Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD."

Transkript

1 Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: (3 hat) (3 hat) Fax:

2 Tek-Galvaniz Ürün Katalo u Product Catalogue

3 çindekiler / Contents S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanizing malat Production Poligonal Ayd nlatma Direkleri Polygonal Lighting Poles Yuvarlak Konik Direkler Round Conical Lighting Poles Dekoratif Direkler Decorative Lighting Poles Projektör Direkleri Foodlight Poles Spor Tesisi Ayd nlatma Direkleri High Mast Lighting Poles Bayrak Direkleri Flag Poles Montaj Installment Özel Amaçl Direkler Special poles Örme Direkler Lattice Towers Lighting Poles Di er üretimlerimiz Other Production

4 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Üretim imkanlar m z Production possibilities Tek Galvaniz, Teknik-El Şirketler Grubu bünyesinde, entegre alanda faaliyette bulunduğu için çok geniş bir makine parkuru m 2 toplam üretim alanı ve m 2 lik, büyük stok sahasıda forklift ve vinçle hızlı yükleme gibi pek çok avantaja sahiptir. Sürekli yatırımlarla en son teknolojik yenilikleri bünyesine hızla adapte eden Tek Galvaniz, ürün yelpazesini ve kalite standardını geliştiriyor. Being under Teknik-El Group of Companies in an integrated area, Tek Galvaniz has a very extensive machine track, a total production area of 40,000m2 and big inventory area of 10,000m2. It has many advantages like quick loading by forklifts and cranes. Rapidly adapting latest technological advancements by continuous investments, Tek Galvaniz is improving its product range and quality standards. 12mm Rulo Açma ve Dilme Makinesi Ham olarak gelen rulolar imalatlar n ölçülerine göre istenilen boyda ende üretilebilmektedir. 18 metre CNC Plazma ve Oksijen Kafal Sac Kesim Makinesi 18 Metre uzunluk ve 4 metre ene, 50 mm kal nl k boyutlar ndaki sac malzemenin kesin ifllemleri yap l r. 12 mm Roll Opening and Rail Machine Raw rolls are produced according to manufacturing dimensions. 18 meters CNC Plasma and Oxygen Head Metal Sheet Cutting Machine Metal sheets with the dimensions 18 meters of length, 4 meters of width, and 50 mm thickness can be cut with this machine. 6 metre CNC Giyotin Kesim Makinesi 400 ton kapasiteli 3-6,5 metre boy aral ndaki direklerin kesiminde kullan lan CNC giyotin kesim makinesinde ayr ca fason esim ifllemleri gerçeklefltiriliyor. Tam otomatik, 15 metre Yekpare CNC Akbant K v rma Makinesi L=15 metre uzunluk ve ton kapasiteli, bilgisayar kontrollü CNC abkant k v rma makinesi ile yekpare, dairesel veya poligonal konik direkler üretilir. Ayr ca fason k v rma ifllemlerini de gerçeklefltirir. 6 meters CNC Guillotine Cutting Machine In this CNC guillotine cutting machine with 400 tones capacity, poles with 3 to 6.5 meters length can be cut. Also custom made cutting processes can be realized with this machine. Full-Automatic, 15 Meters Long, One-Piece CNC Bending Machine With this 15 meters long, 1500 tones, computer controlled CNC bending machine one-piece, circular or polygonal conical poles are produced. Also it can be used in custom made bending processes

5 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate 4 adet Yar Otomatik Gazalt ve Tozalt Kaynak Makinesi Kendi tasar m m z olan ve üretim ihtiyaçlar m z do rultusunda gelifltirdi imiz yar otomatik gazalt ve tozalt kaynak makinesi ile direklerin boy kaynaklar, çapaks z bir flekilde yap l r. 4 units of Semi-Automatic Submerged Arc and Gas Metal Arc Machines With our semi-automatic submerged arc and gas metal arcmachines, designed by us according to our own production requirements. 6,5 metre CNC Abkant K vr m Makinesi 400 ton kapasiteli 3-6,5 metre boy aral ndaki direklerin k vr m nda kullan lan CNC abkant k vr m makinesinde ayr ca fason k v rma ifllemleri gerçeklefltiriliyor. 6.5 meters CNC Bending Machine In this CNC bending machine with 400 tones capacity, poles with 3 to 6.5 meters length can be bended. Also custom made bending processes can be realized with this machine. Tam Otomatik Gazalt ve Tozalt Kaynak Makinesi Sekizgen ve yuvarlak konik direkleri; direk uzunlu una ba l olmadan tam otomatik olarak %100 penetrasyonla çapaks z bir flekilde kaynak yapar ve üretir. Full-Automatic Submerged Arc and Gas Metal Arc Machine Fully-automatically welds and manufacture soctagonal and round conical poles with 100% penetration and without any burrs regardless of the pole length. CNC Kontrollü S cak Hadde Kesim, Delme, Markalama, Profil Tezgah Örme direklerin yap m nda kullan lan, hadde profillerinin, kesim, delme, markalama ifllemleri bilgisayar kontrolünde, hassas ifllemlerle yap l r. CNC Controlled Hot Roll Cutting, Drilling, Marking Profile Machine Delicately performs the cutting, drilling, and marking processes of rolling profiles used in the production of lattice towers under computer control

6 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate m 2 Kapal, m 2 Aç k, Toplam m 2 Stok Sahas Genifl bir stok sahas Tek-Galvaniz e gerek fason kaplamada gerekse direk imalat nda müflterilerine h zl ve sorunsuz hizmet vermesine olanak sa lar. Gelen ve galvaniz kaplan p gönderilmeyi bekleyen malzemenin çevre koflullar ndan etkilenmemesi, dolay s yla müflteri memnuniyetinin sa lanmas için Tek-Galvaniz her türlü tedbiri alm flt r. A Total of 10,000 m2 Inventory Area; 6,000 m2 closed and 4,000 m2 open A vast inventory area enables Tek-Galvaniz to serve its customers quickly and perfectly both in custom made coating and direct manufacturing. In order to protect the material that is being stocked from the environment conditions, thus meeting customer satisfaction, Tek-Galvaniz has taken all the necessary precautions. Forklift ve Vinçle H zl Yükleme mkan Tek-Galvaniz, müflteri taleplerini h zla karfl lamak için üretim ve sevkiyat n h zland racak at l mlar gerçeklefltirmifltir. Quick Loading By Forklifts and Cranes Tek-Galvaniz has made investments to accelerate the production and transfer of products in order to meet the demands of its customers quickly

7 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Kalite yönetimi Quality management Sizlerle birlikte Together with you Metal in ömrünü artt rma yöntemlerinden en baflar l s olan galvaniz kaplamada kalite çok önemlidir. Bunun bilincinde olan Tek-Galvaniz sektörünün gerekti i standartlarda üretimi gerçeklefltirir. Kaliteye büyük önem veren Tek-Galvaniz in sahip oldu u sertifikalar: ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2000 OHSAS 18001: 1999 TSE malat Yeterlilik Sertifikas TSE EN 40 TS 914 EN ISO 146 DIN EN Kaynak Sertifikas Quality is very important in galvanization, which is the most successful method of improving the life of metals. Knowing this, Tek-Galvaniz manufactures high quality products as the sector necessitates. Here are the certificates of Tek-Galvaniz, which gives much importance to quality: ISO 14001: 2004 ISO 9001: 2000 OHSAS 18001: 1999 TSE Manufacturing Efficiency Certificate TSE N 40 TS 914 EN ISO 146 DIN EN Welding Certificate Üretiminin %40 ını ihraç eden bir firma olarak Tek Galvaniz için sektör fuarları, ürünlerini tanıtmak, yeni ifl ba lantıları kurmak, bayi ve müflterileriyle bir araya gelmek gibi avantajlar sunuyor. Gerek yurt içinde, gerek yurt dıflında, Tek Galvaniz in izledi i öncelikli pazarlama stratejisi; Bölgesel çözüm ortakları bulup, onlarla uzun süreli iflbirli i çerçevesinde hizmet üretmektir. As a company exporting 40% of its production, fairs in the sector presents some advantages to Tek Galvaniz like introducing the products, making new business connections, getting together with vendors and customers. Both in the domestic and foreign markets, primary marketing strategy of Tek Galvaniz is; to find regional solution partners and serve with them in a long term cooperation

8 Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Tek-Galvaniz Kurumsal / Tek-Galvaniz Corporate Dünyay ayd nlatmak için çal fl yoruz We work to lighten the world Tek-Galvaniz üretimdeki titizli i ile ön plana ç kan, ürünlerinin kalitesi ve profesyonel çözümleri ile global galvaniz ve aydınlatma sektörü taraf ndan benimsenmifl ve malzemelerini ihraç etti i ülkelerle ticari iliflkilerini gelifltirmeyi baflarm flt r. Üretimimizin %40 n ihraç etti imiz ülkeleri yanda görebilirsiniz. With its high quality products and professional solutions, Tek-Galvaniz has been embraced by global galvanization and lighting sector. The company has succeeded in improving its trade relations in the countries it has exported its products. You can see the countries where we are exporting 40% of our products in the right. United States reland Spain Netherland Germany Czech Ukraine France Rep Romania Italy Albania Bulgaria Greece Libya Azerbaijan Lebanon Cyprus Jordan Iraq Israel Kuveyt Suudi Arabia Kazakhstan Turkmenia Qatar United Arab Emirates Oman Russia Ghana Nigeria Ethiopia Kenya Burundi Tanzania Cape Town UAE Azerbaijan Spain France Iraq Kazakhstan Greece Germany Suudi Arabia Russia Ukraina Netherland 18 Israel Italia Nigeria Ethiopia Burundi Tanzania Kenya Oman Qatar Kuveyt Jordan Cyprus Moldova Libya Ghana Romania South Africa USA Czech Republic Albania Bulgaria reland Turkmenia Lebanon 19

9 s cak dal 01 galvaniz 01 S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanizing Metalde uzun ömür: Galvaniz / Long life in metal: Galvanize Galvanizleme yöntemleri / Galvanization methods Galvanizin kullan m alanlar / Areas of use in galvanization malat tasar m / Industrial design Galvanizleme prosesi / Galvanization process S cak dald rma galvaniz için / 10 Good reasons for 10 iyi neden hot dip galvanization Galvanizleme problemleri / Galvanizleme problemleri Zarar gören galvaniz / Repair of damaged kaplama onar m galvanized coating zmir - Türkiye

10 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Metalde uzun ömür : Galvaniz Long life in metal : Galvanize 01 Metal malzemeler, zaman ve ortamın etkisiyle korozyona uğrar, aşınır. İş görmez hale gelir. Metal malzemeleri koruma amacıyla geliştirilen en başarılı ve ekonomik yöntem, 150 yıldır kullanılan Sıcak Daldırma yöntemiyle Galvanizlemedir. Materials made of metal are worn out by corrosion with the effect of time and environment. Soon the materials become useless. The most successful and economical method to protect metal materials is galvanization by Hot Dip method, practiced for 150 years. Çinko Kaplama Kal nl (Mikron) Zinc Coating Thickness (Micron) S cak Dald rma Galvaniz (SDG) tasar m ve kimyasal özellikleri galvanizlemeye elveriflli demir ve çelik ürünlerinin ergimifl çinko banyosunda difüzyon sonucu metalik tepkimeye girerek çinkoyla kaplanmas ile oluflur. 150 y ll k geçmifli olan bu yöntem, demir ve çeli in korozyona karfl korunmas nda en güvenilir, ayr flmaya en dirençli ve ekonomik yöntemdir. Çelik yap s gere i oksijene yönelimi dolay s yla korozyon ortaya ç kar. Ve zamanla çeli in kimyasal kompozisyonu bozulur. Fiziksel yap s zay flar. Ayr flma sonucu gittikçe yokolur. Çeli in bu zaafiyetine en yak n ve etkileyici örnek depremlerde y k lan binalarda kullan lan inflaat demirinin beton içerisinde kalmas na ra men korozyona u ramas sebebiyle % 50 lere varan incelmesi, zay flamas d r. Hot Dip Galvanization (HDG) is formed by the diffusion of iron and steel products suitable for galvanization, in terms of design and chemical properties, in molten zinc pool and becoming coated by zinc as a result of metallic reaction. This method, with 150 years of history, is the most trusted, most resistant and economical method in the protection of iron and steel against corrosion. Because of its nature, steel tends to become oxidized, and as a result corrosion occurs. In time, the chemical composition of the steel is ruined. Its physical structure weakens. Because of decomposition, it starts to perish. He most accurate and dramatic example of this weakness in steel is the weakening of iron bars used in construction sector. Although they are inside the concrete, they become up to 50% thinner as a result of corrosion. The best way to prevent this weakness is to apply metallic coating. Kaplama Dayan m Süresi (Y l) Coating Resistance Period (Year) K rsal bölge Dry conditions S cak deniz kenar Hot seaside Il man deniz kenar Warm seaside fiehird fl yerleflim bölgesi Suburb Oto sanayi bölgesi Automotive industry region A r sanayi bölgesi Heavy industry region 2.2 m 1.5 m 12.5 m Galvaniz oca ölçülerimiz Our galvanize furnace dimensions 22 23

11 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizleme yöntemleri Galvanization methods 01 Bu zaafiyetin giderilmesinin en etkili yolu metalik kaplama uygulamalar d r. Biyolojik ve kimyasal esasl kaplamalar süreli ve etkisiz bir kaplama sa lar. SDG metalik esasl bir kaplama olup proses sonunda demir ile çinko aras nda ba l bir alafl m oluflturur. SDG basit anlamda tasar m ve kimyasal kompozisyonu galvanizlemeye uygun (bknz Galvanize uygun tasar m) demir ve çelik ürünlerinin ergimifl çinko banyosuna dald r lmas yla oluflan difüzyon sonucu meydana gelen metalik tepkimeyle oluflan kaplama yöntemidir. SDG, dünyada yaklafl k 150 y ld r demir ve çeli in korozyona karfl korunmas için kullan lan bir kaplama yöntemidir. Dünyada üretilen çinkonun büyük bir bölümü bu flekilde tüketilmektedir. Bunun en önemli nedenleri çinkonun normal ayr flma olaylar na karfl dirençli, demiri koruma özelli i ve ekonomik olufludur. Biological and chemical coatings offer a time-bound and ineffective coating. HDG is a metallic based coating and it forms a conditional alloy between the iron and zinc at the end of the process. In short, HDG is a coating method formed by the metallic reaction caused as a result of diffusion made by dipping iron and steel products suitable in terms of design and chemical composition (see suitable design for galvanization) to a molten zinc pool. Hot Dip Galvanization is a coating method, which is being used in the world for almost 150 years in the protection of iron and steel against corrosion. Most of the zinc produced in the world is consumed in this process. The most important reason for this is the resistant and economical nature of the zinc in protecting iron and steel. Çinko, kaplama sektöründe korozyona karfl mükemmel dayan m sa lamas nedeniyle ilk tercihtir. Çinko çeflitli galvanizleme yöntemlerinin ana maddesini oluflturdu u gibi, mineral olarak, alafl m ve çinko üretimi sonras ortaya ç kan yan ürünler olarak da gündelik yaflam kolaylaflt rmak amac yla pek çok sektörde kullan l r. Çinko kaplamalar dört flekilde yap lmaktad r: S cak Dald rma Yöntemiyle Galvanizleme Elektroliz ile kaplama, Sherardising ile kaplama, Mekanik kaplama, Püskürtme veya boyama ile kaplama. Zinc is the first choice in coating sector because of its excellent resistance to corrosion. Besides being the primary material in various galvanization methods, zinc is also used in many sectors as a mineral, alloy and a by-product of zinc production to make life easier. Zin coating is made in four different ways: Hot Dip Galvanization Method Electrolysis coating Shearardising coating Mechanical coating Coating by spraying or painting 24 25

12 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizin kullan m alanlar Areas of use in galvanization 01 Galvaniz kaplı ürünler inşaat, enerji, ulaşım... vb. bir çok sektöre katkıda bulunarak hayatımızı kolaylaştırırlar. Galvanize coated products make our lives easier by contributing to many sectors like construction, energy, transportation... etc. S cak Dald rma Galvanizleme(SDG) basit anlamda kompozisyonu ve tasar m uygun çelik malzemelerin uygun temizleme aflamas ndan geçirildikten sonra eriyik çinko kazan na dald r lmas yla gerçekleflir. Metallerin uzun süre dayanmas n n önemli oldu u sektörlere ekonomik çözümler sunan SDG, özellikle enerji sektörü olmak üzere, inflaat, tar m, gibi pek çok sektörlerde kullan l r. Bunun yan nda özellikle enerji sektörü olmak üzere, inflaat, tar m, gibi pekçok sektörde SDG kullan lmakta d r. Bafll ca kullan m alanlar flöyledir; HDG is simply realized by dipping iron and steel products suitable in terms of design and chemical composition into a molten zinc pool after suitable cleaning processes. HDG, presenting economical solutions in sectors where the long term resistance of metals is important, is being used in many sectors especially like energy, construction, and agriculture. Here are the main areas of use: nflaat Sektörü Endüstriyel tesis çelik konstrüksiyonlar (Çelik aksamlar, makina park, konveyörler) Çelik Bina Kolon Kiriflleri Ba lant Elemanlar, Civata, Somun vs. Çat Kaplama Elemanlar Ya mur oluklar Endüstriyel Izgaralar (gratings) Çit, çevre koruma elemanlar Otoyol korkuluklar Tesis teknoloji yenileme Yang n Merdivenleri Su tesisat malzemeleri Construction Sector Steel constructions in industrial facilities (Steel components, engine parks, conveyors) Steel colon beams Connection parts (Nuts & Bolts, etc.) Roof tile components Rain channels Gratings Fences and other protection elements Highway barriers Renovation of facility technology Fire escapes Water installation materials 26 27

13 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Enerji Sektörü Enerji nakil hatlar Ayd nlatma direkleri Travers, potans, flaseler zolatör demirleri Topraklama elemanlar Paratoner Enerji santralleri (Do algaz, Rüzgar. vs) çelik elemanlar Trafo binalar Ulafl m Sektörü Otomobil aksamlar, flase, benzin borusu, Stepne, basamak, zincir, takoz, T r flaseleri, kasalar, branda elemanlar, Demiryollar iletim hatlar, Vagon sanayi Energy Sector Energy transfer lines Lighting poles Travers Insulation irons Grounding elements Lighting rod Steel components of power stations (Natural Gas, Wind, etc.) Transformer buildings Communication Sector Automobile parts, fuel pipe Spare tire, step, chain, batten Truck, cash boxes, hammock parts Railway communication lines Wagon industry Tar m Sektörü Sulama aparatlar (Boru vs) Sera konstrüksiyonlar Tar m aletleri Tar m makinalar Ba -çit direkleri Denizcilik Sektörü Çeli in yo un korozyona ma ruz kald denizcilik ekipmanlar (Çapa, zincir... vb) Havuz ekipmanlar Agriculture Sector Irrigation equipments (pipe, etc.) Greenhouse constructions Agriculture tools Agriculture machinery Vineyard-fence poles Maritime Sector Maritime components where the steel is under intense corrosion (anchor, chain, etc.) Pool components 28 29

14 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Di er kullan m alanlar Karayollar iflaret levhalar, Yönlendirme tabelalar, fiehir mobilyalar (Park bahçe konstrüksiyonlar, duraklar, reklam ilan tabelalar ), Evsel inflaat elemanlar (Balkon korkulu u, merdiven, çit... vb) Boyler, kazan, tank, termosifon kazanlar Çöp konteynerleri Havaalan, liman iflletmeleri, iskele yap lar K y otelleri çelik yap lar Su sporlar, da c l k malzemeleri Bütün bunlardan ayr ca gündelik yaflamda kullan lan ve tasar m S cak Dald rma Galvanize uygun her türlü çelik malzeme galvanizlenebilir. Bafll ca tabaka, flerit boru, tüp, tel, tel halat, yap sal flekiller ve çok say da madeni eflyalard r. Other area of use Traffic signs Direction signboards City furniture (park and garden constructions, bus stations, advertisement boards) Direction Domestic construction materials (balcony railings, stairs, fences, etc.) Boilers, tanks, water heater boilers Waste containers Airports, sea ports, wharfs Steel buildings in coastal hotels Water sports and hiking materials Besides all these, any other steel products used in daily life with suitable design for Hot Dip Galvanization can be galvanized. Primary products are flerit pipes, tubes, wires, ropes, building flekils and many metallic goods. Galvanize demir ve çelik ürünlerinin özel olarak kullan ld çok genifl uygulama alan bulunmaktad r. Bunlar aras nda tavan ve duvar kaplamalar, tel ve tel ürünleri, su tanklar, boru, kova ve tenekeler, çivi, vida sürgü, mentefle say labilir. Deniz alt ndaki veya di er klorit açısından zengin eriyikler içindeki yap lar n korozyondan korunmas nda da çinko kaplamalar kullan lmaktad r. boru hatlar, depo tanklar, çelik dalgak ranlar, köprüler, iskeleler bu çeflit yap lard r Galvanized iron and steel products have an extensive area of special use. Some are; ceiling and wallboards, wire and wire products, water tanks, pipes, buckets, tins, nails, nuts, bolts, and hinges In protecting structures under the sea or inside solutions rich of chlorides, zinc coatings are used. pipelines, water tanks, steel jetties, bridges, wharfs are among these structures 30 31

15 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing malat tasar m Industrial design Galvanizli yeni bir ürün tasarlarken galvanizi yapacak firma ile tasar m n bafl nda iletiflime geçmek zaman ve maliyetten kazanç sa layacakt r. Çelik ürünün galvaniz operasyonu s ras nda 450 o C daki ergimifl çinko banyosuna tamamen dald r lmas gerekti i unutulmamal d r. Ergimifl çinkonun, ürünün iç ve d fl tüm yüzeyleri ile temas edip kolayca süzülmesini sa layacak bir tasar m, kaplama kalitesini artt raca gibi maliyetide düflürecektir. Farkl amaçlar için ürün üzerine aç lm fl olan delikler ergimifl çinkonun kolayca süzülmesini ve kapal hacimler içeren ürünlerde, s k flm fl havan n ak fl n sa layabilirler. Bu delikler galvaniz operasyonunun gereklerine cevap vermiyor ise, yeni delikler eklenmesi gerekir. Ürünün galvanize uygun olmas n sa layacak baz genel kurallar: 1- Ürünün içinde s k flan hava ç k fl n ve çinkonun girifl-ç k flını sa layacak delikler, mümkün oldu unca büyük olmal d r. Afla daki tablo aç lmas gereken minimum delik çaplar n göstermektedir. Mininmum delik çap (mm) Kapal hacmin eni veya çap (mm) 10 <25 12 > < >100 Kutu profil ve içi bofl kesitlerle yap lan imalatlar Kapal hacimler oluflturulmamal d r. ç çap veya köflegen boyunun %25 inden ufak olmayacak flekilde havaland rma delikleri olmal d r. Delik yerleri için TEK-GALVAN Z e dan fl lmal d r. 100X100 mm. Kare kesitli bir profil için 36 mm çap nda delik aç lmal d r. Daha küçük delik aç lmak isteniyor ise delik say s uygun miktarlarda artt r lmal d r. Delik yerleri için TEK-GALVAN Z e dan fl lmal d r. deal olan konstrüksiyon elemanlar n n her iki taraf nda veya iki uçta birbirine çapraz konumda delik olmas d r. When designing a new galvanized product, contacting the company who will make the galvanization will save time and money. It is important to remember that the steel product must be completely dipped to the 450 o C molten zinc pool during the galvanization process. A design that will allow molten zinc to contact all the inner and outer surfaces of the steel will increase coating quality and decrease the cost. As an option, a V-shaped notch can be made in. the connection part before the welding. Holes opened on the product for different purposes can enable the draining of the molten zinc and flow of the trapped air in the products that have closed space If these holes cannot meet the demands of galvanization process, then new holes have to be opened. Here are some general rules that will make the product suitable for galvan,zation: 1- The holes that will enable the trapped air to flow out and molten zinc to go in and out have to be as big as possible. The table below shows the minimum hole diameters Minimum hole diameter (mm) Width or diameter of the closed volume (mm) 10 <25 12 > < >100 Productions made by box profiles and empty cross sections must not form closed volumes. They must have ventilation holes not smaller than 25% of the inner diameter or diagonal lenght. TEK-GALVANIZ must be contacted for hole positions. For a 100x100mm square profile, a 36mm hole must be opened. If a smaller hole is desired, then the number of holes must beincreased accordingly. Delik yerleri için TEK-GALVAN Z e dan fl lmal d r. deal olan konstrüksiyon elemanlar n n her iki taraf nda veya iki uçta birbirine çapraz konumda delik olmas d r TEK-GALVANIZ must be contacted for hole positions. Ideally,there must be holes in both sides of the construction elements oron both tips diagonal to each other. Kaynakl boru imalatlar Kapal hacimler oluflturulmamal d r. Kaynakl birleflim yerlerinde A fleklinde görüldü ü gibi ek yeri kesilerek boflalt lmal veya B fleklindeki gibi kaynak yap lacak boruya kaynak öncesi delikler delinmelidir. Di er bir seçenek olarak, C fleklindeki gibi delikler d flar dan görülebilecek flekilde ek yap lan boruya delinebilir. Son yöntem, galvanizleme öncesinde gözlede kontrol edilebildi i ve unutulan delik olup olmad denetlenebildi i için galvaniz uygulay c s taraf ndan en tercih edilen yöntemdir. Boru uçlar aç k olmal veya sökülebilen tapalar kullan lmal d r. Bir seçenek olarak kaynak öncesinde birleflme yerlerine V fleklinde çentik aç lmas düflünülebilir. As an option, a V shaped notch can be made in. The connection part before the welding. Küçük boru imalatlar 1-6 mm den küçük olmayan delikler ile havaland rma sa lanmal d r. stenmeyen havaland rma delikleri galvanizleme sonras epoksi filler kullanarak kapat labilir. 2- Ürün galvaniz için ask ya al nd nda hava ç k fl n sa layacak delik (en üst noktada) ile ergimifl çinkonun süzülmesini sa layacak delik (en alt noktada) birbirine diogonalde z t flekilde aç lmal d r. 3- çi bofl yap lar (boru, kutu, profil vs) kapal hacimler oluflturacak flekilde birbirine birlefltirildi inde (korkuluk, merdiven, platform vs. imalatlar ndaki gibi); tüm kapal hacimlerin içine ergimifl çinkonun girmesini ve içerideki havan n ç k fl n sa layacak; dioganalde z t flekilde en üst ve en altta delikler gereklidir. 4- Ürün üzerinde ergimifl çinkonun ak fl n engelleyecek tüm destek, diyafram, ba lant parçalar n n köflelerinde delik bulunmal d r. 5- Civatal ba lant lar nn galvaniz ifllemi tamamland ktan sonra yap lmas gerekir. Kapal hacimler bulunduran ürünler, hava ç k fl n sa layacak delikler aç lmadan çinko banyosuna dald r ld nda, kapal bölgede kalan nem 450 o C da yaklafl k 200 bar bas nca neden olacak ve bu ürünün patlayarak parçalanmas yla sonuçlanacakt r. Bu durum ayn zamanda galvaniz atölyesinde çal flan operatörler için de son derece tehlikelidir. Welded pipe production There musn't be any closed volumes. In welded connection places, junction must be cut out as seen in A flex or holes must be opened on the pipe to be welded before the welding process as seen in B flex. Another option is to drill holes that can be seenon the joint pipe as seen in C flex. The last method is preffered by galvanization practicer because it gives opportunity to check by naked eye to see if there are any holes forgotten before the galvanization process. Pipe tips must be open or removable stoppers must be used. C. Delikler 10 mm veya daha büyük. Holes are 10mm or bigger. B. Delikler 20 mm veya daha büyük. Holes are 20mm or bigger. Small pipe production 1- For holes not smaller than 6 mm, ventilation must be made. Undesired ventilation holes can be closed by epoxy filler after the Galvanization process. 2- When the product is hanged for galvanization, the hole for ventilation (on the top) and the hole for draining molten zinc(on the bottom) must be drilled diagonally opposite to each other. 3- When the empty components (like pipes, boxes, profile, etc.) are connected to form closed volumes (like in railing, stairs or platform manufacturing); diagonally opposite holes are needed on top and bottom to let molten zinc pour into all the closed volumes and let the air out. 4- On all supporting, diaphram, connection parts of the product, holes are needed in corners to let the molten zinc in. 5- Bolts must be connected after the galvanization process. If the products with closed volume are dipped in zincpool without drilling ventilation holes, the moisture in the closed volume will cause approximately 200 bar pressure under 450 oc and this will result in the explosion of the product. Also, this situation is extremely dangerous for the operators working in the galvanization facility

16 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Birbiri üzerine binen (yap fl k) yüzeyler Saclar aras nda dar aral klar, yap flan yüzeyler, yüzeyleri birbirine yap fl k köflebent ve profiller kullan lmamal d r.üst üste bindirme kaç n lmaz ise birleflen k sm n kenarlar çepeçevre kaynak ile s zd rmaz hale getirilmelidir. E er bu ifllem yap lmaz ise yap flan yüzeyler aras nda kalan asit daha sonra d flar süzülerek renk de iflikli ine veya galvaniz tabakas n n bozulmas na neden olabilir. Surfaces that come on top of each other (bonded) Narrow spaces, bonded surfaces, cornerpieces and profiles with surfaces that come on top of each other must not be used. If this situation cannot be avoided, then the sides of the bonded part must be welded to prevent any leakage. If this process is not done, then the acid left between thebonded surfaces may leak and cause a color change ora degeneration on the galvanized layer later. Tank içinde perde, bölme sac gibi parçalar var ise bu parçalarda da cepler oluflmas n önleyecek flekilde delikler ve boflluklar oluflturulmal d r. Deliklerin boru ba lant lar yap l rken tanka kaynaklanan elemanlar n tank d fl yüzeyi ile temas ederek tank n içine girmeyecek flekilde al flt r larak birlefltirilmesi sa lanmal d r. Bu flekilde çinkonun boflalt lmas n veya hava ç k fl n önleyecek cepler oluflmas n engellenebilir. Her 0.5 mm 2 için 50 mm çap nda delik 50mm diameter hole for every 0.5mm2 If there are parts like shields, separation sheets in the tank, then these parts have to be drilled to prevent forming of pockets. When making connecting the pipes to the holes, the elements which will be welded to the tank have to contact with the outer surface of the tank, but not go inside the tank. This way, zinc can be flowed out and not form pockets that will prevent the airflow. 01 A. Uygun / Suitable B. Uygun / Suitable C. Uygun de il / Non Suitable Birbirine yap fl k genifl yüzeyler E er yap fl k yüzeyler önlenemiyor ise, temas eden yüzeyin çevresi çepeçevre sürekli kaynak yap lmal d r. Ayr ca elemanlardan birisine her 100 cm 2 yap fl k yüzey için bir tane 6 mm çap nda delik delinmelidir. Bu havaland rma deli i galvanizleme çal flanlar n n emniyetini sa layacak, delinen cismin zarar görmesini engelleyecektir. Large, bonded surfaces If it is not possible to avoid bonded surfaces, then the perimeter of the contacting surface must be welded throughoutly. Also, for every 100cm2 surface, one of the components must be drilled to make a 6mm diameter hole. This ventilation will ensure the safety of galvanization workers and prevent the damage on the drilled object. Üst üste binen her 100cm2 alan için 6 mm çap nda bir tane havaland rma deli i For every 100cm2 bonded area, a 6mm diameter Ventilation hole Her 0.5 mm 2 için 50 mm çap nda bir doldurma deli i 50mm diameter filling for every 0.5mm2 Destek saclar kaynaklar Çeflitli U ve I profilleri, kolon ve kirifllere kaynaklanan destek elemanlar n n köfleleri boflalt lmal veya delik delinmelidir. yak n delinmelidir must be drilled close-by Boflalt lm fl köfleler Emptied corners Delikler köflelere Holes on the corners Supporting sheet weldings Corners of the supporting elements welded to various U and I profiles, colons and beams must be emptied or drilled. Boflalt lm fl köfleler Emptied corners Tank ve kaplar ç ve d fl yüzeylerin galvanizlenmesi yap lacak ise en az bir doldurma boflaltma deli i ile çapraz konumda di er uca aç lm fl ve dald rma s ras nda havan n ç k fl yapaca delik bulunmal d r. Her 0.5 cm 3 hacim en az 50 mm çap nda delik öngörülmelidir. Tank and containers If the inner and outer surfaces will be galvanized, then at least there must be a filling-drainage hole and a ventilation hole drilled diagonally on the other tip. For every 0.5cm3 volume, there must be at least 50mm diameter hole. ç bölme perde saclar kesilmelidir. Ventilation hole on the opposite side of the ventilation hole. Mümkün oldu unca delikler köflelere yak n delinmelidir. must be drilled close-by Mümkün oldu unca delikler köflelere yak n delinmelidir. must be drilled close-by 34 Dald rma deli i havaland rma deli inin karfl çapraz taraf ndan. Dipping hole on opposite diagonal side of the ventilation hole. ç bölme perde saclar kesilmelidir. Shield sheets of the inner chamber must be cut. Mümkün oldu unca delik köflelere yak n delinmelidir. must be drilled close-by Kesik köfle Cut corner 35

17 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Al n saclar, taban plakalar Al n saclar ve taban plakalar malzemenin galvaniz banyosundan ç k fl s ras nda çinko ak fl n sa lamak için minimum 12 mm çap nda delikler delinmelidir. Forehead sheets, base plates A minimum 12mm diameter holes must be drilled on forehead sheets and base plates to enable flow of zinc when the material comes out of galvanize pool. 4. Dengeli ve uygun kaynak yöntemleri kullanarak gerilim birikmesini önleyin. 5- Genifl aç k imalatlar ve tanklar geçici çapraz destek elemanlar n n kullan m n gerektirebilir. 4. Use stable and suitable welding methods to prevent tension. 5. Broad and open productions and tanks may neccesate the use of temporary diagonal supporting elements. 01 A r profil Heavy profile Hareket eden parçalar için boflluklar Mentefleler, mil ve yataklar gibi birbirine geçen parçalarda galvaniz kaplama kal nl düflünülerek gereken imalat boflluklar öngörülmektedir. Mil çap En az boflluk 10 mm ye kadar 1 mm 10-30mm aras 2 mm 30mm üzeri mm Anma Çap Boflluk (mm) <M mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm Mümkün oldu unca delik köflelere yak n delinmelidir. must be drilled close-by Drill Diameter Space (mm) <M mm M mm M mm M mm M mm M mm M mm Empty spaces for moving parts In locking parts like hinges, spindles and bearings some spaces must be left in the manufacturing considering the galvanize coating thickness. Spindle diameter Minimum space Upto 10mm 1mm 10-30mm 2mm Over 30mm 2-2.5mm Galvanizlemeye uygun malzemeler Paslanmaz çelik ve gerilimsiz döküm cinsler dahil bütün demir çelik ürünleri galvanizlemeye uygundur. Sert lehim kayna yöntemiyle birlefltirilmifl malzemelerde galvanizlenebilir. Fakat önceden TEK-GALVAN Z e dan fl lmal d r. Yumuflak lehimlenmifl parça birleflimleri galvanizlenemez. Kaynak curuflar Kaynak curuflar çekiçlenerek, tafllanarak, kumlanarak ve alevle temizlenmelidir. Simetrik kesitlerin kullan m galvanizleme s ras ndaki çarp lmay azalt r. Use of symmetric cross-section reduces collisionduring galvanization process nce sac Thin sheet Kal n ve ince malzemeyi birlikte kullanmay n. Do not use thin and thick material together. Materials suitable for galvanization All kinds of iron and steel products, including stainless steel and casting without tension, are suitable for galvanization. Also, materials attached by hard solder welding method can be galvanized. However, TEK-GALVANIZ must be consulted before. Soft soldered connections cannot be galvanized. Welding cinders Welding cinders have to cleaned out by hammering, stoning, sandblasting or by flames. Boflluk Space Tolerans artt r Increase the tolerance 36 Parça etiketleri Sürekli tan mlama için malzeme üzerine oyulmufl, delinmifl veya kaynaklanm fl numaralama sistemlerinden birini kullan n. Geçici tan mlama için de malzemeye tel ile ba lanm fl metal etiket kullan n. Asla boya kullanmay n Çarp lmay önleme Çarp lma flu flekilde en aza indirilebilir. 1. Simetrik tasar m kullan n 2. Olabildi ince homojen kesitler kullan n 3. Birlefltirme elemanlar birleflterilmeden önce gereken flekle tam getirilerek birlefltirme s ras nda gerilim y lmas engellenebilir. (Kaynakl birlefltirme öncesinde, malzemelerin birbirine çektirilmeden e ilip bükülüp zorlanmadan kaynaklanabilecek flekilde önceden haz rlanmas sa lanmal d r.) Part labels For continous identification, use a labeling system that is either engraved, drilled or welded on each material. For temporary identification, use metal labels attached to the materials with wires. Never use paint. Preventing collision Collision can be minimized like this: 1. Use symmetric designs 2. Use homogenous cross sections as much as possible 3. By giving accurate shapes to the components that will be connected and preventing tension during the connection process (Before the connection process with welding, materials must be prepared to avoid rubbing, pulling, and pushing) Döküm ve di er demir çelik cinslerinden oluflan pasl veya tufal kapl ürünler galvanizleme öncesi kumlanmal d r. Rusty or tufa coated cast iron or other iron and steel products have to be sand blasted before galvanization. Ask lama Zincir, kanca veya baflka bir aparat ile dald r lmaya uygun olmayan parçalarda oldukça büyük ask delikleri veya parçalar bulunmal d r. Gerekti inde Tek-Galvaniz e dan fl n z. Hanging method In parts that are not suitable to dipping by hanging to a chain, hook or any other apparatus, there must be very big hanger holes or parts. Consult Tek-Galvaniz if needed. 37

18 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing Galvanizleme prosesi Galvanization process 01 Oldukça ekonomik ve hızlı uygulanabilen bir metal koruma yöntemi olan galvanizleme ifllemi gerçeklefltirilirken, birkaç noktaya dikkat ederek, kaplama kalitesini arttırmak mümkündür. During the galvanization process, a very economical and quick to apply metal protection method, it is possible to increase coating quality by paying attention to certain points. Malzeme kabulu Galvanizlenmek üzere firmam za gelen ürünler galvaniz operasyonlar na uygunlu u kontrol edilir (ürün ebad, boya, kaynak art klar vb). Malzeme ask lanmas Galvanizleme iflleminin en baflar l biçimde gerçekleflmesi için uygun ask lama flekli belirlenir. Ya alma Ürünler alkali banyoya dald r larak malzeme üzerinde olabilecek ya veya kimyasal art klar temizlenir. Banyoda tutma süresi malzeme yüzeyinin temizli ine ba l olarak de iflir. Accepttance of the product The products that come to our factory for galvanization are checked for conformity to galvanization process (product Dimensions, paint, weld wastes, etc.) Hanging of the material Suitable hanging method is determined to ensure most successful galvanization process. Grease removal The products are dipped into alkali pool to clean all the grease or chemical wastes on them. The time spent in the pool varies according to the cleanness of the material surface. Asitte yüzey temizleme Ürünler %18 lik konsantrasyona sahip hidroklorik asit banyolar na dald r larak malzeme üzerindeki pas temizleninceye kadar bekletilir. Bu ifllem ürün yüzeyinin galvaniz için aktifleflmesini sa lad için ürün yüzeyi pasl olmasa dahi gerçeklefltirilmektedir. Durulama Asit banyosundan ç kan ürünler su banyosuna dald r larak durulan r. Surfacing cleaning in acid The products are dipped into 18% hydrochloric acid pools and left to cleaning until all the rust is cleared. This process makes the product surface active for galvanization,so it is done even if the surface is not rusty. Rinsing The products taken out from the acid pool are rinsed by dipping into water pool. 38 Ya temizleme Caustic cleaning Asitle yüzey temizleme Pickling Durulama Rinsing Durulama Rinsing Flakslama Flux Solution Çinko banyosu Zinc Bath So uma ve kontrol Cooling & Inspection 39

19 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing 01 Flaks kaplama Durulanan ürünler ergimifl çinkonun ürün yüzeyine yap flmas için o C s cakl kta %30 konsantrasyon flaks banyosuna dald r l r. Flax coating Rinsed products are dipped into 30% concentration flax pool in 'a1c temperature for molten zinc to stick on the product surface. Bak m ve kontrol Galvaniz kaplanan ürünlerin kaplama kal nl klar ölçülür. Kaplama hatalar olan ürünler tamir edilir veya yeniden kaplan r. Pürüzler ve çapaklar e e, vb. ile temizlenir. Maintanence and inspection The galvanized products coating thicknesses are measured. The products with coating defections are repaired or re-coated. Rubs and crusts are cleaned by files, etc. Galvanizleme Yüzeyi temizlenmifl ve flaks kaplanm fl ürünler o C s cakl kta ergimifl çinko banyosuna dald r larak kaplan r. Galvaniz oca ndan ç kar lan deforme olabilecek ürünler havada so utulur di er ürünler su banyosunda so utulur. Galvanization The products that are cleaned and flax coated are then dipped into molten zinc pool in 'a1 and galvanized. The products that can be deformed are cooled on air, and the other products are cooled in water pools. Paketleme ve sevkiyat Yüzeyi temizlenmifl ve flaks kaplanm fl ürünler o C s cakl kta ergimifl çinko banyosuna dald r larak kaplan r. Galvaniz oca ndan ç kar lan deforme olabilecek ürünler havada so utulur di er ürünler su banyosunda so utulur. Packaging and shipment The products that are cleaned and flax coated are then dipped into molten zinc pool in 'a1 and galvanized. The products that can be deformed are cooled on air, and the other products are cooled in water pools

20 S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak Dald rma Galvaniz / Hot Dip Galvanizing S cak dald rma galvaniz için 10 iyi neden 10 Good reasons for hot dip galvanization 01 Maliyeti azalt r SGD nin birçok kaplama yöntemine göre maliyeti daha düflüktür. (fiekil 1) Boya ile karfl laflt r ld nda, koruma süresinin galvanizleme yöntemine sa lad tasarruf dikkat çekicidir. (fiekil 2) Galvanizin di er bütün yöntemlerden daha tasarruflu olmas n sa layan özellikleri, büyük partiler halinde, birçok parçaya üstelik daha az iflgücü ile uygulanabilmesi ve maliyeti daha da düflüren fabrika prosesidir. Reduces cost HDG s cost is lower than many coating methods (figure 1). When compared with painting, the saving caused by theincrease in protection time is interesting (figure 2). The reasons that cause galvanization to be a low costmethod are mass application possibilities, low labor needs,and factory process Servis maliyetini azalt r Üretim maliyetinden tasarrufun yan s ra galvanizleme yöntemiyle kaplanan malzemeler, bulunduklar ortama koflullar na ba l olarak en az 20 y l hiçbir bak m-onar m gerektirmeden kullan l rlar. Di er kaplama yöntemleri bu süre zarf nda defalarca yenilenmek zorundad r. Reduces the service cost Besides reducing the production costs, galvanized products can be used at least for 20 years without any maintanence depending on the environment. Other coating methods need re-application many times during this period. Koruma maliyeti grafi i Protection cost graphic Koruma maliyeti grafi i Protection cost graphic Kumlama+5 Kat Boya Sandblasting+5 layer paint Kumlama+3 Kat Boya Sandblasting+3 layer paint Astar Boya Undercoat S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanization Çelik et kal nl Wall thickness of steel Galvanize göre boya maliyeti Paint cost compared to galvanization Boya Paint (fiekil 1) - (Figure 1) (fiekil 2) - (Figure 2) S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanization Kumlama+3 Kat Boya Sandblasting+3 layer paint Kumlama+5 Kat Boya Sandblasting+5 layer paint Astar Boya Undercoat S cak Dald rma Galvaniz Hot Dip Galvanization 43

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Mekanik Tesisat Sistemlerinde Test; flletmeye Alma, flletme ve Bak m Servet Seden Çak ro lu Özteker; Mak. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Dergimizin bu say s nda genel olarak mekanik tesisat sistemlerinin devreye

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Hayat Renklendikçe Güzelleşir...

Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Wood Coating Systems Mobilya ve Sanayi Grubu Ürün Detayları Product Details for Furniture and Industrial Group www.polchem.com.tr Hayat Renklendikçe Güzelleşir... Ahşap Boyama Sistemleri Hayatınıza renk

Detaylı

Yapısal Boru ve Profiller

Yapısal Boru ve Profiller Yapısal Boru ve Profiller Structural Pipes and Profiles www.toscelik.com.tr OSMANİYE ERW ÇELİK BORU FABRİKASI Organize Sanayi Bölgesi P.K 80950 Toprakkale / OSMANİYE Tel : 0 328 826 80 80 Faks : 0 328

Detaylı

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar

Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Temiz Su Ar tma Prosesleri ve Projelendirme Esaslar Hakan Kaplan; Çevre Müh. TTMD Üyesi ÖZET H zl teknolojik ve endüstriyel geliflme,çarp k kentleflme, geleneksel yaflam tarz n n de iflmesi gibi faktörler

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 145 TEMMUZ / JULY 2008 GÜNDEM NEWS ITM 2009 a Kat l m çin Yo un Talep Var Demands are on the Rise to Exhibit at ITM 2009 ELYAF İPLİK FIBRE YARN Varyantlar

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S

T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S T.C. MALTEPE ÜN VERS TES KT SAD VE DAR B L MLER FAKÜLTES EKONOM K, TOPLUMSAL VE S YASAL ANAL Z DERG S MT YAZ SAH B : GENEL YAYIN YÖNETMEN : ED TÖR: YAYIN KURULU: YAYIN KURULU SEKRETER : Prof. Dr. Kemal

Detaylı

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers

Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers Dağıtım ve Güç Transformatörleri Distribution & Power Transformers 2 www.astorpower.com VİZYONUMUZ Ürün ve hizmet kalitesinde lider,uluslar arası rekabete hazır,en yeni teknolojiyi ve üretim tekniklerini

Detaylı

Hayat ı nşa etmek Building life

Hayat ı nşa etmek Building life Hayat ı nşa etmek Building life Dünyada ININSA Temsilcilikler Uluslararası mevcudiyet Ticari fuarlar ve sergiler ININSA şirketi Tanıtım Projeler Uygulamalar Teknik danışmanlık Kurulum ve satış sonrası

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции

ANKASTRE ÜRÜNLER BUILT-IN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE ÜRÜNLER BUILTIN APPLIANCES Встроенные продукции ANKASTRE FIRIN BUILT IN ELECTRIC OVEN Встраиваемая духовка KULLANMA KLAVUZU INSTRUCTION MANUAL Руководство по эксплуатации TR EN RU AR DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ,

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS

İMALAT / PRODUCTION DİSTRİBÜTÖRLÜKLER / DISTRIBUTORSHIPS Tetisan endüstriyel klima konusunda 35 yıldır faaliyet göstermektedir. Uzmanlık konuları arasında; hijyen ortam (temiz oda) klima sistemleri ile tekstil klima sistemleri ön sırada gelmektedir. Hadımköy

Detaylı

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls

Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls GENEL GALVANİZCİLER DERNEĞİ GALDER İKTİSADİ İŞLETMESİ YAYIN ORGANI 2014-2/ YIL/3 SAYI/14 Gulfstream Park At Ahırları Gulfstream Park Horse Stalls Sıcak daldırma galvaniz kaplamada görünüm sorunları / Appearance

Detaylı

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems

Dünya'nın yeni profil sistemi. World's new profile systems Dünya'nın yeni profil sistemi World's new profile systems ÜRÜNLERİMİZ Products 2011 Press Line / 1800 US Ton 1. Pres Hattı Factory / ALCAS Üretim Tesisleri / Çorlu - TEKİRDAĞ Press Line / 2750 US Ton 2.

Detaylı

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl M. Fevzi Özel; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Klima uygulamalar söz konusu oldu- unda asl nda her yap n n kendi içerisinde özel olarak de erlendirilmesi gereklidir.

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı