TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ"

Transkript

1 GİRİŞ 1 GİRİŞ Türkiye de akademik dergiler 150 yıl önce yayınlanmaya başladı. Bilindiği üzere ilk tıp dergisi olan Vekayi-i Tıbbiye 1849 yılında yayınlanmıştır. Vekayi-i Tıbbiye dergisinin yayımını izleyen on yıllarda çeşitli dergiler yayın yaşamına başladı. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte başlayan atılım döneminde akademik dergilerin sayılarının belirgin bir şekilde artığı gözlendi. Ancak, akademik dergilerin sayısal anlamda esas artış dönemi 1980 li yılların sonlarına tekabül etmektedir. O dönemde üniversite sayısındaki artışa koşut olarak pek çok alanda akademik dergi yayın yaşamına başladı. Öte taraftan, Cumhuriyet Dönemi nde çok sayıda akademik derginin yayın yaşamına başlamış olmasına karşılık, bunların oldukça az bir kısmı uzun süre yayınlanabilmişlerdir. Dergilerin akademik yükseltmelerde oynadıkları önemli rol dolayısıyla 1980 li yılların sonlarına doğru akademik dergilerde yaşanmaya başlanan gelişmenin, niteliklerde de ortaya çıkmaması dolayısıyla birtakım sıkıntılar ortaya çıktı ve eleştiriler açıkça yapılmaya başlandı. Dergilerin akademik yükseltmelerdeki rolü 2001 yılında yürürlüğe giren Doçentlik Sınav Yönetmeliği ile daha da ar ı. Bu Yönetmelik ile birlikte akademik dergiler üzerindeki tartışmaları ortadan kaldırabilmek için Ulusal Hakemli Dergi tanımı getirildi. Buna göre bir akademik derginin ulusal hakemli dergi sayılabilmesi için yılda en az iki sayı yayınlanması, yayın kurulu üyelerinin en az beş ayrı üniversitede görev yapıyor olması ile en az beş yıldır yayınlanıyor olması gibi ön koşullar getirildi. Getirilen tanımların daha çok şekli içerik taşıyor olması dolayısıyla akademik dergiler nitelikleri ile ilgili tartışmalar daha da ar ı. İçinde bulunduğumuz dönemde 2001 de getirilen düzenlemeler hala yürürlüktedir. Elinizdeki çalışmanın ilki, akademik dergilerin Türkiye üniversitelerinde en fazla tartışıldığı bir dönemde hazırlandı. 1997/1998 yıllarını içerisine alan dönemde ilk kez gerçekleştirilen Türkiye Akademik Dergiler Araştırması, Türkiye deki akademik dergilerin durumunu o tarihe kadar ortaya koyan ilk kapsamlı araştırmadır. Bu çalışmada 600 ün üzerinde dergiye soru formu gönderilmiş olmasına karşılık, bunlardan ancak 350 sinden yanıt alınabilmişti. Söz konusu çalışmada, 46 değişkenden oluşan anketi yanıtlamayan veya araştırmaya dahil edilemeyen 293 derginin 10 değişkenden oluşan genel bilgileri ne de Rehber de yer verilmişti. İçerdiği veriler bir yana bırakılsa bile bu Rehber, Türkiye nin ilk kapsamlı dergi veri tabanı olma özelliğine sahiptir. Bu çalışma ile, Türkiye de akademik dergilerin ilk kez en az eksikle veri tabanı elde edilmiştir. Söz konusu veri tabanı baz alınarak gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek benzer çalışmalar ile, Türkiye deki akademik dergilerin gelişimi üzerine birtakım saptamaların yapılabilmesi mümkün hale gelebilmiştir. Türkiye Akademik Dergiler Araştırması nın ikinci dilimi, 2002 yılı içerisinde gerçekleştirildi. İlk çalışmanın 1997/1998 yıllarında gerçekleştirilmiş olması dolayısıyla, ikinci beş yıllık dönem 2002 yılına tekabül etmiştir. Araştırma ile ilgili ön çalışmalara Ocak 2002 de başlanmış ve Rehber in hazırlanma çalışmaları Ocak 2003 tarihinde sonlandırılmıştır. Çalışmada toplam 542 akademik derginin verileri yürütülen anket ile edilebilmiştir. Bu Rehber de ankete yanıt vermeyen veya araştırmanın kitaplaştırılması aşamasında tespit edilebilen 291 derginin de genel bilgileri yer almıştır. Beşer yıllık zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Akademik Dergiler Araştırması nın üçüncü dilimi, 2007 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ocak 2007 içinde başlanmış olan çalışmanın alan uygulaması, Ağustos 2007 tarihinde tamamlanmıştır.

2 2 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ YÖNTEM Türkiye Akademik Dergiler Araştırması nın 1997/1998 döneminden bu yana gerçekleştirilen her üç aşamasında da aynı yöntem uygulanmıştır. Ancak, hem ilk iki araştırmadan elde edilen deneyimler, hem de soru cetvelinin oluşturulmasında güncel bazı gereksinimlerin dikkate alınması dolayısıyla, üçüncü araştırmada bazı farklılıklar ortaya konmuştur. Gerçekten de 1997/1998 döneminde Türkiye de dergilerin akademik yükseltmelerde rolü olsa da, bu rol öznel değerlendirmeler kapsamında yer alıyordu. Ancak, 2001 yılında yürürlüğe sokulan Doçentlik Sınav Yönetmeliği, akademik dergilere, önceki dönemlerle kıyaslanamaz önemli bir işlev yükledi. Getirilen Ulusal Hakemli Dergi operasyonel tanımı dolayısıyla birden bire akademik dergilerle ilgili bilgi gereksinmesi ar ı. Bu nedenle 2002 yılında gerçekleştirilen ikinci araştırmada bu bilgi gereksinmesinin bir bölümü karşılanmaya çalışılmıştı. Bu araştırmada ise 2001 yılından bu yana yaşanan deneyimler ışığında en çok gereksinme duyulduğu gözlenen bilgilerin araştırma kapsamında derlenmesi yoluna gidildi. Bir anlamda, Türkiye Akademik Dergiler Araştırması nın temelini oluşturan veri grupları sabit kalmak koşuluyla araştırmada dönemsel olarak gereksinme duyulan konuları soruşturma yoluna gidildiği söylenebilir. Kapsam Yönteme ilişkin bilgilerin açıklanmasına kapsam ile başlamak gerekirse; çalışmanın kapsadığı dergiler bütün disiplinlerde Türkiye de yayınlanan akademik içerikli dergilerden oluşmaktadır. Bir derginin akademik içerikli sayılabilmesi için; fikir, analiz, irdeleme ve araştırma yazılarını (makaleleri) yayımlaması yeterli görülmüştür. Türkiye de akademik içerikli olan veya olmayan dergilerin çoğu durumda gözlendiği üzere, biribirlerinden çok kesin çizgilerle ayrılmasındaki zorluk, akademik dergilerle ilgili bu içerikte ve kapsamda bir operasyonel tanımın temel alınmasını gerekli kılmıştır. Kuşkusuz, akademik dergi ayırımı pek çok dergi için kolaylıkla yapılabilir; ancak birtakım dergiler için ayırımı berrak bir şekilde yapmak zordur. Zira, Türkiye de yayınlanmakta olan bazı dergilerde bir yandan aktüel yazılar yayımlanabilirken, öte yandan hakem denetimli dergilerde yayımlanan makaleler ile aynı nitelikte çok sayıda çalışma yer alabilmektedir. Bu ve benzer nedenlerle Türkiye deki dergilerin akademik içerikli olup olmaması ile ilgili ayırım her zaman kolaylıkla yapılamamaktadır. Bundan dolayı, çalışmada yukarıdaki tanıma giren dergiler kapsama alınmıştır. Öte yandan, hakem denetimli olmayan dergilerin de araştırma kapsamına girdiğini belirtmek gerekmektedir. Dergilerin araştırma kapsamına alınması için diğer önemli ölçüt ise, dergilerin 2005, 2006 ve 2007 yıllarında en az birer sayısının yayınlanmış olmasıdır. Bu amaçla, ilerleyen bölümlerde açıklandığı üzere, kütüphanelerde, yayınevlerinde, kitapçılarda ve internet ortamında dergilerin söz konusu yıllara ait birer sayısı incelenmiştir. 1997/1998 ve 2002 dönemlerinde hazırlanan dergi veri tabanları, ikinci araştırmada dergi isimlerinin ve verilerinin elde edilmesinde dikkate alınmamıştır. Dergi Veri Tabanının Oluşturulması Araştırmada kullanılan dergi veri tabanının oluşturulma çalışması, Ocak, Şubat ve Mart 2007 tarihlerinde yürütülmüştür. Yeni çıkan dergilere de yer verebilmek ama-

3 GİRİŞ 3 cıyla, veri tabanının oluşturulması için yürütülen alan çalışmasından sonra, Nisan, Mayıs ve Haziran 2007 tarihlerinde dar kapsamlı bir tarama çalışması daha yapılmış ve ulaşılabilen dergilere ait verilere de Rehber de yer verilmiştir. Ocak, Şubat ve Mart 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen tarama çalışması, Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Muğla, Trabzon, Kayseri ve Sakarya daki üniversite kütüphanelerinde yerinde yapılmıştır. Bu amaçla söz konusu dönemlerde, yaklaşık 40 üniversite kütüphanesinde dergi veri tabanının oluşturulabilmesi için tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Ankara da 15, İstanbul da ise 12 üniversitenin merkez ve fakülte kütüphanesinde dergi listesinin oluşturma çalışması yürütülmüştür. Öte yandan, son yıllarda kitabevlerinde çok sayıda akademik içerikli derginin sergilendiği ve yer aldığı gözlendiğinden Ankara, İstanbul ve Eskişehir de dergi satışı yapan kitabevlerinde de tarama çalışması yürütülmüş ve çok sayıda derginin bilgileri buralardan elde edilmiştir. Ayrıca, internet ortamında da tarama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada internet ortamında yayımlanan sanal dergiler de ilk kez 2007 araştırmasında araştırma kapsamına alınmıştır. Yayınevi, kitabevi, akademik kurum vb. kurum ve kuruluşların internet ortamındaki web sayfaları da ayrı ayrı taranmış ve 2005, 2006 ve 2007 yıllarındaki sayı/sayılarının yayınlandığına ilişkin bilgilerine ulaşılan dergiler, veri tabanına dahil edilmiştir. Dergi veri tabanını oluşturabilmek için, 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin en az birer sayısına erişilebilen dergilerin 17 değişkenden oluşan genel bilgileri (bu bilgiler, derginin basılı veya sanal nüshası üzerinde yer alan verilerden derlenmiştir) kayıt altına alınmıştır. Alfabetik sıraya göre oluşturulan dergi veri tabanından, araştırmanın uygulama aşamasında kontrol bilgilerinin işlenmesinde de yararlanılmıştır. Ocak, Şubat, Mart 2007 tarihlerinde yürütülen dergi veri tabanı oluşturma çalışması ile 996 adet derginin bilgilerine ulaşılabilmiştir. Soru Cetveli Çalışmada kullanılan soru cetveli, yukarıda da belirtildiği üzere, ilk iki araştırmanın soruları baz alınarak geliştirilmiştir. Yeni soru cetvelinde, ilk iki araştırmada kullanılan sorular gözden geçirilmiş ve bazı sorular güncel gereksinmeler dikkate alınarak yenileri ile değiştirilmiştir. Ancak, her üç araştırmanın önemli değişkenler üzerinde karşılaştırılabilir olmasına da dikkat edilmiştir. Üçüncü araştırmaya, değişen akademik yükseltilme ölçütleri doğrultusunda yeni sorular eklenmiştir. Üçüncü araştırmanın soruları, birinci araştırmada olduğu gibi genel bilgiler, makale değerlendirme ve yayın uygulamaları olmak üzere üç temel konu üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Yeni soru cetveline; Derginin İngilizce Adı, Kurucu Editörün Adı- Soyadı, Tam Metin Olarak Yer Aldığı Veri Tabanı, İnternet Yoluyla Erişim Şekli, Cilt Sayısı, Abone Ücreti, İnterne eki Ziyaretçi Sayısı (Sanal dergiler için), Kaç Yıldır Hakemli Dergi, ve Yayım Sözleşmesi gibi değişkenler eklenmiştir. Araştırma Hazırlanan dergi veri tabanında yer alan bilgilerden yararlanılarak araştırmanın uygulanmasına Mart 2007 tarihinde başlanmıştır. Soru formlarının dergi editörlerine ulaştırılması işlemi, ilk olarak e-posta ile, Mart 2007 tarihleri arasında gerçek-

4 4 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ leştirilmiştir. E-posta adresleri tespit edilebilen dergilerin editörlerine söz konusu tarihlerde soru formları word ortamında ekli dosya olarak iletilmiştir. Daha sonra, Nisan 2007 tarihlerinde gönderilmeyen veya veri tabanına sonradan kaydedilen dergilere, yine e-posta ortamında ekli dosya şeklinde soru formu gönderilmiştir. 30 Nisan 2007 tarihine kadar yanıt alınamayan ve/veya e-posta adresi olmayan (veya tespit edilemeyen) dergilerin editörlerine soru formları bu kez posta yoluyla (600 adet) 8 Mayıs 2007 tarihinde gönderilmiştir. Yanıt alınamayan (ve faks adresine ulaşılabilen) dergilerin (150 adet) editörlerine dördüncü ve son kez Haziran 2007 tarihlerinde faks kanalıyla ulaşılmıştır. Bu tarihteki gönderimde editörlerden yanıtlarını 15 Temmuz 2007 tarihine kadar göndermeleri istenmiştir. Üç ayrı iletişim aracı ile dört kez dergi editörlerine ulaşılmış olmasına karşılık, Eylül 2007 sonu itibari ile toplam 602 dergiye ait doldurulmuş soru formunun araştırmacıya ulaşmış olduğu tespit edilmiştir. REHBERİN DÜZENİ Doldurulmuş soru formu gönderilen 602 derginin dışında, hazırlanan Rehber de, toplam olarak 996 dergiye ait bilgiler bulunmaktadır. Bu çalışmanın esas amacının, Türkiye de yayınlanmakta olan akademik dergilerin genel bilgileri ile makale değerlendirme ve bazı yayın uygulamaları nda son beş yılda oluşan gelişmelerin ortaya konulması olmasına karşılık, Türkiye de akademik dergi veri tabanının başka herhangi bir kurum veya kuruluş tarafından oluşturulma çalışmasına girişilmemesinden dolayı, Türkiye Akademik Dergiler Rehberi nde yanıt alınamayan ve sonradan tespit edilebilen dergilerin de yer alması uygun görülmüştür. Böylelikle, en az eksikle Türkiye Akademik Dergiler Veri Tabanı nın oluşturulması mümkün olabilmiştir. Rehber de yer alan toplam 996 akademik derginin 602 sine ait ayrıntılı, 394 derginin ise genel bilgileri yer almaktadır. Rehber, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, doldurulmuş soru formları mevcut olan 602 dergiye ait 47 değişkenden oluşan veriler yer almaktadır. Bu kısımdaki dergiler, bilim dallarına göre alfabetik olarak sıralanmaktadır ve 2002 yılına ait Rehber de olduğu gibi, bir sayfada iki dergiye ait bilgiler bulunmaktadır. İkinci bölümde ise, doldurulmuş soru formları araştırmacıya ulaşmayan 394 dergiye ilişkin temel verilere yer verilmiştir. Bu bölümde dergiler, disiplinlere göre ayırıma tabi tutulmaksızın alfabetik olarak sıralanmaktadır. Bu bölümdeki dergilere ait 16 değişkene yer verilmiştir. Bir sayfada beş derginin bilgileri bulunmaktadır. İşlevsel kullanıma olanak verebilmek için, Rehberin son bölümündeki dizin kısmı, 2002 Rehberi nde olduğu gibi geniş tutulmuştur. Dizin kısmında; dergi isimlerine, bilim dallarına, yayıncılara göre, yer alınan veri tabanlarına, editörlere, kurucu editörlere ve yerleşim birimlerine göre de dizin hazırlanmıştır. DERGİLERE AİT BİLGİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Türkiye Akademik Dergiler Araştırması-2007 de kullanılan soru cetveli, önceki bölümlerde açıklandığı üzere, 47 değişkenden oluşmakta ve üç konu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu konular genel bilgiler ile makale değerlendirme bilgileri ve yayın bilgileri dir. Bu kısımda, Rehber de yer alan değişkenlerin özet açıklamaları yer almaktadır.

5 GİRİŞ 5 Genel Bilgiler Genel Bilgiler bölümünde dergilerin bazı teknik içerikli verilerinin yanı sıra adres, ISSN, editör vb. bilgiler bulunmaktadır. Soru cetveli doldurulup araştırmacıya gönderilen 602 derginin yanı sıra, Rehber in ikinci bölümünde yer alan yayınlanmakta olan diğer dergiler için de aynı değişkenlere ait bilgilerin yer alması öngörülmüş olmasına karşılık, dergilerin basılmış nüshaları üzerinde aranılan bilgilerin tümü yer almadığı için, söz konusu veri şablonunu ikinci listedeki dergiler için uygulamak mümkün olamamıştır. İngilizce Adı: Derginin İngilizce dilindeki karşılığı veya kullanılmakta olan İngilizce başlığı yer almaktadır. Derginin kullanılmakta olan İngilizce başlığı yok ise, Türkçe dergi isminin İngilizce karşılığının belirtilmesi istenmiştir. Diğer dergiler bölümünde dergilerin İngilizce başlıklarına yer verilmemiştir. ISSN/ISBN: Editörlerden dergilerin ISSN lerini bildirmeleri istenmiş, ancak sayıları az da olsa bazı dergilerin ISBN lerinin olduğu gözlenmiştir. Bilindiği üzere ISSN süreli yayınlar için, ISBN ise kitaplar için T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ndan alınan seri numaralarıdır. International Standart Serial Number (ISSN), T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü tarafından süreli yayınlar için verilen numaradır. Çalışmada ilgili bilgi boşluğuna editörlerce bildirilen ISSN veya ISBN numaralarına yer verilmiştir. Son yıllarda elektronik dergilere de ISSN verildiğinden, bu araştırmada elektronik ISSN ye de yer verilmiştir. ISSN si bildirilmeyen dergilerin bilgi boşluğuna ise Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. Yayıncı: Dergileri yayınlayan kurum ve kuruluşların isimleri bu bilgi boşluğu altında belirtilmiştir. Derginin üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü vb. yayınlanması durumunda, yayıncı bilgi boşluğuna üniversitenin adı yazılmış; fakülte, yüksekokul, enstitü vb. kurumların isimlerine yer verilmemiştir. Dernek, vakıf, şirket vb. unvanları, üzerinde herhangi bir değiştirme olmaksızın orijinal haliyle belirtilmiştir. Yayıncısı bildirilmeyen dergiler için bu bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Editör: Dergilerin editörünün adı ve soyadı, bu bilgi boşluğunda belirtilmiştir. Bazı dergilerin editör bilgi boşluğunda genel yayın yönetmeni nin isminin bildirildiğine rastlanmıştır. Bu durumlarda editör yerine genel yayın yönetmeninin ismi belirtilmiştir. Editör isimlerinin belirtilmesi sırasında, editörlerin (belirtilmiş ise) akademik ve mesleki unvanlarına da yer verilmiştir. Bununla birlikte dernek başkanı, vakıf başkanı, enstitü müdürü vb. statüleri belirten açıklamalara yer verilmemiştir. Öte yandan bazı dergilerde bu bilgi boşluğunda birden fazla editör isminin belirtilmiş olduğuna rastlanmıştır. Dergi editörünün isminin bildirilmesi istenmiş olmasına rağmen, söz konusu bilgilerin dikkate alınması yoluna gidilmiş, her bir dergi için Rehber düzeninde yer alan tek satırlık bilgi boşluğuna sığması durumunda, iki ve daha fazla sayıdaki editör ismi de yazılmıştır. Editör adının belirtilmediği durumlarda Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Mektup Adresi: Bu bilgi boşluğu için veri düzeninde üç satır ayrılmıştır. Bunun nedeni ise, dergi adreslerinin mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde yer almasının sağlanmasıdır. Adres düzeni, Türkiye de kullanılagelen düzene göre büyükten küçüğe doğru sıralanmaktadır. Örneğin, Mahalle, Sokak, Bina numarası, Kat, Daire

6 6 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ numarası şeklinde adres bilgileri sıralanırken, daha sonra Semt adı, İlçe adı, Posta kodu gelmektedir. Akademik kurumların adreslerinde ise yine aynı yol izlenmiştir: Üniversite adı, Fakülte/Yüksekokul adı, Bölüm adı, Kampus adı, Semt adı, İlçe adı, Posta kodu. İl: Dergilerin yayınlandıkları illerin isimleri, editörlerce belirtilenlere sadık kalınarak belirtilmiştir. Tel, Faks, E-Posta: Derginin mektup adresi dışında iletişim araçları arasında yer alan Tel, Faks ve E-posta adreslerine, üç ayrı sütun halindeki ilgili bilgi boşluklarında yer verilmiştir. Tel ve faks numaraları bağlı olunan İl in telefon kodları ile birlikte belirtilmiştir. Parantez içerisinde, söz konusu İl in üç rakamlı posta kodlarından önce şehirlerarası görüşme için tuşlanması gereken 0 rakamına yer verilmiştir. E-posta adresleri ise, bildirilen adrese sadık kalınarak, bildirildiği gibi yazılmıştır. Web Adresi: Son yıllarda hızla yaygınlaşan internet ile birlikte pek çok akademik derginin web sayfasının hazırlandığı gözlenmektedir. Söz konusu web sayfaları, çoğunlukla tanıtım amaçlı da olsa editör, editör kurulu, yayın kurulu, bölüm editörleri, yazım kuralları vb. bilgileri içerdiği görülmektedir. Öte yandan, yayımlanan makalelerin özetlerine ve makalelerin tam metinlerine yer veren dergi sayısında da son yıllarda bir artış söz konusudur. Veri düzeninde bu bilgi boşluğuna dergilerin web adreslerine bağlanılması için yazılması gereken h p:// ile diğer ardından yazılan adres bilgileri yer almaktadır. Bilim Dalı: Dergilerin yayınlandıkları bilim dalları, alt dallar veya alanlara bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir. Editörlerce bildirilen alanlar olduğu gibi belirtilmiştir. İlgili bilgi boşluğuna yazısı sığan yayın alanları açık bir şekilde, sığmayan veya birkaç alanın bildirildiği durumlarda, alanlar kodları ile belirtilmiştir. Kodlanarak belirtilen yayın alanlarına ilişkin liste aşağıda yer almaktadır. Yayın alanı bildirilmeyen dergilerin ilgili bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. 1) Antropoloji, 2) Arkeo-jeoloji, 3) Arkeoloji, 4) Avrasya ve Ortadoğu Çalışmaları, 5) Bağ yetiştirme ve Islahı, 6) Beden eğitimi ve spor, 7) Beşeri bilimler, 8) Bilim Tarihi, 9) Bitki Besleme, 10) Bitki Biyoteknolojisi, 11) Biyoinformatik, 12) Biyokimya, 13) Biyoloji, 14) Biyomühendislik, 15) Biyoteknoloji, 16) Büro Yönetimi, 17) Coğrafi Bilimler, 18) Çalışma Ekonomisi, 19) Çalışma Hukuku, 20) Çalışma Psikolojisi, 21) Çalışma Sosyolojisi, 22) Çevre Bilimleri, 23) Denetim, 24) Deniz Teknolojisi, 25) Dil Bilimleri, 26) Dinler Tarihi, 27) Diş Hekimliği, 28) Edebiyat, 29) Eğitim Bilimleri, 30) Eğitim, 31) Ekonometri, 32) Ekonomi (İktisat), 33) Endüstri İlişkileri, 34) Entomoloji, 35) Eskiçağ Bilimleri, 36) Etnobotanik, 37) Etnografya, 38) Etnoloji, 39) Felsefe Tarihi, 40) Felsefe, 41) Filoloji, 42) Finans, 43) Finansal Ekonomi, 44) Fitopatoloji, 45) Gazetecilik, 46) Genel Yönetim, 47) Gıda Mikrobiyolojisi, 48) Göğüs Cerrahisi, 49) Güvenlik, 50) Halkbilim, 51) Hakla İlişkiler, 52) Hat Sanatı, 53) Hititoloji, 54) Hukuk, 55) İdare Tarihi, 56) İktisadi ve İdari Bilimler, 57) İktisat Tarihi, 58) İktisat, 59) İlahiyat, 60) İletişim, 61) İnsan Kaynakları, 62) İslam Sanatları, 63) İslam Tarihi, 64) İstatistik, 65) İşletme, 66) İş-Sosyal Güvenlik 67) Jeoloji (Yer Bilimleri), 68) Kalp ve Damar Cerrahisi, 69) Kamu Yönetimi, 70) Kardiyoloji, 71) Kentleşme ve Çevre Sorunları, 72) Kentsel Mimarlık, 73) Kırsal Mimarlık, 74) Kimyasal Patoloji, 75) Kitabiyat, 76) Klinik Biyokimya, 77) Kooperatifçilik, 78) Kültür Araştırmaları, 79) Kültür Tarihi, 80) Kültür, 81) Latin Dili ve Edebiyatı, 82) Makroiktisat, 83) Maliye, 84) Metafizik, 85) Mimarlık, 86) Moleküler Biyoloji, 87) Muhasebe, 88) Önasya Arkeolojisi, 89) Örgütsel Davranış, 90) Para İktisadı, 91) Perfüzyon, 92) Politika, 93) Prehistorya, 94) Psikoloji, 95) Radyoloji, 96) Radyo-TV, 97) Reklamcılık, 98) Sağlık Bilimleri, 99) Sanat Tarihi, 100) Sanat, 101) Sigorta, 102) Sinema, 103) Siyaset Bilimi, 104) Sosyal Bilimler, 105) Sosyal Hizmetler, 106) Sosyal Politika, 107) Sosyal Psikoloji, 108) Sosyoloji, 109) Strateji, 110) Sümeroloji, 111) Süsleme, 112) Tarım Bilimleri, 113) Tarih, 114) Travmatoloji, 115) Turizm İşletmeciliği, 116) Türk Dili ve Edebiyatı, 117) Türk Din Musikisi, 118) Türk İç ve Dış Politikası, 119)

7 GİRİŞ 7 Türk İslam Edebiyatı, 120) Türk İslam Sanatları, 121) Türk Kültürü, 122) Türk Sanatı, 123) Türk Tarihi, 124) Uluslararası İlişkiler, 125) Vergi, 126) Yerel Yönetimler, 127) Yönetim, 128) Yunan Dili ve Edebiyatı, 129) Ziraat. Yayın Dili: Bu bilgi boşluğunda dergilerin yayın dili/dillerine yer verilmiştir. Yayın Dili ile ifade edilmek istenilen, dergilerde yayımlanan makalelerin dili veya dilleridir. Öz (abstract) veya özet dili/dilleri, bu değişkenin kapsamına girmemektedir. Dergilerin yayın dili/dillerine ait bilgi boşluklarına, sığması durumunda açık bir şekilde, sığmaması durumunda ise yayın dillerinin kısaltılmış (Tr., İng., Fr., Alm. gibi) şekillerine yer verilmiştir. Yayın dillerinin kısaltmalarında Dil Derneği nin hazırladığı Ana Yazım Kılavuzu ndaki kısaltmalara sadık kalınmıştır. Boyutları: Dergilerin basım boyutları ile ilgili değişkeni ifade etmektedir. Dergiler hangi ebatlarda basılıyorlarsa, o boyut dikkate alınmıştır. Türkiye de kağıt ve basım boyutlarının genellikle standart olması dolayısıyla, kağıdın firesiz kullanımına olanak veren baskı boyutları biribirlerine benzerlik göstermektedir. Dergilerin basıldığı en sık rastlanılan baskı boyutu, 16x24 ve 20x28 cm. dir. Özellikle 20x28 cm. baskı boyutunda basım sonunda kenarların düzeltilmesi amacıyla yapılan ve adına matbaacılıkta traşlama denilen kesim işlemi sonunda baskı boyutunda farklılık meydana gelebilmektedir. O nedenle anketi yanıtlayan editörlerin biribirlerine yakın ancak farklı baskı boyutlarını beyan e ikleri görülmektedir. Editörlerce bildirilen baskı boyutlarına sadık kalınması dolayısıyla, örneğin aslı 20x28 cm. olan baskı boyutunda küçük farklılıklar oluşabildiği, vurgulanması gereken bir konudur. Öte yandan sayısı az da olsa, internet ortamında yayınlanan dergiler için baskı boyutu olmadığı için, söz konusu dergilerle ilgili bilgi boşluğuna Sanal ibaresine yer verilmiştir. Baskı boyutu bildirilmeyen dergilere ait bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. Yayınlanma Sıklığı: Dergilerin bir yıl içerisindeki yayınlanma sayısı bu bilgi boşluğunda belirtilmiştir. İnternet ortamındaki dergiler için de aynı kural uygulanmıştır. Yayınlanma sıklığı bildirilmeyen dergiler için ilgili bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. İlk Yayın Yılı: Bu değişkende dergilerin ilk yayınlandıkları yıl baz alınmıştır. Bir süre yayınlandıktan sonra yayınına ara verilen dergilerde, ilk yayınlanılan tarih dikkate alınmıştır. O nedenle ikinci kez yayınlanılan yıllar belirtilmiş olsa bile, bu tarihler dikkate alınmamıştır. Kurucu Editörün adı-soyadı: Derginin kurucu editörünün adı-soyadına bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir. Online Erişim Şekli: Dergiye online erişim şeklinin içeriği sorgulanmıştır. Online erişimin Tam metin, Öz/Özet ve Diğer olmak üzere şekline bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir. İnternet Erişim Şekli: Dergide yayımlanan makalelere internet ortamında online erişim olanağı tanınıyorsa, erişim şekli sorgulanmıştır. Erişim şekli Açık erişimli, Abonelerin erişimine açık ve Diğer olarak belirtilmiştir. Tam Metin Veri Tabanı: Dergide yayımlanan makalelerin tam metin olarak erişilebildiği veri tabanlarının listesine bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir.

8 8 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ Cilt Sayısı: Şimdiye kadar yayınlanan ciltlerin sayını ifade etmektedir. Abone İşlemi: Dergiye abone olmak için izlenen yoldur. Abone işlemi; Doğrudan dergiye başvuru yapılarak, Aracı kurum ile ve Diğer olarak belirtilmesi istenmiş ve bu şekilde Rehber de yer verilmiştir. Abone Ücreti: Dergiye 2007 yılında abone olmak için belirlenen ücret YTL olarak belirtilmesi istenmiş ve Rehber de yer verilmiştir. Baskı Sayısı: Dergilerin bir sayısındaki baskı sayısına, bir başka ifade ile tirajlarına bu bilgi boşluğunda yer verilmiştir. Bir yıllık baskı sayısı bildirilen dergilerin bilgi boşluğuna, bildirilen rakamın derginin yıllık yayın sıklığına bölünmesi ile elde edilen sayı yazılmıştır. İnternet ortamında yayımlanan dergiler için bu bilgi boşluğunda İnternet ortamında yayımlanıyor ifadesine yer verilmiştir. Baskı sayısı bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ibaresi yazılmıştır. İnternette Ziyaretçi Sayısı: Sanal ortamında yayımlanan dergilerin her bir sayısının ortalama ziyaretçi sayısını ifade etmektedir. Son Sayı: Derginin yayınlanan son sayısı cilt ve no şeklinde belirtilmiştir. Özellikle, Diğer Dergiler kısmında yer alan dergilerin son sayı bilgileri, araştırma için alan araştırmasının yürütüldüğü tarihlere ait olduğuna dikkate edilmelidir. Makale Değerlendirme ve Yayın Bilgileri Bu kısımdaki veriler, 2002 yılı araştırmasına göre bir konuda ekleme yapılarak, değiştirilmiştir. Söz konusu ekleme, derginin Kaç Yıldır Hakemli olduğu ile ilgili değişkende yapılmıştır. İlk araştırmada makale değerlendirme ve yayın bilgileri ayrı başlıklar halinde verilmiş iken, son iki çalışmada iki konunun bir başlık altında yer alması tercih edilmiştir. Ancak, Rehber de yer alan sayfa düzeninde genel olarak makale değerlendirme bilgileri sol, yayın bilgileri ise sağ sütunda yer almaktadır. a) Makale Değerlendirme Bilgileri Makale değerlendirme bilgileri, genel olarak, editörlere ulaşan makalelerin geçirdikleri değerlendirme aşamalarını, değerlendirme ile ilgili uygulamaları, makale değerlendiren hakemlere ilişkin bilgiler ile dergilerin hakem denetimli dergi olup olmamalarını açıklamaya yardımcı olacak bilgilerin de içerisinde olduğu bir dizi veriden oluşmaktadır. Bu kısımdaki verilerin, hakem denetimli olup olmamaları ile ilgili konulardaki editör beyanlarının dergilerin uygulamalarıyla karşılaştırılmasına olanak sağlayabilecek bir içeriğe sahip olmasına özen gösterilmiştir. Karar Organı: Dergiye yayımlanmak üzere önerilen makalelerin yayın politikasına uygun olup olmadığına karar veren makama ilişkin bilgiler bu başlık altında yer almaktadır. Editörlerce bildirilen makamlar olduğu gibi belirtilmiştir. Bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Hakem Sayısı: Yayımlanmasına ilişkin kararın verilebilmesi için makaleyi değerlendiren hakemlerin sayısını ifade etmektedir. Danışmanlığına başvurulan hakem sayısı, rakam ile belirtilmiştir. Hakem sayısı beyan edilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir.

9 GİRİŞ 9 Dışarıdan Hakem: Önerilen makalelerin yayım kararının verilmesinde yayın kurulu üyesi olmayan görevlilerin de hakemliğine başvurulması ile ilgili veriler bu başlık altında yer almaktadır. Yayın kurulu üyesi olmayan hakemlerin görüşlerine başvurulması ile ilgili uygulamalar, Evet ve Hayır şeklinde belirtilmiştir. Herhangi bir uygulama beyan edilmemiş ise, bu bilgi boşluğuna Belirtilmemiş ifadesi yazılmıştır. Değerlendirme Süresi: Makaleyi değerlendirmeleri için hakemliğine başvurulan kişilere (hakemlere) verilen süreyi ifade etmektedir. Açıklamalara ilişkin veriler gün sayısı olarak belirtilmiştir. Değerlendirme süresinin beyan edilmediği dergiler için Belirtilmemiş, hakemlere değerlendirme için herhangi bir süre ölçütü getirilmemiş dergiler için ise, Sınırlama Yok ifadesine yer verilmiştir. Yayımlanma Aralığı: Dergiye önerilen ve yayımlanmaya uygun bulunan bir makalenin dergi editörlüğüne ulaştığı tarihten itibaren ortalama kaç ay içerisinde yayımlandığına ilişkin bilgiyi ifade etmektedir. Açıklamalarda bu değişkene ait veriler, ay sayısı şeklinde belirtilmiştir. Yayımlanma aralığı bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Hakem Listesi: Önerilen makaleleri değerlendirmek üzere hakemliğine başvurulan kişilerin listesinin yayımlanmasına ilişkin verileri içermektedir. Editörlerce beyan edilen uygulamalar açık bir şekilde ilgili bilgi boşluğunda belirtilmiştir. Uygulamaları bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Değerlendirme Düzeni: Makaleyi değerlendirecek hakemlere kılavuzluk etmesi için hazırlanmış değerlendirme ölçütleri düzeni nin varlığı ile ilgili beyana bu bilgi boşluğu altında yer verilmiştir. Bilgi boşluğunda yanıtlara Evet, Hayır ve Belirtilmemiş şeklinde yer verilmiştir. Değerlendirme Sayısı: Önerilen (ve yayımlanmaya uygun bulunan) makalelerin yayımlanma kararının verilmesine kadar kaç kez değerlendirildiğine ilişkin bilgileri ifade etmektedir. Değerlendirme sayısı rakamla ifade edilmiştir. Bu değişkenle ilgili uygulaması beyan edilmeyen dergilerle ilgili bilgi boşluğunda Belirtilmemiş, bildirilen bilginin konu ile ilgili olmaması durumunda Belli değil ifadesi kullanılmıştır. Hakemli Dergi: Dergilerin hakem denetimli olup olmamaları ile ilgili beyanı ifade etmektedir. Bu değişkenle ilgili olarak editörlerce ifade edilen beyan, Evet ve Hayır şeklinde belirtilmiştir. Konuyla ilgili uygulaması beyan edilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Kaç Yıldır Hakemli Dergi: Ulusal hakemli dergi tanımlamasında ön planda olan unsurlardan biri, bilindiği üzere, derginin en az beş yıldır yayınlanıyor olmasıdır. Bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi amacıyla bu araştırmada bu bilgi sorgulanmıştır. Rehber de bununla ilgili bilgiler, yıl sayısı şeklinde yer almıştır. Yayımlanma Oranı: Bir yılda (2006 yılında) dergiye önerilen toplam makale sayısı içerisinden yayımlanmaya uygun bulunanların oranını ifade etmektedir. Açıklamalarda bu değişkene ait bilgiler, yüzde cinsinden ifade edilmiştir. Yayımlanma oranı ile ilgili herhangi bir bilgi edinilemeyen dergiler için Belirtilmemiş ibaresine yer verilmiştir.

10 10 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ b) Yayın Bilgileri: Yayın bilgileri, dergilerde makalelerin hazırlanmasındaki ve diğer bazı genel konulardaki uygulamaları ifade etmektedir. Yayın bilgileri başlığı altında yer alan 16 veri, dergilerin çağdaş standartlara uyum gösterip göstermediklerini ortaya koyması bakımından önemlidir. Zira, örneğin yazım kurallarının varlığı, başka dergide/ dergilerde yayıma izin verme veya vermeme, kaynakça düzeninin varlığı vb. uygulamalar dergilerin yerleşmiş düzenlere ne denli sahip olduklarını ortaya çıkarmaya yarayan konular arasında kabul edilmektedir. Başka Dergide Yayım: Yayın politikaları ve/veya telif hakları uygulamaları gereği yayımlanan makalelerin başka dergilerde yayımına genellikle izin verilmez. Dergilerin bu konudaki kurallarını ortaya çıkarmak amacıyla araştırma kapsamına alınan bu değişkene verilen yanıtlar Rehberde, Evet, Hayır ve Bazen şeklinde yer almaktadır. Diğer dergilerde makale yayımına izin verme ile ilgili uygulamaları bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Yazım Kuralları: Dergilere gönderilen makalelerin hazırlanması sırasında uyulması gereken yazım kuralları düzeninin varlığı, bu değişken ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bilindiği üzere dergilere gönderilen makalelerin hazırlanmasında kendi içerisinde birtakım değişiklikler gösterse de, genel olarak, makalenin hazırlanma sistematiği, öz veya özet uzunluğu ve dili, anahtar sözcük sayısı, atıf ve kaynakça düzeni, makalenin uzunluğu gibi açıklamalara Yazım Kuralları veya benzer bir başlık altında yer verilmektedir. Rehberde bununla ilgili uygulamalar Evet, Hayır ve Belirtilmemiş şeklinde ifade edilmiştir. Makale Sayısı: Derginin bir sayısında yayımlanan ortalama makale sayısını ifade etmektedir. Açıklamalarda bu değişkene ilişkin bilgiler rakam ile belirtilmiştir. Yayım Sözleşmesi: Yayım Sözleşmesi uygulamasının dergilerde uygulanma durumu, bu bilgi ile sorgulanmıştır. Rehber de bu değişken ile ilgili bilgiler Evet ve Hayır şeklinde yer almıştır. Yazarların Meslekleri: Makale gönderen yazarların mesleklerine göre dağılımını ifade etmektedir. Yazarların meslekleri bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Açıklamalarda bu değişkene ait veriler, aşağıdaki şekilde kodlanarak gösterilmiştir. 1) Akademik personel, 2) Kamu kurumu görevlileri (üniversiteler hariç), 3) Lisansüstü öğrenciler, 4) İşletme yöneticileri ve sahipleri, 5) Diğer. Yazar Akademisyenler: Makale gönderen akademisyen yazarların kendi içerisindeki dağılımını ifade etmektedir. Akademisyen yazarlar unvanlarına göre belirtilmiştir. Bu konuda herhangi bir bildirimde bulunmayan dergiler için Belirtilmemiş ibaresine yer verilmiştir. Açıklamalarda bu değişkene ilişkin veriler aşağıdaki şekilde kodlanarak belirtilmiştir. 1) Prof. Dr., 2) Doç. Dr., 3) Yrd. Doç. Dr., 4) Doktora derecesine sahip araştırma ve öğretim görevlileri, 5) Araştırma görevlisi, 6) Öğretim görevlisi, 7) Okutman. Veri Tabanları: Yayımlanan makalelerin bibliyografik verilerine ve/veya özlerine yer veren ulusal veya uluslararası alanda hazırlanan indeks ve öz (abstract) veri

11 GİRİŞ 11 tabanlarının isimlerini ifade etmektedir. Veri tabanlarının isimleri, ilgili bilgi boşluğuna sığması durumunda olduğu gibi, birden fazla olan ve ilgili bilgi boşluğuna sığmayan veri tabanları aşağıdaki şekilde kodlanarak yazılmıştır. Veri tabanları, ulusal veya uluslararası olarak bir ayırıma tabi tutulmaksızın aşağıda gibi toplu bir şekilde listelenmiştir. Veri tabanı bildirilmeyen dergiler için Belirtilmemiş ifadesine yer verilmiştir. Yer alınan veri tabanları ile ilgili bilgiler, editörlerin beyanları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 1) A&HCI (Arts&Humanities Citation Index), 2) Abstracts in Hygiene and Communicable Diseases, 3) Academic Search Premier, 4) AEA, 5) AERA, 6) African HealthLine, 7) Agbiotech News and Information, 8) Agbiotechnet, 9) AGRIS, 10) Agricultural Abstracts, 11) Agricultural Economics Database, 12) Agricultural Engineering Abstracts, 13) Agroforestry Abstracts, 14) Allied and Complimentary Medicine, 15) American History and Life, 16) Analytical Abstracts, 17) Animal Breeding Abstracts, 18) Animal Production Database, 19) Animal Science Database, 20) Archaeologische Bibliographie, 21) 22) ASFA, 23) Asian Science Citation Index, 24) ASSIA and PAIS International Databases, 25) Avery Index, 26) BIOSIS Preview, 27) BIOSIS Zoological Record, 28) Bibliography of Economic Geology, 29) Bio-Control News and Information, 30) Bioline International, 31) Biological Abstracts, 32) Biosis Previeus, 33) Biz/ed: The Joint Information Systems Commi ee-jisc, 34) Brendemaen, Lewis, Laut, 35) British Library Direct, 36) British Library Inside Database, 37) CAB Abstracts, 38) CAB Direct, 39) CAB Global Health Database, 40) CABEL-Economics and Finance Directory, 41) Cambridge Scientific Abstracts, 42) CAPCAS, 43) CC/A&H (Current Contents / Arts & Humanities), 44) Chemical Abstracts, 45) CINAHL Information Service, 46) Compendex, 47) Contents Pages in Education, 48) Crop Physiology Abstracts, 49) Crop Science Database, 50) CSA, 51) Cumulative Index to Nursing and Allied Health Lİterature (CINAHL), 52) Current Abstratcs, 53) Current Mathematical Publications, 54) Dairy Science Abstracts, 55) Database Subets, 56) DOAJ, 57) EBSCO, 58) EbscoHost Current Abstracts, 59) EbscoSOCIndex, 60) EconLit, 61) Education Research Index, 62) Educational Research Abstracts Online-ERA, 63) El Compendex, 64) E-LIS, 65) Elsevier Biobase, 66) Elsevier Geo Abstracts, 67) EMBASE/Excerpta Medica, 68) Embiology, 69) Emnursing, 70) Engineering Index, 71) Entomology Abstracts, 72) Environmental Science Database, 73) European Directory EUROsource, 74) FAO, 75) FAO AGRIS/CARIS, 76) Field Crop Abstracts, 77) FLUIDEX, 78) Focus On: Sports Science&Medicine, 79) Food Science and Technology Abstracts, 80) Forest Products Abstracts, 81) Forestry Abstracts, 82) Forestry Science Abstracts, 83) Francis, 84) Geoarchive, 85) GEOBASE, 86) Geographic Abstracts, 87) Geological Abstracts, 88) GEOREF, 89) Geoscience Documentation, 90) GeoSEARCH, 91) Geotitles, 92) Global Health, 93) Grasslands and Forage Abstracts, 94) Helminthological Abstracts, 95) HERDC-Higher Education Research Data Collection, 96) Historical Abstracts, 97) Horticultural Science Abstracts, 98) Horticultural Science Database, 99) Human Geography, 100) HydroROM, 101) Hydrotitles, 102) IBIDS, 103) IBR-International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in The Humanities and Social Sciences, 104) IBSS (International Bibliography of the Social Science), 105) IBZ-International Bibliography of Periodical Literature in The Humanities and Social Sciences, 106) Ideas, 107) IFLP-Index to Foreign Legal Periodicals, 108) IMEMR (Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region), 109) Index Copernicus, 110) Index Islamicus, 111) Index Medicus/PUBMED, 112) Index Veterinarius, 113) Inspec, 114) Institute Health & Medical Complete, 115) Institute Social Sciences, 116) International Development Abstracts, 117) International Pharmaceutical Abstracts (PA), 118) IPSA-International Political Science Abstracts, 119) IRL (Information Reference Library), 120) Irrigation and Drainage Abstracts, 121) ISI Master Journal List (Thomson Scientific Master Journal List), 122) JEL, 123) J-Gate, 124) John Benjamins, 125) Karolinska Institutet-Stockholm, 126) Leisure Tourism Database, 127) LISA-Library and Information Science Abstracts, 128) Linguistics and Language Behavior Abstracts, 129) Maize Abstracts, 130) MANTIS, 131) Marine, 132) Math) Science, 133) Mathematical Reviews, 134) MathSciNet, 135) Medline (Index Medicus), 136) MeLCat, 137) Michigan State University Library Catalog, 138) Mineralogical Abstracts, 139) MLA (Modern Language Association) International Bibliography, 140) MLX, 141) NEWJOUR, 142) NISC, 143) NISC SA, 144) Nutrition Abstracts and Reviews, 145) Nutrition Abstracts and Reviews Series A: Human and Experimental, 146) Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds and Feeding, 147) Nutrition and Food Sciences Database, 148) Oceanographic&Freshwater Resources, 149) OCLC PICA, 150) OhioLink, 151) OJS, 152) Organic Research Database, 153) Ornamental Horticulture, 154) Ornamental Horticulture Abstracts, 155) PAIS, 156) Physical Abstract, 157) Plant Breeding Abstracts, 158) Plant Genetics and Breeding Database, 159) Plant Protection Da-

12 12 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ tabase, 160) Postharvest News and Information, 161) Poultry Abstracts, 162) ProQuest, 163) Pro- Quest Health & Medical Complete, 164) Protozoological Abstracts, 165) PsycINFO, 166) PSYCLI- NE, 167) Psycscan: Pharmacology, 168) PubMed, 169) REHABDATA, 170) Repec, 171) Review of Agricultural Entomology, 172) Review of Medical and Veterinary Entomology, 173) Review of Medical and Veterinary Mycology Nutrition Abstracts and Reviews, 174) Review of Plant Pathology, 175) RIBA Index, 176) SCI Exp), 177) SCISearch, 178) Scientific Commons)org, 179) Scopus, 180) Seed Abstracts, 181) Social and Human Science Online Periodicals Index, 182) Social Science Citation Index, 183) Social Services Abstracts, 184) Sociological Abstracts, 185) Sociological Information, 186) Soil Science Database, 187) Soils and Fertilizers, 188) SOSIG-Social Science Information Gateway, 189) Soyabean Abstracts, 190) SPIRS, 191) Sponet, 192) Sportdiscus, 193) SSCI, 194) Swets Information Services, 195) TA-HJG, 196) TBA, 197) The International Consortium for the Advancement of Academic Publication, 198) The Middle East Journal, 199) The Philosophier s Index, 200) Tropical Diseases Bulletin, 201) Turkologischer Anzeiger, 202) ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı, 203) ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, 204) ULAKBİM Türk Tıp Dizini, 205) Ulrich s Periodicals Directory, 206) Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu, 207) Unesco Social and Human Sciences Documentation Centre, 208) University of North Carolina, 209) University of Sheffield, 210) UPD, 211) Veterinary Bulletin, 212) Veterinary Science Database, 213) Water Resources Abstracts, 214) Weed Abstracts, 215) WestCat University Libraries Catalog, 216) Western Michigan University Libraries Catalog, 217) Wheat, Barley and Triticale Abstracts, 218) World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts, 219) World Banking Abstract, 220) World Textiles, 221) WorldCat, 222) Worldwide Political Science Abstracts, 223) ZDB-Zeitschriftendatenbank, 224) Zentralbla für Math, 225) Zentralbla Math Database, 226) Zoological Record. İndeks: Her yılın sonunda dergide yayımlanan makaleler için indeks hazırlanma ve yayımlanma uygulamasını göstermektedir. Açıklamalarda indeks hazırlanma ve yayımlanma uygulaması, Evet, Hayır ve Belirtilmemiş şeklinde belirtilmiştir.

13 GİRİŞ 13

14 14 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ İngilizce Adı: ISSN: Yayıncı: Editör: Mektup Adresi: İl: Tel: Faks: E-Posta: Web Adresi: Bilim Dalı: Yayın Dili: Boyutları: Yayınlanma Sıklığı: İlk Yayın Yılı: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN KILAVUZ Derginin İngilizce dilindeki karşılığı veya kullanılmakta olan İngilizce başlığı. International Standart Serial Number. Yayınlayan kurum veya kuruluş. Editörün adı ve soyadı. Posta ile ulaşımda kullanılan adres. Derginin sınırları içerisinde yayınlandığı ilin adı. Telefon numarası. Belgegeçer numarası. İnternet ortamındaki yazışmalarda kullanılan elektronik posta adresi ( ) Derginin internet ortamındaki web sayfasına erişim adresi. Derginin yayınlandığı bilimsel disiplin, alan veya dallar. Derginin yayın dili veya dilleri. Derginin hazırlanma ve baskı boyutları Bir yılda yayınlanan sayı toplamı İlk yayınlandığı yıl. Kurucu Editörün Adı-Soyadı: Derginin kurucu editörünün adı-soyadı. Online Erişim Şekli: İnternet Erişim Şekli: Tam Metin Veri Tabanı: Cilt Sayısı: Abone İşlemi: Abone Ücreti: Baskı Sayısı: İnternette Ziyaretçi Sayısı: Dergiye online erişim şekli. Yayımlanan makalelere internet ortamında erişim şekli. Dergide yayımlanan makalelerin tam metin olarak erişilebildiği veri tabanlarının listesi. Şimdiye kadar yayınlanan ciltlerin sayısı. Dergiye abone olmak için izlenen yol. Dergiye 2007 yılında abone olmak için belirlenen ücret. Bir sayıdaki baskı sayısı (tiraj). Sanal ortamda bir sayının ziyaretçi sayısı.

15 GİRİŞ 15 Son Sayı: Karar Organı: Hakem Sayısı: Dışarıdan Hakem: Değerlendirme Süresi: Yayımlanma Aralığı: Hakem Listesi: Değerlendirme Düzeni: Değerlendirme Sayısı: Hakemli Dergi: Kaç Yıldır Hakemli Dergi: Yayımlanma Oranı: Başka Dergide Yayım: Yazım Kuralları: Makale Sayısı: Yayım Sözleşmesi: Yazarların Meslekleri: Yazar Akademisyenler: Veri Tabanları: İndeks: Derginin yayınlanan son sayısı (cilt ve sayı olarak). Önerilen makalelerin derginin yayın politikasına uygun olup olmadığına karar verenler. Makaleleri değerlendirecek hakemlerin seçiminde izlenen yöntem. Yayın kurulu üyesi olmayan hakemlere danışılması. Makalelerin değerlendirilmesi için hakemlere verilen süre. Makalenin editörlüğe ulaştığı tarih ile yayımlandığı tarih arasında geçen süre. Makaleyi değerlendiren hakemlerin listesinin yayımlanma durumu. Makale değerlendirme ölçütleri düzeni. Makalelerin ortalama değerlendirme sayısı. Derginin hakemli olup olmaması ile ilgili beyan. Derginin kaç yıldır hakem denetimli yayınlandığına ilişkin beyan. Önerilen makalelerin içerisinden yayımlananların oranı. Makalenin başka dergilerde tekrar yayımlanmasına izin verilmesi ile ilgili uygulama. Önerilen makalelerin hazırlanmasında uyulması istenilen kurallar ve yazım şekillerinin varlığı. Bir sayıda yayımlanan ortalama makale sayısı. Yayım sözleşmesi uygulamasının uygulanma durumu. Makale öneren yazarların çalışma alanları. Makale öneren akademisyenlerin ünvanları. Dergiyi tarayan ulusal ve uluslararası öz (abstract) veya indeks veri tabanlarının isimleri. Yayımlanan makaleler için her yılın sonunda indeks hazırlanması ve yayımlanması ile ilgili uygulama.

16 16 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ KISALTMALAR A.Ş. : Anonim Şirketi A.Ü. : Ankara Üniversitesi AD. : Anabilim Dalı A.İ.B.Ü. : Abant İzzet Baysal Üniversitesi Alb. : Albay Alm. : Almanca A.M. : Araştırma Merkezi Apt. : Apartman Arap. : Arapça Arş. : Araştırma Arş. Gör. : Araştırma Görevlisi ASAM : Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Av. : Avukat BAÜ : Balıkesir Üniversitesi Bil. : Bilgisayar Bil. : Bilim Böl. : Bölüm Bşk. lığı : Başkanlığı Bul. : Bulvar Bulg. : Bulgarca Cad. : Cadde C.B.Ü. : Celal Bayar Üniversitesi C.Ü. : Cumhuriyet Üniversitesi Ç.Ü. : Çukurova Üniversitesi D. : Daire D.A.Ü. : Doğu Akdeniz Üniversitesi Dan : Danışmanlık Day. : Dayanışma Dern : Dernek D.E.Ü. : Dokuz Eylül Üniversitesi DİSK : Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Doç. Dr. : Doçent Doktor DTCF : Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi D.Ü. : Dicle Üniversitesi Ed. : Edebiyat Eğt. : Eğitim Enst. : Enstitü E.O.G.Ü. : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi E.Ü. : Ege Üniversitesi

17 GİRİŞ 17 Fak. : Fakülte Fars. : Farsça Fr. : Fransızca GATA : Gülhane Askeri Tıp Akademisi G.M.K. Bul. : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı GOP : Gazi Osman Paşa G.Ü. : Gazi Üniversitesi Hst. : Hastane H.Ü. : Hace epe Üniversitesi İ.İ.B.F. : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İ.Ü. : İstanbul Üniversitesi İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi İBAV : İlahiyat Bilimleri Araştırma Vakfı İng. : İngilizce İs. : İspanyolca İt. : İtalyanca İTÜ : İstanbul Teknik Üniversitesi Jap. : Japonca K. : Kat KBB : Kulak Burun Boğaz Kazak : Kazakça K.Ü. : Kocaeli Üniversitesi Ltd. : Limited Mah. : Mahalle Mat. : Matbaacılık Mer. : Merkez Mim. : Mimarlık M.S.G.Ü. : Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi MTA : Maden Tetkik Arama Müd. lüğü : Müdürlüğü M.Ü. : Marmara Üniversitesi Muh. : Muhasebe Müh. : Mühendislik Müş. : Müşavirler MYO : Meslek Yüksekokulu No : Numara ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi O.M.Ü. : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Op. Dr. : Operatör Doktor P.K. : Posta Kutusu Paz. : Pazarlama Prof. Dr. : Profesör Doktor

18 18 TÜRKİYE AKADEMİK DERGİLER REHBERİ Rek. : Reklamcılık Rus. : Rusça San. : Sanayi S.A.Ü. : Sakarya Üniversitesi S.D.Ü. : Süleyman Demirel Üniversitesi Sen. : Sendika Sit. : Site Sk. : Sokak SSK : Sosyal Sigortalar Kurumu Şti. : Şirket T.C. : Türkiye Cumhuriyeti T.M.O. : Toprak Mahsulleri Ofisi Tan. : Tanıtım TASAM : Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi Tic. : Ticaret TMMOB : Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TODAİE : Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Tr. : Türkçe TÜBA : Türkiye Bilimler Akademisi TÜBİTAK : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu ULAKBİM : Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Uyg. : Uygulama Ü. : Üniversite Yard. : Yardımcı Yard. Doç. Dr. : Yardımcı Doçent Doktor Yay. : Yayıncılık Y.Y.Ü. : Yüzüncü Yıl Üniversitesi

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ) 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER

TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER TÜRKİYE DEKİ AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME PROGRAMLARININ BİR ANALİZİ: EĞİLİMLER VE ÖNERİLER Yrd. Doç. Dr. Serpil Koçdar Anadolu Üniversitesi serpilkocdar@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Tülay Görü Doğan Çukurova Üniversitesi

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Editörler: Doç. Dr. Zübeyde GÜNEŞ YAĞCI Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yard. Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY Yardımcı Editörler:

Detaylı

ODTÜ 2011 Đdare Faaliyet Raporu

ODTÜ 2011 Đdare Faaliyet Raporu YÖNETĐCĐ SUNUMU Lisans eğitiminde örnek alınan kalite düzeyine ek olarak, yüksek lisans ve doktora eğitiminde gerçekleştirdiği atılımlarla ülkemizde öncü üniversite haline gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesinin

Detaylı

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu

İlk Günden Bugüne. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Raporu İlk Günden Bugüne Üniversitemiz Kurucusu ve Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Haberal tarafından 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfı nın kurulması, daha sonra 1982 de ilk Diyaliz Merkezinin

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI Standards of University Libraries in Turkey. Dr. Hüseyin ODABAŞ * Dr.

TÜRKİYE DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ STANDARTLARI Standards of University Libraries in Turkey. Dr. Hüseyin ODABAŞ * Dr. A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 321-346 TÜRKİYE DE ÜİVERSİTE KÜTÜPHAELERİ STADARTLARI Standards of University Libraries in Turkey Dr. Hüseyin ODABAŞ * Dr. Coşkun POLAT

Detaylı

Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı

Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Akdeniz Bölgesi nde Faaliyet Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Finansal Analiz Tekniklerinin Kullanımı Erdinç KARADENİZ Doç. Dr., Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER TÜRKİYE.DE YÖNETİM BİLİşİM SİSTEMLERİ DİsİPLİNİNİN GELİşİMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER Türksel KAYA BENSGHİR* Özet:. Yönetim Bilişim Sistemleri (fbs), eklektik bir yapıya sahip, diğer pek çok disiplinlerin kesişme

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY

TÜRKİYE DE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİNİN TEMELLERİ ÜZERİNE THE ROOTS OF THE DISCIPLINE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.3, s.231-252. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER

LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER LİSANS DÜZEYİNDE AÇILACAK ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖLÇÜTLER TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ KASIM 2011 1 İçindekiler GİRİŞ... 3 1. TÜRKİYE DE ŞEHİR PLANLAMA LİSANS EĞİTİMİ

Detaylı

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU 8 Mayıs 1952 tarihinde Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Örgütü arasında imzalanan bir teknik

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ

TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN TEMATİK AÇIDAN ANALİZİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKİYE DE İŞ TATMİNİ KONUSUNDA YAPILAN

Detaylı

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara

Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011. Stratejik Planı. Aralık 2006, Ankara Milli Prodüktivite Merkezi 2007-2011 Stratejik Planı Aralık 2006, Ankara Bakan Sunuşu Kamu yönetiminin etkinlik düzeyini yükseltmek ve küreselleşmenin temel dinamiklerini hayata geçirmek için, 1980 lerde,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. STRATEJİ BELGESİ ÖZETİ... 3 3. MEVCUT DURUM... 5 3.1. TASARIMLARA İLİŞKİN YASAL ÇERÇEVE VE TASARIM BAŞVURULARI... 5 3.2. EĞİTİM... 10 3.3. MESLEKİ ÖRGÜTLENME... 12 3.4. TASARIMA

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları

Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Türkiye nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları Gül KAYALIDERE Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Manisa

Detaylı

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013

Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 Hakemli Dergi Labour World Sayı / Issue: 1 Cilt / Volume: 1 Temmuz-Eylül 2013 July-September 2013 1 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ISSN: 2148-1245 Dr. Ali Kemal SAYIN Nurcan ÖNDER Hamza GÜNEŞ

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler; umudumuz sizsiniz. Sizler, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli savunucusu olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk 2 REKTÖRÜMÜZÜN

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı