Ç NDEK LER T 5-90 T T T K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER T 5-90 T 91-130 T 131-162 T 163-186 187-192 193-196 197-201 K"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER T bbi Biyokimya 5-90 T bbi Biyokimya-Allerji T bbi Mikrobiyoloji T bbi Patoloji Kök Hücre oratuvar Transfüzyon i Genetik Tan i K saltmalar 202 1/202

3 YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES MERKEZ LABORATUVARI Klinik laboratuvar hizmetlerinin, hastal klar n tan s, tedavisi, izlenmesi ve taranmas nda temel bir gereksinim oldu unu bilen laboratuvar m z n ana ilkesi, do ru ve güvenilir test sonuçlar n en h zl bir flekilde hasta ve hekimlerimizin de erlendirmesine sunmakt r. Yüksek analiz kalitesine ulaflmak için en son laboratuvar ve bilgi teknolojilerini nitelikli çal flanlar ile birlefltiren laboratuvar m zda çal fl lan tüm testler, çok aflamal iç kalite kontroller ve üyesi oldu umuz uluslararas d fl kalite kontrol programlar ile izlenmektedir. Biyokimya Mikrobiyoloji ve Viroloji oratuvarlarımızın sahip oldu u ISO/IEC Medical oratories-particular Requirements for Quality and Competence (ISO/IEC T bb oratuvarlara Özgü Kalite ve Yeterlilik) akreditasyonu gere i uluslararas Alman Akreditasyon Kuruluflu DACH (Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH) taraf ndan da denetlenmektedir. Katalo umuzda Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji oratuvarlar nda çal fl lan testler alfabetik olarak listelenmifl, örnek al m nda dikkat edilmesi gereken durumlar, ve raporlama günleri belirtilmifltir. Testlerle ilgili sorular n z ve test katalo unda bulunmayan parametreler için laboratuvar m z arayabilirsiniz. Testlere ait bilgilere ve güncellemelere hastanemizin web sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Biyokimya ve Mikrobiyoloji test raporlar na ça r merkezimiz arac l ile online olarak da ulaflman z mümkündür. DO RU, GÜVEN L R ve HIZLI SONUÇLAR Ç N Bir testin laboratuvar süreci testin isteminin yap lmas ile bafllar ve yorumlanmas yla son bulur. Bu süreç analiz öncesi, analiz, analiz sonras olarak üç bölüme ayr labilir. Bir laboratuvar n kalitesi ve yeterlili i analiz ve analiz sonrası süreç için ne kadar iyi olursa olsun, güvenilir ve t bb aç dan do ru yorumlan r sonuçlar verebilmesi ancak analiz öncesi dönemin do ru yönetilmesi ile mümkündür. Bu döneme ait de ifltirilemeyen faktörlerin* laboratuvara do ru iletilmesi ve de ifltirilebilen faktörler** aç s ndan da hastan n do ru olarak haz rlanmas, güvenilir ve h zl sonuçlar için vazgeçilmezdir. *De ifltirilemeyen faktörler; yafl, cinsiyet, rk, çevre koflullar ile gebelik, obezite, transfüzyon gibi özel t bb durumlar. **De ifltirebilen faktörler; beslenme özellikleri, ilaç, sigara, alkol kullan m, egzersiz, örnek al m nda hastan n pozisyonu, uzam fl yatak istirahatı, analitin gün içi de iflimleri, menstrual döngü gibi. Analiz öncesi dönem hatalar n azaltan di er önemli bir süreç ise örneklerin do ru al nmas, saklanmas ve tafl nmas d r. Bu nedenle katalogdaki örnek alma bölümünün iyi incelenmesi ve gerekti inde istenen teste ait örnek özellikleri aç klamalar na bak larak en do ru al m, saklama ve tafl ma fleklinin gerçeklefltirilmesi gereklidir. HASTA HAZIRLANMASI Beslenme özellikleri: Hasta sonuçlar n n de erlendirilmesinde standardizasyonun sa lanmas (ör. kan flekeri de erlendirilmesi) ve analitik faz n daha sa l kl ifllemesi (ör. yüksek düzeylerdeki ya lar n analizleri etkilemesi) aç s ndan analizlerin açl k örneklerinde çal fl lmas genellikle tercih edilir. Bu sürenin saat olmas farkl testlerin gereksinimlerini karfl lamas aç s ndan en uygun süredir. laçlar: laçlar birçok testi de iflik düzeylerde etkiledi inden kullan lan ilaçlar n bilinmesi ve gerekti inde hastan n hekimine dan fl larak ilac n kesilmesi söz konusu olabilir. laç düzeyi analizlerinde aksi belirtilmedikçe örnek al m, s radaki ilaç dozu al m ndan hemen önce yap lmal d r. 2/202

4 YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES MERKEZ LABORATUVARI Alkol ve Sigara: Metabolizma üzerindeki etkilerinden dolay alkol-sigara kullan m ile örnek alma zaman aras ndaki süre olabildi ince uzat lmal d r. Örnek al m nda hasta pozisyonu: Ayakta kan n s v k sm n n damarlardan dokulara geçifli artt ndan kan ki baz analitlerin konsantrasyonu de iflebilmektedir. Bu nedenle hastan n izlenen testlerinde her zaman ayn pozisyonda kan al nmas ve örnek al m ndan önce hastan n belirli bir süre ayn pozisyonda kalarak s v dengesini sa lamas önemlidir. Egzersiz: Özellikle zorlu egzersizlerin metabolizma ve kas kaynakl enzimler üzerine önemli etkileri oldu u dikkate al nmal d r. Analitin gün içi de iflimi: Vücut s v bileflenlerinin baz lar gün boyunca sirkadiyen de iflim gösterir. Bu de iflikliklere etki eden faktörler, postür, aktivite, yemek yeme, stres, gün fl, uyku, gibi etkenlerdir. Bu de iflimlerin testlerin yorumlanmas nda zorluklara neden olmamas için teste özgü örnek al m zamanlar na uyulmas gerekmektedir. Menstrual döngü: Menstrual döngüye ba l olarak pek çok hormon ve analitin düzeyi de iflebilir. De erlendirmelerin bu dönn fazlar bilinerek yap lmas önemlidir. ÖRNEK ALIMI Barkod kullan m : Hastadan al nacak kanlar n bulundu u tüplerin üzerine hastaya ait barkod yap flt r l r. Barkod bas m ile kan alma aras ndaki sürenin çok k sa olmas na dikkat edilir. Bunun nedeni barkod bas m zaman n n laboratuvar taraf ndan örnek al nma saati olarak kabul edilmesi ve çeflitli analiz öncesi ve analiz süreçlerin buna göre düzenlenmesidir (örn. kan n p ht laflma için bekleme). Kan al m : Katk l tüpler kullan ld nda tüp adaptörden çekilir çekilmez, tüpün niteli ine göre 5-10 kez, yavaflça alt üst edilerek katk maddelerinin kanla kar flmas sa lanmal d r. Tüpler kesinlikle çalkalanmamal d r. Yetersiz kar flma plazma gerektiren tüplerde p ht oluflmas na neden olaca ndan testlerin çal fl lmas n imkans zlaflt rarak, örne in reddedilmesini ve tekrar kan al m n gerektirebilir. Damara girdikten sonra turnikenin gevfletilmesi tercih edilir. Uzam fl turnike süresi (1 dakikadan fazla) çeflitli testleri etkilemekte ve hemolize neden olabilmektedir. Kan al m s ras : Kan almada tüpler ki çeflitli maddelerin (antikoagulanlar, p ht aktivatörleri gibi) çapraz kontaminasyonunu ve analizlerin etkilenmesini önlemek için tüplere göre kan al m afla daki flekilde olmal d r. 1.Kan kültürü fliflesi veya tüpü: Mikrobiyal bulaflmay önlemek için ilk al n r. 2.K rm z kapakl cam tüp (katk s z): Antikoagulan ve p ht aktivatörü içermez. PT/INR ve aptt gibi rutin koagulasyon testleri d fl ndaki özel koagulasyon testleri için veya kelebek setten kan al n yorsa bir miktar (3-4 ml) kan n bu tüpe al nmas, daha sonra bu tüpün kullan lmamas veya antikoagulans z tüp gerektiren testler için kullan lmas uygundur. Bunun nedeni i neye/tüpe bulaflan doku tromboplastininin özel koagulasyon testlerinde hataya yol açmas veya kelebek setten kan al nd nda boru ki havan n vakumu dolay s yla kan-sitrat oran n n bozulmas d r. Bu tüp bulunmad nda mavi kapakl tüp de ayn amaçla kullan labilir. 3.Mavi kapakl tüp (sitrat %3,2): Koagulasyon testleri için kullan l r. Farkl katk maddelerinin koagulasyon testlerini etkilemesini önlemek için di er antikoagulanl tüplerden önce al n r. 1/9'luk antikoagulan-kan oran testlerin do ru sonuçlanmas için önemli oldu undan kan n tüp üzerindeki çizgiye kadar doldurulmas na özellikle dikkat edilmelidir. % 10 dan daha fazla veya az miktarda al nm fl örneklerde yap lamaz ve örnek reddedilir. 3/202

5 YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES MERKEZ LABORATUVARI 4.Siyah kapakl tüp (sitrat %3,8): Sedimentasyon (ESR) için kullan l r. Hastadan kan al m nda zorluk yaflan yorsa, klinik aç dan daha önemli testler için gerekli di er tüplere öncelik verilerek, sedimentasyon tüpü en son s raya kayd r labilir. 5.K rm z kapakl plastik tüp (antikoagulans z): a. K rm z kapak- siyah halka (p ht aktivatörü): b. K rm z kapak-sar halka (SST-Jel ve p ht aktivatörü): Sadece sar kapakl da olabilir. da yap lacak biyokimya ve mikrobiyoloji analizleri için kullan l r 6.Aç k yeflil kapakl tüp (PST-Jel ve Heparin): gerektiren biyokimya ve mikrobiyoloji testleri için kullan l r 7.Yeflil kapakl tüp (heparin): gerektiren biyokimya ve mikrobiyoloji testleri için kullan l r 8.Mor/pembe kapakl tüp (EDTA): Genellikle hematolojik analizler için kullan l r 9.Gri kapakl tüp (sodyum florid/k3 EDTA): Glukoz (gerekti inde), Etanol ve Laktat testleri için kullan l r 10.Sar kapakl tüp (ACD): 11.Lacivert kapakl tüpler: Yap lacak eser element analize göre s ras de iflebilir, laboratuvara sorunuz. DRAR ÖRNEKLER lik idrar Toplama öncesi: Baz maddelerin analizi için idrar toplama kab nda koruyucular n eklenmesi gerekir. oratuvar m zdan boyle bir koruyucu verildi ise, idrar toplanmaya bafllamadan önce bu maddeleri idrar kab na boflalt lmal ve her idrar eklendi inde kab hafifçe kar flt r lmal d r. E er ikinci bir kaba geçilmesi gerekirse ilk kaptaki idrar n yar s n ikinci kaba boflalt larak daha sonraki idrarlar her iki kaba da eklenir. Böylece her iki kapta da koruyucu bulunmas n sa lan r. Koruyucular genellikle asit veya alkali maddeler oldu undan tafl nmas na dikkat edilmeli, çocuklardan uzak tutulmal ve herhangi bir temas durumunda eller hemen bol suyla y kanmal d r. drar toplanmas : drar toplama sabah ilk idrar d flar at l r. kinci idrar ile toplama ifllemini bafllatarak, tüm gün ve gece boyunca idrar biriktirilir. Ertesi sabahki ilk idrar da kaba eklenerek lik idrar toplama ifllemi gerçeklefltirilmifl olur. Toplama s ras nda idrar kab serin (buzdolab da olabilir) ve karanl k bir yerde tutularak, mümkün olan en k sa sürede laboratuvara ulaflt r l r. laçlar: drar toplama s ras nda kullan lan baz ilaçlar yanl fl sonuçlara neden olabilece inden bu ilaçlara ara verilmesi gerekebilir. Afla daki ilaçlar n kullan m nda istemi yapan doktor ve laboratuvar m z bilgilendirmelidir. Guanifenesin içeren öksürük fluruplar, Trisiklik antidepresanlar, Asetaminofen, Aspirin, MAO nhibitörleri, Metildopa, Levodopa, Fenotiyazinler, Klorpromazine,Promazine, Reserpine, Kafein, Lityum, Eritromisin, Tetrasiklinler, Aminofilin, Tiroid ilaçlar, D ve C vitaminleri. Kortikosteroidler, Östrojenler vb. Diyet: Analizi yap lacak madde diyet gerektiriyorsa toplama öncesi üç gün ve idrar toplama s ras nda testin örnek özellikleri bölümünde belirtilen yiyecek ve içeceklerin tüketilmemesi gerekir. Orta ak m idrar Eller y kan r. Steril özel dezenfektanl petle kad nlarda genital bölge önden arkaya do ru, erkeklerde üretra a z temizlenir. drar n ilk k sm tuvalete, orta k sm steril idrar kab na, son k s n tekrar tuvalete yap l r. drar toplama kab kapa n iç k sm na dokunulmadan kapat l r. 4/202

6 YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES TIBB B YOK MYA

7 TIBB B YOK MYA 7/202

8 ADENOZ N DEAM NAZ (ADA), BOS BOS / Dondurulmufl (Steril tüp) Per Cmts 12:00 Fotometrik ADENOZ N DEAM NAZ (ADA), VÜCUT SIVISI Vücut s v s / Dondurulmufl (Steril tüp) Per Cmts 12:00 Fotometrik ADRENOKORT KOTROP K HORMON (ACTH)* ( Mor / EDTA) kter (Bil>25mg / dl) (Hb>0.4mg / dl) Dondurulmufl; 6 hafta 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA Örnek almak için sabah 7:00-10:00 ve akflam 16:00-18:00 tercih edilir.kan önceden so utulmufl tüpe koyulur. Al n r al nmaz buzlu suya konur. APTT (AKT VE PARS YEL TROMBOPLAST N ZAMANI)* (Mavi / Na - Sitrat) 2 ml P ht Heparinli örnek Oda s s nda; 4 saat 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Koagulasyon ALAN N AM NOTRANSFERAZ (ALT), SGPT* (Li - Heparin, EDTA) 0.5ml (0.3 ml) Lipemi Buzdolab nda; 1 gün Oda s s nda; 1 gün 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik ALBUM N* (Li - Heparin, EDTA) 0.5ml (0.3 ml) Afl r hemoliz (Hb >4.2 mg / dl) Oda s s nda; 2.5 ay Buzdolab nda; 5 ay Dondurulmufl; 4 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik ALBUM N, BOS* BOS (Steril tüp) 1.5ml () Lipemi Buzdolab nda; 3 gün Oda s s nda; 6 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Nefelometrik ALBUM N, PLEVRAL SIVI Plevral s v (Steril tüp) 1.5ml () _ Buzdolab nda; 3 gün Oda s s nda; 6 ay Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts Nefelometrik TIBB B YOK MYA 8/202

9 ALBUM N, PER TON SIVISI Periton s v s (Steril tüp) 1.5ml () _ Buzdolab nda; 3 gün Oda s s nda; 6 ay Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts Nefelometrik ALDOLAZ Oda s s nda; 8 saat Buzdolab nda; 5 gün Dondurulmufl; 15 gün Sal 7 gün sonra Enzimatik ALDOSTERON / Dondurulmufl 0.5ml (0.3 ml) Afl r hemoliz Afl r ikter Buzdolab nda; Dondurulmufl; 2 y l Pazartesi Ertesi gün RIA Örnek, eriflkin hastalarda ayakta veya yatar pozisyonda al nmal d r. 16 yafl ndan küçük hastalarda ayakta örnek al nmaz. Yatarak; hasta sabah yataktan kalkmadan önce al nmal. Ayakta; hasta yataktan kalkt ktan sonra en az 2 saat oturur veya ayakta pozisyonda durduktan sonra al nmal. Antihipertansif ilaçlar, (ACE inhibitörü), diüretikler test sonucunu etkilemektedir. ALDOSTERON, DRAR, 24 SAATL K drar / Borik asitli ( drar kab ) 10 ml (5 ml) _ Buzdolab nda; 1 gün Dondurulmufl; 2 y l Ertesi gün RIA drar topland ktan sonra 1 g / dl borik asit idrara eklenmelidir.dondurulacak örneklerin a z s k ca kapat lmal d r. ALKALEN FOSFATAZ (ALP) (Yeflil / Li - Na heparin) 2 ml (Hb > 250 mg / dl) Oda s s nda; 7 gün Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 2 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik Açl k örne i al nmal d r. ALKALEN FOSFATAZ ZOENZ MLER (Karaci er, Kemik, Barsak izoenzimi) 2 ml () _ Oda s s nda; 4 saat Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 1 ay Sal 7gün sonra Elektroforez TIBB B YOK MYA 9/202

10 ALKALEN FOSFATAZ PLASENTA ZOENZ M Maternal Açl k örne i al nmal d r. Oda s s nda; 4 saat Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 1 ay Sal 7 gün sonra Enzim mmunoassay ALKALEN FOSFATAZ, KEM K SPES F K (OSTAZ) Lipemi kter Buzdolab nda; 48 saat Dondurulmufl; 2 ay Ertesi gün CLIA ALÜM NYUM, serum (Lacivert - eser element tüpü) 2ml (1.5 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Oda s s nda; 1 gün Buzdolab nda; 15 gün Sal Ertesi gün AAS Örnek toplanmas s ras nda sonucu etkileyecek en önemli hata numune kontaminasyonudur. Kontaminasyon kayna ise kan n al nd tüplerdir Kan al nacak tüplerin eser elementten ar nd r lm fl olmas gerekir. Örnek eser element free tüplere al nmal, serum ayr ld ktan sonra hemen bofl plastik tüplere aktar lmal ve böyle transport edilmelidir. Alüminyum, BOS BOS (Steril tüp) _ Buzdolab nda 7 gün sonra 17:00 AAS ALÜM NYUM, DRAR, 24 SAATL K drar ( drar kab ) 10 ml (5 ml) _ Oda s s nda; 1 gün Buzdolab nda; 1 hafta Sal 2 gün sonra AAS Örnek mutlaka plastik kap içine toplanmal ve toplama esnas nda örnek so ukta muhafaza edilmelidir.so ukta saklanm yorsa analitik safl kta HCL üzerine toplanmal d r. ALÜM NYUM, DRAR, SPOT drar / Spot ( drar kab ) 5 ml ( 1.5 ml) _ Oda s s nda; 1 hafta Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 1 y l 7 gün sonra 17:00 AAS TIBB B YOK MYA 10/202

11 ALÜM NYUM, D YAL Z SIVISI Diyaliz s v s (Steril tüp) 7 gün sonra 17:00 AAS AM KAC N AM LAZ, TOTAL* AM LAZ, TOTAL, DRAR, 24 SAATL K AM LAZ, PANKREAT K* AM LAZ, PANKREAT K DRAR AM NOAS T PROF L, KANT TAT F AM NOAS T PROF L, KANT TAT F DRAR, 24 SAATL K (K rm z - Siyah / Jelsiz) (Yeflil / Li - heparin, Mor / EDTA) drar ( drar kab ) (Yeflil / Li - Heparin) 0.5 ml (0.3 ml) kter (Bil>17mg / dl) (Hb>1g / dl) drar / Spot ( drar kab ) 5 ml _ / Dondurulmufl 24 Saatlik idrar / Dondurulmufl ( drar kab ) _ Buzdolab nda 10 ml (5 ml) 2ml () Açl k örne i al nmal d r. 10 ml (5 ml) (Hb>2g / L) kter (D.bil>50mg / dl) Sitrat ve flouridli antikoagulan içeren tüplere al nan örnekler Oda s s nda; 7 gün Buzdolab nda; 1 ay Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 10 gün 48 saat çal fl lmayacak örnekler 2 ml / L % 5'lik NAOH ile alkali ( PH> 7) yap lmal d r. Oda s s nda; 7 gün Buzdolab nda; 1 ay Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 10 gün 48 saat çal fl lmayacak örnekler 2 ml / L % 5'lik NAOH ile alkali (PH> 7) yap lmal d r. Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 Sal Perfl Sal Perfl 10 gün sonra FPIA 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik 10 gün sonra HPLC 10 gün sonra HPLC TIBB B YOK MYA 11/202

12 AM NOAS T PROF L, KANT TAT F, DRAR, SPOT drar / Spot ( drar kab ) 10 ml ( 5 ml) _ Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Sal Perfl 10 gün sonra HPLC AM NOAS T PROF L, KANT TAT F, BOS BOS (Steril tüp) _ Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 10 gün sonra HPLC DELTA - AM NOLEVÜL N K AS T (ALA), DRAR, 24 SAATL K 24 Saatlik idrar ( drar kab ) Örnek fl ktan korunmal d r 10 ml _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra Fotometri AM NOLEVÜL N K AS T (ALA), DRAR, SPOT drar / Spot ( drar kab ) 10 ml ( 5 ml) Örnek fl ktan korunmal d r _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra Fotometri AM TR PTYL NE (K rm z - Siyah / Jelsiz) 2ml () _ Oda s s nda; 5 gün Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 6 ay Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra HPLC AMONYAK* ( Mor / EDTA) 0.5ml (0.3 ml) Örnek al n rken staz olmamas na dikkat edilir. Tüple buz su kar fl m içeren kaba koyulur. en geç 15 dk ayr lmal ve hemen dondurulmal d r. Lipemi kter (Bil>11mg / dl) (- 70 C)'de birkaç gün dayan r. 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik ANDROSTENOD ON ANJ OTENS N II 0.5ml (0.2 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Örnek al n r al nmaz buz üzerine konmal ve en geç bir saat serum ayr flt r lmal d r. Kad nlarda menstrüel dönemden en az bir hafta önce ya da sonra örnek al nmal d r. ( Mor / EDTA) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Numunenin so uk ortamda gönderilmemesi Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 y l Sal Cuma Ertesi gün Dondurulmufl; 6 ay Pazartesi 17:00 RIA RIA TIBB B YOK MYA 12/202

13 ANT ASET LKOL N RESEPTÖR ANT KORU Sal Perfl 10 gün sonra RRA ANT - DSDNA, ELISA _ Buzdolab nda Sal Perfl 12 Gün sonra ELISA ANT - ENDOM S UM IG A,KANT TAT F(ANT GLUTEN GL AD N,TRANSGLUTAM NAS E ANT BODY)* _ Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Çarfl 17:30 ELISA ANT - ENDOM S UM IG G,KANT TAT F(ANT GLUTEN GL AD N,TRANSGLUTAM NAS E ANT BODY)* _ Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Çarfl 17:30 ELISA ANT - FOSFAT D LSER N _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 10 gün sonra EIA ANT - GL AD N IG A,KANT TAT F(TissueTransglu taminase antibody)* Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Çarfl 17:30 ELISA ANT - GL AD N IG G,KANT TAT F(TissueTransglu taminase antibody)* Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Çarfl 17:30 ELISA ANT - KARD OL P N IG G (ACA IGG)(Antifosfolipid)* Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Sal 17:30 ELISA ANT - KARD OL P N IG M (ACAIGM)(Antifosfolipid)* Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Sal 17:30 ELISA ANT - SPERM ANT KORU (ASA), ND REKT 0.5ml (0.3 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Buzdolab nda; Dondurulmufl; 6 ay Sal Perfl Ertesi gün ELISA TIBB B YOK MYA 13/202

14 ANT - T ROGLOBUL N (ANT - TG)* ANT D ÜRET K HORMON (ADH) dondurulmufl ( Mor / EDTA) 0.5ml (10μl) 3 ml (2ml) (Hb>1.69g / dl) kter (Bil>66mg / dl) kter Lipemi Örnek aç olarak ve so utulmufl tüplere al n p hemen so uk santrifüjle plazma ayr lmal d r. veya serum so uk santrifüjde ayr ld ktan sonra hemen dondurulmal d r.donmufl çözülmüfl örnekler tekrar dondurulmaz. Buzdolab nda; 3 gün Dondurulmufl; 1 ay Oda s s nda; serum 7 gün Buzdolab nda; serum 14 gün Dondurulmufl; plazma 4 hafta Sal Cuma Ayn gün 17:30 ECLIA Çarfl Cuma 18:30 RIA ANT D ÜRET K HORMON (ADH), DRAR, 24 SAATL K 24 Saatlik idrar ( drar kab ) _ Buzdolab nda Sal Pazartesi 17:30 RIA ANT - GLUTAMAT DEKARBOKS LAZ ANT KORU (GAD) 0.5ml (0.3 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Oda s s nda; 2 saat Buzdolab nda; 14 gün Dondurulmufl; 3 ay Ertesi gün RIA ALFA - 2 ANT PLAZM N dondurulmufl ( Mavi / Na - Sitrat) 2 ml () _ Dondurulmufl; 2 hafta Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 2 hafta sonra Kromojenik ALFA - 1 ANT TR PS N 1.5 ml _ Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 1 ay Ertesi gün Nefelometrik Kolesterol ve kan ya lar yüksek olan hastalarda örnek aç olarak al nmal d r. ALFA - 1 ANT TR PS N, DIfiKI D flk (D flk kab ) 2g (1g) _ Buzdolab nda; 3 gün Dondurulmufl; 6 ay 4 gün sonra RID AFP* ( Yeflil / Li - heparin) (Mor / EDTA) (Mavi / sitrat) 0.5ml (10μl) (Hb> 2.2 g / dl) Lipemi ( ntralipid > 1500 mg / dl) kter (Bilirubin > 65 mg / dl) Buzdolab nda; 3 gün Dondurulmufl; 6 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA TIBB B YOK MYA 14/202

15 ANT TROMB N III (ATIII) (Mavi/ Na - Sitrat) 1.5 ml () Buzdolab nda; 4 saat Dondurulmufl; 1 ay Ertesi gün Koagülometrik APOL POPROTE N A I (APOA I) (Sar - K rm z Jelli) 0.5ml (40μl) Sabah açken ve antikoagülan kullan lan di er örneklerden önce al nmal d r. Lipemi Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 3 ay Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts mmunonefelometrik APOL POPROTE N A II (APOAII) (Sar - K rm z Jelli) _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 Pzt 15:00 Sal 15:00 Çarfl Nefelometrik APOL POPROTE N B (APO B) APOL POPROTE N E (APO E) (Sar - K rm z Jelli) 0.5ml (40μl) Sabah açken ve antikoagülan kullan lan di er örneklerden önce al nmal d r. Lipemi Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 3 ay (Sar - K rm z Jelli) 2 ml _ Buzdolab nda Pazartesi Cuma Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts mmunonefelometrik 1 hafta sonra Nefelometrik APOL POPROTE N E (APOE) (Genotiplendirmesi) Tam kan 2 ml _ Oda s s nda Pzt Cmt 2 hafta sonra PCR AR L SÜLFATAZ A / (Sar - K rm z Jelli) 5 ml (2 ml) _ Buzdolab nda Sal Perfl 12 Gün sonra Fotometrik AR L SÜLFATAZ A/ drar drar ( drar kab ) 20 ml (10 ml) _ Buzdolab nda Sal Perfl 12 Gün sonra Fotometrik ARSEN K (AAS LE) Tam kan (Mor / EDTA) 10ml (5ml) Sal Perfl 12 Gün sonra AAS ARSEN K (AAS LE), DRAR, 24 SAATL K 24 Saatlik idrar / HCL ile ( drar kab ) 10ml _ Oda s s nda; 1 hafta Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 1 ay 2 gün sonra AAS TIBB B YOK MYA 15/202

16 ACETAM NOPHEN (PARASETAMOL) (K rm z - Siyah / Jelsiz) 0.3 ml _ Oda s s nda; 2 hafta Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 45 gün Pzt - Cum 14:00 Cmt 11:00 Pzt - Cum 18:00 Cmt 16:00 Fotometrik AS T FOSFATAZ, PROSTAT K (PAP) (0.5ml) kter Lipemi Oda s s nda;1-2 saat Buzdolab nda; 7 gün Ertesi gün Enzimatik serum örne ine 30 μl ( 1 damla) 0.8 mol/l asetik asit ile asitlendirilir. AS T FOSFATAZ, TOTAL* (ACP) serum örne ine 30 μl (1 damla) 0.8 mol/l asetik asit ile asitlendirilir. Lipemi kter Oda s s nda;1-2 saat Buzdolab nda; 7 gün Ertesi gün Enzimatik ALFA - 1 AS TGL KOPROTE N (0.5ml) _ Oda s s nda; 8 saat Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 1 y l Sal Perfl 7 gün sonra FIA ASO, KANT TAT F* 0.5ml (2μl) Lipemi Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 6 ay Türbidimetrik ASPARTAT AM NOTRANSFERAZ (AST), SGOT* ( Yeflil / Li - heparin) (Mor / EDTA) 0.5ml (0.3 ml) Oda s s nda; 1 gün Buzdolab nda; 7 gün Spektrofotometrik BAKIR (AAS LE) (Lacivert - Eser element tüpü) 2 ml (1.5 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Tüp 6 ml kan örne i ile tamamen doldurulmal d r.5-6 kez yavaflça alt üst edilmeli, kesinlikle çalkalanmamal d r.tüp ki kan kendili inden p ht laflana kadar en az 30 dk. beklenmeli ve 10 dk 1500xg'de santrifüj edilmelidir. Oda s s nda Pazartesi Cuma Ertesi gün 18:30 AAS BAKIR (AAS LE), ER TROS T Ç Tam kan (Mor / EDTA) 2ml Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra AAS TIBB B YOK MYA 16/202

17 BAKIR (AAS LE), DRAR, 24 SAATL K 24 Saatlik idrar / HCL ile ( drar kab ) 20 ml _ Oda s s nda Pazartesi Cuma Ertesi gün 18:30 AAS BARB TÜRÜK AS T VE TÜREVLER drara koruyucusu olarak 10ml 6N HCL kullan lmal d r. 2ml _ Buzdolab nda (K rm z - Siyah / Jelsiz) Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra HPLC BETA - CROSSLAPS (BETA -CTX) (Mor / EDTA) 0.5 ml (0.3 ml) Örnek sabah aç olarak al nmal d r. Oda s s nda; 1 gün Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 3 ay Ertesi gün 18:30 ECLIA BENCE JONES PROTE N lik drar ( drar kab ) 10 ml _ Buzdolab nda Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts 17:00 Nefelometrik BENCE JONES PROTE N, KAL TAT F BENZOD AZEP NES BENZOL Spot drar ( drar kab ) 5 ml _ Buzdolab nda (K rm z - Siyah / Jelsiz) Spot idrar ( K) Tam kan (Mor / EDTA) 2 ml 20 ml 2ml _ Buzdolab nda Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 21 gün Pzt 12:00 Çarfl 12:00 Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Manuel 1 hafta sonra HPLC 1 hafta sonra GC - MS B KARBONAT* Tam kan (Yeflil / Heparin) 2ml Buzdolab nda 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Absorbance B L RUB N, D REKT* ( Yeflil / Li - Heparin) 0.5ml (0.3 ml) Lipemi Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 6 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik fl ktan korunmal d r. B LURUB N, TOTAL* 0.5ml (0.3 ml) Lipemi Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 6 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik fl ktan korunmal d r. TIBB B YOK MYA 17/202

18 B ZMUT (AAS) BÜYÜME HORMONU (GH) (Somatotropik Hormon) C REAKT F PROTE N (CRP), KANT TAT F* Tam kan (Mor / EDTA) 4 ml _ Buzdolab nda 0.5ml (0.3 ml) Açl k örne i al nmal d r. Hasta örnek al nmadan önce 30 dakika istirahat ettirilmelidir. (Yeflil / Li - Heparin) (Mor / EDTA) (Gri / Florür) (Mavi / Sitrat) ( 0.5 ml) Lipemi kter Lipemi Dondurulmufl; 2 ay Oda s s nda; 3 gün Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 3 y l Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 Pazartesi Cuma 2 hafta sonra ICP - MS Sal 18:00 Perfl 18:00 Cmts 18:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 CLIA Turbidimetrik C1 naktivatör Aktivitesi (Sitrat) / Donmufl 4 ml Salı 12:00 12:00 12:00 1 hafta sonra Koagülometri, Nefelometri C1Q NAKT VATÖR (C1Q ESTERAZ NH B TÖRÜ)* (Mavi / Na - Sitrat) (Mor EDTA) 0.5ml (100μL) Lipemi Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 1 y l Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts mmunonefelometrik CA 125* ( 0.5 ml) (Hb>5.2g / dl) Lipemi(Bil>66mg / dl) Buzdolab nda; 5 gün Dondurulmufl; 3 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA CA 15-3* ( 0.5 ml) (Hb>3g / dl) Lipemi(Bil>65mg / dl) Buzdolab nda; 5 gün Dondurulmufl; 3 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA CA 19-9* ( 0.5 ml) (Hb>2.2 g / dl) Lipemi(Bil>66mg / dl) Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 1 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA CA ml _ Buzdolab nda Sal Perfl 7 gün sonra IRMA CA ml (0.3 ml) _ Buzdolab nda Ertesi gün ECLIA TIBB B YOK MYA 18/202

19 CH ml _ Buzdolab nda 12:00 1 hafta sonra EIA C VA (ASS LE)* Tam kan (Mor / EDTA) 2 ml _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra AAS CLON D N TEST / Dondurulmufl (Mor / EDTA) 3 ml _ Oda s s nda; 2 saat Dondurulmufl; 8 ay Perfl Sal 17:00 HPLC Test bafllang c ndan en az 12 saat önce antihipertansif ilaçlar kesilmeli, hasta aç ve istirahat etmifl (12 saat yatak istirahati sonras ) olmal d r.bazal kan örne i al n r. 0.3 mg clonidin (santral etkili alfa adrenerjik agonist) oral olarak verilir. 60, 120 ve 180 dakika sonra kan örne i al n r.adrenalin ve noradrenalin ölçülür. Katekolamin de erleri bazal de erin %50'sinden daha fazla ve normal de erlere düflüyor ise feokromasitoma olmad n gösterir. Feokromasitomada bazal ve clonidin sonras de erlerde ufak de ifliklikler görülür ve katekolamin de erleri clonidin sonras 500 pg / ml alt na düflmez. COT N N, serum 2 ml _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 10 gün sonra GC / MS COT N N, idrar Spot drar ( drar kab ) 10 ml _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 10 gün sonra GC / MS Sabah ilk idrar örne i tercih edilmelidir. C - PEPT D / Dondurulmufl 0.5 ml (0.3 ml) Lipemi kter Oda s s nda; 4 saat Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Ertesi gün ECLIA Örnek aç olarak al nmal d r. 5 mg / gün üzerinde biotin alan hastalarda son dozdan en az 8 saat sonra örnek al nmal d r. TIBB B YOK MYA 19/202

20 S KLOSPOR N Tam kan (Mor / EDTA) 0.5ml (184μL) (Hb>20 g / dl) kter (Bil>40mg / dl) Lipemi Buzdolab nda: 28 gün Donmufl olarak daha uzun süre 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 FPIA CROSS L NKS (P R D NOL N, DEOKS P R D NOL N) drar ( drar kab ) 10ml (5ml) _ Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 1 y l Ertesi gün RIA Sabah ilk idrar al nmal ve fl ktan korunmal d r. CYFRA 21-1(Cytokeratin Fragment) (0.5ml) Lipemi kter Oda s s nda; 48 saat Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 2 ay Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra ECLIA Ç NKO (AAS LE) (Lacivert - Eser element tüpü) 2 ml (1.5 ml) Afl r lipemi Afl r ikter Buzdolab nda Cmt hariç 2 gün sonra AAS Örnek aç olarak al nmal d r. D - D MER (KANT TAT F)* ( Mavi / Na - Sitrat) 2 ml (Hb>5g / dl) kter (Bil>200mg / dl) Oda s s nda; 8 saat Dondurulmufl; 1 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 mmunoturbidometrik DHEA - SO4* 0.5ml (50 μl) (Hb>0.56g / dl) kter (Bil>13mg / dl) Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 2 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA DEM R* 0.5ml (0.3 ml) (Hb>0.2 g / dl) Aç olarak sabah al nmal d r.örnek al m zaman sirkadiyen ritm nedeniyle önemlidir. Oda s s nda; 7 gün Buzdolab nda; 3 hafta Donmufldurulmufl; 1-2 y l 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik TOTAL DEM R BA LAMA KAPAS TES * (Yeflil / Li - Heparin) 0.5ml (0.3 ml) (Hb>1 g / dl) Oda s s nda; 4 gün Buzdolab nda; 7 gün 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik TIBB B YOK MYA 20/202

21 11 - DEOKS KORT KOSTERON 2 ml () _ Buzdolab nda Sal Per 15 gün sonra. HPLC ayr ld ktan sonra 1 saat dondurulmal d r DEOKS KORT ZOL 2 ml () _ Buzdolab nda Sal Per 15 gün sonra. HPLC DEOKS P R D NOL N (DPD) drar ( drar kab ) 10ml (5ml) _ Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 1 y l Ertesi gün RIA Sabah ilk idrar al nmal ve fl ktan korunmal d r. DIfiKIDA S ND R M D flk (D flk kab ) 2 g (1g) Beklemifl Dondurulmufl Buzdolab nda; Ertesi gün Mikroskopi D AZEPAM (K rm z - Siyah / Jelsiz) 2 ml _ Budolab nda Sal 12:00 Çrfl 12:00 Per 12:00 1 Hafta sonra HPLC Örne in bir sonraki doz öncesinde al nmas tavsiye edilir. PHENYTO N (D PHENYLHYDANTO N) (K rm z - Siyah / Jelsiz) 0.5ml (180μL) Afl r lipemi Afl r ikter Örnek son verilen IM Fenitoin dozundan 4 saat sonra, IV Fenitoin dozundan 2 saat sonra al nmas gerekir. Oda s s nda; 8 saat Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 1 y l 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 FPIA D GOX N* (K rm z - Siyah / Jelsiz) 0.5ml (194μL) Lipemi kter Buzdolab nda; Dondurulmufl; 2 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 MEIA A zdan al nan son digoxin dozundan 6 saat sonra örnek al nmal d r. D H DROTESTOSTERON (DHT) 2 ml () _ Buzdolab nda; Sal 12:00 Çrfl 12:00 Per 12:00 10 gün sonra RIA TIBB B YOK MYA 21/202

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI

NUMUNELERİN SAKLANMA KRİTERLERİ TALİMATI Dok No: BİY.TL.23 Yayın Tarihi: NİSAN 2013 Rev.Tar/No: -/0 Sayfa No: 1 / 11 01 AMAÇ : Biyokimya Laboratuvarının ulusal ve uluslararası standartlara, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, düzenli, hızlı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Yeterlilik Testleri Sağlayıcısı Adresi : Maslak Mah. AOS 55. Sokak 42 Maslak No:2A Daire: 231 (A9/07) Sarıyer 34398 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0 212 241 26 53 Faks

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI

LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI LABORATUVARDA HATA KAYNAKLARI Prof. Dr. Melahat DİRİCAN Tıbbi kararların % 60-80 i laboratuvar verileri ile alınmakta Hatalı sonuçlar tıbbi hatanın en önemli nedenlerinden biridir. Olguların % 25 de hatalı

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK ÖRNEK ALIMI VE LABORATUVARA TRANSPORTU. Uzm.Dr.Esra Polat Mikrobiyoloji Laboratuvarı 04.04.2013

MİKROBİYOLOJİK ÖRNEK ALIMI VE LABORATUVARA TRANSPORTU. Uzm.Dr.Esra Polat Mikrobiyoloji Laboratuvarı 04.04.2013 MİKROBİYOLOJİK ÖRNEK ALIMI VE LABORATUVARA TRANSPORTU Uzm.Dr.Esra Polat Mikrobiyoloji Laboratuvarı 04.04.2013 DOĞRU TANI: Doğru yerden ve doğru zamanda alınmış örnek Laboratuvara doğru şekilde transfer

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ EKSTERNAL KALİTE KONTROL PROGRAMI KBUDEK 2018 PROGRAMLARI Değerli Laboratuvar Sorumlusu Ülkemizde Ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan KBUDEK 2014 yılından itibaren Uluslararası bir nitelik kazanmıştır. 2017 yılında

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ

ÖRNEK KABUL VE SONUÇ VERME GÜNÜ LİSTESİ. ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ TEST ADI ÖRNEK KABUL GÜN ve SAATİ SONUÇ VERME GÜN ve SAATİ RUTİN BİYOKİMYASAL ANALİZLER Glukoz, BUN, Kreatinin, Ürik Asit, AST, ALT, CK, LDH, ALP, GGT, Lipid Profili, Total Protein, Albümin, Total Bilirubin,

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar.

DNA Đzolasyonu. Alkaline-SDS Plasmit Minipreleri. Miniprep ler bakteri kültüründen plasmit DNA sı izole etmenizi sağlar. DNA Đzolasyonu Saflaştırılmak istenen DNA ya genomik DNA dır ya da genomik olmayan mtdna, chldna, plasmit DNAsıdır.DNA izolasyon kitleri, genomik ve genomik olmayan DNA izole etmemizi sağlayan standartlaştırılmış

Detaylı

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde

ÇALIŞMA GÜNLERİ saat. Mesai saatleri içinde saat saat saat. Mesai saatleri içinde TEST ADI ÇALIŞILAN LABORATUVAR ADI ÖRNEK TÜRÜ / ALINACAĞI TÜP BİM KODU SUT KODU ÇALIŞMA GÜNLERİ örnek TRANSFER BİLGİSİ SONUÇ VERME ZAMANI AKTİVE PROTEİN C REZİSTANSI Plazma/Mavi kapaklı 300546 904280 15

Detaylı

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO

NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR. Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO NUMUNE ALINIRKEN YAPILABİLEN HATALAR Yrd. Doç. Dr. Funda BULMUŞ Fırat Üniversitesi SHMYO 1-KİRLİ MALZEME KULLANILMASI Dispozıbl malzeme kullanılmayan klinik ve laboratuvarlarda enjektör,iğne ve tüplerin

Detaylı

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat

İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İDRAR ÖRNEĞİ ANALİZ İÇİN NE KADAR UYGUN? (Avrupa ve CLSI kılavuzlarına göre) Dr. Koza Murat İdrar örneği analiz için ne kadar uygun İdrar analizi Böbrek ve üriner sistem bozukluklarının veya hastalıklarının

Detaylı

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar

Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar Mikobakteriyoloji Laboratuvarı: Sorular - Sorunlar «Örnek Yönetimi ve Biyogüvenlik ile ilgili Sorunlar» Prof. Dr. Ali Albay 3. Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya Sunum İçeriği Tüberküloz

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI

TALİMAT ÇALIŞILAN TESTLER VE ÇALIŞMA SÜRELERİ TALİMATI DOKÜMAN NO: BĠY TL 002 YAYIN TARĠHĠ: 10.10.2011 REV. TAR./REV. NO: 10.12.2014/02 Sayfa 1 / 5 AMAÇ: Merkez laboratuarında çalıģılan testlerin çalıģılma sürecine yönelik yazılı düzenleme oluģturmaktır. KAPSAM:

Detaylı

Endokrin Testler Cep K lavuzu

Endokrin Testler Cep K lavuzu Deomed Medikal Yay nc l k Endokrin Testler Cep K lavuzu Prof. Dr. fiazi mamo lu Prof. Dr. Canan Özyard mc Ersoy Uzm. Dr. Sinem K y c Uzm. Dr. Metin Güçlü Uzm. Dr. Özen Öz Gül Uzm. Dr. Soner Cander Uzm.

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ

SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ SÜTÇÜ İNEKLERDE SAĞIM HİJYENİ Sütçü inek işletmelerinde Yasal düzenlemeler ve standartlara uygun üretim Hayvan sağlığı ve refahı Çalışanların bilgi-becerisi ve memnuniyeti MASTİTİSLERDE AZALMA - SÜT KALİTESİNDE

Detaylı

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER

EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER EK-2 A- HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ ÜZERİNDE YAPILACAK DÜZENLEMELER 1- Testlerle ilgili oluşturulmuş olan kişisel paneller eğer varsa kaldırılacaktır.(hastanenin özelliğine göre ve bilimsel gerekçeler

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI

KBUDEK 2015 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem

Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem Dr.Yahya Laleli Dr.Murat Öktem PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamak PROGRAMIN ÖZETİ 2002 yılında başlatıldı Programın 7. yılı Aktif laboratuvar

Detaylı

NUMUNE RED VE PANİK DEĞER. HAZIRLAYAN: MediOS

NUMUNE RED VE PANİK DEĞER. HAZIRLAYAN: MediOS NUMUNE RED VE PANİK DEĞER HAZIRLAYAN: MediOS NUMUNE RED Numune Kabul ve Red Aşamaları Neden Önemlidir? Laboratuvar raporları klinisyenlere hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde son derece önemli bilgiler

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet ENCAN ç Hastal klar ve Hematoloji Uzman Hematoloji Laboratuvar Sorumlu Hekimi Nurcan DÜ ENC

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

KULLANMA TALİMATI FERICOSE

KULLANMA TALİMATI FERICOSE KULLANMA TALİMATI FERICOSE 100mg/5ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: 5 ml lik her bir ampul, 100 mg (20 mg/ml) elementer demire eşdeğer 2700 mg demir hidroksit

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/17) Tıbbi Laboratuar Akreditasyon No: Adresi :Mithatpaşa Caddesi / Balçova 35340 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 412 25 50 Faks : 0 232 259 97 23 E-Posta : merkezlab@deu.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ

BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BİYOKİMYA LABORATUVARI TEST REHBERİ BL.RH.01 Nisan-2013 01 Kasım-2014 1/18 İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2 2. Laboratuvar Numune ve Sonuç Verme İş Akış Şeması 3 3. Test Girişi 4 4. Laboratuvarda Çalışılan Testler

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1 / 5 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ:...2 2.UYGULAMA...2 2.1. İLAÇ VE MALZEME İSTEMLERİNİN ECZANEYE BİLDİRİLMESİ... 2 2.2. İLAÇ VE MALZEMELERİN TEMİNİ... 2 2.3. TESLİM ALINMASI VE YERLEŞTİRİLMESİ... 2 2.4. SAKLAMA

Detaylı

PREANALİTİK DEĞİŞKENLER. MediOS 2017

PREANALİTİK DEĞİŞKENLER. MediOS 2017 PREANALİTİK DEĞİŞKENLER MediOS 2017 Laboratuvar testleriyle elde edilen sonuçların hastada gerçek değerler olduğuna inanılır. Ancak birçok faktör bir örnekteki bir veya daha fazla madde ile ilgili analiz

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ONDAREN 8 mg/4 ml I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ml çözelti 2 mg ondansetron baza eşdeğer miktarda ondansetron hidroklorür dihidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. KULLANMA TALİMATI ASİST 1200 mg toz içeren saşe Ağızdan alınır. Etkin madde: Her saşe1200 mg asetilsistein içerir. Yardımcı maddeler: Beta karoten, aspartam, sorbitol ve portakal aroması içerir. Bu ilacı

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Murat Uncu, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ

DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: DEZENFEKSİYON TEKNİK TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maksat MADDE 1 (1) Bu Tebliğin maksadı, küçük yerleşim yerlerinde son kullanıcıya ulaşan

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

SKS Bakış Açısıyla Preanalitik Evre Kalite Yönetimi

SKS Bakış Açısıyla Preanalitik Evre Kalite Yönetimi SKS Bakış Açısıyla Preanalitik Evre Kalite Yönetimi Uzm. Dr. Dilek TARHAN SHGM, Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Laboratuvar Süreçleri Test istemi Hastanın hazırlanması Numune alımı Sonucun

Detaylı

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011

ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 ANKARA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ HEMODİYALİZ KURSU HEMŞİRE SINAV SORULARI 16.08.2011 1. Hemodiyaliz sırasında kan akımının yetersizliğinin nedenleri nelerdir? (en az 4 adet)

Detaylı

Kalp Damar Hastal klar

Kalp Damar Hastal klar Kalp Damar Hastal klar Kalp damar hastal klar (kardiyovasküler hastal klar) dünyada en fazla ölüme sebep olan hastal klar n bafl nda gelmektedir. 2005 y l nda ölen her üç kifliden birinin hayat n kalp

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol

Muayeneler Laboratuvar Tetkikleri Radyoloji Tetkikleri. (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) Total Kolesterol Avantaj Check-Up Kadın Doğum LDL Kolesterol (Hesaplamalı) Elektrokardiyogram (BAYAN) Glukoz (Açlık) (EKG) Üroloji HDL Kolesterol (ERKEK) ALT (Alanin Aminotransferaz) AST (Aspartat Transaminaz) İdrar tetkiki

Detaylı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı

Laboratuv l ar rası Karş Kar ılaştırma P rogram Programı LABPT Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Programı PROGRAMIN AMACI Katılımcı laboratuvarlar arasında test sonuçları açısından harmonizasyonu sağlamakğ PROGRAMIN ÖZETİİ 2002 yılında başlatıldı ld Programın

Detaylı

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

KAN ALMA TALİMATI REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd. Doç. Dr. Kaya Süer, Dilek Baytaş Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. AMAÇ

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS

ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS ÜRÜN KATALOĞU RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS 2 disera RESULTS OF THE SCIENTIFIC PROCESS İÇİNDEKİLER Hakkımızda 4 Üretim ve Kalite Sertifikaları 5 VACUSERA Kan Alma Sistemleri 6 VACUSERA Kan Alma Sistemi

Detaylı

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir?

Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi Nedir, Belirtileri Nedir, Nas l Tedavi Edilir? Azospermi, al nan meni örne inde hiçbir sperm hücresinin bulunmamas d r. Azospermi sorunu iki ba l kta incelenmektedir; T kan kl a ba l olan ve

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ LABORATUAR, ÜNİTE VE ODA (SÜFLAB) KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi,

Detaylı

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI

MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI MERSĠN MERKEZ LABORATUVARI Mersin Sağlık Müdürlüğü Merkez Laboratuvarı Mersin Devlet Hastanesi bahçesinde hizmet vermekte olup; Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Mersin Devlet Hastanesi ve Toros Devlet

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER

DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER. S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon. Önleyici Ürünler 4DOZAJLAMA ÜN TELER 4DOZAJLAMA ÜN TELER DOZAJ UN TELER VE POMPALARI Ç N ÜRÜNLER S hhi Su Sistemleri için Kireç Tafl ve Korozyon Önleyici ler Kireç tafl ve korozyon önleyici ürünler, teknik kullan mda kristal formda polifosfat

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (DAP DİAMONYUM FOSFAT) 1. MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI Diamonyum Fosfat (DAP), : 67/548/EEC Direktiflerine göre zararlı sınıfında değildir. 2.İNSAN SAĞLIĞI Deriyle Temasta Gözle temasta Yutulduğunda Uzun Süreli Etkileri : Gübreler

Detaylı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı

Cerrahi Alan Enfeksiyonu Önleme Talimatı 1. AMAÇ Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAE) önlenmesidir. 2. KAPSAM Ameliyat sürecinde hastaya sağlık hizmeti sunan tüm birimleri ve bireyleri kapsar. 3. GENEL ESASLAR Cerrahi alan enfeksiyonları; cerrahi

Detaylı

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER

ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER ÜN TE III ORGAN K K MYA HAKKINDA GENEL B LG LER 3.1. ORGAN K K MYANIN TAR HÇES VE KONUSU 3.2. ORGAN K MADDELERDE C, H, O ve N ARANMASI a. Organik Maddelerde C ve H Aranmas b. Organik Maddelerde N Aranmas

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİYOKİMYA

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİYOKİMYA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİYOKİMYA Sıkça Kullanılan Linkler: PUBMED http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ ULAKBİM http://www.ulakbim.gov.tr/ Türk Biyokimya Derneği http://www.biyokimya.org/

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLĐĞĐ RĐSK DEĞERLENDĐRME PROSEDÜRÜ Sayfa No: / 5. AMAÇ: Bu Prosedürün amacı Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde yapılan faaliyetlerde "Hasta ve Çalışan Güvenliği" açısından oluşabilecek tehlikeleri tanımlayarak, bu tanımlamalar neticesinde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON

Tarifname BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname Teknik Alan BÖBREKÜSTÜ BEZĠ YETMEZLĠĞĠNĠN TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK BĠR FORMÜLASYON Buluş, böbreküstü bezi yetmezliğinin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI

TIBBİ BİYOKİMYA UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI UZMANLIK EĞİTİMİ MÜFREDATI ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Osman ÇAĞLAYAN / 1 Prof. Dr. Murat KAÇMAZ /2 Prof. Dr. Üçler KISA /3 Prof. Dr. Hakan BOYUNAĞA /4 Yrd. Doç. Dr. Nermin Badem DİNDAR/ 5 1. GİRİŞ Klinik

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

BİYOKİMYA LABORATUVARI ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ KOD:BİY.PR.01 YAYIN TRH:MART 2005 REV TRH:EYLÜL 2012 REV NO:04 SAYFA NO: 1 / 5 1-AMAÇ: Biyokimya Laboratuvarında yürütülen faaliyetleri tanımlamak. 2-KAPSAM: Bu talimat, Biyokimya Laboratuvarını kapsar

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... III İÇİNDEKİLER... V 1. LABORATUVARDA KULLANILAN MALZEME VE ALETLER... 1 1.1. Tüpler... 1 1.2. Beher... 1 1.3. Erlenmeyer... 2 1.4. Balonlar... 2 1.5. Mezur... 3 1.6. Pipetler...

Detaylı

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR.

LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. LABORATUVAR HATALARININ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU (%70) PREANALİTİK (NUMUNELERİN LABORATUVARA ULAŞMADAN ÖNCEKİ SÜREÇ) KAYNAKLIDIR. AŞAĞIDAKİ YÖNERGELERE UYULDUĞU TAKDİRDE BU HATALAR EN AZA İNECEKTİR. 1 Laboratuvarımızda

Detaylı

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI

KBUDEK 2016 PROGRAMLARI Değerli KBUDEK Katılımcısı; Ülkemizde ulusal bir kalite kontrol programının eksikliğini gidermek üzere 2005 yılında kurulan programımız her geçen gün artan panelleri ile hizmetlerini sürdürmektedir. KBUDEK,

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK

MATRİKSE DUYARSIZ KİMYA DKK Bu bölümdeki Protein elektroforezinin (SPEL431) bilim mimarı VEQ, CEQAL ise diğer tüm programların bilim mimarıdır. Matrikse Duyarsız Kimya DKK program numuneleri insan kaynaklı olup aşağıdaki özelliklere

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

PREANALİTİK EVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ. Oğuzhan ZENGİ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PREANALİTİK EVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ. Oğuzhan ZENGİ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi PREANALİTİK EVRENİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ROLÜ Oğuzhan ZENGİ Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2009 2016 KAPSAM TEST TANIMLARI FATURALAMA BARKODLAMA PREANALİTİK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

1 SUDA SERTLİK ve CO2 TAYİNİ 1.SUDA SERTLİK TAYİNİ Suyun sertliği kavramı ile kalsiyum (Ca +2 ) ve magnezyum (Mg +2 ) iyonlarının toplamı anlaşılır ve 1 litre suyun içerdiği Ca ve Mg iyonlarının kalsiyum

Detaylı

Su Analiz Test Kitleri

Su Analiz Test Kitleri Su Analiz Test Kitleri Suda Toplam Sertlik Test Kiti (Titrimetrik) Metod : Test tüpünün 5 ml. işaretli çizgisine kadar test edilecek su ile doldurulur. İki damla MB Indikatör damlatınız. Kapağı kapatılır

Detaylı