Netizen. Ýnternet Vatandaþý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Netizen. Ýnternet Vatandaþý"

Transkript

1 Netizen Ýnternet Vatandaþý Atýf Ünaldý sözlük

2 sözlük Netizen Ýnternet Vatandaþý Atýf Ünaldý

3 altkitap - sözlük 1 Netizen Ýnternet Vatandaþý Atýf Ünaldý Temmuz 2003 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým: Faruk Ulay Tasarým Uygulama: Murat Gülsoy Kapaktaki Resim: Dmitriy Markelov 2003 altkitap ve Atýf Ünaldý Yapýtýn tüm yayýn haklarý saklýdýr. Tanýtým için yapýlacak kýsa alýntýlar dýþýnda yayýncýnýn izni olmaksýzýn hiçbir yolla çoðaltýlamaz.

4 Ýçindekiler Yazar Hakkýnda i Önsöz iii Netiket 1 Sözlük Ýnternet Terimleri 9 Ýngilizce Sohbet Kýsaltmalarý 14 E-Ticaret Teknik Terimleri 18 Grafik Terimleri 20 Çoklu Ortam Terimleri 22 Ýnteraktif Reklamcýlýk Terimleri 25 Gülen Suratlar 27 Genel Terimler 30

5 Yazar Hakkýnda Atýf Ünaldý Boðaziçi Üniversitesinde Fizik Bölümü'nde eðitim aldýðý yýllarda Türkiye'de ilk kez iki bilgisayarý telefon hatlarý üzerinden konuþturan BBS sistemini kurarak, Türkiye'deki ilk Internet aðýný oluþturmuþtur yýllarý arasýnda Radyo D'de (Radyo Kulüp), "Farenin Kuyruðu" adlý yine Türkiye'deki ilk Internet ve bilgisayar enformasyon programýný yaparak baþka bir ilke daha imzasýný attý senesinde Kanal D televizyonunda her gece canlý yayýnlanan RadyoNet adlý programýn sunuculuðunu, yapýmcýlýðýný ve gece yayýný sorumluluðunu üstlenmiþtir. Bu program Türkiye'de tamamý canlý bilgisayar görüntülerinden oluþan ilk programý olmuþtur. Atýf ÜNALDI seneleri içinde Anadolu.Net isimli Türkiye'nin ilk Internet servis saðlayýcýsýnýn Genel Müdürlüðünü üstlenmiþtir yýllarý içinde 1inci Dünya Hava Oyunlarýnýn Internet süpervizörlüðünü yapmýþ, bu esnada sporcularýn Internet ve intranet üzerinden kayýt sistemlerini gerçekleþtirmiþtir yýlýnda Sabah Grubunun Internet süpervizörlüðünü de üstlenmiþ ve Sabah Kitaplarý'nýn Internet üzerinden satýþýna dair yapýlan projeye de danýþmanlýk yapmýþtýr. Yine ayný yýl içinde Milliyet Grubuna baðlý.net Dergisinde Yeni Ufuklar adlý köþeyi yazmýþtýr yýlýnda ise Ýhlas.Net'in webmaster'lýðý görevini üstlenmiþ ve Ýhlas.Net portalini projelendirmiþ ve yönetmiþtir. Yine ayný yýlda Sabah Grubuna baðlý biliþim sektör dergisi Pcweek'te köþe yazarlýðý yapmýþtýr. Bu esnada Artmedya isminde bir webtasarým þirketi kuran Ünaldý, BRT televizyonunda yayýnlanan, yapýmcýsý olduðu GeceNet adlý bir Internet magazin talk show programýný hazýrlamýþ ve Romina Özipekçi ile birlikte sunmuþtur. Daha sonra Akþam grubu tarafýndan çýkarýlan dergisinde bir yýl kadar köþe yazarlýðý yapan Atýf ÜNALDI ayný dönemlerde bir yýl kadar Ýstanbul Üniversitesi Seramik Bölümünde Web tasarýmý konusunda dersler vermiþtir. Ýnterprobil grubunun kurulmasýyla görevinden ayrýlan Atýf ÜNALDI, EkoTimes dergisinin kuruluþundan son gününe kadar dergide köþe yazarlýðý ve biliþim editörlüðü görevini yaptý. Atýf Ünaldý bu dönemde Computerlife Dergisinin de köþe yazarlýðý görevinde bulundu. Þu an Finansal Forum Gazetesinde her çarþamba biliþim sayfalarýnda köþe yazarlýðý ve editörlük yapmýþtýr. Mecramax Webstrategies A.Þ., Tekcom A.Þ. ve Mass Group'un yönetim kurulu üyelisi ve ortaðýdýr olan Ünaldý, MassNet'in ortaðý ve Ceo'sudur.

6 ii Microsoft'un desteklediði Sitebuilders adlý grubun kurucularýndan olan Ünaldý, tüm Türkiye'de bu grupla "web tasarýmý", "mobil Internet", "eticaret", "Internet reklamcýlýðý" gibi konularda konferanslar, seminerler, açýk oturumlar düzenlemiþtir. Atýf ÜNALDI, interaktif ajanslarýn bir araya getirdiði Siberetik platformu ve Mobiliz'in (Mobil Reklamcýlýk Ýnisiyatifinin) de kurucusudur. Halen Türkiye'de bilgisayar ve Internet ile ilgilenen kiþi ve kuruluþlara karþýlýksýz eðitim çalýþmalarýný da baþarýyla yürütmektedir. Yayýnlanmýþ makaleler: Yeni Türkiye Dergisi Mart 1998 "Bilgi Toplumu Türkiye'sinde Internet Yapýlanmasý" Yýldýz Teknik Üniversitesi Yayýnlarý, 1994 "Web'te tasarým kriterleri" Konferans, Seminer ve Profesyonel Aktiviteler: Microsoft Merkezinde Sitebuilders bilgilendirme ve e-ticaret ve web tasarýmý seminerleri (Ýstanbul) Microsoft bünyesinde Web tasarýmý, e-ticaret, Medya Teknolojileri seminerleri ( Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Konya, Antalya ) Kosgeb bünyesinde e-ticaret seminerleri ( Ankara ) Fatih Üniversitesi e-ticaret seminerleri ( Ankara ) Bilgi Üniversitesi Internet seminerleri ( Konuþmacýlar: Microsoft Türkiye Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Atýf Ünaldý ) Biliþim 2000 faaliyetleri içinde e-ticaret ve web tasarým seminerleri ( Ýstanbul ) Yazýlýmlarý: Ýki radyo otomasyon sisteminin kurulumu ( Radyo Kulüp ve Radyo C (1995)) Kanal 6 Televizyonunda yayýnlanan ve izleyicilerin katýlýmýyla oynanan iki bilgisayar programýnýn yazýmý ( Crossword ve Puzzle ) Windows Commander adlý programýn Türkçe versiyonu Tv reklam departmaný otomasyonunu saðlayan bir bilgisayar programý Üyesi Bulunduðu Kuruluþlar: WSP ( Web Standards Project ) Sitebuilders Microsoft ASP Guilt Bir dünya organizasyonu Isoc (Internet Society)

7 iii Önsöz Internet Çok hýzlý geliþen ve hayatýmýzýn her noktasýna sýzan bir kavrama þekli Bu kavram hayatýmýzý o kadara hýzlý çevrelemeye baþladý ki, hepimiz her gün onun etkisiyle oluþan yepyeni kavramlarý anlayarak onu algýlamaya çalýþýyoruz. Bu nedenle her yeni gün yeni yanlýþ anlamalar ve kavram kargaþalarý oluþuyor. Bu kitap bu kavram karmaþalarýnýn oluþmasýný engellemek yeni oluþan bu yaþam platformunun üzerinde onun yeni ahlak anlayýþý ile doðrulmanýzý saðlamak amacý ile yazýldý. Internet, bu günlük yaþantýnýn içinde oluþturduðu yeni kavramlarla var olurken, her yeni gün yeni yanlýþ anlamalarýn olmasýna da sebep oluyor. Dünyanýn en büyük platformlarýndan biri olmasýna raðmen sanal bir medya olduðu fikri Türkçe'mize giren büyük hatalardan biri. Oysa Internet sanal kelimesi ile anlatýlamaz. Sanal kelimesi virtual kelimesinin tam karþýtýdýr. Sanmak kökünden türetilmiþ ve algýnýn yanýlsamasý anlamýna gelir. Internet ve benzeri aðlar için cyberspace kelimesi ilk kez William Gibson tarafýndan Neuromancer adlý kitabýnda kullanýlmýþtýr. Cyber kelimesi, insanýn doðayý taklit etmek için geliþtirdiði her þey için kullanýlan bir kelimedir. Türkçe'si de Siber'dir. Fakat Space kelimesi Türkçe'de hem uzay hem de mekan, ortam kelimelerine denk gelmektedir. William Gibson bu kelimeyi kitabýnda ortam kelimesinin yerine kullanmýþtýr. Bu nedenle Internet, Siber Ortam veya Siber Mekandýr. Internet hakkýnda yapýlan büyük hatalardan bir diðeri de varlýðýný kök saldýðý mekan olan bilgisayara borçlu olduðu yanýlgýsýdýr. Internet, her gün yeni ve farklý cihazlarla ulaþýlabilecek, bir platformdur. En genel anlamda Internet'i anlatabilecek yaklaþým zeka ile olan iliþkisinden geçer. Ýnsanoðlu var oluþunun ilk anlarýndan bu yana kadar kurduðu medeniyeti zekasýna borçludur. Zeka en genel anlamýyla ortama uyum saðlama yetisidir. Internet, doðanýn aksine ortam için zeka deðil, zeka için ortam oluþturulmak amacýyla geliþtirilmiþ bir siber protokoldür. Internet, kablolarla birbirine baðlý bilgisayarlarýn TCP/IP

8 Önsöz - Atýf Ünaldý iv protokolüyle haberleþtikleri sanal bir medya deðildir. Internet; dünyanýn en büyük beyinlerinin haberleþtiði ve tarih boyunca oluþturulmuþ en büyük siber zekadýr... Internet üzerinde var olan herkes bu siber zekanýn bir parçasýdýr.(node) Internet üzerinde varlýk bulan bu kiþilere Internet vatandaþý "netizen" denir. Netizenlerin var olduklarý ortamda yazýlý ve belli anlaþmalara dayanan ahlak kurallarý vardýr. Bu kurallar kaotik görünen bu platformun üzerinde doðru þekilde var olmayý saðlar. Bu kurallarýn bütününe "netiket" adý verilir. Kitap, Türkiye'de Internet üzerinde yaþamayý öðrenmenin kolaylaþtýrýlmasý amacý ile bütün yeni netizenler için bir baþvuru kaynaðý olmasý için yazýlmýþtýr. Atýf Ünaldý

9 1 Netiket Bire bir iletiþim E-posta... Konuþma: o E-posta yollar yada yazý yazar gibi uygun karakter tanýmlarý kullanýn. Kelime aralarýnda büyük harfler, cümlenin baþýnda küçük harfler anlamý yok eder. Karþý taraftaki bilgisayarda görünecek harf tanýmlarýnýzý yaparken kendi bilgisayarýnýzda en iyi görünenden çok, genel ayaralara en çok uyanýný tercih eden. o Eðer bir amacý yoksa satýr atlamalarýný bilgisayarýnýza býrakýn. Bu sayede karþýnýzdaki kiþi sizinle ayný bilgisayar ayarlarýný kullanmýyorsa da görüntü sorunsuz olur. Anlam kaymalarý ortadan kalkar. o Ekranýnýzda bir parça boþluk býrakmaya özen gösterin. Sayfanýn en üstüne yazmamaya çalýþýn. o Yazmayý bitirdiðinizde bir boþ satýr gönderirseniz karþý tarafýn anlamasý kolaylaþýr. o Ýki bilgisayar arasýnda mutlaka zaman farký olduðunu, karþý taraftaki kiþinin ne gibi bir ortamda olduðunu bilmediðinizi her zaman hesaba katýn. Konuþmayý sonlandýracaðýnýz da hoþçakal deyin, karþý tarafýn da cevap vermesine imkan verin. o Konuþmak iki kiþinin belirli bir konu üzerinde iliþkiye girmesidir. Ýnternet üzerinde size zarar gelmeyeceðini düþünüyor bile olsanýz yine de YABANCILARLA KONUÞMAYIN. o Her zaman net üzerindeki iþlerin yolunda gittiði sonucuna varmayýn. Eðer cevap alamýyorsanýz bunun tek analamý karþý tarafýn size cevap vermemesi deðildir. o Karþýnýzdakini konuþmaya zorlamayýn. Eðer sizinle baðlantý kurmak istemiyorsa, bir iki denemeden sonra arayýþlarýnýzý sonlandýrýn. o Eðer hýzlý yazamýyorsanýz, devamlý hatalar yapýyorsanýz yani klavye konusunda tecrübeniz yoksa karþý tarafýn size sabýr göstermesini bekleyemezsiniz. Eðer sabýr gösteriyorsa bunun onun nezaketidir, teþekkür edin. o Eðer birden fazla kiþiyle özel konuþmalar yapýyorsanýz, ekranlarý karýþtýrmamaya dikkat ediniz.

10 2 Yöneticilere notlar o Baþýnýza gelebilecek anlaþmazlýklar, illegal durumlar için yazýlý bir metin bulundurun. Yeni sorunlarý ve anlaþmazlýk durumlarýný da bu yazýlý metne eklemeyi unutmayýnýz. o Sorunlara ve size yönetilen sorulara en kýsa zamanda cevap vermeye çalýþýn. o Netikete uymayan davranýþlarla karþýlaþan insanlarýn sorunlarýna en kýsa zamanda cevap bulmaya çalýþýn. Özellikle spam mesajlar konusunda birþey yapma imkanýnýz varsa bunu mutlaka gerçekleþtirin. Unutmayýn ki daha sonra bu sorunlar büyür ve baþa çýkamayacaðýnýz bir hal alabilir. o Sisteminizle ilgileri vermeyi unutmayýnýz. Disk kotalarýndan, sistem sorunlarýna kadar her konuda yollanan bilgilerin anlaþýlýr olduðundan emin olun. o Sistem haberleþmeleri için genel anlamda kullanýlan e-posta adreslerini açmayý ve buraya gelen bilgileri kontrol etmeyi unutmayýn. Çoklu iletiþim ortamlarý: Her ne kadar çoklu iletiþimin kendine ait kurallarý olsa da, kiþisel iletiþimin kurallarý da ayný þekilde geçerlidir. Yani bir mailliste mesaj atarken de e-posta etiðine dikkat etmek gereklidir. Maillist ve Haber grubu etiði o Yeni girdiðiniz mailling list veya haber gruplarýna mesaj atmadan önce, oranýn kültürünü anlamak için mailleri okuyunuz. o Size gönderilen ilk mesajýn içinde kurallar yazmaktadýr, bunu okuyup uymaya çalýþýn. Her maillistesi ve haber grubunda bu kurallarýn konulmasýný gerektiren tecrübelerin yaþanmýþ olduðunu unutmayýnýz. Bu nedenle bu kurallarý sorgulamaya çalýþmayýnýz. o Attýðýnýz mesajýn büyük bir grup tarafýndan okunduðunu unutmayýnýz. Bu grubun içinde daha sonra sizi iþe alacak yeni patronunuzda olabilir. Bu tip maillist ve haber gruplarý genelde arþivlenir, bu nedenle yazdýðýnýz mesajlarýn uzun bir süre okunabileceðini unutmayýnýz. o Aksi söylenmedikçe bir gruba baðlý bile olsa bu gruplardaki kiþiler sadece kendilerini temsil ederler, þirket veya baðlý olduklarý topluluk hakkýnda söz haklarý yoktur. o Mesajlar ve makaleler bir olayý anlatmak içindir. Özel bir durum söz konusu deðilse bu mesajlar içindeki anlatým hatalarý, yazým yanlýþlarýný bulup açýklamak sadece sizi bu listelerde yeni bir kullanýcý konumuna sokar.

11 3 o Birçok maillist ve haber grubunda reklam yapýlmasý istenmemektedir. Buna dikkat edilmesi gerekir. Konu dýþý bir reklam mesajý sizin onlarca nefret mesajý alacaðýnýzýn bir göstergesidir. o Maillist ve haber gruplarýnda bir mesaja cevap verirken, o mesajýn bir özetini koymak veya konuyla ilgili parçasýný bulundurmak önemlidir. Aksi takdirde mesajýnýzý okuyanlarýn bir kýsmý neden bahsettiðinizi anlayamayacaklardýr. o Mesajlarýnýzýn sonuna imzanýzý koymayý unutmayýnýz. Bu sayede mesajý okuyan kiþilerin sana ulaþmasý mümkün olur. o Maillist ve haber gruplarýnda gönderdiðiniz cevap mesajlarý çoðunlukla listeye gider. Bu nedenle maillist ve haber gruplarýndan gelen mesajlara kiþisel cevap verirken mesajýn gruba gitmediðini mutlaka kontrol edin. o Mesaj alýndý, tatildeyim, þu an uygun deðilim otomatik mesaj sistemlerini, bunlarý maillist ve haber gruplarýna üye olduðunuz adreslerde çalýþtýrmayýnýz. o Maillist ve haber grubuna kiþisel bir mesaj yolladýysanýz, özür mesajý yollamayý unutmayýnýz. o Bir kiþiyle listede mesajlaþýrken tartýþmaya girdiyseniz bu grubu ilgilendirse de bu mesajlaþmayý kiþisel yapmakta yarar vardýr. Daha sonra arada geçen konuþmayý listeye özetleyebilirsiniz. o Flame savaþlarýnda sakýn piyon olmayýn. Bu tip mesajlara cevap vermeyin. o Bir mesaja gönderilen cevabýn arkasýnda olduðunuzu belirten mesajlar yollamamaya dikkat ediniz. o Bir mesajýn içinde farklý boy ve stillerdeki fontlar kullanarak bir anlam oluþturmaya çalýþmayýnýz. Bu tip mesajlar okunduklarý sistemin tarzýna göre deðiþken görünümler kazanýrlar. o Ýnternette deðiþik gruplar ve listeler deðiþik konular içerir. Bu gruplarýn içinde fikirlerini beðenmediðiniz listeler olabilir ama bunlara saldýrmak için bu listelere girmek nafile bir çabadýr. Eðer bu listeleri görmek istemiyorsanýz filtre kullanýn. Maillist klavuzu o Öncelikle kayýt esnasýnda size gönderilen mesajý okuyup, saklayýnýz. Bu mesajýn içinde bu listeye girmek ve listeden ayrýlmak için yapmanýz gerekenlerin hepsi yazacaktýr. Eðer bir robot sözkonusu ise giriþ ve çýkýþ mesajlarýnýzý sakýn listeye atmayýn. Bu robotlarýn özel adreslerine yollayýnýz. E-groups ve yahoogroups gibi özel maillistlerde ise birçok iþleminizi web üzerinden yapmanýza yarayan yönetim ekranlarý bulunmaktadýr. Bu ekranlarda maillist ile ilgili her türlü ayarý yapabilir, sýkça sorulan sorularýn cevaplarýný öðrenebilisiniz. Bunlara bakmadan listeye veya liste yöneticisine sakýn mesaj atmayýn.

12 4 o Özel bir moderasyon yöntemi uygulanmýyorsa, yolladýðýnýz mesajý geri almanýz söz konusu deðildir. Bunu maillist yöneticisi de yapamaz. Bu nedenle yolladýðýnýz mesajýn gerçekten gitmesini istediðinizden emin olmalýsýnýz. o Büyük dosyalar yollamamaya dikkat edin. Bu dosyalarýnýzý içinde bulunduðunuz maillist'in kültürüne göre parçalayarak yollayabilir ya da o mailliste tahsis edilmiþ olan bir alana koyabilirsiniz. Tabii eðer sizin bir alanýnýz varsa oraya koyup adresini de yollayabilirsiniz. o Uzun süre mesajlarýnýzý kontrol edemeyecekseniz, listeden ayrýlmaya yada mesaj kutunuza mesaj gelmeyecek bir ayarlama yapmaya dikkat edin. Aksi takdirde hem sizin mesaj kutunuz þiþer hem de bir süre sonra mesajlar geri dönerek maillistin diðer sakinlerini rahatsýz eder. o Bir mesajý birden fazla mailliste ayný anda atmamaya dikkat edin. Eðer böyle bir zorunluluk varsa mutlaka özür dileyin. o Bazý maillistler özeldir. Bu listelere davet edilmeden girmemeye dikkat edin. Bu listelerde dolaþan mesajlarý size izin verilmeden üçüncü kiþilere göstermeyiniz. o Eðer bir anlaþmazlýk varsa durumu incelemeye insanlarýn karekterleri ve özelliklerine saldýrmamaya dikkat ediniz. Haber gruplarý o Bir haber grubuna ilk girdiðinizde tartýþmanýn konularýný ve yolunu anlamak için baþlýklarý okumaya özen gösterin. Size gelen bir mesaja "ben de", "katýlýyorum", "aynen öyle" türü cevaplar yamamaya özen gösterin. o Eðer konuþulan konu tek bir kiþiyi ilgilendiriyorsa, bu mesajý bütün gruba atmamaya özen gösterin. o Bir konuda soru sormadan önce sýkça sorulan sorular kýsmýný okumayý unutmayýn. o Eðer yolladýðýnýz bir mesaj gruba ulaþmadýysa bir kez daha yollamak yerine bir süre onun gittiðinden emin olun. Yöneticilerin klavuzu Genel kurallar: o Siteniz, haber grubunuz, maillistiniz ile ilgili bütün kurallarý düzgün bir þekilde yazýlý hale getirin. Sitenizin baþýna, haber ve maillistinize her üye olana ilk olarak bu kurallarý yollayýn. Okumalarýný saðlayýn. o Arþivleme sisteminiz konusundaki kurallarý da açýklayýn. Böylece üyeleriniz beðendikleri bir yazýya daha ne kadar ulaþacaðýný bilebilir. o Sisteminizin çalýþmasýný kontrol edin. Sorunlarý farkedip düzeltmeye çalýþýn. o Log dosyalarýnýzý ne kadar tutacaðýnýzý daha önceden belirleyin

13 5 Maillist o Listenizde dönen mesajlarý kontrol edip bu mesaj adreslerini listeden çýkarýn. o Liste sahibinin sorunlarýný çözmeye dikkat edin. o Liste sahiplerini sistemdeki düzenleme ve yenilemelerden haberdar edin. Önceden belirlenmiþ bir sistem kapatma varsa bunu da bildirmeyi unutmayýn. Haber Gruplarý o Grubunuzdaki kiþilerin haber almak için ne gibi yöntemler kullandýðýna dikkat edin. Moderatör Klavuzu o Genel bilgilerle birlikte, sýkça sorulan sorularýn listeye düzenli olarak gönderilmesine özen gösterin. o Ýlk gelenlerin rahatça okuyabilecekleri, en genel mesajlarýn içinde bulunduðu bir hoþgeldin mesajý yollamaya dikkat edin. o Haber gruplarýnýn da genel bir klavuzun belli aralýklarla yollanmasýna ihtiyacý vardýr. o Tatillerde bile haber grubunuz ve maillistinizin çalýþacaðýný unutmamanýz ve kontrolü üzerinde tutmanýz gerekmektedir. INFORMASYON SERVÝSLERÝ (Gopher, Wais, WWW, ftp, telnet) Kullanýcý klavuzu Genel bilgiler o Bu tip servis ve hizmetlerin faturalarýnýn birileri tarafýndan ödendiðini sakýn unutmayýn. Bu nedenle bu gibi hizmetleri alýrken o kiþinin kurallarýnýn geçerli olacaðýný, alýnan bilgilerin paralý olabileceðini de unutmamak gerekir. o Bir enformasyon servisi ile problem yaþýyorsanýz, problemin öncelikle kendi bilgisayarýnýzda olduðunu düþünmelisiniz. Önce sisteminizin doðru çalýþýp çalýþmadýðýný, enformasyon servisine ulaþtýðýnýz programýn yükleme sorunlarýný kontrol ediniz. o Dosyalarýn isimlerinin sonundaki sonad takýlarý her zaman o dosyanýn yaratýldýðý programla bütünleþik olmaya bilir. Doc dosyalarý metin dosyalarý da olabilir. o Enformasyon servisleri her zaman.com uzantýsý ile sonlanmazlar.

14 6 Kar amacý gütmeyen kuruluþlar.org, network amacý güden kuruluþlar.net, askeri organizasyonlar.mil son ekini alýr. o Her enformasyon servisinin kendine göre bir yardým sistemi vardýr. Www siteleri yardýmý sayfanýn üzerinde verirlerken, ftp siteleri readme isimli dosyalarda yazarlar. Bu dosyalar size o servis hakkýnda genel bir bilgi vermek amacýyla konulmuþtur. Ama bu bilgilerin update edilmiþ olmasý büyük bir gereklilik deðildir. o Bütün bu servislerin update olmasýný bekleyemezsiniz. Unutmayýn internet üzerinde herkes yayýn yapmayý öðrenebilir ama bilgilerini update edecek kadar internet görgüsüne sahip olmayabilir. o Ýnternet üzerinden özel bilgilerinizi verirken dikkatli olun. Bu bilgilerin güvenli yollarla gittiðinden amin olmadan yollamayýn. WWW üzerinden bir kredi kartý bilgisi veriyorsanýz, altta çýkan anahtarýn üzerine iki kez týklayarak güvenliðin kaç bit olduðunu, sertifika'nýn geçerli olup olmadýðýný kontrol edebilirsiniz. o Ýnternet'in farklý kültür, farklý coðrafyalarý kaplayan bir sistem olduðunu unutmayýn. Size kabul edilemez gelen bir konu, dünya üzerinde bir yerlerde kabul edilebilir bir yaklaþým olabilir. Bu nedenle internet üzerinde gezerken açýk fikirli olmaya dikkat edin. o Çok kiþinin kullandýðý bir enformasyon servisinden bilgi almaya çalýþýyorsanýz, bu servisin size network aðý bakýmýndan en yakýn olan mirror (yansýmasýný) kullanmaya dikkat edin. Bu sayede bilgiye daha kolay ulaþabilirsiniz. o Baþkalarýnýn ftp sitelerini kendi bilgilerinizi bir diðer gruba iletmek için kullanmayýn. Bu "dumping" dir ve kabul edilebilir bir davranýþ deðildir. o Bir site ile ilgili problem yaþýyorsanýz, bu problemi site sahibine iletmeniz yararlý olacaktýr. Bunu yaparken açýklayýcý olmaya dikkat edin. Eðer imkanýnýz varsa ekranýnýzýn bir resmini alýp bunu yollayýn. o Çok kullanýlan servislere, interaktif hizmetler içermiyorsa sayýnýn fazla olduðu saatler yerine kimsenin olmadýðý saatlerde giriþ yapmak gerekir. Ýnteraktif servisler (MUDs, MOOs, IRC) o Bütün diðer çevrelere ilk girdiðimizde yaptýðýmýz gibi, interaktif servislere de ilk girdiðinizde de öncelikle grubun kültürünü anlamaya çalýþýn. o Bu tip bir odadaki herkesi ayrý ayrý selamlamak gerekli deðildir. Ýlk anda bir "merhaba" herkes için yeterli olacaktýr. o Fazla miktardaki bilgiyi yollayacaksanýz, servisi kullanan diðer kiþileri uyarmanýz yararlý olacaktýr. o Sisteme giren herkesin siszinle konuþmak istediði fikrine kapýlmamalýsýnýz. Özel sohbet etmek istediðiniz kiþi o an meþgul olabilir ya da sizinle sohbet etmek istemiyor olabilir.

15 7 o Karþýnýzdaki insanla sohbete baþlamak için onun yaþ/cinsiyet/yaþadýðý yer olmamalý. Bu soru hem son derece itici hem de etiðe son derece aykýrýdýr. Bu bilgiyi konuþmanýn içinde sorgulayarak almak karþý tarafý rahatlatacaktýr. o Eðer karþýnýzdaki bir takma ad kullanýyorsa, onun özel bilgilerini vermek istememmesini saygý ile karþýlamalý ona göre hareket etmelisiniz. Yönetici kurallarý: o Sisteminizdeki herþeyin kopyalanabilir olduðunu unutmayýn. Bu nedenle kopyalanmasýný istemediðiniz hiçbir þeyi sisteminize yerleþtirmeyin. Eðer yine de koymak istiyorsanýz telif kurallarýný gerektiði gibi açýklamaya dikkat edin. o Genel kurallarý açýkca belirten bir dökünman hazýrlayýn. Siteniz, organizasyonunuzda neler bulunduðunu bu dosyada mutlaka açýkca belirtin. o README, benioku dosyalarýný herzaman güncelleyin. Bu dosyalarýn metin formatýnda olmasýna özen gösterin. o Sitenizdeki bilgilerin yansýmalarý varsa bunlarýn yerlerini bildirin. Telif kurallarýný bu adreslerdeki sistemlerinize de yerleþtirmeye özen gösterin. o Popüler bilgilerin bir bantgeniþliðine ihtiyacý olduðunu unutmayýn. o Eðer bilgileri bir dosya düzeninde sisteme yerleþtiriyorsanýz, bu dosyalarýn kullandýklarý sonadlarý dosya isimlerine eklemeyi unutmayýn. o Transfer edilebilecek dosyalarýn ilk sekiz karakterini diðer dosyalarýnkinden farklý yazmaya dikkat edin. o Bilgi verirken sitenize ait, kimsenin bulamayacaðý bir bilgiye sahip olmaya özen gösterin. o Bir bilgi servisi kuramnýn bir tasarým yapmaktan son derece farklý olduðunu unutmayýn. Bilgi servisi kurmak için endistrüyel tasarýmdan, optimizasyona kadar çok þeyi bilmeniz gerekir. o Yaptýðýnýz sitenin deðiþik programlarla nasýl kullanýldýðýný kontrol etmeyi unutmayýn. Yeni çýkan her ürün sizin sitenizi farklý bir programla daha test etmeniz gerekliliðini ortaya çýkaracaktýr. o Kullanýcýdan aldýðýnýz bilgileri ne amaçla kullanacaðýnýz belirten bir bilgiyi formlarýnýza eklemeyi unutmayýn. Kimse kendisine ait bir bilginin elden ele dolaþmasýndan hoþlanmaz. Bu nedenle size verilen bilgileri kötü amaçla kullanmayýnýz.

16 8 E-Ticaret kurallarý o Sýk Sorulan Sorular bölümü geliþtirilmeli ve her sayfadan buraya link vermelidir. o Satýcý Elektronik Ticaret Bilgi Merkezi kurmalýdýr.(elektronik Ticaret ile ilgili genel bilgiler ve haberler) o Satýcý, ürün destek bilgisi için her sayfaya ya da bilgi merkezine link vermelidir. o Satýcý tanýtýcý bilgiler, ticari isim, adres ve kontak telefon, ve faks bilgileri, 3.parti ve ortaklýklarýyla ilgili bilgiler Alýcýya verilmelidir. (Satýcý ile ilgili bilgiler Alýcý güvenini arttýrýr). o Alýcý, Satýcýnýn kimlik bilgilerine her yerden ulaþabilmelidir. o Alýcýya, yaptýðý alýþveriþin hangi hukuka tabi olduðu anlatýlmalýdýr. o Satýcý, satýlan mal veya sunulan hizmetle ilgili tüm sýnýrlamalarýný (Ülke dýþýna satýþ yapmýyoruz vb.), Alýcýlarýn kiþisel bilgilerini girmeden ya da ürün, servis seçimi yapmadan önce görmelerini saðlamalýdýr. o Satýþý yapýlan tüm mal ve hizmetlerin detaylý açýklamasý site üzerinde verilmelidir. o Sitede arama fonksiyonu olmalýdýr. (Alýcýnýn aradýðý bilgiye bir an önce ulaþmasý gerekir.) o Satýcý, sitenin anasayfasýna ya da her sayfaya arama icon'u koymalýdýr. o Satýcý, Alýcýya sýk sorulan sorular (FAQ) servisi, Müþteri hizmetlerine baðlý bir telefon numarasý, þikayet ve sorularýný bildirebilecekleri bir e- mail adresi sunmalýdýr. o Her sayfada Müþteri hizmetlerine baðlý bir link olmalýdýr. o Satýcý, Alýcýnýn soru ve þikayetlerini inceleyip geribildirim yapmalýdýr. o Satýcý, Alýcýya soru ve þikayetlerinin üzerinde çalýþýldýðýna ve kendilerine en geç 1 iþ günü içerisinde geri bildirimde (e-posta, faks vb.) bulunulacaðýný belirten bir e-posta göndermeli ve söz verilen sürede alýcýya geri dönmelidir.

17 9 Sözlük Ýnternet Terimleri Address Resolution Protocol: Adres Çözümleme Protokolü anonymous FTP: Anonim FTP: Internet üzerinde dosya transferi için kullanýlan protokolde sunucu tarafýndan bir kullanýcý bilgisi olmadan genel bir bilgiyle kurulan baðlantý. backlink: Arkayol bounce Cevapsýz e-posta: Bir sunucu üzerinde bulunmayan bir e-posta hesabýna gönderilen mesajýn genellikle "postmaster" tarafýndan geri gönderilmesi durumudur. deep link: Derin Baðlantý: vertical portal: Düþey Portal: Türkçe'ye "vortal" adýyla da geçmiþtir. Tematik web sitelerinin bir web sitesi tarafýndan bir araya getirilmesine verilen isimdir. e-outsourcing: e-dýþkaynak: e-form: e-from: e-paper: e-kaðýt: ebook: ekitap: electronic paper:elektronik kaðýt: ezine:elektronik magazin (ezin): electronic ink:elektronik mürekkep: intellectual capital:entellektüel sermaye: e-services:e-servisleri: demo:gösteri: demogroup:gösteri Grubu: demoparty:gösteri Partisi: demomaker:gösteri Yapar: click rate:týklama Oraný: Bir web sitesi üzerindeki, reklam alanlarýnýn gösterimi ile basýlma sayýsý arasýndaki oran. Reklam alanýnýn baþarýsýný yüzde olarak göstermektedir. crypto:kripto: B2C:Kurumdan tüketiciye: Özellikle e-ticaret projelerinde, projenin hedef kitlesinin son kullanýcý (tüketici) olmasý durumunda oluþturulan proje.

18 10 Napster:Napster: netiquette:netiket: netizen:netizen (Ýnternet Vatandaþý): Ýnternet üzerinde farklý teknolojileri kullanarak, iþ hayatýný, eðlence hayatýný, genel yaþamýný geçiren ki genel ahlak kurallarýný dikkate alan acceptable use policy:onaylanabilir Kullaným Politikasý: passive FTP:Pasif FTP: exploit:patlayýcý: cybercitizen:siber Vatandaþ: e-devlet projelerinin geliþmesi ile birlikte, devlete olan yükümlüklerini siber uzayda gerçekleþtiren kiþi. cybercafe:siberkafe: Internet ve/veya siber uzaya ulaþým imkaný veren, bu imkaný bir hizmet olarak fiyatlandýran cafe. cybernetics:sibernetik: Matematikçi Norbert Weiner'ýn ortaya attýðý kavram, genel olarak "doðaya öykünme" mantýðýna dayanýr yýlýnda ilk kez basýlan kitabý daha sonra siberuzay kavramýnýn oluþmasý ile daha anlaþýlýr hale gelmiþtir. Aslýnda sibernetik biliminin ilk eseri, osmanlý alimleri tarafýndan yapýlan abdest maþrapasýdýr. cyberspace:siberortam: Kevin Warnick'in Neuromancer isimli romanýnda ilk kez geçen kavram, bilgisayarlar tarafýndan oluþturulan uzayýn içinde yaþam bulan bir kavramdýr. Siberortam veya siberuzay olarak Türkçeleþtirilmesi gereken kelime "sanal uzay" olarak yanlýþ kullanýlmaktadýr. cyberpunk:siberpank: Siberuzayda bilginin belli bir gücün kontrolünde olmasýna karþý çýkan felsefedir. Bu felsefenin öncelikli destekçileri arasýnda "hacker" (bilgisayar dünyasýný son derece iyi bilen) bir grup vardýr. chatting:sohbet: chat room:sohbet Odasý: server farm:sunucu Çiftliði: Sunucularýn oluþturduðu gruba sunucu çiftliði ismi verilir. server-push:sunucu Ýteleme: supplier exchange:tedarik Deðiþimi: Web bug:web Böceði: Web sitelerinde programalama aþamasýnda, gözden kaçan veya yanlýþ çýkan noktalara verilen isim. Web farm:web Çiftliði: Ýnternet ortamýnda özellikle belli sayýnýn üzerinde "hit" (ziyaretçi) alan sitelerin bu trafiði daha rahat kaldýrabilmesi amacýyla birden fazla sunucu tarafýndan sunulmasý gerekmektedir. Request for Comments:Açýklama Ýsteði address:adres network service provider:að Eriþim Saðlayýcýsý network access server:að eriþim Sunucusu network-attached storage:að-eklentili depolama

19 11 Active Server Page:Aktif Sunucu Sayfalarý : Sunucudan istenen verinin, bilgisayar tarafýndan dinamik olarak hazýrlanmasý için oluþturulan teknoloji. Bu teknolojiyi genellikle IIS sunucular destekler. domain:alan domain name:alan Adý shopping cart:alýþ-veriþ Kartý shopping cart software:alýþ-veriþ Kartý Yazýlýmý home page:ana Sayfa instant messaging:anlýk Mesaj middleware:ara Yazýlým gateway:arakapý Archie:Arçi jump page:atlama Sayfalarý bandwidth test:bantgeniþliði testi hosting:barýndýrma CGI:Common Gate Interface - Genel Kapý Arayüzü frames:çerçeve cookie:çerez Multicast Internet:Çoklu Ýnternet Yayýmý multicast:çoklu Yayým Multicast Backbone:Çoklu Yayým Omurgasý deep Web:Derin Web : Yapýlan araþtýrmalar web'in arama motorlarýnýn taradýðýndan 500 kat daha geniþ olduðunu göstermektedir. Bu nedenle arama motorlarý tarafýndan taranamayacak kadar derindeki web sitelerinin bulunduðu katmana derin web ismi verilir. giant:dev Digital Silhouettes:Dijital Silüet dynamic IP:Dinamik IP dynamic port numbers:dinamik Port Numarasý dynamic fonts:dinamik Yazýtipi File Transfer Protocol:Dosya Transfer Protokolü FTP:DTP Dosya Transfer Protokolü World Wide Web:Dünyayý Saran Að electronic newspaper:e-gazete e-paper:e-kaðýt electronic paper:e-kaðýt e-speak:e-konuþma extranet:ekstranet electronic ink:e-mürekkep peering:eþleme impression:etki Interactive Voice Response:Etkileþimli Ses Yanýtý host:ev Sahibi

20 12 hosting reseller:ev Sahibi Pazarlama access log:giriþ Kayýtlarý gov:goverment (Kamu) Secure Shell:Güvenli Kabuk Secure Socket Shell:Güvenli Soket Kabuðu speeds:hýz hyper:hiper hypertext:hiperyazý IP address:ip adresi IP telephony:ip telefon Voice over IP:IP üzerinden Ses content:ýçerik content management system:ýçerik Yönetim Sistemi Internet:Ýnternet Internet Group Management Protocol:Ýnternet Grup Yönetim Protokolü Internet advertising terms:ýnternet Reklmacýlýk Terimleri Internet service provider:ýnternet servis Saðlayýcýsý Internet traffic:ýnternet Trafiði Internet time:ýnternet Zamaný Internet2:Ýnternet2 intranet:ýntranet pay-per-view:ýzle-öde Java Server Page:Java Sunucu Sayfalarý wireless Web:Kablosuz Web registry:kayýt registered port numbers:kayýtlý Port Numaralarý Resource Reservation Protocol:Kaynak Rezervasyon Protokolü personalization:kiþiselleþtirme user session:kullanýcý Oturumu meta tag:meta Tag Mozilla:Mozilla dot address:nokta Adresi session:oturum Session Initiation Protocol:Oturum Baþlatýcý Protokolü session cookie:oturum Çerezi spider:örümcek private port numbers:özel Port Numaralarý finger:parmak Atmak shared hosting:paylaþýmlý Barýndýrma Perl:Perl ping storm:ping Fýrtýnasý port number:port Sayýsý portal software:portal Yazýlýmý counter:sayaç cyber:siber

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ Real-Time Kayýt Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Hýzlý Kurulum / Kolay Yedekleme Geliþmiþ Fonksiyonlarý Üstün Yazýlým Özellikleri Günliðiniz

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ GÜVENLİĞİ TERİMLERİ

ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ GÜVENLİĞİ TERİMLERİ ELEKTRONİK TİCARETTE BİLGİ GÜVENLİĞİ TERİMLERİ açık anahtar (public key): Açık anahtarlı bir kriptografik yöntem (algoritma) kullanan bir kullanıcının kendisine ait olan iki anahtarından kamuya açık olanı.

Detaylı

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82

veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND8401 Güç Kablosu Garanti belgesi x12 TR - 82 5000022G veya yüklemesini kaldýrmaya halde garantimiz geçersiz kalacaktýr. ND840 Güç Kablosu Garanti belgesi x2 TR - 82 2 Önden Görünüm Disk Disk 2 Disk 3 Disk 4 Arkadan Görünüm USB ports HDD LED i Güç

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında...

Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Bilgisayar Ağları Bilgisayar Sistemleri ilk ortaya çıktığında... Merkezi yapıya sahip ENIAC (1945) ~167 m² 30 ton IBM 650 (1960) K.G.M Dk.da ~ 74000 işlem 12 yıl kullanılmıştır http://the eniac.com www.kgm.gov.tr

Detaylı

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi

Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Hyperion Business Performance Management Yükleme Denetim Listesi Bu belge, Hyperion Business Performance Management ürünlerinin en son sürümlerini baþarýyla yüklemenize ve yapýlandýrmanýza yardýmcý olur.

Detaylı

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12)

Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) BÖLÜM 2 Electronic Workbench 5.12 (EWB 5.12) 1. Giriþ: EWB yazýlýmýnýn 5.12 sürümü 4.0 sürümünden daha üstün özelliklere sahiptir. Þekil 1: EWB 5.12'nin kýsa yol simgesi Þekil 2: EWB 5.12'nin baþlangýç

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

hizmetidir. iletiþimde özgürlüðü hissedin... toplu sms interaktif sms mobil pazarlama toplu mms Mobiltim Ýletiþim Kurumsal Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Þ. Ýstanbul Merkez Baðlarbaþý Mh. Ergenekon Sk.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Html temelleri. Ders 4

Html temelleri. Ders 4 Html temelleri Ders 4 1 Giriş World Wide Web (Kısaca web) uygun protokoller kullanarak haberleşen yazılımların çalıştırıldığı internet üzerindeki sistemlerin bir koleksiyonudur. Çoğu sistem gününüzde en

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

IP Kamera Ýzleme ve Yönetim Sistemleri High Definition IP Tabanlý Güvenlik Çözümleri ! Tüm ZAVIO ürünlerde cep telefonundan izleme desteði F210A IP Kamera F312A Wireless, IR IP Kamera 4mm, F2.0 lens, 0,5

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI

BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI BIL411 - BİLGİSAYAR AĞLARI LABORATUVARI ITS-101A INTERNET EĞİTİM SİSTEMİ TCP/IP THE DOMAIN NAME SYSTEM (ALAN ADI SİSTEMİ) İstanbul Ticaret Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Araş. Gör. Can EYÜPOĞLU

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Internet: Tarihçe ve Kavramlar

Internet: Tarihçe ve Kavramlar Internet: Tarihçe ve Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr Internet in Tarihçesi 1945 Vannevar Bush memex 1962 Licklider (MIT) Galaktik Ağ 1969 DARPA ARPANET 1972 İlk e-posta 1983 TCP-IP 1991 Gopher,

Detaylı

Bilgisayarım My Computer

Bilgisayarım My Computer My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 12-13 Mar. 2012 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini seçeriz.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR

AĞ KULLANIM KILAVUZU. Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme. Sürüm 0 TUR AĞ KULLANIM KILAVUZU Yazdırma Günlüğünü Ağa Kaydetme Sürüm 0 TUR Notlara ilişkin açıklama Bu Kullanım Kılavuzu boyunca aşağıda belirtilen simgeler kullanılmıştır: Notlar, ortaya çıkabilecek bir duruma

Detaylı

WEB TASARIMIN TEMELLERİ

WEB TASARIMIN TEMELLERİ WEB TASARIMIN TEMELLERİ ~ Sunu 1 ~ Öğr. Gör. Mehmet Fatih TAN http://blog.kmu.edu.tr/mftan mftan@kmu.edu.tr Bilgi paylaşıldıkça kıymetlenir.. Kaynak göstermek şartıyla sunu içeriğini çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

FOUR FAİTH ROUTER LARDA IPSEC GÜVENLİ HABERLEŞME KILAVUZU

FOUR FAİTH ROUTER LARDA IPSEC GÜVENLİ HABERLEŞME KILAVUZU FOUR FAİTH ROUTER LARDA IPSEC GÜVENLİ HABERLEŞME KILAVUZU Z Telemetri Telekomünikasyon Yazılım San. Tic. LTD. ŞTI. Kavaklıdere Mah. Atatürk Bulvarı No: 151/804 Çankaya / Ankara info@ztelemetry.com Tel:

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Bu doküman, 2016 Yıl sonu geçişi öncesi alınacak FULL BACKUP işlemlerini anlatmaktadır.

Bu doküman, 2016 Yıl sonu geçişi öncesi alınacak FULL BACKUP işlemlerini anlatmaktadır. Sayın Müşterimiz, Bu doküman, 2016 Yıl sonu geçişi öncesi alınacak FULL BACKUP işlemlerini anlatmaktadır. Windows Server 2000, 2003, 2008 ve 2012 yüklü sunucular için hazırlanmıştır. Yedekleme ile ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Windows XP: Remote Assistance Perşembe, 07 Eylül 2006 20:56 - Son Güncelleme Cumartesi, 12 Eylül 2009 06:35

Windows XP: Remote Assistance Perşembe, 07 Eylül 2006 20:56 - Son Güncelleme Cumartesi, 12 Eylül 2009 06:35 Windows XP diğer bir XP makinasına yardım için başvurmanızı ve diğer makinadaki kullanıcının sizin bilgisayarınıza bağlanıp, kontrol etmesini ve problemi çözmesini sağlayabilir. İsterseniz, ilerleyen bölülerde

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi...

Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Dünyanın bilgisine açılan pencere... Ya da sadece yeni çağın eğlencesi... Bilgisayar Ağı (Network) Nedir? Bir ana bilgisayarın denetiminde birbirlerine bağlı olarak çalışan bilgisayarların oluşturduğu

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7

1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 WINDOWS SERVER 2012 GENEL BAKIŞ 1 Giriş 1 Bu Kitapta 5 Çıkış Hikâyesi 6 Sürümler 7 2 ACTIVE DIRECTORY YENİLİKLERİ 11 DCPROMO suz Bir Hayat 11 Offline Domain Join 21 PowerShell

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet

Sohbet. Sohbet sunucusuna baðlanma. Sohbet ayarlarýnýzý deðiþtirme. Sohbet ayarlarýný alma. Sohbet 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ve N77, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TBF 110 BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet

TBF 110 BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet BİLGİSAYARDA VERİ İŞLEME ve UYGULAMALARI Ha9a- 2 - İnternet 2015 2016 Akademik Yılı Öğr. Gör. Gülten Güngörmüş gulteng@baskent.edu.tr Oda No: B- 202 Öğr. Gör. Gizem Öğütcü ogutcu@baskent.edu.tr Oda No:

Detaylı

Alcatel OmniPCX Office

Alcatel OmniPCX Office Analog terminal Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Bu kýlavuzu nasýl kullanmalý? How Tuþ takýmý Sayýsal tuþ takýmý. Sayýsal tuþ takýmýnýn özel tuþu. Kullanýlan diðer semboller þlem

Detaylı

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri

ESM-EZM VIEWER. ESM-EZM Viewer özellikleri ESM-EZM VIEWER ESM-EZM Viewer veri toplama yazýlýmý; proses deðerlerinin kaydedilmesi,text-excel formatýnda çýktý alýnmasý ve uzaktan cihaz parametrelerine eriþim ihtiyacý duyulan endüstrideki bir çok

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu

Sürüm 1.0 Temmuz 2008. Ofis Son Ýþlemci LX. Kullaným Kýlavuzu Sürüm 1.0 Temmuz 2008 Ofis Son Ýþlemci LX Kullaným Kýlavuzu Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network ve Windows Server, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu

Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu Almanya Mail Hesabı ile Outlook Kurulumu Table of Contents Başlamadan Önce Okuyunuz:... 2 Yedekleme:... 2 Kişilerin yedeklenmesi:... 2 Mail Hesaplarının Kurulumu:... 3 Almanya Hesabımı Kurulumu:... 3 Tuv-

Detaylı

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK

INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 DA WEB SAYFASI YAYINLAMAK INTERNET INFORMATION SERVICES 6.0 da (IIS 6.0) Web Sayfası yayınlamak için ilk olarak IIS 6.0 ın kurulu olması gereklidir. IIS Windows ta default

Detaylı

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015

BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 BİH 605 Bilgi Teknolojisi Bahar Dönemi 2015 Ders- 13 World Wide Web (WWW) Yrd. Doç. Dr. Burcu Can Buğlalılar Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Katmanları İçerik World Wide Web (WWW) Anlık Mesajlaşma

Detaylı

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER Entes RS-USB2 Converter connects the computer to the devices, which communicate on RS485 communication port via USB port. In this case, you can use your USB port as

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Windows Live ID ve parolanızı giriniz.

Windows Live ID ve parolanızı giriniz. Ücretsiz Deneme Hesabı Oluşturma ve Temel Özelliklerin Kullanım Kılavuzu Bilgi girilmesi gerekli alanlar Kişisel bilgi içeren alanlar http://www.windowsazure.com/tr-tr/pricing/free-trial/ adresine gidiniz

Detaylı

Useroam Cloud Kurulum Rehberi

Useroam Cloud Kurulum Rehberi Useroam Cloud Kurulum Rehberi for Gereksinimler 1- Statik IP adresi Önemli not: Useroam Cloud sadece statik IP adresi ile çalışmaktadır. Dinamik DNS vb. servisler ile çalışmamaktadır. Kurulum 1 Öncelikle

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

PHP 1. Hafta 2.Sunum

PHP 1. Hafta 2.Sunum PHP 1. Hafta 2.Sunum Hello World Bu derste görülecekler WAMP ve PHP Hosting kavramı ve bizi neden ilgilendirmediği Domain ve localhost kavramları www klasörü İlk PHP kodunun

Detaylı

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE

Sharpdesk Kurulum DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 MODEL: YAZILIMI KURMADAN ÖNCE DÝJÝTAL TAM RENKLÝ ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 Yazılım Yazýlým Kurulum Kılavuzu Kýlavuzu YAZILIMI KURMADAN ÖNCE WINDOWS ORTAMINA KURULUM BİR MACINTOSH OTAMINA

Detaylı

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1

Uygulama 6. Sunum 5. Oturum 4. Taşıma 3. Ağ 2. Veri iletim 1 OSI MODELİ OSI Modeli Farklıbilgisayarların ve standartların gelişmesi ile sorunların ortaya çıkması nedeniyle ISO (International Organization for Standardization), OSI(Open Systems Interconnection) modelini

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01

TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 TELEKOM SAGEM MF 5461 Kullanım Kitapçığı 3000267964_01 Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik, sayfa 1dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Hızlı Kurulum Rehberi

Hızlı Kurulum Rehberi 109 Hızlı Kurulum Rehberi 110 Bu Kurulum Rehberi, GW-7200U Wireless USB 2.0 Adaptörün ve yazılımının kurulumunda size rehberlik edecektir. Kablosuz ağ bağlantısının kurulması için, aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Bilgisayar Ağları. Ağı oluşturan cihazlar. Coğrafi koşullara göre ağın sınıflandırılması (LAN, MAN, WAN)

Bilgisayar Ağları. Ağı oluşturan cihazlar. Coğrafi koşullara göre ağın sınıflandırılması (LAN, MAN, WAN) Ag Teknolojileri Bilgisayar Ağları Bir bilgisayar ağı, iki veya daha fazla bilgisayarın bir iletişim aracı üzerinden(kablolu veya kablosuz), tüm iletişim, yazılım ve donanım bileşenleri ile birlikte bağlanarak

Detaylı

Sayfa Gönderme Bilgi Notları :

Sayfa Gönderme Bilgi Notları : Sayfa Gönderme Bilgi Notları : Turkuvaz Matbaacılık Yay. A.Ş. baskı tesislerine CD, E-posta, FTP veya Agfa Apogee Portal programı ile sayfa gönderilirken dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda bilgilerinize

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı

Bilgisayarım My Computer. Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Bilgisayarım My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2013 2014 Bahar Yarıyılı Öğr.Gör. Murat KEÇECİOĞLU 11-12 Mar. 2014 Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb. Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb

Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb. Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb WINDOWS HOSTING PAKETLERİ (Plesk Panel) ÖZELLİKLER Platform Özellikleri Disk Alanı 100 Mb 1 000 Mb 3 000 Mb 5 000 Mb 10 000 Mb 15 000 Mb Aylık Trafik (Bandwidth) 1 Gb 5 Gb 10 Gb 15 Gb 25 Gb 35 Gb Windows

Detaylı

Windows İşletim Sistemi

Windows İşletim Sistemi Windows İşletim Sistemi Bilgisayar (Özellikler) Bilgisayarınızın özelliklerini görüntülemek için : Masaüstünde Bilgisayar simgesine sağ tıklayarak Özellikler e tıklayın. Çıkan pencerede bilgisayarınızda

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı