Ç NDEK LER T 5-90 T T T K

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER T 5-90 T 91-130 T 131-162 T 163-186 187-192 193-196 197-201 K"

Transkript

1

2 Ç NDEK LER T bbi Biyokimya 5-90 T bbi Biyokimya-Allerji T bbi Mikrobiyoloji T bbi Patoloji Kök Hücre oratuvar Transfüzyon i Genetik Tan i K saltmalar 202 1/202

3 YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES MERKEZ LABORATUVARI Klinik laboratuvar hizmetlerinin, hastal klar n tan s, tedavisi, izlenmesi ve taranmas nda temel bir gereksinim oldu unu bilen laboratuvar m z n ana ilkesi, do ru ve güvenilir test sonuçlar n en h zl bir flekilde hasta ve hekimlerimizin de erlendirmesine sunmakt r. Yüksek analiz kalitesine ulaflmak için en son laboratuvar ve bilgi teknolojilerini nitelikli çal flanlar ile birlefltiren laboratuvar m zda çal fl lan tüm testler, çok aflamal iç kalite kontroller ve üyesi oldu umuz uluslararas d fl kalite kontrol programlar ile izlenmektedir. Biyokimya Mikrobiyoloji ve Viroloji oratuvarlarımızın sahip oldu u ISO/IEC Medical oratories-particular Requirements for Quality and Competence (ISO/IEC T bb oratuvarlara Özgü Kalite ve Yeterlilik) akreditasyonu gere i uluslararas Alman Akreditasyon Kuruluflu DACH (Deutsche Akkreditierungsstelle Chemie GmbH) taraf ndan da denetlenmektedir. Katalo umuzda Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji oratuvarlar nda çal fl lan testler alfabetik olarak listelenmifl, örnek al m nda dikkat edilmesi gereken durumlar, ve raporlama günleri belirtilmifltir. Testlerle ilgili sorular n z ve test katalo unda bulunmayan parametreler için laboratuvar m z arayabilirsiniz. Testlere ait bilgilere ve güncellemelere hastanemizin web sayfas ndan ulaflabilirsiniz. Biyokimya ve Mikrobiyoloji test raporlar na ça r merkezimiz arac l ile online olarak da ulaflman z mümkündür. DO RU, GÜVEN L R ve HIZLI SONUÇLAR Ç N Bir testin laboratuvar süreci testin isteminin yap lmas ile bafllar ve yorumlanmas yla son bulur. Bu süreç analiz öncesi, analiz, analiz sonras olarak üç bölüme ayr labilir. Bir laboratuvar n kalitesi ve yeterlili i analiz ve analiz sonrası süreç için ne kadar iyi olursa olsun, güvenilir ve t bb aç dan do ru yorumlan r sonuçlar verebilmesi ancak analiz öncesi dönemin do ru yönetilmesi ile mümkündür. Bu döneme ait de ifltirilemeyen faktörlerin* laboratuvara do ru iletilmesi ve de ifltirilebilen faktörler** aç s ndan da hastan n do ru olarak haz rlanmas, güvenilir ve h zl sonuçlar için vazgeçilmezdir. *De ifltirilemeyen faktörler; yafl, cinsiyet, rk, çevre koflullar ile gebelik, obezite, transfüzyon gibi özel t bb durumlar. **De ifltirebilen faktörler; beslenme özellikleri, ilaç, sigara, alkol kullan m, egzersiz, örnek al m nda hastan n pozisyonu, uzam fl yatak istirahatı, analitin gün içi de iflimleri, menstrual döngü gibi. Analiz öncesi dönem hatalar n azaltan di er önemli bir süreç ise örneklerin do ru al nmas, saklanmas ve tafl nmas d r. Bu nedenle katalogdaki örnek alma bölümünün iyi incelenmesi ve gerekti inde istenen teste ait örnek özellikleri aç klamalar na bak larak en do ru al m, saklama ve tafl ma fleklinin gerçeklefltirilmesi gereklidir. HASTA HAZIRLANMASI Beslenme özellikleri: Hasta sonuçlar n n de erlendirilmesinde standardizasyonun sa lanmas (ör. kan flekeri de erlendirilmesi) ve analitik faz n daha sa l kl ifllemesi (ör. yüksek düzeylerdeki ya lar n analizleri etkilemesi) aç s ndan analizlerin açl k örneklerinde çal fl lmas genellikle tercih edilir. Bu sürenin saat olmas farkl testlerin gereksinimlerini karfl lamas aç s ndan en uygun süredir. laçlar: laçlar birçok testi de iflik düzeylerde etkiledi inden kullan lan ilaçlar n bilinmesi ve gerekti inde hastan n hekimine dan fl larak ilac n kesilmesi söz konusu olabilir. laç düzeyi analizlerinde aksi belirtilmedikçe örnek al m, s radaki ilaç dozu al m ndan hemen önce yap lmal d r. 2/202

4 YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES MERKEZ LABORATUVARI Alkol ve Sigara: Metabolizma üzerindeki etkilerinden dolay alkol-sigara kullan m ile örnek alma zaman aras ndaki süre olabildi ince uzat lmal d r. Örnek al m nda hasta pozisyonu: Ayakta kan n s v k sm n n damarlardan dokulara geçifli artt ndan kan ki baz analitlerin konsantrasyonu de iflebilmektedir. Bu nedenle hastan n izlenen testlerinde her zaman ayn pozisyonda kan al nmas ve örnek al m ndan önce hastan n belirli bir süre ayn pozisyonda kalarak s v dengesini sa lamas önemlidir. Egzersiz: Özellikle zorlu egzersizlerin metabolizma ve kas kaynakl enzimler üzerine önemli etkileri oldu u dikkate al nmal d r. Analitin gün içi de iflimi: Vücut s v bileflenlerinin baz lar gün boyunca sirkadiyen de iflim gösterir. Bu de iflikliklere etki eden faktörler, postür, aktivite, yemek yeme, stres, gün fl, uyku, gibi etkenlerdir. Bu de iflimlerin testlerin yorumlanmas nda zorluklara neden olmamas için teste özgü örnek al m zamanlar na uyulmas gerekmektedir. Menstrual döngü: Menstrual döngüye ba l olarak pek çok hormon ve analitin düzeyi de iflebilir. De erlendirmelerin bu dönn fazlar bilinerek yap lmas önemlidir. ÖRNEK ALIMI Barkod kullan m : Hastadan al nacak kanlar n bulundu u tüplerin üzerine hastaya ait barkod yap flt r l r. Barkod bas m ile kan alma aras ndaki sürenin çok k sa olmas na dikkat edilir. Bunun nedeni barkod bas m zaman n n laboratuvar taraf ndan örnek al nma saati olarak kabul edilmesi ve çeflitli analiz öncesi ve analiz süreçlerin buna göre düzenlenmesidir (örn. kan n p ht laflma için bekleme). Kan al m : Katk l tüpler kullan ld nda tüp adaptörden çekilir çekilmez, tüpün niteli ine göre 5-10 kez, yavaflça alt üst edilerek katk maddelerinin kanla kar flmas sa lanmal d r. Tüpler kesinlikle çalkalanmamal d r. Yetersiz kar flma plazma gerektiren tüplerde p ht oluflmas na neden olaca ndan testlerin çal fl lmas n imkans zlaflt rarak, örne in reddedilmesini ve tekrar kan al m n gerektirebilir. Damara girdikten sonra turnikenin gevfletilmesi tercih edilir. Uzam fl turnike süresi (1 dakikadan fazla) çeflitli testleri etkilemekte ve hemolize neden olabilmektedir. Kan al m s ras : Kan almada tüpler ki çeflitli maddelerin (antikoagulanlar, p ht aktivatörleri gibi) çapraz kontaminasyonunu ve analizlerin etkilenmesini önlemek için tüplere göre kan al m afla daki flekilde olmal d r. 1.Kan kültürü fliflesi veya tüpü: Mikrobiyal bulaflmay önlemek için ilk al n r. 2.K rm z kapakl cam tüp (katk s z): Antikoagulan ve p ht aktivatörü içermez. PT/INR ve aptt gibi rutin koagulasyon testleri d fl ndaki özel koagulasyon testleri için veya kelebek setten kan al n yorsa bir miktar (3-4 ml) kan n bu tüpe al nmas, daha sonra bu tüpün kullan lmamas veya antikoagulans z tüp gerektiren testler için kullan lmas uygundur. Bunun nedeni i neye/tüpe bulaflan doku tromboplastininin özel koagulasyon testlerinde hataya yol açmas veya kelebek setten kan al nd nda boru ki havan n vakumu dolay s yla kan-sitrat oran n n bozulmas d r. Bu tüp bulunmad nda mavi kapakl tüp de ayn amaçla kullan labilir. 3.Mavi kapakl tüp (sitrat %3,2): Koagulasyon testleri için kullan l r. Farkl katk maddelerinin koagulasyon testlerini etkilemesini önlemek için di er antikoagulanl tüplerden önce al n r. 1/9'luk antikoagulan-kan oran testlerin do ru sonuçlanmas için önemli oldu undan kan n tüp üzerindeki çizgiye kadar doldurulmas na özellikle dikkat edilmelidir. % 10 dan daha fazla veya az miktarda al nm fl örneklerde yap lamaz ve örnek reddedilir. 3/202

5 YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES MERKEZ LABORATUVARI 4.Siyah kapakl tüp (sitrat %3,8): Sedimentasyon (ESR) için kullan l r. Hastadan kan al m nda zorluk yaflan yorsa, klinik aç dan daha önemli testler için gerekli di er tüplere öncelik verilerek, sedimentasyon tüpü en son s raya kayd r labilir. 5.K rm z kapakl plastik tüp (antikoagulans z): a. K rm z kapak- siyah halka (p ht aktivatörü): b. K rm z kapak-sar halka (SST-Jel ve p ht aktivatörü): Sadece sar kapakl da olabilir. da yap lacak biyokimya ve mikrobiyoloji analizleri için kullan l r 6.Aç k yeflil kapakl tüp (PST-Jel ve Heparin): gerektiren biyokimya ve mikrobiyoloji testleri için kullan l r 7.Yeflil kapakl tüp (heparin): gerektiren biyokimya ve mikrobiyoloji testleri için kullan l r 8.Mor/pembe kapakl tüp (EDTA): Genellikle hematolojik analizler için kullan l r 9.Gri kapakl tüp (sodyum florid/k3 EDTA): Glukoz (gerekti inde), Etanol ve Laktat testleri için kullan l r 10.Sar kapakl tüp (ACD): 11.Lacivert kapakl tüpler: Yap lacak eser element analize göre s ras de iflebilir, laboratuvara sorunuz. DRAR ÖRNEKLER lik idrar Toplama öncesi: Baz maddelerin analizi için idrar toplama kab nda koruyucular n eklenmesi gerekir. oratuvar m zdan boyle bir koruyucu verildi ise, idrar toplanmaya bafllamadan önce bu maddeleri idrar kab na boflalt lmal ve her idrar eklendi inde kab hafifçe kar flt r lmal d r. E er ikinci bir kaba geçilmesi gerekirse ilk kaptaki idrar n yar s n ikinci kaba boflalt larak daha sonraki idrarlar her iki kaba da eklenir. Böylece her iki kapta da koruyucu bulunmas n sa lan r. Koruyucular genellikle asit veya alkali maddeler oldu undan tafl nmas na dikkat edilmeli, çocuklardan uzak tutulmal ve herhangi bir temas durumunda eller hemen bol suyla y kanmal d r. drar toplanmas : drar toplama sabah ilk idrar d flar at l r. kinci idrar ile toplama ifllemini bafllatarak, tüm gün ve gece boyunca idrar biriktirilir. Ertesi sabahki ilk idrar da kaba eklenerek lik idrar toplama ifllemi gerçeklefltirilmifl olur. Toplama s ras nda idrar kab serin (buzdolab da olabilir) ve karanl k bir yerde tutularak, mümkün olan en k sa sürede laboratuvara ulaflt r l r. laçlar: drar toplama s ras nda kullan lan baz ilaçlar yanl fl sonuçlara neden olabilece inden bu ilaçlara ara verilmesi gerekebilir. Afla daki ilaçlar n kullan m nda istemi yapan doktor ve laboratuvar m z bilgilendirmelidir. Guanifenesin içeren öksürük fluruplar, Trisiklik antidepresanlar, Asetaminofen, Aspirin, MAO nhibitörleri, Metildopa, Levodopa, Fenotiyazinler, Klorpromazine,Promazine, Reserpine, Kafein, Lityum, Eritromisin, Tetrasiklinler, Aminofilin, Tiroid ilaçlar, D ve C vitaminleri. Kortikosteroidler, Östrojenler vb. Diyet: Analizi yap lacak madde diyet gerektiriyorsa toplama öncesi üç gün ve idrar toplama s ras nda testin örnek özellikleri bölümünde belirtilen yiyecek ve içeceklerin tüketilmemesi gerekir. Orta ak m idrar Eller y kan r. Steril özel dezenfektanl petle kad nlarda genital bölge önden arkaya do ru, erkeklerde üretra a z temizlenir. drar n ilk k sm tuvalete, orta k sm steril idrar kab na, son k s n tekrar tuvalete yap l r. drar toplama kab kapa n iç k sm na dokunulmadan kapat l r. 4/202

6 YED TEPE ÜN VERS TES HASTANES TIBB B YOK MYA

7 TIBB B YOK MYA 7/202

8 ADENOZ N DEAM NAZ (ADA), BOS BOS / Dondurulmufl (Steril tüp) Per Cmts 12:00 Fotometrik ADENOZ N DEAM NAZ (ADA), VÜCUT SIVISI Vücut s v s / Dondurulmufl (Steril tüp) Per Cmts 12:00 Fotometrik ADRENOKORT KOTROP K HORMON (ACTH)* ( Mor / EDTA) kter (Bil>25mg / dl) (Hb>0.4mg / dl) Dondurulmufl; 6 hafta 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA Örnek almak için sabah 7:00-10:00 ve akflam 16:00-18:00 tercih edilir.kan önceden so utulmufl tüpe koyulur. Al n r al nmaz buzlu suya konur. APTT (AKT VE PARS YEL TROMBOPLAST N ZAMANI)* (Mavi / Na - Sitrat) 2 ml P ht Heparinli örnek Oda s s nda; 4 saat 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Koagulasyon ALAN N AM NOTRANSFERAZ (ALT), SGPT* (Li - Heparin, EDTA) 0.5ml (0.3 ml) Lipemi Buzdolab nda; 1 gün Oda s s nda; 1 gün 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik ALBUM N* (Li - Heparin, EDTA) 0.5ml (0.3 ml) Afl r hemoliz (Hb >4.2 mg / dl) Oda s s nda; 2.5 ay Buzdolab nda; 5 ay Dondurulmufl; 4 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik ALBUM N, BOS* BOS (Steril tüp) 1.5ml () Lipemi Buzdolab nda; 3 gün Oda s s nda; 6 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Nefelometrik ALBUM N, PLEVRAL SIVI Plevral s v (Steril tüp) 1.5ml () _ Buzdolab nda; 3 gün Oda s s nda; 6 ay Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts Nefelometrik TIBB B YOK MYA 8/202

9 ALBUM N, PER TON SIVISI Periton s v s (Steril tüp) 1.5ml () _ Buzdolab nda; 3 gün Oda s s nda; 6 ay Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts Nefelometrik ALDOLAZ Oda s s nda; 8 saat Buzdolab nda; 5 gün Dondurulmufl; 15 gün Sal 7 gün sonra Enzimatik ALDOSTERON / Dondurulmufl 0.5ml (0.3 ml) Afl r hemoliz Afl r ikter Buzdolab nda; Dondurulmufl; 2 y l Pazartesi Ertesi gün RIA Örnek, eriflkin hastalarda ayakta veya yatar pozisyonda al nmal d r. 16 yafl ndan küçük hastalarda ayakta örnek al nmaz. Yatarak; hasta sabah yataktan kalkmadan önce al nmal. Ayakta; hasta yataktan kalkt ktan sonra en az 2 saat oturur veya ayakta pozisyonda durduktan sonra al nmal. Antihipertansif ilaçlar, (ACE inhibitörü), diüretikler test sonucunu etkilemektedir. ALDOSTERON, DRAR, 24 SAATL K drar / Borik asitli ( drar kab ) 10 ml (5 ml) _ Buzdolab nda; 1 gün Dondurulmufl; 2 y l Ertesi gün RIA drar topland ktan sonra 1 g / dl borik asit idrara eklenmelidir.dondurulacak örneklerin a z s k ca kapat lmal d r. ALKALEN FOSFATAZ (ALP) (Yeflil / Li - Na heparin) 2 ml (Hb > 250 mg / dl) Oda s s nda; 7 gün Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 2 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik Açl k örne i al nmal d r. ALKALEN FOSFATAZ ZOENZ MLER (Karaci er, Kemik, Barsak izoenzimi) 2 ml () _ Oda s s nda; 4 saat Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 1 ay Sal 7gün sonra Elektroforez TIBB B YOK MYA 9/202

10 ALKALEN FOSFATAZ PLASENTA ZOENZ M Maternal Açl k örne i al nmal d r. Oda s s nda; 4 saat Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 1 ay Sal 7 gün sonra Enzim mmunoassay ALKALEN FOSFATAZ, KEM K SPES F K (OSTAZ) Lipemi kter Buzdolab nda; 48 saat Dondurulmufl; 2 ay Ertesi gün CLIA ALÜM NYUM, serum (Lacivert - eser element tüpü) 2ml (1.5 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Oda s s nda; 1 gün Buzdolab nda; 15 gün Sal Ertesi gün AAS Örnek toplanmas s ras nda sonucu etkileyecek en önemli hata numune kontaminasyonudur. Kontaminasyon kayna ise kan n al nd tüplerdir Kan al nacak tüplerin eser elementten ar nd r lm fl olmas gerekir. Örnek eser element free tüplere al nmal, serum ayr ld ktan sonra hemen bofl plastik tüplere aktar lmal ve böyle transport edilmelidir. Alüminyum, BOS BOS (Steril tüp) _ Buzdolab nda 7 gün sonra 17:00 AAS ALÜM NYUM, DRAR, 24 SAATL K drar ( drar kab ) 10 ml (5 ml) _ Oda s s nda; 1 gün Buzdolab nda; 1 hafta Sal 2 gün sonra AAS Örnek mutlaka plastik kap içine toplanmal ve toplama esnas nda örnek so ukta muhafaza edilmelidir.so ukta saklanm yorsa analitik safl kta HCL üzerine toplanmal d r. ALÜM NYUM, DRAR, SPOT drar / Spot ( drar kab ) 5 ml ( 1.5 ml) _ Oda s s nda; 1 hafta Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 1 y l 7 gün sonra 17:00 AAS TIBB B YOK MYA 10/202

11 ALÜM NYUM, D YAL Z SIVISI Diyaliz s v s (Steril tüp) 7 gün sonra 17:00 AAS AM KAC N AM LAZ, TOTAL* AM LAZ, TOTAL, DRAR, 24 SAATL K AM LAZ, PANKREAT K* AM LAZ, PANKREAT K DRAR AM NOAS T PROF L, KANT TAT F AM NOAS T PROF L, KANT TAT F DRAR, 24 SAATL K (K rm z - Siyah / Jelsiz) (Yeflil / Li - heparin, Mor / EDTA) drar ( drar kab ) (Yeflil / Li - Heparin) 0.5 ml (0.3 ml) kter (Bil>17mg / dl) (Hb>1g / dl) drar / Spot ( drar kab ) 5 ml _ / Dondurulmufl 24 Saatlik idrar / Dondurulmufl ( drar kab ) _ Buzdolab nda 10 ml (5 ml) 2ml () Açl k örne i al nmal d r. 10 ml (5 ml) (Hb>2g / L) kter (D.bil>50mg / dl) Sitrat ve flouridli antikoagulan içeren tüplere al nan örnekler Oda s s nda; 7 gün Buzdolab nda; 1 ay Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 10 gün 48 saat çal fl lmayacak örnekler 2 ml / L % 5'lik NAOH ile alkali ( PH> 7) yap lmal d r. Oda s s nda; 7 gün Buzdolab nda; 1 ay Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 10 gün 48 saat çal fl lmayacak örnekler 2 ml / L % 5'lik NAOH ile alkali (PH> 7) yap lmal d r. Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 Sal Perfl Sal Perfl 10 gün sonra FPIA 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik Spektrofotometrik 10 gün sonra HPLC 10 gün sonra HPLC TIBB B YOK MYA 11/202

12 AM NOAS T PROF L, KANT TAT F, DRAR, SPOT drar / Spot ( drar kab ) 10 ml ( 5 ml) _ Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Sal Perfl 10 gün sonra HPLC AM NOAS T PROF L, KANT TAT F, BOS BOS (Steril tüp) _ Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 10 gün sonra HPLC DELTA - AM NOLEVÜL N K AS T (ALA), DRAR, 24 SAATL K 24 Saatlik idrar ( drar kab ) Örnek fl ktan korunmal d r 10 ml _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra Fotometri AM NOLEVÜL N K AS T (ALA), DRAR, SPOT drar / Spot ( drar kab ) 10 ml ( 5 ml) Örnek fl ktan korunmal d r _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra Fotometri AM TR PTYL NE (K rm z - Siyah / Jelsiz) 2ml () _ Oda s s nda; 5 gün Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 6 ay Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra HPLC AMONYAK* ( Mor / EDTA) 0.5ml (0.3 ml) Örnek al n rken staz olmamas na dikkat edilir. Tüple buz su kar fl m içeren kaba koyulur. en geç 15 dk ayr lmal ve hemen dondurulmal d r. Lipemi kter (Bil>11mg / dl) (- 70 C)'de birkaç gün dayan r. 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik ANDROSTENOD ON ANJ OTENS N II 0.5ml (0.2 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Örnek al n r al nmaz buz üzerine konmal ve en geç bir saat serum ayr flt r lmal d r. Kad nlarda menstrüel dönemden en az bir hafta önce ya da sonra örnek al nmal d r. ( Mor / EDTA) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Numunenin so uk ortamda gönderilmemesi Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 y l Sal Cuma Ertesi gün Dondurulmufl; 6 ay Pazartesi 17:00 RIA RIA TIBB B YOK MYA 12/202

13 ANT ASET LKOL N RESEPTÖR ANT KORU Sal Perfl 10 gün sonra RRA ANT - DSDNA, ELISA _ Buzdolab nda Sal Perfl 12 Gün sonra ELISA ANT - ENDOM S UM IG A,KANT TAT F(ANT GLUTEN GL AD N,TRANSGLUTAM NAS E ANT BODY)* _ Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Çarfl 17:30 ELISA ANT - ENDOM S UM IG G,KANT TAT F(ANT GLUTEN GL AD N,TRANSGLUTAM NAS E ANT BODY)* _ Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Çarfl 17:30 ELISA ANT - FOSFAT D LSER N _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 10 gün sonra EIA ANT - GL AD N IG A,KANT TAT F(TissueTransglu taminase antibody)* Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Çarfl 17:30 ELISA ANT - GL AD N IG G,KANT TAT F(TissueTransglu taminase antibody)* Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Çarfl 17:30 ELISA ANT - KARD OL P N IG G (ACA IGG)(Antifosfolipid)* Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Sal 17:30 ELISA ANT - KARD OL P N IG M (ACAIGM)(Antifosfolipid)* Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 3 ay Sal 17:30 ELISA ANT - SPERM ANT KORU (ASA), ND REKT 0.5ml (0.3 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Buzdolab nda; Dondurulmufl; 6 ay Sal Perfl Ertesi gün ELISA TIBB B YOK MYA 13/202

14 ANT - T ROGLOBUL N (ANT - TG)* ANT D ÜRET K HORMON (ADH) dondurulmufl ( Mor / EDTA) 0.5ml (10μl) 3 ml (2ml) (Hb>1.69g / dl) kter (Bil>66mg / dl) kter Lipemi Örnek aç olarak ve so utulmufl tüplere al n p hemen so uk santrifüjle plazma ayr lmal d r. veya serum so uk santrifüjde ayr ld ktan sonra hemen dondurulmal d r.donmufl çözülmüfl örnekler tekrar dondurulmaz. Buzdolab nda; 3 gün Dondurulmufl; 1 ay Oda s s nda; serum 7 gün Buzdolab nda; serum 14 gün Dondurulmufl; plazma 4 hafta Sal Cuma Ayn gün 17:30 ECLIA Çarfl Cuma 18:30 RIA ANT D ÜRET K HORMON (ADH), DRAR, 24 SAATL K 24 Saatlik idrar ( drar kab ) _ Buzdolab nda Sal Pazartesi 17:30 RIA ANT - GLUTAMAT DEKARBOKS LAZ ANT KORU (GAD) 0.5ml (0.3 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Oda s s nda; 2 saat Buzdolab nda; 14 gün Dondurulmufl; 3 ay Ertesi gün RIA ALFA - 2 ANT PLAZM N dondurulmufl ( Mavi / Na - Sitrat) 2 ml () _ Dondurulmufl; 2 hafta Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 2 hafta sonra Kromojenik ALFA - 1 ANT TR PS N 1.5 ml _ Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 1 ay Ertesi gün Nefelometrik Kolesterol ve kan ya lar yüksek olan hastalarda örnek aç olarak al nmal d r. ALFA - 1 ANT TR PS N, DIfiKI D flk (D flk kab ) 2g (1g) _ Buzdolab nda; 3 gün Dondurulmufl; 6 ay 4 gün sonra RID AFP* ( Yeflil / Li - heparin) (Mor / EDTA) (Mavi / sitrat) 0.5ml (10μl) (Hb> 2.2 g / dl) Lipemi ( ntralipid > 1500 mg / dl) kter (Bilirubin > 65 mg / dl) Buzdolab nda; 3 gün Dondurulmufl; 6 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA TIBB B YOK MYA 14/202

15 ANT TROMB N III (ATIII) (Mavi/ Na - Sitrat) 1.5 ml () Buzdolab nda; 4 saat Dondurulmufl; 1 ay Ertesi gün Koagülometrik APOL POPROTE N A I (APOA I) (Sar - K rm z Jelli) 0.5ml (40μl) Sabah açken ve antikoagülan kullan lan di er örneklerden önce al nmal d r. Lipemi Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 3 ay Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts mmunonefelometrik APOL POPROTE N A II (APOAII) (Sar - K rm z Jelli) _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 Pzt 15:00 Sal 15:00 Çarfl Nefelometrik APOL POPROTE N B (APO B) APOL POPROTE N E (APO E) (Sar - K rm z Jelli) 0.5ml (40μl) Sabah açken ve antikoagülan kullan lan di er örneklerden önce al nmal d r. Lipemi Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 3 ay (Sar - K rm z Jelli) 2 ml _ Buzdolab nda Pazartesi Cuma Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts mmunonefelometrik 1 hafta sonra Nefelometrik APOL POPROTE N E (APOE) (Genotiplendirmesi) Tam kan 2 ml _ Oda s s nda Pzt Cmt 2 hafta sonra PCR AR L SÜLFATAZ A / (Sar - K rm z Jelli) 5 ml (2 ml) _ Buzdolab nda Sal Perfl 12 Gün sonra Fotometrik AR L SÜLFATAZ A/ drar drar ( drar kab ) 20 ml (10 ml) _ Buzdolab nda Sal Perfl 12 Gün sonra Fotometrik ARSEN K (AAS LE) Tam kan (Mor / EDTA) 10ml (5ml) Sal Perfl 12 Gün sonra AAS ARSEN K (AAS LE), DRAR, 24 SAATL K 24 Saatlik idrar / HCL ile ( drar kab ) 10ml _ Oda s s nda; 1 hafta Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 1 ay 2 gün sonra AAS TIBB B YOK MYA 15/202

16 ACETAM NOPHEN (PARASETAMOL) (K rm z - Siyah / Jelsiz) 0.3 ml _ Oda s s nda; 2 hafta Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 45 gün Pzt - Cum 14:00 Cmt 11:00 Pzt - Cum 18:00 Cmt 16:00 Fotometrik AS T FOSFATAZ, PROSTAT K (PAP) (0.5ml) kter Lipemi Oda s s nda;1-2 saat Buzdolab nda; 7 gün Ertesi gün Enzimatik serum örne ine 30 μl ( 1 damla) 0.8 mol/l asetik asit ile asitlendirilir. AS T FOSFATAZ, TOTAL* (ACP) serum örne ine 30 μl (1 damla) 0.8 mol/l asetik asit ile asitlendirilir. Lipemi kter Oda s s nda;1-2 saat Buzdolab nda; 7 gün Ertesi gün Enzimatik ALFA - 1 AS TGL KOPROTE N (0.5ml) _ Oda s s nda; 8 saat Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 1 y l Sal Perfl 7 gün sonra FIA ASO, KANT TAT F* 0.5ml (2μl) Lipemi Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 6 ay Türbidimetrik ASPARTAT AM NOTRANSFERAZ (AST), SGOT* ( Yeflil / Li - heparin) (Mor / EDTA) 0.5ml (0.3 ml) Oda s s nda; 1 gün Buzdolab nda; 7 gün Spektrofotometrik BAKIR (AAS LE) (Lacivert - Eser element tüpü) 2 ml (1.5 ml) Afl r hemoliz Afl r lipemi Afl r ikter Tüp 6 ml kan örne i ile tamamen doldurulmal d r.5-6 kez yavaflça alt üst edilmeli, kesinlikle çalkalanmamal d r.tüp ki kan kendili inden p ht laflana kadar en az 30 dk. beklenmeli ve 10 dk 1500xg'de santrifüj edilmelidir. Oda s s nda Pazartesi Cuma Ertesi gün 18:30 AAS BAKIR (AAS LE), ER TROS T Ç Tam kan (Mor / EDTA) 2ml Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra AAS TIBB B YOK MYA 16/202

17 BAKIR (AAS LE), DRAR, 24 SAATL K 24 Saatlik idrar / HCL ile ( drar kab ) 20 ml _ Oda s s nda Pazartesi Cuma Ertesi gün 18:30 AAS BARB TÜRÜK AS T VE TÜREVLER drara koruyucusu olarak 10ml 6N HCL kullan lmal d r. 2ml _ Buzdolab nda (K rm z - Siyah / Jelsiz) Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra HPLC BETA - CROSSLAPS (BETA -CTX) (Mor / EDTA) 0.5 ml (0.3 ml) Örnek sabah aç olarak al nmal d r. Oda s s nda; 1 gün Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 3 ay Ertesi gün 18:30 ECLIA BENCE JONES PROTE N lik drar ( drar kab ) 10 ml _ Buzdolab nda Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts 17:00 Nefelometrik BENCE JONES PROTE N, KAL TAT F BENZOD AZEP NES BENZOL Spot drar ( drar kab ) 5 ml _ Buzdolab nda (K rm z - Siyah / Jelsiz) Spot idrar ( K) Tam kan (Mor / EDTA) 2 ml 20 ml 2ml _ Buzdolab nda Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 21 gün Pzt 12:00 Çarfl 12:00 Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Manuel 1 hafta sonra HPLC 1 hafta sonra GC - MS B KARBONAT* Tam kan (Yeflil / Heparin) 2ml Buzdolab nda 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Absorbance B L RUB N, D REKT* ( Yeflil / Li - Heparin) 0.5ml (0.3 ml) Lipemi Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 6 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik fl ktan korunmal d r. B LURUB N, TOTAL* 0.5ml (0.3 ml) Lipemi Oda s s nda; 2 gün Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 6 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik fl ktan korunmal d r. TIBB B YOK MYA 17/202

18 B ZMUT (AAS) BÜYÜME HORMONU (GH) (Somatotropik Hormon) C REAKT F PROTE N (CRP), KANT TAT F* Tam kan (Mor / EDTA) 4 ml _ Buzdolab nda 0.5ml (0.3 ml) Açl k örne i al nmal d r. Hasta örnek al nmadan önce 30 dakika istirahat ettirilmelidir. (Yeflil / Li - Heparin) (Mor / EDTA) (Gri / Florür) (Mavi / Sitrat) ( 0.5 ml) Lipemi kter Lipemi Dondurulmufl; 2 ay Oda s s nda; 3 gün Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 3 y l Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 Pazartesi Cuma 2 hafta sonra ICP - MS Sal 18:00 Perfl 18:00 Cmts 18:00 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 CLIA Turbidimetrik C1 naktivatör Aktivitesi (Sitrat) / Donmufl 4 ml Salı 12:00 12:00 12:00 1 hafta sonra Koagülometri, Nefelometri C1Q NAKT VATÖR (C1Q ESTERAZ NH B TÖRÜ)* (Mavi / Na - Sitrat) (Mor EDTA) 0.5ml (100μL) Lipemi Buzdolab nda; 8 gün Dondurulmufl; 1 y l Pazartesi Cuma Sal 17:00 Perfl 17:00 Cmts mmunonefelometrik CA 125* ( 0.5 ml) (Hb>5.2g / dl) Lipemi(Bil>66mg / dl) Buzdolab nda; 5 gün Dondurulmufl; 3 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA CA 15-3* ( 0.5 ml) (Hb>3g / dl) Lipemi(Bil>65mg / dl) Buzdolab nda; 5 gün Dondurulmufl; 3 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA CA 19-9* ( 0.5 ml) (Hb>2.2 g / dl) Lipemi(Bil>66mg / dl) Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 1 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA CA ml _ Buzdolab nda Sal Perfl 7 gün sonra IRMA CA ml (0.3 ml) _ Buzdolab nda Ertesi gün ECLIA TIBB B YOK MYA 18/202

19 CH ml _ Buzdolab nda 12:00 1 hafta sonra EIA C VA (ASS LE)* Tam kan (Mor / EDTA) 2 ml _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra AAS CLON D N TEST / Dondurulmufl (Mor / EDTA) 3 ml _ Oda s s nda; 2 saat Dondurulmufl; 8 ay Perfl Sal 17:00 HPLC Test bafllang c ndan en az 12 saat önce antihipertansif ilaçlar kesilmeli, hasta aç ve istirahat etmifl (12 saat yatak istirahati sonras ) olmal d r.bazal kan örne i al n r. 0.3 mg clonidin (santral etkili alfa adrenerjik agonist) oral olarak verilir. 60, 120 ve 180 dakika sonra kan örne i al n r.adrenalin ve noradrenalin ölçülür. Katekolamin de erleri bazal de erin %50'sinden daha fazla ve normal de erlere düflüyor ise feokromasitoma olmad n gösterir. Feokromasitomada bazal ve clonidin sonras de erlerde ufak de ifliklikler görülür ve katekolamin de erleri clonidin sonras 500 pg / ml alt na düflmez. COT N N, serum 2 ml _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 10 gün sonra GC / MS COT N N, idrar Spot drar ( drar kab ) 10 ml _ Buzdolab nda Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 10 gün sonra GC / MS Sabah ilk idrar örne i tercih edilmelidir. C - PEPT D / Dondurulmufl 0.5 ml (0.3 ml) Lipemi kter Oda s s nda; 4 saat Buzdolab nda; Dondurulmufl; 1 ay Ertesi gün ECLIA Örnek aç olarak al nmal d r. 5 mg / gün üzerinde biotin alan hastalarda son dozdan en az 8 saat sonra örnek al nmal d r. TIBB B YOK MYA 19/202

20 S KLOSPOR N Tam kan (Mor / EDTA) 0.5ml (184μL) (Hb>20 g / dl) kter (Bil>40mg / dl) Lipemi Buzdolab nda: 28 gün Donmufl olarak daha uzun süre 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 FPIA CROSS L NKS (P R D NOL N, DEOKS P R D NOL N) drar ( drar kab ) 10ml (5ml) _ Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 1 y l Ertesi gün RIA Sabah ilk idrar al nmal ve fl ktan korunmal d r. CYFRA 21-1(Cytokeratin Fragment) (0.5ml) Lipemi kter Oda s s nda; 48 saat Buzdolab nda; 2 hafta Dondurulmufl; 2 ay Sal 12:00 Çarfl 12:00 Perfl 12:00 1 hafta sonra ECLIA Ç NKO (AAS LE) (Lacivert - Eser element tüpü) 2 ml (1.5 ml) Afl r lipemi Afl r ikter Buzdolab nda Cmt hariç 2 gün sonra AAS Örnek aç olarak al nmal d r. D - D MER (KANT TAT F)* ( Mavi / Na - Sitrat) 2 ml (Hb>5g / dl) kter (Bil>200mg / dl) Oda s s nda; 8 saat Dondurulmufl; 1 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 mmunoturbidometrik DHEA - SO4* 0.5ml (50 μl) (Hb>0.56g / dl) kter (Bil>13mg / dl) Lipemi Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 2 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 ECLIA DEM R* 0.5ml (0.3 ml) (Hb>0.2 g / dl) Aç olarak sabah al nmal d r.örnek al m zaman sirkadiyen ritm nedeniyle önemlidir. Oda s s nda; 7 gün Buzdolab nda; 3 hafta Donmufldurulmufl; 1-2 y l 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik TOTAL DEM R BA LAMA KAPAS TES * (Yeflil / Li - Heparin) 0.5ml (0.3 ml) (Hb>1 g / dl) Oda s s nda; 4 gün Buzdolab nda; 7 gün 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 Spektrofotometrik TIBB B YOK MYA 20/202

21 11 - DEOKS KORT KOSTERON 2 ml () _ Buzdolab nda Sal Per 15 gün sonra. HPLC ayr ld ktan sonra 1 saat dondurulmal d r DEOKS KORT ZOL 2 ml () _ Buzdolab nda Sal Per 15 gün sonra. HPLC DEOKS P R D NOL N (DPD) drar ( drar kab ) 10ml (5ml) _ Buzdolab nda; 7 gün Dondurulmufl; 1 y l Ertesi gün RIA Sabah ilk idrar al nmal ve fl ktan korunmal d r. DIfiKIDA S ND R M D flk (D flk kab ) 2 g (1g) Beklemifl Dondurulmufl Buzdolab nda; Ertesi gün Mikroskopi D AZEPAM (K rm z - Siyah / Jelsiz) 2 ml _ Budolab nda Sal 12:00 Çrfl 12:00 Per 12:00 1 Hafta sonra HPLC Örne in bir sonraki doz öncesinde al nmas tavsiye edilir. PHENYTO N (D PHENYLHYDANTO N) (K rm z - Siyah / Jelsiz) 0.5ml (180μL) Afl r lipemi Afl r ikter Örnek son verilen IM Fenitoin dozundan 4 saat sonra, IV Fenitoin dozundan 2 saat sonra al nmas gerekir. Oda s s nda; 8 saat Buzdolab nda; 2 gün Dondurulmufl; 1 y l 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 FPIA D GOX N* (K rm z - Siyah / Jelsiz) 0.5ml (194μL) Lipemi kter Buzdolab nda; Dondurulmufl; 2 ay 12:00'den önce gelenler 17:30 12:00'den sonra gelen ertesi gün 12:00 MEIA A zdan al nan son digoxin dozundan 6 saat sonra örnek al nmal d r. D H DROTESTOSTERON (DHT) 2 ml () _ Buzdolab nda; Sal 12:00 Çrfl 12:00 Per 12:00 10 gün sonra RIA TIBB B YOK MYA 21/202

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ

HEMATOLOJİ LABORATUVARI TEST REHBERİ HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HEMATOLOJ LABORATUVARI TEST REHBER 2012 HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet ENCAN ç Hastal klar ve Hematoloji Uzman Hematoloji Laboratuvar Sorumlu Hekimi Nurcan DÜ ENC

Detaylı

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1

Klinik Biyokimya Laboratuvarı Test Rehberi 1 Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Biyokimya Laboratuvarı TEST REHBERİ Hazırlayanlar Dr. Zeynep Giniş Kim. Müh. Ayhan Onat Ankara-2010 Klinik Biyokimya Laboratuvarı

Detaylı

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez.

3. Açlık Durumu: Genellikle laboratuar testleri için 10-12 saat açlık süresi istenir. Bu sürenin 16 saatten uzun olması tercih edilmez. LABORATUAR TESTLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: Klinik laboratuarlar sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli bileşenlerden biridir. Klinik laboratuarların başlıca fonksiyonu klinisyenlere hastaların teşhis, tedavi

Detaylı

NUMUNE ALMA EL KİTABI

NUMUNE ALMA EL KİTABI NUMUNE ALMA EL KİTABI TIP-YTL-009 GİRİŞ Bu el kitabında Ankalab laboratuvarında yapılan testler için alınacak numunelerin uygunluğunu sağlamak ve analiz sonuçlarını etkileyecek istenmeyen durumları ortadan

Detaylı

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI

REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI Sayfa No 1/30 REFERANS/RE-LAB KLİNİK LABORATUVAR NUMUNE ALMA EL KİTABI BASKI NO : 01 YAYIN TARİHİ : 01.02.2013 KONTROLSÜZ KOPYA ( ) Sayfa No 2/30 SAYFA REVİZYON REVİZYON NO: TARİHİ NO : YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay

Oda ısısında 8 saat, buzdolabında 2 gün, donmuş halde 6 ay 1 901.120 1.TRİMESTER TARAMA TESTİ (10 HAFTA 3 GÜN-14 HAFTA 0 GÜN ARASI) 2 900.100 11-DEOKSİKORTİZOL 3 17-KETOSTEROİD 4 900.120 17-OH PROGESTERON 5 900.135 5-HIAA (5-OH-INDOL ASETİK ASİT) (Kan örneği,

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74

EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 EYLÜL - EKİM 2006 / SAYI 74 YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER ÖZET VEFAT Füsun Sayek i kaybettik DERLEME Laboratuvarda Akreditasyon Dr. Esra Karakoç 2 3 15 Dünyada hemen her konuda pek çok geliflme ve de

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

Tranfüzyonda temel kurallar

Tranfüzyonda temel kurallar Derleme Review 19 Özet Basic transfusion management in children Gül Nihal Özdemir, Hilmi Apak stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, Çocuk Hematoloji Bilim

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

HEMATOLOJİ LABORATUARI

HEMATOLOJİ LABORATUARI 2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ HEMATOLOJİ LABORATUARI LABORATUVAR TEST REHBERİ HAZIRLAYAN: Uzm.Dr. Selime AYAZ EDİTÖR: Nilgün AKAL Kalite Yönetim Birimi Bu rehber Türkiye Yüksek

Detaylı

RADYASYON GÜVENL EL K TABI

RADYASYON GÜVENL EL K TABI ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES Sa k Uygulama ve Ara rma Merkezi RADYASYON GÜVENL EL K TABI HAZIRLAYAN: Prof. Dr. Fevziye CANBAZ TOSUN Uzm. Fiz. Tenzile YA AYACAK OFLUO LU 2013 1 NDEK LER 1. Genel Bilgiler 6

Detaylı

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür

Sa lam Çocuk zlemi. Doç. Dr. Emel Gür .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 9-16 Sa lam Çocuk zlemi Doç. Dr. Emel Gür SA LAM ÇOCUK ZLEM Sa lam çocuk izlemi,

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar:

2.5.2 Merkezi olarak etki yapan antihipertansif ilaçlar. Türkiye de preparat bulunmayan ilaçlar: 74 Bölüm 2: Kardiyovasküler sistem H DRALAZ N H DROKLORÜR Endikasyonlar : orta-a r derecede hipertansiyon, beta bloker ve tiazid ile; hipertansif kriz ( bkz. bölüm 1.5) Dikkatli olunmas gereken durumlar

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

11: GÖZ. 11.1 laçlar n göze uygulanmas. 11.2 Mikrop bulaflmas n n kontrol alt na al nmas

11: GÖZ. 11.1 laçlar n göze uygulanmas. 11.2 Mikrop bulaflmas n n kontrol alt na al nmas 426 11: GÖZ Bu bölümde ilaç tedavisi afla daki bafll klar alt nda ele al nacakt r: 11.1 laçlar n göze uygulanmas 11.2 Mikrop bulaflmas n n kontrol alt na al nmas 11.3 Antienfektif göz preparatlar 11.4

Detaylı

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri

20 kes-kullan seti. Sorun Çözme * Anneler ve onlara bakanlar için web siteleri 20 kes-kullan seti Bazen bütün bir kitap istemezsiniz. Bazen de bir kitab n içinden bir fleyleri koparabilmeyi istersiniz! flte size flans! Bu bölümdeki her sayfa kendine ait iki yüzüyle eksiksiz olarak

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA

LKÖ RET M DERS K TABI. Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA LKÖ RET M FEN VE TEKNOLOJ 8 DERS K TABI Mehmet B LG Ç Uzm. Dr. Özgün KARACA Bu kitap, Millî E itim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 26.12.2012 tarih ve 222 say l Kurul Karar ile 2013-2014 ö retim y l

Detaylı

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar

I. TEM NATLARA A T ÖZEL fiartlar Say n Sigortal m z, Öncelikle, fiirketimizi tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Sa l k sigortas poliçeniz ile ilgili ayr nt l bilgiler afla da bilgilerinize sunulmaktad r. Afla daki bilgiler sizi oldukça

Detaylı

Fenilketonüri Tarama Program

Fenilketonüri Tarama Program .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Sa lam Çocuk zlemi Sempozyum Dizisi No: 35 Ekim 2003; s. 65-71 Fenilketonüri Tarama Program Uz. Dr. Çi dem Aktu lu Zeybek KALITSAL METABOL

Detaylı