SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ. Adresi:"

Transkript

1 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI: 1.1. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Bundan böyle aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır. Adresi: Yıldızposta Cad. Cerrahoğulları İş Merk. No:17 Kat:4 Şişli / İstanbul SIRA NO : Bundan böyle aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır. Adresi: 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu sözleşmenin konusu, borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören ve Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemeleri uyarınca sahip olunmayan ve açığa satış işlemine konu olabilecek sermaye piyasası araçlarının açığa satışı esaslarının düzenlenmesidir. 3. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNİN KAPSAMI Taraflar, açığa satış işlemine konu olabilecek sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu nun ilgili düzenlemelerinde belirtildiği şekilde belirleneceğini, ancak, Aracı Kurumun Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülen listelerde yer alan sermaye piyasası araçlarının dilediği kısmını kredili işlem kapsamı dışında tutabileceğini, Borsa ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kredili işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinde değişiklik yapılması halinde bu değişikliğin taraflar için de geçerli olacağını, listeden çıkarılan sermaye piyasası araçları için yapılmış olan açığa satış işleminin müşterinin talebi ve Aracı Kurumun kabul etmesi şartıyla listede yer alan başka bir sermaye piyasası aracıyla değiştirilmek suretiyle devam edebileceğini kabul ederler. 4. AÇIĞA SATIŞ HESABININ ÇALIŞMA ESASLARI EMİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER 4.1. Müşterinin açığa satış yapabilmesi için bu sözleşme kapsamında Aracı Kurum tarafından müşteriye bir açığa satış hesabı açılacaktır Müşteri tarafından verilen emrin açığa satış olduğunun emrin verilmesi esnasında Aracı Kuruma yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Satıma konu sermaye piyasası aracının emrin verildiği an itibariyle müşteri hesabında bulunmaması veya sözkonusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması suretiyle yerine getirilmesi durumunda başka herhangi bir ihbara gerek olmaksızın müşterinin verdiği satış emri açığa satış olarak kabul edilir.ancak, müşteri, satışı yapılan sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar Aracı Kuruma tevdi edebileceğini yazılı veya sözlü veya faks ile beyan etmesi durumunda işlem açığa satış sayılmaz. Müşteri, bu beyanının doğruluğundan sorumlu olup, tevdi edeceğini beyan ettiği sermaye piyasası araçlarını tevdi edememesinden kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur Açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılır. Ancak, en son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden yapılabilir Müşteri tarafından aksine talep olmadıkça verilen emirler emrin verildiği ilk seans için geçerlidir Aracı Kurum, müşteriye sağlanan açığa satış limitine tek taraflı olarak kısıtlama getirebilir. Aracı Kurum, özkaynak verilmiş olsa bile açığa satış emrini yerine getirmeyebilir Aracı Kurum, müşterinin öngörülen sürede açığa satış hesabını kapatmaması halinde, müşteri tarafından özkaynak olarak tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını müşteriye yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla kısmen ya da tamamen satmak suretiyle açığa satış hesabını kapatmaya yetkilidir. 5. BİLGİ VERME ESASLARI 5.1. Müşteri, Aracı Kurum nezdinde bulunan hesaplarındaki tüm hareketleri talebi halinde her zaman öğrenme hakkına sahip olup, aylık ekstre gönderimi dışında Aracı Kurumun, ayrıca bir bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır Aracı Kurum tarafından müşteriye yapılacak bildirimler, müşteriye sözlü olarak, telefonla ve/veya müşterinin Aracı Kuruma bildirdiği ve müşteri bilgi formunda yer alan faks numarasına faks cihazı ile yapılabilir. Bu durumda müşteri, faks mesajının Aracı Kurum tarafından gönderildiği gün itibariyle faks cihazıyla yapılmış bildirimi tebellüğ etmiş kabul edilecektir. Faks cihazı ile yapılan bildirimlere, bildirimin gönderildiğine ilişkin Aracı Kurumte kalan faks cihazı raporları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287. maddesince kesin delil sayılır. Müşteri faks numarası değiştiğinde yeni faks numarasını iadeli taahhütlü mektupla ya da noter aracılığı ile derhal bildireceğini, bu hususu yerine getirmediği takdirde, yukarıda yazılı faks numarasına gönderilen bildirimleri tebellüğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder Aracı Kurum, açığa satış hesabına ilişkin hesap özetlerini birer aylık dönemler itibariyle masrafı müşteriye ait olmak üzere posta, kargo, kurye, faks veya noter kanalı ile müşteriye gönderir ya da kendisine, vekiline veya temsilcisine imza karşılığı tebliğ edebilir Bu Sözleşmede ayrıca özel bir hüküm bulunmayan hallerde bildirimler tarafların yukarıda yazılı adreslerine yapılır. Müşteri, yukarıda yazılı adrese yapılacak tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını, bu adreste vuku bulacak değişiklikleri en kısa zamanda noter aracılığı ile Aracı Kuruma bildirmeyi, bildirmediği takdirde bu adrese gönderilen tebligatların tebellüğ edilmese dahi geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder Aracı Kurum, sözleşmede değişiklik yapılması halinde, bu değişiklikleri müşteriye iadeli taahhütlü mektupla, değişiklikle ilgili yazının bir örneğini müşteriye vermek ve yazının bir örneğiı üzerine müşteri imzasını almak suretiyle veya faksla bildirecektir. 6. ÖZKAYNAK YATIRILMASI, ÖZKAYNAK TAMAMLAMA BİLDİRİMİ VE ÖZKAYNAK FAZLASI 6.1. Sermaye piyasası araçlarının açığa satışı ve ödünç alma ve verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilecek kıymetler, nakit olarak Türk lirası ve konvertibl döviz, sermaye piyasası aracı olarak ise işlemlere konu olabilecek sermaye piyasası araçları listelerinde yer alan sermaye piyasası araçları, A ve B tipi yatırım fonu katılma belgeleri ile Borsada işlem görmesi kaydıyla devlet tahvili, hazine bonosu ve Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarıdır Sermaye piyasası araçlarının açığa satış işlemlerinde özkaynak oranının hesaplanmasında; nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, B tipi yatırım fonu katılma belgesi ve/veya Sermaya Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının kabul edilmesi halinde bu kıymetlerin %100 ü, BİST 100 endeksine dahil pay senetleri ve/veya A tipi yatırım fonu katılma belgesi kabul edilmesi halinde tevdi edilen kıymetlerin %90 ı, BİST 100 endeksi dışında kalan pay senetlerinin % 75 i özkaynak olarak kabul edilir. Özkaynak olarak verilen bir Aracı Kuruma ait pay senedi tutarı özkaynak tutarının % 60 ını geçemez. Bu oranlar Aracı Kurum tarafından müşteriye yazılı olarak bildirilmek kaydıyla daha düşük belirlenebilir Aracı Kurum, açığa satış işlemi için müşterinin yatırması gereken özkaynağı Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri V, No:65 sayılı tebliğinin 6. maddesinde bahsi geçen listeden re sen tespit eder Sözleşmenin 5.2. maddesinde belirtilen oranlar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş azami oranlar olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu konuda yapılacak değişiklikler bu sözleşme için de geçerli olup müşterinin ayrıca muvafakatına gerek yoktur Müşteri, Aracı Kurum tarafından kabul edilmek kaydıyla özkaynak olarak verilen kıymetleri başka kıymetlerle değiştirebilir. Aracı Kurum, müşterinin mali yapısına ve açığa satılan sermaye piyasası araçlarının risk düzeyine göre daha yüksek bir özkaynak oranı uygulamakta serbesttir. Aracı Kurum, başlangıçta ve daha sonra gerçekleştirilecek sermaye piyasası araçlarının açığa satış işlemlerinde menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye yetkilidir Müşteri, açığa satış işlemi için başlangıçta %50 özkaynak yatırmak zorundadır.başlangıçtaki özkaynak, açığa satılacak menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peşin olarak yatırılmasını ifade eder. Açığa satış işleminin devamı süresince

2 özkaynak oranının en az %35 olması zorunludur. Aracı Kurum, tamamen kendi takdirine göre müşteri için daha yüksek oranlarda özkaynak yükümlülüğü belirleyebilir, daha önce belirlenen özkaynak yükümlülüğü oranlarını yükseltebilir. Açığa satılan ve özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarının değerlemesinde 6.2. madde hükümleri uygulanır Aracı Kurum, müşteri hesabındaki özkaynak oranını her işgünü itibariyle hesaplayacaktır Özkaynak oranının %35 in altına düşmesi durumunda, Aracı Kurum, müşteriden özkaynak oranını başlangıç ozkaynak oranına yükseltmesi için telefon, faks, iadeli taahhütlü posta, SMS, yoluyla veya sözlü olarak teminat tamamlama çağrısı yapar. Teminat tamamlama çağrısının yapıldığı günü izleyen işgünü içerisinde müşteri özkaynak eksikliğini gidermek zorundadır. Müşterinin teminat tamamlama yükümlülüğünü süresi içerisinde yerine getirmemesi halinde Aracı Kurum teminat tamamlama çağrısının yapıldığı günü izleyen ikinci işgününde veya daha sonra müşteri hesabına re sen alım yaparak açığa satış hesabını kapatmaya yetkilidir. Aracı Kurum bu yetkisini kullanıp kullanmamakta tam bir serbestiye sahiptir. Müşteri, bu yetkinin kullanılmasından ya da kullanılmamasından Aracı Kurumu sorumlu tutamaz Özkaynak tamamlama çağrısı yapılan müşterinin hiçbir alım emri, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar süre boyunca Aracı Kurum tarafından yerine getirilmez Müşteri, hesabındaki özkaynak tutarının başlangıçtaki asgari özkaynak tutarını sağlayacak oranın üzerine çıkması halinde özkaynak fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi yeni açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kullanabilir. 7. AÇIĞA SATIŞ İŞLEM TUTARI Müşterinin bu sözleşme hükümleri çerçevesinde açığa satacağı sermaye piyasası araçlarının cins ve miktarı ile diğer şartlar bu sözleşmenin eki kabul edilecek olan Açığa Satış Zeyilnamesi nde belirtilecektir. 8. ŞİRKETE ÖDENECEK MASRAF VE KOMİSYON İLE BUNLARIN ÖDENME ESASLARI 8.1. Bu sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin doğrudan veya dolaylı her türlü sonucuna ait masraflar, vergi, resim ve harçlar ile sair her türlü giderler müşteri tarafından ödenecektir. Aracı Kurum, bu giderleri müşterinin Aracı Kurumdaki hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir Müşteri, açığa satış işlemi için Aracı Kuruma bir aracılık ücreti ödeyecek olup, bu tutar ve ödeme şekli taraflar arasında akdedilmiş Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi başlıklı sözleşme ile düzenlenecektir Aracı Kurum müşterinin bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını (komisyon, masraf, vergi gibi ödemelerin tümünü) günlük olarak her akşam itibariyle müşterinin cari hesabına borç veya alacak olarak kaydedecektir Aracı Kurum alacağını bizzat açığa satış hesabından (gerekirse açığa satış hesabını tasfiye ederek) tahsil etme yetkisine sahip olduğu gibi Aracı Kurum nezdindeki diğer hesaplardan da tahsile yetkilidir Açığa satış amacıyla ödünç sermaye piyasası aracı alınması halinde ödenecek masraf ve komisyonlar, taraflar arasında aktedilecek Sermaye Piyasası Araçlarını Ödünç Alma ve Verme İşlemlerine İlişkin Sözleşme ile belirlenecektir. 9. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINDAN DOĞAN HAKLAR 9.1. Müşteri, Aracı Kurum ile akdedilen Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi başlıklı sözleşme hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası aracı alım-satımını bizzat, vekili veya temsilcileri vasıtası ile gerçekleştirecektir Müşteri, yetkili temsilcisi veya vekilinin açığa satış tutarının, faizinin, komisyonunun ve ödeme şeklinin tayin ve tespitinde yetkili olduğunu, bu amaçla gerekli sözleşmeleri imzalayıp, gerekli görecekleri teminatları verebileceklerini kabul eder Müşterinin özkaynak olarak yatırdığı sermaye piyasası araçlarından doğan faiz, temettü gelirleri, oy hakkı, bedelsiz pay senedi alma hakkı ve yeni pay alma hakkı müşteriye ait olacaktır. Bu sermaye piyasası aracı getirilerinin (temettü, oy hakkı, bedelli, bedelsiz pay alma hakkı) müşteri adına kullanımı taraflar arasında akdedilecek Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi nde düzenlenecektir Müşteri, sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin bizzat, vekil veya yetkili temsilci aracılığı ile, yazılı veya sözlü olarak seanstan önce veya seans esnasında bildirebilir. Bu hususlarda taraflar arasında akdedilen Sermaye Piyasası Araçlarının Alım-Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. 10. MUACCELİYET ŞARTLARI Müşterinin açığa sarıştan kaynaklanan borcu, bu sözleşmenin çeşitli fıkralarında yeralan hükümler saklı kalmak kaydıyla; 6. maddeye göre Aracı Kurum tarafından yapılan özkaynak tamamlama çağrısına rağmen müşterinin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, açığa satışa konu olan sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkartılması ve müşterinin bu sözleşmede yer alan herhangi bir edimini yerine getirmemesi hallerinden birinin ya da birkaçının gerçekleşmesi ile muaccel olur. 11. ŞİRKETİN TEMİNAT VE REHİN HAKKI Müşterinin Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçları, gerek bu sözleşme, gerekse Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca taraflar arasında akdedilmiş diğer sözleşmelerden ve sair sebeplerden doğan ve doğacak Aracı Kurum alacakları karşılığında teminat niteliğindedir İşbu sözleşme ile, müşterinin açığa satış hesabında bulunan Sermaye Piyasası Araçları üzerinde Aracı Kurum lehine rehin hakkı tesis edilmiştir. Müşterinin açığa satış hesabındaki Sermaye Piyasası Araçlarının Takasbank nezdindeki ilgili Aracı Kurum hesabında saklanması ile rehin konusu sermaye piyasası araçlarının ferdileştirme ve teslim şartları gerçekleşmiş olur. Bu durumda, Aracı Kurum, müşterinin açığa satışi hesabında bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının vasıtalı zilyeti olur Aracı Kurumun alacağı muaccel hale geldiğinde, Aracı Kurumun teminatı paraya çevirme hakkı ve/veya rehin hakkını kullanmakta seçimlik bir hakkı olup Aracı Kurum bu seçimlik hakkını aşağıdaki şekilde kullanır Aracı Kurum, müşterinin açığa satış hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları üzerindeki teminatı paraya çevirme hakkını kullanarak müşterinin işbu sözleşme ile verdiği yetki ve Sermaye Piyasası Kurulu nun açığa satış işlemleri düzenlemelerine istinaden müşterinin Sermaye Piyasası Araçlarını Borsa da satar Ancak, müşterinin açığa satış hesabındaki Sermaye Piyasası Araçları üzerinde haciz, tedbir vesair bir takyidatın bulunması veya söz konusu Sermaye Piyasası Araçlarının Borsa da işlem görmesinin kesintiye uğraması durumunda Aracı Kurum rehin hakkını dermeyan ederek rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurur Müşteri, Aracı Kurumun alacağı muaccel hale geldikten sonra, Aracı Kurumun açığa satış hesabındaki Sermaye Piyasası Araçlarını icra yoluyla satışı yerine serbest satışı yoluyla Borsa da veya Borsa dışı piyasalarda satmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. 12. EK TEMİNAT Sözleşmenin yürürlük süresi içinde Aracı Kurumun, gerek kendi portföyünden, gerekse üçüncü kişi ve kurumlardan sağladığı sermaye piyasası araçları ile müşterinin açığa satıştan kaynaklanan takas yükümlülüğünü tasfiye etmesi halinde ipotek, rehin, teminat senedi, teminat çeki, kefalet gibi tamamen kendi takdirine göre belirleyeceği tür ve tutarda ek teminat verilmesini istemesi halinde müşteri, bu ek teminatı vermekle yükümlüdür. 13. TEMERRÜT Müşteri, açığa satışa konu olan sermaye piyasası araçlarından kaynaklanan yükümlülüğünü tasfiye edememesi ve/veya özkaynak tamamlama yükümlülüğünü veya sözleşme herhangi bir sebeple sona erdiği halde müşterinin kendisine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi hallerinde temerrüde düşmüş sayılır. Temerrüt halinde Aracı Kurumun uğrayabileceği her türlü (yasal mercilere ödenen cezalar dahil) zarar ve yapacağı masraflar, müşterinin hesabına borç kaydedilir. Müşteri, temerrütten kaynaklana borcunu temerrütte kaldığı her

3 gün için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranının 3 katı üst sınır olmak üzere Aracı Kurum tarafından serbestçe belirlenen oran ile hesaplanacak faizi ile birlikte ödeyeceğini; bu üst sınır içerisinde kalmak kaydıyla Aracı Kurumun temerrüt faiz oranını dilediği şekilde belirleme yetkisine sahip olduğunu, müşteri lehine yapılan faiz oranı indirimlerinin müşteri için kazanılmış bir hak oluşturmayacağını, hesaplanan temerrüt faizlerinin yürürlükteki vergi ve benzeri yasal yükümlülükler de ilave edilmek suretiyle müşteri hesabına günlük olarak borç kaydedileceğini, Aracı Kurumun alacağını tahsil etmek amacıyla müşterinin mevcut portföyünü Borsa da veya Borsa dışında hiçbir ihbarda bulunmaksızın dilediği tarihte, uygun gördüğü bir fiyattan satmaya veya kendi portföyüne almaya yetkili olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracı Kurum, bu üst sınırı geçmemek üzere müşteriye bildirimde bulunduktan sonra artırılan faiz oranını uygulamaya bundan ayrık olarak yine aracı kurum temerrüt faizlerini düşürmeye yetkili olup, müşteri lehine yapılan faiz indirimleri müşteri için kazanılmış bir hak olarak değerlendirilmez. 14. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ Taraflardan herbiri iadeli taahhütlü olarak yazılı fesih ihbar ile ve fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşmasından itibaren 3 gün sonra hüküm doğurmak üzere sözleşmeyi feshe yetkilidir. Zamansız feshe ilişkin tarafların uğrayacakları zarar ve ziyan talepleri saklıdır. Yapılan fesih bildirimine rağmen fesih bildiriminin tebliğini takip eden yedi gün içinde müşteri varsa aracı kuruma olan borçlarını ödedikten sonra sermaye piyasası araçlarını fiziken teslim almak veya müşterinin yazılı talimatı doğrultusunda belirleyeceği herhangi bir hesaba virman talep etmemesi halinde Aracı Kurum, masrafı müşteri ye ait olmak üzere mahkemeden tevdi mahalli tayini talep edebilir. Müşterinin hesabında mevcut ve ileride doğabilecek borçları kapatılmadan, hesabında bulunan mevcutları Müşteriye teslim edilmez. 15. SÖZLEŞMENİN TADİLİ Aracı Kurum, bu sözleşmedeki hükümleri mevzuata uygun bir şekilde kısmen veya tamamen müşteriye bildirimde bulunmak şartı ve müşteri tarafından 7 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmaması şartlarına bağlı olarak dilediği tarihte ve dilediği şekilde değiştirme hakkına sahiptir. Aracı Kurum, bu değişiklikleri müşteri ye adi veya taahhütlü posta, telgraf, faks veya noter vasıtasıyla bildirecektir. Müşteri, bu bildirim tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde bu değişikliklere herhangi bir itirazda bulunulmadığı taktirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. İşbu sözleşmenin ihbara gerek bulunmadığına ilişkin hükümleri saklıdır. Değişiklik yapılan hükümler ancak hükmün müşteriye bildirimden sonra uygulanabilir. 16. ŞİRKETİN DEFTER VE KAYITLARININ DELİL GÜCÜ Müşteri, Aracı Kurum veya merkez dışı örgütleri ile arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda Aracı Kurumun defter, kayıtları TTK da öngörülen yasal koşulları taşıması durumunda Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu çerçevesinde Aracı Kurum lehine delil olarak kabul olunur. Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığının ispat yükü aracı kuruma ait olmakla birlikte, aracı kurum emrin varlığını, Aracı Kurumun kayıtlarının yanı sıra faks, ATM kayıtları, bilgisayar ağı ve internet benzeri yollarda girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı emir ve mutabakatlar ile bunlara ilave olarak ses ve görüntü kayıtları delil ya da yazılı delil başlangıcı sayılabilecek her türlü araçla ispatlayabilir. Müşteri nin hesabında gerçekleşen her türlü işlemiyle ilgili olarak faks, ATM makineleri, bilgisayar ağı ve internet yoluyla girilen kayıtlar gibi her türlü yazılı ve mutabakatlar ile ses ve görüntü kayıtları da, müstenidleri olsun olmasın Hukuk Mahkemeleri Usulü Kanunu uyarınca yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilir. Bu madde kapsamında yazılı delil başlangıcı olarak kabul edilen her türlü kaydın geçersizliğini ileri süren taraflar iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. 17. AÇIKLIK Müşteri, bu sözleşme hükümlerine uymaması halinde, keyfiyetin müşterinin ismi veya ünvanı ile birlikte diğer aracı kuruluşlara ve sair ilgili kuruluşlara duyurulmasını ve bu nedenden dolayı Aracı Kurumu hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. 18. UYGULANACAK HÜKÜMLER Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşmede açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlar Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile yürürlükteki sair kanunlara tabi olup, sözkonusu yasa ve tebliğlere göre yorumlanacaktır. 19. YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ Bu Sözleşme akdedildiği tarihte yürürlüğe girer. 20. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Bu Sözleşmenin uygulama ve yorumundan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Beyoğlu Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 21. TARAFLAR ARASINDAKİ SAİR SÖZLEŞMELER İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hususlarda Aracı Kurum ile müşteri arasında en son imzalanmış olan Sermaye Piyasası Araçları Alım- Satımına İlişkin Aracılık Sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. 22. MÜŞTEREK HESAPLAR Müşterek hesaplarda müşterilerden her biri tek başına müşterinin sahip olduğu tüm hak ve yetkileri kullanabilir. Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birine yapılacak tebligat diğer müşteriye de yapılmış sayılır. Bu durumda diğer müşteri hiç bir şekil ve surette yapılan işlemlerden dolayı Aracı Kurumu sorumlu tutamayacağını, böyle bir talep ve iddiadan dolayı peşinen feragat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin Aracı Kurum nezdinden bulunan diğer hesaplarındaki hak ve alacakları, bu sözleşme ile doğmuş ve doğacak olan tüm borçlara takas ve mahsup edilebilir. Müşterek hesap sahiplerinin herbiri borcun tamamından sorumlu olup, Aracı Kurum bu sözleşmeden kaynaklanan alacağını dilediği hesap sahibinden dilediği oranda ayrı ayrı veya birlikte talep ve tahsil etme hakkına sahiptir. 23. DİĞER HUSUSLAR Müşteri, hiçbir süre ve hesaplardaki bakiye ile bağlı olmaksızın, işbu hesapların bulunduğu birimin kapanması veya başka bir birime devredilmesi halinde, Aracı Kurumun hesap bakiyesini hesapların devrolduğu birimde müşteri adına açılacak aynı veya yeni bir hesap numarası altında takip etmeye yetkili olduğunu, bütün bu durumlarda da, yeni numara alan hesaplara da işbu sözleşme hükümlerinin aynı koşullarla uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yirmiüç maddeden oluşan bu sözleşme aşağıda belirtilen tarihte iki nüsha olarak akt ve teati edilmiş olup, birer nüshası taraflara verilmiştir. OKUDUM ANLADIM BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM. MÜŞTERİ Adı Soyadı : ARACI KURUM EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Tarih :.../.../... İmza :

4 .../.../... tarih ve... nolu SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞINA İLİŞKİN ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ kapsamında düzenlenmiş zeyilnamedir. Zeyilname Tarihi :.../.../... Zeyilname No : Teminat Oranı : % Açığa Satış Süresi : Açığa Satış Kapatma Tarihi:.../.../ AÇIĞA SATILACAK HİSSE SENETLERİ Sıra Pay Adı Miktarı (Lot) Birim Fiyat Cari Piyasa Değeri TOPLAM 2- ÖZKAYNAK OLARAK VERİLEN KIYMETLER Sıra Türü Adı Miktarı Birim Fiyat Değerleme Oranı 1 Nakit TL %100 2 Döviz %100 3 SGMK %... 4 Pay Senedi (Lot) Teminat Değeri TOPLAM MÜŞTERİ Adı Soyadı : İmza : ARACI KURUM EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

5 AÇIĞA SATIŞ TAAHHÜTNAMESİ Bu taahütname; işbu taahütnamede aracı kurum Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. ile no lu Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satışına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi imzalamış bulunan ve bu taahütnamede müşteri olarak anılacak olan.... nin aşağıda açıkça belirtilen konularda kayıtsız şartsız verdiği taahüdünü içermektedir. Müşteri Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satışına İlişkin Çerçeve Sözleşmesi nde bildirilen tüm hususları kabul ettiğini; anılan sözleşmeye kayıtsız şartsız uygulayacağını ve tam olarak uyacağını beyan eder. Müşteri gün içinde, satışı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracının takas tarihine kadar aracı kuruma ileteceğini yazılı veya herhangi bir iletişim aracı ile (fax,telefon vb.) tevsik etmemesi durumunda, müşteri ; açığa satış hesabını, açığa satış işlemini gerçekleştirdiği aynı gün en geç ikinci senasın son 10 dakikasından önce kapatmayı kabul ve taahhüt eder. Müşterinin öngörülen sürede açığa satış hesabını kapatmaması halinde, Aracı Kurum açığa satış işleminin yapıldığı gün ikinci seans bitmeden res en müşteri tarafından özkaynak olarak tevdi edilen sermaye piyasası araçlarını kısmen ya da tamamen satmak suretiyle açığa satış hesabını kapatmaya yetkilidir. Yukarıda sıralanan hususlara her ne surette olursa olsun aykırı işlem ve eylemi tespit olunması halinde müşteri; Aracı kurumun Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere diğer görevli ve yetkili kamu makamlarına ihbar ve bildirimde bulunmasını; Aynı anda kendisine verilen ve yukarıda belirtilen her türlü hizmetin aracı kurumca anında kesileceğini ve geri alınacağını; Bu duruma sebebiyet veren eylemi nedeniyle doğabilecek ve aracı kurumun karşı karşıya kalabileceği her türlü mesuliyet ve/veya yaptırım dolayısı ile kendisinin sorumlu olacağını kayıtsız şartsız ve gayri kabulü rücu olarak kabul, beyan ve taahüt eder.../.../... OKUDUM ANLADIM BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yıldız Posta Cad. No:17 Cerrahoğulları İş Mrk. Kat:4 Şişli / İSTANBUL TEL:(0212) MÜŞTERİ

6 MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ ALINMASI VE VERİLMESİ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müşterinin risk ve getiri tercihleri,yatırım amaçları, mali durum ve ayrıntılı kimlik bilgilerinin yer aldığı form sözleşme ekinde olup, bu bilgilerin değişmesi halinde Müşteri tarafından güncellenecektir aksi taktirde Aracı Kurum yaptığı işlemlerde formda yer alan bilgileri esas alır. B. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Yıldız Posta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 Kat:4 Şişli İSTANBUL 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU Bu sözleşme ; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanarak Sermaye Piyasası Kurulu nun çıkardığı ve çıkaracağı tebliğler ve mevzuat hükümleri çerçevesinde ; Müşteri nin mülkiyetine ihtilafsız ve takyidatsız olarak sahip olduğu ve Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabında bulunduracağı menkul kıymetleri açığa satış işlemlerine konu edilmek üzere ödünç verilmesi ve söz konusu menkul kıymetlerin açığa satış işlemlerinde kullanılması ve belirli bir süre sonra Müşteri ye aynı cins menkul kıymetlerin mislen iadesine ilişkin koşulları düzenlenmektedir. Ödünç işlemlerine konu olacak menkul kıymetler ; işlem tarihi itibariyle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından Kredili Menkul Kıymet İşlemleri ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listeleri ne alınmış menkul kıymetlerden, Aracı Kurum tarafından uygun görülecek adet (Aracı Kurum, menkul kıymet cinsine göre lot sınırlaması da koyabilecektir) ve isimdeki menkul kıymetler olarak bir liste halinde belirlenecek (bu liste Aracı Kurum tarafından her zaman değiştirilebilecektir) menkul kıymetler olacaktır. Aracı Kurum ca hazırlanacak söz konusu listeyi Müşteri her zaman için Aracı Kurum dan öğrenebileceğinden ve takip etmekte olduğundan, Aracı Kurum tarafından bu liste ve listede yapılabilecek değişiklikler Müşteriye ayrıca bildirilmeyecektir. 3- İŞLEM PROSEDÜRÜ Müşteri, bu sözleşmeyi imzalamakla, Aracı Kurum nezdindeki portföy hesabında mevcut, ödünç işlemine konu olabilecek nitelik ve adetteki menkul kıymetlerin içinden Aracı Kurum a her defasında bu sözleşme koşullarında ve asgari olarak tarih, menkul kıymetin adı, miktarı, bu menkul kıymetlerin portföyüne iade tarihini, Müşterinin adı soyadı ve imzasını içeren yazılı talimatla ferdileştirilecek ve bu suretle bildirilecek menkul kıymetlerinin, açığa satış işlemlerine konu edilebileceğini peşinen kabul ve beyan eder. Müşteri bu talimatlarını eksiksiz doldurup Aracı Kurum a (Genel Müdürlük ya da herhangi bir Şubesine elden verebileceği gibi, Aracı Kurumun kabul edeceğini Müşteriye yazılı bildirmesi halinde e-posta ya da faks ile de) gönderebilecektir. Bu halde Aracı Kurum un bilgisayar kayıtları, Aracı Kurum faks çıktıları, PTT (Türk Telekom) kayıtları Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu nun maddesi gereğince münhasır delil olacaktır. Açığa satışa aday Müşteriye ait menkul kıymetler Müşteri portföyünde durmasına karşın ve aynı anda takip amacıyla Aracı Kurum tarafından uygun görülecek kaydi menkul kıymetler havuzuna alınabileceğini ve bu sözleşmenin 2.maddesinde belirtilen listeden çıkarılmaları halinde ise söz konusu havuzdan çıkarılıp Müşterinin tasarrufu için serbest bırakılacağını Müşteri kabul ve beyan eder. Müşterinin ödünç işlemi yapılması için yazılı talimat vermesi mümkün olmakla birlikte, Aracı Kurum için ödünç verme konusunda yükümlülük oluşturmaz. Müşterinin, Aracı Kurum a vereceği talimat, eksiksiz, hatasız ve tam olacak ve içeriğinde herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde düzenlenecektir. Aksi halde, Aracı Kurum, Müşteri talimatını yerine getirmek zorunda olmayacaktır. Müşteri ; ödünç ve açığa satış işlemine konu olacak menkul kıymetlerini seçip Aracı Kurum a yazılı olarak bildirirken aynı zamanda bu menkul kıymetlerin ; a- Belirli bir tarihte b- Vadesiz olup; açığa satış işlemine konu olmuş ise açığa satış işleminin vade sonunda, 1

7 Ya da açığa satış olmamış ise Aracı Kurum a yapacağı yazılı ihbarın Aracı Kurum a ulaşmasını takip eden 2.(ikinci) BİSTişgünü mesai saati sonuna kadar, portföyüne iade edilmesini de isteyecektir. Müşteri talimatında vade konusunda belirlilik olmadığı takdirde Aracı Kurum, Müşteri talimatını vadesiz (b) olarak kabul edecektir. Müşteri ; ödünç ve açığa satış işlemine konu olması için Aracı Kurum nezdindeki havuza alınacak kıymetlerine dair verdiği talimatta menkul kıymetlerin portföye kesin dönüş tarihini belirlememiş ise süresiz ve ihbarına bağlı olarak iade edilmesi şartını kabul etmiş sayılacaktır. Müşterinin yazılı talimat ile Aracı Kurum un ödünç havuzuna alınmasını talep ettiği kıymetlerin bu havuza alınmasının ödünç veya açığa satışa konu olmadığı sadece bu işlemlere aday olduğu anlamına geldiği konusunda taraflar anlaşmıştır. Aracı Kurum havuzunda olan Müşteriye ait menkul kıymetler, ödünç ve açığa satış işlemine konu olacak ise, Aracı Kurum derhal durumu ayrıntısıyla Müşteriye yazılı olarak bildirecektir. Müşteri, menkul kıymetlerin ihbarına bağlı olarak iade edilmesi (vadesiz) şartını kabul etmiş ise, menkul kıymetler Aracı Kurum tarafından henüz ödünç verilmemiş ise en erken, talimatının Aracı Kurum a ulaştığı tarihi izleyen 2.(ikinci) BİSTişgünü mesai saati sonuna kadar iade edilmesini isteyebilecek ; menkul kıymetler açığa satışa konu olmuş ve Aracı Kurum ihbarını Müşteriye yapmış ise de, menkul kıymetlerin, açığa satış işleminin vadesinden sonra iade edilmesi için en geç Aracı Kurum un bu ihbarı yaptığı gün ihbarda bulunacaktır. Müşteri bu madde gereğince yapacağı her türlü ihbarı iadeli taahhütlü mektup, telgraf ya da Noter aracılığı ile yapacaktır. Aracı Kurum, Müşteriye bu madde gereği yapacağı ihbarların Aracı Kurum un tercihine göre iadeli taahhütlü mektup ile ya da Müşteri yazılı olarak Aracı Kurum a bildirmiş ise, telefon/e-posta/faks ile yapacaktır. Müşteri ; vadesiz/süresiz olarak havuza alınan ve bir açığa satışa konu olan menkul kıymetlerinin kendisi tarafından hiçbir ihbar yapılmaması nedeniyle ve ödünç işleminin sona ermesi halinde, tekrar ödünç havuzuna geri döneceğini ve yeni ödünç veya ödünçlere konu olabileceğini peşinen kabul ve beyan eder. Belli bir vade ile ödünç havuzuna alınan menkul kıymetler ise bu süre sonuna kadar Müşteri tarafından geri alınamayacak ve bu süre içinde Aracı Kurum tarafından Müşteriye gerekli ihbarlar yapılarak bir veya birden çok ödünçlere konu edilebilecektir. Her iki durumda da iade Müşterinin portföy hesabına aynı cinsten ve mislen menkul kıymet aktarımı şeklinde olacaktır. 4- İŞLEM ÜCRETLERİ Müşterinin portföyünde ve ödünç havuzunda bulunan menkul kıymetlere hiçbir nedenle hiçbir ücret ve komisyon vesaire ödenmeyecektir. Kurum İçi Ödünç Alma/Verme İşlemleri :Ödünç verilen menkul kıymetler için ise, menkul kıymetin Müşterinin portföyünden alındığı tarihten Müşterinin portöyüne iade edildiği güne kadar kıymetin açığa satış yapıldığı fiyat üzerinden günlük %... oranında komisyon/faiz ödenecektir.buradan da anlaşıldığı üzere, sözkonusu komisyon/faiz, ödünç alan tarafından ödünç verene ödenecektir. Kurum ile Ödünç Veren Müşteri arasında, minimum tutarı Ödünç Pay senedi Piyasası nda geçerli olan asgari komisyon YTL tutarı olmak üzere,açığa satış tutarı*günsayısı üzerinden işletilecek komisyon tutarı, Müşteri %..., Kurum %... oranında paylaşıma tabidir. ÖPSP-Ödünç Pay Senedi Piyasası aracılığı ile yapılan Ödünç Alma ve Verme İşlemleri : Ödünç Pay senedi piyasasında satıcı olan, bir başka deyiş ile Ödünç Veren Müşterinin işlem bazında belirlenen ve ödünç İşleminin vade sonu gününde Takasbank tarafından Üye Hesaplarına alacak geçilen Komisyon Tutarı, Müşteri ile Kurum arasında Müşteri %...,Kurum %... oranında paylaşıma tabidir. 5- ARACI KURUM UN MÜŞTERİYE BİLGİ VERME ESASLARI Müşteri ; bu sözleşme gereğince adına açılacak portföy hesabındaki tüm hareketleri bizzat her gün izleyip kontrol edecektir. Buna rağmen Aracı Kurum, Müşteriye portföy hesabıyla ilgili olarak her ay sonu, taahhütlü posta yoluyla hesap özeti gönderecektir. Müşteri ; Aracı Kurum un hesap özetleri için ücret alabileceğini ve hesap özeti ücretlerinin de portföy hesabına borç kaydedilmesini veya derhal ödenmesini kabul ve beyan eder. 6-ÖDÜNÇ ALINAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI KARŞILIĞINDA ÖZKAYNAK VERİLMESİ Ödünç alan ödünç aldığı sermaye piyasası araçları karşılığında, ödünç veren tarafa ödünç alınan sermaye piyasası araçlarının ağırlıklı ortalama fiyat ile hesaplanan cari değerinin %120 sinden az olmamak kaydıyla, serbestçe belirlenecek tutarda özkaynak verir. Özkaynak tutarı sermaye piyasası araçlarının cari değerinin %120 nin altına düştüğü taktirde, ödünç alan tarafa aynı gün içinde en seri haberleşme aracı ile yazılı veya sözlü (telefon/faks) olarak özkaynak tamamlama bildiriminde bulunulur. 2

8 Özkaynağın, bildirimin alındığı gün tamamlanması esastır. Özkaynağın, bildirimin alındığı gün tamamlanmaması durumunda, Aracı Kurum tarafından ayrıca bir ihbarname gönderilmesine gerek kalmaksızın özkaynak tutarı ve/veya Müşteri nin açığa satış nedeniyle hesabında bulunan özkaynak kullanılarak yükümlülükler yerine getirilir ve varsa negatif fark Müşteri den tazmin edilir. 7- ÖDÜNÇ İŞLEMİNİN GEÇERLİ OLACAĞI SÜRE Aracı Kurum, Müşteriden açığa satış işlemine konu olmak üzere ödünç aldığı menkul kıymetlere ilişkin, 3.madde gereği Müşteriye yapacağı bildirimde, ödünç işleminin geçerli olacağı süreyi işlem bazında belirtecektir. 8-ÖDÜNÇ İŞLEMİNE KONU MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI Menkul kıymetlerin kar payı ve bedelli-bedelsiz yeni pay alma haklarının ana hatları aşağıdaki gibidir ; Ödünç işlemi gerçekleştikten sonra, Ödünç alınan sermaye piyasası araçlarının ödünç verene iadesinden önce, ihraçcı ortaklık tarafından temettü veya faiz ödenmesi durumunda, söz konusu ödemeler ödünç alan tarafından ödünç veren tarafa ödenmek zorundadır. Ödünç işlemi gerçekleştikten sonra, Ödünç alınan pay senetlerı ödünç verene iadesinden önce, ihraçcı ortaklığın sermaye arttırımı sonucu yeni pay ve bedelsiz pay alma hakkı kullanımı söz konusu olduğunda; yeni pay alma hakkı ödünç veren tarafın yazılı talimatı doğrultusunda, bedelsiz pay alma hakkı ise ödünç alan tarafından kullanılarak ödünç veren tarafa ödünç işlem süresi sonunda iade edilmek zorundadır. Bu işlemler dolayısıyla Aracı Kurum un hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.ödünç alınan menkul kıymetler veya ihraççı ile ilgili olarak ödünç süresi içinde kamu veya yargı organları tarafından alınan kamulaştırma,el koyma, borsalarda işlemden veya kottan çıkarılma, Sermaye Piyasası Kurulu kaydından çıkarılma, iflas ve diğer tüm tedbir kararları ile ilgili tüm mali ve hukuki sonuçlar Müşteri ye ait olup Aracı Kurum un bu kararlar neticesinde ödünç aldığı menkul kıymetleri hiç veya geç teslim etmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 9- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ İşbu sözleşme akdedildiği tarihten itibaren yürürlülüğe girmiş olup; süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflardan herbiri, olağan nedenlerle, 7 (yedi) gün önceden diğer tarafa iadeli taahhütlü mektup/noterden/telgrafla ihbar göndermek suretiyle işbu sözleşmeyi feshedebilir. Haklı bir sebebin varlığı halinde işbu sözleşme, Aracı Kurum tarafından Müşteriye iadeli taahütlü mektupla/noterden/telgrafla ihbar göndermek suretiyle tek taraflı feshedilebilir. Ancak sözleşme feshedilse dahi henüz sonuçlandırılmamış ödünç işlemleri açısından geçerliliğini sürdürecektir. Bir başka anlatımla, sözleşme feshedilmiş olsa bile yürürlükte kaldığı süre için hükümlerini doğurmaya devam edecektir. 10-TEMERRÜT Tarafların ödünç işlemi nedeniyle yüklendikleri edimlerini ifada temerrüde düşmeleri durumunda, temerrüde düşen taraf, karşı tarafa temerrüdün oluştuğu günden başlamak üzere %... temerrüt faizi ödemek ile yükümlü olacaktır. 11- DEFTER VE KAYITLARIN DELİL OLMA NİTELİĞİ İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, Aracı Kurum tarafından usulüne uygun tutulan kayıt ve belgeler, Müşteri tarafından Aracı Kurum a gönderilen ya da teslim edilen form asılları, PTT kayıtları ve Aracı Kurum faks çıktıları, Aracı Kurum un yasal defterleri, müşteri mutabakatı ilkesi tahtında münhasır delil teşkil edecektir. 12- UYGULANACAK HÜKÜMLER Taraflar arasında yapılacak tüm işlemlerde ve uygulamadan doğabilecek uyuşmazlıklarda öncelikle bu Sözleşme ; bu sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ise, Sermaye Piyasası Kanunu veya bunun yerine geçecek kanunlar, diğer ilgili kanun hükümleri ile ilgili konuları düzenleyen ve resmi mercilerce çıkarılmış veya çıkarılacak tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemeler ve Menkul Kıymet Borsaları ile ülkemiz sermaye piyasasında genel kabul görmüş uygulamaların esas olacağını taraflar kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Aracı Kurum 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu veya bu Kanunun yerine geçecek kanunlar ile bu konuyu düzenleyen diğer mevzuat hükümlerine, bu yasa ile ilgili olarak çıkarılan her türlü tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ ve sair yasal düzenlemelerin hükümlerine yürürürlük tarihinden itibaren uygun hareket edeceklerini taahhüt ederler. Bu sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve BİSTdüzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. 13-ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMİNİN MUACCELİYETİ Ödünç alma ve verme işleminden doğan borç aşağıdaki hallerde muaccel hale gelir; Aracı Kurum tarafından yapılan özkaynak tamamlama bildirimine rağmen özkaynağı tamamlamaması, Sermaye piyasası araçları ödünç alma ve verme işlemi çerçeve sözleşmesi ile belirlenen ödünç alma ve verme işlemi süresinin sona ermesi, Açığa satışı yapılan sermaye piyasası araçlarının ilgili listeden çıkarılması, 3

9 Muaccel hale gelen borç karşılığında özkaynak olarak yatırılan kıymetler nakte dönüştürülmek suretiyle tasfiye edilebileceği gibi Aracı Kurum un hesabına geçirilebilir. 14-SÖZLEŞME ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ İşbu sözleşmede yapılacak değişikler yazılı olarak yapılacaktır. Sermaye piyasası araçlarının, faiz oranının, cezai şartın, müşteriye verilecek hizmetin ve benzeri hususların değiştirilmesi ancak müşteriye bildirimde bulunmak ve sözleşmeyi fesih hakkı tanınarak, gerçekleşebilir. Ancak, Aracı Kurum un müdahalesi olmaksızın değişebilen menkul kıymet işlemlerine ilişkin durumlar ortaya çıktığı taktirde, Aracı Kurum sözleşmede tek taraflı değişiklikler yapabilir. 15.DAMGA VERGİSİ İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir. 16.MÜŞTEREK HESAPLAR Müşterek hesaplarda müşterilerden her biri tek başına müşterinin sahip olduğu hak ve yetkileri kullanabilir.müşterek hesap sahiplerinden herhangibirine yapılacak tebligat diğer müşteriye de yapılmış sayılır.bu durumda diğer müşteri, hiçbir şekilde yapılan işlemlerden dolayı Aracı Kurum u sorumlu tutamayacağını, böyle bir talep ve iddiadan peşinen feragat ettiğini beyan kabul ve taahhüt eder.müşterek hesap sahiplerinden herhangi birinin kurum nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki hak ve alacakları, bu sözleçme ile doğmuş ve doğacak olan tüm borçlara takas ve mahsup edilebilir.müşterek hesap sahiplerinden her biri borcun tamamından sorumlu olup aracı kurum bu sözleşmeden kaynaklanan alacağını dilediği hesap sahibinden dilediği oranda ayrı ayrı veya birlikte talep ve tahsil etme hakkına sahiptir. 17-UYUŞMAZLIKLAR Taraflar, işbu sözleşmenin tatbik ve tefsirinden doğan uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 18- TEBLİGAT ADRESİ VE ŞEKLİ Taraflar, tüm tebligatlar için aşağıda adları/ünvanlarının altında yazılı adreslerini kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini beyan ile bu sözleşmenin akdinden sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa iadeli-taahhütlü mektupla bildireceklerini, bildirmedikleri takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. İşbu 15 Maddeden ibaret sözleşme, tarihinde... nüsha olarak tanzim edilmiş ve içeriği taraflarca okunup imza altına alınmıştır. OKUDUM ANLADIM BİR NÜSHASINI TESLİM ALDIM. MÜŞTERİ ARACI KURUM Adı /Soyadı veya Ticaret Ünvanı :. Tarih :. /. /. Tarih :. /. /. İmza:... 4

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ HESAP NO... AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ SANKO SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME

YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME YURTDIŞI MENKUL KIYMET MUHABİRLİĞİ İLE İLGİLİ EK SÖZLEŞME... (isim),...... (adres) (Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır) ve Mecidiyeköy Yolu Sok. No:286 Şişli 80260 İstanbul adresinde faaliyette bulunan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

.. A.Ş. TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu .. A.Ş. Kurumunuzun Ödünç Pay Piyasasındaki (ÖPP) işlemleri dolayısıyla, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Ödünç Pay Piyasası Sözleşmesinin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi

3. Partilere Ürün Sevkiyatı Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5 Kat 8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş,... adresinde mukim.. (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ

BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ BORÇLANMA ARAÇLARI PİYASASI TAKAS İŞLEMLERİ KATILIMCI SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli-İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ KURUMSAL BAŞVURU SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu Sözleşme; a) Türk hukukuna uygun olarak kurulmuş, adresinde mukim (bundan böyle KURUMSAL BAŞVURU SAHİBİ (KBS) olarak anılacaktır) ve, b) Türk hukukuna uygun

Detaylı

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU

ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU ÜYE KAYIT BAŞVURU FORMU Müşteri /Hesap No : Adı Soyadı : TC Kimlik No : Firma Ünvanı : Yatırım Hesabının bulunduğu Banka/Aracı Kuruluş : Yatırım Hesap Numarası : Teminat Şekli : Teminat Tutarı : Kayıtlı

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ PORTE OSGB EĞİTİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MÜŞTERİ TAKSİTLİ SATIŞ ÜYELİĞİ VE TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları: Bir tarafta Porte Osgb Eğitim ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan sonra kısaca

Detaylı

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ

KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Müşteri Numarası.. Kiralık kasa numarası.. KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ Türkiye Garanti Bankası A.Ş.. Şubesi ( Banka ) tarafından müşterilerine ( Müşteri ) kasa kiralanmasına ilişkin Kiralık Kasa Sözleşmesi

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi

Kredi ve Taksit Kart ile Ödeme Sözleşmesi Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş. MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta, Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 K:8 34768 Ümraniye İSTANBUL adresinde mukim Tech Data Bilgisayar Sistemleri A.Ş.

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal

2) Kıymet kodları farklılaştırılan kaydi payların Kurulumuz kaydından çıkarılması için her bir şirkete ait kaydi pay bazındaki kıymet kodu ve nominal MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A..Ş.. Tarih 30/12/2005 GENEL MEKTUP No::68 Referans \KS\Sermaye Piyasası Kurulu nun işlem yasağı getirilen kişi ve kurumlar ile ilgili 29/12/2005 tarihli ilke kararı\ KKONUU : SERMAYE

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Ek-17 FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ İdaremiz ile aşağıda adı, soyadı ve adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1- Taraflar a)idare

Detaylı

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.

... Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ... Kurumunuzun Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde gerçekleştirmiş olduğu Para Piyasası işlemleri dolayısıyla ekte sizden imzalanmasını talep ettiğimiz Borsa İstanbul Para Piyasası Merkezi Karşı Taraf ve Takas

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler

I. Tarafları Tanıtıcı Bilgiler Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar (Seri:V, No:125 Sayılı Tebliğ in 2(1)(a) veya 2(1)(b) Maddeleri Kapsamında Faaliyette Bulunacak Aracı Kurumların

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU KURUCU SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 Şişli - İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren İstanbul Takas ve Saklama

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI DEVLET İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Devlet İç Borçlanma Araçları Standart

Detaylı

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME MUTLAKA İKİ (2) NÜSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. Ayrıca aşağıdaki belgeler sözleşme ile birlikte mutlaka gönderilmelidir. - Vergi Levhası - Ticaret Sicil Gazetesi - İmza sirküleri (sözleşmedeki

Detaylı

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI HUSUSU VE EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI Menkul Kıymet alım ve satımına ilişkin tüm işlemler, Müşteri'nin kendi takdir

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME

INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME INTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN İŞLEMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME Sözleşmenin Tarafları : 1-) MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2-) Adı, Soyadı : Adres : Büyükdere Cad.Fargo İş Merkezi No. 147-6 Adres : Zincirlikuyu

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU (Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.) Önemli Açıklama: Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nezdinde

Detaylı

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001

YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ. Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği. Sermaye Piyasası Kurulundan. Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 YATIRIMCILARI KORUMA FONU YÖNETMELİĞİ Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği Sermaye Piyasası Kurulundan Resmi Gazete Tarihi : 21/06/2001 Resmi Gazete Sayısı : 24439 Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans

ÖRNEKTIR. Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık. Takip eden ilk hesap %3, TL ; %3, TL özetine yansıtılır.. Yurtiçi Diğer Banka ATM Nakit Avans KREDİ KARTI ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 103TL 51.5TL CardFinans

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

... A.Ş. Saygılarımızla, TAKASBANK İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. Ekler: 1- Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi 2- Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ... A.Ş. Kurumunuzun Takasbank Para Piyasası ndaki (TPP) işlemleri dolayısıyla ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takasbank Para Piyasası Sözleşmesi nin bir örneği ve bu Sözleşmenin Bankamız açısından

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR

PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR PROTOKOL MADDE 1 TARAFLAR Bir taraftan.. (bundan böyle kısaca SİTE/APARTMAN olarak anılacaktır) ile diğer taraftan YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.(bundan böyle kısaca BANKA olarak anılacaktır) Aidat Ödemeleri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI 22.04.2013 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ KREDİLİ ALIM, AÇIĞA SATIŞ VE ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu içtüzüğünün (1), (3), (6), (7), (8), (9), (11), (13) ve (15)

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ

GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLİMESİ İlker Şadi İŞLEYEN * I. GİRİŞ Bankalar ve aracı kurumların, menkul kıymetler ve diğer

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı