Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden"

Transkript

1 Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek kira sertifikalarının halka arz edilecek TL nominal değerli kısmının satıģına iliģkin duyurudur. Halka arza, TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı TL nominal tutara kadar artırılabilecektir. Söz konusu kira sertifikalarının satıģına iliģkin iģbu sirküler, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca onaylanmıģtır. Ancak sirkülerin onaylanması sirkülerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi kira sertifikalarına iliģkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Kira sertifikalarına iliģkin olarak ihraççının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, iģbu sirkülerde ya da bu sirkülere dayanak olan izahnamede yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kiģilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluģları iģbu sirkülerde ya da bu sirkülere dayanak olan izahnamede gibi yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kiģi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden 6362 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur. Bu sirkülere dayanak olan izahname tarihinde ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kaynak KuruluĢ Asya Katılım Bankası A.ġ. nin adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıģtır. Yatırım kararının izahnamenin ve sirkülerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrası verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname kapsamında daha önce ihraç edilen kira sertifikası bulunmamaktadır.

2 1. HALKA ARZ EDĠLECEK KĠRA SERTĠFĠKALARI ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1.1 Kira sertifikalarının hangi düzenlemeler çerçevesinde ihraç edildiğine iliģkin bilgi: Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi (ASYA VKġ) tarafından ihraç edilecek kira sertifikaları SPK nın Seri:III, No: 43 sayılı Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama ġirketlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek ASYA VKġ kira sertifikalarına iliģkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliģkin esaslar Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 66) hükümlerine dayanılarak gerçekleģtirilecektir. ASYA VKġ tarafından ihraç edilecek kira sertifikaları, ĠMKB nin tarih ve 401 sayılı Kira Sertifikalarının ĠMKB'de ĠĢlem Görmesine ĠliĢkin Esaslar Genelgesi çerçevesinde ĠMKB Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlı olarak kota alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda iģlem görmesi beklenmektedir. Ġlgi pazar sabit getirili menkul kıymetlerin Ģeffaf ve rekabete açık bir ortamda iģlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akıģını hızlandırmak amacıyla kurulmuģtur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım iģlemleri yapılabilmektedir. Kesin Alım Satım Pazarı nda iģlemler her gün saat arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün baģlangıç valörlü) iģlemler ile arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda ileri baģlangıç valörlü) iģlemler ise saat ile arasında yapılmaktadır. Emirler iģleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları Ģeklinde iletilir. ASYA VKġ kira sertifikaları için TL minimum ve TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. 1.2 Ġhraç edilecek kira sertifikalarının; a) ISIN kodu: Ġhraç edilecek kira sertifikası iliģkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilecektir. b) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline c) Kira sertifikalarını kaydi olarak izleyen kuruluģun unvanı, adresi: Seri:III, No:43 sayılı SPK Tebliği uyarınca kira sertifikalarının ihracı kaydi olarak gerçekleģtirilecek ve bu kıymetler Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) nezdinde izlenecektir. MKK, Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:1-15 Kat: Elmadağ-ġiĢli / ĠSTANBUL adresindedir. 1.3 Ġhraç edilecek kira sertifikalarının yatırımcılara sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara iliģkin kısıtlamalar: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 61. Maddesi 3. Bendi uyarınca, Varlık kiralama Ģirketi, Kurul tarafından uygun görüģ verilen esas sözleģmesinde belirtilen faaliyetler dıģında herhangi bir ticari faaliyetle uğraģamayacağı gibi sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde esas sözleģmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kiģiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir Ģekilde kiralayamaz veya devredemez. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar, varlık kiralama Ģirketinin portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, (portföy varlıklar) ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dıģında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili 2

3 amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. ASYA VKġ kira sertifikası ihracına katılan yatırımcılara kira sertifikası ihraç tarihinden itibaren 3 ayda bir gelir dağıtımında bulunulacaktır. Kira sertifikası süresince toplam 4 defa gelir dağıtımında bulunulacaktır. Kira sertifikalarının, ihraç bedeli kira sertifikası süresi sonunda 4. dağıtım ile birlikte bir defada ödenecektir. VKġ nin gerçekleģtirdiği halka arza katılarak kira sertifikası satın alacak yatırımcıların haklarına iliģkin sınırlamalar aģağıda özetlenmektedir; 1. Kira sertifikaları yatırımcılara bir alacak hakkı tanımamakta olup, ASYA VKġ nin kendi adına yatırımcılar hesabına satın aldığı Portföy Varlıkları ndan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlamaktadır. 2. Asya Katılım Bankası A.ġ. (BANK ASYA) nın ASYA VKġ ye yapacağı dönemsel ödemelerde temerrüde düģmesi ve sözleģme ve taahhütlerden kaynaklanan yükümlülüklere uymaması hallerinde, yatırımcılar bu aykırılıklar nedeniyle mahkemeler nezdinde dava açabilecek olmakla birlikte, esas itibarı ile Portföy Varlıklarının satıģından elde edilecek geliri paylaģacaklardır. 3. Kira sertifikaları yatırımcılara ASYA VKġ veya BANK ASYA nezdinde herhangi bir ortaklık hakkı tanımazlar. Ġhraç edilecek kira sertifikalarına iliģkin hakların kullanım süreci Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtım iģlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır. ASYA VKġ tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılır. Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına Takasbank aracılığı ile aktarılacaktır. Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları yatırımcı hesaplarına aktarım iģlemleri üye kuruluģlar tarafından yapılacaktır. Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları, ASYA VKġ tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kuruluģlar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesintileri yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir. 1.4 Ġhraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan kira sertifikalarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya kira sertifikalarının ihraçcının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri: Madde 1.3 hükümleri saklı kalmak koģuluyla, kira sertifikaları yatırımcılara VKġ nin kendi adına sertifika sahipleri hesabına satın aldığı varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir. VKġ nin kira sertifikalarından kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi, yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflası hâlinde Portföy Varlıklarından elde edilen gelir öncelikle kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. 3

4 1.5 Gelir Dağıtım Dönemi, Gelir Dağıtım Döneminin ne zaman baģlayacağı ve Gelir Dağıtım Tarihleri: 364 gün süreli kira sertifikaları yatırımcılarına yılda 4 defa gelir dağıtımında bulunacaktır. Talep toplamanın son günü olan 01/03/2013 tarihini takip eden iģ günü Yıllık Gelir Dağıtım Oranı ve dağıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecek olup sonuçların onaylanmasının ertesi iģ günü olan 05/03/2013 halka arza katılan tüm yatırımcılar için Gelir Dönemi BaĢlangıç Tarihi olacaktır. Gelir Dönemi BaĢlangıç Tarihi 1. Gelir Dağıtım Tarihi 04/06/ Gelir Dağıtımı Tarihi 03/09/ Gelir Dağıtımı Tarihi 03/12/ Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi 04/03/2014 Yıllık Gelir Dağıtım Oranı ve bu oranın belirlenmesine iliģkin esaslar: Kira sertifikalarına ödenecek olan Yıllık Gelir Dağıtım Oranı talep toplama süresinin ertesi iģ günü %6,80- %7,30 aralığında olmak koģulu ile kesinleģtirilerek adresli Asya Katılım Bankası A.ġ. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Dönemsel Gelir Dağıtım Oranı = Kira Sertifikasının Yıllık Gelir Dağıtım Oranı* Gelir Dönemindeki Gün Sayısı/ Kira sertifikalarının süresi: Kira sertifikaları 364 gün süreli olup, kira sertifikası bedeli 04/03/2014 tarihinde yatırımcılara geri ödenecektir. 1.7 Ġtfa sürecine iliģkin esaslar: Kira sertifikalarının bedeli, vade sonunda, 4. Gelir dağılımı ile birlikte ASYA VKġ tarafından kira sertifikası sahiplerine payları oranında bir defada geri ödenerek kira sertifikaları itfa edilir. ASYA VKġ kira sertifikası sahiplerine ödeyeceği itfa bedelini BANK ASYA tarafından kendisine devir edilen Varlıkları esas sözleģmesi gereği BANK ASYA ya geri devrederek karģılayacaktır. BANK ASYA, ASYA VKġ ile imzaladığı Alım Taahhüdü SözleĢmesi gereği Ġade Bedelinden geri alacaktır. Ġade Bedeli kira sertifikaları ihraç bedeli ve varsa BANK ASYA ile VKġ arasında imzalanan sözleģmeler gereği Banka tarafından VKġ ye ödenmesi gereken, muaccel hale gelmiģ ancak ödenmemiģ tutarların toplamıdır. 1.8 Ġhraççının ya da yatırımcının isteğine bağlı olarak erken itfanın planlanması durumunda itfa koģulları hakkında bilgi: BANK ASYA, ASYA VKġ ile imzaladığı alım taahhüdü sözleģmesi uyarınca BANK ASYA nın vadeden önce herhangi bir Ģekilde temerrüde düģmesi durumunda, VKġ nin bu yönde yapacağı bildirim üzerine, Alım Satım SözleĢmesi kapsamında VKġ ye devredilmiģ olan Varlıkları, Ġade Bedeli ni ödemek suretiyle VKġ den devir ve temlik alacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda VKġ, bu bedeli kira sertifikası yatırımcılarına kira sertifikalarının erken itfası için kullanacaktır. 4

5 Ġade Bedeli, Varlıklar ın devir tarihi itibariyle mevcut bulunan Sertifikalar ın nominal değerleri ile, Banka ile VKġ arasında imzalanan Yönetim SözleĢmesi veya Garanti SözleĢmesi uyarınca Banka tarafından VKġ ye ödenmesi gereken, muaccel hale gelmiģ ancak ödenmemiģ tutarların toplamıdır. 1.9 Gelir ve anaparanın zamanaģımı: 2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kira sertifikalarının, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaģımına uğramıģ olan gelir paylaģımı ödemeleri ile 10 yıllık zamanaģımına uğramıģ ihraç bedelleri, söz konusu süreler içerinde tahsil edilmediği takdirde devlete intikal eder Kira sertifikası sahiplerinin temsil edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi: Sermaye Piyasası Kurulunu nun Seri: III, No:43 Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama ġirketlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca VKġ Portföy Varlıklarını kendi adına, kira sertifikası sahipleri hesabına satın alacak olup, satın alınan varlıklar ve bu varlıklardan elde edilecek gelirler kira sertifikası sahipleriyle payları oranında iliģkilendirilmek suretiyle VKġ nin muhasebe kayıtlarında izlenecektir. Diğer bir ifadeyle, VKġ kira sertifikası sahiplerinin dolaylı temsilcisi konumundadır. Seri: III, No:43 Tebliği uyarınca VKġ yönetim kurulu, VKġ namına ve kira sertifikası sahipleri hesabına varlıkları kiralamak ve devretmek suretiyle elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumlu olup, kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, VKġ yönetim kurulu tarafından, kira sertifikasına konu varlık devredilerek elde edilen gelir kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır Ön alım hakları, bu hakkın devredilebilirliği, kullanılmayan ön alım haklarına iliģkin iģlemler: Kira sertifikalarına iliģkin ön alım hakkı yoktur Garantöre ĠliĢkin Bilgiler ve Garanti Hükümleri BANK ASYA Alım Satım SözleĢmesi çerçevesinde ASYA VKġ ye devrettiği Leasing Varlıkları yla ilgili olarak üçüncü Ģahıslardan olan ve Yönetim SözleĢmesi çerçevesinde tahsili BANK ASYA tarafından yönetilecek olan alacakların ödenmesini garanti etmiģtir. BANK ASYA garantör sıfatıyla, Leasing SözleĢmeleri kapsamındaki üçüncü Ģahıslardan olan alacakların muacceliyet tarihinde ilgili borçlular tarafından ödeneceğini kayıtsız Ģartsız ve gayrikabili rücu garanti eder. 2. HALKA ARZLA ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 2.1 Halka arz tutarı: Halka arz edilen kira sertifikaları TL nominal tutarda olacaktır. Halka arza TL nominal tutardan fazla talep gelmesi durumunda ihraç edilecek kira sertifikaları tutarı TL ye kadar artırılabilecektir. Bank Asya, Ġzahname nin Madde 6.3 Ġhraççı varlık kiralama Ģirketinin sahip olacağı varlıkların niteliklerine iliģkin bilgi bölümünde belirtildiği gibi Asya VKġ ye ,48-TL tutarda varlığı devredecektir. Sertifikalar ın ihraç tutarının, devredilen Varlıklar ın değerinin altında kalması halinde, Alım-Satım sözleģmesi gereği, Asya VKġ ihraç tutarı ile devredilen Varlıklar ın arasındaki farkı Bank Asya ya iade edecektir. 5

6 2.2 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: ġubat-01 Mart 2013 tarihlerinde 3 iģgünü süresince talep toplanacaktır. 2.3 Kira sertifikasının satıģ fiyatı: Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet kira sertifikası SatıĢ Fiyatı 1 TL olacaktır. 2.4 Yıllık Gelir Dağıtım Oranı Talep toplama süresinin ertesi iģ günü %6,80-7,30 aralığında olmak koģulu ile kesinleģtirilecektir. 2.5 SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: Bu halka arz Yıllık Gelir Dağıtım Oranı Aralığı ile talepte bulunma yöntemi ile gerçekleģtirilmektedir. Bu halka arzda kira sertifikası satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen baģvuru yerlerine müracaat ederek talep formu nu doldurmaları ve satın alacakları kira sertifikalarının bedellerini iģbu sirkülerin 2.7 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir. Kira sertifikalarına iliģkin talepte bulunabilecek yatırımcılar aģağıda tanımlanmıģtır: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaģları ile yurt dıģında iģçi, serbest meslek ve müstakil iģ sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kiģiler ile yerleģmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aģağıda tanımlanan Kurumsal tanımı dıģında kalan tüm gerçek ve tüzel kiģilerdir. Kurumsal Yatırımcılar; a) Yurtiçinden baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluģları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuģ olan sandıklar ile kamuya yararlı derneklerdir. b) YurtdıĢından baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıģarıda yerleģik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluģları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflardır. Kira sertifikaları, Türk mevzuatı uyarınca, ĠMKB de iģlem görecek Ģekilde halka arz edildiğinden dolayı, yurtdıģından baģvuracak olan yatırımcılar kira sertifikalarını Türkiye de satın alacaklardır. Talepte bulunacak yatırımcılar, aģağıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek KiĢi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi Tüzel KiĢi Yatırımcılar: Ġmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluģ gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi 6

7 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtiçinden baģvuran Kurumsal Yatırımcılar, 2.7 maddesinde belirtilen baģvuru yerlerine giderek talepte bulunabilirler. Kurumsal kategorisi içinde yer alan YurtdıĢı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. (Ġġ YATIRIM) tarafından toplanacaktır. Kira sertifikası halka arzına Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kategorisi ve yurtiçinden baģvuran Kurumsal Yatırımcılar, KONSORSĠYUM LĠDERĠ Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat: , 4. Levent/Ġstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm Ģubeleri (Ġġ YATIRIM, Ģubelerinin adreslerine adresli internet sitesinin iletiģim kısmından ulaģılabilir.) KONSORSĠYUM ÜYESĠ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Ġnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 Yenisahra AtaĢehir/Ġstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) ve tüm Ģubeleri ile acentesi konumundaki Asya Katılım Bankası A.ġ. nin tüm Ģubelerine talepte bulunmak için baģvurabilirler. (Bizim Menkul Değerler A.ġ. (BMD) Ģubeleri ve Asya Katılım Bankası A.ġ. Ģubelerinin adreslerine adresli internet sitesi ile internet sitelerinden ulaģılabilir.) 2.6 Talep edilebilecek asgari ve / veya azami miktarlar hakkında bilgi: Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet kira sertifikası için minimum talep tutarı TL olacaktır. Minimum talep tutarından sonraki talep aralıklarının 1.-TL ve katları Ģeklinde olması Ģarttır. Talep edilebilecek azami kira sertifikası tutarı hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıģtır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu nda almak istedikleri parasal tutara iliģkin bir alt sınır belirleyebilirler. 2.7 Kira sertifikaları bedellerinin ödenme yeri ile Ģekli hakkında bilgi: a. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri tahvillerin bedelleri kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aģağıdaki tabloda belirtilen kıymetleri teminat göstermek suretiyle de talep edebileceklerdir. 7

8 Bizim Menkul Değerler A.ġ. ve acentası Asya Katılım Bankası A.ġ. aracılığıyla talepte bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar nakden ödeme ve kıymet teminat göstererek talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. Talep ettikleri kira sertifikasının parasal tutarını nakden yatıran Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar kira sertifikalarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar nemalandırılmayacaktır. Kira sertifikası talep bedeli karģılığında teminata alınacak kıymetler, teminat oranları ve teminata alıģta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aģağıda gösterilmiģtir: Teminata Alınacak Kıymet Teminat Oranı Likit Fon %97 B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Döviz (TCMB tarafından alım satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminata konu olabilir) %97 %90 TL DĠBS %90 TL Cari Hesaplar %100 Cari Hesaplar (ABD$, AVRO, Altın) Katılma Hesapları (TL, ABD$, AVRO, Altın) %90 %90 Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı Döviz teminatında her bir konsorsiyum üyesinin çalıģtığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı giģe kuru dikkate alınacaktır. (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları Ģeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) DĠBS lerde blokaj tarihinden önce ĠMKB Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda oluģan son iģgünü ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı Döviz teminatında her bir konsorsiyum üyesinin çalıģtığı bankanın anlık gösterge fiyatı, (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları Ģeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) DĠBS lerde ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluģan cari piyasa fiyatı kullanılacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Herbir kıymete iliģkin teminat tutarı aģağıdaki formüle göre hesaplanacaktır: Ġlgi Kıymete ĠliĢkin Teminat Tutarı = (Teminat Kıymet Adedi x Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat) x Teminat Oranı Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıģında bir adet oluģmayacak Ģekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Tek bir teminat türünün yatırımcıların talebini tek baģına karģılayamaması durumunda aynı yatırım, katılım ve cari hesapta bulunan teminat kıymetler aynı anda teminata alınabilir. Kıymetlerin teminata alımında ve bozumunda yukardaki tabloda yer alan ilgi bozdurma fiyatları esas alınacaktır. 8

9 Yatırımcıların talep formunda bozdurma sırası belirtmemesi durumunda Sirkülerde belirtilen sıra geçerli olacaktır. Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar ın teminatlarının nakde dönüģümü ile ilgili risk bu Ģekilde talebi giren aracı kuruma aittir. Kıymetlerini teminata vererek talepte bulunan bireysel yatırımcılar talep formunu imzaladıkları anda taleplerini gerçekleģtirebilmeleri için teminata alınan kıymetleri; hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın resen paraya çevirerek, almayı hak kazandıkları kira sertifikası bedellerini res en tahsil etmek konusunda talepte bulundukları aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir Ģekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiģ olacaklardır. Teminata kabul edilecek kıymetler talepte bulundukları kurum tarafından res en bozdurularak kira sertifikalarının bedeli ödenebileceği gibi, yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri kira sertifikalarının bedelini kısmen veya tamamen Gelir Dönemi BaĢlangıç Tarihi saat 12:00 a kadar ödemeleri durumunda yalnızca ödenmeyen kısım için teminata alınan kıymetlerin res en bozdurularak ödenebilmesi de mümkündür. Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler ve teminatları farklı Ģekilde nakde dönüģtürebilirler. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin teminata kabul edecekleri kıymetler ve teminata alma ve bozdurma sırası ve bozdurma iģlemi öncesinde nakit kabul edip etmeyeceği aģağıdaki tabloda belirtilmektedir. Talepleri Kabul Edecek Konsorsiyum Üyeleri ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Merkez ve Ģubeleri Bizim Menkul Değerler A.ġ. ve acentası Asya Katılım Bankası A.ġ. Teminata Alınacak Kıymetler Likit Fon, B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, TL DĠBS, Döviz Cari Hesaplar (TL, ABD$, AVRO, Altın), Katılma Hesapları*(TL, ABD$, AVRO, Altın) Vade BaĢlangıç Tarihinde Nakit Kabulu Nakit kabul edilecek Nakit kabul edilmeyecek teminattaki kıymetler res en bozdurulacaktır. Teminata Alma ve Bozdurma Sırası Yatırımcının talebine göre Yatırımcının talebine göre (*) Katılma hesapları teminata alınmıģ olan iģlemlerde, katılma hesabının açılıģ/temdit süresi üzerinden en az 31 gün geçmiģ ise, gerçekleģen talep tutarı için birikmiģ kar payı ödemesi yapılacaktır. AçılıĢ/temdit tarihi üzerinden 31 günden az süre geçmesi durumunda herhangi bir kar payı ödemesi yapılmayacaktır. b. Kurumsal Yatırımcılar: Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların 2.7 a maddesinde belirtilen konsorsiyum üyelerinin merkez ve Ģubelerine talepte bulunmak için baģvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. YurtdıĢı Kurumsal Yatırımcılar sadece Ġġ YATIRIM ın merkez ve Ģubelerine talepte bulunmak için baģvurarak talep formu doldurarak iģbu halka arza katılabilirler. Kurumsal Yatırımcılar her biri Yıllık Gelir Dağıtım Oranı aralığı içerisinde kalmak ve 5 Baz Puan adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı Yıllık Gelir Dağıtım Oranı seviyesinden farklı tutardaki taleplerini iletebilecekleri gibi Yıllık Gelir Dağıtım Oranı belirtmeden bağımsız olarak sadece talep ettikleri tutar Ģeklinde de taleplerini iletebilirler. Farklı Yıllık Gelir Dağıtım Oranı seviyelerinden farklı talep tutarı giren yatırımcılar için nihai Yıllık Gelir Dağıtım Oranı na eģit veya altındaki en yakın 9

10 Yıllık Gelir Dağıtım Oranından girmiģ oldukları talep dikkate alınacaktır. Yıllık Gelir Dağıtım Oranı ndan bağımsız sadece tutar olarak talep eden yatırımcılar için bu tutar talep tutarı olarak dikkate alınacaktır. Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları kira sertifikalarının bedelini vade baģlangıç tarihinde saat ye kadar ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları kira sertfikası bedellerini talebi toplayan konsorsiyum üyesine ödemekten imtina edemezler. Kurumsal Yatırımcıların kira sertfikası bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi toplayan konsorsiyum üyesine aittir. Konsorsiyum üyeleri talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. 2.8 Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: Halka arz sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleģtiği günü takip eden ilk iģ günü Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına iliģkin düzenlemeleri uyarınca KAP tan kamuya duyurulur. 2.9 Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: a) SatıĢa aracılık edecek ve/veya yüklenimde ve/veya en iyi gayret aracılığında bulunacak kuruluģ/kuruluģlar, aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan kira sertifikalarının tutarı ile bu tutarın satıģa sunulan toplam kira sertifikaları tutarına oranı: ASYA VKġ nin halka arz edeceği kira sertifikalarının satıģı SPK nın Seri: VIII, No: 66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 3. maddesinde yer alan Talep Toplama Yöntemi ile gerçekleģtirilecektir. Halka arza aracılık SPK nın Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 38. maddesinin (a) bendinde tanımı yapılan En Ġyi Gayret Aracılığı Ģeklinde ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. liderliğinde gerçekleģtirilecek olup, yüklenimde bulunulmamıģtır. b) Aracılık sözleģmesinin tarihi ve bu sözleģmede yer alan önemli hususlar: Halka arz edilecek kira sertifikalarına iliģkin aracılık iģlemleri 07/02/2013 tarihinde imzalanan Aracılık SözleĢmesi çerçevesinde Ġġ YATIRIM liderliğinde gerçekleģtirilecektir. 07/02/2013 tarihinde imzalanan Aracılık SözleĢmesi ne göre halka arz yoluyla satılacak kira sertifikalarının ihracında, Ġġ YATIRIM ve BMD aracılık hizmeti verecektir Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi: Tahsisat Miktarları Tahsisat Esasları ASYA VKġ kira sertifikalarının halka arzına iliģkin olarak yatırımcılar aģağıdaki gibi 2 (iki) gruba ayrılmıģlardır: Halka arz edilecek kira sertifikalarının; 10

11 TL nominal değerdeki (% 50) kısmı Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara TL nominal değerdeki (% 50) kısmı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleģtirilecek satıģlar için tahsis edilmiģtir. Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karģılayacak kadar talep gelmiģ olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara Seri:VIII No:66 Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre; - Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20 den fazla azaltılmamak, - Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranlarını %10 un altına düģürmemek üzere Ġġ YATIRIM ın önerisi ile ASYA VKġ nin onayı ile kaydırma yapılabilir. Halka arz edilecek kira sertifikalarının fazla talep gelerek TL ye kadar artırılması durumda yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımına, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara en az %10 ayrılması koģulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre talep toplamanın son günü Ġġ YATIRIM ın önerisi ve ASYA VKġ nin onayıyla karar verilecektir. Dağıtım Esasları Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri VIII. No:66 sayılı Tebliğ Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaģları ile Türkiye de yerleģik yabancı uyruklular dıģında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra dağıtım iģlemi aģağıdaki Ģekilde gerçekleģtirilecektir: Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aģağıda belirtilen Ģekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. a. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. Ġlk aģamada, talepte bulunan tüm Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara adet kıymet verilecek, daha sonra, Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi KarĢılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi KarĢılama Oranı her bir yatırımcıya ait kiģisel talep ile çarpılacak ve dağıtılacaktır. YurtĠçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama iģlemi yapılmayacaktır. b. Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Kurumsal Yatırımcı grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek kıymet miktarına Ġġ YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak ASYA VKġ tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. 11

12 Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlerle dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan kıymetler, talebi tamamen karģılanamayan yatırımcılar arasında ASYA VKġ nin uygun gördüğü Ģekilde dağıtılacaktır. Ġġ YATIRIM, talep toplama süresinin bitimini izleyen iģ günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleģtirerek ASYA VKġ ye verecektir. ASYA VKġ, dağıtım listelerini kendilerine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Ġġ YATIRIM a bildireceklerdir Kira sertifikalarının teslim zamanı ve yeri: Kira sertifikalarının fiziki teslimi söz konusu olmayıp bu kıymetler, SPK Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir. Yatırımcıların satın almaya hak kazandıkları kıymetler, dağıtım listesi nin ASYA VKġ tarafından onaylanarak kesinleģmesini takip eden iģ günü içerisinde MKK daki hesaplarına aktarılacaktır Halka arza iliģkin olarak ihraçcının ödemesi gereken toplam ve halka arz edilecek kira sertifikası baģına maliyet: - Ġhraç edilecek olan TL nominal tutardaki (fazla talep gelmesi durumunda TL ye artırılabilir) 364 gün süreli kira sertifikası için tahmini yasal maliyetler aģağıdadır: Ücret ve Vergiler SPK Ücreti Baz Alınacak Değer Nominal Tutar Sabit / Oransal Toplam Tutar (TL) Vadeye Göre DeğiĢen Oransal MKK Ücreti ve bu ücrete iliģkin BSMV 1 Nominal Tutar Tavanı AĢarsa Sabit ĠMKB Kotasyon Ücreti (%0,10 / <Kotasyon Ücreti< TL) 2 Nominal Tutar Tavanı AĢarsa Sabit Takasbank ISIN Kodu 3 Sabit 360 Ürüne ĠliĢkin Maliyetler 0 Hukuksal Ücretler Sabit Gayrımenkul Değerleme Sabit VKġ Bağımsız Denetim Sabit Diğer Ücretler Sabit TOPLAM Ġhraçtan önce ihraç edilen nominal tutar üzerinden %0,01 oranında MKK ihraç ücreti ödenmektedir. Ġhraç ücreti için üst limit TL dir. Ayrıca kupon ödemesi ve itfa tarihlerinde ödenen kupon ve itfa bedeli üzerinden %0,005 oranında ilave ücret ödenmektedir. Bu ücretler için alt limit 500 TL üst limit ise TL dir. 2 Kota alma ücretinin dörtte biri tutarında yıllık kotta kalma ücreti ödenir. 3 Takasbank ücreti 200$ dır. Ġhraççının Kurul kayıt, MKK ve Takasbank ın dahil olduğu yasal maliyetler ortalama TL olup ilgili tutarlar, nominal ihraç tutarının % 0,16 una tekabül etmektedir. Halka arz edilecek 1.-TL nominal değerli toplam adet kira sertifikası baģına düģecek maliyet ise 0,0016 TL olarak hesaplanmaktadır Talepte bulunan yatırımcının ödeyeceği maliyetler hakkında bilgi: Yatırımcılardan talep edilecek komisyon ve benzeri giderler: 12

13 Aracı KuruluĢların Ticaret Ünvanı ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Bizim Menkul Değerler A.ġ. ve acentesi Asya Katılım Bankası A.ġ. BaĢka Aracı KuruluĢa Virman Ücreti Ġġ YATIRIM, talep iģlemleri sırasında hak edeceği kira sertifikalarını doğrudan Ġġ BANKASI dıģındaki baģka bir aracı kuruluģa aktarılmasını isteyenler için 1.-TL+ BSMV (%5) alacaktır. EFT Ücreti Nakit ödeme yaparak baģvuruda bulunan yatırımcılardan; halka arz tutarını tahsil ettikten sonra oluģan para iadesini Ġġ BANKASI dıģındaki aracı kuruluģlara aktarılmasını isteyenler için 2 TL+BSMV(%5) alacaktır. Diğer Yatırımcılardan Hesap Açma Ücreti, Takasbank Virman Ücreti, Damga Vergisi ve Diğer Masraf alınmayacak 0,15 TL+BSMV Takasbank Tarifesi Hesap Açma Ücreti 1,5 TL+BSMV, hesabı varsa alınmayacaktır, banka cari hesapları için üç ayda bir 15 TL hesap iģletim ücreti, Damga Vergisi ve Diğer Masraf alınmayacak 2.14 Yatırımcılar tarafından satıģ fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade esasları hakkında bilgi: Kira Sertifikaları Madde 2.3 te belirtilen fiyattan satıģa sunulacağından yatırımcılar tarafından satıģ fiyatının üzerinde ödeme söz konusu olmayacaktır. Sadece, Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcıların karģılanamayan taleplerinden dolayı oluģan iade bedeli, Gelir Dönemi BaĢlangıç Tarihinde Ġġ YATIRIM ve BMD ve acentesi konumundaki BANK ASYA tarafından, baģvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir Borsada iģlem görme ile ilgili bilgiler: a) Kira sertifikalarının borsada iģlem görme esaslarına iliģkin bilgi: Halka arz edilen kira sertifikalarının satıģı tamamlandıktan sonra ĠMKB de iģlem görebilmesi ĠMKB Mevzuatı nın ilgili hükümleri çerçevesinde ĠMKB Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlıdır. b) Kira sertifikalarının borsada iģlem görmeye baģlayacağı muhtemel tarihler: Halka arz edilen kira sertifikalarının satıģı tamamlandıktan sonra Borsa Yönetim Kurulu nun verdiği iģlem görme kararını takiben ĠMKB nin ilgili pazarında iģlem görmeye baģlaması beklenmektedir. c) Borsada iģlem görecek olan kira sertifikalarının hangi durumlarda iģlem sırasının kapatılabileceği hakkında bilgi: SPK ve ĠMKB Mevzuatının ilgili hükümleriyle belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya ĠMKB Kotasyon Yönetmeliği nin 27. maddesinde yer alan durumların oluģtuğu Ģirketlerin ihraç ettiği ve Borsa da iģlem gören kira sertifikalarının ĠMKB Yönetim Kurulu kararıyla geçici veya sürekli olarak iģlem görmekten men edilebilir. 13

14 Borsa Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, çıkarma kararından önce ihraççı kuruluģu durumu düzeltmesi için süre vererek uyarabilir Halka arza iliģkin sirkülerin ilan edileceği yerler: Halka arz sirküleri adresli Asya Varlık Kiralama A.ġ. nin internet sitesinde, adresli Asya Katılım Bankası A.ġ. nin internet sitesinde, adresli ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. nin internet sitesinde, adresli Bizim Menkul Değerler A.ġ. nin internet sitesinde ve adreslerinde ilan edilecektir Halka arz ile ilgili menfaatler ile söz konusu menfaatlerin niteliği ve bu menfaatlerden yararlanacak kiģiler hakkında bilgi: Halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kiģi ve/veya kurum yoktur Ġhraçcı, kaynak kuruluģ ya ya da kira sertifikalarına iliģkin derecelendirmeler ile derecelendirme notlarının anlamları hakkında bilgi: ASYA VKġ ve ihraç edilen kira sertifikalarının derecelendirme notu bulunmamaktadır. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluģu Moody s, tarihinde kaynak kuruluģ BANK ASYA'nın yabancı para cinsinden ihraççı kredi notunu Ba3 den Ba2 ye, Yerel para cinsinden kredi notunu ise Ba2 den Ba1 e yükseltmiģtir. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluģu, The Islamic International Rating Agency (IIRA) 15 Ekim 2012 tarihli raporunda, BANK ASYA nın Yabancı para cinsinden notunu BB+/B, Yerel para cinsinden notunu BBB-/A-3 vekurumsal Yönetim notunu 7+ olarak teyit etmiģtir Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esaslar hakkında bilgi: a) Piyasa yapıcının unvanı: YOKTUR b) Piyasa yapıcılık esasları hakkında bilgi: YOKTUR 2.20 Ġhraçcının daha önce ihraç ettiği pay hariç sermaye piyasası araçlarının kote olduğu ya da iģlem gördüğü borsalar hakkında bilgi: ASYA VKġ nin daha önce ihraç ettiği pay hariç sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. 14

15 3. KĠRA SERTĠFĠKALARI ĠLE ĠLGĠLĠ VERGĠLENDĠRME ESASLARI KĠRA SERTĠFĠ KASI GELĠRĠ TAM MÜKELLEF KURUM 1) Türkiye'de ihraç edilenlerden; a)sermaye Ģirketleri (2) ile SPK düzenleme ve denetimine tabi fonlarca elde edilen faiz gelirleri; - % 0 oranında stopaja - Kurumlar vergisine b) Yukarıda sayılanlar dıģında kalan kurumlarca (3) elde edilen faiz gelirleri; - %10 oranında stopaja - Beyaname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilirler. TAM MÜKELLEF GERÇEK KĠġĠ 1) Türkiye'de ihraç edilenler; - % 10 oranında stopaja - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. DAR MÜKELLEF KURUM(1) 1) Türkiye'de ihraç edilenlerden; a) yabancı sermaye Ģirketleri (2) ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumların (4) elde ettiği faiz gelirleri; - % 0 oranında stopaja - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. b) Yukarıda sayılanlar dıģında kalan kurumlarca elde edilen faiz gelirleri; - %10 oranında stopaja - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. DAR MÜKELLEF GERÇEK KĠġĠ 1) Türkiye'de ihraç edilenler; - %10 oranında stopaja - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. ALIM SATIM KAZANÇ LARI 1) Türkiye'de ihraç edilenlerden; a) Sermaye Ģirketleri (2) ile SPK düzenleme ve denetimine tabi fonların elde ettiği kazançlar; - %0 oranında stopaja - Kurumlar vergisine b) Yukarıda sayılanlar dıģında kalan kurumların (3) elde ettikleri kazançlar; - %10 oranında stopaja - Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler. 1) Türkiye'de ihraç edilenlerden elde edilen kazançlar; - %10 oranında stopaja - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. 1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden; a) yabancı sermaye Ģirketleri (2) ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumların (4) elde ettiği kazançları; - %0 oranında stopaja - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilemez. 1) Banka ve aracı kurum aracılığıyla Türkiye'de ihraç edilenlerden elde edilen kazançlar; - %10 oranında stopaja - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. 15

16 (1) Dar mükellef kurumlara iliģkin açıklamalarımız, Türkiye'de iģyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan dar mükellef kurumlar için geçerlidir. (2) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Md.2/1 kapsamında sayılan Ģirketler (3) Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kurumlar (sermaye Ģirketleri; anonim, eshamlı komandit ve limited Ģirketler ile yatırım fonları) dıģındaki kurumlara, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluģları, dernek ve vakıflar ile iktisadi iģlemeleri ve iģ ortaklıkları örnek verilebilir. (4) 25 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 277 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca, Türkiye'de münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artıģı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan sınırlı sorumlu ortaklıklar, ülke fonları, kurum ve kuruluģ fonları ve yatırım kuruluģları gibi yabancı kurumsal yatırımcıların tümü, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikteki mükellefler olarak kabul edilmektedir. 4. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KĠġĠLERDEN ALINAN BĠLGĠLER Sirkülerde, derecelendirme notları hakkında yer alan bilgiler Derecelendirme KuruluĢları tarafından hazırlanan raporlardan faydalanılarak hazırlanmıģtır. ASYA VKġ ilgili üçüncü kiģilerin yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlıģ veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder. ASYA VKġ, BANK ASYA ya iliģkin Moody s ve The Islamic International Rating Agency tarafından belirlenen derecelendirme notlarını aynen aldığını beyan eder. Ġlgili üçüncü kiģilere aģağıdaki internet adreslerinden ulaģılabilir: Moody s: The Islamic International Rating Agency: 16

17 5. SORUMLULUK Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiģtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiģ olduğunu beyan ederiz. Asya Varlık Kiralama A.ġ. Sorumlu Olduğu Kısım: SĠRKÜLERĠN TAMAMI Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Sorumlu Olduğu Kısım: SĠRKÜLERĠN TAMAMI Sadık Çulcuoğlu Bölüm Yönetmeni BaĢak Selçuk Müdür Yardımcısı 17

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK 26.02.2013 12:27:52 Tasarruf Sahipleri Sirküleri - Kira Sertifikası Halka Arzı

ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK 26.02.2013 12:27:52 Tasarruf Sahipleri Sirküleri - Kira Sertifikası Halka Arzı ASYA VARLIK KİRALAMA A.Ş. / ASYVK 26.02.2013 12:27:52 Tasarruf Sahipleri Sirküleri - Kira Sertifikası Halka Arzı Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek 1 yıl vadeli 75.000.000 TL nominal değerli Kira

Detaylı

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( MCTUZ ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye : 53.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 60.950.000

Detaylı

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ

LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ LİDER FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ( LIDFA ) HALKA ARZ ÖZET BİLGİLERİ Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye 30.000.000 TL Halka Arz Miktarı Toplam Nominal - Sermaye Artırımı

Detaylı

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016

Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Bono İhracı Sunumu MAYIS 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 18,000,000 TL, Talebe göre artırılabilir. Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016

Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 Bono İhracı Sunumu EKİM 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 20,000,000 TL (Talebe göre artırılabilir.) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı 17-18-19 Eylül 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan finansal

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2016 İHRAÇ BİLGİLERİ İhraç Bilgileri İhraççı : TURKISHBANK A.Ş. İhraç Tutarı : 15 Milyon TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 150 gün

Detaylı

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013

VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 VAKIFBANK BANKA BONOLARINI HALKA ARZ EDİYOR TALEP TOPLAMA 13-14-15 MAYIS 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O Banka Bonosu Ġhracı Talep Toplama 21-22-23 Kasım 2012 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Vakıfbank tarafından kamuya açıklanan

Detaylı

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013

YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 YATIRIMLARINIZI DİLEDİĞİNİZ VADE SEÇENEKLERİYLE DEĞERLENDİREN GETİRİ VAKIFBANK'TA TALEP TOPLAMA 14-15-16 OCAK 2013 Yasal Uyarı Bu doküman Yatırımcıya bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak

Detaylı

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015

Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Bono İhracı Sunumu EYLÜL 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 35.000.000 TL Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya satış Vade : 90 gün Vade Başlangıç Tarihi

Detaylı

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir

Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015. Gizli ve Özeldir Bono İhracı Sunumu TEMMUZ 2015 Gizli ve Özeldir Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : Toplam 15.000.000 TL Fazla talep olması durumunda 25,000,000 TL ye arttırılacaktır. Kıymet Türü : Banka

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015

Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Bono İhracı Sunumu ARALIK 2015 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 20.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016

Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Bono İhracı Sunumu OCAK 2016 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 15.000.000 TL (Fazla talep olması durumunda artırılabilecektir) Kıymet Türü : Banka Bonosu İhraç Şekli : Nitelikli yatırımcıya

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Aralık 2014 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (3. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 8 9 10 Aralık 2014 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Kira Sertifikası Halka Arzı Haziran 2015 Kuveyt Türk Kira Sertifikası Halka Arzı Tanıtım Sunumu Talep Toplama Tarihleri : 24-25 - 26 Haziran 2015 Kaynak Kuruluş Konsorsiyum

Detaylı

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır.

İhraççısının banka olması dışında, banka bonosunun hazine bonosundan bir farkı bulunmamaktadır. BANKA BONOLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER Banka bonosu nedir? Bankaların borçlu sıfatıyla düzenleyip, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını takiben ihraç ederek iskonto esasına göre sattıkları

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu Sermaye Piyasası Aracı Notu henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası

Detaylı

Creditwest Faktoring Anonim ġirketi'nden

Creditwest Faktoring Anonim ġirketi'nden Creditwest Faktoring Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan halka arz edilecek 50.000.000 toplam TL nominal değerli tahvillerinin satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye

Detaylı

ING Bank Anonim ġirketi'nden

ING Bank Anonim ġirketi'nden ING Bank Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 1.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal değerli banka bonolarının

Detaylı

ING Bank Anonim ġirketi'nden

ING Bank Anonim ġirketi'nden ING Bank Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 1.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 150.000.000 TL nominal değerli banka bonolarının

Detaylı

Kira Sertifikaları Bilgilendirme Dokümanı

Kira Sertifikaları Bilgilendirme Dokümanı Kira Sertifikaları Bilgilendirme Dokümanı OCAK 2014 Sayfa 1 / 11 İÇİNDEKİLER 1. GENEL BİLGİ... 3 2. GENEL YAPI... 5 3. İHRAÇ YÖNTEMİ... 7 4. KİRA SERTİFİKALARI İHRAÇ BEDELİ, KİRA VE İTFA ÖDEMELERİ... 9

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 6.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 350.000.000 TL nominal değerli 162

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 6.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 500.000.000 TL nominal değerli banka

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014

Banka Bonosu İhracı Sunumu. Kasım 2014 Banka Bonosu İhracı Sunumu Kasım 2014 Öngörülen İhraç Yapısı İhraç Bilgileri İhraç Tutarı : 1. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL. 2. Tertip Banka bonosu 10 Milyon TL. 3. Tertip Banka bonosu 5 Milyon TL.

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 150.000.000

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kayda alınmıģ olan toplam 5.650.000.000 TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka

Detaylı

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2017 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ 1) Borsa İstanbul da (BİST) işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı 1) BİST te işlem gören, menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 600.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur.

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 600.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 600.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu nun 4 üncü

Detaylı

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2013 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2013 YILI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI. Talep Toplama Kasım 2016 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BONO İHRACI Talep Toplama 02 03 Kasım 2016 Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2016 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI 1.1.2006 tarihinden SONRA

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 5.650.000.000 TL nominal değerli banka bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 500.000.000 TL nominal değerli 173

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 700.000.000

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2012 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Dar Mükellef (*) Tam Mükellef Sermaye Şirketi

Detaylı

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**)

2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Tam Mükellef Dar Mükellef (*) 2015 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Tam Mükellef

Detaylı

AKFEN HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ'nden

AKFEN HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ'nden AKFEN HOLDĠNG ANONĠM ġġrketġ'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan halka arz edilecek 50.000.000 toplam TL nominal değerli tahvillerinin satıģına iliģkin duyurudur. Halka arza, 50.000.000.-TL olan halka

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

ĠĢ Yatırım Menkul Değerler Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Yatırım Menkul Değerler Anonim ġirketi'nden ĠĢ Yatırım Menkul Değerler Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 350.000.000 toplam TL nominal değerli borçlanma araçlarının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir.

Detaylı

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine

1AKTİF AKADEMİ. Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar. 2) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine 1) Sermaye piyasası araçları satış tebliğine A) Sermaye piyasası araçlarının ihracında fiyat, satış ve dağıtım esasları, kural olarak ihraççı ve/veya halka arz eden tarafından belirlenir. B) Sermaye piyasası

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur.

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 700.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Söz konusu banka bonoları, Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**)

2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI GERÇEK KİŞİ. Tam Mükellef. Yatırım Fonu (**) Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) 2016 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Diğer Kurum Dar

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN ADET II.TERTİP B TİPİ ALTIN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 05.09.2011 TARİHİNDE TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 05.09.2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR. HALKA ARZA İLİŞKİN

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve

Detaylı

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Bu alt fonun paylarının halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu nun 02/11/2011 tarih ve B.02.1.SPK.0-978 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 04/11/2011 TARİHİNDE ANKARA TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 04/11/2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden

Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Koç Tüketici Finansmanı Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın halka arz edilecek 100.000.000 TL (YüzMilyonTürkLirası) nominal değerli tahvillerin satışına ilişkin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye

Detaylı

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2014 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar;

2) İMKB de işlem gören diğer hisse. senetlerinin satışından elde edilen kazançlar; HĠSSE SENEDĠ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri 1) İMKB de işlem gören menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışından elde edilen kurumların (3) elde ettiği (1 yıldan

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI 4 Temmuz 2006 tarihli 6591 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayınlanan ilana göre Anadolu Hayat Emeklilik

Detaylı

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 31 ARALIK 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ BEYAZ EMEKLİLİK YATIRIM FONU (eski ünvanı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU) MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ KATILIMCILARA DUYURU KURUCUSU OLDUĞUMUZ EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım, Ziraat Hayat ve Emeklilik

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Halka Arz Tarihi Performans Sunum Raporu nun Hazırlanma Esasları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu na ( Fon ) ait Performans Sunum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 1 Temmuz 2014

Detaylı

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi

2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2015 Yılı Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi HİSSE SENEDİ ALIM SATIM KAZANCI iktisap edilmiş hisse senetleri ARACI KURULUŞ VARANTLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR (BİST te işlem gören) HİSSE SENEDİ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. NĠN KORUMA AMAÇLI ġemsġye FONU NA BAĞLI B TĠPĠ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ÜÇÜNCÜ ALT FONU SIKÇA SORULAN SORULAR Koruma Amaçlı Fon nedir? Yatırımcının başlangıç yatırımının belirli

Detaylı

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmış olan 5.000.000.000 toplam TL nominal değerli banka bonoları ve/veya iskontolu tahvilleri ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 700.000.000

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU HALK HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. EMANET LĠKĠT KAMU EMEKLĠLĠK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLĠ BĠLGĠ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BĠLGĠLER, SERMAYE PĠYASASI KURULU TARAFINDAN.. TARĠH VE SAYI ĠLE ONAYLANAN,.

Detaylı

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden

ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden ĠĢ Finansal Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan 200.000.000 toplam TL nominal değerli finansman bonosu ve/veya tahvillerinin halka arz edilecek 100.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**)

TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI. Tam Mükellef Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) TABLO 2. 2011 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE GELİRLERİNİN BEYAN VE VERGİLEME ESASLARI Mükellef Gelir GERÇEK KİŞİ Dar Mükellef (*) KURUM Dar Mükellef (*) Sermaye Şirketi ve Yatırım Fonu (**) Kurum Dar

Detaylı

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte

- Diğer alım satım kazançlarıyla birlikte Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU ÖNEMLİ AÇIKLAMA Özel sektör borçlanma araçları alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 13.01.2011 TARİH VE 2/45 SAYI

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR

YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR YDA İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. 2. TERTİP TAHVİL İHRACINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu nca yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere onaylanan tahvillerinin yatırımcı

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ**

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF KURUM** (1) DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ** HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen ) HİSSE SENEDİ ALIM SATIM iktisap edilen) HİSSE SENEDİ TEMETTÜ (KAR PAYI) GELİRLERİ - Tamamı kurum kazancına dahil (% 20) (Şartları sağlıyorsa kurumlar vergisi iştirak

Detaylı