Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden"

Transkript

1 Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde onaylanmıģ olan izahnamesi kapsamında TL nominal değere kadar halka arz edilebilecek kira sertifikalarının halka arz edilecek TL nominal değerli kısmının satıģına iliģkin duyurudur. Halka arza, TL nominal olan halka arz büyüklüğünden fazla talep gelmesi durumunda halka arz miktarı TL nominal tutara kadar artırılabilecektir. Söz konusu kira sertifikalarının satıģına iliģkin iģbu sirküler, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca onaylanmıģtır. Ancak sirkülerin onaylanması sirkülerde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi kira sertifikalarına iliģkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Kira sertifikalarına iliģkin olarak ihraççının yatırımcılara karģı olan ödeme yükümlülüğü Kurul veya herhangi bir kamu kuruluģu tarafından garanti altına alınmamıģ olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, iģbu sirkülerde ya da bu sirkülere dayanak olan izahnamede yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççılar sorumludur. Zararın söz konusu kiģilerden tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması hâlinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider aracı kurum, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerleme kuruluģları iģbu sirkülerde ya da bu sirkülere dayanak olan izahnamede gibi yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kiģi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlıģ, yanıltıcı ve eksik bilgilerden 6362 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde sorumludur. Bu sirkülere dayanak olan izahname tarihinde ortaklığımızın adresli internet sitesi ile Kaynak KuruluĢ Asya Katılım Bankası A.ġ. nin adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu nda (kap.gov.tr) yayımlanmıģtır. Yatırım kararının izahnamenin ve sirkülerin bütün olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi sonrası verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname kapsamında daha önce ihraç edilen kira sertifikası bulunmamaktadır.

2 1. HALKA ARZ EDĠLECEK KĠRA SERTĠFĠKALARI ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1.1 Kira sertifikalarının hangi düzenlemeler çerçevesinde ihraç edildiğine iliģkin bilgi: Asya Varlık Kiralama Anonim ġirketi (ASYA VKġ) tarafından ihraç edilecek kira sertifikaları SPK nın Seri:III, No: 43 sayılı Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama ġirketlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca ihraç edilecektir. Halka arz edilecek ASYA VKġ kira sertifikalarına iliģkin talep toplama yöntemi, dağıtım ilkeleri ve bedellerin yatırılmasına iliģkin esaslar Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 66) hükümlerine dayanılarak gerçekleģtirilecektir. ASYA VKġ tarafından ihraç edilecek kira sertifikaları, ĠMKB nin tarih ve 401 sayılı Kira Sertifikalarının ĠMKB'de ĠĢlem Görmesine ĠliĢkin Esaslar Genelgesi çerçevesinde ĠMKB Yönetim Kurulu nun vereceği olumlu karara bağlı olarak kota alınarak Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda iģlem görmesi beklenmektedir. Ġlgi pazar sabit getirili menkul kıymetlerin Ģeffaf ve rekabete açık bir ortamda iģlem görmelerini sağlayarak bu menkul kıymetlerin likiditesini artırmak, bilgi akıģını hızlandırmak amacıyla kurulmuģtur ve aynı gün veya ileri valörlü olarak doğrudan alım/doğrudan satım iģlemleri yapılabilmektedir. Kesin Alım Satım Pazarı nda iģlemler her gün saat arasında yapılmaktadır. Aynı gün valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda aynı gün baģlangıç valörlü) iģlemler ile arasında, ileri valörlü (Repo-Ters Repo Pazarı nda ileri baģlangıç valörlü) iģlemler ise saat ile arasında yapılmaktadır. Emirler iģleme konu menkul kıymetin nominal değerleri itibarıyla minimum emir büyüklüğü ve katları Ģeklinde iletilir. ASYA VKġ kira sertifikaları için TL minimum ve TL maksimum nominal emir büyüklükleri geçerli olacaktır. 1.2 Ġhraç edilecek kira sertifikalarının; a) ISIN kodu: Ġhraç edilecek kira sertifikası iliģkin ISIN Kodu Takasbank tarafından üretilecektir. b) Nama/Hamiline olduğu: Hamiline c) Kira sertifikalarını kaydi olarak izleyen kuruluģun unvanı, adresi: Seri:III, No:43 sayılı SPK Tebliği uyarınca kira sertifikalarının ihracı kaydi olarak gerçekleģtirilecek ve bu kıymetler Merkezi Kayıt KuruluĢu A.ġ. (MKK) nezdinde izlenecektir. MKK, Askerocağı Cad. Süzer Plaza No:1-15 Kat: Elmadağ-ġiĢli / ĠSTANBUL adresindedir. 1.3 Ġhraç edilecek kira sertifikalarının yatırımcılara sağladığı haklar, bu hakların kullanım esasları ve bu haklara iliģkin kısıtlamalar: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 61. Maddesi 3. Bendi uyarınca, Varlık kiralama Ģirketi, Kurul tarafından uygun görüģ verilen esas sözleģmesinde belirtilen faaliyetler dıģında herhangi bir ticari faaliyetle uğraģamayacağı gibi sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde esas sözleģmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kiģiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine aykırı bir Ģekilde kiralayamaz veya devredemez. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar, varlık kiralama Ģirketinin portföyünde yer alan varlıklar ve haklar, (portföy varlıklar) ihraççının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi teminat amacı dıģında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili 2

3 amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez. ASYA VKġ kira sertifikası ihracına katılan yatırımcılara kira sertifikası ihraç tarihinden itibaren 3 ayda bir gelir dağıtımında bulunulacaktır. Kira sertifikası süresince toplam 4 defa gelir dağıtımında bulunulacaktır. Kira sertifikalarının, ihraç bedeli kira sertifikası süresi sonunda 4. dağıtım ile birlikte bir defada ödenecektir. VKġ nin gerçekleģtirdiği halka arza katılarak kira sertifikası satın alacak yatırımcıların haklarına iliģkin sınırlamalar aģağıda özetlenmektedir; 1. Kira sertifikaları yatırımcılara bir alacak hakkı tanımamakta olup, ASYA VKġ nin kendi adına yatırımcılar hesabına satın aldığı Portföy Varlıkları ndan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlamaktadır. 2. Asya Katılım Bankası A.ġ. (BANK ASYA) nın ASYA VKġ ye yapacağı dönemsel ödemelerde temerrüde düģmesi ve sözleģme ve taahhütlerden kaynaklanan yükümlülüklere uymaması hallerinde, yatırımcılar bu aykırılıklar nedeniyle mahkemeler nezdinde dava açabilecek olmakla birlikte, esas itibarı ile Portföy Varlıklarının satıģından elde edilecek geliri paylaģacaklardır. 3. Kira sertifikaları yatırımcılara ASYA VKġ veya BANK ASYA nezdinde herhangi bir ortaklık hakkı tanımazlar. Ġhraç edilecek kira sertifikalarına iliģkin hakların kullanım süreci Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtım iģlemleri için Takasbank nezdinde MKK adına hesap açılır. ASYA VKġ tarafından ödeme yapılacak tutar, ödeme gününde Takasbank nezdindeki ilgili hesaba aktarılır. Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları topluca üye bazında, üyelerin Takasbank nezdinde mevcut olan cari hesaplarına Takasbank aracılığı ile aktarılacaktır. Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları yatırımcı hesaplarına aktarım iģlemleri üye kuruluģlar tarafından yapılacaktır. Kira sertifikası bedeli ve gelir dağıtımları, ASYA VKġ tarafından MKK hesabına brüt olarak aktarılacaktır. MKK ya üye kuruluģlar da kendilerine brüt olarak yapılacak ödemeleri, yasal vergileri kaynağında kesintileri yaptıktan sonra, net tutar üzerinden yatırımcılara ödeyecektir. 1.4 Ġhraçcının yükümlülüklerini yerine getirme sıralaması içinde ihracı planlanan kira sertifikalarının yeri hakkında bilgi ile sıralamayı etkileyebilecek veya kira sertifikalarının ihraçcının mevcut ya da gelecekteki diğer yükümlülüklerinden sonra gelmesine yol açabilecek hükümlerin özetleri: Madde 1.3 hükümleri saklı kalmak koģuluyla, kira sertifikaları yatırımcılara VKġ nin kendi adına sertifika sahipleri hesabına satın aldığı varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir. VKġ nin kira sertifikalarından kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi, yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi, faaliyet izninin kaldırılması veya iflası hâlinde Portföy Varlıklarından elde edilen gelir öncelikle kira sertifikası sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılacaktır. 3

4 1.5 Gelir Dağıtım Dönemi, Gelir Dağıtım Döneminin ne zaman baģlayacağı ve Gelir Dağıtım Tarihleri: 364 gün süreli kira sertifikaları yatırımcılarına yılda 4 defa gelir dağıtımında bulunacaktır. Talep toplamanın son günü olan 01/03/2013 tarihini takip eden iģ günü Yıllık Gelir Dağıtım Oranı ve dağıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecek olup sonuçların onaylanmasının ertesi iģ günü olan 05/03/2013 halka arza katılan tüm yatırımcılar için Gelir Dönemi BaĢlangıç Tarihi olacaktır. Gelir Dönemi BaĢlangıç Tarihi 1. Gelir Dağıtım Tarihi 04/06/ Gelir Dağıtımı Tarihi 03/09/ Gelir Dağıtımı Tarihi 03/12/ Gelir Dağıtımı ve Kira Sertifikası Bedeli Ödeme Tarihi 04/03/2014 Yıllık Gelir Dağıtım Oranı ve bu oranın belirlenmesine iliģkin esaslar: Kira sertifikalarına ödenecek olan Yıllık Gelir Dağıtım Oranı talep toplama süresinin ertesi iģ günü %6,80- %7,30 aralığında olmak koģulu ile kesinleģtirilerek adresli Asya Katılım Bankası A.ġ. nin internet sitesi ve KAP ta ilan edilerek kamuya duyurulacaktır. Dönemsel Gelir Dağıtım Oranı = Kira Sertifikasının Yıllık Gelir Dağıtım Oranı* Gelir Dönemindeki Gün Sayısı/ Kira sertifikalarının süresi: Kira sertifikaları 364 gün süreli olup, kira sertifikası bedeli 04/03/2014 tarihinde yatırımcılara geri ödenecektir. 1.7 Ġtfa sürecine iliģkin esaslar: Kira sertifikalarının bedeli, vade sonunda, 4. Gelir dağılımı ile birlikte ASYA VKġ tarafından kira sertifikası sahiplerine payları oranında bir defada geri ödenerek kira sertifikaları itfa edilir. ASYA VKġ kira sertifikası sahiplerine ödeyeceği itfa bedelini BANK ASYA tarafından kendisine devir edilen Varlıkları esas sözleģmesi gereği BANK ASYA ya geri devrederek karģılayacaktır. BANK ASYA, ASYA VKġ ile imzaladığı Alım Taahhüdü SözleĢmesi gereği Ġade Bedelinden geri alacaktır. Ġade Bedeli kira sertifikaları ihraç bedeli ve varsa BANK ASYA ile VKġ arasında imzalanan sözleģmeler gereği Banka tarafından VKġ ye ödenmesi gereken, muaccel hale gelmiģ ancak ödenmemiģ tutarların toplamıdır. 1.8 Ġhraççının ya da yatırımcının isteğine bağlı olarak erken itfanın planlanması durumunda itfa koģulları hakkında bilgi: BANK ASYA, ASYA VKġ ile imzaladığı alım taahhüdü sözleģmesi uyarınca BANK ASYA nın vadeden önce herhangi bir Ģekilde temerrüde düģmesi durumunda, VKġ nin bu yönde yapacağı bildirim üzerine, Alım Satım SözleĢmesi kapsamında VKġ ye devredilmiģ olan Varlıkları, Ġade Bedeli ni ödemek suretiyle VKġ den devir ve temlik alacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda VKġ, bu bedeli kira sertifikası yatırımcılarına kira sertifikalarının erken itfası için kullanacaktır. 4

5 Ġade Bedeli, Varlıklar ın devir tarihi itibariyle mevcut bulunan Sertifikalar ın nominal değerleri ile, Banka ile VKġ arasında imzalanan Yönetim SözleĢmesi veya Garanti SözleĢmesi uyarınca Banka tarafından VKġ ye ödenmesi gereken, muaccel hale gelmiģ ancak ödenmemiģ tutarların toplamıdır. 1.9 Gelir ve anaparanın zamanaģımı: 2308 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kira sertifikalarının, kanuni mazeret bulunmaksızın 5 yıllık zamanaģımına uğramıģ olan gelir paylaģımı ödemeleri ile 10 yıllık zamanaģımına uğramıģ ihraç bedelleri, söz konusu süreler içerinde tahsil edilmediği takdirde devlete intikal eder Kira sertifikası sahiplerinin temsil edilmesine, bu temsilin hangi organlar vasıtasıyla yapıldığı ile ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi: Sermaye Piyasası Kurulunu nun Seri: III, No:43 Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama ġirketlerine ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca VKġ Portföy Varlıklarını kendi adına, kira sertifikası sahipleri hesabına satın alacak olup, satın alınan varlıklar ve bu varlıklardan elde edilecek gelirler kira sertifikası sahipleriyle payları oranında iliģkilendirilmek suretiyle VKġ nin muhasebe kayıtlarında izlenecektir. Diğer bir ifadeyle, VKġ kira sertifikası sahiplerinin dolaylı temsilcisi konumundadır. Seri: III, No:43 Tebliği uyarınca VKġ yönetim kurulu, VKġ namına ve kira sertifikası sahipleri hesabına varlıkları kiralamak ve devretmek suretiyle elde edilen gelirlerin kira sertifikası sahiplerine ödenmesinden sorumlu olup, kira sertifikası sahiplerine verilen taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda, VKġ yönetim kurulu tarafından, kira sertifikasına konu varlık devredilerek elde edilen gelir kira sertifikası sahiplerine payları oranında dağıtılır Ön alım hakları, bu hakkın devredilebilirliği, kullanılmayan ön alım haklarına iliģkin iģlemler: Kira sertifikalarına iliģkin ön alım hakkı yoktur Garantöre ĠliĢkin Bilgiler ve Garanti Hükümleri BANK ASYA Alım Satım SözleĢmesi çerçevesinde ASYA VKġ ye devrettiği Leasing Varlıkları yla ilgili olarak üçüncü Ģahıslardan olan ve Yönetim SözleĢmesi çerçevesinde tahsili BANK ASYA tarafından yönetilecek olan alacakların ödenmesini garanti etmiģtir. BANK ASYA garantör sıfatıyla, Leasing SözleĢmeleri kapsamındaki üçüncü Ģahıslardan olan alacakların muacceliyet tarihinde ilgili borçlular tarafından ödeneceğini kayıtsız Ģartsız ve gayrikabili rücu garanti eder. 2. HALKA ARZLA ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER 2.1 Halka arz tutarı: Halka arz edilen kira sertifikaları TL nominal tutarda olacaktır. Halka arza TL nominal tutardan fazla talep gelmesi durumunda ihraç edilecek kira sertifikaları tutarı TL ye kadar artırılabilecektir. Bank Asya, Ġzahname nin Madde 6.3 Ġhraççı varlık kiralama Ģirketinin sahip olacağı varlıkların niteliklerine iliģkin bilgi bölümünde belirtildiği gibi Asya VKġ ye ,48-TL tutarda varlığı devredecektir. Sertifikalar ın ihraç tutarının, devredilen Varlıklar ın değerinin altında kalması halinde, Alım-Satım sözleģmesi gereği, Asya VKġ ihraç tutarı ile devredilen Varlıklar ın arasındaki farkı Bank Asya ya iade edecektir. 5

6 2.2 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi: ġubat-01 Mart 2013 tarihlerinde 3 iģgünü süresince talep toplanacaktır. 2.3 Kira sertifikasının satıģ fiyatı: Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet kira sertifikası SatıĢ Fiyatı 1 TL olacaktır. 2.4 Yıllık Gelir Dağıtım Oranı Talep toplama süresinin ertesi iģ günü %6,80-7,30 aralığında olmak koģulu ile kesinleģtirilecektir. 2.5 SatıĢ yöntemi ve baģvuru Ģekli: Bu halka arz Yıllık Gelir Dağıtım Oranı Aralığı ile talepte bulunma yöntemi ile gerçekleģtirilmektedir. Bu halka arzda kira sertifikası satın almak isteyen tüm yatırımcıların; halka arz süresi içinde ve sirkülerde belirtilen baģvuru yerlerine müracaat ederek talep formu nu doldurmaları ve satın alacakları kira sertifikalarının bedellerini iģbu sirkülerin 2.7 maddesine göre yatırmaları gerekmektedir. Kira sertifikalarına iliģkin talepte bulunabilecek yatırımcılar aģağıda tanımlanmıģtır: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaģları ile yurt dıģında iģçi, serbest meslek ve müstakil iģ sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kiģiler ile yerleģmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar da dahil olmak üzere, aģağıda tanımlanan Kurumsal tanımı dıģında kalan tüm gerçek ve tüzel kiģilerdir. Kurumsal Yatırımcılar; a) Yurtiçinden baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları, özel emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, risk sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluģları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuģ olan sandıklar ile kamuya yararlı derneklerdir. b) YurtdıĢından baģvuracak olan kurumsal yatırımcılar, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar la tanımlanan dıģarıda yerleģik olan, yatırım fonları, emeklilik fonları, yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta Ģirketleri, portföy yönetim Ģirketleri, ipotek finansmanı kuruluģları, emekli ve yardım sandıkları, vakıflardır. Kira sertifikaları, Türk mevzuatı uyarınca, ĠMKB de iģlem görecek Ģekilde halka arz edildiğinden dolayı, yurtdıģından baģvuracak olan yatırımcılar kira sertifikalarını Türkiye de satın alacaklardır. Talepte bulunacak yatırımcılar, aģağıda belirtilen belgeleri, Talep formlarına ekleyeceklerdir: Gerçek KiĢi Yatırımcılar: Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi Tüzel KiĢi Yatırımcılar: Ġmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluģ gazetesi, vergi levhası ve Ticaret Sicili kayıt belgesi fotokopisi 6

7 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtiçinden baģvuran Kurumsal Yatırımcılar, 2.7 maddesinde belirtilen baģvuru yerlerine giderek talepte bulunabilirler. Kurumsal kategorisi içinde yer alan YurtdıĢı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. (Ġġ YATIRIM) tarafından toplanacaktır. Kira sertifikası halka arzına Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar kategorisi ve yurtiçinden baģvuran Kurumsal Yatırımcılar, KONSORSĠYUM LĠDERĠ Ġġ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ĠĢ Kuleleri Kule 2 Kat: , 4. Levent/Ġstanbul Tel: (0212) Faks: (0212) ve tüm Ģubeleri (Ġġ YATIRIM, Ģubelerinin adreslerine adresli internet sitesinin iletiģim kısmından ulaģılabilir.) KONSORSĠYUM ÜYESĠ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. Ġnönü Cad. Kanarya Sk. No:25 Yenisahra AtaĢehir/Ġstanbul Tel: (0216) Faks: (0216) ve tüm Ģubeleri ile acentesi konumundaki Asya Katılım Bankası A.ġ. nin tüm Ģubelerine talepte bulunmak için baģvurabilirler. (Bizim Menkul Değerler A.ġ. (BMD) Ģubeleri ve Asya Katılım Bankası A.ġ. Ģubelerinin adreslerine adresli internet sitesi ile internet sitelerinden ulaģılabilir.) 2.6 Talep edilebilecek asgari ve / veya azami miktarlar hakkında bilgi: Nominal değeri 1.-TL olan 1 adet kira sertifikası için minimum talep tutarı TL olacaktır. Minimum talep tutarından sonraki talep aralıklarının 1.-TL ve katları Ģeklinde olması Ģarttır. Talep edilebilecek azami kira sertifikası tutarı hakkında herhangi bir sınırlamada bulunulmamıģtır. Yatırımcılar, istedikleri takdirde Talep Formu nda almak istedikleri parasal tutara iliģkin bir alt sınır belirleyebilirler. 2.7 Kira sertifikaları bedellerinin ödenme yeri ile Ģekli hakkında bilgi: a. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri tahvillerin bedelleri kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aģağıdaki tabloda belirtilen kıymetleri teminat göstermek suretiyle de talep edebileceklerdir. 7

8 Bizim Menkul Değerler A.ġ. ve acentası Asya Katılım Bankası A.ġ. aracılığıyla talepte bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar nakden ödeme ve kıymet teminat göstererek talepte bulunma seçeneklerinden ancak birini seçerek talepte bulunabilirler. Talep ettikleri kira sertifikasının parasal tutarını nakden yatıran Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcıların yatırdıkları tutar kira sertifikalarının hesaplarına virman edileceği tarihe kadar nemalandırılmayacaktır. Kira sertifikası talep bedeli karģılığında teminata alınacak kıymetler, teminat oranları ve teminata alıģta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar aģağıda gösterilmiģtir: Teminata Alınacak Kıymet Teminat Oranı Likit Fon %97 B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Döviz (TCMB tarafından alım satım konusu yapılan konvertible dövizleri teminata konu olabilir) %97 %90 TL DĠBS %90 TL Cari Hesaplar %100 Cari Hesaplar (ABD$, AVRO, Altın) Katılma Hesapları (TL, ABD$, AVRO, Altın) %90 %90 Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı Döviz teminatında her bir konsorsiyum üyesinin çalıģtığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı giģe kuru dikkate alınacaktır. (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları Ģeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) DĠBS lerde blokaj tarihinden önce ĠMKB Tahvil Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı nda oluģan son iģgünü ağırlıklı ortalama fiyatı kullanılacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat Likit fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alıģ fiyatı Döviz teminatında her bir konsorsiyum üyesinin çalıģtığı bankanın anlık gösterge fiyatı, (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları Ģeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) DĠBS lerde ĠMKB Tahvil ve Bono Piyasası nda oluģan cari piyasa fiyatı kullanılacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Katılım Bankası tarafından o gün için açıklanan kur esas alınacaktır. Herbir kıymete iliģkin teminat tutarı aģağıdaki formüle göre hesaplanacaktır: Ġlgi Kıymete ĠliĢkin Teminat Tutarı = (Teminat Kıymet Adedi x Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat) x Teminat Oranı Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dıģında bir adet oluģmayacak Ģekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir. Tek bir teminat türünün yatırımcıların talebini tek baģına karģılayamaması durumunda aynı yatırım, katılım ve cari hesapta bulunan teminat kıymetler aynı anda teminata alınabilir. Kıymetlerin teminata alımında ve bozumunda yukardaki tabloda yer alan ilgi bozdurma fiyatları esas alınacaktır. 8

9 Yatırımcıların talep formunda bozdurma sırası belirtmemesi durumunda Sirkülerde belirtilen sıra geçerli olacaktır. Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar ın teminatlarının nakde dönüģümü ile ilgili risk bu Ģekilde talebi giren aracı kuruma aittir. Kıymetlerini teminata vererek talepte bulunan bireysel yatırımcılar talep formunu imzaladıkları anda taleplerini gerçekleģtirebilmeleri için teminata alınan kıymetleri; hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın resen paraya çevirerek, almayı hak kazandıkları kira sertifikası bedellerini res en tahsil etmek konusunda talepte bulundukları aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir Ģekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiģ olacaklardır. Teminata kabul edilecek kıymetler talepte bulundukları kurum tarafından res en bozdurularak kira sertifikalarının bedeli ödenebileceği gibi, yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri kira sertifikalarının bedelini kısmen veya tamamen Gelir Dönemi BaĢlangıç Tarihi saat 12:00 a kadar ödemeleri durumunda yalnızca ödenmeyen kısım için teminata alınan kıymetlerin res en bozdurularak ödenebilmesi de mümkündür. Konsorsiyum üyeleri ile acenteleri birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler ve teminatları farklı Ģekilde nakde dönüģtürebilirler. Konsorsiyum üyeleri ve acentelerinin teminata kabul edecekleri kıymetler ve teminata alma ve bozdurma sırası ve bozdurma iģlemi öncesinde nakit kabul edip etmeyeceği aģağıdaki tabloda belirtilmektedir. Talepleri Kabul Edecek Konsorsiyum Üyeleri ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. Merkez ve Ģubeleri Bizim Menkul Değerler A.ġ. ve acentası Asya Katılım Bankası A.ġ. Teminata Alınacak Kıymetler Likit Fon, B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu, TL DĠBS, Döviz Cari Hesaplar (TL, ABD$, AVRO, Altın), Katılma Hesapları*(TL, ABD$, AVRO, Altın) Vade BaĢlangıç Tarihinde Nakit Kabulu Nakit kabul edilecek Nakit kabul edilmeyecek teminattaki kıymetler res en bozdurulacaktır. Teminata Alma ve Bozdurma Sırası Yatırımcının talebine göre Yatırımcının talebine göre (*) Katılma hesapları teminata alınmıģ olan iģlemlerde, katılma hesabının açılıģ/temdit süresi üzerinden en az 31 gün geçmiģ ise, gerçekleģen talep tutarı için birikmiģ kar payı ödemesi yapılacaktır. AçılıĢ/temdit tarihi üzerinden 31 günden az süre geçmesi durumunda herhangi bir kar payı ödemesi yapılmayacaktır. b. Kurumsal Yatırımcılar: Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların 2.7 a maddesinde belirtilen konsorsiyum üyelerinin merkez ve Ģubelerine talepte bulunmak için baģvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. YurtdıĢı Kurumsal Yatırımcılar sadece Ġġ YATIRIM ın merkez ve Ģubelerine talepte bulunmak için baģvurarak talep formu doldurarak iģbu halka arza katılabilirler. Kurumsal Yatırımcılar her biri Yıllık Gelir Dağıtım Oranı aralığı içerisinde kalmak ve 5 Baz Puan adımlarında olmak kaydıyla 5 farklı Yıllık Gelir Dağıtım Oranı seviyesinden farklı tutardaki taleplerini iletebilecekleri gibi Yıllık Gelir Dağıtım Oranı belirtmeden bağımsız olarak sadece talep ettikleri tutar Ģeklinde de taleplerini iletebilirler. Farklı Yıllık Gelir Dağıtım Oranı seviyelerinden farklı talep tutarı giren yatırımcılar için nihai Yıllık Gelir Dağıtım Oranı na eģit veya altındaki en yakın 9

10 Yıllık Gelir Dağıtım Oranından girmiģ oldukları talep dikkate alınacaktır. Yıllık Gelir Dağıtım Oranı ndan bağımsız sadece tutar olarak talep eden yatırımcılar için bu tutar talep tutarı olarak dikkate alınacaktır. Kurumsal Yatırımcılar almaya hak kazandıkları kira sertifikalarının bedelini vade baģlangıç tarihinde saat ye kadar ödeyeceklerdir. Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları kira sertfikası bedellerini talebi toplayan konsorsiyum üyesine ödemekten imtina edemezler. Kurumsal Yatırımcıların kira sertfikası bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk talebi toplayan konsorsiyum üyesine aittir. Konsorsiyum üyeleri talepte bulunan Kurumsal Yatırımcı nın talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır. 2.8 Halka arz sonuçlarının ne Ģekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi: Halka arz sonuçları, Seri:VIII, No:66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği nde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleģtiği günü takip eden ilk iģ günü Kurul un özel durumların kamuya açıklanmasına iliģkin düzenlemeleri uyarınca KAP tan kamuya duyurulur. 2.9 Aracılık ve yüklenim hakkında bilgi: a) SatıĢa aracılık edecek ve/veya yüklenimde ve/veya en iyi gayret aracılığında bulunacak kuruluģ/kuruluģlar, aracılığın niteliği ve yüklenimde bulunulan kira sertifikalarının tutarı ile bu tutarın satıģa sunulan toplam kira sertifikaları tutarına oranı: ASYA VKġ nin halka arz edeceği kira sertifikalarının satıģı SPK nın Seri: VIII, No: 66 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği nin 3. maddesinde yer alan Talep Toplama Yöntemi ile gerçekleģtirilecektir. Halka arza aracılık SPK nın Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı KuruluĢlara ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ inin 38. maddesinin (a) bendinde tanımı yapılan En Ġyi Gayret Aracılığı Ģeklinde ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ. liderliğinde gerçekleģtirilecek olup, yüklenimde bulunulmamıģtır. b) Aracılık sözleģmesinin tarihi ve bu sözleģmede yer alan önemli hususlar: Halka arz edilecek kira sertifikalarına iliģkin aracılık iģlemleri 07/02/2013 tarihinde imzalanan Aracılık SözleĢmesi çerçevesinde Ġġ YATIRIM liderliğinde gerçekleģtirilecektir. 07/02/2013 tarihinde imzalanan Aracılık SözleĢmesi ne göre halka arz yoluyla satılacak kira sertifikalarının ihracında, Ġġ YATIRIM ve BMD aracılık hizmeti verecektir Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi: Tahsisat Miktarları Tahsisat Esasları ASYA VKġ kira sertifikalarının halka arzına iliģkin olarak yatırımcılar aģağıdaki gibi 2 (iki) gruba ayrılmıģlardır: Halka arz edilecek kira sertifikalarının; 10

11 TL nominal değerdeki (% 50) kısmı Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara TL nominal değerdeki (% 50) kısmı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleģtirilecek satıģlar için tahsis edilmiģtir. Talep toplama süresinin sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karģılayacak kadar talep gelmiģ olsa dahi, tahsisat oranları arasında yatırımcılara Seri:VIII No:66 Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında SatıĢ Yöntemlerine ĠliĢkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre; - Yukarıda belirtilen herhangi bir yatırımcı grubu için %20 den fazla azaltılmamak, - Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların tahsisat oranlarını %10 un altına düģürmemek üzere Ġġ YATIRIM ın önerisi ile ASYA VKġ nin onayı ile kaydırma yapılabilir. Halka arz edilecek kira sertifikalarının fazla talep gelerek TL ye kadar artırılması durumda yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımına, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara en az %10 ayrılması koģulu saklı kalmak üzere, gelen talebe göre talep toplamanın son günü Ġġ YATIRIM ın önerisi ve ASYA VKġ nin onayıyla karar verilecektir. Dağıtım Esasları Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra Seri VIII. No:66 sayılı Tebliğ Ek 1 de yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaģları ile Türkiye de yerleģik yabancı uyruklular dıģında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan sonra dağıtım iģlemi aģağıdaki Ģekilde gerçekleģtirilecektir: Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aģağıda belirtilen Ģekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. a. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal Dağıtım Yöntemi ne göre yapılacaktır. Ġlk aģamada, talepte bulunan tüm Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılara adet kıymet verilecek, daha sonra, Yurt Ġçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan talep miktarına bölünmesi ile Arzın Talebi KarĢılama Oranı bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi KarĢılama Oranı her bir yatırımcıya ait kiģisel talep ile çarpılacak ve dağıtılacaktır. YurtĠçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından herhangi bir mükerrer tarama iģlemi yapılmayacaktır. b. Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Kurumsal Yatırımcı grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatırımcıya verilecek kıymet miktarına Ġġ YATIRIM ın önerileri de dikkate alınarak ASYA VKġ tarafından karar verilecektir. Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır. 11

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden

Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Boyner Büyük Mağazacılık Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın kayda alınmıģ olan toplam 100.000.000 TL nominal değerli borçlanma aracının halka arz edilecek 50.000.000 TL nominal değerli tahvillerinin satıģına

Detaylı

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden

Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Türkiye ĠĢ Bankası Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 1.000.000.000 TL nominal değerli banka bonosunun halka arz yoluyla satıģına iliģkin duyurudur. Halka arz edilecek 1.000.000.000 TL nominal değerli

Detaylı

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu ING Bank Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca../../2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır)

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır) Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../2015 tarihinde

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1-2 - 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur İşbu İhraççı Bilgi Dökümanı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye

Detaylı

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu

Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Lider Faktoring Anonim Şirketi Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca 05/06/2014 tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin

Detaylı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bonosu Halka Arzı Haziran 2015 Halkbank Bonosu Halka Arzı Tanıtım Sunumu (2. Etap) Talep Toplama Tarihleri : 1 2 3 Haziran 2015 Önemli Not: Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek

Detaylı

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur

Akfen Holding Anonim irketi'nden. Halka Arza li kin Duyurudur Akfen Holding Anonim irketi'nden Halka Arza li kin Duyurudur Ortaklı ımızın ödenmi sermayesinin 104.513.890.-TL den 133.000.000.-TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 28.486.110.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜĞÜ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. EUROPEAN EQUITY B TİPİ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. European Equity B Tipi Yabanci Menkul Kiymetler Fonu içtüzüğünün tamamı Sermaye

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur

TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur TE-MAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notudur Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve

Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği 28. maddesi uyarınca yayımlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu na yapılan izahnamenin onayı başvurusunun

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. NIN 500.000 PAY 2.TERTİP A TİPİ HİSSE FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR *BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir.

İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamış olup taslak niteliğindedir. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Özettir Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır.

Detaylı

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. SERBEST YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: T.C. ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ DEĞĠġKEN BAġAK FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1 T.C Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU YIL: 2010 İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi'nden Halka Arza İlişkin Duyurudur Mevcut ortaklarm sahip olduğu 26.400.000 TL nominal değerli paylarm halka arzma ilişkin duyurudur. Söz

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. A TİPİ İMKB ULUSAL 30 ENDEKS FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 TÜRKĠYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. tarafından 3794 sayılı Kanunla değiģik

Detaylı

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUġ AMACI T.C.ZĠRAAT BANKASI A.ġ. A TĠPĠ KARMA FONU ĠÇTÜZÜĞÜ 1.1. T.C.Ziraat Bankası A.ġ. tarafından 3794 sıyılı kanunla değiģik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 nci maddelerine

Detaylı

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sermaye Piyasası Aracı Notu Bu sermaye piyasası aracı notu, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../... tarihinde onaylanmıştır. Ortaklığımızın

Detaylı

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU

TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Hesap No:............... YURTDIġI TÜREV ARAÇLAR RĠSK BĠLDĠRĠM FORMU Önemli Açıklama Yurt dıģı vadeli iģlem ve opsiyon borsaları ya da teģkilatlanmıģ diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım satım iģlemleri

Detaylı

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır 1 İşbu İhraççı Bilgi Dokümanı henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmamıştır. TF Varlık Kiralama Anonim Şirketi İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca...

Detaylı

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*)

1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) 1.2.11. KONUT FĠNANSMANI SĠSTEMĠNE ĠLĠġKĠN ÇEġĠTLĠ KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN (*) (6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) Kanun No. 5582 Kabul tarihi : 21/2/2007

Detaylı

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR.

YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. YATIRIM MENKUL DEERLER ANONM RKET'NDEN ORTAKLIIMIZIN LK DEFA HALKA ARZ EDLECEK TOPLAM 30.865.000 YTL NOMNAL DEERL PAYLARIN SATII LE LGL DUYURUDUR. SÖZ KONUSU PAYLAR SERMAYE PYASASI KURULU'NCA 03.05.2007

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden

Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim ġirketi nden Ortaklığımızın çıkarılmıģ sermayesinin 176.100.000.-TL den 224.000.000- TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 47.900.000.-TL ve mevcut ortakların

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı