ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) Adresi: (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) Adresi:... KONU: Aracı Kurum un bu sözleşme hüküm ve şartlarına tabi olmak üzere Müşteri ye Borsa da veya Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Borsa dışında her türlü menkul kıymet alımı ve satımına aracılık ve bu Sözleşme de belirlenen diğer hizmetlerin verilmesine dair sözleşmedir. TANIMLAR: 1. Menkul Kıymet sayılı kanun ile değişik 2499 Sermaye Piyasası Kanunu nun 3. Maddesinin (b) bendinde ve ilgili mevzuatta sayılan her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde alım ve satımı yapılabilen yabancı menkul kıymetlerdir. 2. Alım Emri: Müşteri nin Aracı Kurum a, Menkul Kıymet lerin satın alınması için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir. 3. Satım Emri: Müşteri nin Aracı Kurum a, Menkul Kıymetlerin satılması için, yazılı veya sözlü ya da telefon, teleks, telefaks veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimdir. 4. Emir: Alım Emri, Satım Emri, veya Alım ve Satım Emridir. 5. Borsa: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, ilgili Kanunlar uyarınca Türkiye de kurulmuş ve kurulacak diğer menkul kıymetler borsaları ile Türk Parasını Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinde menkul kıymet alım satımı yapılabilen yurtdışında faaliyet gösteren firmalardır. 6. Kurtaj Ücreti: Menkul Kıymet alım ve satımlarından ötürü Borsa tarafından tahakkuk ettirilen her türlü ücrettir. 7. Komisyon a) Hisse Senetleri: Gerçekleştirilen her hisse senedi Alım ve Satım Emri nedeniyle emre konu işlemin mukabili meblağın %... veya Aracı Kurum tarafından Sözleşme hükümlerine göre belirlenecek orandır. b) Varantlar: Gerçekleştirilen her Varant Alım ve Satım Emri nedeniyle emre konu işlemin mukabili meblağın %... veya Aracı Kurum tarafından Sözleşme hükümlerine göre belirlenecek orandır. c) Diğer Menkul Kıymetler: Gerçekleştirilen her diğer menkul kıymet Alım ve Satım Emri nedeniyle emre konu işlemin mukabili meblağın %... veya Aracı Kurum tarafından Sözleşme hükümlerine göre belirlenecek orandır. d) Hisse senetleri ve diğer menkul kıymetler için verilen emirlerin kısmen veya tamamen iptal edilmesi veya kötüleştirilmesi (Alım Emirlerinde emrin daha düşük fiyatlı Alım Emri ile değiştirilmesi ve Satım Emirlerinde emrin daha yüksek fiyatlı Satım Emri ile değiştirilmesi) durumunda iptal edilen veya kötüleştirilen emre konu işlemin mukabili meblağın %... veya Aracı Kurum tarafından Sözleşme hükümlerine göre belirlenecek orandır. BÖLÜM 1 - MENKUL KIYMET ALIM VE SATIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR 1. Aracı Kurum Alım Emri verenlerden kapora ya da teminat veya satın alınmak istenen Menkul Kıymet tutarının tamamının ödenmesini, Satım Emri verenlerden satmak istedikleri Menkul Kıymetlerin ya da bunları temsil eden belgelerin kendisine teslimini, emir kabul etmenin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri, Menkul Kıymetlerin mukabil alım belgelerini takas günü saat a kadar Aracı Kurum a ödemediği durumda Aracı Kurum un dilediği anda söz konusu bedelleri talep etme ve bir sonraki paragrafta belirtilen satma hakkı saklı kalmak şartıyla söz konusu alım bedellerini ve buna ilişkin komisyon, kurtaj ve diğer giderlerini, Aracı Kurum tarafından ilgili takas kurumuna alım bedellerinin ödendiği gün itibariyle herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın Müşteri hesabına borç kaydetmesini ve borç bakiyesini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nın üyelerine uyguladığı temerrüt faizi veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası repo piyasasında geçerli günlük faiz oranının daha yüksek olanı oranında faiz işletilmesini kabul eder. Müşteri ile Aracı Kurum arasındaki bu sözleşme aynı zamanda bir cari hesap sözleşmesi olup, Aracı Kurum, Müşteri nin cari hesabının borç bakiyesine, bu Sözleşme den doğan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir bildirme gerek olmaksızın bu paragrafta belirtilen oranda faiz işletmeye yetkilidir. Aracı Kurum ayrıca, alımı yapılan Menkul Kıymetleri bedellerinin ödenmemesi halinde bunları dilediği fiyatta satmak suretiyle Müşteri den olan alacağını tahsil edebilir. Bu durumda oluşacak her türlü zarar ve masraf Müşteri ye aittir. Müşteri emri ile satımı yapılan Menkul Kıymetlerin Müşteri tarafından takas günü saat a kadar Aracı Kurum a teslim edilmemiş olması durumunda, Aracı Kurum herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın bu Menkul Kıymetleri Borsa ve Borsa dışında satın veya ödünç alarak takas yükümlülüğünü yerine getirebilir. Bu durumda oluşacak her türlü zarar ve masraf veya ödenen faizler Müşteri ye aittir. Müşteri, alım emri verdiği menkul kıymetlerin alım bedelini ve satım emri verdiği menkul kıymetleri Aracı Kurum a işlem gününde tevdi etmediği durumda uygulamanın yukarıda belirtilen şekilde olmasını, alım ve satım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini takip etmekle kendisinin yükümlü olduğunu, emirlerin gerçekleştirildiğine dair kendisine telefon ile yapılan bildirimin geçerli olacağını, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği nin 38 ve 39. maddelerinde belirtilen ihbarnamelerin kendisine gönderilmesini talep etmediğini, bunun taraflar arasında kararlaştırılmış geçerli bir anlaşma olduğunu kabul ve beyan eder. Müşteri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda yapılan alım ve satımlarda takas (ödeme ve teslim) yükümlülüğünün işlem gününü izleyen ikinci gün içinde yerine getirilmesi gerektiğini bildiğini, bu sürenin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından değiştirilmesi durumunda belirlenen yeni süreye göre yükümlülüğünü yerine getirmekle yükümlü olacağını kabul eder. 2. Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, Alım Bedeli, Komisyon ve Kurtaj Ücreti vesair hükümler, Vergi, Resim, Harçlar ve Fonlar Müşteri nin borcuna; gerçekleştirilen Satım Emirleri nde Satım Bedeli Müşteri nin alacağına, Komisyon ve Kurtaj ücreti vesair hükümler, Vergi, Resim, Harçlar ve Fonlar Müşteri nin borcuna işlenir ve borç bakiyesine yukarıda 1.maddede belirtildiği şekilde faiz yürütülür. Müşteri, Menkul Kıymet alım ve satım işlemleri neticesinde hesabının alacak bakiyesi vermesi durumunda, Aracı Kurum un diğer müşterilerin veya Aracı Kurum un kendisine ait nakit ile birlikte toplu veya yalnız olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun tebliğ ve kararlarında belirlediği esaslara uymak şartıyla, Müşteri tercihlerine uygun olarak Borsa Para Piyasası veya Bankalar nezdinde açılacak vadesiz Türk Lirası veya döviz tevdiat hesaplarında, repo işlemlerinde veya Aracı Kurum veya diğer kuruluşların kurmuş oldukları yatırım fonlarının katılım belgelerine ya da diğer para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmak suretiyle değerlendirmeye, bu amaçla Müşteri hesabına borç kaydı yapmaya, bu şekilde elde edilen nemaları Müşteri hesabına alacak kaydederek Müşteri ye aktarmaya ve bu işlemler nedeniyle kendisini temsile yetkili olduğunu kabul eder. Ancak alacak bakiyesinin....-tl den (Alt Limit) az olması durumunda bu bakiye Aracı Kurum tarafından değerlendirilmez. Aracı Kurum, Müşteri ye bildirmek suretiyle söz konusu Alt Limit i değiştirebilir. Bu fıkrada belirtilen işlemler nedeni ile ortaya çıkacak her türlü masraf ve vergiden kendisinin sorumlu olacağını, Borsa Para Piyasası nda karşı üyenin veya paranın yatırıldığı banka veya aracı kurumların ödeme güçlüğüne düşmesi veya herhangi bir şekilde geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Aracı Kurum dan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri nin hesabında yeterli nakit olması durumunda Aracı Kurum, söz konusu nakdi bedelli artırım için kullanabilecek, bedel ödemesi ve kupon kesimi Aracı Kurum aracılığı ile yapılacaktır. Aracı Kurum, rüçhan hakkı kullanımı ile bilgileri Müşteri ye iletmek için gerekli gayreti gösterecektir. 3. Aracı Kurum emrin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir. Aracı kurum gerçekleştirilen emirlerde karşı tarafın Menkul Kıymetleri teslim etmemesinden ya da Bedeli ödememesinden teslim edilen Menkul Kıymetlerin kar payı, yeni pay alma kuponlarından mahrum olmasından Menkul Kıymetler de cins, tertip ya da küpür farklılığı nedeniyle oluşan fiyat farklılıklarından, muhabirlerin, üçüncü kişilerin kusurundan, gecikmesinden unutma veya yanılmasından ihmalinden ve elinde olmayan sair nedenlerden ötürü sorumlu değildir. Aracı Kurum, Müşteri adına satın aldığı veya sattığı Menkul Kıymet lerin sahteliğinden, taklit edilmiş olmasından, üzerlerindeki imzaların gerçek olup olmamasından veya yetkili kişilere ait olup olmamasından, hukuka, ilgili yasa ve mevzuata uygun ihraç edilip edilmemesinden, içeriğinden velhasıl Menkul Kıymet ile ilgili herhangi bir eksiklikten, Menkul Kıymet in hukuken geçersiz oluşundan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Aracı Kurum a bir sorumluluğunun yükletileceği durumlarda, Aracı Kurum, ancak Müşteri nin doğrudan doğruya uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. Aracı Kurum, mahrum kalınan kardan dolayı zararlardan, manevi zararlardan ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir. 4. Müşteri, Menkul Kıymetler Borsaları nın Kurul ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmeliği nin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği nin ve Kanun ların ve mevzuatın sair her türlü hükümlerini bildiğini ve bunların işbu sözleşme hükümlerine aykırı olmayanların uygun olmasını kabul ettiğini beyan eder. Sözleşme nin Kurul düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Sözleşme de hüküm bulunmayan hallerde Kurul düzenlemeleri, Kurul düzenlemelerinde hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 5. Emrin geçerliliğini muhafaza edeceği son günün tarihi belirtilecektir. Son gün de süreye dahildir. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir.

2 6. Müşteri nin Emirleri serbest fiyatla veya limitli olabilir. Açıklık yoksa, Emrin serbest fiyatla verildiği kabul edilir. Serbest fiyatlı emirlerde herhangi bir fiyat kaydı yoktur. (Limitli fiyat alımlarda, Müşteri nin kabul ettiği en yüksek alım fiyatı, satımlarda Müşteri nin razı olduğu en düşük satım fiyatı anlamındadır. Limitli fiyatın alımlarda oluşan Borsa fiyatına eşit veya üstünde olması halinde, satımlarda Borsa fiyatına eşit veya altında olması halinde dahi gerçekleştirilemeyen alım ve satımlar nedeniyle Aracı Kurum a hiçbir sorumluluk yüklenemez. 7. Müşteri Aracı Kurum a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, kendine münhasır takdir ve anlayışına göre Müşteri nin açık olmayan ya da tereddüte yer veren Emir, talimat ve bildirimlerini yerine getirmekle yükümlü değildir. Aracı Kurum bununla birlikte, Müşteri nin bildirim, emir ve talimatlarını kendi görüş ve anlayışına göre uygulamakta serbesttir. Aracı Kurum, Müşteri nin telgraf, teleks, sözlü ve telefonla yapacağı bildirimleri ya da vereceği emir ve talimatları, ayrıca yetkili imzaları taşıyan bir yazıyla teyit edilmiş olmadıkça, gönderilmemiş saymakta serbesttir; şu kadar ki Aracı Kurum, bu şekilde yazı ile teyit edilmemiş olan telgraf, teleks, sözlü, telefon veya banka iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya emir ve talimatları, münhasıran kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbesttir. Sermaye Piyasası mevzuatının ispata ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum un telefon, faks veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri den emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, faks veya teleks sistemiyle gönderilen talimatlarda Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde geçerli bir delil olarak kabul edilir. Bu tür talimatlarda Aracı Kurum kimlik tesbiti yapmak zorunda değildir. Bu kayıtlardaki müstenidatın doğruluğu Müşteri tarafından şimdiden kabul edilmiştir. Telefon, faks veya teleks talimatlarında Müşteri yalnız yetkililer tarafından Aracı Kurum a talimat gönderilmesini temin etmekle yükümlü olup, Aracı Kurum a bu hususta mesuliyet düşmez. 8. Müşteri nin herhangi bir bildiriminin, Emir ve talimatlının yerine getirilip getirilmediği konusunda talep ve şikayetleri, Aracı Kurum un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi tasdik formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme talepleri, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal ve en geç Aracı Kurum un bu belgeler üzerinde cevap için tanıdığı süre içinde Aracı Kurum a ulaştırılmış olmalıdır. 9. Posta servisleri, telgraf, telefon, teleks veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve özellikle iletişim ya da taşıma sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift (veya daha fazla) bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Aracı Kurum sorumlu değildir. 10. Menkul Kıymet alım ve satımlarının ifası sırasında veya ifasından dolayı Aracı Kurum un Müşteri den kaynaklanan nedenlerle temerrüde düşerek Borsa veya karşı taraftaki aracı kuruluş tarafından maddi sonuçlu bir yaptırıma uğraması, bunlara temerrüt veya cezai faiz ödemesi halinde Müşteri Aracı Kurum un talebi üzerine Aracı Kurum un uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin eder. 11. Müşteri her Alım ve Satım Emri için bu Sözleşme de kararlaştırılmış Komisyon u Aracı Kurum a ödemekle yükümlüdür. Aracı Kurum söz konusu Komisyon un tahsilini Müşteri nin Aracı Kurum nezdindeki her türlü hesaplarından ihbara gerek olmaksızın mahsup etmek suretiyle gerçekleştirebilir. Aracı Kurum dilediği anda Müşteri ye uyguladığı komisyon oranının değiştirebilir ve söz konusu değişikliğin hangi tarihten itibaren yürürlülük kazanacağını serbestçe karar verebilir. Müşteri tarafından bildirimin alındığı ya da 18. madde uyarınca alınmış sayıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmediği takdirde yeni komisyon oranı taraflar arasındaki işlemlerde geçerli olur. 12. Mahiyeti ne olursa olsun masraf, vergi, fon ve yükümlerin vesair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri ye aittir. Müşteri, Aracı Kurum un vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, kendisine ait olan muamele ücreti ve kendi namına yapılan bütün masraflar için hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. 13. Müşteri, Menkul Kıymetler in kendisine teslimini yazılı olarak talep ederek teslim almadığı takdirde, Menkul Kıymetler in saklanmasına ilişkin olarak aşağıdaki hükümler ayrıca tatbik olur. Müşteri: I) Menkul Kıymetler in Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin (İMKB Takas ve Saklama) kural ve düzenlemeleri (Saklama Kuralları) çerçevesinde saklanacağını, bu çerçevede Aracı Kurum un İMKB Takas ve Saklama nezdinde alt hesaplar (Alt Hesap) açtırmaya, bu Alt Hesaplar için kod ve şifre numarası vermeye, İMKB Takas ve Saklama da saklanması zorunlu olanlar ile böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte Aracı Kurum un kendi takdir yetkisine göre İMKB Takas ve Saklama da saklatmayı uygun gördüğü Menkul Kıymetler i bu Alt Hesaplarda saklatmaya tam yetkili olduğunu, Menkul Kıymetler i İMKB Takas ve Saklama ya yöneltilebilecek herhangi bir talep hakkı vermediğini Menkul Kıymetler in teslimi veya Menkul Kıymet üzerindeki diğer işlemlerin ancak Aracı Kurum aracılığıyla gerçekleşebileceğini, II) Menkul Kıymetler in İMKB Takas ve Saklama tarafından saklanması nedeniyle doğabilecek her tür zarar ve ziyandan dolayı Aracı Kurum u hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını, kod ve şifrelerdeki hatalar veya başka bir nedenle Alt Hesaplar a yapılacak hatalı kayıtlar nedeniyle herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını, III) Saklama kurallarını peşinen kabul ettiğini, İMKB Takas ve Saklama tarafından yaptırılan sigortanın kapsamı dışındaki olayların meydana gelmesi durumunda oluşacak zararlardan kendisinin sorumlu olacağını, IV) Menkul Kıymetler ile ilgili her türlü temettü ve faiz tahsilatlarına, bedelli ve bedelsiz hisse senedi rüçhan hakkı kullanımının Aracı Kurum tarafından kendi nam ve hesabına yerine getirilmesine şimdiden muvafakat ettiğini, ancak bunların zamanında ya da tam olarak yerine getirilmemesinden dolayı doğacak zararlardan Aracı Kurum un mesul almayacağını, bedelli hisse senedi rüçhan hakkı kullanımının söz konusu olması halinde bu bedelin kendisi tarafından derhal Aracı Kurum a ödeneceğini, Aracı Kurum un kendi kaynaklarından karşılamak suretiyle Müşteri adına bedelli hisse senedi ihracına iştirak etmekle yükümlü olmadığını, V) Aracı Kurum un saklama hizmetini ifa etmekten dilediği anda çekilebileceğini, bu durumda Menkul Kıymetleri Aracı Kurum ve/veya İMKB Takas ve Saklama dan Masrafları kendisine ait olmak üzere teslim almakla yükümlü olacağını, VI) Müşteri nin nam ve hesabına hareket etmek suretiyle Aracı Kurum tarafından satın alınarak saklamaya alınan ya da başka bir aracı kuruluş tarafından satın alınarak Aracı Kurum a saklanmak üzere tevdi edilen ya da Müşteri nin Satım Emri doğrultusunda Aracı Kurum tarafından Müşteri nam ve hesabına satışı gerçekleştirilen Menkul Kıymetler ile fiziki olarak Müşteri tarafından Aracı Kurum a teslim edilen Menkul Kıymetler in sahteliğinden, ödeme yasaklı veya çalınmış olmasından dolayı Aracı Kurum un hukuki ve cezai mesuliyetinin olmadığını, söz konusu Menkul Kıymetler Müşteri tarafından satıldıktan sonra dahi bunlara ilişkin bir sorumluluk ortaya çıktığı takdirde kendisinin sorumlu olacağını ve Aracı Kurum un bu nedenle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmekle yükümlü olacağını, VII) Aracı Kurum un kendisine emaneten tevdi ve teslim edilen Menkul Kıymetleri kendisine aynen değil misli olarak iade edebileceğini, Aracı Kurum a tevdi ve teslim ettiği Menkul Kıymetlerin Aracı Kurum ca ve/veya İMKB Takas ve Saklama tarafından tahsisen saklanması talebinde bulunmadığını, VIII) Aracı Kurum ve/veya İMKB Takas ve Saklama ca saklamada tutulan Menkul Kıymetlere ilişkin olarak kendisi tarafından verilen yazılı ya da sözlü Satım Emrinin Aracı Kurum u ifa eylediği saklama hizmetinden beri kılacağını ve Aracı Kurum bakımından genel bir ibrayı tazammum edeceğini bu durumda Menkul Kıymetler in saklanmasına ilişkin olarak Aracı Kurum tarafından verilen makbuzun Aracı Kurum a iade edilmese dahi lehine hak yaratıcı bir müstenit sayılmayacağını, IX) Aracı Kurum un muhafazasına, bırakılan Menkul Kıymetler in Kurum ca ayrıca sigortalanmadığını, bu amaç ile ayrıca ve açıkça bir talepte bulunmadığı sürece de Menkul Kıymetler inin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatı çerçevesinde yapılan sigorta dışında bir sigortasının bulunmadığını bildiğini, muhafazaya bıraktığı Menkul Kıymetler in ayrıca sigortalanmasını talep ettiği takdirde sigorta primi ödemelerinden Aracı Kurum un mesul olmadığını, X). Sözleşmenin feshi halinde Menkul Kıymetler Müşteriye mislen iade edilecektir. MÜŞTERİ, Sermaye Piyasası Kanunu nun 46/A maddesi ve Yatırımcıları Koruma Yönetmeliği çerçevesinde, (i) Hesabında bulunan sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle hisse senedi işlemlerinden doğan ve MÜŞTERİ tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç işlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle ARACI KURUM a tevdi edilen veya MÜŞTERİ emrine istinaden alınan hisse senetlerinin, (ii) MÜŞTERİ tarafından hisse senedi satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karşılığında tevdi edilen nakdi yada MÜŞTERİ ye ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakdin, (iii) Hisse senetlerinin sağladığı temettü bedelsiz pay alma ve bedeli ödenen yeni pay alma gibi mali haklardan kaynaklanan hisse senedi ve nakit ile hisse senedini temsilen ihraççı ortaklar tarafından verilen belgelerin koruma kapsamında olduğunu, (iv) Bu madde kapsamındaki nakitlerin nemalandırma ve diğer amaçlarla hisse senedi işlemleri dışında herhangi bir işleme konu edilmeleri halinde koruma kapsamından çıktığını bildiğini, (v) İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde değişiklik olması durumunda söz konusu koruma kapsamının da bu doğrultuda değişmiş sayılacağını, kabul ve beyan eder. Müşteri ye ait menkul kıymetler Takasbank nezdindeki müşteri ismen saklama sisteminde saklanacak olup, Müşteri Takasbank ı koymuş olduğu kurallar çerçevesinde sahip olduğu menkul kıymetler üzerine blokaj koyma hakkına sahiptir. 14. Aracı Kurum un Müşteri nin talebi üzerine Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı çerçevesinden yurtdışı Borsa larda veya Türk Borsalarının uluslararası piyasalarında Müşteri adına menkul kıymet alıp satması durumunda bu Sözleşme nin diğer hükümlerine ek olarak aşağıdaki hükümler ayrıca tatbik olur:

3 Müşteri: I) Aracı Kurum un alım ve satım emirlerini yurtdışında dilediği aracı kuruluş vasıtasıyla gerçekleştirebileceğini, yurtdışındaki Aracı Kurum un seçiminde Aracı Kurum un tam yetkili olduğunu, II) Aracı Kurum un bu aracı kuruluşun herhangi bir fiilinden, kusurundan, gecikmesinden unutma veya yanılmasından, ihmalinden, iflas ve tasfiyesinden ve Aracı Kurum un elinde olmayan sair nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zararlardan sorumlu olmadığını, III) Aracı Kurum un, (kendisi) adına alım satımını yaptığı menkul kıymetleri dilediği yetkili takas ve saklama merkezi veya aracı kurum nezdinde (Saklama Kuruluşları) Aracı Kurum adına veya kendi adına saklatmaya ve bu amaçla saklama kuruluşları ile dilediği hüküm şartlarla sözleşme akdetmeye yetki olduğunu, Saklama Kuruluşları nın menkul kıymetleri diğer saklama kuruluşlarında (Alt Saklayıcılar) saklayabileceğini, Aracı Kurum un Saklama ve Alt Saklama Kuruluşlarının ve diğer üçüncü kişilerin herhangi bir fiilinden, hatasından, kusurundan, gecikmesinden, unutma veya yanılmasından, ihmalinden, iflas ve tasfiyesinden ve Aracı Kurum un elinde olmayan sair nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek her türlü zarardan sorumlu olmadığını, IV) Aracı Kurum un bu işlemlerden alacağı komisyonun yanında yurtdışı aracı kuruluşun komisyon ücreti, saklama ücreti ve her türlü gider ile yurtiçi ve yurtdışında doğacak her türlü vergi, resim, harç ve fonları derhal ve nakden Aracı Kurum a ödemeyi, V) Aracı Kurum un menkul kıymet alım bedellerinin transfer edebilmesi için Aracı Kurum nezdinde Aracı Kurum un belirleyeceği tutarda döviz bulundurmayı, beyan, kabul ve taahhüt eder. 15. Müşteri menkul kıymet alım satım işlemini Aracı Kurum un acentaları vasıtasıyla yapması durumunda bu Sözleşme nin diğer hükümlerine ek olarak aşağıdaki hükümler ayrıca tatbik olur: Müşteri: I- Acentanın, Aracı Kurum ile imzalanan yazılı acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin Aracı Kurum a iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık etmeye yetkili olduğunu bildiğini, II- Acentaya verdiği alım emirleri karşılığında nakit teslim etmesi ve karşılığında acenta yetkililerince imzalanmış teslimat makbuzu alması, aynı şekilde satışını verdiği sermaye piyasası araçlarını acentaya teslim etmesi ve senet teslimat makbuzunu alması gerektiğini bildiğini, III- Acentanın kendisine yaptığı ödemelerde tediye makbuzlarını imzalamak, acentanın kendisine senet tesliminde de yine aynı şekilde senet teslim makbuzlarını imzalamak zorunda olduğunu, IV- Satın aldığı sermaye piyasası araçlarının bedelleri ile sattığı sermaye piyasası araçları, takas süresi içerisinde Aracı Kurum a ulaşacak şekilde Acentaya teslim etmesi gerektiğini, aynı şekilde sattığı sermaye piyasası araçlarının bedelini ve satın aldığı sermaye piyasası araçlarını teslim almak istediği takdirde, takas süresi sonunda Borsa dan Aracı Kurum tarafından tahsil edilen nakdin, masrafları müşteriye ait olmak üzere, Aracı Kurum tarafından Acentaya veya müşterinin istediği başka aracı kurum veya bankaya gönderileceğini, sermaye piyasası araçlarının ise sigorta ve ulaşım masrafları kendisine ait olmak üzere Acentaya gönderileceğini kabul ve beyan eder. Acenta aracılığı ile yapılan işlemlerde Seri V No.46 Tebliği nin 28.maddesi çerçevesinde hukuki sorumluluk müteselsilen Aracı Kurum ve acentaya aittir. 16. Aracı Kurum un bildirimleri Müşteri nin bu Sözleşme de yazılı adresine gönderilmekle geçerli şekilde kendisine ulaşmış sayılır. Bildirimin Aracı Kurum da kalan örneğindeki tarih ya da Aracı Kurum un postalama listelerindeki tarih postaya tevdi tarihi olarak kabul edilir. Aracı Kurum un bildirimlerin postalama tarihinden iki gün sonra ulaşmış oldukları kabul edilir. Aracı Kurum un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğunda tescilli bulunan ticari ikametgah adresidir. Müşteri yetkili Ticaret Sicili Memurluğundan Aracı Kurum un ticari ikametgahının ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup Aracı Kurum a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri nin ikametgahı ve Tebligat Adresi işbu Sözleşmenin başında yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler Müşteri ce alınsın alınmasın geçerli olacaktır. Müşteri ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Aracı Kurum a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça Aracı Kurum un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. Hesap Ekstreleri ve sözleşme değişiklikleri iadeli taahhütlü posta ile yapılır. 17. Aracı Kurum a karşı yalnızca Aracı Kurum a yazılı olarak tasarrufa yetkili oldukları bildirilmiş olan kimseler tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Aracı Kurum temsilcileri bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Bu kimselerin tasarruf yetkisi, yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum a bildirilinceye kadar, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Müşteri bu değişiklikleri gerekli yasal belgelerle birlikte Aracı Kurum a yazılı olarak bildirecektir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde veya başkaca herhangi bir yayın organında yapılabilecek bir ilan Aracı Kurum u hiçbir şekilde bağlamayacak olup, Müşteri tasarruf yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kurum a karşı ileri süremeyecektir. Genel Vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça bunların Aracı Kurum la olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm ilişkilerde Müşteri nin Aracı Kurum a karşı temsil etmek yetkisini verdikleri kabul edilir. Birden fazla kişinin ortak etmek suretiyle Aracı Kurum a Alım ve Satım emirleri vermek istemesi halinde Aracı Kurum a karşı herbirinin münferiden talimat verebilmesi asıldır. Aracı Kurum ortak hesap sahiplerinden birine yükümlülüğünü yerine getirmekle diğerlerine karşı da yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. Aracı Kurum ilgili mevzuatı uyarınca müşterinin kimliğinin tespitinde gerekli özeni göstermekle yükümlü olduğundan müşteri kimlik tespit konusunda Aracı Kuruma gerekli yardımda bulunmakla yükümlüdür. 18. Aracı Kurum, Müşteri nin ve onun yetkili meclislerinin (kimliğini) kendisine verilmiş bulunan imza örneklerini, sözü geçenlerin Aracı Kurum da doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırmak suretiyle denetler ve inceler. Aracı Kurum imza karşılaştırılmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır. Aracı Kurum kendisine ibraz edilen vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacak olup Aracı Kurum kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü değildir. 19. Müşteri nin ya da bir üçüncü kişinin ehliyetsizliğinden doğan bütün sonuçlar Müşteri ye aittir. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması Aracı Kurum u, özel yazılı bildirim olmadıkça, bağlamayacaktır. Aracı Kurum anılan özel yazılı bildirimi bulunmadıkça Müşteri yi ya da onun temsilcilerini tam ehliyeti ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamaz. 20. Taraflar arasında tüm uyuşmazlıklarda ve uygulamalarda, Aracı Kurum un defter kayıtları ve belgeleri, müstenidi olsun olmasın, kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir. 21. Cumartesi Günleri: Müşteri, Aracı Kurum un kendi isteğine göre Cumartesi günleri kapalı olacağını kabul eder ve Aracı Kurum un Cumartesi günlerini tatil günü olarak mütalaa etmeye haklı bulunduğunu teyit eder. Ulusal Bayram, Hafta Tatili ve Genel Tatil Günleri: Müşteri, Aracı Kurum un ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde kapalı olacağını ve Aracı Kurum la olan ilişkilerde bu günlerin iş günü sayılmayacağını kabul eder. Aracı Kurum günlük çalışma saatlerini dilediği şekilde tespite yetkili olup, gişelerini sadece sabah saatlerinde Müşteri ye ve ilgililere açık tutmaya mezundur. Müşteri, Aracı Kurum un öğleden sonraki saatlerde gişelerini kapalı tutmasını ve ödeme yapmamasını kabul eder. Aracı Kurum un Açık Olmamasının İmkansız Olduğu Günler: Zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya buna benzer durumlardan ötürü Aracı Kurumun kapalı olmasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı Müşteri kabul eder. Müşteri Aracı Kurumun kapalı olduğu bu gibi günlerin Aracı Kurum tarafından iş günü sayılmamasının şimdiden kabul eder. Müşteri bu gibi durumlarda Aracı Kurumun gerekli göreceği tedbirleri almasını şimdiden kabul eder. 22. Aracı kurum herhangi bir zamanda kendi takdir isteğine göre Müşteri ile iş ilişkilerini derhal kesebilir. 23. Aracı Kurum işbu Sözleşmedeki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri ye sirküler mektupla bildirecektir. Eğer müşteri bildirimi Müşteri tarafından alındığı ya da 16.madde uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kesinlikle kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Portföy deki Sermaye Piyasası Araçlarının Saklanması ve Sigortalanması: 24. Müşteri Portföye dahil hisse senetlerini İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Alo Takas sistemi telefon numaraları veya mevcut olması halinde İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ya da Şirket te yatırımcıların kullanımına sunulmuş bilgisayarlar aracılığıyla izleyebilir. 25. Uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Tarih Müşteri Adı Soyadı İmzası Adresi Telefon /Faks Ev: ( )././. İş : ( ) Cep:( ) Faks:( ) ARACI KURUM (Kaşe * İmza)

4 REPO VE TERS REPO ÇERÇEVE ANLAŞMASI TARAFLAR: EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş..(Aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacaktır.) (Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.) KONU: İşbu Sözleşme nin konusu, taraflar arasında Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V No: 7 Tebliği ve bu Tebliğ de yapılan değişiklikler (Aşağıda kısaca Tebliğ olarak anılacaktır.) çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (Aşağıda kısaca Borsa olarak anılacaktır.) ve/veya Borsa dışında yapılacak repo ve ters repo işlemlerinin genel esaslarını belirlemektir. TANIMLAR: Repo: Aracı Kurum un geri alma. Müşteri nin geri satma taahhüdü ile Aracı Kurum un Müşteri ye Menkul kıymet satışını, Ters Repo: Aracı Kurum un geri satma. Müşteri nin geri alma taahhüdü ile Aracı Kurum un Müşteri den Menkul kıymet satın almasını, Vade: Dekontta yer alan menkul kıymetin geri alma veya satma tarihini ifade eder. Hükümleri: 1. Taraflar münferit her repo ve ters repo işlemi için ikişer nüsha işbu Sözleşme nin 1 numaralı ekinde yer alan Repo ve Ters Repo işlemleri Dekontu nu (Aşağıda kısaca Dekont olarak anılacaktır.) düzenlerler ve Dekont un bir nüshası karşı tarafa verilir veya gönderilir, nüsha ise taraflarca saklanır. Taraflar düzenlenen Dekont un içeriğine uygun olarak hareket etmeyi kabul ederler. İşbu Sözleşme her işlem için Aracı Kurum ile Müşteri arasında düzenlenecek Dekont lar ile birlikte uygulanır. 2. Aracı Kurum, her münferit repo veya ters repo işlemi için düzenlenecek olan Dekont un içeriğine uygun olarak menkul kıymeti satmayı veya almayı ve vadesinde geri almayı veya geri satmayı kabul ve taahhüt eder. Müşteri, her münferit repo veya ters repo işlemi için düzenlenecek olan Dekont un içeriğine uygun olarak menkul kıymeti almayı veya satmayı ve vadesinde geri satmayı veya geri almayı kabul ve taahhüt eder. 3. Tebliğ hükümleri uyarınca repo işleminde, Müşteri ye satılan menkul kıymetlerin fiziken teslimi yapılmaz. Repo konusu menkul kıymetler T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak T.C. Merkez Bankası ve/veya İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de Depo edilir. 4. Ters repo işleminde Aracı Kurum un Müşteri den satın aldığı menkul kıymetler Aracı Kurum a işlem anında teslim edilir. Aracı Kurum bu menkul kıymetleri, T.C. Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak T.C. Merkez Bankası ve/veya İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. de Depo eder. Aracı Kurum ters repo işlemi ile satın aldığı menkul kıymetleri işlem tarihi ile vade tarihi arasında kalmak ve vadesi geri satma vadesini geçmemek koşuluyla repo işlemi ile yeniden satabilir. 5. Tarafların repo veya ters repo işlemi nedeni ile yükledikleri edimlerini ifade temerrüde düşmeleri durumunda temerrüde düşen taraf karşı tarafa temerrüt gününden başlamak üzere... temerrüt faizi ve... cezai şart ödemekle yükümlüdür. Aracı Kurum, Müşteri nin Vade tarihinde yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda Repo veya ters Repo işlemini fesh ederek Vade de yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle uğramış olduğu zararın tazmini talep etme hakkını saklı tutar. Aracı Kurum, Müşteri nin bu sözleşmeden doğan yükümlülükleri nedeni ile kendi nezdinde bulunan Müşteri ye ait her türlü menkul kıymet, diğer sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hapis ve rehin hakkına sahip bulunmaktadır. Aracı Kurum bunları icra yoluna başvurmaya gerek olmaksızın nakde çevirerek alacağını tahsil etme hakkına sahiptir. 6. Aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili tarafların tüm borç ve yükümlülüklerinin ifa yeri münhasıran işlemin yapıldığı Aracı Kurum un kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. 7. Aracı Kurum, repo ve ters repo işlemlerini Borsa da veya Borsa dışında Aracı Kurum portföyünde bulunan menkul kıymetler üzerinde yapılabilir. 8. Repo ve Ters Repo işlemleri ile ilgili olarak düzenlenecek Dekont ların imzalanması, ödemeleri yapma ve kabule, çerçeve anlaşması ve Dekont ların gereklerinin yerine getirilmesi konularında Aracı Kurum a karşı yalnızca Aracı Kurum a imza örnekleri vermek suretiyle yetkili oldukları Müşteri tarafından bildirilmiş olan kimseler yetkili sayılacaktır. Bu kimselerin yetkisinde yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum a bildirilinceye kadar, Aracı Kurum yönünden geçerli olmayacaktır, bu değişiklikler geçerli yasal belgelerle birlikte Aracı Kurum a bildirilecektir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde veya herhangi bir yayın organında yapılabilecek ilam hiçbir şekilde Aracı Kurum u bağlamayacak ve yetkilerinde değişiklik olduğunu Aracı Kurum a karşı ileri sürmeyecektir. Genel vekaletnamelerde özel olarak bir yetki daraltımı olmadıkça bunların Aracı Kurum la olan repo ve ters repo işlemi ile ilgili tüm ilişkilerde Müşteri yi Aracı Kurum a karşı temsil etmek yetkisine haiz oldukları kabul edilir. 9. Aracı Kurum, Müşteri nin ve onun yetkili temsilcilerinin kimliğini kendisine verilmiş bulunan imza örneklerine, sözü geçenlerin Aracı Kurum nezdinde doldurulan belgelerin üzerine atacakları imzalarla karşılaştırılmak suretiyle denetler ve imceler. Aracı Kurum imza karşılaştırmasını makul bir dikkatle yapacak ve ilk bakışta anlaşılmayacak olan imza benzerliklerinin sonuçlarından sorumlu tutulmayacaktır. Aracı Kurum kendisini ibraz edilen vekaletnamelerin ve diğer yetki belgelerinin sahteliğinden sorumlu tutulmayacak ve kendisine ibraz edilen bu gibi belgelerin gerçeğe uygunluğunu incelemek ve araştırmakla yükümlü olmayacaktır. 10. Müşteri nin ya da üçüncü bir kişinin ehliyetsizliğinden doğan bütün sonuçlar Müşteri ye aittir. Ehliyetsizlikle ilgili hususlar Aracı Kurum a bu yüzden hiçbir sorumluluk düşmeyecektir. Özellikle ehliyetsizliğin ilan edilmiş ya da yayın organlarında yayınlanmış olması Aracı Kurum u özel yazılı bildirim olmadıkça bağlamayacaktır. Aracı Kurum anılan özel yazılı bildirim bulunmadıkça Müşteri yi ya da onun temsilcilerini tam ehliyeti ve her türlü tasarruf yetkisini haiz saymaya yetkili olup bu yüzden sorumlu tutulamaz. 11. Aracı Kurum un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi yetkili Ticaret Sicili Memurluğu nda tescili bulunan ticari ikametgah adresidir. Müşteri yetkili Ticaret Sicili Memurluğu nda Aracı Kurum un ticari ikametgahını ve bundaki değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracı Kurum a yapılacak her türlü tebligatı ve bildirimi, Aracı Kurum un o tarihteki ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri nin ikametgahı ve tebligat adresi Sözleşme de yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler Müşteri tarafından alınmasa dahi geçerli olacaktır. Müşteri, ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Aracı Kurum a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça Aracı Kurum un son adrese yaptığı bütün tebligatlar ve bildirimler geçerlidir ve sonuç yaratır. 12. Posta servisleri, telgraf, telefon, teleks veya diğer iletişim sistemlerinin ya da taşıma ve ulaştırma araçlarının kullanılmasından ve özellikle iletişim ya da taşıma sırasında kaybolma, gecikme, hata, yanlış anlama, anlamı saptırma ya da çift (veya daha fazla) bildirim yapılmasından ileri gelen tüm zararlardan ve bunların sonuçlarından Aracı Kurum sorumlu değildir. Tarafların yekdiğerine faks aracılığı ile aşağıda belirtilen faks numaralarına gönderdiği yazı ve bildirimler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 287/2. maddesi uyarınca, kesin delil teşkil eder. Aracı Kurum Faks No: ( ) Müşteri Faks No: _( ) Müşteri Faks numarasında değişiklik olduğu yazılı olarak bildirilmedikçe Aracı Kurum un bu faks numarasına yaptığı bildirimler geçerli olacaktır. 13. Sözleşme süresizdir. Aracı Kurum ve Müşteri karşılıklı ya da tek taraflı olarak sözleşmeyi 7 iş gün öncesinden yazı ile ihbar etmek kaydıyla diledikleri anda sona erdirebilirler. İşbu Sözleşme sona erdirildiğinde Sözleşme sona erme tarihinden önce taraflar arasındaki yapılmış repo ve ters repo işlemleri bu Sözleşme ve bu işlemlerle ilgili olarak düzenlenen Dekont larda yer alan şartlara uygun olarak vade tarihlerinde yükümlülüklerinin karşılıklı olarak yerine getirilmesi suretiyle sonuçlandırılır. 14. İşbu Sözleşme den, Sözleşme nin eki Repo ve Ters Repo İşlemleri Dekont larının düzenlenmesi damga vergisine tabi olduğu takdirde doğacak danga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir. 15. İşbu Sözleşme hükümleri taraflar arasında varılacak mutabakata göre değiştirilebilir. Taraflar arasında yapılacak ek anlaşmalar yolu ile işbu Sözleşme ye yeni hükümler konulabilir. 16. Uyuşmazlıklarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. 17. Taraflar arasında çıkacak tüm uyuşmazlıklarda, Aracı Kurum un defter kayıtları ve belgeleri, müstenitli olsun olmasın, kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğindedir. Tarih Müşteri Adı Soyadı İmzası Adresi Telefon /Faks Ev: ( )././. İş : ( ) Cep:( ) Faks:( ) ARACI KURUM

5 DELİL SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak anılacaktır.) (Aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) MADDE 1 SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI: Müşteri, Aracı Kurum la gerçekleştireceği işlemlerde Aracı Kurum a gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) talimat vermeyi ve Aracı Kurum tarafından kendisine gönderilecek her türlü bildirimler ihbarnameler, ihtarnameler ve diğer tebligatların faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile yapılmasını talep etmekte ve Aracı Kurum bu Sözleşme şartlarına tabi olmak üzere talimat ve bildirimlerin bu şekilde yapılmasını kabul etmektedir. Müşteri nin, Aracı Kurum ile yapacağı her türlü hisse senedi ve diğer menkul kıymet alım ve satım işlemleri (alım ve satım emri verilmesi), repo işlemleri (teyit formlarının gönderilmesi), kredili menkul kıymet, ödünç menkul kıymet ve açığa satış işlemleri, portföy yönetimi ve diğer sermaye piyasası işlemleri ile bu işlemlere ilişkin her türlü hesaplar arası para transferi, para havale talimatları, menkul kıymet virman talimatları ve diğer talimatlar ile Aracı Kurum un, Müşteri ile akdetmiş olduğu sözleşmeler, Sermaye Piyasası Kurul ve İstanbul Menkul Borsası nın Tebliğ, yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Müşteri ye göndereceği tüm bildirim, ihbarname ve ihtarnameler bu Sözleşme kapsamındadır. MADDE 2 ŞİFRE KULLANIMI: Aracı Kurum, Müşteri nin bu sözleşme çerçevesinde faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb) ile iletileceği talimatlarda kullanılmak üzere Müşteri ye gizli bir şifre numarası (Şifre) verecektir. Müşteri, bu Şifre yi gizli tutmakla yükümlü olduğunu, bu Şifre kullanılarak Aracı Kurum a verilecek tüm talimatların kendisi tarafından verilmiş talimatlar sayılacağını kabul ve beyan eder. MADDE 3- MÜŞTERİNİN SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: MÜŞTERİ, faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile talimat iletilmesi ve Aracı Kurum tarafında bildirimlerin faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb) ile yapılmasından doğacak bütün sonuçları peşinen kabul etmiştir. MÜŞTERİ, Aracı Kurum un bu Sözleşme ile kendisine sağladığı kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları kabul eder. 3.1 MÜŞTERİ nin Aracı Kurum a talimat iletmede kullanacağı ve Aracı Kurum un bildirim, ihbarname ve ihtarnameleri göndereceği veya ileteceği faks numarası, teleks numarası, telefon numarası ve internet adresi ( ) Sözleşme nin altında yazılıdır. Aracı Kurum, bu Sözleşmede belirtilen iletişim araçlarından (faks, teleks, telefon veya ) her hangi birisini seçmekte tamamen serbest olup, bu iletişim araçlarından biri gönderilen bildirim, ihtar veya ihbarnameler geçerlidir. MÜŞTERİ, Sözleşme de yazılı numara ve adresleri değiştiği takdirde, yeni numarası veya adresini derhal yazılı olarak Aracı Kurum a bildirecektir. Bu numara adreslerde meydana gelecek değişikler yazılı olarak Aracı Kurum a bildirilmedikçe Aracı Kurum ca bu adres ve numaralara yapılan bildirimler geçerli olacaktır. Müşteri nin talimatlarını bu Sözleşme de yazılı telefon ve faks numaraları veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb) adresleri dışında başka numara ve adreslerden göndermesi durumunda Aracı Kurum, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır. 3.2 MÜŞTERİ, yalnız yetkili kişiler tarafında Aracı Kurum a faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb) ile talimat iletilmesi için gerekli önlemleri alacaktır. Müşteri, bu Sözleşme de belirtilen iletişim sistemleri ile emir ve talimat iletmesi için Aracı Kurum tarafında kendisine verilen Şifre veya Şifreleri gizli tutmak zorunda olduğunu, Şifrenin her hangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde Aracı Kurum a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini, Aracı Kurum a yapılacak yazılı bildirim üzerine Aracı Kurum tarafından Şifre nin iptal edilmesine kadar üçüncü kişilerin, Şifreyi kullanarak, yapacakları tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, Aracı Kurum un bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri Müşteri nin hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. 3.3 MÜŞTERİ, Aracı Kurum tarafından kendisine gönderilen tüm bildirim, ihbarname ve ihtarnamelerin Aracı Kurum kayıtlarına göre bunların kendisine gönderildiğini gösteren zamanda kendisi tarafından alınmış ve tebliği edilmiş sayılacağını ve söz konusu bildirim, ihbarname ve ihtarnamelerde Aracı Kurum tarafından verilen sürelerin bu andan itibaren işlemeye başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri herhangi bir nedenle bu bildirim, ihbarname ve ihtarların kendisi tarafından alınmadığını ve geçersiz olduğunu hiçbir şekilde ileri süremeyeceğini peşinen kabul eder. 3.4 Müşteri, Aracı Kurum ile akdettiği sözleşmeler çerçevesinde gerçekleştireceği sermaye piyasası işlemleri ile nakit ve menkul kıymet çekme ve virman işlemlerinde kullanması için Aracı Kurum tarafından kendisine verilen Şifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, Şifrenin kaybolması veya üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde Aracı Kurum un ilgili birimine bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini, Aracı Kurum a yapılacak yazılı bildirim üzerine Aracı Kurum tarafından Şifrenin iptal edilmesine kadar üçüncü kişilerin Şifreyi kullanarak yapacakları tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait olacağını, Aracı Kurum un bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri Müşteri nin hesabına borç kaydedeceğini, bu yönden hiç bir itirazının bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. 3.5 MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin uygulamasında yürürlükteki veya ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümlerine aynen uyacaktır. MADDE 4 ARACI KURUMUN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR ARACI KURUM, MÜŞTERİ nin faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile talimatını aldığında, yazılı teyidi beklemeksizin talimatını yerine getirebilecektir. Ancak, Aracı Kurum herhangi bir neden ileri sürmeksizin kendi takdirin göre faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile iletilen talimatı yerine getirmeyi reddetme hakkını saklı tutar. Aracım Kurum, faksla kendisine iletilen talimatın üzerindeki imzaları, MÜŞTERİ nin kendisine tevdi ettiği imza sirküleriyle karşılaştırırken makul bir dikkat gösterilecektir. Aracı Kurum, Müşteri nin yaptığı işlemler esnasında yanlış veya fazla bildirim veya işlem yapılmaması, verilen bildirimlerin ve işlemlerin yerine getirilmemesi, işlemin tamamlanamaması, ve her türlü teknik ve elektronik aksaklıklar neticesinde ortaya çıkacak sonuçlardan dolayı sorumlu değildir. Müşteri, bu Sözleşme ile talimat iletmede kendine sağlanan kolaylıklardan yararlanırken yanlış kullanım, teknik ve elektronik aksaklıklar, üçüncü kişilerin Şifreyi kullanması ve Aracı Kurum un işlem ve bildirimi yerine getirmemesi risklerinin varlığı ve sonuçlarını kabul ederek, bundan doğan ve doğacak tüm sorumlulukları üstlenmiştir.. Müşteri şifrenin üçüncü kişiler tarafından öğrenildiğini ve değiştirmek istediğini bildirdiği takdirde Aracı Kurum mümkün olan en kısa süre içinde şifreyi kullanıma kapatma ve hesaba blokaj koymak için gerekli tedbirleri alacaktır. Müşteri, Aracı Kurum un: Müşteri ye verilen Şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan işlemlerden, Faks metni ile asıl talimat yazısı ve/veya imza sirküleri arasında ilk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinden, Şifre kullanılması suretiyle verilecek telefon talimatlarında sesin Müşterinin sesine benzer olup olmadığını kontrol etmekten, Faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) ile ilgili hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, Müşteri nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin işlememesinde veya arızalanmasından, bu nedenle veya herhangi bir başka nedenle Aracı Kurum tarafından gönderilen bildirim, talimat ve ihtarnamelerin Müşteri tarafından alınmamasından, Faks, teleks telefon veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) sistemiyle gelen veya Aracı Kurum tarafından müşteri ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin yanlış ve yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından veya herhangi bir sebeple Aracı Kurum veya Müşteri ye ulaşmamasından ve doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağımı kabul ve beyan eder. Müşteri, Aracı Kurum un telefon konuşmalarını ses kayıt cihazlarına kaydetmeye yetkili olduğunu ve bundan dolayı Aracı Kurum a bir sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul eder. Aracı Kurum un ve personelinin genel olarak kendisine düşen dikkat ve ihtimamı gösterdiği karine olarak kabul edilir. Bunu aksini iddia eden MÜŞTERİ, ispat yükümlülüğü altındadır. Aracı Kurumumuzun internet sitesi üzerinden internetten elektronik ortamda işlem yapmayı, Aracı Kurumunuza menkul kıymet alım ve satım emirleri ile havale ve diğer talimatları internet üzerinden vermeyi, Aracı Kurumunuz nezdindeki hesabımdan aşağıda belirteceğim şahsıma ve/veya üçüncü şahıslara ait hesaplara para ve menkul kıymet aktarma (havale veya EFT) dahil olmak üzere Aracı Kurumunuzun sunduğu tüm internet işlemleri ve hizmetlerinden faydalanmayı istiyor ve talep ediyorum. Aracı Kurumunuz nezdindeki hesaplarımdan aşağıda yazılı şahsıma ve/veya üçüncü şahıslara ilişkin hesaplara internet üzerinden havale veya EFT yapılmasını kabul ettiğimi, bu hesaplara internet üzerinden yapılacak havale ve EFT lere her hangi bir itirazımın olmayacağını, bu talimatımda bir değişiklik olması durumunda bunu yazılı olarak Aracı Kurumunuza bildireceğimi ve söz konusu bildirimi yazılı olarak tarafınıza ulaştırıncaya kadar bu talimatımın geçerli olacağını beyan ederim.

6 HESAPLARIMDAN NAKİT VİRMANI (HAVALE/EFT) YAPILACAK ARACI KURUMUNUZ DIŞINDAKİ HESAPLAR Hesabın Bulunduğu Kurum Hesap Sahibi İsmi Şubesi EFT Kodu Hesap No MADDE 5- ARACI KURUM KAYIT VE BELGELERİNİN DELİL NİTELİĞİ İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Aracı Kurum un defter kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda eldeki telefon kayıtları, faks, teleks veya elektronik iletişim sistemleri (internet vb.) sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin ve Aracı Kurum tarafından gönderilen bildirim, ihbarname ve ihtarname örnekleri ve bunların gönderildiği ve alındığına ilişkin Aracı Kurum un elindeki her türlü cihaz kaydı ve teyitleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde geçerli bir delil olarak kabul edilir. MADDE 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ: Aşağıda belirtilen tarihte akdedilen ve bu tarihten itibaren hüküm doğuracak olan işbu sözleşme, süresiz akdedilmiştir. Sözleşmenin uygulanmasının herhangi bir aşamasında MÜŞTERİ, haklı bir nedene dayalı olarak 15 gün öncesinden Aracı Kurum a yazılı ihbarda bulunması koşuluyla işbu sözleşmeyi feshedebilir. MADDE 7- ARACI KURUM UN SÖZLEŞMEYİ FESİH HAKKI: Aracı Kurum, MÜŞTERİ nin sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini aksattığını ve/veya yerine getirmediğini tespit ettiği takdirde, her zaman süreye bağlı olmaksızın sözleşmeyi tek yanlı olarak MÜŞTERİ ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle feshetmeye yetkilidir. MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ: Taraflar arasında, bu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde, İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Sekiz madde ve iki sayfadan ibaret işbu sözleşme.../.../... tarihinde taraflarca iki nüsha olarak düzenlenmiş ve imza edilerek birer nüshası taraflarca alıkonulmuştur. ARACI KURUM MÜŞTERİ Adı Soyadı Faks No.: Faks No. Telefon No.: Telefon No. Adres: Adres Tarih: Tarih Yetkili İmzalar : Müşteri İmzası HESABIN AÇILMASI VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER Müşteri nin Aracı Kurum nezdindeki hesapları cari hesap niteliğinde olup Aracı Kurum, hesapların borç bakiyesine, herhangi bir bildirim bulunmaya gerek olmaksızın Aracı Kurum un kredili menkul kıymetler işlemlerinde uyguladığı oranda faiz işletmeye yetkilidir. İlgili sermaye piyasası işlemleri için akdedilmiş olan sözleşmelerde yer alan faiz ve temerrüt faizine ilişkin oran ve esaslar saklıdır. Aracı Kurum, kendi ağır hatası ve kastı dışında üçüncü kişilerden kaynaklanan zarar ve ziyanlardan hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır, Müşterek Hesaplara İlişkin Hükümler Müşterek hesap sahiplerinin aksine talimatları olmadıkça, müşterek hesapta mevcut ve bundan sonra gerek münferiden, gerekse birlikte bu hesaba yatıracakları veya üçüncü kişilerin bu hesaplara yatıracakları, virman veya transfer edecekleri veya gerçekleştirecekleri menkul kıymet alım satımı veya diğer sermaye piyasası işlemleri neticesinde hesapta bulunacak nakit ve sermaye piyasası araçları üzerindeki hakları birbirine eşittir. Yine aksine bir talimatları olmadıkça, müşterek hesap sahiplerinden her biri Aracı Kurum nezdindeki hesaplar üzerinde tek başına tasarrufta bulunabilecek, kısmen veya tamamen bu hesaptaki nakit ve sermaye piyasası araçları mevcudunu çekebilecek, virman transfer edebilecek, sermaye piyasası alım satım ve diğer sermaye piyasası işlemleri için emir ve talimatlar verebilecek, hesap veya hesapları kapatabilecek, hesap ekstrelerini tebellüğ edebilecek, hesap veya hesaplarla ilgili ibra verebilecektir. Aracı Kurum, müşterek hesap sahibi Müşteri lerinden herhangi birine yaptığı ödeme miktarınca, diğer müşterek hesap sahiplerine karşı ibra edilmiş olacaktır. Müşterek hesap sahiplerinden herhangi birisine hesap ekstresi gönderilmesi, bir bildirim veya tebligat yapılması durumunda söz konusu bildirim ve tebligat diğer hesap sahiplerine de yapılmış sayılacaktır. Müşterek hesap sahiplerinden birinin veya birkaçının, bu hesaptaki hak ve vecibeleri ile ilgili olarak, birbirlerine karşı veya diğerleri veya Aracı Kurum aleyhine mahkeme veya icra dairelerine müracaat etmeleri ve mercilerin durumu Aracı Kurum' a bildirmeleri halinde, Aracı Kurum Müşteriler den hiçbirine ödeme yapmayacak, bu konuda verilecek mahkeme kararlarına intizaren söz konusu meblağ Aracı Kurum tarafından bloke olarak tutulacaktır. Müşterek hesap sahibi Müşteri lerden birinin ölümü halinde, Aracı Kurum un ölümünden bilgisi olsun veya olmasın, Müşteri lerine yapacağı ödemelerden dolayı Vergi Dairelerine ve mirasçılara karşı doğabilecek sorumlulukları, hayatta olan Müşteri lere Müteselsilen yüklenmiş sayılacaktır. Müşterilerden birinin ölümünden her ne surette olursa olsun haberdar olan Aracı Kurum, hesaptan tevkif ederek ilgili mercilere yatırmakla mükellef olduğu Veraset Vergisi, Mali Denge Vergisi ile ileride ihdas edilebilecek diğer vergi ve resimler karşılığının hesap edilmesinde, Müşterilerin hesaptaki hisselerinin eşit olduğunu kabule yetkili olacaktır. Müşterek hesap sahiplerinin her biri, müşterek hesap veya hesaplardan dolayı Aracı Kurum a karşı doğmuş veya doğacak her türlü borcun tamamından müteselsilen sorumludur. Müşteri nin hesap veya hesaplarda bulunan menkul kıymet ve nakdin çekilmesi virman edilmesi ve transfer edilmesi alım satım emirleri veya diğer sermaye piyasası işlemlerine ilişkin telefon faks veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Aracı Kurum a talimat vermesi durumunda Aracı Kurum un defter kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları faks veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu nun 287.maddesine göre kesin delil niteliğindedir. Müşteri nin hesap veya hesaplarda bulunan menkul kıymet ve nakdin çekilmesi, virman edilmesi ve transfer edilmesi, alım satım emirleri veya diğer sermaye piyasası işlemlerine ilişkin telefon, faks veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Aracı Kurum a talimat vermesi durumunda, Aracı Kurum un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, faks veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde müstenid aranmaksızın teyid edilmiş olsun veya olmasın Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu nun 287.maddesine göre kesin delil niteliğindedir. Hesap veya hesaplardan veya bu hesaplarda yapılan işlemlerden doğan borçlar, münhasıran işleme taraf olan Aracı Kurum merkezi veya şubesinde ifa edilecektir. Taraflar arasındaki ilişkide hesap açılışına ilişkin bu Sözleşme nin yanında ilgili sermaye piyasası işlemi için akdedilmiş veya akdedilecek olan sözleşmelerin hükümleri uygulanacaktır. Tarih Müşteri Adı Soyadı İmzası Adresi Telefon /Faks Ev: ( )././. İş : ( ) Cep:( ) Faks:( ) ARACI KURUM (KAŞE İmza)

7 SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ( Sözleşme ) TARAFLAR: 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır) Adresi : 2. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.) Adresi : Kimlik Bilgileri: Müşteri Tanıma Formunda yer almaktadır KONU :İşbu Sözleşme'nin konusu, Aracı Kurum tarafından Müşteri adına, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu nun, Seri V, No. 65 sayılı Tebliğ i ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca yapılacak Açığa Satış işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemektir. TANIMLAR : Açığa Satış İşlemi: Müşteri nin, Aracı Kurum nezdindeki hesabında mevcut olmayan ve/veya sahip olmadığı sermaye piyasası araçlarının, satılmasını ya da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade eder. Satışa ilişkin Takas yükümlülüğünün ödünç alınan sermaye piyasası araçları ile yerine getirilmesi de açığa satış sayılır. Ödünç İşlemi: Müşteri ile Aracı Kurum arasında akdedilmiş Menkul Kıymetler Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Ödünç İşlemi olarak kabul edilen işlemleri, Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul'ca Tebliğ konusu işlemlerin izin verildiği teşkilatlandırılmış diğer piyasaları, Cari Piyasa Değeri: Tebliğ de belirlenen esaslara göre hesaplanmış Menkul Kıymetlerin cari piyasa değerini, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu Liste: Tebliğ'in 6. maddesinde sözü edilen kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış işlemlerine konu olan Menkul Kıymetler listelerini, Teminat: Açığa satış işleminin teminatı olarak Müşteri tarafından yatırılan veya Müşteri hesabında bulunan Menkul Kıymet veya teminat olarak kabul edilen diğer varlıkları Özkaynak Oranı: Aşağıdaki formüle göre hesaplanan oranı: [(Teminatı oluşturan varlıkların Cari Piyasa Değeri Açığa Satışa konu Menkul Kıymetlerin piyasa değeri) / işleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri] Menkul Kıymet veya Menkul Kıymetler: Menkul Kıymetler ve sermaye piyasası araçlarını Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ i ve bu Tebliğ'deki değişiklikleri, ifade eder. Madde 1- AÇIĞA SATIŞ EMRİNİN VERİLMESİ VE İŞLEMİN GERÇEKLEŞMESİ: Müşteri nin, Açığa Satış İşlemi olarak bildirdiği emirler veya böyle bir bildirim yapılmamış olsa dahi, Müşteri nin hesabında mevcut olmayan bir Menkul Kıymetin satışını yapması durumunda Aracı Kurum, söz konusu işlemi bu Sözleşme hükümlerine göre Açığa Satış İşlemi olarak kabul etmeğe ve hesaplara intikal ettirmeye yetkilidir. Açığa Satış İşleminden doğan, açığa satışı yapılan Menkul Kıymetin, takas yükümlüğünün yerine getirilmesi amacıyla Aracı Kuruma ne şekilde tevdi edileceği Müşteri tarafından Aracı Kurum a Açığa Satış emri ile birlikte bildirilmesi esastır. Açığa Satış İşlemi, ancak Liste de sayılan menkul kıymetler üzerinde yapılabilir. Yeterli Teminat mevcut olsa dahi Aracı Kurum, verilen açığa satış emrini kabul etmekle yükümlü değildir. MADDE 2- AÇIĞA SATIŞ İŞLEMİNDEN DOĞAN TAKAS YÜKÜMLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ: Açığa Satış işleminden doğan, açığa satışı yapılan Menkul Kıymetin temin edilmesi ve Takas merkezine karşı olan yükümlüğünün yerine getirilmesi amacıyla zamanında Aracı Kurum a teslim edilmesi sorumluğu tamamıyla Müşteri ye aittir. Müşteri, Açığa Satışa konu Menkul Kıymetleri, takasının yapılacağı gün, en geç saat ye kadar Aracı Kurum a teslim etmekle yükümlüdür. Müşteri nin söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, Aracı Kurum herhangi bir bildirim ve ihbara gerek olmaksızın bu Menkul Kıymetleri Borsa da ve Borsa dışında satın veya ödünç alarak takas yükümlülüğünü yerine getirebilir. Bu durumda oluşacak her türlü zarar, masraf ve ödenen faiz veya komisyonlar Müşteri ye aittir. Aracı Kurum un Takas yükümlüğünü bu şekilde kapatamaması durumunda Müşteri, Aracı Kurum un karşı karşıya kalacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Müşteri nin açığa satış işleminden doğan yükümlüğünü Aracı Kurum vasıtasıyla Menkul Kıymet ödünç almak suretiyle kapatmak istemesi durumunda, Müşteri ile Aracı Kurum arasında Menkul Kıymetler Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi nin akdedilmiş olması ve uygun bir talimatın Aracı Kuruma iletilmiş olması şartıyla Aracı Kurum, Açığa Satış İşlemine konu Menkul Kıymetlerin Müşteri hesabına ödünç alınması için aracılık yapabilir. Ancak Aracı Kurum un Ödünç İşlemine aracılık yapması, hiçbir şekilde Müşteri nin Takas yükümlüğünü zamanında kendisinin yerine getirme borcunda bir değişiklik meydana getirmez, Aracı Kurum a bu nedenle bir sorumluluk yüklenemez. Aracı Kurum aracılığı ile Müşteri hesabına Menkul Kıymet ödünç alınması durumunda, Müşteri nin Takas yükümlüğü, Müşteri hesabına ödünç alınan Menkul Kıymetlerin Takas merkezine teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir. Ödünç alınan ve bu şekilde açığa satışı yapılan Menkul Kıymete ilişkin takas yükümlüğü yerine getirilmek üzere Takas merkezine teslim edilen Menkul Kıymetlerin geri iadesi ve Ödünç İşlemine Menkul Kıymetler Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi hükümleri uygulanır. MADDE 3- TEMİNAT YATIRILMASI, TEMİNATIN KORUNMASI, MARJ TAMAMLAMA ÇAĞRISI VE NAKDE TAHVİL Müşteri, Açığa Satış İşlemi ile ilgili olarak Kurul'un, Seri: V No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ i hükümlerine uygun olarak teminat yatırmak ve bulundurmakla yükümlüdür. Bu kapsamda taraflarca başka bir şekilde kararlaştırılmadıkça Müşteri, Açığa Satış işlemin başlangıcında Özkaynak Oranı nın asgari % 50 olmasını sağlayacak şekilde hesabında Teminat bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri, Açığa Satış İşlemlerinin devamı süresince, bu oranının % 35 in altına inmesini önleyecek tutarda Teminat bulundurmakla yükümlü olacaktır. Özkaynak oranının yukarıda belirtilen oranların altına düşmesi durumunda Aracı Kurum, Müşteri'ye en hızlı iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve kısa mesaj veya benzeri) bildirimde bulunarak özkaynağı tamamlamasını ister. Müşteri, bir işgünü içinde ek Teminat getirerek özkaynak oranını istenen seviyeye getirmezse Aracı Kurum, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, açığa satıştan elde edilen nakdi veya Teminat olarak verilen menkul kıymetleri satarak elde edeceği nakdi kullanarak açığa satışa konu menkul kıymetleri satın alabilir ve bu şekilde açığa satış işlemini ve bu işleme bağlı olarak yapılmış olan Ödünç İşlemini kapatabilir. MADDE 4- ARACI KURUM'UN REHİN VE HAPİS HAKKI Bu Sözleşme uyarınca, Açığa Satış işlemi ile ilgili olarak Müşteri tarafından Teminat olarak Aracı Kurum'a teslim edilen veya Müşteri hesabında tutulan Müşteri'ye ait Menkul Kıymetler, Müşteri'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının teminatı olarak Aracı Kurum lehine rehinlidir. Müşteri nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı Kurum, Müşteri nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Müşteri, bu Sözleşme de yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Aracı Kurum tarafından diğer hesaplarından kredi hesabına nakit veya menkul kıymet virmanı yapılmasını beyan ve kabul eder. Aracı Kurum, Müşteri nin bu Sözleşme den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Saklama Kuruluşları nezdinde saklanan Menkul Kıymetler üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. MADDE 5- TEMİNATLARIN DEĞERLEMESİ: Kredi nin Teminatını teşkil eden varlıkların Teminat değerinin hesaplanmasında Sözleşme ve Tebliğ hükümleri ile ve Kurul düzenlemelerine uyulur. MADDE 6- TEMERRÜT: Tarafların Açığa Satış işlemi nedeniyle yüklendikleri edimlerini ifada temerrüde düşmeleri durumunda, temerrüde düşen taraf, karşı tarafa temerrüt gününden başlamak üzere, İMKB Repo Ters Repo Piyasası nda geçerli olan faiz oranlarına puan ilave etmek suretiyle bulunacak oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. Madde 7- İFA YERİ: Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili olarak tarafların tüm borç ve yükümlülüklerinin ifa yeri münhasıran, işlemin yapıldığı ve Aracı Kurum un kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Madde 8- MASRAFLAR:

8 Bu Sözleşme kapsamındaki tüm Açığa Satış işlemleri ile ilgili olarak, mahiyeti ne olursa olsun, her türlü masraf, vergi, fon ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu, ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir. Müşteri, vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, Müşteri ye ait olan muamele ücreti ve Müşteri namına yapılan bütün masraflar için Aracı Kurum'un Müşteri nin hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. Madde 9- BİLDİRİMLER: Aracı Kurum'un posta yoluyla ile gerçekleştireceği bildirimleri, Müşteri'nin bu Sözleşme'de yazılı adresine gönderilmekle geçerli şekilde kendisine ulaşmış sayılır. Bildirimin Aracı Kurum'da kalan örneğindeki tarih ya da Aracı Kurum'un postalama listelerindeki tarih postaya veriliş tarihi olarak kabul edilir. Aracı Kurum'un bildirimleri; (i) Acele Posta Servisi (APS) ile gönderilmiş ise postalama tarihinden iki gün sonra (ii) Normal Posta ile gönderilmiş ise postalama tarihinden beş gün sonra (iii) Posta yoluyla değil telefaks ve elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmiş ise bildirimin karşı taraça alındığına dair sistem teyidinin alındığı anda Müşteri ye ulaşmış oldukları kabul edilir. Aracı Kurum'un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi, yetkili Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş bulunan ticari ikametgah adresidir. Müşteri, yetkili Ticaret Sicili Memurluğu ndan Aracı Kurum'un ticari ikametgahını öğrenmek ve bu adresteki olası değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracı Kurum'a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihte geçerli olan ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri'nin ikametgahı ve tebligat adresi işbu Sözleşme nin başlangıcında yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler, Müşteri tarafından alınsın veya alınmasın geçerli olacaktır. Müşteri, ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça Aracı Kurum'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir. Madde 10- TEMSİL: Yalnızca, Kurul mevzuatına uygun olarak Aracı Kurum'a karşı düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler Açığa Satış işlemleri bakımından Müşteri adına temsil ve tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Aracı Kurum, bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda, temsilcilerin de yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Bu kimselerin temsil ve tasarruf yetkisi, yetkide yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikçe, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Genel vekâletnamelerde özel olarak ve açıkça bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, bu vekâletnamelerle yetkilendirilmiş kişilerin Aracı Kurum'la olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm iş ve işlemlerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil etmek yetkisini de kapsadıkları kabul edilir. Madde 11- MÜŞTEREK HESAP: Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle Aracı Kurum nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Aracı Kurum a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden Aracı Kurum a her türlü talimat ve emri vermeğe, ortak hesapta bulunan Menkul Kıymet ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeğe ve bu Sözleşme de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili oldukları kabul edilecektir. Ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleşme den doğacak borç ve yükümlülüklerden Aracı Kurum a karşı müteselsilen sorumludur. Aracı Kurum ortak hesap sahiplerine olan yükümlülüklerini, ortak hesap sahiplerinden yalnızca birine karşı yerine getirmekle diğerlerine karşı da yerine getirmiş sayılır. DİĞER HÜKÜMLER Madde 12 Müşteri, işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için Aracı Kurum a gitmeden telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir: (i) Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde Müşteri, hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilerek kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve bu işlemlerin tüm sonuçlarından Müşteri sorumlu olacaktır. Müşteri tarafından, şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Aracı Kurum a bildirilmesi üzerine Aracı Kurum, mümkün olan en kısa sürede, söz konusu şifre kullanılarak emir (ii) ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır. Aracı Kurum un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emir ve talimatlarını, o sırada çalışır durumda olan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç gerçekleştirildiği veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. Müşteri, Aracı Kurum un bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder. Kurul düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefax, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya telex gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir. Madde 13 Müşteri nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler Müşteri Tanıma Formunda yer almaktadır. Müşteri bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri Aracı Kurum a yazılı olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli Aracı Kurum tarafından geçerli kabul edilmeye devam eder. Madde 14 Müşteri, Sermaye Piyasası Kanunu nun 46/A maddesi ve Yatırımcıları Koruma Yönetmeliği çerçevesinde, (i) Hesabında bulunan, sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle hisse senedi işlemlerinden doğan ve Müşteri tarafından satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, Ödünç İşlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle Aracı Kurum a tevdi edilen veya Müşteri emrine istinaden Aracı Kurum tarafından alınan hisse senetlerinin, (ii) Müşteri tarafından hisse senedi satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karşılığında tevdi edilen nakdin ya da Müşteri ye ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakdin, (iii) Hisse senetlerinin sağladığı temettü, bedelsiz pay alma ve bedeli ödenen yeni pay alma gibi mali haklardan kaynaklanan hisse senedi ve nakit ile, hisse senedini temsilen ihraççı ortaklıklar tarafından verilen belgelerin, koruma kapsamında olduğunu, (iv) Bu madde kapsamındaki nakitlerin nemalandırma ve diğer amaçlarla hisse senedi işlemleri dışında herhangi bir işleme konu edilmeleri halinde koruma kapsamından çıktığını bildiğini, (v) İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde değişiklik olması durumunda söz konusu koruma kapsamının da bu doğrultuda değişmiş sayılacağını, kabul ve beyan eder. Madde 15 Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, Menkul Kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir. Aracı Kurum bu giderleri Müşteri nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir. Madde 16 Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflar 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı olarak Sözleşme yi feshedebilirler. Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri nin talimatı doğrultusunda Müşteri ye ait nakit ve Menkul Kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri ye ait Menkul Kıymetler kendisine aynen değil mislen teslim edilir. Madde 17 Aracı Kurum işbu Sözleşme deki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Müşteri, bildirimin Müşteri tarafından alındığı ya da bu Sözleşme nin 9. maddesi uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri nin bu nedenle Sözleşme yi feshetme hakkı saklıdır. Müşteri mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

9 Madde 18 Aracı Kurum, Hesap Ekstresi, Müşteri Menkul Kıymet Hareket Listesi ve Müşteri Menkul Kıymet Hareket Dökümü nü aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 gün içerisinde Müşteri ye gönderir. Aracı Kurum, ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan Müşteri ye söz konusu belgeleri göndermeme hakkına sahiptir. Müşteri, Aracı Kurum'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür. Aksi halde söz konusu itiraz ya da düzeltme talebi dikkate alınmayacaktır. Madde 19 İşbu Sözleşme de yer alan hükümlerin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. Madde 20 Bu sözleşmenin Kurul ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri geçerlidir. Tarih Müşteri Adı Soyadı İmzası Adresi Telefon /Faks Ev: ( )././. İş : ( ) Cep:( ) Faks:( ) ARACI KURUM (KAŞE İmza)

10 MENKUL KIYMETLER ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1. EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Aşağıda kısaca "Aracı Kurum" diye anılacaktır) Adresi: 2. (Aşağıda kısaca "Müşteri" diye anılacaktır.) Adresi: (Kimlik Bilgileri: Müşteri Tanıma Formunda yer almaktadır) Konu: Müşteri ile Aracı Kurum arasındaki Ödünç İşlemlerin esaslarının düzenlenmesidir TANIMLAR : Ödünç İşlemi: Müşteriye ait menkul kıymetlerin, Aracı Kurum a veya Aracı Kurum aracılığıyla üçüncü kişilere ödünç verilmesi ya da Aracı Kurum veya üçüncü kişilere ait Menkul Kıymetlerin Müşteri ye ödünç verilmesi işlemleri, Açığa Satış İşlemi: Müşteri ile Aracı Kurum arasında akdedilmiş Sermaye Piyasası Araçlarının Açığa Satış İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Açığa Satış İşlemi olarak kabul edilen işlemleri, Borsa: Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul'ca Tebliğ konusu işlemlerin izin verildiği teşkilatlandırılmış diğer piyasaları, Cari Piyasa Değeri: Tebliğ de belirlenen esaslara göre hesaplanmış Menkul Kıymetlerin cari piyasa değerini, Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu Liste: Tebliğ'in 6. maddesinde sözü edilen kredili menkul kıymet işlemleri ve açığa satış işlemlerine konu olan menkul kıymetler listelerini, Teminat: Ödünç İşleminin teminatı olarak Müşteri tarafından yatırılan veya Müşteri hesabında bulunan Menkul Kıymet veya teminat olarak kabul edilen diğer varlıkları Menkul Kıymet veya Menkul Kıymetler: Menkul Kıymetler ve sermaye piyasası araçlarını Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ i ve bu Tebliğ'deki değişiklikleri, HÜKÜMLER: Ödünç İşleminin Yapılması ve Dekont Düzenlenmesi: Madde 1 Taraflar, her bir münferit Ödünç İşlemi için işbu Sözleşme nin 1 numaralı ekinde yer alan Ödünç İşlemleri Dekontu nu (Aşağıda kısaca Dekont olarak anılacaktır.) ikişer nüsha olarak düzenleyerek imza altına alırlar. Dekont un bir nüshası Müşteri, bir nüshası da Aracı Kurum tarafından saklanır. Taraflar, düzenlenen Dekont un içeriğine uygun olarak hareket etmeyi kabul ederler. İşbu Sözleşme, her bir münferit Ödünç İşlemi için Aracı Kurum ile Müşteri arasında düzenlenecek Dekont lar ile birlikte uygulanır. Ödünç İşlemi ne konu olacak Menkul Kıymete ilişkin olarak, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) veya başka bir kurum nezdinde bir Ödünç Piyasasının (Ödünç Piyasası) varlığı durumunda Ödünç İşlemi, Aracı Kurum aracılığıyla Ödünç Piyasası nda gerçekleştirilebilir. İşlemin Ödünç Piyasası nda gerçekleşmesi durumunda Ödünç İşlemi ne, bu Sözleşme hükümlerinin yanı sıra Ödünç Piyasası nda geçerli olan ilke ve kurallar da uygulanır. Müşteri, Ödünç Piyasası ilke ve kurallarının, kendisinin talebi ve Aracı Kurum aracılığıyla Ödünç Piyasası nda gerçekleşen işlemlerde uygulanmasını kabul eder. Ödünç İşlemi nde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri, Menkul Kıymetlerden Doğan Hakların Kullanımı: Madde 2 Ödünç İşlemi nde ödünç verilen Menkul Kıymete ilişkin tasarruf yetkisi, ödünç süresi ile sınırlı olmak üzere Menkul Kıymetleri ödünç alana geçer. Ödünç işlemine konu olan Menkul Kıymetlere ilişkin ödünç süresi içinde doğan, temettü, faiz ödemesi veya sermaye artırımı gibi hakların aidiyeti ve kullanım esasları Dekont ta belirtilir. Ödünç İşlemi nin Ödünç Piyasası nda gerçekleşmesi durumda hakların aidiyet ve kullanımına ilişkin olarak ilgili Ödünç Piyasası nda geçerli ilke ve kurallar geçerli olur. Hak kullanımının, Müşteri tarafından bir bedel ödenmesini gerektirdiği durumlarda Müşteri, yeterli miktarda nakdi hesabında bulundurmakla yükümlü olacaktır. Aksi takdirde Aracı Kurum, Müşteri adına söz konusu hakkı kullanma yükümlüğü altında değildir. Ödünç işlemine konu Menkul Kıymetler, iadesi gerektiğinde aynen değil mislen iade edilir. Ödünç işleminin önceden öngörülmüş bulunan süresi içinde Menkul Kıymetin vadesinin dolması veya her hangi bir şekilde paraya çevrilmiş olması durumunda teslim yükümlülüğü, bu Menkul Kıymet karşılığında ihraçcı tarafından ödenen nakdi teslim etme yükümlülüğüne dönüşür. Ödünç alınan Menkul Kıymetler veya ihraçcı ile ilgili olarak, ödünç süresi içinde kamu veya yargı organları tarafından alınan vade uzatımı, erken, geç veya hiç ödememe, konsolidasyon, moratoryum, kamulaştırma, el koyma, borsalarda işlemden veya kottan çıkarılma, Kurul kaydından çıkarılma, iflas ve diğer tedbir kararları ile ilgili tüm mali ve hukuki sonuçların sorumluluğu Müşteri ye ait olup, Aracı Kurum un bu kararlar neticesinde, ödünç aldığı Menkul Kıymetleri hiç teslim etmemesi veya geç teslim etmesi durumunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Teminat Yatırılması, Teminatın Korunması, Marj Tamamlama Çağrısı ve Nakde Tahvil Madde 3 Müşteri, Ödünç İşlemi ile ilgili olarak Tebliğ hükümlerine uygun olarak teminat yatırmak ve bulundurmakla yükümlüdür. Bu kapsamda taraflarca başka bir şekilde kararlaştırılmadıkça Ödünç İşlemine konu menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin % 100 ü tutarında Teminat bulundurmak zorunludur. Taraflar, Ödünç İşlemlerinin devamı süresince, bu oranının % 100 ün altına inmesini önleyecek tutarda Teminat bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri nin ödünç alan olarak yer aldığı Ödünç İşleminde, Teminatın yukarıda belirtilen oranın altına düşmesi durumunda Aracı Kurum, Müşteri'ye en hızlı iletişim aracı ile (faks, telefon, elektronik ortam ve kısa mesaj veya benzeri) bildirimde bulunarak Teminatı tamamlamasını ister. Müşteri, aynı gün içinde ek Teminat getirerek Teminatı istenen seviyeye getirmezse Aracı Kurum, ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, eğer Açığa Satış işlemi varsa buradan elde edilen, ya da hesapta mevcut nakdi veya Teminat olarak verilen menkul kıymetleri satarak elde edeceği nakdi kullanarak Açığa Satışa konu menkul kıymetleri satın alabilir ve bu şekilde ödünç işlemini kapatabilir. Aracı Kurum'un Rehin ve Hapis Hakkı Madde 4 Bu Sözleşme uyarınca, Ödünç İşlemi ile ilgili olarak Müşteri tarafından Teminat olarak Aracı Kurum'a teslim edilen veya Müşteri hesabında tutulan Müşteri'ye ait Menkul Kıymetler, Müşteri'nin bu Sözleşme'den kaynaklanan borçlarının teminatı olarak Aracı Kurum lehine rehinlidir. Müşteri nin bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleşen işlemleri neticesinde oluşan borç ve alacakları aynı mahiyette olduğundan Aracı Kurum, Müşteri nin borç ve alacakları üzerinde herhangi bir beyana gerek olmaksızın takas ve mahsup yetkisine sahiptir. Müşteri, bu Sözleşme de yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere Aracı Kurum tarafından diğer hesaplarından kredi hesabına nakit veya menkul kıymet virmanı yapılmasını beyan ve kabul eder. Aracı Kurum, Müşteri nin bu Sözleşme den kaynaklanan borçlarının tamamı ödeninceye kadar, bu sözleşme hükümlerine göre Müşteri hesabında bulunan ve Saklama Kuruluşları nezdinde saklanan Menkul Kıymetler üzerinde rehin ve hapis hakkına sahiptir. Ödünç İşlemlerinde Ücret ve Komisyon: Madde 5 Ödünç İşlemleri nde, Ödünç Veren tarafa ve Aracı Kurum a ödenecek ücret ve veya komisyon Dekont ta gösterilir. Ödünç İşlemi nin Ödünç Piyasası nda gerçekleşmesi durumunda Ödünç Alan Müşteri, Ödünç Piyasası nda geçerli olan oran ve/veya fiyatlara göre ödünç veren tarafa ödenecek ücret ve/veya komisyonun tamamından ve işlemin ilgili piyasada gerçekleşmesi ile ilgili tüm masrafları ödemekle yükümlü olur. Müşteri nin ödünç veren taraf olarak yer aldığı işlemin Ödünç Piyasası nda gerçekleşmesi durumunda, Ödünç Piyasası nda geçerli olan oran ve/veya fiyatlara göre Ödünç Alan tarafından ödenen ücret ve/veya komisyon üzerinden Aracı Kurum un alacağı komisyon ve/veya ücret Dekont ta belirtilir. Ödünç İşleminin Vadesi ve Ödünç İşleminin Vadeden Önce Muacceliyet Kazanması: Madde 6 Ödünç İşleminin vadesi, taraflarca her bir Ödünç İşlemi için ayrıca belirlenir ve Dekont ta gösterilir. Aşağıdaki durumların varlığı halinde Ödünç İşlemi vade bitiminden önce kendiliğinden muaccel hale gelir: a. Müşteri ye veya Ödünç İşlemi nin karşı tarafına SPK tarafından işlem yasağı getirilmiş olması, Ödünç İşlemi ne konu Menkul Kıymetlerin Sermaye Piyasası Kurulu kaydından çıkarılması ya da ilgili borsada işlem sırasının kapatılması veya Ödünç İşlemine konu menkul kıymetin Liste den çıkarılması, b. Menkul Kıymetin ihraççısı hakkında, iflas veya tasfiye kararı alınmış olması ve/veya iflas veya tasfiye işlemlerine başlanmış olması

11 c. Ödünç İşlemi nin Ödünç Piyasası nda gerçekleşmesi halinde, ilgili Ödünç Piyasası ilke ve kurallarına göre işlemin muaccel olması sonucunu doğuracak durumların ortaya çıkması, d. Müşteri nin Ödünç İşlemi ve/veya Açığa Satış İşleminden doğan Teminat tamamlama ya da bu Sözleşme den doğan öteki yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmemesi, Ödünç İşlemi nin vade bitiminde veya Sözleşme nin işbu maddesi çerçevesinde vade bitiminden önce muaccel hale gelmesi durumunda, Ödünç İşlemi sona erecek olup, Müşteri Ödünç Alan taraf ise ödünç aldığı Menkul Kıymetleri iade ve Ödünç İşlemi ile ilgili ücret ve masrafları ödemekle; Müşteri Ödünç Veren taraf ise Ödünç İşlemi karşılığında aldığı teminatları iade etmekle yükümlü olacaktır. Aracı Kurum, bu durumda bu Sözleşme nin 3. maddesinde belirtildiği şekilde, Müşteri nin borçlarını, Teminatları nakde dönüştürmek suretiyle tasfiye edebileceği gibi, Tebliğ hükümleri çerçevesinde menkul kıymetleri kendi hesabına da geçirebilir. Ödünç işleminin bu şekilde kapatılmasına rağmen ortaya çıkan borcu Müşteri tazminle yükümlü olur. Temerrüt: Madde 7 Tarafların Ödünç İşlemi nedeniyle yüklendikleri edimlerini ifada temerrüde düşmeleri durumunda, temerrüde düşen taraf, karşı tarafa temerrüt gününden başlamak üzere, İMKB Repo Ters Repo Piyasası nda geçerli olan faiz oranlarına puan ilave etmek suretiyle bulunacak oranda temerrüt faizi ödemekle yükümlü olacaktır. İfa Yeri : Madde 8 Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça işbu Sözleşme ile ilgili olarak tarafların tüm borç ve yükümlülüklerinin ifa yeri münhasıran, işlemin yapıldığı ve Aracı Kurum un kanuni ikametgahının bulunduğu yerdir. Masraflar : Madde 9 Bu Sözleşme kapsamındaki tüm Ödünç İşlemleri ile ilgili olarak, mahiyeti ne olursa olsun, her türlü masraf, vergi, fon ve sair her türlü yükümlülüklerin ödenmesi ve sorumluluğu, ister Türkiye içinde ister Türkiye dışında olsun Müşteri'ye aittir. Müşteri, vergi, resim, harç, fon, damga vergisi, komisyon, posta masrafı, Müşteri ye ait olan muamele ücreti ve Müşteri namına yapılan bütün masraflar için Aracı Kurum'un Müşteri nin hesabını borçlandırmaya yetkili olduğunu kabul eder. Bildirimler: Madde 10 Aracı Kurum'un posta yoluyla ile gerçekleştireceği bildirimleri, Müşteri'nin bu Sözleşme'de yazılı adresine gönderilmekle geçerli şekilde kendisine ulaşmış sayılır. Bildirimin Aracı Kurum'da kalan örneğindeki tarih ya da Aracı Kurum'un postalama listelerindeki tarih postaya veriliş tarihi olarak kabul edilir. Aracı Kurum'un bildirimleri; (i) Acele Posta Servisi (APS) ile gönderilmiş ise postalama tarihinden iki gün sonra (ii) Normal Posta ile gönderilmiş ise postalama tarihinden beş gün sonra (iii) Posta yoluyla değil telefaks ve elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmiş ise bildirimin karşı tarafça alındığına dair sistem teyidinin alındığı anda Müşteri ye ulaşmış oldukları kabul edilir. Aracı Kurum'un kanuni ikametgahı ve tebligat adresi, yetkili Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş bulunan ticari ikametgah adresidir. Müşteri, yetkili Ticaret Sicili Memurluğu ndan Aracı Kurum'un ticari ikametgahını öğrenmek ve bu adresteki olası değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Aracı Kurum'a her türlü tebligatı ve bildirimi bu tarihte geçerli olan ticari ikametgahına yapacaktır. Müşteri'nin ikametgahı ve tebligat adresi işbu Sözleşme nin başlangıcında yazılı adrestir. Bu adrese yapılacak bildirimler, Müşteri tarafından alınsın veya alınmasın geçerli olacaktır. Müşteri, ikametgah ve tebligat adresinde vaki olacak değişiklikleri Aracı Kurum'a yazılı olarak ulaştırmış olmadıkça Aracı Kurum'un bilinen son adrese yaptığı bütün tebliğler ve bildirimler geçerlidir. Temsil: Madde 11 Yalnızca Kurul mevzuatına uygun olarak Aracı Kurum'a karşı düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler Ödünç İşlemleri bakımından Müşteri adına temsil ve tasarruf yetkilisi sayılacaklardır. Aksi açıkça belirtilmedikçe Aracı Kurum, bu sözleşme ile Müşterinin yetkili olduğu her konuda, temsilcilerin de yetkili olduğunu kabul etmekte serbesttir. Bu kimselerin temsil ve tasarruf yetkisi, yetkide yapılan değişiklikler Müşteri tarafından yazılı olarak Aracı Kurum'a bildirilmedikçe, Aracı Kurum yönünden geçerli olacaktır. Genel Vekâletnamelerde özel olarak ve açıkça bir yetki daraltımı yer almış olmadıkça, bu vekaletnamelerle yetkilendirilmiş kişilerin Aracı Kurum'la olan ilişkilerde tasarrufta bulunmak ve hesapla ilgili tüm iş ve işlemlerde Müşteri'yi Aracı Kurum'a karşı temsil etmek yetkisini de kapsadıkları kabul edilir. Müşterek Hesap: Madde 12 Birden fazla kişinin ortak hareket etmek suretiyle Aracı Kurum nezdinde ortak hesap açtırmaları durumunda, aksi yazılı olarak Aracı Kurum a bildirilmedikçe, ortak hesap sahiplerinden her biri, diğer ortak hesap sahiplerinin muvafakatına gerek olmaksızın, münferiden Aracı Kurum a her türlü talimat ve emri vermeğe, ortak hesapta bulunan Menkul Kıymet ve nakitlerin tamamı üzerinde tasarruf etmeğe ve bu Sözleşme de yazılı hükümlerden faydalanmaya yetkili oldukları kabul edilecektir.ortak hesap sahiplerinden her biri, bu Sözleşme den doğacak borç ve yükümlülüklerden Aracı Kurum a karşı müteselsilen sorumludur. Aracı Kurum ortak hesap sahiplerine olan yükümlülüklerini, ortak hesap sahiplerinden yalnızca birine karşı yerine getirmekle diğerlerine karşı da yerine getirmiş sayılır. Diğer Hükümler: Madde 13 Müşteri, işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için Aracı Kurum a gitmeden telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) teleks veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve telefaks, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.), teleks veya telefon ile emir, talimat iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir: (i) Müşteri, elektronik iletişim sistemleri (Internet, Intranet v.b.) ile işlem yapmak üzere Aracı Kurum dan aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde Müşteri, hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından öğrenilerek kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler Müşteri tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve bu işlemlerin tüm sonuçlarından Müşteri sorumlu olacaktır. Müşteri tarafından, şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının Aracı Kurum a bildirilmesi üzerine Aracı Kurum, mümkün olan en kısa sürede, söz konusu şifre kullanılarak emir (ii) ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır. Aracı Kurum un telefaks, teleks veya telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin (Internet, Intranet v.b.) birinde arıza meydana gelmesi durumunda, Müşteri emir ve talimatlarını,o sırada çalışır durumda olan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç gerçekleştirildiği veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir tazminat talep edemez. Müşteri, Aracı Kurum un bu Sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder. Kurul düzenlemelerinde yer alan ispat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Aracı Kurum'un telefon, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet vb.), veya teleks gibi iletişim araçları ile veya sözlü olarak Müşteri'den emir aldığı durumlarda, Aracı Kurum'un defter, kayıt ve belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtları, telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Aracı Kurum ile Müşteri arasındaki ilişkilerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesine göre geçerli bir delil niteliğindedir. Madde 14 Müşteri nin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumu ile ilgili bilgiler Müşteri Tanıma Formu nda yer almaktadır. Müşteri bu formdaki bilgilerde meydana gelen değişiklikleri Aracı Kurum a yazılı olarak bildirinceye kadar bu formdaki bilgiler geçerli Aracı Kurum tarafından geçerli kabul edilmeye devam eder. Madde 15 Müşteri, Sermaye Piyasası Kanunu nun 46/A maddesi ve Yatırımcıları Koruma Yönetmeliği çerçevesinde, (i) (ii) Hesabında bulunan, sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle hisse senedi işlemlerinden doğan ve satılmak, saklanmak, yönetilmek, virman edilmek, ödünç işlemlerine konu edilmek üzere veya diğer nedenlerle Müşteri tarafından Aracı Kurum a tevdi edilen veya Müşteri emrine istinaden Aracı Kurum tarafından alınan hisse senetlerinin, Müşteri tarafından hisse senedi satın alınmak üzere veya satın alınan hisse senetleri karşılığında tevdi edilen nakdin ya da Müşteri ye ait hisse senedinin satılmasından sağlanan nakdin,

12 (iii) Hisse senetlerinin sağladığı temettü, bedelsiz pay alma ve bedeli ödenen yeni pay alma gibi mali haklardan kaynaklanan hisse senedi ve nakit ile, hisse senedini temsilen ihraççı ortaklıklar tarafından verilen belgelerin, koruma kapsamında olduğunu, (iv) Bu madde kapsamındaki nakitlerin nemalandırma ve diğer amaçlarla hisse senedi işlemleri dışında herhangi bir işleme konu edilmeleri halinde koruma kapsamından çıktığını bildiğini, (v) İlgili Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde değişiklik olması durumunda söz konusu koruma kapsamının da bu doğrultuda değişmiş sayılacağını, kabul ve beyan eder. Madde 16 Bu Sözleşme kapsamında yer alan iş ve işlemlerin Aracı Kurum ve/veya üçüncü kişiler tarafından yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan her türlü masraf ve hizmet bedelleri (hesap işletim gideri, hesap ekstresi ve diğer bildirimlere ilişkin posta ve noter ücretleri, EFT ve diğer virman masrafları, Menkul Kıymetlere ilişkin saklama ücreti ile bunlara ilişkin rüçhan hakkı kullanımı, temettü ödemesi ve diğer hakların kullanımına ilişkin ücretler ve üçüncü kişilere ödenen diğer gider ve hizmet bedelleri) Müşteri tarafından ödenecektir. Aracı Kurum bu giderleri Müşteri nin hesabına yansıtmaya ve hesabından tahsil etmeye yetkilidir. Madde 17 Sözleşme süresiz olarak akdedilmiş olup, taraflar 15 gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle tek taraflı olarak Sözleşme yi feshedebilirler. Sözleşmenin feshi durumunda Müşteri nin talimatı doğrultusunda Müşteri ye ait nakit ve Menkul Kıymetler bir başka kuruluşa transfer edilir. Müşteri ye ait Menkul Kıymetler kendisine aynen değil mislen teslim edilir. Madde 18 Aracı Kurum işbu Sözleşme deki tüm şart ve hükümleri herhangi bir zamanda değiştirmek hakkına sahiptir. Aracı Kurum bu değişiklikleri Müşteri'ye iadeli taahhütlü posta ile bildirecektir. Müşteri, bildirimin Müşteri tarafından alındığı ya da bu Sözleşme nin 9. maddesi uyarınca alındığı kabul edilen tarihten itibaren 7 gün içinde bu değişikliklere karşı herhangi bir yazılı itirazda bulunmadığı takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır. Müşteri nin bu nedenle Sözleşme yi feshetme hakkı saklıdır. Müşteri mevzuatta uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde kendisine herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın söz konusu değişikliklerin kendisine uygulanabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Madde 19 Aracı Kurum, Hesap Ekstresi, Müşteri Menkul Kıymet Hareket Listesi ve Müşteri Menkul Kıymet Hareket Dökümü nü aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 gün içerisinde Müşteri ye gönderir. Aracı Kurum, ilgili dönem içerisinde herhangi bir işlem yapmayan Müşteri ye söz konusu belgeleri göndermeme hakkına sahiptir. Müşteri, Aracı Kurum'un göndereceği ve yapacağı herhangi bir bildirime, hesap tespitine veya hesap ekstresi veya işlem sonuç formuna karşı yapacağı itirazlar ya da düzeltme taleplerini, bunların kendisine teslim ve tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten sonra derhal Aracı Kurum'a ulaştırmakla yükümlüdür. Aksi halde sözkonusu itiraz ya da düzeltme talebi dikkate alınmayacaktır. Madde 20 İşbu Sözleşme de yer alan hükümlerin yorum ve uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri Müdürlükleri yetkilidir. Madde 21 Bu sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine aykırı hükümleri uygulanmaz. Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kurul ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri geçerlidir. Tarih Müşteri Adı Soyadı İmzası Adresi Telefon /Faks Ev: ( )././. İş : ( ) Cep:( ) Faks:( ) ARACI KURUM (KAŞE İmza)

13 EK 1 MENKUL KIYMETLER ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Ödünç İşlemleri Dekontu Ödünç Alan : Ödünç Veren : Ödünç İşleminin Gerçekleşeceği Piyasa : Ödünç İşlemine Konu Menkul Kıymetin Açığa Satış İşlemine Konu Olup Olmadığı : Ödünce Konu Menkul Kıymete İlişkin Bilgiler : - Tanımı : -Toplam Nominal Değer : - Adedi Ödünç İşleminin Başlangıç Tarihi : Ödünç İşleminin Vadesi : Ödünç İşleminin Sona Erme Tarihi: Ödünç Veren Tarafından Ödenecek Ücret /Komisyon : Ödünç Piyasası nda Gerçekleşecek Ödünç İşlemlerinde : Ödünç Alan Müşteri nin -Ödemeyi Kabul Ettiği Maksimum Ücret /Komisyon (*) : -Aracı Kuruma Ödeyeceği Komisyon Ödünç Veren Müşteri nin - Kabul Ettiği Minimum Ücret /Komisyon : -Aracı Kuruma Ödeyeceği Komisyon Ödünç İşlemine Uygulanacak Kurallar: Ödünç İşlemine Konu Menkul Kıymete İlişkin Hakların Kullanım Esasları: MÜŞTERİ Tarih: İmza: ARACI KURUM Tarih: İmza:

14 MÜŞTERİYİ TANIMA FORMU Bu form Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V No:46 sayılı tebliği (Tebliğ) uyarınca düzenlenmiştir. Bu formda yer alan sorular müşterilerimizin risk tercihlerinin ölçülmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tebliğ uyarınca müşterimizin bilgi vermekten kaçınması halinde, her türlü sorumluluk kendisine ait olacaktır. Yatırım yaparken size en iyi şekilde yardımcı olabilmemiz için lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Hesap No : Müşteri Adı Soyadı : Ana Adı : Baba Adı : Doğum Yeri/Tarihi : Cinsiyet : K E Kimlik Türü : Ehliyet Nüfus Cüzdanı Pasaport T.C. Kimlik No Kimlik No : : Seri :.. Sıra No:. Müşteri Türü Yerli Yabancı Bireysel Kurumsal Yabancı ise Uyruğu: Ev Adresi : Bu Ev Kendi Eviniz Lojman Kira Aile Bireylerine Ait Diğer Bu Adreste Oturduğunuz Süre:... yıl İletişim Bilgileri : Ev:... İş:... Cep:... Faks: Eğitim Durumu :.. Medeni Durumu : Evli Bekar Çocuk Sayısı : Mesleğiniz :. (Doldurulması zorunludur) Çalıştığınız Şirket Kurum:... Kamu Özel Görev Ünvanınız :... İş Adresi Yazışma Adresi Tercihiniz : Ev: İş: MALİ BİLGİLER: Vergi Dairesi:... Vergi No:... Banka Bilgileri Banka Adı:... Şube Adı: Daha Önce Çalıştığınız Aracı Kurumlar:... Kullanmakta Olduğunuz Kredi Kartları var mı? Evet Hayır Banka Adı:... Limit:... Sahip Olduğunuz Gayrimenkuller: 1... İli: İlçesi: 2... İli: İlçesi: Otomobiliniz var mı? Evet Hayır Malvarlığınızın Yaklaşık Tutarı: Nakit Gayrimenkul : :...

15 Bugünkü Varlıklarınızın Kaynağı Aşağıdakilerin Hangisidir? Maaş/Ticari Kazanç Miras Gayrimenkul/Kira Aile Aylık Tasarruf Tutarınız Aşağıdaki Gruplardan Hangisi İçine Girmektedir? TL TL TL üzeri Yapmayı Düşündüğünüz Yatırım Toplam Tasarruflarınızın Ne Kadarını Oluşturuyor? % 25 den az % % % 75 den fazla Yatırım Yaparken Aşağıdakilerden Hangisi Sizi En Çok İlgilendirir? Riski Az Getiri Biraz Daha Fazla Getiri İçin Sınırlı Risk Almak Risk Alarak Yüksek Getiri Elde Etmeye Çalışmak Hisse Senedi Repo Hazine Bonosu/Devlet Tahvili Yatırım Fonu Döviz - Altın Türev Yatırım Araçları YATIRIM DENEYİMİ Daha Önce Aşağıdaki Yatırım Araçlarına Yatırım Yaptınız mı? Sermaye Piyasası Araçları ile Kaç Yıldır İlgileniyorsunuz? 5 yıldan az 5-10 yıl arası 10 yıldan fazla Bu Yatırım Araçlarının Risk ve Getirileri Hakkında Bilgi Sahibiyim Evet Hayır Evet Hayır Verdiğim bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Müşteri:... İmza Yukarıda yer alan soruları cevaplamak istemiyorum. Bu davranışımdan kaynaklanabilecek her türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Müşteri:... İmza

16 MÜŞTERİ TERCİH FORMU Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye Menkul kıymet alım ve satım işlemleri neticesinde hesabımın alacak bakiyesi vermesi durumunda hesabımdaki nakdin, aşağıda işaretlenmiş olan tercihlerim doğrultusunda değerlendirilmesini talep ederim. 1. Banka nezdinde günlük mevduat 2. Repo 3. Yatırım Fonu Katılım Belgeleri 4. Borsa para piyasası ve bankalar nezdindeki diğer para ve sermaye piyasası araçlarında günlük olarak Aracı Kurum hesabımdaki nakdi, yukarıda işaretli tercihlerim arasından uygun gördüğü birinde veya bir kaçında değerlendirmeye yetkilidir. Tarih: / / Müşteri Adı/Soyadı: İmzası:

17 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) nezdinde açtığım ve açacağım her türlü hesapta, kendi ad ve hesabıma hareket ettiğimi, tüzel ya da gerçek başka şahıs adına ya da hesabına hareket etmediğimi ve başka şahıs adına ya da hesabına hareket etmem durumunda, 5549 Sayılı Kanun un 15. maddesine uygun olarak, hesabına işlem yapacağım tüzel ya da gerçek şahsın kimlik bilgilerini derhal ve yazılı olarak Aracı Kuruma bildireceğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim." Tarih : Ad Soyad : İmza : Hesapta başkası hesabına hareket edileceğinin beyan edilmesi durumunda aşağıdaki bilgiler doldurulmalı ve verilen bu bilgiler için ilgili mevzuat çerçevesinde kimlik ve adres teyidi yapılmalıdır. Hesabına hareket edilen kişinin: Ad Soyad : Doğum Yeri : Doğum Tarihi : Uyruğu : Kimlik Belgesi Türü : Kimlik Belgesi No : Adresi : İmza Örneği : Varsa telefon ve faks numarası, adresi, iş adresi ve meslek bilgileri: T.C. Vatandaşları için ayrıca T.C. Kimlik No : Ana Adı : Baba Adı : Adres : Hesabına Hareket edilenin Tüzel Kişi Olması Durumunda; Tüzel kişinin unvanı : Ticaret sicil numarası : Vergi kimlik numarası : Faaliyet konusu : Açık adresi :

18 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (İMKB) GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP) RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA: İMKB GİP te işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. İMKB GİP te yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, GİP te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, İMKB GİP Yönetmeliği nin 67 nci maddesinde öngörüldüğü üzere, GİP Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir. UYARI: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz aracı kuruluşun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen Alım Satıma Aracılık Yetki Belgesi ile İMKB GİP te işlem yapma yetkisine sahip, İMKB nin halen faaliyetlerine devam eden bir üyesi olup olmadığını ve internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. RİSK BİLDİRİMİ (YATIRIMCILAR İÇİN GİP İŞLEMLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR) Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yaptığım Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak; 1. Aracı kuruluş nezdinde açtırdığım ve/veya açtıracağım hesaplar üzerinden GİP te gerçekleştirilecek tüm işlemlerin SPK, İMKB ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabi olacağının, 2. GİP in, İMKB kotasyon şartlarını sağlayamayan gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak için ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulduğunun, 3. GİP in, İMKB Hisse Senetleri Piyasası ndan (HSP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edildiğinin, GİP in işlem kurallarının ve uygulanan işlem yöntemlerinin HSP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebileceğinin; şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve HSP arasında farklılıklar bulunduğunun, 4. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabulünün İMKB GİP Yönetmeliği ne göre yapıldığının, İMKB Kotasyon Yönetmeliği ne göre yapılmadığının, 5. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul şartı olarak SPK ve İMKB tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermayebüyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmadığının, şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, 6. Şirket paylarının GİP te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak İMKB Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapıldığının, 7. Şirketin SPK ve İMKB düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceği veya şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 8. Şirket paylarının GİP Listesi ne kabul edilmesi, işlem görmeye başlaması ve işlem görmeyi sürdürebilmesi için şirketin bir piyasa danışmanı ile imzaladığı piyasa danışmanlığı anlaşması bulunmasının zorunlu olduğunun, 9. Şirketin payları GİP te işlem görmeye başladıktan sonra herhangi bir nedenle şirket ve piyasa danışmanı arasındaki anlaşmanın sona ermesi halinde; şirketin yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşmasının bulunmadığı süre zarfında şirket paylarının işlem sırasının geçici olarak durdurulabileceğinin, piyasa danışmanı bulunmaması nedeniyle paylarının işlem sırasının kapanmasından itibaren dört ay içerisinde yeni bir piyasa danışmanı ile anlaşma imzalamaması halinde şirket paylarının GİP Listesi nden çıkarılabileceğinin, 10. Şirket paylarının kayda alınmasının, şirketin veya şirket paylarının SPK tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, şirket paylarının GİP te işlem görmesine izin verilmesinin, şirketin ve/veya şirket paylarının İMKB tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, GİP te yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan İMKB nin sorumlu olmadığının, 11. GİP in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecek şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığının, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda riskli olduğunun tarafımca bilindiğini, İMKB GİP Risk Bildirim Formu nu okuyup anladığımı, özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim. Müşteri nin; Adı Soyadı veya Unvanı: Hesap Numarası: MKK Sicil Numarası: Tarih: İmza:

19 SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİMFORMU Önemli Açıklama Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:V, No: 46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ in 13. maddesinde öngörüldüğü üzere Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir. Uyarı İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin Yetki Belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını veya web sitelerinden öğrenebilirsiniz. Risk Bildirimi İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak Çerçeve Sözleşmesi nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. 1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. 2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. 3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. 5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. 6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir. 7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

20 A GRUBU, B GRUBU ve C GRUBU Hisse Senetlerine İlişkin Risk Bildirim Uyarısı Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 21/655 sayılı kararı ile 21/657 sayılı kararına istinaden; 1- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB, Borsa) Hisse Senetleri Piyasası nda işlem gören şirketlere ilişkin fiili dolaşımdaki pay oranı kavramının ve bu kavramın kullanım alanlarının belirlenmesine yönelik olarak; a) i. Kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetindeki, ii. Şirket kurucuları ile ilişkili kuruluşlarının (konsolidasyona tabi şirketlerin) sahip olduğu, iii. Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olduğu, iv. a) Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri, b) Genel Müdür veya yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdüre denk veya daha üst konumlarda görev yapanlar, c) Genel Müdür veya yetki ve görevleri itibarıyla genel müdüre denk kişilere doğrudan bağlı olarak çalışan üst düzey yöneticilerin (Genel Müdür Yardımcısı ve benzeri unvanlara sahip) sahip olduğu, v. Şirketlerin sandık ve vakıflarının mülkiyetindeki, vi. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında özkaynak olarak verilenler, kredili işlemle alınarak teminata konu edilenler veya Takasbank piyasaları için teminata konu edilenler dışında teminat olarak verilen, vii. Hukuken kısıtlı olan ve alım satıma konu edilemeyen, viii. Yasaklı, ix. Hacizli, payların fiili dolaşımdaki pay oranı tanımı dışında tutulmasına, b) tarihinden itibaren şirketlerin fiili dolaşımdaki pay oranlarının MKK tarafından haftalık olarak hesaplanarak MKK nın internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına ve taraflarca (veri yayın şirketleri ve MKK) uygun bulunması durumunda bu bilgilerin MKK tarafından veri yayın şirketlerine sağlanmasına, karar verilmiştir. 2- İMKB de payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik olarak; a) Halka açık piyasa değeri 10 Milyon TL nin ve dolaşımdaki pay sayısı adetin altında olan şirketlerin ve Halka açık piyasa değeri 45 milyon TL ve fiili dolaşımdaki pay oranı % 5 in altında olan şirketlerin paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine, b) Halka açık piyasa değeri için alt ve üst sınır belirlenmeksizin Gözaltı Pazarı nda işlem gören payların C listesi kapsamında değerlendirilmesine, c) Fiili dolaşımdaki pay sayısı in altında yer alan şirketlerin C listesi kapsamında değerlendirilmesine, d) Borsa fiyatı birim pay değerinin 1,5 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının B listesi kapsamında değerlendirilmesine, e) Borsa fiyatı birim pay değerinin 2 katı ve üzeri olan yatırım ortaklıklarının paylarının C listesi kapsamında değerlendirilmesine (İlgili yatırım ortaklığının piyasa yapıcısı bulunması durumunda tek fiyat sisteminin uygulanmayarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görmesine) f) Yukarıda yer alan şirketler dışındaki şirketlerin A listesi kapsamında değerlendirilmesine, g) A, B ve C listeleri kapsamında uygulanacak tedbirlerin EK-1 de yer alan tabloda gösterildiği gibi belirlenmesine, 3) Belirlenen kriterler ve tedbirler kapsamında uygulamaya tarihi itibarıyla başlanması hususunun İMKB ye bildirilmesine, karar verilmiştir. EK -1 A GRUBU B GRUBU C GRUBU İşlem Saatleri Değişiklik yapılmamıştır. Değişiklik yapılmamıştır. Tek fiyat sisteminde işlem görürler,işlem saatleri ve müzayede sayısı İMKB tarafından belirlenir. Alım Satım Sistemi Sürekli müzayede sistemine göre işlem Sürekli müzayede sistemine göre işlem Tek fiyat sisteminde* işlem görürler. görürler. görürler. İlave İşlem Esasları Kredili işlem ve açığa satışa konu Kredili işlem ve açığa satışa konu Kredili işlem ve açığa satışa konu Hisse Senedinin Grubu olabilirler Bu grupta yer alan hisse senetlerinin yatırımcılara duyurulma esasları İMKB tarafından belirlenir. olmazlar Bu grupta yer alan hisse senetlerinin yatırımcılara duyurulma esasları İMKB tarafından belirlenir. Yatırımcı Bilgilendirme Değişiklik yapılmamıştır. Bu grupta yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, o hisse senedi ile ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili hisse senedi ile risklerden haberdar olduklarına dair bir risk bildirim uyarısı yapılır. Veri Yayın Ekranları Değişiklik yapılmamıştır. Veri yayın ekranlarında hisse senetleri ile ilgili bekleyen emirlerde derinlik bilgileri tek satır olarak gösterilir. Ancak hisse senedinde piyasa yapıcısının bulunması durumunda bu derinlik 5 kademeye kadar gösterilir. İlave Tedbir İMKB Tarafından Otomatik Seans Durdurma ve Brüt Uygulamasına Geçme Sistemi kapsamında tedbirler alınacaktır. İMKB Tarafından Otomatik Seans Durdurma ve Brüt Uygulamasına Geçme Sistemi kapsamında tedbirler alınacaktır. olmazlar Bu grupta yer alan hisse senetlerinin yatırımcılara duyurulma esasları İMKB tarafından belirlenir. Bu grupta yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, o hisse senedi ile ilgili ilk yatırımlarından önce ilgili hisse senedi ile risklerden haberdar olduklarına dair bir risk bildirim uyarısı yapılır. Risk bildirim uyarısında ayrıca tek fiyat sistemi ile ilgili yatırımcıya bilgi verilir. Veri yayın ekranlarında hisse senetleri ile ilgili bekleyen emirlerde derinlik bilgileri tek satır olarak gösterilir İMKB Tarafından Otomatik Seans Durdurma ve Brüt Uygulamasına Geçme Sistemi kapsamında tedbirler alınacaktır. * Tek fiyat sistemi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği hükümleri uyarınca, tek fiyat yöntemi, bir hisse senedi için Borsa ya iletilen emirlerin Borsa tarafından belirlenen zaman dilimleri boyunca toplanarak bir veya daha çok defa en çok işlem miktarını gerçekleştirecek şekilde ve öncelik kurallarına uygun olarak aynı işlem fiyatlarından eşleştirilmesi yöntemidir. Tek fiyat yönteminde uygulanacak esaslar şu şekildedir: - Alım-satım emirleri belirlenmiş kurallar çerçevesinde sisteme iletilir. - Emir girişlerinde pazar bazında miktar veya tutar olarak IMKB Yönetim Kurulu nca getirilen azami sınırlara uyulur. - Emir toplama süresi boyunca işlem gerçekleşmez. - Emir toplama süresi boyunca sisteme iletilen emirlerin iptal edilmesi ve değiştirilmesi mümkündür. - İşlemlerde çapraz işlem kuralları uygulanmaz. - Emir toplama sona erdikten sonra en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan tek fiyat belirlenir ve ilan edilir. İlgili emir toplama süresine tekabül eden tüm işlemler bu fiyat üzerinden öncelik kurallarına göre gerçekleştirilir.

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

MÜŞTERİ TANIMA FORMU

MÜŞTERİ TANIMA FORMU 1. Kişisel Bilgileriniz Ünvanınız/Mesleğiniz/İş Konunuz Bayan Bay Adınız ve Soyadınız(Tüzel Kişi Ünvanı) T.C. Kimlik Numaranız Vergi Daireniz: Vergi Numaranız: 2. Kendi Adınıza Başkaları İçin İşlem Yapıyormusunuz?

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ YURTDIŞI BORSALARDA SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIM ĐŞLEMLERĐNE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1 TARAFLAR I- GENEL HÜKÜMLER Đş bu Yurtdışı Borsalarda Sermaye Piyasası Araçları Alım-Satım Đşlemlerine

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU

SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Önemli Açıklama SERMAYE PĐYASASI ĐŞLEMLERĐ RĐSK BĐLDĐRĐM FORMU Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KALDIRAÇLI İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ ADI : SOYADI : HESAP NO : TARİH : / /201.. İMZA : Bu sözleşme Başkent Menkul Değerler A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Kaldıraçlı Alım-Satım İşlemleri hizmet

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ

IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I. GİRİŞ TARAFLAR Madde 1- İşbu Sözleşme nin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ HESAP NO... AÇIĞA SATIŞ ve ÖDÜNÇ İŞLEM SÖZLEŞMESİ SANKO SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bir taraftan; SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (bundan böyle kısaca

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş.

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. BANKACILIK GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) nezdinde açılmış ve açılacak tüm hesapların kullanılması ve bunlarla ilgili

Detaylı

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ Sözleşme Numarası: Müşteri No: Müşteri Adı Soyadı veya Unvanı : Tarih:.../.../... KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HİZMET SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1. Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:

Detaylı

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta;

İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ İşbu Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) bir tarafta; Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş

Detaylı