Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD."

Transkript

1 Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: (3 hat) (3 hat) Fax:

2 Tek-Galvaniz Ürün Katalo u Product Catalogue

3 çindekiler / Contents S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanizing malat Production Poligonal Ayd nlatma Direkleri Polygonal Lighting Poles Yuvarlak Konik Direkler Round Conical Lighting Poles Dekoratif Direkler Decorative Lighting Poles Projektör Direkleri Foodlight Poles Spor Tesisi Ayd nlatma Direkleri High Mast Lighting Poles Bayrak Direkleri Flag Poles Montaj Installment Özel Amaçl Direkler Special poles Örme Direkler Lattice Towers Lighting Poles Di er üretimlerimiz Other Production

4 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Üretim imkanlar m z Production possibilities Tek Galvaniz, Teknik-El Şirketler Grubu bünyesinde, entegre alanda faaliyette bulunduğu için çok geniş bir makine parkuru m 2 toplam üretim alanı ve m 2 lik, büyük stok sahasıda forklift ve vinçle hızlı yükleme gibi pek çok avantaja sahiptir. Sürekli yatırımlarla en son teknolojik yenilikleri bünyesine hızla adapte eden Tek Galvaniz, ürün yelpazesini ve kalite standardını geliştiriyor. Being under Teknik-El Group of Companies in an integrated area, Tek Galvaniz has a very extensive machine track, a total production area of 40,000m2 and big inventory area of 10,000m2. It has many advantages like quick loading by forklifts and cranes. Rapidly adapting latest technological advancements by continuous investments, Tek Galvaniz is improving its product range and quality standards. 12mm Rulo Açma ve Dilme Makinesi Ham olarak gelen rulolar imalatlar n ölçülerine göre istenilen boyda ende üretilebilmektedir. 18 metre CNC Plazma ve Oksijen Kafal Sac Kesim Makinesi 18 Metre uzunluk ve 4 metre ene, 50 mm kal nl k boyutlar ndaki sac malzemenin kesin ifllemleri yap l r. 12 mm Roll Opening and Rail Machine Raw rolls are produced according to manufacturing dimensions. 18 meters CNC Plasma and Oxygen Head Metal Sheet Cutting Machine Metal sheets with the dimensions 18 meters of length, 4 meters of width, and 50 mm thickness can be cut with this machine. 6 metre CNC Giyotin Kesim Makinesi 400 ton kapasiteli 3-6,5 metre boy aral ndaki direklerin kesiminde kullan lan CNC giyotin kesim makinesinde ayr ca fason esim ifllemleri gerçeklefltiriliyor. Tam otomatik, 15 metre Yekpare CNC Akbant K v rma Makinesi L=15 metre uzunluk ve ton kapasiteli, bilgisayar kontrollü CNC abkant k v rma makinesi ile yekpare, dairesel veya poligonal konik direkler üretilir. Ayr ca fason k v rma ifllemlerini de gerçeklefltirir. 6 meters CNC Guillotine Cutting Machine In this CNC guillotine cutting machine with 400 tones capacity, poles with 3 to 6.5 meters length can be cut. Also custom made cutting processes can be realized with this machine. Full-Automatic, 15 Meters Long, One-Piece CNC Bending Machine With this 15 meters long, 1500 tones, computer controlled CNC bending machine one-piece, circular or polygonal conical poles are produced. Also it can be used in custom made bending processes

5 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate 4 adet Yar Otomatik Gazalt ve Tozalt Kaynak Makinesi Kendi tasar m m z olan ve üretim ihtiyaçlar m z do rultusunda gelifltirdi imiz yar otomatik gazalt ve tozalt kaynak makinesi ile direklerin boy kaynaklar, çapaks z bir flekilde yap l r. 4 units of Semi-Automatic Submerged Arc and Gas Metal Arc Machines With our semi-automatic submerged arc and gas metal arcmachines, designed by us according to our own production requirements. 6,5 metre CNC Abkant K vr m Makinesi 400 ton kapasiteli 3-6,5 metre boy aral ndaki direklerin k vr m nda kullan lan CNC abkant k vr m makinesinde ayr ca fason k v rma ifllemleri gerçeklefltiriliyor. 6.5 meters CNC Bending Machine In this CNC bending machine with 400 tones capacity, poles with 3 to 6.5 meters length can be bended. Also custom made bending processes can be realized with this machine. Tam Otomatik Gazalt ve Tozalt Kaynak Makinesi Sekizgen ve yuvarlak konik direkleri; direk uzunlu una ba l olmadan tam otomatik olarak %100 penetrasyonla çapaks z bir flekilde kaynak yapar ve üretir. Full-Automatic Submerged Arc and Gas Metal Arc Machine Fully-automatically welds and manufacture soctagonal and round conical poles with 100% penetration and without any burrs regardless of the pole length. CNC Kontrollü S cak Hadde Kesim, Delme, Markalama, Profil Tezgah Örme direklerin yap m nda kullan lan, hadde profillerinin, kesim, delme, markalama ifllemleri bilgisayar kontrolünde, hassas ifllemlerle yap l r. CNC Controlled Hot Roll Cutting, Drilling, Marking Profile Machine Delicately performs the cutting, drilling, and marking processes of rolling profiles used in the production of lattice towers under computer control

6 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate m 2 Kapal, m 2 Aç k, Toplam m 2 Stok Sahas Genifl bir stok sahas Tek-Galvaniz e gerek fason kaplamada gerekse direk imalat nda müflterilerine h zl ve sorunsuz hizmet vermesine olanak sa lar. Gelen ve galvaniz kaplan p gönderilmeyi bekleyen malzemenin çevre koflullar ndan etkilenmemesi, dolay s yla müflteri memnuniyetinin sa lanmas için Tek-Galvaniz her türlü tedbiri alm flt r. A Total of 10,000 m2 Inventory Area; 6,000 m2 closed and 4,000 m2 open A vast inventory area enables Tek-Galvaniz to serve its customers quickly and perfectly both in custom made coating and direct manufacturing. In order to protect the material that is being stocked from the environment conditions, thus meeting customer satisfaction, Tek-Galvaniz has taken all the necessary precautions. Forklift ve Vinçle H zl Yükleme mkan Tek-Galvaniz, müflteri taleplerini h zla karfl lamak için üretim ve sevkiyat n h zland racak at l mlar gerçeklefltirmifltir. Quick Loading By Forklifts and Cranes Tek-Galvaniz has made investments to accelerate the production and transfer of products in order to meet the demands of its customers quickly

7 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Kalite yönetimi Quality management Sizlerle birlikte Together with you Metal in ömrünü artt rma yöntemlerinden en baflar l s olan galvaniz kaplamada kalite çok önemlidir. Bunun bilincinde olan Tek-Galvaniz sektörünün gerekti i standartlarda üretimi gerçeklefltirir. Kaliteye büyük önem veren Tek-Galvaniz in sahip oldu u sertifikalar: ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2000 OHSAS 18001: 1999 TSE malat Yeterlilik Sertifikas TSE EN 40 TS 914 EN ISO 146 DIN EN Kaynak Sertifikas Quality is very important in galvanization, which is the most successful method of improving the life of metals. Knowing this, Tek-Galvaniz manufactures high quality products as the sector necessitates. Here are the certificates of Tek-Galvaniz, which gives much importance to quality: ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2000 OHSAS 18001: 1999 TSE Manufacturing Efficiency Certificate TSE N 40 TS 914 EN ISO 146 DIN EN Welding Certificate Üretiminin %40 ını ihraç eden bir firma olarak Tek Galvaniz için sektör fuarları, ürünlerini tanıtmak, yeni ifl ba lantıları kurmak, bayi ve müflterileriyle bir araya gelmek gibi avantajlar sunuyor. Gerek yurt içinde, gerek yurt dıflında, Tek Galvaniz in izledi i öncelikli pazarlama stratejisi; Bölgesel çözüm ortakları bulup, onlarla uzun süreli iflbirli i çerçevesinde hizmet üretmektir. As a company exporting 40% of its production, fairs in the sector presents some advantages to Tek Galvaniz like introducing the products, making new business connections, getting together with vendors and customers. Both in the domestic and foreign markets, primary marketing strategy of Tek Galvaniz is; to find regional solution partners and serve with them in a long term cooperation

8 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Dünyay ayd nlatmak için çal fl yoruz We work to lighten the world Tek-Galvaniz üretimdeki titizli i ile ön plana ç kan, ürünlerinin kalitesi ve profesyonel çözümleri ile global galvaniz ve aydınlatma sektörü taraf ndan benimsenmifl ve malzemelerini ihraç etti i ülkelerle ticari iliflkilerini gelifltirmeyi baflarm flt r. Üretimimizin %40 n ihraç etti imiz ülkeleri yanda görebilirsiniz. With its high quality products and professional solutions, Tek-Galvaniz has been embraced by global galvanization and lighting sector. The company has succeeded in improving its trade relations in the countries it has exported its products. You can see the countries where we are exporting 40% of our products in the right. United States reland Spain Netherland Germany Czech Ukraine France Rep Romania Italy Albania Bulgaria Greece Libya Azerbaijan Lebanon Cyprus Jordan Iraq Israel Kuveyt Suudi Arabia Kazakhstan Turkmenia Qatar United Arab Emirates Oman Russia Ghana Nigeria Ethiopia Kenya Burundi Tanzania Cape Town UAE Azerbaijan Spain France Iraq Kazakhstan Greece Germany Suudi Arabia Russia Ukraina Netherland 18 Israel Italia Nigeria Ethiopia Burundi Tanzania Kenya Oman Qatar Kuveyt Jordan Cyprus Moldova Libya Ghana Romania South Africa USA Czech Republic Albania Bulgaria reland Turkmenia Lebanon 19

9 s cak dal 01 galvaniz 01 S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanizing Metalde uzun ömür: Galvaniz / Long life in metal: Galvanize Galvanizleme yöntemleri / Galvanization methods Galvanizin kullan m alanlar / Areas of use in galvanization malat tasar m / Industrial design Galvanizleme prosesi / Galvanization process S cak dald rma galvaniz için / 10 Good reasons for 10 iyi neden hot dip galvanization Galvanizleme problemleri / Galvanizleme problemleri Zarar gören galvaniz / Repair of damaged kaplama onar m galvanized coating zmir - Türkiye

10 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Metalde uzun ömür : Galvaniz Long life in metal : Galvanize 01 Metal malzemeler, zaman ve ortamın etkisiyle korozyona uğrar, aşınır. İş görmez hale gelir. Metal malzemeleri koruma amacıyla geliştirilen en başarılı ve ekonomik yöntem, 150 yıldır kullanılan Sıcak Daldırma yöntemiyle Galvanizlemedir. Materials made of metal are worn out by corrosion with the effect of time and environment. Soon the materials become useless. The most successful and economical method to protect metal materials is galvanization by Hot Dip method, practiced for 150 years. Çinko Kaplama Kal nl (Mikron) Zinc Coating Thickness (Micron) S cak Dald rma Galvaniz (SDG) tasar m ve kimyasal özellikleri galvanizlemeye elveriflli demir ve çelik ürünlerinin ergimifl çinko banyosunda difüzyon sonucu metalik tepkimeye girerek çinkoyla kaplanmas ile oluflur. 150 y ll k geçmifli olan bu yöntem, demir ve çeli in korozyona karfl korunmas nda en güvenilir, ayr flmaya en dirençli ve ekonomik yöntemdir. Çelik yap s gere i oksijene yönelimi dolay s yla korozyon ortaya ç kar. Ve zamanla çeli in kimyasal kompozisyonu bozulur. Fiziksel yap s zay flar. Ayr flma sonucu gittikçe yokolur. Çeli in bu zaafiyetine en yak n ve etkileyici örnek depremlerde y k lan binalarda kullan lan inflaat demirinin beton içerisinde kalmas na ra men korozyona u ramas sebebiyle % 50 lere varan incelmesi, zay flamas d r. Hot Dip Galvanization (HDG) is formed by the diffusion of iron and steel products suitable for galvanization, in terms of design and chemical properties, in molten zinc pool and becoming coated by zinc as a result of metallic reaction. This method, with 150 years of history, is the most trusted, most resistant and economical method in the protection of iron and steel against corrosion. Because of its nature, steel tends to become oxidized, and as a result corrosion occurs. In time, the chemical composition of the steel is ruined. Its physical structure weakens. Because of decomposition, it starts to perish. He most accurate and dramatic example of this weakness in steel is the weakening of iron bars used in construction sector. Although they are inside the concrete, they become up to 50% thinner as a result of corrosion. The best way to prevent this weakness is to apply metallic coating. Kaplama Dayan m Süresi (Y l) Coating Resistance Period (Year) K rsal bölge Dry conditions S cak deniz kenar Hot seaside Il man deniz kenar Warm seaside fiehird fl yerleflim bölgesi Suburb Oto sanayi bölgesi Automotive industry region A r sanayi bölgesi Heavy industry region 2.2 m 1.5 m 12.5 m Galvaniz oca ölçülerimiz Our galvanize furnace dimensions 22 23

11 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizleme yöntemleri Galvanization methods 01 Bu zaafiyetin giderilmesinin en etkili yolu metalik kaplama uygulamalar d r. Biyolojik ve kimyasal esasl kaplamalar süreli ve etkisiz bir kaplama sa lar. SDG metalik esasl bir kaplama olup proses sonunda demir ile çinko aras nda ba l bir alafl m oluflturur. SDG basit anlamda tasar m ve kimyasal kompozisyonu galvanizlemeye uygun (bknz Galvanize uygun tasar m) demir ve çelik ürünlerinin ergimifl çinko banyosuna dald r lmas yla oluflan difüzyon sonucu meydana gelen metalik tepkimeyle oluflan kaplama yöntemidir. SDG, dünyada yaklafl k 150 y ld r demir ve çeli in korozyona karfl korunmas için kullan lan bir kaplama yöntemidir. Dünyada üretilen çinkonun büyük bir bölümü bu flekilde tüketilmektedir. Bunun en önemli nedenleri çinkonun normal ayr flma olaylar na karfl dirençli, demiri koruma özelli i ve ekonomik olufludur. Biological and chemical coatings offer a time-bound and ineffective coating. HDG is a metallic based coating and it forms a conditional alloy between the iron and zinc at the end of the process. In short, HDG is a coating method formed by the metallic reaction caused as a result of diffusion made by dipping iron and steel products suitable in terms of design and chemical composition (see suitable design for galvanization) to a molten zinc pool. Hot Dip Galvanization is a coating method, which is being used in the world for almost 150 years in the protection of iron and steel against corrosion. Most of the zinc produced in the world is consumed in this process. The most important reason for this is the resistant and economical nature of the zinc in protecting iron and steel. Çinko, kaplama sektöründe korozyona karfl mükemmel dayan m sa lamas nedeniyle ilk tercihtir. Çinko çeflitli galvanizleme yöntemlerinin ana maddesini oluflturdu u gibi, mineral olarak, alafl m ve çinko üretimi sonras ortaya ç kan yan ürünler olarak da gündelik yaflam kolaylaflt rmak amac yla pek çok sektörde kullan l r. Çinko kaplamalar dört flekilde yap lmaktad r: S cak Dald rma Yöntemiyle Galvanizleme Elektroliz ile kaplama, Sherardising ile kaplama, Mekanik kaplama, Püskürtme veya boyama ile kaplama. Zinc is the first choice in coating sector because of its excellent resistance to corrosion. Besides being the primary material in various galvanization methods, zinc is also used in many sectors as a mineral, alloy and a by-product of zinc production to make life easier. Zin coating is made in four different ways: Hot Dip Galvanization Method Electrolysis coating Shearardising coating Mechanical coating Coating by spraying or painting 24 25

12 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizin kullan m alanlar Areas of use in galvanization 01 Galvaniz kaplı ürünler inşaat, enerji, ulaşım... vb. bir çok sektöre katkıda bulunarak hayatımızı kolaylaştırırlar. Galvanize coated products make our lives easier by contributing to many sectors like construction, energy, transportation... etc. S cak Dald rma Galvanizleme(SDG) basit anlamda kompozisyonu ve tasar m uygun çelik malzemelerin uygun temizleme aflamas ndan geçirildikten sonra eriyik çinko kazan na dald r lmas yla gerçekleflir. Metallerin uzun süre dayanmas n n önemli oldu u sektörlere ekonomik çözümler sunan SDG, özellikle enerji sektörü olmak üzere, inflaat, tar m, gibi pek çok sektörlerde kullan l r. Bunun yan nda özellikle enerji sektörü olmak üzere, inflaat, tar m, gibi pekçok sektörde SDG kullan lmakta d r. Bafll ca kullan m alanlar flöyledir; HDG is simply realized by dipping iron and steel products suitable in terms of design and chemical composition into a molten zinc pool after suitable cleaning processes. HDG, presenting economical solutions in sectors where the long term resistance of metals is important, is being used in many sectors especially like energy, construction, and agriculture. Here are the main areas of use: nflaat Sektörü Endüstriyel tesis çelik konstrüksiyonlar (Çelik aksamlar, makina park, konveyörler) Çelik Bina Kolon Kiriflleri Ba lant Elemanlar, Civata, Somun vs. Çat Kaplama Elemanlar Ya mur oluklar Endüstriyel Izgaralar (gratings) Çit, çevre koruma elemanlar Otoyol korkuluklar Tesis teknoloji yenileme Yang n Merdivenleri Su tesisat malzemeleri Construction Sector Steel constructions in industrial facilities (Steel components, engine parks, conveyors) Steel colon beams Connection parts (Nuts & Bolts, etc.) Roof tile components Rain channels Gratings Fences and other protection elements Highway barriers Renovation of facility technology Fire escapes Water installation materials 26 27

13 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Enerji Sektörü Enerji nakil hatlar Ayd nlatma direkleri Travers, potans, flaseler zolatör demirleri Topraklama elemanlar Paratoner Enerji santralleri (Do algaz, Rüzgar. vs) çelik elemanlar Trafo binalar Ulafl m Sektörü Otomobil aksamlar, flase, benzin borusu, Stepne, basamak, zincir, takoz, T r flaseleri, kasalar, branda elemanlar, Demiryollar iletim hatlar, Vagon sanayi Energy Sector Energy transfer lines Lighting poles Travers Insulation irons Grounding elements Lighting rod Steel components of power stations (Natural Gas, Wind, etc.) Transformer buildings Communication Sector Automobile parts, fuel pipe Spare tire, step, chain, batten Truck, cash boxes, hammock parts Railway communication lines Wagon industry Tar m Sektörü Sulama aparatlar (Boru vs) Sera konstrüksiyonlar Tar m aletleri Tar m makinalar Ba -çit direkleri Denizcilik Sektörü Çeli in yo un korozyona ma ruz kald denizcilik ekipmanlar (Çapa, zincir... vb) Havuz ekipmanlar Agriculture Sector Irrigation equipments (pipe, etc.) Greenhouse constructions Agriculture tools Agriculture machinery Vineyard-fence poles Maritime Sector Maritime components where the steel is under intense corrosion (anchor, chain, etc.) Pool components 28 29

14 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Di er kullan m alanlar Karayollar iflaret levhalar, Yönlendirme tabelalar, fiehir mobilyalar (Park bahçe konstrüksiyonlar, duraklar, reklam ilan tabelalar ), Evsel inflaat elemanlar (Balkon korkulu u, merdiven, çit... vb) Boyler, kazan, tank, termosifon kazanlar Çöp konteynerleri Havaalan, liman iflletmeleri, iskele yap lar K y otelleri çelik yap lar Su sporlar, da c l k malzemeleri Bütün bunlardan ayr ca gündelik yaflamda kullan lan ve tasar m S cak Dald rma Galvanize uygun her türlü çelik malzeme galvanizlenebilir. Bafll ca tabaka, flerit boru, tüp, tel, tel halat, yap sal flekiller ve çok say da madeni eflyalard r. Other area of use Traffic signs Direction signboards City furniture (park and garden constructions, bus stations, advertisement boards) Direction Domestic construction materials (balcony railings, stairs, fences, etc.) Boilers, tanks, water heater boilers Waste containers Airports, sea ports, wharfs Steel buildings in coastal hotels Water sports and hiking materials Besides all these, any other steel products used in daily life with suitable design for Hot Dip Galvanization can be galvanized. Primary products are flerit pipes, tubes, wires, ropes, building flekils and many metallic goods. Galvanize demir ve çelik ürünlerinin özel olarak kullan ld çok genifl uygulama alan bulunmaktad r. Bunlar aras nda tavan ve duvar kaplamalar, tel ve tel ürünleri, su tanklar, boru, kova ve tenekeler, çivi, vida sürgü, mentefle say labilir. Deniz alt ndaki veya di er klorit açısından zengin eriyikler içindeki yap lar n korozyondan korunmas nda da çinko kaplamalar kullan lmaktad r. boru hatlar, depo tanklar, çelik dalgak ranlar, köprüler, iskeleler bu çeflit yap lard r Galvanized iron and steel products have an extensive area of special use. Some are; ceiling and wallboards, wire and wire products, water tanks, pipes, buckets, tins, nails, nuts, bolts, and hinges In protecting structures under the sea or inside solutions rich of chlorides, zinc coatings are used. pipelines, water tanks, steel jetties, bridges, wharfs are among these structures 30 31

15 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing malat tasar m Industrial design Galvanizli yeni bir ürün tasarlarken galvanizi yapacak firma ile tasar m n bafl nda iletiflime geçmek zaman ve maliyetten kazanç sa layacakt r. Çelik ürünün galvaniz operasyonu s ras nda 450 o C daki ergimifl çinko banyosuna tamamen dald r lmas gerekti i unutulmamal d r. Ergimifl çinkonun, ürünün iç ve d fl tüm yüzeyleri ile temas edip kolayca süzülmesini sa layacak bir tasar m, kaplama kalitesini artt raca gibi maliyetide düflürecektir. Farkl amaçlar için ürün üzerine aç lm fl olan delikler ergimifl çinkonun kolayca süzülmesini ve kapal hacimler içeren ürünlerde, s k flm fl havan n ak fl n sa layabilirler. Bu delikler galvaniz operasyonunun gereklerine cevap vermiyor ise, yeni delikler eklenmesi gerekir. Ürünün galvanize uygun olmas n sa layacak baz genel kurallar: 1- Ürünün içinde s k flan hava ç k fl n ve çinkonun girifl-ç k flını sa layacak delikler, mümkün oldu unca büyük olmal d r. Afla daki tablo aç lmas gereken minimum delik çaplar n göstermektedir. Mininmum delik çap (mm) Kapal hacmin eni veya çap (mm) 10 <25 12 > < >100 Kutu profil ve içi bofl kesitlerle yap lan imalatlar Kapal hacimler oluflturulmamal d r. ç çap veya köflegen boyunun %25 inden ufak olmayacak flekilde havaland rma delikleri olmal d r. Delik yerleri için TEK-GALVAN Z e dan fl lmal d r. 100X100 mm. Kare kesitli bir profil için 36 mm çap nda delik aç lmal d r. Daha küçük delik aç lmak isteniyor ise delik say s uygun miktarlarda artt r lmal d r. Delik yerleri için TEK-GALVAN Z e dan fl lmal d r. deal olan konstrüksiyon elemanlar n n her iki taraf nda veya iki uçta birbirine çapraz konumda delik olmas d r. When designing a new galvanized product, contacting the company who will make the galvanization will save time and money. It is important to remember that the steel product must be completely dipped to the 450 o C molten zinc pool during the galvanization process. A design that will allow molten zinc to contact all the inner and outer surfaces of the steel will increase coating quality and decrease the cost. As an option, a V-shaped notch can be made in. the connection part before the welding. Holes opened on the product for different purposes can enable the draining of the molten zinc and flow of the trapped air in the products that have closed space If these holes cannot meet the demands of galvanization process, then new holes have to be opened. Here are some general rules that will make the product suitable for galvan,zation: 1- The holes that will enable the trapped air to flow out and molten zinc to go in and out have to be as big as possible. The table below shows the minimum hole diameters Minimum hole diameter (mm) Width or diameter of the closed volume (mm) 10 <25 12 > < >100 Productions made by box profiles and empty cross sections must not form closed volumes. They must have ventilation holes not smaller than 25% of the inner diameter or diagonal lenght. TEK-GALVANIZ must be contacted for hole positions. For a 100x100mm square profile, a 36mm hole must be opened. If a smaller hole is desired, then the number of holes must beincreased accordingly. Delik yerleri için TEK-GALVAN Z e dan fl lmal d r. deal olan konstrüksiyon elemanlar n n her iki taraf nda veya iki uçta birbirine çapraz konumda delik olmas d r TEK-GALVANIZ must be contacted for hole positions. Ideally,there must be holes in both sides of the construction elements oron both tips diagonal to each other. Kaynakl boru imalatlar Kapal hacimler oluflturulmamal d r. Kaynakl birleflim yerlerinde A fleklinde görüldü ü gibi ek yeri kesilerek boflalt lmal veya B fleklindeki gibi kaynak yap lacak boruya kaynak öncesi delikler delinmelidir. Di er bir seçenek olarak, C fleklindeki gibi delikler d flar dan görülebilecek flekilde ek yap lan boruya delinebilir. Son yöntem, galvanizleme öncesinde gözlede kontrol edilebildi i ve unutulan delik olup olmad denetlenebildi i için galvaniz uygulay c s taraf ndan en tercih edilen yöntemdir. Boru uçlar aç k olmal veya sökülebilen tapalar kullan lmal d r. Bir seçenek olarak kaynak öncesinde birleflme yerlerine V fleklinde çentik aç lmas düflünülebilir. As an option, a V shaped notch can be made in. The connection part before the welding. Küçük boru imalatlar 1-6 mm den küçük olmayan delikler ile havaland rma sa lanmal d r. stenmeyen havaland rma delikleri galvanizleme sonras epoksi filler kullanarak kapat labilir. 2- Ürün galvaniz için ask ya al nd nda hava ç k fl n sa layacak delik (en üst noktada) ile ergimifl çinkonun süzülmesini sa layacak delik (en alt noktada) birbirine diogonalde z t flekilde aç lmal d r. 3- çi bofl yap lar (boru, kutu, profil vs) kapal hacimler oluflturacak flekilde birbirine birlefltirildi inde (korkuluk, merdiven, platform vs. imalatlar ndaki gibi); tüm kapal hacimlerin içine ergimifl çinkonun girmesini ve içerideki havan n ç k fl n sa layacak; dioganalde z t flekilde en üst ve en altta delikler gereklidir. 4- Ürün üzerinde ergimifl çinkonun ak fl n engelleyecek tüm destek, diyafram, ba lant parçalar n n köflelerinde delik bulunmal d r. 5- Civatal ba lant lar nn galvaniz ifllemi tamamland ktan sonra yap lmas gerekir. Kapal hacimler bulunduran ürünler, hava ç k fl n sa layacak delikler aç lmadan çinko banyosuna dald r ld nda, kapal bölgede kalan nem 450 o C da yaklafl k 200 bar bas nca neden olacak ve bu ürünün patlayarak parçalanmas yla sonuçlanacakt r. Bu durum ayn zamanda galvaniz atölyesinde çal flan operatörler için de son derece tehlikelidir. Welded pipe production There musn't be any closed volumes. In welded connection places, junction must be cut out as seen in A flex or holes must be opened on the pipe to be welded before the welding process as seen in B flex. Another option is to drill holes that can be seenon the joint pipe as seen in C flex. The last method is preffered by galvanization practicer because it gives opportunity to check by naked eye to see if there are any holes forgotten before the galvanization process. Pipe tips must be open or removable stoppers must be used. C. Delikler 10 mm veya daha büyük. Holes are 10mm or bigger. B. Delikler 20 mm veya daha büyük. Holes are 20mm or bigger. Small pipe production 1- For holes not smaller than 6 mm, ventilation must be made. Undesired ventilation holes can be closed by epoxy filler after the Galvanization process. 2- When the product is hanged for galvanization, the hole for ventilation (on the top) and the hole for draining molten zinc(on the bottom) must be drilled diagonally opposite to each other. 3- When the empty components (like pipes, boxes, profile, etc.) are connected to form closed volumes (like in railing, stairs or platform manufacturing); diagonally opposite holes are needed on top and bottom to let molten zinc pour into all the closed volumes and let the air out. 4- On all supporting, diaphram, connection parts of the product, holes are needed in corners to let the molten zinc in. 5- Bolts must be connected after the galvanization process. If the products with closed volume are dipped in zincpool without drilling ventilation holes, the moisture in the closed volume will cause approximately 200 bar pressure under 450 oc and this will result in the explosion of the product. Also, this situation is extremely dangerous for the operators working in the galvanization facility

16 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Birbiri üzerine binen (yap fl k) yüzeyler Saclar aras nda dar aral klar, yap flan yüzeyler, yüzeyleri birbirine yap fl k köflebent ve profiller kullan lmamal d r.üst üste bindirme kaç n lmaz ise birleflen k sm n kenarlar çepeçevre kaynak ile s zd rmaz hale getirilmelidir. E er bu ifllem yap lmaz ise yap flan yüzeyler aras nda kalan asit daha sonra d flar süzülerek renk de iflikli ine veya galvaniz tabakas n n bozulmas na neden olabilir. Surfaces that come on top of each other (bonded) Narrow spaces, bonded surfaces, cornerpieces and profiles with surfaces that come on top of each other must not be used. If this situation cannot be avoided, then the sides of the bonded part must be welded to prevent any leakage. If this process is not done, then the acid left between thebonded surfaces may leak and cause a color change ora degeneration on the galvanized layer later. Tank içinde perde, bölme sac gibi parçalar var ise bu parçalarda da cepler oluflmas n önleyecek flekilde delikler ve boflluklar oluflturulmal d r. Deliklerin boru ba lant lar yap l rken tanka kaynaklanan elemanlar n tank d fl yüzeyi ile temas ederek tank n içine girmeyecek flekilde al flt r larak birlefltirilmesi sa lanmal d r. Bu flekilde çinkonun boflalt lmas n veya hava ç k fl n önleyecek cepler oluflmas n engellenebilir. Her 0.5 mm 2 için 50 mm çap nda delik 50mm diameter hole for every 0.5mm2 If there are parts like shields, separation sheets in the tank, then these parts have to be drilled to prevent forming of pockets. When making connecting the pipes to the holes, the elements which will be welded to the tank have to contact with the outer surface of the tank, but not go inside the tank. This way, zinc can be flowed out and not form pockets that will prevent the airflow. 01 A. Uygun / Suitable B. Uygun / Suitable C. Uygun de il / Non Suitable Birbirine yap fl k genifl yüzeyler E er yap fl k yüzeyler önlenemiyor ise, temas eden yüzeyin çevresi çepeçevre sürekli kaynak yap lmal d r. Ayr ca elemanlardan birisine her 100 cm 2 yap fl k yüzey için bir tane 6 mm çap nda delik delinmelidir. Bu havaland rma deli i galvanizleme çal flanlar n n emniyetini sa layacak, delinen cismin zarar görmesini engelleyecektir. Large, bonded surfaces If it is not possible to avoid bonded surfaces, then the perimeter of the contacting surface must be welded throughoutly. Also, for every 100cm2 surface, one of the components must be drilled to make a 6mm diameter hole. This ventilation will ensure the safety of galvanization workers and prevent the damage on the drilled object. Üst üste binen her 100cm2 alan için 6 mm çap nda bir tane havaland rma deli i For every 100cm2 bonded area, a 6mm diameter Ventilation hole Her 0.5 mm 2 için 50 mm çap nda bir doldurma deli i 50mm diameter filling for every 0.5mm2 Destek saclar kaynaklar Çeflitli U ve I profilleri, kolon ve kirifllere kaynaklanan destek elemanlar n n köfleleri boflalt lmal veya delik delinmelidir. yak n delinmelidir must be drilled close-by Boflalt lm fl köfleler Emptied corners Delikler köflelere Holes on the corners Supporting sheet weldings Corners of the supporting elements welded to various U and I profiles, colons and beams must be emptied or drilled. Boflalt lm fl köfleler Emptied corners Tank ve kaplar ç ve d fl yüzeylerin galvanizlenmesi yap lacak ise en az bir doldurma boflaltma deli i ile çapraz konumda di er uca aç lm fl ve dald rma s ras nda havan n ç k fl yapaca delik bulunmal d r. Her 0.5 cm 3 hacim en az 50 mm çap nda delik öngörülmelidir. Tank and containers If the inner and outer surfaces will be galvanized, then at least there must be a filling-drainage hole and a ventilation hole drilled diagonally on the other tip. For every 0.5cm3 volume, there must be at least 50mm diameter hole. ç bölme perde saclar kesilmelidir. Ventilation hole on the opposite side of the ventilation hole. Mümkün oldu unca delikler köflelere yak n delinmelidir. must be drilled close-by Mümkün oldu unca delikler köflelere yak n delinmelidir. must be drilled close-by 34 Dald rma deli i havaland rma deli inin karfl çapraz taraf ndan. Dipping hole on opposite diagonal side of the ventilation hole. ç bölme perde saclar kesilmelidir. Shield sheets of the inner chamber must be cut. Mümkün oldu unca delik köflelere yak n delinmelidir. must be drilled close-by Kesik köfle Cut corner 35

17 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Al n saclar, taban plakalar Al n saclar ve taban plakalar malzemenin galvaniz banyosundan ç k fl s ras nda çinko ak fl n sa lamak için minimum 12 mm çap nda delikler delinmelidir. Forehead sheets, base plates A minimum 12mm diameter holes must be drilled on forehead sheets and base plates to enable flow of zinc when the material comes out of galvanize pool. 4. Dengeli ve uygun kaynak yöntemleri kullanarak gerilim birikmesini önleyin. 5- Genifl aç k imalatlar ve tanklar geçici çapraz destek elemanlar n n kullan m n gerektirebilir. 4. Use stable and suitable welding methods to prevent tension. 5. Broad and open productions and tanks may neccesate the use of temporary diagonal supporting elements. 01 A r profil Heavy profile Hareket eden parçalar için boflluklar Mentefleler, mil ve yataklar gibi birbirine geçen parçalarda galvaniz kaplama kal nl düflünülerek gereken imalat boflluklar öngörülmektedir. Mil çap En az boflluk 10 mm ye kadar 1 mm 10-30mm aras 2 mm 30mm üzeri mm Anma Çap Boflluk (mm) <M mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm Mümkün oldu unca delik köflelere yak n delinmelidir. must be drilled close-by Drill Diameter Space (mm) <M mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm Empty spaces for moving parts In locking parts like hinges, spindles and bearings some spaces must be left in the manufacturing considering the galvanize coating thickness. Spindle diameter Minimum space Upto 10mm 1mm 10-30mm 2mm Over 30mm 2-2.5mm Galvanizlemeye uygun malzemeler Paslanmaz çelik ve gerilimsiz döküm cinsler dahil bütün demir çelik ürünleri galvanizlemeye uygundur. Sert lehim kayna yöntemiyle birlefltirilmifl malzemelerde galvanizlenebilir. Fakat önceden TEK-GALVAN Z e dan fl lmal d r. Yumuflak lehimlenmifl parça birleflimleri galvanizlenemez. Kaynak curuflar Kaynak curuflar çekiçlenerek, tafllanarak, kumlanarak ve alevle temizlenmelidir. Simetrik kesitlerin kullan m galvanizleme s ras ndaki çarp lmay azalt r. Use of symmetric cross-section reduces collisionduring galvanization process nce sac Thin sheet Kal n ve ince malzemeyi birlikte kullanmay n. Do not use thin and thick material together. Materials suitable for galvanization All kinds of iron and steel products, including stainless steel and casting without tension, are suitable for galvanization. Also, materials attached by hard solder welding method can be galvanized. However, TEK-GALVANIZ must be consulted before. Soft soldered connections cannot be galvanized. Welding cinders Welding cinders have to cleaned out by hammering, stoning, sandblasting or by flames. Boflluk Space Tolerans artt r Increase the tolerance 36 Parça etiketleri Sürekli tan mlama için malzeme üzerine oyulmufl, delinmifl veya kaynaklanm fl numaralama sistemlerinden birini kullan n. Geçici tan mlama için de malzemeye tel ile ba lanm fl metal etiket kullan n. Asla boya kullanmay n Çarp lmay önleme Çarp lma flu flekilde en aza indirilebilir. 1. Simetrik tasar m kullan n 2. Olabildi ince homojen kesitler kullan n 3. Birlefltirme elemanlar birleflterilmeden önce gereken flekle tam getirilerek birlefltirme s ras nda gerilim y lmas engellenebilir. (Kaynakl birlefltirme öncesinde, malzemelerin birbirine çektirilmeden e ilip bükülüp zorlanmadan kaynaklanabilecek flekilde önceden haz rlanmas sa lanmal d r.) Part labels For continous identification, use a labeling system that is either engraved, drilled or welded on each material. For temporary identification, use metal labels attached to the materials with wires. Never use paint. Preventing collision Collision can be minimized like this: 1. Use symmetric designs 2. Use homogenous cross sections as much as possible 3. By giving accurate shapes to the components that will be connected and preventing tension during the connection process (Before the connection process with welding, materials must be prepared to avoid rubbing, pulling, and pushing) Döküm ve di er demir çelik cinslerinden oluflan pasl veya tufal kapl ürünler galvanizleme öncesi kumlanmal d r. Rusty or tufa coated cast iron or other iron and steel products have to be sand blasted before galvanization. Ask lama Zincir, kanca veya baflka bir aparat ile dald r lmaya uygun olmayan parçalarda oldukça büyük ask delikleri veya parçalar bulunmal d r. Gerekti inde Tek-Galvaniz e dan fl n z. Hanging method In parts that are not suitable to dipping by hanging to a chain, hook or any other apparatus, there must be very big hanger holes or parts. Consult Tek-Galvaniz if needed. 37

18 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizleme prosesi Galvanization process 01 Oldukça ekonomik ve hızlı uygulanabilen bir metal koruma yöntemi olan galvanizleme ifllemi gerçeklefltirilirken, birkaç noktaya dikkat ederek, kaplama kalitesini arttırmak mümkündür. During the galvanization process, a very economical and quick to apply metal protection method, it is possible to increase coating quality by paying attention to certain points. Malzeme kabulu Galvanizlenmek üzere firmam za gelen ürünler galvaniz operasyonlar na uygunlu u kontrol edilir (ürün ebad, boya, kaynak art klar vb). Malzeme ask lanmas Galvanizleme iflleminin en baflar l biçimde gerçekleflmesi için uygun ask lama flekli belirlenir. Ya alma Ürünler alkali banyoya dald r larak malzeme üzerinde olabilecek ya veya kimyasal art klar temizlenir. Banyoda tutma süresi malzeme yüzeyinin temizli ine ba l olarak de iflir. Accepttance of the product The products that come to our factory for galvanization are checked for conformity to galvanization process (product Dimensions, paint, weld wastes, etc.) Hanging of the material Suitable hanging method is determined to ensure most successful galvanization process. Grease removal The products are dipped into alkali pool to clean all the grease or chemical wastes on them. The time spent in the pool varies according to the cleanness of the material surface. Asitte yüzey temizleme Ürünler %18 lik konsantrasyona sahip hidroklorik asit banyolar na dald r larak malzeme üzerindeki pas temizleninceye kadar bekletilir. Bu ifllem ürün yüzeyinin galvaniz için aktifleflmesini sa lad için ürün yüzeyi pasl olmasa dahi gerçeklefltirilmektedir. Durulama Asit banyosundan ç kan ürünler su banyosuna dald r larak durulan r. Surfacing cleaning in acid The products are dipped into 18% hydrochloric acid pools and left to cleaning until all the rust is cleared. This process makes the product surface active for galvanization,so it is done even if the surface is not rusty. Rinsing The products taken out from the acid pool are rinsed by dipping into water pool. 38 Ya temizleme Caustic cleaning Asitle yüzey temizleme Pickling Durulama Rinsing Durulama Rinsing Flakslama Flux Solution Çinko banyosu Zinc Bath So uma ve kontrol Cooling & Inspection 39

19 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Flaks kaplama Durulanan ürünler ergimifl çinkonun ürün yüzeyine yap flmas için o C s cakl kta %30 konsantrasyon flaks banyosuna dald r l r. Flax coating Rinsed products are dipped into 30% concentration flax pool in 'a1c temperature for molten zinc to stick on the product surface. Bak m ve kontrol Galvaniz kaplanan ürünlerin kaplama kal nl klar ölçülür. Kaplama hatalar olan ürünler tamir edilir veya yeniden kaplan r. Pürüzler ve çapaklar e e, vb. ile temizlenir. Maintanence and inspection The galvanized products coating thicknesses are measured. The products with coating defections are repaired or re-coated. Rubs and crusts are cleaned by files, etc. Galvanizleme Yüzeyi temizlenmifl ve flaks kaplanm fl ürünler o C s cakl kta ergimifl çinko banyosuna dald r larak kaplan r. Galvaniz oca ndan ç kar lan deforme olabilecek ürünler havada so utulur di er ürünler su banyosunda so utulur. Galvanization The products that are cleaned and flax coated are then dipped into molten zinc pool in 'a1 and galvanized. The products that can be deformed are cooled on air, and the other products are cooled in water pools. Paketleme ve sevkiyat Yüzeyi temizlenmifl ve flaks kaplanm fl ürünler o C s cakl kta ergimifl çinko banyosuna dald r larak kaplan r. Galvaniz oca ndan ç kar lan deforme olabilecek ürünler havada so utulur di er ürünler su banyosunda so utulur. Packaging and shipment The products that are cleaned and flax coated are then dipped into molten zinc pool in 'a1 and galvanized. The products that can be deformed are cooled on air, and the other products are cooled in water pools

20 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak dald rma galvaniz için 10 iyi neden 10 Good reasons for hot dip galvanization 01 Maliyeti azalt r SGD nin birçok kaplama yöntemine göre maliyeti daha düflüktür. (fiekil 1) Boya ile karfl laflt r ld nda, koruma süresinin galvanizleme yöntemine sa lad tasarruf dikkat çekicidir. (fiekil 2) Galvanizin di er bütün yöntemlerden daha tasarruflu olmas n sa layan özellikleri, büyük partiler halinde, birçok parçaya üstelik daha az iflgücü ile uygulanabilmesi ve maliyeti daha da düflüren fabrika prosesidir. Reduces cost HDG s cost is lower than many coating methods (figure 1). When compared with painting, the saving caused by theincrease in protection time is interesting (figure 2). The reasons that cause galvanization to be a low costmethod are mass application possibilities, low labor needs,and factory process Servis maliyetini azalt r Üretim maliyetinden tasarrufun yan s ra galvanizleme yöntemiyle kaplanan malzemeler, bulunduklar ortama koflullar na ba l olarak en az 20 y l hiçbir bak m-onar m gerektirmeden kullan l rlar. Di er kaplama yöntemleri bu süre zarf nda defalarca yenilenmek zorundad r. Reduces the service cost Besides reducing the production costs, galvanized products can be used at least for 20 years without any maintanence depending on the environment. Other coating methods need re-application many times during this period. Koruma maliyeti grafi i Protection cost graphic Koruma maliyeti grafi i Protection cost graphic Kumlama+5 Kat Boya Sandblasting+5 layer paint Kumlama+3 Kat Boya Sandblasting+3 layer paint Astar Boya Undercoat S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanization Çelik et kal nl Wall thickness of steel Galvanize göre boya maliyeti Paint cost compared to galvanization Boya Paint (fiekil 1) - (Figure 1) (fiekil 2) - (Figure 2) S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanization Kumlama+3 Kat Boya Sandblasting+3 layer paint Kumlama+5 Kat Boya Sandblasting+5 layer paint Astar Boya Undercoat S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanization 43

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

ELEKTR K TES SAT BORULARI

ELEKTR K TES SAT BORULARI GALVAN ZL ÇEL K BORULAR GALVANIZED STEEL CONDUITS KOLAY ve TAM BÜKÜM Panasonic borular, yüksek kaliteli çelikten üretilmifltir. Çelik levha yüksek frekansl endüksiyon kayna sayesinde birlefltirme dikifli

Detaylı

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES

SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES SU VE GAZ BORULARI WATER AND GAS PIPES Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 700 / DIN : St, St 7 EN 00 : S 9, S JR, S J0, S J ASTM A : Gr A, Gr B SI (ASTM A 79) : Gr A, Gr B EN 07- (TS EN 07-) : P 9

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm HATLAR LINES Boy Kesme Hatları / Cut To Length Lines Dilme Hatları / Slitting Lines Levha Taşlama SB Hattı / Sheet to Sheet Grinding-Polishing Line Giyotin / Guillotine Line Boy Kesme Hatları Cut To Length

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046

DIN 7985 DIN 965 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR YHB YILDIZ HAVŞA BAŞLI VİDALAR ISO 7049 ISO 7046 VİDALAR / SCREWS YSB YILDIZ SİLİNDİR BAŞLI VİDALAR CROSS RECESSED RAISED CHEESE HEAD SCREWS DIN 7985 ISO 7049 BOY MIN MAX 3 2.8 3.2 4 3,76 4,24 5 4,76 5,24 6 5,76 6,24 8 7,71 8,29 10 9,71 10,29 12 11,65

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC.

reflectra Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. reflectra 2 2016 TRAFFIC INC. Reflectra is a trademark of Asya Traffic INC. PRODUCT CATALOGUE 2016 About Reflectra Reflectra products are manufactured according to the traffic and road safety standards.

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

SEPA. Alüminyum ve. Metal İşleme. Aluminium & Metal Processing. www.sepa.com.tr

SEPA. Alüminyum ve. Metal İşleme. Aluminium & Metal Processing. www.sepa.com.tr SEPA Alüminyum ve www.sepa.com.tr Metal İşleme Aluminium & Metal Processing 1 www.sepa.com.tr ALÜMİNYUM VE METAL İŞLEME UYGULAMA ALANLARI ALUMINIUM AND METAL PROCESSING Alüm nyun Ürünler Alum n um Products

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!..

ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS. ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. ODA SOĞUTUCULARI UNIT AIR COOLERS ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!.. we give the rhythm in terms of heating and cooling!.. TEKNİK BİLGİLER Uygulama Evaporatorlerimiz Freon gazlı ticari,

Detaylı

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blade Diş Formunun Bilenmesi Grinding of the tooth form Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blades

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

YATAY BAĞLAMA KENETLER

YATAY BAĞLAMA KENETLER YATAY AĞLAMA KNTLR Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MODL:105-U,105-UT,210-U,210-UT,223-U,223,UT,

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ

BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ BETON MAHFAZALI MONOBLOK TELEKOM KÖŞK TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN-2011 1.GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu teknik şartname Türk Telekom tarafından kullanılacak olan monoblok beton köşklerin imalat koşullarını

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

TARİHÇE HISTORY

TARİHÇE HISTORY Hayata Bağlar... TARİHÇE Şirketimizde dönüm noktası oluşturan tarihler kronolojik sırayla aşağıdaki gibidir. 1967 Kurucumuz Şadi KABASAKAL tarafından İzmir de ilk çelik cıvata somun üretimine başlanması.

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Waspo ya Güvenebilirsiniz

Waspo ya Güvenebilirsiniz Waspo, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe faaliyet göstermekte olan Yeni Arçek İç ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. nin yeni markası olarak ticari hayatına başlamıştır. Kaliteli ürün, hızlı ve zamanında

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA

COMPANY INFORMATION FİRMAMIZ HAKKINDA COMPANY INFORMATION The company started its work life with copper and lead casting in the 1960s and in the 1980s we started to serve in The Aluminium Sector with a 1200 ton capacity aluminium extrusion

Detaylı

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık

Akım Taşıma Kapasitesi. İletken D.A. Direnci (20 C) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C (A) Dış Çap (yaklaşık) Net Ağırlık 1 HISAR KABLO TSE TS 9758 HO7V-U 2.5 MM2 450/750V H07V U H07V-R Dış Çap (yaklaşık) Current Carrying Capacity in Boru içinde conduit 20 C 30 C Direnci Conductor D.C. Resistance 1,5 2,80 20 15 24 12,1000

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness?

Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Kaplama Kalınlığı? Covering Thickness? DOĞRU DİLATASYON PROFİLİ SEÇİMİ / Determininig Approriate Expansion Joint Profile Dilatasyon Boşluğu? Dilatation Gap? Yapının statik hesaplamalarına göre dilatasyon boşluğu seçilir ve arasına eps yerleştirilir.

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! Lumuner LED Aydınlatma Sistemleri, 60x60 cm standart asma tavan sistemleri başta olmak üzere tüm metal, alçıpan, ahşap ve taşyünü asma tavan uygulamalarına akılcı çözümler

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

MEKANÝK AKSAM OTOMATÝK YAÐLAMA Yüksek hassasiyetli vidalý miller, lineer yataklar, sertleþtirilmiþ ve taþlanmýþ kramayer diþlilerde kalitesi dünyaca tanýnmýþ markalar seçilmiþtir. We use high-performance

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

KARE VE D KDÖRTGEN KUTU PROF LLER SQUARE & RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS

KARE VE D KDÖRTGEN KUTU PROF LLER SQUARE & RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS KARE VE D KDÖRTGEN KUTU PROF LLER SQUARE & RECTANGULAR HOLLOW SECTIONS Malzeme Kalitesi I Material Quality DIN 17 : St 12, St 33, St 37, St 44, St 52 EN : S 195, S 2 JR, S 2 J0, S 2 J2 : S 275 JR, S 2

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Ürün Teknik Bilgi Formu

Ürün Teknik Bilgi Formu Ürün Teknik Bilgi Formu Toz Boyalar Interpon APP 120 Ürün Tan Interpon APP 120 serisi çeli in korozyon direncini geli tirmek için tasarlanan toz boya astarlar r. Interpon APP 120 serisi epoksi-polyester

Detaylı

DİKEY BAĞLAMA KENETLER

DİKEY BAĞLAMA KENETLER İY BAĞAMA NTR MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-B, 202-B, 203-B, 204-B, 205 B MO: 201-BU, 202-BU, 203-BU, 204-BU, 205 BU ullanım Alanları: MO:203-M,204-M Bir bağlantı elamanı olan kenet çesitli

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES

SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ METAL WORKING TECNOLOGIES 2013 yılında kurulan M-Bend Makine ile yirmi yıllık metallere şekil verme tecrübelerimizi makine sektöründe sizlerle paylaşmaktayız. M-Bend Makine 3000

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

BESTLIFE. Kod: MM-111 DEVECİOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVECİOĞLU METAL INDUSTRIES AND TRADE COMPANY KELEBEK

BESTLIFE. Kod: MM-111 DEVECİOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DEVECİOĞLU METAL INDUSTRIES AND TRADE COMPANY KELEBEK BESTLIFE KELEBEK Kod: MM-111 DEVECİOĞLU METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20 yılı aşkın iş tecrübesine sahip firmamız 1990 yılında imalata başlamış ve 1996 yılından beri DEVECİOĞLU METAL SANAYİ A.Ş. olarak

Detaylı

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EKİZOĞLU EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU MAKİNA MERMER TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EKİZOĞLU Ekizoğlu Makina 1986 yılında Denizlide kurulmuştur. 1500 m2 lik fabrika sahası içerisinde tüm çalışanları ile birlikte müşteri memnunuyetine

Detaylı

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MOL: 501 M,502 M,503 M,504 M 501 ML,502

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES

KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES KANOPİ ARMATÜRLER CANOPY LUMINAIRES 158 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Yeni nesil HIT-DE metal halide ampuller için geniş açılı asimetrik ve simetrik olarak

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

ÖZGEN ELEKTRİK VE TİCARET LTD.ŞTİ.

ÖZGEN ELEKTRİK VE TİCARET LTD.ŞTİ. Firmamız 2006 yılında yıllık 7.5 milyon yolcunun kullandığı uluslararası bir havaalanının 4000 m. uzunluğundaki bir pistinin CAT I den CAT II ye yükseltilmesi ve bu piste bağlı taksi yollarının aydınlatma

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler:

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler: ÖZEL KENETLER MODEL:207-,101EK,Y-ÖZEL,204L-ÖZEL Kullanıldığı Sanayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, Seramik, hşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım lanları:

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU

ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU ETS BAKIM VE ONARIM BOYA KAPLAMA İNOVASYONU MATIBA 977 C MATIBA 977 C Yüzey üzerinde herhangi bir kumlama ilşlemi yapmadan, ETS- MATIBA 977 yüzey kaplama işlemi uygulanır. ETS MATIBA 977, yüzey hazırlığında

Detaylı

FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ

FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ 01.01.2017 FLORAD HAVLU RADYATÖR FİYAT LİSTESİ Ürün Çap (mm) Boru Sayısı Beyaz ( TL/Ad. ) Krom ( TL/Ad. ) Adet / Palet 4x7 22 10 71.33 120.67 150 4x8 22 11 78,00 130.89 130 4X9 22 12 84.00 143.56 120 4x10

Detaylı

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers Standart Tip GMK Serisi Kondenserler Standard Type GMK Series Condensers T P / Type Watt ÜZE Surface m 2

Detaylı