Evrak Tarih ve Sayısı: 10/03/

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Evrak Tarih ve Sayısı: 10/03/2014-4645"

Transkript

1 Evrak Tarih ve Sayısı: 10/03/ T.C. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı (Araç Yönetimi ve Takip Müdürlüğü) *BENU19HR * Sayı : Konu : Hizmet Satış Listeleri ve Uygulama Esasları GENELGE Şirketimiz tarafından diğer kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara yapılan hizmet satışı ile araç-gereç kiralama işlemleri, 12/09/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hizmet Satışı Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği" esasları dâhilinde yürütülmektedir. Satışı yapılan hizmetler ile araç-gereçlerin kira bedelleri, yine aynı Yönetmeliğin 5. maddesi doğrultusunda(ek-1) her yıl güncellenerek genelge ile duyurulmaktadır. Söz konusu madde doğrultusunda 2014 yılı hizmet satışı ve araç-gereç kira bedelleri, tarih ve sayılı genelge(ek-2) ile duyurulmuş bulunmaktadır. Bu genelge kapsamında yapılan uygulamalarda geçen süreç içinde; a) TEDAŞ yetkisindeki "500 kw 'ın altındaki Yenilenebilir Enerji Kaynakları üretim tesisleri ile 500 kw güce (dahil) kadar mikrokojenerasyon tesisleri projeleri onayının, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve kapsamı genişletilen Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında 1000 kw'a çıkarılmış olması, b) AG seviyesinden bağlanacak küçük ölçekli santrallerin tümünün proje onay ve kabul işlemlerinde aynı bedelin alınması nedeniyle şikayetler gelmesi gibi sebeplerle söz konusu genelgenin güncellenmesi zarureti hasıl olmuştur. Bu nedenlerle yeniden düzenlenen "Hizmet Satış Listesi ve Uygulama Esasları" ilişikte yer almaktadır. Bilgilerinizi ve bundan sonra kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara yapılacak Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul İşlemlerinin ekteki "Hizmet Satış Listesi ve Uygulama Esasları "(EK-3) hükümlerine göre gerçekleştirilmesini önemle rica ederim. Mükremin ÇEPNİ Genel Müdür EKLER : 1- Hizmet Satış Araç Gereç Kira Yönetmeliği (1 sayfa) tarih ve sayılı Genelge (9 sayfa) yılı Hizmet Satışı Listesi ve Uygulama Esasları (4 sayfa) DAĞITIM : Mali İşler ve Finans Yönetim Dairesi Başkanlığı(Daire Başkanlığı) Halkla İlişkiler Müşavirliği Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Elektrik Piyasası İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 1.Hukuk Müşaviri Personel Dairesi Başkanlığı Basın ve Protokol Müşavirliği Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hidayet ÖZDEMİR Çankaya-ANKARA Hitit V.D. : Ayrıntılı bilgi için e-posta : e-posta: Elektronik ağ: Faks: (0312) Telefon: (0312) Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.

2 Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı - Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu şirketler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslara gördüğü hizmet satışlarını ve kiraya verdiği araç ve gereçlere ait kira usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu Şirketler tarafından yapılacak hizmet satışları ve kiraya verdiği araç ve gereçlere ait kira usul ve esaslarını kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Şirket: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini (TEDAŞ), Merkez: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğünü, Müessese: Sermayesinin tamamı Şirkete ait olan işletme ve işletmeler topluluğunu, Taşra teşkilatı: Müessese müdürlükleri dışında kalan ve Merkez daire başkanlıklarına bağlı olarak faaliyet gösteren birimleri, Bağlı şirketler: TEDAŞ a bağlı genel müdürlükler ve şirketleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Hizmet Satışı Kira bedellerinin duyurulması Madde 5 Şirketin dışındaki kuruluşlara ve Bağlı şirketlere yapılacak hizmet satışını yapmaya yetkili birim amirleri ile Şirketin hizmet satışı bedeli ile kiraya verdiği araç ve gereçlere ait günün şartlarına göre değişken listeler ve bunlara ait kira bedelleri Merkezce saptanarak Genelge ile duyurulur. Hizmet satışında izlenecek sıra Madde 6 Hizmet satışında aşağıda belirtilen sıra izlenir: a) Şirkete bağlı müesseseler. b) Şirketin iştiraki bulunan şirketler. c) Resmi daireler. d) Kamu iktisadi teşebbüsleri. e) Belediyeler, özel idareler ve köyler. f) Şirketin enerji müşterisi olan özel ve tüzel kişiler. Sözleşmenin yapılması Madde 7 Merkezce saptanan yetkili birim amirinin onayından sonra, hizmet isteyen ile Hizmet Satışı Bedeli Sözleşmesi yapılır. (Ek-Form: 1) Önceden sözleşme düzenlenmesi mümkün olmayan acil hallerde, hizmet isteyenler bu Yönetmelik ve eklerine ait hükümleri kabul etmiş sayılır. Hizmet satışı bedel hesabı Madde 8 Hizmet satışı bedel hesabı aşağıda belirtilen unsurların toplamından oluşur: a) İşçilik ve mühendislik hizmetleri. b) Kullanılan malzeme fiyatı (Ambardan çıkacak malzemenin, hizmetin görüldüğü tarihteki piyasa fiyatıdır). c) Hizmete katılan araç ve gereçlerin kira bedeli. d) Personelin ferdi kaza sigorta masrafları. e) Ekipman sigorta masrafları. Yukarıdaki unsurlar göz önünde tutularak tespit edilecek bedeller, Hizmet Satışı Bedeli Sözleşmesinde belirtilir. (Ek- Form: 1) Her yıl periyodik olarak, değişen piyasa koşulları göz önüne alınarak tespit edilen araç ve gereçlere ait listeler ve bunlara ait kira hizmet bedelleri geçerlilik tarihi bir yıldır. Bir yılın bitiminde yeni yılın kira rayiç bedelleri hesaplanana kadar geçen süre içerisinde bir önceki yılın tespit edilen bedellerine Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından yayımlanan 1994=100 Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) uygulanır. Özel ihtisas gerektiren hizmetler Madde 9 Özel ihtisas gerektiren hizmetler için 8 inci maddedeki kurala bağlı kalmaksızın daha yüksek bedel tespit edilebilir. Hizmete başlama Madde 10 Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel yatırılmadıkça, hizmete başlanamaz. Hizmete katılan personelin masrafları Madde 11 Hizmete katılan personelin yol, yatak ve yemek masraflarının gerçek tutarı hizmeti isteyen tarafından karşılanır.

3 T.C. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı (Araç Yönetimi ve Takip Müdürlüğü) *BEKAF874 * Sayı : Konu : Hizmet Satış Sözleşmesi ve Hizmet Satışı, Araç Gereç Kira Bedelleri GENELGE Şirketimiz tarafından üçüncü şahıslara yapılan hizmet satışı ile araç-gereç kira işlemleri, 12/09/2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Hizmet Satışı Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği" esasları dahilinde yapılmakta ve satışı yapılan hizmetler ile araç-gereçlerin kira bedelleri, yine aynı yönetmeliğin 5. maddesi doğrultusunda her yıl güncellenerek genelge ile duyurulmaktadır. Bahse konu "Hizmet Satışı Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği" araç-gereç kiralamalarına yönelik olup yalın (araç gereç kiraya vermeden) hizmet satışlarında kullanılmadığından Yönetim Kurulumuzun 28/11/2013 tarih ve sayılı kararı ile; a) Kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara hizmet satışı yapılabilmesi amacıyla "Hizmet Satış Tip Sözleşmesi" hazırlanmış ve yürürlüğe girmiş, b) Aynı yönetmeliğin eki olan "Araç ve Gereç Kira Bedelleri listesi' nden "Mühendis", "Diğer" iş tanımı kalemleri çıkarılmış, c) Aynı yönetmeliğin eki olan "Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul İşlemleri İçin Hizmet Satış Bedelleri" listesinin adı "Hizmet Satış Listesi" olarak değiştirilmiş ve listeye "Hizmet Satış Personel Yevmiyesi" kalemi eklenmiştir. Bu vesile ile "Araç ve Gereç Kira Bedelleri Listesi" ve "Hizmet Satış Listesi" nde yer alan birim fiyatlar aynı yönetmeliğin 5. maddesi doğrultusunda, 2013 yılı hizmet satış fiyatlarının Maliye Bakanlığının 19/11/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 2013 yılı Yeniden Değerlendirme Oranı olan %3,93 oranında artırılması ile güncellenmiş olup 01/01/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni birim fiyatları ihtiva eden liste ilişikte yer almaktadır. Bilgileriniz ile bundan sonra kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslara yapılacak hizmet satışlarında "Hizmet Satış sözleşmesi" dışında başka bir doküman kullanılmaması ve sözleşme hükümlerine göre işlem yapılmasını önemle rica ederim. EKLER : yılı Araç ve Gereç Kira Birim Fiyatları Listesi fot. (2 Sayfa) 2- Hizmet Satışı Listesi (2 sayfa) 3- Hizmet Satış Tip Sözleşmesi (4 sayfa) Ömer Sami YAPICI Genel Müdür V. DAĞITIM : Gereği: Bilgi: Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi No:2 Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hidayet ÖZDEMİR Çankaya-ANKARA Hitit V.D. : Ayrıntılı bilgi için e-posta : e-posta: Elektronik ağ: Faks: (0312) Telefon: (0312)

4 Mali İşler ve Finans Yönetim Dairesi Başkanlığı(Daire Başkanlığı) Halkla İlişkiler Müşavirliği Proje ve Tesis Dairesi Başkanlığı Performans Yönetimi Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı Elektrik Piyasası İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Personel Dairesi Başkanlığı Basın ve Protokol Müşavirliği Sayın Ömer Sami YAPICI Sayın E. Yaşar BOSTANCI Sayın Ş.Fatih GÖKKAYA Sayın Mustafa TAŞDEMİR Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Ayrıntılı bilgi için irtibat : Hidayet ÖZDEMİR Çankaya-ANKARA Hitit V.D. : Ayrıntılı bilgi için e-posta : e-posta: Elektronik ağ: Faks: (0312) Telefon: (0312)

5 NDA KİRAYA VERİLECEK ARAÇ VE GEREÇLERİN KİRA BEDELLERİ EK-1 SIRA NO A ) ARAÇ VE GEREÇLERİN CİNSİ KİRA BEDELİ (TL/SAAT) 1 BİNEKLER (4x2) BİNEK OTOMOBİL 16 STATION WAGON 15 2 MİNİBÜS MİNİBÜS (EN FAZLA 15 KİŞİ) 14 3 MİDİBÜS MİDİBÜS (EN FAZLA 26 KİŞİ) 37 4 OTOBÜS OTOBÜS (EN AZ 27 KİŞİ) 81 ARAZİ BİNEK (3-4 KİŞİ) 22 5 BİNEKLER (4x4) ARAZİ BİNEK (5-8 KİŞİ) 42 STATION WAGON (5-7 KİŞİ) 24 6 PICK-UP (4x2) PICK-UP (3 KİŞİ) 20 PICK-UP (6 KİŞİ) 21 7 PICK-UP (4x4) PICK-UP (3 KİŞİ) 32 PICK-UP (6 KİŞİ) KAMYONLAR (4X2-6X2-6X4 ) DAMPERLİ KAMYONLAR (4X2-6X2-6X4) ARAZİLİ KAMYONLAR (4X4-6X6) ARAZİLİ DAMPERLİ KAMYONLAR (4X4-6X6) PLATFORMLU ARAÇLAR (KOVALI-VİNÇLİ) 13 ARAZÖZ-VİDANJÖR-TANKER 6 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 53 6 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 46 6 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 63 6 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 80 SEPET YÜKSEKLİĞİ 12 MT. (DAHİL) 138 SEPET YÜKSEKLİĞİ 20 MT. (DAHİL) TONA KADAR OLANLAR TONA KADAR OLANLAR AMBULANS (4x2-4x4) TONA KADAR (DAHİL) 32 KURTARICI 12 TONA KADAR (DAHİL) 41 (4X2-6X2-6X4) 17 TONA KADAR (DAHİL) 63 YATAKHANE TİPİ (8 KİŞİ) KARAVANLAR LOKANTA TİPİ 16 BÜYÜK BÜRO TİPİ (4 KİŞİ) 16 KÜÇÜK BÜRO TİPİ (8 KİŞİ) TRAKTÖRLER 0.6 m³ KEPÇELİ - BURGULU 53 5 T. KADAR RÖMORKLU TREYLER 23 TONA KADAR (DAHİL) 85 (RÖMORKU İLE BİRLİKTE) 40 TONA KADAR (DAHİL) DOZERLER D-4 HİDROLİK BIÇAKLI 155 D-6 ÇİFT HYSTERLİ-BIÇAKLI EKSKAVATÖRLER PALETLİ(0.6 m³kepçe KAPASİTELİ) CU YRD'LIK LOADERLER 2 m³ LASTİK TEKERLEKLİ m³ LASTİK TEKERLEKLİ 167 SIRA NO A ) ARAÇ VE GEREÇLERİN CİNSİ KİRA BEDELİ (TL/SAAT) 20 HP'YE KADAR GREYDERLER 40 HP'YE KADAR HP'YE KADAR TONA KADAR (DAHİL) 65 İSTİF MAKİNALARI 6 TONA KADAR (DAHİL) 84 (FORKLİFT) 10 TONA KADAR (DAHİL) SEYYAR KOMPRESÖR 9 m³' E KADAR(DAHİL) 37 5 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) SEYYAR VİNÇLER 25 TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) TONA KADAR (DAHİL) 757

6 26 KAR ARACI VİNÇLİ-VİNÇSİZ KAR MOTOSİKLETİ PALETLİ-KIZAKLI YOL ALTI DELME MAKİNASI KÖSTEBEK ASFALT KESME MAKİNASI MOTOSİKLETLER EN AZ CC'LİK 1 EN AZ 600 CC'LİK 2 31 SİLİNDİR BETONİYER 500 LT'YE KADAR 2 SIRA NO GERİLİMİ B ) TRANSFORMATÖR (TRAFOLARIN) CİNSİ GÜCÜ KİRA BEDELİ (TL/GÜN) kv ARASI 25 kva kv ARASI 40 kva kv ARASI 50 kva kv ARASI 63 kva kv ARASI 80 kva kv ARASI 100 kva kv ARASI 125 kva kv ARASI 160 kva kv ARASI 200 kva kv ARASI 250 kva kv ARASI 315 kva kv ARASI 400 kva kv ARASI 500 kva kv ARASI 630 kva kv ARASI 800 kva kv ARASI 1000 kva kv ARASI 1250 kva kv ARASI 1600 kva 75 SIRA NO C ) YAĞ TASFİYE CİHAZLARININ CİNSİ KİRA BEDELİ (TL/SAAT) LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat LT/Saat 91 SIRA NO 1 DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLAR İLE 3. ŞAHISLAR İÇİN KİRALAMALARDA D ) ARACA MONTELİ YER ALTI KABLOSU ARIZA YERİ TESPİT VE TEST CİHAZLARININ CİNSİ KİRA BEDELİ (TL/SAAT) 1 KV'LUK kv'luk kv'luk kv'luk(sistem 5000) kv'luk(sistem R30) kv'luk(sistem R30S) 488

7 SIRA NO A HİZMET SATIŞ LİSTESİ HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ ELEKTRİK DAĞITIM HATLARININ PROJE ONAY İŞİ 2014 YILI BEDELİ (TL) a) 10 Km ve Altındaki Uzunlukta Hatların Proje Onay İşi 716 b) 10 Km Üstü Hatlarda Beher Km ye Alınacak Ücret 72 c) Enerji Dağıtım Hattı Üzerinde Kök, Dağıtım Merkezi, Trafo Postası vb. Olması Halinde 239 B Hattın Onay Bedeline Her Bir Trafo Bölgesi İçin İlave Edilecek Ücret YG/AG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ PROJE ONAY İŞİ a) Üç Trafo Bölgesi ve Altındaki Şebekeler İçin Alınacak Ücret 716 b) Üç Trafo Bölgesi Üstü Şebekelerde Her Bir Trafo Bölgesi İçin Alınacak Ücret 239 c) Mustakil Aydınlatma Projeleri Onaylarında Aydınlatma Şebekesini Besleyen Trafo Sayıları Esas Alınır. d) Üç Dağıtım Trafosunun (Dağıtım Merkezi, Kök Vb. Dahil) Altındaki Kontrollerde Üç Trafo Bedeli Baz C 500 kw 'IN ALTINDAKİ YEK ÜRETİM TESİSLERİ Alınır ile 50 kw GÜCE (DAHİL) KADAR MİKRO KOJENERASYON TESİSLERİ PROJE ONAY İŞİ 716 a) D Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının ENERJİ Onay NAKİL Bedeli HATTI Elektrik VE Dağıtım HARİCİ HatlarınınProje AYDINLATMALARDA Onay Bedeli" KULLANILAN Maddesine Göre Hesaplanarak DİREKLERİN Üretim TesisininProje TİP PROJELERİNİN Onay Bedeline ONAYLANMASI, İlave Edilir. TİP TEST 1431 DENEYLERİNİN YAPILMASI VE ONAYLANMASI İŞİ a) Bir Direğin Tip Testinin Yapılması İçin " Elektrik Tesisleri Kabul Bedelleri" Hesabı Esas Alınarak İlave E Edilir. ELEKTRİK TESİSLERİ KABUL BEDELLERİ İŞİ a) Tarih Ve Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İçinde Yer Alan TEİAŞ'a Ait b) TM'lerin Enerji ve OG Tabii Barasına Kaynaklar Doğrudan Bakanlığı nın Bağlanacak Üretim Tesislerinin Tarih Ve Bağlantı Hatlarının Sayılı Yazısı Geçici İle / c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Şirketimiz Bakanlığı Yetkisine Tarafından Kesin Verilen Kabul Elektrik Şirketimizin İşi Tesisleri Görevlendirileceği Kabul İşi Diğer Elektrik Tesislerine Ait Kabul İşi SIRA HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ NO YILI BEDELİ (TL) ÜRETİM TESİSİ BAĞLANTI NOKTASI VE HAT KARAKTERİSTİLİĞİ BELİRLENMESİ F İŞİ a) Bağlantı Hattının (ENH) Güzergahının Belirlenmesi, Hat Karakteristiğinin Kesinleştirilmesi İşi 458 b) Bağlantı Hattının Hangi TM'ne Bağlanması İçin Büro Çalışması Yapılması ve Gerekli 115 c) Evrakların Üretim Tesisi Tanzim Bağlantı Edilerek Noktası EPDK'ya ve Hat Karakteristiğinin Bağlantı Görüşünün Belirlenmesi Verilmesi İşi 573 G ÜRETİM TESİSİ İLE TM ARASINDA YAPILACAK BAĞLANTI HATTININ (ENH) PROJE ONAYI BEDELLERİNİN BELİRLENMESİ İŞİ a) 5 Km ve Altında Uzunluktaki Hatların Proje Etüt Kontrolü İşi 458 b) 5 Km Üstü Hatlarda Beher Km ye Alınacak Ücret 92 c) 10 Km ve Altındaki Uzunlukta Hatların Proje Büro Kontrolü Yapılması İşi 458 d) 10 Km Üstü Hatlarda Beher Km ye Alınacak Ücret 46 e) Üretim Tesisi İle TM Arasında Yapılacak Bağlantı Hattının (ENH) Bir Km'sinin Proje Onayı 137 f) Elektrik İşi İçin Alınacak TesisleriProje Toplam YönetmeliğineUygun Bedel Yapılmayanve Onay Mercii TarafındanYazılı H Olarak BİR KM'LİK İade Edilen HATTIN Projelerin ÜRETİM YönetmeliğeUygun TESİSLERİ BAĞLANTI Hale GetirilmesindenSonra HATTI (ENH) Yapılacak YAPIM Proje Onayında, Proje Onayı İŞİNİN Toplam ETÜT Bedelinin%10'u VE KONTROL Oranında İŞİ İkinci Defa Ücret İlave 2519 Edilir. I BEDELİ PERSONEL HİZMET ÜCRETLERİ (TL GÜN / 8 SAAT) HİZMET SATIŞ PERSONEL YEVMİYESİ A,B,C ŞIKLARINDAKİ İŞLERİN TADİLAT PROJELERİNİN ONAYINDA İLK PROJE ONAY BEDELİNİN %50'Sİ ORANINDA İLAVE BEDEL ALINIR. 2 ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİNE UYGUN YAPILMAYAN VE ONAY MERCİİ TARAFINDAN YAZILI OLARAK İADE EDİLEN PROJELERİN YÖNETMELİĞE UYGUN HALE GETİRİLMESİNDEN SONRA YAPILACAK PROJE ONAYINDA, PROJE ONAYI TOPLAM BEDELİNİN %10'U ORANINDA İLAVE ÜCRET ALINIR. 3 HESAPLANAN BEDELLERE KDV AYRICA İLAVE EDİLECEKTİR. 4 LİSTEDE BULUNMAYAN ARAC VE GEREÇLERİN BEDELLERİ O GÜNKÜ PİYASA RAYİÇLERİNE GÖRE HESAP EDİLİR

8 TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ İLE...ARASINDA İM ZALANAN HİZMET SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Taraflar ve Sözleşm enin Konusu 1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra TEDAŞ olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... (bundan sonra Hizmet Alan olarak anılacaktır) arasında TEDAŞ tarafından Hizm et Alana hizm et satışı yapılması konusunda imzalanmıştır. w Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler 2.1. Hizmet Sunanın; a) Adı: TEDAŞ b) Adresi: Nasuh A kar M ahallesi İnönü Bulvarı No: Balgat/ANKARA c) Telefon numarası: 0(312) (312) (312) ç) Faks numarası: 0(312) d) Elektronik Posta A d resi: e) Vergi Kim lik No: Hitit V.D Hizmet Alanın; a) Adı ve soyadı/ticaret Unvanı:... b) T.C. Kimlik No:... c) Vergi Kimlik N o :... ç) Hizmet alanın tebligata esas adresi:... d) Telefon num arası:... e) Bildirime esas faks num arası:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir. Madde 3- Tanımlar 3.1. Bu sözleşmede geçen; PERSONEL: TEDAŞ personelini, SÖZLEŞME: İş bu hizmet satış sözleşmesini ifade eder. Madde 4- İş Tanımı 4.1. Sözleşme konusu iş; işi olup, işin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan dokümanlarda düzenlenmiştir. Madde 5- Sözleşme Bedeli 5.1. Sözleşme bedeli; -Personelin Günlük M aliyeti, -Fazla Mesai, Tatil Günü Çalışması, K

9 -Harcırah, -(varsa) Hizmete Katılan Araç ve Gereçlerin Kira ve Sigorta Bedeli ve TEDAŞ kân bileşenlerinden; ekteki Hizm et Satış Bedeli Hesaplama Cetveli (EK-1) ile hesaplanan...tl bedel olup,... tarih v e... no lu dekont (EK-2) ile peşin ödenmiştir. Madde 6- Sözleşme Bedeline Dahil Olmayan Giderler 6.1. Hizmetin (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin KDV, damga vergisi v. b. Hizmet Alana aittir TEDAŞ personelinin hizmet verdiği görev alanlarındaki ulaşım, konaklama ve yemek giderleri sözleşme bedelinden ayrı olacak şekilde ayni olarak Hizmet Alan tarafından karşılanır. Madde 7 - Kesin Teminat 7.1. Hizmet Alan bu sözleşmeye ilişkin olarak sözleşme bedelinin en az % 6 sı (Yüzde altı) olan... kesin teminatı vermiştir Kesin Teminatın sü re si.../.../...tarihine kadardır. Madde 8 - Kesin Teminatın Geri Verilmesi 8.1. Alınan teminat, Sözleşmede öngörülen esaslar dahilinde işin sonuçlandırılıp kesin hesap yapıldıktan sonra TEDAŞ ile Hizmet Alan arasında yapılan mutabakat sonucuna göre iade edilir. Madde 9 - İşin Süresi 9.1. Sözleşme konusu işin süresi, fiili işe başlama tarihinden itibaren y a k la ş ık... takvim günüdür. Ancak işin bu süreden önce veya sonra sonuçlanması durumunda iş bittiği noktada Sözleşme sona erdirilir. Madde 10- Fiili İşe Başlama Tarihi Bu Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde fiili olarak işe başlanır. Madde 11- İşin Yapılma Yeri İşin yapılacağı yer/yerler : 1... Madde 12- İşte Artırm a, Eksiltme İşte artırma gerektiğinde Hizmet Alan TEDAŞ a başvurur. TED AŞ m söz konusu talebi uygun görmesi halinde Hizmet Alan, TEDAŞ ın belirleyeceği artırılan iş bedelini TEDAŞ hesabına peşinen yatıracak ve ilave iş başlatılır îş azaltmada da benzer yol izlenir. Madde 13- Genel Hüküm ler TEDAŞ Personeli, ifa ettiği hizmet esnasında mer i mevzuata göre çalıştırılır ve bununla ilgili her türlü sorum luluk Hizm et Alana aittir TEDAŞ personeli, Hizmet Alanın talep ettiği hizmeti işin gereğine göre TEDAŞ m belirleyeceği program çerçevesinde yürütür. Taraflarca işin durum una ve niteliğine göre işin yapılacağı yer belirlenir. M -

10 13.3. Çalışma esnasında gerekli olan her türlü iş malzemesi Hizmet Alan tarafından temin edilir Hizmet alan, iş güvenliği ve sağlığı için gerekli tüm tedbirleri alır TEDAŞ, hizmetin uygulaması sırasında ya da hizmetin bir sonucu olarak Hizmet Alanın personeline, taşınır ve taşınmazlarına gelen herhangi bir zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz Hizmet Alan, hizmetin uygulanması esnasında ya da hizmetin bir sonucu olarak çıkabilecek her türlü zarar dahil olmak üzere, üçüncü şahıslara karşı tek başına sorumludur TEDAŞ personelinin hizmet için görevlendirilmesinden görev bitimine kadar herhangi bir kazaya maruz kalması nedeniyle kurum, kuruluş ve üçüncü şahıslar tarafından TEDAŞ ve/veya TEDAŞ personeline yansıtılacak tüm m aliyetler Hizm et Alan tarafından karşılanır TEDAŞ ve/veya TEDAŞ personeli bu Sözleşme kapsamında yürüttüğü işlemlerden dolayı herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalırsa, bu tazminat kanuni faizi ile birlikte Hizmet Alan tarafından TEDAŞ m talep ettiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde TEDAŞ a ödenir Hizmet Alan, TEDAŞ m görevlendirdiği personelin, gerekçelerini göstermek kaydıyla değiştirilmesini isteyebilir. TEDAŞ m söz konusu gerekçeyi uygun bulması halinde, ilgili personel yerine TEDAŞ yeni bir personel görevlendirebilir veya yeni bir personel görevlendirmeden sözleşme konusu işi kalan personel ile devam ettirebilir. Her iki durumda da Hizmet A lan a, görevden alınan personel için Hizmet Alana herhangi bir iade yapılmaz Hizmet Alan, TEDAŞ m sunduğu hizmetin veya yapılan işin mevzuat, fen ve tekniğine uygun olmadığım iddia ederek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Böyle bir durum olduğunu düşündüğünde durumu TEDAŞ yetkililerine bildirir TEDAŞ hizmet sunumunda kullandığı personellere acil ihtiyacı olması durumunda hizmetin sona ermesini beklemeksizin personelini geri çağırıp yerine aynı vasıflarda başka bir personel görevlendirebilir. Bu durumda Hizmet Alan herhangi bir talepte bulunmaz. TEDAŞ m geri çağırdığı personel yerine başka bir personel görevlendirememesi halinde Hizmet Alan a ilgili personelin çalışmadığı dönemlere ait maliyeti iade edilir. Bu durumda Hizmet Alan herhangi bir itirazda bulunamaz Madde 14- Faturalam a ve Ödeme Şartları Sözleşme konusu işin tamamlanmasını müteakip kesin hesap çıkarıldıktan sonra, çıkan bedele ilişkin fatura TEDAŞ tarafından Hizm et Alana kesilir TEDAŞ ın faturayı Hizmet Alana ibraz ettiği tarihten itibaren daha önce tahsil edilen sözleşme bedeli ile kesin hesap sonucu çıkan bedel arasındaki fark tutar en geç 10 (on) takvim günü içerisinde borçlu çıkan tarafça defaten ödenir. Borçlu çıkanın Hizmet Alan olması durumunda ve fark ücretinin süresi içinde ödenmemesi halinde, bu fark bedel kesin teminatından tahsil edilir. Kesin teminatın yetmemesi halinde m er i mevzuata göre işlem başlatılır. //V İşin niteliği ve durum una göre ihtiyaç duyulan hususlar buraya yazılır. 3 _ I

11 Madde 15- Sözleşm ede Değişiklik Yapılması 15.1.TED AŞ ile Hizmet Alanın karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla; a) İşin yapılma veya teslim yeri, b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi, c) İşin süresi ile ilgili olarak sözleşme hüküm lerinde değişiklik yapılabilir İşin kapsamına bağlı olarak tarafların ihtiyaç duyması halinde, karşılıklı anlaşma ile sözleşmeye ek protokoller düzenlenebilir. Madde 16- Sözleşm enin Ekleri Aşağıdakiler, sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. a) Hizmet Satış Bedeli Hesaplam a Cetveli, b) Dekont, c )... 3 Madde 17- Sözleşmenin Feshi Hizmet alan bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerine uymadığı takdirde TEDAŞ herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir. Böyle bir durumda Hizmet Alan TED A Ş dan herhangi bir zarar ziyan talebinde bulunamaz. Madde 18- Diğer Hükümler Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda TEDAŞ Genel Müdürlüğü Hizmet Satışı, Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği hüküm leri uygulanır. Madde 19- Anlaşm azlıkların Çözümü Bu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklar karşılıklı iyi niyet çerçevesinde 15 (on beş) takvim günü içinde çözümlenemezse bu hususta Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 20- Yürürlük Bu Sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Madde 21 - Sözleşm enin İmzalanm ası Bu Sözleşme 21 (yirmi bir) maddeden ibaret olup, TEDAŞ ve Hizm et Alan tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. TÜRKİYE ELEK TRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ H İZM ET ALAN 1Sözleşmeye ek konulm ak istenirse bu alana ilave edilir.

12 PROJE ONAY, TESİS KABUL, BAĞLANTI NOKTASI VE HAT KARAKTERİSTİLİĞİ BELİRLENMESİ VB. İŞLERLE İLGİLİ HİZMET SATIŞ LİSTESİ VE UYGULAMA ESASLARI S. NO HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ BEDELİ (KDV HARİÇ) [TL] AÇIKLAMALAR A ELEKTRİK DAĞITIM HATLARININ PROJE ONAY İŞİ a) 10 km ve Altındaki Uzunlukta Hatların Proje Onay İşi 716 b) 10 km Üstü Hatlarda Beher km ye Alınacak Ücret 72 c) Enerji Dağıtım Hattı Üzerinde Kök, Dağıtım Merkezi, Trafo Postası vb. Olması Halinde Hattın Onay Bedeline Her Bir Trafo Bölgesi İçin İlave Edilecek Ücret d) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır km proje kontrolünün bir günde iki personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. B YG/AG ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ PROJE ONAY İŞİ a) Üç Trafo Bölgesi ve Altındaki Şebekeler İçin Alınacak Ücret 716 b) Üç Trafo Bölgesi Üstü Şebekelerde Her Bir Trafo Bölgesi İçin Alınacak Ücret 239 c) Mustakil Aydınlatma Projeleri Onaylarında Aydınlatma Şebekesini Besleyen Trafo Sayıları Esas Alınır. d) Üç Dağıtım Trafosunun (Dağıtım Merkezi, Kök Vb. Dahil) Altındaki Kontrollerde Üç Trafo Bedeli Baz Alınır e) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır 3 trafo bölgesi şebekesi için YG/AG elektrik dağıtım şebekeleri proje onay kontrolünün bir günde iki personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır. C kwe (500 kwe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GES TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ 716 a) 1-11 kwe (11kWe dahil) Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik kapsamında Güneş Enerjisi Santralleri Tesislerinin proje onay bedeli olarak 1/4' ü alınacaktır. b) kwe (100kWe dahil) Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin Yönetmelik kapsamında Güneş 358 Enerjisi Santralleri Tesislerinin proje onay bedeli olarak 1/2' si alınacaktır. c) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay d) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır kwe (500 kwe dahil) arasındaki tek bir Güneş Enerjisi Santralleri üretim tesisi için alınacak proje onay işinin iki günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır.

13 S. NO HİZMET SATIŞI İŞİN CİNSİ BEDELİ (KDV HARİÇ) [TL] AÇIKLAMALAR Ç 500 kwe - 1 MWe (1 MWe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay b) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır D 1MWe - 5MWe (5 MWe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay b) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır E 5MWe ÜZERİNDEKİ LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay b) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır F kwe (500 kwe dahil) LİSANSSIZ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DİĞER ÜRETİM TESİSLERİNİN PROJE ONAY İŞİ a) 1-11 kwe (11 kwe dahil) Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında Tesislerinin proje onay bedeli olarak 1/4' ü alınacaktır. b) kwe (100 kwe dahil) Lisanssız Üretim Yönetmeliği kapsamında Tesislerinin proje onay bedeli olarak 1/2' si alınacaktır kwe - 1MWe (1 MWe dahil) arasındaki tek bir Güneş Enerjisi Santralleri üretim tesisi için alınacak proje onay işinin üç günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır MWe - 5 MWe (5 MWe dahil) arasındaki tek bir Güneş Enerjisi Santralleri üretim tesisi için alınacak proje onay işinin beş günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır c) Üretim Tesisinde Dağıtım Şebekesine Bağlı Enerji Dağıtım Hattı Olması Durumunda İrtibat Hattının Onay Bedeli Elektrik Dağıtım Hatlarının Proje Onay Bedeli" Maddesine Göre Hesaplanarak Üretim Tesisinin Proje Onay d) Tadilat projelerinin onayında ilk proje onay bedelinin %50'si oranında ilave bedel alınır MWe üzerindeki tek bir Güneş Enerjisi Santralleri üretim tesisi için alınacak proje onay işinin on günde bir personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır kwe (500 kwe dahil) arasındaki tek bir üretim tesisi için alınacak proje onay işinin bir günde üç personel tarafından yapılacağı esas alınmıştır.

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği

Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı olan

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ELEKTRĠK PĠYASASI MÜġTERĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; dağıtım sistemine bağlanmak isteyen veya bağlı

Detaylı

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4

EK-1 ... 2 LOGO ... 3 ... (...) 4 EK-1 LOGO 1... 2... 3... (...) 4 1 2 3 4 Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin logosu yer alır. Proje sahibi endüstriyel işletmenin veya tüzel kişinin adı veya ünvanı yazılır. Proje adı

Detaylı

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK

8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç ELEKTRİK PİYASASINDA ÜRETİM FAALİYETİNDE BULUNMAK ÜZERE SU KULLANIM HAKKI ANLAŞMASI İMZALANMASI VE SU KULLANIM İZNİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ

DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ DİKİLİ SOL SAHİL SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI ALIM, SATIM VE KİRAYA VERME YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Dikili Sol Sahil Sulama Birliğinin tasarrufunda ve kullanımında bulunan her

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI

TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 1 RT: 20/12/2012 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 3469 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 1/8/1997 No: 97/9853 Dayandığı

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (25 Eylül 2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı