Evrak Tarih ve Sayısı: 10/03/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evrak Tarih ve Sayısı: 10/03/2014-4645"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 10/03/ T.C. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı (Araç Yönetimi ve Takip Müdürlüğü) *BENU19HR * Sayı : Konu : Hizmet Satış Listeleri ve Uygulama Esasları GENELGE Şirketimiz tarafından diğer kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara yapılan hizmet satışı ile araç-gereç kiralama işlemleri, 12/09/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hizmet Satışı Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği" esasları dâhilinde yürütülmektedir. Satışı yapılan hizmetler ile araç-gereçlerin kira bedelleri, yine aynı Yönetmeliğin 5. maddesi doğrultusunda(ek-1) her yıl güncellenerek genelge ile duyurulmaktadır. Söz konusu madde doğrultusunda 2014 yılı hizmet satışı ve araç-gereç kira bedelleri, tarih ve sayılı genelge(ek-2) ile duyurulmuş bulunmaktadır. Bu genelge kapsamında yapılan uygulamalarda geçen süreç içinde; a) TEDAŞ yetkisindeki "500 kw 'ın altındaki Yenilenebilir Enerji Kaynakları üretim tesisleri ile 500 kw güce (dahil) kadar mikrokojenerasyon tesisleri projeleri onayının, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve kapsamı genişletilen Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında 1000 kw'a çıkarılmış olması, b) AG seviyesinden bağlanacak küçük ölçekli santrallerin tümünün proje onay ve kabul işlemlerinde aynı bedelin alınması nedeniyle şikayetler gelmesi gibi sebeplerle söz konusu genelgenin güncellenmesi zarureti hasıl olmuştur. Bu nedenlerle yeniden düzenlenen "Hizmet Satış Listesi ve Uygulama Esasları" ilişikte yer almaktadır. Bilgilerinizi ve bundan sonra kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara yapılacak Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul İşlemlerinin ekteki "Hizmet Satış Listesi ve Uygulama Esasları "(EK-3) hükümlerine göre gerçekleştirilmesini önemle rica ederim. Mükremin ÇEPNİ Genel Müdür EKLER : 1- Hizmet Satış Araç Gereç Kira Yönetmeliği (1 sayfa) tarih ve sayılı Genelge (9 sayfa) yılı Hizmet Satışı Listesi ve Uygulama Esasları (4 sayfa) DAĞITIM : Mali İşler ve Finans Yönetim Dairesi Başkanlığı(Daire Başkanlığı) Halkla İlişkiler Müşavirliği Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elektrik Piyasası İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 1.Hukuk Müşaviri Personel Dairesi Başkanlığı Basın ve Protokol Müşavirliği Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hidayet ÖZDEMİR Çankaya-ANKARA Hitit V.D. : Ayrıntılı bilgi için e-posta : e-posta: Elektronik ağ: Faks: (0312) Telefon: (0312) Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

2 Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu şirketler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara gördüğü hizmet satışlarını ve kiraya verdiği araç ve gereçlere ait kira usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu Şirketler tarafından yapılacak hizmet satışları ve kiraya verdiği araç ve gereçlere ait kira usul ve esaslarını kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini (TEDAŞ), Merkez: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünü, Müessese: Sermayesinin tamamı Şirkete ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu, Taşra teşkilatı: Müessese müdürlükleri dışında kalan ve Merkez daire başkanlıklarına bağlı olarak faaliyet gösteren birimleri, Bağlı şirketler: TEDAŞ a bağlı genel müdürlükler ve şirketleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Hizmet Satışı Kira bedellerinin duyurulması Madde 5 Şirketin dışındaki kuruluşlara ve Bağlı şirketlere yapılacak hizmet satışını yapmaya yetkili birim amirleri ile Şirketin hizmet satışı bedeli ile kiraya verdiği araç ve gereçlere ait günün şartlarına göre değişken listeler ve bunlara ait kira bedelleri Merkezce saptanarak Genelge ile duyurulur. Hizmet satışında izlenecek sıra Madde 6 Hizmet satışında aşağıda belirtilen sıra izlenir: a) Şirkete bağlı müesseseler. b) Şirketin iştiraki bulunan şirketler. c) Resmi daireler. d) Kamu iktisadi teşebbüsleri. e) Belediyeler, özel idareler ve köyler. f) Şirketin enerji müşterisi olan özel ve tüzel kişiler. Sözleşmenin yapılması Madde 7 Merkezce saptanan yetkili birim amirinin onayından sonra, hizmet isteyen ile Hizmet Satışı Bedeli Sözleşmesi yapılır. (Ek-Form: 1) Önceden sözleşme düzenlenmesi mümkün olmayan acil hallerde, hizmet isteyenler bu Yönetmelik ve eklerine ait hükümleri kabul etmiş sayılır. Hizmet satışı bedel hesabı Madde 8 Hizmet satışı bedel hesabı aşağıda belirtilen unsurların toplamından oluşur: a) İşçilik ve mühendislik hizmetleri. b) Kullanılan malzeme fiyatı (Ambardan çıkacak malzemenin, hizmetin görüldüğü tarihteki piyasa fiyatıdır). c) Hizmete katılan araç ve gereçlerin kira bedeli. d) Personelin ferdi kaza sigorta masrafları. e) Ekipman sigorta masrafları. Yukarıdaki unsurlar göz önünde tutularak tespit edilecek bedeller, Hizmet Satışı Bedeli Sözleşmesinde belirtilir. (Ek- Form: 1) Her yıl periyodik olarak, değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak tespit edilen araç ve gereçlere ait listeler ve bunlara ait kira hizmet bedelleri geçerlilik tarihi bir yıldır. Bir yılın bitiminde yeni yılın kira rayiç bedelleri hesaplanana kadar geçen süre içerisinde bir önceki yılın tespit edilen bedellerine Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yayımlanan 1994=100 Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) uygulanır. Özel ihtisas gerektiren hizmetler Madde 9 Özel ihtisas gerektiren hizmetler için 8 inci maddedeki kurala bağlı kalmaksızın daha yüksek bedel tespit edilebilir. Hizmete başlama Madde 10 Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel yatırılmadıkça, hizmete başlanamaz. Hizmete katılan personelin masrafları Madde 11 Hizmete katılan personelin yol, yatak ve yemek masraflarının gerçek tutarı hizmeti isteyen tarafından karşılanır.

3 T.C. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı (Araç Yönetimi ve Takip Müdürlüğü) *BEKAF874 * Sayı : Konu : Hizmet Satış Sözleşmesi ve Hizmet Satışı, Araç Gereç Kira Bedelleri GENELGE Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslara yapılan hizmet satışı ile araç-gereç kira işlemleri, 12/09/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hizmet Satışı Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği" esasları dahilinde yapılmakta ve satışı yapılan hizmetler ile araç-gereçlerin kira bedelleri, yine aynı yönetmeliğin 5. maddesi doğrultusunda her yıl güncellenerek genelge ile duyurulmaktadır. Bahse konu "Hizmet Satışı Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği" araç-gereç kiralamalarına yönelik olup yalın (araç gereç kiraya vermeden) hizmet satışlarında kullanılmadığından Yönetim Kurulumuzun 28/11/2013 tarih ve sayılı kararı ile; a) Kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara hizmet satışı yapılabilmesi amacıyla "Hizmet Satış Tip Sözleşmesi" hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş, b) Aynı yönetmeliğin eki olan "Araç ve Gereç Kira Bedelleri listesi' nden "Mühendis", "Diğer" iş tanımı kalemleri çıkarılmış, c) Aynı yönetmeliğin eki olan "Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul İşlemleri İçin Hizmet Satış Bedelleri" listesinin adı "Hizmet Satış Listesi" olarak değiştirilmiş ve listeye "Hizmet Satış Personel Yevmiyesi" kalemi eklenmiştir. Bu vesile ile "Araç ve Gereç Kira Bedelleri Listesi" ve "Hizmet Satış Listesi" nde yer alan birim fiyatlar aynı yönetmeliğin 5. maddesi doğrultusunda, 2013 yılı hizmet satış fiyatlarının Maliye Bakanlığının 19/11/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2013 yılı Yeniden Değerlendirme Oranı olan %3,93 oranında artırılması ile güncellenmiş olup 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni birim fiyatları ihtiva eden liste ilişikte yer almaktadır. Bilgileriniz ile bundan sonra kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara yapılacak hizmet satışlarında "Hizmet Satış sözleşmesi" dışında başka bir doküman kullanılmaması ve sözleşme hükümlerine göre işlem yapılmasını önemle rica ederim. EKLER : yılı Araç ve Gereç Kira Birim Fiyatları Listesi fot. (2 Sayfa) 2- Hizmet Satışı Listesi (2 sayfa) 3- Hizmet Satış Tip Sözleşmesi (4 sayfa) Ömer Sami YAPICI Genel Müdür V. DAĞITIM : Gereği: Bilgi: Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hidayet ÖZDEMİR Çankaya-ANKARA Hitit V.D. : Ayrıntılı bilgi için e-posta : e-posta: Elektronik ağ: Faks: (0312) Telefon: (0312)

4 Mali İşler ve Finans Yönetim Dairesi Başkanlığı(Daire Başkanlığı) Halkla İlişkiler Müşavirliği Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı Elektrik Piyasası İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı Basın ve Protokol Müşavirliği Sayın Ömer Sami YAPICI Sayın E. Yaşar BOSTANCI Sayın Ş.Fatih GÖKKAYA Sayın Mustafa TAŞDEMİR Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hidayet ÖZDEMİR Çankaya-ANKARA Hitit V.D. : Ayrıntılı bilgi için e-posta : e-posta: Elektronik ağ: Faks: (0312) Telefon: (0312)

5 NDA KİRAYA VERİLECEK ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRA BEDELLERİ EK-1 SIRA NO A ) ARAÇ VE GEREÇLERİN CİNSİ KİRA BEDELİ (TL/SAAT) 1 BİNEKLER (4x2) BİNEK OTOMOBİL 16 STATION WAGON 15 2 MİNİBÜS MİNİBÜS (EN FAZLA 15 KİŞİ) 14 3 MİDİBÜS MİDİBÜS (EN FAZLA 26 KİŞİ) 37 4 OTOBÜS OTOBÜS (EN AZ 27 KİŞİ) 81 ARAZİ BİNEK (3-4 KİŞİ) 22 5 BİNEKLER (4x4) ARAZİ BİNEK (5-8 KİŞİ) 42 STATION WAGON (5-7 KİŞİ) 24 6 PICK-UP (4x2) PICK-UP (3 KİŞİ) 20 PICK-UP (6 KİŞİ) 21 7 PICK-UP (4x4) PICK-UP (3 KİŞİ) 32 PICK-UP (6 KİŞİ) KAMYONLAR (4X2-6X2-6X4 ) DAMPERLİ KAMYONLAR (4X2-6X2-6X4) ARAZİLİ KAMYONLAR (4X4-6X6) ARAZİLİ DAMPERLİ KAMYONLAR (4X4-6X6) PLATFORMLU ARAÇLAR (KOVALI-VİNÇLİ) 13 ARAZÖZ-VİDANJÖR-TANKER 6 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 53 6 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 46 6 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 63 6 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 80 SEPET YÜKSEKLİĞİ 12 MT. (DAHİL) 138 SEPET YÜKSEKLİĞİ 20 MT. (DAHİL) TONA KADAR OLANLAR TONA KADAR OLANLAR AMBULANS (4x2-4x4) TONA KADAR (DAHİL) 32 KURTARICI 12 TONA KADAR (DAHİL) 41 (4X2-6X2-6X4) 17 TONA KADAR (DAHİL) 63 YATAKHANE TİPİ (8 KİŞİ) KARAVANLAR LOKANTA TİPİ 16 BÜYÜK BÜRO TİPİ (4 KİŞİ) 16 KÜÇÜK BÜRO TİPİ (8 KİŞİ) TRAKTÖRLER 0.6 m³ KEPÇELİ - BURGULU 53 5 T. KADAR RÖMORKLU TREYLER 23 TONA KADAR (DAHİL) 85 (RÖMORKU İLE BİRLİKTE) 40 TONA KADAR (DAHİL) DOZERLER D-4 HİDROLİK BIÇAKLI 155 D-6 ÇİFT HYSTERLİ-BIÇAKLI EKSKAVATÖRLER PALETLİ(0.6 m³kepçe KAPASİTELİ) CU YRD'LIK LOADERLER 2 m³ LASTİK TEKERLEKLİ m³ LASTİK TEKERLEKLİ 167 SIRA NO A ) ARAÇ VE GEREÇLERİN CİNSİ KİRA BEDELİ (TL/SAAT) 20 HP'YE KADAR GREYDERLER 40 HP'YE KADAR HP'YE KADAR TONA KADAR (DAHİL) 65 İSTİF MAKİNALARI 6 TONA KADAR (DAHİL) 84 (FORKLİFT) 10 TONA KADAR (DAHİL) SEYYAR KOMPRESÖR 9 m³' E KADAR(DAHİL) 37 5 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) SEYYAR VİNÇLER 25 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 757

6 26 KAR ARACI VİNÇLİ-VİNÇSİZ KAR MOTOSİKLETİ PALETLİ-KIZAKLI YOL ALTI DELME MAKİNASI KÖSTEBEK ASFALT KESME MAKİNASI MOTOSİKLETLER EN AZ CC'LİK 1 EN AZ 600 CC'LİK 2 31 SİLİNDİR BETONİYER 500 LT'YE KADAR 2 SIRA NO GERİLİMİ B ) TRANSFORMATÖR (TRAFOLARIN) CİNSİ GÜCÜ KİRA BEDELİ (TL/GÜN) kv ARASI 25 kva kv ARASI 40 kva kv ARASI 50 kva kv ARASI 63 kva kv ARASI 80 kva kv ARASI 100 kva kv ARASI 125 kva kv ARASI 160 kva kv ARASI 200 kva kv ARASI 250 kva kv ARASI 315 kva kv ARASI 400 kva kv ARASI 500 kva kv ARASI 630 kva kv ARASI 800 kva kv ARASI 1000 kva kv ARASI 1250 kva kv ARASI 1600 kva 75 SIRA NO C ) YAĞ TASFİYE CİHAZLARININ CİNSİ KİRA BEDELİ (TL/SAAT) LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat 91 SIRA NO 1 DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLAR İLE 3. ŞAHISLAR İÇİN KİRALAMALARDA D ) ARACA MONTELİ YER ALTI KABLOSU ARIZA YERİ TESPİT VE TEST CİHAZLARININ CİNSİ KİRA BEDELİ (TL/SAAT) 1 KV'LUK kv'luk kv'luk kv'luk(sistem 5000) kv'luk(sistem R30) kv'luk(sistem R30S) 488

7 SIRA NO A HİZMET SATIŞ LİSTESİ HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ ELEKTRİK DAĞITIM HATLARININ PROJE ONAY İŞİ 2014 YILI BEDELİ (TL) a) 10 Km ve Altındaki Uzunlukta Hatların Proje Onay İşi 716 b) 10 Km Üstü Hatlarda Beher Km ye Alınacak Ücret 72 c) Enerji Dağıtım Hattı Üzerinde Kök, Dağıtım Merkezi, Trafo Postası vb. Olması Halinde 239 B Hattın Onay Bedeline Her Bir Trafo Bölgesi İçin İlave Edilecek Ücret YG/AG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ PROJE ONAY İŞİ a) Üç Trafo Bölgesi ve Altındaki Şebekeler İçin Alınacak Ücret 716 b) Üç Trafo Bölgesi Üstü Şebekelerde Her Bir Trafo Bölgesi İçin Alınacak Ücret 239 c) Mustakil Aydınlatma Projeleri Onaylarında Aydınlatma Şebekesini Besleyen Trafo Sayıları Esas Alınır. d) Üç Dağıtım Trafosunun (Dağıtım Merkezi, Kök Vb. Dahil) Altındaki Kontrollerde Üç Trafo Bedeli Baz C 500 kw 'IN ALTINDAKİ YEK ÜRETİM TESİSLERİ Alınır ile 50 kw GÜCE (DAHİL) KADAR MİKRO KOJENERASYON TESİSLERİ PROJE ONAY İŞİ 716 a) D Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının ENERJİ Onay NAKİL Bedeli HATTI Elektrik VE Dağıtım HARİCİ HatlarınınProje AYDINLATMALARDA Onay Bedeli" KULLANILAN Maddesine Göre Hesaplanarak DİREKLERİN Üretim TesisininProje TİP PROJELERİNİN Onay Bedeline ONAYLANMASI, İlave Edilir. TİP TEST 1431 DENEYLERİNİN YAPILMASI VE ONAYLANMASI İŞİ a) Bir Direğin Tip Testinin Yapılması İçin " Elektrik Tesisleri Kabul Bedelleri" Hesabı Esas Alınarak İlave E Edilir. ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL BEDELLERİ İŞİ a) Tarih Ve Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İçinde Yer Alan TEİAŞ'a Ait b) TM'lerin Enerji ve OG Tabii Barasına Kaynaklar Doğrudan Bakanlığı nın Bağlanacak Üretim Tesislerinin Tarih Ve Bağlantı Hatlarının Sayılı Yazısı Geçici İle / c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Şirketimiz Bakanlığı Yetkisine Tarafından Kesin Verilen Kabul Elektrik Şirketimizin İşi Tesisleri Görevlendirileceği Kabul İşi Diğer Elektrik Tesislerine Ait Kabul İşi SIRA HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ NO YILI BEDELİ (TL) ÜRETİM TESİSİ BAĞLANTI NOKTASI VE HAT KARAKTERİSTİLİĞİ BELİRLENMESİ F İŞİ a) Bağlantı Hattının (ENH) Güzergahının Belirlenmesi, Hat Karakteristiğinin Kesinleştirilmesi İşi 458 b) Bağlantı Hattının Hangi TM'ne Bağlanması İçin Büro Çalışması Yapılması ve Gerekli 115 c) Evrakların Üretim Tesisi Tanzim Bağlantı Edilerek Noktası EPDK'ya ve Hat Karakteristiğinin Bağlantı Görüşünün Belirlenmesi Verilmesi İşi 573 G ÜRETİM TESİSİ İLE TM ARASINDA YAPILACAK BAĞLANTI HATTININ (ENH) PROJE ONAYI BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ İŞİ a) 5 Km ve Altında Uzunluktaki Hatların Proje Etüt Kontrolü İşi 458 b) 5 Km Üstü Hatlarda Beher Km ye Alınacak Ücret 92 c) 10 Km ve Altındaki Uzunlukta Hatların Proje Büro Kontrolü Yapılması İşi 458 d) 10 Km Üstü Hatlarda Beher Km ye Alınacak Ücret 46 e) Üretim Tesisi İle TM Arasında Yapılacak Bağlantı Hattının (ENH) Bir Km'sinin Proje Onayı 137 f) Elektrik İşi İçin Alınacak TesisleriProje Toplam YönetmeliğineUygun Bedel Yapılmayanve Onay Mercii TarafındanYazılı H Olarak BİR KM'LİK İade Edilen HATTIN Projelerin ÜRETİM YönetmeliğeUygun TESİSLERİ BAĞLANTI Hale GetirilmesindenSonra HATTI (ENH) Yapılacak YAPIM Proje Onayında, Proje Onayı İŞİNİN Toplam ETÜT Bedelinin%10'u VE KONTROL Oranında İŞİ İkinci Defa Ücret İlave 2519 Edilir. I BEDELİ PERSONEL HİZMET ÜCRETLERİ (TL GÜN / 8 SAAT) HİZMET SATIŞ PERSONEL YEVMİYESİ A,B,C ŞIKLARINDAKİ İŞLERİN TADİLAT PROJELERİNİN ONAYINDA İLK PROJE ONAY BEDELİNİN %50'Sİ ORANINDA İLAVE BEDEL ALINIR. 2 ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNE UYGUN YAPILMAYAN VE ONAY MERCİİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK İADE EDİLEN PROJELERİN YÖNETMELİĞE UYGUN HALE GETİRİLMESİNDEN SONRA YAPILACAK PROJE ONAYINDA, PROJE ONAYI TOPLAM BEDELİNİN %10'U ORANINDA İLAVE ÜCRET ALINIR. 3 HESAPLANAN BEDELLERE KDV AYRICA İLAVE EDİLECEKTİR. 4 LİSTEDE BULUNMAYAN ARAC VE GEREÇLERİN BEDELLERİ O GÜNKÜ PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE HESAP EDİLİR

8 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İLE...ARASINDA İM ZALANAN HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar ve Sözleşm enin Konusu 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra TEDAŞ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Hizmet Alan olarak anılacaktır) arasında TEDAŞ tarafından Hizm et Alana hizm et satışı yapılması konusunda imzalanmıştır. w Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1. Hizmet Sunanın; a) Adı: TEDAŞ b) Adresi: Nasuh A kar M ahallesi İnönü Bulvarı No: Balgat/ANKARA c) Telefon numarası: 0(312) (312) (312) ç) Faks numarası: 0(312) d) Elektronik Posta A d resi: e) Vergi Kim lik No: Hitit V.D Hizmet Alanın; a) Adı ve soyadı/ticaret Unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik N o :... ç) Hizmet alanın tebligata esas adresi:... d) Telefon num arası:... e) Bildirime esas faks num arası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir. Madde 3- Tanımlar 3.1. Bu sözleşmede geçen; PERSONEL: TEDAŞ personelini, SÖZLEŞME: İş bu hizmet satış sözleşmesini ifade eder. Madde 4- İş Tanımı 4.1. Sözleşme konusu iş; işi olup, işin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan dokümanlarda düzenlenmiştir. Madde 5- Sözleşme Bedeli 5.1. Sözleşme bedeli; -Personelin Günlük M aliyeti, -Fazla Mesai, Tatil Günü Çalışması, K

9 -Harcırah, -(varsa) Hizmete Katılan Araç ve Gereçlerin Kira ve Sigorta Bedeli ve TEDAŞ kân bileşenlerinden; ekteki Hizm et Satış Bedeli Hesaplama Cetveli (EK-1) ile hesaplanan...tl bedel olup,... tarih v e... no lu dekont (EK-2) ile peşin ödenmiştir. Madde 6- Sözleşme Bedeline Dahil Olmayan Giderler 6.1. Hizmetin (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin KDV, damga vergisi v. b. Hizmet Alana aittir TEDAŞ personelinin hizmet verdiği görev alanlarındaki ulaşım, konaklama ve yemek giderleri sözleşme bedelinden ayrı olacak şekilde ayni olarak Hizmet Alan tarafından karşılanır. Madde 7 - Kesin Teminat 7.1. Hizmet Alan bu sözleşmeye ilişkin olarak sözleşme bedelinin en az % 6 sı (Yüzde altı) olan... kesin teminatı vermiştir Kesin Teminatın sü re si.../.../...tarihine kadardır. Madde 8 - Kesin Teminatın Geri Verilmesi 8.1. Alınan teminat, Sözleşmede öngörülen esaslar dahilinde işin sonuçlandırılıp kesin hesap yapıldıktan sonra TEDAŞ ile Hizmet Alan arasında yapılan mutabakat sonucuna göre iade edilir. Madde 9 - İşin Süresi 9.1. Sözleşme konusu işin süresi, fiili işe başlama tarihinden itibaren y a k la ş ık... takvim günüdür. Ancak işin bu süreden önce veya sonra sonuçlanması durumunda iş bittiği noktada Sözleşme sona erdirilir. Madde 10- Fiili İşe Başlama Tarihi Bu Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde fiili olarak işe başlanır. Madde 11- İşin Yapılma Yeri İşin yapılacağı yer/yerler : 1... Madde 12- İşte Artırm a, Eksiltme İşte artırma gerektiğinde Hizmet Alan TEDAŞ a başvurur. TED AŞ m söz konusu talebi uygun görmesi halinde Hizmet Alan, TEDAŞ ın belirleyeceği artırılan iş bedelini TEDAŞ hesabına peşinen yatıracak ve ilave iş başlatılır îş azaltmada da benzer yol izlenir. Madde 13- Genel Hüküm ler TEDAŞ Personeli, ifa ettiği hizmet esnasında mer i mevzuata göre çalıştırılır ve bununla ilgili her türlü sorum luluk Hizm et Alana aittir TEDAŞ personeli, Hizmet Alanın talep ettiği hizmeti işin gereğine göre TEDAŞ m belirleyeceği program çerçevesinde yürütür. Taraflarca işin durum una ve niteliğine göre işin yapılacağı yer belirlenir. M -

10 13.3. Çalışma esnasında gerekli olan her türlü iş malzemesi Hizmet Alan tarafından temin edilir Hizmet alan, iş güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm tedbirleri alır TEDAŞ, hizmetin uygulaması sırasında ya da hizmetin bir sonucu olarak Hizmet Alanın personeline, taşınır ve taşınmazlarına gelen herhangi bir zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz Hizmet Alan, hizmetin uygulanması esnasında ya da hizmetin bir sonucu olarak çıkabilecek her türlü zarar dahil olmak üzere, üçüncü şahıslara karşı tek başına sorumludur TEDAŞ personelinin hizmet için görevlendirilmesinden görev bitimine kadar herhangi bir kazaya maruz kalması nedeniyle kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslar tarafından TEDAŞ ve/veya TEDAŞ personeline yansıtılacak tüm m aliyetler Hizm et Alan tarafından karşılanır TEDAŞ ve/veya TEDAŞ personeli bu Sözleşme kapsamında yürüttüğü işlemlerden dolayı herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalırsa, bu tazminat kanuni faizi ile birlikte Hizmet Alan tarafından TEDAŞ m talep ettiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde TEDAŞ a ödenir Hizmet Alan, TEDAŞ m görevlendirdiği personelin, gerekçelerini göstermek kaydıyla değiştirilmesini isteyebilir. TEDAŞ m söz konusu gerekçeyi uygun bulması halinde, ilgili personel yerine TEDAŞ yeni bir personel görevlendirebilir veya yeni bir personel görevlendirmeden sözleşme konusu işi kalan personel ile devam ettirebilir. Her iki durumda da Hizmet A lan a, görevden alınan personel için Hizmet Alana herhangi bir iade yapılmaz Hizmet Alan, TEDAŞ m sunduğu hizmetin veya yapılan işin mevzuat, fen ve tekniğine uygun olmadığım iddia ederek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Böyle bir durum olduğunu düşündüğünde durumu TEDAŞ yetkililerine bildirir TEDAŞ hizmet sunumunda kullandığı personellere acil ihtiyacı olması durumunda hizmetin sona ermesini beklemeksizin personelini geri çağırıp yerine aynı vasıflarda başka bir personel görevlendirebilir. Bu durumda Hizmet Alan herhangi bir talepte bulunmaz. TEDAŞ m geri çağırdığı personel yerine başka bir personel görevlendirememesi halinde Hizmet Alan a ilgili personelin çalışmadığı dönemlere ait maliyeti iade edilir. Bu durumda Hizmet Alan herhangi bir itirazda bulunamaz Madde 14- Faturalam a ve Ödeme Şartları Sözleşme konusu işin tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkarıldıktan sonra, çıkan bedele ilişkin fatura TEDAŞ tarafından Hizm et Alana kesilir TEDAŞ ın faturayı Hizmet Alana ibraz ettiği tarihten itibaren daha önce tahsil edilen sözleşme bedeli ile kesin hesap sonucu çıkan bedel arasındaki fark tutar en geç 10 (on) takvim günü içerisinde borçlu çıkan tarafça defaten ödenir. Borçlu çıkanın Hizmet Alan olması durumunda ve fark ücretinin süresi içinde ödenmemesi halinde, bu fark bedel kesin teminatından tahsil edilir. Kesin teminatın yetmemesi halinde m er i mevzuata göre işlem başlatılır. //V İşin niteliği ve durum una göre ihtiyaç duyulan hususlar buraya yazılır. 3 _ I

11 Madde 15- Sözleşm ede Değişiklik Yapılması 15.1.TED AŞ ile Hizmet Alanın karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi, c) İşin süresi ile ilgili olarak sözleşme hüküm lerinde değişiklik yapılabilir İşin kapsamına bağlı olarak tarafların ihtiyaç duyması halinde, karşılıklı anlaşma ile sözleşmeye ek protokoller düzenlenebilir. Madde 16- Sözleşm enin Ekleri Aşağıdakiler, sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. a) Hizmet Satış Bedeli Hesaplam a Cetveli, b) Dekont, c )... 3 Madde 17- Sözleşmenin Feshi Hizmet alan bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerine uymadığı takdirde TEDAŞ herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Böyle bir durumda Hizmet Alan TED A Ş dan herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Madde 18- Diğer Hükümler Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda TEDAŞ Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı, Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği hüküm leri uygulanır. Madde 19- Anlaşm azlıkların Çözümü Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar karşılıklı iyi niyet çerçevesinde 15 (on beş) takvim günü içinde çözümlenemezse bu hususta Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 20- Yürürlük Bu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 21 - Sözleşm enin İmzalanm ası Bu Sözleşme 21 (yirmi bir) maddeden ibaret olup, TEDAŞ ve Hizm et Alan tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. TÜRKİYE ELEK TRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ H İZM ET ALAN 1Sözleşmeye ek konulm ak istenirse bu alana ilave edilir.

12 PROJE ONAY, TESİS KABUL, BAĞLANTI NOKTASI VE HAT KARAKTERİSTİLİĞİ BELİRLENMESİ VB. İŞLERLE İLGİLİ HİZMET SATIŞ LİSTESİ VE UYGULAMA ESASLARI S. NO HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ BEDELİ (KDV HARİÇ) [TL] AÇIKLAMALAR A ELEKTRİK DAĞITIM HATLARININ PROJE ONAY İŞİ a) 10 km ve Altındaki Uzunlukta Hatların Proje Onay İşi 716 b) 10 km Üstü Hatlarda Beher km ye Alınacak Ücret 72 c) Enerji Dağıtım Hattı Üzerinde Kök, Dağıtım Merkezi, Trafo Postası vb. Olması Halinde Hattın Onay Bedeline Her Bir Trafo Bölgesi İçin İlave Edilecek Ücret d) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır km proje kontrolünün bir günde iki personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. B YG/AG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ PROJE ONAY İŞİ a) Üç Trafo Bölgesi ve Altındaki Şebekeler İçin Alınacak Ücret 716 b) Üç Trafo Bölgesi Üstü Şebekelerde Her Bir Trafo Bölgesi İçin Alınacak Ücret 239 c) Mustakil Aydınlatma Projeleri Onaylarında Aydınlatma Şebekesini Besleyen Trafo Sayıları Esas Alınır. d) Üç Dağıtım Trafosunun (Dağıtım Merkezi, Kök Vb. Dahil) Altındaki Kontrollerde Üç Trafo Bedeli Baz Alınır e) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır 3 trafo bölgesi şebekesi için YG/AG elektrik dağıtım şebekeleri proje onay kontrolünün bir günde iki personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. C kwe (500 kwe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GES TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ 716 a) 1-11 kwe (11kWe dahil) Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik kapsamında Güneş Enerjisi Santralleri Tesislerinin proje onay bedeli olarak 1/4' ü alınacaktır. b) kwe (100kWe dahil) Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik kapsamında Güneş 358 Enerjisi Santralleri Tesislerinin proje onay bedeli olarak 1/2' si alınacaktır. c) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay d) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır kwe (500 kwe dahil) arasındaki tek bir Güneş Enerjisi Santralleri üretim tesisi için alınacak proje onay işinin iki günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır.

13 S. NO HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ BEDELİ (KDV HARİÇ) [TL] AÇIKLAMALAR Ç 500 kwe - 1 MWe (1 MWe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay b) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır D 1MWe - 5MWe (5 MWe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay b) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır E 5MWe ÜZERİNDEKİ LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay b) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır F kwe (500 kwe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DİĞER ÜRETİM TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) 1-11 kwe (11 kwe dahil) Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında Tesislerinin proje onay bedeli olarak 1/4' ü alınacaktır. b) kwe (100 kwe dahil) Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında Tesislerinin proje onay bedeli olarak 1/2' si alınacaktır kwe - 1MWe (1 MWe dahil) arasındaki tek bir Güneş Enerjisi Santralleri üretim tesisi için alınacak proje onay işinin üç günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır MWe - 5 MWe (5 MWe dahil) arasındaki tek bir Güneş Enerjisi Santralleri üretim tesisi için alınacak proje onay işinin beş günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır c) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay d) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır MWe üzerindeki tek bir Güneş Enerjisi Santralleri üretim tesisi için alınacak proje onay işinin on günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır kwe (500 kwe dahil) arasındaki tek bir üretim tesisi için alınacak proje onay işinin bir günde üç personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır.

14 S. NO G HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ 500 kwe - 1MWe (1 MWe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DİĞER ÜRETİM TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ BEDELİ (KDV HARİÇ) [TL] a) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay b) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır AÇIKLAMALAR 500 kwe - 1 MWe (1 MWe dahil) arasındaki tek bir üretim tesisi için alınacak proje onay işinin üç günde üç personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. H 1 MWe - 5 MWe (5 MWe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DİĞER ÜRETİM TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay b) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır MWe - 5 MWe (5 MWe dahil) arasındaki tek bir üretim tesisi için alınacak proje onay işinin beş günde üç personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. I 5MWe ÜZERİNDEKİ LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DİĞER ÜRETİM TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay b) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır J ENERJİ NAKİL HATTI VE HARİCİ AYDINLATMALARDA KULLANILAN DİREKLERİN TİP PROJELERİNİN ONAYLANMASI, TİP TEST DENEYLERİNİN YAPILMASI VE ONAYLANMASI İŞİ a) Bir Direğin Tip Testinin Yapılması İçin " Elektrik Tesisleri Kabul Bedelleri" Hesabı Esas Alınarak İlave Edilir. K ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL BEDELLERİ İŞİ MWe üzerindeki tek bir üretim tesisi için alınacak proje onay işinin on günde üç personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. Bir direğin tip proje onayı İşinin iki günde iki personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. a) Tarih Ve Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İçinde Yer Alan TEİAŞ'a Ait TM'lerin OG Barasına Doğrudan Bağlanacak Üretim Tesislerinin Bağlantı Hatlarının Geçici / Kesin Kabul İşi b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nın Tarih Ve Sayılı Yazısı İle Şirketimiz Yetkisine Verilen Elektrik Tesisleri Kabul İşi c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından Şirketimizin Görevlendirileceği Diğer Elektrik Tesislerine Ait Kabul İşi Elektrik tesisleri kabul işinin bir günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır.

15 S. NO L HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ ÜRETİM TESİSİ BAĞLANTI NOKTASI VE HAT KARAKTERİSTİLİĞİ BELİRLENMESİ İŞİ BEDELİ (KDV HARİÇ) [TL] a) Bağlantı Hattının (ENH) Güzergahının Belirlenmesi, Hat Karakteristiğinin Kesinleştirilmesi İşi 458 b) Bağlantı Hattının Hangi TM'ne Bağlanması İçin Büro Çalışması Yapılması ve Gerekli Evrakların Tanzim Edilerek EPDK'ya Bağlantı Görüşünün Verilmesi İşi c) Üretim Tesisi Bağlantı Noktası ve Hat Karakteristiğinin Belirlenmesi İşi 573 M ÜRETİM TESİSİ İLE TM ARASINDA YAPILACAK BAĞLANTI HATTININ (ENH) PROJE ONAYI BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ İŞİ a) 5 km ve Altında Uzunluktaki Hatların Proje Etüt Kontrolü İşi 458 b) 5 km Üstü Hatlarda Beher km ye Alınacak Ücret 92 c) 10 km ve Altındaki Uzunlukta Hatların Proje Büro Kontrolü Yapılması İşi 458 d) 10 km Üstü Hatlarda Beher km ye Alınacak Ücret 46 e) Üretim Tesisi İle TM Arasında Yapılacak Bağlantı Hattının (ENH) Bir km'sinin Proje Onayı İşi İçin Alınacak Toplam Bedel N BİR km'lik HATTIN ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI HATTI (ENH) YAPIM İŞİNİN ETÜT VE KONTROL İŞİ AÇIKLAMALAR Bağlantı hattının (ENH) güzergahının belirlenmesi, hat karakteristiğinin kesinleştirilmesi işinin bir günde iki personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. Bağlantı hattının hangi TM'ne bağlanması için büro çalışması yapılması ve gerekli evrakların tanzim edilerek EPDK'ya bağlantı görüşünün verilmesi işinin 1/ 2 (yarım) günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. - 5 km'ye kadar proje etüt kontrol işinin bir günde iki personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır km'ye kadar proje büro kontrolü yapılması işinin bir günde iki personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. - Proje yer teslimi, proje etüt kontrolü, proje aplikasyonu için günde 5 km ve proje büro kontrolünün ise bir günde 10 km yapılacağı baz alınmıştır. 1 km'lik hattın yapım bedeli 10 iş günü olarak üretim tesisleri bağlantı hattı (ENH) yapımı işi için etüt ve kontrol işinin iki personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. NOT: 1 İş bu listedeki hizmetler için "Hizmet Satış Sözleşmesi" imzalanmasına gerek yoktur. 2 Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğine uygun yapılmayan ve onay mercii tarafından yazılı olarak iade edilen projelerin yönetmeliğe uygun hale getirilmesinden sonra yapılacak proje onayında, proje onayı toplam bedelinin %10'u oranında ilave ücret alınır. 3 Proje onay, tesis kabul, bağlantı noktası ve hat karakteristiği belirlenmesi, tesislerin bağlantı hattı, yapım işinin etüt ve kontrol vb. işler için büro dışında yapılan çalışmalarda ayrıca ilgili personeller için günlük 46 TL. harcırah bedeli alınır. 4 Göreve kurum aracı ile gidilirse günlük 280.TL araç ücreti alınır.

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU SÜRECİ. Hizmete Ozel

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU SÜRECİ. Hizmete Ozel LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURU SÜRECİ TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SORUMLULUK SAHASI TOROSLAR EDAŞ DAĞITIM VARLIKLARI - 2013 SONU Tesisin Adı Tesis Cinsi Tesisin Teknik Özelliği HATAY TOPLAM Kurum

Detaylı

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ

İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İZMİR KEMALPAŞA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI HİZMET TARİFESİ İMAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BEDELLERİ NO HĠZMET AÇIKLAMASI BĠRĠMĠ ALINACAK ÜCRET 1 Ġmar Durumu Belgesi Hazırlama 250,00 TL 2 Numarataj

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞINA. Ek : Elektrik Tesislerinin Proje Onayı ve Kabul İşlemlerine Ait Yetkilendirmeler Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-E.8048 T.C. *BEA546DTN* TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Proje Ve Tesis Dairesi Başkanlığı (Yatırım ve Mevzuat Müdürlüğü) Sayı : 64541391-824.99

Detaylı

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları)

Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) TÜRKİYE ELEKTRİK K DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ Rüzgar Enerjisi Çalıştayı (Dağıtım Sistemine RES Bağlantıları) 26 Kasım 2008 - ANKARA Olgun SAKARYA Elektrik MühendisiM 1 Dağıtım : Elektrik enerjisinin

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ. Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü 30.10.2015 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ Arge & Stratejik Planlama Direktörlüğü AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 1 içerik Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ SÜREÇLERİ İÇERİK Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci Lisanssız Üretim Tesisleri Bağlantı Görüşü Teknik Kriterler Başkent Elektrik Dağıtım

Detaylı

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler

Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi. Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler Türkiye de Fotovoltaik Sistemlerin Projelendirmesi Projelendirme ve Şebeke Bağlantısı Pratikte Yaşanan Tecrübeler New Energy, Renewable Energy Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Sunum İçeriği

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3

LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI. Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 LİSANSSIZ ÜRETİCİLER İÇİN DAĞITIM SİSTEM KULLANIM ANLAŞMASI Kullanıcı No:... Tarih:.../.../... Sayısı:.1/..2/. 3 Bu Anlaşma; isim ve/veya unvanı ile kanuni ikametgah adresi aşağıda belirtilen Kullanıcıya

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI KRİTERLERİ

LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI KRİTERLERİ LİSANSSIZ ÜRETİM TESİSLERİ BAĞLANTI KRİTERLERİ İÇERİK Lisanssız Üretim Tesisleri Mevzuatı Lisansız Üretim Tesisleri Bağlantı Süreci Lisanssız Üretim Tesisleri Bağlantı Görüşü Teknik Kriterler Başkent Elektrik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının

Detaylı

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 )

PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) PROJE DESTEKLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME (... 1 ) Taraflar MADDE 1- (1) İşbu anlaşma, bir tarafta Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (bundan sonra GENEL MÜDÜRLÜK olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... 2

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLEN ELEKTRİĞE YENİLENEBİLİR KAYNAKTAN ELEKTRİK ÜRETİM BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar ve Yenilenebilir Kaynaktan Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Evrak Tarih ve Sayısı: 26/07/2017-2318 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sayı : 13474560-934.01.11- Konu : Piyasa Araştırması / Fiyat Teklifi İLGİLİ FİRMALARA

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 6404 17.03.2015 Konu : Alarm ve İzleme Sistemi Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Alarm ve İzleme Sistemi Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ 29 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28307 YÖNETMELİK Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Enerji İşleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA *BENFBRM1Z* T.C. Sayı : 11379310-020-E. 210 26/08/2015 Konu : Elektrik Tesislerinin Proje Onay, Kabul ve Tutanak Onay Yetkilendirmeleri BAKANLIK MAKAMINA İlgi : a) 07.05.1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Ek-1 LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Başvuru Sahibinin Bilgileri Adı-Soyadı/Ünvanı Adresi Telefonu Faks Numarası E-Posta Adresi T.C. Vergi/ T.C. Kimlik Numarası Banka Hesap Numarası Üretim Tesisinin

Detaylı

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor /101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 10.04.2014/101-1 ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARINA İLİŞKİN HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ YAYIMLANDI ÖZET : 13 No lu Harçlar Kanunu Sirkülerinde; elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Modurlugu Sayı : 23642684-010 Konu : Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği Yönetmelik Maliye Bakanlığından: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz.

Tahsis Cetveli ve Kullanım Sözleşmesi Örneğini Mevzuat bölümünden indirebilirsiniz. T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1-Bu yönergenin amacı, Bakanlığımıza bağlı müze, örenyeri, kültür merkezi salonları, galeriler ve diğer mekânlar ile Ankara Atatürk

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ

TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ TBB HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI(UPS) YILLIK PERİYODİK BAKIM SÖZLEŞMESİ 1- SÖZLEŞME KONUSU, TARAFLAR VE TANIMLARI: Bu sözleşme Oğuzlar mahallesi 1366 Sk. No:3 Balgat/ANKARA

Detaylı

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Başvuru Sahibinin Bilgileri. Üretim Tesisinin Bilgileri. AG Tek Faz

LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Başvuru Sahibinin Bilgileri. Üretim Tesisinin Bilgileri. AG Tek Faz Adı Adresi LİSANSSIZ ÜRETİM BAĞLANTI BAŞVURU FORMU Başvuru Sahibinin Bilgileri EK-1 Telefonu Faks Numarası E-Posta Adresi Vergi/Kimlik Numarası Banka Hesap Numarası Adresi Üretim Tesisinin Bilgileri Coğrafi

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K.

KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. ANKARAS-Sirküler/2014-13 11.04.2014, ANKARA KONU: ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANS HARÇLARI İLE İLGİLİ HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ H K. 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6456 sayılı Kamu

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU KABLOSUZ AĞ SİSTEMİ GARANTİ, BAKIM VE DESTEK HİZMETİ ALIM İŞİ -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME

SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME SANKO ÜNİVERSİTESİ GÖREVLENDİRME ve HARCIRAH YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulacak, kurul veya

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ H. Nihal BERKER ATLI Güryay BİNGÖL 30 Mart 2013 1 LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ MEVZUATI Elektrik Piyasası Kanunu 04.08.2002 tarihli Lisans Yönetmeliği 21 Temmuz 2011 Elektrik Piyasasında

Detaylı

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik Amaç (14/07/2006 tarih ve 26228 sayılı Resmi Gazete)

Detaylı

LİSANSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ BAYRAM ÇİFCİ TEDAŞ Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

LİSANSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ BAYRAM ÇİFCİ TEDAŞ Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. BAYRAM ÇİFCİ TEDAŞ Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü SEKTÖRDE TEDAŞ 2004 yılında TEDAŞ Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Elektrik piyasasında serbestleşme çalışmaları çerçevesinde özelleştirme

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME

DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME DOĞRUDAN TEMİN USULU İLE İHALE EDİLEN HİZMET ALIMI İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 11-İş sahibi

Detaylı

LİSANSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ Akdeniz Bölgesindeki Güneş Enerjisi Potansiyeli BAYRAM ÇİFCİ TEDAŞ Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü

LİSANSIZ GÜNEŞ ENERJİSİ Akdeniz Bölgesindeki Güneş Enerjisi Potansiyeli BAYRAM ÇİFCİ TEDAŞ Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü Akdeniz Bölgesindeki Güneş Enerjisi Potansiyeli BAYRAM ÇİFCİ TEDAŞ Genel Müdürlüğü Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. SEKTÖRDE TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2004 yılında

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler)

FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) FERDİ KREDİ SÖZLEŞMESİ (Ekonomik Nitelikli Krediler) İdaremiz ile aşağıda ad- adresleri yazılı olan borçlu ve kefiller arasında, müştereken belirlenen şartlarla kredi sözleşmesi akdedilmiştir. Madde 1-

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA DOĞRUDAN TEMİN USULÜ TEKLİF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 07.02.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 KONU: Maliye Bakanlığı tarafından; Hazine taģınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik

Detaylı

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI 34,5 KV YER ALTI ENERJİ HATTI TRAFO MERKEZİ YAPIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/101833 İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI Şirketimiz 2017 yılı Yatırımları kapsamında; 2017.TES.YAT.29 VAN ŞEHİR MERKEZİ TRAFO İLAVELERİ(BİNA ALTI) ELK. TESİSİ YAPIM İŞİ, 2017.TES.YAT.30 BİTLİS İLİ VE

Detaylı

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen;

Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Esaslarda geçen; KALKINMA BAKANLIĞI AVRUPA BĐRLĐĞĐ REKABET EDEBĐLĐRLĐK VE YENĐLĐK ÇERÇEVE PROGRAMI BĐLGĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNOLOJĐLERĐ POLĐTĐKA DESTEK PROGRAMI YURTDIŞI TOPLANTI DESTEĞĐ ÖDENEĞĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR BAŞVURU FORMU BAŞVURU SIRASINDA VERİLMESİ GEREKENLER 1. LPG Dolum Tesisleri Ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Semineri Katılım Belgesi fotokopisi, 2. İstasyon ile

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı: İdarede 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde belirtilen görevleri yürüten birimi ifade eder. MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIM ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Mali işlemlerin süreç ve akım şemasının amacı, Iğdır Üniversitesi harcama birimlerinin faaliyetlerinin

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

Amaç ve kapsam. kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma

Amaç ve kapsam. kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Karşılaştırma 18.03.2011 ESKİ YÖNETMELİK METNİ YENİ TASLAK METİN 21 Temmuz 2011 Amaç ve kapsam Amaç ve kapsam Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Aynı saha: Coğrafi koordinatlarıyla tanımlanan santral sahalarının birbirleriyle kesiştiği veya çakıştığı sahayı,

YÖNETMELİK. a) Aynı saha: Coğrafi koordinatlarıyla tanımlanan santral sahalarının birbirleriyle kesiştiği veya çakıştığı sahayı, 6 Aralık 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28843 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRİK PİYASASI SERBEST TÜKETİCİ YÖNETMELİĞİ (4 Eylül 2002 tarihli ve 24866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

TEBLİĞ. c) Yapılacak testler ve süreleri, üretim tesisi sahibince İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir.

TEBLİĞ. c) Yapılacak testler ve süreleri, üretim tesisi sahibince İlgili Şebeke İşletmecisine bildirilir. 23 Mart 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29662 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ TAKASBANK BORSA İSTANBUL A.Ş. KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT İŞLEMLERİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme; Şişli Merkez Mahallesi Merkez Cad. No:6, 34381 Şişli İSTANBUL adresinde faaliyet

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ T. C. DİCLE KALKINMA AJANSI 23-29 HAZİRAN 2013 TARİHLİ BİRLEŞİK KRALLIK(İNGİLTERE) İRLANDA CUMHURİYETİ ÇALIŞMA ZİYARETİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına. esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur.

: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına. esasları hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. SİRKÜLER TARİH : 13.02.2016 SAYI : 2016-02-7 KONU : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) ÖZETİ : Tebliğde Katma Değer Vergisi Kanunu nun 13 üncü

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ 2005 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 22.06.2005 tarih ve 24/260 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman içerisinde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME

KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME KURUM PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN ÜCRET VE DİĞER ESASLARA DAİR SÖZLEŞME 1. TARAFLAR l.l. Bu Sözleşmenin tarafları; Adalet Bakanlığı ve... kurum/şirketidir.... kurumu/şirketi bundan sonra "Kurum" olarak

Detaylı