NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP"

Transkript

1 NİSAN 2008 TUS TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Ayak bileğinin inin inversiyon tarzı burkulmalarında en sıks aşağıdaki bağlardan hangisi hasar görür? g r? Ligamentum plantare longum Ligamentum talofibulare anterius Ligamentum talonaviculare Ligamentum deltoideum Ligamentum patellae

2 2. AşağıA ğıdaki kaslardan hangisinin tendonu malleolus medialis'in arkasında seyreder? M. semitendinosus M. tibialis anterior M. flexor digitorum longus M. peroneus longus M. biceps femoris

3 3. Nervus trochlearis,, aşağıa ğıdaki kaslardan hangisinin motor inervasyonunu sağlar? M. levator palpebrae superioris M. rectus superior M. rectus lateralis M. obliquus superior M. obliquus inferior

4 4. Vena retromandibularis'i oluşturan venler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? V. temporalis superficialis - V. maxillaris V. temporalis superficialis - V. facialis V. auricularis posterior - V. temporalis superficialis V. auricularis posterior - V. occipitalis V. facialis - V. maxillaris

5 5. Anal kanalı besleyen ana arter aşağıdakilerden hangisinin dalıdır? A. mesenterica superior A. epigastrica inferior A. pudenda interna A. pudenda externa A. vesicalis inferior

6 6. Klavikulanın orta 1/3 lük l k kısmk smının kırıklarında aşağıa ğıdaki sinirlerin hangisinde zedelenme görülür? g r? N. axillaris N. thoracicus longus N. suprascapularis N. pectoralis medialis N. dorsalis scapulae

7 7. Modifiye radikal mastektomi ameliyatı geçirmi irmiş bir hasta, fleksiyon pozisyonundaki kolunu sabit bir objeye bastırd rdığında scapulanın omurgaya doğru kaydığı ve kolunu başı şının üzerine kaldırarak saçını tarayamadığı görülmüştür. Bu hastada aşağıa ğıdaki sinirlerden hangisinin zedelendiği düşünülmelidir? N. axillaris N. thoracicus longus N. subscapularis N. supraclavicularis N. thoracodorsalis

8 8. Erb-Duchenne tipi felçlere lere yol açana an brakial pleksus zedelenmelerinde, ilgili sinirler medulla spinalisin hangi segmentlerinden köken ken alır? C1-C2 C2 C6-C7 C7 C8-T1 T3-T4 T4 T7-T8 T8

9 9. AşağıA ğıdaki yapılardan hangisi orta kulak boşlu luğunununun ön n duvarında yer alır? Membrana tympanica Fenestra cochleae Promontorium Aditus ad antrum mastoideum Semicanalis tubae auditivae

10 10. Üretranın en dar kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Pars membranacea Ostium urethrae internum Ostium ureteris Pars spongiosa Pars prostatica

11 11. Oluklu bağlant lantıları (gap junction) oluşturan içi zar proteinlerine ne ad verilir? G proteini Tutunma plağı Tutundurucu flaman Konneksin integrin

12 12. Langerhans hücreleri çoğunlukla aşağıdaki episus zedelenmelerinde, ilgili sinirler medulla spi dermis tabakalarının n hangisinde bulunur? nalisin hangi segmentlerinden kökenken alır? Stratum germinativum Stratum spinosum Stratum granulosum Stratum lucidum Stratum corneum

13 13. Fetal dolaşı şımda, ductus venosus hangi damarlar arasında yer alır? Arteria umbilicalis - Vena cava inferior Vena umbilicalis - Vena mesenterica inferior Vena porta - Vena cava inferior Vena umbilicalis - Vena cava inferior Arteria umbilicalis - Vena umbilicalis

14 14. AşağıA ğıdaki sinyal ileti mekanizmalarından ndan hangisi, diğerlerine göre g daha yavaş işler? Parakrin ileti Endokrin ileti Otokrin ileti Sinaptik ileti Temas bağı ğımlı ileti

15 15. AşağıA ğıdakilerden hangisi solunum membranını (hava-kan bariyeri) oluşturan yapılardan biri değildir? Tip I pnömosit sitoplazması Kapiller endoteli Ortak bazal membran Pinositoz vezikülleri Tip II pnömosit sitoplazması

16 16. Pankreasın Langerhans adacıklar klarındaki fb hücrelerinde artan ATP, hangi kanalları etkileyerek hücrede depolarizasyona neden olur? Ca2+ Na+ Mg2+ K+ Cl -

17 17. Aort kapağı kalp periyodunun hangi evresinin başlang langıcında nda kapanır? izovolümetrik kasılma Hızlı ejeksiyon (fırlatma) Protodiyastol Hızlı dolum İzovolümetrik gevşeme eme

18 18. AşağıA ğıdaki pıhtp htılaşma faktörlerinden hangisinin eksikliğinde inde parsiyel tromboplastin zamanı (aptt) normalsınırlarda rlarda kalır? Faktör r X Faktör r IX Faktör r VIII Faktör r VII Faktör r II

19 19. AşağıA ğıdakilerden hangisi alveol boşluklar luklarının n basınçla büzüşmesinib (kollaps) önleyen en önemli faktörd rdür? r? Tip II alveolar hücrelerden salgılanan lanan surfaktan Alveollerin içi kısmının n sıvıyla s kaplı olması Akciğer dokusunda yer alan elastin ve kollajenler Alveolar basınc ncın interplevral basınçtan daha fazla olması Göğüs s kafesinin elastik yapısı

20 20. Periferik ve viseral ağrı liflerinin medulla spinalisin aynı segmentinde buluşmas ması,, aşağıa ğıdakilerden hangisinin oluşmas masında rol oynar? Kas ağrısıa Hızlı ağrı Yansıyan ağrıa Derin ağrıa Nöropatik ağrı

21 21. AşağıA ğıdaki elementlerden hangisinin iyonik formunun vücutta v bilinen bir fonksiyonu yoktur? Klor İyot Kalsiyum Sodyum Potasyum

22 22. Üre sentezinde yer alan azotların kaynağı ğını oluşturan öncü moleküller ller aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Ornitin ve treonin Aspartat ve ornitin Karbamoil fosfat ve aspartat Sitrülin ve fumarat Alanin ve glisin

23 23. Kolera ve boğmaca toksinleri hangi tip enzim aktivitesine sahiptir? ADP-ribozil transferaz Asetil transferaz Metil transferaz Protein kinaz Fosfoprotein fosfataz

24 24. Hidroksimetilglutaril-KoA redüktaz ktaz, aşağıdakilerden hangisinin sentezlendiği metabolik yolun ana kontrol enzimidir? Trigliseridler Fosfolipidler Koenzim Q Keton cisimleri Kolesterol

25 25. AşağıA ğıdakilerden hangisi adrenal korteksten salgılanan lanan hormonlardan biri değildir ildir? Aldosteron Kortizol Noradrenalin Testosteron Östradiol

26 26. AşağıA ğıdakilerden hangisinin lipid membranlardan geçiş katsayısı diğerlerine göre g daha yüksektir? y Na+ Cl" Glukoz Üre Su

27 27. Karnitinin hücredeki görevig aşağıdakilerden hangisidir? Dolaşı şımdaki yağ asitlerinin hücreyeh taşı şınması Yağ asitlerinin sitoplazmada aktivasyonu Yağ asitlerinin mitokondri içi zarından matrikse taşı şınması Mitokondride yağ asitlerinin oksidasyonu Sentezlenen ATP nin sitoplazmaya taşı şınması

28 28. Fibrinojendeki fibrinopeptidlerde bulunan ve fibrinojenin fibrin gibi agregat oluşturmas turmasını engelleyen yapılar aşağıa ğıdakilerin hangisinde verilmiştir? Lizin, arjinin Asparajin, glutamin Disülfit bağlar ları Oligosakkarid yapılar Aspartat, glutamat ve tirozin sülfatlar

29 29. Protein kinaz A nın aktive olmasını sağlayan ikincil haberci molekül aşağıdakilerden hangisidir? ATP AMP GMP camp cgmp

30 30. AşağıA ğıdakilerden hangisi steroid hormon reseptörü tayininde kullanılan lan yöntemlerden y biri değildir ildir? Radyoimmünoassay ELISA immünohistokimyasal yöntemler Kromatografik yöntemler Reseptörün enzimatik aktivitesini ölçmek

31 31. AşağıA ğıdaki serum enzimlerinden hangisi karaciğer dışıd ışındaki dokulardan da salınır? Alkol dehidrogenaz Aspartat aminotransferaz Kolinesteraz Arjinaz Ornitin transkarbamoilaz

32 32. AşağıA ğıdaki enzimlerden hangisinin kalıtsal eksikliğinde inde glikojen normal yapıya sahip değildir? Glikojen fosforilaz Glukoz-6-fosfataz a -1,4-glukozidaz 1,4 1,6 transglukozilaz Fosfofruktokinaz

33 33. Yağ dokusu tarafından sentezlenen, nöropeptid Y sentezini baskılayarak yiyecek tüketiminin t kontrolünde nde rol alan protein molekülü aşağıdakilerden hangisidir? MSH Leptin POMC Termogenin Ghrelin

34 34. Karaciğer dışıd ışındaki dokuların reseptör r aracılı olarak aldıklar kları tek lipoprotein türü aşağıdakilerden hangisidir? Şilomikronlar VLDL IDL LDL HDL

35 35. Hemoglobinin oksijen bağlamas laması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış ıştır? Hemoglobine oksijen moleküllerinin llerinin bağlanmas lanması kooperatiftir. Ortamın ph sı düştükçe e hemoglobinin oksijene afinitesi azalır. Ortamda CO2 arttıkça a hemoglobinin oksijene afinitesi artar. 2,3-bisfosfogliserat hemoglobinin oksijene afinitesini azaltır. Hem yapısındaki demir yükseltgendiy kseltgendiğinde, inde, hemoglobin oksijen bağlayamaz.

36 36. Bilirübin sentezindeki öncül l molekül aşağıdakilerden hangisidir? Biliverdin Bilirübin diglukuronid Ürobilinojen Ürobilin Sterkobilin

37 37. Kronik alkolizm tedavisinde kullanılabilen labilen disülfiram lfiram,, vücuttav hangi bileşiğin in derişiminde iminde artış ışa neden olur? Gliserol Metanol Asetik asit Asetaldehit Asetil-KoA

38 38. Kurşun un zehirlenmesini belirlemek için in aşağıa ğıdakilerden hangisinin analizi yapılmal lmalıdır? Serum Tükürük Kan idrar Karaciğer dokusu

39 39. AşağıA ğıdakilerden hangisi timidilat sentazın inhibitörüdür? r? Allopürinol Fluorourasil Azaserin 6-merkaptopürinrin Sitozin arabinozid

40 40. Bir hastaya, benzoik asit veya fenilasetik asitin intravenöz olarak verilmesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Hastadaki alkalozu tedavi etmek Folat sentezi içini in substrat sağlamak Fenilketonların idrarla atılımını sağlamak Amonyak derişimini imini düşürmek Glisinüriyi tedavi etmek

41 41. Bakteri sporlarının ısıya dayanıkl klılığı, dehidrate olmaları yanında, nda, spor protoplastında bulunan hangi madde ile sağlanmaktad lanmaktadır? 3-fosfogliserat Kalsiyum dipikolinat Lipoprotein Keratin Peptidoglikan

42 42. Aerobik Gram(-) ) bakterilerde aminoglikozid grubu antibiyotiklere karşı direnç gelişiminden iminden en sıks sorumlu olan faktör r aşağıa ğıdakilerden hangisidir? 16S ribozomal RNA mutasyonu Dış membran permeabilitesinde azalma Modifiye eden enzim sentezi Mezozomal mutasyon Sitoplazmik membran mutasyonu

43 43. AşağıA ğıdaki bakterilerden hangisine bağlı olarak gelişen en enfeksiyonların tedavisinde B -laktam grubu antibiyotiklerin kullanımı uygun değildir? Staphylococcus aureus Mycoplasma pneumoniae Haemophilus influenzae Neisseria meningitidis Streptococcus pyogenes

44 44. Doğurganl urganlık çağındaki kadınlarda hastane dışıd ışında gelişen en akut sistitin en sık s k etkeni aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Escherichia coli Proteus mirabilis Staphylococcus epidermidis Pseudomonas aeruginosa Neisseria gonorrhoeae

45 45. Streptococcus türleri ile Staphylococcus türlerinin ayırt edilmesinde en sıks kullanılan lan test aşağıdakilerden hangisidir? Koagülaz testi Katalaz testi Üreaz testi Oksidaz testi Basitrasin testi

46 46. Gastrointestinal sistemde hastalık oluşturabilen aşağıa ğıdaki mikroorganizmalardan hangisi bakteriyemiye en sıks neden olur? Enterohemorajik Escherichia coli Vibrio cholerae Shigella sonnei Enterotoksijenik Escherichia coli Salmonella typhi

47 47. AşağıA ğıdaki bakterilerden hangisinin kapsülü D-glutamik asit ünitelerinden oluşan polipeptid yapısındad ndadır? Bacillus anthracis Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes Enterobacter aerogenes

48 48. Otuz yaşı şında bir kadın n hastaya alt üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle ampisilin başlanm lanmıştır. Tedavinin beşinci günüg hastada ateş ve günde g kere olan kanlı diyare ortaya çıkmıştır. Bu durumda ilk düşünülmesi d gereken mikroorganizma aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Bacteroides fragilis Salmonella typhi Proteus mirabilis Clostridium difficile Campylobacter jejuni

49 49. ishal yakınmas nmasıyla başvuran bir hastada, gaitanın n direkt incelemesinde bol lökositl ve karanlık k alan mikroskobisinde ise hareketli, tek flagelluma sahip bir bakteri gözlenmiştir. Bu hastada etken olarak aşağıa ğıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir? Clostridium difficile Enterotoksijenik Escherichia coli Campylobacter jejuni Vibrio cholerae Clostridium perfringens

50 50. Üretral akınt ntı yakınmas nmasıyla gelen bir hastada, akınt ntıdan yapılan Gram boyamada bol nötrofil saptanmış ancak bakteri görülememiştir. Sitolojik incelemede intrasitoplazmik inklüzyon cisimcikleri gözlenmiştir. Bu hastada etken olarak öncelikle aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir? Candida albicans Chlamydia trachomatis Coxiella burnetii Treponema pallidum Neisseria gonorrhoeae

51 51. AşağıA ğıdaki antiviral ajanlardan hangisi etkisini viral polimerazı inhibe etmek yoluyla göstermez? g Vidarabin Zidovudin Gansiklovir Foskarnet Trifluridin

52 52. Protein yapısında bir antijene karşı oluşan yadımc mcı T hücre h (TH) cevabında antijen sunucu hücrelerinh yüzeylerinde taşı şıması gereken moleküller ller aşağıa ğıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Sınıf f II MHC ve CD4 CD4 ve kostimülat latörler Sınıf f II MHC ve CD8 Sınıf f I MHC ve CD4 Sınıf f II MHC ve kostimülat latörler

53 53. Kaposi sarkomu tanısı konulan bir kadın hastanın öyküsünden 1989 yılınday histerektomi ameliyatı olduğu u ve ameliyat sırasında 3 ünite kan transfüzyonu yapıld ldığı öğreniliyor. Bu hastada aşağıa ğıdaki viruslardan hangisine ait antikorlar araştırılmal lmalıdır? İnsan immün yetmezlik virusu Epstein-Barr virusu Herpes simpleks tip 2 virusu insan herpes virus tip 6 insan herpes virus tip 7

54 54. İnsan immün yetmezlik virusu tip 1 ve tip 2 ile hepatit B virusu üzerinde etkin olan antiviral ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Gansiklovir Amantadin Trifluridin Sidofovir Lamivudin

55 55. I.HPV tip 11 II.HPV tip 16 III.HPV tip 18 IV.HPV tip 31 Yukarıdaki insan papillomavirus (HPV) tiplerinden hangileri malign transformasyon açısından a en yüksek y riski taşı şır? I ve II I ve IV II ve III II ve IV III ve IV

56 56. AşağıA ğıdaki mantarlardan hangisi altta yatan hastalığı ya da risk faktörü olmayan bir kişide ide enfeksiyon oluşturabilir? Candida Rhizopus Aspergillus Histoplasma Fusarium

57 57. Serumda galaktomannan antijeninin tayini, aşağıa ğıdaki invaziv mantar enfeksiyonlarından ndan hangisinin erken tanısına na yardımc mcı olabilecek bir testtir? Kandidiazis Aspergillozis Kriptokokkozis Zigomikozis Fuzaryozis

58 58. Otuz yedi yaşı şında HIV (+) bir erkek hasta pnömoni benzeri semptomlarla hastaneye başvuruyor. Fizik muayenede öksürük, k, boğaz ağrısı,, halsizlik, ateş ve solunum güçg üçlüğü saptanıyor. Çekilen akciğer grafisinde alveolar boşlukta infiltrasyon gözleniyor. Laboratuvar incelemelerinde asidoz olmadan hipoksi tablosuna normal hemogramın eşlik ettiği belirleniyor. Yapılan bronkoalveolar lavaj sonucu elde edilen materyalin Giemsa ile boyanmasında nda 5-12 boyutlarında, 4-84 nükleuslu,, rozet şeklinde yapılar saptanıyor. Bu hastada etken olarak aşağıa ğıdaki mikroorganizmalardan hangisi düşünülmelidir? d Pneumocystis jirovecii Cryptosporidium parvum Cyclospora cayetanensis Sarcocystis lindemanni Blastocystis hominis

59 59. Entamoeba histolytica enfeksiyonunda kolonda ülserler, nekroz ve mukoza kalınla nlaşması sonucu oluşan lezyona ne ad verilir? Amebula Metakistik trofozoit Ameboma Amebik kolit Aschoff nodülü

60 60. AşağıA ğıdaki helmintlerden hangisine bağlı olarak hematüri ve obstrüktif üropati gibi bulgular gözlenir? g Strongyloides stercoralis Toxocara cati Diphyllobothrium latum Paragonimus westermani Schistosoma haematobium

61 61. Bronşiyal silyalı kolumnar epitelin skuamöz epitele değişmesine ne ad verilir? Anaplazi Displazi Metaplazi Hiperplazi Karsinoma insitu

62 62. Glomerüllerde llerde yarımay oluşumuna umuna yol açan a an değişiklik, iklik, aşağıa ğıdakilerden hangisine ikincildir? Nötrofil eksüdasyonu Mezengial hücre proliferasyonu Amiloid birikimi Endotel proliferasyonu Paryetal epitel hücre proliferasyonu

63 63. Bir tümör t r için i in aşağıa ğıdakilerden hangisi kesin malignite kriteridir? Metastaz yapması Sık k mitoz içermesii Kapsüll llü olmaması Hızlı büyümesi Nekroz içermesii

64 64. AşağıA ğıdaki proteinlerden hangisinin fosforilasyonu hücre siklusunun ilerlemesinde önemli rol oynar? RAS proteini Retinoblastoma proteini p53 proteini Vasküler endotelyal büyüme faktörü interlökin kin-1

65 65. BCL-2 2 proteininin aşıa şırı ekspresyonu sonucu apoptozisin engellenmesinin önemli rol oynadığı neoplazm aşağıdakilerden hangisidir? Burkitt lenfoma Wilms tümörü Kronik miyelositik lösemi Foliküler ler lenfoma Nörofibromatozis tip I

66 66. AşağıA ğıdaki hücre h tiplerinden hangisi sürekli bölünen b (labil( labil) ) hücrelerh grubunda yer almaz? Ağız z mukozası epiteli ince bağı ğırsak mukozası epiteli Karaciğer parankimi hücreleri Safra kanalları epiteli Kemik iliği i hücrelerih

67 67. Aterom plağı ğının n gelişiminde iminde intimaya göç ederek çoğalan ve ekstraselüler ler matriks elemanlarını oluşturan hücre h aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Makrofajlar Düz z kas hücrelerih Endotel hücreleri Nötrofiller Lenfositler

68 68. AşağıA ğıdaki hastalıklar kların hangisinde glomerül lezyonları görülmesi karakteristiktir? Klasik poliarteritis nodosa Dev hücreli h arterit Takayasu hastalığı Buerger hastalığı Wegener granülomatozu

69 69. Renal hücreli karsinom aşağıdakilerin hangisinden kökenk ken alır? Proksimal tübül epitelinden Böbrek pelvis epitelinden Toplayıcı tübül epitelinden Bowman kapsülünün paryetal yaprak epitelinden Bowman kapsülünün viseral yaprak epitelinden

70 70. Bir kanser hastasında, özofagusun geniş alanlarının n gri- beyaz psödomembranla kaplanmış olması durumunda aşağıdaki özofajit tiplerinden hangisi düşünülmelidir? d Herpesvirus özofajiti Radyasyon özofajiti Koroziv alkali özofajiti Kandida özofajiti Sitomegalovirus özofajiti

71 71. AşağıA ğıdakilerden hangisi mide kanseri sıkls klığında artış ışa a neden olmaz? Hipoklorhidri Diyette nitritlerin yüksek olması Sigara kullanımı Parsiyel gastrektomi Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ların n kullanımı

72 72. AşağıA ğıdakilerden hangisi intrahepatik portal hipertansiyona yol açar? a ar? Portal ven trombozu Budd-Chiari sendromu Kor pulmonale Siroz Konstriktif perikardit

73 73. AşağıA ğıdaki tümörlerden t hangisinin beyin metastazı yapma riski en düşüktür? Meme kanseri Prostat kanseri Böbrek kanseri Malign melanom Koryokarsinom

74 74. Beş yaşı şında bir erkek çocuk hızla h karın şişliği i nedeniyle getiriliyor. Yapılan fizik muayenede yaygın n asit ve ileoçekal ekal kitle saptanıyor. Asit sıvısının s n incelenmesinde vakuollü sitoplazmalı immatür hücreler görülüyor ve immünfenotipleme ile bu hücrelerin matür B hücreh fenotipi taşı şıdıkları belirleniyor. Bu çocuk içini in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Burkitt lenfoma Lenfoblastik lenfoma Anaplastik büyük k hücrelih lenfoma Hodgkin lenfoma Castleman hastalığı

75 75. Nöronlarda N oluşan santral kromatolizis aşağıdakilerden hangisine ikincil olarak gelişir? ir? Nörofibrillerin yumak oluşturmas turması Perikaryonda lipofusin birikimi Akson kesisi veya ağıa ğır r hasarı Transsinaptik dejenerasyon Herpetik enfeksiyon

76 76. Yetişkinlerde santral sinir sisteminde en sık s k görüleng primer neoplazm aşağıdakilerden hangisidir? Oligodendrogliom Medulloblastom Astrositom Ependimom Schwannom

77 77. Kraniyofarenjiyom santral sinir sisteminde en sıks aşağıdakilerin hangisinde yerleşir? Paryetal korteks Talamus ve bazal ganglionlar Serebellopontin köşe Spinal epidural bölge Suprasellar bölge

78 78. Kırk K dört d yaşı şında bir kadın n hastada el eklemlerinde bilateral yerleşen en akut ağrılıa hastalıkta, eklem dokularında yoğun, lenfosit ve plazma hücresih infiltrasyonu, ödem ve fibrin birikimi gözlenmig zlenmiştir. Bu hasta içini in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Sifilitik artrit Gut artriti Romatoid artrit Nöropatik artrit Tüberküloz artriti

79 79. Prostat kanserinin rektal muayenede saptanabilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sıklıklakla nodüler hiperplazi ile birlikte olması Posteriorda periferik zonda yerleşmesi Üretral kanalı oblitere etmesi Lokal lenf nodlarına na yayılmas lması Glandların kistik genişleme göstermesi

80 80. AşağıA ğıdakilerden hangisi Wermer sendromunun (multipl( endokrin neoplazi tip 1) komponenti değildir? Primer hiperparatiroidizm Pitüiter iter adenomlar Feokromositoma Pankreas adacık k adenomu Adrenal kortikal hiperplazi

81 81. İzoproterenolün agonistik etkisini fb-adrenerjik reseptörlere rlere bağlanarak ve bu reseptörlerde rlerde herhangi bir etki oluşturmayarak engelleyen ilaca ne ad verilir? Farmakolojik antagonist Parsiyel agonist Fizyolojik antagonist Kimyasal antagonist Nonkompetitif antagonist

82 82. Damar düz d z kasında Gq proteini- kenetli reseptörlerin rlerin aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine neden olmaz? Hücre içi i i kalsiyum miktarında artış Hücre içii inositol fosfatların n artışı Fosfolipaz C enziminin aktivasyonu Protein kinaz C enziminin aktivasyonu Guanilat siklaz enziminin aktivasyonu

83 83. Tirozinden başlay layıp p adrenalinle sonuçlanan sentez sürecinde, s aşağıdaki enzimlerden hangisinin fizyolojik bir rolü yoktur? Aromatik L-amino L asit dekarboksilaz Tirozin hidroksilaz Katekol-orto orto-metiltransferaz Feniletanolamin-N-metiltransferaz metiltransferaz Dopamin B-hidroksilaz

84 84. Akut migren tedavisinde etkili olmayan fakat migren profilaksisinde etkili olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Sumatriptan Ergotamin ibuprofen Amitriptilin Naproksen

85 85. AşağıA ğıdakilerden hangisi sempatomimetik ilaçlar ların n kullanım endikasyonlarından ndan biri değildir ildir? Doğum eylemini hızlandh zlandırmak Bölgesel kan akımını azaltmak Bronşiyal astım Kalp yetmezliği Midriazis oluşturmak

86 86. AşağıA ğıdaki lokal anesteziklerden hangisinin allerjik reaksiyonlara neden olma olasılığı ığı diğerlerine göre daha yüksektir? y Lidokain Prokain Bupivakain Mepivakain Prilokain

87 87. AşağıA ğıdaki ilaçlardan lardan hangisi bronşiyal astıml mlı hastalar içini in kontrendikedir? Atropin Fentolamin Simetidin Propranolol Dihidroergotamin

88 88. Metanol zehirlenmesinde rol oynayan metabolit aşağıdakilerden hangisidir? Asetaldehit Glutaraldehit Etilen glikol Asetik asit Formaldehit

89 89. Opioidlerin aşağıdaki etkilerinden hangisine karşı tolerans gelişme olasılığı ığı en azdır? Analjezi Emezis Konstipasyon Sedasyon Solunum depresyonu

90 90. Sedasyon yapıcı yan etkisi olmayan H1 histamin reseptör r antagonisti aşağıdakilerden hangisidir? Loratodin Difenhidramin Doksilamin Hidroksizin Prometazin

91 91. Juvenil romatoid artritin tedavisinde ilk kullanılmas lması önerilen antiinflamatuvar ilaç aşağıdakilerden hangisidir? Metotreksat Aspirin Klorokin Hidroksiklorokin Altın n bileşikleri ikleri

92 92. AşağıA ğıdakilerden hangisi digital zehirlenmelerinin tedavisinde yer almaz? Kinidin Potasyum verilmesi Lidokain Kolestiramin Digoksine özgü antikorun Fab segmenti

93 93. AşağıA ğıdakilerden hangisi sarkoplazmik retikulumda bulunan Ca2+ kanallarını bloke eder? Digoksin Amilorid Propranolol Verapamil Ryanodin

94 94. AşağıA ğıdakilerden hangisi anjina tedavisinde kullanılan lan nitratların istenmeyen etkilerinden biridir? Ventrikül atım m hacminde azalma Arteryal kan basınc ncında nda azalma Refleks olarak kalp kasılmas lmasında güçlenme Kollateral kan akımında artma Epikordiyal koroner arterlerde vazodilatasyon

95 95. Kalp yetmezliği i olan bir hastada, glomerüler ler filtrasyon hızının n 30 ml/dakikanın n altında bulunması durumunda aşağıa ğıdaki diüretiklerden hangisi tercih edilmelidir? Hidroklorotiazid Furosemid Amilorid Spironolakton Asetazolamid

96 96. AşağıA ğıdakilerden hangisi antiemetik ve prokinetik etkinliği i nedeniyle diyabetik gastroparezide kullanılır? Metoklopramid Skopolamin Difenhidramin Sükralfat Dimenhidrinat

97 97. AşağıA ğıdakilerden hangisi plazminojeni plazmine dönüştürür? r? Heparin Warfarin Vitamin K1 Streptokinaz Toluidin mavisi

98 98. AşağıA ğıdakilerden hangisi dopamin reseptör agonistlerinden biri değildir ildir? Bromokriptin Kabergolin Pergolid L-dopa Gonadorelin

99 99. AşağıA ğıdakilerden hangisi androjen kullanma endikasyonlarından ndan biri değildir ildir? Endometriyozis Kanser kaşeksisi Erkeklerde hipogonadizm Erkek meme kanseri Erkek çocuklarda gecikmiş puberte

100 100. Metformin ile yapılan antidiyabetik tedavide, aşağıa ğıdaki yan etkilerden hangisi görülebilir? g Hipoglisemi Kilo artışı Laktik asidoz Ketoasidoz Konstipasyon

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2012-04 - TUSEM - TTBT TEMEL BİLİMLER TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Foramen ovale aşağıdaki hangi iki boşluğu birbirine bağlar? A) Fossa cranii media - Fossa pterygopalatina B) Fossa

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI

PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI PROTEİN VE AMİNO ASİT METABOLİZMASI Protein ve amino asitlerin vücuda alınması 70 kg ağırlığında bir erişkin insan için günde yaklaşık 75 g kadar protein gerekmektedir. Hayvansal gıdalar ve baklagiller

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler

bozukluklar çok belirgin sonuçlara yol açmaz iken, akut ve ciddi değişiklikler ASİT BAZ DENGESİ Hücre içi enzim aktivitelerinin yeterli bir şekilde yapılması ve hücre membranının bütünlüğünün korunması için kandaki serbest hidrojen konsantrasyonu [H + ] çok dar sınırlar içinde tutulur

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER

LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER LABORATUVAR TEST SONUÇLARINA ÖLÇÜM (ANALİZ) ÖNCESİ ETKİ EDEN FAKTÖRLER Laboratuvar testleriyle kan veya bir başka vücut sıvısında bir maddenin (analit) konsantrasyonu veya etkinliği (aktivitesi) ölçülür

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI

AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE MRKP ZAMANLAMASININ ERKP KARARINA KATKISI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I.GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. İzzet TİTİZ AKUT BİLİYER PANKREATİT TE MRKP BULGULARI İLE KLİNİK VE LABORATUVAR BULGULARININ

Detaylı

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM

2 3 KADIN DOĞUM KADIN DOĞUM 1 2 3 ÖNSÖZ Tıpta Uzmanlık Sınavı na hazırlık uzun ve zahmetli bir yoldur. Kaynak seçimi ise kişiye, sınava kadar kalan süreye ve hedeflenen puana göre değişiklik göstermektedir. Bu seri az zahmetli olan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II.Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Şef Dr. Ecder ÖZENÇ TUR-P CERRAHİSİNDE İRRİGASYON SOLÜSYONU MİKTARI VE OPERASYON SÜRESİ İLE İLİŞKİLİ

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı

Laboratuvar Kullanımı

Laboratuvar Kullanımı Birinci Basamakta Laboratuvar Kullanımı *Dr. Kurtuluş ÖNGEL **Dr. Yasemin TÜRKER *Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültes, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Isparta *Arş. Gör. Dr., Süleyman

Detaylı