GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Akaryak t kaçakç lar na a r darbe 2013 te konut sat fllar %76.4 art fl gösterdi Otomotiv Lastik Sat c lar ve Servisçileri Derne i (LASED) Baflkan Mustafa Karatafl, Emniyet Genel Müdürlü ü'nün (EGM) 54 ili kapsayan k fl lasti i genelgesinden sonra, ilk etapta 6 milyon 225 bin arac n bu durumdan etkilendi ini, bunun da lastik yenileme pazar için y ll k yaklafl k 900 milyon liral k bir pazar oluflturdu unu söyledi. HABER 18 DE HABER 17 DE HABER 17 DE fioförlükten 500 otobüslük DEV F RMAYA Ankara Çubuk'ta yaflayan Sat lm fl Çolak, floför olarak bafllad çal flma hayat na flimdi 500 otobüs ve minibüsten oluflan bir flirketin sahibi olarak devam ediyor. fl hayat na askerden sonra yak nlar - n n bir minibüsünde floför olarak bafllayan Sat lm fl Çolak (63), çal flma hayat na daha sonra borçla ald bir minibüsle devam etti. O lu ile birlikte yürüttü ü tafl mac l k firmas n n flu anda Türkiye'nin önemli flirketlerinden bir oldu unu kaydeden Çolak, zorluklarla bugünlere geldi ini ve yan nda 500'den fazla kiflinin çal flt n ifade etti. HABER 18 DE YEN MAHALLE 2013 TE HIZ KESMEDEN DEVAM ETT Haberi 15 de BAfiKAN AKGÜL E M N KLERDEN Z YARET Haberi 16 da B NLERCE ÇANKIRILI ET MESGUT TA TOPLANDI Haberi 16 da

2 2 YARIN SineMagazin Oyuncu Mehmet Aslan'a "kemik k rmak"tan 1 y l 3 ay hapis Ünlü oyuncu Mehmet Aslan Timur Cihan Saylam' n "kemiklerin k r lmas na sebebiyet verecek flekilde kasten yaralamak" suçundan 1 y l 3 ay hapis cezas na çarpt rd. Gazinocular kral Fahrettin Aslan' n o lu, oyuncu Mehmet Aslan, 2 arkadafl ve üniversite ö rencisi Timur Cihan Saylam' n "kemiklerin k r lmas na sebebiyet verecek flekilde kasten yaralamak" suçlamas yla yarg land davan n karar duruflmas görüldü. Olay S ras nda kendimi korudum" Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruflmas na tutuksuz müflteki san klar Mehmet Aslan, Umut Özalp, Timur Cihan Saylam ve taraf avukatlar kat ld. Davada dinlenen tan klar n ard ndan son sözü sorulan müflteki san k Mehmet Aslan niyetinin kavga etmek olmad n belirtti. Bergüzar Korel ngiltere yolcusu STANBUL - Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yaz bafl nda oyunculuk e itimi almak için Londra ya gidece ini aç klad. Bugüne kadar reyting rekorlar k ran projelerde rol alan Bergüzar Korel, Ö renmenin yafl yok diyerek oyunculu unu gelifltirmek için ngiltere ye gitme karar ald. Baflar l oyuncu, fllerim bittikten sonra mesleki anlamda kendimi gelifltirmek istiyorum. Bu yüzden kendime yak n hissetti im Londra ya gidece im. Birkaç ay kalaca m. Hem dinlenip hem de çeflitli e itim programlar na kat laca m dedi. STANBUL DAN BAfiKA BiR YERDE YAfiAMAM Londra y çok sevdi ini ancak yurtd fl na yerleflmeyi asla düflünmedi ini söyleyen Bergüzar Korel, stanbul dan baflka hiçbir yerde yaflamay düflünmüyorum. Bu flehirde sokakta yürürken bile yan mdan geçen insanlarla ilgili kafamda hikayeler yazabiliyorum. Bir süreli ine farkl flehirlerde kalabilirim ancak yerleflmeyi düflünmem dedi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Su ve Atefl, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Yerçekimi, Ç lg n H rs z 2. Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam. Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Hükümet Kad n 2, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam, Ç lg n H rs z 2. Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Hükümet Kad n 2, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Benim Dünyam. Ankara Cinemaximum (Armada) Sona Do ru, Su ve Atefl, Hükümet Kad n 2, Carrie: Günah Tohumu, Uzay Oyunlar, Kahraman kili, Thor: Karanl k Dünya, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Last Vegas, Benim Dünyam. Ankara Nata&Vega Prestige (Mamak) (312) Su ve Atefl, Uzay Oyunlar, Carrie: Günah Tohumu, Hükümet Kad n 2, Kahraman kili,, Acemi Gladyatör, Behzat Ç. Ankara Yan yor, Thor: Karanl k Dünya, Benim Dünyam.

3 30 Aral k 2013 Yaflam H CR 27 Safer 1435 RUM msak : Kanun-i Evvel Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : YARIN 3 lk kez yay mlanan foto raflar yla Menemen olaylar ZM R - zmir in Menemen ilçesinde 23 Aral k 1930 da meydana gelen, yedek subay ö retmen Mustafa Fehmi Kubilay n da flehit edildi i olaylar n yafland döneme ait foto raflar bir kitapta toplanarak ilk kez yay mland. Menemenli araflt rmac -yazar Oktay Özengin, AA muhabirine yapt aç klamada, 1996 y l nda kaleme almaya bafllad Kubilay Olay Tarihi - 40 Gün isimli kitab n tamamlad n, kitapta ilk defa yay mlanan 120 foto raf n bulundu unu söyledi. Özengin, 1999 y l ndan bugüne kadar geçen sürede görsel olarak çok zengin bir foto raf arflivine sahip oldu unu belirterek, söz konusu arflivde Kubilay n bugüne kadar hiç yay mlanmam fl foto raflar n n yan s ra flehit edilen bekçilerin foto raflar n n da bulundu unu anlatt. Özengin, Kubilay ailesinin geçmifli ve bugünü, Kubilay n do umundan ölümüne kadar geçen hayat hikayesi, olay n flahitleri, kay p mezarlar, idamdan önceki ve sonraki anlar anlatan bölümler ve özellikle idamlar gerçeklefltiren cellat Kara Ali ye özel bir bölüm haz rlad m dedi. Kitapta dönemin Divan- Harp Komutan Mustafa Mu lal Pafla ile yarg lamalar yap lan 102 tutuklu aras nda geçen konuflmalar n ilgi çekecek nitelikte oldu una iflaret eden Özengin, Kubilay n babas n n ölüm fleklinin de kendisini çok flafl rtt n dile getirdi. Özengin, Araflt rmalar m s ras nda Kubilay gibi babas n n da bo az kesilerek öldürüldü ünü tespit edince çok üzüldüm. Bir de as lanlar aras nda bulunan Yahudi Jozef in k z kardefli Raflel in Divan- Harp Komutan Mustafa Mu lal Pafla ya yazd, kardeflinin affedilmesi hususundaki bir mektubu var. Bu mektup da beni çok üzmüfltü dedi. Menemen olaylar 23 Aral k 1930 da Dervifl Mehmet ile yan ndakilerin, ellerinde yeflil bayrakla Menemen e bask n düzenlemeleriyle bafllad. Mehdi oldu unu iddia eden, fleriat isteyen Dervifl Mehmet, yetmifl bin kiflilik halife ordusunun da yak nda gelece ini öne sürdü ve Gazal Camisi ndeki yeflil bayra alarak halk ayaklanmaya ça rd. Karfl lar na dikilen Kubilay önce tüfekle vuran, bu s rada göreve koflan Hasan ile fievki adl iki bekçiyi de flehit eden Dervifl Mehmet ve yan ndakiler, Kubilay n bafl n kesip bir s r a takt. Olay, Alay komutanl ndan gelen makineli tüfek birli inin atefliyle bast r ld. Dervifl Mehmet ve iki adam Sütçü Mehmet, fiamdan Mehmet olay yerinde öldürüldü. Menemen, Manisa ve Bal kesir de 31 Aral k 1930 da s k yönetim ilan edildi. 1 Ocak 1931 de Mustafa Mu lal Pafla baflkanl nda Divan- Harp kuruldu. 15 Ocak 1931 de biten yarg lama sonunda idama mahkum edilen 36 san ktan 28 inin karar 3 fiubat ta Kubilay n flehit düfltü ü yerde infaz edildi. (AA) KÜLTÜREL BOYUT Hayrettin VG N DEM R A LARLA ÖRDÜK ANAYURDU DÖRT BAfiTAN AKP iktidar n n bir tek faydas oldu. Akkara, iyi-kötü, kahraman-hain, güzelçirkin, mert-namert, sa lam-sat l k insan, do ru-yalan, dürüst-f r ldak, vatanseverbölücü, millici-uluslararas sat n al nm fllar, dindar-din bezirgan, Türk-Türk düflman gibi yüzlerce olumlu-olumsuz kiflilik ortaya ç k verdi. fiimdi kimin ne oldu unu, ne olmad n anl yor ve biliyoruz. Sabah Gazetesinde Engin Ard ç adl bir köfle yazar var. Solcu de il, sa c de il, milliyetçi de il, ça dafl de il, liberal de il, dindar de il, ülkeyi ne kadar sever, ne kadar sevmez belli de il. Ama belli olan taraf, tam yandafl ve iktidar yalakas. Devlet büyüklerinden birisi; Nedir bu Onuncu Y l Marfl? Her yerde bunu çal yorsunuz. Bunun yerine Mehter Marfl n çal n! dedi ya! De erli yazar, Onuncu Y l Marfl n yerden yere vurdu. Çünkü yalakal k ve yandafll k kolay de il. Büyükleri ne derse do rudur, onlar n söylemlerini do rulamak ve onlar korumak, kollamak gerekir. Bak n z ne diyor yandafl yazar: On y lda on befl milyon genç yaratt k her yafltan Bofl laf. Çizerek kan m zla öz yurdun haritas n / Dindirdik memleketin y llar süren yas n Bofl laf Karanl n üstüne günefl gibi do ar z Abes. Tarihten önce vard k, tarihten sonra var z Gerçekçi de il. Marflla ilgili daha baflka fleyler de söylüyor. Yani marfl n hiçbir sözüne kat lm yor. Yahu! Bu bir marfl, ad üstünde bir marfl. Marflta hamasi fleyler olur. Duygular kamç layan güzel laflar olur. Di er milletlerin milli marfllar na bak n. Hepsinde hamaset vard r. Hatta mehter marfllar n n sözleri bile abart l d r. Yandafl yazar, as l neye tak lm fl biliyor musunuz? Demir a larla ördük anayurdu dört bafltan Marfl n bu dizesine tak lm fl. Diyor ki yandafl yazar; Ray döflemifller. Dört bafltan falan de il, yaln zca Kayseri, Sivas, Malatya, en son da Ni de y llar aras nda yap lan demiryollar sadece bunlard Demek ki, anayurt hiç de öyle kazak gibi örülmemifl Demir a larla falan örmedin anayurdu dört bafltan Yandafl bunlar söylüyor. Neden Atatürk dönemini küçümseyen bu sözleri söylüyor? Biliyoruz, amaç; o dönemleri kötülemek. Bak n ben söyleyeyim. lk demiryolu, 1845 te Kahire- skenderiye hatt idi. stanbul a ilk tren 1883 y l nda 12 A ustosta geldi. Ankara ya ise 1893 te. Cumhuriyete kadar 3720 km lik bir demiryolu uzunlu una sahipti Anadolu. Hepsini de yabanc flirketler iflletiyordu y llar aras 2048 km demiryolu yap ld y llar aras nda 5 y l içinde 963 km daha ilave edildi. Cumhuriyetin 15. y l nda devletin iflletmekte oldu u demiryolu uzunlu u 6719 km dir y llar aras nda yabanc lardan sat n al narak DDY na devredilen demiryolu uzunlu u 1664 km dir. Geriye kalan 2056 km lik demiryolu iflletmeleri zaman içerisinde millilefltirildi. Mali güçlüklere karfl bütün demiryolu flirketleri tek tek millilefltirilerek iflletmeye aç ld. Çünkü Kurtulufl Savafl ndan sonra bu flirketler zaten çal flm yordu y llar aras nda sahipli i yabanc larda olan (Frans z, ngiliz, Alman vb.) Anadolu Demiryollar flletmesi 1929 y l nda, Mersin-Tarsus-Adana Demiryollar flletmesi 1931 y l nda, zmir-afyon- Manisa-Band rma Demiryollar flletmesi 1934 y l nda, Ayd n Demiryollar flletmesi 1937 y l nda paralar ödenerek millilefltirildi y l nda DDY nin uzunlu u kilometre olarak 7381 km ye ulaflt. Savafltan sonra 1923 y l nda yabanc lar n elinde bulunan 3720 km lik demiryolla birlikte, flebekeler yetersiz, y pranm fl, araçlar ve gereçleri fakir ve yetersizdi. Toplam vagon say s 2186, buharl lokomotif say s 118 idi. Bu say lar, on y l içinde tam on kat na ç kar ld te yolcu say s 1.9 milyon civar ndayd te 11.6 milyon yolcu adedine ulafl ld te tafl nan yük 313 bin ton iken 1935 te bu rakam tona ç kt. Yoklukla, fakirlikle, emperyalizmle, soygunla, iflgalle savaflan Türkiye Cumhuriyetinin ilk on y l içinde gerçeklefltirilen demir a larla anayurdu dört bafltan örmek çabas ve idealini küçümsemek; Kayseri, Sivas, Malatya, en son da Ni de diyerek itibars z hale getirmek ancak art niyetlilerin iflidir. 17 fiubat 1923 te yap lan zmir ktisat Kongresinde Yollar Meselesi bafll alt nda ilk madde flöyledir: Memleketi örümcek a gibi saracak demiryollar, karayollar, limanlar ve kanallar gibi ulafl m yollar n n yap m na derhal bafllanmas flte bu hedefle harekete geçen Cumhuriyet kurucular, yokluklar içinde demir a larla ördü anayurdu dört bafltan

4 4 YARIN Denizli Belediyesi nin turizm projelerine GEKA deste i DEN ZL - Denizli Belediyesince haz rlanan Zeytin Yaylas Turizme Kazand r l yor ve Dünya Miras Laodikya Uyan yor projelerine, Güney Ege Kalk nma Ajans n n, Turizm Altyap s Mali Destek Program kapsam nda hibe kredi deste i sa land. Güney Ege Kalk nma Ajans n n (GEKA) Turizm Altyap s Mali Destek Program kapsam nda hibe destek kredisi kullanmaya haz kazanan Zeytin Yaylas Turizme Kazand r l yor ve Dünya Miras Laodikya Uyan yor projeleri için Denizli Belediyesi ile GEKA aras nda sözleflme imzaland. Denizli Belediye Baflkan Osman Zolan, belediyede düzenlenen imza töreninde yapt konuflmada, belediye olarak alternatif turizme ayr önem verdiklerini belirtti. Bölgedeki potansiyeli harekete geçirmek, fl k tutmak, yol göstermek ad na oluflturulan GEKA n n, faaliyet gösterdi i Mu la, Ayd n ve Denizli illerinde çok önemli projelere destek oldu unu ifade eden Zolan, flunlar söyledi: GEKA, bölgenin turizm potansiyeline iliflkin noktasal projelerin hayata geçirilmesi konusunda ciddi destekler sunmaya bafllad. Bu 3 ilin en önemli özelli i turizmdir. Buralarda çok çeflitli turizm alanlar var ancak bunu daha da art rmak laz m. nsanlara daha farkl güzelliklerimizi de sunmak ad na böyle bir destek program düzenledik. Genel sekreterli imiz baflar l bir flekilde bunu yürüttü. Sizleri tebrik ediyorum. Turizmde birçok seçenekler olsun istiyoruz. Konaklama süresi arts n ve insanlar m za katma de er b raks n arzusunday z. Bu noktada 2 projemiz kabul gördü. Bu projeler inflallah bölgemize art de er katacak. Derdimiz, bölgemizde tafl üzerine tafl koymak ve art de er yaratmakt r. Ben sizlere tekrar teflekkür ediyorum, bölgemize ve insanlar m za hay rl olsun. GEKA Genel Sekreteri Süleyman Alata da Denizli Belediyesi ile yap lan iflbirli inin bölgeye, Denizli ye önemli kazan mlar getirece ini dile getirdi. (AA) Turizm Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Özhaseki: Yeni pistler yapt k. Toplam pist uzunlu umuz 102 kilometreyi buldu. ki hizmet binam z otel olarak aç l yor. 10 kiflilik yeni gondollar hizmete sunduk. Eski teleferiklerle 23 dakikada ç k l yordu, bu gondollarla 4 dakikada ç k labiliyor KAYSER - Türkiye nin önemli kayak ve k fl turizmi merkezlerinden Erciyes Da nda kayak sezonu aç ld. Kayseri Büyükflehir Belediye Baflkan Mehmet Özhaseki, 3 bin 400 rak mdaki Erciyes Da Kayak Merkezi nde düzenlenen törende, kendine özgü do al güzelliklere sahip Erciyes Da n n yeni kayak sezonunun hay rl olmas n diledi. Yaz boyunca Erciyes te hummal bir çal flma yap ld n ifade eden Özhaseki, Yeni pistler yapt k. Toplam pist uzunlu umuz 102 kilometreyi buldu. ki hizmet binam z otel olarak aç l yor. 10 kiflilik yeni gondollar hizmete sunduk. Eski teleferiklerle 23 dakikada ç k l yordu, bu gondollarla 4 dakikada ç k labiliyor. Ayr ca otoparklar m z bitirdik dedi. Erciyes in Kayseri yi dünyaya açacak bir pencere oldu unu vurgulayan Özhaseki, Erciyes te bu sezon Balkan fiampiyonas yap lacak. Erciyes ten dolay binlerce kayakç Kayseri ye gelecek ve Kayseri yi, Türkiye yi tan yacak. Burada binlerce gencimiz ifl buldu u gibi Kayseri de hizmet sektörü patlayacak diye konufltu. Özhaseki, Büyükflehir Belediyesi olarak birçok ilke imza att klar n ifade ederek, flunlar kaydetti: Birçok belediye borç bata ndayken bizler hiç kimsenin akl na gelmeyecek devasa projeleri hayata geçiriyoruz. Mesela Yamula Baraj bir ilktir. Stadyum ilktir. Yapt m z stat projesi bütün flehirlerde uygulanmas için model al nd. lk etapta 25 ilde yap l yor. Terminal gibi bir hizmeti kamunun cebinden para ç kmadan yapmak ilktir. Harikalar Diyar gibi 700 dönüm üzerine bir merkezi yapmak her belediyenin harc olmayan bir ifltir. Erciyes te 30 Aral k 2013 Erciyes Da nda kayak sezonu aç ld Kayseri yi dünyaya tan tacak böyle bir proje ilktir. Eme i geçen birçok arkadafl m var. Ekibimle gurur duyuyorum. Erciyes te art k 3 bin 400 metrelere kadar gondollarla ç k labildi ini vurgulayan Özhaseki, dünyan n hiçbir yerinde 3 bin 400 metreye kadar ç k p kayak yapma imkan n n bulunmad n ifade etti. Eciyes e bugüne kadar toplam 150 milyon avro harcad klar n ve halen devam eden baz projelerin bulundu unu belirten Özhaseki, Eskiden misafirlerimizi Erciyes e s k larak getirirdik baraka vard. Her taraf çöplüktü. Getirdi imiz misafirimize mahcup olurduk. fiimdi o çirkinliklerin hiçbiri kalmad. ftihar edebilece imiz bir manzara ç kt dedi. Kayakseverler ayr ca sezon aç l fl nedeniyle mekanik tesislerden ücretsiz yararland. (AA)

5 30 Aral k 2013 Soldan sa a: 1.Gösterifli ve özentisi olmayan. 2. ri, kart. Dayak, kötek. 3. Pirinçli spanak yeme i. Asya da bir rmak. 4. Lahza. Kekemelik. 5. Bir yüzeyin üzerindeki ince çizgi. Hayvan n semerini veya eyerini ba lamak için gö sünden afl rarak s k lan yass kemer. 6. Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça. Çabuk davran fll, çevik. 7. Güzel sanatlar n bir dal. fiaflma anlatan ünlem. 8. Kal n sicim. Yas. 9. Cevizin yeflil kabu u. Müzikte sesleri belirten iflaret. 10. Kendini bir fley sanan, sevimsiz. 11. Uzunlu u yer yer de iflen bir uzakl k ölçü birimi. Bir cetvel türü. Uluslararas Çal flma Örgütünün k saltmas. 12. Gelenek. Seçkin. 13. Nazi Hücum K tas n n k saltmas. Emanet, vedia. 14. Düzenli ekilen yer. Bütün, tüm. 15. Mektup. Tirsi bal. 16. Matematikte sabit bir say. Tembih sözü. Müstahkem mevki. 17. Bir nota. Ödünç al nan ya da verilen fley. Bir göz rengi. 18. Tayin. Duman karas. 19. Erkek sesinde bir perde. talya da bir rmak. 20. Rafadan. Damarlarda dolaflan hayati s v. Yukar dan afla ya: 1. Mert, korkusuz adam. Elaz ilinin bir ilçesi. Türk müzi inde bir makam. 2. Yarat c s n n ad bilinmeyen eser. Asya da bir baflkent. Sermaye. 3. Hava bas nc birimi. Mevcut. Akdeniz anemisi. Mesafe. 4. Anahtar. A dokumaya yarayan alet. Kokulu bir bitki. Hatay ilinde bir ova. 5. Eli s k, cimri. Baflar s z olmufl kimse. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. 6. Geminin, zinciri toplay p demirini kald rmaya haz r bulunmas. Parola. Bir ba laç. Yerine koyma, yerine kullanma. lkel silah. 7. Sodyumun simgesi. Bal k avlamakta ya da odun tafl makta kullan lan büyük kay k. Genifllik. Lityumun simgesi. Yabani hayvan bar na. 8. Kutsal inanç, iman. Gemilerin alabilece i yükü belirtmekte kullan lan, bir tona eflit birim. Notada durak iflareti. 9. Aç kl k. Güney K br s ta bir kent. Panama n n plaka iflareti. 10. Mukavele, sözleflme. Gemilerde yolcular n hizmetine bakan görevli. En uzun yaya koflusu. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

6 BALIKES R - TUSKON a ba l Edremit Sanayici ve fl Adamlar Derne i (ES AD) üyelerinden 13 kifli, Aral k 2013 tarihlerinde Kuzey Irak ziyaret etti. Erbil ve Süleymaniye ye yap lan ziyaretlerde Türk Irak fl Adamlar Derne i (TIBIA) nden birifing alan ifladamlar, Kuzey Irak hakk nda fikir sahibi oldu. Ziyarete evsahipli i yapan TI- BIA Baflkan Yard mc s Fedaadin M.Gardy, "Erbil, yat r m yapmak için çok iyi ve güvenilir bir yer. Ciddi yat r mc lar, ciddi projelerle buralara s kça gelip piyasa hakk nda daha sa l kl temeller atabilir. Erbil de her türlü sektörden ifl yapma flans n z mevcut. Özellikle inflaat, sanayi ürünleri, g da ve tar m alan nda ciddi ihtiyaçlar mevcut. Türk mal na ve Türkiye ye büyük bir teveccüh var." dedi. Kuzey Irak ile Türkiye aras ndaki üç s n r kap s na, ilerleyen dönemlerde dört befl tane daha eklenece ini belirten Gardy, "Bu sayede Türkiye ile ticaret ikiye katlanacakt r. Bilindi i gibi Kuzey Irak'ta bulunan 2 bin 800 yabanc firman n yar s Türk. Biz bu say y daha da yukar lara çekmek istiyoruz." fleklinde konufltu. Gezi heyetinde bulunan ES AD nflaat Komisyonu'ndan Ayhan Bülbül ise, "13 ifladam yla geldi imiz Kuzey Irak'ta, özellikle ihracat yapmayan firmalar olarak ufkumuz geniflledi. Kuzey Irak'la çal flabilecek firmalar irtibat kurdu. 500 milyar dolarl k ihracat hedefine ulaflmak için bu geziler çok önemli." dedi. Al flverifl merkezlerindeki firmalar n yüzde 80'inin Türk oldu unu belirten Bülbül, Kuzey Irak'taki firmalar n Türkiye insan na çok güvendi ini vurgulad : "Kuzey Irak, yat r ma ve yat - r mc ya aç k bir bölge. Ticaretimizi dostlu umuzla pekifltirmeliyiz. Türkiye'den buraya havayoluyla 2 saatte geldik. Burada müthifl bir sinerji var. Türkiye'yi ve Türk insan n çok seviyorlar, kiminle konuflsan Türkiye hayran. (CHA) 30 Aral k YARIN Ekonomi Ayd nl ifladamlar na alternetif enerji semineri Ayd n Sanayici ve fladamlar Derne i (AS AD) Kad n Giriflimciler Komitesi, üyelere yönelik olarak, Tecrübe Transfer Semineri düzenledi. Alternatif enerji günefl enerjisinin tan t ld seminerde, sanayi sektörünün gelecekte enerji s - k nt s çekmemesi için farkl enerji kaynaklar na yönelmesi gerekti i belirtildi. AYDIN - Enerji s k nt s çekilmemesi için de iflik enerji kaynaklar n n araflt r lmas ve do a dostu enerji kullan m n n yayg nlaflt r lmas gerekti i, enerjide d fla ba ml l - n azalt lmas için bunun flart oldu- u belirtildi. fiu anda Türkiye'nin elektrik enerjisinde yüzde 65 oran nda d fla ba ml oldu unu belirten Denizli fladamlar Derne i Yönetim Kurulu Üyesi Ali Apal, Ülkemizde HES ve RES'ten sonra günefl enerji santralleri konusunda yeni yeni geliflmeler oluyor. Enerji s - k nt m z çözmemiz için alternatif enerjiye yönelmeliyiz. fiu anda kifli bafl 3 bin Kwh olan elektrik tüketimiz, yak n zamanda 5 bin Kwh olacak. dedi. Ayd n Ticaret Odas nda düzenlenen seminerin aç l fl nda üyelere seslenen AS AD Kad n Giriflimciler Komitesi Baflkan Ayfle Bakat, Günümüz Türkiye'sinde ticaretin geldi- i noktaya bakt m zda yeni fleyler keflfetmekteyiz. Üretim teknolojilerinin de iflti i ve geliflti i bir dünyada ticaretin de kabuk de ifltirdi i aflikârd r. Bu de iflen teknolojide gündemden geri kalmak, iflletmeleri geri götürür. Sürekli olarak trendi takip etmeli, yat r mlar n yönünü buna göre belirlemeliyiz. Yat r mlar m z yaparken dikkat etmemiz geren kalemlerden birisi de maliyettir. Kad n giriflimciler için ilk tecrübe semineri bafllatt k. Günefl enerjisinin iflletmelerde nas l elektrik enerjisine dönüfltürüldü ü konusunda bilgilenecek, tecrübe edinece iz. fleklinde konufltu. Alternatif enerjide çevreci olan ve henüz ülkede yeni kullan lmaya bafllanan günefl enerjisi hakk nda kat l mc lar bilgilendiren Apal ise kendilerinin bu sektöre girdiklerini, temiz ve alternatif bir enerji oldu u için her geçen gün ilginin artt n söyledi. Ali Apal, Hidrojen enerjisi üzerine ülkemizde çal flan kurum yok. Günefl de yeni yeni kullan lmaya bafllanan bir enerji. Geleneksel enerji kaynaklar yan nda alternatif enerji kaynaklar n ülkemiz genelinde yayg nlaflt rmak gerekir. Türkiye nin elektrik enerjisi üretimi kaynaklar na göre bakarsak do algazdan yüzde 55 civar nda, linyit kömüründen yüzde 12 civar nda elektrik üretiliyor. Elektrikte yüzde 65 oran nda d fla ba ml l m z var y l ndan 2011 y l n kadar 20 bin MW saat olan enerji ihtiyac m z, 2011 y l ndan sonra 25 bin MW civar na ç kt, 2023'te 50 bin MW olaca tahmin ediliyor. Bu y l enerjide s k nt yaflad k. Bunu sanayiciye fazla yans tmadan çözmeye çal flt k. Önümüzdeki dönemlerde bu s k nt daha da artacak. Alternatif enerjiye yönelerek bu sorunlar aflmaya çal flmal y z. dedi. Türkiye'nin günefl enerjisi bak - m ndan zengin bir yap ya sahip oldu unu, temiz ve ucuz enerji kullan lmas gerekti ini belirten Yönetim Kurulu Üyesi Apal, Türkiye günefl atlas na bakacak olursak en düflük bin 400 Kwh, en yüksek yerlerde de bin 800 Kwh radyasyon düfltü ü görülmektedir. Türkiye nin en kötü günefl gören yeri alma oran m z, günefl enerjisini en iyi kullanan Almanya dan daha iyi. Almanya da en iyi oran 960 Kwh. Almanya, güneflten 25 bin MW enerji üretiyor. fiu anda Almanya n n günefl enerjisinden üretti i elektrik, bizim tüketimimizin yar s. Biz yeni yeni bafll yoruz. Ayd n n günefl alma rakamlar bin 600 Kwh. Bu flartlarda 1 Kwh günefl enerjisi santraliyle y ll k ortalama bin 500 Kwh elektrik üretebiliyorsunuz. Bunun için dört panel ve yedi metrekare alan yeterli. diye konufltu. (CHA) Kuzey Ege'den Kuzey Irak'a ticaret köprüsü kuruldu

7 30 Aral k 2013 Ekonomi YARIN Perakende Kanunu TOBB ETÜ de masaya yat r ld Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar - s Tasla TOBB ETÜ de düzenlenen çal fltayda ele al nd. Aç l fl konuflmas n yapan TOBB Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Çetin Osman Budak, perakende sektörünün Türkiye nin büyüme hikâyesinde lokomotif oldu unu söyledi. ANKARA - Sektörün Türkiye ekonomisi için önemine iflaret eden Budak, 2001 den bu yana Türkiye ekonomisi yüzde 72 büyürken, perakende sektörü yüzde 86 büyüdü. Son 10 y ldaki büyümenin yüzde 15 i toptan ve perakende ticaretten geliyor. diye konufltu. Bu sektörün kritik rol üstlendi i bir di er alan n da istihdam oldu unu belirten Çetin Osman Budak, küresel kriz sonras nda istihdam konusunun daha da önem kazand n anlatt. Son 5 y lda küresel krizden dolay 22 milyon kiflinin iflini kaybetti ini ve hala ifl bulamad n bildiren Budak, flunlar söyledi: Türkiye bu aç dan çok sorun yaflamad. Genç bir nüfusumuz var. Ortalama 28 yafl nday z. Her y l yaklafl k 800 bin ile 1 milyon kifliye ifl bulmam z laz m. flte burada perakende sektörü bir istihdam deposu olarak çal fl yor. Son 5 y lda sektörde kay tl istihdam, küresel krize ra men 438 bin kifli artm fl. Perakende sektörünün Türkiye nin gelece inde oynad bir di er önemli rol de kad n istihdam. lk 10, hatta ilk 20 ekonomiye bakt m zda bizim en geride kald m z konu kad nlar n iflgücüne MOSKOVA - Emlak Dan flmanl k Knight Frank flirketinin araflt rmas na göre Moskova n n en pahal caddesi Ostojenka. Knight Frank yay nlad rapora göre, Ostojenka Caddesi dünyada yüksek tafl nmaz fiyat na sahip caddeler aras nda 8. s rada yer al yor. Ostojenka da tafl nmazlar n bir metrekaresinin ortalama fiyat 29 bin dolardan bafll yor. Dünyan n en pahal caddeleri ise s ras yla Hong Kong, ngiltere ve Monako da bulunuyor. Pollock's Tath (Hong - Kong) 120 bin dolar kat l m. Rakiplerimizin yüzde gibi iflgücüne kat l m oranlar n yakalad bir dönemde biz yüzde 30 un alt nday z. Yani, tek elle boks yap - yoruz. Kad nlar m z ifl hayat na kazand rmak için perakende çok önemli. TEPAV n geçti imiz aylarda yapt bir çal flmaya iflaret eden TOBB Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s, araflt rmaya göre döneminde perakendenin fazla artt bölgelerin kad nlar n iflgücüne kat l m - n n en yüksek oldu u bölgeler oldu- unu söyledi. Çetin Osman Budak, Yani, bir ilde perakende sektörü gelifltiyse, kad nlar çal fl yor. Bu rakamlara da yans m fl. Kay tl kad n istihdam 186 bin kifli artm fl, ama oransal art fl çok önemli. 5 y lda art fl yüzde 82. Kad nlar m z ifl hayat nda görmek için perakende gibi öncü sektörlere çok ihtiyac m z var. Türkiye 2 trilyon dolarl k bir ekonomi olma yolunda ilerliyor. Düflük gelirli ülkeler grubundan, orta gelirli ülkeler aras na girdik. Bu dönemde perakende ticaret hacmi de 76 milyar dolardan 229 milyar dolara ç kt. 2 trilyon dolarl k ekonomi olma yolunda perakende ticaret hacmi 560 milyar dolara ç kacak. Perakende ticaret hacminde meydana gelecek bu de iflim sektörü ve ifl yapma biçimlerinizi tamamen de ifltirecek. de erlendirmesini yapt. Gümrük ve Ticaret Bakan Yard mc s Fatih Metin ise konuflmada sektöre iliflkin kanun haz rl yaparken sektörün bileflenleriyle istiflareye çok önem verdiklerini ifade etti. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre 2002 y l nda 58 milyar TL olan perakende sektörü y ll k cirosunun 2012 y l nda 371 milyar TL ye ulaflt bilgisini veren Metin, Bu rakam, ayn y l yaklafl k 1,4 milyar TL olarak gerçekleflen milli gelirin neredeyse üçte birine tekabül etmekte. Bu rakamlar, perakende ticaret sektörünün ülkemiz ekonomisi aç s ndan ne kadar önemli bir alan teflkil etti ini ifade etmekte. Sektörün büyüklü ü, bu alanda faaliyet gösteren esnaf ve tacir say lar nda da kendini göstermektedir. Bu yönüyle, perakende sektörü ekonomimiz için ciddi bir istihdam alan. diye konufltu. Sektörde birtak m sorunlar yafland n dile getiren Metin flöyle dedi: flletme aç l fllar ndaki bürokratik Kensington Gardens ( ngiltere) 107 bin dolar Avenue Princesse Grace (Monako) - 86 bin dolar Cap-Ferrat ve Avenue Charles de Gaulle (Fransa) 79 bin dolar Peterson Hill (Singapur) 42 bin 7 ifllemler, ödeme sürelerine iliflkin yaflanan s k nt lar, haks z rekabet ve pazar kayb bu sorunlar n bafl nda gelmektedir. Hem geleneksel, hem de organize perakende unsurlar n ilgilendiren bu sorunlar n çözülmesi amac yla, sadece al flverifl merkezlerini de il, esnaf ve sanatkârlar m z ve küçük ölçekli ticari iflletmelerimizi de kapsayan bir düzenleme oluflturduk. Sektörde yaflanan bu sorunlar n giderilmesini ve perakende iflletmelerin dengeli bir flekilde büyümesini ve geliflmesini sa lamak amac yla haz rlanan bu Taslak, sektöre iliflkin temel ilke ve kurallar belirlemektedir. Tasla n, Ülkemizin 2023 vizyonuna uygun olarak ticaretin kolay ve güvenli bir flekilde yap lmas na ve geliflmesine katk sa lamas n hedeflemekteyiz. Toplant da, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakk nda Kanun Tasar s Tasla üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanl bürokratlar nca da genifl bir sunum yap ld. Taslakla pek çok yeni kavrama hukuki tan m kazand r ld na iflaret edilen sunumda, illerde stratejik ticari plan öngörüldü- ü ifade edil di. (CHA) Moskova n n Ostojenka Caddesi dünyan n en pahal 10 caddesi aras nda 500 dolar Sherman ( sviçre) 37 bin dolar Romazzino Hill ( talya) - 32 bin dolar Ostojenka (Rusya) - 29 bin dolar Fifth Avenue (ABD) - 28 bin dola Le Montel (Fransa) - 26 bin dolar (CHA)

8 8 YARIN Ekonomi 30 Aral k 2013 Ça layan: Operasyon bafllad gün ben ruhen görevimden ayr lm flt m Ekonomi Bakanl - 'nda devir teslim töreni yap ld. Görevini Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi ye devreden Zafer Ça layan, Operasyon 17 Aral k saat 7 de yap ld. Ben saat 7.30 da say n Baflbakan a telefonda istifam sundum. ANKARA - Say n Baflbakan m z da 'görüflece iz, birlikte de erlendirece iz' demiflti. Asl nda fiilen operasyon bafllad gün ben ruhen görevimden ayr lm flt m. dedi. Ça layan, devir teslim töreninde yapt konuflmada, 'ustal kla düzenlenen bir komployla karfl karfl ya kald klar n ' söyledi. Yolsuzluk ve rüflvet operasyonu çerçevesinde o lu tutukland ktan hemen sonra istifas - n sundu unu belirten Ça layan, Ben adil bir hukuka inan yorum. Hayat nda karakol yüzü görmemifl o lum bugün tutuklu. Ama daha çok güçlendik. Çeli e su verilir bilirsiniz. Çelik dövülerek su al r. Bu konuda eskisinden daha güçlü oldu umu, psikolojikmen daha güçlü oldu umu, bana düflmanl k edenlere buradan sesleniyorum. ifadelerini kulland. Faiz lobisinin aya na bast klar için kendilerine bu tür bir komplo kuruldu unu öne süren Ça layan, Ama ömrüm oldukça de il aya na basmak, damar na basaca m. dedi. Çal flma arkadafllar yla vedalaflan Ça layan, Tüm milletvekillerine ve Mersin milletvekillerine çok teflekkür ediyorum. En büyük teflekkürü aileme yapmak istiyorum. Ben görevim boyunca onlar çok ihmal ettim. 4,5 y ll k görevim bafl nda 2,5 y l ailemden ayr geçirdim. Çocuklar m ihmal ettim. fleklinde konufltu. Zafer Ça layan n devir teslim törenine eski Avrupa Birli i Bakan Egemen Ba fl da kat ld. Ça layan, Ba fl' iflaret ederek, Bugün kendisi efline rastlanmayan nezaketi göstererek, emmisinin yan nda." dedi. Ekonomi Bakanl görevini Ça layan dan devir alan Nihat Zeybekçi de Bugüne kadar yapt hizmetlerden dolay abimize teflekkür ediyorum. kimizin ortak noktas çok. kimiz de amelelikten geldik. Amale çocu uyuz. Ve millete hizmet noktas nda buraday z Allah utand rmas n. fiu an oynanan oyunlarda kim en büyük menfaat sa lad ysa herkesin gözünü oraya dikmesi gerekir. ifadelerini kulland. Tören sonras Nihat Zeybekçi, Zafer Ça layan a porselen tabak hediye etti. Ça layan porselenin içindeki beyazl a iflaret ederek, Ak Parti nin akl. dedi. (CHA) Solüsyonla para ço altan Fildiflili doland r c ya Gaziantep te suçüstü GAZ ANTEP - Gaziantep te, ka tlar özel solüsyon maddesi ile paraya çeviren ve ço altan Fildifli Sahili Cumhuriyeti vatandafl oldu u ö renilen bir kifli suçüstü yakaland. Gaziantep te bir vatandafl, Emniyet Müdürlü ü Yankesicilik ve Doland r c l k Büro Amirli i ekiplerine ihbarda bulunarak, internet üzerinden tan flt yabanc uyruklu bir flahs n, elinde bulunan solüsyon maddesi ile ka tlar paraya çevirdi ini, isterse ortak çal - flabileceklerini söyledi ini iletti. fiahs n, kendisinden Euro temin edilmesini istedi ini ve ne kadar çok olursa, üretimin de o kadar olaca n aktard n belirtti. Polis bunun üzerine ihbar yapan vatandaflla ortak bir çal flma yapt. 50 bin Euro'yu temin eden vatandafl, ço altma iflleminin gerçekleflece i ofiste, Fildifli Sahili Cumhuriyeti vatandafl oldu u tespit edilen K.J.T isimli flah sla bulufltu. Bunun üzerine bask n yapan polis, flüpheliyi suçüstü yakalad. Olayla ilgili yap lan araflt rmada K.J.T nin paralar siyah ka t parçalar aras na koyup, üzerine solüsyon dökerek ço altt n tespit etti. Emniyetteki sorgusu tamamlanan K.J.T, doland r c l a teflebbüs suçundan adliyeye sevk edildi. (CHA) Meteoroloji çal flanlar na tazminat müjdesi perdede anlat yor ANKARA - Meteoroloji çal flanlar na havac l k tazminat n n ödenmesi için uçak kald rmama eylemi yapmaya haz rlanan Büro Memur-Sen e, Orman ve Su flleri Bakanl ndan sevindirici haber geldi. Bakanl k, havac l k tazminat n n ödenmesi için kanun tasla haz rlad. Taslak, Orman Kanununda ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yapan Kanun Teklifi nde yer alacak. Genel yetkili sendika Büro Memur- Sen in Eurocontrol gelirlerinden meteoroloji çal flanlar na havac l k tazminat ad alt nda pay verilmesi için yapt protestolar ile Orman ve Su flleri Bakanl - nda yapt görüflmeler sonuca ulaflt. Meteoroloji çal flanlar na havac l k tazminat n n ödenmesi için Orman ve Su flleri Bakanl kanun tasla haz rlad. Orman ve Su flleri Bakan Veysel Ero lu taraf ndan onaylanan Orman Kanununda ve Baz Kanunlarda De ifliklik Yapan Kanun Teklifi tasla n n TBMM de kabul edilmesinin ard ndan, meteoroloji çal flanlar havac l k tazminat na kavuflmufl olacak. Büro Memur-Sen Genel Baflkan Yusuf Yazgan, konuyla ilgili yaz l de erlendirmesinde, meteoroloji çal flanlar n n hakk olan havac l k tazminat n n ödenecek olmas n n sevindirici oldu unu belirtti. Yazgan, Meteoroloji Genel Müdürlü- ü ve Devlet Hava Meydanlar flletmesi, havac l a katk lar ndan dolay personel giderleri olarak Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teflkilat ndan yani Eurocontrol den para al yor. (CHA)

9 ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK), üniversiteler bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri nin (TTO) güçlendirilmesi ve yenilerinin kurulmas n n teflvik edilmesi amac yla 10 üniversiteye daha, y ll k 1 milyon liraya kadar hibe deste i verecek. TÜB TAK' n destek verece i üniversiteler Anadolu, Bilkent, Dokuz Eylül, Erciyes, Gaziantep, stanbul, stanbul fiehir, stanbul Teknik ve Uluda Üniversitesi ile zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Üniversite sanayi iflbirli inin sa lanmas ve bilgiye dayal gelifltirilen yeni teknolojilerin sanayinin kullan m na sunulmas için TÜB - TAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlar Baflkanl (TEYDEB) taraf ndan, geçen y l ilk kez 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Program bafllat ld. Program kapsam nda, geçen y l 10 üniversiteye destek vermeye bafllayan TÜ- B TAK n 2014 y l ndan itibaren destek verece i üniversiteler aç kland. Hibe deste i almak için TÜ- B TAK a 36 üniversite ad na baflvuruda bulunuldu. Yap lan de erlendirmenin ard ndan Anadolu, Bilkent, Dokuz Eylül, Erciyes, Gaziantep, stanbul, stanbul fiehir, stanbul Teknik ve Uluda Üniversitesi ile zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nün desteklenmesine karar verildi. Desteklenecek TTO lara TÜB - TAK taraf ndan y ll k 1 milyon TL ye kadar hibe deste i verilecek. Her y l yap lacak de erlendirmeler ile destek süresi 10 y la kadar uzat labilecek. Destek kapsam nda; personel giderleri, ulafl m, harc rah ve konaklama giderleri, alet, teçhizat, yaz l m, yay n al m giderleri, hizmet al m, toplant, tan t m ve organizasyon giderleri, yeminli mali müflavirlik ücretleri ve genel giderler karfl lanacak. Üniversite ve sanayi aras nda koordinasyon ve iletiflimi sa layacak Teknoloji Transfer Ofisleri, akademik çal flmalar n ürün ve hizmetlere dönüflmesinde ve patentlenmesinde önemli rol oynayacak. Bu ofisler ayr ca üniversitelerin, ulusal ve uluslararas kamu desteklerinden etkin bir flekilde yararlanabilmesi için proje ofisi gibi çal - flacak. Proje baflvurular n n haz rlanmas, proje ortakl klar kurulmas ve izlenmesi konular nda da faaliyet gösterecek. Yine üniversite-sanayi iflbirlikleri, ö renci ve akademisyenlerin giriflimci fikirlerinin yeflermesi, akademik alanda edindikleri bilginin sanayide uygulamalar n görebilmeleri aç s ndan da TTO lar kritik roller üstlenecek. TÜB TAK, geçen y l ilk kez Bo aziçi, Ege, Gazi, Hacettepe, Koç, Ortado u Teknik, Özye in, Sabanc, Selçuk ve Y ld z Teknik Üniversitesi nin desteklenmesine karar vermiflti. (CHA) 30 Aral k 2013 Ekonomi YARIN 40 liral k kolye, 50 liral k tek tafla büyük ra bet Yeni y la yeni koleksiyon ile girmek isteyen mücevher firmalar n n bir araya geldi i Outlet Mücevher F rsat Günleri nde, birbirinden farkl ürünler ve yüzde 70 e varan indirimler bulunuyor. STANBUL -Fuarda 40 TL den bafllayan kolyeler, 50 TL den bafllayan tek tafl p rlanta yüzükler ve alt n bebek emzi i ilgi gören ürünlerden Aral k tarihleri aras nda Lütfi K rdar Kongre ve Fuar Merkezi Rumeli Salonu nda yap lan fuar n bu y l 2. si düzenleniyor. Sereks Fuarc l k taraf ndan organize edilen fuarda ayr ca k r lm fl, y pranm fl, bak m gerektiren tak lar n da ücretsiz bak m ve onar m yap l yor. Kuyumculuk Sadekâr Ustas Emre Molla, fuarda tamir ve bak m yapt klar n söyledi. Herhangi bir ürünün fuarda sat n al nmas na gerek kalmadan d flar dan gelen müflterilerin de tak lar n tamir ettiklerini kaydetti. Molla, "Burada kendi tak lar n, yüzüklerini, kolyelerini bak m yap yoruz, parlat yoruz ve tekrar eski görünümüne geri getirebiliyoruz." diye konufltu. Fuarda dikkat çeken ürünlerden biri 39,99 TL ye sat lan p rlanta kolyeler. Figaro Silver fl Gelifltirme ve Proje Yöneticisi zzet Tomzis, üretimini yapt klar ürünlerin fuarda sat lan en uygun kolyelerden oldu unu kaydetti. Ürünlerin tan t m amaçl, gümüfl üzerine alt n kaplama olarak yap ld bilgisini veren Tomzis, "Üzerinde 0,01 karatl k bir p rlantas vard r. Firmam z n promosyon olarak yapt -, y l bafl na özel bir kampanyad r. Normal fiyatlar ise 120 TL den bafllay p 160 TL ye kadar de iflir. Özellikle y lbafl nda p rlanta hediye etmek isteyenler için bu ürünü yapt k. Reklam çal flmalar - na ay raca m z bütçeyi bu y l bu ürünlere ay rd k." fleklinde konufltu. Dikkat çeken ürünlerden biri TÜB TAK 10 üniversiteye y ll k 1 milyon TL ye kadar destek verecek 9 olan alt n emzikten de henüz ilk günden 4 adet sat lm fl durumda. Altay Diamond sahibi Burak Altay, emziklerin üretimini yaklafl k olarak 2 y ld r yapt klar n söyledi. lginin çok fazla oldu unu belirten Burak Altay, "Üzerine isim, resimler yap ld için ilgi oldukça fazla. fiu anda sat fllar m z oldukça iyi. nflallah daha da iyi olacak. Fuar dün aç lmas na ra men 4 adet satt k. Fiyat aral ise TL aras nda. Ama fuara özel gramaj na göre TL aras nda al c lar n bekliyoruz." diye konufltu. Altay, çocuklar için piyasada ürün az oldu u için firma olarak böyle bir ürün üretmeye karar verdiklerini kaydetti. Fuar n en pahal ürünlerinden olan ve üzerinde 150 karat civar nda yakut, 40 karat civar nda elmas bulunan kolyenin fiyat ise 500 bin TL den 300 bin TL ye inmifl durumda. Ser Diamond firma yetkilisi Yakup Akdo an, kolyenin 18 ayar alt n üzerine ifllenmifl el yap m bir ürün oldu unu söyledi.(cha)

10 10 YARIN Ekonomi 30 Aral k 2013 Mufl fieker Fabrikas günde 4 bin 900 ton pancar kesimi yapt 'Süt Kuzusu' projesi 10 milyona do ru gidiyor Mufl fieker Fabrikas Müdürü Nizamettin Güler, 32 nci pancar kampanyas n n tamamlanmas ndan sonra kurumun yapm fl oldu u çal flmalar Mufl ta faaliyet gösteren sivil toplum kurulufl temsilcileri ile paylaflarak fabrikan n günde 4 bin 900 ton pancar kesimi yapt n söyledi. MUfi - Nizamettin Güler, 32 inci pancar kampanyas n n tamamlanmas ndan sonra kentte faaliyet gösteren sivil toplum kurulufllar n ziyaret etmeye bafllad. Mufl Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Fatih Cengiz i makam nda ziyaret eden Güler, 32 y ll k fabrikan n en parlak dönemini geride b rakt klar n söyledi. Kampanya döneminin son derece verimli geçti ini belirten Güler, kampanyan n 49 gün devam etti ini ve rekor denilecek bir kampanya dönemini tamamlad klar n kaydetti. Günde 4 bin 900 ton pancar kesimi yapt klar n söyleyen Güler, Türkiye nin en verimli flekerinin Mufl ta üretildi ini ifade etti. Mufl fieker Fabrikas n n yapm fl oldu u çal flmalar yak ndan takip ettiklerini belirten Mufl Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Fatih Cengiz, çiftçilerin kaliteli pancar ürettiklerini ve fabrikan n da kapasitesini artt rarak çal flt - n gözlemlediklerini ifade etti. Kotan n artmas halinde çiftçilerin daha rahat edece ini belirten Cengiz, pancar çiftçisine uygulanan artmas ve fabrikan n yarar - na olabilecek her türlü çal flmaya Mufl Ticaret ve Sanayi Odas olarak destek vereceklerini kaydetti. Mufl Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Fatih Cengiz i ziyaret eden fieker Fabrikas Müdürü Nizamettin Güler, kampanya sürecinde köyleri tek tek dolaflarak çiftçilerin çamurlu pancar getirmemeleri yönünde uyar larda da bulundu unu hat rlatt. Güler, y l 32 inci kampanya döneminin sona erdi ini fabrikan n Mufl ve bölge ekonomisine 50 milyon TL katk sa lad - n söyledi. 32 nci kampanya dönemi ile ilgili olarak aç klamalarda bulunan Fabrika Müdürü Nizamettin Güler, 24 Eylül den itibaren pancar al m na bafllad klar n belirterek, kampanyan n 49 gün süre ile devam etti ini ve rekor bir kampanya süreci geçirdiklerini aç klad. Güler, Biz bu y l 4 il, 8 ilçe, 94 köyden 6 bin 460 pancar çiftçimize 84 bin 200 dekar alanda pancar ektirdik. Yaklafl k 293 bin ton pancar al m gerçeklefltirdik. Ald - m z pancar n 50 bin tonunu A r fieker Fabrikas na gönderdik. Geri kalanda fabrikam zda ifllendi. dedi. Havalar n s cak ve ya fls z geçmesi sebebiyle pancar al m nda hiçbir s k nt yaflanmad n hat rlatan Güler, Çiftçimiz çok temiz pancar getirdi. Fabrikam - z n kapasitesi 3 bin 600 olmas - na ra men günde 4 bin 900 ton pancar kesimi yap ld. Bu rakam Mufl fieker Fabrikas n n 31 y ll k rekorudur. diye konufltu. ZM R - zmir Büyükflehir Belediyesi, Süt Kuzusu projesi kapsam nda zmirli çocuklara 9 milyon 888 bin litre süt da tt. Kap lar na haftal k 2 litre süt b rak lan hane say s, 40 binden 113 bine ç kt. Proje yöneticileri, yeni dönem haz rl klar için süt da t mlar na 13 günlük mola verildi ini duyurdu. Tar m ve hayvanc l kla geçimini sa layan üreticilerin desteklenmesi amac yla Türkiye de sözleflmeli üretim modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan zmir Büyükflehir Belediyesi, Tireli üreticilerden temin etti i sütlerle 2012 Eylül ay nda bafllad projeyle 11 ilçede 0 5 yafl aras çocuklar n haftal k 2 litre süt içmesini sa l yor. Belediye yetkilileri, yeni y ldan itibaren da t lacak sütler için al m sürecinin devam etti ini, bu sebeple 30 Aral k 2013 ile 12 Ocak 2014 aras nda da t m yap lamayaca n bildirdi.(cha)

11 Ekonomi 30 Aral k BURSA - Uluda Üniversitesi (UÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek, üniversite binalar n n yüzde 80 inin depreme dayan ks z oldu- unu belirlediklerini vurgulay p, "Bu ifl için 23 milyon lira ödenek sözü verildi sadece 3 milyon lira ödeme yap ld." dedi. Rektör Prof. Dr. Dilek, göreve geldikten sonra beflinci kez 6 ayl k de erlendirme toplant s n Almira Otel de gerçeklefltirdi. ki buçuk y ll k görev süresini de erlendiren Rektör Dilek, üniversitenin öz kaynaklar yla gelifltirdi i projeleri anlatt. Uluda Üniversitesi Kurum, E itim ve Araflt rma Faaliyetleri Yönetim Sistemi (UKEY) Projesi ile üniversite bünyesinde verilen derslerin yüzde 10 unun online vermeleri halinde derslik binas ve di er ö retim masraflar bütçesinin yüzde 30 oran nda düflece ini söyledi. Halen 7 bin ö rencinin faydaland sistemde 1 y l içerisinde 20 bin ö rencin faydalanmas n amaçlad klar n anlatan Dilek, bin derste kullan lan yöntemin 5 bin derste kullan laca n söyledi. Prof. Dr. Kamil Dilek, UKEY ile sanal s n flar n kurulaca n ve ö renci say s yüksek baz dersler, disiplinler aras alanlarda verilen lisansüstü seminerler, hizmet içi e itimler bilgilendirme toplant lar ve kurum d fl na yönelik olarak sertifika programlar gibi bir çok faaliyetin yürütülece ini kaydetti. Dilek, gelifltirdikleri otomasyon YARIN UÜ Rektörü Dilek: Deprem için 23 milyon söz verip 3 milyon lira verdiler KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ sistemiyle de ayl k 15 bin adet evrak n ifllem gördü ü üniversitede art k tüm yaz flmalar n elektronik ortamda gerçeklefltirildi ini, böylece hem vakitten hem de harcamalardan tasarruf elde edildi ini dile getirdi. 52 bin ö rencinin lisan ve ön lisans programlar nda e itim gördü- ü Uluda Üniversitesi nde kontenjanlar n her sene yüzde 7 oran nda artt na dikkat çeken Rektör Dilek, Devlet, bize sormadan her y l yüzde 7 oran nda art r yor. Hukuk fakültesine geçen 200 ö renci verdi, oran n amfisi 60 kiflilik. 200 ö renci geldi inde biz zorluklarla karfl karfl yay z. Bu art fla adapte olmam z mümkün de- ildir. T p fakültemizin 175 ö rencisi varken bu sene 290 ö renci gönderdiler ama, amfileri 180 kiflilik. En özellikli fakülteden bahsediyorum. Burada devletimizin, siyasi erkinin elbette düflüncesi vard r. Velilerin de tabiî ki kendini tekrar test etmesi laz m. Toplumsal bask da var, art r n, art r n bunun sonu ne zaman gelecek bilmiyorum." dedi. (CHA) B A C A K M E E 2 E K O N O M K T 3 Y A R A M A Z K 4 A U K A L A L I K 5 T E M A A N E L E 6 L R A K H A T 7 E M A Y Y V 8 A M A A N A M U R 9 K K A Z A K Z A 10 O N A T S I R N 11 N E D E N N A R A 12 B A R E T F E 13 T A M R A T M 14 T N K O T N 15 N M A T N E A 16 H A E B A B L 17 R A E L A L E M 18 A F T R A N 19 T N E R T L A 20 E K Y E L E K E N

12 12 YARIN Ekonomi 30 Aral k 2013 EPDK: Bir puanl k kay p kaça n bedeli 150 milyon TL Elektrik Da t c - lar Derne i (EL- DER) Yönetim Kurulu Üyesi Yaflar Arslan, flirketleri elektrik kay p kaçak oranlar n indirmeye davet etti. KAYSER - Arslan, Türkiye genelinde her bir puanl k kay p kaçak hedef maliyetinin 150 milyon Türk Liras n buldu unu aç klad. Kayseri de dün akflam EL- DER'in düzenledi i sektörel toplant ya, Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) Baflkan Hasan Köktafl, TETAfi Genel Müdürü Münib Karak l ç, TEDAfi Genel Müdürü Mükremin Çepni ve elektrik da t mflirketlerinin yenticileri kat ld. Toplant da konuflan EPDK Baflkan Hasan Köktafl, elektrik da t m flirketlerinin 2014 y l sonuna kadar ça r merkezi ve biliflim yat r mlar n tamamlayacaklar n bildirdi. Türkiye de 35 milyon abonenin 25 milyonunun ortalama ayl k 22,5 lira civar nda elektrik faturas ödedi ini kaydeden Köktafl, iletiflim içinn ödenen faturan n daha fazla oldu una dikkat çekti.köktafl, Durduk yerde hiç konuflmadan ödedi imiz paralar tart flm yoruz. Elektrik faturas na ödenen rakam iletiflim bedellerinin dörtte biri. Hiç konuflmad n z telefona para ödüyorsunuz onu sorgulam yorsunuz. Her türlü konfor ve medeni yaflam sa layan elektri e ödenen TL. Bizim talihsizli imiz bu alg yönetimini yapamamam z. dedi. Köktafl, kay p kaça a yönelik tedbirlerin önemli ölçüde belli bir takvime kadar yap laca n hat rlatarak, yüzde 70 in üzerine ç kan Dicle Bölgesi ndeki kay p kaça n yüksekli ine dikkat çekti. Köktafl, "Türkiye'de iki tane bölgeyi (Dicle ve Van Bölgesi) bir ölçüde sistemin d fl na ç kard m zda yüzde 9.4'lere kadar teknik ve ticari kay p düflmüfl oluyor. AB standartlar na göre yüzde 7'ler civar nda teknik kay p oldu unu varsayarsak önemli ölçüde bu ortalaman n alt na inmifl oluyoruz." diye konufltu. Y l sonu kay p-kaçak hedeflemesine bak ld zaman iyilefltirmenin gayet güzel gitti ine belirten Köktafl, bununla ilgili zamana ihtiyaç oldu unu ifade etti;"köktafl, kay p-kaçak oran n n yüksek. Tahakkuk ve tahsilatla kay p-kaça n birleflmesiyle bu oran n yüzde 86'lar buluyor. Dünyan n hiçbir yerinde özellefltirmenin olumlu etkisinink sa sürede olmuyor. Bu sistemin tamam n n öngörülen hedefler do rultusunda yönetilmesiyle bu sonuçlar n hepsinin ortaya ç kacak.dünyan n hiçbir yerinde da t m özellefltirmesinin hemen sonras nda tarifelere olumlu yans ma olmuyor." diye ekledi. Köktafl, vatandafl n ve sanayicinin elektrik faturas n n ne zaman düflece i sorusuna ise flu cevab verdi: Önce maliyet bazl sisteme dönüldü ü için yükseltme etkisi olur sonras nda orta ve uzun vadede sistem üzerinde düflürücü etkisi yapar. Köktafl, elektrik da t mda adaletin nas l sa lanaca na iliflkin soruya da " letiflim sektöründe hanehalk m z n harcad para sa l k sektörünün üstünde. Her birimiz bir ailenin ferdiyiz. Hiç konuflmad n zda ödedi iniz para 22,5 lirad r. Toplamda, say aç - s ndan bakt n zda 25 milyon civar nda insan n ödedi i elektrik bedelinin faturas bunun üzerinde. Hiç konuflmayarak her ay iki telefonunun varsa 50 lira para ödüyorsunuz." karfl l n verdi. Köktafl, 2015 itibar yla Türkiye'nin, Enerji Verimlili i Strateji Belgesi gere ince hane halk dahil tüm tüketicilerin serbest tüketici olaca n belirtti. 4 GSM operatörünün oldu unu ve bu operatörün rekabetinden söz edildi ini ifade eden Köktafl,flöyle devam etti: "Sistemimize bakt m zda iletim, da t m, toptan taraf ndan yüzlerce ve binlerce rekabetin oldu u bir alan konufluyoruz. 34 milyon abonenin kendi tedarikçisini seçme hakk na sahip oldu u bir piyasa yap s ndan söz ediyoruz. Bizim enerji taraf na bakt - m zda inan lmaz bir rekabet var. Avrupa'n n en çok konuflan, Twitter kullanan, ADSL abonesi olan ülkesiyiz. Geçen sene Türkiye'ye 1 milyon 100 bin smart telefon girdi ama alg n n insanlar üzerinde ne kadar etkili oldu unu görüyoruz." Elektrik da t m özellefltirmeleri tamamlan rken, firmalar kay p kaçak korkusu sard. Elektrik Da- t c lar Derne i (ELDER) Yönetim Kurulu Üyesi Yaflar Arslan, flirketlerin kay p kaçak oranlar n indirmesi gerekti ini belirterek hedefi tutturamayan n cebinin yanaca n söyledi. Türkiye genelinde her bir puanl k kay p kaçak hedefinin maliyeti 150 milyon Türk Liras n buldu unu vurgulayan Aslan, Türkiye de da t m flirketleri aras nda as l kazanc n rekabetçi fiyat oldu unu ifade ederek, "fiebeke sistemi, 30 y ll k. Yenilenmesi gerekiyor. (CHA) Bitkisel üretim 2013 y l nda artt ANKARA - Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) verilerine göre bitkisel üretim bu sene artt. Üretim miktarlar, 2012'ye göre tah l ürünlerinde yüzde 12,3, sebzelerde yüzde 2,3 ve meyvelerde yüzde 1,2 oran nda art fl kaydetti. Üretim, tah l ürünleri 37,5 milyon ton, sebzeler 28,5 milyon ton ve meyveler 18,2 milyon ton olarak gerçekleflti. Tah l ürünleri üretim miktar 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 12,3 oran nda artarak yaklafl k 37,5 milyon tonu buldu. Bir önceki y la göre bu day üretimi yüzde 9,7 oran nda artarak yaklafl k 22,1 milyon ton, arpa üretimi yüzde 11,3 oran nda artarak 7,9 milyon ton, çeltik üretimi yüzde 2,3 oran nda artarak 900 bin ton, dane m s r üretimi yüzde 28,3 oran nda artarak yaklafl k 5,9 milyon ton oldu. Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut yüzde 2,3 oran nda azalarak 506 bin ton, k rm z mercimek yüzde 3,7 oran nda azalarak 395 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 17,7 oran nda azalarak yaklafl k 4 milyon ton olarak gerçekleflti. Ya l tohumlardan ayçiçe i üretimi yüzde 11,2 oran nda art fl göstererek 1,5 milyon ton oldu. Tütün üretimi yüzde 22,8 oran nda artarak 90 bin ton, kütlü pamuk üretimi yüzde 3 oran nda azalarak yaklafl k 2,3 milyon ton, fleker pancar üretimi yüzde 8,8 oran nda artarak 16,2 milyon ton olarak gerçekleflti. Sebze ürünleri üretim miktar 2013 y l nda bir önceki y la göre yüzde 2,3 oran nda artarak yaklafl k 28,5 milyon ton oldu. Sebze ürünleri alt gruplar nda üretim miktarlar incelendi inde, yumru ve kök sebzeler yüzde 2,5 oran nda, baflka yerde s n fland r lmam fl di er sebzeler yüzde 2,3 oran nda, meyvesi için yetifltirilen sebzeler ise yüzde 2,2 oran nda artt. Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 4,1, k v rc k marulda yüzde 10,3, brokolide yüzde 12,5, kuru sar msakta yüzde 9,6 kuru so anda yüzde 9,7 oran nda art fl olurken, havuçta yüzde 20,2, aysberg marulda yüzde 5,8, bamyada yüzde 6,8, karpuzda yüzde 3,4 oran nda azal fl görüldü.

13 30 Aral k 2013 D fl Haberler YARIN 13 RT B Rusya da baflar l kadro ile 2014 e haz rlan yor MOSKOVA - Rusya da faaliyet gösteren Rus Türk fladamlar Birli i (RT B) Baflkan Naki Karaaslan, 2014 y l için faal çal flmalar na h z vereceklerini ifade etti. Moskova da Coral Travel flirketinin merkez ofisinde düzenlenen RT B Yönetim Kurulu nun 2013 y l son toplant s - na üye ifl adamlar kat ld. Cihan Haber Ajans na (Cihan) konuflan RT B Baflkan Karaaslan, Yeni gelenek bafllatt k. Bundan sonra yönetim kurulu toplant lar n üyelerimizle organize edece iz. fleklinde konufltu. Toplant yla ilgili bilgi veren RT B Baflkan 2013 y l nda nas l bir çal flma yapt k, bununla ilgili de erlendirmede bulunduk. Önümüzdeki y l için bir plan ve strateji haz rl yoruz. RT B olarak neler yapabiliriz onu Yönetim Kurulu üyeleriyle ele ald k. Yapaca m z çal flmalarla ilgili tarih ve içerik konusunu görüfltük. Görüfl al flveriflinde bulunduk. dedi. RT B olarak hedeflerini aç klayan Karaaslan, RT B olarak bafll ça hedeflerimiz flunlar: Türk ifl dünyas n n Rusya da kendini hissettirmesi. Türk toplumunun buradaki faydal çal flmalar n n art r lmas, Türk ifl dünyas n n sorunlar n n çözülmesi ve kendimizi iyi anlatmak. Bu y l baflar l geçti. Çok de erli ifl adamlar ve say l flirketler aram za kat ld. Baflar l kadro her zaman baflar sa lar. dedi. Coral Travel Genel Direktörü Yurt da Cihan a yapt konuflmas nda toplant y de erlendirerek, Rusya da Türk ifl adamlar n n ifl dünyas yla ilgili görüfl al flveriflinde bulunmas aç s ndan bu tür toplant lar n mutlaka faydas var. Tecrübelerimizi paylaflt k, ortak organizasyon çal flmalar hususunda görüfllerimizi belirttik. fleklinde konufltu. (CHA) Mursi hakk nda flimdiye kadar 4 dava aç ld M s r'da 3 Temmuz'daki darbeyle görevinden uzaklaflt r lan seçilmifl Cumhurbaflkan Muhammed Mursi hakk nda flimdiye kadar 4 dava aç ld. PAR S - Fransa'da muhalefet, Twitter üzerinden Kurban Bayram için kutlama mesaj yay nlayan fakat Noel için bunu yapmayan Cumhurbaflkan François Hollande' elefltirdi. Konuyu, muhalefetteki Halk Hareket Birli i KAH RE - Darbenin ard ndan yaklafl k 4 ay bilinmeyen bir yerde tutulan Mursi, hakk ndaki suçlamalar çerçevesinde ilk olarak, aralar nda Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) yetkililerinden Muhammed el-biltaci'nin de bulundu u 14 kifliyle, 5 Aral k 2012'de Kahire'nin do- usundaki Cumhurbaflkanl Saray önünde düzenlenen eylemde, "Göstericileri öldürmeye teflvik" iddias yla aç lan davada hakim karfl s na ç kt. Kamuoyunda " ttihadiyye olaylar " olarak adland r lan dava kapsam nda Kahire Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 4 Kas m'da polis akademisinde yap lan duruflmada Mursi, M - s r' n seçilmifl meflru cumhurbaflkan oldu unu ve darbe yönetiminin atad mahkemenin kendisini yarg lamaya yetkisi olmad n söylemiflti. Söz konusu davada duruflma 8 Ocak'a ertelenmifl ve daha önce baflka bir yerde tutulan Mursi'nin skenderiye'deki Burcu'l-Arab Hapishanesi'ne konulmas - na karar verilmiflti. Mursi, Haziran 2012'de yap lan cumhurbaflkanl seçim kampanyas sürecinde aç klad "Nahda (Dirilifl) Projesi" ad alt nda gündeme getirilen seçim vaatlerini yerine getirmemekle suçland. Yarg tay davalar yla ilgilenen avukat Semir Sabri'nin flikayetiyle bafllat lan soruflturmada, Mursi'nin "Nahda Projesi"nde " nsan haklar, ekonomik kalk nma, hukuk devleti, yarg, bilimsel geliflme ve medya" alanlar nda k sa vadede iyilefltirmeler sa lanaca- gibi maddelerin yer ald hat rlat larak, "Hayal ürünü seçim program yla M s r vatandafllar n n aldat ld " savunuluyor. skenderiye'deki Burcu'l-Arab Mahkemesi, 23 Aral k'ta görüfltü ü davan n ilgi alan na girmedi ine hükmederek, konuyu Baflsavc l a iade etti. Mursi'nin savunma heyeti sözcüsü Muhammed ed-dimati, "davan n gayri ciddi oldu unu" ifade etti. Mursi, hakk nda aç lan bir baflka davada, aralar nda eski yard mc lar ile hvan yöneticilerinin (UMP) eski milletvekili ve Nicolas Sarkozy' dönemi bakanlar ndan Nadine Morano gündeme getirdi. UMP Marsilya Milletvekili Valerie Boyer de ''Hollande' n Frans z halk n n Noel'ini tebrik edecek bir mesaj yay nlamas gerkemez mi?'' sorusunu yöneltti. Yurtd fl ndaki Frans zlardan sorumlu Senatör UMP'li Joelle Garriaud-Maylam da Hollande' n laiklik dolay - s yla Noel mesaj n atmad yönünde yorumlar n gerçekci olamayaca n belirterek Fransa cumhurbaflkan n n Kurban de bulundu u toplam 35 kifliyle, "M s r devletinin ç karlar na zarar vermek amac yla Hamas hareketi, Lübnan'daki Hizbullah örgütü ve ran Devrim Muhaf zlar 'yla iflbirli i" yapt öne sürülüyor. Mursi'nin yan s ra dönemin Cumhurbaflkanl - Divan Baflkan Muhammed Rifaa et-tahtavi, Yard mc s Esad eflfieyha, Cumhurbaflkanl - Sekreteri Ahmed Abdulati, HAP Genel Baflkan Saad el-katatni, Genel Baflkan Yard mc - s sam el-aryan, Genel Sekreter Muhammed el- Biltaci, hvan Rehberlik Konseyi Baflkan Muhammed Bedii ile yard mc lar Hayrat fiat r ve Mahmud zzet ile 26 hvan yetkilisini, "ülke içinde terör faaliyetleri yapmak üzere yabanc örgütlerle iflbirli i yapmakla" suçland davan n Kahire Ceza Mahkemesi'ne görülmesine karar verilmiflti. (A.A) Kurban Bayram 'n unutmayan Hollande'a 'Noel' elefltirisi Bayram dolay s yla att tweet'i hat rlatt. Tüm bu elefltiriler sonras cumhurbaflkanl n n resmi Twitter adresinden paylafl lan mesajla Hollande' n hasta ve kimsesizler baflta olmak üzere herkesin Noel'ini kutlad kaydedildi. (CHA)

14 14 YARIN D fl Haberler 30 Aral k 2013 Bulgaristan ve Romanya'n n 7 y ll k bekleyifli sona eriyor Bulgaristan ve Romanya vatandafllar n n di er Avrupa Birli i (AB) ülkelerinde çal flmalar n k s tlayan kurallar, 1 Ocak 2014'ten itibaren devre d fl kal yor. Rusya, Suriye nin kimyasal silah n n imhas için BM ye 2 milyon dolar verecek MOSKOVA - Rusya D fliflleri Bakanl Silahs zlanma ve Güvenlik Bölümü Baflkan Mihail Ulyanov, Suriye nin kimyasal silahlar - n n imhas için Birleflmifl Milletler e (BM) 2 milyon dolar vereceklerini aç klad. Suriye deki silahlar n ülkeden ç - kart lmas ve imhas için BM fon kurdu. Konuyla ilgili Rus bas n na konuflan Mihail Ulyanov ödemeyi yeni y la kadar yapacaklar n belirtti. Ulyanov, lk önce ödemeyi Kimyasal Silahlar n Yasaklanmas Örgütü ne yapacakt k. Sonra BM nin fon kurdu unu ö rendik. dedi. Suriye nin kimyasal silahlardan temizlenmesi karfl l nda d fl askeri müdahaleyi önleyen Rusya, kimyasal silahlar n Suriye den ç kar lmas için 10 uçakla çok say da teknik malzeme gönderdi. Ayr ca, Rusya n n Akdeniz deki donanmas Suriye nin kimyasal silahlar n naklini gerçeklefltirecek gemilere efllik edece i belirtildi.(cha) BRÜKSEL - Bulgaristan ve Romanya'ya üyelik aflamas nda getirilen k s tlamalar, yo un bir göç ak n olabilece i kayg s - n n da etkisiyle, ifl piyasas ndaki gerilim ve sorunlar dikkate al narak devreye sokulmufltu. Bu kurallar n devre d fl kalacak olmas, Bulgaristan ve Romanya vatandafllar n n t pk di er üye ülke vatandafllar gibi istedikleri AB ülkesine gidip çal flabilecekleri anlam na geliyor. Kamu alan uygulama d fl nda tutulurken üye ülkelerin, "hakl olmas gereken gerekçelerle" kamu güvenli i, kamu düzeni ve kamu sa l n n korunmas n öne sürerek baz ifl alanlar n di er AB vatandafllar na kapal tutmalar n n önünde de bir engel yok. Bu istisnalar d fl nda k - s tlamalara son verilecek olmas n n baz ülkelerde yaratt rahats zl k ise büyük ölçüde iç politika odakl olman n ötesine geçmiyor. AB'nin temel ilkelerinden olan ve AB Antlaflmas 'nda koruma Güney Kore ile Japonya aras nda gerginlik tekrar bafl gösterdi SEUL - Japonya Baflbakan fiinzo Abe'nin tart flmal Yasukuni Tap na- 'n ziyaret etmesi, iki ülke iliflkilerini tekrar gerdi. Güney Kore ile Japonya aras ndaki gerginlik bitmek bilmiyor. Japonya Baflbakan Abe'nin tart flmal Yasukuni Tap na 'n alt nda bulunan, çal flanlar n serbest dolafl m n n tek tarafl giriflimlerle engellenmesi ise mümkün de il. Bulgaristan ve Romanya'ya yönelik k s tlamalar için belirlenen yedi y ll k geçifl süresi halen dokuz AB ülkesinde tam olarak uygulan yor. Bu ülkeler, ngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Malta ve spanya'dan olufluyor. K s tlamalar n 28 üyeli AB'de sadece 9 ülkede yürürlükte olmas konunun siyasi boyutunun teknik boyutunu gölgede b - rakt n n göstergesi olarak alg lan yor. flçilerin serbest dolafl - ziyaret etmesi, son zamanlarda nispeten sessizleflen iki ülke iliflkileri tekrar gerdi y l nda eski Baflbakan Junichiro Koizumi'den sonra ilk defa bir baflbakan tart flmal tap na ziyaret ediyor. Abe'nin tap na ziyaret etmesi Güney Kore medyas na bomba gibi düfltü. Tüm haber siteleri ziyareti manfletten verdi. Öte yandan baflta devlet kurumlar olmak üzere resmi ve sivil kurumlar, Japon baflbakan n n tap nak ziyaretini sert bir dille elefltirdi. Yasukuni Tap na, m na getirilen k s tlamalar sadece Bulgaristan ve Romanya'ya özgü bir uygulama de il. AB'ye 1 Temmuz 2013'te üye olan H rvatistan için de ayn k s tlamalar devreye sokuldu. Bu ülkenin vatandafllar da iflçilerin serbest dolafl - m ilkesinden yararlanabilmek için 2020'ye kadar beklemek durumunda. Bulgaristan ve Romanya örneklerinde oldu- u gibi baz AB ülkeleri daha flimdiden H rvatistan'a yönelik k s tlamalar uygulamama karar ald. K s tlamalar uygulamaktan yana tav r tak nan AB ülkelerinin say s ise 13. Baz ülkelerin, Avrupa'da seçim dönemi yaklafl rken AB vatandafl olsalar bile "yabanc iflçilere" yönelik söylemlerini sertlefltirmesine ra men yap lan araflt rmalar, ekonomilerin ifl gücünün hareketlili inden fayda sa lad n gösteriyor. Ekonomik Kalk nma ve flbirli i Örgütü (OECD) çal flmalar, iflçilerin serbest dolafl m n n Avrupa'daki iflsizlik oran n yüzde 6 azaltt n gösteriyor. AB Komisyonu verileri de aras nda yeni üye ülkeler kaynakl serbest dolafl - m n eski AB ülkelerinin gayri safi milli has lalar n yüzde 1 oran nda yükseltti ine iflaret ediyor. Brüksel'de düzenlenen son AB Zirvesi'nde, ngiltere Baflbakan David Cameron' n "AB içinden gelebilecek" yeni bir genifl çapl göçe karfl uzun vadeli ve daha s k k s tlamalar n devreye sokulmamas halinde yeni üye al nmas n veto edece inin sinyalini vermesi de AB çevrelerinde oldukça olumsuz bir geliflme olarak de erlendiriliyor. (A.A) ikinci dünya savafl nda ölen Japon askerlerinin an t mezarlar n n oldu u bir tap nak. Mezarlar içinde savafl suçlusu askerlerin de bulunmas, tap na- n ziyaretine di er Uzak Do u ülkeleri nezdinde farkl bir mana yükleniyor. (CHA)

15 30 Aral k 2013 Ankara YARIN Yenilikçi Ankara Proje Pazar 'n n üçüncüsü yap ld Kalk nma Bakanl ve Ankara Kalk nma Ajans taraf ndan bu y l 3 üncüsü düzenlenen 'Yenilikçi Ankara Proje Pazar ' aç l fl yap ld. ANKARA - Ankara Yenimahalle Belediyesi, 2013 y l nda da altyap ve üstyap çal flmalar na h z kesmeden devam etti. Seri park aç l fllar yla gündemden düflmeyen Yenimahalle Belediyesi, altyap hizmetlerini bu y l da durmaks z n sürdürdü. Yol yap m, asfaltlama, kald - r m çal flmalar yla mahalleleri tozdan ve çamurdan kurtaran belediye, vatandafl n takdirini kazand ün bafl ndan beri yaklafl k 380 bin metrekare yeni yol açan belediye, 178 bin 484 ton asfalt döktü, yaklafl k 45 bin metre alana bordür, 37 bin 310 metrekare alana ise kilitli tafl döflendi. Yenimahalle yi Türkiye nin en ANKARA - Giriflimciler ile sektör temsilcilerinin bulufltu u proje pazar nda Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz taraf ndan baflar l projelere ödülleri verildi. Biliflim, elektronik, sa l k teknolojileri, savunma ve havac l k, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri gibi alanlarda, giriflimcili in artmas amac yla faaliyetlerini sürdüren Ankara Kalk nma Ajans, giriflimcilere f rsat tan mak için Ankara Yenilikçi Proje Pazar n n bu y l 3 üncüsü düzenledi. Ankara Congresium Kongre Merkezi nde gerçeklefltirilen programda 128 Yenilikçi Proje sektör temsilcileriyle bulufltu. Etkinlik sayesinde proje sahibi giriflimciler; ifl fikirlerini yerli ve yabanc yat r mc lara, TOBB, ATO ve ASO üyesi kurum ve kurulufllara tan tma imkân buldu. Organizasyonda yer alan kurum ve kurulufl temsilcilerinden oluflan komisyon taraf ndan belirlenen baflar l projeler ödüllendirildi. Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz n verdi i ödüllerde, birincili i Ak ll Tarla Pülverizatörü, ikincili i Atosis Araç Takip ve letiflim Sistemleri Merkezi Denetimli Sand k Güvenli i Projesi, üçüncülü ü ise Hamlem Su Tasarruf Cihazlar ald. Birinci gelen proje sahibine istedi i bir yurtd fl sektör fuar na, ikinci ve üçüncü gelen projelerin sahipleri ise istedikleri bir yurt içi sektör fuar na Ankara Kalk nma Ajans deste i ile kat labilecek. Toplant da konuflan Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, Türkiye de Ar-Ge çal flmalar n n son 10 y lda önemli geliflmelerin yafland n belirterek, "Ar-Ge harcamalar m - z n milli gelirimize oran yüzde 0,53 civar ndayd. Geçen süre yaflanabilir ilçelerinden biri haline getirmek için çaba gösterdiklerini belirten Belediye Baflkan Fethi Yaflar, belediye kaynaklar n n do ru flekilde kullan lmas gerekti ine dikkatleri çekti. Vatandafl n huzurunun her fleyden önemli oldu una de inen Yaflar, Göreve geldi im günden beri verdi imiz hizmetlerle vatandafl flikâyetlerini en aza indirgedik y l boyunca da yayalar n rahatça yürüyebilece i kald r mlar, sürücülerin güvenle araç kullanabilece i yollar yapmaya devam ettik. Altyap hizmetlerinin yan s ra hayata geçirdi imiz devasa projelerle Yenimahalle, Türkiye nin gözde ilçelerinden olma yolunda h zla ilerliyor. dedi.(cha) içinde milli gelirimiz art nca Ar-Ge harcamalar m z yüzde 0,92 ye kadar yükseldi. Yüzde 1 efli ine yaklaflm fl durumday z. Bu çok sevindirici bir durum ama baflka ülkelerle karfl laflt r ld nda daha alacak çok mesafemiz var. dedi. Ar-Ge harcamalar içinde özel sektörün pay n n artmas n n ekonomik olarak önemli bir geliflme oldu unu kaydeden Y lmaz, Bugün yüzde 45 lerde bir özel sektör var. Özel sektörün katk s olmazsa istedi imiz katma de eri üretemeyiz. Özel sektörün pay n yüzde lere ç karmak istiyoruz. Geçmiflte sa lad m z baflar lara tak - l p kal rsak do ru olmaz. Önümüzde bir 2023 hedefi var. Bunu gerçeklefltirmek için elimizden geleni yapaca z. ifadelerini kulland. Ankara Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Arif fiay k da Baflkent'in geliflmifl sanayiye sahip olmas na ra men bunun ticarileflmesinde sorun yafland n söyledi. Bu kapsamda yap lan Ar-Ge çal flmalar - n n 10 y lda 7 kat artt n söyleyen fiay k, Kalk nma Ajans 'n n, giriflimcilerin sektör temsilcileriyle buluflmas için yapt projelerinin önemli oldu unu ifade etti. fiay k, giriflimcilerle sektörün buluflmas için 3 ad m oluflturduklar n ifade ederek bunlar, "Bilgiye dayal ekonomik yap ya geçmek, proje sahipleriyle üreticilerin buluflmas, sektördeki paydafllar aras ndaki iletiflimi ve koordinasyonu sa lamak." fleklinde özetledi. Bakan Y lmaz ve beraberindekiler daha sonra giriflimcilerin stantlar n gezdi. lk 3 e giren projelerle yak ndan ilgilenen Y lmaz, firmalar n bu projeleri dikkate almas gerekti ini belirtti. Yenimahalle 2013 te h z kesmedi

16 HABER MERKEZ - Tuzluçay r lkokulu nun minik satrançç lar Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül ü makam nda ziyaret etti. 7 8 Aral k tarihlerinde gerçeklefltirilen Satranç Ankara Küçükler l Birincili- i turnuvas nda 9 ve 10 yafl k zlar kategorisinde dereceye giren satranc n küçük ustalar, okul müdürleri Ayfle Tamer ve satranç antrenörü Muharrem P narbafl ile birlikte mutluluklar n Akgül ile paylaflt. Küçük ustalar n elde etti i baflar lardan duydu u mutlulu u dile getiren Akgül, Dereceye giren çocuklar - m z ve onlara destek olan ailelerini tebrik ediyorum. Ülkemize hem sportif anlamda hem de okumufl bir insan olarak faydal vatandafl olacak çocuklar m z n baflar lar n n devam n diliyorum diye konufltu. Mamak ta bulunan bütün okullara ihtiyaç duyulan her türlü alt yap deste ini sa lad klar n kaydeden Akgül, Mamak ta e itim baflar s n n artmas na yönelik çal flmalar artarak devam edecek dedi. Belediye ekipleri, ilçe s n rlar içerisinde bulunan okullarda asfalttan engelli rampalar na, merdiven yap mlar ndan a aç dikimine kadar birçok konuda çal flmalar yürütüyor. 16 YARIN Ankara HABER MERKEZ - Etimesgut Belediyesi, Etimesgut ta yaflayan Çank r lar Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi nde bir araya getirdi. Çank r lar Derne i iflbirli iyle yap lan Çank r gecesine ilgi yo un oldu. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel de Çank r lar yaln z b rakmad. Yaren ekibi gösterisi büyük be eni toplad. Baflkan Demirel de yarenlere efllik etti. Gecede, Asuman Ejder türküleriyle kat l mc lar coflturdu. Programda konuflan Baflkan Demirel, önemli mesajlar verdi. Yerel seçimlerin yaklaflt n hat rlatan Demirel, Kullan lan her oyu kutsald r. Orada kul hakk vard r, vebal vard r, sorumluluk vard r. Tesadüfen, efl dost hat r için oy kullanmay n z. Seçtiklerinizi sorun sorgulay n, araflt r n, elefltirin. Önceki seçimde oy verdikleriniz oyunuzu hak ediyorsa hakk n teslim edin. Unutmay n ki buras sizin makam n z. Bizler sizin makam n - z, sizin zaman n z ve paran z kullanarak ya sizin yaflam kalitenizi yükselten ifller yap yoruz ya da hayat n z zorlaflt ran ad mlar at - yoruz. O nedenle paran za, idarenize, flehrinize oyunuzla sahip ç - k n z diye konufltu. Baflkan Demirel, 5 y l önce göreve geldiklerinde ortaya bir vizyon koyduklar n ve bu vizyon do rultusunda yat r mlar gerçeklefltirdiklerini belirterek, Etimesgut u kültür ve sanat flehri yapaca- m z ifade etmifltik. Bu yönüyle büyük ad mlar att k. flte Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi; toplant ve amfi salonuyla, kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipli i yap yor. Kent Konseyi binam z hizmete açt k. Orada da derneklerimizi bir arada buluflturuyoruz. Türk Beyleri Kent Meydan m zla birçok flölenler düzenliyoruz. 9 ayr noktada etisem birimi kurduk. 12 ana branfl 66 yan dalda mesleki, kültürel ve sanatsal kurslar düzenliyoruz. 10 y ld r uluslar aras boyutu olan Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivalimizi gerçeklefltiriyoruz. Bize ait olana sahip ç k yoruz. Ziya Gökalp Tesislerimizi, Atakent Sosyal Tesislerimizi, Göktürk Aile Yaflam ve E itim Merkezimizi, Emekli Kona m z hizmete açt k. Tüm bu tesis ve yat r mlar m z ortaya 30 Aral k 2013 Binlerce Çank r l Etimesgut ta topland Etimesgut ta düzenlenen Çank r gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Binlerce Çank r l bir araya geldi. koydu umuz Kültür ve Sanat fiehri Etimesgut vizyonunun altyap s n oluflturmaktad r dedi. Demirel, Etimesgut un baflkentin Parlayan Ifl oldu unu da vurgulayarak, ilçeyi mutlu insanlar n yaflad Türkiye nin en çok tercih edilen flehri haline getirmek için gece gündüz çal flt klar n söyledi. Minik satrançç lardan Baflkan Akgül e ziyaret

17 30 Aral k 2013 Gündem YARIN te konut sat fllar geçen y la göre yüzde 76,4 artt Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yat r m Ortakl Derne i (GYODER) Yönetim Kurulu Üyesi ve Baflkan Yard mc s Ifl k Gökkaya, konut sat fllar n n 2013 ün ilk dokuz ay nda 862 bin olarak gerçekleflti ini belirterek, Konut sat fllar geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 76,4 artt dedi. STANBUL- AA muhabirine gayrimenkul sektörünü 2013 aç s ndan de erlendiren ve 2014 beklentilerini anlatan GYODER Baflkan Aziz Torun, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri aras nda yer alan gayrimenkul sektörünün, ekonomik büyüme ve di er göstergelere bak ld nda 2013 y l n iyi geçirdi ini vurgulad. Torun, bu y l sektörün gündeminde yer alan ve en çok konuflulan konular n bafl nda kentsel dönüflüm baflta olmak üzere mütekabiliyet ve Tüketiciyi Koruma Yasas n n (maketten sat fl) geldi ini ifade ederek, art k Türkiye de herkesin kentsel dönüflümün bir zorunluluk oldu u bilincine vard n kaydetti. Mütekabiliyet Yasas n n ç kmas yla mülk alan yabanc ya 1 y ll k oturma izninin verilmesinin sektör aç s ndan olumlu bir geliflme olarak de erlendirdiklerini iflaret eden Torun, Halk m z ülke topra n n sat lmas ve sosyal yap n n de iflece i endiflesiyle yabanc ya sat fla s cak bakm yor. Yabanc ya sat - fl n bir ihracat olarak de erlendirilmesi gerekti inin alt n çizip, ülkemize döviz girdisi sa layaca n, ülkenin cari aç - n n kapanmas nda ciddi bir unsur oldu unu halka anlatmal y z dedi. Torun, bu y l n ilk 10 ay nda 98 ülkeden 15 bin yabanc ya 12 bin civar konut olmak üzere toplam 21 bin 691 tafl nmaz sat ld n belirterek, Özellikle faiz oranlar n n y l n ilk 6 ay nda düflük olmas ve KDV oranlar - n n da bu y lki sat fllar etkilememesi teflvik edici unsurlar aras nda yar al - yor. TÜ K verilerine göre ilk 9 ayda toplam 862 bin 154 adet sat fl gerçeklefltirildi dedi. Maketten konut sat fl nda tüketicinin ma duriyetinin Tüketiciyi Koruma Yasas ile giderilece ine inand klar n anlatan Aziz Torun, kanunun tüketiciyi güvence alt na ald n belirterek, flöyle devam etti: Bu sektörün güven tazelemesi için gerekli bir düzenlemeydi. Çünkü olumsuz birçok örnek yaflanmaya bafllanm flt. Yeni kanunla birlikte, inflaat firmalar maketten konut sat fl yapabilmek için konut bitirme sigortas yla teminat verecek. Orta gelir grubuna hitap eden konutlardan yüzde 1 KDV al nmas gerekirken, arazi de eri esas al nd için bu oran yüzde 8, hatta baz yerlerde yüzde 18 baremine tak labilir. Bu da konut al c s na ekstra bir yük getiriyor te Maliye Bakanl - n n bu konuyu tekrar ele alaca n düflünüyoruz. Torun, mütekabiliyet ve kentsel dönüflüm yasalar n n olumlu yans malar n n 2014 ten itibaren görülece ini vurgulayarak, Önümüzdeki y l tüketici aç s ndan f rsat al mlar olacak bir dönem diyebiliriz. Büyüme oranlar na ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanl na ba l Bursa Gümrük Muhafaza ve Kaçakç l k stihbarat Müdürlü ü (K M) ekipleri, 155 bin litrelik akaryak t kaçakç - l n ortaya ç kard. Bakanl ktan yap lan aç klamaya göre, Susurluk Bal kesir karayolunda bulunan bir akaryak t istasyonunda yap lan rutin ulusal marker denetimi s ras nda istasyon çal flanlar n n flüpheli davran fllar üzerine, istasyon pompa ve bilgisayar sistemlerinde detayl inceleme yap ld. Elektronik ve mekanik sistemlerde, yan lt c düzenekler gizlendi i, ayr ca sahte belgeler kullan larak bu yolla menflei belli olmayan 144 bin litre motorinin de gayri resmi yollarla sat fl ve temininin gerçeklefltirildi i tespit edildi. Akaryak t istasyonunda yap lan aramada yasad fl düzenekler arac l yla otomasyon sisteminde görülmesi engellenen 11 bin litre menflei belli olmayan mazot Akaryak t kaçakç lar na darbe bakt m zda ise geçen y la benzer oranda yani yüzde 7 mertebesinde bekliyoruz. nflaat sektörü flu anda 50 milyar dolar n üstünde bir büyüklü e sahip. Biz sektörün yasal çerçevede desteklenmesiyle 5 y lda kendini ikiye katlayaca n düflünüyoruz. Mütekabiliyet ve kentsel dönüflüme, 3. Havaalan, 3. Köprü, iki flehir gibi projelerin eklenmesiyle bu rakamlara ulaflmak zor de il. Sektörün ikiye katlanmas yla iflsizli in de önemli ölçüde azalaca n tahmin ediyoruz diye konufltu. Sektörün büyümeyle dengeli öz sermaye ve kayna a sahip olmad n, bunun ileride bir s k nt ya meydan vermemesi için önlem al nmas gerekti ini anlatan Torun, sözlerini flöyle sürdürdü: Sektör bu s k nt y gidermek için yabanc ortakl klar gelifltirebilir, yabanc fonlarla ve yat r mc larla çal flabilir. Böylece gayrimenkul sektörünün, cari aç kapatmak için döviz girdisini art - raca n ve konut stokunun daha h zl yenilenmesini sa layaca n düflünüyoruz. Yabanc sermayenin girifl yapmas için yat r m ortam nda daha fazla fleffafl k, kurumsall k ve uzmanl k flart. Yüksek oranlarda kal c sermaye giriflini sa lamak için devlet-özel sektör-sivil toplum kurulufllar olarak beraber hareket edilmesi gerekir. SPK n n GYO Tebli i, Gayrimenkul Yat r m Sertifikalar Tebli i, Kira Sertifikalar Tebli i gibi sektöre finansal derinlik kazand racak tebli lerin uygulamalar 2014 te görülecek. GYODER Yönetim Kurulu Üyesi ve Baflkan Yard mc s Ifl k Gökkaya ise 2013 ün ilk dokuz ay nda Türkiye ekonomisinin yüzde 4,4, inflaat sektörünün ise yüzde 7,4 büyüdü ünü dile getirerek, 2014 y l nda da hem ülke ekonomisinde hem de sektörde güçlü bir büyüme gerçekleflmesinin beklendi- ini söyledi. nflaat sektörünün yine GSY H den daha büyük bir art fl kaydetmesinin beklendi ini anlatan Gökkaya; Konut sat fllar 2013 ün ilk dokuz ay nda 862 bin olarak gerçekleflerek geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 76,4 artt dedi. Gökkaya, yabanc lara yap lan gayrimenkul sat fllar ndan yaklafl k 5 milyar dolar gelir elde edilmesinin hedeflendi ine iflaret ederek, Al nan konut yap ruhsatlar daire say s 2013 y l ilk dokuz ay nda 588 bin 775 olarak gerçekleflerek bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 11 artt. AVM lerde Ekim ay sonuçlar na göre ciro endeksi, önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 15,4 artt. Ziyaret say s endeksinde ise önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 11 lik bir art fl gerçekleflti diye konufltu.(aa) cinsi akaryak ta ve pompa beyninden ç - kan verilerin otomasyon sistemine ve yazarkasalara bilgi aktar m n keserek, yan lt c bilgi aktar m sa lamak amac yla gizlenmifl olan toplamda 2 adet yasal olmayan arabirim ve 3 adet üzerinde oynanm fl yan lt c ölçü düzene ine el konuldu. ncelemelerde, muhtelif firmalara farkl tarihlerde 217 defa toplamda 50 bin litre akaryak t sat fl yap ld, bu sat fllar için gayri resmi olarak söz konusu firmaya ait kredili sat fl fifli düzenlendi i, ancak ödeme kaydedici cihaz fifli ve baflka herhangi bir belge düzenlenmedi i, bu sat fllar n aramaya konu firman n otomasyonunda da görülmedi i, baflka ilde bulunan bir firma ad na kesilmifl irsaliyeli fatura muhteviyat 20 bin litre motorin cinsi ürünün dolumunun otomasyon sistemine ifllenmedi i, 74 bin litre motorin cinsi ürünün çifte fatura yöntemi ile sat fl n n yap ld tespit edildi.(aa)

18 18 YARIN Gündem K fl lasti i uygulamas 90 milyon liral k pazar oluflturacak Otomotiv Lastik Sat c lar ve Servisçileri Derne i (LASED) Baflkan Mustafa Karatafl, Emniyet Genel Müdürlü ü nün (EGM) 54 ili kapsayan k fl lasti i genelgesinden sonra, ilk etapta 6 milyon 225 bin arac n bu durumdan etkilendi ini, bunun da lastik yenileme pazar için y ll k yaklafl k 900 milyon liral k bir pazar oluflturdu unu söyledi. ANKARA - Ankara Çubuk ta yaflayan Sat lm fl Çolak, floför olarak bafllad çal flma hayat na flimdi 500 otobüs ve minibüsten oluflan bir flirketin sahibi olarak devam ediyor. fl hayat na askerden sonra yak nlar n n bir minibüsünde floför olarak bafllayan Sat lm fl Çolak (63), çal flma hayat na daha sonra borçla ald bir minibüsle devam etti. O lu ile birlikte yürüttü ü tafl mac l k firmas n n flu anda Türkiye nin önemli flirketlerinden bir oldu unu kaydeden Çolak, zorluklarla bugünlere geldi ini ve yan nda 500 den fazla kiflinin çal flt n ifade etti. Çolak flöyle devam etti: Doksan kiflilik servis ifli ile bafllad - m tafl mac l k sektöründe okul ve personel servisinin yan nda bu gün sadece yaz sezonda bir milyondan fazla turist tafl yoruz. Personel servisi ve turizm tafl mac l nda Türkiye de özellikle de Ankara ve Antalya da ilk 5 firman n aras nday z. Hedefimiz ilk biri almakt r.ö renci ve iflçi servisli ine 1984 y - l nda bafllad k. Bu dev bir sektörün bafllamas için verilen ak ll ca bir karard. nsana de er veren kurumlar veya firmalar, de er verdi i çal flanlar ndan da ANKARA - Karatafl, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye lastik yenileme pazar n n 18 milyon 600 bin adet civar nda oldu unu bildirdi. Lastik sektöründe ticari, zirai, tüketici lastikleri ve bunlar n alt k r l mlar oldu unu anlatan Karatafl, Hepsini kapsayan bir büyüklük s ralamas yapmak çok do ru sonuçlar vermese bile Türkiye 18 milyon 600 bin adetlik üretim rakam göz önüne al nd nda dünyada 12 nci s rada bulunuyor. Almanya 70 milyon, ngiltere ise 44 milyon adetlik bir üretim potansiyeline sahip ülkeler olarak listede üst s ralarda yer alan ülkeler diye konufltu. Karatafl, sektördeki ifllem hacminin 1,9 milyar lira seviyesinde oldu unu belirterek, EGM nin 54 ili kapsayan k fl lasti i genelgesinden sonra söz konusu rakam n k fl lasti i fiyatlar yla orant l olarak yüzde 10 luk bir art fl gösterebilece ini kaydetti. Türkiye statistik Kurumu nun bu y - l n A ustos ay verilerine göre k fl lasti i uygulamas zorunlu olan 54 ildeki araç say s hakk nda bilgi veren Karatafl, K fl lasti i uygulamas zorunlu olan 54 ilde, 509 bin kamyon, 1 milyon 833 bin kamyonet, 171 bin otobüs, 239 bin minibüs olmak üzere toplam ticari araç say s 2 milyon 752 bindir. Binek otomobil say s da 6 milyon 225 bin adettir. Ticari araç say s n n 2 kat ndan fazla olan otomobil say s elbetteki lastik sektörüne olumlu olarak etki edecek, sektör aç s ndan dura an geçen k fl aylar için bir hareketlilik oluflturacakt r de erlendirmesinde bulundu. Karatafl, k fl n meydana gelen trafik kazalar n n ço unlu unun lastik hatalar ndan kaynakland na dikkati çekerek, trafik kazalar n önleme ad na k fl lasti inin öncelikle ticari araçlar, ard ndan da tüm araçlar kapsayacak flekilde olmas - n hep savunduklar n hat rlatt. Trafik kazalar ndaki araç kusurlar - n n yüzde 58,76 s n n lastiklerden kaynakland n aç klayan Karatafl, Trafik kazalar nda lastik faktörünün ne kadar önemli oldu unu ve bu konuya önem verdi imizde trafik kazalar n ne kadar azalaca n görmekteyiz ifadesini kulland. Karatafl, söz konusu genelgeyle k fl lasti inin otomobiller için de zorunlu olmas n n ilk etapta 6 milyon 225 bin arac etkiledi ini bunun da lastik yenileme pazar için ciddi bir adet anlam na geldi ini kaydetti. Ekonomik aç dan y ll k yaklafl k 900 milyon liral k bir pazardan söz ettiklerini belirten Karatafl, Ticari araçlardaki uygulamay ekleyecek olursak yaklafl k 1,6 milyar liral k bir pazar y llar n kapsayan k fl aylar için bu rakamlar n yüzde 40 ile yüzde 50 lik bir k sm n n k fl lasti i de ifliminden etkilenece ini söyleyebiliriz. lk etapta lastik sektörüne girecek bu para daha sonraki y llarda yaz lasti i de ifltirme sürecinde ters orant olarak karfl m za ç kacakt r de erlendirmelerinde bulundu. Karatafl, k fl lasti i uygulamas n n sat fl aç s ndan piyasalara olumlu etki edece ini kaydederek, sat fllar n getirdi i KDV ve gelir vergisi ile lastik imal eden fabrikalar n üretim kapasiteleri de dikkate al nd nda söz konusu uygulaman n hazineye olumlu katk yapaca n belirtti. Karatafl, k fl lasti i uygulamas n n bir di er olumlu etkisinin ise trafik kazalar nda azalma ve sigorta flirketlerinin hasar ödemeleri noktas nda ortaya ç kaca- n ifade etti. Kazalar azal nca sigorta flirketlerinin ödemelerinin de azalaca - n dile getiren Karatafl, Trafik sigortalar nda hasar ve tazminat ödemesi azalan sigorta flirketleri flu an zarar eder konumunda iken kar etmeye bafllay p bu karlar ndan da vergi verecekler. Yine trafik kazalar n n azalmas yla araç sahiplerinin bir k sm kendi ekonomilerinden para harcamay p onlarda bu uygulamadan karl ç kacaklar diye konufltu. Türkiye de bulunan ithal marka araçlar n hasar an ndaki yedek parçalar n n da ithal edilmeyerek milli servete önemli ölçüde katk sa layaca n vurgulayan Karatafl, di er bir ayr nt n n ise k fl lasti i bulunan araçlar n zor yol koflullar nda çekifl güçlerinin artmas ve fren mesafelerinin k salmas ise azalan yak t tüketimi olaca n aç klad. Karatafl, bu durumun Türkiye için daha az petrol ithalat anlam na geldi ini kaydederek, k fl lasti i uygulamas n n ülke ekonomisi için büyük katk lar sa layaca n vurgulad.(aa) fioförlükten 500 otobüslük dev firmaya ayn oranda de er görüyor. Biz tafl mac lar hem kurumu hem de tafl d m z kiflileri memnun ediyoruz. Çolak, yeni projelerle daha çok büyümek istediklerini ifade ederek flunlar söyledi: Bu y l Avrupa da ve Rusya da faaliyet sürdürecek seyahat acenteli ini kurduk. Yurt d fl ba lant lar n n getirece i taleplere göre hava sektörüne girmek istiyoruz. stedi imiz talebi al rsak önümüzdeki y l için hedefimiz hava dolmufl tafl mac l d r. Ülkemizde turizmin çeflitlendirmesi bizim sektörümüzü her geçen gün büyütüyor. Eskiden sadece günefl, kum ve denizimize gelen turistler art k, sa l k ve termal su, k fl sporlar ve tarihi mekanlar, yayla ve do al güzellikler, kongre ile inanç turizmi için ülkemize dört mevsim geliyorlar. Firma olarak k fl turizmi dedi imiz ve piyasa deyimiyle kapal gruplarda 22 ülkeden gelen insanlar Türkiye nin her yerine tafl yoruz. Turizm tafl mac lar olarak bizlerde yeni model lüks otobüs ve minibüslerimizle yurt d fl ndan hava liman na inen yolcunun otellere veya gidecekleri yerlere götürerek en güzel flekilde hizmet ediyoruz. En iyi flekilde karfl - lanmak ülkemize gelen turistleri mutlu ediyor.(aa)

19 30 Aral k 2013 E itim Üniversite ö rencilerinden "Van Üflüyor Biz Sar yoruz" projesi VAN - stanbul Üniversitesi ( Ü) Eczac l k Fakültesi Sosyal Sorumluluk Birimi ö rencileri bafllatt klar "Van Üflüyor Biz Sar yoruz" projesiyle, stanbul'da toplad klar giyecek ve battaniyeleri, Van'da muhtaç ailelere ulaflt rd. Proje kapsam nda Van'a gelen ö renciler, beraberlerinde getirdikleri yard m malzemelerini kendi elleriyle ailelere da tt. Ö renci temsilcisi Esra Y lmaz, gazetecilere yapt aç klamada, birim olarak "Van Üflüyor Biz Sar yoruz" ad alt nda proje haz rlad klar n söyledi. Y lmaz, flöyle konufltu: "Biz stanbul'da üflüyoruz ama Van'daki aileler bizden daha fazla üflüyor. Bu nedenle böyle bir proje haz rlad k. Van' n hava flartlar n n çok daha çetin oldu unu ve kentteki ihtiyaç sahiplerinin bizden daha fazla üflüdü ünü düflündük. Projemizi sosyal medya üzerinden de duyurduk. Böylece stanbul d fl ndan hatta yurt d fl ndan bile yard m ald k. Almanya'dan aray p 'size nas l eflya gönderebiliriz' diyen oldu. Verdi imiz adreslere k sa sürede yard mlar ya d. Biz de Van'a gelerek bu yard mlar muhtaç ailelere ulaflt rd k. Bu projemiz devam edecek. Da t mda l Sa l k Müdürlü ü de bize çok yard mc oldu. Kendilerine teflekkür ediyoruz." Yard m da t m na kat lan l Sa l k Müdürü Dr. Bilal Acar ise ö rencilerin kente ulaflt rd yard m müdürlük ve UMKE ekiplerinin de kat l m yla muhtaç ailelere ulaflt rd klar n, bu ailelerin sa l k konusunda yaflayaca sorunlara da çözüm bulacaklar n belirtti. Yard m alan Sibel Alpda tafl, efli taraf ndan terk edildi ini, 4 çocu uyla kerpiç ve bak ms z bir evde yaflamaya çal flt n belirterek, kendilerine yard m ulaflt ran ö rencilere teflekkür etti. YARIN Üniversite ö rencilerinden köy okullar na 5 bin kitap BARTIN - Bart n Üniversitesi E itim Fakültesi ö rencilerince toplanan 5 bin hikaye kitab, köy okullar na da t ld. Bart n Valisi Ali Ç nar, merkez ilçedeki Gözp nar lkokulu'nda düzenlenen kitap da t m töreninde yapt konuflmada, üniversite ö rencilerince hayata geçirilen "Okumak gelece imizdir" konulu faaliyetin önemli bir sosyal sorumluluk projesi oldu unu söyledi. Türkiye'nin cumhuriyetin 100'üncü y l olan 2023'te dünyan n en geliflmifl 10 ülkesi aras na girme hedefi bulundu unu, bunun da ancak e itimle baflar labilece ini ifade eden Ç nar, flöyle konufltu: "Ancak bunu da övündü ümüz gençlerimizi daha nitelikli gelifltirerek baflarabiliriz. Bunun yolu da çocuklar m z en iyi flekilde bilgili ve donan ml hayata haz rlamakt r. Ça m z da kitaplara ve kütüphanelere elektronik iletiflim araçlar yla ulaflmak mümkün ama biz çocuklar m z n kitaba dokunarak, bizzat kitaplar n içinde kendilerini hissederek okumas n daha önemli buluyoruz. Sevgili ö renciler, ö retmene itim sadece okullarda da olmuyor. E itim öncelikle evde bafll yor. E itim, büyüklerimizin bizlere verdi i ilk e itimdir. Sizlere bu meslek sahibi genç kardefllerimiz, sevgili ö rencilerimizin fedakarl yla toplad klar kitaplar takdim ediyoruz. Siz bu kitaplar okuyacaks n z ve okudu unuzu velilerinizle paylaflacaks n z. Sadece okumak yetmez, biz okuyaca z, ö renece iz ve hayat m zda uygulayaca z. Bilgilerimiz hayat m za olumlu yön verecek. E itim, bilginin insanda olumlu davran fl de iflikli ine yol açmas d r." Bart n Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ise en üst düzeydeki ö retim kurumunu henüz iflin bafllang ç basamaklar nda olan ilkokulun bir araya geldi ini belirtti. Protokol üyelerine bakt klar nda Türkiye'nin geldi i noktay tahmin etmenin kolay oldu unu anlatan Kaplan, flunlar kaydetti: "Çocuklu umuzda vali ya da kaymakam görmezdik. O günlerde gördü ümüz bir tek jandarma olurdu fakat bugün burada valimiz, komutan m z, emniyet müdürümüz, müftümüz, belediye baflkan 19 kademedeki yöneticilerimizle beraberiz. Bu, bize ekonomik ve sosyal anlamda geliflmifllik düzeyimizin geldi i noktay göstermesi bak m ndan memnuniyet veriyor. E itim fakültesi ö rencilerimizin kendilerini kitap gibi bir konuya adam fl ve bu faaliyeti yürütmüfl olmalar benim için sevinç kayna olmufltur. Bu ba lamdaki faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Sosyal projeler ba lam nda üniversitemizle flehri buluflturman n karfl l görüyoruz. Sanayileflme, ekonomik verilerin iyilefltirilmesi konusunda üniversitemizin bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da faaliyetleri devam edecektir. Bu kampanya dolay s yla e itim fakültemize ve ö rencilerimize teflekkür ediyorum." Konuflmalar n ard ndan l Emniyet Müdürü Mehmet Alt nok, Jandarma Alay Komutan Albay Allattin Karsavuran, l Müftüsü Mahmut Gündüz ile üniversite ö retim üyeleri ve ö rencilerin kat ld törende protokol taraf ndan ilkokul ö rencilerine hikaye kitaplar da t ld.

20 20 YARIN S VAS - FARUK KARA - Sivas n Gölova ilçesinde emekli ö retmen Nebahat Bayram, ilçe merkezi ve köylerde kap kap dolaflarak toplad yaklafl k 2 bin eski foto raf ile yöresel k yafetleri, eski ev eflyalar n ve tar m aletlerini Kültür ve Sanat Evi nde sergiliyor. Bayram n nostaljik sergisi, yöre halk n n ve ilçeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Gölova Kültür ve Sanat Evi nde oluflturulan sergide, eski baflbakanlardan merhum Bülent Ecevit in gençlik y llar na ait foto raflar da yer al yor. Gölova heyetinin, eski baflbakanlardan Mesut Y lmaz Ankara da ziyaretine iliflkin foto raflar n da bulundu u sergide, ilçenin ilk bekçilerinden Halil Önge ye ait bekçi k yafeti görenlerin dikkatini çekiyor. Efli Dursun Bayram a ait daktiloyu da sergileyen Nebahat Bayram, sergisini geniflletmeyi planl yor. Bayram, AA muhabirine yapt aç klamada, eski y llarda ö rencileriyle çektirdi i foto raflara bakarken sergiye açmay düflündü ünü söyledi. Eski foto raflar bir araya getirerek sergi için ilk ad m att n anlatan Bayram, daha sonra ilçe merkezi ve köylerde vatandafllardan toplad foto raflarla sergiyi geniflletti ini belirterek, Evleri dolaflmaya gitti imde insanlar, sand klarda bulunan foto raflar n ç kart p verdi. Ben de bu foto raflar tarad ktan sonra 15x21 ebad nda büyüterek sergimize koymaya bafllad m. Sergimi ilk kez, 2006 y l nda yayla flenliklerinde yaylada açt m. Daha sonra ise bu foto raflar Kültür ve Sanat Evi nde tahsis edilen odada sergilemeye bafllad m diye konufltu. Foto raflar n n ço almas n n ard ndan web sitesi oluflturdu unu ve bu kareleri sitesinde de sergilemeye bafllad n belirten Bayram, nsanlar, sergime yo un ilgi gösteriyor. Bu da beni memnun ediyor dedi. Kültür Sanat Kap kap dolaflarak eski foto raf toplad Kültür ve Sanat Evi ndeki flark odas nda ise evlerden toplad eski k yafetleri, ev eflyalar n ve tar m aletlerini sergiledi ini anlatan Bayram, Açt m z her iki sergiyi gezmeye gelenlerin birço unun gözyafllar na hakim olamad n görüyorum çünkü annesinin, babas n n foto raflar burada. Kendi çocukluk foto raflar n görüyorlar, tabii ki duygulan yorlar fleklinde konufltu. Bayram, bu nostaljik sergiyi açmaktan dolay mutlu oldu unu sözlerine ekledi. - Belediye Baflkan Yenidünya y duyguland ran foto raf Bu arada, sergiyi gezen Gölova Belediye Baflkan brahim Yenidünya, 1970 li y llarda Gölova Futbol Tak m nda top koflturdu u arkadafllar yla çekilmifl toplu foto raf görünce duyguland. Birçok arkadafl n n vefat etti ini anlatan Yenidünya, An lar m z, çocukluk ça m z bu foto rafta görüyoruz. Böyle bir sergiyi sürekli aç k tuttu u için, kendini bu ifle adad için Nebahat Bayram ö retmenimize teflekkür ediyorum dedi. (AA) 30 Aral k 2013 Mesir Macunu Festivali Nisan da gerçeklefltirilecek MAN SA - Manisa Valisi Abdurrahman Savafl, 474. Uluslararas Manisa Mesir Macunu Festivali nin kutlama program n n, yerel seçim yasaklar na rastlamas nedeniyle Nisan 2014 tarihlerinde gerçeklefltirilece ini bildirdi. Valilik Toplant salonunda toplanan Mesir Tertip Komitesinin baflkanl n yapan Savafl, ilin en önemli kültürel gelenek ve zenginli i olan ve bu y l 474. kez gerçeklefltirilecek Uluslararas Manisa Mesir Macunu Festivali nin haz rl klar n n komite taraf ndan sürdürüldü ünü kaydetti. Savafl, Geleneksel özüne ba l kalarak, her y l bir öncekinden daha coflkulu ve daha zengin programlarla kutlanan, 2012 y l nda UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine dahil edilen Manisa Mesir Macunu Festivali nin 2014 y l nda da ulusal ve uluslararas kat l mlarla gerçeklefltirilmesi planlanmaktad r. 21 Mart Nevruz Bahar Bayram nda Mesir Macunu Karma Töreni ile bafllayacak festivalin kutlama program 2014 y l mahalli idareler seçim yasaklar na rastlanmas nedeniyle Nisan 2014 tarihlerinde gerçeklefltirilecektir dedi. Karma töreni 21 Mart ta Nevruz Bayram nda Mesir Macunu Karma Töreni yap laca n aç klayan Vali Savafl, her y l düzenlenen Nevruz kutlama program n n ard ndan kortej yürüyüflü ve geleneksel mesir karma töreninin gerçekleflece ini daha sonra Nevruz fiöleni ile Halk Ozanlar Konserlerinin düzenlenece ini duyurdu. Vali Yard mc s baflkanl nda Festival Yürütme Komitesi kuruldu una iflaret eden Savafl, belediye ve l Özel daresinden 750 fler bin lira olmak üzere ilk etapta toplam 1,5 milyon liral k bütçe ayr ld n, bunun artt r labilece ini, di er kurulufllar n da ayn ve nakdi yard mlar n n olaca n söyledi. (AA)

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes

BÖLÜM 7. BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes BÖLÜM 7 BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes ULUSAL VE YEREL BASINDA M MARLAR ODASI ZM R fiubes GAZETELER 19/2/04 Milliyet Ege Tasar geri çekilsin mektubu 19/2/04 Haber Ekspres Memurlar, halk reformu istedi

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı