Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor."

Transkript

1 KETEM kansere savaþ açtý Eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM ) 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý' etkinlikleri kapsamýnda eðitim faaliyetlerinü sürdürdü. * HABERÝ 7 DE "Diyabeti Bir De Sizden Dinleyelim" adlý konferans dün gerçekleþtirildi. Diyabeti hastalardan dinlediler Çorum Tabip Odasý desteðiyle Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniði tarafýndan "Dünya Diyabet Günü" kapsamýnda düzenlenen "Diyabeti Bir De Sizden Dinleyelim" adlý konferans dün gerçekleþtirildi. * HABERÝ 7 DE ÇORUM 13 KASIM 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Vali Ahmet Kara Su kalitesine dikkat çektiler Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, Vali Ahmet Kara baþkanlýðýnda toplandý. Toplantýda su kalitesinin korunmasýna dikkat çekildi. * HABERÝ 6 DA Kentpark 2015 de baþlýyor Çorum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor. * HABERÝ 2 DE Numan Kurtulmuþ un programý belli oldu Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ'un Çorum programý belli oldu. * HABERÝ 4 DE Numan Kurtulmuþ Sempozyum yarýn baþlýyor Kasým 2014 tarihlerinde üniversite tarafýndan Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu gerçekleþtirilecek. * HABERÝ 4 DE Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dün Muharip Gaziler Derneði'ne iade-i ziyarette bulundu. Rektör gazilerle bir araya geldi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dün Muharip Gaziler Derneði'ne iade-i ziyarette bulundu. * HABERÝ 4 DE Ýhaleye iki ayrý teklif sunuldu. Yeni Kamyon Garajý ihalesi tamam Yeni Kamyon Garajý'nýn iþletme kira ihalesi dün gerçekleþtirildi. * HABERÝ 6 DA Ýlçe yollarýnda ihale beklentisi Minikler tutumluluða davet Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan ekmek israfýna dikkat çekip toplumsal duyarlýlýðý artýrmak için düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarý sonuçlandý. Çok sayýda öðrencinin katýldýðý yarýþmaya dereceye giren miniklerin ödüllerini, Milli eðitim müdürü Seyit Ali Büyük verdi. * HABERÝ 14 DE AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Karayollarý Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Köklükaya yý ziyaret etti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Karayollarý Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Köklükaya yý 2. kez ziyaret etti. Görüþmede bazý ilçe yollarýnýn bu yýl sonuna kadar ihale edileceði belirtildi. * HABERÝ 3 DE Dereceye giren miniklerin ödüllerini, Milli eðitim müdürü Seyit Ali Büyük verdi. Çorumlu Ahi den altýn öðütler Türkiye çapýnda yayýmlanan Kepenk Dergisi, ESDER tarafýndan Çorum da Yýlýn Ahisi seçilen ayakkabýcý esnafý Ahmet Ahmet Emil Emil ile söyleþi yaptý. * HABERÝ 11 DE ESDER den gazetemize ziyaret Yeni projeler için kollarý sývadýk Esnaf ve Sanatkârlar Derneði (ESDER) Çorum Þubesi yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. Ziyarette konuþan ESDER Mustafa Bulut Þube Baþkaný Mustafa Bulut, hayata geçirdikleri projelerle Çorumlu esnaf ve sanatkârlarýn yanýnda olduklarýný söyledi. * HABERÝ 10 DA Komþu cinayetinde ilk duruþma Çorum'da komþusu Ali Çoðal'ý(54) tabancayla baþýndan vurarak öldürdüðü suçlamasýyla ömür boyu hapis cezasý istemiyle tutuklu yargýlanan Salim Uysal(56), "Ben tavuk dahi kesemem, tavuklarýmý öldürdüðüm kiþiye kestiriyordum." sözleriyle savunma yaptý. * HABERÝ 2 DE

2 2 PERÞEMBE 13 KASIM 2014 Kentpark 2015 de baþlýyor dinlenebileceði, spor yapabileceði ve insanlarýn aileleriyle birlikte huzur içerisinde piknik yapabileceði bir park özelliði taþýyacak olan Kent Park Çorum un yýllýk yeþil alan ihtiyacýný karþýlayabilecek özellikle planlandý. Çorum un yüz yýllýk yeþil alan ve park ihtiyacýný karþýlayacak, halkýn þehrin stres ve gürültüsünden uzaklaþarak nefes alabileceði Kent Park Rekreasyon Projesi çalýþmalarý tüm hýzýyla sürüyor. Bu kapsamda Belediye Baþkan yardýmcýsý Turhan Candan öncülüðünde Park Bahçeler Müdürlüðü teknik ekibi Almanya ve Hollanda da Kentpark ýn yeþil dokusu ile ilgili ziyaret ve incelemelerde bulundu. Candan, baþkanlýðýndaki ekip Almanya nýn Hamburg ve Hannover kentleri ile Hollanda nýn Eindhoven bölgelerindeki fidanlýklarý gezdi. Aðaç türleri, yetiþme tarzlarý, sonbahar görüntüsü ve park peyzajý hakkýnda bilgi edinerek, danýþmanlýk hizmeti aldý. Son 5 yýlda 85 bin aðaç dikimi gerçekleþtiren Çorum Belediyesi, teknik gezi ile belediyenin park ve bulvarlarda diktiði aðaçlarý soðuktan koruma, sulama, gübrelenmesi ve zirai bakýmlarýyla, sektördeki yeni uygulamalarý yerinde görme fýrsatý buldu. Çorum Belediyesi, 2015 yýlýnda start vermeyi planladýðý Kentpark projesine özgün bir peyzaj ve yeþil doku ile projeyi hayata geçirerek en kýsa sürede halkýn hizmetine sunmayý planlýyor.(ýha) Yaklaþýk 157 bin metrekare alan üzerinde yapýlacak olan parkta çok sayýda sosyal donatý alaný bulunuyor. Komþu cinayetinde ilk duruþma Ç Turhan Candan, Almanya nýn Hamburg ve Hannover kentleri ile Hollanda nýn Eindhoven bölgelerindeki fidanlýklarý gezdi. Sürpriz konuklarla yýlýn test sürüþü 16 Kasým da Karataþ da! orum'da komþusu Ali Çoðal'ý(54) tabancayla baþýndan vurarak öldürdüðü suçlamasýyla ömür boyu hapis cezasý istemiyle tutuklu yargýlanan Salim Uysal(56), "Ben tavuk dahi kesemem, tavuklarýmý öldürdüðüm kiþiye kestiriyordum." sözleriyle savunma yaptý. Olay, geçen Eylül ayýnda Çorum'da merkeze baðlý Ahmetoðlan Köyü'nde meydana geldi. Salim Uysal, uzun bir süredir aralarýnda husumet bulunan Ali Çoðal'ý, aralarýndaki tartýþma sýrasýnda, evinin önünde baþýndan tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltýna alýnan Uysal, çýkarýldýðý nöbetçi mahkeme tarafýndan tutuklandý. HAKÝM KARÞISINA ÇIKTI Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezasý istemiyle tutuklu yargýlanan Salim Uysal, bugün ilk kez hakim karþýsýna çýktý. Uysal, "Ali Çoðal, köylüm olur. Aramýzda çeþitli sorunlar vardý. Barýþmak için pek çok kiþiyi devreye soktum. Bir ara barýþmýþtýk, bu kiþi yeniden benimle kavgalý hale geldi. Bana, küfür etti. Olay günü ise evimin önüne kadar geldi. Ben kendimi korumak için ona ateþ ettim. Amacým dediðim gibi tamamen kendimi savunmaktý. Hatta sarhoþtu. Ben de sarhoþtum. Hakim bey ben tavuk dahi kesemem, ben korktuðum için tavuklarýmý öldürdüðüm kiþiye kestiriyordum" dedi. Þahitleri de dinleyen mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanmasý için duruþmayý erteledi.(dha) Dönerken çarptý S ungurlu da meydana gelen kazada sürücü yaralandý. Abdullah Ç. isimli sürücü aracýyla Sunguroðlu Mahallesi nde seyrederken, dönüþ esnasýnda Murat G. nun aracýna çarptý. Kazada yaralanan Murat G. isimli sürücü ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. (Haber Merkezi) Geçtiðimiz hafta sonundan bu yana ülkenin büyük kýsmýnda etkili olan pastýrma sýcaklarý önümüzdeki 5 gün daha etkisini sürdürecek. 5 gün daha sýcak G eçtiðimiz hafta sonundan bu yana ülkenin büyük kýsmýnda etkili olan pastýrma sýcaklarý önümüzdeki 5 gün daha etkisini (Ç.HAK:2502) Ç orum Belediyesi nin en büyük projeleri arasýnda yer alan Kentpark projesi 2015 yýlýnda start alýyor. Yaklaþýk 157 bin metrekare alan üzerinde yapýlacak olan parkta çay bahçeleri, yürüyüþ yollarý, bisiklet yollarý, çocuk oyun alanlarý, çocuklar için trafik eðitim parký, açýk hava konser alaný, amfi tiyatro gibi eðlence, spor ve dinlence gibi çok amaçlý bölümler yer alacak. Tüm yaþ gruplarýndan insanlarýn sürdürecek. Meteoroloji Müdürlüðü nden edindiðimiz bilgiye göre, önümüzdeki bir kaç gün daha pastýrma sýcaklarýný yaþayacaðýz. Hafta sonu da sýcaklýk derece olarak tahmin ediliyor. Cumartesi günü yaðýþ var. (Haber Merkezi)

3 Ýlçe yollarýnda ihale beklentisi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Karayollarý Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Köklükaya yý 2. kez ziyaret etti. Baðcý, daha önceki ziyarette ele alýnan Çorum'un ilçelerle ve ilçelerin birbirleriyle olan baðlantý yollarýnýn kalitesinin yükseltilmesi hususu hakkýnda Köklükaya'dan bilgi aldý. Planlama ve proje çalýþmalarýnýn son durumu hakkýn- AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, Karayollarý Genel Müdür Yardýmcýsý Adnan Köklükaya yý ziyaret etti. da da görüþen Baðcý, bu ziyarette öncelikle Ýskilip-Bayat-Çankýrý (90km) ile Çorum-Osmancýk (43km) yollarýnýn ihale süreçleri ve son durum hakkýnda bilgi aldý. Karayollarý Genel Müdür Yardýmcýsý Köklükaya, Ýskilip-Çankýrý yolu ile Çorum-Osmancýk yoluna 2014 yýlý içinde ihale tarihi almak için çalýþtýklarýný, ihale dosyasýnýn tamamlanmak üzere olduðunu söyledi. Baðcý, ihale tarihinin alýnmasýnýn ardýndan konuya iliþkin açýklamanýn Bayat ve Ýskilip ilçelerinde bizzat yapýlacaðýný söyledi. (Haber Merkezi) Anadolu Direniþi nin önsözü Uslu dan azeteci Yazar Aslan De- altýncý ese- Gðirmenci'nin ri Anadolu Direniþi kitabý yayýnlandý. Kitabýn önsözünü Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yazdý. Çýra Yayýnlarý tarafýndan satýþa sunulan kitapta; Çözüm Süreci, Oslo, Roboski, Alevi meselesi, Paralel Yapý, 17 Aralýk, Ortadoðu, Yargý, Gezi ve Kobani olaylarýnýn irdelendiði söyleþiler bulunuyor. Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve Hak- Ýþ Onursal Baþkaný Salim Uslu, kitabýn önsözünde þu ifadelere yer verdi: Þimdi Yeni Türkiye diyoruz. Baskýlar, dayatmalar, yasaklar, kýrgýnlýklar ve zulümler eski Türkiye'de kalacak. Þimdi eski Türkiye kapýsýný kapatýyor, yeni, özgür, demokratik, müreffeh bir büyük yeni Türkiye yolculuðuna hep beraber çýkýyoruz. Millet iradesinin yönetime yansýmasýný "siyasallaþma" þeklinde yaftalayarak devre dýþý býrakmaya, belli odaklarýn ve bürokratik oligarþinin iradesiyle þekillenen bir yönetim biçimi oluþturmaya çalýþan anlayýþýn karþýsýnda durarak, bu yolculuðu hep beraber tamamlayacaðýz. Anadolu'dan dünyaya adalet mesajýný ulaþtýrana kadar vazgeçmeyeceðiz. Adalet deðerinin güçlenmesine, adalet kaybýnýn telafisine hizmet etmek için direneceðiz. (Haber Merkezi) PERÞEMBE 13 KASIM Dodurga'nýn Çiftlik ve Berk Köyü tarým arazilerinin sulu tarýma kavuþacak olmasý köylüleri sevindiriyor. Dodurga nýn su hasreti bitecek odurga'nýn Çiftlik ve Berk Köyü tarým arazileri- sulu tarýma kavuþacak olmasý köylüleri se- Dnin vindiriyor. Dodurga-Obruk-Dutludere Pompaj Sulama Projesi'nin AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'nýn desteðiyle devam ettiði bildirildi. Ayný zamanda Milletvekili Baðcý'nýn köyü olan Çiftlik ile Berk köyü çiftçileri arazilerinin sulu tarýma geçecek olmasýndan dolayý mutlu olduklarýný ifade ettiler. Ýhalesi yapýlan sulama projesinin birinci etabý çalýþmalarý tamamlandý. Kazý hattý ve sulama borularýnýn yeraltý döþeme iþi sona erdi. Ýsale hattý üzerindeki vanalar takýlarak sanat yapýlarýnýn kabasý bitirildi. Hattýn boru uzunluðunun metre olduðu bildirildi. Projenin ikinci etabý 2015 yýlý içinde tamamlanacak. Dodurga ve köylerinin arazilerinin sulu tarýmla birlikte ekonomik anlamda katma deðeri artacak. Kýzýlýrmak suyu deðerlendirilmiþ olacak. Sulu tarýma kavuþan arazilerde Çukurova gibi verimli hale gelecek. (Haber Merkezi) Hükümet Konaðý na engelli asansörü odurga Kaymakamlýðýna engelli vatandaþ- eriþimini kolaylaþtýrmak üzere yapýl- Dlarýn masý istenen 'Engelli Asansörü Projesi' AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile onaylandý. Yaklaþýk olarak KDV dâhil ,00 TL'ye mal olacak olan engelli asansörünün yapýmý için Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala ile görüþen Baðcý, kaymakamlýðýn bu talebinin onaylandýðýný ve gerekli olan ödeneðin engellilerin eriþimini kolaylaþtýrmaya yönelik bu projeye aktarýlacaðýný söyledi. Baðcý, Engelli asansörünün engelliler ile yaþ ortalamasý yüksek ve çoðu emekli vatandaþýn Hükümet Konaðý bünyesindeki kamu kuruluþlarýndan hizmet almada ve eriþimde büyük kolaylýk saðlayacaðýný belirterek, hayýrlý olmasýný diledi. (Haber Merkezi) Eðitimin mimarlarý siz deðerli Öðretmenlerimize 30 Kasým a kadar geçerli olan, sadece Yuvakur Gayrimenkul e özel 0,80 den baþlayan cazip kredi oranlarýyla, konut sahibi olma imkaný sunuyor. Bilgi için Karakeçili Mah. Üçtutlar Cad. No:28 Çorum

4 4 PERÞEMBE 13 KASIM 2014 Numan Kurtulmuþ un programý belli oldu HURÞÝT BOZKURT B aþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ'un Çorum programý belli oldu. 'Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu'na katýlmak üzere 14 Kasým 2014 Cuma günü Çorum'a gelecek olan Kurtulmuþ, ayný gün Anitta Otel'de resim sergisi açýlýþýna katýlacak. Numan Kurtulmuþ Kurtulmuþ, Ulu Camii'de kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan sýrasýyla Valilik, Belediye Baþkanlýðý ve AK Parti Ýl Baþkanlýðý ziyaret edecek. Akþam Anitta Otel'de düzenlenecek Ahýska Türk Müziði dinletisine katýlacak olan Kurtulmuþ, Çorum Belediyesi'nin ev sahipliðinde organize edilen 'Yeni Türkiye' konulu konferansta konuþacak. Kurtulmuþ, konferanstan sonra akþam yemeðine geçecek. Sempozyum yarýn baþlýyor -15 Kasým 2014 tarihlerinde üniversite tarafýndan 14 Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri Uluslararasý Sempozyumu gerçekleþtirilecek. Uluslararasý katý- lýmlý etkinlðin temel amacý, II. Dünya Savaþý sýrasýnda (1944) sürgüne gönderilen Ahýska Türkleri hakkýnda farkýndalýk oluþturarak, Ahýska Türklerinin millî ve kültürel benliklerinin muhafazasýna kültürel alanda destek olmak. Bu baðlamda sunulacak bildiriler ve ortaya konulacak görüþlerle Ahýska Türkleri ile ilgili konularýn geçmiþ, bugün ve gelecek çerçevesinde bilimsel olarak deðerlendirilmesi, sorunlarýn tespit edilerek çözüm önerilerinin geliþtirilmesi ve akraba topluluklar arasýndaki sosyal, kültürel ve ekonomik baðlarýn güçlendirilmesi hedefleniyor. Üniversite ile birlikte, TC Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðý, TÝKA, TRT, Çorum Belediyesi, Çorum Valiliði, ÇTSO Baþkanlýðý ve Dünya Ahýska Türkleri Birliði (DATÜB) iþbirliði ile düzenlenecek olan sempozyumda sunulacak tebliðlerde genel olarak Osmanlý döneminde Ahýska Türkleri, Ahýska Türklerinin kültürel zenginlikleri, Ahýska Türkleri hakkýnda yazýlmýþ romanlar, Ahýska Türklerinin bugünkü durumu, Ahýska gençliðinin eðitim sorunlarý, sürgünden vatana geri dönüþ çabalarý, dünya genelindeki Ahýskalýlar ve uluslararasý hukuk açýsýndan Ahýska Türkleri gibi konular ele alýnacak. Sempozyuma Baþbakan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Milletvekili Salim Uslu, Dünya Ahýska Türkleri Birliði Baþkaný Ziyaddin Ýsmihanoðlu Kassanov, Azerbaycan Cumhuriyet Millî Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Ganire Paþayeva, Gürcistan Milletvekili Azer Süleymanov, Eritre Büyükelçisi Fýrat Sunel, AK Parti Kahramanmaraþ Milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliði Baþkaný Nevzat Pakdil, YÖK Denetleme Kurulu Baþkaný ve Dünya Ahýska Türkleri Birliði Baþkan Vekili Prof. Dr. Ýlyas Doðan ile Türkiye ve dünyanýn pek çok ülkesinden davetli katýlacak. Sürgünün hayatta bulunan canlý tanýklarýnýn da katýlacaðý 2 günlük etkinlikte, Ahýska Türkleriyle ilgili sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve hukuksal konularda tebliðler sunulacak. Ahýska Türk Müziði dinletisi ile Ahýska Türk Mutfaðý yemeklerinin de yer alacaðý sosyal ve kültürel etkinlikler içeren sempozyumda ayrýca Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska Türkleri adlý kýsa film ile Bizim Ahýska Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Yunus Zeyrek tarafýndan hazýrlanan Ahýska Sürgünü Resim Sergisi yer alacak.haber Merkezi Ýdare Mahkamesi Baþkaný Rektör Alkan ý ziyaret etti Ç orum Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Üniversitede yürütülen baþarýlý çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini belirten Aydýn, üniversitenin sahip olduðu bilgi ve birikimle hýzla büyümeye devam ettiðini ve dünyada her geçen gün tanýnýrlýðýnýn arttýðýný dile getirdi. Ýdare Mahkemesi Baþkaný Aydýn, üniversitede yaþanan olumlu geliþmelerden dolayý Rektör Alkan ý tebrik ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Üniversite hakkýnda genel bilgi paylaþýmýnda EMRE KUT H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dün Muharip Gaziler Derneði'ne iade-i ziyarette bulundu. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, gazilere ülke için canlarýný ortaya koyduklarý için minnet duyduðunu ve hepsinin bugünkü Türkiye'ye büyük bir miras olduðunu söyledi. Alkan, "Sizlerin sayesinde bizler de emniyet ve güvenlik içinde ülkemize, memleketimize hizmet yapmaya çalýþýyoruz. Bizler sizlere minnet duyuyoruz." diye konuþtu. A Çorum Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. bulunarak üniversitenin yümeye devam ettiðini yürüttüðünü ifade ederek, gayretli çalýþmalarý ve açýklayan Rektör Alkan, Üniversite olarak tüm tüm paydaþlarýndan aldýüniversitenin tüm kurumpaydaþlarýmýzla sinerji ðý desteklerle sürekli larla yakýn bir iþ birliði saðlanmasý için üzerimiyükselen bir grafikle büiçerisinde çalýþmalarýný ze düþeni yapma gayre- 2 Merkezi Rektör gazilerle bir araya geldi Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a teþekkür plaketi verdi. Gaziler Rektör ü Hürriyet Parký giriþinde karþýladý. Yurtlarýn kapasitesinde artýþ HUZEM ara sýnavý tamamlandý Eðitim Öðretim Yýlý Güz döneminde HUZEM bünyesinde yürütülen ortak dersler ara sýnavlarý 4 fakülte, 2 yüksekokul ve 6 meslek yüksekokulunda baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi. Ortak dersler içerik materyallerinin ve sýnav sorularýnýn hazýrlanmasý, bu dönem ilk defa Hitit Üniversitesi Uzaktan Eðitim Merkezi (HUZEM) Genel Koordinatörlüðünde, ortak dersler öðretim elemanlarýnýn çalýþmalarý ile HUZEM bünyesinde yapýldý. Ortak dersler (Türk Dili, Atatürk Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi) ara sýnavlarý 7 Kasým 2014 tarihinde iki oturum halinde, 12 eðitim biriminde, 4686 öðrencinin katýlýmýyla baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, HUZEM bünyesinde yürütülen ortak dersler ara sýnavlarýnýn sorunsuz bir þekilde gerçekleþmesine katkýda bulunan tüm akademik birim yöneticilerine, akademisyenlere ve idari çalýþanlara teþekkür ederek öðrencilerin sýnavlardan güzel sonuçlar almasýný diledi.haber Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dün Muharip Gaziler Derneði'ne iade-i ziyarette bulundu. kþemsettin Erkek Öðrenci Yurt Müdürü Erol Kavuncu ile Hitit Kýz Öðrenci Yurt Müdürü Ahmet Emin Naycý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Hitit Üniversite nde yaþanan olumlu geliþmeler ve beraberindeki büyümeye paralel olarak Çorum da faaliyet gösteren Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarýnýn kapasitelerinde artýþ kaydedildiði bilgilerinin verildiði ziyarette; kredi-burs, barýnma, beslenme hizmetleri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle öðrencilerin öðrenim ve kiþisel geliþimlerine yönelik çalýþmalarýn artarak devam edeceði vurgulandý. Üniversitenin Çorum a büyük ölçüde katký saðladýðýný ve bunun gerçekleþtirilen çalýþmalarýn somut bir göstergesi olduðunu belirten Erol Kavuncu ve Ahmet Emin Naycý, her türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný belirterek Rektör Prof. Dr. Alkan a teþekkür etti. Þehir dýþýndan gelen öðrencilerin ev ortamýnda yurtlarda kalmalarýný çok önemsediklerini ve bu anlamda öðrencilere sunulan imkanlarýn ve gayretli çalýþmalar neticesinde hayata geçirilen güzel projelerin memnuniyet verici olduðunu belirten Alkan, Çorum a tüm paydaþlarla birlikte her anlamda katma deðer saðlamaya gayret ettiklerini ve toplum yararýna çalýþan herkesle iþbirliði yapmaya her zaman hazýr olduklarýný vurguladý.haber Merkezi Akþemsettin Erkek Öðrenci Yurt Müdürü Erol Kavuncu ile Hitit Kýz Öðrenci Yurt Müdürü Ahmet Emin Naycý, Rektör Alkan ý ziyaret etti. Rektör e Kaymakam ziyareti B Eðitim Öðretim Yýlý Güz döneminde HUZEM bünyesinde yürütülen ortak dersler ara sýnavlarý yapýldý. HUZEM sýnavlarýna 4686 öðrenci katýldý. oðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversitenin Çorum merkez ile birlikte tüm ilçelerle yakýn bir diyalog halinde olmasýndan duyduklarý memnuniyeti dile getiren kaymakamlar, ortak projeler yapmak istediklerini belirterek, Rektör Prof. Dr. Alkan'ý ilçelerine davet ettiler. Üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmda bulunarak, Üniversitemizin Çorum'un tüm paydaþlarý ile her türlü iþbirliðine hazýr olduðunu belirten Rektör Alkan ise, en kýsa sürede iade-i ziyarette bulunacaðýný kaydetti. Haber Merkezi Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Uðurludað Kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti.

5 PERÞEMBE 13 KASIM T.C ÝSKÝLÝP BELEDÝYE BAÞKANLIÐI TEÞEKKÜR Hitit Üniversitesi, Ýskilip Kaymakamlýðý, Ýskilip Belediyesi iþbirliði ile Ekim 2014 tarihlerinde yapýlan "HER YÖNÜYLE ÝSKÝLÝP: DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI" Konulu Sempozyumumuza mesaj ve telgraflarýyla baþarý dileklerini ileten Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN Bey'e Adalet Bakanýmýz Sayýn Bekir BOZDAÐ'a, Milli Eðitim Bakanýmýz Sayýn Nabi AVCI' ya, Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Sayýn Ýdris GÜLLÜCE' ye, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Mehmet Mehdi EKER' e, Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Nihat ZEYBEKCÝ' ye, Çorum Milletvekillerimiz; TBMM Ýdare Amiri Sayýn Salim USLU Sayýn Dr. Cahit BAÐCI Sayýn Murat YILDIRIM Bitlis Valisi Sayýn Orhan ÖZTÜRK' e Ýskilip tarihine not düþecek son derece önemli programýn baþarý ile sonuçlanmasý ve amacýna ulaþmasýnda her türlü desteði saðlayan, Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof. Dr. Reha Metin ALKAN 'a Sempozyum fikrinin oluþmasýndan bitimine kadar yoðun gayret sarf eden Kaymakam Sayýn Þuayib GÜRSOY' a, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Sn. Doç. Dr. Muammer CENGÝL'e Ýskilip'e teþrif ederek geleceðimize ýþýk tutan kýymetli akademisyen ve düþünce adamlarý; Devlet Eski Bakaný Prof.Dr Abdulhaluk Mehmet ÇAY, Prof. Dr Mustafa AÞKAR Prof. Dr. Mehmet EVKURAN, Prof. Dr. Mustafa ARSLAN Prof.Dr. Gülen Elmas ARSLAN, Prof.Dr. Ahmet BARDAKÇI Prof. Dr. Mehmet DEMÝRYÜREK, Prof. Dr. Ali YAKICI Prof.Dr. Seçil ÞATIR, Prof.Dr. Nuran KAYABAÞI Prof.Dr. Mehmet ÇANLI, Prof.Dr. Muhittin ELÝAÇIK Doç.Dr. Habib AKDOÐAN, Doç.Dr. Meral DEMÝRYÜREK Doç.Dr. Mehmet Ömer BOSTANCI, Doç.Dr. Mustafa ERTÜRK Doç.Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ, Yrd. Doç.Dr. Salih BARDAKÇI Yrd. Doç.Dr. Ece YAZLA, Yrd. Doç.Dr. Esra KESKÝN Yrd. Doç.Dr. Yakup ÇOÞTU, Yrd. Doç.Dr. Tahsin KULA Yrd. Doç.Dr. Ýlhan TÜRKMEN, Yrd. Doç.Dr. Özlem Sir GAVAZ Yrd. Doç.Dr. Hasan Hüseyin DOÐAN, Yrd. Doç.Dr. Recep YURT Yrd. Doç.Dr. Nurhan KOÇAN, Yrd. Doç.Dr. Mustafa BAKAN Dr. Mustafa AZAK, Dr. Selçuk ÖNCE Öðr.Gör. Neslihan Yýlmaz TOPRAK, Öðr.Gör. Canan UÐURDAÐ Öðr.Gör. Tuba GÜLEN, Öðr.Gör. Hacer ÖLÇER Öðr.Gör. Serkan TULUK, Öðr.Gör. Hilal BOZKURT Öðr.Gör. Emel Altunan ÖZKURT, Öðr.Gör. Begül ÖZKOCA Öðr.Gör. Cemal EKÝN, Ali ÖZÜDOÐRU Osman ÇAKIR, Mustafa Serdar ÇORUMLU Ahmet KÜYÜK, Mustafa KARAKAYA Özlem Aydoðdu ATASOY, Aslý ARSLAN Ethem ERKOÇ, Oðuzhan KANTAR Ali KILCI, Serap SERT Kamil ÇOÞTU, Bayram GÖKBULUT Filiz Bardakçý GÖKBULUT, Nurettin TANAY, Mustafa SAK 'a Çorum Valiliðine Ýl Ýlçe Resmi Daire Müdürlerimize Siyasi Parti Temsilcilerine Sivil Toplum Kuruluþlarýna Ýþ Adamlarýna ve Esnaflarýmýza Ýskilip Halkýna ve özveriyle çalýþan tüm emeði geçenlere teþekkür eder, þükranlarýmý sunarým. RECEP ÇATMA ÝSKÝLÝP BELEDÝYE BAÞKANI

6 6 PERÞEMBE 13 KASIM 2014 Su kalitesine dikkat çektiler l Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, ÝVali Ahmet Kara baþkanlýðýnda toplandý. Geçtiðimiz Cuma günü yapýlan toplantýda, gündem konularý görüþülüp karara baðlandý. Toplantýda alýnan kararlar þöyle; Ýçme ve kullanma sularýnýn kalitesinin korunmasý amacýyla; belediye baþkanlýklarý ile Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan, görev, yetki ve sorumluluk alanlarý içerisinde bulunan mevcut su kaynaklarýnýn kirlenmesinin önlenmesi, su havzalarýnýn, kaynak, kaptaj, isale, depo ve þebeke hatlarýnýn kontrol edilmesi, kirletici her türlü unsurun bu alanlardan uzaklaþtýrýlmasý; Ýl genelindeki köy yerleþim yerlerinde içme ve kullanma suyu kaynak, kaptaj, isale hattý, depo, þebeke hatlarýnda ve içme kullanma suyu dezenfeksiyon sistemlerinde, köy meydan çeþmelerinde Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan yapýlan kontrol ve denetim çalýþmalarý neticesinde tespit edilen eksiklik ve olumsuzluklarýn giderilmesi için Ýl Özel Ýdaresince gerekli ödeneklerin saðlanmasý ve konuyla ilgili gerekli tamir, tadilat ve ýslah çalýþmalarýnýn Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ivedilikle yapýlmasý; Belediye Baþkanlýklarýna ve Ýl Özel Ýdaresine ait içme ve kullanma suyu amaçlý depolarýn 1000 m3 ve üzeri hacme sahip olanlarýnýn iki yýlda bir 1000 m3 hacimden az olan su depolarýnýn ise yýlda bir kere genel temizliðinin yapýlmasý, temizlik sonrasý su depolarýnýn yüksek düzeyli (2 ppm kadar ) dezenfeksiyonu saðladýktan sonra kullanýma alýnmasý; Ýnsani Tüketim Amaçlý Sular Hakkýnda Yönetmelik çerçevesinde ilimizdeki yerleþim yerlerinden denetim izlemesi ve kontrol izlemesi amaçlý mikrobiyolojik ve kimyasal su numunesi alýmlarýna Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan program dahilinde devam edilmesi, 2015 yýlý programýnýn da Halk Saðlýðý Müdürlüðünce hazýrlanmasýna ve ilgili taraflara bildirilmesi; Tüm yerleþim yerlerinde þebekenin uç noktalarýnda sudaki serbest klor miktarýnýn 0,2-0,5 ppm aralýðýnda olacak þekilde sularýn düzenli ve sürekli olarak klorlanmasýnýn saðlanmasý; Halk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan tespit edilen izleme noktalarýndan belediye yerleþim yerlerinde belediye baþkanlýklarýnca müþtereken haftanýn 7 günü, belde ve köy yerleþim yerlerinde ise numune alýmý esnasýnda serbest (bakiye) klor ölçümlerinin yapýlmasý; Arýza durumlarý, planlý ve plansýz su kesintileri hakkýnda belediye baþkanlýklarýnca Halk Saðlýðý Müdürlüðüne bilgi verilmesi ve gerekli koordinasyonun saðlanmasý, su kesintisi sonrasý yüksek düzeyde klorlama (2 ppm kadar) saðlanacak þekilde suyun þebeke sistemine verilmesi, su kesintisi esnasýnda þebeke hattýnda menfi (negatif) basýnç oluþumunun önlenmesi; Þehir merkezindeki konutlarda ve iþyerlerinde bulunan bina içi su depolarýnýn bina yöneticisi ve sorumlularý tarafýndan yýlda en az bir defa depo temizliklerinin yapýlmasý. (Haber Merkezi) Gençlere tam destek enç Barýþ GÝnisiyatifi Derneði Çorum Ýl Koordinatörü Faruk Ardoðan ve Yürütme Kurulu Üyeleri Vali Ahmet Kara ve Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaretlerde, GBÝ Baþkan Vekili Onur Özalpay, Teþkilatlanma Direktörü Mustafa Dalkýlýç, Finans ve Ýdari Ýþler Direktörü Bahadýr Buðra Erdal, Sosyal Sorumluluk Komisyonu Direktörü Yasin Yalçýn ve Sanat Komisyonu Direktörü Furkan Þimþek yer aldý. Ýlk ziyaret Vali Ahmet Kara'ya yapýldý. GBÝ Ýl Koordinatörü Ardoðan, derneðin kuruluþu, amaçlarý ve gerçekleþtirdiði projeler hakkýnda bilgilendirme yaptý. GBÝ Çorum Ýl Koordinatörlüðü olarak yakýn zamanda çeþitli projeler gerçekleþtireceklerini söyledi. Vali Ahmet Kara da, Genç arkadaþlarýmýzýn Genç Barýþ Ýnisiyatifi Derneði Çorum Ýl Koordinatörü Faruk Ardoðan ve Yürütme Kurulu Üyeleri Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. rzincan dan bir Eheyet Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. Aralarýnda Vali Gençlerin ikinci durað ývali Yardýmcýsý Hamdi Bolat oldu. ülkemiz ve gençliðimiz için bir araya gelmelerini takdirle karþýlýyorum. Gençlik adýna faydalý ve baþarýlý çalýþmalar yapan gençlerin, dinamik ve samimiyetle hareket etmeleri çok güzel. Gençlik ve ülkemiz için yapacaðýnýz faydalý faaliyetlerde bizlerin desteði her zaman sizinledir'' dedi. Sanat Komisyonu Direktörü Furkan Þimþek, Vali Kara ya yaptýklarý ziyarette, yakýn zamanda çýkardýðý karikatür kitabýný ve Kara nýn karikatürünü kendisine hediye etti. Daha sonra Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat makamýnda ziyaret edildi. Vali Yardýmcýsý Bolat, "Barýþ Ýnisiyatifi Derneðini uzun zamandýr bildiðini ve faydalý projeler ürettiklerini takip ediyorum. Güzel amaçlar etrafýnda bir araya gelmiþ siz gençler ülkemizin geleceði adýna umut verici'' diye konuþtu. Bolat'a ayrýca Genç Barýþ Gençlik, Fikir ve Araþtýrma Dergisi'nin son sayýsýný hediye edildi. (Haber Merkezi) Vali ye hemþehri ziyareti Kara nýn kardeþi Salih Kara nýn da bulunduðu, Yunus Kýlýç, Serhat Kýlýç, Erzincan dan bir heyet Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti. Zafer Güler, Dursun Hiraoðlun dan oluþan bir heyet, Erzincan dan gelerek Vali Ahmet Kara yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Vali Ahmet Kara ya baþarý dileklerini ileterek, Erzincan halkýnýn selamlarýný getirdiklerini ifade ettiler. Vali Ahmet Kara da, ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirerek, kendisinin selam ve saygýlarýný Erzincanlýlar'a götürmelerini istedi.haber Merkezi Yeni Kamyon Garajý ihale edildi M.Ali CEYLAN eni Kamyon YGarajý'nýn iþletme kira ihalesi dün gerçekleþtirildi. Belediye Meclis Salonu'da gerçekleþtirilen ihaleyi, Belediye Meclis Üyesi Ekrem Demirten baþkanlýðýndaki komisyon yaptý. Açýk artýrma usulü yapýlan ihaleye Çorum Belediyespor Derneði ile Arslan Nakliyat olmak üzere iki talipli katýldý. 3 yýl anlaþmalý yýllýk kirasý 150 bin lira bedelle açýlan ihalede en ali Ahmet VKara ya hayýrlý olsun ziyaretleri sürüyor. Ankara Alagöz Kardeþler Firmasý, Çavuþoðlu Turizim Halit Ýnaltekin, Merkez Mahalle Muhtarlarý, Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf Hoþnut, Sungurlu eski Belediye Baþkaný Fevzi Örslü Vali Kara yý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Vali Ahmet Kara, kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Haber Merkezi Yeni Kamyon Garajý'nýn iþletme kira ihalesi bugün gerçekleþtirildi. yüksek teklifi 151 bin 500 TL. ile Çorum Belediyespor Derneði verdi. Ýhale Baþkanlýk Ýhaleye iki ayrý teklif sunuldu. Vali Ahmet Kara ya hayýrlý olsun ziyaretleri sürüyor. Makamý na onaya gönderildi. Hayýrlý olsun ziyaretleri

7 PERÞEMBE 13 KASIM Diyabeti hastalardan dinlediler EMRE KUT Ç "Diyabeti Bir De Sizden Dinleyelim" adlý konferans dün gerçekleþtirildi. Etkinlik Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi salonunda düzenlendi. orum Tabip Odasý desteðiyle Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniði tarafýndan "Dünya Diyabet Günü" kapsamýnda düzenlenen "Diyabeti Bir De Sizden Dinleyelim" adlý konferans dün gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi salonunda yapýlan konferansa, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani, Çorum Tabip Odasý Baþkaný Dr. Mustafa Azak, Yrd. Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler, Yrd. Doç. Dr. Çaðatay Çaðlar, Uzm. Dr. Yasin Þimþek, Uzm. Diyetisyen Tuðçe Aydemir Kýrýþ, Hemþire Hülya Çiçek Acar katýldý. Konferansta diyabet hastalarý, katýlýmcýlarýn sorularýný cevaplandýrarak hastalýklarýnýn seyri hakkýnda kiþisel hikâyelerini paylaþtýlar. Akýlcý Ýlaç Projesi baþlýyor orum merkezde ilk ve ortaokullarda uygulanaç cak Akýlcý Ýlaç Projesi nin imza töreni yapýldý. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Çorum Eczacý Odasý arasýnda imzalanan projeyle Haziran 2015 e kadar merkez ve ilçelerdeki tüm ilk ve ortaokullarda eðitim gören çocuklarýn Akýlcý Ýlaç Kullanýmý konusunda bilinç ve duyarlýlýklarýnýn artýrýlmasý hedefleniyor. Proje imza töreninde konuþan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, toplumu ilgilendiren her konuda olduðu gibi bu konuda da sorumluluk sahibi olmanýn bilinciyle hareket ettiklerini söyledi. Büyük, Ýlaç kullanýmýna baðlý risklerin çoðalmasý, yükselen ilaç harcamalarý, ilaçlarýn akýlcý olmayan kullanýlýþlarý ve bireylerin gitgide artan otonomisi, saðlýk problemlerinde hastalarýn reçetesiz ilaçlarý kendi kendilerine seçmesi gibi durumlarýný, akýlcý ilaç kullanýmý üzerinde önemle durulmasý gereken bir konu olarak karþýmýza çýkarmaktadýr. dedi. Küçük yaþlarda edinilen bilgilerin hayat boyu kalýcý olduðunu belirten Büyük, ilk ve ortaokullarda eðitim alan çocuklarýn hedef kitle olarak bu sebeple seçildiðini kaydetti. Büyük, proje ile olumsuzluklarýn ortadan kalkmasý için güzel bir adým atýlmýþ olacaðýný vurgulayarak, Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve Yönetim Kurulu na teþekkür etti. Akýlcý olmayan ilaç kullanýmý önemli bir saðlýk sorunu Türk Eczacýlar Birliði, Çorum Eczacý Odasý olarak toplumun bilinçli ilaç kullanýmý konusunda eðitilmesinde üzerlerine düþen görevi yerine getirmeye hazýr olduklarýný belirterek konuþmasýna baþlayan Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca da, Akýlcý olmayan ilaç kullanýmý, baþta geliþmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin önemli bir saðlýk sorunudur ve düzeltilmesi güç bir alýþkanlýk olarak kabul edilmektedir. Gereksiz ve yanlýþ ilaç uygulamasý ölümle de sonlanabilen birçok saðlýk sorununa sebep olabilmektedir. Ýlaçlarýn akýlcý olmayan kullanýmýnýn sonuçlarý ise; tedaviden yarar görülmemesi, istenmeyen ilaç etkilerinde artýþ, uygunsuz antibiyotik kullanýmýna baðlý geliþen antibiyotik direncidir. Ýlaçlarýn aþýrý kullanýmýnýn ortaya çýkardýðý uygunsuz hasta talepleri, ilaç stoklarýnýn azalmasýna baðlý ilaca eriþim güçlüðü ve hastalarýn saðlýk sistemine güveninde azalma, ilaç baðýmlýlýðý ve ilaç maliyetinde artýþtýr. diye konuþtu. Akýlcý Ýlaç Kullanýmý nedir? Akýlcý ilaç kullanýmý, Kanser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi bilgilendirme çalýþmalarýný sürdürüyor. KETEM kansere savaþ açtý K anser Erken Teþhis, Tarama ve Eðitim Merkezi (KETEM ) 'Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayý' etkinlikleri kapsamýnda eðitim faaliyetlerinü sürdürdü. Ýkbal Sitesi Kadýn Kültür Merkezi, Bahçelievler mahallesi Kadýn Kültür Merkezi ve TOKÝ Akkent Sitesi Kadýn Kültür Merkezi'nde eðitim düzenlendi. KETEM'de yapýlan tarama ve tetkikler, kanser hastalýðý ve çeþitlerinin anlatýldýðý eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. Eðitimde þu bilgiler yer aldý; Meme kanseri için; yaþ arasý her 2 yýlda bir mamografi çekimi,servikal kanser için yaþ arasý her 5 yýlda bir HPV- DNA ve pap smear birlikte, Kolerektal kanser için yaþ arasý her 2 yýlda bir GGT (Gaitada Gizli Kan Taramasý) ve her 10 yýlda bir kolonoskopi ile tarama yaptýrmalarý gerektiðini anlatan Zehir, meme kan- Eðimler Dr. Sultan Zehir tarafýndan verildi. serinin risk etkenlerinde serin kolayca önlenebile1 Aðustos 2014 tarihinden ailesel yatkýnlýðýn önemli ceðini kaydetti. itibaren KETEM - Merolduðunu ve eðer bir kadýkez ve Ýlçe Toplum SaðlýServikal (rahim aðnýn birinci dereceden bir ðý Merkezlerinde yapýlan zý) kansere neden olan akrabasýnda meme kansehpv-dna testinin, tüm Human papillomavirüsü ri varsa riskin iki kat arttýrisk altýndaki kadýnlara (HPV) çok yaygýn bir viðýný belirtti. ücretsiz uygulandýðýný anrüs olduðunu belirten Zelatan Zehir, bununla birservikal Kanserin hir, "HPV cinsel yol ile likte (Rahim Aðzý Kanseri) önbulaþan bir enfeksiyon ollenebilir bir hastalýk oldumakla beraber belirti gösketem, Toplum ðunu belirten Zehir, getermeyen dönemi 10 yýlsaðlýðý Merkezleri ve Aile nellikle yaþlar aradan uzun olabilir ve týrhekimleri ile beraber 50sýnda geliþen bu hastalýðýn naktan veya anneden be70 yaþ arasý kadýn ve erailenin tümünü etkilediðibeðe geçiþ bildirilmiþtir. keklerde kalýn baðýrsak ni kaydetti. Zehir, hastalýhpv genellikle belirti kanser taramasýnýn da yaða sebep olan virüsün ervermez, HPV taþýdýðýnýzý pýldýðýný sözlerine ekledi. ken dönemde tespit edilbilmeyebilirsiniz" dedi. (Haber Merkezi) diði taktirde servikal kanhpv-dna Testi'nin Okul kantinleri denetlendi Ç Çorum merkezde ilk ve ortaokullarda uygulanacak Akýlcý Ýlaç Projesi nin imza töreni yapýldý. Dünya Saðlýk Örgütü nün 1985 yýlýnda tanýmlamýþ olduðu þekliyle, kiþilerin klinik bulgularýna ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacý, uygun süre ve dozajda, en uygun maliyetle ve ve kolayca saðlayabilmeleridir. Bir endikasyon için uygun ilaç, etkinlik, güvenlik ve maliyet kriterleri dikkate alýnmýþsa, akýlcý olarak seçilebilir. AKILCI ÝLAÇ KULLANIMI, bir hastalýðýn önlenmesi, kontrol altýna alýnmasý veya tedavi edilmesi için bir ilacýn kullanýlmadan önce mutlaka 5 yönden doðru olduðundan emin olmaktýr: Doðru ilaç, doðru kiþi için, doðru miktarda, doðru zamanda, doðru þekilde (yutma, çiðneme gibi). Akýlcý ilaç kullanýmýnýn saðlanmasýnda sorumluluk sahibi taraflar þunlardýr; Hangi ilacýn kullanýlacaðýna karar veren hekim, Ýlacý uygun þartlarda saðlayan ve danýþmanlýðýný yapan eczacý, Ýlacý uygulayan hemþire, Diðer saðlýk personeli, Hasta/Hasta yakýný, Ýlaç sektörü, Düzenleyici otorite, Meslek örgütleri, Diðer (medya, akademi) Akýlcý ilaç kullanýmý açýsýndan eczacý kimdir? Akýlcý ilaç kullanýmý konusunda eczacý; özel bir eðitim almýþ, ilacý hazýrlama sanatýný bilen ve ilaçlarý hastalar için saðlayan kiþidir. Ýlaç kullanmaya baþlamadan önce eczacýya neler sorulmalýdýr? Ýlacý nasýl hazýrlayacaðým? (Sulandýrma, suya atma vb.) Ýlacý nasýl kullanacaðým? Ýlacý günün hangi saatlerinde/ kaç kez kullanacaðým? Ýlaç tedavim kaç gün sürecek? Ýlacý kullanýrken kaçýnmam gereken yiyecek ve içecekler var mý? Tedavim sýrasýnda istenmeyen bir etkiyle karþýla- þýrsam ne yapmalýyým? Ýlacýmý nasýl (hangi þartlarda) saklamam gerekiyor? Eczacýlarýn Akýlcý Ýlaç Kullanýmýna önem vermesi tedavide etkili midir? Çoðu kez hastanýn ilacýný kullanmadan önce, son karþýlaþtýðý saðlýk mesleði mensubu eczacýlardýr. Dolaysýyla eczacýnýn hastaya vereceði bilgilerin önemi büyüktür. Bilhassa ilacýn karþýlanma sürecinin eczacý tarafýndan gereði gibi yapýlmasý, reçetede yazan talimatlar ve ilaç kýsa ürün bil- gisi doðrultusunda yeterli bilgilendirme ve iþaretlemeler sonrasý ilacýn hastaya sunulmasý önem taþýr. Hastanýn hastalýðýnýn niteliðini anlamasý, ilaçlarýn ne için verildiðini, ne þekilde kullanmasý gerektiðini anlamasý, tedaviye cevap vermesini artýran en önemli faktördür. Ýlacýn reçetelendirilmesinden, hastanýn kullanýmý ve tedavi aþamasýnýn sonuçlanmasýna kadar olan süreç içinde akýlcý kullanýmýnýn artýrýlabileceði en önemli ve en kolay basamak eczanelerdir. (Haber Merkezi) orum'un Sungurlu Ýlçesi'nde zabýta ekipleri okul kantinlerini denetledi. Zabýta ekipleri tarafýndan gerçekleþtirilen denetimlerde, kantinlerin iþletme ruhsatlarý, genel hijyeni, satýlan ürünlerin standartlara uygunluðu, kantinlerde satýlmasý yasak ürün bulunup bulunmadýðý kontrol edildi. Denetimlerde eksikliði bulunan kantin sahipleri uyarýldý, eksiklerin giderilmesi için süre verildi. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, konu- Sungurlu da zabýta ekipleri okul kantinlerini denetledi. ya iliþkin olarak yaptýðý açýklamada, okul kantinlerini rutin olarak denetlediklerini, denetimlerin bundan sonra da devam edeceðini söyledi. Yapýlan denetimlerde bazý kantinlerde evrak eksikliði olduðunu tespit ettiklerini ifade eden Þahiner, bu eksiklerin tamamlanmasý için kantinlere süre verdiklerini, bir sonraki kontrollerde eksikliði gidermeyen kantinler hakkýnda yasal iþlem yapýlacaðýný kaydetti.(ýha)

8 8 PERÞEMBE 13 KASIM 2014 Ýþgalci Ýsrail Ýnce Hesaplar Peþinde VAHYÝN IÞIÐINDA Veysel Uysal hotmail.com evresini ve kendisini mü- kýldýk." Ýlahi hitabý- "Çbarek na muhatap olan, peygamberimizin Miraç olayýna tanýklýk eden Mescid-i Aksa'nýn Yahudiler tarafýndan iþgal edilip mahzun edilmesi, postallarla çiðnenmesi, Kur'an Mushaflarýnýn yerlere atýlmasý karþýsýnda halký Müslüman ülkelerden yeterli tepkiyi göremedik. 1967'den bu tarafa Yahudilerin niyetleri ve amaçlarý Mescid-i Aksa'yý yýkarak yerine Süleyman Mabedi adý altýnda Yahudi tapýnaðý yapmaktýr. Mescid-i Aksa sadece Filistinlilerin deðil bütün müslümanlarýn ilk kýblegahlarý ve kutsal deðerlerindendir. Ýþgalci terör devleti Ýsrail Müslümanlarýn tepkilerini ölçmeye devam ediyor. Ülkemiz insanlarý ve yöneticilerimizin dýþýnda, güçlü bir seste gür bir eda ile tepki olarak çýkmýyor. Müslüman ülkelerin baþlarýna çöreklenen kral ve sultanlardan böyle bir tepki zaten beklemiyoruz. Sömürgeci Avrupa'dan ise hiç beklemiyoruz. Onlarýn menfaat ve çýkarlarýnýn her þeyden önde olduðunu bilmeyen de yok. Ýslam dünyasýndaki baþý boþluk ve çürüme devam ediyor. Birlik, beraberlik yok. Zalimlere karþý tavýr ve tepki ise hiç yok. Arap liderleri zalimlere karþý tepkiyi býrakýn ABD'nin desteðini almak ve koltuklarýný koruyabilmek adýna nerdeyse Ýsrail'in yandaþlarý haline geldiler. Yapýlan baskýnlarla Mescid-i Aksa kuþatýlarak Müslümanlarýn ibadet etmek için mabede ulaþmalarý engellenmiþ, girmek isteyenlerde tekmelenmiþlerdir. Haber kaynaklarýna baktýðýmýz zaman 1967'den bu tarafa ilk defa Mescit'te namaz kýlýnamýyor. Masum insanlar öldürülüp, kutsal deðerlerimize saldýrýlarak yaþam alanlarý daraltýlýrken çevremizde olup bitenlere karþý duyarsýz olmamýz, sorumsuzca davranmamýz mümkün müdür? Duyarlý ve sorumlu bir Müslüman, olaylar üzerinde düþünerek yaratýlýþ ve var oluþ gayelerini çözmeye çalýþýr. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve imanýn gereklerini yerine getirme gayreti içerisinde olan her Müslüman bilir ki bir Müslüman'ýn ayaðýna bir diken battýðý zaman onu sinesinde hissetmesi gerekir.eðer hissetmiyorsa imanýný, inancýný ve ibadetlerini gözden geçirmesi gerekir. Mescid-i Aksa Müslümanlarýn ilk kýblegahýdýr. Müslümanlar için kutsal olan 3 mescitten biridir. Peygamberimiz Miraç hadisesinde önce Mescid-i Aksa'ya oradan da Allah (c.c) katýna götürülerek Rahman'ý Rahim ile görüþme gerçekleþmiþtir. Müslümanlarýn bu kutsal beldesinde 1967'de ABD ve Avrupa'nýn desteðiyle iþgalci Ýsrail devleti orada kurulmuþtur. 1967'den bu tarafa da ABD ve Avrupa eliyle onlarýn desteði ve ayak oyunlarý ile o bölgedeki Müslümanlara zulüm edilmekte ve tüm müslümanlarda rencide edilmektedirler. Yahudiler Emanuel Karasu'nun baþkanlýðýnda, 2. Abdülhamit Han'a bir heyet göndererek Filistin'de bir Yahudi devleti kurulmasý için toprak vermesi karþýlýðýnda, Osmanlý'nýn tüm dýþ borçlarýný ödeyecekleri teklifinde bulunurlar. 2. Abdülhamit Han ise þehit kanýlarýyla sulanan vatan topraklarýnýn parayla asla satýlamayacaðýný, kanla alýnan topraklarýn ancak kanla verilebileceðini söyledi diye 2. Abdülhamit Han'ý çeþitli entrikalarla tahttan indirmiþlerdir. Yahudilerin ona "Kýzýl Sultan" demelerinin sebebi de bundan dolayýdýr. Yahudilere göre Allah onlarý seçkin bir ýrk olarak yaratmýþtýr. Diðer insanlar ise kendilerinin köleleri ve hizmetçileri olduklarýný iddia ederler. Nil'den Fýrat'a kadar olan topraklarý da kendilerine "Vaad edilmiþ topraklar" olarak görürler. Bundan dolayý da soykýrým yapma haklarýnýn olduðuna inanýyorlar. Ýsrail'in bu günkü yaptýðý katliamlarýn, iþgallerin ve zulümlerin temelinde bu düþünce yatmaktadýr. Ýsrail'in Filistin halkýna karþý yürüttüðü savaþ büyük Ýsrail planýn bir parçasýdýr. Ýsrail askerlerinin Mescid-i Aksaya askeri elbiseleri ve postallarý ile girmeleri psikolojik bir savaþ olup, Yahudilerin insanlýk için ne kadar tehlikeli olduklarýnýn bir göstergesidir. Bölgedeki karýþýklýðý fýrsat bilen Ýsrail çok tehlikeli bir oyun oynuyor. Amacý ise Filistinlileri tamamen bu bölgeden sürmek, Mescid-i Aksa'yý ise yýkmaktýr. Zaten altý oyulmuþ durumda, en ufak bir depremde zaten yýkýlacak konuma getirildiði herkes tarafýndan biliniyor. Müslümanlarýn içine düþürüldükleri fitne ateþi körüklenmeye devam ediyor. Müslüman ülkelerde yaþayan insanlarýmýz ise kral ve sultanlarýn esareti altýnda kafalarýný bile kaldýramýyorlar. Mýsýr'da yaþananlara, Suriye ve Irak'ta oynan oyunlara hep birlikte þahit olmaktayýz. Mýsýr'da seçim yapýlarak halkýn iradesi ile millet vekilleri ve Cumhurbaþkaný seçildi. Bizzat ABD ve Batýnýn desteði ile darbe yaptýrýlarak halkýn iradesi yok sayýlarak Ýsrail yanlýsý Sisi iþbaþýna getirildi. ABD uçaklarý þuanda Ýþid mevzilerini bombalýyor. Ýyi güzel de kimyasal silah kullanarak 200 binden fazla insaný öldüren Esad ve rejimine karþý ne yaptý. Þu saatlerde de Halebi bombalamaya devam ediyor. Ortadoðu'nun yer altý kaynaklarýný daha rahat sömürebilmek adýna o bölgeyi yeniden þekillendirmeye çalýþýyorlar. Suriye ve Irak parçalanarak yeni devletçikler oluþturulmaya çalýþýlýyor. Tüm oynanan oyunlarýn temelinde Ýsrail'in geleceði ile ilgili güvenliðinin ve devamýnýn saðlanmasý hesaplarý yatýyor. ABD ve batýnýn bizim güneydoðumuzdan bir parça koparýlarak orada küçük bir Kürt devleti oluþturma çabalarýnýn temelinde de ileride petrolden daha kýymetli hale gelecek olan Ýsrail'in su ihtiyacýný karþýlama ve Türkiye'yi de bölerek küçültme ve güçsüz hale getirme hesaplarý yatmaktadýr. Bu amaçlarýný gerçekleþtirebilmek içinde PKK'yý piyon olarak kullanýyorlar. Þu anda Ýsrail'i durduracak bir güç gözükmüyor. Bugün susanlar bilmiyorlar ki zalimlerin ateþleri sadece mazlumlarý yakmaz. Ümmetin birliðini saðlamaktan baþka çaremiz yok. Yüce Rabbimiz kendi kýblesinin onurunu korumak konusunda bizlere muhtaç deðildir. Allah'ýn dinine sýmsýký sarýlýp kutsal deðerlerimizi koruma konusunda eðer gerekli tavrýmýzý ve tepkimizi ortaya koyamazsak bu ateþ bizlere de dokunacaktýr. Batý ve ABD Ortadoðu da varlýðýný ve sömürgeciliðini sürekli hale getirebilmek için Ýsrail'i 67 yýl önce bu coðrafyaya monte ederek devletleþtirdi ve Müslümanlarýn da baþlarýna bela etti. Ýsrail, yaptýðý zulüm ve yanlýþlarla bütün dünya Müslümanlarýný tahrik etmeye devam ediyor. Müslümanlar hep birlikte ayaða kalkarak, güç birliði ile gerekli tavýr ve tepkisini ortaya koymadýkça, Ýsrail'in geri adým atmasý, mahzun ve sahipsiz býrakýlan Mescid-i Aksa'nýn rahat býrakýlmasý mümkün gözükmüyor. Taþeron iþçiler sürekli olacak T aþeron iþçilerin açtýðý binlerce dava, sonuçlandý. Yargý, iþçileri haklý buldu. Hükümet ise, "sürekli iþçi" kadrosuna almayý planlýyor.hükümet, kamuda çalýþan taþeron iþçilerin "sürekli iþçi" kadrosuna alýnmasý için yeni bir düzenleme hazýrladý. Düzenleme hayata geçerse, öncelik dava açýp kazananlarda olmak üzere kamu kurumlarýnda çalýþan taþeron iþçilere daimi kadro imkaný doðacak. Kamuda çalýþan 600 bin taþeron iþçiden 80 bine yakýný, kurumlarýn yürüttüðü asýl iþlerde çalýþtýklarýný ve iþ iliþkilerinin "muvazaalý" olduðunu belirterek yargýya baþvurdu. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk ÇÇelik, Suriyeli sýðýnmacýlarla ilgili olarak önemli bir açýklama yaptý. Faruk Çelik, Suriyeli sýðýnmacýlarla ilgili olarak "Yerli iþgücünü tahrip etmeden açýk iþ pozisyonlarýna yerleþtirilebilecekler, verilecek ücret için asgari ücret bandýný koruyacaðýz" dedi. Davalardan 10 bine yakýný sonuçlandý ve yargý, iþçileri haklý buldu. Büyük bölümü Karayollarý Genel Müdürlüðü'nde olmak üzere, saðlýk Bakanlýðý, Eti Maden, Taþkömürü Kurumu ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý'nda çalýþan taþeron iþçiler, iki milyar liraya yakýn bir mali hakký, mahkemeler yoluyla kazandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, oluþan bu mali yük üstüne yeni bir düzenleme hazýrlayarak baþbakanlýða sundu. Düzenleme, iþ iliþkisinin muvazaalý olduðunu mahkeme yoluyla kanýtlamýþ taþeron iþçilerin, çalýþtýklarý kamu kurumunda daimi kadroya alýnmasýný öngörüyor. Savaþtan kaçanlar 13 milyonu geçti irleþmiþ Milletler (BM) Orta Doðu ve Kuzey BAfrika Büro Direktörü Amin Awad, Suriye ve Irak'taki çatýþmalarda yaklaþýk 13,6 milyon kiþinin yerlerinden edildiðini söyledi. BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Awad, yerlerinden edilen Iraklý ve Suriyelilerin sayýsýnýn giderek arttýðýna ve dünyanýn, mültecilerin durumuna kayýtsýz kaldýðýna dikkati çekti. Awad, bir yýlda Irak'ta 1,9 milyon kiþinin yerlerinden edildiðini anýmsatarak, "Suriye ve Irak'taki çatýþmalarda yaklaþýk 13,6 milyon kiþi yerlerinden edildi" dedi. Suriyeli mültecilerin büyük çoðunluðunun, Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye'deki kamplarda kaldýðýný ifade eden Awad, diðer ülkelerin mültecilere kapýlarýný açmasý çaðrýsýnda bulundu.(aa) Suriyelilere çalýþma izni AÇIK ÝÞLERDE BELLÝ ÝLLERDE ÇALIÞACAKLAR Suriye den gelenler için Bakanlar Kurulu kararýna ihtiyaç var. Mesela açýk iþlerde o iþletmedeki çalýþanlarýn yüzde 10 unu geçmeyecek þekilde çalýþabilirler. Açýk iþlerde ve belli illerde çalýþacaklar. Farklý bir asgari ücret gibi uygulama ise kesinlikle söz konusu olmayacak.(ajanslar) Ancak iþçiler, kazanýlmýþ haklarýndan vazgeçmeleri ve belirlenen ücretlerle çalýþmayý kabul etmeleri halinde sürekli kadroya geçebilecek. Düzenlemeye göre, fabrika, þantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi iþyerlerinde fiilen çalýþan taþeron iþçiler, "sürekli iþçi" kadrosuna alýnacak. Diðerleri ise, "idari hizmet sözleþmesi"yle çalýþtýrýlmak üzere "sözleþmeli personel" olacak. "Ýhtiyaç fazlasý" olarak belirlenen taþeron iþçilerin ise, ihbar ve kýdem tazminatlarýyla iþe iade davalarýndan kazandýklarý tazminatlar ödenerek sözleþmeleri feshedilecek.(haber7) Mescid-i Aksa slýnda biliniyordu, gözlerimizin önünde 1,5 Amilyar Müslümana meydan okurcasýna girdiler. Günler öncesinden çaðrýlar yaptýlar. Sukot bayramlarýný El Aksa da kutlayacaklardý. Geldiler, pis ayaklarýyla girdiler, kan döktüler, ümmetin ilk kýblesinde. Bir zamanlar uðruna ilahiler yazdýðýmýz, mitingler yaptýðýmýz, Canýmýz kanýmýz Aksa sloganlarý attýðýmýz Mescid-i Aksa en zor günlerini yaþarken hem Türkiye nin hem de dünya Müslümanlarýnýn gündeminde piyasaya yeni sürülmüþ cep telefonu kadar yer edinemedi. Ümmetin küresel körlüðünden, dünyevileþmiþ zihinlerinden, cesaret alanlar Mescid-i Aksa yý Müslümanlardan koparma planlarýný adým adým yürütüyor. Bu kez de Sukot bayramlarýný bahane eden Siyonistler silah zoruyla girdikleri Mescid-i Aksa ya Müslümanlarý sokmadý. Kör müyüz, Kör müsünüz? Mescid-i Aksa yý iþgal hevesleri ümmetin üzerine üzerine apaçýk yürüyor; niye görmüyorsunuz! Mescid-i Aksa Vakfý Baþkaný Abdulazim Salhab ise Mescid-i Aksa içinde eðitim gören bütün öðrencileri içeri sokmadýlar. Aksa görevlileri dahil kimseyi içeriye almadýlar. Aksa sadece Filistinlilerin deðil, bütün Müslümanlarýn. Mescid-i Aksa?yý korumak bütün Müslümanlarýn görevi? diyerek ümmete çaðrýda bulundu. Hani nerde ümmet? Galiba bunu hepimiz biliyoruz. Dünya hevasý peþinde ateþten çukura doðru koþuyoruz. Þüphesiz ki: Allah, insanlara hiçbir þeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendileri kendilerine zulmediyorlar. (Yunus 44 ) 1,5 milyar Müslüman ne zaman bir avuç yahudiden daha güçlü olacak. Bu savrulmuþluk, bu umursamazlýk ne zaman terkedilecek. Ne zaman yerlerde sürünen Müslüman doðrulup? Durun dünya bana emanettir ve benden sorumludur? diyebilecek. Müslümanlar ne zaman bu kahreden sessizliðini bozacak, ne zaman batýdan yardým dilenmekten vazgeçip gücünün farkýna varacak. Hamasi nutuklarýn, meydan okumalarýn zamaný geçmedi mi hala... Ýþ iþten geçmeden ne zaman harekete geçeceðiz. Siz kendi hakkýnýzdaki hükmü deðiþtirmedikçe, Allah sizin hakkýnýzdaki hükmü deðiþtirmez.? (RA'D :11 ) Ey yeryüzünün inanan insanlarý hiç bir þey yapmaya muktedir deðilseniz hiç olmazsa dualarýnýzdan eksik etmeyin peygamberin emaneti Mescid-i Aksa yý. Siyonistlerin kirli postallarýyla çiðnemelerine izin vermeyin. Artýk tefrikayý býrakýp, yan yana, namazdaki gibi saflarý sýklaþtýrarak aramýza fitnenin girmesine izin vermeyerek biz buradayýz ve biz varýz diyebilelim. Biz 1,5 milyar Müslüman sayýmýza raðmen bize zulmedemezsiniz diyebilelim. Bizi yok sayamazsýnýz, topraklarýmýzý iþgal edemezsiniz. Buradan haykýralým Mescid-i Aksa Müslümanlarýndýr ve kýyamete kadar öyle kalacaktýr. Allah yar ve yardýmcýmýz olsun. Ayhan Boyraz

9 PERÞEMBE 13 KASIM Emniyet te köklü deðiþiklik mniyet'te önemli düzenlemeler getirecek Epaketle, amir ihtiyacý artýk üniversite mezunlarýndan karþýlanacak. Disiplin süreci güncellenecek, kadrosuzluk nedeniyle bekleyen personel ise haklarýyla emekliye sevk edilecek. Emir dýþý hareket polis, Emniyet Genel Müdürü ya da Valiler tarafýndan cezalandýrýlacak. Ýç güvenlik sistemini reforma tabi tutan hükümet, Emniyet Teþkilatý nda da köklü dönüþüme hazýrlanýyor. Son rötuþlarý yapýlan düzenleme kapsamlý deðiþimi beraberinde getirecek. Ýþte ana hatlarý: 'ÝLK KADEME'DE ÖNEMLÝ ADIM Memur sayýsý artýrýlýrken, ilk kademe amir olarak kabul edilen komiser ve komiser yardýmcýsý azalmýþtý. Düzenlemeyle, ilk kademe amir ihtiyacý üniversite mezunlarýndan karþýlanabilecek. MESLEK OKULLARI DÖNÜÞÜYOR Polis Meslek Yüksek Okullarý, Polis Eðitim Merkezleri'ne dönüþtürülecek. Eðitim süresiyle birlikte müfredatta da güncelenecek. Ayrýca, Polis Akademisi ne baðlý Güvenlik Bilimleri Fakültesi kapatýlarak yerine Polis Amirleri Eðitim Merkezi açýlacak. TERFÝSÝZ BEÞ YIL KRÝTERÝ Askerlikte olduðu gibi polislikte de kadrosuzluk nedeniyle emeklilik uygulamasý geliyor. 5 yýl terfi alamayanlar emekli edilecek. 1'inci Sýnýf Emniyet Müdürlüðü için 700 kiþilik sýnýr konulacaðý belirtiliyor. 2 NCÝ SINIF MÜDÜRLER ÝLÇELERE 2'nci Sýnýf Emniyet Müdürleri'nin atamasý, nüfus ve büyüklük bakýmýndan yasada yer alacak kriterleri karþýlayan ilçelere yapýlabilecek. 3 ve 4'üncü Sýnýf Emniyet Müdürlükleri ile baþkomiserliklerde de terfi bekleyen personel yýðýlmasý söz konusu. Bu durumdaki personel de haklarý fazlasýyla verilerek emekli edilecek. MERKEZ VALÝLERÝNE YENÝ ROL Merkez valilerinin doðrudan il emniyet müdürü olmasýnýn önü açýlacak. Aksaray Valisi Selami Altýnok un Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü ne atamasýnda Altýnok, merkeze çekilmiþ prosedür gereði geçici görevlendirme yapýlmýþtý. Düzenlemeyle sýkýntý bitecek. Kýzak görev görülen merkez valiliði aktif hale getirilecek. CEZADA YETKÝ DÜZENLEMESÝ Ýçiþleri Bakaný, Emniyet Genel Müdürü ve valilere polise ceza yetkisi verilecek. Paralel Yapý ya mensup bazý polislerin faaliyetleri sýkýntý yaratmýþtý. Düzenlemeyle kýnama alanlar terfi ettirilmeyecek.(akþam) Mevsimlik tarým iþçilerine müjdeli haber BMM Genel Kurulu'nda mevsimlik tarým Tiþçilerinin sorunlarýnýn araþtýrýlmasý için Meclis Araþtýrma Komisyonu kurulmasýna karar verildi. Önerge üzerinde AK Parti Grubu adýna söz alan Adýyaman Milletvekili Mehmet Erdoðan, 6,5 miyon tarým içisinin yarýsýný mevsimlik tarým iþçilerinin oluþturduðunu, bu iþçilerin özellikle barýnma, eðitim, ulaþým, güvenlik gibi alanlarda sýkýntý yaþadýðýný ifade etti. AK Parti iktidarýnýn, mevsimlik tarým iþçilerinin sorunlarýnýn çözümüne yönelik ciddi adýmlar attýðýný kaydeden Erdoðan, söz konusu iþçilerin ve ailelerinin konaklama, saðlýk, ulaþým ve güvenliklerine iliþkin daha önce çýkarýlan genelgeyi anýmsattý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn mevsimlik tarým iþçilerine yönelik projesini de hatýrlatan Erdoðan, 326 bin iþçiyi kapsayan bu projeye ciddi kaynak aktarýldýðýný anlattý. Eksiklerin farkýnda olduklarýný, kurulacak araþtýrma komisyonunda bu eksiklerin daha net þekilde tespit edileceðini belirten Erdoðan, "Can yakýcý, insani bir konuda hepimiz siyasi kimliklerimizi bir kenara býrakýlým. Her þeyden hükümeti sorumlu tutmak ve 'hiçbir þey yapmadý' diye suçlamak yanlýþ. Bunun adý, siyasi kaygýdýr" dedi.(aa) Ekmekteki tuz azaltýldý Ekmekteki tuz oraný yüzde 2'den yüzde 1,5'e düþürüldü, hedef ise bu oraný da yüzde 1'e düþürmek. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýlýðý Gýda ve Kontrol Genel Müdürü Prof. Dr. Ýrfan Erol, düzenlediði basýn toplantýsýnda, 2014 yýlý baþýndan beri kamuoyunu bilgilendirme çalýþmalarý gerçekleþtirdiklerini, güvenilir gýda arzýný her þeyin üstünde tuttuklarýný, bugüne kadar 233 firmaya ait 445 ürünü taklit veya taðþiþ yaptýðý gerekçesiyle kamuoyu ile paylaþtýklarýný ifade etti. Piyasaya arz edilmiþ ürünlerin denetimini yapmadýklarýnýn, çiftlikten tarlaya kadar gelen süreci denetlediklerini belirten Erol, bu yýlýn ilk 10 ayýnda 480 bin denetim faaliyeti gerçekleþtirdiklerini, uluslararasý kriterlere göre analiz yapýlan laboratuvarlarýnýn olduðunu vurguladý. Türk halkýnýn genel olarak tuz ve þekeri yüksek oranda tüketen bir toplum olduðunu dile getiren Erol, 40 yaþ üstündeki insanlarýn çoðunda yüksek tansiyon yada obezite sorunu olduðunu kaydetti. Erol, bunun için çeþitli düzenlemeler yaptýklarýný dile getirerek, "Ekmekteki tuz oranýný yüzde 2'den yüzde 1,5'e çektik. Birden bire çok yüksek oranlarda tuzu indirdiðimizde insanlar bunu ikame etmek için daha çok tuz ekiyorlar. O yüzden bu düzenlemeleri kademeli þekilde yapýyoruz. Hedefimiz ekmekteki tuz oranýný yüzde 1'e indirmek. Peynirle ilgili bir çalýþma yapýyoruz. Farklý peynir tiplerine göre tuz oranýný yüzde 12 ile yüzde 40 arasýnda azaltacaðýz" diye konuþ- Tanýmý Gövdesine oranla bu kadar uzun bir kuyruk baþka hiçbir kuþda yoktur. Avrupa ve Orta Doðu'da 6 adet alt türü olup bunlarýn bazýlarýnýn arasýnda geçiþ formlarý da bulunur. Bu alttürlerin arasýnda tüy renklerinde belirgin farklýlýklar vardýr. Ortak özellikleri olan küçük gaga ve ayaklar koyu renk, göz halkasý kýrmýzý ve koyu renk kuyruklarýnýn kanarýnda daha açýk renk ince bir bant bulunur. Anadolu'da görülen alt tür tephronotus tepesi açýk bej gýdýsý siyahýmsý ve kuyruðu diðerlerine nispeten daha kýsadýr. Gözün üstünden ve kulaktan geçerek enseye uzanan geniþ koyu renk bir bant vardýr. Gýdýsý ve gözü arasýndaki bölge açýk renk üzerine koyu ince çizgilidir. Habitatý Altýnda zengin bitki örtüsü olan ve karýþýk yaprak döken ormanlarda, bu vasýfta parklarda ve büyük bahçelerde görülürler. Yayýlýþý Ülkemizde Trakya, Marmara, Karadeniz, Ege ve Akdeniz ile Orta Anadolu'nun kuzeyinde yerli bir kuþdur. Beslenme Böcekler, larvalar, örümeklerle beslenirler. Kuþ yemleme istasyonlarýný da ziyaret ederler. Burada favorisi yer fýstýðýdýr. Biyolojisi Mart ve Temmuz aylarý arasýnda top þeklindeki yuvalarýný tüyleri, kýllarý ve yosunlarý birbirine örümcek Ayancý nýn objektifinden Çorum da yaþayan kuþ türleri Ercan AYANCI com Uzunkuyruklu Baþtankara aðlarýyla tutturarak yaparlar. Yuvayý yapmak eþlerin 3 hafta çalýþmalarýný gerektirir ve 2000 den fazla tüy kullanýrlar. Yuva aðzý genelde en tepede veya tepeye yakýn bir yerdedir. Suni yuvalarda ve aðaç kovuklarýnda da üredikleri gözlemlenmiþtir. 1 ila 2 kez kuluçkaya yatarlar. Yumurtalar beyaz ve pembemsi kýrmýzý noktalýdýr. Yavrularýn tüylenme süresi gündür. Kuluçkaya diþi yatar ama yavrular her iki eþ tarafýndan beslenir. Beslenme iþine baþka kuþlar da yardýmcý olur, bunlar genelde o sezon çiftleþemeyen erkek kuþlardýr. Göçü Genelde yerleþik bir tür olmasýna karþýn bazý küçük gruplarýn göçtüðü gözlemlenmiþtir. Popülasyonu Dünyada 10 milyon km karelik bir alanda yaþarlar. Avrupa'da tahminen 10 ila 24 milyon birey yaþadýðý tahmin edilmektedir. Davranýþlarý Çok hareketli kuþlardýr, devamlý daldan dala rüzgarla savruluyor gibi gezer beslenirler. Sürüler halinde dolaþýrlar ancak bahar gelince çiftler halinde yaþamaya baþlarlar. Yuvalarý bozulan eriþkin bireyler bir akrabalarýnýn yuvasýný bulup yeðenlerinin beslenmesine yardýmcý olurlar.çiftler birbirine çok baðlýdýr ve asla ayrýlmazlar. Üreme mevsimi sonunda sürü tekrar bir araya gelir. Diðer baþtankaralar gibi besinlerini ayaklarýna sýkýþtýrarak yemezler. Zaten bu kuþlar paridae yani baþtankara ailesinden deðil Aegithaliidae yani uzunkuyrukgiller (Bayaðý uzunkuyruk)ailesinden olup bu ailenin bölgemizde yaþayan tek türüdür. Yerel adlar bilgisi bulunamadý. KAYNAK: Fotoðraf : Çorum da çekildi

10 10 PERÞEMBE 13 KASIM 2014 Çarþamba Pazarý nda alýþveriþin nabzý DENÝZ URAL Çarþamba Pazarý dün yine hareketli günlerinden birini yaþadý. Çorum daki halk pazarlarýnýn merkezi konumunda olan Çarþamba Pazarý dün yine hareketli günlerinden birini yaþadý. Evinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak isteyen vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinden itibaren Terminal yanýnda kurulan Çarþamba Pazarý na akýn etti. Mevsimsel koþullar nedeniyle iþlerin istenilen düzeyde olmadýðýný belirten pazar esnafý, ekonomik canlanma ile birlikte hareketliliðin artmasýný beklediklerini ifade ettiler. ESDER Çorum Þubesi yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. ESDER den gazetemize ziyaret Yeni projeler için kollarý sývadýk RECEP MEBET Vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinden itibaren Terminal yanýnda kurulan Çarþamba Pazarý na akýn etti. Ürün Fiyatý (kg) Mandalina : 0,50-1 TL Portakal : 1 TL Elma : 1,5 TL Ayva : 2,5 TL Armut : 2 TL Patates : 1,5-2 TL Soðan : 0,80-1,5 TL Domates : 2 TL Ispanak : 1,5 TL Biber : 1-2 TL Dolma Biber : 2,5 TL Patlýcan : 1,5 TL Pýrasa : 2 TL Lahana : 2-3 TL Marul : 1 TL Turp : 1 TL Limon : 2 TL Maydanoz : 75 Kr Havuç : 1,5 TL Kestane : 8 TL Kültür Mantarý : 2,5-4 TL Yumurta (Koli) : 8 TL Esnaf ve Sanatkârlar Derneði (ESDER) Çorum Þubesi yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer in ev sahipliðindeki ziyarete ESDER Þube Baþkaný Mustafa Bulut, Yönetim Kurulu Üyeleri Haydar Kurtaran ve Fikret Merdoðlu katýldý. Ziyarette konuþan Mustafa Bulut, hayata geçirdikleri projelerle Çorumlu esnaf ve sanatkârlarýn yanýnda olduklarýný söyledi. Yeni projeler için kollarý sývadýk diyen Bulut, ESDER in faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi. Ahilik Kültürü ve Giriþimcilik Eðitimi Projesi kapsamýnda Çorum da gerçekleþtirdikleri faaliyetlerin takdir topladýðýný anlatan Bulut, Çorumlu esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni çalýþmalar planladýklarýný anlattý. Bulut, ESDER in faaliyetlerinin kamuoyuna duyurulmasýndaki katkýlarýndan dolayý Çorum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýna teþekkür ediyoruz dedi. Bulut, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Sivil toplum kuruluþu olarak hakkýn ve hukukun, barýþýn ve güvenin, adâletin ve eþitliðinin, refahýn ve mutluluðun, serbest rekabete dayalý ekonomik bir yapý ile demokratik bir toplumsal sistemin hâkim olduðu; tarihe ve topluma mal olmuþ yerel ve evrensel deðerlerin korunup, gözetildiði; kendi içinde tek vücut, bölgesinde lider ve dünyada etkin bir Türkiye için katkýda bulunmak vizyonuyla çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Baþta evrensel deðerler olmak üzere, milletimizin geçmiþine, kültürüne ve kimliðine saygýyý esas alarak; ulusal ve uluslararasý düzeyde baðýmsýz yapýmýzý muhafaza ederek geliþimi hedefliyoruz. Ülkemizin ekonomik istikrarýnýn ve demokratik yapýsýnýn güçlenmesi, geliþmiþ ülkeler seviyesine yükselmesi ve serbest rekabetçi bir ekonomik yapýnýn sürdürülebilirliði için faaliyetlerde bulunmayý arzu ediyoruz. Üyelerimizin yerel ve küresel pazarlarda rekabet güçlerini arttýrmalarýna, verimliliklerini yükseltmelerine, inovasyon kabiliyetlerini ve ArGe kapasitelerini geliþtirmelerine, katma deðer üretmelerine katkýda bulunmak da hedeflerimiz arasýnda. Sürdürülebilirlik baðlamýnda çevresel duyarlýlýðýn arttýrýlmasýný, küçük ve orta boy iþletmelerin rekabet güçlerinin korunmasýný ve genç giriþimciliðin desteklenmesini öncelikli olarak esas alýyoruz. Sürdürülebilir büyümenin saðlanmasý ve istihdam kapasitesinin arttýrýlmasýna yönelik olarak teknolojik ilerleme, yeni yatýrýmlarýn gerçekleþtirilmesi ve iþgücü kaynaðýnýn geliþmesini önemsiyoruz. Politika oluþturma süreçlerinde; kamu, özel sektör ve sivil toplumun birlikte çözüm arayacaðý bir diyalog platformu kurulmasý gerektiðine inanýyoruz. Ülkemizin ve iþ dünyasýnýn ihtiyaçlarý doðrultusunda, kaynak verimliliðini esas alarak; faydalý ve sürdürülebilir projeler üretmek için çaba sarfediyoruz. Gayemiz yatýrýmcý, üretici ve proje sahibini bir araya getirerek, küresel pazarda etkili olacak iktisadi faaliyetlerin gerçekleþmesine öncülük etmek. Bu doðrultuda gerçekleþtireceðimiz faaliyetlere katýlmak isteyen herkesi ESDER e davet ediyoruz. Nezaket ziyaretinden dolayý misafirlerine teþekkür eden Mustafa Demirer ise ESDER yönetimine gerçekleþtirecekleri faaliyetlerde baþarýlar diledi. Yeni yýlda asgari ücrete yüzde 6 zam Hükümet 2015 yýlý programýnda asgari ücrete yýlýn ilk ve ikinci 6 ayý için yüzde 3'er zam yapmayý planlýyor. Hükümetin asgari ücrete 2015'in ilk ve ikinci 6 ayý için yüzde 3'er zam yapmasý halinde asgari ücret ocak 2015'te brüt bin 168 lira, net 922 lira olacak. Hali hazýrda 891 lira olan asgari ücret, söz konusu oranda zam yapýlmasýyla net 31 lira zamlanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda da söz konusu zam oranlarýnda anlaþýlmasý halinde asgari ücret 2015'in ilk 6 ayýnda brüt bin 168 lira, net 922 lira, ikinci 6 ayýnda ise brüt bin 203 lira, net 947 lira olacak. Hali hazýrda net 891 lira olan asgari ücret, söz konusu oranda zam yapýlmasýyla günde 1 lira, ayda 31 lira zamlanacak. Asgari ücretli bir çalýþanýn maaþýyla birlikte iþverene maliyeti; SGK iþveren primi 181 lira, iþsizlik sigortasý iþveren primi 23 lira, sosyal güvenlik primi iþveren ödemesi 204 lira olmak üzere toplam bin 372 lira olacak. Türk-Ýþ Genel Baþkaný Ergün Atalay, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, hükümet programýnda yer alan zam oranýnýn hayat þartlarýnýn oldukça altýnda olduðunu ifade ederek, þunlarý kaydetti: "Bu zam oranýnýn konuþulacak ve kabul edilecek hiçbir tarafý yok. Planlamayý yapanlar sanýrým hayat þartlarýndan bihaber yaþýyor. Söz konusu zam oranýyla çalýþanýn maaþý günde 1 lira artýyor. Ýþçimize bu reva görülmemeli, biz buna karþýyýz."(aa)

11 PERÞEMBE 13 KASIM Çorumlu Ahi den altýn öðütler RECEP MEBET Ahmet Emil, ESDER tarafýndan Çorum da Yýlýn Ahisi seçilmiþti. Türkiye çapýnda yayýmlanan Kepenk Dergisi, ESDER tarafýndan Çorum da Yýlýn Ahisi seçilen ayakkabýcý esnafý Ahmet Emil ile söyleþi yaptý. Ýki ayda bir yayýmlanan Derginin yeni sayýsýnda yer alan röportajda ESDER Þube Baþkaný Mustafa Bulut un sorularýný cevaplayan Ahmet Emil, meslek hayatýný anlatarak, Allah canýma saðlýk verdiði müddetçe tezgâhýmýn baþýnda olacaðým dedi. Yaþayan Ahi baþlýklý röportajda mesleðine olan sadakati ve çalýþma azmini ortaya koyan Emil, gelecek nesillere yol gösterecek tavsiyelerde bulundu. ESDER yayýn organý olan Kepenk Dergisi nin geniþ yer ayýrdýðý röportajda þu ifadelere yer verildi: YAÞAYAN AHÝ: AHMET EMÝL ESDER Þube Baþkaný Mustafa Bulut, Ahmet Emil le röportaj yaptý. ESDER tarafýndan Çorum'da düzenlenen Ahilik Kültürü ve Esnaf Bayramý kutlamalarýnda Yýlýn Ahisi seçilen ayakkabýcý esnafý Ahmet Emil'i iþ yerinde ziyaret edip 28 metrekarelik mütevazi dükkanýnda 92 yýllýk yaþam öyküsünü siz deðerli okurlarýmýz için dinledik. Plaketini Genel Baþkanýmýz Mahmut Çelikus'tan alan duayen Ahmet Amca çok mutlu olduðunu dile getirerek, bu ödüle layýk gören herkese þükranlarýný sundu. Mesleðine olan sadakati, azmi ve sevecenliði ona bu unvaný kazandýrýrken biz de KEPENK ailesi olarak siz deðerli okurlarýmýz için bu eþsiz yaþam öyküsünü gelecek nesillere kalýcý eser býrakmak ve yeni nesle yol gösterici olmasý adýna yeni sayýmýzda yer verdik. Selamünaleyküm Ahmet Amca KEPENK okurlarý adýna seni tanýyabilir miyiz? Ahmet Emil, meslektaþlarýyla 1952 yýlýnda Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýnda. ESDER Çorum Þubesi Yönetimi, Ahmet Emil le birlikte aileden 4 kuþaðý bir araya getirdi. her Ahmet Emil le yapýlan röportaj Kepenk Dergisi nde çýktý. saatimiz unutulmayacak anýlarla dolu bu hatýralarý yazmaya kalksak ne sayfa yeter ne zaman yeter. Ancak unutamayacaðým ömrüm olduðu müddetçe her an hatýrlayacaðým Ahilik Haftasý nda ESDER Çorum Þubesi nin beni Yýlýn Ahisi olmaya layýk gördüðü için onurlandým, mutlu oldum. Ayakkabýcýlýk mesleðine kundura imalatçýsý olan Babam Mehmet Emil'in yanýnda 8 yaþýnda çýrak olarak baþladým. Kundura imalatçýsý babam 1962 yýlýnda vefat edene kadar bu mesleði birlikte icra ettik. Çorum merkezde bulunan ayakkabýcýlar arastasýnda hem imalat hem de ürettiðimiz ayakkabýlarýn satýþý ile iþtigal ettik. Tek oðlum Mustafa 1966 yýlýnda askere gitmesinden sonra yerine çalýþtýracak eleman bulamadýðýmýzdan imalat iþine bir süre ara vermek zorunda kaldýk. Ardýndan imalatý býrakýp hazýr ayakkabý satýþýna baþladýk ve bugünlere kadar getirdik. Þu anda bu ticarethanede oðlum Mustafa ve torunum Ahmet'le birlikte ayakkabý satýþ iþine devam etmekteyiz. Ahilik sizce ne anlam ifade ediyor? Yorumlarýnýzý alabilir miyiz? Ayakkabýcýlýk iþine nasýl baþladýnýz? Kaç yýldýr bu iþi yapýyorsunuz? Emektar esnaf, oðlu Mustafa Emil ve torunlarýyla birlikte. Dergide ESDER in Çorum daki faaliyetleri de yer aldý Rumi (Miladi) yýlýnda Çorum'da doðdum yýlýnda Samsun'da askerlik görevimi yerine getirdim yýlýnda Kazancýlar sülalesinden Nuri Hafýz ýn kýzý Hacer hanýmla evlendim. Bu evliliðimizden iki kýzým bir oðlum oldu. 9 torun sahibiyim. 3 Nisan 2007 tarihinde Hacer hanýmý kaybettim. Eþimle 62 yýl bir yastýða baþ koyduk, sýkýntýlara, beraberce katlandýk, sevincimizi beraberce yaþadýk. 62 yýllýk birlikteliðimizde birbirimize öf bile demedik. Uzun yýllar bu iþi yapmanýzýn sýrrý nedir? Baba mesleði olduðu için çýraklýðýmý, kalfalýðý ve ustalýðýmý bu meslek üzerine yaptým. Bir de esnaf ve sanatkârlýkta istikrarýn saðlanabilmesi için herkesin kendi yaptýðý ve bildiði iþi yürütmesi gerekir. Görüyoruz ki herhangi bir meslekte çýraklýk, kalfalýk ve ustalýk yapmayanlar, çalýþtýklarý iþi beðenmiyor ya da beceremediði için baþka iþlere yöneliyor. Temelde o iþte yetiþmediði için baþarýlý olamýyorlar. Baþka bir mesleðiniz olsun ister miydiniz? Hayýr, hiçbir zaman baþka bir meslek düþünmedim; çünkü çocukluðumda bu mesleðe baþladým mesleðimi severek yaptým. 92 yaþýnda olmama raðmen Allah canýma saðlýk verdiði ve ömrüm olduðu müddetçe tezgâhýmýn baþýnda olacaðým. Mesleðinizin zorluklarý nelerdir? Mesleðinizde unutamadýðýnýz bir hatýranýzý anlatýr mýsýnýz? Ahmet Emil, Allah canýma saðlýk verdiði müddetçe tezgâhýmýn baþýnda olacaðým dedi. Evet, her mesleðin olduðu gibi bu mesleðin de zorluklarý oluyor. Yokluk günlerinde yetiþtik 1950'li yýllarda imalat için malzeme temin etmekte zaman zaman sýkýntý çektik. Yine ayný yýllarda belirli saatten sonra emniyet görevlileri iþ yerimizi kapattýrýrlardý, zaman zaman iþlerimizi yetiþtiremezdik lý yýllara kadar her günümüz Dost baþa düþman ayaða bakar sözü sizce ne anlam ifade ediyor? Dost baþa düþman ayaða bakar sözünden dostun yükselmemizi beklediði iþin baþýmýza, düþmanýn kaymasýný beklediði için ayaða baktýðýný anlýyorum. Ahiliði sadakat, doðruluk, güleryüz, paylaþmak ve esnaf komþuyu kendinden önce düþünmeyi ifade ediyor. Sizce baþarý nedir? Yýllarýn birikimi mi yoksa ticaret ahlaký mý? Ticari ahlak ve yýllarýn birikimi diyebiliriz. Söylediðimiz gibi meslekte istikrar ve iþinde sebat edenler mutlaka baþarýya ulaþýr. Ticari ve ahlaki hayata dair öðütleriniz nelerdir? Sözünde durmak, doðru çalýþmak, helal rýzýk prensiplerine uygun olarak mesleðini devam ettirmek, iþini severek yapmak önemli. Ahilik geleneðinden olan þed kuþanma sizin zamanýnýzda nasýl oluyordu? Çýraklýktan kalfalýða geçecek olan gençlerimiz Ramazan ve Kurban Bayramlarý arefesinde arastamýzda toplanarak zamanýmýzýn kanaat önderleri þeyhlerimiz gelir ustalarýnýn icazetleri ile kalfalýða terfi ettirilir, hocalarýmýzýn duasýyla tören tamamlanýrdý. Kalfalýktan ustalýða geçiþte ise yine arasta esnafý yiðitbaþýnýn iþyerinde usta olacak gençlerimizle birlikte toplanýp heyet huzurunda nasihat ederek ustalýða terfi ettirilirlerdi. Burada aslolan kalfalarýn tek usta yanýnda yetiþmiþ olmasý daha makbul görülürdü. Bu gelenek 1965'lere kadar devam ettirildi, ondan sonra böyle bir törenin yapýldýðýný hatýrlamýyorum. Arasta'daki esnaflarla iliþkiler geçmiþte nasýldý, günümüzde nasýl? Geçmiþte arastadaki komþularýmýzla iliþkilerimiz son derece iyiydi. Herhangi bir komþumuzun hastalýðýnda, cenazesinde ve düðünü olduðunda toplanýp hep beraber ziyaret ederdik. Esnaf komþularýmýzýn bir sýkýntýsý olduðunda arasta esnafý olarak elimizden geldiðince o kardeþimize yardýmcý olurduk. Þimdi ise eskisi kadar olmasa da arasta esnafýmýzla yine eski günlerde olduðu gibi bu hasletleri yaþatmaya çalýþýyoruz. Peki Ahmet Amca, son olarak mesleðin geleceðine dair neler söylemek istersiniz? Kaç yýl daha bu mesleði yapacaksýnýz? Ayakkabýcýlýk mesleði son zamanlarda yaygýnlaþan AVM'lerin varlýðýyla silinip ortadan kalkmakla karþý karþýya kaldý. Küçük esnaf büyük alýþveriþ maðazalarýnýn insafýna býrakýlmýþ durumda. Devletimizin bu duruma el atmasý, küçük esnafýn güçlendirilmesi lazým. Halkýmýz büyük AVM'lerden deðil arastalardan alýþveriþ yapmalý. Küçük esnafýn desteklenmesinin gerekli olduðunu düþünüyorum.

12 12 PERÞEMBE 13 KASIM 2014 Türkiye Mescid-i Aksa için devrede aþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, BÝsrail'in Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik son dönemde artan saldýrý ve ihlallerinin ele alýnacaðý Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Kudüs Temas Grubu toplantýsýna katýlmak üzere Fas'a gitti. THY'ye ait uçakla öðleden sonra Kazablanka Uluslararasý Havaalaný'na giden Kurtulmuþ, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Uður Arýner ve diðer büyükelçilik yetkilileri tarafýndan karþýlandý. Kurtulmuþ, havaalanýnda yaptýðý açýklamada, ÝÝT Bakanlar Konseyi'nin aldýðý karar doðrultusunda oluþturulan Kudüs Temas Grubu'nun ilk toplantýsýnýn yapýlacaðýný belirterek, toplantýda Ýsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yoðunlaþtýrdýðý saldýrýlar karþýsýnda neler yapýlabileceði, bu saldýrýlarýn önlenmesi ve Kudüs halkýnýn haklarýnýn korunmasý için ne gibi tedbirler alýnabileceði konularýnýn görüþüleceðini, bu hususlardaki perspektiflerin tartýþýlacaðýný söyledi. SOMUT ADIMLAR ATILACAK Toplantýnýn ardýndan yayýmlanacak sonuç bildirgesiyle gerek Ýslam dünyasý gerekse uluslararasý topluma Kudüs konusunda bir mesaj verileceðini belirten Kurtulmuþ, "Umarým, Kudüs'teki Ýslam mirasýnýn korunmasý, Ýsrail'in saldýrganlýðýna son verilmesi ve özellikle uluslararasý hukukla teminat altýna alýnmýþ olan Mescid-i Aksa'nýn durumunun gözden geçirilmesi ve korunmasýna yönelik adýmlar atýlacak" diye konuþtu. ULUSLARARASI KUDÜS VAK- FI ÖNERÝSÝ Toplantýyla Kudüs konusunda Ýslam ülkeleri ve dünya genelinde bir "eylemlilik" daveti yapýlacaðýný kaydeden Kurtulmuþ, Türkiye'nin de bazý somut önerilerde bulunacaðýný vurguladý. Kurtulmuþ, bu konudaki genel çerçevenin zaten ortaya çýktýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: "Türkiye olarak somut önerilerimizi yarýn açýklayacaðýz. Sadece Ýslam coðrafyasýnda deðil, bütün dünyada adalet yanlýsý olan, Ýsrail devletinin, Ýsrail hükümetinin bu saldýrgan tutumundan rahatsýz olan çevreleri de iþbirliðine, bir koalisyon anlayýþý içinde birlikte hareket etmeye çaðýracaðýz. Somut bir öneri olarak Uluslararasý Kudüs Vakfý kurulmasý teklifimizi üye ülkelerle paylaþacaðýz. Ümit ederim kabul edilir. Böylece sadece bazý sözlerden ibaret deðil, ayný zamanda Kudüs'ün varlýðýnýn, Kudüs'teki mirasýn korunmasý ve bunun uluslararasý camia ile paylaþýlmasý için de somut çalýþmalar baþlatýlmýþ olacak." Baþbakan Yardýmcýsý Kurtulmuþ, daha sonra beraberindeki heyetle Kazablanka'da, Atlas Okyanusu kýyýsýna inþa edilen dünyanýn en büyük ikinci mescidi Ýkinci Hasan Camisi'ni ziyaret etti.(haber7) Mantar zehirlenmelerinden nasýl korunur? Saðlýk Bakanlýðý, Türkiye'de mantar zehirlenmelerinin son dönemde ciddi ve öngörülemez þekilde arttýðýný, mantardan zehirlenen kiþi sayýsýnýn, bu yýlýn Kasým ayý itibariyle 5 bin 218 kiþiye yükseldiðini bildirdi. Türkiye'de, 2013 yýlýnda mantardan bin 706 kiþinin zehirlendiði, bu sayýnýn 2014 yýlý Kasým ayý itibariyle, 5 kat artarak 5 bin 218'e yükseldiði belirtildi. Bu yýlýn son 4 ayý dikkate alýndýðýnda, Aðustos'ta 68, Eylül'de 268, Ekim'de 2 bin 133, Kasým'da (11 Kasým itibariyle) da 502 zehirlenme vakasý görüldüðüne iþaret edildi. BELÝRTÝLERÝ Mantar zehirlenmelerinin ölümcül sonuçlara neden olabileceðine dikkat çekilen açýklamada, zehirlenme belirtileri þöyle sýralandý: ''Terleme, salivasyon, lakrimasyon, bronþ sekresyonlarýnda artýþ, bronkospazm, yüz ve boyunda kýzarma, aðýzda metalik tat, kol ve bacaklarda karýncalanma, þiþme, baþ dönmesi, koordinasyon bozukluðu, denge bozukluðu, konuþma güçlüðü, ataksi, kas spazmlarý, görme ve iþitme bozukluklarý, halusinasyonlar, karýn aðrýsý, kusma ve ishal, derin uyku, kardiak ritm bozukluklarýdýr. 6 saatten sonra görülen semptomlar ise ölümcül olabilecek mantarlar ile zehirlenmeleri akla getirmelidir. Bunlarsa bulantý, kusma, ishal gibi mide-baðýrsak sistemi bulgularý, sersemlik, göðüs aðrýsý, uykuya meyil, tansiyon düþüklüðü, bulanýk görme, yüz ve boyunda kýzarma, nabýzda artýþ, ateþ, aðýzda metal tadý, karýn aðrýsý ve terleme gibi belirtiler geliþebilir, bunun sonucunda da karaciðerböbrek yetmezliði ve koma hali hatta ölüm görülebilir. Ülkemizde görülen ciddi mantar zehirlenmelerinin yüzde 95'i karaciðer ve böbrek yetmezliðine neden olmaktadýr'' Mantar zehirlenmesinden þüphelenilen kiþilerin mutlaka en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmalarý, baþvurulan saðlýk kuruluþunun da bilgi almak, ölüme neden olabilecek mantar zehirlenmelerinde kullanýlan panzehiri (antidot) temin etmek ve gerekli tedavi yöntemlerini danýþmak için Saðlýk Bakanlýðý Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü bünyesinde konuyla ilgili uzman doktorlarýn "114" No'lu telefon hattýyla 7/24 danýþmanlýk hizmeti verdiði Ulusal Zehir Merkezine (UZEM) baþvurmalarý gerektiði bildirildi. NASIL KORUNMALI? Sonucunda oluþabilecek klinik durum düþünüldüðünde toplama mantar yemenin, ''zehirle rus ruleti oynamaya'' benzetilebileceði ifade edilen açýklamada, zehirlenmenin önlenmesindeki tek çarenin, doðal alanlarda yetiþen mantarlarýn kesinlikle yenmemesi ve mantar tüketilmek istenen durumlarda bandrolü ve son kullaným tarihi uygun olan kültür mantarýnýn tercih edilmesi olduðu vurgulandý.(aa) MS ömür boyu sürüyor ndokuz Mayýs Üniversitesi O(OMÜ) Týp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Murat Terzi, MS'in (Multiple skleroz) gençler arasýnda en sýk görülen nörolojik hastalýklardan biri olduðunu belirtti. Terzi yaptýðý açýklamada, merkezi sinir sistemi hastalýðý olan MS hastalýðýnýn kadýnlarda ve gençlerde daha yoðun görülebildiðini ve yaþam boyu sürdüðünü söyledi. MS'in beyinde ve omurilikte, mesajlarý taþýyan sinir telleri etrafýndaki koruyucu kýlýfýn (miyelin kýlýfý) hastalýðý olduðunu belirten Terzi, bu hastalýk belirtilerinin þiddet ve seyir yönünden hastadan hastaya çok büyük deðiþiklikler gösterebildiðini kaydetti. Terzi, bazý hastalarda deðiþik hastalýk tablolarýnýn arka arkaya ortaya çýktýðýný dile getirerek, daha sonra tam ya da kýsmi iyileþmenin görülebildiðini söyledi. Belirtilerin etkilenen sinir sistemi bölgesine göre de farklý olduðunu anlatan Terzi, "Bunlar arasýnda halsizlik, karýncalanma, uyuþma, duyu eksikliði, denge bozukluðu, çift görme görme azlýðý, konuþma bozukluðu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük, idrar kaçýrma veya yapamama, erkeklerde cinsel güç azlýðý sayýlabilir. Tanýmlanan belirtilerin bir ya da bir kaçýna birlikte rastlanabilir. Hastalýðýn ilk belirtileri birkaç gün içinde ortaya çýkar; alevlenmeler ve düzelmelerle seyreder" ifadesini kullandý. EÐÝTÝMLÝ KÝÞÝLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR MS'in genellikle gençlerde, kadýnlarda, kentlerde yaþayan sosyoekonomik ve eðitim düzeyi yüksek kiþilerde görüldüðüne dikkati çeken Terzi, hastalýðýn dünyada en çok Kuzey Avrupa, en az da Asya ülkelerinde görüldüðünü vurguladý. Terzi, Avrupa ile Asya arasýnda bir geçiþ noktasý olan Türkiye'de hastalýðýn her geçen yýl artýþ gösterdiðine iþaret ederek, dünyada 3 milyon, Türkiye'de de 35 bin MS hastasý olduðunun tahmin edildiðini söyledi. Terzi, bunun gençler arasýnda en sýk görülen nörolojik hastalýklardan biri olduðunu vurgulayarak, þunlarý kaydetti: "MS hastalarýnýn büyük bir bölümü ilk ataklarýný yaþlarý arasýnda geçirmekle birlikte nadiren çocukluk veya ileri yaþ gruplarýnda da ortaya çýkabilmektedir. Hastalýk kadýnlarý 2 kat daha fazla etkilemektedir. MS, öldürücü, bulaþýcý ya da mikrobik bir hastalýk deðildir. Buna, akýl hastalýðý olmadýðýný ve kalýtsal olmadýðýný da ekleyebiliriz. Ancak hastalarýn ailelerinde ve özellikle ikizlerinde daha sýk görülmesi bazý kiþilerin genetik olarak hastalýða yatkýn olduklarýný göstermektedir.'' KESÝN TEDAVÝSÝ YOK Terzi, MS'in bugün için bilinen kesin bir tedavisinin olmadýðýný ifade ederek, hastalýðýn belirtilerini giderebilmek ve hastalarýn MS ile rahat bir yaþam sürmelerini saðlamak amacýyla birçok tedavinin uygulandýðýný belirtti. MS hastalýðýnýn, özellikle erken dönem belirtileri diðer pek çok saðlýk sorunu veya gündelik hayatta sýk karþýlaþýlan problemlerle benzerlik gösterdiðini anlatan Terzi, "MS teþhisi ancak testler ve alanýnda uzman bir doktor tarafýndan konulabilir. Hastalýðýn teþhisi için MS teþhisi ve tedavisinde uzmanlaþmýþ bir nörolog belirtileri incelemelidir. Hastalýkta erken teþhis ve tedavi büyük önem taþýmaktadýr" diye konuþtu.(aa) armara ve 12 Kasým depremleri- yaþandýðý tarihte Mecitözü Mnin ilçemizde görev yapýyordum. Ýlçede sivil savunma memuru olarak imkânlar nispetinde bir þeyler yapmaya çalýþýyordum ama þimdi geriye dönüp düþündüðümde halk tabiriyle devede kulak misali sanki bir müdür bir mühür. Katýldýðýmýz seminerlerde ilçelerde bu þekilde imkânsýzlýk içerisinde sivil savunma memurlarýnýn, müdürlerinin bulunmasýnýn verimli olmadýðýný diðer meslektaþlarýmýzla beraber bize ders veren hocalarýmýza iletiyorduk. Çünkü o zamanlarda basit kýrtasiye malzemelerini bile ikili iliþkilerle diðer kurumlardan rica minnet temin etmeye çalýþýyorduk. Ziya Gökalp'ýn ifadesiyle ' KEM ALETLE KE- MALAT OLMAZ - kötü aletten iyi eser ortaya çýkmaz'' hesabý en azýndan biz sivil savunmacýlarý psikolojik olarak rahatsýz ediyordu Samimi olarak bir þeyler üretmeye çalýþýrken, diðer taraftan da sanki bizi tüketiyordu. Nihayet sivil savunma teþkilatý yeniden yapýlanmaya geçti. 'Kötü üretimin devamýnda fayda yoktur' misali geçte olsa biz sivil savunmacýlar için gelecek adýna olasý afetlerin afiyete dönüþmesi noktasýnda ümitlendirdi. Ýnþallah temenni ettiðimiz þekilde olur da ayný acýlar tekerrür etmez. Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Ýlçede görev yaparken ayný zamanda Atatürk ve Doðu ilköðretim okullarýnda 'Ýlkyardým ve trafik derslerine' giriyordum. O zamanýn þartlarýnda, sivil savunmadan ziyade okuldaki çalýþmalarýmýz daha faydalý oldu gibi geliyor. Çünkü ''Öðretmenin verdiði bilgiler topraða atýlmýþ tohum gibidir. Ne zaman yeþereceði belli olmaz'' misali, geçenlerde internette gezinirken on beþ sene önce dersine girdiðim bir öðrencimin benden bahisle öðretmen 12 Kasým Depremi nin yýldönümü 2 'Çan çene çon çene çin çini çon çene - yazýn yataný kýþýn büvelek tutar' derdi diye bir yorumunu okudum. Tabi bunlar para ile kýyaslanamayacak kadar güzel þeyler. 17 Aðustos sabahý Osmancýk'tan bir yakýnýmýn 'televizyonu açtýnýz mý? Çok büyük deprem olmuþ. Her taraf yýkýlmýþ, ortalýk ana baba günüymüþ! ' diye haber vermesiyle Marmara depremini öðrendim. Televizyonu açýp sýcaðý sýcaðýna görüntüleri 'teh tüh ' diye izlerken, sivil savunmacý olarak kendimi suçlu hissettim. Mevcut þartlar altýnda yazmak, çizmekten baþka yapacak fazla bir þeyin olmamasýna raðmen, 'Peki sen ne yaptýn?' sorusunu kendi kendime yönelttiðimde tatmin edici cevap alamadým. Bu arada kaymakam Atila Þahin Bey aradý Mecitözü depremi sonrasý bazý köylere daðýtýlan çadýrlarý, Marmara bölgesine gönderilmesi için acil toplamamý istedi. Bir kaç arkadaþla beraber köylerden çadýrlarý toplamaya çalýþtýk. Aradan uzun zaman geçmesinden dolayý çadýrlarý toplamak pekte kolay olmadý Ýþin diðer yönü de, topladýðýmýz çadýrlarýn çoðu kullanýlmayacak durumdaydý. 'En iyi okul tecrübedir, ancak okul masrafý çoktur' hesabý bazý þeyler yaþanmayýnca anlaþýlmýyor. Bu noktada da temel afet bilinci eksikliðimizin olduðu aþikârdýr. Çünkü verdiðini lazým oluncaya kadar istemezsen acil istediðinde alamazsýn, aslanda iþe yaramayabilir Bizim çadýrlarda olduðu gibi. O zamanlar Ýnternet pek yaygýn olmadýðý için, broþürlerin ayrý bir kýymeti vardý. Akþam eve gelince saðdan soldan bir takým bilgiler derleyerek 'Deprem ve korunma yollarý' konulu bir sayfalýk müsvedde broþür hazýrladým. Sabah dairede daktiloda temize çektim. Belki de bugünkü yazdýðým makalelerimin baþlangýcý oldu. Depremle yatýp, depremle kaktýðýmýz ve ayný zamanda bu kadar bilgi sahibi olmadýðýmýz için broþür istemeye insanlar geliyordu. Dairedeki arkadaþlara, resmi dairelere okullara daðýttým. Ayrýca diðer Ýlçe Kaymakamlýklarýna postaladým. Sonradan bazý ilçelerde gönderdiðim broþürün altýndaki ismimim silinip, kendi isimlerinin yazýlarak kaymakamlýk kanalýyla ilçelerindeki resmi kurumlara, okullara daðýtýmýn yapýldýðýný öðrenince, ismim önemli deðil önemli olan broþürdeki bilgilerin çok kiþiye ulaþtýrýlmasý dedim. Bugün düþündüðümüzde bir sayfalýk broþür çok basit görünse de o zamanýn þartlarýnda çam sakýzý çoban armaðaný hesabý bunu yapmakla sanki sorumluluðu üzerimden atmýþ gibi oldum... Depremlerde, Yuvalar yýkýlmasýn Analar - babalar aðlamasýn Çocuklar öksüz, yetim kalmasýn 17 Aðustoslar, 12 Kasýmlar, 23 Ekimler Asla unutulmasýn Unutturulmasýn

13 .:: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:20 MUHARREM: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:31 Teþrin-i Evvel1430 Kasým: KASIM Tekirdað'ýn kurtuluþu (1922) - Ýlk helikopter uçuþu (1907) - Mehmet Zâhit Kotku Hocanýn vefâtý (1980) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi METEOROLOJÝ Benim ve benden sonra, dört halîfemin yoluna sarýlýnýz! Onlarýn yolu doðru yoldur. Hadîs-i þerîf NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAMLIOÐLU ECZANESÝ AYHAN ÞAMLI DUMLUPINAR CAD. 2/D - ÇORUM DEVLET HASTANESÝ YANI TÜRKER ECZANESÝ HALÝL ÝBRAHÝM TÜRKER ULUKAVAK MAH. BUHARAEVLER CAD. NO:35/A - BÝÞKEK KAVÞAÐI VEFAT EDENLER 1-Mecitözü, Devletoðlan Köyü' nden gelme, Duvar Ustasý Halil EKE' nin oðlu; Ýbrahim EKE. 2-Danýn Köyü eski Muhtarý, Ali, Mustafa, Osman ve Merhum Ahmet YILMAZ' ýn babasý; Niyazi YILMAZ. 3-Küçükgülücek Köyü' nden, Eski Müteahhit Osman CÝVAN' ýn eþi, Þeref ve Yaþar CÝVAN' ýn annesi; Þerife CÝVAN. 4-Ortaköy, Cevizli Köyü' nden gelme; Mürsel SAKALLI. 5-Ayva Köyü' nden gelme, Hasan BAÞAR' ýn oðlu, Kadir, Mustafa ve Cemal BAÞAR' ýn kardeþi, Toprak Sanayi çalýþaný; Mehmet Ali BAÞAR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Bir Þaban Döðen vardý 2 Nur Dlayt, Can Kardeþ, Köprü, Ve yeni Asya daki makaleleri devam ederken, Dünya çapýnda bir esere imza attý: "Müslüman Ýlim Öncüleri Ansiklopedisi.." Ýki cilt olarak basýlan, Türkiye de ve dýþ Dünyadan ses getirdi.. Daha sonra onlarca kitaba imza attý Gayret ve hizmet onun hayat halleri idi Ýki kýzý bir oðlu vardý.. Büyük kýzýmýz evli idi.. Ýstanbul dan Kargý ya dönerken kýzýmýz ve torunu Hakkýn Rahmetine kavuþtu Bu büyük bir imtihan idi Sabretti Þaban Aðabey ve yenge haným.. Sonra oðlu Nurullah kardeþim Trabzon da okuduðu matematik bölümünü bitirdi.. Osmancýk tan sadýk Nur talebesi Mehmet Karabudak kardeþimin kýzý ile Nurullahý evlendirdik.. Hayat böylece akýp gidiyordu Soluðunuz hayr olsun Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net EÐÝTÝM KÜLTÜR PENCERESÝ H. Mustafa AKTAÞ Kadir Yüktaþýr com Bizim birlikteliðimiz nesebi kardeþten daha yakýn olarak devam ediyordu.. Ýstanbul'a toplantýya her geliþimde evinde misafir eder, tatlý tatlý muhasebeler de bulunurduk.. Dersleri ile Konferanslarý ile, Sohbetleri ile Þaban Döðen Hizmetler ile ilgili meselelerde itirazý olmayan bir dava adamý.. Hizmette yýllarca istikamet ile hayatýný devam ettiren Nurun bir kahramaný Muhtelif vesileler ile benim hazýrladýðým "Risale-i Nuru nasýl tanýdým" çalýþmamý kitap haline getirip, kendi yayýnevi olan Gençlik yayýnlarýnda basmak istedi Ben de böyle bir çalýþmanýn Yeni Asya da basýlmasýný istediðim için olmaz da diyemedim Birbirimizi çok severdik Rahmetli dedem ve bizim aile ile ilgisi Çorum da okuduðu zamanlar çok güzeldi Dedem kendisini çok severdi Birkaç ayda bir buluþur ve dertleþirdik Hayat bu (Sürecek) PERÞEMBE 13 KASIM nsanlar bireysel ve toplumsal hayatlarýný keyfe ma yeþa Ýdeðil belirli bir dünya görüþü doðrultusunda yaþar ve sürdürürler. Dinler, mezhepler, tarikatlar, ideolojiler, felsefeler insanlara birer dünya tasavvuru sunarlar. Bunlar öyle tasavvurlardýr ki taban tabana zýt, birinin ak dediðine diðerinin kara dediði cinsten bile olabilir. Renkler ve zevkler tartýþýlmadýðý gibi inançlar da dogmatiktir; tartýþýlmaz. Malum, sahip olunan her dünya görüþünün bir anlamý, bir amacý, bir gayesi ve bir hedefi mutlaka vardýr. Anlamý, amacý, gayesi ve hedefi ya hayýr olabilir, ya þer olabilir, ya da ikisi arasýnda bir yerlerde bir þey olabilir.. Þu öyküye bir göz atalým: Ayný kalp rahatsýzlýðýyla ayný kaderi paylaþan iki yaþlý adam ayný odayý da paylaþýyorlardý. Tek fark biri cam kenarýnda diðeri duvar dibinde yatýyordu. Cam kenarýndaki yaþlý adam her gün camdan bakarak arkadaþýna dýþarýsýný anlatýrdý. Bugün deniz sakin, yine de hafif rüzgar var sanýrým, çünkü uzaktaki teknenin yelkenleri rüzgarla doluyor. Park da bu sabah sakin; iki salýncak dolu iki salýncak boþ, dünkü genç niþanlýlar yine geldi, ayný yere oturup konuþmaya baþladýlar, el ele tutuþtular, ne kadar da yakýþýyorlar birbirlerine. Erguvan aðaçlarý ne kadar güzel açmýþ, her yer mor bir renk almýþ, erik aðaçlarý da beyaz çiçekleriyle onlara eþlik ediyor. Denizin üzerindeki martýlar bu günkü yemeklerini arýyorlar, ne güzel de dalýyorlar suya... Günler böyle geçip gidiyordu ta ki cam kenarýndaki yaþlý adam kalp krizi geçirene kadar. Ýþte o anda duvar kenarýndaki adam, düðmeye bassa kurtaracaktý arkadaþýný ama Þeytan a uydu. Bunca zamandýr sadece dinleyebiliyordu artýk görebilirdi de. Ýþte bunun için düðmeye basmadý ve hemþireyi çaðýrmadý. Ayný kaderi paylaþtýðý kiþiyi ölüme gönderdi, o bunun haklý bir savunma olduðunu düþünüyordu. Ertesi gün hastabakýcýlar ölen yaþlý adamýn yerine kendisini koymaya gelmiþlerdi. Hemen yataðýnýn yerini deðiþtirdiler; o günlerdir bakmak istediði manzarayý nihayet görecekti. Baþýný kaldýrdý ve pencereden baktý: Simsiyah bir duvar. Ömrü Ramazan olanýn ahireti bayram olur der Mustafa Ýslamoðlu. Hayra solumuyorsan bari hayra soluyanlarý rahat býrakman gerekmez mi? Arkadaþýnýn, lehine niyetini sezemeyen art niyetli, amacý ve gayesi oda arkadaþýnýn yerine göz dikme olunca masmavi deniz, park, çiçekler yerine simsiyah duvarla yüz yüze geliverdi. Bir yere ulaþmada hem fiziki hem de düþünce olarak bulunulan yerin son derece önemi vardýr. Ankara diye Samsun otobüsüne binmiþseniz yanlýþ vasýtada olduðunuzu baþtan kabul etmelisiniz. Problem sizdedir, araçta ve sürücüsünde deðil. Yürüyorum, bir zaman dilimi ortasýnda, Yalnýz, sessiz, çaresiz, gayesiz yürüyorum. Çile yumaðý olmuþ hayat kafatasýnda, Maveraya acaba ben ne götürüyorum. * Sorular, hafakanlar zihnimi kurcalayan, Bir girdap içindeyim alýyor veriyorum. Mesuliyet nerede, meselesiz mi insan? Muhatap bulmak için soruyor... soruyorum. * Ne kadar yol katettim, daha ne kadar kaldý, Yol ki Hakk a varmýyor, yerlere seriyorum. Dört gözün ortasýnda emaneti kim aldý? Gözler mi þaþý olmuþ, yanlýþ mý görüyorum. * Yýllarý kim mahvetti, kime düþtü cereme? Kimi kime þikayet, ben kimi yeriyorum? Bir ýþýk ulaþýnca nihayet pencereme, Yaratýlýþ gayemin sýrrýna eriyorum. (Cevdet Söztutan) Nereye, ne ile gitmek istiyoruz? Hedef atý kullanýp arabayla gitmekse arabadaki yere dikkat etmek lazým. Motor ve vagon da öyle. Motor vagonun, at da arabanýn önünde ise hedefe yürümek ve ulaþmak mümkün. Yoksa... Ýnancýnýzýn, ideolojinizin, mezhebinizin, tarikatýnýzýn, meþrebinizin fanteziden öte bir anlam ifade etmediðini görürsünüz. Ne yazýk ki, yarar yerine kendinize ve topluma zarar verdiðine objektif bakarsanýz þahit olursunuz. Soluðunuz hayýr olsun.. Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: KASIM 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 84, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 13 KASIM 2014 Ekmeði açlýktan ölenleri düþünerek tüketelim illi Eðitim Müdürü MSeyit Ali Büyük, dünyada açlýktan ölen binlerce çocuðun varlýðýnýn asla unutulmamasý gerektiðini belirterek, "Ekmeðimizi tüketirken, bu dünyada açlýktan ölen insanlarýn var olduðunu asla unutmamalýyýz." dedi. Ekmek israfý ile ilgili resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnýn ödül töreninde, çocuklara ve ailelerine hitabeden Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, eski zamanlarda bir haftalýk ekmeði bile tüketen bir toplumdan, bugünün ekmeði yarýna kaldýðýnda bayat diye yemeyen bir topluma gelindiðine iþaret etti. Ekmek baþta olmak üzere hiç bir nimet ve deðerin asla israf edilmemesi gerektiðinin altýný çizen Seyit Ali Büyük, "Nimetlerin kýymetini her zaman bilmek gerekir. Bir gün bu nimetlerin kaybedilebileceðini her zaman akýlda tutmak ve tedbirli olup, israf etmemek gerekir. Büyüklerimizin hikayelerini can kulaðý ile dinlemeli ve onlardan bu milletin nasýl bir yokluk yaþadýðýnýn ayrýntýlarýný öðrenerek, geleceðimize ýþýk tutabilmeli ev tutumlu olabilmeliyiz. Bu yarýþmalarý düzenlemekte maksadýmýz, çocuklarýmýzýn duyarlýlýðýndan yola çýkarak, toplumda farkýndalýk oluþturabilmektir. Duygularýyla israf konusunu kaleme alan, þiire yansýtan ve resme büründüren çocuklarýmýzý ve duyarlýlýklarýný kutluyorum." diye konuþtu. EROL TAÞKAN illi Eðitim Bakanlýðý Mtarafýndan ekmek israfýna dikkat çekip toplumsal duyarlýlýðý artýrmak için düzenlenen þiir, resim ve kompozisyon yarýþmalarý sonuçlandý. Çok sayýda öðrencinin katýldýðý yarýþmaya dereceye giren miniklerin ödüllerini, Milli eðitim müdürü Seyit Ali Büyük verdi. Milli Eðitim Müdürlüðü Toplantý Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde, törene katýlan okul müdürleri, aileler ve öðrencilere hitabeden Milli Eðitim Müdürü Dereceye giren miniklerin ödüllerini, Milli eðitim müdürü Seyit Ali Büyük verdi. Seyit Ali Büyük, ekmek baþta olmak üzere hiç bir þeyin israf edilmemesi gerektiðine iþaret etti. Aileleri ve öðretmenleriyle birlikte törene katýlan öðrencilerin heyecan ve mutluluklarý dikkat çekerken, israf konusundaki farkýndalýklarý ve bunu ifade etme sorumluluklarý ise ayrý bir takdir konusu oldu. 9 öðrencinin merkezden dereceye girdiði yarýþmada, ilçelerden de 6 öðrenci dereceye girdi. Ýlçelerde bulunan öðrenciler için kendi ilçelerinde tören düzenlenirken, dereceye giren öðrencilerin isimleri ise þu þekilde Enerji kesintisi alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Kasým Çtarihlerinde Çorum merkeze baðlý köyler ve Sungurlu ya bazý köylerde enerji kesintisi yapýlacaðýný açýkladý. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 14 Kasým Cuma günü saatleri arasýnda Sungurlu ilçesinde kýrsal þebeke bakým onarým çalýþmalarý kapsamýnda Denizli Köyü, Turgutlu Köyü, Terzili Köyü, Bozyayla Köyü, Karaçay Köyü, Yeþilova Köyü, Yeþilyurt Köyü, Kavþut Köyü, Çadrý Höyük Köyü, Tokullu Köyü, Çavuþcu Köyü, Çayyalca Köyü, Hilali Köyü, Ynegazili Köyü, Baþdelli Köyü, Kuþçalý köyüne; saatleri arasýnda Çorum merkezde köy içi bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan Çorum merkeze baðlý Arpaöz köyüne; 15 Kasým Cumartesi günü ise saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Mecidiyekavak köyüne; saatleri arasýnda Sungurlu ilçesine baðlý Çavuþ, Kýrankýþla, Akdere, Demir Þeyh, Eþme, Murat Kolu, Saraycýk, Kozlu, Yeni Hacýlar Haný ve Türk Hacýlar Haný köylerine; saatleri arasýnda yine Sungurlu ilçesine baðlý Salman, Kamýþlý, Kürkü, Ayaðý Büyük, Beþkaz, Çarþý Cuma, Gökcam, Þeker Hacýlar, Yukarý Ekmekçi, Aþaðý Ekmekçi ve Gökçeköy köylerine programlý olarak elektrik verilemeyecek. (Haber Merkezi) Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, ekmeðin önemine israfýn zararýna dikkat çekti. Minikler israfý anlatýp tutumluluða davet etti sýralandý, Resim: Ýlkokullarda birinci Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'ndan Tuna Özcan, ikinci Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'ndan Ahmet Kaan Maz, üçüncü Osmancýk Koyunbaba Ýlkokulu'ndan Mustafa Emir Tekin. Ortaokullarda birinci Ýnkýlap Ortaokulu-Zehra Cantemir, ikinci Alaca-Sakarya Ýlkokulu Havva Þeyma Koç, üçüncü Ýnkýlap Ortaokulu'ndan Semih Yücel. Þiir: Ýlkokullarda birinci Ýnkýlap Ýlkokulu Damla Gülec, ikinci Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Engin Eren, üçüncü Dodurga Mustafa Kemal Ýlkokulu Zeynep Sude Kaynar. Ortaokullarda birinci Ýnkýlap Ortaokulu Merve Özbek, Mimar Sinan ortaokulu Gamze Yazýcý, Ýnkýlap ortaokulu Betül Biçer. Kompozisyon: Birinci Ýskilip Azmi Milli Ortaokulu Sude Naz Ýmal, ikinci Salim Akaydýn Ortaokulu Hasan Öykü Kaya, üçüncü Ýski- Sorunlar giderilmezse geriye gidilecek Hacý Nuri Lafcý aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan SYardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Yeni dönemde saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn görmezden gelinmesi halinde, saðlýkta artýk ileriye doðru deðil geriye doðru bir gidiþatýn baþlayacaðý bilinmelidir. dedi. Çalýþanlarýn sorunlarý görmezlikten gelinemez diyen Lafcý, Herkes saðlýkta dönüþümden övgüyle bahsederken saðlýk çalýþanlarýna sadece teþekkür edilmiþtir. Saðlýk çalýþanlarýnýn iþ yükü 2002 yýlýna göre 5 kat arttý. Bu memnuniyete göre saðlýkta þiddet arttý, mobbing var, adaletsiz döner sermaye sistemi var, iþ yükü var, tükenmiþlik var, yýpranma var. Artýk eðer bu yeni dönemde saðlýk çalýþanlarýnýn bu sorunlarý giderilmezse saðlýkta artýk ileriye deðil geriye gidiþ var demektir. Onun için önümüzdeki dönemde bir defa istihdam politikalarý, yetersiz saðlýk çalýþaný sorununun çözümü için istihdam politikalarý mutlaka geliþtirilmelidir. Þiddet konusunda Saðlýk-Sen olarak 2009 yýlý itibariyle bir süreç baþlattýk. Bizim bu çalýþmamýzla beraber kampanya baþlatýldý, Türkiye Büyük Millet Meclisi nde bir komisyon kuruldu, bu komisyonda olaðanüstü kararlar alýndý. Ama ne bu kararlar uygulanýyor, nede son dönemdeki þiddet olaylarýna Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri sahip çýkmýyor. Böyle bir þey olmaz. Saðlýkta þiddeti sýfýr noktaya getirmek ve mobbingin önüne geçmek için mutlaka biran önce çalýþmalarýn yapýlmasý gerekiyor. diye konuþtu. Dönemin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan ýn saðlýk çalýþanlarýna 5 yýla 1 yýl yýpranma payý verilmesi için talimat verdiðini hatýrlatan Lafcý, þunlarý söyledi; Bu konuda ilgili bakanlýklarýn çalýþmalarý devam etmektedir. Bir çalýþtay yapmak kaydýyla hangi saðlýk çalýþaný ne kadar yýpranma almalý bunu belirleyip 450 bin saðlýk çalýþanýnýn tamamen yararlanacaðý bir yýpranma payý için çalýþmalarýmýzý baþlatýyoruz. Bu bir kanun teklifi ya da torba yasaya gelmek kaydýyla TBMM ye gelecek ve sizden aldýðýmýz güçle birilerinin hayal dahi edemediði inanmadýðý konu TBMM de çözülerek tüm saðlýk çalýþanlarýna hediye edeceðiz. En büyük maðduriyetleri ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý konusu önümüzdeki dönem öncelikli politikamýz olacak. Nasýl ki, yýpranma payýný aldýysak ek ödemelerinde emekliliðe yansýtýlmasýný saðlayarak sendikacýlýkta bir çýðýr açacaðýz, bir yeni dönüm noktasý getireceðiz. (Haber Merkezi) Çorum'un Sungurlu ilçesi Yavuz Selim Ýlkokulu'nda Muharrem Ayý sebebiyle aþure günü düzenlendi. Aþure günü düzenlendi orum'un Sungurlu ilçesi Yavuz Se- Ýlkokulu'nda Muharrem Ayý se- Çlim bebiyle aþure günü düzenlendi. Okul Aile Birliði Baþkaný Fatih Þahin'in katkýlarýyla okul bahçesinde gerçekleþtirilen aþure gününe Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, Þube Müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Gerçekleþtirilen aþure gününde öðrenciler ve aileler doyasýya aþure yedi. Minik öðrencilere Muharrem Ayý'nýn anlam ve önemini anlatmak hem de sosyal bir aktive olmasý amacýyla düzenlenen etkinlikte bin kiþilik aþure piþirildi. Bin kiþilik aþure öðrencilere ve ailelerine daðýtýlýrken ortaya renkli görüntüler çýktý. Öðrencilerden bazýlarý aþurenin tadýný çok sevdiðini söyleyerek öðretmenlerinden bir tabak daha istedi.(ýha) Ýl Genel Meclisi bütçe görüþmeleri devam etti. Destek hizmetlerine 10 milyonluk bütçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Ortaköy'de çiftçilerin sorunlarýný yerinde dinledi. Çiftçinin sorunlarýný dinledi ýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Mü- Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ ile Gdür Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ortaköy'de çiftçilerin sorunlarýný yerinde dinledi. Ortaköy Ziraat Odasý'ný ziyaret ederek sorunlarýný dinleyen Þahinbaþ, ardýndan Ortaköy Kaymakamý ile görüþerek çözüm önerilerini paylaþtý. (Haber Merkezi) Ýl Emniyet Müdürlüðü, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamýnda Ziya Gökalp Ýlkokulu öðrencilerine trafik eðitimi verdi. Ziya Gökalp te trafik eðitimi l Emniyet Müdürlüðü, Trafik De- Projesi kapsamýnda Ziya Ýdektifleri Gökalp Ýlkokulu öðrencilerine trafik eðitimi verdi. Eðitime Okul Müdürü Meltem Toker, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Ýl Emniyet Müdürlüðünde görevli Trafik Polisi Halil Müjdeci tarafýndan verilen eðitimde, karþýdan karþýya geçiþler, gece yürüyüþleri, emniyet kemeri, bisiklet kullanýmý ve ilk yardýmla ilgili bilgiler verildi. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði Trafik Dedektifleri Projesi kapsamýnda yürütülen eðitim soru cevap bölümü ile sona erdi. (Haber Merkezi) Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, tüm mahalle sakinlerini Atatürk Ýlkokulu nda yapýlacak olan halk günü buluþmasýna davet etti. Ulukavak sakinleri Halk Günü Toplantýsý nda buluþuyor MURAT ÇETÝN lukavak Mahal- Muhtarý Ha- Ulesi nefi Özdemir, mahallenin sorunlarýnýn masaya yatýrýlacaðý halk günü toplantýsý düzenlediklerini duyurdu. Muhtar Özdemir, bugün saat 14,30'da Atatürk Ýlkokulu'nda yapýlacak olan halk günü toplantýsýna tüm mahalle sakinlerini davet etti. Tüm kurumlarý toplantýya davet ettiklerini ifade eden Özdemir, "Kurumlarýn yetkililerinin de katýlacaðý toplantýyla, mahallemizin sorunlarýný direkt olarak aktarma imkaný bulacaðýmýz toplantýmýza tüm halkýmýzý davet ediyorum." dedi. EROL TAÞKAN l Genel Meclisi bütçe görüþmeleri Ýdevam etti. Dün gerçekleþtirilen oturumda Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü'nün bütçesi görüþülerek kabul edilirken, bütçe miktarýnýn 10 milyon 224 bin 550 TL olduðu açýklandý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'nýn baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantýda, Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürü Hüsnü Yalçýnkaya, bütçe hakkýnda meclis üyelerine bilgi verdi.a Toplantýnýn diðer gündem maddesinde, Alaca'ya yapýmý planlanan hükümet konaðý için, mülkiyeti hazineye ait ve halen Dumlupýnar Ýlkokulu olarak kullanýlan taþýnmazýn, maliye hazinesine devri görüþüldü. Gündemin son maddesinde de Ýmar ve Komisyon Baþkaný Erhan Akar, Alaca Örükaya Köyü'nün yerleþik alarý ve civarý sýnýr tespit raporunu meclisin bilgisine sundu. Hanefi Özdemir

15 Hacý Ali Suyunda hummalý çalýþma skilip Belediyesi, geçmiþi yüz yýllara dayandýðý bilinen Hacý Ali Su- için geçtiðimiz Ekim ayýnda kapsamlý bir çalýþma baþlatmýþtý. Bu Ýyu güne kadar kapsamlý bir çalýþma yapýlamayan Hacý Ali Suyunun gözü Ýskilip Belediyesi, geçmiþi yüz yýllara dayandýðý bilinen Hacý Ali Suyu için çalýþýyor. Kamu Sen gündemi deðerlendirdi T ürkiye Kamu-Sen Geniþletilmiþ Ýstiþare Toplantýsý, Türkiye Kamu- Sen'e baðlý sendikalarýn Genel Baþkanlarý, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Temsilcileri ve Þube Baþkanlarýnýn katýlýmý ile 6-9 Kasým tarihlerinde 'Türkiye Buluþmasý' temasý adý altýnda Antalya'da gerçekleþtirildi. Ýstiþare Toplantýsý'nda ülke gündeminde yer alan konular ile kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal durumlarý ve 2015 yýlýnda yapýlacak toplu sözleþme görüþmelerine iliþkin konular ele alýndý. Türkiye Kamu Sen Çorum Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök, toplumsal ve ekonomik geliþmeler ýþýðýnda Türkiye Kamu-Sen Geniþletilmiþ Ýstiþare Toplantýsý'nda alýnan kararlar ve toplantý sonuç bildirgesini açýkladý. Bildirgede özetle þu hususlara deðinildi: Son günlerde terör olaylarý yeniden týrmanýþa geçmiþtir. Ne yazýk ki yýllar boyunca canlarýmýzý feda ederek bugünlere getirdiðimiz devletimiz, adýna açýlým denen ihanet sürecine kurban edilmekte, akýbeti meçhul bu süreç bahane edilerek, ülkemizin bir bölümünde paralel bir devlet kurulmasýna sessiz kalýnmakta, bebek katillerine rezidanslar inþa edilmekte, sekretarya oluþturulmaktadýr. Verilen tavizlerle iyiden iyiye azan terör örgütü, þehirlerimizde de þiddet olaylarýný artýrmakta, ülkemizin bir çatýþma ortamýna çekilmek istendiði görülmektedir. Dýþ iliþkilerde, özellikle Irak, Suriye gibi çevre ülkelerimizle ilgili konularda izlenen yanlýþ politikalar, ülke güvenliðimiz tehdit eder boyuta ulaþmýþtýr. Bu noktada huzurumuza ve birlikteliðimize darbe vurmaya yönelik her türlü eylemi þiddetle kýnýyor, terör olaylarýnda hayatlarýný kaybeden evlatlarýmýza Allah'tan rahmet, þehit ailelerine ve milletimize baþsaðlýðý diliyoruz. Bilindiði üzere 2014 ve 2015 yýllarýnda memur ve emekli maaþlarýnda yapýlacak artýþlarýn belirlendiði toplu sözleþme görüþmeleri 2013 yýlýnýn Aðustos ayýnda gerçekleþtirilmiþtir. Kanuna göre 30 gün sürmesi gereken pazarlýklar, türlü hile ve desiselerle en çok üye kaydederek yetkili hale getirilmiþ olan konfederasyon tarafýndan sadece 2 görüþme sonucunda mutabakatla tamamlanmýþtýr. Saðlanan sözde mutabakat sonucunda 2014 yýlýnda memur maaþlarýna net 123 TL, emekli aylýklarýna net 140 lira; 2015 yýlýnda ise memur ve emeklilere altýþar aylýk dilimler halinde %3+%3 zam yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþ, 2014 yýlý için kamu görevlilerinin enflasyon farký hakký gasp edilmiþtir. Türkiye Kamu-Sen olarak, eriyen maaþlarýn telafisi; artmayan nöbet ücretleri, fazla mesai ödemeleri, ek ders ücretleri, ek ödemeler, özel hizmet tazminatlarý, sosyal yardýmlar nedeniyle oluþan maðduriyetlerin giderilmesi; 4/C'lilere, yardýmcý hizmetlilere verilen sözlerin tutulmasý; belli kesimlere verilen maaþ zammýnýn bütün memurlarý kapsayacak þekilde geniþletilmesi ve yýllarýnýn ekonomik açýdan kayýp yýl olmaktan kurtarýlmasý amacýyla kamu görevlilerinin ve emeklilerinin maaþlarýna yüzde 12 ek zam yapýlmasýnýn zorunlu hale geldiðini kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz. Kamu Personeli Danýþma Kurulu, 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý ve Toplu Sözleþme Kanunu hükümlerine göre oluþturulmuþtur yýlýnda gerçekleþtirilen toplu sözleþme görüþmelerinin ardýndan memurlarýmýzýn yýllardýr karþý karþýya kaldýklarý açmazdan kurtarýlmasý için gerekli uygulamalarý içeren talepler Kamu Görevlileri Danýþma Kurulu'nda ele alýnmýþ ve birçok konunun hayata geçirilmesi için mutabakat saðlanmýþtýr. Aradan geçen iki yýllýk süreye raðmen alýnan kararlarýn büyük çoðunluðu uygulamaya konulmamýþtýr. Bu bakýmdan söz konusu toplantýlarda kabul edilen, 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayan personele bir derece verilmesi, disiplin cezalarýnýn affý, Yardýmcý Hizmetler Sýnýfýna dâhil kadro unvanlarýnda görev yapan personele de ek gösterge verilmesi, üniversite mezunu kamu iþçilerinin uygun memur kadrolarýna atanmasý, devlet memurlarýnýn özel sektörde geçen hizmet sürelerinin tamamýnýn kazanýlmýþ hak aylýðýnda deðerlendirilmesi gibi Kamu Görevlileri Danýþma Kurulu'nda gündeme taþýnan ve üzerinde anlaþýlan konularýn bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin uluslararasý alanda stratejik önemini arttýran, hem oluþturduðu katma deðerle hem de saðladýðý istihdamla ülke ekonomisini ayakta tutan büyük ve önemli kuruluþlarýn bazý iç ve dýþ kaynaklý sermaye sahiplerine kapalý kapýlar ardýnda pazarlandýðýný; limanlarýmýzýn, tersanelerimizin bir bir elden çýkarýldýðýný kaygýyla takip etmekteyiz. Milletimizin ödediði vergilerle kurulan ve bizatihi milletin malý olan kuruluþlarýn yangýndan mal kaçýrýrcasýna birkaç yýllýk kârý karþýlýðýnda peþkeþ çekilmesine, söz konusu iþletmelerde çalýþanlarýn kýyýma uðratýlmasýna Türkiye Kamu-Sen olarak seyirci kalmamýz mümkün deðildir. Ülkemizde kurulu iþletmeleri ele geçirerek ülkemizde yatýrým yapýlýyor izlenimi yaratýlmasýna karþýyýz. Bu uygulamalar yatýrým deðil, talandýr, iþgaldir. Türkiye Kamu-Sen þeffaflýk ilkesini ön planda tuttuklarýný söyleyen yetkililerden, bugüne kadar yapýlan özelleþtirmelerden gelen gelirin, bu kuruluþlarýn yaptýðý üretimin, istihdamýn, kârýn-zararýn, ödedikleri vergilerin ve ülkemize olan ekonomik katkýlarýnýn açýklanmasýný beklemektedir. Her gün ülkemizin çeþitli yerlerinde onlarca çalýþanýmýz iþ kazasý nedeniyle hayatlarýný kaybetmektedir. Ýþ kazalarýnýn özelleþtirme ve taþeronlaþmanýn yaygýn olduðu sektörlerde daha fazla yaþandýðý göze çarpmaktadýr. Taþeronlaþma, daha düþük maliyetli iþgücü temininin bir yolu olarak kullanýlmaktadýr. Baþta Soma ve Ermenek olmak üzere ülkemizin dört bir yanýnda hemen her gün yaþanan ve millet olarak hepimizi derinden yaralayan facialar, taþeronlaþmanýn, tedbirsizliðin ve bireyselleþmenin sonucu olarak ortaya çýkmaktadýr. Ýþ saðlýðý ve güvenliðine iliþkin önlemlerin alýnmasý durumunda bu facialarýn gerçekleþmeyeceðini söylemek mümkündür. Türkiye Kamu-Sen olarak taþeronlaþma uygulamasýna son verilmesi talebimizi yineliyoruz. hummalý bir çalýþmadan sonra yeni gözler açýlacak ve döþenecek yeni boru hatlarýyla þehir merkezindeki içme suyu çeþmelerine kayba uðramadan ulaþmasý saðlanacak. Hacý Ali Suyunun gözünde iþ makinelerinin çalýþabilmesi için ayrýca birde ulaþým yolu açýldý. Açýlan bu yolla birlikte oluþabilecek her hangi bir aksaklýkta suyun gözüne iþ makineleri ile gitmek bundan sonra mümkün olacak. Ýskilip, Doðangir Köyünün Tülüce mevkisinde bulunan Hacý Ali Suyunun ilk çýktýðý yerde incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Recep Çatma su arýza biriminde çalýþan yetkili personelden devam eden çalýþmalarýn son durumu hakkýnda sahada bilgiler edindi. Baþkan Çatma'ya meclis üyesi Nejat Keserci de eþlik etti. Sularýn gözlerini de inceleyen baþkan Çatma, burada konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Gördüðünüz gibi Hacý Ali Suyumuz için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu yýl ki kuraklýklarda Hacý Ali Suyunun aktýðý bazý çeþmelerde kesilmeler oldu. Onlara seçim zamanýnda suyu akmayan bir çeþme kalmayacak diye sözümüz vardý. Bu sözümüzü yerine getirmek amacýyla 20 günü aþkýn bir süredir ekibimiz Hacý Ali Suyunun þehir merkezindeki çeþmelere her hangi bir kayba uðramadan ulaþmasý için çalýþýyor. Ýskilipli hemþerilerimize afiyet olsun diyoruz" dedi. (Haber Merkezi) Ýþ saðlýðý ve güvenliði uygulamalarý ile çalýþanlarýmýzýn daha saðlýklý ve güvenli ortamlarda hizmet üretmeleri saðlanmalý, bu çerçevede mutlak surette þiddete uðrayan kamu görevlilerinin güvenliði de dikkate alýnmalýdýr. Ýþ saðlýðý ve güvenliði bir anlamda çalýþanlarýn fiziki ve ruhsal bakýmdan güvenli ortamlarda çalýþmalarý demektir. Bu bakýmdan kamu görevlilerimizin yaþadýðý þiddet olaylarýný engelleyecek tedbirler, iþ saðlýðý ve güvenliði çerçevesinde deðerlendirilmeli, þiddet maðduru olan hemþire, ebe, doktor, postacý, öðretmen, polis, vergi müfettiþi, zabýta gibi çalýþanlarýmýzý bu þiddetten kurtaracak ve hizmet alanlarýný çaðdaþ bir yapýya kavuþturacak adýmlar atýlmalýdýr. Konfederasyonumuzun yoðun çabalarý ile geçtiðimiz dönemde sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesi olumlu bir geliþme olmakla birlikte aile hekimliði, usta öðreticiler ve 4/C'li personel gibi kadro kapsamý dýþýnda kalan personelin de derhal kadroya geçirilmesi ve sözleþmeli personel istihdamýna son verilmesi bir gerekliliktir. Kamu görevlilerinin yandaþ, yandaþ olmayan, bizden, bizden olmayan gibi ifadelerle fiþlenerek ayrýþtýrýlmasýnýn, kadrolaþmanýn, adam kayýrmanýn, kýyýmýn, haksýzlýðýn, hukuksuzluðun son bulmasýnýn; kamuda bir takým siyasi çevrelere yakýn olmanýn, çalýþanýn eðitim düzeyi, performansý ve kiþiliðinin önüne geçmesinin önlenmesinin; kamu kurum ve kuruluþlarýnýn idarelerinin tarafsýzlýðýnýn saðlanmasýnýn; adil bir sýnav ve atama sistemi ile çaðdaþ bir yönetim anlayýþýnýn oluþturulmasýndan geçtiði bilinmeli, özellikle yönetici atamalarýnda yazýlý sýnava dayalý adil, þeffaf ve tarafsýz bir sistem oluþturulmalýdýr. Kamuda istihdam sisteminde ana eksen, aile bütünlüðünün korunmasý yolunda belirlenmeli ve üniversiteler dâhil olmak üzere kamuda her statüde istihdam edilen personelin herhangi bir þart aranmaksýzýn eþ durumu, saðlýk ve öðrenim özründen dolayý tayin talepleri dikkate alýnmalý, atama ve yer deðiþtirmelere iliþkin çerçeve yönetmelikte uygun düzenlemeler yapýlarak atama ve yer deðiþtirmelerde aile bütünlüðünün korunmasý saðlanmalýdýr. Türkiye Kamu-Sen, sadece kamu çalýþanlarýnýn deðil tüm Türk milletinin saðduyusunun sesidir. Buradan yola çýkarak konfederasyonumuz, emeklilerin mali ve sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesi yolunda gayretlerini sürdürecek ve yapýlacak her türlü eylemde yanlarýnda olacaktýr. Son yýllarda özellikle kadýnlara karþý uygulanan þiddet de hat safhaya çýkmýþ, taciz, mobbing ve töre cinayetleri vakayý adiyeden sayýlmaya baþlamýþtýr. Bu durum, insan haklarý ihlalinin geldiði ürkütücü boyutu ve yaþanan toplumsal travmanýn, ülkemiz geleceðini tehdit ettiðini göstermektedir. Bu nedenle yetkililerin toplumumuzun kanayan yarasý haline gelmiþ konulara kalýcý ve etkili çözümler üretmesi en öncelikli konu olarak karþýmýzda durmaktadýr. Ülkemizde 30 yýl çalýþan vasýfsýz bir iþçinin emekli maaþý ve emekli ikramiyesi; ayný sürede çalýþmýþ bir memurun emekli maaþý ve emekli ikramiyesinin iki katý düzeyindedir. Norm ve standart birliði saðlamak iddiasýyla hazýrlanan 5510 sayýlý Kanunun bu adaletsizliði gidermemesi, kamu çalýþanlarýna yapýlan büyük bir haksýzlýk olarak karþýmýzda durmaktadýr. Bu nedenle 5510 sayýlý kanunun 80. maddesinde yapýlacak düzenleme ile þu anda görev yapmakta olan memurlarýn prime esas kazanç tanýmlarýnýn deðiþtirilerek, tüm ödeneklerin emekli keseneðine dâhil edilmesi ile kamu görevlilerinin emeklilik haklarýnýn ilerletilmesi ve kamu çalýþanlarýnýn emekli ikramiyelerinin iþçilerle eþitlenmesi gerekmektedir. Çalýþanlarýmýz üzerindeki sendikal baskýlar her geçen gün biraz daha artmaktadýr. Memurlar, ikna odalarýna alýnarak yandaþ sendikaya üye olmaya zorlanmakta, 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri açýkça çiðnenmektedir. Bu dönemde binlerce memur, mahkemelerde hak aramak zorunda kalmýþtýr. Konu ile ilgili olarak muhalefet partilerinin TBMM'de sunduðu soru önergelerine Hükümet tarafýndan cevap dahi verilmemektedir. Türkiye Kamu-Sen, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da tüm gücüyle ezilen ve haksýzlýða uðrayan tüm kamu görevlilerinin yanýnda olacak, haksýzlýklara karþý duracaktýr. Son dönemlerde siyasetçilerin kamu görevlilerini küçümseyici yaklaþýmlarý, belli meslek grubundaki memurlarý rencide edici tavýr ve söylemleri kabul edilemez. Türkiye Kamu-Sen olarak tüm gücümüzle memurumuzun yanýnda olacaðýmýzý ve itibarýný zedeleyici ve ayrýþtýrýcý ifadelerle toplumumuzun diðer kesimleriyle arasýnýn açýlarak tasfiye edilmesine þiddetle karþý çýkacaðýmýzý bir kere daha bildiriyoruz. Son yýllarda türlü gerekçelerle büyük bir çevre katliamý ve aðaç kýyýmý yapýldýðýný üzülerek müþahede ediyoruz. Bu bakýmdan Türkiye Kamu-Sen Geniþletilmiþ Ýstiþare Kurulu, aðaçlarýmýzýn katledilmesine, çevremizin kirletilmesine þiddetle karþý çýktýðýný ifade etmekte, gelecek nesillere daha yaþanýlabilir, daha güzel, daha zengin bir vatan topraðý býrakabilmek için üzerine düþen her türlü görevi yapmaya hazýr olduðunu ilan etmektedir. Türkiye Kamu-Sen olarak baðlý sendikalarýmýzýn genel baþkanlarý, yönetim kurulu üyeleri, þube baþkanlarý ve il temsilcileri ile yekvücut halinde; sendikalarý kendisine köle isteyen iktidara, kraldan çok kralcýlýk yapan bürokratlara, makam ve mevkii zulüm ve baský aracýna dönüþtürenlere, memuru tehditle, korku salarak üye yapanlara ve menfaatçilere raðmen onurlu mücadelemizi kararlýlýkla sürdüreceðimizi ve baþta kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz olmak üzere, tüm vatandaþlarýmýzýn insanca yaþayabileceði bir gelire kavuþmasý, çevreye duyarlý, adil, hukuka saygýlý ve þeffaf bir yönetim anlayýþýnýn yerleþmesi için kanunlarýn tanýdýðý sýnýrlar çerçevesinde her türlü eylemi gerçekleþtirmekten geri durmayacaðýmýzý bir kez daha yineliyoruz. (Haber Merkezi) Ýstiþare Toplantýsý'nda ülke gündeminde yer alan konular ile kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal durumlarý ve 2015 yýlýnda yapýlacak toplu sözleþme görüþmelerine iliþkin konular ele alýndý. PERÞEMBE 13 KASIM Çorum'a gelen Humboldt Bursiyerleri Derneði üyeleri kent gezisini tamamladý. Çorum un tanýtým elçisi olacaðýz ürkiye nin Baþkentinden Hitit- Baþkentine Yolculuk pro- Tlerin jesi kapsamýnda Çorum'a gelen Humboldt Bursiyerleri Derneði üyeleri kent gezisini tamamladý. Mavi Ocak ta kahvaltý ile baþlayan gezi, Alacahöyük, Boðazkale gezileri sonrasý Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu nun konuklara gözleme-ayran ikramýyla devam etti. Akþam Anitta Otel de konaklayan grup, þehir manzaralý yemek yedi. Ertesi gün Çorum Müzesi ve merkezdeki tarihi yerler ile konaklarý gezen grup, Obruk Barajý na geçti. Dernek üyeleri burada yenilen öðlen yemeði sonrasý Ankara'ya geri döndü. Humboldt Bursiyerleri Derneði Baþkaný Prof. Dr. Yalçýn Elerman, gezi sonrasý organizasyon için Çorum Vakfý Ankara Þubesi Baþkaný Alper Bilan a, gezi boyunca kendilerine eþlik ve rehberlik eden, ikramda bulunan Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu na, rehberlere, Müze Müdürü ne, Mavi Ocak Tesisleri ne, Anitta Otel Genel Müdürü ve çalýþanlarýna, Kültür Müdürlüðü ne, Obruk Barajý tesisleri iþletmecisine ve Köylüoðlu Seyahat sahibine ve þoförlere teþekkür ederek, Bu güzel kentte gördüklerimizi dernek üyeleri ile paylaþacaðýz, ayrýca Çorum ilinin tanýtým elçisi olacaðýz. dedi. Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan da, bu tür organizasyonlarýn kent tanýtýmýna büyük katkýlar saðlayacaðýný ifade ederek, projelerine farklý zamanlarda farklý gruplarla devam edeceklerini söyledi. (Haber Merkezi) Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði, 2. Olaðanüstü Genel Kurulunu gerçekleþtirdi. BÝKTUDER yönetimi deðiþti 1 Nisan 2013 tarihinde 10 kurucu üye ile kurulan ve bugün sayýsý 37 olan Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði, 2. Olaðanüstü Genel Kurulunu gerçekleþtirdi. Yönetim Kurulu deðiþikliðine gidilen kurulda, Yönetim Kurulu na Hayati Çam, Özden Özgür Yalçýn, Þenay Akcan, Erdem Önal, Hüseyin Mucur, Banu Çilingir, Adnan Levent Çoþkuner, Musa Topbaþ ve Ümit Demir seçildi. Dernek Denetleme Kuruluna ise Yüksel Tavukcý, Mehmet Fatih Göçmen ve Ýsa Kartal getirildi. Genel Kurul sonrasý açýklama yapan Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliþtirme Destekleme Derneði (BÝKTUDER) Baþkaný Hayati Çam, Bilgi ekonomisini oluþturan yenilikçilik, inovasyon, iletiþim teknolojileri ve Ar-Ge kapasitesini geliþtirmek, çevrenin korunmasý, çevre teknolojilerinin yaygýnlaþtýrýlmasý, turizm, alternatif turizm, doða turizmi, kýrsal turizmin dezavanjlý gruplarla ilgili projeler hazýrlamak, uygulamak, kültür endüstrisini oluþturan el sanatlarý, gösteri sanatlarý, müzik endüstrisi, yayýncýlýk ve basýlý medya, tasarým, reklam, mimarlýk, yeni medya ve yazýlým, film endüstrisi, radyo ve televizyon, görsel sanatlar, boþ zaman sektörü, turizm, sürdürülebilir turizmin geliþtirilmesi ve desteklenmesi arkeolojik alanlar, müzeler, kütüphaneler, arþiv ve yaratýcý kültür sanat faaliyetlerinin etkinleþtirilmesi ve geliþtirilmesi için araþtýrmalar yapmak, teorik ve pratik eðitimler yoluyla mesleki ve teknik eðitimi geliþtirerek istihdamý artýrmak, insan kaynaklarý potansiyelini yükseltmek, projeler geliþtirmek, uygulamalar yapmak, olan tüzüðümüz tüzük deðiþikliðine gidilmiþ mevcut dernek tüzüðüne ek olarak Kadýn ve çocuklara yönelik þiddet, gençler, romanlar, eski hükümlüler ve mülteciler, hayvan haklarý, müzik, tiyatro, sinema, halk danslarý, edebiyat, hukukun üstünlüðü, demokrasi, mobbing, etik kültürü ve insan haklarý, Karadeniz medeniyetlerinin tarihi ve arkeoloji, israfýn önlenmesi, tasarrufun yaygýnlaþtýrýlmasý, enerji verimliliði, teknoloji, kumar, sigara, madde (esrar, eroin, bonzai vb) baðýmlýlýðý, sporun yaygýnlaþmasý, spor kulüpleri, görsel, yazýlý medya ve sosyal medyanýn geliþtirilmesi konularý dernek tüzüðüne eklenmiþtir. Gerekli görülen konularda çalýþma guruplarý kurulmuþtur. Derneðimizin yeni tüzüðü ve yeni yönetim ve denetim kurullarý hayýrlý olsun. Derneðimiz toplumsal konularda çalýþmalara ve üye çalýþmalarýna hýz verecektir. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Muhtar dan hayýrlý olsun ziyareti YÜKSEL BASAR lukavak Mahallesi UMuhtarý Hanefi Özdemir, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Þule Toksoy a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, muhtarlýðýn imkânlarý çerçevesinde okullara da her zaman ellerinden gelen desteði saðlayacaklarýný belirten Hanefi Özdemir, daha önce karþýlýklý iþtiþareler sonucu Okul Müdürü Þule Toksoy dan okulun ihtiyaçlarýný hakkýnda bilgi alýp, çeþitli yardýmlarda bulunduklarýný hatýrlattý. Okul Müdürü Þule Toksoy da, Okullar açýk sistemlerdir. Bu çerçevede etrafýnda bulunan kurumlarla sürekli etkileþim içerisindedirler. Mahalle muhtarýmýzýn bizi ziyaret etmeleri, sorunlarýmýzla ilgilenmeleri bizim açýmýzdan memnuniyet vericidir. Bir mahalle için muhtarlýk ve okul toplumsal dinamiklerdir ve iþbirliktelikleri önemlidir. diyerek Ulukavak Mahalle Muhtarlýðý ile iþbirliklerinin sürekli olmasýný diledi. Ziyaret sonunda Hanefi Özdemir e okula katkýlardan dolayý plaket verildi. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Þule Toksoy a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

16 16 PERÞEMBE 13 KASIM 2014 CHP Çorum heyeti Kýlýçdaroðlu yla görüþtü HP Çorum Milletve- Tufan Köse'nin Ckili daveti üzerine Ankara'ya giden CHP Osmancýk Kadýn Kollarý, CHPAlaca Ýlçe Baþkaný Ýsmail Çimen ve yönetimi ile Alaca köy muhtarlarý, Köse yi TBMM deki makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaretin ardýndan CHP Grup Toplantýsýna katýlan heyet, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nu da makamýnda ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Kýlýç- Bir kereden bir þey olmaz demeyin! ünyada ve ülkemiz- özellikle son dö- Dde nemde korkutucu boyutlara ulaþan madde kullanýmý ve madde baðýmlýlýðýnýn önlenmesi için Platin Saðlýk Koleji nde farkýndalýk semineri düzenlendi. Saðlýklý Beslenme ve Madde Baðýmlýlýðýndan Korunma seminerine konuþmacý olarak Memuru kýþtan önce enflasyon yaktý Türkiye Yeþilay Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Attila Alpay katýldý. Alpay, seminerde yaptýðý konuþmasýnda þu hususlara dikkate çekti; Yaþam koþullarýnýn ve teknolojik geliþmelerin insan iliþkilerini deðiþtirdiði ve yalnýzlaþmayý artýrdýðý günümüzde, geleceðimiz olan çocuklarýmýzýn saðlýklarýný ve üretkenliklerini tehdit eden zararlý yönelimlere kolaylýkla baþvurabildikleri görülmektedir. Gençlerimiz arasýnda son yýllarda fastfood gýdalar, asitli içecekler ve paketli ürünlerin tüketimi hýzla artmaktadýr. Bu gýdalar geliþme çaðýndaki bireyleri fiziki ve biliþsel anlamda olumsuz etkilemektedir. Kalp damar rahatsýzlýklarý, tansiyon problemleri hatta kansere neden olan bu gýdalardan uzak durmak, saðlýklý beslenmeye önem vermek siz gençler için hayati önem taþýmaktadýr. Gençlerin; özellikle bu yaþ gruplarýnda baðýmlýlýk yapýcý maddelere ilgisi artmaktadýr. Bir kereden bir þey olmaz diye baþlayan bu alýþkanlýklar vazgeçilmez boyutlara ulaþmaktadýr. Eðitim hayatýnýzý, geleceðinizi tehdit eden bu maddelerden uzak durmalýsýnýz. Siz çocuklarýmýz gelecek nesillerimizin teminatýsýnýz. Sizleri önemsiyor, deðer veriyor ve her türlü kötülükten sakýnýyoruz. Sizler de bunun farkýna varmalý ve bu zararlý alýþkanlýklardan uzak durmalýsýnýz. (Haber Merkezi) Yargý Türk Büro Sen i haklý buldu CHP heyeti Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu nu ziyaret etti. daroðlu, Ülkemizin içinde bulunduðu koþullar ve þartlar gittikçe kötüye gidiyor. Günümüzde kadýnlarýmýz ve muhtarlarýmýza düþen görev, sorumluluk oldukça fazladýr. Sizlerin de bu düþünce ve bilinçle üzerinize düþen mücadeleyi azimle yerine getireceðinizden hiç þüphem yok. dedi. CHP Milletvekilleri Kamer Genç ve Mustafa Saðlýklý Beslenme ve Madde Baðýmlýlýðýndan Korunma seminerine konuþmacý olarak Türkiye Yeþilay Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný Attila Alpay katýldý. Demet Yurdasucu Hayati Çam Balbay ile de görüþme fýrsatý bulan Çorum heyeti, ülke sorunlarý hakkýndaki rahatsýzlýklarýný dile getirerek, üzerlerine düþen göreve hazýr olduklarýný belirttiler. Milletvekili Köse ise, kadýnlarýn ve muhtarlarýn ülke sorunlarýyla ilgili duyarlýlýklarýna teþekkür ederek, Hiç birimiz hepimiz kadar güçlü olamayýz. Ülkemizin acilen CHPiktidarýna ihtiyacý vardýr ve sorumluluk duygusuyla hep birlikte, CHP iktidarýnda, ülkemiz her alanda refaha kavuþacaktýr. diye konuþtu. Ziyaretlerinde hatýra fotoðrafý çekinen Osmancýk Kadýn Kollarý ve Alaca Muhtar Heyeti, Milletvekili Köse'ye teþekkür ederek Meclis ten ayrýldýlar. (Haber Merkezi) ürk Büro-Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý (Mevzuat ve TToplu Pazarlýk) Demet Yurdasucu, yazýlý bir basýn açýklamasý yaparak, bir hukuk zaferi daha kazandýklarýný söyledi. Yurdasucu, konuya iliþkin açýklamasýnda; Ankara Seðmenler Vergi Dairesi Müdürlüðü'nde tahsildar kadrosunda görev yapan ve ayný zamanda Türk Büro-Sen Ýþyeri Temsilcisi olan üyemizin, görev yerinin Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüðü olarak yer deðiþtirilmesine iliþkin tarihinde sendikamýz tarafýndan Ankara 9. Ýdare Mahkemesi Baþkanlýðý'na iþlemin iptali istemiyle dava açýlmýþtý. Açýlan dava neticesinde Ankara 9. Ýdare Mahkemesi'nce, dava konusu görev yeri deðiþikliði iþleminin, davalý idarenin personel istihdam politikasý doðrultusunda kamu hizmetini daha verimli sunmak ve yerelleþmenin önüne geçmek amacýyla, belli süreyle ayný yerde görev yapmýþ olan 170 personelin görev yeri deðiþikliðini içeren rotasyon uygulamasý kapsamýnda tesis edildiði, davacýnýn objektif nitelikte genel bir rotasyon uygulamasýnýn sonucu olarak Muhammet Karagüzel Vergi Dairesine atanmasýnda kamu yararý ve hizmet gerekleri açýsýndan hukuka aykýrýlýk bulunmadýðý gerekçesiyle davayý reddetmiþti. SENDÝKA TEMSÝLCÝNÝN YERÝ DEÐÝÞTÝRÝLEMEZ Sendikamýz verilen karar neticesinde temyiz yoluna baþvurarak davayý Danýþtay'a taþýmýþ ve yapýlan temyiz baþvurusu üzerine Danýþtay 5. Dairesi; "Kamu hizmetinin etkin ve verimli bir þekilde yürütülebilmesi için, personeli hizmetine ihtiyaç duyulan yere görevlendirilmesi idarelerin takdir yetkisi dahilindedir. Ancak, personelin seçimi sýrasýnda mevzuat hükümleriyle personele tanýnmýþ bir ayrýcalýk ya da hak varsa idarelerin bunu da dikkate almasý zorunludur. Sendika iþyeri temsilcisi olan davacýnýn, haklý bir sebep olmadýkça bir baþka yere görevlendirilmesi, sendikal faaliyetini yürütememesi ve 4688 sayýlý Kanun'un 18. maddesinin 2. fýkrasýnda, "Kamu iþvereni, iþyeri sendika temsilcisi ile sendika ve sendika þube yöneticilerinin iþyerini haklý bir sebep olmadýkça ve sebebini açýk ve kesin þekilde belirtmedikçe deðiþtiremez." hükmü ile tanýnan hakkýn ortadan kaldýrýlmasý sonucunu doðurmaktadýr. Bu durumda, davalý idarece ileri sürülen nedenler davacýnýn naklen atanmasýný gerektirebilecek bir nitelik taþýmadýðýndan, hukuken geçerli bir neden bulunmaksýzýn tesis edilen atama iþleminde hukuka uyarlýk, davanýn reddi yolunda verilen Ýdare Mahkemesi kararýnda hukuki isabet görülmemiþtir." hükmüne yer vererek temyiz isteminin kabulüyle Ankara 9. Ýdare Mahkemesi'nin vermiþ olduðu karar bozulmuþtur. Bu karardan da anlaþýlacaðý üzere kamu iþvereni, iþyeri sendika temsilcisi, sendika iþyeri temsilcisi, sendika il ve ilçe temsilcisi ile sendika ve sendika þube yöneticilerinin iþyerini sebebini açýk ve kesin þekilde belirtmedikçe deðiþtiremez. Danýþtay'ýn bu konudaki bu kararý aðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyo- (BASK) Ýl Temsilcisi Hayati Çam, TÜÝK tarafýn- Bnu dan açýklanan Ekim ayý enflasyon oranýna deðinerek, memur ve memur emeklilerini kýþtan evvel enflasyonun yaktýðýný söyledi. BASK Ýl Temsilcisi Hayati Çam, açýklamasýnda þunlarý söyledi; TÜÝK tarafýndan açýklanan Ekim ayý 1.90'lýk TÜFE oraný artýþý ile birlikte 2014 yýlýnýn ilk on aylýk dönemi için tüketici fiyatlarý enflasyonu yüzde 8,45'e ulaþmýþtýr. Bu oran mevsimsel etkilerden arýndýrýldýðýnda yüzde 8,97 olmuþtur. Hükümetin 2014 Programýndaki yüzde 5,3'lük tahmini TÜFE yýl sonu oraný, yýlýn bitimine iki ay kala yüzde 3,15 oranýnda, mevsimsel etkilerden arýndýrýlmýþ enflasyon ise yüzde 3,67 oranýnda aþýlmýþtýr. Memurlar, Hükümet ile Memur-Sen arasýnda imzalanan toplu peþkeþ sözleþmesi gereði, Temmuz 2014'den beri maaþ artýþý alamadýðý gibi enflasyon farký alacaðýný da alamamaktadýr. Hükümet, geçen yýl Memur-Sen ile imzalanan toplu peþkeþ sözleþmesini gerekçe göstererek, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farklarýný ödemeye yanaþmamaktadýr. Memurlarýn; maaþlarýna göre Mart ayýndan itibaren baþlayan yüzde 15'lik vergi diliminden yüzde 20'lik vergi dilimine geçiþ, Ekim ayý itibariyle tüm memurlarý kapsamýþtýr. Vergi diliminden dolayý gelir durumuna göre aylýk ek kayýp 30 lira ile 295 lira arasýnda deðiþmektedir. Kýþ mevsiminin baþlamasý dolayýsýyla ýsýnma harcamalarý el yakmaya baþlamýþtýr. Bu durumda memurlarýn kayýplarý dayanýlmaz bir hale gelmiþtir. ÝKTÝDAR ÝYÝ NÝYETÝ SUÝSTÝMAL EDÝYOR Ülkemizde yaþanan üzücü olaylar nedeniyle, her ay katlanarak artan kayýplarýna ve sýkýntýlarýna raðmen sessiz kalan memurlarýn iyi niyeti iktidar tarafýndan suiistimal edilmektedir. Soma, Asansör ve Ermenek facialarý ile Kobani olaylarýnýn yarattýðý derin üzüntü ve kaygý ortamýnda, memurlarýn haklarý için sokaða çýkmayý ahlaki bulmamalarý, haklarýndýn takibinden vazgeçtikleri þeklinde yorumlanmamalýdýr. Ýktidar; memurun suskunluðunun ve sabrýnýn ahlaki olduðunu bilmeli, aramýzdan bulduðu "balta saplarý" ile memuru terbiye edemeyeceðini görmelidir. Hakim ve savcýlar ile akademik personele yüzde 30 ile 45 arasý zam öngören iktidarýn memura enflasyon farkýný bile ödemeye yanaþmamasý, dahasý bu konuda bir memur konfederasyonu ile ortak hareket etmesi kabul edilemez. Kamu görevlilerini önemli-önemsiz, cübbeli-cübbesiz olarak ayrýma tabi tutmak ve buna göre zam vermek gibi uygulamalara karþý sandýkta verilen cevaplar, iktidara ders olmalýdýr. BASK olarak; memurlar arasýnda her türlü ayrýmcýlýðýn önlenmesi, kayýplarýmýzýn karþýlanmasý ve budanmak istenen kazanýlmýþ haklarýmýzýn korunmasý için hiçbir eylem ve etkinlikten kaçýnmayacaðýmýz bilinmelidir. (Haber Merkezi) Anitta Otel personeline seminer ðitim faaliyetleri kapsamýnda Ço- gelen ve Anitta Otel'de ko- Erum'a naklayan Boðaziçi Üniversitesi Öðr. Gör. ve Tübitak Eðitim Danýþmaný Dr. Ýnanç Ayar, Anitta Otel personeline eðitim semineri verdi. Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen in daveti üzerine, geçtiðimiz Salý günü otel personeline Amaç, Vizyon, Hedef Belirleme ve Ekip Çalýþmasý konulu eðitim veren Dr. Ayar, takým ruhu ve kurum kültürü eðitimlerinin mesleki hayatta önemli olduðunun altýný çizerek, Bir kurumun yapmýþ olduðu iþte baþarýlý olabilmesi için çalýþanlarýnýn mutlaka Bakýrcýlar Çarþýsý ný fotoðrafladýlar orum Eðitim Sen Fotoðraf Toplu- Bakýrcýlar Çarþýsý'ný fotoð- Çluðu rafladý. Topluluk üyeleri ve kursiyerlerin yeni fotoðraf çekim yeri Bakýrcýlar Çarþýsý'nda kalaycýlar ve demirciler oldu. Halk Eðitim Merkezi ve Eðitim Sen'in ortak etkinliði olan fotoðraf kursu toplam 3 saat sürdü. Sanat Eðitimcisi Altan Özeskici öncülüðünde gerçekleþen fotoðraf çekimlerine Cemalettin Tunç, Demet Bu mýsýr þaþýrtýyor Ç Boðaziçi Üniversitesi Öðr. Gör. ve Tübitak Eðitim Danýþmaný Dr. Ýnanç Ayar, Anitta Otel personeline eðitim semineri verdi. orum'un Sungurlu ilçesinde Osman Bükme adlý vatandaþýn bahçesinde hobi olarak yetiþtirdiði mýsýr görenleri þaþýrtýyor. Bükme'nin bahçesine ektiði mýsýr insan eli þeklini aldý yýlýnda emekli olan ve 2011 yýlýnda Sungurlu ilçesine baðlý Salman Köyü'ne yerleþen Osman Bükme, evinin bahçesinde sebze ve meyve yetiþtirmeye baþladý. Evine gelen misafirlere ikram etmek üzere bahçesine ektiði mýsýrý koparan Bükme, mýsýrý soyduðunda ele benzediðini fark edince gözlerine inanamadý. Emekli olduktan sonra bahçe iþleriyle iç içe olduðunu söyleyen Bükme, "Evime misafirlerim gelmiþti. Onlara mýsýr ikram etmek istedim. Bahçeden topladýðým mýsýrlarý soymaya baþladýðýmda birinin ele benzediðini fark ettim. Ayný çocuk eline benziyor" dedi. Ýlk defa böyle bir takým ruhu felsefesi ile hareket etmesi gerekir. dedi. Otel personeli, stratejik düþünme, spontane davranýþ becerileri, takým ruhu anlayýþý eðitimlerini deðiþik oyun çalýþmalarý ile gerçekleþtirdi. Eðitimin ardýndan kýsa bir konuþma yapan Genel Müdür Hasan Özer Gökmen, Dr. Ýnanç Ayar'a teþekkürlerini ileterek, bu tür eðitim faaliyetlerine devam etmek istediklerini, bu kapsamda gelecek eðitimlerde de kendisini davet etmek istediklerini belirtti. Dr. Ýnanç Ayar ise yapýlan davetlere memnuniyetle katýlacaðýný söyledi. (Haber Merkezi) Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu Bakýrcýlar Çarþýsý'ný fotoðrafladý. Uyar, Banu Olgun, Ferhat Parlak, Erdal Baykara, Meftun Yerli, Mustafa Gül, Seycan Çetintürk, Ali Rýza Nergisli, Hüseyin Eker, Kemal Ulubay, Zekiye Çalýþkan, Hakan Nergisli, Yýldýz Özbey, Ayten Þimþek, Cafer Þimþek, Didem Eker, Mustafa Þahinkaya ve Nagihan Küçükoðlu katýldýlar. Çekimlerden sonra ISO ayarlarý ve minimalist fotoðraf örneklerinin sunumu, çekilen fotoðraflarýn deðerlendirilmesi yapýldý. (Haber Merkezi) Osman Bükme'nin bahçesine ektiði mýsýr insan eli þeklini aldý. mýsýra denk geldiklerini söyleyen Bükme, "Misafirlerime bu mýsýrý gösterdiðimde onlarda çok þaþýrdý. Üstünde farklý renklerde Arapçaya benzer bir yazýda yazýyor. Ama ben okuyamadým. Müftülüðü de götüreceðim. " dedi.(ýha)

17 TBMM de yeni tedbirler orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Türkiye Bü- Millet Meclisi Güvenlik Koordinasyon Kurulu'nda alýnan karar- Çyük larla ilgili yaygýn basýna deðerlendirmelerde bulundu. Anadolu Ajansý, CNN Türk, Kanal D, Kanal A, Kanal B, Milliyet Gazetesi, TV em'e açýklamalarda bulunan Uslu, Meclis'te güvenliði artýrmak amacýyla birtakým kararlar alýndýðýný söyledi. Uslu'nun verdiði bilgiye göre, milletvekili ve personelin araç ve yaka kartlarý eskisinden küçük, çipli ve fotoðraflý olacak. Yaklaþýk 13 bin Meclis serbest giriþ kartý iptal edilecek, bu kart sadece il belediye baþkanlarý ile parti il baþkanlarýna verilecek. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu baþkanlýðýnda yapýlan TBMM Güvenlik Koordinasyon Kurulu toplantýsýnda alýnan kararlarla ilgili açýklamalarda bulundu. Toplantýda, bir önceki toplantýda alýnan kararlarý gözden geçirdiklerini belirten Uslu, Bahçe Lokanta'nýn mevcut haliyle devam edeceðini söyledi. Uslu, Meclis'in Ala Restoraný Ankara Büyükþehir Belediyesi'nden devraldýðýný belirtti. Uslu, Bahçe Lokanta'dan kimlerin yararlanacaðýnýn belli olduðunu hatýrlatarak, "Bahçe lokanta halka açýk deðil, sadece milletvekili, danýþmanlar ve Meclis'te çalýþan personel kullanabilecek. Ziyaretçiler ise milletvekili ya da danýþman nezaretinde Bahçe lokantadan yararlanabilecek. Meclis'te iþi olup gelenlerin yararlanmasý mümkün deðil, yararlanmak isterse yanýnda ya milletvekili ya danýþman veya personel olacak" dedi. Ziyaretçi ana binaya randevuyla girecek Meclis Kampüsü içindeki Ziraat Bankasý, Vakýfbank ve Halkbank'ý, dýþarýdan gelen vatandaþýn þube olarak kullanamayacaðýný, bu bankalarý sadece milletvekilleri, danýþmanlar ve personelin kullanabileceðini kaydeden Uslu, Meclis Ana Binasý'na gelen bakan ziyaretçilerine þifre vereceklerini ve bakanlarýn özel kalemlerinin o ziyaretçileri randevuyla bu binaya alacaðýný bildirdi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yaygýn basýna bilgi verdi. 12 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: KASIM Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Ziyaretçi danýþma ve yönlendirme hizmet alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon MErkezi Müdürlüðü Saat: KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü (Üçtutlar Mah. Üçtutlar Cad. No: 57 Çorum) Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü/Valilik Ek Binasý 8. kat Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 05 EY plakalý 2011 model Ford marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik Ek Binasý 8. kat Saat: KASIM Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü 2015 ve 2016 yýllarý için özel güvenlik personeli (20 kiþi) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Saat: KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý Yemek hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Kat 5 Saat: Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Mali Yýllarý Ziyaretçi Danýþma Yönlendirme-Teknisyen Yardýmcýsý-Kalorifer Yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çomar Baðlarý Küme Evleri No:3 Çorum Saat: KASIM Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü mali yýllarý 36 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü (Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110) Saat: KASIM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Rektörlük Binasý 2. Kat Ýhale Salonu Saat: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü mali yýllarý 36 aylýk silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü (Mimar Sinan Mah. 8. Cad. No: 5 Çorum) Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3095 ada no, Ulukavak Mahallesi Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Elektronik Güvenlik Sistemleri parça dahil bakým ve onarým iþi. Yer: Akkent Mah. Org. San. Böl. 1. Cad. Çorum Saat: ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Motorin ve benzin alýmý iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad.Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: ARALIK Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Mali Yýllarý 36 aylýk 5 kiþilik (1 Veri Ýþletim ve Otomasyon, 1 Teknisyen Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2 Kalorifer Yakma) hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü / Akkent Mah. Akkent Cad. No: 110 Çorum Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 3. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.240,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Uslu, Ana Bina'daki basýn toplantý salonuna ziyaretçi alýnmayacaðýný söyledi. Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý'nda ziyaretçilerin de katýlabileceði toplantý salonu ayarlayabileceklerini belirten Uslu, "Çünkü Ana binadaki toplantý salonu sadece milletvekillerine aittir" dedi. Araç ve yaka kartlarýnýn tamamýnýn eskisinden küçük, çipli ve fotoðraflý olacaðýný dile getiren Uslu, "Milletvekili bunu cebine koyacak, gittiði yerdeki arabasýnda da kullanacak. Bunu 25. Dönem'de uygulayacaðýz." diye konuþtu. Uslu, Üst düzey bürokratlarýn, Genel Kurul'da sadece Cumhuriyet Bayramý ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý törenlerinde kendilerine ayrýlan özel bölümde oturacaðýný, o günlerin dýþýnda gelmeleri halinde özel dinleyici locasýnda oturacaklarýný dile getirdi. Kamyon ve kamyonet gibi nakliye araçlarýnýn, Meclis'e haftada belli gün ve saatte geleceðini, mümkünse saat 12.00'den önce geleceðini ifade eden Uslu, "Bu saatten sonra kampüste kamyonet görmeyeceðiz" þeklinde konuþtu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, kampüs içinde milletvekili, danýþman, personel ve gazetecilerin araçlarýný koyacak otoparklarýn belli olduðunu hatýrlatarak, "Yeni Halkla Ýliþkiler Binasý'nda kadýn parlamenterlerin araçlarýný park edecekleri ayrý bir bölüm olacak. Oradaki otoparka milletvekilinin sadece bir danýþmaný da aracýný park edebilecek. Bu otopark 507 araçlýk. 477 milletvekili odasý kullanýlýyor, bunun 77'si kadýn. Oradaki otoparký günlük milletvekili kullanýyor, kalan yerleri bir personel kullanabilecek" dedi. Bir polis, bir de halkla iliþkiler görevlisi hareket halinde olacak Kampüs içinde baþýboþ dolaþan ziyaretçiler olduðunu belirten Uslu, "Cebine kart takmýþ ortalýkta dolaþan kiþiler var. Bir vekilden baþka bir vekile gidiyor. Kim götürüyor, niye götürüyor bilmiyoruz. Bir polis, bir de halkla iliþkiler görevlisi, hareket halinde olacaklar ve o kiþinin kime gittiðine bakacaklar, ona yardýmcý olacaklar. Halkla Ýliþkiler Binasý'ndaki kameralar da artýrýlacak, ortak kullaným alanlarýna konulacak" ifadelerine yer verdi. Salim Uslu, yaklaþýk 13 bin Meclis serbest giriþ kartýný iptal edeceklerini, sadece Ýl Belediye Baþkanlarý ile parti il baþkanlarýna vereceklerini belirtti. Bütçe görüþmelerine gelen bürokratlarýn sayýsýný da sýnýrlandýracaklarýný ifade eden Uslu, "Bir bakanlýðýn bütçe görüþmeleri için Meclis'e 176 bürokrat geldi. Salonun kapasitesi belli, bu sayý çok fazla. O bakanlýk, bütçesinin görüþüleceði gün Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkanlýðý'na, gelecek bürokrat sayýsýný bildirerek giriþ izni verilmesini isteyecek. Komisyon kaç kiþiyi uygun görürse ona onay verecek. Bu bürokratlar kesinlikle kulislere girmeyecek, girecekleri yerler belli olacak" dedi. (Haber Merkezi) Niyazi Yýlmaz vefat etti öðütyolu (Danun) Köyü SEski Muhtarý Çorum Ýli Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yýlmaz, Erciyes Üniversitesi nde Doç. Osman Yýlmaz, Fransa'da öðretmen olan Mustafa Yýlmaz ve merhum Ahmet Yýlmaz ýn babalarý Niyazi Yýlmaz vefat etti. Merhumun cenazesi, dün Söðütyolu (Danun) Köyü Mezarlýðý nda topraða verildi. HAKÝMÝYET, merhuma Allah tan rahmet, sevenleri ve yakýnlarýna baþsaðlý diler. (Haber Merkezi) Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 27 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: PERÞEMBE 13 KASIM Tasfiye Halinde Sýnýrlý Sorumlu Çorum 19 Oto Tamircileri Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi tasfiye genel kurulunun 16/12/2014 tarihinde saat:18:00da Küçük Sanayi Sitesi 15.Cadde No:7 Damak Lokantasý ÇORUM adresinde yapýlmasýna oy birliði ile karar verildi. GÜNDEM 1.Açýlýþ ve Yoklama 2.Divan heyetinin teþekkülü ve divana genel kurul evraklarýnýn imzalama yetkisinin verilmesi. 3.Tasfiye kurulu ve denetim kurulu raporlarýnýn okunarak görüþülmesi 2013 ve /14.06,2014 yýllarý bilanço ve gelir tablolarýn okunarak kabul ve reddi. 4.Tasfiye ve denetim kurullarýnýn ibrasý 5.Kooperatifin Fesih kararýnýn Görüþülerek karar baðlanmasý 6.Dilek ve temenniler 7.Kapanýþ. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 1158) TOMOGRAFÝ CÝHAZINA UYGUN KESÝT BAÞINA X IÞIN TÜPÜ KULLANIMI ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU TOMOGRAFÝ CÝHAZINAUYGUN KESÝTBAÞINAX IÞIN TÜPÜ KULLANIMI ALIMI hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun l9 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a)adresi : Gülabibey Mah.Millet 1.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b)telefon ve faks numarasý : c)elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : l KALEM KESÝT BAÞI X ÝÞÝIN TÜPÜ ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b)yapýlacaðý yer : SUNGURLU DEVLET HASTANESÝ c)süresi : Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey Cad No:81 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. ihaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, ruhsat vb. belgeler, Ýstekli/Ýstekliler Ýhale teklif dosyalarýnda tüpün montajýnýn yapýlacaðý bilgisayarlý tomografi cihazý markasýnýn belirtildiði TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini sunacaklardýr Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin \ tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7.Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Man. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9.Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Resmi Ýlanlar: de TASFÝYE GENEL KURUL ÝLANI (Basýn: 1156)

18 18 PERÞEMBE 13 KASIM 2014 Hitit Tunceli yi son periyotta geçti:60-43 Hitit Üniversitesi Basketbol antrenörü Çisem Demirdöken e öðrencileri dünki Tunceli Ünivesritesi maçýnýn ardýndan salonda doðum günü sürprizi yaptýlar Çisem hocaya maç sonu doðum günü sürprizi Moubarek ikinci yarý oynayacak lukavakspor un kadrosuna kattýðý an- evraklarýndaki eksikleri nedeniy- Ucak le ilk transfer döneminde lisans çýkartamadýðý Moubarek ikinci yarýda forma giyecek. Geçtiðimiz sezon Çorumspor formasýný giyen bu sezon içinde Ulukavakspor ile anlaþan Moubarek in önce oturum iznini almak için Isparta ya gidecek. Daha sonra memleketi Nijerya ya gidecek olan Moubarek burada da pasaport sorununu çözerek Çorum a dönecek. Gerekli evraklarýný bu dönemte tamamlayacak olan Moubarek antrenmanlarý takýmla birlikte yapacak. Ligin ilk yarýsýnda forma giyemeyecek olan Moubarek ikinci yarý ikinci transfer döneminde lisansýný çýkartarak Ulukavakspor formasýný giyecek. Geliþim Ligi U 14 Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Çorum Belediyespor- Tokatspor : 5-2 Pazarspor - Sebat Proje Akçaabat : 4-1 Çaykur Rizespor- Trabzonspor : 0-7 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Trabzons por Pazarspor Samsunspor Ç. Rizespor Çorum Belediye Tokatspor Sebat Proje BÞ Erzurum Sivasspor ligden çekildi Geliþim Ligi U 15 Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Çorum Belediyespor- Tokatspor : 2-0 Pazarspor - Sebat Proje Akçaabat : 2-6 Çaykur Rizespor- Trabzonspor : 1-6 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Trabzons por Çorum Belediye Ç. Rizespor Samsunspor Tokatspor Sebat Proje Pazarspor BÞ Erzurum Sivasspor ligden çekildi Haftanýn Maçlarý : 15 Kasým Cumartesi Trabzonspor - Çorum Belediyespor. Sebat Proje Trabzon - Samsunspor. Tokatspor - B Þehir Erzurumspor. asketbol Ünilig de dün oynanan Hi- Ünivresitesi- Tunceli Üniversitesi Btit maçýnýn ardýndan Hitit Üniversitesi antrenörü Çisem Demirdöken e sporcularý tarafýndan sürpriz doðum günü kutlamasý yapýldý. Tunceli Üniversiesi karþýsýnda alýnan lük galibiyetin ardýndan salonda öðrenciler tarafýndan daha önce hazýrlanan doðum günü pastasý getirildi ve Çisem hocaya sürpriz yapýldý. Çisem hoca sürpriz karþýsýnda oldukça þaþýrda ardýndan da mumlarý üfleyerek söndürdü. Çisem hoca doðum günü kutlamasý sürprizi nedeniyle futbolcularýna teþekkür etti. Basketbol Ünilig de Hitit Üniversitesi grubundaki ikinci maçýnda dün Tunceli Üniversitesi ni son periyottaki oyunu ile yenerek ikinci maçýnda ilk galibiyetini aldý. Batman da gidenler dönmek istiyor ir dönemler BBatman Petrolspor da forma giyen bazý eski futbolcular, tekrar Kýrmýzý-Beyazlý ekibe dönmek için kulübe haber gönderiyor. Gittikleri kulüplerde ödemelerinde sýkýntý yaþayan bazý futbolcular: Petrolspor da hiçbir zaman bir kuruþ paramýz kalmadý. Tesisi ve taraftarýyla herkesin oynamak istediði kulüplerden biri de Petrolspor dur. Bu kulüpte tekrar forma giymeyi dört gözle bekliyoruz diye konuþtular. Kendilerini arayan futbolcularla þu an ilgilenmediklerini belirten Petrollü yöneticiler: Bizim için ilkyarý bitmedi. Futbolcularýmýz performanslarýna ilk yarýnýn son maçýna kadar bakýyoruz. Takým için yapýlmasý gereken bir þey varsa da yapýlýr. Mevcut futbolcularýmýz iyi çalýþýyor diye konuþtular. Halil ÖZTÜRK eliþim Liginde U 14 ve U 15 kategorisinde ilk ya- son maçlarý öncesinde Çorum Belediyespor Grýnýn beklenin üzerinde bir baþarý gösterdi. Sezon baþý oluþturulmasý düþünülen kadro konusunda gerek Belediyespor Teknik Heyetinin yanlýþlarý gereksede ilimiz amatör kulüplerinin yanlýþ bakýþ açýsý sonucunda istenen kadro oluþturamayan Belediyespor kendi alt yapýsýna yaptýðý az sayýda takviye ile lige girdi. Kadro kalitesi olarak en zayýf görünen U 14 takýmý ligde oynadýðý altý maçta 7 puan topladý. Son maçýnda sahasýnda Tokatspor u 5-2 yenen Çorum Belediyespor bu galibiyetle 7 puana yükseldi. Beþ kategori içinde en baþarýlý ise U 15 oldu. Ýlk yarýnýn son maçý öncesinde altý maçta topladýðý 15 puanla ikinci sýrada yer alan Çorum Belediyespor U 15 takýmý son maçýnda sahasýnda Tokatspor önünde zorlansada üç puan almayý baþandý, Geliþim Liglerinde alýnan sonuçlardan daha önemlisi bu ligde mücadele eden futbolcularýn profesyonel SALON: Atatürk Spor Salonu. HAKEMLER: Cihan Ceylan, Dursun Uðral HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Mert Cilveli, Mertcan Alyörük, Ýdris, Güngör, Can, Erkan, Oðuz, Murat, Mehmet, Esat, Baturalp, Aydýn TUNCELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ: Sercan, Rýdvan Çapraz, Mert, Mehmet, Rýdvan Koþar, Ýlker, Onur, Ferdi, Ozan, Abdülhalim PERÝYOTLAR: 14-13, 13-13, 16-13, 17-4 Murat KARASU asketbol Ünilig de Hitit Üniversitesi erkek takýmý Bevindeki ilk maçýnda Tunceli Üniversitesi ni yenerek moral boldu. Grubundaki ilk maçýnda geçtiðimiz hafta içinde Trakya Üniversitesi ne gibi farklý skorla maðlup olan Hitit Üniversitesi dün evindeki ilk maçta Atatürk Spor Salonu nda saat de Tunceli Moubarek ikinci yarýda forma giyecek Geliþim de beklenenden iyi performans Çorum Belediyespor ilk kez katýldýðý Geliþim Liginde aldýðý sonuçlarla beklenenden iyi bir performans ortaya koydu. Bu hafta sonu rakip lider Trabzonspor Üniversitesi ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk üç periyotta hayli zorlanan Hitit Üniversitesi son periyotta aradaki farký açarak maçtan galip aydýldý. Ýki takýmýnda sayý üretmekte zorlandýðý maçýn ilk peniyotunu Hitit Üniversitesi önde tamamladý. Ýkinci yperiyotta ta takýmlar sayý üretmekte zorlandý. Bu periyot berabere biterken Hitit Üniversitesi devreli önde tamamladý. Üçüncü periyotta ta denk kuvvetlerin mücadelesi þeklinde geçen maçta son periyota Hitit Üniversitesi önde girdi. Son periyotta ise rakibinin oyundan düþmesinden de yararlanan temsilcimiz Hitit Üniversitesi son periyotu 17-4 maçýda kazanarak ikinci maçýndan galibiyetle ayrýlmayý baþardý. Hitit Üniversitesi grubundaki üçüncü maçýnda haftaya Samsun Canik Baþarý Üniversitesi ile Samsun da karþýlaþacak. Ýnmez ailesine veda yemeði Kemal-Semra Ýnmez çiftinin veda yemeðine katýlan Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri hep birlikte görülüyor takým seviyesine taþýmak, Bu liglerde oynayan futbolcular her yýl bir üst kategoride forma giyerken gösterecekleri geliþimle profesyonel kadroya yükselmeleri. Çorum Belediyespor bu sezon ilk kez katýldýðý Geliþim Ligi nde bazý kadrolarda geleceðe yönelik isimler yer alýrken Çorum futbolunu tam olarak temsil ettiði konusunda ciddi eksikler bulunuyor. Bu sezon baþlanan bu çalýþmalarýn önümüzdeki sezonlarda da devam etmesi halinde Çorum futboluna yeni isimlerin kazandýrýlmasý adýna önemli bir çalýþma. Ýlk yarýnýn son hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Çorum Belediyespor ilk yarýnýn son haftasýnda dört kategoride de lider durumda bulunan Trabzonspor ile karþýlaþacak. 15 Kasým cumartesi günü U 14 ve U 15 takýmlarý Trabzonspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecekler. 16 Kasým pazar günü ise Çorum Belediyespor Mimar Sinan sahasýnda Trabzonspor U 16 ve U 17 kategorilerinde karþýlaþacaklar. Bu maçlarla ilk yarý sona erecek. Ligde ikinci yarý bir haftalýk ararýn ardýndan 30 Kasým cumartesi günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Bu sezon liigdeki ikinci galibiyetini Tokatspor u yenerek alan Çorum Belediyespor U 14 takýmý maç öncesi toplu halde Hitit Üniversitesi erkek basketbol takýmý Ünilig deki ikinci maçýndan galibiyetle ayrýlmayý baþardý orum Basketbol Ýhtisas Kulübü Ç Baþkaný Dr. Kemal Ýnmez ve ailesine Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri tarafýndan Ýstanbul a tayin olmalarý nedeniyle veda yemeði düzenlendi. zun yýllardýr Çorum da görev yapan Dr. Kemal UÝnmez ve eþi Dr. Semra Ýnmez in Ýstanbul a tayinleri çýkmasý nedeniyle Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri tarafýndan veda yemeði düzenlendi. Önceki akþam Hanoðlu Konaðý nda verilen yemeðe Ýnmez ailesi ile birlikte Fenerbahçe Basketbol okulu antrenörleri Yaþar Yýlmaz, Abdurrahim Türker, Murat Saat ve Murat Çalýþkan katýldýlar. Yemek sonunda ise Ýnmez ailesi ve basketbol antrenörleri geçen dönemde yapýlan olumlu çalýþmalarýn sohbetini yaptýlar. Ayný zamanda beþ yýldýr Çorum Basketbol Ýhtisas kulübünün baþkanlýðýný yapan Kemal Ýnmez, çocuklarýnýn küçük yaþlardan itibaren basketbola baþladýklarýný Doruk ve Arman ýn basketbol çalýþmalarý sonunda eðitim, sosyal ve teknik olarak aldýklarý bilgiler sonucunda Tarsus Amerikan Koleji ni kazandýklarýný belirterek Hem basketbol oynadýlar hemde derslerinde baþarýlý oldular. Doruk Sabancý Üniversitesi nde akademik kariyerine devam ediyor Arman ise Tarsus da liseye devam ediyor. Sadece bizim çocuklarýmýz deðil Çorumlu gençlerin tamamýnýn faydasýna olan bu çalýþmalar nedeniyle antrönerleri tebrik ediyoruz dedi. Kemal Ýnmez, sporun çevre ve sosyal geliþime katkýsýnýda bir örnekle açýklarken, çocuklarýndan Doruk un basketbol sayesinde lisede tanýþtýðý eski milli basketbolcülerden Federasyon da uzun yýllýr eðitim kurulu baþkanlýðý yapan Necati Güler ile tanýþdýðýný bu isminde milli basketbolcüler Murat Can ve Sinan n babasý olduðuna belirterek Ýstanbul da zaman zaman bir araya gelerek basketbol adýna çalýþmalar yapýyorlar. Sporun kaynaþtýrma ve sosyal geliþime yaptýklarý saymakla bitmez. Bizleri basketbol ile tanýþtýran, buluþturan ve özellikleri bizlere yaþatan hocalarýmýza þükranlarýmýzý sunuyor bu nazik davranýþlarýndan dolayý teþekkür ediyoruz dedi. Fenerbahçe Basketbol antrenörleride 2002 yýlýndan buyana tüm çalýþmalarýnda Ýnmez ailesini yanlarýnda gördüklerini ve onlarýnda verdiði bu destekle basketbolün ivme kazandýðýný belirttiler. Sadece sporcu velisi olarak deðil beþ yýldýr Basketbol Ýhtisas kulübünün baþkanlýðýný yapan Kemal Ýnmez ve kulüp üyesi Semra Ýnmez e yeni görevlerinde baþarýlar dilediler. Haber Merkezi

19 SATILIK KIYMETLÝ MÜLK 850 yataklý yeni hastane karþýsýnda Pafta 31 Ada 3839 Parsel 1 Mür. Tel: (Ç.HAK:3208) Satýlýk Satýlýk Pýnar Pýnar Saðlýk Saðlýk Koleji Koleji Takviye kurslarýnda 16 bin 637 öðrenci var Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB) Müsteþar Yardýmcýsý Yusuf Büyük, 4 Kasým'da alýnan istatistiklere göre, ortaokul ve lise öðrencilerine yönelik Türkiye genelinde halk eðitim merkezleri ve okullarda düzenlenen ücretsiz destekleme ve yetiþtirme kurslarýnda 2 milyon 199 bin öðrencinin ders baþý yaptýðýný bildirdi. Çorum da ise bu sayý 16 bin 637. Büyük, Bakanlýðýn 20 Ekim'den itibaren ücretsiz düzenlediði takviye kurslarýna iliþkin 4 Kasým itibariyle illerden aldýklarý öðrenci ve öðretmen sayýlarýna iliþkin bilgi verdi. Takviye kurslarýnýn, dershanelerin 2015 Eylül itibarýyla kapatýlacak olmasýndan dolayý öðrencilerin okullarda kazanýmlarýný pekiþtirmek ya da derste anlamadýðý, mazereti sebebiyle okula devam edemeyen öðrencilerin eksikliklerini müfredata yönelik tamamlamak üzere düzenlendiðini belirten Büyük, bu kurslarýn daha önce sadece halk eðitim merkezlerinde açýldýðýný, yapýlan deðiþiklikle de hafta içinde ve tüm yaygýn ve örgün eðitim kurumlarýnda açýlmasýna olanak saðlandýðýný belirtti. Ýller gönderdikleri yönergeye göre, 20 Ekim itibarýyla takviye ve yetiþtirme kurslarýna baþlandýðýný dile getiren Büyük, þöyle konuþtu: "Ýl müdürlüklerine bu kurslarda sadece ve sadece okul derslerinin takviye edileceðini, derslerde anlaþýlamayan bölümlerin ve konularýn öðrencinin isteði üzerine anlatýlmasýný yazýlý olarak bildirdik. 20 Ekim'den itibaren illerde bu yetiþtirme ve takviye kurslarýný tekli eðitim yapan okullarda hafta içerisinde, çift öðrenim yapan okullarýmýzda ise hafta sonu olarak baþlatýldý. Öðrencilerimizi ve velilerimizi, hem kurs alabilecekleri, kendilerini zayýf hissettikleri dersler konusunda hem de öðretmen tercihi konusunda yetkilendirdik. Öðrenci ve veli hangi öðretmenden ders almak istiyorsa öðretmen temin edilmesini istedik ve bu þekilde kurslarýmýz baþlatýldý." Büyük, 81 il genelinde takviye kurslarýna büyük bir talebin geldiðini belirterek, "(Bu yýl, dershaneler de faaliyettedir, çok fazla raðbet olmaz) diye düþünürken, 81 ilimizde þu ana kadar 2 milyon 200 bine yakýn öðrencimiz, 100 bine yakýn öðretmenimizle 16 bin 500 okulda bu kurslarýn baþlamýþ olmasýndan duyduðumuz memnuniyeti ifade ediyorum" dedi. Takviye kurslarýna yapýlan kayýtlara iliþkin istatistiklerin 4 Kasým itibarýyla alýndýðýný dile getiren Büyük, öðretmen görevlendirmesiyle öðrenci sayýsýnýn gittikçe artacaðýna iþaret etti. Ýstatistiklere göre, kurslara en çok talebin Ýstanbul, Ankara ve Kocaeli'den geldiðini aktaran Büyük, "Ýstanbul'da kurslardan istifade etmek için 1 milyona yakýn öðrenci müracaat etmiþ, 4 Kasým itibarýyla il Milli Eðitim Müdürlüðü 388 bin öðrencinin kursa baþladýðýný bize bildirdi. Her hafta okullarýmýzda bu sayý artarak talepler deðerlendirilmiþ olacak" dedi. Ýstanbul, Ankara ve Kocaeli'de öðrenci sayýsýnýn fazlalýðýna paralel olarak kursa kayýt yaptýran öðrenci sayýsýnýn da fazla olduðunu kaydeden Büyük, "Öðrenci sayýsýna oranladýðýmýzda Doðu ve Güneydoðu'daki okullarýmýzda kurslara müracaat olaðanüstü derecede gerçekleþmiþtir. Ben bu kurslarda görev alan fedakar öðretmenlere çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu.milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'nýn Maliye Bakanlýðý ile görüþerek hafta içi ve hafta sonu açýlan yetiþtirme ve takviye kurslarýnda görev alan öðretmenlerin ek ders ücretlerinin yüzde 100 arttýrýlmasýyla ilgili çalýþmanýn devam ettiðini açýkladýðýný anýmsatan Büyük, "Ýnþallah bizim gönlümüzden de bu geçiyor. Bu ücretler yüzde 100 arttýrýldýðý takdirde, öðretmen, kurs ve öðrenci sayýmýz daha da artacak" dedi. Büyük, rakamlarýn yýl içinde artacaðýný, hem de gelecek yýl dershanelerin kapanacak olmasýndan dolayý takviye kurslarýnda, bu kurslara devam eden öðrenci sayýsýnda da yüzde 50 artýþ olmasýný beklediklerini ifade etti. (AA) Bakanlýktan tamgün açýklamasý Saðlýk Bakanlýðý, AYM'nin tam gün yasasýna yönelik itirazý reddetmesiyle ilgili bir açýklama yaptý. Saðlýk Bakanlýðý'ndan Anayasa Mahkemesi'nin tam gün kararýyla ilgili açýklama geldi. Açýklamada bu kararla öðretim üyelerinin de tam gün esasýna geçiþinin saðlanacaðý belirtildi. Açýklamada "Bu karar ile Anayasa Mahkemesi tarafýndan hekimler ve öðretim üyelerinin tam süreli çalýþma esasýna yönelik düzenlemeleri anayasaya uygun bulunmuþtur" ifadeleri kullanýldý. Bakanlýk bu kararla öðretim üyelerinin de tam gün esasýna geçiþinin saðlanacaðýný açýkladý. Anayasa Mahkemesi, týp fakülteleri öðretim üyelerinin muayenehane açmalarýný engelleyen düzenlemenin iptal istemini reddetmiþti.(haber7) Hastane Sima Sima Oto Oto (Ç.HAK:3236) SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) Galericiler Galericiler Hitit Üniversitesi Yerleþke Alaný Eleman Aranýyor Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý tecrübeli KAYNAKCI ve TORNACI elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. BALABAN MAKÝNA Adres: Küçük Sanayi Sitesi 75. Sokak (Ç.HAK:3238) (Ç.HAK:3237) X5 dizel Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay ve temizlik iþlerine bakabilecek bayan eleman alýnacaktýr. Bayrak Hafriyat Erdal Keþci (Ç.HAK:3240) No: 6 Tel: Bay Bayan Eleman Aranýyor Kargo pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Bay- (Ç.HAK:3242) Bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: Satýlýk Halk Otobüsü Mür. Tel: YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Kemal ERDEMÝR Hasan oðlu 1993 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3248) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Serpil DURAN Süleyman kýzý Mersin Doðumlu (Ç.HAK:3220) (Ç.HAK:3235) (Ç.HAK:3034) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ Eleman Aranýyor Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK RESSAM elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Basermak Ltd. Þti. Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13 Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2702) PERÞEMBE 13 KASIM Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Koca Çorum un AKP Fanatikleri Partinizin simgesi AK harflerini Aracýnýzda da taþýyýp sevginizi gösterin 19 AK aracýmýn plakasý satýlýktýr. Ýlgilenenlere fýrsat (Ç.HAK:3247) SATILIK DAÝRE Bahçelievler Mah. 1. Cad. Fevziye Haným Apt. 3. kat 4+1, 180 m2 süper lüks daire satýlýktýr. Pazarlýklý Fiyatý: (Ç.HAK:3207) Satýlýk Kýymetli Mülk Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2 2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata (Ç.HAK:3172) Yýlmaztürk Emlak Mür. Tel: imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr. Mür. Tel: SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3100) Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Çorum Teknik Çelik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, Tornacý, Borvekci, CNC Operatörü, Kaynakcý, Kalýpcý, Meydancý, Vasýflý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Askerliðini yapmýþ tercihimizdir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM Mür. Tel: (Ç.HAK:3139) ELEMANLAR ALINACAKTIR Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý Dönerci, Kebapcý, (Ç.HAK:3245) Satýlýk Ruhsatlý TABANCA Sahibinden çok temiz krom ve altýn kaplama CZ 75 (Çek (Ç.HAK:3226) (Ç.HAK:3171) SATILIK VÝLLA Orta Ilýca da 1000 m2, 3 katlý tribleks, havuzu, kuyusu, doðalgazý bulunan Villa sahibinden satýlýktýr SATILIK * Sanayi sitesinde 461 m2-246 m2, 2 adet dükkan. * Ankara yolu 7. km. Volkswagen karþýsýnda 2523 m2 sanayi arsasý. * Kýzýlýrmak üzerinde kum eleme tesisi, konkosör tesisi, hazýr sýva harcý tesisi ve beton santrali ruhsatý ve ekipmanlarýyla birlikte satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3194) Kasap Kalfasý aranýyor. Mür. Tel: ) ruhsatlý silah satýlýktýr. Mür. Tel:

20 Atletizm Stadý ihalesi tamam TOKÝ de yapýlacak Atleizm Stadý ihalesini Ankara7dan Erdaþ Ýþletmecilik kazandý. Firmanýn önümüzdeki hafta içinde yer teslimi yapýlarak çalýþmaya baþlamasý bekleniyor. Halil ÖZTÜRK orum da yapýlacak Çolan Atletizm Stadý ihalesi tamamlandý. Kazanan firma Erdaþ Ýþletmecilik in önümüzdeki günlerde sözleþme imzalayýp yer teslimi yapýlacaðý öðrenildi. Toki Spor Salonu nu yanýndaki alanda yapýlacak olan Olimpik Atletizm Stadý ihalesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Tesisler Daire Baþkanlýðý tarafýndan geçtiðimiz ay içinde Ankara da yapýldý. Ýhalenin tamamlanmasýnýn ardýndan yasal süreçde sona erdi. Genel Müdürlük ten aldýðýmýz bilgiye göre ihaleyi Ankara dan Erdaþ Ýþletmecilik firmasý kazandý. Ýhalenin ardýndan yasal sürecinde tamamlandýðý ve kazanan firmanýn önümüzdeki hafta içinde resmi protokolü imzaladýktan sonra Çorum a gelerek yer teslimi yapýlacak. Yer tesliminin ardýndan Atletizm Stadý nýn bir yýl içinde tamamlanmasý amaçlanýyor. Öte yandan bu ihaleyle birlikte 1 nolu sahanýn ýþýklandýrýlmasý 2 nolu sahanýn ise zemin deðiþimininde yapýlmasý bekleniyor. Olimpik ölçülerdeki Atletizm Stadý nýn tribün ve koþu parkurunun görüntüsü PERÞEMBE 13 KASIM 2014 TOKÝ de yapýlacak Atletizm Stadý nýn üstten genel görüntüsü Moral antrenmanlarý Harun AKKAYA orum Belediyespor hafta sonu kendi sahasýnda oyna- Tutap Þekerspor maçý hazýrlýklarýný neþe içinde Çyacaðý sürdürüyor. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Tuzla maçýnda ki aðýr yenilgiden dolayý moralsiz olan futbolcularýný idmanlarda moral aþýlayarak hafta sonu oynanacak maça hazýrlýyor. Nazmi Avluca sahasýnda gerçekleþtirilen antrenmana izinli olan Osman Kaç dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Ýdman öncesinde futbolcularla her zaman ki gibi saha içinde toplantý yaparak baþlayan Ýncedal daha sonra futbolcularýnýn yapacaklarý idmanlarda yüzde yüz kendilerini vermelerini istedi. Daha sonra yardýmcý antrenörler eþliðinde yarý sahada oyun þeklinde baþlayan idmanýn ilerleyen bölümlerin de futbolcular üç gruba ayrýlarak istasyon çalýþmasý yaptýlar burada da Ýncedal futbolcularýndan sahanýn her yerinde paylaþmayý iyi yaparsak sonucun kendi lehlerine olacaðýný ifade etti. Son bvlümde ise idman boyunca istekli ve neþeli olan futbolcular yarý sahada gerçekleþtirilen taktik çift kale ile Þekerspor hazýrlýklarýný talmamladý. uzlaspor karþýsýnda Talýnan farklý maðlubiyetin ardýndan Çorum Belediyespor da Teknik Heyet futbolcularý moral motivasyon olarak ayaða kaldýrmak için gerek antrenmanlarda gerekse antrenman dýþýnda özel çalýþma yapýyor. Dünki çalýþmada sezon baþýndan buyana yapýlmayan özel bir antrenman programý uygulayan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal futbolcularý elele tutuþturarak penaltý attýrdý maç yaptýrdý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dünki çalýþmasýnda çabuk kuvvet hareketlerinin ardýndan futbolcularý ikiþerli eþleþtirerek Gücümüz yetmedi El ele verin çocuklar! orumlular Manav- buluþtu. Ço- Çgat ta rum Belediyespor Alt yapýsýnda görev yapan Teknik Direktör Alpay Ardýk UEFA A kursuna Ulukavakspor Basýn Sözcüsü Necati Çatal, lider Yeni Amasyaspor a güçlerinin yetmediðini ancak ligde rakiplerinin þampiyonluða oynayan takýmlar olduðunu söyledi. Çatal, maçta kendilerine destek veren tüm taraftarlara teþþekkür etti Geçen hafta sonu Çorum un iki temsilcisi adýna kara bir pazar oldu. Ýnþallah bu hafta iki takýmýmýzda kazanýr ve Ak pazar yaþarýz dedi. elele maç yaptýrdý, penaltý attýrdý. Oldukça neþeli dakikalarýn yaþandýðý bu çalýþma sýrasýnda futbolcularýn hayli neþelendikleri gözlendi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn da futbolcularla yaptýðý toplantýlarda bu konuyu dile getirdiði öðrenildi. Ýncedal, futbolculardan farklý maðlubiyetlerin olabileceðini ancak asýl önemli olanýn bu maðlubiyetin ardýndan ayaða kalkarak yeniden çýkýþa geçmek olduðunu söylediði öðrenildi. Çorum Belediyespor da yönetiminde takýmýn moral motivasyonunu yükseltmek için hafta sonuna kadar özel çalýþmalar yapacaðý belirtildi. Ardýk ve Kýlýç Manavgat ta buluþtu Alpay Ardýk UEFA A kursu için Tuncay Kýlýç ise U 18 milli takýmý için ayný otelde buluþtular. lukavakspor Basýn Sözcüsü UNecati Çatal hafta sonu oynadýklarý Yeni Amasyaspor maçýnda aldýklarý 3-1'lik maðlubiyetle üzüldüklerini ancak taraftarlarýnýn maç boyunca verdiði destekle mutlu olduklarýný belirterek tüm taraftara teþekkür etti. Çatal dün düzenlediði basýn toplantýsýnda Yeni Amasyaspor karþýsýnda takým olarak istedikleri futbolu oynayamadýklarýný bunda da maçtaki yüksek atmosferin çok etkili olduðunu düþündüklerini belirterek 'Kadromuzdaki çok sayýda genç futbolcumuz seyirci sayýsý ve gerilimi yüksek bu maçta atmosferi kaldýramadýlar. Ýlk yarý tamamen rakibin kontrolünde geçti ve biz futbol adýna fazla bir þey yapamadýk. Ýkinci yarýda ise maçýn belli bölümlerinde rakiple baþa baþ bir mücadele verdik. Ýkinci yarýnýn baþýnda yediðimiz üçüncü gol bizi oyundan düþürdü ve sonrasýnda bulduðumuz golle sadece teselli bulduk. Sonucunda grubun þampiyon adaylarýndan birisine yenildik. Bu maçý unuttuk ve hafta sonu Turhalspor ile oynayacaðýmýz maçý düþünüyoruz. Bizim rakibimiz konumundaki takýmlardan birisi olan Turhalspor maçýný kazanarak iç sahada kaybettiðimiz puanlarý telafi etmek istiyoruz. Takým olarak bu bilinç içinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyor. Öte yandan 3. ligdeki temsilcimiz Çorum Belediyespor'un Tuzla deplasmanýnda aldýðý maðlubiyete üzüldük. Pazar günü sahalarýnda oynayacaklarý Tutap Þekerspor maçýnda baþarýlar diliyoruz. Geçen hafta sonu iki temsilcimizin de maðlup olmasý nedeniyle Kara bir hafta sonu yaþadýk, umarým bu hafta sonu Ak bir hafta sonu yaþarýz' dedi. Destek verenlere teþekkür Pazar günü oynadýklarý Yeni Amasyaspor maçýna taraftarlarýn ve protokolün ilgisinin kendilerine son derece mutlu ettiðini belirten Ulukavakspor Basýn Sözcüsü Necati Çatal öncelikle doksan dakika boyunca centilmence takýmlarýna destek veren taraftarlara teþekkür etti. Çatal ayrýca maça gelerek izleyen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ve Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan'a teþekkür ederken maçta aldýklarý olaðanüstü güvenlik önlemleri sonucunda olay çýkmasýna izin vermeyen Emniyet Müdürü ve personeline ayrýca teþekkür etti. için U 18 milli takým kampýnda bulunan Tuncay Kýlýç Manavgat da ayný otelde buluþtular Kasým tarinlerinde Manavgat Sense Delux Otel de UEFA A kursuna katýlan Alpay Ardýk seminer için burada bulunurken U 18 milli takýmýnýn Uluslararasý turnuva ýçin ayný oteldeki kampýnda yer alan Tuncay Kýlýç buluþtular. Ýki Çorumlu otelde bir araya gelerek hem sohbet ettiler hemde hasret giderdiler. Alpay Ardýk, Tuncay a uluslararasý turnuvalarda baþarýlar dilerken Tuncay da Alpay hocaya kurs sonunda UEFA A belgesini almasýný diledi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Muzaffer KÜLCÜ Ahmet KARA Hitit Üniversitesi Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk.

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk. 14 Kasım 2014 Cuma 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Kısa Film Gösterisi Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Açılış ve Protokol Konuşmaları Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Dünya

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Aylık E-Bülten http://elbistanmyo.ksu.edu.tr - Aralık 2014 AÖF Sınavları İlçemizde İlk Defa Yapıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için tüm alt yapı hizmetleri;

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı