NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP"

Transkript

1 NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Ayak bileğinin inin inversiyon tarzı burkulmalarında en sıks aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? g r? Ligamentum plantare longum Ligamentum talofibulare anterius Ligamentum talonaviculare Ligamentum deltoideum Ligamentum patellae

2 2. AşağıA ğıdaki kaslardan hangisinin tendonu malleolus medialis'in arkasında seyreder? M. semitendinosus M. tibialis anterior M. flexor digitorum longus M. peroneus longus M. biceps femoris

3 3. Nervus trochlearis,, aşağıa ğıdaki kaslardan hangisinin motor inervasyonunu sağlar? M. levator palpebrae superioris M. rectus superior M. rectus lateralis M. obliquus superior M. obliquus inferior

4 4. Vena retromandibularis'i oluşturan venler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? V. temporalis superficialis - V. maxillaris V. temporalis superficialis - V. facialis V. auricularis posterior - V. temporalis superficialis V. auricularis posterior - V. occipitalis V. facialis - V. maxillaris

5 5. Anal kanalı besleyen ana arter aşağıdakilerden hangisinin dalıdır? A. mesenterica superior A. epigastrica inferior A. pudenda interna A. pudenda externa A. vesicalis inferior

6 6. Klavikulanın orta 1/3 lük l k kısmk smının kırıklarında aşağıa ğıdaki sinirlerin hangisinde zedelenme görülür? g r? N. axillaris N. thoracicus longus N. suprascapularis N. pectoralis medialis N. dorsalis scapulae

7 7. Modifiye radikal mastektomi ameliyatı geçirmi irmiş bir hasta, fleksiyon pozisyonundaki kolunu sabit bir objeye bastırd rdığında scapulanın omurgaya doğru kaydığı ve kolunu başı şının üzerine kaldırarak saçını tarayamadığı görülmüştür. Bu hastada aşağıa ğıdaki sinirlerden hangisinin zedelendiği düşünülmelidir? N. axillaris N. thoracicus longus N. subscapularis N. supraclavicularis N. thoracodorsalis

8 8. Erb-Duchenne tipi felçlere lere yol açana an brakial pleksus zedelenmelerinde, ilgili sinirler medulla spinalisin hangi segmentlerinden köken ken alır? C1-C2 C2 C6-C7 C7 C8-T1 T3-T4 T4 T7-T8 T8

9 9. AşağıA ğıdaki yapılardan hangisi orta kulak boşlu luğunununun ön n duvarında yer alır? Membrana tympanica Fenestra cochleae Promontorium Aditus ad antrum mastoideum Semicanalis tubae auditivae

10 10. Üretranın en dar kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Pars membranacea Ostium urethrae internum Ostium ureteris Pars spongiosa Pars prostatica

11 11. Oluklu bağlant lantıları (gap junction) oluşturan içi zar proteinlerine ne ad verilir? G proteini Tutunma plağı Tutundurucu flaman Konneksin integrin

12 12. Langerhans hücreleri çoğunlukla aşağıdaki episus zedelenmelerinde, ilgili sinirler medulla spi dermis tabakalarının n hangisinde bulunur? nalisin hangi segmentlerinden kökenken alır? Stratum germinativum Stratum spinosum Stratum granulosum Stratum lucidum Stratum corneum

13 13. Fetal dolaşı şımda, ductus venosus hangi damarlar arasında yer alır? Arteria umbilicalis - Vena cava inferior Vena umbilicalis - Vena mesenterica inferior Vena porta - Vena cava inferior Vena umbilicalis - Vena cava inferior Arteria umbilicalis - Vena umbilicalis

14 14. AşağıA ğıdaki sinyal ileti mekanizmalarından ndan hangisi, diğerlerine göre g daha yavaş işler? Parakrin ileti Endokrin ileti Otokrin ileti Sinaptik ileti Temas bağı ğımlı ileti

15 15. AşağıA ğıdakilerden hangisi solunum membranını (hava-kan bariyeri) oluşturan yapılardan biri değildir? Tip I pnömosit sitoplazması Kapiller endoteli Ortak bazal membran Pinositoz vezikülleri Tip II pnömosit sitoplazması

16 16. Pankreasın Langerhans adacıklar klarındaki fb hücrelerinde artan ATP, hangi kanalları etkileyerek hücrede depolarizasyona neden olur? Ca2+ Na+ Mg2+ K+ Cl -

17 17. Aort kapağı kalp periyodunun hangi evresinin başlang langıcında nda kapanır? izovolümetrik kasılma Hızlı ejeksiyon (fırlatma) Protodiyastol Hızlı dolum İzovolümetrik gevşeme eme

18 18. AşağıA ğıdaki pıhtp htılaşma faktörlerinden hangisinin eksikliğinde inde parsiyel tromboplastin zamanı (aptt) normalsınırlarda rlarda kalır? Faktör r X Faktör r IX Faktör r VIII Faktör r VII Faktör r II

19 19. AşağıA ğıdakilerden hangisi alveol boşluklar luklarının n basınçla büzüşmesinib (kollaps) önleyen en önemli faktörd rdür? r? Tip II alveolar hücrelerden salgılanan lanan surfaktan Alveollerin içi kısmının n sıvıyla s kaplı olması Akciğer dokusunda yer alan elastin ve kollajenler Alveolar basınc ncın interplevral basınçtan daha fazla olması Göğüs s kafesinin elastik yapısı

20 20. Periferik ve viseral ağrı liflerinin medulla spinalisin aynı segmentinde buluşmas ması,, aşağıa ğıdakilerden hangisinin oluşmas masında rol oynar? Kas ağrısıa Hızlı ağrı Yansıyan ağrıa Derin ağrıa Nöropatik ağrı

21 21. AşağıA ğıdaki elementlerden hangisinin iyonik formunun vücutta v bilinen bir fonksiyonu yoktur? Klor İyot Kalsiyum Sodyum Potasyum

22 22. Üre sentezinde yer alan azotların kaynağı ğını oluşturan öncü moleküller ller aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Ornitin ve treonin Aspartat ve ornitin Karbamoil fosfat ve aspartat Sitrülin ve fumarat Alanin ve glisin

23 23. Kolera ve boğmaca toksinleri hangi tip enzim aktivitesine sahiptir? ADP-ribozil transferaz Asetil transferaz Metil transferaz Protein kinaz Fosfoprotein fosfataz

24 24. Hidroksimetilglutaril-KoA redüktaz ktaz, aşağıdakilerden hangisinin sentezlendiği metabolik yolun ana kontrol enzimidir? Trigliseridler Fosfolipidler Koenzim Q Keton cisimleri Kolesterol

25 25. AşağıA ğıdakilerden hangisi adrenal korteksten salgılanan lanan hormonlardan biri değildir ildir? Aldosteron Kortizol Noradrenalin Testosteron Östradiol

26 26. AşağıA ğıdakilerden hangisinin lipid membranlardan geçiş katsayısı diğerlerine göre g daha yüksektir? y Na+ Cl" Glukoz Üre Su

27 27. Karnitinin hücredeki görevig aşağıdakilerden hangisidir? Dolaşı şımdaki yağ asitlerinin hücreyeh taşı şınması Yağ asitlerinin sitoplazmada aktivasyonu Yağ asitlerinin mitokondri içi zarından matrikse taşı şınması Mitokondride yağ asitlerinin oksidasyonu Sentezlenen ATP nin sitoplazmaya taşı şınması

28 28. Fibrinojendeki fibrinopeptidlerde bulunan ve fibrinojenin fibrin gibi agregat oluşturmas turmasını engelleyen yapılar aşağıa ğıdakilerin hangisinde verilmiştir? Lizin, arjinin Asparajin, glutamin Disülfit bağlar ları Oligosakkarid yapılar Aspartat, glutamat ve tirozin sülfatlar

29 29. Protein kinaz A nın aktive olmasını sağlayan ikincil haberci molekül aşağıdakilerden hangisidir? ATP AMP GMP camp cgmp

30 30. AşağıA ğıdakilerden hangisi steroid hormon reseptörü tayininde kullanılan lan yöntemlerden y biri değildir ildir? Radyoimmünoassay ELISA immünohistokimyasal yöntemler Kromatografik yöntemler Reseptörün enzimatik aktivitesini ölçmek

31 31. AşağıA ğıdaki serum enzimlerinden hangisi karaciğer dışıd ışındaki dokulardan da salınır? Alkol dehidrogenaz Aspartat aminotransferaz Kolinesteraz Arjinaz Ornitin transkarbamoilaz

32 32. AşağıA ğıdaki enzimlerden hangisinin kalıtsal eksikliğinde inde glikojen normal yapıya sahip değildir? Glikojen fosforilaz Glukoz-6-fosfataz a -1,4-glukozidaz 1,4 1,6 transglukozilaz Fosfofruktokinaz

33 33. Yağ dokusu tarafından sentezlenen, nöropeptid Y sentezini baskılayarak yiyecek tüketiminin t kontrolünde nde rol alan protein molekülü aşağıdakilerden hangisidir? MSH Leptin POMC Termogenin Ghrelin

34 34. Karaciğer dışıd ışındaki dokuların reseptör r aracılı olarak aldıklar kları tek lipoprotein türü aşağıdakilerden hangisidir? Şilomikronlar VLDL IDL LDL HDL

35 35. Hemoglobinin oksijen bağlamas laması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış ıştır? Hemoglobine oksijen moleküllerinin llerinin bağlanmas lanması kooperatiftir. Ortamın ph sı düştükçe e hemoglobinin oksijene afinitesi azalır. Ortamda CO2 arttıkça a hemoglobinin oksijene afinitesi artar. 2,3-bisfosfogliserat hemoglobinin oksijene afinitesini azaltır. Hem yapısındaki demir yükseltgendiy kseltgendiğinde, inde, hemoglobin oksijen bağlayamaz.

36 36. Bilirübin sentezindeki öncül l molekül aşağıdakilerden hangisidir? Biliverdin Bilirübin diglukuronid Ürobilinojen Ürobilin Sterkobilin

37 37. Kronik alkolizm tedavisinde kullanılabilen labilen disülfiram lfiram,, vücuttav hangi bileşiğin in derişiminde iminde artış ışa neden olur? Gliserol Metanol Asetik asit Asetaldehit Asetil-KoA

38 38. Kurşun un zehirlenmesini belirlemek için in aşağıa ğıdakilerden hangisinin analizi yapılmal lmalıdır? Serum Tükürük Kan idrar Karaciğer dokusu

39 39. AşağıA ğıdakilerden hangisi timidilat sentazın inhibitörüdür? r? Allopürinol Fluorourasil Azaserin 6-merkaptopürinrin Sitozin arabinozid

40 40. Bir hastaya, benzoik asit veya fenilasetik asitin intravenöz olarak verilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hastadaki alkalozu tedavi etmek Folat sentezi içini in substrat sağlamak Fenilketonların idrarla atılımını sağlamak Amonyak derişimini imini düşürmek Glisinüriyi tedavi etmek

41 41. Bakteri sporlarının ısıya dayanıkl klılığı, dehidrate olmaları yanında, nda, spor protoplastında bulunan hangi madde ile sağlanmaktad lanmaktadır? 3-fosfogliserat Kalsiyum dipikolinat Lipoprotein Keratin Peptidoglikan

42 42. Aerobik Gram(-) ) bakterilerde aminoglikozid grubu antibiyotiklere karşı direnç gelişiminden iminden en sıks sorumlu olan faktör r aşağıa ğıdakilerden hangisidir? 16S ribozomal RNA mutasyonu Dış membran permeabilitesinde azalma Modifiye eden enzim sentezi Mezozomal mutasyon Sitoplazmik membran mutasyonu

43 43. AşağıA ğıdaki bakterilerden hangisine bağlı olarak gelişen en enfeksiyonların tedavisinde B -laktam grubu antibiyotiklerin kullanımı uygun değildir? Staphylococcus aureus Mycoplasma pneumoniae Haemophilus influenzae Neisseria meningitidis Streptococcus pyogenes

44 44. Doğurganl urganlık çağındaki kadınlarda hastane dışıd ışında gelişen en akut sistitin en sık s k etkeni aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Escherichia coli Proteus mirabilis Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa Neisseria gonorrhoeae

45 45. Streptococcus türleri ile Staphylococcus türlerinin ayırt edilmesinde en sıks kullanılan lan test aşağıdakilerden hangisidir? Koagülaz testi Katalaz testi Üreaz testi Oksidaz testi Basitrasin testi

46 46. Gastrointestinal sistemde hastalık oluşturabilen aşağıa ğıdaki mikroorganizmalardan hangisi bakteriyemiye en sıks neden olur? Enterohemorajik Escherichia coli Vibrio cholerae Shigella sonnei Enterotoksijenik Escherichia coli Salmonella typhi

47 47. AşağıA ğıdaki bakterilerden hangisinin kapsülü D-glutamik asit ünitelerinden oluşan polipeptid yapısındad ndadır? Bacillus anthracis Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Enterobacter aerogenes

48 48. Otuz yaşı şında bir kadın n hastaya alt üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle ampisilin başlanm lanmıştır. Tedavinin beşinci günüg hastada ateş ve günde g kere olan kanlı diyare ortaya çıkmıştır. Bu durumda ilk düşünülmesi d gereken mikroorganizma aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Bacteroides fragilis Salmonella typhi Proteus mirabilis Clostridium difficile Campylobacter jejuni

49 49. ishal yakınmas nmasıyla başvuran bir hastada, gaitanın n direkt incelemesinde bol lökositl ve karanlık k alan mikroskobisinde ise hareketli, tek flagelluma sahip bir bakteri gözlenmiştir. Bu hastada etken olarak aşağıa ğıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir? Clostridium difficile Enterotoksijenik Escherichia coli Campylobacter jejuni Vibrio cholerae Clostridium perfringens

50 50. Üretral akınt ntı yakınmas nmasıyla gelen bir hastada, akınt ntıdan yapılan Gram boyamada bol nötrofil saptanmış ancak bakteri görülememiştir. Sitolojik incelemede intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri gözlenmiştir. Bu hastada etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir? Candida albicans Chlamydia trachomatis Coxiella burnetii Treponema pallidum Neisseria gonorrhoeae

51 51. AşağıA ğıdaki antiviral ajanlardan hangisi etkisini viral polimerazı inhibe etmek yoluyla göstermez? g Vidarabin Zidovudin Gansiklovir Foskarnet Trifluridin

52 52. Protein yapısında bir antijene karşı oluşan yadımc mcı T hücre h (TH) cevabında antijen sunucu hücrelerinh yüzeylerinde taşı şıması gereken moleküller ller aşağıa ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Sınıf f II MHC ve CD4 CD4 ve kostimülat latörler Sınıf f II MHC ve CD8 Sınıf f I MHC ve CD4 Sınıf f II MHC ve kostimülat latörler

53 53. Kaposi sarkomu tanısı konulan bir kadın hastanın öyküsünden 1989 yılınday histerektomi ameliyatı olduğu u ve ameliyat sırasında 3 ünite kan transfüzyonu yapıld ldığı öğreniliyor. Bu hastada aşağıa ğıdaki viruslardan hangisine ait antikorlar araştırılmal lmalıdır? İnsan immün yetmezlik virusu Epstein-Barr virusu Herpes simpleks tip 2 virusu insan herpes virus tip 6 insan herpes virus tip 7

54 54. İnsan immün yetmezlik virusu tip 1 ve tip 2 ile hepatit B virusu üzerinde etkin olan antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Gansiklovir Amantadin Trifluridin Sidofovir Lamivudin

55 55. I.HPV tip 11 II.HPV tip 16 III.HPV tip 18 IV.HPV tip 31 Yukarıdaki insan papillomavirus (HPV) tiplerinden hangileri malign transformasyon açısından a en yüksek y riski taşı şır? I ve II I ve IV II ve III II ve IV III ve IV

56 56. AşağıA ğıdaki mantarlardan hangisi altta yatan hastalığı ya da risk faktörü olmayan bir kişide ide enfeksiyon oluşturabilir? Candida Rhizopus Aspergillus Histoplasma Fusarium

57 57. Serumda galaktomannan antijeninin tayini, aşağıa ğıdaki invaziv mantar enfeksiyonlarından ndan hangisinin erken tanısına na yardımc mcı olabilecek bir testtir? Kandidiazis Aspergillozis Kriptokokkozis Zigomikozis Fuzaryozis

58 58. Otuz yedi yaşı şında HIV (+) bir erkek hasta pnömoni benzeri semptomlarla hastaneye başvuruyor. Fizik muayenede öksürük, k, boğaz ağrısı,, halsizlik, ateş ve solunum güçg üçlüğü saptanıyor. Çekilen akciğer grafisinde alveolar boşlukta infiltrasyon gözleniyor. Laboratuvar incelemelerinde asidoz olmadan hipoksi tablosuna normal hemogramın eşlik ettiği belirleniyor. Yapılan bronkoalveolar lavaj sonucu elde edilen materyalin Giemsa ile boyanmasında nda 5-12 boyutlarında, 4-84 nükleuslu,, rozet şeklinde yapılar saptanıyor. Bu hastada etken olarak aşağıa ğıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir? d Pneumocystis jirovecii Cryptosporidium parvum Cyclospora cayetanensis Sarcocystis lindemanni Blastocystis hominis

59 59. Entamoeba histolytica enfeksiyonunda kolonda ülserler, nekroz ve mukoza kalınla nlaşması sonucu oluşan lezyona ne ad verilir? Amebula Metakistik trofozoit Ameboma Amebik kolit Aschoff nodülü

60 60. AşağıA ğıdaki helmintlerden hangisine bağlı olarak hematüri ve obstrüktif üropati gibi bulgular gözlenir? g Strongyloides stercoralis Toxocara cati Diphyllobothrium latum Paragonimus westermani Schistosoma haematobium

61 61. Bronşiyal silyalı kolumnar epitelin skuamöz epitele değişmesine ne ad verilir? Anaplazi Displazi Metaplazi Hiperplazi Karsinoma insitu

62 62. Glomerüllerde llerde yarımay oluşumuna umuna yol açan a an değişiklik, iklik, aşağıa ğıdakilerden hangisine ikincildir? Nötrofil eksüdasyonu Mezengial hücre proliferasyonu Amiloid birikimi Endotel proliferasyonu Paryetal epitel hücre proliferasyonu

63 63. Bir tümör t r için i in aşağıa ğıdakilerden hangisi kesin malignite kriteridir? Metastaz yapması Sık k mitoz içermesii Kapsüll llü olmaması Hızlı büyümesi Nekroz içermesii

64 64. AşağıA ğıdaki proteinlerden hangisinin fosforilasyonu hücre siklusunun ilerlemesinde önemli rol oynar? RAS proteini Retinoblastoma proteini p53 proteini Vasküler endotelyal büyüme faktörü interlökin kin-1

65 65. BCL-2 2 proteininin aşıa şırı ekspresyonu sonucu apoptozisin engellenmesinin önemli rol oynadığı neoplazm aşağıdakilerden hangisidir? Burkitt lenfoma Wilms tümörü Kronik miyelositik lösemi Foliküler ler lenfoma Nörofibromatozis tip I

66 66. AşağıA ğıdaki hücre h tiplerinden hangisi sürekli bölünen b (labil( labil) ) hücrelerh grubunda yer almaz? Ağız z mukozası epiteli ince bağı ğırsak mukozası epiteli Karaciğer parankimi hücreleri Safra kanalları epiteli Kemik iliği i hücrelerih

67 67. Aterom plağı ğının n gelişiminde iminde intimaya göç ederek çoğalan ve ekstraselüler ler matriks elemanlarını oluşturan hücre h aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Makrofajlar Düz z kas hücrelerih Endotel hücreleri Nötrofiller Lenfositler

68 68. AşağıA ğıdaki hastalıklar kların hangisinde glomerül lezyonları görülmesi karakteristiktir? Klasik poliarteritis nodosa Dev hücreli h arterit Takayasu hastalığı Buerger hastalığı Wegener granülomatozu

69 69. Renal hücreli karsinom aşağıdakilerin hangisinden kökenk ken alır? Proksimal tübül epitelinden Böbrek pelvis epitelinden Toplayıcı tübül epitelinden Bowman kapsülünün paryetal yaprak epitelinden Bowman kapsülünün viseral yaprak epitelinden

70 70. Bir kanser hastasında, özofagusun geniş alanlarının n gri- beyaz psödomembranla kaplanmış olması durumunda aşağıdaki özofajit tiplerinden hangisi düşünülmelidir? d Herpesvirus özofajiti Radyasyon özofajiti Koroziv alkali özofajiti Kandida özofajiti Sitomegalovirus özofajiti

71 71. AşağıA ğıdakilerden hangisi mide kanseri sıkls klığında artış ışa a neden olmaz? Hipoklorhidri Diyette nitritlerin yüksek olması Sigara kullanımı Parsiyel gastrektomi Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ların n kullanımı

72 72. AşağıA ğıdakilerden hangisi intrahepatik portal hipertansiyona yol açar? a ar? Portal ven trombozu Budd-Chiari sendromu Kor pulmonale Siroz Konstriktif perikardit

73 73. AşağıA ğıdaki tümörlerden t hangisinin beyin metastazı yapma riski en düşüktür? Meme kanseri Prostat kanseri Böbrek kanseri Malign melanom Koryokarsinom

74 74. Beş yaşı şında bir erkek çocuk hızla h karın şişliği i nedeniyle getiriliyor. Yapılan fizik muayenede yaygın n asit ve ileoçekal ekal kitle saptanıyor. Asit sıvısının s n incelenmesinde vakuollü sitoplazmalı immatür hücreler görülüyor ve immünfenotipleme ile bu hücrelerin matür B hücreh fenotipi taşı şıdıkları belirleniyor. Bu çocuk içini in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Burkitt lenfoma Lenfoblastik lenfoma Anaplastik büyük k hücrelih lenfoma Hodgkin lenfoma Castleman hastalığı

75 75. Nöronlarda N oluşan santral kromatolizis aşağıdakilerden hangisine ikincil olarak gelişir? ir? Nörofibrillerin yumak oluşturmas turması Perikaryonda lipofusin birikimi Akson kesisi veya ağıa ğır r hasarı Transsinaptik dejenerasyon Herpetik enfeksiyon

76 76. Yetişkinlerde santral sinir sisteminde en sık s k görüleng primer neoplazm aşağıdakilerden hangisidir? Oligodendrogliom Medulloblastom Astrositom Ependimom Schwannom

77 77. Kraniyofarenjiyom santral sinir sisteminde en sıks aşağıdakilerin hangisinde yerleşir? Paryetal korteks Talamus ve bazal ganglionlar Serebellopontin köşe Spinal epidural bölge Suprasellar bölge

78 78. Kırk K dört d yaşı şında bir kadın n hastada el eklemlerinde bilateral yerleşen en akut ağrılıa hastalıkta, eklem dokularında yoğun, lenfosit ve plazma hücresih infiltrasyonu, ödem ve fibrin birikimi gözlenmig zlenmiştir. Bu hasta içini in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Sifilitik artrit Gut artriti Romatoid artrit Nöropatik artrit Tüberküloz artriti

79 79. Prostat kanserinin rektal muayenede saptanabilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sıklıklakla nodüler hiperplazi ile birlikte olması Posteriorda periferik zonda yerleşmesi Üretral kanalı oblitere etmesi Lokal lenf nodlarına na yayılmas lması Glandların kistik genişleme göstermesi

80 80. AşağıA ğıdakilerden hangisi Wermer sendromunun (multipl( endokrin neoplazi tip 1) komponenti değildir? Primer hiperparatiroidizm Pitüiter iter adenomlar Feokromositoma Pankreas adacık k adenomu Adrenal kortikal hiperplazi

81 81. İzoproterenolün agonistik etkisini fb-adrenerjik reseptörlere rlere bağlanarak ve bu reseptörlerde rlerde herhangi bir etki oluşturmayarak engelleyen ilaca ne ad verilir? Farmakolojik antagonist Parsiyel agonist Fizyolojik antagonist Kimyasal antagonist Nonkompetitif antagonist

82 82. Damar düz d z kasında Gq proteini- kenetli reseptörlerin rlerin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? Hücre içi i i kalsiyum miktarında artış Hücre içii inositol fosfatların n artışı Fosfolipaz C enziminin aktivasyonu Protein kinaz C enziminin aktivasyonu Guanilat siklaz enziminin aktivasyonu

83 83. Tirozinden başlay layıp p adrenalinle sonuçlanan sentez sürecinde, s aşağıdaki enzimlerden hangisinin fizyolojik bir rolü yoktur? Aromatik L-amino L asit dekarboksilaz Tirozin hidroksilaz Katekol-orto orto-metiltransferaz Feniletanolamin-N-metiltransferaz metiltransferaz Dopamin B-hidroksilaz

84 84. Akut migren tedavisinde etkili olmayan fakat migren profilaksisinde etkili olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Sumatriptan Ergotamin ibuprofen Amitriptilin Naproksen

85 85. AşağıA ğıdakilerden hangisi sempatomimetik ilaçlar ların n kullanım endikasyonlarından ndan biri değildir ildir? Doğum eylemini hızlandh zlandırmak Bölgesel kan akımını azaltmak Bronşiyal astım Kalp yetmezliği Midriazis oluşturmak

86 86. AşağıA ğıdaki lokal anesteziklerden hangisinin allerjik reaksiyonlara neden olma olasılığı ığı diğerlerine göre daha yüksektir? y Lidokain Prokain Bupivakain Mepivakain Prilokain

87 87. AşağıA ğıdaki ilaçlardan lardan hangisi bronşiyal astıml mlı hastalar içini in kontrendikedir? Atropin Fentolamin Simetidin Propranolol Dihidroergotamin

88 88. Metanol zehirlenmesinde rol oynayan metabolit aşağıdakilerden hangisidir? Asetaldehit Glutaraldehit Etilen glikol Asetik asit Formaldehit

89 89. Opioidlerin aşağıdaki etkilerinden hangisine karşı tolerans gelişme olasılığı ığı en azdır? Analjezi Emezis Konstipasyon Sedasyon Solunum depresyonu

90 90. Sedasyon yapıcı yan etkisi olmayan H1 histamin reseptör r antagonisti aşağıdakilerden hangisidir? Loratodin Difenhidramin Doksilamin Hidroksizin Prometazin

91 91. Juvenil romatoid artritin tedavisinde ilk kullanılmas lması önerilen antiinflamatuvar ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Metotreksat Aspirin Klorokin Hidroksiklorokin Altın n bileşikleri ikleri

92 92. AşağıA ğıdakilerden hangisi digital zehirlenmelerinin tedavisinde yer almaz? Kinidin Potasyum verilmesi Lidokain Kolestiramin Digoksine özgü antikorun Fab segmenti

93 93. AşağıA ğıdakilerden hangisi sarkoplazmik retikulumda bulunan Ca2+ kanallarını bloke eder? Digoksin Amilorid Propranolol Verapamil Ryanodin

94 94. AşağıA ğıdakilerden hangisi anjina tedavisinde kullanılan lan nitratların istenmeyen etkilerinden biridir? Ventrikül atım m hacminde azalma Arteryal kan basınc ncında nda azalma Refleks olarak kalp kasılmas lmasında güçlenme Kollateral kan akımında artma Epikordiyal koroner arterlerde vazodilatasyon

95 95. Kalp yetmezliği i olan bir hastada, glomerüler ler filtrasyon hızının n 30 ml/dakikanın n altında bulunması durumunda aşağıa ğıdaki diüretiklerden hangisi tercih edilmelidir? Hidroklorotiazid Furosemid Amilorid Spironolakton Asetazolamid

96 96. AşağıA ğıdakilerden hangisi antiemetik ve prokinetik etkinliği i nedeniyle diyabetik gastroparezide kullanılır? Metoklopramid Skopolamin Difenhidramin Sükralfat Dimenhidrinat

97 97. AşağıA ğıdakilerden hangisi plazminojeni plazmine dönüştürür? r? Heparin Warfarin Vitamin K1 Streptokinaz Toluidin mavisi

98 98. AşağıA ğıdakilerden hangisi dopamin reseptör agonistlerinden biri değildir ildir? Bromokriptin Kabergolin Pergolid L-dopa Gonadorelin

99 99. AşağıA ğıdakilerden hangisi androjen kullanma endikasyonlarından ndan biri değildir ildir? Endometriyozis Kanser kaşeksisi Erkeklerde hipogonadizm Erkek meme kanseri Erkek çocuklarda gecikmiş puberte

100 100. Metformin ile yapılan antidiyabetik tedavide, aşağıa ğıdaki yan etkilerden hangisi görülebilir? g Hipoglisemi Kilo artışı Laktik asidoz Ketoasidoz Konstipasyon

A TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1

A TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1 TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum plantare longum B) Ligamentum talofibulare anterius C) Ligamentum

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

NĐSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

NĐSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ NĐSAN 2008 TUS SINAVI TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ * Referanslar verilmeye devam edilmektedir. 1. Ayak bileğinin inversiyon tarzı burkulmalarında en sık aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? A) Ligamentum

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur?

40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? 40-Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği, metakromatik lökodistrofi hastalığına neden olur? A) Beta-galaktozidaz B) Sfingomiyelinaz C) Seramidaz D) Beta-glukozidaz E) Arilsülfataz A Referans: e-tus

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Lokal anestetik preparatları

Lokal anestetik preparatları Lokal anestetikler Prof. Dr. Öner Süzer Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı www.onersuzer.com Son güncelleme: 21.10.2010 Lokal anestetik preparatları 2 2/30 1 3 3/30

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

Glomerül Zedelenmesi -İmmunolojik Mekanizmalar-

Glomerül Zedelenmesi -İmmunolojik Mekanizmalar- Glomerül Zedelenmesi -İmmunolojik Mekanizmalar- Dr. Lale Sever 9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, 24-27 Kasım 2016 - Antalya Glomerülonefritlerin pek çoğunda (patogenez çok iyi bilinmemekle birlikte)

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015

MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 Canlıların prokaryot ve ökoaryot olma özelliğini hücre komponentlerinden hangisi belirler? MİKROBİYOLOJİ SORU KAMPI 2015 B. Stoplazmik membran C. Golgi membranı D. Nükleer membran E. Endoplazmik retikulum

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

2013 NİSAN TUS FARMAKOLOJİ

2013 NİSAN TUS FARMAKOLOJİ 2013 NİSAN TUS FARMAKOLOJİ Doğru Yanıt : E Referans: e-tus İpucu Serisi Farmakoloji Ders Notları Sayfa: 43 Doğru Yanıt :E Doğru Yanıt : B Referans: e-tus İpucu Serisi Farmakoloji Ders Notları Sayfa: 197

Detaylı

YENİ DİYABET CHECK UP

YENİ DİYABET CHECK UP YENİ DİYABET CHECK UP Toplumda giderek artan sıklıkta görülmeye başlanan ve başlangıç yaşı genç yaşlara doğru kayan şeker hastalığının erken teşhisi için bir Check Up programı hazırladık. Diyabet Check

Detaylı

İlaçların hedefleri. Hücreler

İlaçların hedefleri. Hücreler İlaçların hedefleri. Hücreler FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 Yard. Doç. Dr. M. Kürşat Derici Tıbbi Farmakoloji Ab. Dalı mkursatderici@hitit.edu.tr 2 İlaç; bir hastalığı tedavi etmek için insan vücuduna uygulanan

Detaylı

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19

ERKEK GENİTAL SİSTEMİ. Webmaster tarafından yazıldı. Pazartesi, 12 Ocak 2009 11:39 - Son Güncelleme Perşembe, 15 Ocak 2009 09:19 1) Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir? (1998 NİSAN) a) Klasik seminom b) Teratom c) Yolk sak tümörü d) Kariokarsinom e) Spermatositik seminom Testisde en sık görülen tümör

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

Sfingozin türevi membran lipidleri

Sfingozin türevi membran lipidleri Dr. Suat Erdoğan Sfingozin türevi membran lipidleri Sfingolipidler Sfingomyelin Glikolipidler Kolesterol ve Steroidler Bu tür lipidler gliserol içermezler Yapıda bir amino alkol olan sfingozin bulunur

Detaylı

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık

Sonradan Kazandırılan Bağışıklık Sonradan Kazandırılan Bağışıklık 1 Çocukların Ölüm Nedenleri Arasında Aşı İle Önlenebilir Hastalıklar İlk Sırada Bulunur Boğmaca 11% Tetanoz 8% Diğerleri 1% Pnömokok 28% Hib 15% Rotavirus 16% Kızamık 21%

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

AKUT GASTROENTERİTLER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT GASTROENTERİTLER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT GASTROENTERİTLER YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 GASTROENTERİTLER Gastroenterit (g.e) gastrointestinal kanalın herhangi bir bölümünün inflamasyonudur

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

HÜCRELERARASI İLETİŞİM

HÜCRELERARASI İLETİŞİM HÜCRELERARASI İLETİŞİM Bazı sorular!!! Bitki hücreleri ne hakkında konuşur? Bir hücre diğerine ne söyler ve diğer hücre buna nasıl cevap verir? Bu sorulara, önce mikroorganizmalar arasındaki iletişime

Detaylı

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer

Antianjinal ilaçlar. Prof. Dr. Öner Süzer Antianjinal ilaçlar Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 2 2 1 Koroner iskemi, anjina, enfarktüs ve antianjinal tedavi Kalp dokusu, oksijene ihtiyacı bakımından vücuttaki pek çok organa göre daha az

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

Böbrek ve İdrar Yollarını Etkileyen Maddeler

Böbrek ve İdrar Yollarını Etkileyen Maddeler Böbrek ve İdrar Yollarını Etkileyen Maddeler Prof.Dr. Ender YARSAN A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı İdrar söktürücüler İdrarı asitleştiren veya alkalileştiren Vücutta su

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR

Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR Sağlık Teknikeri -TIBBİ LABORATUVAR 1. Streptococcus pneumoniae laboratuvar tanısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? a) Katalaz reaksiyonu negatiftir. b) Kanlı agarda alfa hemoliz yapar. c)

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri

DOKU. Dicle Aras. Doku ve doku türleri DOKU Dicle Aras Doku ve doku türleri Doku Bazı özel görevler üstlenmiş hücre topluluklarıdır. Bir doku aynı yönde özelleşmiş hücre ve hücreler arası maddelerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İntrauterin

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR SABAH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8

Farmakoloji bilgileri kullanılarak farmakoloji dışında yanıtlanabilecek olan toplam soru sayısı: 8 Soruların konulara göre dağılımı: Otonom Sinir Sistemi : 5 Santral Sinir Sistemi : 5 Genel Farmakoloji: 2 Kardiyovaskuler sistem: 3 Otakoid: 2 Endokrin sistem: 2 Antiviral ilaçlar: 1 Konu dağılımı daha

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? 61.Malign neoplazmlarda hücre diferansiasyonun kaybını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? A) Pleomorfizm B) Hiperkromazi C) Displazi D) Anaplazi E) Aplazi Referans: e-tus İpcucu Serisi Patoloji

Detaylı

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri.

Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Asid-baz dengesi ph Başlıca organizma sıvılarının ve salgılarının ortalama ph değerleri. Organizma sıvıları, salgıları Ortalama ph Kan 7.4 Süt 6.7 Safra 7.8 İdrar 6.0 Pankreas özsuyu 8.0 Bağırsak özsuyu

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Receptörler İntrasellüler hidrofobik(llipofilik)ligandlara baglananlar Nükleer hormon reseptörleri Guanylate siklaz(nitrikoksid receptor) Hücre yüzey hidrofilik ligandlara

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı

Psikofarmakolojiye giriş

Psikofarmakolojiye giriş Psikofarmakolojiye giriş Genel bilgiler Beyin 100 milyar nöron (sinir hücresi) içerir. Beyin hücresinin i diğer beyin hücreleri ile 1,000 ile 50,000 bağlantısı. Beynin sağ tarafı solu, sol tarafı sağı

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri

Gıda Zehirlenmeleri. 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri. Gıda Zehirlenmeleri 10,Sınıf Enfeksiyondan Korunma 17. Hafta ( 05 09 / 01 / 2015 ) BAKTERİLERİN NEDEN OLDUĞU HASTALIKLAR GIDA ZEHİRLENMELERİ Slayt No : 37 Etken ve Bulaşma Yolları Stafilokoklarla oluşan gıda zehirlenmelerinde

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

Merkezi Sinir Sistemi İlaçları

Merkezi Sinir Sistemi İlaçları Merkezi Sinir Sistemi İlaçları Prof.Dr. Ender YARSAN A.Ü.Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Kemoterapötiklerden sonra en fazla kullanılan ilaçlar Ağrı kesici, ateş

Detaylı

Kreatin Fosfokinaz İzoenzimleri; CPK isoenzymes test; CK izoenzim;

Kreatin Fosfokinaz İzoenzimleri; CPK isoenzymes test; CK izoenzim; CPK İZOENZİMLERİ Kreatin Fosfokinaz İzoenzimleri; CPK isoenzymes test; CK izoenzim; Kreatin fosfokinaz kalp, beyin, ve kaslarda bulunan bir enzimdir. Kanda yüksek seviyelerde bulunması kaynaklandığı dokuda

Detaylı

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI Nükleotidlerin vücuda alınımı Nükleotidler, nükleik asitlerin yapı taşları olarak besinlerde bulunur. Hücre içeren besinlerle alınan nükleik asitler, mide enzimlerinden

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

1- Bronşiyal siliyalı epitelin skuamöz epitele değişmesine ne ad verilir? a) Anaplazi b) Displazi c) Metaplazi d) Hiperplazi e) Karsinoma in situ

1- Bronşiyal siliyalı epitelin skuamöz epitele değişmesine ne ad verilir? a) Anaplazi b) Displazi c) Metaplazi d) Hiperplazi e) Karsinoma in situ 1- Bronşiyal siliyalı epitelin skuamöz epitele değişmesine ne ad verilir? a) Anaplazi b) Displazi c) Metaplazi d) Hiperplazi e) Karsinoma in situ Yanıt: C Hücrelerin zedeleyici bir etken yada ağır fizyolojik

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları

Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları Hücreler Arası Sinyal İletim Mekanizmaları Prof. Dr. Selma YILMAZER Tibbi Biyoloji Anabilim Dalı Hücrelerarası iletişim(sinyalleşme) Sinyal molekülleri: Protein,küçük peptid,amino asid, nukleotid,steroid,vit

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR. Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ

FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR. Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ FİZYOTERAPİDE KLİNİK KAVRAMLAR Uzm. Fzt. Nazmi ŞEKERCİ İNFLAMASYON VE ONARIM İNFLAMASYON Yaralanmaya karşı dokunun vaskülarizasyonu yolu ile oluşturulan bir seri reaksiyondur. İltihabi reaksiyon.? İnflamatuar

Detaylı

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır.

* Madde bilgisi elektromanyetik sinyaller aracılığı ile hücre çekirdeğindeki DNA sarmalına taşınır ve hafızalanır. Sayın meslektaşlarım, Kişisel çalışmalarım sonucu elde ettiğim bazı bilgileri, yararlı olacağını düşünerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışmalarımı iki ana başlık halinde sunacağım. MADDE BAĞIMLILIĞI

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr

Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması. Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin Kan Akımı B.O.S. ve Beyin Metabolizması Dr Şebnem Gülen sebnem@baskent.edu.tr Beyin kan akımı Kalp debisinin %15 i 750-900 ml/dk Akımı regüle eden ve etkileyen üç temel faktör; Hipoksi Hiperkapni

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı