Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFFA+ 8M14 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFFA+ 8M14 BULAÞIK MAKÝNESÝ"

Transkript

1 Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Ýçindekiler Türkçe, 1 Polski, 13 Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation Cihazýn tanýmý 4 Genel görünüm Kontrol paneli LFFA+ 8M14 Raflarýn yüklenmesi, 5 Alt raf Çatal ve Býçak Sepeti Üst Raf Baþlangýç ve kullaným, 6-7 Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý Deterjanýn ölçülmesi Yýkama seçenekleri Yýkama devirleri, 8 Yýkama devirleri tablosu Durulama maddesi ve iþlenmiþ tuz, 9 Durulama maddesinin ölçülmesi Ýþlenmiþ tuzun ölçülmesi Bakým ve onarým, 10 Su ve elektrik kaynaklarýnýn kapatýlmasý Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Ýstenmeyen kokularýn engellenmesi Püskürtücü kollarýn temizlenmesi Su Giriþ Filtresinin Temizlenmesi Filtrelerin temizlenmesi Uzun bir süre boyunca makinenin kullanýlmadan býrakýlmasý Önlemler, öneri ve Destek, 11 Genel güvenlik Tasfiye Enerji tasarrufu yapmak ve çevreye karþý duyarlý olmak Desteðe baþvurmadan önce Sorun giderme, 12

2 Kurulum TR Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine verildi ya da hareket ettirildiyse yeni kullanýcýnýn da bu manüelde belirtilen önerilerden yararlanabilmesi için manüelin de makine ile birlikte muhafaza edildiðinden emin olun. Lütfen bu talimat kitabýný dikkatle okuyun: Cihazýn güvenli bir þekilde kurulumuna, kullanýmýna ve bakýmýna dair önemli bilgiler içermektedir. Makinenin yeri deðiþtirilmek istenirse makineyi dik konumda tutun; kesinlikle gerekiyor ise makine arka kýsmý üzerine eðilebilir. Bu cihaz evde kullanýlmasý veya benzer uygulamalar amaçlý tasarlanmýþtýr, örneðin: - maðazalarda, ofislerde ve diðer iþ ortamlarýnda çalýþan personel için mutfak olarak kullanýlan alanlar; - çiftlik evleri; - otel, motel ve diðer konaklama tipi ortamlarda müþteriler tarafýndan kullaným; - bed and breakfast (oda&kahvaltý). Yerleþtirme ve Seviyelendirme 1. Cihazý, ambalajýndan tamamýyla çýkarýn ve taþýma sýrasýnda hasar görmediðinden emin olmak için kontrol edin. Hasar görmüþ ise perakende satýcýnýz ile görüþün ve kurulum iþlemini devam ettirmeyin. 2. Yanlarýnýn ve arka panelinin bitiþiðinde bulunan dolaplar ya da duvar ile temas edebilmesi için bulaþýk makinesini yerine yerleþtirerek kontrol edin. Bu cihaz, ayný zamanda tek bir tezgah altýna da yerleþtirilebilir *(Kurulum bilgileri sayfasýna bakýnýz). 3. Bulaþýk makinesini, düz ve dayanýklý bir yüzey üzerine yerleþtirin. Yüzey düz deðil ise cihazýn ön ayaðý, makine yatay bir pozisyona gelene kadar ayarlanabilir. Cihaz doðru bir þekilde seviyelendirildiyse daha saðlam olacak ve çalýþmasý sýrasýnda titreþim ya da gürültü yaratmayacak veya hareket etmeyecektir. 4*. Arka ayaðýn yüksekliðinin ayarlanmasý için 8 mm açýklýklý bir altýgen anahtar kullanmak suretiyle bulaþýk makinesinin önünde alt kýsmýn merkezinde bulunan kýrmýzý altýgen burç yataðýný döndürün. Yüksekliði arttýrmak için anahtarý saat yönünde, yüksekliði azaltmak için saat yönünün tersine döndürün. (dokümana eklenen Yapým talimatlarý sayfasýna bakýnýz) Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý, nitelikli bir teknisyen tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Bulaþýk makinesi, su hortumlarýnýn ya da elektrik kaynaðý kablolarýnýn üstüne yerleþtirilmemelidir. Cihaz, su tesisatýna yeni hortumlar kullanýlarak baðlanmalýdýr. Eski hortumlarý kullanmayýn. Su giriþ ve çýkýþ hortumlarý ve elektrik kaynaðý kablosu, mümkün olan en iyi kurulumun elde edilmesi amacýyla saða ya da sola doðru yerleþtirilebilir. Su giriþ hortumunun baðlanmasý Uygun bir soðuk su baðlantý noktasýna: Hortumu baðlamadan önce, su içinde bulunmasý mümkün olan partiküllerin cihazý týkamamasý için hortum tamamýyla temizlenene kadar su akýtýn; Bu iþlemi gerçekleþtirdikten sonra giriþ hortumunu, musluða ¾ lük bir gaz vidasý diþli baðlantýsýyla vidalayýn. Uygun bir sýcak su baðlantý noktasýna: Bulaþýk makineniz, sýcaklýðý 60 C yi geçmeyecek þekilde elektrik kaynaðýndan gelen sýcak su ile beslenebilir (radyatörlü bir merkezi ýsýtma sisteminiz varsa). Soðuk su kaynaðýnýn baðlanmasý konusunda belirtilen þekilde hortumu musluða vidalayýn. Giriþ hortumu yeteri kadar uzun deðil ise konusunda uzman bir maðazaya ya da yetkili bir teknisyene baþvurun. (bknz Destek) Su basýncý, Teknik bilgi tablosunda verilen deðer aralýðýnda olmalýdýr. (bknz bitiþik bilgi) Hortum kývrýlmamalý ya da ezilmemelidir. Atýk su boþaltma hortumunun baðlantýsý boþaltma hortumunu, kývýrmadan iç çapý en az 4 cm olan bir boþaltma kanalýna baðlayýnýz Boþaltma hortumu, zeminden veya bulaþýk makinesinin destek zemininden (A) 40 ila 80 cm. arasýnda bir yükseklikte olmalýdýr. Atýk su boþaltma hortumunu lavabonun akýþ borusuna baðlamadan önce, plastik tapayý (B) kaldýrýnýz. Su basmalarýna karþý koruma Su basmasý olaylarýnýn ortaya çýkmayacaðýndan emin olmak için bulaþýk makinesi: - Cihazýn içinde oluþabilecek arýza veya sýzýntýlar halinde su beslemesini bloke eden özel bir sistem ile yapýlandýrýlmalýdýr. Bazý modellerde, New Aqua Stop* (Yeni Su Durdurma) olarak bilinen ve besleme hortumunun yýrtýlmasý durumunda bile su basmalarýna karþý koruma saðlayan destek güvenlik cihazlarý da bulunmaktadýr. UYARI: TEHLÝKELÝ VOLTAJ! Su giriþ borusu iletken elektriksel parçalar içerdiði için her ne þart altýnda olursa olsun kesilmemelidir. * Sadece seçilen modellerde mevcuttur. 2

3 Elektrik baðlantýsý Fiþi elektrik prizine takmadan önce aþaðýdaki hususlarýn saðlandýðýndan emin olun: Priz topraklanmýþ olup uygulanan tüm yönetmeliklere uygundur. Priz, kapaðýn iç kýsmýnda bulunan bilgi plakasý üzerinde belirtilen cihazýn maksimum yüküne dayanacak güçtedir. (Cihazýn Tanýmý baþlýklý bölümü inceleyiniz) Güç kaynaðý voltajý, kapaðýn iç kýsmýnda bulunan bilgi plakasýnýn üzerinde belirtilen deðerler içerisinde deðiþir. Priz, cihazýn fiþi ile uyumludur. Yukarýdaki þartlar saðlanmýyorsa prizin deðiþtirilmesi için yetkili bir teknisyene baþvurun (bknz Destek); uzatma kablolarý ya da çoklu priz kullanmayýn. Cihazýn kurulumu tamamlandýktan sonra güç kaynaðý kablosu ve elektrik prizi kolaylýkla ulaþýlabilir bir yerde olmalýdýr. Kablo kývrýlmamalý ya da ezilmemelidir. Güç kaynaðý kablosu zarar görmüþ ise tüm potansiyel tehlikelerin önlenmesi için kablo, imalatçý ya da Teknik Destek Servisi tarafýndan deðiþtirilmelidir. (Bknz Destek ) Bu kurallara uyulmamasý durumunda ortaya çýkabilecek olaylardan Þirketimiz sorumlu tutulamayacaktýr. Yoðuþma önleyici bant* Bulaþýk makinesini kurduktan sonra kapaðý açýn ve bulaþýk makinenizi yoðuþma nedeniyle oluþan muhtemel sorunlardan korumak için yapýþkanlý bandý ahþap rafýn altýna yapýþtýrýn. Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Cihazýn kurulumu tamamlandýktan sonra ve ilk yýkama devrini baþlatmadan hemen önce tuz daðýtýcýsýný tamamýyla su ile doldurun ve ancak bundan sonra yaklaþýk 1 kg kadar tuz ekleyin (Duruluma maddesi ve iþlenmiþ tuz baþlýklý bölümü inceleyiniz). Su dýþarýya taþabilir: Bu normal bir durum olup sorun olarak deðerlendirilmemelidir. Su sertliði deðerini seçin (Durulama maddesi ve iþlenmiþ tuz baðlýklý bölümü inceleyiniz). Tuz, makinenin içine döküldükten sonra, YETERSÝZ TUZ (LOW SALT)* göstergesi sönecektir. Tuz bölmesi doldurulmazsa, sonuç olarak su yumuþatýcýsý ve ýsýtma bileþeni zarar görebilir. Teknik bilgiler Boyutlar Kapasite Su şebeke basıncı Güç kaynağı voltajı Toplam absorbe edilen güç Sigorta Genişlik 60 cm. Yükseklik 85 cm. Derinlik 60 cm. 14 standart yer ayarı MPa ( bar) 7, psi Bilgi levhasına bakınız Bilgi levhasına bakınız Bilgi levhasına bakınız Bu bulaşık makinesi aşağıdaki Avrupa Birliği Yönergelerine uy gundur: /95/EC (Düşük Voltaj) -2004/108/EC (Elektromanyetik Uygunluk) -2005/32/EC (Comm. Reg. 1275/2008) (Ecodesign) -97/17/EC(etiket ket Yönergesi) -2002/96/EC TR ECODESIGN REGULATION ECO yýkama devresi enerji etiketinin verilerine iliþkin olan standart programdýr; bu devre, genellikle kirli olan bulaþýklarý yýkamaya uygundur ve bu tipteki bulaþýklar için enerji ve su tüketimi açýsýndan en etkin olan programdýr. Daha az tüketim için, bulaþýk makinesini tam yükte kullanýnýz. Stand-by tüketimleri: Left-on mode tüketimi: 3 W - off mode tüketimi: 1,3 W Baþlýca devreler için tüketimlere sahip tablo Standart şartlar* Kullanıcı şartları** Enerji tüketimi (KWh/devre) Su tüketimi (l/devre) Süre (dak/devre) Enerji tüketimi (KWh/devre) Su tüketimi (l/devre) Süre (dak/devre) YOĞUN 1, , NORMAL 1, , * Program verileri, EN avrupa standartýna göre elde edilen laboratuvar ölçüm deðerleridir. ** Veriler, kullaným ve kullanýcýnýn bulaþýk yükü þartlarýnda ölçümler gerçekleþtirilerek elde edilmektedir. 3

4 Cihazýn tanýmý TR Genel görünüm 1. Üst Raf 2. Üst püskürtücü kol 3. Eðimli bölümler 4. Raf yüksekliði ayarlayýcýsý 5. Alt raf 6. Alt püskürtücü kol 7. Çatal ve Býçak Sepeti 8. Yýkama filtresi 9. Tuz daðýtýcý 10. Deterjan ve durulama maddesi daðýtýcýlarý 11. Bilgi plakasý 12. Kontrol paneli*** Kontrol paneli Tuz Eksikliði Uyarý Lambasý Program Seçimi Tuþu Ekstra kurutma Tuþu ve Iþýklý göstergesi Kalan süreyi gösteren ýþýklý gösterge ON-OFF ýþýklý göstergesi Program uyarý lambalarý Yarým yük Tuþ ve uyarý lambasý Yýkama ýþýklý göstergesi Kurutma ýþýklý göstergesi On-Off/Reset Tuþu Parlatýcý Eksikliði Uyarý Lambasý Gecikmeli Baþlatma Tuþu ve Uyarý lambasý Çok fonksiyonlu Tampon Tuþu ve Uyarý lambasý Program sonu Iþýklý göstergesi Baþlat/Durdur tuþu ve ýþýklý göstergesi *** Sadece tamamýyla geliþtirilmiþ modellerde. * Sadece seçilen modellerde mevcuttur. Program ve seçenek sayýsý ve tipi çamaþýr makinesinin modeline göre deðiþir. 4

5 Raflarýn yüklenmesi Sepetleri yüklemeden önce bulaþýklarda ki yemek artýklarýný temizleyiniz ve bardak ve kaselerde ki sývýlarý boþaltýnýz. Yükleme yapýldýktan sonra püskürtme kollarýnýn serbestçe döndüðünden emin olunuz. Alt sepet ve çatal býçak sepeti. Alt sepete tencereler, kapaklar, tabaklar, salatalýklar, kepçeler vb. konulabilirbüyük tabak ve kapaklar tercihe göre, sepetin yan kýsýmlarýna sýralanabilir. Üst sepet Hassas ve hafif çatal býçaklarý sýralayýnýz: Bardak, fincan, altlýk, alçak salatalýklar. TR Bazý bulaþýk makinesi modelleri, eðilebilir alanlar içermektedir ki; * bu alanlarý, tencere, salatalýk ve tavalarýn yerleþtirilmesine göre yatay ya da dikey pozisyonlarda kullanmak mümkündür. Deðiþtirilebilir pozisyonlu kapaklar. Kapaklar, sepet alanýnda yerleþtirilmiþ bulaþýklarýn yerleþtirilmesini iyileþtirmek amacý ile iki farklý yükseklikte ayarlanabilir. Kadehler, kapaklar vasýtasý ile kadeh ayaklarý ilgili boþluklara yerleþtirilmek sureti ile sabitlenerek sýralanabilir. Çatal býçak sepeti, bulaþýk makinesinin modeline baðlý olarak ayrýlabilir ya da ayrýlamaz tipte olabilir. Ayrýlamaz sepet, yalnýzca bulaþýk makinesinin alt sepetinin ön kýsmýna yerleþtirilmelidir. Her iki tipte, çatal býçaklarýn en iyi þ e k i l d e yerleþtirilmesi için üst ýzgaraya sahiptir. Býçak ve sivri uçlu kesici aletler çatal býçak sepetine, kesici uçlarý aþaðý dönük olarak sýralanmýþ olmalý ya da üst sepetin kapaklarýnýn üzerine yatay olarak konulmalýdýr. Üst sepetin yüksekliðini ayarlayýnýz. Tabak çanaklarýn yerleþtirilmesini kolaylaþtýrmak için, üst sepet yüksekliðini alçak ya da yüksek pozisyonda ayarlamak mümkündür. Üst sepet yüksekliðini YENÝ SEPET yüksekliðine göre ayarlamak mümkündür. Sepeti asla tek tarafýndan bastýrmayýnýz ya da kaldýrmayýnýz. Sepetin kýlavuz sabitlemelerini saða ve sola doðru açýnýz ve sepeti çýkarýnýz, alta ve yahut üste yerleþtiriniz, ön tekerlekler yerine oturana kadar kýlavuzlar üzerinde kaydýrýnýz ve sabitlemeleri kapatýnýz (Þekile bakýnýz). Sepette Dual Space (Þekile bakýnýz) kollarýn bulunmasý halinde sepeti hat sonuna kadar çýkarýnýz, sepetin yanlarýnda bulunan kollarý kavrayýnýz, aþaðý ve yukarý doðru kaydýrarak ve el ile eþlik ederek sepeti býrakýnýz. Bulaþýk makinesinde yýkamaya uygun olmayan tabak çanaklar. Ahþap saplý, baða saplý ya da yapýþtýrmalý kýsýmlarý bulunan ahþap objeler. Alüminyum, bakýr, pirinç, kalay ve kurþun alaþýmlý ya da kalaylý objeler. Isýya dayanýklý olmayan plastik tabak çanaklar El dekorlu, antik porselenler Antik gümüþ Antik gümüþ objeler özel ve hassas bir program ile diðer metaller ile temas etmeleri kesinlikle önlenerek yýkanabilir. * Sadece seçilen modellerde mevcuttur. Sayýsý ve yeri deðiþiklik gösterebilir. Bulaþýk makinesinde yýkamaya uygun tabak çanak kullanýlmasý tavsiye edilir. 5

6 Baþlangýç ve kullaným TR Bulaþýk makinesinin çalýþtýrýlmasý 1. Su musluðunu açýn. 2. AÇMA/KAPAMA düðmesine basýn: kýsa bir bip sesi duyacaksýnýz; tüm gösterge ýþýklarý ve ekran birkaç saniyeliðine yanacaktýr. 3. Kapaðý açýn ve yeterli miktarda deterjan dökün (aþaðýya bakýn). 4. Raflarý yükleyin (Raflarýn yüklenmesi baþlýklý bölümü inceleyin) ve kapaðý kapatýn. 5. P düðmesine basarak çanak çömlek tipi ve kirlilik düzeyine uygun yýkama programýný seçin (Yýkama programlarý tablosuna bakýn). 6. Yýkama opsiyonlarýný seçin* (bitiþikteki bilgiyi inceleyin). 7. Baþlat/Durdur düðmesine basarak programý baþlatýn: uzun bir bip sesi programýn baþladýðýný gösterir ve program bitimine kadar kalan süre gösterilir. 8. Ýki kýsa ve uzun bir bip sesi yýkama programýnýn bittiðinin gösterir; yýkama programý göstergesi ýþýðý yanýp söner ve BÝTTÝ (END) göstergesi ýþýðý yanar ((seçildiyse)). ON/OFF AÇMA/KAPAMA düðmesine basarak cihazý kapatýn, su vanasýný kapatýn ve cihazý fiþten çekin. 9. Elinizi yakmamak için çanak çömlekleri çýkarmadan önce birkaç dakika bekleyin. Raflarý alttan baþlayarak boþaltýn. - Elektrik enerjisi tüketimini azaltmak için, bazý KULLANILMAYAN durumlarda, makine otomatik olarak kapanýr. Çalýþma sýrasýnda yýkama programýný deðiþtirme Yýkama programý seçim iþlemi sýrasýnda bir hata yapýlmýþsa, yeni baþlamýþ olmasý koþuluyla çevrimin deðiþtirilmesi mümkündür: Yýkama programý baþladýktan sonra AÇMA/KAPATMA/Sýfýrlama düðmesine basarak makineyi kapatýn. Ayný düðmeyi kullanarak tekrar açýn ve istenilen yýkama programý ve seçenekleri belirleyin. Ýlave çanak çömleklerin yerleþtirilmesi Baþlat/Durdur düðmesine basýn (ilgili gösterge ýþýðý yanýp sönecektir). Elektrik kaçaklarýna dikkat ederek kapýyý açýn ve çatal ve býçaklarý makinenin içine yerleþtirin. Baþlat/Durdur düðmesine basýn (sabit ýþýk): uzun bir bip sesinden sonra program baþlar. Makinenin durdurulmasý için Baþlat/Durdur düðmesine basýldýysa yýkama programý ya da Gecikmeli Baþlama fonksiyonu (seçildiyse) kesintiye uðratýlýr. Bu aþamada yýkama devrinin deðiþtirilmesi mümkün deðildir. Yanlýþlýkla programa ara verilmesi Yýkama programý sýrasýnda kapak açýlýrsa yada elektrik kesilirse, program durur. Kapak kapatýldýðýnda veya elektrik yeniden geldiðinde tekrar yarýda kesildiði yerden baþlar. Deterjanýn ölçülmesi Yýkama sonunda iyi bir sonucun elde edilmesi, kullanýlan deterjan miktarýnýn doðruluðuna da baðlýdýr; belirtilen miktardan daha fazla deterjan kullanýmý yýkamayý daha verimli hale getirmezken ayný zamanda çevresel kirlilik yaratýr. Sadece bulaþýk makineleri için özel olarak üretilen deterjanlarý kullanýn. Sývý bulaþýk deterjaný KULLANMAYIN. Fazla miktarda deterjanýn kýllanýlmasý, devir sona erdikten sonra makinenin içinde sabun artýklarýnýn kalmasýna neden olabilir. Tabletlerin kullanýmý, sadece ÇOK FONKSÝYONLU TABLETLER opsiyonunu sunan modeller için tavsiye edilmektedir. Her yýkama ve kurutma devrinden en iyi sonuçlarý almak için toz deterjan, durulama sývýsý ve tuz kullanýlmalýdýr. A Bölmesi:Yýkama deterjaný B Bölmesi: Ön yýkama deterjaný D 1. D düðmesine basarak C kapaðýný açýn. A B 2. Yýkama devirleri tablosuna göre deterjaný dökün: Toz deterjan için A ve B bölmelerini kullanýn. Tablet þeklindeki deterjanlar için: Devir için 1 tablet gerekiyorsa söz konusu tableti A bölmesine yerleþtirin ve kapaðý C kapatýn; 2 tablet gerekiyorsa ikinci tableti cihazýn en altýna yerleþtirin. 3. Bölmenin kenarlarýndan deterjan kalýntýlarýný temizleyin ve klik sesini duyana kadar kapaðý kapatýn. Yýkama seçenekleri* SEÇENEKLER, ancak yýkama devri seçildikten sonra ve Baþlat/Durdur düðmesine basýlmadan önce ayarlanabilir, deðiþtirilebilir ya da sýfýrlanabilir. Sadece yýkama devri tipine uygun olan seçenekler belirlenebilir. Herhangi bir seçenek, seçilen yýkama programýna uygun deðilse (Yýkama programlarý tablosuna bakýn) ilgili LED ardý ardýna 3 defa yanýp söner. Baþka bir seçenekle (önceden seçilen) uyumlu olmayan bir seçnek belendiðinde, ilk belirlenen seçenekle ilgili gösterge ýþýðý 3 defa yanýp söner, 3 bip sesi duyulur ve son belirlene seçenek etkin kalýrken önceki seçenek iptal edilir. Yanlýþlýkla seçilen bir opsiyonun seçimini iptal etmek için ilgili düðmeye tekrar basýn. *Sadece seçilen modellerde mevcuttur. 6

7 Üst rafla yarým yükleme Yýkanacak çok fazla bulaþýk yoksa su, elektrik ve deterjan tasarrufu yapmak için yarým yüklü program kullanýlabilir. Yýkama programýný seçin ve YARIM YÜKLÜ (HALF LOAD) düðmesine basýn: gösterge ýþýðý aydýnlanýr ve yýkama programý yalnýzca üst rafa uygulanýr. Yalnýzca üst rafý yüklemeyi ve buna göre deterjan miktarýný azaltmayý unutmayýn. Bu durumda toz deterjan kullanýlmasý daha iyidir. Bu seçenek aþaðýdaki yýkama programlarýna uygun deðildir: Speed ve Bebek. Gecikmeli baþlatma Programý 1-24 saat arasýnda bir süreyle gecikmeli olarak baþlatmak mümkündür. 1. Ýstenen yýkama programý ve diðer seçenekler belirlendikten sonra GECÝKMELÝ BAÞLATMA düðmesine basýn: ilgili gösterge ýþýðý yanar. Yýkama programýnýn baþlatýlmasýný istediðiniz zamaný seçmek için ayný düðmeyi kullanýn (1-24 saatlik süre sonrasý). 2. Baþlat/Durdur düðmesiyle seçiminizi onaylayýn; geriye doðru sayma baþlar. Seçilen gecikme süresinin ilgili ýþýðý yanýp söner ve Baþlat/Durdur düðmesi yanýp sönmesi durur (ýþýk sabit olarak yanar). 3. Ayarlanan zaman geçtikten sonra GECÝKMELÝ BAÞLATMA göstergesi ýþýðý söner ve yýkama programý baþlar. GECÝKMELÝ BAÞLATMA seçeneðini iptal etmek için, KAPALI öðesi görününceye kadar GECÝKMELÝ BAÞLATMA düðmesine arka arkaya basýn. Gecikmeli Baþlatma fonksiyonu, yýkama iþlemi baþladýktan sonra ayarlanamaz. Ekstra Kurutma Bulaþýklarýn daha iyi kurutulmasýný saðlamak için, EKSTRA KURUTMA tuþuna basýnýz, uyarý lambasý yanar, bir daha tuþa bastýðýnýz zaman seçim iptal edilir. EKSTRA KURUTMA seçeneði, programý uzatýr. Çok fonksiyonlu tabletler (Sekmeler) Bu seçenek, yýkama ve kurutma sonuçlarýný optimize eder. Çok fonksiyonlu tabletler kullanýlýrken ÇOK FONKSÝYONLU TABLETLER düðmesine basýn. Ýlgili gösterge ýþýðý yanar. Çok fonksiyonlu tabletler seçeneði, yýkama programýnýn uzamasýna neden olur. ÇOK FONKSÝYONLU TABLETLER seçeneði iptal edilmezse sonraki yýkama programlarýnda da kullanýlýr. Tabletlerin kullanýmý, sadece ÇOK FONKSÝYONLU TABLETLER seçeneðini sunan modeller için tavsiye edilmektedir. Bu seçeneðin, çok fonksiyonlu tabletlerin kullanýmýna uygun olmayan yýkama programlarýnda kullanýlmamasý önerilir. (bkz. Seçenekler Tablosu). TR Seçenekler Tablosu A B C D Çok Yarım fonksiyonlu yükleme Tampon Gecikmelibaşlatma Ekstra kurutma Ekonomik Evet Evet Evet Evet Normal Evet Evet Evet Evet Günlük A 60' Evet Evet Evet Hayır Sudan Geçirme Evet Evet Hayır Hayır Yoğun Evet Evet Evet Evet Speed 25' Evet Hayır Evet Hayır Kristal Evet Evet Evet Evet Bebek Yıkaması Evet Hayır Hayır Hayır * Sadece seçilen modellerde mevcuttur. 7

8 Yýkama devirleri TR Çatak, kaþýk ve býçaklar az kirli ise ya da bulaþýk makinesine yerleþtirilmeden önce sudan geçirilmiþler ise bu doðrultuda kullanýlan deterjan miktarýný azaltýn. Yýkama devrilerinin ve seçeneklerin sayýsý ve tipi, bulaþýk makinesi modeline baðlý olarak deðiþiklik göstermektedir. Mevcut SEÇENEKLER için Baþlangýç ve kullaným sayfasýndaki Seçenekler tablosunu inceleyin. Yıkama çevrimi seçim talimatları Yıkama çevrimi Deterjan (A) = A bölmesi (B) = B bölmesi Toz Sıvı Tablet Kurutma içeren yıkama çevrimleri Seçenekler Yıkama çevrimi süresi ( ±%10 tolerans) Sa. Dk. Düşük enerji tüketim seviyelerine sahip çevre dostu yıkama çevrimi, tava ve tabaklar için uygun. Ekonomik* 50 C 29 gr (A) 6 gr (B) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Evet A B C-D 2:55 Normal seviyede kirlenmiş tava ve tabaklar. Standart günlük yıkama çevrimi. Normal 29 gr (A) 6 gr (B) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Evet A B C-D 1:50 Sınırlı günlük bulaşık miktarı (4 ye r ayarı + 1 saplı tencere +1 kızart ma tavası). Günlük A gr (A) 25 ml (A) 1 (A) Hayır A B C 1:00 Sonraki yemekten gelecek tabaklarla birlikte makineye yerleş tirilmeyi bekleyen tabaklar için ön yıkama. Yoğun şekilde kirlenmiş tabak ve tavalar (dayanıksızeşyalar için kullanılamaz). Az kirlenmiş tabakları için ekono mik ve hızlı yıkama. (Çevrimi kull anımın hemen ardından uygulayı n) (2 tabak + 2 bardak + 4 parça açanakçömlek + 1 saplı tencere + 1 küçük kızartma tavası). Yüksek sıcaklıklara duyarlı dayan ıksız malzemeler için ekonomik v e hızlı yıkama çevrimi (Çevrimi ku llanımın hemen ardından uygulayı n) ( bardak Üst raf + dayanıksız t abak Alt raf). Dezenfektan yıkama çevrimi, bibe ronları, yüzük ve emzikleri tabak, fincan, cam bardak ve çanak çöm lekle birlikte yıkamak için uygund ur. Çanak çömlek sadece üst rafa erleştirilmelidir. Sudan Geçirme Yoğun Cam eşya yıkama Bebek Çevrimi Hayır Hayır Hayır Hayır A B 0:08 35 gr (A) 35 ml (A) 1 (A) Evet A B C-D 2:25 25 gr (A) 25 ml (A) 1 (A) Hayır A - C 0:25 35 gr (A) 35 ml (A) 1 (A) Evet A B C D 1:30 20 gr (A) 20 ml (A) Hayır Evet A 1:20' Notlar: Günlük yýkamasý ve Speed yýkama devirleri kullanýlýrken optimum performans düzeyleri, belirtilen maksimum çatak, kaþýk ve býçak miktarýna sadýk kalýnarak elde edilebilir. * Ekonomik yýkama devri, EN yönetmeliklerine uygundur. Diðer yýkama devirlerinden daha uzun sürmesine raðmen daha az enerji kullanýr ve çevreye daha az zararlýdýr. Test Laboratuarlarý için Not: Ýlgili EN test koþullarýna iliþkin bilgi almak için lütfen aþaðýdaki adrese bir e-posta gönderin: Deterjanýn ölçülmesini daha kolay hale getirmek için aþaðýdaki bilgileri inceleyin: 1 çorba kaþýðý = 15 g toz = yaklaþýk 15 ml sývý 1 çay kaþýðý = 5 g toz = yaklaþýk 5 ml sývý 8

9 Durulama maddesi ve iþlenmiþ tuz Sadece bulaþýk makineleri için özel olarak üretilen ürünleri kullanýn. Tablet tuz ya da endüstriyel tuz veya sývý bulaþýk deterjan kullanmayýn. Paket üzerinde verilen talimatlarý izleyin. Çok fonksiyonlu bir ürün kullanýlýyorsa durulama maddesi eklemenize gerek yoktur; fakat özellikle de suyun sert ya da çok sert olduðu yerlerde yaþýyorsanýz tuz eklemenizi önemle tavsiye ederiz. Paket üzerinde verilen talimatlarý izleyin. Tuz ya da durulama maddesi eklemezseniz YETERSÝZ TUZ* ve PARLATICI AZ* gösterge ýþýklarý yanýp öyle kalacaktýr. Parlatýcýnýn ölçülüp ayrýlmasý Parlatýcý, su yüzeylerinden daha rahat aktýðý ve böylece iz veya leke býrakmadýðý için çanak çömleðin kurumasýný kolaylaþtýrýr. Parlatýcý daðýtým bölmesi aþaðýdakiler olduðunda doldurulmalýdýr: Kontrol panelindeki PARLATICI AZ* gösterge lambasý yanýp söndüðünde ; 1. Kapaðý saat yönünün aksi istikametinde (G) döndürerek daðýtým bölmesini açýn. 2. Daðýtým bölmesinden taþmamasýný saðlayarak parlatýcý koyun. Taþarsa, dökmeyin. G F dökülenleri hemen kuru bir bezle silin. 3. Kapaðý yerine takýn. KESÝNLÝKLE parlatýcýyý doðrudan cihazýn yýkama bölümüne Parlatýcý miktarýnýn ayalanmasý Kurulama iþleminin sonuçlarýnan yeterince tatmin olmadýysanýz, kullanýlan parlatýcý miktarýný ayarlayabilirsiniz. Dozaj ayarýný (F) 6 ön ayarlý konumdan birine döndürmek için bir tornavida kullanýn (varsayýlan konum 4 e ayarlýdýr): Çanak çömlekte leke varsa, ayar cihazýný daha düþük bir sayýya ayarlayýn (1-3). Çevrim tamamlandýktan sonra çanak çömleðin üzerinde su damlalarý varsa veya kireç izleri bulunuyorsa, ayarý daha yüksek bir sayýya (4-6) ayarlayýn. Su sertliðinin ayarlanmasý Her bulaþýk makinesinde özellikle bu tür cihazlar için tasarlanan iþlenmiþ tuz kullanarak daha sonra bulaþýklarý yýkamak için kullanýlan suyun içindeki kireci alan bir su yumuþatýcýsý bulunmaktadýr. Bulaþýk makinesi, kirliliði azaltacak ve bölgenizdeki su sertliðine göre yýkama performansýný optimize edecek seçenekler sunmaktadýr. Bu bilgi, konutunuza su tedarik eden organizasyondan öðrenilebilir. Sertlik derecesinin ayarlanmasý, bulaþýk makinesi modeline göre farklýlýk gösterebilir. - Makineyi AÇMA/KAPAMA düðmesine basmak suretiyle açýnýz. - Birkaç saniye P tuþuna basýnýz; sesli kýsa bir sinyalden sonra, ekran ayarlanan su sertlik derecesini görüntüler ve Baþlat/Durdur uyarý lambasý titrer (dekalsifikatör, fabrika ayarlarýnda 3 üzerindedir). - Arzu edilen sertlik derecesine ulaþana kadar P tuþuna basýnýz ( * Su sertlik derecesi tablosuna bakýnýz). Ekran, seçilen su sertlik derecesi deðerini görüntüleyecektir.örn.: sertlik derecesi 1 (1 ekran görüntüsü);sertlik derecesi 2 (2 ekran görüntüsü); sertlik derecesi 3 (3 ekran görüntüsü); vs vs. maksimum 5* seviyeye kadar. Fonksiyondan çýkmak için birkaç saniye bekleyin veya herhangi bir düðme seçeneðine* basýn veya ON/OFF (AÇMA/KAPATMA) düðmesine basarak makineyi kapatýn. Çok fonksiyonlu tabletler kullanýlýrken bile su daðýtýcý doldurulmalýdýr. Su Sertlik Tablosu Orta yeterlilik** tuz konteyneri seviye dh fh mmol/l ay ay ,1-2 5 ay ,1-3 3 ay ,1-6 2 ay 5* ,1-9 2/3 hafta 0 f ile 10 f arasında tuz kullanılmaması tavsiye edilir. * 5 e ayarlandığında süre uzayabilir. ** günde 1 yıkama ile ( dh = Alman derecesi ile hesaplanmýþ sertlik - f = Fransýz derecesi ile hesaplanmýþ sertlik mmol/l = litre baþýna milimol) Ýþlenmiþ tuzun ölçülmesi Bir yýkama devrinden mümkün olan en iyi sonuçlarý almak için daðýtýcýnýn devamlý olarak dolu olduðundan emin olun. Ýþlenmiþ tuz, sudan kireci alýr ve buna baðlý olarak bulaþýklar üzerinde kireç oluþumunu engeller. Tuz daðýtýcý, bulaþýk makinesinin alt kýsmýnda bulunmakta olup (bknz Taným) doldurulmalýdýr: Tuz daðýtýcýsýnýn kapaðýna gözle bakarak yeþil ibre* görülmediði zaman Kontrol panelindeki PARLATICI AZ* gösterge lambasý yanýp söndüðünde. 1. Alt kremayeri sökün ve konteynýr kapaðýnýn vidalarýný açýn (saat yönünün tersine). 2. Ýlk defa yapýyorsanýz: su tankýný tam aðzýna kadar doldurun. 3. Huniyi* yerleþtirin (bakýnýz figür) ve tuz konteynýrýný tam aðzýna kadar doldurun (Bu konteynýr yaklaþýk 1 kg kaldýrabilmelidir); az miktarda suyun dýþarý sýzmasý olaðandýr. 4. Huniyi* çýkartýn ve açýklýk üzerinde kalan tüm tuz artýklarýný temizleyin; akan suyun altýnda kapaðý durulayýn ve ardýndan kapaðýn alt kýsmýnda yýldýz þeklinde düzenlenmiþ olarak bulunan dört yarýktan suyun dýþarý çýkmasýný saðlamak için aþaðýya doðru bakan baþlýða tekrar vidalayýn. (Yeþil ibreli kapak*) Konteynýra her tuz ekleyiþinizde bu iþlemleri gerçekleþtirmenizi tavsiye ederiz. Kapaðýn yerine sýkýca vidalanmýþ olduðundan emin olun; böylece yýkama döngüsü süresince daðýtýcýnýn içine herhangi bir deterjan madde giremeyecektir (Bu durum su yumuþatýcýsýna tamir edilemez bir þekilde zarar verebilirdi.). Gerekli olduðu zaman tuz daðýtýcýsýndan dýþarýya sýzan tuz çözeltisinin temizlendiðinden emin olmak için yýkama devrinden önce tuzu ölçün. * Sadece seçilen modellerde mevcuttur. TR 9

10 Bakým ve onarým TR Su ve elektrik kaynaklarýnýn kapatýlmasý Sýzýntýlarý engellemek amacýyla su musluðunu her yýkama devrinden sonra kapatýn. Makine temizlenirken ya da bakýmý yapýlýrken makinenin fiþini çekin. Bulaþýk makinesinin temizlenmesi Makinenin dýþ yüzeyleri ve kontrol paneli, iplikçik býrakmayan hafif nemli bir bez parçasý ile temizlenebilir. Deterjan ya da aþýndýrýcý ürünler kullanmayýn. Cihaz içinde oluþan leke ya da izler nemli bir bez ile ve az bir sirke ile temizlenebilir. Ýstenmeyen kokularýn engellenmesi Nem oluþmamasý ve oluþan nemin makine içine hapsedilmemesi için makinenin kapaðýný devamlý olarak aralýk tutun. Kapak çevresindeki su sýzdýrmaz bantlarý ve deterjan daðýtýcýlarýný düzenli aralýklarla nemli bir sünger ile temizleyin. Bu, yiyecek artýklarýnýn bantlar üzerinde kalmasýný engelleyecek ve bu artýklarýn neden olduðu istenmeyen kokularýn oluþumunu önleyecektir. Püskürtücü kollarýn temizlenmesi Yiyecek artýklarý, püskürtücü kollar üzerine yapýþýp suyun püskürtüldüðü delikleri týkayabilir. Bu nedenle püskürtücülerin düzenli aralýklarla kontrol edilmesi ve metal içermeyen bir fýrça ile temizlenmesi önerilmektedir. Her iki püskürtücü kol da çýkartýlabilir. Üst püskürtücü kolu çýkarmak için kilit halkasýný saat yönünün tersine döndürün. Üst püskürtücü kol, daha fazla sayýda delik bulunan yüzün yukarýya doðru geldiðinden emin olunmasý için deðiþtirilmelidir. Musluk çýkýþýndaki su giriþ filtresini düzenli olarak temizleyin; - Su musluðunu kapatýn. - Su giriþ hortumunun ucunun vidalarýný sökün, filtreyi çýkartýn ve akan suyun altýnda dikkatlice temizleyin. - Filtreyi yenisi ile deðiþtirin ve su hortumunu eski pozisyonunda vidalayýn. Filtrelerin temizlenmesi Filtre grubu, yýkama suyundan yiyecek kalýntýlarýný temizleyen ve suyu tekrar döndüren üç ayrý filtreden oluþmaktadýr. Her yýkamada en iyi sonuçlarý elde etmek için temizlenmelidirler. Filtreleri düzenli aralýklarla temizleyin. Bulaþýk makinesi filtreler bulunmadan ya da filtreler gevþek durumdayken kullanýlmamalýdýr. Bir çok yýkamadan sonra filtre grubunu kontrol edin ve gerekli olmasý durumunda üzerinden su akýtarak metal içermeyen bir fýrça vasýtasýyla aþaðýdaki talimatlarý izleyerek temizleyin: 1. C silindirik filtresini saat yönünün tersine döndürün ve dýþarý çekin (þkl 1). 2. Kapak filtresi B yi yan kanatlara hafif basýnç uygulayarak çýkartýn (þkl 2). 3. Paslanmaz çelik plaka filtresi A yý dýþarý doðru kaydýrýn (þkl 3). 4.Týkacý kontrol edin ve yiyecek artýklarýný temizleyin. Yýkama devri pompasýný (siyah kenarlý) ASLA SÖKMEYÝN (þkl 4). 1 2 C B Alt püskürtücü kol, yandaki sekmelere basarak ve yukarýya doðru çekerek çýkartýlabilir. 3 4 Filtreleri temizledikten sonra filtre grubunu yeniden yerine takýn ve sabitleyin; bu durum bulaþýk makinesinin verimli kullanýmýnýn elde edilmesi için gereklidir. Su Giriþ Filtresinin Temizlenmesi* Eðer su hortumlarý yeni ya da uzun bir süre boyunca kullanýlmamýþlarsa gerekli baðlantýlarý yapmadan önce hortumlarýn temiz ve artýklardan arýndýrýlmýþ olduðundan emin olmak için su hortumlarýndan su geçisine izin verin. Eðer söz konusu önlem alýnmaz ise su giriþi týkanabilir ve bulaþýk makinesi hasar görebilir. Uzun bir süre boyunca makinenin kullanýlmadan býrakýlmasý Makineyi elektrik kaynaðýndan çýkarýn ve su musluðunu kapatýn. Makinenin kapaðýný aralýk býrakýn. Döndüðünüz zaman bulaþýk makinesi boþ iken bir yýkama devri çalýþtýrýn. * Sadece seçilen modellerde mevcuttur. 10

11 Önlemler, öneri ve Destek Bu makine, mevcut uluslar arasý güvenlik standartlarýna uygun olarak tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Aþaðýdaki bilgi güvenliðiniz için hazýrlanmýþtýr, bu nedenle dikkatle okunmalýdýr. Genel güvenlik Bu cihaz, kendilerine güvenliklerinden sorumlu kiþi tarafýndan cihazýn kullanýmý ile ilgili gözetim veya talimat verilmeksizin, sýnýrlý fiziksel, algýsal veya zihinsel beceriye sahip kiþiler (çocuklar dahil) tarafýndan kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Çocuklar cihazla oynamamalarýný saðlamak için gözetim altýnda tutulmalýdýr. Cihaz, ev içinde konut kullanýmý için tasarlanmýþ olup ticari ya da endüstriyel kullanýmý amaçlanmamýþtýr. Ev bulaþýklarýnýn bu kullaným kýlavuzunda belirtilen þekilde yýkanmasý için makine sadece yetiþkinler tarafýndan kullanýlmalýdýr. Makine, dýþ mekanlarda ya da sadece üstü kapalý alanlarda kurulmamalýdýr. Makinenin yaðmur ya da fýrtýna altýnda býrakýlmasý çok tehlikelidir. Çýplak ayakla makineye dokunmayýn. Makine prizden çekilirken kabloyu deðil fiþi, elektrik prizinden çekin. Makine temizlenmeden ya da bakým iþlemleri baþlatýlmadan önce su besleme musluðu kapatýlmalý ve makinenin fiþi, elektrik prizinden çýkarýlmalýdýr. Makine arýzalanýrsa her ne þart altýnda olursa olsun makineyi kendiniz tamir etmeye çalýþmayýn ve makinenin iç kýsýmlarýna dokunmayýn. Isýtýcý bileþene asla dokunmayýn. Makinenin açýk olan kapaðý üzerine yaslanmayýn ya da oturmayýn Bu, makinenin devrilmesine neden olabilir. Önemli bir engel teþkil edeceði için kapak açýk býrakýlmamalýdýr. Deterjanlarý ve durulama maddelerini çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde muhafaza edin. Paketleme malzemesi oyuncak olarak kullanýlmamalýdýr. Tasfiye Paketleme malzemesinin tasfiyesi: Paketlerin yeniden kullanýlabilir olup olmadýðýna dair yerel yasalarý inceleyin. Atýk Elektrikli ve Elektronik Donanýmlar (WEEE) konulu ve 2002/ 96/EC sayýlý Avrupa Direktiflerinde konutlarda kullanýlan elektrikli cihazlarýn normal katý atýk döngüsü içinde tasfiye edilmemesi gerektiði belirtilmektedir. Eskimiþ cihazlar, toplum saðlýðýna ve atmosfere verilebilecek potansiyel zarar engellenerek makine içinde bulunan malzemelerin yeniden kullaným ve geri dönüþüm masraflarýnýn optimize edilmesi için ayrý olarak toplanmalýdýr. Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, elektrikli ve elektronik alet sahiplerine ayrý atýk toplanmasý hususundaki sorumluluklarýný hatýrlatmak için tüm ürünler üzerinde bulunmaktadýr. Konutlarda kullanýlan elektrikli cihazlarýn doðru bir þekilde tasfiye edilmesi hususunda ayrýntýlý bilgi edinmek için ilgili toplum yetkilisine ya da yerel bayiinize baþvurabilirsiniz. Enerji tasarrufu yapmak ve çevreye karþý duyarlý olmak Su ve enerji tasarrufu yapmak Sadece bulaþýk makinesi dolu olduðu zaman yýkama devrini baþlatýn. Bulaþýk makinesinin dolmasýný beklerken Sudan Geçirme devrini kullanarak istenmeyen kokularýn kullanýmýný engelleyebilirsiniz. (bknz Yýkama devirleri) Yýkama devirleri tablosunu kullanarak bulaþýklarýn kirlilik seviyesine ve bulaþýk tipine uygun olan yýkama devrini seçin: - Normal derecede kirli bulaþýklar için daha düþük enerji ve su kullanan Ekonomik yýkama devrini kullanýn. - Bulaþýk miktarý normalden daha az ise Yarým yükleme opsiyonunu kullanýn *(bknz Baþlangýç ve kullaným) Elektrik tedarikçiniz, elektrik tasarrufu saatleri hakkýnda bilgi veriyorsa yýkama devirlerini daha düþük ücretlendirme uygulandýðý saatler arasýnda çalýþtýrýn. Gecikmeli baþlatma *düðmesi (bknz Baþlangýç ve kullaným) yýkama devirlerini istediðiniz þekilde organize etmenize yardýmcý olur. Enzim içeren fosfatsýz ve klorsuz deterjanlar Çevreye zararlý olmalarý nedeniyle fosfat ya da klor içeren deterjanlarý kullanmamanýzý önemle tavsiye ederiz. Enzimler, 50 C sýcaklýk altýnda özellikle etkilidir ve bu nedenle enzim içeren deterjanlar, normalde 65 C sýcaklýk altýnda elde edilen sonuçlarýn daha düþük yýkama devri sýcaklýklarýnda elde edilmesi açýsýndan kullanýlabilir. Deterjanýn sarf edilmesinin önlenmesi açýsýndan, ürünü imalatçýnýn talimatlarý, su sertliði, kirlilik seviyesi ve bulaþýk miktarýna göre uygun miktarlarda kullanýn. Biyolojik olarak geri dönüþtürülebilir olsalar da deterjanlar doðanýn dengesini deðiþtirebilen malzemeler içerir. Destek Desteðe baþvurmadan önce Problemin Sorun Giderme rehberi kullanýlarak çözülüp çözülmeyeceðini kontrol edin (bknz Sorun Giderme). Karþýlaþtýðýnýz problemin devam edip etmediðini görmek için yýkama devrini baþtan baþlatýn. Problem devam ediyorsa Yetkili Teknik Destek Servisine baþvurun. Yetkisiz teknisyenlerin verdiði hizmetleri kullanmayýn. Lütfen aþaðýda belirtilen bilgileri hazýr edin: Arýza tipi Cihaz Modeli (Mod) Seri Numarasý (S/N) Bu bilgiler, cihazýn bilgi plakasý üzerinde bulunur (bknz Cihazýn tanýmý). INDESIT COMPANY BEYAZ EŞYA PAZARLAMA A.Ş. Karahasan Sok. No:11 Balmumcu Beşiktaş/İstanbul TEL: (+90) FAKS: (+90) WEB: TR 11

12 Sorun giderme TR Cihazýn çalýþmasýnda problem olmasý durumunda Destek talebinde bulunmadan önce aþaðýdaki listede bulunan çözüm yollarýný kontrol edin: Arızalar: Bulaşık makinesi, çalışmıyor veya komutlara yanıt vermiyor Kapak kapanmıyor Bulaşık makinası atık suları boşaltmıyor. Bulaşık makinesi ses yapıyor. Bulaşık ve bardaklar üzerinde kireç kalıntıları veya beyaz bir satıholuşuyor. Bulaşık ve bardaklar üzerinde çizgi gibi veya mavi bir satıh oluşuyor. Bulaşıklar tam kurumamış. Bulaşıklar temiz değil. Bulaşık makinesi su almıyor - Kapalı çeşme alarmı. (kısa bip sinyalleri duyulur) (ON /OFF (AÇMA/KAPAMA) gösterg esinin ış ıklar ı yan ıp söner ve A6 ekrana gelir) Su alma hortumunda alarm/su giriş filtresi tıkalı. (ON /OFF (AÇMA/KAPAMA) gösterg esinin ış ıklar ı yan ıp söner ve A7 ekrana gelir) Olası sebep/çözüm: ON/OFF tuşu ile makineyi kapatınız, yaklaşık bir dakika sonra yeniden açınız ve programı yeniden ayarlayınız. Fiş elektrik prizine tam oturmuyordur. Bulaşık makinesinin kapağı tam kapalı değil. Kilit serbest kalmıştır; "klak" sesini duyana kadar kapağı iyice itiniz. Program bitmemiş. Atık su hortumu kıvrılmış (Montaj bölümüne bakınız). Lavabonun tahliye borusu tıkalı. Filtre yemek artıkları ile tıkanmıştır. Bulaşıklar birbirine veya püskürtme kollarına çarpıyor. Aşırı köpük oluşuyor. deterjan dozajı uygun miktarda ayarlanmamış veya deterjan bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. (Çalıştırma ve kullanım bölümüne bakınız) Yenileyici tuz eksik veya su sertliğine uygun bir şekilde ayarlanmamış (Parlatıcı ve tuz bölümüne bakınız). Tuz haznesinin kapağı tam kapalı değil. Parlatıcı bitti veya dozajı yeterli değil. Parlatıcı dozajı fazla. Kurutmasız bir program seçilmiş. Parlatıcı bitti veya dozajı yeterli değil (Parlatıcı ve tuz bölümüne bakınız). Parlatıcı dozajı uygun değil. Bulaşıklar yapışmaz tabanlı veya plastiktir. Sepetler fazlasıyla doldurulmuş (Sepetlerin doldurulması bölümüne bakınız). Bulaşıklar iyi yerleştirilmemiş. Püskürtme kolları serbestçe dönemiyor. Çok hafif bir yıkama programı seçilmiş (Program bölümüne bakınız). Aşırı köpük oluşuyor. deterjan dozajı uygun miktarda ayarlanmamış veya deterjan bulaşık makinesinde yıkamaya uygun değildir. (Çalıştırma ve kullanım bölümüne bakınız) Parlatıcı haznesinin kapağı tamamen kapanmamış. Filtre kirli veya tıkalı (Bakım ve temizlik bölümüne bakınız). Yenileyici tuz eksik (Parlatıcı ve tuz bölümüne bakınız). Şebekeden su akmıyor. Besleme su hortumu kıvrılmış (Montaj bölümüne bakınız). Musluğu açınız; birkaç dakika sonra makine tekrar çalışmaya başlayacaktır. Bip sinyali verilince müdahale edilmediği için cihaz durmuş. ON/OFF tuşuna basarak makineyi kapatınız, musluğu açınız ve 20 saniye sonra aynı tuşa basarak makineyi tekrar çalıştırınız. Makineyi yeniden programlayınız ve tekrar çalıştırınız. Çamaşır makinesini AÇMA/KAPAMA düğmesine basmak suretiyle kapatınız. Akmasını önlemek için su musluğunu kapatınız, fişi prizden çıkartınız. Su giriş filtresinin pislikler ile tıkanmamış olduğunu kontrol ediniz. ("Bakım ve Koruma" bölümüne bakınız) * Sadece seçilen modellerde mevcuttur. 12

13 Instrukcja obsługi ZMYWARKA Polski, 13 LFFA+ 8M14 Spis treści Instalacja, Ustawianie i poziomowanie Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia Dane techniczne Ecodesign Regulation Opis urządzenia, 16 Widok ogólny Panel sterowania Napełnianie koszy, 17 Kosz dolny Kosz na sztućce Kosz górny Uruchomienie i użytkowanie, Uruchomienie zmywarki Dozowanie środka myjącego Opcje mycia Programy, 20 Tabela programów Nabłyszczacz i sól regeneracyjna, 21 Dozowanie środka nabłyszczającego Dozowanie soli regeneracyjnej Konserwacja i utrzymanie, 22 Wyłączanie wody i prądu elektrycznego Czyszczenie zmywarki Unikanie powstawania brzydkich zapachów Czyszczenie spryskiwaczy Czyszczenie filtra dopływu wody Czyszczenie filtrów W przypadku dłuższej nieobecności Środki ostrożności zalecenia i Serwis Techniczny, 23 Ogólne zasady bezpieczeństwa Usuwanie odpadów Oszczędność i ochrona środowiska Przed zwróceniem się do Serwisu Technicznego Anomalie i środki zaradcze, 24 13

14 Instalacja Należy zachować niniejszą książeczkę, aby móc z niej korzystać w każdej chwili. W przypadku sprzedaży, odstąpienia lub przeniesienia zmywarki, upewnić się, że instrukcja obsługi pozostała razem z urządzeniem. Należy uważnie przeczytać instrukcję: zawiera ona ważne informacje dotyczące instalacji, obsługi i bezpieczeństwa. W przypadku przenoszenia należy trzymać urządzenie w pozycji pionowej; w razie konieczności przechylić je do tyłu. To urządzenie zostało zaprojektowane do użytku domowego lub podobnych zastosowań, na przykład: - w pomieszczeniach przystosowanych do użytku kuchennego przez personel w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; - w domach kolonijnych; - do użytku przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach typu mieszkaniowego; - w pensjonatach bed and breakfast. Ustawianie i poziomowanie 1. Rozpakować urządzenie i sprawdzić czy nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nie podłączać go i powiadomić sprzedawcę. 2. Ustawić zmywarkę tak, aby jej boki lub tył przylegały do sąsiadujących z nią mebli lub do ściany. Urządzenie może też zostać zabudowane pod jednolitym blatem kuchennym* (patrz karta montażowa). 3. Ustawić zmywarkę na równym i twardym podłożu. Skompensować nierówności odkręcając lub dokręcając przednie nóżki aż urządzenie znajdzie się w pozycji poziomej. Dokładne wypoziomowanie nadaje stabilność i pozwala uniknąć wibracji, hałasu oraz przesuwania się zmywarki. 4*. Aby wyregulować wysokość tylnej nóżki, należy przekręcić sześciokątną tuleję w kolorze czerwonym, znajdującą się w dolnej, przedniej, środkowej części zmywarki za pomocą klucza sześciokątnego 8 mm, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć wysokość i w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją zmniejszyć (patrz karta instrukcji zabudowy załączona do dokumentacji). Podłączenie do sieci wodnej i elektrycznej Przystosowanie instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej powinno być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Zmywarka nie powinna być ustawiona na przewodach rurowych ani na kablu zasilania elektrycznego. Urządzenie powinno być podłączone do sieci wodociągowej przy zastosowaniu nowych przewodów rurowych. Nie należy ponownie wykorzystywać starych przewodów. Przewody doprowadzające i odprowadzające wodę oraz przewód zasilania elektrycznego mogą być skierowane w prawo lub w lewo, aby umożliwić jak najlepszą instalację. Podłączenie przewodu doprowadzającego wodę Do króćca zimnej wody: dobrze przykręcić przewód doprowadzający do kurka z końcówką gwintowaną 3/4 gaz; przed dokręceniem spuścić wodę aż stanie się przejrzysta, aby ewentualne zanieczyszczenia nie zatkały urządzenia. Do króćca ciepłej wody: w przypadku instalacji centralnego ogrzewania zmywarka może być zasilana ciepłą wodą z sieci, o ile jej temperatura nie przekracza 60 C. Przykręcić przewód do kurka zgodnie z opisem dla króćca zimnej wody. Jeśli długość przewodu doprowadzającego jest niewystarczająca, należy zwrócić się do specjalistycznego sklepu lub do autoryzowanego technika (patrz Serwis Techniczny). Ciśnienie wody powinno mieścić się w zakresie wartości podanych w tabeli danych technicznych (patrz obok). Należy zwrócić uwagę, aby na przewodzie nie było zgięć ani zwężeń. Podłączenie węża odprowadzającego wodę Podłączyć przewód odprowadzający, nie zginając go, do przewodu kanalizacyjnego o średnicy minimum 4 cm. Przewód odprowadzający musi znajdować się na wysokości od 40 do 80 cm od podłogi lub podłoża, na którym umieszczono zmywarkę (A). Przed podłączeniem przewodu odprowadzającego wodę do syfonu zlewozmywaka, należy usunąć plastikową zatyczkę (B). Zabezpieczenie przed zalaniem Aby zagwarantować, że nie dojdzie do zalania, zmywarka: - wyposażona jest w system przerywający dopływ wody w przypadku pojawienia się nieprawidłowości w działaniu lub wewnętrznych wycieków. Niektóre modele wyposażone są w dodatkowe urządzenie zabezpieczające New Acqua Stop*, które gwarantuje ochronę przed zalaniem również w przypadku pęknięcia przewodu doprowadzającego wodę. UWAGA: NIEBEZPIECZNE NAPIĘCIE! Przewód doprowadzający wodę nie może być w żadnym wypadku cięty, gdyż zawiera on elementy znajdujące się pod napięciem. * Tylko w niektórych modelach. 14

15 Podłączenie do sieci elektrycznej Przed włożeniem wtyczki do gniazdka należy się upewnić, czy: gniazdko ma odpowiednie uziemienie i odpowiada obowiązującym przepisom; gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie mocy urządzenia, wskazane na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej obudowie drzwi (patrz rozdział Opis zmywarki); napięcie zasilania odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej umieszczonej na wewnętrznej obudowie drzwi; gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym wypadku należy zlecić wymianę wtyczki autoryzowanemu technikowi (patrz Serwis Techniczny); nie stosować przedłużaczy ani rozgałęźników. Po zainstalowaniu urządzenia przewód zasilana elektrycznego oraz gniazdko elektryczne powinny być łatwo dostępne. Przewód nie powinien być powyginany ani zgnieciony. Przewód powinien być okresowo sprawdzany i wymieniany wyłącznie przez autoryzowanych techników (patrz Serwis Techniczny). Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tych zasad. Pasek antykondensacyjny* Po zabudowaniu zmywarki otworzyć drzwi i przykleić przezroczysty pasek samoprzylepny pod drewnianym blatem, aby zabezpieczyć go przed ewentualnymi skroplinami. Ostrzeżenia dotyczące pierwszego mycia Po zainstalowaniu, tuż przed pierwszym zmywaniem, napełnić do końca wodą pojemnik na sól, a następnie dodać około 1 kg soli (patrz rozdział Środek nabłyszczający i sól regeneracyjna): to normalne, że woda przelewa się. Wybrać stopień twardości wody (patrz rozdział Środek nabłyszczający i sól regeneracyjna). - Po wsypaniu lampka kontr. BRAK SOLI* zgaśnie. Nie napełnienie pojemnika na sól może spowodować uszkodzenie zmiękczacza wody i elementu grzewczego. Dane techniczne Wymiary Pojemność Ciśnienie wody zasilania Napięcie zasilania elektrycznego Całkowita moc pochłaniana Bezpiecznik topikowy szerokość cm 60 wysokość cm 85 głębokość cm nakryć standardowych 0,05 1 Mpa (0,5 bar) 7, psi Patrz tabliczka danych technicznych Patrz tabliczka danych technicznych Patrz tabliczka danych technicznych Niniejsze urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z na stępującymi dyrektywami unij nymi: -2006/95/EC (o Niskim Napięciu) /108/EC (o Zgodności Elektromagnetycznej) /32/EC (Comm. Reg. 1275/2008) (Ecodesign) -97/17/EC (Nakładanie etykietek) /96/EC ECODESIGN REGULATION Cykl prania ECO to program standardowy, do którego odnoszą się dane etykiety energetycznej; cykl ten jest odpowiedni do mycia średnio zabrudzonych naczyń i jest najbardziej wydajnym programem pod względem zużycia energii elektrycznej i wody dla tego rodzaju naczyń. Aby zmniejszyć zużycie wody i energii, staraj się uruchamiać zmywarkę, gdy jest całkowicie wypełniona. Zużycie w trybie stand-by: Zużycie w trybie left-on: 3 W - zużycie w trybie off: 1,3 W Tabela zużycia wody i energii dla głównych cykli Warunki standardowe* Warunki użytkownika** Zużycie energi i (KWh/cykl) Zużycie wody (KWh/cykl) Czas trwania (min/cykl) Zużycie energii (KWh/cykl) Zużycie wody (KWh/cykl) Czas trwania (min/cykl) INTENSYWNY 1, , NORMALNY 1, , * Dane programu są laboratoryjnymi wartościami zmierzonymi zgodnie z europejską normą EN ** Dane określono na podstawie pomiarów w warunkach użytkowania i zapełniania zmywarki przez użytkownika. 15

16 Opis urządzenia Widok ogólny 1. Kosz górny 2. Spryskiwacz górny 3. Półeczki 4. Regulacja wysokości kosza 5. Kosz dolny 6. Spryskiwacz dolny 7. Kosz na sztućce 8. Filtr zmywania 9. Pojemnik na sól 10. Pojemniki na środek myjący i nabłyszczający 11. Tabliczka znamionowa 12. Panel sterowania*** Panel sterowania Przycisk Wybór programu Lampka kontrolna Brak soli* Lampka kontrolna ON-OFF Przycisk i kontrolka opcji Ekxtra Suszenia* Lampki kontrolne PROGRAMY Wskaźnik świetlny pozostałego czasu Przycisk i kontrolka Połowa wsadu* Kontrolka Mycie Kontrolka Suszenie Przycisk ON-OFF/RESET Lampka kontrolna Brak środka nabłyszczającego* Przycisk i kontrolka Start z opóźnieniem* Kontrolka Zakończenie zmywania Przycisk i kontrolka Tabletki wielofunkcyjne* Przycisk i kontrolka Start/Pauza ***Tylko dla modeli do całkowitej zabudowy. * Tylko w niektórych modelach. Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki. 16

17 Napełnianie koszy Przed napełnieniem koszy, należy usunąć z naczyń resztki żywności i opróżnić szklanki oraz kieliszki z pozostałych w nich płynów. Po napełnieniu koszy sprawdzić czy spryskiwacze obracają się swobodnie. Kosz dolny i kosz na sztućce W koszu dolnym może umieszczać garnki, pokrywki, talerze, salaterki, sztućce, itp.duże talerze i pokrywki najlepiej umieścić po bokach kosza. Kosz górny Należy umieszczać w nim delikatne i lekkie naczynia: szklanki, filiżanki, talerzyki, niskie salaterki. Niektóre modele zmywarek wyposażone są w pochylne półki*, można je ustawiać w pozycji pionowej do wkładania talerzy lub w pozycji poziomej do wkładania garnków, salaterek i patelni. Półeczki o różnym stopniu nachylenia Półeczki można ustawiać na dwóch różnych wysokościach, aby jak najlepiej rozmieścić naczynia w koszyku. Kieliszki można ustawiać w bezpieczny sposób dzięki półeczkom, wsuwając nóżkę kieliszka w odpowiednie otwory. Koszyki na sztućce mogą być różnego typu, składane i nieskładane, w zależności od modelu zmywarki. Kosz nieskładany może być umieszczony wyłącznie w przedniej części dolnego kosza. Oba rodzaje koszy są wyposażone w kratki górne służące do l e p s z e g o rozmieszczenia sztućców. Noże i ostro zakończone narzędzia należy układać w koszu na sztućce tak, aby ich ostre końce były skierowane w dół lub też umieszczać je na uchylnych półeczkach górnego kosza w pozycji poziomej. Regulowanie wysokości górnego kosza Aby ułatwić ładowanie naczyń, można umieścić kosz górny w położeniu wysokim lub niskim. Najlepiej regulować wysokość kosza górnego przy PUSTYM KOSZU. Nie należy NIGDY podnosić ani nie opuszczać kosza tylko z jednej strony. Otworzyć blokady prowadnic kosza po prawej i po lewej stronie i wyjąć kosz; umieścić go wyżej lub niżej, przesunąć go po prowadnicach aż do zaskoczenia przednich kółeczek i zamknąć blokady (patrz rysunek). Jeśli kosz wyposażony jest w uchwyty Dual Space (patrz rysunek), należy wysunąć górny kosz aż do ogranicznika, trzymając za uchwyty znajdujące się po bokach kosza przesunąć go w górę lub w dół; podczas opuszczania kosza należy go przytrzymać. Naczynia nieodpowiednie do mycia w zmywarce Przedmioty drewniane, z uchwytem drewnianym lub rogowym lub z klejonymi częściami. Przedmioty z aluminium, miedzi, mosiądzu, cyny lub stopów cyny. Naczynia z plastiku nieodpornego na wysokie temperatury. Stara lub ręcznie malowana porcelana. Stare srebra. Natomiast srebra inne niż antyczne można myć przy pomocy programu delikatnego, upewniwszy się wcześniej, że nie stykają się one z innymi metalami. * Tylko w niektórych modelach. Zmienne co do ilości i położenia. Zleca się używanie naczyń nadających się do mycia w zmywarce. 17

18 Uruchomienie i użytkowanie Uruchomienie zmywarki 1. Otworzyć zawór dopływu wody. 2. Nacisnąć przycisk ON-OFF: Rozlegnie się krótki sygnał, a wszystkie kontrolki i wyświetlacz zaświecą się przez kilka sekund. 3. Otworzyć drzwiczki i włożyć/wsypać środek myjący (patrz poniżej). 4. Napełnić kosze (patrz Napełnianie koszy) i zamknąć drzwiczki. 5. Wybrać program w zależności od rodzaju naczyń i od stopnia ich zabrudzenia (patrz tabela programów) i przycisnąć przycisk P. 6. Wybrać opcje zmywania* (patrz obok). 7. Uruchomić program, naciskając przycisk Start/Przerwa: Długi sygnał informuje o wszczęciu realizacji programu, a kontrolka mycia zaświeci się i na wyświetlaczu pokazany zostanie czas jak pozostał di zakończenia cyklu. 8. Po dwóch sygnałach krótkich i jednym długim, które informują o zakończeniu programu, kontrolka tego programu zacznie migać i zaświeci się kontrolka END (światło stałe). Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk ON-OFF, zamknąć zawór wody i wyjąć wtyczkę z gniazdka. 9. Przed wyjęciem naczyń odczekać kilka minut, aby uniknąć poparzenia się. Rozładować kosze zaczynając od dolnego. - Aby obniżyć zużycie energii elektrycznej, w niektórych warunkach NIE użytkowania, maszyna automatycznie wyłączy się. Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka myjącego. Zmiana programu w trakcie jego trwania Jeśli wybrano niewłaściwy program, możliwe jest dokonanie jego zmiany, pod warunkiem, że został uruchomiony przed chwilą: aby po włączeniu zmywania zmienić wybrany cykl, należy wyłączyć urządzenie naciskając dłużej przycisk ON/OFF/Reset, ponownie je włączyć tym samym przyciskiem i dokonać wyboru nowego programu oraz żądanych opcji. Dokładanie dodatkowych naczyń Nacisnąć przycisk Start/Pauza, (światło przycisku pulsuje). Otworzyć drzwi, uważając na wydobywającą się parę, i włożyć naczynia. Nacisnąć przycisk Start/Pauza (światło stałe): cykl zostaje wznowiony po długim sygnale dźwiękowym. Naciśnięcie przycisku Start/Pauza w celu zatrzymania urządzenia powoduje przerwanie zarówno programu, jak i Startu z opóźnieniem, jeśli został on ustawiony. W tej fazie zmiana programu nie jest możliwa. Przypadkowe zatrzymanie Jeśli podczas zmywania drzwiczki zostaną otwarte lub wystąpi przerwa w dopływie prądu, program zostanie przerwany. Z chwilą zamknięcia drzwi lub przywrócenia dopływu prądu program jest kontynuowany od momentu, w którym został przerwany. Dozowanie środka myjącego Dobry rezultat mycia zależy również od właściwego dozowania środka myjącego, jego nadmierna ilość nie zwiększa skuteczności mycia, powoduje natomiast zanieczyszczenie środowiska. Należy używać wyłącznie środka myjącego do zmywarek. NIE UŻYWAĆ środków do mycia ręcznego. Nadmiar środka myjącego może być powodem pozostania piany po zakończeniu cyklu. Używanie tabletek dozwolone jest tylko w tych maszynach gdzie jest opcja TABLETKI WIELOFUNKCYJNE. Najlepsze efekty mycia i suszenia można osiągnąć używając środków myjących w proszku, środków nabłyszczających w płynie oraz soli. pojemnik A: Środek do mycia pojemnik B: Środek do mycia wstępnego 1. Otworzyć pokrywę C, naciskając przycisk D. 2. Dodać odpowiednią ilość środka myjącego podaną w Tabeli programów: w proszku: pojemniki A i B. tabletki: kiedy program wymaga 1 tabletki, umieścić ją w pojemniku A i zamknąć pokrywę; kiedy wymaga 2, umieścić drugą na dnie komory. 3. Usunąć pozostałości środka myjącego z krawędzi pojemnika i zamknąć pokrywę tak, aby się zatrzasnęła. Opcje zmywania* OPCJE mogą być ustawiane, zmieniane lub kasowane dopiero po dokonaniu wyboru programu zmywania i przed naciśnięciem przycisku Start/Pauza. Możliwy jest wybór tylko tych opcji, które są zgodne z rodzajem wybranego programu. Jeśli dana opcja nie jest możliwa dla wybranego programu, (patrz tabela programów) jej kontrolka szybko pulsuje 3 razy i słychać 2 krótkie sygnały dźwiękowe. Jeśli zostanie ustawiona opcja, która nie może być łączona z inną, wybraną wcześniej, jej kontrolka pulsuje 3 razy, słychać 3 sygnały dźwiękowe i kontrolka gaśnie, natomiast pozostaje włączone ostatnie wybrane ustawienie. Aby anulować błędnie wybraną opcję, należy ponownie nacisnąć jej przycisk. * Tylko w niektórych modelach. 18

19 Połowa wsadu w koszu górnym Jeśli naczyń jest niewiele, można napełnić kosz częściowo, oszczędzając wodę, energię i środek myjący. Wybrać program, nacisnąć przycisk POŁOWA WSADU: włącza się kontrolka i uruchamiane jest zmywanie tylko w koszu górnym. Należy pamiętać o układaniu naczyń tylko w koszu górnym io zmniejszeniu o połowę ilości środka myjącego. Najlepiej stosować środek myjący w proszku. Ta opcja nie jest dostępna z programem: Speed i Baby. Start z opóźnieniem Możliwe jest opóźnienie uruchomienia programu od 1 do 24 godzin: 1. Po wybraniu żądanego programu zmywania i ewentualnych opcji nacisnąć przycisk START Z OPÓŹNIENIEM: zaświeci się jego kontrolka. Za pomocą tego samego przycisku wybrać żądany czas rozpoczęcia cyklu zmywania (od 1 do 24 godzin). 2. Po dokonaniu wyboru nacisnąć przycisk Start/Stop, zacznie się odliczanie wsteczne, wybrane opóźnienie będzie migało, a przycisk Start/Stop przestanie pulsować (stałe światło). 3. Po upływie ustawionego czasu słychać długi sygnał dźwiękowy, gaśnie kontrolka STARTU Z OPÓŹNIENIEM i program zostaje uruchomiony. Aby wyłączyć opcję START Z OPÓŹNIENIEM, naciskać przycisk START Z OPÓŹNIENIEM aż do wyświetlenia się OFF. Nie można ustawić Startu z opóźnieniem, jeśli cykl jest w toku. Tabletki wielofunkcyjne (Tabs) Dzięki tej opcji optymalizowany jest efekt mycia i suszenia. W przypadku stosowania tabletek wielofunkcyjnych nacisnąć przycisk TABLETKI WIELOFUNKCYJNE., zaświeci się wtedy odpowiednia kontrolka. Włączenie opcji Tabletki wielofunkcyjne powoduje wydłużenie czasu trwania programu. Opcja TABLETKI WIELOFUNKCYJNE pozostaje nastawiona przy następnych włączeniach maszyny, jeśli nie dokona się jej dezaktywacji. Stosowanie tabletek jest zalecane tylko w urządzeniach z opcją TABLETKI WIELOFUNKCYJNE. Opcja ta nie jest zalecana w przypadku programów, które nie przewidują zastosowania tabletek wielofunkcyjnych (patrz tabela opcji). Ekstra Suszenie* Aby zoptymalizować suszenie naczyń, należy nacisnąć przycisk EKSTRA SUSZENIE, zaświeci się właściwa kontrolka, powtórne naciśnięcie przycisku anuluje opcję. Opcja EKSTRA SUSZENIE powoduje wydłużenie programu. A B C D Tabela opcji Start z opóźnieniem Połowa wsadu Tabletki wielofunkcyjne Ekstra Suszenie Eko Tak Tak Tak Tak Normalny Tak Tak Tak Tak Codzienny Tak Tak Tak Nie Namaczanie Tak Tak Nie Nie Intensywny Tak Tak Tak Tak Speed 25' Tak Nie Tak Nie Kryształy Tak Tak Tak Tak Cykle Baby Tak Nie Nie Nie * Tylko w niektórych modelach. 19

20 Programy Jeśli naczynia są mało zabrudzone lub zostały uprzednio spłukane wodą, należy znacznie zmniejszyć ilość środka myjącego. Numery i rodzaje programów zmieniają się w zależności od modelu zmywarki. Wskazówki ułatwiające wybór programu Program Środek myjący (A) = pojemnik A (B) = pojemnik B proszek płyn tabletki Programy z suszeniem Opcje Czas trwania programu (tolerancja ±10%) Godz. Min. Mycie ekologiczne przy niskim zużyciu energii, odpowiednie dla naczyń i garnków. Eco* 50 C 29 g (A) 6 g (B) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Tak A-B-C-D 2:55 Normalnie zabrudzone naczynia i garnki. Program standardowy codzienny. Zwykły 29 g (A) 6 g (B) 29 ml (A) 6 ml (B) 1 (A) Tak A-B-C-D 1:50 Zwykłe codzienne zabrudzenia w niewielkiej ilości. (4 nakrycia + 1 garnek + 1 patelnia) Codzienny 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Nie A-B-C 1:00 Mycie wstępne w oczekiwaniu na uzupełnienie wsadu zmywarki po następnym posiłku. Namaczanie Nie Nie Nie Nie A-B 0:08 Bardzo brudne naczynia i garnki (nie stosować do mycia delikatnych naczyń). Intensywny Szybki i oszczędny cykl do mycia mało zabrudzonych naczyń, zaraz po ich użyciu. (2 talerze + 2 szklan ki + 4 sztućce + 1garnek + 1 mała patelnia) Szybki i oszczędny cykl do mycia d elikatnych naczyń, mniej odpornych na wysokie temperatury, zaraz po ich użyciu. (kieliszków Kosz górny + delikatne talerze Kosz dolny). Kryształy Cykl dezynfekujący do mycia butel ek dlaniemowląt, nasadek na butel ki, smoczków wraz z talerzami, filiż ankami, szklankami i sztućcami. Na czynia należy wkładaćtylko do górn ego kosza. Cykl Baby 35 g (A) 35 ml (A) 1 (A) Tak A-B-C-D 2:25 25 g (A) 25 ml (A) 1 (A) Nie A-C 0:25 35 g (A) 35 ml (A) 1 (A) Tak A-B-C-D 1:30 20 g (A) 20 ml (A) Nie Tak A 1:20' Uwaga: Aby ułatwić dozowanie środka myjącego, warto wiedzieć, że: 1 łyżka kuchenna = 15 gramów proszku = około 15 ml płynu - 1 łyżeczka kuchenna = 5 gramów proszku = około 5 ml płynu Najlepsza skuteczność zmywania i suszenia programu Codzienny - Speed 25 otrzymuje się zwykle jeśli wkłada się właściwą ilość naczyń. * Program Eko, zgodny z normą EN-50242, trwa dłużej niż inne programy, jednak to on zapewnia najmniejsze zużycie energii, a ponadto jest przyjazny dla środowiska. Uwaga dla Laboratoriów Testowych: Żądania o szczegółowe informacje dotycząc warunków testów komparacyjnych EN należy kierować na adres: 20

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFS 115 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum, 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Ecodesign Regulation

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 262 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ RO RU Ýçindekiler Türkçe, 1 Românã, 13 UA Óêðà íñüêà, 37 DFG 262 Ðóññêèè, 25 Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 277 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 2622 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 49 Ýçindekiler Kurulum, 50-51 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 273 DFP 272 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 61 Ýçindekiler Kurulum 62-63 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA. Bulaşık Makinası. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston LKF 710 A TK/HA Bulaşık Makinası Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8314E BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDFA 12H14 B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/4643531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LDF 12314E B EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761962 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDFA+ 12H14 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFS 115 A IX/HA.R

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFS 115 A IX/HA.R Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314E BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LLD 8M121 X EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437474

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LLD 8M121 X EU http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437474 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 1235 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 573 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 573 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kurulum. Yerleþtirme ve Seviyelendirme. Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý. Su giriþ hortumunun baðlanmasý. Su basmalarýna karþý koruma

Kurulum. Yerleþtirme ve Seviyelendirme. Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý. Su giriþ hortumunun baðlanmasý. Su basmalarýna karþý koruma Kurulum Ýleride kullanýlmasý açýsýndan bu talimat kitabýný güvenli bir yerde muhafaza edin. Cihaz satýldý, baþka birine verildi ya da hareket ettirildiyse yeni kullanýcýnýn da bu manüelde belirtilen önerilerden

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LKF 720 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LKF 720 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8214 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler LFF 8214 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Kurulum 14-15 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 0512 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFG 0512 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 12 Ýçindekiler Kurulum 13-14 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik bilgi Cihazýn tanýmý,

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8314E X EU

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LFF 8314E X EU Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir

! 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLS12S/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin.

TRANSFER. 1. Daðýtma öncesi,transferin dýþýný buharlý temizleyici veya temizlik çözeltisi ile boydan boya temizleyin. ... J3-1 ÖNLEM... J3-1 TRANSFER ELEMANININ DAÐITILMASI... J3-2 ÖN TAHRÝK DÝÞLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI/ TOPLANMASI... J3-4 TRANSFER ÇIKIÞ MÝLÝ ELEMANININ DAÐITILMASI TOPLANMASI... J3-5 TRANSFER ELEMANININ

Detaylı

Sepetlerin Doldurulması

Sepetlerin Doldurulması Sepetlerin Doldurulması Rafları yüklemeden önce tabak ve kapların üzerinde kalan yemek artıklarını temizleyip bardak ve kupalarda kalan sıvıları boşaltınız. Cihazı yükledikten sonra püskürtme kollarının

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kılavuzu Okuyun Bu kılavuz Güvenlik Talimatları, Kullanma Talimatları ve Arıza Arama ipuçları v.s. bölümlerini içerir. Bulaşık

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi

! 4. Başlatma/Durdurma Düğmesi: Programı başlatma veya askıya alma düğmesi MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BOLF12B/E I. Kontrol Panel 1. On/Off Göstergesi: Makinenin açık ve çalışır durumda olduğunu gösterir 2. On/Off Düğmesi: Makineyi açma

Detaylı

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 584 BULAÞIK MAKÝNESÝ

Ýþletim Talimatlarý. Ýçindekiler DFP 584 BULAÞIK MAKÝNESÝ Ýþletim Talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ TR Türkçe, 1 DFP 584 English,13 Ýçindekiler Kurulum 2-3 Yerleþtirme ve Seviyelendirme Su ve elektrik kaynaklarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama devri hakkýnda öneri Teknik

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1

TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU HED 60/1 TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU BULAŞIK MAKİNESİ HED 60/1 Güvenlik Bilgileri....1 Bu Kýlavuzu Okuyun Bu kýlavuz Güvenlik Talimatlarý, Kullanma Talimatlarý ve Arýza Arama Ýpuçlarý v.s. bölümlerini içerir.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kılavuzu User Manual Руководство по эксплуатации

Kullanma Kılavuzu User Manual Руководство по эксплуатации Kullanma Kılavuzu User Manual Руководство по эксплуатации ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ Ankastre Bulaşık Makinesi / Built-in Dishwasher Встраиваемая посудомоечная машина / ﺍﻟﻣﺩﻣﺟﺔ BM 12 www.simfer.com.tr Degerli Müsterimiz,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

HOTPOINT LFB 5M019 B TK

HOTPOINT LFB 5M019 B TK Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4 3.KULLANIM ÖNCESÝ KONTROL...6 4.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...9 5.JENERATÖR KULLANIMI...10 6.MOTORUN DURDURULMASI...15

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý SPC7-2100 1 2 3 4 5 6 11 Static Pressure Controller 13 12 1-4 dijit LED display 14mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HDMC 90 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com

2x15V Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý www.hobidevreleri.com 2x15V 1A Kýsa Devre Korumalý Simetrik Güç Kaynaðý h www. 2 1- Plastik Kutu x 1 üst alt 2- Plastik Alt Kapak x 1 3- Eco Simetrik Güç Kaynaðý PCB FR4, 1.6mm x 1 üst alt 4- Transformatör 2x12V 16VA x 1 3

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı