DERS BİLGİLERİ. Bu dersin sonunda öğrenciler:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DERS BİLGİLERİ. Bu dersin sonunda öğrenciler:"

Transkript

1 Kan Fizyolojisi ve Farmakolojisi KBTT T + 2 U 2 Zorunlu Prof. Dr. İsmail Hakkı Ulus Yrd. Doç. Dr. Melike Şahiner Yok Yüksek lisans öğrencilerine kan ve kan hücrelerinin fizyolojisi ve fizyopatolojisinin kavratılması hedeflenmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Kan hücrelerinin yapı ve fonksiyonlarını kavrar. 2. Bu hücrelerin normal ve anormal yapıları mikroskobik olarak ayrımını gözlemler 3. Kan hücrelerinin sayısal eksiklik ve fonksiyon bozukluklarına yaklaşımı öğrenir Kanın bileşimi, fizyolojik özellikleri ; Hematopoez; Hematopoetik büyüme faktörleri; eritrositler, anemi ve polisitemi, lökositler-trombositler ve özellikleri, inflamasyon, doğal ve edinsel bağışıklık mekanizması, kan grupları ve transfüzyon, hemostaz ve kan pıhtılaşması, antikoagülanlar, fibrinolitik sistem Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed. AABB press, Ara Sınavlar 10 Proje/Ödev/Seminer 30 Laboratuar/Klinik Beceri 30 Ulusal

2 Temel Biyoistatistik HAS-514 I. 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Doç. Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Derse katılanların istatistik yöntemlerini kullanarak bir veri setini çözümlemeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda öğrenciler, - Dağılım tiplerini tanımlayabilecek - Normal dağılımın özelliklerini sayabilecek - Veri türlerini tanımlayabilecek - Dağılım ölçütlerini tanımlayabilecek ve hesaplayabilecek - Bir veri setinin normal dağılıma uygunluğu açısından çözümleyebilecek - Verinin özelliklerine göre çözümleme yöntemlerini seçebilecek - Parametrik ve parametrik olmayan yöntemleri kullanarak ölçüm ve sayımla oluşmuş veri setlerini karşılaştırabilecek - Karıştırıcı etkenleri (confounding factors) giderebilecek - Korelasyon ve regresyon analizi yapabilecek - Çok değişkenli çözümleme yöntemlerini tanımlayabilecek - Sağkalım çözümleme yöntemlerini tanımlayabilecek - Dağılım tipleri - Normal dağılımın özellikleri - Veri türleri - Dağılım ölçütleri - Ölçüm ile oluşan veri setlerinin karşılaştırılması - Sayımla oluşmuş veri setlerini karşılaştırılması - Karıştırıcı etkenlerin (confounding factors) giderilmesi - Korelasyon ve regresyon - Çok değişkenli çözümleme yöntemlerine giriş - Sağkalım çözümleme yöntemlerine giriş 1. Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 2. Aksakoğlu G. (2006) Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları 3. Rosner B. (2005) Fundamentals of Biostatistics. Duxbury Press; Sınıf dersleri, olgu çözümlemeleri, proje hazırlama

3 Temel İmmünoloji KBTT T 2 Zorunlu Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Prof. Dr. Mustafa Serteser Yok Öğrencilere temel immünolojik kavramları, tanımları ve fonksiyonları ile bazı fonksiyon bozukluklarını, bu bozuklukların laboratuvar tanısını vermektir. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. İmmünoloji terminolojisi öğrenir 2. İmmün sistem hücre ve dokularının yapı ve fonksiyon bozukluklarını bilir 3. İmmünoloji Laboratuvar tekniklerini kavrar. İmmün sisteme giriş, doğal ve edinsel immün sistem hücre ve dokuları, antikor ve antijenler, MHC ve antijen sunumu, T ve B hücrelerinin gelişimi ve aktivasyonu, sitokinler, hücresel ve humoral immün sistem, komplemaa sistemi, immün tolerans mekanizmaları, aşırı duyarlılık reaksiyonları, immünolojide kullanılan laboratuar teknikleri

4 Kan bankası yönetimi KBTT Prof.Dr. İbrahim Ünsal Prof. Dr. Aysel Özpınar Uzm. Dr. Banu Pelit Yok Bu dersin amacı, kan bankacılığı ile ilgili yasal, idari ve sosyal tanımların kavratılmasıdır. Bu dersin sonunda öğrenciler: kan bankacılığıyla ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olur. Bağışçı, klinik ve personel ilişkilerini öğrenir. Kan bankası idareciğini kavrar. Kan ve Kan Ürünleri Kanunu (5624 sayılı), kan ve kan ürünleri yönetmeliği (27074), Ulusal kan ve kan ürünleri rehberi, ilgili yasal mevzuat, devlet ihale kanunu, bağışçı organizasyonu, iletişim, kan bankası donanımı, kan bankası personelinin görev ve sorumlulukları, biyoemniyet, kalite yönetimi, stokların takibi ve ihale hazırlığı, sürekli personel eğitimi, hastane transfüzyon komiteleri. Guide to the preparation, use, and quality assurance of blood components, 14th ed., 2008 Kan ve Kan Ürünleri ile ilgili yasal mevzuat Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Ara Sınavlar 30

5 Transfüzyon immünohematolojisi KBTT Zorunlu Prof. Dr. Siret Ratip Uzm. Dr. Banu Pelit Yok Transfüzyon öncesi immünohematolojik testleri öğretmek, farklı kan bileşenlerinde transfüzyon endikasyonlarını ve komplikasyonları kavratmak. Bu dersin sonunda öğrenciler, kan gruplarını ve ayrıntılarını kavrar, transfüzyon endikasyonlarını ve uygulama sonrasında gelişebilecek komplikasyonları bilir, transfüzyon komplikasyonlarının önlenmesi için yapılması gereken testleri yapabilir. Kan grupları, HLA sistemi, transfüzyon öncesi uygunluk testleri, eritrosit transfüzyonları, kan transfüzyonlarına bağlı immünolojik reaksiyonlar, transfüzyon ve immünmodülasyon, trombosit transfüzyonları, granülosit transfüzyonları, koagülasyon faktörleri, fetal-perinatal ve neonatal transfüzyon, otoimmün hemolitik anemilerde transfüzyon, hemato-onkolojik hastalık ve immün yetmezlikte transfüzyon, Tİ-GVHD. Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Kanın klinik kullanımı, DSÖ, 2001

6 Transfüzyon mikrobiyolojisi KBTT Zorunlu Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Prof. Dr. Sesin Kocagöz Yrd.Doç. Dr. Işın Akyar Yok Öğrencilere transfüzyonla bulaşan mikroorganizmalar, tanı ve korunma yolları anlatılır. Öğrencinin transfüzyon öncesi mikrobiyolojik tarama ve doğrulama testlerini kavraması hedeflenir. Bu dersin sonunda öğrenciler: transfüzyonla bulaşan mikroorganizmaları, tanı ve doğrulama yöntemlerini ve epidemiyolojisini öğrenir. Tanıda kullanılan test yöntemlerini uygular. Kan transfüzyonlarının enfeksiyöz komplikasyonlarına genel bakış, ülkemizde transfüzyonla bulaşan hastalıkların epidemiyolojisi, transfüzyonla bulaşan bakteriyel enfeksiyonlar, sifiliz, yersiniyoz, transfüzyonla bulaşan protozoonlar ve enfeksiyonları, sıtma, transfüzyonla bulaşan viruslar : HBV, HCV, HGV, diğer hepatitler, HIV, HTLV 1 ve 2, CMV, EBV, HPV, HHV-6 ve 8, prionlar, mikrobiyolojik tanı yöntemleri, EIA, doğrulama testleri. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005

7 Transfüzyon Teknolojisi KBTT Zorunlu Uzm.Dr. Banu Pelit Uzm. Dr. Meltem Kilercik Yok Öğrencilere, kan bankacılığında kullanılan temel donanım, teçhizat, yöntem ve malzmelerin tanıtımı hedeflenir. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Bir kan merkezi için gerekli tüm cihaz ve malzemeyi tanır 2. Yöntemler hakkında bilgi sahibi olur 3. Bileşen hazırlayabilir. 4. Transfüzyon öncesi yapılan immünohematolojik ve mikrobiyolojik testleri yapar 5. Kan bileşenlerinin alternatiflerini bilir 6. Gelecek teknolojilerin temelini kavrar. Kan merkezi yapısı ve donanımı, kan alma salonu donanımı ve özellikleri, bileşen hazırlama (torba tipleri, antikoagülanlar, bileşen ayırma santrifüjleri, kan verme setleri, lökoredüksiyon teknikleri), stok donanımı (kan saklama dolapları, trombosit ajitatörleri, TDP için şok dondurucu ve derin dondurucular, TDP çözücü/kan ısıtıcılar), aferez teknolojileri, EIA çeşitleri, otomatize sistemler, NAT (otomatik/in house), immünohematolojik yöntemler ve test sistemleri, kök hücre bankacılığı, kan bankacılığında otomasyon ve yazılımlar, viral inaktivasyon yöntemleri, plazma fraksinasyonu, yapay kan. Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005

8 Aferez KBTT Prof. Dr. Mustafa Serteser Aferez tekniğinin, prensipleri ve çeşitlerinin tanımını kavratmak. Bağışçı ve terapötik aferezde bağışçı ve hasta seçim kriterleri hakkında bilgi vermek, yöntemlerin uygulanmasını, komplikasyonlarını kavratmak. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Aferezi ve tekniklerini öğrenir 2. Aferez çeşitlerini ve kullanım alanlarını bilir 3. Aferez sırasında ve sonrasında gelişebilecek komplikasyonları anlar 4. Ürün saklama koşullarını kavrar 5. Aferez işlemi yapabilir Aferez tanımı ve tarihçesi, temel aferez prensipleri, günümüz aferez sistemleri, aferez uygulamalarıyla ilgili standartlar ve yasal düzenlemeler, bağış aferezi, terapötik aferez, aferez bağışçı kriterleri, bağış trombositaferez, aferez komplikasyonları, eritrositaferez, granülositaferez, plazmaferez, hematopoetik kök hücre elde edilmesi, dondurulma ve saklanması, aferez ürünlerinin saklanma koşulları ve süreleri, pediatride aferez uygulamaları, aferezde kalite yönetimi, Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Cord Blood, Biology, Immunılogy, Banking and Clinical Transplantation, Hal E Broxmeyer, 2004 Apheresis, principles and practice, 2nd ed., Bruce C. McLeod, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005

9 NAT KBTT T + 2U 2 Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Prof. Dr. Cengiz Yakıcıer Yüksek lisans öğrencilerine moleküler araştırma ve tanı yöntemleri, bu yöntemlerin mikrobiyoloji ve immünohematolojide kullanım alanlarını mikroorganizmaların moleküler yapılarını öğretmek, kan bankacılığında moleküler yöntemlerin kullanım alanlarını kavratmak. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Moleküler tanı yöntemlerini kavrar 2. Mikroorganizmaların moleküler yapısı anlar 3. Mikrobiyoloji, immünohematolojide ve kan bankacılığında moleküler yöntemlerin kullanımı hakkında bilgi edinir 4. Moleküler yöntemlerle çalışabilir Moleküler araştırma ve tanı yöntemleri, virus-bakteri ve mantarların nükleik asit yapısı, PCR tanımı ve çeşitleri, virus-bakteri-mantar ve parazit enfeksiyonlarında moleküler tanı, tiplendirme, kan bankacılığında NAT, immünohematolojide PCR, sekans analizi ve kullanım alanları.

10 Kök hücre ve hücresel tedavi KBTT Prof. Dr. İbrahim Ünsal Stem hücre, mezenkimal kök hücre ve kordon kanı ile ilişkili kavramları vermek. Kök hücre ve kordon kanı kullanım alanlarını anlatmak. Organ ve doku bankacılığı ve önemini vurgulamak. İmmünoterapi hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamak Bu dersin sonunda öğrenciler: 7. Stem hücre, mezenkimal kök hücre, kordon kanı ve ilgili tanımları öğrenir 8. Kök hücre kullanım alanları ve immünoterapiyi bilir 9. Veri saklama ve doku bankacılığı hakkında bilgi sahibi olur 10. Gen tedavisini kavrar. Stem hücre ve tanımlar, mezenkimal kök hücre biyolojisi, kök hücrelerden fonksiyonel doku oluşumu, kök hücre elde etme yöntemleri, kök hücre kullanım alanları, kök hücre ve klonlamada etik ve yasal boyut, kordon kanı ve önemi, doku bankacılığı ve veri toplama, gen tedavisi ve kök hücreler, kök hücre nakli ve immünoterapi. Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Cord Blood, Biology, Immunılogy, Banking and Clinical Transplantation, Hal E Broxmeyer, 2004 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005

11 Proje Yazma KBTT T 2 Prof. Dr. Aysel Özpınar Yrd. Doç. Dr. Özge Can Derse katılanların bir proje yazabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktır. 1.Bir bilimsel projenin planlanabilmesi için gerekli araştırma kaynaklarını bulabilmek 2. Bir bilimsel proje yazabilmek 1. Araştırma kaynaklarını belirlemek 2. Araştırmanın hipotezini geliştirme amac ve gerekçelerini yazma 3. Araştırma konusunda yeterli literatür bilgi ve önemi bölümlerini yazmak 4. Araştırma ile ilgili ön çalışmaları rapor etmek 5. Araştırmanın materyal ve metod bölümlerini yazmak 6. Araştırmanın bütçesini oluşturmak ve gerekçelendirmek 7. Proje yazılımını tamamlamak Daniel M. Barber, Finding Funding: The Comprehensive Guide to Grant Writing. Long Beach: Bond Street Publishers, Deil S. Wright, (DW) Understanding Intergovernmental Relations. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, Howard Hillman, (HH) The Art of Winning Government Grants. New York City, NY: Vanguard Press, Armand Lauffer, (AL) Grantsmanship, Beverly Hills, CA: Sage Publications, 2nd Edition, Virginia P. White (VW) Grants, New York: Plenum Press, S. Kenneth Neuber, Needs Assessment, Beverly Hills, CA. Sage Publications, Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Ara Sınavlar 20 Yarıyıl Sonu Sınavı 40

12 Transfüzyon Pratiği KBTT Zorunlu Prof. Dr. Mustafa Serteser Transfüzyon uygulama prensipleri ve komplikasyonlarını öğretmek, transfüzyon alternatiflerini kavratmak, kalite yönetim sistemi ve GMP arasındaki farkı bildirmek, SOP yazmayı öğretmek, hemovigilans tanımını ve uygulamasını öğretmek. Bu dersin sonunda öğrenciler: transfüzyon uygulaması ve yan etkilerini anlar, GMP ve hemovigilans gerekliliğini kavrar, SOP hazırlayabilir. Kan-oksijen ve dolaşım fizyolojisi, Kan ve kan ürünleri, transfüzyon endikasyonları, immünolojik ve non-immünolojik transfüzyon komplikasyonları, transfüzyonun enfeksiyöz komplikasyonları, yapay oksijen taşıyıcıları, prionlar, transfüzyon uygulamalarında rehber gerekliliği, kalite yönetim sistemi ve GMP, SOP hazırlama teknikleri, hemovigilans, transfüzyon uygulamalarında temel prensipler Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Guide to the preparation, use, and quality assurance of blood components, 14th ed., 2008 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları Kanın klinik kullanımı, DSÖ, 2001

13 Cerrahi hastalıklarda transfüzyon KBTT Prof. Dr. Siret Ratip Çocuk ve erişkin cerrahi hastaların preop-perop ve postop transfüzyon stratejilerini, alternatiflerini kavratmak, otolog transfüzyon uygulamaları ve çeşitleri hakkında bilgi vermek Bu dersin sonunda öğrenciler: cerrahi hastanın transfüzyon açısından değerlendirilmesini, transfüzyonu azaltma stratejilerini, özellikle otolog transfüzyon ve kullanım endikasyon-komplikasyonlarını öğrenir Hastanın preop değerlendirilmesi ve hazırlığı, operatif kan kaybını azaltma teknikleri, sıvı replasmanı ve transfüzyon, kan transfüzyon stratejileri, otolog transfüzyon, postoperatif süreçte bakım ve transfüzyon, akut cerrahi ve travma hastalarına yaklaşım, pediatrik cerrahi hastalarına yaklaşım Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Kanın klinik kullanımı, DSÖ, 2001 Ara Sınavlar 30

14 Laboratuar Güvenliği KBTT Prof. Dr. Aysel Özpınar Yrd. Doç. Dr. Özge Can Laboratuarda güvenli çalışabilmek için gerekli konular hakkında öğrencileri bilgilendirmektir. Laboratuarda güvenli çalışabilme genel kurallarını bilmek ve uygulayabilmek Biyogüvenliği bilmek ve uygulayabilmek Kimyasal Güvenliği bilmek ve uygulayabilmek Laboratuar kurallarını öğrenmek, Personel koruyucu ekipmanları tanımak, Kimyasal ve biyolojik güvenlik hakkında bilgi sahibi olmak, Biyolojik risk gruplarını ve güvenlik düzeylerini ayırt etmek, Tehlikeli biyolojik ve kimyasal kaynakları öğrenmek ve farklarını ayırt etmek, Dezenfeksiyonu ve sterilizasyonu uygulayabilmek, Laboratuar atıklarının nasıl yönetilebileceğini öğrenmek.. Tietz Klinik Kimyada Temel İlkeler 5. Baskıdan Çeviri Ed. Carl A. Burtis, Edward R. Ashwood Çeviri Editörü: Diler Aslan Palme Yayıncılık, 2005, Ankara Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları

15 Ulusal Sağlık Bilimlerinde Araştırma I SBA 501 III. Yarıyıl 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Doç. Dr. Nadi Bakırcı Dönemlik Yok Derse katılanların bir sağlık araştırmasını yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak 1. Bilimsel düşünme ve nedensellik kavramlarını öğrenmek. 2. Nedensellik ilişkilerini anlayabilmek ve çözümleyebilmek. 3. Epidemiyolojinin tanımı ve kullanım alanlarını öğrenmek. 4. Araştırma türlerini tanımlayabilmek ve bunların özelliklerini tartışabilmek. 1. Bilimsel düşünce 2. Nedensellik kavramı 3. Epidemiyolojinin temelleri 4. Araştırma yöntemleri 4. Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 5. Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 6. Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları

16 Ulusal Sağlık Bilimlerinde Araştırma II SBA 502 II. Yarıyıl 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Doç. Dr. Nadi Bakırcı Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Dönemlik SBA Bir araştırmanın planlanması aşamalarını tanımlayabilmek ve bir araştırma planlayabilmek. 2. Veri toplama yöntemlerini tanımlayabilmek ve bu yöntemleri oluşturup uygulayabilmek 3. Veri çözümlemesinde kullanılan yöntemleri uygun olarak seçebilmek 4. Bir araştırmaya ait bulguları sunabilmek Araştırma planlaması Veri toplama Veri analizi Bulguların sunumu 1.Rothman KJ (2008) Modern Epidemiology. Lippincott Williams & Wilkins 2.Gordis L (2004) Epidemiology. WB Saunders Company. 3.Ann Aschengrau; George R. (2007) Seage Jones & Bartlett Publishers Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, saha çalışmaları

17 Medikal hastalıklarda transfüzyon Pratiği KBTT U 2 Prof. Dr. Siret Ratip Kan bileşenlerinin (plazma deriveleri, immün globulinler, trombosit konsantreleri gibi) kullanıma hazırlanması, bunların çeşitli medikal hastalıklarda kullanımları ve ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgiler vermek. Bu dersin sonunda öğrenciler: 1. Kan bileşenlerinin hazırlanma tekniklerini öğrenirler 2. Plazma deriveleri ve immün globulin kullanımlarını, 3. Trombosit kontsantreleri hazırlama ve kullanımını, 4. Hematolojik maling hastalıklarda, otoimmün hemolitik anemide ve ITP de tranzfüzyonu, 5. Transfüzyon reaksiyonları ve koagulopatileri ve klinik yaklaşımları, öğrenirler Kan bileşenleri nelerdir? Kullanım alanları/endikasyonları Plazma deriveleri, immün globulin kullanımı ve plazma transfüzyon alternatifleri Refrakterlik, lökositi azaltılmış bileşenler, klinik kullanımı Masif transfüzyon ve koagülopati Trombosit konsantreleri hazırlanma ve kullanımı Otoimmün hemolititik anemi ve ITP de transfüzyon Hematolojik malign hastalıklarda transfüzyon Transfüzyon reaksiyonlarının klinik tanımları ve yaklaşım Practical Transfusion Medicine, Blackwell pub., second ed., Michael F Murphy, Derwood H Pamphilon, 2005 Transfusion Therapy, Clinical Principles and Practices, 2nd ed., Paul D Mintz, AABB press, 2005 Transfusion Medicine, 2nd ed., Jeffrey McCullough, Elsevier Inc, 2005 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kurs Kitapları AABB, Technical Manual, 15th ed., AABB press, 2005 Kanın klinik kullanımı, DSÖ, 2001 Ara Sınavlar 30

18 Ulusal Sağlıkta İletişim TTE-504 I. Yarıyıl 2 T 2 4 Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi(lerı) Öğretim Elemanı (e-posta) Dersin Öğretim Eleman(ı/ları) Doç. Dr. Pınar Topsever Dönemlik Yok Derse katılanların sağlık sektöründe gerek bireysel- gerek kitlesel etkin iletişim kurabilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak 5. iletişimin tanımını ve temel kavramlarını bilmek 6. sözlü - sözsüz iletişim öğelerini etkin kullanabilmek. 7. bireysel iletişimde sağlık iletişiminin özelliklerini bilmek 8. sistematik olarak kitle iletişimi programlayabilmek 9. zor durumlarda iletişim kurabilmek 5. İletişimin temelleri 6. Sözlü iletişim - geri bildirim 7. Sözsüz iletişim - etkin dinleme-empati 8. Sağlık iletişimi-bireysel-örgütsel-kitlesel (iletişim programlama) 9. İleri iletişim becerileri zorlu durumlarda iletişim 10. İletişim kazaları- iletişim becerileri özet 7. Kurtz SM, Silverman JD, Draper J (1998) Teaching and Learning Communication Skills in Medicine. Radcliffe Medical Press (Oxford) 8. Silverman JD, Kurtz SM, Draper J (1998) Skills for Communicating with Patients. Radcliffe Medical Press (Oxford) 9. Ruhi Selçuk Tabak (1999) Sağlık İletişimi Literatür Yayınları (Istanbul) Sınıf dersleri, grup çalışmaları, saha çalışmaları

19 Dersin Adı Sağlık Hukuku - I DERS BİLGİLERİ Kodu Yarıyılı T+U TTE T 2 4 Zorunlu Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dönemlik Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji,...(diğer sağlık meslekleri), Hukuk, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe alanlarında lisans eğitimi almış olmak Derse katılanlara hukukun temel kavramlarını kazandırmak, tıp etiği ve hukuk etkileşimini kavramalarını sağlamak, sağlık alanında etkin olan uluslar arası ve ulusal mevzuat konusunda bilgilendirmek, sağlık alanında gündeme gelen temel hukuk sorunlarını anlayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak. Dersin sonunda katılımcılar: 1. Temel hukuk kavramlarını kavramış olacaklar 2. Etik ve hukuk etkileşimi konusunda bilgilenmiş olacaklar 3. Etik ve hukuk alanındaki mevzuatı sıralayabilecekler 4. Sağlık çalışanlarının hukuki sorumluğunu tanımlayabilecekler 5. Sağlık çalışanlarının cezai sorumluğunu tanımlayabilecekler 1. Hukuka Giriş (Sağlık Çalışanları için Hukuk Bilgisi) 2. Tıp Etiği-Meslek ahlakı ile ilgili yasal düzenlemeler 3. Sağlık Çalışanının Hukuki Sorumluluğu (Sözleşmeden doğan sorumluluk, Tazminat hukuku sorumluluğu, Kamu-özel sektör ayrımı) 4. Sağlık Çalışanının Cezai Sorumluluğu 5. Tıp Etiği Açısından Tıbbi Hata - Malpraktis 6. Hukuk Yönüyle Malpraktis, Komplikasyon ve Bilirkişilik Uygulamaları 7. Hekimlerin hizmete yönelik hakları 1. Capron A.M.: Law and Bioethics. Ed: Reich W.T., Encyclopedia of Bioethics. s , Simon and Schuster Macmillan, New York, Dickens B.M.: The evaluation of medical law. Ed: Dickens B.M., Medicine and the Law, Dartmouth, Aldershot, Kapp M.B.: Medicine and law. The American Journal of Medicine, Volume 78, s , June Van Der Burg W.: Law and bioethics. Ed: Kuhse H., Singer P., A Companion to Bioethics. Second Printing, s , Blackwell Publishers, Oxford, Jonsen, Albert, Mark Siegler, William Winslade, Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine, Sixth Edition, Mc Graw Hill, International edition, 2006 Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Ara Sınavlar 30

20 Dersin Adı Sağlık Hukuku - II DERS BİLGİLERİ Kodu Yarıyılı T+U TTE T 2 4 Zorunlu Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dönemlik Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji,...(diğer sağlık meslekleri), Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe alanlarında lisans eğitimi almış olmak Derse katılanlara hukukun temel kavramlarını kazandırmak, tıp etiği ve hukuk etkileşimini kavramalarını sağlamak, sağlık alanında etkin olan uluslar arası ve ulusal mevzuat konusunda bilgilendirmek, sağlık alanında gündeme gelen temel hukuk sorunlarını anlayabilmek için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak. Dersin sonunda katılımcılar: 8. Yargılama süreci hakkında temel mekanizmaları kavramış olacaklar 9. Hasta hakları mevzuatını kavramış olacaklar 10. Sağlık alanındaki özellikli konulardaki hukuki sorunlar konusunda bilgilenmiş olacaklar a. Özel yaşamın gizliliği b. Aydınlatılmış onam c. Üreme sağlığı d. Yaşamın son dönemi 11. Adli psikiyatri ve cezai ehliyet konusunda bilgilenmiş olacaklar 12. Ceza ve tazminat hukukunu ilgilendiren özellikli dava örnekleri ile pratik çalışma yapmış olacaklardır 1. Adli ve İdari Yargı 2. Hasta Hakları, Uygulamada Hasta Hakları 3. Özel Yaşamın Gizliliği / Mahremiyet 4. Aydınlatılmış Onam 5. Üreme ve Hukuk (Abortus, Yardımcı Üreme Teknikleri, Sterilizasyon, Genetik Tanı, Yasal Mevzuat) 6. Yaşamın Son Dönemi ve Hukuk (Terminal Dönem hastalar, tedavinin sonlandırılması) 7. Organ Naklinde Etik ve Hukuk 8. Adli Psikiyatri ve Cezai Ehliyet Kavramı 9. Pratik Çalışma: Tazminat Hukuku ile İlgili Dava Örnekleri 10. Pratik Çalışma: Ceza Hukuku ile İlgili Dava Örnekleri 1. Fremgen Bonnie F. Medical Law and Ethics (3rd Edition), Mark A. Hall, Ira Mark Ellman, Daniel Strouse, Healthcare Law and Ethics in a Nutshell, USA Barry R. Furrow, Thomas L. Greaney, Sandra H. Johnson, Timothy S. Jost, Robert L. Schwartz, Health Law, Cases, Materials and Problems, Abridged (American Casebook Series) 6th edition, Thomson and West, 4. Lisa G. Lerman, Philip G. Schrag, Ethical Problems in the Practice of Law, Aspen Publishers, Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Ara Sınavlar 30

21 Dersin Adı Etik e Giriş DERS BİLGİLERİ Kodu Yarıyılı T+U TTE T 1 4 Zorunlu Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman Doç.Dr. Yeşim Işıl Ülman, Yrd. Doç. Dr. Fatih Artvinli Dönemlik Tıp, Diş Hekimliği, Hemşirelik, Eczacılık, Psikoloji gibi sağlık meslekleri ile Hukuk, Sosyoloji, Antropoloji, Felsefe alanlarından birinde lisans eğitimi almış olmak Derse katılanların etik alanının temel kavram ve yaklaşımları ile temel düzenlemelerini öğrenmelerini sağlamak - Felsefe, Etik, Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji gibi temel kavramları anlamak - Temel etik yaklaşımlarını öğrenmek - Etik ikilemlerin ayırt edilmesi, çözümlenmesi ve iyi nin belirlenmesi. - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeleri öğrenmek - Temel tanımlar ve kavramlar: Felsefe, Aksiyoloji, Etik (Normatif etik, Nonnormatif etik, Metaetik), Biyoetik, Tıp etiği, Klinik etik, Deontoloji, Ahlak, Adalet, İyi, Erdem, İkilem, Çıkar çatışması, Sağlık-Hastalık, Sağlık hizmeti, Tıp - Etik alanında temel yaklaşımlar: Mutlakçı ve göreci yaklaşımlar, Deontik yaklaşım, Utiliteryanizm, Erdem etiği, Eşitlikçi yaklaşım, İlkecilik - Etik ikilemleri ayırt etmek, tüm boyutları ile / bağlamı içinde çözümlemek ve korunması gereken değerlerle haklı çıkarılabilen çözüm üretmek - Tıp etiğiyle ilgili ulusal / uluslararası, yasal / yasal bağlayıcılığı olmayan temel düzenlemeler 1. Thomas Beauchamp, James Childress, Principles of Biomedical Ethics, New York, 5th edition, Oxford University Press, $40.46, Paperback, Peter Singer, The Cambridge Textbook of Bioethics. Viens AM, eds. New York: Cambridge University Press; Gregory Pence, Medical Ethics: Accounts of the Cases that Shaped and Define Medical Ethics (Paperback)United States, Mc Graw Hill, New York, $51.07, Jecker NS, Jonsen AR, Pearlman RA. Bioethics - An Introduction to the History, Methods, and Practice. 2nd ed. London: Jones & Barlett Publishers; Sınıf dersleri, olgu incelemeleri, proje çalışmaları Ara Sınavlar 30

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ AKTS BİLGİ PAKETİ 2012-2013 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 Ankara İletişim Bilgileri: Adres: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Etlik /Ankara Tel:312-3230130

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI

TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI RAPOR TÜRKİYE ve DÜNYA DA MEZUNİYET SONRASI HEMATOLOJİ ÜST UZMANLIK EĞİTİMİ ve HEMATOLOJİ MÜFREDATI Türk Hematoloji Derneği tarafından Sağlık Bakanlığı Eğitim Dairesi için hazırlanmıştır KOMİSYON ÜYELERİ:

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. : Prof. Dr. Behice ERCİ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın yürütücüsü: Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri :Prof. Dr. Behice ERCİ : Prof. Dr. Behice ERCİ Doç. Dr. Rukuye AYLAZ Yrd. Doç. Dr. Meral

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi DOI: 10.5961/jhes.2013.069 Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi The Investigation of the Opinions of Teacher Candidates about Current

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI Acil Sağlık Hizmetleri I 0310101 1 4+2 5 6 Ön Koşul Dersler Acil sağlık hizmetleri dersinin amacı: öğrenciye yasal düzenlemeleri, acil sevisin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi vermektir. Bu dersin sonunda

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ZKTB DERLEME Farklı Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Girişimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası 1 Pınar GÜNGÖR, 2 Yeliz DOĞAN MERİH, 3 Meryem YAŞAR KOCABEY 1 Hem. Zeynep Kamil Kadın Ve

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00) 1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015 ISBN: 978-975-590-558-7

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri

İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri İlk ve Acil Yardım Programı Ders Müfredatı ve İçerikleri 1.Sınıf Güz Dönemi Kodu Dersin Adı T U K TAR 101 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I 2 0 2 TUR 101 1003 TÜRK DİLİ- I 2 0 2 YAD 101 1004 İNGİLİZCE-I

Detaylı

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI

AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI AİLE DOKTORLARI İÇİN KURS NOTLARI 1. AŞAMA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 1 1. Basım Ankara, 2004 Bu kitabın tüm hakları Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir. Bu kitabın tamamen ya

Detaylı

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN

KAN BANKASI VE AFEREZ ÜNİTESİ KAN BİLEŞENLERİ TAM KAN Sayfa No 1/31 TAM KAN Transfüzyon için hazırlanan tam kan, uygun bir bağışçıdan, steril ve apirojen antikoagülan ve kullanılarak alınan kandır. Temelde kan bileşenlerinin hazırlanması için kaynak olarak

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı Bu programın, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar.

YDI 101-YABANCI DİL I: Cümle yapısı ve ses bilgisi, Zamanlar, Zamirler, Aktif ve pasif yapılar. BİRİNCİ YARIYIL TUR 101-TÜRK DİLİ I: Dil ve diller, Türk Dili nin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dili'nin tarihi gelişimi ve devirleri, Ses bilgisi, Kelimelerin yapısı, Anlam bilgisi, Cümle bilgisi.

Detaylı

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz.

ÖNSÖZ. Her gün yeni bir şey öğrenmenin ve paylaşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde işbirliğimizin güçleneceği başarılı bir 2015 yılı diliyoruz. ÖNSÖZ 2014 yılını geride bırakırken birçok yeni alanda müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözümler üreterek büyüme başarısı göstermenin mutluluğu içerisindeyiz. TÜRK LOYDU; kuruluş amaçlarından olan çeşitli

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM (GÜZ) SOH101 Sosyal hizmette Halkla İlişkiler ve İletişim T:3 U:0 K:3 AKTS: 4 Bu dili arasındaki

Detaylı

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALTI SİGMA METODOLOJİSİ İLE SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Zekeriya SÖNMEZ Anabilim Dalı: İşletme Programı:

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU GENEL BİLGİLERİ T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren yüksekokullarından birisi olan Turizm İşletmeciliği

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu

Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu DERLEME Adli Tıp Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3 Temmuz 2011 Tıbbi Uygulama Hatalarında Hekim Sorumluluğu Oğuz Polat 2, Işıl Pakiş 1 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı