıçtaki asgari özkaynak tutarını sağlayacak oranın üzerine çıkması halinde özkaynak fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi yeni açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kullanabilir. 7. AÇIĞA SATIŞ İŞLEM TUTARI Müşterinin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde açığa satacağı sermaye piyasası araçlarının cins ve miktarı ile diğer şartlar bu sözleşmenin eki kabul edilecek olan Açığa Satış Zeyilnamesi nde belirtilecektir. 8. ŞİRKETE ÖDENECEK MASRAF VE KOMİSYON İLE BUNLARIN ÖDENME ESASLARI 8.1. Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin doğrudan veya dolaylı her türlü sonucuna ait masraflar, vergi, resim ve harçlar ile sair her türlü giderler müşteri tarafından ödenecektir. Aracı Kurum, bu giderleri müşterinin Aracı Kurumdaki hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir Müşteri, açığa satış işlemi için Aracı Kuruma bir aracılık ücreti ödeyecek olup, bu tutar ve ödeme şekli taraflar arasında akdedilmiş Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi başlıklı sözleşme ile düzenlenecektir Aracı Kurum müşterinin bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını (komisyon, masraf, vergi gibi ödemelerin tümünü) günlük olarak her akşam itibariyle müşterinin cari hesabına borç veya alacak olarak kaydedecektir Aracı Kurum alacağını bizzat açığa satış hesabından (gerekirse açığa satış hesabını tasfiye ederek) tahsil etme yetkisine sahip olduğu gibi Aracı Kurum nezdindeki diğer hesaplardan da tahsile yetkilidir Açığa satış amacıyla ödünç sermaye piyasası aracı alınması halinde ödenecek masraf ve komisyonlar, taraflar arasında aktedilecek Sermaye Piyasası Araçlarını Ödünç Alma ve Verme İşlemlerine İlişkin Sözleşme ile belirlenecektir. 9. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLAR 9.1. Müşteri, Aracı Kurum ile akdedilen Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi başlıklı sözleşme hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası aracı alım-satımını bizzat, vekili veya temsilcileri vasıtası ile gerçekleştirecektir Müşteri, yetkili temsilcisi veya vekilinin açığa satış tutarının, faizinin, komisyonunun ve ödeme şeklinin tayin ve tespitinde yetkili olduğunu, bu amaçla gerekli sözleşmeleri imzalayıp, gerekli görecekleri teminatları verebileceklerini kabul eder Müşterinin özkaynak olarak yatırdığı sermaye piyasası araçlarından doğan faiz, temettü gelirleri, oy hakkı, bedelsiz pay senedi alma hakkı ve yeni pay alma hakkı müşteriye ait olacaktır. Bu sermaye piyasası aracı getirilerinin (temettü, oy hakkı, bedelli, bedelsiz pay alma hakkı) müşteri adına kullanımı taraflar arasında akdedilecek Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi nde düzenlenecektir Müşteri, sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin bizzat, vekil veya yetkili temsilci aracılığı ile, yazılı veya sözlü olarak seanstan önce veya seans esnasında bildirebilir. Bu hususlarda taraflar arasında akdedilen Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. 10. MUACCELİYET ŞARTLARI Müşterinin açığa sarıştan kaynaklanan borcu, bu sözleşmenin çeşitli fıkralarında yeralan hükümler saklı kalmak kaydıyla; 6. maddeye göre Aracı Kurum tarafından yapılan özkaynak tamamlama çağrısına rağmen müşterinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, açığa satışa konu olan sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkartılması ve müşterinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi hallerinden birinin ya da birkaçının gerçekleşmesi ile muaccel olur. 11. ŞİRKETİN TEMİNAT VE REHİN HAKKI Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçları, gerek bu sözleşme, gerekse Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca taraflar arasında akdedilmiş diğer sözleşmelerden ve sair sebeplerden doğan ve doğacak Aracı Kurum alacakları karşılığında teminat niteliğindedir İşbu sözleşme ile, müşterinin açığa satış hesabında bulunan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde Aracı Kurum lehine rehin hakkı tesis edilmiştir. Müşterinin açığa satış hesabındaki Sermaye Piyasası Araçlarının Takasbank nezdindeki ilgili Aracı Kurum hesabında saklanması ile rehin konusu sermaye piyasası araçlarının ferdileştirme ve teslim şartları gerçekleşmiş olur. Bu durumda, Aracı Kurum, müşterinin açığa satışi hesabında bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının vasıtalı zilyeti olur Aracı Kurumun alacağı muaccel hale geldiğinde, Aracı Kurumun teminatı paraya çevirme hakkı ve/veya rehin hakkını kullanmakta seçimlik bir hakkı olup Aracı Kurum bu seçimlik hakkını aşağıdaki şekilde kullanır Aracı Kurum, müşterinin açığa satış hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları üzerindeki teminatı paraya çevirme hakkını kullanarak müşterinin işbu sözleşme ile verdiği yetki ve Sermaye Piyasası Kurulu nun açığa satış işlemleri düzenlemelerine istinaden müşterinin Sermaye Piyasası Araçlarını Borsa da satar Ancak, müşterinin açığa satış hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları üzerinde haciz, tedbir vesair bir takyidatın bulunması veya söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarının Borsa da işlem görmesinin kesintiye uğraması durumunda Aracı Kurum rehin hakkını dermeyan ederek rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurur Müşteri, Aracı Kurumun alacağı muaccel hale geldikten sonra, Aracı Kurumun açığa satış hesabındaki Sermaye Piyasası Araçlarını icra yoluyla satışı yerine serbest satışı yoluyla Borsa da veya Borsa dışı piyasalarda satmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. 12. EK TEMİNAT Sözleşmenin yürürlük süresi içinde Aracı Kurumun, gerek kendi portföyünden, gerekse üçüncü kişi ve kurumlardan sağladığı sermaye piyasası araçları ile müşterinin açığa satıştan kaynaklanan takas yükümlülüğünü tasfiye etmesi halinde ipotek, rehin, teminat senedi, teminat çeki, kefalet gibi tamamen kendi takdirine göre belirleyeceği tür ve tutarda ek teminat verilmesini istemesi halinde müşteri, bu ek teminatı vermekle yükümlüdür. 13. TEMERRÜT Müşteri, açığa satışa konu olan sermaye piyasası araçlarından kaynaklanan yükümlülüğünü tasfiye edememesi ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü veya sözleşme herhangi bir sebeple sona erdiği halde müşterinin kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi hallerinde temerrüde düşmüş sayılır. Temerrüt halinde Aracı Kurumun uğrayabileceği her türlü (yasal mercilere ödenen cezalar dahil) zarar ve yapacağı masraflar, müşterinin hesabına borç kaydedilir. Müşteri, temerrütten kaynaklana borcunu temerrütte kaldığı her

3 gün için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının 3 katı üst sınır olmak üzere Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenen oran ile hesaplanacak faizi ile birlikte ödeyeceğini; bu üst sınır içerisinde kalmak kaydıyla Aracı Kurumun temerrüt faiz oranını dilediği şekilde belirleme yetkisine sahip olduğunu, müşteri lehine yapılan faiz oranı indirimlerinin müşteri için kazanılmış bir hak oluşturmayacağını, hesaplanan temerrüt faizlerinin yürürlükteki vergi ve benzeri yasal yükümlülükler de ilave edilmek suretiyle müşteri hesabına günlük olarak borç kaydedileceğini, Aracı Kurumun alacağını tahsil etmek amacıyla müşterinin mevcut portföyünü Borsa da veya Borsa dışında hiçbir ihbarda bulunmaksızın dilediği tarihte, uygun gördüğü bir fiyattan satmaya veya kendi portföyüne almaya yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, bu üst sınırı geçmemek üzere müşteriye bildirimde bulunduktan sonra artırılan faiz oranını uygulamaya bundan ayrık olarak yine aracı kurum temerrüt faizlerini düşürmeye yetkili olup, müşteri lehine yapılan faiz indirimleri müşteri için kazanılmış bir hak olarak değerlendirilmez. 14. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ Taraflardan herbiri iadeli taahhütlü olarak yazılı fesih ihbar ile ve fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşmasından itibaren 3 gün sonra hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi feshe yetkilidir. Zamansız feshe ilişkin tarafların uğrayacakları zarar ve ziyan talepleri saklıdır. Yapılan fesih bildirimine rağmen fesih bildiriminin tebliğini takip eden yedi gün içinde müşteri varsa aracı kuruma olan borçlarını ödedikten sonra sermaye piyasası araçlarını fiziken teslim almak veya müşterinin yazılı talimatı doğrultusunda belirleyeceği herhangi bir hesaba virman talep etmemesi halinde Aracı Kurum, masrafı müşteri ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi mahalli tayini talep edebilir. Müşterinin hesabında mevcut ve ileride doğabilecek borçları kapatılmadan, hesabında bulunan mevcutları Müşteriye teslim edilmez. 15. SÖZLEŞMENİN TADİLİ Aracı Kurum, bu sözleşmedeki hükümleri mevzuata uygun bir şekilde kısmen veya tamamen müşteriye bildirimde bulunmak şartı ve müşteri tarafından 7 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmaması şartlarına bağlı olarak dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, bu değişiklikleri müşteri ye adi veya taahhütlü posta, telgraf, faks veya noter vasıtasıyla bildirecektir. Müşteri, bu bildirim tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazda bulunulmadığı taktirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İşbu sözleşmenin ihbara gerek bulunmadığına ilişkin hükümleri saklıdır. Değişiklik yapılan hükümler ancak hükmün müşteriye bildirimden sonra uygulanabilir. 16. ŞİRKETİN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL GÜCÜ Müşteri, Aracı Kurum veya merkez dışı örgütleri ile arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda Aracı Kurumun defter, kayıtları TTK da öngörülen yasal koşulları taşıması durumunda Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu çerçevesinde Aracı Kurum lehine delil olarak kabul olunur. Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığının ispat yükü aracı kuruma ait olmakla birlikte, aracı kurum emrin varlığını, Aracı Kurumun kayıtlarının yanı sıra faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı ve internet benzeri yollarda girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile bunlara ilave olarak ses ve görüntü kayıtları delil ya da yazılı delil başlangıcı sayılabilecek her türlü araçla ispatlayabilir. Müşteri nin hesabında gerçekleşen her türlü işlemiyle ilgili olarak faks, ATM makineleri, bilgisayar ağı ve internet yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları da, müstenidleri olsun olmasın Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu uyarınca yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilir. Bu madde kapsamında yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilen her türlü kaydın geçersizliğini ileri süren taraflar iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. 17. AÇIKLIK Müşteri, bu sözleşme hükümlerine uymaması halinde, keyfiyetin müşterinin ismi veya ünvanı ile birlikte diğer aracı kuruluşlara ve sair ilgili kuruluşlara duyurulmasını ve bu nedenden dolayı Aracı Kurumu hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 18. UYGULANACAK HÜKÜMLER Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşmede açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile yürürlükteki sair kanunlara tabi olup, sözkonusu yasa ve tebliğlere göre yorumlanacaktır. 19. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ Bu Sözleşme akdedildiği tarihte yürürlüğe girer. 20. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu Sözleşmenin uygulama ve yorumundan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Beyoğlu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 21. TARAFLAR ARASINDAKİ SAİR SÖZLEŞMELER İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda Aracı Kurum ile müşteri arasında en son imzalanmış olan Sermaye Piyasası Araçları Alım- Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. 22. MÜŞTEREK HESAPLAR Müşterek hesaplarda müşterilerden her biri tek başına müşterinin sahip olduğu tüm hak ve yetkileri kullanabilir. Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine yapılacak tebligat diğer müşteriye de yapılmış sayılır. Bu durumda diğer müşteri hiç bir şekil ve surette yapılan işlemlerden dolayı Aracı Kurumu sorumlu tutamayacağını, böyle bir talep ve iddiadan dolayı peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Aracı Kurum nezdinden bulunan diğer hesaplarındaki hak ve alacakları, bu sözleşme ile doğmuş ve doğacak olan tüm borçlara takas ve mahsup edilebilir. Müşterek hesap sahiplerinin herbiri borcun tamamından sorumlu olup, Aracı Kurum bu sözleşmeden kaynaklanan alacağını dilediği hesap sahibinden dilediği oranda ayrı ayrı veya birlikte talep ve tahsil etme hakkına sahiptir. 23. DİĞER HUSUSLAR Müşteri, hiçbir süre ve hesaplardaki bakiye ile bağlı olmaksızın, işbu hesapların bulunduğu birimin kapanması veya başka bir birime devredilmesi halinde, Aracı Kurumun hesap bakiyesini hesapların devrolduğu birimde müşteri adına açılacak aynı veya yeni bir hesap numarası altında takip etmeye yetkili olduğunu, bütün bu durumlarda da, yeni numara alan hesaplara da işbu sözleşme hükümlerinin aynı koşullarla uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yirmiüç maddeden oluşan bu sözleşme aşağıda belirtilen tarihte iki nüsha olarak akt ve teati edilmiş olup, birer nüshası taraflara verilmiştir. OKUDUM ANLADIM BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM. MÜŞTERİ Adı Soyadı : ARACI KURUM EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarih :.../.../... İmza :

4 .../.../... tarih ve... nolu SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ kapsamında düzenlenmiş zeyilnamedir. Zeyilname Tarihi :.../.../... Zeyilname No : Teminat Oranı : % Açığa Satış Süresi : Açığa Satış Kapatma Tarihi:.../.../ AÇIĞA SATILACAK HİSSE SENETLERİ Sıra Pay Adı Miktarı (Lot) Birim Fiyat Cari Piyasa Değeri TOPLAM 2- ÖZKAYNAK OLARAK VERİLEN KIYMETLER Sıra Türü Adı Miktarı Birim Fiyat Değerleme Oranı 1 Nakit TL %100 2 Döviz %100 3 SGMK %... 4 Pay Senedi (Lot) Teminat Değeri TOPLAM MÜŞTERİ Adı Soyadı : İmza : ARACI KURUM EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

5 AÇIĞA SATIŞ TAAHHÜTNAMESİ Bu taahütname; işbu taahütnamede aracı kurum Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. ile no lu Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satışına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi imzalamış bulunan ve bu taahütnamede müşteri olarak anılacak olan.... nin aşağıda açıkça belirtilen konularda kayıtsız şartsız verdiği taahüdünü içermektedir. Müşteri Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satışına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi nde bildirilen tüm hususları kabul ettiğini; anılan sözleşmeye kayıtsız şartsız uygulayacağını ve tam olarak uyacağını beyan eder. Müşteri gün içinde, satışı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracının takas tarihine kadar aracı kuruma ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (fax,telefon vb.) tevsik etmemesi durumunda, müşteri ; açığa satış hesabını, açığa satış işlemini gerçekleştirdiği aynı gün en geç ikinci senasın son 10 dakikasından önce kapatmayı kabul ve taahhüt eder. Müşterinin öngörülen sürede açığa satış hesabını kapatmaması halinde, Aracı Kurum açığa satış işleminin yapıldığı gün ikinci seans bitmeden res en müşteri tarafından özkaynak olarak tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını kısmen ya da tamamen satmak suretiyle açığa satış hesabını kapatmaya yetkilidir. Yukarıda sıralanan hususlara her ne surette olursa olsun aykırı işlem ve eylemi tespit olunması halinde müşteri; Aracı kurumun Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere diğer görevli ve yetkili kamu makamlarına ihbar ve bildirimde bulunmasını; Aynı anda kendisine verilen ve yukarıda belirtilen her türlü hizmetin aracı kurumca anında kesileceğini ve geri alınacağını; Bu duruma sebebiyet veren eylemi nedeniyle doğabilecek ve aracı kurumun karşı karşıya kalabileceği her türlü mesuliyet ve/veya yaptırım dolayısı ile kendisinin sorumlu olacağını kayıtsız şartsız ve gayri kabulü rücu olarak kabul, beyan ve taahüt eder.../.../... OKUDUM ANLADIM BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yıldız Posta Cad. No:17 Cerrahoğulları İş Mrk. Kat:4 Şişli / İSTANBUL TEL:(0212) MÜŞTERİ

6 MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ ALINMASI VE VERİLMESİ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müşterinin risk ve getiri tercihleri,yatırım amaçları, mali durum ve ayrıntılı kimlik bilgilerinin yer aldığı form sözleşme ekinde olup, bu bilgilerin değişmesi halinde Müşteri tarafından güncellenecektir aksi taktirde Aracı Kurum yaptığı işlemlerde formda yer alan bilgileri esas alır. B. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Şişli İSTANBUL 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu sözleşme ; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ; Müşteri nin mülkiyetine ihtilafsız ve takyidatsız olarak sahip olduğu ve Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabında bulunduracağı menkul kıymetleri açığa satış işlemlerine konu edilmek üzere ödünç verilmesi ve söz konusu menkul kıymetlerin açığa satış işlemlerinde kullanılması ve belirli bir süre sonra Müşteri ye aynı cins menkul kıymetlerin mislen iadesine ilişkin koşulları düzenlenmektedir. Ödünç işlemlerine konu olacak menkul kıymetler ; işlem tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Kredili Menkul Kıymet İşlemleri ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listeleri ne alınmış menkul kıymetlerden, Aracı Kurum tarafından uygun görülecek adet (Aracı Kurum, menkul kıymet cinsine göre lot sınırlaması da koyabilecektir) ve isimdeki menkul kıymetler olarak bir liste halinde belirlenecek (bu liste Aracı Kurum tarafından her zaman değiştirilebilecektir) menkul kıymetler olacaktır. Aracı Kurum ca hazırlanacak söz konusu listeyi Müşteri her zaman için Aracı Kurum dan öğrenebileceğinden ve takip etmekte olduğundan, Aracı Kurum tarafından bu liste ve listede yapılabilecek değişiklikler Müşteriye ayrıca bildirilmeyecektir. 3- İŞLEM PROSEDÜRÜ Müşteri, bu sözleşmeyi imzalamakla, Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabında mevcut, ödünç işlemine konu olabilecek nitelik ve adetteki menkul kıymetlerin içinden Aracı Kurum a her defasında bu sözleşme koşullarında ve asgari olarak tarih, menkul kıymetin adı, miktarı, bu menkul kıymetlerin portföyüne iade tarihini, Müşterinin adı soyadı ve imzasını içeren yazılı talimatla ferdileştirilecek ve bu suretle bildirilecek menkul kıymetlerinin, açığa satış işlemlerine konu edilebileceğini peşinen kabul ve beyan eder. Müşteri bu talimatlarını eksiksiz doldurup Aracı Kurum a (Genel Müdürlük ya da herhangi bir Şubesine elden verebileceği gibi, Aracı Kurumun kabul edeceğini Müşteriye yazılı bildirmesi halinde e-posta ya da faks ile de) gönderebilecektir. Bu halde Aracı Kurum un bilgisayar kayıtları, Aracı Kurum faks çıktıları, PTT (Türk Telekom) kayıtları Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu nun maddesi gereğince münhasır delil olacaktır. Açığa satışa aday Müşteriye ait menkul kıymetler Müşteri portföyünde durmasına karşın ve aynı anda takip amacıyla Aracı Kurum tarafından uygun görülecek kaydi menkul kıymetler havuzuna alınabileceğini ve bu sözleşmenin 2.maddesinde belirtilen listeden çıkarılmaları halinde ise söz konusu havuzdan çıkarılıp Müşterinin tasarrufu için serbest bırakılacağını Müşteri kabul ve beyan eder. Müşterinin ödünç işlemi yapılması için yazılı talimat vermesi mümkün olmakla birlikte, Aracı Kurum için ödünç verme konusunda yükümlülük oluşturmaz. Müşterinin, Aracı Kurum a vereceği talimat, eksiksiz, hatasız ve tam olacak ve içeriğinde herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde düzenlenecektir. Aksi halde, Aracı Kurum, Müşteri talimatını yerine getirmek zorunda olmayacaktır. Müşteri ; ödünç ve açığa satış işlemine konu olacak menkul kıymetlerini seçip Aracı Kurum a yazılı olarak bildirirken aynı zamanda bu menkul kıymetlerin ; a- Belirli bir tarihte b- Vadesiz olup; açığa satış işlemine konu olmuş ise açığa satış işleminin vade sonunda, 1

7 Ya da açığa satış olmamış ise Aracı Kurum a yapacağı yazılı ihbarın Aracı Kurum a ulaşmasını takip eden 2.(ikinci) BİSTişgünü mesai saati sonuna kadar, portföyüne iade edilmesini de isteyecektir. Müşteri talimatında vade konusunda belirlilik olmadığı takdirde Aracı Kurum, Müşteri talimatını vadesiz (b) olarak kabul edecektir. Müşteri ; ödünç ve açığa satış işlemine konu olması için Aracı Kurum nezdindeki havuza alınacak kıymetlerine dair verdiği talimatta menkul kıymetlerin portföye kesin dönüş tarihini belirlememiş ise süresiz ve ihbarına bağlı olarak iade edilmesi şartını kabul etmiş sayılacaktır. Müşterinin yazılı talimat ile Aracı Kurum un ödünç havuzuna alınmasını talep ettiği kıymetlerin bu havuza alınmasının ödünç veya açığa satışa konu olmadığı sadece bu işlemlere aday olduğu anlamına geldiği konusunda taraflar anlaşmıştır. Aracı Kurum havuzunda olan Müşteriye ait menkul kıymetler, ödünç ve açığa satış işlemine konu olacak ise, Aracı Kurum derhal durumu ayrıntısıyla Müşteriye yazılı olarak bildirecektir. Müşteri, menkul kıymetlerin ihbarına bağlı olarak iade edilmesi (vadesiz) şartını kabul etmiş ise, menkul kıymetler Aracı Kurum tarafından henüz ödünç verilmemiş ise en erken, talimatının Aracı Kurum a ulaştığı tarihi izleyen 2.(ikinci) BİSTişgünü mesai saati sonuna kadar iade edilmesini isteyebilecek ; menkul kıymetler açığa satışa konu olmuş ve Aracı Kurum ihbarını Müşteriye yapmış ise de, menkul kıymetlerin, açığa satış işleminin vadesinden sonra iade edilmesi için en geç Aracı Kurum un bu ihbarı yaptığı gün ihbarda bulunacaktır. Müşteri bu madde gereğince yapacağı her türlü ihbarı iadeli taahhütlü mektup, telgraf ya da Noter aracılığı ile yapacaktır. Aracı Kurum, Müşteriye bu madde gereği yapacağı ihbarların Aracı Kurum un tercihine göre iadeli taahhütlü mektup ile ya da Müşteri yazılı olarak Aracı Kurum a bildirmiş ise, telefon/e-posta/faks ile yapacaktır. Müşteri ; vadesiz/süresiz olarak havuza alınan ve bir açığa satışa konu olan menkul kıymetlerinin kendisi tarafından hiçbir ihbar yapılmaması nedeniyle ve ödünç işleminin sona ermesi halinde, tekrar ödünç havuzuna geri döneceğini ve yeni ödünç veya ödünçlere konu olabileceğini peşinen kabul ve beyan eder. Belli bir vade ile ödünç havuzuna alınan menkul kıymetler ise bu süre sonuna kadar Müşteri tarafından geri alınamayacak ve bu süre içinde Aracı Kurum tarafından Müşteriye gerekli ihbarlar yapılarak bir veya birden çok ödünçlere konu edilebilecektir. Her iki durumda da iade Müşterinin portföy hesabına aynı cinsten ve mislen menkul kıymet aktarımı şeklinde olacaktır. 4- İŞLEM ÜCRETLERİ Müşterinin portföyünde ve ödünç havuzunda bulunan menkul kıymetlere hiçbir nedenle hiçbir ücret ve komisyon vesaire ödenmeyecektir. Kurum İçi Ödünç Alma/Verme İşlemleri :Ödünç verilen menkul kıymetler için ise, menkul kıymetin Müşterinin portföyünden alındığı tarihten Müşterinin portöyüne iade edildiği güne kadar kıymetin açığa satış yapıldığı fiyat üzerinden günlük %... oranında komisyon/faiz ödenecektir.buradan da anlaşıldığı üzere, sözkonusu komisyon/faiz, ödünç alan tarafından ödünç verene ödenecektir. Kurum ile Ödünç Veren Müşteri arasında, minimum tutarı Ödünç Pay senedi Piyasası nda geçerli olan asgari komisyon YTL tutarı olmak üzere,açığa satış tutarı*günsayısı üzerinden işletilecek komisyon tutarı, Müşteri %..., Kurum %... oranında paylaşıma tabidir. ÖPSP-Ödünç Pay Senedi Piyasası aracılığı ile yapılan Ödünç Alma ve Verme İşlemleri : Ödünç Pay senedi piyasasında satıcı olan, bir başka deyiş ile Ödünç Veren Müşterinin işlem bazında belirlenen ve ödünç İşleminin vade sonu gününde Takasbank tarafından Üye Hesaplarına alacak geçilen Komisyon Tutarı, Müşteri ile Kurum arasında Müşteri %...,Kurum %... oranında paylaşıma tabidir. 5- ARACI KURUM UN MÜŞTERİYE BİLGİ VERME ESASLARI Müşteri ; bu sözleşme gereğince adına açılacak portföy hesabındaki tüm hareketleri bizzat her gün izleyip kontrol edecektir. Buna rağmen Aracı Kurum, Müşteriye portföy hesabıyla ilgili olarak her ay sonu, taahhütlü posta yoluyla hesap özeti gönderecektir. Müşteri ; Aracı Kurum un hesap özetleri için ücret alabileceğini ve hesap özeti ücretlerinin de portföy hesabına borç kaydedilmesini veya derhal ödenmesini kabul ve beyan eder. 6-ÖDÜNÇ ALINAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KARŞILIĞINDA ÖZKAYNAK VERİLMESİ Ödünç alan ödünç aldığı sermaye piyasası araçları karşılığında, ödünç veren tarafa ödünç alınan sermaye piyasası araçlarının ağırlıklı ortalama fiyat ile hesaplanan cari değerinin %120 sinden az olmamak kaydıyla, serbestçe belirlenecek tutarda özkaynak verir. Özkaynak tutarı sermaye piyasası araçlarının cari değerinin %120 nin altına düştüğü taktirde, ödünç alan tarafa aynı gün içinde en seri haberleşme aracı ile yazılı veya sözlü (telefon/faks) olarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur. 2

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ HESAP NO... AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ SANKO SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sözleşme No:... OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1114 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan KALDIRAÇLI ALIM SATIMA ARACILIK SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 0814 TARAFLAR Madde 1-1. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.)

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı